Zerowatt | LADYMUL 7XXL | Zerowatt LB MULTH XXL, LADYMUL 7XXL, LB MULTXXLSY Manuale utente

Zerowatt LB MULTH XXL, LADYMUL 7XXL, LB MULTXXLSY Manuale utente
CZ
IT
EL
PL
EN
Automatická pra öka
Istruzioni per l’uso
Instrukcja obsäugi
User instructions
MULTIPLA XXL
CZ
IT
KAPITOLA
CAPITOLO
K
ROZDZIAÄ
CHAPTER
OBSAH
INDICE
Úvod
Prefazione
1
Bezpeönostní püedpisy
Prescrizioni di sicurezza
2
Technická data
Dati tecnici
3
Uvedení do provozu a
instalace
Messa in opera, installazione
4
Popis ovládacích prvkå
Descrizione comandi
5
Zásobník pracího prostüedku
Cassetto detersivo
6
Volba programu/
Uïiteöné rady pro uïivatele
Selezione/Consigli utili per gli
utenti
7
Il prodotto
EN
PL
EL
SPIS TREÉCI
INDEX
Wstëp
Introduction
Érodki bezpieczeñstwa
Safety Measures
Dane techniczne
Technical Data
Instalacja pralki
Setting up and Installation
Opis panelu sterujåcego
Control Description
Szuflada na proszek
Detergent drawer
/"#$IM
'HPO+PIE -IA TOY
XPHTE
Wybór programu/Porady
dla klienta
Selection/Customer
Awareness
8
Produkt
The Product
Tabella programmi
9
Tabela programów
Table of Programmes
Praní
Lavaggio
10
Pranie
Washing
Öiätëní a bëïná údrïba
Pulizia e manutenzione
ordinaria
11
K 3 3
Czyszczenie i rutynowa
konserwacja pralki
Cleaning and routine
maintenance
Odstranëní závad
Ricerca guasti
12
4 Lokalizacja usterek
Faults Search
Druhy textilií
Püehled programå
2
3
CZ
KAPITOLA 1
CAPITOLO 1
PL
EL
ROZDZIAÄ 1
K 1
EN
CHAPTER 1
UPÜÍMNË
BLAHOPÜEJEME
COMPLIMENTI
GRATULACJE
OUR COMPLIMENTS
Koupí elektrického
spotüebiöe znaöky Zerowatt
jste prokázali, ïe si zvolíte
vïdy jen to nejlepäí - bez
kompromiså.
Con l’acquisto di questo
elettrodomestico Zerowatt;
Lei ha dimostrato di non
accettare compromessi:
Lei vuole il meglio.
Zerowatt,
= >> : 3 .
Kupujåc sprzët AGD firmy
Zerowatt dowiodäeé, ãe nie
akceptujesz kompromisów i
chcesz mieç to co
najlepsze.
With the purchase of this
Zerowatt household
appliance, you have shown
that you will not accept
compromises: you want only
the best.
Pro Zerowatt je potëäením,
ïe Vám måïe nabídnout
tuto novou automatickou
praöku, která je vÿsledkem
nëkolikaletého vÿzkumu a
znalosti trhu, podmínëné
püímÿm kontaktem se
spotüebitelem.
Zerowatt é lieta di proporLe
questa nuova lavatrice
frutto di anni di ricerche e di
esperienze maturate sul
mercato, a contatto diretto
con i Consumatori. Lei ha
scelto la qualità, la durata e
le elevate prestazioni che
questa lavatrice Le offre.
$ Zerowatt A ,
. B
= , C
.
Firma Zerowatt ma
przyjemnoéç przedstawiç
nowå pralkë automatycznå,
która jest rezultatem lat
poszukiwañ i doéwiadczeñ
nabytych w bezpoérednim
kontakcie z konsumentem.
Wybraäeé jakoéç, trwaäoéç i
wysokå sprawnoéç - cechy
charakteryzujåce pralkë
Zerowatt.
Zerowatt is happy to present
their new washing machine,
the result of years of
research and market
experience through direct
contact with Consumers.
You have chosen the
quality, durability and high
performance that this
washing machine offers.
Zerowatt Vám måïe
nabídnout äirokou paletu
domácích spotüebiöå:
automatické praöky, myöky
nádobí, suäiöky prádla,
sporáky, mikrovlnné trouby
a varné desky, chladniöky a
mrazniöky.
Zerowatt Le propone inoltre
una vasta gamma di
elettrodomestici: lavatrici,
lavastoviglie, lavasciuga,
cucine, forni a microonde,
forni e piani di cottura,
frigoriferi e congelatori.
$ Zerowatt :
, , −
, A ,
,
, C C.
Firma Zerowatt oferuje takãe
szeroki asortyment innych
urzådzeñ AGD, takich jak:
zmywarki do naczyñ, pralkosuszarki, kuchenki, kuchenki
mikrofalowe, tradycyjne
piecyki i kuchenki, a takãe
lodówki i zamraãarki.
Poïádejte Vaäeho prodejce
o kompletní katalog vÿrobkå
Zerowatt.
Chieda al Suo Rivenditore
il catalogo completo dei
prodotti Zerowatt
E Zerowatt.
Poproé Twojego sprzedawcë
o kompletny katalog
produktów firmy Zerowatt.
Ask your local retailer for the
complete catalogue of
Zerowatt products.
Püeötëte si prosím pozornë
návod, kterÿ obsahuje tato
broïura. Najdete zde
dåleïité pokyny pro
bezpeönou instalaci,
obsluhu, údrïbu a optimální
vyuïití Vaäí automatické
praöky.
La preghiamo di leggere
attentamente le avvertenze
contenute nel presente
libretto in quanto forniscono
importanti indicazioni
riguardanti la sicurezza di
installazione, d’uso, di
manutenzione e alcuni utili
consigli per il migliore utilizzo
della lavatrice.
Przeczytaj uwaãnie niniejszå
instrukcjë, gdyã zawiera ona
wskazówki dotyczåce
bezpiecznej instalacji,
uãytkowania i konserwacji,
oraz kilka praktycznych
porad pozwalajåcych
zoptymalizowaç sposób
uãytkowania pralki.
Please read this booklet
carefully as it provides
important guide lines for
safe installation, use and
maintenance and some
useful advise for best results
when using your washing
machine.
Broïuru peölivë uschovejte
pro püípad daläí potüeby.
Püi styku se zastoupením
firmy Zerowatt nebo se
servisním stüediskem udejte
vïdy model a vÿrobní öíslo,
püípadnë daläí údaje
uvedené na typovém ätítku.
4
IT
Conservi con cura questo
libretto per ogni ulteriore
consultazione.
Quando comunica con la
Zerowatt o con i suoi centri
di assistenza citi sempre il
Modello, il n° e il numero G
(se c’è). Praticamente tutto
ciò che é citato nel
riquadro.
> ,
3F , > .
+= ,
3F > !
K3 Zerowatt = F = , H H G (
− = ).
Zachowaj niniejszå instrukcjë
w celu póãniejszej
konsultacji.
Kontaktujåc sië z firmå
Zerowatt, lub z punktami
serwisowymi, zawsze
podawaj model i numer,
oraz ewentualnie numer G
urzådzenia.
Zerowatt is also able to offer
a vast range of other
household appliances:
washing machines,
dishwashers, washer-dryers,
cookers, microwave ovens.
Traditional ovens and hobs,
refrigerators and freezers.
Keep this booklet in a safe
place for further
consultation.
When contacting Zerowatt
or a Customer Services
Centre always refer to the
Model, No., and G number
(if applicable of the
appliance see panel).
5
CZ
KAPITOLA 2
BEZPEÖNOSTNÍ
PÜEDPISY
POZOR:
PÜI ÖIÄTËNÍ A
ÚDRÏBË PRAÖKY
● Vytáhnëte záströku ze sítë
● Uzavüete püívod vody.
● Väechny spotüebiöe
Zerowatt jsou uzemëny.
Püesvëdöte se, ïe Vaäe hlavní
elektrická sít’ je rovnëï
uzemëna. Pokud tomu tak
není, zavolejte odborníka.
IT
CAPITOLO 2
PRESCRIZIONI DI
SICUREZZA
ATTENZIONE:
PER QUALSIASI
INTERVENTO DI PULIZIA
E MANUTENZIONE
DELLA LAVATRICE
● Tolga la spina.
:
K K
K ● L A .
ÉRODKI
BEZPIECZEÑSTWA
UWAGA:
PRZED PRZYSTÅPIENIEM
DO CZYSZCZENIA LUB
KONSERWACJI
URZÅDZENIA
● Odäåczyç kabel zasilajåcy
CHAPTER 2
SAFETY MEASURES
IMPORTANT:
FOR ALL CLEANING
AND MAINTENANCE
WORK
● Remove the plug
od sieci.
● Zakrëciç kran
● Zerowatt correda tutte le
sue macchine di messa a
terra.
Si assicuri che l’impianto
elettrico sia provvisto di
messa a terra in caso
contrario richieda
l’intervento di personale
qualificato.
● M Zerowatt .
L> 3 F A >3 .
● Wszystkie urzådzenia firmy
4 N 89/336/EEC, 73/23/EEC 3 .
Niniejsze urzådzenie jest
zgodne z dyrektywå
89/336/EEC, 73/23/EEC i jej
póãniejszymi poprawkami.
This appliance
complies with Directives
89/336/EEC, 73/23/EEC and
following changes.
● ● Nie naleãy dotykaç
● Do not touch the
appliance with wet or damp
hands or feet.
● Nedotÿkejte se praöky
● Non tocchi l’apparecchio
mokrÿma nebo vlhkÿma
rukama nebo nohama.
con mani, piedi bagnati o
umidi.
● Nikdy neobsluhujte praöku
● Non usi l’apparecchio a
bosi.
piedi nudi.
● Prodluïovací kabely
● Non usi, se non con
pouïívejte v prostorách
koupelny nebo sprchy s
mimoüádnou opatrností,
pokud moïno se jich
vyvarujte.
particolare cautela,
prolunghe in locali adibiti a
bagno o doccia.
ATTENZIONE:
DURANTE IL LAVAGGIO
L’ACQUA PUO’ ANDARE
A 90°C.
● Prëd otevüením dviüek
6
ROZDZIAÄ 2
● K Apparecchio
conforme alle Direttive
Europee 89/336/CEE,
73/23/CEE e successive
modifiche.
praöky se vïdy ujistëte, ïe v
bubnu není ïádná voda.
K 2
EN
● Chiuda il rubinetto
dell’acqua.
Tato praöka vyhovuje
smërnici EHS 89/336 a 73/23 o
odruäení rozhlasového
vysílání.
POZOR:
BËHEM PRANÍ MÅÏE
TEPLOTA VODY
DOSÁHNOUT AÏ 90° C
PL
EL
● Prima di aprire l’oblò si
assicuri che non vi sia
acqua nel cestello.
.
> .
A ● zapewniajåcy dopäyw wody.
Zerowatt winny byç
uziemione. Upewnij sië ãe
gniazdko zasilajåce pralkë
posiada uziemienie. W
przeciwnym przypadku, w
celu rozwiåzania problemu
wezwij wykwalifikowanego
elektryka.
zasilanego urzådzenia
mokrymi rëkoma lub nogami
ani teã stojåc boso na
posadzce.
.
● V A
A
,
3
F .
: K !K K 90C
● = >> 3 .
● W miarë moãliwoéci naleãy
unikaç uãywania
przedäuãaczy w äazienkach i
w pobliãu prysznica.
UWAGA:
W CZASIE PRANIA
WODA W PRALCE MOÃE
OSIÅGNÅÇ
TEMPERATURË 90°C
● Przed otwarciem drzwiczek
pralki upewnij sië, ãe w
bëbnie nie ma juã wody.
● Turn off the water inlet tap.
● All Zerowatt appliances are
earthed. Ensure that the main
electricity circuit is earthed.
Contact a qualified
electrician if this is not the
case.
● Do not use the appliance
when bare-footed.
● Extreme care should be
taken if extension leads are
used in bathrooms or shower
rooms. Avoid this where
possible.
WARNING: DURING THE
WASHING CYCLE, THE
WATER CAN REACH A
TEMPERATURE OF 90°C.
● Before opening the
washing machine door,
ensure that there is no water
in the drum.
7
CZ
8
IT
● Nepouïívejte adaptéry a
rozdvojky.
● Non usi adattatori o spine
multiple
● A.
● Dbejte, aby s praökou
nemanipulovaly dëti bez
dohledu dospëlé osoby.
● Non permetta che
● ● Püívodní kabel vytahujte ze
zásuvky vïdy uchopením
záströky, nikdy netahejte za
äñåru.
● Non tiri il cavo di
● Nevystavujte praöku
● Non lasci esposto
l’apparecchio sia usato dai
bambini o da incapaci,
senza sorveglianza.
alimentazione, o
l’apparecchio stesso, per
staccare la spina dalla presa
di corrente.
povëtrnostním vlivåm (de’ät’,
slunce atd.)
l’apparecchio ad agenti
atmosferici (pioggia, sole,
ecc...).
● Püi manipulaci s praökou
● In caso di trasloco non la
nikdy netahejte za ovla’dací
knoflíky a vaniöku na prací
práäek.
sollevi mai dalle manopole o
dal cassetto del detersivo.
● Püi püemístëní praöky s
pomocí vozíku dohlédnëte,
aby praöka neleïela dvíüky
öelem k vozíku.
● Durante il trasporto non
Pozor!
Pokud praöka stojí na
koberci nebo rohoïi,
püesvëdöte se, ïe není
ucpána ventilaöní müíïka na
spodní öásti praöky.
Importante!
Nel caso si installi
l’apparecchio su un
pavimento ricoperto da
tappeti o con moquette, si
deve fare attenzione che le
aperture di ventilazione alla
base dell’apparecchio non
vengano ostruite.
● Praöku zdvíhejte vïdy ve
dvojici (viz obrázek).
● Sollevarla in due persone
● V püípadë poruchy nebo
nesprávného chodu praöku
vypnëte, uzavüete püívod
vody a praöku násilím
neotvirejte. Obrat’te se
vÿhradnë na servis firmy
Zerowatt a trvejte na pouïití
originálních náhradních dílå.
Nedodrïení tëchto zásad
måïe mít za následek sníïení
bezpeönosti praöky.
● In caso di guasto e/o di
Pokud by doälo k poäkození
püívodní äñåry, musí bÿt
nahrazena jinou originální
dodávanou servisními centry
Zerowatt.
● Se il cavo di alimentazione
appoggi mai l’oblò al
carrello.
come illustrato in figura.
cattivo funzionamento
dell’apparecchio, lo spenga,
chiuda il rubinetto
dell’acqua e non
manometta
l’elettrodomestico. Per
l’eventuale riparazione si
rivolga solamente a un
centro di Assistenza Tecnica
Zerowatt e richieda l’utilizzo
di ricambi originali.
Il mancato rispetto di quanto
sopra può compromettere la
sicurezza dell’apparecchio.
risultasse danneggiato, dovrà
essere sostituito da un cavo
speciale disponibile presso il
servizio di Assistenza Tecnica.
PL
EL
>C
.
● > F A .
> ● 3 (>, .).
● F .
● 3 W
.
EN
● Nie naleãy uãywaç
adapterów, ani
rozgaäëãników elektrycznych.
● Do not use adaptors or
● Urzådzenie nie powinno
byç obsäugiwane przez
dzieci oraz osoby, które nie
zapoznaäy sië z instrukcjå.
● Do not allow the
● W celu odäåczenia
urzådzenia od sieci nie
naleãy ciågnåc za kabel
zasilajåcy.
● Do not pull the mains lead
● Nie naleãy wystawiaç
urzådzenia na dziaäanie
czynników atmosferycznych
(deszcz, säoñce itp. ..)
● Do not leave the
● W przypadku
przestawiania nigdy nie
naleãy podnosiç urzådzenia
chwytajåc za przyciski,
pokrëtäa, lub za szufladë na
proszek.
● In the case of removal,
● W czasie transportu nie
do not lean the door against
the trolley.
naleãy opieraç drzwiczek
pralki o wózek.
multiple plugs.
appliance to be used by
children or the incompetent
without due supervision.
or the appliance itself to
remove the plug from the
socket.
appliance exposed to
atmospheric agents (rain,
sun etc.)
never lift the appliance by
the knobs or detersive
drawer.
● During transportation
Uwaga!
Otwory w podstawie pralki
nie powinny w ãadnym
przypadku byç zatkane przez
dywan, wykäadzinë itp.
Important!
When the appliance
location is on carpet floors,
attention must be paid so as
to ensure that there is no
obstruction to the bottom
vents.
● F >3 ( ).
● Pralka powinna byç
zawsze podnoszona przez
dwie osoby, tak jak to
pokazano na rysunku.
● Lift the appliance in pairs
● 3 / , C . 3 3F >>, >3 Zerowatt A Zerowatt, . 3
3 .
● W przypadku awarii i/ lub
nieprawidäowego dziaäania
wyäåcz pralkë, zakrëç kran
doprowadzajåcy wodë i nie
staraj sië ruszaç pralki.
Skontaktuj sië z punktem
serwisowym Zerowatt i
zaãådaj oryginalnych czëéci
zamiennych.
Nieprzestrzeganie
powyãszych zaleceñ moãe
wpäynåç na bezpieczeñstwo
uãytkowania urzådzenia.
● In the case of failure
● E o o 3
3
, 3 o o Service
Gias.
W przypadku gdyby
przewód zasilajåcy (gäówny
kabel) zostaä uszkodzony
jego wymiana na wäaéciwy
moãe byç wykonana tylko
przez Punkt Serwisowy.
● Should the supply cord
% % !
3 , >> 3 = .
as illustrated in the diagram.
and/or incorrect operation,
turn the washing machine
off, close the water inlet tap
and do not tamper with the
appliance. Contact an
Zerowatt Technical
Assistance Centre for any
repairs and ask for original
Zerowatt spare parts.
Avoidance of these norms
may compromise the safety
of the appliance.
(mains cable) be demaged,
this is to be replaced by a
specific cable available from
the after sales service
centre.
9
CZ
KAPITOLA 3
IT
EL
CAPITOLO 3
K 3
PL
ROZDZIAÄ 3
EN
CHAPTER 3
60 cm
85 cm
Fig. A
60 cm
MAX. HMOTNOST SUCHÉHO
PRÁDLA
CAPACITA’ DI BIANCHERIA
ASCIUTTA
kg
7
-V$ NN$4
-H]H #N^"]H
MAX. ÄADUNEK WSADU
MAXIMUM WASH
LOAD DRY
TLAK VE VODNÍ SÍTI
PRESSIONE NELL’IMPIANTO
IDRAULICO
MPa
min. 0,05
max. 1
V $ H #N^
CIÉNIENIE WODY
WATER PRESSURE
NAPÁJECÍ NAPËTÍ
TENSIONE
V
230
4$ # ^4N
NAPIËCIE ZNAMIONOWE
SUPPLY
VOLTAGE
UWAGA!
INFORMACJE DOTYCZÑCE
DANYCH ELEKTRYCZNYCH
ZNALEèå MO˚NA NA
TABLICY ZNAMIONOWEJ W
PRZEDNIEJ CZ¢ÂCI PRALKI, W
POBLI˚U DRZWICZEK.
NB: FOR SPECIFICATIONS
REGARDING ELECTRICAL
DATA, SEE THE DATA PANEL
ON THE FRONT OF THE
WASHING MACHINE
(PORTHOLE AREA) - AS
SHOWN IN DIAGRAM ABOVE.
POKUD SE T¯âE
TECHNICK¯CH ÚDAJÒ,
NAJDETE JE NA V¯ROBNÍM
·TÍTKU, KTER¯ JE UMÍSTùN
NA P¤EDNÍ STùNù PRAâKY
POD DVͤKY VKLÁDACÍHO
OTVORU. ( OBRÁZEK A ).
10
N.B.: PER QUANTO
RIGUARDA I VALORI
INERENTI I DATI ELETTRICI,
VEDERE TARGHETTA DATI
APPLICATA SUL FRONTALE
DELLA LAVABIANCHERIA
NELLA ZONA OBLÒ (FIG. A)
-V4 4 "HVK4
"4#4KHPVVK4 H
^K ^H, KNV4_ N
#N #N H
^K ^H HH #VN"H
H N#4.
11
CZ
KAPITOLA 4
INSTALACE
Po vyjmutí praöky z obalu:
1) Odäroubujte stüední
váleöek A, 2 äroubky C po
stranách a pak odstrañte
D" ze zadní stëny
váleöek "D
praöky s tím i distanöní vloïku
z plastu.
2) Uvolnëte 2 váleöky B a
odstrañte je.
Distanöní vloïky z plastu ö. 2 a
4 se uvolní dovnitü praöky.
3) Nahnëte praöku dopüedu,
nechte spadnout a vyjmëte
uvedené distanöní vloïky.
Uzavüete otvory vzniklé
odstranëním váleökå zátkami,
které jsou souöástí vybavení
spotüebiöe spolu s návodem.
POZOR:
ODSTRAÑTE ZBYTKY
OBALU Z DOSAHU DËTÍ,
MOHLY BY BŸT ZDROJEM
NEBEZPEÖÍ.
Nakloñte praöku vpüed a
zevnitü pláätë vytáhnëte 2
plastové vaky obsahuiící
hrancly z pënového
polystyrénu.
12
IT
EL
CAPITOLO 4
K 4
MESSA IN OPERA
INSTALLAZIONE
.
Operare sul retro della
macchina
1) Svitare il tirante centrale A,
le 2 viti laterali C e rimuovere
la traversa staffaggio D e il
relativo distanziale in plastica.
2) Svitare N° 2 tiranti B e
rimuoverli. Così facendo
cadranno all’interno della
macchina N° 2 distanziali in
plastica.
3) Inclinare in avanti la
macchina e togliere i
distanziali in plastica
sopraccitati.
4) Richiudere i fori utilizzando i
tappi racchiusi nella busta
istruzioni.
ATTENZIONE:
NON LASCI ALLA
PORTATA DI BAMBINI GLI
ELEMENTI
DELL’IMBALLAGGIO IN
QUANTO POTENZIALI
FONTI DI PERICOLO.
Inclinare la macchina in
avanti e sfilare i sacchetti in
plastica che contengono i
due blocchetti in polistirolo
posti sui 2 lati tirando verso il
basso.
4 3 :
C A C D
Dopo aver estratto la
macchina dall’imballo
procedere come segue:
PL
B
B
1) _>F > A,
2 a > C D .
2) _>F B
. 2 4
3
( ’’ ’’) .
3) 4
F ’’ ’’ .
4) F 3 > .
H: H H H
H H
H H * ! , ,
H,H K! - ,
, > .
ROZDZIAÄ 4
INSTALACJA PRALKI
EN
CHAPTER 4
SETTING UP
INSTALLATION
Po zdjëciu opakowania
fabrycznego, usuniëciu
styropianowych ksztaätek oraz
folii ochronnej naleãy
odblokowaç pralkë.
After taking the machine
out of its packing, proceed
as follows:
Kolejnoéç czynnoéci:
Work on the back side of
the machine.
1) wykrëciç éruby (A) i (C)
znajdujåce sië na tylnej
écianie pralki po czym
zdemontowaç klamrë (D) oraz
plastikowe wkäadki
dystansowe,
2) wykrëciç éruby (B). Do
érodka pralki wpadnå 2 lub 4
plastikowe wkäadki
dystansowe,
3) przechyliç pralkë i wyjåç
wspomniane wyãej plastikowe
wkäadki dystansowe,
4) otwory po wykrëconych
érubach zatkaç zaélepkami
znajdujåcymi sië w
zaäåczonym do pralki
komplecie (wewnåtrz bëbna).
UWAGA:
NIE NALEÃY POZOSTAWIAÇ
ELEMENTÓW
OPAKOWANIA DO
ZABAWY DZIECIOM, GDYÃ
ELEMENTY TE MOGÅ
STAMOWIÇ POTENCJALNE
ÃRÓDäO
NIEBEZPIECZEÑSTWA.
Pochyliç pralkë do przodu i
wyciågnåç dwie wkäadki
styropianowe.
1) Unscrew the central rod
A, the 2 side screws C and
remove the bar D and the
relevant plastic spacer.
2) Unscrew the two rods B
and remove them. N° 2 or
N° 4 plastic spacers will fall
inside the machine.
3) By tilting the machine,
remove the above
mentioned plastic spacers.
4) Stop the holes using the
plugs that you will find inside
the bag containing the
instruction booklet.
WARNING:
DO NOT LEAVE THE
PACKAGING IN THE
REACH OF CHILDREN
AS IT IS A POTENTIAL
SOURCE OF DANGER.
Lean the machine forward
and remove the plastic
bags containing the two
polystyrene blocks at the
sides, pulling downwards.
13
CZ
IT
EL
Upevnëte ke dnu praöky
püiloïenÿ protihlukovÿ ätít z
vlnitého materiálu podle
obrázku.
Applichi il foglio di polionda
sul fondo come mostrato in
figura.
o o
o " " o
, .
Umieéciç wyciszajacy
materiaä tak jak pokazano
na rysunku.
Hadici püívodu vody
püípevnëte k vodovodnímu
kohoutu koncem s pojistnÿm
ventilem (Water stop system).
Allacci il tubo dell’acqua al
rubinetto.
!
.
Podäåczyç do kranu wåã
doprowadzajåcy wodë.
Püítokovou hadici püipojte k
vodovodnímu kohoutku a k
praöce.
L’apparecchio deve essere
connesso alla rete idrica
solo con i nuovi tubi di
carico forniti in dotazione. I
vecchi tubi di carico non
devono essere riutilizzati.
H #
$ set
$.
T set $
# $ # .
Urzådzenie musi byç
podäåczone do sieci
wodociågowej za pomocå
nowego zestawu wëãy
gumowych. Nie naleãy
uãywaç starego zestawu.
Spotfiebiã musí b˘t pfiipojen k
pfiívodu vody novou hadicí,
která je souãástí v˘bavy
spotfiebiãe. Staré hadice
nesmûjí b˘t znovu pouÏívány.
POZOR:
VODOVODNÍ KOHOUT
ZATÍM NEOTVÍREJTE.
: ATTENZIONE:
NON APRA
IL RUBINETTO
Püiströte praöku ke stënë.
Ohyb odtokové hadice
zavëste na vanu.
Dbejte püitom, aby na hadici
nevznikly ïádné zlomy nebo
zúïení.
Accosti la lavatrice al muro
facendo attenzione che
non vi siano curve o
strozzature, allacci il tubo di
scarico al bordo della
vasca.
Upevnëte odtokovou hadici
na okraj vany nebo ji püipojte
k pevné odtokové trubce o
vÿäce min. 50 cm. Pråmër
této trubky musí bÿt vëtäí neï
je pråmër odtokové hadice
praöky. V püípadë potüeby
pouïijte sponu, která je
dodávána s praökou.
o meglio a uno scarico fisso;
altezza minima 50 cm, di
diametro superiore al tubo
della lavatrice.
In caso di necessità utilizzare
la curva rigida in dotazione.
)
$.
K ) ) , $
) $
n , .
- $ , . ) / 50 n )$ . -)
. , $ ). $.
UWAGA:
NIE ODKRËCAÇ KRANU
Przysunåç urzådzenie do
éciany uwaãajåc, aby nie
przycisnåç, ani nie zaäamaç
wëãy.
Podäåczyç wåã
odprowadzajåcy wodë do
staäego odpäywu o
wysokoéci co najmniej 50
cm i érednicy wiëkszej niã
wåã odprowadzajåcy wodë
z pralki. W miarë potrzeby
uãyç sztywnego kolanka
dostarczonego z pralkå.
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
max 100 cm
max 100 cm
Fix the sheet of corrugated
material on the bottom as
shown in picture.
Connect the fill hose
to the tap.
The appliance must be
connected to the water
mains using new hose-sets.
The old hose-sets should not
be reused.
IMPORTANT:
DO NOT TURN THE TAP
ON AT THIS TIME.
Position the washing
machine next to the wall.
Hook the outlet tube to the
edge of the bath tub,
paying attention that there
are no bends or
contractions along the
tube.
It is better to connect the
discharge hose to a fixed
outlet of a diameter greater
than that of the outlet tube
and at a height of min. 50
cm. If is necessary to use the
plastic sleeve supplied.
min 4 cm
min 4 cm
14
EN
PL
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
15
CZ
IT
EL
PL
EN
Praöka má 2 pohyblivé
noïiöky, kterÿmi lze vyrovnat
vodorodnou polohu praöky.
Livelli la macchina con i
piedini anteriori.
" A .
Wypoziomowaç pralkë
poprzez manipulowanie jej
przednimi nóãkami.
Use front feet to level the
machine with the floor.
Otáöením sniïujte nebo
zdvihejte noïiöku, dokud
perfektnë nepüilne k
podlaze.
Ruotare il piedino e farlo
scendere o salire fino ad
ottenere la perfetta
aderenza al suolo.
,
CF 3 .
Przekrëciç nóãkë podnoszåc
jå lub opuszczajåc, tak aby
uzyskaç doskonaäe
przyleganie do podäoãa.
Rotate foot to raise or lower
it until it stands firmly on the
ground.
Si assicuri che il pulsante
Marcia/Arresto non sia
premuto.
L> 3 = ON / OFF
.
Upewnij sië, ãe przycisk
wäåczajåcy pralkë nie jest
wciéniëty.
Ensure that the Off/On
button is not pressed.
Ujistëte se, ïe väechny
knoflíky (ovládací prvky) jsou
v pozici ”0” a dvíüka jsou
zavüená.
Si assicuri che tutte le
manopole siano in posizione
“0” e l’oblò sia chiuso.
L> 3 3 > 3 <N> .
Upewnij sië, ãe wszystkie
pokrëtäa så ustawione w
pozycji „0”, a drzwiczki pralki
så zamkniëte.
Ensure that all the knobs are
on the “0” position and that
the door is closed.
Zapojte záströku do sítë.
Inserisca la spina.
L Podäåcz kabel zasilajåcy do
gniazda sieciowego.
Insert the plug.
Po instalaci spotfiebiãe se
ujistûte, Ïe spotfiebiã je
umístûn tak, aby byla
snadno pfiístupná zásuvka.
L’apparecchio deve essere
posto in modo che la spina
sia accessibile ad
installazione avvenuta.
M) .) ,
!!# # ) $
! 3.
Po zainstalowaniu,
urzådzenie naleãy ustawiç w
pozycji zapewniajåcej
swobodny dostëp do
kontaktu (wtyczki).
After installation, the
appliance must be
positioned so that the plug
is accessible.
Stisknëte tlaöítko START.
Rozsvítí se dioda. Pokud se
nerozsvítí, najdëte si kapitolu
Poruchy.
Quindi prema il tasto START ,
si accenderà la spia di
funzionamento corrente
inserita, se non si accende
veda ricerca guasti.
=
START.
=
POWER 3
C.
C = 4 A .
Wciénij przycisk wäåczajåcy
pralkë. Spowoduje to
zapalenie sië lampki
sygnalizujåcej zasilanie. Jeéli
kontrolka nie zapali sië
naleãy poszukaç przyczyny
na liécie podanej w rozdziale
„Lokalizacja usterek”.
Press the START button. The
power on light will light up.
If this does not light up see
faults search.
16
A .
17
CZ
KAPITOLA 5
IT
CAPITOLO 5
EL
K 5
PL
ROZDZIAÄ 5
EN
CHAPTER 5
POPIS
OVLÁDACÍCH
PRVKÅ
DESCRIZIONE
COMANDI
4 . $ . OPIS ELEMENTÓW
PANELU
STEROWANIA
DESCRIPTION OF
CONTROL
TLAÖÍTKO OTEVÍRÁNÍ DVEÜÍ
TASTO APERTURA OBLÒ
K ! "#
$%#.
PRZYCISK ODBLOKOWUJÅCY
DRZWICZKI
DOOR OPEN BUTTON
POZOR:
SPECIÁLNÍ POJISTKA
ZABRAÑUJE OTEVÜENÍ
DVÍÜEK PRAÖKY IHNED
PO SKONÖENÍ PRANÍ.
JAKMILE SKONÖÍ
ÏDÍMÁNÍ, VYÖKEJTE 2
MINUTY A POTOM
TEPRVE DVÍÜKA
OTEVÜETE.
TLAÖÍTKO START/STOP
18
ATTENZIONE:
UNO SPECIALE
DISPOSITIVO DI
SICUREZZA IMPEDISCE
L’IMMEDIATA
APERTURA DELL’OBLO”
ALLA FINE DEL
LAVAGGIO. AL
TERMINE DELLA FASE DI
CENTRIFUGA ATTENDA
2 MINUTI PRIMA DI
APRIRE L’OBLÒ.
TASTO
MARCIA /ARRESTO
: −
( )
( K ( K
*
.
*
2
.
K ,
OFF / ON
UWAGA:
URZÅDZENIE JEST
WYPOSAÃONE W
SPECJALNY SYSTEM
ZABEZPIECZAJÅCY,
KTÓRY ZAPOBIEGA
NATYCHMIASTOWEMU
OTWARCIU DRZWICZEK
TUZ PO ZAKOÑCZENIU
PRANIA, PO JEGO
ZATRZYMANIU LUB PO
ZAKOÑCZENIU
WIROWANIA. PRZED
OTWARCIEM DRZWICZEK
NALEÃY ODCZEKAÇ
2 MINUTY.
PRZYCISK WÄÅCZAJÅCY/
WYÄÅCZAJÅCY
IMPORTANT:
A SPECIAL SAFETY
DEVICE PREVENTS THE
DOOR FROM OPENING
AT THE END OF THE
WASH/SPIN CYCLE. AT
THE END OF THE SPIN
PHASE WAIT UP TO 2
MINUTES BEFORE
OPENING THE DOOR.
OFF/ON BUTTON
19
CZ
20
IT
EL
TLAÖÍTKO PRO ZASTAVENÍ
MÁCHÁNÍ
TASTO STOP CON ACQUA IN
VASCA
Pokud stisknete toto tlaöítko,
praöka se zastaví, kdyï v ní
bude napuätëna poslední
voda na máchání prádla pro smíäené tkaninya vlnu.
Takto zåstanou látky
namoöeny ve vodë a
måïete zabránit jejich
pomáökání, ke kterému by
doälo püi ïdímání. Pokud
tlaöítko uvolníte, program se
ukonöí vypuätëním vody a
jemnÿm odstüedëním.
Pokud budete chtít pouze
vypustit vodu bez
odstüedëní, stisknëte tlaöítko
START/STOP, zvolte “Z” a
uvolnëte tlaöítko.
Znovu stisknëte START/STOP a
voda se vypustí.
Premendo il pulsante il ciclo
si arresta con acqua in
vasca all’ultimo risciacquo
per tessuti misti e per la
lana. I tessuti rimangono così
immersi nell’acqua evitando
di ammassarsi e di formare
pieghe difficili da togliere.
Rilasciando il pulsante il
ciclo termina con la fase di
scarico e centrifuga
delicata.
Volendo effettuare solo lo
scarico occorre impostare il
programma Z (dopo aver
spento O/I) e rilasciare il
pulsante.
KOYMI TAMATHMATO
TOY NEPOY MEA TON
KA(O
43 , ) ) o 5!y p
o p o o.
A $p o ) o
o v ) vv po $v, po $ vov v
o ) ov o vp o yov oo v o o v
opvo v.
A pvov o po
(3ov o 5v)), v o
pyp )3ov o
vp v v
/o. Av v
) o vp vo ($p v o /o),
! pvov o po
ON/OFF (3ov o 5v)),
5 @Z# v
! o oy
poypv,
p o po
T o B!y) o
(3ov o 5v)) ) o po ON/OFF. T
v
o$ o vpo vo.
SUPER MÁCHÁNÍ
TASTO SUPER RISCIACQUO
K ,
, Stisknutím tohoto tlaöítka
bude do kaïdého máchání
püidáno více vody.
To je zvláät dåleïité pro
osoby citlivou pokoïkou.
Premendo il tasto viene
aggiunta più acqua ad
ogni risciacquo.
Questo risulta
particolarmente importante
per le persone con pelli
delicate.
TLAâÍTKO EXTRA JEMNÉ
Stisknutím tlaãítka dojde ke
zmûnû otáãek bubnu z 55
na 35 otáãek za minutu.
Tím dosáhnete extra
jemného praní vhodného
zejména pro vlnu a velmi
choulostivé tkaniny.
PL
EN
PRZYCISK ZATRZYMANIE
PÄUKANIA
RINSE HOLD BUTTON
Uãycie przycisku przy
programach dla tkanin
mieszanych i delikatnych
powoduje zatrzymanie sië
pralki z wodå w zbiorniku po
ostatnim päukaniu.
Dziëki temu bielizna
pozostaje zanurzona w
wodzie co chroni jå przed
powstawaniem zagnieceñ.
Zwolnienie przycisku
powoduje odpompowanie
wody i delikatne
odwirowanie.
Moãliwe jest równieã tylko
odpompowanie wody (bez
odwirowania).
W tym celu naleãy wyäåczyç
pralkë przyciskiem, obróciç
programator do pozycji (Z) i
ponownie wäåczyç pralkë.
When this button is selected,
the machine stops with the
final rinse water in the drum
for mixed fabrics and wool. In
this way, the fabrics are left
immersed in the water,
preventing them from
creasing, should you be
unavailable to remove them
after spinning. When the
button is released, the
programme finishes by
emptying the water and
giving a delicate spin.If you
just want to empty the water
(i.e. without the spin), release
the On/Off button, select “Z”
and release the Rinse Hold
Button. Press the On/Off
button again to drain the
water.
PRZYCISK DODATKOWEGO
PÄUKANIA
EXTRA RINSE BUTTON
43 $
)
5!. .
C . .
Naciéniëcie tego przycisku
spowoduje dodanie
dodatkowej iloéci wody do
kaãdego päukania.
Funkcja ta jest szczególnie
waãna dla ludzi z bardzo
wraãliwå skórå.
By pressing the “EXTRA RINSE”
button, even the slightest
residue of detersive is
removed from fabrics. This is
particularly important for
people with delicate skins.
TASTO EXTRA DELICATO
9:! ;<="" 9><"
EXTRA GENTLE WASH
Premendo il pulsante viene
variato il numero delle
rotazioni del cesto da 55 a
35 rotazioni al minuto.
Questo consente un
lavaggio extra delicato
particolarmente consigliato
per lana e per tessuti
delicatissimi.
PRZYCISK PRANIA
DELIKATNEGO
Dv y o
po, o p3
p po v o )o
v 55 35 po o . A v ov , oo v p ) y , oo v p ) y
po $.
Wciéniëcie przycisku
powoduje zmniejszenie
obrotów bëbna pralki w
fazie prania z 55 do 35
obr/min, co zapewnia
bardzo delikatne
traktowanie tkanin.
When this button is selected,
the number of the drum
tumbles is reduced from 55
to 35 r.p.m. This gives and
extra gentle wash which is
particularly suitable for
delicate garments.
21
CZ
VOLIÖ OTÁÖEK
ODSTÜED’OVÁNÍ
OTÁÖÍ SE V OBOU
SMËRECH.
Cyklus odstüed’ování je
velmi dåleïitÿ pro
odstranëní maximálního
mnoïství vody z prádla, aniï
by doälo k poäkození tkanin.
Måïete nastavit otáöky
odstüed’ování podle svého
poïadavku. Sníïí se tím
rychlost otáöení bubnu püi
koneöném odstüedëní
prádla u programå pro
odolné tkaniny. Pokud
chcete odstüed’ování zcela
vylouöit, nastavte knoflík do
polohy
.
POZNÁMKA:
PRAÖKA JE VYBAVENA
SPECIÁLNÍM
ELEKTRONICKŸ M
ZAÜÍZENÍM, KTERÉ
CHRÁNÍ PÜED
NADMËRNŸMI
VIBRACEMI A HLUKEM
BËHEM ODSTÜED’OVÁNÍ,
POKUD ÄPATNŸM
ROZLOÏENÍM PRÁDLA
VZNIKNE V BUBNU
NEVYVÁÏEK. PRODLOUÏÍ
SE TAK ÏIVOTNOST
PRAÖKY.
22
IT
REGOLATORE DI VELOCITÀ
PUÒ RUOTARE NEI DUE
SENSI
La fase di centrifuga è
molto importante per la
preparazione ad una buona
asciugatura ed il vostro
modello è dotato della
massima flessibilità per ogni
vostra esigenza.
Agendo sulla manopola è
possibile ridurre la velocità
massima fino alla completa
eliminazione della
centrifuga (posizione
).
NOTA:
IL MODELLO È DOTATO
DI UN PARTICOLARE
DISPOSITIVO
ELETTRONICO CHE
IMPEDISCE LA
PARTENZA DELLA
CENTRIFUGA CON
CARICHI
PARTICOLARMENTE
SBILANCIATI.
QUESTO SERVE A
MIGLIORARE LE
VIBRAZIONI, LA
SILENZIOSITÀ E LA
DURATA DELLA
LAVABIANCHERIA.
EL
KOYMI PY)MIH
TAXYTHTA TI*IMATO
TO KOYMI PY)MIH
TAXYTHTA
TI*IMATO MOPEI
NA EPITPAEI
KATA TH PY)MIH
KAI PO TI (YO
KATEY)YNEI
O o / o v o
vo 5 3
v o o v y p
opv vpo po $ $p v p . Mop v
p v $ / o o /v v)y . #ov v
o o
p $ / o,
v vo v $ y v) $ / o v o y
o /o ov o
o «
».
HMEIH:
H YKEYH EINAI
E OIMENH ME
EI(IKO HEKTPONIKO
AI)HTHPIO OY
AOTPEEI THN
EKTEEH TOY
KYKOY TI*IMATO
AN TA POYXA TO
TYMANO (EN EINAI
OMOIOMOPA
KATANEMHMENA.
AYTO AOTPEEI TO
)OPYBO KAI TI
(ONHEI KAI
E AAIZEI
ME,AYTEPH
(IAPKEIA ZH TH
YKEYH.
PL
POKRËTÄO REGULACJI
PRËDKOÉCI WIROWANIA
POKRËTÄEM MOÃNA
OBRACAÇ W OBU
KIERUNKACH
Celem wirowania jest
odprowadzenie jak najwiëkszej
iloéci wody z pranej bielizny
bez powodowania uszkodzeñ
pranych tkanin. Obracajåc
pokrëtäem moãna obniãyç
prëdkoéç wirowania do
ãådanego poziomu.
Moãna równieã caäkowicie
wyäåczyç wirowanie
ustawiajåc pokrëtäo
w pozycji ‘
’.
UWAGA
PRALKA WYPOSAÃONA
JEST W ELEKTRONICZNY
UKÄAD KONTROLI
PRËDKOÉCI
WIROWANIA
ZAPOBIEGAJÅCY
ODWIROWANIU
BIELIZNY, KTÓRA NIE
DAJE SIË
RÓWNOMIERNIE
ROZÄOÃYÇ W BËBNIE.
DZIËKI TEMU ZMNIEJSZA
SIË GÄOÉNOÉÇ I
WIBRACJE PRALKI A W
KONSEKWENCJI
WYDÄUÃA JEJ
ÃYWOTNOÉÇ.
EN
SPIN SPEED CONTROL
ROTATES IN BOTH
DIRECTIONS
The spin cycle is very
important to remove as
much water as possible from
the laundry without
damaging the fabrics. You
can adjust the spin speed of
the machine to suit your
needs. By adjusting the
control, it is possible to
reduce the maximum speed,
and if you wish, the spin
cycle can be cancelled
altogether-position
.
NOTE:
THE MACHINE IS FITTED
WITH A SPECIAL
ELECTRONIC DEVICE,
WHICH PREVENTS THE
SPIN CYCLE SHOULD
THE LOAD BE
UNBALANCED.
THIS REDUCES THE
NOISE AND VIBRATION
IN THE MACHINE AND
SO PROLONGS THE LIFE
OF YOUR MACHINE.
23
CZ
IT
VOLIÖ TEPLOTY (TERMOSTAT)
MANOPOLA DI
REGOLAZIONE DELLA
TEMPERATURA DI LAVAGGIO
OTÁÖÍ SE V OBOU
SMËRECH.
Måïete jím sníïit nebo zvÿäit
teplotu püi pracích cyklech.
Tabulka programå uvádí
maximální teplotu
doporuöovanou
püi kaïdém cyklu.
POZOR:
DOPORUÖENÁ TEPLOTA
SE NESMÍ PÜEKROÖIT.
VOLIÖ PROGRAMÅ
DÅLEÏITÉ:
TLAÖÍTKEM VÏDY
OTÁÖEJTE PO SMËRU
HODINOVŸCH
RUÖIÖEK, NIKDY
OPAÖNË. TLAÖÍTKO
START STISKNËTE AÏ PO
NAVOLENÍ
PROGRAMU.
V tabulkách jsou uvedeny
prací programy podle öísel
nebo symbolå.
24
°C
PUO’ RUOTARE NEI DUE
SENSI
Le tabelle descrivono il
programma di lavaggio in
base al numero o simbolo
scelto.
, B K ( K ) : ) K ATTENZIONE QUESTA
TEMPERATURA NON
DEVE MAI ESSERE
SUPERATA
ATTENZIONE:
NON RUOTI MAI LA
MANOPOLA IN SENSO
ANTIORARIO MA LA
RUOTI IN SENSO
ORARIO E NON PREMA
IL TASTO MARCIA
PRIMA DELLA SELEZIONE
DEL PROGRAMMA.
) ) K −
F , ) $ 5 , v . . ) . ) . . ) .
Questa lavatrice é dotata di
questo dispositivo per
impostare la temperatura di
lavaggio desiderata.
La tabella programmi di
lavaggio indica la
temperatura massima
consigliata per tipo di
lavaggio.
MANOPOLA PROGRAMMI DI
LAVAGGIO
EL
PR
PL
POKRËTÄO REGULACJI
TEMPERATURY PRANIA
POKRËTÄO TO MOÃE
OBRACAÇ SIË W
OBYDWU KIERUNKACH
Pokrëtäo to pozwala
zmniejszyç, lecz nie zwiëkszyç
temperaturë danego
programu prania. Tabela
programów podaje
maksymalnå temperaturë
zalecanå dla kaãdego typu
prania.
UWAGA: TEMPERATURY TEJ
NIE WOLNO W ÃADNYM
PRZYPADKU PRZEKRACZAÇ
) ,
−
POKRËTÄO
PROGRAMATORA PRANIA
:
) ( K .
B HKTPO −
, ON , ,
.
UWAGA:
NIGDY NIE WOLNO
PRZEKRËCAÇ POKRËTÄA
PROGRAMATORA W
KIERUNKU PRZECIWNYM
DO RUCHU WSKAZÓWEK
ZEGARA: POKRËTÄEM
NALEÃY TW KIERUNKU
RUCHU WSKAZÓWEK
ZEGARA I NIGDY NIE
NALEÃY WCISKAÇ
PRZYCISKU WÄÅCZANIA
PRZED WYBRANIEM
PROGRAMU.
K) ! . . .
Tabele pokazujå, któremu
programowi prania
odpowiadajå wybrane
numery i symbole.
EN
WASH TEMPERATURE
CONTROL KNOB
ROTATES IN BOTH
DIRECTIONS
With this device it is possible
to reduce, but no increase
washing cycle temperature.
The table of programmes
indicate the maximum
temperature advised for
each type of wash.
WARNING: THIS
TEMPERATURE MUST
NEVER BE EXCEEDED
TIMER KNOB FOR WASH
PROGRAMMES
IMPORTANT:
ALWAYS ROTATE THE
KNOB IN A CLOCKWISE
DIRECTION, NEVER IN
AN ANTI-CLOCKWISE
DIRECTION. DO NOT
PRESS THE “ON” BUTTON
BEFORE SELECTING THE
PROGRAMME
The tables describe the
washing programme on the
basis of the number or
symbol chosen.
25
CZ
EL
PL
EN
SUPER SILENT
SUPER SILENT
SUPER SILENT
SUPER SILENT
SUPER SILENT
K odstranëní hluku püichází
ZEROWATT ve svÿch
vÿrobcích s novou
technologií zvukovÿch
barier.
L’abbattimento della
rumorosità è la nuova
frontiera tecnologica
raggiunta dai prodotti
Zerowatt.
@ ! $ . . N
ZEROWATT.
Produkty firmy Zerowatt
przekroczyäy kolejnå barierë
technologicznå, jakå jest
haäas.
The defeat of noise is the
new technological barrier
overcome by Zerowatt
products.
@ )
SUPER SILENT ! 3 .
$ ZEROWATT.
Na rynek wprowadzono
nowå serië produktów o
nazwie SUPER SILENT, po to,
by uäatwiç ãycie
uãytkownikom pralek
äadowanych od przodu i od
góry oraz zmywarek.
The mission of the New SUPER
SILENT series is to improve the
quality of life for the users of
Zerowatt washing machines
(front and top loaders) and
dishwashers.
Produkcí nové série “SUPER
SILENT” püispívá ZEROWATT
ke zvÿäení pohodlí svÿch
zákazníkå u automatickÿch
praöek s öelním i vrchním
plnëním a u myöek nádobí.
U vÿrobkå s oznaöením
“SUPER SILENT” je pouïito
mnoho dåleïitÿch
technickÿch úprav:
- 7 kuså panelå pohlcujících
zvuk, které jsou na stënách
uvnitü praöky
- zvukovë izolaöní deska ze
zvlnëného materiálu na dnë
praöky
- celkové odhluönëní
motoru
- vana praöky je vyrobena z
materiálu, kterÿ pohlcuje
zvuk (Silitech)
U modelå “SUPER SILENT” je
proti podobnÿm
neodhluönënÿm
spotüebiöåm dosaïeno
sníïení hladiny hluku okolo
25%.
Technickÿ pråzkum
provádënÿ na evropském
trhu prokazuje, ïe nové
modely vÿrobkå ZEROWATT s
“SUPER SILENT” dosahují
nejvyääí úrovnë v potlaöení
hluku.
26
IT
La missione delle nuove
serie SUPER SILENT è di
migliorare la qualità della
vita di chi usa le lavatrici
(frontali e carica dall’alto) e
le lavastoviglie Zerowatt.
Le modifiche introdotte nei
modelli SUPER SILENT sono
diverse e di forte impatto: 7
pannelli laterali
fonoassorbenti sui lati della
macchina, un foglio di
polionda sul fondo,
l’insonorizzazione totale del
motore, la vasca in
materiale fonoassorbente (il
Silitech).
Rispetto ai corrispondenti
prodotti non insonorizzati
risulta che i modelli SUPER
SILENT abbattono di circa il
25% la rumorosità.
Da un’analisi tecnica del
mercato Europeo risulta che
i nuovi modelli Zerowatt
SUPER SILENT sono ai massimi
livelli di silenziosità.
P $ ) SUPER SILENT: 7
$ ) , $ )
− ,
$ ) , ) $ (Silitech).
@ ) SUPER
SILENT $ ) !
) 25% ) $ .
F $ ) - N . ),
)
SUPER SILENT ZEROWATT $ ) !.
W szeregu produktów z serii
SUPER SILENT wprowadzor o
wiele modyfikacji majåcych
na celu wyciszenie
urzådzenia.
Dziëki tym
unowoczeénieniom modele z
serii SUPER SILENT så cichsze
o 25%.
A number of very important
modifications have been
introduced to the SUPER
SILENT range: 7 sound
absorbing panels on the
sides of the machine, a sheet
of corrugated material on
the bottom, complete
soundproofing of the motor,
tub made of sound
absorbing material (Silitech).
SUPER SILENT models are
better than other similar, nonsoundproofed machines, by
about 25% on noise level.
A technical analysis of the
European market reveals
that the new Zerowatt SUPER
SILENT models reach the
highest levels of noise
suppression.
27
CZ
KAPITOLA 6
IT
CAPITOLO 6
ZÁSOBNÍK
PRACÍCH
PROSTÜEDKÅ
CASSETTO
DETERSIVO
Zásobník pracích prostüedkå
je rozdëlen do ötyü öástí:
Il cassetto detersivo é
suddiviso in 4 vaschette:
- první öást pro prací
práäek na püedpírku
- druhá öást pro prací
práäek na hlavní praní
K 6
- la prima I serve per il
detersivo di prelavaggio
- la seconda II per il
detersivo di lavaggio
- tüetí
öást se
pouïívá pro bëlicí
prostüedky.
DÅLEÏITÉ:
TÜETÍ A ÖTVRTOU ÖÁST
MÅÏETE PLNIT POUZE
TEKUTŸMI PROSTÜEDKY.
- ötvrtá öást se pouïívá
pro speciální püídavné
prostüedky
zmëköovaöe, äkrob,
aviváï, bëlící prostüedky,
vånë aj.
28
ATTENZIONE:
SI RICORDI CHE
ALCUNI DETERSIVI
SONO DI DIFFICILE
ASPORTAZIONE.
IN QUESTO CASO LE
CONSIGLIAMO L’USO
DELL’APPOSITO
CONTENITORE DA
PORRE NEL CESTELLO.
- la terza cl serve per il
candeggiante
ATTENZIONE:
NELLA TERZA E QUARTA
VASCHETTA METTERE
SOLO PRODOTTI
LIQUIDI.
- la quarta
serve per
additivi speciali,
ammorbidenti, profumi
inamidanti, azzurranti,
ecc.
ROZDZIAÄ 6
4 :
cl
DÅLEÏITÉ:
PAMATUJTE, ÏE NËKTERÉ
PRACÍ PRÁÄKY SE
ÄPATNË ODSTRAÑUJÍ
(ROZPOUÄTËJÍ).
V TAKOVÉM PÜÍPADË
DOPORUÖUJEME
POUÏITÍ SPECIÁLNÍCH
NÁDOBEK A JEJICH
VLOÏENÍ DO PRACÍHO
BUBNU.
PL
EL
− F − : . IK
K
. ! K K ! .
1 * !K K ’
K!
.
− cl
: K ,
3.
− a , :
, a , a .
EN
CHAPTER 6
SZUFLADA NA
PROSZEK
DETERGENT
DRAWER
Szuflada na proszek jest
podzielona na 4 przegródki:
The detergent drawer is
divided into 4
compartments:
- Pierwsza przegródka I jest
przeznaczona na érodek
do prania wstëpnego.
- Druga przegródka II jest
przeznaczona na proszek
do prania zasadniczego.
UWAGA:
PAMIËTAJ, ÃE NIEKTÓRE
ÉRODKI PIORÅCE SÅ
TRUDNE DO USUNIËCIA;
W TAKIM PRZYPADKU
ZALECA SIË UÃYCIE
POJEMNICZKA ZE
ÉRODKIEM PIORÅCYM
WKÄADANEGO
BEZPOÉREDNIO DO
BËBNA PRALKI
cl
- trzecia
przegródka szuflady jest
przeznaczona na
wybielacz
UWAGA:
TRZECIA I CZWARTA
PRZEGRÓDKA
PRZEZNACZONE SÅ
WYÄÅCZNIE NA
PRODUKTY PÄYNNE
- czwarta
przegródka
jest przeznaczona na
specjalne dodatki do
prania; érodki
zmiëkczajåce wodë,
zapachowe, krochmal,
wybielacze.
- The first I for the prewash
detergent
- The second II for the
main wash detergent
IMPORTANT:
REMEMBER THAT SOME
DETERGENT ARE
DIFFICULT TO REMOVE.
IN THIS CASE WE
ADVISE THE USE OF THE
SPECIAL CONTAINER
TO BE USED INSIDE THE
DRUM.
- The third cl bleach
compartment
IMPORTANT:
ONLY INTRODUCE
LIQUID PRODUCTS IN
THE THIRD AND FOURTH
COMPARTMENTS.
- The fourth
is for
special additives,
softeners, perfumes,
starches, whiteners,
etc.a
29
CZ
KAPITOLA 7
IT
CAPITOLO 7
EL
K 7
VOLBA PROGRAMÅ
SELEZIONE
PROGRAMMI
- .
. )
Pro råzné typy tkaniny s
råznÿm stupnëm zaäpinëní
má praöka tüi okruhy
programå rozdëlenÿch podle
druhu praní, teploty a doby
praní (viz tabulka programå).
Per trattare i vari tipi di
tessuto e le varie gradazioni
di sporco, la lavatrice ha 3
fasce di programmi diversi
per tipo di: lavaggio,
temperatura e durata
(vedere tabella programmi
di lavaggio).
Z ) )
! ) , 3 )
. ) : . ), ) . ) (! . )).
1. ODOLNÉ TKANINY
1 Tessuti resistenti
Tyto programy byly navrïeny
tak, aby se dosáhlo
nejlepäích vÿsledkå praní a
máchání. Krátké
odstüed’ování zaüazené po
kaïdém máchání zajiät’uje
dokonalé vymáchání prádla.
Závëreöné odstüed’ování
zajiät’uje vyääí úöinnost püi
odstrañování vody z prádla.
I programmi sono realizzati
per sviluppare il massimo
grado di lavaggio e i
risciacqui, intervallati da fasi
di centrifuga, assicurano
una perfetta sciacquatura.
La centrifuga finale assicura
un’ottima strizzatura.
2. SMËSNÉ A SYNTETICKÉ
TKANINY
2 Tessuti misti e sintetici
U hlavního praní je
dosahováno nejlepäích
vÿsledkå díky promënlivÿm
rytmickÿm otáökám pracího
bubnu a vÿäce hladiny
napouätëné vody. Jemné
odstüed’ování zamezí
nadmërnému pomaökání
prádla.
Il lavaggio ed il risciacquo
sono ottimizzati nei ritmi di
rotazione del cesto e nei
livelli di acqua.
La centrifuga ad azione
delicata, assicura una
ridotta formazione di pieghe
sui tessuti.
3. VELMI JEMNÉ TKANINY
3 Tessuti delicatissimi
Novÿ koncept praní, kterÿ
stüídá fáze praní a fáze
odmáöení,
obzvláät’ vhodnÿ pro praní
velmi jemnÿch tkanin, napü.
öisté
stüiïní vlny se znaökou
moïnosti praní v praöce.
Praní a máchání probíhá püi
vysoké hladinë vody a tím
jsou zajiätëny dokonalé
vÿsledky.
E’ un nuovo concetto di
lavaggio in quanto alterna
momenti di lavoro a
momenti di pausa,
particolarmente indicato
per il lavaggio di tessuti
molto delicati quali la Pura
Lana Vergine. Il lavaggio e i
risciacqui sono eseguiti con
alto livello di acqua per
assicurare le migliori
prestazioni.
30
1 !E;FF uH <
. ) $
5 $ v .$)vo
o po o 5!.) ) / o
5 3ov o o
5!. .
2 F F <uvE;F
uH <
@ 5!. vov p
o $)pv o
po p po o
)o vpo .
Pv o o 5 po $ v .po v.
3 9> ;<E" H <
. )3
. ) $ ) . ), . . 5!. ) 5 3 ) .
PL
ROZDZIAÄ 7
EN
CHAPTER 7
WYBÓR
PROGRAMU
SELECTION
Pralka posiada trzy róãne
grupy programów
stosowane w zaleãnoéci od
rodzaju materiaäu i jego
stopnia zabrudzenia.
Programy te róãniå sië
rodzajem prania,
temperaturå i däugoéciå
cyklu prania (patrz tabela
programów prania).
For the various types of
fabrics and various degrees
of dirt the washing machine
has 3 different programme
bands according to: wash
cycle, temperature and
lenght of cycle (see table of
washing cycle
programmes).
1 Materiaäy wytrzymaäe
1 Resistants Fabrics
Programy zostaäy
opracowane w celu
maksymalnego rozwiniëcia
fazy prania i päukania,
przerywanych fazami
wirowania, co zapewnia
doskonaäe efekty.
koñcowe wirowanie
zapewnia skuteczne
usuniëcie wody.
The programmes have been
designed for a maximum
wash and the rinses, with
spin intervals, ensure perfect
rinsing.
The final spin gives more
efficient removal of water.
2 Materiaäy z wtókien
mieszanych i syntetycznych
2 Mixed and Synthetic
Fabrics
Doskonaäe efekty prania
zapewnia zoptymalizowany
rytm obrotów bëbna oraz
päukanie w duãej iloéci
wody.Delikatne
odwirowanie zmniejsza
ryzyko pogniecenia pranych
tkanin.
The main wash and the rinse
gives best results thanks to
the rotation rhythms of the
drum and to the water
levels.
A gentle spin will mean that
the fabrics become less
creased.
3 Materiaäy wyjåtkowo
delikatne
3 Special Delicate Fibres
Jest to nowy rodzaj prania,
który äåczy w sobie na
przemian pranie i
namaczanie, i jest
szczególnie zalecany w
przypadku bardzo
delikatnych materiaäów,
takich jak wyroby weäniane
dopuszczonych do prania
mechanicznego. Aby
zapewniç najlepsze wyniki
pranie i päukanie odbywa
sië w duãej iloéci wody.
This is a new wash cycle
which alternates washing
and soaking and is
particularly recommended
for very delicate fabrics
such as Pure Machine
Washable Wool. The wash
cycle and rinses are carried
out with high water levels to
ensure best results.
31
CZ
IT
UÎITEâNÉ RADY
PRO UÎIVATELE
CONSIGLI UTILI
PER GLI UTENTI
Pfii pouÏívání va‰eho
spotfiebiãe dbejte zásad
ochrany Ïivotního prostfiedí a
ekonomického provozu.
Brevi suggerimenti per un
utilizzo del proprio
elettrodomestico nel rispetto
dell’ambiente e con il
massimo risparmio
Maximalizujte velkost náplnû
Nejlep‰ích v˘sledkÛ pfii vyuÏití
elektrické energie, vody,
pracích prostfiedkÛ i ãasu
dosáhnete tím, Ïe budete
vyuÏívat maximální
doporuãené dávky pro praní
jednotliv˘ch druhÛ prádla.
AÏ 50% energie u‰etfiíte, kdyÏ
vyperete jednu plnou dávku
prádla místo dvou
poloviãních náplní.
CARICARE AL MASSIMO LA
PROPRIA LAVABIANCHERIA
Potfiebujete vÏdy pfiedepraní
prádla ?
Pouze pro silnû za‰pinûné
prádlo!
Pokud nebudete pouÏívat
pfiedepraní u mírnû nebo
stfiednû za‰pinûného prádla,
u‰etfiíte mezi 5 aÏ 15%
pracích prostfiedkÛ, ãasu,
vody a elektrické energie.
Je praní na 90°C nezbytné?
JestliÏe skvrny na prádle
pfiedem odstraníte vhodn˘m
pfiedpíracím prostfiedkem
nebo odstraÀovaãem skvrn,
není nutné prát pfii 90°C. Pfii
pracím programu na 60°C
u‰etfiíte aÏ 50% energie.
32
Per eliminare eventuali
sprechi di energia, acqua o
detersivo si raccomanda di
utilizzare la massima capacità
di carico della propria
lavabiancheria. E’ possibile
infatti risparmiare fino al 50%
di energia con un carico
pieno effettuato con un unico
lavaggio rispetto a due
lavaggi a mezzo carico.
QUANDO SERVE VERAMENTE IL
PRELAVAGGIO?
Solamente per carichi
particolarmente sporchi!
Si risparmia dal 5 al 15% di
energia evitando di
selezionare l’opzione
prelavaggio per biancheria
normalmente sporca.
QUALE TEMPERATURA DI
LAVAGGIO SELEZIONARE?
L’utilizzo di smacchiatori prima
del lavaggio in
lavabiancheria riduce la
necessità di lavare a
temperature superiori a 60°C.
E’ possibile risparmiare fino al
50% utilizzando la
temperatura di lavaggio di
60°C.
EL
X\@]F-
4^@\_`_\]- Z]C
_, a\@-
! . $ $ !) . .
Z $ ) ., , , ,
$ . . F . 50%
. F ` .
,
K
B ?
F . $ !
-$ 5 15%
. . .
$ $ .
) , ( ?
@ $ $ $ ). ) 60°C.
- $ 50% $ 60°C.
PL
EN
PORADY DLA
KLIENTA
CUSTOMER
AWARENESS
Kilka wskazówek
dotyczåcych
ekonomicznego i
przyjaznego érodowisku
uãycia urzådzenia.
A guide environmentally
friendly and economic use
of your appliance.
MAKSYMALNE ZWIËKSZENIE
WIELKOÉCI ZAÄADUNKU
Najlepsze wykorzystanie
energii, wody, érodków
pioråcych i czasu przez
uãycie rekomendowanej,
maksymalnej wielkoéci
zaäadunku.
Moãna zaoszczëdziç do 50%
energii pioråc jeden peäny
zaäadunek zamiast praç
dwa razy poäowë wsadu.
MAXIMISE THE LOAD SIZE
CZY JEST POTRZEBNE PRANIE
WSTËPNE?
Tylko dla bardzo
zabrudzonej bielizny.
Moãna zaoszczëdziç érodek
pioråcy, czas, wodë i
zmniejszyç od 5 do 15%
zuãycie energii nie
wybierajåc Prania
Wstëpnego dla lekko i
normalnie zabrudzonej
bielizny.
CZY JEST POTRZEBNE PRANIE
W GORÅCEJ WODZIE?
Moãna przed praniem polaç
plamy wybielaczem lub
namoczyç bieliznë w
wodzie, aby nie uãywaç
programu dla prania w
goråcej wodzie.
Moãna zaoszczëdziç do 50%
energii uãywajåc programu
do prania w 60°C.
Achieve the best use of
energy, water, detergent and
time by using the
recommended maximum
load size.
Save up to 50% energy by
washing a full load instead of
2 half loads.
DO YOU NEED TO PRE-WASH?
For heavily soiled laundry
only!
SAVE detergent, time, water
and between 5 to 15%
energy consumption by NOT
selecting Prewash for slight to
normally soiled laundry.
IS A HOT WASH REQUIRED?
Pretreat stains with stain
remover or soak dried in
stains in water before
washing to reduce the
necessity of a hot wash
programme.
Save up to 50% energy by
using a 60°C wash
programme.
33
CZ
KAPITOLA 8
DRUHY TEXTILIÍ
POZOR:
Püi praní kobercå, püehozå a
jinÿch tëïkÿch textilií
doporuöujeme
neodstüeœovat.
Abychom mohli prát v
praöce i vlnëné tkaniny,
musíme zkontrolovat, zda
kromë vlnëné peöeti, mají i
oznaöení “je moïné prát v
praöce” nebo “neplstnatí”.
POZOR:
Bëhem tüídëní prádla
se ujistëte, ïe:
- prádlo neobsahuje
kovové
souöástky(äpendlíky,
svorky, háöky, úchytky,
mince, atd.);
- veäkeré knoflíky jsou
zapnuty, zipy zataïeny,
tkaniöky zavázány a
háöky uzavüeny;
- záclonové krouïky jsou
odstranëny;
- väimnëte si pozornë
symbolå na prádle;
- velmi zneöiätëné skvrny
doporuöujeme püedem
odstranit speciálními
prostüedky.
34
IT
CAPITOLO 8
EL
K 8
PL
ROZDZIAÄ 8
EN
CHAPTER 8
IL PRODOTTO
a
PRODUKT
THE PRODUCT
ATTENZIONE:
se deve lavare tappetoni,
copriletti o altri indumenti
pesanti é bene non
centrifugare.
:
M
,
> , >
>.
WAÃNE:
Ciëãkich pledów, narzut na
äoãka lub innych ciëãkich
wyrobów nie naleãy
odwirowywaç.
IMPORTANT:
When washing heavy rugs,
bed spreads and other
heavy articles, it is advisable
not to spin.
Indumenti e biancheria di
lana, per poter essere lavati
in lavatrice, devono essere
contrassegnati con il
simbolo “Pura Lana Vergine”
e avere inoltre l’indicazione
“Non infeltrisce” oppure
“Lavabile in lavatrice”.
> , .
Odzieã lub inne wyroby z
weäny moãna praç w
pralce, jeéli na metce
umieszczony jest
odpowiedni symbol.
To be machine-washed,
woollen garments and other
articles in wool must bear
the “Machine Washable
Label”.
ATTENZIONE:
Durante la selezione si
assicuri che:
- nella biancheria da
lavare non vi siano
oggetti metallici (ad
esempio fermagli, spille
di sicurezza, spilli,
monete, ecc.);
- abbottoni federe,
chiuda le cerniere
lampo, gancetti a
occhielli, annodi
cinghie sciolte e lunghi
nastri di vestaglie;
- asporti dalle tendine
anche i rulli di
scorrimento;
- osservi attentamente le
etichette sui tessuti;
- se durante la selezione
vede delle macchie
resistenti, le asporti con
del detersivo speciale
o con un’apposita
pasta di lavaggio.
:
5678 9:;6 67 %< 7
6% =>?86 @%
997@ A6 B6@:
− ( ,
, .)
− , , AF .
−
3
− = − 3 A a , , > UWAGA:
Przy sortowaniu
odzieãy uwaãaç,
ãeby:
- z odzieãå nie wrzuciç
do pralki metalowych
przedmiotów (np.
broszek, agrafek,
spinek, monet itp.);
- powäoczki na poduszki
byäy zapiëte na guziki,
zamki bäyskawiczne i
haftki byäy zapiëte,
luãne paski i däugie
tasiemki przy sukniach
byäy zawiåzane w
wëzeäki;
- zdjåç ãabki do firanek;
- zapoznaç sië z treéciå
wszytych w odzieã
metek;
- uporczywe plamy
usunåç przed praniem
wywabiaczem do
plam zalecanym na
metce.
IMPORTANT:
When sorting articles
ensure that:
- there are no metal
objects in the washing
(e.g. brooches, safety
pins, pins, coins etc.).
- cushion covers are
buttoned, zips and
hooks are closed, loose
belts and long tapes on
dressing gowns are
knotted.
- runners from curtains
are removed.
attention is paid to
garment labels.
- when sorting, any
tough stains should be
removed prior to
washing using stain
removers only
recommended on
label.
35
CZ
KAPITOLA 9
DRUH TKANINY
Odolné tkaniny
Bavlna, len
Bavlna, smësné
1)
Normálnë zaäpinëné
Bavlnëné odolné
VOLBA
TEPLOTY
°C
Do 90°
7
1
7
2
Do 60°
7
3
Do 50°
Do 90°
NÁSYPKA PRACÍCH
PROSTÜEDKÅ
Prosím, püeötëte si tyto poznámky:
Püi praní velmi zaäpinëného prádla doporuöujeme prát max. náplñ 3 kg.
❀
❙
❙❙
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Jak dosáhnout nejlepších výsledků s Vaší novou pračkou
Zerowatt?
●
●
●
7
4
Do 40°
Bavlna
Intenzivní máchání
-
5
-
●
Bavlna, len
Koneöná úprava, aviváï, parfémování,
intenzivní odstüed’ování
-
6
-
●
3
7
Do 60°
●
●
3
8
Do 50°
●
●
3
9
Do 40°
●
●
3
10
Do 30°
●
●
Jemné máchání
-
11
-
●
Koneöná úprava, aviváï, parfémování,
jemné odstüed’ování
-
12
-
●
1,5
13
Do 40°
●
●
Záclony
2
14
Do 30°
●
●
Jemné máchání
-
15
-
●
Smësné, jemné
syntetické vlna
Koneöná úprava, aviváï, parfémování,
jemné odstüed’ování
-
16
-
●
Pro tkaniny, které
nemohou bÿt
odstüed’ovány
Pouze vypouätëní vody
-
Z
-
Syntetické tkaniny (silon,
perlon), smësná bavlna
Smësné, jemné
syntetické
Velmi jemné tkaniny
Vlnëné látky Syntetické
(dralon,
akryl, trevira)
Silnë zaäpinëné
1)
Normálnë zaäpinëné
Barevné odolné
Lehce zaäpinëné
Vlna vhodná pro praní v praökách
1)
U programå uvedenÿch v tabulce s teökou u násypky pro bëlení
probëhne v pracím cyklu automaticky bëlení prádla, pokud
nadávkujete tekutÿ bëlicí prostüedek do komory oznaöené cl .
1. Programy podle evropské normy EN 60456.
Lehce zaäpinëné - choulostivé barvy
Smësné a syntetické
tkaniny
Smësné odolné
Bavlna, smësné a
syntetické tkaniny
36
OZNAÖENÍ
PROGRAMU
7
Püedpírka
Intenzivní praní - silnë zaäpinëné
Bavlna, smësné odolné
MAX.
NÁPLÑ
kg
PROGRAM PRO
●
●
●
Abyste si mohli být jisti, že s Vaší novou pračkou Zerowatt
dosáhnete nejlepších možných výsledků, je důležité, abyste pro
každodenní praní používali správný prací prášek. Na trhu je k dostání
široká řada pracích prášků a vybrat si ten vhodný bývá často složité.
V Zerowatt pravidelně testujeme různé typy pracích prášků,
abychom mohli určit ten, který v našich pračkách podává ty nejlepší
výsledky. Zjistili jsme, že pouze jedna značka odpovídá našemu
vysokému standartu - značka, díky které bude Vaše prádlo dokonale
čisté a beze skvrn, a se kterou bude zároveň Vaše prádlo vypadat
dobře i po mnoha vypráních. Proto získal Ariel oficiální doporučení od
firmy Zerowatt.
PRO VAŠI NOVOU PRAČKU
37
IT
CAPITOLO 9
TIPO DI TESSUTO
TABELLA PROGRAMMI
PROGRAMMA PER
CARICO
MAX
kg
SELEZ.
PROG.
Fino a
90°
7
Trattamento preliminare
Tessuti resistenti
Cotone, lino, canapa
CARICO DETERSIVO
Note da considerare
❀
❙❙
●
●
●
●
Nei programmi indicati può essere eseguito il candeggio
automatico mettendo il candeggiante liquido nella vaschetta
1) Programmi in accordo con EN 60456
1
Fino a
90°
●
●
●
Sporco normale
7
2
Fino a
60°
●
●
●
Colorati resistenti
7
3
Fino a
50°
●
●
●
Poco sporco - Colori delicati
7
4
Fino a
40°
●
●
●
Cotone
Risciacqui energici
-
5
-
Cotone, lino
Appretto, profumo, ammorbidente
Centrifuga energica
-
6
-
3
7
Fino a
60°
●
●
3
8
Fino a
50°
●
●
●
●
●
●
Cotone, misti resistenti
Cotone, misti
Tessuti misti e sintetici
Misti resistenti
Molto sporco
Misti, cotone, sintetici
Sporco normale
Sintetici (Nylon Perlon)
misti di cotone
Misti, sintetici delicati
1)
1)
Colorati delicati
3
9
Fino a
40°
Poco sporco
3
10
Fino a
30°
Risciacqui delicati
-
11
-
Appretto, profumo, ammorbidente
Centrifuga delicata
Tessuti delicatissimi
Biancheria in lana
Sintetici (Dralon, Acrylico
Trevira)
LANA “LAVABILE in LAVATRICE”
1)
In caso di biancheria con elevato grado di sporco é consigliata la
riduzione del carico a non più di 3 kg.
❙
7
Intensivo - Molto sporco
38
SELEZ.
TEMP.
°C
●
●
●
-
-
12
1,5
13
Fino a
40°
●
●
●
●
●
Tende
2
14
Fino a
30°
Risciacqui delicati
-
15
-
●
Misti, sintetici delicati,
lana
Appretto, profumo, ammorbidente
Centrifuga delicata
-
16
-
●
Per biancheria da non
centrifugare
Solo scarico
-
Z
-
.
DASH-SCELTO E RACCOMANDATO
DA ZEROWATT
Quando costruiamo un nuovo modello
di lavatrice, lo sottoponiamo a tutti i
possibili test. Ed uno dei più importanti è
quello che permette ai nostri esperti di
individuare il detersivo idoneo a risolvere
i problemi del bucato. Dash ha saputo
rispondere alle nostre esigenze: far
funzionare bene la lavatrice, non
comprometterne la durata,
raggiungere i migliori risultati di
lavaggio. Questa costante eccellenza
di risultati, che era l’obiettivo principale
del test che abbiamo effettuato, ha
determinato la nostra scelta e la nostra
raccomandazione. La funzione
primaria di un detersivo che risponda a tutte
le esigenze del lavaggio è quella
di collaborare con l’acqua per
rimuovere lo sporco dai tessuti,
trattenendolo in sospensione affinché
sia eliminato al momento dello scarico e
controllare il volume della schiuma che
si forma nella lavatrice, sempre senza
danneggiare le fibre dei capi del
bucato. Dash soddisfa pienamente
queste esigenze, perchè contiene
elementi d’alta qualità, frutto delle più
avanzate ricerche, che assicurano
eccellenti risultati in tutte le condizioni.
Dash lo puoi trovare in polvere, liquido e nella
nuova formula compatta di Dash Ultra.
39
EL
K 9
87J7 = % 7KK:6 8
MAX
*
(kg)
, ,I
,
,
8AJ6@J: ?X: K767
L > , %>< − Lv6ov7 >
KL87
1)
7 =7 7J7>%<K @79: 6 7?6L 6@ K@M @
❀
❙❙
●
●
●
●
M
90°
●
●
●
M
60°
●
●
●
7
1
7
2
7
3
M
50°
●
●
●
o >p KLv7 − ?7 A67
MK767
7
4
M
40°
●
●
●
L > Ev => -
5
-
L > , M , E => -
6
-
3
7
M
60°
●
●
3
8
M
50°
●
●
3
9
M
40°
●
●
3
10
M
30°
●
●
-
11
-
L > , ,
3
L > , @J6: ?X: K767,
?8A6@J:
,
p KLv7
X
K76@ 6: 78AJ6@J:
%>< >
KL87
KL87
?7 A67
3
1)
3
L > , , 3
3
% >
MK767
KL87
3 => , 3
3
%>< ?7 A67
?X: K767
M , E 3 => ^ > ●
13
M
40°
●
●
2
14
M
30°
●
●
-
15
-
●
M , E 3 => -
16
-
●
A
-
Z
-
K%? 68
o 1)
F = − 1 − 2 − 3 − 4 ,
> =
.
1 4 . )
o. EN 60456.
-
= Zerowatt, 3 . .
Zerowatt, A ,
. A C C 3 3 A = ,
C . - , Zerowatt Ariel .
●
-
1,5
3 => , 3
3, ●
12
:>>@v7
" NI 6% THPIO"
− - 3 F .
N A KAYTEPA AOTEEMATA AO TO NEO A
YNTHPIO ZEROWATT
-
3 ( )
40
K
❙
M
90°
7
B=>? ,
.
(C)
●
41
PL
ROZDZIAÄ 9
MATERIAÄ
TABELA PROGRAMÓW
PROGRAM DLA MATERIAÄÓW
MAKS.
ÄADUNEK
PROG.
7
Pranie wstëpne
Do 90°
Materiaäy wytrzymaäe
baweäna, len
Intensywny - Bardzo zabrudzone
1)
TEMP.
°C.
7
1
Do 90°
7
2
Do 60°
baweäna, len mieszane
wytrzymaäe
Normalnie zabrudzone
baweäna mieszane
wytrzymaäe
Lekko zabrudzone
7
3
Do 50°
Lekko zabrudzone - kolorowe farbujace
7
4
Do 40°
baweäna
Energiczne päukanie
-
5
-
baweäna, len
Zmiëkczanie, érodki zapachowe
Energiczne odwirowanie
Materiaäy mieszane
i syntetyczne
Bardzo zabrudzone
ÉRODEK PIORÅCY
Uwagi:
❀
❙
❙❙
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
-
6
-
3
7
Do 60°
●
●
1)
●
W przypadku bardzo zabrudzonej bielizny zaleca sië zaäadowanie do
pralki maksymalnie 3 kg bielizny.
W programach, zgodnie z tabelå moãliwe jest automatyczne
wybielanie po nalaniu päynnego wybielacza do przegródki szuflady
oznaczonej symbolem (
).
1) Programy, zgodne z normå EN 60456.
Jak osiagnåç najlepsze rezultaty z nowå pralkå Zerowatt
Jééli chcesz osiågnåç doskonale wyniki prania w nowej pralce
Zerowatt pamiëtaj, ãe waźny jest wybór odpowiedniego proszku do
kaźdego prania. Na rynku jest bardzo wiele proszków, dlatego wybór
poéród ich oferty moãe byç nietatwy.
Producent pralek Zerowatt przeprowadza badania wielu proszków,
aby oceniç które zapewniajå najlepsze efekty prania w naszych
pralkach. Udato nam sië znaleźç tylko jeden proszek, który spetnia
nasze wymagania; zapewnia nieskazitelnå czystoéç usuwajåc
róznorodne plamy i zabrudzenia, a przy tym w duãym stopniu chroni
tkaniny. Dlatego wlaénie Zerowatt oficjalnie rekomenduje Ariela.
mieszane, wytrzymaäe
baweäna, materiaäy
mieszane, syntetyczne
Normalnie zabrudzone
3
8
Do 50°
●
●
Syntetyczne
(nylon, perlon),
baweäniane mieszana
Kolorowe farbujace
3
9
Do 40°
●
●
Lekko zabrudzone
3
10
Do 30°
●
●
Delikatne päukanie
-
11
-
●
Érodki zapachowe, zmiëkczajåce
Delikatne odwirowanie
-
12
-
●
1,5
13
Do 40°
●
●
2
14
Do 30°
●
●
-
15
-
●
●
mieszane, delikatne
syntetyczne
Bardzo delikatne
materiaäy
1)
Weäniane, do prania w pralce
DO TWOJEJ NOWEJ PRALKI
weäniane
Zasäony
42
syntetyczne
(dralon, akryl, trevira)
Delikatne päukanie
mieszane, delikatne
syntetyczne, weäna
Érodki zapachowe, zmiëkczajåce
Delikatne odwirowanie
-
16
-
materiaäy, które nie
mogå byç
odwirowywane
Odpompowanie wody
-
Z
-
43
EN
CHAPTER 9
FABRIC
TABLE OF PROGRAMMES
WEIGHT
MAX
kg
PROGRAM FOR
SELECT
PROG.
Up to
90°
7
Prewash
Resistants fabrics
Cotton, linen
Intensive - Heavily soiled
1)
CHARGE DETERGENT
Please, read these notes
❀
❙
❙❙
●
●
●
●
7
1
Up to
90°
●
●
●
7
2
Up to
60°
●
●
●
Cotton, mixed
resistants
Normally soiled
Cotton, mixed
Cotton resistant
7
3
Up to
50°
●
●
●
Lightly soiled - Delicates colours
7
4
Up to
40°
●
●
●
-
5
-
-
6
-
3
7
Up to
60°
●
●
3
8
Up to
50°
●
●
3
9
Up to
40°
●
●
Lightly soiled
3
10
Up to
30°
●
●
Delicate rinsing
-
11
-
Cotton
Energetic rinsing
Cotton, linen
Conditioner, fragrance, softener
Energetic spin
Mixed fabrics and
synthetics
Heavily soiled
1)
Mixed, resistants
Cotton, mixed fabrics,
synthetics
Normal soiling
Colour fast
Synthetics (nylon,
perlon), mixed cotton
Mixed, delicate
synthetics
Very delicate fabrics
Wollens
Synthetics (Dralon,
Acryl, Trevira)
44
SELECT
TEMP.
°C
Conditioner, fragrance, softener
Delicate spin
“MACHINE WASHABLE” woollens
1)
●
●
In case of very dirty underwear, a 3 kg maximum load is
advised.
In the programs as shown in the table, automatic bleaching is
possible by pouring the liquid bleach into the detergent
draw
.
1) Programmes according to EN directives 60456.
Get the best results from your new Zerowatt machine
To ensure you get the best results from your new Zerowatt
machine it is important to use the right detergent in your
everyday wash. There are many detergents available in the
market and making a choice from the wide range available
can often be confusing.
At Zerowatt we regularly test many different types of detergent
to assess which give the best wash results in our machines. We
found only one brand always lives up to our exacting standards
and provides outstanding cleaning across a broad range of dirt
and stains, as well as providing high levels of fabric care. That’s
why Zerowatt gave Ariel their official seal of approval.
●
-
-
12
1,5
13
Up to
40°
●
●
●
●
●
Curtains
2
14
Up to
30°
Delicate rinsing
-
15
-
●
Mixed, delicate
synthetics, wool
Conditioner, fragrance, softener
Delicate spin
-
16
-
●
For fabrics that should
not be spin
Drain only
-
Z
-
FOR YOUR NEW WASHING MACHINE
45
CZ
KAPITOLA 10
CAPITOLO 10
PL
EL
IT
K 10
ROZDZIAÄ 10
EN
CHAPTER 10
RÅZNOST OBJEMU
LAVAGGIO
PRANIE
WASHING
PROMËNLIVÁ KAPACITA
PRAÖKY
CAPACITÁ VARIABILE
ETABHTH
X1PHTIKOTHTA
ZMIENNY POZIOM WODY
VARIABLE CAPACITY
Tato praöka automaticky
nastaví vÿäku hladiny
napouätëné vody podle
druhu a mnoïství prádla. Je
tím také moïné docílit
individuálního postupu praní
z hlediska úspory energie.
Systém sniïuje spotüebu
energie a znaönë zkracuje
öas praní.
Püedpokládejme, ïe prádlo k
vyprání je bavlnëné, velmi
äpinavé (s tëïko
odstranitelnÿmi skvrnami,
které jsme oäetüili püedem
speciálním prostüedkem).
Doporuöujeme neprat nikdy
väechno prádlo z froté,
protoïe absorbuje velké
mnoïství vody a zvyäuje tím
nëkolikanásobnë svoji
hmotnos
Maximální zátëï praöky u
stálobarevného a
bavlnëného prádla je 7 kg, u
jemnÿch tkanin by nemëla
püesahovat 2 kg (z toho 1 kg.
pro vlnëné tkaniny).
Správnou volbou hmotnosti
prádla zabráníme jeho
zmaökání bëhem praní.
U velmi jemnÿch látek
doporuöujeme pouïití sít’ky.
46
Questa lavatrice é in grado
di adattare
automaticamente il livello
dell’acqua al tipo e alla
quantità di biancheria.
E’ così possibile ottenere
un bucato “personalizzato”
anche dal punto di vista
energetico.
Questo sistema porta ad una
diminuzione dei consumi
d’energia e ad una
riduzione sensibile dei tempi
di lavaggio.
Supponiamo che il bucato
da lavare sia di COTONE
MOLTO SPORCO (se ha delle
macchie particolarmente
resistenti le asporti con
l’apposita pasta).
Le consigliamo di non fare
un carico di soli capi in
tessuto di spugna che,
assorbendo molta acqua,
diventano troppo pesanti. Il
carico ammesso per i tessuti
resistenti é di 7 kg mentre nel
caso di tessuti delicati, si
consiglia di non superare i 2
kg (1 kg nel caso di capi in
“Pura Lana Vergine” lavabile
in lavatrice), per evitare la
formazione di pieghe difficili
da stirare. Per tessuti molto
delicati é consigliabile
l’utilizzo di un sacchetto di
rete.
vo v 3 v
oo o o
o v ov o v o v ov.
Ev o v v
= " o " v o.
A o v v 3 o vo .
4 3 > > > ( 3 A = ).
> A , > > .
$ 3 7 ,
F 3 2 ( = 1
3 ) F >
. V 3
>A .
Pralka automatycznie
dostosowuje poziom wody do
typu i iloéci pranej bielizny. W
ten sposób moãliwe jest
uzyskanie
„zindywidualizowanego”
prania z punktu widzenia
zuãycia energii. System ten
pozwala zmniejszyç zuãycie
energii oraz znacznie skróciç
czas prania.
Zaäóãmy, ãe pranie skäada sië z
MOCNO ZABRUDZONEJ
BAWEÄNY (trudne do
usuniëcia plamy mogå byç
usuniëte za pomocå
wybielacza).
Nie zaleca sië komponowania
prania caäkowicie
skäadajåcego sië z materiaäów
typu rëcznikowego, które
wchäaniajå duão wody i stajå
sië zbyt ciëãkie.
Maksymalny äadunek dla
materiaäów wytrzymaäych to
7 kg, zaé w przypadku
materiaäów delikatnych
zaleca sië nie przekraczanie
2 kg (1 kg w przypadku
rzeczy z weäny nadajåcej sië
do prania mechanicznego),
co pozwoli uniknåç
marszczenia sië materiaäów i
trudnoéci przy prasowaniu. W
przypadku szczególnie
delikatnych materiaäów
powinna byç uãywana
specjalna siateczka.
This washing machine
automatically adapts the level
of the water to the type and
quantity of washing. In this way
it is also possible to obtain a
“personalized” wash from an
energy saving point of view.
This system gives a decrease in
energy consumption and a
sensible reduction in washing
times.
Let us suppose that the
washing consists of HEAVILY
SOILED COTTON (tough stains
should be removed with
suitable stain removal).
It is advisable not to wash a
load made up entirely of
articles in towelling fabric
which absorb a lot of water
and become too heavy.
The maximum load for heavy
fabrics is 7 kg, while, in the case
of delicate fabrics, it is
advisable not to exceed 2 kg
(1 kg in the case of machine
washable articles in “Machine
Washable Woolens”) so as to
avoid the formation of creases
which may be difficult to iron. A
net bag should be used for
particularly delicate fabrics.
47
CZ
IT
PÜÍK
KLAD:
Doporuöení Zerowatt podle
tabulky programå praní:
ESEMPIO DI USO:
Guardi la tabella dei
programmi di lavaggio, vedrà
come Zerowatt le consiglia di
comportarsi:
● Zjistëte, zda ätítky na
obleöení mají oznaöení
60°C.
● Si assicuri che sulle
etichette dei capi ci sia
scritto “60° C”.
● Otevüete dvíüka stiskem
tlaöítka
● Apra l’oblò con il tasto.
● Naplñte buben praöky
max. 7 kg prádla.
● Riempia il cestello con
7 kg massimo di biancheria
asciutta
● Zavüete dvíüka.
● Chiuda l’oblò.
DÅLEÏITÉ:
PÜI NASTAVOVÁNÍ
PROGRAMU
ZKONTROLUJTE, ZDA
TLAÖÍTKO START/STOP
NENÍ ZAPNUTÉ.
ATTENZIONE:
NELL’IMPOSTARE IL
PROGRAMMA SI
ASSICURI CHE IL TASTO
MARCIA/ARRESTO
NON SIA INSERITO.
PL
EL
60° C
7 kg MAX
EN
PRZYKÄAD:
EXAMPLE:
Spójrz na tabelë programów
i stosuj zalecenia firmy
Zerowatt
The advice of Zerowatt is set
out in the washing programme
table:
● L> 3 = 60C.
● Upewnij sië, ãe na
metkach pranych rzeczy
podano temperaturë 60°C.
● Ensure that article labels
carry the indication 60°C.
● 4 = A ● Otwórz drzwiczki
naciskajåc przycisk.
● Open the door by pressing
button.
● - 7 F ● Zaäaduj do bëbna pralki
maksymalnie 7 kg suchego
prania.
● Load the drum with a
maximum of 7 kg. of dry
washing.
● K ● Zamknij drzwiczki.
● Close the door
!,:
> Zerowatt:
:
, ,
**1 HKTPO
− ON / OFF
! .
UWAGA:
UPEWNIJ SIË, ÃE W
TRAKCIE USTAWIANIA
PROGRAMU PRZYCISK
WÄÅCZAJÅCY PRALKË
NIE JEST WCIÉNIËTY.
IMPORTANT:
WHEN SETTING THE
PROGRAMME ENSURE
THAT THE ON/OFF BUTTON
IS NOT TURNED ON.
Vyberte program 1:
Program zvolíte otáöením
tlaöítka po smëru
hodinovÿch ruöiöek tak, aï
je öíslo programu proti
znaöce.
Selezioni il programma 1:
il programma viene scelto
ruotando la manopola in
SENSO ORARIO e facendo
coincidere il numero del
programma con l’indice.
1:
-
= 3 = 3 3 3 .
Wybierz program 1
przekrëcajåc pokrëtäo w
kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara tak, aby
numer programu na pokrëtle
zgadzaä sië z symbolem.
Select programme 1:
Choose the programme by
rotating the knob in a
CLOCKWISE DIRECTION and
make the number of the
programme coincide with the
sign.
● Nastavte teplotu pomocí
termostatu na max. 60°C
● Porti la manopola della
temperatura su 60° massimo
● - 3 3 3
60C.
● Ustaw pokrëtäo
temperatury maksymalnie
na 60°C.
● Move the temperature knob
to maximum 60° C.
● Otwórz szufladå na
proszek.
● Open the detergent drawer.
● Otevüete zásobník pracích
prostüedkå.
48
● Apra il cassetto detersivo.
● 4 = .
49
CZ
● Nasypejte cca 60 g práäku
do öásti zásobníku II.
IT
PL
EL
● Metta nella 2ª vaschetta II
di lavaggio 60 g di detersivo.
EN
● L 60 .
● Wsyp 60g proszku do
drugiej przegródki szuflady.
● Put 60 g in the second II
wash compartment .
● Wlej 100 cc wybielacza do
przegródki na wybielacz cl .
● Put 100 cc of bleach
in the bleach
compartment. cl
cl
● Do öásti pro bëlící
prostüedky vlijte cca
100 cm3. cl
● Metta 100 cc di
candeggina nella vaschetta
candeggio
● L 100 . cl
.
● Do poslední öásti vlijte cca
50 cm3 poïadované
aviváïe
.
● Metta 50 cc dell’additivo
che desidera nella
.
vaschetta additivo
● L 50 . 3 3 3 =
.
● Wlej 50 cc wybranego
érodka do przegródki na
.
dodatki
● Put 50 cc of the desired
additive in the additives
compartment
.
● K .
● Zamknij szufladë na
proszek.
● Close the detergent
drawer.
● L> 3 .
● Upewnij sië, ãe kran
doprowadzajåcy wodë jest
odkrëcony.
● Ensure that the water inlet
tap is turned on.
✿
✿
✿
✿
✿
● Zasuñte zásuvku s pracími
prostüedky.
● Chiuda il cassetto
detersivo.
● Zkontrolujte, zda máte
puätënou vodu a zda
odtoková hadice je na místë.
● Si assicuri che il rubinetto
dell’acqua sia aperto.
● Stisknëte tlaöítko “START”.
Rozsvítí se zelené svëtlo.
Praöka zahájí vámi zvolenÿ
program.
● Che lo scarico sia in
posizione regolare.
● L> 3 > 3 .
● oraz, ãe wåã
odprowadzajåcy jest na
swoim miejscu.
● And that the discharge
tube is in place.
● Po ukonöení programu
stisknëte tlaöítko “STOP”.
Svëtlo zhasne.
● Prema il pulsante di
marcia si accenderà la
segnalazione luminosa.
La lavatrice svolgerà il
programma che le ha
ordinato.
● =
ON. 3
C. 3
F =.
● Naciénij przycisk ON. Zapali
sië kontrolka. Pralka wykona
ustawiony program.
● Press the “ON” button.
The light will come on.
The washing machine will
carry out the set
programme.
● Otevüete dvíüka praöky a
vyjmëte prádlo.
● Al termine prema il tasto
di marcia/arresto, si
spegneranno le segnalazioni
luminose.
● OFF. 3 > .
● Apra l’oblò e tolga i
tessuti.
● 4 = .
U VÄECH TYPÅ
PROGRAMÅ SE
PODÍVEJTE DO TABULKY
PROGRAMÅ A
NÁSLEDUJTE ÖINNOSTI,
KTERÉ JSOU ZDE
POPSÁNY.
50
PER QUALSIASI TIPO DI
LAVAGGIO CONSULTI
SEMPRE LA TABELLA DEI
PROGRAMMI E SEGUA
LA SEQUENZA DELLE
OPERAZIONI COME
INDICATO
, * K , K
K !!K !.
● Po zakoñczeniu programu
naciénij przycisk wyäåcznika.
Kontrolka zasilania zgaénie.
● Otwórz drzwiczki i wyjmij
uprane rzeczy.
DLA KAÃDEGO
RODZAJU PRANIA
SPRAWDÃ TABELË
PROGRAMÓW I
POSTËPUJ WE
WSKAZANY SPOSÓB.
● At the end of the
programme, press the
On/Off button. The light will
go out.
● Open the door and
remove the washed articles.
FOR ALL TYPES OF
WASH CONSULT THE
PROGRAMME TABLE
AND FOLLOW THE
OPERATIONS IN THE
ORDER INDICATED.
51
IT
CZ
KAPITOLA 11
ÖIÄTËNÍ A ÚDRÏBA
PRAÖKY
PULIZIA E
MANUTENZIONE
ORDINARIA
Na öiätëní venkovních stën
praöky nepouïívejte nikdy
písek, líh nebo jeho deriváty.
Staöí pouze otüít vlhkÿm
hadrem.
K 11
ROZDZIAÄ 11
EN
CHAPTER 11
K 3 3 CZYSZCZENIE I
RUTYNOWA
KONSERWACJA
PRALKI
CLEANING AND
ROUTINE
MAINTENANCE
Per la Sua lavatrice
all’esterno non usi abrasivi,
alcool e/o diluenti, basta
solo una passata con un
panno umido.
,
3 =
.
4 3 .
Do czyszczenia zewnëtrznej
obudowy pralki nie uãywaj
érodków ãråcych, spirytusów
ani rozpuszczalników.
Wystarczy uãyç zmoczonej
szmatki.
Do not use abrasives, spirits
and/or diluents on the
exterior of the appliance. It
is sufficient to use a damp
cloth.
Praöka potüebuje následující
údrïbu:
La lavatrice ha bisogno di
pochissime manutenzioni:
- A :
Pralka wymaga bardzo
niewielkiej konserwacji/
obsäugi:
● Öiätëní zásobníku pracího
prostüedku.
● Pulizia vaschette.
● 3 ● czyszczenia przegródek
szuflady na proszki,
● Öiätëní filtru
● Pulizia filtro
● 3 ● czyszczenia filtra.
● Öiätëní po stëhování öi po
deläí dobë, kdy se praöka
nepouïívá.
● Traslochi o lunghi periodi
di fermo macchina.
● ● a takãe przy przewoãeniu
lub po däugim postoju.
ÖIÄTËNÍ ZÁSOBNÍKU
PRACÍHO PRÁÄKU
PULIZIA VASCHETTE
K K
CZYSZCZENIE PRZEGRÓDEK
SZUFLADY NA PROSZKI
Doporuöujeme oböasné
vyöiätení zásobníku pro
prací a bëlicí prostüedek a
aviváï.
Anche se non strettamente
necessario é bene pulire
saltuariamente le vaschette
da detersivo, candeggiante
e additivi.
F
,
>
3 A 3 , 3 F .
Pomimo, ãe nie jest to
konieczne zaleca sië
czyszczenie od czasu do
czasu przegródek na
proszek, wybielacz i dodatki.
Vyjmëte celÿ zásobník.
52
CAPITOLO 11
PL
EL
Per questa operazione
basta che le estragga con
una leggera forza.
Omyjte peölivë vodou.
Pulisca tutto il contenuto
sotto un getto d’acqua.
Vloïte zpët zásobník.
Reinserisca il tutto nella
propria sede.
The washing machine
requires very little
maintenance:
● Cleaning of drawer
compartments.
● Filter cleaning
● Removals or long periods
when the machine is left
standing.
CLEANING OF DRAWER
COMPARTMENTS
Although not strictly
necessary, it is advisable to
clean the detergent, bleach
and additives
compartments occasionally.
Remove the compartments
by pulling gently.
_ .
Delikatnie ciågnåç wyjmij
przegródki.
_
> 3 3 .
Czyéç za pomocå wody.
Clean with water.
Put the compartments back
into place
Wäóã przegródki z powrotem
na swoje miejsce.
53
CZ
IT
PL
EL
ÖI ÄTËNÍ FILTRU
PULIZIA FILTRO
K CZYSZCZENIE FILTRA
Praöka je vybavena
speciálním filtrem, kterÿ
zachycuje vëtäí
püedmëty, které by mohly
ucpat odtokovou hadici,
napü. mince, knoflíky, atd. Ty
pak mohou bÿt odstranëny
následujícím zpåsobem:
La lavatrice è dotata di uno
speciale filtro in grado di
trattenere i residui più grossi
che potrebbero bloccare lo
scarico (monete, bottoni,
ecc.) che possono così
essere facilmente recuperati.
Quando lo deve pulire si
comporti così:
3 ( . ,
.) A = . $
3 =:
Pralka jest wyposaãona w
specjalny filtr, którego
zadaniem jest zatrzymywanie
duãych ciaä obcych, które
mogäyby zatkaç wëãe
odpäywowe, takich jak
drobne monety, guziki itp.
Przedmioty te mogå byç
äatwo odzyskane. Procedura
czyszczenia filtra wyglåda
nastëpujåco:
● Uvolnëte kryt zobrayenÿm
zpåsobem na obrázku.
● Pouïijte kryt jako nádobu
pro zbylou vodu ve filtru.
● Odäroubujte ärobuek,
kterÿm je filtr upevnën.
● Otoöte filtr proti smëru
hodin tak, aby zåstal ve svislé
poloze.
● Odejmëte jej a oöistëte.
● Po vyöiätëní jej püipevnëte
zpët po smëru hodin.
Pak postupujte opaönë neï
püi demontáïi.
STËHOVÁNÍ NEBO DELÄÍ
NEPOUÏÍVÁNÍ PRAÖKY
V tëchto püípadech je nutné
vypustit beze zbytku vodu z
hadIc.
Vypnëte proud, sejmëte
hadici, a otoöte ji smërem
dolå, dokud z ní neodteöe
veäkerá voda.
54
● Tolga lo zoccolo come
mostrato in figura.
● Utilizzi lo zoccolo per
raccogliere l’acqua residua
del filtro.
● Allenti la vite che fissa il
filtro.
A
A
● L > ● " v = .
● " F >
.
● Ruoti il filtro in senso
antiorario fino all’arresto, in
posizione verticale.
● _>F ,
>o ,
3
3 .
● Lo estragga e lo pulisca.
● L 3 .
● Dopo averlo pulito osservi
la tacca e lo rimonti
seguendo in senso contrario
tutte le operazioni
precedentemente descritte.
● 3 , >
3 A > > = . 43 3
.
TRASLOCHI O LUNGHI
PERIODI DI FERMO
MACCHINA
,
! 1
Per eventuali traslochi o
qualora la macchina
restasse ferma a lungo in
luoghi non riscaldati, é
necessario svuotare
completamente da ogni
residuo di acqua tutti i tubi.
M
A corrente disinserita, stacchi
il tubo dalla fascetta e lo
porti, verso il basso, sul
catino, fino alla completa
fuoriuscita dell’acqua.
A
> . + .
>= F 33
, .
Al termine ripeta
l’operazione in senso inverso.
> .
3 F 3 , A .
● Äatwo zdejmowana
obudowa, jak pokazano na
rys.
● Wykorzystaj pokrywë do
zebrania wody znajdujåcej
sië w filtrze.
● Odkrëç érubë
przytrzymujåcå filtr.
● Przekrëç filtr w kierunku
przeciwnym do wskazówek
zegara, aã zatrzyma sië w
pozycji pionowej.
● Wyjmij i oczyéç filtr.
● Po oczyszczeniu zaäóã filtr
na miejsce wykonujåc
podane wyãej czynnoéci w
odwrotnej kolejnoéci.
PRZEPROWADZKI I OKRESY
DÄUÃSZEGO POSTOJU PRALKI
Przy przeprowadzce lub
okresie däuãszego przestoju
pralki w nieogrzewanych
pomieszczeniach wåã
odprowadzajåcy powinien
zostaç opróãniony z resztek
wody.
Urzådzenie powinno zostaç
wyäåczone i odäåczone od
sieci.
Odäåcz od odpäywu wåã
odprowadzajåcy wodë i
opuéç go do miski, aby caäa
woda mogäa wypäynåç.
Powtórz operacjë z wëãem
doprowadzajåcym wodë.
EN
FILTER CLEANING
The washing-machine is
equipped with a special filter
to retain large foreign matter
which could clog up the
drain, such as coins, buttons,
etc. These can, therefore,
easily be recovered. The
procedures for cleaning the
filter are as follows:
● Ease off the base as shown
in fig.
● Use the base as a tray to
collect leftover water in filter.
● Loosen the screw holding
the filter.
● Turn the filter anticlockwise
till it stops in vertical position.
● Remove and clean.
● After cleaning, replace by
turning the notch on the end
of the filter clockwise. Then
follow all procedures
described above in reverse
order.
REMOVALS OR LONG
PERIODS WHEN THE MACHINE
IS LEFT STANDING
For eventual removals or
when the machine is left
standing for long periods in
unheated rooms, the drain
hose should be emptied of
all remaining water.
The appliance must be
switched off and unplugged.
A bowl is needed. Detach
the drainage hose from the
clamp and lower it over the
bowl until all the water is
removed.
Repeat the same operation
with the water inlet hose.
55
IT
CZ
CAPITOLO 12
KAPITOLA 12
ZÁVADA
1. Nefunguje
program
NÁPRAVA
MOÏNŸ DÅVOD
Praöka není zapojena do elektrické sítë
Zapojit praöku do el. sítë
Tlaöítko start/stop není stlaöeno
Stlaöit tlaöítko start/stop
Vÿpadek el. proudu
Zkontrolovat
Vÿpadek pojistek
Zkontrolovat
Otevüená dvíüka praöky
Zavüít dvíüka
Viz püedeälé moïnosti
Zkontrolovat
Je uzavüen püívod vody
Otevüít püívod vody
Öasovÿ spínaö není správnë nastaven
Nastavit správnë öasovÿ spínaö
Je ohnutá odtoková hadice
Narovnat odtokovou hadici
Ucpanÿ filtr
Zkontrolvite, vyöistëte filtr
4. Voda v okolí
praöky
Tësnëní mezi gumovou hadicí a
püívodním kohoutkem nedoléhá
Püitáhnout hadici ke kohoutku
5. Neodstüed’uje
Praöka jeätë nevypustila vodu
Poökat nëkolik minut
Stisknuté tlaöítko “Bez odstüed’ování”
Uvést tlaöítko do polohy “vypnuto”
Praöka nestojí rovnë
Vyrovnat noïky
Jistící ärouby nebyly dosud odstranëny
Odstranit jistící ärouby
Prádlo v bubnu není rovnomërnë
rozdëleno
Rozdëlit rovnomërnë prádlo v bubnu
2. Nepüitéká voda
3. Neodtéká voda
6. Velké otüesy
bëhem
odstüed’ování
Pokud vada püetrvává, obrat’te se na püisluänou servisní organizaci. Sdëlte typ praöky dle evidenöního ätitku
nebo garanöního listu.
Tímto zpåsobem dojde k rychlému odstranëní vady.
Pozor:
1 Pouïití bezfosfátovÿch pracích prostüedkå måïe vyvolat následující:
- Püítomnost bílého práäku (zeolity) na vypraném prádle. Po oschnutí prádla zmizí, öi jde vyklepat.
Nenaruäuje textilie ani barvu.
- Püítomnost pëny bëhem posledního máchání neznamená neúöinnost máchání.
- Püítomnost pëny i püi pouïití velmi malého mnoïství prací ho aráäku.
- Opakovaní máchacího cyklu v tomto püípadë nepüináäí ïádné vÿsledky.
2 Püi veäkerÿch poruchách praöky nejdüíve proved’te püedcházející kontroly, pak teprve se obrat’te na servisní
organizaci.
POUÏÍVEJTE VÏDY PRO PRANÍ V PRAÖCE VHODNÉ PRACÍ PROSTÜEDKY - t.j. S OZNAÖENÍM “PRO PRANÍ V
AUTOMATICKŸCH PRAÖKÁCH”.
56
ANOMALIA
RIMEDIO
CAUSA
Spina corrente elettrica
non inserita nella presa
Inserire la spina
Tasto interruttore generale
non inserito
Inserire tasto.
Interruttore generale
Manca energia elettrica
Controllare
Valvole impianto elettrico guaste
Controllare
Sportello aperto
Chiudere sportello
Vedi cause 1
Controllare
Rubinetto acqua chiuso
Aprire il rubinetto acqua
Timer non correttamente posizionato
Posizionare timer correttamente
Tubo di scarico piegato
Raddrizzare tubo di scarico
Presenza corpi estranei nel filtro
Ispezionare filtro
4. Presenza di acqua
sul pavimento
attorno alla
lavabiancheria
Perdita della guarnizione posta
tra rubinetto e tubo carico
Sostituire guarnizione e
stringere bene tubo e rubinetto
5. Non centrifuga
La lavabiancheria non ha ancora
scaricato l’acqua
Attendere alcuni minuti, la macchina
scaricherà
“Esclusione centrifuga” inserita
(solo per alcuni modelli)
Disinserire tasto
“esclusione centrifuga”
Lavabiancheria non perfettamente
in piano
Regolare gli appositi piedini regolabili.
Staffe di trasporto
non ancora asportate
Asportare staffe di trasporto
Carico biancheria
non uniformemente distribuito
Distribuire in modo uniforme
la biancheria
1. Non funziona con
qualsiasi
programma
2. Non carica acqua
3. Non scarica acqua
6. Forti vibrazioni
durante la
centrifuga
Se il malfunzionamento dovesse persistere si rivolga al Centro di Assistenza Tecnica Zerowatt comunicando il
modello di lavabiancheria, riportato sulla targhetta posta sul mobile all’interno dell’oblò o sul foglio di
garanzia.
Fornendo tali informazioni otterrete un intervento più tempestivo ed efficace.
Attenzione:
1 L’utilizzo di detersivi ecologici senza fosfati può produrre i seguenti effetti:
- l’acqua di scarico dei risciacqui risulta più torbida per la presenza di zeoliti in sospensione senza che
l’efficacia del risciacquo ne risulti pregiudicata
- presenza di polvere bianca (zeoliti) sulla biancheria al termine del lavaggio che non si ingloba nei tessuti
e non ne altera il colore.
- La presenza di schiuma nell’acqua dell’ultimo risciacquo non é necessariamente indice di una cattiva
sciacquatura.
- I tensioattivi anionici presenti nelle formulazioni dei detersivi per lavabiancheria, risultano spesso
difficilmente allontanabili dalla biancheria stessa e, anche in minima quantità, possono produrre vistosi
fenomeni di formazione di schiuma.
- L’esecuzione di ulteriori cicli di risciacquo, in casi come questi, non comporta alcun beneficio.
2 Se la Sua lavabiancheria non funzionasse, prima di chiamare il Centro di Assistenza Tecnica Zerowatt
eseguire i controlli sopradescritti.
57
PL
EL
ROZDZIAÄ 12
K 12
LOKALIZACJA USTEREK
*
USTERKA
1. p p > p A
= A 4 = (ON/OFF)
Wäóã wtyczkë do gniazdka
Wciénij wäåcznik
B =
Brak zasilania
Sprawdã sieç
Przepalony bezpiecznik sieciowy.
Sprawdã bezpiecznik
Drzwiczki pralki otwarte
Zamknij drzwiczki
Patrz przyczynë 1.
Sprawdã
Kran doprowadzajåcy wodë zakrëcony.
Odkrëç kran.
Pokrëtäo programatora ãle ustawione.
Ustaw prawidäowo pokrëtäo.
Zagiëta rura odprowadzajåca wodë.
Wyprostuj rurë.
Kawaäek materiaäu blokuje filtr.
Sprawdã filtr.
4. Woda na
podäodze wokóä
pralki.
Wyciek ze zäåcza kranu z wëãem
doprowadzajåcym wodë.
Przesuñ pralkë i zaciénij wåã na kranie.
5. Nie dziaäa
wirówka.
Pralka nie wylaäa jeszcze wody.
Zaczekaj kilka minut, aã pralka wyleje
wodë.
Ustawienie „bez wirówki” (niektóre
modele)
Przestaw program na wirówkë.
Pralka nie zostaäa dokäadnie
wypoziomowana.
Wyreguluj specjalne nóãki.
Nie zostaäy zdjëte klamry transportowe.
Zdejmij klamry.
Ãle rozäoãony äadunek bëbna.
Rozäóã równomiernie pranie w bëbnie.
4 (1)
K =
4 = > 2. Pralka nie nabiera
wody.
N v > 3 L 3 N V F K = 3. Pralka nie usuwa
wody.
= p > = > 5. p
B
N"V VqVN
( )
- 3 = C
Ao 6. p C
Kabel zasilajåcy nie podäåczony do
sieci
Wäåcznik nie zostaä wciéniëty
4. H >
1. Pralka nie dziaäa
na ãadnym
programie
SPOS ÓB USUNIËCIA
PRZYCZYNA
=
$ > 3. p
A
p $ 2. p
L N 3
4 K > A
, >3 Zerowatt. -
= F 3 , 3 > .
% %
1 7=% ?=786@JM8 =%? 87@ X@>@J: = % 6% = @9:>>%8 J7@ 8 = @L %?8 X
X% @J: :>767
K=% 87 L @ 7=%6L> K7:
− % 8 B J76: 6% aL97>K7 K=% 87 87@ =@% A%>B >B >?JM8 ?=%>@KK:6 8 6%? 7=% ?=786@J%<
− % %8B 7?6B 8 = :;@ 68 7=%6> K76@JB667 6%? a9:>K76%.
− 7 %? 7 >?JM8 ?=%>@KK:6 8 67 %< 7 J76: 6% 6L>% 6 =>< . 7 ?=%>KK767 7?6: 8
8
K76M8%867@ 6% <X7 K7 J7@ 8 = :;%?8 67 MK767.
− 7 %? 7 7X %< J76: 6% 6>?67% aL97>K7, 8 K78@ 7=7 7667 76>L aL97>K7.
− @%8@J% =@X78@7J% 8 6@J% =7 :%86 =%? = @L %867@ 67 7=% ?=786@J: =>?86 8
87@ < J%>% 87 7X7@ A%<8 7=B 67 %< 7 J7@ L 6 J7@ K@J L =% B66, K=% %<8 87 J:8%?8
% 76B 6%
K76@ KB 7X %<.
− 6@ = @=6M @ 7?6L, 67 =@=>L%8 a9:>K767 8 = % XL %?8 J78L87 7=%6L> K7.
2 :8 6% =>?86 @% >@6%? , >La6 6@ = @=6M @ =%? 787 :X%867@ =7 7=:8 = %6%<
@%=%@ 6 68 ?= 7 6 8@J 9% A@7 6 Zerowatt.
6. W czasie
wirowania
odczuwalne
znaczne wibracje.
Jeéli usterka nie znika skontaktuj sië z serwisem technicznym firmy Zerowatt. Aby uzyskaç odpowiedniå i szybkå
usäugë podaj model pralki. który moãesz odczytaç z tabliczki umieszczonej w otworze drzwiczek, lub na karcie
gwarancyjnej.
Uwaga:
1. Uãycie przyjaznych dla érodowiska proszk ów do prania pozbawionych fosforan ów moãe daç nastëpujåcy
efekt:
- Woda z päukania moãe byç mëtna z uwagi na obecnoéç zawiesiny zeolit ów. Nie wpäywa to na
skutecznoéç samego päukania.
- Obecnoéç biaäego proszku (zeolit ów) na praniu po zakoñczeniu cyklu. Nie przyczepia sië on do materiaäu,
ani nie wpäywa na kolor.
- Obecnoéç piany w wodzie z ostatniego päukania, co nie musi oznaczaç zäego päukania.
- Niejonowe powierzchniowo-czynne substancje obecne w skäadzie proszk ów do prana såczësto trudne do
usuniëcia z prania i nawet w maäych iloéciach mogå powodowaç powstawanie piany.
- W takim przypadku dodatkowe päukanie nie jest uzasadnione.
2. Jeéli Twoja pralka przestanie dziaäaç, przed zwr óceniem sië do serwisu Zerowatt wykonaj powyãsze
sprawdziany.
J767 J?7 6 XL @ J7K7 ?A<8 @7 6? B8 >:A J76: 68 J6<=
6%? X?>>7%? 7?6%<. J767 J?7 6 L @ = 6% @J7 K7 87 = %9 6 %=%=%@ @ 6 8 = %gB86 8
997 87
7>>:;@ 67 97 @J: 7 7J6 @ 6@J: 6%?.
58
59
EN
CHAPTER 12
FAULT
1. Does not function
on any
programme
REMEDY
CAUSE
Mains plug not plugged in
Insert plug
Mains switch not on
Turn on mains switch
No power
Check
Electric circuit fuses failure
Check
Load door open
Close load door
See cause 1
Check
Inlet tap turned off
Turn on water inlet tap
Timer not set correctly
Set timer on correct position
Discharge tube bent
Straighten discharge tube
Odd material blocking filter
Check filter
4. Water on floor
around washing
machine
Leak from the washer between the tap
and inlet tube
Replace washer and tighten the tube
on the tap
5. Does not spin
The washing machine has not
discharged water
Wait a few minutes until the machine
discharges water
“No spin” setting (some models only)
Turn the programme dial onto spin
setting
Washing machine not perfectly level
Adjust special feet
Transport bracket not removed
Remove transport bracket
Washing load not evenly distributed
Distribute the washing evenly
2. Does not load
water
3. Does not discharge
water
6. Strong vibrations
during spin
If the fault should persist, contact a Zerowatt Technical Assistance Centre. For prompt servicing, give the model
of the washing machine, to be found on the label placed on the cabinet inside of the porthole or on the
guarantee certificate.
Important
1 The use of environment friendly detersives without phosphates may produce the following effects:
- The discharge rinse water may result cloudier due to the presence of zeolites in suspension. This does not
compromise the efficiency of the rinses.
- The presence of white powder (zeolites) on the washing at the end of the washing cycle. This does not
remain incorporated in the fabric and does not alter the colour.
- The presence of foam in the last rinse water which is not necessarily a sign of inadequate rinsing.
- The non-ionic surface-active agents present in the composition of washing machine detersives are often
difficult to remove from the washing itself and, even in small quantities, may produce visible signs of the
formation of foam.
- Carrying out further rinses, in cases such as this, is not useful.
2 If your washing machine fails to function, carry out the above-mentioned checks before calling the Zerowatt
Technical Assistance Service.
60
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích,
které nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
La Ditta costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa contenuti
nel presente libretto. Si riserva inoltre il diritto di apportare le modifiche che si
renderanno utili ai propri prodotti senza compromettere le caratteristiche essenziali.
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
drukarskich.
The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in this
booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate modifications to
its products without changing the essential characteristics.
01.05 - 91500916 - Printed in Italy - Imprimé en Italie
Via Busa 19
24020 Nese/Bergamo/Italia
CZ
IT
EL
PL
EN
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising