Hoover | DDY 062/E-17 | Hoover DDY 062/E-17 User guide

Hoover DDY 062/E-17 User guide
TR
Kullanma K›lavuzu
®
DDY 062/E-17
DDY 062X/E-17
BULAfiIK MAK‹NES‹
‹Ç‹NDEK‹LER
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
Güvenlik önerileri
Cihaz›n kurulmas› ve montaj›
Yumuflat›c› bölümü
Tuzun doldurulmas›
Üst sepetin ayarlanmas›
Bulafl›klar›n yerlefltirilmesi
Test laboratuarlar› için bilgiler
Deterjan›n doldurulmas›
Deterjan türleri
Parlat›c›n›n doldurulmas›
Filtrelerin temizlenmesi
Baz› pratik ipuçlar›
Cihaz›n rutin temizli¤i ve bak›m›
Kontrol panelinin tan›t›lmas›
Teknik veriler
Program seçimi ve özel ifllevler
Program k›lavuzu
Önemsiz ar›zalar›n saptanmas›
4
5
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
21
22
26
28
fiekil A
5
1
4
2
3
Lütfen bu kullanma k›lavuzunu dikkatli bir flekilde okuyun, çünkü bu k›lavuzda bulafl›k
makinenizin montaj›, kullan›m› ve bak›m›n›n güvenli bir flekilde gerçeklefltirilebilmesi
için önemli bilgilerin yan› s›ra cihaz›n›zdan en iyi flekilde yararlanabilmenizi sa¤layacak
faydal› ipuçlar› da yer almaktad›r.
Bu kullanma k›lavuzunu ileride baflvurmak üzere güvenli bir yerde saklay›n.
3
■ Bulafl›k makinesinin aç›k kapa¤› üzerine
yaslanmay›n veya kapa¤›n üzerine
oturmay›n. Aksi takdirde cihaz devrilebilir.
GÜVENL‹K TAL‹MATLARI
Her ev aleti için geçerli olan baz› temel
güvenlik kurallar› bu cihaz için de söz
konusudur.
UYARI !
B›çaklar ve di¤er keskin uçlu mutfak
aletleri sepet içerisine uçlar› afla¤›ya
bakacak flekilde veya yatay olarak
konulmal›d›r.
Cihaz›n Monte Edilmesi
■ Cihaz›n elektrik kablosu üzerindeki fiflin
kullan›lacak elektrik prizine uygun
oldu¤undan emin olun. Fiflin prize uygun
olmamas› durumunda, uzman bir personelden
yard›m alarak uygun tipte bir fifl ile de¤ifltirtin.
Ayr›ca elektrik prizine gelen flebeke
kablolar›n›n cihaz›n tip etiketinde belirtilen
güç de¤erine uygun kapasiteye sahip
oldu¤undan emin olun.
Günlük kullan›m
■ Bu cihazlar evde ve afla¤›da örneklenen
benzer uygulamalarda kullan›lmak için
tasarlanm›flt›r:
■ Bulafl›k makinesinin elektrik kablolar›n›
ezmemesini sa¤lay›n.
- Ma¤aza, ofis ve di¤er çal›flma
ortamlar› ve personel mutfaklar›;
■ Genel bir ilke olarak bu cihaz ile
adaptörlerin, çoklu prizlerin ve uzatma
kablolar›n›n kullan›lmas› önerilmez.
- Çiftlik evleri;
■ Cihaz›n elektrik kablosunun de¤ifltirilmesinin
gerekmesi durumunda, Sat›fl Sonras›
Servis Merkezi'ni aray›n.
- Otel, motel ve di¤er konaklama
mekanlar›nda müflteriler taraf›ndan;
- Pansiyon tipi mekanlarda.
Güvenlik
Bu cihaz›n ev ortam› veya tipik ev iflleri
d›fl›nda kullan›m› (örn. uzman veya e¤itimli
kullan›c›lar taraf›ndan ticari kullan›m)
yukar›daki uygulamalara dahil edilmez.
■ Cihaza hiçbir zaman elleriniz veya
ayaklar›n›z ›slakken dokunmay›n.
■ Cihaz› ç›plak ayaklarla kullanmay›n.
Cihaz›n bu talimatlarla tutars›z bir flekilde
kullan›lmas› cihaz›n ömrünü k›saltabilir ve
üretici garantisinin geçersiz olmas›na
neden olabilir.
■ Cihaz›n
fiflini
prizden
elektrik
kablosundan veya makinenin kendisini
tutup çekerek ç›kartmay›n.
■ Cihaz› ya¤mur, günefl v.s. gibi etkilere
maruz b›rakmay›n.
Ev ve benzeri kullan›m amac›yla
örtüflmeyen (ev veya ev tipi bir mekanda
bile olsa) kullan›m dolay›s›yla cihazda
meydana gelebilecek herhangi bir hasar
veya di¤er hasarlar yasalarca izin verildi¤i
kadar›yla üretici taraf›ndan hiçbir flekilde
kabul edilmeyecektir.
■ Aparat çocuk, ürünü kullanmay› bilmeyen
veya kullanma kapasitesi bulunmayan
kifliler taraf›ndan kullanmamal›d›r. Yaln›zca
güvenliklerinden sorumlu olan kifliler
taraf›ndan e¤itilir veya control edilirlese
kullanabilirler.
■ Bulafl›k makinesi normal mutfak
aletlerinin y›kanmas› için tasarlanm›flt›r.
Petrol, boya, çelik veya demir kal›nt›lar›,
korozyona neden olan kimyasallar,
asitler veya alkali maddeler ile kirlenmifl
olan nesneler bulafl›k makinesinde
y›kanmamal›d›r.
Çocuklara, aparat ile oynamalar›na izin
verilmemelidir.
■ Y›kama program› sona erdi¤inde cihaz
içerisinde veya bulafl›klar üzerinde kalan
sular yutulmamal›d›r.
■ Potansiyel bir tehlike (özellikle tak›l›p
düflme tehlikesi) yaratabilece¤inden
cihaz›n kapa¤›n› aç›k konumda
b›rakmay›n.
4
■ Evinizin su tesisat›na bir su yumuflatma
cihaz›n›n
monte
edilmifl
olmas›
durumunda bulafl›k makinesine tuz
koyman›za gerek kalmaz.
■ Çatal/kafl›k/b›çak tak›mlar› sepete
saplar› afla¤›ya gelecek flekilde
konuldu¤unda en iyi flekilde temizlenir
Cihaz›n at›lmas›
■ Bulafl›k makinesi, çevre dostu yöntemler
kullan›larak at›labilecek flekilde geri
dönüfltürülebilen malzemelerden yap›lm›flt›r.
■ Cihaz›n ar›zalanmas› veya art›k düzgün
çal›flmamas› durumunda, su girifli
muslu¤unu
kapat›n
ve
cihaz›
kurcalamay›n. Cihaz sadece yetkili
servis taraf›ndan tamir edilmelidir ve
sadece
orijinal
yedek
parçalar
kullan›lmal›d›r. Yukar›dakilere uyulmamas›
durumunda cihaz›n güvenli¤ine iliflkin
ciddi sonuçlar ortaya ç›kabilir.
■ Eskimifl bir bulafl›k makinenizi atmak
istedi¤inizde, çocuklar›n cihaz içerisinde
kilitli kalmalar› riskini ortadan kald›rmak
için, bulafl›k makinenizin kapa¤›n›
sökün.
CIHAZ›N MONTE EDILMESI
Cihaz›n Elektrik Ba¤lant›lar›
(Teknik Notlar)
Bu cihaz uluslararas› güvenlik standartlar›na uygundur ve ürünün tamamen
topraklanmas›n› sa¤layacak flekilde 3
bacakl› toprakl› bir fifl ile donat›lm›flt›r.
■ Cihaz›n ambalaj›ndan ç›kart›lmas›ndan
sonra, bulafl›k makinesinin yüksekli¤ini
ayarlay›n. Bulafl›k makinesinin düzgün
çal›flabilmesi için terazide olmas› gereklidir.
Cihaz›n ayaklar›n› makine 2 dereceden
fazla e¤imli durmayacak flekilde ayarlay›n.
Cihaz› elektrik flebekesine ba¤lamadan
önce afla¤›dakilerden emin olunmas›
önemlidir:
■ Ambalajlar›n at›lmas›ndan sonra cihaz›
tafl›mak istemeniz durumunda makineyi
kapa¤›n›n
alt›ndan
kald›rmaya
kalk›flmay›n. Cihaz›n kapa¤›n› biraz
aralad›ktan sonra cihaz› üst k›sm›ndan
tutarak kald›r›n.
1. Cihaz›n fiflinin tak›laca¤› elektrik prizinin
uygun
flekilde
topraklanm›fl
oldu¤undan;
2. Elektrik
tesisat›
beslemenizin
cihaz›n›z›n tip etiketinde belirtilen güç
gereksinimini karfl›layacak kapasitede
oldu¤undan.
UYARI!
Ürününüzün uygun flekilde topraklanm›fl oldu¤undan emin olun.
Uygun topraklaman›n yap›lmam›fl
olmas› durumunda, bir radyo
parazitleri gidericisinden dolay›,
cihaz›n›z›n metal parçalar›na temas
edildi¤inde bir elektrik boflalmas›
hissedilir.
Üretici, cihaz›n topraklanmamas›ndan
dolay› ortaya ç›kabilecek hasarlardan
dolay›
herhangi
bir
dorumluluk
üstlenmez.
ÖNEML‹ NOT
Cihaz›n hal› kapl› bir zemin üzerine
konulmas›
durumunda
cihaz›n
alt
havaland›rma
deliklerinin
t›kanmad›¤›ndan emin olunmal›d›r.
Bu cihaz 73/23/EEC, 2006/95/EC ve
2004/108/EC ile de¤ifltirilmifl olan
89/336/EEC Avrupa Yönergeleri ile
bunlar›n sonraki eklerine uygundur.
Montajdan sonra cihaz›n fifline
eriflilebilece¤inden emin olunmal›d›r.
5
Su Ba¤lant›s›
IÖNEML‹ NOT
Cihaz su flebekesine yeni bir hortum
tak›m› ile ba¤lanmal›d›r. Eski
hortumlar tekrar kullan›lmamal›d›r.
1
■ Girifl ve boflaltma hortumlar› cihaz›n
solundan veya sa¤›ndan ç›kacak
flekilde yöneltilebilir.
ÖNEML‹ NOT
Bulafl›k makinesi so¤uk suya veya
60°C'den daha s›cak olmamak
koflulu ile s›cak suya ba¤lanabilir.
■ Suyun bas›nc› 0.08 MPa ile 0.8 MPa
aras›nda olmal›d›r. Bas›nc›n minimum
de¤erin alt›nda olmas› durumunda
servis departman›m›za baflvurarak fikir
dan›fl›n.
2
■ Cihaz›n su girifli hortumu cihaz
kullan›lmad›¤› zamanlarda kapat›labilecek
bir muslu¤a ba¤lanmal›d›r (fiekil 1 B).
■ Bulafl›k makinesi 3/4" (üç çeyreklik) bir
ba¤lant›ya sahiptir (fiekil 2).
■ "A" girifl hortumunu uygun flekilde
s›k›ld›¤›ndan emin olacak flekilde üç
çeyreklik (3/4") bir ba¤lant› eki
kullanarak "B" muslu¤una tak›n.
■ E¤er gerekiyorsa, girifl hortumu 2.5 m'ye
kadar uzat›labilir. Uzatma hortumu Sat›fl
Sonras› Servis Merkezi'nden temin
edilebilir.
3
■ Kullan›lan su içerisinde kireç tortular›
veya kum bulunmas› durumunda, Sat›fl
Sonras› Servis Merkezi'nden 9226085
parça numaral› uygun filtrenin temin
edilmesi önerilir (fiekil 3). "D" filtresi,
"B" muslu¤u ile "A" girifl hortumunun
aras›na, "C" pulunun konulmas›
unutulmadan tak›lmal›d›r.
■ Bulafl›k makinesinin yeni tesisat
borular›na ya da uzun süredir
kullan›lmayan borulara ba¤lanmas›
durumunda, girifl hortumunu ba¤lamadan
önce musluktan birkaç dakika bofla su
ak›t›n. Bu flekilde kum veya pas
kal›nt›lar›n›n su girifli filtresini t›kamas›
önlenmifl olur.
6
■ Ç›k›fl hortumu kancas›ndan lavabonun
kenar›na tak›labilir, ancak, cihaz
çal›fl›rken suyun sifon etkisi ile tekrar
makinenin
içerisine
emilmesinin
önlenebilmesi için, hortumun ucu suya
bat›r›lmamal›d›r (fiekil 4Y).
Ç›k›fl (Boflaltma) hortumunun
ba¤lanmas
■ Ç›k›fl hortumu, suyu k›vr›mlar› olmayan
bir sert gider borusu içerisine
boflalt›lacak
flekilde
tak›lmal›d›r
(fiekil 4).
■ Cihaz›n bir çal›flma tezgah›n›n alt›na
monte edilmesi durumunda, tezgah›n
alt›nda mümkün olan en yüksek
seviyedeki bir konuma (U-fleklindeki)
hortum ask›s› tak›lmal›d›r (fiekil 4Z).
■ Gider borusu zemin seviyesinin en az
40 cm kadar üzerinde bulunmal› ve en
az 4 cm'lik bir iç çapa sahip olmal›d›r.
■ Girifl ve ç›k›fl hortumlar›nda herhangi bir
k›vr›lma olmad›¤›ndan emin olacak
flekilde hortumlar› kontrol edin.
■ Koku önleyici bir hava kapan› tak›lmas›
önerilir (fiekil 4X).
■ E¤er gerekiyorsa, ç›k›fl hortumu,
zeminden en fazla 85 cm'lik bir
yüksekli¤i
koruyacak
flekilde
konumland›r›lm›fl olmas› kofluluyla,
2.5 m'ye kadar uzat›labilir. Uzatma
hortumu
Sat›fl
Sonras›
Servis
Merkezi'nden temin edilebilir.
4
7
C‹HAZIN HAZIR MUTFAKLARA
MONTE ED‹LMES‹
Cihaz›n mevcut çal›flma tezgah›
alt›na monte edilmesi
(bir tezgah›n alt›na montaj söz konusu
oldu¤unda)
■ Ço¤u modern haz›r mutfakta alt›nda
dolaplar›n ve elektrikli cihazlar›n yer
ald›¤› tek bir yekpare çal›flma tezgah›
mevcuttur. Bu durumda bulafl›k makinesinin
üzerindeki kaplamal› tezgah plakas›n›
arka kenar›n›n alt›nda yer alan vidalar›
sökerek ç›kart›n (fiekil 6a).
Mevcut dolaplar aras›na montaj
■ Bulafl›k makinesinin 85 cm olan
yüksekli¤i cihaz›n modern haz›r
mutfaklarda bulunan ayn› yükseklikteki
mutfak dolaplar› aras›na do¤rudan
monte edilebilmesi için özel olarak
tasarlanm›flt›r. Cihaz›n ayaklar› tam
yükseklik ayar› yap›labilecek flekilde
ayarlanabilir.
ÖNEML‹ NOT
Bulafl›k makinesinin üzerindeki
kaplamal›
tezgah
plakas›n›
söktükten sonra, vidalar›n tekrar
cihaz›n
üst
k›sm›n›n
arka
kenar›ndaki yuvalar›na vidalanmas›
GEREK‹R (fiekil6b).
■ Bulafl›k makinesinin kaplamal› üst
tezgah› özel bir bak›m gerektirmez,
çünkü ›s›ya, çizilmelere dayan›kl›d›r ve
leke tutmaz (fiekil 5).
■ Bu
durumda
cihaz›n
yüksekli¤i
Uluslararas› Düzenlemeler (ISO) ile
saptand›¤› flekilde 82 cm'ye düfler ve
bulafl›k makinesi mutfa¤›n çal›flma
tezgah› alt›na s›¤ar (fiekil 7).
5
a
6
a
b
7
b
598
Kapa¤›n Aç›lmas›
556/573
Kapa¤›n kapat›lmas›
Elinizi oyu¤un içerisine sokup çekin. Cihaz
çal›fl›r durumdayken kapa¤›n›n aç›lmas›
durumunda devreye giren bir elektrik güvenli¤i
cihaz› otomatik olarak her fleyi kapat›r.
Sepetleri cihaz›n içerisine itin.
Her
iki
püskürtme
kolunun
da,
çatal/kafl›k/b›çaklar, çanaklar veya tavalar
taraf›ndan engellenmeksizin serbestçe
dönebildi¤inden emin olun. Kapa¤› yerine
s›k›ca oturdu¤undan emin olacak flekilde
bast›rarak kapat›n.
ÖNEML‹ NOT
Cihaz›n düzgün çal›flmas› için,
bulafl›k makinesi çal›fl›yorken
kapa¤› aç›lmamal›d›r.
8
* Su yumuflat›c›s› sistemi fabrika
ç›k›fl›nda 3 seviyesine ayarlanm›flt›r.
Bu seviye ço¤u kullan›c› için uygun bir
ayard›r.
YUMUfiATICI S‹STEM‹
fiebeke suyuna ba¤l› olarak su, y›kanm›fl
bulafl›klar üzerinde beyaz›ms› lekeler ve
izler kalmas›na neden olan, de¤iflen
miktarlarda kireç ve mineraller içerir. Bu
minerallerin miktarlar› yükseldikçe suyun
sertli¤i de artar. Bulafl›k makineniz, özel
ar›tma tuzu kullanarak, bulafl›klar›n
y›kanmas›nda
kullan›lmak
üzere
yumuflat›lm›fl su sa¤layan bir su
yumuflat›c›s› sistemi ile donat›lm›flt›r.
fiebeke suyunuzun sertlik derecesini su
sa¤lay›c›s› flirketinizden ö¤renebilirsiniz.
Suyunuzun sertlik derecesine ba¤l› olarak,
yumuflat›c› sistemini afla¤›daki gibi ayarlay›n:
ÖNEML‹ NOT
Bu prosedür bafllat›lmadan önce
bulafl›k
makinesi
MUTLAKA
kapat›lmal›d›r.
Su yumuflatma sisteminin
ayarlanmas›
1. "PROGRAM SEÇ‹M‹" dü¤mesine bas›n
ve ayn› zamanda bulafl›k makinesini
"AÇMA/KAPATMA" dü¤mesine basarak
kapat›n (k›sa bir sinyal sesi ç›kacakt›r).
Yumuflatma sistemi sertli¤i 90°fH'ya
(Frans›z sertlik derecesi) veya 50°dH'ya
(Alman sertlik derecesi) kadar olan sular› 6
farkl› ayar kademesi üzerinden iflleyebilir.
2. "PROGRAM SEÇ‹M‹" dü¤mesine sinyal
sesi ç›kana KADAR, en az 5 saniye
bas›l› tutun. Baz› "PROGRAM SEÇ‹M‹"
uyar› lambalar›, mevcut suyun sertlik
düzeyini göstermek için yanacakt›r.
Afla¤›daki tabloda farkl› su sertli¤i seviyeleri
ile bunlara karfl›l›k olan yumuflat›c›
ayarlar›n›n bir listesi verilmifltir.
°dH
(Alman
sertlik
derecesi)
Ar›t›c› Tuz
Kullan›m›
Su
Yumuflat›c›s›
0
0-5
0-3
YOK
Lambalar kapal›
durumda
1
6-15
4-9
VAR
2
16-30 10-16 VAR
*3
31-45 17-25 VAR
Gösterge
lambas› 1
Gösterge
lambalar› 1,2
Gösterge
lambalar› 1,2,3
4
46-60 26-33 VAR
Gösterge
lambalar› 1,2,3,4
5
61-90 34-50 VAR
Gösterge
lambalar› 1,2,3,4
yan›p sönme
Seviye
°fH
(Frans›z
sertlik
derecesi
Suyun Sertlik
Derecesi
3. Ayn› dü¤meye tekrar basarak ihtiyac›n›z
olan suyun sertlik düzeyini seçebilirsiniz:
dü¤meye her bas›ld›¤›nda, bir gösterge
lambas› yanacakt›r (suyun sertlik
düzeyi yanan lambalar›n say›s› ile
gösterilmektedir.). 5. seviye için, 4
lamba yanacakt›r, 0. seviye için, bütün
lambalar sönecektir.
4. Yeni ayarlar› onaylamak için bulafl›k
makinesini "AÇMA/KAPATMA" dü¤mesine
basarak kapat›n›z
UYARI !
Her hangi bir sorunun ortaya
ç›kmas› durumunda, "AÇMA/KAPATMA"
dü¤mesine basarak bulafl›k makinesini
kapat›n ve prosedürü tekrar bafl›ndan
(1.ADIMDAN) itibaren uygulay›n.
"PROGRAM SEÇ‹M‹" gösterge lambalar›
"AÇMA/KAPATMA"
dü¤mesi
"PROGRAM SEÇ‹M‹" dü¤mesine
9
TUZUN DOLDURULMASI
ÖNEML‹ NOT
(Sadece ilk kullan›m için geçerlidir)
Cihaz ilk defa kullan›laca¤›nda, tuz
kab›n› tamamen doldurduktan sonra,
kaptaki su taflana kadar tuz kab›na
su ilave edilmelidir.
■ Cihaz›n alt taraf›nda yumuflat›c›n›n
ar›tma ifllemi yapabilmesi için kullan›lan
bir tuz kab› yer al›r.
■ Sadece
bulafl›k
makinelerinde
kullan›lmak üzere üretilmifl olan bir
tuzun kullan›lmas› önemlidir.
Di¤er tipteki tuzlar, zamanla yumuflat›c›
performans›n›
etkileyebilecek
ve
bozabilecek
suda
çözünmeyen
parçac›klar içerir.
■ Tuz ilave etmek için cihaz›n alt
k›sm›nda yer alan tuz kab›n›n vidal›
kapa¤›n› aç›n ve kab› doldurun.
■ Bu ifllem esnas›nda az bir miktar su
taflar; ancak buna ra¤men kap
tamamen dolana kadar tuz dökmeye
devam edin. Kap doldu¤unda, tuz
kal›nt›lar›n› temizleyin ve kab›n
kapa¤›n› yerine takarak s›k›n.
Tuz doldurma göstergesi
Bu modelde cihaz›n kumanda panelinde
tuz haznesinin doldurulmas› gerekti¤inde
yanmaya bafllayan bir uyar› lambas›
mevcuttur.
■ Tuz doldurduktan sonra tam bir y›kama
program› veya bir SO⁄UK DUfiLAMA
(COLD RINSE) durulama program›
çal›flt›rman›z önerilir. Tuz da¤›t›c›s›n›n
kapasitesi 1.5 ile 1.8 kg aras›ndad›r ve
cihaz›n verimli kullan›labilmesi için, su
yumuflat›c›s› sisteminin ayar›na ba¤l›
olarak, zaman zaman tuz kab›na tuz
doldurulmas› gereklidir.
ÖNEML‹ NOT
Y›kanm›fl bulafl›klar üzerinde beyaz
lekeler görülmesi genellikle tuz
kab›na tuz ilave edilmesi gerekti¤inin
önemli bir göstergesidir.
10
ÜST SEPET‹N AYARLANMASI
Genellikle 29 cm ile 32,5 cm aras›ndaki
tabaklar kullan›l›yorsa, bunlar, üst sepet üst
konumuna tak›l›p afla¤›daki prosedür
izlenerek alt sepete yerlefltirilmelidir:
A
1. "A" ön durdurucular›n› d›flar›ya do¤ru
döndürün;
2. Üst sepeti çekerek d›flar› ç›kart›n ve
tekrar bu kez üst konuma tak›n;
3. "A" ön durdurucular›n› tekrar eski
konumlar›na getirin.
Art›k çaplar› 20 cm'nin üzerindeki bulafl›klar
üst sepete konulamaz ve sepet üst
konumundayken ayarlanabilir destekler
kullan›lamaz.
A
11
Standart bir günlük bulafl›k fiekil 1, fiekil 2
ve fiekil 3'de temsil edilmifltir.
BULAfiIKLARIN
YERLEfiT‹R‹LMES‹
Üst sepetin kullan›lmas›
Üst sepet (fiekil 1)
A = çukur tabaklar
B = yemek tabaklar› (düz tabaklar)
C = tatl› tabaklar›
D = sos kaseleri
E = kupalar
F = bardaklar
■ Üst sepet üste do¤ru ve alta do¤ru
olmak üzere 4 konumda düzenlenebilen
sepetin yanlar›na as›lm›fl hareketli
raflarla birlikte sa¤lan›r.
■ Alt konumda (A-A1) raflar çay ve kahve
kupalar› ve mutfak b›çaklar› ve kepçeler
için kullan›labilir. Kulplu tabaklar raflar›n
uçlar›na güvenli bir flekilde as›labilir.
A
1
A1
C F
A
B
■ Üst konumdaki (B-B1) raflar akflam
yeme¤i tabaklar›n›n ve çorba kaplar›n›n
yerlefltirilmesini
sa¤lar.
Tabaklar,
tabaklar›n arka yüzü bulafl›k makinesinin
arkas›na bakacak flekilde dikey olarak
ve her bir tabak aras›nda suyun rahatça
akabilece¤i bir mesafe b›rak›larak
yerlefltirilmesi gerekir.
B
E
Üst sepet (fiekil 2)
A = çukur tabaklar
B = yemek tabaklar› (düz tabaklar)
C = tatl› tabaklar›
D = sos kaseleri
E = kupalar
F = bardaklar
G = çatal/kafl›k/b›çak sepetinin tek taraf›
B1
■ Büyük tabaklar›n (çaplar› yaklafl›k 26 cm
veya üzerinde olan tabaklar) cihaz›n
arkas›na do¤ru biraz e¤imli konulmas›
sepetin cihaz içerisine itilmesini
kolaylaflt›r›r.
2
F
A
■ Salata çanaklar› ve plastik çanaklar üst
sepete de yerlefltirilebilir.
Bunlar›n püskürtülen suyun tazyiki ile
devrilmemeleri için yerlerine iyice
oturtulmas› önerilir.
■ Üst sepet kullan›mda maksimum
esneklik
sunabilmek
üzere
tasarlanm›flt›r ve üst sepete iki s›ra
halinde 24 adede kadar tabak, befl s›ra
halinde yada kar›fl›k olarak 30 adede
kadar bardak yerlefltirilebilir.
D
C
B
D
E
F
12
G
Üst sepet (fiekil 3)
A = bardak
B = sos taba¤›
C = kupa
D = küçük çanak
E = orta boy çanak
F = büyük çanak
G = servis kafl›¤›
- "B" KONUMU: standart boyutta olmas›na
karfl›n özel bir flekle sahip olan bulafl›klar
(çok derin çanaklar, kare fleklindeki
kaplar veya kenarlar› olmayan bulafl›klar
v.s.) içindir.
- "C" KONUMU: ortalaman›n üzerindeki
büyüklükte düz tabaklar ve/veya standart
olmayan flekildeki (kare, alt›gen, oval,
pizza tabaklar› v.s.) tabaklar içindir.
3
4
F
C
DB
E
B
A
A
AC
5
C
G
A
C
A
G
■ Küçük tabaklar ve örne¤in tatl›lar için
kullan›lan tabaklar, fiekil 6'de gösterildi¤i
gibi destek raf› d›flar› konumundayken
("B") alt sepete yerlefltirilmelidir. Normal
veya büyük tabaklar›n yerlefltirilmesi için
destek raf› ("A") konumunda olmal›d›r.
Alt sepetin kullan›lmas
■ Tencereler, f›r›n kaplar›, büyük çorba
kaseleri, salata çanaklar›, kapaklar, servis
tabaklar›, düz tabaklar, çukur tabaklar ve
kepçeler alt sepete yerlefltirilebilir.
6
■ Çatal/kafl›k/b›çaklar› saplar› yukar›ya
gelecek flekilde kulplar› da bulunan
plastik
çatal/kafl›k/b›çak
sepetine
yerlefltirin.
■ Çatal/kafl›k/b›çak sepetini içindeki
bulafl›klar›n döner kollar› engellemeyece¤inden emin olacak flekilde alt sepete
koyun (fiekil 7 ve fiekil 8).
A
■ Alt sepette ayarlanabilir bir merkez raf
bulunmaktad›r (fiekil 4 ve fiekil 5).
Bunun sayesinde, bulafl›klar›n boyutlar›
ve/veya flekilleri standart olmasa dahi
dengeli ve optimum bir yerlefltirme
gerçeklefltirilebilir.
B
UYARI !
Küçük tabaklar›n sepete destek raf›
yanl›fl konumdayken yerlefltirilmesi
durumunda, tabaklar alt püskürtme
koluna dokunarak bunun dönmesini
engeller.
- "A" KONUMU: standart bir bulafl›k veya
tavalar, salata keseleri ve benzeri
bulafl›klar içermeyen bulafl›klar içindir.
13
Standart bir günlük bulafl›k fiekil 7 ve
fiekil 8'da temsil edilmifltir.
ÖNEML‹ NOT
Alt
sepette,
sepetin
özellikle
tamamen yüklendi¤inde, güvenli bir
flekilde d›flar› çekilmesi için, bir
güvenli-durdurma mekanizmas› mevcuttur.
Tuz koymak, filtreyi temizlemek ve
rutin bak›m için sepetin tamamen
d›flar› çekilmesi gereklidir.
Alt sepet (fiekil 7)
A = orta büyüklükte tencere
B = büyük tencere
C = tava, f›r›n kaplar›
D = kapaklar
E = Büyük çorba kasesi, servis tabaklar›
F = çatal/kafl›k/b›çaklar
G = küçük çanak
7
D
F A
Çatal/kafl›k/b›çak sepeti (fiekil 9)
Çatal/b›çak/kafl›k
sepeti
birbirinden
ayr›labilen iki parças› sayesinde çeflitli
flekilde yükleme olana¤› sa¤lar. Sa¤ taraf
sol taraftan kayd›r›larak iki parça birbirinden
ayr›labilir.
B
Çatal/kafl›k/b›çak sepetinin üst k›sm› çeflitli
yerlefltirme seçeneklerini gerçeklefltirebilmek
üzere ç›kart›labilir.
E
G
9
C
Alt sepet (fiekil 8)
A = çukur tabak
B = düz tabak
C = tatl› taba¤›
D = servis taba¤›
E = çatal/kafl›k b›çaklar
8
E
A
B
C
A
D
TEST LABORATUARLARI ‹Ç‹N
B‹LG‹LER
C
Lütfen karfl›laflt›rma testi ve gürültü
düzeyleri ölçümü için EN kurallar› uyar›nca
gerekli bilgileri afla¤›daki adrese sorun:
testinfo-dishwasher@candy.it
Talep üzerine, lütfen bulafl›k makinenizin
model ad›n› ve numaras›n› belirtin (bkz.
anma de¤eri plakas›).
Lütfen en iyi y›kama sonuçlar›n› elde
edebilmek için bulafl›k makinesini makul
ölçüde doldurun.
14
DETERJANIN KONULMASI
Deterjan
ÖNEML‹ NOT
Özellikle bulafl›k makineleri için
üretilmifl toz, s›v› veya tablet fleklinde
bir deterjan kullan›lmas› esast›r.
B
(El y›kamak için üretilmifl olanlar gibi)
uygun olmayan deterjanlar bir bulafl›k
makinesinde kullan›lmalar› için gerekli
uygun katk› maddelerini içermez ve bulafl›k
makinesinin düzgün çal›flmas›na son
verebilir.
Deterjan,
deterjan
kab›
içerisine
boflalt›ld›ktan sonra kab›n kapa¤›n› önce
iterek (1) ve daha sonra da bir "t›k" sesi
duyulana kadar üzerine bast›rarak (2)
kapat›n.
Deterjan kab›n›n doldurulmas›
Bütün deterjanlar ayn› olmad›¤›ndan,
deterjan›n kutusu üzerindeki kullanma talimatlar› da de¤iflik olabilir. Kullan›c›lara çok
az d
Deterjan kab› bulafl›k makinesinin
kapa¤›n›n iç taraf›nda yer al›r (fiekil A "2").
Kab›n kapa¤› kapal› durumdayken kapa¤›
açmak için (A) dü¤mesine bas›n.
Her bir y›kama döngüsünün sonunda
kapak, bulafl›k makinesinin bir sonraki
kullan›m›na haz›r olarak, daima aç›k
durumda kal›r.
Bütün deterjanlar ayn› olmad›¤›ndan,
deterjan›n kutusu üzerindeki kullanma
talimatlar› da de¤iflik olabilir. Kullan›c›lara
çok az deterjan konulmas›n›n bulafl›klar› iyi
temizlemeyece¤ini, buna karfl›l›k afl›r›
miktarda deterjan konuldu¤unda da
normalden daha iyi bir al›namayaca¤›n›,
bunun sadece bir israf olaca¤›n› hat›rlatmak
isteriz.
UYARI !
Alt sepete bulafl›k yerlefltirirken lütfen
tabaklar›n ve di¤er bulafl›klar›n deterjan
da¤›t›c›s›n› engellemedi¤inden emin
olun.
Kullan›lmas› gereken deterjan miktar›
bulafl›klar›n ne kadar kirli oldu¤una ve
bunlar›n tiplerine ba¤l›d›r.
Deterjan bölmesinin y›kama bölmesine (B)
20 ila 30 g kadar deterjan konulmas›n›
öneririz.
ÖNEML‹ NOT
Lütfen gere¤inden fazla miktarda
deterjan kullanmayarak çevreye
verilen zarar›n s›n›rland›r›lmas›na
yard›mc› olun.
A
15
■ içerisinde su yumuflat›c›s›/tuz bulunan
deterjanlar›n etkinlikleri flebeke suyunuzun
sertli¤ine ba¤l›d›r. fiebeke suyunuzun
sertli¤inin deterjan›n ambalaj› üzerinde
belirtilmifl olan su sertli¤i etkinlik s›n›rlar›
içerisinde olup olmad›¤›n› kontrol edin.
DETERJAN TÜRLER‹
Deterjan tabletleri
Farkl› üreticilerin deterjan tabletleri suda
farkl› h›zlarda çözünür. Bu nedenle, k›sa
programlarda baz› deterjan tabletleri,
tamamen çözünemediklerinden, tamamen
etkili
olmayabilir.
Böyle
ürünlerin
kullan›lmas›
durumunda
deterjan›n
tamamen kullan›labilmesi için, daha uzun
programlar›n seçilmesi gerekir.
Bu tür ürünler kullan›ld›¤›nda tatmin
edici sonuçlar elde edememeniz
durumunda, lütfen deterjan üreticisine
baflvurun.
Baz› durumlarda kombine deterjanlar›n
kullan›lmas› afla¤›dakilere neden olabilir:
■ y›kanm›fl bulafl›klar›n üzerlerinde ve
bulafl›k makinesinin içerisinde kireç
kal›nt›lar›n›n görülmesi;
ÖNEML‹ NOT
Tatmin edici y›kama sonuçlar› elde
edebilmek için, tabletlerin do¤rudan
y›kama bölmesi içerisine DE⁄‹L,
deterjan kab›n›n y›kama bölümüne
konulmas› fiARTTIR.
■ y›kama ve kurutma performans›nda
düflüfl.
ÖNEML‹ NOT
Bu
ürünlerin
kullan›lmas›n›n
do¤rudan bir sonucu olarak ortaya
ç›kan bütün sorunlar garanti
kapsam›n›n d›fl›ndad›r.
Konsantre deterjanlar
Azalt›lm›fl alkalinlik özelli¤ine ve do¤al
enzimlere sahip olan konsantre deterjanlar,
50°C'lik y›kama programlar› ile birlikte
çevreye daha az zarar verir ve bulafl›klar›
ve bulafl›k makinesini korur.
50°C'lik y›kama programlar› bilinçli olarak
enzimlerin kir çözücü özelliklerinden
yararlan›r ve bu sayede, konsantre
deterjanlar›n
kullan›lmas›yla,
65°C
programlar›ndan elde edilebilen y›kama
sonuçlar› daha düflük bir s›cakl›kta elde
edilebilir.
"Hepsi
Bir
Arada"
tabletlerin
kullan›lmas› durumunda, (sadece baz›
modellerde mevcut olan) parlat›c› ve
tuz gösterge lambalar›n›n geçersiz
oldu¤unu ve bu lambalar› dikkate
almaman›z gerekti¤ini lütfen unutmay›n.
Y›kama ve/veya kurutma sorunlar›n›n
ortaya ç›kmas› durumunda, birbirinden ayr›
geleneksel ürünler (tuz, deterjan ve
parlat›c›) kullanman›z› öneririz.
Böylece
bulafl›k
makinesinin
su
yumuflatma sisteminin düzgün çal›flmas›
sa¤lanm›fl olur.
Kombine deterjanlar
Parlat›c› da içeren deterjanlar deterjan
kab›n›n y›kama bölmesine konulmal›d›r.
Parlat›c› kab› bofl b›rak›lmal›d›r (e¤er bofl
de¤ilse, kombine deterjanlar› kullanmadan
önce, parlat›c› ayar›n› en düflük konumuna
ayarlay›n).
Bu durumda, afla¤›dakileri yapman›z›
öneriyoruz:
“Hepsi Bir arada” tablet
■ Hem tuz hem de parlat›c› kaplar›n› tekrar
doldurun;
E¤erki içinde tuz ve parlat›c›y› içeren
“Hepsi Bir Arada” tablet kullan›m›n› tercih
ediyorsan›z ("3'ü Bir Arada", "4'ü Bir Arada"
ve "5'i Bir Arada") size afla¤›daki s›ralamay›
öneriyoruz:
■ Cihaz içerisine bulafl›k yerlefltirmeksizin,
cihaz› bir normal program döngüsü ile
çal›flt›r›n.
■ deterjan›n ambalaj› üzerinde yer alan
üreticinin talimatlar›n› dikkatli bir flekilde
okuyun ve bunlara uyun;
Tekrar geleneksel tuz ile kullan›ma
geri dönüldü¤ünde, sistemin birkaç
çal›flt›rmadan sonra tekrar verimli duruma
gelece¤ini unutmay›n.
16
PARLATICININ KONULMASI
Parlat›c›
Son durulama aflamas›nda otomatik olarak
serbest b›rak›lan parlat›c› y›kanm›fl
bulafl›klar›n h›zla kurumas›na yard›mc› olur
ve üzerlerinde leke ve izlerin oluflmas›n›
önler.
Parlat›c› kab›n›n doldurulmas›
C
Parlat›c› kab› deterjan kab›n›n solunda yer
al›r (fiekil A "3"). Kab›n kapa¤›n› açmak için
referans iflaretini iterken ayn› anda
aral›ktaki dili çekin.
Daima bulafl›k makineleri için özel olarak
üretilmifl olan parlat›c›lar›n kullan›lmas›
önerilir. Parlat›c› seviyesini da¤›t›c›n›n
yan›nda yer alan (C) izleme penceresinden
kontrol edin.
DOLU
Koyu renk
BOfi
Aç›k renk
Parlat›c›n›n 1 ile 6 aras›nda
ayarlanmas›
Düzenleyici (D) kapa¤›n alt›nda yer al›r ve
bir bozuk para yard›m›yla döndürülebilir.
Parlat›c› kullan›m› ayar› için önerilen ayar
konumu 4 ayar›d›r.
fiebeke suyunun içerdi¤i kireç oran›, kireç
oluflumunu ve kurutma performans›n›
önemli ölçüde etkiler. Bu nedenle, iyi bir
y›kama sonucu elde edilebilmesi için, parlat›c›
miktar›n›n ayarlanmas› önem tafl›r.
Y›kamadan sonra, y›kanm›fl bulafl›klar›n
üzerinde damarlar oluflmas› durumunda,
parlat›c› ayar›n› bir kademe k›s›n.
Beyaz›ms› lekelerin oluflmas› durumunda
ise parlat›c› miktar› ayar›n› bir kademe
art›r›n.
D
17
F‹LTRELER‹N TEM‹ZLENMES‹
Filtre sistemi (fiekil A "4") afla¤›dakilerden
oluflur:
daha büyük parçac›klar›n tutuldu¤u bir
merkez kap;
y›kama suyunu sürekli olarak süzen bir düz
ince kafes telli filtre;
1
düz ince kafes telli filtrenin alt›nda yer alan
ve mükemmel bir durulama sa¤lamak
üzere en küçük parçal›klar› yakalayan bir
mikro filtre.
■ Her zaman mükemmel sonuçlar elde
edebilmek için, filtrelerin her y›kamadan
sonra kontrol edilip temizlenmesi
gerekir.
■ Filtre bölümünü ç›kartmak için, sap›n›n
saat ibrelerine ters yönde döndürülmesi
yeterlidir (fiekil 1).
■ Filtrelerin kolayca temizlenebilmesi için
merkez kap ç›kart›labilir (fiekil 2).
2
■ Düz ince tel kafesli filtreyi (fiekil 3)
ç›kart›n ve bütün filtre bölümünü bir
musluk alt›nda y›kay›n. E¤er gerekiyorsa, küçük bir f›rça kullan›labilir.
■ Kendi kendini temizleme özelli¤ine
sahip olan mikro filtre sayesinde bak›m
kolaylaflm›flt›r ve filtre bölümünün sadece
iki haftada bir kontrol edilmesi yeterlidir.
Ancak, her y›kamadan sonra, merkez
kab›n ve düz ince tel kafesli filtrenin
t›kanmam›fl oldu¤unun kontrol edilmesi
önerilir.
UYARI !
Filtrelerin temizlenmesinden sonra,
bunlar›n do¤ru olarak bir araya
getirildi¤inden ve düz ince tel kafesli
filtrenin bulafl›k makinesinin alt
bölümündeki yerine düzgün bir
flekilde oturtuldu¤undan emin olun.
3
Filtrenin saat ibreleri yönünde
döndürülerek düz ince tel kafesli
filtre içerisindeki yerine tespit
edilmifl oldu¤undan emin olun. Zira
filtre bölümünün yerine tam oturmamas›
durumunda cihaz›n verimi olumsuz
yönde etkilenir.
ÖNEML‹ NOT
Bulafl›k makinesini filtreleri yerlerine
tak›l› de¤ilken kesinlikle çal›flt›rmay›n.
18
PRAT‹K ‹PUÇLARI
Nas›l tasarruf yap›labilir?
Gerçekten
iyi
y›kama
sonuçlar› nas›l elde edilebilir?
■ Bulafl›k makinesini tamamen doldurduktan
sonra çal›flt›rmak istiyorsan›z, bulafl›klar›
her ö¤ünden sonra makineye yerlefltirin
ve gerekiyorsa yiyecek kal›nt›lar›n›
yumuflatmak ve yeni konulan bulafl›klar›n
üzerlerindeki daha büyük yiyecek
kal›nt›lar›n› temizlemek için SO⁄UK
DUfiLAMA (COLD RINSE) durulama
program›n› çal›flt›r›n.
Bulafl›k makinesi doldu¤unda tam y›kama
döngüsü program›n› bafllat›n.
■ Bulafl›klar› makineye yerlefltirmeden
önce filtrelerin, su ç›k›fl›n›n ve y›kama
kolu deliklerinin t›kanmas›n› önlemek
için, üzerlerindeki yiyecek ve di¤er
kal›nt›lar› (kemikler, kabuklar, et veya
meyva parçalar›, kahve telvesi, meyva
kabuklar›, sigara külü, kürdanlar v.s.)
temizleyin.
■ Bulafl›klar çok kirli de¤ilse veya sepetler
tamamen dolu de¤ilse, program
listesindeki
talimatlar›
izleyerek,
EKONOM‹ (ECONOMY) program›n› seçin.
■ Bulafl›klar› makineye yerlefltirmeden
önce durulamamaya çal›fl›n.
■ Tencerelerde ve f›r›n kaplar› üzerinde
yanm›fl veya k›zarm›fl yiyeceklerin bir
tabaka oluflturmufl olmas› durumunda,
bunlar› y›kamadan önce su içerisinde
bekletin.
Y›kanmamas› gerekenler
■ Her bulafl›¤›n bulafl›k makinesinde y›kanmaya uygun olmad›¤› unutulmamal›d›r.
Termoplastik malzemelerin, ahflap ve plastik
sapl› çatal/kafl›k/b›çaklar›n, ahflap kulplu
tencerelerin, alüminyumdan yap›lm›fl kap ve
di¤er malzemelerin, kristallerin, kurflunlu
camlar›n aksi belirtilmedi¤i sürece bulafl›k
makinesinde y›kanmamas›n› öneririz.
■ Bulafl›klar› makine içerisine yüzleri
afla¤›ya bakacak flekilde yerlefltirin.
■ Bulafl›klar› birbirlerine de¤meyecek
flekilde yerlefltirmeye gayret edin.
Bulafl›klar
daha
uygun
flekilde
yerlefltirildi¤inde daha iyi sonuçlar elde
edersiniz.
■ Bulafl›klar›n üzerlerindeki baz› dekoratif
desenlerin renkleri solabilir. Bu nedenle
bir tak›m›n›z varsa önce bunlardan
sadece birini makinede y›kayarak
desenlerinin solup solmad›¤›n› anlamak
yerinde olacakt›r.
■ Bulafl›klar› yerlefltirdikten sonra y›kama
kollar›n›n serbestçe dönebildiklerinden
emin olacak flekilde bunlar›n dönüflünü
kontrol edin.
■ Saplar› paslanmaz çelik d›fl›ndaki çelikten
yap›lm›fl gümüfl çatal/kafl›k/b›çaklar›n bulafl›k
makinesinde y›kanmamas› yerinde olur,
çünkü bu malzemeler aras›nda bir kimyasal
reaksiyon gerçekleflebilir.
■ Özellikle üzerlerinde inatç› yiyecek
parçac›klar› veya yanm›fl yiyecek
kal›nt›lar› bulunan tavalar›n veya di¤er
bulafl›klar›n bulafl›k deterjanl› su içerisinde bekletilmesi gerekir.
ÖNEML‹ NOT
Yeni
tabak/çanak
veya
çatal/kafl›k/b›çak sat›n al›rken bunlar›n bulafl›k makinesinde y›kanmaya
uygun oldu¤undan emin olun.
■ Gümüfl malzemelerin uygun flekilde
y›kanmas›
için
afla¤›dakiler
uygulanmal›d›r:
a) gümüflü kullan›ld›ktan hemen sonra,
özellikle de mayonez, yumurta bal›k
v.s. gibi yiyeceklerle kullan›lm›fl
olmas› durumunda, sudan geçirin;
b) gümüfl
malzemelerin
deterjan püskürtmeyin;
Faydal› ipuçlar›
■ Y›kama sona erdikten sonra üst
sepetten su damlamas›n› önlemek için,
önce alt sepeti d›flar› çekin.
■ Bulafl›klar›n y›kama sona erdikten
sonra uzun süre makine içerisinde
bekletilecek olmas› durumunda, bulafl›k
makinesinin kapa¤›n› aral›k b›rak›n.
Böylece biraz hava dolafl›m› sa¤lan›r ve
bulafl›klar›n daha iyi kurumas› sa¤lan›r.
üzerine
c) gümüflleri di¤er metallerden ayr›
tutun.
19
C‹HAZIN TEM‹ZLENMES‹ VE
BAKIMI
1
■ Bulafl›k makinesinin d›fl yüzeylerini
temizlemek için (ya¤ çözücü etkili)
solventler veya afl›nd›r›c› temizlik
malzemeleri kullanmay›n. Yüzeyleri ›slak
bir bez parças› ile silin.
■ Bulafl›k makinesi özel bir bak›m
gerektirmez, çünkü y›kama bölmesi
kendi kendini temizleme özelli¤ine
sahiptir.
■ Yiyecek veya parlat›c› kal›nt›lar›n›
temizlemek için kapak contas›n› nemli
bir bez kullanarak düzenli aral›klarla silin.
■ Kireç tortular›n›n ve kirlerin düzenli
aral›klarla temizlenmesi için cihaz› bofl
olarak çal›flt›r›n; y›kama bölmesinin
içerisine bir bardak sirke dökün ve hafif
y›kama program›n› seçin.
■ Filtrelerin düzenli aral›klarla temizlenmesine
ra¤men bulafl›klar ve tencerelerin yeterince
iyi y›kanmad›¤›n› veya durulanmad›¤›n›
gözlüyorsan›z, döner püskürtme kollar›
(fiekil A "5") üzerindeki bütün püskürtme
deliklerinin t›kanm›fl olup olmad›¤›n› kontrol
edin.
1b
2
Bu deliklerin t›kanm›fl olmas› durumunda,
delikleri afla¤›da belirtildi¤i gibi aç›n:
PROGRAM SONA ERD‹⁄‹NDE
YAPILMASI GEREKENLER
1. Üst rotor kolunu sökmek için kolu ok ile
iflaretli konuma kadar döndürün (fiekil
1). Kolu yukar›ya do¤ru itin (fiekil 1b) ve
itmeyi sürdürürken saat ibreleri yönünde
vida hareketi ile sökün (kolu tekrar
yerine takmak için ayn› ifllemi saat
ibrelerine ters yönde döndürerek
yineleyin). Alt rotor kolu sadece yukar›
do¤ru çekilerek sökülebilir (fiekil 2);
Her y›kamadan sonra su girifli muslu¤u
kapat›lmal› ve cihaz Açma/Kapatma (On/Off)
dü¤mesine bas›larak kapat›lmal›d›r.
Bulafl›k
makinesi
uzun
süre
kullan›lmayacaksa, afla¤›daki kurallar›n
izlenmesi önerilir:
1. Cihaz içerisinde kalm›fl olabilecek
kal›nt›lar›n temizlenebilmesi için deterjan
koyarak bulafl›k makinesini boflken
çal›flt›r›n;
2. Cihaz›n elektrik fiflini prizden çekin;
3. Su girifli muslu¤unu kapat›n;
4. Parlat›c› kab›n› doldurun;
5. Bulafl›k makinesinin kapa¤›n› aral›k
b›rak›n;
6. Bulafl›k makinesinin içini bofl b›rak›n;
7. Bulafl›k makinesinin bulundu¤u ortam›n
s›cakl›¤›n›n 0°C'nin alt›na düflmesi
durumunda borular içerisinde kalan su
donabilir. Böyle bir durumda s›cakl›¤›n
s›f›r›n üzerine ç›kmas›n› bekleyin ve
bundan sonra yaklafl›k 24 saat geçmeden
bulafl›k makinesini çal›flt›rmay›n.
2. püskürtme bafll›klar›ndaki herhangi bir
t›kan›kl›¤› gidermek üzere rotor kollar›n›
musluk alt›nda y›kay›n;
3. y›kama ifllemi sona erdi¤inde, oku tekrar
hizalad›ktan sonra yerine vidalayarak
rotor kollar›n› yerlerine tak›n.
■ Hem kapa¤›n hem de y›kama
bölmesinin
kaplamas›
paslanmaz
çeliktir; ancak, oksitlenmeden dolay›
lekelerin ortaya ç›kmas› durumunda,
bunun olas› nedeni flebeke suyunda
bulunan yüksek seviyedeki demir
tuzlar›d›r.
■ Lekeler hafif bir afl›nd›r›c› madde ile
temizlenebilir; kesinlikle klorin bazl›
malzemeler, bulafl›k teli v.s. kullanmay›n.
20
KONTROL PANEL‹N‹N TANITILMASI
A
"AÇMA/KAPATMA" dü¤mesi
H
"PROGRAM SEÇ‹M‹" lambalar›
B
"PROGRAM SEÇ‹M‹" dü¤mesi
I
"TUZ B‹TT‹" lambas›
C
"GEC‹KMEL‹ BAfiLATMA" dü¤mesi
L
D
"START"/"RESET" dü¤mesi
(Bafllat/S›f›rlat) dü¤mesi
"PROGRAM DURUMU" lambalar› /
"GEC‹KMEL‹ BAfiLATMA" süresi
lambalar›
E
M
"SEÇENEKLER" lambalar›
"SUPER ECO" seçene¤i dü¤mesi
F
N
"ACTION PRO" lambalar›
"HEPS‹ B‹R ARADA" ("ALL in 1")
seçene¤i dü¤mesi
O
Programlar›n tan›m›m›
G
"ACTION PRO" dü¤mesi
C‹HAZIN BOYUTLARI
Tezgah plakas› ile
Tezgah plakas›z
60 x 85 x 60
120
59,8 x 82 x 57,3
117
Genifllik x Yükseklik x Derinlik (cm)
Kapak aç›kken derinlik (cm)
TEKN‹K VER‹LER
12
8 kifli
Min. 0,08 - Max. 0,8
EN 50242 bulafl›k yükü
Tava ve bulafl›klarla kapasite
Su besleme bas›nc› (MPa)
Tip etiketine bak›n
Sigorta / Elektrik gücü / Besleme gerilimi
TÜKET‹M (ana programlar)*
Program
Enerji (kWh)
Su (L)
2,04
21
1,50
15
1,01
12
0,73
9
Güç tüketimi sol çal›fl›r modda ve off modunda: 0,10 W / 0,60 W
* Bu de¤erler laboratuvar ortam›nda Avrupa Standartlari EN 50242 ye göre yap›lm›flt›r. (Günlük
kullan›mda farkl›l›k gösterebilir).
YO⁄UN
ÇOK AMAÇLI
EKO
HIZLI 29'
21
PROGRAM SEÇ‹M‹ VE ÖZEL
‹fiLEVLER
■ "BAfiLAT" ("START") dü¤mesine
bas›n (seçilen program›n gösterge ›fl›¤›
yan›p sönmeyi b›rak›r ve aç›k kal›r).
(Program k›lavuzu ile birlikte kullan›n)
■ Kapak kapat›ld›¤›nda, program sesli bir
sinyalden sonra otomatik olarak
çal›flmaya bafllayacakt›r.
"ACTION PRO" dü¤mesi
Program›n çal›flmaya bafllamas›ndan
itibaren 1 dakika ‹ÇER‹S‹NDE,
"PROGRAM SEÇ‹M‹"
dü¤mesine
bas›larak baflka bir program seçilebilir
("ACTION PRO" dü¤mesinin ayar›n›
de¤ifltirmeniz de mümkündür).
Bu dü¤me, bulafl›klar›n kirlilik derecesine
gore y›kama yo¤unlu¤unu ayarlaman›z›
sa¤lar.
Y›kama süresi ve derecesi de¤ifltirilebilir.
(
gösterge ›fl›¤›)’na bast›¤›n›zda y›kama
yo¤unlu¤u artar, (
göserge ›fl›¤›)’na
bast›¤›n›zda y›kama yo¤unlu¤u ve buna
ba¤l› olarak da y›kama süresi azal›r.
Bu dü¤me toplamda 4 ana y›kama
program› olmakla birlikte ayr›ca 8 y›kama
döngüsünü kontrol etmenizi sa¤lar
(toplamda 12 y›kama program›)
ÖNEML‹ NOT
Bulafl›k makinenizin açma dü¤mesine
bast›¤›n›zda en son kullan›lan ayarlar
gösterilir.
Program›n yar›da kesilmesi
Bir program yürütülmekteyken, özellikle de
ana y›kama ve son s›cak durulama
aflamalar› esnas›nda, bulafl›k makinesinin
kapa¤›n›n aç›lmas› önerilmez. Ancak, bir
program
yürütülmekteyken
bulafl›k
makinesinin kapa¤›n›n (örne¤in birkaç
bulafl›k koymak üzere) aç›lmas› durumunda
cihaz otomatik olarak durur.
Bulafl›k makinesinin kapa¤›n› hiçbir
dü¤meye basmaks›z›n kapat›n. Program
kald›¤› yerden yürütülmeye devam
edilecektir.
Program ayarlar›
■ Bulafl›k makinesinin kapa¤›n› aç›n ve
kirli bulafl›klar› içeriye yerlefltirin.
■ "AÇMA/KAPATMA" dü¤mesine bas›n
.
Tüm program gösterge ›fl›klar› yan›p söner.
ÖNEML‹ NOT
Çal›flan
program›,
makinenin
kapa¤›n› açmadan "AÇMA/KAPATMA"
dü¤mesine basarak durdurabilirsiniz.
Bu durumda, program›n kald›¤›
yerden cal›flmaya devam etmesi için
tekrar "AÇMA/KAPATMA" dü¤mesine
bas›n›z.
■ "PROGRAM SEÇ‹M‹" tufluna basarak
program› seçin.
■ E¤er isterseniz
dü¤mesine bas›n.
"ACTION
PRO"
■ E¤er bir özellik seçmek isterseniz,o özelli¤in dü¤mesine bas›n (gösterge ›fl›¤›
yanacakt›r).
Seçenek dü¤meleri kullan›larak,
program›n çal›flmaya bafllamas›ndan
sonra 1 dakika ‹ÇER‹S‹NDE seçim
yap›labilir.
UYARI !
Bulafl›k makinesinin kapa¤›n› kurutma
aflamas›
esnas›nda
açman›z
durumunda duyulan bir sesli uyar›
sinyali kurutma iflleminin henüz
sona
ermedi¤ini hat›rlat›r.
22
Seçenekler dü¤meleri
Çal›flmakta olan bir program›n
de¤ifltirilmesi
"SUPER ECO" dü¤mesi
Bir program› de¤ifltirmek veya iptal etmek
için afla¤›dakileri izleyin:
Bu dü¤me, y›kama s›cakl›¤›n› ve son
durulamadaki kurutma süresini azaltarak,
ortalama %25 zaman ve enerji tasarrufu
sa¤lar (seçilen y›kama döngüsüne
ba¤l› olarak). Kurumufl yemek kal›nt›lar›
bulunmayan bulafl›klar ve tam olarak kuru
olmas› gerekmeyen bulafl›klar için uygundur.
E¤er daha iyi bir kurulama isterseniz,
makinenizin kapa¤›n› y›kama döngüsü
tamamen bittikten sonra yar›m kalacak bir
flekilde aç›k b›rakman›z›, bu sayede do¤al
bir flekilde bulafl›klar›n kurumas›n› tavsiye
ederiz.
■ "SIFIRLAT" ("RESET") dü¤mesini en
az 5 saniye süreyle bas›l› tutun. Program
gösterge ›fl›klar› yanacak ve s›rayla baz›
sesli sinyaller çalacakt›r.
■ Çal›flan bir program› iptal edildi¤inde,
tüm progralar›n gösterge ›fl›klar› yan›p
söner.
■ Bu aflamada yeni bir program seçilebilir.
"HEPS‹ B‹R ARADA" (“ALL in 1”)
dü¤mesi
UYARI !
Yeni bir program› bafllatmadan önce
da¤›t›c› içerisinde hala deterjan olup
olmad›¤›n›n kontrol edilmesi gerekir.
E¤er gerekiyorsa, da¤›t›c›ya deterjan
ilave edin.
Bu dü¤me seçilerek tablet kullan›m›nda
maksimum performans elde edilir.
Bu dü¤meye bas›larak, seçilen y›kama
program› tablet kullan›m›n› maksimum
performansla gerçeklefltirir (ayr›ca, tuz
eksildi uyar›s› lambas› etkinli¤ini yitirmifltir).
Program ifllemleri
Bir program çal›fl›yorken ilgili gösterge lambas›
yan›k kal›r ve 3 adet "PROGRAM DURUMU"
gösterge lambas› ("YIKAMA"
,
"DURULAMA"
ve "KURUTMA"
)
tek tek ve s›rayla yanarak yürütülmekte
olan aflamay› gösterir.
UYARI !
Bir kez seçildikten sonra bu seçenek
daha sonraki programlar için de
geçerli kal›r (lambas› yanar) ve sadece
dü¤meye bir defa daha bas›larak
devreden ç›kart›labilir (iptal edilebilir).
Bulafl›k makinesi çal›fl›yorken elektri¤in
kesilmesi durumunda, seçilmifl olan
program ve elektri¤in program›n hangi
aflamas›nda kesildi¤i özel bir bellekte
saklan›r ve elektrik geri geldi¤inde
program
bu
aflamadan
itibaren
çal›flt›r›l›r.
ÖNEML‹ NOT
Bu seçene¤in seçilmifl olmas›
durumunda,
"HIZLI
YIKAMA"
program›n›n süresi 10 dakika uzat›l›r.
"GEC‹KMEL‹ BAfiLATMA" dü¤mesi
Program›n sona ermesi
Program›n sona ermifl oldu¤unu belirtmek
üzere 30 saniyelik aral›klarla 3 defa bir
sesli uyar› sinyali verilir (e¤er bunun sesi
iptal edilmemiflse).
Di¤er gösterge ›fl›klar› sönerken, program
bitirme gösterge ›fl›¤› yanmaya bafllar.
Bu aflamada y›kanm›fl bulafl›klar makineden
ç›kart›labilir
ve
bulafl›k
makinesi
"AÇMA/KAPATMA" dü¤mesine bas›larak
kapat›labilir yada tekrar kirli bulafl›klar
y›kanmak üzere bulafl›k makinesi içerisine
yerlefltirilebilir.
Bulafl›k makinesinin bafllama zaman› bu
dü¤me ile bafllatma 3, 5 veya 9 saat sonra
gerçeklefltirilecek flekilde geciktirilebilir.
Geciktirilmifl bir bafllatmay› devreye
sokmak için afla¤›dakileri izleyin:
■ "GEC‹KMEL‹ BAfiLATMA" dü¤mesine
bas›n (dü¤meye her bas›ld›¤›nda
cihaz›n çal›flmaya bafllama zaman›
s›ras›yla 3, 6 ve 9 saat geciktirilir ve
ilgili zaman göstergesi lambas› yanar).
23
■ Geri saymay› bafllatmak için, "BAfiLAT"
("START") dü¤mesine bas›n (zaman›
ayarlama gösterge ›fl›¤› yan›p sönerken,
seçilen program›n gösterge ›fl›¤› yanar).
PROGRAM SONU alarm›n›n
sesinin iptal edilmesi
Program sonu sesli alarm›n›n
afla¤›daki gibi iptal edilebilir:
9 saatlik bir geciktirme ayarlanm›flsa, geri
sayma 3 saat sonra 6 saat (6h) göstergesinin
yanmas›yla bafllar ve 6 saat sonra da
3 saat (3h) göstergesi yanar.
sesi
ÖNEML‹ NOT
Bu prosedür bafllat›lmadan önce
bulafl›k
makinesi
MUTLAKA
kapat›lmal›d›r.
Geri sayman›n sonundaki 3 saat sona
erdi¤inde, 3 saat (3h) göstergesinin yan›p
sönmesi durur ve bu lamba y›kama
aflamas›n› göstermek üzere yan›k kal›rken
program otomatik olarak çal›flmaya bafllar.
1. "PROGRAM SEÇ‹M‹" dü¤mesine bas›n
ve ayn› zamanda bulafl›k makinesini
"AÇMA/KAPATMA" dü¤mesine basarak
kapat›n (k›sa bir sinyal sesi ç›kacakt›r).
Geri sayma sona ermeden, yani program
henüz bafllamadan, gecikmeli bafllatmay›
de¤ifltirmek veya iptal etmek ve di¤er bir
program› seçmek yada seçenekler dü¤mesi
ile bir seçene¤i seçmek veya seçilmifl bir
seçene¤i iptal etmek afla¤›daki ifllemleri
gerçeklefltirerek mümkündür:
2. "PROGRAM SEÇ‹M‹" dü¤mesine en az
15 saniye bas›l› tutun (bu sure içinde 2
sinyal sesi duyulacak).
■ "SIFIRLAT" ("RESET") dü¤mesini en
az 5 saniye süreyle bas›l› tutun.
Program gösterge ›fl›klar› yanacak ve
s›rayla baz› sesli sinyaller çalacakt›r.
3. Ikinci sinyal sesi duyuldu¤unda,
dü¤meye
basmay›
b›rak›n.
(3
"PROGRAM SEÇ‹M‹" gösterge lambas›
yanacakt›r.).
■ Gecikmeli bafllatma ve seçilen program
iptal olur.
Program gösterge ›fl›klar› yan›p söner.
4. Ayn› dü¤meye tekrar bas›n: 3 gösterge
lambas› (alarm›n aç›ld›¤›n› göstermek
için yanan) yanacakt›r (alarm›n
kapand›¤›n› göstermek için).
■ Baflka bir geciktirilmifl bafllatma süresi
ayarlamak
için
"GEC‹KMEL‹
BAfiLATMA" dü¤mesine bas›n (ilgili
gösterge lambas› yanar).
5. Yeni
ayarlar›
onaylamak
için
"AÇMA/KAPATMA" dü¤mesine basarak
bulafl›k makinesini kapat›n.
■ Geciktirilmifl bafllatma ayar› de¤ifltirildikten
veya iptal edildikten yada yeni bir
seçenek seçimi yap›ld›ktan veya seçilmifl
olan bir seçenek iptal edildikten sonra
yeni bir program seçilebilir.
Alarm› tekrar çal›flt›rmak
prosedürü uygulay›n.
24
için,
ayn›
En son kullan›lan program
haf›zas›
Ar›za sinyalleri
Bir program yürütülmekteyken hatalar›n
veya ar›zalar›n ortaya ç›kmas› durumunda
seçilmifl olan programa iliflkin gösterge
lambas› h›zl› aral›klarla yan›p sönmeye
bafllar. Bu durumda bulafl›k makinesini
"AÇMA/KAPATMA" dü¤mesine basarak
kapat›n.
En son kullan›lan program haf›zas›,
afla¤›daki gibi etkindir:
ÖNEML‹ NOT
Bu prosedür bafllat›lmadan önce
bulafl›k
makinesi
MUTLAKA
kapat›lmal›d›r.
Su girifli muslu¤unu aç›k oldu¤undan,
boflaltma (gider) hortumunun bükülmemifl
oldu¤undan ve sifonun yada filtrelerin
t›kanmam›fl oldu¤undan emin olacak
flekilde kontrol ettikten sonra seçilmifl
olan program› tekrar çal›flt›r›n.
1. "PROGRAM SEÇ‹M‹" dü¤mesine bas›n
ve ayn› zamanda bulafl›k makinesini
"AÇMA/KAPATMA" dü¤mesine basarak
kapat›n (k›sa bir sinyal sesi ç›kacakt›r)
Ola¤an d›fl› durumun devam etmesi halinde
Müflteri Servisi Departman›'na baflvurun.
2. "PROGRAM SEÇ‹M‹" dü¤mesine en az
30 saniye bas›l› tutun (bu süre içerisinde,
3 adet sinyal sesi duyulur).
ÖNEML‹ NOT
Bu bulafl›k makinesi, bir sorunun
ortaya ç›kmas› durumunda cihaz
içerisinde kalan fazla suyu otomatik
olarak boflaltan bir taflma önleyici
güvenlik düzene¤i ile donat›lm›flt›r.
3. Dü¤meye
basmay›
b›rakt›¤›n›zda
ÜÇÜNCÜ sinyal sesi duyulur (tüm
gösterge ›fl›klar› yan›p söner).
4. Tekrar ayn› dü¤meye bas›n: yan›p
sönen gösterge ›fl›¤› (haf›za d›fl›) yan›p
sönecek ve (ilgili haf›za) kalacakt›r.
UYARI !
Taflma önleyici güvenlik düzene¤inin
düzgün çal›flmas›n› sa¤lamak için
bulafl›k
makinesinin
çal›fl›r
durumdayken hareket ettirilmemesini
veya e¤ilmemesini öneririz. Ancak,
bulafl›k makinesi çal›fl›yorken bunun
e¤ilmesi veya hareket ettirilmesinin
kaç›n›lmaz olmas› durumunda lütfen
y›kama aflamas›n›n tamamlanm›fl
oldu¤undan ve bulafl›k makinesi
içerisinde su kalmam›fl oldu¤undan
emin olun.
5. Yeni
ayarlar›
onaylamak
için
"AÇMA/KAPATMA" dü¤mesine basarak
bulafl›k makinesini kapat›n.
Haf›zay› devre d›fl› b›rakmak için ayn›
prosedürü izleyin.
25
PROGRAM KILAVUZU
Ön y›kama ile y›kama
Ön y›kamal› y›kama programlar› için, makinenin do¤rudan içine ilave (en fazla 10gr) deterjan
eklemenizi tavsiye ederiz.
Program
Aç›klamalar
Hygiene+
75°C
Bulafl›klar› ve bebek biberonlar›n› (a¤›r lekeli
bulafl›klar da) y›kayan ve sterilize eden
antibakteriyel özellikli programd›r.
YO⁄UN
75°C
Günde bir defa çok kirli tencereleri ve bütün gün
boyunca y›kanmay› beklemifl olan di¤er
bulafl›klar› y›kamak için uygun programd›r.
Chef
65°C
Çok kirli bulafl›klar› y›kayan h›zl› programd›r.
Aile
70°C
Günlük y›kama program›d›r. 2 final durulama üst
düzeyde hijyen ve temizlik sa¤lar.
ÇOK AMAÇLI
60°C
Günde bir defa normal kirlilikteki tencereleri ve
bütün gün boyunca y›kanmay› beklemifl olan di¤er
bulafl›klar› y›kamak için uygun programd›r.
Günlük
55°C
Normal kirlilikteki ve günlük bulafl›klar› y›kama
için kullan›lan h›zl› programd›r.
Eko+
55°C
Normal kirlilikteki bulafl›klar› enzim içeren
deterjanlarla y›kanan orta s›cakl›k program›d›r.
EKO
45°C
Normal kirlilikteki bulafl›klar için Program. (Bu tip
bulafl›klar için elektrik ve su sarfiyatlar› özel olarak
ayarlanm›fl en efektif programd›r).
Bu program EN 50242 ile standartlaflt›r›lm›flt›r.
Kristaller
45°C
Nazik tabak, cam bardaklar ve ayr›ca tencere
harici az kirli bulafl›klar içindir.
A S›n›f› 59'
Çok kirli ve yemekten hemen sonra y›kanacak
bulafl›klar için (en fazla 8 kiflilik bulafl›k) uygun bir
programd›r.
Bu program A SINIFI YIKAMA gerçeklefltirir.
Yemekten hemen sonra y›kanan bulafl›klar için
h›zl› y›kama program›d›r. 4/6 kiflilik bulafl›¤›n
y›kanmas›na uygundur.
y›kama 65°C
HIZLI 29'
50°C
Ön y›kama
Bulafl›k makinesi içerisinde beklemifl bulafl›klar›n
makine dolana kadar so¤uk su ile k›sa ön
y›kamas›n› yapmak için kullan›lan bir programd›r.
26
N/A = SEÇENEK KULLANILAMAZ
"HEPS‹ B‹R ARADA"
("ALL in 1") dü¤mesi
"SUPER ECO"
dü¤mesi
Kullan›labilecek özel
ifllev dü¤meleri
"GEC‹KMEL‹
BAfiLATMA" dü¤mesi
Parlat›c› ile s›cak
durulama
‹kinci so¤uk durulama
‹lk so¤uk durulama
Ana y›kama
So¤uk ön y›kama
S›cak ön y›kama
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
So¤uk su ile (15°C)
(Tolerans: ± %10)
Ortalama
program
süresi
(dakika)
Program›n içeri¤i
Tuz kab›n›n kontrol
edilmesi
Parlat›c› da¤›t›c›s›n›n
kontrol edilmesi
Filtreyi temizleme
Y›kama için deterjan
Suda tutma için
deterjan (Ön y›kama)
Kontrol listesi
75°C
140 EVET EVET EVET
75°C
135 EVET EVET EVET
65°C
85 EVET EVET EVET
70°C
125 EVET EVET EVET
60°C
120 EVET EVET EVET
55°C
80 EVET EVET EVET
55°C
190 EVET EVET EVET
45°C
170 EVET EVET EVET
45°C
85 EVET EVET EVET
65°C
59 EVET EVET EVET
50°C
29 EVET N/A
5
27
EVET N/A
EVET
ÖNEMS‹Z ARIZALARIN SAPTANMASI
Bulafl›k makinesinin çal›flmamas› durumunda, Yetkili servis'e baflvurmadan önce
afla¤›daki kontrolleri yap›n:
AR‹ZA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Makine hiçbir tepki vermiyor.
Makine su çekmiyor.
Cihaz suyu boflaltam›yor.
Makine sürekli su boflalt›yor.
Püskürtme kollar›n›n dönüflü
duyulmuyor.
Göstergesiz elektronik
modellerde: bir veya daha
fazla say›da LED lamba h›zl›
aral›klarla yan›p sönüyor.
NEDENI
ÇÖZÜM
Cihaz›n fifli elektrik prizine
tak›lmam›flt›r.
Elektrik fiflini prize tak›n.
AÇMA/KAPATMA (O/I) dü¤mesine
bas›lmam›flt›r.
Dü¤meye bas›n.
Bulafl›k makinesinin kapa¤› aç›kt›r.
Kapa¤› kapat›n.
Cihaza gelen elektrik beslemesi
kesilmifltir.
Fifl üzerindeki sigortay› ve elektrik
beslemesini kontrol edin.
1 numaral› ar›zan›n nedenlerine
bak›n.
Su girifli muslu¤u kapal›d›r.
Kontrol edin.
Program seçicisi do¤ru konumunda
de¤ildir.
Program seçicisini do¤ru konumuna
getirin.
Su girifl hortumu bükülmüfltür.
Hortumdaki bükülmeleri giderin.
Girifl hortumunun filtresi do¤ru
ba¤lanmam›flt›r.
Hortumun ucundaki filtreyi
temizleyin.
Filtre kirlenmifltir.
Filtreyi temizleyin.
Ç›k›fl hortumu bükülmüfltür.
Ç›k›fl hortumunu düzeltin.
Ç›k›fl hortumunun ba¤lant›s› do¤ru
ba¤lanmam›flt›r.
Ç›k›fl hortumunun nas›l ba¤la
naca¤›na iliflkin talimatlar›
dikkatli bir flekilde uygulay›n.
Duvardaki ç›k›fl ba¤lant›s› yukar›ya
de¤il afla¤›ya bakmaktad›r.
Yetkin bir teknisyen ça¤›r›n.
Ç›k›fl hortumunun konumu çok
düflük seviyededir.
Ç›k›fl hortumunu zeminden en az
40 cm. yükse¤e ç›kart›n.
Afl›r› miktarda deterjan konulmufltur.
Deterjan miktar›n› azalt›n
Uygun türde deterjan kullan›n.
Bir bulafl›k kolun dönmesini
engellemektedir.
Bulafl›klar› kontrol edin.
Plaka (düz) ve bardak filtreler çok
kirlenmifltir.
Düz filtreyi ve bardak filtreyi
temizleyin.
Su girifli muslu¤u kapal›d›r.
Bulafl›k makinesini kapat›n.
Muslu¤u aç›n.
Program› tekrar bafllat›n.
28
Muslu¤u aç›n.
AR‹ZA
NEDENI
ÇÖZÜM
5 numaral› ar›zan›n nedenlerine
bak›n.
Tencerelerin dipleri iyi y›kanm›yor.
Kontrol edin.
Tencerelerin kenarlar› iyi y›kanm›yor.
Tencerelerin konumunu de¤ifltirin.
Püskürtme kollar› k›smen t›kanm›flt›r.
Halka somunlar› saat ibreleri yönünde
çevirerek püskürtme kollar›n› söküp
musluk alt›nda y›kay›n.
Bulafl›klar düzgün yerlefltirilmemifltir.
Bulafl›klar› birbirlerine çok yak›n
yerlefltirmeyin.
Ç›k›fl hortumunun ucu su
içerisindedir.
Ç›k›fl hortumunun ucu d›flar› akan
suya temas etmemelidir.
Yanl›fl miktarda deterjan kullan›lm›flt›r;
deterjan bayatt›r veya sertleflmifltir.
Deterjan miktar›n› bulafl›klar›n kirlilik
derecesine ba¤l› olarak art›r›n ve
deterjan› de¤ifltirin.
Y›kama program› olarak tam uygun
bir program seçilmemifltir.
Daha güçlü bir program seçin.
Alt sepetteki bulafl›klar y›kanmam›flt›r.
Yar›m yük dü¤mesine bas›n.
8. Deterjan da¤›t›lm›yor veya
k›sman da¤›t›l›yor.
Çatal/kafl›k/b›çaklar, tabaklar, tencereler
v.s. deterjan da¤›t›c›s›n›n aç›lmas›n›
engelliyor.
Bulafl›klar› da¤›t›c›y› engellemeyecek
flekilde yerlefltirin.
9. Bulafl›klar üzerinde beyaz
lekeler olufluyor.
Su çok serttir.
7. Yerlefltirilen bulafl›klar sadece
k›sman y›kan›yor.
‹çerisinde yan›k yiyecek kal›nt›lar›
bulunan tencere ve tavalar›n
makineye konulmadan önce su
içerisinde bekletilmesi gerekir.
Tuz ve parlat›c› seviyesini kontrol
edin ve kullan›m miktar›n› ayarlay›n.
Ar›za tekrar ortaya ç›karsa, Yetkili
Servis ile temas kurun.
Bulafl›klar birbirlerine çarp›yor.
Sepet içerisindeki bulafl›klar›n
yerleflimini tekrar kontrol edin.
Döner kol bulafl›klara çarp›yor.
Bulafl›klar›n yerleflimini tekrar kontrol
edin.
Uygun havaland›rma yoktur.
Bulafl›klar›n do¤al flekilde kurumas›
için y›kama program› sona erdi¤inde
bulafl›k makinesinin kapa¤›n› aral›k
b›rak›n.
Parlat›c› bitmifltir.
Parlat›c› da¤›t›c›s›na parlat›c› ilave
edin.
10. Y›kama esnas›nda gürültü
oluyor.
11. Bulafl›klar tamamen
kurumuyor.
Not: Yukar›daki durumlardan birinin ortaya ç›kmas› ve makinenin iyi bir y›kama performans› göstermemesi
durumunda, yiyecek kal›nt›lar›n›n bulafl›klardan elle ç›kart›lmas› gerekir, çünkü son kurutma aflamas› yiyecek
kal›nt›lar›n› iyice sertlefltirdi¤inden bunlar bulafl›k makinesi içinde ikinci bir defa y›kanarak ç›kart›lamaz.
Ar›za durumunun devam etmesi halinde bulafl›k makinesinin seri numaras›n› bildirerek Yetkili Servis ile
temas kurun. Cihaz›n seri numaras› bulafl›k makinesi kapa¤›n›n iç taraf›n›n üzerinde yer alan tip etiketinde
ve garanti belgesinde bulunabilir. Bu bilgiler daha etkin eylemlerin h›zl› bir flekilde uygulanabilmesine olanak
sa¤lar.
Üretici bu kullanma k›lavuzundaki yaz›m hatalar›ndan dolay› herhangi bir sorumluluk üstlenmez.
Ayr›ca üretici kendi cihaz modelleri üzerinde temel karakteristikleri de¤ifltirmeksizin gerekli
de¤ifliklikleri yapma hakk›n› sakl› tutar.
29
12.12 - 41901028
TR
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising