Hoover | HDI 2D62 | Hoover HDI 2D62 Uživatelský manuál

Hoover HDI 2D62 Uživatelský manuál
CZ
Návod k pouÏití
®
HDI 2D62
MYâKY NÁDOBÍ
OBSAH
Základní bezpeãnostní pravidla
Pfiipojení vody
Dávkování soli
Usazení horního ko‰e
Ukládání nádobí
Informace o laboratorním testování
Vkládání prá‰ku
Druhy mycích prá‰kÛ
Plnûní le‰tidla
âistûní filtru
V‰eobecné pokyny
âistûní a údrÏba
Popis ovládacích prvkÛ
Technické údaje
V˘bûr programu a jednotliv˘ch funkcí
Aquaprotect
Tabulka mycích programÛ
Zafiízení na zmûkãování vody
Vyhledání drobn˘ch závad
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
4
7
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
20
21
25
26
28
29
Obr. A
5
1
4
2
3
Pfieãtûte si pozornû tento návod k pouÏití, neboÈ obsahuje dÛleÏité pokyny pro
bezpeãné pouÏívání, údrÏbu a také uÏiteãné rady k dosaÏení nejlep‰ích v˘sledkÛ pfii
pouÏívání této myãky nádobí.
Uschovejte tuto pfiíruãku pro pfiípadné dal‰í pouÏití.
3
Nedovolte dûtem hrát si se
spotfiebiãem. âi‰tûní a údrÏbu
nesmí provádût dûti bez dohledu.
ZÁKLADNÍ BEZPEâNOSTNÍ
PRAVIDLA
■ Tento spotfiebiã je urãen˘ pro
pouÏití v domácnosti a
podobn˘ch místech:
■ Nedovolte dûtem hrát si se
spotfiebiãem.
- zamûstnanecké kuchynû v
prodejnách, kanceláfiích a
jiném pracovním prostfiedí;
■ Dûti do 3 let drÏte mimo dosah,
pokud nejsou neustále pod
dohledem.
- na farmách;
■ Je-li nutné vymûnit pfiívodní
‰ÀÛru, zavolejte nûkteré z
autorizovan˘ch servisních stfiedisek.
- klienty hotelu, motelu apod.;
■ Pfiístroj musí b˘t pfiipojen k
pfiívodu vody pouze nov˘mi
hadicemi, které jsou dodávány
jako v˘bava pfiístroje. Staré
hadice pfiívodu vody nesmí b˘t
znovu pouÏívány.
- v prostfiedí
pro pfiípravu
snídanû.
Jiné pouÏití spotfiebiãe mimo
domácnosti nebo na jiné neÏ
bûÏné pouÏití, jako je komerãní
vyuÏití
profesionály,
není
zahrnuto ve v˘‰e uvedeném
popisu pouÏití.
Pokud se spotfiebiã pouÏívá
nesprávnû, mÛÏe se zkrátit
jeho Ïivotnost a uÏivatel mÛÏe
ztratit právo na záruku.
Jakékoliv po‰kození spotfiebiãe
nebo jiná po‰kození a ztráty
vypl˘vající z nesprávného
pouÏití
spotfiebiãe
jako
domácího spotfiebiãe (i kdyÏ se
nachází v domácnosti) není
v˘robcem akceptováno.
■ Tento spotfiebiã mohou pouÏívat
dûti od 8 let a osoby se sníÏen˘mi
fyzick˘mi, senzorick˘mi nebo
mentálními schopnostmi, nebo
bez dostateãn˘ch zku‰eností a
znalostí, pokud jsou pod
dohledem nebo byly pouãeny o
bezpeãném pouÏití spotfiebiãe a
porozumûly moÏnému riziku.
■ Tlak vody musí b˘t v rozsahu od
0,08 MPa aÏ 0,8 MPa.
■ Pfii umístûní myãky na koberec,
pfiekontrolujte, zda se tím
neomezilo odvûtrání jejího dna.
■ Po instalaci musíte myãku umístit
tak, aby zÛstala zástrãka snadno
pfiístupná.
■ Údaje o maximální náplni myãky
viz
tabulka
"TECHNICKÉ
ÚDAJE".
POZOR!
NoÏe nebo jiné ostré ãi
‰piãaté pfiedmûty musí b˘t v
ko‰i otoãeny ‰piãkou dolÛ a
nebo musí b˘t poloÏeny
vodorovnû.
4
■ Nevytahujte
zástrãku
ze
zásuvky tahem za pfiívodní
‰ÀÛru.
■ Nenechávejte otevfiená dvífika
v horizontální poloze, aby
bylo zamezeno pfiípadnému
nebezpeãí (napfi. zakopnutí).
■ Nevystavujte spotfiebiã pÛsobení
vnûj‰ích vlivÛ (dé‰È, slunce
atd.).
■ K nahlédnutí popisu v˘robku
nav‰tivte stránku v˘robce.
■ Nelehejte nebo nesedejte na
otevfiené dvefie myãky, mohlo
by dojít k jejímu pfievrÏení.
■ Myãka je urãena pro um˘vání
bûÏného kuchyÀského nádobí.
Pfiedmûty zneãistûné petrolejem,
nátûrov˘mi hmotami, tfiískami
oceli nebo Ïeleza, chemikáliemi
zpÛsobujícími korozi, louhy nebo
kyselinami, nesmí b˘t v myãce
um˘vány.
Bezpeãnostní pokyny
■ JestliÏe je na rozvodu vody v
domû instalováno centrální
zafiízení pro její zmûkãování,
není nutné pouÏívat sÛl
ve zmûkãovaãi zabudovaném
v myãce. Je vhodné zkontrolovat
tvrdost vody za zmûkãovacím
zafiízením.
■ Ujistûte se, zda je elektrick˘
systém uzemnûn˘. V opaãném
pfiípadû vyhledejte odborn˘ servis.
V˘robce se zfiíká jakékoliv
zodpovûdnosti za pfiípadné
‰kody na vûcech nebo
za zranûní osob, které
jsou zpÛsobeny nesprávn˘m
pfiipojením k uzemnûní.
■ JestliÏe do‰lo k poru‰e nebo
spotfiebiã správnû nepracuje,
vypnûte ho, zastavte pfiívod
vody a Ïádn˘m zpÛsobem do
nûj nezasahujte. Opravu mÛÏe
provádût pouze povûfien˘
servisní mechanik a musí
pfiitom pouÏívat originální
náhradní díly.
Jakékoliv
poru‰ení
v˘‰e
uveden˘ch doporuãení mÛÏe
vést ke sníÏení bezpeãnosti
spotfiebiãe.
■ Pfiekontrolujte,
zda
není
po‰kozena pfiívodní ‰ÀÛra ke
spotfiebiãi.
■ V‰eobecnû se nedoporuãuje
pouÏívání adapterÛ, vícenásobn˘ch
odboãovacích zásuvek (rozdvojek)
nebo prodluÏovacích ‰ÀÛr.
5
■ Pokud musíte pfiemístit spotfiebiã
po odstranûní obalu, nepokou‰ejte
se jí zvedat za spodní ãást dvífiek.
Dvífika mírnû pootevfiete a
spotfiebiã zvednûte uchopením za
jeho horní ãást.
Umístûním znaãky
na
produkt deklarujeme na vlastní
zodpovûdnost shodu se v‰emi
poÏadavky EU t˘kajícími se
bezpeãnosti, zdraví a Ïivotního
prostfiedí, které jsou zakotveny
v legislativû a t˘kají se daného
produktu.
■ Návod na instalaci vestavného
spotfiebiãe naleznete v pfiíslu‰né
kapitole nebo v pokynech v
návodu.
6
P¤IPOJENÍ VODY
DÒLEÎITÉ
Pfiístroj musí b˘t pfiipojen k pfiívodu
vody pouze nov˘mi hadicemi, které
jsou dodávány jako v˘bava pfiístroje.
Staré hadice pfiívodu vody nesmí b˘t
znovu pouÏívány.
1
■ Napou‰tûcí a v˘toková hadice mohou
b˘t vedeny doleva nebo doprava.
DÒLEÎITÉ
Myãka mÛÏe b˘t pfiipojena buì na
studenou vodu nebo horkou vodu,
pokud její teplota nepfiekroãí 60°C.
■ Tlak vody musí mít minimální hodnotu
0,08 MPa a maximální hodnotu 0,8 MPa.
2
■ Napou‰tûcí hadice musí b˘t pfiipojena k
pfiívodnímu ventilu, aby bylo moÏné
zastavit pfiívod vody v dobû, kdy myãka
není v provozu (obr. 1B).
■ Myãka je vybavena pfiívodní hadicí vody
s koncovkou se závitem 3/4" (obr. 2).
■ Pfiívodní hadice vody “A” musí b˘t
na‰roubována na kohoutek pfiívodu
vody “B” pomocí koncovky 3/4", ujistûte
se, Ïe je koncovka fiádnû utaÏena.
■ Pokud je to nutné, mÛÏe b˘t pfiívodní
hadice vody prodlouÏena aÏ na 2,5 m.
Pokud máte takov˘ poÏadavek,
kontaktujte autorizované servisní stfiedisko.
■ Pokud je myãka pfiipojována na nov˘
rozvod vody, nebo na rozvod del‰í dobu
nepouÏívan˘, nechejte nûkolik minut
odtékat vodu, neÏ pfiipojíte napou‰tûcí
hadici. Zabráníte tím zanesení filtraãního
sítka u napou‰tûcího ventilu myãky
vápenat˘mi usazeninami nebo rzí.
7
■ Vypou‰tûcí hadici mÛÏete také zavûsit
pfies okraj dfiezu pomocí pfiiloÏeného
plastového oblouku. Konec hadice
nesmí b˘t ponofien do vody, aby nedo‰lo
k jejímu zpûtnému nasátí do myãky pfii
jejím provozu (obr. 4Y).
Pfiipojení vypou‰tûcí hadice
■ Vypou‰tûcí hadici je nejvhodnûj‰í pfiipojit
na pevné odpadní potrubí (obr. 4).
Dbejte na to, aby hadice nebyla nikde
"pfielomená".
■ Pokud instalujete spotfiebiã pod pracovní
desku, oblouk vypou‰tûcí hadice musí
b˘t zavû‰en na zdi v co nejvy‰‰í poloze
(obr. 4Z).
■ Odpadní potrubí by mûlo b˘t vyústûno
nejménû 40 cm nad podlahou a musí mít
vnitfiní prÛmûr nejménû 4 cm.
■ Zkontrolujte
je‰tû,
zda
pfiívodní
i vypou‰tûcí hadice nejsou nikde
"pfielomené".
■ Je vhodné, aby na tomto odpadním
potrubí byl sifon k zamezení úniku pachu
(obr. 4X).
■ Pokud je to nutné, mÛÏe b˘t vypou‰tûcí
hadice prodlouÏena aÏ na 2,5 m, její
maximální v˘‰ka od podlahy mÛÏe v‰ak
b˘t nejvíce 85 cm.
Pokud máte takov˘ poÏadavek, kontaktujte
autorizované servisní stfiedisko.
4
8
DÁVKOVÁNÍ SOLI
■ Do zásobníku se vejde asi 1,5 aÏ 1,8 kg
soli. Pro dobré v˘sledky mytí je nutné
zásobník obãas znovu naplnit solí.
Spotfieba soli závisí na nastavení
zmûkãovaãe podle tvrdosti vody. âím je
voda tvrd‰í, tím je vût‰í spotfieba soli.
■ V˘skyt bíl˘ch skvrn na nádobí je obecnû
varovn˘m signálem, Ïe je nutné doplnit
zásobník soli.
■ Na dnû myãky je zásobník na sÛl, která
regeneruje zmûkãovaã.
■ PouÏívejte pouze speciální soli urãené
pro myãky nádobí. Jiné druhy solí
obsahují malé mnoÏství nerozpustn˘ch
ãástic, které by mohly dlouhodob˘m
pÛsobením zhor‰it úãinnost zmûkãovaãe
vody.
DÒLEÎITÉ
Po instalaci myãky zcela naplÀte
zásobník pro sÛl a aÏ poté pfiidejte
vodu aÏ pro kraj otvoru pro plnûní
zásobníku.
■ K naplnûní zásobníku musíte nejdfiíve
od‰roubovat jeho víãko na dnû vany
myãky.
■ Plníte-li zásobník poprvé, je nutné
nejdfiíve do zásobníku nalít vodu.
Pfii plnûní pfieteãe men‰í mnoÏství vody,
pokraãujte v‰ak v plnûní, dokud
zásobník není zcela pln˘. Po jeho
naplnûní oãistûte vnitfiní prostor od
zbytku soli a znovu utáhnûte víãko
zásobníku.
DÒLEÎITÉ
Po naplnûní soli MUSÍTE spustit
kompletní mycí cyklus nebo
program P¤EDMYTÍ.
9
USAZENÍ HORNÍHO KO·E
1
Jsou-li pouÏívány bûÏnû talífie o vût‰ím
prÛmûru, to je 29 aÏ 32,5 cm, uloÏte je do
spodního ko‰e aÏ po usazení horního ko‰e
do jeho vy‰‰í polohy. Postupujte pfiitom
následovnû:
1. Vyjmûte horní ko‰;
2. Uchopte ko‰ z obou stran a zvednûte
ho smûrem nahoru (obr. 1);
2
Tímto zpÛsobem se nesmí na ko‰ ukládat
nádoby s prÛmûrem vût‰ím neÏ 20 cm a
není moÏno pouÏívat pohybliv˘ch drÏákÛ
ve vyklopené poloze.
a
b
a
b
ULOÎENÍ KO·E DO SPODNÍ POLOHY:
1. Uchopte ko‰ z obou stran a zvednûte
ho lehce smûrem nahoru (obr. 2a);
2. Pomalu lehce uloÏte ko‰ (obr. 2b).
3
POZNÁMKA: NIKDY NEZVEDEJTE
NEBO NEUKLÁDEJTE KO· POUZE Z
JEDNÉ STRANY (obr. 3).
Pozor:
Doporuãujeme provést uloÏení ko‰e pfied
ukládáním nádobí.
10
BûÏná denní náplÀ je zobrazena na
obr. 1, 2 a 3.
UKLÁDÁNÍ NÁDOBÍ
Horní ko‰ (obr. 1)
A = polévkové talífie
B = mûlké talífie
C = desertní talífiky
D = pod‰álky
E = ‰álky
F = sklenice
PouÏívání horního ko‰e
■ Horní ko‰ je vybaven˘ pohybliv˘mi
podstavci pfiipevnûn˘mi k boãní stûnû,
které lze umístit do 4 pozic.
■ Ve sníÏené pozici (A-A1) slouÏí podstavce
pro ‰álky z kávy, dlouhé noÏe a vafieãky.
A
1
A1
B
■ Ve zv˘‰ené pozici (B-B1) podstavec
umoÏÀuje uloÏení rovn˘ch a hlubok˘ch
talífiÛ.
Tyto jsou uspofiádané do vertikální
polohy s konkávní stranou dopfiedu, aby
zÛstal prostor mezi jednotliv˘mi talífii a
voda mohla volnû odtékat.
B
E
C
A
D
F
Horní ko‰ (obr. 2)
A = polévkové talífie
B = mûlké talífie
C = desertní talífiky
D = pod‰álky
E = ‰álky
F = sklenice na stopkách
G = sklenice
H = ko‰ík na pfiíbory
B1
2
■ Doporuãujeme ukládat velké talífie (okolo
26 cm) lehce naklonûné dozadu, aby se
usnadnilo zasunutí ko ‰e do myãky.
B
A
■ Do horního ko‰e lze rovnûÏ ukládat
kompotové misky a jiné misky z
plastické hmoty.
Doporuãujeme je po uloÏení zajistit tak,
aby je tlak stfiíkající vody nepfievrátil.
■ Horní ko‰ je navrÏen tak, aby umoÏnil
uloÏení maximálního mnoÏství rÛzn˘ch
druhÛ nádobí, napfi. 24 talífiÛ ve dvou
fiadách, asi 30 sklenic v pûti fiadách nebo
smûs rÛzného nádobí.
H
11
C
D F
E
F
G
- POLOHA "B": pro talífie, které mají
zvlá‰tní tvar, i kdyÏ jejich rozmûry jsou
bûÏné (velmi hluboké talífie, hranaté
nebo bez okrajÛ, atd. …).
Horní ko‰ (obr. 3)
A = sklenice
B = pod‰álkÛ
C = ‰álky
D = malé misky
E = stfiední misky
F = velké mísy
G = desertní talífiek
H = servírovací lÏíce
I = vafieãka
L = pfiíbory
3
- POLOHA "C": pro mûlké talífie, vût‰í neÏ
bûÏné, nebo talífie se zvlá‰tním tvarem
(hranaté, ‰estihranné, oválné, talífie na
pizzu, atd. …).
4
I
L
F
C
B
C D
E
A
G
C
5
B
C
A
H
A
H
■ Talífie men‰ích rozmûrÛ, napfi. na dezert,
se vkládají do spodního ko‰e podle
zobrazení na obrázku 6, na pfiíslu‰n˘ch
podloÏkách obrácen˘ch smûrem ven ("B").
Pro bûÏné talífie nebo velk˘ch rozmûrÛ,
se podpûry musejí nacházet smûrem
dovnitfi ("A").
PouÏívání spodního ko‰e
6
■ Do spodního ko‰e lze ukládat hrnce,
pekáãe, polévkové mísy, kompotové
misky, poklice, servírovací nádobí, mûlké
talífie, polévkové talífie a nabûraãky.
■ Pfiíbory ukládejte do ko‰íku z plastické
hmoty. VloÏte ko‰ík na pfiíbory do
spodního ko‰e (obr. 7 a 8) a pfiesvûdãte
se, Ïe uloÏené pfiíbory nezasahují do
prostoru otáãejících se ramen.
A
■ Spodní ko‰ je uprostfied vybaven
speciálním sklápûcím ro‰tem (obr. 4 a 5),
kter˘ slouÏí k zaji‰tûní stabilní a
optimální náplnû nádobí i v pfiípadû, Ïe
má nádobí rozmûry nebo tvary odli‰né
od bûÏn˘ch.
B
POZOR!
V pfiípadû, Ïe malé talífie nebudou
umístûny správnû na podloÏky, mÛÏe
dojít k zablokování spodní rampy,
protoÏe bude naráÏet do pfieãnívajících
talífiÛ.
- POLOHA "A": pro náplÀ bûÏn˘ch talífiÛ
nebo pro náplÀ obsahující pouze hrnce,
salátové mísy, atd.…
12
Správné a racionální ukládání nádobí je
základem dobr˘ch v˘sledkÛ mytí.
BûÏná denní náplÀ je zobrazena na obr. 7
a 8.
Spodní ko‰ (obr. 7)
A = hrnec stfiední velikosti
B = velk˘ hrnec
C = pánev
D = polévkové mísy, servírovací nádobí
E = pfiíbory
F = pekáãe
G = stfiední pohár
H = mal˘ pohár
DÒLEÎITÉ
Spodní ko‰ je vybaven zaráÏkou,
která zaji‰Èuje bezpeãné vytaÏení
ko‰e i pokud je zcela naplnûn.
Pokud budete doplÀovat sÛl, nebo
pokud budete provádût pravidelnou
údrÏbu, je nutné ko‰ zcela vyjmout.
7
B
A
F
G
INFORMACE O LABORATORNÍM
TESTOVÁNÍ
C
Potfiebné
informace
k
provedení
srovnávacích testÛ a testÛ hluãnosti (podle
normy EN) si vyÏádejte na následující adrese:
D
testinfo-dishwasher@candy.it
E
H
V Ïádosti uveìte prosím model a sériové
ãíslo myãky nádobí (viz v˘robní ‰títek).
Spodní ko‰ (obr. 8)
A = polévkové talífie
B = mûlké talífie
C = desertních talífikÛ
D = servírovací talífi
E = jídelní pfiíbory
8
D
B
A
C
C
E
13
VKLÁDÁNÍ PRÁ·KU
Prá‰ek
DÒLEÎITÉ
Je nutné pouÏívat pouze speciální
mycí pfiípravky pro myãky nádobí,
aÈ uÏ prá‰kové, tekuté, nebo ve
formû tablet.
B
Po vloÏení mycího prostfiedku do
zásobníku nejdfiíve uzavfiete kryt, poté
ho zasuÀte (1) a nakonec na nûj lehce
zatlaãte (2), aÏ bude sly‰et jeho zaskoãení.
Nevhodné pfiípravky (jako napfi. pro ruãní
mytí nádobí) neobsahují potfiebné pfiísady
pro pouÏití v myãkách a neumoÏÀují proto
správnou funkci tûchto spotfiebiãÛ.
Závadou je i vysoká pûnivost pfiípravkÛ pro
ruãní mytí.
Plnûní zásobníku na mycí pfiípravek
Zásobník na mycí pfiípravky je na vnitfiní
stûnû dvefií (obr. A”2”).
Je-li víãko zásobníku zavfiené, je nutné
zmáãknout tlaãítko (A), aby se otevfielo. Na
konci kaÏdého mytí zÛstává víãko vÏdy
otevfiené a pfiipravené pro dal‰í pouÏití
myãky.
ProtoÏe nejsou v‰echny mycí pfiípravky
stejné, pozornû pfieãtûte pokyny na jeho
obalu. Rádi bychom vás upozornili, Ïe
malé mnoÏství mycího pfiípravku nezajistí
dostateãnû umytí nádobí, zatím co pfiíli‰
veliké dávkování nejen Ïe nezlep‰í
v˘sledky mytí, ale je také zbyteãn˘m
pl˘tváním.
POZOR!
Do spodního ko‰e neskládejte nádobí
do takové pozice, která by zamezovala
otevfiení zásobníku, nebo by bránila
uvolnûní mycího prostfiedku do prostoru
nyãky.
MnoÏství mycího pfiípravku se dávkuje do
zásobníku podle míry za‰pinûní um˘vaného
nádobí a také podle druhu nádobí.
Doporuãujeme dávkovat 20÷30 g pfiípravku
do pfiihrádky zásobníku pro mytí (B).
DÒLEÎITÉ
NepouÏívejte nadmûrné mnoÏství
mycích pfiípravkÛ, abyste zbyteãnû
nezhor‰ovali
stav
Ïivotního
prostfiedí.
A
14
DRUHY MYCÍCH PRÁ·KÒ
Kombinované ãistící prostfiedky
"ALL in 1"
Mycí tableta
Pfii kaÏdém pouÏití kombinovaného ãistícího
prostfiedku “ALL in 1” (“3 in1” / “4 in 1” / “5 in
1”, apod.), u kterého by pouÏití soli a/nebo
le‰tidla bylo zbyteãné, peãlivû dodrÏujte
následujíc varování:
Mycí tablety od rozdíln˘ch v˘robcÛ mají
rozdílnou dobu rozpou‰tûní, proto
nemusejí b˘t v rychl˘ch programech zcela
úãinné, vzhledem k tomu, Ïe nedojde k
úplnému rozpu‰tûní tablety.
Pokud se pouÏívají tyto tablety, doporuãuje
se vÏdy nastavit del‰í program, tak aby se
tablety dokonale rozpustily.
■ pozornû si pfieãtûte a dodrÏujte návod na
pouÏití a upozornûní uvedená na balení
kombinovaného mycího prostfiedku, kter˘
chcete pouÏít;
■ úãinnost prostfiedkÛ, které nahrazují
pouÏití soli závisí na tvrdosti vody, která je
do myãky pfiivádûna. Zkontrolujte, zda
tvrdost vody spadá do rozmezí, které je
uvedeno na balení mycího prostfiedku.
DÒLEÎITÉ
Pro dosaÏení dobr˘ch v˘sledkÛ
mytí, MUSÍ b˘t tablety umístûny v
zásobníku na mycí prá‰ek a NE
pfiímo v myãce (vanû).
V pfiípadû, Ïe byste s tímto typem
tablety
nedosáhli
uspokojiv˘ch
v˘sledkÛ, obraÈte se na v˘robce tablet.
Nesprávné pouÏití tûchto kombinovan˘ch
mycích prostfiedkÛ by mohlo zpÛsobit:
■ ukládání vodního kamene (vápníku) jak v
myãce, tak na nádobí;
Mycí koncentrát
■ zhor‰ení kvality su‰ení nebo mytí nádobí.
Prací koncentráty se sníÏenou zásaditostí a
s pfiírodními enzymy, kombinované s
pracími programy pfii 50°C mají men‰í
‰kodliv˘ dopad na Ïivotní prostfiedí a jsou
‰etrnûj‰í k myãce i nádobí.
Mycí programy pfii 50°C byly navrÏeny tak,
aby umoÏnily enzymÛm zcela rozpustit
neãistotu. Pfii pouÏití koncentrovan˘ch
mycích prostfiedkÛ pfii programu 50°C
dosáhnete tedy stejn˘ch v˘sledkÛ jako pfii
pouÏití programu pfii 65°C bez pouÏití
koncentrovan˘ch mycích prostfiedkÛ.
DÒLEÎITÉ
Na reklamace, které by se mohly
pfiímo t˘kat nesprávného pouÏití
tûchto v˘robkÛ, se nevztahuje Ïádná
z ãástí záruky.
Pfii pouÏívání tablet “ALL in 1” nevûnujte
pozornost blikajícím kontrolkám soli a
le‰tidla (pouze u nûkter˘ch modelÛ).
Pokud se objeví problémy pfii pouÏívání
tablet, doporuãujeme Vám, abyste se
vrátili k tradiãním v˘robkÛm (sÛl, le‰tidlo,
prá‰ek).
V tomto pfiípadû doporuãujeme:
Kombinované tablety
■ naplÀte zásobník na sÛl a na le‰tidlo;
Tablety, které obsahují také le‰tidlo, musí
b˘t vloÏeny do zásobníku pro mytí.
Zásobník na le‰tidlo musí b˘t prázdn˘
(pokud není, dfiíve neÏ pouÏijete
kombinované tablety, nastavte dávkovaã
le‰tidla na minimální dávku).
■ spusÈte bûÏn˘ mycí cyklus bez nádobí.
V pfiípadû, Ïe se vrátíte k tradiãnímu
zpÛsobu mytí, bude zapotfiebí nûkolik
mycích cyklÛ, neÏ se systém odvápûní
vody vrátí k optimální hodnotû.
15
PLNùNÍ LE·TIDLA
Le‰tidlo
Tato pfiísada, která je automaticky pfiidávána
pfii poslední fázi oplachování, umoÏÀuje
snadnûj‰í oplachování a zamezuje tvorbû
skvrn a matn˘ch usazenin.
Plnûní zásobníku pro le‰ticí
pfiípravky
C
Na levé stranû zásobníku pro mycí prostfiedek
je zásobník pro le‰ticí prostfiedek, kter˘
zvy‰uje lesk nádobí (obr. A "3").
Kryt otevfiete tak, Ïe zatlaãíte na zásobník a
souãasnû vytáhnete uzavírací západku
smûrem nahoru.
Pro oplachování pouÏívejte vÏdy pouze
pfiísady vhodné pro automatické myãky.
MnoÏství le‰ticího prostfiedku je moÏné
zkontrolovat na optickém ukazateli (C),
kter˘ je umístûn na dávkovacím zásobníku.
PLN¯
PRÁZDN¯
tmav˘
svûtl˘
Nastavení dávkování le‰tidla
(od 1 do 6)
Ovladaã (D) je umístûn pod krytem a je s
ním moÏno otoãit pomocí mince.
Doporuãená poloha je 4.
Pootoãení na poÏadované nastavení lze
provést pomocí mince. Doporuãujeme
nastavení na polohu 3. Vápník obsaÏen˘ ve
vodû ve znaãné mífie vytváfií ‰mouhy pfii
su‰ení. Je proto nutné nastavit dávkování
le‰ticího pfiípravku pro dosaÏení dobr˘ch
v˘sledkÛ mytí. JestliÏe se po skonãení mytí
vytváfiejí na nádobí "pásky", sniÏte
nastavení o jednu polohu. JestliÏe se
vytváfiejí "bílé skvrny", zvy‰te dávkované
mnoÏství le‰tidla o jednu polohu.
D
16
âISTùNÍ FILTRU
Filtraãní systém (obr. A”4”) se skládá z
následujících ãástí:
1
filtraãní ko‰ík k zachycení vût‰ích ãástic;
filtraãní talífi nepfietrÏitû filtrující cirkulující
mycí roztok;
mikrofiltr, kter˘ je umístûn pod filtraãním
talífiem a zachytává nejemnûj‰í ãástice pro
dosaÏení perfektního oplachu.
■ Aby se vÏdy dosáhlo v˘born˘ch
v˘sledkÛ mytí, je nutné po kaÏdém
umytí nádobí zkontrolovat a vyãistit filtry.
■ Vyjmutí filtraãní jednotky provedete tak,
Ïe pootoãte madlem ko‰íku proti smûru
hodinov˘ch ruãiãek (obr. 1).
■ Pro snadnûj‰í ãistûní je centrální ko‰ík
odnímateln˘ (obr. 2).
2
■ Vyjmûte filtraãní talífi (obr. 3) a cel˘ ho
opláchnûte pod stfiíkající vodou. Je-li to
nutné, pouÏijte mal˘ kartáãek.
■ Mikrofiltr je samoãistící, jeho údrÏba je
omezena na pouhou kontrolu kaÏdé
dva t˘dny.
V pfiípadû nutnosti ho opláchnûte pod
tekoucí vodou nebo pomocí jemného
kartáãku. Po kaÏdém mytí doporuãujeme
pfiekontrolovat filtraãní ko‰ík a talífi, zda
nejsou zanesené.
POZOR!
Po kaÏdém ãistûní filtrÛ provûfite, zda
je v‰e správnû namontováno zpût a
jestli filtraãní talífi je dobfie usazen na
dnû myãky.
3
Pfiesvûdãte se, zda centrální filtraãní
ko‰ík je správnû zaji‰tûn ve
filtraãním talífii pootoãením ve smûru
hodinov˘ch ruãiãek. Pouze správnû
usazená filtraãní jednotka mÛÏe
zabezpeãit poÏadované v˘sledky
tohoto spotfiebiãe.
DÒLEÎITÉ
Nikdy nepouÏívejte myãku bez filtrÛ.
17
V·EOBECNÉ POKYNY
Jak dosáhnout úspor
■ JestliÏe chcete vyuÏít plnû prostoru pro mytí
nádobí v této myãce, opláchnûte nádobí
uloÏené po kaÏdém jídle programem
"P¤EDMYTÍ". Tím dojde k odmoãení
zaschl˘ch zbytkÛ jídla a odstranûní vût‰ích
ãástic jídla z novû vloÏeného nádobí.
Jakmile je myãka zcela naplnûna, spusÈte
program pro hlavní mytí.
Jak dosáhnout opravdu dobré
v˘sledky mytí
■ Pfied vloÏením nádobí do myãky
odstraÀte nejdfiíve rÛzné zbytky jídla
(kosti, skofiápky, kousky masa nebo
zeleniny, usazeninu kávy, slupky od
ovoce, zubní párátka nedopalky cigaret
atd.), které by mohly ucpat filtry,
vypou‰tûní vody a trysky ostfiíkovacích
ramen a tím sníÏit úãinnost mytí.
■ JestliÏe nádobí není hodnû za‰pinûné,
nebo ko‰e nejsou zcela plné, zvolte
"EKONOMICK¯ PROGRAM", uveden˘
v tabulce programÛ v pfiiloÏeném návodu.
■ Proto je vhodné nádobí se zbytky jídel
opláchnout pfied vkládáním do myãky.
Co není vhodné k mytí
■ Je nutné mít na pamûti, Ïe ne kaÏdé
nádobí je vhodné k mytí v myãce.
Doporuãujeme, aby se myãka nepouÏívala
na nádobí vyrobené z termoplastick˘ch
umûl˘ch hmot, na jídelní pfiíbory s
dfievûn˘mi rukojeÈmi, na hrnce u kter˘ch
jsou dfievûná ucha, v˘robky z hliníku nebo
kfii‰Èálového ãi brou‰eného skla, jestliÏe
nejsou k mytí v myãce pfiímo urãeny.
■ Pokud hrnce a pekáãe mají na sobû
pfiipálené nebo pfiipeãené zbytky jídel,
je vhodné takové nádobí nejdfiíve
nechat odmoãit a odstranit hrubé
neãistoty a pak teprve um˘vat v myãce.
■ Ukládejte nádobí dnem vzhÛru.
■ Pokuste se uloÏit nádobí tak, aby se
vzájemnû nedot˘kalo. Budete-li je
peãlivû ukládat, dosáhnete lep‰ích
v˘sledkÛ.
■ Urãit˘ druh dekorace na nádobí se
mÛÏe sm˘t. Proto je dobré do myãky
vloÏit na zkou‰ku nejdfiíve jeden kus
takového nádobí a pokud nedojde k
po‰kození dekoru, pak teprve um˘t
celou sadu. Nûkteré druhy dekorace na
nádobí mohou b˘t po‰kozeny teprve
ãast˘m mytím v myãce.
■ Po uloÏení nádobí do myãky zkontrolujte,
zda se mohou ramena volnû otáãet.
■ Hrnce a dal‰í nádobí, na kter˘ch jsou
místy pfiipálené zbytky jídla, musí b˘t
pfiedem odmoãeny vodou s pfiídavkem
mycího pfiípravku.
■ Pfii mytí takového nádobí doporuãujeme
zv˘‰enou opatrnost. Nedoporuãujeme
rovnûÏ vkládat souãasnû stfiíbrné
pfiíbory s nerezov˘mi, aby nedo‰lo mezi
nimi k chemické reakci.
■ Správné mytí stfiíbra:
a) opláchnûte stfiíbrné nádobí ihned
po jeho pouÏití, zejména kdyÏ je
zneãistûné od majonézy, vajíãek,
ryb apod;
DÒLEÎITÉ
KdyÏ kupujete novou jídelní soupravu
nebo pfiíbory, vÏdy se pfiesvûdãte, zda
jsou vhodné pro mytí v myãkách nádobí.
b) nekropte nebo nesypejte mycí
prostfiedek pfiímo na stfiíbrné
nádobí;
UÏiteãné rady
■ Abyste zabránili skapávání vody po
dokonãení mycího cyklu z horního ko‰e
na nádobí ve spodním ko‰i, vyjmûte
nejdfiíve spodní ko‰.
c) oddûlujte stfiíbrné vûci od ostatních
kovÛ.
■ JestliÏe ponecháte nûjakou dobu nádobí po
umytí v myãce, nechte dvefie pootevfiené,
aby se umoÏnila cirkulace vzduchu uvnitfi
myãky a urychlil se proces su‰ení.
18
âISTùNÍ A ÚDRÎBA
1
■ Na ãi‰tûní vnûj‰ku myãky nepouÏívejte
rozpou‰tûdla (odma‰Èující) ani brusné
prostfiedky, ale pouze hadfiík navlhãen˘
ve vlaÏné vodû.
■ Tato myãka nevyÏaduje Ïádnou zvlá‰tní
údrÏbu, neboÈ vana je samoãistící.
■ Pravidelnû ãistûte tûsnûní dvefií
navlhãen˘m hadfiíkem, abyste odstranili
v‰echny zbytky jídla a le‰ticího
pfiípravku.
■ Doporuãujeme
ãi‰tûní
myãky
k
odstranûní stop vodního kamene a
neãistot. Doporuãujeme pravidelnû
spustit mycí cyklus se speciálními
ãisticími prostfiedky pro myãky nádobí.
Bûhem v‰ech procesÛ ãi‰tûní musí b˘t
myãka prázdná.
■ JestliÏe i pfii pravidelném ãistûní filtrÛ zjistíte,
Ïe nádobí nebo hrnce nejsou dobfie
umyté nebo opláchnuté, zkontrolujte,
zda trysky na sprchovacích ramenech
jsou ãisté (obr. A “5”).
1b
2
Jsou-li ucpané, vyãistûte je následujícím
postupem:
1. Horní rameno otoãte tak, aby ‰ipka na jeho
plastové ãásti byla proti vybrání v pfiívodu
vody na spodní stranû ko‰e (obr.1b).
Rameno potlaãte nahoru a pak otáãejte
ve smûru hodinov˘ch ruãiãek (obr. 1).
Po od‰roubování rameno vyjmûte.
Zpûtnou montáÏ proveìte stejn˘m
postupem, ale otáãejte ramenem proti
smûru hodinov˘ch ruãiãek.
Spodní rameno snadno vyjmûte
potaÏením smûrem nahoru (obr. 2);
PO SKONâENÍ MYCÍHO
PROGRAMU
Po skonãení mytí je nutné zastavit pfiívod
vody a vypnout spotfiebiã stisknutím tlaãítka
vypnutí/zapnutí do vypnuté polohy.
Pokud myãka nebude nûjakou dobu
pouÏívána,
doporuãujeme
provést
následující opatfiení:
1. VypusÈte ve‰kerou vodu s mycími
prostfiedky, aby se odplavily v‰echny
usazeniny;
2. Vytáhnûte pfiívodní ‰ÀÛru ze zásuvky;
3. Uzavfiete pfiívodní ventil vody;
4. NaplÀte zásobník s le‰ticím pfiípravkem;
5. Nechejte dvefie pootevfiené;
6. UdrÏujte vnitfiní prostor myãky v ãistotû;
7. JestliÏe je myãka uloÏena na místû, kde
je teplota niωí neÏ 0°C, v‰echna voda
uvnitfi hadic mÛÏe zmrznout. Poãkejte,
aÏ se teplota zv˘‰í nad bod mrazu a pak
nezapínejte myãku dfiíve, neÏ za 24
hodin.
2. Opláchnûte rotaãní ramena pod stfiíkající
vodou, aby se odstranily v‰echny
neãistoty usazené v tryskách ramen;
3. Po vyãistûní vloÏte ramena na pÛvodní
místo a horní za ‰roubujte aÏ na doraz.
■ Mycí vana i dvefie jsou z nerezové oceli.
Pokud by se na nich objevily skvrny
zpÛsobené oxidací, je to pravdûpodobnû
zpÛsobeno velkou koncentrací solí
Ïeleza ve vodû.
■ Pro odstranûní tûchto skvrn doporuãujeme
pouÏít jemn˘ brusn˘ pfiípravek; Nikdy
nepouÏívejte materiály na bázi chlóru,
‰krabky, drátûnky atd.
19
POPIS OVLÁDACÍCH PRVKÒ
A
B
C
D
Tlaãítko "ON/OFF"
E
Tlaãítko doplÀkov˘ch funkcí
"ALL IN 1"
F
Tlaãítko "START"/"RESET"
(spu‰tûní/vynulování programu)
G
Kontrolky "VOLBA
DOPL≈KOV¯CH FUNKCÍ"
H
I
DIGITÁLNÍ DISPLEJ
Tlaãítko "VOLBA PROGRAMÒ"
Tlaãítko "ODLOÎEN¯ START"
Tlaãítko doplÀkov˘ch funkcí
"SUPER ECO"
Popis programÛ
ROZMùRY
·ífika x V˘‰ka x Hloubka (cm)
Hloubka s otevfien˘mi dvefimi (cm)
59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 55
117
TECHNICKÉ ÚDAJE
16-ti dílná souprava
pro 9 osob
Min. 0,08 - Max. 0,8
NáplÀ podle evropsk˘ch norem (EN 50242)
Kapacita nádobí vãetnû hrncÛ
Tlak vody (MPa)
Ji‰tûní / Maximální pfiíkon / Pfiipojovací elektrické napûtí
Viz v˘robní ‰títek
SPOT¤EBA (hlavní programy)*
Program
Energie (kWh)
Voda (L)
PÁRA
2,07
21
UNIVERZÁLNÍ
1,46
15
ECO
0,95
10
RYCHLOPROGRAM 24'
0,59
9
Spotfieba energie ve vypnutém a pohotovostním reÏimu: 0,45 W / 0,45 W
* Hodnoty namûfiené v laboratofii podle Evropské normy EN 50242 (v bûÏném pouÏití jsou moÏné
rozdíly).
20
VOLBA PROGRAMÒ A
ZVLÁ·TNÍ FUNKCE
Pfieru‰ení programu
Nedoporuãujeme otevírání dvífiek bûhem
chodu program, zvlá‰tû uprostfied mytí a
pfii závûreãném oplacování teplou vodou.
Pokud tedy pfii spu‰tûném programu
otevfiete dvífika (napfi., pokud chcete pfiidat
dal‰í nádobí), myãka se automaticky
zastaví a na displeji bude blikat zb˘vající
doba do ukonãení cyklu.
Po uzavfiení dvífiek, bez zmáãknutí
jakéhokoliv tlaãítka, se cyklus znovu
spustí od okamÏiku, kdy byl pfieru‰en.
Nastavení ProgramÛ
■ Otevfiete dvífika a vloÏte nádobí.
■ Stisknûte tlaãítko "ON/OFF" na pfiibliÏnû
2 sekundy. Displej zobrazí dvû pomlãky.
■ Zvolte program stisknutím
"VOLBA PROGRAMU".
tlaãítka
POZOR!
Pokud dvefie myãky otevfiete ve fázi
su‰ení, ozve se akustick˘ signál jako
upozornûní, Ïe cyklus je‰tû není
ukonãen.
■ Pokud si pfiejete zvolit nûkterou z
moÏností, stisknûte pfiíslu‰né tlaãítko
(rozsvítí se pfiíslu‰ná kontrolka).
MoÏnosti se mohou aktivovat a
deaktivovat DO první minuty od
spu‰tûní programu.
■ Stisknûte tlaãítko "START".
Na displeji se zobrazí doba trvání
programu, pfiiãemÏ se stfiídavû mûní
zobrazení hodin a minut [Napfi.: 1 h (1
hodina) / 25 (25 minut)].
Úprava spu‰tûného programu
Pokud chcete zmûnit nebo zru‰it bûÏící
program,
postupujte
následujícím
zpÛsobem:
■ Uzavfiete dvífika (po akustickém signálu,
se program spustí automaticky).
■ Otevfiete dvífika.
DO jedné minuty od spu‰tûní cyklu,
stisknutím tlaãítka "VOLBA PROGRAMU"
je moÏná volba jiného programu.
■ Zmáãknûte alespoÀ na 3 sekund tlaãítko
"RESET". Na displeji se zobrazí "00" a
zazní akustické signály.
■ Probíhající program bude zru‰en˘.
Displej zobrazí dvû pomlãky.
Programy "IMPULSE"
Programy "IMPULSE" pouÏívají techniku
mytí v impulzech, které sniÏuje spotfiebu i
hluk a zlep‰uje v˘kony.
■ V tomto okamÏiku je moÏné nastavit
nov˘ program.
DÒLEÎITÉ
"Obãasné" fungování mycího ãerpadla
NENÍ projevem ‰patného funkce, ale
pfiedstavuje zvlá‰tní charakteristiku
impulzního mytí. Je tedy znakem
správného prÛbûhu programu.
POZOR!
Dfiíve, neÏ spustíte nov˘ program, je
dobré se ujistit, Ïe nebyl odstranûn
ãisticí prostfiedek; kdyby tomu tak
bylo, obnovte dávkování v pfiíslu‰né
dávkovací nádobce.
21
V pfiípadû pfieru‰ení proudu, myãka
nádobí uchovává pamûÈ programu ve
fázi, kdy do‰lo k pfieru‰ení a program
bude opût pokraãovat od tohoto místa,
kde byl pfieru‰en, jakmile bude
obnovena dodávka elektrické energie.
DÒLEÎITÉ
Tato volba se doporuãuje zejména pfii
pouÏití RYCHLOPROGRAM 24', jehoÏ
trvání bude prodlouÏeno o cca 15
minut, aby kombinované ãistící
prostfiedky uvolnily své nejlep‰í úãinky.
Konec programu
Varování doplnûní soli
Konec
programu
je
signalizován
akustick˘m signálem (pokud není vypnut),
kter˘ trvá 5 sekund a opakuje se 3x v
intervalech 30 sekund.
Myãka nádobí se automaticky vypne.
Pokud va‰e myãka vyÏaduje doplnûní soli,
displej zobrazí a bliká "SL" po zapnutí
myãky. V˘skyt bíl˘ch skvrn na nádobí je
obecnû varovn˘m signálem, Ïe je nutné
doplnit zásobník soli.
Tlaãítka doplÀkov˘ch funkcí
Tlaãítko "SUPER ECO"
Tlaãítko
"ODLOÎEN¯ START"
Toto tlaãítko umoÏní úsporu ãasu a energie
v prÛmûru o 25% (podle zvoleného cyklu)
sníÏením koneãného ohfievu vody a doby
su‰ení bûhem posledního oplachování.
PouÏití tlaãítka se doporuãuje veãer, kdyÏ
není nutné, aby právû umyté nádobí bylo
ihned dokonale suché.
Pro lep‰í su‰ení se doporuãuje nechat na
konci cyklu pootevfiená dvífika pro pfiirozenou
cirkulaci vzduchu.
Toto tlaãítko umoÏÀuje naprogramování
spu‰tûní cyklu mytí se zpoÏdûním od 1 do
23 hodin vãetnû.
Pro nastavení odloÏeného startu mytí
postupujte následujícím zpÛsobem:
Tlaãítko "ALL IN 1"
■ Zmáãknûte
tlaãítko
"ODLOÎEN¯
START" (na displeji se zobrazí nápis
"00").
Tato volba umoÏÀuje pouÏití optimálních
kombinovan˘ch ãistících prostfiedkÛ "ALL
in 1" ("3 in 1" / "4 in 1" / "5 in 1", apod.).
Stisknutím tohoto tlaãítka se nastaven˘
program mytí zmûní tak, aby kombinované
ãistící prostfiedky uvolnily své nejlep‰í
úãinky (kromû toho se deaktivují kontrolka
nedostatku soli).
■ Pro zv˘‰ení doby zpoÏdûní znovu
zmáãknûte tlaãítko (pfii kaÏdém
zmáãknutí se zpoÏdûní zv˘‰í o jednu
hodinu aÏ po maximálnû 23 hodin).
■ Pro spu‰tûní odpoãítávání zmáãknûte
tlaãítko
"START".
Po
ukonãení
odpoãítávání se program automaticky
spustí.
POZOR!
Po volbû této funkce, zÛstane funkce
aktivní (po rozsvícení odpovídající
kontrolky) i pfii následujících mycích
programech a bude moci b˘t odpojena
(po vypnutí pfiíslu‰né kontrolky) pouze
po opûtovném stisku tlaãítka.
Pokud chcete vidût nastaven˘ program,
zmáãknûte
tlaãítko
"VOLBA
PROGRAMÒ".
22
Pokud chcete vynulovat odloÏen˘ start,
postupujte následujícím zpÛsobem:
UloÏení naposledy pouÏitého
programu
■ Tlaãítko "RESET" podrÏte stisknuté po
dobu nejménû 3 sekund. Na displeji se
zobrazí "00" a zazní akustické signály.
UloÏení naposledy pouÏitého programu
mÛÏete provést následovnû:
■ OdloÏen˘ start a zvolen˘ program se
anulují. Displej zobrazí dvû pomlãky.
DÒLEÎITÉ
Následující postup zaãnûte VÎDY
pfii vypnuté myãce.
■ Poté, pokud chcete myãku spustit, je
nutné znovu nastavit poÏadovan˘
program a eventuálnû tlaãítky zvolit
doplÀkové funkce tak, jak je uvedeno v
odstavci "NASTAVENÍ PROGRAMÒ".
1. Stisknûte tlaãítko "VOLBA PROGRAMU"
a zároveÀ zapnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ON/OFF" (usly‰íte krátk˘ zvukov˘
signál).
Vypnutí funkce zvukové signalizace
KONCE PROGRAMU
2. Stisknûte a drÏte tlaãítko "VOLBA
PROGRAMU" nejménû po dobu 30
sekund (bûhem této doby zazní 3
akustické signály).
Funkce zvukové signalizace konce
programu mÛÏe b˘t vypnuta následujícím
zpÛsobem:
3. Uvolnûte tlaãítko po zaznûní T¤ETÍHO
akustického signálu ("A0" se zobrazí na
displej pro indikaci zru‰ení uloÏení).
DÒLEÎITÉ
Následující postup zaãnûte VÎDY
pfii vypnuté myãce.
4. Stisknûte opet stejné tlaãítko (na displeji
se zobrazí "A1" pro indikaci, Ïe uloÏení
je zapnuté).
1. Stisknûte tlaãítko "VOLBA PROGRAMU"
a zároveÀ zapnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ON/OFF" (usly‰íte krátk˘ zvukov˘
signál).
5. Vypnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ON/OFF", ãímÏ uvedete do
ãinnosti nové nastavení.
K deaktivaci uloÏení proveìte stejn˘
proces.
2. Stisknûte a drÏte tlaãítko "VOLBA
PROGRAMU" nejménû po dobu 15
sekund (bûhem této doby zaznûjí 2
zvukové signály).
DÒLEÎITÉ
Tato myãka nádobí je vybavena
bezpeãnostním
zafiízením
proti
pfieteãení, které v pfiípadû poruchy
vypou‰tí pfiebyteãnou vodu.
3. Tlaãítko uvolníte v momentu, kdyÏ
usly‰íte druh˘ zvukov˘ signál (na
displeji se zobrazí "b1", coÏ znaãí, Ïe
zvonûní je aktivní).
POZOR!
Aby nedo‰lo k neoãekávanému
spu‰tûní
funkce
pojistky
proti
pfieteãení doporuãujeme Vám, abyste
neh˘bali a nenaklánûli myãku nádobí
bûhem chodu.
V pfiípadû, Ïe je nutné s myãkou
pohnout, nebo ji naklonit, zkontrolujte
nejdfiíve, zda je ukonãen mycí cyklus a
ve vanû myãky nezÛstala Ïádná voda.
4. Opût stisknûte stejné tlaãítko (zobrazí se
"b0" coÏ znaãí, Ïe zvonûní je neaktivní).
5. Vypnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ON/OFF", ãímÏ uvedete do
ãinnosti nové nastavení.
K opûtovné aktivaci zvonûní postupujte
stejn˘m zpÛsobem.
23
Myãka mÛÏe na displeji signalizovat celou fiadu funkãních závad.
AUTOMATICKÁ SIGNALIZACE ZÁVAD
ZÁVADA
Na displeji se zobrazí E2
spolu s krátk˘m akustick˘m
signálem.
Na displeji se zobrazí E3
spolu s akustick˘m signálem.
P¤ÍâINA
Chybí voda (je uzavfien˘ pfiívod
vody).
Spotfiebiã nemÛÏe vypustit vodu z
mycí vany.
ODSTRANùNÍ
Vypnûte myãku, otevfiete kohout pfiívodu vody a znovu nastavte cyklus
mytí.
Zkontrolujte, zda není zalomená
hadice v˘pusti vody, zda není
ucpan˘ sifon, anebo zda nejsou
ucpány filtry.
Pokud závada pfietrvává, obraÈte se
na autorizovan˘ servis.
Na displeji se zobrazí E4
spolu s akustick˘m signálem.
Vytéká voda.
Zkontrolujte, zda není zalomená
hadice v˘pusti vody, zda není
ucpan˘ sifon, anebo zda nejsou
ucpány filtry.
Pokud závada pfietrvává, obraÈte se
na autorizovan˘ servis.
E7, Ef
Na displeji se zobrazí E5, E6,
nebo EL s krátk˘m
akustick˘m signálem.
Závada elektronického fiízení.
Je nutno se obrátit na autorizovan˘
servis.
Na displeji se zobrazí E8
nebo Ei s krátk˘m akustick˘m
signálem.
Topné tûleso ohfievu vody nefunguje
správnû, anebo je ucpan˘ filtr.
Oãistûte filtr.
Pokud závada pfietrvává, obraÈte se
na autorizovan˘ servis.
24
AQUAPROTECT – BEZPEâNOSTNÍ P¤ÍVODNÍ HADICE
Primární-hlavní pfiívodní hadice vody je vloÏena v ochranném prÛhledném
zachycovacím obalu.
V pfiípadû netûsnosti primární-hlavní pfiívodní hadice se voda dostává mezi pfiívodní
hadici a prÛhledn˘ zachycovací obal.
Pfiítomnost vody mezi prÛhledn˘m zachycovacím obalem a pfiívodní hadicí je snadno
rozeznatelná zrakem.
Prací cyklus je v‰ak moÏno bez problémÛ dokonãit; av‰ak doporuãujeme v˘mûnu
pfiívodní hadice.
Pokud nemá pfiívodní hadice dostateãnou délku pro provedení správného pfiipojení,
vymûÀte hadici za jinou o odpovídající délce.
Hadici poÏadujte po Servisním asistenãním stfiedisku.
Bezpeãnostní
zachycovací
obal
Primární-hlavní
pfiívodní hadice
vody
25
TABULKA MYCÍCH PROGRAMÒ
Mytí s pfiedmytím
Pro programy s pfiedmytím doporuãujeme pfiidat dal‰í dávku ãistícího prostfiedku (max. 10 g)
pfiímo do myãky.
Programu
Popis programu
Pára
75°C
Cyklus s kombinací vody a páry. Je úãinn˘ k
rozpu‰tûní siln˘ch neãistot a bakterií bez pfiemytí
nádobí.
Univerzální
60°C
Vhodné k mytí nádobí a hrncÛ normálnû
zneãi‰tûn˘ch.
Denní
55°C
Rychl˘ cyklus pro bûÏnû zneãi‰tûné nádobí,
vhodn˘ k ãastému mytí a bûÏné mnoÏství
nádobí.
Eco
45°C
Program pro bûÏnû zneãi‰tûné nádobí (nejúãinûj‰í z
hlediska spotfieby vody a energie).
Program dle normy EN 50242.
Kfii‰Èál
45°C
Vhodné k mytí nádobí kfiehkého, dekoratívního a
skla. Tento program je vhodn˘ také pro denní mytí
nádobí málo zneãi‰tûného, s v˘jimkou hrncÛ.
Rapid 59’ 65°C
Vhodné ke kaÏdodennímu mytí, ihned po pouÏití
nádobí a hrncÛ bûÏnû zneãi‰tûn˘ch (MAX 8 poklic).
Rapid 24' 50°C
Rychlé mytí pro nádobí, které bude um˘váno
ihned po jídle. NáplÀ myãky soupravou pro 6
osob.
Noc
55°C
Pfiedmytí
âistiã myãky
Maximálnû tich˘ program. Je ideální pro provoz
v noãních hodinách pfii vyuÏití vyuÏívaní poplatkÛ
energie v slabém provozu.
Krátké studené pfiedmytí nádobí pouÏitého ráno
nebo v poledne, pokud chceme odloÏit mytí plné
náplnû aÏ na veãer.
PouÏívejte pravidelnû tento program se speciálními
ãisticími prostfiedky pro myãky nádobí. Bûhem v‰ech
procesÛ ãi‰tûní musí b˘t myãka prázdná.
= Programy “IMPULSE”
N/A = NASTAVENÍ FUNKCE NENÍ MOÎNÉ
26
120
ANO
ANO
ANO
55°C
80
ANO
ANO
ANO
45°C
190
ANO
ANO
ANO
45°C
85
ANO
ANO
ANO
65°C
59
ANO
ANO
ANO
50°C
24
ANO
N/A
ANO
55°C
240
ANO
ANO
ANO
5
ANO
N/A
45
ANO
Tlaãítko "ALL IN 1"
60°C
Tlaãítko "SUPER ECO"
Tlaãítko "ODLOÎEN¯
START"
ANO
Hork˘ oplach s
pfiídavkem le‰tidla
ANO
Druh˘ studen˘ oplach
ANO
První studen˘ oplach
130
Hlavní mytí
Studené pfiedmytí
Tlaãítka
pro speciální
funkce
75°C
70°C
*
PrÛm.doba
programu
v min.
Pfii studené vodû 15°C*
(tolerance ±10%)
•••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
••••
•
PrÛbûh mycího programu
Horké pfiedmytí
Kontrola soli v
zásobníku
Kontrola le‰ticího
prostfiedku
Vyãi‰tûní filtrÛ
Mycí prostfiedek pro
hlavní mytí
Mycí prostfiedek
pro pfiedmytí
Provedení kontroly
P¤I NAPOU·TùNÍ HORKÉ VODY JE BùHEM CHODU PROGRAMU AUTOMATICKY
ZOBRAZOVÁN NA DISPLEJI âAS ZB¯VAJÍCÍ DO KONCE MYCÍHO CYKLU.
27
ZA¤ÍZENÍ
VODY
NA
ZMùKâOVÁNÍ
* Zmûkãovací zafiízení je ve v˘robû
nastaveno na 4. stupeÀ (d4), coÏ
vyhovuje
poÏadavkÛm
vût‰iny
uÏivatelÛ.
V závislosti na zdroji obsahuje voda rÛzné
mnoÏství vápence a minerálÛ, které se
usazují na nádobí a zanechávají na jeho
povrchu bílé skvrny a ‰mouhy. Jak vysoká
je pfiítomnost tûchto minerálÛ ve vodû, tak
velká je její tvrdost. Myãky nádobí jsou
vybaveny zafiízením pro zmûkãování vody,
které vyÏadují ke své regeneraci speciální
sÛl. Takto zmûkãená voda je pak v myãce
pouÏívána pro mytí nádobí.
StupeÀ tvrdosti vody Vám sdûlí spoleãnost,
která zaji‰Èuje její dodávku nebo si ji
mÛÏete nechat zmûfiit.
Podle toho, do které kategorie tvrdosti
patfií va‰e voda, nastavte hodnotu jejího
zmûkãování následujícím zpÛsobem:
DÒLEÎITÉ
Následující postup zaãnûte VÎDY
pfii vypnuté myãce.
1. Stisknûte tlaãítko "VOLBA PROGRAMU"
a zároveÀ zapnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ON/OFF" (usly‰íte krátk˘
zvukov˘ signál).
Nastavení zmûkãovaãe vody
Zmûkãovaã vody je schopen upravovat
vodu o tvrdosti do 90°fH (francouzská
stupnice) nebo 50°dH (nûmecká stupnice
tvrdosti vody) v 8 nastaviteln˘ch stupních.
2. Stisknûte a drÏte tlaãítko "VOLBA
PROGRAMU" nejménû po dobu 5
sekund a pusÈte jej aÏ tehdy, kdyÏ
usly‰íte zvukov˘ signál. Na displeji se
zobrazí úroveÀ nastaveného odvápnûní
vody.
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
Nastavení
zmûkãovaãe
vody
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
PouÏití
regeneraãní
soli
°dH
(nûmecká
stupnice)
0
1
2
3
*4
5
6
7
Tvrdost
vody
°fH
(fran.
stupnice)
ÚroveÀ
tvrdosti
Nastavení je uvedeno v následující tabulce.
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. Opût stisknûte stejné tlaãítko a zvolte si
úroveÀ odvápnûní vody, kterou
poÏadujete: kaÏd˘m stisknutím tlaãítka
se zv˘‰í hodnota o jeden stupeÀ. Po
dosaÏení hodnoty "d7" ukazovatel
pfieskoãí na úroveÀ "d0".
4. Vypnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ON/OFF", ãímÏ uvedete do
ãinnosti nové nastavení.
POZOR!
Pokud byste z jakéhokoliv
nedokázali
dokonãit
vypnûte myãku stisknutím
"ON/OFF" a zaãnûte od
(BOD 1).
dÛvodu
postup,
tlaãítka
zaãátku
Digitální displej
Tlaãítko
"ON/OFF"
28
Tlaãítko
"VOLBA PROGRAMU"
VYHLEDÁNÍ DROBN¯CH ZÁVAD
Pokud myãka nádobí nepracuje správnû, proveìte nejdfiíve následující kontroly, neÏ
zavoláte autorizované servisní stfiedisko:
ZÁVADA
1 -Myãka vÛbec nepracuje
2 - Myãka nenapou‰tí vodu
3 - Myãka nevypou‰tí vodu
4 - Myãka vypou‰tí vodu
nepfietrÏitû
5 - Není sly‰et otáãení
sprchovacích ramen
6 - Pro elektronické pfiístroje bez
displeje: jedna nebo více
kontrolek rychle bliká
P¤ÍâINA
OPAT¤ENÍ
Zástrãka pfiívodní ‰ÀÛry není
správnû zasunuta do zásuvky
Pfiipojte správnû pfiívodní ‰ÀÛru
Tlaãítko I/O není zapnuto
Zmáãknûte tlaãítko
Dvefie jsou ‰patnû zavfiené
Zavfiete dvefie
Pfieru‰ena dodávka elektrického
proudu
Zkontrolujte pojistku pro zásuvku,
nebo dodávku elektfiiny
Viz pfiíãiny ã.1
Zkontrolujte
Pfiívodní ventil vody je uzavfien
Otevfite pfiívod vody
Voliã programÛ není nastaven na
správnou polohu
Otoãte programátorem do
správné polohy
Napou‰tûcí hadice je “pfielomená”
Filtr na napou‰tûcí hadici
není správnû pfiipojen, nebo je ucpan˘
OdstraÀte ostré ohyby z
napou‰tûcí hadice
Zkontrolujte pfiipojení filtru,
vyãistûte ho
Filtraãní systém je zanesen
Vyãistûte filtry
Vypou‰tûcí hadice je “pfielomená”
Narovnejte ostré ohyby na hadici
Vnûj‰í vypou‰tûcí hadice
nenísprávnû pfiipojena
Pozornû si pfieãtûte návod
napfiipojení vypou‰tûcí hadice
Napojení na odpad vody je umístûno
dole, místo ve správné v˘‰ce
PoÏádejte kvalifikovaného
instalatéra o pfiedûlání odpadu
Poloha vypou‰tûcí hadice je pfiíli‰
nízko
Zvednûte vypou‰tûcí hadici
nejménû do v˘‰ky 40 cm nad
podlahu
Pfiíli‰ velké mnoÏství mycího
prostfiedku
SniÏte dávku mycího prostfiedku
a pouÏívejte vhodné prostfiedky
UloÏené nádobí brání otáãení
ramen
Zkontrolujte
Filtraãní talífi a ko‰ík jsou silnû
zane‰ené neãistotami
Vyãistûte filtraãní soustavu
Pfiipojovací ventil vody je uzavfien
Vypnûte spotfiebiã, otevfite
pfiívod vody, nastavte znovu mycí
cyklus
29
ZÁVADA
7-
Nádobí je jen ãásteãnû
umyté
P¤ÍâINA
OPAT¤ENÍ
Viz pfiíãiny ã.5
Zkontrolujte
Dno hrncÛ není dobfie umyto
Pfiipálené zbytky jídla musí b˘t pfied
vkládáním hrncÛ do myãky
fiádnû odmoãeny
Okraje hrncÛ nejsou dobfie umyty
UloÏte znovu hrnce na doporuãené
místo
Sprchovací ramena jsou ucpaná
Vyjmûte sprchovací ramena dle dfiíve
uvedeného postupu a fiádnû
opáchnûte pod tekoucí vodou
Nádobí není správnû uloÏeno
Neukládejte nádobí pfiíli‰ tûsnû
u sebe
Konec vypou‰tûcí hadice je
ponofien do vody
Konec vypou‰tûcí hadice musí
b˘t vÏdy nad hladinou vypou‰tûn
vody
Bylo dávkováno nesprávné mnoÏství
mycího prostfiedku, mycí prostfiedek je
star˘ a ztvrdl˘
Zvy‰te dávkování podle míry
za‰pinûní nádobí, vymûÀte mycí
prostfiedek
Zvolen˘ mycí program není
dostateãnû úãinn˘
Zvolte úãinnûj‰í program
Nádobí ve spodním ko‰i není umyto
Vypnûte tlaãítko pro poloviãní náplÀ
8-
Mycí pfiípravek chybí nebo
je odebrán jen ãásteãnû
Pfiíbory, talífie, hrnce, atd … se kfiíÏí s
otvíráním dvífiek zásobníku mycího
prostfiedku
UloÏte nádobí tak, aby nebránilo
otvírání dvífiek zásobníku mycího
prostfiedku
9-
V˘skyt bíl˘ch skvrn na
nádobí
Voda je pfiíli‰ tvrdá
Zkontrolujte mnoÏství soli a le‰tidla
v zásobnících a pfiípadnû doplÀte,
pokud závada pfietrvává
zavolejte servisní stfiedisko
UloÏené nádobí klepe o sebe
UloÏte lépe nádobí do ko‰Û
Otáãející se ramena naráÏejí
na uloÏené nádobí
UloÏte lépe nádobí
Nedostateãné proudûní vzduchu
Nechejte po skonãení mycího
programu dvefie pootevfiené, aby
mohlo nádobí fiádnû oschnout
Chybí le‰tící pfiípravek
PouÏijte le‰tící pfiípravek
10 - Zv˘‰en˘ hluk bûhem mytí
11 - Nádobí není fiádnû usu‰ené
Poznámka:
Pokud nastane nûkterá z uveden˘ch situací a myãka neumyje fiádnû vloÏené nádobí, je nutné
odstranit zbytky jídel ruãnû, neboÈ pfii závûreãném su‰ení znovu pfiischne a ani následující
opakované mytí není schopné je odstranit.
JestliÏe ‰patná funkce pfietrvává, zavolejte autorizované servisní stfiedisko a sdûlte vÏdy typ
spotfiebiãe a úplné v˘robní ãíslo. Tyto údaje najdete na v˘robním ‰títku na boku dvefií myãky,
nebo na záruãním listû. Usnadníte a urychlíte tím provedení opravy.
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích, které
nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
30
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích, které
nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
Technické specifikace naleznete na webov˘ch stránkách v˘robce.
Tento spotfiebiã je oznaãen v souladu s Evropskou smûrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízeních
(OEEZ).
OEEZ obsahují jak zneãi‰Èující látky, které mohou zpÛsobit negativní dopady na Ïivotní prostfiedí, tak základní komponenty,
které mohou b˘t znova pouÏity. Proto je dÛleÏité vûnovat tûmto spotfiebiãÛm zvlá‰tní pozornost pfii jejich likvidaci, aby byly
zneãi‰Èující látky fiádnû zlikvidovány a materiály, které mohou b˘t znovu vyuÏity, byly zrecyklovány.
Lidé hrají dÛleÏitou roli pfii zaji‰tûní toho, aby OEEZ nezpÛsobily problémy v rámci Ïivotního prostfiedí. Je nutné dodrÏovat
nûkolik základních pravidel:
- s OEEZ by nemûlo b˘t nakládáno jako s domovním odpadem;
- OEEZ by mûly b˘t pfiedány k likvidaci na pfiíslu‰ném sbûrném místû obcí nebo registrovan˘ch podnikÛ.
V mnoha zemích lze pfii zakoupení nového spotfiebiãe vrátit star˘ spotfiebiã prodejci, pokud je zafiízení ekvivalentního typu a
funguje na stejném principu jako dodané zafiízení. Tuto sluÏbu provádí prodejce zdarma.
16.11 - 41903271
CZ
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising