Hoover | HDI 3DO623D | Hoover HDI 3DO623D Εγχειρίδιο χρήστη

Hoover HDI 3DO623D Εγχειρίδιο χρήστη
SL
HR
EL
CZ
HU
PL
Navodilo za uporabo
Upute za kori‰tenje
Návod k pouÏití
Használati utasítás
Instrukcja obs∏ugi
®
POMIVALNI STROJ
PERILICA POSUDJA
MYâKY NÁDOBÍ
MOSOGATÓGÉP
ZMYWARKI
2
OPIS STIKALNE PLO·âE
A
B
C
Tipka "ON/OFF"
D
Tipka za opcijo "OPEN DOOR"
E
Tipka za opcijo "ALL IN 1"
Tipka "IZBIRANJE PROGRAMA"
Tipka "ZAMIK VKLOPA"
F
Tipka "START"/"RESET"
(zagon/preklic programa)
G
H
Kontrolne luãke "IZBIRANJE OPCIJ"
I
Legenda programov
L
Obmoãje ONE TOUCH
DIGITALNI PRIKAZOVALNIK
MERE
59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 55
117
·irina x Vi‰ina x Globina (cm)
Globina z odprtimi vrati (cm)
TEHNIâNI PODATKI
EN 50242 pogrinjkov
Zmogljivost z lonci in kozicami
Tlak v vodovodnem omreÏju (MPa)
16
9 oseb
Min. 0,08 - Max. 0,8
Varovalka / Prikljuãni tok / Prikljuãna napetost
Gl. plo‰ãico s podatki
PORABA (glavni programi)*
Program
Energija (kWh)
Voda (L)
21
PARA
2,07
15
UNIVERZALEN
1,46
10
ECO
0,77
0,59
9
RAPID 24'
Poraba elektriãne energije v stanju izkljuãenosti in stanju pripravljenosti: 0,45 W / 0,45 W
* Vrednosti zmerjene v laboratoriju, skaldno z Evropskim standardom EN 50242 (moÏna so dnevna
odstopanja).
3
IZBIRANJE PROGRAMOV
IN POSEBNIH FUNKCIJ
Prekinitev programa
Odsvetujemo odpiranje vrat med potekom
programa, predvsem med fazo glavnega
pomivanja in izpiranja z vroão vodo. âe pa
vrata kljub temu odprete medtem ko
program poteka (ãe npr. Ïelite dodati ‰e
posode v stroj), se stroj samodejno ustavi
in na prikazovalniku utripa ãas, ki mora ‰e
preteãi do konca programa.
Zaprite vrata in ne pritisnite na nobeno
tipko. Stroj bo s programom nadaljeval
tam, kjer je bil ta prekinjen.
Nastavitev programa
■ Odprite vrata stroja in zloÏite vanj
umazano posodo.
■ Pritiskajte na tipko "ON/OFF" pribliÏno 2
sekund.
Na prikazovalniku sta vidni dve ãrtici.
■S
pomoãjo
tipke
"IZBIRANJE
PROGRAMA" izberite Ïeleni program .
OPOZORILO!
âe vrata odprete med fazo su‰enja,
vas zvoãni signal opozori, da faza
su‰enja ‰e ni zakljuãena.
■ âe Ïelite izbrati katero od opcij, pritisnite
na ustrezno tipko (osvetli se ustrezni
indikator).
S pritiskom na ustrezno tipko lahko
opcijo aktivirate ali deaktivirate V
ROKU ene minute po zaãetku
izvajanja programa.
Spreminjanje potekajoãega
programa
■ Pritisnite na tipko "START".
Trajanje programa je na prikazovalniku
prikazano izmeniãno v urah in minutah
[npr.: 1 h (1 ura) / 25 (25 minut)].
Potekajoãi program lahko spremenite ali
prekliãete na naslednji naãin:
■ Zaprite vrata stroja (oglasi se zvoãni
signal, in stroj samodejno zaãne
pomivati).
■ Odprite vrata stroja.
V roku ENE minute od zaãetka
izvajanja programa lahko izberete
drugi program – preprosto pritisnete
na tipko za izbiranje programov.
■ Vsaj 3 sekund pritiskajte na tipko
"RESET". Na prikazovalniku se prikaÏe
vrednost "00", oglasi se zvoãni signal.
Programi "IMPULSE"
■ Tekoãi program je preklican.
Na prikazovalniku sta vidni dve ãrtici.
Programi “IMPULSE” delujejo na osnovi
impulzne tehnologije pomivanja, ki
zmanj‰a porabo in glasnost delovanja ter
poveãa uãinkovitost.
■ Zdaj lahko izberete novi program.
POMEMBNO
Zaznali boste "izmeniãno" delovanje
ãrpalke za pomivanje. NE GRE ZA
OKVARO, saj je tako delovanje
ãrpalke znaãilno za impulzno
pomivanje in gre za normalno
delovanje stroja.
OPOZORILO!
Pred zagonom novega programa se
prepriãajte, da je detergent ostal v
predalãku
za
detergent.
V
nasprotnem primeru znova odmerite
detergent v predalãek.
4
V primeru izpada elektriãne energije
med delovanjem pomivalnega stroja se
izbrani program shrani v poseben
pomnilnik, tako da se program
nadaljuje, kjer je bil prekinjen, ko je stroj
spet pod napetostjo.
OPOZORILO!
âe je izbrana ta opcija, ne smete
nikakor prepreãiti odpiranja vrat ali
jih na silo zapreti, saj bi s tem
po‰kodovali mehanizem.
Poskrbite, da se bodo lahko vrata
neovirano odprla (ne odlagajte pred
vrata predmetov, ki bi onemogoãila
odpiranje vrat) in pred zapiranjem
poãakajte, da se sprosti naprava za
odpiranje vrat.
Konec programa
Zvoãni signal (ãe ni onemogoãen) v trajanju 5
sekund vas opozori, da je program zakljuãen;
zvoãni signal se ponovi 3-krat v roku 30
sekund.
Tipka "ALL IN 1"
Ta opcija prilagodi program za optimalno
izrabo kombiniranih detergentov "VSE v 1"
("3 v 1"/"4 v 1"/"5 v 1", itd.).
Ob pritisku na to tipko se izbrani program
pomivanja prilagodi in omogoãi najbolj‰o
uãinkovitost kombiniranih detergentov
(poleg tega bo opozorilo za praznost soli
izklopljeno).
POMEMBNO
âe je funkcija "OPEN DOOR"
aktivirana, se med fazo su‰enja
posode vrata samodejno odprejo.
Poãakajte do konca programa, ‰ele
nato poberite posodo iz stroja.
Tipke za opcije
OPOZORILO!
Opcija ostane aktivna (osvetljena je
ustrezna kontrolna luãka) tudi pri
naslednjih pomivanjih, dokler je ne
izklopite s ponovnim pritiskom na
isto tipko (kontrolna luãka mora
ugasniti).
Tipka "OPEN DOOR"
(SAMODEJNO ODPIRANJE VRAT)
Ta opcija aktivira posebno napravo, ki
med ali po koncu faze su‰enja (odvisno
od izbranega programa) odpre vrata
pomivalnega stroja in s tem omogoãi
naravno in uãinkovito su‰enje posode.
Trajanje izbranega programa se samodejno
prilagodi in optimizira glede na temperature
med fazo izpiranja, kar obãutno prispeva k
manj‰i porabi energije.
Odprta vrata med zadnjo fazo su‰enja
omogoãajo kroÏenje zraka v notranjosti
pomivalnega stroja in odpravijo tveganje
za nastanek neprijetnega vonja.
POMEMBNO
To opcijo predvsem priporoãamo
takrat, ko izberete RAPID 24’ program;
trajanje programa se podalj‰a za
pribliÏno 15 minut, kar zagotavlja
veãjo uãinkovitost detergenta v
tabletah.
POMEMBNO
Ta opcija se aktivira samodejno, ãe
izberete program "ECO"; ãe Ïelite,
jo lahko tudi onemogoãite.
Funkcija "OPEN DOOR" ni na voljo
pri programih za hitro pomivanje
posode "HITER 24'" in "Hladno
izpiranje".
Opozorilo za prazno posodo za sol
âe je potrebno v pomivalni stroj dodati sol,
na prikazovalniku ob vklopu pomivalnega
stroja utripa napis "SL".
Pojav belkastih madeÏev na posodi je
obiãajno znak, da je zmanjkalo soli in da jo
morate dodati v posodo za sol.
5
Izklop zvoãnega signala za
KONEC PROGRAMA
Tipka "ZAMIK VKLOPA"
S pomoãjo te tipke nastavite ãasovni zamik
vklopa za od 1 do 23 ur.
Zvoãni signal za konec programa lahko
izklopite po spodaj napisanih navodilih:
To storite na naslednji naãin:
POMEMBNO
Preden zaãnete ta postopek morate
VEDNO izklopiti pomivalni stroj.
■ Pritisnite na tipko za "ZAMIK VKLOPA"
(na prikazovaniku se prikaÏe vrednost
"00").
1. Pritisnite
na
tipko
"IZBIRANJE
PROGRAMA" ter obenem vklopite
pomivalni stroj s pritiskom na tipko za
"ON/OFF" (enkrat se oglasi zvoãni
signal).
■ S pritiskanjem na tipko v korakih po 1
uro nastavite ustrezno vrednosti (od 1 do
najveã 23 ur).
2. Vsaj 15 sekund pritiskajte na tipko
"IZBIRANJE PROGRAMA" (med tem
ãasom se 2-krat oglasi zvoãni signal).
■ Od‰tevanje se zaãne, ko pritisnete na
tipko "START".
Po konãanem od‰tevanju zaãne stroj
samodejno pomivati.
3. Sprostite pritisk na tipko, ko zasli‰ite
drugi zvoãni signal (na prikazovalniku
se prikaÏe napis "b1", kar opozarja, da
je zvoãni signal aktiviran).
âe se Ïelite prepriãati, kateri program ste
izbrali, pritisnite na tipko za "IZBIRANJE
PROGRAMOV".
4. Ponovno pritisnite na isto tipko (na
prikazovalniku se prikaÏe napis "b0",
kar opozarja, da je zvoãni signal
deaktiviran).
âe Ïelite preklicati nastavljeni ãasovni zamik:
5. S ponovnim pritiskom na tipko
"ON/OFF" ugasnite stroj, da potrdite
novo nastavitev.
Ko Ïelite ponovno aktivirati zvoãni signal,
postopek ponovite.
■ Vsaj 3 sekund pritiskajte na tipko
"RESET". Na prikazovalniku se prikaÏe
vrednost "00", oglasi se zvoãni signal.
Shranjevanje zadnjega
uporabljenega programa v spomin
■ S tem prekliãete zamik vklopa in izbrani
program. Na prikazovalniku sta vidni dve
ãrtici.
Zadnji uporabljeni program shranite v
spomin na naslednji naãin:
POMEMBNO
Preden zaãnete ta postopek morate
VEDNO izklopiti pomivalni stroj.
■ Zdaj morate izbrati nov program in
znova izbrati Ïelene opcije, ãe Ïelite
vklopiti nov program (kot je to opisano v
prej‰njih poglavjih).
1. Pritisnite
na
tipko
"IZBIRANJE
PROGRAMA" ter obenem vklopite
pomivalni stroj s pritiskom na tipko za
"ON/OFF" (enkrat se oglasi zvoãni
signal).
6
2. Vsaj 30 sekund pritiskajte na tipko
"IZBIRANJE PROGRAMA" (med tem
ãasom se oglasijo 3 zvoãni signali).
OPOZORILO!
Da bi zagotovili pravilno delovanje
varnostne naprave proti prelivanju
vode odsvetujemo premikanje ali
nagibanje stroja med delovanjem.
âe morate stroj premakniti ali ga
nagniti, se najprej prepriãajte, da je
program pomivanja zakljuãen in da v
stroju ni veã vode.
3. Sprostite pritisk na tipko, ko se oglasi
TRETJI zvoãni signal (na prikazovalniku
se prikaÏe napis "A0", kar pomeni, da je
shranjevanje v spomin neaktivno).
4. Znova pritisnite na isto tipko (na
prikazovalniku se prikaÏe napis "A1",
kar pomeni, da je shranjevanje v spomin
aktivno).
5. S ponovnim pritiskom na tipko
"ON/OFF" ugasnite stroj, da potrdite
novo nastavitev.
Na enak naãin tudi
shranjevanje v spomin.
onemogoãite
Pomivalni stroj vas s kodo na prikazovalniku opozori na nekatere nepravilnosti.
KODE NEPRAVILNOSTI
NAPAKA
VZROK
RE·ITEV
Na prikazovalniku se prikaÏe
oglasi se zvoãni signal.
E2,
Ni vode (pipa za vodo je zaprta).
Izklopite pomivalni stroj, odprite pipo
za vodo in resetirajte program.
Na prikazovalniku se prikaÏe
oglasi se zvoãni signal.
E3,
Stroj ne more izãrpati vode.
Morda je odtoãna cev zapognjena
ali pa so sifon ali filtri umazani.
âe se problem ponavlja, pokliãite
poobla‰ãeni servis.
Na prikazovalniku se prikaÏe
oglasi se zvoãni signal.
E4,
Voda pu‰ãa.
Morda je odtoãna cev zapognjena
ali pa so sifon ali filtri umazani.
âe se problem ponavlja, pokliãite
poobla‰ãeni servis.
Na prikazovalniku se prikaÏe
E5,
Okvara elektronskega krmiljenja.
Pokliãite poobla‰ãeni servis.
Grelec za vodo ne deluje pravilno,
ali pa je zama‰ena filtrirna plo‰ãa.
Oãistite filtrirno plo‰ão.
âe se problem ponavlja, pokliãite
poobla‰ãeni servis.
E6, E7, Ef ali EL, oglasi se
zvoãni signal.
Na prikazovalniku se prikaÏe E8
ali Ei , oglasi se zvoãni signal.
7
■ Poroãila – Statistika pomivanja, in
nasveti za bolj uãinkovito rabo va‰ega
pomivalnega stroja.
ONE TOUCH
Ta stroj je opremljen s tehnologijo
OneTouch, ki s pomoãjo aplikacije na
osnovi operacijskega sistema Android
omogoãa komuniciranje s pametnimi
telefoni, opremljenimi s funkcijo NFC (Near
Field Communication).
Za podrobnej‰i opis funkcij One
Touch ali brskanje po aplikaciji v
naãinu DEMO obi‰ãite spletno stran:
www.hooveronetouch.com
■ Na svoj pametni telefon naloÏite aplikacijo
Hoover Wizard.
Aplikacija Hoover Wizard je na voljo
za naprave, ki delujejo na osnovi
Android in iOS, tako za tablice kot za
pametne telefone. Vendar pa lahko
komunicirate s svojim strojem in
izkori‰ãate moÏnosti, ki jih omogoãa
One Touch samo, ãe uporabljate
pametni
telefon
Android,
ki
je opremljen s tehnologijo NFC, kot
je to pojasnjeno v spodnji
razpredelnici:
Pametni telefon
Android s tehnologijo
NFC
IKomuniciranje s
strojem + vsebina
Pametni telefon
Android brez tehnologije
NFC
Samo vsebina
Tablica Android
Samo vsebina
Apple iPhone
Samo vsebina
Apple iPad
Contents only
KAKO UPORABLJATI
TOUCH
ONE
PRVIâ – Registracija stroja
■ Vstopite v meni za nastavitve "Settings"
va‰ega pametnega telefona Android in v
meniju "Wireless & Networks" aktivirajte
funkcijo NFC.
Naãin aktiviranja NFC je odvisen od
modela va‰ega pametnega telefona
in verzije operacijskega sistema
Android. Upo‰tevajte navodila za
va‰ pametni telefon.
■ Vklopite apparat in omogoãite naãin
"One Touch" tako, da izberete program
"P0".
■ Odprite aplikacijo, ustvarite profil
uporabnika in registrirajte stroj; sledite
navodilom na prikazovalniku telefona ali
navodila v "Hitrem Vodniku" na stroju.
FUNKCIJE
Osnovne funkcije, ki jih omogoãa aplikacija, so:
■ Voice Coach – Pomaga vam izbrati
najustreznej‰i program pomivanja z
vnosom treh ukazov (vrsta posode,
koliãina posode, stopnja umazanosti).
Veã informacij, odgovori na pogosto
zastavljana vpra‰anja in video o
enostavni registraciji so vam na
voljo na spletni strani:
www.hooveronetouch.com/how-to
■ Programi – Omogoãa izbiranje in zagon
novih, dodatnih programov pomivanja.
■ Pametna nega – Napredne nastavitve,
trdota vode, "Pametni pregled", Stanje
filtra in nasveti za odpravljanje
nepravilnosti v delovanju.
8
KASNEJ·A UPORABA – Redna uporaba
âe ne veste, kje na telefonu je antena
NFC, poãasi s svojim pametnim
telefonom kroÏite nad logotipom
One Touch, dokler aplikacija ne
potrdi povezave. Da bi bil prenos
podatkov uspe‰en, je kljuãnega
pomena, DA DRÎITE PAMETNI
TELEFON OB STIKALNI PLO·âI
TEKOM CELEGA POSTOPKA, KI
TRAJA NEKAJ SEKUND. Sporoãilo
na napravi vas obvesti o uspehu
operacije in vam da vedeti, kdaj
lahko odmaknete telefon.
■ Kadar Ïelite upravljati aparat s pomoãjo
aplikacije, morate najprej omogoãiti
naãin "One Touch": vklopite aparat in
izberite program "P0".
■ Prepriãajte se, da ste odklenili zaslon
telefona (ãe je bil morda v naãinu
mirovanja) in da ste aktivirali funkcijo
NFC. âe tega ‰e niste storili, sledite Ïe
omenjenim korakom v teh navodilih.
■ âe Ïelite zagnati program pomivanja,
zloÏite umazano posodo v stroj,
odmerite detergent.
Debela ohi‰ja ali kovinske nalepke
na pametnem telefonu bi lahko
vplivale na prenos podatkov med
strojem in telefonom, ali ga celo
onemogoãile. âe je potrebno, jih
odstranite.
■ V aplikaciji izberite Ïeleno funkcijo
(npr.: zagon programa, program
"Pametni pregled", posodabljanje
statistike itd.).
■ Upo‰tevajte navodila na zaslonu telefona,
IN GA PRIDRÎITE ob logotip One
Touch na stikalni plo‰ãi aparata, ko
aplikacija to zahteva.
âe katerega od sestavnih pametnega
telefona nadomestite z neoriginalnimi
(npr. pokrov na hrbtni strani, baterijo
itd.), se lahko zgodi, da ste s tem
odstranili tudi anteno NFC ter tako
onemogoãili kori‰ãenje aplikacije v
celoti.
■ Zaprite vrata pomivalnega stroja.
Upravljanje in nadzor nad strojem s
pomoãjo aplikacije je moÏno le iz
bliÏine, t.j. "by proximity": daljinsko
upravljanje torej ni mogoãe (npr.: iz
druge sobe ali z dvori‰ãa).
OPOMBE:
Svoj pametni telefon namestite tako,
da se poloÏaj antene NFC na hrbtni
strani ujema s poloÏajem logotipa
One Touch na aparatu.
9
IZBIRANJE PROGRAMOV
Pomivanje s predpomivanjem
âe izberete program s predpomivanjem, priporoãamo, da odmerite dodatno koliãino
detergenta (najveã 10 g) neposredno v stroj.
Program
Opis
Para
75°C
Tekom programa izmeniãno uãinkujejo curki vode in para.
Uãinkovito mehãa in odstranjuje zasu‰eno neãistoão in
bakterije. Predpomivanje loncev in kroÏnikov ni potrebno.
Univerzalen
60°C
Primeren za pomivanje obiãajno umazane posode
- kroÏnikov, loncev, kozic…
AUTO Dneven
55°C - 65°C
Hiter program za pomivanje “normalno” umazane posode
– namenjen pogostemu pomivanju obiãajno polnega
stroja posode. Program je optimiziran s pomoãjo
pametnega tipala (senzorja), ki prilagodi parametre
pomivanja dejanski koliãini in vrsti posode v stroju.
Eco
45°C
Program za obiãajno umazano posodo (najuãinkovitej‰i
program glede kombinirane porabe energije in vode za
navedeni tip namiznega pribora).
Obãutljiv
45°C
Primeren za pomivanje obãutljive keramike in
kozarcev, pa tudi za vsakodnevno pomivanje
manj umazane posode (razen loncev in kozic).
Rapid 59'
65°C
Primeren za dnevno pomivanje obiãajno umazanih
kroÏnikov, kozic, loncev, ki jih pomijete takoj po
obroku (najveã 8 pogrinjkov).
Rapid 24'
50°C
Za hitro pomivanje posode, ki jo pomivate takoj
po obroku, in sicer za 6 pogrinjkov.
Noãni
55°C
Najti‰ji program. Idealen za pomivanje ponoãi;
omogoãa, da izrabite cenej‰o elektriko.
Hladno izpiranje
Kratko predpomivanje posode z hladno vodo, ki
ste jo zloÏili v pomivalni stroj in jo imate namen
pomiti kasneje, ko stroj napolnite.
Ta program je skladen z doloãili standarda EN 50242.
Za aktiviranje naãina One Touch omogoãite sporazumevanje
med aparatom in aplikacijo Hoover Wizard. Pred prvo
uporabo aplikacije bo ta poloÏaj zasedal Para program.
= Programi “IMPULSE”
N/O = OPCIJA NI NA VOLJO
10
*
Tipka "ALL IN 1"
75°C
130
DA
DA
DA
60°C
120
DA
DA
DA
55°C/
65°C
75/
95
DA
DA
DA
45°C
205
DA
DA
DA
45°C
85
DA
DA
DA
65°C
59
DA
DA
DA
50°C
24
DA
N/O
DA
55°C
240
DA
DA
DA
5
DA
N/O
11
Povpreãno
trajanje v
minutah
Tipka "ZAMIK VKLOPA"
*
Faze programa
S hladno vodo (15 °C)
- Odstopanje ± 10%-
Izpiranje z vroão vodo z
dodatkom tekoãine za lesk
Drugo izpiranje
s hladno vodo
Prvo izpiranje
s hladno vodo
Glavno pomivanje
Predpomivanje s
hladno vodo
Tipka "OPEN DOOR”
•••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
••••
•
Predpomivanje z vroão
vodo
Preveriti stanje soli
Preveriti stanje tekoãine
za lesk
Oãistiti filter
Odmeriti detergent za
pomivanje
Odmeriti detergent za
namakanje (Predpomivanje)
Kaj je treba storiti pred
pomivanjem
Tipke za
posebne funkcije
S TOPLO VODO JE âAS, KI MORA ·E PRETEâI DO KONCA POTEKAJOâEGA
PROGRAMA, SAMODEJNO PRIKAZAN, MEDTEM KO POTEKA PROGRAM.
SISTEM WATERBLOCK
Sistem WATERBLOCK je zasnovan z namenom poveãati varnost va‰ega
pomivalnega stroja, predvsem takrat, ko pomiva nenadzorovan.
Naloga sistema WATERBLOCK je prepreãiti poplavo, do katere bi lahko pri‰lo
zaradi okvare stroja ali po‰kodbe cevi.
Kako deluje sistem WATERBLOCK
V primeru, da se v sifonu na dnu pomivalnega stroja priãne nabirati voda, se
aktivira sensor, ki zapre ventil pod dotoãno pipo. S pomoãjo tega sistema aparat
prepreãuje dotok nove vode, tudi v primeru, ko je pipa popolnoma odprta.
âe pride do po‰kodbe ‰katlice z elektriãnimi komponentami, takoj potegnite vtikaã iz
vtiãnice.
Da bi zagotovili brezhibno delovanje varnostnega sistema, mora biti konec cevi s
‰katlico "A" prikljuãen na pipo za vodo, kot je to prikazano na sliki 1. Dovodne cevi
ne smete nikoli prerezati, saj vsebuje dele, ki so pod elektriãno napetostjo.
âe je cev prekratka za pravilno prikljuãitev stroja, jo morate nadomestiti z dalj‰o.
Ustrezne cevi so vam na voljo pri poobla‰ãenih servisih.
Ta pomivalni stroj je opremljen tudi z varnostno napravo za prepreãevanje prelivanja,
ki v primeru, da gladine vode v stroju preseÏe obiãajno vi‰ino, samodejno onemogoãi
dotok vode v stroj in /ali izãrpa odveãno koliãino vode.
A
Slika 1
12
* Tovarni‰ko je naprava za mehãanje
vode nastavljena na 4 (d4), ker je ta
stopnja
najbolj primerna za veãino
uporabnikov.
NAPRAVA ZA MEHâANJE
VODE
Voda na razliãnih obmoãjih vsebuje razliãne
koliãine apnenca in mineralov.
Med pomivanjem se te snovi nabirajo na
posodi in pu‰ãajo na njih madeÏe in lise
bele barve.
Veãja kot je vsebnost teh soli v vodi, vi‰ja
je stopnja trdote vode.
Pomivalni stroj ima vgrajeno napravo za
odstranjevanje apnenca, ki jo imenujemo
mehãalnik vode. Mehãalnik vode s
pomoãjo soli za regeneracijo iz vode izloãi
apnenec oziroma vodo zmehãa, tako da je
voda primerna za pomivanje v stroju.
O trdoti vode na va‰em obmoãju se
pozanimajte pri lokalnem vodovodu.
Prilagodite nastavitev trdoti vode na va‰em
obmoãju:
POMEMBNO
Preden zaãnete ta postopek morate
VEDNO izklopiti pomivalni stroj.
1. Pritisnite na tipko "IZBIRANJE
PROGRAMA" ter obenem vklopite
pomivalni stroj s pritiskom na tipko za
"ON/OFF" (enkrat se oglasi zvoãni
signal).
Nastavljanje naprave za
mehãanje vode
2. Vsaj 5 sekund pritiskajte na tipko
"IZBIRANJE PROGRAMA", DOKLER
se ne oglasi zvoãni signal. Na
prikazovalniku je vidna trenutno
nastavljena stopnja mehãalca vode.
Naprava za mehãanje vode je uãinkovita
pri trdoti vode do 90°fH (francoske stopinje)
ali 50°dH (nem‰ke stopinje); na voljo je 8
nastavitev.
Navedene so v spodnji razpredelnici.
°dH
(nem‰ke)
Uporaba soli
Nastavitev
mehãalnika
vode
0
1
2
3
*4
5
6
7
°fH
(francoske)
Stopnja
Trdota vode
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. S ponovnim pritiskom na isto tipko
nastavite ustrezno stopnjo mehãalca
vode: ob vsakem pritisku na tipko se
stopnja poveãa. Nastavitvi "d7" sledi
stopnja "d0".
4. S ponovnim pritiskom na tipko
"ON/OFF" ugasnite stroj, da potrdite
novo nastavitev.
OPOZORILO!
âe naletite na teÏave, izklopite
pomivalni stroj s pritiskom na tipko
za "ON/OFF" in zaãnite postopek od
zaãetka (1. korak).
13
14
OPIS UPRAVLJAâKE PLOâE
A
Tipka "ON/OFF"
B
Tipka "IZBOR PROGRAMA"
C
Tipka "ODGODA POâETKA
PRANJA"
D
E
F
Tipka "START"/"RESET"
(pokretanje/poni‰tavanje programa)
G
Svjetla "IZBARANA OPCIJA"
H
Digitalni ekran
Opcijska tipka "OPEN DOOR"
I
Vodiã kroz programe
Opcijska tipka "ALL IN 1"
L
ONE TOUCH
DIMENZIJE PERILICE
59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 55
117
·irina x Visina x Dubina (cm)
Dubina sa otvorenim vratima (cm)
TEHNIâKI PODACI
16
dla 9 osoba
Min. 0,08 - Max. 0,8
Broj kompleta za pranje prema normi EN 50242
Broj kompleta za pranje sa tavama i tanjurima
Pritisak vode (MPa)
Snaga osiguraãa / Maksimalna prikljuãna snaga / Napon
Pogledati natpisnu ploãicu
POTRO·NJA (najãe‰çe kori‰teni programi)*
Program
PARA
UNIVERZALNI
ECO
RAPID 24'
El. energija (kWh)
2,07
1,46
0,77
0,59
Voda (L)
21
15
10
9
Potro‰nja uga‰en / ukljuãen uredjaj: 0,45 W / 0,45 W
* Vrijednosti mjerene u laboratoriju prema Europskoj normi EN 50242 (razlike su moguçe u dnevnoj
upotrebi).
15
IZBOR PROGRAMA I POSEBNE
FUNKCIJE
Prekid program
Otvaranje vrata nije preporuãljivo kada je
program u radu a posebno tijekom glavnog
pranja i faze zavr‰nog vruçeg ispiranja.
Medjutim, ako se vrata perilice otvore dok
je program u radu (npr. zbog stavljanja
novog sudja), perilica çe se automatski
zaustaviti a na ekranu çe treptati preostalo
vrijeme do kraja ciklusa pranja.
Zatvorite vrata, bez pritiska na bilo koju
tipku. Ciklus pranja çe se pokrenuti s
mjesta na kojem je bio zaustavljen.
Namje‰tanje programa
■ Otvorite vrata i stavite prljavo sudje u
unutra‰njost uredjaja.
■ Pritisnite i drÏite "ON/OFF" tipku oko 2
sekunde.
Display prikazuje dvije linije.
■ Odaberite program pristiskom na tipku
"IZBOR PROGRAMA".
UPOZORENJE!
Ako otvorite vrata perilice tijekom
ciklusa su‰enje, glasan zvuãni signal
opomenut çe vas da ciklus su‰enje
nije zavr‰en.
■ Ako Ïelite odabrati neku od opcija
pranja, pritisnite odgovarajuçu tipku
(ukljuãit çe se svjetlosni indikator).
Tipke za opcije moraju se ukljuãiti ili
iskljuãiti UNUTAR jedne minute
nakon ‰to program pranja zapoãne s
radom.
■ Pritisnite tipku "START".
Trajanje programa biti çe prikazano na
ekranu slijedeçim redoslijedom: sati i minute
[npr: 1 h (1 sat) / 25 (25 minuta)].
Mijenjanje programa koji je u
radu
Da promijenite ili poni‰tite program koji je u
radu postupite kako slijedi:
■ Zatvorite vrata (nakon ‰to se oglasi
zvuãni signal, program pranja zapoãet
çe automatski).
■ Otvorite vrata.
UNUTAR jedne minute nakon ‰to
program zapoãne s radom, moguçe je
odabrati drugi program tako da
pritisnete tipku za "IZBOR PROGRAMA".
■ Na 3 sekundi drÏite pritisnutom tipku
"RESET". "00" se pojavljuje na ekranu I
oglasiçe se zvuãni signal.
■ Program koji je u radu biti çe poni‰ten.
Display prikazuje dvije linije.
"IMPULSE" programi
"IMPULSE" programi koriste impulsivnu
tehnologiju
pranja,
koja
smanjuje
potro‰nju, radnu buku i poveçava uãinak
pranja.
■ Od te toãke moÏe se namjestiti novi
program pranja.
ZNAâAJNO
"Isprekidan" naãin rada pumpe NE
MORA znaãiti da se radi o kvaru, to je
karakteristika impulsivnog pranja i
mora se uzeti u obzir kao uobiãajeni
rad ovog programa.
UPOZORENJE!
Prije nego pokrenete novi program,
treba provjeriti da li je u spremniku
ostalo deterdÏenta. Ako je potrebno,
napunite spremnik za deterdÏent.
16
Ako dodje do bilo kakvog prekida
elektriãnog napajanja dok perilica sudja
radi, izabrani program pohranit çe se u
posebnu memoriju a kada dodje do
povratka elektriãne energije, program
pranja çe se nastaviti s mjesta na kojem
je bio prekinut.
UPOZORENJE!
S aktiviranom "OPEN DOOR" funkcijom,
ne smijete onemoguçiti otvaranje ili
prisilno zatvoriti vrata kako ne biste
o‰tetili mehanizam.
Ostavite slobodan prostor ispred
vrata i prije zatvaranja, priãekajte
aktivaciju mehanizma za automatsko
otvaranje.
Kraj programa pranja
Zavr‰etak programa oznaãit çe zvuãni
signal (ako nije iskljuãen) u trajanju od 5
sekundi, uz ponavljanje tri puta svakih 30
sekundi.
Tipka "ALL IN 1"
ZNAâAJNO
Ako je ukljuãena "OPEN DOOR"
funkcija, tijekom faze su‰enja vrata
çe se automatski otvoriti te çete
morati priãekati zavr‰etak programa
prije spremanja posuDJa.
Ova opcija pobolj‰ava kori‰tenje kombiniranih
deterdÏenata "SVE U 1" ("3 U 1"/"4 U 1"/
"5 U 1", itd.).
Pritiskom na ovu tipku, odabrani program
se prilagodjava kako bi s kombiniranim
deterdÏentima postigao najbolji radni
uãinak (nadalje, upozorenje nedostatka soli
bit çe poni‰teno).
Tipke opcija
UPOZORENJE!
Nakon ‰to se odabrali ovu moguçnost
ona ostaje aktivna (ukljuãen je
odgovarajuçi svjetlosni pokazatelj)
sve dok je ne iskljuãite, tako da tipku
pritisnite jo‰ jednom (odgovarajuçi
svjetlosni pokazatelj çe se iskljuãiti).
OPEN DOOR tipka
(AUTOMATSKO OTVARANJE VRATA)
Ova funkcija aktivira poseban mehanizam
koji otvara vrata za par centimetara tijekom
ili na zavr‰etku faze su‰enja (ovisno o
programu) kako bi se osigurao prirodan
protok zraka i uãinkovito su‰enje posudja.
Trajanje odabranog programa se automatski
mijenja, za optimizaciju temperature
tijekom faze ispiranja, kako bi se znaãajno
smanjila potro‰nja energije.
Otvaranje vrata u posljednoj fazi su‰enja
omoguçuje protok zraka te uklanjanje
neugodnih mirisa.
ZNAâAJNO
Ova se opcijska tipka preporuãuje
kada korsitite program RAPID 24’,
ciklus pranja çe se produÏiti otprilike 15
minuta kako bi dobili bolji uãinak
tableta.
Upozorenje nedostatka soli
ZNAâAJNO
Ova funkcija se automatski aktivira
kod "ECO" programa, ali moÏete je
iskljuãiti.
"OPEN DOOR" funkcija nije dostupna
kod "BRZI 24'" programa i pretpranja.
17
Ukoliko je potrebno napuniti sol u perilici
posudja, na displayu çe se upaliti oznaka
"SL" kada je perilica posudja ukljuãena.
Pojava bijelih mrlja na posudju je obiãno
znak da je potrebno napuniti spremnik soli.
Tipka "ODGODA POâETKA
PRANJA"
Iskljuãenje zvuãnog signala za
KRAJ PROGRAMA
Ovom tipkom moÏe se podesiti vrijeme
pokretanja perilice, odgoda poãetka pranja
moÏe se podesiti za 1 do 23 sata.
Zvuãni signal za kraj programa moÏe se
iskljuãiti i to kako slijedi:
ZNAâAJNO
Perilica posudja prije ovog postupka
UVIJEK mora biti iskljuãena.
Da podesite vrijeme odgode poãetka
pranja, postupite kako slijedi:
■ Pritisnite tipku za "ODGODU POâETKA
PRANJA" ("00" prikazat çe se na ekranu).
1. DrÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" i istovremeno ukljuãite
perilicu posudja pritiskom na tipku
"ON/OFF", na kratko çe se jedanput
ukljuãiti zvuãni signal.
■ Ponovno pritisnite tipku da poveçate
odgodu u satima (svakim pritiskom na
tipku poveãat çete odgodu za 1 sat,
najvi‰e do 23 sata).
2. I nadalje, a najmanje 15 sekundi
drÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" (tijekom tog vremena u 2
navrata ukljuãit çe se zvuãni signal).
3. Otpustite tipku nakon ‰to se ukljuãi drugi
zvuãni signal (oznaka "b1" pojavit çe na
ekranu da prikaÏe da je zvuãni signal
ukljuãen).
4. Ponovno pritisnite istu tipku (oznaka
"b0" pojavit çe na ekranu da prikaÏe da
je zvuãni signal iskljuãen).
■ Da pokrenete odbrojavanje vremena,
pritisnite tipku "START".
Kada odbrojavanje zavr‰i, program
pranja zapoãet çe automatski.
■ Ako Ïelite vidjeti koji je program
pranja
izabran,
pritisnite
tipku
"PROGRAMATOR".
5. Iskljuãite perilicu posudja pritiskom na
tipku "ON/OFF" da potvrdite nove
postavke.
Da poni‰tite odgodu poãetka pranja,
postupite kako slijedi:
Da ponovno ukljuãite zvuãni signal, ponovite
isti postupak.
■ DrÏite pritisnutom tipku "RESET"
najmanje 3 sekundi. "00" se pojavljuje
na ekranu I oglasiçe se zvuãni signal.
Kori‰tenje zadnjeg kori‰tenog
programa
Spremanje zadnje kori‰tenog programa
moÏe se omoguçiti na slijedeçi naãin:
■ Postavke za odgodu poãetka pranja i
odabrani program pranja biti çe poni‰tene.
Display prikazuje dvije linije.
ZNAâAJNO
Perilica posudja prije ovog postupka
UVIJEK mora biti iskljuãena.
■ Od te toãke, svaki novi program i opcije
moraju biti ponovno pode‰eni a novi
program biti çe prikazan o odjeljku
"NAMJE·TANJE PROGRAMA".
18
1. DrÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" i istovremeno ukljuãite
perilicu posudja pritiskom na tipku
"ON/OFF", na kratko çe se jedanput
ukljuãiti zvuãni signal.
2. I nadalje, a najmanje 30 sekundi
drÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" (tijekom tog vremena,
oglasiçe se 3 zvuãna signala).
UPOZORENJE!
Da osigurate ispravan rad sigurnosnog
antipoplavnog uredjaja, preporuãujemo
da perilicu sudja ne pomiçete ili
naginjete tijekom rada.
Ako je perilicu sudja potrebno pomaknuti
ili nagnuti, budite sigurni da je ciklus
pranja zavr‰en i da u unutarnjosti
perilice nema vode.
3. Otpustite tipku kada se oglasi TREåI
zvuãni signal ("A0" çe se pojaviti na
displayu kao pokazatelj da je memorija
iskljuãena).
4. Pritisnite opet istu tipku ("A1" çe se
pojaviti na displayu kao pokazatelj da je
memorija ukljuãena).
5. Iskljuãite perilicu posudja pritiskom na
tipku "ON/OFF" da potvrdite nove
postavke.
Za deaktivaciju memorije, slijedite istu
procedure.
Ova perilica rublja moÏe na ekranu prikazati skupinu gre‰aka u radu.
AUTOMATSKI PRIKAZANE GRE·KE U RADU
GRE·KA
UZROK
RJE·ENJE
Prikaz oznake E2 na
ekranu i zvuãni ekran.
Nema vode (dovod vode zatvoren).
Iskljuãite perilicu, otvorite dovod
vode i ponovno pokrenite program.
Prikaz oznake E3 na
ekranu i zvuãni ekran.
Perilica ne ispu‰ta vodu.
Provjerite da odvodna cijev nije
savinuta ili da filtar ili sifon nisu
zaãepljeni,
ako se problem nastavlja, obratite
se ovla‰tenom servisu.
Prikaz oznake E4 na
ekranu i zvuãni ekran.
Istjecanje vode.
Provjerite da odvodna cijev nije
savinuta ili da filtar ili sifon nisu
zaãepljeni,
ako se problem nastavlja, obratite
se ovla‰tenom servisu.
Prikaz oznake E5, E6, E7, Ef i
na ekranu i zvuãni ekran.
Gre‰ka na elektronskoj kontroli.
Obratite se ovla‰tenom servisu.
Prikaz oznaka E8 i E1 na
ekranu i zvuãni ekran.
Grijaã vode ne radi ispravno ili je
zaãepljen filtar.
Oãistite filtar,
ako se problem nastavlja, obratite
se ovla‰tenom servisu.
EL
19
■ Izvje‰ça – statistika kori‰tenih programa
i savjeti za uãinkovitiju upotrebu uredjaja.
ONE TOUCH
Ovaj uredjaj opremljen je One Touch
tehnologijom koja, putem aplikacije,
omoguçuje interakciju sa smartphonima s
Android operativnim sustavom i NFC
(komunikacija bliskog polja) funkcijom.
Sve detalje Smart Touch funkcija
saznajte u DEMO verziji aplikacije ili
posjetite:
www.hooveronetouch.com
■ Skinite Hoover Wizard aplikaciju na svoj
smartphone uredjaj.
KAKO
TOUCH
Hoover Wizard aplikacija dostupna
je za uredjaje s Android i iOS
operativnim sustavima (tablete i
smartphone).
Medjutim,
za
komunikaciju s uredjajem, iskoristite
potencijal One Touch tehnologije
dostupne za Android smartphone uz
NFC tehnologiju, prema sljedeçem
prikazu funkcija:
Android smartphone
s NFC tehnologijom
Interakcija s uredjajem +
sadrÏaji
Android smartphone
bez NFC tehnologije
Samo sadrÏaji
Android Tablet
Samo sadrÏaji
Apple iPhone
Samo sadrÏaji
Apple iPad
Samo sadrÏaji
KORISTITI
ONE
PRVA UPOTREBA – Registracija uredjaja
■ Udjite u postavke ("Settings") svog
Android smartphona i aktivirajte NFC
fukciju unutar izbornika za beÏiãna
spajanja i mreÏe ("Wireless &
Networks").
Ovisno o modelu smartphona i
verziji Android operativnog sustava,
postupak NFC aktivacije moÏe
varirati.
Za detalje prouãite uputstva svog
smartphone uredjaja.
■ Ukljuãite uredjaj i aktivirajte One Touch
naãin rada odabirom programa "P0".
FUNKCIJE
■ Pokrenite aplikaciju, napravite korisniãki
profil, registrirajte uredjaj prateçi upute
na displayu smartphona ili pomoçu
kratkih uputa priloÏenih uz uredjaj.
Glavne funkcije dostupne u aplikaciji:
■ Glasovni vodiã – pomoç pri odabiru
optimalnog ciklusa na temelju tri gla
sovna unosa (vrsta posudja, kapacitet,
stupanj zaprljanosti).
Vi‰e informacija, najãe‰çe postavljana
pitanja i video za jednostavnu
registraciju pronadjite na:
www.hooveronetouch.com/how-to
■ Programi – odabir dodatnih programa
pranja.
■ Clever Care - odrÏavanje – napredne
postavke, tvrdoça vode, "Clever Checkup - provjera" ciklus, ãi‰çenje filtera i
vodiã za uklanjanje manjih gre‰aka u
radu.
20
Redovna upotreba
Ukoliko ne znate gdje je smje‰tena
NFC antena, laganim kruÏnim
pokretima pomiãite smartphone
preko One Touch loga dok aplikacija
ne potvrdi spajanje. Za uspje‰an
prijenos podataka, kljuãno je
NEPREKIDNO DRÎATI SMARTPHONE
NA
UPRAVLJAâKOJ
PLOâI
UREdjAJA
TIJEKOM
CIJELOG
POSTUPKA (NEKOLIKO SEKUNDI);
poruka na uredjaju çe vas informirati o pravilnom spajanju i kada je
moguçe udaljiti smartphone.
■ Ukoliko uredjajem Ïelite upravljati putem
aplikacije, potrebno je aktivirati One
Touch naãin rada - ukljuãite uredjaj,
odaberite program "P0".
■ Pripazite da je otkljuãan display
smartphona (ukoliko je bio uga‰en, u
stanju pripravnosti) te da je aktivirana
NFC funkcija; u suprotnom, pratite
prethodno navedeni postupak.
■ Prije poãetka programa, napunite perilicu
posudja i stavite deterdÏent.
■ Odaberite Ïeljenu funkciju unutar
aplikacije (npr. odabir programa, "Clever
Check-up - provjera" ciklus, aÏuriranje
statistike, itd…).
Deblje maske ili metalne naljepnicena
smartphonu mogu usporiti ili
onemoguçiti prijenos podataka
izmedju
uredjaja.
Ukoliko
je
potrebno, uklonite ih.
■ Pratite upute na displayu smartphona, i
PRISLONITE GA uz One Touch logo
na upravljaãkoj ploãi uredjaja, kada vas
na to uputi aplikacija.
■ Zatvorite vrata uredjaja.
Zamjenom
pojedinih
dijelova
smartphona (npr. straÏnje maske,
baterije, itd…) neoriginalnim dijelovima
moÏete ukloniti NFC antenu ãime
onemoguçujete kori‰tenje aplikacije.
Upravljanje
uredjajem
putem
aplikacije moguçe je samo na
manjoj udaljenosti: odnosno, nije
moguçe na daljinu (npr. iz druge
prostorije, izvan kuçe).
NAPOMENE:
Postavite straÏnju stranu NFC
antene smartphona uz One Touch
logo na uredjaju.
21
ODABIR PROGRAMA
Pranje s predpranjem
Za programe pranja s predpranjem, preporuãljivo je dodati jo‰ deterdÏenta (max. 10 g) izravno
u perilicu.
Opis
Program
Para
75°C
Ciklus pranja s naizmjeniãnim djelovanjem mlazova
vode i pare. Posebno je uãinkovit u omek‰avanju
i uklanjanju osu‰enih mrlja i bakterija, bez potrebe
za predpranjem posudja.
Univerzalni
60°C
Prikladan za pranje uobiãajeno zaprljanog sudja.
AUTO Svakodnevni
55°C -65°C
Brzi ciklus pranja, za “uobiãajeno” prljavo posudje
- namijenjen je ãestom pranju s standardno
napunjenom perilicom. Optimalan program koji
zahvaljujuçi pametnom senzoru prilagodjava
parametre pranja ovisno o posudju.
Eco
45°C
Program za normalno zaprljano posudje
(najuãinkovitiji u smislu njegove kombinirane
potro‰nje energije i vode za tu vrstu posudja).
Program je normiran prema EN 50242.
Delikatni
45°C
Prikladan za osjetljivo keramiãko i stakleno sudje kao
i za dnevno pranje manje zaprljanog sudja, izuzev‰i
tave.
Rapid 59'
65°C
Prikladan za dnevno pranje uobiãajeno zaprljanog
sudja koje je potrebno oprati neposredno nakon jela
(MAKSIMALNO punjenje sudjem, 8 mjesta).
Rapid 24'
50°C
Program za brzo pranje sudja koje mora biti
oprano odmah nakon jela.
Punjenje perilice sudjem za najvi‰e 6 osoba.
Noçni
55°C
Izuzetno tih ciklus pranja. Savr‰en za pranje
posudja u noçnim satima uz kori‰tenje jeftinije
tarife elektriãne energije.
Pretpranje
Kratko hladno prepranje za sudje koje je stajalo u
perilici sve dok je u potpunosti ne napunite.
Aktivacijom One Touch naãina rada, omoguçujete
interakciju izmedju uredjaja i Hoover Wizard
aplikacije.Prije prve upotrebe aplikacije, poloÏaj na
programatoru çe biti namijenjen Para programu.
= “IMPULSE” programi
N/A = NIJE DOSTUPNO
22
Prosjeãno
trajanje u
min.
SadrÏaj programa
Tipke sa
posebnim
funkcijama
*
Tipka "OPEN DOOR"
Tipka "ALL IN 1"
Sa hladnom vodom (15° C)
- Dopu‰teno
odstupanje ± 10% -
DA
DA
60°C
120
DA
DA
DA
55°C/
65°C
75/
95
DA
DA
DA
45°C
205
DA
DA
DA
45°C
85
DA
DA
DA
65°C
59
DA
DA
DA
50°C
24
DA
N/A
DA
55°C
240
DA
DA
DA
5
DA
N/A
Vruçe ispiranje sa
sredstvom za sjsj
DA
Drugo hladno pranje
130
Prvo hladno pranje
75°C
Glavno pranje
Hladno predpranje
Tipka "ODGODU
POâETKA PRANJA"
•••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
••••
•
Vruçe predpranje
Provjera koliãine
soli
Provjera sredstva
za sjaj
âi‰çenje filtra
DeterdÏent za pranje
DeterdÏent za
namakanje
*
Popis provjera
KOD PROGRAMA SA VRUåOM VODOM PREOSTALO VRIJEME DO KRAJA PROGRAMA
AUTOMATSKI åE SE NA KRATKO PRIKAZATI KAD SE PROGRAM POKRENE.
23
SUSTAV ZA SPRIJEâAVANJE ISTJECANJA VODE (WATERBLOCK)
Sustav “Waterblock” projektiran je da unaprijedi sigumost va‰e perilice sudja,
osobito kada perilica ostane bez nadzora.
Sustav “Waterblock” zapravo spreãava moguçnost poplave koja moÏe biti uzrok
kvara na perilici ili o‰teçenja na cijevi za vodu.
Kako djeluje “Waterblock”
Na dnu perilice ugradjen je poseban spremnik u kojem se skuplja voda u sluãaju
eventualnog istjecanja uslijed kvara perilice ili o‰teçenja cijevi za dotok vode,
poseban senzor aktivirat çe ventil smje‰ten ispod slavine i na taj naãin onemoguçiti
dotok vode iako je slavina otvorena. Ako se o‰teti kutija u kojoj se nalaze elektriãni
dijelovi, odmah izvucite utikaã iz utiçnice.
Da bi osigurali ispravan rad sigurnosnog sustava, kuçi‰te "A" zajedno s cijevi treba
spojiti na slavinu kao ‰to je prikazano na slici "1". Prikljuãna cijev ne smije se
rezati jer sadrÏi dijelove koji su pod naponom.
Ako cijev nije dovoljno dugaãka za pravilno spajanje morate je zamijeniti s
odgovarajuçom duÏom cijevi. Za zamjenu cijevi obratite se ovla‰tenoj servisnoj
sluÏbi.
Ovaj model perilice rublja opremljen je sigurnosnim anti-poplavnim uredjajem, koji
ako voda zbog kvara prijedje normalnu razinu, automatski zaustavlja pritjecanje vode
i/ili istjecanje pretjerane koliãine vode.
A
Slika 1
24
UREDJAJ RA
OMEK·AVANJE VODE
* Uredjaj za omek‰avanje vode
tvorniãki je pode‰en na 4. stupanj
(d4) s obzirom da taj stupanj
zadovoljava
zahtjeve
veçine
domaçinstava.
U razliãitim krajevima voda sadrÏi razliãite
koliãine kalcijevih soli i minerala koji se
tijekom pranja taloÏe na stijenkama
posudja i ostavljaju na njima mrlje i bjelkaste
naslage. Ako je ovih soli u vodi vi‰e, voda
je veçe tvrdoçe.
Perilica posudja opremljena je uredjajem
za
odstranjivanje
vapnenca
koji
kori‰tenjem posebne vrste soli iz vode
izluãi vapnenac odnosno vodu omek‰a
tako da je prikladna za pranje posudja.
Podatke o stupnju tvrdoçe vode u Va‰oj
vodovodnoj mreÏi moÏete zatraÏiti od
podruãne uprave Vodovoda.
Prema stupnju tvrdoçe vode u Va‰oj vodovodnoj mreÏi, namjesite vrijednost uredjaja
na sljedeçi naãin:
ZNAâAJNO
Perilica posudja prije ovog postupka
UVIJEK mora biti iskljuãena.
1. DrÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" i istovremeno ukljuãite
perilicu posudja pritiskom na tipku
"ON/OFF", na kratko çe se jedanput
ukljuãiti zvuãni signal.
Reguliranje uredjaja za
omek‰avanje vode
2. I nadalje, a najmanje 5 sekundi drÏite
pritisnutom tipku za "IZBOR PROGRAMA",
SVE DOK se ne ukljuãi zvuãni signal.
Trenutna postavka razine omek‰avanja
vode biti çe prikazana na ekranu.
Omek‰ivaã vode moÏe tretirati vodu sa
razinom tvrdoçe do 90°fH (francuska
skala tvrdoçe) ili 50°dH (njemaãka skala
tvrdoçe) i to kroz 8 postavki.
Francuska
skala
(°fH)
Njemaãka
skala
(°dH)
0
1
2
3
*4
5
6
7
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
Pode‰avanje
omek‰ivaãa
vode
Razina
Tvrdoça vode
Kori‰tenje
soli protiv
kamenca
Postavke su popisane u donjoj tabeli.
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. Ponovno pritisnite istu tipku da
odaberete potrebnu razinu omek‰ivanja
vode: pri svakom pritisku na tipku,
postavka çe se poveçati za jednu
razinu. Kada dosegnete razinu „d7”,
prikaz na ekranu vratit çe se na razinu
„d0”.
4. Iskljuãite perilicu posudja pritiskom na
tipku "ON/OFF" da potvrdite nove
postavke.
UPOZORENJE!
Ako se pojavi bilo kakav problem u
radu perilice posudja, iskljuãite
perilicu pritiskom na tipku "ON/OFF"
i
pokrenite postupak ponovno od
poãetka (KORAK 1).
25
26
A
B
C
D
E
F
"START"/"RESET"
(/ )
G
( "!# !#%"
H
)*K &
"OPEN DOOR"
I
+ ,-- (
"ALL IN 1"
L
ONE TOUCH
"ON/OFF"
"!# #$$%"
"K&%!%%
!'% !#%"
.%%!%
59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 55
117
x x (cm)
K ! (cm)
!0K 0K%K
16
9 -. 0,08 − M. 0,8
" #$ EN 50242
" & # $ % % (MPa)
' * / +' * / , % ' $%
K% (3 + ,--)*
--
!( (kWh)
(L)
21
2,07
15
1,46
10
0,77
0,59
9
K 7 $/!: 0,45 W / 0,45 W
* < ' ' $ ! * - = ' %*' EN 50242 ($
%*' ! ! ).
-6
#( 0
Eco
Rapid 24’
27
!# #$$%
K !.K!% !#!%
.+ + ,--
B % $ ! ' #$ ' % * $ ? # . , $ ' #$ ' ( ' ), ! $ # #! ' ' ' .
> ' $ (
+ (;( + . <
$ $ $ ' % !.
!( 9 + ,--
■ $ $ # ' !.
■ K! '
$
"ON/OFF" $ 2 %.
> * % .
■ -' '? ! "!# #$$%".
■ - ' ' $,
' $ ! ( $ $).
%0!
( (9 ( +6 , , , (<-,
;(
6
-
@
+ + 6 , ( ; @.
1
.
■
! ! "START" .
@ % * $ [ %: 1h (1 )
/ 25 (25 )].
(6 + ,--
9;9
$ %% $ :
■ K$ (' ! $ ).
■ $ .
! , ,
" "$%&'( $)'*++*!".
■
'? 3 % ! "RESET". > * $ '% "00" ' !.
,-- - 9-3-(
+ "IMPULSE"
■ , ! $. > * % .
, "IMPULSE" u ! $ $ , # # % .
■ , ', $ ' '
' .
%$K
- "+;" (
+3 ( +<( =,= + ;( 6 - 9-3-( + .
O%X!
( 9( ;( (; + 6 --
== @ 6 +, 6-
+ +(6 +(@ . ( 6 , 9(- (.
28
* -/ 0 - / - - , 0 software - , -- - " - / - 0 .
O%X!
!,( ; ;9 ( + ,
( + ;+ - (;(( 6+ (
-+J ,(- +6 ( +;J -6 ,
@<
+, ((
(
, - ( -6.
( + -+ ,
+6 ( +6 3@ + 3 ( , + -;(
-; ( -( ;(9 6 ( ( .
; + ,--
> ' $
' ! ( $ %
' $) 5 %
*$ 3 *' 30
%.
"ALL IN 1"
! ! # $ ! "<C 1" ("3 1"/"4 1"/"5 1",
.) %? , .
'? ! , '
$ ' ' % %? (', '% ! $).
%$K
% + + + "OPEN DOOR" ( ( +-;(,
, , , (<-, +6 @ (9
6- @ + ;+ ( + -;(
( ;(9 ; 3
+ 3 =, +,.
6 + O%X!
+ 6( ( +@
+ -;( ( ((--;( ( ;(9) +6-(
3
6 (
(
(
+( + ( = (
;(9) +;J( ( + .
"OPEN DOOR"
($ #$ %)
@ ! ! $ % !
!, $ $ $ % ! ' ( ),
*$?
* ' .
@ % '
, # $
% $ '. > $
* , ' *$
', %'.
%$KO
+
( , 6(
-+ + 6 --
RAPID 24’, , +
+( , 15 +, ( + ;V 3 , -+; + +(3.
!+ ;V 3
%$K
+ @ ( +@
6- + 6 -- «ECO». &
-+ 6- (
(
+( + .
"OPEN DOOR" ( (
@; -
+ ,--
"#H#OPO 24’" " o+ ".
29
- ! ?
! , * $ # #! '%
"SL" , ! $
'. @ * $% , $ '
% % %$
? ! .
+-6( + K%%
#$$%
"K&%!%%
!'% !#%"
@ ' $ !
$ ! 1 ' 23
' ' .
B ! %$ + ,-- ' :
@ %% $ $ !:
■
! ! "K&%!%%
!'% !#%" ( * $ '% "00").
■
! ! ! ' ( * ! , ' 1
' ' 23 ).
%$K
+ -- -6 !! ( ( + ( (
(,V.
1. K! '
! "!# #$$%"
!
! "ON/OFF" (
$ ' !).
2. K ' ! "!# #$$%" 15 % ( % , 2 !).
■ B ! , ' ! "START".
+ ' ! ! ' '.
3. ! $
2° ! ("b1" * $
'% !
! $ ').
- ' %$ ' ', ' ! "!# #$$%".
4. ! $% ! ("b0" * $
'% !
! $ ').
B ' ,
%% $ $ !:
■
5. >#! ! % "ON/OFF" $ '
.
'? 3 % ! "RESET". > * $ '% "00" ' !.
B *' ! $% %% $.
■ @ ' ' ' $.
> * % .
!,
+@ + ,--
+ -+ @ ,
B ! $ * '
! #!.
■ > $ ' $ (#' * !#
#$$%
K
!.K!%
!#!%).
%$K
+ -- -6 !! ( ( + ( (
(,V.
30
1. K! '
! "!# #$$%"
!
! "ON/OFF" (
$ ' !).
2. K ' ! "!# #$$%" 30 % ( % , 3 !).
O%X!
# ( -( ( + , +
(
(+-- 6
- ( -6
+ ;+ ( +3 (
-( (
6(
= 6(
+, ( 6 ( ,(.
3. ! ! ( * $ '% "0" % $
! !
!
'
$).
4. ' $% ! ( * $ '% "1" %
$ ! ! !
' $).
5. >#! ! % "ON/OFF" $ '
.
- ' ! $ ! ' ! %$.
; + ( (6 ( -(J
<(− -, ( .
( @6( 3
K.K %*$
%*$
%( @6( -(J !2
=-= .
%( @6( -(J !3
=-= .
%
# ! ! ( % ).
>#! !, $ ! ' .
# ' !.
-' ! ' $ '
' *$ $ # '. # ', ' %' .
-' ! ' $ '
' *$ $ # '. # ', ' %' .
%( @6( -(J !4
=-= .
F! .
E6, E7, Ef
%( @6( -(J !5,
!L =-= .
# ' ( ') !.
K' %'
.
%( @6( -(J !8
!i =-= .
@ $ ' % $
! *$
! $ # '.
K$ *$. # ', ' %' .
31
■ ( ; − > #' % ! ! ..
ONE TOUCH
! ! $ ' $ One Touch ',
'
*!, $% smartphones
# $?
Android $
' $ NFC (Near Field
Communication).
+ 6 +-; Smart Touch,
,((
+ - DEMO :
www.hooveronetouch.com
■ K# % smartphone *! Hoover Wizard.
% 0%$%!! !# ONE TOUCH
- Hoover Wizard (
@; - ; -
6 3 - Android iOS, 6 -+; 6 smartphones. 6 ,
-+ ( + , -
( + @
+6 (6 + + ; One Touch -6( - smartphones - 6 3 -
Android 9+ -;( - (
NFC,
3- ( - 6@
6 3 -:
Android smartphone
- ( NFC
A+ - +
+ 6-(
Android smartphone
( NFC
Samo vsebina
Android Tablet
Samo vsebina
Apple iPhone
Samo vsebina
Apple iPad
Contents only
* − ! ■ +$ "@- " Android
smartphone ! $ NFC ' " 3 - ".
(, - -(; smartphone ( ; OS Android,
( + NFC -+ (
( ; . # + 6 +-; ,
( ;9
smartphone.
■ ! ! One Touch '
"P0".
■ $ *!, %! *$ ! ! ! %$ *$? *
! "# " % !.
!#!%
< %' $ ! *! $:
6 + , F.A.Q.
=( - 3 ( @; - ( :
www.hooveronetouch.com/how−to
■ K@ * ( − %
# ' % , * $ (,
, # ).
■ ,-- − B ' .
■ ]9+( * ( − '
$ , > O , "]9+(
Check−up", *$ ' % # .
!$! * − 32
■ K * ' $ ! '
*!, ' $ One
Touch , # ! ' "P0".
■ # $ ' % * ( !) ' ! NFC ,
! #!
*' ' .
■ $ ! '
, * ' .
( ( ( J ( @; NFC
, -( < ; ( - +,( +6 6+ One Touch
-; -
(
+==< ( 3( . # (
(
+ - ,
-;( (, (
-(6 (
K%!! !* %
%)
#
#
.!!! .K! ..K% $!.%%. ](
- (-
(
@
(- < ( @
+ 6( ( ,
( +- 3( ; ( .
■ -' ! $ -*! (..: $ ,
"]9+( Check−up"
,
' , ....).
■ ! %$ *, K% One Touch #$ , ?$ *!.
■ K$ !.
( 6 ,--
-,
6 smartphone ,
@ -+ 3 ( ( + , ( (
+ ;V(
-, -;( ( -93 + <(. !,( (
+ , ; .
(, -;( (
9 -, ( <( (+. .
,--, -+ +) - -
@(,, -+ ( (; ( +-, ( NFC, -+J( ( + - .
NOTES:
@ +
-(J(
; (,
+ ,J( + (,
6+
One Touch,
(
+ 6 V , 6( 6
J@. +@ smartphone
, ; < NFC , (
-++ - @; 6+
One
Touch
.
; -;
- ( -6( +6 (,: 3, ( ( 6 (
3(
+- -;(
(+. .: +6 ;( ,
-, ;9 +6 +).
33
K% #$$
3 - 6+ B , $ % % (max. 10 g) $ ' !.
6 --
K % . $ '% # $ , $ $ .
-6
75°C
#( 0
60°C
' ' .
AUTO -
55°C − 65°C
' #' $ , ' ' ! ? ' #'
*$ .
Eco
45°C
' '? (
% ' ).
++-;( + 6 -- =, EN 50242.
$ '
' .
+6
45°C
Rapid 59’
65°C
K '
' ' ! (+-B7>,<
T$ 8 ' ).
Rapid 24’
50°C
B! $
' . +$ $ * 6 .
(6
55°C
#. 7% $ $ .
6+ -$ $ ' ! $ , $ $ !.
-! $ One Touch, $ $ ! *! Hoover Wizard. ! *!, ! ' ' -6.
=
F/Q = F-O F7,7Q-,7
"IMPULSE"
34
*
! "OPEN DOOR"
! "ALL IN 1"
NAI
NAI
60°C
120
NAI
NAI
NAI
55°C/
65°C
75/
95
NAI
NAI
NAI
45°C
205
NAI
NAI
NAI
45°C
85
NAI
NAI
NAI
65°C
59
NAI
NAI
NAI
50°C
24
NAI
F/Q
NAI
55°C
240
NAI
NAI
NAI
5
NAI
F/Q
V '# ! KQY>,-Z@>@>
-OZ\@>
C-7,<YZB7>
F '# NAI
'# 130
75°C
+ (15° C)*
− ! ±10% −
•••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
••••
•
6 @
’ +
., +,
(,+9
+ ,--
? K *$
& # + ,--
+- V->,< O-Z<, < "Z<O<> <Y <+-O-7 b> ,< ,-C<> ,<Y
-+TO7V-,7 Y,<+, >,@O <Q<O@ K, ,@ F7ZK-7 ,<Y.
35
Z<BZ++,<>
WATERBLOCK
< Waterblock *! ! ,%$
$ ?. < $% %!
! $ ! ## ! ! .
6+ > # $ %' '
! $ ##$% *$ #$ ' # % ! # $ !.
- $ ' $ ? ' % % ! !.
B *$ ! $ *$ $ "" ' %$ # $? 6( "1".
+ ' ! *% $ $ ' ! . - ! ! % $ ' $ '
! ' GIAS SERVICE.
@ ! $ ' ! $, $
#$ % $ $%, % ! ! !/ $ .
A
!. 1
36
%%$
%K%% !
* - " -
-- - 0 4 (d4),
0 -- - .
, ! '
%* ' $ $ *! '% $.
´v ' $
.
, ! $ ' '
! , $ #! % !,
.
,
!
$ *$ $ % ! .
Z$ !
* $%
! # :
%$K
+ -- -6 !! ( ( + (
( (,V.
1. K! ' ! "!# #$$%" !
'? % "ON/OFF" (
$ ' !).
(
3@- ,
2. K! ! "!#
#$$%" ' 5 %,
' ' !. @ ' * $ .
< * ! $ $
' 90fH ( ! ) !
50dH ( ! ) 8 $%
$ .
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
3@- 0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0
3
°dH
( -(
,)
0
1
2
3
*4
5
6
7
% 6
( 3
°fH
(
,)
E++
, $% $ *
$ $.
<"7
O7
O7
O7
O7
O7
O7
O7
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. ! $% ! ' $%
: * ! ' $%. v
* $% "d7", '% $ !, %%! "d0".
4. >#! ! ! "ON/OFF" ' ' .
%0!
!,( + + 6 (
-+ ; ( < (
+ -- -3 +( , = +( +;J( + "ON/OFF"
9( +6 (%$! 1).
37
38
POPIS OVLÁDACÍCH PRVKÒ
A
B
C
D
Tlaãítko "ON/OFF"
E
Tlaãítko doplÀkov˘ch funkcí
"ALL IN 1"
F
Tlaãítko "START"/"RESET"
(spu‰tûní/vynulování programu)
G
Kontrolky "VOLBA
DOPL≈KOV¯CH FUNKCÍ"
H
I
L
DIGITÁLNÍ DISPLEJ
Tlaãítko "VOLBA PROGRAMÒ"
Tlaãítko "ODLOÎEN¯ START"
Tlaãítko doplÀkov˘ch funkcí
"OPEN DOOR"
Popis programÛ
Oblast ONE TOUCH
ROZMùRY
·ífika x V˘‰ka x Hloubka (cm)
Hloubka s otevfien˘mi dvefimi (cm)
59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 55
117
TECHNICKÉ ÚDAJE
16-ti dílná souprava
pro 9 osob
Min. 0,08 - Max. 0,8
NáplÀ podle evropsk˘ch norem (EN 50242)
Kapacita nádobí vãetnû hrncÛ
Tlak vody (MPa)
Ji‰tûní / Maximální pfiíkon / Pfiipojovací elektrické napûtí
Viz v˘robní ‰títek
SPOT¤EBA (hlavní programy)*
Program
Energie (kWh)
Voda (L)
21
PÁRA
2,07
15
UNIVERZÁLNÍ
1,46
10
ECO
0,77
0,59
9
RYCHLOPROGRAM 24'
Spotfieba energie ve vypnutém a pohotovostním reÏimu: 0,45 W / 0,45 W
* Hodnoty namûfiené v laboratofii podle Evropské normy EN 50242 (v bûÏném pouÏití jsou moÏné
rozdíly).
39
VOLBA PROGRAMÒ A
ZVLÁ·TNÍ FUNKCE
Pfieru‰ení programu
Nedoporuãujeme otevírání dvífiek bûhem
chodu program, zvlá‰tû uprostfied mytí a
pfii závûreãném oplacování teplou vodou.
Pokud tedy pfii spu‰tûném programu
otevfiete dvífika (napfi., pokud chcete pfiidat
dal‰í nádobí), myãka se automaticky
zastaví a na displeji bude blikat zb˘vající
doba do ukonãení cyklu.
Po uzavfiení dvífiek, bez zmáãknutí
jakéhokoliv tlaãítka, se cyklus znovu
spustí od okamÏiku, kdy byl pfieru‰en.
Nastavení ProgramÛ
■ Otevfiete dvífika a vloÏte nádobí.
■ Stisknûte tlaãítko "ON/OFF" na pfiibliÏnû
2 sekundy. Displej zobrazí dvû pomlãky.
■ Zvolte program stisknutím
"VOLBA PROGRAMU".
tlaãítka
POZOR!
Pokud dvefie myãky otevfiete ve fázi
su‰ení, ozve se akustick˘ signál jako
upozornûní, Ïe cyklus je‰tû není
ukonãen.
■ Pokud si pfiejete zvolit nûkterou z
moÏností, stisknûte pfiíslu‰né tlaãítko
(rozsvítí se pfiíslu‰ná kontrolka).
MoÏnosti se mohou aktivovat a
deaktivovat DO první minuty od
spu‰tûní programu.
■ Stisknûte tlaãítko "START".
Na displeji se zobrazí doba trvání
programu, pfiiãemÏ se stfiídavû mûní
zobrazení hodin a minut [Napfi.: 1 h (1
hodina) / 25 (25 minut)].
Úprava spu‰tûného programu
Pokud chcete zmûnit nebo zru‰it bûÏící
program,
postupujte
následujícím
zpÛsobem:
■ Uzavfiete dvífika (po akustickém signálu,
se program spustí automaticky).
■ Otevfiete dvífika.
DO jedné minuty od spu‰tûní cyklu,
stisknutím tlaãítka "VOLBA PROGRAMU"
je moÏná volba jiného programu.
■ Zmáãknûte alespoÀ na 3 sekund tlaãítko
"RESET". Na displeji se zobrazí "00" a
zazní akustické signály.
■ Probíhající program bude zru‰en˘.
Displej zobrazí dvû pomlãky.
Programy "IMPULSE"
Programy "IMPULSE" pouÏívají techniku
mytí v impulzech, které sniÏuje spotfiebu i
hluk a zlep‰uje v˘kony.
■ V tomto okamÏiku je moÏné nastavit
nov˘ program.
DÒLEÎITÉ
"Obãasné" fungování mycího ãerpadla
NENÍ projevem ‰patného funkce, ale
pfiedstavuje zvlá‰tní charakteristiku
impulzního mytí. Je tedy znakem
správného prÛbûhu programu.
POZOR!
Dfiíve, neÏ spustíte nov˘ program, je
dobré se ujistit, Ïe nebyl odstranûn
ãisticí prostfiedek; kdyby tomu tak
bylo, obnovte dávkování v pfiíslu‰né
dávkovací nádobce.
40
V pfiípadû pfieru‰ení proudu, myãka
nádobí uchovává pamûÈ programu ve
fázi, kdy do‰lo k pfieru‰ení a program
bude opût pokraãovat od tohoto místa,
kde byl pfieru‰en, jakmile bude
obnovena dodávka elektrické energie.
POZOR!
Po v˘bûru této moÏnosti nesmí nic
bránit otevfiení dvefií, ani se nesmí
dvefie silou zavírat, aby nedo‰lo k
po‰kození mechanismu.
UdrÏujte voln˘ prostor pfied dvefimi a
pfied zavfiením poãkejte, aÏ pfiestane
pracovat otevírací zafiízení.
Konec programu
Konec programu oznámí zvukov˘ signál
(pokud není vypnut) po dobu 5 sekund,
kter˘ se 3 krát opakuje v celkové délce 30
sekund.
Tlaãítko "ALL IN 1"
Tato volba umoÏÀuje pouÏití optimálních
kombinovan˘ch ãistících prostfiedkÛ "ALL
in 1" ("3 in 1" / "4 in 1" / "5 in 1", apod.).
Stisknutím tohoto tlaãítka se nastaven˘
program mytí zmûní tak, aby kombinované
ãistící prostfiedky uvolnily své nejlep‰í
úãinky (kromû toho se deaktivují kontrolka
nedostatku soli).
DÒLEÎITÉ
Je-li aktivována funkce "OPEN
DOOR", ve fázi su‰ení se dvefie
automaticky otevfiou, ale pfied
vyjmutím nádobí musíte je‰tû poãkat
na zvukov˘ signál ukonãení cyklu.
POZOR!
Po volbû této funkce, zÛstane funkce
aktivní (po rozsvícení odpovídající
kontrolky) i pfii následujících mycích
programech a bude moci b˘t odpojena
(po vypnutí pfiíslu‰né kontrolky) pouze
po opûtovném stisku tlaãítka.
Tlaãítko doplÀkov˘ch funkcí
Tlaãítko "OPEN DOOR"
(AUTOMATICKÉ OTEV¤ENÍ DVE¤Í)
Tato volba aktivuje speciální zafiízení, která
pootevfie dvefie o nûkolik centimetrÛ v
prÛbûhu nebo na konci cyklu su‰ení
(v závislosti na programu) zaji‰tující
pfiirozené a efektivní su‰ení nádobí.
Doba trvání zvoleného programu se
automaticky zmûní a teplota ve fázi
oplachu se optimalizuje, a tím se v˘raznû
sníÏí spotfieba energie.
Otevfiení dvefií v poslední fázi su‰ení
vyuÏívá recirkulaci vzduchu k odstranûní
rizika zápachÛ.
DÒLEÎITÉ
Tato volba se doporuãuje zejména pfii
pouÏití RYCHLOPROGRAM 24', jehoÏ
trvání bude prodlouÏeno o cca 15
minut, aby kombinované ãistící
prostfiedky uvolnily své nejlep‰í úãinky.
Varování doplnûní soli
DÒLEÎITÉ
Tato volba se automaticky aktivuje pfii
programu "ECO". Ale bude moÏné jej
vypnout.
Funkce "OPEN DOOR" není k
dispozici
v
rámci
programu
"RYCHLOPROGRAM 24" a "Pfiedmyti".
41
Pokud va‰e myãka vyÏaduje doplnûní soli,
displej zobrazí a bliká "SL" po zapnutí
myãky. V˘skyt bíl˘ch skvrn na nádobí je
obecnû varovn˘m signálem, Ïe je nutné
doplnit zásobník soli.
Vypnutí funkce zvukové signalizace
KONCE PROGRAMU
Tlaãítko
"ODLOÎEN¯ START"
Toto tlaãítko umoÏÀuje naprogramování
spu‰tûní cyklu mytí se zpoÏdûním od 1 do
23 hodin vãetnû.
Funkce zvukové signalizace konce
programu mÛÏe b˘t vypnuta následujícím
zpÛsobem:
Pro nastavení odloÏeného startu mytí
postupujte následujícím zpÛsobem:
DÒLEÎITÉ
Následující postup zaãnûte VÎDY
pfii vypnuté myãce.
■ Zmáãknûte
tlaãítko
"ODLOÎEN¯
START" (na displeji se zobrazí nápis
"00").
1. Stisknûte tlaãítko "VOLBA PROGRAMU"
a zároveÀ zapnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ON/OFF" (usly‰íte krátk˘ zvukov˘
signál).
■ Pro zv˘‰ení doby zpoÏdûní znovu
zmáãknûte tlaãítko (pfii kaÏdém
zmáãknutí se zpoÏdûní zv˘‰í o jednu
hodinu aÏ po maximálnû 23 hodin).
2. Stisknûte a drÏte tlaãítko "VOLBA
PROGRAMU" nejménû po dobu 15
sekund (bûhem této doby zaznûjí 2
zvukové signály).
■ Pro spu‰tûní odpoãítávání zmáãknûte
tlaãítko
"START".
Po
ukonãení
odpoãítávání se program automaticky
spustí.
3. Tlaãítko uvolníte v momentu, kdyÏ
usly‰íte druh˘ zvukov˘ signál (na
displeji se zobrazí "b1", coÏ znaãí, Ïe
zvonûní je aktivní).
4. Opût stisknûte stejné tlaãítko (zobrazí se
"b0" coÏ znaãí, Ïe zvonûní je neaktivní).
Pokud chcete vidût nastaven˘ program,
zmáãknûte
tlaãítko
"VOLBA
PROGRAMÒ".
5. Vypnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ON/OFF", ãímÏ uvedete do
ãinnosti nové nastavení.
Pokud chcete vynulovat odloÏen˘ start,
postupujte následujícím zpÛsobem:
K opûtovné aktivaci zvonûní postupujte
stejn˘m zpÛsobem.
■ Tlaãítko "RESET" podrÏte stisknuté po
dobu nejménû 3 sekund. Na displeji se
zobrazí "00" a zazní akustické signály.
UloÏení naposledy pouÏitého
programu
■ OdloÏen˘ start a zvolen˘ program se
anulují. Displej zobrazí dvû pomlãky.
UloÏení naposledy pouÏitého programu
mÛÏete provést následovnû:
■ Poté, pokud chcete myãku spustit, je
nutné znovu nastavit poÏadovan˘
program a eventuálnû tlaãítky zvolit
doplÀkové funkce tak, jak je uvedeno v
odstavci "NASTAVENÍ PROGRAMÒ".
DÒLEÎITÉ
Následující postup zaãnûte VÎDY
pfii vypnuté myãce.
42
1. Stisknûte tlaãítko "VOLBA PROGRAMU"
a zároveÀ zapnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ON/OFF" (usly‰íte krátk˘ zvukov˘
signál).
2. Stisknûte a drÏte tlaãítko "VOLBA
PROGRAMU" nejménû po dobu 30
sekund (bûhem této doby zazní 3
akustické signály).
POZOR!
Aby nedo‰lo k neoãekávanému
spu‰tûní
funkce
pojistky
proti
pfieteãení doporuãujeme Vám, abyste
neh˘bali a nenaklánûli myãku nádobí
bûhem chodu.
V pfiípadû, Ïe je nutné s myãkou
pohnout, nebo ji naklonit, zkontrolujte
nejdfiíve, zda je ukonãen mycí cyklus a
ve vanû myãky nezÛstala Ïádná voda.
3. Uvolnûte tlaãítko po zaznûní T¤ETÍHO
akustického signálu ("A0" se zobrazí na
displej pro indikaci zru‰ení uloÏení).
4. Stisknûte opet stejné tlaãítko (na displeji
se zobrazí "A1" pro indikaci, Ïe uloÏení
je zapnuté).
5. Vypnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ON/OFF", ãímÏ uvedete do
ãinnosti nové nastavení.
K deaktivaci uloÏení proveìte stejn˘
proces.
Myãka mÛÏe na displeji signalizovat celou fiadu funkãních závad.
AUTOMATICKÁ SIGNALIZACE ZÁVAD
ZÁVADA
Na displeji se zobrazí E2
spolu s krátk˘m akustick˘m
signálem.
Na displeji se zobrazí E3
spolu s akustick˘m signálem.
P¤ÍâINA
Chybí voda (je uzavfien˘ pfiívod
vody).
Spotfiebiã nemÛÏe vypustit vodu z
mycí vany.
ODSTRANùNÍ
Vypnûte myãku, otevfiete kohout pfiívodu vody a znovu nastavte cyklus
mytí.
Zkontrolujte, zda není zalomená
hadice v˘pusti vody, zda není
ucpan˘ sifon, anebo zda nejsou
ucpány filtry.
Pokud závada pfietrvává, obraÈte se
na autorizovan˘ servis.
Na displeji se zobrazí E4
spolu s akustick˘m signálem.
Vytéká voda.
Zkontrolujte, zda není zalomená
hadice v˘pusti vody, zda není
ucpan˘ sifon, anebo zda nejsou
ucpány filtry.
Pokud závada pfietrvává, obraÈte se
na autorizovan˘ servis.
E7, Ef
Na displeji se zobrazí E5, E6,
nebo EL s krátk˘m
akustick˘m signálem.
Závada elektronického fiízení.
Je nutno se obrátit na autorizovan˘
servis.
Na displeji se zobrazí E8
nebo Ei s krátk˘m akustick˘m
signálem.
Topné tûleso ohfievu vody nefunguje
správnû, anebo je ucpan˘ filtr.
Oãistûte filtr.
Pokud závada pfietrvává, obraÈte se
na autorizovan˘ servis.
43
■ Hlá‰ení – Statistiky mytí a typy pro
efektivnûj‰í vyuÏívání va‰eho pfiístroje.
ONE TOUCH
Tento spotfiebiã je vybaven˘ technologií
One Touch, která umoÏÀuje komunikaci,
prostfiednictvím aplikace, se smartfony
s operaãním systémem Android a
vybaven˘mi funkcí NFC (Near Field
Communication).
Získejte v‰echny detaily funkce One
Touch procházením aplikace v
DEMO verzi nebo více na adrese:
www.hooveronetouch.com
■ Stáhnûte si aplikaci Hoover Wizard.
POUÎITÍ ONE TOUCH
Aplikace Hoover Wizard je dostupná
pro zafiízení se systémy Android a
iOS, pro tablety a smartfony. MÛÏete
komunikovat se spotfiebiãem a
získat v˘hodu nabízenou One Touch
pouze se smartfony Android
vybaven˘mi technologií NFC, dle
následujícího schématu:
Android smartfon s
technologií NFC
Interakce se spotfiebiãem
+ obsahem
Android smartfon
bez NFC technologie
Pouze obsah
Android tablet
Pouze obsah
Apple iPhone
Pouze obsah
Apple iPad
Pouze obsah
POPRVÉ – registrace spotfiebiãe
■ Otevfiete menu "Settings" va‰eho
Android smartfonu a aktivujte funkci
NFC v menu "Wireless & Networks".
V závislosti na modelu smartfonu a
OS verzi systému Android mÛÏe b˘t
proces aktivace NFC odli‰n˘. Viz
návod k smartfonu.
■ Zapnûte pfiístroj a aktivujte reÏim One
Touch v˘bûrem programu "P0".
■ Otevfiete aplikaci, vytvofite si uÏivatelsk˘
profil a zaregistrujte spotfiebiã pokynÛ na
telefonu nebo dle "Pfiíruãka Rychlého
Startu" sptofiebiãe.
FUNKCE
Hlavní funkce, které jsou v aplikaci k
dispozici:
Dal‰í informace, otázky a video pro
snadnou registraci je dostupné na:
www.hooveronetouch.com/how-to
■ Hlasov˘ asistent – pomocník, kter˘
vám pomÛÏe vybrat ideální cyklus s
pouh˘mi tfiemi vstupy (nádobí, úroveÀ
zatíÏení, úroveÀ zneãi‰tûní).
■ Programy – V pfiípadû, Ïe chcete pfiidat
a zahájit dodateãné mycí cykly.
■ Chytrá péãe – Pokroãilé nastavení,
Tvrdost vody, "Chytrá kontrola",
âi‰tûní filtru a fie‰ení potíÏí.
44
DAL·Í POUÎITÍ – bûÏné pouÏití
Pokud neznáte pozici NFC antény,
krouÏiv˘mi pohyby lehce pohybujte
chytr˘m telefonem nad logem One
Touch dokud aplikace nepotvrdí
pfiipojení. Aby byl pfienos dat
úspû‰n˘, je nutné UDRÎOVAT
CHYTR¯ TELEFON V BLÍZKOSTI
OVLÁDACÍHO PANELU BùHEM
CELÉHO NùKOLIKAVTE¤INOVÉHO
P¤IPOJENÍ. Následnû Vás bude
zafiízení informovat o správném
v˘sledku operace a oznámí Vám, Ïe
je moÏné pfiesunout se s chytr˘m
telefonem kamkoliv.
■ PokaÏdé, kdyÏ budete chtít spravovat
zafiízení pfies aplikaci, musíte nejprve
aktivovat reÏim One Touch tím, Ïe
zapnete spotfiebiã a zvolíte program
"P0".
■ Ujistûte se, zda máte odemãenou
obrazovku telefonu (z pohotovostního
reÏimu) a aktivovanou funkci NFC. V
opaãném pfiípadû postupujte podle v˘‰e
uveden˘ch pokynÛ.
■ Chcete-li spustit mycí cyklus, vloÏte
nádobí a ãisticí prostfiedek.
■ Vyberte poÏadovanou funkci v aplikaci
(napfi.: spu‰tûní programu, cyklus "Chytrá
kontrola", aktualizace statistik, atd.).
Silné obaly nebo metalické nálepky
na smartfonu mohou ovlivnit nebo
bránit pfienosu dat mezi telefonem a
spotfiebiãem. V pfiípadû potfieby je
odstraÀte.
■ Postupujte podle pokynÛ na displeji
telefonu a dle poÏadavku aplikace jej
UDRÎUJTE V BLÍZKOSTI loga One
Touch, které se nachází na ovládacím
panelu spotfiebiãe.
■ Zavfiete dvífika spotfiebiãe.
Nahrazením nûkter˘ch ãástí chytrého
telefonu (napfi. zadní kryt, baterie
atd.) neoriginálními sloÏkami by
mohlo dojít k po‰kození NFC antény,
které by pak mohlo bránit plnému
vyuÏití aplikace.
Správa a ovládání spotfiebiãe
prostfiednictvím aplikace je moÏná
pouze „v blízkosti“: nelze provést
operace na dálku (napfi.: z jiné
místnosti; mimo domu).
POZNÁMKY:
Umístûte smartfon tak, Ïe NFC anténa
na zadní stranû odpovídá pozici One
Touch logu spotfiebiãe.
45
TABULKA MYCÍCH PROGRAMÒ
Mytí s pfiedmytím
Pro programy s pfiedmytím doporuãujeme pfiidat dal‰í dávku ãistícího prostfiedku (max. 10 g)
pfiímo do myãky.
Programu
Popis programu
Pára
75°C
Cyklus s kombinací vody a páry. Je úãinn˘ k
rozpu‰tûní siln˘ch neãistot a bakterií bez pfiemytí
nádobí.
Univerzální
60°C
Vhodné k mytí nádobí a hrncÛ normálnû
zneãi‰tûn˘ch.
AUTO Denní
55°C - 65°C
Tento program je optimalizovan˘ díky chytrému
senzoru, kter˘ pfiizpÛsobuje parametry mytí
aktuální náplni.
Eco
45°C
Program pro bûÏnû zneãi‰tûné nádobí (nejúãinûj‰í z
hlediska spotfieby vody a energie).
Program dle normy EN 50242.
Jemné mytí
45°C
Vhodné k mytí nádobí kfiehkého, dekoratívního a
skla. Tento program je vhodn˘ také pro denní mytí
nádobí málo zneãi‰tûného, s v˘jimkou hrncÛ.
Rychloprogram 59’
65°C
Vhodné ke kaÏdodennímu mytí, ihned po pouÏití
nádobí a hrncÛ bûÏnû zneãi‰tûn˘ch (MAX 8 poklic).
Rapid 24'
50°C
Rychlé mytí pro nádobí, které bude um˘váno
ihned po jídle. NáplÀ myãky soupravou pro 6
osob.
Noc
55°C
Maximálnû tich˘ program. Je ideální pro provoz
v noãních hodinách pfii vyuÏití vyuÏívaní poplatkÛ
energie v slabém provozu.
Pfiedmytí
Krátké studené pfiedmytí nádobí pouÏitého ráno
nebo v poledne, pokud chceme odloÏit mytí plné
náplnû aÏ na veãer.
Aktivace reÏimu One Touch umoÏÀuje interakci mezi
pfiístrojem a aplikací Hoover Wizard. Pfied prvním
pouÏitím aplikace bude tato pozice obsazena Pára
mytí programem.
N/A = NASTAVENÍ FUNKCE NENÍ MOÎNÉ
= Programy “IMPULSE”
46
*
ANO
60°C
120
ANO
ANO
ANO
55°C/
65°C
75/
95
ANO
ANO
ANO
45°C
205
ANO
ANO
ANO
45°C
85
ANO
ANO
ANO
65°C
59
ANO
ANO
ANO
50°C
24
ANO
N/A
ANO
55°C
240
ANO
ANO
ANO
5
ANO
N/A
Tlaãítko "ALL IN 1"
Tlaãítko "OPEN
DOOR"
ANO
Hork˘ oplach s
pfiídavkem le‰tidla
ANO
Druh˘ studen˘ oplach
130
První studen˘ oplach
Tlaãítko "ODLOÎEN¯
START"
Tlaãítka
pro speciální
funkce
75°C
Hlavní mytí
Studené pfiedmytí
PrÛm.doba
programu
v min.
Pfii studené vodû 15°C*
(tolerance ±10%)
•••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
••••
•
PrÛbûh mycího programu
Horké pfiedmytí
Kontrola soli v
zásobníku
Kontrola le‰ticího
prostfiedku
Vyãi‰tûní filtrÛ
Mycí prostfiedek pro
hlavní mytí
Mycí prostfiedek
pro pfiedmytí
Provedení kontroly
P¤I NAPOU·TùNÍ HORKÉ VODY JE BùHEM CHODU PROGRAMU AUTOMATICKY
ZOBRAZOVÁN NA DISPLEJI âAS ZB¯VAJÍCÍ DO KONCE MYCÍHO CYKLU.
47
BEZPEâNOSTNÍ SYSTÉM PROTI PRETEâENÍ (WATER BLOCK)
Tento bezpeãnostní systém byl navrÏen tak, aby zv˘‰il bezpeãnost va‰eho
spotfiebiãe, zejména v dobû, kdy je zafiízení v provozu bez dozoru obsluhy. Blokovací
systém zabrání vyplavení bytu, které mÛÏe b˘t zpÛsobeno buì ‰patnou funkcí
spotfiebiãe, nebo prasknutím pfiívodní hadice.
Jak pracuje blokování pfiívodu vody
Sbûrná nádrÏka, která je umístûna v podstavci spotfiebiãe, zachytí jak˘koliv únik
vody. Pomocí ãidla pak aktivuje uzavírací ventil umístûn˘ na napou‰tûcí hadici
na‰roubované k pfiipojovacímu ventilu vody, kter˘ zastaví napou‰tûní, i kdyÏ je
pfiipojovací ventil plnû otevfien. ProtoÏe krabiãka "A" s uzavíracím ventilem obsahuje
elektrické souãásti, je nutné z hlediska bezpeãnosti ihned vytáhnout pfiívodní ‰ÀÛru
ze zásuvky. Správné napojení napou‰tûcí hadice s blokovacím systémem "A" k
pfiipojovacímu ventilu je znázornûno na obr. 1. Napou‰tûcí hadici nesmíte nikdy
pfiefiíznout, neboÈ jsou v ní umístûny vodiãe pod elektrick˘m napûtím. Je-li pfiipojovací
hadice krátká, musíte ji pro správné pfiipojení spotfiebiãe nahradit del‰ím provedením,
které Vám mÛÏe dodat servisní stfiedisko.
Tato myãka je dále vybavena bezpeãnostním zafiízením proti pfieteãení vody, které,
pokud voda v myãce pfiekroãí bûÏné mnoÏství, napfi., kvÛli nesprávné funkci myãky,
automaticky zablokuje pfiívod vody, anebo pfiebyteãnou vodu vypustí.
Obr. 1
A
48
ZA¤ÍZENÍ
VODY
NA
ZMùKâOVÁNÍ
* Zmûkãovací zafiízení je ve v˘robû
nastaveno na 4. stupeÀ (d4), coÏ
vyhovuje
poÏadavkÛm
vût‰iny
uÏivatelÛ.
V závislosti na zdroji obsahuje voda rÛzné
mnoÏství vápence a minerálÛ, které se
usazují na nádobí a zanechávají na jeho
povrchu bílé skvrny a ‰mouhy. Jak vysoká
je pfiítomnost tûchto minerálÛ ve vodû, tak
velká je její tvrdost. Myãky nádobí jsou
vybaveny zafiízením pro zmûkãování vody,
které vyÏadují ke své regeneraci speciální
sÛl. Takto zmûkãená voda je pak v myãce
pouÏívána pro mytí nádobí.
StupeÀ tvrdosti vody Vám sdûlí spoleãnost,
která zaji‰Èuje její dodávku nebo si ji
mÛÏete nechat zmûfiit.
Podle toho, do které kategorie tvrdosti
patfií va‰e voda, nastavte hodnotu jejího
zmûkãování následujícím zpÛsobem:
DÒLEÎITÉ
Následující postup zaãnûte VÎDY
pfii vypnuté myãce.
1. Stisknûte tlaãítko "VOLBA PROGRAMU"
a zároveÀ zapnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ON/OFF" (usly‰íte krátk˘
zvukov˘ signál).
Nastavení zmûkãovaãe vody
Zmûkãovaã vody je schopen upravovat
vodu o tvrdosti do 90°fH (francouzská
stupnice) nebo 50°dH (nûmecká stupnice
tvrdosti vody) v 8 nastaviteln˘ch stupních.
2. Stisknûte a drÏte tlaãítko "VOLBA
PROGRAMU" nejménû po dobu 5
sekund a pusÈte jej aÏ tehdy, kdyÏ
usly‰íte zvukov˘ signál. Na displeji se
zobrazí úroveÀ nastaveného odvápnûní
vody.
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
Nastavení
zmûkãovaãe
vody
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
PouÏití
regeneraãní
soli
°dH
(nûmecká
stupnice)
0
1
2
3
*4
5
6
7
Tvrdost
vody
°fH
(fran.
stupnice)
ÚroveÀ
tvrdosti
Nastavení je uvedeno v následující tabulce.
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. Opût stisknûte stejné tlaãítko a zvolte si
úroveÀ odvápnûní vody, kterou
poÏadujete: kaÏd˘m stisknutím tlaãítka
se zv˘‰í hodnota o jeden stupeÀ. Po
dosaÏení hodnoty "d7" ukazovatel
pfieskoãí na úroveÀ "d0".
4. Vypnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ON/OFF", ãímÏ uvedete do
ãinnosti nové nastavení.
POZOR!
Pokud byste z jakéhokoliv
nedokázali
dokonãit
vypnûte myãku stisknutím
"ON/OFF" a zaãnûte od
(BOD 1).
49
dÛvodu
postup,
tlaãítka
zaãátku
50
A KEZELÃSZERVEK ISMERTETÉSE
A
B
C
D
E
„ON/OFF” gomb
„PROGRAMVÁLASZTÁS”gomb
„KÉSLELTETETT INDÍTÁS” gomb
„OPEN DOOR” opciógomb
„ALL IN 1” opciógomb
F
„START”/”RESET” gomb
(programindítás/programtörlés)
G
H
I
L
„OPCIÓVÁLASZTÁS” kijelzŒk
DIGITÁLIS KIJELZÃ
Programleírás
ONE TOUCH terület
MÉRETEK
Szélesség x Magasság x Mélység (cm)
Mélység nyitott ajtó esetén (cm)
59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 55
117
MÙSZAKI ADATOK
EN 50242 szerinti mennyiség
Befogadóképesség (lábasok, edények)
Hálózati víznyomás (MPa)
16
9 fŒ
Min. 0,08 - Max. 0,8
Biztosíték / BemenŒ teljesítmény / Hálózati feszültség
Lásd a géptörzslapot
FOGYASZTÁS (fŒ programok)*
Programok
GÖZ
ÁLTALÁNOS
TAKARÉKOS
GYORS 24'
Energia (kWh)
2,07
1,46
0,77
0,59
Víz (L)
21
15
10
9
Energiafogyasztás kikapcsolt / tartás üzemmódban: 0,45 W / 0,45 W
* Az EN 50242 európai szabvány szerint laboratóriumban mért értékek (a mindennapi használat során
elŒfordulhatnak eltérések).
51
PROGRAMVÁLASZTÁS ÉS
SPECIÁLIS FUNKCIÓK
A program megszakítása
A program futása közben, különösen a fŒ
mosogatási fázis és az utolsó meleg öblítés
közben nem javasoljuk az ajtó kinyitását.
Ha azonban valamelyik program futása
közben nyitja ki az ajtót (például az
edények behelyezése céljából), a gép
automatikusan leáll, és a kijelzŒ a ciklus
vége elŒtt a hátralévŒ idŒt villogva mutatja.
Gombok lenyomása nélkül csukja be az
ajtót! Ezt követŒen a program onnan
folytatódik, ahol megszakadt (szükség
esetén a készülék elŒször egy rövid
hŒsokk elleni programot hajt végre).
Programbeállítás
■ Nyissa ki az ajtót és helyezze a piszkos
edényeket a készülékbe.
■ Körülbelül 2 másodpercre nyomja le a
„ON/OFF” gombot.
A kijelzŒn két sor jelenik meg.
■ Egy program kiválasztásához nyomja le
a „PROGRAMVÁLASZTÁS” gombot.
FIGYELMEZTETÉS!
Ha a szárítási ciklus közben nyitja ki
az ajtót, akkor hangjelzés figyelmezteti
Önt arra, hogy a szárítási ciklus még
nem fejezŒdött be.
■ Ha opciót szeretne választani, nyomja le
a megfelelΠgombot (kigyullad a
jelzŒlámpa).
Az opciógombokat a program kezdete
elŒtt egy percen BELÜL lehet kiválasztani,
vagy a kiválasztást megszüntetni.
■ Nyomja le a „START” gombot.
A program hossza a kijelzŒn látható az
óra és a perc váltakozásával [például:
1 h (1 óra) / 25 (25 perc)].
Egy mıködésben lévŒ program
megváltoztatása
Egy
mıködésben
lévŒ
program
megváltoztatásához vagy törléséhez a
következŒképpen kell eljárni:
■ Csukja be az ajtót (egy hangjelzés után
a program automatikusan elindul).
■ Nyissa ki az ajtót.
A program kezdete elŒtt egy percen
BELÜL egy másik program is választható
a „PROGRAMVÁLASZTÁS” gomb
lenyomásával.
■ Tartsa legalább 3 másodpercig lenyomva a
„RESET” gombot.
A „00” felirat jelenik meg a kijelzŒn, és
hangjelzés hallható.
"IMPULZUS" programok
■ Az aktuális program törlŒdik. A kijelzŒn
két sor jelenik meg.
Az "IMPULZUS" programok olyan impulzív
mosogatási technológiát alkalmaznak,
amely csökkenti a fogyasztást és a zajt, és
növeli a teljesítményt.
■ Ezután egy új program állítható be.
FONTOS!
A mosogatószivattyú "szakaszos"
mıködése NEM számít hibás
mıködésnek, mert ez az impulzusos
mosogatás jellegzetessége, ezért a
program
normál
mıködésének
tekintendŒ.
FIGYELMEZTETÉS!
Egy új program elindítása elŒtt
ellenŒriznie kell, hogy van-e még
mosogatószer
az
adagolóban.
Szükség esetén töltse fel az
adagolót.
52
Ha a gép mıködése közben áramszünet
következik be, a készülék speciális
programja elraktározza a kiválasztott
programot, és az áramszolgáltatás
helyreállítása után ott folytatja a
mosogatást, ahol abbahagyta.
FIGYELMEZTETÉS!
Ha ez az opció ki van választva, ne
akadályozza az ajtó kinyílását és ne
próbálja visszazárni az ajtót, ha az
kinyílt, ezzel elkerülve a mechanizmus
esetleges megrongálódását.
A készülék ajtaja elŒtt biztosítson
megfelelŒ helyet annak kinyílásához,
és mielŒtt azt visszacsukná, várja
meg, amíg a nyitó mechanizmus
alapállásba kerül.
Program vége
A program végét egy hang jelzi (ha be van
kapcsolva) 5 másodpercig, háromszor ismételve 30 másodperces idŒközönként.
„ALL IN 1” gomb
Ez az opció optimalizálja a „Minden az
egyben” („Három az egyben”/„Négy az
egyben”/„Öt az egyben” stb.) kombinált
mosogatószerek használatát.
A gomb lenyomásával a kiválasztott
mosogatóprogram módosul, hogy a
legjobb teljesítményt hozza ki a kombinált
mosogatószerekbŒl (ezen kívül inaktiválódnak a
sóhiány jelzŒlampa).
FONTOS!
Ha az "OPEN DOOR" funkció aktiválva van, a szárítási fázisban az ajtó ki
fog nyílni, és meg kell várni a program vége jelzést, mielŒtt Ön az
edényeket
kivenné
a
mosogatógépbŒl.
FIGYELMEZTETÉS!
A kiválasztás után ez az opció
bekapcsolva marad (a megfelelŒ
jelzŒlámpa
ég)
a
következŒ
mosogatási
ciklusban
is,
és
deaktiválása csak a gomb ismételt
lenyomásával végezhetŒ el (a
megfelelŒ jelzŒlámpa kialszik).
Opciógomb
"OPEN DOOR" gomb
(AUTOMATIKUS AJTÓNYITÁS)
Ez az opció egy speciális funkciót aktivál,
amely kinyitja a készülék ajtaját a szárítási
program közben vagy a végén (programtól
függŒen) és ezáltal biztosítja az edények
természetes és hatékony szárítását.
A kiválasztott program idŒtartama
automatikusan megváltozik, optimalizálva
a hŒmérsékletet az öblítési ciklus alatt,
ezáltal energiát takarít meg.
A szárítás utolsó fázisában kinyílik az ajtó,
hogy a levegŒ keringhessen és az
esetleges kellemetlen szagok eltınjenek.
FONTOS!
Ezt az opciót elsŒsorban az GYORS
24' program használata esetén
javasoljuk, amelynek idŒtartama
mintegy 15 perccel meghosszabbodik
azért, hogy mosogatószer-tabletták
jobban kifejthessék hatásukat.
FONTOS!
Ez az opció automatikusan aktiválva
van az "ECO" programban, viszont ki
lehet kapcsolni.
Az "OPEN DOOR" funkciót nem lehet
bekapcsolni a "GYORS 24'" és
"Hideg oblites" programoknál.
„Sótartály üres” figyelmeztetés
53
Ha szükségessé válik a mosogatógép
sóval történŒ feltöltése, a kijelzŒn az
„SL” felirat villog a mosogatógép
bekapcsolásakor. A fehér foltok edényeken
való megjelenése általában arra utal, hogy
a sótartályt fel kell tölteni.
A hangjelzés némítása a
PROGRAM VÉGÉN
„KÉSLELTETETT INDÍTÁS”
gomb
A program végét jelzŒ figyelmeztetést a
következŒképpen lehet némítani:
A mosogatógép beindításának ideje ezzel
a gombbal állítható be, így a készülék
indítása 1-23 órával késleltethetŒ.
FONTOS!
A mûvelet megkezdése elõtt a
mosogatógépet MINDIG ki kell kapcsolni.
A késleltetett indításhoz a következŒkképpen
kell eljárni:
■ Nyomja
le
a
„KÉSLELTETETT
INDÍTÁS” gombot („00” jelenik meg a
kijelzŒn).
1. Tartsa lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS”
gombot, és ezzel egyidejıleg kapcsolja
be a mosogatógépet a „ON/OFF” gomb
lenyomásával (egy rövid hangjelzés
hallható).
■ Nyomja meg ismét a gombot a késleltetési órák számának növelése céljából
(a gomb minden egyes lenyomásakor a
késleltetés 1 órával növekszik maximum
23 óráig).
2. Legalább 15 másodpercig továbbra is tartsa
lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS”
gombot (ezalatt 2 hangjelzés hallható).
3. A második hangjelzés megszólalásakor
engedje fel a gombot (a „b1” felirat
jelenik meg a kijelzŒn, amely azt jelzi,
hogy a hangjelzΠbe van kapcsolva).
■ A visszaszámlálás megkezdéséhez
nyomja le a „START” gombot.
A visszaszámlálás végén automatikusan
beindul a program.
4. Nyomja le ismét ugyanazt a gombot (a
„b0” felirat jelenik meg, ami azt jelzi,
hogy a hangjelzΠki van kapcsolva).
Ha meg szeretné tekinteni, hogy melyik
program került kiválasztásra, nyomja le a
„PROGRAMVÁLASZTÁS” gombot.
A késleltetett indítás törléséhez
következŒkképpen kell eljárni:
5. Kapcsolja ki a mosogatógépet a
„ON/OFF” gomb megnyomásával az új
beállítás megerŒsítéséhez.
a
A jelzŒhang újbóli bekapcsolásához
ugyanezt a folyamatot kövesse végig.
■ Tartsa legalább 3 másodpercig lenyomva a
„RESET” gombot.
A „00” felirat jelenik meg a kijelzŒn, és
hangjelzés hallható.
Az utoljára használt program
tárolása
■ A késleltetett indítás és a kiválasztott
program törlŒdik.
A kijelzŒn két sor jelenik meg.
Az utoljára használt program tárolása a
következŒképpen végezhetŒ el:
■ Ekkor egy új programot és opciógombokat
kell beállítani egy új program
beindításához a „PROGRAMBEÁLLÍTÁS”
címı részben foglaltak szerint.
FONTOS!
A mûvelet megkezdése elõtt a
mosogatógépet MINDIG ki kell kapcsolni.
54
1. Tartsa lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS”
gombot, és ezzel egyidejıleg kapcsolja
be a mosogatógépet a „ON/OFF” gomb
lenyomásával (egy rövid hangjelzés
hallható).
2. Legalább 30 másodpercig továbbra is tartsa
lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS”
gombot (ezalatt 3 hangjelzés hallható).
FIGYELMEZTETÉS!
A
túlfolyásgátló
biztonsági
berendezés megfelelŒ mıködése
érdekében javasoljuk, hogy használat
közben nem mozgassa, illetve ne
billentse meg a mosogatógépet.
Ha valami miatt el kell mozdítania
vagy meg kell billentenie a
mosogatógépet, elŒször várja meg a
mosogatási ciklus befejezŒdését,
vagy ügyeljen arra, hogy ne maradjon
víz a tartályban.
3. A HARMADIK hangjelzés megszólalásakor
engedje fel a gombot (az „A0” felirat
jelenik meg a kijelzŒn, ami a tárolás
kikapcsolását jelzi).
4. Nyomja le ismét ugyanazt a gombot (az
„A1” felirat jelenik meg a kijelzŒn, ami a
tárolás bekapcsolását jelzi).
5. Kapcsolja ki a mosogatógépet a
„ON/OFF” gomb megnyomásával az új
beállítás megerŒsítéséhez.
A tárolás megszüntetéséhez ugyanazt az
eljárást kell követni.
A mosogatógép többféle hibát képes a kijelzŒn jelezni.
AUTOMATIKUS HIBAJELZÉSEK
HIBA
OK
MEGOLDÁS
E2 jelenik meg a kijelzŒn és
megszólal a hangjelzŒ.
Nincs víz (a bevezetŒ csŒ le van
zárva).
Kapcsolja ki a mosogatógépet,
nyissa ki a bevezetŒ csövet és
nullázza a ciklust.
E3 jelenik meg a kijelzŒn és
megszólal a hangjelzŒ.
A gép nem tudja leüríteni a vizet.
EllenŒrizze, hogy az elvezetŒ csŒ
nincs-e meghajolva, vagy a szifon
és a szırŒk nincsenek-e eldugulva.
Ha a probléma továbbra is fennáll,
lépjen kapcsolatba az
Ügyfélszolgálattal.
E4 jelenik meg a kijelzŒn és
megszólal a hangjelzŒ.
Szivárog a víz.
EllenŒrizze, hogy az elvezetŒ csŒ
nincs-e meghajolva, vagy a szifon
és a szırŒk nincsenek-e eldugulva.
Ha a probléma továbbra is fennáll,
lépjen kapcsolatba az
Ügyfélszolgálattal.
E5, E6, E7, Ef vagy EL
jelenik meg a kijelzŒn és
megszólal a hangjelzŒ.
Meghibásodott az elektronikus
vezérlŒszerkezet.
Lépjen kapcsolatba az
Ügyfélszolgálattal.
E8 vagy Ei jelenik meg a
kijelzŒn és megszólal a
hangjelzŒ.
A vízmelegítŒ elem nem mıködik
megfelelŒen, vagy eltömŒdött a
szırŒlemez.
Tisztítsa meg a szırŒlemezt.
Ha a probléma továbbra is fennáll,
lépjen kapcsolatba az
Ügyfélszolgálattal.
55
■ Reports – mosási statisztikák és tippek
a készülék hatékony használatához.
ONE TOUCH
A készülék az úgynevezett One Touch
technológiával van kiegészítve, amely az
alkalmazáson keresztül lehetŒvé teszi az
Android operációs rendszerrel mıködŒ és
az NFC (Near Field Communication)
funkcióval
ellátott
okostelefonokkal
való együttmıködést.
Ismerje meg a OneTouch funkciók
részleteit az alkalmazás DEMO
módban történŒ böngészésével,
vagy látogasson el a következŒ
webhelyre:
www.hooveronetouch.com
■ Töltse le okostelefonjára a Hoover
Wizard alkalmazást.
A Hoover Wizard alkalmazás
Android és iOS operációs rendszerı
táblagépekhez és okostelefonokhoz
érhetŒ el. Mindemellett csak az NFC
funkcióval
ellátott,
Android
operációs
rendszerrel
mıködŒ
okostelefonok segítségével lehet a
géppel kapcsolatot teremteni a
One Touch által kínált lehetŒség
használatával, az alábbi rendszer
szerint:
Android okostelefon
NFC technológiával
Együttmıködés a
géppel + tartalom
Android okostelefon
NFC technológia
nélkül
Csak tartalom
Android táblagép
Csak tartalom
Apple iPhone
Csak tartalom
Apple iPad
Csak tartalom
A ONE TOUCH HASZNÁLATA
ELSÃ ALKALOMMAL – A gép regisztrálása
■ Lépjen a az Android okostelefon
„Beállítások” menüjébe és a „Vezeték
nélküli hálózatok és hálózatok”
menüben aktiválja az NFC funkciót.
Az okostelefon típusától és Android
operációs rendszerének verziójától
függŒen eltérŒ lehet az NFC funkció
aktiválásának módja. Olvassa el
a részleteket az okostelefon
kézikönyvében.
■ Kapcsolja be a készüléket és
engedélyezze a One Touch opciót a
"P0" program kiválasztásával.
■ Nyissa meg az alkalmazást, hozza létre
a felhasználói profilt, és regisztrálja a
készüléket
a
telefon
kijelzŒjén
megjelenŒ vagy a készülékhez mellékelt
„Rövid útmutató”-ban található uta
sításokat követve.
FUNKCIÓK
Az applikációban elérhetŒ fŒ funkciók:
■ Voice Coach – segít kiválasztani az
ideális programot három adat megadása
alapján (edények típusa, mennyisége és
szennyezettségi fokozata).
■
Az
egyszerı
regisztrációval
kapcsolatos további információ, a
GYIK és a videó a következŒ címen
érhetŒ el:
www.hooveronetouch.com/how-to
Programmes – plusz programok
kiválasztása és indítása.
■ Clever Care – további beállítások, víz
keménysége, "Clever Check-up",
filtertisztítás és hibaelhárítás.
56
KÖVETKEZÃ ALKALOMMAL –
Rendszeres használat
Ha nem tudja, hogy hol helyezkedik
el az NFC antenna, forgassa
körkörösen az okostelefont a One
Touch logó fölött, amíg az
alkalmazás jelzi a kapcsolatot. A
sikeres
adatátvitel
érdekében
fontos,
hogy
A
NÉHÁNY
MÁSODPERCIG TARTÓ MÙVELET
IDEJE ALATT A MÙSZERFALON
TARTSA AZ OKOSTELEFONT; a
készüléken
megjelenŒ
üzenet
tájékoztat a mıvelet eredményérŒl,
és jelzi, mikor lehet elvenni onnan az
okostelefont.
■ Minden alkalommal, amikor az applikáció
segítségével szeretné vezérelni a
készüléket, engedélyezni kell a One
Touch üzemmódot úgy, hogy a
készüléket bekapcsolja, kiválasztja a
"P0" programot.
■ EllenŒrizze, hogy feloldotta-e a telefon
képernyŒjét (az esetleges készenléti
üzemmódból), és aktiválta-e az NFC
funkciót. Ha nem, akkor hajtsa végre a
korábban említett lépéseket.
■ Ha el akarja indítani a mosogatási
ciklust, helyezze az edényeket a
készülékbe, töltse be a tisztítószert.
A vastag telefontokok vagy az
okostelefonon lévŒ fém matricák
befolyásolhatják vagy akadályozhatják
a gép és a telefon közötti adatátvitelt.
Szükség esetén távolítsa el azokat.
■ Válassza ki a kívánt funkciót az
applikációban (pl. mosogatási ciklus
indítása, "Clever Check-up" - opció,
statisztikák frissítése, stb.).
■ Kövesse a telefon kijelzŒjén megjelenŒ
utasításokat, és amikor az alkalmazás
kéri, TARTSA A TELEFONT a készülék
mıszerfalán lévŒ One Touch logó fölé.
Az okostelefon egyes alkatrészeinek
(például hátsó borítólap, akkumulátor
stb.) nem eredeti alkatrészekkel
történŒ kicserélése az NFC antenna
eltávolítását eredményezheti, ami
megakadályozza az alkalmazás teljes
körı használatát.
■ Csukja be a készülék ajtaját.
A gép alkalmazáson keresztül
történŒ kezelése és irányítása csak
„közelrŒl” lehetséges: távvezérlésre
nincs lehetŒség (például egy másik
helyiségbŒl; a házon kívülrŒl).
MEGJEGYZÉSEK:
Úgy helyezze el okostelefonját, hogy
a hátoldalán lévŒ NFC antenna
egybeessen a készüléken lévŒ One
Touch logó helyzetével.
57
PROGRAMVÁLASZTÁS
Mosogatás elŒmosással
Az elŒmosást is tartalmazó mosogatóprogramoknál célszerı még egy adag mosogatószert
közvetlenül a gépbe tölteni (max. 10 g).
Program
Leírás
GŒz 75°C
Vízsugarak és gŒz váltakozó hatását alkalmazó
ciklus. Hatékony a rászáradt étel és a baktériumok
fellazítására, elŒkészítŒ edények használata nélkül.
Általános
60°C
Naponta egyszer – átlagosan szennyezett edényekhez
és a nap folyamán félretett edények mosogatásához.
AUTO Napi
55°C - 65°C
Ez a program az okos szenzornak köszönhetŒen
optimizálva van – a mosogatási paramétereket a
tényleges edénymennyiséghez igazítja.
Takarékos
45°C
Program átlagosan szennyezett edényekhez (az adott
edényfajta esetében a leghatékonyabb programnak tekinthetŒ
a kombinált energia- és vízfogyasztás szempontjából).
KimélŒ
45°C
EN 50242 szabvány szerinti program.
Finom cserép- és üvegedények mosogatásához.
Kevésbé szennyezett edényekhez, a lábasok
kivételével.
Gyors 59'
65°C
ErŒsen szennyezett edényekhez, amelyeket
közvetlenül az étkezés után kell elmosogatni
(legfeljebb 8 adag).
Rapid 24'
50°C
Az étkezés után azonnal elmosogatandó
edények gyors mosogatása. BetölthetŒ 6
személyre szóló adag.
A leghalkabb mosogatási ciklus. Ideális az
éjszakai használatra és az olcsóbb villanyáram
kihasználására.
Rövid hideg elŒmosás olyan edényekhez,
amelyeket a mosogatógépben tárol addig, amíg
nem áll össze egy teljes adag.
Éjszaka
55°C
Hideg öblítés
A One Touch üzemmód használatához
engedélyezni kell a kapcsolatot a készülék és a
Hoover Wizard applikáció között. Az
applikáció elsŒ használata elŒtt az Göz program
lesz itt elérhetŒ.
= "IMPULZUS" programok
N/A = AZ OPCIÓ NEM ÁLL RENDELKEZÉSRE
58
„KÉSLELTETETT
INDÍTÁS” gomb
„OPEN DOOR”
opciógomb
„ALL IN 1” opciógomb
IGEN
IGEN
60°C
120
IGEN
IGEN
IGEN
55°C/
65°C
75/
95
IGEN
IGEN
IGEN
45°C
205
IGEN
IGEN
IGEN
45°C
85
IGEN
IGEN
IGEN
65°C
59
IGEN
IGEN
IGEN
50°C
24
IGEN
N/A
IGEN
55°C
240
IGEN
IGEN
IGEN
5
IGEN
N/A
Meleg öblítés
öblítŒadagolóval
IGEN
Második hideg
öblítés
130
ElsŒ hideg öblítés
Hideg vízzel (15 °C)*
(Tırés ± 10%)
Speciális
funkciógombok
75°C
FŒmosás
Hideg elŒmosás
Meleg elŒmosás
A sótartó ellenŒrzése
Az öblítŒadagoló
ellenŒrzése
SzırŒtisztítás
Mosogatószer
Áztatószer
(elŒmosás)
•••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
••••
•
*
Átlagos
idŒtartam,
perc
A program tartalma
EllenŒrzŒ lista
MELEG VÍZ ESETÉN A PROGRAM VÉGÉIG HÁTRALÉVÃ IDÃT A KÉSZÜLÉK
AUTOMATIKUSAN KIJELZI A PROGRAM FUTÁSA KÖZBEN.
59
A VIZESBLOKK RENDSZER
A vizesblokk rendszert úgy terveztük meg, hogy javuljon a készülék biztonsága,
különösen akkor, amikor a gép felügyelet nélkül marad.
A vizesblokk rendszer a vízzel történõ elárasztást akadályozza meg, ami a gép hibás
muködése vagy csõtörés miatt következhetne be.
Hogyan mıködik a vizesblokk?
A készülék alaprészében elhelyezkedõ akna gyıjti össze az esetleg kiszivárgó vizet,
és egy olyan érzékelõt muködtet, amely a vízcsap alá elhelyezett szelepet hozza
mıködésbe, ami a víz beáramlását akkor is megakadályozza, ha a csap teljesen
nyitva van.
Ha az elektromos alkatrészeket tartalmazó doboz megsérül, azonnal húzza ki a
dıgót a csatlakozóaljzatból.
A biztonsági rendszer tökéletes mıködésének biztosítása érdekében a tömlõvel
rendelkezõ “A” dobozt az 1. ábrán látható módon kell a csaphoz csatlakoztatni.
A bevezetõ tömlõt nem szabad vágni, mert az terhelés alatt álló alkatrészeket tartalmaz.
Ha a tömlõ nem elég hosszú a megfelelõ csatlakoztatás kialakításához, akkor egy
hosszabb tömlõvel kell kicserélni azt.
A tömlõt a szakszerviz képviselõjétõl szerezheti be.
A mosogatógép túlfolyásgátló biztonsági berendezéssel is fel van szerelve, amely –
a vízszint hibás mıködés miatti megemelkedése esetén – automatikısan elzárja a
vízáramlást és/vagy leereszti a felesleges vizet.
A
1.ábrá
60
VÍZLÁGYÍTÓ EGYSÉG
* A vízlágyító egység gyárilag a 4. (d4)
szintre van beállítva, mivel ez felel
meg a legtöbb felhasználó igényének.
A víz eredetétŒl függŒen a víz különbözŒ
mennyiségı mészkövet és ásványi
anyagokat
tartalmaz,
amelyek
az
edényeken lerakódva fehéres foltokat
és nyomokat hagynak. Minél több ásványi
anyag van a vízben, annál keményebb a
víz. A mosogatógép vízlágyító egységgel
van ellátva, amely különleges regeneráló
só használata révén lágyított vizet biztosít
az edények mosogatásához.
A víz keménységi fokát a helyi vízszolgáltatótól tudhatja meg.
Szabályozza be a vízlágyító beállítását a
víz keménységi fokának megfelelŒen a
következŒképpen:
FONTOS!
A mûvelet megkezdése elõtt a
mosogatógépet MINDIG ki kell
kapcsolni.
A vízlágyító beszabályozása
az elektronikus programozó
készülékkel
1. Tartsa lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS”
gombot, és ezzel egyidejıleg kapcsolja
be a mosogatógépet a „ON/OFF”
gomb lenyomásával (egy rövid
hangjelzés hallható).
Szint
°fH
(francia)
°dH
(német)
Regeneráló
só használata
A vízlágyító
beállítása
A vízlágyító 8 beállítási fokozatban max.
90°fH (francia osztályozás) vagy 50°dH
(német osztályozás) keménységi értékig
képes kezelni a vizet.
Az alábbi táblázat a különbözŒ
vízkeménységi fokokat, és az azoknak
megfelelŒ vízlágyító-beállítási értékeket
sorolja fel.
0
1
2
3
*4
5
6
7
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NEM
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
A víz
keménységi foka
2. Legalább 5 másodpercig továbbra is tartsa
lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS”
gombot, AMÍG hangjelzés nem hallható.
Az aktuális vízlágyító beállítási szint
látható a kijelzŒn.
3. Nyomja le ismét ugyanazt a gombot
a
szükséges
vízlágyítási
szint
kiválasztásához: a gomb minden egyes
lenyomásakor a beállítás egy-egy
szinttel növekszik. A „d7” elérésekor a
kijelzŒ a „d0”-ra tér vissza.
4. Kapcsolja ki a mosogatógépet a
„ON/OFF” gomb megnyomásával az új
beállítás megerŒsítéséhez.
FIGYELMEZTETÉS!
Bármilyen probléma felmerülése
esetén kapcsolja ki a mosogatógépet
a „ON/OFF” gomb megnyomásával,
és kezdje elölrõl a mûveletet (1.
LÉPÉS).
61
62
OPIS PANELU STERUJÑCEGO
A
Przycisk "ON/OFF"
F
Przycisk "START"/"RESET"
B
Przycisk "WYBÓR PROGRAMU"
G
Kontrolki "WYBÓR OPCJI"
C
Przycisk "OPÓèNIONY START"
H
WyÊwietlacz elektroniczny
D
Przycisk opcji "OPEN DOOR"
I
Opis programów
E
Przycisk opcji "ALL IN 1"
L
Obszar ONE TOUCH
WYMIARY
59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 55
117
SzerokoÊç x WysokoÊç x G∏´bokoÊç (cm)
WysokoÊç przy otwartych drzwiczkach (cm)
DANE TECHNICZNE
16
dla 9 osób
Minimum 0,08 - Maksimum 0,8
IloÊç nakryç (EN 50242)
PojemnoÊç wraz z garnkami i talerzami
Dopuszczalne ciÊnienie instalacji wodnej (MPa)
Moc bezpieczników / Maksymalna pobierana moc / Napi´cie
Patrz tabliczka znamionowa
ZU˚YCIE (programy podstawowe)*
Program
Energia (kWh)
Woda (L)
21
PAROWY
2,07
15
UNIWERSALNY
1,46
10
ECO
0,77
0,59
9
RAPID 24'
Zu˝ycie energii w trybie wy∏àczenia i trybie czuwania: 0,45 W / 0,45 W
* WartoÊci zmierzone w laboratorium zgodnie z Europejskà Normà EN 50242 (podczas codziennego
u˝ytkowania mogà wystàpiç ró˝nice).
63
WYBÓR PROGRAMÓW I
FUNKCJE SZCZEGÓLNE
Przerwanie programu
Odradzamy otwieranie drzwiczek podczas
trwajàcego programu, szczególnie w fazie
Êrodkowej zmywania oraz w trakcie
ostatniego p∏ukania na goràco. Jednak˝e,
gdy podczas pracy zmywarki drzwiczki
zostanà otwarte (w celu na przyk∏ad
dodania naczyƒ do zmywania), program
zmywania automatycznie wy∏àczy si´ (a na
wyÊwietlaczu b´dzie migotaç czas
pozosta∏y do zakoƒczenia cyklu).
Po ponownym zamkni´ciu drzwiczek, bez
wciskania ˝adnego przycisku, urzàdzenie
wznowi prac´ w tym punkcie cyklu, w
którym zosta∏o zatrzymane.
Ustawianie programów
■ Otworzyç drzwiczki zmywarki i w∏o˝yç do
niej naczynia przeznaczone do mycia.
■ PrzyciÊnij przycisk "ON/OFF" przez 2
sekundy.
Na wyÊwietlaczu pojawià si´ dwa
myÊlniki.
■ Wybraç program wciskajàc
"WYBÓR PROGRAMU".
przycisk
UWAGA!
JeÊli otworzymy drzwiczki gdy
zmywarka jest w trakcie suszenia,
w∏àczy si´ sygna∏ akustyczny
ostrzegajàcy, ˝e cykl si´ jeszcze nie
zakoƒczy∏.
■ Je˝eli chcemy wybraç opcj´ nale˝y
wcisnàç odpowiedni przycisk (zapali si´
kontrolka).
Opcje mogà byç w∏àczone lub
wy∏àczone W CZASIE jednej minuty
od rozpocz´cia programu.
Zmiana programu w trakcie
pracy zmywarki
■ Wcisnàç przycisk "START".
WyÊwietlacz pokazuje czas trwania programu
pokazujàc kolejno godziny i minuty [Np: 1 h
(1 godz.) / 25 (25 minut).
Aby zmieniç lub anulowaç wykonywany
aktualnie program, nale˝y post´powaç w
nast´pujàcy sposób:
■ Zamknàç drzwiczki. Po sygnale
dêwi´kowym program automatycznie
zaczyna prac´.
■ Otworzyç drzwiczki.
W CZASIE jednej minuty od uruchomienia
programu mo˝liwa jest zmiana cyklu
zmywania za pomocà przycisku
"WYBÓR PROGRAMU".
■ Trzymaç wciÊni´ty przez co najmniej
3 sekund przycisk "RESET". Na
wyÊwietlaczu pojawi si´ "00" i rozlegnie
si´ kilka sygna∏ów akustycznych.
■ Bie˝àcy program zostanie skasowany.
Na wyÊwietlaczu pojawià si´ dwa myÊlniki.
Programy “IMPULSY”
Programy “IMPULSY” wykorzystujà technik´
zmywania na impulsy, która zmniejsza
˝u˝ycie wody i energii, ha∏as a przy tym
zwi´ksza skutecznoÊç zmywania.
■ W tym momencie mo˝liwe b´dzie
nastawienie nowego programu.
WA˚NE
Dzia∏anie
przerywane
pompy
zmywania NIE jest sygna∏em z∏ego
funkcjonowania, ale jest cechà
charakterystycznà zmywania na
impulsy Êwiadczàçà o prawid∏owym
dzia∏aniu zmywarki.
UWAGA!
Przed
uruchomieniem
nowego
programu nale˝y upewniç si´, czy
Êrodek do zmywania nie zosta∏ ju˝
pobrany. JeÊli w pojemniku brakuje
Êrodka do zmywania, nale˝y go
uzupe∏niç.
64
W przypadku przerwania dop∏ywu energii
elektrycznej zmywarka przechowa w
pami´ci wykonywany program, który w
momencie przywrócenia dostawy energii
elektrycznej zostanie wznowiony w
punkcie, w którym by∏ przerwany.
UWAGA!
Po wybraniu tej opcji nie nale˝y w
˝aden sposób uniemo˝liwiaç otwierania
drzwi lub wymuszaç ich zamkni´cia,
aby nie uszkodziç mechanizmu
otwierajàcego.
Nale˝y zachowaç wolnà przestrzeƒ
przed drzwiami zmywarki i przed ich
zamkni´ciem zaczekaç na powrót
mechanizmu otwierajàcego.
Zakoƒczenie programu
Koniec programu jest komunikowany
sygna∏em dêwi´kowym (jeÊli nie jest wy∏àczony) trwajàcym 5 sek., powtarzanym 3
razy z przerwami 30 sekundowymi.
Przycisk "ALL IN 1"
WA˚NE
Gdy funkcja "OPEN DOOR" jest aktywna,
podczas fazy suszenia, drzwi otworzà
si´ automatycznie. Przed
wyj´ciem
naczyƒ ze zmywarki, nale˝y poczekaç
do momentu zaÊwiecenia si´ kontrolki
zakoƒczenia programu.
Ta opcja umo˝liwia zastosowanie
detergentów ∏àczonych “Wszystko w 1”
(3 w 1/ 4 w 1/ 5 w 1, itd.)
Po wciÊni´ciu tego przycisku program
wybrany zostaje zmodyfikowany dla
optymalnego wykorzystania detergentów
∏àczonych (nast´pnie alert o braku soli
zostanie wy∏àczony).
Przycisk opcji
UWAGA!
Po wyborze tego programu, opcja
pozostanie aktywna (odpowiednia
kontrolka bedzie zapalona) tak˝e w
nast´pnych programach zmywania.
Opcj´ b´dzie mo˝na skasowaç tylko
za pomocà ponownego wciÊni´cia
przycisku (wtedy zgaÊnie odpowiednia
kontrolka).
Przycisk
"OPEN
DOOR"
(AUTOMATYCZNE
OTWIERANIE
DRZWI)
Opcja ta aktywuje specjalny mechanizm,
który uchyla drzwi na kilka centymetrów w
trakcie lub po zakoƒczeniu cyklu suszenia (w
zale˝noÊci od programu), zapewniajàc
naturalne i skuteczne wysuszenie naczyƒ.
Czas trwania wybranego programu b´dzie
si´ zmieniaç automatycznie, aby umo˝liwiç
optymalizacj´
temperatury
u˝ywanej
podczas fazy p∏ukania, co pozwoli na
znaczne zmniejszenie zu˝ycia energii.
Otwarcie drzwi w ostatniej fazie suszenia pozwala
na wykorzystanie recyrkulacji
powietrza, co
eliminuje ryzyko nieprzyjemnych zapachów.
WA˚NE
Ta opcja jest zalecana w szczególnoÊci
dla programu RAPID 24' którego czas
trwania zostanie wyd∏u˝ony o oko∏o
15 minut co umo˝liwi skuteczne
dzia∏anie detergentu zawartego w
tabletkach.
WA˚NE
Opcja ta b´dzie aktywowana
automatycznie podczas programu
"ECO". Istnieje jednak mo˝liwoÊç
wy∏àczenia jej. Funkcja "OPEN
DOOR"
jest
niedost´pna
dla
programów "SZYBKI 24 min." i
"Mycie wstepne".
Alarm pustego zbiornika na sól
65
JeÊli Paƒstwa zmywarka wymaga uzupe∏nienia
soli, panel wyÊwietlacza poka˝e migajàce
"SL" po w∏àczeniu zmywarki. Pojawienie
si´ bia∏ych plam na naczyniach jest
generalnie rzecz bioràc sygna∏em, ˝e
zbiorniczek na sól wymaga uzupe∏nienia.
Przycisk
"OPÓèNIONY START"
Wy∏aczenie sygnalizacji
akustycznej KO¡CA PROGRAMU
Sygnalizacja akustyczna koƒca programu
mo˝e byç wy∏àczona w nast´pujàcy
sposób.
Przycisk ten pozwala na zaprogramowanie
rozpocz´cia
czasu
zmywania
z
opóênieniem od 1 godz. do 23 godz.
Aby ustawiç opóêniony start, nale˝y
post´powaç w nast´pujàcy sposób:
WA˚NE
Procedur´
ustawiania
nale˝y
zawsze zaczynaç gdy zmywarka
jest wy∏àczona.
■ Nacisnàç
przycisk
"OPÓèNIONY
START" (na wyÊwietlaczu poka˝e si´
napis "00").
1. Wcisnàç i przytrzymaç przycisk
"WYBÓR PROGRAMU" i równoczeÊnie
w∏àczyç
zmywark´
przyciskiem
"ON/OFF" (rozlegnie si´ krótki sygna∏).
■ Nacisnàç ponownie przycisk aby okreÊliç
czas rozpocz´cia zmywania (ka˝de
naciÊni´cia opóênia start o 1 godz. a˝ do
23 godz).
2. Przytrzymaç
przycisk
"WYBÓR
PROGRAMU" przez co najmniej 15
sekund (w tym czasie rozlegnà si´ 2
sygna∏y akustyczne).
3. Zwolniç przycisk przy drugim sygnale
akustycznym (wyÊwietlacz poka˝e "b1"
che co oznacza ˝e sygnalizacja jest
w∏àczona).
■ W celu uruchomienia odliczania wcisnàç
"START".
Po zakoƒczeniu liczenia program
uruchomi si´ automatycznie.
4. Wcisnàç ponownie ten sam przycisk
(pojawi si´ "b0" co oznacza ˝e sygnalizacja
jest wy∏àczona).
JeÊli chcemy upewniç si´, jaki program
wybraliÊmy, nale˝y wcisnàç przycisk
"WYBORU PROGRAMÓW".
5. Wy∏àczyç zmywark´ za pomocà
przycisku "ON/OFF dla zapami´tania
nowego ustawienia.
Je˝eli chcemy anulowaç opóêniony start
nale˝y:
W celu w∏àczenia sygnalizacji koƒca
programu nale˝y powtórzyç t´ samà
procedur´.
■ Przytrzymaç przez ponad 3 sekund
przycisk "RESET". Na wyÊwietlaczu
pojawi si´ "00" i rozlegnie si´ kilka
sygna∏ów akustycznych.
Zapami´tanie ostatnio
u˝ywanego programu
Funkcj´ pami´tania ostatnio u˝ywanego
programu mo˝na aktywowaç w nast´pujàcy
sposób:
■ Opóêniony start i wybrany program
zostanà skasowane. Na wyÊwietlaczu
pojawià si´ dwa myÊlniki.
WA˚NE
Procedur´
ustawiania
nale˝y
zawsze zaczynaç gdy zmywarka jest
wy∏àczona.
■ Je˝eli
chcemy
teraz
uruchomiç
zmywark´ nale˝y na nowo ustawiç
˝àdany program i ewentualne opcje tak
jak to wyjaÊniono w paragrafie
"USTAWIANIE PROGRAMÓW".
1. Wcisnàç i przytrzymaç przycisk "WYBÓR
PROGRAMU" i równoczeÊnie w∏àczyç
zmywark´
przyciskiem
"ON/OFF"
(rozlegnie si´ krótki sygna∏).
66
2. Przytrzymaç
przycisk
"WYBÓR
PROGRAMU" przez co najmniej 30
sekund (w tym czasie rozlegnà si´ 3
sygna∏y akustyczne).
UWAGA!
Aby nie dopuÊciç do nieumyÊlnego
w∏àczenia uk∏adu zabezpieczajàcego
przed zalaniem nie zaleca si´
przesuwaç ani przechylaç zmywarki
podczas jej dzia∏ania.
W przypadku, w którym zachodzi
koniecznoÊç
przesuni´cia
lub
przechylenia
zmywarki
nale˝y
sprawdziç wczeÊniej, czy zmywanie
zakoƒczy∏o si´ i czy w zbiorniku
zmywarki nie pozosta∏a woda.
3. Zwolniç przycisk kiedy rozlegnie si´
TRZECI
sygna∏
akustyczny
(na
wyÊwietlaczu pojawi si´ "A0" informujàcy o
wy∏àczeniu funkcji zapami´tania).
4. Wcisnàç ponownie ten sam przycisk (na
wyÊwietlaczu pojawi si´ "A1" informujàcy o
w∏àczeniu funkcji zapami´tania).
5. Wy∏àczyç zmywark´
przycisku "ON/OFF" dla
nowego ustawienia.
za pomocà
zapami´tania
Wy∏àczenie funkcji pami´tania odbywa si´
za pomocà tej samej procedury.
Zmywarka mo˝e sygnalizowaç, poprzez informacj´ na wyÊwietlaczu, ca∏y szereg
wadliwych dzia∏aƒ.
AUTOMATYCZNE SYGNALIZOWANIE ANOMALII W PRACY ZMYWARKI
ANOMALIA
PRZYCZYNA
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E2, rozlega si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Brak wody (zamkni´ty kran dop∏ywu
wody).
Wy∏àczyç zmywark´, otworzyç
kran, ponownie wybraç program.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E3, rozlega si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Zmywarka nie odprowadza wody ze
zbiornika.
Sprawdê, czy nie jest zagi´ty wà˝
odp∏ywowy lub czy nie sà
zatkane syfon albo filtry.
JeÊli nie ma uszkodzenia nale˝y
wezwaç Serwis.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E4, rozlega si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Wyciek wody.
Sprawdê, czy nie jest zagi´ta wà˝
odp∏ywowy lub czy nie sà
zatkane syfon albo filtry.
JeÊli nie ma uszkodzenia nale˝y
wezwaç Serwis.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E5, E6, E7, Ef lub
EL wraz z krótkim sygna∏em
dêwi´kowym
Uszkodzenie modu∏u
elektronicznego.
Zachodzi koniecznoÊç wezwania
technika serwisowego.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E8 lub Ei wraz z
krótkim sygna∏em dêwi´kowym
Nie dzia∏a prawid∏owo grza∏ka
podgrzewajàca wod´ lub filtr jest
zatkany.
OczyÊciç p∏ytk´ filtra. JeÊli usterki
nie udaje si´ wyeliminowaç,
wezwac technika serwisowego.
67
ÂRODEK ZARADCZY
■ Reports – ze statystykami zmywania i
poradami jak bardziej efektywnie
wykorzystywaç swoje urzàdzenie.
FUNKCJA ONE TOUCH
Urzàdzenie korzysta z technologii One
Touch, która umo˝liwia interakcj´ z
urzàdzeniem za poÊrednictwem aplikacji
App na smartfonach z Androidem,
wyposa˝onych w funkcj´ NFC (Near Field
Communication).
■ Pobierz aplikacj´
swój smartfon.
Wszelkie szczegó∏owe informacje na
temat funkcji One Touch uzyskasz
przeglàdajàc aplikacj´ w trybie
DEMO lub na
www.hooveronetouch.com
Hoover Wizard na
Hoover Wizard App jest dost´pna
na tabletach i smartfonach z
systemami Android i iOS. Niemniej
jednak nawiàzanie kontaktu z pralkà
i korzystanie z ca∏ego potencja∏u,
jaki zapewnia funkcja One Touch,
jest mo˝liwe tylko wówczas, gdy
posiadasz smartfon z systemem
Android wyposa˝ony w technologi´
NFC, zgodnie z nast´pujàcym
schematem funkcjonalnym:
Smartfon z Android z
technologià NFC
Interakcja z pralkà i
wszystkie inne treÊci
Smartfon z Android
bez technologii NFC
Wy∏àcznie treÊci
Tablet z Androidem
Wy∏àcznie treÊci
Apple iPhone
Wy∏àcznie treÊci
Apple iPad
Wy∏àcznie treÊci
JAK U˚YWAå ONE TOUCH
PO RAZ PIERWSZY – Rejestracja pralki
■ Wejdê w "Ustawienia" na smartfonie z
Androidem i aktywuj funkcj´ NFC w
menu "Wireless & Networks".
W zale˝noÊci od modelu smartfona i
wersji Android iOS, proces aktywacji
NFC mo˝e byç ró˝ny. Wi´cej
informacji znajdziesz w instrukcji
obs∏ugi do∏àczonej do smartfona.
■ W∏àcz urzàdzenie i odblokuj tryb One
Touch wybierajàc program "P0".
■ Otwórz the App, utwórz profil
u˝ytkownika i zarejestruj urzàdzenie
post´pujàc zgodnie z instrukcjami
na wyÊwietlaczu lub "Skrócona
Instrukcja", który do∏àczono do
urzàdzenia.
FUNKCJE
G∏ównymi funkcjami dost´pnymi w aplikacji sà:
■ Voice Coach – przewodnik, który
pomo˝e Ci wybraç idealny cykl za
pomocà jedynie trzech komend
g∏osowych (naczynia, poziom za∏adowania,
poziom zabrudzenia).
Wi´cej informacji, F.A.Q. oraz wideo
z instrukcjà rejestracji udost´pniono
na:
www.hooveronetouch.com/how-to
■ Programmes – pozwalajàca wybraç i
rozpoczàç nowe dodatkowe programy
zmywania
■ Diagnostyka – obejmujàca Ustawienia
zaawansowane,
TwardoÊç
Wody,
"Sprawdzanie", Czyszczenie Filtra i
pomoc w rozwiàzywania problemów
68
KOLEJNY RAZ – Regularne stosowanie
JeÊli nie znasz swojego po∏o˝enia
anteny NFC, lekko obróç smartfonem
w ruchu ko∏owym wokó∏ logo One
Touch a˝ App potwierdzi po∏àczenie.
W celu umo˝liwienia przesy∏ania
danych, ABY ODNIEÂå SUKCES,
KONIECZNE
JEST,
ABY
PRZYTRZYMAå SMARTFON PRZY
PANELU PRALKI PODCZAS KILKU
SEKUND TEJ DANEJ PROCEDURY;
na
urzàdzeniu
pojawi
si´
wiadomoÊç, która poinformuje o
prawid∏owym wyniku operacji i
doradzi, gdy jest to mo˝liwe, aby
przesunàç smartfon dalej.
■ W celu zarzàdzania urzàdzeniem za
poÊrednictwem
aplikacji
trzeba
ka˝dorazowo odblokowaç tryb One
Touch, w∏àczyç urzàdzenie, a nast´pnie
wybraç program "P0".
■ Upewnij si´, ˝e masz odblokowany
ekran telefonu (w trybie stand-by) i
zosta∏a w∏àczona funkcja NFC; w
przeciwnym razie, nale˝y wykonaç
czynnoÊci opisane wczeÊniej.
■ Aby rozpoczàç cykl zmywania nale˝y
za∏adowaç naczynia i detergent.
■ Wybraç potrzebnà funkcj´ aplikacji
(np. rozpocz´cie programu, cykl
"Sprawdzanie", aktualizacj´ statystyk,
itp.)
Gruba metalowa obudowa lub
naklejki na smartfonie mogà
zak∏ócaç
lub
uniemo˝liwiaç
transmisj´ danych pomi´dzy pralkà
a telefonem. JeÊli to konieczne,
zdejmij je.
■ Post´puj zgodnie z instrukcjami
wyÊwietlanymi na ekranie telefonu,
PAMI¢TAJÑC BY BY¸ ZBLI˚ONY do
logo Smart Touch na panelu urzàdzenia,
gdy wymagane przez aplikacj´.
Zastàpienie niektórych elementów
smartfonów (np. pokrywy baterii,
itp...), nie oryginalnymi, mo˝e
spowodowaç usuni´cie anteny NFC,
co uniemo˝liwia pe∏ne wykorzystanie
aplikacji.
■ Zamknàç drzwi urzàdzenia.
Zarzàdzanie i sterowanie urzàdzeniem
za poÊrednictwem aplikacji mo˝liwe
jest tylko z bliska: w zwiàzku z tym
nie jest mo˝liwe wykonywanie
zdalnych operacji (np.: z innego
pokoju czy poza domem).
UWAGI:
UmieÊç inteligentny telefon tak, aby
antena NFC na jego „plecach”
dopasowa∏a swoje po∏o˝enie do
logo One Touch na urzàdzeniu.
69
LISTA PROGRAMÓW
Zmywanie z myciem wst´pnym
Dla programów z myciem wst´pnym zalecane jest dodanie dodatkowj iloÊci detergentu
(max. 10 gramów) bezpoÊrednio do wn´trza zmywarki.
Programu
Opis
Parowy
75°C
Cykl kombinowany wodno-parowy. Skuteczny
przy du˝ym zabrudzeniu. Nie jest wymagane
mycie wst´pne garnków i naczyƒ.
Uniwersalny
60°C
Przeznaczony do zmywania naczyƒ i garnków
codziennego u˝ytku, normalnie zabrudzonych.
AUTO Codzienny
55°C -65°C
Szybki
program
do
naczyƒ
normalnie
zabrudzonych, do cz´stego stosowania przy
normalnym za∏adunku. Program ten jest
zoptymalizowany dzi´ki inteligentnemu czujnikowi,
który dostosowuje parametry zmywania do
rzeczywistego za∏adunku naczyƒ.
Eco
45°C
Program do naczyƒ normalnie zabrudzonych
(najbardziej efektywny pod wzgl´dem ∏àcznego
zu˝ycia energii i wody dla tego rodzaju naczyƒ).
Program znormalizowany EN 50242.
Rapid 59'
65°C
Program przystosowany do zmywania naczyƒ
delikatnych, zdobionych i z kryszta∏u. Wskazany
do zmywania naczyƒ w niewielkim stopniu
zabrudzonych, za wyjàtkiem garnków.
Przeznaczony do codziennego zmywania naczyƒ
i garnków zaraz po u˝yciu normalnie zabrudzonych
(Max. 8 kompletów).
Rapid 24'
50°C
Bardzo szybkie zmywanie wykonywane tu˝ po
zakoƒczeniu posi∏ku po podgrzaniu wody wskazane
do zmywania naczyƒ dla 6 osób najwy˝ej.
Nocny
55°C
Program maksymalnie cichy. Idealny do zmywania
nocnego i korzystania z taƒszych taryf
energetycznych.
Mycie wstepne
Wst´pne, krótkie zmywanie wykonywane rano
lub w po∏udnie, kiedy chcemy przenieÊç g∏ówne
zmywanie na okres po kolacji.
Delikatni
45°C
Aktywacja trybu One Touch umo˝liwiajàca interakcj´
pomi´dzy urzàdzeniem a aplikacjà Hoover Wizard.
Przed pierwszym u˝yciem za poÊrednictwem aplikacji, ta
pozycja b´dzie obs∏ugiwana przez program Parowy.
= Programy “IMPULSY”
N.D. = FUNKCJA NIEDOST¢PNA
70
*
60°C
120
TAK
TAK
TAK
55°C/
65°C
75/
95
TAK
TAK
TAK
45°C
205
TAK
TAK
TAK
45°C
85
TAK
TAK
TAK
65°C
59
TAK
TAK
TAK
50°C
24
TAK
N.D.
TAK
55°C
240
TAK
TAK
TAK
5
TAK
N.D.
P∏ukanie goràce ze
Êrodkiem
wyb∏yszczajàcym
Przycisk “ALL IN 1”
TAK
Przycisk "OPEN
DOOR"
TAK
*
TAK
Drugie zimne p∏ukanie
130
Pierwsze zimne
p∏ukanie
Przycisk
"OPÓèNIONY START"
Funkcje
dodatkowe
75°C
Zmywanie zasadnicze
Zmywanie wst´pne
zimne
Czas
zmywania
w
minutach
Wodà zimnà (15°C)
-Tolerancja ± 10%-
•••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
••••
•
Zmywanie wst´pne
goràce
Przebieg wykonania programu
Kontrola zapasu soli
Kontrola Êrodka
wyb∏yszczajàcego
Czyszczenie filtrów i
p∏ytki
Ârodek do zmywania
Ârodek do zmywania
wst´pnego
CzynnoÊci
do wykonania
PRZY ZMYWANIU W GORÑCEJ WODZIE CZAS POZOSTA¸Y DO KO¡CA PROGRAMU DOSTOSOWUJE SI¢
AUTOMATYCZNIE W TRAKCIE WYKONYWANEGO PROGRAMU.
71
WATERBLOCK
Zadaniem funkcji "Waterblock" jest dodatkowe zabezpieczenie zmywarki,
szczególnie pod nieobecnÊç domowników. Funkcja „Waterblock" przerywa ewentualne
wycieki wody, które mog∏yby doprowadziç do zalania mieszkania, spowodowane
niepoprawnym dzia∏aniem zmywarki lub rozerwaniem lub przeci´ciem w´˝y
gumowych, w szczególnoÊci w´˝a zasilajàcego w wod´.
Ja dzia∏a "Waterblock"
Dno umieszczone pod zmywarkà zbiera ewentualne wycieki wody i za
poÊrednictwem czujnika zamyka zawór bezpieczeƒstwa umieszczony pod kurkiem
dop∏ywu wody. W ten sposób nie dopuszcza si´ do wycieku wody na zewnàtrz nawet
przy otwartym kurku dop∏ywowym.
JeÊli skrzynka zawierajàca elementy elektryczne zosta∏a uszkodzona nale˝y
natychmiast odciàç zasilanie w energi´ elektrycznà.
Aby zapewniç idealne dzia∏anie zabezpieczenia skrzynka "A" z przewodem powinny
byç do∏àczone do kurka w sposób wskazany na Rys. "1". Nie wolno przecinaç
przewodu zasilania w wod´, gdy˝ zawiera on cz´Êci pod napi´ciem.
JeÊli d∏ugoÊç przewodu nie pozwala na prawid∏owe do∏àczenie, sam przewód nale˝y
zamieniç na inny, o poprawnej d∏ugoÊci. Rys. 1.
Niniejsza zmywarka wyposa˝ona jest równie˝ w urzàdzenie zabezpieczajàce przed
zalaniem, które w przypadku przekroczenia normalnego poziomu wody, w wyniku
ewentualnej awarii, automatycznie blokuje dop∏yw wody i/lub uruchamia
odprowadzenie jej nadmiaru.
A
Rys. 1
72
* Zmi´kczacz ustawiony jest fabrycznie
na poziomie 4 (d4), gdy˝ poziom ten
zadowala wi´kszoÊç klientów.
REGULACJA ZMI¢KCZANIA
WODY
Woda, w zale˝noÊci od lokalizacji, zawiera
sole wapnia i inne sole mineralne osadzajàce
si´ na naczyniach i pozostawiajàce bia∏e
plamy.
Im wi´cej tych soli tym woda jest “twardsza”.
Zmywarka do naczyƒ wyposa˝ona jest w
zmi´kczacz, który wykorzystujàc sól
regeneracyjnà, zaprojektowanà specjalnie
dla tych urzàdzeƒ, dostarcza wody
pozbawionej wapnia (mi´kkiej) do zmywania
naczyƒ.
W odpowiedniej instytucji zapewniajàcej
zasilanie w wod´, znajdujàcej si´ na
terenie zamieszkania mo˝na dowiedzieç
si´, jaki jest poziom twardoÊci wody.
W zale˝noÊci od stopnia twardoÊci
miejscowej wody nale˝y wyregulowaç
zmi´kczacz w nast´pujàcy sposób:
WA˚NE
Procedur´
ustawiania
nale˝y
zawsze zaczynaç gdy zmywarka
jest wy∏àczona.
1. Wcisnàç i przytrzymaç przycisk
"WYBÓR PROGRAMU" i równoczeÊnie
w∏àczyç
zmywark´
przyciskiem
"ON/OFF" (rozlegnie si´ krótki sygna∏).
Ustawienie zmi´kczacza wody
2. Przytrzymaç
przycisk
"WYBÓR
PROGRAMU" przez co najmniej 5
sekund a nast´pnie zwolniç ale dopiero
po us∏yszeniu sygna∏u akustycznego.
WyÊwietlacz poka˝e bie˝àce ustawienia
zmi´kczacza.
°dH
(stopnie
niemieckie)
Wykorzystanie
soli
regeneracyjnej
Regulacja
zmi´kczacza
0
1
2
3
*4
5
6
7
TwardoÊç
wody
°fH
(stopnie
francuskie)
Poziom
Zmi´kczacz mo˝e skutecznie ulepszaç
wod´, której twardoÊç osiàga wartoÊç
90°fH (w skali francuskiej), 50° dH (w skali
niemieckiej), za poÊrednictwem oÊmiu
poziomów regulacji.
W poni˝szej tabeli podano wartoÊci regulacji dla kolejnych poziomów twardoÊci
wody z sieci wodociàgowej.
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. Wcisnàç ponownie ten sam przycisk w
celu ustawienia ˝àdanego poziomu:
ka˝de wciÊni´cie zwi´ksza ustawienie o
jeden. Po osiàgni´ciu "d7" ustawienie
powróci do "d0".
4. Wy∏àczyç zmywark´ za pomocà przycisku
"ON/OFF" dla zapami´tania nowego
ustawienia.
UWAGA!
JeÊli z jakiegoÊ powodu nie uda si´
zakoƒczyç procedury ustawiania,
nale˝y wy∏àczyç zmywark´ wciskajàc
przycisk "ON/OFF" i rozpoczàç ustawianie
od nowa.
73
Proizvajalec in prodajalec dopu‰ãata moÏnost napak pri tisku te knjiÏice, za kar ne
odgovarjata.
Proizvajalec si pridrÏuje pravico do sprememb podatkov brez vnaprej‰njega opozorila,
ãe spremembe ne vplivajo na osnovne znaãilnosti stroja.
Tehniãni podatki izdelka so na voljo na proizvajalãevi spletni strani.
Proizvodjaã neçe snositi odgovornost za eventualne pogre‰ke u tiskanju ove knjiÏice.
Proizvodjaã ujedno zadrÏava pravo na tehniãke izmjene svojih proizvoda, ali bez
promjene njihovih osnovnih svojstava.
Kako bi vidjeli tehniãke karakteristike proizvoda, molim da kliknete na web stranicu
proizvodjaãa.
< ! % *' $ * $%.-$ ! ' % $ ! , $ ? .
B #$ = %$, *$
$% !.
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích, které
nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
Technické specifikace naleznete na webov˘ch stránkách v˘robce.
A gyártó minden felelŒsséget elhárít az ebben a füzetben esetleg elŒforduló
nyomdahibákkal kapcsolatban. A gyártó – a lényeges jellemzŒk megváltoztatása nélkül
– fenntartja a termékek szükség szerinti módosításának jogát.
Felvilágosításért a termék leírásával kapcsolatosan keresse fel a gyártó weblapját.
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
drukarskich.
Dane techniczne urzàdzenia podane sà na stronie internetowej producenta.
17.09 - 41904007
SL
HR
EL
CZ
HU
PL
- CDIM DS -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising