Hoover | HDI 3T62DF | Hoover HDI 3T62DF Εγχειρίδιο χρήστη

Hoover HDI 3T62DF Εγχειρίδιο χρήστη
CZ
Instalace - PouÏití - ÚdrÏba
EL
E− −
HR
Postavljanje - uporaba - odrÏavanje
Str.
40
HU
Telepítés – Használat – Karbantartás
Old.
59
PL
Instalacja - obs∏uga i konserwacja
Str.
78
SL
Navodila za prikljuãitev, uporabo in vzdrÏevanje
Stran
97
EN
Installation - Use - Maintenance
Pag.
116
Str.
.
MYâKY NÁDOBÍ
PERILICA POSUDJA
MOSOGATÓGÉP
ZMYWARKI
POMIVALNI STROJ
DISHWASHER
2
21
OBSAH
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
Základní bezpeãnostní pravidla
Instalace
Pfiipojení vody
Dávkování soli
Usazení horního ko‰e
Ukládání nádobí
Informace o laboratorním testování
Vkládání prá‰ku
Druhy mycích prá‰kÛ
Plnûní le‰tidla
âistûní filtru
V‰eobecné pokyny
âistûní a údrÏba
Vyhledání drobn˘ch závad
3
5
6
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
Obr. A
5
1
4
2
3
Pfieãtûte si pozornû tento návod k pouÏití, neboÈ obsahuje dÛleÏité pokyny pro
bezpeãné pouÏívání, údrÏbu a také uÏiteãné rady k dosaÏení nejlep‰ích v˘sledkÛ pfii
pouÏívání této myãky nádobí.
Uschovejte tuto pfiíruãku pro pfiípadné dal‰í pouÏití.
2
Nedovolte dûtem hrát si se
spotfiebiãem. âi‰tûní a údrÏbu
nesmí provádût dûti bez dohledu.
ZÁKLADNÍ BEZPEâNOSTNÍ
PRAVIDLA
■ Tento spotfiebiã je urãen˘ pro
pouÏití v domácnosti a
podobn˘ch místech:
■ Nedovolte dûtem hrát si se
spotfiebiãem.
- zamûstnanecké kuchynû v
prodejnách, kanceláfiích a
jiném pracovním prostfiedí;
■ Dûti do 3 let drÏte mimo dosah,
pokud nejsou neustále pod
dohledem.
- na farmách;
■ Je-li nutné vymûnit pfiívodní
‰ÀÛru, zavolejte nûkteré z
autorizovan˘ch servisních stfiedisek.
- klienty hotelu, motelu apod.;
■ Pfiístroj musí b˘t pfiipojen k
pfiívodu vody pouze nov˘mi
hadicemi, které jsou dodávány
jako v˘bava pfiístroje. Staré
hadice pfiívodu vody nesmí b˘t
znovu pouÏívány.
- v prostfiedí
pro pfiípravu
snídanû.
Jiné pouÏití spotfiebiãe mimo
domácnosti nebo na jiné neÏ
bûÏné pouÏití, jako je komerãní
vyuÏití
profesionály,
není
zahrnuto ve v˘‰e uvedeném
popisu pouÏití.
Pokud se spotfiebiã pouÏívá
nesprávnû, mÛÏe se zkrátit
jeho Ïivotnost a uÏivatel mÛÏe
ztratit právo na záruku.
Jakékoliv po‰kození spotfiebiãe
nebo jiná po‰kození a ztráty
vypl˘vající z nesprávného
pouÏití
spotfiebiãe
jako
domácího spotfiebiãe (i kdyÏ se
nachází v domácnosti) není
v˘robcem akceptováno.
■ Tento spotfiebiã mohou pouÏívat
dûti od 8 let a osoby se sníÏen˘mi
fyzick˘mi, senzorick˘mi nebo
mentálními schopnostmi, nebo
bez dostateãn˘ch zku‰eností a
znalostí, pokud jsou pod
dohledem nebo byly pouãeny o
bezpeãném pouÏití spotfiebiãe a
porozumûly moÏnému riziku.
■ Tlak vody musí b˘t v rozsahu od
0,08 MPa aÏ 0,8 MPa.
■ Pfii umístûní myãky na koberec,
pfiekontrolujte, zda se tím
neomezilo odvûtrání jejího dna.
■ Po instalaci musíte myãku umístit
tak, aby zÛstala zástrãka snadno
pfiístupná.
■ Údaje o maximální náplni myãky
viz
tabulka
"TECHNICKÉ
ÚDAJE".
POZOR!
NoÏe nebo jiné ostré ãi
‰piãaté pfiedmûty musí b˘t v
ko‰i otoãeny ‰piãkou dolÛ a
nebo musí b˘t poloÏeny
vodorovnû.
3
■ Nevytahujte
zástrãku
ze
zásuvky tahem za pfiívodní
‰ÀÛru.
■ Nenechávejte otevfiená dvífika
v horizontální poloze, aby
bylo zamezeno pfiípadnému
nebezpeãí (napfi. zakopnutí).
■ Nevystavujte spotfiebiã pÛsobení
vnûj‰ích vlivÛ (dé‰È, slunce
atd.).
■ K nahlédnutí popisu v˘robku
nav‰tivte stránku v˘robce.
■ Nelehejte nebo nesedejte na
otevfiené dvefie myãky, mohlo
by dojít k jejímu pfievrÏení.
■ Myãka je urãena pro um˘vání
bûÏného kuchyÀského nádobí.
Pfiedmûty zneãistûné petrolejem,
nátûrov˘mi hmotami, tfiískami
oceli nebo Ïeleza, chemikáliemi
zpÛsobujícími korozi, louhy nebo
kyselinami, nesmí b˘t v myãce
um˘vány.
Bezpeãnostní pokyny
■ JestliÏe je na rozvodu vody v
domû instalováno centrální
zafiízení pro její zmûkãování,
není nutné pouÏívat sÛl
ve zmûkãovaãi zabudovaném
v myãce. Je vhodné zkontrolovat
tvrdost vody za zmûkãovacím
zafiízením.
■ Ujistûte se, zda je elektrick˘
systém uzemnûn˘. V opaãném
pfiípadû vyhledejte odborn˘ servis.
V˘robce se zfiíká jakékoliv
zodpovûdnosti za pfiípadné
‰kody na vûcech nebo
za zranûní osob, které
jsou zpÛsobeny nesprávn˘m
pfiipojením k uzemnûní.
■ JestliÏe do‰lo k poru‰e nebo
spotfiebiã správnû nepracuje,
vypnûte ho, zastavte pfiívod
vody a Ïádn˘m zpÛsobem do
nûj nezasahujte. Opravu mÛÏe
provádût pouze povûfien˘
servisní mechanik a musí
pfiitom pouÏívat originální
náhradní díly.
Jakékoliv
poru‰ení
v˘‰e
uveden˘ch doporuãení mÛÏe
vést ke sníÏení bezpeãnosti
spotfiebiãe.
■ Pfiekontrolujte,
zda
není
po‰kozena pfiívodní ‰ÀÛra ke
spotfiebiãi.
■ V‰eobecnû se nedoporuãuje
pouÏívání adapterÛ, vícenásobn˘ch
odboãovacích zásuvek (rozdvojek)
nebo prodluÏovacích ‰ÀÛr.
4
■ Pokud musíte pfiemístit spotfiebiã
po odstranûní obalu, nepokou‰ejte
se jí zvedat za spodní ãást dvífiek.
Dvífika mírnû pootevfiete a
spotfiebiã zvednûte uchopením za
jeho horní ãást.
Umístûním znaãky
na
produkt deklarujeme na vlastní
zodpovûdnost shodu se v‰emi
poÏadavky EU t˘kajícími se
bezpeãnosti, zdraví a Ïivotního
prostfiedí, které jsou zakotveny
v legislativû a t˘kají se daného
produktu.
■ Návod na instalaci vestavného
spotfiebiãe naleznete v pfiíslu‰né
kapitole nebo v pokynech v
návodu.
INSTALACE DO KUCHY≈SKÉ
LINKY
Umístûní pod pracovní plochu
kuchyÀské linky
■ Vût‰ina moderních vestavn˘ch kuchyÀsk˘ch
linek má spoleãnou pracovní desku, pod
níÏ jsou umístûny jak skfiíÀky, tak domácí
spotfiebiãe.
V tom pfiípadû odmontujte vrchní desku
myãky povolením dvou ‰roubÛ umístûn˘ch pod zadní hranou této desky (obr. 6a).
Umístûní mezi skfiíÀky
kuchyÀské linky
■ V˘‰ka myãky 85 cm odpovídá bûÏné v˘‰ce
moderních vestavn˘ch kuchyÀsk˘ch linek.
Dorovnání na správnou v˘‰ku vedlej‰ích
skfiínûk proved’te nastaviteln˘mi patkami.
DÒLEÎITÉ
·rouby MUSÍ b˘t po odstranûní
pracovní desky vráceny zpût do
svého uloÏení (obr. 6b).
■ Laminovaná vrchní deska myãky
nevyÏaduje Ïádnou zvlá‰tní ochranu,
neboÈ je odolná proti horku, po‰krábání i
neÏádoucímu zabarvení (obr. 5).
5
■ Tím se sníÏí v˘‰ka na 82 cm podle
mezinárodních norem (ISO) a myãku je
moÏné bez problémÛ umístit pod
pracovní desku kuchyÀské linky (obr. 7).
a
6
a
b
7
b
598
5
556/573
P¤IPOJENÍ VODY
DÒLEÎITÉ
Pfiístroj musí b˘t pfiipojen k pfiívodu
vody pouze nov˘mi hadicemi, které
jsou dodávány jako v˘bava pfiístroje.
Staré hadice pfiívodu vody nesmí b˘t
znovu pouÏívány.
1
■ Napou‰tûcí a v˘toková hadice mohou
b˘t vedeny doleva nebo doprava.
DÒLEÎITÉ
Myãka mÛÏe b˘t pfiipojena buì na
studenou vodu nebo horkou vodu,
pokud její teplota nepfiekroãí 60°C.
■ Tlak vody musí mít minimální hodnotu
0,08 MPa a maximální hodnotu 0,8 MPa.
2
■ Napou‰tûcí hadice musí b˘t pfiipojena k
pfiívodnímu ventilu, aby bylo moÏné
zastavit pfiívod vody v dobû, kdy myãka
není v provozu (obr. 1B).
■ Myãka je vybavena pfiívodní hadicí vody
s koncovkou se závitem 3/4" (obr. 2).
■ Pfiívodní hadice vody “A” musí b˘t
na‰roubována na kohoutek pfiívodu
vody “B” pomocí koncovky 3/4", ujistûte
se, Ïe je koncovka fiádnû utaÏena.
■ Pokud je to nutné, mÛÏe b˘t pfiívodní
hadice vody prodlouÏena aÏ na 2,5 m.
Pokud máte takov˘ poÏadavek,
kontaktujte autorizované servisní stfiedisko.
■ Pokud je myãka pfiipojována na nov˘
rozvod vody, nebo na rozvod del‰í dobu
nepouÏívan˘, nechejte nûkolik minut
odtékat vodu, neÏ pfiipojíte napou‰tûcí
hadici. Zabráníte tím zanesení filtraãního
sítka u napou‰tûcího ventilu myãky
vápenat˘mi usazeninami nebo rzí.
6
■ Vypou‰tûcí hadici mÛÏete také zavûsit
pfies okraj dfiezu pomocí pfiiloÏeného
plastového oblouku. Konec hadice
nesmí b˘t ponofien do vody, aby nedo‰lo
k jejímu zpûtnému nasátí do myãky pfii
jejím provozu (obr. 4Y).
Pfiipojení vypou‰tûcí hadice
■ Vypou‰tûcí hadici je nejvhodnûj‰í pfiipojit
na pevné odpadní potrubí (obr. 4).
Dbejte na to, aby hadice nebyla nikde
"pfielomená".
■ Pokud instalujete spotfiebiã pod pracovní
desku, oblouk vypou‰tûcí hadice musí
b˘t zavû‰en na zdi v co nejvy‰‰í poloze
(obr. 4Z).
■ Odpadní potrubí by mûlo b˘t vyústûno
nejménû 40 cm nad podlahou a musí mít
vnitfiní prÛmûr nejménû 4 cm.
■ Zkontrolujte
je‰tû,
zda
pfiívodní
i vypou‰tûcí hadice nejsou nikde
"pfielomené".
■ Je vhodné, aby na tomto odpadním
potrubí byl sifon k zamezení úniku pachu
(obr. 4X).
■ Pokud je to nutné, mÛÏe b˘t vypou‰tûcí
hadice prodlouÏena aÏ na 2,5 m, její
maximální v˘‰ka od podlahy mÛÏe v‰ak
b˘t nejvíce 85 cm.
Pokud máte takov˘ poÏadavek, kontaktujte
autorizované servisní stfiedisko.
4
7
DÁVKOVÁNÍ SOLI
■ Do zásobníku se vejde asi 1,5 aÏ 1,8 kg
soli. Pro dobré v˘sledky mytí je nutné
zásobník obãas znovu naplnit solí.
Spotfieba soli závisí na nastavení
zmûkãovaãe podle tvrdosti vody. âím je
voda tvrd‰í, tím je vût‰í spotfieba soli.
■ V˘skyt bíl˘ch skvrn na nádobí je obecnû
varovn˘m signálem, Ïe je nutné doplnit
zásobník soli.
■ Na dnû myãky je zásobník na sÛl, která
regeneruje zmûkãovaã.
■ PouÏívejte pouze speciální soli urãené
pro myãky nádobí. Jiné druhy solí
obsahují malé mnoÏství nerozpustn˘ch
ãástic, které by mohly dlouhodob˘m
pÛsobením zhor‰it úãinnost zmûkãovaãe
vody.
DÒLEÎITÉ
Po instalaci myãky zcela naplÀte
zásobník pro sÛl a aÏ poté pfiidejte
vodu aÏ pro kraj otvoru pro plnûní
zásobníku.
■ K naplnûní zásobníku musíte nejdfiíve
od‰roubovat jeho víãko na dnû vany
myãky.
■ Plníte-li zásobník poprvé, je nutné
nejdfiíve do zásobníku nalít vodu.
Pfii plnûní pfieteãe men‰í mnoÏství vody,
pokraãujte v‰ak v plnûní, dokud
zásobník není zcela pln˘. Po jeho
naplnûní oãistûte vnitfiní prostor od
zbytku soli a znovu utáhnûte víãko
zásobníku.
DÒLEÎITÉ
Po naplnûní soli MUSÍTE spustit
kompletní mycí cyklus nebo
program P¤EDMYTÍ.
8
USAZENÍ HORNÍHO KO·E
(Pouze u nûkter˘ch modelÛ)
Typ “A”
Jsou-li pouÏívány bûÏnû talífie o vût‰ím
prÛmûru, to je 29 aÏ 32,5 cm, uloÏte je do
spodního ko‰e aÏ po usazení horního ko‰e
do jeho vy‰‰í polohy. Postupujte pfiitom
následovnû (podle rÛzn˘ch modelÛ):
Typ “A”:
A
1. Otoãte pfiední zaráÏky “A” smûrem ven;
2. Vytáhnûte ko‰ a umístûte ho zpût v jeho
vy‰‰í poloze;
3. VraÈte zpût zaráÏky “A” do pÛvodní
polohy.
Tímto zpÛsobem se nesmí na ko‰ ukládat
nádoby s prÛmûrem vût‰ím neÏ 20 cm a
není moÏno pouÏívat pohybliv˘ch drÏákÛ
ve vyklopené poloze.
A
Typ “B”:
1. Vyjmûte horní ko‰;
Typ “B”
1
2. Uchopte ko‰ z obou stran a zvednûte
ho smûrem nahoru (obr. 1);
Tímto zpÛsobem se nesmí na ko‰ ukládat
nádoby s prÛmûrem vût‰ím neÏ 20 cm a
není moÏno pouÏívat pohybliv˘ch drÏákÛ
ve vyklopené poloze.
2
ULOÎENÍ KO·E DO SPODNÍ POLOHY:
1. Uchopte ko‰ z obou stran a zvednûte
ho lehce smûrem nahoru (obr. 2a);
a
b
a
b
2. Pomalu lehce uloÏte ko‰ (obr. 2b).
POZNÁMKA: NIKDY NEZVEDEJTE
NEBO NEUKLÁDEJTE KO· POUZE Z
JEDNÉ STRANY (obr. 3).
3
Pozor:
Doporuãujeme provést uloÏení ko‰e pfied
ukládáním nádobí.
9
BûÏná denní náplÀ je zobrazena na
obr. 1, 2 a 3.
UKLÁDÁNÍ NÁDOBÍ
Horní ko‰ (obr. 1)
A = polévkové talífie
B = mûlké talífie
C = desertní talífiky
D = pod‰álky
E = ‰álky
F = sklenice
PouÏívání horního ko‰e
■ Horní ko‰ je vybaven˘ pohybliv˘mi
podstavci pfiipevnûn˘mi k boãní stûnû,
které lze umístit do 4 pozic.
■ Ve sníÏené pozici (A-A1) slouÏí podstavce
pro ‰álky z kávy, dlouhé noÏe a vafieãky.
A
1
A1
B
■ Ve zv˘‰ené pozici (B-B1) podstavec
umoÏÀuje uloÏení rovn˘ch a hlubok˘ch
talífiÛ.
Tyto jsou uspofiádané do vertikální
polohy s konkávní stranou dopfiedu, aby
zÛstal prostor mezi jednotliv˘mi talífii a
voda mohla volnû odtékat.
B
E
C
A
D
F
Horní ko‰ (obr. 2)
A = polévkové talífie
B = mûlké talífie
C = desertní talífiky
D = pod‰álky
E = ‰álky
F = sklenice na stopkách
G = sklenice
H = ko‰ík na pfiíbory
B1
2
■ Doporuãujeme ukládat velké talífie (okolo
26 cm) lehce naklonûné dozadu, aby se
usnadnilo zasunutí ko ‰e do myãky.
B
A
■ Do horního ko‰e lze rovnûÏ ukládat
kompotové misky a jiné misky z
plastické hmoty.
Doporuãujeme je po uloÏení zajistit tak,
aby je tlak stfiíkající vody nepfievrátil.
■ Horní ko‰ je navrÏen tak, aby umoÏnil
uloÏení maximálního mnoÏství rÛzn˘ch
druhÛ nádobí, napfi. 24 talífiÛ ve dvou
fiadách, asi 30 sklenic v pûti fiadách nebo
smûs rÛzného nádobí.
H
10
C
D F
E
F
G
- POLOHA "B": pro talífie, které mají
zvlá‰tní tvar, i kdyÏ jejich rozmûry jsou
bûÏné (velmi hluboké talífie, hranaté
nebo bez okrajÛ, atd. …).
Horní ko‰ (obr. 3)
A = sklenice
B = pod‰álkÛ
C = ‰álky
D = malé misky
E = stfiední misky
F = velké mísy
G = desertní talífiek
H = servírovací lÏíce
I = vafieãka
L = pfiíbory
3
- POLOHA "C": pro mûlké talífie, vût‰í neÏ
bûÏné, nebo talífie se zvlá‰tním tvarem
(hranaté, ‰estihranné, oválné, talífie na
pizzu, atd. …).
4
I
L
F
C
B
C D
E
A
G
C
5
B
C
A
H
A
H
■ Talífie men‰ích rozmûrÛ, napfi. na dezert,
se vkládají do spodního ko‰e podle
zobrazení na obrázku 6, na pfiíslu‰n˘ch
podloÏkách obrácen˘ch smûrem ven ("B").
Pro bûÏné talífie nebo velk˘ch rozmûrÛ,
se podpûry musejí nacházet smûrem
dovnitfi ("A").
PouÏívání spodního ko‰e
6
■ Do spodního ko‰e lze ukládat hrnce,
pekáãe, polévkové mísy, kompotové
misky, poklice, servírovací nádobí, mûlké
talífie, polévkové talífie a nabûraãky.
■ Pfiíbory ukládejte do ko‰íku z plastické
hmoty. VloÏte ko‰ík na pfiíbory do
spodního ko‰e (obr. 7 a 8) a pfiesvûdãte
se, Ïe uloÏené pfiíbory nezasahují do
prostoru otáãejících se ramen.
A
■ Spodní ko‰ je uprostfied vybaven
speciálním sklápûcím ro‰tem (obr. 4 a 5),
kter˘ slouÏí k zaji‰tûní stabilní a
optimální náplnû nádobí i v pfiípadû, Ïe
má nádobí rozmûry nebo tvary odli‰né
od bûÏn˘ch.
B
POZOR!
V pfiípadû, Ïe malé talífie nebudou
umístûny správnû na podloÏky, mÛÏe
dojít k zablokování spodní rampy,
protoÏe bude naráÏet do pfieãnívajících
talífiÛ.
- POLOHA "A": pro náplÀ bûÏn˘ch talífiÛ
nebo pro náplÀ obsahující pouze hrnce,
salátové mísy, atd.…
11
Správné a racionální ukládání nádobí je
základem dobr˘ch v˘sledkÛ mytí.
BûÏná denní náplÀ je zobrazena na obr. 7
a 8.
Spodní ko‰ (obr. 7)
A = hrnec stfiední velikosti
B = velk˘ hrnec
C = pánev
D = polévkové mísy, servírovací nádobí
E = pfiíbory
F = pekáãe
G = stfiední pohár
H = mal˘ pohár
DÒLEÎITÉ
Spodní ko‰ je vybaven zaráÏkou,
která zaji‰Èuje bezpeãné vytaÏení
ko‰e i pokud je zcela naplnûn.
Pokud budete doplÀovat sÛl, nebo
pokud budete provádût pravidelnou
údrÏbu, je nutné ko‰ zcela vyjmout.
7
B
A
F
INFORMACE O LABORATORNÍM
TESTOVÁNÍ
C
G
D
E
H
Potfiebné
informace
k
provedení
srovnávacích testÛ a testÛ hluãnosti (podle
normy EN) si vyÏádejte na následující adrese:
testinfo-dishwasher@candy.it
V Ïádosti uveìte prosím model a sériové
ãíslo myãky nádobí (viz v˘robní ‰títek).
Spodní ko‰ (obr. 8)
A = polévkové talífie
B = mûlké talífie
C = desertních talífikÛ
D = servírovací talífi
E = jídelní pfiíbory
8
D
B
A
C
C
E
12
VKLÁDÁNÍ PRÁ·KU
Prá‰ek
DÒLEÎITÉ
Je nutné pouÏívat pouze speciální
mycí pfiípravky pro myãky nádobí,
aÈ uÏ prá‰kové, tekuté, nebo ve
formû tablet.
B
Po vloÏení mycího prostfiedku do
zásobníku nejdfiíve uzavfiete kryt, poté
ho zasuÀte (1) a nakonec na nûj lehce
zatlaãte (2), aÏ bude sly‰et jeho zaskoãení.
Nevhodné pfiípravky (jako napfi. pro ruãní
mytí nádobí) neobsahují potfiebné pfiísady
pro pouÏití v myãkách a neumoÏÀují proto
správnou funkci tûchto spotfiebiãÛ.
Závadou je i vysoká pûnivost pfiípravkÛ pro
ruãní mytí.
Plnûní zásobníku na mycí pfiípravek
Zásobník na mycí pfiípravky je na vnitfiní
stûnû dvefií (obr. A”2”).
Je-li víãko zásobníku zavfiené, je nutné
zmáãknout tlaãítko (A), aby se otevfielo. Na
konci kaÏdého mytí zÛstává víãko vÏdy
otevfiené a pfiipravené pro dal‰í pouÏití
myãky.
ProtoÏe nejsou v‰echny mycí pfiípravky
stejné, pozornû pfieãtûte pokyny na jeho
obalu. Rádi bychom vás upozornili, Ïe
malé mnoÏství mycího pfiípravku nezajistí
dostateãnû umytí nádobí, zatím co pfiíli‰
veliké dávkování nejen Ïe nezlep‰í
v˘sledky mytí, ale je také zbyteãn˘m
pl˘tváním.
POZOR!
Do spodního ko‰e neskládejte nádobí
do takové pozice, která by zamezovala
otevfiení zásobníku, nebo by bránila
uvolnûní mycího prostfiedku do prostoru
nyãky.
MnoÏství mycího pfiípravku se dávkuje do
zásobníku podle míry za‰pinûní um˘vaného
nádobí a také podle druhu nádobí.
Doporuãujeme dávkovat 20÷30 g pfiípravku
do pfiihrádky zásobníku pro mytí (B).
DÒLEÎITÉ
NepouÏívejte nadmûrné mnoÏství
mycích pfiípravkÛ, abyste zbyteãnû
nezhor‰ovali
stav
Ïivotního
prostfiedí.
A
13
DRUHY MYCÍCH PRÁ·KÒ
Kombinované ãistící prostfiedky
"ALL in 1"
Mycí tableta
Pfii kaÏdém pouÏití kombinovaného ãistícího
prostfiedku “ALL in 1” (“3 in1” / “4 in 1” / “5 in
1”, apod.), u kterého by pouÏití soli a/nebo
le‰tidla bylo zbyteãné, peãlivû dodrÏujte
následujíc varování:
Mycí tablety od rozdíln˘ch v˘robcÛ mají
rozdílnou dobu rozpou‰tûní, proto
nemusejí b˘t v rychl˘ch programech zcela
úãinné, vzhledem k tomu, Ïe nedojde k
úplnému rozpu‰tûní tablety.
Pokud se pouÏívají tyto tablety, doporuãuje
se vÏdy nastavit del‰í program, tak aby se
tablety dokonale rozpustily.
■ pozornû si pfieãtûte a dodrÏujte návod na
pouÏití a upozornûní uvedená na balení
kombinovaného mycího prostfiedku, kter˘
chcete pouÏít;
■ úãinnost prostfiedkÛ, které nahrazují
pouÏití soli závisí na tvrdosti vody, která je
do myãky pfiivádûna. Zkontrolujte, zda
tvrdost vody spadá do rozmezí, které je
uvedeno na balení mycího prostfiedku.
DÒLEÎITÉ
Pro dosaÏení dobr˘ch v˘sledkÛ
mytí, MUSÍ b˘t tablety umístûny v
zásobníku na mycí prá‰ek a NE
pfiímo v myãce (vanû).
V pfiípadû, Ïe byste s tímto typem
tablety
nedosáhli
uspokojiv˘ch
v˘sledkÛ, obraÈte se na v˘robce tablet.
Nesprávné pouÏití tûchto kombinovan˘ch
mycích prostfiedkÛ by mohlo zpÛsobit:
■ ukládání vodního kamene (vápníku) jak v
myãce, tak na nádobí;
Mycí koncentrát
■ zhor‰ení kvality su‰ení nebo mytí nádobí.
Prací koncentráty se sníÏenou zásaditostí a
s pfiírodními enzymy, kombinované s
pracími programy pfii 50°C mají men‰í
‰kodliv˘ dopad na Ïivotní prostfiedí a jsou
‰etrnûj‰í k myãce i nádobí.
Mycí programy pfii 50°C byly navrÏeny tak,
aby umoÏnily enzymÛm zcela rozpustit
neãistotu. Pfii pouÏití koncentrovan˘ch
mycích prostfiedkÛ pfii programu 50°C
dosáhnete tedy stejn˘ch v˘sledkÛ jako pfii
pouÏití programu pfii 65°C bez pouÏití
koncentrovan˘ch mycích prostfiedkÛ.
DÒLEÎITÉ
Na reklamace, které by se mohly
pfiímo t˘kat nesprávného pouÏití
tûchto v˘robkÛ, se nevztahuje Ïádná
z ãástí záruky.
Pfii pouÏívání tablet “ALL in 1” nevûnujte
pozornost blikajícím kontrolkám soli a
le‰tidla (pouze u nûkter˘ch modelÛ).
Pokud se objeví problémy pfii pouÏívání
tablet, doporuãujeme Vám, abyste se
vrátili k tradiãním v˘robkÛm (sÛl, le‰tidlo,
prá‰ek).
V tomto pfiípadû doporuãujeme:
Kombinované tablety
■ naplÀte zásobník na sÛl a na le‰tidlo;
Tablety, které obsahují také le‰tidlo, musí
b˘t vloÏeny do zásobníku pro mytí.
Zásobník na le‰tidlo musí b˘t prázdn˘
(pokud není, dfiíve neÏ pouÏijete
kombinované tablety, nastavte dávkovaã
le‰tidla na minimální dávku).
■ spusÈte bûÏn˘ mycí cyklus bez nádobí.
V pfiípadû, Ïe se vrátíte k tradiãnímu
zpÛsobu mytí, bude zapotfiebí nûkolik
mycích cyklÛ, neÏ se systém odvápûní
vody vrátí k optimální hodnotû.
14
PLNùNÍ LE·TIDLA
Le‰tidlo
Tato pfiísada, která je automaticky pfiidávána
pfii poslední fázi oplachování, umoÏÀuje
snadnûj‰í oplachování a zamezuje tvorbû
skvrn a matn˘ch usazenin.
Plnûní zásobníku pro le‰ticí
pfiípravky
C
Na levé stranû zásobníku pro mycí prostfiedek
je zásobník pro le‰ticí prostfiedek, kter˘
zvy‰uje lesk nádobí (obr. A "3").
Kryt otevfiete tak, Ïe zatlaãíte na zásobník a
souãasnû vytáhnete uzavírací západku
smûrem nahoru.
Pro oplachování pouÏívejte vÏdy pouze
pfiísady vhodné pro automatické myãky.
MnoÏství le‰ticího prostfiedku je moÏné
zkontrolovat na optickém ukazateli (C),
kter˘ je umístûn na dávkovacím zásobníku.
PLN¯
PRÁZDN¯
tmav˘
svûtl˘
Nastavení dávkování le‰tidla
(od 1 do 6)
Ovladaã (D) je umístûn pod krytem a je s
ním moÏno otoãit pomocí mince.
Doporuãená poloha je 4.
Pootoãení na poÏadované nastavení lze
provést pomocí mince. Doporuãujeme
nastavení na polohu 3. Vápník obsaÏen˘ ve
vodû ve znaãné mífie vytváfií ‰mouhy pfii
su‰ení. Je proto nutné nastavit dávkování
le‰ticího pfiípravku pro dosaÏení dobr˘ch
v˘sledkÛ mytí. JestliÏe se po skonãení mytí
vytváfiejí na nádobí "pásky", sniÏte
nastavení o jednu polohu. JestliÏe se
vytváfiejí "bílé skvrny", zvy‰te dávkované
mnoÏství le‰tidla o jednu polohu.
D
15
âISTùNÍ FILTRU
Filtraãní systém (obr. A”4”) se skládá z
následujících ãástí:
1
filtraãní ko‰ík k zachycení vût‰ích ãástic;
filtraãní talífi nepfietrÏitû filtrující cirkulující
mycí roztok;
mikrofiltr, kter˘ je umístûn pod filtraãním
talífiem a zachytává nejemnûj‰í ãástice pro
dosaÏení perfektního oplachu.
■ Aby se vÏdy dosáhlo v˘born˘ch
v˘sledkÛ mytí, je nutné po kaÏdém
umytí nádobí zkontrolovat a vyãistit filtry.
■ Vyjmutí filtraãní jednotky provedete tak,
Ïe pootoãte madlem ko‰íku proti smûru
hodinov˘ch ruãiãek (obr. 1).
■ Pro snadnûj‰í ãistûní je centrální ko‰ík
odnímateln˘ (obr. 2).
2
■ Vyjmûte filtraãní talífi (obr. 3) a cel˘ ho
opláchnûte pod stfiíkající vodou. Je-li to
nutné, pouÏijte mal˘ kartáãek.
■ Mikrofiltr je samoãistící, jeho údrÏba je
omezena na pouhou kontrolu kaÏdé
dva t˘dny.
V pfiípadû nutnosti ho opláchnûte pod
tekoucí vodou nebo pomocí jemného
kartáãku. Po kaÏdém mytí doporuãujeme
pfiekontrolovat filtraãní ko‰ík a talífi, zda
nejsou zanesené.
POZOR!
Po kaÏdém ãistûní filtrÛ provûfite, zda
je v‰e správnû namontováno zpût a
jestli filtraãní talífi je dobfie usazen na
dnû myãky.
3
Pfiesvûdãte se, zda centrální filtraãní
ko‰ík je správnû zaji‰tûn ve
filtraãním talífii pootoãením ve smûru
hodinov˘ch ruãiãek. Pouze správnû
usazená filtraãní jednotka mÛÏe
zabezpeãit poÏadované v˘sledky
tohoto spotfiebiãe.
DÒLEÎITÉ
Nikdy nepouÏívejte myãku bez filtrÛ.
16
V·EOBECNÉ POKYNY
Jak dosáhnout úspor
■ JestliÏe chcete vyuÏít plnû prostoru pro mytí
nádobí v této myãce, opláchnûte nádobí
uloÏené po kaÏdém jídle programem
"P¤EDMYTÍ". Tím dojde k odmoãení
zaschl˘ch zbytkÛ jídla a odstranûní vût‰ích
ãástic jídla z novû vloÏeného nádobí.
Jakmile je myãka zcela naplnûna, spusÈte
program pro hlavní mytí.
Jak dosáhnout opravdu dobré
v˘sledky mytí
■ Pfied vloÏením nádobí do myãky
odstraÀte nejdfiíve rÛzné zbytky jídla
(kosti, skofiápky, kousky masa nebo
zeleniny, usazeninu kávy, slupky od
ovoce, zubní párátka nedopalky cigaret
atd.), které by mohly ucpat filtry,
vypou‰tûní vody a trysky ostfiíkovacích
ramen a tím sníÏit úãinnost mytí.
■ JestliÏe nádobí není hodnû za‰pinûné,
nebo ko‰e nejsou zcela plné, zvolte
"EKONOMICK¯ PROGRAM", uveden˘
v tabulce programÛ v pfiiloÏeném návodu.
■ Proto je vhodné nádobí se zbytky jídel
opláchnout pfied vkládáním do myãky.
Co není vhodné k mytí
■ Je nutné mít na pamûti, Ïe ne kaÏdé
nádobí je vhodné k mytí v myãce.
Doporuãujeme, aby se myãka nepouÏívala
na nádobí vyrobené z termoplastick˘ch
umûl˘ch hmot, na jídelní pfiíbory s
dfievûn˘mi rukojeÈmi, na hrnce u kter˘ch
jsou dfievûná ucha, v˘robky z hliníku nebo
kfii‰Èálového ãi brou‰eného skla, jestliÏe
nejsou k mytí v myãce pfiímo urãeny.
■ Pokud hrnce a pekáãe mají na sobû
pfiipálené nebo pfiipeãené zbytky jídel,
je vhodné takové nádobí nejdfiíve
nechat odmoãit a odstranit hrubé
neãistoty a pak teprve um˘vat v myãce.
■ Ukládejte nádobí dnem vzhÛru.
■ Pokuste se uloÏit nádobí tak, aby se
vzájemnû nedot˘kalo. Budete-li je
peãlivû ukládat, dosáhnete lep‰ích
v˘sledkÛ.
■ Urãit˘ druh dekorace na nádobí se
mÛÏe sm˘t. Proto je dobré do myãky
vloÏit na zkou‰ku nejdfiíve jeden kus
takového nádobí a pokud nedojde k
po‰kození dekoru, pak teprve um˘t
celou sadu. Nûkteré druhy dekorace na
nádobí mohou b˘t po‰kozeny teprve
ãast˘m mytím v myãce.
■ Po uloÏení nádobí do myãky zkontrolujte,
zda se mohou ramena volnû otáãet.
■ Hrnce a dal‰í nádobí, na kter˘ch jsou
místy pfiipálené zbytky jídla, musí b˘t
pfiedem odmoãeny vodou s pfiídavkem
mycího pfiípravku.
■ Pfii mytí takového nádobí doporuãujeme
zv˘‰enou opatrnost. Nedoporuãujeme
rovnûÏ vkládat souãasnû stfiíbrné
pfiíbory s nerezov˘mi, aby nedo‰lo mezi
nimi k chemické reakci.
■ Správné mytí stfiíbra:
a) opláchnûte stfiíbrné nádobí ihned
po jeho pouÏití, zejména kdyÏ je
zneãistûné od majonézy, vajíãek,
ryb apod;
DÒLEÎITÉ
KdyÏ kupujete novou jídelní soupravu
nebo pfiíbory, vÏdy se pfiesvûdãte, zda
jsou vhodné pro mytí v myãkách nádobí.
b) nekropte nebo nesypejte mycí
prostfiedek pfiímo na stfiíbrné
nádobí;
UÏiteãné rady
■ Abyste zabránili skapávání vody po
dokonãení mycího cyklu z horního ko‰e
na nádobí ve spodním ko‰i, vyjmûte
nejdfiíve spodní ko‰.
c) oddûlujte stfiíbrné vûci od ostatních
kovÛ.
■ JestliÏe ponecháte nûjakou dobu nádobí po
umytí v myãce, nechte dvefie pootevfiené,
aby se umoÏnila cirkulace vzduchu uvnitfi
myãky a urychlil se proces su‰ení.
17
âISTùNÍ A ÚDRÎBA
1
■ Na ãi‰tûní vnûj‰ku myãky nepouÏívejte
rozpou‰tûdla (odma‰Èující) ani brusné
prostfiedky, ale pouze hadfiík navlhãen˘
ve vlaÏné vodû.
■ Tato myãka nevyÏaduje Ïádnou zvlá‰tní
údrÏbu, neboÈ vana je samoãistící.
■ Pravidelnû ãistûte tûsnûní dvefií
navlhãen˘m hadfiíkem, abyste odstranili
v‰echny zbytky jídla a le‰ticího
pfiípravku.
■ Doporuãujeme
ãi‰tûní
myãky
k
odstranûní stop vodního kamene a
neãistot. Doporuãujeme pravidelnû
spustit mycí cyklus se speciálními
ãisticími prostfiedky pro myãky nádobí.
Bûhem v‰ech procesÛ ãi‰tûní musí b˘t
myãka prázdná.
■ JestliÏe i pfii pravidelném ãistûní filtrÛ zjistíte,
Ïe nádobí nebo hrnce nejsou dobfie
umyté nebo opláchnuté, zkontrolujte,
zda trysky na sprchovacích ramenech
jsou ãisté (obr. A “5”).
1b
2
Jsou-li ucpané, vyãistûte je následujícím
postupem:
1. Horní rameno otoãte tak, aby ‰ipka na jeho
plastové ãásti byla proti vybrání v pfiívodu
vody na spodní stranû ko‰e (obr.1b).
Rameno potlaãte nahoru a pak otáãejte
ve smûru hodinov˘ch ruãiãek (obr. 1).
Po od‰roubování rameno vyjmûte.
Zpûtnou montáÏ proveìte stejn˘m
postupem, ale otáãejte ramenem proti
smûru hodinov˘ch ruãiãek.
Spodní rameno snadno vyjmûte
potaÏením smûrem nahoru (obr. 2);
PO SKONâENÍ MYCÍHO
PROGRAMU
Po skonãení mytí je nutné zastavit pfiívod
vody a vypnout spotfiebiã stisknutím tlaãítka
vypnutí/zapnutí do vypnuté polohy.
Pokud myãka nebude nûjakou dobu
pouÏívána,
doporuãujeme
provést
následující opatfiení:
1. VypusÈte ve‰kerou vodu s mycími
prostfiedky, aby se odplavily v‰echny
usazeniny;
2. Vytáhnûte pfiívodní ‰ÀÛru ze zásuvky;
3. Uzavfiete pfiívodní ventil vody;
4. NaplÀte zásobník s le‰ticím pfiípravkem;
5. Nechejte dvefie pootevfiené;
6. UdrÏujte vnitfiní prostor myãky v ãistotû;
7. JestliÏe je myãka uloÏena na místû, kde
je teplota niωí neÏ 0°C, v‰echna voda
uvnitfi hadic mÛÏe zmrznout. Poãkejte,
aÏ se teplota zv˘‰í nad bod mrazu a pak
nezapínejte myãku dfiíve, neÏ za 24
hodin.
2. Opláchnûte rotaãní ramena pod stfiíkající
vodou, aby se odstranily v‰echny
neãistoty usazené v tryskách ramen;
3. Po vyãistûní vloÏte ramena na pÛvodní
místo a horní za ‰roubujte aÏ na doraz.
■ Mycí vana i dvefie jsou z nerezové oceli.
Pokud by se na nich objevily skvrny
zpÛsobené oxidací, je to pravdûpodobnû
zpÛsobeno velkou koncentrací solí
Ïeleza ve vodû.
■ Pro odstranûní tûchto skvrn doporuãujeme
pouÏít jemn˘ brusn˘ pfiípravek; Nikdy
nepouÏívejte materiály na bázi chlóru,
‰krabky, drátûnky atd.
18
VYHLEDÁNÍ DROBN¯CH ZÁVAD
Pokud myãka nádobí nepracuje správnû, proveìte nejdfiíve následující kontroly, neÏ
zavoláte autorizované servisní stfiedisko:
ZÁVADA
1 -Myãka vÛbec nepracuje
2 - Myãka nenapou‰tí vodu
3 - Myãka nevypou‰tí vodu
4 - Myãka vypou‰tí vodu
nepfietrÏitû
5 - Není sly‰et otáãení
sprchovacích ramen
6 - Pro elektronické pfiístroje bez
displeje: jedna nebo více
kontrolek rychle bliká
P¤ÍâINA
OPAT¤ENÍ
Zástrãka pfiívodní ‰ÀÛry není
správnû zasunuta do zásuvky
Pfiipojte správnû pfiívodní ‰ÀÛru
Tlaãítko I/O není zapnuto
Zmáãknûte tlaãítko
Dvefie jsou ‰patnû zavfiené
Zavfiete dvefie
Pfieru‰ena dodávka elektrického
proudu
Zkontrolujte pojistku pro zásuvku,
nebo dodávku elektfiiny
Viz pfiíãiny ã.1
Zkontrolujte
Pfiívodní ventil vody je uzavfien
Otevfite pfiívod vody
Voliã programÛ není nastaven na
správnou polohu
Otoãte programátorem do
správné polohy
Napou‰tûcí hadice je “pfielomená”
Filtr na napou‰tûcí hadici
není správnû pfiipojen, nebo je ucpan˘
OdstraÀte ostré ohyby z
napou‰tûcí hadice
Zkontrolujte pfiipojení filtru,
vyãistûte ho
Filtraãní systém je zanesen
Vyãistûte filtry
Vypou‰tûcí hadice je “pfielomená”
Narovnejte ostré ohyby na hadici
Vnûj‰í vypou‰tûcí hadice
nenísprávnû pfiipojena
Pozornû si pfieãtûte návod
napfiipojení vypou‰tûcí hadice
Napojení na odpad vody je umístûno
dole, místo ve správné v˘‰ce
PoÏádejte kvalifikovaného
instalatéra o pfiedûlání odpadu
Poloha vypou‰tûcí hadice je pfiíli‰
nízko
Zvednûte vypou‰tûcí hadici
nejménû do v˘‰ky 40 cm nad
podlahu
Pfiíli‰ velké mnoÏství mycího
prostfiedku
SniÏte dávku mycího prostfiedku
a pouÏívejte vhodné prostfiedky
UloÏené nádobí brání otáãení
ramen
Zkontrolujte
Filtraãní talífi a ko‰ík jsou silnû
zane‰ené neãistotami
Vyãistûte filtraãní soustavu
Pfiipojovací ventil vody je uzavfien
Vypnûte spotfiebiã, otevfite
pfiívod vody, nastavte znovu mycí
cyklus
19
ZÁVADA
7-
Nádobí je jen ãásteãnû
umyté
P¤ÍâINA
OPAT¤ENÍ
Viz pfiíãiny ã.5
Zkontrolujte
Dno hrncÛ není dobfie umyto
Pfiipálené zbytky jídla musí b˘t pfied
vkládáním hrncÛ do myãky
fiádnû odmoãeny
Okraje hrncÛ nejsou dobfie umyty
UloÏte znovu hrnce na doporuãené
místo
Sprchovací ramena jsou ucpaná
Vyjmûte sprchovací ramena dle dfiíve
uvedeného postupu a fiádnû
opáchnûte pod tekoucí vodou
Nádobí není správnû uloÏeno
Neukládejte nádobí pfiíli‰ tûsnû
u sebe
Konec vypou‰tûcí hadice je
ponofien do vody
Konec vypou‰tûcí hadice musí
b˘t vÏdy nad hladinou vypou‰tûn
vody
Bylo dávkováno nesprávné mnoÏství
mycího prostfiedku, mycí prostfiedek je
star˘ a ztvrdl˘
Zvy‰te dávkování podle míry
za‰pinûní nádobí, vymûÀte mycí
prostfiedek
Zvolen˘ mycí program není
dostateãnû úãinn˘
Zvolte úãinnûj‰í program
Nádobí ve spodním ko‰i není umyto
Vypnûte tlaãítko pro poloviãní náplÀ
8-
Mycí pfiípravek chybí nebo
je odebrán jen ãásteãnû
Pfiíbory, talífie, hrnce, atd … se kfiíÏí s
otvíráním dvífiek zásobníku mycího
prostfiedku
UloÏte nádobí tak, aby nebránilo
otvírání dvífiek zásobníku mycího
prostfiedku
9-
V˘skyt bíl˘ch skvrn na
nádobí
Voda je pfiíli‰ tvrdá
Zkontrolujte mnoÏství soli a le‰tidla
v zásobnících a pfiípadnû doplÀte,
pokud závada pfietrvává
zavolejte servisní stfiedisko
UloÏené nádobí klepe o sebe
UloÏte lépe nádobí do ko‰Û
Otáãející se ramena naráÏejí
na uloÏené nádobí
UloÏte lépe nádobí
Nedostateãné proudûní vzduchu
Nechejte po skonãení mycího
programu dvefie pootevfiené, aby
mohlo nádobí fiádnû oschnout
Chybí le‰tící pfiípravek
PouÏijte le‰tící pfiípravek
10 - Zv˘‰en˘ hluk bûhem mytí
11 - Nádobí není fiádnû usu‰ené
Poznámka:
Pokud nastane nûkterá z uveden˘ch situací a myãka neumyje fiádnû vloÏené nádobí, je nutné
odstranit zbytky jídel ruãnû, neboÈ pfii závûreãném su‰ení znovu pfiischne a ani následující
opakované mytí není schopné je odstranit.
JestliÏe ‰patná funkce pfietrvává, zavolejte autorizované servisní stfiedisko a sdûlte vÏdy typ
spotfiebiãe a úplné v˘robní ãíslo. Tyto údaje najdete na v˘robním ‰títku na boku dvefií myãky,
nebo na záruãním listû. Usnadníte a urychlíte tím provedení opravy.
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích, které
nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
20
!
"
#$% A"
"%& ' $ ( ' (%)
#$% +
' ! #$%( ' $
$ ,
$
$ +
-/ ' ,
K% &,' (
' &0 '
K% &,' & ! $&,' & + 00+
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
22
24
25
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
. A
5
1
4
2
3
"&
0 $ , 00 $ , , & ' ' ', ' !' &" & '
!' '.
K ! , 00 ' & ! !.
21
K
■ !
' $ +! # !%
% 8 " $ ! %- 2( + *$ %# ' - '" # #
$ $ $ )-,
# +0 ! #
+' # - # +0# ' # #. /
( +! 0 $ # %# ) 2 .
56 78
■ !
"# !# "#
$%#:
−&'' ", '( ,
"# ! '!
)!.
− ' *!.
− $ ! # * + "# !
+
".
■ 5 " +! .
−-# !+ # $%#
$ + .
■ +! !% % 3 " + - ) ! %# ) 2
.
/ +( #
# $%# !
'' $# $# $
* + -
%$
0 %
-% $ # !%
" #.
■ $ !* "+ #, -
- K- #
&*-#.
+( !, % +! %# # # " ''0 .
■ - + + # 0+ # -#
0# % #. $
% # + - *0.
1 ! $
! ( !# 02 - $ + # ! ($ - $ ") + '% $
%
0(% ) $ .
■ 0 - ! 0,08 MPa 0,8
MPa.
■ &! $ !% -
) )% $ '%'
* 0 - .
22
■ 9 ! + ! 0% / ! %
%+% ("-#").
■ 5 " $) 0+ # # # # -' #
)! ! '! # #.
■ / )'! $ )"# "+ + .
■ 9
-'
(,
0 -*
(!"&< < K K "
#/ .
■ / ( -
*% $
)! (), ).
6!
& & $ $ $% " % (
& $! ( & $ ' ( ! % /, %.
■ / ! !%
$ #
#.
/ +' +.
■ ' 0 % -%
" # #. - ) , '-#,
!%, '! !,
*- ! ' 0 - .
■ / ( - $ # #. / 0.
■ 9 $ # ( #
' -#
( # ( site
.
■ ! ' - "
# 0 - , + $ +0
0 .
' '
■ > )% $ + +- +- ' %, +( !
) * + - .
!' &
%" /&' $ ,($ $ & $
$ !% $, &
( ' !'.
■ > )% $ + - "'" " ! "+
#.
■ ! $) '# 0# $+#, ) ,
0 -
- &*+-
K-
# &*-#. + ) ,
+ " $) -%.
23
■ ! ! ( #
#, " $ !%
-# # $#.
*
("# $ "
!
"# $ (.
■ 9 '! %
$ %
",
-*
(! # +' # - (!+.
$% ' !& '
, $ @, , + &
&
! &'
%" , &&, ( & " ,(
(
$! (
'
($@!' (' ,
$ 0 ', $ &% , $ @, .
K# # 6 # K:;
#$% ( $, $
(, $ , $% % (
$, $)
■ @ - 0' # # +-
- !' !% $ 0 )! - -# -#.
% - * )+" !, )+ # ) !
$ !% ( .6a).
$ ■ 02# 85 . - - '!
# - -.
9 (+! - +!.
6#K
" $
', > 0 ' 0 ' % ' ( . 6b).
■ ! # # %# - ($) '
+ ! , + ! $ # 2-# #
( .5).
5
■ / $ $ 02# #
# % # 82 $#,
$%# )- $ # + #
0# ISO %- - !% $ !'. ( .7).
a
6
a
b
7
b
598
24
556/573
6 :
1
6#K
6 ! $ $ % ' "
' &
'
"&$ ' (! '.
# , $ (! ' $ $ > &$%" .
■ @ % # # - 0
0
*! # + *! !.
6#K
6 ! &$ % & " ! / "
" , & > $
' 60°C.
2
■ H +0 0 - *0 0,08 Mpa & 0,08 Mpa.
■ @ %# (+# 0 - + )0 -
" $ + ( 1B).
■ @ %# # ' -
$ 3/4´´ % ( .2).
■ +- % # #
# "" )0 "-" - (- % 3/4" (* !.
■ ', %# #
# # -%#
2,5
-.
/ - $ K- # &*-#.
■ &! !%
+ + - - # %" # %" #
-
0 ' '! $
+!, ( -* $ '
! ! +- % #.
/ $ $ ( 0' ('
( %+ !.
25
" & $ !
■ 0 ! % $ # -# - $%# + - - $ ' ! ' )* $ $ - ( .4Y).
"
■ % +
- #, %# !
. ( .4).
■ $ + %
- - % +! ! 4 , - $ -+(# ! 40 .
■
■ $ ! - ($.
( .4X).
■
% !% $ !' ! % - + 2$ !% $ !'
( .4Z).
■ 1 - -' $ % # 0 - # + -.
', %#
- # # # -%# 2,5 - ) ! $ $ 85 .
$ !%. / - $ K- # &*-#.
4
26
#H#6 6 A8#:
■ + 0 - %$
*0 1,5 1,8 " !
'!. + - ' $ $ $ !' +
# 0 - ' *!
$ $ + $# 0.
■ (! " +% !,
' ! - +$ !+ $
+ 0 ! %.
■ - # # ! -
+ ! ' '- % " #
0 # % ".
■ & $ $
! ! ' !%.
0 0 - -#
$ # +!% $ ", # ! ! -2 # # "# ++ #
0.
6#K
(&, $ + ! '
!')
! % ! $ + , " & & ", $ %
,
& $ ! & !
$ " $, .
■ 9 '- !, * )+" ! + 0 - # # ' + !.
■ K! ++ 0 $ + ’
$%# ! - ! - ' + . @ + ' , % + $ $ 0 )+" ! + .
6#K
$% ",
$! " $"', ! $ , &&
8: 6 .
27
:H 6 #6 I (, ,$ $ 0$ )
#"$ ""
&! ! +- $
29−32,5, !% ! !%
! !% - (!' -):
#"$ ""
1. -2 # -*%;
A
$ ""
2. (- ! !% -;
3. G)! - #.
J !% ! )! 0 +- -%# 20 !.
A
#"$ "B"
1. )* # -*% !% !;
#"$ "B"
1
2. K$ ! $ #
+0 -# " # !%
( . 1).
J !% ! )! 0 +- -%# 20 !.
2
L-8# # K8H
#6 H 6 #:.
a
b
a
1. ! ! $ # + -# )* # !% ( .2a);
b
2. ( ! - '!−'!
"# ( .2b).
3
!: 0 0/ % &, $, & $
( .3).
: ' - ' $ ! !+ .
28
7#I 6 #I #I
! $ ( %"
■ !% ! - +0 ! !(
)0 0 02#
4 - #.
■ - (A−A1) !(
0 ' (! '0, (! (-, ! ! #.
# ! # " % '!%
! !.
A
J # $ ($%
# , ' 1, 2 3.
A1
$ ( % ( .1)
= >! !
B = & + !
C = ! '0
D = ! 0#
E = 5!
F = 1
E
C
A
B
D
■ 2%- - (B−B1) !( - -
!% ('0 0#. !
- 0 ! $2 # $#, -#
$ *0 $# ! $ !
" ! $ 0 .
B
■
B1
! - % '!%
!% ( +! 26 !%) (! # % " + 0 - 0 .
F
$ ( % ( . 2)
= >! !
B = & + !
C = ! '0
D = ! 0#
E = 5!
F = 0
G = /! '! 0 ()
H = K! %
2
B
■ /% " ! % (
- !%)
0 # 0 !% !. ! -
# - $ " (!
*0
#
(!
'
+' $ %
+!% 0 ! +! #.
■ !% ! - + (- '! (% -%# 24 !
2 -# -%# 30 5 -#
$ (.
29
A
H
C
D F
E
F
G
− R& "B": ' ! -
$ -' # ! + ()! ", !'% ! %#
" ).
$ ( % ( . 3)
= B = ! (C = K0 # (D = M 0
E = M 0
F = M '! 0
G = ! '0
H = K! #
I = Q!( ! 0
L = M
3
H
! 4
B
I
L
F
C
− R& "C": ' ! ! '0 '-# ! + - $ ( !'%,
*!'%, ), ! #.).
C D
E
A
A
G
C
5
B
C
A
■ ! !, ! 0 ' +$ '
!+ ', - 0
!% ! $%# + ( 6, $ )! *# - # -*%
("B"). 9 ! ' '! !
)! *# - - ("A").
H
$ ( %"
■ '!, 2! (0, % ",
+ )#, ! ('0 )! ! 0# 0 !% !.
■ 0 ! % % ! - # # !%.
■ !
%
% !% ! ( . 7
8) -# + (
%
%%
()$% $* # 0).
6
A
■ !% ! *- +, $ )!
( . 4 5). - $
-' ($%, $ $ -' # % !% + -.
B
6!
& $ $% %" % & 0 ! >' %'
%, $ % &$" (
0 S &", & $ $ '
$ .
− R& "A": ' $ '-, $
+ ! '!, % !#
0.
30
' - % " U$ ' ! -
# 0#.
J # $ ($%
# , ' 7 8.
K( % ( . 7)
= / $
B = / '! $
C = '!
D = 9)! #, - #
E = /
F = K!
G = / # ')! # (%)
H = /-# ')! # (%)
6#K
# ( % >$& &
& &, ' (stop) + & $ , 0 $ ' >(. , 0% , , ( . &(', && &
, % &, ( (
!% ! , $ $! ' $&
( %".
7
B
A
F
867 # K#
#K6 : #6L6
C
G
D
( # '! +" - # !#
0) ! # # EN !% + 0:
E
H
testinfo−dishwasher@candy.it
* ! - - $ " !% (+)! !
! ).
K( % ( . 8)
A = B! !
B = !
C = ! '0
D = -
E = 0
8
D
B
A
C
C
E
31
#H#I# #
:#K
# $
$ ,
6#K
&$ $ $
$ , ,
$ ' !
,
$ ! $( .
B
(0 $ ,
!,
!
"# (1) ! -# (2) - 0 - "".
! ! $'% 0#
+ % ' #
#.
&/ ' $
$ "
0
- % $ # $#
( . "2"). ! # # $, - () ' * .
/ ! $ ! $' !
- $, - ' $ .
E + ! + +
$
+' #
# '!( !% . &! $ 0 + $# #, " )! $ $ + ) " -.
6!
K ' , ('
( %" " $ % $% ! &
&$/
'
%!' $
$ ".
$ 0 - !'
$ )" 0 0 "# # $
0 % ".
# 0 -
20÷30 ' 0 (B).
6#K
6 (! ( $
$ "
&0 $ $ 0 '.
A
32
■ $ % "
- $/! -' $ 0 # #
#.
&-'* ! $ - ! $ + 0.
56 :#KI
#&$ ' $
$ "
@ - # % +($% "
+0 +( -# -#
'-#, '’ $ $', ! +! % ''% '!%, -#
- # %#
-#, + + +0
%#. &! ! X$, ! -' '0 '! ''" 0.
, ,
.
- # " # +-% " - $:
6#K
$ $ &
$"', &$ ' $% " , $
$ , ,
% .
&$ (& $
■ 0 !%;
■ % $ 0#
'"#.
$ %- !, %- $ (!
-, ! '!
0# # 50°C, - $ + )! 0
0 !%.
'! 0# # 50°C
0 ! # +$#
% 0% +0 )%!,
-# -, %
%-% ", 0 + - '! % 65°C ! $ .
& $
6#K
$!$ $ ,0& $ "S (' & $ & $, !
( $ @, ( "$ $, " $ " !.
"!
1"
, # $ ( ) , %
& $ .
$ &! 02 ) 0
/ -'%, -2 * %"
X$% (!, $ '$). $ *( $ $ 0 !% ' %!.
! - '$
- 0 +$ + 0. + '0
- !+ ( ! + !+ , '0
$ - +- !).
"8 1" /,&
$
$ %, :
+! "@
1" ("3 1"/"4 1"/"5 1", .)
+$ ! .. %%- ! $, #
0 # !%
)-#:
■ Q)! ! # +' # , ) ;
■ *' '0;
+ 0 ■ -* - $ 0 0#
%# (.
33
" " $ -(#
0 0, -# $# 0% 0# 0 ' %# $ !.
-;# # :8 #K
# ,
'$, " $ ! +! * )'!#, )! 0 '" ''$ )! $ ! +% 0 !+%.
&/ ' "
C
+ '0 ) ! 0,
%%- ( . "3").
9 * ! # #, -
# !% "* $%#
+ )-.
& ! " '0 ' !%. -' $ '0
+- '! + (C) ) %%-# 0.
9&/ @
K@@
Q& @
ANOIXTO
"%& " $, 1−6
@ # (D) ) !% $ ! # # ( - -. " - "4".
$ 0 +! !
$ +$(% 0# !%
$ )$ '"#.
& $ + ' - ! -.
&! 0 ! '" #
" ! - + .
D
34
KH 78#I
0 0 ( . "4") $ -:
1
K , $! , ! +;
$ 0 $ $ #;
"# $ - & - !% $ )! ! )%!#
*(# ! *-)'.
■ 9 - ! -
- -' $ !
0 (.
■ 9 )'! ( ! $ ) -2 # ! ( .1).
2
■ $ ( 0
- ( .2).
■
(- )! ( 0 !% $ )0
)0 - )! ( .3).
■ ’@ ! % /,& ' ! 15 - #. ´$ ! $ ' - '# (
$ ! .
6!
3
" % 0 0(% $('
$% ! ( %
' , 0 (% ( 0 $ .
-+ ( 0 0+ ( &$ /&
!.
6#K
$
$ ! ( ' .
35
K#K
:-:8
# $ $ $% ! $"&
&0 ' " $ & % &".
■ / * ! %# $ 0 + - ./ - ! 0,
*0 # )-#,
- 0, 0 $
0 - $)+.
■ - % " ,
0 $
(" ($, 0(
!%, ! -# ", (0+ # (0%, !
'!%,
+'(+ #
)
' (0' (!* % (%,
%
- #
% %% ()$%
$* # 0) # #.
■ Q!
! + # %
" * %! ( ' 0 $.
■ / - $ -
! !
.
■ * - 0 - # .
■
'! 2! (0
- ! 0 $ - "-" ('0,
( " ! $ .
■ 0 # !%.
■
6#K
U
/ "
0 0(% $(' $ $ ! .
$
:$ > ' ' "
( 0' 0 0 - !.
■ &-'*
%# ($ ) # # + # 0 + 0 0
■ 9 !* 0 ) !% ! + !
" !% !.
■ K! ! 0 (# - ! .
■ &! 0 * $ (
$ .
■ 9 0 % " - :
a) $ # (-#;
b) $;
c) - -.
( !
&0 ' &
■ &! + 0 ! -%#
- '
$' $# - " )%! (0' !.
■ &! + - 0 )" 0 + ! -* - $
$'.
36
KH :#66 6
K
:6H6
1
■ 9 $ *% 0
-#
#
#,
! /
'!
+
(#.
< - $ - $. Q( !
)!2 " #
#.
1b
■ !% + 0
+ # (+ # 0 '
.
■
(-
("
$ # 0 #, 0 '0 $ #
#.
2
■ ! $# !%, - ( 0 )%!.
#
+ - $# 0 0# * + -
X$ 0 %
!%.
$ # #
' #
0, !%
- !+ .
■ &! $ ! +" $ 0 + - !, -'* $#
# + # 0 )
!% # ($ # ( %-#
( ."5") #.
!
/ ! $ 0, - - off '
" $ 0#.
Q( !:
1. -2 !% ) -
- ( .1) "* #
!% * )+" # + *!
( .1b) ' )+" ! ' ( .2);
&! + $ ' '! $ +!:
1. K! - $' 0
%# 0;
2. 0 # ( %-# !% $ )0 "# # + #
$ # (-# # )".
2. >'! ;
3. K 0;
3. G)! # ( %-# - #
)+"# # !.
4. 9 '0;
■ / ! $ ! +! !* " #, $ + $ + ' %!, $ '
+ -.
■ K % $ # # $
* +% ! + ! !
0 -# -# ( 2 + $,
(- # - $ $,
! !
! !.
5.
( ! $;
6. % ! - ;
7. &! "# 0# ( !% $ 0) $ $ '" . < ! $ 24 " # (0
) )% $ *% !% $ 0.
37
# -8-I
$ ! ' $ $ &0 % $ ( $ :
-8-6
#
1.− 5 " $ , &&
$
>! Q - ' '#
$
>! - @
Q - 0
&-'* >- # 1
&-'*
Q - %! '-.
,
$ " +' 5.− " $ $
6. -
,
"
' '
( ' %, : !
$ , &$
00! & ! %&,
)"# '- - '!#
" %
K ( %
#
>" (
K (
- $ +
+ - $%
4. −$ " * )0
>%- ( % #
!# - %
- #.
,
K $
@ %# -#
%# - # -#
3.− 5
K# # 6
Q + + - & )0
2.− 5
$ ,
" %
)"# # +' #
' 0+ %
- #
) $.
@ %# 0 -# 0 !
% 02#
! 40 $ -+(#.
& )! 0 $
/ " $
< +$ $.
K! + (
&-*
>" ( )! (
K ( )!
.
K )0
K ,* )0 , -* $' -.
38
-8-6
#
>- 5
&-'*
>! $# )"
0 ! !,
' - 0.
$ $# )"
7.− $
$ +'
/ ! 0 *0 #.
@ %# - # -
$
@ %# - # + - ! $
K +' $
0
X$
>! % +'
Q %! $ ! 0
>+" %!
8.− ! %!
$ , $
$ "
9.− $ ' "
0 $"&.
11.− # " +' %$ $.
0 + %!
-
+0 $'
10.− H,
K# # 6
&-* %$ $'
0 !% 0 + 0.
' ' 1/2
(
+ # 0 )%-
G )+" # ) #
K 0 # !% $ )0.
/ , ! , 0 , ...
+ !' #
$# # # 0
0 !
! " + !' #
$# # # 0
$ $
! 0 '0 .&! - )!)
- $.
<0 0 *0 #
0 <0 0' 0
0 0
Q ( -#
( ! $ -# 0 ' + 0 -'%.
´J 2 '0
- '$
!: ( !% )%!# ! 0 - ' - '
! (! '"# )%-# * - + 0 0 + # (- .
9 )!) # - - -(% # *-# 080505050.
!' && %" , $ % , .$' !' (& '
$$! ' $ , , ( ' / & .
39
SADRÎAJ
Informacije o sigurnosti i predostroÏ nosti
Namje‰tanje
Prikljuãivanje na vodovodnu mreÏu
Punjenje spremnika za sol
Namje‰tanje gornje ko‰are za sudje
Stavljanje sudja u perilicu
Podaci za laboratorijska ispitivanja
Punjenje deterdÏentom
Vrste deterdÏenta
Punjenje sredstvom za sjaj
âi‰çenje filtra
Praktiãni savjeti
âi‰çenje i odrÏavanje
Prepoznavanje manjih gre‰aka u radu
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
41
43
44
46
47
48
50
51
52
53
54
55
56
57
Slika A
5
1
4
2
3
Molimo Vas da paÏljivo proãitate upute navedene u ovoj knjiÏici zato jer sadrÏe vaÏne
podatke koji se odnose na sigurno namje‰tanje i ugradnja perilice, njeno kori‰tenje i
odrÏavanje, te korisne savjete za ‰to bolju upotrebu.
PaÏljivo ãuvajte ovu knjiÏicu jer bi Vam i ubuduçe mogla zatrebati.
40
■ Pazite na djecu i drÏite ih pod
stalnim nadzorom kako se ne bi
igrala s uredjajem.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI I
PREDOSTROÎ NOSTI
■ Ovaj uredjaj je namjenjen za
kori‰tenje u domaçinstvu
i sliãnim situacijama kao ‰to
su:
■ Djeca mladja od 3 godine trebaju
se drÏati podalje uredjaja osim ako
su pod stalnim nadzorom.
- osoblje u trgovinama, uredima
i ostalim radnim mjestima;
■ Ako neophodno treba zamijeniti
prikljuãni kabel perilice, obratite
se ovla‰tenom sevisnom
centru.
- farmama;
- gostima hotela, motela i
ostalih smje‰tajnim objekata;
■ Perilica sudja mora biti
spojena na vodovodnu mreÏu
kori‰tenjem nove garniture
cijevi. Stare cijevi nije dobro
ponovno koristiti.
- prenoãi‰tima.
Razliãito kori‰tenje uredjaja od
domaçinstva ili uobiãajnih kuçnih
poslova, npr. kao komercijalno
kori‰tenje u profesionalne svrhe
nije pokriveno jamstvom.
■ Pritisak vode mora biti izmedju
0,08 MPa and 0,8 Mpa.
Ako se uredjaj koristi nepravilno,
Ïivotni vijek mu se smanjuje i
moÏe izgubiti jamstvo.
■ Ako uredjaj postavite na pod
prekrit tapisonom ili tepihom,
morate provjeriti da otvori za
ventilaciju na donjem dijelu
uredjaja nisu zaprijeãeni.
O‰teçenje uredjaja ili neko drugo
o‰teçenje ili gubitak kroz kori‰tenje
koje nije u skladu sa uputama
(iako je uredjaj u domaçinstvu)
neçe biti pokriveno proizvodjaãkim
jamstvom.
■ Pripazite da su nakon instalacije
i postavljanja uredjaja, utikaã
i utiãnica dostupni u svakom
trenutku.
■ Za maksimalan kapacitet, molimo
prouãite tablicu/poglavlje "TEHNIâKI
PODACI".
■ Ovaj uredjaj mogu koristiti djeca
sa 8 ili vi‰e godina te osobe sa
smanjenim psihiãkim i mentalnim
kapacitetom ili manjkom iskustva i
znanja ako su pod nadzorom ili su
educirani koristiti uredjaj na
siguran naãin i razumiju moguçe
posljedice. Djeca se ne smiju
igrati sa uredjajem.
âi‰çenje i kori‰tenje uredjaje ne
smiju raditi djeca bez nadzora.
UPOZORENJE!
NoÏeve i sliãan pribor s o‰trim
toãkama morate staviti u
ko‰aricu za jedaçi pribor s
o‰tricama okrenutim prema
dole ili poloÏiti vodoravno.
41
■ Vrata perilice sudja nije dobro
ostavljati otvorenima, buduçi
da to predstavlja moguçu
opasnost
(npr.
spoticanje,
udaranje).
■ Ne izvlaãite utikaã iz utiãnice
tako da povlaãite prikljuãni
kabel ili cijeli uredjaj, veç
primite utikaã i izvadite ga iz
utiãnice.
■ Dokumentaciju o proizvodu
moÏete pronaçi i na web stranici prizvodjaãa.
■ Elektriãni uredjaj ne izlaÏite
razliãitim atmosferskim utjecajima,
kao na primjer: ki‰i,suncu itd.
■ Prislanjanjem ili sjedenjem na
otvorenim vratima perilice
sudja moÏe uzrokovati njihovo
o‰teçenje.
■ Perilica sudja izradjena je za
pranje uobiãajenog kuhinjskog
sudja koje se koristi u
domaçinstvima, u perilici
nikako ne smijete prati posudje
ili predmete uprljane benzinom, lakom, Ïeljeznim
ili
ãeliãnim trunjem, nagrizajuçim
kemikalijama, kiselinama ili
alkalima.
Sigurnosne upute
■ Pripazite da su elektriãne
instalacije
u
kuçanstvu
UZEMLJENE. U suprotnom,
potraÏite pomoç ovla‰tenog
elektriãara.
■ Ako je u stanu ili kuçi ugradjen
uredjaj za omek‰avanje vode,
nije potrebno dodavati sol u
uredjaj za omek‰avanje vode,
koja je ugradjena u perilicu sudja.
Proizvodjaã ne preuzima
nikakvu
odgovornost
za
moguçe povrede ljudi ili
moguçe nastale materijalne
‰tete, izazvane prikljuãivanjem
uredjaja na nepravilno uzemljenu
elektriãnu instalaciju.
■ Ako se perilica sudja pokvari ili
prestane
ispravno
raditi,
iskljuãite je, zatvorite vodu i
nemojte je poku‰ati popraviti
sami. Popravke mora izvr‰iti
smo ovla‰teni serviser uz
ugradnju iskljuãivo originalnih
rezervnih dijelova. Bilo koji
propust u gore navedenim
savjetima moÏe imati ozbiljne
posljedice za sigurnost uredjaja.
■ Obratite pozornost da uredjaj
ne priti‰çe prikljuãni kabel.
■ Opçenito se ne preporuãa
prikljuãivanje uredjaja na
elektriãnu mreÏu preko razliãitih
ispravljaãa, vi‰estrukih utiãnica
ili produÏnih kablova.
42
■ Ukoliko trebate pomaknuti uredjaj
nakon uklanjanja ambalaÏe, ne
podiÏite ga drÏeçi za vrata.
Lagano otvorite vrata i podignite
uredjaj drÏeçi ga za gornji dio.
Postavljanjem
oznake,
pod punom odgovorno‰çu,
potvrdjujemo da je ovaj
uredjaj u sukladnosti sa svim
sigurnosnim,
zdravstvenim
i
ekolo‰kim
zahtjevima
europskog zakonodavstva.
■ Za instalaciju ugradbenih uredjaja,
molimo prouãite odgovarajuçe
poglavlje ili priloÏene upute.
UGRADNJA U OPREMLJENU
KUHINJU
Ugradnja ispod postojeçe radne
povr‰ine
(namje‰tanje ispod radne povr‰ine)
Namje‰tanje izmedju
postojeçih kuhinjskih ormariça
■ Veçina modernog kuhinjskog namje‰taja
opremljena je i radnom povr‰inom, ispod
koje mogu biti umetnuti razliãiti kuhinjski
uredjaji. U navedenom sluãaju dovoljno
je odstraniti radnu povr‰inu perilice, tako
da odvrnete vijke, koji se nalaze sa
straÏnje strane (slika 6a).
■ Visina perilice iznosi 85 cm, te zbog toga
moÏe biti postavljena u razinu s ostalim
kuhinjskim elementima sliãne visine.
Da bi visina perilice bila ista kao i visina
kuhinjskih elemenata, moguçe je istu
odrediti pomoçu pomiãnih noÏica perilice.
ZNAâAJNO
Nakon ‰to uklonite radnu povr‰inu,
vijci MORAJU BITI ponovno uãvr‰çeni
ispod straÏnjeg ruba povr‰ine (slika. 6b).
■ Gornja povr‰ina perilice moÏe biti
iskori‰tena u razliãite svrhe, jer je otporna
na visoke temperature, ogrebotine i mrlje
(slika 5).
5
■ Visina perilice smanjit çe se na 82 cm
kako je predvidjeno prema medjunarodnim
propisima (ISO) , pri çemu çete je moçi
umetnuti ispod radne povr‰ine (slika 7),
a s istom visinom savr‰eno çe se uklopiti
ispod postojeçih kuhinjskih elemenata.
a
6
a
b
7
b
598
43
556/573
PRIKLJUâIVANJE NA
VODOVODNU MREÎU
1
ZNAâAJNO
Perilica sudja mora biti spojena na
vodovodnu mreÏu kori‰tenjem nove
garniture cijevi. Stare cijevi nije dobro
ponovno koristiti.
■ Cijevi za odvod i dovod vode na perilici
moÏete usmijeriti ili na lijevu ili na desnu
stranu.
ZNAâAJNO
Perilicu moÏete prikljuãiti na hladnu
ili toplu vodu, s time da ulazna
temperatura tople vode ne smije
prelaziti temperaturu od 60°C.
2
■ Dozvoljeni minimalni pritisak vode iznosi
0,08 MPa do maksimalno 0,8 MPa.
■ Prikljuãnu cijev morate priãvrstiti na
slavinu navojem, tako da perilicu
moÏete odvojiti od vodovodne mreÏe
kada je ne koristite (slika 1 B).
■ Perilica je opremljena dovodnom cijevi
koja na zavr‰etku ima navoj promjera
3/4" (slika 2 ).
■ Spojite dovodnu cijev "A" na slavinu za
vodu "B" sa prikljuãkom 3/4" i provjerite
da je spoj dobro zabrtvljen.
■ Ako je neophodno, dovodna cijev moÏe
se produÏiti do 2,5 m. ProduÏna cijev
moÏe se nabaviti kod ovla‰tenog
servisera.
■ Ako perilicu prikljuãujete na novu vodovodnu
instalaciju ili na vodovodnu instalaciju
koja duÏe vrijeme nije bila kori‰tena,
pustite vodu da teãe nekoliko minuta da
se iz cijevi isperu moguçe neçistoçe (kao
na primjer pijesak, hrdja itd) prije nego
‰to perilicu sudja prikljuãite na cijev za
dovod vode. Na taj naãin izbjegavate
moguçe zaãepljenje filtra navedenim
neçistoçama. Dovodnu cijev prikljuãite
na slavinu za dotok vode tek kada je
voda sasvim ãista.
44
■ Zaobljeni zavr‰etak odvodne cijevi
moÏete objesiti i na rub sudopera, ali
svakako morate pripaziti da zavr‰etak
cijevi nije potopljen u vodu koja se
moÏda nalazi u sudoperu, jer çe ona kod
ukljuãivanja uredjaja, uçi natrag u perilicu
(slika 4Y).
Prikljuãivanje odvodne cijevi
■ Zavr‰etak odvodne cijevi namjestite na
stalni odvod vode, te pazite da cijev ne
bude savinuta (slika 4).
■ Stalni odvod vode mora biti na visini
najmanje 40 cm i imati unutarnji promjer
‰irine najmanje 4 cm.
■ U sluãaju da isti zavr‰etak Ïelite
namjestiti ispod radne povr‰ine, morate
ga
priãvrstiti
neposredno
ispod
radne plohe, na najvi‰oj moguçoj toãci
(slika 4Z).
■ Preporuãujemo da namjestite i odgovarajuçi
sifon koji çe sprijeãiti ‰irenje neugodnih
mirisa (slika 4X ).
■ Po zavr‰etku prikljuãivanja perilice na
vodovodnu mreÏu provjerite da cijevi za
odvod i dovod vode nigdje nisu savinute.
■ Ako je neophodno, odvodna cijev moÏe
se produÏiti do 2,5 m; osigurajte da stoji
na najvi‰e 85 cm visine od razine poda.
ProduÏna cijev moÏe se nabaviti kod
ovla‰tenog servisera.
4
45
■ U spremnik za sol moÏete usipati oko
1,5 do 1,8 kg soli. Za ‰to bolje i uspje‰nije kori‰tenje perilice potrebno je povremeno obnoviti zalihu soli, ovisno o
podacima na tablici.
¨
PUNJENJE SPREMNIKA ZA SOL
■ Pojava bijelih mrlja na posudju je obiãno
znak da je potrebno napuniti spremnik soli.
■ Na dnu uredjaja nalazi se spremnik za sol,
pomoçu koje se obnavlja sredstvo za
odstranjivanje vapnenca.
ZNAâAJNO
(samo pri prvom pokretanju perilice)
Kada perilicu sudja koristite prvi
puta, nakon potpunog punjenja
spremnika za sol, neophodno je
dodati vode sve dok se ne prelije iz
spremnika.
■ Vrlo je vaÏno da koristite iskljuãivo sol
posebno namijenjenu za perilice sudja.
Ostali tipovi soli kao npr. kuhinjska sol,
sadrÏe visok postotak vapnenastih
sastojaka, te zbog prisutnosti istih, ne
moÏe doçi do proãi‰çavanja, te se
uredjaj moÏe zaãepiti.
■ Sol u uredjaj za omek‰avanje dodajete
tako da odvrnete poklopãiç na spremniku,
koji se nalazi na dnu perilice.
■ Pri navedenoj radnji ãesto se dogodi da
iz spremnika isteçe ne‰to vode, bez
obzira na to, slobodno usipajte sol u
spremnik sve dok nije potpuno pun. Da bi
lak‰e usipali sol u spremnik, tijekom
usipavanja je mije‰ajte npr. dr‰kom od
kuhaãe.
Po zavr‰etku punjenja, odstranite
ostatke soli i dobro priãvrstite poklopãiç.
ZNAâAJNO
Nakon stavljanja soli, MORATE
pokrenuti potpuni ciklus pranja ili
program za PRETPRANJE/ HLADNO
ISPIRANJE.
46
NAMJE·TANJE GORNJE KO·ARE
(samo kod pojedinih modela)
Tip “A”
Za tanjure promjera od 29 cm do 32,5 cm,
preporuãujemo pranje u donjoj ko‰ari perilice,
ali tek nakon ‰to ste namjestili gornju
ko‰aru u najvi‰i poloÏaj i to na slijedeçi
naãin:
Tip “A”:
A
1. Okrenite prednje zatvaraãe “A” prema van;
2. Izvucite gornju ko‰aru i premjestite je u
gornji poloÏaj;
3. Ponovo postavite zatvaraãe u njihov
prvobitan poloÏaj.
Sudje koje je u promjeru veçe od 20 cm ne
moÏe se vi‰e stavljati u gornju ko‰aru, isto
tako kada je ko‰ara u gornjem poloÏaju ne
mogu se koristiti pomiãni nosaãi.
A
Tip “B”:
Tip “B”
1
1. Izvucite gornju ko‰aru;
2. Zatim zahvatite ko‰aru sa obe strane i
podignite je prema gore (slika 1).
Sudje koje je u promjeru veçe od 20 cm ne
moÏe se vi‰e stavljati u gornju ko‰aru, isto
tako kada je ko‰ara u gornjem poloÏaju ne
mogu se koristiti pomiãni nosaãi.
NAMJE·TANJE
POLOÎAJ:
KO·ARE
NA
2
a
NIÎI
b
a
1. Zahvatite ko‰aru sa obe strane i podignite
je lagano prema gore (slika 2a);
b
2. Zatim je polako otpustite u ispravan
poloÏaj (slika 2b).
3
VAÎNO: NIKAD NEMOJTE DIZATI ILI
SPU·TATI KO·ARU SAMO PO JEDNOJ
STRANI (slika 3).
UPOZORENJE:
Preporuãljivo je namjestiti ko‰aru prije
umetanja sudja.
47
Uobiãajeno dnevno punjenje posudjem
prikazano je na slici 1, 2 i 3.
STAVLJANJE SUDJA U
PERILICU
Gornja ko‰ara (slika 1)
A = duboki tanjuri
B = plitki tanjuri
C = tanjuri za desert
D = tanjuriçi od ‰alica za kavu
E = ‰alice za kavu
F = ãa‰e
Kori‰tenje gornje ko‰are
■ Gornja ko‰ara opremljena je pokretnim
policama koje su prikvaãene na boãne
strane ko‰are i mogu se podesiti u 4
poloÏaja.
■ U niÏem poloÏaju (A-A1) police se mogu
koristiti za ‰alice (kava/ãaj), kuhinjske
noÏeve, kutlaãe i sl.. Stakleno posudje s
ruãicama moÏe se sigurno objesiti na
krajeve polica.
A
1
A1
B
■ U vi‰em poloÏaju (B-B1) police omoguçuju
prihvat plitkih i dubokih tanjura. Tanjure
treba postaviti okomito, vanjskim dnom
tanjura prema straÏnjoj strani perilice
posudja. Izmedju tanjura mora biti
razmak za slobodan prolaz vode.
B
D
F
Gornja ko‰ara (slika 2)
A = duboki tanjuri
B = plitki tanjuri
C = tanjuri za desert
D = tanjuriçi od ‰alica za kavu
E = ‰alice za kavu
F = vrãevi, krigle
G = ãa‰e
H = ko‰arica za jedaçi pribor
B1
■ Tanjure veçih promjera od oko 26 cm,
lagano nagnite prema prednjoj strani,
kako bi lak‰e umetnuli ko‰aru u
unutarnjost perilice.
2
B
■ Na gornju ko‰aru takodjer moÏete
postaviti i zdjele za salatu i plastiãne
zdjelice, ali je preporuãljivo da ih uãvrstite
na mjesto jer se takvo posudje kod
raspr‰ivanja vode moÏe prevrnuti.
■ Gornja ko‰ara napravljena je tako da je
maksimalno moÏete iskoristiti, odnosno
da je napunite samo s tanjurima koje
postavite u dva reda i to do najvi‰e 24
komada, ili samo sa ãa‰ama koje
posloÏite u pet redova najvi‰e do 30 komada,
ili sa razliãitim komadima posudja.
E
C
A
A
H
48
C
D F
E
F
G
- POLOÎAJ “B”: za posudje, koje iako
standardne veliãine, ima odredjen oblik
(vrlo duboke zdjele, ãetvrtasto posudje ili
ono bez rubova i sl.
Gornja ko‰ara (slika 3)
A = ãa‰e
B = tanjuriça od ‰alica za kavu
C = ‰alica
D = mala zdjelica
E = srednje velika zdjela
F = velika zdjela
G = tanjuri za desert
H = Ïlice za posluÏivanje
I = kutlaãa
L = pribor za jelo
3
4
B
I
L
F
C
- POLOÎAJ “C”: za ravno posudje veçe
od prosjeka i/ili posudje nestandardnog
oblika (ãetverokutno, ‰esterokutno,
ovalno, posudje za pizzu itd.).
A
G
C D
E
C
5
B
C
A
H
A
H
■ Mali tanjuri, koji se npr. koriste za desert
moraju biti smje‰teni na donju ko‰aru za
posudje sa preklopnim drÏaãem
postavljenim prema van, kao ‰to je
prikazano na slici 6 ("B").
Za uobiãajene ili veçe tanjure preklopni
drÏaã mora biti u poloÏaju ("A").
Kori‰tenje donje ko‰are
■ U donju ko‰aru moÏete posloÏiti pladnjeve,
tave, zdjele za juhu, zdjele za salatu,
duboke i plitke tanjure, pribor za jelo i
kuhaãe.
6
■ Pribor za jelo posloÏite u plastiãnu
ko‰aricu (drÏaã) koja je za to namijenjena,
vrhovima ruãica okrenutim prema gore.
■ DrÏaã pribora za jelo stavite na donju
ko‰aru (sl. 7 i 8) da Ïlice, vilice i noÏevi
ne iskliznuli kroz otvore na ko‰arici i
time blokiraju okretanje mlaznice za
raspr‰ivanje vode.
■ Donja ko‰ara za posudje opremljena je
posebnom
podesivom
sredi‰njom
policom (sl. 4 i 5).
To omoguçuje stabilno i optimalno
punjenje perilice posudjem, ãak i onda
kada je veliãina i/ili oblik posudja
nestandardan.
- POLOÎAJ “A”: za uobiãajeno punjenje
posudjem, ili kada nisu stavljene tave,
zdjele za salatu i sliãno.
A
B
UPOZORENJE!
Ako su mali tanjuri smje‰etni u ko‰aru
za posudje a preklopni drÏaã je u
neispravnom poloÏaju, tanjuri çe
ometati okretanje donjih mlaznica za
vodu.
49
Uobiãajeno dnevno punjenje posudjem
prikazano je na slici 7 i 8.
Pravilno i racionalno razmje‰tanje sudja u
perilicu rezultirat çe dobrim rezultatima
pranja.
Donja ko‰ara (slika 7)
A = srednje velika zdjela
B = velika zdjela
C = velika tava
D = zdjele za juhu, pladnjevi za serviranje
E = pribor za jelo
F = pladnjevi, tave
G = srednje zdjele
H = male zdjele
ZNAâAJNO
NiÏa ko‰ara ima uredjaj za sigurnosno
zaustavljanje koji je posebno koristan
za sigurno izvlaãenje potpuno pune
ko‰are.
Potpuno izvlaãenje ko‰are neophodno
je pri redovitom odrÏavanju, kada
punite sol i ãistite filtar.
7
B
A
F
G
PODACI LABORATORIJSKA
ISPITIVANJA
C
Molimo da podatke vezane za ispitivanje i
mjerenje radne buke prema EN normama
zatraÏite od:
D
testinfo-dishwasher@candy.it
E
U va‰em zahtjevu molimo da navedete ime
modela i serijski broj va‰e perilice posudja
(pogledajte ploãicu/naljepnicu s tehniãkim
podacima).
H
Donja ko‰ara (slika 8)
A = dubokih tanjura
B = plitkih tanjura
C = tanjura za desert
D = tanjur za serviranje
E = pribor za jelo
8
D
B
A
C
C
E
50
PUNJENJE DETERDÎENTOM
DeterdÏent
ZNAâAJNO
Za pranje posudja u perilici morate
upotrebljavati posebno sredstvo za
pranje, koje moÏe biti u tekuçem
stanju, odnosno prikladan pra‰ak ili
tablete.
B
Nakon ‰to ste stavili deterdÏent u spremnik,
zatvorite poklopac, prvo ga gurnite (1) a zatim
ga pritisnite (2) sve dok se ne zaãuje "klik".
Neprikladna sredstva kao na primjer:
sredstva za ruãno pranje posudja, ne
sadrÏe sastojke pogodne za pranje
posudja u perilici, te ometaju pravilan rad
perilice.
Punjenje spremnika za deterdÏent
Spremnik za deterdÏent smje‰ten je na
unutarnjoj strani vrata (slika A “2”). Ako je
poklopac spremnika zatvoren, za otvaranje
pritisnite tipku (A).
Po zavr‰etku bilo kojeg programa pranja,
ostavite poklopac uvijek otvoren.
Buduçi da sva sredstva za pranje, nemaju
istu snagu pranja, pridrÏavajte se uputa
proizvodjaãa.
Podsjeçamo i to, da nedovoljna koliãina
sredstva za pranje moÏe prouzroãiti
nepotpuno uklanjanje prljav‰tine. Dozirate
li preveliku koliãinu detrdÏenta, neçete
postiçi bolje rezultate pranja, veç samo
nepotreban tro‰ak.
UPOZORENJE!
Kod punjenja donje ko‰are sa
posudjem, provjeriti da li posudje ne
smeta otvaranju spremnika za
deterdÏent.
Potrebna koliãina sredstva za pranje ovisi i
o stupnju prljav‰tine kao i o tipu posudja.
Preporuãujemo da odjeljak za pranje
spremnika za detrdÏent napunite sa 20-30
grama sredstva za pranje posudja (B).
ZNAâAJNO
Nemojte koristiti prekomjerne koliãine
sredstava za pranje jer time istodobno
pridonosite i za‰titi okoli‰a.
A
51
■ uãinkovitost deterdÏenta koji sadrÏi i sol
zavisi o tvrdoçi vode u va‰oj vodovodnoj
mreÏi,
Provjerite da li je tvrdoça vode u va‰oj
vodovodnoj mreÏi unutar raspona
uãinkovitosti koja je prikazana na
ambalaÏi deterdÏenta.
VRSTE DETERDÎENTA
DeterdÏent u tabletama
DeterdÏenti
u
tabletama
razliãitih
proizvodjaãa ne otapaju se istom brzinom,
zbog toga tijekom kratkih programa pranja
neki deterdÏenti u tabletama ne mogu biti
potpuno uãinkoviti jer se ne otope u
potpunosti. Ako se koristi takav deterdÏent,
savjetujemo kori‰tenje duÏeg programa
pranja da se zajamãi potpuno djelovanje
deterdÏenta u tabletama.
Ako koristite takvu vrstu deterdÏenta a
niste zadovoljni sa rezultatima pranja,
molimo da se obratite proizvodjaãu
deterdÏenta.
U odredjenim okolnostima kori‰tenje
kombiniranih deterdÏenata moÏe izazvati:
ZNAâAJNO
Da se ispune dobri rezultati pranja,
tablete moraju biti stavljene u
odjeljak za pranje spremnika za
deterdÏent, NE izravno u kadu perilice
posudja.
■ taloÏenje vapnenca na posudju ili u
perilici posudja;
■ smanjeni radni uãinak pranja ili su‰enja.
ZNAâAJNO
Bilo koji problem koji se iskaÏe kao
izravan rezultat kori‰tenja takvog
deterdÏenta nije pokriven na‰im
jamstvom.
Koncentrirani deterdÏenti
Koncentrirani deterdÏenti sa smanjenim
alkalinitetom i prirodnim enzimima, zajedno
sa programom pranja na 50°C, imaju manji
‰tetni uãinak na prirodni okoli‰ a ‰tite
posudje i perilicu posudja.
Programi pranja na 50°C namjerno
iskori‰tavaju svojstva prljav‰tine otpljene
enzimima i zato omoguçuju da se
kori‰tenjem koncentriranih deterdÏenata
postignu isti rezultati pranja kao sa
programima na 65°C ali sa niÏom
temperaturom pranja.
Molimo da zapamtite da pri kori‰tenju
kombiniranog deterdÏenta "SVE u 1",
svjetlosni pokazatelji za zalihu soli i
sredstva za sjaj (koji se nalaze samo na
odabranim modelima) postaju suvi‰ni,
tako da svjetlosne pokazatelje moÏete
zanemariti.
Ako se pojave problemi pri pranju i su‰enju
posudja, preporuãujemo da se vratite
kori‰tenju uobiãajenih odvojenih sredstava
(sol, deterdÏent u prahu i sredstvo za sjaj).
To çe osigurati da uredjaj za omek‰avanje
vode u perilici posudja radi ispravno.
Kombinirani deterdÏenti
DeterdÏenti koji sadrÏe i sredstvo za sjaj
moraju biti stavljeni u odjeljak za pranje
spremnika za deterdÏent. Odjeljak sredstva
za sjaj mora biti prazan (ako nije prazan,
podesite regulator sredstva za sjaj na niÏi
poloÏaj prije kori‰tenja takvog deterdÏenta).
U takvom sluãaju, preporuãujemo:
■ napunite sprmnike za sol i sredstva za
sjaj;
Kombinirani deterdÏenti “SVE u 1”
■ pokrenite uobiãajeni program pranja ali
bez umetnutog posudja.
Ako namjeravate koristiti kombinirane
deterdÏente "SVE u 1" ("3 u 1"/"4 u 1"/
"5 u 1", itd.) tj. one koji sadrÏe i sol i
sredstvo za sjaj, savjetujemo sljedeçe:
Molimo da zapamtite da je nakon povratka
na kori‰tanje uobiãajene soli za perilicu
posudja, potreban odredjan broj ciklusa
pranja prije nego taj sustav ponovno bude
potpuno uãinkovit.
■ paÏljivo proãitajte upute proizvodjaãa
otisnute na ambalaÏi;
52
PUNJENJE SREDSTVOM ZA
SJAJ
Sredstvo za sjaj
Sredstvo za sjaj, koje se automatski ispu‰ta
tijekom zadnjeg ispiranja, pomaÏe da se
sudje brÏe osu‰i, spreãava nastajanje mrlja
i taloÏenje vodenog kamenca.
C
Punjenje spremnika sredstva za sjaj
Spremnik sredstva za sjaj nalazi se lijevo
od spremnika za deterdÏent (slika A "3").
Da otvorite poklopac spremnika, gurnite
oznaku za oãitavanje i u isto vrijeme,
povucite jeziãac za otvaranje. Preporuãljivo
je uvijek koristiti sredstvo za sjaj posebno
namijenjeno za perilice sudja.
Razinu sredstva za sjaj provjerite kroz
pokazno okno (C) koje je smje‰teno na
raspr‰ivaãu.
PUNO
PRAZNO
tamno
svijetlo
Reguliranje dodavanja sredstva za
sjaj od 1- 6
Regulator (D) je smje‰ten ispod poklopca i
moÏe se okretati pomoçu kovanice.
Preporuãeni poloÏaj je 4.
Koliãina vapnenca u vodi bitno utjeãe kako
na nastajanje vodenih mrlja tako i na
su‰enje posudja. Zato je veoma vaÏno
reguliranje koliãine sredstva za visoki sjaj,
da bi se postigli optimalni rezultati pranja.
U sluãaju da se po zavr‰etku pranja na
posudju pokaÏu tragovi tekuçine za sjaj
potrebno je regulator postaviti na niÏu
vrijednost, a na vi‰u vrijednost ako se na
posudju pokaÏu bjelkaste mrlje.
D
53
âI·åENIE FILTRA
Sustav filtriranja (slika A “4”) sastoji se od:
1
sredi‰njeg spremnika koji zadrÏava veçe
komadiçe;
ravne mreÏice koja neprekidno filtrira vodu
od pranja;
mikro filtra, smje‰tenog ispod mreÏice,
koji zadrÏava najsitnije komadiçe i osigurava
savr‰eno ispiranje.
■ Da bi svaki puta postigli savr‰ene rezultate
pranja, filtre treba provjeriti i ãistiti
nakon svakog pranja.
■ Da uklonite filtar, jednostavno okrenite
ruãicu u smjeru suprotnom kretanju
kazaljki na satu (slika 1).
■ Za lak‰e ãi‰çenje sredi‰nji spremnik
moÏe se ukloniti (slika 2).
2
■ Uklonite mreÏicu (slika 3) i operite je
pod mlazom vode, ako je potrebno
koristite i manju ãetku.
■ Sa samoãisteçim mikro filtrom,
odrÏavanje je svedeno na minimum i
sustav filtriranja potrebno je samo
provjeriti svaka dva tjedna. Ipak, nakon
svakog pranja preporuãujemo da
provjerite sredi‰nji spremnik i mreÏicu
da nisu zaãepljeni.
UPOZORENJE!
Nakon ãi‰çenja, uvjerite se da ja filtar
ponovo ispravno namje‰ten i da je
mreÏica ispravno usadjena na dno
perilice sudja.
3
Provjerite da li je filtar prilikom
vraçanja, u mreÏicu ispravno privinut
u smjeru kazaljki na satu, jer ako je
filtar slabo usadjen moÏe doçi
do ‰tetnih posljedica u vezi sa
uãinkovitosti perilice.
ZNAâAJNO
Nikada ne koristite perilicu sudja ako
je filtar izvadjen.
54
PRAKTIâNI SAVJETI
Kako u‰tedjeti
■ Ako Ïelite u potpunost iskoristiti prostor
u perilici sudja, stavljajte sudje u perilicu
nakon svakog jela i ako je potrebno
pokrenite ciklus HLADNO ISPIPRANJE
da se omek‰aju i uklone veçe ãestice
hrane sa novo umetnutog sudja. Kada
je perilica puna, pokrenite program za
cjelovito pranje.
Kako postiçi zaista dobre
rezultate pranja
■ Prije stavljanja sudja u perilicu, uklonite
sve ostatke hrane (kosti, ljuske, komadiçe
mesa ili povrça, ostatke od kave, koÏu
voça, pepel cigareta, ãaãkalice itd.) kako bi
sprijeãili zaãepljenje filtra, odvodne cijevi ili
mlaznica za pranje.
■ Ako sudje nije jako prljavo i perilica nije
sasvim puna, izaberite ·TEDLJIVI
program pranja i slijedite pri tome sve
upute navedene u opisu programa.
■ Preporuãujemo da sudje ne ispirete
prije nego ‰to ga stavite u perilicu.
■ Ponekad su pladnjevi, tave i lonci jako
zaprljani i sadrÏe zagorene ili zapeãene
ostatke hrane, u tom sluãaju, takvo je
sudje potrebno namakati prije pranja.
·to se ne smije prati
■ Upamtite da svo sudje nije prikladno za
pranje u perilici sudja.
Savjetujemo da neke vrste sudja kao na
primjer: plastiku neotpornu na toplinu,
pribor za jelo sa plastiãnim ili drvenim
dr‰kama, aluminijsko posudje, kristalne
predmete, ãa‰e od olovnog stakla (ako
drugaãije nije napomenuto) ne perete u
perilici za sudje.
■ Posudje smjestite u perilicu tako da je
okrenuto prema dolje.
■ Ako je ikako moguçe posudje u perilici
posloÏite tako da se medjusobno ne dodiruje.
Vrlo je vaÏno da posudje pravilno posloÏite u
perilicu jer to daje bolje rezultate pranja.
■ I ukrasi u boji na nekom sudju nisu
sasvim postojani. Zato je najbolje da
provjerite njihovu postojanost tako da u
perilici operete samo pojedini komad,
kako bi provjerili da li je prikladan za
pranje u perilici ili ne.
■ Nakon ‰to ste sudje posloÏili u perilicu,
prije poãetka pranja morate provjeriti da
li se mlaznice za raspr‰ivanje vode
slobodno okreçu.
■ Lonce i drugo posudje na kojima su
ostaci zagorene hrane do poãetka
pranja namaãite u otopini deterdÏenta
za pranje.
■ Ujedno ne zaboravite da istovremeno
ne smijete prati srebrni i obiãan metalni
pribor za jelo, jer medju njima moÏe
doçi do kemijske reakcije.
■ Kod pranja srebrnog sudja i pribora za
jelo pazite na slijedeçe:
ZNAâAJNO
Prilikom kupnje novog sudja ili
pribora za jelo provjerite da li je
prikladno za pranje u perilici sudja.
a) isperite ga odmah po upotrebi,
posebno ako ste ga koristili za jaja,
majonezu, ribu ili sliãno;
b) nemojte izravno posuti deterdÏent
na takvo sudje ili pribor za jelo;
Korisni savjeti
■ Da bi izbjegli sluãajno kapanje iz gornje
ko‰are, prvo izvadite posudje iz donje
ko‰are.
c) pazite da takvo sudje ne dodje u
dodir sa drugim metalima.
■ Ako po zavr‰etku pranja ostavite neko
vrijeme sudje u perilici, vrata perilice
morate samo pritvoriti, da zrak u
unutarnjosti moÏe slobodno kruÏiti. Na
taj çe naãin posudje biti bolje osu‰eno.
55
âI·åENJE I ODRÎAVANJE
1
■ Za ãi‰çenje vanjskih dijelova perilice
sudja koristite samo mokru krpu, ne
koristite o‰tra ili sredstva koja sadrÏe
otapala.
■ Perilica ne zahtjeva neko posebno
odrÏavanje, jer je unutarnjost perilice
samoãisteça.
■ Redovito morate ãistiti tjesnilo na vratima
i to sa vlaÏnom krpom, kako bi sa njega
odstranili moguçe ostatke hrane i sredstva
za visoki sjaj.
■ Preporuãa se ãi‰çenje perilice posudja,
kako biste uklonili ostatke kamenca ili
prljav‰tine. âinite to redovito uz upotrebu
specijaliziranih sredstava za ãi‰çenje
perilice posudja. Prilikom svakog
ãi‰çenja, perilica posudja mora biti prazna.
■ Ako unatoã uobiãajenom ãi‰çenju filtra
primjetite da sudje ili tave nisu dobro
oprane i osu‰ene, provijerite da li su
otvori na okretnim mlaznicama za
raspr‰ivanje vode (slika A”5”) moÏda
zaãepljeni ostacima hrane.
Ako su zaãepljeni oãistite ih na slijedeçi
naãin:
1. Da uklonite gornju okretnu mlaznicu,
okrenite je sve dok se oznaka za
zaustavljanje ne poravna sa strelicom
(slika 1b). Potisnite je prema gore i
zadrÏite je povuãenom, odvijte je u
smjeru kazaljki na satu. Za ponovno
postavljanje, ponovite istu radnju ali
je okreçite suprotno kazaljkama na
satu. NiÏu okretnu mlaznicu uklonite
jednostavno tako da je povuãete prema
gore (slika 2);
2. operite mlaznice pod jakim mlazom vode
tako da oãistite svaki otvor za
raspr‰ivanje;
3. kada ste zavr‰ili, ponovno ih namjestite u
isti poloÏaj, zapamtite da gornju mlaznicu
poloÏite na oznaku za zaustavljanje i
potpuno zavijete u poãetni poloÏaj.
■ I unutarnjost perilice i unutarnja strana
vrata perilice izradjeni su od nehrdjajuçe
ãelika; ipak, mogu se pojaviti mrlje uzrokovane oksidacijom, to je vjerovatno od vode
koja sadrÏi previ‰e Ïeljeznih soli.
■ Ove mrlje odstranite laganim sredstvima
za poliranje nehrdjajuçeg ãelika, koje ne
smije sadrÏavati spojeve klora. Te mrlje
ni u kojem sluãaju ne smijete odstranjivati
ãeliãnom vunom ili drugim metalnim
sredstvima.
1b
2
NAKON ZAVR·ETKA
PROGRAMA PRANJA
Nakon svakog zavr‰etka pranja , uvijek
morate zatvoriti slavinu za dotok vode u
perilicu, kako dovodna cijev ne bi stalno
bila pod stalnim pritiskom. Isto tako morate
iskljuãiti tipku “ukljuãeno”/”iskljuãeno” kako
bi perilicu iskljuãili iz elektriãne mreÏe.
U sluãaju da perilicu neçete upotrebljavati
duÏe vrijeme, uãinite slijedeçe:
1. u praznu unutarnjost perilice stavite malo
detrdÏenta i ukljuãite jedan od programa
kako bi se unutra‰njost odmastila;
2. izvadite utikaã iz utiãnice;
3. zatvorite slavinu za dotok vode;
4. napunite spremnik sa sredstvom za sjaj;
5. vrata perilice ostavite pritvorenima;
6. unutarnjost perilice mora ostati ãista;
7. ako je perilica ostavljena u prostoriji
gdje je temperatura niÏa od 0°C, voda u
perilici moÏe se zalediti, u tom sluãaju
temperaturu prostorije morate povisiti i
priãekati 24 sata prije nego ‰to perilicu
ponovo Ïelite koristiti.
56
PREPOZNAVANJE MANJIH GRE·AKA U RADU
Ako primjetite da Va‰a perilica sudja radi neispravno, prije nego ‰to pozovete
ovla‰tenog servisera, prvo provjerite niÏe navedene uzroke:
PROBLEM
1. Stroj u potpunosti ne radi
2. Voda ne dotiãe u uredjaj
3. Stroj ne izbacuje vodu
4. Perilica neprekidno izbacuje
vodu
5. U toku pranja ne ãujete vrtnju
mlaznica
6. Na elektronskim uredjajima bez
ekrana: jedno ili vi‰e LED
svjetlucanja.
MOGUåI UZROK
KAKO UKLONITI PROBLEM
Uredjaj nije prikljuãen na elektriãnu
mreÏu
Utaknite utikaã u utiãnicu
Nema elektriãnog napona
Provjerite
Tipka U/I nije ukljuãena
Ukljuãite tipku U/I
Vrata uredjaja su otvorena
Zatvorite vrata uredjaja
Provjerite uzroke pod 1
Provjerite
Slavina za dovod vode je zatvorena
Otvorite slavinu
Gumb za izbor programa
nije u ispravnom poloÏaju
Postavite gumb za izbor programa u
Ispravan poloÏaj
Dovodno crijevo je savinuto
Ispravite dovodno crijevo
Filtar dovodne cijevi nije ispravno
spojen
Spojite ispravno i po potrebi oãistite
Filtar je prljav
Oãistite filtar
Crijevo za odvodnju vode je savinuto
Ispravite odvodno crijevo
ProduÏno crijevo za odvodnju
vode nije ispravno spojeno
Pogledajte paÏljivo upute za
spajanje produÏnog odvodnog
crijeva
Izlazni spoj u zidu je usmjeren
prema dolje a ne prema gore
Pozovite kvalificiranu osobu
Odvodna cijev je
prenisko namje‰tena
Namjestite odvodnu cijev na visinu
40 cm od poda
Dodali ste previ‰e detrdÏenta
Smanjite koliãinu detrdÏenta
i upotreblavajte odgovarajuçi
Neki predmet u perilici
ometa vrtnju mlaznica
Provjerite
Sitasta ploãa filtra i filtar
su jako zaprljani
Oãistite ploãu i filtar
Slavina za dovod vode je zatvorena
Iskljuãite uredjaj, otvorite slavinu
ponovno pokrenite pranje
57
PROBLEM
MOGUåI UZROK
KAKO UKLONITI PROBLEM
Provjerite uzroke iz toãke 5.
Provjerite
Dno tava nije dobro oprano
Namoãite tave prije pranja
Rubovi tava nisu dobro oprani
Rasporedite tave bolje
Mlaznice su djelomiãno
zaãepljene
Izvadite mlaznicu i isperite je
Sudje nije ispravno umetnuto
Ne stavljajte sudje preblizu
jedno drugom
Kraj odvodne cijevi je
potopljen u vodi
Kraj odvodne cijevi ne smije biti
potopljen u vodi
Neodgovarajuça koliãina
deterdÏenta ili je
deterdÏent prestar ili tvrd
Smanjite koliãinu deterdÏenta prema
zaprljanosti sudja ili promijenite
deterdÏent
Izabrani program pranja
pranja nije odgovarajuçi
Izaberite intenzivniji program
Sudje na niÏoj ko‰ari
nije oprano
Iskljuãite tipku za pranje poloviãne
koliãine sudja
8. DeterdÏent se ne raspr‰uje
pravilno
Posude, tave, lonci ili pribor za jelo
blokiraju otvor spremnika za
deterdÏent
Postavite posudje tako da je otvor
spremnika za deterdÏent slobodan.
9. Bijele mrlje na sudju
Voda u vodovodnoj mreÏi je izuzetno
tvrda
Provjerite koliãinu sredstva za sjaji
dodajte ga ako je potrebno, ako se
mrlje ponavljaju pozovite
ovla‰tenog servisera
10. U toku pranja ãujete
lupkanje
Sudje udara jedno o drugo
Razvrstajte sudje ravnomjerno u obe
ko‰are
Raspr‰ivaã udara po sudju
Razvrstajte sudje pravilnije
Zrak u perilici ne kruÏi pravilno
Nakon zavr‰etka pranja ostavite
vrata perilice pritvorena da bi
omoguçili prirodno su‰enje
Nedostaje sredstvo za sjaj.
Napunite spremnik sredstva za sjaj.
7. Posudje je samo djelomiãno
oprano
11. Sudje nije dobro posu‰eno
VAÎNO:
Ako posudje zbog nekog od gore navedenih razloga nije dobro oprano, morate ga ruãno
oprati. Ostaci hrane se tijekom su‰enja u perilici zasu‰e i ne moÏete ih odstraniti ponovnim
pranjem u perilici.
Ako kod provjeravanja pogre‰aka u radu perilice niste ustanovili niti jednu nepravilnost od
navedenih, molimo da nazovete jednog od na‰ih ovla‰tenih servisera.
Serviseru obvezatno navedite oznaku uredjaja ( navedena je na ploãici na uredjaju ili u
jamstvenom listu) i opi‰ite mu kvar. Time çete serviseru olak‰ati rad, a Va‰a perilica bit çe brÏe
popravljena.
Proizvodjaã neçe snositi odgovornost za eventualne pogre‰ke u tiskanju ove knjiÏice.
Proizvodjaã ujedno zadrÏava pravo na tehniãke izmjene svojih proizvoda, ali bez
promjene njihovih osnovnih svojstava.
58
TARTALOMJEGYZÉK
Általános biztonsági szabályok
Telepítés
A víz bekötése
A só betöltése
A felsŒ kosár beállítása
A mosogatógép feltöltése
Információk vizsgáló laboratóriumok részére
A mosogatószer betöltése
Mosogatószer-típusok
Az öblítŒszer betöltése
A szırŒk tisztítása
Néhány gyakorlati tanács
Tervszerı tisztítás és karbantartás
Kisebb hibák kijavítása
old.
old.
old.
old.
old.
old.
old.
old.
old.
old.
old.
old.
old.
old.
60
60
61
65
66
67
69
70
71
72
73
74
75
76
A. ábra
5
1
4
2
3
Kérjük, olvassa el figyelmesen az ebben a füzetben található utasításokat, mert fontos
információkat tartalmaznak a mosogatógép biztonságos telepítésével, használatával és
karbantartásával kapcsolatban, továbbá hasznos ötletekkel szolgálnak a készülék
legjobb kihasználásához.
Kérjük, tartsa ezt a tájékoztató füzetet biztonságos helyen, hogy a késŒbbiek során is
bármikor belelapozhasson.
59
gyerekek,
csökkent
fizikai,
érzékszervi
vagy
szellemi
képességı, illetve tapasztalatokkal
és ismeretekkel nem rendelkezŒ
személyek, ha felügyeletben
részesülnek vagy útmutatást
kaptak a készülék biztonságos
használatáról, és megértették a
készülék használatában rejlŒ
veszélyeket. Gyerekek nem
játszhatnak a készülékkel.
A tisztítást és a karbantartást nem
végezhetik felügyelet nélküli
gyerekek.
ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI
SZABÁLYOK
■ A készüléket háztartásokban és
hasonló környezetekben történŒ
használatra terveztük, például:
- üzletek, irodák és más
munkakörnye-zetek személyzeti
konyháiban;
- lakóépületekben;
- szállodák, motelek és más
lakókörnye-zetek ügyfelei által;
■ Ügyelni kell arra, hogy gyerekek
ne játsszanak a készülékkel.
- „szoba reggelivel” típusú környezetekben.
■ Állandó felügyelet hiányában a 3
évesnél kisebb gyerekeket távol
kell tartani a készüléktŒl.
A készülék háztartási környezettŒl
vagy a tipikus háztartási feladatoktól
eltérŒ használata, például szakemberek
vagy képzett felhasználók által
történŒ kereskedelmi használata a
fent említett alkalmazások esetében
sem megengedett.
■ Ha szükségessé válik a tápkábel
cseréje, akkor hívja a szakszervizt.
■ A készüléket új tömlŒgarnitúrával
kell a vízhálózatra csatlakoztatni.
A régi tömlŒgarnitúrákat nem
szabad újra használni.
Ha a készüléket nem a fentiek
szerint használják, akkor az
csökkentheti a készülék élettartamát
és érvénytelenítheti a gyártó
garanciáját.
■ A víznyomásnak 0,08 MPa és 0,8
MPa között kell lennie.
A törvények által megengedett
mértékben a gyártó nem fogadja el a
készülék sérülését vagy más jellegı
olyan károsodását vagy kárát, amely
az otthoni vagy a háztartási
használattól eltérŒ használat miatt
következik be (még akkor sem, ha a
készülék otthoni vagy háztartási
környezetben van).
■ Ha a készüléket szŒnyegpadlóra
helyezi, ügyeljen arra, hogy az
alsó szellŒzŒnyílások ne legyenek
elzárva.
■ A telepítés után a készüléket
úgy kell beállítani, hogy a
csatlakozódugó hozzáférhetŒ
legyen.
■ A készüléket csak akkor
használhatják 8 éven felüli
60
■ Általában
nem
javasoljuk
adapterek,
elosztók és/vagy
hosszabbító kábelek használatát.
■ A behelyezhetŒ maximális adagot
lásd a "MÙSZAKI ADATOK" címı
táblázatban/részben.
■ A hálózati csatlakozóaljzatból a
dugót ne a hálózati kábel
vagy a gép meghúzásával
csatlakoztassa ki.
FIGYELMEZTETÉS!
A késeket és más hegyes
eszközöket hegyükkel lefelé
vagy vízszintes helyzetben kell
a kosárba helyezni.
■ Ne tegye ki a készüléket az
idŒjárás hatásainak (esŒ, nap
stb.).
■ Az ajtót nem szabad nyitva
hagyni, mert azt veszélyforrás
lehet (pl. felbotlás).
■ Ha Ön a mosogatógép nyitott
ajtajára támaszkodik vagy ül,
akkor a készülék felbillenhet.
■ A termék-adatlap a gyártó
weboldalán tekinthetŒ meg.
■ A mosogatógépet szokásos
konyhai eszközök mosogatásához
tervezték.
A
mosogatógépben
nem
moshatók el benzinnel, festékkel,
acél- vagy vasmaradványokkal,
korróziós hatású vegyszerekkel,
savakkal
vagy
lúgokkal
szennyezett tárgyak.
■ Ha
otthonában
vízlágyító
berendezés van telepítve, akkor
nem kell sót adagolni a
mosogatógépbe szerelt vízlágyítóba.
Biztonsági utasítások
■ Gondoskodjon az elektromos
rendszer földelésérŒl.
Ha a rendszer nincs földelve,
akkor
szakembertŒl
kérjen
segítséget.
■ Ha a készülék meghibásodik vagy
nem mıködik megfelelŒen, akkor
kapcsolja ki a készüléket és a
vízellátást, és ne fogjon hozzá
szakszerıtlen javításához. A
javítási munkát csak felhatalmazott
szerelŒ végezheti, és kizárólag
eredeti gyári pótalkatrészek
szerelhetŒk a készülékbe. A fenti
tanácsok betartásának elmulasztása
komoly következményekkel járhat
a készülék biztonságos mıködésére
vonatkozóan.
A gyártó minden felelŒsséget
elhárít a gép földelésének
elmulasztása miatt keletkezŒ
károkkal kapcsolatban.
■ Vigyázzon
arra,
hogy
a
mosogatógép ne sértse meg az
erŒátviteli kábeleket.
61
■ Ha a kicsomagolás után mozgatni
kell a gépet, ne az ajtó aljánál
fogva próbálja megemelni azt.
Kissé nyissa ki az ajtót, és a felsŒ
részénél fogva emelje meg a
gépet.
A
jel terméken történŒ
elhelyezésével saját felelŒsségünkre
kijelentjük, hogy a termék
megfelel a jogszabályokban
meghatározott összes európai
biztonsági, egészségügyi és
környezetvédelmi követelménynek.
■ A beépített készülékek telepítésének
részletei a vonatkozó fejezetben
vagy a füzethez mellékelt
utasításokban találhatók.
TELEPÍTÉS BEÉPÍTETT
KONYHÁKBAN
Elhelyezés meglévŒ
munkalap alatt
(munkalap alá történŒ beszerelés)
Beszerelés meglévŒ szekrények
közé
■ A legtöbb modern beépített konyhában
csak egy munkalap van, és ez alá vannak
a szekrények és az elektromos
készülékek beszerelve. Ebben az esetben
vegye le a mosogatógép munkalapját
a lap hátsó széle alatti csavarok
kicsavarásával (6a. ábra).
■ A mosogatógép magasságát (85 cm) úgy
alakítottuk ki, hogy a modern, beépített
konyhákban a már meglévŒ, ugyanolyan
magasságú szekrények közé is be lehessen
szerelni azt. A megfelelŒ magasságot a
lábakkal lehet beállítani.
FONTOS!
A munkalap levétele után a csavarokat
ismét be KELL csavarozni a lap
hátsó széle alá (6b. ábra).
■ A gép laminált teteje nem igényel
különösebb gondozást, mert a hŒnek, a
karcolásnak és a foltosodásnak ellenáll
(5. ábra).
5
■ A gép magassága ekkor 82 cm-re
csökken az ISO nemzetközi szabványok
elŒírásainak
megfelelŒen,
és
a
mosogatógép tökéletesen beilleszthetŒ
a konyhai munkalap alá (7. ábra).
a
6
a
b
7
b
598
62
556/573
A VÍZ BEKÖTÉSE
1
FONTOS!
A készüléket új tömlŒgarnitúrával kell
a vízhálózatra csatlakoztatni.
A régi tömlŒgarnitúrákat nem szabad
újra használni.
■ A bevezetŒ és az elvezetŒ tömlŒk balra
vagy jobbra vezethetŒk el.
FONTOS!
A mosogatógép hideg vagy meleg
vízre egyaránt csatlakoztatható,
amennyiben a víz 60°C-nál nem
melegebb.
2
■ A víznyomásnak 0,08 MPa és 0,8 MPa
között kell lennie.
■ A bevezetŒ tömlŒt úgy kell a csapra
csatlakoztatni, hogy a vizet el lehessen
zárni, amikor a gép használaton kívül
van (1. ábra, B).
■A
mosogatógép
3/4”
menetes
csatlakozóval van szerelve (2. ábra).
■ Csatlakoztassa az “A” bevezetŒ tömlŒt
a “B” vízcsapra egy 3/4”-es csatlakozó
csŒtoldattal, és ügyeljen arra, hogy az
megfelelŒen meg legyen húzva.
■ Szükség esetén a bevezetŒ csŒ 2,5 m-re
meghosszabbítható.
A hosszabbító csŒ a VevŒszolgálati
Központtól szerezhetŒ be.
■ Ha a mosogatógépet új vagy hosszabb
ideig nem használt csŒvezetékre
csatlakoztatja, akkor a bevezetŒ tömlŒ
csatlakoztatása elŒtt folyassa ki néhány
percig a vizet. Így nem kerül homok vagy
por a szırŒbe, és nem következik be a
szırŒ eldugulása.
63
■ A tömlŒ a mosogató oldalára is
felakasztható, a vízbe azonban nem
merülhet bele, nehogy a gép a mıködés
közben visszaszívja a vizet a készülékbe
(4. ábra, Y).
Az elvezetŒ tömlŒ
csatlakoztatása
■ Az elvezetŒ tömlŒt az ejtŒcsŒre kell
csatlakoztatni úgy, hogy a tömlŒ ne
csavarodjon meg (4. ábra).
■ A készülék munkaasztal alatt történŒ
elhelyezése esetén a tömlŒtartó
csŒbilincset a falra, a munkaasztal
alatti lehetΠlegmagasabb pontban kell
felszerelni (4. ábra, Z).
■ Az ejtŒcsŒnek legalább 40 cm-re kell a
talajfelszín felett lennie, belsŒ átmérŒje
pedig legalább 4 cm legyen.
■ EllenŒrizze, hogy a bevezetŒ és az
elvezetŒ tömlŒk nem csavarodnak-e
meg.
■ Célszerı egy bızelzáró szifont is
felszerelni (4. ábra, X).
■ Szükség esetén az elvezetŒ tömlŒ
2,5 m-ig meghosszabbítható, feltéve,
hogy magassága nem haladja meg a
padlószint fölötti 85 cm-t. A hosszabbító
csŒ a SzakszerviztŒl szerezhetŒ be.
4
64
A SÓ BETÖLTÉSE
■ A sóadagoló befogadóképessége 1,5
és 1,8 kg között van; a készülék
hatékony mıködése érdekében a sóadagolót a vízlágyító egység
beállításának megfelelŒen idŒrŒl idŒre fel kell
tölteni.
■ A fehér foltok edényeken való megjelenése
általában arra utal, hogy a sótartályt fel kell
tölteni.
■ A gép alján található a vízlágyító
regenerálására szolgáló só tartálya.
■ Csak a kifejezetten a mosogatógéphez
tervezett sót szabad használni.
Más sófajták kis mennyiségben nem
oldódó részecskéket is tartalmaznak, ami
hosszú idŒ elteltével befolyásolhatja és
ronthatja a lágyítószer teljesítményét.
FONTOS!
(Csak az elsŒ beindításkor)
A készülék elsŒ alkalommal történŒ
használatakor – a sótartály teljes
feltöltése után – a tartály túlcsordulásáig
kell vizet betölteni.
■ A só betöltés céljából csavarozza le a
tartály zárósapkáját, majd töltse fel a
tartályt.
■ A mıvelet közben kifolyhat egy kis víz;
azonban folytassa a só beadagolását,
amíg a tartály meg nem telik.
Ha megtelt a tartály, törölje le a menetrŒl
a sómaradványokat, és csavarozza
vissza a zárósapkát.
FONTOS!
A só betöltése után egy teljes
mosogatási ciklust vagy egy
ELÃMOSÁS/HIDEG
ÖBLÍTÉS
programot KELL lefuttatni.
65
A FELSÃ KOSÁR BEÁLLÍTÁSA
(csak bizonyos típusoknál)
“A”típus
29-32,5 cm-es tányérok használata esetén
– miután a felsŒ kosarat a felsŒ helyzetbe
állította – helyezze a tányérokat az alsó
kosárba, és kövesse az alábbi lépéseket (a
típusoknak megfelelŒen):
“A” típus:
A
1. Fordítsa az “A” ütközŒket kifelé.
2. Vegye ki a kosarat, és tegye át a felsŒ
helyzetbe.
3. Tegye vissza az “A” ütközŒket az
eredeti helyzetükbe.
A 20 cm-nél nagyobb átmérŒjı edények
ekkor már nem helyezhetŒk a felsŒ
kosárba, és a mobil tartóelemek nem
használhatók, ha a kosár a felsŒ helyzetben
van.
A
“B” típus:
“B”típus
1
1. Húzza ki a felsŒ kosarat.
2. Fogja meg a kosár mindkét oldalát és
emelje felfelé (1. ábra).
A 20 cm-nél nagyobb átmérŒjı edények
ekkor már nem helyezhetŒk a felsŒ kosárba,
és a mobil tartóelemek nem használhatók,
ha a kosár a felsŒ helyzetben van.
2
a
ÁLLÍTSA BE A KOSARAT AZ ALSÓ
HELYZETBE:
b
a
1. Fogja meg a kosár mindkét oldalát, és
kissé emelje felfelé (2a. ábra).
b
2. Ezután lassan engedje vissza a megfelelŒ helyzetbe (2b. ábra).
3
MEGJEGYZÉS: SOHA NE EMELJE MEG
VAGY SÜLLYESSZE LE A KOSARAT
CSAK AZ EGYIK OLDALÁNÁL FOGVA
(3. ábra).
Figyelmeztetés:
A kosarat az edények behelyezése elŒtt
célszerı beállítani.
66
A szabványos napi mennyiség az 1., a 2.
és a 3. ábrán látható.
AZ EDÉNYEK BEHELYEZÉSE
A felsŒ kosár használata
FelsŒ kosár (1. ábra)
A = leveses tányérok
B = lapos tányérok
C = süteményes tányérok
D = csészealjak
E = csészék
F = poharak
■ A felsŒ kosár a kosár oldalára akasztott
mozgatható rácsokkal rendelkezik,
amelyek 4 helyzetben állíthatók be.
■ Az alsó helyzetben (A-A1) a rácsok teás
és kávés csészékhez, késekhez és
merŒkanalakhoz használhatók. A talpas
poharak biztonságosan felakaszthatók a
rácsok végeire.
A
1
A1
B
■ A felsŒ helyzetben (B-B1) a rácsok lapos
tányérok és leveses tányérok behelyezését
teszik lehetŒvé. A tányérokat függŒleges
helyzetben kell behelyezni úgy, hogy a
tányérok alja a mosogatógép hátsó
része felé nézzen, és a tányérok között
hely maradjon azért, hogy a víz szabadon
áthaladhasson közöttük.
B
D
F
FelsŒ kosár (2. ábra)
A = leveses tányérok
B = lapos tányérok
C = süteményes tányérok
D = csészealjak
E = csészék
F = talpas poharak
G = poharak
H = evŒeszköztartó kosár
B1
■ A nagy (kb. 26 cm-es vagy annál
nagyobb) tányérokat kissé hátrafelé
döntve célszerı behelyezni, hogy a
kosarat könnyebben be lehessen csúsztatni
a gépbe.
2
B
A
■ A salátástálak és a mıanyag tálak is a
felsŒ kosárban helyezhetŒk el. Ezeket a
tálakat célszerı a helyükön rögzíteni,
hogy a vízsugár ne borítsa fel Œket.
■ A felsŒ kosarat úgy alakítottuk ki, hogy
maximális rugalmasságot biztosítson
használat közben; a felsŒ kosárban 24
tányér helyezhetŒ el két sorban, 30
pohár öt sorban, vagy ezek vegyesen is
betehetŒk a gépbe.
E
C
A
H
67
C
D F
E
F
G
- „B” HELYZET: szabványos méretı, de
sajátos alakú edényekhez (nagyon mély
tálak, szögletes edények vagy perem
nélküli edények stb.).
FelsŒ kosár (3. ábra)
A = pohár
B = csészealj
C = csésze
D = kis tál
E = közepes tál
F = nagy tál
G = süteményes tányér
H = tálalókanál
I = merŒkanál
L = evŒeszköz
3
H
4
B
I
L
F
C
- „C” HELYZET: az átlagosnál nagyobb
lapostányérokhoz
és/vagy
nem
szabványos alakú edényekhez (négyzetes,
hatszögletı, ovális, pizza-edények stb.).
C D
E
A
G
C
A
5
B
C
A
H
■ A desszertekhez használt kis tányérokat
az 6. ábra szerint az alsó kosárban kell
elhelyezni, a tartólap kifelé nézzen („B”).
A normál méretı és a nagy tányérok
esetében a lap az „A” helyzetben
legyen.
Az alsó kosár használata
■ Az alsó kosárban fazekak, sütŒedények,
levesestálak, salátás tálak, fedŒk, tálaló
edények, lapos tányérok, leveses tányérok
és merŒkanalak helyezhetŒk el.
6
■ Az evŒeszközöket nyelükkel felfelé
a mıanyag evŒeszköztartóban kell
elhelyezni.
■ Helyezze az evŒeszköztartót az alsó
kosárba (7. és 8. ábra), és ügyeljen arra,
hogy az evŒeszközök ne akadjanak bele
a forgó karokba.
A
■ Az alsó kosár speciális, szabályozható
középsŒ ráccsal van ellátva (4. és 5.
ábra). Ez stabil és optimális terhelést
tesz lehetŒvé még akkor is, ha az
edények mérete és/vagy alakja nem
szabványos.
B
FIGYELMEZTETÉS!
Ha a kis tányérokat úgy helyezi el a
kosárban, hogy a tartólap nincs a
megfelelŒ helyzetben, akkor a tányérok
megakadályozzák a szórókarok
forgását.
- „A” HELYZET: szabványos adagokhoz,
vagy amelyekben nincsenek lábosok,
salátás tálak és hasonlók.
68
A legjobb eredmény elérése érdekében
körültekintŒen töltse meg a mosogatógépet.
A szabványos napi mennyiség az 7. és a 8.
ábrán látható.
Alsó kosár (7. ábra)
A = közepes méretı fazék
B = nagy fazék
C = serpenyŒ
D = levesestálak, tálaló edények
E = evŒeszköz
F = sütŒedények
G = közepes tál
H = kis tál
FONTOS!
Az alsó kosár a kihúzást segítŒ
biztonsági ütközŒvel rendelkezik, ami
különösen teljes adagok esetében
elŒnyös. A só betöltésekor, a szırŒ
tisztításakor vagy a szokásos
karbantartáskor a kosarat teljesen ki
kell húzni.
7
B
A
F
G
INFORMÁCIÓK VIZSGÁLÓ
LABORATÓRIUMOK RÉSZÉRE
C
Az EN szabványok szerinti összehasonlító
vizsgálatok elvégzéséhez és a zajszintek
méréséhez szükséges információk a
következŒ címen szerezhetŒk be:
D
testinfo-dishwasher@candy.it
E
H
Kérjük, hogy a kérelemben jelölje meg a
modell nevét és a mosogatógép számát
(lásd az adattáblán).
Alsó kosár (8. ábra)
A = leveses tányér
B = lapos tányér
C = süteményes tányér
D = tálalóedény
E = evŒeszköz
8
D
B
A
C
C
E
69
A MOSOGATÓSZER
BETÖLTÉSE
A mosogatószer
FONTOS!
Por alakú, folyékony vagy tabletta
formájú, kifejezetten mosogatógépekhez
tervezett mosogatószert kell használni.
B
A mosogatószer beöntése után elŒször
benyomással (1), majd függŒleges
nyomással (2) kattanásig zárja le a fedelet.
A nem megfelelŒ mosogatószerek (pl. a
kézi mosogatáshoz használt szerek) nem
tartalmazzák a gépi mosogatáshoz szükséges
összetevŒket, és megakadályozzák a
mosogatógép megfelelŒ mıködését.
A mosogatószer-tartály feltöltése
A mosogatószer tartály az ajtó belsejében
van (A. ábra, 2). Ha a tartály fedele le van
zárva, akkor kinyitásához nyomja meg a
gombot (A). A mosogatási ciklusok végén
a fedél mindig nyitva van, és készen áll a
mosogatógép következŒ használatára.
Mivel a mosogatószerek eltérnek egymástól,
a mosogatószerek dobozain lévŒ utasítások
is különbözŒek lehetnek. Felhívjuk a figyelmet
arra, hogy a túl kevés mosogatószer nem
tisztítja meg megfelelŒen az edényeket,
míg a túl sok mosogatószer nem biztosít
jobb eredményeket, hanem csak veszendŒbe
megy.
FIGYELMEZTETÉS!
Az alsó kosár feltöltésekor kérjük
ügyeljen arra, hogy a behelyezett
tányérok vagy egyéb edények ne
akadályozzák a szórókart.
A felhasználandó mosogatószer mennyisége
az edények szennyezettségétŒl és
az elmosogatandó edények típusától
függ. 20÷30 g mosogatószer elhelyezését
javasoljuk
a
mosogatószer-rekesz
mosogató részében (B).
FONTOS!
Ne használjon túl nagy mennyiségı
mosogatószert, ezzel is védje a
környezetet a szennyezŒdéstŒl.
A
70
■ a vízlágyítót/sót tartalmazó mosogatószerek
hatékonysága az adott víz keménységétŒl
függ.
EllenŒrizze, hogy a víz keménysége a
mosogatószer dobozán feltıntetett
tartományban van-e.
MOSOGATÓSZER-TÍPUSOK
Tabletták
A különbözŒ gyártók mosogatószertablettái különbözŒ sebességgel oldódnak
fel, ezért elŒfordulhat, hogy a rövid programok
esetében egyes mosogatószer-tabletták
nem elég hatékonyak, mivel nem tudnak
teljesen feloldódni. Tabletták használata
esetén a mosogatószer teljes felhasználása
érdekében hosszabb programok alkalmazását
javasoljuk.
Ha az ilyen típusú termék használatakor
nem megfelelŒ a mosogatás minŒsége,
kérjük, lépjen kapcsolatba a mosogatószer
gyártójával.
Bizonyos
esetekben
a
kombinált
mosogatószerek használata az alábbiakat
idézheti elŒ:
FONTOS!
A megfelelŒ eredmény elérése
érdekében a tablettákat NEM
közvetlenül a teknŒben, hanem a
mosogatószer-tartály mosórészében
KELL elhelyezni.
■ vízkŒ rakódik le az edényeken vagy a
mosogatógépben;
■ csökken a mosogatási és a szárítási
teljesítmény.
Koncentrált mosogatószerek
A kisebb lúghatású és természetes
enzimeket
tartalmazó
koncentrált
mosogatószerek
–
az
50°C-os
programokkal együtt – kisebb hatást
gyakorolnak a környezetre, illetve védik az
edényeket és a mosogatógépet is.
Az 50°C-os mosogatóprogramok célzottan
használják ki az enzimek szennyoldó
tulajdonságait, és így a koncentrált
mosogatószerek
használva
kisebb
hŒmérsékleten érik el ugyanazt az
eredményt, mint a 65°C-os programok.
FONTOS!
Az
ilyen
termékek
közvetlen
használatával
kapcsolatos
problémákra a garancia nem terjed ki.
Ne feledje, hogy a „Minden az egyben”
kombinált mosogatószerek használatakor
az öblítŒszer és a só jelzŒlámpák (csak
bizonyos típusok esetében) feleslegesek,
ezért ezeket a lámpákat figyelmen kívül
kell hagyni.
Kombinált mosogatószerek
Az öblítŒszert is tartalmazó mosogatószereket
a mosogatószer-tartály mosórészében kell
elhelyezni. Az öblítŒszer-tartálynak üresnek
kell lennie (ha nem üres, akkor a kombinált
mosogatószerek használata elŒtt állítsa az
öblítŒszer-szabályozót a legkisebb helyzetbe).
Mosogatási és/vagy szárítási problémák
felmerülése esetén javasoljuk, hogy térjen
vissza a hagyományos egyedi termékekhez
(só, mosogatószer és öblítŒszer). Ez teszi
lehetŒvé a mosogatógépben lévŒ vízlágyító
megfelelŒ mıködését.
Ebben az esetben azt javasoljuk, hogy:
„Minden az egyben” kombinált
mosogatószerek
■ töltse fel a sótartályt
öblítŒszer-tartályt is;
Ha olyan „Minden az egyben” („Három az
egyben”/„Négy az egyben”/„Öt az egyben”
stb.) kombinált mosogatószereket szeretne
használni, amelyek sót és/vagy öblítŒszert
is tartalmaznak, akkor az alábbiakat
javasoljuk Önnek:
■ olvassa el figyelmesen, és tartsa be a
gyártó
csomagoláson
feltıntetett
utasításait;
■ futtasson le üresen
mosogatási ciklust.
is
egy
és
az
normál
Ne feledje, hogy a hagyományos só
használatára való visszatéréskor néhány
ciklus lefuttatása szükséges, mielŒtt a
rendszer újra teljesen hatékonnyá nem
válik.
71
AZ ÖBLÍTÃSZER BETÖLTÉSE
Az öblítŒszer
Az utolsó öblítési ciklusban automatikusan
kiáramló öblítŒszer az edények gyors
száradását segíti elŒ, és megakadályozza
a foltképzŒdést.
Az öblítŒszer-tartály feltöltése
C
Az öblítŒszer-tartály a mosogatószertartálytól balra található
(A. ábra, 3).
A fedél kinyitásához nyomja meg a jelet, és
ezzel egyidejıleg húzza meg a nyitófület.
Célszerı kifejezetten a mosogatógéphez
tervezett öblítŒszert használni.
Az adagolóban lévŒ kémlelŒnyíláson (C)
keresztül ellenŒrizze az öblítŒszer-szintet.
TELE
ÜRES
sötét
világos
Az öblítŒszer beállítása 1 és 6 között
A szabályozó (D) a fedél alatt van, és egy
érme segítségével fordítható el.
A 4-as pozíció használatát javasoljuk.
A víz mésztartalma jelentŒs mértékben
befolyásolja a vízkŒképzŒdést és a szárítási
teljesítményt.
Ezért fontos az öblítŒszer mennyiségének
a beszabályozása a jó mosogatási
eredmények elérése érdekében.
Ha a mosogatás után csíkok jelennek meg
az edényeken, akkor egy pozícióval
csökkentse a mennyiséget. Ha fehéres
foltok keletkeznek, akkor egy pozícióval
növelje a mennyiséget.
D
72
A SZÙRÃK TISZTÍTÁSA
A szırŒrendszer (A. ábra, 4) a következŒkbŒl
áll:
központi tartály, amely
részecskéket fogja fel;
a
1
nagyobb
lapos fémháló, amely folyamatosan szıri
a mosogatóvizet;
a fémháló alatt található mikroszırŒ,
amely a tökéletes öblítés érdekében a
legfinomabb részecskéket fogja fel.
■ A kiváló eredmények elérése érdekében
a szırŒket minden mosogatás után
ellenŒrizni és tisztítani kell.
■ A
szırŒegység
eltávolításához
egyszerıen csak fordítsa el a fogantyút
balra (1. ábra).
2
■ A könnyebb tisztítás érdekében a
központi tartály levehetŒ (2. ábra).
■ Vegye ki a fémhálós szırŒt (3. ábra), és
vízsugár alatt mossa le az egész
egységet. Szükség esetén egy
kisméretı kefét is lehet használni.
■ Az öntisztító mikroszırŒ használatával
a karbantartási szükséglet csökken, és
a szırŒegységet csak kéthetente kell
ellenŒrizni. Mindazonáltal minden
mosogatás után célszerı ellenŒrizni,
hogy nem dugult-e el a központi tartály
és fémhálós szırŒ.
FIGYELMEZTETÉS!
A szırŒk tisztítása után ügyeljen
a
megfelelŒ
módon
történŒ
visszaszerelésükre, valamint arra,
hogy a fémhálós szırŒ a mosogatógép
alján megfelelŒen legyen beállítva.
3
Ügyeljen arra, hogy a szırŒ az óramutató
járásával megegyezŒ irányban (jobbra)
legyen visszacsavarozva a fémhálóba,
mivel a szırŒegység nem megfelelŒ
felfekvése kedvezŒtlenül befolyásolja
a készülék teljesítményét.
FONTOS!
Sose használja
mosogatógépet.
szırŒk
nélkül
a
73
GYAKORLATI TANÁCSOK
Hogyan takarékoskodhatunk ?
■ Ha komplett mosogatást szeretne
végezni, akkor minden étkezés után
helyezze az edényeket a gépbe, és
szükség esetén kapcsolja be a HIDEG
ÖBLÍTÉS ciklust, hogy fellazítsa az
ételmaradékokat, és eltávolítsa a
nagyobb ételmaradványokat az újonnan
berakott edényekrŒl.
Ha megtelt a mosogatógép, indítsa be a
teljes mosogatási ciklus programot.
Hogyan érhetŒk el igazán jó
eredmények
■ Az edények gépbe helyezése elŒtt
távolítsa el az ételmaradékokat (csontokat,
héjakat, hús- és zöldségmaradékokat,
kávézaccot, gyümölcshéjat, cigarettahamut,
fogvájót stb.) hogy ne elkerülje a szırŒk,
a vízelvezetŒ és a mosogató szórófejek
eldugulását.
■ Ha az edények nem túl piszkosak, vagy
ha a kosarak nincsenek nagyon tele,
akkor a programlistában olvasható
utasításokat követve válassza a
takarékos ECONOMY programot.
■ Próbálja meg, hogy a mosogatógépbe
történŒ behelyezésük elŒtt nem öblíti le
az edényeket.
■ Ha a fazekakon és a sütŒedényeken
rásült vagy ráégett ételmaradékok
bevonata található, a mosogatás elŒtt
célszerı beáztatni Œket.
Mit nem lehet mosogatni ?
■ Ne feledje el, hogy nem lehet minden
edényt gépben mosogatni. Javasoljuk,
hogy az alábbi eszközöket ne tegye
mosogatógépbe: hŒre lágyuló tárgyakat,
mıanyag vagy fanyelı evŒeszközöket,
fafogantyús fazekakat, alumíniumból,
kristályból és ólomkristályból készült
tárgyakat.
■ Tegye az edényeket fejjel lefelé a gépbe.
■ Próbálja meg úgy elhelyezni az
edényeket, hogy azok ne érjenek
egymáshoz. MegfelelŒ elhelyezésük
esetén jobb eredmények érhetŒk el.
■ Bizonyos díszítések elhalványulhatnak.
Ezért célszerı az egész adag gépbe
helyezése elŒtt csak egy tárgyat elmosogatni,
hogy meggyŒzŒdjön arról, hogy a többi
ehhez hasonló nem halványodik el.
■ Az edények behelyezése után ellenŒrizze,
hogy a mosogatókarok szabadon
forognak-e.
■ A nehezen oldódó ételdarabkákkal vagy
ráégett étellel szennyezett edényeket
mosogatószeres vízbe kell áztatni.
■ Az is helyes, ha a nem rozsdamentes
fogóval ellátott ezüst evŒeszközöket nem
tesszük a mosogatógépbe, mert kémiai
reakció jöhet létre a részek között.
■ Az ezüstedények mosogatása:
FONTOS!
Új cserépedények vagy evŒeszközök
vásárlásakor mindig gyŒzŒdjön meg
arról, hogy alkalmasak-e a gépben
történŒ mosogatásra.
a) az ezüstnemıt a használat után
azonnal le kell öblíteni, különösen
akkor, ha majonézhez, tojáshoz,
halhoz stb. használtuk;
b) ne permetezzen rá mosogatószert;
c) tartsa a többi fémtárgytól elkülönítve.
Hasznos ötletek
■ A víz felsŒ rácsról történŒ lecsepegésének
elkerülésére elŒször az alsó rácsot
vegye ki a gépbŒl.
■ Ha az edényeket hosszabb ideig kell a
gépben hagyni, akkor hagyja kissé
nyitva az ajtót, hogy beáramolhasson a
levegŒ, és segíthesse az edények
száradását.
74
■A
foltok
enyhe
súrolószerrel
eltávolíthatóak; soha ne használjon
klóralapú anyagokat, acélforgácsot stb.
TISZTÍTÁS ÉS
KARBANTARTÁS
■ A mosogatógép külsŒ tisztításához ne
használjon
oldószereket
(zsíroldó
hatásúakat) vagy dörzsölŒ hatású
szereket, hanem csak vízbe mártott
törlŒruhát vegyen igénybe.
1
1b
■ A mosogatógép nem igényel különleges
karbantartást, mert a tartály öntisztító
hatású.
■ Az étel- vagy az öblítŒszer-maradványok
eltávolításához rendszeresen törölje le
nedves ruhával az ajtó tömítését.
■ A vízkŒlerakódás vagy a szennyezŒdés
eltávolítása
érdekében
célszerı
a
mosogatógép tisztítását elvégezni. IdŒnként
egy mosóciklus lefuttatását javasoljuk
speciális
mosogatógép-tisztítószer
felhasználásával. A tisztításkor a
mosogatógépnek üresnek kell lennie.
2
■ Ha a szırŒk rendszeres tisztítása ellenére
azt veszi észre, hogy nem következik be
az edények megfelelŒ elmosása vagy
öblítése, ellenŒrizze, hogy a forgókarokon
lévŒ szórófejek (A. ábra, 5) tiszták-e.
Ha a szórófejek eldugultak, akkor a
következŒképpen tisztítsa meg Œket:
1. A felsŒ forgókar eltávolításához fordítsa
el mindaddig, amíg az egyvonalba nem
kerül a nyíllal jelölt ütközŒvel (1. ábra).
Nyomja felfelé (1b. ábra), és benyomva
tartva csavarozza ki az óramutató
járásával megegyezŒ irányban.
Visszaszereléséhez ismételje meg a
mıveletet, de ekkor az óramutató
járásával ellentétes irányban kell
csavarnia.
Az alsó forgórész felfelé húzva
egyszerıen kiemelhetŒ (2. ábra).
A CIKLUS VÉGÉN
Minden mosogatás után el kell zárni a
vízcsapot, és a Be/Ki gomb megnyomásával
ki kell kapcsolni a gépet.
Ha nem akarja a gépet hosszabb ideig
használni, akkor érdemes az alábbi
szabályokat betartani:
1. végezzen mosogatószeres üres mosást,
hogy megtisztítsa a gépet a lerakódásoktól;
2. húzza ki az elektromos csatlakozódugót;
2. Mossa le a forgókarokat vízsugár alatt,
hogy megszüntesse a szórófejek
eltömŒdését.
3. zárja el a vízcsapot;
3. Ezután tegye vissza a forgókarokat a
megfelelŒ helyzetbe, eközben ne
feledkezzen meg a nyíl beállításáról és a
karok becsavarásáról.
4. töltse fel az öblítŒszer-tartályt;
■ Az ajtó és a tartály bélése egyaránt
rozsdamentes acélból készült; ha
azonban az oxidáció miatt foltossá
válnak, akkor ez valószínıleg azért
következik be, mert a vízben vastartalmú
sók vannak jelen.
7. ha a gépet 0°C alatti hŒmérsékletı
helyen hagyja, akkor a csövekben
maradt víz megfagyhat. Várja meg, míg
a hŒmérséklet nulla fok fölé emelkedik,
majd a mosogatógép beindítása elŒtt
várjon körülbelül 24 órát.
5. hagyja kissé nyitva az ajtót;
6. tartsa tisztán a gép belsejét;
75
KISEBB HIBÁK KIJAVÍTÁSA
Ha nem mıködik a mosogatógép, akkor a Szervizközpont felhívása elŒtt végezze el az
alábbi ellenŒrzéseket.
HIBA
1 – A gép nem mıködik
2 – A gép nem szívja be a
vizet
3 – A gép nem ereszti le a
vizet
OK
A HIBA MEGSZÜNTETÉSE
A dugó nincs bedugva a fali
csatlakozóaljzatba
Dugja be a csatlakozódugót
Nem nyomta le az O/I gombot
Nyomja le a gombot
Az ajtó nyitva van
Csukja be az ajtót
Nincs áramellátás
EllenŒrizze a biztosítékot a
dugóban, valamint az áramellátást
Lásd az 1. eset okát
EllenŒrizze
A vízcsap el van zárva
Nyissa ki a vízcsapot
A programválasztó nincs a
megfelelΠhelyzetben
A bevezetŒ tömlŒ
megcsavarodott
A bevezetŒ tömlŒ szırŒje nincs
megfelelŒen csatlakoztatva
Fordítsa a programválasztót a
megfelelΠhelyzetbe
Szüntesse meg a tömlŒ
megcsavarodását
Tisztítsa meg a tömlŒ végén
lévŒ szırŒt
ElszennyezŒdött a szırŒ
Tisztítsa meg a szırŒt
Az elvezetŒ tömlŒ megcsavarodott
Egyenesítse ki a tömlŒt
Az elvezetŒ tömlŒ hosszabbítója
nincs megfelelŒen csatlakoztatva
Végezze el az elvezetŒ tömlŒ
csatlakoztatására vonatkozó
utasításokat
A falon lévŒ elvezetŒ csatlakozó
nem felfelé, hanem lefelé néz
Hívjon szakembert
4 – A gép folyamatosan üríti
a vizet
Az elvezetŒ tömlŒ túl alacsonyan
van
Emelje a tömlŒt legalább
40 cm-re a padlószint fölé
5 – A szórókarok nem
forognak
Túl sok a mosogatószer
Csökkentse a mosogatószer
mennyiségét Használjon
megfelelŒ mosogatószert
Tárgyak akadályozzák a karok
forgását
EllenŒrizze
A tányér- és csészeszırŒ
nagyon piszkos
Tisztítsa meg a tányér- és
csészeszırŒt
A vízcsap el van zárva
Kapcsolja ki a készüléket.
Nyissa ki a csapot.
Állítsa be újra a ciklust.
6 – Bekapcsolt elektronikus
készülékek kijelzés nélkül:
egy vagy több LED-kijelzŒ
gyorsan villog
76
HIBA
OK
A HIBA MEGSZÜNTETÉSE
Lásd az 5. eset okát
EllenŒrizze
A fazekak alját nem mosta le
megfelelŒen
A ráégett ételmaradékokat le kell
áztatni
A fazekak széleit nem mosta le
megfelelŒen
Más helyzetbe tegye vissza a
fazekakat
A szórókarok részben el vannak
akadva
Vegye le a szórókarokat a gyırıs
anya óramutatóval megegyezŒ
irányban (jobbra) csavarásával, és
mossa le folyóvíz alatt
Nem helyezte be megfelelŒen
az edényeket
Ne tegye túl közel egymáshoz az
edényeket
Az elvezetŒ tömlŒ vége a vízben
van
Az elvezetŒ tömlŒ vége nem érhet
bele a kiáramló vízbe
Nem megfelelŒ mennyiségı
mosogatószert mért ki; a mosogatószer régi és kemény
Növelje a mennyiséget aszerint, hogy
mennyire piszkosak az edények, és
cserélje ki a
mosogatószert
A mosogatóprogram nem elég
alapos
Válasszon erŒteljesebb programot
Az alsó kosárban lévŒ edények
piszkosak maradtak
Nyomja le a fél adag gombot
8 - Nincs, vagy csak
részben van
mosogatószeradagolás
Evõeszközök, edények, lábosok
stb. zárják el a
mosogatószeradagoló nyílását.
Úgy helyezze el az edényeket, hogy
azok ne akadályozzák az adagolót.
9 - Fehér foltok
jelennek meg
az edényeken
A víz túl kemény
EllenŒrizze a só- és az öblítŒszer szintjét,
és szabályozza be a mennyiséget
Ha a hiba nem szınik meg, hívja a
Szervizközpontot
10 - Mosogatás közben
zaj keletkezik
Az edények egymáshoz
koccannak
EllenŒrizze újra az edények
elhelyezését a kosárban
A forgó karok nekiütköznek az
edényeknek
EllenŒrizze még egyszer a betöltést
Nem megfelelŒ a levegŒáramlás
Hagyja nyitva a mosogatógép ajtaját
a program végén, hogy az edények
maguktól megszáradjanak
Nincs öblítõszer
Töltse fel az öblítõszer adagolót.
7 - A gép csak részben
mosogatta
el
a
berakott edényeket
11 - Az edények nem
teljesen szárazak
MEGJEGYZÉS: A fenti esetekben, vagy ha a mosogatógép gyenge teljesítményt nyújt, akkor kézzel kell
eltávolítani a lerakódásokat az edényekrŒl, mivel az utolsó szárítási ciklus úgy megkeményíti a lerakódásokat,
hogy a második mosogatással azok már nem távolíthatóak el. Ha a hiba továbbra is fennáll, akkor a
mosogatógép sorozatszámának megadásával lépjen kapcsolatba a Szervizközponttal.
A sorozatszám a mosogatógép ajtajának a belsŒ felsŒ részén lévŒ táblán, vagy a garanciajegyen
található.
Így hatékonyabb és gyorsabb intézkedésre számíthat.
A gyártó minden felelŒsséget elhárít az ebben a füzetben esetleg elŒforduló nyomdahibákkal
kapcsolatban.
A gyártó – a lényeges jellemzŒk megváltoztatása nélkül – fenntartja a termékek szükség szerinti
módosításának jogát.
77
SPIS TREÂCI
Ogólne zasady bezpieczeƒstwa
Instalacja
Instalacja wodna
Nape∏nianie solà
Regulacja koszyka górnego
Wype∏nianie zmywarki naczyniami
Informacje dla badaƒ w laboratorium
Umieszczanie detergentu
Typy detergentów
Umieszczanie Êrodka nab∏yszczajàcego
Czyszczenie filtrów
Rady praktyczne
Czyszczenie na zewnàtrz i konserwacja zmywarki
Usuwanie drobnych usterek
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
79
81
82
84
85
86
88
89
90
91
92
93
94
95
Rys. A
5
1
4
2
3
Nale˝y dok∏adnie zapoznaç si´ z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji, gdy˝
mówià one o bezpieczeƒstwie instalowania, eksploatacji i konserwacji niniejszego
urzàdzenia, jak równie˝ dostarczajà po˝ytecznych wskazówek do jak najlepszego
korzystania ze zmywarki.
Nale˝y zachowaç niniejszà ksià˝eczk´, by móc skorzystaç z niej w razie potrzeby.
78
fizycznych,
czuciowych
i
umys∏owych lub niemajàce
doÊwiadczenia i wiedzy, pod
warunkiem, ˝e b´dà nadzorowane
lub
pouczone
odnoÊnie
bezpiecznego u˝ytkowania i ˝e
rozumiejà niebezpieczeƒstwa,
jakie wynikajà z u˝ytkowania
takiego sprz´tu.
Nale˝y unikaç mo˝liwoÊci zabawy
przez dzieci przy u˝yciu pralki lub
jej czyszczenia czy konserwacji
bez nadzoru.
OGÓLNE ZASADY
BEZPIECZE¡STWA
■ Urzàdzenie jest przeznaczone do
u˝ytkowania jedynie w warunkach
gospodarstwa domowego oraz
warunkach do niego zbli˝onych
takich jak:
- dla personelu na zapleczu
ma∏ego sklepu, w biurach itp;
- w domach na dzia∏kach;
- przez klientów hoteli, moteli oraz
innych struktur rezydencyjnych;
■ Dzieci powinny byç pilnowane tak,
aby nie bawi∏y si´ urzàdzeniem.
- pokojach typu bed and breakfast.
■ Dzieci poni˝ej trzeciego roku ˝ycia
mogà
obs∏ugiwaç
pralk´
wy∏àcznie pod sta∏ym nadzorem.
U˝ytkowanie
urzàdzenia
w
warunkach innych ni˝ gospodarstwo
domowe lub w sposób ró˝niàcy si´
od zastosowaƒ w typowym
gospodarstwie domowym, np.
u˝ytkowanie
o
charakterze
us∏ugowym lub profesjonalnym
przez wyspecjalizowany personel,
jest
niew∏aÊciwe
tak˝e
w
wymienionych wy˝ek przypadkach.
Niew∏aÊciwe u˝ytkowanie urzàdzenia
mo˝e obni˝yç jego trwa∏oÊç
oraz spowodowaç uniewa˝nienie
gwarancji producenta.
Producent nie odpowiada w ˝adnym
dopuszczanym prawem zakresie za
jakiekolwiek usterki urzàdzenia lub
inne szkody lub straty spowodowane
niew∏aÊciwym u˝ytkowaniem urzàdzenia odbiegajàcym od u˝ytkowania w
warunkach gospodarstwa domowego
(nawet je˝eli urzàdzenie w takim
gospodarstwie si´ znajduje).
■ W razie koniecznoÊci wymiany
kabla zasilania zmywarki nale˝y
zwróciç si´ do upowa˝nionego
Serwisu
Technicznego
o
dokonanie takiej wymiany.
■ Urzàdzenie musi byç pod∏àczone
do sieci wodociàgowej za pomocà
nowego zestawu w´˝y gumowych.
Nie nale˝y u˝ywaç starego
zestawu.
■ Wymagane ciÊnienie wody: 0,080,8 Mpa.
■W
przypadku
instalowania
zmywarki na pod∏odze przykrytej
chodnikami lub wyk∏adzinà
dywanowà nale˝y sprawdziç czy
nie sà zatkane otwory wentylacyjne
znajdujàce si´ u podstawy
urzàdzenia.
■ Urzàdzenie to mo˝e byç
u˝ytkowane przez dzieci 8-letnie i
starsze oraz przez osoby o
ograniczonych
zdolnoÊciach
79
■ Przy monta˝u urzàdzenie powinno
byç umieszczone w sposób
umo˝liwiajàcy dost´p do kontaktu
zasilania.
■ Nie pociàgaç za kabel zasilajàcy
przy od∏àczaniu urzàdzenia od
zasilania elektrycznego.
■ W celu jak najlepszego wykorzystania miejsca podczas ∏adowania
zmywarki, prosimy zapoznaç si´ z
sekcjà "DANE TECHNICZNE".
■ Nie
wystawiaç
na
dzia∏anie
atmosferycznych
s∏oƒca, itd...)
UWAGA!
No˝e i inne przedmioty o ostrych
koƒcówkach nale˝y umieszczaç
koƒcówkami skierowanymi ku
do∏owi lub umieszczaç poziomo
w innym miejscu zmywarki, aby
uniknàç zranienia.
■ Nie wolno siadaç na zmywarce
ani opieraç si´ o nià gdy˝ mo˝e to
spowodowaç wywrócenie jej.
■ Dla w∏asnego bezpieczeƒstwa
(mo˝na si´ potknàç) nie nale˝y
zostawiaç drzwiczek otwartych w
pozycji horyzontalnej.
■ Zmywarka jest zaprojektowana
do zmywania naczyƒ i garnków
u˝ywanych w gospodarstwie
domowym.
Przedmiotów zanieczyszczonych
benzynà, farbà, opi∏kami stali lub
˝elaza, chemicznymi produktami
wywo∏ujàcymi korozj´, o odczynie
kwaÊnym lub zasadowym, nie
wolno zmywaç w zmywarce.
■ OdnoÊnie dodatkowych informacji
dotyczàcych produktu lub w celu
uzyskania danych z karty
technicznej nale˝y zaznajomiç si´
ze stronà internetowà Producenta.
■ JeÊli w mieszkaniu zainstalowana
jest instalacja zmi´kczania wody
nie zachodzi potrzeba dodawania
soli do zmi´kczacza zainstalowanego
w zmywarce.
Przepisy bezpieczeƒstwa
■ Upewniç si´, ˝e instalacja elektryczna
posiada uziemienie. W razie jego
braku zleciç jego wykonanie przez
specjalistów.
■ W przypadku awarii lub
nieprawid∏owego
dzia∏ania
urzàdzenia nale˝y je wy∏àczyç,
zamknàç kurek dop∏ywu wody i
nie korzystaç z urzàdzenia. W
sprawie ewentualnych napraw
nale˝y zwracaç si´ wy∏àcznie do
Autoryzowanego Serwisu (adresy
serwisów napraw umieszczone sà
na karcie gwarancyjnej).
Niestosowanie si´ do powy˝szych
zasad
mo˝e
naraziç
na
niebezpieczeƒstwo U˝ytkownika.
Producent nie ponosi ˝adnej
odpowiedzialnoÊci za ewentualne
szkody wyrzàdzone
ludziom
i przedmiotom wynik∏e z
nieprawid∏owego do∏àczenia do
instalacji uziemiajàcej.
■ Sprawdziç czy urzàdzenie nie
przygniata kabla zasilajàcego w
energi´ elektrycznà.
■ Zabrania si´ stosowania adapterów, rozdzielaczy, przed∏u˝aczy.
urzàdzenia
czynników
deszczu,
80
■ JeÊli
zachodzi
potrzeba
przewiezienia zmywarki ju˝ po
usuni´ciu opakowania, nale˝y
uwa˝aç, aby nie podnosiç jej za
spód drzwiczek. Nale˝y lekko
uchyliç drzwiczki I podnieÊç
urzàdzenie trzymajàc za blat.
■ W przypadku pytaƒ zwiàzanych z
instalacjà urzàdzeƒ do zabudowy,
prosimy zapoznaç si´ z
odpowiednim rozdzia∏em lub
instrukcjami
zawartymi
w
niniejszej broszurze.
Poprzez umieszczenie oznaczenia
na tym produkcie poÊwiadczamy
na w∏asnà odpowiedzialnoÊç
przestrzeganie
wszystkich
wymogów
europejskich
dotyczàcych bezpieczeƒstwa,
ochrony zdrowia i Êrodowiska
okreÊlonych w przepisach dla
tego produktu.
INSTALACJA W KUCHNIACH
KOMPONOWANYCH
Wstawianie pod p∏yt´ roboczà
kuchni
■ Nowoczesne kuchnie zestawiane majà
jednà p∏yt´ roboczà pod którà wstawiane sà
podstawowe szafki i urzàdzenia
domowego u˝ytku.
W tym przypadku wystarczy zdjàç blat,
odkr´cajàc Êruby znajdujàce si´ pod nim
w jego tylnej cz´Êci (Rys. 6a).
Ustawianie obok siebie
■ Zmywarka ma wysokoÊç modu∏owà
85 cm i dlatego mo˝na jà ustawiaç
obok mebli o analogicznej wysokoÊci,
stanowiàcych elementy nowoczesnej
kuchni. W celu dok∏adnego wyrównania
wysokoÊci blatów nale˝y manewrowaç
regulowanymi nó˝kami.
WA˚NE
Po zdj´ciu blatu nale˝y Êruby w∏o˝yç z
powrotem na ich miejsce (rys.6b)
■ Blat wykonany z wysokowytrzyma∏ego
laminatu
mo˝na
wykorzystywaç
bez ˝adnych dodatkowych czynnoÊci
przygotowawczych poniewa˝ jest on
odporny na dzia∏anie wysokich temperatur,
na Êcieranie i na plamy (Rys. 5).
5
■ WysokoÊç zmywarki zmniejsza si´
wtedy do 82 cm, zgodnie z normami
mi´dzynarodowymi (ISO) i zmywarka
mieÊci si´ bez trudu pod ciàg∏à
powierzchnià blatu kuchennego (Rys. 7).
a
6
a
b
7
b
598
81
556/573
INSTALACJA WODNA
1
WA˚NE
Urzàdzenie musi byç pod∏àczone do
sieci wodociàgowej za pomocà
nowego zestawu w´˝y gumowych.
Nie nale˝y u˝ywaç starego zestawu.
■ Elastyczne przewody odp∏ywowe i
zasilajàce mogà byç skierowane w
lewo lub w prawo.
WA˚NE
2
Zmywark´ mo˝na do∏àczyç do
instalacji wody zimnej lub ciep∏ej
pod warunkiem, ˝e temperatura
wody nie przekracza 60°C.
■ CiÊnienie wody musi byç w przedziale
mi´dzy 0,08 MPa a 0,8 MPa.
■ Przed przewodem dop∏ywowym do
zmywarki nale˝y zainstalowaç zawór
odcinajàcy, co pozwoli odizolowaç
urzàdzenie od instalacji wodnej w
okresach niekorzystania ze zmywarki
(Rys. 1B).
■ Zmywarka wyposa˝ona jest w króciec
gwintowany 3/4” s∏u˝àcy do do∏àczania
do zasilania wodnego (Rys. 2).
■ Przewód zasilania w wod´ “A” nale˝y
nakr´ciç na kurek doprowadzajàcy
wod´ “B” za pomocà z∏àczki 3/4” przy
czym nale˝y sprawdziç, czy po∏àczenie
jest szczelne.
■ JeÊli to konieczne mo˝na wyd∏u˝yç wà˝
zasilajàcy w wod´ do 2,5 m.
W tym celu nale˝y skontaktowaç si´ z
serwisem.
■ JeÊli urzàdzenie pod∏àczone jest do
nowej instalacji wodnej lub do instalacji
nie b´dàcej w u˝yciu od d∏u˝szego
czasu, zanim za∏o˝ymy przewód zasilania
w wod´ nale˝y umo˝liwiç swobodny
sp∏yw wody przez kilka minut. Unikniemy
wtedy osadzania si´ piasku lub rdzy,
mogàcych zatkaç filtr wejÊciowy wody.
82
■ Zagi´tà koƒcówk´ przewodu odp∏ywowego
mo˝na zawiesiç na kraw´dzi zlewu
(koƒcówka nie powinna byç zanurzona)
co nie dopuszcza do powstania efektu
syfonowego podczas zmywania (Rys. 4Y).
Do∏àczenie do odp∏ywu
■ Nale˝y do∏àczyç przewód odp∏ywowy do
kanalizacji, uwa˝ajàc aby go nie zgiàç,
poniewa˝ mog∏oby to zak∏óciç odp∏yw
(Rys. 4).
■ W przypadku instalowania zmywarki
pod blatem kuchennym kolanko przewodu
powinno
zostaç
zamocow
ane
bezpoÊrednio pod p∏ytà w miejscu
po∏o˝onym mo˝liwie jak najwy˝ej (Rys. 4Z).
■ Przewód odp∏ywowy zamocowany na
sta∏e powinien mieç co najmniej 4 cm
Êrednicy wewn´trznej i koƒczyç si´ na
wysokoÊci co najmniej 40 cm.
■ Podczas instalacji urzàdzenia nale˝y
upewniç si´, ˝e przewody - zasilajàcy i
odp∏ywowy - nie sà za∏amane.
■ Aby uniknàç nieprzyjemnych zapachów
zaleca si´ zainstalowanie syfonu (Rys. 4X).
■ JeÊli to konieczne mo˝na wyd∏u˝yç wà˝
odprowadzajàcy wod´ do 2,5 m. Ale
nale˝y trzymaç go na wysokosci
maksymlnej 85 cm od pod∏ogi. W tym
celu nale˝y skontaktowaç si´ z serwisem.
4
83
NAPE¸NIANIE SOLÑ
■ Pojemnik na sól ma pojemnoÊç od 1,5 do
1,8 kg soli: aby do maksimum wykorzystaç
urzàdzenie nale˝y okresowo wype∏niaç
pojemnik zgodnie z zasadami regulacji
zmi´kczacza zmywarki.
■ Pojawienie si´ bia∏ych plam na naczyniach
jest generalnie rzecz bioràc sygna∏em, ˝e
zbiorniczek na sól wymaga uzupe∏nienia.
■ Na dnie maszyny umieszczony jest
zbiornik na sól s∏u˝àcà do regeneracji
zmi´kczacza.
WA˚NE
Przy
pierwszym
uruchomieniu
zmywarki nale˝y nape∏niç zbiornik
solà, a nast´pnie koniecznie dolaç do
pe∏na wody do zbiornika na sól.
■ Nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie soli przeznaczonej
do zmywarek.
Inne rodzaje soli, zawierajàce istotne
iloÊci substancji nierozpuszczalnych,
wraz z up∏ywem czasu mog∏yby uczyniç
nieefektywnym
dzia∏anie
uk∏adu
zmi´kczania.
■ Aby nape∏niç pojemnik solà nale˝y
odkr´ciç korek pojemnika znajdujàcy
si´ na dnie pojemnika.
■ Podczas operacji nape∏niania mo˝e
wydostaç si´ na zewnàtrz niewielka iloÊç
wody, mimo to nale˝y kontynuowaç
nasypywanie soli mieszajàc ∏y˝eczkà a˝
do ca∏kowitego wype∏nienia pojemnika.
Po zakoƒczeniu tej operacji oczyÊciç
siatk´ zbierajàc resztki soli i zakr´ciç
korek.
WA˚NE
Po wsypaniu soli, zmywarka MUSI
przejÊç pe∏en cykl mycia lub
cykl MYCIA WST¢PNEGO/ZIMNE
P¸UKANIE.
84
REGULACJA KOSZYKA GÓRNEGO
(tylko w niektórych modelach)
Typ “A”
Gdy najcz´Êciej u˝ywamy talerzy o Êrednicy
od 29 do 32,5 cm nale˝y wk∏adaç je do
koszyka dolnego po ustawieniu koszyka
górnego w jednej z dwóch pozycji – tej
wy˝szej, post´pujàc w sposób nast´pujàcy:
(W zale˝noÊci od modelu)
Typ “A”:
A
1. Obróciç na zewnàtrz zapadki przednie
"A";
2. Wyjàç koszyk i ustawiç go w pozycji
wy˝szej;
3. Przywróciç zapadkom "A" pierwotne
po∏o˝enie.
Operacja ta pozwala za∏adowaç do koszyka
górnego naczynia o Êrednicy przekraczajàcej
20 cm lecz nie pozwala w górnym po∏o˝eniu
wykorzystywaç ruchomych podpórek.
A
Typ “B”:
1. Wyciàgnij górny kosz;
Typ “B”
1
2. Nast´pnie uchwyç kosz z obu stron i
lekko unieÊ go ku górze (Rys. 1).
Operacja ta pozwala za∏adowaç do koszyka
górnego naczynia o Êrednicy przekraczajàcej
20 cm lecz nie pozwala w górnym po∏o˝eniu
wykorzystywaç ruchomych podpórek.
WYREGULUJ
POZYCJI:
KOSZ
W
2
DOLNEJ
a
b
1. Uchwyç kosz z obu stron i lekko unieÊ
go ku górze (Rys. 2a);
a
b
2. Nast´pnie zwolnij powoli uchwyt
pozostawiajàc kosz we w∏aÊciwej
pozycji (Rys. 2b).
3
UWAGA: NIGDY NIE NALE˚Y PODNOSIå
LUB OPUSZCZAå KOSZA CHWYTAJÑC
GO WY¸ÑCZNIE Z JEDNEJ STRONY
(Rys. 3).
UWAGA:
Zaleca si´ wyregulowaç kosz przed
za∏adowaniem naczyƒ.
85
Standardowy za∏adunek
pokazany na Rys. 1, 2 i 3.
WYPE¸NIANIE ZMYWARKI
NACZYNIAMI
Wykorzystanie koszyka górnego
Koszyk górny (Rys. 1)
A = talerze g∏´bokie
B = talerze p∏ytkie
C = talerzyki deserowe
D = podstawki
E = fili˝anki
F = szklanki
■ Kosz górny wyposa˝ony jest w ruchome
nak∏adki zamocowane na bokach kosza.
Nak∏adki mo˝na podnieÊç lub opuÊciç.
■ W pozycji opuszczonej (A-A1) nak∏adki
s∏u˝à do ustawienia fili˝anek, d∏ugich
sztuçców i ∏y˝ek wazowych. Na koƒcach
nak∏adek mo˝na zawiesiç kubki w
kszta∏cie kilelicha.
A
dzienny
1
A1
E
C
A
B
D
■ W pozycji podniesionej (B-B1) nak∏adka
umo˝liwia ustawienie talerzy p∏askich i
g∏´bokich. Talerze nale˝y ustawiaç
pionowo cz´Êcià wkl´s∏à skierowanà do
przodu zmywarki, pomi´dzy talerzami
musi byç odst´p umo˝liwiajàcy przep∏yw
wody.
B
F
B1
Koszyk górny (Rys. 2)
A = talerze g∏´bokie
B = talerze p∏ytkie
C = talerzyki deserowe
D = podstawki
E = fili˝anki
F = kieliszki
G = szklanki
H = koszyka na nakrycia
■ Radzimy umieszczaç talerze o du˝ych
rozmiarach i Êrednicy równej oko∏o
26 cm nieznacznie pochylone do przodu
tak, aby ∏atwiej mo˝na by∏o wstawiç
koszyk do wn´trza zmywarki.
2
■ W koszyku górnym mo˝na umieÊciç
ró˝ne naczynia, takie jak salaterki i wazy
z tworzywa, które najlepiej jest
zablokowaç aby strumieƒ wody nie
przewróci∏ ich.
■ Koszyk górny zosta∏ pomyÊlany tak,
aby zapewniona by∏a maksymalna
elastycznoÊç wykorzystania.
Mo˝e on byç wype∏niony samymi
talerzami umieszczonymi w dwóch
rz´dach, w iloÊci 24 sztuk maksimum,
szklankami w pi´ciu rz´dach, w iloÊci 30
sztuk maksimum lub ró˝nymi naczyniami.
B
A
H
86
C
D F
E
F
G
jest
Koszyk górny (Rys. 3)
A = szklanek
B = podstawek
C = fili˝anki
D = ma∏a waza
E = Êrednia waza
F = du˝a waza
G = talerzyki deserowe
H = ∏y˝ki pó∏miskowe
I = ∏y˝ki kuchenne
L = sztuçce (nakrycia)
3
- POZYCJA “C”: dla za∏adunku talerzy
p∏askich wi´kszych ni˝ normalnie lub o
kszta∏tach nieregularnych (kwadratowych,
wielokàtnych, owalnych, tale˝y do pizzy
itp...).
4
B
I
L
F
C
- POZYCJA “B”: dla za∏adunku talerzy
o
nietypowych
kszta∏tach
ale
standardowych wymiarach (bardzo
gl´bokie, kwadratowe itp...).
C D
E
A
G
C
5
B
C
A
H
A
H
■ Ma∏e talerzyki na przyk∏ad deserowe,
powinny byç umieszczane w dolnym
koszu w specjalnej podpórce skierowanej
na zewnàtrz (“B”), jak to pokazano na
rysunku 6.
Dla talerzy o normalnej lub du˝ej
wielkoÊci podpórki powinny byç ustawione
w pozycji do wewnàtrz (“A”).
Wykorzystanie koszyka dolnego
■ W dolnym koszyku umieszcza si´
garnki, patelnie, wazy na zup´, salaterki,
pokrywki, pó∏miski, talerze p∏ytkie i
g∏´bokie oraz chochle.
6
■ Nakrycia powinno si´ wk∏adaç ràczkà
skierowanà ku do∏owi w przeznaczonym
do tego celu pojemniku plastykowym,
który nale˝y umieÊciç z kolei w koszyku
dolnym (Rys. 7 i 8) upewniajàc si´, ˝e
nie przeszkadza on w swobodnym
obrocie ramienia spryskujàcego.
■ Dolny kosz jest wyposa˝ony w specjalny
grzebieƒ podtrzymujàcy talerze (Rys. 4 i 5)
u∏atwiajàcy uzyskanie stabilnego i
optymalnego za∏adunku naczyƒ, tak˝e
wtedy , gdy rozmiary lub kszta∏t naczyƒ
odbiegajà od standardowych.
A
B
UWAGA!
Je˝eli ma∏e talerzyki zostanà w∏o˝one
bez stosownego ustawienia podórek
dola rampa zablokuje si´ z talerzykami.
- POZYCJA “A”: dla za∏adunku naczyƒ
standardowych lub dla za∏adunku tylko
garnków, du˝ych misek , salaterek itp....
87
Standardowy za∏adunek
pokazany na Rys. 7 i 8.
dzienny
Racjonalne i poprawne u∏o˝enie naczyƒ
jest podstawowym warunkiem uzyskania
nienagannych wyników zmywania.
jest
Koszyk dolny (Rys. 7)
A = garnek Êredni
B = garnek du˝y
C = patelnia
D = wazy na zup´, pó∏miski
E = nakrycia
F = rondle, tortownice
G = kieliszki Êrednie
H = kieliszki ma∏e
WA˚NE
Dolny kosz wyposa˝ony jest w
ogranicznik który zapewnia bezpieczne
wysuwanie kosza nawet z pe∏nym
za∏adunkiem. W celu za∏adowania
soli, wyczyszczenia filtra i oczyszczenia
zmywarki konieczne jest ca∏kowite
wyj´cie kosza.
7
B
A
INFORMACJE DLA BADA¡ W
LABORATORIUM
C
F
Informacje niezb´dne dla przeprowadzenia
badaƒ porównawczych oraz pomiarów
ha∏asu (wed∏ug Norm EN) dost´pne sà pod
adresem:
D
G
testinfo-dishwasher@candy.it
E
H
W zapytaniu prosz´ podaç model oraz
numer seryjny urzàdzenia (patrz tabliczka
znamionowa).
Koszyk dolny (Rys. 8)
A = talerzy g∏´bokich
B = talerzy p∏ytkich
C = talerzyków deserowych
D = pó∏misek
E = nakrycia
8
D
B
A
C
C
E
88
UMIESZCZANIE DETERGENTU
Detergent
WA˚NE
Niezb´dne jest stosowanie Êrodka
myjàcego w proszku, p∏ynnego lub w
pastylkach - przeznaczonego specjalnie
do zmywarek do naczyƒ.
B
Po w∏o˝eniu detergentu do pojemnika
zamknàç pokryw´ najpierw przesuwajàc jà
a potem przyciskajàc lekko a˝ do us∏yszenia
dêwi´ku zamkni´cia.
Ârodki nie dostosowane do zmywarek (na
przyk∏ad przeznaczone do zmywania
r´cznego) nie zawierajà odpowiednich
sk∏adników do mycia maszynowego i nie
pozwalajà na poprawne funkcjonowanie
zmywarki.
¸adowanie detergentu
Pojemnik na Êrodek myjàcy znajduje
si´ po wewn´trznej stronie drzwiczek
(Rys. A “2”). JeÊli pokrywka pojemnika jest
zamkni´ta, wystarczy nacisnàç przycisk
(A): po zakoƒczeniu ka˝dego programu
zmywania pokrywka jest zawsze otwarta,
gotowa do nast´pnego wykorzystania.
Poniewa˝ nie wszystkie Êrodki myjàce sà
jednakowe, nale˝y równie˝ zapoznaç si´ z
instrukcjà podanà na opakowaniu.
Przypominamy, ˝e niewystarczajàce iloÊci
Êrodka myjàcego mogà niedostatecznie
usunàç brud, podczas gdy nadmierna dawka
Êrodka myjàcego nie tylko nie poprawia
wyników zmywania, lecz ponadto jest
zb´dnym marnotrawstwem.
UWAGA!
W dolnym pojemniku nie nale˝y
umieszczaç naczyƒ w pozycji, która
mo˝e przeszkadzaç w otwarciu pokrywki
pojemnika na detergent i swobodnemu
wydostawaniu sie detergentu.
Dawki Êrodka myjàcego sà ró˝ne w
zale˝noÊci od stopnia zabrudzenia i rodzaju
naczyƒ. Zaleca si´ umieÊciç w pojemniku
(B) od 20 do 30 g Êrodka myjàcego.
WA˚NE
Odpowiednie dawkowanie Êrodka
do zmywania stanowi wk∏ad w
ochron´ Ârodowiska.
A
89
dla których stosowanie soli lub nab∏yszczacza
mo˝e byç zb´dne, nale˝y rygorystycznie
przestrzegaç nast´pujàcych zaleceƒ:
TYPY DETERGENTÓW
Detergenty w pastylkach
■ przeczytaç uwa˝nie i stosowaç si´
dok∏adnie do instrukcji i zaleceƒ podanych
na opakowaniu detergentu, którego
mamy u˝yç;
Detergenty w pastylkach, pochodzàce od
ró˝nych producentów rozpuszczajà si´ z
ró˝nà pr´dkoÊcià, zatem u˝yte w
programach szybkiego zmywania mogà
nie byç skuteczne, gdy˝ mogà si´ nie
ca∏kowicie rozpuÊciç.
Je˝eli u˝ywa si´ detergentów w pastylkach,
zalecane jest u˝ywanie d∏ugich programów
zmywania, aby taki detergent móg∏
zadzia∏aç prawid∏owo.
■ skutecznoÊç detergentów, które nie
wymagajà u˝ycia soli, zale˝y od stopnia
twardoÊci wody u u˝ytkownika. Nale˝y
sprawdziç czy stopieƒ twardoÊci wody
mieÊci si´ w przedziale wskazanym w
instrukcji stosowania detergentu.
Je˝eli u˝ycie tego typu dtergentu nie da
zadawalajàcych rezultatów zmywania
nale˝y zwróciç si´ do producenta
detergentu.
WA˚NE
W celu uzyskania dobrych efektów
zmywania
nale˝y
umieszczaç
pastylki detergentowe w pojemniku
na detergent do zmywania a NIE
bezpoÊrednio w komorze zmywania.
Nieprawid∏owe stosowanie tych detergentów
mo˝e prowadziç do:
■ tworzenia si´ osadu wapnia na naczyniach
i we wn´trzu zmywarki;
Detergenty- koncentraty
■ zmniejszenia skutecznoÊci zmywania i
suszenia.
Detergenty- koncentraty o zredukowanej
alkalicznoÊci i z naturalnymi enzymami
stosowane do programu zmywania w
temp. 50°C pozwalajà
zredukowaç
szkodliwoÊç tych Êrodków dla Êrodowiska
naturalnego, a tak˝e chronià naczynia i
samà zmywark´.
Programy zmywania w temp. 50°C zosta∏y
wymyÊlone po to, aby wykorzystaç
w∏aÊciwoÊci enzymów do rozpuszczania
brudu i aby uzyskaç przy temperaturze
50°C takie same rezulaty zmywania, jak
przy temperaturze 65°C.
WA˚NE
W wypadku reklamacji zwiàzanych
z niew∏aÊciwym stosowaniem tych
produktów
nie
b´dzie
mia∏a
zastosowania bezp∏atna gwarancja.
Przypominamy, ˝e przy stosowaniu
detergentów “Wszystko w jednym”
niepotrzebny jest sygnalizator braku
soli i nab∏yszczacza (dost´pny w
niektórych modelach).
Je˝eli wystàpi∏yby problemy ze zmywaniem
i suszeniem naczyƒ nale˝y zaczàç ponownie
u˝ywaç tradycyjnych Êrodków (sól,
nab∏yszczacz, detergent w proszku).
Detergenty ¸àczone
Detergenty , które zawierajà Êrodek
nab∏yszczajàcy nale˝y wk∏adaç do
pojemnika na detergenty do zmywania.
Pojemnik na nab∏yszczacz musi byc
opró˝niony ( je˝li tak nie jest nale˝y przed
zastosowaniem detergentu ∏àczonego
wyregulowaç do minimum dozownik
nab∏yszczacza).
W takim wypadku nale˝y:
■ nape∏nic ponownie pojemniki na sól i
nab∏yszczacz;
■ wykonaç normalny cykl zmywania z
pustà zmywarkà.
Detergenty ∏àczone “Wszystko
w jednym”
Nale˝y pami´taç ˝e po powrocie do
stosowania tradycyjnej soli do zmywarki,
dopiero po kilku cyklach zmywania system
odwapniania powróci do dzialania w
sposób optymalny.
Przy stosowaniu detergentów ∏àczonych
“Wszystko w jednym” (3 w 1, 4 w 1, 5 w 1, itd.)
90
UMIESZCZANIE ÂRODKA
NAB¸YSZCZAJÑCEGO
Nab∏yszczacz
Ârodek nab∏yszczajacy, który dodawany jest
automatycznie podczas ostaniego p∏ukania
przyspiesza suszenie naczyƒ i zapobiega
tworzeniu sie plam i matowych osadów.
¸adowanie Êrodka
nab∏yszczajàcego
C
Po lewej stronie pojemnika na detergent
znajduje
si´
zbiornik
na
Êrodek
nab∏yszczajacy (Rys. A”3”).
Aby go otworzyç nale˝y nacisnàç go, i
jednoczeÊnie obróciç ku górze uchwyt
otwierania.
Nale˝y u˝ywaç tylko Êrodków przeznaczonych
do zmywarek automatycznych.
Mo˝na kontrolowaç poziom wyb∏yszczacza
przez “okienko” (C) na pojemniku.
PE¸NY
Odblask ciemny
PUSTY
Odblask jasny
Regulacja dozowania Êrodka do
p∏ukania w zakresie od 1 do 6
Regulator nab∏yszczacza (D) zajduje si´
pod pokrywà i mo˝na obracaç go za
pomocà monety.
Zalecana pozycja to 4.
ObecnoÊç wapnia w wodzie objawia si´
przez obecnoÊç kamienia kot∏owego lub
przez
s∏abszy stopieƒ wysuszenia.
Z tego powodu wa˝na jest regulacja
zu˝ycia produktu p∏ukania majàca na celu
uzyskanie optymalnych parametrów.
W przypadku, gdy po zakoƒczeniu
zmywania na naczyniach widoczne sà
smugi, nale˝y zmniejszyç nastaw´
regulacji o jednà pozycj´.
W przypadku gdy na naczyniach widoczne
sà bia∏e plamy lub aureole, nale˝y o jednà
pozycj´ zwi´kszyç nastaw´ regulacji.
D
91
CZYSZCZENIE FILTRÓW
Na uk∏ad filtrujàcy (Rys.A “4”) sk∏adajà si´:
Ma∏y pojemnik centralny zatrzymujàcy
wi´ksze czàstki;
1
P∏ytka filtrujàca wod´ do zmywania w
sposób ciàg∏y;
Mikrofiltr umieszczony pod p∏ytkà,
przechwytujàcy nawet najdrobniejsze
czàstki brudu, zapewniajàc w ten sposób
doskona∏e wyp∏ukanie.
■ Aby uzyskiwaç niezmiennie nienaganne
wyniki zmywania przed ka˝dym zmywaniem
nale˝y koniecznie kontrolowaç i czyÊciç
filtry.
■ Aby wyjàç zespó∏ filtrujàcy wystarczy
jedynie uchwyciç za ràczk´ i obróciç jà
w kierunku przeciwnym do kierunku
ruchu wskazówek zegara (Rys. 1).
2
■ Pojemnik centralny mo˝na wyjàç, co
u∏atwi operacje czyszczenia (Rys. 2).
■ Nale˝y wyjàç p∏ytk´ filtru (Rys. 3) i
umyç wszystko w strumieniu bie˝àcej
wody, pos∏ugujàc si´ ewentualnie
szczoteczkà.
■ Dla
modelu
wyposa˝onego
w
samooczyszczajàcy si´ mikrofiltr
konserwacja ogranicza si´ do sprawdzenia
zespo∏u filtrujàcego, które mo˝na
wykonywaç co 15 dni.
Zaleca si´ mimo wszystko po ka˝dym
zmywaniu sprawdzaç, czy pojemnik
centralny i p∏ytka nie sà zatkane.
3
UWAGA!
Po oczyszczeniu filtrów nale˝y
sprawdziç, czy sà one poprawnie
po∏àczone ze sobà i czy p∏ytka jest
idealnie umieszczona na dnie
zmywarki. Nale˝y dok∏adnie wkr´ciç
filtr w p∏ytk´, obracajàc nim w
kierunku zgodnym z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara poniewa˝
niedok∏adne po∏àczenie zespo∏u
filtrujàcego mo˝e ujemnie wp∏ynàç
na prac´ zmywarki.
WA˚NE
Nie wolno u˝ywaç zmywarki bez
filtrów.
92
RADY PRAKTYCZNE
Jak oszcz´dzaç
■ JeÊli wykonujemy zmywanie pe∏nego
za∏adunku nale˝y umieÊciç naczynia
zaraz po skoƒczonym posi∏ku wk∏adajàc
je etapami i ewentualnie w∏àczajàc
program ZIMNE P¸UKANIE aby
zmi´kczyç zabrudzenia i usunàç wi´ksze
resztki miedzy jednym a drugim
za∏adunkiem w oczekiwaniu na pe∏ny cykl
zmywania.
Jak post´powaç, by uzyskaç
mo˝liwie najlepsze rezultaty
zmywania
■ Przed u∏o˝eniem naczyƒ w maszynie
nale˝y wyjàç resztki jedzenia (koÊci,
oÊci, resztki mi´sa i warzyw, skórki
z owoców, wyka∏aczki, niedopa∏ki
papierosów, itd...). by nie dopuÊciç do
zatkania filtrów, przewodu odp∏ywowego i
dysz ramienia spryskujàcego, co powoduje
zmniejszenie sprawnoÊci zmywania.
■ W przypadku niezbyt silnego zabrudzenia
naczyƒ lub ma∏ego stopnia wype∏nienia
koszyków nale˝y wybraç program
OSZCZ¢DNY, post´pujàc zgodnie
ze wskazówkami zawartymi w liÊcie
programów.
■ Nie jest konieczne p∏ukanie naczyƒ
przed umieszczeniem ich w zmywarce.
Czego nie wolno zmywaç
■ JeÊli garnki i patelnie sà szczególnie
zabrudzone resztkami przypalonych
potraw, radzimy je zamoczyç przed
zmywaniem.
■ Nale˝y pami´taç, ˝e nie wszystkie
naczynia przystosowane sà do
zmywania w zmywarce, odradzamy
wstawianie cz´Êci wykonanych z
materia∏ów termoplastycznych, pokrywek
z ràczkà drewnianà lub z tworzywa,
garnków z d rewnianymi ràczkami,
naczyƒ aluminiowych, z kryszta∏u lub ze
szk∏a o∏owiowego, o ile nie jest to
oddzielnie wskazane.
■ Uk∏adaç naczynia otworami ku do∏owi.
■ W miar´ mo˝liwoÊci nie dopuszczaç do
wzajemnego dotykania si´ ró˝nych sztuk
naczyƒ; poprawne ich rozmieszczenie
zapewni najlepsze wyniki zmywania.
■ Niektóre motywy dekoracyjne majà
tendencj´ do blakni´cia, dlatego
zalecamy zmyç kilkakrotnie jednà
sztuk´ w zmywarce i dopiero po
upewnieniu si´, ˝e nie nast´puje
odbarwienie zmywaç ca∏y komplet.
■ Po u∏o˝eniu naczyƒ, sprawdziç, czy rami´
spryskujàce obraca si´ bez przeszkód.
■ Garnki i inne urzàdzenia kuchenne
na których pozostajà przypalone lub
przylegaj àce mocno resztki jedzenia
nale˝y zamoczyç w wodzie z dodatkiem
Êrodka myjàcego do zmywarek.
■ Ponadto zalecamy aby nie zmywaç
zastawy srebrnej razem z zastawà ze
stali oksydowanej aby nie nastàpi∏a
pomi´dzy nimi reakcja chemiczna.
■ Aby najlepiej umyç zastaw´ srebrnà
nale˝y:
WA˚NE
Gdy kupujemy nowe naczynia nale˝y
zawsze upewniç si´, czy mo˝na je
zmywaç w zmywarkach.
a) op∏ukaç jà natychmiast po posi∏ku,
szczególnie jeÊli u˝ywano jej z
majonezem, jajkami, rybà, itd...;
b) nie rozpryskiwaç na niej Êrodków
myjàcych;
Zalecenia na zakoƒczenie
programu
c) nie pozostawiaç jej w stycznoÊci z
innymi metalami.
■ Aby uniknàç ewentualnych Êladów
kropli spadajàcych z koszyka górnego,
nale˝y tu˝ po zmywaniu wyjmowaç w
pierwszej kolejnoÊci koszyk dolny.
93
■ JeÊli pozostawimy na jakiÊ czas naczynia
w zmywarce nale˝y lekko uchyliç
drzwiczki aby u∏atwiç krà˝enie powietrza i
poprawiç warunki wysychania.
■ W celu usuni´cia plam, zaleca si´ zastosowaç
Êrodek cierny o bardzo drobnej ziarnistoÊci.
Nie nale˝y stosowaç substancji zawierajàcych
chlor ani druciaków.
CZYSZCZENIE NA ZEWNÑTRZ
I KONSERWACJA ZMYWARKI
■ Do mycia zewn´trzej strony zmywarki
nale˝y
u˝ywaç
tylko
szmatki
zmoczonej ciep∏à wodà, bez Êrodków
odt∏uszczajàcych i szorstkich.
■ Zmywarka nie wymaga ˝adnej specjalnej
konserwacji, gdy˝ zbiornik myjàcy jest
samooczyszczajàcy si´.
■ Nale˝y okresowo, za pomocà wilgotnej
gàbki, czyÊciç uszczelk´ gumowà
w drzwiczkach aby wyeliminowaç
ewentualne Êlady odpadków lub Êrodka
do p∏ukania.
■ Zalecane jest czyszczenie zmywarki, w
celu usuni´cia osadu z kamienia i brudu.
Zalecamy przeprowadzanie w regularnych
odst´pach czasu cyklu mycia z
dodatkiem specjalnego Êrodka do
czyszczenia
zmywarek.
Podczas
operacji czyszczenia, zmywarka musi
byç pusta.
1
2
■ JeÊli mimo normalnego czyszczenia
p∏ytki i filtru zauwa˝amy, ˝e naczynia lub
garnki nie sà wystarczajàco dobrze
zmyte lub wyp∏ukane, nale˝y sprawdziç
czy otwory w obrotowych ramionach
spryskujàcych (Rys. A “5”) nie sà zatkane.
PO U˚YCIU
JeÊli wymagajà one czyszczenia nale˝y
dokonaç tego w sposób nast´pujàcy:
1. Aby zdjàç rami´ górne nale˝y obróciç
ramieniem myjàcym a˝ wpust ustawi
si´ w pozycji ukazanej przez strza∏k´
(Rys. 1b). Nale˝y popchnàç je ku górze i
utrzymujàc nacisk odkr´ciç obracajàc
nim w kierunku zgodnym z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara (Rys. 1) (aby je
za∏o˝yç nale˝y powtórzyç te operacj´
lecz obróciç w kierunku przeciwnym),
podczas gdy rami´ dolne mo˝na zdjàç
pociàgajàc je po prostu ku górze (Rys. 2);
2. Umyç ramiona obrotowe pod strumieniem
wody usuwajàc odpadki zatykajàce
dysze;
3. Na zakoƒczenie operacji umieÊciç
ramiona obrotowe ponownie w tej samej
pozycji, pami´tajàc aby w przypadku
ramienia górnego wpust znalaz∏ si´ we
w∏aÊciwej pozycji, dokr´cajàc go do oporu.
■ Wanna zmywarki jak te˝ wewn´trzna
strona drzwiczek wykonane sà ze stali
nierdzewnej. JeÊli mimo to zauwa˝ymy
plamy tlenków, to pochodzà one jedynie
z nadmiernego wyst´powania w wodzie
soli ˝elaza.
1b
94
Po ka˝dym zmywaniu nale˝y zamknàç
kurek doprowadzajàcy wod´ aby odciàç
zmywark´ od instalacji wodnej i przycisnàç
przycisk Start/Stop, co zapewni odci´cie jej
od zasilania elektrycznego.
JeÊli zmywarka ma pozostawaç przez
d∏u˝szy czas bezczynna, konieczne jest
wykonanie nast´pujàcych czynnoÊci:
1. Wykonaç program zmywania bez
∏adowania naczyƒ, lecz ze Êrodkiem
myjàcym, co pozwoli odt∏uÊciç maszyn´.
2. Wyjàç wtyczk´ z gniazdka sieciowego.
3. Zamknàç kurek wejÊciowy wody.
4. Wype∏niç
odpowiedni
pojemnik
Êrodkiem do p∏ukania.
5. Pozostawiç drzwiczki uchylone.
6. Pozostawiç czyste wn´trze zmywarki.
7. JeÊli maszyna pozostawiona jest w
pomieszczeniu, w którym temperatura
jest ni˝sza ni˝ 0°C, woda pozosta∏a w
przewodach mo˝e zamarznàç. Dlatego
te˝ nale˝y doprowadziç temperatur´
otoczenia do wartoÊci wy˝szej od 0°C i
poczekaç oko∏o 24 godzin na ponowne
uruchomienie maszyny.
USUWANIE DROBNYCH USTEREK
JeÊli zmywarka nie dzia∏a, z pomocà wezwanego technika serwisowego
wykonaç nast´pujàce czynnoÊci sprawdzajàce:
NIEPRAWID¸OWOÂCI
1 - Maszyna nie dzia∏a dla
˝adnego programu
2 - Maszyna nie pobiera wody
3 - Maszyna nie odprowadza
wody
4 - Maszyna odprowadza wod´
w sposób ciàg∏y
5 - Nie obraca si´ rami´
PRZYCZYNY
ÂRODKI ZARADCZE
èle wetkni´ta wtyczka sieciowa
Wetknàç wtyczk´
Nie wciÊni´ty przycisk O/I
(Start/Stop)
Wcisnàç przycisk Start/Stop
Drzwiczki otwarte
Zamknàç drzwiczki
Brak zasilania w energi´
Sprawdziç
Patrz przyczyny Nr 1
Skontrolowaç
Zamkni´ty kurek z wodà
Otworzyç kurek
èle ustawiony programator
Ustawiç poprawnie programator
Zagi´ty przewód zasilajàcy
Wyprostowaç przewód.
Zatkany filtr przewodu zasilania w
wod´
Zatkany filtr
OczyÊciç filtr umieszczony na
zakoƒczeniu przewodu
zasilania w wod´
OczyÊciç filtr
Zagi´ty przewód odp∏ywowy wody
Wyprostowaç przewód.
Nieprawid∏owe przed∏u˝enie
przewodu odp∏ywowego wody
Podczas przed∏u˝ania przewodu
odp∏ywowego post´powaç zgodnie z
instrukcjà
Przewód odp∏ywowy skierowany
do rury w Êcianie nie ma
odpowietrzenia
Wezwaç wykwalifikowanego
technika
Przewód w po∏o˝eniu zbyt niskim
UnieÊç do 40 cm koƒcówk´ przewodu
odp∏ywowego.
Zbyt du˝o Êrodka myjàcego
Zmniejszyç iloÊç Êrodka myjàcego.
Zastosowaç specjalny Êrodek myjàcy.
JakiÊ przedmiot przeszkadza w
obrocie ramienia
Skontrolowaç
P∏ytka filtrujàca i filtr zatkane przez
nieczystoÊci
OczyÊciç p∏ytk´ i filtr
obrotowe
6 - W zmywarkach elektronicznych
bez wyÊwietlacza: jedna lub
dwie kontrolki migajà szybko.
Zamkni´ty kurek dop∏ywu wody
95
Wy∏àczyç maszyn´. Otworzyç kurek.
Ponownie w∏àczyç cykl
prania
NIEPRAWID¸OWOÂCI
PRZYCZYNY
ÂRODKI ZARADCZE
Patrz przyczyny Nr 5
Skontrolowaç
Dno garnków nie jest dok∏adnie
umyte
Zbyt uporczywie przyczepione resztki
jedzenia, które nale˝y zdjàç przed
zmywaniem w zmywarce
Brzeg garnków nie jest dok∏adnie
umyty
Lepiej u∏o˝yç garnki
Dysze ramion spryskujàcych cz´Êciowo zatkane
Zdemontowaç ramiona
spryskujàce odkr´cajàc mocujàcà
nakr´tki mocujàce zgodnie z
kierunkiem ruchu wskazówek zegara i
umyç je pod kranem.
Naczynia nie sà dobrze roz∏o˝one
Nie uk∏adaç naczyƒ zbyt ciasno
Koƒcówka przewodu
odp∏ywowego zanurzona jest w
wodzie
Koƒcówka przewodu
odp∏ywowego nie powinna dotykaç
powierzchni wody odprowadzanej.
Ârodek myjàcy nie jest prawid∏owo
dawkowany, jest stary lub zbrylony.
Zwi´kszyç dawk´ zale˝nie od
stopnia zabrudzenia lub wymieniç
Êrodek myjàcy.
Korek pojemnika z solà nie jest
dok∏adnie zakr´cony.
Dokr´ciç do oporu.
Wybrany program zmywania jest
zbyt s∏aby.
Wybraç program bardziej
skuteczny.
Naczynia w koszyku dolnym nie sà
umyte.
Wy∏àczyç przycisk po∏owicznego
za∏adunku.
8 - Zmywarka nie pobiera
Sztuçce, talerze, garnki przesz
kadzajà w prawid∏owym otwarciu
pojemnika na detergent.
Za∏adowaç naczynia w zmywarce
prawid∏owo, uwa˝ajàc by nie
przeszkadza∏y w otwieraniu si´
pojemnika na detergent.
9 - ObecnoÊç bia∏ych plam na
Woda zasilajàca jest szczególnie
twarda.
Sprawdziç poziom soli i Êrodka do
p∏ukania oraz wyregulowaç
dawkowanie, jeÊli nieprawid∏owoÊç
utrzymuje si´, poprosiç Dzia∏
Serwisowy o interwencj´.
Naczynia uderzajà o siebie.
Lepiej je rozmieÊciç w koszykach.
Obrotowe ramiona myjàce
uderzajà o naczynia.
Lepiej u∏o˝yç naczynia.
Brak obiegu powietrza
Pozostawiç drzwiczki maszyny
uchylone po zakoƒczeniu
programu zmywania co poprawi
warunki naturalnego wysychania.
Brakuje Êrodka nab∏yszczajàcego.
Uzupe∏niç Êrodek nab∏yszczajacy.
7 - Naczynia sà zmyte tylko
cz´Êciowo
detergentu lub pobiera go za
ma∏o
naczyniach
10 - Ha∏as podczas zmywania
11 - Naczynia nie sà dok∏adnie
wysuszone
Uwaga: Gdy jedna z cytowanych powy˝ej nieprawid∏owoÊci jest powodem z∏ego zmywania lub
niewystarczajàcego p∏ukania, niezb´dne jest r´czne zebranie brudów z naczyƒ gdy˝ operacja koƒcowa
spowoduje wyschni´cie zabrudzeƒ, których kolejne zmywanie w zmywarce nie by∏oby w stanie oczyÊciç.
JeÊli z∏e dzia∏anie zmywarki utrzymuje si´, nale˝y zwróciç si´ do Dzia∏u Serwisowego podajàc nazw´
modelu zmywarki, umieszczonà na tabliczce znamionowej znajdujàcej si´ po wewn´trznej stronie drzwiczek,
w cz´Êci górnej, lub na egzemplarzu gwarancji. Informacje te umo˝liwià
dokonanie szybszego i
skuteczniejszego serwisu.
Producent zrzeka si´ wszelkiej odpowiedzialnoÊci za b∏´dy w druku niniejszej instrukcji. Ponadto
zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian które uzna za u˝yteczne bez pogorszenia
podstawowych charakterystyk.
96
KAZALO
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
Splo‰ni varnostni ukrepi
Namestitev
Prikljuãitev pomivalnega stroja na vodovodno omreÏje
Polnjenje posodice za sol
Nastavljanje vi‰ine zgornje ko‰are
Razporeditev posode v stroju
Podatki za testne laboratorije
Dodajanje detergenta v pomivalni stroj
Vrste detergentov
Dodajanje tekoãine za lesk v pomivalni stroj
âi‰ãenje filtrov
Praktiãni nasveti
Redno ãi‰ãenje in vzdrÏevanje
Odpravljanje manj‰ih motenj v delovanju
98
100
101
103
104
105
107
108
109
110
111
112
113
114
Slika A
5
1
4
2
3
Prosimo, da pozorno preberete to knjiÏico z navodili, saj vsebuje pomembne informacije
v zvezi s prikljuãitvijo, uporabo in vzdrÏevanjem pomivalnega stroja, ki jih morate
upo‰tevati za varno delovanje stroja. V tej knjiÏici pa boste na‰li tudi nekaj koristnih
nasvetov, s pomoãjo katerih boste v celoti izrabili moÏnosti, ki vam jih stroj ponuja.
KnjiÏico shranite, tako da vam bo pri roki tudi v bodoãe.
97
uporabo aparata in ãe se
zavedajo s tem povezanih tveganj.
Otroci se ne smejo igrati z
aparatom, prav tako otroci ne
smejo ãistiti in vzdrÏevati aparata
brez nadzora.
SPLO·NI VARNOSTNI UKREPI
■ Aparat je namenjen uporabi v
gospodinjstvih in podobnih okoljih:
- ãajnih kuhinjah v trgovinah,
pisarnah in drugih delovnih
okoljih;
■ Otrokom ne smete dovoliti, da se
igrajo z aparati.
- na kmetijah;
- v kuhinjah za goste v hotelih,
motelih in drugih bivalnih okoljih;
- v penzionih ipd..
■ Otroci, mlaj‰i od 3 let, se stroju ne
smejo pribliÏevati, razen ãe so pod
stalnim nadzorom.
Tudi v takih primerih, ki se
razlikujejo
od
obiãajnega
gospodinjstva,
komercialna
uporaba s strani strokovnjakov ali
izuãenih uporabnikov ni dovoljena.
■ âe je potrebno zamenjati prikljuãni
elektriãni kabel, mora to delo
opraviti strokovnjak poobla‰ãenega
servisa.
Nenamenska uporaba aparata
lahko skraj‰a Ïivljenjsko dobo
aparata in izniãi veljavnost garancije.
■ Stroj prikljuãite na vodovodno
omreÏje s pomoãjo novih cevi.
Uporaba starih cevi ni dovoljena.
Za morebitne po‰kodbe na
aparatu ali drugaãno ‰kodo, ki bi
bila posledica nenamenske
uporabe, ki bi se razlikovala od
obiãajne uporabe v gospodinjstvih
(tudi ãe bi potekala v gospodinjstvu),
proizvajalec kljub sprejemanju
polne odgovornosti, ki jo doloãa
zakon, v takih primerih zavraãa
odgovornost.
■ Tlak vode mora biti med 0,08 MPa
in 0,8 MPa.
■ âe je aparat postavljen na preprogo
ali tekstilno talno oblogo pazite, da
je omogoãen pretoka zraka skozi
odprtine za zraãenje na dnu
aparata.
■ Aparat lahko uporabljajo otroci,
starej‰i od 8 let, in osebe z
zmanj‰animi fiziãnimi, zaznavnimi
ali umskimi sposobnosti ali s
pomanjkljivimi izku‰njami in
predznanjem, vendar le pod
nadzorom in ãe so jim bila
razloÏena navodila za varno
■ Tudi po instalaciji mora biti vtikaã
dostopen.
■ V poglavju "TEHNIâNI PODATKI"
je prikazano, kako lahko v stroj
zloÏite najveãjo koliãino posode.
98
■ Ko Ïelite potegniti vtikaã iz
vtiãnice,
nikoli ne vlecite za
prikljuãni kabel, ampak vedno
primite za vtikaã in ga potegnite iz
vtiãnice.
OPOZORILO!
NoÏe in druge ostre in koniãaste
predmete zloÏite v ko‰arico s
konico obrnjeno navzdol, ali
pa jih poloÏite na ko‰aro.
■ Pomivalni stroj ne sme biti
izpostavljen atmosferskim vplivom
(deÏ, sonce itd.).
■ Vrata stroja zapirajte; odprta vrata
stroja bi lahko povzroãila nezgodo,
saj bi se lahko spotaknili.
■ Na aparat se ne naslanjajte in ne
sedajte ali stopajte na odprta
vrata, ker se stroj lahko prevrne.
■ Tehniãni podatki o izdelku so
dostopni na proizvajalãevi spletni
strani.
■ Pomivalni stroj je namenjen
pomivanju posode, ki je v rabi v
gospodinjstvih.
V pomivalnem stroju ne smete
pomivati predmetov, na katerih so
‰e sledi bencina, laka, jekla ali
Ïeleza, oz. tak‰ne posode,
ki je bila v stiku s kemikalijami,
kislinami ali alkalnimi snovmi.
■ âe je va‰a stavba opremljena s
sistemom za mehãanje vode, ni
potrebno dodati sol v posodo
naprave za mehãanje vode v
pomivalnem stroju.
Navodila za varno uporabo
■ Prepriãajte se, da je elektriãno
omreÏje ozemljeno. V nasprotnem primeru se posvetujte s
strokovnjakom.
■ âe se pomivalni stroj pokvari ali
opazite nepravilnost v delovanju,
ga izklopite, zaprite pipo za vodo
in ga ne posku‰ajte sami popraviti.
Popravila prepustite ustrezno
usposobljenim strokovnjakom
poobla‰ãenih servisov. Zahtevajte
uporabo originalnih rezervnih
delov. Neupo‰tevanje tega
nasveta bi lahko povzroãilo ‰e
huj‰o okvaro stroja, nestrokovna
popravila pa pomenijo veliko
tveganje za uporabnika.
Proizvajalec ne prevzema
odgovornosti za ‰kodo ali
po‰kodbe zaradi prikljuãitve
brez ozemljitve.
■ Po postavitvi aparata se prepriãajte, da le-ta ne stoji na kablu, oz. da
kabel ni po‰kodovan.
■ Odsvetujemo uporabo adapterjev,
razdelilcev ali podalj‰kov.
99
■ âe morate stroj premakniti, potem
ko ste Ïe odstranili embalaÏo, pri
premikanju ne drÏite stroja za
spodnji del vrat. Nekoliko odprite
vrata in primite stroj pod vrhom.
Z oznako
na tem proizvodu
izjavljamo, na lastno odgovornost,
da je proizvod skladen z vsemi
evropskimi
zahtevami
o
varnosti, zdravju in varstvu
okolja, ki se v zakonodaji
nana‰ajo na ta izdelek.
■ Pri vgradnji vgradnih aparatov v
kuhinjski niz upo‰tevajte ustrezno
poglavje v teh navodilih ali navodila,
ki so priloÏena tej knjiÏici.
NAVODILA ZA VGRADNJO V
KUHINJSKI NIZ
Vgradnja pod kuhinjski pult
■ Veãina sodobnih kuhinj je opremljena s
kuhinjskim pultom, pod katerim stojijo
kuhinjske omarice in gospodinjski
aparati. V tem primeru snemite delovno
plo‰ão s pomivalnega stroja - odvijte
vijake zadaj pod delovno plo‰ão (slika 6a).
Vgradnja med dve kuhinjski
omarici
■ Pomivalni stroj je izdelan v standardni
vi‰ini 85 cm in je namenjen postavitvi v
kuhinjski niz med dve kuhinjski omarici
enake vi‰ine.
Natanãno vi‰ino in uravnavanje aparata
omogoãajo nastavljive noge.
POMEMBNO
Po snemanju delovne plo‰ãe
MORATE priviti vijake nazaj pod rob
na hrbtni strani stroja (sl. 6b).
■ Vrhnja plo‰ãa pomivalnega stroja je
odporna delovna povr‰ina iz umetne
mase. Obstojna je na vroãini, odporna
za rezanje in preprosta za ãi‰ãenje
(slika 5).
5
■ Vi‰ina stroja se s tem zniÏa na 82 cm,
kakor doloãa standard ISO, in ga lahko
potisnete pod kuhinjski pult, saj se toãno
prilega (slika 7).
a
6
a
b
7
b
598
100
556/573
PRIKLJUâITEV POMIVALNEGA
STROJA NA VODOVODNO
OMREÎJE
1
POMEMBNO
Stroj prikljuãite na vodovodno
omreÏje s pomoãjo novih cevi.
Uporaba starih cevi ni dovoljena.
■ Dotoãno in odtoãno cev za vodo lahko
do aparata speljete z leve ali z desne
strani.
POMEMBNO
Pomivalni stroj lahko prikljuãite na
dotok hladne ali tople vode, vendar
temperatura pritekajoãe vode ne
sme presegati 60°C.
2
■ Tlak pritekajoãe vode mora biti med
0,08 MPa in 0,8 MPa.
■ Dotoãno cev pomivalnega stroja privijte
na pipo, tako da lahko zaprete dotok
vode, kadar stroja ne uporabljte (sl. 1B).
■ Dotoãno cev dobro privijte na vodovodno
pipo z navojnim prikljuãkom velikosti 3/4"
(sl. 2).
■ Dotoãno cev "A" privijte na pipo "B" s
pomoãjo prikljuãka 3/4"; pazite, da je
spoj tesen.
■ âe je potrebno, lahko dotoãno cev
podalj‰ate na dolÏino do 2,5 m. Dalj‰e
cevi so na voljo pri poobla‰ãenih servisih.
■ V primeru, da je vodovodna pipa, na
katero Ïelite prikljuãiti aparat, nova, ali
pa je dlje ãasa niste uporabljali, najprej
iztoãite toliko vode, da bo ta povsem
bistra in brez primesi neãistoãe. ·ele
nato na pipo privijte dotoãno cev aparata.
S tem boste prepreãili, da bi delci rje ali
peska, ki jih voda lahko vsebuje, zama‰ili
filter.
101
■ Zakrivljeni konec odtoãne cevi lahko
obesite na rob pomivalnega korita,
vendar morate paziti, da konec cevi ne
bo potopljen v vodo v koritu, saj bi v
nasprotnem
primeru
voda
med
delovanjem stroja tekla nazaj v stroj
(slika 4 Y).
Priklop odtoãne cevi
■ Konec odtoãne cevi namestite na stalni
odtok vode. Pri tem pazite, da cev ni
upognjena ali zvita, tako da lahko voda
neovirano odteãe (slika 4).
■ Notranji premer odtoãne cevi naj bo vsaj
4 cm in odmaknjen od tal vsaj 40 cm.
■ V primeru, da je pomivalni stroj vgrajen
pod delovno plo‰ão, namestite zakrivljeni
konec odtoãne cevi na najvi‰je mesto
neposredno pod delovno plo‰ão (slika 4 Z).
■ Priporoãamo uporabo sifona (slika 4 X).
■ Odtoãno cev je moÏno podalj‰ati do
dolÏine 2,5 m, ãe je poloÏena na vi‰ini
pod 85 cm od tal. Dalj‰e cevi so na voljo
pri poobla‰ãenih servisih.
■ Prepriãajte se, da dotoãna in odtoãna cev
za vodo nista upognjeni.
4
102
POLNJENJE POSODICE ZA SOL
■ V posodi za sol je prostora za pribliÏno
1,5 do 1,8 kg soli.
Zalogo soli morate obãasno obnavljati;
pogostnost je odvisna od nastavitve
naprave za mehãanje vode.
■ Pojav belkastih madeÏev na posodi je
obiãajno znak, da je zmanjkalo soli in da jo
morate dodati v posodo za sol.
■ Na dnu stroja je posoda za sol za
regeneracijo mehãalnika za vodo.
POMEMBNO
(Samo pri prvem polnjenju s soljo)
Ko pomivalni stroj prviã polnite s
soljo, morate na koncu v posodo za
sol doliti toliko vode, da se bo ta
prelila iz posode.
■ Vedno uporabljajte samo namensko sol
za pomivalne stroje. Druge soli namreã
vsebujejo doloãeno koliãino netopnih
delcev, ki bi sãasoma vplivali na napravo
za mehãanje vode in poslab‰ali njeno
uãinkovitost.
■ Sol dodate tako, da odvijete pokrovãek
na posodi za sol in posodo napolnite s
soljo.
■ Med dodajanjem soli v posodico se iz
nje v korito stroja vedno prelije nekaj
vode, kar je povsem normalno; sol
vsipajte v posodo, dokler ni polna. Nato
oãistite zrnca soli iz navoja in ponovno
privijte pokrovãek.
POMEMBNO
Po dodajanju soli v stroj MORATE
zagnati kompleten program pranja,
ali program za PREDPOMIVANJE/
HLADNO IZPIRANJE.
103
NASTAVITEV VI·INE ZGORNJE
KO·ARE
Naãin “A”
(Nekateri modeli)
Zgornjo ko‰aro je moÏno nastavljati po
vi‰ini. âe Ïelite v spodnji ko‰ari pomivati
kroÏnike s premerom med 29 in 32,5 cm, je
treba je zgornjo ko‰aro prestaviti v vi‰ji
poloÏaj. To storite na enega od spodaj
opisanih naãinov (odvisno od modela):
A
Naãin "A":
1. Obrnite zapori "A" navzven.
2. Izvlecite ko‰aro za posodo in jo namestite
v vi‰ji poloÏaj.
3. Vrnite zapori na svoje mesto.
V tem poloÏaju lahko zgornja ko‰ara sprejme
le posodo vi‰ine do 20 cm, premiãnih
nosilcev za skodelice ob straneh pa ne
morete uporabljati.
A
Naãin "B":
Naãin “B”
1
1. Izvlecite zgornjo ko‰aro.
2. Primite ko‰aro na obeh straneh in jo
dvignite navzgor (slika 1).
V tem poloÏaju lahko zgornja ko‰ara sprejme
le posodo vi‰ine do 20 cm, premiãnih
nosilcev za skodelice ob straneh pa ne
morete uporabljati.
2
a
PONOVNO SPU·âANJE KO·ARE:
b
1. Trdno primite ko‰aro na obeh straneh in
jo nekoliko dvignite (sl. 2a).
a
b
2. Nato jo poãasi spustite v pravilen
poloÏaj (sl. 2b).
3
OPOMBA: NIKOLI NE DVIGAJTE
KO·ARE SAMO NA ENI STRANI (sl. 3)!
Pozor!
Priporoãamo, da postavite ko‰aro v
ustrezen poloÏaj pred zlaganjem posode v
stroj.
104
Pravilen naãin zlaganja obiãajne posode v
stroj je prikazan na slikah 1, 2 in 3.
RAZVR·âANJE POSODE
SPLO·NO
Zgornja ko‰ara (sl. 1)
A = globoki kroÏniki
B = plitvi kroÏniki
C = desertni kroÏniki
D = kroÏniãki
E = skodelice
F = kozarci
Razvr‰ãanje posode v zgornjo
ko‰aro
■ Zgornja ko‰ara je opremljena s premiãnimi
nosilci, ki so zapeti ob straneh ko‰are in
ju lahko dvignete ali spustite.
■ Nosilec v spodnjem poloÏaju (A-A1) je
namenjen odlaganju skodelic za ãaj in
kavo, noÏev in zajemalk. Nanj lahko tudi
varno obesite kozarce s peclji.
A
1
A1
B
■ Nosilec v zgornjem poloÏaju (B-B1) pa
omogoãa, da v ko‰aro zloÏite kroÏnike.
KroÏnike zloÏite pokonci, z dnom
proti hrbtni strani pomivalnega stroja,
razmaknjeni pa naj bodo toliko, dab o
omogoãen neoviran pretok vode med
njimi.
B
E
C
A
D
F
Zgornja ko‰ara (sl. 2)
A = globoki kroÏniki
B = plitvi kroÏniki
C = desertni kroÏniki
D = kroÏniãki
E = skodelice
F = kozarci s peclji
G = kozarci
H = ko‰arica za pribor
B1
■ Priporoãamo, da veãje kroÏnike
(s premerom 26 cm in veã) nekoliko
nagnete nazaj, da boste ko‰aro laÏje
potisnili v stroj.
2
B
■ Sklede za solato in plastiãne sklede
zloÏite na zgornjo ko‰aro. Pazite, da so
pravilno in trdno zloÏene, da se ne bi
premikale zaradi moãi vodnih curkov.
A
■ Zgornja ko‰ara je zasnovana tako, da je
kar najbolj prilagodljiva in da lahko vanjo
zloÏite kar 24 kroÏnikov v dveh vrstah in
do 30 kozarcev v petih vrstah. Seveda
pa lahko vanjo zloÏite tudi razliãne kose
posode.
H
105
C
D F
E
F
G
Zgornja ko‰ara (sl. 3)
A = kozarci
B = kroÏniãki
C = skodelice
D = skledica
E = srednje velika skleda
F = velika skleda
G = desertni kroÏnik
H = servirna Ïlica
I = zajemalka
L = jedilni pribor
3
- POLOÎAJ “C”: za velike kroÏnike in/ali
kroÏnike neobiãajnih oblik (pravokotne,
‰esterokotne, ovalne, kroÏnike za pizzo
ipd.).
4
B
I
L
F
C
- POLOÎAJ “B”: za posodo, ki je sicer
obiãajne velikosti, a neobiãajnih oblik
(zelo globoke sklede, posodo oglate
oblike, kose brez obodov ipd.).
C D
E
A
G
C
5
B
C
A
H
A
H
■ Manj‰e kroÏnike, kakr‰ni se na primer
uporabljajo za sladice, zloÏite v spodnjo
ko‰aro, kot je to prikazano na sliki 6 –
nosilec naj bo obrnjen navzven ("B").
âe zloÏite v pomivalni stroj velike
kroÏnike, mora biti nosilec v poloÏaju ("A").
Razvr‰ãanje posode v spodnjo
ko‰aro
■ Kozice, pekaãe, ju‰nike, sklede za solato,
pokrovke, servirne posode, plitve in
globoke kroÏnike, zajemalke… zloÏite v
spodnjo ko‰aro.
6
■ Jedilni pribor zloÏite v plastiãni nosilec
ko‰arice za jedilni pribor z roãaji navzdol.
■ Ko‰arico za jedilni pribor postavite v
spodnjo ko‰aro (sl. 7 in 8), pri tem pa
pazite, da roãaji jedilnega pribora ne
ovirajo vrtenja pr‰ilnih rok.
■ Spodnja ko‰ara je v sredini opremljena
z nastavljivim nosilcem (sl. 4 in 5).
Ta zagotavlja stabilnost posode in
omogoãa optimalno razporeditev tudi pri
pomivanju posode neobiãajne velikosti
in/ali oblike.
A
B
OPOZORILO!
âe v ko‰aro zloÏite kroÏniãke z nosilcem
v nepravilnem poloÏaju, bodo kroÏniãki
ovirali oziroma onemogoãili vrtenje
spodnjega razpr‰ilca.
- POLOÎAJ “A”: za obiãajno posodo,
predvsem kroÏnike brez kozic, solatnih
skled ipd.
106
Posodo zloÏite v pomivalni stroj tako, da bo
imela voda dostop do vseh povr‰in, kar
zagotavlja dober rezultat pomivanja.
Pravilen naãin zlaganja obiãajne posode v
stroj je prikazan na slikah 7 in 8.
Spodnja ko‰ara (sl. 7)
A = srednje velik lonec
B = velik lonec
C = ponev
D = ju‰nik, servirne posode
E = jedilni pribor
F = pekaãi
G = srednje velika skleda
H = skledica
POMEMBNO
Spodnja ko‰ara je opremljena z
varovalom, ki zagotavlja varnost pri
potegu ko‰are iz stroja. To je zelo
koristno, ãe je ko‰ara polna. Pri
dodajanju soli, ãi‰ãenju filtrov ipd. pa
morate ko‰aro do konca potegniti iz
stroja.
7
B
A
F
PODATKI ZA TESTNE
LABORATORIJE
C
G
D
E
H
Podatki za primerjalno testiranje in
merjenje glasnosti skladno s standardom
EN so na voljo na naslednjem naslovu:
testinfo-dishwasher@candy.it
Ob zahtevanju podatkov prosimo navedite
ime modela in ‰tevilko pomivalnega stroja
(gl. tablico s podatki).
Spodnja ko‰ara (sl. 8)
A = globoki kroÏniki
B = plitvi kroÏniki
C = desertnih kroÏnikov
D = servirna posoda
E = jedilni pribor
8
D
B
A
C
C
E
107
DODAJANJE DETERGENTA V
POMIVALNI STROJ
Detergent
POMEMBNO
Zelo pomembno je, da uporabljate
samo namenske detergente za
pomivalne stroje; ti so lahko v obliki
pra‰ka, tekoãine ali tablet.
B
Ko odmerite potrebno koliãino detergenta,
zaprite pokrovãek - najprej ga potisnite v
smeri pu‰ãice 1 in nato v smeri pu‰ãice 2,
da se sli‰no zaskoãi.
Neustrezni detergenti, npr. tisti, namenjeni
roãnemu pomivanju, niso primerni za rabo
v pomivalnem stroju, saj ne vsebujejo
ustreznih snovi in onemogoãijo pravilno
delovanje stroja.
Polnjenje predalãka za detergent
Predalãek za detergent se nahaja na
notranji strani vrat (sl. A"2"). âe je
pokrovãek zaprt, pritisnite na jeziãek A in
pokrovãek se bo odprl.
Pokrov predalãka za detergent ostane po
konãanem pomivanju odprt in je tako
pripravljen na novo polnjenje.
Ker se detergenti med sabo zelo
razlikujejo, upo‰tevajte navodila proizvajalca
detergenta. Naj vas samo opozorimo, da
premalo detergenta pomeni slabo pomito
posodo, medtem ko preveã detergenta ne
pomeni, da je zato posoda bolje pomita, le
po nepotrebnem porabite veã detergenta.
OPOZORILO!
Ko zlagate posodo v spodnjo ko‰aro,
bodite pozorni, da kroÏniki ali ostala
posoda ne blokirajo predalãka za
detergent.
Ustrezna koliãina detergenta je odvisna od
vrste posode in od stopnje umazanosti
posode. Koliãina detergenta, ki je potrebna za
enkratno pomivanje, zna‰a 20 do 30 g.
Odmerite jo v predelek predalãka, ki je
namenjen detergentu za pomivanje (B).
POMEMBNO
Ne pretiravajte z uporabo detergenta,
da ne bi po nepotrebnem onesnaÏevali
okolja.
A
108
■ uãinkovitost detergentov, ki vsebujejo
tudi sredstvo za mehãanje vode/sol, je
odvisna od trdote vode na va‰em
obmoãju.
Prepriãajte se, da je trdota voda na
va‰em obmoãju znotraj obmoãja, v
katerem je detergent, ki ga Ïelite
uporabiti, uãinkovit; ti podatki so obiãajno
navedeni na embalaÏi detergenta.
VRSTE DETERGENTOV
Detergenti v tabletah
Detergenti v tabletah razliãnih proizvajalcev
se razliãno hitro raztapljajo. Obstaja moÏnost,
da v primeru, da izberete kratkotrajni
program pomivanja, nekateri detergenti v
tabletah ne bodo optimalno uãinkoviti, saj
se ne bodo do konca raztopili. âe
uporabljate detergente v tabletah,
priporoãamo, da izberete dalj‰e programme
pomivanja, da se detergent porabi v celoti.
âe uporabljate tak detergent, z rezultati
pomivanja pa niste zadovoljni, se
posvetujte s proizvajalcem detergenta.
POMEMBNO
Da bi dosegli zadovoljive rezultate
pomivanja, MORATE poloÏiti tableto
v del predalãka za detergente,
namenjen detergentu za glavno
pomivanje, in NE direktno v kad
stroja!
V doloãenih okoli‰ãinah lahko uporaba
kombiniranih detergentov povzroãi:
■ sledi vodnega kamna na posodi in v
pomivalnem stroju;
■ manj uãinkovito pomivanje in su‰enje.
Koncentrirani detergenti
Koncentrirani detergenti z niÏjo stopnjo
alkalnosti in z vsebnostjo naravnih
encimov, ki so namenjeni pomivanju pri
50°C, manj vplivajo na okolje in varujejo
tako posodo kot tudi pomivalni stroj.
Programi za pomivanje pri 50°C so razviti
namensko za popolno izrabo lastnosti
encimov za raztapljanje neãistoã, kar
omogoãa, da z uporabo koncentriranih
detergentov s pomivanjem pri niÏji
temperature doseÏemo enake rezultate kot
s programi za pomivanje pri 65°C.
POMEMBNO
Odpravljanje problemov, ki so direktna
posledica
uporabe
tovrstnih
detergentov, v garanciji ni vkljuãeno.
Upo‰tevajte, da bodo v primeru, da
uporabljate kombinirane detergente
"VSE v 1" opozorilne luãke za tekoãino
za lesk in za sol odveã (samo nekateri
modeli), zato jih ne upo‰tevajte.
âe se pojavijo problemi pri pomivanju in/ali
su‰enju posode, priporoãamo, da zaãnete
namesto kombiniranih detergentov ponovno
uporabljati
tradicionalne
proizvode
(detergent, sol in tekoãino za lesk). To
namreã zagotavlja pravilno delovanje
mehãalnika vode v pomivalnem stroju.
Kombinirani detergenti
Detergente, ki vsebujejo tudi sredstvo za
lesk, poloÏite v predelek predalãka za
detergente, namenjen detergentu za
glavno pomivanje. V tem primeru mora biti
predal za tekoãino za lesk prazen (ãe ni
prazen, pred uporabo kombiniranih
detergentov obrnite stikalo za doziranje
tekoãine za lesk na najniÏjo stopnjo).
V tem primeru priporoãamo:
■ da ponovno napolnite posodi za sol in za
tekoãino za lesk;
Kombinirani detergenti "VSE v 1"
■ enkrat zaÏenete obiãajen program za
pomivanje posode brez posode v stroju.
âe imate namen uporabljati kombinirane
detergente "VSE v 1" ("3 v 1"/"4 v 1"/
"5 v 1", itd.), ki torej vsebujejo tudi sol in
sredstvo za lesk, svetujemo naslednje:
■ pozorno preberete in upo‰tevate navodila
proizvajalca detergenta, ki so navedena
na embalaÏi;
109
Upo‰tevajte, da bo potem, ko zaãnete
ponovno uporabljati obiãajno sol za
pomivalne stroje, sistem spet v celoti
uãinkovit ‰ele po nekaj pomivanjih.
DODAJANJE TEKOâINE ZA
LESK V POMIVALNI STROJ
Tekoãina za lesk
Tekoãina za lesk, ki se samodejno odmeri
med zadnjim izpiranjem, pospe‰i su‰enje
posode in prepreãuje nastanek lis in
madeÏev na povr‰ini.
Polnjenje predalãka za tekoãino
za lesk
C
Posoda za tekoãino za lesk je na levi od
predalãka za detergent (sl. A "3").
Pokrovãek odprete tako, da pritisnete na
mesto z oznako in potegnete jeziãek za
odpiranje.
Vedno uporabljajte samo tekoãino za lesk
za pomivalne stroje. S pomoãjo okenca na
predalãku (C) se lahko prepriãate, koliko
tekoãine za lesk je ‰e v predalãku.
POLNO
temno
PRAZNO
svetlo
Nastavljanje doziranja tekoãine za
lesk (stopnje od 1 do 6)
Stikalo za nastavljanje doziranja (D) je pod
pokrovãkom; obraãate ga s pomoãjo
kovanca.
Priporoãamo stopnjo 4.
Vsebnost apnenca v vodi v veliki meri
vpliva na nastanek vodnega kamna in
uãinkovitost su‰enja.
Zato je zelo pomembno, da nastavite
ustrezno stopnjo in s tem zagotovite
doziranje ustrezne koliãine tekoãine za
lesk, saj boste le tako dosegli dobre
rezultate pomivanja.
âe po pomivanju na posodi opazite lise,
zmanj‰ajte nastavitev za eno stopnjo.
âe pa so na posodi bele pike, morate
nastavitev zvi‰ati za eno stopnjo.
D
110
âI·âENJE FILTROV
Filtrirni sistem (sl. A"4") je sestavljen iz:
srednje posodice, ki zadrÏuje veãje
odpadke;
1
ploske mreÏice, ki filtrira vodo za
pomivanje ter
mikrofiltra, ki se nahaja pod mreÏico.
Mikrofilter zadrÏi vse najmanj‰e delce in s
tem zagotovi brezhibno splakovanje.
■ Filtre preglejte po vsakem pomivanju in
z njih odstranite morebitne ostanke
hrane.
■ Filtre vzamete iz stroja tako, da zavrtite
roãico v smeri nasprotni smeri vrtenja
urinega kazalca (sl. 1).
■ Filter nato razstavite (sl. 2), da ga laÏje
oãistite.
2
■ Loãite srednjo posodico in plosko
mreÏico (sl. 3) in pomijte filtre pod
tekoão vodo. âe je potrebno, uporabite
krtaãko.
■ Pri strojih, ki so opremljeni s samoãistilnim
mikrofiltrom, vzdrÏevanje skorajda ni
potrebno - le vsaka dva tedna je
potrebno preveriti stanje filtrov. Kljub
temu priporoãamo, da se po vsakem
pomivanju prepriãate, da filtri niso
zama‰eni.
OPOZORILO!
Po ãi‰ãenju morate filtre pravilno
sestaviti in nato pravilno namestiti v
stroj; predvsem se prepriãajte, da je
ploska mreÏica pravilno name‰ãena
na dnu stroja.
3
Prepriãajte se, da ste filter pravilno
pritrdili nazaj (roãico obrnite v smeri
vrtenja
urinega
kazalca),
saj
nepravilno name‰ãeni filtri zelo
zmanj‰ajo uãinkovitost pomivanja.
POMEMBNO
Nikoli ne pomivajte brez filtrov!
111
PRAKTIâNI NASVETI
Nasveti za varãevanje
■ âe Ïelite pomivati vedno poln pomivalni
stroj, zlagajte vanj posodo po vsakem
obroku. Po potrebi lahko nastavite cikel
Hladnega predpomivanja. Na ta naãin
boste zmehãali in odstranili veãje kose
jedi, ki ostanejo na posodi. Cikel za
celotno pomivanje nastavite ‰ele takrat,
ko je stroj poln.
Navodila za bolj‰e rezultate
pomivanja
■ Pred zlaganjem posode v pomivalni stroj
odstranite ostanke hrane (kosti, lupine,
kose mesa ali zelenjave, kavno usedlino,
olupke, cigaretni pepel, zobotrebce ipd.),
sicer se lahko zama‰ijo filtri, odprtina za
odtekanje vode ali ‰obe na pr‰ilnih
rokah.
■ âe posoda ni zelo umazana, oziroma
stroj ni povsem poln, lahko izberete
varãni program pomivanja. Upo‰tevajte
navodila v razpredelnici programov.
■ Posode pred pomivanjem v stroju ne
izpirajte pod tekoão vodo.
âesa v stroju ne smete pomivati
■ Upo‰tevajte, da vsa posoda ni primerna
za pomivanje v pomivalnem stroju.
Svetujemo vam, da jedilnega pribora
in posode iz umetnih snovi, ki niso
odporne na toploto, jedilnega pribora z
lesenimi drÏali ali z drÏali iz umetnih
snovi, aluminijaste posode, kristala,
stekla z vsebnostjo svinca, pokrovk s
termostatom… ne pomivate v stroju,
razen ãe proizvajalec tega izrecno ne
dovoljuje.
■ Ponve in lonce z ostanki zaÏganih jedi
namakajte do zaãetka pomivanja v
raztopini pomivalnega sredstva.
■ Posodo namestite v stroj tako, da je
obrnjena navzdol.
■ Posodo zloÏite tako, da se ne dotika
med seboj. Rezultati pomivanja bodo
bolj‰i, ãe bo posoda pravilno zloÏena.
■ Za dobre rezultate je zelo pomembno,
kako je posoda zloÏena v stroju. âe je
moÏno, zloÏite posodo v stroj tako, da se
ne dotika.
■ Tudi barvne poslikave na nekaterih
posodah niso toplotno obstojne.
Priporoãamo, da njihovo obstojnost
preverite tako, da v stroju pomijete le en
tak‰en kos in se tako prepriãate, ãe so
barve obstojne.
■ Preverite, ali se lahko pr‰ilne roke prosto
vrtijo.
■ Srebrnega in obiãajnega jedilnega
pribora ne pomivajte skupaj, saj lahko
pride do kemiãne reakcije.
■ Pomivanje srebrne posode in jedilnega
pribora:
a) Srebro pomijte takoj po uporabi.
POMEMBNO
pri nakupu nove posode ali jedilnega
pribora se prepriãajte, da je pomivanje
v pomivalnem stroju dovoljeno.
b) Na tako posodo ali jedilni pribor ne
stresajte detergenta.
Koristni nasveti
c) Taka posoda ne sme priti v
neposreden stik z drugo kovino.
■ Najprej izpraznite spodnjo ko‰aro, da
kapljice iz zgornje ko‰are ne bi kapljale
na posodo v spodnji ko‰ari.
■ âe pustite posodo dlje ãasa v stroju,
pustite vrata odprta, tako da bo lahko
zrak kroÏil okoli posode; posoda se bo
bolje posu‰ila.
112
■ Tak‰ne madeÏe lahko odstranite z blagim
sredstvom za poliranje nerjaveãega
jekla, ki ne sme vsebovati spojin klora.
Nikoli pa ne uporabljajte grobih ãistilnih
pripomoãkov, npr. gobic iz jeklene volne.
âI·âENJE IN VZDRÎEVANJE
■ Vrata in zunanje stene stroja redno ãistite z
blagimi ãistili. Nikoli ne uporabite ostrih
mreÏic ali grobih ãistil (npr. Vim, razne
kisline, topila).
1
■ Pomivalni stroj ne potrebuje posebnega
vzdrÏevanja, saj se notranjost ãisti
samodejno. Z vlaÏno krpo redno ãistite
tesnilo na vratih, da odstranite ostanke
hrane in sledi tekoãine za lesk.
1b
■ Redno ãistite tesnila vrat z vlaÏno krpo,
tako da odstranite neãistoão in sledi
tekoãine za lesk.
■ Priporoãamo redno ãi‰ãenje pomivalnega
stroja, s ãimer odstranite obloge vodnega
kamna in neãistoão iz stroja. Priporoãamo
uporabo namenskih sredstev za ãi‰ãenje
pomivalnih strojev. Pri ãi‰ãenju pomivalnega
stroja z namenskim ãistilom mora biti
pomivalni stroj prazen, tj. v njem ne sme
biti posode.
2
■ âe kljub rednemu ãi‰ãenju filtra opazite,
da posoda ni dobro pomita oz. ni
povsem suha, preverite, da niso morda
‰obe na pr‰ilnih rokah zama‰ene z
ostanki hrane (sl. A"5").
âe so zama‰ene, jih oãistite na naslednji
naãin:
PO KONCU POMIVANJA
1. najprej odstranite zgornjo pr‰ilno roko:
obraãajte jo, dokler se oznaka ne ujema
s pu‰ãico (slika 1), nato pa jo potisnite
navzgor (sl. 1b) in jo med potiskanjem
navzgor odvijte v smeri vrtenja urinih
kazalcev. Oãi‰ãeno namestite nazaj na
enak naãin v obratnem vrstnem redu.
Spodnjo pr‰ilno roko snamete tako, da jo
preprosto potegnete navzgor (slika 2).
Po vsakem pomivanju zaprite pipo za vodo
in izklopite stroj s pritiskom na tipko za
vklop/izklop.
âe pomivalnega stroja dlje ãasa ne boste
uporabljali, storite naslednje:
2. Pr‰ilni roki izperite pod tekoão vodo, da
se oãistijo ‰obe.
3. Na koncu namestite pr‰ilni roki nazaj v
stroj zgornjo zgoraj in spodnjo spodaj; ne
pozabite poravnati pu‰ãic in pravilno
namestite pr‰ilni roki nazaj v stroj.
■ Vsa notranjost pomivalnega stroja je
izdelana iz nerjaveãega jekla. Kljub temu
se lahko v notranjosti pojavljajo madeÏi,
ki so posledica oksidacije – vzrok zanjo je
lahko voda, ki vsebuje preveã Ïeleznih soli.
113
1. V prazen stroj odmerite malo detergenta
ter vklopite enega od programov, da se
notranjost oãisti.
2. Potegnite vtikaã iz vtiãnice.
3. Zaprite pipo za vodo.
4. Napolnite posodico s sredstvom za lesk.
5. Vrata stroja pustite priprta, da se stroj
zraãi.
6. Notranjost aparata mora ostati ãista.
7. âe je pomivalni stroj v prostoru, kjer se
temperatura lahko spusti pod 0°C,
obstaja nevarnost, da bo voda v stroju
zmrznila. V takem primeru prostor
najprej ogrejte, stroj pa vkljuãite ‰ele ãez 24 ur.
ODPRAVLJANJE MANJ·IH NEPRAVILNOSTI V DELOVANJU
âe opazite nepravilnost v delovanju pomivalnega stroja, najprej posku‰ajte sami
odpraviti nepravilnost s pomoãjo nasvetov v spodnji razpredelnici. ·ele ãe vam to ne
uspe, pokliãite poobla‰ãeni servis.
MOTNJA
1. Stroj se sploh ne odziva.
2. Voda ne priteka v stroj.
3. Stroj ne izãrpava vode.
4. Voda sproti odteka iz
stroja.
5. Ne sli‰i se vrtenja pr‰ilnih
rok.
6. Pri elektronskih strojih brez
prikazovalnika: ena ali veã
svetilnih diod hitro utripa.
MOREBITNI VZROK
KAKO JO ODPRAVITE
Stroja niste prikljuãili na elektriãno omreÏje;
Potisnite vtikaã v vtiãnico.
Niste pritisnili na tipko za vklop.
Pritisnite tipko vklop/izklop.
Vrata stroja so odprta.
Zaprite vrata stroja.
Zmanjkalo je elektrike.
Preverite varovalko v vtikaãu,
hi‰no varovalko…
Preglejte vzroke pod toãko 1.
Preverite.
Pipa za dotok vode je zaprta.
Odprite pipo za dotok vode.
Gumb programatorja ni v pravem Obrnite ga v pravilen poloÏaj.
poloÏaju.
Dotoãna cev je zvita ali upognjena.
Zravnajte cev.
Filter dotoãne cevi ni pravilno
name‰ãen.
Oãistite filter na koncu cevi.
Filter je umazan;
Preglejte filter .
Odtoãna cev je pri‰ãipnjena;
Zravnajte odtoãno cev.
Podalj‰ek odtoãne cevi ni
pravilno prikljuãen.
Upo‰tevajte navodila za priklop.
Nastavek za priklop na zidu je
obrnjen navzdol, ne pa navzgor.
Poi‰ãite strokovno pomoã.
Odtoãna cev leÏi prenizko.
Cev mora biti vsaj 40 cm nad
tlemi.
Preveã detergenta.
Zmanj‰ajte koliãino detergenta.
Posoda onemogoãa vrtenje.
Preverite.
Zelo umazani filtri.
Oãistite filtre.
Pipa za vodo je zaprta.
IZklopite stroj. Odprite pipo za
vodo. Resetirajte program.
114
MOTNJA
MOREBITNI VZROK
KAKO JO ODPRAVITE
Gl. toãko 5.
Preverite
Dna kozic in loncev niso dobro
oprana.
âe se je jed prismodila, pred
pomivanjem v stroju posodo
namakajte.
Robovi kozic in loncev niso
dobro oprani.
Bolje zloÏite posodo v stroj.
Pr‰ilni roki sta delno zama‰eni.
Snemite ju in oãistite.
Posoda ni bila pravilno zloÏena.
Med posodo naj bo veã
razmaka.
Konec odtoãne cevi je v vodi.
Konec odtoãne cevi ne sme biti
v vodi.
Neustrezna koliãina detergenta;
star ali strjen detergent.
Poveãajte koliãino detergenta,
uporabite sveÏ detergent.
Neustrezen program pomivanja.
Izberite ustrezen program
pomivanja.
Posoda v spodnji ko‰ari ni
oprana.
Pritisnite na tipko za pomivanje
poloviãne koliãine posode.
8. Detergent ni bil doziran,
ali pa le delno.
Posoda v pomivalnem stroju
(jedilni pribor, lonec, kozica ipd.)
je onemogoãila odpiranje
predalãka za detergent.
Posodo razporedite tako, da ne
bo ovirala odpiranja predalãka
za detergent.
9. Bele lise na posodi.
Voda je pretrda.
Preverite, ãe je v stroju dovolj
soli in tekoãine za lesk. âe s
tem ne odpravite nepravilnosti,
pokliãite poobla‰ãeni servis.
10. Pomivanje je glasno.
Posoda tolãe ena ob drugo.
Pravilno zloÏite posodo.
Pr‰ilni roki tolãeta ob posodo.
Pravilno zloÏite posodo.
Neustrezen pretok zraka.
Vrata stroja po koncu
pomivanja pustite odprta, da se
posoda posu‰i na zraku.
Zmanjkalo je tekoãine za lesk.
Napolnite posodo za tekoãino
za lesk.
7. Posoda je slabo pomita.
11. Posoda ni povsem
suha.
OPOMBA
âe posoda iz kateregakoli zgoraj navedenega razloga ni dobro pomita, jo pomijte roãno.
Ostanki hrane se med postopkom su‰enja v pomivalnem stroju posu‰ijo in jih s ponovnim
pomivanju v stroju ne morete odstraniti.
Serviserju obvezno povejte serijsko ‰tevilko stroja, ki je navedena na plo‰ãici na stroju ali na
garancijskem listu. Na ta naãin boste olaj‰ali delo serviserju, va‰ pomivalni stroj pa bo hitreje
popravljen.
Proizvajalec in prodajalec dopu‰ãata moÏnost napak pri tisku te knjiÏice, za kar ne
odgovarjata.
Proizvajalec si pridrÏuje pravico do sprememb podatkov brez vnaprej‰njega opozorila,
ãe spremembe ne vplivajo na osnovne znaãilnosti stroja.
115
CONTENTS
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
General safety rules
Installation
Water connection
Loading the salt
Adjusting the upper basket
Loading the dishes
Information for test laboratories
Loading the detergent
Types of detergent
Loading the rinse aid
Cleaning the filters
Some practical hints
Routine cleaning and maintenance
Identifying minor faults
117
119
120
122
123
124
126
127
128
129
130
131
132
133
Fig. A
5
1
4
2
3
Please read the instructions in this booklet carefully because they contain important
information on how to install, use and maintain your dishwasher safely as well as
containing useful tips on how to make the most of it.
Keep this booklet safe for future reference.
116
GENERAL SAFETY RULES
■ This appliances is intended to be
used in household and similar
applications such as:
- staff kitchen areas in shops,
offices and other working
environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels
and other residential type
environments;
- bed and breakfast
environments.
type
A different use of this appliance
from household environment or
from
typical
housekeeping
functions, as commercial use by
expert or trained users, is
excluded even in the above
applications.
If the appliance is used in a
manner inconsistent with this
it may reduce the life of the
appliance and may void the
manufacturer’s warranty.
Any damage to the appliance or
other damage or loss arising
through use that is not consistent
with domestic or household use
(even if located in a domestic or
household environment) shall not
be accepted by the manufacturer
to the fullest extent permitted by
law.
■ This appliance can be used by
children aged from 8 years and
above and persons with reduced
physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been
given supervision or instruction
concerning use of the appliance in
a safe way and understand the
hazards involved.
Children shall not play with the
appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made
by children without supervision.
■ Children should be supervised to
ensure that they do not play with
the appliance.
■ Children of less than 3 years
should be kept away unless
continuously supervised.
■ Should it be necessary to replace
the supply cord, call the After
Sales Service Centre.
■ The appliance must be connected
to the water mains using new
hose-sets. The old hose-sets
should not be reused.
■ Water pressure must be between
0,08 MPa and 0,8 MPa.
■ When the appliance is located on
a carpet floor, attention must be
paid to ensure that there is no
obstruction to the bottom vents.
■ After installation, the appliance
must be positioned so that the
plug is accessible.
117
■ In general it is not advisable to use
adaptors, multiple plugs and/or
extension cables.
■ For the maximum place loading,
please refer to the "TECHNICAL
DATA" table/section.
■ Do not remove the plug from the
mains supply socket by pulling the
mains cable or the machine itself.
WARNING !
Knives and other utensils with
sharp points must be loaded
in the basket with their points
down or placed in a horizontal
position.
■ Do not leave the appliance exposed to the elements (rain, sun etc).
■ Leaning or sitting on the open
door of the dishwasher could
cause it to tip over.
■ The door should not be left in the
open position since this could present a potential hazard ( es. tripping ).
■ The dishwasher is designed for
normal kitchen utensils.
Objects that have been contamined by petrol, paint, traces of steel
or iron, corrosive chemicals, acids
or alkalis must not be washed in
the dishwasher.
■ To consult the product fiche please refer to the manufacturer website.
■ If there is a water softening device
installed in the home there is no
need to add salt to the water softener fitted in the dishwasher.
Safety instructions
■ Make sure the electrical system
is grounded. Otherwise, seek
qualified professional assistance.
■ If the appliance breaks down or
stops working properly, switch it
off, turn off the water supply and
do not tamper with it. Repair work
should only be carried out by an
approved service agent and only
genuine spare parts should be fitted. Any failure to follow the above
advice may have serious consequences for the safety of the
appliance.
Manufacturer declines all
responsibility for any damage
due to non-earthing of the
machine.
■ Ensure that the dishwasher does
not crush power cables.
118
■ If it you need to move the machine after removing the packaging,
do not try to lift it by the bottom of
the door.
Open the door slightly and lift the
machine by holding on the top.
By placing the
mark on this
product, we are confirming
compliance to all relevant
European safety, health and
environmental requirements
which are applicable in legislation
for this product.
■ For the installation of built-in
appliances, please refer to the
specific chapter or to the instructions enclosed with the booklet.
INSTALLATION IN FITTED
KITCHENS
Underneath existing work top
(when fitting beneath a work top)
■ In most modern fitted kitchens there is
only one single work top under which
cabinets and electrical appliances are
fitted. In this case remove the work top
of the dishwasher by unscrewing the
screws under the rear edge of the top
(fig. 6a).
Fitting between existing cabinets
■ The height of the dishwasher, 85 cm, has
been designed in order to allow the
machine to be fitted between existing
cabinets of the same height in modern
fitted kitchens. The feet can be adjusted
so that correct height is reached.
IMPORTANT
After removing the work top, the
screws MUST BE screwed again
under the rear edge of the top
(fig. 6b).
■ The laminated top of the machine does
not require any particular care since it is
heatproof, scratchproof and stainproof
(fig. 5).
■ The height will then be reduced to 82 cm,
as scheduled by the International
Regulations (ISO) and the dishwasher
will fit perfectly under the kitchen
working top (fig. 7).
5
a
6
a
b
7
b
598
119
556/573
WATER CONNECTION
IMPORTANT
The appliance must be connected to
the water mains using new hose-sets.
The old hose-sets should not be reused.
1
■ The inlet and drain hoses can be directed
to left or right.
IMPORTANT
The dishwasher can be connected to
either cold or hot water, as long as it
is no hotter than 60°C.
■ Water pressure must be between
0,08 MPa and 0,8 MPa.
2
■ The inlet hose must be connected to a
tap so that the water supply can be cut
off when the machine is not in use
(fig. 1 B).
■ The dishwasher is fitted with 3/4" threaded
connector (fig. 2).
■ Connect inlet hose “A” to water tap “B”
with a 3/4" attachment making sure that
it has been properly tightened.
■ If it is necessary, the inlet pipe can be
lengthened up to 2,5 m. The extension
pipe is available from the After Sales
Service Centre.
■ If the dishwasher is connected to new
pipes or to pipes which have not been in
use for a long time run water through for
a few minutes before connecting the
inlet hose. In this way no deposits of
sand or rust will clog up the water inflow
filter.
120
■ The hose can be hooked over the side of
the sink, but it must not be immersed in
water, in order to prevent water from
being syphoned back to the machine
when this is in operation (fig. 4Y).
Connecting the outlet hose
■ The outlet hose should disharge into a
standpipe, making sure that there are no
kinks (fig. 4).
■ When installing the appliance under a
worktop the hose pipe clamp must be
attached to the wall in the highest possible
position under the worktop (fig. 4Z).
■ The standpipe must be at least 40 cm
above floor level and it must have an
internal diameter of at least 4 cm.
■ Check that there are no kinks in the inlet
and outlet hoses.
■ It is advisable to fit an anti-odour air trap
(fig. 4X).
■ If necessary the outlet hose can be
extended up to 2,5 m, provided that it is
kept at a maximum height of 85 cm
above floor level. The extension pipe is
available from the After Sales Service
Centre.
4
121
■ The salt dispenser has a capacity of
between 1.5 and 1.8 kg and, for efficient
use of the appliance, it should be refilled
from time to time according to the
regulation of the water softener unit.
LOADING THE SALT
■ The appearance of white stains on dishes
is generally a warning sign that the salt
container needs filling.
■ On the bottom of the machine there is a
container for the salt for regenerating
the softener.
IMPORTANT
(Only for first start up)
When the appliance is used for the
first time, after completely filling
the salt container, it is necessary to
add water until the container
overflows.
■ It is important to use only a salt that is
specifically designed for dishwasher.
Other types of salt contain small quantities
of insoluble particles which over a long
period of time may affect and deteriorate
the softener performance.
■ To add salt, unscrew the cap of the container on the bottom and then refill the
container.
■ During this operation a little water will
overflow; but keep adding salt until the
container is full. When the container is
full, clean the thread of salt residue and
retighten the tap.
■ After loading the salt, it is recommended
running a complete washing cycle,
or COLD RINSE programme. The salt
IMPORTANT
After loading the salt, YOU
MUST run a complete washing
cycle, or the PRE-WASH/COLD
RINSE/REFRESH programme.
122
ADJUSTMENT OF THE UPPER
BASKET
Type “A”
(some models only)
If 29 cm to 32,5 cm plates are normally
used, load them onto the lower basket after
the upper basket has been placed in its
upper position and proceed as detailed
below (According to the models):
A
Type “A”:
1. Turn the front stops “A” outwards;
2. Take out the basket and remount it in the
upper position;
3. Replace the blocks “A” in their original
position.
Dishes that are bigger than 20 cm in
diameter can no longer be loaded onto the
upper basket and the mobile supports
cannot be used when the basket is in the
upper position.
A
Type “B”:
Type “B”
1
1. Pull out the upper basket;
2. Then grasp the basket from both sides
and lift it upwards (fig. 1).
Dishes that are bigger than 20 cm in
diameter can no longer be loaded onto the
upper basket and the mobile supports
cannot be used when the basket is in the
upper position.
2
a
b
ADJUST BASKET TO THE LOWER
POSITION:
a
b
1. Grasp the basket from both sides and lift
slightly upwards (fig. 2a);
3
2. Then slowly release into the correct
position (fig. 2b).
N. B. : NEVER LIFT OR LOWER THE
BASKET BY ONE SIDE ONLY (fig.3).
Attention :
it is advisable to adjust the basket before
loading the dishes.
123
A standard daily load is represented in
figs. 1, 2 and 3.
LOADING DISHES
Using the upper basket
Upper basket (fig. 1)
A = soup plates
B = dinner plates
C = dessert plates
D = saucers
E = cups
F = glasses
■ The upper basket is provided with
mobile racks hooked to the sides of the
basket, which can be regulated into 4
positions.
■ In the lowered position (A-A1) the racks
may be used for such items as: tea and
coffee cups, kitchen knives and ladles.
Also glasses with stems may be safely
hung on the ends of the racks.
A
1
A1
B
D
■ In the upright position (B-B1) the racks
allow you to load dinner plates and soup
plates. Plates should be loaded
vertically with the underside of the plate
towards the back of the dishwasher with
a space between each plate to allow
water to pass freely.
B
F
Upper basket (fig. 2)
A = soup plates
B = dinner plates
C = dessert plates
D = saucers
E = cups
F = glasses with stems
G = glass
H = cutlery basket
B1
■ It is advisable to load large plates
(approx. 26 or more cm) slightly tilted
towards the rear to facilitate introduction
of the basket into the machine.
2
B
A
■ Salad bowls and plastic bowls may also
be loaded on the upper basket. It is
advisable to block these in place so that
the jets of water do not make them
overturn.
■ The upper basket has been designed to
offer maximum flexibility in use and can
be loaded with up to 24 plates on two
rows, up to 30 glasses on five rows or a
mixed load.
E
C
A
H
124
C
D F
E
F
G
- POSITION “B”: for dishes which,
although standard size, have a particular
shape (very deep bowls, square dishes
or ones without borders etc.).
Upper basket (fig. 3)
A = glasses
B = saucers
C = cups
D = small bowl
E = medium bowl
F = large bowl
G = dessert plate
H = serving spoons
I = ladle
L = cutlery
3
- POSITION “C”: for larger than average
flat plates and/or ones with nonstandard shapes (square, hexagonal,
oval, pizza dishes etc.).
4
I
L
F
C
B
A
G
C D
E
C
5
B
C
A
H
A
H
■ The small plates, as those used for
desserts for example, must be placed in
the lower basket as shown in the figure 6,
with the support flap placed outwards ("B").
For normal or large plates the flap must
be in the position ("A").
Using the lower basket
■ Saucepans, oven dishes, tureens, salad
bowls, lids, serving dishes, dinner
plates, soup plates and ladles can be
loaded on the lower basket.
6
■ Place the cutlery in the plastic cutlery
holder with the handles pointing
upwards.
■ Place the cutlery holder on the lower
basket (fig. 7 and 8), making sure that
the cutlery does not get in the way of the
rotating arms.
A
■ The lower basket is fitted with a special
adjustable central rack (fig. 4 and 5).
This permits stable and optimum
loading, even when the size and/or
shape of the dishes is non-standard.
B
WARNING!
If the small plates are placed in the
basket with the support flap in the
incorrect position, the plates will
interfere with the lower spraying arm
preventing it to rotate.
- POSITION “A”: for a standard load, or
one that excludes pans, salad bowls and
the like.
125
Please load the dishwasher sensibly to
ensure the best wash results.
A standard daily load is represented in
figs. 7 and 8.
Lower basket (fig. 7)
A = medium-sized saucepan
B = large saucepan
C = frying pan
D = tureens, serving dishes
E = cutlery
F = oven dishes
G = medium bowl
H = small bowl
IMPORTANT
The lower basket has a safety-stop
device, for its safe extraction, also
especially useful with a full load.
For loading salt, cleaning filter and for
ordinary maintenance, the complete
extraction of the basket is necessary.
7
B
A
F
INFORMATION FOR THE TEST
LABORATORIES
C
G
D
E
H
Please ask information required for
comparison testing and measuring noise
levels, according to EN normative, to the
following address:
testinfo-dishwasher@candy.it
In the request, please specify model name
and number of the dishwasher (see rating
plate).
Lower basket (fig. 8)
A = soup plates
B = dinner plates
C = dessert plates
D = serving dish
E = cutlery
8
D
B
A
C
C
E
126
LOADING THE DETERGENT
The detergent
IMPORTANT
It is essential to use a detergent
that is specifically designed for
dishwashers either in powder, liquid
or tablet form.
B
After pouring the detergent into the container,
close the lid, firstly pushing (1) and then
pressing on it (2) until you hear the click.
Unsuitable detergents (like those for
washing up by hand) do not contain the
proper ingredients for use in a dishwasher,
and stop the dishwasher from working
correctly.
Filling the detergent container
The detergent container is inside the door
(fig. A “2”). If the lid of the container is
closed, press the button (A) to open.
At the end of every wash cycle the lid is
always open and ready for the next time
the dishwasher is used.
Since not all detergents are the same the
instructions on the boxes of detergent can
vary. We should just like to remind users
that too little detergent does not clean the
dishes properly whilst too much detergent
will not produce better results and is also a
waste.
WARNING!
When loading the lower basket, please
ensure that the plates or others do not
obstruct the detergent dispenser.
The amount of detergent to be used varies
according to how dirty the dishes are and
on the type of dishes to be washed.
We advise using 20÷30 g of detergent in the
wash section of detergent compartment (B).
IMPORTANT
Do not use an excessive amount of
detergent and help limit damage to
the environment at the same time.
A
127
■ the effectiveness of detergents containing
the built in water softener/salt depends
on the hardness of your water supply.
Check that the hardness of your water
supply is within the effective range given
on the detergent packaging.
TYPES OF DETERGENT
Detergent tablets
Detergent tablets of different manufacturers
dissolve at different speeds, for this
reason, during short programmes, some
detergent tablets may be not fully effective,
because they are not completely dissolved.
If these products are used, is recommended
to choose longer programmes to guarantee
the complete use of the detergent.
If when using this type of product, you
don't get satisfactory washing results,
please
contact
the
detergent
manufacturer.
In certain circumstances use of combined
detergents can cause:
IMPORTANT
To get satisfactory washing results,
the tablets MUST be placed in the
wash section of the detergent
container and NOT directly in the
tub.
■ limescale deposits on dishes or in the
dishwasher;
■ a reduction in washing and drying
performance.
Concentrated detergents
IMPORTANT
Any problems which arise as a direct
result of the use of these products
are not covered by our warranty.
The concentrated detergents, with reduced
alkalinity and with natural enzymes, in
conjunction with 50°C wash programmes,
have a smaller impact on the environment
and they protect the dishes and the
dishwasher.
The 50°C wash programmes purposely
exploit the dirt-dissolving properties of the
enzymes, allowing therefore, with the use
of the concentrated detergents, to achieve
the same results of the 65°C programmes
but at a lower temperature.
Please note that using the "ALL in 1"
combined detergents, the rinse aid and
salt indicator lights (only used on
selected models) are superfluous, so you
must ignore the lights.
Combined detergents
If washing and/or drying problems occur,
we recommend you return to use traditional
separate products (salt, detergent and
rinse agent). This will ensure that the water
softener in the dishwasher operates
correctly.
The detergents that also contain the rinse
aid must be placed in the wash section of
the detergent container. The rinse aid
container must be empty (if it is not empty,
set the rinse aid regulator to lowest position
before using combined detergents).
In this case, we recommends that you:
■ refill both the salt and rinse aid container;
"ALL in 1" combined detergents
■ run one normal washing cycle without a
load.
If you are planning to use “ALL in 1” (“3 in 1 “/
“4 in 1”/ “5 in 1”, etc.) combined detergents i.e.
those with built in salt and/or rinse agent,
we would advise the following:
Please note that on return to the use of
conventional salt, a number of cycles will
be required before the system becomes
fully efficient again.
■ read carefully and follow the manufacturer’s
instructions given on the packaging;
128
LOADING THE RINSE AID
The rinse aid
The rinse aid, which is automatically
released during the last rinsing cycle, helps
the dishes to dry quickly and prevents
spots and stains forming.
Filling the rinse aid container
C
The rinse aid container can be found to the
left of the detergent container (fig. A "3").
To open the lid, push the reference mark
and, in the same time, pull the tab of
opening.
It is always advisable to use rinse aid that
is specifically designed for dishwasher.
Check the rinse aid level through the
indicator eye (C) which is located on the
dispenser.
FULL
EMPTY
dark
light
Regulating the rinse aid from 1 to 6
The regulator (D) is placed under the lid
and can be turned using a coin.
The recommended position is 4.
The limestone content of the water
considerably affects the formation of
limescale and the drying performance.
It is therefore important to regulate the
quantity of rinse aid to achieve good
washing results.
If, after the wash, streaks occur on the
dishes, decrease the amount by one
position. If whitish spots occur, increase the
amount by one position.
D
129
CLEANING THE FILTERS
The filter system (fig.A “4”) consists of:
1
a central container that traps the larger
particles;
a flat gauze that continuously filters the
wash water;
a micro filter, located beneath the gauze,
that traps the tiniest particles ensuring a
perfect rinse.
■ To achieve excellent results every time,
the filters should be checked and
cleaned after each wash.
■ To remove the filter unit, simply turn the
handle anticlockwise (fig. 1).
2
■ For ease of cleaning, the central container
is removable (fig. 2).
■ Remove the gauze filter (fig.3) and
wash the whole unit under a jet of
water. If necessary a small brush can
be used.
■ With the Self-cleaning Micro filter,
maintenance is reduced and the filter
unit need only be checked every two
weeks. Nevertheless, after each wash it
is advisable to check that the central
container and the gauze filter are not
clogged.
WARNING!
After cleaning the filters, make sure
that they are correctly reassembled
and that the gauze filter is properly
positioned at the bottom of the
dishwasher.
3
Make sure that the filter is screwed
back, clockwise, into the gauze, as
poor seating of the filter unit could
have an adverse effect on the
efficiency of the appliance.
IMPORTANT
Never use the dishwasher without
the filters.
130
PRATICAL HINTS
How to make savings
■ If you want the dishwasher to give a
complete wash, place the dishes in the
dishwasher at the end of each meal and
if necessary turn on the COLD RINSE
cycle to soften the food remains and
remove bigger particles of food from the
new load of dishes.
When the dishwasher is full start the
complete wash cycle programme.
How to get really good wash
results
■ Before placing the dishes in the
dishwasher, remove any remaining
food (bones, shells, pieces of meat or
vegetables, coffee grounds, skin of fruit,
cigarette ash, thooth picks etc. to avoid
blocking the filters, water outlet and
washing arm nozzles.
■ If the dishes are not very dirty or if the
baskets are not very full select an
ECONOMY programme, following the
instructions in the program list.
■ Try not to rinse the dishes before
loading them into the dishwasher.
■ If saucepans and oven dishes are
encrusted with the remains of burnt or
roast food, it is advisable to leave them
to soak before washing.
What not to wash
■ It should be remembered that not all
dishes are suitable for washing in a
dishwasher.We advise against using
the dishwasher to wash items in
thermoplastic, cutlery with wooden or
plastic handles, saucepans with
wooden handles, items in aluminium,
crystal, leaded glass unless otherwise
stated.
■ Place the dishes face downwards.
■ Try to place the dishes in such a way
that they are not touching one another.
If they are loaded properly you will get
better results.
■ After loading the dishes check that the
washing arms can rotate freely.
■ Certain decorations may fade. It is
therefore a good idea before loading the
whole batch to wash just one of the
items first so as to be sure that others
like it will not fade.
■ Pans and other dishes that have
particularly stubborn food particles or
remnants of burnt food should be left to
soak in water with dishwasher
detergent.
■ It is a good idea not to put silver cutlery
with non-stainless steel handles into
the dishwasher as there could be a
chemical reaction between them.
■ To wash silver properly:
a) rinse the silver immediately after
use, especially if it has been used for
mayonnaise, eggs, fish etc.;
IMPORTANT
When buying new crockery or
cutlery always make sure that they are
suitable for washing in a dishwasher.
b) do not sprinkle detergent onto it;
c) keep it separate from other metals.
Useful hints
■ In order to avoid any dripping from the
top rack, remove the lower rack first.
■ If the dishes are to be left in the
machine for some time, leave the door
ajar, to let some air circulate and to
improve the drying performance.
131
CLEANING AND
MAINTENANCE
1
1b
■ To clean the dishwasher outside, do not
use solvents (degreasing action) neither
abrasives, but only a cloth soaked with
water.
■ The dishwasher does not require special
maintenance, because the tank is
self-cleaning.
■ Regularly wipe the door gasket with a
damp cloth to remove any food remains
or rinse aid.
2
■ Dishwasher cleaning is recommended,
in order to remove limestone deposits or
dirt. We suggest you run a washing cycle
periodically with specialist dishwasher
cleaning products. For all cleaning operations the dishwasher must be empty.
■ If, in spite of the routine cleaning of the
filters, you notice that the dishes or pans
are not properly washed or rinsed, check
that all the spray heads on the rotor
arms (fig. A “5”) are clear.
If they are blocked, clean them in the
following way:
WHEN CYCLE IS FINISHED
After every wash it is essential to turn off
water supply and to switch off the machine
by pressing the On/Off button to the off
position.
1. to remove the upper rotor arm, turn it
until it lines up with the stop marked
by the arrow (fig. 1b). Push it upwards
(fig. 1) and, keeping it pushed in,
unscrew it in a clockwise direction
(to reassemble it repeat the same
operation, but turn it anticlockwise).
The lower rotor arm can be removed
simply by pulling it upwards (fig. 2);
If the machine is not going to be used for
some time, it is advisable to follow these
rules:
1. do an empty wash with detergent in order
to clean the machine of any deposits;
2. wash the rotor arms under a jet of water
to clear any blockage in the spray
heads;
2. pull out the electric plug;
3. when you have finished, refit the rotor
arms in the same position, remembering
to re-align the arrow and screw into
position.
3. turn off the water tap;
4. fill the rinse aid container;
5. Ieave the door ajar;
■ Both the door lining and the tank lining
are in stainless steel; however, should
spots caused by oxidation occur, this is
probably due to a high level of iron salts
presents in the water.
6. keep the inside of the machine clean;
7. If the machine is left in places where the
temperature is below 0°C any water left
inside the pipes may freeze. Wait until
the temperature rises above zero and
then wait for about 24 hours before
starting up the dishwasher.
■ The spots can be removed with a mild
abrasive agent; never use chlorine
based materials, steel wool, etc.
132
IDENTIFYING MINOR FAULTS
Should the dishwasher fail to operate, before contacting the Service Centre, make
the following checks:
FAULT
1 - Machine completely dead
2 - Machine does not
draw water
3 - Machine does not
discharge water
4 - Machine discharges
water continuously
5 - Spray arms are not heard
to rotate
6 - On electronic appliances
without a display: one or
more LED flashing quickly.
CAUSE
REMEDY
Plug is not connected to wall
socket
Connect electric plug
O/I button has not been pressed
Press button
Door is open
Close door
No electricity
Check the fuse in the plug and
the electricity supply
See causes for no. 1
Check
Water tap is turned off
Turn water tap on
Programme selector is not at
correct position
Turn programme selector to
correct position
The inlet hose is bent
Eliminate the bends in the hose
The inlet hose filter is not
correctly connected
Clean the filter at the end of the
hose
Filter is dirty
Clean filter
Outlet hose is kinked
Straighten outlet hose
The outlet hose extension is
not correctly connected
Follow the instructions for
connecting the outlet hose
carefully
The outlet connection on the
wall is pointing downwards not
upwards
Call a qualified technician
Position of outlet hose is too
low
Lift outlet hose to at least 40 cm
above floor level
Excessive amount of detergent
Reduce amount of detergent
Use suitable detergent
Item prevents arms from rotating
Check
Plate and cup filter very dirty
Clean plate and cup filter
Water inlet tap turned off
Switch off the appliance.
Turn on the tap.
Re-set the cycle.
133
FAULT
CAUSE
See causes for no. 5
REMEDY
Check
Bottom of saucepans have not Burnt on food remains must
been washed well
be soaked before putting pans
in dishwasher
7 - Load of dishes is only
partially washed
Edge of saucepans have not
been washed well
Reposition saucepans
Spray arms are partially blocked
Remove spray arms by
unscrewing ring nuts clockwise
and wash under running water
The dishes have not been
properly loaded
Do not place the dishes too
closely together
The end of the outlet hose is in
the water
The end of the outlet hose
must not come into contact
with the outflow water
The incorrect amount of
Increase the measure
detergent has been measured
according to how dirty the
out; the detergent is old and hard dishes are and change detergent
The wash programme is not
thorough enough
Choose a more vigorous
programme
The lower basket dishes have
not been washed
Depress half load button
8 - Detergent not dispensed
or partially dispensed
Cutlery, dishes, pans, etc... stop Position dishes not to obstruct
the detergent dispenser opening the dispenser
9 - Presence of white spots
on dishes
Water is too hard
10 - Noise during wash
The dishes knock against one Re-check loading of dishes in
another
the basket
Check salt and rinse aid level
and regulate amount.
Should the fault persist,
Contact Service Centre
The revolving arms knock against Again re-check loading
the dishes
11 - The dishes are not
completely dry
Inadequate air flow
Leave the dishwasher door ajar
at the end of the wash program
to allow the dishes to dry naturally
Rinse aid missing
Fill the rinse aid dispenser
N.B.: Should any of the situations occur and should the machine give a bad wash performance,
it is necessary to remove the deposits from the dishes by hand since the final drying cycle hardens the
deposits which a second wash in the machine would not be able to remove.
If the malfunction continues contact a Service Centre quoting the serial number of the dishwasher.
This is found on the plaque on the inside of the dishwasher door at the top or on the guarantee.
This information will make it possible to take more effective action more quickly.
The manufacturers decline any responsibility for any printing mistakes in this instruction booklet.
They also reserve the right to modify their own appliances as necessary without altering the
essential characteristics.
134
Tento spotfiebiã je oznaãen v souladu s Evropskou smûrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízeních
(OEEZ).
OEEZ obsahují jak zneãi‰Èující látky, které mohou zpÛsobit negativní dopady na Ïivotní prostfiedí, tak základní komponenty,
které mohou b˘t znova pouÏity. Proto je dÛleÏité vûnovat tûmto spotfiebiãÛm zvlá‰tní pozornost pfii jejich likvidaci, aby byly
zneãi‰Èující látky fiádnû zlikvidovány a materiály, které mohou b˘t znovu vyuÏity, byly zrecyklovány.
Lidé hrají dÛleÏitou roli pfii zaji‰tûní toho, aby OEEZ nezpÛsobily problémy v rámci Ïivotního prostfiedí. Je nutné dodrÏovat
nûkolik základních pravidel:
- s OEEZ by nemûlo b˘t nakládáno jako s domovním odpadem;
- OEEZ by mûly b˘t pfiedány k likvidaci na pfiíslu‰ném sbûrném místû obcí nebo registrovan˘ch podnikÛ.
V mnoha zemích lze pfii zakoupení nového spotfiebiãe vrátit star˘ spotfiebiã prodejci, pokud je zafiízení ekvivalentního typu a
funguje na stejném principu jako dodané zafiízení. Tuto sluÏbu provádí prodejce zdarma.
- 0(% &%X +' 2012/19/EE, ! $) 0 0 *0 ( &).
AHHE - '$ # # ( - -# - # ' )!) )!
* ( 0 *0). & $ )! & + * ',
- (0 - %! $ # '$ # # +0 $ "
!.
@ +" # 0 ++ $ $ +(! $ & + - - )$
, "# 0# )0# $ #:
− & + - % %# @! $).
− & - ++ ! '# + + ' -
'. -# " #, ' '! &, + '# $ .
-# " #, $ 0 - , ! ( % $ ++ 0', %# -%, + +- $ - ' ! !.
Ovaj uredjaj oznaãen je u skladu s Europskom direktivom 2012/19/EU o otpadnoj elektriãnoj i elektroniãkoj opremi (OEEO).
OEEO sadrÏi zagadjujuçe tvari (koje mogu uzrokovati negativne posljedice za okoli‰) i osnovne materijale (koji se mogu
ponovno iskoristiti). VaÏno je OEEO podvrgnuti odgovarajuçoj obradi, kako bi se pravilno uklonile i zbrinule sve zagadjujuçe
tvari, a reciklirali svi korisni materijali.
Kako bi se osiguralo da OEEO ne postane ekolo‰ki problem, pojedinci imaju vaÏnu ulogu; nuÏno je pridrÏavati se nekoliko
jednostavnih pravila :
- OEEO ne smije se tretirati kao kuçanski otpad;
- OEEO mora biti zbrinut na odgovarajuçim odlagali‰tima kojima upravlja lokalna samouprava ili ovla‰tene tvrtke. U mnogim
zemljama, organizirano je sakupljanje krupnog otpada.
U mnogim zemljama, kod kupnje novog uredjaja, stari moÏete vratiti trgovcu koji ga je duÏan preuzeti bez naknade, uz uvjet da
je uredjaj istovjetan i ima iste funkcije kao i novi.
A készülék jelölése megfelel az Elektromos és Elektronikus Berendezések Hulladékairól (WEEE) szóló 2012/19/EU európai
irányelvnek.
A WEEE-hulladékok (a környezetre kedvezŒtlen következményekkel járó) szennyezŒanyagokat és (újrafelhasználható)
alapösszetevŒket tartalmaznak. Fontos, hogy a WEEE-hulladékok különleges kezelésben részesüljenek az összes
szennyezŒanyag eltávolítása és megfelelŒ ártalmatlanítása, valamint az összes anyag visszanyerése és újrahasznosítása
céljából.
Az emberek fontos szerepet játszhatnak annak biztosításában, hogy a WEEE-hulladékok ne váljanak környezeti problémává.
Nagyon fontos néhány alapvetŒ szabály betartása:
- A WEEE-hulladékok nem kezelhetŒk háztartási hulladékként.
- A WEEE-hulladékokat az önkormányzat vagy arra kijelölt vállalatok által kezelt, megfelelŒ gyıjtŒhelyeken kell leadni. Sok
országban a nagyméretı WEEE-hulladékokat a lakásokból és az otthonokból gyıjtik be.
Számos országban új készülék vásárlása esetén a régit visszaadhatjuk a kiskereskedŒnek, akinek egyedileg kell azt
díjmentesen átvennie mindaddig, amíg a berendezés típusa és funkciója azonos a leszállított berendezés típusával és
funkciójával.
To urzàdzenie jest oznakowane zgodnie z Dyrektywà Europejskà 2012/19/UE on dotyczàcà Zu˝ytego Sprz´tu Elektrycznego i
Elektronicznego (WEEE).
WEEE zawiera zarówno substancje zanieczyszczajàce (co mo˝e spowodowaç negatywne skutki dla Êrodowiska naturalnego)
oraz podstawowe elementy (które mogà byç ponownie wykorzystane). Wa˝ne jest, aby dokonaç wszelkich staraƒ w celu
usuni´cia i pozbycia si´ w∏aÊciwie wszystkich zanieczyszczeƒ oraz odzyskania i recyklingu wszystkich materia∏ów.
Osoby fizyczne mogà odgrywaç wa˝nà rol´ w zapewnieniu, ˝e WEEE nie stanie si´ problemem dla Êrodowiska naturalnego;
istotne jest, aby przestrzegaç kilku podstawowych zasad:
- WEEE nie powinien byç traktowany jako odpad komunalny;
- WEEE nale˝y przekazaç do odpowiednich punktów zbiórki prowadzonych przez gminy lub przez zarejestrowane firmy. W
wielu krajach du˝y sprz´t AGD mo˝e byç odbierany z domu.
W wielu krajach, przy zakupie nowego urzàdzenia, stary mo˝e byç zwrócony do sprzedawcy, który musi zebraç go bezp∏atnie
na zasadzie jeden do jednego, tak d∏ugo, jak sprz´t jest w∏aÊciwego rodzaju i ma takie same funkcje, co sprz´t dostarczony.
Izdelek je oznaãen skladno z evropsko uredbo 2012/19/EU o odpadni elektriãni in elektronski opremi (OEEO).
OEEO vsebuje tako snovi, ki onesnaÏujejo okolje (in ki lahko negativno vplivajo na okolje) kot tudi osnovne komponente (ki jih
je mogoãe ponovno uporabiti). Zato je pomembna pravilna obravnava OEEO, ki omogoãa odstranjevanje in ustrezno odlaganje
vseh onesnaÏeval ter pridobivanje in recikliranje vseh materialov.
Posamezniki lahko igrajo pomembno vlogo pri prepreãevanju onesnaÏevanja okolja zaradi OEEO; pri tem morajo upo‰tevati
nekaj osnovnih pravil:
- z OEEO ne ravnamo kot z obiãajnimi odpadki iz gospodinjstva;
- OEEO je treba odpeljati na ustrezno zbirali‰ãe odpadkov, upravljano s strani obãine ali registrirane druÏbe. V ‰tevilnih
drÏavah je za veãje kose OEEO organizirano tudi zbiranje po domovih.
V ‰tevilnih drÏavah lahko ob nakupu novega aparata starega oddate prodajalcu, ki ga je dolÏan prevzeti brezplaãno po naãelu
eden za enega; to velja v primeru, da gre opremo enakovrednega tipa z enakimi funkcijami kot dobavljeni aparat.
This appliance is marked according to the European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment
(WEEE).
WEEE contains both polluting substances (which can cause negative consequences for the environment) and basic components (which can be re-used). It is important to have WEEE subjected to specific treatments, in order to remove and dispose
properly all pollutants, and recover and recycle all materials.
Individuals can play an important role in ensuring that WEEE does not become an environmental issue; it is essential to follow
some basic rules:
- WEEE should not be treated as household waste;
- WEEE should be handed over to the relevant collection points managed by the municipality or by registered companies. In
many countries, for large WEEE, home collection could be present.
In many countries, when you buy a new appliance, the old one may be returned to the retailer who has to collect it free of
charge on a one-to-one basis, as long as the equipment is of equivalent type and has the same functions as the supplied
equipment.
17.01 - 41903106
CZ
EL
HR
HU
PL
SL
EN
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising