Hoover | DDY 062/E | Hoover DDY 062/E Εγχειρίδιο χρήστη

Hoover DDY 062/E Εγχειρίδιο χρήστη
PL
EL
Instrukcja obs∏ugi
®
DDY 062
DDY 062 L
ZMYWARKI
SPIS TREÂCI
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
Uwagi dotyczàce bezpiecznego stosowania
Instalacja
Regulacja zmi´kczania wody
Nape∏nianie solà
Regulacja koszyka górnego
Wype∏nianie zmywarki naczyniami
Informazie dla badaƒ w laboratorium
Umieszczanie detergentu
Typy detergentów
Umieszczanie Êrodka nab∏yszczajàcego
Czyszczenie filtrów
Rady praktyczne
Czyszczenie na zewnàtrz i konserwacja zmywarki
Opis panelu sterujàcego
Dane techniczne
Wybór programów i funkcje szczególne
Lista programów
Usuwanie drobnych usterek
4
5
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
21
22
26
28
Rys. A
5
1
4
2
3
Nale˝y dok∏adnie zapoznaç si´ z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji, gdy˝
mówià one o bezpieczeƒstwie instalowania, eksploatacji i konserwacji niniejszego
urzàdzenia, jak równie˝ dostarczajà po˝ytecznych wskazówek do jak najlepszego
korzystania ze zmywarki.
Nale˝y zachowaç niniejszà ksià˝eczk´, by móc skorzystaç z niej w razie potrzeby.
3
■ Nie wolno siadaç na zmywarce ani opieraç
si´ o nià gdy˝ mo˝e to spowodowaç
wywrócenie jej.
UWAGI DOTYCZ≈CE
BEZPIECZNEGO STOSOWANIA
Korzystanie z dowolnego urzàdzenia
elektrycznego wymaga stosowania si´ do
podstawowych regu∏ bezpieczeƒstwa.
UWAGA!
No˝e i inne przedmioty o ostrych
koƒcówkach
nale˝y
umieszczaç
koƒcówkami skierowanymi ku do∏owi lub
umieszczaç poziomo w innym miejscu
zmywarki, aby uniknàç zranienia.
Instalowanie
■ W przypadku niedopasowania wtyczki
urzàdzenia do gniazdka nale˝y poprosiç
osob´ wykwalifikowanà o wymian´ wtyczki
na innà, w∏aÊciwà. Osoba ta przede
wszystkim powinna upewniç si´, ˝e przekrój
przewodów we wtyczce odpowiada mocy
pobieranej przez urzàdzenie.
Codzienne u˝ywanie
■ Urzàdzenie jest przeznaczone do
u˝ytkowania jedynie w warunkach
gospodarstwa domowego oraz warunkach
do niego zbli˝onych takich jak:
■ Sprawdziç czy urzàdzenie nie przygniata
kabla zasilajàcego w energi´ elektrycznà.
- dla personelu na zapleczu ma∏ego
sklepu, w biurach itp;
- w domach na dzia∏kach;
■ Zabrania si´ stosowania adapterów,
rozdzielaczy, przed∏u˝aczy.
■W
razie
koniecznoÊci
wymiany
kabla zasilania zmywarki nale˝y
zwróciç si´ do upowa˝nionego Serwisu
Technicznego o dokonanie takiej
wymiany.
- przez klientów hoteli, moteli oraz
innych struktur rezydencyjnych;
- pokojach typu bed and breakfast.
U˝ytkowanie urzàdzenia w warunkach
innych ni˝ gospodarstwo domowe lub w
sposób ró˝niàcy si´ od zastosowaƒ w
typowym gospodarstwie domowym, np.
u˝ytkowanie o charakterze us∏ugowym lub
profesjonalnym przez wyspecjalizowany
personel, jest niew∏aÊciwe tak˝e w
wymienionych wy˝ek przypadkach.
Bezpieczeƒstwo
■ Nie wolno dotykaç urzàdzenia mokrymi
lub wilgotnymi d∏oƒmi ani stopami.
■ Nie wolno obs∏ugiwaç urzàdzenia stojàc
boso.
Niew∏aÊciwe u˝ytkowanie urzàdzenia mo˝e
obni˝yç jego trwa∏oÊç oraz spowodowaç
uniewa˝nienie gwarancji producenta.
Producent nie odpowiada w ˝adnym
dopuszczanym prawem zakresie za
jakiekolwiek usterki urzàdzenia lub inne szkody
lub straty spowodowane niew∏aÊciwym
u˝ytkowaniem urzàdzenia odbiegajàcym od
u˝ytkowania w warunkach gospodarstwa
domowego (nawet je˝eli urzàdzenie w
takim gospodarstwie si´ znajduje).
■ Nie pociàgaç za kabel zasilajàcy przy
od∏àczaniu urzàdzenia od zasilania
elektrycznego.
■ Nie wystawiaç urzàdzenia na dzia∏anie
czynników atmosferycznych deszczu,
s∏oƒca, itd...)
■ To urzàdzenie nie jest przeznaczone do
obs∏ugi przez dzieci lub osoby nie
posiadajàce wiedzy do jego u˝ytkowania,
chyba ˝e pozostajà pod nadzorem lub
zosta∏y przeszkolone w zakresie obs∏ugi
urzàdzenia przez osob´ odpowiedzialnà
za ich bezpieczeƒstwo.
■ Nie wolno piç wody pozosta∏ej w zmywarce
lub w umytych naczyniach po zakoƒczeniu
pracy urzàdzenia.
■ Zmywarka jest zaprojektowana do
zmywania naczyƒ i garnków u˝ywanych
w gospodarstwie domowym.
Przedmiotów zanieczyszczonych benzynà,
farbà, opi∏kami stali lub ˝elaza,
chemicznymi produktami wywo∏ujàcymi
korozj´, o odczynie kwaÊnym lub
zasadowym, nie wolno zmywaç w
zmywarce.
■ Dla w∏asnego bezpieczeƒstwa (mo˝na
si´ potknàç) nie nale˝y zostawiaç
drzwiczek
otwartych
w
pozycji
horyzontalnej.
■ JeÊli w mieszkaniu zainstalowana jest
instalacja zmi´kczania wody nie zachodzi
potrzeba dodawania soli do zmi´kczacza
zainstalowanego w zmywarce.
Prosz´ nadzorowaç dzieci tak aby nie
bawi∏y si´ urzàdzeniem.
4
■ Sztuçce najlepiej jest umieszczaç w
koszyku ràczkà zwrócona ku do∏owi.
Usuwanie zmywarki
■ Urzàdzenie niniejsze wykonane jest z
materia∏ów nadajàcych si´ do ponownego
u˝ytku.
■ W przypadku awarii lub nieprawid∏owego
dzia∏ania urzàdzenia nale˝y je wy∏àczyç,
zamknàç kurek dop∏ywu wody i nie
korzystaç z urzàdzenia. W sprawie
ewentualnych napraw nale˝y zwracaç
si´ wy∏àcznie do Autoryzowanego
Serwisu (adresy serwisów napraw
umieszczone sà na karcie gwarancyjnej).
Niestosowanie si´ do powy˝szych zasad
mo˝e naraziç na niebezpieczeƒstwo
U˝ytkownika.
■ Przy usuwaniu starej zmywarki nale˝y
wyjàç zamek drzwiczek ,aby dzieci nie
mog∏y si´ w niej zatrzasnàç.
Po wy∏àczeniu zmywarki z gniazdka
nale˝y odciàç przewód zasilajacy.
INSTALACJA
Zasilanie elektryczne
(Uwagi techniczne)
Urzàdzenie zgodne jest z wymaganiami
bezpieczeƒstwa przewidzianymi przez
POLSKÑ NORM¢. Pe∏ne uziemienie
urzàdzenia zapewnia wtyczka z bolcem
uziemiajàcym.
■ Po wyj´ciu zmywarki z opakowania
nale˝y sprawdziç, czy urzàdzenie jest
prawid∏owo wypoziomowane, co zapewnia
odpowiednia regulacja nó˝ek, nie
dopuszczajàca do powstania przechy∏u
zmywarki.
Przed podlàczeniem zmywarki do pràdu
nale˝y upewniç si´:
■ JeÊli zachodzi koniecznoÊç r´cznego
przetransportowania zmywarki wyj´tej z
opakowania nie nale˝y chwytaç za dolnà
cz´Êç drzwiczek lecz lekko je uchyliç i
unieÊç zmywark´ chwytajàc za górnà
p∏yt´ urzàdzenia.
1. zgodnoÊç
napi´ç
urzàdzenia;
znamionowych
2. zgodnoÊç przekrojów
zasilajàcych;
przewodów
3. zgodnoÊç
doboru
zabezpieczeƒ
zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami.
UWAGA!
Bezpieczeƒstwo urzàdzenia zale˝y
od prawid∏owego uziemienia.
JeÊli uziemienie nie dzia∏a prawid∏owo
mo˝e nastàpiç przebicie pràdu na
obudow´ (Z powodu obecnoÊci filtra
przeciwko zak∏óceniom radiowym).
Producent nie ponosi ˝adnej odpowiedzialnoÊci
za ewentualne szkody wyrzàdzone
ludziom i przedmiotom wynik∏e z
nieprawid∏owego
do∏àczenia
do
instalacji uziemiajàcej.
WA˚NE
W przypadku instalowania zmywarki
na pod∏odze przykrytej chodnikami
lub wyk∏adzinà dywanowà nale˝y
sprawdziç czy nie sà zatkane otwory
wentylacyjne znajdujàce si´ u
podstawy urzàdzenia.
Urzàdzenie
jest
zgodne
z
Dyrektywami Europejskimi 73/23/CEE
i
89/336/CEE
zastàpionymi
odpowiednio przez Dyrektywy
2006/95/CE i 2004/108/CE z
nastepnymi modyfikacjami.
Ponadto powinien byç zapewniony
∏atwy dost´p do wtyczki urzàdzenia
równie˝ po jego zainstalowaniu.
5
■ JeÊli urzàdzenie pod∏àczone jest do
nowej instalacji wodnej lub do instalacji
nie b´dàcej w u˝yciu od d∏u˝szego
czasu, zanim za∏o˝ymy przewód zasilania
w wod´ nale˝y umo˝liwiç swobodny
sp∏yw wody przez kilka minut. Unikniemy
wtedy osadzania si´ piasku lub rdzy,
mogàcych zatkaç filtr wejÊciowy wody.
Instalacja wodna
WA˚NE
Urzàdzenie musi byç pod∏àczone do
sieci wodociàgowej za pomocà
nowego zestawu w´˝y gumowych.
Nie nale˝y u˝ywaç starego zestawu.
■ Elastyczne przewody odp∏ywowe i
1
zasilajàce mogà byç skierowane w
lewo lub w prawo.
WA˚NE
Zmywark´ mo˝na do∏àczyç do
instalacji wody zimnej lub ciep∏ej
pod warunkiem, ˝e temperatura
wody nie przekracza 60°C.
■ CiÊnienie wody musi byç w przedziale
mi´dzy 0,08 MPa a 0,8 MPa. Przy
ni˝szym ciÊnieniu nale˝y skontaktowaç
si´ z Serwisem Technicznym.
■ Przed przewodem dop∏ywowym do
2
zmywarki nale˝y zainstalowaç zawór
odcinajàcy, co pozwoli odizolowaç
urzàdzenie od instalacji wodnej w
okresach niekorzystania ze zmywarki
(Rys. 1B).
■ Zmywarka wyposa˝ona jest w króciec
gwintowany 3/4” s∏u˝àcy do do∏àczania
do zasilania wodnego (Rys. 2).
■ Przewód zasilania w wod´ “A” nale˝y
nakr´ciç na kurek doprowadzajàcy
wod´ “B” za pomocà z∏àczki 3/4” przy
czym nale˝y sprawdziç, czy po∏àczenie
jest szczelne.
■ JeÊli to konieczne mo˝na wyd∏u˝yç wà˝
zasilajàcy w wod´ do 2,5 m.
W tym celu nale˝y skontaktowaç si´ z
serwisem.
3
■ Nale˝y poprosiç Dzia∏ Serwisowy o
za∏o˝enie filtru “D” , art. 9226085, na
wejÊciu wody jeÊli zawiera ona domieszki
wapienne lub piaskowe (Rys. 3).
W tym przypadku filtr “D” nale˝y za∏o˝yç
pomi´dzy króçcem doprowadzajàcym
wod´ o gwincie 3/4” “B” a przewodem
zasilania w wod´ “A”, nie zapominajàc o
za∏o˝eniu uszczelek “C”.
6
■ Zagi´tà koƒcówk´ przewodu odp∏ywowego
mo˝na zawiesiç na kraw´dzi zlewu
(koƒcówka nie powinna byç zanurzona)
co nie dopuszcza do powstania efektu
syfonowego podczas zmywania (Rys. 4Y).
Do∏àczenie do odp∏ywu
■ Nale˝y do∏àczyç przewód odp∏ywowy do
kanalizacji, uwa˝ajàc aby go nie zgiàç,
poniewa˝ mog∏oby to zak∏óciç odp∏yw
(Rys. 4).
■ W przypadku instalowania zmywarki
pod blatem kuchennym kolanko przewodu
powinno
zostaç
zamocow
ane
bezpoÊrednio pod p∏ytà w miejscu
po∏o˝onym mo˝liwie jak najwy˝ej (Rys. 4Z).
■ Przewód odp∏ywowy zamocowany na
sta∏e powinien mieç co najmniej 4 cm
Êrednicy wewn´trznej i koƒczyç si´ na
wysokoÊci co najmniej 40 cm.
■ Podczas instalacji urzàdzenia nale˝y
upewniç si´, ˝e przewody - zasilajàcy i
odp∏ywowy - nie sà za∏amane.
■ Aby uniknàç nieprzyjemnych zapachów
zaleca si´ zainstalowanie syfonu (Rys. 4X).
■ JeÊli to konieczne mo˝na wyd∏u˝yç wà˝
odprowadzajàcy wod´ do 2,5 m. Ale
nale˝y trzymaç go na wysokosci
maksymlnej 85 cm od pod∏ogi. W tym
celu nale˝y skontaktowaç si´ z serwisem.
4
7
INSTALACJA W KUCHNIACH
KOMPONOWANYCH
Wstawianie pod p∏yt´ roboczà
kuchni
■ Nowoczesne kuchnie zestawiane majà
jednà p∏yt´ roboczà pod którà wstawiane sà
podstawowe szafki i urzàdzenia
domowego u˝ytku.
W tym przypadku wystarczy zdjàç blat,
odkr´cajàc Êruby znajdujàce si´ pod nim
w jego tylnej cz´Êci (Rys. 6a).
Ustawianie obok siebie
■ Zmywarka ma wysokoÊç modu∏owà
85 cm i dlatego mo˝na jà ustawiaç
obok mebli o analogicznej wysokoÊci,
stanowiàcych elementy nowoczesnej
kuchni. W celu dok∏adnego wyrównania
wysokoÊci blatów nale˝y manewrowaç
regulowanymi nó˝kami.
WA˚NE
Po zdj´ciu blatu nale˝y Êruby
w∏o˝yç z powrotem na ich miejsce
(Rys. 6b).
■ Blat wykonany z wysokowytrzyma∏ego
laminatu
mo˝na
wykorzystywaç
bez ˝adnych dodatkowych czynnoÊci
przygotowawczych poniewa˝ jest on
odporny na dzia∏anie wysokich temperatur,
na Êcieranie i na plamy (Rys. 5).
5
■ WysokoÊç zmywarki zmniejsza si´
wtedy do 82 cm, zgodnie z normami
mi´dzynarodowymi (ISO) i zmywarka
mieÊci si´ bez trudu pod ciàg∏à
powierzchnià blatu kuchennego (Rys. 7).
a
6
a
b
7
b
598
Otwieranie drzwiczek
556/573
Zamykanie drzwiczek
W∏o˝yç r´k´ w zag∏´bienie i otworzyç.
JeÊli drzwiczki zostanà otwarte podczas
pracy zmywarki, zabezpieczenie elektryczne
spowoduje automatyczne przerwanie
wykonywania zaprogramowanych funkcji.
W∏o˝yç do Êrodka koszyki wype∏nione
naczyniami do zmywania.
Sprawdziç czy talerze lub garnki nie
przeszkadzajà w swobodnym obrocie
ramion spryskujàcych. Zamknàç drzwiczki i
zablokowaç je mocno.
WA˚NE
Nie nale˝y otwieraç drzwiczek
zmywarki w trakcie jej pracy
gdy˝ zak∏óca to normalne jej
funkcjonowanie.
8
* Zmi´kczacz fabrycznie ustawiany jest
na poziomie 3, gdy˝ poziom ten
zadowala wi´kszoÊç klientów.
REGULACJA ZMI¢KCZANIA
WODY
Woda, w zale˝noÊci od lokalizacji, zawiera sole
wapnia i inne sole mineralne osadzajàce si´ na
naczyniach i pozostawiajàce bia∏e plamy.
Im wi´cej tych soli tym woda jest “twardsza”.
Zmywarka do naczyƒ wyposa˝ona jest w
zmi´kczacz, który wykorzystujàc sól
regeneracyjnà, zaprojektowanà specjalnie
dla tych urzàdzeƒ, dostarcza wody pozbawionej
wapnia (mi´kkiej) do zmywania naczyƒ. W
odpowiedniej instytucji zapewniajàcej zasilanie
w wod´, znajdujàcej si´ na terenie
zamieszkania mo˝na dowiedzieç si´, jaki
jest poziom twardoÊci wody.
W zale˝noÊci od poziomu przyporzàdkowania
miejscowej wody nale˝y w nast´pujàcy
sposób wyregulowaç zmi´kczacz:
WA˚NE
Procedur´
ustawiania
nale˝y
zawsze zaczynaç gdy zmywarka
jest wy∏àczona.
1. Wcisnàç i przytrzymaç przycisk
"WYBÓR PROGRAMU" i równoczeÊnie
w∏àczyç
zmywark´
przyciskiem
"W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" (rozlegnie si´
krótki sygna∏).
Ustawienie zmi´kczacza wody
Zmi´kczacz mo˝e skutecznie oddzia∏ywaç
na wod´, której twardoÊç osiàga wartoÊç do
ponad 90°fH (w skali francuskiej), 50°dH
(w skali niemieckiej), za poÊrednictwem 6
poziomów regulacji.
W poni˝szej tabeli nale˝y odszukaç
poziom odpowiadajàcy twardoÊci wody i
wskazówki
dotyczàce
niezb´dnych
operacji regulacyjnych.
Poziom
ºfH
(stopnie
francuskie)
ºdH
(stopnie
niemieckie)
Wykorzystanie
soli
regeneracyjnej
Regulacja
zmi´kczacza
TwardoÊç
wody
0
0-5
0-3
NIE
Wszsystkie
kontrolki
zgaszone
1
6-15
4-9
TAK
Kontrolka 1
2
16-30 10-16 TAK
*3
31-45 17-25 TAK
4
46-60 26-33 TAK
5
61-90 34-50 TAK
2. Przytrzymaç
przycisk
"WYBÓR
PROGRAMU" przez co najmniej 5
sekund a nast´pnie zwolniç ale dopiero
po us∏yszeniu sygna∏u akustycznego.
Niektóre
kontrolki
"WYBORU
PROGRAMU" zapalà si´ pokazujàc
ustawienia zmi´kczacza wody.
3. Za pomocà tego samego przycisku
ustawiç ˝àdany poziom zmi´kczacza: po
ka˝dym naciÊni´ciu zapali si´ kontrolka
(iloÊç kontrolek oznacza ustawiony
poziom). Dla poziomu 5 migajà 4
kontrolki, dla poziomu 0 wszystkie sà
zgaszone.
4. Wy∏àczyç zmywark´ za pomocà przycisku
"W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" dla zapami´tania
nowego ustawienia.
Kontrolki
1, 2
Kontrolki
1, 2, 3
Kontrolki
1, 2, 3, 4
Kontrolki
1, 2, 3, 4
migajà
UWAGA!
JeÊli z jakiegoÊ powodu nie uda si´
zakoƒczyç procedury ustawiania,
nale˝y wy∏àczyç zmywark´ wciskajàc
przycisk "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" i rozpoczàç
ustawianie od nowa.
Kontrolki “WYBÓR PROGRAMU”
Przycisk
“W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ”
Przycisk “WYBÓR PROGRAMU”
9
NAPE¸NIANIE SOLÑ
WA˚NE
Przy
pierwszym
uruchomieniu
zmywarki nale˝y nape∏niç zbiornik
solà, a nast´pnie koniecznie dolaç do
pe∏na wody do zbiornika na sól.
■ Na dnie maszyny umieszczony jest
zbiornik na sól s∏u˝àcà do regeneracji
zmi´kczacza.
■ Nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie soli przeznaczonej
do zmywarek.
Inne rodzaje soli, zawierajàce istotne
iloÊci substancji nierozpuszczalnych,
wraz z up∏ywem czasu mog∏yby uczyniç
nieefektywnym
dzia∏anie
uk∏adu
zmi´kczania.
■ Aby nape∏niç pojemnik solà nale˝y
odkr´ciç korek pojemnika znajdujàcy
si´ na dnie pojemnika.
■ Podczas operacji nape∏niania mo˝e
wydostaç si´ na zewnàtrz niewielka iloÊç
wody, mimo to nale˝y kontynuowaç
nasypywanie soli mieszajàc ∏y˝eczkà a˝
do ca∏kowitego wype∏nienia pojemnika.
Po zakoƒczeniu tej operacji oczyÊciç
siatk´ zbierajàc resztki soli i zakr´ciç
korek.
Wskaênik nape∏nienia soli
Niniejszy model wyposa˝ony jest w
umieszczony na pulpicie sterowniczym
wskaênik elektroniczny, który zapala si´ w
chwili, gdy pojawia si´ koniecznoÊç
nape∏nienia zbiornika soli.
■ Po nape∏nieniu solà zaleca sie wykonanie
pe∏nego cyklu zmywania lub cyklu
ZIMNE P¸UKANIE. Pojemnik na sól ma
pojemnoÊç od 1,5 do 1,8 kg soli: aby do
maksimum wykorzystaç urzàdzenie nale˝y
okresowo wype∏niaç pojemnik zgodnie
z zasadami regulacji zmi´kczacza
zmywarki.
WA˚NE
Naczynia pokryte bia∏ymi plamami
stanowià istotnà informacj´ o braku
soli.
10
REGULACJA KOSZYKA
GÓRNEGO
Gdy najcz´Êciej u˝ywamy talerzy o Êrednicy
od 29 do 32,5 cm nale˝y wk∏adaç je do
koszyka dolnego po ustawieniu koszyka
górnego w jednej z dwóch pozycji – tej
wy˝szej, post´pujàc w sposób nast´pujàcy:
A
1. Obróciç na zewnàtrz zapadki przednie
"A";
2. Wyjàç koszyk i ustawiç go w pozycji
wy˝szej;
3. Przywróciç zapadkom "A" pierwotne
po∏o˝enie.
Operacja ta pozwala za∏adowaç do koszyka
górnego naczynia o Êrednicy przekraczajàcej
20 cm lecz nie pozwala w górnym po∏o˝eniu
wykorzystywaç ruchomych podpórek.
A
11
WYPE¸NIANIE ZMYWARKI
NACZYNIAMI
Standardowy za∏adunek
pokazany na Rys. 1, 2 i 3.
Wykorzystanie koszyka górnego
Koszyk górny (Rys. 1)
A = talerze g∏´bokie
B = talerze p∏ytkie
C = talerzyki deserowe
D = podstawki
E = fili˝anki
F = szklanki
■ Kosz górny wyposa˝ony jest w ruchome
nak∏adki zamocowane na bokach kosza.
Nak∏adki mo˝na podnieÊç lub opuÊciç.
■ W pozycji opuszczonej (A-A1) nak∏adki
s∏u˝à do ustawienia fili˝anek, d∏ugich
sztuçców i ∏y˝ek wazowych. Na koƒcach
nak∏adek mo˝na zawiesiç kubki w
kszta∏cie kilelicha.
A
dzienny
1
A1
C F
A
B
■ W pozycji podniesionej (B-B1) nak∏adka
umo˝liwia ustawienie talerzy p∏askich i
g∏´bokich. Talerze nale˝y ustawiaç
pionowo cz´Êcià wkl´s∏à skierowanà do
przodu zmywarki, pomi´dzy talerzami
musi byç odst´p umo˝liwiajàcy przep∏yw
wody.
B
D
E
B1
Koszyk górny (Rys. 2)
A = talerze g∏´bokie
B = talerze p∏ytkie
C = talerzyki deserowe
D = podstawki
E = fili˝anki
F = szklanki
G = pó∏ koszyka na nakrycia
■ Radzimy umieszczaç talerze o du˝ych
rozmiarach i Êrednicy równej oko∏o
26 cm nieznacznie pochylone do przodu
tak, aby ∏atwiej mo˝na by∏o wstawiç
koszyk do wn´trza zmywarki.
2
F
■ W koszyku górnym mo˝na umieÊciç
ró˝ne naczynia, takie jak salaterki i wazy
z tworzywa, które najlepiej jest
zablokowaç aby strumieƒ wody nie
przewróci∏ ich.
■ Koszyk górny zosta∏ pomyÊlany tak,
aby zapewniona by∏a maksymalna
elastycznoÊç wykorzystania.
Mo˝e on byç wype∏niony samymi
talerzami umieszczonymi w dwóch
rz´dach, w iloÊci 24 sztuk maksimum,
szklankami w pi´ciu rz´dach, w iloÊci 30
sztuk maksimum lub ró˝nymi naczyniami.
A
C
B
D
E
F
12
G
jest
Koszyk górny (Rys. 3)
A = szklanek
B = podstawek
C = fili˝anki
D = ma∏a waza
E = Êrednia waza
F = du˝a waza
G = ∏y˝ki pó∏miskowe
Standardowy za∏adunek
pokazany na Rys. 4 i 5.
Koszyk dolny (Rys. 4)
A = garnek Êredni
B = garnek du˝y
C = patelnia
D = pokrywki
E = wazy na zup´, pó∏miski
F = nakrycia
G = rondle, tortownice
3
F
C
dzienny
4
A
DB
E
AC
F
A G
D
G
A
C
E
G
B
C
Wykorzystanie koszyka dolnego
■ W dolnym koszyku umieszcza si´
garnki, patelnie, wazy na zup´, salaterki,
pokrywki, pó∏miski, talerze p∏ytkie i
g∏´bokie oraz chochle.
Koszyk dolny (Rys. 5)
A = talerzy g∏´bokich
B = talerzy p∏ytkich
C = talerzyków deserowych
D = pó∏misek
E = nakrycia
■ Nakrycia powinno si´ wk∏adaç ràczkà
skierowanà ku do∏owi w przeznaczonym
do tego celu pojemniku plastykowym,
który nale˝y umieÊciç z kolei w koszyku
dolnym (Rys. 4 i 5) upewniajàc si´, ˝e
nie przeszkadza on w swobodnym
obrocie ramienia spryskujàcego.
5
WA˚NE
Dolny kosz wyposa˝ony jest w
ogranicznik który zapewnia bezpieczne
wysuwanie kosza nawet z pe∏nym
za∏adunkiem. W celu za∏adowania
soli, wyczyszczenia filtra i oczyszczenia
zmywarki konieczne jest ca∏kowite
wyj´cie kosza.
B
E
B
A
A
Racjonalne i poprawne u∏o˝enie naczyƒ
jest podstawowym warunkiem uzyskania
nienagannych wyników zmywania.
A
D
13
C
jest
Koszyk na nakrycia (Rys. 6)
6
Koszyk na nakrycia sk∏ada si´ z dwóch
rozdzielnych cz´Êci dajàcych ró˝ne
mo˝liwoÊci za∏adunku.
Rozdzia∏ koszyka na dwie po∏ówki odbywa
si´ przez przesuwanie w kierunku poziomym
dwóch elementów, jednego wzgl´dem
drugiego i w celu ponownego zaczepienia w kierunku przeciwnym.
Górna cz´Êç koszyka na sztuçce (nakrycia)
jest zdejmowalna dzi´ki czemu jest
mo˝liwoÊç ró˝nych za∏adunków.
INFORMACJE DLA BADA¡ W LABORATORIUM
Informacje niezb´dne dla przeprowadzenia badaƒ porównawczych oraz pomiarów ha∏asu
(wed∏ug Norm EN) dost´pne sà pod adresem:
testinfo-dishwasher@candy.it
W zapytaniu prosz´ podaç model oraz numer seryjny urzàdzenia (patrz tabliczka
znamionowa).
14
UMIESZCZANIE DETERGENTU
Detergent
WA˚NE
Niezb´dne jest stosowanie Êrodka
myjàcego w proszku, p∏ynnego lub w
pastylkach - przeznaczonego specjalnie
do zmywarek do naczyƒ.
B
Po w∏o˝eniu detergentu do pojemnika
zamknàç pokryw´ najpierw przesuwajàc jà
a potem przyciskajàc lekko a˝ do us∏yszenia
dêwi´ku zamkni´cia.
CALGONIT" zapewnia doskona∏e rezultaty
zmywania i jest ∏atwo dost´pny.
Ârodki nie dostosowane do zmywarek (na
przyk∏ad przeznaczone do zmywania
r´cznego) nie zawierajà odpowiednich
sk∏adników do mycia maszynowego i nie
pozwalajà na poprawne funkcjonowanie
zmywarki.
¸adowanie detergentu
Pojemnik na Êrodek myjàcy znajduje
si´ po wewn´trznej stronie drzwiczek
(Rys. A “2”). JeÊli pokrywka pojemnika jest
zamkni´ta, wystarczy nacisnàç przycisk
(A): po zakoƒczeniu ka˝dego programu
zmywania pokrywka jest zawsze otwarta,
gotowa do nast´pnego wykorzystania.
Poniewa˝ nie wszystkie Êrodki myjàce sà
jednakowe, nale˝y równie˝ zapoznaç si´ z
instrukcjà podanà na opakowaniu.
Przypominamy, ˝e niewystarczajàce iloÊci
Êrodka myjàcego mogà niedostatecznie
usunàç brud, podczas gdy nadmierna dawka
Êrodka myjàcego nie tylko nie poprawia
wyników zmywania, lecz ponadto jest
zb´dnym marnotrawstwem.
UWAGA!
W dolnym pojemniku nie nale˝y
umieszczaç naczyƒ w pozycji, która
mo˝e przeszkadzaç w otwarciu pokrywki
pojemnika na detergent i swobodnemu
wydostawaniu sie detergentu.
WA˚NE
Odpowiednie dawkowanie Êrodka
do zmywania stanowi wk∏ad w
ochron´ Ârodowiska.
Dawki Êrodka myjàcego sà ró˝ne w
zale˝noÊci od stopnia zabrudzenia i rodzaju
naczyƒ. Zaleca si´ umieÊciç w pojemniku
(B) od 20 do 30 g Êrodka myjàcego.
A
15
dla których stosowanie soli lub nab∏yszczacza
mo˝e byç zb´dne, nale˝y rygorystycznie
przestrzegaç nast´pujàcych zaleceƒ:
TYPY DETERGENTÓW
Detergenty w pastylkach
■ przeczytaç uwa˝nie i stosowaç si´
dok∏adnie do instrukcji i zaleceƒ podanych
na opakowaniu detergentu, którego
mamy u˝yç;
Detergenty w pastylkach, pochodzàce od
ró˝nych producentów rozpuszczajà si´ z
ró˝nà pr´dkoÊcià, zatem u˝yte w
programach szybkiego zmywania mogà
nie byç skuteczne, gdy˝ mogà si´ nie
ca∏kowicie rozpuÊciç.
Je˝eli u˝ywa si´ detergentów w pastylkach,
zalecane jest u˝ywanie d∏ugich programów
zmywania, aby taki detergent móg∏
zadzia∏aç prawid∏owo.
■ skutecznoÊç detergentów, które nie
wymagajà u˝ycia soli, zale˝y od stopnia
twardoÊci wody u u˝ytkownika. Nale˝y
sprawdziç czy stopieƒ twardoÊci wody
mieÊci si´ w przedziale wskazanym w
instrukcji stosowania detergentu.
Je˝eli u˝ycie tego typu dtergentu nie da
zadawalajàcych rezultatów zmywania
nale˝y zwróciç si´ do producenta
detergentu.
WA˚NE
W celu uzyskania dobrych efektów
zmywania
nale˝y
umieszczaç
pastylki detergentowe w pojemniku
na detergent do zmywania a NIE
bezpoÊrednio w komorze zmywania.
Nieprawid∏owe stosowanie tych detergentów
mo˝e prowadziç do:
■ tworzenia si´ osadu wapnia na naczyniach
i we wn´trzu zmywarki;
Detergenty- koncentraty
■ zmniejszenia skutecznoÊci zmywania i
suszenia.
Detergenty- koncentraty o zredukowanej
alkalicznoÊci i z naturalnymi enzymami
stosowane do programu zmywania w
temp. 50°C pozwalajà
zredukowaç
szkodliwoÊç tych Êrodków dla Êrodowiska
naturalnego, a tak˝e chronià naczynia i
samà zmywark´.
Programy zmywania w temp. 50°C zosta∏y
wymyÊlone po to, aby wykorzystaç
w∏aÊciwoÊci enzymów do rozpuszczania
brudu i aby uzyskaç przy temperaturze
50°C takie same rezulaty zmywania, jak
przy temperaturze 65°C.
WA˚NE
W wypadku reklamacji zwiàzanych
z niew∏aÊciwym stosowaniem tych
produktów
nie
b´dzie
mia∏a
zastosowania bezp∏atna gwarancja.
Przypominamy, ˝e przy stosowaniu
detergentów “Wszystko w jednym”
niepotrzebny jest sygnalizator braku
soli i nab∏yszczacza (dost´pny w
niektórych modelach).
Je˝eli wystàpi∏yby problemy ze zmywaniem
i suszeniem naczyƒ nale˝y zaczàç ponownie
u˝ywaç tradycyjnych Êrodków (sól,
nab∏yszczacz, detergent w proszku).
Detergenty ¸àczone
Detergenty , które zawierajà Êrodek
nab∏yszczajàcy nale˝y wk∏adaç do
pojemnika na detergenty do zmywania.
Pojemnik na nab∏yszczacz musi byc
opró˝niony ( je˝li tak nie jest nale˝y przed
zastosowaniem detergentu ∏àczonego
wyregulowaç do minimum dozownik
nab∏yszczacza).
W takim wypadku nale˝y:
■ nape∏nic ponownie pojemniki na sól i
nab∏yszczacz;
■ wykonaç normalny cykl zmywania z
pustà zmywarkà.
Detergenty ∏àczone “Wszystko
w jednym”
Nale˝y pami´taç ˝e po powrocie do
stosowania tradycyjnej soli do zmywarki,
dopiero po kilku cyklach zmywania system
odwapniania powróci do dzialania w
sposób optymalny.
Przy stosowaniu detergentów ∏àczonych
“Wszystko w jednym” (3 w 1, 4 w 1, 5 w 1, itd.)
16
UMIESZCZANIE ÂRODKA
NAB¸YSZCZAJÑCEGO
Nab∏yszczacz
Ârodek nab∏yszczajacy, który dodawany jest
automatycznie podczas ostaniego p∏ukania
przyspiesza suszenie naczyƒ i zapobiega
tworzeniu sie plam i matowych osadów.
¸adowanie Êrodka
nab∏yszczajàcego
C
Po lewej stronie pojemnika na detergent
znajduje
si´
zbiornik
na
Êrodek
nab∏yszczajacy (Rys. A”3”).
Aby go otworzyç nale˝y nacisnàç go, i
jednoczeÊnie obróciç ku górze uchwyt
otwierania.
Nale˝y u˝ywaç tylko Êrodków przeznaczonych
do zmywarek automatycznych.
Mo˝na kontrolowaç poziom wyb∏yszczacza
przez “okienko” (C) na pojemniku.
PE¸NY
Odblask ciemny
PUSTY
Odblask jasny
Regulacja dozowania Êrodka do
p∏ukania w zakresie od 1 do 6
Regulator nab∏yszczacza (D) zajduje si´
pod pokrywà i mo˝na obracaç go za
pomocà monety.
Zalecana pozycja to 4.
ObecnoÊç wapnia w wodzie objawia si´
przez obecnoÊç kamienia kot∏owego lub
przez
s∏abszy stopieƒ wysuszenia.
Z tego powodu wa˝na jest regulacja
zu˝ycia produktu p∏ukania majàca na celu
uzyskanie optymalnych parametrów.
W przypadku, gdy po zakoƒczeniu
zmywania na naczyniach widoczne sà
smugi, nale˝y zmniejszyç nastaw´
regulacji o jednà pozycj´.
W przypadku gdy na naczyniach widoczne
sà bia∏e plamy lub aureole, nale˝y o jednà
pozycj´ zwi´kszyç nastaw´ regulacji.
D
17
CZYSZCZENIE FILTRÓW
Na uk∏ad filtrujàcy (Rys.A “4”) sk∏adajà si´:
Ma∏y pojemnik centralny zatrzymujàcy
wi´ksze czàstki;
1
P∏ytka filtrujàca wod´ do zmywania w
sposób ciàg∏y;
Mikrofiltr umieszczony pod p∏ytkà,
przechwytujàcy nawet najdrobniejsze
czàstki brudu, zapewniajàc w ten sposób
doskona∏e wyp∏ukanie.
■ Aby uzyskiwaç niezmiennie nienaganne
wyniki zmywania przed ka˝dym zmywaniem
nale˝y koniecznie kontrolowaç i czyÊciç
filtry.
■ Aby wyjàç zespó∏ filtrujàcy wystarczy
jedynie uchwyciç za ràczk´ i obróciç jà
w kierunku przeciwnym do kierunku
ruchu wskazówek zegara (Rys. 1).
2
■ Pojemnik centralny mo˝na wyjàç, co
u∏atwi operacje czyszczenia (Rys. 2).
■ Nale˝y wyjàç p∏ytk´ filtru (Rys. 3) i
umyç wszystko w strumieniu bie˝àcej
wody, pos∏ugujàc si´ ewentualnie
szczoteczkà.
■ Dla
modelu
wyposa˝onego
w
samooczyszczajàcy si´ mikrofiltr
konserwacja ogranicza si´ do sprawdzenia
zespo∏u filtrujàcego, które mo˝na
wykonywaç co 15 dni.
Zaleca si´ mimo wszystko po ka˝dym
zmywaniu sprawdzaç, czy pojemnik
centralny i p∏ytka nie sà zatkane.
3
UWAGA!
Po oczyszczeniu filtrów nale˝y
sprawdziç, czy sà one poprawnie
po∏àczone ze sobà i czy p∏ytka jest
idealnie umieszczona na dnie
zmywarki. Nale˝y dok∏adnie wkr´ciç
filtr w p∏ytk´, obracajàc nim w
kierunku zgodnym z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara poniewa˝
niedok∏adne po∏àczenie zespo∏u
filtrujàcego mo˝e ujemnie wp∏ynàç
na prac´ zmywarki.
WA˚NE
Nie wolno u˝ywaç zmywarki bez
filtrów.
18
RADY PRAKTYCZNE
Jak oszcz´dzaç
■ JeÊli wykonujemy zmywanie pe∏nego
za∏adunku nale˝y umieÊciç naczynia
zaraz po skoƒczonym posi∏ku wk∏adajàc
je etapami i ewentualnie w∏àczajàc
program ZIMNE P¸UKANIE aby
zmi´kczyç zabrudzenia i usunàç wi´ksze
resztki miedzy jednym a drugim
za∏adunkiem w oczekiwaniu na pe∏ny cykl
zmywania.
Jak post´powaç, by uzyskaç
mo˝liwie najlepsze rezultaty
zmywania
■ Przed u∏o˝eniem naczyƒ w maszynie
nale˝y wyjàç resztki jedzenia (koÊci,
oÊci, resztki mi´sa i warzyw, skórki
z owoców, wyka∏aczki, niedopa∏ki
papierosów, itd...). by nie dopuÊciç do
zatkania filtrów, przewodu odp∏ywowego i
dysz ramienia spryskujàcego, co powoduje
zmniejszenie sprawnoÊci zmywania.
■ W przypadku niezbyt silnego zabrudzenia
naczyƒ lub ma∏ego stopnia wype∏nienia
koszyków nale˝y wybraç program
OSZCZ¢DNY, post´pujàc zgodnie
ze wskazówkami zawartymi w liÊcie
programów.
■ Nie jest konieczne p∏ukanie naczyƒ
przed umieszczeniem ich w zmywarce.
Czego nie wolno zmywaç
■ JeÊli garnki i patelnie sà szczególnie
zabrudzone resztkami przypalonych
potraw, radzimy je zamoczyç przed
zmywaniem.
■ Nale˝y pami´taç, ˝e nie wszystkie
naczynia przystosowane sà do
zmywania w zmywarce, odradzamy
wstawianie cz´Êci wykonanych z
materia∏ów termoplastycznych, pokrywek
z ràczkà drewnianà lub z tworzywa,
garnków z d rewnianymi ràczkami,
naczyƒ aluminiowych, z kryszta∏u lub ze
szk∏a o∏owiowego, o ile nie jest to
oddzielnie wskazane.
■ Uk∏adaç naczynia otworami ku do∏owi.
■ W miar´ mo˝liwoÊci nie dopuszczaç do
wzajemnego dotykania si´ ró˝nych sztuk
naczyƒ; poprawne ich rozmieszczenie
zapewni najlepsze wyniki zmywania.
■ Niektóre motywy dekoracyjne majà
tendencj´ do blakni´cia, dlatego
zalecamy zmyç kilkakrotnie jednà
sztuk´ w zmywarce i dopiero po
upewnieniu si´, ˝e nie nast´puje
odbarwienie zmywaç ca∏y komplet.
■ Po u∏o˝eniu naczyƒ, sprawdziç, czy rami´
spryskujàce obraca si´ bez przeszkód.
■ Garnki i inne urzàdzenia kuchenne
na których pozostajà przypalone lub
przylegaj àce mocno resztki jedzenia
nale˝y zamoczyç w wodzie z dodatkiem
Êrodka myjàcego do zmywarek.
■ Ponadto zalecamy aby nie zmywaç
zastawy srebrnej razem z zastawà ze
stali oksydowanej aby nie nastàpi∏a
pomi´dzy nimi reakcja chemiczna.
■ Aby najlepiej umyç zastaw´ srebrnà
nale˝y:
WA˚NE
Gdy kupujemy nowe naczynia nale˝y
zawsze upewniç si´, czy mo˝na je
zmywaç w zmywarkach.
a) op∏ukaç jà natychmiast po posi∏ku,
szczególnie jeÊli u˝ywano jej z
majonezem, jajkami, rybà, itd...;
b) nie rozpryskiwaç na niej Êrodków
myjàcych;
Zalecenia na zakoƒczenie
programu
c) nie pozostawiaç jej w stycznoÊci z
innymi metalami.
■ Aby uniknàç ewentualnych Êladów
kropli spadajàcych z koszyka górnego,
nale˝y tu˝ po zmywaniu wyjmowaç w
pierwszej kolejnoÊci koszyk dolny.
19
■ JeÊli pozostawimy na jakiÊ czas naczynia
w zmywarce nale˝y lekko uchyliç
drzwiczki aby u∏atwiç krà˝enie powietrza i
poprawiç warunki wysychania.
■ W celu usuni´cia plam, zaleca si´ zastosowaç
Êrodek cierny o bardzo drobnej ziarnistoÊci.
Nie nale˝y stosowaç substancji zawierajàcych
chlor ani druciaków.
CZYSZCZENIE NA ZEWNÑTRZ
I KONSERWACJA ZMYWARKI
■ Do mycia zewn´trzej strony zmywarki
nale˝y
u˝ywaç
tylko
szmatki
zmoczonej ciep∏à wodà, bez Êrodków
odt∏uszczajàcych i szorstkich.
■ Zmywarka nie wymaga ˝adnej specjalnej
konserwacji, gdy˝ zbiornik myjàcy jest
samooczyszczajàcy si´.
■ Nale˝y okresowo, za pomocà wilgotnej
gàbki, czyÊciç uszczelk´ gumowà
w drzwiczkach aby wyeliminowaç
ewentualne Êlady odpadków lub Êrodka
do p∏ukania.
■ Aby w pe∏ni zagwarantowaç usuwanie
drobnych osadów wapienia lub brudu
zaleca si´ dokonywaç okresowo pe∏nego
zmywania poprzez wlewanie na dno
pojemnika szklanki octu i ustawienie
programatora na zmywanie delikatne.
■ JeÊli mimo normalnego czyszczenia
p∏ytki i filtru zauwa˝amy, ˝e naczynia lub
garnki nie sà wystarczajàco dobrze
zmyte lub wyp∏ukane, nale˝y sprawdziç
czy otwory w obrotowych ramionach
spryskujàcych (Rys. A “5”) nie sà zatkane.
1
2
JeÊli wymagajà one czyszczenia nale˝y
dokonaç tego w sposób nast´pujàcy:
1. Aby zdjàç rami´ górne nale˝y obróciç
ramieniem myjàcym a˝ wpust ustawi
si´ w pozycji ukazanej przez strza∏k´
(Rys. 1b). Nale˝y popchnàç je ku górze i
utrzymujàc nacisk odkr´ciç obracajàc
nim w kierunku zgodnym z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara (Rys. 1) (aby je
za∏o˝yç nale˝y powtórzyç te operacj´
lecz obróciç w kierunku przeciwnym),
podczas gdy rami´ dolne mo˝na zdjàç
pociàgajàc je po prostu ku górze (Rys. 2);
2. Umyç ramiona obrotowe pod strumieniem
wody usuwajàc odpadki zatykajàce
dysze;
3. Na zakoƒczenie operacji umieÊciç
ramiona obrotowe ponownie w tej samej
pozycji, pami´tajàc aby w przypadku
ramienia górnego wpust znalaz∏ si´ we
w∏aÊciwej pozycji, dokr´cajàc go do
oporu.
■ Wanna zmywarki jak te˝ wewn´trzna
strona drzwiczek wykonane sà ze stali
nierdzewnej. JeÊli mimo to zauwa˝ymy
plamy tlenków, to pochodzà one jedynie
z nadmiernego wyst´powania w wodzie
soli ˝elaza.
1b
PO U˚YCIU
20
Po ka˝dym zmywaniu nale˝y zamknàç
kurek doprowadzajàcy wod´ aby odciàç
zmywark´ od instalacji wodnej i przycisnàç
przycisk Start/Stop, co zapewni odci´cie jej
od zasilania elektrycznego.
JeÊli zmywarka ma pozostawaç przez
d∏u˝szy czas bezczynna, konieczne jest
wykonanie nast´pujàcych czynnoÊci:
1. Wykonaç program zmywania bez
∏adowania naczyƒ, lecz ze Êrodkiem
myjàcym, co pozwoli odt∏uÊciç maszyn´.
2. Wyjàç wtyczk´ z gniazdka sieciowego.
3. Zamknàç kurek wejÊciowy wody.
4. Wype∏niç
odpowiedni
pojemnik
Êrodkiem do p∏ukania.
5. Pozostawiç drzwiczki uchylone.
6. Pozostawiç czyste wn´trze zmywarki.
7. JeÊli maszyna pozostawiona jest w
pomieszczeniu, w którym temperatura
jest ni˝sza ni˝ 0°C, woda pozosta∏a w
przewodach mo˝e zamarznàç. Dlatego
te˝ nale˝y doprowadziç temperatur´
otoczenia do wartoÊci wy˝szej od 0°C i
poczekaç oko∏o 24 godzin na ponowne
uruchomienie maszyny.
OPIS PANELU STERUJÑCEGO
A
Przycisk "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ"
H
Kontrolki "WYBÓR PROGRAMU"
B
Przycisk "WYBÓR PROGRAMU"
I
Kontrolka "BRAK SOLI"
C
Przycisk "OPÓèNIONY START"
L
D
Kontrolki "FAZ PROGRAMU"/
Czas: "OPÓèNIENIE STARTU"
Przycisk "START"/"RESET"
E
M
Kontrolki "WYBÓR OPCJI"
Przycisk opcji "SUPER ECO"
F
N
Kontrolki "ACTION PRO"
Przycisk opcji "ALL in 1"
G
O
Opis programów
Przycisk "ACTION PRO"
WYMIARY
SzerokoÊç x WysokoÊç x G∏´bokoÊç (cm)
WysokoÊç przy otwartych drzwiczkach (cm)
Z blatem
Bez blatu
60 x 85 x 60
120
59,8 x 82 x 57,3
117
DANE TECHNICZNE
12
dla 8 osób
Minimum 0,08 - Maksimum 0,8
IloÊç nakryç (EN 50242)
PojemnoÊç wraz z garnkami i talerzami
Dopuszczalne ciÊnienie instalacji wodnej (MPa)
Moc bezpieczników / Maksymalna pobierana moc / Napi´cie
Patrz tabliczka znamionowa
ZU˚YCIE (programy podstawowe)*
Program
Energia (kWh)
Woda (L)
2,04
21
INTENSYWNY
1,50
15
UNIWERSALNY
1,01
12
ECO
0,73
9
SZYBKI 29 min.
Zu˝ycie energii w trybie wy∏àczenia i trybie czuwania: 0,10 W / 0,60 W
* WartoÊci zmierzone w laboratorium zgodnie z Europejskà Normà EN 50242 (podczas codziennego
u˝ytkowania mogà wystàpiç ró˝nice).
21
WYBÓR PROGRAMÓW I
FUNKCJE SZCZEGÓLNE
■ Wcisnàç przycisk "START" (migajàca
kontrolka wybranego programu zacznie
Êwieciç w sposób ciàg∏y).
Przycisk "ACTION PRO"
■ Po zamkni´ciu drzwiczek i po sygnale
dêwi´kowym program uruchomi si´
automatycznie.
Przycisk ten pozwala na zmian´ intensywnoÊci
zmywania w zale˝noÊci od stopnia zabrudzenia
naczyƒ, zmiana obejmuje czas trwania
cyklu oraz jego temperatur´. Wcisnàç
przycisk dla zwi´kszenia intensywnoÊci
(kontrolka
) lub jej zmniejszenia ze
znacznym skróceniem czasu trwania cyklu
(kontrolka
).
Po∏àcznie przycisku z 4 programami
podstawowymi daje nam dodatkowych
8 programów zmywania (czyli w sumie
12 programów).
W CZASIE jednej minuty od uruchomienia
programu mo˝liwa jest zmiana cyklu
zmywania za pomocà przycisku
"WYBÓR PROGRAMU" (mo˝liwa jest te˝
zmiana wyboru przycisku "ACTION
PRO").
WA˚NE
Przy w∏àczeniu zmywarki zostaje
wyÊwietlone
ostatnie
wybrane
ustawienie.
Przerwanie programu
Odradzamy otwieranie drzwiczek podczas
trwajàcego programu, szczególnie w fazie
Êrodkowej zmywania oraz w trakcie
ostatniego p∏ukania na goràco. Jednak˝e,
gdy podczas pracy zmywarki drzwiczki
zostanà otwarte (w celu na przyk∏ad
dodania naczyƒ do zmywania), program
zmywania automatycznie wy∏àczy si´.
Po ponownym zamkni´ciu drzwiczek, bez
wciskania ˝adnego przycisku, urzàdzenie
wznowi prac´ w tym punkcie cyklu, w
którym zosta∏o zatrzymane.
Ustawianie programów
■ Otworzyç drzwiczki zmywarki i w∏o˝yç do
niej naczynia przeznaczone do mycia.
WA˚NE
Mo˝liwe jest przerwanie programu w
trakcie jego wykonywania równie˝ bez
otwierania drzwiczek, przez wciÊni´cie
przycisku "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ".
W takim przypadku wznowienie
pracy w miejscu, w którym zosta∏a
ona zatrzymana wymaga jedynie
ponownego wciÊni´cia przycisku
"W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ".
■ Wcisnàç przycisk "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" .
Wszystkie kontrolki programów zacznà
migaç.
■ Wybraç program wciskajàc
“WYBÓR PROGRAMU”.
przycisk
■ Ewentualnie u˝yç przycisku "ACTION
PRO".
■ Je˝eli chcemy wybraç opcj´ nale˝y
wcisnàç odpowiedni przycisk (zapali si´
kontrolka).
UWAGA!
JeÊli otworzymy drzwiczki gdy
zmywarka jest w trakcie suszenia,
w∏àczy si´ sygna∏ akustyczny
ostrzegajàcy, ˝e cykl si´ jeszcze nie
zakoƒczy∏.
Opcje mogà byç w∏àczone lub
wy∏àczone W CZASIE jednej minuty
od rozpocz´cia programu.
22
Przyciski opcji
Zmiana programu w trakcie
pracy zmywarki
Przycisk "SUPER ECO"
Aby zmieniç lub anulowaç wykonywany
aktualnie program, nale˝y post´powaç w
nast´pujàcy sposób:
■ Bie˝àcy program zostanie skasowany i
wszystkie kontrolki programów zacznà migaç.
Przycisk pozwala na zaoszcz´dzenie Êrednio
25% czasu i energii (w zale˝noÊci od
wybranego programu) poprzez zredukowanie
podgrzewania wody oraz czasu suszenia w
koƒcowej fazie zmywania. U˝ycie tego
przycisku zalecane jest przy zmywaniu
wieczornym, kiedy ponowne u˝ycie naczyƒ
bezpoÊrednio po zmywaniu nie b´dzie
konieczne.
Po
zakoƒczeniu
cyklu
zalecamy uchylenie drzwi zmywarki dla
umo˝liwienia naturalnego obiegu powietrza
w komorze zmywania.
■ W tym momencie mo˝liwe b´dzie
ustawienie nowego programu.
Przycisk "ALL in 1"
■ Przytrzymaç przez ponad 5 sekund
przycisk "RESET".
Kontrolki programów zacznà migaç
pojedynczo i sekwencyjnie oraz
rozlegnà si´ sygna∏y dêwi´kowe.
Ta opcja umo˝liwia zastosowanie
detergentów ∏àczonych “Wszystko w 1”
(3 w 1/ 4 w 1/ 5 w 1, itd.)
Po wciÊni´ciu tego przycisku program
wybrany zostaje zmodyfikowany dla
optymalnego wykorzystania detergentów
∏àczonych (ponadto jest wy∏àczona
kontrolka braku soli).
UWAGA!
Przed
uruchomieniem
nowego
programu nale˝y upewniç si´, czy
Êrodek do zmywania nie zosta∏ ju˝
pobrany. JeÊli w pojemniku brakuje
Êrodka do zmywania, nale˝y go
uzupe∏niç.
Wykonanie programu
UWAGA!
Po wyborze tego programu, opcja
pozostanie aktywna (odpowiednia
kontrolka bedzie zapalona) tak˝e w
nast´pnych programach zmywania.
Opcj´ b´dzie mo˝na skasowaç tylko
za pomocà ponownego wciÊni´cia
przycisku (wtedy zgaÊnie odpowiednia
kontrolka).
Podczas trwania programu lampka
sygnalizacyjna
wybranego
cyklu
b´dzie Êwieciç si´ w sposób ciàg∏y,
zaÊ 3 lampki sygnalizacyjne wyÊwietlania
"FAZ PROGRAMU" (odpowiadajàcych
"ZMYWANIU"
, "SUSZENIU"
i
"KONIEC"
) b´dà Êwieciç si´ pojedynczo
i kolejno, wskazujàc aktualny etap zmywania.
W przypadku przerwania dop∏ywu energii
elektrycznej zmywarka przechowa w
pami´ci wykonywany program, który w
momencie przywrócenia dostawy energii
elektrycznej zostanie wznowiony w
punkcie, w którym by∏ przerwany.
WA˚NE
Przy w∏àczeniu tej opcji, czas trwania
programu "SZYBKI" przed∏u˝y si´ o
oko∏o 10 min.
Przycisk "OPÓèNIONY START"
Zakoƒczenie programu
Przycisk ten pozwala zaprogramowaç
uruchomienie zmywania z opóênieniem 3,
6 lub 9 godzin.
Koniec programu jest oznajmiany
sygna∏em dêwi´kowym (jeÊli nie jest
wy∏àczony),
trwajàcym
5
sek.,
powtarzanym 3 razy z przerwami 30
sekundowymi.
ZaÊwieci kontrolka koƒca programu,
pozosta∏e zgasnà. Wówczas mo˝liwe b´dzie
wyj´cie umytych naczyƒ i wy∏àczenie
zmywarki poprzez wciÊni´cie przycisku
"W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" lub te˝ ponowne
za∏adowanie zmywarki w celu dokonania
nast´pnego zmywania z
wykonaniem
opisanych wy˝ej kolejnych czynnoÊci.
Aby ustawiç opóêniony start, nale˝y
post´powaç w nast´pujàcy sposób:
23
■ Wcisnàç
przycisk
"OPÓèNIONY
START" (przy ka˝dym wciÊni´ciu b´dzie
mo˝na nastawiç start opóêniony
odpowiednio o 3, 6 lub 9 godzin,
przy czym lampka sygnalizacyjna
odpowiadajàca wybranej wartoÊci opóênienia
zacznie Êwieciç si´ w sposób ciàg∏y).
■ W celu uruchomienia odliczania wcisnàç
"START"
(kontrolka
wybranego
programu zaÊwieci si´, natomiast
wybranego czasu zacznie migaç).
Wy∏aczenie sygnalizacji
akustycznej KO¡CA PROGRAMU
Sygnalizacja akustyczna koƒca programu
mo˝e byç wy∏àczona w nast´pujàcy
sposób.
W przypadku ustawienia opóênienia
równego 9 godzinom zmniejszanie si´
czasu pozosta∏ego do uruchomienia
zmywarki wyÊwietlane jest poprzez w∏àczenie
po 3 godzinach lampki sygnalizacyjnej 6h i
po 6 godzinach lampki sygnalizacyjnej 3h.
WA˚NE
Procedur´
ustawiania
nale˝y
zawsze zaczynaç gdy zmywarka
jest wy∏àczona.
Na zakoƒczenie ostatnich 3 godzin (przy
koƒcu odliczania) lampka sygnalizacyjna
3h zmieni stan Êwiecenia z migotania na
Êwiecenie ciàg∏e, co zasygnalizuje etap
zmywania i program automatycznie
rozpocznie prac´.
1. Wcisnàç i przytrzymaç przycisk
"WYBÓR PROGRAMU" i równoczeÊnie
w∏àczyç
zmywark´
przyciskiem
"W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" (rozlegnie si´
krótki sygna∏).
2. Przytrzymaç
przycisk
"WYBÓR
PROGRAMU" przez co najmniej 15
sekund (w tym czasie rozlegnà si´ 2
sygna∏y akustyczne).
Gdy odliczanie nie zosta∏o jeszcze zakoƒczone,
to znaczy gdy program nie rozpoczà∏
jeszcze dzia∏ania, mo˝liwa jest zmiana lub
anulowanie opóênionego startu, wybór
innego programu lub wybór/skasowanie
wyboru opcji; nale˝y wówczas post´powaç
w nast´pujàcy sposób:
3. Zwolniç przycisk przy drugim sygnale
akustycznym (zapalà si´ 3 kontrolki
"WYBÓR PROGRAMU").
■ Przytrzymaç przez ponad 5 sekund
przycisk "RESET".
Kontrolki programów zacznà migaç
pojedynczo i sekwencyjnie oraz
rozlegnà si´ sygna∏y dêwi´kowe.
4. Wcisnàç ponownie przycisk: 3 kontrolki
ze Êwiat∏a sta∏ego (sygnalizacja koƒca
programu w∏àczona) prze∏àczà si´ na
migajàce (sygnalizacja wy∏àczona).
5. Wy∏àczyç zmywark´ za pomocà
przycisku "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" dla
zapami´tania nowego ustawienia.
■ Opóêniony start i wybrany program
zostanà skasowane. Kontrolki programów
zacznà migaç.
W celu w∏àczenia sygnalizacji koƒca
programu nale˝y powtórzyç t´ samà
procedur´.
■ Wcisnàç
przycisk
"OPÓèNIONY
START" w celu ustawienia innego czasu
opóênienia startu (odpowiadajàca
wybranej wartoÊci lampka sygnalizacyjna
zaÊwieci si´ Êwiat∏em ciàg∏ym).
■ Po zmianie lub anulowaniu opóênionego
startu mo˝liwe jest nastawienie nowego
programu i wybranie lub te˝ skasowanie
wyboru opcji.
24
Sygnalizacja anomalii
Zapami´tanie ostatnio
u˝ywanego programu
JeÊli podczas wykonywania programu
zmywarka b´dzie pracowaç w sposób
nieprawid∏owy lub pojawi si´ inna anomalia,
lampka sygnalizacyjna odpowiadajàca
wybranemu cyklowi b´dzie migotaç z du˝à
cz´stotliwoÊcià i rozlegnie si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Nale˝y wówczas wy∏àczyç zmywark´,
wciskajàc przycisk "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ".
Funkcj´ pami´tania ostatnio u˝ywanego
programu
mo˝na
aktywowaç
w
nast´pujàcy sposób:
WA˚NE
Procedur´
ustawiania
nale˝y
zawsze zaczynaç gdy zmywarka
jest wy∏àczona.
Po upewnieniu si´, ˝e otwarty jest kran
dop∏ywu wody, ˝e nie jest za∏amany wà˝
odp∏ywowy, nie jest zatkany syfon ani
filtry - nale˝y ponownie ustawiç wybrany
program.
1. Wcisnàç i przytrzymaç przycisk
"WYBÓR PROGRAMU" i równoczeÊnie
w∏àczyç
zmywark´
przyciskiem
"W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" (rozlegnie si´
krótki sygna∏).
W przypadku powtórzenia si´ danej
anomalii konieczne b´dzie skontaktowanie
si´ z serwisem technicznym.
2. Przytrzymaç
przycisk
"WYBÓR
PROGRAMU" przez co najmniej 30
sekund (w tym czasie rozlegnà si´ 3
sygna∏y akustyczne).
WA˚NE
Niniejsza zmywarka jest wyposa˝ona
w uk∏ad zabezpieczajacy przed
zalaniem, który w razie awarii usuwa
nadmiar wody ze zmywarki.
3. Zwolniç przycisk kiedy rozlegnie si´
TRZECI sygna∏ akustyczny (wszystkie
kontrolki zacznà migaç).
4. Wcisnàç ponownie ten sam przycisk:
migajàca
kontrolka
(pami´tanie
wy∏àczone) zapali si´ na sta∏e
(pami´tanie w∏àczone).
UWAGA!
Aby nie dopuÊciç do nieumyÊlnego
w∏àczenia uk∏adu zabezpieczajàcego
przed zalaniem nie zaleca si´
przesuwaç ani przechylaç zmywarki
podczas jej dzia∏ania.
W przypadku, w którym zachodzi
koniecznoÊç
przesuni´cia
lub
przechylenia
zmywarki
nale˝y
sprawdziç wczeÊniej, czy zmywanie
zakoƒczy∏o si´ i czy w zbiorniku
zmywarki nie pozosta∏a woda.
5. Wy∏àczyç zmywark´ za pomocà
przycisku "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" dla
zapami´tania nowego ustawienia.
Wy∏àczenie funkcji pami´tania odbywa si´
za pomocà tej samej procedury.
25
LISTA PROGRAMÓW
Zmywanie z myciem wst´pnym
Dla programów z myciem wst´pnym zalecane jest dodanie dodatkowj iloÊci detergentu
(max. 10 gramów) bezpoÊrednio do wn´trza zmywarki.
Programu
Opis
Hygiene+
75°C
INTENSYWNY
75°C
Chef
65°C
Cylkl antybakteryjny, polecany do naczyƒ (nawet
bardzo zabrudzonych), butelek dla niemowlàt itp.
Przeznaczony
do
zmywania
zabrudzonych naczyƒ i garnków.
mocno
Do zmywania naczyƒ bardzo zabrudzonych.
Rodzina
70°C
Do zmywania codziennego. Dwa p∏ukania
koƒcowe gwarantujà wysokà czystoÊç.
UNIWERSALNY
60°C
Przeznaczony do zmywania naczyƒ i garnków
codziennego u˝ytku, normalnie zabrudzonych.
Codzienny
55°C
Szybki
program
do
naczyƒ
normalnie
zabrudzonych, do cz´stego stosowania przy
normalnym za∏adunku.
ECO plus
55°C
Program w temperaturze Êredniej, do mycia
naczyƒ i garnków normalnie zabrudzonych z
zastosowaniem detergentów z enzymami.
Program do naczyƒ normalnie zabrudzonych
(najbardziej efektywny pod wzgl´dem ∏àcznego
zu˝ycia energii i wody dla tego rodzaju naczyƒ).
Program znormalizowany EN 50242.
Program przystosowany do zmywania naczyƒ
delikatnych, zdobionych i z kryszta∏u. Wskazany
do zmywania naczyƒ w niewielkim stopniu
zabrudzonych, za wyjàtkiem garnków.
ECO
45°C
Kryszta∏y
45°C
Klasa A 59 min.
65°C
Przeznaczony do codziennego zmywania naczyƒ
i garnków zaraz po u˝yciu normalnie zabrudzonych
(Max. 8 kompletów).- KLASA A ZMYWANIA -
SZYBKI 29 min.
50°C
Bardzo szybkie zmywanie wykonywane tu˝ po
zakoƒczeniu posi∏ku po podgrzaniu wody wskazane
do zmywania naczyƒ dla 4/6 osób najwy˝ej.
Mycie wstepne
Wst´pne, krótkie zmywanie wykonywane rano
lub w po∏udnie, kiedy chcemy przenieÊç g∏ówne
zmywanie na okres po kolacji.
26
N.D. = FUNKCJA NIEDOST¢PNA
Przycisk
"OPÓèNIONY START"
Przycisk "SUPER ECO"
Przycisk “ALL in 1”
75°C
140
TAK
TAK
TAK
75°C
135
TAK
TAK
TAK
65°C
85
TAK
TAK
TAK
70°C
125
TAK
TAK
TAK
60°C
120
TAK
TAK
TAK
55°C
80
TAK
TAK
TAK
55°C
190
TAK
TAK
TAK
45°C
170
TAK
TAK
TAK
45°C
85
TAK
TAK
TAK
65°C
59
TAK
TAK
TAK
50°C
29
TAK
N.D.
TAK
5
TAK
N.D.
27
P∏ukanie goràce ze
Êrodkiem
wyb∏yszczajàcym
Drugie zimne p∏ukanie
Pierwsze zimne
p∏ukanie
Zmywanie zasadnicze
Wodà zimnà (15°C)
-Tolerancja ± 10%-
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
Zmywanie wst´pne
zimne
Zmywanie wst´pne
goràce
Kontrola zapasu soli
Kontrola Êrodka
wyb∏yszczajàcego
Czyszczenie filtrów i
p∏ytki
Ârodek do zmywania
Ârodek do zmywania
wst´pnego
CzynnoÊci
do wykonania
Przebieg wykonania programu
Czas
zmywania
w
minutach
Funkcje
dodatkowe
USUWANIE DROBNYCH USTEREK
JeÊli zmywarka nie dzia∏a, z pomocà wezwanego technika serwisowego
wykonaç nast´pujàce czynnoÊci sprawdzajàce:
NIEPRAWID¸OWOÂCI
1 - Maszyna nie dzia∏a dla
˝adnego programu
2 - Maszyna nie pobiera wody
3 - Maszyna nie odprowadza
wody
4 - Maszyna odprowadza wod´
w sposób ciàg∏y
5 - Nie obraca si´ rami´
PRZYCZYNY
ÂRODKI ZARADCZE
èle wetkni´ta wtyczka sieciowa
Wetknàç wtyczk´
Nie wciÊni´ty przycisk O/I
(Start/Stop)
Wcisnàç przycisk Start/Stop
Drzwiczki otwarte
Zamknàç drzwiczki
Brak zasilania w energi´
Sprawdziç
Patrz przyczyny Nr 1
Skontrolowaç
Zamkni´ty kurek z wodà
Otworzyç kurek
èle ustawiony programator
Ustawiç poprawnie programator
Zagi´ty przewód zasilajàcy
Wyprostowaç przewód.
Zatkany filtr przewodu zasilania w
wod´
Zatkany filtr
OczyÊciç filtr umieszczony na
zakoƒczeniu przewodu
zasilania w wod´
OczyÊciç filtr
Zagi´ty przewód odp∏ywowy wody
Wyprostowaç przewód.
Nieprawid∏owe przed∏u˝enie
przewodu odp∏ywowego wody
Podczas przed∏u˝ania przewodu
odp∏ywowego post´powaç zgodnie z
instrukcjà
Przewód odp∏ywowy skierowany
do rury w Êcianie nie ma
odpowietrzenia
Wezwaç wykwalifikowanego
technika
Przewód w po∏o˝eniu zbyt niskim
UnieÊç do 40 cm koƒcówk´ przewodu
odp∏ywowego.
Zbyt du˝o Êrodka myjàcego
Zmniejszyç iloÊç Êrodka myjàcego.
Zastosowaç specjalny Êrodek myjàcy.
JakiÊ przedmiot przeszkadza w
obrocie ramienia
Skontrolowaç
P∏ytka filtrujàca i filtr zatkane przez
nieczystoÊci
OczyÊciç p∏ytk´ i filtr
obrotowe
6 - W zmywarkach elektronicznych
bez wyÊwietlacza: jedna lub
dwie kontrolki migajà szybko.
Zamkni´ty kurek dop∏ywu wody
28
Wy∏àczyç maszyn´. Otworzyç kurek.
Ponownie w∏àczyç cykl
prania
NIEPRAWID¸OWOÂCI
PRZYCZYNY
ÂRODKI ZARADCZE
Patrz przyczyny Nr 5
Skontrolowaç
Dno garnków nie jest dok∏adnie
umyte
Zbyt uporczywie przyczepione resztki
jedzenia, które nale˝y zdjàç przed
zmywaniem w zmywarce
Brzeg garnków nie jest dok∏adnie
umyty
Lepiej u∏o˝yç garnki
Dysze ramion spryskujàcych cz´Êciowo zatkane
Zdemontowaç ramiona
spryskujàce odkr´cajàc mocujàcà
nakr´tki mocujàce zgodnie z
kierunkiem ruchu wskazówek zegara i
umyç je pod kranem.
Naczynia nie sà dobrze roz∏o˝one
Nie uk∏adaç naczyƒ zbyt ciasno
Koƒcówka przewodu
odp∏ywowego zanurzona jest w
wodzie
Koƒcówka przewodu
odp∏ywowego nie powinna dotykaç
powierzchni wody odprowadzanej.
Ârodek myjàcy nie jest prawid∏owo
dawkowany, jest stary lub zbrylony.
Zwi´kszyç dawk´ zale˝nie od
stopnia zabrudzenia lub wymieniç
Êrodek myjàcy.
Korek pojemnika z solà nie jest
dok∏adnie zakr´cony.
Dokr´ciç do oporu.
Wybrany program zmywania jest
zbyt s∏aby.
Wybraç program bardziej
skuteczny.
Naczynia w koszyku dolnym nie sà
umyte.
Wy∏àczyç przycisk po∏owicznego
za∏adunku.
8 - Zmywarka nie pobiera
Sztuçce, talerze, garnki przesz
kadzajà w prawid∏owym otwarciu
pojemnika na detergent.
Za∏adowaç naczynia w zmywarce
prawid∏owo, uwa˝ajàc by nie
przeszkadza∏y w otwieraniu si´
pojemnika na detergent.
9 - ObecnoÊç bia∏ych plam na
Woda zasilajàca jest szczególnie
twarda.
Sprawdziç poziom soli i Êrodka do
p∏ukania oraz wyregulowaç
dawkowanie, jeÊli nieprawid∏owoÊç
utrzymuje si´, poprosiç Dzia∏
Serwisowy o interwencj´.
Naczynia uderzajà o siebie.
Lepiej je rozmieÊciç w koszykach.
Obrotowe ramiona myjàce
uderzajà o naczynia.
Lepiej u∏o˝yç naczynia.
Brak obiegu powietrza
Pozostawiç drzwiczki maszyny
uchylone po zakoƒczeniu
programu zmywania co poprawi
warunki naturalnego wysychania.
Brakuje Êrodka nab∏yszczajàcego.
Uzupe∏niç Êrodek nab∏yszczajacy.
7 - Naczynia sà zmyte tylko
cz´Êciowo
detergentu lub pobiera go za
ma∏o
naczyniach
10 - Ha∏as podczas zmywania
11 - Naczynia nie sà dok∏adnie
wysuszone
Uwaga: Gdy jedna z cytowanych powy˝ej nieprawid∏owoÊci jest powodem z∏ego zmywania lub
niewystarczajàcego p∏ukania, niezb´dne jest r´czne zebranie brudów z naczyƒ gdy˝ operacja koƒcowa
spowoduje wyschni´cie zabrudzeƒ, których kolejne zmywanie w zmywarce nie by∏oby w stanie oczyÊciç.
JeÊli z∏e dzia∏anie zmywarki utrzymuje si´, nale˝y zwróciç si´ do Dzia∏u Serwisowego podajàc nazw´
modelu zmywarki, umieszczonà na tabliczce znamionowej znajdujàcej si´ po wewn´trznej stronie drzwiczek,
w cz´Êci górnej, lub na egzemplarzu gwarancji. Informacje te umo˝liwià
dokonanie szybszego i
skuteczniejszego serwisu.
Producent zrzeka si´ wszelkiej odpowiedzialnoÊci za b∏´dy w druku niniejszej instrukcji. Ponadto
zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian które uzna za u˝yteczne bez pogorszenia
podstawowych charakterystyk.
29
To urzàdzenie elektryczne jest oznakowane zgodnie z Dyrektywà Europejskà
2002/96/CE dotyczàcà Êmieci tworzonych przez zu˝yty sprz´t elektryczny i
elektroniczny (WEEE)
Zapewniajàc w∏aÊciwà utylizacj´ tego sprz´tu elektrycznego przyczynicie si´ do
unikni´cia szkodliwych dla zdrowia ludzi i Êrodowiska naturalnego konsekwencji,
wynikajàcych z niew∏aÊciwej utylizacji takiego sprz´tu .
Symbol umieszczony na urzàdzeniu oznacza, ˝e sprzet ten nie mo˝e byç traktowany
tak samo jak inne Êmieci domowe.
Musi zostaç oddany do najbli˝szego punktu zbiórki i utylizacji zu˝ytych urzàdzeƒ
elektrycznych i elektronicznych.
Utylizacja musi byç wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami o utylizacji tego typu
Êmieci.
Aby uzyskaç dok∏adne informacje na temat post´powania w sprawie tego typu
Êmieci prosz´ skontaktowaç si´ z odpowiednim biurem w departamencie Ministerstwa
Ochrony Ârodowiska lub z Zak∏adem Oczyszczania Miasta w waszym miejscu
zamieszkania, lub te˝ ze sklepem w którym sprz´t zosta∏ zakupiony.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
!
"#$# & % !#'
()* !## (+
,-# A!#+
+-) # ,$( $ ("!$-)
,-# "'0(
! #
,-# #' ,',(#"+
,',(#"0(
,-# #' '!#"+
K-)* !#(
"#" ')1'!
K-)* & '(#
#'
("$ "##"$
,! ,))$# " " !#'
(" ,))$#(
(#,)* )"0( 1!10(
34
35
39
40
41
42
44
45
46
47
48
49
50
51
51
52
56
58
". A
5
1
4
2
3
"!+) ( 1$# # ,*( 11!$ ,"#"$, *# (
)(#" "#$#, $# " )+ ) $! #
'"' .
K## '#* # 11!$ # " )!!(#" .
33
4
5 67 76 ■ + . + ! !.
7
,$'( '"")( 1"
"(*( ! ,' +'( , ,# "" '"'.
7 !
"
$!!
)$
(#")(
,,
(
#,-#+(# # "!$- #(
),'(( ) $ , #
"$# # "!$- 9*(#
-.
"#$#
■ . , ! .
K-)( ■ $
$ :
■ ! "
"$" $! .
− * $, ,
$ .
− &.
■ % ! /
! (" "").
■ & $!
, " " K" ' *&" .
− &! $ ! $.
− ' "
!
! .
+ ! &!" " $.
$!
■ + " " ! ".
! ,
! $ .
■ + " !.
■ + $ $! ! .
0 - " ! ( " $) ! .
■ + " & (, ).
■ ! (" !$)
" ", " " "- $, - ! .
■ 1 " $ .
" ,
", , ,
&" " .
■ + "
" .
■ + " . +
.
34
■ " $
" , !
! .
■ ' " " .
,*'
■ 1 " $ " .
■ !,
, " " *&! "
K" '
*&" . ! , !$ " .
■ " , "& " ,
$ & !
$ !$ " .
5K 7 7
!"#" ,
(#(" ,!)
■ "!.
' 2 " " ! " $ .
■ * " & .
3 !" ! :
1. 0 ";
2. 0 !" ! .
7 !
;1-# *# '"' (
"#$!!! )(.
,#!)#" #
'"' ( #($ '( )(
" ) #( # #'
"#+' # " ).
"#"'# ( ")
'-+( 9) ,*, ,$)# ,' ,"!-"( ,* #(
) # '"'.
7 K
$( ,*"# ( #,-## #
'"'
,$( )"#
11-# *# :)+ ,)('( ("#.
"")(
CE
'"',
'))0(# ) # ',<"
73/23/EEC " 89/336/EEC,
,'
(#"##$-"(
,*
2006/95/EC " 2004/108/EC, "
,"*!'- #,,.
,9 # '"' ,, (
( +"! ,*1 " )#$
#( "#$#.
35
(+
7 K
'"' ,, ( '( - #
"#' # + ' ) ('
+"),#' !(.
'*( ,! !( ( ,,
( :(),-+(.
1
■ 4 " & !& .
7 K
'"' ), ( '( - ) #
"#' "+' 9#+ (+ "
'#* # #!'# ( )( :,($
#' 60°C.
2
■ H ! " & 0.08 Mpa & 0.08 Mpa.
0 ! " 7 ' *&" .
■ 4 ! "
! "
$ !
(" 1B).
■ 4 "
3/4´´ (".2).
■ !" " " ";" " " 3/4" & .
■ , " 2,5
" .
+ " K" ' *&" .
■ * " !,
, !. 9226085 &! " (".3).
' "D" " ";" " ", " !" "C".
■ *
!!" " $ $
"
! , "& !" .
+ ! .
3
36
■ 1 " " ! "
" & " (".4Y).
7+( ) #( ,#'
■ ' ! " , (".4).
■ ' ! " " ! 4 , " "! 40 .
■ " ! - (".4Z).
■ " .
(".4X).
■ 0 " " " ! ".
■ , " " 2,5 " 85 .
. + " K" ' *&" .
4
37
7 7 7 77K7
,-# "$# ,* #( ,$"
(*#( ,*"# ( #,-#- "$#
,* ,$")
,
■ 4 " ! " " " " ". " &!$ , ! (".6a).
■ ' - 85 . " " " ".
% ! " !.
■ ' " ! , ! -" (".5).
7 K
+ # #( ,$"
, :(1$!# # 1 #(
- #' (". 6b).
■ + - 82 ,
" ! ISO " " . (".7).
5
a
6
a
b
7
b
598
’A() # ,*#
556/573
K!) # ,*#
3 " & .
* & $ , ! - .
' .
*"& ! ! ! .
K .
7 K
5
#(
#
!#'
,+# # $() # ,*#
(0 # ,!'(# ( !#'.
38
77
7K77
* 3 .
' "
! " "! .
´0
& " & .
' &" "
, !$ ,
$ .
' ! .
! :
7 K
,))#)* # '"'
( (# ,(
#( ($O#.
1. K "
" 5 5 7" - " ! "ON/OFF" ( " ).
+-) ,"!'(
(+ ) #( ,"!'(#
2. K " 5
5 7" " 5 ! ,
" " . 4" " 5
5 7" - "! .
4 ! " 90°fH (
) 50°dH ( ) " 6
! $ .
.
°dH
()("
"$! )
!#+
& !#"+
+-) #'
1-)+
!$#
0
0-5
0-3
4AB
D "
1
6-15
4-9
CB
D 1
,, °fH
(!!"
"$!)
7"!*##
(+
2 16-30 10-16 CB
D 1,2
*3 31-45 17-25 CB
4 46-60 26-33 CB
D 1,2,3
D 1,2,3,4
5 61-90 34-50 CB
D 1,2,3,4
3. 3 ! "& : ( ! $ ").
% ,, 5, 4 , ,, 0 .
4. $ "ON/OFF" "& " .
7 !
$( , ,# !* (
),# ( !"!0# #(
" ,))#)+ #'
,!'(#' , 1# # ,!'(#
,9(# # ,!"# "ON/OFF"
" :(# ,* # (7 1).
'( " 5 5P 7"
!"# "ON/OFF"
!"#o " 5 5P 7"
39
%7 A 7 K
()*( #( ,0# #
'"').
#( '"' ),# ,0# $, + )#
) !$# # #' !#+,
,-#
(*
)
(
,## )" ',!
(+ ,* # .
■ " "
! " $ $.
■ * .
" "
! $, "- $ !! .
■ % " , &!$ ! " ! .
■ K !! ! ’
" " ! . 4 ! , ! !$ ! .
U( : '),!
!#+
■ + " , " " " KF747
G*%D+'4. ' ! " & 1,5 1,8 $
. '
! " ! " & ! .
" !" "
", ! .
7 K
,' !'"0( !" ( ,$(
# "+ ( ( : ,'
!#+.
40
% 7 7 7 7
* !" 29−32,5, ":
A
1. 3 "- " "
"& ;
2. " ";
3. G " .
A
J !" " 20 .
41
6 7 J "*( 1, 2 3.
#' ,$( "!-+
,$( "!$- (".1)
= B = * ! C = 3 D = 3 E = N F = 3 ■ ' " ! -
4 ".
■ " (A−A1) , ", .
$
.
A
1
A1
C F
A
B
E
■ - " " (B−B1) " " . ' " - , "
& $ .
B
B1
,$( "!$- (". 2)
= B = * ! C = 3 D = 3 E = N F = + ( )
G = M ■ " ( ! 26 ) $ ! " .
2
F
■ + $ (
" )
. " " $ &
! ! ! .
■ ' " ! " " 24 2 " " 30 5 "
.
D
A
C
B
D
E
F
42
G
1 " $ P " .
,$( "!$- (". 3)
= 3 B = 3 "
C = K "
D = M E = M F = M G = K J "*( 4 5.
K$# "!$- (". 4)
= + B = + C = '
D = K
E = % , "
F = +
G = K 3
F
C
DB
E
A
4
F
A G
D
AC
G
A
C
G
E
#' ,$( "!-+
B
■ ', - , $,
! , .
C
K$# "!$- (". 5)
A = B B = 3 C = 3 D = 3 "
E = 3
■ ' " .
■ ' (". 4
5) " ! ( & ).
5
B
E
B
A
7 K
"$# "!$- ( :,!)( )
)()* ! (stop) 0# (
)( ,# *#( #1# , #
:. '#* 1-$ " #( '"!*#
*# #'. ), # )) )
!$#, #( "-)* #( !#(
" '(- '(#, (
,## ,! ,)$"'(
#' "$# "!-+.
A
A
D
43
C
K!$- ),'(( (". 6)
6
' ! ! " $ .
% " ! " & , $ .
' " !
!
.
6 7 5
K K7 7 W7
3 !$ " EN ! :
testinfo−dishwasher@candy.it
& " " $ (! ).
44
%7 K ,',(#"*
7 K
),#
,"!#"$
,',(#"$
"*(,
,#! '* "$ ,!'(# ,$#(.
B
,
,
$ (1) " (2) " " "".
' ! .
5)) # -" #'
,',(#"+
1
" (". "2"). , " ( ) &.
+ " , " .
E! ! !
! . * ! ,$ !
$ " .
7 !
K#$ #( " # *#
#' "$# "!-+ (## #
"+ ,' - #,-## ( )(
), 9'( #( !#' #
-" #' ,',(#"+.
1 " $ $ $.
"
20÷30 (B).
7 K
# "#($! ,',(#"+
')1$! #( ,# #'
,1$!!(#.
A
45
■ 1 $
" / " .
*"& " ! .
4 K ),!# ,',(#"+
4 " ! $
! ! " "
", ’ , !
, "
" ", ! ! ! . * 2 , " $ .
, , .
" $ !" $ " :
7 K
5 "(,#"$ ,#!)#
,!+, #),!# (
#,-#+(# # "* # ,',(#"* " *
"#'-( #( "$ .
■ 7 ;
■ $ .
7'),'"()( ,',(#"$
' " , " ", 50°C, " ! .
' 50°C
! ! ,
" " , " $, ! " 65°C .
7 K
, ,# ,*1!) ,"+O
$) ,#!) ,* # ##( ,<*(#( ( "!+,#(#
,* #( + ,' '( + #
'"'.
! "#$
1"
, % ( ) , & .
7'( ')( ,',(#"$
* - / " , "- & $
2 ( , ). & .
' " " ! ! . ' ! " ! ( ! !, " !" ).
" 1" '( 9*)(
,',(#"$
! "4D
1" ("3 1"/"4 1"/"5 1", .)
! .. " , ":
■ V ! , ;
■ & ;
, :
! ■ "& " .
46
3$ $ " , " .
%7 5 7 K '!#"*
' , $ ! & , $ ! ! .
5)9(# # #'
'!#"+
C
' ! ,
" (". "3").
% & , " $& ! ".
* $ . C
" !" ! (C) " .
0 " " , "!& " 7%7 5 7 K ".
%*+'4
V*B4
K47F4
ANOIXTO
+-) #' '!#"+ ,* 1−6
4 (D) " ". 1 $
" "4".
1 ! ! $ .
* ! " " .
* $
$ " ! .
D
47
K % 7 7 6 ' (". "4") ":
K(#"* ,#, !;
1
1$ ,' !#$ $ ;
" )"!# " & &".
■ % " " " " .
■ % "- (".1).
2
■ ' " (".2).
■ " " (".3).
■ ’4 '#"-9*)(
!# 15 ". 3´ " .
7 !
3
+ "-# # !#
11-#
,
#
#
#,-# #$ #( -
#' " *# 1$ (-
#$ #( 1$ #' ,!'(#'.
; 0# #$ # !# #(
1$ # ( ( # 1 0#
#$ ), ( "$(# 9)$
#( '"'.
7 K
(
!#'#
,#
,!'(# !#.
#
48
K K7 7; 7
( ,, (
#,-## ,!+)
7')1'! "!+#
,#!)# "-)+.
■ + & !
" .+ " ,
& ",
" , " !.
■ 3 " $ ,
$ ( , , " $, ! , ,
! !
)
& ,
" ( & ) .
■ V !
$ & .
■ + " "
.
■ 3 &" " .
■ - " " """ ,
$ .
■ ' .
7 K
\#(
$9#
(
"+
11-# , ,!((# ,!'(#.
, : # #! #'
"+"!'
■ " .
■ *"& ! !
■ % & ! $ .
■ K " .
■ *
& .
■ % $ ":
a) b) ;
";
c) " " .
7')1'! "()
■ * ! "
$ .
" " ■ * ! " $ ! "& " .
49
K % 7 7 K
77
7%7
1
1b
■ % & "
,
/
! .
A " " . V - $ .
■ ' ! ! ! .
2
■ " $
, .
■ % "
$ " & " " &!.
■ * ! $ ! " , "& ! "
(". "5") .
#$ #( + , " " off $ .
V :
1. 3 "- "
" (".1) $& &!$ !&
(".1b) !$ (".2);
* ! ! :
1. K " ;
2. 3 " $ !
" $.
2. ;
3. G " " !$ .
3. K ;
4. % ;
■ + ! & $ , ! ! , ! " .
5. ;
6. 1 ;
■ K & ! ! " " - ! ,
" " ,
.
" 7. * $ ( 0) $. A 24 $ & 0.
50
#'
A
B
C
!"# "ON/OFF"
H
'(
" 5 5 7"
I
'( " 77 L
'( "6 77 PO5PAMMATO7"/
"K %777 W7
5 7"
!"# " 5 5 7"
!"# "K %777
W7 5 7"
"
D
!"# "START"/"RESET"
(J&/ 3 )
E
F
!"# !#' "SUPER ECO"
M
'( " 5 5 7"
!"# !#' "ALL in 1"
N
'( "ACTION PRO"
G
!"# "ACTION PRO"
O
,$))#(
4
7 7 7
#( ,$"
#( ,$"
60 x 85 x 60
120
59,8 x 82 x 57,3
117
3 x [- x (cm)
K $ (cm)
K K 7 K
12
8 *. 0,08 − M. 0,8
A EN 50242
A & 3 ! ! (MPa)
" / +" / ' ! " !
K 7 ("+ ,$))#)*
))
( (kWh)
(L)
2,04
21
ENTONO
1,50
15
5 K7 77
1,01
12
ECO
0,73
9
55 29’
K B /: 0,10 W / 0,60 W
* 4 " " * 2" !" EN 50242 (
& !" ).
51
■ 3 "START" ( " ").
5 5 7
K 4 K7 5 7
!"# "ACTION PRO"
■ 0 , " .
+ " $ $. 4 ! .
3" & " ( ) $ ( ), $ ! .
1 ! 4 !$ 8
( 12
).
+-'/ &
, ,
0 "+!2#45 !64$77$'/" ( "ACTION PRO").
4", #' ,$))#
7 K
\#( '"' #-# !#',
#( -*( )(9# ( : ,'
(## # #!'# ,!
!#' # .
% ! " &"& ! $
& . 3 , & " &"& ( " ), .
" (
,## "(( ,!"#. 4 " !.
(: #' ,$))#
■ & $ " .
■ 3 "ON/OFF"
4 " ! &
.
.
7 K
( ,*)) :!: ), (
",, ( (:# #( ,*#,
,#0(# # ,!"# "ON/OFF". 7
'#( #( ,,# ,!0
,## :($ # ,!"# "ON/OFF"
( :"( :($ # ,*))
,* # ) *,' ( ",.
■ *"& " " 5 5 7".
■ , "ACTION PRO".
■ * " "& ,
" ( -
).
O7OX!
( (:# #( ,*# "#$ #
$" # $ #(0)#,
(
#"*
)
-
, , *# $ '# (
!"!-.
' 1
&
.
52
#"* ,!"#
!! (* ,$))#
:!:
!! :
!"# "SUPER ECO"
■ K " "RESET"
" 5 ! .
4 " ! & - " ,
" .
■ ' " "&
"!&
.
+ & " & 25% ( " )
$ ! $ & .
1
! ! ! $ $ ! " .
% " " $ , " ! " " .
■ '$ ", "& " "
.
O7OX!
( :"(# ( ( ,*))
11-# *# ',$ "*)
,',(#"* # ,'(-" #
'"'. ( *, :()# #(.
#' (#* #(
,))$#(
!"# "ALL in 1"
"4D 1" ("3 1"/"4 1"/"5 1",
.) ! , $ .
3" , "
" " ! ! (", ).
0 " &"&, ! "
" 3 " & % " ("7 "
,
"75 "
, " 7"
) - & $ .
$ 8 8 && , software ,
0 8 .
O7 X!
,! '# *#( (,-
,)( ( (())( #( ( :) " ,*)('
"+"!'
*(
(
#(
,(,#
(1#
#( ( :) ,9(# #
(## ,!"#.
! #' ,$))#
J 5’’ ! " ( ! " ) 3 " ! 30
! " $ " . 1 " -, $ .
"ON/OFF" ! .
7 KO
'#
#(
,!
(,)(, $" #'
,$))#
"55 "
,)"+(# "#$ 10 !,#$.
53
■ 3 "K %777
W7 5 7" " " ( " " -).
!"# "K %777
W7 5 7"
1 "& " 3, 6 9
$ " " $.
■ * " " $ .
% " " "& , !! :
■ 3 "K %777
W7 5 7" ( "& !! 3, 6 9 $ , ).
,)*( # #"
, K 77
5 7
■ % & " ,
"START" ( ! " -, $ .).
% $ ! !"! ,$))# " :
7 K
,))#)* # '"'
( (# ,( #(
($O#.
" 9 $, " "
6 0( 3 $ " 3 0( 6 $
( ).
1. K "
" 5 5 7" - $ "ON/OFF" ( " ).
"
3 0( ( " " ) 3 0( - - ! &
$ . 1 & .
2. K $ "
" 5 5 7" 15 ! ( ! , 2 ).
* " ! "
$, !! ! "
&, ! " ,
:
3. $ 2° (3 D " 5
5 7" -).
4. 3 ! : 3 ( " "!& ") ( "!& " ).
■ K " "RESET"
" 5 ! .
4 " ! & - "
, " .
■ 1 " "& " .
4 " ! & .
5. ! "ON/OFF" "
.
% " ! !! .
54
,
,-"' #' ,$))#
,' ),-" #!'# $
( :−)# ,1!)$#(
* ! !
! " .
"ON/OFF".
+ !:# *# , (+
( ("#, *# !(
,#' ( ( #")( !')( " *# # 0( #
!# # '"'
( (
1'!)(, :"(# " (' #
,*)).
", " &! " .
% "
.
7 K
,))#)* # '"'
( (# ,( #(
($O#.
1. K "
" 5 5 7" - $ "ON/OFF" ( " ).
2. K $ "
" 5 5 7" 30 ! ( ! ! 3 ).
7 K
'"' ( :,!)( )
(#,!))'"* +#) !
,' (, '#*)# #
$ ) "$- , (+ ,,# ##' ,1!)#.
3. $ ( " ! &
).
4. 3" & ! : "!& (
)
" "!&
" .
O7OX!
5 ( )( (,# $",
#( (#,!))'"* )()*
! ,, ( ,+#
( )#"(# #( '"' *#(
1"# !#' *#(
',$ (* #( !"$(.
5. ! "ON/OFF" "
.
*
" " ! .
55
K 7 5 !+ ) *,!'
% , (max. 10 g) " .
*))
! ! Hygiene+
75°C
, ( " ), $ .
75°C
3 $ $ " .
3 " $.
Chef
65° C
"("*
70° C
K A.
V
& & - " .
5 K7 77
60° C
3 $ $ " " .
)
55° C
% "" " − .
Eco plus
55°C
3 "
, $ ’’ ",
$ " ".
ECO
45°C
3 " " ( ! & " ).
',,)( ,*)) 1$ EN 50242.
K'#$!!(
45°C
3 $ " &" $.
("
"! 59’ 65°C
K " " " (+*%B'4
N 8 " ). − K'1%4FB 3D71 A −
55 29’
50°C
% $
" . + $ 4 " 6 .
*,!'
* $
" ,
.
56
V/b = V*C VB'Bb*'B
3 "SUPER ECO"
3 "ALL in 1"
NAI
NAI
NAI
75°C
135
NAI
NAI
NAI
65°C
85
NAI
NAI
NAI
70°C
125
NAI
NAI
NAI
60°C
120
NAI
NAI
NAI
55°C
80
NAI
NAI
NAI
55°C
190
NAI
NAI
NAI
45°C
170
NAI
NAI
NAI
45°C
85
NAI
NAI
NAI
65°C
59
NAI
NAI
NAI
50°C
29
NAI
V/b
NAI
5
NAI
V/b
57
` &" 3 Kb7'*F11
*CFG1
D*B'47F%B
V &" 140
3$ &" 75°C
3
3 3 + (15° C)
− ±10% −
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
*-#
"#’ ,!
!#'
4$"
!,#$
($,#':
,$))#
J J K & #'
,$))#
7 7 ; ; $( # ,!'(# ,'$ "$, '!#' ,( "!# # #("*
')1'!'-# #( , "$# ,(":
; ;
1.− 4( '!+ "((
,*))
2.− 4( ,( (*
3.− 4( ,#+ # (*
4. − ,#+ '(0 # (*
5.− $( ( "+# (
,#(# # ,#+
6. - 7 !"#(" '"'
-*(: ( ,*# !),$"
(11('( ) '-)*
K 7 7
V !!" V " " 4C
V " *"& " 1
*"& * & V " ".
' $ " " 4 "
B$ " K $ K " "
B$ D " " .
$ ! ! " 1 " ! ! " .
4 " ' -
40 "!.
* +$ A ! .
K ! *"& $ K .
K K , & ,"& ".
58
K ; ;
7.− $( # # ,!(#
(,"0
K 7 7
" 5
*"& $
3 ,
" .
$
' .
' ! "
+ & .
4 " "
4 " ! "
K ! 2 ! V !$ ! *"& ' .
1/2
!
3 ! "
G!$ K .
8.− " "-!"
,* #'
,',(#"+
+ , , , ...
! ' $ ! 9.−
F .* " " .
A & ' A ' V "
" ! " .
´J- 3 " , !" # "+
10.− %*'1 "#$ # ,!+).
11.− "+ ( (
(#!0 #($
: 1 " " $ " & " ! ! ".
% " " " &" 080505050.
"#"'# ( ")) '-+( #'*( #',"$ !$- '#* #
., "#"'# # ") ( "$( "#$!!!
#,, # ,*(# #', ( !!$9 # )(#"$ "##"$.
59
7#( '"' #,-#- '#* # ) "!'-0(# #( ',<" 2002/96EC # !"#"$ " # !"#("$ ,))# (WEEE).
#( - ("+"! #' ,<*(#, - 1-# #( ) #( ,-(*(
(#"0( '(,0( # +,( #' ,1$!!(# " # (-0,(
', , ), ( ,"!- ,* #( "#$!!! #(
,))$#(.
) ,$( # ,<*( ')1!9 # (* *# '#* # ,<*( ( - ,,
( -- ( ( '(-)( ,*)). (#-# - ,, ( , -
# "#$!!! ) '!! " ("+"! !"#"+ " !"#("+
:,!)+.
$- - ,, ( ,)#,- +)( ) # #," ,1!!(#"
#$: #( ("+"! ,))$#(.
5 ,*# ,! #"$ ) #( " '!! "
("+"! #' ,<*(# ,'-'(-# #( #," '# ", #( #
("+"! # "#$#) ,* # , ,)-'#"# #( '"'.
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
drukarskich.
4 ! " !.* " ! , .
12.12 - 41901025
PL
EL
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising