Zerowatt | OZ 117D-S | Zerowatt OZ 117D-S Operating instrustions

Zerowatt OZ 117D-S Operating instrustions
PT
NL
EL
2
Τα AHHE περιέχουν ρυπογόνες ουσίες (που
µπορεί να προκαλέσουν αρνητικές συνέπειες
για το περιβάλλον) και βασικά εξαρτήµατα
(που µπορούν να ξαναχρησιµοποιηθούν). Είναι
σηµαντικό να υποβάλουµε τα ΑΗΗΕ σε ειδική
επεξεργασία, προκειµένου να αφαιρούνται και
εναποθέτονται σωστά όλες οι ρυπογόνες ουσίες
και να διατηρούνται όλα τα ανακυκλώσιµα υλικά.
Οι ιδιώτες µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό
ρόλο στη διασφάλιση ότι τα ΑΗΗΕ δεν
θα αποτελέσουν ένα περιβαλλοντικό ζήτηµα,
ακολουθώντας µερικούς βασικούς κανόνες:
Βάλτε σε λειτουργία τη συσκευή
µόνο αφού διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες
χρήσεως. Φυλάξτε το βιβλίο οδηγιών για να
το συµβουλεύστε όποτε παραστεί ανάγκη
αλλά και για να το δώσετε αν χρειαστεί στους
επόµενους ιδιοκτήτες.
l Τα ΑΗΗΕ δεν θα πρέπει να αντιµετωπίζονται
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή συνοδεύεται από
το βιβλίο οδηγιών, το πιστοποιητικό
εγγύησης, το κατάλογο µε τα σηµεία τεχνικής
υποστήριξης και την ενεργειακή ετικέτα.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή συνοδεύεται
από τις τάπες, το U για τη στήριξη του
σωλήνα αποχέτευσης και το δοχείο για υγρό
απορρυπαντικό (σε µερικά µοντέλα) Φυλάξτε
όλα αυτά τα εξαρτήµατα.
ως Οικιακά απόβλητα.
l Τα ΑΗΗΕ θα πρέπει να παραδίδονται στα
σχετικά σηµεία περισυλλογής που διαχειρίζονται
οι δήµοι ή εγκεκριµένοι οργανισµοί. Σε πολλές
χώρες, για µεγάλα ΑΗΗΕ, διατίθεται υπηρεσία
περισυλλογής από το σπίτι.
Σε πολλές χώρες, όταν προµηθεύεστε µια νέα
συσκευή, η παλαιά µπορεί να επιστραφεί στην
πωλήτρια εταιρία όταν παραδίδει την καινούργια,
χωρίς χρέωση, δεδοµένου ότι η νέα είναι
αντίστοιχη σε κατηγορία και χαρακτηριστικά µε
το παλαιά.
Κάθε συσκευή φέρει ένα 16ψηφιο αριθµό ο
οποίος ονοµάζεται αριθµός παραγωγής, ο
αριθµός είναι τυπωµένος σε µια αυτοκόλλητη
ετικέτα επάνω στη συσκευή (στην πόρτα) ή
στο φάκελο µε τα έγγραφα που θα βρείτε στο
κάδο της συσκευής. Ο κωδικός αυτός είναι η
αναγνωριστική ταυτότητα της συσκευής και
χρησιµεύει για την καταγραφή του προϊόντος
και στις επαφές σας µε τα κέντρα τεχνικής
υποστήριξης.
Περιεχοµενα
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
3. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Αυτή η συσκευή έχει σήµανση σύµφωνα
µε την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EE,
σχετικά µε τα απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ).
4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΡΟΥΤΙΝΑΣ
5. ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΓΥΗΣΗ
3
EL
Διαβάστε προσεκτικά όλο το βιβλίο οδηγιών
µε αυτό το τρόπο θα εξασφαλίσετε την
σωστή και ασφαλή λειτουργία της συσκευής
αλλά θα γνωρίσετε και τους τρόπους για την
αποτελεσµατική συντήρηση της.
υπό τον όρο ότι θα επιβλέπονται,
θα τους δοθούν οι κατάλληλες
οδηγίες και θα έχουν κατανοήσει
τους κινδύνους που εγκυµονεί
η χρήση της συσκευής. Μην
αφήνετε τα παιδιά να παίζουν µε τη
συσκευή ή να ασχολούνται µε το
καθαρισµό και τη συντήρηση της
χωρίς την επίβλεψη ενήλικα.
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
l Η
συσκευή αυτή προορίζεται
αποκλειστικά για οικιακή και
παρεµφερείς µε την οικιακή
χρήσεις όπως:
− Χώρους φαγητού καταστηµάτων,
γραφείων και άλλων χώρων
εργασίας;
− Εξοχικές & αγροτικές κατοικίες;
− Από τους πελάτες ξενοδοχείων,
µοτέλ και παρεµφερών χώρων;
− Από τους πελάτες των bed
& breakfast.
Χρήση διαφορετική από την κλασική
οικιακή χρήση ,όπως επαγγελµατική
χρήση από ειδήµονες ή επαγγελµατίες,
δεν ενδείκνυται έστω και αν γίνεται
στους προαναφερθέντες χώρους.
Διαφορετική από την προαναφερθείσα
χρήση µπορεί να επηρεάσει την
διάρκεια ζωής της συσκευής και να
ακυρώσει την ισχύ της εγγύησης που
την συνοδεύει. Ζηµιές ή βλάβες στη
συσκευή ή σε τρίτους που µπορεί να
αποδοθούν σε διαφορετική από την
οικιακή, χρήση της συσκευής (έστω και
αν η συσκευή είναι εγκατεστηµένη σε
οικιακό περιβάλλον) δεν αναγνωρίζεται
από τον κατασκευαστή ούτε ενώπιον
των δικαστηρίων.
l Φροντίστε
ώστε τα παιδιά να µην
παίζουν µε τη συσκευή.
l Τα
παιδιά κάτω των 3 ετών δεν
πρέπει να βρίσκονται κοντά στη
συκευή χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου.
l Εάν
το καλώδιο παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας εµφανίσει φθορές, πρέπει
να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή, από ειδικευµένο
τεχνικό ή από εξειδικευµένο άτοµο
προκειµένου να αποφευχθούν οι
κίνδυνοι που εγκυµονεί η λανθασµένη
αντικατάσταση του καλωδίου.
l Για την σύνδεση της συσκευής µε το
δίκτυο αποχέτευσης χρησιµοποιείτε
αποκλειστικά τη σωλήνα που
συνοδεύει την συσκευή. Μην
δοκιµάσετε να χρησιµοποιήσετε τις
σωλήνες παλιών συσκευών.
l Η
πίεση του νερού πρέπει να είναι
ανάµεσα σε 0,05 MPa και 0,08 MPa.
συσκευή αυτή είναι κατάλληλη l Βεβαιωθείτε ότι η βάση της
συσκευής και οι αεραγωγοί
για χρήση από παιδιά ηλικίας άνω
εξαερισµού δεν παρεµποδίζονται
των 8 ετών και από άτοµα µε
από πατάκια ή την µοκέτα.
µειωµένη ψυχοφυσική δεξιότητα η
χωρίς προγενέστερη εµπειρία και l Το πλυντήριο είναι εκτός λειτουργίας
γνώση στη χρήση της συσκευής
µόνο εάν η ένδειξη επάνω στον
l Η
4
l Το
µέγιστο φορτίο των ρούχων
εξαρτάται από τον τύπο κάθε
συσκευής (δες τον πίνακα).
µην ακουµπάτε την πόρτα επάνω στο
τρόλεϊ. Ανασηκώστε το πλυντήριο µε
την βοήθεια ενός δεύτερου ατόµου.
l Για
περισσότερες πληροφορίες για τη l Σε κάθε περίπτωση βλάβης ή
συσκευή και τεχνικές πληροφορίες
κακής λειτουργίας της συσκευής,
επισκεφθείτε το site του κατασκευαστή.
αποσυνδέστε τη συσκευή από
την παροχή ηλεκτρικού,κλείστε τη
Προδιαγραφές ασφάλειας
βρύση και µην δοκιµάσετε
να επισκευάσετε τη συσκευή.
l Πριν από κάθε εργασία καθαρισµού
Επικοινωνήστε αµέσως µε τις
ή συντήρησης του πλυντηρίου,
Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης,
αποσυνδέστε την πρίζα από την
ζητώντας γνήσια ανταλλακτικά. Η
παροχή και κλείστε την παροχή νερού.
µη τήρηση της πιο πάνω οδηγίας
l Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο στο
µπορεί να επηρεάσει την ασφαλή
οποίο θα συνδέσετε τη συσκευή
λειτουργία της συσκευής.
διαθέτει γείωση, διαφορετικά ζητήστε
την βοήθεια εξειδικευµένου τεχνίτη.
l Αποφεύγετε τη χρήση
µετασχηµατιστή,
πολύπριζου και / ή παλαντέζας.
Με την τοποθέτηση της σήµανσης
σε αυτό το προϊόν,
δηλώνουµε
µε δική µας ευθύνη, τη
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Κατά την διάρκεια της πλύσης συµµόρφωση µε το σύνολο όλων
το νερό µπορεί να αναπτύξει των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής
ένωσης για την ασφάλεια, υγεία
πολύ υψηλές θερµοκρασίες.
και του περιβάλλοντος, που
l Πριν ανοίξετε την πόρτα βεβαιωθείτε αναφέρονται στη νοµοθεσία για
ότι στο τύµπανο δεν έχει νερό.
αυτό το προϊόν.
5
EL
επιλογέα ή στον πίνακα οργάνων l Μην τραβάτε το καλώδιο ή την ίδια
είναι κάθετα. Σε κάθε άλλη
τη συσκευή για να αποσυνδέσετε
περίπτωση η συσκευή βρίσκεται σε
την πρίζα από την παροχή ρεύµατος.
λειτουργία (µόνο για µοντέλα µε l Μην αφήνετε το πλυντήριο εκτεθειµένο
επιλογέας προγράµµατος).
στην βροχή, τον ήλιο ή σε άλλους
l Φροντίστε ώστε η πρόσβαση στο
ατµοσφαιρικούς παράγοντες.
σηµείο σύνδεσης της συσκευής µε l Σε περίπτωση µεταφοράς µην
την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας
ανασηκώνετε τη συσκευή από
να είναι προσβάσιµη και µετά την
τα χειριστήρια ή το συρτάρι
εγκατάσταση της συσκευής.
απορρυπαντικού. Κατά την µεταφορά
2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
l Κόψτε
τις ταινίες που στηρίζουν το
σωλήνα προσέχοντας να µην
κάνετε φθορές στη σωλήνα και στο
καλώδιο ηλεκτρικής παροχής.
l Ξεβιδώστε τις 2 η 4 βίδες (A) που
βρίσκονται στην πίσω πλευρά της
συσκευής και αφαιρέστε τους 2 ή 4
δοκούς (αποστάτες) (B) σύµφωνα
µε την εικόνα. 1.
l Καλύψτε τις 2 η 4 οπές
χρησιµοποιώντας τις τάπες που θα
βρείτε µέσα στο φάκελο µε τις οδηγίες.
l Εάν το πλυντήριο είναι εντοιχιζόµενο,
αφού κόψετε τις ταινίες στερέωσης
των σωλήνων, ξεβιδώστε τις 3 η 4
βίδες στερέωσης του σωλήνα (A) και
αφαιρέστε τους 3 η 4 αποστάτες
στήριξης (B).
l Σε
µερικά µοντέλα, 1 η
περισσότεροι αποστάτες θα πέσουν
στο εσωτερικό της συσκευής: σε αυτή
την περίπτωση γείρετε το πλυντήριο
για να τους αφαιρέσετε. Ξανακλείστε
τις οπές χρησιµοποιώντας τις τάπες
που θα βρείτε µέσα στο φάκελο µε τις
οδηγίες και την εγγύηση.
1
A
B
A
B
B
B
A
A
2
A
1
2
3
B
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μην
αφήνετε
τα
υλικά
συσκευασίας σε σηµείο που
έχουν πρόσβαση τα παιδιά.
C
l Τοποθετείστε
την βάση από
πολυπροπυλένιο ακολουθώντας την
εικόνα 2 (ανάλογα µε το µοντέλο
κάντε αναφορά στο σχήµα A, B η C).
3
2
6
1
Σύνδεση µε το δίκτυο νερού
3
EL
l Συνδέστε τον εύκαµπτο σωλήνα νερού στη
βρύση (εικ. 3) µόνο µε τον νέο σωλήνα που
παρέχεται µαζί µε τη συσκευή (µην
χρησιµοποιήσετε ξανά παλιό λάστιχο-σετ).
l Ανάλογα µε το µοντέλο η συσκευή µπορεί
να διαθέτει ένα ή περισσότερα από τα πιο
κάτω χαρακτηριστικά::
HOT&COLD (εικ. 4): πρόβλεψη για σύνδεση
τόσο µε το δίκτυο ζεστού όσο και µε το δίκτυο
κρύου νερού για µεγαλύτερη εξοικονόµηση
ενέργειας. Συνδέστε τη γκρι σωλήνα στη βρύση
του κρύου νερού
και την κόκκινη σωλήνα στην
βρύση του ζεστού νερού. Η συσκευή µπορεί να
συνδεθεί και αποκλειστικά µόνο στη βρύση κρύου
νερού ή µόνο στη βρύση ζεστού ,σε αυτή την
περίπτωση η έναρξη κάποιων προγραµµάτων θα
καθυστερήσει για µερικά λεπτά.
4
1
l AQUASTOP (εικ.. 5): Μηχανισµός τοποθετηµένος στο
σωλήνα παροχής νερού ,που διακόπτει την ροή του
νερού εάν η σωλήνα σύνδεσης φθαρεί. Σε αυτή την
περίπτωση στο σηµείο "A" θα εµφανιστεί µια κόκκινη
ένδειξη και θα πρέπει να αντικαταστήσετε τη σωλήνα.
Για να ξεβιδώσετε το παξιµάδι πιέστε το µηχανισµό
ασφάλισης (παρεµποδίζει το ξεβίδωµα) "B".
5
6
B
A
l AQUAPROTECT - ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (εικ.6): Στην περίπτωση που
υφίσταται διαρροή νερού στον βασικό εσωτερικό
σωλήνα "A", το προστατευτικό διαφανές κάλυµµα
της σωλήνας "B" θα κρατήσει το νερό,
εξασφαλίζοντας σας την δυνατότητα να
ολοκληρώσετε το κύκλο. Αφού τελειώσει ο κύκλος
πρέπει να αντικαταστήσετε τη σωλήνα µε την
βοήθεια τεχνικού από το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
B
A
7
Τοποθέτηση συσκευής
l Ευθυγραµµίστε τη συσκευή µε το τοίχο
προσέχοντας ώστε η σωλήνα να µην έχει λυγίσειτσακίσει και συνδέστε τη σωλήνα αποχέτευσης στο
στόµιο της µπανιέρας ή για ακόµη καλύτερη
αποµάκρυνση του νερού σε ένα σταθερό στόµιο
αποχέτευσης στο τοίχο σε απόσταση τουλάχιστον
50 cm από το δάπεδο και µε διάµετρο µεγαλύτερη
από εκείνη του σωλήνα απαγωγής του νερού του
πλυντηρίου (εικ.7).
max 100 cm
min 4 cm
7
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Αλφαδιάστε τη συσκευή ρυθµίζοντας τα
8
ποδαράκια, βλέπε εικόνα 8:
a.περιστρέψτε προς τα δεξιά το παξιµάδι για να
απελευθερώσετε τη βίδα;
b.Περιστρέψτε το ποδαράκια πάνω-κάτω ανάλογα
έως ότου ακουµπήσει στο δάπεδο;
c.στερεώστε το ποδαράκι βιδώνοντας το παξιµάδι
µέχρι να ακουµπήσει το πυθµένα του πλυντηρίου.
A
B
l Συνδέστε την πρίζα.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Στην περίπτωση που θα παραστεί η ανάγκη
να αντικαταστήσετε το καλώδιο σύνδεσης µε
το δίκτυο ηλεκτρικής παροχής ,επικοινωνήστε
µε το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
C
Συρτάρι απορρυπαντικού
Το συρτάρι του απορρυπαντικού είναι
χωρισµένο σε 3 θήκες όπως δείχνει η εικ 9:
l θήκη “1”: για το απορρυπαντικό της πρόπλυσης;
l θήκη “ ”:για τις πρόσθετες ειδικές ουσίες
όπως µαλακτικό, αρώµατα κλπ, ecc;
9
1
2
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τοποθετείστε µόνο ουσίες σε υγρή
µορφή, το πλυντήριο είναι ρυθµισµένο και
απορροφά αυτόµατα αυτές τις ουσίες στο
τελευταίο κύκλο ξεβγάλµατος.
l θήκη “2”: για το απορρυπαντικό του
κύκλου πλύσης.
Μερικά µοντέλα διατίθενται και µε το ειδικό δοχείο
για απορρυπαντικό σε υγρή µορφή (εικ. 10). Για
να το χρησιµοποιήσετε ,τοποθετείστε το στην θήκη
"2". Με αυτό το τρόπο, το υγρό απορρυπαντικό θα
πάει στον κάδο την σωστή στιγµή. Την θήκη αυτή
µπορείτε να την χρησιµοποιήσετε εάν θέλετε να
λευκάνετε (να βάλετε χλωρίνη) επιλέγοντας το
πρόγραµµα “ξέβγαλµα”.
10
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μερικά απορρυπαντικά απορροφούνται
δύσκολα. Σε αυτή την περίπτωση είναι
σκόπιµο να χρησιµοποιήσετε το ειδικό
δοχείο (σφαίρα) που τοποθετείται µέσα
στο κάδο (παράδειγµα εικόνα 11).
11
8
Ποια είναι η σωστή θερµοκρασία πλύσης?
3. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
τοποθέτηση του ρουχισµού στο πλυντήριο,
µειώνει την ανάγκη πλυσίµατος σε
θερµοκρασία µεγαλύτερη των 60°C. Εάν
επιλέξετε θερµοκρασία πλυσίµατος στους
60°C αντί τους 90°C η εξοικονόµηση
ενέργειας µπορεί να φτάσει έως και το 50%.
ΠΡΟΣΟΧΗ: όταν ετοιµάζετε τα ρούχα που
θα πλύνετε πρέπει να βεβαιωθείτε ότι:
- έχετε αφαιρέσει από το ρουχισµό
µεταλλικά αντικείµενα όπως καρφίτσες,
χρήµατα , συνδετήρες;
- έχετε κουµπώσει τις µαξιλαροθήκες, τα
φερµουάρ, έχετε δέσει τις ζώνες και τις
µακριές κορδέλες από τις ρόµπες;
- έχετε αφαιρέσει από τις κουρτίνες τους
γάντζους;
- έχετε διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες που
αναγράφονται στις ετικέτες;
- έχετε αποµακρύνει τους ανθεκτικούς λεκέδες
µε το ειδικό απορρυπαντικό.
Ακολουθεί ένας σύντοµος οδηγός µε
συµβουλές και επισηµάνσεις γύρω από την
χρήση του απορρυπαντικού στις διάφορες
θερµοκρασίες. Σε κάθε περίπτωση είναι
σηµαντικό να συµβουλεύεστε τις οδηγίες που
αναφέρονται επάνω στη συσκευασία και
αφορούν την χρήση και την δοσολογία του
συγκεκριµένου απορρυπαντικού.
Πλύσιµο µε πρόγραµµα για βαµβακερά
και θερµοκρασίες από 60°C και άνω για
λευκό ανθεκτικό πολύ βρώµικο ρουχισµό
,χρησιµοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη
(heavy-duty) που περιέχει λευκαντικές
ουσίες και σε αυτές τις θερµοκρασίες δίνει
άριστα αποτελέσµατα.
l Εάν
πρόκειται να πλύνετε δάπεδα,
κουβερτόρια , καλύµµατα ή άλλο βαρύ
ρουχισµό σας συµβουλεύουµε να µην
χρησιµοποιήσετε το κύκλο στυψίµατος.
l Εάν πρόκειται να πλύνετε µάλλινο ρουχισµό
βεβαιωθείτε ότι ο ρουχισµός αυτός πλένεται
στο πλυντήριο και ότι φέρει την ένδειξη ‘’ Αγνό
παρθένο µαλλί’’ και συνοδεύεται από την
ένδειξη ‘’Πλένεται στο πλυντήριο’’ ‘’Δεν πήζει ‘’.
Πλύσιµο
µε
προγράµµατα
µε
θερµοκρασία µεταξύ 60°C και 40°C,
επιλέγετε το απορρυπαντικό ανάλογα
µε το ύφασµα ,το χρώµα και το βαθµό
βρωµιάς. Κατά κανόνα για λευκό
βαµβακερό ανθεκτικό ρουχισµό επιλέγετε
απορρυπαντικό σε σκόνη, για τα
χρωµατιστά που δεν έχουν λεκέδες
επιλέγετε υγρό απορρυπαντικό ή σε σκόνη
ειδικό για την προστασία των χρωµάτων.
Χρήσιµες πληροφορίες για τους
χρήστες
Σύντοµες υποδείξεις για σωστή χρήση της
συσκευής για προστασία του περιβάλλοντος
και µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας.
Τοποθετείτε στο πλυντήριο το µέγιστο φορτίο
l Για να αποφύγετε σπάταλη ενέργειας,
νερού ή απορρυπαντικού τοποθετείτε για
πλύσιµο το µέγιστο προβλεπόµενο
φορτίο. Η εξοικονόµηση µπορεί να φτάσει
έως το 50% της ενέργειας που θα
καταναλώσετε πλένοντας δύο µισά
φορτία ,εάν κάνετε ένα πλήρες φορτίο.
Πλύσιµο µε προγράµµατα µε χαµηλή
θερµοκρασία έως 40°C, ενδείκνυται η χρήση
απορρυπαντικών υγρών ή σε σκόνη ειδικών
για το πλύσιµο σε χαµηλή θερµοκρασία.
Πότε είναι πραγµατικά χρήσιµη η πρόπλυση?
Για
το
πλύσιµο
µάλλινου
και
µεταξωτού ρουχισµού χρησιµοποιείτε
αποκλειστικά τα ειδικά για αυτού του
είδους ρουχισµό απορρυπαντικά.
l Μόνο όταν πρόκειται να πλύνετε εξαιρετικά
βρώµικο ρουχισµό! Εάν δεν επιλέξετε το κύκλο
πρόπλυσης εξοικονοµείτε από 5 έως 15%.
9
EL
l Η χρήση αφαιρετικού λεκέδων πριν από την
Οδηγίες για το φορτίο
l Επαναλάβετε τις κινήσεις που περιγράφονται
4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ
πιο πάνω για να τοποθετήσετε όλα τα
εξαρτήµατα στη θέση τους.
Για το καθαρισµό της εξωτερικής επιφάνειας του
πλυντηρίου, αποφεύγετε τη χρήση λειαντικών
ουσιών,αλκοόλης και η διαλυτικών, καθαρίζετε
τις επιφάνειες µε ένα υγρό µαλακό ύφασµα. Το
πλυντήριο απαιτεί ελάχιστη φροντίδα για τη
συντήρηση του: καθαρίζετε το φίλτρο και τις
θήκες απορρυπαντικού. Πιο κάτω θα βρείτε και
µικρές συµβουλές στην περίπτωση που θα
χρειαστεί να µετακινήσετε τη συσκευή ή για την
περίπτωση που η συσκευή θα µείνει σε αχρησία
για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Καθαρισµός θηκών απορρυπαντικού
l Καθαρίζετε τις θήκες απορρυπαντικού για να
αποφύγετε την συσσώρευση υπολοίπων
µέσα σε αυτές.
Οδηγίες για την µεταφορά της
συσκευής και την προετοιµασία
για παρατεταµένη αχρησία
l Πιέστε απαλά τη θήκη για να την βγάλετε
από την θέση της, βάλτε την κάτω από την
βρύση και επανα τοποθετήστε την στη θέση
της αφού αποµακρύνετε πρώτα, σχολαστικά
τα υπόλοιπα απορρυπαντικού.
l Εάν η συσκευή θα παραµείνει σε χώρο
που δεν θερµαίνεται για µεγάλη χρονική
περίοδο, πρέπει να αδειάσετε όλες τις
σωληνώσεις από τα υπολείµµατα νερού.
l Αποσυνδέστε το πλυντήριο από την
παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος.
Καθαρισµός του φίλτρου
l Αποσυνδέστε την σωλήνα αποχέτευσης
l Το πλυντήριο διαθέτει ένα ειδικό φίλτρο
που κατακρατεί τα ευµεγέθη υπολείµµατα
που µπορεί να φράξουν την αποχέτευση
όπως κουµπιά και νοµίσµατα.
l Διατίθεται µόνο σε ορισµένα µοντέλα:
τραβήξτε το σωληνάκι πρός τα έξω, αφαιρέστε
το καπάκι καί στραγγίξτε το ωερό σε ένα
λεκανάκι.
l Πριν ξεβιδώσετε το φίλτρο, είναι σκόπιµο να
βάλετε από κάτω ένα απορροφητικό ύφασµα
ώστε το υπόλοιπο νερό να µην βρέξει το δάπεδο.
l Περιστρέψτε το φίλτρο αριστερόστροφα
µέχρι το στοπ στην κάθετη θέση.
l Αφαιρέστε και καθαρίστε το φίλτρο,
τοποθετείστε το στη θέση
περιστρέψτε το δεξιόστροφα.
του
και
10
από την ταινία στήριξης και κατεβάστε
προς το δάπεδο τη σωλήνα προκειµένου
να αδειάσετε το νερό σε µια λεκάνη.
l Στερεώστε τη σωλήνα αποχέτευσης στη
θέση της.
6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EL
5. ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ
Το πλυντήριο αυτό προσαρµόζει αυτόµατα
την στάθµη νερού στο είδος και την ποσότητα
του ρουχισµού που πρόκειται να πλυθεί. Με
αυτό το σύστηµα µειώνεται αισθητά τόσο η
κατανάλωση όσο και η διάρκεια του κύκλου.
A
Επιλογή προγράµµατος
l Ενεργοποιείστε το πλυντήριο και επιλέξτε
το πρόγραµµα που θέλετε.
I
l Ρυθµίστε ανάλογα µε τις ανάγκες σας την
l Πιέστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ
D
για να ξεκινήσει το πρόγραµµα.
Εάν κατά την διάρκεια λειτουργίας του πλυντηρίου
παρουσιαστεί διακοπή ρεύµατος, ένας ειδικός
µηχανισµός µνήµης θα αποµνηµονεύσει την
ρύθµιση που έχετε κάνει και µε την επιστροφή της
σύνδεσης η συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί
από το σηµείο που είχε διακοπεί το πρόγραµµα.
l Στο τέλος του προγράµµατος θα εµφανιστεί
στην οθόνη το µήνυµα "End", ή σε ορισµένα
µοντέλα, όλες οι ενδεικτικές λυχνίες φάσεων
του προγράµµατος θα ανάψουν.
Περιµένετε η λυχνία ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΡΤΑΣ να σβήσει προτού ανοίξετε
τη πόρτα.
l Απενεργοποιείστε το πλυντήριο.
Συµβουλευθείτε το πίνακα προγραµµάτων και
ακολουθείστε τις οδηγίες µε την σειρά που
αναφέρονται. Η πιο πάνω οδηγία ισχύει
ανεξάρτητα από το πρόγραµµα που θα επιλέξετε.
Πιεσηνερου:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Ταχυτητα στιψιµα τοσ:
κοιτάξτε την πινακίδα των χαρακτηριστηκών.
Παροχη ρευµατοσ/Ενταση ρευµατοσ/
Ταση ρευµατοσ:
κοιτάξτε την πινακίδα των χαρακτηριστηκών.
P
H
θερµοκρασία πλύσης και πιέστε τα πλήκτρα
των πρόσθετων λειτουργιών που θέλετε .
Τεχνικά στοιχεfα
LMNO
C
E
F
G
B
A Επιλογέας προγράµµατος µε
θέση OFF
B Πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ
C Πλήκτρο ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
D Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΩΝ
E Πλήκτρο ΓΡΗΓΟΡΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ / ΒΑΘΜΟΥ
ΒΡΩΜΙΑΣ
F Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
G Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
F+G ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ
H Ψηφιακή οθόνη
I Λυχνίες ΕΠΙΛΟΓΩΝ
L Λυχνία ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
M Λυχνία KG LOAD
N Λυχνία ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ
O Λυχνίες ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
P Λυχνίες ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
11
l Πιέστε για να ξεκινήσει ο κύκλος .
Λειτουργία πόρτας
Αφού
πατήσετε
το
κουµπί
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ, η συσκευή
µπορεί να χρειαστεί µερικά
δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει.
Ένας ειδικός µηχανισµός ασφάλειας
αποτρέπει το τυχαίο άνοιγµα της
πόρτας µετά το πέρας του κύκλου .
2 λεπτά µετά την ολοκλήρωση του
κύκλου η λυχνία ‘’Ασφάλισης της
πόρτας’’ θα σβήσει και η πόρτα ανοίγει.
Επιλογέας
θέση OFF
προγράµµατος
ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ Ή ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
(ΠΑΥΣΗ)
µε
l Πιέστε
και κρατήστε το πλήκτρο
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ για 2 περίπου
δευτερόλεπτα (η ενδεικτική λυχνία του θα
ανάψει και θα αναβοσβήνει για το χρόνο
που αποµένει, δείχνοντας έτσι ότι η
συσκευή έχει διακόψει τη λειτουργία της).
Περιστρέφοντας τον επιλογέα στην
οθόνη εµφανίζονται οι ρυθµίσεις του
προγράµµατος που έχετε επιλέξει.
Για εξοικονόµηση ενέργειας στο τέλος του
κύκλου ή σε περίοδο αδράνειας της
συσκευής η φωτεινότητα της οθόνης
µειώνεται.
l Περιµένετε 2 λεπτά έως ότου η ασφάλεια
της συσκευής ξεκλειδώσει την πόρτα.
Σηµείωση: Για να διακόψετε την
λειτουργία της συσκευής περιστρέψτε
τον επιλογέα προγράµµατος στη θέση
OFF .
Πριν
ανοίξετε
την
πόρτα,
παρακαλούµε ελέγξτε ότι η στάθµη
του νερού είναι κάτω από το άνοιγµα
της πόρτας για να αποφευχθεί πιθανή
πληµµύρα.
l Πιέστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ
l Αφού έχετε προσθέσει ή αφαιρέσει
για να ξεκινήσει ο κύκλος πλύσης που
επιλέξατε.
l Κατά
την διάρκεια και µέχρι την
ολοκλήρωση του κύκλου ο επιλογέας
παραµένει ακίνητος στην θέση που
αντιστοιχεί στο πρόγραµµα .
l Διακόψτε την λειτουργία της συσκευής
περιστρέφοντας τον επιλογέα στη θέση
OFF.
Ο επιλογέας προγράµµατος πρέπει να
επαναφέρεται στη θέση OFF στο τέλος
του κύκλου ή πριν να επιλέξετε το
επόµενο κύκλο (διαδοχικές πλύσεις).
ρούχα, κλείστε την πόρτα και πιέστε
το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ (το
πρόγραµµα θα ξεκινήσει από το σηµείο
που σταµάτησε).
ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
l Για να ακυρώσετε ένα πρόγραµµα,
περιστρέψτε τον επιλογέα στην θέση
OFF.
Πλήκτρο ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
l Με αυτό το πλήκτρο σας δίνετε η
δυνατότητα να µεταθέσετε την έναρξη
λειτουργίας µέχρι 24 ώρες.
Πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ
l Για να καθυστερήσετε την ώρα έναρξης
Κλείστε την πόρτα ΠΡΙΝ πιέσετε το
πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
ακολουθείστε την πιο κάτω διαδικασία:
- Επιλέξτε το πρόγραµµα.
12
- ΥΓΙΕΙΝΗ +
Μπορείτε να το ενεργοποιήσετε µόνο όταν
έχετε ρυθµίσει τη θερµοκρασία στους 60°C.
Η επιλογή αυτή επιτρέπει την υγιεινή
απολύµανση των ρούχων σας, διατηρώντας την
ίδια θερµοκρασία σε ολόκληρη τη διάρκεια του
πλυσίµατος.
- ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ
Αυτή η λειτουργία ελαχιστοποιεί το ζάρωµα των
ρούχων,όσο
το
δυνατόν
περισσότερο,
παραλείποντας τα ενδιάµεσα στυψίµατα ή
µειώνοντας την ένταση του τελευταίου.
- Επιβεβαιώστε την ρύθµιση πιέζοντας το
πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ. Εχει
ξεκινήσει η µέτρηση του χρόνου µετά το
πέρας της οποίας το πρόγραµµα θα
ξεκινήσει αυτόµατα.
Εάν η επιλογή δεν είναι συµβατή µε
το επιλεγµένο πρόγραµµα, η σχετική
ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αρχικά
και στη συνέχεια, σβήνει.
l Μπορείτε να ακυρώσετε τη µεταχρονολογηµένη
έναρξη γυρίζοντας τον επιλογέα στη θέση OFF.
Εάν ενόσω η συσκευή βρίσκεται σε
λειτουργεί έχετε διακοπή ρεύματος, η
συσκευή μέσω μιας μνήμης αποθηκεύει
τις ρυθμίσεις και με την επαναφορά του
ρεύματος θα συνεχίσει από το σημείο
που έγινε η διακοπή.
Τα κουµπιά επιλογών πρέπει να
ενεργοποιούνται πριν πατήσετε το
πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΩΝ
Αυτό το κουµπί επιτρέπει να επιλέξετε
ανάµεσα σε τρεις διαφορετικές επιλογές:
- ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΞΕΒΓΑΛΜΑ
l Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να
προσθέσετε ένα επιπλέον ξέβγαλµα στο τέλος
του κύκλου πλύσης και έχει µελετηθεί για
ανθρώπους µε ευαίσθητη επιδερµίδα, όπου
υπόλειµµα απορρυπαντικού µπορεί να τους
προκαλέσει ερεθισµούς ή αλλεργίες.
Πλήκτρο ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ /
ΒΑΘΜΟΥ ΒΡΩΜΙΑΣ
Αυτό το κουµπί σας επιτρέπει να επιλέξετε
ανάµεσα σε δύο διαφορετικές επιλογές,
ανάλογα µε το επιλεγµένο πρόγραµµα:
- ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το κουµπί ενεργοποιείται όταν επιλέξετε το
πρόγραµµα ΓΡΗΓΟΡΟ (14/30/44 Min.) και
σας επιτρέπει να επιλέξετε έναν από τους
τρεις αναφερόµενους χρόνους.
- ΒΑΘΜΟΥ ΒΡΩΜΙΑΣ
l Μόλις έχει επιλεγεί το πρόγραµµα, θα εµφανιστεί
ο χρόνος πλύσης του προγράµµατος.
l Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε
ανάµεσα σε 3 επίπεδα έντασης πλύσης,
τροποποιώντας τη διάρκεια του προγράµµατος,
ανάλογα από τον βαθµό λερώµατος των ρούχων
(δύναται να χρησιµοποιηθεί µόνο σε κάποια
προγράµµατα, όπως αναφέρεται στον πίνακα
προγραµµάτων).
l Αυτή η λειτουργία προτείνεται για παιδικά
ρούχα
ή
για
περιπτώσεις
πολύ
λερωµένων στα οποία χρησιµοποιείται
µεγάλη ποσότητα απορρυπαντικού ή και
στο πλύσιµο πετσετών των οποίων οι
ίνες, ως επί το πλείστον, έχουν την τάση
να διατηρούν απορρυπαντικό.
Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
l Αυτό
το κουµπί σας επιτρέπει να
µεταβάλετε τη θερµοκρασία των κύκλων
πλυσίµατος.
13
EL
- Πιέστε το πλήκτρο µια φορά για να το
ενεργοποιήσετε(στην οθόνη εµφανίζετε η
ένδειξη h00) πιέστε µια φορά για να
µεταθέσετε κατά 1 ώρα την έναρξη (στην
οθόνη εµφανίζετε η ένδειξη h01). Κάθε φορά
που θα πιέζετε το πλήκτρο η έναρξη
λειτουργίας µετατίθεται κατά 1 ώρα, µέχρι να
εµφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη h24, και να
ξεκινήσει ο υπολογισµός από το 0 εάν
πιέσετε εκ νέου το πλήκτρο.
l Δεν δύναται η αύξηση της θερµοκρασίας
πάνω από το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο
για κάθε πρόγραµµα µε σκοπό να
προστατευτούν τα υφάσµατα.
l Σε
περίπτωση
που
θέλετε
να
πραγµατοποιήσετε πλύση µε κρύο νερό, όλες
οι ενδείξεις πρέπει να είναι απενεργοποιηµένες.
Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
l Πατώντας αυτό το κουµπί, είναι δυνατόν
να µειωθεί η µέγιστη ταχύτητα και,
εφόσον
επιθυµείτε,
µπορείτε
να
ακυρώσετε τον κύκλο στυψίµατος.
l Αν η ετικέτα δεν αναφέρει συγκεκριµένα
στοιχεία, είναι δυνατή η χρήση µέγιστης
ταχύτητας στυψίµατος αυτού του προγράµµατος.
ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ
l Πιέζοντας
ταυτόχρονα τα κουµπιά
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
και
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ για περίπου 3
δευτερόλεπτα, η συσκευή σας επιτρέπει
να κλειδώσετε τα πλήκτρα. Κατ` αυτόν
τον τρόπο, µπορεί να αποτραπούν οι
τυχαίες ή οι ανεπιθύµητες αλλαγές, σε
περίπτωση που κατά λάθος πατηθεί ένα
κουµπί κατά τη διάρκεια ενός κύκλου.
l Το πλήκτρο κλειδώµατος µπορεί να
ακυρωθεί απλώς µε την ταυτόχρονη
πίεση αυτών των δύο κουµπιών ή
απενεργοποιώντας την συσκευή.
Ψηφιακή Οθόνη
Για να προστατεύονται τα υφάσµατα, δεν
είναι δυνατή η αύξηση της ταχύτητας
πάνω από το επιτρεπόµενο όριο του κάθε
προγράµµατος.
Μέσω της ψηφιακής οθόνης είστε αδιάκοπα
ενήµερος για την κατάσταση στην οποία
βρίσκεται η συσκευή.
l Για
να επανενεργοποιήσετε τον κύκλο
στυψίµατος, πατήστε το κουµπί διαδοχικά µέχρι
να φτάσει στην επιθυµητή ταχύτητα στροφών
στυψίµατος.
1
2
34
6
7
l Είναι εφικτή η τροποποίηση της ταχύτητας των
στροφών στυψίµατος, χωρίς την παύση της
λειτουργίας της συσκευής.
5
Μεγαλύτερη δόση απορρυπαντικού
µπορεί να προκαλέσει υπερβολικό
αφρό. Αν η συσκευή ανιχνεύσει την
παρουσία
υπερβολικού
αφρού,
µπορεί να αποκλείσει τη φάση
στυψίµατος ή να επεκτείνει τη
διάρκεια του προγράµµατος και την
αύξηση της κατανάλωσης του νερού.
1) ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
Οι ενδεικτικές λυχνίες δείχνουν τις επιλογές
που µπορούν να επιλεχθούν από το
αντίστοιχο κουµπί.
2) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
l Όταν επιλέγετε πρόγραµµα στην οθόνη
Η συσκευή είναι εξοπλισµένη µε ειδικό
ηλεκτρονικό
αισθητήριο
που
αποτρέπει την εκτέλεση του κύκλου
στυψίµατος αν τα ρούχα στο τύµπανο
δεν είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένα.
Αυτό αποτρέπει το θόρυβο και τις
δονήσεις και εξασφαλίζει µεγαλύτερη
διάρκεια ζωής της συσκευής.
εµφανίζεται αυτόµατα η διάρκεια του
προγράµµατος, οποία µπορεί να διαφέρει
ανάλογα µε τις επιλογές που έχετε κάνει.
l Καθόλη την διάρκεια του κύκλου στην
οθόνη εµφανίζεται
αποµένει για την
προγράµµατος.
14
ο χρόνος που
ολοκλήρωση του
l Σε όλες τις φάσεις του κύκλου η ένδειξη
αναφορά σε ένα σταθερό φορτίο,κατά την
διάρκεια του κύκλου η συσκευή
προσαρµόζει τον χρόνο ανάλογα µε το
µέγεθος και τη σύνθεση του φορτίου που
πλένεται.
"Kg LOAD" εµφανίζει στην οθόνη
πληροφορίες σχετικά µε το φορτίο και
κατά την διάρκεια των πρώτων λεπτών
του κύκλου:
- ρυθµίζει ανάλογα την απαιτούµενη
ποσότητα του νερού;
3) ΛΥΧΝΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ
l Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν η πόρτα
- καθορίζει την διάρκεια του κύκλου της
πλύσης;
κλείσει καλά.
- προγραµµατίζει τις φάσεις ξεβγάλµατος
ανάλογα µε το είδος του ρουχισµού
που πλένεται (σύµφωνα µε τον
προγραµµατισµό που έχει γίνει);
Κλείστε την πόρτα ΠΡΙΝ πιέσετε το
πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
l Όταν
πιέσετε
το
πλήκτρο
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ εάν η πόρτα είναι
κλειστή η ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να
αναβοσβήνει και µετά θα παραµείνει
αναµµένη.
- προσαρµόζει τον ρυθµό περιστροφών
ανάλογα µε το είδος του ρουχισµού
(σύµφωνα µε την βασική επιλογή
προγράµµατος);
- καταγράφει την παρουσία αφρού
προκειµένου να αυξήσει ,εφόσον
απαιτείται,την ποσότητα του νερού κατά
την διάρκεια του ξεβγάλµατος;
Εάν η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά ή
λυχνία θα αναβοσβήνει για 7
δευτερόλεπτα και µετά θα ακυρωθεί
η έναρξη λειτουργίας. Σε αυτή την
περίπτωση κλείστε καλά την πόρτα
και πιέστε εκ νέου το πλήκτρο
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
- Ρυθµίζει την ταχύτητα του στυψίµατος
ανάλογα µε το φορτίο αποτρέποντας
την δηµιουργία άνισο- κατανοµής και
την πρόκληση κραδασµών.
l Ένας
ειδικός µηχανισµός ασφάλειας
παρεµποδίζει το άνοιγµα της πόρτας
αµέσως µετά το τέλος του κύκλου.
Περιµένετε 2 λεπτά µετά το τέλος του
κύκλου, η λυχνία ασφάλισης της πόρτας
θα σβήσει τότε µπορείτε να ανοίξετε την
πόρτα. Στο τέλος του κύκλου περιστρέψτε
τον επιλογέα προγράµµατος στη θέση
OFF.
4) ΛΥΧΝΙΑ Kg LOAD (η λειτουργία
υπολογισµού βάρους φορτίου αφορά
µόνο στα προγράµµατα για Συνθετικά και
Βαµβακερά).
l Κατά την διάρκεια των πρώτων λεπτών
του κύκλου, η ένδειξη "Kg LOAD"
παραµένει ενεργοποιηµένος γιατί ένας
αισθητήρας καταγράφει το βάρος του
φορτίου και προσαρµόζει ανάλογα την
διάρκεια του κύκλου, την ποσότητα του
νερού και την κατανάλωση της ενέργειας.
5) ΛΥΧΝΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ
Η φωτεινή ένδειξη δείχνει ότι τα πλήκτρα
είναι κλειδωµένα.
6) ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Δείχνει τη θερµοκρασία πλύσης του
επιλεγµένου προγράµµατος το οποίο
δύναται να αλλάξει (όπου επιτρέπεται) από
το αντίστοιχο πλήκτρο.
Σε
περίπτωση
που
θέλετε
να
πραγµατοποιήσετε ένα πλύσιµο µε κρύο
νερό, όλες οι ενδείξεις πρέπει να είναι
κλειστές.
7) ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
Δείχνει την ταχύτητα στυψίµατος του
επιλεγµένου προγράµµατος η οποία µπορεί
να µεταβληθεί ή να ακυρωθεί από το
σχετικό κουµπί.
15
EL
l Ο υπολογισµός της διάρκειας γίνεται µε
Πίνακας προγραµµάτων
1)
(MAX.) *
2
(βλέπε πίνακα ελέγχου)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
(MAX.)
2)
Λευκά
5
6
7
8
9
10 11 12
90°
Βαµβακερά 2)
5
+ Πρόπλυση
6
7
8
9
10 11 12
60°
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
5
6
7
8
9
10 11 12
20°
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
60°
Βαµβακερά
**
2)
Eco 20°
Συνθετικά
2)
Ευαίσθητα
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
Ξέβγαλµα
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Στύψιµο
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Αποστράγγιση
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1 1,5 1,5 1,5 1,5 2
30°
30' 1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
30°
44'
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
40°
Σκούρα χρώµατα 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
40°
14'
Γρήγορο
1
3)
Πουκάµισα
2)
3
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
40°
30°
Μεταξωτά
1
1
1
2
2
2
2 2,5
30°
Μάλλινα
1
1
1
2
2
2
2 2,5
40°
Πλύσιµο στο χέρι
1
1
1
2
2
2
2 2,5
30°
16
2
1
(Μόνο για τα µοντέλα που διαθέτουν
θήκη για υγρό απορρυπαντικό)
Εάν κάποιος ρουχισµός έχει λεκέδες
που απαιτούν προεργασία µε υγρό
αφαιρετικό λεκέδων µπορείτε να
κάνετε
την
προεργασία
στο
πλυντήριο.
Τοποθετείστε στη θήκη "2" του
συρταριού
απορρυπαντικών
το
λευκαντικό και επιλέξτε το πρόγραµµα
‘’ΞΕΒΓΑΛΜΑ’’ Αφού ολοκληρωθεί η
διαδικασία περιστρέψτε τον επιλογέα
προγράµµατος στην θέση OFF,
τοποθετείστε µέσα στη συσκευή τον
υπόλοιπο ρουχισµό και επιλέξτε το
πρόγραµµα που ανταποκρίνεται στις
ανάγκες σας.
** ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ
(EU) No 1015/2010 και No 1061/2010.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ
ΣΤΟΥΣ 60°C.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ
ΣΤΟΥΣ 40°C.
Τα προγράµµατα αυτά είναι κατάλληλα για
το πλύσιµο βαµβακερού ρουχισµού όχι
ιδιαίτερα βρώµικου και χαρακτηρίζονται
για την συνδυασµένη αποτελεσµατικότητα
καθαρισµού και κατανάλωσης ενέργειας και
νερού.
Τα προγράµµατα αυτά έχουν σχεδιαστεί
έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις
προδιαγραφές
της
θερµοκρασίας
πλυσίµατος που αναγράφουν οι ετικέτες του
ρουχισµού ,η θερµοκρασία µπορεί να
εµφανίσει µικρή απόκλιση από εκείνη που
αναφέρεται στο πίνακα.
17
1)
Όταν επιλέγετε ένα πρόγραµµα, στην
οθόνη εµφανίζεται η συνιστώµενη
θερµοκρασία πλύσης η οποία µπορεί
να αλλάξει (όπου επιτρέπεται) από το
σχετικό κουµπί, αλλά δεν είναι δυνατή
η αύξηση πάνω από το µέγιστο
επιτρεπόµενο όριο.
2)
Στα προγράµµατα που προβλέπεται
µπορείτε να ρυθµίσετε την διάρκεια
και την ένταση του βαθµού
πλυσίµατος µε την βοήθεια του
πλήκτρου ΒΑΘΜΟΥ ΒΡΩΜΙΑΣ.
3)
Επιλέγοντας µε τον επιλογέα την
λειτουργία ΓΡΗΓΟΡΟ πρόγραµµα,
µπορείτε στη συνέχεια µε το
αντίστοιχο πλήκτρο να προσδιορίσετε
πιο από τα τρία διαφορετικής
διάρκειας 14’, 30’ και 44’ γρήγορα
διαθέσιµα προγράµµατα θέλετε.
EL
Διαβάστε τις πιο κάτω παρατηρήσεις:
* Το µέγιστο φορτίο των ρούχων εξαρτάται
από τον τύπο κάθε συσκευής (δες τον
πίνακα).
Επιλογή προγράµµατος
Η συσκευή διαθέτει µια σειρά από
ξεχωριστά προγράµµατα για το πλύσιµο
ρουχισµού µε διαφορετική ένταση βρωµιάς
προκειµένου να ανταποκριθεί σε όλες τις
ανάγκες καθαρισµού (βλέπε πίνακα).
Λευκά
Σχεδιασµένο για πεντακάθαρο ρουχισµό. Το τελικό
στύψιµο γίνεται στην µέγιστη ταχύτητα εξασφαλίζει
αποτελεσµατική αποµάκρυνση του νερού.
Βαµβακερά + Πρόπλυση
Αυτό το πρόγραµµα έχει µελετηθεί για την
αφαίρεση των δύσκολων λεκέδων από τα
λευκά βαµβακερά ρούχα. Η πρόπλυση
εγγυάται την αποµάκρυνση των δύσκολων
λεκέδων. Στο δοχείο "1", προσθέσετε µια
ποσότητα απορρυπαντικού 20%, από αυτή
που χρησιµοποιείτε για την κύρια πλύση.
Βαµβακερά
Τα προγράµµατα αυτά είναι κατάλληλα για το
πλύσιµο βαµβακερού ρουχισµού όχι ιδιαίτερα
βρώµικου και χαρακτηρίζονται για την
συνδυασµένη αποτελεσµατικότητα καθαρισµού
και κατανάλωσης ενέργειας και νερού.
Eco 20°
Ένα καινοτόµο πρόγραµµα που επιτρέπει
το ταυτόχρονο πλύσιµο διαφορετικού στη σύνθεση
και στα χρώµατα ρουχισµού (βαµβακερά,συνθετικά
και ανάµεικτα στους 20°C µε άριστα αποτελέσµατα
καθαρισµού. Η κατανάλωση του προγράµµατος
είναι κατά 40% µειωµένη από εκείνη του
προγράµµατος στους 40°C για βαµβακερά.
Συνθετικά
Πλύσιµο και ξέβγαλµα προσαρµόζονται στον
ρυθµό περιστροφής του τύµπανου και της
στάθµης νερού. Το απαλό στύψιµο µειώνει την
δηµιουργία ζαρώµατος στο ρουχισµό.
Ευαίσθητα
Το πρόγραµµα αυτό χαρακτηρίζεται από περιόδους
διακοπής των περιστροφών. Πρόγραµµα ιδανικό για
το πλύσιµο ευαίσθητου ρουχισµού. Οι φάσεις
πλυσίµατος και ξεβγάλµατος γίνονται µε µεγάλη
ποσότητα νερού για άριστο καθαρισµό.
Ξέβγαλµα
Με αυτό το πρόγραµµα πραγµατοποιούνται 3
φάσεις ξεβγάλµατος
µε µια ενδιάµεση φάση
στυψίµατος(µπορείτε να µειώσετε την ταχύτητα ή να
18
ακυρώσετε τη φάση µε την βοήθεια του αντίστοιχου
πλήκτρο). Η φάση αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
όλους τους τύπους υφάσµατος ακόµα και για το
ρουχισµό που έχετε πλύνει στο χέρι.
Στύψιµο
Το πρόγραµµα "Στύψιµο" διεξάγει στύψιµο
στη µέγιστη Ταχύτητα (η οποία µπορεί να
µειωθεί ή ακυρωθεί µε τη χρήση Του
αντίστοιχου πλήκτρου).
Αποστράγγιση
Αυτό το πρόγραµµα αποχετεύει όλο το
νερό.
Γρήγορο (14/30/44 Min.)
Κύκλος πλύσης ειδικός για µικρά φορτία λίγο
λερωµένα. Σε αυτό το πρόγραµµα είναι σκόπιµο
να µειώσετε την ποσότητα του απορρυπαντικού
που χρησιµοποιείτε για να αποφύγετε τη
σπατάλη. Επιλέξτε το ΓΡΗΓΟΡΟ πρόγραµµα και
πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε ένα από τα
τρία διαθέσιµα γρήγορα προγράµµατα.
Σκούρα χρώµατα
Με αυτό το πρόγραµµα µπορείτε να
πλύνετε σκούρο ρουχισµό χωρίς να
ξεβάψουν τα χρώµατα και να τσαλακώσουν
τα
ρούχα.
Χρησιµοποιείτε
υγρό
απορρυπαντικό.
Πουκάµισα
Ο κύκλος πλυσίµατος έχει βελτιστοποιηθεί
για να µειώσει τη δηµιουργία τσακίσεων,
κρατώντας µια εξαιρετική απόδοση στο
πλύσιµο. Μπορείτε,επίσης, να µειώσετε
περαιτέρω την ταχύτητα στροφών, για να
εξασφαλίσετε ένα εύκολο σιδέρωµα.
Μεταξωτά
Απαλό πρόγραµµα για µεταξωτά υφάσµατα
τα οποία µπορεί να πλυθούν σε πλυντήριο.
Η περιστροφή του τύµπανου είναι απαλή
ενώ η θερµοκρασία δεν ξεπερνά τους 30°C,
το πρόγραµµα ολοκληρώνεται µε ένα
απαλό στύψιµο.
Μάλλινα
Ένας κύκλος πλύσης ειδικά σχεδιασµένος για
µάλλινο ρουχισµό που µπορεί να πλυθεί στο
πλυντήριο ή ρουχισµό που πλένεται στο χέρι.
Πλύσιµο στο Χέρι
Πρόγραµµα για ρουχισµό που πλένεται στο χέρι, ο
κύκλος ολοκληρώνεται µε 3 ξεβγάλµατα και ένα
απαλό στύψιµο.
Αν πιστεύετε ότι το πλυντήριο δεν λειτουργεί σωστά, συµβουλευτείτε τον γρήγορο οδηγό που παρέχεται
παρακάτω µε µερικές πρακτικές συµβουλές για το πώς να ξεπεράσετε τα πιο κοινά προβλήµατα.
ΑΝΑΦΟΡΆ ΣΦΆΛΜΑΤΟΣ
l Μοντέλα µε οθόνη: το σφάλµα παρουσιάζεται από έναν αριθµό του οποίου προηγείται το
γράµµα "E" (παράδειγµα: Error 2 = Ε2)
l Μοντέλα χωρίς οθόνη: το σφάλµα εµφανίζεται µέσω των λυχνιών LEDs που αναβοσβήνουν
κάθε φορά, κάνοντας µια παύση των 5 δευτερόλεπτων (παράδειγµα: Error 2 = δύο φλας–
παύση 5 δευτερολέπτων – δύο φλας – κ.λπ.…)
Εμφάνιση σφάλματος
Πιθανές αιτίες και πρακτικές λύσεις
E2 (με οθόνη)
2 φλας των LEDs
(χωρίς οθόνη)
Η συσκευή δεν µπορεί να τραβήξει το απαιτούµενο νερό.
E3 (με οθόνη)
3 φλας των LEDs
(χωρίς οθόνη)
Το πλυντήριο δεν αδειάζει το νερό.
E4 (με οθόνη)
4 φλας των LEDs
(χωρίς οθόνη)
E7 (με οθόνη)
7 φλας των LEDs
(χωρίς οθόνη)
Υπάρχει πάρα πολύ αφρός και / ή νερό.
Βεβαιωθείτε ότι η παροχή του νερού είναι ανοιχτή.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν κάµπτεται, έχει τσακίσει ή έχει
παγιδευτεί.
Μήπως ο αγωγός αποχέτευσης δεν είναι στο σωστό ύψος (βλέπε κεφάλαιο
εγκατάστασης).
Κλείστε τη βρύση παροχής νερού, ξεβιδώστε το σωλήνα από το πίσω µέρος
του πλυντηρίου και βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο σωµατιδίων είναι καθαρό και δεν
έχει µπλοκάρει.
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο δεν είναι φραγµένο.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποχέτευσης δεν κάµπτεται, έχει τσακίσει ή έχει παγιδευτεί.
Βεβαιωθείτε ότι το σύστηµα αποχέτευσης στο σπίτι δεν είναι φραγµένο και
επιτρέπει στο νερό να ρέει µέσα χωρίς δυσκολία. Δοκιµάστε να αποχετεύσετε
το νερό στο νεροχύτη.
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει χρησιµοποιηθεί υπερβολική ποσότητα
απορρυπαντικού ή προϊόν που είναι ακατάλληλο για το πλυντήριο ρούχων.
Πρόβληµα πόρτας
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει κλείσει σωστά. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ρούχα στο
εσωτερικό του µηχανήµατος που µπορεί να παρεµποδίζουν την πόρτα να κλείσει.
Αν η πόρτα είναι µπλοκαρισµένη, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το
πλυντήριο από την πρίζα, περιµένετε 2-3 λεπτά και ανοίξτε την πόρτα.
Οποιοδήποτε άλλο
κωδικό
Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το πλυντήριο ρούχων, περιµένετε ένα
λεπτό. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε να ξεκινήσει ένα πρόγραµµα.
Εάν παρουσιαστεί και πάλι το σφάλµα, επικοινωνήσετε απευθείας µε ένα
Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.
19
EL
7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΑΛΛΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ
Πρόβληµα
Το πλυντήριο δεν
λειτουργεί / ξεκινάει
Υπάρχει διαρροή
νερού στο πάτωμα
κοντά στο πλυντήριο
Ο κάδος του
πλυντηρίου δεν
περιστρέφεται
Ισχυρές δονήσεις / ή
θόρυβοι ακούγονται
κατά τη διάρκεια της
φυγοκέντρησης
Πιθανές αιτίες και πρακτικές λύσεις
Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι συνδεδεµένο σε µια πρίζα τροφοδοσίας
ηλεκτρικού ρεύµατος.
Βεβαιωθείτε ότι είναι σε λειτουργία.
Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί, δοκιµάζοντάς την µε µια άλλη συσκευή,
όπως µια λάµπα.
Η πόρτα µπορεί να µην είναι κλειστή καλά: ανοίξτε και κλείστε ξανά.
Ελέγξτε αν το απαιτούµενο πρόγραµµα είναι επιλεγµένο σωστά και το κουµπί
έναρξης είναι πατηµένο.
Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο δεν είναι σε κατάσταση παύσης.
Αυτό µπορεί να οφείλεται σε διαρροή µεταξύ της βρύσης και της παροχής
σωλήνων. Σε αυτή την περίπτωση, αντικαταστήστε και σφίξτε το σωλήνα και
τη βρύση.
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει κλείσει σωστά.
Εξαιτίας ενός µη σωστή κατανοµή των ρούχων, το πλυντήριο ρούχων
µπορεί:
Να προσπαθεί να εξισορροπήσει το φορτίο και να αυξήσει το χρόνο
κατανοµής.
Να µειώσει την ταχύτητα της περιστροφής για να µειώσει τους κραδασµούς
και το θόρυβο.
Να αποκλείσει το στύψιµο για την προστασία της µηχανής.
Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα είναι κατανεµηµένα. Αν όχι, ξεµπερδεύεστε τα,
επανατοποθετήστε τα και κάντε επανεκκίνηση του προγράµµατος.
Αυτό θα µπορούσε να οφείλεται στο γεγονός ότι το νερό δεν έχει αδειάσει
τελείως: περιµένετε µερικά λεπτά. Αν το πρόβληµα επιµένει, ανατρέξτε στο
σφάλµα του τµήµα 3.
Ορισµένα µοντέλα περιλαµβάνουν µια λειτουργία «όχι στύψιµο»: βεβαιωθείτε
ότι δεν είναι ενεργοποιηµένη.
Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι σε επιλογή που αλλάζει τη διαδικασία του
στυψίµατος.
Η υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού θα µπορούσε να εµποδίσει την
έναρξη του στυψίµατος.
Το πλυντήριο δεν µπορεί να σταθεροποιηθεί πλήρως: εάν είναι απαραίτητο,
ρυθµίστε τα πόδια, όπως αναφέρεται στη συγκεκριµένη ενότητα.
Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες, τα ελαστικά στοπ και λάστιχα απόστασης έχουν
αποµακρυνθεί.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ξένα σώµατα µέσα στον κάδο (νοµίσµατα,
µεντεσέδες, κουµπιά, κ.λπ. ...).
Η εγγύηση του κατασκευαστή καλύπτει βλάβες που προκαλούνται από
ηλεκτρικές ή µηχανικές βλάβες στο προϊόν που προκλήθηκαν από πράξη ή από
παράλειψη του κατασκευαστή. Αν βρεθεί κάποια βλάβη που να οφείλεται σε
εξωγενείς παράγοντες ή σε κακή χρήση ή ως αποτέλεσµα της µη σωστής
εφαρµογής των οδηγιών χρήσης, αυτή θα αποκατασταθεί µε επιβάρυνση του
υπαιτίου.
20
- το νερό που αποχετεύεται να είναι πιο
θολό: αυτό οφείλεται στην ύπαρξη
αιωρούµενων σωµατιδίων ζεόλιθων µε
αρνητικά αποτελέσµατα στην ποιότητα
του ξεβγάλµατος.
Αν το πρόβληµα επιµένει ή αν υποπτεύεστε
κάποια δυσλειτουργία, επικοινωνήστε αµέσως µε
ένα Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Εξυπηρέτησης
Πελατών.
Συνιστάται πάντα η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών
που είναι διαθέσιµα στα Εξουσιοδοτηµένα
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών µας.
Εγγύηση
Το προϊόν συνοδεύεται από εγγύηση,
σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο
πιστοποιητικό που το συνοδεύει. Το
πιστοποιητικό εγγύησης πρέπει να είναι
πλήρως συµπληρωµένο και αποθηκευµένο,
έτσι ώστε, σε περίπτωση ανάγκης, να
επιδειχθεί στο Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο
Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών.
- παρουσία άσπρης σκόνης (ζεόλιθοι, στο
τέλος του κύκλου επάνω στα ρούχα: είναι
φυσιολογικό ,η σκόνη δεν διεισδύει στις ίνες
και δεν επηρεάζει το χρώµα τους.
- παρουσία αφρού στο νερό του
τελευταίου ξεβγάλµατος: δεν πρόκειται
απαραίτητα για ένδειξη κακού ξεβγάλµατος.
- εµφανή δηµιουργία αφρού: η παρουσία
αφρού πολύ συχνά οφείλεται στην
ύπαρξη επιφανειοδραστικά ανιόντα που
υπάρχουν
στην
σύνθεση
των
απορρυπαντικών
και
τα
οποία
αποµακρύνονται πολύ δύσκολα από το
ρουχισµό. Σε αυτή την περίπτωση η
επανάληψη του κύκλου ξεβγάλµατος δεν
πρόκειται να βελτιώσει την κατάσταση.
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καµία ευθύνη
για τυχόν τυπογραφικά λάθη που µπορεί να
εµπεριέχονται σε αυτό το βιβλίο οδηγιών. Ο
κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωµα να
πραγµατοποιήσει τις τροποποιήσεις που
θα κρίνει αναγκαίες χωρίς να µεταβάλει τα
κύρια χαρακτηριστικά της συσκευής.
21
EL
Η χρήση οικολογικών απορρυπαντικών
χωρίς άλατα του φωσφόρου µπορεί να
εµφανίσει τα εξής επακόλουθα:
22
AEEA bevat zowel verontreinigende stoffen
(die negatieve gevolgen voor het milieu
kunnen veroorzaken) en basiscomponenten
(die kunnen worden hergebruikt). Het is
belangrijk AEEA te onderwerpen aan
specifieke behandelingen, teneinde afval en
alle verontreinigende stoffen op een
correcte wijze te verwijderen en alle andere
materialen te hergebruiken en recycleren.
Individuen kunnen een belangrijke rol spelen
bij de garantie dat AEEA geen milieu-issue
wordt; het is essentieel om een aantal
basisregels te volgen:
Gebruik alleen de wasmachine na
het zorgvuldig lezen van deze instructies.
Wij raden u aan altijd deze handleiding bij
de hand te houden en in goede staat te
houden voor iedere toekomstige eigenaar.
Controleer of het apparaat wordt geleverd
met deze handleiding, het garantiebewijs,
het adres van het service center en het
energie-efficiëntie label. Controleer ook of
stekkers, bochten/houders
voor de
afvoerslang en vloeibare wasmiddelen of
bleekwaterlade
(enkel
op
sommige
modellen) zijn inbegrepen. Wij adviseren u
al deze componenten te bewaren.
l AEEA mag niet worden behandeld als
huishoudelijk afval;
l AEEA moet worden overgedragen aan de
desbetreffende inzamelpunten beheerd
door de gemeente of door geregistreerde
bedrijven. In veel landen, voor grote
AEEA, kan thuisophaling aanwezig zijn.
Elk product wordt geïdentificeerd door een
unieke 16-cijferige code, ook wel het
"serienummer" genoemd, gedrukt op de
sticker op het apparaat (deur gebied) of in
het envelopdocument bij het product. Deze
code is een soort van specifieke product-idkaart die je nodig hebt om het te registreren
en om de Customer Service Center te
contacteren.
In veel landen, als u een nieuw apparaat
koopt,
kunnen
de
oude
worden
teruggegeven aan de dealer die het
kosteloos moet afhalen op een één-op-éénbasis,
zolang
het
apparatuur
een
gelijkwaardig type betreft en dezelfde
functies heeft als de geleverde apparatuur.
Inhoudsopgave
Milieu voorschriften
1. ALGEMENE
VELIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Dit apparaat is voorzien van het
merkteken volgens de Europese
richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte
elektrische en elektronische apparaten
(AEEA).
2. INSTALLATIE
3. PRAKTISCHE TIPS
4. ONDERHOUD EN REINIGING
5. GEBRUIKERSHANDLEIDING
6. BEDIENINGSELEMENTEN EN
PROGRAMMA'S
7. PROBLEEM OPLOSSEN EN GARANTIE
23
NL
Lees deze handleiding zorgvuldig om op de
juiste en veilige manier dit apparaat te
gebruiken en voor nuttige tips over efficiënt
onderhoud.
1. ALGEMENE VELIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
l Deze
apparaten zijn bedoeld
voor gebruik in huishoudelijke en
soortgelijke toepassingen zoals:
− Kantines voor medewerkers,
in winkels, kantoren en
andere werkomgevingen;
− Boerderijen;
− Door klanten in hotels, motels
en andere residentiële soort
omgevingen;
− Bed and breakfast omgevingen.
l Een ander gebruik van dit toestel dan
binnen de huishoudelijke omgeving
of van de typische huishoudelijke
functies, zoals commercieel gebruik
door deskundigen of ervaren
gebruikers, wordt uitgesloten, zelfs in
de bovenstaande toepassingen. Als
het apparaat wordt gebruikt op een
wijze die onverenigbaar is met deze
kan de levensduur van het apparaat
en de garantie van de fabrikant
vervallen. Eventuele schade aan het
apparaat of andere schade of verlies
ontstaan door gebruik dat niet in
overeenstemming
is
met
huishoudelijk gebruik (ook als ze
gelokaliseerd is in een huishoudelijk
milieu) worden niet geaccepteerd
door de fabrikant in de ruimste mate
toegestaan door de wet.
l Dit
verstandelijke
vermogens
of
gebrek aan ervaring en kennis als
ze onder toezicht staan of
instructies krijgen over het gebruik
van het apparaat op een veilige
manier en de gevaren begrijpen.
Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen. Reiniging en
onderhoud door de gebruiker
wordt niet gedaan door kinderen
zonder toezicht.
l Kinderen
moeten onder toezicht
staan om ervoor te zorgen dat ze
niet met het apparaat spelen.
l Kinderen
jonger dan 3 jaar
moeten uit de buurt van het
toestel worden gehouden, tenzij
ze steeds onder toezicht staan.
l Indien het netsnoer beschadigd is,
moet het worden vervangen door
de fabrikant zelf, zijn dealer of
vergelijkbare bekwame personen
om een gevaar te voorkomen.
l Gebruik
alleen de slang-sets
meegeleverd met het apparaat
voor de wateraansluiting (oude
slang-sets niet hergebruiken).
l De
waterdruk moet tussen 0,05
MPa en 0,8 MPa liggen.
l Zorg
ervoor dat een tapijt de
basis van de machine en de
ventilatieopeningen niet kan blokkeren.
apparaat kan worden gebruikt
door kinderen van 8 jaar en ouder
en personen met verminderde l De OFF stand is bereikt door het
lichamelijke,
zintuiglijke
of
plaatsen van het referentieteken
24
l Gebruik
geen
converters,
meervoudige contactdozen of
verlengsnoeren.
Door het plaatsen van de
markering op dit product,
verklaren wij, op onze eigen
verantwoordelijkheid, alle Europese
l Zorg ervoor dat er geen water veiligheids-, gezondheids- en milieuin de trommel is vóór het eisen na te leven opgesteld in de
openen van de deur.
regelgeving geldig voor dit product.
WAARSCHUWING:
water kan hoge temperaturen
bereiken tijdens de wascyclus.
25
NL
op de programma controle / knop l Trek niet aan het snoer of het
in de verticale positie. Elke andere
apparaat om de machine los te
positie van deze knop betekent
koppelen.
dat de machine ON staat (alleen l Stel de wasmachine niet bloot
voor modellen met programma
aan regen, direct zonlicht of
keuzeschakelaar).
andere weersomstandigheden.
l Na de installatie moet het apparaat l Bij
het
verplaatsen
de
zodanig worden geplaatst dat de
wasmachine niet optillen aan de
stekker bereikbaar is.
knoppen of wasmiddellade. Laat
tijdens het transport nooit de
l De
maximale
toegestane
deur rusten op de trolley. Wij
hoeveelheid van de lading van droge
adviseren dat twee mensen de
kleren hangt af van het gebruikte
wasmachine verplaatsen.
model (zie bedieningspaneel).
l Om
de
productfiche
te l In geval van storing en / of defect,
schakelt u de wasmachine uit, sluit
raadplegen verwijzen wij u
de kraan af en knoeit u niet met
door naar de fabrikant.
het apparaat. Onmiddellijk contact
opnemen met het Customer
Veiligheidsinstructies
Service Center en alleen originele
l Alvorens
de wasmachine te
onderdelen gebruiken. Het negeren
reinigen of te onderhouden, haal
van deze voorschriften kan gevaar
de stekker uit het stopcontact en
brengen voor de veiligheid van de
draai de waterkraan uit.
apparaten.
l Zorg ervoor dat de elektrische
installatie geaard is. Zoek anders
gekwalificeerde professionele hulp.
2. INSTALLATIE
l Snijd
de buisriemen los zonder
de buis of het netsnoer te
beschadigen.
1
A
B
A
B
l Draai
de 2 of 4 schroeven (A)
aan de achterkant los en
verwijder de 2 of 4 schijven (B)
zoals weergegeven in figuur 1.
B
B
A
A
l Sluit
de 2 of 4 gaten met
behulp van de pluggen die in
de instructie-envelop zitten.
l Indien
de wasmachine wordt
ingebouwd: na het lossnijden
van de slangriemen, draai de 3 of
4 schroeven (A) los en verwijder
de 3 of 4 schijven (B).
sommige modellen, zullen 1
of meerdere schijven in het
apparaat vallen: naar voren
kantelen van de wasmachine
om ze te verwijderen. Sluit de
gaten met de pluggen die in de
envelop zitten.
2
A
1
l Bij
WAARSCHUWING:
Hou verpakkingsmaterialen
uit de buurt van kinderen.
2
3
B
C
l Plaats
het polionda laken op de
bodem, figuur 2 (volgens het
model versie A, B of C).
26
3
2
1
Hydraulische aansluitingen
3
l Sluit enkel de waterslang aan om de
NL
kraan, die werd geleverd met de machine
(fig. 3). Hergebruik geen oude slang-sets.
l Sommige modellen kunnen een of meer
van de volgende kenmerken hebben:
l HOT & COLD (Fig. 4): Het toestel kan
worden aangesloten op warm en koud
water voor hogere energiebesparing. Sluit
de grijze buis aan de koude water kraan
en de rode naar de warm water kraan.
De machine kan worden aangesloten op de
koud water kraan alleen: in dit geval kunnen
sommige programma's een paar minuten
later starten.
4
1
l AQUASTOP (fig. 5): een instelling op de
toevoerbuis die de waterstroom stopt als de
buis veroudert, in dit geval verschijnt een
rode markering in het venster "A" . De buis
moet worden vervangen. Om de moer los te
schroeven, drukt u op het one-way lock
systeem "B".
5
6
B
A
A
l AQUAPROTECT - AANVOERBUIS MET
BEWAKER (fig. 6): Mocht water lekken
uit de primaire interne buis "A", zal het
transparante omhulsel "B" water bevatten
die het mogelijk maakt de wascyclus te
voltooien. Aan het einde van de cyclus
dient u contact op te nemen met de
klantenservice om de toevoerbuis te
vervangen.
B
7
Positie
l Als de wasmachine dichtbij een muur
min 4 cm
max 100 cm
staat, let dan op dat de slang niet
verbogen of gebroken is. Plaats de
afvoerbuis in de kuip of, bij voorkeur, sluit
aan op een afvoer in de muur van
minstens 50 cm hoog met een diameter
groter dan de wasmachine slang (fig. 7).
27
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Nivelleer het apparaat met behulp van de
voetjes zoals geïllustreerd in figuur 8:
a.Draai de moer met de klok mee om de
schroef vrij te maken;
b.Draai de voet om te verhogen of te verlagen
totdat deze de grond raakt en vast staat;
c.Vergrendel de voet, de schroeven in de
moer, totdat ze aan de onderkant van de
wasmachine vast staan.
l Steek de stekker in het stopcontact.
8
A
B
WAARSCHUWING:
contacteer het Customer Service Center
indien het netsnoer aan vervanging
toe is.
C
Wasmiddellade
De wasmiddellade bestaat uit 3 compartimenten
zoals weergegeven in figuur 9:
l Compartiment “1”: voor het voorwasmiddel;
l Compartiment “ ”: voor speciale
toevoegingen,wasverzachters, geuren, enz.;
9
1
2
WAARSCHUWING:
Gebruik enkel vloeibare producten, de
wasmachine is ingesteld om additieven
automatisch te doseren bij elke cyclus
gedurende de laatste spoeling.
l Compartiment “2”: voor wasmiddel.
10
Een vloeibaar wasmiddel cup is ook
voorzien in sommige modellen (fig. 10).
Om het te gebruiken, plaatst u deze in
bakje "2". Op deze manier zal vloeibaar
wasmiddel in de trommel komen op het
juiste moment. De cup kan ook worden
gebruikt voor bleekmiddel als het "spoel"
programma is geselecteerd.
WAARSCHUWING:
sommige detergentia zijn moeilijk te
verwijderen. In dit geval wordt
aangeraden het bijbehorende bakje in
de trommel te plaatsen (bijvoorbeeld
in figuur 11).
11
28
Is een hete wasbeurt nodig?
3. PRAKTISCHE TIPS
of week ingedroogde vlekken in het water
voor het wassen om de de noodzaak van
een heet wasprogramma te verminderen.
Bespaar tot 50% energie met behulp van
een 60°C-programma.
WAARSCHUWING: wanneer je je was
rangschikt, zorg ervoor dat:
- u metalen voorwerpen zoals haarspelden,
spelden, munten, uit de was hebt
geëlimineerd;
- u kussenslopen hebt dichtgeknoopt, ritsen
gesloten, losse riemen en linten van lange
gewaden hebt gebonden;
- u walsen van gordijnen hebt verwijderd;
- u zorgvuldig de was-labels van de kleding
hebt gelezen;
- u alle hardnekkige vlekken met behulp
van specifieke reinigingsmiddelen hebt
verwijderd.
Hieronder volgt een lijst met tips en
aanbevelingen over gebruik van detergent
bij verschillende temperaturen. In ieder
geval, lees altijd de instructies op het
reinigingsmiddel voor een correct gebruik
en doseringen.
Bij het wassen van zeer vuile witte
was, raden wij u aan katoenprogramma's van 60°C of hoger
te
gebruiken
en
een
normaal
waspoeder (zwaar) met bleekmiddel
die bij gemiddelde/hoge temperaturen
uitstekende resultaten opleveren.
l u bij het wassen van tapijten, dekens of
andere zware kleding,
probeert te vermijden.
centrifugeren
l Om wol te wassen, controleer of het item
in de wasmachine kan gewassen worden
en gekenmerkt is met een "Puur
scheerwol" symbool, met het "wordt niet
mat" of "Machine wasbaar" label.
Voor wasbeurten tussen 40°C en 60°C
moet het detergent geschikt zijn voor het
type stof en de mate van vervuiling.
Normale poeders zijn geschikt voor
"witte" of kleurvaste stoffen met een
hoge
vervuiling,
terwijl
vloeibare
wasmiddelen of "kleur te beschermen"
poeders zijn geschikt voor gekleurd
textiel met lichte vervuiling.
Nuttige tips voor de gebruiker
Een gids voor milieuvriendelijk
economisch gebruik van uw apparaat.
en
Maximaliseer de hoeveelheid wasgoed
l Bereik het beste gebruik van energie,
Voor het wassen bij temperaturen
onder 40°C adviseren wij het gebruik
van vloeibare reinigingsmiddelen of
reinigingsmiddelen specifiek gelabeld als
zijnde geschikt voor lage temperatuur
wasbeurten.
water, wasmiddel en tijd door gebruik te
maken van de aanbevolen maximale
lading. Bespaar tot 50% energie door het
wassen van een volle lading in plaats van
2 gedeeltelijke ladingen.
Is een voorwas nodig?
l Enkel voor sterk vervuild wasgoed!
Voor het wassen van wol of zijde,
gebruik alleen wasmiddelen die speciaal
zijn ontwikkeld voor deze stoffen.
BESPAAR wasmiddel, tijd, water en 5 tot
15% energie door Voorwas niet te
selecteren voor licht tot normaal vervuild
wasgoed.
29
NL
l Behandel vlekken met vlekkenverwijderaar
Laadtips
4. ONDERHOUD EN
REINIGING
Hou de wasmachine aan de buitenkant
schoon
met
een
vochtige
doek,
vermijd schuurmiddelen, alcohol en/of
oplosmiddelen. De wasmachine vereist geen
speciale zorg voor dagelijks onderhoud: reinig
de vakjes voor wasmiddelen en het filter.
Enkele tips over hoe de machine te
verplaatsen of over machines die lange tijd
niet gebruikt zijn, worden hieronder gegeven.
Lade reinigen
l Wij raden u aan de lade te reinigen om de
accumulatie van wasmiddel en restanten
te voorkomen.
l Om dit te doen, haal de lade schuin uit
met geringe kracht, maak hem schoon
met stromend water en plaats deze terug
in de houder.
Suggesties voor het verplaatsen
of bij langdurig ongebruik
l Indien de wasmachine wordt opgeslagen
in een onverwarmde ruimte voor een
lange tijd, voer dan al het water uit de
buizen.
l Haal de stekker uit de wasmachine.
l Neem de slang los van de riem en laat
Filter schoonmaken
zakken, voer het water volledig af in een
kom.
l De wasmachine is uitgerust met een
speciale filter die in staat is om grote
resten op te vangen, zoals knoppen of
munten, die de afvoer zouden kunnen
verstoppen.
l Alleen op bepaalde modellen: Haal de
kleine slang eruit, en haal het dopje eraf
om het achtergebleven water te
verwijderen.
l Alvorens de filter los te schroeven, raden wij
u aan eronder een absorberende doek te
plaatsen om de vloer droog te houden.
l Draai de filter tegen de klok in tot de stop
in de verticale positie staat.
l Verwijder en reinig het filter, wanneer u
klaar bent, plaats deze terug door deze
rechtsom te draaien.
l Herhaal de vorige stappen in omgekeerde
volgorde om alle onderdelen weer in elkaar
te zetten.
30
l Bevestig de afvoerbuis met de riem zodra
u klaar bent.
5. GEBRUIKERSHANDLEIDING 6. BEDIENINGSELEMENTEN
EN PROGRAMMA'S
Deze wasmachine past automatisch het niveau
NL
van het water aan in functie van het type en de
hoeveelheid wasgoed. Dit systeem geeft een
vermindering van het energieverbruik en een
merkbare vermindering van de wastijd.
A
Programmakeuze
l Zet de wasmachine aan en selecteer het
gewenste programma.
I
l Stel de wastemperatuur indien nodig in
en druk op de gewenste "optie" knoppen.
LMNO
P
H
l Druk op de START/PAUZE toets om te
beginnen wassen.
Mocht de stroom uitvallen terwijl de
wasmachine draait, slaat het geheugen de
instellingen op en het moment van de
cyclus en gaat verder wanneer de stroom
weer terug is.
l Aan het einde van het wasprogramma
verschijnt de boodschap “End” op het
scherm of, bij sommige modellen, zullen alle
wasfase-indicatorlampjes gaan branden.
Wacht tot het lampje DEUR BEVEILIGING
uit is gegaan voordat je de deur opent.
l Schakel de wasmachine uit..
Voor elke vorm van wassen, zie de
programmatabel en volg de handelingen
zoals aangegeven.
Technische gegevens
Druk hydraulische pomp:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Centrifuge:
Raadpleeg de kenplaat.
Aansluitwaarde/Stroomsterkte
zekering/Netspanning:
Raadpleeg de kenplaat.
van
de
D
C
E
F
G
B
A Programma selectieknop met
UIT positie (OFF)
B START/PAUZE knop
C UITGESTELDE START knop
D OPTIES knop
E SNEL / VLEKKENNIVEAU knop
F TEMPERATUUR SELECTIE knop
G CENTRIFUGE SELECTIE knop
F+G KNOPPENVERGRENDELIN
G
H Digitale
display
I Indicatorlampjes voor OPTIES
L DEUR BEVEILIGING
Indicatorlampje
M KG LOAD indicatorlampje
N KNOPPENVERGRENDELINGSLAMPJE
O TEMPERATUUR SELECTIE
indicatorlampjes
P CENTRIFUGE SELECTIE
indicatorlampjes
31
l Druk hier om de geselecteerde cyclus te
De deur openen
starten.
Een speciale beveiliging verhindert
dat de deur onmiddellijk na afloop van
de cyclus kan worden geopend.
Wacht 2 minuten nadat de wascyclus
klaar is en het " Beveiliging Deur "
lampje uit is voordat u de deur opent.
Programma selectieknop
UIT positie (OFF)
Wanneer de START/PAUZE knop is
ingedrukt kan het starten enkele
seconden duren.
TOEVOEGEN
OF
VERWIJDEREN
VAN KLEDINGSTUKKEN NADAT HET
PROGRAMMA IS BEGONNEN (PAUZE)
met
l Houd de START/PAUZE-knop ongeveer
2 seconden in (een indicatielampje en de
resterende tijd knippert, waaruit blijkt dat
het apparaat is onderbroken).
Wanneer u de programmakiezer draait,
licht het display op en toont de
instellingen van het gekozen programma.
Voor energiebesparing zal aan het einde
van de cyclus of na een periode van
inactiviteit, het display niveau contrast
verlagen.
l Wacht 2 minuten tot de veiligheid van de
deur is ontgrendeld.
Controleer het waterniveau voordat u
de deur opent om overstroming te
voorkomen.
NB: Om de machine uit te schakelen,
draait u de programmakiezer op de
stand UIT.
l Nadat
l Druk op START/PAUZE knop om de
geselecteerde cyclus te starten.
l Eens het programma is geselecteerd blijft
de programmakiezer op het geselecteerde
programma tot het einde van de cyclus.
u hebt kledingstukken hebt
toegevoegd of verwijderd, sluit de deur
en druk op de START/PAUZE (het
programma zal starten vanaf waar het
gebleven was).
HET PROGRAMMA ANNULEREN
l Schakel de wasautomaat uit door de
keuzeknop op UIT te zetten.
l Om het programma te annuleren, stelt u
de schakelaar in de UIT stand.
De programmakiezer moet teruggeplaatst
worden naar de UIT positie op het
einde van de cyclus of voorafgaand aan
een volgend programma alvorens een
nieuwe cyclus te starten.
UITGESTELDE START knop
l Met deze knop kunt u de start van de
wascyclus voorprogrammeren tot 24 uur.
START/PAUZE knop
l Om de start uit te stellen volg de
Sluit de deur ALVORENS op
START/PAUZE knop te drukken.
volgende procedure:
de
- Stel het gewenste programma in.
32
- Bevestig door op de START/PAUZE
knop te drukken. Het aftellen begint en
wanneer het klaar is zal het programma
automatisch starten.
l Het is mogelijk om de uitgestelde start te
- HYGIÈNE+
Deze functie kan alleen geactiveerd worden
bij een temperatuur van 60°C, en zorgt
ervoor dat u uw kleren kunt wassen terwijl
de temperatuur gedurende de hele was
hetzelfde blijft.
- GEMAKKELIJK STRIJKEN
Deze functie helpt de kreukels zoveel
mogelijk te minimaliseren, door de
tussenliggende centrifuges of de intensiteit
van de laatste centrifugecyclus te
verminderen.
annuleren door de programmakiezer op
UIT te zetten.
Wanneer een functie is geselecteerd
die niet geschikt is voor het
geselecteerde programma, dan zal het
indicatielampje eerst knipperen en dan
uitgaan.
Als er een onderbreking is van
de stroomtoevoer wanneer de machine
in werking is, slaat een speciale
herinnering het geselecteerde programma
op en als de stroom wordt hersteld, gaat
het verder waar het gebleven was.
Selecteer de optieknoppen vóórdat u
de START/PAUZE-knop indrukt.
OPTIES knop
Met deze knop kunt u kiezen tussen drie
verschillende opties:
- EXTRA SPOELBEURT
l Met deze functie kunt u een extra
spoelbeurt aan het einde van het
programma instellen. Dit kan nuttig zijn
voor mensen met een gevoelige huid en
bij mensen voor wie kleine hoeveelheden
wasmiddelresten al voor irritaties of
allergieën kunnen zorgen.
l Het wordt aanbevolen om deze functie
SNEL / VLEKKENNIVEAU knop
Met deze knop kunt u kiezen tussen twee
verschillende opties, afhankelijk van het
gekozen programma.
- SNELWAS
Deze knop wordt actief wanneer u het
SNEL-programma selecteert (14/30/44 Min.).
U kunt hiermee de wastijd instellen op een
van de drie aangegeven tijden.
- VLEKKENNIVEAU
l Zodra het programma geselecteerd is
wordt de wastijd voor dit programma
automatisch getoond.
l Met deze functie kunt u kiezen tussen
drie niveaus van wasintensiteit, waarbij
de lengte van het programma wordt
aangepast aan hoe vuil de stof is
geworden (deze functie kan slechts bij
een aantal programma’s geselecteerd
worden, zoals aangegeven in de
programmatabel).
ook te gebruiken voor kledingstukken van
kinderen,
voor
extreem
vieze
kledingstukken waarvoor veel wasmiddel
is gebruikt, en voor het wassen van
badstof,
waarvan
de
vezels
het
wasmiddel meestal vasthouden.
33
NL
- Druk 1 keer op de knop om te activeren
(h00 verschijnt op het display) , druk
nog een keer om 1 uur uit te stellen
(h01 verschijnt op het display). De
vooraf ingestelde vertraging stijgt
telkens met 1 uur bij elke druk op de
knop tot maximaal 24u. Daarna
verschijnt terug 0u.
TEMPERATUUR SELECTIE knop
KNOPPENVERGRENDELING
l Met deze knop kunt u de wastemperatuur
l Door ongeveer 3 seconden tegelijkertijd
wijzigen.
l Om de stof te beschermen is het niet
mogelijk om de temperatuur hoger in te
stellen dan de maximumtemperatuur voor
ieder programma.
de knoppen TEMPERATUUR SELECTIE
en CENTRIFUGE SELECTIE ingedrukt te
houden, kunt u de knoppen vergrendelen.
Zo kunt u voorkomen dat er per ongeluk
wijzigingen aan het programma worden
aangebracht tijdens het wasprogramma.
l Wanneer u een koude was wilt draaien
dan moeten alle indicators uitstaan.
l De
CENTRIFUGE SELECTIE knop
l Door op deze knop te drukken kunt u de
centrifugesnelheid
aanpassen
of
centrifugeren uitschakelen als u dat wenst.
l Als het label op de kleding geen
specifieke informatie bevat, is het
mogelijk
om
de
maximale
centrifugesnelheid te gebruiken die het
wasprogramma aangeeft.
knoppenvergrendeling
kan
geannuleerd worden door de twee
knoppen opnieuw in te drukken of door
het apparaat uit te schakelen.
Digitale Display
Op de display kunt u permanent aflezen wat
de status is van de machine.
1
Om schade aan de stof te voorkomen,
is het niet mogelijk om de snelheid
van een programma hoger in te stellen
dan de maximumsnelheid.
2
l Om het centrifugeprogramma opnieuw te
passen zonder de machine te pauzeren.
6
7
5
activeren, drukt u op de knop totdat u de
snelheid heeft bereikt die u wilt instellen.
l Het is mogelijk om de snelheid aan te
34
1) INDICATORLAMPJES VOOR OPTIES
De indicatorlampjes tonen de opties die
geselecteerd kunnen worden met de
corresponderende knop.
Een te hoog gehalte wasmiddel kan
een teveel aan schuim veroorzaken.
Als het apparaat te veel schuim
detecteert,
dan
kan
het
de
centrifugeerfase overslaan of de
waterconsumptie verhogen.
2) CYCLUS DUURTIJD
l Wanneer
een
programma
wordt
geselecteerd zal automatisch op het
display de cyclusduur verschijnen, die
kan
variëren
afhankelijk
van
de
geselecteerde opties.
Dit apparaat is voorzien van een
speciaal elektronisch mechanisme dat
het centrifugeerprogramma annuleert
wanneer de lading uit balans is. Dit
vermindert geluid en trillingen in de
machine en verlengt de levensduur.
l Zodra het programma gestart wordt, blijft
u voortdurend op de hoogte van de
resterende tijd tot het einde van de
wasbeurt.
34
l Het apparaat berekent de tijd tot het
- de juiste hoeveelheid
toegevoegd;
einde van het geselecteerde programma
op basis van een standaard belasting
tijdens de cyclus, het apparaat corrigeert
de tijd volgens de omvang en
samenstelling van de lading.
vergrendeld is.
de
- het aantal toeren wordt aangepast aan
het type stof dat wordt gewassen.
l Als START/PAUZE is ingedrukt met de
- de aanwezigheid van lederen stoffen
wordt herkend, en de hoeveelheid water
wordt verhoogd tijdens het spoelen,
indien nodig.
deur gesloten, dan zal de indicator een
paar keer pinken en dan oplichten.
Als de deur niet goed gesloten is, zal
de indicator 7 seconden lang blijven
pinken, daarna zal het programma
automatisch beeindigd worden. In dit
geval, sluit u de deur goed en drukt u
op START/PAUZE.
deur onmiddellijk te openen na afloop
van de cyclus. Wacht 2 minuten nadat
de wascyclus klaar is en het "Deur
Beveiliging" lampje uit is voordat u de
deur opent. Aan het einde van de cyclus
zet u de programmakeuzeknop UIT.
4) Kg LOAD INDICATORLAMPJE (deze
functie is enkel actief bij katoen en
synthetische programma’s)
l Tijdens de eerste minuten van het
wasprogramma, zal het symbool "Kg
LOAD" opgelicht blijven terwijl de
intelligent sensor de was zal wegen, en
de juiste wastijd, de hoeveelheid water en
het vermogen zal aanpassen.
l Tijdens elke wasfase zorgt de "Kg
LOAD" ervoor dat de hoeveelheid was in
de trommel wordt weergegeven, en
tijdens de eerste minuten van het
wasprogramma:
- de centrifuge snelheid wordt aangepast
aan de hoeveelheid was om een gebrek
aan evenwicht te vermijden.
5) KNOPPENVERGRENDELINGSLAMPJE
Dit
lampje
laat
zien
dat
knoppenvergrendeling is ingeschakeld.
de
6) TEMPERATUUR SELECTIE
INDICATORLAMPJES
Dit laat de wastemperatuur zien van het
geselecteerde programma. Deze kan
gewijzigd worden door de relevante knop in
te drukken (indien toegestaan voor het
programma).
Als u een koude was wilt draaien, moeten
alle indicatoren uitstaan.
7) CENTRIFUGE SELECTIE
INDICATORLAMPJES
Hiermee kunt u de centrifugesnelheid van
het geselecteerde programma wijzigen of
weglaten.
35
NL
- het
spoelen
wordt
gecontroleerd
naargelang de stoffen die worden
gewassen;
l Het symbool geeft weer dat de deur
l Een speciale beveiliging verhindert de
wordt
- de duur van het wasprogramma wordt
bepaald;
3) BEVEILIGING DEUR INDICATORLAMPJE
Sluit de deur ALVORENS op
START/PAUZE knop te drukken.
water
Programma tabel
1)
(MAX.) *
2
(zie bedieningsscherm)
PROGRAMMA
(MAX.)
2)
Wit
5
6
7
8
9
10 11 12
90°
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
5
6
7
8
9
10 11 12
20°
Synthetische 2)
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
stoffen
60°
2)
Katoen +
Voorwas
**
Katoen
2)
Eco 20°
Delicaat
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
Spoelen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Centrifugeren
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Afvoeren
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1 1,5 1,5 1,5 1,5 2
30°
30' 1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
30°
44'
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
40°
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
40°
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
30°
14'
Snel
1
3)
Donkere kleuren
Hemden
2)
3
40°
Zijde
1
1
1
2
2
2
2 2,5
30°
Wol
1
1
1
2
2
2
2 2,5
40°
Handwas
1
1
1
2
2
2
2 2,5
30°
36
2
1
(Alleen voor modellen met vloeibaar
wasmiddel compartiment)
Wanneer slechts een beperkt
aantal artikelen vlekken hebben
die behandeling met vloeibare
bleekmiddelen vereisen, kunnen
vlekken vooraf verwijderd worden
in de wasmachine.
Giet het bleekmiddel in het
bleekwater containervakje "2" in
de wasmiddellade en stel het
speciale programma SPOELEN in.
Als deze fase is beëindigd, draait
u de programmakiezer op de UIT
stand, voeg de rest van de kledij
toe en ga door met een normale
was op het meest geschikte
programma.
** STANDAARD KATOEN PROGRAMMA'S
VOLGENS (EU) nr. 1015/2010 en nr.
1061/2010.
KATOEN PROGRAMMA MET een
temperatuur van 60°C.
KATOEN PROGRAMMA MET een
temperatuur van 40°C.
Deze programma's zijn geschikt om
normaal bevuild katoenen wasgoed
schoon te maken en zijn de meest
efficiënte programma's op het gebied
van energie-en waterverbruik voor het
wassen
van
katoenen
wasgoed.
Deze programma's zijn ontwikkeld om
te voldoen aan de temperatuur
aangegeven op de waslabels op de
kleding. De werkelijke temperatuur van
het water kan iets afwijken van de
aangegeven temperatuur van de cyclus.
37
1)
Bij het selecteren van een programma
wordt op het scherm de aanbevolen
wastemperatuur getoond. Deze kan
gewijzigd worden (indien toegestaan
voor het programma) door de
corresponderende knop te gebruiken.
Het is niet mogelijk om de temperatuur
te verhogen boven de maximum
toegestane temperatuur.
2)
Om de duur van het wasprogramma
en de intensiteit te veranderen
gebruikt u de VLEKKENNIVEAU
knop.
3)
Selecteer één van de drie snelle
programma's beschikbaar 14 ', 30'
en 44 ' met de SNEL-knop.
NL
Lees deze opmerkingen nauwkeurig:
* De maximale toegestane hoeveelheid van
de lading van droge kleren hangt af van
het gebruikte model (zie bedieningspaneel).
Programma’s
Om verschillende soorten stoffen en
verschillende vuiltegraadniveaus te reinigen
heeft de wasmachine specifieke programma's
die aan elke type wasgoed voldoen (zie tabel).
Wit
Gemaakt om een perfecte was te hebben.
Op het einde centrifugeren op maximale
snelheid geeft meer efficiënte verwijdering.
Katoen + Voorwas
Dit programma is ontwikkeld om diepere
vlekken uit witte katoenen kleding te
wassen.
De
voorwas
garandeert
verwijdering van hardnekkig vuil. Voeg aan
vakje “1” een hoeveelheid wasmiddel toe
die ongeveer 20% bedraagt van het
wasmiddel gebruikt voor hoofdwas.
Katoen
Dit programma is geschikt voor normaal
bevuild katoenen wasgoed en is het meest
efficiënte programma op het gebied van
gecombineerde energie-en waterverbruik.
Eco 20°
Met dit innovatieve programma kunt u
verschillende stoffen en kleuren bij elkaar
wassen, zoals katoen, synthetische en
gemengde stoffen op slechts 20°C en
biedt een uitstekende reinigende werking.
Verbruik van dit programma is ongeveer
40% van een gebruikelijk 40°C katoen was.
Synthetische stoffen
Het wassen en spoelen wordt geoptimaliseerd
door het ritme van de rotatie van de trommel en
het waterniveau. De zachte rotatie, zorgt voor een
verminderde vorming van plooien in het weefsel.
Delicaat
Dit programma wisselt momenten van
activiteit af met pauzes en is bijzonder
geschikt voor het wassen van fijne stoffen.
De wascyclus en spoelingen worden
uitgevoerd met een hoog waterniveau om
de beste prestaties te garanderen.
Spoelen
Dit programma voert 3 spoelgangen met een
tussenliggende centrifuge (die kan worden
38
verminderd of met behulp van de juiste knop
geannuleerd). Het wordt gebruikt voor het
spoelen van elk type stof, bijvoorbeeld na een
wasbeurt met de hand uitgevoerd.
Centrifugeren
Het programma centrifugeert op het
maximale toerental (deze kan worden
aangepast door de juiste knop te drukken).
Afvoeren
Het programma pompt alleen water af.
Snel (14/30/44 Min.)
Wascyclus
voorgesteld
voor
kleine
hoeveelheden en licht bevuild. Met dit
programma is het aanbevolen om de
hoeveelheid wasmiddel bij normaal gebruik
te verminderen om onnodige verspilling te
voorkomen. Het SNEL-programma selecteren
en op de knop drukken met de drie beschikbare
programma's.
Donkere kleuren
Programma ontworpen om alle donkere
kleding te mengen en kleurverlies en
kreuken te voorkomen. Wij raden het
gebruik van vloeibaar wasmiddel aan.
Hemden
De wascyclus wordt geoptimaliseerd om
kreuken te verminderen met behoud van
een uitstekend wasresultaat. Het is ook
mogelijk om het toerental verder te
verminderen om vlotter te kunnen strijken.
Zijde
Specifiek programma voor zijden stoffen die
kunnen
worden
gewassen
in
een
wasmachine.
De rotaties van de trommel zijn delicaat, de
temperatuur gaat niet boven 30°C en wordt
afgerond met een zachte centrifuge.
Wol
Dit programma voert een wasbeurt uit gewijd
aan wollen stoffen die in de wasmachine
kunnen worden gewassen, of artikelen die met
de hand kunnen worden gewassen.
Handwas
Programma voor kledij dat enkel met de hand
mag gewassen worden. Het programma eindigt
met 3 spoelen en een langzame centrifuge.
7. PROBLEEM OPLOSSEN EN GARANTIE
FOUTMELDINGEN
l Modellen met display: de foutmelding wordt getoond d.m.v. een nummer met de
letter “E” ervoor (voorbeeld: Error 2 = E2).
l Modellen zonder display: bij een foutmelding gaan alle lampjes knipperen, zo vaak
als de foutcode, gevolgd door een pauze van 5 seconden (voorbeeld: Error 2 = twee
keer knipperen – 5 seconden pauze –twee keer knipperen, etc.
Getoonde
Foutmelding
E2 (met display)
LEDs knipperen 2x
(zonder display)
E3 (met display)
LEDs knipperen 3x
(zonder display)
E4 (met display)
LEDs knipperen 4x
(zonder display)
E7 (met display)
LEDs knipperen 7x
(zonder display)
Andere code
Mogelijke oorzaken en oplossingen
De machine krijgt geen water.
Zorg ervoor dat de watertoevoer open staat.
Zorg ervoor dat de slang voor watertoevoer niet gebogen, geknikt of
bekneld is.
Afvoerpijp niet op de juiste hoogte (zie hoofdstuk over installatie).
Sluit de watertoevoer, schroef de waterslang van de achterkant van
de machine en zorg ervoor dat het “anti-zand”-filter schoon is en niet
verstopt.
De wasmachine voert het water niet af.
Zorg dat het filter niet verstopt zit.
Zorg ervoor dat de afvoerslang niet gebogen, geknikt of bekneld is.
Zorg ervoor dat het drainagesysteem niet verstopt zit, en dat het
water er vrij doorheen kan stromen. Kijk of het water in de wasbak
wel wegloopt.
Er is te veel schuim en/of water.
Zorg dat er niet te veel wasmiddel in het apparaat zit, en dat er geen
producten gebruikt zijn die niet geschikt zijn voor de wasmachine.
Deurprobleem.
Zorg dat de deur goed dicht zit. Zorg dat kleren de deur niet
blokkeren.
Als de deur geblokkeerd is, schakel de machine dan uit en haal de
stekker uit het stopcontact. Wacht 2-3 minuten en heropen de deur.
Schakel uit en haal de stekker uit het stopcontact, wacht een minuut.
Schakel in en start een programma. Als de foutmelding aanhoudt,
neemt u direct contact op met de officiële klantenservice of
reparateur.
39
NL
Wanneer de wasmachine niet naar behoren werkt, raadpleeg dan het beknopte overzicht
hieronder met praktische tips voor het oplossen van veel voorkomende problemen.
ANDERE PROBLEMEN
Probleem
De wasmachine
werkt of start niet.
Water lekt op de vloer
uit de machine.
De wasmachine
centrifugeert niet.
Harde
trillingen/geluiden
tijdens het
centrifugeren.
Mogelijke oorzaken en oplossingen
Zorg ervoor dat de stekker in een werkend stopcontact zit.
Zorg dat de wasmachine aanstaat.
Test met een ander apparaat (bv. een lamp) of het stopcontact
werkt.
De deur zit misschien niet goed dicht: doe opnieuw open en dicht.
Controleer of het programma op de juiste manier geselecteerd was
en of de startknop is ingedrukt.
Zorg ervoor dat de wasmachine niet op pauze staat.
Mogelijk lekt de sluiting tussen de kraan en de watertoevoerslang; in
dat geval, vervang en draai slang en kraan goed dicht.
Zorg dat het filter goed dicht zit.
Als de kleren niet goed verdeeld zijn, kan de wasmachine:
• De lading proberen te balanceren, waardoor de draaitijd
toeneemt.
• Het toerental verlagen om trilling en geluid te verlagen.
• Het centrifugeren overslaan om de machine te beschermen.
Zorg ervoor dat de lading in balans is. Als dit niet het geval is, haal
dan de was uit de wasmachine, laad opnieuw en herstart het
programma.
Mogelijk is het water niet goed afgevoerd. Wacht een aantal
minuten. Als het probleem zich blijft voordoen, kijk dan bij Error 3.
Sommige modellen hebben een “niet centrifugeren”-optie. Zorg
ervoor dat deze niet aanstaat.
Zorg ervoor dat functies die het centrifugeprogramma wijzigen niet
aanstaan.
Te veel wasmiddel kan ervoor zorgen dat de machine niet begint
met centrifugeren.
De wasmachine staat misschien ongelijk op de ondergrond: indien
nodig kunt u de pootjes aanpassen zoals aangegeven in het
betreffende hoofdstuk.
Zorg ervoor dat transportschroeven, rubberen afsluiters en
kabelhulzen verwijderd zijn.
Zorg ervoor dat er geen vreemde losse objecten in de trommel zitten
(muntjes, hangers, knopen, etc…).
De standaard fabrieksgarantie dekt problemen die veroorzaakt worden door
elektrische of mechanische defecten in het product, of door toedoen of weglating
van de producent. Wanneer een defect veroorzaakt blijkt te zijn door factoren die
niet te maken hebben met de levering van het product, door wangebruik of
doordat de instructies niet goed gevolgd zijn, kunnen er kosten in rekening
worden gebracht.
40
Als het probleem blijft bestaan of wanneer u
denkt dat er een defect is, neem dan zo snel
mogelijk contact op met een officieel
servicecentrum.
- Troebeler spoelwater: Dit effect is
gekoppeld aan de geschorste zeolieten
die geen negatieve effecten hebben op
de centrifuge efficiëntie.
Het wordt aanbevolen om altijd originele
reserveonderdelen
te
gebruiken
die
verkrijgbaar
zijn
bij
onze
officiële
servicecentra.
- Wit poeder (zeoliet) op het wasgoed
aan het einde van het programma: het
is gebruikelijk dat het poeder niet wordt
geabsorbeerd door de stof maar
verandert de kleur niet.
Garantie
De garantie voor dit product is geldig
onder de voorwaarden die op het
certificaat staan dat bij dit product
geleverd is. Het garantiecertificaat moet
goed ingevuld en bewaard worden,
zodat het getoond kan worden bij
officiële servicecentra indien nodig.
- Schuim in het water bij het laatste
spoelwater: dit wijst niet noodzakelijk op
slecht spoelen.
- Overvloedig schuim: Dit is vaak te
wijten aan de anionische oppervlakteactieve stoffen in de detergenten die
moeilijk te elimineren zijn.
In dit geval niet opnieuw spoelen om de
effecten te elimineren: het zal niet helpen.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor
eventuele drukfouten in het boekje dat bij dit
product hoort. Bovendien behoudt hij zich
eveneens
het
recht
om
eventuele
wijzigingen nuttig geacht door te voeren aan
haar producten zonder wijziging van hun
essentiële kenmerken.
41
NL
Het gebruik van ecologische detergenten
zonder fosfaten kan de volgende effecten
hebben:
42
REEE contém substâncias poluentes (que
podem trazer consequências negativas para o
meio ambiente) e componentes básicos (que
podem ser reutilizados). É importante ter os
REEE submetidos a tratamentos específicos, a
fim de remover e eliminar adequadamente todos
os componentes poluentes e recuperar e reciclar
todos os materiais. Os consumidores podem
desempenhar um papel importante no sentido
de garantir que os REEE não se tornem num
problema ambiental. Para isso é essencial seguir
algumas regras básicas:
Comece a usar a máquina de lavar
roupa apenas depois de ler cuidadosamente
estas instruções. Recomendamos que tenha
sempre este manual à mão e em boas
condições para que possa ser entregue a
futuros proprietários do aparelho.
Por favor verifique se o aparelho é fornecido com
o manual de instruções, contactos do Serviço
Técnico, etiqueta e certificado de eficiência
energética. Verifique também se as fichas,
curvas de tubos de descarga, bandejas e
gavetas de detergentes estão incluídos e se não
falta nenhum desses componentes, pois é
importante que os tenha consigo.
Cada produto está identificado com um código
único de 16 dígitos, também intitulado de
número de série, impresso no autocolante do
produto, em local visível, ou nos documentos
que acompanham o electrodoméstico. Este
número de código é uma espécie de bilhete de
identidade do produto que vai ser necessário
para registar o seu produto e sempre que
necessite da assistência técnica.
Questões ambientais
l REEE não devem ser tratadas como lixo
doméstico.
l REEE devem ser entregues nos pontos de
coleta próprios geridos pelo município ou por
empresas especializadas para o efeito. Em
alguns países a recolha de REEE de grandes
dimensões podem ser alvo de recolha ao
domicílio.
Em muitos países, quando se adquire um novo
aparelho, o antigo pode ser devolvido na loja ou
recolhido pelo retalhista sem custos para o
consumidor, desde que o equipamento seja de
um género semelhante.
Indice
1. REGRAS DE SEGURANÇA GERAIS
Este aparelho está classificado de
acordo com a Directiva Europeia
2012/19/UE relativa aos Resíduos
de Equipamentos Eléctricos e
Electrónicos (REEE).
2. INSTALAÇÃO
3. DICAS PRÁTICAS
4. MANUTENÇÃO E LIMPEZA
5. GUIA RÁPIDO DE UTILIZAÇÃO
6. CONTROLOS E PROGRAMAS
7. AVARIAS E GARANTIA
43
PT
Leia este manual cuidadosamente para
uma utilização correcta e segura do
electrodoméstico e para que possa usufruir
de dicas úteis para uma eficiente
manutenção do aparelho.
l Este electrodoméstico não deve ser
1. REGRAS DE
SEGURANÇA GERAIS
l Este
electrodoméstico foi concebido
para ser utilizado apenas em
ambientes domésticos ou similares,
tais como:
− Pequenas cozinhas de staff
em lojas, escritórios e outros
ambientes de trabalho;
− Turismo rural ou de habitação;
− Por clientes alojados em
hotéis, motéis ou outro género
de residenciais e afins;
− Alojamento tipo “cama e pequenoalmoço” (bed and breakfast).
Uma utilização diferente deste
electrodoméstico em situações
que não sejam as tarefas
domésticas para que foi concebido,
tal como utilizações comerciais ou
profissionais, estão excluídas das
utilizações explicitadas e em
conformidade. Se o aparelho for
utilizado para além das situações
previstas, isso pode reduzir a vida
útil do electrodoméstico e anular a
garantia do fabricante, dado que as
utilizações não foram as previstas
em conformidade com o uso a que
o aparelho se destina. Qualquer
dano no equipamento que seja
devido a utilizações não conformes
com o que é suposto com a
utilização doméstica e familiar
(mesmo que o aparelho esteja
localizado em casa), não são
cobertas pela garantia dada por lei.
44
usado por crianças com menos de 8
anos nem por pessoas com
reduzidas capacidades físicas,
sensoriais ou mentais ou pessoas
que tenham falta de experiência e
não saibam operar com o aparelho,
a menos sejam supervisionadas por
alguém com experiência e que
supervisione a sua segurança e que
entenda os riscos envolvidos. As
crianças não devem brincar com o
electrodoméstico. A limpeza e
manutenção também não devem
ser feitas por crianças.
l As
crianças
devem
ser
supervisionadas para que se
garanta que não brincam com o
electrodoméstico.
l Crianças
com menos de 3 anos
devem ser mantidas afastadas do
aparelho a menos que tenham
supervisão constante de um adulto.
l Se
o cabo de alimentação do
electrodoméstico estiver danificado,
este deve ser substituído por um
técnico qualificado para se evitarem
acidentes.
l Para as ligações de abastecimento
de água, use apenas as mangueiras
e tubos fornecidos com a máquina
(nunca use material velho).
l A
pressão de água deve estar
situada entre 0,05 MPa e 0,8 MPa.
l Certifique-se
de que nenhum
tapete ou carpete por baixo da
l Certifique-se
de que não existe água
no tambor antes de abrir a porta.
l Nunca puxe o cabo de alimentação
para desligar a máquina.
l Não
exponha a máquina a chuva,
luz directa do sol ou outro tipo de
elementos ambientais.
l Quando
quiser movimentar a
máquina não a puxe pelos botões
ou gavetas de detergente. Durante
o transporte nunca se encoste ou
se apoie na porta. É aconselhável
que sejam pelo menos duas
pessoas a levantar e transportar a
máquina de lavar.
l No
Instruções de segurança
l Antes
caso de detectar algum mau
funcionamento ou avaria, deligue a
máquina de lavar, feche a torneira
da água e não mexa no aparelho.
Contacte imediatamente o Centro
de Assistência Técnica e use
apenas peças originais, se for
necessário repor alguma. O não
cumprimento destes conselhos
pode comprometer o seguro e
correcto funcionamento do aparelho.
de proceder à limpeza ou
manutenção da máquina de lavar,
desligue o electrodoméstico da
tomada e feche a torneira da água.
l Certifique-se de que o sistema
eléctrico está ligado à terra. Se
assim não for, chame um técnico
qualificado para fazer essa ligação.
l Por favor não use extensões,
conversores, fichas triplas ou Ao colocar o símbolo
neste
múltiplas.
produto declaramos, sob nossa
responsabilidade, a conformidade
com todas as exigências de
ATENÇÃO:
A água pode alcançar segurança europeia, para com a
temperaturas muito altas saúde e os requisitos ambientais
durante os ciclos de lavagem. estabelecidos na legislação em
relação a este produto.
45
PT
máquina ficam a obstruir a sua
base e a sua correcta ventilação.
l A posição OFF/desligado obtém-se
quando o botão selector de
programas está na posição vertical.
Qualquer outra posição deste
comando, significa que a máquina
está ligada (apenas em modelos
com selector de programas).
l Após a instalação a máquina
deve estar posicionada de forma
a que a ficha fique acessível.
l A capacidade máxima de roupa
seca, depende do modelo (veja o
painel de controlo).
l Para consultar a ficha de produto,
por favor veja o site da marca.
2. INSTALAÇÃO
l Corte
os atilhos da embalagem,
tenha cuidado para não estragar
os tubos e cabos de alimentação.
1
A
B
A
B
l Desaparafuse
os 2 ou 4
parafusos (A) na traseira para
remover os 2 ou 4 calços (B) como
está ilustrado na imagem 1.
B
B
A
A
l Feche
os 2 ou 4 orifícios
usando as tampas incluídas.
l Se
a máquina de lavar for de
encastre, depois de cortar as
tiras da mangueira desaparafuse
os 3 or 4 parafusos (A) e remova
os 3 ou 4 calços (B).
l Em
alguns modelos, 1 ou mais
calços podem cair dentro da
máquina: incline-a para os
remover. Feche os orifícios
utilizando as tampas fornecidas.
2
A
1
2
3
B
ATENÇÃO:
Mantenha o material de
embalamento longe das
crianças.
l Coloque
a folha de polionda
no fundo, na base, como é
demonstrado na imagem 2 (de
acordo com o modelo, considere
a versão A, B ou C).
46
C
3
2
1
Ligações hidráulicas
3
l Ligue a mangueira de água à torneira
(fig. 3) usando apenas a mangueira
original fornecida com o aparelho (não
reutilizar mangueiras de aparelhos antigos).
PT
l Alguns modelos podem incluir uma ou
mais das seguintes opções:
l HOT&COLD (fig. 4): Ligações à água da
rede para água quente e água fria para
maior poupança energética. Ligue o tubo
cinzento para a torneira de água fria e a
vermelha para a torneira de água quente. A
máquina pode ser ligada apenas à torneira
de água fria; neste caso alguns programas
podem começar alguns minutos mais tarde.
4
1
l AQUASTOP (fig. 5): Um dispositivo
localizado no cabo de alimentação
interrompe o fluxo de água se o tubo se
deteriorar. Neste caso uma marca
vermelha irá surgir na janela “A”, o que
significa que o tubo tem que ser
substituído. Para desapertar a porca,
pressione o dispositivo “B” de bloqueio.
l AQUAPROTECT - TUBO FORNECIDO
COM PROTECÇÃO (fig. 6): Caso a água
escorra do tubo interno primário "A", a
protecção de contenção transparente "B" vai
reter a água para permitir que o ciclo de
lavagem seja concluído. No fim do ciclo, entre
em contacto com o Serviço de Assistência
Técnica para que o tubo seja substituído.
5
6
B
A
B
A
7
Posicionamento
l Cuidado ao instalar a máquina de lavar
47
min 4 cm
max 100 cm
roupa perto de uma parede para que o
tubo não fique dobrado e coloque o tubo
de drenagem a descarregar para um
grande recipiente (cuba ou balde) ou, de
preferência, para uma parede com um
orifício a 50 cm de altura, pelo menos, e de
forma a que o diâmetro do orifício seja maior
que o do tubo da máquina de lavar (fig. 7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Nivele a máquina com os pés, como está
ilustrado na imagem 8:
a.gire a porca no sentido dos ponteiros
do relógio para soltar o parafuso;
b.gire o pé para levantar ou baixar até que
fique ao nível do chão, ao nível pretendido;
c.fixe o pé, enroscando a porca, até à
parte de baixo da máquina, mas sem
que interfira com esta zona.
l Ligue o aparelho à corrente.
8
A
B
ATENÇÃO:
Contacte o serviço de Assistência
Técnica se o cabo de alimentação
necessitar de ser substituído.
C
Gaveta do detergente
9
A gaveta do detergente está dividida em 3
compartimentos, tal como ilustrado na imagem 9:
l compartimento “1”: para detergente de
pré-lavagem;
l compartimento “ ”:para aditivos especiais,
como amaciador, fragrâncias perfumadas, etc.;
ATENÇÃO:
Use apenas produtos líquidos; a
máquina de lavar está programada para
definir automaticamente as doses de
aditivos durante o último enxaguamento
em cada ciclo de lavagem.
1
2
10
l compartimento “2”: para detergente de lavagem.
Alguns modelos têm incluído um recipiente
para detergente líquido (fig. 10). Para o utilizar,
coloque-o no compartimento "2". Desta forma, o
detergente líquido apenas vai entrar no tambor da
máquina no momento certo do ciclo. O recipiente
também pode ser usado no branqueamento quando
o programa de “Enxaguamento” está seleccionado.
11
ATENÇÃO:
Alguns detergentes são difíceis de remover.
Nesse caso recomendamos a utilização do
recipiente especial que possa ser colocado
no tambor (exemplo imagem 11).
48
3. DICAS PRÁTICAS
É necessária a lavagem com água
quente?
Dicas de carregamento da roupa
l O pré-tratamento de manchas com um
- retirou todos os objectos metálicos, como
pins, moedas ou outros de todas as peças
de roupa;
- fechou os botões de fronhas, fechou
fechos e amarrou cintos soltos;
- removeu argolas de cortinados;
- leu cuidadosamente as etiquetas com as
recomendações de lavagem das peças de
roupa;
- removeu
as
manchas
persistentes
causadas pelo detergentes específicos.
Segue-se um guia rápido com dicas e
recomendações sobre que detergente
usar a várias temperaturas. Em qualquer
caso, leia sempre as instruções nas
embalagens dos detergentes para uma
utilização e dosagem correctas.
Quando lavar roupa branca com muita
sujidade, recomendamos a escolha de
programas de algodões a 60°C ou mais
e um regular detergente em pó para
roupas com muita sujidade, dado que
esses detergentes contêm agentes
branqueadores que a temperaturas
médias/altas
garantem
excelentes
resultados.
l Quando
lavar cobertas, cobertores,
edredons ou outras peças de grande
porte, recomendamos que evite a
centrifugação.
l Para lavar lãs, certifique-se de que estas
podem ser lavadas na máquina e que
estão identificadas com o símbolo “Pura
lã virgem” e etiqueta de que não é um
tapete e que é “Lavável na máquina”.
Para lavar a temperaturas entre 40°C e
60°C o tipo de detergente usado deve ser
adequado ao tipo de tecidos a lavar e ao
nível de sujidade. Os normais detergentes
em pó são indicados para cores claras, a
chamada “roupa branca” ou cores “fixas” de
fábrica, em qualquer dos casos, roupa com
muita sujidade, enquanto os detergentes
líquidos ou “protectores de cores” devem
ser usados para roupas de cor mais
delicadas e com níveis baixos de sujidade.
Sugestões úteis para o utilizador
Um guia amigo do ambiente e da poupança
para a utilização do seu electrodoméstico.
Maximize a capacidade de carga
l Garanta
a
melhor
utilização
e
racionalização
da
energia,
água,
detergente e tempo ao utilizar a carga
máxima da máquina. Poupe até 50% de
energia ao lavar uma carga completa em
vez de duas máquinas com meia carga.
Para lavar a temperaturas abaixo dos
40°C recomendamos o uso de detergentes
líquidos ou detergentes especificamente
adequados a lavar a baixas temperaturas.
É necessária a pré-lavagem?
l POUPE detergente, tempo, água e entre
5 e 15% de consumo de energia ao NÃO
selecionar Pré-lavagem para lavar a
roupa diária com um nível de sujidade
normal. Apenas para roupa com muita
sujidade entranhada!
Para lavar sedas ou lãs, use apenas
detergentes específicos e recomendados
para estes tecidos delicados.
49
PT
removedor de nódoas ou a imersão das
peças com nódoas em água antes de as
pôr a lavar pode reduzir a necessidade
de um programa de lavagem a quente
para que as nódoas sejam removidas.
AVISO: quando estiver a escolher a
roupa, certifique-se de que:
l Repita os passos anteriores de forma
4. MANUTENÇÃO E
LIMPEZA
inversa para voltar a colocar o filtro e montar
todos os componentes.
Para limpar o exterior da máquina de lavar,
use um pano ou esfregão macio, evitando
detergentes abrasivos, álcool ou solventes. A
máquina não necessita de nenhum cuidado
especial para a limpeza regular: apenas
limpar os compartimentos da gaveta de
detergentes e o filtro; algumas dicas sobre
como mover a máquina ou o que fazer
quando está longos períodos sem utilização
encontram-se de seguida.
Limpeza da gaveta
l Recomendamos que limpe a gaveta de
forma a evitar a acumulação de resíduos
de detergentes e aditivos.
l Para fazer isto, retire a gaveta usando
uma força ligeira, lave-a debaixo de água
corrente e volte a coloca-la no local certo.
Sugestões de mudança de local da
máquina ou períodos prolongados
de não utilização
l No caso da máquina estar num local não
Limpeza do filtro
l A máquina de lavar vem equipada com um
filtro especial que retém resíduos ou
objectos maiores, como botões ou moedas,
de forma a que estes não entupam a
máquina e os sistemas de drenagem.
l Apenas disponível em alguns modelos:
puxe a mangueira ondulada, retire o
bujão e despeje a água para um
recipiente.
l Antes de desencaixar o filtro, recomendamos
que use um pano absorvente, para que o chão
não fique molhado com a água que se possa
espalhar.
l Rode o filtro no sentido contrário ao dos
ponteiros do relógio até o ter no limite da
posição vertical.
l Remova e limpe o filtro; quando terminar,
volte a colocá-lo, girando no sentido dos
ponteiros do relógio.
50
aquecido durante um longo período de
tempo, drene e retire toda a água das
tubagens.
l Desligue a máquina da corrente.
l Retire o tubo de drenagem e deixe
escorrer toda a água para um recipiente.
l Fixe o tubo de drenagem com a correia
assim que terminar a operação.
5. GUIA RÁPIDO DE
UTILIZAÇÃO
6. CONTROLOS E
PROGRAMAS
Esta máquina de lavar adapta automaticamente o
nível da água ao tipo e quantidade de roupa a
lavar. Este sistema permite uma redução nos
consumes de energia e uma sensível redução
dos tempos de lavagem.
PT
A
Selecção de programas
l Ligue a máquina e seleccione o programa
I
pretendido.
l Ajuste a temperatura de lavagem se
l Pressione o botão INÍCIO/PAUSA para
D
iniciar a lavagem.
Porque pode acontecer que falte a energia
quando a máquina está em funcionamento,
esta possui uma memória que salva as
configurações escolhidas, permitindo que o
ciclo de lavagem retome onde parou assim
que a energia eléctrica regresse.
("Fim") aparecerá no visor ou, em alguns
modelos, todas as luzes indicadoras da
etapa de lavagem se ligam.
Espere até que a luz de SEGURANÇA
DA PORTA se apague antes de abrir a
porta.
l Desligue a máquina.
Para qualquer tipo de lavagem, veja a
tabela de programas e siga as operações
pela sequência indicada.
Dados técnicos
Pressão do sistema hidráulico:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Velocidade de centrifugação:
verifique a placa de identificação.
Potência absorvida/ Fusível/ Tensão:
verifique a placa de identificação.
P
H
necessário e pressione os botões de
“opções”, escolhendo as pretendidas.
l No final do programa, a mensagem "End"
LMNO
C
E
F
G
B
A Selector de programas com
posição OFF
B Botão INÍCIO/PAUSA
C Botão de INÍCIO DIFERIDO
D Botão de OPÇÕES
E Botão RÁPIDOS / NÍVEL DE
SUJIDADE
F Botão de SELECÇÃO DA TEMPERATURA
G Botão de SELECÇÃO DA
CENTRIFUGAÇÃO
F+G TRANCA
H Painel Digital
I Indicadores luminosos de OPÇÕES
L Indicador luminoso de SEGURANÇA
DA PORTA
M Indicador luminoso KG LOAD
N Indicador luminoso TRANCA
O Indicadores luminosos de
SELECÇÃO DA TEMPERATURA
P Indicadores luminoso de
SELECÇÃO DA CENTRIFUGAÇÃO
51
Abertura da porta
Botão INÍCIO/PAUSA
Feche a porta antes de seleccionar o
botão INÍCIO/PAUSA.
Um sistema de segurança especial
impede a porta de abrir logo após o
fim do ciclo.
Espere 2 minutos depois do ciclo de
lavagem terminar e do indicador
luminoso de “Segurança da porta” se
apagar para , então, abrir a porta.
l Pressione
iniciar
o
ciclo
A partir do momento em que o botão
INÍCIO/PAUSA é pressionado, a
máquina pode levar alguns segundos
até começar a funcionar.
SELECTOR DE PROGRAMAS com
posição OFF
ADICIONAR OU REMOVER PEÇAS DE
ROUPA DEPOIS DO PROGRAMA TER
COMEÇADO (PAUSA)
Quando o selector de programas está
accionado, o painel mostra por
indicadores luminosos o programa que
foi seleccionado.
Para poupar energia, no fim de cada
ciclo ou em períodos inactivos, o nível
de contraste do painel digital vai
diminuir.
l Pressione por cerca de 2 segundos o
botão INÍCIO/PAUSA (alguns indicadores
luminosos, bem como o indicador
de tempo remanescente vão piscar,
mostrando que a máquina está em
pausa).
l Espere 2 minutos até que o sistema de
Nota: Para desligar a máquina, gire o
selector de programas para a posição
OFF.
l Pressione o botão INÍCIO/PAUSA
para
seleccionado.
segurança permita destrancar a porta.
para
iniciar o ciclo.
l Uma
vez que o programa esteja
seleccionado, o selector de programas vai
ficar nesse programa até que o ciclo
termine.
l Desligue a máquina, girando o selector
de programas para a posição OFF.
Antes de abrir a porta, por favor,
verifique se o nível da água está
abaixo da abertura da porta para
evitar inundações.
l Depois de ter removido ou adicionado as
peças, feche a porta e pressione o botão
INÍCIO/PAUSA
(o
programa
vai
recomeçar onde tinha parado).
CANCELAR O PROGRAMA
l Para cancelar o programa, posicione o
selector na posição OFF.
O selector deve regressar à posição
OFF no fim de cada ciclo de
lavagem ou quando se inicia uma
subsequência de ciclos de lavagem
de forma a que o programa seguinte
seja seleccionado e arranque.
Botão de INÍCIO DIFERIDO
l Este botão permite-lhe pré programar um
ciclo de lavagem, adiando
máximo de 24 horas.
52
até
um
l Aconselha-se também a utilização desta
seguintes procedimentos:
função para roupas de crianças e em
caso de lavagens de peças muito sujas,
para as quais é usada grande quantidade
de detergente ou ainda na lavagem de
toalha e peças cujas fibras, na sua
maioria, têm a tendência para acumular o
detergente.
- Seleccione o programa pretendido.
- Pressione o botão uma vez para o
activar (aparecerá h00 no painel) e
depois pressione de novo para definir
1 hora de atraso (vai aparecer 01h no
painel). O atraso pré definido vai
aumentar 1 hora de cada vez que o
botão for pressionado, até que apareça
24h no painel, se pressionar de novo o
botão vai apagar a definição se chegar
com o botão até ao valor zero.
- HYGIENE+
- Confirme
pressionando
o
botão
INÍCIO/PAUSA. A contagem de crescente
do tempo vai começar e assim que
finalizar o programa escolhido arranca
automaticamente.
- ENGOMAR FÁCIL
l É possível cancelar o início diferido
rodando o selector de programas para
OFF.
Pode activar esta opção somente quando
estiver definido um programa a 60°C de
temperatura. Esta opção permite dar uma
gihienização extra às suas roupas,
mantendo a mesma temperatura, durante
toda a lavagem.
Esta função permite minimizar os vincos e
evitar rugas na roupa o mais possível,
eliminando centrifugações intermédias e
reduzindo a intensidade da última
centrifugação.
Se acontecer uma quebra de energia
enquanto a máquina está a operar, uma
memória
especial
armazena
as
informações do programa seleccionado
e, assim que a energia voltar, o
programa vai recomeçar onde tinha sido
interrompido.
Os botões de opção deve ser
seleccionados antes de pressionar o
botão INÍCIO/PAUSA.
Botão de OPÇÕES
Este botão permite escolher entre três
opções diferentes:
- ENXAGUAMENTO EXTRA
l Esta opção permite que acrescente um
enxaguamento extra no final do ciclo de
lavagem e foi desenvolvida para as
pessoas com pele delicada e sensível,
para que se consigam menos resíduos
de detergente, que poderiam causar
irritações ou alergias.
Se for seleccionada uma opção que
não seja compatível com o programa
seleccionado, de seguida, a luz
indicadora dessa opção vai piscar e
depois apaga-se.
Botão RÁPIDOS / NÍVEL DE
SUJIDADE
Este botão permite escolher entre duas
opções
diferentes,
dependendo
do
programa selecionado.
- RÁPIDOS
O botão fica activado quando seleccionar
o programa RÁPIDO (14/30/44 Min.).
Programe no botão, selecionando um dos
três períodos de tempo indicados.
- NÍVEL DE SUJIDADE
l Uma vez que o programa tenha sido
seleccionado, o tempo de lavagem
previsto para esse programa será
mostrado automaticamente.
53
PT
l Para retardar o início de um ciclo, siga os
l Esta opção permite que escolha entre 3
níveis de intensidade de lavagem,
modificando a duração do programa,
dependendo do nível de sujidade dos
tecidos (pode ser usado somente em
alguns programas, como mostrado na
tabela de programas).
Botão de SELECÇÃO DA
TEMPERATURA
l Este botão permite alterar a temperatura
dos ciclos de lavagem.
A máquina está equipada com um
dispositivo eletrónico especial, que
impede que o ciclo de centrifugação
desiquilibre a carga. Isso reduz o
ruído e as vibrações na máquina e
assim prolonga a vida útil da sua
máquina.
TRANCA
l Pressionar simultaneamente os botões
l Não é possível aumentar a temperatura
acima do máximo permitido para cada
programa, a fim de poupar os tecidos.
l Se quiser realizar uma lavagem a frio todos
os indicadores devem estar desligados.
Botão de SELECÇÃO DA
CENTRIFUGAÇÃO
SELECÇÃO DA TEMPERATURA e
SELECÇÃO DA CENTRIFUGAÇÃO
durante cerca de 3 segundos, a máquina
permite bloquear as teclas. Desta forma,
pode evitar fazer alterações acidentais ou
indesejadas se um botão na tela for
pressionado acidentalmente durante um
ciclo.
l O bloqueio da tranca pode ser cancelado
l Ao pressionar o botão, é possível reduzir
a velocidade máxima, e, se desejar, o
ciclo de centrifugação pode ser cancelado.
pressionando
os
dois
botões
simultaneamente
novamente
ou
desligando o aparelho.
l Se a etiqueta não indicar a informação
específica, é possível utilizar a rotação
máxima prevista para o programa.
Painel Digital
O painel display digital permite-lhe estar
constantemente
informado
sobre
o
progresso dos programas e o estado de
funcionamento da máquina.
Para evitar danos nos tecidos, que
não é possível aumentar a velocidade
em relação ao máximo permitido para
cada programa.
l Para reactivar o ciclo de centrifugação,
pressione o botão até chegar à velocidade
de centrifugação que gostaria de definir.
1
2
34
6
7
l É possível alterar a velocidade de
centrifugação sem parar a máquina.
5
Uma
dosagem
excessiva
de
detergente pode causar espuma
excessiva. Se o aparelho detectar a
presença de espuma excessiva, pode
excluir a fase de centrifugação
estender a duração do programa e
aumentar o consumo de água.
1) INDICADORES LUMINOSOS DE OPÇÕES
As luzes indicadoras mostram as opções
que podem ser seleccionadas pelo botão
correspondente.
54
2) DURAÇÃO DOS CICLOS
l Quando um programa é seleccionado,
o painel automaticamente vai mostrar a
duração do ciclo, que pode variar
dependendo das opções seleccionadas.
sensor inteligente o peso da carga de
roupa e ajustar o tempo do ciclo de
lavagem, a quantidade de água e
consumo de energia eléctrica de acordo
com a carga de roupa introduzida na
máquina.
l Uma vez que um programa tenha sido
l Em todas as fases da lavagem o
"Kg LOAD" permite monitorizar a
informação da carga de roupa a lavar e,
nos primeiros minutes da lavagem, vai
ser determinado o seguinte:
l A máquina calcula o tempo até ao fim do
programa seleccionado com base numa
carga standard e duração do ciclo. O
sistema corrije o tempo de acordo com o
tamanho e tipo de carga que colocou na
máquina.
- Ajuste da quantidade de água necessária;
- Determina a duração do ciclo de lavagem;
3) INDICADOR LUMINOSO DE SEGURANÇA
DA PORTA
l O ícone indica que a porta está fechada.
- Controlo do enxaguamento de acordo
com o tipo de tecidos seleccionados
para lavar;
- Ajuste do ritmo da rotação do tambor de
acordo com o tipo de tecidos a lavar;
Feche a porta antes de seleccionar o
botão INÍCIO/PAUSA.
- Reconhecimento da presença de espuma,
aumentando se necessário, a quantidade
de água durante o enxaguamento;
l Quando o botão INÍCIO/PAUSA é pressionado
e a porta da porta é fechada o indicador
luminoso vai piscar momentaneamente e ficar
iluminado.
Se a porta não estiver convenientemente
fechada, a luz continuará a piscar cerca de 7
segundos, período de tempo após o qual o
comando INÍCIO vai ficar desactivado
automaticamente. Nesse caso, feche a porta
convenientemente e pressione de novo o
botão INÍCIO/PAUSA.
l Um equipamento especial de segurança
evita que a porta se abra imediatamente
depois do fim do ciclo. Aguarde 2
minutos depois do ciclo de lavagem ter
terminado e aguarde que a luz de
segurança de bloqueio da porta se
apague. No fim do ciclo gire o selector de
programas para a posição OFF.
4) INDICADOR LUMINOSO Kg LOAD
(função disponível apenas nos programas
de algodões e sintécticos)
l Durante os primeiros minutos do ciclo, o
indicador do "Kg LOAD" vai indicar ao
- Ajuste da velocidade de centrifugação
de acordo com a carga de roupa,
evitando, dessa forma, qualquer tipo de
desiquilíbrio.
5) INDICADOR LUMINOSO TRANCA
O indicador luminoso indica que os botões
estão trancados.
6) INDICADORES LUMINOSOS DE
SELECÇÃO DA TEMPERATURA
Esta mostra a temperatura de lavagem do
programa seleccionado pode ser alterada
(nos casos em que é permitido) pelo
respectivo botão.
Se quiser realizar uma lavagem a frio todos
os indicadores devem estar desligados.
7) INDICADORES LUMINOSOS DE
SELECÇÃO DA CENTRIFUGAÇÃO
Mostra a velocidade de centrifugação do
programa seleccionado, que pode ser
alterada ou omitida pelo respectivo botão.
55
PT
iniciado, vai ser constantemente informado
sobre o tempo que falta até ao fim do mesmo.
Tabela de programas
1)
(MAX.) *
2
(veja no painel de controlo)
PROGRAMA
(MAX.)
2)
Brancos
5
6
7
8
9
10 11 12
90°
Algodões + 2)
5
Pré-lavagem
6
7
8
9
10 11 12
60°
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
5
6
7
8
9
10 11 12
20°
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
60°
Algodão
**
2)
Eco 20°
2)
Sintécticos
Delicados
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
Enxaguar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Centrifugar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Drenar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1 1,5 1,5 1,5 1,5 2
30°
30' 1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
30°
44'
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
40°
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
40°
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
30°
14'
Rápido
1
3)
Cores escuras
Camisas
2)
3
40°
Sedas
1
1
1
2
2
2
2 2,5
30°
Lãs
1
1
1
2
2
2
2 2,5
40°
Manual
1
1
1
2
2
2
2 2,5
30°
56
2
1
(Apenas para modelos com
compartimento para detergente
líquido)
Quando apenas um número limitado
de peças de roupa apresentam
nódoas que necessitam de tratamento
prévio com lexívias, anti nódoas ou
outros detergentes líquidos, esses
detergentes devem ser introduzidos
no respectivo compartimento da
máquina previamente e essas peças
de roupa vão ter um tratamento
especial prévio em separado das
outras. Para colocar esse tipo de
lexívias ou anti nódoas, coloque no
compartimento marcado com o
número "2" e selecione o programa
especial ENXAGUAR. Quando esta
fase tiver terminado, gire o selector
de programas para a posição OFF,
adicione o resto das peças de roupa
que não necessitaram do tratamento
prévio e proceda normalmente,
definindo o programa de lavagem,
desejado.
** PROGRAMA STANDARD PARA
ALGODÕES DE ACORDO COM A
DIRECTIVA
EUROPEIA
(EU)
Nº
1015/2010 e Nº 1061/2010.
PROGRAMA DE ALGODÕES COM
UMA TEMPERATURA DE 60°C.
PROGRAMA DE ALGODÕES COM
UMA TEMPERATURA DE 40°C.
Estes programas são capazes de lavar
algodões comuns e são os programas
ecologicamente mais eficientes a nível
de consumos de água e energia para
este tipo de roupa.
Estes programas foram desenvolvidos
para serem compatíveis com as
temperaturas recomendadas nas etiquetas
das roupas e a temperatura da água
pode diferir da temperatura indicada
previamente para cada ciclo.
57
1)
Quando um programa é seleccionado,
no visor é mostrada a temperatura de
lavagem recomendada que pode ser
mudada (quando permitido pelo
programa) pelo botão respectivo,
sendo que não é possível ter um
atemperatura acima da máxima
permitida.
2)
Para os programas específicos
que o permitem, pode regular a
duração e intensidade da lavagem
utilizando o botão NÍVEL DE
SUJIDADE.
3)
Selecione o programa RÁPIDO no
selector de programas e escolha
um dos 3 programas rápidos
disponíveis: 14’, 30’ e 44’.
PT
Por favor leia estas notas:
* A capacidade máxima de roupa seca,
depende do modelo (veja o painel de
controlo).
Selecção de Programas
Para lavar diferentes tipos de tecidos e
diferentes níveis de sujidade, a máquina
disponibiliza vários programas que vão de
encontro a todas as necessidades de
lavagem (veja a tabela).
Brancos
Concebido para que tenha a lavagem perfeita e
os melhores resultados. A última centrifugação com
máxima velocidade permite excelência de resultados
e a máxima eliminação de toda a sujidade.
Algodões + Pré-lavagem
Este programa foi estudado para remover as
manchas mais fortes de algodão e roupas
brancas. A pré-lavagem garante a difícil remoção
da sujidade. Adicionar no compartimento "1", uma
quantidade de detergente igual a 20% do que a
utilizada para a lavagem principal.
Algodão
Este programa é indicado para roupa comum de
algodão. É o programa mais eficiente na
combinação de gasto de energia e água para a
lavagem de algodões.
Eco 20°
Este programa inovador permite lavar diferentes
tecidos e cores, como algodões e sintécticos,
misturando-os e lavando apenas a 20°C, mas
providenciando excelentes resultados de
lavagem. Os consumos deste programa são
cerca de 40% em relação aos programas
convencionais de lavagem de algodões a 40°C.
Sintécticos
A lavagem e o enxaguamento são optimizados
pelos ritmos de rotação do tambor e pelos níveis
de água. A centrifugação delicada, assegura a
redução de criação de vincos e rugas na roupa.
Delicados
Este programa alterna entre momentos de
lavagem mais enérgica com momentos mais
delicados, sendo particularmente indicado para
tecidos delicados. O ciclo de lavagem funciona
com um elevado nível de água para assegurar
excelentes desempenhos.
Enxaguar
Este programa realiza 3 enxaguamentos com
uma centrifugação intermédia que pode ser
reduzida ou excluída, usando o botão
58
adequado para tal. O programa é utilizado
para a qualquer tipo de tecido, por exemplo
para roupas lavadas à mão que depois
precisam de ser centrifugadas.
Centrifugar
O programa proporciona a máxima
centrifugação (a qual pode ser reduzida
utilizando a tecla correcta).
Drenar
O programa escoar è indicado para escoar
a água.
Rápido (14/30/44 Min.)
Programa de lavagem sugerido para pequenas
cargas de roupa ou pouco sujas. Com este
programa é recomendado que reduza a
quantidade de detergente normalmente usado,
para que não tenha gastos desnecessários.
Selecione o programa RÁPIDO e escolha um
dos três programas rápidos disponíveis.
Cores escuras
Programa concebido para misturar todas as
roupas escuras e de cor sem que se
percam as cores. Recomendamos o uso de
detergente líquido.
Camisas
Este ciclo de lavagem é optimizado para
reduzir a criação de vincos e rugas,
mantendo uma excelente performance de
lavagem. Também é possível reduzir a
velocidade de centrifugação se desejado
para assegurar um engomar mais fácil.
Sedas
Programa delicado para tecidos de seda
que podem ser lavados na máquina de
lavar roupa. As rotações do tambor são
delicadas, a temperatura não excede os
30°C e o programa termina com uma
centrifugação ligeira.
Lãs
Este programa possibilita um ciclo dedicado a lãs
que possam ser lavadas na máquina de lavar
roupa (verifique etiquetas das peças) ou artigos
mais delicados que devam ser lavados à mão.
Manual
Programa para lavagem tipo manual. O
programa termina com 3 enxaguamentos e
uma centrifugação ligeira.
7. AVARIAS E GARANTIA
Se constatar que a máquina de lavar não está a funcionar correctamente, consulte o guia
rápido fornecido abaixo com algumas dicas práticas sobre como corrigir os problemas
mais comuns.
l Modelos com display: o erro é mostrado por um número precedido pela letra "E"
(exemplo: Erro 2 = E2)
l Modelos sem display: o erro é mostrado através do piscar de LEDs quantas vezes
o código do erro, seguido por uma pausa de 5 segundos (exemplo: Erro 2 = dois
flashes de luz Led - pausa de 5 segundos - dois flashes - etc ...)
Erro mostrado
E2 (com display)
2 flashes a piscar nos
LEDs
(sem display)
E3 (com display)
3 flashes a piscar nos
LEDs
(sem display)
E4 (com display)
4 a piscar nos LEDs
(sem display)
E7 (com display)
7 a piscar nos LEDs
(sem display)
Qualquer outro código
Causas possíveis e soluções práticas
A máquina não enche de água.
Verifique se a torneira está aberta.
Verifique se o tubo de fornecimento de água não está dobrado,
partido ou trancado.
Tubo do esgoto não está na altura apropriada (ver secção de instalação).
Feche a torneira de abastecimento, desaperte a mangueira de
enchimento na parte de trás da máquina de lavar e certifique-se que
o filtro está limpo e não está bloqueado.
A máquina não deita a água fora, não faz a drenagem.
Verifique se o filtro não está entupido e bloqueado.
Verifique se o tubo de escoamento de água não está dobrado,
partido ou trancado.
Verifique se o sistema de drenagem de sua casa não está
bloqueado e permite que a água flua sem obstruções. Tente drenar
a água na pia para se certificar que esta está desimpedida.
Há muita espuma ou água
Verifique se não está a utilizar detergente a mais ou produtos que
não sejam adequados para a máquina.
Problemas na porta.
Verifique se a porta está bem fechada e se não há roupas a
impedirem o fecho correcto da mesma.
Se a porta estiver bloqueada e não abrir, desligue a máquina da
tomada, espere 2 a 3 minutos e volte a abrir a porta.
Ligue e desligue a máquina de lavar, espere um minuto. Ligue a
máquina e inicie um programa. Se o erro ocorrer novamente entre
em contacto com um Centro de Assistência Técnica Autorizado.
59
PT
RELATÓRIO DE ERROS
OUTRAS ANOMALIAS
Problema
A máquina não
começa/não para
Houve vazamento de
água no chão
A máquina não faz a
centrifugação
Fortes vibrações /
barulhos durante a
centrifugação
Causas possíveis e soluções práticas
Verifique se a máquina está ligada ao fornecimento de energia.
Verifique se tem energia eléctrica, se não houve um corte de
energia.
Verifique se a tomada eléctrica está a funcionar, experimentando
com outro electrodoméstico.
A porta pode não estar correctamente fechada, abra-a e volte a
fechá-la.
Verifique se o programa necessário foi corretamente seleccionado e
o botão de arranque pressionado.
Verifique se a máquina não está em modo de pausa.
Isto pode acontecer devido a uma fuga na junta entre a torneira e o
tubo de fornecimento de água; neste caso, substitua-o e aperte o
tubo e torneira.
Verifique se o filtro está correctamente fechado.
Devido a uma arrumação não correcta das roupas na máquina de
lavar pode acontecer uma destas coisas:
• Tentativa da máquina de equilibrar a carga, aumentando o tempo de
centrifugação.
• Diminuir a velocidade de rotação para diminuir as vibrações e ruído.
• A máquina exclui a centrifugação para protecção da própria máquina.
Certifique-se de que a carga de roupa é equilibrada, se não é
excessiva, se a roupa não está enrolada. Se assim for, arrume-as
melhor, volte a carregar a máquina e reinicie o programa.
Isto pode dever-se ao facto da água não ter sido completamente
drenada: aguarde alguns minutos. Se o problema persistir, consulte
a secção de erro 3.
Alguns modelos têm uma opção “não centrifugar”, verifique se não
estará ligada.
Verifique se não estão seleccionadas opções que alterem a
velocidade de centrifugação.
O uso de detergente em excesso pode inibir o início da
centrifugação
A máquina pode não estar correctamente nivelada, verifique se os
pés estão nivelados e, se necessário, proceda ao nivelamento de
acordo com as instruções dadas nessa secção.
Verifique se peças, embalagens, parafusos e outros objetos de
embalagem foram todos removidos.
Verifique se não existem objectos para além da roupa dentro da
máquina (canetas, botões, moedas, etc).
A garantia padrão do fabricante cobre defeitos causados por falhas eléctricas ou
mecânicas no produto que ocorramdevido a actos ou omissões do fabricante. Se
for encontrada alguma falha causada por factores externos ao produto
fornecido, má utilização ou como resultado de não serem respeitadas as
instruções de utilização, a garantia pode não cobrir esses caso e pode ser
aplicada uma taxa pela assistência técnica.
60
Se o problema persistir ou se suspeitar de
uma avaria, contacte imediatamente um
Centro Autorizado de Atendimento ao Cliente.
- turva a água de lavagem que é
drenada: Este efeito tem a ver com os
zeólitos em suspensão, mas que não têm
efeitos negativos sobre a eficiência de
lavagem.
É sempre recomendável usar peças
suplentes originais da marca, que estão
disponíveis na rede de Centros de
Atendimento ao Cliente Autorizados.
- espuma na água na última lavagem:
Isto não indica necessariamente que a
roupa esteja mal lavada ou enxaguada.
Garantia
O produto é garantido nos termos e
condições estabelecidas no certificado
fornecido com o produto. O certificado
de garantia deve ser devidamente
preenchido e guardado, de modo a ser
mostrado ao Centro de Assistência
Autorizada ao Cliente, em caso de
necessidade.
- espuma abundante: Isto é frequente
devido aos tensoactivos aniónicos
encontrados nos detergents que são
difíceis de eliminar da roupa.
Neste caso não lave de novo a roupa
para eliminar este efeito, isso não vai
ajudar.
O fabricante declina qualquer responsabilidade por erros de impressão no folheto e manual
que acompanham este produto. Além disso,
reserve-se o direito de fazer alterações
consideradas úteis para os produtos sem
mudar o essencial das suas principais
características.
- pó branco na roupa (zeólitos) no fim
do ciclo de lavagem: É normal, o pó não
é absorvido pelos tecidos e não altera a
sua cor.
61
PT
O uso de detergentes ecológicos sem
fosfatos pode causar os seguintes efeitos:
fkhldsk
fkhldsk
- OZ 2D (5÷12) -
17.06 - 43019643 - Canon Italia - Business Services Channel
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising