Hoover | HDP 3T60PWDFW | Hoover HDP 3T60PWDFW Εγχειρίδιο χρήστη

Hoover HDP 3T60PWDFW Εγχειρίδιο χρήστη
PL
EL
CZ
SL
HR
HU
Instrukcja obs∏ugi
Návod k pouÏití
Navodilo za uporabo
Upute za kori‰tenje
Használati utasítás
®
ZMYWARKI
MYâKY NÁDOBÍ
POMIVALNI STROJ
PERILICA POSUDJA
MOSOGATÓGÉP
OPIS PANELU STERUJÑCEGO
A
Przycisk "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ"
B
Przycisk "WYBÓR PROGRAMU"
C
Przycisk "OPÓèNIONY START"
D
Przycisk "START"/"RESET"
E
WyÊwietlacz elektroniczny
F
Przycisk "ACTION PRO"
G
Przycisk opcji "OPEN DOOR"
H
I
L
Przycisk opcji "ALL IN 1"
M
N
O
P
Kontrolki "ACTION PRO"
Kontrolka "BRAK SOLI"
Kontrolka "BRAK ÂRODKA
WYB¸YSZCZAJÑCEGO"
Kontrolki "WYBÓR OPCJI"
Kontrolka Wi-Fi
Opis programów
WYMIARY
SzerokoÊç x WysokoÊç x G∏´bokoÊç (cm)
WysokoÊç przy otwartych drzwiczkach (cm)
Z blatem
Bez blatu
60 x 85 x 60
120
59,8 x 82 x 57,3
117
DANE TECHNICZNE
16
dla 9 osób
Minimum 0,08 - Maksimum 0,8
IloÊç nakryç (EN 50242)
PojemnoÊç wraz z garnkami i talerzami
Dopuszczalne ciÊnienie instalacji wodnej (MPa)
Moc bezpieczników / Maksymalna pobierana moc / Napi´cie
Patrz tabliczka znamionowa
ZU˚YCIE (programy podstawowe)*
Program
Energia (kWh)
Woda (L)
2,07
21
PAROWY
1,46
15
UNIWERSALNY
0,77
10
ECO
0,59
9
SZYBKI 24 min.
Zu˝ycie energii w trybie wy∏àczenia i trybie czuwania: 0,45 W / 0,45 W
* WartoÊci zmierzone w laboratorium zgodnie z Europejskà Normà EN 50242 (podczas codziennego
u˝ytkowania mogà wystàpiç ró˝nice).
3
WYBÓR PROGRAMÓW I
FUNKCJE SZCZEGÓLNE
Ustawianie programów
■ Otworzyç drzwiczki zmywarki i w∏o˝yç do
niej naczynia przeznaczone do mycia.
Przycisk "ACTION PRO"
■ Wcisnàç przycisk "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" .
Na wyÊwietlaczu pojawià si´ dwa
myÊlniki.
Ten przycisk umo˝liwia zmian´ intensywnoÊci
zmywania poprzez zmian´ czasu i temperatury
zmywania w zale˝noÊci od stopnia zabrudzenia
naczyƒ.
Po∏àczenie tych funkcji z 4 programami
podstawowymi daje nam 8 dodatkowych
programów zmywania (razem 12 programów).
■ Wybraç program wciskajàc
"WYBÓR PROGRAMU".
przycisk
■ Ewentualnie u˝yç przycisku "ACTION
PRO".
Jednokrotne
wciÊni´cie
przycisku
"ACTION PRO" (kontrolka
) powoduje
zwi´kszenie intensywnoÊci zmywania oraz
uruchomienie trzeciego ramienia myjàcego
umieszczonego
w
dnie
zmywarki
("POWER WASH").
Funkcja ta umo˝liwia zmywanie bardzo
zabrudzonych naczyƒ które nale˝y umieÊciç
w koszu bezpoÊrednio w obszarze dzia∏ania
ramienia "POWER WASH".
■ Je˝eli chcemy wybraç opcj´ nale˝y
wcisnàç odpowiedni przycisk (zapali si´
kontrolka).
■ Wcisnàç przycisk "START".
WyÊwietlacz pokazuje czas trwania programu
pokazujàc kolejno godziny i minuty [Np: 1 h
(1 godz.) / 25 (25 minut).
■ Po zamkni´ciu drzwiczek i po sygnale
dêwi´kowym program uruchomi si´
automatycznie. WyÊwietlacz poka˝e
czas pozosta∏y do zakoƒczenia cyklu.
Programy “AUTOMATYCZNE”
Zmywarka jest wyposa˝ona w czujnik
brudu,
który
“analizuje”
m´tnoÊç
wody
podczas
faz
programów
"AUTOMATYCZNYCH" (patrz wykaz
programów). Dzi´ki temu czujnikowi
parametry cyklu zmywania sà automatycznie
dopasowywane na podstawie rzeczywistej
iloÊci brudu na naczyniach. Stopieƒ
zm´tnienia wody zale˝y bowiem od iloÊci
brudu na naczyniach. W ten sposób
uzyskuje si´ lepsze wyniki zmywania, przy
jednoczesnym zmniejszeniu zu˝ycia wody
i energii.
Dwukrotne wciÊni´cie przycisku "ACTION
PRO" (kontrolka ) powoduje zmniejszenie
intensywnoÊci
zmywania
skracajàc
znaczàco czas trwania programu.
WA˚NE
Po w∏àczeniu zmywarki zostaje
wyÊwietlone
ostatnie
wybrane
ustawienie.
4
Zmiana programu w trakcie
pracy zmywarki
Programy “IMPULSY”
Programy “IMPULSY” wykorzystujà technik´
zmywania na impulsy, która zmniejsza
˝u˝ycie wody i energii, ha∏as a przy tym
zwi´ksza skutecznoÊç zmywania.
Aby zmieniç lub anulowaç wykonywany
aktualnie program, nale˝y post´powaç w
nast´pujàcy sposób:
■ Trzymaç wciÊni´ty przez co najmniej
5 sekund przycisk "RESET". Na
wyÊwietlaczu pojawi si´ "00" i rozlegnie
si´ kilka sygna∏ów akustycznych.
WA˚NE
Dzia∏anie
przerywane
pompy
zmywania NIE jest sygna∏em z∏ego
funkcjonowania, ale jest cechà
charakterystycznà zmywania na
impulsy Êwiadczàçà o prawid∏owym
dzia∏aniu zmywarki.
■ Bie˝àcy program zostanie skasowany.
Na wyÊwietlaczu pojawià si´ dwa myÊlniki.
■ W tym momencie mo˝liwe b´dzie
nastawienie nowego programu.
UWAGA!
Przed
uruchomieniem
nowego
programu nale˝y upewniç si´, czy
Êrodek do zmywania nie zosta∏ ju˝
pobrany. JeÊli w pojemniku brakuje
Êrodka do zmywania, nale˝y go
uzupe∏niç.
Przerwanie programu
Odradzamy otwieranie drzwiczek podczas
trwajàcego programu, szczególnie w fazie
Êrodkowej zmywania oraz w trakcie
ostatniego p∏ukania na goràco. Jednak˝e,
gdy podczas pracy zmywarki drzwiczki
zostanà otwarte (w celu na przyk∏ad
dodania naczyƒ do zmywania), program
zmywania automatycznie wy∏àczy si´ (a na
wyÊwietlaczu b´dzie migotaç czas
pozosta∏y do zakoƒczenia cyklu).
Po ponownym zamkni´ciu drzwiczek, bez
wciskania ˝adnego przycisku, urzàdzenie
wznowi prac´ w tym punkcie cyklu, w
którym zosta∏o zatrzymane.
Wykonanie programu
W czasie trwania programu wyÊwietlacz
pokazuje zmieniajàcy si´ czas pozosta∏y
do zakoƒczenia cyklu.
W przypadku przerwania dop∏ywu energii
elektrycznej zmywarka przechowa w
pami´ci wykonywany program, który w
momencie przywrócenia dostawy energii
elektrycznej zostanie wznowiony w
punkcie, w którym by∏ przerwany.
WA˚NE
Mo˝liwe jest przerwanie programu w
trakcie jego wykonywania równie˝ bez
otwierania drzwiczek, przez wciÊni´cie
przycisku "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ".
W takim przypadku wznowienie
pracy w miejscu, w którym zosta∏a
ona zatrzymana wymaga jedynie
ponownego wciÊni´cia przycisku
"W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ".
Zakoƒczenie programu
Koniec programu jest komunikowany
sygna∏em dêwi´kowym (jeÊli nie jest wy∏àczony) trwajàcym 5 sek., powtarzanym 3
razy z przerwami 30 sekundowymi.
WA˚NE
Gdy funkcja "OPEN DOOR" jest aktywna,
podczas fazy suszenia, drzwi otworzà
si´ automatycznie. Przed
wyj´ciem
naczyƒ ze zmywarki, nale˝y poczekaç
do momentu zaÊwiecenia si´ kontrolki
zakoƒczenia programu.
UWAGA!
JeÊli otworzymy drzwiczki gdy
zmywarka jest w trakcie suszenia,
w∏àczy si´ sygna∏ akustyczny
ostrzegajàcy, ˝e cykl si´ jeszcze nie
zakoƒczy∏.
5
Przyciski opcji
UWAGA!
Po wyborze tego programu, opcja
pozostanie aktywna (odpowiednia
kontrolka bedzie zapalona) tak˝e w
nast´pnych programach zmywania.
Opcj´ b´dzie mo˝na skasowaç tylko
za pomocà ponownego wciÊni´cia
przycisku (wtedy zgaÊnie odpowiednia
kontrolka).
Przycisk
"OPEN
DOOR"
(AUTOMATYCZNE
OTWIERANIE
DRZWI)
Opcja ta aktywuje specjalny mechanizm,
który uchyla drzwi na kilka centymetrów w
trakcie lub po zakoƒczeniu cyklu suszenia (w
zale˝noÊci od programu), zapewniajàc
naturalne i skuteczne wysuszenie naczyƒ.
Czas trwania wybranego programu b´dzie
si´ zmieniaç automatycznie, aby umo˝liwiç
optymalizacj´
temperatury
u˝ywanej
podczas fazy p∏ukania, co pozwoli na
znaczne zmniejszenie zu˝ycia energii.
Otwarcie drzwi w ostatniej fazie suszenia
pozwala na wykorzystanie recyrkulacji
powietrza, co eliminuje ryzyko nieprzyjemnych
zapachów.
WA˚NE
Ta opcja jest zalecana w szczególnoÊci
dla programu RAPID 24' którego czas
trwania zostanie wyd∏u˝ony o oko∏o
15 minut co umo˝liwi skuteczne
dzia∏anie detergentu zawartego w
tabletkach.
WA˚NE
Opcja ta b´dzie aktywowana
automatycznie podczas programu
"ECO". Istnieje jednak mo˝liwoÊç
wy∏àczenia jej. Funkcja "OPEN
DOOR"
jest
niedost´pna
dla
programów "RAPID 24'" and "MYCIE
WSTEPNE".
Przycisk
"OPÓèNIONY START"
Przycisk ten pozwala na zaprogramowanie
rozpocz´cia
czasu
zmywania
z
opóênieniem od 1 godz. do 23 godz.
Aby ustawiç opóêniony start, nale˝y
post´powaç w nast´pujàcy sposób:
UWAGA!
Po wybraniu tej opcji nie nale˝y w
˝aden sposób uniemo˝liwiaç otwierania
drzwi lub wymuszaç ich zamkni´cia,
aby nie uszkodziç mechanizmu
otwierajàcego.
Nale˝y zachowaç wolnà przestrzeƒ
przed drzwiami zmywarki i przed ich
zamkni´ciem zaczekaç na powrót
mechanizmu otwierajàcego.
■ Nacisnàç
przycisk
"OPÓèNIONY
START" (na wyÊwietlaczu poka˝e si´
napis "00").
■ Nacisnàç ponownie przycisk aby okreÊliç
czas rozpocz´cia zmywania (ka˝de
naciÊni´cia opóênia start o 1 godz. a˝ do
23 godz).
Przycisk "ALL IN 1"
■ W celu uruchomienia odliczania wcisnàç
"START".
WyÊwietlacz poka˝e czas pozosta∏y do
uruchomienia programu.
Ta opcja umo˝liwia zastosowanie
detergentów ∏àczonych “Wszystko w 1”
(3 w 1/ 4 w 1/ 5 w 1, itd.)
Po wciÊni´ciu tego przycisku program
wybrany zostaje zmodyfikowany dla
optymalnego wykorzystania detergentów
∏àczonych (nast´pnie alert o braku soli
zostanie wy∏àczony).
Po zakoƒczeniu liczenia program uruchomi
si´ automatycznie i na wyÊwietlaczu
poka˝e si´ czas trwania wybranego cyklu.
6
Je˝eli chcemy anulowaç opóêniony start
nale˝y:
2. Przytrzymaç
przycisk
"WYBÓR
PROGRAMU" przez co najmniej 15
sekund (w tym czasie rozlegnà si´ 2
sygna∏y akustyczne).
■ Przytrzymaç przez ponad 5 sekund
przycisk "RESET". Na wyÊwietlaczu
pojawi si´ "00" i rozlegnie si´ kilka
sygna∏ów akustycznych.
3. Zwolniç przycisk przy drugim sygnale
akustycznym (wyÊwietlacz poka˝e "b1"
che co oznacza ˝e sygnalizacja jest
w∏àczona).
■ Opóêniony start i wybrany program
zostanà skasowane. Na wyÊwietlaczu
pojawià si´ dwa myÊlniki.
4. Wcisnàç ponownie ten sam przycisk
(pojawi si´ "b0" co oznacza ˝e sygnalizacja
jest wy∏àczona).
■ Je˝eli
chcemy
teraz
uruchomiç
zmywark´ nale˝y na nowo ustawiç
˝àdany program i ewentualne opcje tak
jak to wyjaÊniono w paragrafie
"USTAWIANIE PROGRAMÓW".
5. Wy∏àczyç zmywark´ za pomocà
przycisku "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" dla
zapami´tania nowego ustawienia.
W celu w∏àczenia sygnalizacji koƒca
programu nale˝y powtórzyç t´ samà
procedur´.
Zapami´tanie ostatnio
u˝ywanego programu
Wy∏aczenie sygnalizacji
akustycznej KO¡CA PROGRAMU
Funkcj´ pami´tania ostatnio u˝ywanego
programu mo˝na aktywowaç w nast´pujàcy
sposób:
Sygnalizacja akustyczna koƒca programu
mo˝e byç wy∏àczona w nast´pujàcy
sposób.
WA˚NE
Procedur´
ustawiania
nale˝y
zawsze zaczynaç gdy zmywarka jest
wy∏àczona.
WA˚NE
Procedur´
ustawiania
nale˝y
zawsze zaczynaç gdy zmywarka
jest wy∏àczona.
1. Wcisnàç i przytrzymaç przycisk "WYBÓR
PROGRAMU" i równoczeÊnie w∏àczyç
zmywark´
przyciskiem
"W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" (rozlegnie si´ krótki
sygna∏).
1. Wcisnàç i przytrzymaç przycisk
"WYBÓR PROGRAMU" i równoczeÊnie
w∏àczyç
zmywark´
przyciskiem
"W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" (rozlegnie si´
krótki sygna∏).
2. Przytrzymaç
przycisk
"WYBÓR
PROGRAMU" przez co najmniej 30
sekund (w tym czasie rozlegnà si´ 3
sygna∏y akustyczne).
7
3. Zwolniç przycisk kiedy rozlegnie si´
TRZECI
sygna∏
akustyczny
(na
wyÊwietlaczu pojawi si´ "A0" informujàcy o
wy∏àczeniu funkcji zapami´tania).
WA˚NE
Niniejsza zmywarka jest wyposa˝ona
w uk∏ad zabezpieczajacy przed
zalaniem, który w razie awarii usuwa
nadmiar wody ze zmywarki.
4. Wcisnàç ponownie ten sam przycisk (na
wyÊwietlaczu pojawi si´ "A1" informujàcy o
w∏àczeniu funkcji zapami´tania).
UWAGA!
Aby nie dopuÊciç do nieumyÊlnego
w∏àczenia uk∏adu zabezpieczajàcego
przed zalaniem nie zaleca si´
przesuwaç ani przechylaç zmywarki
podczas jej dzia∏ania.
W przypadku, w którym zachodzi
koniecznoÊç
przesuni´cia
lub
przechylenia
zmywarki
nale˝y
sprawdziç wczeÊniej, czy zmywanie
zakoƒczy∏o si´ i czy w zbiorniku
zmywarki nie pozosta∏a woda.
5. Wy∏àczyç
zmywark´
za
pomocà
przycisku
"W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ"
dla
zapami´tania nowego ustawienia.
Wy∏àczenie funkcji pami´tania odbywa si´
za pomocà tej samej procedury.
Zmywarka mo˝e sygnalizowaç, poprzez informacj´ na wyÊwietlaczu, ca∏y szereg
wadliwych dzia∏aƒ.
AUTOMATYCZNE SYGNALIZOWANIE ANOMALII W PRACY ZMYWARKI
ANOMALIA
PRZYCZYNA
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E2, rozlega si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Brak wody (zamkni´ty kran dop∏ywu
wody).
Wy∏àczyç zmywark´, otworzyç
kran, ponownie wybraç program.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E3, rozlega si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Zmywarka nie odprowadza wody ze
zbiornika.
Sprawdê, czy nie jest zagi´ty wà˝
odp∏ywowy lub czy nie sà
zatkane syfon albo filtry.
JeÊli nie ma uszkodzenia nale˝y
wezwaç Serwis.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E4, rozlega si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Wyciek wody.
Sprawdê, czy nie jest zagi´ta wà˝
odp∏ywowy lub czy nie sà
zatkane syfon albo filtry.
JeÊli nie ma uszkodzenia nale˝y
wezwaç Serwis.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E5, E6, E7, Ef lub
EL wraz z krótkim sygna∏em
dêwi´kowym
Uszkodzenie modu∏u
elektronicznego.
Zachodzi koniecznoÊç wezwania
technika serwisowego.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E8 lub Ei wraz z
krótkim sygna∏em dêwi´kowym
Nie dzia∏a prawid∏owo grza∏ka
podgrzewajàca wod´ lub filtr jest
zatkany.
OczyÊciç p∏ytk´ filtra. JeÊli usterki
nie udaje si´ wyeliminowaç,
wezwac technika serwisowego.
8
ÂRODEK ZARADCZY
ONE Fi
PAPARAMETRY
PO¸ÑCZENIA
Urzàdzenie jest wyposa˝one w technologi´
ONE Fi, która pozwala kontrolowaç je zdalnie za poÊrednictwem aplikacji, dzi´ki
funkcji Wi-Fi.
Parametry
Standard
Uruchomienie urzàdzenia
(za pomocà aplikacji)
Specyfikacja
802.11 b/g/n
■ Pobierz aplikacj´ Hoover Wizard na
swoje urzàdzenie.
Zakres
cz´stotliwoÊci
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
Aplikacja Hoover Wizard jest
dost´pna dla urzàdzeƒ z systemem
Android i iOS zarówno dla tabletów i
smartfonów.
Maksymalna
szybkoÊç
transmisji
802.11b (11Mbps)
+18,5 ± 2 dBm
802.11g (54Mbps)
+16 ± 2 dBm
802.11n (HT20, MCS7)
+14 ± 2 dBm
Uzyskaj
wszystkie
szczegó∏y
dotyczàce ONE Fi przeglàdajàc
aplikacj´ w trybie DEMO.
Minimalna
czu∏oÊç
802.11b (11Mbps)
-93 dBm
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
■ Otwórz aplikacj´, utwórz profil u˝ytkownika
i zarejestruj urzàdzenie zgodnie z
instrukcjami wyÊwietlanymi na ekranie
lub zawartymi w do∏àczonym "Skrócona
Instrukcja".
802.11n (HT20, MCS7)
-82 dBm
Mo˝liwoÊç zdalnego sterowania
(za pomocà aplikacji)
Niniejszym Candy Hoover Group Srl,
deklaruje, ˝e to urzàdzenie oznaczone
symbolem
jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami dyrektywy 2014/53 / UE.
Aby otrzymaç kopi´ deklaracji zgodnoÊci,
nale˝y skontaktowaç si´ z producentem:
www.candy-group.com
■ Po rejestracji urzàdzenia, zawsze kiedy
chcesz nim sterowaç zdalnie za
poÊrednictwem aplikacji, nale˝y najpierw
umieÊciç w nim naczynia, detergent i
zamknàç drzwi urzàdzenia. Nast´pnie
nale˝y w∏àczyç urzàdzenie, wybraç
program "P0" i nacisnàç przycisk
START/RESET; od tego momentu
mo˝na sterowaç urzàdzeniem za
pomocà aplikacji.
9
LISTA PROGRAMÓW
Zmywanie z myciem wst´pnym
Dla programów z myciem wst´pnym zalecane jest dodanie dodatkowj iloÊci detergentu
(max. 10 gramów) bezpoÊrednio do wn´trza zmywarki.
•
/( ) = DZIA¸ANIE PROGRAMÓW “AUTOMATYCZNYCH” ZOSTA¸O ULEPSZONE DZI¢KI ZASTOSOWANIU
CZUJNIKA BRUDU, KTÓRY POZWALA DOPASOWAå PARAMETRY ZMYWANIA DO STOPNIA ZABRUDZENIA
NACZY¡.
= program umo˝liwiajàcy dost´p do funkcji aplikacji ONE FI
Hygiene+
75°C
Cylkl antybakteryjny, polecany do naczyƒ (nawet
bardzo zabrudzonych), butelek dla niemowlàt itp.
PAROWY
75°C
Cykl kombinowany wodno-parowy. Skuteczny
przy du˝ym zabrudzeniu. Nie jest wymagane
mycie wst´pne garnków i naczyƒ.
Chef
65°C
Rodzina
65°-75°C
Do zmywania naczyƒ bardzo zabrudzonych.
Do zmywania codziennego. Dwa p∏ukania
koƒcowe gwarantujà wysokà czystoÊç.
do zmywania naczyƒ i garnków
UNIWERSALNY Przeznaczony
codziennego u˝ytku, normalnie zabrudzonych.
50°-60°C
Codzienny
45°-55°C
Szybki
program
do
naczyƒ
normalnie
zabrudzonych, do cz´stego stosowania przy
normalnym za∏adunku.
Eco Plus
55°C
Program w temperaturze Êredniej, do mycia
naczyƒ i garnków normalnie zabrudzonych z
zastosowaniem detergentów z enzymami.
ECO
45°C
Program do naczyƒ normalnie zabrudzonych
(najbardziej efektywny pod wzgl´dem ∏àcznego
zu˝ycia energii i wody dla tego rodzaju naczyƒ).
Program znormalizowany EN 50242.
Kryszta∏y
45°C
Program przystosowany do zmywania naczyƒ
delikatnych, zdobionych i z kryszta∏u. Wskazany
do zmywania naczyƒ w niewielkim stopniu
zabrudzonych, za wyjàtkiem garnków.
Klasa A 59
min. 65°C
Przeznaczony do codziennego zmywania naczyƒ
i garnków zaraz po u˝yciu normalnie zabrudzonych
(Max. 8 kompletów).
SZYBKI 24 min. Bardzo szybkie zmywanie wykonywane tu˝ po
zakoƒczeniu posi∏ku po podgrzaniu wody wskazane
50°C
do zmywania naczyƒ dla 4/6 osób najwy˝ej.
Wst´pne, krótkie zmywanie wykonywane rano
Mycie wstepne lub w po∏udnie, kiedy chcemy przenieÊç g∏ówne
zmywanie na okres po kolacji.
10
N.D. = FUNKCJA NIEDOST¢PNA
*
•••••
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
75°C
140 TAK
TAK
TAK
75°C
130 TAK
TAK
TAK
65°C
85
TAK
TAK
TAK
115/
TAK
125
TAK
TAK
11
(
Przycisk
"OPÓèNIONY START"
Czas
zmywania
w
minutach
Funkcje
dodatkowe
(
) 50°C/ (
60°C
)
100/
TAK
120
TAK
TAK
(
)
45°C/
(
55°C
)
70/
TAK
80
TAK
TAK
55°C
190 TAK
TAK
TAK
45°C
205
TAK
TAK
TAK
45°C
85
TAK
TAK
TAK
65°C
59
TAK
TAK
TAK
50°C
24
TAK N.D.
TAK
5
TAK N.D.
PRZY ZMYWANIU W GORÑCEJ WODZIE CZAS POZOSTA¸Y DO KO¡CA PROGRAMU DOSTOSOWUJE SI¢ AUTOMATYCZNIE W TRAKCIE
WYKONYWANEGO PROGRAMU.
= Programy “AUTOMATYCZNE”
= Programy “IMPULSY”
= “POWER WASH” aktywny
)
*
Przebieg wykonania programu
Wodà zimnà (15°C)
-Tolerancja ± 10%-
P∏ukanie goràce ze Êrodkiem
wyb∏yszczajàcym
Drugie zimne p∏ukanie
Pierwsze zimne
p∏ukanie
Przycisk “ALL IN 1Y”
65°C/
75°C
Przycisk "OPEN DOOR"
Zmywanie zasadnicze
Zmywanie wst´pne
zimne
Zmywanie wst´pne
goràce
Kontrola zapasu soli
Kontrola Êrodka
wyb∏yszczajàcego
Czyszczenie filtrów i
p∏ytki
Ârodek do zmywania
Ârodek do zmywania
wst´pnego
CzynnoÊci
do wykonania
AQUASTOP - URZÑDZENIE BLOKUJÑCE DOP¸YW WODY
Przewód zasilajàcy jest wyposa˝ony w urzàdzenie blokujàce dop∏yw wody w
przypadku uszkodzenia w´˝a zasilajàcego w wod´.
CzynnoÊç ta jest sygnalizowana przez czerwonà pamk´ znajdujàcà si´ w
ma∏ym okienku
.
Nale˝y wtedy wymieniç przewód zasilajàcy zmywark´ w wod´.
JeÊli d∏ugoÊç przewodu nie pozwala na prawid∏owe do∏àczenie, sam przewód
nale˝y zamieniç na inny, o poprawnej d∏ugoÊci.
Urzàdzenie zapobiegajàce odkr´ceniu si´ (aby zdjàç podk∏adk´ nale˝y
wcisnàç guzik).
12
* Zmi´kczacz ustawiony jest fabrycznie
na poziomie 4 (d4), gdy˝ poziom ten
zadowala wi´kszoÊç klientów.
REGULACJA ZMI¢KCZANIA
WODY
Woda, w zale˝noÊci od lokalizacji, zawiera
sole wapnia i inne sole mineralne osadzajàce
si´ na naczyniach i pozostawiajàce bia∏e
plamy.
Im wi´cej tych soli tym woda jest “twardsza”.
Zmywarka do naczyƒ wyposa˝ona jest w
zmi´kczacz, który wykorzystujàc sól
regeneracyjnà, zaprojektowanà specjalnie
dla tych urzàdzeƒ, dostarcza wody
pozbawionej wapnia (mi´kkiej) do zmywania
naczyƒ.
W odpowiedniej instytucji zapewniajàcej
zasilanie w wod´, znajdujàcej si´ na
terenie zamieszkania mo˝na dowiedzieç
si´, jaki jest poziom twardoÊci wody.
W zale˝noÊci od stopnia twardoÊci
miejscowej wody nale˝y wyregulowaç
zmi´kczacz w nast´pujàcy sposób:
WA˚NE
Procedur´
ustawiania
nale˝y
zawsze zaczynaç gdy zmywarka
jest wy∏àczona.
1. Wcisnàç i przytrzymaç przycisk
"WYBÓR PROGRAMU" i równoczeÊnie
w∏àczyç
zmywark´
przyciskiem
"W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" (rozlegnie si´
krótki sygna∏).
Ustawienie zmi´kczacza wody
°dH
(stopnie
niemieckie)
Wykorzystanie
soli
regeneracyjnej
Regulacja
zmi´kczacza
0
1
2
3
*4
5
6
7
TwardoÊç
wody
2. Przytrzymaç
przycisk
"WYBÓR
PROGRAMU" przez co najmniej 5
sekund a nast´pnie zwolniç ale dopiero
po us∏yszeniu sygna∏u akustycznego.
WyÊwietlacz poka˝e bie˝àce ustawienia
zmi´kczacza.
°fH
(stopnie
francuskie)
Poziom
Zmi´kczacz mo˝e skutecznie ulepszaç
wod´, której twardoÊç osiàga wartoÊç
90°fH (w skali francuskiej), 50° dH (w skali
niemieckiej), za poÊrednictwem oÊmiu
poziomów regulacji.
W poni˝szej tabeli podano wartoÊci regulacji dla kolejnych poziomów twardoÊci
wody z sieci wodociàgowej.
3. Wcisnàç ponownie ten sam przycisk w
celu ustawienia ˝àdanego poziomu:
ka˝de wciÊni´cie zwi´ksza ustawienie o
jeden. Po osiàgni´ciu "d7" ustawienie
powróci do "d0".
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
4. Wy∏àczyç zmywark´ za pomocà przycisku
"W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" dla zapami´tania
nowego ustawienia.
UWAGA!
JeÊli z jakiegoÊ powodu nie uda si´
zakoƒczyç procedury ustawiania,
nale˝y wy∏àczyç zmywark´ wciskajàc
przycisk "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" i rozpoczàç
ustawianie od nowa.
Wskaênik nape∏nienia soli
WA˚NE
Naczynia pokryte bia∏ymi plamami
stanowià istotnà informacj´ o braku
soli
Niniejszy model wyposa˝ony jest w
umieszczony na pulpicie sterowniczym
wskaênik elektroniczny, który zapala si´ w
chwili, gdy pojawia si´ koniecznoÊç
nape∏nienia zbiornika soli.
13
14
A
B
C
"ON/OFF"
D
"START"/"RESET"
(/ )
E
F
G
()K &
"!# #$$%"
"K&%!%%
!'% !#%"
"ACTION PRO"
"OPEN DOOR"
H
"ALL IN 1"
I
L
* "%% "
M
N
O
P
* "%%
$K"
* "ACTION PRO"
* "!# !#%"
* "Wi−Fi"
+ ,-- *
.%%!%
$ * +,
x x (cm)
K ! (cm)
60 x 85 x 60
120
0
* +,
59,8 x 82 x 57,3
117
!0K 0K%K
16
9 .. 0,08 − M. 0,8
" #$ EN 50242
" & # $ % % (MPa)
' * / +' * / - % ' $%
K% (3 + ,--)*
--
!* (kWh)
(L)
2,07
21
$%
1,46
15
#!K% 0%%
0,77
10
ECO
0,59
9
## 24’
K : $/!: 0,45 W / 0,45 W
* = ' ' $ ! * . > ' %*' EN 50242 ($
%*' ! ! ).
15
!# #$$%
K !.K!% !#!%
!* ; + ,--
■ $ $ # ' !.
"ACTION PRO"
■
M ! %$ %
' ,
# # , ! ' % $
.
@ % ' ! ! 4 # %* 8
' (%%! 12 ).
! ! "ON/OFF"
.
A * % .
■ .' 'B ! "!# #$$%".
■ .* ', ' ! "ACTION PRO".
89* * ! "CTION
PRO" ('%
) $ ' $ $ #$ $
#$ ' ' $ ("POWER WASH").
+ ! ! $
%$ # $
! ! "POWER WASH".
■ . ' ' $,
' $ ! ( $ $).
■
! ! "START" .
@ % * $ [ %: 1h (1 )
/ 25 (25 )].
■ D $ !, ' ! $ .
@ = $ ' ! .
"$" + ,--
@
! $ *% ' < * * : -,, $ % $ % * ">- *"
+ --, *
(
). + #! $ B !
# . F ' $ $ '.
89* % *' ! "ACTION PRO" ('%
) $ ' !
$ % .
!$K
*,:* +* -*9*
*; 3<- .
16
*> + ,--
;8;
,-- - ;-3-*
+ "IMPULSE"
$ %% $ :
- "IMPULSE" u ! $ $ , # # % .
■
'B 5 % ! "RESET". A * $ '% "00" ' !.
■ - ! $. A * % .
%$K
- "+8" *
+3 * +?* :,: + 8* > - ;-3-* + .
■ - ', $ ' '
' .
O%X!
* ;* 8* *8 + > --
:: < > +, >-
+ +*> +*< . * > , ;*- *.
.+ + ,--
*> *
+ --, *
G % $ ! ' #$ ' % * $ B # . , $ ' #$ ' ( ' ), ! $ # #! ' ' ' .
A ' $ *
+ *8* + . =
$ $ $ ' % !.
K % , $B '
$ , .
, software , .
%$K
!* + > -- ;8; -+ *
+,
* *; * +> ,
+?* + "ON/OFF". %
* * + + +?
+ ;*, + "ON/OFF"
* ;* ;*, + > --
+> - >+ 8* + .
A ' $
' ! ( $ %
' $) 5 %
*$ 3 *' 30
%.
%0!
* *; * +> , , , *?-,
8*
>
-
<
+ + > , * 8 <.
%$K
% + + + "OPEN DOOR" * * +-8*,
, , , *?-, +> < *;
>- < + 8+ * + -8*
* 8*; 8 3
+ 3 :, +,.
8 + ,--
17
> + O%X!
+ >* * +<
+ -8* * (*--8* * 8*;) +>-*
3
> *
*
*
+* + ( : *
8*;) +89* * + .
"OPEN DOOR"
($ #$ %)
@ ! ! $ % !
!, $ $ $ % ! ' ( ),
*$B
* ' .
@ % '
, # $
% $ '. A $
* , ' *$
', %'.
%$KO
+
* , >*
-+ + > --
RAPID 24’, , +
+* , 15 +, *
+ 8Q 3 , -+8 + +*3.
%$K
+ < * +<
>- + > -- «ECO». &
-+ >- *
*
+* + .
"OPEN DOOR" * *
<8 - + ,-- "RAPID
24’" "%".
"K&%!%%
!'% !#%"
@ ' $ !
$ ! 1 ' 23
' ' .
O%X!
!,* 8 8; * + ,
* + 8+ - *8** >+ *
-+9 ,*- +> * +89 -> ,
<?
+, **
*
, - * ->.
* + -+ ,
+> * +> 3< + 3 * , + -8*
-8 * -* 8*; > * * .
@ %% $ $ !:
■
! ! "K&%!%%
!'% !#%" ( * $ '% "00").
■
! ! ! ' ( * ! , ' 1
' ' 23 ).
■ G ! , ' ! "START".
+ ' ! ! ' '.
"ALL IN 1"
! ! # $ ! "=H 1" ("3 1"/"4 1"/"5 1",
.) %B , .
'B ! , '
$ ' ' % %B (', '% ! $).
A ' $ * ' , ' ! * $
! % .
18
G ' ,
%% $ $ !:
■
2. K ' ! "!# #$$%" 15 % ( % , 2 !).
'B 5 % ! "RESET". A * $ '% "00" ' !.
3. ! $
2° ! ("b1" * $
'% !
! $ ').
■ @ ' ' ' $.
A * % .
4. ! $% ! ("b0" * $
'% !
! $ ').
5. A#! ! % "ON/OFF" $ '
.
■ A $ ' $ (#' * !#
#$$%
K
!.K!%
!#!%).
G *' ! $% %% $.
!,
+< + ,--
+ -+ < ,
+->* + K%%
#$$%
G ! $ * '
! #!.
G ! %$ + ,-- ' :
%$K
+ -- -> !! * * + * *
*,Q.
%$K
+ -- -> !! * * + * *
*,Q.
1. K! '
! "!# #$$%"
!
! "ON/OFF" (
$ ' !).
1. K! '
! "!# #$$%"
!
! "ON/OFF" (
$ ' !).
2. K ' ! "!# #$$%" 30 % ( % , 3 !).
19
3. ! ! ( * $ '% "0" % $
! !
!
'
$).
%$K
* ;+ -8* -
*+-- > 3 - + * + >- , - ,< + * 3 + + 8 + : -.
4. ' $% ! ( * $ '% "1" %
$ ! ! !
' $).
O%X!
# * -* * + , +
*
*+-- >
- * ->
+ 8+ * +3 *
-* *
>*
: >*
+, * > * ,*.
5. A#! ! % "ON/OFF" $ '
.
. ' ! $ ! ' ! %$.
8 + * *> * -*9
?*− -, * .
* <>* 3
K.K %)$
%)$
%* <>* -*9 !2
:-: .
%* <>* -*9 !3
:-: .
%
# ! ! ( % ).
A#! !, $ ! ' .
# ' !.
.' ! ' $ '
' *$ $ # '. # ', ' %' .
.' ! ' $ '
' *$ $ # '. # ', ' %' .
%* <>* -*9 !4
:-: .
J! .
E6, E7, Ef
%* <>* -*9 !5,
!L :-: .
# ' ( ') !.
K' %'
.
%* <>* -*9 !8
!i :-: .
@ $ ' % $
! *$
! $ # '.
K$ *$. # ', ' %' .
20
ONE Fi
$! %$%
%.!%%
! ! $ $ ONE Fi '
$ ' ! '
.*! (App), $ Wi−Fi.
,- % !##) %%K!%%
(% !)$#)
■ K# .*!
Wizard ! .
. Hoover
0 ,
802.11 b/g/n
2,412 GHz. − 2,484 GHz.
802.11b (11Mbps)
+18,5 ± 2 dBm
! - Hoover Wizard *
<8 - 8 - ->
Android iOS, > ->* tablets
, smartphones.
+' : % 802.11g (54Mbps)
+16 ± 2 dBm
802.11n (HT20, MCS7)
+14 ± 2 dBm
!*-
<
>
ONE Fi **
- -,
* ! -
, DEMO.
802.11b (11Mbps)
−93 dBm
. . $
H!
■ $ .*!, %! ' *$ ! !
* %$ ! !
* "# " $
' !.
802.11g (54Mbps)
−85 dBm
802.11n (HT20, MCS7)
−82 dBm
$ + >* Candy Hoover Group
Srl, ?* > -
-
-- ?* - > + 2014/53/EU.
# * ,: * --> , + ?
+* * - * 3<* :
www.candy−group.com
!!#% $K%$!
!!#0 ($!% % !)$#%)
■ * *! !,
* ' $ ' '
.*!,
'
! $ . .! !,
' "P0"
! $ START/RESET
· ' , $ $B '
.*!.
21
K% #$$
3 - >+ G , $ % % (max. 10 g) $ ' !.
•
/( ) = "$" #$$ `!% % $!#% % 0 %
%& 0!%% % `$%, % &!! % $!% %$%
# $! !!. % `$% % %K!.
= .$ ' # $ ONE Fi.
Hygiene+
75°C
# , $ ( # ' ),
.
$%
75°C
K % . $ '% # $ ,
$ $ .
Chef
65°C
*>
65-75°C
$B !
' .
#
K!
"! .
J #
*$B ' .
' ' .
#!K% 0%%
50-60°C
- 45-55°C
G!
" " ' − ! ! *$.
Eco Plus
55°C
' $, $ ’ ’ ',
! ' 'B.
ECO
45°C
' 'B (
% ' ).
++-8* + > -- :, EN 50242.
K ,*
45°C
$ '
' .
!* K ' 59’ 65°C ' ' ! (+.G:A-=
\$ 8 ' ).
## 24’
50°C
G! $
' . +$ $ * 4 ' 6 .
>+ .$ $ ' ! $ , $ $ !.
22
J/j = J.` J:-:j.-:
*
•••••
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
65°C/
75°C
23
75°C
140
NAI
NAI NAI
75°C
130
NAI
NAI NAI
65°C
85
NAI
NAI NAI
115/
125
NAI
NAI NAI
(
! "ALL IN 1"
! "OPEN DOOR"
., +,
! KjfA-.e@A@A
.`el@A
H.:-=feG:A
+ (15° C)*
− ! ±10% −
*,+;
+ ,--
> <
’ +
(
) 50°C/ (
60°C
)
100/
120
NAI
NAI NAI
(
)
45°C/
(
55°C
)
70/
80
NAI
NAI NAI
55°C
190
NAI
NAI NAI
45°C
205
NAI
NAI NAI
45°C
85
NAI
NAI NAI
65°C
59
NAI
NAI NAI
50°C
24
NAI
J/j NAI
5
NAI
J/j
+. _.A-= `.e=, = "e=`=A =f =+.`.: FA -= -.H=A -=f e=Ge++-=A .+\`:_.-: f-=+- A-@` =j=`@
= "$" = "IMPULSE"
K- -@ J:eK.: -=f.
= “POWER WASH” )
_ '# J '# '# B K *$
& # + ,--
AQUASTOP − $ * -> + * 3
-
! $ ! %' $ * ! * ! !
.
-
$ !: ' % $B !
$ ##$% *$ $ % ! !.
H % $ ! *$ ' ! .
A $ %!, ! %' .
! % $ !
% , ' $ ' .
- ! $ $ K' - !
.' .
* #% # $ #% % ).
24
% (' %%$
%K%% !
* ! 4 (d4),
" .
- ! '
%* ' $ $ *! '% $.
´D ' $
.
- ! $ ' '
! , $ #! % !,
.
-
!
$ *$ $ % ! .
e$ !
* $%
! # :
%$K
+ -- -> !! * * + *
* *,Q.
1. K! ' ! "!# #$$%" !
'B % "ON/OFF" (
$ ' !).
*
3<- ,
2. K! ! "!#
#$$%" ' 5 %,
' ' !. @ ' * $ .
= * ! $ $
' 90fH ( ! ) !
50dH ( ! ) 8 $%
$ .
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
q*; -+
3
3<- 0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0
3
°dH
( -*
,)
0
1
2
3
*4
5
6
7
% >
* 3
°fH
(
,)
E++
- $% $ *
$ $.
=":
`:
`:
`:
`:
`:
`:
`:
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. ! $% ! ' $%
: * ! ' $%. D
* $% "d7", '% $ !, %%! "d0".
4. A#! ! ! "ON/OFF" ' ' .
%0!
!,* + + > *
-+ 8 * ? *
+ -- -3 +* , : +* +89* + "ON/OFF"
;* +> (%$! 1).
%$K
+ ?* 8 *
+,*
3 * 8*;
+ 3.
' $ *% ' '
* $ ', $
# * $ $ $ %$ .
25
26
POPIS OVLÁDACÍCH PRVKÒ
A
B
C
D
Tlaãítko "ZAPNOUT/VYPNOUT"
E
F
G
Digitální displej
Tlaãítko "VOLBA PROGRAMU"
Tlaãítko "ODLOÎEN¯ START"
Tlaãítko "START"/"RESET"
(spu‰tûní/vynulování programu)
H
Tlaãítko doplÀkov˘ch funkcí
"ALL IN 1"
I
L
Kontrolka "NEDOSTATEK SOLI"
M
N
Kontrolky "ACTION PRO"
O
P
Kontrolka Wi-Fi
Tlaãítko "ACTION PRO"
Tlaãítko doplÀkov˘ch funkcí
"OPEN DOOR"
Kontrolka "NEDOSTATEK
LE·TÍCÍHO P¤ÍPRAVKU"
Kontrolky "VOLBA
DOPL≈KOV¯CH FUNKCÍ"
Popis programÛ
ROZMùRY
S pracovní deskou
Bez pracovní desky
60 x 85 x 60
120
59,8 x 82 x 57,3
117
·ífika x V˘‰ka x Hloubka (cm)
Hloubka s otevfien˘mi dvefimi (cm)
TECHNICKÉ ÚDAJE
16-ti dílná souprava
pro 9 osob
Min. 0,08 - Max. 0,8
NáplÀ podle evropsk˘ch norem (EN 50242)
Kapacita nádobí vãetnû hrncÛ
Tlak vody (MPa)
Ji‰tûní / Maximální pfiíkon / Pfiipojovací elektrické napûtí
Viz v˘robní ‰títek
SPOT¤EBA (hlavní programy)*
Program
Energie (kWh)
Voda (L)
2,07
21
PÁRA
1,46
15
UNIVERZÁLNÍ
0,77
10
ECO
0,59
9
RYCHLOPROGRAM 24'
Spotfieba energie ve vypnutém a pohotovostním reÏimu: 0,45 W / 0,45 W
* Hodnoty namûfiené v laboratofii podle Evropské normy EN 50242 (v bûÏném pouÏití jsou moÏné
rozdíly).
27
VOLBA PROGRAMÒ A
ZVLÁ·TNÍ FUNKCE
Nastavení ProgramÛ
■ Otevfiete dvífika a vloÏte nádobí.
■ Stisknûte
tlaãítko
"ZAPNOUT/
VYPNOUT"
.
Displej zobrazí dvû pomlãky.
Tlaãítko "ACTION PRO"
Toto tlaãítko Vám umoÏÀuje upravit intenzitu
mytí podle zneãi‰tûní nádobí, úpravou doby
a teploty mytí.
Kombinace tlaãítka se 4 hlavními mycími
programy umoÏÀuje dodateãn˘ch 8 mycích
cyklÛ (ãímÏ máte celkovû k dispozici 12
programÛ mytí).
■ Zvolte program stisknutím
"VOLBA PROGRAMU".
tlaãítka
■ Podle potfieby
"ACTION PRO".
tlaãítko
stisknûte
■ Pokud si pfiejete zvolit nûkterou z
moÏností, stisknûte pfiíslu‰né tlaãítko
(rozsvítí se pfiíslu‰ná kontrolka).
■ Stisknûte tlaãítko "START".
Na displeji se zobrazí doba trvání
programu, pfiiãemÏ se stfiídavû mûní
zobrazení hodin a minut [Napfi.: 1 h (1
hodina) / 25 (25 minut)].
Stisknutím tlaãítka "ACTION PRO" jednou
(kontrolka
) se intenzita mycího cyklu
zv˘‰í a bude aktivovaná mycí funkce
tfietího ramene, umístûného na dnû myãky
("POWER WASH").
Tato funkce umoÏÀuje mytí také velmi
zneãi‰tûného nádobí, vloÏením pfiímo do
oblasti ko‰e nad "POWER WASH".
■ Pokud jsou dvífika zavfiená, po
akustickém signálu, program se spustí
automaticky. Displej zobrazí ãas
zb˘vající do konce cyklu.
"AUTOMATICKÉ" programy
Stisknutím tohoto tlaãítka "ACTION PRO"
dvakrát (kontrolka
) se intenzita mytí
sníÏí, ãímÏ se zkrátí doba mytí.
Myãka je vybavena snímaãem zneãi‰tûní,
kter˘ je schopen zjistit zneãi‰tûní vody
"AUTOMATICK¯CH"
bûhem
fází
programÛ (viz seznam programÛ); díky
tomuto
zafiízení
jsou
automaticky
upravovány parametry cyklÛ praní podle
skuteãného zneãi‰tûní nádobí. StupeÀ
zneãi‰tûní vody se skuteãnû vztahuje ke
zneãi‰tûní nádobí. Tímto zpÛsobem je
zaruãeno lep‰í mytí, je optimalizována
spotfieba vody a energie.
DÒLEÎITÉ
Po zapnutí myãky se zobrazí naposledy
pouÏité nastavení.
28
Úprava spu‰tûného programu
Programy "IMPULSE"
Programy "IMPULSE" pouÏívají techniku
mytí v impulzech, které sniÏuje spotfiebu i
hluk a zlep‰uje v˘kony.
Pokud chcete zmûnit nebo zru‰it bûÏící
program, postupujte následujícím zpÛsobem:
■ Zmáãknûte alespoÀ na 5 sekund tlaãítko
"RESET". Na displeji se zobrazí "00" a
zazní akustické signály.
DÒLEÎITÉ
"Obãasné" fungování mycího ãerpadla
NENÍ projevem ‰patného funkce, ale
pfiedstavuje zvlá‰tní charakteristiku
impulzního mytí. Je tedy znakem
správného prÛbûhu programu.
■ Probíhající program bude zru‰en˘.
Displej zobrazí dvû pomlãky.
■ V tomto okamÏiku je moÏné nastavit
nov˘ program.
POZOR!
Dfiíve, neÏ spustíte nov˘ program, je
dobré se ujistit, Ïe nebyl odstranûn
ãisticí prostfiedek; kdyby tomu tak
bylo, obnovte dávkování v pfiíslu‰né
dávkovací nádobce.
Pfieru‰ení programu
PrÛbûh programu
Nedoporuãujeme otevírání dvífiek bûhem
chodu program, zvlá‰tû uprostfied mytí a
pfii závûreãném oplacování teplou vodou.
Pokud tedy pfii spu‰tûném programu
otevfiete dvífika (napfi., pokud chcete pfiidat
dal‰í nádobí), myãka se automaticky
zastaví a na displeji bude blikat zb˘vající
doba do ukonãení cyklu.
Po uzavfiení dvífiek, bez zmáãknutí
jakéhokoliv tlaãítka, se cyklus znovu
spustí od okamÏiku, kdy byl pfieru‰en.
Na displeji se bûhem programu ukáÏe
automaticky aktualizovan˘ ãas zb˘vající do
konce cyklu.
V pfiípadû pfieru‰ení proudu, myãka
nádobí uchovává pamûÈ programu ve
fázi, kdy do‰lo k pfieru‰ení a program
bude opût pokraãovat od tohoto místa,
kde byl pfieru‰en, jakmile bude
obnovena dodávka elektrické energie.
DÒLEÎITÉ
BûÏící program je moÏné pfieru‰it aniÏ
by bylo nutné otevfiít dvífika, staãí
stisknout
tlaãítko
"ZAPNOUT/
VYPNOUT". Pokud se má v takovém
pfiípadû cyklus spustit od místa, ve
kterém byl pfieru‰en, staãí opût
stisknout
tlaãítko
"ZAPNOUT/
VYPNOUT".
Konec programu
Konec programu oznámí zvukov˘ signál
(pokud není vypnut) po dobu 5 sekund,
kter˘ se 3 krát opakuje v celkové délce 30
sekund.
DÒLEÎITÉ
Je-li aktivována funkce "OPEN
DOOR", ve fázi su‰ení se dvefie
automaticky otevfiou, ale pfied
vyjmutím nádobí musíte je‰tû poãkat
na zvukov˘ signál ukonãení cyklu.
POZOR!
Pokud dvefie myãky otevfiete ve fázi
su‰ení, ozve se akustick˘ signál jako
upozornûní, Ïe cyklus je‰tû není
ukonãen.
29
Tlaãítko doplÀkov˘ch funkcí
POZOR!
Po volbû této funkce, zÛstane funkce
aktivní (po rozsvícení odpovídající
kontrolky) i pfii následujících mycích
programech a bude moci b˘t odpojena
(po vypnutí pfiíslu‰né kontrolky) pouze
po opûtovném stisku tlaãítka.
Tlaãítko "OPEN DOOR"
(AUTOMATICKÉ OTEV¤ENÍ DVE¤Í)
Tato volba aktivuje speciální zafiízení, která
pootevfie dvefie o nûkolik centimetrÛ v
prÛbûhu nebo na konci cyklu su‰ení
(v závislosti na programu) zaji‰tující
pfiirozené a efektivní su‰ení nádobí.
Doba trvání zvoleného programu se
automaticky zmûní a teplota ve fázi
oplachu se optimalizuje, a tím se v˘raznû
sníÏí spotfieba energie.
Otevfiení dvefií v poslední fázi su‰ení
vyuÏívá recirkulaci vzduchu k odstranûní
rizika zápachÛ.
DÒLEÎITÉ
Tato volba se doporuãuje zejména pfii
pouÏití RAPID 24', jehoÏ trvání bude
prodlouÏeno o cca 15 minut, aby
kombinované
ãistící
prostfiedky
uvolnily své nejlep‰í úãinky.
DÒLEÎITÉ
Tato volba se automaticky aktivuje pfii
programu "ECO". Ale bude moÏné jej
vypnout.
Funkce "OPEN DOOR" není k
dispozici v rámci programu "RAPID 24’"
a "P¤EDMYTÍ".
Tlaãítko
"ODLOÎEN¯ START"
Toto tlaãítko umoÏÀuje naprogramování
spu‰tûní cyklu mytí se zpoÏdûním od 1 do
23 hodin vãetnû.
POZOR!
Po v˘bûru této moÏnosti nesmí nic
bránit otevfiení dvefií, ani se nesmí
dvefie silou zavírat, aby nedo‰lo k
po‰kození mechanismu.
UdrÏujte voln˘ prostor pfied dvefimi a
pfied zavfiením poãkejte, aÏ pfiestane
pracovat otevírací zafiízení.
Pro nastavení odloÏeného startu mytí
postupujte následujícím zpÛsobem:
■ Zmáãknûte
tlaãítko
"ODLOÎEN¯
START" (na displeji se zobrazí nápis
"00").
■ Pro zv˘‰ení doby zpoÏdûní znovu
zmáãknûte tlaãítko (pfii kaÏdém
zmáãknutí se zpoÏdûní zv˘‰í o jednu
hodinu aÏ po maximálnû 23 hodin).
Tlaãítko "ALL IN 1"
■ Pro spu‰tûní odpoãítávání stisknûte
tlaãítko "START".
Displej pfii spu‰tûní programu zobrazí
zb˘vající ãas.
Tato volba umoÏÀuje pouÏití optimálních
kombinovan˘ch ãistících prostfiedkÛ "ALL
in 1" ("3 in 1" / "4 in 1" / "5 in 1", apod.).
Stisknutím tohoto tlaãítka se nastaven˘
program mytí zmûní tak, aby kombinované
ãistící prostfiedky uvolnily své nejlep‰í
úãinky (kromû toho se deaktivují kontrolka
nedostatku soli).
30
OdloÏen˘ start a zvolen˘ program se
vynuluje (displej a kontrolky zhasnou).
Pokud chcete vynulovat odloÏen˘ start,
postupujte následujícím zpÛsobem:
3. Tlaãítko uvolníte v momentu, kdyÏ
usly‰íte druh˘ zvukov˘ signál (na
displeji se zobrazí "b1", coÏ znaãí, Ïe
zvonûní je aktivní).
■ Tlaãítko "RESET" podrÏte stisknuté po
dobu nejménû 5 sekund. Na displeji se
zobrazí "00" a zazní akustické signály.
4. Opût stisknûte stejné tlaãítko (zobrazí se
"b0" coÏ znaãí, Ïe zvonûní je neaktivní).
5. Vypnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ZAPNOUT/VYPNOUT", ãímÏ
uvedete do ãinnosti nové nastavení.
■ OdloÏen˘ start a zvolen˘ program se
anulují. Displej zobrazí dvû pomlãky.
K opûtovné aktivaci zvonûní postupujte
stejn˘m zpÛsobem.
■ Poté, pokud chcete myãku spustit, je
nutné znovu nastavit poÏadovan˘
program a eventuálnû tlaãítky zvolit
doplÀkové funkce tak, jak je uvedeno v
odstavci "NASTAVENÍ PROGRAMÒ".
UloÏení naposledy pouÏitého
programu
Vypnutí funkce zvukové signalizace
KONCE PROGRAMU
UloÏení naposledy pouÏitého programu
mÛÏete provést následovnû:
Funkce zvukové signalizace konce
programu mÛÏe b˘t vypnuta následujícím
zpÛsobem:
DÒLEÎITÉ
Následující postup zaãnûte VÎDY
pfii vypnuté myãce.
DÒLEÎITÉ
Následující postup zaãnûte VÎDY
pfii vypnuté myãce.
1. Stisknûte tlaãítko "VOLBA PROGRAMU"
a zároveÀ zapnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ZAPNOUT/VYPNOUT" (usly‰íte
krátk˘ zvukov˘ signál).
1. Stisknûte tlaãítko "VOLBA PROGRAMU"
a zároveÀ zapnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ZAPNOUT/VYPNOUT" (usly‰íte
krátk˘ zvukov˘ signál).
2. Stisknûte a drÏte tlaãítko "VOLBA
PROGRAMU" nejménû po dobu 30
sekund (bûhem této doby zazní 3
akustické signály).
2. Stisknûte a drÏte tlaãítko "VOLBA
PROGRAMU" nejménû po dobu 15
sekund (bûhem této doby zaznûjí 2
zvukové signály).
31
3. Uvolnûte tlaãítko po zaznûní T¤ETÍHO
akustického signálu ("A0" se zobrazí na
displej pro indikaci zru‰ení uloÏení).
DÒLEÎITÉ
Tato myãka nádobí je vybavena
bezpeãnostním
zafiízením
proti
pfieteãení, které v pfiípadû poruchy
vypou‰tí pfiebyteãnou vodu.
4. Stisknûte opet stejné tlaãítko (na displeji
se zobrazí "A1" pro indikaci, Ïe uloÏení
je zapnuté).
POZOR!
Aby nedo‰lo k neoãekávanému
spu‰tûní
funkce
pojistky
proti
pfieteãení doporuãujeme Vám, abyste
neh˘bali a nenaklánûli myãku nádobí
bûhem chodu.
V pfiípadû, Ïe je nutné s myãkou
pohnout, nebo ji naklonit, zkontrolujte
nejdfiíve, zda je ukonãen mycí cyklus a
ve vanû myãky nezÛstala Ïádná voda.
5. Vypnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ZAPNOUT/VYPNOUT", ãímÏ
uvedete do ãinnosti nové nastavení.
K deaktivaci uloÏení proveìte stejn˘
proces.
Myãka mÛÏe na displeji signalizovat celou fiadu funkãních závad.
AUTOMATICKÁ SIGNALIZACE ZÁVAD
ZÁVADA
Na displeji se zobrazí E2
spolu s krátk˘m akustick˘m
signálem.
Na displeji se zobrazí E3
spolu s akustick˘m signálem.
P¤ÍâINA
Chybí voda (je uzavfien˘ pfiívod
vody).
Spotfiebiã nemÛÏe vypustit vodu z
mycí vany.
ODSTRANùNÍ
Vypnûte myãku, otevfiete kohout pfiívodu vody a znovu nastavte cyklus
mytí.
Zkontrolujte, zda není zalomená
hadice v˘pusti vody, zda není
ucpan˘ sifon, anebo zda nejsou
ucpány filtry.
Pokud závada pfietrvává, obraÈte se
na autorizovan˘ servis.
Na displeji se zobrazí E4
spolu s akustick˘m signálem.
Vytéká voda.
Zkontrolujte, zda není zalomená
hadice v˘pusti vody, zda není
ucpan˘ sifon, anebo zda nejsou
ucpány filtry.
Pokud závada pfietrvává, obraÈte se
na autorizovan˘ servis.
E7, Ef
Na displeji se zobrazí E5, E6,
nebo EL s krátk˘m
akustick˘m signálem.
Závada elektronického fiízení.
Je nutno se obrátit na autorizovan˘
servis.
Na displeji se zobrazí E8
nebo Ei s krátk˘m akustick˘m
signálem.
Topné tûleso ohfievu vody nefunguje
správnû, anebo je ucpan˘ filtr.
Oãistûte filtr.
Pokud závada pfietrvává, obraÈte se
na autorizovan˘ servis.
32
ONE Fi
PARAMETRI BREZÎIâNEGA
OMREÎJA
Ta aparat je opremljen s tehnologijo ONE
Fi, ki vam zahvaljujoã funkciji Wi-Fi omogoãa daljinsko upravljanje s pomoãjo
ustrezne aplikacije.
Parameter
Vãlanitev aparata (v aplikacijo)
■ NaloÏite aplikacijo Hoover Wizard na
svojo napravo.
Specifikacije
Standard
brezÏiãnega
omreÏja
802.11 b/g/n
Frekvenãno
obmoãje
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
Aplikacija Hoover Wizard je na voljo
tako za Android kot iOS, in sicer za
tablice in pametne telefone.
802.11b (11Mbps)
+18,5 ± 2 dBm
Najveãja moã
oddajanja
Podrobnosti o funkcijah ONE Fi so
na voljo v sami aplikaciji v naãinu
DEMO.
802.11g (54Mbps)
+16 ± 2 dBm
802.11n (HT20, MCS7)
+14 ± 2 dBm
802.11b (11Mbps)
-93 dBm
■ Odprite aplikacijo, ustvarite profil
uporabnika in vãlanite svoj aparat –
sledite navodilom na zaslonu svoje
naprave, ali v "Hitrem Vodniku", ki je bil
priloÏen va‰emu aparatu.
Minimalna
obãutljivost
sprejemanja
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
802.11n (HT20, MCS7)
-82 dBm
Omogoãanje daljniskega
upravljanja (s pomojão aplikacije)
Candy Hoover Group Srl, izjavlja, da
■ Ko je stroj vãlanjen, vsakiã, ko ga Ïelite
daljinsko upravljati s pomoãjo aplikacije,
najprej zloÏite posodo v stroj, odmerite
detergent in zaprite vrata. Nato vklopite
pomivalni stroj, izberite program "P0"
ter pritisnite na gumb START/RESET;
od tega trenutka dalje lahko upravljate
stroj z ukazi, ki so na voljo v aplikaciji.
je ta aparat, oznaãen z oznako
,
skladen z bistvenimi zahtevami direktive
2014/53/EU.
âe Ïelite kopijo izjave o skladnosti, se
obrnite na proizvajalca na naslov:
www.candy-group.com
33
TABULKA MYCÍCH PROGRAMÒ
Mytí s pfiedmytím
Pro programy s pfiedmytím doporuãujeme pfiidat dal‰í dávku ãistícího prostfiedku (max. 10 g)
pfiímo do myãky.
•
/( ) = PRÒBùH "AUTOMATICK¯CH" PROGRAMÒ JE OPTIMALIZOVÁN DÍKY FUNKCI SNÍMAâE
ZNEâI·TùNÍ, KTER¯ UPRAVUJE PARAMETRY PRANÍ PODLE STUPNù ZNEâI·TùNÍ NÁDOBÍ.
= je program, kter˘ vám umoÏÀuje zpfiístupnûní funkcí ONE Fi
Hygiene+
75°C
Cyklus s aktibakteriálním úãinkem, vhodn˘ k mytí
a dezinfekci nádobí (s odoln˘mi usazeninami),
kojeneck˘ch láhví, apod.
PÁRA
75°C
Cyklus s kombinací vody a páry. Je úãinn˘ k
rozpu‰tûní siln˘ch neãistot a bakterií bez pfiemytí
nádobí.
Chef
65°C
Vhodn˘ k rychlému mytí silnû zneãi‰tûného
nádobí.
Rodina
65-75°C
Vhodn˘ k mytí kaÏdodenního nádobí. Dvû
závûreãné fáze oplachování zaruãí vysokou
úroveÀ ãistoty a hygieny.
UNIVERZÁLNÍ
50-60°C
Vhodné k mytí nádobí a hrncÛ normálnû
zneãi‰tûn˘ch.
Denní
45-55°C
Rychl˘ cyklus pro bûÏnû zneãi‰tûné nádobí,
vhodn˘ k ãastému mytí a bûÏné mnoÏství
nádobí.
Eco Plus
55°C
Program pfii stfiední teplotû pro mytí bûÏnû
zneãi‰tûného nádobí a nádobí pfii pouÏití ãistících
prostfiedkÛ s obsahem enzymÛ.
ECO
45°C
Program pro bûÏnû zneãi‰tûné nádobí (nejúãinûj‰í z
hlediska spotfieby vody a energie).
Program dle normy EN 50242.
Kfii‰Èál
45°C
Vhodné k mytí nádobí kfiehkého, dekoratívního a
skla. Tento program je vhodn˘ také pro denní mytí
nádobí málo zneãi‰tûného, s v˘jimkou hrncÛ.
A Mytí 59'
Vhodné ke kaÏdodennímu mytí, ihned po pouÏití
nádobí a hrncÛ bûÏnû zneãi‰tûn˘ch (MAX 8 poklic).
65°C
RYCHLOPROGRAM Rychlé mytí pro nádobí, které bude um˘váno
ihned po jídle. NáplÀ myãky soupravou pro 6
24' 50°C
osob.
Pfiedmytí
Krátké studené pfiedmytí nádobí pouÏitého ráno
nebo v poledne, pokud chceme odloÏit mytí plné
náplnû aÏ na veãer.
34
N/A = NASTAVENÍ FUNKCE NENÍ MOÎNÉ
*
•••••
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
65°C/
75°C
(
35
*
)
5
ANO
Tlaãítka pro
speciální funkce
75°C
140 ANO ANO ANO
75°C
130 ANO ANO ANO
65°C
85
ANO ANO ANO
115/
ANO ANO ANO
125
(
) 50°C/ (
60°C
)
100/
ANO ANO ANO
120
(
)
45°C/
(
55°C
)
70/
ANO ANO ANO
80
55°C
190 ANO ANO ANO
45°C
205 ANO ANO ANO
45°C
85
ANO ANO ANO
65°C
59
ANO ANO ANO
50°C
24 ANO N/A ANO
P¤I NAPOU·TùNÍ HORKÉ VODY JE BùHEM CHODU PROGRAMU AUTOMATICKY ZOBRAZOVÁN NA DISPLEJI âAS ZB¯VAJÍCÍ
DO KONCE MYCÍHO CYKLU.
= Programy "IMPULSE"
= “POWER WASH” aktivní
= “AUTOMATICKÉ” programy
N/A
Tlaãítko "EXTRA DRY"
Tlaãítko "SUPER ECO"
PrÛm.doba
programu
v min.
Tlaãítko "ODLOÎEN¯
START"
PrÛbûh mycího programu
Pfii studené vodû 15°C
(tolerance ±10%)
Hork˘ oplach s
pfiídavkem le‰tidla
Druh˘ studen˘ oplach
První studen˘ oplach
Hlavní mytí
Studené pfiedmytí
Horké pfiedmytí
Kontrola soli v
zásobníku
Kontrola le‰ticího
prostfiedku
Vyãi‰tûní filtrÛ
Mycí prostfiedek pro
hlavní mytí
Mycí prostfiedek
pro pfiedmytí
Provedení kontroly
AQUASTOP - SYSTÉM ZABLOKOVÁNÍ P¤ÍVODU VODY
Pfiívodní hadice vody je vybavena bezpeãnostním zafiízením, které v pfiípadû
po‰kození pfiívodní hadice zablokuje pfiívod vody. Toto je signalizováno ãervenou
znaãkou, která je viditelná v okénku
.
V takovémto pfiípadû musí b˘t pfiívodní hadice bezpodmíneãnû vymûnûna.
Pokud pfiívodní hadice nemá dostateãnou délku pro správné pfiipojení, musí
b˘t vymûnûna za jinou o odpovídající délce. Pfiívodní hadici vody poÏadujte po
autorizovaném servisním stfiedisku.
Blokovací zafiízení proti od‰roubování (pro od‰roubování zmáãknûte objímku).
36
ZA¤ÍZENÍ
VODY
NA
ZMùKâOVÁNÍ
* Zmûkãovací zafiízení je ve v˘robû
nastaveno na 4. stupeÀ (d4), coÏ
vyhovuje
poÏadavkÛm
vût‰iny
uÏivatelÛ.
V závislosti na zdroji obsahuje voda rÛzné
mnoÏství vápence a minerálÛ, které se
usazují na nádobí a zanechávají na jeho
povrchu bílé skvrny a ‰mouhy. Jak vysoká
je pfiítomnost tûchto minerálÛ ve vodû, tak
velká je její tvrdost. Myãky nádobí jsou
vybaveny zafiízením pro zmûkãování vody,
které vyÏadují ke své regeneraci speciální
sÛl. Takto zmûkãená voda je pak v myãce
pouÏívána pro mytí nádobí.
StupeÀ tvrdosti vody Vám sdûlí spoleãnost,
která zaji‰Èuje její dodávku nebo si ji
mÛÏete nechat zmûfiit.
Podle toho, do které kategorie tvrdosti
patfií va‰e voda, nastavte hodnotu jejího
zmûkãování následujícím zpÛsobem:
DÒLEÎITÉ
Následující postup zaãnûte VÎDY
pfii vypnuté myãce.
1. Stisknûte tlaãítko "VOLBA PROGRAMU"
a zároveÀ zapnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ZAPNOUT/VYPNOUT" (usly‰íte
krátk˘ zvukov˘ signál).
Nastavení zmûkãovaãe vody
Zmûkãovaã vody je schopen upravovat
vodu o tvrdosti do 90°fH (francouzská
stupnice) nebo 50°dH (nûmecká stupnice
tvrdosti vody) v 8 nastaviteln˘ch stupních.
2. Stisknûte a drÏte tlaãítko "VOLBA
PROGRAMU" nejménû po dobu 5
sekund a pusÈte jej aÏ tehdy, kdyÏ
usly‰íte zvukov˘ signál. Na displeji se
zobrazí úroveÀ nastaveného odvápnûní
vody.
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
Nastavení
zmûkãovaãe
vody
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
PouÏití
regeneraãní
soli
°dH
(nûmecká
stupnice)
0
1
2
3
*4
5
6
7
Tvrdost
vody
°fH
(fran.
stupnice)
ÚroveÀ
tvrdosti
Nastavení je uvedeno v následující tabulce.
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. Opût stisknûte stejné tlaãítko a zvolte si
úroveÀ odvápnûní vody, kterou
poÏadujete: kaÏd˘m stisknutím tlaãítka
se zv˘‰í hodnota o jeden stupeÀ. Po
dosaÏení hodnoty "d7" ukazovatel
pfieskoãí na úroveÀ "d0".
4. Vypnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ZAPNOUT/VYPNOUT", ãímÏ
uvedete do ãinnosti nové nastavení.
POZOR!
Pokud byste z jakéhokoliv dÛvodu
nedokázali
dokonãit
postup,
vypnûte myãku stisknutím tlaãítka
"ZAPNOUT/VYPNOUT" a zaãnûte od
zaãátku (BOD 1).
Indikátor náplnû soli
DÒLEÎITÉ
Objeví-li se na nádobí bílé skvrny, je
to obecnû dÛkaz toho, Ïe do
zásobníku musí b˘t doplnûna sÛl.
Tento model myãky je vybaven kontrolkou
na ovládacím panelu, která se rozsvítí,
pokud je nutno provést doplnûní soli.
37
38
OPIS STIKALNE PLO·âE
A
B
C
D
Tipka "VKLOP/IZKLOP"
E
Tipka za opcijo "ALL IN 1"
Tipka "IZBIRANJE PROGRAMA"
H
I
Tipka "ZAMIK VKLOPA"
L
Kontrolna luãka za tekoãino za lesk
Tipka "START"/"RESET"
(zagon/preklic programa)
M
Kontrolne luãke "ACTION PRO"
DIGITALNI PRIKAZOVALNIK
N
Kontrolne luãke "IZBIRANJE OPCIJ"
F
Tipka "ACTION PRO"
O
Kontrolka WI-Fi
G
Tipka za opcijo "OPEN DOOR"
P
Legenda programov
Opozorilna luãka za sol
MERE
Z delovno povr‰ino
Brez delovne povr‰ine
60 x 85 x 60
120
59,8 x 82 x 57,3
117
·irina x Vi‰ina x Globina (cm)
Globina z odprtimi vrati (cm)
TEHNIâNI PODATKI
EN 50242 pogrinjkov
Zmogljivost z lonci in kozicami
Tlak v vodovodnem omreÏju (MPa)
16
9 oseb
Min. 0,08 - Max. 0,8
Varovalka / Prikljuãni tok / Prikljuãna napetost
Gl. plo‰ãico s podatki
PORABA (glavni programi)*
Program
Energija (kWh)
Voda (L)
2,07
21
PARA
1,46
15
UNIVERZALEN
0,77
10
ECO
0,59
9
HITER 24'
Poraba elektriãne energije v stanju izkljuãenosti in stanju pripravljenosti: 0,45 W / 0,45 W
* Vrednosti zmerjene v laboratoriju, skaldno z Evropskim standardom EN 50242 (moÏna so dnevna
odstopanja).
39
IZBIRANJE PROGRAMOV
IN POSEBNIH FUNKCIJ
Nastavitev programa
■ Odprite vrata stroja in zloÏite vanj
umazano posodo.
Tipka "ACTION PRO"
■ Pritisnite na tipko "VKLOP/IZKLOP"
Na prikazovalniku sta vidni dve ãrtici.
.
■S
pomoãjo
tipke
"IZBIRANJE
PROGRAMA" izberite Ïeleni program .
Ta tipka vam omogoãa prilagajanje
intenzivnosti pranja stopnji umazanosti
posode v stroju; prilagodita se trajanje
programa in temperatura.
MoÏnost aktiviranja tipk v kombinaciji s 4
osnovnimi programi prina‰a 8 dodatnih
programov pomivanja (skupno 12 programov
pomivanja).
■ âe Ïelite, pritisnite na tipko "ACTION
PRO".
■ âe Ïelite izbrati katero od opcij, pritisnite
na ustrezno tipko (osvetli se ustrezni
indikator).
■ Pritisnite na tipko "START".
Trajanje programa je na prikazovalniku
prikazano izmeniãno v urah in minutah
[npr.: 1 h (1 ura) / 25 (25 minut)].
âe enkrat pritisnete na to tipko (indikator ),
se intenzivnost programa pomivanja
poveãa. Aktivira se tudi tretji razpr‰ilec na
dnu pomivalnega stroja ("POWER
WASH").
■ Ko bodo vrata zaprta, oglasi se zvoãni
signal, in stroj samodejno zaãne
pomivati. Na prikazovalniku je prikazan
ãas do konca programa.
Tako lahko pomivate tudi zelo umazano
posodo – zloÏite jih v ko‰aro tik nad
obmoãjem "POWER WASH".
"AVTOMATSKI" programi
âe dvakrat pritisnete na to tipko (indikator
), se intenzivnost pomivanja zmanj‰a, s
tem se pa program pomivanja skraj‰a.
Pomivalni stroj je opremljen s senzorjem za
neãistoão, ki na osnovi motnosti vode med
"AVTOMATSKIM"
programom
(glej
seznam programov) zaznava stanje vode.
Tako lahko stroj samodejno prilagaja
parametre dejanski koliãini neãistoãe na
posodi, kar zagotavlja odliãne rezultate
pomivanja ob optimalni porabi vode in
energije.
POMEMBNO
Ob vklopu pomivalnega stroja je
aktivna zadnja uporabljena nastavitev.
40
Spreminjanje potekajoãega
programa
Programi "IMPULSE"
Programi “IMPULSE” delujejo na osnovi
impulzne tehnologije pomivanja, ki
zmanj‰a porabo in glasnost delovanja ter
poveãa uãinkovitost.
Potekajoãi program lahko spremenite ali
prekliãete na naslednji naãin:
■ Vsaj 5 sekund pritiskajte na tipko
"RESET". Na prikazovalniku se prikaÏe
vrednost "00", oglasi se zvoãni signal.
POMEMBNO
Zaznali boste "izmeniãno" delovanje
ãrpalke za pomivanje. NE GRE ZA
OKVARO, saj je tako delovanje
ãrpalke znaãilno za impulzno
pomivanje in gre za normalno
delovanje stroja.
■ Tekoãi program je preklican.
Na prikazovalniku sta vidni dve ãrtici.
■ Zdaj lahko izberete novi program.
OPOZORILO!
Pred zagonom novega programa se
prepriãajte, da je detergent ostal v
predalãku
za
detergent.
V
nasprotnem primeru znova odmerite
detergent v predalãek.
Prekinitev programa
Faze programov
Med potekom programa je na prikazovalniku
prikazan ãas do konca programa, ki se
samodejno posodablja.
Odsvetujemo odpiranje vrat med potekom
programa, predvsem med fazo glavnega
pomivanja in izpiranja z vroão vodo. âe pa
vrata kljub temu odprete medtem ko
program poteka (ãe npr. Ïelite dodati ‰e
posode v stroj), se stroj samodejno ustavi
in na prikazovalniku utripa ãas, ki mora ‰e
preteãi do konca programa.
Zaprite vrata in ne pritisnite na nobeno
tipko. Stroj bo s programom nadaljeval
tam, kjer je bil ta prekinjen.
V primeru izpada elektriãne energije
med delovanjem pomivalnega stroja se
izbrani program shrani v poseben
pomnilnik, tako da se program
nadaljuje, kjer je bil prekinjen, ko je stroj
spet pod napetostjo.
POMEMBNO
Potekajoãi program pa lahko prekinete
tudi brez odpiranja vrat - pritisnite na
tipko za "VKLOP/IZKLOP". V tem
primeru nato spet pritisnite na tipko
"VKLOP/IZKLOP", ko Ïelite, da stroj
nadaljuje s programom tam, kjer ste
ga prekinili.
Konec programa
Zvoãni signal (ãe ni onemogoãen) v trajanju 5
sekund vas opozori, da je program zakljuãen;
zvoãni signal se ponovi 3-krat v roku 30
sekund.
POMEMBNO
âe je funkcija "OPEN DOOR"
aktivirana, se med fazo su‰enja
posode vrata samodejno odprejo.
Poãakajte do konca programa, ‰ele
nato poberite posodo iz stroja.
OPOZORILO!
âe vrata odprete med fazo su‰enja,
vas zvoãni signal opozori, da faza
su‰enja ‰e ni zakljuãena.
41
Tipke za opcije
OPOZORILO!
Opcija ostane aktivna (osvetljena je
ustrezna kontrolna luãka) tudi pri
naslednjih pomivanjih, dokler je ne
izklopite s ponovnim pritiskom na
isto tipko (kontrolna luãka mora
ugasniti).
Tipka "OPEN DOOR"
(SAMODEJNO ODPIRANJE VRAT)
Ta opcija aktivira posebno napravo, ki
med ali po koncu faze su‰enja (odvisno
od izbranega programa) odpre vrata
pomivalnega stroja in s tem omogoãi
naravno in uãinkovito su‰enje posode.
Trajanje izbranega programa se samodejno
prilagodi in optimizira glede na temperature
med fazo izpiranja, kar obãutno prispeva k
manj‰i porabi energije.
Odprta vrata med zadnjo fazo su‰enja
omogoãajo kroÏenje zraka v notranjosti
pomivalnega stroja in odpravijo tveganje
za nastanek neprijetnega vonja.
POMEMBNO
To opcijo predvsem priporoãamo
takrat, ko izberete HITER 24'
program; trajanje programa se
podalj‰a za pribliÏno 15 minut,
kar zagotavlja veãjo uãinkovitost
detergenta v tabletah.
POMEMBNO
Ta opcija se aktivira samodejno, ãe
izberete program "ECO"; ãe Ïelite,
jo lahko tudi onemogoãite.
Funkcija "OPEN DOOR" ni na voljo
pri programih za hitro pomivanje
posode "RAPID 24' (HITER 24'
PROGRAM)" in "HLADNO IZPIRANJE".
Tipka "ZAMIK VKLOPA"
S pomoãjo te tipke nastavite ãasovni zamik
vklopa za od 1 do 23 ur.
To storite na naslednji naãin:
OPOZORILO!
âe je izbrana ta opcija, ne smete
nikakor prepreãiti odpiranja vrat ali
jih na silo zapreti, saj bi s tem
po‰kodovali mehanizem.
Poskrbite, da se bodo lahko vrata
neovirano odprla (ne odlagajte pred
vrata predmetov, ki bi onemogoãila
odpiranje vrat) in pred zapiranjem
poãakajte, da se sprosti naprava za
odpiranje vrat.
■ Pritisnite na tipko za "ZAMIK VKLOPA"
(na prikazovaniku se prikaÏe vrednost
"00").
■ S pritiskanjem na tipko v korakih po 1
uro nastavite ustrezno vrednosti (od 1 do
najveã 23 ur).
■ Od‰tevanje se zaãne, ko pritisnete na
tipko "START".
Na prikazovalniku je prikazan ãas, ki
mora ‰e preteãi do zaãetka izvajanja
programa.
Tipka "ALL IN 1"
Ta opcija prilagodi program za optimalno
izrabo kombiniranih detergentov "VSE v 1"
("3 v 1"/"4 v 1"/"5 v 1", itd.).
Ob pritisku na to tipko se izbrani program
pomivanja prilagodi in omogoãi najbolj‰o
uãinkovitost kombiniranih detergentov (ob
tem pa se deaktivirata opozorilni luãki za
sol in za tekoãino za lesk).
Po preteku nastavljenega ãasovnega zamika
zaãne stroj samodejno pomivati, na
prikazovalniku je vidno predvideno trajanje
potekajoãega programa.
42
3. Sprostite pritisk na tipko, ko zasli‰ite
drugi zvoãni signal (na prikazovalniku
se prikaÏe napis "b1", kar opozarja, da
je zvoãni signal aktiviran).
âe Ïelite preklicati nastavljeni ãasovni zamik:
■ Vsaj 5 sekund pritiskajte na tipko
"RESET". Na prikazovalniku se prikaÏe
vrednost "00", oglasi se zvoãni signal.
4. Ponovno pritisnite na isto tipko (na
prikazovalniku se prikaÏe napis "b0",
kar opozarja, da je zvoãni signal
deaktiviran).
■ S tem prekliãete zamik vklopa in izbrani
program. Na prikazovalniku sta vidni dve
ãrtici.
■ Zdaj morate izbrati nov program in
znova izbrati Ïelene opcije, ãe Ïelite
vklopiti nov program (kot je to opisano v
prej‰njih poglavjih).
5. S ponovnim pritiskom na tipko
"VKLOP/IZKLOP" ugasnite stroj, da
potrdite novo nastavitev.
Ko Ïelite ponovno aktivirati zvoãni signal,
postopek ponovite.
Izklop zvoãnega signala za
KONEC PROGRAMA
Shranjevanje zadnjega
uporabljenega programa v spomin
Zvoãni signal za konec programa lahko
izklopite po spodaj napisanih navodilih:
Zadnji uporabljeni program shranite v
spomin na naslednji naãin:
POMEMBNO
Preden zaãnete ta postopek morate
VEDNO izklopiti pomivalni stroj.
POMEMBNO
Preden zaãnete ta postopek morate
VEDNO izklopiti pomivalni stroj.
1. Pritisnite
na
tipko
"IZBIRANJE
PROGRAMA" ter obenem vklopite
pomivalni stroj s pritiskom na tipko za
"VKLOP/IZKLOP" (enkrat se oglasi
zvoãni signal).
1. Pritisnite
na
tipko
"IZBIRANJE
PROGRAMA" ter obenem vklopite
pomivalni stroj s pritiskom na tipko za
"VKLOP/IZKLOP" (enkrat se oglasi
zvoãni signal).
2. Vsaj 30 sekund pritiskajte na tipko
"IZBIRANJE PROGRAMA" (med tem
ãasom se oglasijo 3 zvoãni signali).
2. Vsaj 15 sekund pritiskajte na tipko
"IZBIRANJE PROGRAMA" (med tem
ãasom se 2-krat oglasi zvoãni signal).
42
3. Sprostite pritisk na tipko, ko se oglasi
TRETJI zvoãni signal (na prikazovalniku
se prikaÏe napis "A0", kar pomeni, da je
shranjevanje v spomin neaktivno).
POMEMBNO
Ta pomivalni stroj je opremljen z
varnostno napravo proti prelivanju
vode, ki v primeru okvare samodejno
izãrpa morebitno odveãno vodo.
4. Znova pritisnite na isto tipko (na
prikazovalniku se prikaÏe napis "A1",
kar pomeni, da je shranjevanje v spomin
aktivno).
OPOZORILO!
Da bi zagotovili pravilno delovanje
varnostne naprave proti prelivanju
vode odsvetujemo premikanje ali
nagibanje stroja med delovanjem.
âe morate stroj premakniti ali ga
nagniti, se najprej prepriãajte, da je
program pomivanja zakljuãen in da v
stroju ni veã vode.
5. S ponovnim pritiskom na tipko
"VKLOP/IZKLOP" ugasnite stroj, da
potrdite novo nastavitev.
Na enak naãin tudi
shranjevanje v spomin.
onemogoãite
Pomivalni stroj vas s kodo na prikazovalniku opozori na nekatere nepravilnosti.
KODE NEPRAVILNOSTI
NAPAKA
VZROK
RE·ITEV
Na prikazovalniku se prikaÏe
oglasi se zvoãni signal.
E2,
Ni vode (pipa za vodo je zaprta).
Izklopite pomivalni stroj, odprite pipo
za vodo in resetirajte program.
Na prikazovalniku se prikaÏe
oglasi se zvoãni signal.
E3,
Stroj ne more izãrpati vode.
Morda je odtoãna cev zapognjena
ali pa so sifon ali filtri umazani.
âe se problem ponavlja, pokliãite
poobla‰ãeni servis.
Na prikazovalniku se prikaÏe
oglasi se zvoãni signal.
E4,
Voda pu‰ãa.
Morda je odtoãna cev zapognjena
ali pa so sifon ali filtri umazani.
âe se problem ponavlja, pokliãite
poobla‰ãeni servis.
Na prikazovalniku se prikaÏe
E5,
Okvara elektronskega krmiljenja.
Pokliãite poobla‰ãeni servis.
Grelec za vodo ne deluje pravilno,
ali pa je zama‰ena filtrirna plo‰ãa.
Oãistite filtrirno plo‰ão.
âe se problem ponavlja, pokliãite
poobla‰ãeni servis.
E6, E7, Ef ali EL, oglasi se
zvoãni signal.
Na prikazovalniku se prikaÏe E8
ali Ei , oglasi se zvoãni signal.
44
ONE Fi
PARAMETRI BREZÎIâNEGA
OMREÎJA
Ta aparat je opremljen s tehnologijo ONE
Fi, ki vam zahvaljujoã funkciji Wi-Fi omogoãa daljinsko upravljanje s pomoãjo
ustrezne aplikacije.
Parameter
Vãlanitev aparata (v aplikacijo)
■ NaloÏite aplikacijo Hoover Wizard na
svojo napravo.
Specifikacije
Standard
brezÏiãnega
omreÏja
802.11 b/g/n
Frekvenãno
obmoãje
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
Aplikacija Hoover Wizard je na voljo
tako za Android kot iOS, in sicer za
tablice in pametne telefone.
802.11b (11Mbps)
+18,5 ± 2 dBm
Najveãja moã
oddajanja
Podrobnosti o funkcijah ONE Fi so
na voljo v sami aplikaciji v naãinu
DEMO.
802.11g (54Mbps)
+16 ± 2 dBm
802.11n (HT20, MCS7)
+14 ± 2 dBm
802.11b (11Mbps)
-93 dBm
■ Odprite aplikacijo, ustvarite profil
uporabnika in vãlanite svoj aparat –
sledite navodilom na zaslonu svoje
naprave, ali v "Hitrem Vodniku", ki je bil
priloÏen va‰emu aparatu.
Minimalna
obãutljivost
sprejemanja
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
802.11n (HT20, MCS7)
-82 dBm
Omogoãanje daljniskega
upravljanja (s pomojão aplikacije)
Candy Hoover Group Srl, izjavlja, da
■ Ko je stroj vãlanjen, vsakiã, ko ga Ïelite
daljinsko upravljati s pomoãjo aplikacije,
najprej zloÏite posodo v stroj, odmerite
detergent in zaprite vrata. Nato vklopite
pomivalni stroj, izberite program "P0"
ter pritisnite na gumb START/RESET;
od tega trenutka dalje lahko upravljate
stroj z ukazi, ki so na voljo v aplikaciji.
je ta aparat, oznaãen z oznako
,
skladen z bistvenimi zahtevami direktive
2014/53/EU.
âe Ïelite kopijo izjave o skladnosti, se
obrnite na proizvajalca na naslov:
www.candy-group.com
45
IZBIRANJE PROGRAMOV
Pomivanje s predpomivanjem
âe izberete program s predpomivanjem, priporoãamo, da odmerite dodatno koliãino
detergenta (najveã 10 g) neposredno v stroj.
Program
Opis
= je program, ki vam omogoãa dostop do ONE Fi funkcij
Antibakterijski program, namenjen pomivanju in
Hygiene+
steriliziranju posode (tudi zelo umazane),
75°C
stekleniãk za dojenãke itd.
PARA
75°C
Tekom programa izmeniãno uãinkujejo curki vode in para.
Uãinkovito mehãa in odstranjuje zasu‰eno neãistoão in
bakterije. Predpomivanje loncev in kroÏnikov ni potrebno.
Chef
65°C
Namenjen hitremu pomivanju zelo umazane
posode.
DruÏinski
65°-75°C
Namenjen vsakodnevnemu pomivanju posode.
Za izjemno stopnjo higiene in ãistoão je poskrbljeno
z dvakratnim konãnim izpiranjem.
UNIVERZALEN
50°-60°C
Primeren za pomivanje obiãajno umazane posode
- kroÏnikov, loncev, kozic…
Dneven
45°-55°C
Hiter program za pomivanje “normalno” umazane
posode – namenjen pogostemu pomivanju
obiãajno polnega stroja posode.
ECO Plus
55°C
Program za pomivanje pri srednji temperature,
namenjen pomivanju loncev in kozic, ki so “normalno”
umazani, z detergenti, ki vsebujejo encime.
ECO
45°C
Program za obiãajno umazano posodo (najuãinkovitej‰i
program glede kombinirane porabe energije in vode za
navedeni tip namiznega pribora).
Kozarci
45°C
Primeren za pomivanje obãutljive keramike in
kozarcev, pa tudi za vsakodnevno pomivanje
manj umazane posode (razen loncev in kozic).
A-Pomito v 59’
Primeren za dnevno pomivanje obiãajno umazanih
kroÏnikov, kozic, loncev, ki jih pomijete takoj po
obroku (najveã 8 pogrinjkov).
65°C
Ta program je skladen z doloãili standarda EN 50242.
HITER 24'
50°C
Za hitro pomivanje posode, ki jo pomivate takoj
po obroku, in sicer za 6 pogrinjkov.
Hladno
izpiranje
Kratko predpomivanje posode z hladno vodo, ki
ste jo zloÏili v pomivalni stroj in jo imate namen
pomiti kasneje, ko stroj napolnite.
46
N/O = OPCIJA NI NA VOLJO
*
•••••
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
Tipka "OPEN DOOR”
Tipka "ALL IN 1"
75°C
140
DA
DA
DA
75°C
130
DA
DA
DA
65°C
85
DA
DA
DA
115/
125 DA
DA
DA
(
47
*
Faze programa
Povpreãno
trajanje v
minutah
Tipke za
posebne funkcije
(
) 50°C/ (
60°C
)
100/
DA
120
DA
DA
(
)
45°C/
(
55°C
)
70/
80
DA
DA
DA
55°C
190
DA
DA
DA
45°C
205
DA
DA
DA
45°C
85
DA
DA
DA
65°C
59
DA
DA
DA
50°C
24
DA
N/O
DA
5
DA
N/O
S TOPLO VODO JE âAS, KI MORA ·E PRETEâI DO KONCA POTEKAJOâEGA PROGRAMA, SAMODEJNO PRIKAZAN, MEDTEM
KO POTEKA PROGRAM.
= Programi “IMPULSE”
= “AVTOMATSKI” programi
= "POWER WASH" aktiven
)
Izpiranje z vroão vodo z
dodatkom tekoãine za lesk
Drugo izpiranje
s hladno vodo
Prvo izpiranje
s hladno vodo
Tipka "ZAMIK VKLOPA"
65°C/
75°C
S hladno vodo (15 °C)
- Odstopanje ± 10%-
Glavno pomivanje
Predpomivanje s
hladno vodo
Predpomivanje z vroão
vodo
Preveriti stanje soli
Preveriti stanje tekoãine
za lesk
Oãistiti filter
Odmeriti detergent za
pomivanje
Odmeriti detergent za
namakanje (Predpomivanje)
Kaj je treba storiti pred
pomivanjem
AQUASTOP (SISTEM ZA NADZOR VODE)
Varnostna naprava za zapiranje vode prepreãuje ‰kodo zaradi vode, ki bi lahko
nastala zaradi pu‰ãanja dotoãne cevi za vodo, npr. kot posledica normalnega
staranja cevi.
Cev je izdelana tako, da v primeru pu‰ãanja cevi voda napolni nagubano cev in
aktivira zaporni ventil, ki prepreãi dotekanje vode v stroj.
Na to okvaro vas opozori rdeãe obarvano okence
.
âe se to zgodi, poi‰ãite pomoã pri va‰em serviserju.
âe je cev prekratka in pravilna prikljuãitev ni mogoãa, jo morate nadomestiti z
ustrezno dolgo. Ustrezne cevi so vam na voljo pri poobla‰ãenih prodajalcih.
Varnostna naprava 'antitwist' (podloÏko odstranite tako, da stisnete cev in jo
zavrtite).
48
* Tovarni‰ko je naprava za mehãanje
vode nastavljena na 4 (d4), ker je ta
stopnja
najbolj primerna za veãino
uporabnikov.
NAPRAVA ZA MEHâANJE
VODE
Voda na razliãnih obmoãjih vsebuje razliãne
koliãine apnenca in mineralov.
Med pomivanjem se te snovi nabirajo na
posodi in pu‰ãajo na njih madeÏe in lise
bele barve.
Veãja kot je vsebnost teh soli v vodi, vi‰ja
je stopnja trdote vode.
Pomivalni stroj ima vgrajeno napravo za
odstranjevanje apnenca, ki jo imenujemo
mehãalnik vode. Mehãalnik vode s
pomoãjo soli za regeneracijo iz vode izloãi
apnenec oziroma vodo zmehãa, tako da je
voda primerna za pomivanje v stroju.
O trdoti vode na va‰em obmoãju se
pozanimajte pri lokalnem vodovodu.
Prilagodite nastavitev trdoti vode na va‰em
obmoãju:
POMEMBNO
Preden zaãnete ta postopek morate
VEDNO izklopiti pomivalni stroj.
1. Pritisnite na tipko "IZBIRANJE
PROGRAMA" ter obenem vklopite
pomivalni stroj s pritiskom na tipko za
"VKLOP/IZKLOP" (enkrat se oglasi
zvoãni signal).
Nastavljanje naprave za
mehãanje vode
2. Vsaj 5 sekund pritiskajte na tipko
"IZBIRANJE PROGRAMA", DOKLER
se ne oglasi zvoãni signal. Na
prikazovalniku je vidna trenutno
nastavljena stopnja mehãalca vode.
Naprava za mehãanje vode je uãinkovita
pri trdoti vode do 90°fH (francoske stopinje)
ali 50°dH (nem‰ke stopinje); na voljo je 8
nastavitev.
Navedene so v spodnji razpredelnici.
°dH
(nem‰ke)
Uporaba soli
Nastavitev
mehãalnika
vode
0
1
2
3
*4
5
6
7
°fH
(francoske)
Stopnja
Trdota vode
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. S ponovnim pritiskom na isto tipko
nastavite ustrezno stopnjo mehãalca
vode: ob vsakem pritisku na tipko se
stopnja poveãa. Nastavitvi "d7" sledi
stopnja "d0".
4. S ponovnim pritiskom na tipko
"VKLOP/IZKLOP" ugasnite stroj, da
potrdite novo nastavitev.
OPOZORILO!
âe naletite na teÏave, izklopite
pomivalni stroj s pritiskom na tipko
za "VKLOP/IZKLOP" in zaãnite
postopek od zaãetka (1. korak).
Opozorilo za sol
POMEMBNO
Bele lise na posodi so obiãajno
najbolj zanesljiv znak, da je
zmanjkalo soli.
Ta model je opremljen z opozorilno luãko
na stikalni plo‰ãi, ki se osvetli, ko je
potrebno dodati sol v posodo za sol.
49
50
OPIS UPRAVLJAâKE PLOâE
A
Tipka "UKLJUâENO/ISKLJUâENO"
H
Opcijska tipka "ALL IN 1"
B
Tipka "IZBOR PROGRAMA"
I
Svjetlo "SOL PRAZNA"
C
Tipka "ODGODA POâETKA
PRANJA"
L
Svjetla "RAZINA SREDSTVA
ZA SJAJ"
D
Tipka "START"/"RESET"
(pokretanje/poni‰tavanje programa)
M
Svjetla "IZBARANA OPCIJA"
E
N
Svjetla "ACTION PRO"
Digitalni ekran
F
O
Svjetlo WI-Fi
Tipka "ACTION PRO"
G
P
Vodiã kroz programe
Opcijska tipka "OPEN DOOR"
DIMENZIJE PERILICE
Sa radnom ploãom
Bez radne ploãe
60 x 85 x 60
120
59,8 x 82 x 57,3
117
·irina x Visina x Dubina (cm)
Dubina sa otvorenim vratima (cm)
TEHNIâKI PODACI
16
dla 9 osoba
Min. 0,08 - Max. 0,8
Broj kompleta za pranje prema normi EN 50242
Broj kompleta za pranje sa tavama i tanjurima
Pritisak vode (MPa)
Snaga osiguraãa / Maksimalna prikljuãna snaga / Napon
Pogledati natpisnu ploãicu
POTRO·NJA (najãe‰çe kori‰teni programi)*
Program
El. energija (kWh)
Voda (L)
2,07
21
1,46
15
0,77
10
0,59
9
Potro‰nja uga‰en / ukljuãen uredjaj: 0,45 W / 0,45 W
* Vrijednosti mjerene u laboratoriju prema Europskoj normi EN 50242 (razlike su moguçe u dnevnoj
upotrebi).
INTENZIVNI
UNIVERZALNI
ECO
BRZI 24'
51
IZBOR PROGRAMA I POSEBNE
FUNKCIJE
Namje‰tanje programa
■ Otvorite vrata i stavite prljavo sudje u
unutra‰njost uredjaja.
Tipka "ACTION PRO"
■ Pritisnite tipku "UKLJUâENO/ISKLJUâENO"
Display prikazuje dvije linije.
■ Odaberite program pristiskom na tipku
"IZBOR PROGRAMA".
Tipka omoguçuje pode‰avanje intenziteta
pranja; ovisno o stupnju zaprljanosti
posudja prilagodjava trajanje i temperaturu
pranja.
■ Ako Ïelite, pritisnite tipku "ACTION
PRO".
■ Ako Ïelite odabrati neku od opcija
pranja, pritisnite odgovarajuçu tipku
(ukljuãit çe se svjetlosni indikator).
Jednim pritiskom tipke (svjetlosni
pokazatelj
), pojaãava se intenzitet
pranja i ukljuãuje se treça mlaznica,
smje‰tena
na
dnu
perilice
posudja.("POWER WASH").
Ova funkcija omoguçuje pranje izuzetno
zaprljanog posudja, na naãin da ga
postavite u ko‰aru izravno iznad treçe
mlaznice. "POWER WASH".
■ Pritisnite tipku "START".
Trajanje programa biti çe prikazano na
ekranu slijedeçim redoslijedom: sati i minute
[npr: 1 h (1 sat) / 25 (25 minuta)].
■ Nakon ‰to se vrata perilice zatvore i nakon
‰to se oglasi zvuãni signal, program
pranja çe se automatski pokrenuti. Na
displayu çe biti prikazano vrijeme
preostalo do kraja ciklusa.
Dvostrukim pritiskom tipke (svjetlosni
pokazatelj ) smanjuje se intenzitet, kao i
trajanje pranja.
"AUTOMATSKI" programi
Kombinacijom tipke s 4 osnovna programa
dobivate 8 dodatnih programa (‰to ãini
ukupno 12 programa pranja).
Perilica sudja je opremljena senzorom
koji reagira na zaprljanje vode a u
moguçnosti je analizirati zaprljanje vode
tijekom svih faza "AUTOMATSKIH"
programa (pogledajte popis programa
pranja); zahvaljujuçi tom senzoru mjerila
ciklusa pranja se automatski pode‰avaju
prema stvarnoj koliãini prljav‰tine na sudju.
Na taj naãin zajamãeni su odliãni rezultati
pranja uz optimalnu potro‰nju elektriãne
energije i vode.
VAÎNO
Kod ukljuãenja perilice posudja, bit
çe prikazane zadnje kori‰tene
postavke.
52
.
Mijenjanje programa koji je u
radu
"IMPULSE" programi
"IMPULSE" programi koriste impulsivnu
tehnologiju
pranja,
koja
smanjuje
potro‰nju, radnu buku i poveçava uãinak
pranja.
Da promijenite ili poni‰tite program koji je u
radu postupite kako slijedi:
■ Na 5 sekundi drÏite pritisnutom tipku
"RESET". "00" se pojavljuje na ekranu I
oglasiçe se zvuãni signal.
ZNAâAJNO
"Isprekidan" naãin rada pumpe NE
MORA znaãiti da se radi o kvaru, to je
karakteristika impulsivnog pranja i
mora se uzeti u obzir kao uobiãajeni
rad ovog programa.
■ Program koji je u radu biti çe poni‰ten.
Display prikazuje dvije linije.
■ Od te toãke moÏe se namjestiti novi
program pranja.
UPOZORENJE!
Prije nego pokrenete novi program,
treba provjeriti da li je u spremniku
ostalo deterdÏenta. Ako je potrebno,
napunite spremnik za deterdÏent.
Prekid program
Otvaranje vrata nije preporuãljivo kada je
program u radu a posebno tijekom glavnog
pranja i faze zavr‰nog vruçeg ispiranja.
Medjutim, ako se vrata perilice otvore dok
je program u radu (npr. zbog stavljanja
novog sudja), perilica çe se automatski
zaustaviti a na ekranu çe treptati preostalo
vrijeme do kraja ciklusa pranja.
Zatvorite vrata, bez pritiska na bilo koju
tipku. Ciklus pranja çe se pokrenuti s
mjesta na kojem je bio zaustavljen.
Rad programa
Dok je program u radu, na displayu je
prikazano vrijeme preostalo do kraja
ciklusa, koje se automatski aÏurira.
Ako dodje do bilo kakvog prekida
elektriãnog napajanja dok perilica sudja
radi, izabrani program pohranit çe se u
posebnu memoriju a kada dodje do
povratka elektriãne energije, program
pranja çe se nastaviti s mjesta na kojem
je bio prekinut.
ZNAâAJNO
Program koji je u radu moÏe
biti prekinut i bez da se otvore
vrata
tako da se pritisne tipka
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO".
U takvom sluãaju, za ponovno
pokretanje prekinutog program
pranja, jednostavno opet pritisnite
tipku "UKLJUâENO/ISKLJUâENO" i
program çe se pokrenuti s mjesta na
kojem je bio zaustavljen.
Kraj programa pranja
Zavr‰etak programa oznaãit çe zvuãni
signal (ako nije iskljuãen) u trajanju od 5
sekundi, uz ponavljanje tri puta svakih 30
sekundi.
ZNAâAJNO
Ako je ukljuãena "OPEN DOOR"
funkcija, tijekom faze su‰enja vrata
çe se automatski otvoriti te çete
morati priãekati zavr‰etak programa
prije spremanja posuDJa.
UPOZORENJE!
Ako otvorite vrata perilice tijekom
ciklusa su‰enje, glasan zvuãni signal
opomenut çe vas da ciklus su‰enje
nije zavr‰en.
53
Tipke opcija
UPOZORENJE!
Nakon ‰to se odabrali ovu moguçnost
ona ostaje aktivna (ukljuãen je
odgovarajuçi svjetlosni pokazatelj)
sve dok je ne iskljuãite, tako da tipku
pritisnite jo‰ jednom (odgovarajuçi
svjetlosni pokazatelj çe se iskljuãiti).
OPEN DOOR tipka
(AUTOMATSKO OTVARANJE VRATA)
Ova funkcija aktivira poseban mehanizam
koji otvara vrata za par centimetara tijekom
ili na zavr‰etku faze su‰enja (ovisno o
programu) kako bi se osigurao prirodan
protok zraka i uãinkovito su‰enje posudja.
Trajanje odabranog programa se automatski
mijenja, za optimizaciju temperature
tijekom faze ispiranja, kako bi se znaãajno
smanjila potro‰nja energije.
Otvaranje vrata u posljednoj fazi su‰enja
omoguçuje protok zraka te uklanjanje
neugodnih mirisa.
ZNAâAJNO
Ova se opcijska tipka preporuãuje
kada korsitite program ULTRA RAPID
24’, ciklus pranja çe se produÏiti
otprilike 15 minuta kako bi dobili bolji
uãinak tableta.
Tipka "ODGODA POâETKA
PRANJA"
ZNAâAJNO
Ova funkcija se automatski aktivira
kod "ECO" programa, ali moÏete je
iskljuãiti.
"OPEN DOOR" funkcija nije dostupna
kod "BRZI 24'" programa i pretpranja.
Ovom tipkom moÏe se podesiti vrijeme
pokretanja perilice, odgoda poãetka pranja
moÏe se podesiti za 1 do 23 sata.
Da podesite vrijeme odgode poãetka
pranja, postupite kako slijedi:
UPOZORENJE!
S aktiviranom "OPEN DOOR" funkcijom,
ne smijete onemoguçiti otvaranje ili
prisilno zatvoriti vrata kako ne biste
o‰tetili mehanizam.
Ostavite slobodan prostor ispred
vrata i prije zatvaranja, priãekajte
aktivaciju mehanizma za automatsko
otvaranje.
■ Pritisnite tipku za "ODGODU POâETKA
PRANJA" ("00" prikazat çe se na ekranu).
■ Ponovno pritisnite tipku da poveçate
odgodu u satima (svakim pritiskom na
tipku poveãat çete odgodu za 1 sat,
najvi‰e do 23 sata).
■ Da pokrenete odbrojavanje vremena,
pritisnite tipku "START".
Na display je prikazano vrijeme preostalo od
poãetka programa.
Tipka "ALL IN 1"
Ova opcija pobolj‰ava kori‰tenje kombiniranih
deterdÏenata "SVE U 1" ("3 U 1"/"4 U 1"/
"5 U 1", itd.).
Pritiskom na ovu tipku, odabrani program
se prilagodjava kako bi s kombiniranim
deterdÏentima postigao najbolji radni
uãinak (pri tome su svjetlosni pokazatelji za
razinu soli i sredstva za sjaj iskljuãeni).
Kada odbrojavanje zavr‰i, program pranja
çe se automatski pokrenuti a duljina
odabranog ciklusa pranja prikazat çe se na
ekranu.
54
Da poni‰tite odgodu poãetka pranja,
postupite kako slijedi:
3. Otpustite tipku nakon ‰to se ukljuãi drugi
zvuãni signal (oznaka "b1" pojavit çe na
ekranu da prikaÏe da je zvuãni signal
ukljuãen).
■ DrÏite pritisnutom tipku "RESET"
najmanje 5 sekundi. "00" se pojavljuje
na ekranu I oglasiçe se zvuãni signal.
4. Ponovno pritisnite istu tipku (oznaka
"b0" pojavit çe na ekranu da prikaÏe da
je zvuãni signal iskljuãen).
■ Postavke za odgodu poãetka pranja i
odabrani program pranja biti çe poni‰tene.
Display prikazuje dvije linije.
5. Iskljuãite perilicu posudja pritiskom na
tipku "UKLJUâENO/ISKLJUâENO" da
potvrdite nove postavke.
■ Od te toãke, svaki novi program i opcije
moraju biti ponovno pode‰eni a novi
program biti çe prikazan o odjeljku
"NAMJE·TANJE PROGRAMA".
Da ponovno ukljuãite zvuãni signal, ponovite
isti postupak.
Iskljuãenje zvuãnog signala za
KRAJ PROGRAMA
Kori‰tenje zadnjeg kori‰tenog
programa
Zvuãni signal za kraj programa moÏe se
iskljuãiti i to kako slijedi:
Spremanje zadnje kori‰tenog programa
moÏe se omoguçiti na slijedeçi naãin:
ZNAâAJNO
Perilica posudja prije ovog postupka
UVIJEK mora biti iskljuãena.
ZNAâAJNO
Perilica posudja prije ovog postupka
UVIJEK mora biti iskljuãena.
1. DrÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" i istovremeno ukljuãite
perilicu posudja pritiskom na tipku
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO", na kratko
çe se jedanput ukljuãiti zvuãni signal.
1. DrÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" i istovremeno ukljuãite
perilicu posudja pritiskom na tipku
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO", na kratko
çe se jedanput ukljuãiti zvuãni signal.
2. I nadalje, a najmanje 30 sekundi
drÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" (tijekom tog vremena,
oglasiçe se 3 zvuãna signala).
2. I nadalje, a najmanje 15 sekundi
drÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" (tijekom tog vremena u 2
navrata ukljuãit çe se zvuãni signal).
55
3. Otpustite tipku kada se oglasi TREåI
zvuãni signal ("A0" çe se pojaviti na
displayu kao pokazatelj da je memorija
iskljuãena).
ZNAâAJNO
Ova perilica sudja je opremljena
sigurnosnim antipoplavnim uredjajem
koji çe ako se takav problem pojavi
automatski isprazniti svaku pretjeranu
koliãinu vode.
4. Pritisnite opet istu tipku ("A1" çe se
pojaviti na displayu kao pokazatelj da je
memorija ukljuãena).
5. Iskljuãite perilicu posudja pritiskom na
tipku "UKLJUâENO/ISKLJUâENO" da
potvrdite nove postavke.
UPOZORENJE!
Da osigurate ispravan rad sigurnosnog
antipoplavnog uredjaja, preporuãujemo
da perilicu sudja ne pomiçete ili
naginjete tijekom rada.
Ako je perilicu sudja potrebno pomaknuti
ili nagnuti, budite sigurni da je ciklus
pranja zavr‰en i da u unutarnjosti
perilice nema vode.
Za deaktivaciju memorije, slijedite istu
procedure.
Ova perilica rublja moÏe na ekranu prikazati skupinu gre‰aka u radu.
AUTOMATSKI PRIKAZANE GRE·KE U RADU
GRE·KA
UZROK
RJE·ENJE
Prikaz oznake E2 na
ekranu i zvuãni ekran.
Nema vode (dovod vode zatvoren).
Iskljuãite perilicu, otvorite dovod
vode i ponovno pokrenite program.
Prikaz oznake E3 na
ekranu i zvuãni ekran.
Perilica ne ispu‰ta vodu.
Provjerite da odvodna cijev nije
savinuta ili da filtar ili sifon nisu
zaãepljeni,
ako se problem nastavlja, obratite
se ovla‰tenom servisu.
Prikaz oznake E4 na
ekranu i zvuãni ekran.
Istjecanje vode.
Provjerite da odvodna cijev nije
savinuta ili da filtar ili sifon nisu
zaãepljeni,
ako se problem nastavlja, obratite
se ovla‰tenom servisu.
Prikaz oznake E5, E6, E7, Ef i
na ekranu i zvuãni ekran.
Gre‰ka na elektronskoj kontroli.
Obratite se ovla‰tenom servisu.
Prikaz oznaka E8 i E1 na
ekranu i zvuãni ekran.
Grijaã vode ne radi ispravno ili je
zaãepljen filtar.
Oãistite filtar,
ako se problem nastavlja, obratite
se ovla‰tenom servisu.
EL
56
ONE Fi
PARAMETRI ZA BEÎIâNO
SPAJANJE
Ovaj uredjaj opremljen je ONE Fi
tehnologijom koja omoguçuje upravljanje
na daljinu putem aplikacije, zahvaljujuçi
Wi-Fi funkciji.
Parametar
BeÏiãni
standard
Registracija uredjaja (u aplikaciji)
■ Preuzmite Hoover Wizard aplikaciju na
svoj smartphone.
Frekventni
opseg
Hoover Wizard aplikacija dostupna
je za tablete i smartphone s Android
i iOS operativnim sustavima.
Tehniãki uvjeti
802.11 b/g/n
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
802.11b (11Mbps)
+18,5 ± 2 dBm
Maksimalna
snaga
oda‰iljanja
Isprobajte sve ONE Fi funkcije
kori‰tenjem DEMO (probne) verzije
aplikacije.
802.11g (54Mbps)
+16 ± 2 dBm
802.11n (HT20, MCS7)
+14 ± 2 dBm
802.11b (11Mbps)
-93 dBm
■ Otvorite aplikaciju, kreirajte korisniãki
raãun i registrirajte uredjaj prateçi upute
na smartphonu ili "Kratke Upute"
priloÏen uz perilicu rublja.
Minimalna
osjetljivost
prijema
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
802.11n (HT20, MCS7)
-82 dBm
Aktivacija daljinskog upravljanja
(putem aplikacije)
Uz navedeno, Candy Hoover Group
Srl, izjavljuje da je uredjaj s oznakom
■ Nakon spajanja uredjaja, kada perilicom
posudja
Ïelite
upravljati
putem
aplikacije, prvo stavite posudje i
deterdÏent te zatvorite vrata. Ukljuãite
uredjaj, odaberite "P0" program i
pritisnite START/PAUSE tipku; nakon
toga perilicom posudja moÏete upravljati
putem naredbi aplikacije.
u skladu s osnovnim zahtjevima
Direktive 2014/53/EU.
Za kopiju izjave o sukladnosti, kontaktirajte
proizvodjaãa na:
www.candy-group.com
57
ODABIR PROGRAMA
Pranje s predpranjem
Za programe pranja s predpranjem, preporuãljivo je dodati jo‰ deterdÏenta (max. 10 g) izravno
u perilicu.
•
/( ) = "AUTOMATSKI" PROGRAMI SU OPTIMIZIRANI ZAHVALJUJUåI SENZORU KOJI REAGIRA NA
ZAPRLJANJE VODE I PRILAGODJAVA MJERILA PRANJA PREMA RAZINI PRLJAV·TINE NA SUDJU.
= program koji omoguçuje pristup ONE Fi funkcijama.
PARA
75°C
Antibakterijski ciklus, namijenjen je za pranje i
sterilizaciju posudja (samo jako prljavog) , djeãjih
boãica itd.
Ciklus pranja s naizmjeniãnim djelovanjem
mlazova vode i pare. Posebno je uãinkovit u
omek‰avanju i uklanjanju osu‰enih mrlja i
bakterija, bez potrebe za predpranjem posudja.
Chef 65°C
Namijenjen je brzom pranju jako prljavog posudja.
Obiteljski
65°-75°C
Namijenjen je svakodnevnom pranju posudja.
Dva zavr‰na ispiranja osiguravaju visoku razinu
higijene i ãistoçe.
Hygiene+
75°C
UNIVERZALNI
50°-60°C
Prikladan za pranje uobiãajeno zaprljanog sudja.
Svakodnevni
45°-55°C
Brzi ciklus pranja, za “uobiãajeno” prljavo posudje
- namijenjen je ãestom pranju s standardno
napunjenom perilicom.
Eco Plus
55°C
Program pranja na srednjoj temperaturu,
namijenjen je pranju "uobiãajeno" prljavih posuda
i tava, koristi deterdÏente koji sadrÏe enzime.
Program za normalno zaprljano posudje
(najuãinkovitiji u smislu njegove kombinirane
potro‰nje energije i vode za tu vrstu posudja).
Program je normiran prema EN 50242.
ECO 45°C
Staklo 45°C
Prikladan za osjetljivo keramiãko i stakleno sudje kao
i za dnevno pranje manje zaprljanog sudja, izuzev‰i
tave.
A pranje 59'
65°C
Prikladan za dnevno pranje uobiãajeno zaprljanog
sudja koje je potrebno oprati neposredno nakon jela
(MAKSIMALNO punjenje sudjem, 8 mjesta).
BRZI 24' 50°C
Program za brzo pranje sudja koje mora biti
oprano odmah nakon jela.
Punjenje perilice sudjem za najvi‰e 6 osoba.
Pretpranje
Kratko hladno prepranje za sudje koje je stajalo u
perilici sve dok je u potpunosti ne napunite.
58
N/A = NIJE DOSTUPNO
*
•••••
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
75°C
140
DA
DA
DA
75°C
130
DA
DA
DA
65°C
85
DA
DA
DA
115/
125
DA
DA
DA
(
59
Prosjeãno
trajanje u
min.
Tipke sa
posebnim
funkcijama
(
) 50°C/ (
60°C
)
100/
120
DA
DA
DA
(
)
45°C/
(
55°C
)
70/
80
DA
DA
DA
55°C
190
DA
DA
DA
45°C
205
DA
DA
DA
45°C
85
DA
DA
DA
65°C
59
DA
DA
DA
50°C
24
DA
N/A DA
5
DA
N/A
KOD PROGRAMA SA VRUåOM VODOM PREOSTALO VRIJEME DO KRAJA PROGRAMA AUTOMATSKI åE SE NA KRATKO PRIKAZATI KAD
= “AUTOMATSKI” programi
= "POWER WASH" je aktivirana
SE PROGRAM POKRENE.
= “IMPULSE” programi
)
Tipka "ODGODU
POâETKA PRANJA"
*
SadrÏaj programa
Sa hladnom vodom (15° C)
- Dopu‰teno
odstupanje ± 10% -
Vruçe ispiranje sa
sredstvom za sjsj
Drugo hladno pranje
Prvo hladno pranje
Tipka "ALL IN 1"
65°C/
75°C
Tipka "OPEN DOOR"
Glavno pranje
Hladno predpranje
Vruçe predpranje
Provjera koliãine
soli
Provjera sredstva
za sjaj
âi‰çenje filtra
DeterdÏent za pranje
DeterdÏent za
namakanje
Popis provjera
AQUASTOP - SUSTAV KONTROLE VODE
Naprava za zaustavljanje vode ‰titi od ‰teta uzrokovanih istjecanjem vode iz dovodnog
crijeva ‰to moÏe nastati zbog prirodnog starenja crijeva.
U sustavu za zaustavljanje vode, voda koja curi ispuni naborano crijevo i aktivira
ventil koji prekine dotok vode iz vodovodne mreÏe u perilicu.
To se vidi po pojavljivanju crvene oznake u prozorãiçu
.
U takvom sluãaju mora se odmah obavijestiti servisera.
Ako crijevo nije dovoljno dugaãko za ispravno spajanje, mora biti zamijenjeno sa
duÏim. Crijevo moÏete nabaviti kod ovla‰tenog servisera.
Sigurnosna naprava (pritisnite i okrenite kako bi uklonili brtvu).
60
UREDJAJ RA
OMEK·AVANJE VODE
* Uredjaj za omek‰avanje vode
tvorniãki je pode‰en na 4. stupanj
(d4) s obzirom da taj stupanj
zadovoljava
zahtjeve
veçine
domaçinstava.
U razliãitim krajevima voda sadrÏi razliãite
koliãine kalcijevih soli i minerala koji se
tijekom pranja taloÏe na stijenkama
posudja i ostavljaju na njima mrlje i bjelkaste
naslage. Ako je ovih soli u vodi vi‰e, voda
je veçe tvrdoçe.
Perilica posudja opremljena je uredjajem
za
odstranjivanje
vapnenca
koji
kori‰tenjem posebne vrste soli iz vode
izluãi vapnenac odnosno vodu omek‰a
tako da je prikladna za pranje posudja.
Podatke o stupnju tvrdoçe vode u Va‰oj
vodovodnoj mreÏi moÏete zatraÏiti od
podruãne uprave Vodovoda.
Prema stupnju tvrdoçe vode u Va‰oj
vodovodnoj mreÏi, namjesite vrijednost
uredjaja na sljedeçi naãin:
ZNAâAJNO
Perilica posudja prije ovog postupka
UVIJEK mora biti iskljuãena.
1. DrÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" i istovremeno ukljuãite
perilicu posudja pritiskom na tipku
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO", na kratko
çe se jedanput ukljuãiti zvuãni signal.
Reguliranje uredjaja za
omek‰avanje vode
2. I nadalje, a najmanje 5 sekundi drÏite
pritisnutom tipku za "IZBOR PROGRAMA",
SVE DOK se ne ukljuãi zvuãni signal.
Trenutna postavka razine omek‰avanja
vode biti çe prikazana na ekranu.
Omek‰ivaã vode moÏe tretirati vodu sa
razinom tvrdoçe do 90°fH (francuska
skala tvrdoçe) ili 50°dH (njemaãka skala
tvrdoçe) i to kroz 8 postavki.
Francuska
skala
(°fH)
Njemaãka
skala
(°dH)
0
1
2
3
*4
5
6
7
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
Pode‰avanje
omek‰ivaãa
vode
Razina
Tvrdoça vode
Kori‰tenje
soli protiv
kamenca
Postavke su popisane u donjoj tabeli.
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. Ponovno pritisnite istu tipku da
odaberete potrebnu razinu omek‰ivanja
vode: pri svakom pritisku na tipku,
postavka çe se poveçati za jednu
razinu. Kada dosegnete razinu „d7”,
prikaz na ekranu vratit çe se na razinu
„d0”.
4. Iskljuãite perilicu posudja pritiskom na
tipku "UKLJUâENO/ISKLJUâENO" da
potvrdite nove postavke.
UPOZORENJE!
Ako se pojavi bilo kakav problem u
radu perilice posudja, iskljuãite
perilicu
pritiskom
na
tipku
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO"
i
pokrenite postupak ponovno od
poãetka (KORAK 1).
Pokazatelj zalihe soli
ZNAâAJNO
PokaÏu li se na sudju bjelkaste
mrlje, to je sigurnosni znak da u perilici nedostaje soli.
Pojedini modeli perilica opremljeni su
svjetlosnim pokazateljem na kontrolnoj
ploãi koji pokzauje kada je potrebno
ponovno napuniti spremnik za sol.
61
62
A KEZELÃSZERVEK ISMERTETÉSE
A
„BE/KI” gomb
H
„ALL in 1” opciógomb
B
„PROGRAMVÁLASZTÁS”gomb
I
„SÓTARTÁLY ÜRES” kijelzŒ
C
„KÉSLELTETETT INDÍTÁS” gomb
L
„ÖBLÍTÃSZERTARTÁLY ÜRES” kijelzŒ
D
„START”/”RESET” gomb
(programindítás/programtörlés)
M
„ACTION PRO” kijelzŒk
E
N
„OPCIÓVÁLASZTÁS” kijelzŒk
DIGITÁLIS KIJELZÃ
F
O
„WI-Fi” kijelzŒ
„ACTION PRO” gomb
G
P
Programleírás
„OPEN DOOR” opciógomb
MÉRETEK
Szélesség x Magasság x Mélység (cm)
Mélység nyitott ajtó esetén (cm)
Munkalappal
Munkalap nélkül
60 x 85 x 60
120
59,8 x 82 x 57,3
117
MÙSZAKI ADATOK
EN 50242 szerinti mennyiség
Befogadóképesség (lábasok, edények)
Hálózati víznyomás (MPa)
16
9 fŒ
Min. 0,08 - Max. 0,8
Biztosíték / BemenŒ teljesítmény / Hálózati feszültség
Lásd a géptörzslapot
FOGYASZTÁS (fŒ programok)*
Programok
Energia (kWh)
Víz (L)
2,07
21
1,46
15
0,77
10
0,59
9
Energiafogyasztás kikapcsolt / tartás üzemmódban: 0,45 W / 0,45 W
* Az EN 50242 európai szabvány szerint laboratóriumban mért értékek (a mindennapi használat során
elŒfordulhatnak eltérések).
GÃZ
ÁLTALÁNOS
ECO
GYORS 24'
63
Programbeállítás
PROGRAMVÁLASZTÁS ÉS
SPECIÁLIS FUNKCIÓK
■ Nyissa ki az ajtót és helyezze a piszkos
edényeket a készülékbe.
■ Nyomja le a „BE/KI”
gombot.
A kijelzŒn két sor jelenik meg.
"ACTION PRO" gomb
■ Egy program kiválasztásához nyomja le
a „PROGRAMVÁLASZTÁS” gombot.
A gomb segítségével megváltoztathatja a
mosogatás intenzitását (a hŒmérsékletet
és/vagy a mosogatási idŒt) attól függŒen,
mennyire szennyezettek az edények
■ Ha szeretné, nyomja le az "ACTION
PRO" gombot.
■ Ha opciót szeretne választani, nyomja le
az opciógombot (kigyullad a megfelelŒ
kijelzŒ).
A gomb egyszeri megnyomásával
(
jelzŒfény), a mosogatási ciklus
intenzitása megnövekszik és a harmadik,
alulra helyezett belsŒ kar is mıködésbe lép
("POWER WASH").
A funkció az erŒsen szennyezett edények
mosogatására alkalmas, amennyiben a
,kosárban az edényeket a "POWER
WASH". kar fölé helyezi.
■ Nyomja le a „START” gombot.
A program hossza a kijelzŒn látható az
óra és a perc váltakozásával [például:
1 h (1 óra) / 25 (25 perc)].
■ Amikor az ajtó zárt állapotban van, egy
hangjelzés után a program automatikusan
elindul. A kijelzŒ a ciklus végéig
hátralévŒ idŒt mutatja.
A gomb kétszeri megnyomásával a
mosogatási ciklus intenzitása és ideje
csökken (
jelzŒfény) és a mosogatási
idŒ.
A 4 fŒ program és e gomb kombinációval 8
további mosogatási ciklus jön létre, így
összesen 12 program közül tud választani.
“AUTOMATIKUS” programok
A szennyezettség-érzékelŒvel felszerelt
mosogatógép elemezni tudja a víz
sötétségét az összes „AUTOMATIKUS”
programfázisban (lásd a programlistát);
az érzékelŒnek köszönhetŒen a mosogatási
ciklus
paraméterei
automatikusan
alkalmazkodnak az edényeken lévŒ
szennyezŒdések valóságos mennyiségéhez.
Így
kitınŒ
minŒségı
mosogatás
garantálható, miközben a víz- és az
energiafogyasztás is optimális lesz.
FIGYELMEZTETÉS
Ha a mosogatógép bekapcsolt
állapotban van, a kijelzŒ az utoljára
használt beállítást fogja jelezni.
64
Egy mıködésben lévŒ program
megváltoztatása
"IMPULZUS" programok
Az "IMPULZUS" programok olyan impulzív
mosogatási technológiát alkalmaznak,
amely csökkenti a fogyasztást és a zajt, és
növeli a teljesítményt.
Egy
mıködésben
lévŒ
program
megváltoztatásához vagy törléséhez a
következŒképpen kell eljárni:
FONTOS!
A mosogatószivattyú "szakaszos"
mıködése NEM számít hibás
mıködésnek, mert ez az impulzusos
mosogatás jellegzetessége, ezért a
program
normál
mıködésének
tekintendŒ.
■ Tartsa legalább 5 másodpercig lenyomva a
„RESET” gombot.
A „00” felirat jelenik meg a kijelzŒn, és
hangjelzés hallható.
■ Az aktuális program törlŒdik. A kijelzŒn
két sor jelenik meg.
■ Ezután egy új program állítható be.
FIGYELMEZTETÉS!
Egy új program elindítása elŒtt
ellenŒriznie kell, hogy van-e még
mosogatószer
az
adagolóban.
Szükség esetén töltse fel az
adagolót.
A program megszakítása
A program futása közben, különösen a fŒ
mosogatási fázis és az utolsó meleg öblítés
közben nem javasoljuk az ajtó kinyitását.
Ha azonban valamelyik program futása
közben nyitja ki az ajtót (például az
edények behelyezése céljából), a gép
automatikusan leáll, és a kijelzŒ a ciklus
vége elŒtt a hátralévŒ idŒt villogva mutatja.
Gombok lenyomása nélkül csukja be az
ajtót! Ezt követŒen a program onnan
folytatódik, ahol megszakadt (szükség
esetén a készülék elŒször egy rövid
hŒsokk elleni programot hajt végre).
Programmıveletek
A program mıködése közben a kijelzŒ a
ciklus végéig hátralévŒ, automatikusan frissülŒ idŒt mutatja.
Ha a gép mıködése közben áramszünet
következik be, a készülék speciális
programja elraktározza a kiválasztott
programot, és az áramszolgáltatás
helyreállítása után ott folytatja a
mosogatást, ahol abbahagyta.
FONTOS!
A mıködésben lévŒ program az ajtó
kinyitása nélkül az "ON/OFF" gomb
lenyomásával
szakítható
meg.
Ebben az esetben egyszerıen csak
nyomja meg a "ON/OFF" gombot, ha
onnan szeretné folytatni a ciklust,
ahol az félbeszakadt.
A program végét egy hang jelzi (ha be van
kapcsolva) 5 másodpercig, háromszor ismételve 30 másodperces idŒközönként.
FIGYELMEZTETÉS!
Ha a szárítási ciklus közben nyitja ki
az ajtót, akkor hangjelzés figyelmezteti
Önt arra, hogy a szárítási ciklus még
nem fejezŒdött be.
FONTOS!
Ha az "OPEN DOOR" funkció aktiválva van, a szárítási fázisban az ajtó ki
fog nyílni, és meg kell várni a program vége jelzést, mielŒtt Ön az
edényeket
kivenné
a
mosogatógépbŒl.
Program vége
65
Opciógomb
FIGYELMEZTETÉS!
A kiválasztás után ez az opció
bekapcsolva marad (a megfelelŒ
jelzŒlámpa
ég)
a
következŒ
mosogatási
ciklusban
is,
és
deaktiválása csak a gomb ismételt
lenyomásával végezhetŒ el (a
megfelelŒ jelzŒlámpa kialszik).
"OPEN DOOR" gomb
(AUTOMATIKUS AJTÓNYITÁS)
Ez az opció egy speciális funkciót aktivál,
amely kinyitja a készülék ajtaját a szárítási
program közben vagy a végén (programtól
függŒen) és ezáltal biztosítja az edények
természetes és hatékony szárítását.
A kiválasztott program idŒtartama
automatikusan megváltozik, optimalizálva
a hŒmérsékletet az öblítési ciklus alatt,
ezáltal energiát takarít meg.
A szárítás utolsó fázisában kinyílik az ajtó,
hogy a levegŒ keringhessen és az
esetleges kellemetlen szagok eltınjenek.
FONTOS!
Ezt az opciót elsŒsorban az GYORS
24' program használata esetén
javasoljuk, amelynek idŒtartama
mintegy 15 perccel meghosszabbodik
azért, hogy mosogatószer-tabletták
jobban kifejthessék hatásukat.
FONTOS!
Ez az opció automatikusan aktiválva
van az "ECO" programban, viszont ki
lehet kapcsolni.
Az "OPEN DOOR" funkciót nem lehet
bekapcsolni a "GYORS 24'" és
"ELÃMOSÁS" programoknál.
„KÉSLELTETETT INDÍTÁS” gomb
A mosogatógép beindításának ideje ezzel
a gombbal állítható be, így a készülék
indítása 1-23 órával késleltethetŒ.
FIGYELMEZTETÉS!
Ha ez az opció ki van választva, ne
akadályozza az ajtó kinyílását és ne
próbálja visszazárni az ajtót, ha az
kinyílt, ezzel elkerülve a mechanizmus
esetleges megrongálódását.
A készülék ajtaja elŒtt biztosítson
megfelelŒ helyet annak kinyílásához,
és mielŒtt azt visszacsukná, várja
meg, amíg a nyitó mechanizmus
alapállásba kerül.
A késleltetett indításhoz a következŒkképpen
kell eljárni:
■ Nyomja
le
a
„KÉSLELTETETT
INDÍTÁS” gombot („00” jelenik meg a
kijelzŒn).
■ Nyomja meg ismét a gombot a
késleltetési órák számának növelése
céljából (a gomb minden egyes
lenyomásakor a késleltetés 1 órával
növekszik maximum 23 óráig).
„ALL in 1” gomb
■ A visszaszámlálás megkezdéséhez
nyomja le a „START” gombot.
A kijelzŒ a program kezdetéig hátralévŒ
idŒt mutatja.
Ez az opció optimalizálja a „Minden az
egyben” („Három az egyben”/„Négy az
egyben”/„Öt az egyben” stb.) kombinált
mosogatószerek használatát.
A gomb lenyomásával a kiválasztott
mosogatóprogram módosul, hogy a
legjobb teljesítményt hozza ki a kombinált
mosogatószerekbŒl (ezen kívül inaktiválódnak a
só- és öblítŒszerhiány jelzŒlámpák).
A visszaszámlálás végén a program automatikusan beindul, és a kiválasztott ciklus
hossza jelenik meg a kijelzŒn.
66
A késleltetett indítás törléséhez
következŒkképpen kell eljárni:
a
3. A második hangjelzés megszólalásakor
engedje fel a gombot (a „b1” felirat
jelenik meg a kijelzŒn, amely azt jelzi,
hogy a hangjelzΠbe van kapcsolva).
■ Tartsa legalább 5 másodpercig lenyomva a
„RESET” gombot.
A „00” felirat jelenik meg a kijelzŒn, és
hangjelzés hallható.
4. Nyomja le ismét ugyanazt a gombot (a
„b0” felirat jelenik meg, ami azt jelzi,
hogy a hangjelzΠki van kapcsolva).
■ A késleltetett indítás és a kiválasztott
program törlŒdik.
A kijelzŒn két sor jelenik meg.
5. Kapcsolja ki a mosogatógépet a
„BE/KI” gomb megnyomásával az új
beállítás megerŒsítéséhez.
■ Ekkor egy új programot és opciógombokat
kell beállítani egy új program
beindításához a „PROGRAMBEÁLLÍTÁS”
címı részben foglaltak szerint.
A jelzŒhang újbóli bekapcsolásához
ugyanezt a folyamatot kövesse végig.
A hangjelzés némítása a
PROGRAM VÉGÉN
Az utoljára használt program
tárolása
A program végét jelzŒ figyelmeztetést a
következŒképpen lehet némítani:
Az utoljára használt program tárolása a
következŒképpen végezhetŒ el:
FONTOS!
A mûvelet megkezdése elõtt a
mosogatógépet MINDIG ki kell kapcsolni.
FONTOS!
A mûvelet megkezdése elõtt a
mosogatógépet MINDIG ki kell kapcsolni.
1. Tartsa lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS”
gombot, és ezzel egyidejıleg kapcsolja be
a mosogatógépet a „BE/KI” gomb
lenyomásával (egy rövid hangjelzés
hallható).
1. Tartsa lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS”
gombot, és ezzel egyidejıleg kapcsolja
be a mosogatógépet a „BE/KI” gomb
lenyomásával (egy rövid hangjelzés
hallható).
2. Legalább 15 másodpercig továbbra is tartsa
lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS”
gombot (ezalatt 2 hangjelzés hallható).
2. Legalább 30 másodpercig továbbra is tartsa
lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS”
gombot (ezalatt 3 hangjelzés hallható).
67
3. A HARMADIK hangjelzés megszólalásakor
engedje fel a gombot (az „A0” felirat
jelenik meg a kijelzŒn, ami a tárolás
kikapcsolását jelzi).
FONTOS!
A
mosogatógép
túlfolyásgátló
biztonsági
berendezéssel
van
felszerelve, amely probléma esetén
automatikusan kiüríti a felesleges
vizet.
4. Nyomja le ismét ugyanazt a gombot (az
„A1” felirat jelenik meg a kijelzŒn, ami a
tárolás bekapcsolását jelzi).
FIGYELMEZTETÉS!
A
túlfolyásgátló
biztonsági
berendezés megfelelŒ mıködése
érdekében javasoljuk, hogy használat
közben nem mozgassa, illetve ne
billentse meg a mosogatógépet.
Ha valami miatt el kell mozdítania
vagy meg kell billentenie a
mosogatógépet, elŒször várja meg a
mosogatási ciklus befejezŒdését,
vagy ügyeljen arra, hogy ne maradjon
víz a tartályban.
5. Kapcsolja ki a mosogatógépet a
„BE/KI” gomb megnyomásával az új
beállítás megerŒsítéséhez.
A tárolás megszüntetéséhez ugyanazt az
eljárást kell követni.
A mosogatógép többféle hibát képes a kijelzŒn jelezni.
AUTOMATIKUS HIBAJELZÉSEK
HIBA
OK
MEGOLDÁS
E2 jelenik meg a kijelzŒn és
megszólal a hangjelzŒ.
Nincs víz (a bevezetŒ csŒ le van
zárva).
Kapcsolja ki a mosogatógépet,
nyissa ki a bevezetŒ csövet és
nullázza a ciklust.
E3 jelenik meg a kijelzŒn és
megszólal a hangjelzŒ.
A gép nem tudja leüríteni a vizet.
EllenŒrizze, hogy az elvezetŒ csŒ
nincs-e meghajolva, vagy a szifon
és a szırŒk nincsenek-e eldugulva.
Ha a probléma továbbra is fennáll,
lépjen kapcsolatba az
Ügyfélszolgálattal.
E4 jelenik meg a kijelzŒn és
megszólal a hangjelzŒ.
Szivárog a víz.
EllenŒrizze, hogy az elvezetŒ csŒ
nincs-e meghajolva, vagy a szifon
és a szırŒk nincsenek-e eldugulva.
Ha a probléma továbbra is fennáll,
lépjen kapcsolatba az
Ügyfélszolgálattal.
E5, E6, E7, Ef vagy EL
jelenik meg a kijelzŒn és
megszólal a hangjelzŒ.
Meghibásodott az elektronikus
vezérlŒszerkezet.
Lépjen kapcsolatba az
Ügyfélszolgálattal.
E8 vagy Ei jelenik meg a
kijelzŒn és megszólal a
hangjelzŒ.
A vízmelegítŒ elem nem mıködik
megfelelŒen, vagy eltömŒdött a
szırŒlemez.
Tisztítsa meg a szırŒlemezt.
Ha a probléma továbbra is fennáll,
lépjen kapcsolatba az
Ügyfélszolgálattal.
68
ONE Fi
VEZETÉK NÉLKÜLI
KAPCSOLATOK
PARAMÉTEREI
A készülék ONE Fi technológiájának
köszönhetŒen a készülék Wi-Fi kapc
solaton keresztül irányítható
Paraméter
Specifikáció
Használat (applikáció)
Szabvány
■ Töltse le a Hoover Wizard applikációt a
készülékére
Frekvenciasáv
A Hoover Wizard applikáció Android
és
iOS
operációs
rendszerı
telefonokra és tabletekre elérhetŒ.
802.11 b/g/n
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
802.11b (11Mbps)
+18,5 ± 2 dBm
Ismerje meg a ONE Fi funkcióit a
DEMO mód használatával.
Maximális
datátvitel
802.11g (54Mbps)
+16 ± 2 dBm
802.11n (HT20, MCS7)
+14 ± 2 dBm
■ Nyissa meg az applikációt, hozzon létre
új felhasználói fiókot és kösse össze
készüléket az applikációval a képernyŒn
megjelenŒ utasításokat követve, vagy
használja a "Quick Guide"-ot, amelyet
a készülékhez. mellékelve talál.
802.11b (11Mbps)
-93 dBm
Minimális vételi
érzékenység
Activeer afstandsbediening (via APP)
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
802.11n (HT20, MCS7)
-82 dBm
■ Nadat de machine is geregistreerd, elke
keer dat u de vaatwasmachine op
afstand wil bedienen via de App, moet je
in de eerste plaats de vaat laden, het
afwasmiddel toevoegen en de deur
sluiten.
Schakel het apparaat in, selecteer het
programma
"P0"
en
druk
op
START/RESET; vanaf dat moment kan
je het toestel beheren via de App
commando's.
A Candy Hoover Group Srl kijelenti,
hogy ez a
jelöléssel ellátott termék
megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvetŒ
követlményeinek. Amennyiben szeretne
egy példányt ebbŒl a dokumentumból,
kérjuk vegye fel velünk a kapcsolatot a
www.candy-group.com címen.
69
PROGRAMVÁLASZTÁS
Mosogatás elŒmosással
Az elŒmosást is tartalmazó mosogatóprogramoknál célszerı még egy adag mosogatószert
közvetlenül a gépbe tölteni (max. 10 g).
•
/( ) = AZ „AUTOMATIKUS” PROGRAMOK OPTIMALIZÁLÁSA A SZENNYEZETTSÉG-ÉRZÉKELÃVEL
TÖRTÉNIK, AMELY AZ EDÉNYEK SZENNYEZETTSÉGI SZINTJÉHEZ IGAZÍTJA A MOSOGATÁSI
PARAMÉTEREKET.
= a program segítségével tudja használni a ONE Fi funkciókat.
Hygiene+
75°C
Antibakteriális ciklus (akár erŒsen szennyezett)
edények, bébiüvegek stb. mosogatásához és
sterilizálásához.
GÃZ
Vízsugarak és gŒz váltakozó hatását alkalmazó
ciklus. Hatékony a rászáradt étel és a baktériumok
fellazítására, elŒkészítŒ edények használata nélkül.
Chef
65°C
ErŒsen szennyezett edények gyors elmosogatásához.
Család
65°-75°C
Mindennapi mosogatáshoz. A két utolsó öblítés
magas szintı higiéniát és tisztaságot biztosít.
ÁLTALÁNOS
50°-60°C
Naponta egyszer – átlagosan szennyezett edényekhez
és a nap folyamán félretett edények mosogatásához.
Napi
45°-55°C
Gyors
ciklus
„átlagosan”
szennyezett
edényekhez – gyakori mosogatáshoz és normál
adagokhoz.
Takarékos
Plus 55°C
Közepes hŒmérsékletı program átlagosan
szennyezett lábosok és edények enzimtartalmú
mosogatószerekkel történŒ elmosogatásához.
TAKARÉKOS
45°C
Program átlagosan szennyezett edényekhez (az adott
edényfajta esetében a leghatékonyabb programnak tekinthetŒ
a kombinált energia- és vízfogyasztás szempontjából).
EN 50242 szabvány szerinti program.
Kristályok
45°C
Finom cserép- és üvegedények mosogatásához.
Kevésbé szennyezett edényekhez, a lábasok
kivételével.
A Wash 59'
65°C
ErŒsen szennyezett edényekhez, amelyeket
közvetlenül az étkezés után kell elmosogatni
(legfeljebb 8 adag).
GYORS 24'
50°C
Az étkezés után azonnal elmosogatandó
edények gyors mosogatása. BetölthetŒ 6
személyre szóló adag.
Hideg öblítés
Rövid hideg elŒmosás olyan edényekhez,
amelyeket a mosogatógépben tárol addig, amíg
nem áll össze egy teljes adag.
70
N/A = A
N/A = AZ OPCIÓ NEM ÁLL RENDELKEZÉSRE
*
•••••
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
65°C/
75°C
75°C
140 IGEN
IGEN IGEN
75°C
130 IGEN
IGEN IGEN
65°C
85
IGEN
IGEN IGEN
115/
IGEN
125
IGEN IGEN
(
71
„ALL in 1” opciógomb
„OPEN DOOR” gomb
Átlagos
idŒtartam,
perc
„KÉSLELTETETT
INDÍTÁS” gomb
Hideg vízzel (15 °C)*
(Tırés ± 10%)
A program tartalma
Speciális
funkciógombok
(
) 50°C/ (
60°C
)
100/
IGEN
120
IGEN IGEN
(
)
45°C/
(
55°C
)
70/
IGEN
80
IGEN IGEN
55°C
190 IGEN
IGEN IGEN
45°C
205
IGEN
IGEN IGEN
45°C
85
IGEN
IGEN IGEN
65°C
59
IGEN
IGEN IGEN
50°C
24
IGEN
N/A IGEN
5
IGEN
N/A
MELEG VÍZ ESETÉN A PROGRAM VÉGÉIG HÁTRALÉVÃ IDÃT A KÉSZÜLÉK AUTOMATIKUSAN KIJELZI A PROGRAM FUTÁSA
KÖZBEN.
= "AUTOMATIKUS" programok
= "POWER WASH" bekapcsolva
= "IMPULZUS" programok
)
Meleg öblítés
öblítŒadagolóval
Második hideg
öblítés
ElsŒ hideg öblítés
FŒmosás
Hideg elŒmosás
Meleg elŒmosás
A sótartó ellenŒrzése
Az öblítŒadagoló
ellenŒrzése
SzırŒtisztítás
Mosogatószer
Áztatószer
(elŒmosás)
EllenŒrzŒ lista
AQUASTOP - VÍZSZABÁLYOZÓ RENDSZER
A vízelzáró egység a bevezetŒ tömlŒ természetes öregedése miatt kialakuló
szivárgások által okozott vízkárok ellen nyújt védelmet.
A vízelzáró rendszerben a szivárgó víz megtölti a bordáscsövet és mıködésbe hozza
az elzárószelepet, amely megszünteti a gép vízellátását.
A hibát az
ablak piros sávja jelzi.
A hiba bekövetkezte esetén forduljon szakszervizhez.
Ha a tömlŒ nem elég hosszú a megfelelŒ csatlakoztatás kialakításához, akkor egy
hosszabb tömlŒvel kell kicserélni azt.
A tömlŒt a szakszerviz képviselŒjétŒl szerezheti be.
Csavarodásgátló biztonsági berendezés (nyomja le és csavarja el az alátét
eltávolításához).
72
VÍZLÁGYÍTÓ EGYSÉG
* A vízlágyító egység gyárilag a 4. (d4)
szintre van beállítva, mivel ez felel
meg a legtöbb felhasználó igényének.
A víz eredetétŒl függŒen a víz különbözŒ
mennyiségı mészkövet és ásványi
anyagokat
tartalmaz,
amelyek
az
edényeken lerakódva fehéres foltokat
és nyomokat hagynak. Minél több ásványi
anyag van a vízben, annál keményebb a
víz. A mosogatógép vízlágyító egységgel
van ellátva, amely különleges regeneráló
só használata révén lágyított vizet biztosít
az edények mosogatásához.
A víz keménységi fokát a helyi vízszolgáltatótól tudhatja meg.
Szabályozza be a vízlágyító beállítását a
víz keménységi fokának megfelelŒen a
következŒképpen:
FONTOS!
A mûvelet megkezdése elõtt a
mosogatógépet MINDIG ki kell
kapcsolni.
A vízlágyító beszabályozása
az elektronikus programozó
készülékkel
1. Tartsa lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS”
gombot, és ezzel egyidejıleg kapcsolja
be a mosogatógépet a „BE/KI” gomb
lenyomásával (egy rövid hangjelzés
hallható).
Szint
°fH
(francia)
°dH
(német)
Regeneráló
só használata
A vízlágyító
beállítása
A vízlágyító 8 beállítási fokozatban max.
90°fH (francia osztályozás) vagy 50°dH
(német osztályozás) keménységi értékig
képes kezelni a vizet.
Az alábbi táblázat a különbözŒ
vízkeménységi fokokat, és az azoknak
megfelelŒ vízlágyító-beállítási értékeket
sorolja fel.
0
1
2
3
*4
5
6
7
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NEM
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
A víz
keménységi foka
2. Legalább 5 másodpercig továbbra is tartsa
lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS”
gombot, AMÍG hangjelzés nem hallható.
Az aktuális vízlágyító beállítási szint
látható a kijelzŒn.
3. Nyomja le ismét ugyanazt a gombot
a
szükséges
vízlágyítási
szint
kiválasztásához: a gomb minden egyes
lenyomásakor a beállítás egy-egy
szinttel növekszik. A „d7” elérésekor a
kijelzŒ a „d0”-ra tér vissza.
4. Kapcsolja ki a mosogatógépet a
„BE/KI” gomb megnyomásával az új
beállítás megerŒsítéséhez.
FIGYELMEZTETÉS!
Bármilyen probléma felmerülése
esetén kapcsolja ki a mosogatógépet
a „BE/KI” gomb megnyomásával, és
kezdje elölrõl a mûveletet (1. LÉPÉS).
Sószint-jelzŒ
FONTOS!
A fehér foltok edényeken való
megjelenése arra utal, hogy a
sótartályt fel kell tölteni.
Ez a készülék rendelkezik egy jelzŒlámpával,
amely akkor gyullad ki a kapcsolólapon, ha
újra kell tölteni a sótartályt.
73
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
drukarskich.
Dane techniczne urzàdzenia podane sà na stronie internetowej producenta.
= ! % *' $ * $%..$ ! ' % $ ! , $ B .
G #$ > %$, *$
$% !.
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích, které
nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
Technické specifikace naleznete na webov˘ch stránkách v˘robce.
Proizvajalec in prodajalec dopu‰ãata moÏnost napak pri tisku te knjiÏice, za kar ne
odgovarjata.
Proizvajalec si pridrÏuje pravico do sprememb podatkov brez vnaprej‰njega opozorila,
ãe spremembe ne vplivajo na osnovne znaãilnosti stroja.
Tehniãni podatki izdelka so na voljo na proizvajalãevi spletni strani.
Proizvodjaã neçe snositi odgovornost za eventualne pogre‰ke u tiskanju ove knjiÏice.
Proizvodjaã ujedno zadrÏava pravo na tehniãke izmjene svojih proizvoda, ali bez
promjene njihovih osnovnih svojstava.
Kako bi vidjeli tehniãke karakteristike proizvoda, molim da kliknete na web stranicu
proizvodjaãa.
A gyártó minden felelŒsséget elhárít az ebben a füzetben esetleg elŒforduló
nyomdahibákkal kapcsolatban. A gyártó – a lényeges jellemzŒk megváltoztatása nélkül
– fenntartja a termékek szükség szerinti módosításának jogát.
Felvilágosításért a termék leírásával kapcsolatosan keresse fel a gyártó weblapját.
- HDP T PWDF -
17.03 - 41903518
PL
EL
CZ
SL
HR
HU
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising