Hoover | HDI 2D36 | Hoover HDI 2D36 Εγχειρίδιο χρήστη

Hoover HDI 2D36 Εγχειρίδιο χρήστη
PL
EL
CZ
SL
Instrukcja obs∏ugi
Návod k pouÏití
Navodilo za uporabo
®
HDI 2D36
ZMYWARKI
MYâKY NÁDOBÍ
POMIVALNI STROJ
2
SPIS TREÂCI
Ogólne zasady bezpieczeƒstwa
Instalacja wodna
Nape∏nianie solà
Regulacja koszyka górnego
Wype∏nianie zmywarki naczyniami
Informacje dla badaƒ w laboratorium
Umieszczanie detergentu
Typy detergentów
Umieszczanie Êrodka nab∏yszczajàcego
Czyszczenie filtrów
Rady praktyczne
Czyszczenie na zewnàtrz i konserwacja zmywarki
Opis panelu sterujàcego
Dane techniczne
Wybór programów i funkcje szczególne
Aquaprotect
Lista programów
Regulacja zmi´kczania wody
Usuwanie drobnych usterek
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
4
7
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
20
21
25
26
28
29
Rys. A
5
1
4
2
3
Nale˝y dok∏adnie zapoznaç si´ z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji, gdy˝
mówià one o bezpieczeƒstwie instalowania, eksploatacji i konserwacji niniejszego
urzàdzenia, jak równie˝ dostarczajà po˝ytecznych wskazówek do jak najlepszego
korzystania ze zmywarki.
Nale˝y zachowaç niniejszà ksià˝eczk´, by móc skorzystaç z niej w razie potrzeby.
3
fizycznych,
czuciowych
i
umys∏owych lub niemajàce
doÊwiadczenia i wiedzy, pod
warunkiem, ˝e b´dà nadzorowane
lub
pouczone
odnoÊnie
bezpiecznego u˝ytkowania i ˝e
rozumiejà niebezpieczeƒstwa,
jakie wynikajà z u˝ytkowania
takiego sprz´tu.
Nale˝y unikaç mo˝liwoÊci zabawy
przez dzieci przy u˝yciu pralki lub
jej czyszczenia czy konserwacji
bez nadzoru.
OGÓLNE ZASADY
BEZPIECZE¡STWA
■ Urzàdzenie jest przeznaczone do
u˝ytkowania jedynie w warunkach
gospodarstwa domowego oraz
warunkach do niego zbli˝onych
takich jak:
- dla personelu na zapleczu
ma∏ego sklepu, w biurach itp;
- w domach na dzia∏kach;
- przez klientów hoteli, moteli oraz
innych struktur rezydencyjnych;
■ Dzieci powinny byç pilnowane tak,
aby nie bawi∏y si´ urzàdzeniem.
- pokojach typu bed and breakfast.
■ Dzieci poni˝ej trzeciego roku ˝ycia
mogà
obs∏ugiwaç
pralk´
wy∏àcznie pod sta∏ym nadzorem.
U˝ytkowanie
urzàdzenia
w
warunkach innych ni˝ gospodarstwo
domowe lub w sposób ró˝niàcy si´
od zastosowaƒ w typowym
gospodarstwie domowym, np.
u˝ytkowanie
o
charakterze
us∏ugowym lub profesjonalnym
przez wyspecjalizowany personel,
jest
niew∏aÊciwe
tak˝e
w
wymienionych wy˝ek przypadkach.
Niew∏aÊciwe u˝ytkowanie urzàdzenia
mo˝e obni˝yç jego trwa∏oÊç
oraz spowodowaç uniewa˝nienie
gwarancji producenta.
Producent nie odpowiada w ˝adnym
dopuszczanym prawem zakresie za
jakiekolwiek usterki urzàdzenia lub
inne szkody lub straty spowodowane
niew∏aÊciwym u˝ytkowaniem urzàdzenia odbiegajàcym od u˝ytkowania w
warunkach gospodarstwa domowego
(nawet je˝eli urzàdzenie w takim
gospodarstwie si´ znajduje).
■ W razie koniecznoÊci wymiany
kabla zasilania zmywarki nale˝y
zwróciç si´ do upowa˝nionego
Serwisu
Technicznego
o
dokonanie takiej wymiany.
■ Urzàdzenie musi byç pod∏àczone
do sieci wodociàgowej za pomocà
nowego zestawu w´˝y gumowych.
Nie nale˝y u˝ywaç starego
zestawu.
■ Wymagane ciÊnienie wody: 0,080,8 Mpa.
■W
przypadku
instalowania
zmywarki na pod∏odze przykrytej
chodnikami lub wyk∏adzinà
dywanowà nale˝y sprawdziç czy
nie sà zatkane otwory wentylacyjne
znajdujàce si´ u podstawy
urzàdzenia.
■ Urzàdzenie to mo˝e byç
u˝ytkowane przez dzieci 8-letnie i
starsze oraz przez osoby o
ograniczonych
zdolnoÊciach
4
■ Przy monta˝u urzàdzenie powinno
byç umieszczone w sposób
umo˝liwiajàcy dost´p do kontaktu
zasilania.
■ Nie pociàgaç za kabel zasilajàcy
przy od∏àczaniu urzàdzenia od
zasilania elektrycznego.
■ W celu jak najlepszego wykorzystania miejsca podczas ∏adowania
zmywarki, prosimy zapoznaç si´ z
sekcjà "DANE TECHNICZNE".
■ Nie
wystawiaç
na
dzia∏anie
atmosferycznych
s∏oƒca, itd...)
UWAGA!
No˝e i inne przedmioty o ostrych
koƒcówkach nale˝y umieszczaç
koƒcówkami skierowanymi ku
do∏owi lub umieszczaç poziomo
w innym miejscu zmywarki, aby
uniknàç zranienia.
■ Nie wolno siadaç na zmywarce
ani opieraç si´ o nià gdy˝ mo˝e to
spowodowaç wywrócenie jej.
■ Dla w∏asnego bezpieczeƒstwa
(mo˝na si´ potknàç) nie nale˝y
zostawiaç drzwiczek otwartych w
pozycji horyzontalnej.
■ Zmywarka jest zaprojektowana
do zmywania naczyƒ i garnków
u˝ywanych w gospodarstwie
domowym.
Przedmiotów zanieczyszczonych
benzynà, farbà, opi∏kami stali lub
˝elaza, chemicznymi produktami
wywo∏ujàcymi korozj´, o odczynie
kwaÊnym lub zasadowym, nie
wolno zmywaç w zmywarce.
■ OdnoÊnie dodatkowych informacji
dotyczàcych produktu lub w celu
uzyskania danych z karty
technicznej nale˝y zaznajomiç si´
ze stronà internetowà Producenta.
■ JeÊli w mieszkaniu zainstalowana
jest instalacja zmi´kczania wody
nie zachodzi potrzeba dodawania
soli do zmi´kczacza zainstalowanego
w zmywarce.
Przepisy bezpieczeƒstwa
■ Upewniç si´, ˝e instalacja elektryczna
posiada uziemienie. W razie jego
braku zleciç jego wykonanie przez
specjalistów.
■ W przypadku awarii lub
nieprawid∏owego
dzia∏ania
urzàdzenia nale˝y je wy∏àczyç,
zamknàç kurek dop∏ywu wody i
nie korzystaç z urzàdzenia. W
sprawie ewentualnych napraw
nale˝y zwracaç si´ wy∏àcznie do
Autoryzowanego Serwisu (adresy
serwisów napraw umieszczone sà
na karcie gwarancyjnej).
Niestosowanie si´ do powy˝szych
zasad
mo˝e
naraziç
na
niebezpieczeƒstwo U˝ytkownika.
Producent nie ponosi ˝adnej
odpowiedzialnoÊci za ewentualne
szkody wyrzàdzone
ludziom
i przedmiotom wynik∏e z
nieprawid∏owego do∏àczenia do
instalacji uziemiajàcej.
■ Sprawdziç czy urzàdzenie nie
przygniata kabla zasilajàcego w
energi´ elektrycznà.
■ Zabrania si´ stosowania adapterów, rozdzielaczy, przed∏u˝aczy.
urzàdzenia
czynników
deszczu,
5
■ JeÊli
zachodzi
potrzeba
przewiezienia zmywarki ju˝ po
usuni´ciu opakowania, nale˝y
uwa˝aç, aby nie podnosiç jej za
spód drzwiczek. Nale˝y lekko
uchyliç drzwiczki I podnieÊç
urzàdzenie trzymajàc za blat.
Poprzez umieszczenie oznaczenia
na tym produkcie poÊwiadczamy
na w∏asnà odpowiedzialnoÊç
przestrzeganie
wszystkich
wymogów
europejskich
dotyczàcych bezpieczeƒstwa,
ochrony zdrowia i Êrodowiska
okreÊlonych w przepisach dla
tego produktu.
■ W przypadku pytaƒ zwiàzanych z
instalacjà urzàdzeƒ do zabudowy,
prosimy zapoznaç si´ z
odpowiednim rozdzia∏em lub
instrukcjami
zawartymi
w
niniejszej broszurze.
6
INSTALACJA WODNA
1
WA˚NE
Urzàdzenie musi byç pod∏àczone do
sieci wodociàgowej za pomocà
nowego zestawu w´˝y gumowych.
Nie nale˝y u˝ywaç starego zestawu.
■ Elastyczne przewody odp∏ywowe i
zasilajàce mogà byç skierowane w
lewo lub w prawo.
WA˚NE
2
Zmywark´ mo˝na do∏àczyç do
instalacji wody zimnej lub ciep∏ej
pod warunkiem, ˝e temperatura
wody nie przekracza 60°C.
■ CiÊnienie wody musi byç w przedziale
mi´dzy 0,08 MPa a 0,8 MPa.
■ Przed przewodem dop∏ywowym do
zmywarki nale˝y zainstalowaç zawór
odcinajàcy, co pozwoli odizolowaç
urzàdzenie od instalacji wodnej w
okresach niekorzystania ze zmywarki
(Rys. 1B).
■ Zmywarka wyposa˝ona jest w króciec
gwintowany 3/4” s∏u˝àcy do do∏àczania
do zasilania wodnego (Rys. 2).
■ Przewód zasilania w wod´ “A” nale˝y
nakr´ciç na kurek doprowadzajàcy
wod´ “B” za pomocà z∏àczki 3/4” przy
czym nale˝y sprawdziç, czy po∏àczenie
jest szczelne.
■ JeÊli to konieczne mo˝na wyd∏u˝yç wà˝
zasilajàcy w wod´ do 2,5 m.
W tym celu nale˝y skontaktowaç si´ z
serwisem.
■ JeÊli urzàdzenie pod∏àczone jest do
nowej instalacji wodnej lub do instalacji
nie b´dàcej w u˝yciu od d∏u˝szego
czasu, zanim za∏o˝ymy przewód zasilania
w wod´ nale˝y umo˝liwiç swobodny
sp∏yw wody przez kilka minut. Unikniemy
wtedy osadzania si´ piasku lub rdzy,
mogàcych zatkaç filtr wejÊciowy wody.
7
■ Zagi´tà koƒcówk´ przewodu odp∏ywowego
mo˝na zawiesiç na kraw´dzi zlewu
(koƒcówka nie powinna byç zanurzona)
co nie dopuszcza do powstania efektu
syfonowego podczas zmywania (Rys. 4Y).
Do∏àczenie do odp∏ywu
■ Nale˝y do∏àczyç przewód odp∏ywowy do
kanalizacji, uwa˝ajàc aby go nie zgiàç,
poniewa˝ mog∏oby to zak∏óciç odp∏yw
(Rys. 4).
■ W przypadku instalowania zmywarki
pod blatem kuchennym kolanko przewodu
powinno
zostaç
zamocow
ane
bezpoÊrednio pod p∏ytà w miejscu
po∏o˝onym mo˝liwie jak najwy˝ej (Rys. 4Z).
■ Przewód odp∏ywowy zamocowany na
sta∏e powinien mieç co najmniej 4 cm
Êrednicy wewn´trznej i koƒczyç si´ na
wysokoÊci co najmniej 40 cm.
■ Podczas instalacji urzàdzenia nale˝y
upewniç si´, ˝e przewody - zasilajàcy i
odp∏ywowy - nie sà za∏amane.
■ Aby uniknàç nieprzyjemnych zapachów
zaleca si´ zainstalowanie syfonu (Rys. 4X).
■ JeÊli to konieczne mo˝na wyd∏u˝yç wà˝
odprowadzajàcy wod´ do 2,5 m. Ale
nale˝y trzymaç go na wysokosci
maksymlnej 85 cm od pod∏ogi. W tym
celu nale˝y skontaktowaç si´ z serwisem.
4
8
NAPE¸NIANIE SOLÑ
■ Pojemnik na sól ma pojemnoÊç od 1,5 do
1,8 kg soli: aby do maksimum wykorzystaç
urzàdzenie nale˝y okresowo wype∏niaç
pojemnik zgodnie z zasadami regulacji
zmi´kczacza zmywarki.
■ Pojawienie si´ bia∏ych plam na naczyniach
jest generalnie rzecz bioràc sygna∏em, ˝e
zbiorniczek na sól wymaga uzupe∏nienia.
■ Na dnie maszyny umieszczony jest
zbiornik na sól s∏u˝àcà do regeneracji
zmi´kczacza.
WA˚NE
Przy
pierwszym
uruchomieniu
zmywarki nale˝y nape∏niç zbiornik
solà, a nast´pnie koniecznie dolaç do
pe∏na wody do zbiornika na sól.
■ Nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie soli przeznaczonej
do zmywarek.
Inne rodzaje soli, zawierajàce istotne
iloÊci substancji nierozpuszczalnych,
wraz z up∏ywem czasu mog∏yby uczyniç
nieefektywnym
dzia∏anie
uk∏adu
zmi´kczania.
■ Aby nape∏niç pojemnik solà nale˝y
odkr´ciç korek pojemnika znajdujàcy
si´ na dnie pojemnika.
■ Podczas operacji nape∏niania mo˝e
wydostaç si´ na zewnàtrz niewielka iloÊç
wody, mimo to nale˝y kontynuowaç
nasypywanie soli mieszajàc ∏y˝eczkà a˝
do ca∏kowitego wype∏nienia pojemnika.
Po zakoƒczeniu tej operacji oczyÊciç
siatk´ zbierajàc resztki soli i zakr´ciç
korek.
WA˚NE
Po wsypaniu soli, zmywarka MUSI
przejÊç pe∏en cykl mycia lub
cykl MYCIA WST¢PNEGO/ZIMNE
P¸UKANIE.
9
REGULACJA KOSZYKA
GÓRNEGO
Gdy najcz´Êciej u˝ywamy talerzy o Êrednicy
od 29 do 32,5 cm nale˝y wk∏adaç je do
koszyka dolnego po ustawieniu koszyka
górnego w jednej z dwóch pozycji – tej
wy˝szej, post´pujàc w sposób nast´pujàcy:
A
1. Obróciç na zewnàtrz zapadki przednie
"A";
2. Wyjàç koszyk i ustawiç go w pozycji
wy˝szej;
3. Przywróciç zapadkom "A" pierwotne
po∏o˝enie.
Operacja ta pozwala za∏adowaç do koszyka
górnego naczynia o Êrednicy przekraczajàcej
20 cm lecz nie pozwala w górnym po∏o˝eniu
wykorzystywaç ruchomych podpórek.
A
10
WYPE¸NIANIE ZMYWARKI
NACZYNIAMI
Wykorzystanie koszyka górnego
■ Kosz górny wyposa˝ony jest w ruchome
nak∏adki zamocowane na bokach kosza.
Nak∏adki mo˝na podnieÊç lub opuÊciç.
■ W pozycji opuszczonej (A-A1) nak∏adki
s∏u˝à do ustawienia fili˝anek, d∏ugich
sztuçców i ∏y˝ek wazowych. Na koƒcach
nak∏adek mo˝na zawiesiç kubki w
kszta∏cie kilelicha.
A
A1
Standardowy za∏adunek
pokazany na Rys. 1, 2 i 3.
dzienny
Koszyk górny (Rys. 1)
A = talerze g∏´bokie
B = talerze p∏ytkie
C = talerzyki deserowe
D = podstawki
E = fili˝anki
F = szklanki
1
C F
A
B
■ W pozycji podniesionej (B-B1) nak∏adka
umo˝liwia ustawienie talerzy p∏askich i
g∏´bokich. Talerze nale˝y ustawiaç
pionowo cz´Êcià wkl´s∏à skierowanà do
przodu zmywarki, pomi´dzy talerzami
musi byç odst´p umo˝liwiajàcy przep∏yw
wody.
B
D
E
B1
■ Radzimy umieszczaç talerze o du˝ych
rozmiarach i Êrednicy równej oko∏o
26 cm nieznacznie pochylone do przodu
tak, aby ∏atwiej mo˝na by∏o wstawiç
koszyk do wn´trza zmywarki.
■ W koszyku górnym mo˝na umieÊciç
ró˝ne naczynia, takie jak salaterki i wazy
z tworzywa, które najlepiej jest
zablokowaç aby strumieƒ wody nie
przewróci∏ ich.
■ Koszyk górny zosta∏ pomyÊlany tak,
aby zapewniona by∏a maksymalna
elastycznoÊç wykorzystania.
Mo˝e on byç wype∏niony samymi
talerzami umieszczonymi w dwóch
rz´dach, w iloÊci 24 sztuk maksimum,
szklankami w pi´ciu rz´dach, w iloÊci 30
sztuk maksimum lub ró˝nymi naczyniami. 11
Koszyk górny (Rys. 2)
A = talerze g∏´bokie
B = talerze p∏ytkie
C = talerzyki deserowe
D = podstawki
E = fili˝anki
F = szklanki
G = pó∏ koszyka na nakrycia
2
F
A
C
B
D
E
F
G
jest
Koszyk górny (Rys. 3)
A = szklanek
B = podstawek
C = fili˝anki
D = ma∏a waza
E = Êrednia waza
F = du˝a waza
G = ∏y˝ki pó∏miskowe
Standardowy za∏adunek
pokazany na Rys. 4 i 5.
Koszyk dolny (Rys. 4)
A = garnek Êredni
B = garnek du˝y
C = patelnia
D = pokrywki
E = wazy na zup´, pó∏miski
F = nakrycia
G = rondle, tortownice
3
F
C
dzienny
4
A
DB
E
AC
F
A G
D
G
A
C
E
G
B
C
Wykorzystanie koszyka dolnego
■ W dolnym koszyku umieszcza si´
garnki, patelnie, wazy na zup´, salaterki,
pokrywki, pó∏miski, talerze p∏ytkie i
g∏´bokie oraz chochle.
Koszyk dolny (Rys. 5)
A = talerzy g∏´bokich
B = talerzy p∏ytkich
C = talerzyków deserowych
D = pó∏misek
E = nakrycia
■ Nakrycia powinno si´ wk∏adaç ràczkà
skierowanà ku do∏owi w przeznaczonym
do tego celu pojemniku plastykowym,
który nale˝y umieÊciç z kolei w koszyku
dolnym (Rys. 4 i 5) upewniajàc si´, ˝e
nie przeszkadza on w swobodnym
obrocie ramienia spryskujàcego.
5
WA˚NE
Dolny kosz wyposa˝ony jest w
ogranicznik który zapewnia bezpieczne
wysuwanie kosza nawet z pe∏nym
za∏adunkiem. W celu za∏adowania
soli, wyczyszczenia filtra i oczyszczenia
zmywarki konieczne jest ca∏kowite
wyj´cie kosza.
B
E
B
A
A
Racjonalne i poprawne u∏o˝enie naczyƒ
jest podstawowym warunkiem uzyskania
nienagannych wyników zmywania.
A
D
12
C
jest
Koszyk na nakrycia (Rys. 6)
6
Koszyk na nakrycia sk∏ada si´ z dwóch
rozdzielnych cz´Êci dajàcych ró˝ne
mo˝liwoÊci za∏adunku.
Rozdzia∏ koszyka na dwie po∏ówki odbywa
si´ przez przesuwanie w kierunku poziomym
dwóch elementów, jednego wzgl´dem
drugiego i w celu ponownego zaczepienia w kierunku przeciwnym.
Górna cz´Êç koszyka na sztuçce (nakrycia)
jest zdejmowalna dzi´ki czemu jest
mo˝liwoÊç ró˝nych za∏adunków.
INFORMACJE DLA BADA¡ W LABORATORIUM
Informacje niezb´dne dla przeprowadzenia badaƒ porównawczych oraz pomiarów ha∏asu
(wed∏ug Norm EN) dost´pne sà pod adresem:
testinfo-dishwasher@candy.it
W zapytaniu prosz´ podaç model oraz numer seryjny urzàdzenia (patrz tabliczka
znamionowa).
13
UMIESZCZANIE DETERGENTU
Detergent
WA˚NE
Niezb´dne jest stosowanie Êrodka
myjàcego w proszku, p∏ynnego lub w
pastylkach - przeznaczonego specjalnie
do zmywarek do naczyƒ.
B
Po w∏o˝eniu detergentu do pojemnika
zamknàç pokryw´ najpierw przesuwajàc jà
a potem przyciskajàc lekko a˝ do us∏yszenia
dêwi´ku zamkni´cia.
CALGONIT" zapewnia doskona∏e rezultaty
zmywania i jest ∏atwo dost´pny.
Ârodki nie dostosowane do zmywarek (na
przyk∏ad przeznaczone do zmywania
r´cznego) nie zawierajà odpowiednich
sk∏adników do mycia maszynowego i nie
pozwalajà na poprawne funkcjonowanie
zmywarki.
¸adowanie detergentu
Pojemnik na Êrodek myjàcy znajduje
si´ po wewn´trznej stronie drzwiczek
(Rys. A “2”). JeÊli pokrywka pojemnika jest
zamkni´ta, wystarczy nacisnàç przycisk
(A): po zakoƒczeniu ka˝dego programu
zmywania pokrywka jest zawsze otwarta,
gotowa do nast´pnego wykorzystania.
Poniewa˝ nie wszystkie Êrodki myjàce sà
jednakowe, nale˝y równie˝ zapoznaç si´ z
instrukcjà podanà na opakowaniu.
Przypominamy, ˝e niewystarczajàce iloÊci
Êrodka myjàcego mogà niedostatecznie
usunàç brud, podczas gdy nadmierna dawka
Êrodka myjàcego nie tylko nie poprawia
wyników zmywania, lecz ponadto jest
zb´dnym marnotrawstwem.
UWAGA!
W dolnym pojemniku nie nale˝y
umieszczaç naczyƒ w pozycji, która
mo˝e przeszkadzaç w otwarciu pokrywki
pojemnika na detergent i swobodnemu
wydostawaniu sie detergentu.
WA˚NE
Odpowiednie dawkowanie Êrodka
do zmywania stanowi wk∏ad w
ochron´ Ârodowiska.
Dawki Êrodka myjàcego sà ró˝ne w
zale˝noÊci od stopnia zabrudzenia i rodzaju
naczyƒ. Zaleca si´ umieÊciç w pojemniku
(B) od 20 do 30 g Êrodka myjàcego.
A
14
dla których stosowanie soli lub nab∏yszczacza
mo˝e byç zb´dne, nale˝y rygorystycznie
przestrzegaç nast´pujàcych zaleceƒ:
TYPY DETERGENTÓW
Detergenty w pastylkach
■ przeczytaç uwa˝nie i stosowaç si´
dok∏adnie do instrukcji i zaleceƒ podanych
na opakowaniu detergentu, którego
mamy u˝yç;
Detergenty w pastylkach, pochodzàce od
ró˝nych producentów rozpuszczajà si´ z
ró˝nà pr´dkoÊcià, zatem u˝yte w
programach szybkiego zmywania mogà
nie byç skuteczne, gdy˝ mogà si´ nie
ca∏kowicie rozpuÊciç.
Je˝eli u˝ywa si´ detergentów w pastylkach,
zalecane jest u˝ywanie d∏ugich programów
zmywania, aby taki detergent móg∏
zadzia∏aç prawid∏owo.
■ skutecznoÊç detergentów, które nie
wymagajà u˝ycia soli, zale˝y od stopnia
twardoÊci wody u u˝ytkownika. Nale˝y
sprawdziç czy stopieƒ twardoÊci wody
mieÊci si´ w przedziale wskazanym w
instrukcji stosowania detergentu.
Je˝eli u˝ycie tego typu dtergentu nie da
zadawalajàcych rezultatów zmywania
nale˝y zwróciç si´ do producenta
detergentu.
WA˚NE
W celu uzyskania dobrych efektów
zmywania
nale˝y
umieszczaç
pastylki detergentowe w pojemniku
na detergent do zmywania a NIE
bezpoÊrednio w komorze zmywania.
Nieprawid∏owe stosowanie tych detergentów
mo˝e prowadziç do:
■ tworzenia si´ osadu wapnia na naczyniach
i we wn´trzu zmywarki;
Detergenty- koncentraty
■ zmniejszenia skutecznoÊci zmywania i
suszenia.
Detergenty- koncentraty o zredukowanej
alkalicznoÊci i z naturalnymi enzymami
stosowane do programu zmywania w
temp. 50°C pozwalajà
zredukowaç
szkodliwoÊç tych Êrodków dla Êrodowiska
naturalnego, a tak˝e chronià naczynia i
samà zmywark´.
Programy zmywania w temp. 50°C zosta∏y
wymyÊlone po to, aby wykorzystaç
w∏aÊciwoÊci enzymów do rozpuszczania
brudu i aby uzyskaç przy temperaturze
50°C takie same rezulaty zmywania, jak
przy temperaturze 65°C.
WA˚NE
W wypadku reklamacji zwiàzanych
z niew∏aÊciwym stosowaniem tych
produktów
nie
b´dzie
mia∏a
zastosowania bezp∏atna gwarancja.
Przypominamy, ˝e przy stosowaniu
detergentów “Wszystko w jednym”
niepotrzebny jest sygnalizator braku
soli i nab∏yszczacza (dost´pny w
niektórych modelach).
Je˝eli wystàpi∏yby problemy ze zmywaniem
i suszeniem naczyƒ nale˝y zaczàç ponownie
u˝ywaç tradycyjnych Êrodków (sól,
nab∏yszczacz, detergent w proszku).
Detergenty ¸àczone
Detergenty , które zawierajà Êrodek
nab∏yszczajàcy nale˝y wk∏adaç do
pojemnika na detergenty do zmywania.
Pojemnik na nab∏yszczacz musi byc
opró˝niony ( je˝li tak nie jest nale˝y przed
zastosowaniem detergentu ∏àczonego
wyregulowaç do minimum dozownik
nab∏yszczacza).
W takim wypadku nale˝y:
■ nape∏nic ponownie pojemniki na sól i
nab∏yszczacz;
■ wykonaç normalny cykl zmywania z
pustà zmywarkà.
Detergenty ∏àczone “Wszystko
w jednym”
Nale˝y pami´taç ˝e po powrocie do
stosowania tradycyjnej soli do zmywarki,
dopiero po kilku cyklach zmywania system
odwapniania powróci do dzialania w
sposób optymalny.
Przy stosowaniu detergentów ∏àczonych
“Wszystko w jednym” (3 w 1, 4 w 1, 5 w 1, itd.)
15
UMIESZCZANIE ÂRODKA
NAB¸YSZCZAJÑCEGO
Nab∏yszczacz
Ârodek nab∏yszczajacy, który dodawany jest
automatycznie podczas ostaniego p∏ukania
przyspiesza suszenie naczyƒ i zapobiega
tworzeniu sie plam i matowych osadów.
¸adowanie Êrodka
nab∏yszczajàcego
C
Po lewej stronie pojemnika na detergent
znajduje
si´
zbiornik
na
Êrodek
nab∏yszczajacy (Rys. A”3”).
Aby go otworzyç nale˝y nacisnàç go, i
jednoczeÊnie obróciç ku górze uchwyt
otwierania.
Nale˝y u˝ywaç tylko Êrodków przeznaczonych
do zmywarek automatycznych.
Mo˝na kontrolowaç poziom wyb∏yszczacza
przez “okienko” (C) na pojemniku.
PE¸NY
Odblask ciemny
PUSTY
Odblask jasny
Regulacja dozowania Êrodka do
p∏ukania w zakresie od 1 do 6
Regulator nab∏yszczacza (D) zajduje si´
pod pokrywà i mo˝na obracaç go za
pomocà monety.
Zalecana pozycja to 4.
ObecnoÊç wapnia w wodzie objawia si´
przez obecnoÊç kamienia kot∏owego lub
przez
s∏abszy stopieƒ wysuszenia.
Z tego powodu wa˝na jest regulacja
zu˝ycia produktu p∏ukania majàca na celu
uzyskanie optymalnych parametrów.
W przypadku, gdy po zakoƒczeniu
zmywania na naczyniach widoczne sà
smugi, nale˝y zmniejszyç nastaw´
regulacji o jednà pozycj´.
W przypadku gdy na naczyniach widoczne
sà bia∏e plamy lub aureole, nale˝y o jednà
pozycj´ zwi´kszyç nastaw´ regulacji.
D
16
CZYSZCZENIE FILTRÓW
Na uk∏ad filtrujàcy (Rys.A “4”) sk∏adajà si´:
Ma∏y pojemnik centralny zatrzymujàcy
wi´ksze czàstki;
1
P∏ytka filtrujàca wod´ do zmywania w
sposób ciàg∏y;
Mikrofiltr umieszczony pod p∏ytkà,
przechwytujàcy nawet najdrobniejsze
czàstki brudu, zapewniajàc w ten sposób
doskona∏e wyp∏ukanie.
■ Aby uzyskiwaç niezmiennie nienaganne
wyniki zmywania przed ka˝dym zmywaniem
nale˝y koniecznie kontrolowaç i czyÊciç
filtry.
■ Aby wyjàç zespó∏ filtrujàcy wystarczy
jedynie uchwyciç za ràczk´ i obróciç jà
w kierunku przeciwnym do kierunku
ruchu wskazówek zegara (Rys. 1).
2
■ Pojemnik centralny mo˝na wyjàç, co
u∏atwi operacje czyszczenia (Rys. 2).
■ Nale˝y wyjàç p∏ytk´ filtru (Rys. 3) i
umyç wszystko w strumieniu bie˝àcej
wody, pos∏ugujàc si´ ewentualnie
szczoteczkà.
■ Dla
modelu
wyposa˝onego
w
samooczyszczajàcy si´ mikrofiltr
konserwacja ogranicza si´ do sprawdzenia
zespo∏u filtrujàcego, które mo˝na
wykonywaç co 15 dni.
Zaleca si´ mimo wszystko po ka˝dym
zmywaniu sprawdzaç, czy pojemnik
centralny i p∏ytka nie sà zatkane.
3
UWAGA!
Po oczyszczeniu filtrów nale˝y
sprawdziç, czy sà one poprawnie
po∏àczone ze sobà i czy p∏ytka jest
idealnie umieszczona na dnie
zmywarki. Nale˝y dok∏adnie wkr´ciç
filtr w p∏ytk´, obracajàc nim w
kierunku zgodnym z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara poniewa˝
niedok∏adne po∏àczenie zespo∏u
filtrujàcego mo˝e ujemnie wp∏ynàç
na prac´ zmywarki.
WA˚NE
Nie wolno u˝ywaç zmywarki bez
filtrów.
17
RADY PRAKTYCZNE
Jak oszcz´dzaç
■ JeÊli wykonujemy zmywanie pe∏nego
za∏adunku nale˝y umieÊciç naczynia
zaraz po skoƒczonym posi∏ku wk∏adajàc
je etapami i ewentualnie w∏àczajàc
program ZIMNE P¸UKANIE aby
zmi´kczyç zabrudzenia i usunàç wi´ksze
resztki miedzy jednym a drugim
za∏adunkiem w oczekiwaniu na pe∏ny cykl
zmywania.
Jak post´powaç, by uzyskaç
mo˝liwie najlepsze rezultaty
zmywania
■ Przed u∏o˝eniem naczyƒ w maszynie
nale˝y wyjàç resztki jedzenia (koÊci,
oÊci, resztki mi´sa i warzyw, skórki
z owoców, wyka∏aczki, niedopa∏ki
papierosów, itd...). by nie dopuÊciç do
zatkania filtrów, przewodu odp∏ywowego i
dysz ramienia spryskujàcego, co powoduje
zmniejszenie sprawnoÊci zmywania.
■ W przypadku niezbyt silnego zabrudzenia
naczyƒ lub ma∏ego stopnia wype∏nienia
koszyków nale˝y wybraç program
OSZCZ¢DNY, post´pujàc zgodnie
ze wskazówkami zawartymi w liÊcie
programów.
■ Nie jest konieczne p∏ukanie naczyƒ
przed umieszczeniem ich w zmywarce.
Czego nie wolno zmywaç
■ JeÊli garnki i patelnie sà szczególnie
zabrudzone resztkami przypalonych
potraw, radzimy je zamoczyç przed
zmywaniem.
■ Nale˝y pami´taç, ˝e nie wszystkie
naczynia przystosowane sà do
zmywania w zmywarce, odradzamy
wstawianie cz´Êci wykonanych z
materia∏ów termoplastycznych, pokrywek
z ràczkà drewnianà lub z tworzywa,
garnków z d rewnianymi ràczkami,
naczyƒ aluminiowych, z kryszta∏u lub ze
szk∏a o∏owiowego, o ile nie jest to
oddzielnie wskazane.
■ Uk∏adaç naczynia otworami ku do∏owi.
■ W miar´ mo˝liwoÊci nie dopuszczaç do
wzajemnego dotykania si´ ró˝nych sztuk
naczyƒ; poprawne ich rozmieszczenie
zapewni najlepsze wyniki zmywania.
■ Niektóre motywy dekoracyjne majà
tendencj´ do blakni´cia, dlatego
zalecamy zmyç kilkakrotnie jednà
sztuk´ w zmywarce i dopiero po
upewnieniu si´, ˝e nie nast´puje
odbarwienie zmywaç ca∏y komplet.
■ Po u∏o˝eniu naczyƒ, sprawdziç, czy rami´
spryskujàce obraca si´ bez przeszkód.
■ Garnki i inne urzàdzenia kuchenne
na których pozostajà przypalone lub
przylegaj àce mocno resztki jedzenia
nale˝y zamoczyç w wodzie z dodatkiem
Êrodka myjàcego do zmywarek.
■ Ponadto zalecamy aby nie zmywaç
zastawy srebrnej razem z zastawà ze
stali oksydowanej aby nie nastàpi∏a
pomi´dzy nimi reakcja chemiczna.
■ Aby najlepiej umyç zastaw´ srebrnà
nale˝y:
WA˚NE
Gdy kupujemy nowe naczynia nale˝y
zawsze upewniç si´, czy mo˝na je
zmywaç w zmywarkach.
a) op∏ukaç jà natychmiast po posi∏ku,
szczególnie jeÊli u˝ywano jej z
majonezem, jajkami, rybà, itd...;
b) nie rozpryskiwaç na niej Êrodków
myjàcych;
Zalecenia na zakoƒczenie
programu
c) nie pozostawiaç jej w stycznoÊci z
innymi metalami.
■ Aby uniknàç ewentualnych Êladów
kropli spadajàcych z koszyka górnego,
nale˝y tu˝ po zmywaniu wyjmowaç w
pierwszej kolejnoÊci koszyk dolny.
■ JeÊli pozostawimy na jakiÊ czas naczynia
w zmywarce nale˝y lekko uchyliç
drzwiczki aby u∏atwiç krà˝enie powietrza i
poprawiç warunki wysychania.
18
■ W celu usuni´cia plam, zaleca si´ zastosowaç
Êrodek cierny o bardzo drobnej ziarnistoÊci.
Nie nale˝y stosowaç substancji zawierajàcych
chlor ani druciaków.
CZYSZCZENIE NA ZEWNÑTRZ
I KONSERWACJA ZMYWARKI
■ Do mycia zewn´trzej strony zmywarki
nale˝y
u˝ywaç
tylko
szmatki
zmoczonej ciep∏à wodà, bez Êrodków
odt∏uszczajàcych i szorstkich.
■ Zmywarka nie wymaga ˝adnej specjalnej
konserwacji, gdy˝ zbiornik myjàcy jest
samooczyszczajàcy si´.
■ Nale˝y okresowo, za pomocà wilgotnej
gàbki, czyÊciç uszczelk´ gumowà
w drzwiczkach aby wyeliminowaç
ewentualne Êlady odpadków lub Êrodka
do p∏ukania.
■ Zalecane jest czyszczenie zmywarki, w
celu usuni´cia osadu z kamienia i brudu.
Zalecamy przeprowadzanie w regularnych
odst´pach czasu cyklu mycia z
dodatkiem specjalnego Êrodka do
czyszczenia
zmywarek.
Podczas
operacji czyszczenia, zmywarka musi
byç pusta.
1
1b
2
■ JeÊli mimo normalnego czyszczenia
p∏ytki i filtru zauwa˝amy, ˝e naczynia lub
garnki nie sà wystarczajàco dobrze
zmyte lub wyp∏ukane, nale˝y sprawdziç
czy otwory w obrotowych ramionach
spryskujàcych (Rys. A “5”) nie sà zatkane.
PO U˚YCIU
JeÊli wymagajà one czyszczenia nale˝y
dokonaç tego w sposób nast´pujàcy:
1. Aby zdjàç rami´ górne nale˝y obróciç
ramieniem myjàcym a˝ wpust ustawi
si´ w pozycji ukazanej przez strza∏k´
(Rys. 1b). Nale˝y popchnàç je ku górze i
utrzymujàc nacisk odkr´ciç obracajàc
nim w kierunku zgodnym z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara (Rys. 1) (aby je
za∏o˝yç nale˝y powtórzyç te operacj´
lecz obróciç w kierunku przeciwnym),
podczas gdy rami´ dolne mo˝na zdjàç
pociàgajàc je po prostu ku górze (Rys. 2);
2. Umyç ramiona obrotowe pod strumieniem
wody usuwajàc odpadki zatykajàce
dysze;
3. Na zakoƒczenie operacji umieÊciç
ramiona obrotowe ponownie w tej samej
pozycji, pami´tajàc aby w przypadku
ramienia górnego wpust znalaz∏ si´ we
w∏aÊciwej pozycji, dokr´cajàc go do oporu.
■ Wanna zmywarki jak te˝ wewn´trzna
strona drzwiczek wykonane sà ze stali
nierdzewnej. JeÊli mimo to zauwa˝ymy
plamy tlenków, to pochodzà one jedynie
z nadmiernego wyst´powania w wodzie
soli ˝elaza.
19
Po ka˝dym zmywaniu nale˝y zamknàç
kurek doprowadzajàcy wod´ aby odciàç
zmywark´ od instalacji wodnej i przycisnàç
przycisk Start/Stop, co zapewni odci´cie jej
od zasilania elektrycznego.
JeÊli zmywarka ma pozostawaç przez
d∏u˝szy czas bezczynna, konieczne jest
wykonanie nast´pujàcych czynnoÊci:
1. Wykonaç program zmywania bez
∏adowania naczyƒ, lecz ze Êrodkiem
myjàcym, co pozwoli odt∏uÊciç maszyn´.
2. Wyjàç wtyczk´ z gniazdka sieciowego.
3. Zamknàç kurek wejÊciowy wody.
4. Wype∏niç
odpowiedni
pojemnik
Êrodkiem do p∏ukania.
5. Pozostawiç drzwiczki uchylone.
6. Pozostawiç czyste wn´trze zmywarki.
7. JeÊli maszyna pozostawiona jest w
pomieszczeniu, w którym temperatura
jest ni˝sza ni˝ 0°C, woda pozosta∏a w
przewodach mo˝e zamarznàç. Dlatego
te˝ nale˝y doprowadziç temperatur´
otoczenia do wartoÊci wy˝szej od 0°C i
poczekaç oko∏o 24 godzin na ponowne
uruchomienie maszyny.
OPIS PANELU STERUJÑCEGO
A
Przycisk "ON/OFF"
F
Przycisk "START"/"RESET"
B
Przycisk "WYBÓR PROGRAMU"
G
Kontrolki "WYBÓR OPCJI"
C
Przycisk "OPÓèNIONY START"
H
WyÊwietlacz elektroniczny
D
Przycisk opcji "SUPER ECO"
I
Opis programów
E
Przycisk opcji "ALL IN 1"
WYMIARY
59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 55
117
SzerokoÊç x WysokoÊç x G∏´bokoÊç (cm)
WysokoÊç przy otwartych drzwiczkach (cm)
DANE TECHNICZNE
IloÊç nakryç (EN 50242)
PojemnoÊç wraz z garnkami i talerzami
Dopuszczalne ciÊnienie instalacji wodnej (MPa)
13
dla 8 osób
Minimum 0,08 - Maksimum 0,8
Moc bezpieczników / Maksymalna pobierana moc / Napi´cie
Patrz tabliczka znamionowa
ZU˚YCIE (programy podstawowe)*
Program
Energia (kWh)
Woda (L)
PAROWY
2,00
19,5
UNIWERSALNY
1,38
13,5
ECO
0,92
10
RAPID 24'
0,59
9
Zu˝ycie energii w trybie wy∏àczenia i trybie czuwania: 0,45 W / 0,45 W
* WartoÊci zmierzone w laboratorium zgodnie z Europejskà Normà EN 50242 (podczas codziennego
u˝ytkowania mogà wystàpiç ró˝nice).
20
WYBÓR PROGRAMÓW I
FUNKCJE SZCZEGÓLNE
Przerwanie programu
Odradzamy otwieranie drzwiczek podczas
trwajàcego programu, szczególnie w fazie
Êrodkowej zmywania oraz w trakcie
ostatniego p∏ukania na goràco. Jednak˝e,
gdy podczas pracy zmywarki drzwiczki
zostanà otwarte (w celu na przyk∏ad
dodania naczyƒ do zmywania), program
zmywania automatycznie wy∏àczy si´ (a na
wyÊwietlaczu b´dzie migotaç czas
pozosta∏y do zakoƒczenia cyklu).
Po ponownym zamkni´ciu drzwiczek, bez
wciskania ˝adnego przycisku, urzàdzenie
wznowi prac´ w tym punkcie cyklu, w
którym zosta∏o zatrzymane.
Ustawianie programów
■ Otworzyç drzwiczki zmywarki i w∏o˝yç do
niej naczynia przeznaczone do mycia.
■ PrzyciÊnij przycisk "ON/OFF" przez 2
sekundy.
Na wyÊwietlaczu pojawià si´ dwa
myÊlniki.
■ Wybraç program wciskajàc
"WYBÓR PROGRAMU".
przycisk
UWAGA!
JeÊli otworzymy drzwiczki gdy
zmywarka jest w trakcie suszenia,
w∏àczy si´ sygna∏ akustyczny
ostrzegajàcy, ˝e cykl si´ jeszcze nie
zakoƒczy∏.
■ Je˝eli chcemy wybraç opcj´ nale˝y
wcisnàç odpowiedni przycisk (zapali si´
kontrolka).
Opcje mogà byç w∏àczone lub
wy∏àczone W CZASIE jednej minuty
od rozpocz´cia programu.
Zmiana programu w trakcie
pracy zmywarki
■ Wcisnàç przycisk "START".
WyÊwietlacz pokazuje czas trwania programu
pokazujàc kolejno godziny i minuty [Np: 1 h
(1 godz.) / 25 (25 minut).
Aby zmieniç lub anulowaç wykonywany
aktualnie program, nale˝y post´powaç w
nast´pujàcy sposób:
■ Zamknàç drzwiczki. Po sygnale
dêwi´kowym program automatycznie
zaczyna prac´.
■ Otworzyç drzwiczki.
W CZASIE jednej minuty od uruchomienia
programu mo˝liwa jest zmiana cyklu
zmywania za pomocà przycisku
"WYBÓR PROGRAMU".
■ Trzymaç wciÊni´ty przez co najmniej
3 sekund przycisk "RESET". Na
wyÊwietlaczu pojawi si´ "00" i rozlegnie
si´ kilka sygna∏ów akustycznych.
■ Bie˝àcy program zostanie skasowany.
Na wyÊwietlaczu pojawià si´ dwa myÊlniki.
Programy “IMPULSY”
Programy “IMPULSY” wykorzystujà technik´
zmywania na impulsy, która zmniejsza
˝u˝ycie wody i energii, ha∏as a przy tym
zwi´ksza skutecznoÊç zmywania.
■ W tym momencie mo˝liwe b´dzie
nastawienie nowego programu.
WA˚NE
Dzia∏anie
przerywane
pompy
zmywania NIE jest sygna∏em z∏ego
funkcjonowania, ale jest cechà
charakterystycznà zmywania na
impulsy Êwiadczàçà o prawid∏owym
dzia∏aniu zmywarki.
UWAGA!
Przed
uruchomieniem
nowego
programu nale˝y upewniç si´, czy
Êrodek do zmywania nie zosta∏ ju˝
pobrany. JeÊli w pojemniku brakuje
Êrodka do zmywania, nale˝y go
uzupe∏niç.
21
W przypadku przerwania dop∏ywu energii
elektrycznej zmywarka przechowa w
pami´ci wykonywany program, który w
momencie przywrócenia dostawy energii
elektrycznej zostanie wznowiony w
punkcie, w którym by∏ przerwany.
WA˚NE
Ta opcja jest zalecana w szczególnoÊci
dla programu RAPID 24' którego czas
trwania zostanie wyd∏u˝ony o oko∏o
15 minut co umo˝liwi skuteczne
dzia∏anie detergentu zawartego w
tabletkach.
Zakoƒczenie programu
Alarm pustego zbiornika na sól
Koniec programu jest oznajmiany
sygna∏em dêwi´kowym (jeÊli nie jest
wy∏àczony),
trwajàcym
5
sek.,
powtarzanym 3 razy z przerwami 30
sekundowymi.
Zmywarka wy∏àczy si´ automatycznie.
JeÊli Paƒstwa zmywarka wymaga uzupe∏nienia
soli, panel wyÊwietlacza poka˝e migajàce
"SL" po w∏àczeniu zmywarki. Pojawienie
si´ bia∏ych plam na naczyniach jest
generalnie rzecz bioràc sygna∏em, ˝e
zbiorniczek na sól wymaga uzupe∏nienia.
Przyciski opcji
Przycisk "SUPER ECO"
Przycisk
"OPÓèNIONY START"
Przycisk pozwala na zaoszcz´dzenie Êrednio
25% czasu i energii (w zale˝noÊci od
wybranego programu) poprzez zredukowanie
podgrzewania wody oraz czasu suszenia w
koƒcowej fazie zmywania. U˝ycie tego
przycisku zalecane jest przy zmywaniu
wieczornym, kiedy ponowne u˝ycie naczyƒ
bezpoÊrednio po zmywaniu nie b´dzie
konieczne.
Po
zakoƒczeniu
cyklu
zalecamy uchylenie drzwi zmywarki dla
umo˝liwienia naturalnego obiegu powietrza
w komorze zmywania.
Przycisk ten pozwala na zaprogramowanie
rozpocz´cia
czasu
zmywania
z
opóênieniem od 1 godz. do 23 godz.
Aby ustawiç opóêniony start, nale˝y
post´powaç w nast´pujàcy sposób:
Przycisk "ALL IN 1"
■ Nacisnàç
przycisk
"OPÓèNIONY
START" (na wyÊwietlaczu poka˝e si´
napis "00").
Ta opcja umo˝liwia zastosowanie
detergentów ∏àczonych “Wszystko w 1”
(3 w 1/ 4 w 1/ 5 w 1, itd.)
Po wciÊni´ciu tego przycisku program
wybrany zostaje zmodyfikowany dla
optymalnego wykorzystania detergentów
∏àczonych (nast´pnie alert o braku soli
zostanie wy∏àczony).
■ Nacisnàç ponownie przycisk aby okreÊliç
czas rozpocz´cia zmywania (ka˝de
naciÊni´cia opóênia start o 1 godz. a˝ do
23 godz).
■ W celu uruchomienia odliczania wcisnàç
"START".
Po zakoƒczeniu liczenia program
uruchomi si´ automatycznie.
UWAGA!
Po wyborze tego programu, opcja
pozostanie aktywna (odpowiednia
kontrolka bedzie zapalona) tak˝e w
nast´pnych programach zmywania.
Opcj´ b´dzie mo˝na skasowaç tylko
za pomocà ponownego wciÊni´cia
przycisku (wtedy zgaÊnie odpowiednia
kontrolka).
22
JeÊli chcemy upewniç si´, jaki program
wybraliÊmy, nale˝y wcisnàç przycisk
"WYBORU PROGRAMÓW".
4. Wcisnàç ponownie ten sam przycisk
(pojawi si´ "b0" co oznacza ˝e sygnalizacja
jest wy∏àczona).
Je˝eli chcemy anulowaç opóêniony start
nale˝y:
■ Przytrzymaç przez ponad 3 sekund
przycisk "RESET". Na wyÊwietlaczu
pojawi si´ "00" i rozlegnie si´ kilka
sygna∏ów akustycznych.
5. Wy∏àczyç zmywark´ za pomocà
przycisku "ON/OFF dla zapami´tania
nowego ustawienia.
■ Opóêniony start i wybrany program
zostanà skasowane. Na wyÊwietlaczu
pojawià si´ dwa myÊlniki.
W celu w∏àczenia sygnalizacji koƒca
programu nale˝y powtórzyç t´ samà
procedur´.
■ Je˝eli
chcemy
teraz
uruchomiç
zmywark´ nale˝y na nowo ustawiç
˝àdany program i ewentualne opcje tak
jak to wyjaÊniono w paragrafie
"USTAWIANIE PROGRAMÓW".
Zapami´tanie ostatnio
u˝ywanego programu
Wy∏aczenie sygnalizacji
akustycznej KO¡CA PROGRAMU
Funkcj´ pami´tania ostatnio u˝ywanego
programu mo˝na aktywowaç w nast´pujàcy
sposób:
Sygnalizacja akustyczna koƒca programu
mo˝e byç wy∏àczona w nast´pujàcy
sposób.
WA˚NE
Procedur´
ustawiania
nale˝y
zawsze zaczynaç gdy zmywarka jest
wy∏àczona.
WA˚NE
Procedur´
ustawiania
nale˝y
zawsze zaczynaç gdy zmywarka
jest wy∏àczona.
1. Wcisnàç i przytrzymaç przycisk "WYBÓR
PROGRAMU" i równoczeÊnie w∏àczyç
zmywark´
przyciskiem
"ON/OFF"
(rozlegnie si´ krótki sygna∏).
1. Wcisnàç i przytrzymaç przycisk
"WYBÓR PROGRAMU" i równoczeÊnie
w∏àczyç
zmywark´
przyciskiem
"ON/OFF" (rozlegnie si´ krótki sygna∏).
2. Przytrzymaç
przycisk
"WYBÓR
PROGRAMU" przez co najmniej 30
sekund (w tym czasie rozlegnà si´ 3
sygna∏y akustyczne).
2. Przytrzymaç
przycisk
"WYBÓR
PROGRAMU" przez co najmniej 15
sekund (w tym czasie rozlegnà si´ 2
sygna∏y akustyczne).
3. Zwolniç przycisk przy drugim sygnale
akustycznym (wyÊwietlacz poka˝e "b1"
che co oznacza ˝e sygnalizacja jest
w∏àczona).
3. Zwolniç przycisk kiedy rozlegnie si´
TRZECI
sygna∏
akustyczny
(na
wyÊwietlaczu pojawi si´ "A0" informujàcy o
wy∏àczeniu funkcji zapami´tania).
23
4. Wcisnàç ponownie ten sam przycisk (na
wyÊwietlaczu pojawi si´ "A1" informujàcy o
w∏àczeniu funkcji zapami´tania).
5. Wy∏àczyç zmywark´
przycisku "ON/OFF" dla
nowego ustawienia.
za pomocà
zapami´tania
UWAGA!
Aby nie dopuÊciç do nieumyÊlnego
w∏àczenia uk∏adu zabezpieczajàcego
przed zalaniem nie zaleca si´
przesuwaç ani przechylaç zmywarki
podczas jej dzia∏ania.
W przypadku, w którym zachodzi
koniecznoÊç
przesuni´cia
lub
przechylenia
zmywarki
nale˝y
sprawdziç wczeÊniej, czy zmywanie
zakoƒczy∏o si´ i czy w zbiorniku
zmywarki nie pozosta∏a woda.
Wy∏àczenie funkcji pami´tania odbywa si´
za pomocà tej samej procedury.
WA˚NE
Niniejsza zmywarka jest wyposa˝ona
w uk∏ad zabezpieczajacy przed
zalaniem, który w razie awarii usuwa
nadmiar wody ze zmywarki.
Zmywarka mo˝e sygnalizowaç, poprzez informacj´ na wyÊwietlaczu, ca∏y szereg
wadliwych dzia∏aƒ.
AUTOMATYCZNE SYGNALIZOWANIE ANOMALII W PRACY ZMYWARKI
ANOMALIA
PRZYCZYNA
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E2, rozlega si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Brak wody (zamkni´ty kran dop∏ywu
wody).
Wy∏àczyç zmywark´, otworzyç
kran, ponownie wybraç program.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E3, rozlega si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Zmywarka nie odprowadza wody ze
zbiornika.
Sprawdê, czy nie jest zagi´ty wà˝
odp∏ywowy lub czy nie sà
zatkane syfon albo filtry.
JeÊli nie ma uszkodzenia nale˝y
wezwaç Serwis.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E4, rozlega si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Wyciek wody.
Sprawdê, czy nie jest zagi´ta wà˝
odp∏ywowy lub czy nie sà
zatkane syfon albo filtry.
JeÊli nie ma uszkodzenia nale˝y
wezwaç Serwis.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E5, E6, E7, Ef lub
EL wraz z krótkim sygna∏em
dêwi´kowym
Uszkodzenie modu∏u
elektronicznego.
Zachodzi koniecznoÊç wezwania
technika serwisowego.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E8 lub Ei wraz z
krótkim sygna∏em dêwi´kowym
Nie dzia∏a prawid∏owo grza∏ka
podgrzewajàca wod´ lub filtr jest
zatkany.
OczyÊciç p∏ytk´ filtra. JeÊli usterki
nie udaje si´ wyeliminowaç,
wezwac technika serwisowego.
24
ÂRODEK ZARADCZY
AQUAPROTECT – WÑ˚ DOP¸YWOWY Z OS¸ONÑ ZABEZPIECZAJÑCÑ
Wà˝ dop∏ywowy zmywarki jest otoczony przezroczystà os∏onà.
W wypadku jakiegoÊ uszkodzenia w´˝a, wyciekajàca z niego woda zatrzymuje si´
mi´dzy uszkodzonym w´˝em i jego przezroczystà os∏onà, przez którà woda jest
∏atwo widoczna.
Mo˝na dokoƒczyç rozpocz´ty cykl zmywania, ale po jego zakoƒczeniu nale˝y
wymieniç uszkodzony wà˝ na nowy.
JeÊli d∏ugoÊç w´˝a nie pozwala na prawid∏owe pod∏àczenie urzàdzenia nale˝y
wymienic wà˝, w razie potrzeby zwracajàc si´ do Autoryzowanego Serwisu.
Os∏ona
bezpieczeƒstwa
Wà˝
dop∏ywowy
25
LISTA PROGRAMÓW
Zmywanie z myciem wst´pnym
Dla programów z myciem wst´pnym zalecane jest dodanie dodatkowj iloÊci detergentu
(max. 10 gramów) bezpoÊrednio do wn´trza zmywarki.
Programu
Opis
Parowy
75°C
Cykl kombinowany wodno-parowy. Skuteczny
przy du˝ym zabrudzeniu. Nie jest wymagane
mycie wst´pne garnków i naczyƒ.
Uniwersalny
60°C
Przeznaczony do zmywania naczyƒ i garnków
codziennego u˝ytku, normalnie zabrudzonych.
Codzienny
55°C
Szybki
program
do
naczyƒ
normalnie
zabrudzonych, do cz´stego stosowania przy
normalnym za∏adunku.
Rapid 59'
65°C
Program do naczyƒ normalnie zabrudzonych
(najbardziej efektywny pod wzgl´dem ∏àcznego
zu˝ycia energii i wody dla tego rodzaju naczyƒ).
Program znormalizowany EN 50242.
Program przystosowany do zmywania naczyƒ
delikatnych, zdobionych i z kryszta∏u. Wskazany
do zmywania naczyƒ w niewielkim stopniu
zabrudzonych, za wyjàtkiem garnków.
Przeznaczony do codziennego zmywania naczyƒ
i garnków zaraz po u˝yciu normalnie zabrudzonych
(Max. 8 kompletów).
Rapid 24'
50°C
Bardzo szybkie zmywanie wykonywane tu˝ po
zakoƒczeniu posi∏ku po podgrzaniu wody wskazane
do zmywania naczyƒ dla 6 osób najwy˝ej.
Nocny
55°C
Program maksymalnie cichy. Idealny do zmywania
nocnego i korzystania z taƒszych taryf
energetycznych.
Mycie wstepne
Wst´pne, krótkie zmywanie wykonywane rano
lub w po∏udnie, kiedy chcemy przenieÊç g∏ówne
zmywanie na okres po kolacji.
Eco
45°C
Kryszta∏y
45°C
Czyszczenie
zmywarki
Niniejszy program powinien byç u˝ywany w regularnych
odst´pach czasu przy wykorzystaniu specjalnego
Êrodka do czyszczenia zmywarek. Podczas
operacji czyszczenia, zmywarka musi byç pusta.
N.D. = FUNKCJA NIEDOST¢PNA
= Programy “IMPULSY”
26
Przycisk "SUPER ECO"
60°C
120
TAK
TAK
TAK
55°C
80
TAK
TAK
TAK
45°C
190
TAK
TAK
TAK
45°C
85
TAK
TAK
TAK
65°C
59
TAK
TAK
TAK
50°C
24
TAK
N.D.
TAK
55°C
240
TAK
TAK
TAK
5
TAK
N.D.
45
TAK
P∏ukanie goràce ze
Êrodkiem
wyb∏yszczajàcym
Przycisk “ALL IN 1”
Przycisk
"OPÓèNIONY START"
TAK
*
TAK
Drugie zimne p∏ukanie
TAK
Pierwsze zimne
p∏ukanie
130
Zmywanie zasadnicze
Zmywanie wst´pne
zimne
Funkcje
dodatkowe
75°C
70°C
*
Czas
zmywania
w
minutach
Wodà zimnà (15°C)
-Tolerancja ± 10%-
•••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
••••
•
Zmywanie wst´pne
goràce
Przebieg wykonania programu
Kontrola zapasu soli
Kontrola Êrodka
wyb∏yszczajàcego
Czyszczenie filtrów i
p∏ytki
Ârodek do zmywania
Ârodek do zmywania
wst´pnego
CzynnoÊci
do wykonania
PRZY ZMYWANIU W GORÑCEJ WODZIE CZAS POZOSTA¸Y DO KO¡CA PROGRAMU DOSTOSOWUJE SI¢
AUTOMATYCZNIE W TRAKCIE WYKONYWANEGO PROGRAMU.
27
* Zmi´kczacz ustawiony jest fabrycznie
na poziomie 4 (d4), gdy˝ poziom ten
zadowala wi´kszoÊç klientów.
REGULACJA ZMI¢KCZANIA
WODY
Woda, w zale˝noÊci od lokalizacji, zawiera
sole wapnia i inne sole mineralne osadzajàce
si´ na naczyniach i pozostawiajàce bia∏e
plamy.
Im wi´cej tych soli tym woda jest “twardsza”.
Zmywarka do naczyƒ wyposa˝ona jest w
zmi´kczacz, który wykorzystujàc sól
regeneracyjnà, zaprojektowanà specjalnie
dla tych urzàdzeƒ, dostarcza wody
pozbawionej wapnia (mi´kkiej) do zmywania
naczyƒ.
W odpowiedniej instytucji zapewniajàcej
zasilanie w wod´, znajdujàcej si´ na
terenie zamieszkania mo˝na dowiedzieç
si´, jaki jest poziom twardoÊci wody.
W zale˝noÊci od stopnia twardoÊci
miejscowej wody nale˝y wyregulowaç
zmi´kczacz w nast´pujàcy sposób:
WA˚NE
Procedur´
ustawiania
nale˝y
zawsze zaczynaç gdy zmywarka
jest wy∏àczona.
1. Wcisnàç i przytrzymaç przycisk
"WYBÓR PROGRAMU" i równoczeÊnie
w∏àczyç
zmywark´
przyciskiem
"ON/OFF" (rozlegnie si´ krótki sygna∏).
Ustawienie zmi´kczacza wody
2. Przytrzymaç
przycisk
"WYBÓR
PROGRAMU" przez co najmniej 5
sekund a nast´pnie zwolniç ale dopiero
po us∏yszeniu sygna∏u akustycznego.
WyÊwietlacz poka˝e bie˝àce ustawienia
zmi´kczacza.
°dH
(stopnie
niemieckie)
Wykorzystanie
soli
regeneracyjnej
Regulacja
zmi´kczacza
0
1
2
3
*4
5
6
7
TwardoÊç
wody
°fH
(stopnie
francuskie)
Poziom
Zmi´kczacz mo˝e skutecznie ulepszaç
wod´, której twardoÊç osiàga wartoÊç
90°fH (w skali francuskiej), 50° dH (w skali
niemieckiej), za poÊrednictwem oÊmiu
poziomów regulacji.
W poni˝szej tabeli podano wartoÊci regulacji dla kolejnych poziomów twardoÊci
wody z sieci wodociàgowej.
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. Wcisnàç ponownie ten sam przycisk w
celu ustawienia ˝àdanego poziomu:
ka˝de wciÊni´cie zwi´ksza ustawienie o
jeden. Po osiàgni´ciu "d7" ustawienie
powróci do "d0".
4. Wy∏àczyç zmywark´ za pomocà przycisku
"ON/OFF" dla zapami´tania nowego
ustawienia.
UWAGA!
JeÊli z jakiegoÊ powodu nie uda si´
zakoƒczyç procedury ustawiania,
nale˝y wy∏àczyç zmywark´ wciskajàc
przycisk "ON/OFF" i rozpoczàç ustawianie
od nowa.
WyÊwietlacz elektroniczny
Przycisk
"ON/OFF"
28
Przycisk
"WYBÓR PROGRAMU"
USUWANIE DROBNYCH USTEREK
JeÊli zmywarka nie dzia∏a, z pomocà wezwanego technika serwisowego
wykonaç nast´pujàce czynnoÊci sprawdzajàce:
NIEPRAWID¸OWOÂCI
1 - Maszyna nie dzia∏a dla
˝adnego programu
2 - Maszyna nie pobiera wody
3 - Maszyna nie odprowadza
wody
4 - Maszyna odprowadza wod´
w sposób ciàg∏y
5 - Nie obraca si´ rami´
PRZYCZYNY
ÂRODKI ZARADCZE
èle wetkni´ta wtyczka sieciowa
Wetknàç wtyczk´
Nie wciÊni´ty przycisk O/I
(Start/Stop)
Wcisnàç przycisk Start/Stop
Drzwiczki otwarte
Zamknàç drzwiczki
Brak zasilania w energi´
Sprawdziç
Patrz przyczyny Nr 1
Skontrolowaç
Zamkni´ty kurek z wodà
Otworzyç kurek
èle ustawiony programator
Ustawiç poprawnie programator
Zagi´ty przewód zasilajàcy
Wyprostowaç przewód.
Zatkany filtr przewodu zasilania w
wod´
Zatkany filtr
OczyÊciç filtr umieszczony na
zakoƒczeniu przewodu
zasilania w wod´
OczyÊciç filtr
Zagi´ty przewód odp∏ywowy wody
Wyprostowaç przewód.
Nieprawid∏owe przed∏u˝enie
przewodu odp∏ywowego wody
Podczas przed∏u˝ania przewodu
odp∏ywowego post´powaç zgodnie z
instrukcjà
Przewód odp∏ywowy skierowany
do rury w Êcianie nie ma
odpowietrzenia
Wezwaç wykwalifikowanego
technika
Przewód w po∏o˝eniu zbyt niskim
UnieÊç do 40 cm koƒcówk´ przewodu
odp∏ywowego.
Zbyt du˝o Êrodka myjàcego
Zmniejszyç iloÊç Êrodka myjàcego.
Zastosowaç specjalny Êrodek myjàcy.
JakiÊ przedmiot przeszkadza w
obrocie ramienia
Skontrolowaç
P∏ytka filtrujàca i filtr zatkane przez
nieczystoÊci
OczyÊciç p∏ytk´ i filtr
obrotowe
6 - W zmywarkach elektronicznych
bez wyÊwietlacza: jedna lub
dwie kontrolki migajà szybko.
Zamkni´ty kurek dop∏ywu wody
29
Wy∏àczyç maszyn´. Otworzyç kurek.
Ponownie w∏àczyç cykl
prania
NIEPRAWID¸OWOÂCI
PRZYCZYNY
ÂRODKI ZARADCZE
Patrz przyczyny Nr 5
Skontrolowaç
Dno garnków nie jest dok∏adnie
umyte
Zbyt uporczywie przyczepione resztki
jedzenia, które nale˝y zdjàç przed
zmywaniem w zmywarce
Brzeg garnków nie jest dok∏adnie
umyty
Lepiej u∏o˝yç garnki
Dysze ramion spryskujàcych cz´Êciowo zatkane
Zdemontowaç ramiona
spryskujàce odkr´cajàc mocujàcà
nakr´tki mocujàce zgodnie z
kierunkiem ruchu wskazówek zegara i
umyç je pod kranem.
Naczynia nie sà dobrze roz∏o˝one
Nie uk∏adaç naczyƒ zbyt ciasno
Koƒcówka przewodu
odp∏ywowego zanurzona jest w
wodzie
Koƒcówka przewodu
odp∏ywowego nie powinna dotykaç
powierzchni wody odprowadzanej.
Ârodek myjàcy nie jest prawid∏owo
dawkowany, jest stary lub zbrylony.
Zwi´kszyç dawk´ zale˝nie od
stopnia zabrudzenia lub wymieniç
Êrodek myjàcy.
Korek pojemnika z solà nie jest
dok∏adnie zakr´cony.
Dokr´ciç do oporu.
Wybrany program zmywania jest
zbyt s∏aby.
Wybraç program bardziej
skuteczny.
Naczynia w koszyku dolnym nie sà
umyte.
Wy∏àczyç przycisk po∏owicznego
za∏adunku.
8 - Zmywarka nie pobiera
Sztuçce, talerze, garnki przesz
kadzajà w prawid∏owym otwarciu
pojemnika na detergent.
Za∏adowaç naczynia w zmywarce
prawid∏owo, uwa˝ajàc by nie
przeszkadza∏y w otwieraniu si´
pojemnika na detergent.
9 - ObecnoÊç bia∏ych plam na
Woda zasilajàca jest szczególnie
twarda.
Sprawdziç poziom soli i Êrodka do
p∏ukania oraz wyregulowaç
dawkowanie, jeÊli nieprawid∏owoÊç
utrzymuje si´, poprosiç Dzia∏
Serwisowy o interwencj´.
Naczynia uderzajà o siebie.
Lepiej je rozmieÊciç w koszykach.
Obrotowe ramiona myjàce
uderzajà o naczynia.
Lepiej u∏o˝yç naczynia.
Brak obiegu powietrza
Pozostawiç drzwiczki maszyny
uchylone po zakoƒczeniu
programu zmywania co poprawi
warunki naturalnego wysychania.
Brakuje Êrodka nab∏yszczajàcego.
Uzupe∏niç Êrodek nab∏yszczajacy.
7 - Naczynia sà zmyte tylko
cz´Êciowo
detergentu lub pobiera go za
ma∏o
naczyniach
10 - Ha∏as podczas zmywania
11 - Naczynia nie sà dok∏adnie
wysuszone
Uwaga: Gdy jedna z cytowanych powy˝ej nieprawid∏owoÊci jest powodem z∏ego zmywania lub
niewystarczajàcego p∏ukania, niezb´dne jest r´czne zebranie brudów z naczyƒ gdy˝ operacja koƒcowa
spowoduje wyschni´cie zabrudzeƒ, których kolejne zmywanie w zmywarce nie by∏oby w stanie oczyÊciç.
JeÊli z∏e dzia∏anie zmywarki utrzymuje si´, nale˝y zwróciç si´ do Dzia∏u Serwisowego podajàc nazw´
modelu zmywarki, umieszczonà na tabliczce znamionowej znajdujàcej si´ po wewn´trznej stronie drzwiczek,
w cz´Êci górnej, lub na egzemplarzu gwarancji. Informacje te umo˝liwià
dokonanie szybszego i
skuteczniejszego serwisu.
Producent zrzeka si´ wszelkiej odpowiedzialnoÊci za b∏´dy w druku niniejszej instrukcji. Ponadto
zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian które uzna za u˝yteczne bez pogorszenia
podstawowych charakterystyk.
30
31
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
! " #"$"
" ! !%
!&!'( "$"(!%
%') ( &*
* " ("$*')
!&!'( -.
$ !#! " " ( "
!&!'( (" (! "&! -&"(/
"&! -&"(.
0*1!(" (! -"$ (/
K"'" )/ #$( "( -)2!-$
K"'" )/ & -( "# ( ! * " "( (*
&$! & ! "))*(! " $(!- "" & ! "))*( Aquaprotect
" )/ "#"$"( ( !%
(!& )/ ) . 2$"2.
33
36
38
39
40
42
43
44
45
46
47
48
49
49
50
54
56
57
58
. A
5
1
4
2
3
" ""$!%) " "2* ( (! &" / 22$* ! & ! (*, /( ""# )"( ! "(* (" , * (
" )!% ) " #*$" (
- - ".
K "( ( "-(/ (! 22$* ! (! " ! " " " )$$!(
.
32
■ + " 8 $ ( "! $ $ ,
"& " $ "& . % " & ( .
K6 76 686
■ :
− , ,
.
− ! .
− !"
"
.
■ - " .
−# $ " " .
■ #
" 3 "
$ (
.
% " !" $
& $ .
■ ! " , $ $ K$ # !
$
.
" , " &
.
■ + $ "
" &" $
& . #
"
$ !
&.
' &(
$ " ( $ ) "
& .
■ + & $ 0,08 MPa 0,8
MPa.
■ $
! & $ .
33
■ / " & / " (" $").
■ - &" $ .
■ % " " .
■ /
$ ,
& $!
"#245 26K#+65#5K"
/ .
■ % $
! ( , ).
6!
" " " " *$$" " ) *
"()"
& &
"
(!&!'(!%(" (! "$*' ( )" " !& !- ) #! *
& ! (" *(
(" "$*'" ! 1/(" ' .
■ % .
% " ".
■ + & $
. $ , $,
, ,
!$
& $ .
■ % $ . % & .
■ / $
site
.
■ $
& $ , "
" &
& .
!" "# " #*$"
■ 9 " "$ "$ , " !" $ .
"(" -" ( # ")" -'% " 1) & / &" & *)"(" &!& !$ '" "&/ ( )
( - - .
■ 9 " $
" "
"
.
■ & " , ,
& $ $ ! " $
K$ # !
$
. "
,
" $ .
34
■ , $ . !
.
■ / ,
$!
" $ ".
( (!&!'( (
)" "-(/ (! & !:/, $.!-)
) )" -'%, (
-))/ # ) (! %!$! /$ ( "&"( (
- &": " (
" #*$",
-"
"
(!& 2*$$!(!, &!- ""# !("
( !)!' " " "-(/ (!
& !:/.
35
1
6K
- - & & " -' (!
(-! ( % - ) !-
%")&(!-
$ .
- / &"$!
$ & &
" ;"" )!&!'!%.
■ ; $
&
&
! "! .
6K
- - )&! " -' ) (!
(-! %!- 1 (!% !% " "-(/ (! ($-("! " ) ;& *
(!- 60°C.
2
■ H " & &
$ !& 0,08 Mpa & 0,08 Mpa.
■ ; " &
$ " &
$
"
( 1B).
■ ; $
3/4´´ (.2).
■ "$ "" &
"0" $ $ 3/4" ! .
■ , $
2,5
$ .
% $ K$ # !
$
.
■ ""$ $ $
& " , $! "$ .
% & " .
36
6% ) ( &" !
!%
■ # $ , . (.4).
" ■ + & $ $ "
$ $ ! $
(.4Y).
■ # " $ $ " 4 , $ $" 40 .
■ $ " ( (.4Z).
■ $ .
(.4X).
■ ' $ $ & $ " $.
■ , $ $ 2,5 $ 85 .
. % $ K$ # !
$
.
4
37
E6 A
■ # " & $ !& 1,5 1,8 . # "
$ "
&
$
! "
&.
■ + " ,
$ " " " & .
■ $ $
" $
& .
■ .
& & $ $
" , $( "" &.
6K
()/! " ( & .(
(
- - )
(" - - ('(" "
& .( #! *, "#!% ) ( ) "$*( (!
! ! (!- "$"(!%, & ! ' ( /
) " &" "(
( )
-& $ !% "&/ (! ! !.
■ / $ , !" " & $ " .
■ K "" & "’
$
$ ". ; " , " & " ".
6K
(* ( (!&!'( (!- "$"(!%,
" ($ ( " &$ %$! &$% ,
(! & / "))"
66.
38
E6 6 66
"$ 29−32,5, $ :
A
1. B $( $!;
""
2. $ $ ;
3. D $
.
A
E & "$ $ 20 .
39
86 (!- &*
E
/ 1, 2 3.
"$"'!%
&* "$*' (.1)
= 9 B = " C = B &
D = B & E = -
F = B ■ # $ "& & &
&(
4 $ .
■ $
(A−A1) & &, $, .
.
A
1
A1
C F
A
B
E
■ ($ $
(B−B1) $ $
& & . # $ & (
, $
!& & .
B
B1
&* "$*' (. 2)
= 9 B = " C = B &
D = B & E = -
F = % & ( )
G = M ■ $
( " 26 ) " &
$
& .
2
F
■ % ( $
)
& & . $
$ !&
" " & " .
■ # $ " $ $ 24 2 $ $ 30 5 $
.
D
A
C
B
D
E
F
40
G
+ $
I $ & .
&* "$*' (. 3)
= B B = B $
C = K& $
D = M & E = M & F = M & G = K
E
/ 4 5.
K*( "$*' (. 4)
= % B = % C = # D = K E = /, $
F = % G = K 3
F
C
DB
E
A
4
F
A G
D
AC
G
A
C
G
E
(!- &*
"$"'!%
B
■ # , ( & , ,
" , & & & .
C
K*( "$*' (. 5)
A = B B = B
C = B &
D = B$
E = B &
■ # & $ .
■ # (. 4
5)
$ " ( ! &).
5
B
E
B
A
6K
! *( "$*' " ;!&$ )! )
) " )/ " #"$" (stop) . ( "
) &#( /(" ( "2(" & ! ("
; . -(/ 2!'* " ( -!$/( #/ ( (!-. ) , " (! ) )" )
"$*(, (! "'" )/ ( #$( " " - ' -( , "
"&" "(( &$ "&!)* - (!- *( "$"'!%.
A
A
D
41
C
K"$*' )" " !&
!- (. 6)
6
# " "& $ &
.
/ $ "& $
!& , .
# $ & " &
" .
86 K K6 6M6
B " $
& EN "& :
testinfo−dishwasher@candy.it
! $ $ (" ).
42
E6 K
! "&!
-&"(/
6K
)!&!(
"&!$ (*
"&! -&"(*
/,
&" ($
- / * "
&$-( " &*( .
B
& ,
,
(1) $ (2) $ & $ " ".
# & " .
)1!(" (! ! ! (!"&! -&"(!%
+ & $
(. "2"). , $ () !.
% $ , $ .
E " " "
" . & " , "
$ .
6!
K"(* ( "" " ( #/ (
(!- *(
"$"'!% # !( ( ("
% &!- '" (!&!'( ( " )
)&!1!- ( $(!- " (
' (!- "&! -&"(!%.
+
& $ & & & .
& $ 20÷30 & (B).
6K
( "("*$ "&! -&"(!%
-)2*$
( & ! (" " (!& 2*$$!(!.
A
43
■ + $ / $ & .
$! $ "
&.
7 K
")&$( "&!
-&"(!%
; $ " "&
" $ $
$, ’ , " , $
$ $, " " "&
. O, $ & &.
, ,
.
$
" $ $ :
6K
" "!&!(* "&!($ )"("
&$% , ! (")&$( "
(!&!'(!%(" (! / ! !
" (! "&! -&"(/ " / "(-'" (! *!.
6-)&- )" "&!
■ T ;
■ &
.
-&"(*
# $ , $ $, & 50°C, $ " &
& .
#
& 50°C
& " & "& ,
$ $ , $ , & " $ 65°C .
6--" )" "&!
6K
&!! &!( & /2$)" & !%O
*) ! "&!($ )" "&/ (
((! & !:/( "$%&(!("
"&/ ( % &!- -!% (
- - .
"!
1"
, # $ ( ) , %
& $ .
-&"(*
&(
& /
$,
$(
! O (, ). ! & .
# $ $ & " "
&. # " &
$ " ( " ", &
$
" $ ).
" 1" -"1/)"
"&! -&"(*
" ";R
1" ("3 1"/"4 1"/"5 1", .)
" .. $ , & $:
■ S " , ;
& ,
:
■ ! " &
&;
■ $! $ .
44
& &
B $
& &, $ & & & .
0P6 6K
! -"$ (/
# ,
!,
".
" &
" & )1!(" (! ! ! (!-"$ (!%
C
# " & &,
$ (. "3").
/ ! , $ ! " $ .
& . 4
$ &
"$ " (C) $ &.
/%#;
S5;
K;T6;
ANOIXTO
%') (!- -"$ (!% "&/ 1−6
; (D) $ $ . + $ "4".
+ & " " & .
" $ $ .
&
$ " .
D
45
KE66 8
# & & (. "4") $:
K( / &!( ,
";
1
2* &!- #$( * ;
$ ) !#$( !
$ ! !$.
■ / $ $ $ $
& .
■ / $(
(.1).
■ #
2
& $ (.2).
■ $ & &
& $ (.3).
■ ’; "-(!"'" 1/)!
#$( !
15 $ . B ´ $ .
6!
3
#!% "'" ( (" #$( "
22" '(
& ("
(
(!&!'( (*
( ' (!- " /( 2* # '
(* ( 2* (!- &$-( !-.
0. (
(* (! #$( ! (
2* "( " (! 2. (
(* )&! " *( 1)*
( - - .
6K
$(!- (
&!(
&$-( !
#$( !.
(!
46
KK6 606
& & "
(!&!'( ( " &$% )!
6-)2!-$ " "$%( "
"&!($ )"(" "'" )!%.
■ % ! & "
$ .% $
& ,
!& $,
$
& ,
&
& $ ".
■ B $
,
&
( , &
,
$ , &" &, ,
""
)
& ! ,
$ ( ! &) .
■ S " ! & .
■ % $ $
.
■ B ! $ &
$
.
■ ( & $ & $ " $" &,
.
■ # .
&
6K
Q("
"! *1(
"
%
22" '( & &$!("
&$-( !.
& & &!; " (! ($! (!%$!-
■ $!
" & "
& &
■ / ! &
" .
■ K &
$ .
■ &
! .
■ & $ .
■ / & $ :
a) $;
b) ;
c) $ $.
6-)2!-$ " !!!)"
■ " & $ $ $ & .
■ " $ & & " $! $ .
47
KE66 K 6E6
66
1
■ / ! &
$ ,
/ " .
2
$ $
. S ( .
1b
■ # " &
" " & .
■ $ &, & & .
2
■ ,
$ & . " $
& & !" $
O
&
. &, $ ".
■ " & " $ , $! " & $
(."5") .
(* (
% &, $ $ off &.
S :
1. B $( $ $
(.1)
! !" "!
(.1b) " (.2);
"
" :
1. K $
& ;
2. B& $ &
" $ .
3. D $ $
" .
2. 9 &
;
3. K &;
4. / ■ % " ! , " " ,
" $.
■ K !" " & $ $ ( " ,
$ $ ,
.
&;
5. ;
6. + ;
$ 7. & ( 0) . 2
24 &
! 0.
48
"#
A
B
C
D
E
( !-
$ ( ! "ON/OFF"
$ ( ! " 6"
$ ( ! "KE666
M6 6"
$ ( ! $(!- " "SUPER ECO"
F
$ ( ! "START"/"RESET"
(E ! / & B )
G
- " 6"
H
_8K E
I
"# & ! *))"( $ ( ! $(!- " "ALL IN 1"
7666
59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 55
117
B x Z( x 9 (cm)
K (cm)
K K6K
13
8 . 0,08 − M. 0,8
2 EN 50242
2 & B " & &" (MPa)
$ / %$ & & / #
" &
9$ "
K6 (% " & ! *))"(")*
! "))"
" (kWh)
()!
Eco
Rapid 24’
! (L)
2,00
19,5
1,38
13,5
0,92
10
0,59
9
K 5 & /: 0,45 W / 0,45 W
* ; $ $ & O $
" $ EN 50242 ( ! " $ ).
49
6
K 7K6 6
7"!& (!- & ! *))"(!
/ " $
!$! " & & !. B , ! $
!$! ( $ & ),
$
$ $ .
$ "
&"( ( "" &$ ( !. ; & $ " .
" ; (!- & ! *))"(!
■ ! & $ .
■ K $
"ON/OFF" 2 " .
& "&
&.
■ $! $ " 6".
■ $ $! ,
$ ( (
).
6!
"!;( ( &/ (" "(* (
* " ( #* (.)"(!,
"
(/
)"
'"
"
& !!&! /( #* "-(
!$!$ '.
'
$
& & 1
% $ .
■ B "START" .
+ " [B ": 1h (1 )
/ 25 (25 )].
$$" / & ! *))"(!
;$;
"" :
■ K ($ & ).
■ ! .
*+'- %
$ , $ &,
/ "*023 42!55!'-".
■ B$ 3 " "RESET". $"! "00" & $ .
! *))"(" ) "-;!)!%)
& "IMPULSE"
■ #
& . & "& &.
# "IMPULSE" u &
! , " .
■ # $, $! $
$
.
6K
$(!- " ) ""!&" ( "($"
&$% -&!$. 2$*2 "(
"&!($ " " "( (/ (
$(!- " ) "-;!)!%) & .
O6X!
; ( " ! & / "))"
22" '( /( -&* "/)
"&! -&"(/ ( "&!-!' (
- - . / , ;"") ( (.
50
! 6 $ 6 % %, software $ $ &, / $ 6 $ .
O6X!
&$! "-( /(" !&!'
&" ") ("")) # ( ;) " " &/)!-
%$!-
#/ !
(
"& !&! ( ( 2 ( # (
;) &1!(" (! "( (! !
&$ ( !.
$! (!- & ! *))"(!
6KO
-( &$!
- (*(" "( "
/("
)!&!(" (! & / "))"
RAPID 24’, * " (!- !&!!&((" " *$$" 15 $&(* "
" &( O "$%( * (
(")&$(" "&! -&"(!%.
E 5’’ " $ ( " $ & ) 3 $ " 30
" $ $ . #
.
!&! " $$O "$"(!%
!" (/ &$ ( "
, $"!
"SL" , $. + "
, $
" " "
& .
$ ( ! "SUPER ECO"
% & ! $ ! 25% ( $ )
& " !.
+
" & " " & " $.
/ $ & $ , $ " &
$ $ .
$ ( ! "KE666
M6 6"
+ $ ! 1 $ 23
$ $ .
+ "" !:
■ B "KE666
M6 6" ( $"! "00").
$ ( ! "ALL IN 1"
■ B ! ! $
( ,
$
! 1
$ $ 23 ).
";R 1" ("3 1"/"4 1"/"5 1",
.) ", .
B$ , $
$ & $ "
" ( $, $"! & ).
■ / ! , $ "START".
% $
! $ $!.
51
$ " $ $!,
$ " 6".
4. B " ("b0" $"! $ ).
/ & $
"" !:
5. " "ON/OFF" $
& .
,
■ B$ 3 " "RESET". $"! "00" & $ .
/ $ " "" .
■ + $ $ !
$
.
& "&
&.
,
&!' - (!- & ! *))"(!
&!- )!&! ' "
($-("" #! *
■ & &
& $ ($ 6
K
7K6
6).
/ & $ .
6K
& ! "))"( )/ ( - - " (" & (
"*O(.
&!)/ ( ( !&! K66
6
1. K $
" 6"
( "ON/OFF" (
$ & ).
/ " !$!$
& ! *))"(! $ :
6K
& ! "))"( )/ ( - - " (" & (
"*O(.
2. K $ " 6" 30 " ( " , 3 & ).
1. K $
" 6"
( "ON/OFF" (
$ & ).
3. & ( $"! "0" " $
).
2. K $ " 6" 15 " ( " , 2 & ).
4. B$ ! " $"! "1"
$ ).
3. 2° ("b1" $"! $ ).
52
( " 5. " "ON/OFF" $
& .
O6X!
" " ) !&! ( * !&"
(!
"(&$))- /
) " )/
" #"$" & & " "&!#%( "
)("( (
- /("
2 (
$(!- "
/("
-&* / ( $*.
$ $ " .
6K
- - " ;!&$ ) )
"(&$))- / % ()" " #"$"
&!- !&! "-(/)"(" (!
*" )" *' & " !% & &( ((!!- & !2$ )"(!.
- - & ( "/((" " )#"1
- $(!- .− #"$)*( $(!- ".
( !'/ ( !%
K7K 68
68
6( !'/ )#"1(" 2
" ! 2!)2( .
6( !'/ )#"1(" 3
" ! 2!)2( .
6
B &
( " & ).
, ! & $! !
.
B $
& .
$! $ $
$ $. $, $ ! " $ .
$! $ $
$ $. $, $ ! " $ .
6( !'/ )#"1(" 4
" ! 2!)2( .
S
E6, E7, Ef
6( !'/ )#"1(" 5,
L " !
2!)2( .
B $ ( $) .
K$ ! " $
.
6( !'/ )#"1(" 8
i " ! 2!)2( .
+ $ &
" $.
K . $, $ ! " $ .
&.
53
K6 $% ) /&$- /
, (max. 10 g) $ .
"&
/ "))"
"
&
"#
K& !
" & &. $" ,
.
()!
75°C
60°C
B & $ $.
)
!
55°C
/ & " " $ − .
Eco
45°C
B $ $ & (
" ! $ & & ).
-&!&!)! & / "))" 2* EN 50242.
K - (*$$"
45°C
B $
! $ .
&
&
Rapid 59’
65°C
K & $
$ $ - 8 $ ).
&
(%/5#;
Rapid 24’
50°C
/ $ &. % 6 .
-( /
55°C
B ! . 5" ! & &
&.
&
&
$ & , .
#
$ KE66
O & " " . &, $ ".
S/j = S4 S5#5j#5
= B "IMPULSE"
/&$- 54
NAI
60°C
120
NAI
NAI
NAI
55°C
80
NAI
NAI
NAI
45°C
190
NAI
NAI
NAI
45°C
85
NAI
NAI
NAI
65°C
59
NAI
NAI
NAI
50°C
24
NAI
S/j
NAI
55°C
240
NAI
NAI
NAI
5
NAI
S/j
45
NAI
B&
B "ALL IN 1"
B "SUPER ECO"
NAI
k !$ B KjT#6++
46D+
R5#;T6/5
S& !$ & NAI
B !$ & B 130
&
75°C
70°C
*
/ '(
"(’ &$!
$(!- % & (15° C)*
− ±10% −
•••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
••••
•
7* "
$&(*
*&(-;
& ! *))"(!
B E &
E &
K & & (!- & ! *))"(!
% k#; 46;, ; 26;4; B;T B;%45 n #; #R; #;T B6;/6%%#;
%-45k#5 T#;%# #+4 ;j;4+ K# #+ S56K5 #;T.
55
AQUAPROTECT − 6K6 66 6 ; & $ $ $ " . , " & $ " $ .
; & & $ ! & " & .
" & &" , $ $ & .
# & K$ # !
$
.
B "
K& 56
66
6K66 * & /
$ 4 (d4),
& % .
# $
" $
& $" .
´' !
& $ ! .
# ! $ $
&, " ,
.
# & &" .
6 "
& :
6K
& ! "))"( )/ ( - - " (" & ( "*O(.
1. K $ " 6" ( $ " "ON/OFF" (
$ & ).
$( !
%') (
"#"$*(
2. K "
6"
$ 5 " ,
$ & $ . + $ &
&
& .
; ! $ 90fH ( & ) 50dH ( & ) 8 "
.
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
%') "#"$"( (
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
"$"(!%
°dH
( )"
*$")
0
1
2
3
*4
5
6
7
°fH
("$$
*$")
E&&!
# " .
6$ /(("
!%
;25
45
45
45
45
45
45
45
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
& & 3. B " ! $! "
& & : &
! $ ". '
" "d7", $"! , " " "d0".
4. "ON/OFF" $! $ & .
6!
* " !&!! &!( $/! )&! ( " !$!$ . ( (
"" " & ! "))"( )!% (!&$-( !- , 2 ( (! &$-( !
&1!(" (! &$ ( ! "ON/OFF"
" ;"" ( "&/ (! (6 1).
_#" !'/
$ ( !
"ON/OFF"
57
$ ( !
" P6"
66 00
* (! &$-( ! " &" !- * *&!" - $(!- " & "$ ( (! ( /
-)2!-$-'( (! &! *( &"":
00
1.− 7 !-$% ""
& / "))"
K66
S ""$ 9 S $ 9 $
S $ &
$! 9$ 1
2.− 7 &" /
4. −&! (% - . (! /
5.− * "!%( "
& ( #!(" (" &( %"
6. - 6 $( ! - -
!'/: "
& /( " $")&*"
""2! 2 !- ) ! !
-')/
;4
K $!
&
! &
S $ $.
# $ $ ; $
5 9$ K 9 K $
3.− 7 "&! (% (! /
R $ $ .
$
5 " &" $ + $
" " $ .
; & $ & # &(
40 $".
& % 2
" .
K " $!
9 K .
K &
K ,! & , $! $.
58
00
7.− * (! #! (! &$("
"&" .
K66
9$ 5
$!
9
B& ,
$ & .
# .
# & " $
% ; $
; $
$ & !& .
"
K " &
O
9 " S &
9" "&
$! $ # & & "
& .
1/2
B" & $
D" K & & .
8.− "'!$
"&! /# (!"&! -&"(!%
% , , & , ...
" &
# & " &
9.− & ! $ (" %
6 & & . $ $ .
10.− E/ -2! "(* (! &$% )!.
2 & & !& 2 & & 11.− " % "
($. (*
&
# & # & &
S $ $ & " &
$.
´E(
B $ &
! ! : + & $ $ $ ! $ "& & " $ .
/ $ $ $ !
$
080505050.
"(" -" ( # "))" -'% " (- / (-&! "#* $*' "-(/ (!
!.& ! "(" -" ( (! " )" " * "(*$$$
( !&!&! (" & !/(" (!-,
" "$$*1 (" )"(* " "( (*.
59
60
OBSAH
Základní bezpeãnostní pravidla
Pfiipojení vody
Dávkování soli
Usazení horního ko‰e
Ukládání nádobí
Informace o laboratorním testování
Vkládání prá‰ku
Druhy mycích prá‰kÛ
Plnûní le‰tidla
âistûní filtru
V‰eobecné pokyny
âistûní a údrÏba
Popis ovládacích prvkÛ
Technické údaje
V˘bûr programu a jednotliv˘ch funkcí
Aquaprotect
Tabulka mycích programÛ
Zafiízení na zmûkãování vody
Vyhledání drobn˘ch závad
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
62
65
67
68
69
71
72
73
74
75
76
77
78
78
79
83
84
86
87
Obr. A
5
1
4
2
3
Pfieãtûte si pozornû tento návod k pouÏití, neboÈ obsahuje dÛleÏité pokyny pro
bezpeãné pouÏívání, údrÏbu a také uÏiteãné rady k dosaÏení nejlep‰ích v˘sledkÛ pfii
pouÏívání této myãky nádobí.
Uschovejte tuto pfiíruãku pro pfiípadné dal‰í pouÏití.
61
Nedovolte dûtem hrát si se
spotfiebiãem. âi‰tûní a údrÏbu
nesmí provádût dûti bez dohledu.
ZÁKLADNÍ BEZPEâNOSTNÍ
PRAVIDLA
■ Tento spotfiebiã je urãen˘ pro
pouÏití v domácnosti a
podobn˘ch místech:
■ Nedovolte dûtem hrát si se
spotfiebiãem.
- zamûstnanecké kuchynû v
prodejnách, kanceláfiích a
jiném pracovním prostfiedí;
■ Dûti do 3 let drÏte mimo dosah,
pokud nejsou neustále pod
dohledem.
- na farmách;
■ Je-li nutné vymûnit pfiívodní
‰ÀÛru, zavolejte nûkteré z
autorizovan˘ch servisních stfiedisek.
- klienty hotelu, motelu apod.;
■ Pfiístroj musí b˘t pfiipojen k
pfiívodu vody pouze nov˘mi
hadicemi, které jsou dodávány
jako v˘bava pfiístroje. Staré
hadice pfiívodu vody nesmí b˘t
znovu pouÏívány.
- v prostfiedí
pro pfiípravu
snídanû.
Jiné pouÏití spotfiebiãe mimo
domácnosti nebo na jiné neÏ
bûÏné pouÏití, jako je komerãní
vyuÏití
profesionály,
není
zahrnuto ve v˘‰e uvedeném
popisu pouÏití.
Pokud se spotfiebiã pouÏívá
nesprávnû, mÛÏe se zkrátit
jeho Ïivotnost a uÏivatel mÛÏe
ztratit právo na záruku.
Jakékoliv po‰kození spotfiebiãe
nebo jiná po‰kození a ztráty
vypl˘vající z nesprávného
pouÏití
spotfiebiãe
jako
domácího spotfiebiãe (i kdyÏ se
nachází v domácnosti) není
v˘robcem akceptováno.
■ Tento spotfiebiã mohou pouÏívat
dûti od 8 let a osoby se sníÏen˘mi
fyzick˘mi, senzorick˘mi nebo
mentálními schopnostmi, nebo
bez dostateãn˘ch zku‰eností a
znalostí, pokud jsou pod
dohledem nebo byly pouãeny o
bezpeãném pouÏití spotfiebiãe a
porozumûly moÏnému riziku.
■ Tlak vody musí b˘t v rozsahu od
0,08 MPa aÏ 0,8 MPa.
■ Pfii umístûní myãky na koberec,
pfiekontrolujte, zda se tím
neomezilo odvûtrání jejího dna.
■ Po instalaci musíte myãku umístit
tak, aby zÛstala zástrãka snadno
pfiístupná.
■ Údaje o maximální náplni myãky
viz
tabulka
"TECHNICKÉ
ÚDAJE".
POZOR!
NoÏe nebo jiné ostré ãi
‰piãaté pfiedmûty musí b˘t v
ko‰i otoãeny ‰piãkou dolÛ a
nebo musí b˘t poloÏeny
vodorovnû.
62
■ Nevytahujte
zástrãku
ze
zásuvky tahem za pfiívodní
‰ÀÛru.
■ Nenechávejte otevfiená dvífika
v horizontální poloze, aby
bylo zamezeno pfiípadnému
nebezpeãí (napfi. zakopnutí).
■ Nevystavujte spotfiebiã pÛsobení
vnûj‰ích vlivÛ (dé‰È, slunce
atd.).
■ K nahlédnutí popisu v˘robku
nav‰tivte stránku v˘robce.
■ Nelehejte nebo nesedejte na
otevfiené dvefie myãky, mohlo
by dojít k jejímu pfievrÏení.
■ Myãka je urãena pro um˘vání
bûÏného kuchyÀského nádobí.
Pfiedmûty zneãistûné petrolejem,
nátûrov˘mi hmotami, tfiískami
oceli nebo Ïeleza, chemikáliemi
zpÛsobujícími korozi, louhy nebo
kyselinami, nesmí b˘t v myãce
um˘vány.
Bezpeãnostní pokyny
■ JestliÏe je na rozvodu vody v
domû instalováno centrální
zafiízení pro její zmûkãování,
není nutné pouÏívat sÛl
ve zmûkãovaãi zabudovaném
v myãce. Je vhodné zkontrolovat
tvrdost vody za zmûkãovacím
zafiízením.
■ Ujistûte se, zda je elektrick˘
systém uzemnûn˘. V opaãném
pfiípadû vyhledejte odborn˘ servis.
V˘robce se zfiíká jakékoliv
zodpovûdnosti za pfiípadné
‰kody na vûcech nebo
za zranûní osob, které
jsou zpÛsobeny nesprávn˘m
pfiipojením k uzemnûní.
■ JestliÏe do‰lo k poru‰e nebo
spotfiebiã správnû nepracuje,
vypnûte ho, zastavte pfiívod
vody a Ïádn˘m zpÛsobem do
nûj nezasahujte. Opravu mÛÏe
provádût pouze povûfien˘
servisní mechanik a musí
pfiitom pouÏívat originální
náhradní díly.
Jakékoliv
poru‰ení
v˘‰e
uveden˘ch doporuãení mÛÏe
vést ke sníÏení bezpeãnosti
spotfiebiãe.
■ Pfiekontrolujte,
zda
není
po‰kozena pfiívodní ‰ÀÛra ke
spotfiebiãi.
■ V‰eobecnû se nedoporuãuje
pouÏívání adapterÛ, vícenásobn˘ch
odboãovacích zásuvek (rozdvojek)
nebo prodluÏovacích ‰ÀÛr.
63
■ Pokud musíte pfiemístit spotfiebiã
po odstranûní obalu, nepokou‰ejte
se jí zvedat za spodní ãást dvífiek.
Dvífika mírnû pootevfiete a
spotfiebiã zvednûte uchopením za
jeho horní ãást.
Umístûním znaãky
na
produkt deklarujeme na vlastní
zodpovûdnost shodu se v‰emi
poÏadavky EU t˘kajícími se
bezpeãnosti, zdraví a Ïivotního
prostfiedí, které jsou zakotveny
v legislativû a t˘kají se daného
produktu.
■ Návod na instalaci vestavného
spotfiebiãe naleznete v pfiíslu‰né
kapitole nebo v pokynech v
návodu.
64
P¤IPOJENÍ VODY
DÒLEÎITÉ
Pfiístroj musí b˘t pfiipojen k pfiívodu
vody pouze nov˘mi hadicemi, které
jsou dodávány jako v˘bava pfiístroje.
Staré hadice pfiívodu vody nesmí b˘t
znovu pouÏívány.
1
■ Napou‰tûcí a v˘toková hadice mohou
b˘t vedeny doleva nebo doprava.
DÒLEÎITÉ
Myãka mÛÏe b˘t pfiipojena buì na
studenou vodu nebo horkou vodu,
pokud její teplota nepfiekroãí 60°C.
■ Tlak vody musí mít minimální hodnotu
0,08 MPa a maximální hodnotu 0,8 MPa.
2
■ Napou‰tûcí hadice musí b˘t pfiipojena k
pfiívodnímu ventilu, aby bylo moÏné
zastavit pfiívod vody v dobû, kdy myãka
není v provozu (obr. 1B).
■ Myãka je vybavena pfiívodní hadicí vody
s koncovkou se závitem 3/4" (obr. 2).
■ Pfiívodní hadice vody “A” musí b˘t
na‰roubována na kohoutek pfiívodu
vody “B” pomocí koncovky 3/4", ujistûte
se, Ïe je koncovka fiádnû utaÏena.
■ Pokud je to nutné, mÛÏe b˘t pfiívodní
hadice vody prodlouÏena aÏ na 2,5 m.
Pokud máte takov˘ poÏadavek,
kontaktujte autorizované servisní stfiedisko.
■ Pokud je myãka pfiipojována na nov˘
rozvod vody, nebo na rozvod del‰í dobu
nepouÏívan˘, nechejte nûkolik minut
odtékat vodu, neÏ pfiipojíte napou‰tûcí
hadici. Zabráníte tím zanesení filtraãního
sítka u napou‰tûcího ventilu myãky
vápenat˘mi usazeninami nebo rzí.
65
■ Vypou‰tûcí hadici mÛÏete také zavûsit
pfies okraj dfiezu pomocí pfiiloÏeného
plastového oblouku. Konec hadice
nesmí b˘t ponofien do vody, aby nedo‰lo
k jejímu zpûtnému nasátí do myãky pfii
jejím provozu (obr. 4Y).
Pfiipojení vypou‰tûcí hadice
■ Vypou‰tûcí hadici je nejvhodnûj‰í pfiipojit
na pevné odpadní potrubí (obr. 4).
Dbejte na to, aby hadice nebyla nikde
"pfielomená".
■ Pokud instalujete spotfiebiã pod pracovní
desku, oblouk vypou‰tûcí hadice musí
b˘t zavû‰en na zdi v co nejvy‰‰í poloze
(obr. 4Z).
■ Odpadní potrubí by mûlo b˘t vyústûno
nejménû 40 cm nad podlahou a musí mít
vnitfiní prÛmûr nejménû 4 cm.
■ Zkontrolujte
je‰tû,
zda
pfiívodní
i vypou‰tûcí hadice nejsou nikde
"pfielomené".
■ Je vhodné, aby na tomto odpadním
potrubí byl sifon k zamezení úniku pachu
(obr. 4X).
■ Pokud je to nutné, mÛÏe b˘t vypou‰tûcí
hadice prodlouÏena aÏ na 2,5 m, její
maximální v˘‰ka od podlahy mÛÏe v‰ak
b˘t nejvíce 85 cm.
Pokud máte takov˘ poÏadavek, kontaktujte
autorizované servisní stfiedisko.
4
66
DÁVKOVÁNÍ SOLI
■ Do zásobníku se vejde asi 1,5 aÏ 1,8 kg
soli. Pro dobré v˘sledky mytí je nutné
zásobník obãas znovu naplnit solí.
Spotfieba soli závisí na nastavení
zmûkãovaãe podle tvrdosti vody. âím je
voda tvrd‰í, tím je vût‰í spotfieba soli.
■ V˘skyt bíl˘ch skvrn na nádobí je obecnû
varovn˘m signálem, Ïe je nutné doplnit
zásobník soli.
■ Na dnû myãky je zásobník na sÛl, která
regeneruje zmûkãovaã.
■ PouÏívejte pouze speciální soli urãené
pro myãky nádobí. Jiné druhy solí
obsahují malé mnoÏství nerozpustn˘ch
ãástic, které by mohly dlouhodob˘m
pÛsobením zhor‰it úãinnost zmûkãovaãe
vody.
DÒLEÎITÉ
Po instalaci myãky zcela naplÀte
zásobník pro sÛl a aÏ poté pfiidejte
vodu aÏ pro kraj otvoru pro plnûní
zásobníku.
■ K naplnûní zásobníku musíte nejdfiíve
od‰roubovat jeho víãko na dnû vany
myãky.
■ Plníte-li zásobník poprvé, je nutné
nejdfiíve do zásobníku nalít vodu.
Pfii plnûní pfieteãe men‰í mnoÏství vody,
pokraãujte v‰ak v plnûní, dokud
zásobník není zcela pln˘. Po jeho
naplnûní oãistûte vnitfiní prostor od
zbytku soli a znovu utáhnûte víãko
zásobníku.
DÒLEÎITÉ
Po naplnûní soli MUSÍTE spustit
kompletní mycí cyklus nebo
program P¤EDMYTÍ.
67
USAZENÍ HORNÍHO KO·E
Jsou-li pouÏívány bûÏnû talífie o vût‰ím
prÛmûru, to je 29 aÏ 32,5 cm, uloÏte je do
spodního ko‰e aÏ po usazení horního ko‰e
do jeho vy‰‰í polohy. Postupujte pfiitom
následovnû:
1. Otoãte pfiední zaráÏky “A” smûrem ven;
A
2. Vytáhnûte ko‰ a umístûte ho zpût v jeho
vy‰‰í poloze;
3. VraÈte zpût zaráÏky “A” do pÛvodní
polohy.
Tímto zpÛsobem se nesmí na ko‰ ukládat
nádoby s prÛmûrem vût‰ím neÏ 20 cm a
není moÏno pouÏívat pohybliv˘ch drÏákÛ
ve vyklopené poloze.
A
.
68
BûÏná denní náplÀ je zobrazena na
obr. 1, 2 a 3.
UKLÁDÁNÍ NÁDOBÍ
PouÏívání horního ko‰e
Horní ko‰ (obr. 1)
A = polévkové talífie
B = mûlké talífie
C = desertní talífiky
D = pod‰álky
E = ‰álky
F = sklenice
■ Horní ko‰ je vybaven˘ pohybliv˘mi
podstavci pfiipevnûn˘mi k boãní stûnû,
které lze umístit do 4 pozic.
■ Ve sníÏené pozici (A-A1) slouÏí podstavce
pro ‰álky z kávy, dlouhé noÏe a vafieãky.
1
A
A1
C F
A
B
D
E
■ Ve zv˘‰ené pozici (B-B1) podstavec
umoÏÀuje uloÏení rovn˘ch a hlubok˘ch
talífiÛ.
Tyto jsou uspofiádané do vertikální
polohy s konkávní stranou dopfiedu, aby
zÛstal prostor mezi jednotliv˘mi talífii a
voda mohla volnû odtékat.
B
Horní ko‰ (obr. 2)
A = polévkové talífie
B = mûlké talífie
C = desertní talífiky
D = pod‰álky
E = ‰álky
F = sklenice
G = jednoduch˘ ko‰ík na pfiíbory
B1
2
■ Doporuãujeme ukládat velké talífie (okolo
26 cm) lehce naklonûné dozadu, aby se
usnadnilo zasunutí ko ‰e do myãky.
F
A
■ Do horního ko‰e lze rovnûÏ ukládat
kompotové misky a jiné misky z
plastické hmoty.
Doporuãujeme je po uloÏení zajistit tak,
aby je tlak stfiíkající vody nepfievrátil.
C
B
D
E
■ Horní ko‰ je navrÏen tak, aby umoÏnil
uloÏení maximálního mnoÏství rÛzn˘ch
druhÛ nádobí, napfi. 24 talífiÛ ve dvou
fiadách, asi 30 sklenic v pûti fiadách nebo
smûs rÛzného nádobí.
F
69
G
BûÏná denní náplÀ je zobrazena na obr. 4
a 5.
Horní ko‰ (obr. 3)
A = sklenice
B = pod‰álkÛ
C = ‰álky
D = malé misky
E = stfiední misky
F = velké mísy
G = servírovací lÏíce
Spodní ko‰ (obr. 4)
A = hrnec stfiední velikosti
B = velk˘ hrnec
C = pánev
D = poklice
E = polévkové mísy, servírovací nádobí
F = pfiíbory
G = pekáãe
3
F
C
4
A
B
D
E
AC
F
A G
D
G
A
C
E
G
B
C
PouÏívání spodního ko‰e
Spodní ko‰ (obr. 5)
A = polévkové talífie
B = mûlké talífie
C = desertních talífikÛ
D = servírovací talífi
E = jídelní pfiíbory
■ Do spodního ko‰e lze ukládat hrnce,
pekáãe, polévkové mísy, kompotové
misky, poklice, servírovací nádobí, mûlké
talífie, polévkové talífie a nabûraãky.
■ Pfiíbory ukládejte do ko‰íku z plastické
hmoty. VloÏte ko‰ík na pfiíbory do
spodního ko‰e (obr. 4 a 5) a pfiesvûdãte
se, Ïe uloÏené pfiíbory nezasahují do
prostoru otáãejících se ramen.
5
B
E
B
A
DÒLEÎITÉ
Spodní ko‰ je vybaven zaráÏkou,
která zaji‰Èuje bezpeãné vytaÏení
ko‰e i pokud je zcela naplnûn.
Pokud budete doplÀovat sÛl, nebo
pokud budete provádût pravidelnou
údrÏbu, je nutné ko‰ zcela vyjmout.
A
A
D
Správné a racionální ukládání nádobí je
základem dobr˘ch v˘sledkÛ mytí.
70
C
Ko‰ík na pfiíbory (obr. 6)
6
Ko‰ík na pfiíbory se skládá ze dvou
oddûliteln˘ch ãástí, které umoÏÀují rÛznou
volbu ukládání pfiíborÛ.
Tyto dvû ãásti lze od sebe oddûlit tak, Ïe
posuneme levou sekci proti pravé sekci.
Horní ãást ko‰e na pfiíbory mÛÏe b˘t vyjmuta,
aby byly umoÏnûny rÛzné zpÛsoby
naplnûní myãky.
INFORMACE O LABORATORNÍM TESTOVÁNÍ
Potfiebné informace k provedení srovnávacích testÛ a testÛ hluãnosti (podle normy EN) si
vyÏádejte na následující adrese:
testinfo-dishwasher@candy.it
V Ïádosti uveìte prosím model a sériové ãíslo myãky nádobí (viz v˘robní ‰títek).
71
VKLÁDÁNÍ PRÁ·KU
Prá‰ek
DÒLEÎITÉ
Je nutné pouÏívat pouze speciální
mycí pfiípravky pro myãky nádobí,
aÈ uÏ prá‰kové, tekuté, nebo ve
formû tablet.
B
Po vloÏení mycího prostfiedku do
zásobníku nejdfiíve uzavfiete kryt, poté
ho zasuÀte (1) a nakonec na nûj lehce
zatlaãte (2), aÏ bude sly‰et jeho zaskoãení.
"CALGONIT" zaji‰Èuje v˘borné v˘sledky
mytí a je snadno dostupn˘.
Nevhodné pfiípravky (jako napfi. pro ruãní
mytí nádobí) neobsahují potfiebné pfiísady
pro pouÏití v myãkách a neumoÏÀují proto
správnou funkci tûchto spotfiebiãÛ.
Závadou je i vysoká pûnivost pfiípravkÛ pro
ruãní mytí.
Plnûní zásobníku na mycí pfiípravek
Zásobník na mycí pfiípravky je na vnitfiní
stûnû dvefií (obr. A”2”).
Je-li víãko zásobníku zavfiené, je nutné
zmáãknout tlaãítko (A), aby se otevfielo. Na
konci kaÏdého mytí zÛstává víãko vÏdy
otevfiené a pfiipravené pro dal‰í pouÏití
myãky.
ProtoÏe nejsou v‰echny mycí pfiípravky
stejné, pozornû pfieãtûte pokyny na jeho
obalu. Rádi bychom vás upozornili, Ïe
malé mnoÏství mycího pfiípravku nezajistí
dostateãnû umytí nádobí, zatím co pfiíli‰
veliké dávkování nejen Ïe nezlep‰í
v˘sledky mytí, ale je také zbyteãn˘m
pl˘tváním.
POZOR!
Do spodního ko‰e neskládejte nádobí
do takové pozice, která by zamezovala
otevfiení zásobníku, nebo by bránila
uvolnûní mycího prostfiedku do prostoru
nyãky.
MnoÏství mycího pfiípravku se dávkuje do
zásobníku podle míry za‰pinûní um˘vaného
nádobí a také podle druhu nádobí.
Doporuãujeme dávkovat 20÷30 g pfiípravku
do pfiihrádky zásobníku pro mytí (B).
DÒLEÎITÉ
NepouÏívejte nadmûrné mnoÏství
mycích pfiípravkÛ, abyste zbyteãnû
nezhor‰ovali
stav
Ïivotního
prostfiedí.
A
72
DRUHY MYCÍCH PRÁ·KÒ
Kombinované ãistící prostfiedky
"ALL in 1"
Mycí tableta
Pfii kaÏdém pouÏití kombinovaného ãistícího
prostfiedku “ALL in 1” (“3 in1” / “4 in 1” / “5 in
1”, apod.), u kterého by pouÏití soli a/nebo
le‰tidla bylo zbyteãné, peãlivû dodrÏujte
následujíc varování:
Mycí tablety od rozdíln˘ch v˘robcÛ mají
rozdílnou dobu rozpou‰tûní, proto
nemusejí b˘t v rychl˘ch programech zcela
úãinné, vzhledem k tomu, Ïe nedojde k
úplnému rozpu‰tûní tablety.
Pokud se pouÏívají tyto tablety, doporuãuje
se vÏdy nastavit del‰í program, tak aby se
tablety dokonale rozpustily.
■ pozornû si pfieãtûte a dodrÏujte návod na
pouÏití a upozornûní uvedená na balení
kombinovaného mycího prostfiedku, kter˘
chcete pouÏít;
■ úãinnost prostfiedkÛ, které nahrazují
pouÏití soli závisí na tvrdosti vody, která je
do myãky pfiivádûna. Zkontrolujte, zda
tvrdost vody spadá do rozmezí, které je
uvedeno na balení mycího prostfiedku.
DÒLEÎITÉ
Pro dosaÏení dobr˘ch v˘sledkÛ
mytí, MUSÍ b˘t tablety umístûny v
zásobníku na mycí prá‰ek a NE
pfiímo v myãce (vanû).
V pfiípadû, Ïe byste s tímto typem
tablety
nedosáhli
uspokojiv˘ch
v˘sledkÛ, obraÈte se na v˘robce tablet.
Nesprávné pouÏití tûchto kombinovan˘ch
mycích prostfiedkÛ by mohlo zpÛsobit:
■ ukládání vodního kamene (vápníku) jak v
myãce, tak na nádobí;
Mycí koncentrát
■ zhor‰ení kvality su‰ení nebo mytí nádobí.
Prací koncentráty se sníÏenou zásaditostí a
s pfiírodními enzymy, kombinované s
pracími programy pfii 50°C mají men‰í
‰kodliv˘ dopad na Ïivotní prostfiedí a jsou
‰etrnûj‰í k myãce i nádobí.
Mycí programy pfii 50°C byly navrÏeny tak,
aby umoÏnily enzymÛm zcela rozpustit
neãistotu. Pfii pouÏití koncentrovan˘ch
mycích prostfiedkÛ pfii programu 50°C
dosáhnete tedy stejn˘ch v˘sledkÛ jako pfii
pouÏití programu pfii 65°C bez pouÏití
koncentrovan˘ch mycích prostfiedkÛ.
DÒLEÎITÉ
Na reklamace, které by se mohly
pfiímo t˘kat nesprávného pouÏití
tûchto v˘robkÛ, se nevztahuje Ïádná
z ãástí záruky.
Pfii pouÏívání tablet “ALL in 1” nevûnujte
pozornost blikajícím kontrolkám soli a
le‰tidla (pouze u nûkter˘ch modelÛ).
Pokud se objeví problémy pfii pouÏívání
tablet, doporuãujeme Vám, abyste se
vrátili k tradiãním v˘robkÛm (sÛl, le‰tidlo,
prá‰ek).
V tomto pfiípadû doporuãujeme:
Kombinované tablety
■ naplÀte zásobník na sÛl a na le‰tidlo;
Tablety, které obsahují také le‰tidlo, musí
b˘t vloÏeny do zásobníku pro mytí.
Zásobník na le‰tidlo musí b˘t prázdn˘
(pokud není, dfiíve neÏ pouÏijete
kombinované tablety, nastavte dávkovaã
le‰tidla na minimální dávku).
■ spusÈte bûÏn˘ mycí cyklus bez nádobí.
V pfiípadû, Ïe se vrátíte k tradiãnímu
zpÛsobu mytí, bude zapotfiebí nûkolik
mycích cyklÛ, neÏ se systém odvápûní
vody vrátí k optimální hodnotû.
73
PLNùNÍ LE·TIDLA
Le‰tidlo
Tato pfiísada, která je automaticky pfiidávána
pfii poslední fázi oplachování, umoÏÀuje
snadnûj‰í oplachování a zamezuje tvorbû
skvrn a matn˘ch usazenin.
Plnûní zásobníku pro le‰ticí
pfiípravky
C
Na levé stranû zásobníku pro mycí prostfiedek
je zásobník pro le‰ticí prostfiedek, kter˘
zvy‰uje lesk nádobí (obr. A "3").
Kryt otevfiete tak, Ïe zatlaãíte na zásobník a
souãasnû vytáhnete uzavírací západku
smûrem nahoru.
Pro oplachování pouÏívejte vÏdy pouze
pfiísady vhodné pro automatické myãky.
MnoÏství le‰ticího prostfiedku je moÏné
zkontrolovat na optickém ukazateli (C),
kter˘ je umístûn na dávkovacím zásobníku.
PLN¯
PRÁZDN¯
tmav˘
svûtl˘
Nastavení dávkování le‰tidla
(od 1 do 6)
Ovladaã (D) je umístûn pod krytem a je s
ním moÏno otoãit pomocí mince.
Doporuãená poloha je 4.
Pootoãení na poÏadované nastavení lze
provést pomocí mince. Doporuãujeme
nastavení na polohu 3. Vápník obsaÏen˘ ve
vodû ve znaãné mífie vytváfií ‰mouhy pfii
su‰ení. Je proto nutné nastavit dávkování
le‰ticího pfiípravku pro dosaÏení dobr˘ch
v˘sledkÛ mytí. JestliÏe se po skonãení mytí
vytváfiejí na nádobí "pásky", sniÏte
nastavení o jednu polohu. JestliÏe se
vytváfiejí "bílé skvrny", zvy‰te dávkované
mnoÏství le‰tidla o jednu polohu.
D
74
âISTùNÍ FILTRU
Filtraãní systém (obr. A”4”) se skládá z
následujících ãástí:
1
filtraãní ko‰ík k zachycení vût‰ích ãástic;
filtraãní talífi nepfietrÏitû filtrující cirkulující
mycí roztok;
mikrofiltr, kter˘ je umístûn pod filtraãním
talífiem a zachytává nejemnûj‰í ãástice pro
dosaÏení perfektního oplachu.
■ Aby se vÏdy dosáhlo v˘born˘ch
v˘sledkÛ mytí, je nutné po kaÏdém
umytí nádobí zkontrolovat a vyãistit filtry.
■ Vyjmutí filtraãní jednotky provedete tak,
Ïe pootoãte madlem ko‰íku proti smûru
hodinov˘ch ruãiãek (obr. 1).
■ Pro snadnûj‰í ãistûní je centrální ko‰ík
odnímateln˘ (obr. 2).
2
■ Vyjmûte filtraãní talífi (obr. 3) a cel˘ ho
opláchnûte pod stfiíkající vodou. Je-li to
nutné, pouÏijte mal˘ kartáãek.
■ Mikrofiltr je samoãistící, jeho údrÏba je
omezena na pouhou kontrolu kaÏdé
dva t˘dny.
V pfiípadû nutnosti ho opláchnûte pod
tekoucí vodou nebo pomocí jemného
kartáãku. Po kaÏdém mytí doporuãujeme
pfiekontrolovat filtraãní ko‰ík a talífi, zda
nejsou zanesené.
POZOR!
Po kaÏdém ãistûní filtrÛ provûfite, zda
je v‰e správnû namontováno zpût a
jestli filtraãní talífi je dobfie usazen na
dnû myãky.
3
Pfiesvûdãte se, zda centrální filtraãní
ko‰ík je správnû zaji‰tûn ve
filtraãním talífii pootoãením ve smûru
hodinov˘ch ruãiãek. Pouze správnû
usazená filtraãní jednotka mÛÏe
zabezpeãit poÏadované v˘sledky
tohoto spotfiebiãe.
DÒLEÎITÉ
Nikdy nepouÏívejte myãku bez filtrÛ.
75
V·EOBECNÉ POKYNY
Jak dosáhnout úspor
■ JestliÏe chcete vyuÏít plnû prostoru pro mytí
nádobí v této myãce, opláchnûte nádobí
uloÏené po kaÏdém jídle programem
"P¤EDMYTÍ". Tím dojde k odmoãení
zaschl˘ch zbytkÛ jídla a odstranûní vût‰ích
ãástic jídla z novû vloÏeného nádobí.
Jakmile je myãka zcela naplnûna, spusÈte
program pro hlavní mytí.
Jak dosáhnout opravdu dobré
v˘sledky mytí
■ Pfied vloÏením nádobí do myãky
odstraÀte nejdfiíve rÛzné zbytky jídla
(kosti, skofiápky, kousky masa nebo
zeleniny, usazeninu kávy, slupky od
ovoce, zubní párátka nedopalky cigaret
atd.), které by mohly ucpat filtry,
vypou‰tûní vody a trysky ostfiíkovacích
ramen a tím sníÏit úãinnost mytí.
■ JestliÏe nádobí není hodnû za‰pinûné,
nebo ko‰e nejsou zcela plné, zvolte
"EKONOMICK¯ PROGRAM", uveden˘
v tabulce programÛ v pfiiloÏeném návodu.
■ Proto je vhodné nádobí se zbytky jídel
opláchnout pfied vkládáním do myãky.
Co není vhodné k mytí
■ Je nutné mít na pamûti, Ïe ne kaÏdé
nádobí je vhodné k mytí v myãce.
Doporuãujeme, aby se myãka nepouÏívala
na nádobí vyrobené z termoplastick˘ch
umûl˘ch hmot, na jídelní pfiíbory s
dfievûn˘mi rukojeÈmi, na hrnce u kter˘ch
jsou dfievûná ucha, v˘robky z hliníku nebo
kfii‰Èálového ãi brou‰eného skla, jestliÏe
nejsou k mytí v myãce pfiímo urãeny.
■ Pokud hrnce a pekáãe mají na sobû
pfiipálené nebo pfiipeãené zbytky jídel,
je vhodné takové nádobí nejdfiíve
nechat odmoãit a odstranit hrubé
neãistoty a pak teprve um˘vat v myãce.
■ Ukládejte nádobí dnem vzhÛru.
■ Pokuste se uloÏit nádobí tak, aby se
vzájemnû nedot˘kalo. Budete-li je
peãlivû ukládat, dosáhnete lep‰ích
v˘sledkÛ.
■ Urãit˘ druh dekorace na nádobí se
mÛÏe sm˘t. Proto je dobré do myãky
vloÏit na zkou‰ku nejdfiíve jeden kus
takového nádobí a pokud nedojde k
po‰kození dekoru, pak teprve um˘t
celou sadu. Nûkteré druhy dekorace na
nádobí mohou b˘t po‰kozeny teprve
ãast˘m mytím v myãce.
■ Po uloÏení nádobí do myãky zkontrolujte,
zda se mohou ramena volnû otáãet.
■ Hrnce a dal‰í nádobí, na kter˘ch jsou
místy pfiipálené zbytky jídla, musí b˘t
pfiedem odmoãeny vodou s pfiídavkem
mycího pfiípravku.
■ Pfii mytí takového nádobí doporuãujeme
zv˘‰enou opatrnost. Nedoporuãujeme
rovnûÏ vkládat souãasnû stfiíbrné
pfiíbory s nerezov˘mi, aby nedo‰lo mezi
nimi k chemické reakci.
■ Správné mytí stfiíbra:
a) opláchnûte stfiíbrné nádobí ihned
po jeho pouÏití, zejména kdyÏ je
zneãistûné od majonézy, vajíãek,
ryb apod;
DÒLEÎITÉ
KdyÏ kupujete novou jídelní soupravu
nebo pfiíbory, vÏdy se pfiesvûdãte, zda
jsou vhodné pro mytí v myãkách nádobí.
b) nekropte nebo nesypejte mycí
prostfiedek pfiímo na stfiíbrné
nádobí;
UÏiteãné rady
■ Abyste zabránili skapávání vody po
dokonãení mycího cyklu z horního ko‰e
na nádobí ve spodním ko‰i, vyjmûte
nejdfiíve spodní ko‰.
c) oddûlujte stfiíbrné vûci od ostatních
kovÛ.
■ JestliÏe ponecháte nûjakou dobu nádobí po
umytí v myãce, nechte dvefie pootevfiené,
aby se umoÏnila cirkulace vzduchu uvnitfi
myãky a urychlil se proces su‰ení.
76
âISTùNÍ A ÚDRÎBA
1
■ Na ãi‰tûní vnûj‰ku myãky nepouÏívejte
rozpou‰tûdla (odma‰Èující) ani brusné
prostfiedky, ale pouze hadfiík navlhãen˘
ve vlaÏné vodû.
■ Tato myãka nevyÏaduje Ïádnou zvlá‰tní
údrÏbu, neboÈ vana je samoãistící.
■ Pravidelnû ãistûte tûsnûní dvefií
navlhãen˘m hadfiíkem, abyste odstranili
v‰echny zbytky jídla a le‰ticího
pfiípravku.
■ Doporuãujeme
ãi‰tûní
myãky
k
odstranûní stop vodního kamene a
neãistot. Doporuãujeme pravidelnû
spustit mycí cyklus se speciálními
ãisticími prostfiedky pro myãky nádobí.
Bûhem v‰ech procesÛ ãi‰tûní musí b˘t
myãka prázdná.
■ JestliÏe i pfii pravidelném ãistûní filtrÛ zjistíte,
Ïe nádobí nebo hrnce nejsou dobfie
umyté nebo opláchnuté, zkontrolujte,
zda trysky na sprchovacích ramenech
jsou ãisté (obr. A “5”).
1b
2
Jsou-li ucpané, vyãistûte je následujícím
postupem:
1. Horní rameno otoãte tak, aby ‰ipka na jeho
plastové ãásti byla proti vybrání v pfiívodu
vody na spodní stranû ko‰e (obr.1b).
Rameno potlaãte nahoru a pak otáãejte
ve smûru hodinov˘ch ruãiãek (obr. 1).
Po od‰roubování rameno vyjmûte.
Zpûtnou montáÏ proveìte stejn˘m
postupem, ale otáãejte ramenem proti
smûru hodinov˘ch ruãiãek.
Spodní rameno snadno vyjmûte
potaÏením smûrem nahoru (obr. 2);
PO SKONâENÍ MYCÍHO
PROGRAMU
Po skonãení mytí je nutné zastavit pfiívod
vody a vypnout spotfiebiã stisknutím tlaãítka
vypnutí/zapnutí do vypnuté polohy.
Pokud myãka nebude nûjakou dobu
pouÏívána,
doporuãujeme
provést
následující opatfiení:
1. VypusÈte ve‰kerou vodu s mycími
prostfiedky, aby se odplavily v‰echny
usazeniny;
2. Vytáhnûte pfiívodní ‰ÀÛru ze zásuvky;
3. Uzavfiete pfiívodní ventil vody;
4. NaplÀte zásobník s le‰ticím pfiípravkem;
5. Nechejte dvefie pootevfiené;
6. UdrÏujte vnitfiní prostor myãky v ãistotû;
7. JestliÏe je myãka uloÏena na místû, kde
je teplota niωí neÏ 0°C, v‰echna voda
uvnitfi hadic mÛÏe zmrznout. Poãkejte,
aÏ se teplota zv˘‰í nad bod mrazu a pak
nezapínejte myãku dfiíve, neÏ za 24
hodin.
2. Opláchnûte rotaãní ramena pod stfiíkající
vodou, aby se odstranily v‰echny
neãistoty usazené v tryskách ramen;
3. Po vyãistûní vloÏte ramena na pÛvodní
místo a horní za ‰roubujte aÏ na doraz.
■ Mycí vana i dvefie jsou z nerezové oceli.
Pokud by se na nich objevily skvrny
zpÛsobené oxidací, je to pravdûpodobnû
zpÛsobeno velkou koncentrací solí
Ïeleza ve vodû.
■ Pro odstranûní tûchto skvrn doporuãujeme
pouÏít jemn˘ brusn˘ pfiípravek; Nikdy
nepouÏívejte materiály na bázi chlóru,
‰krabky, drátûnky atd.
77
POPIS OVLÁDACÍCH PRVKÒ
A
B
C
D
Tlaãítko "ON/OFF"
E
Tlaãítko doplÀkov˘ch funkcí
"ALL IN 1"
F
Tlaãítko "START"/"RESET"
(spu‰tûní/vynulování programu)
G
Kontrolky "VOLBA
DOPL≈KOV¯CH FUNKCÍ"
H
I
DIGITÁLNÍ DISPLEJ
Tlaãítko "VOLBA PROGRAMÒ"
Tlaãítko "ODLOÎEN¯ START"
Tlaãítko doplÀkov˘ch funkcí
"SUPER ECO"
Popis programÛ
ROZMùRY
·ífika x V˘‰ka x Hloubka (cm)
Hloubka s otevfien˘mi dvefimi (cm)
59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 55
117
TECHNICKÉ ÚDAJE
13-ti dílná souprava
pro 8 osob
Min. 0,08 - Max. 0,8
NáplÀ podle evropsk˘ch norem (EN 50242)
Kapacita nádobí vãetnû hrncÛ
Tlak vody (MPa)
Ji‰tûní / Maximální pfiíkon / Pfiipojovací elektrické napûtí
Viz v˘robní ‰títek
SPOT¤EBA (hlavní programy)*
Program
Energie (kWh)
Voda (L)
PÁRA
2,00
19,5
UNIVERZÁLNÍ
1,38
13,5
ECO
0,92
10
RYCHLOPROGRAM 24'
0,59
9
Spotfieba energie ve vypnutém a pohotovostním reÏimu: 0,45 W / 0,45 W
* Hodnoty namûfiené v laboratofii podle Evropské normy EN 50242 (v bûÏném pouÏití jsou moÏné
rozdíly).
78
VOLBA PROGRAMÒ A
ZVLÁ·TNÍ FUNKCE
Pfieru‰ení programu
Nedoporuãujeme otevírání dvífiek bûhem
chodu program, zvlá‰tû uprostfied mytí a
pfii závûreãném oplacování teplou vodou.
Pokud tedy pfii spu‰tûném programu
otevfiete dvífika (napfi., pokud chcete pfiidat
dal‰í nádobí), myãka se automaticky
zastaví a na displeji bude blikat zb˘vající
doba do ukonãení cyklu.
Po uzavfiení dvífiek, bez zmáãknutí
jakéhokoliv tlaãítka, se cyklus znovu
spustí od okamÏiku, kdy byl pfieru‰en.
Nastavení ProgramÛ
■ Otevfiete dvífika a vloÏte nádobí.
■ Stisknûte tlaãítko "ON/OFF" na pfiibliÏnû
2 sekundy. Displej zobrazí dvû pomlãky.
■ Zvolte program stisknutím
"VOLBA PROGRAMU".
tlaãítka
POZOR!
Pokud dvefie myãky otevfiete ve fázi
su‰ení, ozve se akustick˘ signál jako
upozornûní, Ïe cyklus je‰tû není
ukonãen.
■ Pokud si pfiejete zvolit nûkterou z
moÏností, stisknûte pfiíslu‰né tlaãítko
(rozsvítí se pfiíslu‰ná kontrolka).
MoÏnosti se mohou aktivovat a
deaktivovat DO první minuty od
spu‰tûní programu.
■ Stisknûte tlaãítko "START".
Na displeji se zobrazí doba trvání
programu, pfiiãemÏ se stfiídavû mûní
zobrazení hodin a minut [Napfi.: 1 h (1
hodina) / 25 (25 minut)].
Úprava spu‰tûného programu
Pokud chcete zmûnit nebo zru‰it bûÏící
program,
postupujte
následujícím
zpÛsobem:
■ Uzavfiete dvífika (po akustickém signálu,
se program spustí automaticky).
■ Otevfiete dvífika.
DO jedné minuty od spu‰tûní cyklu,
stisknutím tlaãítka "VOLBA PROGRAMU"
je moÏná volba jiného programu.
■ Zmáãknûte alespoÀ na 3 sekund tlaãítko
"RESET". Na displeji se zobrazí "00" a
zazní akustické signály.
■ Probíhající program bude zru‰en˘.
Displej zobrazí dvû pomlãky.
Programy "IMPULSE"
Programy "IMPULSE" pouÏívají techniku
mytí v impulzech, které sniÏuje spotfiebu i
hluk a zlep‰uje v˘kony.
■ V tomto okamÏiku je moÏné nastavit
nov˘ program.
DÒLEÎITÉ
"Obãasné" fungování mycího ãerpadla
NENÍ projevem ‰patného funkce, ale
pfiedstavuje zvlá‰tní charakteristiku
impulzního mytí. Je tedy znakem
správného prÛbûhu programu.
POZOR!
Dfiíve, neÏ spustíte nov˘ program, je
dobré se ujistit, Ïe nebyl odstranûn
ãisticí prostfiedek; kdyby tomu tak
bylo, obnovte dávkování v pfiíslu‰né
dávkovací nádobce.
79
V pfiípadû pfieru‰ení proudu, myãka
nádobí uchovává pamûÈ programu ve
fázi, kdy do‰lo k pfieru‰ení a program
bude opût pokraãovat od tohoto místa,
kde byl pfieru‰en, jakmile bude
obnovena dodávka elektrické energie.
DÒLEÎITÉ
Tato volba se doporuãuje zejména pfii
pouÏití RYCHLOPROGRAM 24', jehoÏ
trvání bude prodlouÏeno o cca 15
minut, aby kombinované ãistící
prostfiedky uvolnily své nejlep‰í úãinky.
Konec programu
Varování doplnûní soli
Konec
programu
je
signalizován
akustick˘m signálem (pokud není vypnut),
kter˘ trvá 5 sekund a opakuje se 3x v
intervalech 30 sekund.
Myãka nádobí se automaticky vypne.
Pokud va‰e myãka vyÏaduje doplnûní soli,
displej zobrazí a bliká "SL" po zapnutí
myãky. V˘skyt bíl˘ch skvrn na nádobí je
obecnû varovn˘m signálem, Ïe je nutné
doplnit zásobník soli.
Tlaãítka doplÀkov˘ch funkcí
Tlaãítko "SUPER ECO"
Tlaãítko
"ODLOÎEN¯ START"
Toto tlaãítko umoÏní úsporu ãasu a energie
v prÛmûru o 25% (podle zvoleného cyklu)
sníÏením koneãného ohfievu vody a doby
su‰ení bûhem posledního oplachování.
PouÏití tlaãítka se doporuãuje veãer, kdyÏ
není nutné, aby právû umyté nádobí bylo
ihned dokonale suché.
Pro lep‰í su‰ení se doporuãuje nechat na
konci cyklu pootevfiená dvífika pro pfiirozenou
cirkulaci vzduchu.
Toto tlaãítko umoÏÀuje naprogramování
spu‰tûní cyklu mytí se zpoÏdûním od 1 do
23 hodin vãetnû.
Pro nastavení odloÏeného startu mytí
postupujte následujícím zpÛsobem:
Tlaãítko "ALL IN 1"
■ Zmáãknûte
tlaãítko
"ODLOÎEN¯
START" (na displeji se zobrazí nápis
"00").
Tato volba umoÏÀuje pouÏití optimálních
kombinovan˘ch ãistících prostfiedkÛ "ALL
in 1" ("3 in 1" / "4 in 1" / "5 in 1", apod.).
Stisknutím tohoto tlaãítka se nastaven˘
program mytí zmûní tak, aby kombinované
ãistící prostfiedky uvolnily své nejlep‰í
úãinky (kromû toho se deaktivují kontrolka
nedostatku soli).
■ Pro zv˘‰ení doby zpoÏdûní znovu
zmáãknûte tlaãítko (pfii kaÏdém
zmáãknutí se zpoÏdûní zv˘‰í o jednu
hodinu aÏ po maximálnû 23 hodin).
■ Pro spu‰tûní odpoãítávání zmáãknûte
tlaãítko
"START".
Po
ukonãení
odpoãítávání se program automaticky
spustí.
POZOR!
Po volbû této funkce, zÛstane funkce
aktivní (po rozsvícení odpovídající
kontrolky) i pfii následujících mycích
programech a bude moci b˘t odpojena
(po vypnutí pfiíslu‰né kontrolky) pouze
po opûtovném stisku tlaãítka.
Pokud chcete vidût nastaven˘ program,
zmáãknûte
tlaãítko
"VOLBA
PROGRAMÒ".
80
Pokud chcete vynulovat odloÏen˘ start,
postupujte následujícím zpÛsobem:
UloÏení naposledy pouÏitého
programu
■ Tlaãítko "RESET" podrÏte stisknuté po
dobu nejménû 3 sekund. Na displeji se
zobrazí "00" a zazní akustické signály.
UloÏení naposledy pouÏitého programu
mÛÏete provést následovnû:
■ OdloÏen˘ start a zvolen˘ program se
anulují. Displej zobrazí dvû pomlãky.
DÒLEÎITÉ
Následující postup zaãnûte VÎDY
pfii vypnuté myãce.
■ Poté, pokud chcete myãku spustit, je
nutné znovu nastavit poÏadovan˘
program a eventuálnû tlaãítky zvolit
doplÀkové funkce tak, jak je uvedeno v
odstavci "NASTAVENÍ PROGRAMÒ".
1. Stisknûte tlaãítko "VOLBA PROGRAMU"
a zároveÀ zapnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ON/OFF" (usly‰íte krátk˘ zvukov˘
signál).
Vypnutí funkce zvukové signalizace
KONCE PROGRAMU
2. Stisknûte a drÏte tlaãítko "VOLBA
PROGRAMU" nejménû po dobu 30
sekund (bûhem této doby zazní 3
akustické signály).
Funkce zvukové signalizace konce
programu mÛÏe b˘t vypnuta následujícím
zpÛsobem:
3. Uvolnûte tlaãítko po zaznûní T¤ETÍHO
akustického signálu ("A0" se zobrazí na
displej pro indikaci zru‰ení uloÏení).
DÒLEÎITÉ
Následující postup zaãnûte VÎDY
pfii vypnuté myãce.
4. Stisknûte opet stejné tlaãítko (na displeji
se zobrazí "A1" pro indikaci, Ïe uloÏení
je zapnuté).
1. Stisknûte tlaãítko "VOLBA PROGRAMU"
a zároveÀ zapnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ON/OFF" (usly‰íte krátk˘ zvukov˘
signál).
5. Vypnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ON/OFF", ãímÏ uvedete do
ãinnosti nové nastavení.
K deaktivaci uloÏení proveìte stejn˘
proces.
2. Stisknûte a drÏte tlaãítko "VOLBA
PROGRAMU" nejménû po dobu 15
sekund (bûhem této doby zaznûjí 2
zvukové signály).
DÒLEÎITÉ
Tato myãka nádobí je vybavena
bezpeãnostním
zafiízením
proti
pfieteãení, které v pfiípadû poruchy
vypou‰tí pfiebyteãnou vodu.
3. Tlaãítko uvolníte v momentu, kdyÏ
usly‰íte druh˘ zvukov˘ signál (na
displeji se zobrazí "b1", coÏ znaãí, Ïe
zvonûní je aktivní).
POZOR!
Aby nedo‰lo k neoãekávanému
spu‰tûní
funkce
pojistky
proti
pfieteãení doporuãujeme Vám, abyste
neh˘bali a nenaklánûli myãku nádobí
bûhem chodu.
V pfiípadû, Ïe je nutné s myãkou
pohnout, nebo ji naklonit, zkontrolujte
nejdfiíve, zda je ukonãen mycí cyklus a
ve vanû myãky nezÛstala Ïádná voda.
4. Opût stisknûte stejné tlaãítko (zobrazí se
"b0" coÏ znaãí, Ïe zvonûní je neaktivní).
5. Vypnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ON/OFF", ãímÏ uvedete do
ãinnosti nové nastavení.
K opûtovné aktivaci zvonûní postupujte
stejn˘m zpÛsobem.
81
Myãka mÛÏe na displeji signalizovat celou fiadu funkãních závad.
AUTOMATICKÁ SIGNALIZACE ZÁVAD
ZÁVADA
Na displeji se zobrazí E2
spolu s krátk˘m akustick˘m
signálem.
Na displeji se zobrazí E3
spolu s akustick˘m signálem.
P¤ÍâINA
Chybí voda (je uzavfien˘ pfiívod
vody).
Spotfiebiã nemÛÏe vypustit vodu z
mycí vany.
ODSTRANùNÍ
Vypnûte myãku, otevfiete kohout pfiívodu vody a znovu nastavte cyklus
mytí.
Zkontrolujte, zda není zalomená
hadice v˘pusti vody, zda není
ucpan˘ sifon, anebo zda nejsou
ucpány filtry.
Pokud závada pfietrvává, obraÈte se
na autorizovan˘ servis.
Na displeji se zobrazí E4
spolu s akustick˘m signálem.
Vytéká voda.
Zkontrolujte, zda není zalomená
hadice v˘pusti vody, zda není
ucpan˘ sifon, anebo zda nejsou
ucpány filtry.
Pokud závada pfietrvává, obraÈte se
na autorizovan˘ servis.
E7, Ef
Na displeji se zobrazí E5, E6,
nebo EL s krátk˘m
akustick˘m signálem.
Závada elektronického fiízení.
Je nutno se obrátit na autorizovan˘
servis.
Na displeji se zobrazí E8
nebo Ei s krátk˘m akustick˘m
signálem.
Topné tûleso ohfievu vody nefunguje
správnû, anebo je ucpan˘ filtr.
Oãistûte filtr.
Pokud závada pfietrvává, obraÈte se
na autorizovan˘ servis.
82
AQUAPROTECT – BEZPEâNOSTNÍ P¤ÍVODNÍ HADICE
Primární-hlavní pfiívodní hadice vody je vloÏena v ochranném prÛhledném
zachycovacím obalu.
V pfiípadû netûsnosti primární-hlavní pfiívodní hadice se voda dostává mezi pfiívodní
hadici a prÛhledn˘ zachycovací obal.
Pfiítomnost vody mezi prÛhledn˘m zachycovacím obalem a pfiívodní hadicí je snadno
rozeznatelná zrakem.
Prací cyklus je v‰ak moÏno bez problémÛ dokonãit; av‰ak doporuãujeme v˘mûnu
pfiívodní hadice.
Pokud nemá pfiívodní hadice dostateãnou délku pro provedení správného pfiipojení,
vymûÀte hadici za jinou o odpovídající délce.
Hadici poÏadujte po Servisním asistenãním stfiedisku.
Bezpeãnostní
zachycovací
obal
Primární-hlavní
pfiívodní hadice
vody
83
TABULKA MYCÍCH PROGRAMÒ
Mytí s pfiedmytím
Pro programy s pfiedmytím doporuãujeme pfiidat dal‰í dávku ãistícího prostfiedku (max. 10 g)
pfiímo do myãky.
Programu
Popis programu
Pára
75°C
Cyklus s kombinací vody a páry. Je úãinn˘ k
rozpu‰tûní siln˘ch neãistot a bakterií bez pfiemytí
nádobí.
Univerzální
60°C
Vhodné k mytí nádobí a hrncÛ normálnû
zneãi‰tûn˘ch.
Denní
55°C
Rychl˘ cyklus pro bûÏnû zneãi‰tûné nádobí,
vhodn˘ k ãastému mytí a bûÏné mnoÏství
nádobí.
Eco
45°C
Program pro bûÏnû zneãi‰tûné nádobí (nejúãinûj‰í z
hlediska spotfieby vody a energie).
Program dle normy EN 50242.
Kfii‰Èál
45°C
Vhodné k mytí nádobí kfiehkého, dekoratívního a
skla. Tento program je vhodn˘ také pro denní mytí
nádobí málo zneãi‰tûného, s v˘jimkou hrncÛ.
Rapid 59’ 65°C
Vhodné ke kaÏdodennímu mytí, ihned po pouÏití
nádobí a hrncÛ bûÏnû zneãi‰tûn˘ch (MAX 8 poklic).
Rapid 24' 50°C
Rychlé mytí pro nádobí, které bude um˘váno
ihned po jídle. NáplÀ myãky soupravou pro 6
osob.
Noc
55°C
Pfiedmytí
âistiã myãky
Maximálnû tich˘ program. Je ideální pro provoz
v noãních hodinách pfii vyuÏití vyuÏívaní poplatkÛ
energie v slabém provozu.
Krátké studené pfiedmytí nádobí pouÏitého ráno
nebo v poledne, pokud chceme odloÏit mytí plné
náplnû aÏ na veãer.
PouÏívejte pravidelnû tento program se speciálními
ãisticími prostfiedky pro myãky nádobí. Bûhem v‰ech
procesÛ ãi‰tûní musí b˘t myãka prázdná.
= Programy “IMPULSE”
N/A = NASTAVENÍ FUNKCE NENÍ MOÎNÉ
84
120
ANO
ANO
ANO
55°C
80
ANO
ANO
ANO
45°C
190
ANO
ANO
ANO
45°C
85
ANO
ANO
ANO
65°C
59
ANO
ANO
ANO
50°C
24
ANO
N/A
ANO
55°C
240
ANO
ANO
ANO
5
ANO
N/A
45
ANO
Tlaãítko "ALL IN 1"
60°C
Tlaãítko "SUPER ECO"
Tlaãítko "ODLOÎEN¯
START"
ANO
Hork˘ oplach s
pfiídavkem le‰tidla
ANO
Druh˘ studen˘ oplach
ANO
První studen˘ oplach
130
Hlavní mytí
Studené pfiedmytí
Tlaãítka
pro speciální
funkce
75°C
70°C
*
PrÛm.doba
programu
v min.
Pfii studené vodû 15°C*
(tolerance ±10%)
•••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
••••
•
PrÛbûh mycího programu
Horké pfiedmytí
Kontrola soli v
zásobníku
Kontrola le‰ticího
prostfiedku
Vyãi‰tûní filtrÛ
Mycí prostfiedek pro
hlavní mytí
Mycí prostfiedek
pro pfiedmytí
Provedení kontroly
P¤I NAPOU·TùNÍ HORKÉ VODY JE BùHEM CHODU PROGRAMU AUTOMATICKY
ZOBRAZOVÁN NA DISPLEJI âAS ZB¯VAJÍCÍ DO KONCE MYCÍHO CYKLU.
85
ZA¤ÍZENÍ
VODY
NA
ZMùKâOVÁNÍ
* Zmûkãovací zafiízení je ve v˘robû
nastaveno na 4. stupeÀ (d4), coÏ
vyhovuje
poÏadavkÛm
vût‰iny
uÏivatelÛ.
V závislosti na zdroji obsahuje voda rÛzné
mnoÏství vápence a minerálÛ, které se
usazují na nádobí a zanechávají na jeho
povrchu bílé skvrny a ‰mouhy. Jak vysoká
je pfiítomnost tûchto minerálÛ ve vodû, tak
velká je její tvrdost. Myãky nádobí jsou
vybaveny zafiízením pro zmûkãování vody,
které vyÏadují ke své regeneraci speciální
sÛl. Takto zmûkãená voda je pak v myãce
pouÏívána pro mytí nádobí.
StupeÀ tvrdosti vody Vám sdûlí spoleãnost,
která zaji‰Èuje její dodávku nebo si ji
mÛÏete nechat zmûfiit.
Podle toho, do které kategorie tvrdosti
patfií va‰e voda, nastavte hodnotu jejího
zmûkãování následujícím zpÛsobem:
DÒLEÎITÉ
Následující postup zaãnûte VÎDY
pfii vypnuté myãce.
1. Stisknûte tlaãítko "VOLBA PROGRAMU"
a zároveÀ zapnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ON/OFF" (usly‰íte krátk˘
zvukov˘ signál).
Nastavení zmûkãovaãe vody
Zmûkãovaã vody je schopen upravovat
vodu o tvrdosti do 90°fH (francouzská
stupnice) nebo 50°dH (nûmecká stupnice
tvrdosti vody) v 8 nastaviteln˘ch stupních.
2. Stisknûte a drÏte tlaãítko "VOLBA
PROGRAMU" nejménû po dobu 5
sekund a pusÈte jej aÏ tehdy, kdyÏ
usly‰íte zvukov˘ signál. Na displeji se
zobrazí úroveÀ nastaveného odvápnûní
vody.
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
Nastavení
zmûkãovaãe
vody
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
PouÏití
regeneraãní
soli
°dH
(nûmecká
stupnice)
0
1
2
3
*4
5
6
7
Tvrdost
vody
°fH
(fran.
stupnice)
ÚroveÀ
tvrdosti
Nastavení je uvedeno v následující tabulce.
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. Opût stisknûte stejné tlaãítko a zvolte si
úroveÀ odvápnûní vody, kterou
poÏadujete: kaÏd˘m stisknutím tlaãítka
se zv˘‰í hodnota o jeden stupeÀ. Po
dosaÏení hodnoty "d7" ukazovatel
pfieskoãí na úroveÀ "d0".
4. Vypnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ON/OFF", ãímÏ uvedete do
ãinnosti nové nastavení.
POZOR!
Pokud byste z jakéhokoliv
nedokázali
dokonãit
vypnûte myãku stisknutím
"ON/OFF" a zaãnûte od
(BOD 1).
dÛvodu
postup,
tlaãítka
zaãátku
Digitální displej
Tlaãítko
"ON/OFF"
86
Tlaãítko
"VOLBA PROGRAMU"
VYHLEDÁNÍ DROBN¯CH ZÁVAD
Pokud myãka nádobí nepracuje správnû, proveìte nejdfiíve následující kontroly, neÏ
zavoláte autorizované servisní stfiedisko:
ZÁVADA
1 -Myãka vÛbec nepracuje
2 - Myãka nenapou‰tí vodu
3 - Myãka nevypou‰tí vodu
4 - Myãka vypou‰tí vodu
nepfietrÏitû
5 - Není sly‰et otáãení
sprchovacích ramen
6 - Pro elektronické pfiístroje bez
displeje: jedna nebo více
kontrolek rychle bliká
P¤ÍâINA
OPAT¤ENÍ
Zástrãka pfiívodní ‰ÀÛry není
správnû zasunuta do zásuvky
Pfiipojte správnû pfiívodní ‰ÀÛru
Tlaãítko I/O není zapnuto
Zmáãknûte tlaãítko
Dvefie jsou ‰patnû zavfiené
Zavfiete dvefie
Pfieru‰ena dodávka elektrického
proudu
Zkontrolujte pojistku pro zásuvku,
nebo dodávku elektfiiny
Viz pfiíãiny ã.1
Zkontrolujte
Pfiívodní ventil vody je uzavfien
Otevfite pfiívod vody
Voliã programÛ není nastaven na
správnou polohu
Otoãte programátorem do
správné polohy
Napou‰tûcí hadice je “pfielomená”
Filtr na napou‰tûcí hadici
není správnû pfiipojen, nebo je ucpan˘
OdstraÀte ostré ohyby z
napou‰tûcí hadice
Zkontrolujte pfiipojení filtru,
vyãistûte ho
Filtraãní systém je zanesen
Vyãistûte filtry
Vypou‰tûcí hadice je “pfielomená”
Narovnejte ostré ohyby na hadici
Vnûj‰í vypou‰tûcí hadice
nenísprávnû pfiipojena
Pozornû si pfieãtûte návod
napfiipojení vypou‰tûcí hadice
Napojení na odpad vody je umístûno
dole, místo ve správné v˘‰ce
PoÏádejte kvalifikovaného
instalatéra o pfiedûlání odpadu
Poloha vypou‰tûcí hadice je pfiíli‰
nízko
Zvednûte vypou‰tûcí hadici
nejménû do v˘‰ky 40 cm nad
podlahu
Pfiíli‰ velké mnoÏství mycího
prostfiedku
SniÏte dávku mycího prostfiedku
a pouÏívejte vhodné prostfiedky
UloÏené nádobí brání otáãení
ramen
Zkontrolujte
Filtraãní talífi a ko‰ík jsou silnû
zane‰ené neãistotami
Vyãistûte filtraãní soustavu
Pfiipojovací ventil vody je uzavfien
Vypnûte spotfiebiã, otevfite
pfiívod vody, nastavte znovu mycí
cyklus
87
ZÁVADA
7-
Nádobí je jen ãásteãnû
umyté
P¤ÍâINA
OPAT¤ENÍ
Viz pfiíãiny ã.5
Zkontrolujte
Dno hrncÛ není dobfie umyto
Pfiipálené zbytky jídla musí b˘t pfied
vkládáním hrncÛ do myãky
fiádnû odmoãeny
Okraje hrncÛ nejsou dobfie umyty
UloÏte znovu hrnce na doporuãené
místo
Sprchovací ramena jsou ucpaná
Vyjmûte sprchovací ramena dle dfiíve
uvedeného postupu a fiádnû
opáchnûte pod tekoucí vodou
Nádobí není správnû uloÏeno
Neukládejte nádobí pfiíli‰ tûsnû
u sebe
Konec vypou‰tûcí hadice je
ponofien do vody
Konec vypou‰tûcí hadice musí
b˘t vÏdy nad hladinou vypou‰tûn
vody
Bylo dávkováno nesprávné mnoÏství
mycího prostfiedku, mycí prostfiedek je
star˘ a ztvrdl˘
Zvy‰te dávkování podle míry
za‰pinûní nádobí, vymûÀte mycí
prostfiedek
Zvolen˘ mycí program není
dostateãnû úãinn˘
Zvolte úãinnûj‰í program
Nádobí ve spodním ko‰i není umyto
Vypnûte tlaãítko pro poloviãní náplÀ
8-
Mycí pfiípravek chybí nebo
je odebrán jen ãásteãnû
Pfiíbory, talífie, hrnce, atd … se kfiíÏí s
otvíráním dvífiek zásobníku mycího
prostfiedku
UloÏte nádobí tak, aby nebránilo
otvírání dvífiek zásobníku mycího
prostfiedku
9-
V˘skyt bíl˘ch skvrn na
nádobí
Voda je pfiíli‰ tvrdá
Zkontrolujte mnoÏství soli a le‰tidla
v zásobnících a pfiípadnû doplÀte,
pokud závada pfietrvává
zavolejte servisní stfiedisko
UloÏené nádobí klepe o sebe
UloÏte lépe nádobí do ko‰Û
Otáãející se ramena naráÏejí
na uloÏené nádobí
UloÏte lépe nádobí
Nedostateãné proudûní vzduchu
Nechejte po skonãení mycího
programu dvefie pootevfiené, aby
mohlo nádobí fiádnû oschnout
Chybí le‰tící pfiípravek
PouÏijte le‰tící pfiípravek
10 - Zv˘‰en˘ hluk bûhem mytí
11 - Nádobí není fiádnû usu‰ené
Poznámka:
Pokud nastane nûkterá z uveden˘ch situací a myãka neumyje fiádnû vloÏené nádobí, je nutné
odstranit zbytky jídel ruãnû, neboÈ pfii závûreãném su‰ení znovu pfiischne a ani následující
opakované mytí není schopné je odstranit.
JestliÏe ‰patná funkce pfietrvává, zavolejte autorizované servisní stfiedisko a sdûlte vÏdy typ
spotfiebiãe a úplné v˘robní ãíslo. Tyto údaje najdete na v˘robním ‰títku na boku dvefií myãky,
nebo na záruãním listû. Usnadníte a urychlíte tím provedení opravy.
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích, které
nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
88
KAZALO
Splo‰ni varnostni ukrepi
Prikljuãitev pomivalnega stroja na vodovodno omreÏje
Polnjenje posodice za sol
Nastavljanje vi‰ine zgornje ko‰are
Razporeditev posode v stroju
Podatki za testne laboratorije
Dodajanje detergenta v pomivalni stroj
Vrste detergentov
Dodajanje tekoãine za lesk v pomivalni stroj
âi‰ãenje filtrov
Praktiãni nasveti
Redno ãi‰ãenje in vzdrÏevanje
Opis stikalne plo‰ãe
Tehniãni podatki
Izbiranje programov in posebnih funkcij
Aquaprotect
Izbiranje programov
Naprava za mehãanje vode
Odpravljanje manj‰ih motenj v delovanju
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
90
93
95
96
97
99
100
101
102
103
104
105
106
106
107
111
112
114
115
Slika A
5
1
4
2
3
Prosimo, da pozorno preberete to knjiÏico z navodili, saj vsebuje pomembne informacije
v zvezi s prikljuãitvijo, uporabo in vzdrÏevanjem pomivalnega stroja, ki jih morate
upo‰tevati za varno delovanje stroja. V tej knjiÏici pa boste na‰li tudi nekaj koristnih
nasvetov, s pomoãjo katerih boste v celoti izrabili moÏnosti, ki vam jih stroj ponuja.
KnjiÏico shranite, tako da vam bo pri roki tudi v bodoãe.
89
uporabo aparata in ãe se
zavedajo s tem povezanih tveganj.
Otroci se ne smejo igrati z
aparatom, prav tako otroci ne
smejo ãistiti in vzdrÏevati aparata
brez nadzora.
SPLO·NI VARNOSTNI UKREPI
■ Aparat je namenjen uporabi v
gospodinjstvih in podobnih okoljih:
- ãajnih kuhinjah v trgovinah,
pisarnah in drugih delovnih
okoljih;
■ Otrokom ne smete dovoliti, da se
igrajo z aparati.
- na kmetijah;
- v kuhinjah za goste v hotelih,
motelih in drugih bivalnih okoljih;
- v penzionih ipd..
■ Otroci, mlaj‰i od 3 let, se stroju ne
smejo pribliÏevati, razen ãe so pod
stalnim nadzorom.
Tudi v takih primerih, ki se
razlikujejo
od
obiãajnega
gospodinjstva,
komercialna
uporaba s strani strokovnjakov ali
izuãenih uporabnikov ni dovoljena.
■ âe je potrebno zamenjati prikljuãni
elektriãni kabel, mora to delo
opraviti strokovnjak poobla‰ãenega
servisa.
Nenamenska uporaba aparata
lahko skraj‰a Ïivljenjsko dobo
aparata in izniãi veljavnost garancije.
■ Stroj prikljuãite na vodovodno
omreÏje s pomoãjo novih cevi.
Uporaba starih cevi ni dovoljena.
Za morebitne po‰kodbe na
aparatu ali drugaãno ‰kodo, ki bi
bila posledica nenamenske
uporabe, ki bi se razlikovala od
obiãajne uporabe v gospodinjstvih
(tudi ãe bi potekala v gospodinjstvu),
proizvajalec kljub sprejemanju
polne odgovornosti, ki jo doloãa
zakon, v takih primerih zavraãa
odgovornost.
■ Tlak vode mora biti med 0,08 MPa
in 0,8 MPa.
■ âe je aparat postavljen na preprogo
ali tekstilno talno oblogo pazite, da
je omogoãen pretoka zraka skozi
odprtine za zraãenje na dnu
aparata.
■ Aparat lahko uporabljajo otroci,
starej‰i od 8 let, in osebe z
zmanj‰animi fiziãnimi, zaznavnimi
ali umskimi sposobnosti ali s
pomanjkljivimi izku‰njami in
predznanjem, vendar le pod
nadzorom in ãe so jim bila
razloÏena navodila za varno
■ Tudi po instalaciji mora biti vtikaã
dostopen.
■ V poglavju "TEHNIâNI PODATKI"
je prikazano, kako lahko v stroj
zloÏite najveãjo koliãino posode.
90
■ Ko Ïelite potegniti vtikaã iz
vtiãnice,
nikoli ne vlecite za
prikljuãni kabel, ampak vedno
primite za vtikaã in ga potegnite iz
vtiãnice.
OPOZORILO!
NoÏe in druge ostre in koniãaste
predmete zloÏite v ko‰arico s
konico obrnjeno navzdol, ali
pa jih poloÏite na ko‰aro.
■ Pomivalni stroj ne sme biti
izpostavljen atmosferskim vplivom
(deÏ, sonce itd.).
■ Vrata stroja zapirajte; odprta vrata
stroja bi lahko povzroãila nezgodo,
saj bi se lahko spotaknili.
■ Na aparat se ne naslanjajte in ne
sedajte ali stopajte na odprta
vrata, ker se stroj lahko prevrne.
■ Tehniãni podatki o izdelku so
dostopni na proizvajalãevi spletni
strani.
■ Pomivalni stroj je namenjen
pomivanju posode, ki je v rabi v
gospodinjstvih.
V pomivalnem stroju ne smete
pomivati predmetov, na katerih so
‰e sledi bencina, laka, jekla ali
Ïeleza, oz. tak‰ne posode,
ki je bila v stiku s kemikalijami,
kislinami ali alkalnimi snovmi.
■ âe je va‰a stavba opremljena s
sistemom za mehãanje vode, ni
potrebno dodati sol v posodo
naprave za mehãanje vode v
pomivalnem stroju.
Navodila za varno uporabo
■ Prepriãajte se, da je elektriãno
omreÏje ozemljeno. V nasprotnem primeru se posvetujte s
strokovnjakom.
■ âe se pomivalni stroj pokvari ali
opazite nepravilnost v delovanju,
ga izklopite, zaprite pipo za vodo
in ga ne posku‰ajte sami popraviti.
Popravila prepustite ustrezno
usposobljenim strokovnjakom
poobla‰ãenih servisov. Zahtevajte
uporabo originalnih rezervnih
delov. Neupo‰tevanje tega
nasveta bi lahko povzroãilo ‰e
huj‰o okvaro stroja, nestrokovna
popravila pa pomenijo veliko
tveganje za uporabnika.
Proizvajalec ne prevzema
odgovornosti za ‰kodo ali
po‰kodbe zaradi prikljuãitve
brez ozemljitve.
■ Po postavitvi aparata se prepriãajte, da le-ta ne stoji na kablu, oz. da
kabel ni po‰kodovan.
■ Odsvetujemo uporabo adapterjev,
razdelilcev ali podalj‰kov.
91
■ âe morate stroj premakniti, potem
ko ste Ïe odstranili embalaÏo, pri
premikanju ne drÏite stroja za
spodnji del vrat. Nekoliko odprite
vrata in primite stroj pod vrhom.
Z oznako
na tem proizvodu
izjavljamo, na lastno odgovornost,
da je proizvod skladen z vsemi
evropskimi
zahtevami
o
varnosti, zdravju in varstvu
okolja, ki se v zakonodaji
nana‰ajo na ta izdelek.
■ Pri vgradnji vgradnih aparatov v
kuhinjski niz upo‰tevajte ustrezno
poglavje v teh navodilih ali navodila,
ki so priloÏena tej knjiÏici.
92
PRIKLJUâITEV POMIVALNEGA
STROJA NA VODOVODNO
OMREÎJE
1
POMEMBNO
Stroj prikljuãite na vodovodno
omreÏje s pomoãjo novih cevi.
Uporaba starih cevi ni dovoljena.
■ Dotoãno in odtoãno cev za vodo lahko
do aparata speljete z leve ali z desne
strani.
POMEMBNO
Pomivalni stroj lahko prikljuãite na
dotok hladne ali tople vode, vendar
temperatura pritekajoãe vode ne
sme presegati 60°C.
2
■ Tlak pritekajoãe vode mora biti med
0,08 MPa in 0,8 MPa.
■ Dotoãno cev pomivalnega stroja privijte
na pipo, tako da lahko zaprete dotok
vode, kadar stroja ne uporabljte (sl. 1B).
■ Dotoãno cev dobro privijte na vodovodno
pipo z navojnim prikljuãkom velikosti 3/4"
(sl. 2).
■ Dotoãno cev "A" privijte na pipo "B" s
pomoãjo prikljuãka 3/4"; pazite, da je
spoj tesen.
■ âe je potrebno, lahko dotoãno cev
podalj‰ate na dolÏino do 2,5 m. Dalj‰e
cevi so na voljo pri poobla‰ãenih servisih.
■ V primeru, da je vodovodna pipa, na
katero Ïelite prikljuãiti aparat, nova, ali
pa je dlje ãasa niste uporabljali, najprej
iztoãite toliko vode, da bo ta povsem
bistra in brez primesi neãistoãe. ·ele
nato na pipo privijte dotoãno cev aparata.
S tem boste prepreãili, da bi delci rje ali
peska, ki jih voda lahko vsebuje, zama‰ili
filter.
93
■ Zakrivljeni konec odtoãne cevi lahko
obesite na rob pomivalnega korita,
vendar morate paziti, da konec cevi ne
bo potopljen v vodo v koritu, saj bi v
nasprotnem
primeru
voda
med
delovanjem stroja tekla nazaj v stroj
(slika 4 Y).
Priklop odtoãne cevi
■ Konec odtoãne cevi namestite na stalni
odtok vode. Pri tem pazite, da cev ni
upognjena ali zvita, tako da lahko voda
neovirano odteãe (slika 4).
■ Notranji premer odtoãne cevi naj bo vsaj
4 cm in odmaknjen od tal vsaj 40 cm.
■ V primeru, da je pomivalni stroj vgrajen
pod delovno plo‰ão, namestite zakrivljeni
konec odtoãne cevi na najvi‰je mesto
neposredno pod delovno plo‰ão (slika 4 Z).
■ Priporoãamo uporabo sifona (slika 4 X).
■ Odtoãno cev je moÏno podalj‰ati do
dolÏine 2,5 m, ãe je poloÏena na vi‰ini
pod 85 cm od tal. Dalj‰e cevi so na voljo
pri poobla‰ãenih servisih.
■ Prepriãajte se, da dotoãna in odtoãna cev
za vodo nista upognjeni.
4
94
POLNJENJE POSODICE ZA SOL
■ V posodi za sol je prostora za pribliÏno
1,5 do 1,8 kg soli.
Zalogo soli morate obãasno obnavljati;
pogostnost je odvisna od nastavitve
naprave za mehãanje vode.
■ Pojav belkastih madeÏev na posodi je
obiãajno znak, da je zmanjkalo soli in da jo
morate dodati v posodo za sol.
■ Na dnu stroja je posoda za sol za
regeneracijo mehãalnika za vodo.
POMEMBNO
(Samo pri prvem polnjenju s soljo)
Ko pomivalni stroj prviã polnite s
soljo, morate na koncu v posodo za
sol doliti toliko vode, da se bo ta
prelila iz posode.
■ Vedno uporabljajte samo namensko sol
za pomivalne stroje. Druge soli namreã
vsebujejo doloãeno koliãino netopnih
delcev, ki bi sãasoma vplivali na napravo
za mehãanje vode in poslab‰ali njeno
uãinkovitost.
■ Sol dodate tako, da odvijete pokrovãek
na posodi za sol in posodo napolnite s
soljo.
■ Med dodajanjem soli v posodico se iz
nje v korito stroja vedno prelije nekaj
vode, kar je povsem normalno; sol
vsipajte v posodo, dokler ni polna. Nato
oãistite zrnca soli iz navoja in ponovno
privijte pokrovãek.
POMEMBNO
Po dodajanju soli v stroj MORATE
zagnati kompleten program pranja,
ali program za PREDPOMIVANJE/
HLADNO IZPIRANJE.
95
NASTAVITEV VI·INE ZGORNJE
KO·ARE
Zgornjo ko‰aro je moÏno nastavljati po
vi‰ini. âe Ïelite v spodnji ko‰ari pomivati
kroÏnike s premerom med 29 in 32,5 cm, je
treba je zgornjo ko‰aro prestaviti v vi‰ji
poloÏaj. To storite na enega od spodaj
opisanih naãinov:
A
1. Obrnite zapori "A" navzven.
2. Izvlecite ko‰aro za posodo in jo namestite
v vi‰ji poloÏaj.
3. Vrnite zapori na svoje mesto.
V tem poloÏaju lahko zgornja ko‰ara sprejme
le posodo vi‰ine do 20 cm, premiãnih
nosilcev za skodelice ob straneh pa ne
morete uporabljati.
A
96
Pravilen naãin zlaganja obiãajne posode v
stroj je prikazan na slikah 1, 2 in 3.
RAZVR·âANJE POSODE
SPLO·NO
Zgornja ko‰ara (sl. 1)
A = globoki kroÏniki
B = plitvi kroÏniki
C = desertni kroÏniki
D = kroÏniãki
E = skodelice
F = kozarci
Razvr‰ãanje posode v zgornjo
ko‰aro
■ Zgornja ko‰ara je opremljena s premiãnimi
nosilci, ki so zapeti ob straneh ko‰are in
ju lahko dvignete ali spustite.
■ Nosilec v spodnjem poloÏaju (A-A1) je
namenjen odlaganju skodelic za ãaj in
kavo, noÏev in zajemalk. Nanj lahko tudi
varno obesite kozarce s peclji.
A
1
A1
C F
A
B
E
■ Nosilec v zgornjem poloÏaju (B-B1) pa
omogoãa, da v ko‰aro zloÏite kroÏnike.
KroÏnike zloÏite pokonci, z dnom
proti hrbtni strani pomivalnega stroja,
razmaknjeni pa naj bodo toliko, dab o
omogoãen neoviran pretok vode med
njimi.
B
D
Zgornja ko‰ara (sl. 2)
A = globoki kroÏniki
B = plitvi kroÏniki
C = desertni kroÏniki
D = kroÏniãki
E = skodelice
F = kozarci
G = enojna ko‰arica za pribor
B1
■ Priporoãamo, da veãje kroÏnike
(s premerom 26 cm in veã) nekoliko
nagnete nazaj, da boste ko‰aro laÏje
potisnili v stroj.
2
F
A
■ Sklede za solato in plastiãne sklede
zloÏite na zgornjo ko‰aro. Pazite, da so
pravilno in trdno zloÏene, da se ne bi
premikale zaradi moãi vodnih curkov.
C
B
■ Zgornja ko‰ara je zasnovana tako, da je
kar najbolj prilagodljiva in da lahko vanjo
zloÏite kar 24 kroÏnikov v dveh vrstah in
do 30 kozarcev v petih vrstah. Seveda
pa lahko vanjo zloÏite tudi razliãne kose
posode.
D
E
F
97
G
Zgornja ko‰ara (sl. 3)
A = kozarci
B = kroÏniãki
C = skodelice
D = skledica
E = srednje velika skleda
F = velika skleda
G = servirna Ïlica
Pravilen naãin zlaganja obiãajne posode v
stroj je prikazan na slikah 4 in 5.
Spodnja ko‰ara (sl. 4)
A = srednje velik lonec
B = velik lonec
C = ponev
D = pokrovke
E = ju‰nik, servirne posode
F = jedilni pribor
G = pekaãi
3
F
C
4
A
DB
E
AC
F
A G
D
G
A
C
E
G
B
C
Razvr‰ãanje posode v spodnjo
ko‰aro
■ Kozice, pekaãe, ju‰nike, sklede za solato,
pokrovke, servirne posode, plitve in
globoke kroÏnike, zajemalke… zloÏite v
spodnjo ko‰aro.
Spodnja ko‰ara (sl. 5)
A = globoki kroÏniki
B = plitvi kroÏniki
C = desertnih kroÏnikov
D = servirna posoda
E = jedilni pribor
■ Jedilni pribor zloÏite v plastiãni nosilec
ko‰arice za jedilni pribor z roãaji navzdol.
■ Ko‰arico za jedilni pribor postavite v
spodnjo ko‰aro (sl. 4 in 5), pri tem pa
pazite, da roãaji jedilnega pribora ne
ovirajo vrtenja pr‰ilnih rok.
5
POMEMBNO
Spodnja ko‰ara je opremljena z
varovalom, ki zagotavlja varnost pri
potegu ko‰are iz stroja. To je zelo
koristno, ãe je ko‰ara polna. Pri
dodajanju soli, ãi‰ãenju filtrov ipd. pa
morate ko‰aro do konca potegniti iz
stroja.
B
E
B
A
A
Posodo zloÏite v pomivalni stroj tako, da bo
imela voda dostop do vseh povr‰in, kar
zagotavlja dober rezultat pomivanja.
A
D
98
C
Ko‰arica za jedilni pribor (sl. 6)
6
Ko‰arica za jedilni pribor je sestavljena iz
dveh delov in jo lahko razstavite - potisnete
levi del stran od desnega.
Tako lahko bolje izrabite prostor v stroju.
Zgornji del ko‰are lahko snamete, kar
omogoãa prilagajanje vrsti jedilnega pribora.
PODATKI ZA TESTNE LABORATORIJE
Podatki za primerjalno testiranje in merjenje glasnosti skladno s standardom EN so na voljo
na naslednjem naslovu:
testinfo-dishwasher@candy.it
Ob zahtevanju podatkov prosimo navedite ime modela in ‰tevilko pomivalnega stroja
(gl. tablico s podatki).
99
DODAJANJE DETERGENTA V
POMIVALNI STROJ
Detergent
POMEMBNO
Zelo pomembno je, da uporabljate
samo namenske detergente za
pomivalne stroje; ti so lahko v obliki
pra‰ka, tekoãine ali tablet.
B
Ko odmerite potrebno koliãino detergenta,
zaprite pokrovãek - najprej ga potisnite v
smeri pu‰ãice 1 in nato v smeri pu‰ãice 2,
da se sli‰no zaskoãi.
"CALGONIT" zagotavlja zelo dobre rezultate
pomivanja in je na voljo v veãini trgovin.
Neustrezni detergenti, npr. tisti, namenjeni
roãnemu pomivanju, niso primerni za rabo
v pomivalnem stroju, saj ne vsebujejo
ustreznih snovi in onemogoãijo pravilno
delovanje stroja.
Polnjenje predalãka za detergent
Predalãek za detergent se nahaja na
notranji strani vrat (sl. A"2"). âe je
pokrovãek zaprt, pritisnite na jeziãek A in
pokrovãek se bo odprl.
Pokrov predalãka za detergent ostane po
konãanem pomivanju odprt in je tako
pripravljen na novo polnjenje.
Ker se detergenti med sabo zelo
razlikujejo, upo‰tevajte navodila proizvajalca
detergenta. Naj vas samo opozorimo, da
premalo detergenta pomeni slabo pomito
posodo, medtem ko preveã detergenta ne
pomeni, da je zato posoda bolje pomita, le
po nepotrebnem porabite veã detergenta.
OPOZORILO!
Ko zlagate posodo v spodnjo ko‰aro,
bodite pozorni, da kroÏniki ali ostala
posoda ne blokirajo predalãka za
detergent.
POMEMBNO
Ne pretiravajte z uporabo detergenta,
da ne bi po nepotrebnem onesnaÏevali
okolja.
Ustrezna koliãina detergenta je odvisna od
vrste posode in od stopnje umazanosti
posode. Koliãina detergenta, ki je potrebna za
enkratno pomivanje, zna‰a 20 do 30 g.
Odmerite jo v predelek predalãka, ki je
namenjen detergentu za pomivanje (B).
A
100
■ uãinkovitost detergentov, ki vsebujejo
tudi sredstvo za mehãanje vode/sol, je
odvisna od trdote vode na va‰em
obmoãju.
Prepriãajte se, da je trdota voda na
va‰em obmoãju znotraj obmoãja, v
katerem je detergent, ki ga Ïelite
uporabiti, uãinkovit; ti podatki so obiãajno
navedeni na embalaÏi detergenta.
VRSTE DETERGENTOV
Detergenti v tabletah
Detergenti v tabletah razliãnih proizvajalcev
se razliãno hitro raztapljajo. Obstaja moÏnost,
da v primeru, da izberete kratkotrajni
program pomivanja, nekateri detergenti v
tabletah ne bodo optimalno uãinkoviti, saj
se ne bodo do konca raztopili. âe
uporabljate detergente v tabletah,
priporoãamo, da izberete dalj‰e programme
pomivanja, da se detergent porabi v celoti.
âe uporabljate tak detergent, z rezultati
pomivanja pa niste zadovoljni, se
posvetujte s proizvajalcem detergenta.
POMEMBNO
Da bi dosegli zadovoljive rezultate
pomivanja, MORATE poloÏiti tableto
v del predalãka za detergente,
namenjen detergentu za glavno
pomivanje, in NE direktno v kad
stroja!
V doloãenih okoli‰ãinah lahko uporaba
kombiniranih detergentov povzroãi:
■ sledi vodnega kamna na posodi in v
pomivalnem stroju;
■ manj uãinkovito pomivanje in su‰enje.
Koncentrirani detergenti
Koncentrirani detergenti z niÏjo stopnjo
alkalnosti in z vsebnostjo naravnih
encimov, ki so namenjeni pomivanju pri
50°C, manj vplivajo na okolje in varujejo
tako posodo kot tudi pomivalni stroj.
Programi za pomivanje pri 50°C so razviti
namensko za popolno izrabo lastnosti
encimov za raztapljanje neãistoã, kar
omogoãa, da z uporabo koncentriranih
detergentov s pomivanjem pri niÏji
temperature doseÏemo enake rezultate kot
s programi za pomivanje pri 65°C.
POMEMBNO
Odpravljanje problemov, ki so direktna
posledica
uporabe
tovrstnih
detergentov, v garanciji ni vkljuãeno.
Upo‰tevajte, da bodo v primeru, da
uporabljate kombinirane detergente
"VSE v 1" opozorilne luãke za tekoãino
za lesk in za sol odveã (samo nekateri
modeli), zato jih ne upo‰tevajte.
âe se pojavijo problemi pri pomivanju in/ali
su‰enju posode, priporoãamo, da zaãnete
namesto kombiniranih detergentov ponovno
uporabljati
tradicionalne
proizvode
(detergent, sol in tekoãino za lesk). To
namreã zagotavlja pravilno delovanje
mehãalnika vode v pomivalnem stroju.
Kombinirani detergenti
Detergente, ki vsebujejo tudi sredstvo za
lesk, poloÏite v predelek predalãka za
detergente, namenjen detergentu za
glavno pomivanje. V tem primeru mora biti
predal za tekoãino za lesk prazen (ãe ni
prazen, pred uporabo kombiniranih
detergentov obrnite stikalo za doziranje
tekoãine za lesk na najniÏjo stopnjo).
V tem primeru priporoãamo:
■ da ponovno napolnite posodi za sol in za
tekoãino za lesk;
Kombinirani detergenti "VSE v 1"
■ enkrat zaÏenete obiãajen program za
pomivanje posode brez posode v stroju.
âe imate namen uporabljati kombinirane
detergente "VSE v 1" ("3 v 1"/"4 v 1"/
"5 v 1", itd.), ki torej vsebujejo tudi sol in
sredstvo za lesk, svetujemo naslednje:
■ pozorno preberete in upo‰tevate navodila
proizvajalca detergenta, ki so navedena
na embalaÏi;
101
Upo‰tevajte, da bo potem, ko zaãnete
ponovno uporabljati obiãajno sol za
pomivalne stroje, sistem spet v celoti
uãinkovit ‰ele po nekaj pomivanjih.
DODAJANJE TEKOâINE ZA
LESK V POMIVALNI STROJ
Tekoãina za lesk
Tekoãina za lesk, ki se samodejno odmeri
med zadnjim izpiranjem, pospe‰i su‰enje
posode in prepreãuje nastanek lis in
madeÏev na povr‰ini.
Polnjenje predalãka za tekoãino
za lesk
C
Posoda za tekoãino za lesk je na levi od
predalãka za detergent (sl. A "3").
Pokrovãek odprete tako, da pritisnete na
mesto z oznako in potegnete jeziãek za
odpiranje.
Vedno uporabljajte samo tekoãino za lesk
za pomivalne stroje. S pomoãjo okenca na
predalãku (C) se lahko prepriãate, koliko
tekoãine za lesk je ‰e v predalãku.
POLNO
temno
PRAZNO
svetlo
Nastavljanje doziranja tekoãine za
lesk (stopnje od 1 do 6)
Stikalo za nastavljanje doziranja (D) je pod
pokrovãkom; obraãate ga s pomoãjo
kovanca.
Priporoãamo stopnjo 4.
Vsebnost apnenca v vodi v veliki meri
vpliva na nastanek vodnega kamna in
uãinkovitost su‰enja.
Zato je zelo pomembno, da nastavite
ustrezno stopnjo in s tem zagotovite
doziranje ustrezne koliãine tekoãine za
lesk, saj boste le tako dosegli dobre
rezultate pomivanja.
âe po pomivanju na posodi opazite lise,
zmanj‰ajte nastavitev za eno stopnjo.
âe pa so na posodi bele pike, morate
nastavitev zvi‰ati za eno stopnjo.
D
102
âI·âENJE FILTROV
Filtrirni sistem (sl. A"4") je sestavljen iz:
srednje posodice, ki zadrÏuje veãje
odpadke;
1
ploske mreÏice, ki filtrira vodo za
pomivanje ter
mikrofiltra, ki se nahaja pod mreÏico.
Mikrofilter zadrÏi vse najmanj‰e delce in s
tem zagotovi brezhibno splakovanje.
■ Filtre preglejte po vsakem pomivanju in
z njih odstranite morebitne ostanke
hrane.
■ Filtre vzamete iz stroja tako, da zavrtite
roãico v smeri nasprotni smeri vrtenja
urinega kazalca (sl. 1).
■ Filter nato razstavite (sl. 2), da ga laÏje
oãistite.
2
■ Loãite srednjo posodico in plosko
mreÏico (sl. 3) in pomijte filtre pod
tekoão vodo. âe je potrebno, uporabite
krtaãko.
■ Pri strojih, ki so opremljeni s samoãistilnim
mikrofiltrom, vzdrÏevanje skorajda ni
potrebno - le vsaka dva tedna je
potrebno preveriti stanje filtrov. Kljub
temu priporoãamo, da se po vsakem
pomivanju prepriãate, da filtri niso
zama‰eni.
OPOZORILO!
Po ãi‰ãenju morate filtre pravilno
sestaviti in nato pravilno namestiti v
stroj; predvsem se prepriãajte, da je
ploska mreÏica pravilno name‰ãena
na dnu stroja.
3
Prepriãajte se, da ste filter pravilno
pritrdili nazaj (roãico obrnite v smeri
vrtenja urinega kazalca), saj nepravilno name‰ãeni filtri zelo zmanj‰ajo
uãinkovitost pomivanja.
POMEMBNO
Nikoli ne pomivajte brez filtrov!
103
PRAKTIâNI NASVETI
Nasveti za varãevanje
■ âe Ïelite pomivati vedno poln pomivalni
stroj, zlagajte vanj posodo po vsakem
obroku. Po potrebi lahko nastavite cikel
Hladnega predpomivanja. Na ta naãin
boste zmehãali in odstranili veãje kose
jedi, ki ostanejo na posodi. Cikel za
celotno pomivanje nastavite ‰ele takrat,
ko je stroj poln.
Navodila za bolj‰e rezultate
pomivanja
■ Pred zlaganjem posode v pomivalni stroj
odstranite ostanke hrane (kosti, lupine,
kose mesa ali zelenjave, kavno usedlino,
olupke, cigaretni pepel, zobotrebce ipd.),
sicer se lahko zama‰ijo filtri, odprtina za
odtekanje vode ali ‰obe na pr‰ilnih
rokah.
■ âe posoda ni zelo umazana, oziroma
stroj ni povsem poln, lahko izberete
varãni program pomivanja. Upo‰tevajte
navodila v razpredelnici programov.
■ Posode pred pomivanjem v stroju ne
izpirajte pod tekoão vodo.
âesa v stroju ne smete pomivati
■ Upo‰tevajte, da vsa posoda ni primerna
za pomivanje v pomivalnem stroju.
Svetujemo vam, da jedilnega pribora
in posode iz umetnih snovi, ki niso
odporne na toploto, jedilnega pribora z
lesenimi drÏali ali z drÏali iz umetnih
snovi, aluminijaste posode, kristala,
stekla z vsebnostjo svinca, pokrovk s
termostatom… ne pomivate v stroju,
razen ãe proizvajalec tega izrecno ne
dovoljuje.
■ Ponve in lonce z ostanki zaÏganih jedi
namakajte do zaãetka pomivanja v
raztopini pomivalnega sredstva.
■ Posodo namestite v stroj tako, da je
obrnjena navzdol.
■ Posodo zloÏite tako, da se ne dotika
med seboj. Rezultati pomivanja bodo
bolj‰i, ãe bo posoda pravilno zloÏena.
■ Za dobre rezultate je zelo pomembno,
kako je posoda zloÏena v stroju. âe je
moÏno, zloÏite posodo v stroj tako, da se
ne dotika.
■ Tudi barvne poslikave na nekaterih
posodah niso toplotno obstojne.
Priporoãamo, da njihovo obstojnost
preverite tako, da v stroju pomijete le en
tak‰en kos in se tako prepriãate, ãe so
barve obstojne.
■ Preverite, ali se lahko pr‰ilne roke prosto
vrtijo.
■ Srebrnega in obiãajnega jedilnega
pribora ne pomivajte skupaj, saj lahko
pride do kemiãne reakcije.
■ Pomivanje srebrne posode in jedilnega
pribora:
a) Srebro pomijte takoj po uporabi.
POMEMBNO
Pri nakupu nove posode ali jedilnega
pribora se prepriãajte, da je pomivanje
v pomivalnem stroju dovoljeno.
b) Na tako posodo ali jedilni pribor ne
stresajte detergenta.
Koristni nasveti
c) Taka posoda ne sme priti v
neposreden stik z drugo kovino.
■ Najprej izpraznite spodnjo ko‰aro, da
kapljice iz zgornje ko‰are ne bi kapljale
na posodo v spodnji ko‰ari.
■ âe pustite posodo dlje ãasa v stroju,
pustite vrata odprta, tako da bo lahko
zrak kroÏil okoli posode; posoda se bo
bolje posu‰ila.
104
■ Tak‰ne madeÏe lahko odstranite z blagim
sredstvom za poliranje nerjaveãega
jekla, ki ne sme vsebovati spojin klora.
Nikoli pa ne uporabljajte grobih ãistilnih
pripomoãkov, npr. gobic iz jeklene volne.
âI·âENJE IN VZDRÎEVANJE
■ Vrata in zunanje stene stroja redno ãistite z
blagimi ãistili. Nikoli ne uporabite ostrih
mreÏic ali grobih ãistil (npr. Vim, razne
kisline, topila).
1
■ Pomivalni stroj ne potrebuje posebnega
vzdrÏevanja, saj se notranjost ãisti
samodejno. Z vlaÏno krpo redno ãistite
tesnilo na vratih, da odstranite ostanke
hrane in sledi tekoãine za lesk.
1b
■ Redno ãistite tesnila vrat z vlaÏno krpo,
tako da odstranite neãistoão in sledi
tekoãine za lesk.
■ Priporoãamo redno ãi‰ãenje pomivalnega
stroja, s ãimer odstranite obloge vodnega
kamna in neãistoão iz stroja. Priporoãamo
uporabo namenskih sredstev za ãi‰ãenje
pomivalnih strojev. Pri ãi‰ãenju pomivalnega
stroja z namenskim ãistilom mora biti
pomivalni stroj prazen, tj. v njem ne sme
biti posode.
2
■ âe kljub rednemu ãi‰ãenju filtra opazite,
da posoda ni dobro pomita oz. ni
povsem suha, preverite, da niso morda
‰obe na pr‰ilnih rokah zama‰ene z
ostanki hrane (sl. A"5").
âe so zama‰ene, jih oãistite na naslednji
naãin:
PO KONCU POMIVANJA
1. najprej odstranite zgornjo pr‰ilno roko:
obraãajte jo, dokler se oznaka ne ujema
s pu‰ãico (slika 1), nato pa jo potisnite
navzgor (sl. 1b) in jo med potiskanjem
navzgor odvijte v smeri vrtenja urinih
kazalcev. Oãi‰ãeno namestite nazaj na
enak naãin v obratnem vrstnem redu.
Spodnjo pr‰ilno roko snamete tako, da jo
preprosto potegnete navzgor (slika 2).
Po vsakem pomivanju zaprite pipo za vodo
in izklopite stroj s pritiskom na tipko za
vklop/izklop.
âe pomivalnega stroja dlje ãasa ne boste
uporabljali, storite naslednje:
2. Pr‰ilni roki izperite pod tekoão vodo, da
se oãistijo ‰obe.
3. Na koncu namestite pr‰ilni roki nazaj v
stroj zgornjo zgoraj in spodnjo spodaj; ne
pozabite poravnati pu‰ãic in pravilno
namestite pr‰ilni roki nazaj v stroj.
■ Vsa notranjost pomivalnega stroja je
izdelana iz nerjaveãega jekla. Kljub temu
se lahko v notranjosti pojavljajo madeÏi,
ki so posledica oksidacije – vzrok zanjo je
lahko voda, ki vsebuje preveã Ïeleznih soli.
105
1. V prazen stroj odmerite malo detergenta
ter vklopite enega od programov, da se
notranjost oãisti.
2. Potegnite vtikaã iz vtiãnice.
3. Zaprite pipo za vodo.
4. Napolnite posodico s sredstvom za lesk.
5. Vrata stroja pustite priprta, da se stroj
zraãi.
6. Notranjost aparata mora ostati ãista.
7. âe je pomivalni stroj v prostoru, kjer se
temperatura lahko spusti pod 0°C,
obstaja nevarnost, da bo voda v stroju
zmrznila. V takem primeru prostor
najprej ogrejte, stroj pa vkljuãite ‰ele ãez 24 ur.
OPIS STIKALNE PLO·âE
A
B
C
Tipka "ON/OFF"
D
Tipka za opcijo "SUPER ECO"
E
Tipka za opcijo "ALL IN 1"
Tipka "IZBIRANJE PROGRAMA"
Tipka "ZAMIK VKLOPA"
F
Tipka "START"/"RESET"
(zagon/preklic programa)
G
H
Kontrolne luãke "IZBIRANJE OPCIJ"
I
Legenda programov
DIGITALNI PRIKAZOVALNIK
MERE
59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 55
117
·irina x Vi‰ina x Globina (cm)
Globina z odprtimi vrati (cm)
TEHNIâNI PODATKI
EN 50242 pogrinjkov
Zmogljivost z lonci in kozicami
Tlak v vodovodnem omreÏju (MPa)
13
8 oseb
Min. 0,08 - Max. 0,8
Varovalka / Prikljuãni tok / Prikljuãna napetost
Gl. plo‰ãico s podatki
PORABA (glavni programi)*
Program
Energija (kWh)
Voda (L)
PARA
2,00
19,5
UNIVERZALEN
1,38
13,5
ECO
0,92
10
RAPID 24'
0,59
9
Poraba elektriãne energije v stanju izkljuãenosti in stanju pripravljenosti: 0,45 W / 0,45 W
* Vrednosti zmerjene v laboratoriju, skaldno z Evropskim standardom EN 50242 (moÏna so dnevna
odstopanja).
106
IZBIRANJE PROGRAMOV
IN POSEBNIH FUNKCIJ
Prekinitev programa
Odsvetujemo odpiranje vrat med potekom
programa, predvsem med fazo glavnega
pomivanja in izpiranja z vroão vodo. âe pa
vrata kljub temu odprete medtem ko
program poteka (ãe npr. Ïelite dodati ‰e
posode v stroj), se stroj samodejno ustavi
in na prikazovalniku utripa ãas, ki mora ‰e
preteãi do konca programa.
Zaprite vrata in ne pritisnite na nobeno
tipko. Stroj bo s programom nadaljeval
tam, kjer je bil ta prekinjen.
Nastavitev programa
■ Odprite vrata stroja in zloÏite vanj
umazano posodo.
■ Pritiskajte na tipko "ON/OFF" pribliÏno 2
sekund.
Na prikazovalniku sta vidni dve ãrtici.
■S
pomoãjo
tipke
"IZBIRANJE
PROGRAMA" izberite Ïeleni program .
OPOZORILO!
âe vrata odprete med fazo su‰enja,
vas zvoãni signal opozori, da faza
su‰enja ‰e ni zakljuãena.
■ âe Ïelite izbrati katero od opcij, pritisnite
na ustrezno tipko (osvetli se ustrezni
indikator).
S pritiskom na ustrezno tipko lahko
opcijo aktivirate ali deaktivirate V
ROKU ene minute po zaãetku
izvajanja programa.
Spreminjanje potekajoãega
programa
■ Pritisnite na tipko "START".
Trajanje programa je na prikazovalniku
prikazano izmeniãno v urah in minutah
[npr.: 1 h (1 ura) / 25 (25 minut)].
Potekajoãi program lahko spremenite ali
prekliãete na naslednji naãin:
■ Zaprite vrata stroja (oglasi se zvoãni
signal, in stroj samodejno zaãne
pomivati).
■ Odprite vrata stroja.
V roku ENE minute od zaãetka
izvajanja programa lahko izberete
drugi program – preprosto pritisnete
na tipko za izbiranje programov.
■ Vsaj 3 sekund pritiskajte na tipko
"RESET". Na prikazovalniku se prikaÏe
vrednost "00", oglasi se zvoãni signal.
Programi "IMPULSE"
■ Tekoãi program je preklican.
Na prikazovalniku sta vidni dve ãrtici.
Programi “IMPULSE” delujejo na osnovi
impulzne tehnologije pomivanja, ki
zmanj‰a porabo in glasnost delovanja ter
poveãa uãinkovitost.
■ Zdaj lahko izberete novi program.
POMEMBNO
Zaznali boste "izmeniãno" delovanje
ãrpalke za pomivanje. NE GRE ZA
OKVARO, saj je tako delovanje
ãrpalke znaãilno za impulzno
pomivanje in gre za normalno
delovanje stroja.
OPOZORILO!
Pred zagonom novega programa se
prepriãajte, da je detergent ostal v
predalãku
za
detergent.
V
nasprotnem primeru znova odmerite
detergent v predalãek.
107
V primeru izpada elektriãne energije
med delovanjem pomivalnega stroja se
izbrani program shrani v poseben
pomnilnik, tako da se program
nadaljuje, kjer je bil prekinjen, ko je stroj
spet pod napetostjo.
POMEMBNO
To opcijo predvsem priporoãamo
takrat, ko izberete RAPID 24’ program;
trajanje programa se podalj‰a za
pribliÏno 15 minut, kar zagotavlja
veãjo uãinkovitost detergenta v
tabletah.
Konec programa
Opozorilo za prazno posodo za sol
5 sekundni zvoãni signal (ãe ni izkljopljen) bo
3 krat v 30 sekundnem intervalu opozarjal, da
se je program zakljuãil.
Pomivalni stroj se samodejno izklopi.
âe je potrebno v pomivalni stroj dodati sol,
na prikazovalniku ob vklopu pomivalnega
stroja utripa napis "SL".
Pojav belkastih madeÏev na posodi je
obiãajno znak, da je zmanjkalo soli in da jo
morate dodati v posodo za sol.
Tipka za opcije
Tipka "SUPER ECO"
S pomoãjo te tipke v popreãju prihranite
25% energije in ãasa (odvisno od izbranega
programa), saj se zniÏa temperature vode
za pomivanje in skraj‰a trajanje su‰enja po
zadnjim izpiranjem.
To moÏnost priporoãamo za manj umazano
posodo, ali takrat, ko ni potrebno, da je
posoda takoj suha.
âe Ïelite, da se posoda hitreje posu‰i,
priporoãamo, da pustite vrata po konãanem
programu do polovice odprta, da bo zrak
kroÏil v notranjosti pomivalnega stroja.
Tipka "ZAMIK VKLOPA"
S pomoãjo te tipke nastavite ãasovni zamik
vklopa za od 1 do 23 ur.
To storite na naslednji naãin:
Tipka "ALL IN 1"
■ Pritisnite na tipko za "ZAMIK VKLOPA"
(na prikazovaniku se prikaÏe vrednost
"00").
Ta opcija prilagodi program za optimalno
izrabo kombiniranih detergentov "VSE v 1"
("3 v 1"/"4 v 1"/"5 v 1", itd.).
Ob pritisku na to tipko se izbrani program
pomivanja prilagodi in omogoãi najbolj‰o
uãinkovitost kombiniranih detergentov
(poleg tega bo opozorilo za praznost soli
izklopljeno).
■ S pritiskanjem na tipko v korakih po 1
uro nastavite ustrezno vrednosti (od 1 do
najveã 23 ur).
■ Od‰tevanje se zaãne, ko pritisnete na
tipko "START".
Po konãanem od‰tevanju zaãne stroj
samodejno pomivati.
OPOZORILO!
Opcija ostane aktivna (osvetljena je
ustrezna kontrolna luãka) tudi pri
naslednjih pomivanjih, dokler je ne
izklopite s ponovnim pritiskom na
isto tipko (kontrolna luãka mora
ugasniti).
108
âe se Ïelite prepriãati, kateri program ste
izbrali, pritisnite na tipko za "IZBIRANJE
PROGRAMOV".
4. Ponovno pritisnite na isto tipko (na
prikazovalniku se prikaÏe napis "b0",
kar opozarja, da je zvoãni signal
deaktiviran).
âe Ïelite preklicati nastavljeni ãasovni zamik:
■ Vsaj 3 sekund pritiskajte na tipko
"RESET". Na prikazovalniku se prikaÏe
vrednost "00", oglasi se zvoãni signal.
5. S ponovnim pritiskom na tipko
"ON/OFF" ugasnite stroj, da potrdite
novo nastavitev.
■ S tem prekliãete zamik vklopa in izbrani
program. Na prikazovalniku sta vidni dve
ãrtici.
Ko Ïelite ponovno aktivirati zvoãni signal,
postopek ponovite.
■ Zdaj morate izbrati nov program in
znova izbrati Ïelene opcije, ãe Ïelite
vklopiti nov program (kot je to opisano v
prej‰njih poglavjih).
Shranjevanje zadnjega
uporabljenega programa v spomin
Izklop zvoãnega signala za
KONEC PROGRAMA
Zadnji uporabljeni program shranite v
spomin na naslednji naãin:
Zvoãni signal za konec programa lahko
izklopite po spodaj napisanih navodilih:
POMEMBNO
Preden zaãnete ta postopek morate
VEDNO izklopiti pomivalni stroj.
POMEMBNO
Preden zaãnete ta postopek morate
VEDNO izklopiti pomivalni stroj.
1. Pritisnite
na
tipko
"IZBIRANJE
PROGRAMA" ter obenem vklopite
pomivalni stroj s pritiskom na tipko za
"ON/OFF" (enkrat se oglasi zvoãni
signal).
1. Pritisnite
na
tipko
"IZBIRANJE
PROGRAMA" ter obenem vklopite
pomivalni stroj s pritiskom na tipko za
"ON/OFF" (enkrat se oglasi zvoãni
signal).
2. Vsaj 30 sekund pritiskajte na tipko
"IZBIRANJE PROGRAMA" (med tem
ãasom se oglasijo 3 zvoãni signali).
2. Vsaj 15 sekund pritiskajte na tipko
"IZBIRANJE PROGRAMA" (med tem
ãasom se 2-krat oglasi zvoãni signal).
3. Sprostite pritisk na tipko, ko se oglasi
TRETJI zvoãni signal (na prikazovalniku
se prikaÏe napis "A0", kar pomeni, da je
shranjevanje v spomin neaktivno).
3. Sprostite pritisk na tipko, ko zasli‰ite
drugi zvoãni signal (na prikazovalniku
se prikaÏe napis "b1", kar opozarja, da
je zvoãni signal aktiviran).
4. Znova pritisnite na isto tipko (na
prikazovalniku se prikaÏe napis "A1",
kar pomeni, da je shranjevanje v spomin
aktivno).
109
5. S ponovnim pritiskom na tipko
"ON/OFF" ugasnite stroj, da potrdite
novo nastavitev.
Na enak naãin tudi
shranjevanje v spomin.
OPOZORILO!
Da bi zagotovili pravilno delovanje
varnostne naprave proti prelivanju
vode odsvetujemo premikanje ali
nagibanje stroja med delovanjem.
âe morate stroj premakniti ali ga
nagniti, se najprej prepriãajte, da je
program pomivanja zakljuãen in da v
stroju ni veã vode.
onemogoãite
POMEMBNO
Ta pomivalni stroj je opremljen z
varnostno napravo proti prelivanju
vode, ki v primeru okvare samodejno
izãrpa morebitno odveãno vodo.
Pomivalni stroj vas s kodo na prikazovalniku opozori na nekatere nepravilnosti.
KODE NEPRAVILNOSTI
NAPAKA
VZROK
RE·ITEV
Na prikazovalniku se prikaÏe
oglasi se zvoãni signal.
E2,
Ni vode (pipa za vodo je zaprta).
Izklopite pomivalni stroj, odprite pipo
za vodo in resetirajte program.
Na prikazovalniku se prikaÏe
oglasi se zvoãni signal.
E3,
Stroj ne more izãrpati vode.
Morda je odtoãna cev zapognjena
ali pa so sifon ali filtri umazani.
âe se problem ponavlja, pokliãite
poobla‰ãeni servis.
Na prikazovalniku se prikaÏe
oglasi se zvoãni signal.
E4,
Voda pu‰ãa.
Morda je odtoãna cev zapognjena
ali pa so sifon ali filtri umazani.
âe se problem ponavlja, pokliãite
poobla‰ãeni servis.
Na prikazovalniku se prikaÏe
E5,
Okvara elektronskega krmiljenja.
Pokliãite poobla‰ãeni servis.
Grelec za vodo ne deluje pravilno,
ali pa je zama‰ena filtrirna plo‰ãa.
Oãistite filtrirno plo‰ão.
âe se problem ponavlja, pokliãite
poobla‰ãeni servis.
E6, E7, Ef ali EL, oglasi se
zvoãni signal.
Na prikazovalniku se prikaÏe E8
ali Ei , oglasi se zvoãni signal.
110
AQUAPROTECT – ZA·âITA CEVI ZA DOTOK VODE
Glavna dotoãna cev se nahaja znotraj prozorne za‰ãitne cevi.
V primeru okvare glavne dotoãne cevi voda, ki izteka iz cevi, ostane znotraj
prozorne cevi, voda v prozorni cevi pa bo dobro vidna. Program pranja sicer lahko
zakljuãite, a zaradi varnosti priporoãamo, da takoj zamenjate cel sklop cevi.
âe je cev prekratka za pravilno prikljuãitev, jo je treba zamenjati z dalj‰o.
Cevi so na voljo v poobla‰ãenih servisih.
Prozorna
za‰ãitna
cev
Glavna
dovodna
cev
111
IZBIRANJE PROGRAMOV
Pomivanje s predpomivanjem
âe izberete program s predpomivanjem, priporoãamo, da odmerite dodatno koliãino
detergenta (najveã 10 g) neposredno v stroj.
Program
Opis
Para
75°C
Tekom programa izmeniãno uãinkujejo curki vode in para.
Uãinkovito mehãa in odstranjuje zasu‰eno neãistoão in
bakterije. Predpomivanje loncev in kroÏnikov ni potrebno.
Univerzalen
60°C
Primeren za pomivanje obiãajno umazane posode
- kroÏnikov, loncev, kozic…
Dneven
55°C
Hiter program za pomivanje “normalno” umazane
posode – namenjen pogostemu pomivanju
obiãajno polnega stroja posode.
Eco
45°C
Program za obiãajno umazano posodo (najuãinkovitej‰i
program glede kombinirane porabe energije in vode za
navedeni tip namiznega pribora).
Kozarci
45°C
Primeren za pomivanje obãutljive keramike in
kozarcev, pa tudi za vsakodnevno pomivanje
manj umazane posode (razen loncev in kozic).
Rapid 59'
65°C
Primeren za dnevno pomivanje obiãajno umazanih
kroÏnikov, kozic, loncev, ki jih pomijete takoj po
obroku (najveã 8 pogrinjkov).
Rapid 24'
50°C
Za hitro pomivanje posode, ki jo pomivate takoj
po obroku, in sicer za 6 pogrinjkov.
Noãni
55°C
Najti‰ji program. Idealen za pomivanje ponoãi;
omogoãa, da izrabite cenej‰o elektriko.
Hladno izpiranje
Kratko predpomivanje posode z hladno vodo, ki
ste jo zloÏili v pomivalni stroj in jo imate namen
pomiti kasneje, ko stroj napolnite.
Obãasno zaÏenite ta program, ob tem pa uporabite namensko
ãistilo za pomivalne stroje. Ko zaÏenete program za ãi‰ãenje
pomivalnega stroja, mora biti pomivalni stroj prazen, tj. v njem
ne sme biti posode!
Program za ãi‰ãenje
pomivalnega stroja
Ta program je skladen z doloãili standarda EN 50242.
= Programi “IMPULSE”
N/O = OPCIJA NI NA VOLJO
112
*
75°C
130 DA
DA
DA
60°C
120
DA
DA
DA
55°C
80
DA
DA
DA
45°C
190
DA
DA
DA
45°C
85
DA
DA
DA
65°C
59
DA
DA
DA
50°C
24
DA
N/O
DA
55°C
240
DA
DA
DA
5
DA
N/O
45
DA
113
Povpreãno
trajanje v
minutah
Tipka "ZAMIK VKLOPA"
*
Faze programa
S hladno vodo (15 °C)
- Odstopanje ± 10%-
Izpiranje z vroão vodo z
dodatkom tekoãine za lesk
Drugo izpiranje
s hladno vodo
Prvo izpiranje
s hladno vodo
Glavno pomivanje
Predpomivanje s
hladno vodo
Tipka "ALL IN 1"
70°C
Tipka "SUPER ECO”
•••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
••••
•
Predpomivanje z vroão
vodo
Preveriti stanje soli
Preveriti stanje tekoãine
za lesk
Oãistiti filter
Odmeriti detergent za
pomivanje
Odmeriti detergent za
namakanje (Predpomivanje)
Kaj je treba storiti pred
pomivanjem
Tipke za
posebne funkcije
S TOPLO VODO JE âAS, KI MORA ·E PRETEâI DO KONCA POTEKAJOâEGA
PROGRAMA, SAMODEJNO PRIKAZAN, MEDTEM KO POTEKA PROGRAM.
* Tovarni‰ko je naprava za mehãanje
vode nastavljena na 4 (d4), ker je ta
stopnja
najbolj primerna za veãino
uporabnikov.
NAPRAVA ZA MEHâANJE
VODE
Voda na razliãnih obmoãjih vsebuje razliãne
koliãine apnenca in mineralov.
Med pomivanjem se te snovi nabirajo na
posodi in pu‰ãajo na njih madeÏe in lise
bele barve.
Veãja kot je vsebnost teh soli v vodi, vi‰ja
je stopnja trdote vode.
Pomivalni stroj ima vgrajeno napravo za
odstranjevanje apnenca, ki jo imenujemo
mehãalnik vode. Mehãalnik vode s
pomoãjo soli za regeneracijo iz vode izloãi
apnenec oziroma vodo zmehãa, tako da je
voda primerna za pomivanje v stroju.
O trdoti vode na va‰em obmoãju se
pozanimajte pri lokalnem vodovodu.
Prilagodite nastavitev trdoti vode na va‰em
obmoãju:
POMEMBNO
Preden zaãnete ta postopek morate
VEDNO izklopiti pomivalni stroj.
1. Pritisnite na tipko "IZBIRANJE
PROGRAMA" ter obenem vklopite
pomivalni stroj s pritiskom na tipko za
"ON/OFF" (enkrat se oglasi zvoãni
signal).
Nastavljanje naprave za
mehãanje vode
2. Vsaj 5 sekund pritiskajte na tipko
"IZBIRANJE PROGRAMA", DOKLER
se ne oglasi zvoãni signal. Na
prikazovalniku je vidna trenutno
nastavljena stopnja mehãalca vode.
Naprava za mehãanje vode je uãinkovita
pri trdoti vode do 90°fH (francoske stopinje)
ali 50°dH (nem‰ke stopinje); na voljo je 8
nastavitev.
Navedene so v spodnji razpredelnici.
°dH
(nem‰ke)
Uporaba soli
Nastavitev
mehãalnika
vode
0
1
2
3
*4
5
6
7
°fH
(francoske)
Stopnja
Trdota vode
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. S ponovnim pritiskom na isto tipko
nastavite ustrezno stopnjo mehãalca
vode: ob vsakem pritisku na tipko se
stopnja poveãa. Nastavitvi "d7" sledi
stopnja "d0".
4. S ponovnim pritiskom na tipko
"ON/OFF" ugasnite stroj, da potrdite
novo nastavitev.
OPOZORILO!
âe naletite na teÏave, izklopite
pomivalni stroj s pritiskom na tipko
za "ON/OFF" in zaãnite postopek od
zaãetka (1. korak).
Digitalni prikazovalnik
Tipko za
"ON/OFF"
114
Tipko za
"IZBIRANJE PROGRAMA"
ODPRAVLJANJE MANJ·IH NEPRAVILNOSTI V DELOVANJU
âe opazite nepravilnost v delovanju pomivalnega stroja, najprej posku‰ajte sami
odpraviti nepravilnost s pomoãjo nasvetov v spodnji razpredelnici. ·ele ãe vam to ne
uspe, pokliãite poobla‰ãeni servis.
MOTNJA
1. Stroj se sploh ne odziva.
2. Voda ne priteka v stroj.
3. Stroj ne izãrpava vode.
4. Voda sproti odteka iz
stroja.
5. Ne sli‰i se vrtenja pr‰ilnih
rok.
6. Pri elektronskih strojih brez
prikazovalnika: ena ali veã
svetilnih diod hitro utripa.
MOREBITNI VZROK
KAKO JO ODPRAVITE
Stroja niste prikljuãili na elektriãno omreÏje;
Potisnite vtikaã v vtiãnico.
Niste pritisnili na tipko za vklop.
Pritisnite tipko vklop/izklop.
Vrata stroja so odprta.
Zaprite vrata stroja.
Zmanjkalo je elektrike.
Preverite varovalko v vtikaãu,
hi‰no varovalko…
Preglejte vzroke pod toãko 1.
Preverite.
Pipa za dotok vode je zaprta.
Odprite pipo za dotok vode.
Gumb programatorja ni v pravem Obrnite ga v pravilen poloÏaj.
poloÏaju.
Dotoãna cev je zvita ali upognjena.
Zravnajte cev.
Filter dotoãne cevi ni pravilno
name‰ãen.
Oãistite filter na koncu cevi.
Filter je umazan;
Preglejte filter .
Odtoãna cev je pri‰ãipnjena;
Zravnajte odtoãno cev.
Podalj‰ek odtoãne cevi ni
pravilno prikljuãen.
Upo‰tevajte navodila za priklop.
Nastavek za priklop na zidu je
obrnjen navzdol, ne pa navzgor.
Poi‰ãite strokovno pomoã.
Odtoãna cev leÏi prenizko.
Cev mora biti vsaj 40 cm nad
tlemi.
Preveã detergenta.
Zmanj‰ajte koliãino detergenta.
Posoda onemogoãa vrtenje.
Preverite.
Zelo umazani filtri.
Oãistite filtre.
Pipa za vodo je zaprta.
IZklopite stroj. Odprite pipo za
vodo. Resetirajte program.
115
MOTNJA
MOREBITNI VZROK
KAKO JO ODPRAVITE
Gl. toãko 5.
Preverite
Dna kozic in loncev niso dobro
oprana.
âe se je jed prismodila, pred
pomivanjem v stroju posodo
namakajte.
Robovi kozic in loncev niso
dobro oprani.
Bolje zloÏite posodo v stroj.
Pr‰ilni roki sta delno zama‰eni.
Snemite ju in oãistite.
Posoda ni bila pravilno zloÏena.
Med posodo naj bo veã
razmaka.
Konec odtoãne cevi je v vodi.
Konec odtoãne cevi ne sme biti
v vodi.
Neustrezna koliãina detergenta;
star ali strjen detergent.
Poveãajte koliãino detergenta,
uporabite sveÏ detergent.
Neustrezen program pomivanja.
Izberite ustrezen program
pomivanja.
Posoda v spodnji ko‰ari ni
oprana.
Pritisnite na tipko za pomivanje
poloviãne koliãine posode.
8. Detergent ni bil doziran,
ali pa le delno.
Posoda v pomivalnem stroju
(jedilni pribor, lonec, kozica ipd.)
je onemogoãila odpiranje
predalãka za detergent.
Posodo razporedite tako, da ne
bo ovirala odpiranja predalãka
za detergent.
9. Bele lise na posodi.
Voda je pretrda.
Preverite, ãe je v stroju dovolj
soli in tekoãine za lesk. âe s
tem ne odpravite nepravilnosti,
pokliãite poobla‰ãeni servis.
10. Pomivanje je glasno.
Posoda tolãe ena ob drugo.
Pravilno zloÏite posodo.
Pr‰ilni roki tolãeta ob posodo.
Pravilno zloÏite posodo.
Neustrezen pretok zraka.
Vrata stroja po koncu
pomivanja pustite odprta, da se
posoda posu‰i na zraku.
Zmanjkalo je tekoãine za lesk.
Napolnite posodo za tekoãino
za lesk.
7. Posoda je slabo pomita.
11. Posoda ni povsem
suha.
OPOMBA
âe posoda iz kateregakoli zgoraj navedenega razloga ni dobro pomita, jo pomijte roãno.
Ostanki hrane se med postopkom su‰enja v pomivalnem stroju posu‰ijo in jih s ponovnim
pomivanju v stroju ne morete odstraniti.
Serviserju obvezno povejte serijsko ‰tevilko stroja, ki je navedena na plo‰ãici na stroju ali na
garancijskem listu. Na ta naãin boste olaj‰ali delo serviserju, va‰ pomivalni stroj pa bo hitreje
popravljen.
Proizvajalec in prodajalec dopu‰ãata moÏnost napak pri tisku te knjiÏice, za kar ne
odgovarjata.
Proizvajalec si pridrÏuje pravico do sprememb podatkov brez vnaprej‰njega opozorila,
ãe spremembe ne vplivajo na osnovne znaãilnosti stroja.
116
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
drukarskich.
Dane techniczne urzàdzenia podane sà na stronie internetowej producenta.
; " $ & ". $ " , .
/ " .
O ",
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích, které
nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
Technické specifikace naleznete na webov˘ch stránkách v˘robce.
Proizvajalec in prodajalec dopu‰ãata moÏnost napak pri tisku te knjiÏice, za kar ne
odgovarjata.
Proizvajalec si pridrÏuje pravico do sprememb podatkov brez vnaprej‰njega opozorila,
ãe spremembe ne vplivajo na osnovne znaãilnosti stroja.
Tehniãni podatki izdelka so na voljo na proizvajalãevi spletni strani.
To urzàdzenie jest oznakowane zgodnie z Dyrektywà Europejskà 2012/19/UE on dotyczàcà Zu˝ytego Sprz´tu Elektrycznego i
Elektronicznego (WEEE).
WEEE zawiera zarówno substancje zanieczyszczajàce (co mo˝e spowodowaç negatywne skutki dla Êrodowiska naturalnego)
oraz podstawowe elementy (które mogà byç ponownie wykorzystane). Wa˝ne jest, aby dokonaç wszelkich staraƒ w celu
usuni´cia i pozbycia si´ w∏aÊciwie wszystkich zanieczyszczeƒ oraz odzyskania i recyklingu wszystkich materia∏ów.
Osoby fizyczne mogà odgrywaç wa˝nà rol´ w zapewnieniu, ˝e WEEE nie stanie si´ problemem dla Êrodowiska naturalnego;
istotne jest, aby przestrzegaç kilku podstawowych zasad:
- WEEE nie powinien byç traktowany jako odpad komunalny;
- WEEE nale˝y przekazaç do odpowiednich punktów zbiórki prowadzonych przez gminy lub przez zarejestrowane firmy. W
wielu krajach du˝y sprz´t AGD mo˝e byç odbierany z domu.
W wielu krajach, przy zakupie nowego urzàdzenia, stary mo˝e byç zwrócony do sprzedawcy, który musi zebraç go bezp∏atnie
na zasadzie jeden do jednego, tak d∏ugo, jak sprz´t jest w∏aÊciwego rodzaju i ma takie same funkcje, co sprz´t dostarczony.
$ & O " 2012/19/EE, & & ! & (++).
# AHHE $ ( $ $ $ ) ! ( & ! &). ++ " ! ,
$ & $ " & .
; " & "" " ++ " $ $ , & & :
− # ++ " $ ; .
− # ++ $ "" " " $
. $ , ++, " .
$ , & $ , ""
& , $ , ""$ $ .
Tento spotfiebiã je oznaãen v souladu s Evropskou smûrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízeních
(OEEZ).
OEEZ obsahují jak zneãi‰Èující látky, které mohou zpÛsobit negativní dopady na Ïivotní prostfiedí, tak základní komponenty,
které mohou b˘t znova pouÏity. Proto je dÛleÏité vûnovat tûmto spotfiebiãÛm zvlá‰tní pozornost pfii jejich likvidaci, aby byly
zneãi‰Èující látky fiádnû zlikvidovány a materiály, které mohou b˘t znovu vyuÏity, byly zrecyklovány.
Lidé hrají dÛleÏitou roli pfii zaji‰tûní toho, aby OEEZ nezpÛsobily problémy v rámci Ïivotního prostfiedí. Je nutné dodrÏovat
nûkolik základních pravidel:
- s OEEZ by nemûlo b˘t nakládáno jako s domovním odpadem;
- OEEZ by mûly b˘t pfiedány k likvidaci na pfiíslu‰ném sbûrném místû obcí nebo registrovan˘ch podnikÛ.
V mnoha zemích lze pfii zakoupení nového spotfiebiãe vrátit star˘ spotfiebiã prodejci, pokud je zafiízení ekvivalentního typu a
funguje na stejném principu jako dodané zafiízení. Tuto sluÏbu provádí prodejce zdarma.
- z OEEO ne ravnamo kot z obiãajnimi odpadki iz gospodinjstva;
- OEEO je treba odpeljati na ustrezno zbirali‰ãe odpadkov, upravljano s strani obãine ali registrirane druÏbe. V ‰tevilnih
drÏavah je za veãje kose OEEO organizirano tudi zbiranje po domovih.
V ‰tevilnih drÏavah lahko ob nakupu novega aparata starega oddate prodajalcu, ki ga je dolÏan prevzeti brezplaãno po naãelu
eden za enega; to velja v primeru, da gre opremo enakovrednega tipa z enakimi funkcijami kot dobavljeni aparat.
PL
EL
CZ
SL
16.07 - 41902967
Izdelek je oznaãen skladno z evropsko uredbo 2012/19/EU o odpadni elektriãni in elektronski opremi (OEEO).
OEEO vsebuje tako snovi, ki onesnaÏujejo okolje (in ki lahko negativno vplivajo na okolje) kot tudi osnovne komponente (ki jih
je mogoãe ponovno uporabiti). Zato je pomembna pravilna obravnava OEEO, ki omogoãa odstranjevanje in ustrezno odlaganje
vseh onesnaÏeval ter pridobivanje in recikliranje vseh materialov.
Posamezniki lahko igrajo pomembno vlogo pri prepreãevanju onesnaÏevanja okolja zaradi OEEO; pri tem morajo upo‰tevati
nekaj osnovnih pravil:
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising