Hoover | HDI 3T62 | Hoover HDI 3T62 User guide

Hoover HDI 3T62 User guide
TR
Kullanma K›lavuzu
®
HDI 3T62
BULAfiIK MAK‹NES‹
‹Ç‹NDEK‹LER
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
Genel güvenlik kurallar›
Su ba¤lant›s›
Tuzun doldurulmas›
Üst sepetin ayarlanmas›
Bulafl›klar›n yerlefltirilmesi
Test laboratuarlar› için bilgiler
Deterjan›n doldurulmas›
Deterjan türleri
Parlat›c›n›n doldurulmas›
Filtrelerin temizlenmesi
Baz› pratik ipuçlar›
Cihaz›n rutin temizli¤i ve bak›m›
Kontrol panelinin tan›t›lmas›
Teknik veriler
Program seçimi ve özel ifllevler
Su taflmasini önleyici sistem
Program k›lavuzu
Yumuflat›c› bölümü
Önemsiz ar›zalar›n saptanmas›
4
7
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
20
21
25
26
28
29
fiekil A
5
1
4
2
3
Lütfen bu kullanma k›lavuzunu dikkatli bir flekilde okuyun, çünkü bu k›lavuzda bulafl›k
makinenizin montaj›, kullan›m› ve bak›m›n›n güvenli bir flekilde gerçeklefltirilebilmesi
için önemli bilgilerin yan› s›ra cihaz›n›zdan en iyi flekilde yararlanabilmenizi sa¤layacak
faydal› ipuçlar› da yer almaktad›r.
Bu kullanma k›lavuzunu ileride baflvurmak üzere güvenli bir yerde saklay›n.
3
veya tecrübesiz ve bilgisiz kifliler
taraf›ndan kullan›labilir.
Çocuklar cihazla oynamamal›d›r.
Temizlik ve kullan›c› bak›mlar›
denetlenmedikleri sürece çocuklar
taraf›ndan yap›lmayacakt›r.
GENEL GÜVENL‹K
KURALLARI
■ Bu cihazlar evde ve afla¤›da
örneklenen benzer uygulamalarda
kullan›lmak için tasarlanm›flt›r:
- Ma¤aza, ofis ve di¤er çal›flma
ortamlar› ve personel mutfaklar›;
■ Çocuklar makineyle oynamamalar›n›
sa¤lamak için gözetim alt›nda
tutulmal›d›r.
- Çiftlik evleri;
- Otel, motel ve di¤er konaklama
mekanlar›nda müflteriler taraf›ndan;
■ 3 yafl›ndan küçük çocuklar
gözetim alt›nda olmadan ürünün
yak›n›nda bulunmamal›d›r.
- Pansiyon tipi mekanlarda.
Bu cihaz›n ev ortam› veya tipik
ev iflleri d›fl›nda kullan›m› (örn.
uzman veya e¤itimli kullan›c›lar
taraf›ndan ticari kullan›m) yukar›daki
uygulamalara dahil edilmez.
Cihaz›n bu talimatlarla tutars›z
bir flekilde kullan›lmas› cihaz›n
ömrünü k›saltabilir ve üretici
garantisinin geçersiz olmas›na
neden olabilir.
Ev ve benzeri kullan›m
amac›yla örtüflmeyen (ev veya
ev tipi bir mekanda bile olsa)
kullan›m dolay›s›yla cihazda
meydana gelebilecek herhangi
bir hasar veya di¤er hasarlar
yasalarca izin verildi¤i kadar›yla
üretici taraf›ndan hiçbir flekilde
kabul edilmeyecektir.
■ Cihaz›n elektrik kablosunun
de¤ifltirilmesinin
gerekmesi
durumunda, Sat›fl Sonras›
Servis Merkezi'ni aray›n.
■ Cihaz su flebekesine yeni bir
hortum tak›m› ile ba¤lanmal›d›r.
Eski
hortumlar
tekrar
kullan›lmamal›d›r.
■ Suyun bas›nc› 0.08 MPa ile 0.8
MPa aras›nda olmal›d›r.
■ Cihaz›n hal› kapl› bir zemin
üzerine konulmas› durumunda
cihaz›n
alt havaland›rma
deliklerinin t›kanmad›¤›ndan
emin olunmal›d›r.
■ Bu cihaz, güvenli kullan›m›yla ilgili
kendilerine denetim veya gerekli
talimat verilmesi ve cihazla ilgili
riskleri anlamalar› kofluluyla 8 yafl
ve üzeri çocuklarla fiziksel, duyusal
veya zihinsel yeterlilikleri düflük
■ Kurulum sonras›nda, makineyi
yerlefltirirken fifli eriflilebilir bir
yerde tutun.
4
■ Maksimum bulafl›k kapasitesi için,
‘TEKN‹K VER‹LER’ tablosundaki
yükleme kapasitesini göz önünde
bulundurun.
■ Cihaz›n fiflini prizden elektrik
kablosundan veya makinenin
kendisini
tutup
çekerek
ç›kartmay›n.
UYARI!
B›çaklar ve di¤er keskin uçlu
mutfak aletleri sepet içerisine
uçlar›
afla¤›ya
bakacak
flekilde veya yatay olarak
konulmal›d›r.
■ Cihaz› ya¤mur, günefl v.s. gibi
etkilere maruz b›rakmay›n.
■ Bulafl›k makinesinin aç›k
kapa¤› üzerine yaslanmay›n
veya kapa¤›n üzerine oturmay›n.
Aksi takdirde cihaz devrilebilir.
■ Potansiyel bir tehlike (özellikle
tak›l›p
düflme
tehlikesi)
yaratabilece¤inden
cihaz›n
kapa¤›n›
aç›k
konumda
b›rakmay›n.
■ Bulafl›k makinesi normal
mutfak aletlerinin y›kanmas›
için tasarlanm›flt›r.
Petrol, boya, çelik veya demir
kal›nt›lar›, korozyona neden
olan kimyasallar, asitler veya
alkali maddeler ile kirlenmifl
olan nesneler bulafl›k makinesinde
y›kanmamal›d›r.
■ Ürünün fifline bakmak için, lütfen
üreticinin web sitesine bak›n.
Güvenlik talimatlar›
■ Evinizin su tesisat›na bir su
yumuflatma cihaz›n›n monte
edilmifl olmas› durumunda
bulafl›k
makinesine
tuz
koyman›za gerek kalmaz.
■ Elektrik tesisat›n›n toprakland›¤›ndan
emin olun. Aksi halde, profesyonel
yard›m al›n.
Üretici, cihaz›n topraklanmamas›ndan dolay› ortaya
ç›kabilecek
hasarlardan
dolay› herhangi bir dorumluluk
üstlenmez.
■ Cihaz›n ar›zalanmas› veya
art›k düzgün çal›flmamas›
durumunda,
su
girifli
muslu¤unu kapat›n ve cihaz›
kurcalamay›n. Cihaz sadece
yetkili
servis taraf›ndan
tamir edilmelidir ve sadece
orijinal
yedek
parçalar
kullan›lmal›d›r. Yukar›dakilere
uyulmamas›
durumunda
cihaz›n güvenli¤ine iliflkin ciddi
sonuçlar ortaya ç›kabilir.
■ Bulafl›k makinesinin elektrik
kablolar›n›
ezmemesini
sa¤lay›n.
■ Genel bir ilke olarak bu cihaz
ile adaptörlerin, çoklu prizlerin
ve
uzatma
kablolar›n›n
kullan›lmas› önerilmez.
5
iflareti ile bu cihaz›n, Avrupa
direktiflerine uygunlu¤unun ve
yasa taraf›ndan belirlenmifl
güvenlik, sa¤l›k ve çevresel
gerekliliklerin yerine getirilmesinin
bize ait oldu¤unu kabul ediyoruz.
■ Ürünün ambalaj›n› ç›kard›ktan
sonra ürünün yerini de¤ifltirmek
isterseniz, makinenin kapa¤›ndan
tutarak tafl›maya veya kald›rmaya
çal›flmay›n. Kapa¤›n› biraz aral›k
b›rakarak ve makineyi üstten
tutarak kald›r›n.
■ Ankastre ürünlerin montaj› için,
k›lavuzun yer alan MONTAJ
k›sm›na baflvurun.
6
SU BA⁄LANTISI
IÖNEML‹ NOT
Cihaz su flebekesine yeni bir hortum
tak›m› ile ba¤lanmal›d›r. Eski
hortumlar tekrar kullan›lmamal›d›r.
1
■ Girifl ve boflaltma hortumlar› cihaz›n
solundan veya sa¤›ndan ç›kacak
flekilde yöneltilebilir.
ÖNEML‹ NOT
Bulafl›k makinesi so¤uk suya veya
60°C'den daha s›cak olmamak
koflulu ile s›cak suya ba¤lanabilir.
■ Suyun bas›nc› 0.08 MPa ile 0.8 MPa
aras›nda olmal›d›r.
2
■ Cihaz›n su girifli hortumu cihaz
kullan›lmad›¤› zamanlarda kapat›labilecek
bir muslu¤a ba¤lanmal›d›r (fiekil 1 B).
■ Bulafl›k makinesi 3/4" (üç çeyreklik) bir
ba¤lant›ya sahiptir (fiekil 2).
■ "A" girifl hortumunu uygun flekilde
s›k›ld›¤›ndan emin olacak flekilde üç
çeyreklik (3/4") bir ba¤lant› eki
kullanarak "B" muslu¤una tak›n.
■ E¤er gerekiyorsa, girifl hortumu 2.5 m'ye
kadar uzat›labilir. Uzatma hortumu Sat›fl
Sonras› Servis Merkezi'nden temin
edilebilir.
■ Bulafl›k makinesinin yeni tesisat
borular›na ya da uzun süredir
kullan›lmayan borulara ba¤lanmas›
durumunda, girifl hortumunu ba¤lamadan
önce musluktan birkaç dakika bofla su
ak›t›n. Bu flekilde kum veya pas
kal›nt›lar›n›n su girifli filtresini t›kamas›
önlenmifl olur.
7
■ Ç›k›fl hortumu kancas›ndan lavabonun
kenar›na tak›labilir, ancak, cihaz
çal›fl›rken suyun sifon etkisi ile tekrar
makinenin
içerisine
emilmesinin
önlenebilmesi için, hortumun ucu suya
bat›r›lmamal›d›r (fiekil 4Y).
Ç›k›fl (Boflaltma) hortumunun
ba¤lanmas
■ Ç›k›fl hortumu, suyu k›vr›mlar› olmayan
bir sert gider borusu içerisine
boflalt›lacak
flekilde
tak›lmal›d›r
(fiekil 4).
■ Cihaz›n bir çal›flma tezgah›n›n alt›na
monte edilmesi durumunda, tezgah›n
alt›nda mümkün olan en yüksek
seviyedeki bir konuma (U-fleklindeki)
hortum ask›s› tak›lmal›d›r (fiekil 4Z).
■ Gider borusu zemin seviyesinin en az
40 cm kadar üzerinde bulunmal› ve en
az 4 cm'lik bir iç çapa sahip olmal›d›r.
■ Girifl ve ç›k›fl hortumlar›nda herhangi bir
k›vr›lma olmad›¤›ndan emin olacak
flekilde hortumlar› kontrol edin.
■ Koku önleyici bir hava kapan› tak›lmas›
önerilir (fiekil 4X).
■ E¤er gerekiyorsa, ç›k›fl hortumu,
zeminden en fazla 85 cm'lik bir
yüksekli¤i
koruyacak
flekilde
konumland›r›lm›fl olmas› kofluluyla,
2.5 m'ye kadar uzat›labilir. Uzatma
hortumu
Sat›fl
Sonras›
Servis
Merkezi'nden temin edilebilir.
4
8
TUZUN DOLDURULMASI
■ Tuz da¤›t›c›s›n›n kapasitesi 1.5 ile 1.8
kg aras›ndad›r ve cihaz›n verimli kullan›labilmesi için, su yumuflat›c›s› sisteminin ayar›na ba¤l› olarak, zaman
zaman tuz kab›na tuz doldurulmas›
gereklidir.
■ Y›kanm›fl bulafl›klar üzerinde beyaz
lekeler görülmesi genellikle tuz ilave
edilmesi gerekti¤inin önemli bir
göstergesidir.
■ Cihaz›n alt taraf›nda yumuflat›c›n›n
ar›tma ifllemi yapabilmesi için kullan›lan
bir tuz kab› yer al›r.
ÖNEML‹ NOT
(Sadece ilk kullan›m için geçerlidir)
Cihaz ilk defa kullan›laca¤›nda, tuz
kab›n› tamamen doldurduktan sonra,
kaptaki su taflana kadar tuz kab›na
su ilave edilmelidir.
■ Sadece
bulafl›k
makinelerinde
kullan›lmak üzere üretilmifl olan bir
tuzun kullan›lmas› önemlidir.
Di¤er tipteki tuzlar, zamanla yumuflat›c›
performans›n›
etkileyebilecek
ve
bozabilecek
suda
çözünmeyen
parçac›klar içerir.
■ Tuz ilave etmek için cihaz›n alt
k›sm›nda yer alan tuz kab›n›n vidal›
kapa¤›n› aç›n ve kab› doldurun.
■ Bu ifllem esnas›nda az bir miktar su
taflar; ancak buna ra¤men kap
tamamen dolana kadar tuz dökmeye
devam edin. Kap doldu¤unda, tuz
kal›nt›lar›n› temizleyin ve kab›n
kapa¤›n› yerine takarak s›k›n.
ÖNEML‹ NOT
Tuzu doldurduktan sonra, tam bir
y›kama program veya bir ÖN
YIKAMA program çal›flt›rman›z
gerekir.
9
ÜST SEPET‹N
AYARLANMASI
1
Genellikle 29 cm ile 32,5 cm aras›ndaki
tabaklar kullan›l›yorsa, bunlar, üst sepet üst
konumuna tak›l›p afla¤›daki prosedür
izlenerek alt sepete yerlefltirilmelidir:
1. Üst sepeti çekerek d›flar› ç›kart›n;
2. Sepeti iki yan›ndan kavrayarak yukar›
kald›r›n (fiekil 1).
2
Art›k çaplar› 20 cm'nin üzerindeki bulafl›klar
üst sepete konulamaz ve sepet üst
konumundayken ayarlanabilir destekler
kullan›lamaz.
b
a
b
SEPET‹N ALT KONUMUNA
AYARLANMASI:
1. Sepeti her iki yan›ndan kavray›n ve
hafifçe yukar› kald›r›n (fiekil 2a);
2. Daha sonra sepeti yavaflça do¤ru
konumuna oturacak flekilde serbest
b›rak›n (fiekil 2b).
3
NOT: H‹ÇB‹R ZAMAN SEPET‹ SADECE
TEK B‹R YANINDAN KALDIRMAYIN
YADA AfiA⁄I ‹ND‹RMEY‹N (fiekil 3).
Dikkat:
Sepetin üzerinde
ayarlanmas› önerilir.
bulafl›klar
a
yokken
10
Standart bir günlük bulafl›k fiekil 1, fiekil 2
ve fiekil 3'de temsil edilmifltir.
BULAfiIKLARIN
YERLEfiT‹R‹LMES‹
Üst sepet (fiekil 1)
A = çukur tabaklar
B = yemek tabaklar› (düz tabaklar)
C = tatl› tabaklar›
D = sos kaseleri
E = kupalar
F = bardaklar
Üst sepetin kullan›lmas›
■ Üst sepet üste do¤ru ve alta do¤ru
olmak üzere 4 konumda düzenlenebilen
sepetin yanlar›na as›lm›fl hareketli
raflarla birlikte sa¤lan›r.
■ Alt konumda (A-A1) raflar çay ve kahve
kupalar› ve mutfak b›çaklar› ve kepçeler
için kullan›labilir. Kulplu tabaklar raflar›n
uçlar›na güvenli bir flekilde as›labilir.
A
1
A1
B
■ Üst konumdaki (B-B1) raflar akflam
yeme¤i tabaklar›n›n ve çorba kaplar›n›n
yerlefltirilmesini
sa¤lar.
Tabaklar,
tabaklar›n arka yüzü bulafl›k makinesinin
arkas›na bakacak flekilde dikey olarak
ve her bir tabak aras›nda suyun rahatça
akabilece¤i bir mesafe b›rak›larak
yerlefltirilmesi gerekir.
B
D
F
Üst sepet (fiekil 2)
A = çukur tabaklar
B = yemek tabaklar› (düz tabaklar)
C = tatl› tabaklar›
D = sos kaseleri
E = kupalar
F = sapl› bardaklar (kadehler)
G = bardaklar
H = çatal/kafl›k /b›çak sepeti
B1
■ Büyük tabaklar›n (çaplar› yaklafl›k 26 cm
veya üzerinde olan tabaklar) cihaz›n
arkas›na do¤ru biraz e¤imli konulmas›
sepetin cihaz içerisine itilmesini
kolaylaflt›r›r.
2
B
■ Salata çanaklar› ve plastik çanaklar üst
sepete de yerlefltirilebilir.
Bunlar›n püskürtülen suyun tazyiki ile
devrilmemeleri için yerlerine iyice
oturtulmas› önerilir.
■ Üst sepet kullan›mda maksimum
esneklik
sunabilmek
üzere
tasarlanm›flt›r ve üst sepete iki s›ra
halinde 24 adede kadar tabak, befl s›ra
halinde yada kar›fl›k olarak 30 adede
kadar bardak yerlefltirilebilir.
E
C
A
A
H
11
C
D F
E
F
G
Üst sepet (fiekil 3)
A = bardak
B = sos taba¤›
C = kupa
D = küçük çanak
E = orta boy çanak
F = büyük çanak
G = tatl› taba¤›
H = servis kafl›¤›
I = kepçe
L = çatal/kafl›k/b›çaklar
3
- "C" KONUMU: ortalaman›n üzerindeki
büyüklükte düz tabaklar ve/veya standart
olmayan flekildeki (kare, alt›gen, oval,
pizza tabaklar› v.s.) tabaklar içindir.
4
B
I
L
A
F
C
- "B" KONUMU: standart boyutta olmas›na
karfl›n özel bir flekle sahip olan bulafl›klar
(çok derin çanaklar, kare fleklindeki
kaplar veya kenarlar› olmayan bulafl›klar
v.s.) içindir.
G
C D
E
C
B
5
C
A
H
A
H
■ Küçük tabaklar ve örne¤in tatl›lar için
kullan›lan tabaklar, fiekil 6'de gösterildi¤i
gibi destek raf› d›flar› konumundayken
("B") alt sepete yerlefltirilmelidir. Normal
veya büyük tabaklar›n yerlefltirilmesi için
destek raf› ("A") konumunda olmal›d›r.
Alt sepetin kullan›lmas
■ Tencereler, f›r›n kaplar›, büyük çorba
kaseleri, salata çanaklar›, kapaklar, servis tabaklar›, düz tabaklar, çukur tabaklar
ve kepçeler alt sepete yerlefltirilebilir.
6
■ Çatal/kafl›k /b›çaklar› saplar› yukar›ya
gelecek flekilde kulplar› da bulunan plastik
çatal/kafl›k
/bݍak
sepetine
yerlefltirin.
■ Çatal/kafl›k /b›çak sepetini içindeki
bulafl›klar›n döner kollar› engellemeyece¤inden emin olacak flekilde alt sepete
koyun (fiekil 7 ve fiekil 8).
A
■ Alt sepette ayarlanabilir bir merkez raf
bulunmaktad›r (fiekil 4 ve fiekil 5).
Bunun sayesinde, bulafl›klar›n boyutlar›
ve/veya flekilleri standart olmasa dahi
dengeli ve optimum bir yerlefltirme
gerçeklefltirilebilir.
B
UYARI !
Küçük tabaklar›n sepete destek raf›
yanl›fl konumdayken yerlefltirilmesi
durumunda, tabaklar alt püskürtme
koluna dokunarak bunun dönmesini
engeller.
- "A" KONUMU: standart bir bulafl›k veya
tavalar, salata keseleri ve benzeri
bulafl›klar içermeyen bulafl›klar içindir.
12
Standart bir günlük bulafl›k fiekil 7 ve
fiekil 8'da temsil edilmifltir.
Lütfen en iyi y›kama sonuçlar›n› elde
edebilmek için bulafl›k makinesini makul
ölçüde doldurun.
Alt sepet (fiekil 7)
A = orta büyüklükte tencere
B = büyük tencere
C = tava
D = büyük çorba kasesi, servis tabaklar›
E = çatal/kafl›k/b›çaklar
F = f›r›n kaplar›
G = orta büyülükte çanak
H = küçük çanak
ÖNEML‹ NOT
Alt
sepette,
sepetin
özellikle
tamamen yüklendi¤inde, güvenli bir
flekilde d›flar› çekilmesi için, bir
güvenli-durdurma mekanizmas› mevcuttur.
Tuz koymak, filtreyi temizlemek ve
rutin bak›m için sepetin tamamen
d›flar› çekilmesi gereklidir.
7
B
A
F
G
TEST LABORATUARLARI ‹Ç‹N
B‹LG‹LER
C
Lütfen karfl›laflt›rma testi ve gürültü
düzeyleri ölçümü için EN kurallar› uyar›nca
gerekli bilgileri afla¤›daki adrese sorun:
D
testinfo-dishwasher@candy.it
E
H
Talep üzerine, lütfen bulafl›k makinenizin
model ad›n› ve numaras›n› belirtin (bkz.
anma de¤eri plakas›).
Alt sepet (fiekil 8)
A = çukur tabak
B = düz tabak
C = tatl› taba¤›
D = servis taba¤›
E = çatal/kafl›k b›çaklar
8
D
B
A
C
C
E
13
DETERJANIN KONULMASI
Deterjan
ÖNEML‹ NOT
Özellikle bulafl›k makineleri için
üretilmifl toz, s›v› veya tablet fleklinde
bir deterjan kullan›lmas› esast›r.
B
(El y›kamak için üretilmifl olanlar gibi)
uygun olmayan deterjanlar bir bulafl›k
makinesinde kullan›lmalar› için gerekli
uygun katk› maddelerini içermez ve bulafl›k
makinesinin düzgün çal›flmas›na son
verebilir.
Deterjan,
deterjan
kab›
içerisine
boflalt›ld›ktan sonra kab›n kapa¤›n› önce
iterek (1) ve daha sonra da bir "t›k" sesi
duyulana kadar üzerine bast›rarak (2)
kapat›n.
Deterjan kab›n›n doldurulmas›
Bütün deterjanlar ayn› olmad›¤›ndan,
deterjan›n kutusu üzerindeki kullanma talimatlar› da de¤iflik olabilir. Kullan›c›lara çok
az d
Deterjan kab› bulafl›k makinesinin
kapa¤›n›n iç taraf›nda yer al›r (fiekil A "2").
Kab›n kapa¤› kapal› durumdayken kapa¤›
açmak için (A) dü¤mesine bas›n.
Her bir y›kama döngüsünün sonunda
kapak, bulafl›k makinesinin bir sonraki
kullan›m›na haz›r olarak, daima aç›k
durumda kal›r.
Bütün deterjanlar ayn› olmad›¤›ndan,
deterjan›n kutusu üzerindeki kullanma
talimatlar› da de¤iflik olabilir. Kullan›c›lara
çok az deterjan konulmas›n›n bulafl›klar› iyi
temizlemeyece¤ini, buna karfl›l›k afl›r›
miktarda deterjan konuldu¤unda da
normalden daha iyi bir al›namayaca¤›n›,
bunun sadece bir israf olaca¤›n› hat›rlatmak
isteriz.
UYARI !
Alt sepete bulafl›k yerlefltirirken lütfen
tabaklar›n ve di¤er bulafl›klar›n deterjan
da¤›t›c›s›n› engellemedi¤inden emin
olun.
Kullan›lmas› gereken deterjan miktar›
bulafl›klar›n ne kadar kirli oldu¤una ve
bunlar›n tiplerine ba¤l›d›r.
Deterjan bölmesinin y›kama bölmesine (B)
20 ila 30 g kadar deterjan konulmas›n›
öneririz.
ÖNEML‹ NOT
Lütfen gere¤inden fazla miktarda
deterjan kullanmayarak çevreye
verilen zarar›n s›n›rland›r›lmas›na
yard›mc› olun.
A
14
■ içerisinde su yumuflat›c›s›/tuz bulunan
deterjanlar›n etkinlikleri flebeke suyunuzun
sertli¤ine ba¤l›d›r. fiebeke suyunuzun
sertli¤inin deterjan›n ambalaj› üzerinde
belirtilmifl olan su sertli¤i etkinlik s›n›rlar›
içerisinde olup olmad›¤›n› kontrol edin.
DETERJAN TÜRLER‹
Deterjan tabletleri
Farkl› üreticilerin deterjan tabletleri suda
farkl› h›zlarda çözünür. Bu nedenle, k›sa
programlarda baz› deterjan tabletleri,
tamamen çözünemediklerinden, tamamen
etkili
olmayabilir.
Böyle
ürünlerin
kullan›lmas›
durumunda
deterjan›n
tamamen kullan›labilmesi için, daha uzun
programlar›n seçilmesi gerekir.
Bu tür ürünler kullan›ld›¤›nda tatmin
edici sonuçlar elde edememeniz
durumunda, lütfen deterjan üreticisine
baflvurun.
Baz› durumlarda kombine deterjanlar›n
kullan›lmas› afla¤›dakilere neden olabilir:
■ y›kanm›fl bulafl›klar›n üzerlerinde ve
bulafl›k makinesinin içerisinde kireç
kal›nt›lar›n›n görülmesi;
ÖNEML‹ NOT
Tatmin edici y›kama sonuçlar› elde
edebilmek için, tabletlerin do¤rudan
y›kama bölmesi içerisine DE⁄‹L,
deterjan kab›n›n y›kama bölümüne
konulmas› fiARTTIR.
■ y›kama ve kurutma performans›nda
düflüfl.
ÖNEML‹ NOT
Bu
ürünlerin
kullan›lmas›n›n
do¤rudan bir sonucu olarak ortaya
ç›kan bütün sorunlar garanti
kapsam›n›n d›fl›ndad›r.
Konsantre deterjanlar
Azalt›lm›fl alkalinlik özelli¤ine ve do¤al
enzimlere sahip olan konsantre deterjanlar,
50°C'lik y›kama programlar› ile birlikte
çevreye daha az zarar verir ve bulafl›klar›
ve bulafl›k makinesini korur.
50°C'lik y›kama programlar› bilinçli olarak
enzimlerin kir çözücü özelliklerinden
yararlan›r ve bu sayede, konsantre
deterjanlar›n
kullan›lmas›yla,
65°C
programlar›ndan elde edilebilen y›kama
sonuçlar› daha düflük bir s›cakl›kta elde
edilebilir.
"Hepsi
Bir
Arada"
tabletlerin
kullan›lmas› durumunda, (sadece baz›
modellerde mevcut olan) parlat›c› ve
tuz gösterge lambalar›n›n geçersiz
oldu¤unu ve bu lambalar› dikkate
almaman›z gerekti¤ini lütfen unutmay›n.
Y›kama ve/veya kurutma sorunlar›n›n
ortaya ç›kmas› durumunda, birbirinden ayr›
geleneksel ürünler (tuz, deterjan ve
parlat›c›) kullanman›z› öneririz.
Böylece
bulafl›k
makinesinin
su
yumuflatma sisteminin düzgün çal›flmas›
sa¤lanm›fl olur.
Kombine deterjanlar
Parlat›c› da içeren deterjanlar deterjan
kab›n›n y›kama bölmesine konulmal›d›r.
Parlat›c› kab› bofl b›rak›lmal›d›r (e¤er bofl
de¤ilse, kombine deterjanlar› kullanmadan
önce, parlat›c› ayar›n› en düflük konumuna
ayarlay›n).
Bu durumda, afla¤›dakileri yapman›z›
öneriyoruz:
“Hepsi Bir arada” tablet
■ Hem tuz hem de parlat›c› kaplar›n› tekrar
doldurun;
E¤erki içinde tuz ve parlat›c›y› içeren
“Hepsi Bir Arada” tablet kullan›m›n› tercih
ediyorsan›z ("3'ü Bir Arada", "4'ü Bir Arada"
ve "5'i Bir Arada") size afla¤›daki s›ralamay›
öneriyoruz:
■ Cihaz içerisine bulafl›k yerlefltirmeksizin,
cihaz› bir normal program döngüsü ile
çal›flt›r›n.
■ deterjan›n ambalaj› üzerinde yer alan
üreticinin talimatlar›n› dikkatli bir flekilde
okuyun ve bunlara uyun;
Tekrar geleneksel tuz ile kullan›ma
geri dönüldü¤ünde, sistemin birkaç
çal›flt›rmadan sonra tekrar verimli duruma
gelece¤ini unutmay›n.
15
PARLATICININ KONULMASI
Parlat›c›
Son durulama aflamas›nda otomatik olarak
serbest b›rak›lan parlat›c› y›kanm›fl
bulafl›klar›n h›zla kurumas›na yard›mc› olur
ve üzerlerinde leke ve izlerin oluflmas›n›
önler.
Parlat›c› kab›n›n doldurulmas›
C
Parlat›c› kab› deterjan kab›n›n solunda yer
al›r (fiekil A "3"). Kab›n kapa¤›n› açmak için
referans iflaretini iterken ayn› anda
aral›ktaki dili çekin.
Daima bulafl›k makineleri için özel olarak
üretilmifl olan parlat›c›lar›n kullan›lmas›
önerilir. Parlat›c› seviyesini da¤›t›c›n›n
yan›nda yer alan (C) izleme penceresinden
kontrol edin.
DOLU
Koyu renk
BOfi
Aç›k renk
Parlat›c›n›n 1 ile 6 aras›nda
ayarlanmas›
Düzenleyici (D) kapa¤›n alt›nda yer al›r ve
bir bozuk para yard›m›yla döndürülebilir.
Parlat›c› kullan›m› ayar› için önerilen ayar
konumu 4 ayar›d›r.
fiebeke suyunun içerdi¤i kireç oran›, kireç
oluflumunu ve kurutma performans›n›
önemli ölçüde etkiler. Bu nedenle, iyi bir
y›kama sonucu elde edilebilmesi için, parlat›c›
miktar›n›n ayarlanmas› önem tafl›r.
Y›kamadan sonra, y›kanm›fl bulafl›klar›n
üzerinde damarlar oluflmas› durumunda,
parlat›c› ayar›n› bir kademe k›s›n.
Beyaz›ms› lekelerin oluflmas› durumunda
ise parlat›c› miktar› ayar›n› bir kademe
art›r›n.
D
16
F‹LTRELER‹N TEM‹ZLENMES‹
Filtre sistemi (fiekil A "4") afla¤›dakilerden
oluflur:
daha büyük parçac›klar›n tutuldu¤u bir
merkez kap;
y›kama suyunu sürekli olarak süzen bir düz
ince kafes telli filtre;
1
düz ince kafes telli filtrenin alt›nda yer alan
ve mükemmel bir durulama sa¤lamak
üzere en küçük parçal›klar› yakalayan bir
mikro filtre.
■ Her zaman mükemmel sonuçlar elde
edebilmek için, filtrelerin her y›kamadan
sonra kontrol edilip temizlenmesi
gerekir.
■ Filtre bölümünü ç›kartmak için, sap›n›n
saat ibrelerine ters yönde döndürülmesi
yeterlidir (fiekil 1).
■ Filtrelerin kolayca temizlenebilmesi için
merkez kap ç›kart›labilir (fiekil 2).
2
■ Düz ince tel kafesli filtreyi (fiekil 3)
ç›kart›n ve bütün filtre bölümünü bir
musluk alt›nda y›kay›n. E¤er gerekiyorsa, küçük bir f›rça kullan›labilir.
■ Kendi kendini temizleme özelli¤ine
sahip olan mikro filtre sayesinde bak›m
kolaylaflm›flt›r ve filtre bölümünün sadece
iki haftada bir kontrol edilmesi yeterlidir.
Ancak, her y›kamadan sonra, merkez
kab›n ve düz ince tel kafesli filtrenin
t›kanmam›fl oldu¤unun kontrol edilmesi
önerilir.
UYARI !
Filtrelerin temizlenmesinden sonra,
bunlar›n do¤ru olarak bir araya
getirildi¤inden ve düz ince tel kafesli
filtrenin bulafl›k makinesinin alt
bölümündeki yerine düzgün bir
flekilde oturtuldu¤undan emin olun.
3
Filtrenin saat ibreleri yönünde
döndürülerek düz ince tel kafesli
filtre içerisindeki yerine tespit
edilmifl oldu¤undan emin olun. Zira
filtre bölümünün yerine tam oturmamas›
durumunda cihaz›n verimi olumsuz
yönde etkilenir.
ÖNEML‹ NOT
Bulafl›k makinesini filtreleri yerlerine
tak›l› de¤ilken kesinlikle çal›flt›rmay›n.
17
PRAT‹K ‹PUÇLARI
Nas›l tasarruf yap›labilir?
Gerçekten
iyi
y›kama
sonuçlar› nas›l elde edilebilir?
■ Bulafl›k makinesini tamamen doldurduktan
sonra çal›flt›rmak istiyorsan›z, bulafl›klar›
her ö¤ünden sonra makineye yerlefltirin
ve gerekiyorsa yiyecek kal›nt›lar›n›
yumuflatmak ve yeni konulan bulafl›klar›n
üzerlerindeki daha büyük yiyecek
kal›nt›lar›n› temizlemek için SO⁄UK
DUfiLAMA (COLD RINSE) durulama
program›n› çal›flt›r›n.
Bulafl›k makinesi doldu¤unda tam y›kama
döngüsü program›n› bafllat›n.
■ Bulafl›klar› makineye yerlefltirmeden
önce filtrelerin, su ç›k›fl›n›n ve y›kama
kolu deliklerinin t›kanmas›n› önlemek
için, üzerlerindeki yiyecek ve di¤er
kal›nt›lar› (kemikler, kabuklar, et veya
meyva parçalar›, kahve telvesi, meyva
kabuklar›, sigara külü, kürdanlar v.s.)
temizleyin.
■ Bulafl›klar çok kirli de¤ilse veya sepetler
tamamen dolu de¤ilse, program
listesindeki
talimatlar›
izleyerek,
EKONOM‹ (ECONOMY) program›n› seçin.
■ Bulafl›klar› makineye yerlefltirmeden
önce durulamamaya çal›fl›n.
■ Tencerelerde ve f›r›n kaplar› üzerinde
yanm›fl veya k›zarm›fl yiyeceklerin bir
tabaka oluflturmufl olmas› durumunda,
bunlar› y›kamadan önce su içerisinde
bekletin.
Y›kanmamas› gerekenler
■ Her bulafl›¤›n bulafl›k makinesinde y›kanmaya uygun olmad›¤› unutulmamal›d›r.
Termoplastik malzemelerin, ahflap ve plastik
sapl› çatal/kafl›k/b›çaklar›n, ahflap kulplu
tencerelerin, alüminyumdan yap›lm›fl kap ve
di¤er malzemelerin, kristallerin, kurflunlu
camlar›n aksi belirtilmedi¤i sürece bulafl›k
makinesinde y›kanmamas›n› öneririz.
■ Bulafl›klar› makine içerisine yüzleri
afla¤›ya bakacak flekilde yerlefltirin.
■ Bulafl›klar› birbirlerine de¤meyecek
flekilde yerlefltirmeye gayret edin.
Bulafl›klar
daha
uygun
flekilde
yerlefltirildi¤inde daha iyi sonuçlar elde
edersiniz.
■ Bulafl›klar›n üzerlerindeki baz› dekoratif
desenlerin renkleri solabilir. Bu nedenle
bir tak›m›n›z varsa önce bunlardan
sadece birini makinede y›kayarak
desenlerinin solup solmad›¤›n› anlamak
yerinde olacakt›r.
■ Bulafl›klar› yerlefltirdikten sonra y›kama
kollar›n›n serbestçe dönebildiklerinden
emin olacak flekilde bunlar›n dönüflünü
kontrol edin.
■ Saplar› paslanmaz çelik d›fl›ndaki çelikten
yap›lm›fl gümüfl çatal/kafl›k/b›çaklar›n bulafl›k
makinesinde y›kanmamas› yerinde olur,
çünkü bu malzemeler aras›nda bir kimyasal
reaksiyon gerçekleflebilir.
■ Özellikle üzerlerinde inatç› yiyecek
parçac›klar› veya yanm›fl yiyecek
kal›nt›lar› bulunan tavalar›n veya di¤er
bulafl›klar›n bulafl›k deterjanl› su içerisinde bekletilmesi gerekir.
ÖNEML‹ NOT
Yeni
tabak/çanak
veya
çatal/kafl›k/b›çak sat›n al›rken bunlar›n bulafl›k makinesinde y›kanmaya
uygun oldu¤undan emin olun.
■ Gümüfl malzemelerin uygun flekilde
y›kanmas›
için
afla¤›dakiler
uygulanmal›d›r:
a) gümüflü kullan›ld›ktan hemen sonra,
özellikle de mayonez, yumurta bal›k
v.s. gibi yiyeceklerle kullan›lm›fl
olmas› durumunda, sudan geçirin;
b) gümüfl
malzemelerin
deterjan püskürtmeyin;
Faydal› ipuçlar›
■ Y›kama sona erdikten sonra üst
sepetten su damlamas›n› önlemek için,
önce alt sepeti d›flar› çekin.
■ Bulafl›klar›n y›kama sona erdikten
sonra uzun süre makine içerisinde
bekletilecek olmas› durumunda, bulafl›k
makinesinin kapa¤›n› aral›k b›rak›n.
Böylece biraz hava dolafl›m› sa¤lan›r ve
bulafl›klar›n daha iyi kurumas› sa¤lan›r.
üzerine
c) gümüflleri di¤er metallerden ayr›
tutun.
18
C‹HAZIN TEM‹ZLENMES‹ VE
BAKIMI
1
■ Bulafl›k makinesinin d›fl yüzeylerini
temizlemek için (ya¤ çözücü etkili)
solventler veya afl›nd›r›c› temizlik
malzemeleri kullanmay›n. Yüzeyleri ›slak
bir bez parças› ile silin.
■ Bulafl›k makinesi özel bir bak›m
gerektirmez, çünkü y›kama bölmesi
kendi kendini temizleme özelli¤ine
sahiptir.
■ Yiyecek veya parlat›c› kal›nt›lar›n›
temizlemek için kapak contas›n› nemli
bir bez kullanarak düzenli aral›klarla silin.
■ Kireç tortular›n›n ve kirlerin düzenli
aral›klarla temizlenmesi için cihaz› bofl
olarak çal›flt›r›n; y›kama bölmesinin
içerisine bir bardak sirke dökün ve hafif
y›kama program›n› seçin.
■ Filtrelerin düzenli aral›klarla temizlenmesine
ra¤men bulafl›klar ve tencerelerin yeterince
iyi y›kanmad›¤›n› veya durulanmad›¤›n›
gözlüyorsan›z, döner püskürtme kollar›
(fiekil A "5") üzerindeki bütün püskürtme
deliklerinin t›kanm›fl olup olmad›¤›n› kontrol
edin.
1b
2
Bu deliklerin t›kanm›fl olmas› durumunda,
delikleri afla¤›da belirtildi¤i gibi aç›n:
PROGRAM SONA ERD‹⁄‹NDE
YAPILMASI GEREKENLER
1. Üst rotor kolunu sökmek için kolu ok ile
iflaretli konuma kadar döndürün (fiekil
1). Kolu yukar›ya do¤ru itin (fiekil 1b) ve
itmeyi sürdürürken saat ibreleri yönünde
vida hareketi ile sökün (kolu tekrar
yerine takmak için ayn› ifllemi saat
ibrelerine ters yönde döndürerek
yineleyin). Alt rotor kolu sadece yukar›
do¤ru çekilerek sökülebilir (fiekil 2);
Her y›kamadan sonra su girifli muslu¤u
kapat›lmal› ve cihaz Açma/Kapatma (On/Off)
dü¤mesine bas›larak kapat›lmal›d›r.
Bulafl›k
makinesi
uzun
süre
kullan›lmayacaksa, afla¤›daki kurallar›n
izlenmesi önerilir:
1. Cihaz içerisinde kalm›fl olabilecek
kal›nt›lar›n temizlenebilmesi için deterjan
koyarak bulafl›k makinesini boflken
çal›flt›r›n;
2. Cihaz›n elektrik fiflini prizden çekin;
3. Su girifli muslu¤unu kapat›n;
4. Parlat›c› kab›n› doldurun;
5. Bulafl›k makinesinin kapa¤›n› aral›k
b›rak›n;
6. Bulafl›k makinesinin içini bofl b›rak›n;
7. Bulafl›k makinesinin bulundu¤u ortam›n
s›cakl›¤›n›n 0°C'nin alt›na düflmesi
durumunda borular içerisinde kalan su
donabilir. Böyle bir durumda s›cakl›¤›n
s›f›r›n üzerine ç›kmas›n› bekleyin ve
bundan sonra yaklafl›k 24 saat geçmeden
bulafl›k makinesini çal›flt›rmay›n.
2. püskürtme bafll›klar›ndaki herhangi bir
t›kan›kl›¤› gidermek üzere rotor kollar›n›
musluk alt›nda y›kay›n;
3. y›kama ifllemi sona erdi¤inde, oku tekrar
hizalad›ktan sonra yerine vidalayarak
rotor kollar›n› yerlerine tak›n.
■ Hem kapa¤›n hem de y›kama
bölmesinin
kaplamas›
paslanmaz
çeliktir; ancak, oksitlenmeden dolay›
lekelerin ortaya ç›kmas› durumunda,
bunun olas› nedeni flebeke suyunda
bulunan yüksek seviyedeki demir
tuzlar›d›r.
■ Lekeler hafif bir afl›nd›r›c› madde ile
temizlenebilir; kesinlikle klorin bazl›
malzemeler, bulafl›k teli v.s. kullanmay›n.
19
KONTROL PANEL‹N‹N TANITILMASI
GH I
L
A
B
C
O
N
A B C D E FM
D‹J‹TAL GÖSTERGE
"PROGRAM SEÇ‹M‹" dü¤mesi
"GEC‹KMEL‹ BAfiLATMA"
dü¤mesi
D
"HEPS‹ B‹R ARADA" ("ALL IN 1")
seçene¤i dü¤mesi
E
F
"ACTION PRO" dü¤meleri
"START"/"RESET" dü¤mesi
(Bafllat /S›f›rlat) dü¤mesi
G
"GEC‹KMEL‹ BAfiLATMA"
lambas›
H
I
L
M
N
O
"SEÇENEKLER" lambas›
"ACTION PRO" led göstergeler
"TUZ B‹TT‹" lambas›
"PARLATICI B‹TT‹" lambas›
PROGRAMLARIN TANIMIMI
"AÇMA/KAPATMA" dü¤mesi
C‹HAZIN BOYUTLARI
59,8 x 81,9 ÷ 89,8 x 55
117
Genifllik x Yükseklik x Derinlik (cm)
Kapak aç›kken derinlik (cm)
TEKN‹K VER‹LER
16
9 kifli
Min. 0,08 - Max. 0,8
EN 50242 bulafl›k yükü
Tava ve bulafl›klarla kapasite
Su besleme bas›nc› (MPa)
Tip etiketine bak›n
Sigorta / Elektrik gücü / Besleme gerilimi
TÜKET‹M (ana programlar)*
Program
Enerji (kWh)
Su (L)
2,07
21
1,46
15
0,85
10
0,59
9
Güç tüketimi sol çal›fl›r modda ve off modunda: 0,30 W / 0,80 W
* Bu de¤erler laboratuvar ortam›nda Avrupa Standartlari EN 50242 ye göre yap›lm›flt›r. (Günlük
kullan›mda farkl›l›k gösterebilir).
BUHAR
ÇOK AMAÇLI
EKO
HIZLI 24'
20
PROGRAM SEÇ‹M‹ VE ÖZEL
‹fiLEVLER
■ E¤er isterseniz, seçenek dü¤mesine
bas›n (özelli¤in dü¤mesi yanacakt›r).
(Program k›lavuzu ile birlikte kullan›n)
Seçenek
dü¤mesi
kullan›larak,
program›n çal›flmaya bafllamas›ndan
sonra 1 dakika ‹ÇER‹S‹NDE seçim
yap›labilir.
"ACTION PRO" dü¤meleri
■ "BAfiLAT" ("START") dü¤mesine
bas›n. Göstergede program›n süresi
saatler ve dakikalar dönüflümlü olarak
gösterilecek flekilde belirtilir [örne¤in: 1 h
(1 saat) / 25 (25 dakika)].
Bu dü¤meler bulafl›klar›n kirlili¤ine göre
y›kama
süresi
ve
s›cakl›¤›n›n
ayarlanmas›na yard›mc› olur.
dü¤mesine bas›l›nca y›kama yo¤unlu¤u
artar,
dü¤mesine bas›l›nca da y›kama
yo¤unlu¤u düfler ve y›kama süresi göreceli
olarak azal›r.
4 ana program olan dü¤melerin
kombinasyonuyla, 8 ilave y›kama program›
sa¤lan›r (toplamda 12 y›kama program›).
■ Kapa¤› kapat›niz (sesli bir sinyalden
sonra program otomatik olarak aktive
olacaktir).
Program›n çal›flmaya bafllamas›ndan
itibaren 1 dakika ‹ÇER‹S‹NDE,
"PROGRAM SEÇ‹M‹" dü¤mesine
bas›larak baflka bir program seçilebilir
("ACTION PRO" dü¤mesini seçebilir ya
da seçmeyebilirsiniz).
ÖNEML‹ NOT
Makine açma dü¤mesine bas›ld›¤›
zaman, en son kullan›lan ayarlar
aç›l›r.
Program ayarlar›
"IMPALS" (kesintili) programlar›
‘’IMPALS’’ programlar›nda,
tüketimi,
gürültüyü azaltan ve verimi artt›ran impalsl›
bir y›kama tekni¤i kullan›lmaktad›r.
■ Bulafl›k makinesinin kapa¤›n› aç›n ve
kirli bulafl›klar› içeriye yerlefltirin.
■ "AÇMA/KAPATMA" dü¤mesine bas›n
Ekranda iki sat›r gözükecektir.
.
ÖNEML‹ NOT
Y›kama
pompas›n›n
"kesintili"
çal›flmas› bir ar›za iflareti DE⁄‹LD‹R
aksine impalsl› y›kaman›n bir
özelli¤i olmas› dolay›s›yla program›n
düzgün yürütüldü¤ünü gösteren bir
iflarettir.
■ "PROGRAM SEÇ‹M‹" ("PROGR.")
tufluna basarak program› seçin.
■ E¤er isterseniz, "ACTION PRO +"
veya "ACTION PRO –" dü¤mesine
basmal›s›n›z.
21
Bulafl›k makinesi çal›fl›yorken elektri¤in
kesilmesi durumunda, seçilmifl olan
program ve elektri¤in program›n hangi
aflamas›nda kesildi¤i özel bir bellekte
saklan›r ve elektrik geri geldi¤inde
program bu aflamadan itibaren çal›flt›r›l›r.
Program›n yar›da kesilmesi
Bir program yürütülmekteyken, özellikle de
ana y›kama ve son s›cak durulama aflamalar›
esnas›nda, bulafl›k makinesinin kapa¤›n›n
aç›lmas› önerilmez. Ancak, bir program
yürütülmekteyken bulafl›k makinesinin
kapa¤›n›n (örne¤in birkaç bulafl›k koymak
üzere) aç›lmas› durumunda cihaz otomatik
olarak durur ve gösterge yan›p sönerek
program›n bitmesine kalan süreyi gösterir.
Bulafl›k makinesinin kapa¤›n› hiçbir
dü¤meye basmaks›z›n kapat›n. Program
kald›¤› yerden yürütülmeye devam
edilecektir.
Program›n sona ermesi
Program›n sona ermifl oldu¤unu belirtmek
üzere 30 saniyelik aral›klarla 3 defa bir
sesli uyar› sinyali verilir (e¤er bunun sesi
iptal edilmemiflse).
Bu aflamada y›kanm›fl bulafl›klar makineden
ç›kart›labilir ve bulafl›k makinesi "AÇMA/
KAPATMA" dü¤mesine bas›larak kapat›labilir
yada tekrar kirli bulafl›klar y›kanmak üzere
bulafl›k makinesi içerisine yerlefltirilebilir.
UYARI !
Bulafl›k makinesinin kapa¤›n› kurutma
aflamas› esnas›nda açman›z durumunda
duyulan bir sesli uyar› sinyali kurutma
iflleminin henüz sona ermedi¤ini
hat›rlat›r.
Seçenekler dü¤meleri
Çal›flmakta olan bir program›n
de¤ifltirilmesi
"HEPS‹ B‹R ARADA" ("ALL IN 1")
dü¤mesi
Bir program› de¤ifltirmek veya iptal etmek
için afla¤›dakileri izleyin:
Bu dü¤me seçilerek tablet kullan›m›nda
maksimum performans elde edilir.
Bu dü¤meye bas›larak, seçilen y›kama
program› tablet kullan›m›n› maksimum
performansla gerçeklefltirir (ayr›ca, tuz ve
parlat›c› eksildi uyar›s› lambas› etkinli¤ini
yitirmifltir).
■ Kapa¤› aç›n›z.
■ "SIFIRLAT" ("RESET") dü¤mesini en
az 5 saniye süreyle bas›l› tutun.
"00" ekranda görünecektir ve baz› sesli
sinyaller çalacakt›r.
UYARI !
Bir kez seçildikten sonra bu seçenek
daha sonraki programlar için de
geçerli kal›r (lambas› yanar) ve sadece
dü¤meye bir defa daha bas›larak
devreden ç›kart›labilir (iptal edilebilir).
■ Çal›flan program iptal edilecektir.
Ekranda iki sat›r gözükecektir.
■ Bu aflamada yeni bir program seçilebilir.
UYARI !
Yeni bir program› bafllatmadan önce
da¤›t›c› içerisinde hala deterjan olup
olmad›¤›n›n kontrol edilmesi gerekir.
E¤er gerekiyorsa, da¤›t›c›ya deterjan
ilave edin.
ÖNEML‹ NOT
Bu seçenek özellikle 24 dakika HIZLI
program kullan›l›rken tavsiye edilir.
Deterjan tabletlerinden daha iyi verim
sa¤lanabilmesi için program süresi 15
dakika uzat›labilir.
22
"GEC‹KMEL‹ BAfiLATMA"
dü¤mesi
PROGRAM SONU alarm›n›n
sesinin iptal edilmesi
Program sonu sesli alarm›n›n
afla¤›daki gibi iptal edilebilir:
Bulafl›k makinesinin çal›flmas› bu dü¤me
ile 1 ile 23 saat aras›nda sonra bafllat›lacak
flekilde geciktirilebilir.
sesi
ÖNEML‹ NOT
Bu prosedür bafllat›lmadan önce
bulafl›k
makinesi
MUTLAKA
kapat›lmal›d›r.
Geciktirilmifl bir bafllatmay› devreye
sokmak için afla¤›dakileri izleyin:
■ "GEC‹KMEL‹ BAfiLATMA" dü¤mesine
bas›n (göstergede "00" gösterilir).
1. "PROGRAM SEÇ‹M‹" dü¤mesine bas›n
ve ayn› zamanda bulafl›k makinesini
"AÇMA/KAPATMA" dü¤mesine basarak
kapat›n (k›sa bir sinyal sesi ç›kacakt›r).
■ Saat cinsinden geciktirme süresini bir
art›rmak için dü¤meye tekrar bas›n
(dü¤meye her bas›ld›¤›nda geciktirme
süresi en fazla 23 saate kadar 1 saat
art›r›l›r). "GEC‹KMEL‹ BAfiLATMA"
gösterge lambas› yanar.
2. "PROGRAM SEÇ‹M‹" dü¤mesine en
az 15 saniye bas›l› tutun.(bu sure
içinde 2 sinyal sesi duyulacak.)
3. Ikinci sinyal sesi duyuldu¤unda,dü¤meye
basmay› b›rak›n (ekranda alarm›n aç›k
oldu¤unu gösteren "b1" görünecektir).
■ Geri saymay› bafllatmak için, "BAfiLAT"
("START")
dü¤mesine
bas›n
("GEC‹KMEL‹ BAfiLATMA" gösterge
lambas› yan›p sönmeye bafllar). Geri
sayman›n sonunda program otomatik
olarak çal›flmaya bafllar ("GEC‹KMEL‹
BAfiLATMA" gösterge lambas› söner).
4. Ayn› dü¤meye tekrar bas›n (ekranda
alarm›n kapal› oldu¤unu gösteren "b0"
görünecektir).
5. Yeni
ayarlar›
onaylamak
için
"AÇMA/KAPATMA" dü¤mesine basarak
bulafl›k makinesini kapat›n.
Hangi program›n seçilmifl oldu¤unu görmek
istemeniz durumunda, "PROGRAM SEÇ‹M‹"
(“PROGR.”) dü¤mesine bas›n.
Alarm› tekrar çal›flt›rmak
prosedürü uygulay›n.
için,
ayn›
Bir gecikmeli bafllatmay› iptal etmek için
afla¤›dakileri uygulay›n:
En son kullan›lan program
haf›zas›
■ "SIFIRLAT" ("RESET") dü¤mesini 5
saniye süreyle bas›l› tutun.
"00" ekranda görünecektir ve baz› sesli
sinyaller çalacakt›r.
En son kullan›lan program haf›zas›,
afla¤›daki gibi etkindir:
■ Gecikmeli bafllatma ve seçilen program
iptal olur.
Ekranda iki sat›r gözükecektir.
ÖNEML‹ NOT
Bu prosedür bafllat›lmadan önce
bulafl›k
makinesi
MUTLAKA
kapat›lmal›d›r.
■ Bu aflamada yeni bir program› bafllatmak
için "PROGRAM AYARLARI" bölümünde
belirtildi¤i flekilde yeni bir program›n ve
seçenek dü¤melerinin ayarlanmas›
gerekir.
1. "PROGRAM SEÇ‹M‹" dü¤mesine bas›n
ve ayn› zamanda bulafl›k makinesini
"AÇMA/KAPATMA" dü¤mesine basarak
kapat›n (k›sa bir sinyal sesi ç›kacakt›r).
23
2. "PROGRAM SEÇ‹M‹" dü¤mesine en
az 30 saniye bas›l› tutu (bu süre
içerisinde, 3 adet sinyal sesi duyulur).
UYARI !
Taflma önleyici güvenlik düzene¤inin
düzgün çal›flmas›n› sa¤lamak için
bulafl›k
makinesinin
çal›fl›r
durumdayken hareket ettirilmemesini
veya e¤ilmemesini öneririz. Ancak,
bulafl›k makinesi çal›fl›yorken bunun
e¤ilmesi veya hareket ettirilmesinin
kaç›n›lmaz olmas› durumunda lütfen
y›kama aflamas›n›n tamamlanm›fl
oldu¤undan ve bulafl›k makinesi
içerisinde su kalmam›fl oldu¤undan
emin olun.
3. Dü¤mesini b›rakt›¤›n›zda ÜÇÜNCÜ sinyal
sesi duyulur ("A0" haf›za d›fl› oldu¤unu
göstermek için ekranda görünecektir).
4. ("A1" haf›zada oldu¤unu göstermek
için ekranda görünecektir) tekrar ayn›
dü¤meye bas›n›z.
5. Yeni
ayarlar›
onaylamak
için
"AÇMA/KAPATMA" dü¤mesine basarak
bulafl›k makinesini kapat›n.
Haf›zay› devre d›fl› b›rakmak için ayn› prosedürü izleyin.
Bulafl›k makinesi baz› ar›zalar› göstergesinde gösterebilir.
OTOMAT‹K ARIZA S‹NYALLER‹
ARIZALAR
NEDENLER‹
ÇÖZÜMLER‹
Göstergede E2 gösteriliyor ve
sesli alarm veriliyor.
Su gelmiyor (su girifli hortumu
t›kanm›flt›r).
Bulafl›k makinesini kapat›n, girifl
hortumunun t›kan›kl›l›¤›n› giderin ve
program› bafltan bafllat›n.
Göstergede E3 gösteriliyor ve
sesli alarm veriliyor.
Cihaz suyu boflaltam›yor.
Boflaltma hortumunun bükülmüfl olup
olmad›¤›n› veya sifonun veya filtrelerin
t›kal› olup olmad›¤›n› kontrol edin.
Sorun devam ederse, Müflteri
Servisi'ne baflvurun.
Göstergede E4 gösteriliyor ve
sesli alarm veriliyor.
Su s›z›nt›s› var.
Boflaltma hortumunun bükülmüfl olup
olmad›¤›n› veya sifonun veya filtrelerin
t›kal› olup olmad›¤›n› kontrol edin.
Sorun devam ederse, Müflteri
Servisi'ne baflvurun.
Göstergede E5,E6,E7,Ef veya
EL gösteriliyor ve sesli alarm
Elektronik kontrol ar›zas›.
Müflteri Servisi'ne baflvurun.
Su ›s›t›c› eleman düzgün çal›flm›yor
veya filtre plakas› t›kanm›fl.
Filtre plakas›n› temizleyin.
Sorun devam ederse, Müflteri
Servisi'ne baflvurun.
veriliyor.
Göstergede E8 veya Ei
gösteriliyor ve sesli alarm
veriliyor.
24
SU TAfiMASINI ÖNLEY‹C‹ S‹STEM
Özellikle makine gözetimsiz b›rak›ld›¤› zaman bu sistem cihaz güvenli¤ini artt›rmak
üzere tasarlanm›flt›r. Bu sistem gerçekten makinedeki bozukluk veya hortumlardaki
çatlaklar sonucunda neden olan s›z›nt›y› önler.
Su taflmas› önleyici sistemi nas›l çal›fl›r?
Cihaz›n alt k›sm›na konumlanm›fl hazne su s›z›nt›lar›n› engeller ve su muslu¤unun
alt›ndaki valfi aktive edecek sensörü devreye sokar ve musluk tamamen de aç›k olsa
suyun taflmas›n› engeller. E¤er elektrik ba¤lant›lar› sa¤layan kutu zarar görürse, prizi
soketten hemen ç›kar›n.
Güvenlik sisteminin sorunsuz çal›flmas› için, boruya ba¤l› "A" kutusu, fiekil 1 de
belirtildi¤i gibi kapakla birlefltirilmelidir. E¤er boru do¤ru ba¤lant›y› sa¤layacak kadar
uzun de¤ilse, daha uzun bir hortumla de¤ifltirilmelidir.
Bu Bulafl›k makinesi ayr›ca taflmay› önleyici güvenlik cihaz›yla donan›ml›d›r ve e¤er
su makinedeki bir ar›zadan dolay› normal seviyesinin üzerine ç›karsa, su ak›fl›n›
otomatik olarak keser ve fazla suyu boflalt›r.
fiekil 1
25
PROGRAM KILAVUZU
Ön y›kama ile y›kama
Ön y›kamal› y›kama programlar› için, makinenin do¤rudan içine ilave (en fazla 10gr) deterjan
eklemenizi tavsiye ederiz.
Program
Aç›klamalar
Hygiene+
75°C
Bulafl›klar› ve bebek biberonlar›n› (a¤›r lekeli
bulafl›klar da) y›kayan ve sterilize eden
antibakteriyel özellikli programd›r.
BUHAR
75°C
Su jetleri ve buhar›n birlikte çal›flt›¤› program. Ön
y›kamaya gerek kalmadan, bulafl›klardaki kurumufl
lekeleri ve bakterileri yumuflatma ve ç›karma da etkilidir.
Chef
65°C
Çok kirli bulafl›klar› y›kayan h›zl› programd›r.
Aile
70°C
Günlük y›kama program›d›r. 2 final durulama üst
düzeyde hijyen ve temizlik sa¤lar.
ÇOK AMAÇLI
60°C
Günde bir defa normal kirlilikteki tencereleri ve
bütün gün boyunca y›kanmay› beklemifl olan di¤er
bulafl›klar› y›kamak için uygun programd›r.
Günlük
55°C
Normal kirlilikteki ve günlük bulafl›klar› y›kama
için kullan›lan h›zl› programd›r.
Gece
55°C
= "IMPALSI" programlar
En sessiz y›kama program. Geceleri kullanmak
ve düflük enerji ücretlerinden yararlanman›z için
idealdir.
EKO
45°C
Normal kirlilikteki bulafl›klar için Program. (Bu tip
bulafl›klar için elektrik ve su sarfiyatlar› özel olarak
ayarlanm›fl en efektif programd›r).
Bu program EN 50242 ile standartlaflt›r›lm›flt›r.
Kristaller
45°C
Nazik tabak, cam bardaklar ve ayr›ca tencere
harici az kirli bulafl›klar içindir.
A S›n›f› 59'
y›kama 65°C
Çok kirli ve yemekten hemen sonra y›kanacak
bulafl›klar için (en fazla 8 kiflilik bulafl›k) uygun bir
programd›r.
HIZLI 24'
50°C
Yemekten hemen sonra y›kanan bulafl›klar için
h›zl› y›kama program›d›r. 6 kiflilik bulafl›¤›n
y›kanmas›na uygundur.
Ön y›kama
Bulafl›k makinesi içerisinde beklemifl bulafl›klar›n
makine dolana kadar so¤uk su ile k›sa ön
y›kamas›n› yapmak için kullan›lan bir programd›r.
26
*
*
"GEC‹KMEL‹
BAfiLATMA" dü¤mesi
"HEPS‹ B‹R ARADA"
("ALL IN 1") dü¤mesi
75°C
140
EVET
EVET
75°C
130
EVET
EVET
65°C
85
EVET
EVET
70°C
125
EVET
EVET
60°C
120
EVET
EVET
55°C
80
EVET
EVET
55°C
240
EVET
EVET
45°C
170
EVET
EVET
45°C
85
EVET
EVET
65°C
59
EVET
EVET
50°C
24
EVET
EVET
5
EVET
27
Program›n içeri¤i
Ortalama
program
süresi
(dakika)
SICAK SU ‹LE PROGRAMIN SONA ERMES‹NE KADAR KALAN SÜRE PROGRAM DEVAM ETT‹⁄‹ SÜRECE GÖSTERGEDE GÖSTER‹L‹R.
Parlat›c› ile s›cak
durulama
‹kinci so¤uk durulama
‹lk so¤uk durulama
Ana y›kama
So¤uk ön y›kama
So¤uk su ile (15°C)
(Tolerans: ± %10)
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
S›cak ön y›kama
Tuz kab›n›n kontrol
edilmesi
Parlat›c› da¤›t›c›s›n›n
kontrol edilmesi
Filtreyi temizleme
Y›kama için deterjan
Suda tutma için
deterjan (Ön y›kama)
Kontrol listesi
Kullan›labilecek
özel ifllev
dü¤meleri
YUMUfiATICI S‹STEM‹
*
fiebeke suyuna ba¤l› olarak su, y›kanm›fl
bulafl›klar üzerinde beyaz›ms› lekeler ve
izler kalmas›na neden olan, de¤iflen
miktarlarda kireç ve mineraller içerir. Bu
minerallerin miktarlar› yükseldikçe suyun
sertli¤i de artar. Bulafl›k makineniz, özel
ar›tma tuzu kullanarak, bulafl›klar›n
y›kanmas›nda
kullan›lmak
üzere
yumuflat›lm›fl su sa¤layan bir su
yumuflat›c›s› sistemi ile donat›lm›flt›r.
fiebeke suyunuzun sertlik derecesini su
sa¤lay›c›s› flirketinizden ö¤renebilirsiniz.
Suyunuzun sertlik derecesine ba¤l› olarak,
yumuflat›c› sistemini afla¤›daki gibi
ayarlay›n:
ÖNEML‹ NOT
Bu prosedür bafllat›lmadan önce
bulafl›k
makinesi
MUTLAKA
kapat›lmal›d›r.
1. "PROGRAM SEÇ‹M‹" dü¤mesine bas›n
ve ayn› zamanda bulafl›k makinesini
"AÇMA/KAPATMA" dü¤mesine basarak
kapat›n (k›sa bir sinyal sesi ç›kacakt›r).
Su yumuflatma sisteminin
ayarlanmasi
Yumuflatma sistemi sertli¤i 90°fH'ya
(Frans›z sertlik derecesi) veya 50°dH'ya
(Alman sertlik derecesi) kadar olan sular›
8 farkl› ayar kademesi üzerinden iflleyebilir.
2. "PROGRAM SEÇ‹M‹" dü¤mesine
akustik sinyal sesi ç›kana KADAR, en
az 5 saniye bas›l› tutun mevcut suyun
sertlik düzeyi ekranda gözükecektir
Afla¤›daki tabloda yumuflat›c› ayarlar›n›n
bir listesi verilmifltir.
Ar›t›c›
Tuz Kullan›m›
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
YOK
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
3. Ayn› dü¤meye tekrar basarak
ihtiyac›n›z olan suyun sertlik düzeyini
seçebilirsiniz: dü¤meye her bas›ld›¤›nda,
sertlik bir seviye yükselecektir. “d7”
seviyesine ulaflt›¤›n›zda ekran tekrar
“d0” a dönecektir.
Su
Yumuflat›c›s›
Ayar›
°dH
(Alman
sertlik
derecesi)
0
1
2
3
*4
5
6
7
°fH
(Frans›z
sertlik
derecesi)
Seviye
Suyun Sertlik
Derecesi
Su yumuflat›c›s› sistemi fabrika
ç›k›fl›nda
4
seviyesine
(d4)
ayarlanm›flt›r. Bu seviye ço¤u
kullan›c› için uygun bir ayard›r.
4. Yeni
ayarlar›
onaylamak
için
bulafl›k makinesini "AÇMA/KAPATMA"
dü¤mesine basarak kapat›n›z
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
UYARI !
Her hangi bir sorunun ortaya
ç›kmas› durumunda, "AÇMA/KAPATMA"
dü¤mesine basarak bulafl›k makinesini
kapat›n
ve
prosedürü
tekrar
bafl›ndan (1.ADIMDAN) itibaren
uygulay›n.
Tuz doldurma göstergesi
ÖNEML‹ NOT
Y›kanm›fl bulafl›klar üzerinde beyaz
lekeler görülmesi genellikle tuz
kab›na tuz ilave edilmesi gerekti¤inin
önemli bir göstergesidir.
Bu modelde cihaz›n kumanda panelinde
tuz haznesinin doldurulmas› gerekti¤inde
yanmaya bafllayan bir uyar› lambas›
mevcuttur.
28
ÖNEMS‹Z ARIZALARIN SAPTANMASI
Bulafl›k makinesinin çal›flmamas› durumunda, Yetkili servis'e baflvurmadan önce
afla¤›daki kontrolleri yap›n:
AR‹ZA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Makine hiçbir tepki vermiyor.
Makine su çekmiyor.
Cihaz suyu boflaltam›yor.
Makine sürekli su boflalt›yor.
Püskürtme kollar›n›n dönüflü
duyulmuyor.
Göstergesiz elektronik
modellerde: bir veya daha
fazla say›da LED lamba h›zl›
aral›klarla yan›p sönüyor.
NEDENI
ÇÖZÜM
Cihaz›n fifli elektrik prizine
tak›lmam›flt›r.
Elektrik fiflini prize tak›n.
AÇMA/KAPATMA (O/I) dü¤mesine
bas›lmam›flt›r.
Dü¤meye bas›n.
Bulafl›k makinesinin kapa¤› aç›kt›r.
Kapa¤› kapat›n.
Cihaza gelen elektrik beslemesi
kesilmifltir.
Fifl üzerindeki sigortay› ve elektrik
beslemesini kontrol edin.
1 numaral› ar›zan›n nedenlerine
bak›n.
Su girifli muslu¤u kapal›d›r.
Kontrol edin.
Program seçicisi do¤ru konumunda
de¤ildir.
Program seçicisini do¤ru konumuna
getirin.
Su girifl hortumu bükülmüfltür.
Hortumdaki bükülmeleri giderin.
Girifl hortumunun filtresi do¤ru
ba¤lanmam›flt›r.
Hortumun ucundaki filtreyi
temizleyin.
Filtre kirlenmifltir.
Filtreyi temizleyin.
Ç›k›fl hortumu bükülmüfltür.
Ç›k›fl hortumunu düzeltin.
Ç›k›fl hortumunun ba¤lant›s› do¤ru
ba¤lanmam›flt›r.
Ç›k›fl hortumunun nas›l ba¤la
naca¤›na iliflkin talimatlar›
dikkatli bir flekilde uygulay›n.
Duvardaki ç›k›fl ba¤lant›s› yukar›ya
de¤il afla¤›ya bakmaktad›r.
Yetkin bir teknisyen ça¤›r›n.
Ç›k›fl hortumunun konumu çok
düflük seviyededir.
Ç›k›fl hortumunu zeminden en az
40 cm. yükse¤e ç›kart›n.
Afl›r› miktarda deterjan konulmufltur.
Deterjan miktar›n› azalt›n
Uygun türde deterjan kullan›n.
Bir bulafl›k kolun dönmesini
engellemektedir.
Bulafl›klar› kontrol edin.
Plaka (düz) ve bardak filtreler çok
kirlenmifltir.
Düz filtreyi ve bardak filtreyi
temizleyin.
Su girifli muslu¤u kapal›d›r.
Bulafl›k makinesini kapat›n.
Muslu¤u aç›n.
Program› tekrar bafllat›n.
29
Muslu¤u aç›n.
AR‹ZA
NEDENI
ÇÖZÜM
5 numaral› ar›zan›n nedenlerine
bak›n.
Tencerelerin dipleri iyi y›kanm›yor.
Kontrol edin.
Tencerelerin kenarlar› iyi y›kanm›yor.
Tencerelerin konumunu de¤ifltirin.
Püskürtme kollar› k›smen t›kanm›flt›r.
Halka somunlar› saat ibreleri yönünde
çevirerek püskürtme kollar›n› söküp
musluk alt›nda y›kay›n.
Bulafl›klar düzgün yerlefltirilmemifltir.
Bulafl›klar› birbirlerine çok yak›n
yerlefltirmeyin.
Ç›k›fl hortumunun ucu su
içerisindedir.
Ç›k›fl hortumunun ucu d›flar› akan
suya temas etmemelidir.
Yanl›fl miktarda deterjan kullan›lm›flt›r;
deterjan bayatt›r veya sertleflmifltir.
Deterjan miktar›n› bulafl›klar›n kirlilik
derecesine ba¤l› olarak art›r›n ve
deterjan› de¤ifltirin.
Y›kama program› olarak tam uygun
bir program seçilmemifltir.
Daha güçlü bir program seçin.
Alt sepetteki bulafl›klar y›kanmam›flt›r.
Yar›m yük dü¤mesine bas›n.
8. Deterjan da¤›t›lm›yor veya
k›sman da¤›t›l›yor.
Çatal/kafl›k/b›çaklar, tabaklar, tencereler
v.s. deterjan da¤›t›c›s›n›n aç›lmas›n›
engelliyor.
Bulafl›klar› da¤›t›c›y› engellemeyecek
flekilde yerlefltirin.
9. Bulafl›klar üzerinde beyaz
lekeler olufluyor.
Su çok serttir.
7. Yerlefltirilen bulafl›klar sadece
k›sman y›kan›yor.
‹çerisinde yan›k yiyecek kal›nt›lar›
bulunan tencere ve tavalar›n
makineye konulmadan önce su
içerisinde bekletilmesi gerekir.
Tuz ve parlat›c› seviyesini kontrol
edin ve kullan›m miktar›n› ayarlay›n.
Ar›za tekrar ortaya ç›karsa, Yetkili
Servis ile temas kurun.
Bulafl›klar birbirlerine çarp›yor.
Sepet içerisindeki bulafl›klar›n
yerleflimini tekrar kontrol edin.
Döner kol bulafl›klara çarp›yor.
Bulafl›klar›n yerleflimini tekrar kontrol
edin.
Uygun havaland›rma yoktur.
Bulafl›klar›n do¤al flekilde kurumas›
için y›kama program› sona erdi¤inde
bulafl›k makinesinin kapa¤›n› aral›k
b›rak›n.
Parlat›c› bitmifltir.
Parlat›c› da¤›t›c›s›na parlat›c› ilave
edin.
10. Y›kama esnas›nda gürültü
oluyor.
11. Bulafl›klar tamamen
kurumuyor.
Not: Yukar›daki durumlardan birinin ortaya ç›kmas› ve makinenin iyi bir y›kama performans› göstermemesi
durumunda, yiyecek kal›nt›lar›n›n bulafl›klardan elle ç›kart›lmas› gerekir, çünkü son kurutma aflamas› yiyecek
kal›nt›lar›n› iyice sertlefltirdi¤inden bunlar bulafl›k makinesi içinde ikinci bir defa y›kanarak ç›kart›lamaz.
Ar›za durumunun devam etmesi halinde bulafl›k makinesinin seri numaras›n› bildirerek Yetkili Servis ile
temas kurun. Cihaz›n seri numaras› bulafl›k makinesi kapa¤›n›n iç taraf›n›n üzerinde yer alan tip etiketinde
ve garanti belgesinde bulunabilir. Bu bilgiler daha etkin eylemlerin h›zl› bir flekilde uygulanabilmesine olanak
sa¤lar.
Üretici bu kullanma k›lavuzundaki yaz›m hatalar›ndan dolay› herhangi bir sorumluluk üstlenmez.
Ayr›ca üretici kendi cihaz modelleri üzerinde temel karakteristikleri de¤ifltirmeksizin gerekli
de¤ifliklikleri yapma hakk›n› sakl› tutar.
30
16.04 - 41902978
TR
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising