-- | 32000143 | -- 32000143 Brugermanual

-- 32000143 Brugermanual
DK
BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING
~~~
44003036
TRIO 503/1
TRIO 503/1 X
27
INDHOLDSFORTEGNELSE
Anbefalinger - Sikkerhedsanvisninger ................................................ 29-30
INSTALLATION
ELTILSLUTNING ............................................................................... 30-32
TEKNISKE DATA .................................................................................... 33
ANVENDELSE
• KOGEPLADEN
Den glaskeramiske zone .................................................................... 34-35
• OVNEN
Ovntilbehør .............................................................................................. 36
Anvendelse ........................................................................................ 36-37
Tilberedningsanvisninger ................................................................... 38-39
• OPVASKEMASKINEN
Knapper - Programmer - Anvendelse ................................................. 40-41
Filtre - Indsætning af opvasken ............................................................... 42
Påfyldning af opvaskemiddel - Skyllemiddel - Salt ............................. 43-45
Programvalg ............................................................................................ 46
Praktiske tips ........................................................................................... 47
Vandtilførsel - Vandafløb .................................................................... 48-49
Fejlfinding ........................................................................................... 50-51
RENGØRING ..................................................................................... 52-53
28
ANBEFALINGER
LÆS INSTRUKTIONERNE OMHYGGELIGT FOR AT FÅ STØRST MULIGT UDBYTTE AF
MASKINEN. Vi anbefaler, at du gemmer brugs- og installationsvejledningen til senere brug,
samt at du noterer serienummeret nedenfor, inden du installerer maskinen, hvis du får behov
for at få hjælp fra servicecenteret.
. Mærkepladen er placeret på bagsiden af Trio.
PRODUCENTEN FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR I TILFÆLDE AF AT
INSTRUKTIONERNE I DETTE DOKUMENT IKKE OVERHOLDES
SIKKERHEDSANVISNINGER
• Maskinens installation og eltilslutning skal foretages af en autoriseret elinstallatør
eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
• Trio består af tre elementer: En kogeplade, en ovn og en opvaskemaskine. Af
sikkerhedsmæssige årsager må der under ingen omstændigheder foretages ændringer på
denne maskine.
• Denne maskine er udelukkende beregnet til anvendelse i hjemmet.
• Trio må ikke tilsluttes, hvis maskinen viser tegn på selv den mindste defekt. Afbryd strømmen,
og kontakt øjeblikkeligt en godkendt servicetekniker.
• Der findes visse generelle sikkerhedsregler for husholdningsartikler. Det drejer sig om
følgende:
- Rør ikke ved maskinen, hvis dine hænder eller fødder er våde eller fugtige.
- Brug ikke maskinen, hvis du har bare fødder.
- Træk ikke stikket ud af kontakten ved at trække i ledningen eller selve maskinen.
- Udsæt ikke maskinen for vejret (regn, sol osv...).
- Lad ikke børn (eller andre, der ikke er i stand til at betjene maskinen) bruge den.
- Hverken børn eller voksne må ikke læne sig op ad dørene.
• Når Trio anvendes, er alle delene varme. Hold børn væk fra Trio, når maskinen anvendes.
• Det anbefales at rengøre Trio efter brug. Derved forhindres det, at der samler sig snavs
eller fedt, der steges igen og brænder på, og som skaber ubehagelige lugte og oser.
• Rengør aldrig maskinen med damp eller vand under højtryk.
29
• Opbevar aldrig brandfarlige produkter i Trio, da der kan gå ild i dem, hvis maskinen tændes
ved et uheld.
• Anvend ovnhandsker, når fade sættes ind i eller tages ud af ovnen.
• Beklæd aldrig ovnens vægge med aluminiumsfolie eller andet engangsbeskyttelsesmateriale
til ovne. Aluminium eller andet beskyttelsesmateriale, der kommer i direkte kontakt med den
varme emalje, kan smelte emaljen eller ødelægge ovnens indvendige sider.
• Overvåg altid tilberedningen af mad med fedt eller olie nøje, da varmt fedt eller olie hurtigt
kan bryde i brand.
• Opvaskemaskinen er beregnet til almindelige køkkenredskaber. Genstande, der er forurenet
med benzin, maling, rester af stål eller jern, korroderende kemikalier, syre eller alkalier må
ikke vaskes i opvaskemaskinen.
• Der må ikke være overskydende vand i maskinen eller på servicet ved afslutningen på
opvaskeprogrammet.
• Hvis du vil kassere en gammel opvaskemaskine, skal du afmontere døren, så børn ikke
risikerer at sidde fast inden i den.
• Opvaskemaskinen er fremstillet af genbrugsmaterialer og kan bortskaffes på en miljøvenlig
måde.
• Kontroller, at opvaskemaskinen ikke klemmer netledningen.
• Det anbefales ikke at anvende adaptere, stikdåser med mange udtag og/eller
forlængerledninger.
• Kontakt servicecentret eller en kvalificeret tekniker, hvis du har spørgsmål angående
netledningen.
• Bloker ikke ventilationshullerne under bunden, hvis maskinen installeres på et gulvtæppe.
Hvis ovenstående råd ikke følges, kan det få alvorlige konsekvenser for maskinens
sikkerhed
INSTALLATION
Installation af en husholdningsmaskine kan være kompliceret, som kan få alvorlig
betydning for brugerens sikkerhed, hvis den ikke udføres korrekt.
Derfor skal installationen udføres af en kvalificeret fagmand i overensstemmelse med
de gældende tekniske regler.
I tilfælde af at dette råd ignoreres, og installationen udføres af en person uden
kvalifikationer, afviser CANDY ethvert ansvar for tekniske problemer med produktet,
uanset om dette resulterer i tings- eller personskader.
30
INSTALLATION - ELTILSLUTNING
"Installationen skal overholde de standardiserede direktiver".
CANDY fralægger sig ethvert ansvar for skader, som skyldes upassende eller urimelig brug.
Advarsel:
• Kontroller altid følgende inden enhver elinstallation: Den spænding, der fremgår af
elmåleren, effektafbryderens justering, installationens jordforbindelse samt at den anvendte
sikring er korrekt.
• Installationens strømforsyning skal føres via et stik med jordforbindelse eller via en
flerpolet afbryder med en kontaktåbning på mindst 3 mm.
Hvis maskinen er forsynet med en stikkontakt, skal den være installeret, så der er adgang
til stikkontakten.
CANDY kan ikke holdes ansvarlig for ulykker, der skyldes brugen af en maskine uden
jordforbindelse eller med defekt jordforbindelse.
• Kontakt servicecentret eller en kvalificeret tekniker, hvis du har spørgsmål angående
netledningen.
Advarsel! Maskinen skal jordforbindes. I tilfælde af manglende jordforbindelse vil
der kunne mærkes en elektrisk spænding ved berøring af maskinens metaldele,
hvilket skyldes radiostøjdæmperen.
Denne Trio leveres ikke med en netledning, men er forsynet med en klemrække, som gør
det muligt at vælge det korrekte stik til den pågældende strømforsyning.
Klemrækken er placeret på bagsiden af Trio.
Sådan åbnes klemrækken:
. Find de to tapper på siderne,
. placer spidsen af skruetrækkeren på den forreste af tapperne, stik spidsen ind 1, og
tryk ned 2.
Fjern låget.
Klemrække
x 3 parallelkredse
31
Sådan tilsluttes maskinen:
. Skru kabelholderen af,
. træk kablet gennem kabelholderen,
. fjern isoleringen fra enden af ledningerne, og forbind ledningerne med stikkene i henhold
til de numre, der fremgår af tabellen, samt "parallelkredsene".
Exemple de raccordement en monophasé.
1- Mise en place
des pontets
2- Mise en place
des fils
1er
2ème
L1
3ème
N
3- Passage du cordon
dans le serre-câble
T
Attention : un mauvais serrage peut entraîner des risques d'échauffement
dangereux au niveau du câble d'alimentation.
Spænd kabelklemmen, og luk låget, når ledningen er forbundet med maskinens stik.
MONOFASE
220-240 V~
TRIFASE
220-240 V3~
TRIFASE
380-415 V3N~
Fusi bi le
25 A
25 A
16 A
C avo
Tipo - sez ione
H05VV-F
3 G 2,5 mm²
H05VV-Fo H05RR-F
4 G 2,5 mm²
H05VV-Fo H05RR-F
5 G 1,5 mm²
TILSLUTNING TIL
KLEMRÆKKEN
L1
1
1
2
L1
3
L1
L2
2
3
1
2
L2
L3
3
4
4
4
N
5
T
Ti ll kredsen : Lav
forbi ndelse med en
parallelkreds
32
L 1 : F a se
Kreds
1-2
Kreds
2-3
N : Neutral
Kreds
4-5
T : Jord
L3
5
T
L 1 : F a se
Kreds
1-2
L 2 : F a se
Kreds
3-4
L 3 : F a se 5
T : Jord
5
N
T
L 1 : F a se 1
L 2 : F a se 2
L 3 : F a se 3
N : Neutral
Kreds
4-5
T : Jord
TEKNISKE DATA
CANDY forbeholder sig ret til at foretage tekniske forbedringer med henblik på at forbedre
produkternes kvalitet.
Maskinen overholder standard 89/336/EØF, 73/23/EØF og 90/396/EØF.
Producent
CANDY
TRIO 503
Model
Maskinens mål (cm)
Largeur 59,6 x Profondeur 60 X
Hauteur 86,5 - 87,5
KOGEPLADE
Glaskeramisk: 4 varmezoner
Forrest til højre
Hilight Ø 165/1200 W
Bagest til højre
Hilight Ø 220/2300 W
Forrest til venstre
Hilight Ø 200/1800 W
Bagest til venstre
Halolight Ø 140/1200 W
OVN
Norm
EN
50304
Energiklasse A (mere effektiv) til G (mindre
effektiv)
A
Varmefunktion
Almindelig
Energiforbrug med almindelig
0,78 kWh
Energiforbrug med tvungen luftkonvektion
0,95 kWh
Kapacitet
Maskintype (ovnstørrelse)
39 liter
Middel størrelse
Tilberedningstid baseret op almindelig
belastning
39,5 min
Største bageareal
1250 cm²
Maxiovnens + kogepladens effekt
8570 W
OPVASKEMASKINE
Energieffekt
B
Energiforbrug
0,75 kWh
Energiklasse
B
Energiklasse, tørring
B
Antal kuverter
6
Vandforbrug
9
33
DEN GLASKERAMISKE ZONE
RÅD
Det er vigtigt at anvende køkkenredskaber af god kvalitet for at opnå gode
madlavningsresultater:
• Anvend altid køkkenudstyr i god kvalitet med tyk og helt flad bund.
• Sørg for, at gryden eller panden er tør under bunden.
• Brug pander med en diameter, der er stor nok til at dække kogezonen helt.
VALG AF KØKKENREDSKABER
Følgende oplysninger hjælper dig med at vælge køkkenudstyr, som sikrer et godt resultat.
Kontroller mærket på etiketten, der viser, om
panden er beregnet til glaskeramiske kogeplader.
Rustfrit stål: Anbefales varmt. Især velegnet med sandwichbund. Sandwichbunden
kombinerer fordelene ved rustfrit stål (udseende, holdbarhed og stabilitet) med fordelene
ved aluminium eller kobber (varmeledning, jævn varmefordeling).
Aluminium: Tungt køkkenudstyr anbefales. God konduktivitet. Der kan sommetider
forekomme ridser i form af aluminiumrester på kogepladen, men disse kan fjernes ved
øjeblikkelig rengøring. Tynd aluminium må ikke anvendes pga. det lave smeltepunkt.
Støbejern: Anvendelig, men kan ikke anbefales. Dårlig ydeevne. Kan ridse overfladen.
Kobberbund/stentøj: Tungt køkkenudstyr anbefales. Giver et godt resultat, men kobberet
kan efterlade rester, der kan medføre ridser. Resterne kan fjernes, hvis kogepladen
rengøres øjeblikkeligt. Lad ikke gryder af denne type koge tørre. Overophedet metal kan
smelte fast på glaskogeplader. En overophedet kobbergryde kan afsætte rester, som laver
permanente pletter på kogepladen.
Porcelæn/emalje: Giver kun et godt resultat med en tynd, glat og flad bund.
ZONERNE
Highlight-zone: Den er klar til brug efter tre sekunder og er velegnet til konstant, ensartet
og længerevarende tilberedning.
Halolight-zone: Dette er en kombination af halogen og stærkt lys. Denne zone er
velegnet til stegning af kød, lynkogning og kogning ved stærk varme, hvor der kræves en
høj temperatur i en meget kort periode. Det frarådes at kigge direkte på halogenelementerne.
34
ANVENDELSE:
• Find det tegn, der svarer til den kogezone, du skal bruge.
• Det anbefales at anvende den maksimale indstilling, indtil kogezonen
er varmet helt op. Derefter sænkes temperaturen til det ønskede niveau.
• Indikatoren tændes for at angive, at varmezonen er tændt.
• Hver zone er forbundet med en indikator for restvarme, der er placeret på kogepladen.
Indikatoren tændes, når varmezonen har en temperatur på 60° C og derover. Selv efter
enheden er slukket, bliver indikatoren ved med at lyse, indtil overfladen er kølet ned.
• Drej den tilsvarende betjeningsknap til positionen "0" for at slukke en varmezone.
• Positioner: Nedenstående eksempler er kun vejledende. Når du bliver fortrolig med
betjeningen af kogepladen, kan du finde de indstillinger, som passer bedst til dine behov.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Positioner
Nogle tips...
1-2
3-4
Meget lav
Lav
Til at holde tallerkener varme samt smelte smør og chokolade...
Langsom stegning, saucer, sammenkogte retter, risbudding, pocherede
æg...
5-6 Svag
Bønner, frossen mad, frugt, kogende vand...
7-8 Middel
Dampede æbler, friske grøntsager, pasta, pandekager, fisk...
9-10 Høj
Kogning ved højere varme, omeletter, stege...
10-11 Meget høj
Stege, koteletter, stegning...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anbefalinger:
• Tilbered aldrig mad direkte på den glaskeramiske plade. Brug altid egnet køkkenudstyr.
• Placer altid panden på midten af den kogezone, du bruger.
• Brug ikke kogepladen som skærebræt.
• Skub ikke køkkenudstyr hen over kogepladen.
• Opbevar ikke tunge genstande over kogepladen. De kan medføre skader, hvis de falder
ned på kogepladen.
• Opbevar ikke tunge genstande over kogepladen. De kan medføre skader, hvis de falder
ned på kogepladen.
• Brug ikke kogepladen som arbejdsbord.
• Placer ikke aluminiumsfolie og plastemballage på kogezonerne.
Hold børn væk fra kogezonerne, mens de anvendes eller efter de er slukket, så
længe indikatoren for restvarme er tændt, for at undgå alvorlige forbrændinger.
35
OVNTILBEHØR
Tilbehøret skal rengøres, inden det tages i brug første gang. Vask det med en svamp.
Skyl det, og tør det derefter.
• RISTEN: Beregnet til tallerkener og fade samt
kødstykker til grillstegning. Den er udstyret med skinner,
som gør det muligt at indsætte drypbakken.
Takket være den specielle konstruktion forbliver pladen altid vandret, selv når den trækkes
helt ud mod ovnens forside. Dette forhindrer, at fade glider ned eller vælter.
• DRYPBAKKEN: Opsamler kødsaft og fedt under
grillstegning. Den kan placeres på pladen eller skubbes
ind under den. Drypbakken må ikke opbevares i ovnen
under brug, medmindre den anvendes sammen med
grillen.
Brug aldrig drypbakken som en ovnplade. Dette kan resultere i os, fedtsprøjt samt at ovnen
hurtigt bliver snavset.
• BAGEPLADEN skal placeres på risten. Beregnet til
bagning af mindre kager, f.eks. vandbakkelse,
småkager, marengs osv.
Anbring aldrig bagepladen direkte på ovnbunden.
Tilbehør, der ikke anvendes, skal fjernes, når ovnen er i brug.
• TIMER
Timeren styrer ovnens funktioner i en periode på mellem 1 og 120
minutter med øjeblikkelig start og automatisk stop. Når tiden er gået,
slukker timeren automatisk ovnen.
Ovnen kan dog bruges uden programmering. Dette gøres ved at dreje
betjeningsknappen til den position, der er markeret med en hånd .
Bemærk: Drej betjeningsknappen med uret til mærket for 120 minutter, og drej den tilbage til
den ønskede tilberedningstid for at foretage indstillingen.
OVNEN - ANVENDELSE
MEGET VIGTIGT: Ovnen og opvaskemaskinen kan ikke anvendes samtidigt.
Det er nødvendigt at lukke opvaskemaskinen for at bruge ovnen.
VIGTIGT: Hold altid små børn på afstand af Trio, når den bruges.
36
TILBEREDNINGSMETODER
• Almindelig tilberedning
: De øverste og nederste varmeelementer anvendes samtidigt.
Denne metode er ideel til al almindelig stegning og bagning, lukning af porer i rødt kød,
roastbeef, lammekølle, brød og butterdej. Forvarm ovnen i ca. ti minutter, og anbring derefter
det kød, der skal steges, på risten i midterste position.
• Grill
: Anvender det øverste varmeelement. Sikker succes med mixed grill, kebab og
gratiner. Det er nødvendigt at forvarme ovnen i fem minutter for at opvarme elementet.
• Varmluftsgrill
: Anvender det øverste varmeelement, mens ventilatoren cirkulerer luften
inden i ovnen. Ideel til tilberedning af f.eks. hele eller store stykker, såsom flæskesteg,
fjerkræ osv. Forvarmning er nødvendigt til rødt kød, men ikke til lyst kød. Indsæt drypbakken
under risten for at opsamle saft. Kontroller, at maden ikke er for tæt på grillen. Vend maden,
når halvdelen af tilberedningstiden er gået.
• Tilberedning med varmluftsfunktion
: Anvender både øverste og nederste varmeelement,
mens ventilatoren cirkulerer luften inden i ovnen. Denne metode bruges til fjerkræ, bagværk,
fisk og grøntsager. Varmen trænger bedre ind i madvarerne, og både tilberednings- og
forvarmningstiden reduceres.
ANVENDELSE:
T °C
• Drej betjeningsknappen til den ønskede
tilberedningsmåde, og indstil en temperatur:
Almindelig tilberedning
Temperaturer fra 65° C til 230° C
Grill
Temperatur 230° C
Varmluftsgrill
Temperaturer fra 190° C til 210° C
Tilberedning med varmluftsfunktion
Temperaturer fra 65° C til 210° C
• Drej betjeningsknappen på tænd-sluk-uret til den position, der er markeret med en hånd,
eller til en programvarighed.
• Vælgerens indikator indikerer, at termostaten er aktiveret. Indikatoren tændes
og slukkes regelmæssigt under tilberedningen.
37
TILBEREDNINGSTIPS
KØD:
Det er en god idé at vente med at salte kødet til efter stegningen, da saltet får fedtet til at
sprøjte. Dette gør ovnen snavset og danner os.
Stykker af lyst kød, svinekød, kalv, lam og fisk kan lægges i en kold ovn. Tilberedningstiden
er længere, end det er tilfældet for en forvarmet ovn, men kødet bliver bedre gennemstegt,
da varmen får længere tid til at trænge ind.
KORREKT FORVARMNING ER EN FORUDSÆTNING FOR SUCCESFULD
TILBEREDNING AF RØDT KØD.
KAGER - BAGVÆRK OG SMÅKAGER:
Undgå at bruge blanke bageforme, da de reflekterer varmen og kan ødelægge kagerne.
Dæk kagerne med bagepapir eller aluminiumsfolie, hvis de bliver brune for hurtigt.
Forsigtig: Folie skal vendes med den blanke side indad. Hvis folien vender forkert, reflekteres
varmen af den blanke overflade og trænger ikke ind i kagen.
Undgå at åbne døren under de første 20 til 25 minutters tilberedning: Sukkerbrødskager,
souffleer, brioche osv. kan falde sammen.
Kontroller, om kagen er gennembagt, ved at prikke i midten med et knivblad eller en
metalstrikkepind. Hvis knivbladet er pænt og tørt, når det kommer ud, er kagen klar, og du
kan afbryde tilberedningen. Hvis bladet er fugtigt, eller der er dej på det, skal du fortsætte
bagningen, men skrue lidt ned for termostaten, så kagen kan bage færdig uden at blive
brændt.
Følgende instruktioner er kun vejledende. Du kan ændre dem efter din egen erfaring eller
personlige smag.
38
MÆNGDE
MAD
Ovntemperatur
i °C
Ristens position
fra bunden
Tilberedningstid
i minutter
FISK
1 kg
Ørred
200
1
15 / 25
Hvilling
190
1
50
KØD
1 - 1,5 Kg
Roastbeef
190
1
90
1 kg
Kalvesteg
150 / 160
1
120 / 150
2 kg
Kalvefrikasse
170 / 190
1
60 / 90
1 - 1,5 kg
Lammekølle
150 / 160
1
60 / 75
1 - 1,5 kg
Fårekølle
150 / 160
1
50 / 60
F JE R K R Æ
2 kg
Due
150 / 160
1
45
4 kg
Gås
160
1
240 / 270
2 - 2,5 kg
And
175
1
90 / 150
1 - 1,5 kg
Kylling
170
1
60 / 80
DIVERSE
Lasagne og
cannelloni
200
1
40
Souffleer
200
1
20
Beignets
200
1
20
Pizza
200
1
20
KAGER
K ager
175
1
40 / 50
Frugttærter
180 / 190
1
20 / 30
Småkager (surdej)
160
1
40 / 45
Marengs
100
1
90
Bytterdej
200
1
20
39
OPVASKEMASKINE
Tekniske data:
Fyldning EN50242
6
Kapacitet med pander og service 4 personer
Vandforsyningstryk (liter)
3
Effekt
1900 W
Effekt, vaskepumpe
150 W
Drænpumpens effekt
30 W
Maks. optaget energi
2050 W
Vandtryk
min. 0,08 - maks. 0,8 Mpa
Sikring (ampere)
10 A
OPVASKEMASKINENS KNAPPER
A
B
A Kontrollampe for programvalg
B Programvælger
C
D
C Programbeskrivelse
D Tænd-/slukknap
VALG AF PROGRAMMER OG SPECIALFUNKTIONER
Ovnen og opvaskemaskinen kan ikke anvendes samtidigt.
Valg af et program
Åbn døren, og tryk på Tænd-/slukknap knappen. De fire indikatorer for programvalg begynder
at blinke.
- Indstil det ønskede program ved at trykke på programvælgeren. Indikatoren for det valgte
program begynder at lyse (To indikatorer ved programmet KOLD SKYLNING).
- Luk lågen (når lydsignalet har lydt). Det valgte program starter automatisk.
ANVENDELSE AF OPVASKEMASKINEN
Åbning af døren
Tag fat i håndtaget på frontpanelet, og træk det udad. Hvis maskinen åbnes under brug, slår
en elektrisk sikkerhedsafbryder automatisk alt fra. For at maskinen fungerer korrekt, må døren
ikke åbnes, mens maskinen kører. I nødstilfælde skal maskinen afbrydes ved at trykke på
stopknappen.
Lukning af døren
Anbring kurven i opvaskemaskinen. Kontroller, at spulearmen kan rotere frit og ikke blokeres
af bestik, porcelæn eller pander. Luk døren ved at trykke på den for at kontrollere, at den er
helt lukket.
Afbrydelse af et program
Døren må ikke åbnes, mens et program kører, og især ikke i hovedopvaskefasen og den
afsluttende tørring. Maskinen standser dog automatisk, når døren åbnes. Programmet
fortsætter automatisk, når døren lukkes igen.
Udfør følgende procedure, hvis du vil skifte eller afbryde et program, som kører:
Åbn døren, mens du holder programvælgeren "P" nede, indtil alle fem indikatorer blinker. Det
aktuelle program er blevet annulleret. Der kan nu foretages en ny indstilling.
40
Kontroller, om der stadig er opvaskemiddel i sæbebeholderen, inden et nyt program startes.
Fyld om nødvendigt beholderen.
ADVARSEL! Hvis lågen åbnes under tørring, aktiveres der et periodisk lydsignal, som
angiver, at programmet endnu ikke er færdigt.
Slutning på programmet
Slutningen på programmet angives ved et lydsignal. Kontrollamperne for programvalg
begynder at blinke, når døren åbnes. Slip knappen.
Lydsignalet kan deaktiveres på følgende måde:
Tryk på Tænd-/slukknappen.
Vent, indtil programindikatorerne blinker
Inden for to minutter skal du trykke på og holde programvælgeren nede i mindst 30
sekunder (programindikatorerne blinker stadig, og det periodiske lydsignal lyder).
Når de første to indikatorer til venstre lyser uden at blinke, og lydsignalet er slukket, kan
du slippe knappen (lydsignalfunktionen er aktiveret).
Tryk igen på programvælgeren. De første to indikatorer til venstre holder op med at
lyse, og de andre to indikatorer begynder at lyse (lydsignalfunktionen er deaktiveret)
Lydsignalet bekræfter, at indstillingen er foretaget
Gentag alle trin for at indstille lydsignalfunktionen igen.
Bemærk: Opvaskemaskinen fra Trio er forsynet med en overløbssikringsenhed, som
fungerer selv, når der er slukket for strømmen. Hvis vandstanden er for høj, lukkes
der automatisk for vandforsyningen.
Fejlsignaler
Hvis der opstår driftsforstyrrelser eller fejl under kørsel af et program, blinker den indikator,
som svarer til det valgte program (to indikatorer for programmet KOLD SKYLNING), hurtigt,
og lydsignalet aktiveres.
Hvis det er tilfældet, skal du slukke opvaskemaskinen ved at trykke på Tænd-/slukknappen.
Når du har kontrolleret, at vandforsyningen er åben, at afløbsslangen ikke er bøjet, og at
vandlåsen eller filtrene ikke er stoppet, skal du genstarte det valgte program. Kontakt
kundeservice, hvis problemet fortsætter.
Vigtigt!
Opvaskemaskinen må ikke flyttes eller tippes under drift, da overløbssikringsenheden
derved muligvis ikke fungerer korrekt.
Hvis det er nødvendigt at flytte eller tippe opvaskemaskinen, skal det først kontrolleres,
at opvaskeprogrammet er afsluttet, og at der ikke er vand tilbage i tanken.
41
FOREBYGGENDE AKTIVITETER OG RENGØRING AF FILTERENHEDEN
Filtersystemet består af:
- en central filterkop, som opfanger de største madrester.
- et fladt filter, som løbende filtrerer opvaskevandet.
- mikrofilteret, der er monteret under det flade filter, som
opfanger de mindste madrester og sikrer en perfekt skylning.
Filterenheden skal kontrolleres og rengøres efter hver vask for at sikre optimal drift.
Fjern filterenheden ved at tage fat i håndtaget og løfte hele enheden op.
Den centrale kop er kun placeret øverst for at gøre rengøringen nemmere.
Opvaskemaskinen er forsynet med et selvrensende mikrofilter, som kun behøver at blive
kontrolleret hver 15. dag.
Kontroller dog efter hver vask, at den centrale kop og det flade filter ikke er stoppet.
Bemærk: Kontroller efter rengøring af filtrene, at de er samlet korrekt (det ene inden i det
andet), og at det flade filter er monteret korrekt i bunden af opvaskemaskinen.
Hvis filterenheden monteres forkert, kan det forringe opvaskemaskinens effektivitet.
Vigtigt: Brug aldrig opvaskemaskinen uden filter.
INDSÆTNING AF OPVASKEN
Kurven er udviklet specielt med henblik på nem indsætning.
Fjern alle madrester fra tallerkenerne (ben, tandstikkere, kød- og grøntsagsrester) for at opnå
et godt vaskeresultat, så filtrene, vandafløbet og spulearmsdyserne ikke tilstoppes, og så
vaskeevnen derved reduceres.
Advarsel! Placer bestik med skaftet opad for at undgå skader fra bestik med blade eller
skarpe spidser.
ILÆGNING AF SEKS KUVERTER (EN 50242)
A - 6 glas
F - 6 flade tallerkener
B - 6 desserttallerkener
G - 6 dybe tallerkener
C - 6 underkopper
H - Mellemstor skål
D - Lille skål
I - Serveringsfad
E - 6 te- eller kaffekopper L - Bestik
INDSÆTNING AF FIRE KUVERTER PLUS KASSEROLLER
Kasseroller, salatskåle, suppegryder, låg osv. kan indsættes i
kurven.
Bestikket skal placeres i den særlige kurv. Bestik med smalle
skafter skal placeres med skafterne opad for at undgå, at det
falder gennem bunden af kurven og blokerer spulearmen. Anbring
ikke låg med træhåndtag eller oliebehandlede håndtag i kurven.
42
PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL
Det er vigtigt at bruge et opvaskemiddel, som er særligt beregnet til opvaskemaskiner,
enten i pulver-, væske- eller tabletform. Uegnede opvaskemidler (f.eks. opvaskemidler
beregnet til opvask i hånden) indeholder ikke de korrekte ingredienser til brug i en
opvaskemaskine og giver et ringere resultat.
Normal opvask
Beholderen til opvaskemiddel er placeret i døren.
Beholderens låg skal lukkes inden hver vask. Tryk på
udløserknappen for at åbne den. Ved afslutningen på hver
vask er låget altid åbent og klar til næste gang,
opvaskemaskinen skal bruges.
Den mængde opvaskemiddel, der skal bruges, varierer
afhængigt af, hvor snavsede tallerkenerne er, og typen af
opvask. Der anbefales normalt en dosering på 15 g. Hvis
vandets hårdhedsgrad er meget høj, eller tallerkenerne er
meget snavsede, skal der påfyldes 25 g opvaskemiddel.
Luk låget, når opvaskemidlet er hældt i beholderen.
Instruktionerne på opvaskemidlets emballage kan variere,
da ikke alle opvaskemidler er ens. Vær opmærksom på, at
en for lille mængde opvaskemiddel ikke vasker tallerkenerne
ordentligt, mens for meget opvaskemiddel ikke sikrer bedre
resultater, men er samtidigt uøkonomisk. Undgå at bruge
for meget opvaskemiddel, og vær samtidig med til at bevare
miljøet.
Intensivvask
Tilsæt en ekstra mængde opvaskemiddel på ca. 15 g (en
spiseskefuld) ved anvendelse af programmet til intensivvask.
Denne ekstra mængde hældes i den buede del af
beholderen, når den er lukket (se tegningen).
OPFYLDNING AF BEHOLDEREN TIL AFSPÆNDINGSMIDDEL
Beholderen til afspændingsmiddel "B" er placeret til højre
for beholderen til opvaskemiddel og har en kapacitet på
130 ml.
Åbn låget, og hæld væske i beholderen, som strækker til
adskillige vaske. Undgå at fylde for meget i. Luk låget.
Dette middel, der automatisk frigives under den sidste
afskylningscyklus, hjælper tallerkenerne med hurtigere at
tørre og forhindrer dannelsen af pletter og misfarvninger.
Det anbefales at anvende afspændingsmiddel.
Kontroller afspændingsmiddelniveauet via kontrolhullet "A",
der er placeret i midten af beholderne.
FULD - Mørk
TOM - Lys
43
REGULERING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL (fra 1 til 6)
Reguleringsknappen "B" er placeret under kontrollampen og kan drejes med en finger (den
anbefalede position er "3").
Vandets hårdhedsgrad kan bedømmes ud fra mængden af kalkaflejringer eller tørhedsgraden.
Det er derfor nødvendigt at finde den rette mængde afspændingsmiddel, da dette giver de
bedste resultater.
Hvis der efter opvasken:
. forekommer striber på tallerkenerne, reduceres mængden et niveau.
. forekommer hvidlige pletter, øges mængden med et niveau.
PÅFYLDNING AF SALT
Opvaskemaskinen er forsynet med et blødgøringsanlæg, som renser vandet for kalk, der kan
resultere i kalkaflejringer og beskadige opvaskemaskinen. Nederst i opvaskemaskinen er der
en saltbeholder til regenerering af blødgøringsanlægget.
Filterelementet i blødgøringsanlægget skal fyldes med salt, der er fremstillet specielt til
opvaskemaskiner. Dette salt kan købes enten som tabletter eller som granulat.
Fyld salt i beholderen ved at skrue låget af
saltbeholderen i bunden.
Når saltet påfyldes, løber der en smule vand ud, men
bliv ved med påfyldningen, indtil beholderen er fyldt.
Fjern alt overskydende salt, og skru låget på igen.
Vælg "Kold skylning" ("Eco+Hurtigprogram", to
indikatorer), hvis opvaskemaskinen ikke skal bruges
med det samme, så den saltopløsning, der er løbet
ud, skylles ud af vasketanken.
Saltbeholderen har en kapacitet på ca. 1,5 kg, som sikrer effektiv anvendelse af maskinen.
Den skal genopfyldes regelmæssigt i henhold til indstillingen af vandblødgøringsanlægget.
Bemærk: Det er nødvendigt at tilsætte vand, indtil beholderen er helt fyldt. Anvend kun
opvaskemaskinen med salt i beholderen.
44
Regulering af vandblødgøringsanlægget med elektronisk programvalg
Vandblødgøringsanlægget kan behandle vand med en hårdhed på op til 60° Fh (Fransk
klassificering) eller 30° Dh (Tysk klassificering) ved hjælp af seks indstillinger.
Indstillingerne er angivet i panelet herunder:
Niveau
0
1
2
3
4
Vandets
hårdhed
(Fransk)
°fH
0-5
6-15
16-25
26-35
36-45
Vandets
hårdhed
(Tysk)
°dH
0-3
4-9
9-14
15-19
20-25
Brug af salt
Indstilling af
til regenerering vandblødgøringsanlæg
nej
ja
ja
ja
ja
kontrollampe 1
kontrollampe 1
kontrollampe 2
kontrollampe 3
kontrollampe 4
Blødgøringsanlægget er fra fabrikken indstillet til niveau 3 (kontrollampe N.3), da dette niveau
er passende for de fleste brugere.
Reguler vandblødgøringsanlæggets indstilling til vandets hårdhedsgrad på følgende måde:
Åbn lågen, tryk på Tænd-/slukknappen. Inden for to minutter skal du trykke på og holde
programvælgeren nede i mindst 10 sekunder. De første tre indikatorer til venstre lyser i tre
sekunder.
De indikatorer, der er knyttet til indstilling af vandblødgøringsanlægget begynder at blinke.
Hvis du trykker på knappen flere gange efter hinanden, indstiller du vandets hårdhedsgrad
(se tabel).
P1
P2
P3
P4
PR.
P1
P2
P3
P4
P5
P5
N°1
N°2
N°3
VOYANTS
N°4
TOUCHE SELECTION PROGRAMME
Oplysninger til testlaboratorierne
Generel programsammenligning
Se EN 50242-standarderne:
1) Normal mængde
2) Indstilling af blankhed: "4"
3) Dosering af opvaskemiddel: 18 g pr. opvask
45
46
NOGLE PRAKTISKE TIPS…. For at gennemføre et opvaskeprogram med en fyldt maskine skal
servicet sættes korrekt i maskinen efter hvert måltid, og der skal gennemføres en kold forvask
mellem hver påfyldning for at fjerne pletter og større madrester.
SÅDAN OPNÅR DU GODE OPVASKERESULTATER
1) Placer tallerkenerne med forsiden nedad.
2) Placer tallerkenerne på en sådan måde, at de ikke rører ved hinanden. De bedste resultater
opnås ved at indsætte tallerkenerne korrekt.
3) Fjern alle madrester (ben, skaller, kød- og grøntsagsstykker, kaffegrums, frugtskræl, cigaretaske
osv.), som kan blokere vandstrømmen og strålerne fra spulearmen, inden tallerkenerne indsættes
i opvaskemaskinen.
4) Kontroller, at spulearmen kan rotere frit, når tallerkenerne er indsat.
5) Pander og tallerkener med særligt genstridige madrester eller fastbrændt mad skal sættes i blød
i vand med opvaskemiddel, der er beregnet til en opvaskemaskine.
6) Sådan vaskes sølvbestik:
a) - skyl sølvtøjet straks efter brug, især hvis det har været brugt til mayonnaise, æg, fisk osv.
b) - hæld ikke opvaskemiddel på det.
c) - hold det adskilt fra andre metaller.
SÅDAN SKAL DU GØRE, HVIS... Du vil standse opvaskemaskinen for at indsætte flere tallerkener,
mens den er midt i en opvask. Åbn døren, indsæt tallerkenerne, og luk døren. Maskinen starter
igen automatisk.
DETTE MÅ DU IKKE VASKE...
Husk, at ikke alt service er velegnet til opvaskemaskiner.
Vask ikke termoplast, bestik med træ- eller plasthåndtag, kasseroller med træhåndtag,
aluminiumgenstande, krystal og blyindfattet glas i opvaskemaskinen, medmindre andet er
angivet.
Visse udsmykninger kan falme. Det er derfor en god idé kun at vaske en af delene inden resten
af servicet for at sikre, at de andre dele ikke falmer.
Det kan også være en god idé ikke at anbringe sølvbestik i opvaskemaskinen sammen med bestik
med skafter af ikke-rustfrit stål, da dette kan medføre en kemisk reaktion.
Bemærk: Inden du køber nyt porcelæn eller bestik, skal du altid kontrollere, at det kan vaskes i en
opvaskemaskine.
EFTER BRUG - Luk hanen, som forsyner opvaskemaskinen med vand, og sluk opvaskemaskinen
med tænd-/slukknappen efter hver vask.
Hvis opvaskemaskinen ikke skal bruges i et stykke tid, skal du gøre følgende:
1 - Gennemfør opvaskeprogrammet, men uden tallerkener for at affedte maskinen.
2 - Træk stikket ud.
3 - Luk vandforsyningshanen.
4 - Fyld beholderen med afspændingsmiddel.
5 - Lad døren stå på klem.
6 - Rengør indersiden af maskinen.
7 - Hvis maskinen skal opbevares et sted, hvor temperaturen er under 0° C, kan vandet i
beholderen fryse.
Hæv derfor temperaturen til over 0° C ca. 24 timer, inden maskinen skal bruges igen.
47
VANDTILFØRSEL - VANDAFLØB
VANDTILFØRSEL:
Indløbs- og afløbsslangerne kan drejes til enten højre eller venstre.
Opvaskemaskinen kan tilsluttes koldt eller varmt vand, så længe vandet ikke har en
temperatur på over 60° C.
Vandtrykket skal ligge mellem 0,08 MPa og 0,8 MPa.
Hvis trykket ligger under minimumsgrænsen, kan du kontakte vores serviceafdeling, som vil
rådgive dig. Indløbsslangen skal være tilsluttet en hane, så der kan lukkes for vandforsyningen,
når maskinen ikke er i brug (fig.1). Opvaskemaskinens indløbsslange er forsynet med en
studs med 3/4"-gevind (fig.2). Indløbsslangen "A" skal fastspændes omhyggeligt til en 3/4"hane "B".
Opvaskemaskinen må kun tilsluttes ved hjælp af det medfølgende rør. Brug aldrig et
gammelt rør.
Hvis der er kalkaflejringer eller sand i vandet, tilrådes det at anskaffe det korrekte filter,
varenummer 9226085, fra vores servicecenter (fig. 3). Filteret "D" skal monteres mellem
hanen "B" og indløbsslangen "A". Husk at montere spændeskiven "C".
Hvis opvaskemaskinen tilsluttes nye rør eller rør, der ikke har været benyttet i lang tid, skal
vandet løbe i et par minutter, inden indløbsslangen tilsluttes. Derved undgås det, at
vandindløbsfilteret tilstoppes af sand- eller rustaflejringer.
VANDAFLØB:
Pas på ikke at bøje eller sno afløbsslangen, når du slutter den til maskinen, så vandet kan løbe
frit ud af den (fig.4y).
Afløbsslangen skal være monteret mindst 40 cm over gulvniveau, og den skal have en indre
diameter på mindst 4 cm. Det anbefales at montere en vandlås mod lugtgener (fig.4x).
Afløbsslangen kan om nødvendigt forlænges op til 2,6 m, forudsat at den monteres maksimalt
85 cm over gulvniveau.Hvis du vil have yderligere oplysninger, skal du kontakte kundeservice.
48
Slangen kan monteres over kanten af håndvasken (den må ikke nedsænkes i vand, da dette
kan medføre, at der hæves vand tilbage i maskinen, når den anvendes) (fig.4y).
Kontroller, at indløbs- og afløbsslangerne ikke er snoede. Hvis indløbsslangen eventuelt skal
forlænges, skal du kontakte kundeservice.
49
FEJLFINDING
HUSK! Ovnen og opvaskemaskinen kan ikke anvendes samtidigt
Kontroller følgende, inden du kontakter servicecentret, hvis opvaskemaskinen ikke fungerer:
FEJL
1 - Maskinen er helt død
ÅRSAG
Stikket er ikke tilsluttet korrekt
Der er ikke trykket på
tænd-/slukknappen
Ingen elektricitet
Døren er åben
LØSNING
Tilslut stikket
Tryk på knappen
Kontroller strømforsyningen
Luk døren
2 - Maskinen trækker ikke
vand ind
Se årsagerne til pkt. 1
Vandhanen er lukket
Programvælgeren er ikke
indstillet korrekt
Indløbsslangen er bøjet
Indløbsslangens filter er stoppet
Kontroller
Åbn vandhanen
Drej programvælgeren til den
rette position
Ret slangen ud
Rengør filteret ved enden af
slangen
3 - Maskinen lukker ikke
vand ud
Filteret er snavset
Afløbsslangen er snoet
Forlængelsen af afløbsslangen
er ikke korrekt tilsluttet
Rengør filteret
Ret afløbsslangen ud
Følg omhyggeligt
instrulkionerne for tilslutning af
afløbsslangen
Kontakt en kvalificeret tekniker
Afløbstilslutningen på væggen
peger nedad og ikke opad
4 - Maskinen lukker vand
ud hele tiden
Afløbsslangen er placeret for lavt Løft afløbsslangen til mindst
40 cm over gulvniveau
5 - Spulearmen roterer ikke
For meget opvaskemiddel
Service forhindrer armen i at
rotere
Tallerken- og kopfilteret er
meget snavset
6 - På elektroniske apparater
uden display: Indikatoren
"Eco" lyser, og indikatoren Vandhanen er lukket
viser "No 1". Der høres et
lydsignal
50
Reducer mængden af
opvaskemiddel
Kontroller
Rengør tallerken- og kopfilteret
Sluk maskinen - Drej hanen Start programmet forfra
FEJL
7 - Tallerkenerne er kun
delvist vasket
ÅRSAG
Se årsagerne til pkt. 5
Kasserollers bunde er ikke
vasket tilstrækkeligt
LØSNING
Kontroller
Fastbrændte madrester skal
stilles i blød, inden kasserollerne
kommes i opvaskemaskinen
Kasserollers kanter er ikke
Placer kasserollerne
vasket tilstrækkeligt
anderledes
Spulearmen er blokeret
Afmonter spulearmen ved at
skrue ringmøtrikkerne af med
uret og vaske den under
rindende vand
Tallerkenerne er ikke placeret
Undlad at placere tallerkenerne
korrekt
for tæt på hinanden
Enden af afløbsslangen er
Enden af afløbsslangen må ikke
under vand
komme i kontakt med
afløbsvandet
Doseringen af opvaskemiddel er Øg doseringen i forhold til, hvor
forkert. Opvaskemidlet er
snavsede tallerkenerne er, og
gammelt og hårdt
skift opvaskemiddel
Hanen på saltbeholderens er ikke
lukket ordentligt
Spænd den helt
Opvaskeprogrammet er ikke
Vælg et mere effektivt program
grundigt nok
8 - Der er hvide pletter på
tallerkenerne
Vandets hårdhedsgrad er for høj Kontroller niveauet af salt og
afspændingsmiddel, og juster
mængden. Kontakt servicecentret, hvis fejlen fortsætter.
9 - Støj under opvask
Tallerkenerne slår imod hinanden Læg tallerkenerne bedre i
kurven
Spulearmen slår imod servicet
Indsæt servicet bedre
10 - Tallerkenerne er ikke
helt tørre
Utilstrækkelig luftstrøm
Lad opvaskemaskinens dør stå
på klem ved hver
programafslutning, så
tallerkenerne kan tørre naturligt
51
RENGØRING
• Inden rengøring skal du:
• Afbryde strømmen til maskinen og vente, indtil alle varme dele er kølet ned.
• Brug aldrig slibepulver, stålsvampe eller skarpe genstande til rengøring af maskinen.
• DE EMALJEREDE DELE:
Brug aldrig slibemidler, skuresvampe eller skarpe genstande, da dette kan beskadige emaljen
permanent.
Brug udelukkende sæbevand til rengøring af maskinen, når den er kølet ned, og tør efter
med en ren klud.
• DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE
Brug ikke en svamp med for meget vand.
Hold alle smeltelige materialer væk fra kogepladen, f.eks. plastgenstande, sukker eller
sukkerbaserede produkter.
Vedligeholdelse:
. Dryp nogle få dråber specialrengøringsmiddel på overfladen.
. Fjern eventuelle genstridige pletter af med en blød klud eller let fugtet køkkenrulle.
. Tør af med en blød klud eller tør køkkenrulle, indtil overfladen er ren.
Genstridige pletter:
. Dryp nogle få dråber specialrengøringsmiddel på overfladen.
. Skrab pletterne af med en skraber, som holdes i en vinkel på 30° i forhold til kogepladen.
30˚
. Tør af med en blød klud eller tør køkkenrulle, indtil
Maxi.
overfladen er ren.
. Gentag om nødvendigt processen.
En skraber med et barberblad beskadiger ikke
overfladen, så længe den holdes i en vinkel på 30°.
Hold altid skrabere med barberblade uden for børns rækkevidde.
NOGLE FÅ TIPS:
Hyppig rengøring giver et beskyttende lag, som er vigtigt til forebyggelse af ridser og slitage.
Kontroller, at overfladen er ren, inden kogepladen anvendes igen.
Fjern mærker fra vand med nogle få dråber eddike eller citronsaft. Tør herefter af med
køkkenrulle og nogle få dråber specialrengøringsmiddel.
Den glaskeramiske overflade kan modstå ridser fra køkkenudstyr med flad bund, men det
er altid bedre at løfte køkkenudstyret, når det flyttes.
52
• OVNLYS Pæren og dækslet er fremstillet af materialer, der kan modstå høje temperaturer: 230 V~ E14-sokkel - 15 W - Temperatur: min. 300° C.
Udskiftning af pæren: Træk stikket fra ovnen til kontakten ud, inden pæren udskiftes. Vent
på, at ovnen køler ned, inden enhver form for vedligeholdelse.
Udskift den defekte pære ved at skrue glasdækslet af, skrue pæren ud og udskifte den med
en pære af den samme type. Skru glasdækslet på igen, når den defekte pære er udskiftet.
• TILBEHØR Ovnristen - bagepladen: Rengør ikke ovnpladen med stærke slibemidler. Brug kun en klud,
der er vredet op i varmt sæbevand. Skyl med rent vand, og tør af.
Drypbakken: Fjern drypbakken fra ovnen efter grillstegning, og hæld fedtet i en beholder.
Vask og skyl drypbakken med meget varmt vand, og brug en svamp eller vaskepulver.
Nedsænk drypbakken i sæbevand, hvis der stadig sidder klæbrige madrester. Drypbakken
kan vaskes i opvaskemaskinen. Sæt aldrig drypbakken tilbage i ovnen, hvis den stadig er
snavset.
• GLASSET I OVNDØREN Tør ovndøren af med køkkenrulle efter hver tilberedning. Hvis glasset er meget snavset, kan
det rengøres med en svamp med rengøringsmiddel.
• OVNDØR :
Ovndøren kan rengøres i monteret eller afmonteret stand.
Døren afmonteres på følgende måde:
. Åbn døren helt,
. frigør krogene,
. træk døren opad, og luk den delvist, indtil den er fri.
Når døren skal monteres igen, er det vigtigt at placere hængslerne omhyggeligt. Et indhak
under hængslerne gør det muligt at montere dem korrekt.
Monter hængslerne i deres oprindelige position, når døren er tilbage i beslagene.
53
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising