Hoover | HND 625 T-86S | Hoover HND 625 T-86S, HND615T-86S User manual

Hoover HND 625 T-86S, HND615T-86S User manual
DA
SV
FI
NO
EN
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Bruksanvisning
User instructions
®
HND 615 T
OPVASKEMASKINE
DISKMASKIN
ASTIANPESUKONE
OPPVASKMASKIN
DISHWASHER
BESKRIVELSE AF BETJENINGSPANEL
F
A
G
B
H
I
C
D
E
F
Kontrollampe for "MANGLER
SALT"
G
"VASKESTATUS"-indikatorer /
"UDSKUDT START"-indikatorer
A
"TÆND/SLUK"-knap
B
"UDSKUDT START"-knap
C
Lågeåbning
D
"PROGRAM"-knapper
H
"PROGRAMVALG"-indikatorer
E
"HALV FYLDNING"-knap
I
"FUNKTIONSVALG"-indikatorer
DIMENSLONER:
Højde
Dybde
Bredde
Dybde med åben låge
cm
cm
cm
cm
82 ÷ 88,5
55
59,8
117
TEKNISKE DATA:
Kapacitet EN 50242 kuverter
Kapacitet med gryder og service
Nødvendigt vandtryk
Forsikring
Max. effekt
Tilslutningsspænding
15
9 personer
Min. 0,08 - Max 0,8 MPa
(se type skilt)
(se type skilt)
(se type skilt)
3
■ Start programmet ved at trykke på den
valgte programknap igen for at bekræfte.
Den relevante indikator holder op med at
blinke og lyser konstant, og når lågen
lukkes, startes programmet automatisk.
VALG AF PROGRAMMER OG
SPECIELLE FUNKTIONER
(Bruges sammen med
programvejledningen)
Programindstillinger
VIGTIGT
Bekræft
programmet
"KOLD
SKYLNING" ved at trykke på
programknappen "LYNPROGRAM"
og
funktionsknappen
"HALV
FYLDNING" samtidigt (de relevante
indikatorer holder op med at blinke
og lyser konstant for at bekræfte
valget).
■ Åbn lågen, og placer de snavsede
tallerkener i opvaskemaskinen.
■ Tryk på "TÆND/SLUK"-knappen
.
■ Når du har trykket på "TÆND/SLUK"knappen, vil fabriksindstillingen blive
"anbefalet" (ideel til fuld vask ved
daglig brug), eller også blinker indikatoren
for det program, der har været benyttet
mindst 3 gange i træk.
Hvis de tidligere beskrevne handlinger
udføres, mens lågen er åben, vil
programmet ikke starte, før lågen
lukkes.
VIGTIGT
Opvaskemaskinen har to meget
praktiske funktioner:
- det "anbefalede" program (
som er et hurtigt og sikkert valg;
Programafslutning
Ændring af et kørende program
"Programstatus"-indikatorerne slukkes,
og den valgte programindikator (2 indikatorer
for programmet "KOLD SKYLNING")
blinker for at indikere, at cyklussen er
færdig.
Tallerkenerne kan nu fjernes, og
opvaskemaskinen slukkes ved at trykke på
"TÆND/SLUK"-knappen, eller der kan
sættes tallerkener i opvaskemaskinen til en
ny cyklus.
Gør følgende for at ændre eller annullere et
program, der kører:
■ Hold den aktuelle programknap (indikatoren
lyser) nede i mindst 3 sekunder.
Programindikatorerne
(undtagen
indikatoren
for
programmet
"LYNPROGRAM") blinker, indtil alt
vandet er pumpet ud (hvis det er
nødvendigt).
Det aktive program annulleres, og den
tilsvarende indikator begynder at blinke.
Funktionsknap
VIGTIGT
Annuller
programmet
"KOLD
SKYLNING"
ved
at
holde
programknappen "LYNPROGRAM"
og
funktionsknappen
"HALV
FYLDNING" nede samtidigt (de
relevante indikatorer blinker for at
bekræfte valget).
"HALV FYLDNING"-knap
Ved at trykke denne knap ind er det muligt
at vaske en mindre mængde service, ved
kun at anvende øverste kurv til tallerkener
og kun vaske bestikket i den nederste kurv.
Dette reducerer vand og energiforbrug og
kræver ligeledes mindre opvaskemiddel.
■ På dette tidspunkt er det muligt at vælge
et nyt program.
),
- den "selvlærende" funktion, der
gemmer et program, som har været
brugt mindst 3 gange i træk, således
at hvis den samme vaskecyklus
benyttes regelmæssigt, er det ikke
nødvendigt hver gang at skulle vælge
programmet, hvilket sparer tid og
kræfter.
Programafbrydelse
Det anbefales ikke at åbne lågen under
kørslen af et program, især under
hovedvasken og den afsluttende varme
afskylning.
Dog stopper maskinen automatisk, hvis
lågen åbnes, mens et program kører (f.eks.
for at tilføje tallerkener).
Luk lågen uden at trykke på nogen
knapper. Cyklussen genoptages fra det
punkt, hvor den blev afbrudt (hvis det er
nødvendigt, køres der først et kort termisk
antistødprogram).
■ Hvis du ønsker at vælge en funktion,
skal du trykke på funktionsknappen (den
tilsvarende indikator begynder at lyse).
Det er nødvendigt at trykke på
funktionsknappen, INDEN programmet
startes, hvis funktionen skal accepteres.
■ Vælg et andet program ved at trykke på
den tilsvarende knap (den relevante
indikator lyser for at bekræfte valget).
VIGTIGT
Denne knap SKAL indstilles, INDEN
programmet startes.
ADVARSEL!
Kontroller, om der stadig er opvaskemiddel
i sæbebeholderen, inden et nyt
program startes.
Fyld eventuelt opvaskemiddel i
sæbebeholderen.
"UDSKUDT START"-knap
Opvaskemaskinens starttidspunkt kan
angives ved hjælp af denne knap. Starten
kan udskydes 3, 6 eller 9 timer.
Gør følgende for at udskyde starten:
Såfremt der opstår strømafbrydelse,
mens opvaskemaskinen kører, lagrer en
speciel
hukommelse
det
valgte
program, og når strømmen igen er
etableret, fortsætter opvaskemaskinen
fra det punkt, hvor den blev afbrudt
(hvis det er nødvendigt, køres der først
et kort termisk antistødprogram).
■ Tryk på knappen "UDSKUDT START"
(hver gang du trykker på knappen,
udskydes starten med henholdsvis 3, 6
eller 9 timer, og den tilsvarende tidsindikator begynder at lyse).
■ Tryk på den valgte programknap for at
starte nedtællingen (den relevante
indikator holder op med at blinke og
lyser konstant, mens indikatoren for
tidsindstillingen begynder at blinke).
Programhandlinger
VIGTIGT
Vælg programmet "KOLD SKYLNING"
ved at trykke på programknappen
"LYNPROGRAM" og funktionsknappen
"HALV FYLDNING" samtidigt (de
relevante indikatorer blinker for at
bekræfte valget).
VIGTIGT
Et program, der kører, kan afbrydes
uden at åbne lågen ved at trykke på
"TÆND/SLUK"-knappen. Tryk blot på
"TÆND/SLUK"-knappen endnu en
gang for at starte cyklussen igen fra
det punkt, hvor den blev afbrudt.
4
Hvis der angives en udskydelse på 9 timer,
vises nedtællingen i form af indikatoren 6h
efter 3 timer og indikatoren 3h efter 6 timer.
Under kørsel af et program lyser den
relevante indikator, og de 3 "programstatus"indikatorer ("VASK"
, "SKYL"
og
"TØRRING"
) lyser enkeltvis og i
rækkefølge for at indikere den aktuelle
status.
Når de sidste 3 timer er gået (nedtællingen
er slut), holder indikatoren 3h op med at
blinke og lyser konstant for at indikere
vaskestatus, og programmet startes
automatisk.
5
Hvis nedtællingen ikke er afsluttet, og
programmet derfor ikke er startet, er det
muligt at ændre eller annullere den
udskudte start og vælge et andet program
eller at vælge/annullere valget af
funktionsknappen. Dette gøres på
følgende måde:
Fejlsignaler
Hvis der opstår fejl under kørsel af et
program, blinker den valgte cyklusindikator
hurtigt (2 indikatorer for programmet
"KOLD SKYLNING").
Sluk i dette tilfælde opvaskemaskinen ved
at trykke på "TÆND/SLUK"-knappen.
Indstil det valgte program igen efter at have
kontrolleret, at hanen til vandtilgangsslangen
er åben, at aftapningsslangen ikke er bøjet,
og at vandlåsen eller filtrene ikke er
tilstoppede. Kontakt kundeservice, hvis
problemet fortsætter.
■ Hold den valgte programknap nede i
mindst 5 sekunder (den relevante
indikator begynder at blinke, mens
indikatoren for tidsindstillingen holder op
med at blinke og lyser konstant).
■ Tryk på knappen "UDSKUDT START"
for at angive et andet udskudt
starttidspunkt
(den
tilsvarende
tidsindikator begynder at lyse) eller for at
annullere den udskudte start (alle de
tilsvarende indikatorer slukkes).
ADVARSEL!
For at sikre korrekt betjening af
antioverløbssikkerhedsenheden
anbefales det ikke at flytte eller tippe
opvaskemaskinen under brug.
Hvis det er nødvendigt at flytte eller
tippe opvaskemaskinen, skal du
sikre, at vaskecyklussen er færdig,
og at der ingen vand er i tanken.
■ Det er muligt at vælge et nyt program,
efter at et udskudt starttidspunkt er
blevet ændret eller annulleret (den
tilsvarende indikator holder op med at
blinke og lyser konstant). Det er også
muligt at vælge eller annullere valget af
en funktionsknap.
WATERBLOCK (AQUA STOP SYSTEM)
Aqua stop systemet bevirker, at hvis der optræder en utæthed i maskinen eller på
selve slange, vil dette medfører, at en føler i bunden af maskinen bliver altiveret.
Denne føler vil øjebliklig slukke for strømmen til vandventilen, som er placeret for
enden af vandtilgangs slangen ( fig.1 billed A ). Hermed stopper vandtilgangen.
Vandtilgangs slangen består af den egentlige vandslange samt en ydre slange, som
skal opfange vand hvis der sker skade på vandslangen. I dette mellemrum er,
mellem vandslangen og den ydre slange, anbragt ledningerne til den elektriske
vandventil. Slangeforbindelsen må derfor ikke overklippes eller forlænges.
Hvis der er behov for længere slange kan denne forlænges med en godkendt
slange op til 2,5 meter.Omløberen på aqua stop slangen er 3/4 " muffe.
forlænger slangen skal derfor have 3/4" nippel i den ene ende og 1/2 " muffe i den
anden, hvis vandhanen er en normal 1/2 "
Opvaskemaskinen er også udstyret med en antioverløbssikkerhedsenhed, der
automatisk blokerer for vandstrømmen og/eller udpumper overskydende vand, hvis
vandet overskrider de normale niveauer på grund af en funktionsfejl.
A
Fig. 1
6
7
PROGRAM OVERSIGT
+
Energispareprogram velegnet til normalt
snavset service. Brug opvaskemidler med
enzym.
Program standardiseret i henhold til
EN 50242.
•••••
Hurtig vask til tallerkener, der skal vaskes
umiddelbart efter et måltid.
Vaskemængde 4-6 personer.
••••
Kort, kold forvask til service, der placeres
i opvaskemaskinen, indtil der skal vaskes
en hel maskinfuld.
•
Anden skylning med
koldt vand
•
95
JA
JA
75°C
• • •
120
JA
JA
45°C
•
140
JA
JA
50°C
•
29
JA
5
JA
•
•
9
-Tolerance ± 10%-
•
Med koldt vand (15°C)
65°C
Varmt skyl med afspændings middel
•
Vask med forvask
Ved valg af vaskeprogrammet "BACTIZERO" er det nødvendigt at tilføje ca. 20 g ekstra
opvaskemiddel (1 spiseske) direkte i maskinen.
8
Første skylning med
koldt vand
Varm forvask
Kontroller salt
Kontroller
afspændingsmiddel
••••• •
"HALV FYLDNING"knap
KOLD SKYLNING
Velegnet til vask af kasseroller og meget
snavsede tallerkener.
"UDSKUDT
START"-knap
29 MIN.
LYNPROGRAM
••••
Hovedvask
ECO
("ANBEFALET PROGRAM")
Velegnet til vask af normalt snavsede
tallerkener og kasseroller.
Valgfri
funktion
Kold forvask
BACTIZERO
Rens kop og
pladefilter
Sæbe til
forvask
UNIVERSAL
Sæbe
klarvask
Beskrivelse
Program
Gennemsnitlig
opvasketid i
minutter
Program forløb
Aktivitet
BESKRIVNING AV PANEL
F
PROGRAMVAL OCH
SPECIALFUNKTIONER
G
I
H
VIKTIGT
Du
väljer
programmet
"KALLSKÖLJNING"
genom
att
samtidigt trycka på programknappen
"SNABB"
och
tillvalsknappen
"HALVFULL" (motsvarande lampor
blinkar och bekräftar valet).
(Används tillsammans med
programguide)
Programinställningar
■ Programmet startas när du bekräftar
det genom att trycka en gång till på
programknappen. Programmets lampa
börjar lysa med fast sken, och programmet
startas automatiskt när du stänger
luckan.
■ Öppna luckan och placera smutsig disk i
maskinen.
A
B
C
D
E
A
"PÅ/AV"-knapp
F
Kontrollampa för salt
B
"FÖRDRÖJD START"
G
C
Lampor för programsteg /
Lampor för fördröjd start
Lucköppning
D
H
Lampor för programval
Programknappar
E
I
Lampa för tillval
Knapp för halvfull maskin
■ Tryck på "PÅ/AV"-knapp
.
■ När du har tryckt på "PÅ/AV"-knapp
blinkar lampan för den ”rekommenderade”
fabriksinställningen (som passar full
maskin för dagligt bruk) eller för det
program som används de tre senaste
gångerna i rad.
VIKTIGT
Diskmaskinen har
praktiska funktioner:
två
Höjd
Djup
Bredd
Djup med öppen dörr
82 ÷ 88,5
55
59,8
117
cm
cm
cm
cm
Om momenten ovan har utförts med
luckan öppen, startar inte programmet
förrän du stänger den.
mycket
– "rekommenderat" program (
för snabbt och säkert programval;
DIMENSIONER:
VIKTIGT
Du
bekräftar
programmet
"KALLSKÖLJNING"
genom
att
samtidigt trycka på programknappen
"SNABB"
och
tillvalsknappen
"HALVFULL" (motsvarande lampor
lyser med fast sken och bekräftar
valet).
)
– den "självlärande" funktionen, som
sparar ett program som använts
minst tre gånger i rad, så att du, om
du regelbundet använder samma
diskprogram, inte behöver ange det
varje gång.
Avbryta program
Du bör inte öppna luckan medan ett
program körs, särskilt inte under
huvuddiskfasen och slutsköljningen med
hett vatten. Om luckan ändå öppnas under
gång (t.ex. för att fylla på disk) stannar
maskinen automatiskt.
Stäng luckan utan att trycka på några
knappar. Programmet fortsätter (vid behov
körs ett kort uppvärmningsprogram först).
■ Om du vill göra ett tillval, trycker du på
motsvarande knapp (lampan tänds).
TEKNISKA DATA:
EN 50242 kuvert som kan laddas
Kapacitet med pannor och tallrikar
Vattenledningstryck
Säkring
Maximal laddning
Spänning
15
9 personer
Min. 0,08 - Max 0,8 MPa
(se märkplåten)
(se märkplåten)
(se märkplåten)
10
Du måste trycka på tillvalsknappen
INNAN du startar programmet.
VIKTIGT
Du kan ta paus i ett program utan att
öppna luckan genom att trycka på
"PÅ/AV"-knapp.
Du
fortsätter
programmet genom att trycka på
"PÅ/AV"-knapp igen.
■ Du kan välja ett annat program genom
att trycka på motsvarande knapp (valet
bekräftas med att motsvarande lampa
blinkar).
11
Programslut
Ändra ett program som körs
”Programstegslamporna” släcks och det
valda programmets lampa (två lampor för
"KALLSKÖLJNING")
blinkar
när
programmet är slut.
Nu kan du ta ut den rena disken och
stänga av diskmaskinen med "PÅ/AV"knapp, eller fylla på ny smutsig disk och
köra ett nytt program.
Så här ändrar du eller avbryter ett program:
■ Håll in den aktuella programknappen
(med tänd lampa) minst tre sekunder.
Programlamporna
(utom
lampan
"SNABB") blinkar tills allt vatten är
uttömt (vid behov). Det program som
körs avbryts, och motsvarande lampa
börjar blinka.
Knapp för halvfull maskin
Genom att trycka på denna knapp är det
möjligt att diska en mindre mängd
diskgods. då används den övre korgan till
tallrikar och bara besticket diskas i den
nedre korgen. Det spar vatten och energi,
och det går också åt mindre diskmadel.
■ Nu kan du ange ett nytt program.
VIKTIGT
Knappen MÅSTE väljas
programmet startas.
VARNING!
Kontrollera att det finns diskmedel i
maskinen innan du startar det nya
programmet. Fyll på diskmedel vid
behov.
Felsignaler
Om ett fel uppstår när ett program körs
blinkar det valda programmets lampa (två
lampor för "KALLSKÖLJNING") snabbt.
Slå i så fall av diskmaskinen med "PÅ/AV"knapp. Kontrollera att vattenkranen är på,
att tömningsslangen inte är böjd och att
sifonen eller filtren inte är igentäppta. Välj
sedan programmet på nytt. Kontakta
Kundtjänst om problemet kvarstår.
Så länge nedräkningen inte är slut, och
alltså inte något program har startat, går
det att ändra eller avbryta den fördröjda
starten och välja ett annat program, eller
aktivera/avaktivera ett tillval. Gör så här:
■ Håll ner den valda programknappen
minst fem sekunder (motsvarande
lampa börjar blinka och tidslampan lyser
med fast sken).
Tillvalsknapp
VIKTIGT
Du
avbryter
programmet
"KALLSKÖLJNING"
genom
att
samtidigt trycka på programknappen
"SNABB"
och
tillvalsknappen
"HALVFULL" (motsvarande lampor
blinkar).
När tre timmar har gått (efter nedräkningen)
slutar lampan för tre timmar att blinka och
lyser i stället med fast sken, och
programmet startas automatiskt.
■ Ange en annan fördröjningstid med
knappen
"FÖRDRÖJD
START"
(motsvarande lampa tänds) eller avbryt
fördröjd start (alla lampor för fördröjd tid
släcks).
VARNING!
För att översvämningsskyddet ska
fungera korrekt bör du inte flytta eller
luta diskmaskinen medan den är i
gång.
Om du behöver flytta eller luta
diskmaskinen bör du först se till att
programmet är klart och att inget
vatten finns i tanken.
■ Du kan välja ett nytt program efter att ha
ändrat eller avbrutit en fördröjd starttid
(motsvarande lampa lyser med fast
sken) eller aktivera eller avaktivera ett
tillval.
INNAN
"FÖRDRÖJD START"
Om någon form av strömavbrott skulle
inträffa medan diskmaskinen körs,
lagrar ett särskilt minne det valda
programmet, och när strömmen
kommer tillbaka fortsätter programmet
där det avbröts (vid behov körs ett kort
uppvärmningsprogram först).
Diskmaskinens starttid kan fördröjas med
den här knappen, med 3, 6 eller 9 timmar.
Så här anger du fördröjd start:
■ Tryck flera gånger på knappen
"FÖRDRÖJD START" (för varje
tryckning fördröjs starten med tre
timmar, och motsvarande tidslampa
tänds).
■ Starta nedräkningen genom att trycka på
den valda programknappen (motsvarande
lampa lyser med fast sken och
tidslampan blinkar).
Körning av program
När ett program körs lyser motsvarande
lampa med fast sken, och de tre
”programstegslamporna” ("DISK"
,
"SKÖLJNING"
och "TORKNING"
)
tänds i tur och ordning.
Om nio timmars fördröjning avges tänds
lampan för sex timmar efter tre timmar,
och lampan för tre timmar efter sex
timmar.
12
13
LISTA ÖVER PROGRAM
EKO
Energisparprogram
som
passar
normalsmutsad disk.
Använder diskmedel med enzymer.
Programmet följer standarden
EN 50242.
•••••
SNABB 29'
Snabbprogram för disk direkt efter
måltid. För 4/6 kuvert.
••••
KALLSKÖLJNING
+
Kort och kall avsköljning av disk som
lagrats i diskmaskinen i väntan på att
den ska fyllas.
Med kallt vatten (15°C)
-Tolerans ± 10%-
•
•
95
JA
JA
75°C
• ••
120
JA
JA
45°C
•
140
JA
JA
50°C
•
29
JA
5
JA
•
•
Disk med fördisk
Om du väljer diskprogrammet "BACTIZERO" bör du lägga till 20 g (1 matsked) extra diskmedel direkt i maskinen.
14
Varm sköljning med
sköljmedel
65°C
15
Kall anden
sköljning
•
••••• •
•
Kall första sköljning
Knapp för halvfull
maskin
Passar hårdsmutsad disk.
"FÖRDRÖJD
START"
BACTIZERO
••••
Huvuddisk
("REKOMMENDERAT PROGRAM")
Passar normalsmutsad disk av tallrikar
och grytor.
Kall fördisk
UNIVERSAL
Varm fördisk
Kontrollera
saltbehållare
Kontrollera behållare
för sköljmedel
Rengör filter för
koppar och tallrikar
Tvättmedel för
disk
Tvättmedel för
blötläggning
Beskrivning
Program
Genomsnittlig Specialfunktion
disktid
i drift
i minuter
Komplett program
Att göra
KONEEN SÄÄTIMET
WATERBLOCK (SÄKRARE MOT LÄCKAGE)
F
Avstängningssystemet för vattenflödet har konstruerats för att öka maskinens
driftssäkerhet, speciellt i situationer då maskinen är utan tillsyn.
Avstängningssystemet för vattenflödet hindrar översvämning som orsakas av fel i
maskinen eller av skador på slangarna.
G
H
I
D
E
Avstängningssystemets funktion
Behållaren som finns i botten av maskinen samlar allt eventuellt läckande vatten
vilket påverkar en avkännare som stänger en ventil som finns under vattenkranen.
Ventilen stänger vattenflödet till maskinen även då vattenkranen är helt öppen.
Om boxen skulle bli skadad måste maskinen kopplas bort eftersom den innehåller
delar under belastning.
För att säkerhetssystemet ska fungera perfekt bör box ”A” med slang anslutas till
kranen enligt fig 1. Inloppsslangen bör inte kapas, eftersom den innehåller delar
under belastning.
Om slangen inte är lång nog för korrekt anslutning måste den ersättas med en av
tillräcklig längd. En sådan slang finns hos serviceagenten.
Diskmaskinen är utrustad med ett översvämningsskydd som stänger av vattnet
automatiskt och/eller tömmer ut överflödigt vatten om risk för översvämning uppstår.
A
B
C
A
Virtakytkin
F
Suolamäärän merkkivalo
B
Ajastin-painike
G
C
Ohjelmavaiheen merkkivalot /
Ajastimen merkkivalot
Luukun avaus
D
H
Ohjelmanvalinnan merkkivalot
Ohjelmanvalinta
E
I
Toimintovalinnan merkkivalo
Puolitäyttö-painike
ULKOMITAT
A
Korkeus
Syvyys
Leveys
Syvyys ovi auki
82 ÷ 88,5
55
59,8
117
cm
cm
cm
cm
TEKNISET TIEDOT:
Täyttömäärä (EN 50242 - astiastoa)
Täyttömäärä ruokailu -, tarjoilu ja ruoanvalmistusastioilla
Tarvittava veden paine
Sulake
Kokonaistehon tarve
Jännite
Fig. 1
16
15
9
Min. 0,08- Max 0,8 MPa
(kts arvokilpi)
(kts arvokilpi)
(kts arvokilpi)
17
OHJELMANVALINTA JA
ERIKOISTOIMINNOT
TÄRKEÄÄ
Kylmähuuhteluohjelma
valitaan
painamalla
samanaikaisesti
PIKAPESU-ohjelmapainiketta
ja
puolitäyttötoiminnon
painiketta
(niiden
merkkivalot
vilkkuvat
valinnan merkiksi).
(Käytetään yhdessä ohjelmaoppaan
kanssa)
Ohjelman asettaminen
■ Avaa luukku ja aseta likaiset astiat
laitteen sisälle.
■ Paina virtakytkintä
.
■ Virtakytkimen
painamisen
jälkeen
näytössä alkaa vilkkua merkkivalo, joka
osoittaa
tehtaalla
suositukseksi
asetetun ohjelman (joka on ihanteellinen
normaalipesuun täydellä koneellisella)
tai viimeisellä kolmella perättäisellä
pesukerralla käytetyn ohjelman.
TÄRKEÄÄ
- "suositusohjelma" (
nopea ja varma valinta;
■ Käynnistä ohjelma painamalla uudelleen
kyseisen ohjelman painiketta. Ohjelman
merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää
palamaan yhtäjaksoisesti, ja kun luukku
suljetaan,
ohjelma
käynnistyy
automaattisesti.
TÄRKEÄÄ
Kylmähuuhteluohjelman
valinta
vahvistetaan
painamalla
samanaikaisesti
PIKAPESUohjelmapainiketta ja puolitäyttötoiminnon painiketta (niiden merkkivalot
lakkaavat vilkkumasta ja jäävät
palamaan yhtäjaksoisesti valinnan
merkiksi).
TÄRKEÄÄ
Kylmähuuhteluohjelma peruutetaan
painamalla
samanaikaisesti
PIKAPESU-ohjelmapainiketta
ja
puolitäyttötoiminnon
painiketta
(niiden
merkkivalot
vilkkuvat
peruutuksen merkiksi).
), joka on
Ohjelman keskeytys
- "muistitoiminto", joka tallentaa
muistiin kolme kertaa peräkkäin
käytetyn pesuohjelman ja säästää
aikaa ja vaivaa säännöllisesti samaa
pesuohjelmaa käytettäessä, kun
ohjelmaa ei tarvitse asettaa joka
kerta erikseen.
Luukun avaaminen ohjelman aikana ei ole
suositeltavaa, varsinkaan varsinaisen
pesun ja ohjelman lopussa olevan
kuumahuuhtelun aikana. Jos luukku
kuitenkin avataan ohjelman ollessa käynnissä
(esimerkiksi astioiden lisäämiseksi), ohjelma
keskeytyy automaattisesti. Sulje luukku
painamatta mitään painiketta.
Pesuohjelma jatkuu kohdasta, jossa se oli
ennen keskeytystä (tarvittaessa laite käy
sitä ennen läpi lyhyen lämpötilantasausohjelman).
■ Jos haluat valita toiminnon, paina
toimintopainiketta (merkkivalo syttyy).
Ohjelman päättyminen
Ohjelmavaiheen merkkivalot sammuvat ja
valitun ohjelman merkkivalo (kylmähuuhteluohjelman kohdalla kaksi merkkivaloa)
vilkkuu ohjelman päättymisen merkiksi.
Astiat voidaan nyt poistaa ja astianpesukone sammuttaa painamalla virtakytkintä, tai
pesukone voidaan täyttää uutta ohjelmaa
varten.
Käynnissä olevaa ohjelmaa voidaan
muuttaa tai se voidaan peruuttaa
seuraavasti:
■ Paina käynnissä olevan ohjelman
painiketta (jonka merkkivalo palaa)
ainakin 3 sekuntia.
Ohjelmamerkkivalot (lukuun ottamatta
PIKAPESU-ohjelman
merkkivaloa)
vilkkuvat, kunnes kone on (tarvittaessa)
poistanut kaiken veden.
Käynnissä ollut ohjelma peruuntuu, ja
sen merkkivalo alkaa vilkkua.
Jos pesukoneen luukku on auki edellä
kuvattujen toimintojen aikana, ohjelma
käynnistyy vasta, kun luukku suljetaan.
Astianpesukoneessa on kaksi erittäin
käytännöllistä toimintoa:
Käynnissä olevan ohjelman
muuttaminen
Toimintopainike
Puolitäyttö-painike
Painamalla tämä kytkin alas on mahdollista
pestä pieni määrä astioita käyttäen vain
yläkoria astioille ja pestä vain ruokailuvälineet
alakorissa. Tämä säästää veden ja
energian kulutusta sekä pesuaineen tarvetta.
■ Tässä vaiheessa voidaan asettaa uusi
ohjelma.
TÄRKEÄÄ
Toimintoasetus on tehtävä ENNEN
ohjelman käynnistämistä.
VAROITUS!
Tarkista ennen uuden ohjelman
käynnistämistä, että pesuainelokerossa
on yhä pesuainetta. Täytä lokero
tarvittaessa.
Ajastin-painike
Tällä painikkeella astianpesukone voidaan
asettaa käynnistymään joko 3, 6 tai 9
tunnin päästä.
Jos virta katkeaa astianpesukoneen
ollessa käynnissä, valittu ohjelma
tallentuu muistiin ja ohjelma jatkuu
virran palattua samasta kohdasta
(tarvittaessa laite käy sitä ennen läpi
lyhyen lämpötilantasausohjelman).
Ajastus asetetaan seuraavasti:
■ Paina
ajastinpainiketta
(jokainen
painallus siirtää ajastusta 3, 6 tai 9
tunnin vaihtoehtojen välillä, ja kunkin
vaihtoehdon
merkkivalo
syttyy
vuorollaan).
■ Ajastus kytketään päälle painamalla
valitun ohjelman painiketta (ajastuksen
merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää
palamaan yhtäjaksoisesti, ja valitun ajan
merkkivalo alkaa vilkkua).
Ohjelmatoiminnot
Astianpesukone hyväksyy toiminnon
valinnan vain, jos toimintopainiketta
painetaan
ENNEN
ohjelman
käynnistämistä
TÄRKEÄÄ
Käynnissä oleva ohjelma voidaan
keskeyttää luukkua avaamatta
painamalla virtakytkintä. Ohjelma
käynnistyy uudelleen samasta
kohdasta,
kun
virtakytkintä
painetaan uudelleen.
■ Voit valita toisen ohjelman painamalla
sen painiketta (ohjelman merkkivalo
vilkkuu ja näin vahvistaa valinnan).
18
Ohjelman ollessa käynnissä näytössä
näkyy jäljellä oleva pesuaika, ja jokainen
kolmesta ohjelmavaiheen merkkivalosta
("PESU"
"HUUHTELU"
ja
"KUIVAUS" ) palaa vuorollaan ilmaisten,
mikä vaihe on käynnissä.
Jos ajaksi on valittu 9 tuntia, ajastuksen
merkkinä vilkkuu 3 tunnin kuluttua valinnasta
6h-merkkivalo ja 6 tunnin kuluttua
3h-merkkivalo.
19
Ajastetun jakson viimeisen 3 tunnin jakson
päätteeksi 3h-merkkivalo lakkaa vilkkumasta
ja jää palamaan yhtäjaksoisesti ja ilmaisee
näin, että pesuvaihe ja ohjelma
käynnistyvät automaattisesti.
Vikasignaalit
Jos ohjelman ollessa käynnissä ilmenee
häiriö tai vika, käynnissä olevan ohjelman
merkkivalo
(kylmähuuhteluohjelman
kohdalla 2 merkkivaloa) vilkkuu nopeasti.
Kytke tällöin astianpesukone pois päältä
painamalla virtakytkintä. Varmista ensiksi,
että
vesihana
on
auki,
ettei
poistovesiletkussa ole taitteita ja etteivät
suodattimet ole tukossa, ja aseta valittu
ohjelma sen jälkeen uudestaan. Jos vika ei
poistu, ota yhteys huoltoliikkeeseen.
Jos ajastusta on vielä jäljellä eikä ohjelma
siten ole käynnistynyt, on mahdollista
muuttaa ajastusta, peruuttaa ajastus ja
valita uusi ohjelma tai valita/peruuttaa
valittu toiminto seuraavasti:
■ Paina valitun ohjelman painiketta
vähintään 5 sekuntia (ohjelman
merkkivalo alkaa vilkkua ja ajastuksen
merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää
palamaan yhtäjaksoisesti).
■ Vaihda
ajastusaika
painamalla
ajastinpainiketta (valittua aikaa vastaava
merkkivalo syttyy) tai peruuta ajastus
(kaikki
ajastimen
merkkivalot
sammuvat).
VAROITUS!
Ylitulvimissuojan
moitteettoman
toiminnan
varmistamiseksi
on
suositeltavaa, ettei astianpesukonetta
siirretä tai kallisteta käytön aikana.
Jos konetta on siirrettävä tai kallistettava,
varmista, että pesuohjelma on
päättynyt eikä säiliössä ole vettä.
■ Kun ajastusaika on muutettu tai
peruutettu (valintaa vastaava merkkivalo
lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan
yhtäjaksoisesti), voidaan valita uusi
ohjelma tai valita tai peruuttaa toiminto.
WATERBLOCK
Ylitulvimissuoja on kehitetty tekemään pesukoneesi vielä turvallisemmaksi,
erityisesti kun kone toimii itsekseen ilman valvontaa.
Ylitulvimissuoja estää kaikki vesivuodot, jotka olisi aiheuttanut:
– koneen väärä toiminta
– täyttöletkun murtuminen tai katkeaminen
– tai erityisesti kun liitäntä vesijohtoverkkoon ei ole kunnossa.
Kuinka Waterblock (ylitulvimissuoja) toimii
Vesi mahdollisista vuotokohdista kerääntyy laitteen alla olevalle pohjalevylle.
Pohjalevyllä olevan turvalaukaisimen tuntoelin sulkee paineella vesihanaan
kiinnittyvän turvaventtiilin ja vedentulo katkeaa, vaikka vesihana olisi auki.
Varmistaaksesi parhaan turvallisuuden, täyttöletku tulee asentaa kuten kuvassa 1.
Täyttöletkua ei saa lyhentää. Jos täyttöletku on liian lyhyt, soita lähimmälle valtuutetulle
huoltoliikkeelle, joka asentaa tilalle pidemmän täyttöletkun.
Tässä astianpesukoneessa on ylitulvimissuoja, joka automaattisesti estää ylivuodon
ja poistaa liian veden, jos normaali vesiraja häiriötilassa ylittyy.
A
Fig. 1
20
21
PESUOHJELMAT
ECO
Normaalilikaisille
astioille
sopiva
energiansäästöohjelma.
Käytetään entsyymipesuaineita.
EN 50242 -standardin mukainen ohjelma.
•••••
PIKAPESU 29’
Pikapesu astioille, jotka pestään heti
käytön jälkeen. Täyttömäärä 4/6 hengen
astiat.
••••
ESIPESU
muille
hyvin
likaisille
Lyhyt kylmä esipesu astioille, jotka
jäävät odottamaan varsinaista pesua.
+
•
•
•
95
ON
ON
75°C
• ••
120
ON
ON
45°C
•
140
ON
ON
50°C
•
29
ON
5
ON
•
Tehopesu
Käyttäessäsi “BACTIZERO” lisää pesuaineen määrää ja annostele sitä noin 20 g
(ruokalusikallinen) suoraan koneeseen.
22
23
Toinen
kylmähuuhtelu
•
Ensimmäinen
kylmähuuhtelu
65°C
Yleispesu
Kylmä esipesu
••••• •
Puolitäyttö-painike
Kattiloille
astioille.
Ajastin-painike
BACTIZERO
•
Kylmävesiliitännässä (15°C)
-Vaihtelu ± 10%-
(SUOSITUSOHJELMA)
Normaalilikaisille astioille.
Erikoisvalinnat
Kuumahuuhtelu
huuhteluaineella
••••
YLEISPESU
ja
Lämmin esipesu
Tarkista
suolan määrä
Tarkista huuhteluaineen määrä
Puhdista
suodattimet
Pesuaine
liotukseen
Pesuaine
pesuun
Kuvaus
Ohjelma
Keskimääräinen
kestoaika
Ohjelman sisältö
Toimenpiteet
BESKRIVELSE AV BETJENINGSPANELET
F
G
PROGRAMVALG OG
SPESIALFUNKSJONER
H
I
VIKTIG
For
å
velge
programmet
"KALDSKYLLING" må du samtidig
trykke på knappen for "RAPID VASK"
program og funksjonsknappen for
"HALVFULL" (de aktuelle lampene
begynner å blinke for å bekrefte valget).
(Brukes sammen med programguiden)
Programinnstillinger
■ For å starte programmet trykkes
knapper for det valgte programmet om
igjen for å bekrefte.
Den aktuelle lampen slutter å blinke,
men fortsetter å lyse, og når døren
lukkes, starter programmet automatisk.
■ Åpne døren og plasser serviset i
maskinen.
■ Trykk "PÅ/AV"-knappen
A
B
C
D
E
A
"PÅ/AV"-knapp
F
"SALT TOMT"
B
"UTSATT START"-knapp
G
"VASKEFASE" / "UTSATT START"
C
Åpen dør
H
"PROGRAMVALG"
D
"PROGRAMMER"
I
"FUNKSJONSKNAPP"
E
"HALVFULL"-knapp
■ Når "PÅ/AV"-knappen er trykket, vil
lampen for fabrikkinnstillingen "anbefalt"
(som er ideelt for full maskin ved daglig
bruk) eller lampen for det programmet
som er brukt minst 3 ganger på rad,
begynne å blinke.
DIMENSJONER:
82 ÷ 88,5
55
59,8
117
cm
cm
cm
cm
VIKTIG
For
å
bekrefte
programmet
"KALDSKYLLING" må du samtidig
trykke knappen for "RAPID VASK"
program og funksjonsknappen for
"HALVFULL" (de aktuelle lampene
slutter å blinke, men fortsetter å lyse
for å bekrefte valget).
VIKTIG
Oppvaskmaskinen har to svært nyttige
funksjoner:
(
Høyde
Dybde
Bredde
Dybde med apen dør
.
Hvis de ovennevnte trinnene ble utført
med døren åpen, vil ikke programmet
starte før døren blir lukket.
symbol for "anbefalt" program
) for raskt og riktig valg
Programavbrudd
- "egenlæring", funksjon som lagrer
et program som er brukt minst 3
ganger på rad, slik at hvis du
regelmessig bruker det samme
programmet, behøver du ikke stille
maskinen på dette programmet hver
gang, og du sparer tid og ekstra bry
Det anbefales ikke å åpne døren mens
programmet går. Dette gjelder særlig under
hovedvasken og de siste skyllingene med
varmt vann. Men hvis døren åpnes mens
programmet går (for eksempel for å legge
inn mer oppvask), stopper maskinen
automatisk.
Lukk døren uten å trykke noen knapper.
Programmet starter fra der det sluttet (hvis
nødvendig vil maskinen gjennomgå et kort
termisk antisjokkprogram først).
■ Hvis du skal velge en spesialfunksjon,
trykk funksjonsknappen (den tilsvarende
lampen begynner å lyse).
TEKNISKE DATA:
15 personer
9 personer
Min. 0,08 - maks. 0,8 MPa
(se skilt)
(se skilt)
(se skilt)
Antall kuverter (Iflg EN 50242-norm)
Kapasitet med gryter og stekepanner
AkseDtabelt vanntrykk fra kran
Sikring
Maksimum strømforbruk
Strømtilførsel
24
VIKTIG
Et program som er i gang, kan
avbrytes uten å åpne døren ved å
trykke "PÅ/AV"-knappen. Deretter
trykkes "PÅ/AV"-knappen igjen for å
fortsette programmet fra der det
stoppet.
Funksjonsknappen må trykkes FØR
programmet startes for at funksjonen
skal aksepteres.
■ For å velge et annet program trykkes den
tilsvarende knappen (den aktuelle
lampen blinker for å bekrefte valget).
25
Endring av et program som er
i gang
Programslutt
Lampene for "programfase" slås av, og
lampen for det valgte programmet (2 lamper
for programmet "KALDSKYLLING") vil
begynne å blinke for å markere at
programmet er slutt.
Oppvasken kan nå fjernes og maskinen
slås av ved å trykke "PÅ/AV"-knappen,
eller maskinen kan fylles om igjen og et
nytt program startes.
Gå frem på følgende måte for å endre eller
avbryte et program som er i gang:
■ Hold inne knappen for det aktuelle
programmet (som lampen lyser for) i
minst 3 sekunder. Programlampene
(unntatt lampen for "RAPID VASK"
program) blinker til maskinen er tom for
vann (hvis nødvendig). Programmet
som er i gang, avbrytes, og den
tilsvarende lampen begynner å blinke.
Funksjonsknapp
"HALVFULL"-knapp
VIKTIG
For
å
avbryte
programmet
"KALDSKYLLING" må du holde inne
knappen for "RAPID VASK" program
og
funksjonsknappen
for
"HALVFULL" samtidig (de aktuelle
lampene
begynner å blinke for å
bekrefte avbruddet).
Ved å trykke inn denne knappen er det
mulig å vaske en mindre mengde servise
ved å bruke bare øvre kurv til tallerkener og
kun vaske bestikket i nedre kurv. Dette
resuderer vann-og strømforbruket og
krever samtidig mindre oppvaskmiddel.
VIKTIG
Denne knappen MÅ være innstilt
FØR programmet starter.
■ Nå kan du stille inn et nytt program.
Hvis nedtellingen ikke er ferdig og
programmet ennå ikke har startet, kan du
endre eller avbryte den utsatte starten og
velge et annet program eller velge/oppheve
funksjonsknappen. Gjør slik:
Feilsignaler
Hvis det oppstår funksjonssvikt eller feil når
et program er i gang, vil lampen som
markerer det valgte programmet (2 lamper
for programmet "KALDSKYLLING"),
begynne å blinke raskt.
Hvis det skjer, skal maskinen slås av ved å
trykke "PÅ/AV"-knappen. Når du har
sjekket at kranen til innløpsslangen er
åpen, at utløpsslangen ikke er bøyd og at
vannlåsen og filtrene ikke er tette, kan du
velge program igjen. Kontakt Kundeservice
hvis problemet fortsetter.
■ Hold knappen for det valgte programmet
inne i minst 5 sekunder (den tilsvarende
lampen begynner å blinke mens lampen
for den innstilte tiden vil slutte å blinke,
men fortsette å lyse).
■ Trykk knappen for "UTSATT START" for
å stille inn på en annen utsatt starttid
(den tilsvarende lampen slås på) eller for
å avbryte utsatt start (alle de tilsvarende
tidslampene slås av).
ADVARSEL!
For å være sikker på at flomsikringen
skal fungere riktig, anbefales det at
oppvaskmaskinen ikke flyttes eller
vippes mens den går.
Hvis du må flytte eller vippe
oppvaskmaskinen, skal du passe på
at vaskeprogrammet er ferdig og at
det ikke er mer vann igjen i maskinen.
■ Maskinen kan innstilles på et nytt
program etter at en utsatt tid er endret
eller avbrutt (den tilsvarende lampen vil
slutte å blinke, men fortsette å lyse), eller
du kan velge eller oppheve en
funksjonsknapp.
"UTSATT START"-knapp
ADVARSEL!
Før du starter et nytt program, må du
kontrollere at det fremdeles er
vaskemiddel i beholderen.
Hvis nødvendig må beholderen fylles
opp.
Med denne knappen kan du utsette
oppvaskmaskinens starttid med 3, 6 eller
9 timer.
Gå frem på følgende måte for å innstille
utsatt start:
■ Trykk knappen "UTSATT START" (hver
gang knappen trykkes, utsettes starten
med henholdsvis 3, 6 eller 9 timer, og
den tilsvarende tidslampen begynner å
lyse).
Hvis det blir strømbrudd mens
oppvaskmaskinen går, vil et spesielt
minne lagre det valgte programmet,
og når strømmen kommer tilbake,
fortsetter programmet der det sluttet
(hvis
nødvendig,
vil
maskinen
gjennomgå
et
kort
termisk
antisjokkprogram først).
■ For å starte nedtellingen trykkes
knappen for det valgte programmet (den
aktuelle lampen vil slutte å blinke, men
fortsette å lyse mens lampen for innstilt
tid vil begynne å blinke).
Hvis du stiller inn på 9 timers utsettelse,
vil nedtellingen markeres med lampen for
6 timer etter 3 timer og lampen for 3 timer
etter 6 timer.
Gjenværende tid og vaskefaser
Når et program er i gang, lyser den aktuelle
lampen kontinuerlig, og de 3 lampene
for "programfaser" ("VASKING"
,
"SKYLLING"
og "TØRKING"
) vil
lyse enkeltvis og i rekkefølge for å
markere den aktuelle fasen.
På slutten av de siste 3 timene (på slutten
av nedtellingen) vil 3-timerslampen slutte
å blinke, men fortsette å lyse for å markere
vaskefasen, og programmet starter
automatisk.
26
27
PROGRAM OVERSIKT
ECO
29 MIN.
RAPID VASK
KALDSKYLLING
+
••••
Passer til vasking av servise og kjeler
som er ekstra skitne.
••••• •
Energispareprogram som passer til
normalt skitten oppvask.
Bruk vaskemidler med enzymer.
Programmet er standardisert etter EN
50242.
•••••
Hurtigvask av servise som skal vaskes
umiddelbart etter måltidet. Vask av
servise for 4-6 personer.
••••
Kort kald forvask av deler som skal stå i
maskinen til du kan vaske en full maskin.
•
•
•
JA
75°C
• ••
120
JA
JA
45°C
•
140
JA
JA
50°C
•
29
JA
5
JA
•
Vask med forvask
Hvis du skal bruke det "BACTIZERO" vaskeprogrammet, må du tilsette en ekstra dose på
ca. 20 g vaskemiddel (1 spiseskje) rett i maskinen.
28
Med kaldt vann (15°C)
-Avvik på ± 10%-
JA
29
Varm skylling med
glansmiddel
95
Andre skylling med
kaldt vann
•
•
Første skylling med
kaldt vann
65°C
Hovedvask
Kald forvask
Varm forvask
Sjekk
saltbeholder
Sjekk
glansmiddlet
Rens
filtrene
("ANBEFALT PROGRAM")
Passer til vasking av servise og kjeler
som er normalt skitne.
Spesial
funksjion
"HALVFULL"-knapp
BACTIZERO
Gjennomsnittlig
oppvasktid i
minuter
Komplett program
"UTSATT START"knapp
UNIVERSAL VASK
Såpe
for vask (g)
Beskrivelse
Program
Såpe
for forvask (g)
Att göra
DESCRIPTION OF THE CONTROL
WATERBLOCK
F
Hoover har utviklet et lekkasjeutstyr som sikrer oppvask- og vaskemaskin enda
bedre, kanskje spesielt med tanke på når maskinene er i bruk når ingen er hjemme.
Denne løsningen eliminerer fullstendig oversvømmelser resultert av drypplekkasjer
eller slangebrudd.
Denne løsningen eliminerer fullstendig oversvømmelser resultert av drypplekkasjer
eller slangebrudd.
G
H
I
D
E
Slik fungerer waterblock
Fordypningen i bunnpannen samler opp all eventuell lekkasje i eller til maskinen.
Lekkasjen aktiverer en tilbakeslagsventil i overflomsføleren som forårsaker en
pneumatisk (lumrykk) reaksjon til sikkerhetsventilen pa kranen. Kranen blir som følge
av dette fullstendig stengt av sikkerhetsventilen selv om den star fullt oppskrudd.
Hvis boksen skulle bli skadet, må strømmen til maskinen avbrytes, da den
inneholder deler som står med spenning på.
For å sikre at sikkerhetssystemet fungerer korrekt, må boksen ”A” med slange
tilkobles kranen som vist på fig. 1. Inntaksslangen må ikke skjæres over, da den
inneholder deler som er under belastning.
Hvis slangen ikke er lang nok for korrekt tilkobling, må den skiftes ut med en lengre
slange. Slangen fåes hos forhandleren.
Oppvaskmaskinen er også utstyrt med flomsikring. Dette betyr at hvis vannet
overstiger normalt nivå på grunn av funksjonsfeil, vil vannstrømmen automatisk
blokkeres og/eller overskuddsvann tappes ut.
A
B
C
A
"ON/OFF" button
F
"SALT EMPTY" light
B
"DELAY START" button
G
C
"PROGRAM STATUS" LEDs/
"DELAY START" time LEDs
Open door
D
H
"PROGRAM SELECTION" LEDs
"PROGRAMS" buttons
E
I
"OPTION SELECTION" LED
"HALF LOAD" button
DIMENSIONS:
A
Height
Depth
Width
Depth with door open
cm
cm
cm
cm
82÷88,5
55
59,8
117
TECHNICAL DATA:
15
9 persons
Min. 0,08 - Max 0,8 MPa
(see rating plate)
(see rating plate)
(see rating plate)
EN 50242 place load
Capacity with pans and dishes
Water supply pressure
Fuse
Power input
Supply voltage
Fig. 1
30
31
■ To start the program, press the selected
program button again to confirm. The
relevant LED will stop blinking and
remain on and, when the door is shut,
the program will start automatically.
PROGRAM SELECTION
AND SPECIAL FUNCTIONS
(Use in conjunction with programme guide)
Program settings
IMPORTANT
To confirm the “COLD RINSE” program,
simultaneously press the “RAPID”
program button and the “HALF
LOAD” option button (the relevant
LEDs will stop blinking and remain
on to confirm the selection).
■ Open the door and place dirty dishes
inside the appliance.
■ Press the "ON/OFF" button
.
■ After pressing the "ON/OFF" button,
the LED for the factory set is
"recommended” (which is ideal for full
load daily use) or the LED for the "Auto’
Memory" program (see below) will blink.
If the previously described operations
were performed with the door open, the
program will not start until the door is
closed.
IMPORTANT
The dishwasher has two very practical
functions:
(
the
Changing a running program
Program end
The “PROGRAM STATUS” LEDs will turn
off and the selected program LED (2 LEDs
for the "COLD RINSE" program) will blink
to indicate that the cycle has ended.
Dishes can now be removed and the
dishwasher turned off by pressing the
"ON/OFF" button or dishes can be loaded
for new cycle.
Proceed as follows to change or cancel a
running program:
■ Hold down the current program button
(with the LED on) for at least 3 seconds.
The program LEDs (except for the
"RAPID" program LED) will blink until all
water is drained (if necessary).
The running program will be cancelled
and the corresponding LED will start to
blink.
Option button
"HALF LOAD" button
IMPORTANT
To cancel the "COLD RINSE" program,
simultaneously hold down the
"RAPID" program button and "HALF
LOAD" option button (the relevant
LEDs will blink to confirm cancellation).
By using this option, it is possible to wash
a smaller quantity of crockery: you should
load only the upper basket for dishes and
place cutlery in the tray in the bottom
basket.
This reduces water and energy consumption and requires a smaller quantity of
detergent.
Program interruption
■ At this point a new program can be set.
Opening the door when a program is
running is not recommended especially
during the main washing and final hot rinse
phases. However, if the door is opened
while a program is running (for example,
to add dishes) the machine stops
automatically.
Close the door, without pressing any
buttons. The cycle will start from where it
left off (if it is necessary, the appliance
will make a short thermal anti-shock
programme before).
"recommended" program
) for quick and sure selection;
- the "Auto’ Memory", function which
saves a program used at least 3
times consecutively so that if you
regularly use the same washing cycle
each time you do not have to
continually set the program thereby
saving time and effort.
■ If you wish to select an option, press the
option button (the corresponding LED
will light).
IMPORTANT
A running program can be interrupted
without opening the door by
pressing the "ON/OFF" button. In
this case, simply press the "ON/OFF"
button again to restart the cycle from
where it left off.
The option button must be pressed
BEFORE the program starts for the
option to be accepted.
■ To choose another program, press the
corresponding button (the relevant LED
will blink to confirm the selection).
IMPORTANT
This button MUST be set BEFORE the
program starts.
WARNING!
Before starting a new programme,
you should check that there is still
detergent in the dispenser.
If necessary, top up the dispenser.
"DELAY START" button
Dishwasher start time can be set with this
button, delaying the start by 3, 6 or 9 hours.
If there is any break in the power supply
while the dishwasher is operating, a
special memory stores the selected
programme and, when the power is
restored, it continues where it left off (if
it is necessary, the appliance will make
a short thermal anti-shock programme
before).
Proceed as follows to set a delayed start:
■ Press the "DELAY START" button (each
time the button is pressed the start
will be delayed by 3, 6 or 9 hours
respectively and the corresponding time
LED will light).
Program operations
IMPORTANT
To select the "COLD RINSE" program,
simultaneously press the "RAPID"
program button and "HALF LOAD"
option button (the relevant LEDs will
blink, confirming the selection).
■ To start countdown, press the selected
program button (the relevant LED will
stop blinking and remain on, while the
set time LED will start to blink).
When a program is running the relevant
LED will remain on and the 3 “PROGRAM
STATUS” LEDs ("WASH" , "RINSE" ,
and "DRY" ) will light singularly and in
sequence to indicate the current phase.
32
If a 9 hour delay is set, countdown will be
displayed by the 6h LED after 3 hours and
the 3h LED after 6 hours.
33
At the end of the last 3 hours (at the end
of countdown) the 3h LED will stop
blinking and remain on to indicate the
washing phase and the program will start
automatically.
Fault signals
If malfunctions or faults occur when a
program is running the LED that
corresponds to the selected cycle (2 LEDs
for the "COLD RINSE" program) will blink
rapidly.
In this case, turn the dishwasher off by
pressing the "ON/OFF" button. After
checking to make sure the water intel hose
tap is open, that the drain hose is not bent
and that the siphon or filters are not
clogged, set the selected program again. If
the anomaly persists, contact Customer
Service.
If countdown has not ended, whereby
the program has not yet started, it is
possible to change or cancel the delayed
start and select another program or to
select/unselect the option button, proceeding
as follows:
■ Hold down the selected program button
for at least 5 seconds (the corresponding
LED will start to blink while the set time
LED will stop blinking and remain on).
■ Press the "DELAY START" button to
set another delayed start time (the
corresponding time LED will turn on) or
cancel delayed start (corresponding time
LEDs will all turn off).
WARNING!
To ensure the correct operation of
the anti-overflow safety device, it is
recommended not to move or to tilt
the dishwasher during operation.
If it is necessary to move or to tilt the
dishwasher, first make sure the
washing cycle is finished and that no
water is left in the tank.
■ A new program can be set after a
delayed time has been changed or
cancelled (the corresponding LED will
stop blinking and remain on) or an option
button has selected or deselected.
THE WATERBLOCK SYSTEM
The waterblock system has been designed to improve the safety of your appliance,
particularly when the machine is left unattended.
The waterblock system actually prevents flooding which might be caused by a
machine malfunction or as a result of a fracture on the pipes.
How does waterblock work
The sump located in the base of the appliance collects any possible water leakage
and operates a sensor which subsequently activates a valve placed under the water
tap and stops any water from the supply even with the tap fully opened. If the box
containing the electrical parts is damaged, remove the plug from the socket
immediately.
To ensure perfect operation of the safety system, box “A” with the hose, should be
connected to the tap as shown in figure “1”. The inlet hose should not be cut, as it
contains parts under load. If the hose is not long enough for correct connection, it
must be replaced with a longer one. The hose can be obtained from your Service
Agent.
This dishwasher is also equipped with an anti-overflow safety device which, if water
exceeds normal levels due to malfunctions, automatically blocks water flow and/or
drains excess quantities.
A
Fig. 1
34
35
PROGRAMME SELECTION
••••• •
ECO
Energy Saving Programme suitable for
normal soiled items. Using detergents with
enzyme.
Programme standardised to EN 50242.
•••••
RAPID 29’
Quick wash for dishes which are to be
washed immediately after the meal. Wash
load of 4/6 persons.
••••
COLD RINSE
Short cold pre-wash for items that are stored
in the dishwasher until you are ready to
wash a full load.
+
•
•
95
YES
YES
75°C
• • •
120
YES
YES
45°C
•
140
YES YES
50°C
•
29
YES
5
YES
•
Wash with prewash
If setting the “BACTIZERO” wash programme, a second dose of about 20 g of detergent
(1 table-spoon) must be added directly in the machine.
36
37
Second cold rinse
•
•
First cold rinse
65°C
Main wash
"HALF LOAD" button
Once a day - for heavily soiled pans and any
other items that have been left all day for
washing.
•
"DELAY START" button
BACTIZERO
••••
With cold water (15°C)
-Tolerance ± 10%-
(“RECOMMENDED” PROGRAMME)
Once a day - for normal soiled pans and any
other items that have been left all day for
washing.
Special function
buttons
available
Hot rinse with rinse aid
UNIVERSAL
Cold pre-wash
Hot pre-wash
Check salt container
Check rinse aid
dispenser
Clean filter
Detergent for washing
Detergent for soaking
(Prewash)
Description
Programme
Avarage
duration
in minutes
Programme contents
Check list
Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for evt. trykfejl i nærværende instruktions bog.
Valmistaja ei ole vastuussa tässä ohjekirjassa mahdollisesti esiintyvistä painovirheistä.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä tarvittavia muutoksia tuotteisiinsa
muuttamatta sen olennaisia ominaisuuksia.
Tillverkaren påtager sig inget ansvar för tryckfel i denna bruksanvisning. Tillverkaren
förbehåller sig också rätten att göra förändringar av produkten så länge dess viktigaste
egenskaper inte förändras.
Produsent og importør fraskriver seg ethvert ansvar for trykkfeil i bruksanvisningen.
Produsenten forbeholder seg retten til å foreta modifiseringer av produkter uten
nærmere varsel om dette.
The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in this
booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate modifications to
its products without changing the essential characteristics.
04.10 - 41013521 - Printed in Italy - Imprimé en Italie
DA
SV
FI
NO
EN
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising