Hoover | HDPN 1L360OW | Hoover HDPN 1L360OW Εγχειρίδιο χρήστη

Hoover HDPN 1L360OW Εγχειρίδιο χρήστη
SK
PL
EL
CS
Děkujeme vám, že jste si vybrali myčku
Hoover. Jsme si jisti, že vám bude věrně a
zcela bezpečně sloužit při každodenním
mytí nádobí.
Obsah
1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
Pozorně si přečtěte tento návod popisující
správné a bezpečné používání spotřebiče,
v němž najdete také užitečné rady ohledně
účinné údržby.
2. PŘÍVOD VODY
3. PLNĚNÍ SOLI
4. NASTAVENÍ HORNÍHO KOŠE
5. VKLÁDÁNÍ NÁDOBÍ
6. INFORMACE PRO ZKUŠEBNÍ
LABORATOŘE
Tuto myčku používejte teprve poté,
co si pozorně přečtěte tyto pokyny.
Doporučujeme vám, abyste měli tento
návod vždy po ruce a udržovali ho v
dobrém stavu pro případného budoucího
vlastníka.
7. PLNĚNÍ MYCÍHO PROSTŘEDKU
8. TYPY MYCÍCH PROSTŘEDKŮ
9. PLNĚNÍ OPLACHOVACÍHO PROSTŘEDKU
Zkontrolujte, zda byl spotřebič dodán s
tímto návodem k obsluze, záručním
listem, adresou servisního střediska a
štítkem s údaji o energetické účinnosti.
Každý výrobek je označen jedinečným
16místným kódem, který se nazývá
„sériové číslo“ a je vytištěn v záručním
listu nebo na štítku vpravo nahoře na
vnitřní
straně
dvířek.
Tento
kód
představuje
identifikátor
konkrétního
výrobku, který budete potřebovat k
registraci výrobku nebo v případě
kontaktování střediska technické pomoci.
10.ČIŠTĚNÍ FILTRŮ
11.PRAKTICKÉ RADY
12.ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
13.POPIS OVLÁDACÍHO PANELU
14.TECHNICKÉ ÚDAJE
15.VÝBĚR PROGRAMU A SPECIÁLNÍ
FUNKCE
16.ONE TOUCH
17.POPIS PROGRAMU
Obr. A
18.ZAŘÍZENÍ NA ZMĚKČOVÁNÍ VODY
19.ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ
A ZÁRUKA
20.PODMÍNKY PROSTŘEDÍ
5
1
4
3
2
2
l Tento
spotřebič je určen k
použití v domácnostech a
podobných oblastech, například:
− v kuchyňkách pro personál
v obchodech, kancelářích a
na dalších pracovištích;
− na chalupách;
− zákazníky v hotelech, motelech
a dalších obytných objektech;
− v ubytovacích zařízeních
typu penzionu se snídaní.
Používání tohoto spotřebiče
jinde než domácnostech nebo k
jiným účelům, než je vedení
domácnosti, například komerční
používání odborníky nebo školenými
uživateli, je vyloučeno, a to i ve
výše uvedených oblastech. Pokud
se spotřebič používá způsobem,
který se neslučuje s výše uvedenými
způsoby použití, může dojít
ke zkrácení jeho životnosti a
zneplatnění záruky poskytované
výrobcem. Výrobce nebude akceptovat
žádné poškození spotřebiče
nebo jiné škody či ztráty vzniklé
v důsledku použití neslučitelného s
použitím v domácnosti (i když se
spotřebič nachází v prostředí
domácnosti) v rozsahu, v jakém
to povolují právní předpisy.
l Tento spotřebič mohou používat
děti starší osmi let a osoby s
omezenými fyzickými, smyslovými
l Děti
musí mít dohled, aby si
nemohly hrát se spotřebičem.
l Děti
mladší tří let se nesmí
přibližovat ke spotřebiči, pokud
nejsou pod nepřetržitým dohledem.
l Pokud
se poškodí napájecí kabel,
výměnu musí provést výrobce,
jeho servisní zástupce nebo
osoby s podobnou kvalifikací, aby
se vyloučilo riziko. Doporučujeme
použít originální díl, který si lze
vyžádat od střediska technické
pomoci.
l K
připojení přívodu vody používejte
pouze sady hadic dodané se
spotřebičem (nepoužívejte znovu
staré sady hadic).
l Tlak
vody musí být mezi 0,08
MPa a 0,8 MPa.
l Ujistěte
se, že koberce nebo
předložky nezakrývají základnu
ani žádné větrací otvory.
3
CS
nebo duševními schopnostmi
nebo osoby nezkušené a neznalé
za předpokladu, že mají zajištěný
dohled nebo byly poučeny o
bezpečném používání spotřebiče
a chápou související rizika.
Děti si nesmí hrát s myčkou.
Děti nesmí provádět čištění a
uživatelskou údržbu bez dohledu.
1. ZÁKLADNÍ
BEZPEČNOSTNÍ
PRAVIDLA
l Po
instalaci musí být spotřebič l Všeobecně se nedoporučuje
umístěn tak, aby měl přístupnou
používat adaptéry, rozdvojky,
zástrčku.
ani prodlužovací kabely.
l Před čištěním nebo údržbou
odpojte myčku od napájení a
VAROVÁNÍ
vypněte přívod vody.
Nože a další náčiní s ostrými
hroty se musí vkládat do koše l Při odpojování spotřebiče od
napájení netahejte za napájecí
tak, aby byly hroty obrácené
kabel.
dolů, nebo ve vodorovné poloze.
l Nevystavujte spotřebič povětrnostním
l Nenechávejte otevřená dvířka
vlivům (dešti, slunečnímu světlu atd.).
ve vodorovné poloze, aby se
l Neopírejte se o otevřená dvířka,
předešlo případnému nebezpečí
ani si na ně nesedejte, jinak by
(např. zakopnutí).
se mohla myčka převrátit.
l Chcete-li další informace o
l Myčka je určena pro běžné
výrobku nebo listy s technickými
kuchyňské nádobí. Nesmí se v
údaji, navštivte webové stránky
ní mýt předměty znečištěné
výrobce.
benzínem, nátěry, částečkami
oceli nebo železa, korozivními
chemikáliemi, kyselinami nebo
zásadami.
l Pokud je v domácnosti nainstalováno
zařízení na změkčování vody,
není třeba přidávat sůl do
změkčovače vody.
l Pokud se spotřebič porouchá
nebo přestane správně fungovat,
vypněte ho, vypněte přívod
vody a neprovádějte žádné
neodborné zásahy. Opravy by
mělo provádět pouze středisko
technické pomoci a měly by se
instalovat pouze originální náhradní
díly. Nedodržení těchto pokynů
by mohlo ohrozit bezpečnost
spotřebiče.
Elektrické zapojení a
bezpečnostní pokyny
l Technické
údaje (napájecí napětí
a příkon) jsou uvedeny na typovém
štítku výrobku.
l Ujistěte
se, že elektrický systém
je uzemněný a vyhovuje všem
platným zákonům a že je zásuvka
kompatibilní se zástrčkou spotřebiče.
Výrobce
odmítá
veškerou
odpovědnost za jakoukoli
zdravotní nebo majetkovou
újmu vzniklou v důsledku
neuzemnění spotřebiče.
l Zajistěte,
aby myčka nestlačovala
napájecí kabely.
4
po odstranění obalového Instalace
materiálu potřebujete přemístit
spotřebič, nepokoušejte se ho l Vyjměte z obalu všechny součásti.
zdvihat za spodní část dvířek.
Pootevřete dvířka a zdvihněte
spotřebič uchopením za jeho
VAROVÁNÍ
horní část.
Uchovávejte obalový materiál
Umístěním označení
na mimo dosah dětí.
tento výrobek potvrzujeme na
vlastní odpovědnost, že výrobek
je v plném souladu se všemi l Pokud je myčka poškozená,
neinstalujte ji, ani ji nepoužívejte.
příslušnými požadavky na
bezpečnost a ochranu zdraví
a životního prostředí podle l Řiďte se pokyny dodanými s
výrobkem.
evropských právních předpisů.
5
CS
l Pokud
2. PŘÍVOD VODY
l Pokud je myčka připojována na nový
Přístroj musí být připojen k přívodu
vody pouze novými hadicemi, které
jsou dodávány jako výbava přístroje.
Staré hadice přívodu vody nesmí být
znovu používány.
rozvod vody, nebo na rozvod delší dobu
nepoužívaný, nechejte několik minut
odtékat vodu, než připojíte napouštěcí
hadici. Zabráníte tím zanesení filtračního
sítka u napouštěcího ventilu myčky vápenatými
usazeninami nebo rzí.
l Napouštěcí a výtoková hadice mohou být
vedeny doleva nebo doprava.
1
Myčka může být připojena buď na
studenou vodu nebo horkou vodu,
pokud její teplota nepřekročí 60°C.
B
l Tlak vody musí mít minimální hodnotu
0,08 MPa a maximální hodnotu 0,8 MPa.
l Napouštěcí hadice musí být připojena k
přívodnímu ventilu, aby bylo možné
zastavit přívod vody v době, kdy myčka
není v provozu (obr. 1B).
l Myčka je vybavena přívodní hadicí vody s
2
koncovkou se závitem 3/4" (obr. 2).
l Přívodní hadice vody "A" musí být
B
našroubována na kohoutek přívodu vody
"B" pomocí koncovky 3/4", ujistěte se, že
je koncovka řádně utažena.
A
l Pokud je to nutné, může být přívodní
hadice vody prodloužena až na 2,5 m.
Pokud máte takový požadavek, kontaktujte
autorizované servisní středisko.
6
A
3
CS
Hydraulická bezpečnostní
zařízení
Všechny
myčky
jsou
vybaveny
přetokovým bezpečnostním zařízením,
které automaticky zablokuje průtok vody
a/nebo vypustí nadbytečnou vodu v
případě, že v důsledku závad dojde k
překročení normální hladiny vody.
l AQUASTOP (obr. 4):
zařízení nacházející se na přívodní
hadici, které zastaví průtok vody, pokud
se hadice znehodnotí; v takovém případě
se v okénku „A“ objeví červená značka
a hadice se musí vyměnit. Chcete-li
odšroubovat matici, stiskněte jednocestné
zajišťovací zařízení „B“.
Některé modely mohou mít jednu nebo více
z následujících funkcí:
l WATERBLOCK (obr. 3)
Systém Waterblock je určen ke zlepšení
bezpečnosti vašeho spotřebiče. Brání
zaplavení, k němuž by mohlo dojít v
důsledku
závady
spotřebiče
nebo
prasknutí gumových hadic, zejména
hadice na přívod vody.
4
B
A
Jak funguje
Jímka umístěná v základně spotřebiče
zachytí jakýkoli případný únik a ovládá
snímač, který aktivuje ventil pod vodovodním
kohoutkem a zablokuje veškerou vodu, i
když je kohoutek úplně otevřený.
Pokud se poškodí skříňka „A“ obsahující
elektrické součásti, ihned vytáhněte zástrčku
ze zásuvky.
Aby byla zaručena dokonalá funkčnost
bezpečnostního systému, hadice se skříňkou
„A“ by měla být připojena ke kohoutku tak,
jak je znázorněno na obrázku.
Hadice na přívod vody se nesmí řezat,
protože obsahuje součásti pod napětím.
Pokud není natolik dlouhá, aby zajistila
správné připojení, musí se nahradit delší
hadicí.
Tuto hadici lze získat od střediska technické
pomoci.
l AQUAPROTECT - PŘÍVODNÍ HADICE
S CHRÁNIČEM (obr. 5):
Jestliže uniká voda z primární vnitřní
hadice „A“, průhledný záchytný plášť
„B“ ji zachytí, aby se mohl dokončit mycí
cyklus. Na konci cyklu kontaktujte
středisko technické pomoci se žádostí o
výměnu přívodní hadice.
5
B
A
7
Připojení vypouštěcí hadice
l Vypouštěcí hadici je nejvhodnější připojit
l Pokud máte takový požadavek, kontaktujte
na pevné odpadní potrubí (obr. 6). Dbejte
na to, aby hadice nebyla nikde "přelomená".
autorizované servisní středisko.
l Vypouštěcí hadici můžete také zavěsit
přes okraj dřezu pomocí přiloženého
plastového oblouku. Konec hadice nesmí
být ponořen do vody, aby nedošlo k
jejímu zpětnému nasátí do myčky při
jejím provozu (obr. 6Y).
l Odpadní potrubí by mělo být vyústěno
nejméně 40 cm nad podlahou a musí mít
vnitřní průměr nejméně 4 cm.
l Je vhodné, aby na tomto odpadním
l Pokud instalujete spotřebič pod pracovní
potrubí byl sifon k zamezení úniku pachu
(obr. 6X).
desku, oblouk vypouštěcí hadice musí
být zavěšen na zdi v co nejvyšší poloze
(obr. 6Z).
l Pokud je to nutné, může být vypouštěcí
hadice prodloužena až na 2,5 m, její
maximální výška od podlahy může však
být nejvíce 85 cm.
l Zkontrolujte ještě, zda přívodní i vypouštěcí
hadice nejsou nikde "přelomené".
6
Y
X
Z
8
(Obr. A "1")
Po naplnění soli MUSÍTE spustit
kompletní mycí cyklus nebo program
PŘEDMYTÍ.
l Výskyt bílých skvrn na nadobi je obecnu
varovn˘m signalem, Ie je nutne doplnit
zasobnik soli.
l Do zásobníku se vejde asi 1,5 až 1,8 kg
soli. Pro dobré výsledky mytí je nutné
zásobník občas znovu naplnit solí.
Spotřeba soli závisí na nastavení
změkčovače podle tvrdosti vody. Čím je
voda tvrdší, tím je větší spotřeba soli.
l Na dně myčky je zásobník na sůl, která
regeneruje změkčovač.
l Používejte pouze speciální soli určené
pro myčky nádobí. Jiné druhy solí
obsahují malé množství nerozpustných
částic, které by mohly dlouhodobým
působením zhoršit účinnost změkčovače
vody.
Po instalaci myčky zcela naplňte
zásobník pro sůl a až poté přidejte
vodu až pro kraj otvoru pro plnění
zásobníku.
l K naplnění zásobníku musíte nejdříve
odšroubovat jeho víčko na dně vany
myčky.
l Plníte-li
zásobník poprvé, je nutné
nejdříve do zásobníku nalít vodu. Při
plnění přeteče menší množství vody,
pokračujte však v plnění, dokud zásobník
není zcela plný. Po jeho naplnění očistěte
vnitřní prostor od zbytku soli a znovu
utáhněte víčko zásobníku.
9
CS
3. PLNĚNÍ SOLI
Typ "B":
4. NASTAVENÍ HORNÍHO
KOŠE
(POUZE MODELY SE SYSTÉMEM EASY
CLICK):
l Pokud se pravidelně používají 29 cm až
32,5 cm talíře, vložte je do dolního koše,
až bude horní koš umístěn do horní
polohy, jak je podrobně popsáno níže
(v závislosti na modelu):
Typ "A":
1.
Otočte přední zábrany "A" směrem ven.
2.
Vyjměte koš a upevněte ho zpět do
horní polohy.
3.
Vraťte zábrany "A" do původní polohy.
1.
2.
Vyjměte horní koš;
Držte koš na obou stranách a zdvihněte
ho nahoru (obr. 1).
Když je koš v horní poloze, do horního koše
již nelze vkládat nádobí o průměru větším
než 20 cm* a nelze používat pohyblivé opěry.
* V případě modelů vybavených třetím
košem již nelze vkládat do horního koše
nádobí o průměru větším než 14 cm.
NASTAVENÍ KOŠE DO DOLNÍ POLOHY:
1.
Držte koš na obou stranách a
nadzdvihněte ho nahoru (obr. 1);
Potom ho pomalu spusťte do správné
polohy (obr. 2).
2.
Když je koš v horní poloze, do horního koše
již nelze vkládat nádobí o průměru větším
než 20 cm a nelze používat pohyblivé opěry.
Typ "A"
Poznámka: NIKDY NEZDVIHEJTE ANI
NESPOUŠTĚJTE KOŠ POUZE Z JEDNÉ
STRANY (obr. 3).
VAROVÁNÍ:
Doporučujeme nastavit koš před vkládáním
nádobí.
Typ "B"
1
A
2
a
b
a
b
A
3
10
Používání horního koše
Běžná denní náplň je zobrazena na obr. 1,
2 a 3.
Horní koš (obr. 1)
l Horní koš je vybavený pohyblivými podstavci
připevněnými k boční stěně, které lze
umístit do 4 pozic.
l Ve snížené pozici (A-A1) slouží podstavce
pro šálky z kávy, dlouhé nože a vařečky.
Horní koš (obr. 2)
l Ve zvýšené pozici (B-B1) podstavec
umožňuje uložení rovných a hlubokých
talířů. Tyto jsou uspořádané do vertikální
polohy s konkávní stranou dopředu, aby
zůstal prostor mezi jednotlivými talíři a
voda mohla volně odtékat.
Horní koš (obr. 3)
l Doporučujeme ukládat velké talíře (okolo
26 cm) lehce nakloněné dozadu, aby se
usnadnilo zasunutí ko še do myčky.
l Do horního koše lze rovněž ukládat
kompotové misky a jiné misky z plastické
hmoty. Doporučujeme je po uložení
zajistit tak, aby je tlak stříkající vody
nepřevrátil.
Používání spodního koše
l Horní koš je navržen tak, aby umožnil
uložení maximálního množství různých
druhů nádobí, např. 24 talířů ve dvou
řadách, asi 30 sklenic v pěti řadách nebo
směs různého nádobí.
l Do spodního koše lze ukládat hrnce,
pekáče, polévkové mísy, kompotové
misky, poklice, servírovací nádobí, mělké
talíře, polévkové talíře a naběračky.
11
CS
5. VKLÁDÁNÍ NÁDOBÍ
l Příbory ukládejte do košíku z plastické
hmoty. Vložte košík na příbory do
spodního koše (obr. 4 a 5) a přesvědčte
se, že uložené příbory nezasahují do
prostoru otáčejících se ramen.
Spodní koš je vybaven zarážkou, která
zajišťuje bezpečné vytažení koše i
pokud je zcela naplněn.
Pokud budete doplňovat sůl, nebo
pokud budete provádět pravidelnou
údržbu, je nutné koš zcela vyjmout.
Košík na příbory (obr. 6)
Košík na příbory se skládá ze dvou
oddělitelných částí, které umožňují různou
volbu ukládání příborů. Tyto dvě části lze
od sebe oddělit tak, že posuneme levou
sekci proti pravé sekci. Horní část koše na
příbory může být vyjmuta, aby byly
umožněny různé způsoby naplnění myčky.
Správné a racionální ukládání nádobí je
základem dobrých výsledků mytí.
Běžná denní náplň je zobrazena na obr. 4
a 5.
Spodní koš (obr. 4)
6. INFORMACE PRO
ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE
Potřebné informace k provedení srovnávacích
testů a testů hlučnosti (podle normy EN) si
vyžádejte na následující adrese:
testinfo-dishwasher@candy.it
V žádosti uvedte prosím model a sériové
číslo myčky nádobí (viz výrobní štítek).
Spodní koš (obr. 5)
12
(Obr.A "2")
Množství mycího přípravku se dávkuje do
zásobníku podle míry zaspinění umývaného
nádobí a také podle druhu nádobí. Doporučujeme
dávkovat 20÷30 g přípravku do přihrádky
zásobníku pro mytí (B).
Prášek
Je nutné používat pouze speciální
mycí přípravky pro myčky nádobí, ať
už práškové, tekuté, nebo ve formě
tablet.
Nevhodné přípravky (jako např. pro ruční
mytí nádobí) neobsahují potřebné přísady
pro použití v myčkách a neumožňují proto
správnou funkci těchto spotřiebičů. Závadou je i
vysoká pěnivost přípravků pro ruční mytí.
Po vložení mycího prostředku do zásobníku
nejdříve uzavřete kryt, poté ho zasuňte (1)
a nakonec na něj lehce zatlačte (2), až
bude slyšet jeho zaskočení.
Plnění zásobníku na mycí přípravek
Zásobník na mycí přípravky je na vnitřní
stěně dveří (obr.A "2"). Je-li víčko
zásobníku zavřené, je nutné zmáčknout
tlačítko (A), aby se otevřelo. Na konci
každého mytí zůstává víčko vzdy otevřené
a připravené pro další použití myčky.
Protože nejsou všechny mycí přípravky
stejné, pozorně přečtěte pokyny na jeho
obalu. Rádi bychom vás upozornili, že malé
množství mycího přípravku nezajistí dostatečně
umytí nádobí, zatím co příliš veliké dávkování
nejen že nezlepší výsledky mytí, ale je také
zbytečným plýtváním
Nepoužívejte nadměrné množství mycích
přípravků, abyste zbytečně nezhoršovali
stav životního prostředí.
POZOR!
Do spodního koše neskládejte
nádobí do takové pozice, která
by zamezovala otevření zásobníku,
nebo by bránila uvolnění mycího
prostředku do prostoru nyčky.
13
CS
7. PLNĚNÍ MYCÍHO
PROSTŘEDKU
l pozorně si přečtěte a dodržujte návod na
8. TYPY MYCÍCH PROSTŘEDKŮ
použití a upozornění uvedená na balení
kombinovaného mycího prostředku, který
chcete použít;
Mycí tableta
Mycí tablety od rozdílných výrobců mají
rozdílnou dobu rozpouštění, proto nemusejí
být v rychlých programech zcela účinné,
vzhledem k tomu, že nedojde k úplnému
rozpuštění tablety.
Pokud se používají tyto tablety, doporučuje
se vždy nastavit delší program, tak aby se
tablety dokonale rozpustily.
DŮLEŽITÉ
Pro dosažení dobrých výsledků mytí,
MUSÍ být tablety umístěny v zásobníku
na mycí prášek a NE přímo v myčce
(vaně).
l účinnost
prostředků, které nahrazují
použití soli závisí na tvrdosti vody, která
je do myčky přiváděna. Zkontrolujte, zda
tvrdost vody spadá do rozmezí, které je
uvedeno na balení mycího prostředku.
V případě, že byste s tímto typem tablety
nedosáhli uspokojivých výsledků, obraťte
se na výrobce tablet.
Nesprávné použití těchto kombinovaných
mycích prostředků by mohlo způsobit:
l ukládání vodního kamene (vápníku) jak v
myčce, tak na nádobí;
Mycí koncentrát
l zhoršení kvality sušení nebo mytí nádobí.
Prací koncentráty se sníženou zásaditostí a
s přírodními enzymy, kombinované s
pracími programy při 50°C mají menší
škodlivý dopad na životní prostředí a jsou
šetrnější k myčce i nádobí.
Mycí programy při 50°C byly navrženy tak,
aby umožnily enzymům zcela rozpustit
nečistotu. Při použití koncentrovaných
mycích prostředků při programu 50°C
dosáhnete tedy stejných výsledků jako při
použití programu při 65°C bez použití
koncentrovaných mycích prostředků.
Kombinované tablety
Při používání tablet “ALL in 1” nevěnujte
pozornost blikajícím kontrolkám soli a
leštidla (pouze u některých modelů).
Pokud se objeví problémy při používání
tablet, doporučujeme Vám, abyste se vrátili
k tradičním výrobkům (sůl, leštidlo, prášek).
l naplňte zásobník na sůl a na leštidlo;
Tablety, které obsahují také leštidlo, musí
být vloženy do zásobníku pro mytí. Zásobník na
leštidlo musí být prázdný (pokud není, dříve než
použijete kombinované tablety, nastavte
dávkovač leštidla na minimální dávku).
Kombinované čistící prostředky
"ALL in 1"
Při každém použití kombinovaného čistícího
prostředku “ALL in 1” (“3 in 1” / “4 in 1” / “5
in 1”, apod.), u kterého by použití soli
a/nebo leštidla bylo zbytečné, pečlivě
dodržujte následujíc varování:
14
DŮLEŽITÉ
Na reklamace, které by se mohly přímo
týkat nesprávného použití těchto výrobků,
se nevztahuje žádná z částí záruky.
l spusťte běžný mycí cyklus bez nádobí.
V případě, že se vrátíte k tradičnímu
způsobu mytí, bude zapotřebí několik
mycích cyklů, než se systém odvápění vody
vrátí k optimální hodnotě.
CS
9. PLNĚNÍ OPLACHOVACÍHO
PROSTŘEDKU
(Obr. A "3")
Leštidlo
Tato přísada, která je automaticky přidávána
při poslední fázi oplachování, umožňuje
snadnější oplachování a zamezuje tvorbě
skvrn a matných usazenin.
Plnění zásobníku
přípravky
pro
lešticí
Na levé straně zásobníku pro mycí prostředek
je zásobník pro lešticí prostředek, který
zvyšuje lesk nádobí (Obr. A "3"). Kryt
otevřete tak, že zatlačíte na zásobník a
současně vytáhnete uzavírací západku
směrem nahoru. Pro oplachování používejte
vždy pouze přísady vhodné pro automatické
myčky. Množství leštícího prostředku je možné
zkontrolovat na optickém ukazateli (C), který je
umístěn na dávkovacím zásobníku.
PLNÝ
PRÁZDNÝ
tmavý
světlý
Nastavení dávkování
(od 1 do 6)
leštidla
Ovladač (D) je umístěn pod krytem a je s
ním možno otočit pomocí mince. Doporučená
poloha je 4. Pootočení na požadované
nastavení lze provést pomocí mince.
Doporučujeme nastavení na polohu 3.
Vápník obsažený ve vodě ve značné míře
vytváří šmouhy při sušení. Je proto nutné
nastavit dávkování lešticího přípravku pro
dosažení dobrých výsledků mytí. Jestliže se
po skončení mytí vytvářejí na nádobí
"pásky", snižte nastavení o jednu polohu.
Jestliže se vytvářejí "bílé skvrny", zvyšte
dávkované množství leštidla o jednu polohu.
15
10. ČIŠTĚNÍ FILTRŮ
Nikada ne koristite perilicu sudja ako
je filtar izvadjen.
(Obr. A "4")
Filtrační systém se skládá z následujících částí:
A. filtrační košík k zachycení větších částic;
B. mikrofiltr, který je umístěn pod filtračním
talířem a zachytává nejemnější částice
pro dosažení perfektního oplachu;
C. filtrační talíř nepřetržitě filtrující cirkulující
mycí roztok.
l Aby se vždy dosáhlo výborných výsledků
mytí, je nutné po každém umytí nádobí
zkontrolovat a vyčistit filtry.
l Vyjmutí filtrační jednotky provedete tak,
že pootočte madlem košíku proti směru
hodinových ručiček (obr. 1).
l Pro snadnější čistění je centrální košík
odnímatelný (obr. 2).
l Vyjměte filtrační talíř (obr. 3) a celý ho
opláchněte pod stříkající vodou. Je-li to
nutné, použijte malý kartáček.
l Mikrofiltr je samočisticí, jeho údržba je
omezena na pouhou kontrolu každé dva
týdny. V případě nutnosti ho opláchněte
pod tekoucí vodou nebo pomocí jemného
kartáčku. Po každém mytí doporučujeme
překontrolovat filtrační košík a talíř, zda
nejsou zanesené.
POZOR!
Po každém čistění filtrů
prověřte, zda je vše správně
namontováno zpět a jestli
filtrační talíř je dobře usazen
na dně myčky. Přesvědčte
se, zda centrální filtrační košík
je správně zajištěn ve filtračním
talíři pootočením ve směru
hodinových ručiček. Pouze
správně usazená filtrační jednotka
může zabezpečit požadované
výsledky tohoto spotřebiče.
16
Jak dosáhnout opravdu dobré
výsledky mytí
l Před vložením nádobí do myčky odstraňte
nejdříve různé zbytky jídla (kosti,
skořápky, kousky masa nebo zeleniny,
usazeninu kávy, slupky od ovoce, zubní
párátka nedopalky cigaret atd.), které by
mohly ucpat filtry, vypouštění vody a
trysky ostříkovacích ramen a tím snížit
účinnost mytí.
l Jestliže nádobí není hodně zašpiněné,
nebo koše nejsou zcela plné, zvolte
"EKONOMICKY PROGRAM", uvedený v
tabulce programů v přiloženém návodu.
Co není vhodné k mytí
l Je nutné mít na paměti, že ne každé
nádobí je vhodné k mytí v myčce.
Doporučujeme, aby se myčka nepoužívala
na nádobí vyrobené z termoplastických
umělých hmot, na jídelní příbory s
dřevěnými rukojeťmi, na hrnce u kterých
jsou dřevěná ucha, výrobky z hliníku
nebo křišťálového či broušeného skla,
jestliže nejsou k mytí v myčce přímo určeny.
l Proto je vhodné nádobí se zbytky jídel
opláchnout před vkládáním do myčky.
l Pokud hrnce a pekáče mají na sobě
připálené nebo připečené zbytky jídel, je
vhodné takové nádobí nejdříve nechat
odmočit a odstranit hrubé nečistoty a pak
teprve umývat v myčce.
l Ukládejte nádobí dnem vzhůru.
l Určitý druh dekorace na nádobí se může
smýt. Proto je dobré do myčky vložit na
zkoušku nejdříve jeden kus takového
nádobí a pokud nedojde k poškození dekoru,
pak teprve umýt celou sadu. Některé druhy
dekorace na nádobí mohou být poškozeny
teprve častým mytím v myčce.
l Pokuste se uložit nádobí tak, aby se
vzájemně nedotýkalo. Budete-li je pečlivě
ukládat, dosáhnete lepších výsledků.
l Po uložení nádobí do myčky zkontrolujte,
zda se mohou ramena volně otáčet.
l Při mytí takového nádobí doporučujeme
zvýšenou opatrnost. Nedoporučujeme
rovněž vkládat současně stříbrné příbory
s nerezovými, aby nedošlo mezi nimi k
chemické reakci.
l Hrnce a další nádobí, na kterých jsou
místy připálené zbytky jídla, musí být
předem odmočeny vodou s přídavkem
mycího přípravku.
l Správné mytí stříbra:
a)
opláchněte stříbrné nádobí ihned po
jeho použití, zejména když je znečistěné
od majonézy, vajíček, ryb apod;
b)
nekropte nebo nesypejte mycí prostředek
přímo na stříbrné nádobí;
c)
oddělujte stříbrné věci od ostatních
kovů.
Když kupujete novou jídelní soupravu
nebo příbory, vždy se přesvědčte, zda
jsou vhodné pro mytí v myčkách
nádobí.
Užitečné rady
l Abyste zabránili skapávání vody po
dokončení mycího cyklu z horního koše
na nádobí ve spodním koši, vyjměte
nejdříve spodní koš.
Jak dosáhnout úspor
l Jestliže chcete využít plně prostoru pro
mytí nádobí v této myčce, opláchněte
nádobí uložené po každém jídle programem
"PŘEDMYTÍ". Tím dojde k odmočení
l Jestliže ponecháte nějakou dobu nádobí
po umytí v myčce, nechte dveře pootevřené,
aby se umožnila cirkulace vzduchu uvnitř
myčky a urychlil se proces sušení.
17
CS
zaschlých zbytků jídla a odstranění
větších částic jídla z nově vloženého
nádobí. Jakmile je myčka zcela naplněna,
spusťte program pro hlavní mytí.
11. PRAKTICKÉ RADY
l Mycí vana i dveře jsou z nerezové oceli.
12. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
(obr. A "5")
l Na čištění vnějšku myčky nepoužívejte
rozpouštědla (odmašťující) ani brusné
prostředky, ale pouze hadřík navlhčený
ve vlažné vodě.
l Tato myčka nevyžaduje žádnou zvláštní
Pokud by se na nich objevily skvrny
způsobené oxidací, je to pravděpodobně
způsobeno velkou koncentrací solí železa
ve vodě
l Pro odstranění těchto skvrn doporučujeme
použít jemný brusný přípravek; Nikdy
nepoužívejte materiály na bázi chlóru,
škrabky, drátěnky atd.
údržbu, neboť vana je samočisticí.
1
l Pravidelně čistěte těsnění dveří navlhčeným
hadříkem, abyste odstranili všechny zbytky
jídla a lešticího přípravku.
1b
l Doporučujeme čištění myčky k odstranění
stop vodního kamene a nečistot.
Doporučujeme pravidelně spustit mycí
cyklus se speciálními čisticími prostředky
pro myčky nádobí. Během všech procesů
čištění musí být myčka prázdná.
2
l Jestliže i při pravidelném čistění filtrů
zjistíte, že nádobí nebo hrnce nejsou
dobře umyté nebo opláchnuté, zkontrolujte,
zda trysky na sprchovacích ramenech
jsou čisté (obr. A “5”).
Jsou-li ucpané, vyčistěte je následujícím
postupem:
1)
Horní rameno otočte tak, aby šipka na
jeho plastové části byla proti vybrání v
přívodu vody na spodní straně koše
(obr. 1b). Rameno potlačte nahoru a
pak otáčejte ve směru hodinových
ručiček (obr. 1). Po odšroubování rameno
vyjměte. Zpětnou montáž proveďte
stejným postupem, ale otáčejte ramenem
proti směru hodinových ručiček. Spodní
rameno snadno vyjměte potažením
směrem nahoru (obr. 2);
2)
Opláchněte rotační ramena pod stříkající
vodou, aby se odstranily všechny
nečistoty usazené v tryskách ramen;
3)
Po vyčistění vložte ramena na původní
místo a horní za šroubujte až na doraz.
18
PO SKONČENÍ MYCÍHO
PROGRAMU
Po skončení mytí je nutné zastavit přívod
vody a vypnout spotřebič stisknutím tlačítka
vypnutí/zapnutí do vypnuté polohy.
Pokud myčka nebude nějakou dobu používána,
doporučujeme provést následující opatření:
1.
Vypusťte veškerou vodu s mycími
prostředky, aby se odplavily všechny
usazeniny;
2.
Vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky;
3.
Uzavřete přívodní ventil vody;
Naplňte zásobník s lešticím přípravkem;
5.
Nechejte dveře pootevřené;
6.
Udržujte
čistotě;
vnitřní
prostor
myčky
7.
v
19
Jestliže je myčka uložena na místě,
kde je teplota nižší než 0°C, všechna
voda uvnitř hadic může zmrznout.
Počkejte, až se teplota zvýší nad bod
mrazu a pak nezapínejte myčku dříve,
než za 24 hodin.
CS
4.
N Oblast ONE TOUCH
F Tlačítko „START/RESET“ (spustit/zrušit program)
20
Pojistka / příkon / napájecí napětí
Tlak přívodu vody (MPa)
Kapacita s hrnci a nádobím
Sady nádobí (EN 50242)
Hloubka s otevřenými dvířky (cm)
Šířka x výška x hloubka (cm)
117
59,8x82x58
BEZ PRACOVNÍ
DESKY
8 osob
13
/
Viz typový štítek
Min. 0,08 – Max. 0,8
9 osob
15
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x57
TECHNICKÉ ÚDAJE (Viz typový štítek)
120
60x85x60.9
S PRACOVNÍ
DESKOU
VOLNĚ STOJÍCÍ
9 osob
16
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x55
/
VESTAVNÁ
M Popis programu
E Tlačítko "RESET" pro kontrolka"NEDOSTATEK SOLI"
POLOVESTAVNÁ
L Kontrolky „VÝBĚR PROGRAMU“
D Tlačítko možnosti "Express"
ÚDAJE
I Kontrolky "FÁZE PROGRAMU"/Doba "ODLOÎENÉHO
C Tlačítko „ODLOŽIT SPUŠTĚNÍ“
ROZMĚRY
H Kontrolka „VÝBĚR MOŽNOSTI“
B Tlačítko „VÝBĚR PROGRAMU“
C DE F
I HG
A Tlačítko „VYPÍNAČ“
A B
L
G Kontrolka „DOŠLA SŮL“
N
M
13. POPIS OVLÁDACÍHO
PANELU
14. TECHNICKÉ ÚDAJE
Nastavitve programa
l Otevřete dvířka a vložte do spotřebiče
špinavé nádobí.
l Asi na 2 sekundy stiskněte tlačítko
„VYPÍNAČ“. Budou blikat kontrolky všech
programů.
Přerušení programu
Nedoporučuje se otvírat dvířka v průběhu
programu, zejména během střední mycí
fáze a konečné fáze oplachování horkou
vodou. Pokud se však v průběhu programu
otevřou dvířka (například za účelem přidání
nádobí), spotřebič se automaticky zastaví.
Zavřete dvířka bez stisknutí jakéhokoli tlačítka.
Cyklus se spustí od bodu, v němž byl přerušen.
(Pouze pro VOLNĚ STOJÍCÍ modely) (s
viditelnými ovládacími prvky).
Běžící program lze přerušit bez otevření
dvířek stisknutím tlačítka „VYPÍNAČ“.
V takové případě stačí znovu stisknout
tlačítko „VYPÍNAČ“ a cyklus se znovu
spustí od bodu, v němž byl přerušen.
l Stisknutím tlačítka „VÝBĚR PROGRAMU“
zvolte program. Kontrolka
programu bude blikat.
vybraného
l Chcete-li
vybrat nějakou možnost,
stiskněte odpovídající tlačítko (rozsvítí se
kontrolka).
Tlačítka možností lze vybírat a jejich
výběr rušit BĚHEM jedné minuty od
zahájení programu.
VAROVÁNÍ
Pokud odevřete dvířka během
cyklu sušení, přerušovaný
zvukový signál vás upozorní, že
cyklus sušení dosud neskončil.
l Stiskněte tlačítko „START“ (kontrolka
vybraného programu přestane blikat a
zůstane svítit).
l Až se zavřou dvířka a ozve se zvukový
Změna běžícího programu
signál, program se automaticky spustí.
BĚHEM jedné minuty od zahájení
programu lze vybrat jiný program, stačí
stisknout tlačítko „VÝBĚR PROGRAMU“.
„IMPULSNÍ“ programy (pouze u
některých modelů)
„IMPULSNÍ“ programy využívají technologii
impulsního mytí, která snižuje spotřebu a
hlučnost a zlepšuje účinnost.
Chcete-li změnit nebo
program, postupujte takto:
běžící
l Podržte tlačítko „RESET“ alespoň 3
sekundy. Ozvou se zvukové signály a
kontrolky programů se budou postupně
rozsvěcovat a zhasínat.
l Běžící program se zruší a kontrolky všech
programů budou blikat.
l V tomto okamžiku lze nastavit nový program.
VAROVÁNÍ
Před spuštěním nového programu
byste měli zkontrolovat, zda je
v dávkovači stále mycí prostředek.
V případě potřeby ho doplňte.
„Přerušovanou“ činnost mycího čerpadla
NELZE považovat za závadu; jedná se o
charakteristickou vlastnost impulsního
mytí, a proto by měla být považována za
normální funkci programu.
21
zrušit
CS
15. VÝBĚR PROGRAMU A
SPECIÁLNÍ FUNKCE
Činnosti programu
V průběhu programu bude svítit příslušná
kontrolka a postupně se budou jednotlivě
rozsvěcovat tři kontrolky „FÁZE PROGRAMU“.
MYTÍ
Tlačítko „RESET“ pro kontrolku
„ŽÁDNÁ SŮL“
Po naplnění zásobníku soli byste měli na
několik sekund stisknout toto tlačítko, dokud
příslušná kontrolka nezhasne.
OPLACHOVÁNÍ
VAROVÁNÍ
SUŠENÍ
aby signalizovaly aktuální fázi.
Pokud dojde k jakémukoli výpadku
napájení za chodu myčky, vybraný
program se uloží do speciální paměti
a po obnovení napájení bude pokračovat
od bodu, v němž byl přerušen.
Aby bylo zaručeno správné fungování
kontrolky soli, VŽDY MUSÍTE DOPLNIT
CELÝ ZÁSOBNÍK SOLI.
Konec programu
Ukončení programu je signalizováno blikáním
kontrolky programu a 5sekundovou zvukovou
signalizací (pokud není vypnutá), která se
bude ozývat třikrát ve 30sekundových
intervalech.
Tlačítka možností
Tlačítko „Express“
Toto tlačítko umožňuje uspořit v průměru
25 % energie a času (podle vybraného
cyklu) tím, že se sníží teplota vody na mytí
a délka sušení během konečného
oplachování. Tato možnost se doporučuje
pro večerní mytí, kdy není nutné mít
okamžitě dokonale suché nádobí.
V zájmu lepšího sušení nechte dvířka
pootevřená, aby se podpořila přirozená
cirkulace vzduchu v myčce.
Kontrolka „ŽÁDNÁ SŮL“
Tento model je vybaven kontrolkou na
ovládacím panelu, která se rozsvítí v
případě, že je třeba doplnit sůl. Přítomnost
bělavých skvrn na nádobí bývá obvykle
varovným znamením, že je třeba doplnit
zásobník soli.
22
Pokud stisknete resetovací
tlačítko, aniž naplníte zásobník
soli, naruší to správné
fungování kontrolky soli.
Tlačítko „ODLOŽIT SPUŠTĚNÍ“
Tímto tlačítkem lze nastavit čas spuštění
myčky; spuštění lze odložit o 3, 6, nebo 9
hodin.
Chcete-li nastavit odložené spuštění, postupujte
takto:
l Stisknutím tlačítka „VÝBĚR PROGRAMU“
zvolte program.
l Stiskněte tlačítko „ODLOŽIT SPUŠTĚNÍ“
(každým stisknutím tlačítka se spuštění
postupně odloží o 3, 6, nebo 9 hodin a
rozsvítí se příslušná kontrolka času).
l Chcete-li
spustit odpočet, stiskněte
tlačítko „START“ (začne blikat kontrolka
nastavené prodlevy).
Pokud je nastaveno odložení o 9 hodin, po 3
hodinách bude odpočet signalizován kontrolkou
6 h a po 6 hodinách kontrolkou 3 h.
Na konci posledních 3 hodin (jakmile skončí
odpočet) přestane indikátor 3 h blikat a
zůstane svítit, aby signalizoval fázi mytí, a
automaticky se spustí program.
Uložení naposledy
programu do paměti
použitého
Následujícím postupem lze uložit naposledy
použitý program do paměti:
l Podržte tlačítko „RESET“ alespoň 3
sekundy. Ozvou se zvukové signály a
kontrolky programů se budou postupně
rozsvěcovat a zhasínat.
Před zahájením tohoto postupu musí
být myčka VŽDY vypnutá.
1. Držte tlačítko „VÝBĚR PROGRAMU“ a
zároveň zapněte myčku tlačítkem
„VYPÍNAČ“ (ozve se krátký zvukový
signál).
l Odložené spuštění a vybraný program se
zruší. Kontrolky programů budou blikat a
myčka je připravena k nastavení nového
programu.
2. Držte dále stisknuté tlačítko „VÝBĚR
PROGRAMU“ alespoň 30 sekund
(během této doby se ozvou tři zvukové
signály).
Vypnutý signál KONEC
PROGRAMU
Zvukový signál lze vypnout takto:
3. Až se ozve TŘETÍ zvukový signál,
uvolněte tlačítko (všechny kontrolky
budou blikat).
Před zahájením tohoto postupu musí
být myčka VŽDY vypnutá.
4. Znovu stiskněte totéž tlačítko; blikající
kontrolky (vypnutá paměť) přestanou
blikat a zůstanou svítit (zapnutá paměť).
1. Držte tlačítko „VÝBĚR PROGRAMU“ a
zároveň stisknutím tlačítka „VYPÍNAČ“
zapněte myčku (ozve se krátký zvukový
signál).
2. Držte dále stisknuté tlačítko „VÝBĚR
PROGRAMU“ alespoň 15 sekund (během
této doby se ozvou dva zvukové signály).
5. Vypněte myčku stisknutím tlačítka
„VYPÍNAČ“, abyste potvrdili nové
nastavení.
Chcete-li deaktivovat funkci paměti, znovu
proveďte stejný postup.
3 Až se ozve druhý zvukový signál,
uvolněte tlačítko (rozsvítí se tři kontrolky
„VÝBĚR PROGRAMU“).
4. Znovu stiskněte totéž tlačítko; tři kontrolky
(které signalizují zapnutý alarm) začnou
blikat (což signalizuje vypnutí alarmu).
5. Vypněte myčku stisknutím tlačítka
„VYPÍNAČ“, abyste potvrdili nové nastavení.
Chcete-li alarm opět
proveďte stejný postup.
zapnout,
znovu
23
CS
Odložené spuštění lze změnit nebo zrušit,
dokud neskončí odpočet a dosud se nespustil
program. Podle následujícího postupu vyberte
jiný program nebo vyberte tuto možnost/zrušte
její výběr:
16. ONE TOUCH
POUŽITÍ ONE TOUCH
Tento spotřebič je vybavený technologií
One Touch, která umožňuje komunikaci,
prostřednictvím aplikace, se smartfony s
operačním systémem Android a vybavenými
funkcí NFC (Near Field Communication).
POPRVÉ - registrace spotřebiče
l Otevřete menu "Settings" vašeho Android
smartfonu a aktivujte funkci NFC v menu
"Wireless & Networks".
l Stáhněte si aplikaci Hoover Wizard.
V závislosti na modelu smartfonu a OS
verzi systému Android může být proces
aktivace NFC odlišný. Viz návod k
smartfonu.
Aplikace Hoover Wizard je dostupná
pro zařízení se systémy Android a
iOS, pro tablety a smartfony. Můžete
komunikovat se spotřebičem a získat
výhodu nabízenou One Touch pouze
se smartfony Android vybavenými
technologií NFC, dle následujícího
schématu:
Android smartfon
s technologií NFC
Interakce se
spotřebičem +
obsahem
Android smartfon
bez NFC technologie
Pouze obsah
Android Tablet
Pouze obsah
Apple iPhone
Pouze obsah
Apple iPad
Pouze obsah
l Zapněte přístroj a aktivujte režim One
Touch výběrem programu "P3" a poté
stiskněte tlačítko "Express".
l Otevřete aplikaci, vytvořte si uživatelský
profil a zaregistrujte spotřebič pokynů na
telefonu nebo dle "Příručka Rychlého
Startu" sptořebiče.
Další informace, otázky a video pro
snadnou registraci je dostupné na:
www.hooveronetouch.com/how-to
FUNKCE
DALŠÍ POUŽITÍ - běžné použití
Hlavní funkce, které jsou v aplikaci k
dispozici:
l Pokaždé, když budete chtít spravovat
l Programy - V případě, že chcete přidat a
zahájit dodatečné mycí cykly.
zařízení přes aplikaci, musíte nejprve
aktivovat režim One Touch tím, že
zapnete spotřebič, zvolíte program "P3"
a pak stisknete tlačítko "Express".
l Chytrá péče - Pokročilé nastavení,
Tvrdost vody, "Chytrá kontrola", Čištění
filtru a řešení potíží.
l Hlášení - Statistiky mytí a typy pro
efektivnější využívání vašeho přístroje.
Získejte všechny detaily funkce One
One Touch procházením aplikace v
DEMO verzi nebo více na adrese:
www.hooveronetouch.com
se, zda máte odemčenou
obrazovku telefonu (z pohotovostního
režimu) a aktivovanou funkci NFC. V
opačném případě postupujte podle výše
uvedených pokynů.
l Chcete-li spustit mycí cyklus, vložte
nádobí a čisticí prostředek.
l Zavřete dvířka spotřebiče.
24
l Ujistěte
Pokud neznáte pozici NFC antény,
krouživými pohyby lehce pohybujte
chytrým telefonem nad logem One
Touch dokud aplikace nepotvrdí
připojení. Aby byl přenos dat úspěšný, je
nutné UDRŽOVAT CHYTRÝ TELEFON
V BLÍZKOSTI OVLÁDACÍHO PANELU
BĚHEM CELÉHO NĚKOLIKAVTEŘINOVÉHO
PŘIPOJENÍ. Následně Vás bude
zařízení informovat o správném
výsledku operace a oznámí Vám, že je
možné přesunout se s chytrým
telefonem kamkoliv.
(např.:
spuštění
programu,
cyklus
"Chytrá kontrola", aktualizace statistik,
atd.).
l Postupujte podle pokynů na displeji
telefonu a dle požadavku aplikace jej
UDRŽUJTE V BLÍZKOSTI loga One
Touch, které se nachází na ovládacím
panelu spotřebiče.
Silné obaly nebo metalické nálepky na
smartfonu mohou ovlivnit nebo bránit
přenosu dat mezi telefonem a
spotřebičem. V případě potřeby je
odstraňte.
POZNÁMKY:
Nahrazením některých částí chytrého
telefonu (např. zadní kryt, baterie atd.)
neoriginálními složkami by mohlo
dojít k poškození NFC antény, které
by pak mohlo bránit plnému využití
aplikace.
Umístěte smartfon tak, že NFC anténa
na zadní straně odpovídá pozici One
Touch logu spotřebiče
Správa
a
ovládání
spotřebiče
prostřednictvím aplikace je možná
pouze „v blízkosti": nelze provést
operace na dálku (např.: z jiné
místnosti; mimo domu).
25
CS
l Vyberte požadovanou funkci v aplikaci
17. POPIS PROGRAMU
Programu
Popis programu
Vhodné při mytí hrnců a veškerého dalšího nádobí,
silně znečištěného.
P1
Intenzivní
P2
Univerzální
P3
Eco
Program pro běžně znečištěné nádobí (nejúčinější
z hlediska spotřeby vody a energie).
Program dle normy EN 50242.
P4
Předmytí
Krátké studené předmytí nádobí použitého ráno
nebo v poledne, pokud chceme odložit mytí plné
náplně až na večer.
P5
Total Care
Vhodné k mytí
znečištěných.
nádobí
a
hrnců
normálně
Program vhodný pro mytí nejkřehčího nádobí,
například skla a porcelánu, v jednom cyklu třídy A.
* Vhodný pro mytí až 8 sad nádobí.
Aktivace režimu One Touch umožňuje interakci
mezi přístrojem a aplikací Hoover Wizard. Před
prvním použitím aplikace bude tato pozice
obsazena Intenzivní programem.
Mytí s předmytím
Pro programy s předmytím doporučujeme přidat další dávku čistícího prostředku (max. 10 g)
přímo do myčky..
26
„Impulse“ programy
Teplota mytí (°C)
Průměrná délka mytí¹ (min)
Tlačítko „ODLOŽIT SPUŠTĚNÍ“
Tlačítko “Express”
P1
Intenzivní
●
-
75
130
ANO
ANO
P2
Univerzální
-
■
60
120
ANO
ANO
P3
Eco
●
■
45
170
ANO
ANO
P4
Předmytí
-
- -
5
ANO
N/A
●
■
100
ANO
ANO
-
- - -
Programu
P5
Total Care
50
- -
● = Prostředek pro předmytí
■ = „IMPULSE“ programy
N/A = MOŽNOST NENÍ K DISPOZICI
1)
Se studenou vodou (15 °C) – tolerance ±10%
Pokud používáte horkou vodu, v průběhu programu se automaticky aktualizuje zbývající čas do
konce programu. Hodnoty jsou měřeny laboratorně podle evropské normy EN 50242 (hodnoty
se mohou lišit v závislosti na podmínkách použití).
27
CS
Prostředek pro předmytí
Možnosti
18. ZAŘÍZENÍ NA ZMĚKČOVÁNÍ
VODY
V závislosti na zdroji obsahuje voda různé
množství vápence a minerálů, které se
usazují na nádobí a zanechávají na jeho
povrchu bílé skvrny a šmouhy. Jak vysoká
je přítomnost těchto minerálů ve vodě, tak
velká je její tvrdost. Myčky nádobí jsou
vybaveny zařízením pro změkčování vody,
které vyžadují ke své regeneraci speciální
sůl. Takto změkčená voda je pak v myčce
používána pro mytí nádobí. Stupeň tvrdosti
vody Vám sdělí společnost, která zajišťuje
její dodávku nebo si ji můžete nechat změřit.
Podle stupně tvrdosti vody nastavte
změkčovací zařízení následujícím způsobem:
Následující postup začněte VŽDY při
vypnuté myčce.
1.
Stiskněte tlačítko "VOLBA PROGRAMU"
a zároveň zapněte myčku nádobí
stisknutím tlačítka "ON/OFF" (uslyšíte
krátký zvukový signál).
2.
Stiskněte a držte tlačítko "VOLBA
PROGRAMU" nejméně po dobu 5
sekund a pusťte jej až tehdy, když
uslyšíte zvukový signál. Některé
kontrolky "VOLBA PROGRAMU" se
rozsvítí a tím se může určit úroveň
nastaveného odvápnění vody.
3.
Pokud se opětovně stiskne stejné
tlačítko, zvolí se úroveň požadovaného
odvápnění každým stisknutím se
rozsvítí jedna kontrolka (úroveň se
zjistí podle počtu rozsvícených kontrolek).
Při úrovni 0 budou všechny kontrolky
tmavé.
4.
Vypněte myčku nádobí stisknutím
tlačítka "ON/OFF", čímž uvedete do
činnosti nové nastavení.
Nastavení změkčování vody
Změkčovací zařízení upravuje vodu o
tvrdosti do 90°fH (francouzská stupnice
tvrdosti) nebo 50°dH (německá stupnice
tvrdosti vody) v 6 rozdílných stupních jeho
nastavení. V tabulce je uvedeno nastavení
změkčovače vody v závislosti na různém
stupni tvrdosti vody.
Úroveň tvrdosti
°fH
(fran.
stupnice)
°dH
(německá
stupnice)
Použití
regenerační soli
Nastavení
změkčovače
vody
Tvrdost vody
0
0-5
0-3
NE
Žádná
kontrolka
1
6-15
4-9
ANO
Kontrolka 1
2
16-30
10-16
ANO
Kontrolky 1, 2
*3
31-45
17-25
ANO
Kontrolky 1, 2, 3
4
46-60
26-33
ANO
5
46-60
34-50
ANO
POZOR!
Pokud byste z jakéhokoliv
důvodu nedokázali dokončit
postup,
vypněte
myčku
stisknutím tlačítka "ON/OFF"
a začněte od začátku (BOD 1).
Kontrolky
1, 2, 3, 4
Blikající
kontrolky
1,2,3,4,5
* Regulace tvrdosti byla ve výrobě
nastavena na ÚROVEŇ 3 vzhledem k
tomu, že toto nastavení vyhovuje největší
části uživatelů.
28
Pokud se domníváte, že myčka nefunguje správně, řiďte se níže uvedenou stručnou
příručkou, která obsahuje jisté praktické rady k řešení nejběžnějších problémů. Pokud
závada přetrvává nebo se objevuje opakovaně, kontaktujte středisko technické pomoci.
CHYBOVÁ HLÁŠENÍ
l Modely s displejem: chyby jsou hlášeny číslem, kterému předchází písmeno „E“
(např. Chyba 2 = E2), a krátkým zvukovým signálem.
l Modely bez displeje: chyby jsou hlášeny blikajícími kontrolkami na ovládacím panelu.
Pouze modely s displejem
Zobrazená chyba
„ZKONTROLUJTE
VODU“ a krátký zvukový
signál
(pouze u některých
modelů)
E2 (s displejem)
a krátký zvukový signál
E3 (s displejem)
a krátký zvukový signál
E4 (s displejem)
a krátký zvukový signál
E4-E6-E7-Ef-EL
(s displejem)
a krátký zvukový signál
E8-Ei (s displejem)
a krátký zvukový signál
Význam a řešení
Myčka se neplní vodou
Ujistěte se, že je otevřený přívod vody.
Ujistěte se, že hadice na přívod vody není ohnutá nebo přimáčknutá.
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice je ve správné výšce (viz část
popisující instalaci).
Zavřete přívod vody, odšroubujte hadici na přívod vody od zadní
strany myčky a zkontrolujte, zda není ucpaný „pískový“ filtr.
Myčka nevypouští vodu
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není ohnutá, zachycená nebo
zablokovaná a není ucpaný filtr.
Ujistěte se, že není ucpaný sifon.
Únik vody
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není ohnutá, zachycená nebo
zablokovaná a není ucpaný filtr.
Ujistěte se, že není ucpaný sifon.
Závada elektronického řízení
Kontaktujte středisko technické pomoci.
Topné těleso na ohřev vody nefunguje správně nebo je ucpaná
filtrační deska
Zkontrolujte filtrační desku.
Pouze modely bez displeje
Pokud dojde k závadě nebo poruše v průběhu programu, bude rychle blikat kontrolka
odpovídající vybranému cyklu a bude se ozývat přerušovaný zvukový signál. V takovém
případě vypněte myčku stisknutím tlačítka „VYPÍNAČ“.
Zkontrolujte, zda je otevřený přívod vody, není ohnutá vypouštěcí hadice a nejsou
ucpané filtry nebo sifon, a potom znovu nastavte vybraný program.
Pokud závada přetrvává, kontaktujte středisko technické pomoci.
29
CS
19. ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ A ZÁRUKA
Tato myčka je vybavena přetokovým bezpečnostním zařízením, které v případě
nějakého problému automaticky vypustí veškerou nadbytečnou vodu.
VAROVÁNÍ
V zájmu zajištění správného fungování přetokového bezpečnostního
zařízení doporučujeme nepřemisťovat ani nenaklánět myčku
za chodu. Je-li nezbytné naklonit nebo přemístit myčku,
ujistěte se, že byl dokončen mycí cyklus a uvnitř spotřebiče
nezůstala žádná voda.
Další závady
ZÁVADA
1.
Nefunguje
žádný
program
2.
Myčka se
neplní vodou
3.
Myčka
nevypouští
vodu
4.
Myčka
nepřetržitě
vypouští vodu
5.
Není slyšet
otáčení
stříkacích
ramen
6.
Pro
elektronické
spotřebiče bez
displeje:
rychle bliká
jedna nebo
více kontrolek
PŘÍČINA
ŘEŠENÍ
Zástrčka není zapojena do
síťové zásuvky
Nebylo stisknuto tlačítko O/I
Dvířka jsou otevřená
Výpadek napájení
Viz bod 1
Vodovodní kohoutek je zavřený
Hadice na přívod vody je ohnutá
Filtr hadice na přívod vody je
ucpaný
Filtr je znečištěný
Vypouštěcí hadice je ohnutá
Nástavec vypouštěcí hadice
není správně připojený
Odpadní přípojka na stěně je
obrácena dolů, nikoli nahoru
Vypouštěcí hadice je umístěna
příliš nízko
Zapojte elektrickou zástrčku
Příliš mnoho mycího prostředku
Snižte množství mycího prostředku
Použijte vhodný mycí prostředek
Zkontrolujte
Vyčistěte filtrační desku a filtr
Nějaký kus brání otáčení ramen
Filtrační deska a filtr jsou velmi
znečištěné
Zavřený kohoutek přívodu vody
30
Stiskněte tlačítko
Zavřete dvířka
Zkontrolujte
Zkontrolujte
Otevřete vodovodní kohoutek
Odstraňte ohyby hadice
Vyčistěte filtr na konci hadice
Vyčistěte filtr
Odstraňte ohyby hadice
Pečlivě dodržujte pokyny pro
připojení vypouštěcí hadice
Zavolejte kvalifikovaného technika
Zdvihněte vypouštěcí hadici alespoň
40 cm nad podlahu
Vypněte spotřebič
Otevřete kohoutek
Znovu nastavte cyklus
7.
Nádobí je
umyté jen
částečně
PŘÍČINA
ŘEŠENÍ
Viz bod 5
Dna hrnců nejsou příliš době
umytá
Okraje hrnců nejsou příliš době
umyté
Stříkací ramena jsou částečně
ucpaná
Zkontrolujte
Připálené zbytky jídla se musí odmočit,
než se hrnce vloží do myčky
Změňte polohu hrnců
Nádobí nebylo správně vloženo
8.
Mycí
prostředek se
nedávkuje,
nebo je
dávkován
částečně
9.
Přítomnost
bílých skvrn
na nádobí
10. Hluk během
mytí
11. Nádobí není
úplně suché
Konec vypouštěcí hadice je
ponořený ve vodě
Bylo odměřeno nesprávné množství
mycího prostředku, nebo je prostředek
starý a ztvrdlý
Víko zásobníku soli není správně
zavřené
Mycí program není dostatečně
důkladný
Příbory, kusy nádobí, hrnce atd.
brání otvírání dávkovače mycího
prostředku
Voda z vodovodu je příliš tvrdá
Kusy nádobí na sebe narážejí
Otáčející se ramena narážejí do
nádobí
Nedostatečný průtok vzduchu
Chybějící oplachovací prostředek
31
Odstraňte stříkací ramena tak, že
odšroubujete kruhové matice doprava, a
umyjte ramena pod tekoucí vodou
Neumisťujte nádobí příliš blízko
sebe
Konec vypouštěcí hadice nesmí přijít
do styku s odtékající vodou
Zvyšte dávku podle míry znečištění
nádobí, nebo změňte mycí prostředek
Správně ho utáhněte
Zvolte silnější program
Umístěte kusy nádobí
nepřekážely dávkovači
tak,
aby
Zkontrolujte a upravte úroveň soli a
oplachovacího prostředku Pokud by
závada
přetrvávala,
kontaktujte
středisko technické pomoci
Překontrolujte uložení nádobí v koši
Překontrolujte uložení nádobí v koši
Na konci mycího programu nechte
dvířka myčky pootevřená, aby mohlo
nádobí přirozeně uschnout
Naplňte zásobník oplachovacího
prostředku
CS
ZÁVADA
Poznámka: Kdyby nějaká z výše popsaných situacích měla za následek špatnou účinnost
mytí nebo nedostatečné oplachování, odstraňte usazené nečistoty z nádobí ručně, protože
konečný cyklus sušení způsobuje tvrdnutí nečistot, takže při dalším mytí se obtížně
odstraňují.
Pokud závada přetrvává, kontaktujte středisko technické pomoci a uveďte model myčky.
Lze ho nalézt na štítku v horní části na vnitřní straně dvířek myčky nebo v záručním listu.
Tento údaj umožní středisku přijít s rychlejším, účinnějším řešením.
Pomoc a záruka
Na tento výrobek se poskytuje záruka podle zákona a podmínek uvedených v
záručním listu, který se dodává s výrobkem. Záruční list by měl být uschován a v
případě potřeby předložen společně s dokladem o koupi středisku technické
pomoci. Záruční podmínky si můžete přečíst také na našich webových
stránkách.
Jestliže potřebujete pomoci, vyplňte online formulář, nebo nás kontaktujte na
čísle uvedeném na webové stránce věnované podpoře.
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli tiskové chyby v tomto návodu. Výrobce
si dále vyhrazuje právo na provádění jakýchkoli změn, které považuje za užitečné z
hlediska výrobků, aniž by se změnily jejich základní vlastnosti.
32
l WEEE se nesmí likvidovat společně s
Tento spotřebič je označený
v souladu s Evropskou směrnicí
2012/19/EU o likvidaci Starých
elektrických
a
elektronických
zařízení (WEEE).
WEEE obsahuje škodlivé látky (které
mohou mít negativní dopad na životní
prostředí) a základní komponenty (které lze
opětovně využít). Je nezbytné WEEE
vystavit
specifickému
zacházení,
k odstranění a likvidaci všech škodlivin
a obnově všech recyklovatelných materiálů.
běžným domovním odpadem;
l WEEE
se musí předat příslušným
sběrným místům spravovaným místní
správou nebo registrovanými společnostmi.
V mnoha zemích existuje sběr velkých
WEEE.
V mnoha zemích můžete při koupi nového
spotřebiče, odevzdat starý prodejci, který
jej převezme bezplatně na základě výměny
nového za starý, pokud je zařízení
ekvivalentního typu a má stejné funkce
jako dodané zařízení.
Jednotlivci mohou sehrát důležitou roli v
zajištění, že se z WEEE nestane problém
pro životní prostředí;
33
CS
20. PODMÍNKY PROSTŘEDÍ
Ευχαριστούµε που επιλέξατε το πλυντήριο
πιάτων Hoover. Είµαστε σίγουροι ότι θα
είναι ο πιστός βοηθός σας στο καθηµερινό
πλύσιµο των πιάτων σας µε απόλυτη ασφάλεια.
Περιεχοµενα
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο για
τη σωστή και ασφαλή χρήση της συσκευής
και χρήσιµες συµβουλές για την αποτελεσµατική
συντήρηση.
2. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ
3. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΛΑΤΙΟΥ
4. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΑΘΙΟΥ
5. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΑΤΩΝ
Χρησιµοποιείτε το πλυντήριο πιάτων
µόνο µετά από προσεκτική ανάγνωση αυτών
των οδηγιών. Σας συνιστούµε να έχετε αυτό το
εγχειρίδιο πάντα δίπλα σας και να το κρατάτε
καλή κατάσταση για τον οποιονδήποτε
µελλοντικό ιδιοκτήτη.
6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ
ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ
7. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
8. ΕΙΔΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
Παρακαλούµε βεβαιωθείτε ότι η συσκευή
παραδίδεται συνοδευόµενη από αυτό το
εγχειρίδιο οδηγιών, το πιστοποιητικό εγγύησης,
τη διεύθυνση του κέντρου υπηρεσιών υποστήριξης
και την ετικέτα επισήµανσης της ενεργειακής
απόδοσης. Κάθε προϊόν αναγνωρίζεται από
έναν µοναδικό 16ψήφιο κωδικό, που
ονοµάζεται επίσης «σειριακός αριθµός", και ο
οποίος είναι τυπωµένος στο πιστοποιητικό
εγγύησης ή στη σειριακή πλάκα που βρίσκεται
µέσα στην πόρτα, στην επάνω δεξιά πλευρά.
Αυτός ο κωδικός είναι ένα είδος δελτίου
ταυτότητας για το προϊόν το οποίο θα πρέπει
να χρησιµοποιήσετε για να καταχωρίσετε το
προϊόν ή εάν πρέπει να επικοινωνήσετε µε το
Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας.
9. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΙΣΧΥΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ
Εικ. Α
18.ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ
10.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ
11.ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
12.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΡΟΥΤΙΝΑΣ
13.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
14.ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
15.ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
16.ONE TOUCH
17.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEGEND
19.ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΓΥΗΣΗ
20.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
5
1
4
3
2
34
l Αυτή
η συσκευή µπορεί να
χρησιµοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από
άτοµα µε µειωµένες σωµατικές,
αισθητηριακές ή διανοητικές
ικανότητες ή µε έλλειψη
εµπειρίας και γνώσης, υπό τον
όρο ότι βρίσκονται υπό επίβλεψη
ή τους έχουν δοθεί οδηγίες
σχετικά µε τη χρήση της
συσκευής µε ασφαλή τρόπο
και έχουν κατανοήσει τους
σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά
δεν πρέπει να παίζουν µε το
πλυντήριο πιάτων. Ο καθαρισµός
και η συντήρηση χρήσης δεν
πρέπει να πραγµατοποιείται
από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
l Οι
συσκευές αυτές προορίζονται
να χρησιµοποιηθούν σε οικιακές
και παρόµοιες εφαρµογές όπως:
− Χώροι κουζίνας προσωπικού
σε καταστήµατα, γραφεία και
άλλα περιβάλλοντα εργασίας;
− Αγροικίες ή αγροτόσπιτα;
− Από πελάτες σε ξενοδοχεία,
µοτέλ και άλλα περιβάλλοντα
τύπου κατοικίας;
− Περιβάλλοντα τύπου µοτέλ
(διανυκτέρευση µε πρωινό).
Μια διαφορετική χρήση αυτής
της συσκευής από το περιβάλλον
του νοικοκυριού ή από τυπικές
λειτουργίες καθαριότητας, όπως l Τα παιδιά θα πρέπει να
η εµπορική χρήση από έµπειρο
επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε
εξειδικευµένο άτοµο ή από
ότι δεν παίζουν µε τη συσκευή.
εκπαιδευµένους χρήστες, αποκλείεται
l Παιδιά ηλικίας 3 ετών και
ακόµα και στις παραπάνω εφαρµογές.
µικρότερα θα πρέπει να
Εάν η συσκευή χρησιµοποιείται
αποµακρύνονται εκτός εάν
κατά τρόπο ασυµβίβαστο µε τα
παρακολουθούνται συνεχώς.
παραπάνω, ενδέχεται να µειωθεί η
διάρκεια ζωής της συσκευής και l Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας
να ακυρωθεί η εγγύηση του
είναι κατεστραµµένο, πρέπει
κατασκευαστή.
Οποιαδήποτε
να αντικατασταθεί από τον
ζηµιά στη συσκευή ή άλλη βλάβη
κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό
ή ζηµία που προκύπτει από
του επί του σέρβις ή από
χρήση που δεν είναι σύµφωνη ή
άτοµα µε παρόµοια ειδίκευση,
συµβατή µε σπιτική ή οικιακή
προκειµένου να αποφευχθεί
χρήση (ακόµη και εάν βρίσκεται
ο κίνδυνος. Συνιστούµε να
σε σπιτικό ή οικιακό περιβάλλον)
χρησιµοποιήσετε ένα γνήσιο
δεν θα γίνει αποδεκτή από τον
ανταλλακτικό, το οποίο µπορεί
κατασκευαστή στο µέγιστο βαθµό
να ζητηθεί από το Κέντρο
που του επιτρέπεται από το νόµο.
Τεχνικής Βοήθειας.
35
EL
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
l Χρησιµοποιείτε
µόνο
τους Ηλεκτρικές συνδέσεις και
σωλήνες που παρέχονται µαζί οδηγίες ασφαλείας
µε τη συσκευή για σύνδεση µε
το δίκτυο ύδρευσης (µην l Οι τεχνικές λεπτοµέρειες (τάση
τροφοδοσίας και ισχύς) εµφανίζονται
επαναχρησιµοποιείτε
παλιές
στην πινακίδα χαρακτηριστικών
σειρές σωλήνων).
του προϊόντος.
l Η πίεση του νερού πρέπει να είναι l Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό
µεταξύ 0,08 MPa και 0,8 MPa.
σύστηµα είναι γειωµένο και ότι
συµµορφώνεται µε όλους τους
l Βεβαιωθείτε ότι χαλιά ή ταπέτα δεν
ισχύοντες νόµους και ότι η
εµποδίζουν τη βάση ή κάποιο από
πρίζα είναι συµβατή µε το φις
τα ανοίγµατα εξαερισµού.
της συσκευής.
την εγκατάσταση, η συσκευή Ο κατασκευαστής δεν φέρει καµία
πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε ευθύνη για τυχόν ζηµιά σε άτοµα
ή ιδιοκτησία λόγω µη γείωσης
να είναι προσβάσιµη η πρίζα.
του µηχανήµατος.
l Μετά
l Βεβαιωθείτε
ότι το πλυντήριο
πιάτων δεν συνθλίβει τα καλώδια
τροφοδοσίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μαχαίρια και άλλα σκεύη µε
αιχµηρά σηµεία πρέπει να
µπαίνουν στο καλάθι µε τα
αιχµηρά αυτά σηµεία προς
τα κάτω ή να τοποθετούνται
σε οριζόντια θέση.
l Γενικά,
δεν συνιστάται η χρήση
προσαρµογέων, πολλαπλών
βυσµάτων ή / και καλωδίων
επέκτασης.
l Πριν
καθαρίσετε ή συντηρήσετε
το πλυντήριο πιάτων, αποσυνδέστε
τη συσκευή και κλείστε την
παροχή νερού.
l Μην
αφήνετε την πόρτα
ανοιχτή σε οριζόντια θέση, για
να αποφύγετε τους πιθανούς
κινδύνους (π.χ. πτώση).
l Μην
τραβάτε το καλώδιο
τροφοδοσίας ή τη συσκευή για
l Για περισσότερες πληροφορίες
να αποσυνδέσετε το µηχάνηµα.
σχετικά µε το προϊόν ή για να
συµβουλευτείτε
το
τεχνικό l Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειµένη
στα φυσικά στοιχεία (βροχή,
δελτίο, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα
ήλιο, κλπ.).
του κατασκευαστή.
36
πίεση ή το κάθισµα πάνω στην
ανοιχτή πόρτα του πλυντηρίου
πιάτων µπορεί να προκαλέσει
ανατροπή.
l Το
πλυντήριο πιάτων είναι
σχεδιασµένο για κανονικά σκεύη
κουζίνας. Αντικείµενα που έχουν
µολυνθεί από βενζίνη, χρώµατα,
ίχνη χάλυβα ή σιδήρου, διαβρωτικά
χηµικά, οξέα ή αλκάλια δεν πρέπει
να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
Με τη σήµανση
αυτού του
προϊόντος, και έχοντας πλήρη
συναίσθηση της ευθύνης µας,
επιβεβαιώνουµε την πλήρη
συµµόρφωση
αυτού
του
προϊόντος µε όλες τις σχετικές
απαιτήσεις ασφάλειας, υγείας
και περιβάλλοντος που απορρέουν
από την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία.
Εγκατάσταση
l Εάν
υπάρχει εγκατεστηµένη l Αφαιρέστε όλα τα στοιχεία της
συσκευή µαλάκυνσης νερού στο
συσκευασίας.
σπίτι, δεν χρειάζεται να προσθέσετε
αλάτι στο αποσκληρυντικό νερού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
η συσκευή σπάσει ή
σταµατήσει
να
λειτουργεί Φυλάξτε τα υλικά συσκευασίας
σωστά, απενεργοποιήστε την, µακριά από παιδιά.
κλείστε την παροχή νερού και
µην παραβιάζετε τη συσκευή. l Μην εγκαθιστάτε ή χρησιµοποιείτε
Οι εργασίες επισκευής πρέπει
το πλυντήριο πιάτων εάν είναι
να εκτελούνται µόνο από το
κατεστραµµένο.
Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας και
πρέπει να τοποθετούνται µόνο l Ακολουθήστε τις οδηγίες που
γνήσια ανταλλακτικά. Η µη
συνοδεύουν το προϊόν.
τήρηση αυτών των οδηγιών
ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο
την ασφάλεια των συσκευών.
l Εάν
l Εάν
χρειάζεται να µετακινήσετε
το µηχάνηµα µετά την αφαίρεση
της συσκευασίας, µην προσπαθήσετε
να το σηκώσετε από το κάτω
µέρος της θύρας. Ανοίξτε ελαφρά
την πόρτα και ανασηκώστε το
µηχάνηµα κρατώντας το πάνω
µέρος.
37
EL
l Η
2. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ
l Εάν το πλυντήριο πιάτων είναι συνδεδεµένο
Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στο
δίκτυο της ύδρευσης µε νέους εύκαµπτους
σωλήνες. Τυχόν παλιοί σωλήνες δεν
πρέπει να ξαναχρησιµοποιηθούν.
l Οι σωλήνες παροχής και αποχέτευση
µπορούν να προσανατολιστούν ανεξάρτητα
προς τα δεξιά ή αριστερά..
σε νέες σωληνώσεις ή σε σωληνώσεις
που έχουν να χρησιµοποιηθούν για
µεγάλο χρονικό διάστηµα, αφήστε να
τρέξει το νερό για µερικά λεπτά πριν το
συνδέσετε µε τον σωλήνα παροχής. Με
αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η φραγή
του φίλτρου µε σωµατίδια ή σκουριά.
1
Η συσκευή µπορεί να συνδεθεί µε το
δίκτυο κρύου ή ζεστού νερού αρκεί
αυτό το τελευταίο να µην ξεπερνά του
ς 60°C.
l Η πίεση του δικτύου νερού πρέπει να
κυµαίνεται µεταξύ 0,08 Mpa & 0,08 Mpa.
B
l O σωλήνας τροφοδοσίας νερού πρέπει να
συνδεθεί µε µία βρύση προκειµένου να
αποµονώνεται η συσκευή όταν δεν είναι
σε χρήση (εικ.1Β).
l O σωλήνας παροχής καταλήγει σε ένα
στόµιο 3/4” µε σπείρωµα (εικ.2).
l Συνδέστε
το σωλήνα παροχής της
συσκευής "Α" στη βρύση "Β" η οποία
πρέπει να φέρει σπείρωµα 3/4" και σφίξτε
τον προσεκτικά.
l Αν είναι αναγκαίο, ο σωλήνας παροχής
της συσκευής µπορεί να προεκταθεί έως
και 2,5 µέτρα. Μπορείτε να προµηθευτείτε
την προέκταση από τα Κέντρα Τεχνικής
Εξυπηρέτησης.
38
2
B
A
EL
Όλα τα πλυντήρια πιάτων είναι
εξοπλισµένα µε µια συσκευή ασφαλείας
υπερχείλισης η οποία, εάν το νερό
υπερβεί τα κανονικά επίπεδα λόγω
δυσλειτουργιών, αποκλείει αυτόµατα
τη ροή νερού ή / και αποστραγγίζει
τις υπερβολικές ποσότητες.Υδραυλικές
διατάξεις ασφαλείας
l AQUASTOP (Εικ. 4):
Ορισµένα µοντέλα µπορεί να περιλαµβάνουν
µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες
δυνατότητες:
l ΣΥΣΤΗΜΑ WATERBLOCK (Εικ. 3)
Το σύστηµα waterblock έχει σχεδιαστεί για
να βελτιώνει την ασφάλεια της συσκευής
σας. Το σύστηµα εµποδίζει τις διαρροές
που θα µπορούσαν να προκληθούν από
µια δυσλειτουργία του µηχανήµατος ή ως
αποτέλεσµα ενός σπασίµατος στους από
σωλήνες καουτσούκ και ιδίως στον
σωλήνα παροχής νερού.
Πως λειτουργεί
Μια λεκάνη (τύπου φρεάτιο) που βρίσκεται
στη βάση της συσκευής συλλέγει κάθε
πιθανή διαρροή νερού και ενεργοποιεί έναν
αισθητήρα ο οποίος ενεργοποιεί µε τη σειρά
του µια βαλβίδα, η οποία βρίσκεται κάτω
από τη βρύση νερού και αποκλείει κάθε
παροχή νερού, ακόµα και όταν η βρύση
ανοίξει πλήρως.
Εάν το κιβώτιο "A" που περιέχει τα
ηλεκτρικά
µέρη
είναι
κατεστραµµένο,
αφαιρέστε αµέσως το φις από την πρίζα. Για
να διασφαλιστεί η τέλεια λειτουργία του
συστήµατος ασφαλείας, ο εύκαµπτος
σωλήνας µε το κιβώτιο "A" θα πρέπει να
συνδεθεί στη βρύση όπως φαίνεται στην
εικόνα. Ο εύκαµπτος σωλήνας παροχής
νερού δεν πρέπει να κόβεται, καθώς
περιέχει ενεργά εξαρτήµατα. Εάν ο σωλήνας
δεν είναι αρκετά µακρύς για µια σωστή
σύνδεση, πρέπει να αντικατασταθεί µε έναν
µακρύτερο. Ο εύκαµπτος σωλήνας µπορεί
να ληφθεί από το Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας.
39
A
3
και αποστραγγίζει τις υπερβολικές
ποσότητες. Υδραυλικές διατάξεις
ασφαλείας
είναι µια συσκευή που βρίσκεται στον
σωλήνα τροφοδοσίας που σταµατά τη
ροή του νερού, εάν ο σωλήνας υποστεί
ζηµιά. Στην περίπτωση αυτή, στο παράθυρο
"A" εµφανίζεται ένα κόκκινο σηµάδι και ο
σωλήνας πρέπει να αντικατασταθεί. Για να
ξεβιδώσετε το παξιµάδι, πατήστε τη συσκευή
κλειδώµατος µονής κατεύθυνσης "B".
4
B
A
l AQUAPROTECT - ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Εικ. 5):
Σε περίπτωση διαρροής νερού από τον
κύριο εσωτερικό σωλήνα "A", το
διαφανές περίβληµα "B" θα περιέχει το
νερό για να ολοκληρωθεί ο κύκλος
πλύσης. Στο τέλος του κύκλου,
επικοινωνήστε µε το Κέντρο Τεχνικής
Βοήθειας για να αντικαταστήσετε το
σωλήνα τροφοδοσίας.
5
B
A
Σύνδεση µε την παροχή νερού
l Τοποθετείστε το σωλήνα στο δίκτυο
αποχέτευσης, χωρίς
τσακίσµατα. (εικ.6).
να
υπάρχουν
l Το στόµιο που θα υποδεχτεί το σωλήνα
πρέπει να έχει εσωτερική διάµετρο
τουλάχιστον 4 εκ, και να απέχει από το
έδαφος τουλάχιστον 40 εκ.
l Σκόπιµο είναι να υπάρχει και ένα σιφόνι.
(εικ.6Χ).
l Αν είναι αναγκαίο, ο σωλήνας αποχέτευσης
της συσκευής µπορεί να προεκταθεί έως
και 2,5 µέτρα αρκεί να βρίσκεται πάντα
χαµηλότερα από 85 εκ. από το πάτωµα.
Μπορείτε να προµηθευτείτε την προέκταση
από τα Κέντρα Τεχνικής Εξυπηρέτησης.
l Η καµπύλη άκρη του σωλήνα µπορεί να
την ακουµπήσετε στο στόµιο του νιπτήρα
ή της µπανιέρας ποτέ όµως δεν πρέπει
να είναι µέσα σε νερό γιατί κατά την
λειτουργία του πλυντηρίου µπορεί να
τραβήξει νερό από την αποχέτευση
(εικ.6Υ).
l Σε
περίπτωση που το πλυντήριο
τοποθετηθεί κάτω από πάγκο η άκρη του
σωλήνα πρέπει να συνδεθεί στο πιο ψηλό
σηµείο κάτω από τον πάγκο (εικ.6Ζ).
l Όταν τοποθετείτε την συσκευή πρέπει
να ελέγχετε ότι οι σωλήνες νερού και
αποχέτευσης δεν είναι τσακισµένοι.
6
Y
X
Z
40
3. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΛΑΤΙΟΥ
(Εικ. A "1")
l Η εµφάνιση λευκών κηλίδων στα πιάτα,
γενικά είναι ένα προειδοποιητικό σηµάδι
ότι το δοχείο αλατιού χρειάζεται συµπλήρωση.
l Το δοχείο του αλατιού έχει χωρητικότητα
µεταξύ 1,5 και 1,8 κιλών επαρκή και
αρκετά προγράµµατα. Το δοχείο πρέπει
να γεµίζει από καιρό σε καιρό ανάλογα µε
το επίπεδο αποσκλήρυνσης του νερού
που έχει επιλεγεί στη συσκευή και το
οποίο εξαρτάται από το τοπικό επίπεδο
σκληρότητας του νερού.
l Στον πυθµένα της συσκευής υπάρχει ένα
δοχείο στο οποίο τίθεται το αλάτι για την
αναγέννηση των ρητινών αποσκλήρυνσης
του νερού πλυσίµατος των σκευών.
l Είναι σηµαντικό να χρησιµοποιείτε µόνο
αλάτι κατάλληλο για πλυντήρια πιάτων.
Αλλοι τύποι αλατιού περιέχουν µικρές
ποσότητες αδιάλυτων στο νερό ουσιών,
οι οποίες µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά ή
και να καταστρέψουν τις ρητίνες και συνεπώς
τη διαδικασία αποσκλήρυνσης του νερού.
(µόνο για την πρώτη χρήση της
συσκευής) Οταν η συσκευή τίθεται σε
χρήση για πρώτη φορά, αφού γεµίσετε
µε αλάτι το δοχείο του αλατιού,
προσθέστε νερό µέχρι να παρατηρήσετε
µικρή υπερχείλιση νερού από το δοχείο.
l Για το γέµισµα µε αλάτι, ξεβιδώστε το
καπάκι του δοχείου του αλατιού στον
πυθµένα της συσκευής και γεµίστε το
δοχείο µε αλάτι.
l Κατά τη διαδικασία αυτή θα παρατηρήσετε
µικρή υπεχείλιση νερού από το δοχείο’
συνεχίστε όµως κανονικά να προσθέτετε
αλάτι µέχρι να γεµίσει το δοχείο. Οταν το
δοχείο γεµίσει, καθαρίστε το σπείρωµα
του δοχείου από τυχόν υπολείµµατα
αλατιού και βιδώστε το καπάκι του
δοχείου.
41
EL
Μετά την τοποθέτηση του αλατιού,
ΠΡΕΠΕΙ να εκτελέσετε έναν πλήρη κύκλο
πλύσης, ή το πρόγραµµα ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ.
Τύπος "B": (ΜΟΝΟ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΚΛΙΚ):
4. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΩ
ΚΑΛΑΘΙΟΥ
1.
2.
Αφαιρέστε το επάνω καλάθι;
Κρατήστε το καλάθι και από τις δύο
πλευρές και ανασηκώστε το προς τα
επάνω (Εικ. 1).
l Εάν χρησιµοποιούνται κανονικά πιάτα
µεγέθους 29 έως 32,5 εκατοστών,
τοποθετήστε τα στο κάτω καλάθι µετά
από την τοποθέτηση του επάνω καλαθιού
στην επάνω θέση, όπως περιγράφεται
λεπτοµερώς παρακάτω (σύµφωνα µε το
µοντέλο):
Τύπος "A":
1.
Στρέψτε τα µπροστινά µπλοκ "A"
προς τα έξω;
2.
Αφαιρέστε το καλάθι και επανατοποθετήστε
το στην επάνω θέση.
Αντικαταστήστε τα µπλοκ "A" στην
αρχική θέση.
3.
Τα πιάτα µε διάµετρο µεγαλύτερη από 20
εκατοστά
δεν
µπορούν
πλέον
να
τοποθετηθούν στο επάνω καλάθι και τα
κινητά στηρίγµατα δεν µπορούν να
χρησιµοποιηθούν όταν το καλάθι είναι στην
επάνω θέση.
Τύπος "A"
Τα πιάτα µε διάµετρο µεγαλύτερη από
20 εκατοστά* δεν µπορούν πλέον να
τοποθετηθούν στο επάνω καλάθι και τα κινητά
στηρίγµατα δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν
όταν το καλάθι είναι στην επάνω θέση.
* Σε µοντέλα που διαθέτουν και ένα τρίτο
καλάθι, τα πιάτα µε διάµετρο µεγαλύτερη
από 14 εκατοστά δεν µπορούν πλέον να
φορτωθούν στο επάνω καλάθι.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΘΕΣΗ:
1. Κρατήστε το καλάθι και από τις δύο
πλευρές και ανασηκώστε το προς τα
επάνω (Εικ. 1);
2. Στη συνέχεια απελευθερώστε σιγάσιγά στη σωστή θέση (Εικ. 2).
ΣΗΜ.: ΜΗΝ ΑΝΥΨΩΝΕΤΕ Ή ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΕ
ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ (Εικ. 3).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Συνιστούµε να ρυθµίσετε το καλάθι πριν τη
φόρτωση των πιάτων.
Τύπος "B"
1
A
2
a
b
a
b
3
A
42
l Το επάνω καλάθι έχει σχεδιαστεί να
προσφέρει µεγάλη ευκολία στη χρήση και
µπορεί να φορτωθεί µε έως 24 πιάτα σε 2
σειρές ή έως 30 ποτήρια σε 5 σειρές ή µε
µικτό φορτίο.
Χρήση του επάνω καλαθιού
l Το επάνω καλάθι έχει δύο κινητά ράφια
που βοηθούν στην ρύθµιση του ύψους
του σε 4 θέσεις.
l Στην χαµηλή θέση (Α-Α1) τα ράφια
χρησιµεύουν για να τοποθετήσετε φλιτζάνια
του τσαγιού, φλιτζανάκια του καφέ,
τραπεζοµάχαιρα και κουτάλες. Στις άκρες
αυτών των στηριγµάτων µπορείτε να
κρεµάσετε ποτήρια σε σχήµα κάλυκα.
Ένα συνήθες καθηµερινό φόρτωµα απεικονίζεται
στις εικόνες 1, 2 και 3.
Επάνω καλάθι (εικ.1)
l Στην υπερυψωµένη θέση (Β-Β1) τα ράφια
επιτρέπουν την τοποθέτηση πιάτων
φαγητού και σούπας. Τα πιάτα πρέπει να
τοποθετούνται κάθετα µε τη κήλη όψη
προς τα εµπρός, και µε επαρκές κενό
µεταξύ του ενός πιάτου από το άλλο ώστε
να περνά το νερό ελεύθερα.
l Συνιστάται η τοποθέτηση των µεγάλων
πιάτων (µε διάµετρο 26 εκ και πάνω) µε
ελαφρά κλίση προς τα πίσω ώστε να
διευκολύνεται η τοποθέτηση του καλαθιού
στη συσκευή.
Επάνω καλάθι (εικ.2)
Επάνω καλάθι (εικ.3)
l Μπωλ σαλατών ή πλαστικά µπωλ (που
πλένονται σε πλυντήριο πιάτων) µπορούν
επίσης να τοποθετηθούν στο επάνω
καλάθι. Συνιστάται η τοποθέτηση τους µε
τέτοιο τρόπο ώστε να φρακάρουν µεταξύ
τους ελαφρά για µην αναποδογυρίζουν
από την πίεση των πιδάκων του νερού
κατά τη διάρκεια του πλυσίµατος.
43
EL
5. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΑΤΩΝ
Κάτω καλάθι (εικ. 5)
Χρήση του επάνω καλαθιού
l Τηγάνια, ταψιά φούρνου, µπωλ σαλατών,
δίσκοι σερβιρίσµατος, πιάτα φαγητού και
βαθιά πιάτα σούπας τοποθετούνται στο
κάτω καλάθι.
l Τα µαχαιροπήρουνα τοποθετούνται στο
καλάθι των µαχαιροπήρουνων µε τα
αιχµηρά µέρη τους προς τα κάτω.
l Τοποθετήστε το καλάθι των µαχαιροπήρουνων
στο κάτω καλάθι (εικ. 4 και 5) προσέχοντας
τα µαχαιροπήρουνα να µην εµποδίζουν
την οµαλή περιστροφή των καταιωνιστήρων
(βραχιόνων εκτόξευσης του νερού).
Το κάτω καλάθι είναι εξοπλισµένο µε
µηχανισµό ασφαλείας (stop) ώστε να
µην πέφτει όταν τραβιέται προς τα
έξω. Αυτό βοηθά και την ευκολότερη
φόρτωση του. Οµως, για το γέµισµα
µε αλάτι, τον καθαρισµό των φίλτρων
και για συνήθη συντήρηση, είναι
απαραίτητη η πλήρης αποµάκρυνση
του κάτω καλαθιού.
Καλάθι µαχαιροπήρουνων (εικ. 6)
Το καλάθι για τα µαχαιροπήρουνα µπορεί
να διαιρεθεί στα δύο έτσι ώστε να είναι
εύχρηστο. Για να το χωρίσετε πρέπει να το
κινήσετε οριζόντια τα δύο µέρη µεταξύ τους,
την αντίθετη κίνηση κάνετε για να το
ενώσετε. Το επάνω µέρος του καλαθιού
των µαχαιροπήρουνων µπορεί να αφαιρεθεί
για να διευκολύνει διάφορες ανάγκες
φόρτωσης του.
Η λογική τοποθέτηση των σκευών είναι
προϋπόθεση για τα άριστα αποτελέσµατα
της πλύσης.
Ένα συνήθες καθηµερινό φόρτωµα απεικονίζεται
στις εικόνες 4 και 5.
6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Κάτω καλάθι (εικ. 4)
Πληροφορίες
µε
συγκριτικά
στοιχεία
δοκιµών και την µέτρηση της στάθµης
θορύβου κατά τις ρυθµίσεις ΕΝ µπορείτε να
αναζητήσετε στην πιο κάτω διεύθυνση:
testinfo-dishwasher@candy.it
Στο αίτηµα µην ξεχάσετε να προσθέσετε το
µοντέλο και τον αριθµό µητρώου του
πλυντηρίου πιάτων (διαβάστε το ταµπελάκι
µε τα σχετικά στοιχεία).
44
(Εικ.Α "2")
Το απορρυπαντικό
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Χρησιµοποιείτε αποκλειστικά απορρυπαντικά
σε σκόνη, παστίλιες ή υγρό ειδικά για
πλυντήρια πιάτων.
Τα άλλα απορρυπαντικά λόγω σύστασης
παρεµποδίζουν τη σωστή λειτουργία της
συσκευής.
Γεµίζοντας
το
δοχείο
απορρυπαντικού
του
Η θήκη του απορρυπαντικού είναι
τοποθετηµένη στο εσωτερικό της πόρτας
(εικ.Α "2"). Αν το καπάκι της θήκης είναι
κλειστό, πιέστε το πλήκτρο (Α) για να
ανοίξει. Μετά από κάθε πρόγραµµα το
καπάκι πρέπει να είναι ανοικτό, έτοιµο για
την επόµενη χρήση.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Κατά την διαδικασία της
φόρτωσης του κάτω καλαθιού
φροντίστε τα σκεύη που
θα τοποθετήσετε να µην
εµποδίζουν την λειτουργία
της θήκης του απορρυπαντικού.
Αφού τοποθετήσετε το απορρυπαντικό στη
θήκη, κλείστε το καπάκι, αρχικά σπρώχνοντας
το (1) και µετά πιέζοντας το (2) µέχρι να
ακούσετε ένα "κλικ".
Επειδή τα απορρυπαντικά δεν είναι ίδια
σκόπιµο είναι να ακολουθείτε την δοσολογία
που προτείνει ο κατασκευαστής τους και η
οποία αναγράφεται επάνω στην συσκευασία.
Εάν η ποσότητα του απορρυπαντικού δεν
είναι αρκετή ο καθαρισµός θα είναι ανεπαρκής,
ενώ αν βάλετε περισσότερο απορρυπαντικό
δεν θα βελτιώσετε τα αποτελέσµατα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Η σωστή κατανάλωση απορρυπαντικού
συµβάλει
στην
προστασία
του
περιβάλλοντος.
45
EL
Η ποσότητα του απορρυπαντικού που θα
πρέπει να χρησιµοποιηθεί ποικίλει ανάλογα
µε το πόσο βρώµικα είναι τα σκεύη τα
οποία θα πλυθούν καθώς επίσης και από
τον τύπο των σκευών.
Σας συνιστούµε να τοποθετήσετε µέσα στην
θήκη 20÷30 γρ απορρυπαντικού (Β).
7. ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
8. ΕΙΔΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
"ΟΛΑ σε 1" συνδιαζόµενα
απορρυπαντικά
Ταµπλέτες απορρυπαντικού
Οι ταµπλέτες των διαφόρων κατασκευαστών
διαλύονται σε διαφορετικές χρονικές
στιγµές, γι’ αυτό το λόγο, κατά τη διάρκεια
των γρήγορων προγραµµάτων, µερικές
ταµπλέτες µπορεί να µην είναι πλήρως
αποτελεσµατικές, επειδή δεν διαλύονται
πλήρως. Εάν χρησιµοποιείτε αυτά τα
προϊόντα,
συνιστάται
να
επιλέγετε
µεγαλύτερα προγράµµατα που εγγυώνται
την πλήρη χρήση του απορρυπαντικού.
l Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθείστε τις
οδηγίες του κατασκευαστή, που βρίσκονται
στη συσκευασία;
l Η αποτελεσµατικότητα των απορρυπαντικών
που περιέχουν µαλακτικό/αλάτι έγκειται
στη σκληρότητα νερού της περιοχής σας.
Ελέγξτε εάν η σκληρότητα είναι µέσα στα
επιτρεπτά όρια που δίνονται στη
συσκευασία του απορρυπαντικού.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Για ικανοποιητικά αποτελέσµατα πλύσης,
οι ταµπλέτες ΠΡΕΠΕΙ να τοποθετούνται
στο ειδικό δοχείο για το απορρυπαντικό
και όχι κατευθείαν στον κάδο.
Συµπυκνωµένα απορρυπαντικά
Τα συµπυκνωµένα απορρυπαντικά, µε
µειωµένη αλκαλικότητα και µε φυσικά
ένζυµα, σε συνάρτηση µε προγράµµατα
πλύσης στους 50°C, έχουν µικρότερη επίδραση
στο περιβάλλον και προστατεύουν τα σκεύη
και το πλυντήριο πιάτων.
Τα προγράµµατα πλύσης στους 50°C
σκοπεύουν στην εκµετάλλευση της ιδιότητας
των ενζύµων να διαλύουν τη βρωµιά,
επιτρέποντας έτσι, µε τη χρήση των
συµπυκνωµένων απορρυπαντικών, να
επιτύχουν τα ίδια αποτελέσµατα µε τα
προγράµµατα
των
65°C
αλλά
σε
χαµηλότερη θερµοκρασία.
Συνδυασµένα απορρυπαντικά
Τα
απορρυπαντικά
που
περιέχουν
γυαλιστικό πρέπει να τοποθετούνται στο
ειδικό δοχείο απορρυπαντικού. Το δοχείο
του γυαλιστικού θα πρέπει να είναι άδειο
(εάν δεν είναι άδειο, ρυθµίστε το ρυθµιστή
γυαλιστικού στη χαµηλότερη θέση πριν
χρησιµοποιήσετε συνδυασµένα απορρυπαντικά).
46
Αν σχεδιάζετε να χρησιµοποιήσετε "ΟΛΑ σε
1" ("3 σε 1"/"4 σε 1"/"5 σε 1", κλπ.)
συνδιαζόµενα απορρυπαντικά π.χ. µε
ενσωµατωµένο αλάτι ή λαµπρυντικο, σας
συνιστούµε να ακολουθήσετε τις παρακάτω
συµβουλές:
Όταν χρησιµοποιείτε αυτόν τον τύπο
προϊόντος, και δεν έχετε ικανοποιητικά
αποτελέσµατα
πλύσης,
παρακαλώ
επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή του
απορρυπαντικού.
Σε ορισµένες περιπτώσεις η χρήση
συνδυασµένων απορρυπαντικών µπορεί να
προκαλέσει τα ακόλουθα:
l Υπολείµµατα στα σκεύη ή στο πλυντήριο
πιάτων;
l µείωση στην αποτελεσµατικότητα πλύσης
και στεγνώµατος.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Οποιοδήποτε πρόβληµα προκύψει
ως άµεσο αποτέλεσµα από τη χρήση
τέτοιων προϊόντων δεν καλύπτονται
από την εγγύηση που συνοδεύει τη
συσκευή.
Παρακαλώ σηµειώστε ότι χρησιµοποιώντας
τα "ΟΛΑ σε 1" συνδυασµένα απορρυπαντικά,
τα ενδεικτικά φωτάκια γυαλιστικού και
αλατιού (που υπάρχουν σε ορισµένα
µοντέλα)
δείχνουν
υπερπληρότητα,
ένδειξη που θα πρέπει να αγνοήσετε.
Σε αυτή την περίπτωση, προτείνουµε να:
l ξαναγεµίσετε τα δοχεία αλατιού και
γυαλιστικού;
l τρέξετε έναν κανονικό κύκλο πλύσης
χωρίς φορτίο.
Παρακαλώ σηµειώστε ότι επιστρέφοντας στη
χρήση κανονικού αλατιού, θα χρειαστεί ένας
αριθµός κύκλων πλύσης πριν το σύστηµα
γίνει πλήρως αποτελεσµατικό και πάλι.
47
EL
Εάν προκύψουν προβλήµατα στο πλύσιµο
και/ή στο στέγνωµα, προτείνουµε να
επιστρέψετε
στη
χρήση
ξεχωριστών
προϊόντων (αλάτι, απορρυπαντικό και
γυαλιστικό). Αυτό θα εξασφαλίσει ότι το
αποσκληρυντικό νερού στο πλυντήριο
πιάτων λειτουργεί σωστά.
9. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΙΣΧΥΝΤΙΚΟΥ
ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ
(εικ. Α "3")
Το γυαλιστικό
Το γυαλιστικό, το οποίο απελευθερώνεται
αυτόµατα κατά τη διάρκεια του τελευταίου
ξεβγάλµατος, βοηθά τα σκεύη να στεγνώνουν
γρηγορότερα και προλαµβάνει το σχηµατισµό
σε αυτά κηλίδων αλατιού και θαµπάδων.
Γεµίζοντας το δοχείο του
γυαλιστικού
Το δοχείο του γυαλιστικού βρίσκεται
αριστερά στη θήκη του απορρυπαντικού,
ενσωµατωµένο σε αυτήν (εικ. Α "3").
Για να ανοίξετε το καπάκι της θήκης, πιέστε
το προς τα κάτω και σπρώξτε όπως
δείχνουν τα βέλη.
Είναι πάντα συνιστώµενη η χρήση
γυαλιστικού για πλυντήρια πιάτων. Να
ελέγχετε την ποσότητα του γυαλιστικού
διαµέσου του γυάλινου δείκτη (C) που
βρίσκεται ενσωµατωµένος στη θήκη του
απορρυπαντικού.
ΓΕΜΑΤΟ
ΑΔΕΙΟ
ΣΚΟΥΡΟ
ΑΝΟΙΧΤΟ
Ρύθµιση του γυαλιστικού από 1-6
O ρυθµιστής (D) βρίσκεται κάτω από το
καπάκι της θήκης και µπορεί να
περιστραφεί µε ένα κέρµα. Η συνιστώµενη
θέση είναι η "4".
Η σκληρότητα του νερού επιδρά σηµαντικά
τόσο στην διαµόρφωση κρούστας αλάτων
όσο και στον βαθµό στεγνώµατος.
Είναι σκόπιµο να ρυθµίζετε το δοσοµετρητή
για να έχετε καλά αποτελέσµατα.
Εάν τα σκεύη παρουσιάζουν γραµµώσεις
µειώστε κατά µια θέση τον δοσοµετρητή.
48
10. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ
Μην λειτουργείτε ποτέ το πλυντήριο
χωρίς φίλτρο.
(εικ. A "4")
B.
Από ένα µικροφίλτρο που είναι
τοποθετηµένο κάτω από την βάση
που κατακρατεί τα πιο λεπτά τµήµατα
βρωµιάς εξασφαλίζοντας άριστο ξέβγαλµα;
C.
Από µια βάση που φιλτράρει συνεχώς
το νερό πλυσίµατος.
EL
Το σύστηµα καθαρισµού αποτελείται από ένα:
A. Κεντρικό ποτήρι, που κατακρατεί τα
χοντρά σκουπίδια;
l Για να έχετε άριστα αποτελέσµατα πρέπει
να ελέγχεται πριν από κάθε πλύσιµο τα
φίλτρα.
l Για να βγάλετε τα φίλτρα αρκεί να τα
πιάσετε από την λαβή και να τα
περιστρέψετε προς τα αριστερά (εικ.1).
l Το κεντρικό ποτήρι αφαιρείτε εύκολα
προκειµένου να καθαρίζετε (εικ.2).
l Αφαιρέστε την βάση του φίλτρου και
πλύνετε την κάτω από την βρύση
υποβοηθούµενοι µε ένα βουρτσάκι (εικ.3).
l Όπου υπάρχει αυτοκαθαριζόµενο φίλτρο
η συντήρηση µπορεί να γίνει κάθε 15
ηµέρες. Παρ όλα αυτά είναι σκόπιµο να
γίνεται έλεγχος του φίλτρου πριν από
κάθε χρήση.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αφού καθαρίσετε τα φίλτρα
βεβαιωθείτε πως τα έχετε
τοποθετήσει σωστά στην
θέση τους και ότι η βάση
έχει σφηνωθεί σωστά στην
βάση
του
πλυντηρίου.
Βιδώστε σωστά το φίλτρο
στην βάση γιατί αν δεν το
βιδώσετε σωστά µπορεί να
κάνετε ζηµιά στην συσκευή.
49
l Εάν δεν έχετε πολύ βρώµικα σκεύη ή δεν
11. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
είναι πολλά
πρόγραµµα.
Συµβουλές για καλύτερα
αποτελέσµατα καθαρισµού
l Πριν την τοποθέτηση των σκευών στο
πλυντήριο, αποµακρύνετε τυχόν υπολείµµατα
τροφών (κόκαλα, κελύφη οστράκων,
κοµµατάκια κρέατος ή λαχανικών, φλούδες
φρούτων, στάχτη τσιγάρων, οδοντογλυφίδες
κτλ) για να αποφύγετε φράξιµο των
φίλτρων, του σωλήνα αποχέτευσης και
των καταιωνιστήρων (βραχιόνων εκτόξευσης
του νερού) της συσκευής.
l Προσπαθήστε να µην ξεπλένετε τα σκεύη
πριν την τοποθέτηση τους στο πλυντήριο.
l Αν τα τηγάνια ή τα ταψιά του φούρνου
έχουν πιάσει κρούστα από υπολείµµατα
καµµένου ή "κοληµµένου" φαγητού, αφήστε
τα πρώτα να µουλιάσουν σε νερό πριν τα
τοποθετήσετε στο πλυντήριο.
l Τοποθετείστε τα σκεύη µε το στόµιο προς
τα κάτω.
l Αποφεύγετε τα σκεύη να ακουµπούν το
ένα το άλλο.
l Ελέγξτε πως οι περιστρεφόµενοι βραχίονες
µε τους πίδακες νερού δεν ακουµπούν
στα σκεύη
l Κατσαρολικά ή άλλα σκεύη µε υπολείµµατα
τροφής πρέπει να µουλιάζουν πριν µπουν
στο πλυντήριο.
l Για το πλύσιµο των ασηµικών πρέπει:
a)
να τα καθαρίζετε από τις τροφές;
b)
να µην τα ραντίζετε µε απορρυπαντικό;
c)
να µην έρχονται σε επαφή µε άλλα
µέταλλα.
Συµβουλές για οικονοµία
l Εάν δεν θα πλύνετε τα πιάτα αµέσως
τοποθετείστε τα µέσα και ενεργοποιήστε
το πρόγραµµα πρόπλυσης έτσι θα µαλακώσει
η βρωµιά και θα φύγουν τα χοντρά.
50
επιλέξτε
ένα
οικονοµικό
Τι δεν πρέπει να τοποθετήσετε
για πλύσιµο
l Μην ξεχνάτε πως όλα τα σκεύη δεν
πλένονται στο πλυντήριο. Μην πλένετε
στο πλυντήριο πλαστικά σκεύη, µαχαιροπήρουν
αµε ξύλινες λαβές, αλουµινένια σκεύη,
σκεύη από κρύσταλλο που έχει µόλυβδο.
l Δοκιµάστε εάν οι διακοσµήσεις των
πιατικών ξεθωριάζουν στο πλυντήριο
πριν αποφασίσετε να τα τοποθετήσετε για
πλύσιµο σε αυτό.
l Μην
πλένετε ταυτόχρονα
µαχαιροπήρουνα µε άλλα
αντικείµενα.
ασηµένια
µεταλλικά
Οταν αγοράζετε νέα σκεύη βεβαιωθείτε
πως πλένονται σε πλυντήριο.
Υποδείξεις για το τέλος του
κύκλου
l Για να µην στάξουν τα σκεύη που
βρίσκονται στο κάτω καλάθι αδειάστε
πρώτα το επάνω καλάθι.
l Εάν τα σκεύη παραµείνουν στη συσκευή
ανοίξτε την
µισόκλειστη.
πόρτα
και
αφήστε
την
l Μπορεί µετά από κάποιο διάστηµα να
αλλάξει το χρώµα της, αυτό δεν σηµαίνει
ότι δεν λειτουργεί σωστά, πρόκειται για
απλή αντίδραση του µέταλλου.
(εικ.Α "5")
l Για τον καθαρισµό του εξωτερικού µέρους
l Και το εσωτερικό της συσκευής είναι από
ανοξείδωτο ατσάλι και δεν σκουριάζει εάν
παρουσιαστούν σκουριές αυτές οφείλονται
σε υψηλή παρουσία σιδήρου στο νερό,
αφαιρέστε τες µε ένα µαλακό καθαριστικό,
µην χρησιµοποιείτε συρµατάκια ή άλλα
καθαριστικό που χαράζουν.
της συσκευής, µην χρησιµοποιείτε απορρυπαντικά
ή/και γυαλιστικά οποιαδήποτε µορφής.
Χρησιµοπείστε ένα µαλακό πανί µουσκεµένο
σε νερό. Διαφορετικά µπορεί να βλάψετε το
χρώµα της συσκευής.
l Τα πλυντήρια πιάτων δεν απαιτούν
1
ιδιαίτερες φροντίδες καθαρισµού γιατί
αυτοκαθαρίζονται.
1b
l Αφαιρέστε υπολείµµατα τροφών από τις
τσιµούχες, υπολείµµατα απορρυπαντικού
και γυαλιστικού από τις θήκες.
l Συνιστάται ο καθαρισµός του πλυντηρίου
πιάτων, προκειµένου να αφαιρεθούν τα
υπολείµµατα ή η βρωµιά. Σας προτείνουµε
την περιοδική εκτέλεση ενός κύκλου πλύσης
µε εξειδικευµένα προϊόντα καθαρισµού
πλυντηρίων πιάτων. Σε όλες τις εργασίες
καθαρισµού, το πλυντήριο πιάτων πρέπει να
είναι άδειο.
2
l Εάν παρόλα αυτά διαπιστώνετε ότι τα
σκεύη δεν πλένονται καλά, ελέγξτε όλους
τους πίδακες νερού που βρίσκονται
επάνω στις περιστρεφόµενες φτερωτές
(εικ.Α "5") και καθαρίστε τους.
Διαφορετικά:
1)
Περιστρέψτε τον επάνω βραχίονα µέχρι
την θέση στοπ (εικ.1) σπρώξτε τον
προς τα επάνω και ξεβιδώστε το προς
τα δεξιά (εικ.1b) για να τον βιδώσετε
κάντε την αντίθετη εργασία (εικ.2);
2)
Πλύνετε τις φτερωτές κάτω από την
βρύση απελευθερώνοντας τους πίδακες
από τις τροφές που τους βουλώνουν.
3)
Ξαναβάλτε τις φτερωτές στην θέση τους
βιδώνοντας τες καλά.
Μετά την χρήση
Μετά από την χρήση κλείστε την παροχή
νερού, πιέστε το πλήκτρο στην θέση off για
ν αποµονώσετε την συσκευή από την
παροχή ρεύµατος.
Εάν δεν πρόκειται να χρησιµοποιείσετε την
συσκευή για µεγάλο χρονικό διάστηµα:
51
1.
Κάντε ένα πρόγραµµα καθαρισµού
χωρίς σκεύη;
2.
Βγάλτε την πρίζα;
3.
Κλείστε την παροχή νερού;
EL
12. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ
4.
Γεµίστε την θήκη του γυαλιστικού;
7.
5.
Αφήστε µισάνοικτη την πόρτα;
6.
Η συσκευή εσωτερικά πρέπει να είναι
καθαρή;
52
Εάν ο χώρος είναι κρύος (θερµοκρασία
κάτω από το 0) το υπόλοιπο νερό
µπορεί να παγώσει. Χρησιµοποιείστε
την συσκευή µετά από 24 ώρες αφού
βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική θερµοκρασία
είναι πάνω από το 0.
N Λειτουργία ONE TOUCH
F Πλήκτρο "ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ" (πρόγραµµα εκκίνηση/ακύρωση)
53
117
59,8x82x58
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x57
/
Βλέπε τη σχετική πινακίδα
Ασφάλεια / Ισχύς / Τάση τροφοδοσίας
9 άτοµα
15
/
EL
9 άτοµα
16
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x55
Ελάχιστο 0,08 - Μέγιστο 0,8
8 άτοµα
13
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Βλέπε τη σχετική πινακίδα)
120
60x85x60.9
ΧΩΡΙΣ ΠΑΓΚΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πίεση παροχής νερού (MPa)
Χωρητικότητα µε τηγάνια και πιάτα
Ρυθµίσεις θέσης (EN 50242)
Πλάτος µε την πόρτα ανοικτή (εκατοστά)
Πλάτος x Ύψος x Βάθος (εκατοστά)
ΜΕ ΠΑΓΚΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡH ΣΤΑΣΗ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
M Πρόγραµµα legend
E Πλήκτρο "ΕΠΑΝΝΕΚΙΝΗΣΗΣ" για λυχνια ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΛΑΤΙΟΥ
ΜΕΣΟ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
L Φωτάκι "ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ”
D Πλήκτρο επιλογής "Express"
ΣΤΟΙΧΕΙA
I Φωτάκι "ΦΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"/ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
C Πλήκτρο "ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ"
ΜΕΓΕΘΟΣ
H Φωτάκι "ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ"
B Πλήκτρο "ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"
C DE F
I HG
A Πλήκτρο "ON/OFF"
A B
L
G Φωτάκι "ΑΛΑΤΙ ΑΔΕΙΟ"
N
M
13. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ
ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
14. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
15. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ρυθµίσεις προγράµµατος
l Ανοίξτε την πόρτα και τοποθετήστε τα
λερωµένα πιάτα
συσκευής.
στο
εσωτερικό
της
l Πατήστε το "ON/OFF” πλήκτρο και κρατήστε
το για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Όλες οι
ενδεικτικές λυχνίες του προγράµµατος θα
ανάψουν.
l Επιλέξτε ένα πρόγραµµα πατώντας το
"ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ" πλήκτρο.
Η ενδεικτική λυχνία του επιλεγµένου
προγράµµατος θα ανάψει.
l Για να επιλέξετε µια επιλογή, πατήστε το
αντίστοιχο πλήκτρο (η ενδεικτική λυχνία
θα ανάψει).
Τα πλήκτρα επιλογών µπορούν να
επιλεγούν ή να απενεργοποιηθούν
ΜΕΣΑ σε ένα λεπτό από την έναρξη του
προγράµµατος.
l Πατήστε το «ΕΝΑΡΞΗ" πλήκτρο (η ενδεικτική
λυχνία του επιλεγµένου προγράµµατος θα
σταµατήσει να αναβοσβήνει και θα παραµείνει
αναµµένη).
l Όταν η πόρτα κλείσει, µετά από ηχητικό
σήµα, το πρόγραµµα θα ξεκινήσει αυτόµατα.
Μέσα σε ένα λεπτό από την έναρξη του
προγράµµατος, µπορεί να επιλεγεί ένα
άλλο πρόγραµµα, απλά πιέζοντας το
πλήκτρο "ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ".
"ΔΥΝΑΜΙΚΑ" προγράμματα
(μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
Τα "ΔΥΝΑΜΙΚΑ" προγράµµατα χρησιµοποιούν
µια τεχνολογία πλύσης µε ώθηση, η οποία
µειώνει την κατανάλωση και τον θόρυβο και
βελτιώνει την απόδοση.
54
Η "διακοπτόμενη" λειτουργία της
αντλίας έκπλυσης ΔΕΝ πρέπει να
θεωρηθεί δυσλειτουργία. Αυτό είναι
ένα χαρακτηριστικό του δυναμικού
τρόπου πλύσης, και ως εκ τούτου θα
πρέπει να θεωρείται ως ένα σύνηθες
χαρακτηριστικό του προγράμματος.
Διακοπή προγράµµατος
Το άνοιγµα της πόρτας όταν εκτελείται ένα
πρόγραµµα δεν συνιστάται, ειδικά κατά τη
διάρκεια της κεντρικής πλύσης και των
τελικών φάσεων ξεπλύµατος. Ωστόσο, εάν
ανοίξει η πόρτα ενώ εκτελείται ένα
πρόγραµµα (για παράδειγµα, για να
προσθέσετε πιάτα), το µηχάνηµα σταµατάει
αυτόµατα. Κλείστε την πόρτα, χωρίς να
πιέσετε κανένα πλήκτρο. Ο κύκλος πλύσης
θα ξεκινήσει πάλι από εκεί που σταµάτησε.
(Μόνο για τα ΑΥΤΟΝΟΜΑ µοντέλα)
(µε ορατά στοιχεία ελέγχου)
Ένα πρόγραµµα λειτουργίας µπορεί να
διακοπεί χωρίς να ανοίξει η πόρτα
πιέζοντας το πλήκτρο "ON/OFF". Σε
αυτή την περίπτωση, πατήστε ξανά το
πλήκτρο "ON/OFF" για να ξεκινήσετε
πάλι τον κύκλο πλύσης από εκεί που
έπαψε να λειτουργεί.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Εάν ανοίξετε την πόρτα
κατά τη διάρκεια του κύκλου
στεγνώµατος, ένα διακοπτόµενο
ηχητικό σήµα σας ενηµερώνει
ότι ο κύκλος στεγνώµατος
δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί.
Αλλαγή σε πρόγραµµα που εκτελείται
Για να αλλάξετε ή να ακυρώσετε ένα τρέχον
πρόγραµµα που ήδη εκτελείται, ακολουθήστε
τα εξής βήµατα:
πατηµένο
το
πλήκτρο
"ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ" για τουλάχιστον 3
δευτερόλεπτα. Θα ακουστούν ακουστικά
σήµατα και οι ενδεικτικές λυχνίες του
προγράµµατος θα ενεργοποιηθούν και θα
απενεργοποιηθούν µεµονωµένα και σε σειρά.
l Το τρέχον πρόγραµµα που ήδη εκτελείται
ακυρώνεται και όλες οι ενδεικτικές λυχνίες
του προγράµµατος αναβοσβήνουν.
l Σε αυτό το σηµείο µπορεί να ρυθµιστεί
ένα νέο πρόγραµµα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Πριν από την έναρξη ενός
νέου προγράµµατος, θα πρέπει
να ελέγξετε ότι υπάρχει
ακόµα
απορρυπαντικό
στο διανεµητή. Εάν είναι
απαραίτητο, συµπληρώστε
το απορρυπαντικό.
Λειτουργίες προγράµµατος
Όταν ένα πρόγραµµα λειτουργεί, η σχετική
ενδεικτική λυχνία θα παραµείνει αναµµένη
και οι 3 ενδεικτικές λυχνίες της "ΦΑΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ".
διαστήµατα 30 δευτερολέπτων για να
σηµατοδοτήσει ότι το πρόγραµµα έχει λήξει. Το
πλυντήριο πιάτων θα απενεργοποιηθεί αυτόµατα.
Πλήκτρα επιλογής
Πλήκτρο "Εxpress"
Αυτό το πλήκτρο επιτρέπει τη µέση
εξοικονόµηση ενέργειας και χρόνου κατά
25% (ανάλογα µε τον επιλεγµένο κύκλο),
µειώνοντας τη θερµοκρασία του νερού
πλύσης και τον χρόνο ξήρανσης κατά τη
διάρκεια του τελικού ξεβγάλµατος. Αυτή η
επιλογή συνιστάται για πλύσιµο το βράδυ
όταν δεν χρειάζονται αµέσως τέλεια στεγνά
πιάτα.
Για καλύτερο στέγνωµα, αφήστε την πόρτα
του πλυντηρίου πιάτων ελαφρώς ανοιχτή
για να προωθηθεί η φυσική κυκλοφορία του
αέρα στο πλυντήριο πιάτων.
Ενδεικτική λυχνία "ΧΩΡΙΣ ΑΛΑΤΙ"
Αυτό το µοντέλο παρέχεται µε µια ενδεικτική
λυχνία στον πίνακα ελέγχου που ανάβει
όταν χρειάζεται να συµπληρωθεί το αλάτι. Η
εµφάνιση λευκών λεκέδων στα πιάτα είναι
γενικά ένα προειδοποιητικό σηµάδι ότι το
δοχείο αλατιού πρέπει να γεµίσει.
Πλήκτρο "ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ" για
ενδεικτική λυχνία "ΧΩΡΙΣ ΑΛΑΤΙ"
ΠΛΥΣΗ
ΞΕΒΓΑΛΜΑ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ
θα ανάψουν ξεχωριστά και διαδοχικά για
να υποδείξουν την τρέχουσα φάση.
Αφού γεµίσετε το δοχείο αλατιού, θα πρέπει
να πατήσετε αυτό το πλήκτρο για µερικά
δευτερόλεπτα, µέχρι να σβήσει η αντίστοιχη
ενδεικτική λυχνία.
Εάν υπάρξει κάποια διακοπή ρεύµατος,
ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, µια
ειδική µνήµη αποθηκεύει το επιλεγµένο
πρόγραµµα και όταν αποκατασταθεί η παροχή
ρεύµατος, συνεχίζει από εκεί που σταµάτησε.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Εάν πιέσετε το πλήκτρο
επαναφοράς
χωρίς
να
γεµίσετε το δοχείο αλατιού,
αυτό θα παρεµποδίσει τη
σωστή
λειτουργία
της
ενδεικτικής λυχνίας αλατιού.
Τέλος προγράµµατος
Η ενδεικτική λυχνία του προγράµµατος θα
αναβοσβήνει και ένας βοµβητής 5 δευτερολέπτων
θα ηχήσει (αν δεν είναι σβησµένος) 3 φορές σε
55
EL
l Κρατήστε
l Κρατήστε
πατηµένο
το
πλήκτρο
"ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ" για τουλάχιστον 3
δευτερόλεπτα. Θα ακουστούν ακουστικά
σήµατα και οι ενδεικτικές λυχνίες του
προγράµµατος θα ενεργοποιηθούν και θα
απενεργοποιηθούν µεµονωµένα και σε
σειρά.
Για να διασφαλίσετε τη σωστή
λειτουργία
της
λυχνίας
ένδειξης
αλατιού, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ
ΠΛΗΡΕΣ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΤΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ.
Πλήκτρο "ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ"
Ο χρόνος έναρξης του πλυντηρίου πιάτων
µπορεί να ρυθµιστεί µε αυτό το πλήκτρο,
καθυστερώντας την εκκίνηση κατά 3, 6 ή 9
ώρες.
Για να ρυθµίσετε µια καθυστέρηση έναρξης,
ακολουθήστε τα εξής βήµατα:
l Επιλέξτε ένα πρόγραµµα πατώντας το
"ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ" πλήκτρο.
l Πατήστε το πλήκτρο "ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ" (κάθε φορά που πατάτε το
πλήκτρο, η έναρξη θα καθυστερήσει κατά
3, 6 ή 9 ώρες αντίστοιχα και ανάβει η
αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία).
l Για να ξεκινήσετε την αντίστροφη µέτρηση,
πατήστε το πλήκτρο "ΕΝΑΡΞΗ" (η
ενδεικτική
λυχνία
του
επιλεγµένου
προγράµµατος
θα
σταµατήσει
να
αναβοσβήνει και θα παραµείνει αναµµένη).
Εάν έχει οριστεί χρονική καθυστέρηση 9
ωρών, η αντίστροφη µέτρηση θα εµφανιστεί
µε την ενδεικτική λυχνία 6 ωρών µετά από 3
ώρες και µε την ενδεικτική λυχνία 3 ωρών
µετά από 6 ώρες
Στο τέλος των τελευταίων 3 ωρών (µόλις
ολοκληρωθεί η αντίστροφη µέτρηση), η
ενδεικτική λυχνία 3 ωρών θα σταµατήσει να
αναβοσβήνει και θα παραµείνει αναµµένη
για να υποδείξει τη φάση πλύσης και το
πρόγραµµα θα ξεκινήσει αυτόµατα.
Η καθυστερηµένη εκκίνηση µπορεί να
αλλάξει ή να ακυρωθεί εάν η αντίστροφη
µέτρηση δεν έχει τελειώσει και συνεπώς το
πρόγραµµα δεν έχει ξεκινήσει ακόµα.
Επιλέξτε ένα άλλο πρόγραµµα ή επιλέξτε /
απο-επιλέξτε
το
πλήκτρο
επιλογής,
ακολουθώντας τα παρακάτω βήµατα:
56
l Η
καθυστερηµένη εκκίνηση και το
επιλεγµένο πρόγραµµα ακυρώνονται. Οι
ενδεικτικές
λυχνίες
προγράµµατος
αναβοσβήνουν και το πλυντήριο πιάτων
είναι έτοιµο για να ορίσετε ένα νέο
πρόγραµµα.
Σιγανό
σήµα
ΤΕΛΟΣ-ΤΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το ηχητικό σήµα µπορεί να µπεί σε σίγαση
ως εξής:
Το πλυντήριο πιάτων πρέπει ΠΑΝΤΑ
να είναι απενεργοποιηµένο πριν
ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία.
1. Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο
"ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ" και
ταυτόχρονα
ενεργοποιήστε
το
πλυντήριο πιάτων πατώντας το πλήκτρο
"ON/OFF" (θα ακουστεί ένα σύντοµο
ηχητικό σήµα).
2. Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ"
για
τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα (κατά το
διάστηµα αυτό θα ακουστούν 2 ηχητικά
σήµατα).
3 Απελευθερώστε το πλήκτρο όταν
ακούγεται το δεύτερο ακουστικό σήµα
(ανάβουν οι 3 ενδεικτικές λυχνίες
"ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ").
4. Πατήστε ξανά το ίδιο πλήκτρο: οι 3
ενδεικτικές
λυχνίες
(οι
οποίες
υποδεικνύουν ότι είναι ενεργοποιηµένη
η ειδοποίηση) θα αρχίσουν να
αναβοσβήνουν (για να υποδηλώνεται ότι ο
συναγερµός είναι απενεργοποιηµένος).
2. Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ" για τουλάχιστον
30 δευτερόλεπτα (κατά το διάστηµα αυτό θα
ακουστούν 3 ηχητικά σήµατα).
Για να ενεργοποιήσετε ξανά τον συναγερµό,
ακολουθήστε την ίδια διαδικασία.
3. Απελευθερώστε το πλήκτρο όταν
ακούγεται το ΤΡΙΤΟ ακουστικό σήµα (όλες
οι ενδεικτικές λυχνίες θα ανάψουν).
Αποµνηµόνευση του τελευταίου
προγράµµατος που χρησιµοποιήθηκε
Το τελευταίο πρόγραµµα που χρησιµοποιείται
µπορεί να αποµνηµονευθεί ακολουθώντας
την παρακάτω διαδικασία:
4. Πατήστε ξανά το ίδιο πλήκτρο: η
ενδεικτική λυχνία που αναβοσβήνει (η
µνήµη σβήνει) θα σταµατήσει να
αναβοσβήνει
και
θα
παραµείνει
αναµµένη (µνήµη ενεργοποιηµένη).
Το πλυντήριο πιάτων πρέπει ΠΑΝΤΑ
να είναι απενεργοποιηµένο πριν
ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία.
1. Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο
"ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ" και
ταυτόχρονα ενεργοποιήστε το πλυντήριο
πιάτων πατώντας το πλήκτρο "ON/OFF"
(θα ακουστεί ένα σύντοµο ηχητικό σήµα.
5. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων
πιέζοντας το πλήκτρο "ON/OFF" για να
επιβεβαιώσετε τη νέα ρύθµιση.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
µνήµης, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία.
57
EL
5. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων
πιέζοντας το πλήκτρο "ON/OFF" για να
επιβεβαιώσετε τη νέα ρύθµιση.
16. ONE TOUCH
Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισµένη µε την
τεχνολογία One Touch που επιτρέπει,
µέσω εφαρµογής, την αλληλεπίδραση µε
smartphones που βασίζονται στο λειτουργικό
σύστηµα Android και είναι εξοπλισµένα µε
τεχνολογία NFC (Near Field Communication).
l Κατεβάστε στο δικό σας smartphone την
εφαρµογή Hoover Wizard.
Android smartphone
χωρίς τεχνολογία NFC
l Μπείτε στο µενού "Ρυθµίσεις" του Android
smartphone σας και ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία NFC µέσα στο µενού
"Ασύρµατο και δίκτυα".
Ανάλογα µε το µοντέλο του smartphone
και την έκδοση OS του Android, η
διαδικασία της ενεργοποίησης του
NFC µπορεί να είναι διαφέρει. Για
περισσότερες λεπτοµέρειες, ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο του smartphone.
Aλληλεπίδραση
µε τη συσευή +
περιεχόµενα
Samo vsebina
Android Tablet
Samo vsebina
Apple iPhone
Samo vsebina
Apple iPad
Samo vsebina
ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ONE TOUCH
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ - Εγγραφή της συσκευής
Η εφαρµογή Hoover Wizard είναι
διαθέσιµη για τις συσκευές µε λειτουργικό
σύστηµα Android και iOS, τόσο για
τις ταµπλέτες όσο και για τα
smartphones. Ωστόσο, µπορείτε να
αλληλοεπιδράσετε µε τη συσκευή και
να επωφεληθείτε από τις δυνατότητες
που προσφέρει η λειτουργεία One
Touch µόνο µε τα smartphones µε
λειτουργικό σύστηµα Android εξοπλισµένα
µε τεχνολογία NFC, σύµφωνα µε το
ακόλουθο λειτουργικό σύστηµα:
Android smartphone
µε τεχνολογία NFC
Αποκτήστε όλες τις λεπτοµέρειες για
τις λειτουργίες του One Touch, κάνοντας
περιήγηση της εφαρµογής σε DEMO
λειτουργία:
www.hooveronetouch.com
l Ανάψτε τη συσκευή και ενεργοποιήστε τη
λειτουργικότητα One Touch επιλέγοντας
το πρόγραµµα "P3", και ύστερα πατώντας το
πλήκτρο "Express".
l Ανοίξτε την εφαρµογή, δηµιουργήστε το
προφίλ του χρήστη και καταχωρήσετε τη
συσκευή ακολουθώντας τις οδηγίες που
εµφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου
ή τον "Γρηγορες Οδηγιες" που συνοδεύει
τη συσκευή.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Οι κύριες διαθέσιµες λειτουργίες µε τη
χρήση της εφαρµογής είναι:
l Προγράµµατα - Για να επιλέγετε και να
Περισσότερες πληροφορίες, F.A.Q. και
βίντεο για µια εύκολη εγγραφή είναι
διαθέσιµα στην ιστοσελίδα:
www.hooveronetouch.com/how-to
ξεκινάτε επιπρόσθετα προγράµµατα πλύσης.
l Έξυπνη Φροντίδα - Προχωρηµένες
ρυθµίσεις, Σκληρότητα Νερού, "Έξυπνο
Check-up", αθαρισµός φίλτρου και ένας
οδηγός αντιµετώπισης προβληµάτων.
l Αναφορές - Στατιστικά πλύσης και
συµβουλές για αποδοτικότερη χρήση της
συσκευής σας..
58
ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ - Η τακτική χρήση
l Κάθε φορά που θέλετε να χειριστείτε τη
συσκευή µέσω της εφαρµογής, θα πρέπει
πρώτα να ενεργοποιείτε την One Touch
λειτουργικότητα, ανάβοντας τη συσκευή,
επιλέγοντας το πρόγραµµα "P3", και
ύστερα πατώντας το πλήκτρο "Express".
Αν δεν γνωρίζετε την θέση της NFC
κεραίας, µετακινήστε ελαφρώς το
τηλέφωνο σε µια κυκλική τροχία
πάνω από το λογότυπο One Touch
µέχρι η εφαρµογή να σας επιβεβαιώσει
την σύνδεση. Για να είναι επιτυχής η
µεταφορά δεδοµένων, είναι σηµαντικό
να ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΓΙΑ ΛΙΓΑ
ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ Η
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ.
Ένα
µήνυµα στην συσκευή θα σας
ενηµερώσει για την ολοκλήρωση της
διαδικασίας και θα σας ειδοποιήσει
όταν είναι κατάλληλη στιγµή να
αποµακρύνετε το τηλέφωνο σας.
οθόνη του τηλεφώνου (από κατάσταση
αναµονής) και ότι έχετε ενεργοποιήσει την
λειτουργικότητα NFC αλλιώς, ακολουθήστε τα
βήµατα που αναφέρθηκαν προηγουµένως.
l Αν επιθυµείτε να εκκινήσετε ένα κύκλο
πλύσης, φορτώστε τα σκεύη και προσθέστε
απορρυπαντικό.
l Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
l Επιλέξτε την επιθυµητή λειτουργία στην
Εφαρµογή (π.χ.: εκκίνηση προγράµµατος,
τον "Έξυπνο Check-up" κύκλο, ενηµέρωση
των στατιστικά, κλπ...).
l Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του
τηλεφώνου, ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΩ στο
λογότυπο One Touch που βρίσκεται
στην πρόσοψη, όταν σας ζητηθεί από την
εφαροµογή.
Το χονδρό κάλυµµα ή µεταλλικά
αυτοκόλλητα στο smartphone σας, θα
µπορούσαν να επηρεάσουν ή να
αποτρέψουν τη µετάδοση δεδοµένων
µεταξύ του υπολογιστή και του
τηλεφώνου. Εάν είναι απαραίτητο,
αφαιρέστε τα.
Η αντικατάσταση ορισµένων εξαρτηµάτων
του τηλεφώνου (π.χ. κάλυµµα, µπαταρία
κλπ) µε µη αυθεντικά, µπορεί να
συντελέσει στην αποµάκρυνση της
κεραίας NFC, εµποδίζοντας την
πλήρη χρήση της εφαρµογής.
Notes :
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται
στο τηλέφωνο, πλησιάζοντας πιο κοντά
στο λογότυπο One Touch, στην
πρόσοψη της συσκευής, όταν αυτό
ζητηθεί. Τοποθετήστε το smartphone
σας, έτσι ώστε η κεραία NFC του, να
συµπίπτει µε τη θέση του λογότυπου
One Touch της συσκευή.
Η διαχείριση και ο έλεγχος της
συσκευής µέσω της εφαρµογής είναι
εφικτή µόνο από κοντά: ως εκ τούτου,
δεν είναι εφικτό να εκτελεστούν
αποµακρυσµένα λειτουργίες (π.χ.:
από ένα άλλο δωµάτιο ή έξω από το
σπίτι).
59
EL
l Βεβαιωθείτε ότι έχετε ξεκλειδώσει την
17. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEGEND
Πρόγραµµα
Περιγραφή
P1
Εντονο
Πρόγραµµα κατάλληλο για το πλύσιµο µεγάλων
σκευών και γενικά σκευών πολύ λερωµένων.
P2
Γενικής Χρήσης
Πρόγραµµα κατάλληλο για το πλύσιµο µεγάλων
σκευών και γενικά σκευών µέτρια λερωµένων.
Eco
Πρόγραµµα για τα κανονικά λερωµένα επιτραπέζια
σκεύη (το πιο αποτελεσµατικό στο συνδυασµό της
εξοικονόµησης ενέργειας και νερού για αυτόν τον
τύπο).
Τυποποιηµένο πρόγραµµα βάση EN 50242.
Πρόπλυση
Είναι µια σύντοµη κρύα πρόπλυση των σκευών
που είναι τοποθετηµένα στη συσκευή και τα οποία
θα πλυθούν κανονικά αργότερα, όταν γεµίσει
τελείως η συσκευή.
P3
P4
P5
Total Care
Πρόγραµµα κατάλληλο για Κλάση Α πλύση ενός
κύκλου για τα πιο ευαίσθητα πιατικά όπως γυάλινα
σκεύη και πορσελάνη.
* Κατάλληλο για πλύσιµο πιάτων έως και 8 θέσεων.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία One Touch, για να
επιτραπεί επικοινωνία µεταξύ της συσκευής και
της εφαρµογής Hoover Wizard. Πριν την πρώτη
χρήση τηςεφαρµογής, αυτή η θέση έχει το
πρόγραµµα "Εντονο".
Πλύση µε Πρόπλυση
Για προγράµµατα µε πρόπλυση, συνιστάτε να προστίθεται µια δεύτερη δόση απορρυπαντικού
(max. 10 g) απευθείας µέσα στη συσκευή.
60
"Impulse" προγράµµατα
Θερµοκρασία
νερού πλύσης (°C)
Μέσος χρόνος
πλύσης¹ (λεπτά)
Πλήκτρο
"ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ"
Πλήκτρο "Express"
P1
Εντονο
●
-
75
130
NAI
NAI
P2
Γενικής Χρήσης
-
■
60
120
NAI
NAI
P3
Eco
●
■
45
170
NAI
NAI
P4
Πρόπλυση
-
- -
5
NAI
Δ/θ
●
■
100
NAI
NAI
-
- - -
Πρόγραµµα
P5
Total Care
50
- -
● = Απορρυπαντικό πρόπλυσης
■ = "IMPULSE" προγράµµατα
Δ/θ = Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ
2)
Με κρύο νερό (15°C) - Ανοχή ±10%Εάν χρησιµοποιείτε ζεστό νερό, ο χρόνος που αποµένει µέχρι το τέλος του προγράµµατος
ενηµερώνεται αυτόµατα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του προγράµµατος.
Οι τιµές µετριούνται στο εργαστήριο σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 50242 (οι τιµές
µπορεί να ποικίλουν ανάλογα µε τις συνθήκες χρήσης).
61
EL
Απορρυπαντικό πρόπλυσης
Επιλογές
18. ΜΟΝΑΔΑ
ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟΥ
ΝΕΡΟΥ
Το νερό ανάλογα µε την περιοχή περιέχει
διαφορετικές
ποσότητες
αλάτων
και
στοιχείων τα οποία επικάθονται επάνω στα
σκεύη αφήνοντας λεκέδες και λευκά
υπολείµµατα. 'Όσο αυξάνεται η περιεκτικότητα
του νερού σε τέτοιες ουσίες τόσο αυξάνεται
και η σκληρότητά του. Το πλυντήριο είναι
εξοπλισµένο µε ένα αποσκληρυντή νερού, ο
οποίος µε την βοήθεια αλάτων ειδικών για
τα πλυντήρια, απελευθερώνει το νερό από
τα άλατα. Την σκληρότητα του νερού της
περιοχής σας µπορείτε να την πληροφορηθείτε
από την εταιρεία ύδρευσης της περιοχής σας.
Ανάλογα µε την σκληρότητα του νερού του
δικτύου σας ρυθµίστε τον αποσκληρυντή ακ:
Ο προγραµµατισµός της συσκευής
ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται ΠΑΝΤΑ πριν την
ανάψετε.
1.
Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο
"ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ" και
ταυτόχρονα ανάψτε το πλυντήριο
πιέζοντας τον διακόπτη "ON/OFF" (θα
ακουστεί ένα σύντοµο ηχητικό σήµα).
2.
Κρατήστε το πλήκτρο "ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ" πατηµένο για
τουλάχιστο 5 ακόµα δευτερόλεπτα,
µέχρι να κα ακούσετε ένα ηχητικό
σήµα. Ορισµένες λυχνίες "ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ" θα ανάψουν για
να απεικονίσουν την ρύθµιση επιπέδου
του µαλακτικού νερού.
3.
Πατήστε το ίδιο πλήκτρο πάλι για να
επιλέξετε την επιθυµητή ρύθµιση: κάθε
φορά που πατάτε το πλήκτρο µια
λυχνία θα ανάβει (το επίπεδο
µαλακτικού νερού απεικονίζεται από
τον αριθµό των λυχνιών που είναι
αναµµένες). Για το Επίπεδο 0 όλα τα
λαµπάκια θα είναι σβηστά.
4.
Σβήστε το πλυντήριο πατώντας το
πλήκτρο "ON/OFF" για να επιλέξετε
την νέα ρύθµιση.
Ρύθµιση αποσκλήρυνσης νερού
µε τον αποσκληρυντή
Ο αποσκληρυντής µπορεί να επιδράσει σε
νερό σκληρότητας µέχρι 90°fH (γαλλική
σκάλα) 50°dH (γερµανική σκάλα) µέσω 6
διαφορετικών ρυθµίσεων. Στον πίνακα
που ακολουθεί θα βρείτε την αντιστοιχία
σκληρότητας νερού και ρύθµισης αποσκληρυντή.
°dH
(γερµανική
σκάλα)
Χρήση αλατιού &
γιαλιστικού
Ρύθµιση του
βαθµού
αφαλάτωσης
0
0-5
0-3
OXI
Λυχνίες
Σβηστές
1
6-15
4-9
NAI
Λυχνία 1
2
16-30
10-16
NAI
Λυχνίες 1,2
*3
31-45
17-25
NAI
Λυχνίες 1,2,3
4
46-60
26-33
NAI
5
46-60
34-50
NAI
Επίπεδο
°fH
(γαλλική
σκάλα)
Σκληρότητα
νερού
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Λυχνίες
1,2,3,4
Λυχνίες
1,2,3,4,5
* Ο αποσκληρυντής είναι ρυθµισµένος
στην θέση 3 που κατά κανόνα ικανοποιεί το
µεγαλύτερο µέρος των καταναλωτών.
62
Εάν για οποιοδήποτε λόγο
δεν µπορέσετε να ολοκληρώσετε
την διαδικασία προγραµµατισµού
του πλυντηρίου, σβήστε το
πλυντήριο
πιέζοντας
το
πλήκτρο "ON/OFF" και ξαναρχίστε
από το (ΣΗΜΕΙΟ 1).
Εάν πιστεύετε ότι το πλυντήριο πιάτων δεν λειτουργεί σωστά, συµβουλευτείτε τον γρήγορο
οδηγό που παρέχεται παρακάτω µε κάποιες πρακτικές συµβουλές για τον τρόπο επίλυσης
των πιο συνηθισµένων προβληµάτων. Εάν η δυσλειτουργία συνεχίζεται ή επαναλαµβάνεται,
επικοινωνήστε µε το Κέντρο τεχνικής βοήθειας.
ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
l Μοντέλα µε οθόνη: τα σφάλµατα υποδεικνύονται από έναν αριθµό που αναγράφεται
µετά από το γράµµα "E" (π.χ. Σφάλµα 2 = Ε2) και από ένα σύντοµο ηχητικό σήµα.
l Μοντέλα χωρίς οθόνη: τα σφάλµατα υποδεικνύονται από τις ενδεικτικές λυχνίες που
αναβοσβήνουν στον πίνακα ελέγχου.
Μόνο µοντέλα µε οθόνη
Εµφανίζεται σφάλµα
"ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ"
µε ένα σύντοµο ηχητικό
σήµα
(µόνο σε ορισµένα µοντέλα).
E2 (µε οθόνη) µε ένα
σύντοµο ηχητικό σήµα
E3 (µε οθόνη) µε ένα
σύντοµο ηχητικό σήµα
E4 (µε οθόνη) µε ένα
σύντοµο ηχητικό σήµα
E4-E6-E7-Ef-EL
(µε οθόνη) µε ένα
σύντοµο ηχητικό σήµα
E8-Ei (µε οθόνη) µε ένα
σύντοµο ηχητικό σήµα
Σηµασία και λύσεις
Το πλυντήριο πιάτων δεν γεµίζει µε νερό
Βεβαιωθείτε ότι η παροχή νερού είναι τελείως ανοικτή.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν είναι διπλωµένος ή σπασµένος.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης βρίσκεται στο σωστό ύψος (βλ.
ενότητα εγκατάστασης).
Κλείστε την παροχή νερού, ξεβιδώστε τον εύκαµπτο σωλήνα παροχής νερού
από το πίσω µέρος του πλυντηρίου πιάτων και ελέγξτε ότι το φίλτρο "άµµου"
δεν είναι φραγµένο.
Το πλυντήριο πιάτων δεν αποστραγγίζει το νερό
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι λυγισµένος,
παγιδευµένος ή αποκλεισµένος και ότι το φίλτρο δεν έχει φράξει.
Βεβαιωθείτε ότι το σιφόνι δεν είναι φραγµένο.
Διαρροή νερού
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι λυγισµένος,
παγιδευµένος ή αποκλεισµένος και ότι το φίλτρο δεν έχει φράξει.
Βεβαιωθείτε ότι το σιφόνι δεν είναι φραγµένο.
Ηλεκτρονικό σφάλµα ελέγχου
Επικοινωνήστε µε το Κέντρο τεχνικής βοήθειας.
Το στοιχείο θέρµανσης νερού δεν λειτουργεί σωστά ή η πλάκα
φίλτρου είναι φραγµένη
Καθαρίστε την πλάκα φίλτρου.
Μόνο µοντέλα χωρίς οθόνη
Εάν εµφανιστούν δυσλειτουργίες ή βλάβες κατά τη λειτουργία ενός προγράµµατος, η
ενδεικτική λυχνία που αντιστοιχεί στον επιλεγµένο κύκλο θα αναβοσβήνει γρήγορα και θα
ακουστεί ένα διακεκοµµένο ηχητικό σήµα. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε το
πλυντήριο πιάτων πατώντας το πλήκτρο "ON/OFF". Αφού ελέγξετε για να βεβαιωθείτε
ότι η παροχή νερού είναι ανοικτή, ότι ο σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι λυγισµένος και
ότι το σιφόνι ή τα φίλτρα δεν είναι φραγµένα, ρυθµίστε ξανά το επιλεγµένο πρόγραµµα.
Αν το σφάλµα επιµένει, επικοινωνήστε µε το Κέντρο τεχνικής βοήθειας.
63
EL
19. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ
Αυτό το πλυντήριο πιάτων είναι εξοπλισµένο µε µια συσκευή ασφαλείας υπερχείλισης η
οποία, σε περίπτωση προβλήµατος, εκκενώνει αυτόµατα κάθε περίσσεια ποσότητα νερού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής
ασφαλείας υπερχείλισης, συνιστούµε να µην κινείται ή να
µην έχει κλίση το πλυντήριο πιάτων κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να γείρετε
ή να µετακινήσετε το πλυντήριο πιάτων, βεβαιωθείτε ότι ο
κύκλος πλύσης είναι πλήρης και ότι δεν υπάρχει νερό µέσα
στη συσκευή.
Άλλα σφάλµατα
ΣΦΑΛΜΑΤΑ
1.
Κανένα
πρόγραµµα
δεν δουλεύει
2.
Το πλυντήριο
πιάτων δεν
γεµίζει µε
νερό
3.
Το πλυντήριο
πιάτων δεν
αποστραγγίζει
το νερό
4.
Το πλυντήριο
πιάτων
αποστραγγίζει
το νερό συνεχώς
5.
Οι βραχίονες
ψεκασµού δεν
ακούγονται να
περιστρέφονται
ΑΙΤΙΑ
ΛΥΣΗ
Το φις δεν είναι συνδεδεµένο
στην πρίζα τοίχου
Το πλήκτρο O/I δεν πατήθηκε
Η πόρτα είναι ανοιχτή
Δεν έχει ρεύµα
Βλέπε σηµείο 1
Η βρύση νερού είναι κλειστή
Ο εύκαµπτος σωλήνας παροχής
νερού είναι λυγισµένος
Το φίλτρο του σωλήνα παροχής
νερού είναι φραγµένο
Το φίλτρο είναι βρώµικο
Ο σωλήνας αποστράγγισης είναι
λυγισµένος
Η προέκταση του σωλήνα
αποστράγγισης δεν είναι σωστά
συνδεδεµένη
Η σύνδεση εξόδου στον τοίχο
είναι στραµµένη προς τα κάτω
όχι προς τα πάνω
Η θέση τοποθέτησης του
σωλήνα αποχέτευσης είναι πολύ
χαµηλά.
Συνδέστε το ηλεκτρικό φις
Υπερβολική
ποσότητα
απορρυπαντικού
Το στοιχείο αποτρέπει την
περιστροφή των βραχιόνων
Η πλάκα φιλτραρίσµατος και το
φίλτρο είναι πολύ βρώµικα
Μειώστε την ποσότητα του απορρυπαντικού.
Χρησιµοποιήστε κατάλληλο απορρυπαντικό
Έλεγχος
64
Πατήστε το πλήκτρο
Κλείστε την πόρτα.
Έλεγχος
Έλεγχος
Ανοίξτε τη βρύση νερού
Εξαλείψτε
τα
λυγίσµατα
και
διπλώµατα του σωλήνα
Καθαρίστε το φίλτρο στο άκρο του
σωλήνα
Καθαρίστε το φίλτρο
Εξαλείψτε τα λυγίσµατα και διπλώµατα
του σωλήνα αποστράγγισης
Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη
σωστή
σύνδεση
του
σωλήνα
αποστράγγισης
Καλέστε έναν εξειδικευµένο τεχνικό
Σηκώστε τον σωλήνα αποστράγγισης
σε απόσταση τουλάχιστον 40 εκατοστά
από το επίπεδο του δαπέδου
Καθαρίστε την πλάκα φιλτραρίσµατος και
το φίλτρο
ΣΦΑΛΜΑΤΑ
ΑΙΤΙΑ
ΛΥΣΗ
Σε ηλεκτρονικές
συσκευές χωρίς
οθόνη: µία ή
περισσότερες
ενδεικτικές
λυχνίες
αναβοσβήνουν
γρήγορα
7.
Πιάτα πλυµένα
µόνο εν µέρει
Βλέπε σηµείο 5
Το κάτω µέρος από τις κατσαρόλες
δεν έχει πλυθεί καλά
Οι άκρες από τις κατσαρόλες
δεν έχουν πλυθεί καλά
Οι
βραχίονες
ψεκασµού
παρεµποδίζονται µερικώς
Τα πιάτα δεν έχουν τοποθετηθεί
σωστά
Το
άκρο
του
σωλήνα
αποχέτευσης βυθίζεται στο νερό
Μια εσφαλµένη ποσότητα απορρυπαντικού
έχει µετρηθεί ή το απορρυπαντικό
είναι παλιό και σκληρό
Το καπάκι του δοχείου αλατιού
δεν κλείνει σωστά
Το πρόγραµµα πλύσης δεν είναι
αρκετά λεπτοµερές
Μαχαιροπίρουνα, πιάτα, σκεύη,
κλπ., εµποδίζουν το σωστό άνοιγµα
του διανοµέα απορρυπαντικού
8.
Απορρυπαντικ
ό µη διανεµηµένο
ή µερικώς
διανεµηµένο
9.
Παρουσία
λευκών λεκέδων
στα πιάτα
Το νερό του δικτύου είναι πολύ
σκληρό
10. Θόρυβος κατά
τη διάρκεια της
πλύσης
Τα πιάτα χτυπούν το ένα το
άλλο
Τα περιστρεφόµενα χέρια χτυπούν
στα πιάτα
Ανεπαρκής ροή αέρα
11. Τα πιάτα δεν
είναι εντελώς
στεγνά
Λείπει βοηθητικό ξεβγάλµατος
(λαµπρυντικό)
65
Απενεργοποιήστε τη συσκευή
Ενεργοποιήστε τη βρύση
Επανατοποθετήστε τον κύκλο
Έλεγχος
Τα καµένα υπολείµµατα τροφίµων
πρέπει να καθαρισθούν µε νερό
πριν τοποθετηθούν οι κατσαρόλες
στο πλυντήριο πιάτων
Επανατοποθετήστε τις κατσαρόλες
EL
6.
Η βρύση παροχής νερού είναι
απενεργοποιηµένη
Αφαιρέστε τους βραχίονες ψεκασµού
ξεβιδώνοντας τα παξιµάδια του
δακτυλίου δεξιόστροφα και πλύντε
τους κάτω από τρεχούµενο νερό
Μην τοποθετείτε τα πιάτα πολύ
κοντά
Το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης
δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή µε το
νερό εκκένωσης
Αυξήστε το µέτρο ανάλογα µε το
πόσο βρώµικα είναι τα πιάτα ή
αλλάξτε απορρυπαντικό
Σφίξτε το σωστά
Επιλέξτε ένα ισχυρότερο πρόγραµµα
Τοποθετήστε τα πιάτα έτσι ώστε να
µην εµποδίζουν το διανοµέα
Ελέγξτε το επίπεδο αλατιού και
λαµπρυντικού και ρυθµίστε. Σε περίπτωση
που το σφάλµα επιµένει, επικοινωνήστε
µε το Κέντρο τεχνικής βοήθειας
Ελέγξτε ξανά την τοποθέτηση των
πιάτων στο καλάθι
Ελέγξτε ξανά την τοποθέτηση των
πιάτων στο καλάθι
Αφήστε την πόρτα του πλυντηρίου
πιάτων να παραµείνει ανοιχτή στο
τέλος του προγράµµατος πλύσης
για να επιτρέψετε στα πιάτα να
στεγνώσουν µε φυσικό τρόπο
Γεµίστε τη διανοµέα του λαµπρυντικού
ΣΗΜ.: Σε περίπτωση που κάποια από τις παραπάνω καταστάσεις έχει ως αποτέλεσµα
κακή απόδοση πλύσης ή ανεπαρκές ξέπλυµα, αφαιρέστε τα υπολείµµατα βρωµιάς από τα
πιάτα µε το χέρι καθώς ο τελικός κύκλος στεγνώµατος σκληραίνει τη βρωµιά, καθιστώντας
δύσκολη την αφαίρεση µε επακόλουθη πλύση.
Εάν η δυσλειτουργία συνεχίζεται, επικοινωνήστε µε το Κέντρο τεχνικής βοήθειας,
δηλώνοντας το µοντέλο του πλυντηρίου πιάτων. Αυτό βρίσκεται στην πλάκα στο επάνω
τµήµα της εσωτερικής πλευράς της πόρτας του πλυντηρίου πιάτων ή στην εγγύηση. Οι
πληροφορίες αυτές θα επιτρέψουν την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη δράση.
Βοήθεια και εγγύηση
Το προϊόν είναι εγγυηµένο από το νόµο και σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγύησης που
περιλαµβάνεται στο προϊόν. Το πιστοποιητικό πρέπει να αποθηκεύεται και να
παρουσιάζεται σε εξουσιοδοτηµένο Κέντρο τεχνικής βοήθειας σε περίπτωση
ανάγκης, µαζί µε την απόδειξη αγοράς. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τους όρους
και τις συνθήκες εγγύησης στην ιστοσελίδα µας.
Για βοήθεια, συµπληρώστε την ηλεκτρονική φόρµα ή επικοινωνήστε µαζί µας µε
τον αριθµό που αναγράφεται στη σελίδα υποστήριξης της ιστοσελίδας µας.
Ο κατασκευαστής απορρίπτει κάθε ευθύνη για τυχόν λάθη εκτύπωσης σε αυτό το
φυλλάδιο. Επιπλέον, ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε τυχόν αλλαγές
που κρίνονται χρήσιµες για τα προϊόντα του χωρίς να αλλάζει τα βασικά χαρακτηριστικά
του.
66
20. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
l Τα
Αυτή η συσκευή έχει σήµανση
σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή
οδηγία 2012/19/EE, σχετικά µε
τα απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ).
Τα AHHE περιέχουν ρυπογόνες ουσίες
(που µπορεί να προκαλέσουν αρνητικές
συνέπειες για το περιβάλλον) και βασικά
εξαρτήµατα
(που
µπορούν
να
ξαναχρησιµοποιηθούν). Είναι σηµαντικό να
υποβάλουµε τα ΑΗΗΕ σε ειδική επεξεργασία,
προκειµένου να αφαιρούνται και εναποθέτονται
σωστά όλες οι ρυπογόνες ουσίες και να
διατηρούνται όλα τα ανακυκλώσιµα υλικά.
l Τα ΑΗΗΕ θα πρέπει να παραδίδονται στα
σχετικά σηµεία περισυλλογής που διαχειρίζονται
οι δήµοι ή εγκεκριµένοι οργανισµοί. Σε
πολλές χώρες, για µεγάλα ΑΗΗΕ, διατίθεται
υπηρεσία περισυλλογής από το σπίτι.
Οι ιδιώτες µπορούν να διαδραµατίσουν
σηµαντικό ρόλο στη διασφάλιση ότι τα ΑΗΗΕ
δεν θα αποτελέσουν ένα περιβαλλοντικό ζήτηµα,
ακολουθώντας µερικούς βασικούς κανόνες:
67
Σε πολλές χώρες, όταν προµηθεύεστε µια
νέα συσκευή, η παλαιά µπορεί να
επιστραφεί στην πωλήτρια εταιρία όταν
παραδίδει την καινούργια, χωρίς χρέωση,
δεδοµένου ότι η νέα είναι αντίστοιχη σε
κατηγορία και χαρακτηριστικά µε το παλαιά.
EL
ΑΗΗΕ
δεν
θα
πρέπει
να
αντιµετωπίζονται ως Οικιακά απόβλητα.
Dziękujemy za wybór zmywarki Hoover.
Jesteśmy pewni, że będzie Państwa
wiernym pomocnikiem w codziennym,
bezpiecznym zmywaniu naczyń.
Spis treści
1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Należy dokładnie przeczytać tę instrukcję,
aby prawidłowo i bezpiecznie korzystać z
urządzenia i uzyskać wskazówki pomocne
w jego wydajnym utrzymaniu.
2. DOPŁYW WODY
3. DODAWANIE SOLI
4. REGULACJA KOSZA GÓRNEGO
5. USTAWIANIE NACZYŃ
Do używania zmywarki przystąpić
dopiero po dokładnym przeczytaniu
instrukcji. Zalecamy, aby zawsze mieć
niniejszą instrukcję pod ręką i zachować
ją w dobrym stanie dla ewentualnych
przyszłych właścicieli.
6. INFORMACJA DLA LABORATORIÓW
BADAWCZYCH
7. DODAWANIE DETERGENTU
8. RODZAJE DETERGENTU
Należy upewnić się, czy urządzenie
dostarczono z niniejszą instrukcją, kartą
gwarancyjną, adresem serwisu i etykietą
sprawności
energetycznej.
Każdy
produkt jest oznaczony niepowtarzalnym,
16-cyfrowym kodem, zwanym również
„numerem seryjnym”, nadrukowanym na
karcie gwarancyjnej lub na tabliczce
znamionowej znajdującej się wewnątrz
drzwi, po prawej stronie u góry. Kod ten
jest
rodzajem
dowodu
tożsamości
właściwym dla danego produktu, którego
należy użyć do rejestracji produktu lub w
razie potrzeby skontaktowania się z
Centrum Wsparcia Technicznego.
9. DODAWANIE NABŁYSZCZACZA
Rys. A
18.MODUŁ ODKAMIENIACZA
10.CZYSZCZENIE FILTRÓW
11.PRAKTYCZNE PORADY
12.CZYSZCZENIE I RUTYNOWA
KONSERWACJA
13.OPIS PANELU STEROWANIA
14.DANE TECHNICZNE
15.WYBÓR PROGRAMU I FUNKCJE
SPECJALNE
16.ONE TOUCH
17.OPIS PROGRAMÓW
19.ROZWIĄZYWANIE
GWARANCJA
PROBLEMÓW
20.WARUNKI OTOCZENIA
5
1
4
3
2
68
I
l Dzieci
powyżej 8 roku życia i
osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, sensorycznej i umysłowej
oraz osoby nieposiadające
dostatecznej
wiedzy
albo
wystarczającego doświadczenia
mogą używać tego urządzenia
tylko pod opieką lub pod
warunkiem, że zostały poinstruowane
o bezpiecznym sposobie używania
urządzenia i zrozumiały zagrożenia
związane z jego używaniem.
Dzieciom nie wolno bawić
się zmywarką. Dzieci mogą
przeprowadzać czyszczenie i
konserwację wyłącznie pod
nadzorem.
l Urządzenia
te są przeznaczone
do użytku domowego i podobnych
zastosowań, takich jak:
− Kuchnie dla personelu w
sklepach, biurach i innych
miejscach pracy;
− Kuchnio-jadalnie;
− Przez klientów w hotelach,
motelach i innych otoczeniach
typu mieszkalnego;
− hotelach typu „bed and
breakfast”.
Inne użytkowanie urządzenia niż
w środowisku domowym lub w
typowych funkcjach gospodarstwa
domowego, takie jak komercyjne
użytkowanie przez specjalistów
lub przeszkolonych użytkowników,
jest
wykluczone
nawet
w
przypadku wyżej wymienionych
zastosowań. Jeżeli urządzenie
będzie użytkowane w sposób
niezgodny z powyższym, może
to skrócić jego trwałość i unieważnić
gwarancję producenta.
Jakiekolwiek uszkodzenia urządzenia
lub inne szkody lub straty wynikające
z użytkowania niezgodnego z
użytkowaniem w gospodarstwie
domowym (nawet jeśli urządzenie
znajduje się w środowisku domowym
lub mieszkalnym) nie będą
akceptowane przez producenta
w najszerszym zakresie dozwolonym
przez prawo.
l Dzieci
należy pilnować, aby nie
bawiły się urządzeniem.
l Dzieci
w wieku 3 lat i poniżej
powinny być trzymane z dala
od urządzenia, chyba że są
pod stałym nadzorem.
l Jeżeli
przewód zasilania jest
uszkodzony, dla bezpieczeństwa
musi zostać wymieniony przez
producenta, autoryzowany serwis
lub odpowiednio wykwalifikowaną
osobę. Zalecamy użycie oryginalnego
elementu, który można zamówić
w Centrum Pomocy Technicznej.
l Do
podłączenia dopływu wody
należy
używać
wyłącznie
dostarczonych
węży
(nie
używać starych węży).
69
PL
1. OGÓLNE ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA
l Ciśnienie
wody musi wynosić l Upewnić się, że instalacja
od 0,08 MPa do 0,8 MPa.
elektryczna jest uziemiona i
zgodna ze wszystkimi obowiązującymi
l Upewnij się, że dywany ani
przepisami oraz że gniazdo jest
chodniki nie blokują podstawy
zgodne z wtyczką urządzenia.
ani
żadnego
z
otworów
wentylacyjnych.
Producent nie ponosi żadnej
l Po montażu urządzenie należy odpowiedzialności za szkody
ustawić tak, aby wtyczka była na osobach lub rzeczach
powstałe w wyniku braku
dostępna.
uziemienia urządzenia.
OSTRZEŻENIE
l Upewnić
się, że zmywarka nie
przygniata przewodów zasilających.
Noże i inne naczynia z ostrymi
zakończeniami muszą być
załadowane do koszyczka
ostrą stroną skierowaną w
dół lub umieszczone w
pozycji poziomej.
l Ogólnie
rzecz biorąc, nie zaleca
się stosowania elementów
przejściowych, rozgałęziaczy
połączeń ani przedłużaczy.
czyszczeniem
lub
pozostawiać otwartych drzwi l Przed
konserwacją
zmywarki
należy
urządzenia w pozycji poziomej,
odłączyć urządzenie od źródła
aby uniknąć potencjalnych
zasilania i wyłączyć dopływ
zagrożeń (np. potknięcia się).
wody.
l Aby uzyskać więcej informacji
na temat produktu, sprawdzić l Nie należy ciągnąć za przewód
zasilający urządzenia, aby
katę danych technicznych, należy
odłączyć je od źródła zasilania.
przejść na stronę internetową
producenta.
l Nie wystawiać urządzenia na
działanie czynników atmosferycznych
Połączenia elektryczne i
(deszcz, słońce itp.).
instrukcje bezpieczeństwa
l Nie
l Dane
techniczne (napięcie l Opieranie się lub siadanie na
zasilania i pobór mocy) podane
otwartych drzwiach zmywarki
są na tabliczce znamionowej
może spowodować jej przewrócenie
produktu.
się.
70
jest przeznaczona
do normalnych naczyń kuchennych.
Zabrania się mycia w zmywarce
przedmiotów zanieczyszczonych
benzyną, farbami, śladowymi
ilościami stali lub żelaza, żrącymi
chemikaliami, kwasami lub
zasadami.
Nakładając oznaczenie
na
ten produkt, potwierdzamy, na
własną odpowiedzialność, pełną
zgodność tego produktu ze
wszystkimi właściwymi wymogami
w zakresie bezpieczeństwa,
zdrowia i ochrony środowiska
wynikającymi z prawodawstwa
europejskiego.
l Jeśli
w domu zainstalowane
jest urządzenie do zmiękczania Montaż
wody, nie ma potrzeby dodawania
l Usunąć wszystkie
soli do zmiękczacza w urządzeniu.
opakowania.
l Jeśli
elementy
urządzenie ulegnie awarii
OSTRZEŻENIE
lub przestanie działać prawidłowo,
należy je wyłączyć, wyłączyć Materiały opakowaniowe należy
dopływ wody i nie ingerować w przechowywać z dala od dzieci.
urządzenie. Naprawy mogą
być wykonywane wyłącznie l Nie montować, ani nie używać
przez
Centrum
Wsparcia
zmywarki, jeżeli jest uszkodzona.
Technicznego i mogą być
wykonywane wyłącznie przy l Postępować zgodnie z instrukcjami
użyciu oryginalnych części
dostarczonymi z produktem.
zamiennych. Nieprzestrzeganie
tych instrukcji może zagrażać
bezpieczeństwu urządzenia.
l Jeśli
po zdjęciu opakowania
trzeba przesunąć urządzenie,
nie należy go podnosić za
dolną krawędź drzwi. Otworzyć
lekko drzwi i podnieść urządzenie,
chwytając za górną część
urządzenia.
71
PL
l Zmywarka
2. DOPŁYW WODY
l Jeśli urządzenie podłączone jest do
Urządzenie musi być podłączone do
sieci wodociągowej za pomocą
nowego zestawu węży gumowych.
Nie należy używać starego zestawu.
l Elastyczne
przewody
odpływowe
i
zasilające mogą być skierowane w lewo
lub w prawo.
Zmywarkę
można
dołączyć
do
instalacji wody zimnej lub ciepłej pod
warunkiem, że temperatura wody nie
przekracza 60°C.
nowej instalacji wodnej lub do instalacji
nie będącej w użyciu od dłuższego czasu,
zanim założymy przewód zasilania w wodę
należy umożliwić swobodny spływ wody
przez kilka minut. Unikniemy wtedy
osadzania się piasku lub rdzy, mogących
zatkać filtr wejściowy wody.
1
l Ciśnienie wody musi być w przedziale
między 0,08 MPa a 0,8 MPa.
B
l Przed przewodem dopływowym do zmywarki
należy zainstalować zawór odcinający, co
pozwoli odizolować urządzenie od instalacji
wodnej w okresach niekorzystania ze
zmywarki (Rys. 1B).
l Zmywarka wyposażona jest w króciec
gwintowany 3/4” służący do dołączania do
zasilania wodnego (Rys. 2).
l Przewód zasilania w wodę "A" należy
nakręcić na kurek doprowadzający wodę
"B" za pomocą złączki 3/4” przy czym
należy sprawdzić, czy połączenie jest
szczelne.
l Jeśli to konieczne można wydłużyć wąż
zasilający w wodę do 2,5 m. W tym celu
należy skontaktować się z serwisem.
72
2
B
A
urządzenie znajdujące się na rurze
doprowadzającej wodę, które odłącza
wodę w przypadku przerwania rury. W
tym przypadku czerwony symbol pojawi
się w okienku „A” i konieczna będzie
wymiana rury. Aby odkręcić nakrętkę,
należy nacisnąć blokadę jednokierunkową
„B”.
Wszystkie zmywarki wyposażone są w
zabezpieczenie przed przepełnieniem,
które w przypadku przekroczenia
normalnego poziomu wody na skutek
usterki automatycznie blokuje przepływ
wody i/lub odprowadza nadmiar wody.
Niektóre modele mogą być wyposażone w
jedną lub kilka poniższych funkcji:
4
B
l BLOKADA WODY (rys. 3)
System blokady wody został zaprojektowany
w celu poprawy bezpieczeństwa urządzenia.
System zapobiega zalewaniu, które może
być spowodowane awarią urządzenia
lub pęknięciem gumowych rur, a w
szczególności rury doprowadzającej wodę.
Sposób działania
Wanienka umieszczona na podstawie
urządzenia zbiera wodę i uruchamia czujnik,
który uruchamia zawór umieszczony pod
kranem i blokuje wodę, nawet przy
całkowicie otwartym kranie. Jeżeli puszka
„A”, zawierająca elementy elektryczne jest
uszkodzona, natychmiast wyjąć wtyczkę z
gniazdka. Aby zapewnić idealne działanie
układu bezpieczeństwa, wąż z puszką „A”
należy podłączyć do zaworu w sposób
pokazany na rys. Węża doprowadzającego
wodę nie należy przecinać, ponieważ
zawiera części pod napięciem. Jeżeli wąż
nie jest wystarczająco długi do prawidłowego
podłączenia, należy go wymienić na
dłuższy. Wąż można zamówić w Centrum
Pomocy Technicznej.
3
A
73
A
l AQUAPROTECT - RURA DOPROWADZAJĄCA
WODĘ Z OSŁONĄ (rys. 5):
W przypadku wycieku wody z głównej
rury wewnętrznej „A”, przezroczysta
osłona „B” zatrzyma wodę, umożliwiając
dokończenie cyklu mycia. Po zakończeniu
cyklu należy się skontaktować z Centrum
wsparcia technicznego, aby zamówić
nową rurę doprowadzającą wodę.
5
B
A
PL
l AQUASTOP (rys. 4):
Zabezpieczenia hydrauliczne
Dołączenie do odpływu
l Należy dołączyć przewód odpływowy do
kanalizacji, uważając aby go nie zgiąć,
ponieważ mogłoby to zakłócić odpływ
(Rys. 6).
l Przewód odpływowy zamocowany na
stałe powinien mieć co najmniej 4 cm
średnicy wewnętrznej i kończyć się na
wysokości co najmniej 40 cm.
l Aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów
zaleca się zainstalowanie syfonu (Rys. 6X).
l Zagiętą końcówkę przewodu odpływowego
można zawiesić na krawędzi zlewu
(końcówka nie powinna być zanurzona)
co nie dopuszcza do powstania efektu
syfonowego podczas zmywania (Rys. 6Y).
l W przypadku instalowania zmywarki pod
blatem kuchennym kolanko przewodu
powinno zostać zamocow ane bezpośrednio
pod płytą w miejscu położonym możliwie
jak najwyżej (Rys. 6Z).
l Jeśli to konieczne można wydłużyć wąż
odprowadzający wodę do 2,5 m. Ale
należy trzymać go na wysokosci
maksymlnej 85 cm od podłogi. W tym
celu należy skontaktować się z serwisem.
l Podczas instalacji urządzenia należy
upewnić się, że przewody - zasilający i
odpływowy - nie są załamane.
6
Y
X
Z
74
3. DODAWANIE SOLI
(Rys. A "1")
Po wsypaniu soli, zmywarka MUSI
przejść pełen cykl mycia lub cykl
MYCIA WSTĘPNEGO/ZIMNE PŁUKANIE.
l Pojawienie
l Pojemnik na sól ma pojemność od 1,5 do
1,8 kg soli: aby do maksimum wykorzystać
urządzenie należy okresowo wypełniać
pojemnik zgodnie z zasadami regulacji
zmiękczacza zmywarki.
l Na dnie maszyny umieszczony jest zbiornik
na sól służącą do regeneracji zmiękczacza.
l Należy używać wyłącznie soli przeznaczonej
Przy pierwszym uruchomieniu zmywarki
należy napełnić zbiornik solą, a
następnie koniecznie dolać do pełna
wody do zbiornika na sól.
do zmywarek. Inne rodzaje soli, zawierające
istotne ilości substancji nierozpuszczalnych,
wraz z upływem czasu mogłyby uczynić
nieefektywnym działanie układu zmiękczania.
l Aby napełnić pojemnik solą należy odkręcić
korek pojemnika znajdujący się na dnie
pojemnika.
l Podczas
operacji napełniania może
wydostać się na zewnątrz niewielka ilość
wody, mimo to należy kontynuować
nasypywanie soli mieszając łyżeczką aż
do całkowitego wypełnienia pojemnika.
Po zakończeniu tej operacji oczyścić
siatkę zbierając resztki soli i zakręcić
korek.
75
PL
się
białych
plam
na
naczyniach jest generalnie rzecz biorąc
sygnałem, że zbiorniczek na sól wymaga
uzupełnienia.
Typ "B": (TYLKO MODELE Z FUNKCJĄ EASY CLICK):
4. REGULACJA KOSZA
GÓRNEGO
l Jeżeli talerze 29 do 32,5 cm są regularnie
używane, należy je załadować do
dolnego kosza, gdy górny kosz został
umieszczony w położeniu górnym, szczegóły
(odpowiednio do modelu) podano powyżej:
Typ "A":
1.
T Obrócić przednie bloki "A" do
położenia zewnętrznego;
2.
Wymontować kosz i zamontować go
w położeniu górnym;
Ustawić bloki "A" w pierwotnym
położeniu.
3.
Talerzy o średnicy przekraczającej 20 cm
nie można już ładować do górnego kosza i
nie można używać ruchomych wsporników,
gdy kosz jest w położeniu górnym.
Typ "A"
1.
2.
Wymontować górny kosz;
Chwycić kosz z obu stron i podnieść
go w górę (rys. 1).
Talerzy o średnicy przekraczającej 20 cm
nie można już ładować do górnego kosza i
nie można używać ruchomych wsporników,
gdy kosz jest w położeniu górnym.
* W modelach wyposażonych w trzeci kosz,
talerzy mających ponad 14 cm średnicy nie
można już ładować do górnego kosza.
USTAWIANIE KOSZA W NIŻSZYM
POŁOŻENIU:
1. Chwycić kosz z obu stron i delikatnie
podnieść go w górę (rys. 1);
2. Następie powoli zwolnić kosz w
prawidłowym położeniu (rys. 2).
UWAGA: NIGDY NIE PODNOSIĆ ANI NIE
OPUSZCZAĆ KOSZA TYLKO Z JEDNEJ
STRONY (rys. 3).
OSTRZEŻENIE:
Zalecamy regulację kosza przed załadowaniem
naczyń.
Typ "B"
1
A
2
a
b
A
a
b
3
76
l Koszyk górny został pomyślany tak, aby
zapewniona była maksymalna elastyczność
wykorzystania. Może on być wypełniony
samymi talerzami umieszczonymi w dwóch
rzędach, w ilości 24 sztuk maksimum,
szklankami w pięciu rzędach, w ilości 30
sztuk maksimum lub różnymi naczyniami.
Wykorzystanie koszyka górnego
l Kosz górny wyposażony jest w ruchome
nakładki zamocowane na bokach kosza.
Nakładki można podnieść lub opuścić.
l W pozycji opuszczonej (A-A1) nakładki
służą do ustawienia filiżanek, długich
sztućców i łyżek wazowych. Na końcach
nakładek można zawiesić kubki w
kształcie kilelicha.
l W pozycji podniesionej (B-B1) nakładka
umożliwia ustawienie talerzy płaskich i
głębokich. Talerze należy ustawiać
pionowo częścią wklęsłą skierowaną do
przodu zmywarki, pomiędzy talerzami
musi być odstęp umożliwiający przepływ
wody.
Standardowy załadunek
pokazany na Rys. 1, 2 i 3.
Koszyk górny (Rys. 1)
Koszyk górny (Rys. 2)
Koszyk górny (Rys. 3)
l Radzimy umieszczać talerze o dużych
rozmiarach i średnicy równej około 26 cm
nieznacznie pochylone do przodu tak,
aby łatwiej można było wstawić koszyk do
wnętrza zmywarki.
l W koszyku górnym można umieścić
różne naczynia, takie jak salaterki i wazy
z tworzywa, które najlepiej jest zablokować
aby strumień wody nie przewrócił ich.
77
dzienny
jest
PL
5. USTAWIANIE NACZYŃ
Koszyk dolny (Rys. 5)
Wykorzystanie koszyka dolnego
l W dolnym koszyku umieszcza się garnki,
patelnie, wazy na zupę, salaterki, pokrywki,
półmiski, talerze płytkie i głębokie oraz
chochle.
l Nakrycia powinno się wkładać rączką
skierowaną ku dołowi w przeznaczonym
do tego celu pojemniku plastykowym,
który należy umieścić z kolei w koszyku
dolnym (Rys. 4 i 5) upewniając się, że nie
przeszkadza on w swobodnym obrocie
ramienia spryskującego.
Dolny kosz wyposażony jest w ogranicznik
który zapewnia bezpieczne wysuwanie
kosza nawet z pełnym załadunkiem. W
celu załadowania soli, wyczyszczenia
filtra i oczyszczenia zmywarki konieczne
jest całkowite wyjęcie kosza.
Koszyk na nakrycia (Rys. 6)
Koszyk na nakrycia składa się z dwóch
rozdzielnych części dających różne możliwości
załadunku. Rozdział koszyka na dwie
połówki odbywa się przez przesuwanie w
kierunku poziomym dwóch elementów,
jednego względem drugiego i w celu
ponownego zaczepienia - w kierunku
przeciwnym. Górna część koszyka na
sztućce (nakrycia) jest zdejmowalna dzięki
czemu jest możliwość różnych załadunków.
Racjonalne i poprawne ułożenie naczyń
jest podstawowym warunkiem uzyskania
nienagannych wyników zmywania.
Standardowy załadunek dzienny jest pokazany
na Rys. 4 i 5.
Koszyk dolny (Rys. 4)
6. INFORMACJA DLA
LABORATORIÓW
BADAWCZYCH
Informacje niezbędne dla przeprowadzenia
badań porównawczych oraz pomiarów
hałasu (według Norm EN) dostępne są pod
adresem:
testinfo-dishwasher@candy.it
W zapytaniu proszę podać model oraz
numer seryjny urządzenia (patrz tabliczka
znamionowa).
78
7. DODAWANIE DETERGENTU
(Rys.A"2")
Dawki środka myjącego są różne w
zależności od stopnia zabrudzenia i rodzaju
naczyƒ. Zaleca się umieścić w pojemniku
(B) od 20 do 30 g środka myjącego.
Detergent.
PL
Niezbędne jest stosowanie środka
myjącego w proszku, płynnego lub w
pastylkach - przeznaczonego specjalnie
do zmywarek do naczyń.
Środki nie dostosowane do zmywarek (na
przykład przeznaczone do zmywania ręcznego)
nie zawierają odpowiednich składników do
mycia maszynowego i nie pozwalają na
poprawne funkcjonowanie zmywarki.
Ładowanie detergentu.
Pojemnik na środek myjàcy znajduje się po
wewnętrznej stronie drzwiczek (Rys. A “2”).
Jeśli pokrywka pojemnika jest zamknięta,
wystarczy nacisnąć przycisk (A) po
zakończeniu każdego program zmywania
pokrywka jest zawsze otwarta, gotowa do
następnego wykorzystania.
UWAGA!
W dolnym pojemniku nie należy
umieszczać naczyń w pozycji,
która może przeszkadzać w
otwarciu pokrywki pojemnika
na detergent i swobodnemu
wydostawaniu sie detergentu.
Po włożeniu detergentu do pojemnika
zamknąć pokrywę najpierw przesuwając ją
a potem przyciskając lekko aż do usłyszenia
dźwięku zamknięcia.
Ponieważnie wszystkie środki myjàce są
jednakowe, należy również zapoznać się z
instrukcją
podaną
na
opakowaniu.
Przypominamy, że niewystarczające ilości
środka myjącego mogą niedostatecznie
usunąć brud, podczas gdy nadmierna
dawka środka myjącego nie tylko nie
poprawia wyników zmywania, lecz ponadto
jest zbędnym marnotrawstwem.
Odpowiednie dawkowanie środka do
zmywania stanowi wkład w ochronę
Środowiska.
79
8. RODZAJE DETERGENTU
Detergenty łączone “Wszystko
w jednym”
Detergenty w pastylkach
Detergenty w pastylkach, pochodzące od
różnych producentów rozpuszczają się z
różną prędkością, zatem użyte w programach
szybkiego zmywania mogą nie być
skuteczne, gdyż mogą się nie całkowicie
rozpuścić.
Jeżeli używa się detergentów w pastylkach,
zalecane jest używanie długich programów
zmywania, aby taki detergent mógł
zadziałać prawidłowo.
l przeczytać
uważnie i stosować się
dokładnie do instrukcji i zaleceń podanych na
opakowaniu detergentu, którego mamy
użyć;
l skuteczność
detergentów, które nie
wymagają użycia soli, zależy od stopnia
twardości wody u użytkownika. Należy
sprawdzić czy stopień twardości wody
mieści się w przedziale wskazanym w
instrukcji stosowania detergentu.
WAŻNE
W celu uzyskania dobrych efektów
zmywania należy umieszczać pastylki
detergentowe w pojemniku na detergent
do zmywania a NIE bezpośrednio w
komorze zmywania.
Jeżeli użycie tego typu dtergentu nie da
zadawalających rezultatów zmywania
należy zwrócić się do producenta
detergentu.
Detergenty- koncentraty
Detergenty- koncentraty o zredukowanej
alkaliczności i z naturalnymi enzymami
stosowane do programu zmywania w temp.
50°C pozwalają zredukować szkodliwość
tych środków dla środowiska naturalnego, a
także chronią naczynia i samą zmywarkę.
Programy zmywania w temp. 50°C zostały
wymyślone po to, aby wykorzystać
właściwości enzymów do rozpuszczania
brudu i aby uzyskać przy temperaturze
50°C takie same rezulaty zmywania, jak
przy temperaturze 65°C.
Detergenty Łączone
Detergenty, które zawierają środek nabłyszczający
należy wkładać do pojemnika na detergenty
do zmywania. Pojemnik na nabłyszczacz
musi byc opróżniony (jeżli tak nie jest
należy przed zastosowaniem detergentu
łączonego wyregulować do minimum
dozownik nabłyszczacza).
80
Przy stosowaniu detergentów łączonych
“Wszystko w jednym” (3 w 1, 4 w 1, 5 w 1,
itd.) dla których stosowanie soli lub
nabłyszczacza może być zbędne, należy
rygorystycznie przestrzegać następujących
zaleceń:
Nieprawidłowe stosowanie tych detergentów
może prowadzić do:
l tworzenia
się
osadu
wapnia
naczyniach i we wnętrzu zmywarki;
na
l zmniejszenia skuteczności zmywania i
suszenia.
WAŻNE
W wypadku reklamacji związanych
z niewłaściwym stosowaniem tych
produktów
nie
będzie
miała
zastosowania bezpłatna gwarancja.
Przypominamy, że przy stosowaniu
detergentów “Wszystko w jednym”
niepotrzebny jest sygnalizator braku soli
i nabłyszczacza (dostępny w niektórych
modelach).
Jeżeli wystąpiłyby problemy ze zmywaniem
i suszeniem naczyń należy zacząć ponownie
używać tradycyjnych środków (sól, nabłyszczacz,
detergent w proszku).
zmywarką.
Należy pamiętać że po powrocie do
stosowania tradycyjnej soli do zmywarki,
dopiero po kilku cyklach zmywania system
odwapniania powróci do dzialania w sposόb
optymalny.
PL
W takim wypadku należy:
l napełnic ponownie pojemniki na sól i
nabłyszczacz;
l wykonać normalny cykl zmywania z pustą
81
9. DODAWANIE
NABŁYSZCZACZA
(Rys. A "3")
Nabłyszczacz
Środek nabłyszczajacy, który dodawany jest
automatycznie podczas ostaniego płukania
przyspiesza suszenie naczyń i zapobiega
tworzeniu sie plam i matowych osadów.
Ładowanie środka nabłyszczającego
Po lewej stronie pojemnika na detergent
znajduje się zbiornik na środek nabłyszczajacy
(Rys. A "3"). Aby go otworzyć należy nacisnąć
go, i jednocześnie obrócić ku górze uchwyt
otwierania. Należy używać tylko środków
przeznaczonych do zmywarek automatycznych.
Można kontrolować poziom wybłyszczacza
przez “okienko” (C) na pojemniku.
PEŁNY
PUSTY
Odblask ciemny
Odblask jasny
Regulacja dozowania środka do
płukania w zakresie od 1 do
Regulator nabłyszczacza (D) zajduje się
pod pokrywą i można obracać go za
pomocą monety. Zalecana pozycja to 4.
Obecność wapnia w wodzie objawia się
przez obecność kamienia kotłowego lub
przez słabszy stopień wysuszenia. Z tego
powodu ważna jest regulacja zużycia
produktu płukania mająca na celu
uzyskanie optymalnych parametrów. W
przypadku, gdy po zakończeniu zmywania
na naczyniach widoczne są smugi, należy
zmniejszyć nastawę regulacji o jedną
pozycję. W przypadku gdy na naczyniach
widoczne są białe plamy lub aureole, należy
o jedną pozycję zwiększyć nastawę regulacji.
82
10. CZYSZCZENIE FILTRÓW
Nie wolno używać zmywarki bez filtrów.
(Rys. A "4")
PL
Na układ filtrujący składają się:
A. Mały pojemnik centralny zatrzymujący
większe cząstki;
B. Mikrofiltr umieszczony pod płytką,
przechwytujący nawet najdrobniejsze
cząstki brudu, zapewniając w ten
sposób doskonałe wypłukanie;
C. Płytka filtrująca wodę do zmywania w
sposób ciągły.
l Aby uzyskiwać niezmiennie nienaganne
wyniki zmywania przed każdym zmywaniem
należy koniecznie kontrolować i czyścić filtry.
l Aby wyjąć zespół filtrujący wystarczy jedynie
uchwycić za rączkę i obrócić ją w kierunku
przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek
zegara (Rys. 1).
l Pojemnik centralny można wyjąć, co
ułatwi operacje czyszczenia (Rys. 2).
l Należy wyjąć płytkę filtru (Rys. 3) i umyć
wszystko w strumieniu bieżącej wody,
posługując się ewentualnie szczoteczką.
l Dla modelu wyposażonego w samooczyszczający
się mikrofiltr konserwacja ogranicza się
do sprawdzenia zespołu filtrującego, które
można wykonywać co 15 dni. Zaleca się
mimo wszystko po każdym zmywaniu sprawdzać,
czy pojemnik centralny i płytka nie są zatkane.
UWAGA!
Po oczyszczeniu filtrów należy
sprawdzić, czy są one poprawnie
połączone ze sobą i czy płytka
jest idealnie umieszczona na
dnie zmywarki. Należy dokładnie
wkręcić filtr w płytkę, obracając
nim w kierunku zgodnym z
kierunkiem ruchu wskazówek
zegara ponieważ niedokładne
połączenie zespołu filtrującego
może ujemnie wpłynąć na
pracę zmywarki.
83
etapami i ewentualnie włączając program
ZIMNE PŁUKANIE aby zmiękczyć
zabrudzenia i usunąć większe resztki
miedzy jednym a drugim załadunkiem w
oczekiwaniu na pełny cykl zmywania.
11. PRAKTYCZNE PORADY
Jak postępować, by uzyskać
możliwie najlepsze rezultaty
zmywania
l Przed ułożeniem naczyń w maszynie
należy wyjąć resztki jedzenia (kości, ości,
resztki mięsa i warzyw, skórki z owoców,
wykałaczki, niedopałki papierosów, itd...).
by nie dopuścić do zatkania filtrów,
przewodu odpływowego i dysz ramienia
spryskującego, co powoduje zmniejszenie
sprawności zmywania.
l Nie jest konieczne płukanie naczyń przed
umieszczeniem ich w zmywarce.
l Jeśli garnki i patelnie są szczególnie
zabrudzone resztkami przypalonych potraw,
radzimy je zamoczyć przed zmywaniem.
l Układać naczynia otworami ku dołowi.
l W miarę możliwości nie dopuszczać do
wzajemnego dotykania się różnych sztuk
naczyń; poprawne ich rozmieszczenie
zapewni najlepsze wyniki zmywania.
l Po ułożeniu naczyń, sprawdzić, czy ramię
spryskujące obraca się bez przeszkód.
l Garnki i inne urządzenia kuchenne na
których pozostają przypalone lub przylegaj
ące mocno resztki jedzenia należy
zamoczyć w wodzie z dodatkiem środka
myjącego do zmywarek.
l Aby najlepiej umyć zastawę srebrną należy:
a)
opłukać ją natychmiast po posiłku,
szczególnie jeśli używano jej z
majonezem, jajkami, rybą, itd...;
b)
nie rozpryskiwać na niej środków
myjących;
c)
nie pozostawiać jej w styczności z
innymi metalami.
Jak oszczędzać
l Jeśli wykonujemy zmywanie pełnego
załadunku należy umieścić naczynia zaraz
po skończonym posiłku wkładając je
84
l W przypadku niezbyt silnego zabrudzenia
naczyń lub małego stopnia wypełnienia
koszyków
należy
wybrać
program
OSZCZĘDNY, postępując zgodnie ze
wskazówkami zawartymi w liście programów.
Czego nie wolno zmywać
l Należy
pamiętać, że nie wszystkie
naczynia przystosowane są do zmywania
w zmywarce, odradzamy wstawianie części
wykonanych z materiałów termoplastycznych,
pokrywek z rączką drewnianą lub z
tworzywa, garnków z d rewnianymi
rączkami, naczyń aluminiowych, z
kryształu lub ze szkła ołowiowego, o ile
nie jest to oddzielnie wskazane.
l Niektóre
motywy dekoracyjne mają
tendencję do blaknięcia, dlatego zalecamy
zmyć kilkakrotnie jedną sztukę w
zmywarce i dopiero po upewnieniu się, że
nie następuje odbarwienie zmywać cały
komplet.
l Ponadto zalecamy aby nie zmywać zastawy
srebrnej razem z zastawą ze stali oksydowanej
aby nie nastąpiła pomiędzy nimi reakcja
chemiczna.
Gdy kupujemy nowe naczynia należy
zawsze upewnić się, czy można je
zmywać w zmywarkach.
Zalecenia na zakończenie programu
l Aby uniknąć ewentualnych śladów kropli
spadających z koszyka górnego, należy
tuż po zmywaniu wyjmować w pierwszej
kolejności koszyk dolny.
l Jeśli pozostawimy na jakiś czas naczynia
w zmywarce należy lekko uchylić drzwiczki
aby ułatwić krążenie powietrza i poprawić
warunki wysychania.
(Rys. A "5")
2)
Umyć ramiona obrotowe pod strumieniem
wody usuwając odpadki zatykające dysze;
3)
Na zakończenie operacji umieścić ramiona
obrotowe ponownie w tej samej pozycji,
pamiętając aby w przypadku ramienia
górnego wpust znalazł się we właściwej
pozycji, dokręcając go do oporu.
l Do mycia zewnętrzej strony zmywarki
należy używać tylko szmatki zmoczonej
ciepłą wodą, bez środków odtłuszczających i
szorstkich.
l Wanna zmywarki jak też wewnętrzna
strona drzwiczek wykonane są ze stali
nierdzewnej. Jeśli mimo to zauważymy
plamy tlenków, to pochodzą one jedynie z
nadmiernego występowania w wodzie soli
żelaza.
l Zmywarka nie wymaga żadnej specjalnej
konserwacji, gdyż zbiornik myjący jest
samooczyszczający się.
l Należy okresowo, za pomocą wilgotnej
gąbki, czyścić uszczelkę gumową w
drzwiczkach aby wyeliminować ewentualne
ślady odpadków lub środka do płukania.
l W celu usunięcia plam, zaleca się zastosować
środek cierny o bardzo drobnej ziarnistości.
Nie należy stosować substancji zawierających
chlor ani druciaków.
l Zalecane jest czyszczenie zmywarki, w
1
celu usunięcia osadu z kamienia i brudu.
Zalecamy przeprowadzanie w regularnych
odstępach czasu cyklu mycia z dodatkiem
specjalnego środka do czyszczenia
zmywarek. Podczas operacji czyszczenia,
zmywarka musi być pusta.
1b
l Jeśli mimo normalnego czyszczenia płytki
i filtru zauważamy, że naczynia lub garnki
nie są wystarczająco dobrze zmyte lub
wypłukane, należy sprawdzić czy otwory
w obrotowych ramionach spryskujących
(Rys. A “5”) nie są zatkane.
2
Jeśli wymagają one czyszczenia należy
dokonać tego w sposób następujący:
1)
Aby zdjąć ramię górne należy obrócić
ramieniem myjącym aż wpust ustawi
się w pozycji ukazanej przez strzałkę
(Rys. 1b). Należy popchnąć je ku górze
i utrzymując nacisk odkręcić obracając
nim w kierunku zgodnym z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara (Rys. 1) (aby
je założyć należy powtórzyć te operację
lecz obrócić w kierunku przeciwnym),
podczas gdy ramię dolne można zdjąć
pociągając je po prostu ku górze (Rys. 2);
PO UŻYCIU
Po każdym zmywaniu należy zamknąć
kurek doprowadzający wodę aby odciąć
zmywarkę od instalacji wodnej i przycisnąć
przycisk Start/Stop, co zapewni odcięcie jej
od zasilania elektrycznego.
85
PL
12. CZYSZCZENIE I RUTYNOWA
KONSERWACJA
Jeśli zmywarka ma pozostawać przez
dłuższy czas bezczynna, konieczne jest
wykonanie następujących czynności:
1.
Wykonać program zmywania bez
ładowania naczyń, lecz ze środkiem
myjącym, co pozwoli odtłuścić maszynę;
2.
Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego;
3.
Zamknąć kurek wejściowy wody;
86
4.
Wypełnić odpowiedni pojemnik środkiem
do płukania;
5.
Pozostawić drzwiczki uchylone;
6.
Pozostawić czyste wnętrze zmywarki;
7.
Jeśli maszyna pozostawiona jest w
pomieszczeniu, w którym temperatura
jest niższa doprowadzić temperaturę
otoczenia do wartości wyższej od 0°C i
poczekać około 24 godzin na ponowne
uruchomienie maszyny.
N Obszar ONE TOUCH
F Przycisk „START/RESET” (uruchom/anuluj program)
87
Bezpiecznik/moc pobierana/napięcie zasilania
Ciśnienie dopływu wody (MPa)
120
60x85x60.9
117
59,8x82x58
BEZ BLATU
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x57
/
8 osób
13
/
9 osób
16
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x55
PL
Zob. tabliczka znamionowa
Min. 0,08 – Maks. 0,8
9 osób
15
DANE TECHNICZNE (Zob. tabliczka znamionowa)
Pojemność z patelniami i naczyniami
Nakrycia (EN 50242)
Głębokość z otwartymi drzwiami (cm)
Szer. x Wys. x Gł. (cm)
Z BLATEM
WOLNO STOJĄCA
WBUDOWANA
M Opis programów
E Przycisk resetowania dla kontrolki "BRAK SOLI"
SEMI-ZINTEGROWANA
L Wskaźniki „WYBÓR PROGRAMU”
D Przycisk opcji "Express"
DANE
I Wskaźniki "FAZ PROGRAMU"/Czas: "OPÓŹNIENIE STARTU"
C Przycisk „OPÓŹNIENIE STARTU”
WYMIARY
H Wskaźnik „WYBORU OPCJI”
B Przycisk „WYBÓR PROGRAMU”
C DE F
I HG
A Przycisk „WŁ./WYŁ.”
A B
L
G Wskaźnik „BRAK SOLI”
N
M
13. OPIS PANELU
STEROWANIA
14. DANE TECHNICZNE
15. WYBÓR PROGRAMU I
FUNKCJE SPECJALNE
Przerwa w programie
Ustawienia programów
l Otworzyć
drzwi i umieścić
naczynia w urządzeniu.
brudne
l Nacisnąć przycisk „WŁ./WYŁ.” na około
2 sekundy. Wszystkie wskaźniki programów
będą migać.
l Wybrać program, naciskając przycisk
„WYBÓR
PROGRAMU”.
Wskaźnik
wybranego programu będzie migać.
l Nacisnąć
odpowiedni przycisk,
wybrać opcję (włączy się wskaźnik).
aby
Przyciski opcji można włączać lub
wyłączać W CIĄGU jednej minuty od
rozpoczęcia programu.
l Nacisnąć przycisk „START” (wskaźnik
wybranego programu przestanie migać i
pozostanie włączony).
l Gdy drzwi zostaną zamknięte, program
uruchomi się automatycznie.
W CIĄGU jednej minuty od uruchomienia
programu można wybrać inny program,
naciskając przycisk „WYBÓR PROGRAMU”
Programy „IMPULS” (tylko w
niektórych modelach)
(Tylko modele WOLNOSTOJĄCE) (z
widocznymi elementami sterowania)
Uruchomiony program można przerwać
bez otwierania drzwi, naciskając
przycisk „WŁ./WYŁ.”. W tym przypadku
wystarczy nacisnąć ponownie przycisk
„WŁ./WYŁ.”, aby wznowić cykl od
momentu przerwania.
OSTRZEŻENIE
W przypadku otwarcia drzwi
podczas cyklu suszenia
przerywany sygnał dźwiękowy
informuje użytkownika, że
cykl suszenia nie został
jeszcze zakończony.
Zmiana uruchomionego programu
Programy „IMPULS” wykorzystują impulsową
technologię mycia, która ogranicza zużycie i
hałas, i poprawia efektywność.
Aby zmienić lub anulować uruchomiony
program, należy wykonać następujące
czynności:
l Przytrzymać przycisk „RESET” przez 3
sekundy lub dłużej. Rozlegnie się sygnał
dźwiękowy, a wskaźniki programów
włączą się i wyłączą kolejno i pojedynczo.
„Przerywanej” pracy pompy myjącej
NIE należy uznawać za wadliwe
działanie; jest cechą charakterystyczną
mycia impulsowego i dlatego powinna
być uważana za normalną cechę
programu.
l Uruchomiony
program
zostanie
anulowany, a wskaźniki będą migać.
l W tym momencie można ustawić nowy
program.
88
Otwieranie drzwi podczas pracy programu
nie jest zalecane, szczególnie na etapie
głównego mycia i końcowego płukania na
gorąco. Jeśli jednak drzwi są otwarte
podczas pracy programu (na przykład, aby
dodać talerze), urządzenie zatrzyma się
automatycznie. Drzwi należy zamknąć bez
naciskania żadnych przycisków. Cykl
rozpocznie się od momentu, w którym
został przerwany.
Przed uruchomieniem nowego
programu należy sprawdzić,
czy w dozowniku nadal jest
detergent. Uzupełnić detergent
w razie potrzeby.
kontrolną na panelu sterowania, która
świeci się, gdy trzeba uzupełnić sól.
Pojawianie się białawych plam na
naczyniach jest na ogół sygnałem
ostrzegawczym,
że
trzeba
napełnić
pojemnik na sól.
Przycisk „RESET”
„BRAK SOLI”
Funkcje programu
Gdy program jest uruchomiony, dany
wskaźnik pozostanie włączony a 3
wskaźniki „FAZY PROGRAMU”:
wskaźnika
Po napełnieniu zbiornika z solą należy
nacisnąć ten przycisk na kilka sekund, aż
zgaśnie odpowiedni wskaźnik.
MYCIE
PŁUKANIE
OSTRZEŻENIE
SUSZENIE
Naciśnięcie przycisku resetowania
bez napełnienia zbiornika soli
zakłóca prawidłowe działanie
wskaźnika soli.
będą się świecić pojedynczo i kolejno,
wskazując bieżącą fazę.
Jeśli w trakcie pracy zmywarki nastąpi
przerwa w zasilaniu, wybrany program
zostanie zapisany w pamięci urządzenia.
Po przywróceniu zasilania program
zostanie wznowiony od momentu, w
którym został zatrzymany.
Aby zapewnić poprawne działanie
wskaźnika soli, NALEŻY ZAWSZE
CAŁKOWICIE NAPEŁNIAĆ POJEMNIK
SOLI.
Koniec programu
Wskaźnik programu będzie migać i trzykrotnie,
co 30 sekund rozlegnie się 5-sekundowy
brzęczyk (jeżeli nie jest wyciszony), wskazując,
że program został zakończony. Zmywarki
wyłączy się automatycznie.
Przyciski opcji
Przycisk „Express”
Przycisk ten umożliwia średnio 25%
oszczędność energii i czasu (w zależności
od wybranego cyklu), obniżenie temperatury
wody myjącej i skrócenie czasu suszenia
podczas płukania końcowego. Ta opcja jest
zalecana do mycia wieczorem, gdy idealnie
suche naczynia nie są natychmiast
potrzebne. Aby dokończyć suszenie, należy
lekko uchylić drzwi zmywarki, co zapewni
naturalną cyrkulację powietrza w urządzeniu.
Przycisk „OPÓŹNIONY START”
Ten przycisk umożliwia ustawienie czasu
uruchomienia
zmywarki,
opóźniając
uruchomienie o 3, 6 lub 9 godzin.
Aby ustawić opóźniony start,
wykonać następujące czynności:
l Wybrać program, naciskając przycisk
„WYBÓR PROGRAMU”.
l Nacisnąć przycisk „OPÓŹNIONY START”
(za każdym naciśnięciem przycisku start
zostanie opóźniony o 3, 6 lub 9 godzin i
włączy się odpowiedni wskaźnik).
l Aby
rozpocząć odliczanie, nacisnąć
przycisk „START” (wskaźnik ustawienia
opóźnienia zacznie migać).
89
należy
PL
OSTRZEŻENIE
Wskaźnik „BRAK SOLI”
lučka
"NI SOLI"
Ten
model
jest wyposażony w lampkę
Jeśli ustawiono opóźnienie 9 h, odliczanie
zostanie wyświetlone przy wskaźniku 6h po
upływie 3 godzin i wskaźniku 3h po upływie
6 godzin
4. Nacisnąć ponownie ten sam przycisk: 3
wskaźniki (które wskazują, że alarm jest
włączony) zaczną migać (wskazując, że
alarm jest wyłączony).
Po upływie 3 godzin (po zakończeniu
odliczania), wskaźnik 3h przestanie migać i
pozostanie włączony, co oznacza fazę mycia,
a program uruchomi się automatycznie.
5. Wyłączyć
zmywarkę,
naciskając
przycisk „WŁ./WYŁ.”, aby potwierdzić
nowe ustawienie.
Opóźniony start można zmienić lub anulować,
jeżeli odliczanie się nie zakończyło, a program
jeszcze nie rozpoczął. Aby wybrać inny
program lub włączyć/wyłączyć przycisk opcji,
należy wykonać poniższe czynności:
l Przytrzymać przycisk „RESET” przez 3
sekundy lub dłużej.Rozlegnie się sygnał
dźwiękowy, a wskaźniki programów
włączą się i wyłączą kolejno i pojedynczo.
l Opóźniony start i wybrany program
zostanie anulowany. Wskaźnik programu
będzie migać, a zmywarka będzie gotowa
na ustawienie nowego programu.
Wyciszony
programu
sygnał
Sygnał dźwiękowy można
następujący sposób:
koniec
wyciszyć
w
Zmywarka musi ZAWSZE być wyłączona
przed rozpoczęciem tej procedury.
1. Przytrzymać przycisk „WYBÓR PROGRAMU”
i jednocześnie włączyć zmywarkę, naciskając
przycisk „WŁ./WYŁ.” (rozlegnie się krótki
sygnał dźwiękowy).
2. Przytrzymać
przycisk
„WYBÓR
PROGRAMU” przyciśnięty przez co
najmniej 15 sekund (w tym czasie
rozlegną się 2 sygnały dźwiękowe).
3 Zwolnić przycisk, gdy rozlegnie się drugi
sygnał dźwiękowy (włączą się 3
wskaźniki „WYBÓR PROGRAMU”).
90
Aby ponownie włączyć alarm,
wykonać tę samą procedurę.
Zapamiętywanie
używanego programu
należy
ostatnio
Ostatnio używany program można zapamiętać,
wykonując poniższą procedurę:
Zmywarka
musi
ZAWSZE
być
wyłączona przed rozpoczęciem tej
procedury.
1. Przytrzymać
przycisk
„WYBÓR
PROGRAMU”, jednocześnie włączając
zmywarkę
za
pomocą
przycisku
„WŁ./WYŁ.”
(rozlegnie się krótki
sygnał dźwiękowy).
2. Przytrzymywać
przycisk
„WYBÓR
PROGRAMU” przez co najmniej 30
sekund (w tym czasie słyszalne będą 3
sygnały dźwiękowe).
3. Zwolnić przycisk, gdy rozlegnie się
TRZECI sygnał dźwiękowy (wszystkie
wskaźniki zaczną migać).
4. Nacisnąć ponownie ten sam przycisk:
migające
wskaźniki
(wyłączenie
pamięci) przestaną migać i pozostaną
włączone (włączenie pamięci)
5. Wyłączyć
zmywarkę,
naciskając
przycisk „WŁ./WYŁ.”, aby potwierdzić
nowe ustawienie.
Aby wyłączyć funkcję pamięci,
wykonać te same czynności.
należy
16. ONE TOUCH
Wszelkie szczegółowe informacje na
temat funkcji One Touch uzyskasz
przeglądając aplikację w trybie DEMO
lub na:
www.hooveronetouch.com
Urządzenie korzysta z technologii One
Touch, która umożliwia interakcję z
urządzeniem za pośrednictwem aplikacji
App na smartfonach z Androidem,
wyposażonych w funkcję NFC (Near Field
Communication).
smartfon.
JAK UŻYWAĆ ONE TOUCH
PL
l Pobierz aplikację Hoover Wizard na swój
PO RAZ PIERWSZY - Rejestracja pralki
l Wejdź w "Ustawienia" na smartfonie z
Hoover Wizard App jest dostępna na
tabletach i smartfonach z systemami
Android i iOS. Niemniej jednak
nawiązanie kontaktu z pralką i
korzystanie z całego potencjału, jaki
zapewnia funkcja One Touch, jest
możliwe tylko wówczas, gdy posiadasz
smartfon z systemem Android wyposażony
w technologię NFC, zgodnie z
następującym schematem funkcjonalnym:
Smartfon z Android z
technologią NFC
Interakcja z pralką i
wszystkie inne treści
Smartfon z Android
bez technologii NFC
Wyłącznie treści
Tablet z Androidem
Wyłącznie treści
Apple iPhone
Wyłącznie treści
Apple iPad
Wyłącznie treści
Androidem i aktywuj funkcję NFC w menu
"Wireless & Networks".
W zależności od modelu smartfona i
wersji Android iOS, proces aktywacji
NFC
może
być
różny.
Więcej
informacji znajdziesz w instrukcji
obsługi dołączonej do smartfona.
l Włącz urządzenie i odblokuj tryb One
Touch wybierając program
naciskając przycisk "Express".
"P3"
i
l Otwórz the App, utwórz profil użytkownika
i zarejestruj urządzenie postępując
zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu
lub
"Skrócona
Instrukcja",
który
dołączono do urządzenia.
Więcej informacji, F.A.Q. oraz wideo z
instrukcją rejestracji udostępniono na:
www.hooveronetouch.com/how-to
FUNKCJE
Głównymi funkcjami dostępnymi w aplikacji są:
l Programmes - pozwalająca wybrać i
rozpocząć nowe dodatkowe programy
zmywania.
KOLEJNY RAZ - Regularne stosowanie
l W celu zarządzania urządzeniem za
pośrednictwem aplikacji trzeba każdorazowo
odblokować tryb One Touch, włączyć
urządzenie, wybrać program "P3" a
następnie nacisnąć przycisk "Express".
l Diagnostyka - obejmująca Ustawienia
zaawansowane,
Twardość
Wody,
"Sprawdzanie", Czyszczenie Filtra i
pomoc w rozwiązywania problemów.
l Upewnij się, że masz odblokowany ekran
telefonu (w trybie stand-by) i została
włączona funkcja NFC; w przeciwnym
razie, należy wykonać czynności opisane
wcześniej.
l Reports - ze statystykami zmywania i
poradami
jak
bardziej
efektywnie
wykorzystywać swoje urządzenie.
91
l Aby rozpocząć cykl zmywania należy
załadować naczynia i detergent.
l Zamknąć drzwi urządzenia.
l Wybrać potrzebną funkcję aplikacji (np.
rozpoczęcie programu, cykl "Sprawdzanie",
aktualizację statystyk, itp.).
l Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie telefonu, PAMIĘTAJĄC BY
BYŁ ZBLIŻONY do logo One Touch na
panelu urządzenia, gdy wymagane przez
aplikację.
Jeśli nie znasz swojego położenia
anteny NFC, lekko obróć smartfonem
w ruchu kołowym wokół logo One
Touch aż App potwierdzi połączenie.
W celu umożliwienia przesyłania danych,
ABY ODNIEŚĆ SUKCES, KONIECZNE
JEST, ABY PRZYTRZYMAĆ SMARTFON
PRZY PANELU PRALKI PODCZAS
KILKU SEKUND TEJ DANEJ PROCEDURY;
na urządzeniu pojawi się wiadomość,
która poinformuje o prawidłowym
wyniku operacji i doradzi, gdy jest to
możliwe, aby przesunąć smartfon
dalej.
Gruba metalowa obudowa lub naklejki
na smartfonie mogą zakłócać lub
uniemożliwiać
transmisję
danych
pomiędzy pralką a telefonem. Jeśli to
konieczne, zdejmij je.
UWAGI:
Umieść inteligentny telefon tak, aby
antena NFC na jego „plecach”
dopasowała swoje położenie do logo
One Touch na urządzeniu.
Zastąpienie niektórych elementów
smartfonów (np. pokrywy baterii, itp...),
nie oryginalnymi, może spowodować
usunięcie anteny NFC, co uniemożliwia
pełne wykorzystanie aplikacji.
Zarządzanie i sterowanie urządzeniem
za pośrednictwem aplikacji możliwe
jest tylko z bliska: w związku z tym nie
jest możliwe wykonywanie zdalnych
operacji (np.: z innego pokoju czy
poza domem).
92
17. OPIS PROGRAMÓW
Opis
P1
Intensywny
Przeznaczony do zmywania mocno zabrudzonych
naczyń i garnków.
P2
Uniwersalny
Przeznaczony do zmywania naczyń i garnków
codziennego użytku, normalnie zabrudzonych.
P3
Eco
Program do naczyń normalnie zabrudzonych
(najbardziej efektywny pod względem łącznego
zużycia energii i wody dla tego rodzaju naczyń).
Program znormalizowany EN 50242.
P4
Mycie wstepne
Wstępne, krótkie zmywanie wykonywane rano lub
w południe, kiedy chcemy przenieść główne
zmywanie na okres po kolacji.
P5
Total Care
Program odpowiedni do pojedynczego cyklu mycia
Klasy A bardzo delikatnych naczyń, takich jak
naczynia szklane i porcelana.
* Odpowiedni do mycia naczyń do 8 kompletów naczyń.
Aktywacja trybu One Touch umożliwiająca
interakcję pomiędzy urządzeniem a aplikacją
Hoover Wizard. Przed pierwszym użyciem za
pośrednictwem aplikacji, ta pozycja będzie
obsługiwana przez program "Intensywny".
Zmywanie z myciem wstępnym
Dla programów z myciem wstępnym zalecane jest dodanie dodatkowj ilości detergentu (max. 10
gramów) bezpośrednio do wnętrza zmywarki.
93
PL
Programu
Detergent do wstępnego
zmywania
Programy "Impulse"
Temperatura mycia (°C)
Średni czas mycia¹ (min.)
Przycisk
"OPÓŹNIONY START"
Przycisk "Express"
Opcje
P1
Intensywny
●
-
75
130
TAK
TAK
P2
Uniwersalny
-
■
60
120
TAK
TAK
P3
Eco
●
■
45
170
TAK
TAK
P4
Mycie wstepne
5
TAK
N.D.
100
TAK
TAK
Programu
P5
Total Care
- - ●
■
50
- - -
- -
-
● = Detergent mycia wstępnego
■ = Programy "IMPULSE"
N.D. = OPCJA NIEDOSTĘPNA
1)
Z zimną wodą (15°C) - Tolerancja ±10%W przypadku korzystania z ciepłej wody czas pozostały do zakończenia programu jest
automatycznie aktualizowany podczas jego działania.
Wartości mierzone w laboratorium zgodnie z normą europejską EN 50242 (wartości mogą się
różnić w zależności od warunków użytkowania).
94
18. MODUŁ ODKAMIENIACZA
W zależności od poziomu przyporządkowania
miejscowej wody należy w następujący
sposób wyregulować zmiękczacz:
Procedurę ustawiania należy zawsze
zaczynać
gdy
zmywarka
jest
wyłączona.
Ustawienie zmiękczacza wody
1.
Wcisnąć i przytrzymać przycisk "WYBÓR
PROGRAMU" i równocześnie włączyć
zmywarkę przyciskiem "ON/OFF"
(rozlegnie się krótki sygnał).
2.
Przytrzymać
przycisk
"WYBÓR
PROGRAMU" przez co najmniej 5
sekund a następnie zwolnić ale dopiero po
usłyszeniu sygnału akustycznego. Niektóre
kontrolki "WYBORU PROGRAMU" zapalą
się pokazując ustawienia zmiękczacza
wody.
3.
Za pomocą tego samego przycisku
ustawić żądany poziom zmiękczacza:
po każdym naciśnięciu zapali się
kontrolka (ilość kontrolek oznacza
ustawiony poziom). Dla poziomu 0
wszystkie lampki będą wyłączone.
4.
Wyłączyć zmywarkę za pomocą
przycisku "ON/OFF" dla zapamiętania
nowego ustawienia.
Zmiękczacz może skutecznie oddziaływać
na wodę, której twardość osiąga wartość do
ponad 90°fH (w skali francuskiej), 50°dH (w
skali niemieckiej), za pośrednictwem 6
poziomów regulacji.
Regulacja
zmiękczacza
0-3
NIE
1
6-15
4-9
TAK
Kontrolka 1
2
16-30
10-16
TAK
Kontrolki 1, 2
*3
31-45
17-25
TAK
4
46-60
26-33
TAK
5
46-60
34-50
TAK
°dH
(stopnie
niemieckie)
0-5
°fH
(stopnie
francuskie)
0
Wszsystkie
kontrolki
zgaszone
Poziom
Wykorzystanie soli
regeneracyjnej
Twardość
wody
UWAGA!
Kontrolki
1, 2, 3
Kontrolki
1, 2, 3, 4
Kontrolki
1, 2, 3, 4,5
Jeśli z jakiegoś powodu nie
uda się zakończyć procedury
ustawiania, należy wyłączyć
zmywarkę wciskając przycisk
"ON/OFF" i rozpocząć ustawianie
od nowa.
* Zmiękczacz fabrycznie ustawiany jest
na poziomie 3, gdyż poziom ten zadowala
większość klientów.
95
PL
Woda, w zależności od lokalizacji, zawiera
sole wapnia i inne sole mineralne osadzające
się na naczyniach i pozostawiające białe
plamy. Im więcej tych soli tym woda jest
“twardsza”. Zmywarka do naczyń wyposażona
jest w zmiękczacz, który wykorzystując sól
regeneracyjną, zaprojektowaną specjalnie
dla tych urządzeń, dostarcza wody
pozbawionej wapnia (miękkiej) do zmywania
naczyń. W odpowiedniej instytucji zapewniającej
zasilanie w wodę, znajdującej się na terenie
zamieszkania można dowiedzieć się, jaki
jest poziom twardości wody.
19. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I GWARANCJA
Jeżeli zmywarka nie działa prawidłowo, należy sprawdzić instrukcje przedstawione poniżej
z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi rozwiązywania najczęstszych problemów.
Jeżeli usterka będzie się utrzymywać lub powtarzać, należy się skontaktować z
Centrum Wsparcia Technicznego.
RAPORTY O BŁĘDACH
l Modele z wyświetlaczem: Błędy są sygnalizowane przez numer poprzedzony literą
„E” (np. Błąd 2 = E2) i krótkim sygnałem dźwiękowym.
l Modele bez wyświetlacza: błędy są zgłaszane przez migające na panelu sterowania
wskaźniki.
Tylko modele z wyświetlaczem
Wyświetlany błąd
„SPRAWDŹ WODĘ”
z krótkim sygnałem
dźwiękowym
(tylko niektóre modele).
E2 (z wyświetlaczem)
z krótkim sygnałem
dźwiękowym
E3 (z wyświetlaczem)
z krótkim sygnałem
dźwiękowym
E4 (z wyświetlaczem)
z krótkim sygnałem
dźwiękowym
E4-E6-E7-Ef-EL
(z wyświetlaczem)
z krótkim sygnałem
dźwiękowym
Znaczenie i rozwiązania
Zmywarka nie napełnia się wodą
Upewnić się, że dopływ wody jest otwarty.
Upewnić się, że wąż doprowadzający wodę nie jest zgięty ani
zmiażdżony.
Upewnić się, że rura odpływowa znajduje się na odpowiedniej
wysokości (patrz rozdział na temat montażu).
Zamknąć dopływ wody, odkręcić wąż doprowadzenia wody z tyłu
zmywarki i sprawdzić, czy filtr „piaskowy” nie jest zatkany.
Zmywarka nie usuwa wody
Upewnić się, że rura spustowa nie jest wygięta, zatkana lub
zablokowana, a filtr nie jest zatkany.
Upewnić się, że syfon nie jest zatkany.
Woda wycieka
Upewnić się, że rura spustowa nie jest wygięta, zatkana lub
zablokowana, a filtr nie jest zatkany.
Upewnić się, że syfon nie jest zatkany.
Usterka elektronicznego układu sterowania
Skontaktować się z Centrum Wsparcia Technicznego.
E8-Ei (z wyświetlaczem)
Grzałka wody nie działa prawidłowo lub płyta filtra jest zatkana.
z krótkim sygnałem
dźwiękowym
Czyszczenie płyty filtra.
Tylko modele bez wyświetlacza
Jeśli podczas pracy programu wystąpią usterki, lampka kontrolna odpowiadająca
wybranemu cyklowi zacznie szybko migać i zabrzmi przerywany sygnał dźwiękowy. W
takim przypadku należy wyłączyć zmywarkę, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Po sprawdzeniu, czy dopływ wody jest otwarty, czy rura spustowa nie jest wygięta i
czy syfon lub filtry nie są zatkane, należy ponownie ustawić wybrany program.
Jeżeli usterka będzie się utrzymywać, należy się skontaktować z Centrum Wsparcia
Technicznego.
96
Zmywarka wyposażona jest w zabezpieczenie przed przepełnieniem, które w razie
problemu automatycznie odprowadza nadmiar wody.
Inne usterki
1.
2.
3.
USTERKA
PRZYCZYNA
Żaden
program nie
działa
Wtyczka nie jest podłączona do
gniazdka
Nie naciśnięto przycisku O/I
Drzwi są otwarte
Brak prądu
Zobacz punkt 1
Zawór wody jest zamknięty
Wąż doprowadzający wodę jest
załamany
Filtr węża doprowadzającego
wodę jest zatkany
Filtr jest zabrudzony
Rura spustowa jest załamana
Przedłużenie rury spustowej nie
jest prawidłowo podłączone
Zmywarka nie
napełnia się
wodą
Zmywarka nie
odprowadza
wody
4.
Zmywarka
ciągle
odprowadza
wodę
5.
Nie słychać,
aby ramiona
natryskowe
obracały się
Przyłącze wylotowe na ścianie
jest skierowane ku dołowi, a nie
ku górze
Zbyt niskie położenie rury
spustowej
Nadmierna ilość detergentu
Jakieś naczynie blokuje obrót
ramienia
Płyta filtracyjna i filtr bardzo
zabrudzony
97
ROZWIĄZANIE
Podłączyć wtyczkę
Nacisnąć przycisk
Zamknąć drzwi
Sprawdzić
Sprawdzić
Otworzyć zawór z wodą
Wyeliminować załamania węża
Oczyścić filtr na końcu węża
Oczyścić filtr
Wyeliminować załamania rury
Postępować zgodnie z instrukcjami
dotyczącymi
podłączenia
rury
spustowej
Wezwać wykwalifikowanego technika
Rurę
spustową
podnieść
na
wysokość co najmniej 40 cm nad
podłogą
Zmniejszyć ilość detergentu.
Użyć odpowiedniego detergentu
Sprawdzić
Oczyścić płytę filtracyjną i filtr
PL
OSTRZEŻENIE
Aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia zabezpieczającego
przed przepełnieniem, nie zaleca się przesuwania ani
przechylania zmywarki podczas pracy. W razie konieczności
przechylenia lub przesunięcia zmywarki należy upewnić się,
że cykl zmywania jest zakończony i że w urządzeniu nie
pozostaje woda.
USTERKA
PRZYCZYNA
6.
W urządzeniach
elektronicznyc
h bez
wyświetlacza:
jeden lub
więcej
wskaźników
szybko miga
Zakręcony zawór wody
7.
Naczynia
umyte tylko
częściowo
Zobacz punkt 5
Dno patelni nie zostało dobrze
umyte
Brzeg patelni nie został dobrze
umyty
Ramiona natryskowe są częściowo
zatkane
8.
Detergent nie
jest podany
lub jest
podany
częściowo
9.
Obecność
białych plam
na naczyniach
10. Hałas podczas
mycia
11. Naczynia nie
są całkowicie
suche
Naczynia nie zostały prawidłowo
załadowane
Koniec
rury
spustowej
zanurzony jest w wodzie
Odmierzono niewłaściwą ilość
detergentu lub jest on stary i
zbrylony
Zakrętka pojemnika z solą nie jest
prawidłowo zamknięta
Program mycia nie jest dość
intensywny
Sztućce, naczynia, patelnie itp.
uniemożliwiają otwarcie dozownika
detergentu
Woda z sieci jest zbyt twarda
Naczynia uderzają o siebie
Ramiona obrotowe uderzają o
naczynia
Niedostateczny przepływ powietrza
Brak nabłyszczacza
98
ROZWIĄZANIE
Wyłączyć urządzenie
Otworzyć zawór
Ponownie ustawić cykl
Sprawdzić
Przypalone resztki należy namoczyć
przed
włożeniem
patelni
do
zmywarki
Zmienić położenie patelni
Zdjąć ramiona natryskowe, odkręcając
nakrętki pierścieniowe zgodnie z
ruchem wskazówek zegara i przemyć
pod bieżącą wodą
Nie umieszczać naczyń zbyt blisko
siebie
Koniec rury spustowej nie może
stykać się z wypływającą wodą
Zwiększyć ilość w zależności od
stopnia zabrudzenia naczyń lub
zmienić detergent
Dokręcić prawidłowo
Wybrać intensywniejszy program
Ustawić naczynia w taki sposób, aby
nie blokowały dozownika
Sprawdzić
poziom
soli
i
nabłyszczacza i dostosować Jeżeli
usterka będzie się utrzymywać,
należy się skontaktować z Centrum
Wsparcia Technicznego
Sprawdzić ustawienie naczyń w
koszu
Sprawdzić ustawienie naczyń w
koszu
Pozostawić drzwi zmywarki do
naczyń uchylone na końcu programu
zmywania, aby umożliwić naturalne
wyschnięcie naczyń
Napełnić dozownik nabłyszczacza
PL
UWAGA: Jeżeli którakolwiek z powyższych sytuacji spowoduje złą wydajność mycia lub
niewystarczające płukanie, należy ręcznie usunąć zanieczyszczenia z naczyń, ponieważ
końcowy cykl suszenia utwardza zanieczyszczenia, co utrudnia ich usunięcie podczas
kolejnego mycia.
Jeśli usterka nie ustąpi, należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Technicznego,
podając model zmywarki. Ta informacja znajduje się na tabliczce umieszczonej w górnej
części wewnętrznej strony drzwi zmywarki lub na gwarancji. Informacje te umożliwią
podjęcie szybszych i skuteczniejszych działań.
Pomoc i gwarancja
Produkt jest objęty gwarancją ustawową oraz na warunkach określonych w
karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu. Kartę należy przechowywać i
okazywać w razie potrzeby w autoryzowanym Centrum Wsparcia Technicznego
wraz z dowodem zakupu. Warunki gwarancji można również sprawdzić na naszej
stronie internetowej.
Aby uzyskać pomoc, należy wypełnić formularz online lub skontaktować się z
nami pod numerem wskazanym na stronie wsparcia na naszej witrynie
internetowej.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie w niniejszej
broszurze. Ponadto producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w swoich
produktach zmian, które uzna za przydatne, bez zmiany zasadniczych właściwości
produktów.
99
20. WARUNKI OTOCZENIA
Niniejsze urządzenie jest oznakowane
zgodnie z europejską Dyrektywą
2012/19/UE w sprawie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE).
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
(WEEE) zawiera zarówno substancje
zanieczyszczające, które mogą mieć
negatywne konsekwencje dla środowiska,
jak i podstawowe komponenty, które mogą
być użyte ponownie. Ważne jest, aby
WEEE poddano szczególnym zabiegom
mającym na celu usunięcie i pozbycie się
wszystkich zanieczyszczeń, oraz odzysk i
recykling wszystkich materiałów.
Prywatne osoby mogą odegrać ważną rolę
w zapewnieniu, że WEEE nie stanie się
problemem środowiskowym; to jest:
100
l WEEE nie może być traktowany jak
odpad z gospodarstwa domowego;
l WEEE należy przekazać do punktów
zbiórki zarządzanych przez gminę lub
przez zarejestrowane firmy. W wielu
krajach zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny o dużych gabarytach może
być odbierany z domu.
W wielu krajach przy zakupie nowego
urządzenia, stary sprzęt można zwrócić
sprzedawcy detalicznemu, który musi go
odebrać bezpłatnie na zasadzie wymiany
jeden do jednego, o ile jest to sprzęt tego
samego typu i pełni taką samą funkcję co
dostarczony sprzęt.
Ďakujeme, že ste si vybrali umývačku riadu
značky Hoover. Sme presvedčení, že Vám
bude verne a bezpečne pomáhať v
umývaní vašeho denného riadu.
Starostlivo si prečítajte tento návod pre
správne a bezpečné používanie spotrebiča
a pre užitočné tipy na efektívnu údržbu.
Obsah
1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ
2. DODÁVKA VODY
3. PLNENIE SOĽOU
Umývačku riadu používajte iba
po dôkladnom prečítaní si týchto pokynov.
Odporúčame vám, aby ste mali túto
príručku vždy po ruke a v dobrom stave v
prípade použitia aj budúcim vlastníkom.
5. ROZLOŽENIE RIADU
Skontrolujte, či je spotrebič dodaný spolu
s týmto návodom na obsluhu, záručným
listom, adresou servisného strediska a
štítkom energetickej účinnosti. Každý
výrobok je identifikovaný jedinečným 16miestnym
kódom,
nazývaným
tiež
"sériové číslo", vytlačeným na záručnom
liste
alebo
na
technickom
štítku
nachádzajúcom sa vo vnútri dverí v
pravom hornom rohu. Tento kód je druh
identifikačného preukazu špecifického
pre daný produkt, ktorý budete musieť
použiť na registráciu produktu alebo ak
budete potrebovať kontaktovať Centrum
technickej pomoci.
8. DRUHY UMÝVACÍCH PROSTRIEDKOV
6. INFORMÁCIE PRE TESTOVACIE
LABORATÓRIA
7. PLNENIE UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU
9. PLNENIE LEŠTIDLA
10.ČISTENIE FILTROV
11.PRAKTICKÉ RADY
12.ÚDRŽBA A ČISTENIE
13.POPIS OVLÁDACIEHO PANELU
14.TECHNICKÉ ÚDAJE
15.VÝBER PROGRAMU A ŠPECIÁLNE
VLASTNOSTI
16.ONE TOUCH
17.PROGRAMOVÁ LEGENDA
Obr. A
18.ODSTRAŇOVAČ VODNÉHO KAMEŇA
19.ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV
A ZÁRUKA
5
1
20.PODMIENKY PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
4
3
2
101
SK
4. NASTAVENIE HORNÉHO KOŠA
1. ZÁKLADNÉ
BEZPEČNOSTNÉ
PRAVIDLÁ
l Tento
spotrebič môžu používať
deti vo veku od 8 rokov a
osoby so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami alebo s nedostatkom
skúseností a vedomostí za
predpokladu, že sú pod
dozorom alebo dostanú pokyny
týkajúce sa používania spotrebiča
bezpečným spôsobom a.chápu
príslušné riziká. Deti sa nesmú
hrať s umývačkou riadu. Čistenie
a údržbu nesmú vykonávať
deti bez dozoru.
l Tieto
spotrebiče sú určené na
použitie v domácnostiach a
podobných prostrediach ako
napríklad:
− Kuchynských priestoroch pre
zamestnancov v obchodoch,
kanceláriách a iných pracovných
prostrediach;
− Farmách;
− Klientmi v hoteloch, moteloch
a iných prostrediach rezidenčných
l Deti by mali byť pod dozorom,
typov;
aby sa zabezpečilo, že sa so
− Prostrediach typu nocľah s
zariadením nebudú hrať.
raňajkami.
Rôzne používanie tohto spotrebiča l Deti vo veku do 3 rokov by
nemali zostávať sami bez
v inom než v prostredí domácnosti
nepretržitého dozoru.
alebo pri bežných upratovacích
činnostiach, ako sú napríklad
komerčné využitie odborníkmi l Ak je prívodný kábel poškodený,
musí ho vymeniť výrobca, jeho
alebo vyškolenými používateľmi,
servisný zástupca alebo osoby
je vylúčené aj vo vyššie uvedených
s podobnou kvalifikáciou, aby
prostrediach. Ak je spotrebič
sa predišlo nebezpečenstvu.
používaný spôsobom, ktorý nie
Odporúčame vám použiť originálny
je v súlade s vyššie uvedeným,
náhradný diel, o ktorý môžete
môže to skrátiť životnosť spotrebiča
požiadať v Centre technickej
a zrušiť záruku u výrobcu. Akékoľvek
pomoci.
poškodenie zariadenia alebo iné
škody alebo straty vyplývajúce z l Na pripojenie vody používajte
používania, ktoré nie sú v súlade
iba hadicové súpravy dodávané
s domácim používaním (aj keď sa
so spotrebičom (nepoužívajte
nachádzajú v domácom alebo
staré hadicové súpravy).
rodinnom prostredí), nebudú výrobcom
akceptované v maximálnom l Tlak vody musí byť medzi 0,08
rozsahu povolenom zákonom.
MPa až 0,8 MPa.
102
sa, že koberce alebo Výrobca odmieta akúkoľvek
rohožky neblokujú základňu zodpovednosť za akékoľvek
alebo ventilačné otvory.
poškodenie osôb alebo majetku
v dôsledku neuzemnenia zariadenia.
l Po inštalácii musí byť spotrebič
umiestnený tak, aby bola l Uistite sa, že umývačka riadu
prístupná zástrčka.
nestláča napájací kábel.
VÝSTRAHA
Nože a iné nástroje s ostrými
časťami musia byť vložené
do košíka s ich ostrými
časťami smerom snadol alebo
umiestnené v horizontálnej
polohe.
l Vo
všeobecnosti sa neodporúča
používať adaptéry, viacnásobné
zástrčky a / alebo predlžovacie
káble.
l Pred
čistením alebo údržbou
umývačky riadu, odpojte ju od
elektrickej siete a vypnite
prívod vody.
l Nenechávajte
otvorené dvere vo
vodorovnej polohe, aby ste predišli l Nevyťahujte sieťovú šnúru ani
potenciálnemu nebezpečenstvu
zariadenie, aby ste zariadenie
(napr. zakopnutiu).
odpojili.
l Ďalšie
informácie o výrobku alebo
ohľadom technického listu, nájdete l Nenechávajte spotrebič vystavený
prostrediu (dážď,u slnku atď.).
na webovej stránke výrobcu.
Elektrické pripojenia a
bezpečnostné pokyny
l Sklon
alebo sedenie na otvorených
dvierkach umývačky môže spôsobiť
prevrhnutie.
l Technické
údaje (napájacie
napätie a príkon) sú uvedené l Umývačka riadu je určená pre
bežné kuchynské potreby. Predmety,
na typovom štítku výrobku.
ktoré boli kontaminované benzínom,
farbou, stopami z ocele alebo
l Skontrolujte, či je elektrický
železa, korozívnymi chemikáliami,
systém uzemnený a či spĺňa
kyselinami alebo zásadami, sa
všetky platné zákony a či je
nesmú umývať v umývačke
zásuvka kompatibilná s konektorom
riadu.
spotrebiča.
103
SK
l Uistite
l Ak
je v domácnosti inštalované
zariadenie na zmäkčovanie
vody, nie je potrebné pridávať
soľ na zmäkčovač vody.
Označením tohto produktu
,
potvrdzujeme
na
vlastnú
zodpovednosť, úplný súlad
tohto produktu so všetkými
príslušnými požiadavkami na
l Ak sa spotrebič pokazí alebo bezpečnosť, zdravie a životné
prestane správne fungovať, prostredie podľa európskych
vypnite ho, vypnite prívod vody právnych predpisov.
a nemanipulujte so spotrebičom.
Opravy by malo vykonávať len Inštalácia
strediskom technickej pomoci a
mali by byť namontované iba l Odstráňte všetky súčasti obalu.
originálne
náhradné
diely.
Nedodržanie týchto pokynov
VÝSTRAHA
môže ohroziť bezpečnosť spotrebiča.
Uchovávajte obalové materiály
mimo dosahu detí.
l Ak po odstránení obalu potrebujete
premiestniť zariadenie, nepokúšajte l Neinštalujte a nepoužívajte umývačku
sa ho zdvihnúť za spodnú časť
riadu, ak je poškodená.
dvierok. Mierne dvierka otvorte
a zdvihnite zariadenie držaním l Dodržujte pokyny dodané s
výrobkom.
za hornú časť.
104
2. DODÁVKA VODY
l Ak je umývačka pripájaná k novému
Spotrebič musí byť pripojený k
prívodu vody len novými hadicami,
ktoré sú dodávané ako výbava
spotrebiča. Staré hadice prívodu vody
nesmú byť opäť používané.
rozvodu vody, alebo k dlhšie nepoužívanému
rozvodu, nechajte niekoľko minút odtekať
vodu, kým pripojíte napúšťaciu hadicu.
Zabránite tým zaneseniu filtračného sitka
pri napúšťacom ventile umývačky vápenatými
usadeninami.
l Napúšťacia a vypúšťacia hadica môže byť
SK
vedené doľava alebo doprava.
1
Umývačka môže byť pripojená buď k
studenej vode alebo teplej vode, ak jej
teplota neprekročí 60°C.
l Tlak vody musí mať minimálnu hodnotu
0,08 MPa a maximálnu hodnotu 0,8 MPa.
B
l Napúšťacie hadice musia byť pripojené k
prívodnému ventilu, aby bolo možné
zastaviť prívod vody v čase, keď umývačka
nie je v prevádzke (obr. 1B).
l Umývačka je vybavená prívodnou hadicou
vody s koncovkou so závitom 3/4" (obr. 2).
l Prívodná hadica vody „A“ musí byť
naskrutkovaná na kohútik prívodu vody
„B“ pomocou koncovky 3/4", uistite sa, či
je koncovka riadne dotiahnutá.
l Ak je to potrebné, môže byť prívodná
hadica vody predĺžená až na 2,5 m. Pokiaľ
máte takúto požiadavku, kontaktujte
autorizované servisné stredisko.
105
2
B
A
A
3
Hydraulické bezpečnostné
zariadenia
Všetky umývačky riadu sú vybavené
ochranou proti pretečeniu, ktorá pri
prekročení normálnej hladiny vody
spôsobenej poruchou, automaticky
blokuje tok vody a / alebo odvádza
nadbytočné množstvo vody.
l AQUASTOP (obr. 4):
je zariadenie umiestnené na prívodnej
hadici, ktorá zastavuje tok vody, ak sa
hadica poškodí; v tomto prípade sa v
okne "A" objaví červená značka a
hadica sa musí vymeniť. Ak chcete
odskrutkovať maticu, stlačte zariadenie
jednosmerného zámku "B".
Niektoré modely môžu obsahovať jednu
alebo viac z nasledujúcich funkcií:
l BLOKOVANIE VODY (obr. 3)
Systém vodného blokovania bol navrhnutý
tak, aby zlepšil bezpečnosť vášho
spotrebiča. Systém zabraňuje záplave,
ktorá môže byť spôsobená poruchou
spotrebiča alebo v dôsledku zlomenia
gumových hadíc a najmä na hadiciach
určených na prívod vody.
4
B
A
Ako to funguje
Záchytná vaňa umiestnená na spodnej časti
spotrebiča zhromažďuje akýkoľvek možný
únik vody a ovláda senzor, ktorý aktivuje
ventil
umiestnený
pod
vodovodným
kohútikom a zablokuje akúkoľvek vodu,
dokonca aj s úplne otvoreným kohútom.
Ak časť znázornená vo výreze obrázku "A"
je poškodená, ihneď vytiahnite zástrčku zo
zásuvky.
Aby
sa
zabezpečil
dokonalý
chod
bezpečnostného systému, viď hadica s
výrezom obrázku "A", hadica by mala byť
pripojená k vodovodnému kohútiku, ako je to
znázornené na obrázku.
Hadica na prívod vody by sa nemala rezať,
pretože obsahuje živé elektrické časti. Ak
nie je hadica dostatočne dlhá na správne
pripojenie, musí byť nahradená dlhšou.
Hadicu môžete získať zo servisného
strediska.
l AQUAPROTECT - DODÁVKA hadice S
106
OCHRANOU (obr. 5):
Pri úniku vody z primárnej vnútornej
hadice "A", priehľadný ochranný obal
"B" bude obsahovať vodu, ktorá umožní
ukončenie umývacieho cyklu. Na konci
cyklu kontaktujte servisné stredisko, aby
ste vymenili starú za novú prívodnú
hadičku.
5
B
A
Pripojenie vypúšťacej hadice
hadicu je najvhodnejšie
pripojiť k pevnému odpadovému potrubiu
(obr. 6). Dbajte na to, aby hadica nebola
nikde „prelomená“.
l Ak máte takú požiadavku, kontaktujte
servisné stredisko. Vypúšťaciu hadicu
môžete taktiež zavesiť cez okraj drezu
pomocou priloženého plastového oblúku.
Koniec hadice nesmie byť ponorený do
vody, aby nedošlo k jej spätnému nasatiu
do umývačky pri jej prevádzke (obr. 6Y).
l Odpadové potrubie by malo byť vyústené
najmenej 40 cm nad podlahou a musí
mať vnútorný priemer najmenej 4 cm.
l Je vhodné, aby bol na tomto odpadovom
potrubí sifón pre zamedzenie úniku pachu
(obr. 6X).
l Ak inštalujete spotrebič pod pracovnú
dosku, oblúk vypúšťacej hadice musí byť
zavesený na stene v čo najvyššej polohe
(obr. 6Z).
l Ak je to potrebné, môže byť vypúšťacia
hadica predĺžená až na 2,5 m, jej
maximálna výška od podlahy môže však
byť najviac 85 cm.
l Skontrolujte ešte, či nie je prívodná a
vypúšťacia hadica nikde „prelomená“.
6
Y
X
Z
107
SK
l Vypúšťaciu
3. PLNENIE SOĽOU
(Obr. A "1")
Po naplnení soli MUSÍTE spustiť kompletný
čistiaci cyklus alebo program PREDUMYTIE.
l Výskyt
bielych škvŕn na riade je
všeobecne varovným signálom, že je
potrebné doplniť zásobník soli.
l Do zásobníka sa vojde asi 1,5 až 1,8 kg
l Na dne umývačky je zásobník na soľ,
ktorá regeneruje zmäkčovač.
l Používajte len špeciálne soli určené pre
umývačky riadu. Iné druhy solí obsahujú
malé množstvo nerozpustných častíc,
ktoré by mohli dlhodobým pôsobením
zhoršiť účinnosľ zmäkčovča vody.
l Pre naplnenie zásobníka musíte najskôr
odskrutkovaľ jeho veko na dne vane
umývačky.
l Ak napľňate zásobník prvýkrát, je potrebné
najskôr do zásobníka naliať vodu. Pri
plnení pretečie menšie množstvo vody,
pokračujte však v plnení dovtedy, pokiaľ
nebude zásobník úplne plný. Po jeho
naplnení vyčistite vnútorný priestor od
zvyškov soli a opäť dotiahnite veko
zásobníka.
108
soli. Pre dobré výsledky umývania je
potrebné zásobník občas opäť naplniť
soľou. Spotreba soli závisí od nastavenia
zmäkčovača podľa tvrdosti vody. Čím je
voda tvrdšia, tým je väčšia spotreba soli.
Po inštalácii umývačky úplne naplňte
zásobník pre sľ a až potom pridajte
vodu až po okraj otvoru na plnenie
zásobníka.
Typ "B": (LEN MODELY S ĽAHKÝM ZAKLIKNUTÍM):
1.
2.
l Ak sa bežne používajú dosky s rozmermi
29 cm až 32,5 cm, vložte ich do
spodného koša po umiestnení horného
koša do hornej polohy, ako je uvedené
nižšie (podľa modelu):
Typ "A":
1.
Otočte predné bloky "A" smerom von;
2.
Odstráňte kôš a znovu ho nastavte do
hornej polohy;
3.
Vráťte bloky "A" do pôvodnej polohy.
Riad, ktorý má väčší priemer ako 20 cm,
nemôže byť vložený do horného koša. a
mobilné podpery nemôžu byť použité, keď
je kôš v hornej polohe.
* Pri modeloch vybavených tretím košom
už nie je možné vložiť do horného koša riad
s priemerom viac ako 14 cm.
NASTAVENIE
POLOHY:
1.
Riad, ktorý má väčší priemer ako 20 cm,
nemôže byť vložený do horného koša. a
mobilné podpery nemôžu byť použité, keď
je kôš v hornej polohe.
Typ "A"
Odstráňte horný kôš;
Držte kôš na oboch stranách a zdvihnite
ho nahor (obr. 1).
KOŠA
DO
SPODNEJ
Držte kôš na oboch stranách a jemne
ho zdvihnite nahor (obr. 1);
Potom ho pomaly uvoľnite pustením
do správnej polohy (obr. 2).
2.
Pozn.: NIKDY NEZDVÍHAJTE ALEBO
NEUSADZUJTE KÔŠ LEN Z JEDNEJ
STRANY (obr. 3).
VÝSTRAHA:
Pred vložením riadu odporúčame nastaviť kôš.
Typ "B"
1
A
2
a
b
a
b
A
3
109
SK
4. NASTAVENIE HORNÉHO
KOŠA
l Horný kôš je navrhnutý tak, aby umožnil
5. ROZLOŽENIE RIADU
uloženie maximálneho množstva rôznych
druhov nádob, napr. 24 tanierov v dvoch
radách, asi 30 pohárov v piatich radách
alebo zmes rôzneho riadu.
Používanie horného koša
l Horný kôš je vybavený pohyblivými
podstavcami pripevnenými k bočnej
stene, ktoré môžete umiestniť do 4
pozícií.
Bežná denná náplň je zobrazená na obr. 1,
2 a 3.
Horný kôš (obr. 1)
l V zníženej pozícii (A-A1) slúžia podstavce
pre šálky z kávy, dlhé nože a varechy.
l Vo zvýšenej pozícii (B-B1) podstavec
umožňuje uloženie rovných a hlbokých
tanierov. Tieto sú usporiadané do
vertikálnej polohy s konkávnou stranou
dopredu, aby zostal priestor medzi
jednotlivými taniermi a voda mohla voľne
odtekať.
Horný kôš (obr. 2)
Horný kôš (obr. 3)
l Odporúčame ukladať veľké taniere (okolo
26 cm) mierne naklonené dozadu, aby sa
uľahčilo zasunutie koša do umývačky
riadu.
l Do horného koša môžete taktiež ukladať
kompótové misky a iné misky z umelej
hmoty. Odporúčame ich po uložení zaistiť
tak, aby ich tlak striekajúcej vody
neprevrátil.
110
Košík na príbory (obr. 6)
l Do spodného koša sa ukladajú hrnce,
panvice, polievkové misy, kompótové
misky, pokrievky, servírovacie nádoby, plytké
taniere, polievkové taniere a naberačky.
l Príbory ukladajte do košíka z umelej
hmoty. Vložte košík na príbory do
spodného koša (obr. 7 a 8) a uistite sa,
že uložené príbory nezasahujú do
priestoru otáčajúcich sa ramien.
Košík na príbory sa skladá z dvoch
oddeliteľných časti, ktoré umožňujú rôznu
voľbu ukladania príborov.
Tieto dve časti môžete od seba oddeliť tak,
že posuniete ľavú sekciu proti pravej sekcii.
Horná časť koša na príbory môže byť
vybratá, aby boli umožnené rôzne spôsoby
naplnenia umývačky.
SK
Používanie spodného koša
Spodný kôš je vybavený zarážkou,
ktorá zaisťuje bezpečné vytiahnutie
koša aj keď je celkom naplnený.
Pokiaľ budete dopĺňať soľ, alebo keď
budete vykonávať pravidelnú údržbu,
je potrebné kôš celkom vybrať.
Správne a racionálne ukladanie riadu je
základom dobrých výsledkov umývania.
Bežná denná náplň je zobrazená na obr. 4 a 5.
Spodný kôš (obr. 4)
6. INFORMÁCIE PRE
TESTOVACIE
LABORATÓRIA
Potrebné
informácie
na
vykonanie
porovnávacích testov a testov hlučnosti
(podľa normy EN) si vyžiadajte na
nasledujúcej adrese:
testinfo-dishwasher@candy.it
V žiadosti uveďte prosím model a sériové
číslo umývačky riadu (viď výrobný štítok).
Spodný kôš (obr. 5)
111
Množstvo čistiaceho prípravku sa dávkuje
do zásobníka podľa miery znečistenia
umývaného riadu a taktiež podľa druhu
riadu. Odporúčame dávkovať 20÷30 g
prípravku do priehradky zásobníka na
umývanie (B).
7. PLNENIE UMÝVACIEHO
PROSTRIEDKU
(Obr. A „2“)
Prášok
DÔLEŽITÉ
Je potrebné používať len špeciálne
čistiace prípravky pre umývačky riadu, či
už práškové, tekuté alebo vo forme tabliet.
Nevhodné prípravky (ako napr. pre ručné
umývanie riadu) neobsahujú potrebné
prísady pre použitie v umývačkách a
neumožňujú preto správnu funkciu týchto
spotrebičov. Chybou je aj vysoká penivosť
prípravkov na ručné umývanie.
Plnenie zásobníka na čistiaci
prípravok
Zásobník na čistiace prípravky je na
vnútornej stane dvierok (obr. A „2“). Ak je
veko zásobníka zatvorené, je potrebné
stlačiť tlačidlo (A), aby sa otvorilo. Na konci
každého umývania zostáva veko vždy
otvorené a pripravené na ďalšie použitie
umývačky.
POZOR!
Do spodného koša neklaďte
riad do takej pozície, ktorá by
bránila otvoreniu zásobníka,
alebo by bránila uvoľneniu
čistiaceho prostriedku do
priestoru umývačky.
Po vložení čistiaceho prostriedku do
zásobníka najskôr zatvorte kryt, potom ho
zasuňte (1) a nakoniec naň jemne zatlačte
(2), kým nebudete počuť jeho zaskočenie.
Pretože nie sú všetky čistiace prípravky
rovnaké, pozorne si prečítajte pokyny na
jeho obale. Radi by sme vás upozornili, že
malé
množstvo
čistiaceho
prípravku
nezaistí dostatočné umytie riadu, zatiaľ čo
veľmi veľké dávkovanie nielen že nezlepší
výsledky umývania, ale je taktiež zbytočným
plytvaním.
DÔLEŽITÉ
Nepoužívajte nadmerné množstvo
čistiacich prípravkov, aby ste zbytočne
nezhoršovali stav životného prostredia.
112
l pozorne si prečítajte a dodržiavajte návod
8. DRUHY UMÝVACÍCH
PROSTRIEDKOV
na obsluhu a upozornenia uvedené na
balení kombinovaného čistiaceho prostriedku,
ktorý chcete použiť;
Tablety na umývanie od rôznych výrobcov
majú rozdielny čas rozpúšťania, preto
nemusia byť pri rýchlejších programoch
úplne účinné, vzhľadom k tomu, že nedôjde
k úplnému rozpusteniu tablety. Ak sa
používajú tieto tablety, odporúča sa vždy
nastaviť dlhší program tak, aby sa tablety
dokonale rozpustili.
DÔLEŽITÉ
Pre dosiahnutie dobrých výsledkov
umývania, MUSIA byť tablety umiestnené
v zásobníku na čistiaci prášok a NIE
priamo v umývačke (vani).
l účinnosť prostriedkov, ktoré nahradzujú
použitie soli závisí na tvrdosti vody, ktorá
je do umývačky privádzaná. Skontrolujte,
či je tvrdosť vody v rozsahu, ktorý je
uvedený na balení čistiaceho prostriedku.
V prípade, ak by ste s týmto typom
tablety nedosiahli uspokojivé výsledky,
obráťte sa na výrobcu tabliet.
Nesprávne použitie týchto kombinovaných
čistiacich prostriedkov by mohlo spôsobiť:
l ukladanie vodného kameňa (vápnika) ako
v umývačke, tak aj na riade;
l zhoršenie kvality sušenia alebo umývania
Koncentrát na umývanie
riadu.
Čistiace koncentráty so zníženou zásaditosťou a
s prírodnými enzýmami, kombinované s
čistiacimi programami pri 50°C majú menší
škodlivý vplyv na životné prostredie a sú
šetrnejšie k umývačke aj riadu. Programy
umývania pri 50°C boli navrhnuté tak, aby
umožnili enzýmom úplne rozpustiť nečistotu.
Pri použití koncentrovaných čistiacich
prostriedkov pri programe 50°C teda
dosiahnete rovnaké výsledky ako pri použití
programu pri 65°C bez použitia koncentrovaných
čistiacich prostriedkov.
Kombinované tablety
Tablety, ktoré obsahujú taktiež leštidlo,
musia byť vložené do zásobníka pre
umývanie. Zásobník na leštidlo musí byť
prázdny (ak nie je, skôr ako použijete
kombinované tablety, nastavte dávkovač
leštidla na minimálnu dávku).
Kombinované čistiace prostriedky
„ALL in 1“
Pri
každom
použití
kombinovaného
čistiaceho prostriedku „ALL in 1“ („3 in 1“/„4
in 1“/„5 in 1“ atď.), pri ktorom by bolo
použitie soli a/ alebo leštidla zbytočné,
dodržiavajte prosím nasledujúce varovania:
DÔLEŽITÉ
Na reklamácie, ktoré by sa mohli
priamo týkať nesprávneho použitia
týchto výrobkov, sa nevzťahuje žiadna z
častí záruky.
Pri používaní tabliet „ALL in 1“ nevenujte
pozornosť blikajúcim indikátorom soli a
leštidla (len pri niektorých modeloch).
Ak sa vyskytnú problémy pri používaní
tabliet, odporúčame Vám, aby ste sa vrátili
k tradičným výrobkom (soľ, leštidlo, prášok).
V tomto prípade odporúčame:
l naplňte zásobník na soľ a na leštidlo;
l spusťte bežný cyklus umývania bez riadu.
V prípade, ak sa vrátite k tradičnému
spôsobu umývania, bude potrebných
niekoľko cyklov umývania, kým sa systém
odvápnenia vody vráti k optimálnej hodnote.
113
SK
Tableta na umývanie
9. PLNENIE LEŠTIDLA
(Obr. A "3")
Leštidlo
Táto prísada, ktorá je automaticky pridávaná
pri poslednej fáze oplachovania, umožňuje
jednoduchšie oplachovanie a zamedzuje
tvorbe škvŕn a matných usadenín.
Plnenie zásobníka pre leštiace
prípravky
Na ľavej strane zásobníka pre čistiaci
prostriedok je zásobník pre leštiaci prostriedok,
ktorý zvyšuje lesk riadu (obr. A „3“). Kryt
otvoríte tak, že zatlačíte na zásobník a
súčasne vytiahnete zatváraciu západku
smerom hore. Na oplachovanie používajte
vždy len prísady vhodné pre automatické
umývačky. Množstvo leštiaceho prostriedku
je možné skontrolovať na optickom ukazovateli
(C), ktorý je umiestnený na dávkovacom zásobníku.
PLNÝ
PRÁZDNY
tmavý
svetlý
Nastavenie dávkovania leštidla
(od 1 do 6)
Ovládač (D) je umiestnený pod krytom a je
s ním možné otočiť pomocou mince.
Odporúčaná poloha je 4. Pootočenie na
požadované nastavenie je možné vykonať
pomocou mince. Odporúčame nastavenie
do polohy 3. Vápnik obsiahnutý vo vode v
značnej miere vytvára šmuhy pri sušení. Je
preto potrebné nastaviť dávkovanie leštiaceho
prípravku na dosiahnutie dobrých výsledkov
umývania. Ak sa po skončení umývania
vytvárajú na riade „pásiky“, znížte nastavenie o
jednu polohu. Ak sa tvoria „biele škvrny“,
zvýšte dávkované množstvo leštidla o jednu
polohu.
114
10. ČISTENIE FILTROV
Nikoli ne pomivajte brez filtrov!
Filtračný systém sa skladá z nasledujúcich častí:
A. filtračný košík na zachytenie väčších častíc;
B. mikrofilter, ktorý je umiestnený pod
filtračným tanierom a zachytáva najjemnejšie
častice na dosiahnutie perfektného opláchnutia;
C. filtračný tanier nepretržite filtrujúci
cirkulujúci čistiaci roztok.
l Aby sa vždy dosiahli výborné výsledky
umývania, je potrebné po každom umytí
riadu skontrolovať a vyčistiť filtre.
l Vybratie filtračnej jednotky vykonáte tak,
že pootočíte rukoväťou košíka proti
smeru hodinových ručičiek (obr. 1).
l Pre jednoduchšie čistenie je centrálny
košík odnímateľný (obr. 2).
l Vyberte filtračný tanier (obr. 3) a celý ho
opláchnite pod striekajúcou vodou. Ak je
to potrebné, použite malú kefku.
l Mikrofilter je samočistiaci, jeho údržba je
obmedzená len na kontrolu každé dva
týždne. V prípade potreby ho opláchnite
pod tečúcou vodou alebo pomocou jemnej
kefky. Po každom umytí odporúčame
prekontrolovať filtračný košík a tanier, či
nie sú zanesené.
POZOR!
Po každom čistení filtrov
skontrolujte, či je všetko
správne namontované späť
a či je filtračný tanier dobre
usadený na dne umývačky.
Presvedčite sa, či je centrálny
filtračný košík správne zaistený
vo filtračnom tanieri pootočením
v smere hodinových ručičiek.
Len správne usadená filtračná
jednotka môže zabezpečiť
požadované výsledky tohto
spotrebiča.
115
SK
(obr. A "4")
zaschnutých zvyškov jedla a odstráneniu
väčších častíc jedla z novo vloženého
riadu. Hneď ako je umývačka úplne naplnená,
spustite program pre hlavné umývanie.
11. PRAKTICKÉ RADY
Ako dosiahnuť naozaj dobré
výsledky umývania
l Pred
vložením riadu do umývačky
odstráňte najskôr rôzne zvyšky jedla
(kosti, škrupiny, kúsky mäsa alebo
zeleniny, usadeninu kávy, šupky z ovocia,
zubné špáradlá, nedopalky cigariet atď.),
ktoré by mohli upchať filtre, vypúšťanie
vody a trysky ostrekovacích ramien a
znížiť tak účinnosť umývania.
l Ak nie je riad veľmi znečistený, alebo
koše nie sú úplne plné, zvoľte
„EKONOMICKÝ PROGRAM“, uvedený v
tabuľke programov v priloženom návode.
Čo nie je vhodné na umývanie
l Je potrebné myslieť na to, že nie každý
riad je vhodný na umývanie v umývačke.
Odporúčame, aby sa umývačka nepoužívala
na riad vyrobený z termoplastických umelých
hmôt, na jedálenské príbory s drevenými
rukoväťami, na hrnce na ktorých sú drevené
uši, výrobky z hliníka alebo kryštálového
alebo brúseného skla, ak nie sú na umývanie
v umývačke priamo určené.
l Preto je vhodné riad so zvyškami jedál
opláchnuť pred vložením do umývačky.
l Ak majú hrnce a pekáče na sebe
pripálené alebo pripečené zvyšky jedla, je
vhodné takýto riad najskôr nechať
odmočiť a odstrániť hrubé nečistoty a až
potom umývať v umývačke.
l Ukladajte riad dnom hore.
l Určitý druh dekorácie na riade sa môže
zmyť. Preto je dobré do umývačky vložiť
na skúšku najskôr jeden kus takéhoto
riadu a ak nedôjde k poškodeniu dekoru,
až potom umyte celú sadu. Niektoré druhy
dekorácie na riade môžu byť poškodené až
častým umývaním v umývačke.
l Pokúste sa uložiť riad tak, aby sa
navzájom nedotýkal. Ak ho budete starostlivo
ukladať, dosiahnete lepšie výsledky.
l Po uložení riadu do umývačky skontrolujte, či
sa môžu ramená voľne otáčať.
l Pri umývaní takéhoto riadu odporúčame
venovať zvýšenú opatrnosť. Neodporúčame
taktiež vkladať súčasne strieborné príbory
s nehrdzavejúcimi, aby nedošlo medzi
nimi k chemickej reakcii.
l Hrnce a ďalší riad, na ktorých sú
miestami pripálené zvyšky jedla, musí byť
vopred odmočené vodou s prídavkom
čistiaceho prípravku.
l Správne umývanie striebra:
a)
b)
c)
opláchnite strieborný riad ihneď po
jeho použití, predovšetkým vtedy, ak
je znečistený od majonézy, vajíčok,
rýb a pod;
nekropte alebo nesypte čistiaci
prostriedok priamo na strieborný riad;
oddeľujte strieborné veci od ostatných
kovov.
Keď kupujete novú jedálenskú súpravu
alebo príbory, vždy sa presvedčite, či
sú vhodné na umývanie v umývačkách
riadu.
Užitočné rady
l Aby ste zabránili kvapkaniu vody po
ukončení cyklu umývania z horného koša
na riad v spodnom koši, vyberte najskôr
spodný kôš.
Ako dosiahnete úsporu
l Ak chcete využiť úplne priestor na umývanie
l Ak ponecháte nejaký čas riad po umytí v
riadu v tejto umývačke, opláchnite riad
uložená po každom jedle programom
„PREDUMYTIE“. Tým dôjde k odmočeniu
116
umývačke, nechajte dvierka pootvorené,
aby sa umožnila cirkulácia vzduchu vo vnútri
umývačky a urýchlil sa proces sušenia.
3)
12. ÚDRŽBA A ČISTENIE
(obr. A "5")
Po vyčistení vložte ramená na pôvodné
miesto a horné zaskrutkujte až na doraz.
nepoužívajte rozpúšťadlá (odmasťujúce)
ani brúsne prostriedky, ale len tkaninu
navlhčenú vo vlažnej vode.
nehrdzavejúcej ocele. Ak by sa na nich
objavili škvrny spôsobené oxidáciou, je
to pravdepodobne spôsobené veľkou
koncentráciou solí železa vo vode.
l Táto umývačka nevyžaduje žiadnu špeciálnu
l Na odstránenie týchto škvŕn odporúčame
použiť jemný brúsny prípravok; Nikdy
nepoužívajte materiály na báze chlóru,
škrabky, drôtenky atď.
údržbu, pretože vaňa je samočistiaca.
l Pravidelne čistite tesnenie dvierok navlhčenou
tkaninou, aby ste odstránili všetky zvyšky
jedla a leštiaceho prípravku.
1
1b
l Odporúčame občas odstrániť usadený
vodný kameň tak, že vykonáte umývanie
bez uloženia riadu. Nalejte pohár octu na
dno vane a zvoľte jemné umývanie. Na
našom trhu sú k dispozícii aj prípravky na
čistenie a odstránenie vodného kameňa
na umývačke. Umývačka musí byť pri
tomto procese prázdna.
2
l Ak aj pri pravidelnom čistení filtrov zistíte,
že riad alebo hrnce nie sú dobre umyté
alebo opláchnuté, skontrolujte, či sú
trysky na sprchovacích ramenách čisté
(obr. A „5“).
Ak sú upchaté, vyčistite ich nasledujúcim
postupom:
1)
2)
Horné rameno otočte tak, aby bola
šípka na jeho plastovej časti proti
vybratiu v prívode vody na spodnej
strane koša (obr. 1b). Rameno potlačte
hore a potom otáčajte v smere hodinových
ručičiek (obr. 1). Po odskrutkovaní rameno
vyberte. Spätnú montáž vykonajte
rovnakým postupom, ale otáčajte
ramenom proti smere hodinových
ručičiek. Spodné rameno jednoducho
vyberiete potiahnutím smerom hore (obr. 2);
PO SKONČENÍ PROGRAMU
UMÝVANIA
Po skončení umývania je potrebné zastaviť
prívod vody a vypnúť spotrebič stlačením
tlačidla vypnutia/zapnutia do vypnutej
polohy.
Ak nebude vaša umývačka nejaký čas
používaná, odporúčame vykonať nasledujúce
opatrenia:
Opláchnite rotačné ramená pod tečúcou 1.
vodou, aby sa odstránili všetky nečistoty
usadené v tryskách ramien;
117
Vypustite akýkoľvek vodu s čistiacimi
prostriedkami, aby sa odplavili všetky
usadeniny;
SK
l Vaňa na umývanie aj dvierka sú z
l Na čistenie vonkajšej časti umývačky
2.
Vytiahnite sieťovú šnúru zo zásuvky;
6.
Udržiavajte vnútorný priestor umývačky v
čistote;
3.
Uzavrite prívodný ventil vody;
7.
4.
Naplňte zásobník s leštiacim prípravkom;
5.
Nechajte dvierka pootvorené;
Ak je umývačka uložená na mieste, kde
je teplota nižšia ako 0°C, všetka voda vo
vnútri hadíc môže zamrznúť. Počkajte, kým
sa teplota nezvýši nad bod mrazu a potom
nezapínajte umývačku skôr, ako za 24 hodín.
118
N Oblasť ONE TOUCH
F Tlačidlo "ŠTART/RESET" (program štart/zrušenie)
119
117
59,8x82x58
SK
Viď technický štítok
Poistka / Príkon / Napájacie napätie
9 osôb
15
117
Tlak prívodu vody (MPa)
8 osôb
13
/
59,8x81,8 ÷ 89,8x57
TECHNICKÉ ÚDAJE (Viď technický štítok)
120
60x85x60.9
BEZ PRACOVNEJ
DOSKY
Min. 0,08 – Max. 0,8
Kapacita s panvicami a riadmi
Nastavenia (EN 50242)
Hĺbka s otvorenými dvierkami (cm)
Šírka x Výška x Hĺbka (cm)
S PRACOVNOU
DOSKOU
VOĽNE STOJACA
9 osôb
16
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x55
/
ZABUDOVANÁ
M Programová legenda
E Tlačidlo"RESET" pre kontrolku
NAPOLY INTEGROVANÁ
L Kontrolky "VÝBER PROGRAMU"
D Tlačidlo "Express"
DÁTA
I Kontrolky „FÁZA PROGRAMU“/Doba „ODLOŽENÉHO ŠTARTU“
C Tlačidlo "ODLOŽENÝ ŠTART"
VEĽKOSŤ
H Kontrolka "VÝBER VOĽBY"
B Tlačidlo "VÝBER PROGRAMU"
C DE F
I HG
G Kontrolka "CHÝBA SOĽ"
A B
L
A Tlačidlo "ZAPNUTÝ / VYPNUTÝ"
N
M
13. POPIS OVLÁDACIEHO
PANELU
14. TECHNICKÉ ÚDAJE
15. VÝBER PROGRAMU A
ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI
Nastavenia programu
l Otvorte dvierka a umiestnite do spotrebiča
znečistené nádoby.
l Stlačte tlačidlo "ZAPNUTÝ / VYPNUTÝ"
približne na 2 sekundy. Všetky kontrolky
programov budú blikať.
Prerušenie programu
Neodporúča sa otvárať dvere pri prebiehajúcom
programe, najmä počas centrálneho umývania a
konečných fáz oplachovania.Ak sa však dvere
otvárajú počas behu programu (napríklad
pri pridávaní riadu), spotrebič sa automaticky
zastaví.
Zatvorte dvere bez stlačenia ľubovoľných
tlačidiel. Cyklus sa spustí od miesta, kde
bol prerušený.
l Zvoľte program stlačením tlačidla "VÝBER
(Len VOĽNE STOJACIE modely) (s
viditeľnými ovládacími prvkami)
Prebiehajúci program je možné prerušiť
aj bez otvorenia dverí stlačením tlačidla
"ZAPNUTÝ / VYPNUTÝ". V takom prípade
stlačte znovu tlačidlo "ZAPNUTÝ /
VYPNUTÝ", pre znovu spustenie cyklu.
PROGRAMU". Kontrolka zvoleného programu
bude blikať.
l Ak chcete vybrať možnosť, stlačte príslušné
tlačidlo (rozsvieti sa kontrolka).
Tlačidlá možností môžu byť vybraté
alebo zrušené V PRIEBEHU 1 minúty od
spustenia programu.
VÝSTRAHA
l Stlačte tlačidlo "START" (indikátor zvoleného
programu prestane blikať a zostane trvale
svietiť).
Ak otvoríte dvere počas
cyklu sušenia, prerušovaný
zvukový signál vám oznámi,
že cyklus sušenia ešte nie je
dokončený.
l Keď sú dvere zatvorené, po zvukovom
signály sa program automaticky spustí.
V priebehu jednej minúty od začatia
programu môžete zvoliť iný program,
jednoducho stlačením tlačidla "VÝBER
PROGRAMU".
Programy "IMPULSE"
niektorých modelov).
(len
Ak chcete zmeniť alebo zrušiť prebiehajúci
program, postupujte nasledovne:
u
Programy "IMPULSE" používajú technológiu
impulzného umývania, ktorá znižuje spotrebu
a hluk a zároveň zlepšuje výkonnosť.
"PRERUŠOVANÁ" ČINNOSŤ UMÝVACIEHO
ČERPADLA NIE JE považovaná za
poruchu; je to charakteristika impulzného
umývania, a preto by sa mala považovať
za bežnú vlastnosť programu.
Zmena prebiehajúceho programu
l Podržte stlačené tlačidlo "RESET" aspoň
po dobu 3 sekúnd. Zaznejú zvukové
signály a indikátory programu sa zapínajú
a vypínajú jednotlivo a postupne.
l Bežiaci program bude zrušený a všetky
indikátory programu budú blikať.
l V tomto okamihu je možné nastaviť nový
program.
120
Výstražná kontrolka "CHÝBAJÚCA
SOĽ"
lučka "NI SOLI"
VÝSTRAHA
Pred spustením nového programu
by ste mali skontrolovať, či je
v dávkovači ešte stále umývací
prostriedok. V prípade potreby
doplňte umývací prostriedok.
Tlačidlo "RESET" na varovnú
kontrolku "CHÝBAJÚCA SOĽ"
Programové operácie
Keď je spustený program, trvale zostane
rozsvietené príslušné kontrolné svetlo a tri
indikátory "PROGRAMOVEJ FÁZE":
UMÝVANIE
Po naplnení nádoby na soľ by ste mali
stlačiť toto tlačidlo na niekoľko sekúnd, kým
sa príslušná kontrolka nevypne.
OPLACHOVANIE
SUŠENIE
VÝSTRAHA
budú svietiť samostatne a postupne, aby
indikovali aktuálnu fázu.
Ak stlačíte tlačidlo resetovania
bez toho, aby ste naplnili
nádobu so soľou, narušuje to
správne fungovanie kontrolky
soli.
Ak počas používania práčky nastane
výpadok napájania, zvolený program sa
uloží v špeciálnej pamäti a po obnovení
napájania práčka pokračuje tam, kde
skončila.
Koniec programu
Kontrolka programu bude blikať a zaznie
zvukový signál po dobu 5 sekúnd (ak nie je
stíšený) 3-krát v 30-sekundových intervaloch,
čím signalizuje ukončenie programu. Umývačka
sa automaticky vypne.
Tlačidlá voľby
Tlačidlo "Express"
Toto tlačidlo umožňuje priemernú úsporu
energie a času o 25% (podľa zvoleného
cyklu), čím sa znižuje teplota umývacej
vody a čas sušenia počas posledného
oplachovania. Táto možnosť sa odporúča
na večerné umývanie, keď nie je ihneď
potrebný suchý riad. Pre lepšie sušenie,
ponechajte dvierka umývačky riadu mierne
otvorené, aby sa podporila prirodzená
cirkulácia vzduchu v umývačke riadu.
Aby ste zaručili správne fungovanie
indikátora soli, MUSÍTE VŽDY NAPLNIŤ
NÁDOBU NA SOĽ.
Tlačidlo "ODLOŽENÝ ŠTART"
Čas spustenia umývačky riadu je možné
nastaviť pomocou tohto tlačidla, oneskorenie
o 3, 6, alebo 9 hodín.
Ak chcete nastaviť oneskorený
postupujte nasledovne:
l Zvoľte
program
stlačením
"VÝBER PROGRAMU".
tlačidla
l Stlačte tlačidlo "ODLOŽENÝ ŠTART" (pri
121
štart,
každom stlačení tlačidla sa štart oneskorí
o 3, 6 alebo 9 hodín a príslušné kontrolné
svetlo sa rozsvieti).
SK
Tento model je vybavený kontrolným
svetlom na riadiacom paneli, ktoré sa
rozsvieti, keď je potrebné doplniť soľ.
Vzhľad belavých škvŕn na riadoch je
všeobecne varovným signálom, že je
potrebné naplniť nádobu na soľ.
l Ak chcete spustiť odpočítavanie, stlačte
4. Znova stlačte toto tlačidlo: 3 kontrolky,
ktoré (indikujúce, že je zapnutý alarm)
začnú blikať (signalizujú, že je alarm
vypnutý).
tlačidlo "ŠTART" (kontrolka nastaveného
oneskorenia začne blikať).
Ak je nastavené 9-hodinové oneskorenie,
odpočítavanie sa zobrazí: po 3 hodinách 6
hodinový indikátor a po 6tich hodinách 3
hodinový indikátor.
Po uplynutí posledných 3 hodín (po
dokončení
odpočítavania)
3-hodinové
kontrolné svetlo prestane blikať a zostane
rozsvietené, čo indikuje fázu umývania a
program sa automaticky spustí.
Oneskorený štart môže byť zmenený alebo
zrušený v prípade, že odpočet nebol
ukončený, a tým program ešte nebol
spustený. Vyberte iný program alebo zvoľte
/ zrušte výber tlačidlo voľby a postupujte
nasledovne:
5. Vypnite umývačku riadu stlačením
tlačidla "ZAPNUTÝ / VYPNUTÝ" pre
potvrdenie nového nastavenia.
Aby ponownie włączyć alarm,
wykonać tę samą procedurę.
Pamäť
uloženia
naposledy
použitého programu
Naposledy použitý program je možné uložiť
do pamäte podľa nasledujúceho postupu:
Pred začatím tohto postupu musí byť
umývačka riadu VŽDY vypnutá.
l Podržte stlačené tlačidlo "RESET" aspoň
po dobu 3 sekúnd.Zaznejú zvukové
signály a indikátory programu sa zapínajú
a vypínajú jednotlivo a postupne.
1. Podržte stlačené tlačidlo "VÝBER
PROGRAMU" a súčasne zapnite
umývačku stlačením tlačidla "ZAPNUTÝ/
VYPNUTÝ" (zaznie krátky zvukový signál).
l Odložený štart a zvolený program budú
zrušené. Indikátory programu blikajú a
umývačka riadu je pripravená na
nastavenie nového programu.
2. Podržte tlačidlo "VÝBER PROGRAMU"
stlačené aspoň na 30 sekúnd (počas tejto
doby zaznejú 3 zvukové signály).
3. Uvoľnite tlačidlo, keď zaznie TRETÍ
zvukový signál (všetky kontrolky blikajú).
Stlmený signál KONIEC PROGRAMU
Zvukový signál môže byť stlmený nasledovne:
4. Znova stlačte toto tlačidlo: blikajúca
kontrolka (pamäť vypnutá) prestane
blikať a zostane zapnutá (pamäť
zapnutá).
Pred začatím tohto postupu musí byť
umývačka riadu VŽDY vypnutá.
1. Podržte stlačené tlačidlo "VÝBER
PROGRAMU" a súčasne zapnite
umývačku stlačením tlačidla "ZAPNUTÝ
/ VYPNUTÝ" (zaznie krátky zvukový
signál).
2. Podržte tlačidlo "VÝBER PROGRAMU"
stlačené aspoň na 15 sekúnd (počas tejto
doby zaznejú 2 zvukové signály).
5. Vypnite umývačku riadu stlačením
tlačidla "ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" pre
potvrdenie nového nastavenia.
Ak chcete zmeniť uložený
postupujte rovnakým postupom.
3 Uvoľnite tlačidlo, keď zaznie druhý
zvukový signál (rozsvietia sa 3 kontrolky
"VÝBER PROGRAMU").
122
należy
program,
16. ONE TOUCH
POUŽITIE ONE TOUCH
PRVÝKRÁT - registrácia spotrebiča
l Otvorte menu "Settings" vášho Android
smartfónu a aktivujte funkciu NFC v menu
"Wireless & Networks.
l Stiahnite si aplikáciu Hoover Wizard.
V závislosti od modelu smartfónu a OS
verzie systému Android môže byť
proces aktivácie NFC odlišný. Viď
návod k smartfónu.
Aplikácia Hoover Wizard je dostupná
pre zariadenia so systémami Android
a iOS, pre tablety a smartfóny. Môžete
komunikovať so spotrebičom a získať
výhodu ponúkanú One Touch len so
smartfónmi
Android
vybavenými
technológiou NFC, podľa nasledujúcej
schémy:
Android smartfón s
technológiou NFC
Interakcia so
spotrebičom +
obsahom
Android smartfón bez
NFC technológie
Len obsah
Android Tablet
Len obsah
Apple iPhone
Len obsah
Apple iPad
Len obsah
l Zapnete přístroj a aktivujte režim "One
Touch" výběrem programu "P3" a poté
stiskněte tlačítko "Express".
l Otvorte aplikáciu, vytvorte si užívateľský
profil a zaregistrujte spotrebič pokynov na
telefóne alebo podľa "QUICK GUIDE"
spotrebiča.
Ďalšie informácie, otázky a video pre
ľahkú registráciu je dostupné na:
www.hooveronetouch.com/how-to
FUNKCE
ĎALŠIE POUŽITIE - bežné použitie
Hlavné funkcie aplikácie sú:
l Pokaždé, když budete chtít spravovat
zařízení přes aplikaci, musíte nejprve
aktivovat režim ''One Touch" tím, že
zapnete spotřebič, zvolíte program "P3"
a pak stisknete tlačítko "Express".
l Programy - V případe, že chcete přidat a
zahájit dodatečné mycí cykly.
l Chytrá péče - Pokročilé nastavení, Tvrdost
vody, "Clever Check-up", Čištění filtru a
řešení potíží.
l Uistite sa, či máte odomknutú obrazovku
telefónu (z pohotovostného režimu) a
aktivovanú funkciu NFC. V opačnom
prípade
postupujte
podľa
vyššie
uvedených pokynov.
l Moje statistky - Statistiky mytí a typy pro
efektivnější využívání vašeho přístroje.
Získejte všechny detaily funkce One
Touch procházením aplikace v DEMO
verzi nebo více na adrese:
www.hooveronetouch.com
l Chcete-li spustit mycí cyklus, vložte
nádobí a čisticí prostředek.
l Zavřete dvířka spotřebiče.
123
SK
Tento spotrebič je vybavený technológiou
One Touch, ktorá umožňuje komunikáciu,
prostredníctvom aplikácie, so smartfónmi s
operačným systémom Android a vybavenými
funkciou NFC (Near Field Communication).
l Vyberte požadovanou funkci v aplikaci
(např.: spuštění programu, cyklus "Clever
Check-up", aktualizace statistik, atd.).
l Postupujte podľa pokynov na displeji
telefónu a podľa požiadavky aplikácie ho
udržiavajte V BLÍZKOSTI loga One
Touch, ktoré sa nachádza na ovládacom
paneli spotrebiča.
V prípade že nepoznáte pozíciu NFC
antény, krúživými pohybmi ľahko
pohybujte smart telefónom nad logom
One Touch až kým aplikácia nepotvrdí
pripojenie. Aby bol prenos dát
úspešný, JE NUTNÉ UDRŽIAVAŤ
SMART TELEFÓN V BLÍZKOSTI
OVLÁDACIEHO
PANELU
POČAS
CELÉHO NIEKOĽKOSEKUNDOVÉHO
PRIPOJENIA. Následne Vás bude
zariadenie informovať o správnom
výsledku operácie a oznámi Vám, že
je možné presunúť sa so smart
telefónom kamkoľvek.
Hrubé obaly alebo metalické nálepky
na smartfóne môžu ovplyvniť alebo
brániť prenosu dát medzi telefónom a
spotrebičom. V prípade potreby ich
odstráňte.
POZNÁMKY:
Nahradením niektorých častí smart
telefónu (napr. zadný kryt, batéria
atď.) neoriginálnymi zložkami by
mohlo dôjsť k poškodeniu NFC
antény, ktoré by následne mohlo
brániť plnému využitiu aplikácie.
Umiestnite smartfón tak, že NFC
anténa na zadnej strane zodpovedá
pozícii One Touch logu spotrebiča.
Správa
a
ovládanie
spotrebiča
prostredníctvom aplikácie je možná
len „v blízkosti“: nie je možné
vykonať operácie na diaľku (napr.: z
inej miestnosti; mimo domu).
124
17. PROGRAMOVÁ LEGENDA
Popis programu
P1
Intenzívny
Vhodný pri umývaní hrncov a ďalšieho riadu, veľmi
znečisteného.
P2
Univerzálny
Vhodný na umývanie riadu a hrncov normálne
znečistených.
P3
Eco
Program pre bežne znečistený riad (najúčinnejší z
hľadiska spotreby vody a energie).
Program podľa normy EN 50242
P4
Predumytie
Krátke studené predumytie riadu použitého ráno
alebo na obed, ktorý necháte v umývačke riadu až
do naplnenia celého objemu.
P5
Total Care
Program vhodný na jednorázové umývanie triedy
A najjemnejšieho riadu, ako je sklo a porcelán.
* Vhodné na umývanie riadu až do 8 miest.
Aktivácia režimu One Touch umožňuje interakciu
medzi prístrojom a aplikáciou Hoover Wizard. Pred
prvým použitím aplikácie bude táto pozícia
obsiahnutá programom Intenzívny.
Umývanie s predumývaním
Pre programy s predumývaním odporúčame pridať ďalšiu dávku čistiaceho prostriedku (max. 10 g)
priamo do umývačky..
125
SK
Program
Pred umývací čistiaci
prostriedok
Programy "Impulse"
Teplota umývania (°C)
Priemerná doba
umývania¹ (min.)
Tlačidlo
"ODLOŽENÝ ŠTART"
Tlačidlo "Express"
Možnosti
P1
Intenzívny
●
-
75
130
ÁNO
ÁNO
P2
Univerzálny
-
■
60
120
ÁNO
ÁNO
P3
Eco
●
■
45
170
ÁNO
ÁNO
P4
Predumytie
5
ÁNO
N/A
100
ÁNO
ÁNO
Program
P5
Total Care
- - ●
■
50
- - -
- -
-
● = Pred umývací čistiaci prostriedok
■ = Programy "IMPULSE"
N/A = VOĽBA NIE JE DOSTUPNÁ
1)
So studenou vodou (15°C) - Tolerancia ± 10%
Ak používate horúcu vodu, zostávajúci čas do konca programu sa počas spustenia programu
automaticky aktualizuje.
Hodnoty sa merajú v laboratóriu podľa európskej normy EN 50242 (hodnoty sa môžu meniť v
závislosti od podmienok použitia).
126
18. ODSTRAŇOVAČ
VODNÉHO KAMEŇA
Podľa stupňa tvrdosti vody nastavte
zmäkčovacie
zariadenie
nasledujúcim
spôsobom:
Nastavenie zmäkčovania vody
Úroveň tvrdosti
°fH
(fran.
stupnica)
°dH
(nemecká
stupnica)
Použitie
regeneračnej soli
Nastavenie
zmäkčovača vody
Uredjaj ima šestostepeni regulator pomoću
kojeg može omekšavati vodu tvrdoće do
90°fH (francuska skala tvrdoće) odnosno
50°dH (nemačka skala tvrdoće). Na donjoj
tabeli popisani su različiti stepeni tvrdoće
vode sa odgovarajućim postavkama uredjaja
za omekšavanje vode.
0
0-5
0-3
NIE
Žiadna
kontrolka
1
6-15
4-9
ÁNO
Kontrolka 1
2
16-30
10-16
ÁNO
Kontrolky 1, 2
*3
31-45
17-25
ÁNO
4
46-60
26-33
ÁNO
5
46-60
34-50
ÁNO
Tvrdosť vody
1.
Stlačte tlačidlo „VOĽBA PROGRAMU“
a zároveň zapnite umývačku riadu
stlačením tlačidla „ON/OFF“ (zaznie
krátky zvukový signál).
2.
Podržte stlačené tlačidlo „VOĽBA
PROGRAMU“ najmenej 5 sekúnd a
pustite ho až vtedy, keď zaznie zvukový
signál. Niektoré kontrolky „VOĽBA
PROGRAMU“ sa rozsvietia a tým sa
môže určiť úroveň nastaveného odvápnenia
vody.
3.
Ak opätovne stlačíte rovnaké tlačidlo,
zvolí sa úroveň požadovaného odvápnenia,
každým stlačením sa rozsvieti jedna
kontrolka (úroveň sa zistí podľa počtu
rozsvietených kontroliek).
4.
Vypnite umývačku stlačením tlačidla
„ON/OFF“, čím uvediete do činnosti
nové nastavenie.
POZOR!
Ak by ste z akéhokoľvek
dôvodu nedokázali dokončiť
postup, vypnite umývačku
stlačením tlačidla „ON/ OFF“
a začnite od začiatku (BOD 1).
Kontrolky
1, 2, 3
Kontrolky
1, 2, 3, 4
Blikajúce
kontrolky
1, 2, 3, 4, 5
* Regulácia tvrdosti bola vo výrobe
nastavená na ÚROVEŇ 3 vzhľadom k
tomu, že toto nastavenie vyhovuje najväčšej
časti používateľov.
127
Nasledujúci postup začnite VŽDY pri
vypnutej umývačke riadu.
SK
V závislosti na zdroji obsahuje voda rôzne
množstvo vápnika a minerálov, ktoré sa
usadzujú na riade a zanechávajú na jeho
povrchu biele škvrny a šmuhy. Aká vysoká
je prítomnosť týchto minerálov vo vode, tak
veľká je jej tvrdosť. Umývačky riadu sú
vybavené zariadením na zmäkčovanie
vody, ktoré vyžaduje na regeneráciu
špeciálnu soľ. Stupeň tvrdosti vody Vám
poskytne spoločnosť, ktorá zaisťuje jej
dodávku alebo si ju môžete nechať zmerať.
19. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV A ZÁRUKA
Ak si myslíte, že umývačka riadu nefunguje správne, pozrite si nižšie uvedený stručný
návod a niekoľko praktických tipov, ako opraviť najbežnejšie problémy. Ak porucha
pretrváva alebo sa opakuje, kontaktujte servisné stredisko.
CHYBOVÉ SPRÁVY
l Modely s displejom: chyby sú hlásené číslom, pred ktorým je písmeno "E" (napr.
chyba 2 = E2) a krátky zvukový signál.
l Modely bez displeja: chyby sú hlásené blikajúcou kontrolkou na ovládacom paneli.
Len modely s displejom
Zobrazená chyba
"KONTROLA VODY"
s krátkym zvukovým
signálom
(len u niektorých modelov).
E2 (s displejom)
s krátkym zvukovým
signálom
E3 (s displejom)
s krátkym zvukovým
signálom
E4 (s displejom)
s krátkym zvukovým
signálom
E4-E6-E7-Ef-EL
(s displejom)
s krátkym zvukovým
signálom
E8-Ei (s displejom)
s krátkym zvukovým
signálom
Význam a riešenia
Umývačka sa neplní vodou
Uistite sa, že je prívod vody otvorený.
Uistite sa, že prívodná hadica nie je ohnutá alebo stlačená.
Uistite sa, že odtoková hadica je v správnej výške (pozrite časť
inštalácie).
Zatvorte prívod vody, odskrutkujte prívod vody zo zadnej časti
umývačky riadu a skontrolujte, či nie je "pieskový" filter zapchatý.
Umývačka neodčerpáva vodu
Uistite sa, že odtoková trubica nie je ohnutá, zapchatá alebo
zablokovaná a filter nie je upchatý.
Uistite sa, že sifón nie je zapchatý.
Únik vody
Uistite sa, že odtoková trubica nie je ohnutá, zapchatá alebo
zablokovaná a filter nie je upchatý.
Uistite sa, že sifón nie je zapchatý.
Chyba elektronického ovládania
Obráťte sa na servisné stredisko.
Element na vykurovanie vody nefunguje správne alebo filtračná
doska je upchatá.
Vyčistite filtračnú dosku.
Len modely s displejom
Ak dôjde k poruchám alebo ku chybám pri bežiacom programe, kontrolka zodpovedajúca
zvolenému cyklu bude rýchlo blikať a zaznie prerušovaný zvukový signál. V takom prípade
vypnite umývačku riadu a to stlačením tlačidla "ZAPNUTÝ / VYPNUTÝ".
Po skontrolovaní, či je prívod vody otvorený, či odtoková hadica nie je ohnutá a či
sifón alebo filtre nie sú zapchaté, nastavte znovu zvolený program.
Ak porucha pretrváva, kontaktujte servisné stredisko.
128
Táto umývačka riadu je vybavená bezpečnostným zariadením na prepad, ktorá v
prípade problému automaticky vypúšťa nadbytočnú vodu.
Aby ste zabezpečili správnu funkciu ochranného zariadenia
proti pretečeniu, neodporúčame počas prevádzky premiestňovať
ani nakláňať umývačku riadu. Ak je potrebné sklopiť alebo
presunúť umývačku riadu, uistite sa, že cyklus prania je
ukončený a že vo vnútri spotrebiča nie je žiadna voda.
Iné chyby
CHYBA
1.
Žiadny program
nefunguje
2.
Umývačka sa
neplní vodou
3.
Umývačka riadu
nevypúšťa
vodu
4.
Umývačka riadu
nepretržite
vypúšťa vodu
5.
Sprchovacie
ramená nie sú
počuteľné na
otáčanie
PRÍČINA
RIEŠENIE
Zástrčka nie je pripojená k
sieťovej zásuvke
Tlačidlo O / I nie je stlačené
Dvere sú otvorené
Žiadna elektrika
Pozrite bod 1
Kohútik na vodu je zatvorený
Prívodná hadica je ohnutá
Filter na prívodnej hadici je
zanesený
Filter je znečistený
Odtoková hadica je ohnutá
Prípojka odtokovej hadice nie je
správne pripojená
Výstupné pripojenie na stenu
smeruje smerom dole nie
smerom hore
Poloha odtokovej hadice je príliš
nízko
Pripojte elektrickú zástrčku
Nadmerné
množstvo
umývacieho prostriedku
Znížte
množstvo
prostriedku.
Používajte
vhodný
prostriedku
Skontrolujte
Položka zabraňuje otáčaniu
ramien
Filtračná doska a filter sú veľmi
znečistené
129
Stlačte tlačidlo
Zavrite dvere
Skontrolujte
Skontrolujte
Otvorte vodovodný kohútik
Odstráňte ohyby v hadici
Vyčistite filter na konci hadice
Vyčistite filter
Odstráňte ohyby v hadici
Postupujte podľa pokynov pre
pripojenie odtokovej hadice
Zavolajte kvalifikovaného technika
Zdvihnite odtokovú hadicu aspoň na
40 cm nad úrovňou podlahy
umývacieho
umývacieho
Vyčistite filtračnú dosku a filter
SK
VÝSTRAHA
CHYBA
PRÍČINA
na
prívod
RIEŠENIE
6.
Na
elektronických
spotrebičoch
bez displeja:
jedno alebo
viac
indikátorov
rýchlo bliká
Kohútik
vypnutý
vody
je
7.
Riad je len
čiastočne
umytý
Pozrite bod 5
Spodok panvice nebol dobre
umytý
Hrana panvíc nie je dobre umytá
Sprchovacie
ramená
sú
čiastočne zablokované
8.
Umývací
prostriedok,
ktorý nie je
vypustený
alebo
čiastočne
vypustený
9.
Prítomnosť
bielych škvŕn
na riade
10. Hluk počas
umývania
11. Riad nie je
úplne suchý
Riad nebol správne vložený
Koniec vypúšťacej hadice je
ponorený do vody
Bolo
odmerané
nesprávne
množstvo
umývacieho
prostriedku
alebo
umývací
prostriedok je starý a tvrdý
Uzáver nádoby na soľ nie je
správne zatvorený
Program umývania nie je
dostatočne dôkladný
Príbory, riad, panvice atď.,
vypnite dávkovač umývacích
prostriedkov
Voda je príliš tvrdá
Riad naráža na seba
Otáčajúce sa ramená narážajú
na riad
Neadekvátny prúd vzduchu
Chýba leštiaci prostriedok
130
Vypnite spotrebič
Otvorte kohútik
Znova nastavte cyklus
Skontrolujte
Spálené zvyšky potravín musia byť
pred umývaním panvice v umývačke
riadu namočené
Premiestnite panvice
Odstráňte
sprchujúce
ramená
odskrutkovaním kruhových matiek v
smere hodinových ručičiek a umyte ich
pod tečúcou vodou
Neumiestňujte riad príliš blízko seba
Koniec odtokovej hadice nesmie
prísť do kontaktu s výtokovou vodou
Zvýšte množstvo podľa toho, do akej
miery je špinavý riad, alebo vymeňte
umývací prostriedok za iný
Dôkladne ho utiahnite
Vyberte silnejší program
Umiestnite riad tak, aby nebránili
dávkovaču
Skontrolujte hladinu soli a leštiaceho
prostriedku a nastavte ju Ak porucha
pretrváva,
kontaktujte
servisné
stredisko
Znova skontrolujte uloženie riadu v
koši
Znova skontrolujte uloženie riadu v
koši
Nechajte pootvorené dvierka umývačky
riadu na konci programu umývania,
aby umytý riad prirodzene vyschol
Naplňte
dávkovač
leštiacim
prostriedkom
Odstraňovanie problémov a záruka
Výrobok je v záruke podľa zákona a za podmienok uvedených na záručnom liste,
ktorý je súčasťou výrobku. V prípade potreby by mal byť záručný list spolu s
dokladom o zakúpení uložený a predložený servisnému stredisku. Na webových
stránkach si môžete skontrolovať podmienky záruky.
Ak potrebujete pomoc, vyplňte online formulár alebo nás kontaktujte na
telefónnom čísle uvedenom na na našej webovej stránke, na stránke podpory.
Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek chyby tlače v tejto brožúre.
Okrem toho si výrobca vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny považované za
užitočné pre svoje výrobky bez zmeny ich základných vlastností.
131
SK
Pozn.: Ak by ktorákoľvek z vyššie uvedených situácií viedla k nedostatočnému umytiu
alebo k nedostatočnému opláchnutiu, odstráňte ručne usadeniny z riadu, pretože konečný
cyklus sušenia vytvrdzuje nečistotu a sťažuje ich následné umytie.
Ak poruchu pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko, kde uvediete model umývačky.
Modelové označenie sa nachádza na technickom štítku v hornej časti vnútornej strany
dvierok umývačky riadu alebo na záručnom liste. Tieto informácie umožnia rýchlejšie a
účinnejšie konanie.
20. PODMIENKY PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Tento spotrebič je označený
v súlade s Európskou smernicou
2012/19/EÚ o likvidácii Starých
elektrických
a
elektronických
zariadení (WEEE).
WEEE obsahuje škodlivé látky (ktoré môžu
mať negatívny vplyv na životné prostredie)
a základné komponenty (ktoré je možné
opätovne využiť). Je nevyhnutné WEEE
vystaviť špecifickému zaobchádzaniu, pre
odstránenie a likvidáciu všetkých škodlivín a
obnovu všetkých recyklovateľných materiálov.
Jednotlivci môžu zohrať dôležitú úlohu pri
zaistení, že sa z WEEE nestane problém
pre životné prostredie;
132
l WEEE sa nesmie likvidovať spoločne s
bežným domácim odpadom;
l WEEE sa musí odovzdať príslušným
zberným miestam spravovaným miestnou
správou nebo registrovanými spoločnosťami.
V mnohých krajinách existuje zber
veľkých WEEE.
V mnohých krajinách môžete pri kúpe
nového
spotrebiča,
odovzdať
starý
predajcovi, ktorý ho prevezme bezplatne
na základe výmeny nového za starý, ak je
zariadenie ekvivalentného typu a má
rovnaké funkcie ako dodané zariadenie.
fkhldsk
fkhldsk
fkhldsk
- HDPN L -
18.05 - 41046240 - Canon Italia - Business Services Channel
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising