Terzismo | RTXSG774TMHR-16 | Terzismo RTXSG774TMHR-16 Instrukcja obsługi

Terzismo RTXSG774TMHR-16 Instrukcja obsługi
Instrukcja
Pralka ładowana od góry
PL
2
Pralkę można uruchomić wyłącznie
po uważnym przeczytaniu Instrukcji. Zaleca się
przechowywanie Instrukcji w dostępnym
miejscu oraz zachowanie jej dla ewentualnych
przyszłych właścicieli urządzenia.
Przypominamy o sprawdzeniu, czy przy
odbiorze urządzenia dołączone do niego są:
Instrukcja obsługi, dowód gwarancji, lista
adresów serwisów i etykieta wydajności
energetycznej. Dodatkowo sprawdzić należy
czy w opakowaniu znajdują się zatyczki,
kolanko węża wylewkowego i pojemnik na
płyn do prania lub wybielacz (tylko dla
wybranych modeli). Zaleca się przechowywanie
wszystkich wymienionych przedmiotów.
l WEEE nie powinien być traktowany jako
odpad komunalny;
l WEEE należy przekazać do odpowiednich
punktów zbiórki prowadzonych przez
gminy lub przez zarejestrowane firmy. W
wielu krajach duży sprzęt AGD może być
odbierany z domu.
Każdy produkt posiada unikatowy kod
składający się z 16 znaków, określany jako
“numer seryjny”. Można go odnaleźć na
etykiecie naklejonej na sprzęcie AGD (w
okolicy okienka załadunku) lub w woreczku z
dokumentami znajdującym się wewnątrz
urządzenia. Taki kod jest swego rodzaju
dowodem osobistym, innym dla każdego
produktu, służącym do rejestracji urządzenia
oraz w razie potrzeby skontaktowania się z
Centrum Serwisu Technicznego.
W wielu krajach, przy zakupie nowego
urządzenia, stary może być zwrócony do
sprzedawcy, który musi zebrać go
bezpłatnie na zasadzie jeden do jednego,
tak długo, jak sprzęt jest właściwego
rodzaju i ma takie same funkcje, co sprzęt
dostarczony.
Spis treści
Uwagi dotyczące środowiska
1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
To urządzenie jest oznakowane zgodnie
z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE
on dotyczącą Zużytego Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego (WEEE).
2. INSTALACJA
3. PRAKTYCZNE PORADY
4. CZYSZCZENIE I RUTYNOWA
KONSERWACJA
5. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI
6. STEROWANIE I PROGRAMY
7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I
GWARANCJA
3
PL
WEEE
zawiera
zarówno
substancje
zanieczyszczające (co może spowodować
negatywne
skutki
dla
środowiska
naturalnego) oraz podstawowe elementy
(które mogą być ponownie wykorzystane).
Ważne jest, aby dokonać wszelkich starań
w celu usunięcia i pozbycia się właściwie
wszystkich zanieczyszczeń oraz odzyskania i
recyklingu wszystkich materiałów. Osoby
fizyczne mogą odgrywać ważną rolę w
zapewnieniu, że WEEE nie stanie się
problemem dla środowiska naturalnego;
istotne jest, aby przestrzegać kilku
podstawowych zasad:
1. OGÓLNE ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA
l Urządzenie to przeznaczone jest do
użytku domowego i w podobnych
warunkach, dla przykładu:
− w strefach wypoczynku, na
terenie sklepów, w biurach lub
innych miejscach pracy;
− w gospodarstwach agroturystycznych;
− dla klientów hoteli, moteli lub
innych
podobnych
centrach
pobytowych;
− w ośrodkach typu Bed & Breakfast.
Użytkowanie sprzętu odmienne niż
typowe dla domowego, jak na
przykład profesjonalne użytkowanie
przez osoby przeszkolone i specjalistów,
jest zabronione także w miejscach wyżej
opisanych. Użytkowanie niezgodne z
opisanym może zredukować trwałość
produktu i spowodować utratę gwarancji
producenta. Wszelkie uszkodzenia
urządzenia czy innych elementów,
wynikające z użytkowania innego niż
domowego (także, kiedy sprzęt
zainstalowany jest w środowisku
domowym) w oparciu o istniejące prawo
nie będą uznane przez Producenta.
l Urządzenie
użytkowania takiego sprzętu. Należy
unikać możliwości zabawy przez
dzieci przy użyciu pralki lub jej
czyszczenia czy konserwacji bez
nadzoru.
l Dzieci
powinny być pilnowane tak,
aby nie bawiły się urządzeniem.
l Dzieci
poniżej trzeciego roku
życia mogą obsługiwać pralkę
wyłącznie pod stałym nadzorem.
l Jeśli
przewód zasilający jest
uszkodzony, musi zostać wymieniony
na specjalny przewód lub zestaw
dostępny u producenta lub jego
przedstawiciela serwisowego.
l Do odprowadzenia wody stosować
wyłącznie przewód dostarczony z
urządzeniem. Nie używać starych
przewodów.
l Wymagane
ciśnienie
wody:
0,05-0,8 Mpa
l Upewnić
się, że podłoże pralki
oraz przewody wentylacyjne
znajdujące się od spodu nie są
zablokowane np dywanikiem.
to może być użytkowane
przez dzieci 8-letnie i starsze oraz przez l Pralka jest “wyłączona” jedynie,
kiedy właściwy znacznik na
osoby o ograniczonych zdolnościach
pokrętle lub na panelu sterowania
fizycznych, czuciowych i umysłowych
znajduje się w pozycji pionowej.
lub niemające doświadczenia i wiedzy,
Każda jego inna pozycja oznacza,
pod warunkiem, że będą nadzorowane
że pralka jest nadal “włączona”
lub pouczone odnośnie bezpiecznego
(wyłącznie dla modeli wyposażonych
użytkowania i że rozumieją
w pokrętło programatora).
niebezpieczeństwa, jakie wynikają z
4
montażu
urządzenie l Nie ciągnąć przewodu zasilania
powinno być umieszczone w
lub samego urządzenia w celu
sposób umożliwiający dostęp do
odłączenia wtyku z gniazda
kontaktu zasilania.
elektrycznego.
l Maksymalny
wsad
prania
suchego zależy od modelu pralki
(patrz panel sterowania).
UWAGA:
podczas prania woda może
osiągać bardzo wysokie
temperatury.
l Odnośnie
dodatkowych informacji
dotyczących produktu lub w celu
uzyskania
danych
z
karty
technicznej należy zaznajomić się
ze stroną internetową Producenta. l Nie pozostawiać pralki na działanie
deszczu, słońca czy innych
czynników atmosferycznych.
Podłączenia elektryczne i instrukcje
dotyczące bezpieczeństwa
l W każdym przypadku uszkodzenia
i/lub złego funkcjonowania pralki,
l Dane techniczne (napięcie i
zaleca się jej wyłączenie, zamknięcie
moc zasilania) podane są na
dopływu wody i nie dokonywanie
tabliczce znamionowej produktu
żadnych czynności w urządzeniu.
l Upewnij
się,
że
system
Skontaktować się natychmiast z
elektryczny jest uziemiony,
Centrum Serwisu Technicznego,
spełnia wszystkie obowiązujące
zamawiając wyłącznie oryginalne
przepisy
i
że
gniazdo
części zamienne. Brak zachowania
(elektryczne) jest zgodne z
powyższego może spowodować
wtyczką urządzenia. Jeśli tak
narażenie stanu bezpieczeństwa
nie jest, zwróć się o pomoc do
urządzenia.
wykwalifikowanego fachowca.
l Zdecydowanie
odradza się
stosowanie przetworników, gniazd
wielokrotnych lub przedłużaczy.
l Przed
wykonaniem jakichkolwiek
prac (czyszczenie i konserwacja)
należy odłączyć z gniazdka
przewód zasilania elektrycznego
oraz zamknąć kranik z dopływem
wody.
5
PL
l Przy
2. INSTALACJA
3
l Odkręcić
śruby szt. 2 lub 4 "A"
na tylnej ścianie i usunąć
podkładki dystansowe szt. 2
lub 4 "B", patrz rysunek 1.
4
l Założyć
elementy ochronne na
wyposażeniu „C” (rys.2).
6
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
Jeśli Twój model nim dysponuje:
l W celu ułatwienia przesuwania
pralki, obróć w prawo dźwignię
podwozia na kółkach. Po
zakończeniu operacji, ustaw
dźwignię w położeniu początkowym.
l Wypoziomuj pralkę przy pomocy
przednich nóżek (rysunku 5).
a) Odkręć nakrętkę w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek
zegara, aby odblokować śrubę nóżki.
b) Obracaj nóżką podnosząc ją lub
opuszczając, dopóki nie spocznie
dobrze na podłodze.
c) Zablokuj nóżkę obracając
nakrętką w kierunku odwrotnym do
ruchu wskazówek zegara, aż
przylgnie do dna pralki.
l Sprawdź, czy urządzenie jest
dobrze wypoziomowane.
l W tym celu staraj się poruszyć
pralką, bez przesuwania jej,
opierając się kolejno na jej
przeciwstawnych po przekątnej
rogach i sprawdzając, czy się
nie kołysze.
l W przypadku przestawienia
pralki w inne miejsce, należy
ponownie wypoziomować nóżki.
l Pralka
powinna zostać podłączona
do sieci wodociągowej przy pomocy
nowego węża, dostarczonego wraz
z urządzeniem (wewnątrz bębna).
Nie należy używać do tego celu
węża starego.
l Podłączyć
jeden koniec węża
doprowadzającego wodę, od strony
kolanka, do elektrozaworu (w górnej
tylnej części pralki), a drugi koniec,
do kranu lub ujęcia wody
zakończonego gwintem rurowym 3/4".
l Przysunąć
pralkę do ściany,
uważając, aby wąż nie został
zagięty, ani zaciśnięty, zamocować
wąż odprowadzający wodę do
brzegu zlewu albo, jeszcze lepiej,
do stałego odpływu o średnicy
większej od średnicy węża pralki, na
7
PL
wysokości minimum 50 cm, a
maksimum 75 cm nad podłogą.
(rysunku 4).
l W razie potrzeby, użyć dołączonego
zakrzywionego akcesoria, aby
zapewnić lepsze zamocowanie
węża odprowadzającego wodę.
5
Połączenie hydrauliczne
6
l Podłącz wąż doprowadzający wodę do
kranu (rys. 6) tylko za pomocą przewodu
dostarczonego wraz z urządzeniem (nie
używać starych zestawów węży).
l POSZCZEGÓLNE MODELE mogą posiadać
niektóre z poniższych funkcji:
l HOT&COLD
(rys.
7):
możliwość
połączenia do sieci wody ciepłej i zimnej
dla większej oszczędności energii.
Podłączyć szary przewód do kraniku z
zimną wodą
i czerwony przewód do
kranu wody gorącej. Urządzenie może też
być podłączone tylko do zimnej wody: w
takim przypadku rozpoczęcie niektórych
programów będzie opóźnione o kilka minut.
7
1
l AQUASTOP (rys. 8): urządzenie znajdujące
się na przewodzie doprowadzającym wodę i
blokujące dopływ wody w sytuacji, gdy
przewód jest uszkodzony; w takim wypadku
pojawi się czerwone oznaczenie w okienku
"A", niezbędna będzie wymiana przewodu.
Aby odkręcić tulejkę nacisnąć przycisk
blokujący odkręcenie "B".
l AQUAPROTECT - PRZEWÓD WODY Z
ZABEZPIECZENIEM (rys. 9): W przypadku
wycieku wody z głównej rury wewnętrznej
"C" jego przezroczysta osłona zewnętrzna
"D" będzie wypełniona wodą, co pozwoli na
ukończenie
bieżącego
prania.
Po
zakończeniu cyklu wymienić przewód
kontaktując się z Centrum Serwisu
Technicznego.
8
8
9
B
A
D
C
Wskazówki dotyczące załadunku
bębna
Przed rozpoczęciem programu suszenia
(PRALKO-SUSZARKI)
l Aby zaoszczędzić czas i energię
elektryczną wyroby przeznaczone do
suszenia w pralko-suszarce należy
wcześniej odwirować na najwyższej
zalecanej prędkości wirowania, tak aby
usunąć z nich nadmiar wody.
Poniżej zamieszczamy krótki przewodnik
z poradami i zaleceniami dotyczącymi
stosowania środków piorących w zależności
od temperatury prania. Zawsze należy
śledzić wskazania znajdujące się na proszku,
odnośnie właściwego stosowana i dozowania.
Przy sortowaniu odzieży przed praniem
należy dopilnować, aby:
- usunąć z pranej bielizny przedmioty
metalowe, takie jak agrafki, spinki, monety;
- zapiąć pościel, zasunąć zamki błyskawiczne,
zawiązać luźne paski i długie tasiemki przy
ubraniach;
- usunąć z zasłonek rolki do ich przesuwania;
- uważnie przestrzegać wskazań dotyczących
prania zamieszczonych na etykietach przy
ubraniach;
- usunąć przed praniem ewentualne uporczywe
plamy przy użyciu specjalnego środka.
l W przypadku prania dywanów, narzut lub
W przypadku prania z programem
bawełna, temperatura od 60°C w górę,
dla ubrań białych, trwałych i bardzo
zabrudzonych, zaleca się zastosowanie
zwyczajnego środka piorącego w proszku
(heavy-duty), zawierającego elementy
wybielające i który przy średnich-wysokich
temperaturach daje najlepsze rezultaty.
innej ciężkiej odzieży, zaleca się nie
stosować wirowania.
l Przed praniem wełny, upewnij się, czy
nadaje się do prania w pralce. Sprawdź
etykietę tkaniny.
Porady dla użytkowników
Oto
kilka
wskazówek
dotyczących
ekonomicznego i przyjaznego środowisku
użytkowania własnego urządzenia.
W przypadku użycia programów o
temperaturze pomiędzy 60°C a 40°C,
wybór środka piorącego musi być
dokonany w zależności od rodzaju
pranego materiału, jego koloru i stopnia
zabrudzenia. Zwykle dla białej, trwałej i
bardzo zabrudzonej odzieży poleca się
zwyczajny środek w proszku; dla
odzieży kolorowej i bez poważnych plam
zaleca się środek płynny lub w proszku,
polecany do ochrony kolorów.
Załadowanie do maksimum bębna pralki
l Najlepsze wykorzystanie energii, wody,
środków piorących i czasu uzyskać można
przez użycie zalecanej, maksymalnej
wielkości
załadunku.
Możliwe
jest
zaoszczędzenie do 50% energii piorąc
jeden pełny załadunek zamiast prać dwa
razy połowę wsadu.
Kiedy potrzebne jest pranie wstępne?
l Wyłącznie dla bardzo zabrudzonych ubrań!
W przypadku prania w niskich
temperaturach do 40°C, doradzamy
używanie środków płynnych lub w proszku,
specjalnie polecanych do niskich temperatur.
Można zaoszczędzić od 5 do 15% energii
nie wybierając opcji prania wstępnego dla
odzieży normalnie zabrudzonej.
Czy konieczne jest pranie w gorącej
wodzie?
l Przetrzyj plamę odplamiaczem lub
namocz suchą plamę w wodzie przed
praniem, aby w ten sposób użycie
W przypadku wełny i jedwabiu,
używać wyłącznie specjalnych produktów
przeznaczonych do ich prania.
9
PL
programu prania w wysokiej temperaturze
nie było konieczne.
Oszczędzaj energię dzięki programowi
prania w niskiej temperaturze.
3. PRAKTYCZNE PORADY
l Rozłączyć opaskę przytrzymującą przewód wody
4. CZYSZCZENIE I
RUTYNOWA
KONSERWACJA
obniżając go do posadzki, aby usunąć całkowicie wodę.
l Ponownie zamocować opaską przewód
odprowadzenia wody.
Do czyszczenia zewnętrznej obudowy pralki zastosuj
wilgotną ściereczkę, nie używaj środków trących,
alkoholu i/lub rozpuszczalników. Pralka wymaga
czyszczenia w niewielkim stopniu: czyszczenie
szufladki i czyszczenie filtru; poniżej wskazane są
także sugestie odnośnie przypadków przewożenia
lub długich okresów nie używania urządzenia.
Czyszczenie pojemnika na środki
piorące z jego przedziałami
l Nacisnąć przycisk (A).
l Z
wciśniętym przyciskiem,
pojemnik na zewnątrz.
Czyszczenie filtru
l Wyjąć i wymyć pojemnik.
l Pralka posiada specjalny filtr, który zatrzymuje
l Zaleca
większe odpady mogące zatkać odpływ wody,
np. guziki czy monety.
l TYLKO W NIEKTÓRYCH MODELACH:
wyciągnij filtr, zdejmij jego korek i zbierz
wodę do pojemnika.
l Przed odkręceniem filtru dobrze jest umieścić
pod nim ściereczkę dla uniknięcia rozlania na
podłogę pozostałości wody.
l Obrócić filtr w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek
zegara, do zatrzymania na pozycji pionowej.
l Wyjąć filtr i oczyścić go; następnie umieścić na
swoim miejscu i obrócić zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
się usuwanie ewentualnych
pozostałości detergentu w przegródkach,
aby uniknąć zablokowania przepływu z
dozownika do bębna.
l Wyciągnij i usuń klapę/klapki zlokalizowaną/e
w tylnej części dozownika i wyczyść ją/je
dokładnie.
l W przypadku kiedy z przedgródki środka
zmiękczającego należy wyjąć syfon (S),
który znajduje się w tylnej części
dozownika pociągnąć na zewnątrz.
l Usunąć ewentualne osady, które mogą
zapychać otwór przegródki.
l Zamontować wszystkie usunięte elementy
A
powtarzając w odwrotnej kolejności wszystkie
wcześniejsze czynności.
B
Sugestie dotyczące przewożenia
i okresów nie używania pralki
l W przypadku, kiedy pralka pozostaje przez dłuższy
czas w miejscu nieogrzewanym niezbędne jest
całkowite usunięcie resztek wody z przewodów.
l Odłączyć pralkę od zasilania elektrycznego.
10
obrócić
S
C
Zamontowanie
Włożyć wypustki tak jak jest to pokazane
(B). Obrócić pojemnik w kierunku pokrywy,
aż wypustka zaskoczy na swoje miejsce
(C). Usłyszymy wtedy charakterystyczny
dźwięk (klak) .
6. STEROWANIE I
PROGRAMY
PL
5. SKRÓCONA INSTRUKCJA
OBSŁUGI
Nasza
pralka
posiada
system
automatycznego dostosowania poziomu
wody do rodzaju i ilości prania. System ten
prowadzi do zredukowania zużycia energii i
znacznego skrócenia czasu prania.
A
Wybór programu
l Włączyć
pralkę
i
wybrać
potrzebny
L
program.
l Zmienić ewentualnie wartość temperatury
prania i załączyć potrzebne opcje.
I
l Nacisnąć przycisk START/PAUZA, aby
uruchomić program prania.
H
W przypadku zaniku zasilania podczas pracy
specjalna pamięć pralki zapamięta ustawienia
i po włączeniu prądu pralka rozpocznie pranie
w tym momencie, w którym zostało ono
przerwane.
l Pod koniec programu na wyświetlaczu
pojawi się informacja “End" (koniec”) lub w niektórych modelach - zaświecą się
wszystkie lampki kontrolne dla prania.
Przed otwarciem drzwiczek odczekaj,
aż lampka BOKADY DRZWICZEK
zgaśnie.
l Wyłączyć pralkę.
Dla każdego rodzaju prania sprawdź tabelę
programów i postępuj zgodnie ze wskazaną
procedurą.
Dane techniczne
Ciśnienie wody:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Wirowanie (obr/min):
(patrz tabliczka znamionowa)
F
E
D
C
B
A Pokrętło programów prania z
pozycją OFF (WYŁĄCZ)
B Przycisk START/PAUZA
C Przycisk OPCJE
D Przycisk POZIOM ZABRUDZEŃ
era (STAN ZABRUDZENIA)
E Przycisk OPÓŹNIENIE era
(OPÓŹNIONEGO STARTU)
F Przycisk PRANIE PAROWE
era (PAROWA)
G Przycisk PRĘDKOŚĆ WIROWANIA
era (WYBORU WIROWANIA)
H Przycisk WYBORU TEMPERATURY
H+G BLOKADA PRZYCISKÓW
I Wyświetlacz cyfrowy
L Kontrolka BLOKADY DRZWICZEK
Moc przyłączeniowa / Bezpiecznik
zasilania / Napięcie zasilania
(patrz tabliczka znamionowa)
11
G
Przycisk START/PAUZA
UWAGA:
Nie dotykać wyświetlacza podczas
podłączania pralki do zasilania, ponieważ
przez pierwsze klika sekund pralka
przeprowadza kalibrację systemów.
Dotknięcie wyświetlacza spowoduje błąd
i w takiej sytuacji należy odłączyć pralkę
od zasilania i powtórzyć operację.
Pokrętło programów prania z
pozycją OFF (WYŁĄCZ)
Po
przekręceniu
pokrętła
na
wyświetlaczu pojawiają się ustawienia
aktualnie wybranego programu.
Pod koniec każdego cyklu prania oraz w
czasie, gdy urządzenie nie pracuje,
kontrast wyświetlacza zmniejsza się ze
względu na oszczędność energii.
Uwaga: Aby wyłączyć urządzenie
należy ustawić pokrętło wyboru
programów w pozycji OFF.
l Nacisnąć przycisk START/PAUZA w celu
uruchomienia wybranego programu.
Drzwiczki należy zamknąć PRZED
naciśnięciem przycisku START/PAUZA.
l Nacisnąć przycisk START/PAUZA, aby
uruchomić wybrany program prania.
Po naciśnięciu przycisku START/PAUZA
urządzenie po upływie kilku sekund
rozpocznie program prania.
DODAWANIE LUB USUWANIE ELEMENTÓW
PO URUCHOMIENIU PROGRAMU (PAUZA)
l Naciśnij i przytrzymaj przycisk START/
PAUZA na około 2 sekundy (niektóre
wskaźniki jak kontrolka czasu prania
zaczną migać, oznacza to że działanie
urządzenia zostało wstrzymane).
l Przed otwarciem drzwiczek odczekaj, aż
lampka BOKADY DRZWICZEK zgaśnie.
l Po dodaniu lub usunięciu elementów,
zamknij drzwi i naciśnij przycisk
START/PAUZA (program rozpocznie się
od miejsca zatrzymania).
ANULOWANIE PROGRAMU
l Podczas wykonywania programu pokrętło
wyboru programów pozostaje ustawione
na wybranym programie do czasu
zakończenia programu.
l Aby anulować program należy ustawić
pokrętło wyboru programów w pozycji
OFF.
l Odczekaj 2 minuty aż odblokują się drzwi.
l Po ukazaniu się komunikatu "End"
(Koniec) na wyświetlaczu, i wygaśnięciu
lampki kontrolnej BOKADY DRZWICZEK,
można otworzyć drzwiczki.
l Po
zakończeniu
programu
należy
wyłączyć pralkę ustawiając pokrętło
wyboru programów w pozycji OFF.
Pokrętło wyboru programów należy
ustawić w pozycji OFF po zakończeniu
każdego programu lub przed wyborem
i uruchomieniem kolejnego programu
prania.
12
Przycisk OPCJE
Przycisk pozwala na wybranie jednej z
trzech opcji:
- PRANIE WSTĘPNE
l Funkcja umożliwia pranie wstępne i
jest przydatna zwłaszcza w przypadku
mocno zabrudzonych tkanin (funkcja jest
dostępna z wybranymi programami –
patrz tabela programów).
l Zaleca się stosowanie 1/5 zalecanej ilości
środka piorącego podanego na opakowaniu.
l Aby zaprogramować opóźniony start,
należy:
- Wybrać program prania.
- Nacisnąć jednokrotnie przycisk opóźnionego
startu (wyświetlacz pokaże h00). Kolejne
naciśnięcie przycisku powoduje opóźnienie
uruchomienia programu o godzinę (na
wyświetlaczy pojawi się h01). Każde
kolejne naciśnięcie przycisku powoduje
opóźnienie uruchomienia programu o
godzinę. Po osiągnięciu wartości 24
godzin (wyświetlacz pokaże h24), kolejne
naciśnięcie przycisku spowoduje powrót
do 0.
l Tę funkcję zbadano na osobach o
delikatnej i wrażliwej skórze, u których
nawet najmniejsze pozostałości detergentu
mogą powodować podrażnienia i alergie.
l Zaleca się korzystanie z tej funkcji do
prania odzieży dziecięcej i w przypadku
silnie
zabrudzonych
ubrań,
gdzie
wymagane jest użycie dużej ilości
detergentu, lub w przypadku prania
ręczników, których włókna mają zwykle
tendencję do gromadzenia detergentu.
- HIGIENA +
Tę opcję można aktywować tylko wówczas,
gdy temperatura prania wynosi powyżej
60°C. Opcja ta umożliwia utrzymanie tej
temperatury przez cały czas prania.
Jeśli wybrano opcję, która nie jest
zgodna z danym programem, wówczas
lampka kontrolna opcji najpierw miga, a
następnie gaśnie.
- Nacisnąć przycisk START/PAUZA w
celu rozpoczęcia odliczania czasu
pozostałego do uruchomienia programu.
Po upływie zaprogramowanego czasu
opóźnienia
program
zostanie
automatycznie uruchomiony.
l Możliwe jest skasowanie ustawionego
wcześniej opóźnienia startu programu
przez ustawienie pokrętła w pozycji
OFF (WYŁĄCZ).
Jeśli podczas pracy urządzenia wystąpi
przerwa w zasilaniu, specjalny moduł
pamięci zapamięta parametry przerwanego
programu. Po przywróceniu zasilania
program zostanie wznowiony od miejsca, w
którym został przerwany.
Przycisk POZIOM ZABRUDZEŃ
Następującą opcję należy wybrać przed
naciśnięciem przycisku START/PAUZA.
l Po wybraniu programu zostaje automatycznie
pokazany czas prania dla tego programu.
l Opcja ta pozwala na wybór 3 poziomów
intensywności prania dzięki modyfikacji czasu
jego trwania, zależnie od tego jak bardzo
zabrudzone są tkaniny (może być stosowany
tylko w połączeniu z niektórymi programami,
tak jak to pokazano w tabeli programów).
Przycisk OPÓŹNIENIE
l Przycisk ten umożliwia uruchomienie
programu
prania
z
opóźnieniem
wynoszącym maksymalnie 24 godziny.
Przycisk PRANIE PAROWE
Za pomocą tego przycisku można aktywować
specjalną funkcję pary po określonych
cyklach prania (patrz tabela programów).
Funkcja ta redukuje zagniecenia, skracając
czas potrzebny na prasowanie odzieży.
Włókna są regenerowane i odświeżane
przez usunięcie nieprzyjemnych zapachów.
Każdy program ma odpowiednią funkcję pary
zapewniającą maksymalną skuteczność
prania zgodnie z typem i kolorem tkanin.
13
PL
- AQUAPLUS
l Opcja ta (dostępna podczas działania
tylko niektórych programów) umożliwia
upranie wsadu w znacznie większej ilości
wody, co w połączeniu ze specjalnym
cyklem rotacji bębna, napełnianego wodą
i opróżnianego, zapewnia perfekcyjny efekt
prania i płukania, dzięki całkowitemu
rozpuszczeniu się detergentu.
Tę opcję należy wybrać przed
naciśnięciem przycisku START/PAUZA.
Przycisk PRĘDKOŚĆ WIROWANIA
l Po naciśnięciu tego przycisku możliwe
jest zmniejszenie maksymalnej prędkości
wirowania, a jeśli chcesz, cykl wirowania
można całkowicie anulować.
l Jeśli metka na ubraniu nie podaje innych
informacji, można korzystać z maksymalnej
prędkości wirowania.
Aby zapobiec uszkodzeniu tkanin, nie
można zwiększyć prędkości wirowania
ponad maksymalny poziom dozwolony
dla danego programu.
l Aby reaktywować cykl wirowania, wciskaj
przycisk aż do osiągnięcia
prędkości wirowania.
żądanej
l Prędkość wirowania można modyfikować
bez zatrzymywania pralki.
Nadmiar detergentu może powodować
nadmierne
pienienie.
Urządzenie
wykrywa obecność nadmiaru piany i
może: anulować fazę wirowania,
przedłużyć czas pracy programu lub
zwiększyć ilość użytej wody.
powyżej maksymalnej wartości zaprogramowanej
dla danego programu, aby nie niszczyć tkanin.
l Jeśli chcesz przeprowadzić pranie w
zimnej wodzie, wszystkie lampki kontrole
muszą być wyłączone.
BLOKADA PRZYCISKÓW
l Jednoczesne
wciśnięcie przycisków
WYBÓR TEMPERATURY oraz WYBÓR
WIROWANIA przez około 3 sekundy
blokuje przyciski urządzenia. Pozwala to
uniknąć dokonania przypadkowych lub
niechcianych zmian, gdy przycisk
na
wyświetlaczu
został
wciśnięty
przypadkowo w trakcie trwania cyklu.
l Blokada
przycisków
może
zostać
anulowana przez ponowne jednoczesne
wciśnięcie tych dwóch przycisków lub
wyłączenie urządzenia.
Wyświetlacz cyfrowy
Wyświetlacz w sposób ciągły informuje
użytkownika o statusie urządzenia.
3
12 74 9
5 6
Pralka jest wyposażone w specjalne
urządzenie
elektroniczne,
które
zapobiega włączeniu cyklu wirowania
w przypadku braku obciążenia w
bębnie lub niesymetrycznie rozłożonym
obciążeniu. Dzięki temu zmniejszony
został hałas i drgania pralki, co
wpływa
na
dłuższą
żywotność
urządzenia.
1) KONTROLKA BLOKADY DRZWICZEK
Przycisk WYBÓRU TEMPERATURY
l Po naciśnięciu przycisku START/PAUZA
l Przycisk
ten pozwala
temperatury prania.
na
zmianę
14
l Nie jest możliwe podniesienie temperatury
8
l Ikona informuje o blokadzie drzwiczek.
Drzwiczki należy zamknąć PRZED
naciśnięciem przycisku START/PAUZA
przy zamkniętych drzwiczkach kontrolka
będzie przez chwilę migała a następnie
zaświeci się.
l Przed otwarciem drzwiczek odczekaj, aż
lampka BOKADY DRZWICZEK zgaśnie.
2) PRĘDKOŚĆ WIROWANIA
Pokazuje prędkość wirowania wybranego
programu, która może zostać zmieniona lub
wyłączona odpowiednim przyciskiem.
3) KONTROLKI WYBÓRU TEMPERATURY
Pokazuje
temperaturę
prania
dla
wybranego programu, którą (jeśli to
możliwe) można zmienić za pomocą
odpowiedniego przycisku.
Jeśli chcesz prać w zimnej wodzie,
wszystkie lampki kontrolne muszą być
wyłączone.
l Po wybraniu innego stopnia zabrudzenia
zaświeci się odpowiednia kontrolka.
6) KONTROLKI FUNKCJE DODATKOWE
Kontrolki pokazują funkcje, które mogą być
wybrane odpowiednim przyciskiem.
7) KONTROLKA BLOKADA PRZYCISKÓW
Lampki kontrole pokazują, że przyciski są
zablokowane.
8) Lampka kontrolna PRANIE PAROWE
Lampka
kontrolna
odpowiedniej opcji.
pokazuje
wybór
9) Waga załadunku (funkcja aktywna
podczas działania tylko niektórych
programów)
l W pierwszych minutach cyklu kontrolka
"Waga załadunku" świeci się, a
inteligentny czujnik waży pranie i
dostosowuje odpowiedni czas trwania
cyklu oraz ilość wody i prądu.
l Podczas każdej fazy prania funkcja
"Waga załadunku" umożliwia sprawdzenie
informacji dotyczących wsadu w bębnie i
podczas pierwszych minut prania:
4) CZAS CYKLU
l Po wyborze programu na wyświetlaczu
- dostosowuje ilość wymaganej wody;
automatycznie wyświetlony zostanie czas
cyklu (może on się różnić w zależności od
wybranych opcji).
- oblicza czas trwania cyklu prania;
rozpoczęciu
programu
na
wyświetlaczu podawana jest przez cały
czas informacja o czasie pozostałym do
końca prania.
- dostosowuje płukanie do wybranego
rodzaju tkaniny;
l Pralka oblicza czas do końca wybranego
- wykrywa obecność piany i w razie potrzeby
zwiększa ilość wody podczas płukania;
l Po
- dostosowuje rytm obrotów bębna do
wybranego rodzaju tkaniny;
programu w oparciu o standardowy wsad.
Podczas cyklu pralka dokonuje korekty
czasu na podstawie ilości i rodzaju
wsadu.
- dostosowuje prędkość wirowania do wsadu
(nierównomierny rozkład prania wewnątrz
bębna).
5) KONTROLKI POZIOM ZABRUDZENIA
l Po
wybraniu
danego
programu
automatycznie zaświeci się kontrolka
stopnia zabrudzenia ustawionego dla
takiego programu.
15
PL
Jeśli
drzwiczki
są
nieprawidłowo
zamknięte kontrolka miga przez ok. 7
sekund. Po upływie tego czasu komenda
start zostanie automatycznie anulowana.
W takim przypadku należy zamknąć
prawidłowo drzwiczki i nacisnąć przycisk
START/PAUZA.
Tabela programów
1)
(MAKS.) *
PROGRAMMA
DETERGENT
(patrz panel sterowania)
(MAKS.) 1 o 2
Delikatne
2
2
2
2
2
2
40°
Pranie szybkie 44’
3
3
3
3
3
3
40°
Pranie ekspresowe 14’
1
1
1
1
1
1
30°
Pranie codzienne
2
2
2
2,5
2,5
2,5
60°
Wełna/jedwab
1
1
1
1
1
1
30°
Odzież sportowa
2,5
2
2
2,5
2,5
2,5
60°
Wypompowywanie/Wirowanie
-
-
-
-
-
-
-
Płukanie
-
-
-
-
-
-
-
5
5,5
6
6,5
7
8
60°
3
3
3
3
3
3
40°
4
4
4
4
4
4,5
60°
4
4
4
4
4
4
60°
3
3
3
3
3
3
60°
3
3
3
3
3
3,5
60°
5
5,5
6
6,5
7
8
90°
**
2)
Jeans
Pranie higieniczne
Ubrania dziecięce
Mieszane
Syntetyczne
Bawełna
3)
3)
2)
3)
3)
2)
3)
16
( )
( )
( )
** STANDARDOWE PROGRAMY DO
PRANIA
BAWEŁNY
ZGODNIE
Z
ROZPORZĄDZENIAMI KOMISJI (UE) nr
1015/2010 i 1061/2010.
PROGRAM BAWEŁNA W
TEMPERATURZE 60°C.
PROGRAM BAWEŁNA W
TEMPERATURZE 40°C.
Programy te są przeznaczone do
prania średnio zabrudzonych tkanin
bawełnianych i są najbardziej efektywne
pod względem łącznego zużycia energii
i wody.
Programy zostały opracowane tak aby
temperatura prania była dostosowana
do temperatur na metkach ubrań, przy
czym faktyczna temperatura wody
może nieznacznie różnić się od
zadeklarowanej temperatury cyklu.
Prędkość wirowania może zostać
zmniejszona tak aby odpowiadała zaleceniom
na metkach ubrań. Dla tkanin delikatnych
możliwe jest również całkowite wyłączenie
wirowania przyciskiem prędkości wirowania.
Funkcję tę można włączyć przyciskiem
WIBORU WIROWANIA
Jeśli metka nie podaje konkretnych zaleceń
możliwe jest zastosowanie maksymalnej
prędkości wirowania dla programu. Dodanie
zbyt dużej ilości środka piorącego może
spowodować nadmierne pienienie.
Jeśli pralka wykryje nadmierne pienienie
może pominąć wirowanie lub wydłużyć
program i zwiększyć pobór wody.
Przed
zamknięciem
pokrywy
i
rozpoczęciem procesu prania, proszę
sprawdzić czy bęben pralki jest
poprawnie zamknięty. Jeśli to możliwe
ustaw bęben we wskazanej pozycji, by
zapewnić najlepsze efekty prania.
( )
Tylko kiedy włączona jest opcja
PRANIA WSTĘPNEGO (dotyczy
tylko programów z dostępną opcją
PRANIA WSTĘPNEGO).
1)
Po wybraniu programu, wyświetlacz
pokaże zalecaną temperaturę
prania, którą można zmienić, jeśli
jest to dozwolone, za pomocą
odpowiedniego przycisku, lecz
której
nie
można
podnieść
powyżej wartości maksymalnej
temperatury zadanej dla danego
programu.
2)
Dla
wybranych
programów
możliwe jest dostosowanie czasu
trwania i intensywności prania
przyciskiem STAN ZABRUDZENIA.
3)
Dostępna funkcja pary.
l PRANIE WSTĘPNE: jeśli dozownik ma
"
specjalny przedział do prania wstępnego,
wsyp do niego detergent. Jeśli nie, wsyp
detergent w perforację bębna (jak
na ilustracji) zgodnie z dozowaniem
zalecanym przez producenta detergentu.
"
WAŻNE: nie korzystaj z opcji prania
wstępnego w przypadku opóżnienia
startu.
17
PL
Maksymalny wsad prania suchego zależy
od modelu pralki (patrz panel sterowania).
Wybór programu
Pralka
posiada
specjalne
programy
umożliwiające pranie rożnych rodzajów
tkanin przy różnych stopniach zabrudzenia
(patrz tabela).
Instant Mix Technology
Pralka jest wyposażona w innowacyjny system
wstępnego mieszania środka piorącego i wody.
Strumień mieszanki jest rozpylany pod
wysokim ciśnieniem bezpośrednio na pranie.
W początkowej fazie prania podawana pod
ciśnieniem mieszanka ułatwia przenikanie
detergentu pomiędzy włóknami tkaniny
zapewniając skuteczne usuwanie zabrudzeń i
wyższą efektywność prania.
Technologia "Instant Mix Technology"
pozwala na dokładne wypłukiwanie środka
piorącego z prania dzięki rozpylanemu pod
wysokim ciśnieniem strumieniowi wody.
Delikatne
Program przeznaczony do prania tkanin
delikatnych. Łączy naprzemiennie cykle pracy
i przerw. Cykle prania i płukania są
przeprowadzane przy wysokim poziomie wody.
Pranie szybkie 44’
Pełny cykl prania (pranie, płukanie,
wirowanie). Program jest przeznaczony
zwłaszcza do prania nieznacznie zabrudzonych
tkanin bawełnianych i mieszanych. Zaleca
się stosowanie 1/5 ilości standardowo
stosowanego środka do prania.
Pranie ekspresowe 14’
Pełny cykl prania (pranie, płukanie,
wirowanie). Program jest przeznaczony do
prania nieznacznie zabrudzonych tkanin
bawełnianych i mieszanych. Zaleca się
stosowanie 1/5 ilości standardowo
stosowanego środka do prania.
Pranie codzienne
Specjalny
program
krótkiego
prania
zapewniający doskonałe efekty prania.
Program jest przeznaczony do prania
mniejszej ilo ści tkanin (patrz tabela
programów).
18
Wełna/jedwab
Program ten zapewnia delikatny cykl
prania, i nadaje się szczególnie do odzieży
z wełny lub jedwabiu posiadających
informację na metce, że nadają się do
prania w pralce, oraz tkanin z etykietą
zalecającą pranie jak dla jedwabiu.
Odzież sportowa
Program ten został specjalnie zaprojektowany do
prania mieszanych tkanin sportowych, które
mogą być prane w wyższych temperaturach, i
jest przeznaczony do usuwania brudu i
przebarwień powstałych podczas zajęć
sportowych.
Wypompowywanie/Wirowanie
Program wypompowuje wodę i wiruje
pranie
przy
maksymalnej
prędkości.
Możliwe jest wyłączenie wirowania i
zmniejszenie
prędkości
wirowania
przyciskiem WYBÓR WIROWANIA.
Płukanie
Program trzech płukań przy średniej
prędkości
wirowania
(odpowiednim
przyciskiem płukanie można wyłączyć lub
zmniejszyć jego prędkość). Program do
płukania wszelkiego rodzaju tkanin, na
przykład po praniu ręcznym.
Bawełna
Program do prania średnio zabrudzonych
tkanin bawełnianych. Najbardziej efektywny
pod względem łącznego zużycia energii i wody.
Jeans
Program do prania tkanin takich jak dżins.
Idealnie nadaje się do usuwania zabrudzeń
bez zmniejszania elastyczności włókien.
Pranie higieniczne
Program ten jest przeznaczony do prania
tkanin bawełnianych i dzięki technologii
"Instant
Mix
Technology"
zapewnia
usunięcie trudnych zabrudzeń już w
temperaturze 60°C. Dodatkowo niszczy
większość bakterii.
Mieszane
Cykle prania i płukania są dostosowane do
rytmu obrotu bębna oraz poziomu wody.
Dzięki delikatnemu wirowaniu tkaniny nie
gniotą się.
Syntetyczne
Cykle prania i płukania są dostosowane do
rytmu obrotu bębna oraz poziomu wody.
Dzięki delikatnemu wirowaniu tkaniny nie
gniotą się.
Bawełna
Program do prania tkanin białych. Ostatnie
wirowanie jest przeprowadzane przy
maksymalnej prędkości.
19
PL
Ubrania dziecięce
Program ten gwarantuje idealną czystość
oraz higienę prania wszystkich dziecięcych
ubrań, dzięki dodatkowym cyklom podczas
prania i płukania oraz wysokiej temperaturze
60°C. By zapewnić jak najlepsze efekty prania,
rekomendujemy użycie detergentu w proszku.
l Przedział
przeznaczony jest na środki
zmiękczające, perfumujące i na dodatki
specjalne,
takie
jak
krochmal,
ultramaryna, itd.
Przygotowanie prania
Otwieranie/Zamykanie bębna
l Otworzyć pralkę.
l Otworzyć bęben naciskając przycisk (A) i
jednocześnie umieszczając drugą rękę na
pokrywie.
l Wkładać odzież do bębna pojedyńczo, nie
wciskając. Przestrzegać ładunków zalecanych
w “Tabeli programów”. Przeładowanie pralki
spowoduje, że wyniki prania będą gorsze, a
tkaniny bardziej pogniecione.
l W
celu zamknięcia bębna ponownie
manipulować pokrywamy bębna umieszczając
tą z przyciskiem (A) pod tą drugą tak, aby
idealnie zostały dopasowane.
l MAX. na pojemniku pokazuje maksymalny
poziom używanego detergentu. Nie należy
przekraczać tego poziomu.
l
Kiedy tkaniny mają plamy, które
wymagają
zastosowania
środków
wybielających w płynie można przystąpić
do ich wstępnego czyszczenia w pralce.
W tym celu: wprowadzić środek
wybielający do "przegródki 2" i uruchomić
program płukań
. Po zakończeniu tej
czynności umieścić programator w
pozycji OFF, dodać resztę wsadu i
przystąpić do normalnego prania w
wybranym programie.
1) Maksymalne pranie środek piorący w
proszku
2) Maksymalne pranie środek piorący w
płynie
3) Maksymalny środek perfumujący
InstantMix
Technology
Dozowanie środka piorącego
Pojemnik na środki piorące podzielony jest
na 3 przedziały:
l Pojemnik 1 na detergent w proszku.
l Pojemnik 2 na detergent w płynie.
20
Rozwiązanie niektórych najczęściej pojawiających się problemów związanych z nieprawidłowym
działaniem pralki mogą ułatwić zamieszczone poniżej praktyczne wskazówki:
RAPORT BŁĘDÓW
l Modele z wyświetlaczem: wyświetlony zostaje kod błędu, zawsze poprzedzony
literą E (np. Błąd 2 = E2)
l Modele bez wyświetlacza: błąd sygnalizowany jest migotaniem wszystkich lampek
kontrolnych LED - tyle razy, ile wynosi kod błędu - z 5-sekundowymi przerwami (np.:
Błąd 2 = dwa migotania -> pauza 5 sekund -> dwa migotania -> itd.)
Wyświetlany błąd
E2
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
2 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
E3
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
3 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
E4
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
4 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
E7
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
7 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
Wszystkie inne kody
Możliwe przyczyny i proponowane rozwiązania
Pralka nie pobiera wody
Upewnij się, czy zawór doprowadzający wodę został odkręcony.
Upewnij się, czy przewód doprowadzający wodę nie jest zagięty, skręcony lub
przygnieciony.
Odpływ wody został umieszczony na nieprawidłowej wysokości (sprawdź
instrukcje w sekcji dotyczącej instalacji)
Zamknij dopływ wody, odkręć wąż doprowadzający wodę z tyłu pralki i
upewnij się, czy filtr przeciwpiaskowy jest czysty i drożny.
Należy sprawdzić, czy filtr nie jest zatkany lub czy w jego wnętrzu nie
ma ciał obcych, które mogłyby zakłócić prawidłowy przepływ wody.
Pralka nie odprowadza wody
Należy sprawdzić, czy filtr nie jest zatkany lub czy w jego wnętrzu nie
ma ciał obcych, które mogłyby zakłócić prawidłowy przepływ wody.
Upewnij się, czy przewód doprowadzający wodę nie jest zagięty, poskręcany
lub przygnieciony.
Sprawdź, czy rura odprowadzająca wodę nie jest zatkana i pozwala wodzie
swobodnie odpływać. Spróbuj odprowadzić wodę do zlewu.
Jest zbyt dużo piany i/lub wody.
Sprawdź, czy nie użyto zbyt dużej ilości detergentu lub produktu
nieprzeznaczonego do pralek.
Problem z drzwiczkami.
Upewnij się, że drzwiczki zostały prawidłowo domknięte. Sprawdź, czy
wewnątrz pralki nie ma ubrań, które utrudniają domknięcie drzwiczek.
Jeśli drzwiczki zablokowały się, wyłącz pralkę i odłącz ją od gniazdka
zasilania; odczekaj 2-3 minuty i ponownie spróbuj otworzyć drzwiczki.
Wyłącz pralkę i odłącz ją od gniazdka zasilania, odczekaj 1 minutę. Włącz
pralkę i uruchom program. Jeśli błąd znowu się pojawi, skontaktuj się
bezpośrednio z Autoryzowanym Centrum Obsługi Klienta.
21
PL
7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I GWARANCJA
INNE NIETYPOWE PRZYPADKI
Wyświetlany błąd
Możliwe przyczyny i proponowane rozwiązania
Pralka nie działa / nie
uruchamia się
Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do działającego gniazdka
zasilania.
Upewnij się, czy działa zasilanie.
Upewnij się, czy gniazdo elektryczne działa podłączając inne
urządzenie, na przykład lampę.
Drzwi mogą być nieprawidłowo zamknięte: otwórz je i zamknij
ponownie.
Sprawdź, czy został poprawnie wybrany żądany program i naciśnij
przycisk start.
Upewnij się, czy pralka nie jest w trybie pauzy.
Prawdopodobnie nieszczelna jest uszczelka między kranem a rurą
dopływu wody; w takim przypadku, należy ją wymienić i ponownie
dokręcić rurę do kranu.
Upewnij się, czy filtr jest prawidłowo zamknięty.
Z powodu nieoptymalnego rozmieszczenia ubrań pralka może:
• próbować wyrównać obciążenia, wydłużając czas wirowania.
• zmniejszyć prędkość wirowania, aby zmniejszyć wibracje i hałas.
• anulować wirowanie, aby chronić maszynę.
Upewnij się, że ładunek jest równomiernie rozłożony. Jeśli chcesz
uniknąć zagnieceń, ponownie załaduj ubrania i uruchom program.
Prawdopodobnie woda nie została całkowicie odprowadzona, więc
odczekaj kilka minut. Jeśli problem będzie się powtarzał, sprawdź
informacje dotyczące Błędu 3.
Niektóre modele posiadają funkcję "Bez wirowania": Upewnij się, czy
nie jest przypadkiem włączona.
Upewnij się, czy nie włączono opcji zmieniającej parametry
wirowania.
Użycie zbyt dużej ilości detergentu może utrudnić uruchomienie
wirowania.
Pralka jest prawdopodobnie źle wypoziomowana: w razie potrzeby
wyregulować nóżki, jak opisano to w odpowiednim punkcie Instrukcji.
Upewnij się, czy śruby transportowe, gumowe korki i przekładki
dystansowe zostały usunięte.
Upewnij się, czy wewnątrz bębna nie ma ciał obcych (monet,
zawiasów, przycisków, itp...).
Woda wyciekła na
podłogę w pobliżu
pralki
Nie działa
odwirowane
Silne wibracje /
odgłosy dochodzące
z pralki podczas
odwirowywania
Standardowa gwarancja producenta obejmuje stwierdzone wady mechaniczne
lub elektryczne produktu wynikłe z działania lub zaniechania działania ze strony
producenta. Jeśli okaże się, że usterka została spowodowana przez czynniki
zewnętrzne, tj. podczas transportu, niewłaściwego stosowania lub na skutek
nieprzestrzegania instrukcji obsługi, za naprawę może zostać naliczona opłata.
22
Gwarancja
Produkt jest objęty gwarancją zgodnie z
postanowieniami i warunkami określonymi w
gwarancji pisemnej dołączonej do produktu.
Gwarancja musi być należycie wypełniona i
przechowywany tak, aby w razie potrzeby
mogła być okazana w Autoryzowanym
Centrum Obsługi Klienta.
- woda z płukania może być bardziej
mętna: jest to wynik obecności zawiesiny
zeolitów, która nie powoduje negatywnych
efektów dla skuteczności płukania.
- obecność białego
praniu po jego
normalne zjawisko,
się do materiału,
koloru.
proszku (zeolitów) na
zakończeniu: jest to
proszek nie przyczepia
ani nie zmienia jego
- obecność piany w wodzie z ostatniego
płukania: nie musi to oznaczać
nieskutecznego płukania.
- tworzenie się znacznej ilości piany: często
spowodowane obecnością anionowych
środków powierzchniowo czynnych w
składzie środków piorących, które są trudne
do usunięcia z pranych materiałów.
W takim wypadku nie jest konieczne
wykonywanie dodatkowych cyklów płukania
dla usunięcia tego zjawiska: nie spowoduje
to żadnej zmiany.
Jeśli problem nie został rozwiązany lub
jeśli
podejrzewasz
usterkę,
należy
natychmiast
skontaktować
się
z
Autoryzowanym Centrum Obsługi Klienta.
Zaleca
się
stosowanie
wyłącznie
oryginalnych części zamiennych, które są
dostępne w naszych Autoryzowanych
Centrach Obsługi Klienta.
Poprzez umieszczenie oznaczenia
na tym produkcie poświadczamy na
własną odpowiedzialność przestrzeganie
wszystkich
wymogów
europejskich
dotyczących bezpieczeństwa, ochrony
zdrowia i środowiska określonych w
przepisach dla tego produktu.
Producent nie jest odpowiedzialny
za ewentualne błędy wynikające z
druku niniejszej Instrukcji załączonej
do urządzenia. Dodatkowo Producent
pozostawia sobie prawo do wprowadzania
zmian, jakie okażą się konieczne we
własnych produktach, bez naruszania
zasadniczej ich charakterystyki.
23
PL
Stosowanie
środków
piorących
bez
fosforanów może spowodować następujące
rezultaty:
19.07 - 43031030 - Canon Italia - Business Services Channel
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising