Hoover | HDP 3DO62DX | Hoover HDP 3DO62DW, HDP 3DO62DX Εγχειρίδιο χρήστη

Hoover HDP 3DO62DW, HDP 3DO62DX Εγχειρίδιο χρήστη
SL
PL
HR
HU
CZ
EL
Navodilo za uporabo
Instrukcja obs∏ugi
Upute za kori‰tenje
Használati utasítás
Návod k pouÏití
®
POMIVALNI STROJ
ZMYWARKI
PERILICA POSUDJA
MOSOGATÓGÉP
MYâKY NÁDOBÍ
OPIS STIKALNE PLO·âE
A
B
C
Tipka "ON/OFF"
D
Tipka za opcijo "OPEN DOOR"
E
Tipka za opcijo "ALL IN 1"
Tipka "IZBIRANJE PROGRAMA"
Tipka "ZAMIK VKLOPA"
F
Tipka "START"/"RESET"
(zagon/preklic programa)
G
H
Kontrolne luãke "IZBIRANJE OPCIJ"
I
Legenda programov
L
Obmoãje ONE TOUCH
DIGITALNI PRIKAZOVALNIK
MERE
Z delovno povr‰ino
Brez delovne povr‰ine
60 x 85 x 60
120
59,8 x 82 x 57,3
117
·irina x Vi‰ina x Globina (cm)
Globina z odprtimi vrati (cm)
TEHNIâNI PODATKI
EN 50242 pogrinjkov
Zmogljivost z lonci in kozicami
Tlak v vodovodnem omreÏju (MPa)
16
9 oseb
Min. 0,08 - Max. 0,8
Varovalka / Prikljuãni tok / Prikljuãna napetost
Gl. plo‰ãico s podatki
PORABA (glavni programi)*
Program
Energija (kWh)
Voda (L)
PARA
2,07
21
UNIVERZALEN
15
1,46
ECO
0,77
10
RAPID 24'
0,59
9
Poraba elektriãne energije v stanju izkljuãenosti in stanju pripravljenosti: 0,45 W / 0,45 W
* Vrednosti zmerjene v laboratoriju, skaldno z Evropskim standardom EN 50242 (moÏna so dnevna
odstopanja).
3
IZBIRANJE PROGRAMOV
IN POSEBNIH FUNKCIJ
POMEMBNO
Zaznali boste "izmeniãno" delovanje
ãrpalke za pomivanje. NE GRE ZA
OKVARO, saj je tako delovanje
ãrpalke znaãilno za impulzno
pomivanje in gre za normalno
delovanje stroja.
Nastavitev programa
■ Odprite vrata stroja in zloÏite vanj
umazano posodo.
Prekinitev programa
Odsvetujemo odpiranje vrat med potekom
programa, predvsem med fazo glavnega
pomivanja in izpiranja z vroão vodo. âe pa
vrata kljub temu odprete medtem ko
program poteka (ãe npr. Ïelite dodati ‰e
posode v stroj), se stroj samodejno ustavi
in na prikazovalniku utripa ãas, ki mora ‰e
preteãi do konca programa.
Zaprite vrata in ne pritisnite na nobeno
tipko. Stroj bo s programom nadaljeval
tam, kjer je bil ta prekinjen.
■ Pritiskajte na tipko "ON/OFF" pribliÏno 2
sekund.
Na prikazovalniku sta vidni dve ãrtici.
■S
pomoãjo
tipke
"IZBIRANJE
PROGRAMA" izberite Ïeleni program .
■ âe Ïelite izbrati katero od opcij, pritisnite
na ustrezno tipko (osvetli se ustrezni
indikator).
POMEMBNO
Potekajoãi program pa lahko prekinete
tudi brez odpiranja vrat - pritisnite na
tipko za "ON/OFF". V tem
primeru
nato spet pritisnite na tipko
"ON/OFF", ko Ïelite, da stroj
nadaljuje s programom tam, kjer ste
ga prekinili.
S pritiskom na ustrezno tipko lahko
opcijo aktivirate ali deaktivirate V
ROKU ene minute po zaãetku
izvajanja programa.
■ Pritisnite na tipko "START".
Trajanje programa je na prikazovalniku
prikazano izmeniãno v urah in minutah
[npr.: 1 h (1 ura) / 25 (25 minut)].
OPOZORILO!
âe vrata odprete med fazo su‰enja,
vas zvoãni signal opozori, da faza
su‰enja ‰e ni zakljuãena.
■ Ko bodo vrata zaprta, oglasi se zvoãni
signal, in stroj samodejno zaãne
pomivati. Na prikazovalniku je prikazan
ãas do konca programa.
Spreminjanje potekajoãega
programa
V roku ENE minute od zaãetka
izvajanja programa lahko izberete
drugi program – preprosto pritisnete
na tipko za izbiranje programov.
Potekajoãi program lahko spremenite ali
prekliãete na naslednji naãin:
■ Vsaj 3 sekund pritiskajte na tipko
"RESET". Na prikazovalniku se prikaÏe
vrednost "00", oglasi se zvoãni signal.
Programi "IMPULSE"
■ Tekoãi program je preklican.
Na prikazovalniku sta vidni dve ãrtici.
Programi “IMPULSE” delujejo na osnovi
impulzne tehnologije pomivanja, ki
zmanj‰a porabo in glasnost delovanja ter
poveãa uãinkovitost.
■ Zdaj lahko izberete novi program.
4
POMEMBNO
Ta opcija se aktivira samodejno, ãe
izberete program "ECO"; ãe Ïelite,
jo lahko tudi onemogoãite.
Funkcija "OPEN DOOR" ni na voljo
pri programih za hitro pomivanje
posode "RAPID 24' (HITER 24'
PROGRAM)" in "HLADNO IZPIRANJE".
OPOZORILO!
Pred zagonom novega programa se
prepriãajte, da je detergent ostal v
predalãku
za
detergent.
V
nasprotnem primeru znova odmerite
detergent v predalãek.
Faze programov
OPOZORILO!
âe je izbrana ta opcija, ne smete
nikakor prepreãiti odpiranja vrat ali
jih na silo zapreti, saj bi s tem
po‰kodovali mehanizem.
Poskrbite, da se bodo lahko vrata
neovirano odprla (ne odlagajte pred
vrata predmetov, ki bi onemogoãila
odpiranje vrat) in pred zapiranjem
poãakajte, da se sprosti naprava za
odpiranje vrat.
Med potekom programa je na prikazovalniku
prikazan ãas do konca programa, ki se
samodejno posodablja.
V primeru izpada elektriãne energije
med delovanjem pomivalnega stroja se
izbrani program shrani v poseben
pomnilnik, tako da se program
nadaljuje, kjer je bil prekinjen, ko je stroj
spet pod napetostjo.
Konec programa
Zvoãni signal (ãe ni onemogoãen) v trajanju 5
sekund vas opozori, da je program zakljuãen;
zvoãni signal se ponovi 3-krat v roku 30
sekund.
Tipka "ALL IN 1"
Ta opcija prilagodi program za optimalno
izrabo kombiniranih detergentov "VSE v 1"
("3 v 1"/"4 v 1"/"5 v 1", itd.).
Ob pritisku na to tipko se izbrani program
pomivanja prilagodi in omogoãi najbolj‰o
uãinkovitost kombiniranih detergentov
(poleg tega bo opozorilo za praznost soli
izklopljeno).
POMEMBNO
âe je funkcija "OPEN DOOR"
aktivirana, se med fazo su‰enja
posode vrata samodejno odprejo.
Poãakajte do konca programa, ‰ele
nato poberite posodo iz stroja.
Tipke za opcije
OPOZORILO!
Opcija ostane aktivna (osvetljena je
ustrezna kontrolna luãka) tudi pri
naslednjih pomivanjih, dokler je ne
izklopite s ponovnim pritiskom na
isto tipko (kontrolna luãka mora
ugasniti).
Tipka "OPEN DOOR"
(SAMODEJNO ODPIRANJE VRAT)
Ta opcija aktivira posebno napravo, ki
med ali po koncu faze su‰enja (odvisno
od izbranega programa) odpre vrata
pomivalnega stroja in s tem omogoãi
naravno in uãinkovito su‰enje posode.
Trajanje izbranega programa se samodejno
prilagodi in optimizira glede na temperature
med fazo izpiranja, kar obãutno prispeva k
manj‰i porabi energije.
Odprta vrata med zadnjo fazo su‰enja
omogoãajo kroÏenje zraka v notranjosti
pomivalnega stroja in odpravijo tveganje
za nastanek neprijetnega vonja.
POMEMBNO
To opcijo predvsem priporoãamo
takrat, ko izberete RAPID 24’
program; trajanje programa se
podalj‰a za pribliÏno 15 minut, kar
zagotavlja
veãjo
uãinkovitost
detergenta v tabletah.
5
■ Zdaj morate izbrati nov program in
znova izbrati Ïelene opcije, ãe Ïelite
vklopiti nov program (kot je to opisano v
prej‰njih poglavjih).
Opozorilo za prazno posodo za sol
âe je potrebno v pomivalni stroj dodati sol,
na prikazovalniku ob vklopu pomivalnega
stroja utripa napis "SL".
Pojav belkastih madeÏev na posodi je
obiãajno znak, da je zmanjkalo soli in da jo
morate dodati v posodo za sol.
Izklop zvoãnega signala za
KONEC PROGRAMA
Tipka "ZAMIK VKLOPA"
Zvoãni signal za konec programa lahko
izklopite po spodaj napisanih navodilih:
S pomoãjo te tipke nastavite ãasovni zamik
vklopa za od 1 do 23 ur.
POMEMBNO
Preden zaãnete ta postopek morate
VEDNO izklopiti pomivalni stroj.
To storite na naslednji naãin:
■ Pritisnite na tipko za "ZAMIK VKLOPA"
(na prikazovaniku se prikaÏe vrednost
"00").
1. Pritisnite
na
tipko
"IZBIRANJE
PROGRAMA" ter obenem vklopite
pomivalni stroj s pritiskom na tipko za
"ON/OFF" (enkrat se oglasi zvoãni
signal).
■ S pritiskanjem na tipko v korakih po 1
uro nastavite ustrezno vrednosti (od 1 do
najveã 23 ur).
2. Vsaj 15 sekund pritiskajte na tipko
"IZBIRANJE PROGRAMA" (med tem
ãasom se 2-krat oglasi zvoãni signal).
■ Od‰tevanje se zaãne, ko pritisnete na
tipko "START".
Na prikazovalniku je prikazan ãas, ki
mora ‰e preteãi do zaãetka izvajanja
programa.
3. Sprostite pritisk na tipko, ko zasli‰ite
drugi zvoãni signal (na prikazovalniku
se prikaÏe napis "b1", kar opozarja, da
je zvoãni signal aktiviran).
Po preteku nastavljenega ãasovnega zamika
zaãne stroj samodejno pomivati, na
prikazovalniku je vidno predvideno trajanje
potekajoãega programa.
4. Ponovno pritisnite na isto tipko (na
prikazovalniku se prikaÏe napis "b0",
kar opozarja, da je zvoãni signal
deaktiviran).
âe Ïelite preklicati nastavljeni ãasovni zamik:
■ Vsaj 3 sekund pritiskajte na tipko
"RESET". Na prikazovalniku se prikaÏe
vrednost "00", oglasi se zvoãni signal.
5. S ponovnim pritiskom na tipko
"ON/OFF" ugasnite stroj, da potrdite
novo nastavitev.
■ S tem prekliãete zamik vklopa in izbrani
program. Na prikazovalniku sta vidni dve
ãrtici.
Ko Ïelite ponovno aktivirati zvoãni signal,
postopek ponovite.
6
4. Znova pritisnite na isto tipko (na
prikazovalniku se prikaÏe napis "A1",
kar pomeni, da je shranjevanje v spomin
aktivno).
Shranjevanje zadnjega
uporabljenega programa v spomin
Zadnji uporabljeni program shranite v
spomin na naslednji naãin:
5. S ponovnim pritiskom na tipko
"ON/OFF" ugasnite stroj, da potrdite
novo nastavitev.
POMEMBNO
Preden zaãnete ta postopek morate
VEDNO izklopiti pomivalni stroj.
Na enak naãin tudi
shranjevanje v spomin.
onemogoãite
POMEMBNO
Ta pomivalni stroj je opremljen z
varnostno napravo proti prelivanju
vode, ki v primeru okvare samodejno
izãrpa morebitno odveãno vodo.
1. Pritisnite
na
tipko
"IZBIRANJE
PROGRAMA" ter obenem vklopite
pomivalni stroj s pritiskom na tipko za
"ON/OFF" (enkrat se oglasi zvoãni
signal).
OPOZORILO!
Da bi zagotovili pravilno delovanje
varnostne naprave proti prelivanju
vode odsvetujemo premikanje ali
nagibanje stroja med delovanjem.
âe morate stroj premakniti ali ga
nagniti, se najprej prepriãajte, da je
program pomivanja zakljuãen in da v
stroju ni veã vode.
2. Vsaj 30 sekund pritiskajte na tipko
"IZBIRANJE PROGRAMA" (med tem
ãasom se oglasijo 3 zvoãni signali).
3. Sprostite pritisk na tipko, ko se oglasi
TRETJI zvoãni signal (na prikazovalniku
se prikaÏe napis "A0", kar pomeni, da je
shranjevanje v spomin neaktivno).
Pomivalni stroj vas s kodo na prikazovalniku opozori na nekatere nepravilnosti.
KODE NEPRAVILNOSTI
NAPAKA
VZROK
RE·ITEV
Na prikazovalniku se prikaÏe
oglasi se zvoãni signal.
E2,
Ni vode (pipa za vodo je zaprta).
Izklopite pomivalni stroj, odprite pipo
za vodo in resetirajte program.
Na prikazovalniku se prikaÏe
oglasi se zvoãni signal.
E3,
Stroj ne more izãrpati vode.
Morda je odtoãna cev zapognjena
ali pa so sifon ali filtri umazani.
âe se problem ponavlja, pokliãite
poobla‰ãeni servis.
Na prikazovalniku se prikaÏe
oglasi se zvoãni signal.
E4,
Voda pu‰ãa.
Morda je odtoãna cev zapognjena
ali pa so sifon ali filtri umazani.
âe se problem ponavlja, pokliãite
poobla‰ãeni servis.
Na prikazovalniku se prikaÏe
E5,
Okvara elektronskega krmiljenja.
Pokliãite poobla‰ãeni servis.
Grelec za vodo ne deluje pravilno,
ali pa je zama‰ena filtrirna plo‰ãa.
Oãistite filtrirno plo‰ão.
âe se problem ponavlja, pokliãite
poobla‰ãeni servis.
E6, E7, Ef ali EL, oglasi se
zvoãni signal.
Na prikazovalniku se prikaÏe E8
ali Ei , oglasi se zvoãni signal.
7
■ Poroãila – Statistika pomivanja, in
nasveti za bolj uãinkovito rabo va‰ega
pomivalnega stroja.
ONE TOUCH
Ta stroj je opremljen s tehnologijo
OneTouch, ki s pomoãjo aplikacije na
osnovi operacijskega sistema Android
omogoãa komuniciranje s pametnimi
telefoni, opremljenimi s funkcijo NFC (Near
Field Communication).
Za podrobnej‰i opis funkcij One
Touch ali brskanje po aplikaciji v
naãinu DEMO obi‰ãite spletno stran:
www.hooveronetouch.com
■ Na svoj pametni telefon naloÏite aplikacijo
Hoover Wizard.
Aplikacija Hoover Wizard je na voljo
za naprave, ki delujejo na osnovi
Android in iOS, tako za tablice kot za
pametne telefone. Vendar pa lahko
komunicirate s svojim strojem in
izkori‰ãate moÏnosti, ki jih omogoãa
One Touch samo, ãe uporabljate
pametni
telefon
Android,
ki
je opremljen s tehnologijo NFC, kot
je to pojasnjeno v spodnji
razpredelnici:
Pametni telefon
Android s tehnologijo
NFC
IKomuniciranje s
strojem + vsebina
Pametni telefon
Android brez tehnologije
NFC
Samo vsebina
Tablica Android
Samo vsebina
Apple iPhone
Samo vsebina
Apple iPad
Contents only
KAKO UPORABLJATI
TOUCH
ONE
PRVIâ – Registracija stroja
■ Vstopite v meni za nastavitve "Settings"
va‰ega pametnega telefona Android in v
meniju "Wireless & Networks" aktivirajte
funkcijo NFC.
Naãin aktiviranja NFC je odvisen od
modela va‰ega pametnega telefona
in verzije operacijskega sistema
Android. Upo‰tevajte navodila za
va‰ pametni telefon.
■ Vklopite apparat in omogoãite naãin
"One Touch" tako, da izberete program
"P0".
■ Odprite aplikacijo, ustvarite profil
uporabnika in registrirajte stroj; sledite
navodilom na prikazovalniku telefona ali
navodila v "Hitrem Vodniku" na stroju.
FUNKCIJE
Osnovne funkcije, ki jih omogoãa aplikacija, so:
■ Voice Coach – Pomaga vam izbrati
najustreznej‰i program pomivanja z
vnosom treh ukazov (vrsta posode,
koliãina posode, stopnja umazanosti).
Veã informacij, odgovori na pogosto
zastavljana vpra‰anja in video o
enostavni registraciji so vam na
voljo na spletni strani:
www.hooveronetouch.com/how-to
■ Programi – Omogoãa izbiranje in zagon
novih, dodatnih programov pomivanja.
■ Pametna nega – Napredne nastavitve,
trdota vode, "Pametni pregled", Stanje
filtra in nasveti za odpravljanje
nepravilnosti v delovanju.
8
KASNEJ·A UPORABA – Redna uporaba
âe ne veste, kje na telefonu je antena
NFC, poãasi s svojim pametnim
telefonom kroÏite nad logotipom
One Touch, dokler aplikacija ne
potrdi povezave. Da bi bil prenos
podatkov uspe‰en, je kljuãnega
pomena, DA DRÎITE PAMETNI
TELEFON OB STIKALNI PLO·âI
TEKOM CELEGA POSTOPKA, KI
TRAJA NEKAJ SEKUND. Sporoãilo
na napravi vas obvesti o uspehu
operacije in vam da vedeti, kdaj
lahko odmaknete telefon.
■ Kadar Ïelite upravljati aparat s pomoãjo
aplikacije, morate najprej omogoãiti
naãin "One Touch": vklopite aparat in
izberite program "P0".
■ Prepriãajte se, da ste odklenili zaslon
telefona (ãe je bil morda v naãinu
mirovanja) in da ste aktivirali funkcijo
NFC. âe tega ‰e niste storili, sledite Ïe
omenjenim korakom v teh navodilih.
■ âe Ïelite zagnati program pomivanja,
zloÏite umazano posodo v stroj,
odmerite detergent.
Debela ohi‰ja ali kovinske nalepke
na pametnem telefonu bi lahko
vplivale na prenos podatkov med
strojem in telefonom, ali ga celo
onemogoãile. âe je potrebno, jih
odstranite.
■ Zaprite vrata pomivalnega stroja.
■ V aplikaciji izberite Ïeleno funkcijo
(npr.: zagon programa, program
"Pametni pregled", posodabljanje
statistike itd.).
■ Upo‰tevajte navodila na zaslonu telefona,
IN GA PRIDRÎITE ob logotip One
Touch na stikalni plo‰ãi aparata, ko
aplikacija to zahteva.
âe katerega od sestavnih pametnega
telefona nadomestite z neoriginalnimi
(npr. pokrov na hrbtni strani, baterijo
itd.), se lahko zgodi, da ste s tem
odstranili tudi anteno NFC ter tako
onemogoãili kori‰ãenje aplikacije v
celoti.
Upravljanje in nadzor nad strojem s
pomoãjo aplikacije je moÏno le iz
bliÏine, t.j. "by proximity": daljinsko
upravljanje torej ni mogoãe (npr.: iz
druge sobe ali z dvori‰ãa).
OPOMBE:
Svoj pametni telefon namestite tako,
da se poloÏaj antene NFC na hrbtni
strani ujema s poloÏajem logotipa
One Touch na aparatu.
9
IZBIRANJE PROGRAMOV
Pomivanje s predpomivanjem
âe izberete program s predpomivanjem, priporoãamo, da odmerite dodatno koliãino
detergenta (najveã 10 g) neposredno v stroj.
Program
Opis
Para
75°C
Tekom programa izmeniãno uãinkujejo curki vode in para.
Uãinkovito mehãa in odstranjuje zasu‰eno neãistoão in
bakterije. Predpomivanje loncev in kroÏnikov ni potrebno.
Univerzalen
60°C
Primeren za pomivanje obiãajno umazane posode
- kroÏnikov, loncev, kozic…
AUTO Dneven
55°C - 65°C
Hiter program za pomivanje “normalno” umazane posode
– namenjen pogostemu pomivanju obiãajno polnega
stroja posode. Program je optimiziran s pomoãjo
pametnega tipala (senzorja), ki prilagodi parametre
pomivanja dejanski koliãini in vrsti posode v stroju.
Eco
45°C
Program za obiãajno umazano posodo (najuãinkovitej‰i
program glede kombinirane porabe energije in vode za
navedeni tip namiznega pribora).
Obãutljiv
45°C
Primeren za pomivanje obãutljive keramike in
kozarcev, pa tudi za vsakodnevno pomivanje
manj umazane posode (razen loncev in kozic).
Rapid 59'
65°C
Primeren za dnevno pomivanje obiãajno umazanih
kroÏnikov, kozic, loncev, ki jih pomijete takoj po
obroku (najveã 8 pogrinjkov).
Rapid 24'
50°C
Za hitro pomivanje posode, ki jo pomivate takoj
po obroku, in sicer za 6 pogrinjkov.
Noãni
55°C
Najti‰ji program. Idealen za pomivanje ponoãi;
omogoãa, da izrabite cenej‰o elektriko.
Hladno izpiranje
Kratko predpomivanje posode z hladno vodo, ki
ste jo zloÏili v pomivalni stroj in jo imate namen
pomiti kasneje, ko stroj napolnite.
Ta program je skladen z doloãili standarda EN 50242.
Za aktiviranje naãina One Touch omogoãite sporazumevanje
med aparatom in aplikacijo Hoover Wizard. Pred prvo
uporabo aplikacije bo ta poloÏaj zasedal Para program.
= Programi “IMPULSE”
N/O = OPCIJA NI NA VOLJO
10
*
Tipka "ALL IN 1"
75°C
130
DA
DA
DA
60°C
120
DA
DA
DA
55°C/
65°C
75/
95
DA
DA
DA
45°C
205
DA
DA
DA
45°C
85
DA
DA
DA
65°C
59
DA
DA
DA
50°C
24
DA
N/O
DA
55°C
240
DA
DA
DA
5
DA
N/O
11
Povpreãno
trajanje v
minutah
Tipka "ZAMIK VKLOPA"
*
Faze programa
S hladno vodo (15 °C)
- Odstopanje ± 10%-
Izpiranje z vroão vodo z
dodatkom tekoãine za lesk
Drugo izpiranje
s hladno vodo
Prvo izpiranje
s hladno vodo
Glavno pomivanje
Predpomivanje s
hladno vodo
Tipka "OPEN DOOR”
•••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
••••
•
Predpomivanje z vroão
vodo
Preveriti stanje soli
Preveriti stanje tekoãine
za lesk
Oãistiti filter
Odmeriti detergent za
pomivanje
Odmeriti detergent za
namakanje (Predpomivanje)
Kaj je treba storiti pred
pomivanjem
Tipke za
posebne funkcije
S TOPLO VODO JE âAS, KI MORA ·E PRETEâI DO KONCA POTEKAJOâEGA
PROGRAMA, SAMODEJNO PRIKAZAN, MEDTEM KO POTEKA PROGRAM.
AQUASTOP (SISTEM ZA NADZOR VODE)
Varnostna naprava za zapiranje vode prepreãuje ‰kodo zaradi vode, ki bi lahko
nastala zaradi pu‰ãanja dotoãne cevi za vodo, npr. kot posledica normalnega
staranja cevi.
Cev je izdelana tako, da v primeru pu‰ãanja cevi voda napolni nagubano cev in
aktivira zaporni ventil, ki prepreãi dotekanje vode v stroj.
Na to okvaro vas opozori rdeãe obarvano okence
.
âe se to zgodi, poi‰ãite pomoã pri va‰em serviserju.
âe je cev prekratka in pravilna prikljuãitev ni mogoãa, jo morate nadomestiti z
ustrezno dolgo. Ustrezne cevi so vam na voljo pri poobla‰ãenih prodajalcih.
Varnostna naprava 'antitwist' (podloÏko odstranite tako, da stisnete cev in jo
zavrtite).
12
* Tovarni‰ko je naprava za mehãanje
vode nastavljena na 4 (d4), ker je ta
stopnja
najbolj primerna za veãino
uporabnikov.
NAPRAVA ZA MEHâANJE
VODE
Voda na razliãnih obmoãjih vsebuje razliãne
koliãine apnenca in mineralov.
Med pomivanjem se te snovi nabirajo na
posodi in pu‰ãajo na njih madeÏe in lise
bele barve.
Veãja kot je vsebnost teh soli v vodi, vi‰ja
je stopnja trdote vode.
Pomivalni stroj ima vgrajeno napravo za
odstranjevanje apnenca, ki jo imenujemo
mehãalnik vode. Mehãalnik vode s
pomoãjo soli za regeneracijo iz vode izloãi
apnenec oziroma vodo zmehãa, tako da je
voda primerna za pomivanje v stroju.
O trdoti vode na va‰em obmoãju se
pozanimajte pri lokalnem vodovodu.
Prilagodite nastavitev trdoti vode na va‰em
obmoãju:
POMEMBNO
Preden zaãnete ta postopek morate
VEDNO izklopiti pomivalni stroj.
1. Pritisnite na tipko "IZBIRANJE
PROGRAMA" ter obenem vklopite
pomivalni stroj s pritiskom na tipko za
"ON/OFF" (enkrat se oglasi zvoãni
signal).
Nastavljanje naprave za
mehãanje vode
2. Vsaj 5 sekund pritiskajte na tipko
"IZBIRANJE PROGRAMA", DOKLER
se ne oglasi zvoãni signal. Na
prikazovalniku je vidna trenutno
nastavljena stopnja mehãalca vode.
Naprava za mehãanje vode je uãinkovita
pri trdoti vode do 90°fH (francoske stopinje)
ali 50°dH (nem‰ke stopinje); na voljo je 8
nastavitev.
Navedene so v spodnji razpredelnici.
°dH
(nem‰ke)
Uporaba soli
Nastavitev
mehãalnika
vode
0
1
2
3
*4
5
6
7
°fH
(francoske)
Stopnja
Trdota vode
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. S ponovnim pritiskom na isto tipko
nastavite ustrezno stopnjo mehãalca
vode: ob vsakem pritisku na tipko se
stopnja poveãa. Nastavitvi "d7" sledi
stopnja "d0".
4. S ponovnim pritiskom na tipko
"ON/OFF" ugasnite stroj, da potrdite
novo nastavitev.
OPOZORILO!
âe naletite na teÏave, izklopite
pomivalni stroj s pritiskom na tipko
za "ON/OFF" in zaãnite postopek od
zaãetka (1. korak).
13
OPIS PANELU STERUJÑCEGO
A
Przycisk "ON/OFF"
F
Przycisk "START"/"RESET"
B
Przycisk "WYBÓR PROGRAMU"
G
Kontrolki "WYBÓR OPCJI"
C
Przycisk "OPÓèNIONY START"
H
WyÊwietlacz elektroniczny
D
Przycisk opcji "OPEN DOOR"
I
Opis programów
E
Przycisk opcji "ALL IN 1"
L
Obszar ONE TOUCH
WYMIARY
SzerokoÊç x WysokoÊç x G∏´bokoÊç (cm)
WysokoÊç przy otwartych drzwiczkach (cm)
Z blatem
Bez blatu
60 x 85 x 60
120
59,8 x 82 x 57,3
117
DANE TECHNICZNE
16
dla 9 osób
Minimum 0,08 - Maksimum 0,8
IloÊç nakryç (EN 50242)
PojemnoÊç wraz z garnkami i talerzami
Dopuszczalne ciÊnienie instalacji wodnej (MPa)
Moc bezpieczników / Maksymalna pobierana moc / Napi´cie
Patrz tabliczka znamionowa
ZU˚YCIE (programy podstawowe)*
Program
Energia (kWh)
Woda (L)
2,07
21
PAROWY
1,46
15
UNIWERSALNY
0,77
10
ECO
0,59
9
RAPID 24'
Zu˝ycie energii w trybie wy∏àczenia i trybie czuwania: 0,45 W / 0,45 W
* WartoÊci zmierzone w laboratorium zgodnie z Europejskà Normà EN 50242 (podczas codziennego
u˝ytkowania mogà wystàpiç ró˝nice).
15
WYBÓR PROGRAMÓW I
FUNKCJE SZCZEGÓLNE
Przerwanie programu
Odradzamy otwieranie drzwiczek podczas
trwajàcego programu, szczególnie w fazie
Êrodkowej zmywania oraz w trakcie
ostatniego p∏ukania na goràco. Jednak˝e,
gdy podczas pracy zmywarki drzwiczki
zostanà otwarte (w celu na przyk∏ad
dodania naczyƒ do zmywania), program
zmywania automatycznie wy∏àczy si´ (a na
wyÊwietlaczu b´dzie migotaç czas
pozosta∏y do zakoƒczenia cyklu).
Po ponownym zamkni´ciu drzwiczek, bez
wciskania ˝adnego przycisku, urzàdzenie
wznowi prac´ w tym punkcie cyklu, w
którym zosta∏o zatrzymane.
Ustawianie programów
■ Otworzyç drzwiczki zmywarki i w∏o˝yç do
niej naczynia przeznaczone do mycia.
■ PrzyciÊnij przycisk "ON/OFF" przez 2
sekundy.
Na wyÊwietlaczu pojawià si´ dwa
myÊlniki.
■ Wybraç program wciskajàc
"WYBÓR PROGRAMU".
przycisk
WA˚NE
Mo˝liwe jest przerwanie programu w
trakcie jego wykonywania równie˝ bez
otwierania drzwiczek, przez wciÊni´cie
przycisku "ON/OFF".
W takim przypadku wznowienie
pracy w miejscu, w którym zosta∏a
ona zatrzymana wymaga jedynie
ponownego wciÊni´cia przycisku
"ON/OFF".
■ Je˝eli chcemy wybraç opcj´ nale˝y
wcisnàç odpowiedni przycisk (zapali si´
kontrolka).
Opcje mogà byç w∏àczone lub
wy∏àczone W CZASIE jednej minuty
od rozpocz´cia programu.
■ Wcisnàç przycisk "START".
WyÊwietlacz pokazuje czas trwania programu
pokazujàc kolejno godziny i minuty [Np: 1 h
(1 godz.) / 25 (25 minut).
UWAGA!
JeÊli otworzymy drzwiczki gdy
zmywarka jest w trakcie suszenia,
w∏àczy si´ sygna∏ akustyczny
ostrzegajàcy, ˝e cykl si´ jeszcze nie
zakoƒczy∏.
■ Po zamkni´ciu drzwiczek i po sygnale
dêwi´kowym program uruchomi si´
automatycznie. WyÊwietlacz poka˝e
czas pozosta∏y do zakoƒczenia cyklu.
W CZASIE jednej minuty od uruchomienia
programu mo˝liwa jest zmiana cyklu
zmywania za pomocà przycisku
"WYBÓR PROGRAMU".
Zmiana programu w trakcie
pracy zmywarki
Programy “IMPULSY”
Aby zmieniç lub anulowaç wykonywany
aktualnie program, nale˝y post´powaç w
nast´pujàcy sposób:
Programy “IMPULSY” wykorzystujà technik´
zmywania na impulsy, która zmniejsza
˝u˝ycie wody i energii, ha∏as a przy tym
zwi´ksza skutecznoÊç zmywania.
■ Trzymaç wciÊni´ty przez co najmniej
3 sekund przycisk "RESET". Na
wyÊwietlaczu pojawi si´ "00" i rozlegnie
si´ kilka sygna∏ów akustycznych.
WA˚NE
Dzia∏anie
przerywane
pompy
zmywania NIE jest sygna∏em z∏ego
funkcjonowania, ale jest cechà
charakterystycznà zmywania na
impulsy Êwiadczàçà o prawid∏owym
dzia∏aniu zmywarki.
■ Bie˝àcy program zostanie skasowany.
Na wyÊwietlaczu pojawià si´ dwa myÊlniki.
■ W tym momencie mo˝liwe b´dzie
nastawienie nowego programu.
16
Otwarcie drzwi w ostatniej fazie suszenia
pozwala na wykorzystanie recyrkulacji
powietrza, co eliminuje ryzyko nieprzyjemnych
zapachów.
UWAGA!
Przed
uruchomieniem
nowego
programu nale˝y upewniç si´, czy
Êrodek do zmywania nie zosta∏ ju˝
pobrany. JeÊli w pojemniku brakuje
Êrodka do zmywania, nale˝y go
uzupe∏niç.
WA˚NE
Opcja ta b´dzie aktywowana
automatycznie podczas programu
"ECO". Istnieje jednak mo˝liwoÊç
wy∏àczenia jej. Funkcja "OPEN
DOOR"
jest
niedost´pna
dla
programów "RAPID 24'" and "MYCIE
WSTEPNE".
Wykonanie programu
W czasie trwania programu wyÊwietlacz
pokazuje zmieniajàcy si´ czas pozosta∏y
do zakoƒczenia cyklu.
UWAGA!
Po wybraniu tej opcji nie nale˝y w
˝aden sposób uniemo˝liwiaç otwierania
drzwi lub wymuszaç ich zamkni´cia,
aby nie uszkodziç mechanizmu
otwierajàcego.
Nale˝y zachowaç wolnà przestrzeƒ
przed drzwiami zmywarki i przed ich
zamkni´ciem zaczekaç na powrót
mechanizmu otwierajàcego.
W przypadku przerwania dop∏ywu energii
elektrycznej zmywarka przechowa w
pami´ci wykonywany program, który w
momencie przywrócenia dostawy energii
elektrycznej zostanie wznowiony w
punkcie, w którym by∏ przerwany.
Zakoƒczenie programu
Przycisk "ALL IN 1"
Koniec programu jest komunikowany
sygna∏em dêwi´kowym (jeÊli nie jest wy∏àczony) trwajàcym 5 sek., powtarzanym 3
razy z przerwami 30 sekundowymi.
Ta opcja umo˝liwia zastosowanie
detergentów ∏àczonych “Wszystko w 1”
(3 w 1/ 4 w 1/ 5 w 1, itd.)
Po wciÊni´ciu tego przycisku program
wybrany zostaje zmodyfikowany dla
optymalnego wykorzystania detergentów
∏àczonych (nast´pnie alert o braku soli
zostanie wy∏àczony).
WA˚NE
Gdy funkcja "OPEN DOOR" jest aktywna, podczas fazy suszenia, drzwi
otworzà si´ automatycznie. Przed
wyj´ciem naczyƒ ze zmywarki, nale˝y
poczekaç do momentu zaÊwiecenia si´
kontrolki zakoƒczenia programu.
UWAGA!
Po wyborze tego programu, opcja
pozostanie aktywna (odpowiednia
kontrolka bedzie zapalona) tak˝e w
nast´pnych programach zmywania.
Opcj´ b´dzie mo˝na skasowaç tylko
za pomocà ponownego wciÊni´cia
przycisku (wtedy zgaÊnie odpowiednia
kontrolka).
Przyciski opcji
Przycisk
"OPEN
DOOR"
(AUTOMATYCZNE
OTWIERANIE
DRZWI)
Opcja ta aktywuje specjalny mechanizm,
który uchyla drzwi na kilka centymetrów w
trakcie lub po zakoƒczeniu cyklu suszenia (w
zale˝noÊci od programu), zapewniajàc
naturalne i skuteczne wysuszenie naczyƒ.
Czas trwania wybranego programu b´dzie
si´ zmieniaç automatycznie, aby umo˝liwiç
optymalizacj´
temperatury
u˝ywanej
podczas fazy p∏ukania, co pozwoli na
znaczne zmniejszenie zu˝ycia energii.
WA˚NE
Ta opcja jest zalecana w szczególnoÊci
dla programu RAPID 24' którego czas
trwania zostanie wyd∏u˝ony o oko∏o
15 minut co umo˝liwi skuteczne
dzia∏anie detergentu zawartego w
tabletkach.
17
■ Je˝eli
chcemy
teraz
uruchomiç
zmywark´ nale˝y na nowo ustawiç
˝àdany program i ewentualne opcje tak
jak to wyjaÊniono w paragrafie
"USTAWIANIE PROGRAMÓW".
Alarm pustego zbiornika na sól
JeÊli Paƒstwa zmywarka wymaga uzupe∏nienia
soli, panel wyÊwietlacza poka˝e migajàce
"SL" po w∏àczeniu zmywarki. Pojawienie
si´ bia∏ych plam na naczyniach jest
generalnie rzecz bioràc sygna∏em, ˝e
zbiorniczek na sól wymaga uzupe∏nienia.
Wy∏aczenie sygnalizacji
akustycznej KO¡CA PROGRAMU
Przycisk "OPÓèNIONY START"
Sygnalizacja akustyczna koƒca programu
mo˝e byç wy∏àczona w nast´pujàcy
sposób.
Przycisk ten pozwala na zaprogramowanie
rozpocz´cia
czasu
zmywania
z
opóênieniem od 1 godz. do 23 godz.
WA˚NE
Procedur´
ustawiania
nale˝y
zawsze zaczynaç gdy zmywarka
jest wy∏àczona.
Aby ustawiç opóêniony start, nale˝y
post´powaç w nast´pujàcy sposób:
1. Wcisnàç i przytrzymaç przycisk
"WYBÓR PROGRAMU" i równoczeÊnie
w∏àczyç
zmywark´
przyciskiem
"ON/OFF" (rozlegnie si´ krótki sygna∏).
■ Nacisnàç
przycisk
"OPÓèNIONY
START" (na wyÊwietlaczu poka˝e si´
napis "00").
■ Nacisnàç ponownie przycisk aby okreÊliç
czas rozpocz´cia zmywania (ka˝de
naciÊni´cia opóênia start o 1 godz. a˝ do
23 godz).
2. Przytrzymaç
przycisk
"WYBÓR
PROGRAMU" przez co najmniej 15
sekund (w tym czasie rozlegnà si´ 2
sygna∏y akustyczne).
■ W celu uruchomienia odliczania wcisnàç
"START".
WyÊwietlacz poka˝e czas pozosta∏y do
uruchomienia programu.
3. Zwolniç przycisk przy drugim sygnale
akustycznym (wyÊwietlacz poka˝e "b1"
che co oznacza ˝e sygnalizacja jest
w∏àczona).
Po zakoƒczeniu liczenia program uruchomi
si´ automatycznie i na wyÊwietlaczu
poka˝e si´ czas trwania wybranego cyklu.
4. Wcisnàç ponownie ten sam przycisk
(pojawi si´ "b0" co oznacza ˝e sygnalizacja
jest wy∏àczona).
Je˝eli chcemy anulowaç opóêniony start
nale˝y:
■ Przytrzymaç przez ponad 3 sekund
przycisk "RESET". Na wyÊwietlaczu
pojawi si´ "00" i rozlegnie si´ kilka
sygna∏ów akustycznych.
5. Wy∏àczyç zmywark´ za pomocà
przycisku "ON/OFF dla zapami´tania
nowego ustawienia.
■ Opóêniony start i wybrany program
zostanà skasowane. Na wyÊwietlaczu
pojawià si´ dwa myÊlniki.
W celu w∏àczenia sygnalizacji koƒca
programu nale˝y powtórzyç t´ samà
procedur´.
18
4. Wcisnàç ponownie ten sam przycisk (na
wyÊwietlaczu pojawi si´ "A1" informujàcy o
w∏àczeniu funkcji zapami´tania).
5. Wy∏àczyç zmywark´ za pomocà
przycisku "ON/OFF" dla zapami´tania
nowego ustawienia.
Wy∏àczenie funkcji pami´tania odbywa si´
za pomocà tej samej procedury.
Zapami´tanie ostatnio
u˝ywanego programu
Funkcj´ pami´tania ostatnio u˝ywanego
programu mo˝na aktywowaç w nast´pujàcy
sposób:
WA˚NE
Procedur´
ustawiania
nale˝y
zawsze zaczynaç gdy zmywarka jest
wy∏àczona.
WA˚NE
Niniejsza zmywarka jest wyposa˝ona
w uk∏ad zabezpieczajacy przed
zalaniem, który w razie awarii usuwa
nadmiar wody ze zmywarki.
1. Wcisnàç i przytrzymaç przycisk "WYBÓR
PROGRAMU" i równoczeÊnie w∏àczyç
zmywark´
przyciskiem
"ON/OFF"
(rozlegnie si´ krótki sygna∏).
UWAGA!
Aby nie dopuÊciç do nieumyÊlnego
w∏àczenia uk∏adu zabezpieczajàcego
przed zalaniem nie zaleca si´
przesuwaç ani przechylaç zmywarki
podczas jej dzia∏ania.
W przypadku, w którym zachodzi
koniecznoÊç
przesuni´cia
lub
przechylenia
zmywarki
nale˝y
sprawdziç wczeÊniej, czy zmywanie
zakoƒczy∏o si´ i czy w zbiorniku
zmywarki nie pozosta∏a woda.
2. Przytrzymaç
przycisk
"WYBÓR
PROGRAMU" przez co najmniej 30
sekund (w tym czasie rozlegnà si´ 3
sygna∏y akustyczne).
3. Zwolniç przycisk kiedy rozlegnie si´
TRZECI
sygna∏
akustyczny
(na
wyÊwietlaczu pojawi si´ "A0" informujàcy o
wy∏àczeniu funkcji zapami´tania).
Zmywarka mo˝e sygnalizowaç, poprzez informacj´ na wyÊwietlaczu, ca∏y szereg
wadliwych dzia∏aƒ.
AUTOMATYCZNE SYGNALIZOWANIE ANOMALII W PRACY ZMYWARKI
ANOMALIA
PRZYCZYNA
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E2, rozlega si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Brak wody (zamkni´ty kran dop∏ywu
wody).
Wy∏àczyç zmywark´, otworzyç
kran, ponownie wybraç program.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E3, rozlega si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Zmywarka nie odprowadza wody ze
zbiornika.
Sprawdê, czy nie jest zagi´ty wà˝
odp∏ywowy lub czy nie sà
zatkane syfon albo filtry.
JeÊli nie ma uszkodzenia nale˝y
wezwaç Serwis.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E4, rozlega si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Wyciek wody.
Sprawdê, czy nie jest zagi´ta wà˝
odp∏ywowy lub czy nie sà
zatkane syfon albo filtry.
JeÊli nie ma uszkodzenia nale˝y
wezwaç Serwis.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E5, E6, E7, Ef lub
EL wraz z krótkim sygna∏em
dêwi´kowym
Uszkodzenie modu∏u
elektronicznego.
Zachodzi koniecznoÊç wezwania
technika serwisowego.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E8 lub Ei wraz z
krótkim sygna∏em dêwi´kowym
Nie dzia∏a prawid∏owo grza∏ka
podgrzewajàca wod´ lub filtr jest
zatkany.
OczyÊciç p∏ytk´ filtra. JeÊli usterki
nie udaje si´ wyeliminowaç,
wezwac technika serwisowego.
19
ÂRODEK ZARADCZY
■ Reports – ze statystykami zmywania i
poradami jak bardziej efektywnie
wykorzystywaç swoje urzàdzenie.
FUNKCJA ONE TOUCH
Urzàdzenie korzysta z technologii One
Touch, która umo˝liwia interakcj´ z
urzàdzeniem za poÊrednictwem aplikacji
App na smartfonach z Androidem,
wyposa˝onych w funkcj´ NFC (Near Field
Communication).
■ Pobierz aplikacj´
swój smartfon.
Wszelkie szczegó∏owe informacje na
temat funkcji One Touch uzyskasz
przeglàdajàc aplikacj´ w trybie
DEMO lub na
www.hooveronetouch.com
Hoover Wizard na
Hoover Wizard App jest dost´pna
na tabletach i smartfonach z
systemami Android i iOS. Niemniej
jednak nawiàzanie kontaktu z pralkà
i korzystanie z ca∏ego potencja∏u,
jaki zapewnia funkcja One Touch,
jest mo˝liwe tylko wówczas, gdy
posiadasz smartfon z systemem
Android wyposa˝ony w technologi´
NFC, zgodnie z nast´pujàcym
schematem funkcjonalnym:
Smartfon z Android z
technologià NFC
Interakcja z pralkà i
wszystkie inne treÊci
Smartfon z Android
bez technologii NFC
Wy∏àcznie treÊci
Tablet z Androidem
Wy∏àcznie treÊci
Apple iPhone
Wy∏àcznie treÊci
Apple iPad
Wy∏àcznie treÊci
JAK U˚YWAå ONE TOUCH
PO RAZ PIERWSZY – Rejestracja pralki
■ Wejdê w "Ustawienia" na smartfonie z
Androidem i aktywuj funkcj´ NFC w
menu "Wireless & Networks".
W zale˝noÊci od modelu smartfona i
wersji Android iOS, proces aktywacji
NFC mo˝e byç ró˝ny. Wi´cej
informacji znajdziesz w instrukcji
obs∏ugi do∏àczonej do smartfona.
■ W∏àcz urzàdzenie i odblokuj tryb One
Touch wybierajàc program "P0".
■ Otwórz the App, utwórz profil
u˝ytkownika i zarejestruj urzàdzenie
post´pujàc zgodnie z instrukcjami
na wyÊwietlaczu lub "Skrócona
Instrukcja", który do∏àczono do
urzàdzenia.
FUNKCJE
G∏ównymi funkcjami dost´pnymi w aplikacji sà:
■ Voice Coach – przewodnik, który
pomo˝e Ci wybraç idealny cykl za
pomocà jedynie trzech komend
g∏osowych (naczynia, poziom za∏adowania,
poziom zabrudzenia).
Wi´cej informacji, F.A.Q. oraz wideo
z instrukcjà rejestracji udost´pniono
na:
www.hooveronetouch.com/how-to
■ Programmes – pozwalajàca wybraç i
rozpoczàç nowe dodatkowe programy
zmywania
■ Diagnostyka – obejmujàca Ustawienia
zaawansowane,
TwardoÊç
Wody,
"Sprawdzanie", Czyszczenie Filtra i
pomoc w rozwiàzywania problemów
20
KOLEJNY RAZ – Regularne stosowanie
JeÊli nie znasz swojego po∏o˝enia
anteny NFC, lekko obróç smartfonem
w ruchu ko∏owym wokó∏ logo One
Touch a˝ App potwierdzi po∏àczenie.
W celu umo˝liwienia przesy∏ania
danych, ABY ODNIEÂå SUKCES,
KONIECZNE
JEST,
ABY
PRZYTRZYMAå SMARTFON PRZY
PANELU PRALKI PODCZAS KILKU
SEKUND TEJ DANEJ PROCEDURY;
na
urzàdzeniu
pojawi
si´
wiadomoÊç, która poinformuje o
prawid∏owym wyniku operacji i
doradzi, gdy jest to mo˝liwe, aby
przesunàç smartfon dalej.
■ W celu zarzàdzania urzàdzeniem za
poÊrednictwem
aplikacji
trzeba
ka˝dorazowo odblokowaç tryb One
Touch, w∏àczyç urzàdzenie, a nast´pnie
wybraç program "P0".
■ Upewnij si´, ˝e masz odblokowany
ekran telefonu (w trybie stand-by) i
zosta∏a w∏àczona funkcja NFC; w
przeciwnym razie, nale˝y wykonaç
czynnoÊci opisane wczeÊniej.
■ Aby rozpoczàç cykl zmywania nale˝y
za∏adowaç naczynia i detergent.
■ Zamknàç drzwi urzàdzenia.
Gruba metalowa obudowa lub
naklejki na smartfonie mogà
zak∏ócaç
lub
uniemo˝liwiaç
transmisj´ danych pomi´dzy pralkà
a telefonem. JeÊli to konieczne,
zdejmij je.
■ Wybraç potrzebnà funkcj´ aplikacji
(np. rozpocz´cie programu, cykl
"Sprawdzanie", aktualizacj´ statystyk,
itp.)
■ Post´puj zgodnie z instrukcjami
wyÊwietlanymi na ekranie telefonu,
PAMI¢TAJÑC BY BY¸ ZBLI˚ONY do
logo Smart Touch na panelu urzàdzenia,
gdy wymagane przez aplikacj´.
Zastàpienie niektórych elementów
smartfonów (np. pokrywy baterii,
itp...), nie oryginalnymi, mo˝e
spowodowaç usuni´cie anteny NFC,
co uniemo˝liwia pe∏ne wykorzystanie
aplikacji.
Zarzàdzanie i sterowanie urzàdzeniem
za poÊrednictwem aplikacji mo˝liwe
jest tylko z bliska: w zwiàzku z tym
nie jest mo˝liwe wykonywanie
zdalnych operacji (np.: z innego
pokoju czy poza domem).
UWAGI:
UmieÊç inteligentny telefon tak, aby
antena NFC na jego „plecach”
dopasowa∏a swoje po∏o˝enie do
logo One Touch na urzàdzeniu.
21
LISTA PROGRAMÓW
Zmywanie z myciem wst´pnym
Dla programów z myciem wst´pnym zalecane jest dodanie dodatkowj iloÊci detergentu
(max. 10 gramów) bezpoÊrednio do wn´trza zmywarki.
Programu
Opis
Parowy
75°C
Cykl kombinowany wodno-parowy. Skuteczny
przy du˝ym zabrudzeniu. Nie jest wymagane
mycie wst´pne garnków i naczyƒ.
Uniwersalny
60°C
Przeznaczony do zmywania naczyƒ i garnków
codziennego u˝ytku, normalnie zabrudzonych.
AUTO Codzienny
55°C -65°C
Szybki
program
do
naczyƒ
normalnie
zabrudzonych, do cz´stego stosowania przy
normalnym za∏adunku. Program ten jest
zoptymalizowany dzi´ki inteligentnemu czujnikowi,
który dostosowuje parametry zmywania do
rzeczywistego za∏adunku naczyƒ.
Eco
45°C
Program do naczyƒ normalnie zabrudzonych
(najbardziej efektywny pod wzgl´dem ∏àcznego
zu˝ycia energii i wody dla tego rodzaju naczyƒ).
Program znormalizowany EN 50242.
Rapid 59'
65°C
Program przystosowany do zmywania naczyƒ
delikatnych, zdobionych i z kryszta∏u. Wskazany
do zmywania naczyƒ w niewielkim stopniu
zabrudzonych, za wyjàtkiem garnków.
Przeznaczony do codziennego zmywania naczyƒ
i garnków zaraz po u˝yciu normalnie zabrudzonych
(Max. 8 kompletów).
Rapid 24'
50°C
Bardzo szybkie zmywanie wykonywane tu˝ po
zakoƒczeniu posi∏ku po podgrzaniu wody wskazane
do zmywania naczyƒ dla 6 osób najwy˝ej.
Nocny
55°C
Program maksymalnie cichy. Idealny do zmywania
nocnego i korzystania z taƒszych taryf
energetycznych.
Mycie wstepne
Wst´pne, krótkie zmywanie wykonywane rano
lub w po∏udnie, kiedy chcemy przenieÊç g∏ówne
zmywanie na okres po kolacji.
Delikatni
45°C
Aktywacja trybu One Touch umo˝liwiajàca interakcj´
pomi´dzy urzàdzeniem a aplikacjà Hoover Wizard.
Przed pierwszym u˝yciem za poÊrednictwem aplikacji, ta
pozycja b´dzie obs∏ugiwana przez program Parowy.
= Programy “IMPULSY”
N.D. = FUNKCJA NIEDOST¢PNA
22
*
60°C
120
TAK
TAK
TAK
55°C/
65°C
75/
95
TAK
TAK
TAK
45°C
205
TAK
TAK
TAK
45°C
85
TAK
TAK
TAK
65°C
59
TAK
TAK
TAK
50°C
24
TAK
N.D.
TAK
55°C
240
TAK
TAK
TAK
5
TAK
N.D.
P∏ukanie goràce ze
Êrodkiem
wyb∏yszczajàcym
Przycisk “ALL IN 1”
TAK
Przycisk "OPEN
DOOR"
TAK
*
TAK
Drugie zimne p∏ukanie
130
Pierwsze zimne
p∏ukanie
Przycisk
"OPÓèNIONY START"
Funkcje
dodatkowe
75°C
Zmywanie zasadnicze
Zmywanie wst´pne
zimne
Czas
zmywania
w
minutach
Wodà zimnà (15°C)
-Tolerancja ± 10%-
•••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
••••
•
Zmywanie wst´pne
goràce
Przebieg wykonania programu
Kontrola zapasu soli
Kontrola Êrodka
wyb∏yszczajàcego
Czyszczenie filtrów i
p∏ytki
Ârodek do zmywania
Ârodek do zmywania
wst´pnego
CzynnoÊci
do wykonania
PRZY ZMYWANIU W GORÑCEJ WODZIE CZAS POZOSTA¸Y DO KO¡CA PROGRAMU DOSTOSOWUJE SI¢
AUTOMATYCZNIE W TRAKCIE WYKONYWANEGO PROGRAMU.
23
AQUASTOP - URZÑDZENIE BLOKUJÑCE DOP¸YW WODY
Przewód zasilajàcy jest wyposa˝ony w urzàdzenie blokujàce dop∏yw wody w
przypadku uszkodzenia w´˝a zasilajàcego w wod´.
CzynnoÊç ta jest sygnalizowana przez czerwonà pamk´ znajdujàcà si´ w
ma∏ym okienku
.
Nale˝y wtedy wymieniç przewód zasilajàcy zmywark´ w wod´.
JeÊli d∏ugoÊç przewodu nie pozwala na prawid∏owe do∏àczenie, sam przewód
nale˝y zamieniç na inny, o poprawnej d∏ugoÊci.
Urzàdzenie zapobiegajàce odkr´ceniu si´ (aby zdjàç podk∏adk´ nale˝y
wcisnàç guzik).
24
* Zmi´kczacz ustawiony jest fabrycznie
na poziomie 4 (d4), gdy˝ poziom ten
zadowala wi´kszoÊç klientów.
REGULACJA ZMI¢KCZANIA
WODY
Woda, w zale˝noÊci od lokalizacji, zawiera
sole wapnia i inne sole mineralne osadzajàce
si´ na naczyniach i pozostawiajàce bia∏e
plamy.
Im wi´cej tych soli tym woda jest “twardsza”.
Zmywarka do naczyƒ wyposa˝ona jest w
zmi´kczacz, który wykorzystujàc sól
regeneracyjnà, zaprojektowanà specjalnie
dla tych urzàdzeƒ, dostarcza wody
pozbawionej wapnia (mi´kkiej) do zmywania
naczyƒ.
W odpowiedniej instytucji zapewniajàcej
zasilanie w wod´, znajdujàcej si´ na
terenie zamieszkania mo˝na dowiedzieç
si´, jaki jest poziom twardoÊci wody.
W zale˝noÊci od stopnia twardoÊci
miejscowej wody nale˝y wyregulowaç
zmi´kczacz w nast´pujàcy sposób:
WA˚NE
Procedur´
ustawiania
nale˝y
zawsze zaczynaç gdy zmywarka
jest wy∏àczona.
1. Wcisnàç i przytrzymaç przycisk
"WYBÓR PROGRAMU" i równoczeÊnie
w∏àczyç
zmywark´
przyciskiem
"ON/OFF" (rozlegnie si´ krótki sygna∏).
Ustawienie zmi´kczacza wody
2. Przytrzymaç
przycisk
"WYBÓR
PROGRAMU" przez co najmniej 5
sekund a nast´pnie zwolniç ale dopiero
po us∏yszeniu sygna∏u akustycznego.
WyÊwietlacz poka˝e bie˝àce ustawienia
zmi´kczacza.
°dH
(stopnie
niemieckie)
Wykorzystanie
soli
regeneracyjnej
Regulacja
zmi´kczacza
0
1
2
3
*4
5
6
7
TwardoÊç
wody
°fH
(stopnie
francuskie)
Poziom
Zmi´kczacz mo˝e skutecznie ulepszaç
wod´, której twardoÊç osiàga wartoÊç
90°fH (w skali francuskiej), 50° dH (w skali
niemieckiej), za poÊrednictwem oÊmiu
poziomów regulacji.
W poni˝szej tabeli podano wartoÊci regulacji dla kolejnych poziomów twardoÊci
wody z sieci wodociàgowej.
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. Wcisnàç ponownie ten sam przycisk w
celu ustawienia ˝àdanego poziomu:
ka˝de wciÊni´cie zwi´ksza ustawienie o
jeden. Po osiàgni´ciu "d7" ustawienie
powróci do "d0".
4. Wy∏àczyç zmywark´ za pomocà przycisku
"ON/OFF" dla zapami´tania nowego
ustawienia.
UWAGA!
JeÊli z jakiegoÊ powodu nie uda si´
zakoƒczyç procedury ustawiania,
nale˝y wy∏àczyç zmywark´ wciskajàc
przycisk "ON/OFF" i rozpoczàç ustawianie
od nowa.
25
OPIS UPRAVLJAâKE PLOâE
A
Tipka "ON/OFF"
B
Tipka "IZBOR PROGRAMA"
C
Tipka "ODGODA POâETKA
PRANJA"
D
E
F
Tipka "START"/"RESET"
(pokretanje/poni‰tavanje programa)
G
Svjetla "IZBARANA OPCIJA"
H
Digitalni ekran
Opcijska tipka "OPEN DOOR"
I
Vodiã kroz programe
Opcijska tipka "ALL IN 1"
L
Zone ONE TOUCH
DIMENZIJE PERILICE
Sa radnom ploãom
Bez radne ploãe
60 x 85 x 60
120
59,8 x 82 x 57,3
117
·irina x Visina x Dubina (cm)
Dubina sa otvorenim vratima (cm)
TEHNIâKI PODACI
16
dla 9 osoba
Min. 0,08 - Max. 0,8
Broj kompleta za pranje prema normi EN 50242
Broj kompleta za pranje sa tavama i tanjurima
Pritisak vode (MPa)
Snaga osiguraãa / Maksimalna prikljuãna snaga / Napon
Pogledati natpisnu ploãicu
POTRO·NJA (najãe‰çe kori‰teni programi)*
Program
El. energija (kWh)
Voda (L)
2,07
21
15
1,46
0,77
10
0,59
9
Potro‰nja uga‰en / ukljuãen uredjaj: 0,45 W / 0,45 W
* Vrijednosti mjerene u laboratoriju prema Europskoj normi EN 50242 (razlike su moguçe u dnevnoj
upotrebi).
PARA
UNIVERZALNI
ECO
RAPID 24'
27
IZBOR PROGRAMA I POSEBNE
FUNKCIJE
Prekid program
Otvaranje vrata nije preporuãljivo kada je
program u radu a posebno tijekom glavnog
pranja i faze zavr‰nog vruçeg ispiranja.
Medjutim, ako se vrata perilice otvore dok
je program u radu (npr. zbog stavljanja
novog sudja), perilica çe se automatski
zaustaviti a na ekranu çe treptati preostalo
vrijeme do kraja ciklusa pranja.
Zatvorite vrata, bez pritiska na bilo koju
tipku. Ciklus pranja çe se pokrenuti s
mjesta na kojem je bio zaustavljen.
Namje‰tanje programa
■ Otvorite vrata i stavite prljavo sudje u
unutra‰njost uredjaja.
■ Pritisnite i drÏite "ON/OFF" tipku oko 2
sekunde.
Display prikazuje dvije linije.
■ Odaberite program pristiskom na tipku
"IZBOR PROGRAMA".
ZNAâAJNO
Program koji je u radu moÏe
biti prekinut i bez da se otvore
vrata
tako da se pritisne tipka
"ON/OFF".
U takvom sluãaju, za ponovno
pokretanje prekinutog program
pranja, jednostavno opet pritisnite
tipku "ON/OFF" i program çe se
pokrenuti s mjesta na kojem je bio
zaustavljen.
■ Ako Ïelite odabrati neku od opcija
pranja, pritisnite odgovarajuçu tipku
(ukljuãit çe se svjetlosni indikator).
Tipke za opcije moraju se ukljuãiti ili
iskljuãiti UNUTAR jedne minute
nakon ‰to program pranja zapoãne s
radom.
■ Pritisnite tipku "START".
Trajanje programa biti çe prikazano na
ekranu slijedeçim redoslijedom: sati i minute
[npr: 1 h (1 sat) / 25 (25 minuta)].
UPOZORENJE!
Ako otvorite vrata perilice tijekom
ciklusa su‰enje, glasan zvuãni signal
opomenut çe vas da ciklus su‰enje
nije zavr‰en.
■ Nakon ‰to se vrata perilice zatvore i nakon
‰to se oglasi zvuãni signal, program
pranja çe se automatski pokrenuti. Na
displayu çe biti prikazano vrijeme
preostalo do kraja ciklusa.
UNUTAR jedne minute nakon ‰to
program zapoãne s radom, moguçe je
odabrati drugi program tako da
pritisnete tipku za "IZBOR PROGRAMA".
Mijenjanje programa koji je u
radu
Da promijenite ili poni‰tite program koji je u
radu postupite kako slijedi:
"IMPULSE" programi
■ Na 3 sekundi drÏite pritisnutom tipku
"RESET". "00" se pojavljuje na ekranu I
oglasiçe se zvuãni signal.
"IMPULSE" programi koriste impulsivnu
tehnologiju
pranja,
koja
smanjuje
potro‰nju, radnu buku i poveçava uãinak
pranja.
■ Program koji je u radu biti çe poni‰ten.
Display prikazuje dvije linije.
ZNAâAJNO
"Isprekidan" naãin rada pumpe NE
MORA znaãiti da se radi o kvaru, to je
karakteristika impulsivnog pranja i
mora se uzeti u obzir kao uobiãajeni
rad ovog programa.
■ Od te toãke moÏe se namjestiti novi
program pranja.
28
Otvaranje vrata u posljednoj fazi su‰enja
omoguçuje protok zraka te uklanjanje
neugodnih mirisa.
UPOZORENJE!
Prije nego pokrenete novi program,
treba provjeriti da li je u spremniku
ostalo deterdÏenta. Ako je potrebno,
napunite spremnik za deterdÏent.
ZNAâAJNO
Ova funkcija se automatski aktivira
kod "ECO" programa, ali moÏete je
iskljuãiti.
"OPEN DOOR" funkcija nije dostupna
kod
"RAPID 24''"
programa
i
"PRETPRANJE".
Rad programa
Dok je program u radu, na displayu je
prikazano vrijeme preostalo do kraja
ciklusa, koje se automatski aÏurira.
UPOZORENJE!
DOOR"
S aktiviranom "OPEN
funkcijom, ne smijete onemoguçiti
otvaranje ili prisilno zatvoriti vrata
kako ne biste o‰tetili mehanizam.
Ostavite slobodan prostor ispred
vrata i prije zatvaranja, priãekajte
aktivaciju mehanizma za automatsko
otvaranje.
Ako dodje do bilo kakvog prekida
elektriãnog napajanja dok perilica sudja
radi, izabrani program pohranit çe se u
posebnu memoriju a kada dodje do
povratka elektriãne energije, program
pranja çe se nastaviti s mjesta na kojem
je bio prekinut.
Kraj programa pranja
Tipka "ALL IN 1"
Zavr‰etak programa oznaãit çe zvuãni
signal (ako nije iskljuãen) u trajanju od 5
sekundi, uz ponavljanje tri puta svakih 30
sekundi.
Ova opcija pobolj‰ava kori‰tenje kombiniranih
deterdÏenata "SVE U 1" ("3 U 1"/"4 U 1"/
"5 U 1", itd.).
Pritiskom na ovu tipku, odabrani program
se prilagodjava kako bi s kombiniranim
deterdÏentima postigao najbolji radni
uãinak (nadalje, upozorenje nedostatka soli
bit çe poni‰teno).
ZNAâAJNO
Ako je ukljuãena "OPEN
DOOR"
funkcija, tijekom faze su‰enja vrata çe
se automatski otvoriti te çete morati
priãekati zavr‰etak programa prije
spremanja posudja.
UPOZORENJE!
Nakon ‰to se odabrali ovu moguçnost
ona ostaje aktivna (ukljuãen je
odgovarajuçi svjetlosni pokazatelj)
sve dok je ne iskljuãite, tako da tipku
pritisnite jo‰ jednom (odgovarajuçi
svjetlosni pokazatelj çe se iskljuãiti).
Tipke opcija
Tipka "OPEN DOOR" (AUTOMATSKO
OTVARANJE VRATA)
Ova funkcija aktivira poseban mehanizam
koji otvara vrata za par centimetara tijekom
ili na zavr‰etku faze su‰enja (ovisno o
programu) kako bi se osigurao prirodan
protok zraka i uãinkovito su‰enje posudia.
Trajanje odabranog programa se automatski
mijenja, za optimizaciju temperature
tijekom faze ispiranja, kako bi se znaãajno
smanjila potro‰nja energije.
ZNAâAJNO
Ova se opcijska tipka preporuãuje
kada korsitite program RAPID 24’,
ciklus pranja çe se produÏiti otprilike
15 minuta kako bi dobili bolji uãinak
tableta.
29
Upozorenje nedostatka soli
Iskljuãenje zvuãnog signala za
KRAJ PROGRAMA
Ukoliko je potrebno napuniti sol u perilici
posudja, na displayu çe se upaliti oznaka
"SL" kada je perilica posudja ukljuãena.
Pojava bijelih mrlja na posudju je obiãno
znak da je potrebno napuniti spremnik soli.
Zvuãni signal za kraj programa moÏe se
iskljuãiti i to kako slijedi:
ZNAâAJNO
Perilica posudja prije ovog postupka
UVIJEK mora biti iskljuãena.
Tipka "ODGODA POâETKA
PRANJA"
1. DrÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" i istovremeno ukljuãite
perilicu posudja pritiskom na tipku
"ON/OFF", na kratko çe se jedanput
ukljuãiti zvuãni signal.
Ovom tipkom moÏe se podesiti vrijeme
pokretanja perilice, odgoda poãetka pranja
moÏe se podesiti za 1 do 23 sata.
Da podesite vrijeme odgode poãetka
pranja, postupite kako slijedi:
2. I nadalje, a najmanje 15 sekundi
drÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" (tijekom tog vremena u 2
navrata ukljuãit çe se zvuãni signal).
■ Pritisnite tipku za "ODGODU POâETKA
PRANJA" ("00" prikazat çe se na ekranu).
3. Otpustite tipku nakon ‰to se ukljuãi drugi
zvuãni signal (oznaka "b1" pojavit çe na
ekranu da prikaÏe da je zvuãni signal
ukljuãen).
■ Ponovno pritisnite tipku da poveçate
odgodu u satima (svakim pritiskom na
tipku poveãat çete odgodu za 1 sat,
najvi‰e do 23 sata).
4. Ponovno pritisnite istu tipku (oznaka
"b0" pojavit çe na ekranu da prikaÏe da
je zvuãni signal iskljuãen).
■ Da pokrenete odbrojavanje vremena,
pritisnite tipku "START".
Na display je prikazano vrijeme preostalo od
poãetka programa.
5. Iskljuãite perilicu posudja pritiskom na
tipku "ON/OFF" da potvrdite nove
postavke.
Kada odbrojavanje zavr‰i, program pranja
çe se automatski pokrenuti a duljina
odabranog ciklusa pranja prikazat çe se na
ekranu.
Da ponovno ukljuãite zvuãni signal, ponovite
isti postupak.
Da poni‰tite odgodu poãetka pranja,
postupite kako slijedi:
Kori‰tenje zadnjeg kori‰tenog
programa
■ DrÏite pritisnutom tipku "RESET"
najmanje 3 sekundi. "00" se pojavljuje
na ekranu I oglasiçe se zvuãni signal.
Spremanje zadnje kori‰tenog programa
moÏe se omoguçiti na slijedeçi naãin:
ZNAâAJNO
Perilica posudja prije ovog postupka
UVIJEK mora biti iskljuãena.
■ Postavke za odgodu poãetka pranja i
odabrani program pranja biti çe poni‰tene.
Display prikazuje dvije linije.
■ Od te toãke, svaki novi program i opcije
moraju biti ponovno pode‰eni a novi
program biti çe prikazan o odjeljku
"NAMJE·TANJE PROGRAMA".
30
1. DrÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" i istovremeno ukljuãite
perilicu posudja pritiskom na tipku
"ON/OFF", na kratko çe se jedanput
ukljuãiti zvuãni signal.
2. I nadalje, a najmanje 30 sekundi
drÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" (tijekom tog vremena,
oglasiçe se 3 zvuãna signala).
ZNAâAJNO
Ova perilica sudja je opremljena
sigurnosnim antipoplavnim uredjajem
koji çe ako se takav problem pojavi
automatski isprazniti svaku pretjeranu
koliãinu vode.
3. Otpustite tipku kada se oglasi TREåI
zvuãni signal ("A0" çe se pojaviti na
displayu kao pokazatelj da je memorija
iskljuãena).
4. Pritisnite opet istu tipku ("A1" çe se
pojaviti na displayu kao pokazatelj da je
memorija ukljuãena).
UPOZORENJE!
Da osigurate ispravan rad sigurnosnog
antipoplavnog uredjaja, preporuãujemo
da perilicu sudja ne pomiçete ili
naginjete tijekom rada.
Ako je perilicu sudja potrebno pomaknuti
ili nagnuti, budite sigurni da je ciklus
pranja zavr‰en i da u unutarnjosti
perilice nema vode.
5. Iskljuãite perilicu posudja pritiskom na
tipku "ON/OFF" da potvrdite nove
postavke.
Za deaktivaciju memorije, slijedite istu
procedure.
Ova perilica rublja moÏe na ekranu prikazati skupinu gre‰aka u radu.
AUTOMATSKI PRIKAZANE GRE·KE U RADU
GRE·KA
UZROK
RJE·ENJE
Prikaz oznake E2 na
ekranu i zvuãni ekran.
Nema vode (dovod vode zatvoren).
Iskljuãite perilicu, otvorite dovod
vode i ponovno pokrenite program.
Prikaz oznake E3 na
ekranu i zvuãni ekran.
Perilica ne ispu‰ta vodu.
Provjerite da odvodna cijev nije
savinuta ili da filtar ili sifon nisu
zaãepljeni,
ako se problem nastavlja, obratite
se ovla‰tenom servisu.
Prikaz oznake E4 na
ekranu i zvuãni ekran.
Istjecanje vode.
Provjerite da odvodna cijev nije
savinuta ili da filtar ili sifon nisu
zaãepljeni,
ako se problem nastavlja, obratite
se ovla‰tenom servisu.
Prikaz oznake E5, E6, E7, Ef i
na ekranu i zvuãni ekran.
Gre‰ka na elektronskoj kontroli.
Obratite se ovla‰tenom servisu.
Prikaz oznaka E8 i E1 na
ekranu i zvuãni ekran.
Grijaã vode ne radi ispravno ili je
zaãepljen filtar.
Oãistite filtar,
ako se problem nastavlja, obratite
se ovla‰tenom servisu.
EL
31
■ Izvje‰ça – statistika kori‰tenih programa
i savjeti za uãinkovitiju upotrebu uredjaja.
ONE TOUCH
Ovaj uredjaj opremljen je One Touch
tehnologijom koja, putem aplikacije,
omoguçuje interakciju sa smartphonima s
Android operativnim sustavom i NFC
(komunikacija bliskog polja) funkcijom.
Sve detalje Smart Touch funkcija
saznajte u DEMO verziji aplikacije ili
posjetite:
www.hooveronetouch.com
■ Skinite Hoover Wizard aplikaciju na svoj
smartphone uredjaj.
KAKO
TOUCH
Hoover Wizard aplikacija dostupna
je za uredjaje s Android i iOS
operativnim sustavima (tablete i
smartphone).
Medjutim,
za
komunikaciju s uredjajem, iskoristite
potencijal One Touch tehnologije
dostupne za Android smartphone uz
NFC tehnologiju, prema sljedeçem
prikazu funkcija:
Android smartphone
s NFC tehnologijom
Interakcija s uredjajem +
sadrÏaji
Android smartphone
bez NFC tehnologije
Samo sadrÏaji
Android Tablet
Samo sadrÏaji
Apple iPhone
Samo sadrÏaji
Apple iPad
Samo sadrÏaji
KORISTITI
ONE
PRVA UPOTREBA – Registracija uredjaja
■ Udjite u postavke ("Settings") svog
Android smartphona i aktivirajte NFC
fukciju unutar izbornika za beÏiãna
spajanja i mreÏe ("Wireless &
Networks").
Ovisno o modelu smartphona i
verziji Android operativnog sustava,
postupak NFC aktivacije moÏe
varirati.
Za detalje prouãite uputstva svog
smartphone uredjaja.
■ Ukljuãite uredjaj i aktivirajte One Touch
naãin rada odabirom programa "P0".
FUNKCIJE
■ Pokrenite aplikaciju, napravite korisniãki
profil, registrirajte uredjaj prateçi upute
na displayu smartphona ili pomoçu
kratkih uputa priloÏenih uz uredjaj.
Glavne funkcije dostupne u aplikaciji:
■ Glasovni vodiã – pomoç pri odabiru
optimalnog ciklusa na temelju tri gla
sovna unosa (vrsta posudja, kapacitet,
stupanj zaprljanosti).
Vi‰e informacija, najãe‰çe postavljana
pitanja i video za jednostavnu
registraciju pronadjite na:
www.hooveronetouch.com/how-to
■ Programi – odabir dodatnih programa
pranja.
■ Clever Care - odrÏavanje – napredne
postavke, tvrdoça vode, "Clever Checkup - provjera" ciklus, ãi‰çenje filtera i
vodiã za uklanjanje manjih gre‰aka u
radu.
32
Redovna upotreba
Ukoliko ne znate gdje je smje‰tena
NFC antena, laganim kruÏnim
pokretima pomiãite smartphone
preko One Touch loga dok aplikacija
ne potvrdi spajanje. Za uspje‰an
prijenos podataka, kljuãno je
NEPREKIDNO DRÎATI SMARTPHONE
NA
UPRAVLJAâKOJ
PLOâI
UREdjAJA
TIJEKOM
CIJELOG
POSTUPKA (NEKOLIKO SEKUNDI);
poruka na uredjaju çe vas informirati o pravilnom spajanju i kada je
moguçe udaljiti smartphone.
■ Ukoliko uredjajem Ïelite upravljati putem
aplikacije, potrebno je aktivirati One
Touch naãin rada - ukljuãite uredjaj,
odaberite program "P0".
■ Pripazite da je otkljuãan display
smartphona (ukoliko je bio uga‰en, u
stanju pripravnosti) te da je aktivirana
NFC funkcija; u suprotnom, pratite
prethodno navedeni postupak.
■ Prije poãetka programa, napunite perilicu
posudja i stavite deterdÏent.
■ Zatvorite vrata uredjaja.
■ Odaberite Ïeljenu funkciju unutar
aplikacije (npr. odabir programa, "Clever
Check-up - provjera" ciklus, aÏuriranje
statistike, itd…).
Deblje maske ili metalne naljepnicena
smartphonu mogu usporiti ili
onemoguçiti prijenos podataka
izmedju
uredjaja.
Ukoliko
je
potrebno, uklonite ih.
■ Pratite upute na displayu smartphona, i
PRISLONITE GA uz One Touch logo
na upravljaãkoj ploãi uredjaja, kada vas
na to uputi aplikacija.
Zamjenom
pojedinih
dijelova
smartphona (npr. straÏnje maske,
baterije, itd…) neoriginalnim dijelovima
moÏete ukloniti NFC antenu ãime
onemoguçujete kori‰tenje aplikacije.
Upravljanje
uredjajem
putem
aplikacije moguçe je samo na
manjoj udaljenosti: odnosno, nije
moguçe na daljinu (npr. iz druge
prostorije, izvan kuçe).
NAPOMENE:
Postavite straÏnju stranu NFC
antene smartphona uz One Touch
logo na uredjaju.
33
ODABIR PROGRAMA
Pranje s predpranjem
Za programe pranja s predpranjem, preporuãljivo je dodati jo‰ deterdÏenta (max. 10 g) izravno
u perilicu.
Opis
Program
Para
75°C
Univerzalni
60°C
Ciklus pranja s naizmjeniãnim djelovanjem mlazova
vode i pare. Posebno je uãinkovit u omek‰avanju
i uklanjanju osu‰enih mrlja i bakterija, bez potrebe
za predpranjem posudja.
Prikladan za pranje uobiãajeno zaprljanog sudja.
AUTO Svakodnevni
55°C -65°C
Brzi ciklus pranja, za “uobiãajeno” prljavo posudje
- namijenjen je ãestom pranju s standardno
napunjenom perilicom. Optimalan program koji
zahvaljujuçi pametnom senzoru prilagodjava
parametre pranja ovisno o posudju.
Eco
45°C
Program za normalno zaprljano posudje
(najuãinkovitiji u smislu njegove kombinirane
potro‰nje energije i vode za tu vrstu posudja).
Program je normiran prema EN 50242.
Delikatni
45°C
Prikladan za osjetljivo keramiãko i stakleno sudje kao
i za dnevno pranje manje zaprljanog sudja, izuzev‰i
tave.
Rapid 59'
65°C
Prikladan za dnevno pranje uobiãajeno zaprljanog
sudja koje je potrebno oprati neposredno nakon jela
(MAKSIMALNO punjenje sudjem, 8 mjesta).
Rapid 24'
50°C
Program za brzo pranje sudja koje mora biti
oprano odmah nakon jela.
Punjenje perilice sudjem za najvi‰e 6 osoba.
Noçni
55°C
Izuzetno tih ciklus pranja. Savr‰en za pranje
posudja u noçnim satima uz kori‰tenje jeftinije
tarife elektriãne energije.
Pretpranje
Kratko hladno prepranje za sudje koje je stajalo u
perilici sve dok je u potpunosti ne napunite.
Aktivacijom One Touch naãina rada, omoguçujete
interakciju izmedju uredjaja i Hoover Wizard
aplikacije.Prije prve upotrebe aplikacije, poloÏaj na
programatoru çe biti namijenjen Para programu.
= “IMPULSE” programi
N/A = NIJE DOSTUPNO
34
Prosjeãno
trajanje u
min.
SadrÏaj programa
Tipke sa
posebnim
funkcijama
*
Tipka "OPEN DOOR"
Tipka "ALL IN 1"
Sa hladnom vodom (15° C)
- Dopu‰teno
odstupanje ± 10% -
DA
DA
60°C
120
DA
DA
DA
55°C/
65°C
75/
95
DA
DA
DA
45°C
205
DA
DA
DA
45°C
85
DA
DA
DA
65°C
59
DA
DA
DA
50°C
24
DA
N/A
DA
55°C
240
DA
DA
DA
5
DA
N/A
Vruçe ispiranje sa
sredstvom za sjsj
DA
Drugo hladno pranje
130
Prvo hladno pranje
75°C
Glavno pranje
Hladno predpranje
Tipka "ODGODU
POâETKA PRANJA"
•••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
••••
•
Vruçe predpranje
Provjera koliãine
soli
Provjera sredstva
za sjaj
âi‰çenje filtra
DeterdÏent za pranje
DeterdÏent za
namakanje
*
Popis provjera
KOD PROGRAMA SA VRUåOM VODOM PREOSTALO VRIJEME DO KRAJA PROGRAMA
AUTOMATSKI åE SE NA KRATKO PRIKAZATI KAD SE PROGRAM POKRENE.
35
AQUASTOP - SUSTAV KONTROLE VODE
Naprava za zaustavljanje vode ‰titi od ‰teta uzrokovanih istjecanjem vode iz dovodnog
crijeva ‰to moÏe nastati zbog prirodnog starenja crijeva.
U sustavu za zaustavljanje vode, voda koja curi ispuni naborano crijevo i aktivira
ventil koji prekine dotok vode iz vodovodne mreÏe u perilicu.
To se vidi po pojavljivanju crvene oznake u prozorãiçu
.
U takvom sluãaju mora se odmah obavijestiti servisera.
Ako crijevo nije dovoljno dugaãko za ispravno spajanje, mora biti zamijenjeno sa
duÏim. Crijevo moÏete nabaviti kod ovla‰tenog servisera.
Sigurnosna naprava (pritisnite i okrenite kako bi uklonili brtvu).
36
UREDJAJ RA
OMEK·AVANJE VODE
* Uredjaj za omek‰avanje vode
tvorniãki je pode‰en na 4. stupanj
(d4) s obzirom da taj stupanj
zadovoljava
zahtjeve
veçine
domaçinstava.
U razliãitim krajevima voda sadrÏi razliãite
koliãine kalcijevih soli i minerala koji se
tijekom pranja taloÏe na stijenkama
posudja i ostavljaju na njima mrlje i bjelkaste
naslage. Ako je ovih soli u vodi vi‰e, voda
je veçe tvrdoçe.
Perilica posudja opremljena je uredjajem
za
odstranjivanje
vapnenca
koji
kori‰tenjem posebne vrste soli iz vode
izluãi vapnenac odnosno vodu omek‰a
tako da je prikladna za pranje posudja.
Podatke o stupnju tvrdoçe vode u Va‰oj
vodovodnoj mreÏi moÏete zatraÏiti od
podruãne uprave Vodovoda.
Prema stupnju tvrdoçe vode u Va‰oj vodovodnoj mreÏi, namjesite vrijednost uredjaja
na sljedeçi naãin:
ZNAâAJNO
Perilica posudja prije ovog postupka
UVIJEK mora biti iskljuãena.
1. DrÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" i istovremeno ukljuãite
perilicu posudja pritiskom na tipku
"ON/OFF", na kratko çe se jedanput
ukljuãiti zvuãni signal.
Reguliranje uredjaja za
omek‰avanje vode
2. I nadalje, a najmanje 5 sekundi drÏite
pritisnutom tipku za "IZBOR PROGRAMA",
SVE DOK se ne ukljuãi zvuãni signal.
Trenutna postavka razine omek‰avanja
vode biti çe prikazana na ekranu.
Omek‰ivaã vode moÏe tretirati vodu sa
razinom tvrdoçe do 90°fH (francuska
skala tvrdoçe) ili 50°dH (njemaãka skala
tvrdoçe) i to kroz 8 postavki.
Francuska
skala
(°fH)
Njemaãka
skala
(°dH)
0
1
2
3
*4
5
6
7
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
Pode‰avanje
omek‰ivaãa
vode
Razina
Tvrdoça vode
Kori‰tenje
soli protiv
kamenca
Postavke su popisane u donjoj tabeli.
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. Ponovno pritisnite istu tipku da
odaberete potrebnu razinu omek‰ivanja
vode: pri svakom pritisku na tipku,
postavka çe se poveçati za jednu
razinu. Kada dosegnete razinu „d7”,
prikaz na ekranu vratit çe se na razinu
„d0”.
4. Iskljuãite perilicu posudja pritiskom na
tipku "ON/OFF" da potvrdite nove
postavke.
UPOZORENJE!
Ako se pojavi bilo kakav problem u
radu perilice posudja, iskljuãite
perilicu pritiskom na tipku "ON/OFF"
i
pokrenite postupak ponovno od
poãetka (KORAK 1).
37
38
A KEZELÃSZERVEK ISMERTETÉSE
A
B
C
D
E
„ON/OFF” gomb
„PROGRAMVÁLASZTÁS”gomb
„KÉSLELTETETT INDÍTÁS” gomb
„OPEN DOOR” opciógomb
„ALL IN 1” opciógomb
F
„START”/”RESET” gomb
(programindítás/programtörlés)
G
H
I
I
„OPCIÓVÁLASZTÁS” kijelzŒk
DIGITÁLIS KIJELZÃ
Programleírás
ONE TOUCH terület
MÉRETEK
Szélesség x Magasság x Mélység (cm)
Mélység nyitott ajtó esetén (cm)
Munkalappal
Munkalap nélkül
60 x 85 x 60
120
59,8 x 82 x 57,3
117
MÙSZAKI ADATOK
EN 50242 szerinti mennyiség
Befogadóképesség (lábasok, edények)
Hálózati víznyomás (MPa)
16
9 fŒ
Min. 0,08 - Max. 0,8
Biztosíték / BemenŒ teljesítmény / Hálózati feszültség
Lásd a géptörzslapot
FOGYASZTÁS (fŒ programok)*
Programok
Energia (kWh)
Víz (L)
2,07
21
1,46
15
0,77
10
0,73
9
Energiafogyasztás kikapcsolt / tartás üzemmódban: 0,45 W / 0,45 W
* Az EN 50242 európai szabvány szerint laboratóriumban mért értékek (a mindennapi használat során
elŒfordulhatnak eltérések).
GÖZ
ÁLTALÁNOS
ECO
RAPID 24'
39
PROGRAMVÁLASZTÁS ÉS
SPECIÁLIS FUNKCIÓK
A program megszakítása
A program futása közben, különösen a fŒ
mosogatási fázis és az utolsó meleg öblítés
közben nem javasoljuk az ajtó kinyitását.
Ha azonban valamelyik program futása
közben nyitja ki az ajtót (például az
edények behelyezése céljából), a gép
automatikusan leáll, és a kijelzŒ a ciklus
vége elŒtt a hátralévŒ idŒt villogva mutatja.
Gombok lenyomása nélkül csukja be az
ajtót! Ezt követŒen a program onnan
folytatódik, ahol megszakadt (szükség
esetén a készülék elŒször egy rövid
hŒsokk elleni programot hajt végre).
Programbeállítás
■ Nyissa ki az ajtót és helyezze a piszkos
edényeket a készülékbe.
■ Körülbelül 2 másodpercre nyomja le a
„ON/OFF” gombot.
A kijelzŒn két sor jelenik meg.
■ Egy program kiválasztásához nyomja le
a „PROGRAMVÁLASZTÁS” gombot.
FONTOS!
A mıködésben lévŒ program az ajtó
kinyitása nélkül az „ON/OFF” gomb
lenyomásával szakítható meg. Ebben
az esetben egyszerıen csak nyomja
meg a „ON/OFF” gombot, ha onnan
szeretné folytatni a ciklust, ahol az
félbeszakadt.
■ Ha opciót szeretne választani, nyomja le
a megfelelΠgombot (kigyullad a
jelzŒlámpa).
Az opciógombokat a program kezdete
elŒtt egy percen BELÜL lehet kiválasztani,
vagy a kiválasztást megszüntetni.
■ Nyomja le a „START” gombot.
A program hossza a kijelzŒn látható az
óra és a perc váltakozásával [például:
1 h (1 óra) / 25 (25 perc)].
FIGYELMEZTETÉS!
Ha a szárítási ciklus közben nyitja ki
az ajtót, akkor hangjelzés figyelmezteti
Önt arra, hogy a szárítási ciklus még
nem fejezŒdött be.
■ Amikor az ajtó zárt állapotban van, egy
hangjelzés után a program automatikusan elindul. A kijelzŒ a ciklus végéig
hátralévŒ idŒt mutatja.
A program kezdete elŒtt egy percen
BELÜL egy másik program is választható
a „PROGRAMVÁLASZTÁS” gomb
lenyomásával.
Egy mıködésben lévŒ program
megváltoztatása
Egy
mıködésben
lévŒ
program
megváltoztatásához vagy törléséhez a
következŒképpen kell eljárni:
"IMPULZUS" programok
Az "IMPULZUS" programok olyan impulzív
mosogatási technológiát alkalmaznak,
amely csökkenti a fogyasztást és a zajt, és
növeli a teljesítményt.
■ Tartsa legalább 3 másodpercig lenyomva a
„RESET” gombot.
A „00” felirat jelenik meg a kijelzŒn, és
hangjelzés hallható.
FONTOS!
A mosogatószivattyú "szakaszos"
mıködése NEM számít hibás
mıködésnek, mert ez az impulzusos
mosogatás jellegzetessége, ezért a
program
normál
mıködésének
tekintendŒ.
■ Az aktuális program törlŒdik. A kijelzŒn
két sor jelenik meg.
40
■ Ezután egy új program állítható be.
A szárítás utolsó fázisában kinyílik az ajtó,
hogy a levegŒ keringhessen és az
esetleges kellemetlen szagok eltınjenek.
FIGYELMEZTETÉS!
Egy új program elindítása elŒtt
ellenŒriznie kell, hogy van-e még
mosogatószer
az
adagolóban.
Szükség esetén töltse fel az
adagolót.
FONTOS!
Ez az opció automatikusan aktiválva
van az "ECO" programban, viszont ki
lehet kapcsolni.
Az "OPEN DOOR" funkciót nem lehet
bekapcsolni a "RAPID 24'" és
"ELÃMOSÁS" programoknál.
Programmıveletek
A program mıködése közben a kijelzŒ a
ciklus végéig hátralévŒ, automatikusan
frissülŒ idŒt mutatja.
FIGYELMEZTETÉS!
Ha ez az opció ki van választva, ne
akadályozza az ajtó kinyílását és ne
próbálja visszazárni az ajtót, ha az
kinyílt, ezzel elkerülve a mechanizmus
esetleges megrongálódását.
A készülék ajtaja elŒtt biztosítson
megfelelŒ helyet annak kinyílásához,
és mielŒtt azt visszacsukná, várja
meg, amíg a nyitó mechanizmus
alapállásba kerül.
Ha a gép mıködése közben áramszünet
következik be, a készülék speciális
programja elraktározza a kiválasztott
programot, és az áramszolgáltatás
helyreállítása után ott folytatja a
mosogatást, ahol abbahagyta.
Program vége
A program végét egy hang jelzi (ha be van
kapcsolva) 5 másodpercig, háromszor
ismételve 30 másodperces idŒközönként.
„ALL IN 1” gomb
Ez az opció optimalizálja a „Minden az
egyben” („Három az egyben”/„Négy az
egyben”/„Öt az egyben” stb.) kombinált
mosogatószerek használatát.
A gomb lenyomásával a kiválasztott
mosogatóprogram módosul, hogy a
legjobb teljesítményt hozza ki a kombinált
mosogatószerekbŒl (ezen kívül inaktiválódnak a
sóhiány jelzŒlampa).
FONTOS!
Ha az “OPEN DOOR” funkció aktiválva van, a szárítási fázisban az ajtó ki
fog nyílni, és meg kell várni a
program vége jelzést, mielŒtt
Ön az edényeket kivenné a
mosogatógépbŒl.
FIGYELMEZTETÉS!
A kiválasztás után ez az opció
bekapcsolva marad (a megfelelŒ
jelzŒlámpa
ég)
a
következŒ
mosogatási
ciklusban
is,
és
deaktiválása csak a gomb ismételt
lenyomásával végezhetŒ el (a
megfelelŒ jelzŒlámpa kialszik).
Opciógomb
"OPEN DOOR" gomb
(AUTOMATIKUS AJTÓNYITÁS)
Ez az opció egy speciális funkciót aktivál,
amely kinyitja a készülék ajtaját a szárítási
program közben vagy a végén (programtól
függŒen) és ezáltal biztosítja az edények
természetes és hatékony szárítását.
A kiválasztott program idŒtartama
automatikusan megváltozik, optimalizálva
a hŒmérsékletet az öblítési ciklus alatt,
ezáltal energiát takarít meg.
FONTOS!
Ezt az opciót elsŒsorban az
RAPID 24' program használata esetén
javasoljuk,
amelynek
idŒtartama
mintegy 15 perccel meghosszabbodik
azért, hogy mosogatószer-tabletták
jobban kifejthessék hatásukat.
41
A hangjelzés némítása a
PROGRAM VÉGÉN
„Sótartály üres” figyelmeztetés
Ha szükségessé válik a mosogatógép
sóval történŒ feltöltése, a kijelzŒn az
„SL” felirat villog a mosogatógép
bekapcsolásakor. A fehér foltok edényeken
való megjelenése általában arra utal, hogy
a sótartályt fel kell tölteni.
A program végét jelzŒ figyelmeztetést a
következŒképpen lehet némítani:
FONTOS!
A mûvelet megkezdése elõtt a
mosogatógépet MINDIG ki kell kapcsolni.
1. Tartsa lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS”
gombot, és ezzel egyidejıleg kapcsolja
be a mosogatógépet a „ON/OFF” gomb
lenyomásával (egy rövid hangjelzés
hallható).
„KÉSLELTETETT INDÍTÁS” gomb
A mosogatógép beindításának ideje ezzel
a gombbal állítható be, így a készülék
indítása 1-23 órával késleltethetŒ.
A késleltetett indításhoz a következŒkképpen
kell eljárni:
2. Legalább 15 másodpercig továbbra is tartsa
lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS”
gombot (ezalatt 2 hangjelzés hallható).
■ Nyomja
le
a
„KÉSLELTETETT
INDÍTÁS” gombot („00” jelenik meg a
kijelzŒn).
3. A második hangjelzés megszólalásakor
engedje fel a gombot (a „b1” felirat
jelenik meg a kijelzŒn, amely azt jelzi,
hogy a hangjelzΠbe van kapcsolva).
■ Nyomja meg ismét a gombot a késleltetési órák számának növelése céljából
(a gomb minden egyes lenyomásakor a
késleltetés 1 órával növekszik maximum
23 óráig).
4. Nyomja le ismét ugyanazt a gombot (a
„b0” felirat jelenik meg, ami azt jelzi,
hogy a hangjelzΠki van kapcsolva).
5. Kapcsolja ki a mosogatógépet a
„ON/OFF” gomb megnyomásával az új
beállítás megerŒsítéséhez.
■ A visszaszámlálás megkezdéséhez
nyomja le a „START” gombot.
A kijelzŒ a program kezdetéig hátralévŒ
idŒt mutatja.
A jelzŒhang újbóli bekapcsolásához
ugyanezt a folyamatot kövesse végig.
A visszaszámlálás végén a program
automatikusan beindul, és a kiválasztott
ciklus hossza jelenik meg a kijelzŒn.
A késleltetett indítás törléséhez
következŒkképpen kell eljárni:
Az utoljára használt program
tárolása
a
Az utoljára használt program tárolása a
következŒképpen végezhetŒ el:
■ Tartsa legalább 3 másodpercig lenyomva a
„RESET” gombot.
A „00” felirat jelenik meg a kijelzŒn, és
hangjelzés hallható.
FONTOS!
A mûvelet megkezdése elõtt a
mosogatógépet MINDIG ki kell kapcsolni.
1. Tartsa lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS”
gombot, és ezzel egyidejıleg kapcsolja
be a mosogatógépet a „ON/OFF” gomb
lenyomásával (egy rövid hangjelzés
hallható).
■ A késleltetett indítás és a kiválasztott
program törlŒdik.
A kijelzŒn két sor jelenik meg.
■ Ekkor egy új programot és opciógombokat
kell beállítani egy új program
beindításához a „PROGRAMBEÁLLÍTÁS”
címı részben foglaltak szerint.
2. Legalább 30 másodpercig továbbra is tartsa
lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS”
gombot (ezalatt 3 hangjelzés hallható).
42
3. A HARMADIK hangjelzés megszólalásakor
engedje fel a gombot (az „A0” felirat
jelenik meg a kijelzŒn, ami a tárolás
kikapcsolását jelzi).
FONTOS!
A
mosogatógép
túlfolyásgátló
biztonsági
berendezéssel
van
felszerelve, amely probléma esetén
automatikusan kiüríti a felesleges
vizet.
4. Nyomja le ismét ugyanazt a gombot (az
„A1” felirat jelenik meg a kijelzŒn, ami a
tárolás bekapcsolását jelzi).
FIGYELMEZTETÉS!
A
túlfolyásgátló
biztonsági
berendezés megfelelŒ mıködése
érdekében javasoljuk, hogy használat
közben nem mozgassa, illetve ne
billentse meg a mosogatógépet.
Ha valami miatt el kell mozdítania
vagy meg kell billentenie a
mosogatógépet, elŒször várja meg a
mosogatási ciklus befejezŒdését,
vagy ügyeljen arra, hogy ne maradjon
víz a tartályban.
5. Kapcsolja ki a mosogatógépet a
„ON/OFF” gomb megnyomásával az új
beállítás megerŒsítéséhez.
A tárolás megszüntetéséhez ugyanazt az
eljárást kell követni.
A mosogatógép többféle hibát képes a kijelzŒn jelezni.
AUTOMATIKUS HIBAJELZÉSEK
HIBA
OK
MEGOLDÁS
E2 jelenik meg a kijelzŒn és
megszólal a hangjelzŒ.
Nincs víz (a bevezetŒ csŒ le van
zárva).
Kapcsolja ki a mosogatógépet,
nyissa ki a bevezetŒ csövet és
nullázza a ciklust.
E3 jelenik meg a kijelzŒn és
megszólal a hangjelzŒ.
A gép nem tudja leüríteni a vizet.
EllenŒrizze, hogy az elvezetŒ csŒ
nincs-e meghajolva, vagy a szifon
és a szırŒk nincsenek-e eldugulva.
Ha a probléma továbbra is fennáll,
lépjen kapcsolatba az
Ügyfélszolgálattal.
E4 jelenik meg a kijelzŒn és
megszólal a hangjelzŒ.
Szivárog a víz.
EllenŒrizze, hogy az elvezetŒ csŒ
nincs-e meghajolva, vagy a szifon
és a szırŒk nincsenek-e eldugulva.
Ha a probléma továbbra is fennáll,
lépjen kapcsolatba az
Ügyfélszolgálattal.
E5, E6, E7, Ef vagy EL
jelenik meg a kijelzŒn és
megszólal a hangjelzŒ.
Meghibásodott az elektronikus
vezérlŒszerkezet.
Lépjen kapcsolatba az
Ügyfélszolgálattal.
E8 vagy Ei jelenik meg a
kijelzŒn és megszólal a
hangjelzŒ.
A vízmelegítŒ elem nem mıködik
megfelelŒen, vagy eltömŒdött a
szırŒlemez.
Tisztítsa meg a szırŒlemezt.
Ha a probléma továbbra is fennáll,
lépjen kapcsolatba az
Ügyfélszolgálattal.
43
■ Reports – mosási statisztikák és tippek
a készülék hatékony használatához.
ONE TOUCH
A készülék az úgynevezett One Touch
technológiával van kiegészítve, amely az
alkalmazáson keresztül lehetŒvé teszi az
Android operációs rendszerrel mıködŒ és
az NFC (Near Field Communication)
funkcióval
ellátott
okostelefonokkal
való együttmıködést.
Ismerje meg a OneTouch funkciók
részleteit az alkalmazás DEMO
módban történŒ böngészésével,
vagy látogasson el a következŒ
webhelyre:
www.hooveronetouch.com
■ Töltse le okostelefonjára a Hoover
Wizard alkalmazást.
A Hoover Wizard alkalmazás
Android és iOS operációs rendszerı
táblagépekhez és okostelefonokhoz
érhetŒ el. Mindemellett csak az NFC
funkcióval
ellátott,
Android
operációs
rendszerrel
mıködŒ
okostelefonok segítségével lehet a
géppel kapcsolatot teremteni a
One Touch által kínált lehetŒség
használatával, az alábbi rendszer
szerint:
Android okostelefon
NFC technológiával
Együttmıködés a
géppel + tartalom
Android okostelefon
NFC technológia
nélkül
Csak tartalom
Android táblagép
Csak tartalom
Apple iPhone
Csak tartalom
Apple iPad
Csak tartalom
A ONE TOUCH HASZNÁLATA
ELSÃ ALKALOMMAL – A gép regisztrálása
■ Lépjen a az Android okostelefon
„Beállítások” menüjébe és a „Vezeték
nélküli hálózatok és hálózatok”
menüben aktiválja az NFC funkciót.
Az okostelefon típusától és Android
operációs rendszerének verziójától
függŒen eltérŒ lehet az NFC funkció
aktiválásának módja. Olvassa el
a részleteket az okostelefon
kézikönyvében.
■ Kapcsolja be a készüléket és
engedélyezze a One Touch opciót a
"P0" program kiválasztásával.
■ Nyissa meg az alkalmazást, hozza létre
a felhasználói profilt, és regisztrálja a
készüléket
a
telefon
kijelzŒjén
megjelenŒ vagy a készülékhez mellékelt
„Rövid útmutató”-ban található uta
sításokat követve.
FUNKCIÓK
Az applikációban elérhetŒ fŒ funkciók:
■ Voice Coach – segít kiválasztani az
ideális programot három adat megadása
alapján (edények típusa, mennyisége és
szennyezettségi fokozata).
■
Az
egyszerı
regisztrációval
kapcsolatos további információ, a
GYIK és a videó a következŒ címen
érhetŒ el:
www.hooveronetouch.com/how-to
Programmes – plusz programok
kiválasztása és indítása.
■ Clever Care – további beállítások, víz
keménysége, "Clever Check-up",
filtertisztítás és hibaelhárítás.
44
KÖVETKEZÃ ALKALOMMAL –
Rendszeres használat
Ha nem tudja, hogy hol helyezkedik
el az NFC antenna, forgassa
körkörösen az okostelefont a One
Touch logó fölött, amíg az
alkalmazás jelzi a kapcsolatot. A
sikeres
adatátvitel
érdekében
fontos,
hogy
A
NÉHÁNY
MÁSODPERCIG TARTÓ MÙVELET
IDEJE ALATT A MÙSZERFALON
TARTSA AZ OKOSTELEFONT; a
készüléken
megjelenŒ
üzenet
tájékoztat a mıvelet eredményérŒl,
és jelzi, mikor lehet elvenni onnan az
okostelefont.
■ Minden alkalommal, amikor az applikáció
segítségével szeretné vezérelni a
készüléket, engedélyezni kell a One
Touch üzemmódot úgy, hogy a
készüléket bekapcsolja, kiválasztja a
"P0" programot.
■ EllenŒrizze, hogy feloldotta-e a telefon
képernyŒjét (az esetleges készenléti
üzemmódból), és aktiválta-e az NFC
funkciót. Ha nem, akkor hajtsa végre a
korábban említett lépéseket.
■ Ha el akarja indítani a mosogatási
ciklust, helyezze az edényeket a
készülékbe, töltse be a tisztítószert.
A vastag telefontokok vagy az
okostelefonon lévŒ fém matricák
befolyásolhatják vagy akadályozhatják
a gép és a telefon közötti adatátvitelt.
Szükség esetén távolítsa el azokat.
■ Csukja be a készülék ajtaját.
■ Válassza ki a kívánt funkciót az
applikációban (pl. mosogatási ciklus
indítása, "Clever Check-up" - opció,
statisztikák frissítése, stb.).
Az okostelefon egyes alkatrészeinek
(például hátsó borítólap, akkumulátor
stb.) nem eredeti alkatrészekkel
történŒ kicserélése az NFC antenna
eltávolítását eredményezheti, ami
megakadályozza az alkalmazás teljes
körı használatát.
■ Kövesse a telefon kijelzŒjén megjelenŒ
utasításokat, és amikor az alkalmazás
kéri, TARTSA A TELEFONT a készülék
mıszerfalán lévŒ One Touch logó fölé.
A gép alkalmazáson keresztül
történŒ kezelése és irányítása csak
„közelrŒl” lehetséges: távvezérlésre
nincs lehetŒség (például egy másik
helyiségbŒl; a házon kívülrŒl).
MEGJEGYZÉSEK:
Úgy helyezze el okostelefonját, hogy
a hátoldalán lévŒ NFC antenna
egybeessen a készüléken lévŒ One
Touch logó helyzetével.
45
PROGRAMVÁLASZTÁS
Mosogatás elŒmosással
Az elŒmosást is tartalmazó mosogatóprogramoknál célszerı még egy adag mosogatószert
közvetlenül a gépbe tölteni (max. 10 g).
Program
Leírás
GŒz 75°C
Vízsugarak és gŒz váltakozó hatását alkalmazó
ciklus. Hatékony a rászáradt étel és a baktériumok
fellazítására, elŒkészítŒ edények használata nélkül.
Általános
60°C
Naponta egyszer – átlagosan szennyezett edényekhez
és a nap folyamán félretett edények mosogatásához.
AUTO Napi
55°C - 65°C
Ez a program az okos szenzornak köszönhetŒen
optimizálva van – a mosogatási paramétereket a
tényleges edénymennyiséghez igazítja.
Takarékos
45°C
Program átlagosan szennyezett edényekhez (az adott
edényfajta esetében a leghatékonyabb programnak tekinthetŒ
a kombinált energia- és vízfogyasztás szempontjából).
KimélŒ
45°C
EN 50242 szabvány szerinti program.
Finom cserép- és üvegedények mosogatásához.
Kevésbé szennyezett edényekhez, a lábasok
kivételével.
Gyors 59'
65°C
ErŒsen szennyezett edényekhez, amelyeket
közvetlenül az étkezés után kell elmosogatni
(legfeljebb 8 adag).
Rapid 24'
50°C
Az étkezés után azonnal elmosogatandó
edények gyors mosogatása. BetölthetŒ 6
személyre szóló adag.
A leghalkabb mosogatási ciklus. Ideális az
éjszakai használatra és az olcsóbb villanyáram
kihasználására.
Rövid hideg elŒmosás olyan edényekhez,
amelyeket a mosogatógépben tárol addig, amíg
nem áll össze egy teljes adag.
Éjszaka
55°C
Hideg öblítés
A One Touch üzemmód használatához
engedélyezni kell a kapcsolatot a készülék és a
Hoover Wizard applikáció között. Az
applikáció elsŒ használata elŒtt az Göz program
lesz itt elérhetŒ.
= "IMPULZUS" programok
N/A = AZ OPCIÓ NEM ÁLL RENDELKEZÉSRE
46
„KÉSLELTETETT
INDÍTÁS” gomb
„OPEN DOOR”
opciógomb
„ALL IN 1” opciógomb
IGEN
IGEN
60°C
120
IGEN
IGEN
IGEN
55°C/
65°C
75/
95
IGEN
IGEN
IGEN
45°C
205
IGEN
IGEN
IGEN
45°C
85
IGEN
IGEN
IGEN
65°C
59
IGEN
IGEN
IGEN
50°C
24
IGEN
N/A
IGEN
55°C
240
IGEN
IGEN
IGEN
5
IGEN
N/A
Meleg öblítés
öblítŒadagolóval
IGEN
Második hideg
öblítés
130
ElsŒ hideg öblítés
Hideg vízzel (15 °C)*
(Tırés ± 10%)
Speciális
funkciógombok
75°C
FŒmosás
Hideg elŒmosás
Meleg elŒmosás
A sótartó ellenŒrzése
Az öblítŒadagoló
ellenŒrzése
SzırŒtisztítás
Mosogatószer
Áztatószer
(elŒmosás)
•••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
••••
•
*
Átlagos
idŒtartam,
perc
A program tartalma
EllenŒrzŒ lista
MELEG VÍZ ESETÉN A PROGRAM VÉGÉIG HÁTRALÉVÃ IDÃT A KÉSZÜLÉK
AUTOMATIKUSAN KIJELZI A PROGRAM FUTÁSA KÖZBEN.
47
AQUASTOP - VÍZSZABÁLYOZÓ RENDSZER
A vízelzáró egység a bevezetŒ tömlŒ természetes öregedése miatt kialakuló
szivárgások által okozott vízkárok ellen nyújt védelmet.
A vízelzáró rendszerben a szivárgó víz megtölti a bordáscsövet és mıködésbe hozza
az elzárószelepet, amely megszünteti a gép vízellátását.
A hibát az
ablak piros sávja jelzi.
A hiba bekövetkezte esetén forduljon szakszervizhez.
Ha a tömlŒ nem elég hosszú a megfelelŒ csatlakoztatás kialakításához, akkor egy
hosszabb tömlŒvel kell kicserélni azt.
A tömlŒt a szakszerviz képviselŒjétŒl szerezheti be.
Csavarodásgátló biztonsági berendezés (nyomja le és csavarja el az alátét
eltávolításához).
48
VÍZLÁGYÍTÓ EGYSÉG
* A vízlágyító egység gyárilag a 4. (d4)
szintre van beállítva, mivel ez felel
meg a legtöbb felhasználó igényének.
A víz eredetétŒl függŒen a víz különbözŒ
mennyiségı mészkövet és ásványi
anyagokat
tartalmaz,
amelyek
az
edényeken lerakódva fehéres foltokat
és nyomokat hagynak. Minél több ásványi
anyag van a vízben, annál keményebb a
víz. A mosogatógép vízlágyító egységgel
van ellátva, amely különleges regeneráló
só használata révén lágyított vizet biztosít
az edények mosogatásához.
A víz keménységi fokát a helyi vízszolgáltatótól tudhatja meg.
Szabályozza be a vízlágyító beállítását a
víz keménységi fokának megfelelŒen a
következŒképpen:
FONTOS!
A mûvelet megkezdése elõtt a
mosogatógépet MINDIG ki kell
kapcsolni.
A vízlágyító beszabályozása
az elektronikus programozó
készülékkel
1. Tartsa lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS”
gombot, és ezzel egyidejıleg kapcsolja
be a mosogatógépet a „ON/OFF”
gomb lenyomásával (egy rövid
hangjelzés hallható).
Szint
°fH
(francia)
°dH
(német)
Regeneráló
só használata
A vízlágyító
beállítása
A vízlágyító 8 beállítási fokozatban max.
90°fH (francia osztályozás) vagy 50°dH
(német osztályozás) keménységi értékig
képes kezelni a vizet.
Az alábbi táblázat a különbözŒ
vízkeménységi fokokat, és az azoknak
megfelelŒ vízlágyító-beállítási értékeket
sorolja fel.
0
1
2
3
*4
5
6
7
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NEM
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
A víz
keménységi foka
2. Legalább 5 másodpercig továbbra is tartsa
lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS”
gombot, AMÍG hangjelzés nem hallható.
Az aktuális vízlágyító beállítási szint
látható a kijelzŒn.
3. Nyomja le ismét ugyanazt a gombot
a
szükséges
vízlágyítási
szint
kiválasztásához: a gomb minden egyes
lenyomásakor a beállítás egy-egy
szinttel növekszik. A „d7” elérésekor a
kijelzŒ a „d0”-ra tér vissza.
4. Kapcsolja ki a mosogatógépet a
„ON/OFF” gomb megnyomásával az új
beállítás megerŒsítéséhez.
FIGYELMEZTETÉS!
Bármilyen probléma felmerülése
esetén kapcsolja ki a mosogatógépet
a „ON/OFF” gomb megnyomásával,
és kezdje elölrõl a mûveletet (1.
LÉPÉS).
49
POPIS OVLÁDACÍCH PRVKÒ
A
B
C
D
Tlaãítko "ON/OFF"
E
Tlaãítko doplÀkov˘ch funkcí
"ALL IN 1"
F
Tlaãítko "START"/"RESET"
(spu‰tûní/vynulování programu)
G
Kontrolky "VOLBA
DOPL≈KOV¯CH FUNKCÍ"
H
I
L
DIGITÁLNÍ DISPLEJ
Tlaãítko "VOLBA PROGRAMÒ"
Tlaãítko "ODLOÎEN¯ START"
Tlaãítko doplÀkov˘ch funkcí
"OPEN DOOR"
Popis programÛ
Oblast ONE TOUCH
ROZMùRY
S pracovní deskou
Bez pracovní desky
60 x 85 x 60
120
59,8 x 82 x 57,3
117
·ífika x V˘‰ka x Hloubka (cm)
Hloubka s otevfien˘mi dvefimi (cm)
TECHNICKÉ ÚDAJE
16-ti dílná souprava
pro 9 osob
Min. 0,08 - Max. 0,8
NáplÀ podle evropsk˘ch norem (EN 50242)
Kapacita nádobí vãetnû hrncÛ
Tlak vody (MPa)
Ji‰tûní / Maximální pfiíkon / Pfiipojovací elektrické napûtí
Viz v˘robní ‰títek
SPOT¤EBA (hlavní programy)*
Program
Energie (kWh)
Voda (L)
2,07
21
PÁRA
1,46
UNIVERZÁLNÍ
15
0,77
ECO
10
0,59
RAPID 24'
9
Spotfieba energie ve vypnutém a pohotovostním reÏimu: 0,45 W / 0,45 W
* Hodnoty namûfiené v laboratofii podle Evropské normy EN 50242 (v bûÏném pouÏití jsou moÏné
rozdíly).
51
VOLBA PROGRAMÒ A
ZVLÁ·TNÍ FUNKCE
Pfieru‰ení programu
Nedoporuãujeme otevírání dvífiek bûhem
chodu program, zvlá‰tû uprostfied mytí a
pfii závûreãném oplacování teplou vodou.
Pokud tedy pfii spu‰tûném programu
otevfiete dvífika (napfi., pokud chcete pfiidat
dal‰í nádobí), myãka se automaticky
zastaví a na displeji bude blikat zb˘vající
doba do ukonãení cyklu.
Po uzavfiení dvífiek, bez zmáãknutí
jakéhokoliv tlaãítka, se cyklus znovu
spustí od okamÏiku, kdy byl pfieru‰en.
Nastavení ProgramÛ
■ Otevfiete dvífika a vloÏte nádobí.
■ Stisknûte tlaãítko "ON/OFF" na pfiibliÏnû
2 sekundy. Displej zobrazí dvû pomlãky.
■ Zvolte program stisknutím
"VOLBA PROGRAMU".
tlaãítka
DÒLEÎITÉ
BûÏící program je moÏné pfieru‰it aniÏ
by bylo nutné otevfiít dvífika, staãí
stisknout
tlaãítko
"ZAPNOUT/
VYPNOUT". Pokud se má v takovém
pfiípadû cyklus spustit od místa, ve
kterém byl pfieru‰en, staãí opût
stisknout
tlaãítko
"ZAPNOUT/
VYPNOUT".
■ Pokud si pfiejete zvolit nûkterou z
moÏností, stisknûte pfiíslu‰né tlaãítko
(rozsvítí se pfiíslu‰ná kontrolka).
MoÏnosti se mohou aktivovat a
deaktivovat DO první minuty od
spu‰tûní programu.
POZOR!
Pokud dvefie myãky otevfiete ve fázi
su‰ení, ozve se akustick˘ signál jako
upozornûní, Ïe cyklus je‰tû není
ukonãen.
■ Stisknûte tlaãítko "START".
Na displeji se zobrazí doba trvání
programu, pfiiãemÏ se stfiídavû mûní
zobrazení hodin a minut [Napfi.: 1 h (1
hodina) / 25 (25 minut)].
■ Pokud jsou dvífika zavfiená, po
akustickém signálu, program se spustí
automaticky. Displej zobrazí ãas
zb˘vající do konce cyklu.
DO jedné minuty od spu‰tûní cyklu,
stisknutím tlaãítka "VOLBA PROGRAMU"
je moÏná volba jiného programu.
Úprava spu‰tûného programu
Pokud chcete zmûnit nebo zru‰it bûÏící
program,
postupujte
následujícím
zpÛsobem:
Programy "IMPULSE"
Programy "IMPULSE" pouÏívají techniku
mytí v impulzech, které sniÏuje spotfiebu i
hluk a zlep‰uje v˘kony.
■ Zmáãknûte alespoÀ na 3 sekund tlaãítko
"RESET". Na displeji se zobrazí "00" a
zazní akustické signály.
DÒLEÎITÉ
"Obãasné" fungování mycího ãerpadla
NENÍ projevem ‰patného funkce, ale
pfiedstavuje zvlá‰tní charakteristiku
impulzního mytí. Je tedy znakem
správného prÛbûhu programu.
■ Probíhající program bude zru‰en˘.
Displej zobrazí dvû pomlãky.
■ V tomto okamÏiku je moÏné nastavit
nov˘ program.
52
automaticky zmûní a teplota ve fázi
oplachu se optimalizuje, a tím se v˘raznû
sníÏí spotfieba energie.
Otevfiení dvefií v poslední fázi su‰ení
vyuÏívá recirkulaci vzduchu k odstranûní
rizika zápachÛ.
POZOR!
Dfiíve, neÏ spustíte nov˘ program, je
dobré se ujistit, Ïe nebyl odstranûn
ãisticí prostfiedek; kdyby tomu tak
bylo, obnovte dávkování v pfiíslu‰né
dávkovací nádobce.
DÒLEÎITÉ
Tato volba se automaticky aktivuje pfii
programu "ECO". Ale bude moÏné jej
vypnout.
Funkce "OPEN DOOR" není k
dispozici v rámci programu "RAPID 24’"
a "P¤EDMYTÍ".
PrÛbûh programu
Na displeji se bûhem programu ukáÏe
automaticky aktualizovan˘ ãas zb˘vající do
konce cyklu.
V pfiípadû pfieru‰ení proudu, myãka
nádobí uchovává pamûÈ programu ve
fázi, kdy do‰lo k pfieru‰ení a program
bude opût pokraãovat od tohoto místa,
kde byl pfieru‰en, jakmile bude
obnovena dodávka elektrické energie.
POZOR!
Po v˘bûru této moÏnosti nesmí nic
bránit otevfiení dvefií, ani se nesmí
dvefie silou zavírat, aby nedo‰lo k
po‰kození mechanismu.
UdrÏujte voln˘ prostor pfied dvefimi a
pfied zavfiením poãkejte, aÏ pfiestane
pracovat otevírací zafiízení.
Konec programu
Tlaãítko "ALL IN 1"
Konec programu oznámí zvukov˘ signál
(pokud není vypnut) po dobu 5 sekund,
kter˘ se 3 krát opakuje v celkové délce 30
sekund.
Tato volba umoÏÀuje pouÏití optimálních
kombinovan˘ch ãistících prostfiedkÛ "ALL
in 1" ("3 in 1" / "4 in 1" / "5 in 1", apod.).
Stisknutím tohoto tlaãítka se nastaven˘
program mytí zmûní tak, aby kombinované
ãistící prostfiedky uvolnily své nejlep‰í
úãinky (kromû toho se deaktivují kontrolka
nedostatku soli).
DÒLEÎITÉ
Je-li aktivována funkce "OPEN
DOOR", ve fázi su‰ení se dvefie
automaticky otevfiou, ale pfied
vyjmutím nádobí musíte je‰tû poãkat
na zvukov˘ signál ukonãení cyklu.
POZOR!
Po volbû této funkce, zÛstane funkce
aktivní (po rozsvícení odpovídající
kontrolky) i pfii následujících mycích
programech a bude moci b˘t odpojena
(po vypnutí pfiíslu‰né kontrolky) pouze
po opûtovném stisku tlaãítka.
Tlaãítko doplÀkov˘ch funkcí
Tlaãítko "OPEN DOOR"
(AUTOMATICKÉ OTEV¤ENÍ DVE¤Í)
Tato volba aktivuje speciální zafiízení, která
pootevfie dvefie o nûkolik centimetrÛ v
prÛbûhu nebo na konci cyklu su‰ení
(v závislosti na programu) zaji‰tující
pfiirozené a efektivní su‰ení nádobí.
Doba trvání zvoleného programu se
DÒLEÎITÉ
Tato volba se doporuãuje zejména pfii
pouÏití RAPID 24', jehoÏ trvání bude
prodlouÏeno o cca 15 minut, aby
kombinované
ãistící
prostfiedky
uvolnily své nejlep‰í úãinky.
53
Vypnutí funkce zvukové signalizace
KONCE PROGRAMU
Varování doplnûní soli
Pokud va‰e myãka vyÏaduje doplnûní soli,
displej zobrazí a bliká "SL" po zapnutí
myãky. V˘skyt bíl˘ch skvrn na nádobí je
obecnû varovn˘m signálem, Ïe je nutné
doplnit zásobník soli.
Funkce zvukové signalizace konce
programu mÛÏe b˘t vypnuta následujícím
zpÛsobem:
DÒLEÎITÉ
Následující postup zaãnûte VÎDY
pfii vypnuté myãce.
Tlaãítko
"ODLOÎEN¯ START"
1. Stisknûte tlaãítko "VOLBA PROGRAMU"
a zároveÀ zapnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ON/OFF" (usly‰íte krátk˘ zvukov˘
signál).
Toto tlaãítko umoÏÀuje naprogramování
spu‰tûní cyklu mytí se zpoÏdûním od 1 do
23 hodin vãetnû.
Pro nastavení odloÏeného startu mytí
postupujte následujícím zpÛsobem:
2. Stisknûte a drÏte tlaãítko "VOLBA
PROGRAMU" nejménû po dobu 15
sekund (bûhem této doby zaznûjí 2
zvukové signály).
■ Zmáãknûte
tlaãítko
"ODLOÎEN¯
START" (na displeji se zobrazí nápis
"00").
3. Tlaãítko uvolníte v momentu, kdyÏ
usly‰íte druh˘ zvukov˘ signál (na
displeji se zobrazí "b1", coÏ znaãí, Ïe
zvonûní je aktivní).
■ Pro zv˘‰ení doby zpoÏdûní znovu
zmáãknûte tlaãítko (pfii kaÏdém
zmáãknutí se zpoÏdûní zv˘‰í o jednu
hodinu aÏ po maximálnû 23 hodin).
4. Opût stisknûte stejné tlaãítko (zobrazí se
"b0" coÏ znaãí, Ïe zvonûní je neaktivní).
■ Pro spu‰tûní odpoãítávání stisknûte
tlaãítko "START".
Displej pfii spu‰tûní programu zobrazí
zb˘vající ãas.
OdloÏe
n˘ start a zvolen˘ program se
(displej a kontrolky zhasnou).
5. Vypnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ON/OFF", ãímÏ uvedete do
ãinnosti nové nastavení.
vynuluje
K opûtovné aktivaci zvonûní postupujte
stejn˘m zpÛsobem.
Pokud chcete vynulovat odloÏen˘ start,
postupujte následujícím zpÛsobem:
UloÏení naposledy pouÏitého
programu
■ Tlaãítko "RESET" podrÏte stisknuté po
dobu nejménû 3 sekund. Na displeji se
zobrazí "00" a zazní akustické signály.
UloÏení naposledy pouÏitého programu
mÛÏete provést následovnû:
■ OdloÏen˘ start a zvolen˘ program se
anulují. Displej zobrazí dvû pomlãky.
■ Poté, pokud chcete myãku spustit, je
nutné znovu nastavit poÏadovan˘
program a eventuálnû tlaãítky zvolit
doplÀkové funkce tak, jak je uvedeno v
odstavci "NASTAVENÍ PROGRAMÒ".
DÒLEÎITÉ
Následující postup zaãnûte VÎDY
pfii vypnuté myãce.
54
1. Stisknûte tlaãítko "VOLBA PROGRAMU"
a zároveÀ zapnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ON/OFF" (usly‰íte krátk˘ zvukov˘
signál).
2. Stisknûte a drÏte tlaãítko "VOLBA
PROGRAMU" nejménû po dobu 30
sekund (bûhem této doby zazní 3
akustické signály).
DÒLEÎITÉ
Tato myãka nádobí je vybavena
bezpeãnostním
zafiízením
proti
pfieteãení, které v pfiípadû poruchy
vypou‰tí pfiebyteãnou vodu.
3. Uvolnûte tlaãítko po zaznûní T¤ETÍHO
akustického signálu ("A0" se zobrazí na
displej pro indikaci zru‰ení uloÏení).
POZOR!
Aby nedo‰lo k neoãekávanému
spu‰tûní
funkce
pojistky
proti
pfieteãení doporuãujeme Vám, abyste
neh˘bali a nenaklánûli myãku nádobí
bûhem chodu.
V pfiípadû, Ïe je nutné s myãkou
pohnout, nebo ji naklonit, zkontrolujte
nejdfiíve, zda je ukonãen mycí cyklus a
ve vanû myãky nezÛstala Ïádná voda.
4. Stisknûte opet stejné tlaãítko (na displeji
se zobrazí "A1" pro indikaci, Ïe uloÏení
je zapnuté).
5. Vypnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ON/OFF", ãímÏ uvedete do
ãinnosti nové nastavení.
K deaktivaci uloÏení proveìte stejn˘
proces.
Myãka mÛÏe na displeji signalizovat celou fiadu funkãních závad.
AUTOMATICKÁ SIGNALIZACE ZÁVAD
ZÁVADA
Na displeji se zobrazí E2
spolu s krátk˘m akustick˘m
signálem.
Na displeji se zobrazí E3
spolu s akustick˘m signálem.
P¤ÍâINA
Chybí voda (je uzavfien˘ pfiívod
vody).
Spotfiebiã nemÛÏe vypustit vodu z
mycí vany.
ODSTRANùNÍ
Vypnûte myãku, otevfiete kohout pfiívodu vody a znovu nastavte cyklus
mytí.
Zkontrolujte, zda není zalomená
hadice v˘pusti vody, zda není
ucpan˘ sifon, anebo zda nejsou
ucpány filtry.
Pokud závada pfietrvává, obraÈte se
na autorizovan˘ servis.
Na displeji se zobrazí E4
spolu s akustick˘m signálem.
Vytéká voda.
Zkontrolujte, zda není zalomená
hadice v˘pusti vody, zda není
ucpan˘ sifon, anebo zda nejsou
ucpány filtry.
Pokud závada pfietrvává, obraÈte se
na autorizovan˘ servis.
E7, Ef
Na displeji se zobrazí E5, E6,
nebo EL s krátk˘m
akustick˘m signálem.
Závada elektronického fiízení.
Je nutno se obrátit na autorizovan˘
servis.
Na displeji se zobrazí E8
nebo Ei s krátk˘m akustick˘m
signálem.
Topné tûleso ohfievu vody nefunguje
správnû, anebo je ucpan˘ filtr.
Oãistûte filtr.
Pokud závada pfietrvává, obraÈte se
na autorizovan˘ servis.
55
■ Reports – mosási statisztikák és tippek
a készülék hatékony használatához.
ONE TOUCH
A készülék az úgynevezett One Touch
technológiával van kiegészítve, amely az
alkalmazáson keresztül lehetŒvé teszi az
Android operációs rendszerrel mıködŒ és
az NFC (Near Field Communication)
funkcióval
ellátott
okostelefonokkal
való együttmıködést.
Ismerje meg a OneTouch funkciók
részleteit az alkalmazás DEMO
módban történŒ böngészésével,
vagy látogasson el a következŒ
webhelyre:
www.hooveronetouch.com
■ Töltse le okostelefonjára a Hoover
Wizard alkalmazást.
A Hoover Wizard alkalmazás
Android és iOS operációs rendszerı
táblagépekhez és okostelefonokhoz
érhetŒ el. Mindemellett csak az NFC
funkcióval
ellátott,
Android
operációs
rendszerrel
mıködŒ
okostelefonok segítségével lehet a
géppel kapcsolatot teremteni a
One Touch által kínált lehetŒség
használatával, az alábbi rendszer
szerint:
Android okostelefon
NFC technológiával
Együttmıködés a
géppel + tartalom
Android okostelefon
NFC technológia
nélkül
Csak tartalom
Android táblagép
Csak tartalom
Apple iPhone
Csak tartalom
Apple iPad
Csak tartalom
A ONE TOUCH HASZNÁLATA
ELSÃ ALKALOMMAL – A gép regisztrálása
■ Lépjen a az Android okostelefon
„Beállítások” menüjébe és a „Vezeték
nélküli hálózatok és hálózatok”
menüben aktiválja az NFC funkciót.
Az okostelefon típusától és Android
operációs rendszerének verziójától
függŒen eltérŒ lehet az NFC funkció
aktiválásának módja. Olvassa el
a részleteket az okostelefon
kézikönyvében.
■ Zapnûte pfiístroj a aktivujte reÏim One
Touch v˘bûrem programu "P0".
■ Nyissa meg az alkalmazást, hozza létre
a felhasználói profilt, és regisztrálja a
készüléket
a
telefon
kijelzŒjén
megjelenŒ vagy a készülékhez mellékelt
„Rövid útmutató”-ban található uta
sításokat követve.
FUNKCIÓK
Az applikációban elérhetŒ fŒ funkciók:
■ Voice Coach – segít kiválasztani az
ideális programot három adat megadása
alapján (edények típusa, mennyisége és
szennyezettségi fokozata).
■
Az
egyszerı
regisztrációval
kapcsolatos további információ, a
GYIK és a videó a következŒ címen
érhetŒ el:
www.hooveronetouch.com/how-to
Programmes – plusz programok
kiválasztása és indítása.
■ Clever Care – további beállítások, víz
keménysége, "Clever Check-up",
filtertisztítás és hibaelhárítás.
56
KÖVETKEZÃ ALKALOMMAL –
Rendszeres használat
Ha nem tudja, hogy hol helyezkedik
el az NFC antenna, forgassa
körkörösen az okostelefont a One
Touch logó fölött, amíg az
alkalmazás jelzi a kapcsolatot. A
sikeres
adatátvitel
érdekében
fontos,
hogy
A
NÉHÁNY
MÁSODPERCIG TARTÓ MÙVELET
IDEJE ALATT A MÙSZERFALON
TARTSA AZ OKOSTELEFONT; a
készüléken
megjelenŒ
üzenet
tájékoztat a mıvelet eredményérŒl,
és jelzi, mikor lehet elvenni onnan az
okostelefont.
■ PokaÏdé, kdyÏ budete chtít spravovat
zafiízení pfies aplikaci, musíte nejprve
aktivovat reÏim One Touch tím, Ïe
zapnete spotfiebiã a zvolíte program
"P0".
■ EllenŒrizze, hogy feloldotta-e a telefon
képernyŒjét (az esetleges készenléti
üzemmódból), és aktiválta-e az NFC
funkciót. Ha nem, akkor hajtsa végre a
korábban említett lépéseket.
■ Ha el akarja indítani a mosogatási
ciklust, helyezze az edényeket a
készülékbe, töltse be a tisztítószert.
A vastag telefontokok vagy az
okostelefonon lévŒ fém matricák
befolyásolhatják vagy akadályozhatják
a gép és a telefon közötti adatátvitelt.
Szükség esetén távolítsa el azokat.
■ Csukja be a készülék ajtaját.
■ Válassza ki a kívánt funkciót az
applikációban (pl. mosogatási ciklus
indítása, "Clever Check-up" - opció,
statisztikák frissítése, stb.).
■ Kövesse a telefon kijelzŒjén megjelenŒ
utasításokat, és amikor az alkalmazás
kéri, TARTSA A TELEFONT a készülék
mıszerfalán lévŒ One Touch logó fölé.
Az okostelefon egyes alkatrészeinek
(például hátsó borítólap, akkumulátor
stb.) nem eredeti alkatrészekkel
történŒ kicserélése az NFC antenna
eltávolítását eredményezheti, ami
megakadályozza az alkalmazás teljes
körı használatát.
A gép alkalmazáson keresztül
történŒ kezelése és irányítása csak
„közelrŒl” lehetséges: távvezérlésre
nincs lehetŒség (például egy másik
helyiségbŒl; a házon kívülrŒl).
MEGJEGYZÉSEK:
Úgy helyezze el okostelefonját, hogy
a hátoldalán lévŒ NFC antenna
egybeessen a készüléken lévŒ One
Touch logó helyzetével.
57
TABULKA MYCÍCH PROGRAMÒ
Mytí s pfiedmytím
Pro programy s pfiedmytím doporuãujeme pfiidat dal‰í dávku ãistícího prostfiedku (max. 10 g)
pfiímo do myãky.
Programu
Popis programu
Pára
75°C
Cyklus s kombinací vody a páry. Je úãinn˘ k
rozpu‰tûní siln˘ch neãistot a bakterií bez pfiemytí
nádobí.
Univerzální
60°C
Vhodné k mytí nádobí a hrncÛ normálnû
zneãi‰tûn˘ch.
AUTO Denní
55°C - 65°C
Tento program je optimalizovan˘ díky chytrému
senzoru, kter˘ pfiizpÛsobuje parametry mytí
aktuální náplni.
Eco
45°C
Program pro bûÏnû zneãi‰tûné nádobí (nejúãinûj‰í z
hlediska spotfieby vody a energie).
Program dle normy EN 50242.
Jemné mytí
45°C
Vhodné k mytí nádobí kfiehkého, dekoratívního a
skla. Tento program je vhodn˘ také pro denní mytí
nádobí málo zneãi‰tûného, s v˘jimkou hrncÛ.
Rychloprogram 59’
65°C
Vhodné ke kaÏdodennímu mytí, ihned po pouÏití
nádobí a hrncÛ bûÏnû zneãi‰tûn˘ch (MAX 8 poklic).
Rapid 24'
50°C
Rychlé mytí pro nádobí, které bude um˘váno
ihned po jídle. NáplÀ myãky soupravou pro 6
osob.
Noc
55°C
Maximálnû tich˘ program. Je ideální pro provoz
v noãních hodinách pfii vyuÏití vyuÏívaní poplatkÛ
energie v slabém provozu.
Pfiedmytí
Krátké studené pfiedmytí nádobí pouÏitého ráno
nebo v poledne, pokud chceme odloÏit mytí plné
náplnû aÏ na veãer.
Aktivace reÏimu One Touch umoÏÀuje interakci mezi
pfiístrojem a aplikací Hoover Wizard. Pfied prvním
pouÏitím aplikace bude tato pozice obsazena Pára
mytí programem.
N/A = NASTAVENÍ FUNKCE NENÍ MOÎNÉ
= Programy “IMPULSE”
58
*
ANO
60°C
120
ANO
ANO
ANO
55°C/
65°C
75/
95
ANO
ANO
ANO
45°C
205
ANO
ANO
ANO
45°C
85
ANO
ANO
ANO
65°C
59
ANO
ANO
ANO
50°C
24
ANO
N/A
ANO
55°C
240
ANO
ANO
ANO
5
ANO
N/A
Tlaãítko "ALL IN 1"
Tlaãítko "OPEN
DOOR"
ANO
Hork˘ oplach s
pfiídavkem le‰tidla
ANO
Druh˘ studen˘ oplach
130
První studen˘ oplach
Tlaãítko "ODLOÎEN¯
START"
Tlaãítka
pro speciální
funkce
75°C
Hlavní mytí
Studené pfiedmytí
PrÛm.doba
programu
v min.
Pfii studené vodû 15°C*
(tolerance ±10%)
•••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
••••
•
PrÛbûh mycího programu
Horké pfiedmytí
Kontrola soli v
zásobníku
Kontrola le‰ticího
prostfiedku
Vyãi‰tûní filtrÛ
Mycí prostfiedek pro
hlavní mytí
Mycí prostfiedek
pro pfiedmytí
Provedení kontroly
P¤I NAPOU·TùNÍ HORKÉ VODY JE BùHEM CHODU PROGRAMU AUTOMATICKY
ZOBRAZOVÁN NA DISPLEJI âAS ZB¯VAJÍCÍ DO KONCE MYCÍHO CYKLU.
59
AQUASTOP - SYSTÉM ZABLOKOVÁNÍ P¤ÍVODU VODY
Pfiívodní hadice vody je vybavena bezpeãnostním zafiízením, které v pfiípadû
po‰kození pfiívodní hadice zablokuje pfiívod vody. Toto je signalizováno ãervenou
znaãkou, která je viditelná v okénku
.
V takovémto pfiípadû musí b˘t pfiívodní hadice bezpodmíneãnû vymûnûna.
Pokud pfiívodní hadice nemá dostateãnou délku pro správné pfiipojení, musí
b˘t vymûnûna za jinou o odpovídající délce. Pfiívodní hadici vody poÏadujte po
autorizovaném servisním stfiedisku.
Blokovací zafiízení proti od‰roubování (pro od‰roubování zmáãknûte objímku).
60
ZA¤ÍZENÍ
VODY
NA
ZMùKâOVÁNÍ
* Zmûkãovací zafiízení je ve v˘robû
nastaveno na 4. stupeÀ (d4), coÏ
vyhovuje
poÏadavkÛm
vût‰iny
uÏivatelÛ.
V závislosti na zdroji obsahuje voda rÛzné
mnoÏství vápence a minerálÛ, které se
usazují na nádobí a zanechávají na jeho
povrchu bílé skvrny a ‰mouhy. Jak vysoká
je pfiítomnost tûchto minerálÛ ve vodû, tak
velká je její tvrdost. Myãky nádobí jsou
vybaveny zafiízením pro zmûkãování vody,
které vyÏadují ke své regeneraci speciální
sÛl. Takto zmûkãená voda je pak v myãce
pouÏívána pro mytí nádobí.
StupeÀ tvrdosti vody Vám sdûlí spoleãnost,
která zaji‰Èuje její dodávku nebo si ji
mÛÏete nechat zmûfiit.
Podle toho, do které kategorie tvrdosti
patfií va‰e voda, nastavte hodnotu jejího
zmûkãování následujícím zpÛsobem:
DÒLEÎITÉ
Následující postup zaãnûte VÎDY
pfii vypnuté myãce.
1. Stisknûte tlaãítko "VOLBA PROGRAMU"
a zároveÀ zapnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ON/OFF" (usly‰íte krátk˘
zvukov˘ signál).
Nastavení zmûkãovaãe vody
Zmûkãovaã vody je schopen upravovat
vodu o tvrdosti do 90°fH (francouzská
stupnice) nebo 50°dH (nûmecká stupnice
tvrdosti vody) v 8 nastaviteln˘ch stupních.
2. Stisknûte a drÏte tlaãítko "VOLBA
PROGRAMU" nejménû po dobu 5
sekund a pusÈte jej aÏ tehdy, kdyÏ
usly‰íte zvukov˘ signál. Na displeji se
zobrazí úroveÀ nastaveného odvápnûní
vody.
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
Nastavení
zmûkãovaãe
vody
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
PouÏití
regeneraãní
soli
°dH
(nûmecká
stupnice)
0
1
2
3
*4
5
6
7
Tvrdost
vody
°fH
(fran.
stupnice)
ÚroveÀ
tvrdosti
Nastavení je uvedeno v následující tabulce.
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. Opût stisknûte stejné tlaãítko a zvolte si
úroveÀ odvápnûní vody, kterou
poÏadujete: kaÏd˘m stisknutím tlaãítka
se zv˘‰í hodnota o jeden stupeÀ. Po
dosaÏení hodnoty "d7" ukazovatel
pfieskoãí na úroveÀ "d0".
4. Vypnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ON/OFF", ãímÏ uvedete do
ãinnosti nové nastavení.
POZOR!
Pokud byste z jakéhokoliv
nedokázali
dokonãit
vypnûte myãku stisknutím
"ON/OFF" a zaãnûte od
(BOD 1).
61
dÛvodu
postup,
tlaãítka
zaãátku
A
B
C
D
E
F
"START"/"RESET"
(/ )
G
( "!# !#%"
H
)*K &
"OPEN DOOR"
I
+ ,-- (
"ALL IN 1"
L
ONE TOUCH
"ON/OFF"
"!# #$$%"
"K&%!%%
!'% !#%"
.%%!%
$ ( +,
x x (cm)
K ! (cm)
60 x 85 x 60
120
0
( +,
59,8 x 82 x 57,3
117
!0K 0K%K
16
9 -. 0,08 − M. 0,8
" #$ EN 50242
" & # $ % % (MPa)
' * / +' * / , % ' $%
K% (3 + ,--)*
--
!( (kWh)
(L)
2,07
21
1,46
15
0,77
10
0,59
9
K 7 $/!: 0,45 W / 0,45 W
* < ' ' $ ! * - = ' %*' EN 50242 ($
%*' ! ! ).
-8
#( 0
Eco
Rapid 24’
63
!# #$$%
K !.K!% !#!%
%$K
- "+;" (
+3 ( +<( =,= + ;( 8 - 9-3-( + .
!( 9 + ,--
■ $ $ # ' !.
.+ + ,--
F % $ ! ' #$ ' % * $ A # . , $ ' #$ ' ( ' ), ! $ # #! ' ' ' .
@ ' $ (
+ (;( + . <
$ $ $ ' % !.
■ K! '
$
"ON/OFF" $ 2 %.
@ * % .
■ -' 'A ! "!# #$$%".
■ - ' ' $,
' $ ! ( $ $).
1
.
■
%$K
!( + 8 -- 9;9 -+ (
+,
( (9 ( +8 ,
+<( + "ON/OFF". %
( ( + + +<
+ 9(, + "ON/OFF"
( 9( 9(, + 8 --
+8 - 8+ ;( + .
! ! "START" .
B % * $ [ %: 1h (1 )
/ 25 (25 )].
■ C $ !, ' ! $ .
B < $ ' ! .
%0!
( (9 ( +8 , , , (<-,
;(
8
-
@
+ + 8 , ( ; @.
! , ,
" "$%&'( $)'*++*!".
(8 + ,--
9;9
$ %% $ :
■
,-- - 9-3-(
+ "IMPULSE"
'A 3 % ! "RESET". @ * $ '% "00" ' !.
■ , ! $. @ * % .
, "IMPULSE" u ! $ $ , # # % .
■ , ', $ ' '
' .
64
' *$
', %'.
O%X!
( 9( ;( (; + 8 --
== @ 8 +, 8-
+ +(8 +(@ . ( 8 , 9(- (.
%$K
+ @ ( +@
8- + 8 -- «ECO». &
-+ 8- (
(
+( + .
"OPEN DOOR" ( (
@; - + ,-- "RAPID
24’" "%".
(8 (
+ --, (
K % , $A '
$ , .
O%X!
!,( ; ;9 ( + ,
( + ;+ - (;(( 8+ (
-+J ,(- +8 ( +;J -8 ,
@<
+, ((
(
, - ( -8.
( + -+ ,
+8 ( +8 3@ + 3 ( , + -;(
-; ( -( ;(9 8 ( ( .
* -/ 0 - / - - , 0 software - , -- - " - / - 0 .
; + ,--
@ ' $
' ! ( $ %
' $) 5 %
*$ 3 *' 30
%.
"ALL IN 1"
! ! # $ ! "<G 1" ("3 1"/"4 1"/"5 1",
.) %A , .
'A ! , '
$ ' ' % %A (', '% ! $).
%$K
% + + + "OPEN DOOR" ( ( +-;(,
, , , (<-, +8 @ (9
8- @ + ;+ ( + -;(
( ;(9 ; 3
+ 3 =, +,.
O%X!
+ 8( ( +@
+ -;( ( ((--;( ( ;(9) +8-(
3
8 (
(
(
+( + ( = (
;(9) +;J( ( + .
8 + "OPEN DOOR"
($ #$ %)
B ! ! $ % !
!, $ $ $ % ! ' ( ),
*$A
* ' .
B % '
, # $
% $ '. @ $
* , %$KO
+
( , 8(
-+ + 8 --
RAPID 24’, , +
+( , 15 +, (
+ ;V 3 , -+; + +(3.
65
+-8( + K%%
#$$%
!+ ;V 3
- ! A
! , * $ # #! '%
"SL" , ! $
'. B * $% , $ '
% % %$
A ! .
F ! %$ + ,-- ' :
%$K
+ -- -8 !! ( ( + ( (
(,V.
"K&%!%%
!'% !#%"
1. K! '
! "!# #$$%"
!
! "ON/OFF" (
$ ' !).
B ' $ !
$ ! 1 ' 23
' ' .
2. K ' ! "!# #$$%" 15 % ( % , 2 !).
B %% $ $ !:
■
! ! "K&%!%%
!'% !#%" ( * $ '% "00").
■
! ! ! ' ( * ! , ' 1
' ' 23 ).
3. ! $
2° ! ("b1" * $
'% !
! $ ').
4. ! $% ! ("b0" * $
'% !
! $ ').
■ F ! , ' ! "START".
B $A ' ! .
5. @#! ! % "ON/OFF" $ '
.
@ ' $ * ' , ' ! * $
! % .
F *' ! $% %% $.
+@ + ,--
+ -+ @ ,
F ' ,
%% $ $ !:
■
'A 3 % ! "RESET". @ * $ '% "00" ' !.
F ! $ * '
! #!.
■ B ' ' ' $.
@ * % .
■ @ $ ' $ (#' * !#
#$$%
K
!.K!%
!#!%).
!,
%$K
+ -- -8 !! ( ( + ( (
(,V.
66
1. K! '
! "!# #$$%"
!
! "ON/OFF" (
$ ' !).
- ' ! $ ! ' ! %$.
2. K ' ! "!# #$$%" 30 % ( % , 3 !).
%$K
( 9+ -;( -
(+-- 8 3 - + ( + 8- , - ,@ + ( 3 + + ; + = -.
3. ! ! ( * $ '% "0" % $
! !
!
'
$).
4. ' $% ! ( * $ '% "1" %
$ ! ! !
' $).
O%X!
# ( -( ( + , +
(
(+-- 8
- ( -8
+ ;+ ( +3 (
-( (
8(
= 8(
+, ( 8 ( ,(.
5. @#! ! % "ON/OFF" $ '
.
; + ( (8 ( -(J
<(− -, ( .
( @8( 3
K.K %*$
%*$
%( @8( -(J !2
=-= .
%( @8( -(J !3
=-= .
%
# ! ! ( % ).
@#! !, $ ! ' .
# ' !.
-' ! ' $ '
' *$ $ # '. # ', ' %' .
-' ! ' $ '
' *$ $ # '. # ', ' %' .
%( @8( -(J !4
=-= .
H! .
E6, E7, Ef
%( @8( -(J !5,
!L =-= .
# ' ( ') !.
K' %'
.
%( @8( -(J !8
!i =-= .
B $ ' % $
! *$
! $ # '.
K$ *$. # ', ' %' .
67
■ ( ; − @ #' % ! ! ..
ONE TOUCH
! ! $ ' $ One Touch ',
'
*!, $% smartphones
# $A
Android $
' $ NFC (Near Field
Communication).
+ 8 +-; Smart Touch,
,((
+ - DEMO :
www.hooveronetouch.com
■ K# % smartphone *! Hoover Wizard.
% 0%$%!! !# ONE TOUCH
- Hoover Wizard (
@; - ; -
8 3 - Android iOS, 8 -+; 8 smartphones. 8 ,
-+ ( + , -
( + @
+8 (8 + + ; One Touch -8( - smartphones - 8 3 -
Android 9+ -;( - (
NFC,
3- ( - 8@
8 3 -:
Android smartphone
- ( NFC
A+ - +
+ 8-(
Android smartphone
( NFC
Samo vsebina
Android Tablet
Samo vsebina
Apple iPhone
Samo vsebina
Apple iPad
Contents only
* − ! ■ +$ "@- " Android
smartphone ! $ NFC ' " 3 - ".
(, - -(; smartphone ( ; OS Android,
( + NFC -+ (
( ; . # + 8 +-; ,
( ;9
smartphone.
■ ! ! One Touch '
"P0".
■ $ *!, %! *$ ! ! ! %$ *$A *
! "# " % !.
!#!%
< %' $ ! *! $:
8 + , F.A.Q.
=( - 3 ( @; - ( :
www.hooveronetouch.com/how−to
■ K@ * ( − %
# ' % , * $ (,
, # ).
!$! * − ■ ,-- − F ' .
■ ]9+( * ( − '
$ , @ R , "]9+(
Check−up", *$ ' % # .
68
■ K * ' $ ! '
*!, ' $ One
Touch , # ! ' "P0".
■ # $ ' % * ( !) ' ! NFC ,
! #!
*' ' .
■ $ ! '
, * ' .
■ K$ ( ( ( J ( @; NFC
, -( < ; ( - +,( +8 8+ One Touch
-; -
(
+==< ( 3( . # (
(
+ - ,
-;( (, (
-(8 (
K%!! !* %
%)
#
#
.!!! .K! ..K% $!.%%. ](
- (-
(
@
(- < ( @
+ 8( ( ,
( +- 3( ; ( .
!.
■ -' ! $ -*! (..: $ ,
"]9+( Check−up"
,
' , ....).
■ ! %$ *, K% One Touch #$ , A$ *!.
( 8 ,--
-,
8 smartphone ,
@ -+ 3 ( ( + , ( (
+ ;V(
-, -;( ( -93 + <(. !,( (
+ , ; .
(, -;( (
9 -, ( <( (+. .
,--, -+ +) - -
@(,, -+ ( (; ( +-, ( NFC, -+J( ( + - .
NOTES:
@ +
-(J(
; (,
+ ,J( + (,
8+
One Touch,
(
+ 8 V , 8( 8
J@. +@ smartphone
, ; < NFC , (
-++ - @; 8+
One
Touch
.
; -;
- ( -8( +8 (,: 3, ( ( 8 (
3(
+- -;(
(+. .: +8 ;( ,
-, ;9 +8 +).
69
K% #$$
3 - 8+ F , $ % % (max. 10 g) $ ' !.
8 --
K % . $ '% # $ , $ $ .
-8
75°C
#( 0
60°C
' ' .
AUTO -
55°C − 65°C
' #' $ , ' ' ! A ' #'
*$ .
Eco
45°C
' 'A (
% ' ).
++-;( + 8 -- =, EN 50242.
+8
45°C
$ '
' .
Rapid 59’
65°C
K '
' ' ! (+-F7@,<
X$ 8 ' ).
Rapid 24’
50°C
F! $
' . +$ $ * 6 .
(8
55°C
#. 7% $ $ .
8+ -$ $ ' ! $ , $ $ !.
-! $ One Touch, $ $ ! *! Hoover Wizard. ! *!, ! ' ' -8.
=
H/T = H-R H7,7T-,7
"IMPULSE"
70
*
! "OPEN DOOR"
! "ALL IN 1"
NAI
NAI
60°C
120
NAI
NAI
NAI
55°C/
65°C
75/
95
NAI
NAI
NAI
45°C
205
NAI
NAI
NAI
45°C
85
NAI
NAI
NAI
65°C
59
NAI
NAI
NAI
50°C
24
NAI
H/T
NAI
55°C
240
NAI
NAI
NAI
5
NAI
H/T
Y '# ! KT\@,-^B@B@
-R^_B@
G-7,<\^F7@
H '# NAI
'# 130
75°C
+ (15° C)*
− ! ±10% −
•••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
••••
•
8 @
’ +
., +,
(,+9
+ ,--
A K *$
& # + ,--
+- Y-@,< R-^<, < "^<R<@ <\ <+-R-7 j@ ,< ,-G<@ ,<\
-+XR7Y-,7 \,<+, @,BR <T<RB K, ,B H7^K-7 ,<\.
71
^<F^++,<@
AQUASTOP − $ ( -8 + ( 3
,
! $ ! %' $ * ! * ! !
.
,
$ !: ' % $A !
$ ##$% *$ $ % ! !.
H % $ ! *$ ' ! .
@ $ %!, ! %' .
! % $ !
% , ' $ ' .
, ! $ $ K' , !
-' .
* #% # $ #% % ).
72
% (' %%$
%K%% !
* - " -
-- - 0 4 (d4),
0 -- - .
, ! '
%* ' $ $ *! '% $.
´C ' $
.
, ! $ ' '
! , $ #! % !,
.
,
!
$ *$ $ % ! .
^$ !
* $%
! # :
%$K
+ -- -8 !! ( ( + (
( (,V.
1. K! ' ! "!# #$$%" !
'A % "ON/OFF" (
$ ' !).
(
3@- ,
2. K! ! "!#
#$$%" ' 5 %,
' ' !. B ' * $ .
< * ! $ $
' 90fH ( ! ) !
50dH ( ! ) 8 $%
$ .
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
3@- 0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0
3
°dH
( -(
,)
0
1
2
3
*4
5
6
7
% 8
( 3
°fH
(
,)
E++
, $% $ *
$ $.
<"7
R7
R7
R7
R7
R7
R7
R7
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. ! $% ! ' $%
: * ! ' $%. C
* $% "d7", '% $ !, %%! "d0".
4. @#! ! ! "ON/OFF" ' ' .
%0!
!,( + + 8 (
-+ ; ( < (
+ -- -3 +( , = +( +;J( + "ON/OFF"
9( +8 (%$! 1).
73
Proizvajalec in prodajalec dopu‰ãata moÏnost napak pri tisku te knjiÏice, za kar ne
odgovarjata.
Proizvajalec si pridrÏuje pravico do sprememb podatkov brez vnaprej‰njega opozorila,
ãe spremembe ne vplivajo na osnovne znaãilnosti stroja.
Tehniãni podatki izdelka so na voljo na proizvajalãevi spletni strani.
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
drukarskich.
Dane techniczne urzàdzenia podane sà na stronie internetowej producenta.
Proizvodjaã neçe snositi odgovornost za eventualne pogre‰ke u tiskanju ove knjiÏice.
Proizvodjaã ujedno zadrÏava pravo na tehniãke izmjene svojih proizvoda, ali bez
promjene njihovih osnovnih svojstava.
Kako bi vidjeli tehniãke karakteristike proizvoda, molim da kliknete na web stranicu
proizvodjaãa.
A gyártó minden felelŒsséget elhárít az ebben a füzetben esetleg elŒforduló
nyomdahibákkal kapcsolatban. A gyártó – a lényeges jellemzŒk megváltoztatása nélkül
– fenntartja a termékek szükség szerinti módosításának jogát.
Felvilágosításért a termék leírásával kapcsolatosan keresse fel a gyártó weblapját.
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích, které
nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
Technické specifikace naleznete na webov˘ch stránkách v˘robce.
< ! % *' $ * $%.-$ ! ' % $ ! , $ A .
F #$ = %$, *$
$% !.
- HDP DO -
17.03 - 41903551.A
SL
PL
HR
HU
CZ
EL
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising