Hoover HND 312-86S User manual
DA
SV
FI
NO
EN
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Bruksanvisning
User instructions
®
HND 312
OPVASKEMASKINE
DISKMASKIN
ASTIANPESUKONE
OPPVASKMASKIN
DISHWASHER
INDHOLD
Sikkerhedsregler
Opstilling, installation
Blødgøringsanlæg
Påfyldning af salt
Justering af øverste kurv
Placering af service
Information til testlaboratorier
Påfyldning af opvaskemiddel
Typer af opvaskemiddel
Påfyldning af afspændingsmiddel
Rensning af filter
Praktiske råd
Normal rengøring og vedligeholdelse
Beskrivelse af betjeningspanel
Tekniske data
Valg af programmer og specielle funktioner
Program oversigt
Afhjælpning af mindre fejl
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
4
5
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
21
22
24
26
Fig. A
5
1
4
2
3
Læs omhyggeligt denne instruktionsbog. Den indeholder vigtig information vedr.
installation, brug og vedligeholdelse. Instruktionsbogen giver gode tips or råd, så De
får det bedst mulige resultat ud af Deres maskine.
Gem instruktionsbogen til senere brug, den er rar at have ved hånden ved fremtidige
tvivls spørgsmål.
3
SIKKERHEDSREGLER
ADVARSEL!
Knive og andre køkkenredskaber med
skarpe spidser skal placeres i kurven
med spidserne nedad eller i lodret
position.
Der er visse sikkerheds regler der bør
iagttages.
Installation
■ Kontroller at stikket der er monteret på
maskinen, passer til installationens stik,
hvis dette ikke er tilfældet kontakt da
Aut. El-Installatør.
Daglig brug
■ Denne maskine er udelukkende beregnet
til almindeligt husholdningsbrug.
■ Kontroller at opvaskeren ikke står på,
eller klemmer kablet.
■ Opvaskemaskinen er beregnet til
normale køkkenredskaber.
Service der har været udsat for
petroleum, benzin, maling, aggressive
kemikalier, må ikke kommes i opvaskeren.
■ Brug ikke adaptere eller multistik, og
anvend ikke forlængerledninger.
■ Er det nødvendigt
for
syningskablet,
Serviceafdelingen.
at udskifte
kontakt
da
OPSÆTNING OG
FORBINDELSE AF MASKINEN
Elektrisk forbindelse
(Tekniske data)
ADVARSEL: Maskinen skal jordforbindes
jævnfør stærkstrømsreglementet.
Denne maskine overholder alle nationale
og internationale sikkerhedsregler.
Maskinen skal tilsluttes af aut. EL Installatør.
■ Fjern indpakningen, og monter de to
forreste skrueben. Juster benene til den
korrekte højde, og spænd dem fast med
de to kontramøtrikker.
For at opvaskemaskinen kan fungere
ordentligt, skal den stå vandret, juster de
forreste ben, således åt maskinen ikke
hælder mere end max. 2 grader.
Det elektriske kabel på maskinen indeholder
tre ledninger:
GRØN/GUL
BLÅ
BRUN
■ Hvis det er nødvendigt at flytte maskinen,
må der ikke løftes ved at tage fat under
lågen. Følg instruktionen som vist i fig.
Åben lågen, og løft maskinen ved at
tage fat i maskinens topplade.
Før maskinen tilkobles strømforsyning, er
det vigtigt at kontrollere følgende:
1. At strømkilden er forsvarligt jordforbundet,
og at fejlstrømsrelæ virker.
2. At strømforsyningen har den nødvendige
kapacitet. Se typeskiltet på maskinen.
■ Nogle huse har installeret vandblødgørings-anlæg, hvis dette er tilfældet er det
ikke nødvendigt at bruge salt i maskinen.
Sikkerhed
ADVARSEL!
Sørg for, at maskinen er korrekt
jordforbundet.
■ For at opnå det bedste opvaskeresultat
bør bestik anbringes i bestikkurven med
håndtaget nedad.
■ Rør aldrig ved maskinen, hvis dine
hænder eller fødder er våde eller fugtige.
■ Hvis maskinen går i stykker, eller ikke
virker ordentligt, afbryd strømmen, og
luk for vandet. Forsøg aldrig selv at
reparere maskinen, men kontakt Aut.
Service teknikker. Anvend altid originale
reservedele.
Følg nøje ovenstående anvisninger, da
fravigelse kan have alvorlige konsek
venser for apparatets sikkerhed.
■ Betjen ikke maskinen med bare fødder.
■ Fjern aldrig stikket fra netspændingskontakten ved at trække i netledningen
eller i selve maskinen.
■ Efterlad ikke maskinen så den udsættes
for regn eller direkte sol.
I tilfælde af utilstrækkelig jordforbindelse
kan der forekomme elektrisk dispergering
ved berøring af maskinens metalliske
dele på grund af en radiostøjdæmper.
VIGTIGT
Når apparatet skal stå på et tæppe,
skal det kontrolleres at den naturlige
ventilation under apparatet ikke
blokeres.
Fabrikant og importør er uden ansvar
for skader, der skyldes forkert
tilslutning og installation.
Denne maskine opfylder EEC Direktiv
89/336, 73/23 med efterfølgende
ændringer.
Kontroller at cet er mulig at komme til
maskinens stik efter installationen.
■ Lad ikke børn, eller andre personer uden
kendskab til maskinen, bruge maskinen,
uden overvågning.
Bortskaffelse
■ Drik ikke det vand, som findes i maskinen
eller på servicet ved afslutningen af et
opvaskeprogram.
■ Opvaskeren er lavet af materialer der
kan genbruges.
■ Luk altid lågen for at undgå potentielle
farer (f.eks. at falde over den).
■ Hvis du ønsker at opbevare en opvasker
der ikke skal bruges, fjern eller fikser
lågen, så børn ikke kan blive lukket inde.
Afmonter netspændingsledningen, når
stikket fra netspændingskontakten er
fjernet.
■ Undlad at hvile på eller sætte Dem på
den åbne låge, da maskinen i så fald kan
tippe.
4
JORD
NUL
FASE
5
■ Slangen kan hængtes fast over vaskens
side, men den må ikke nedsænkes i
vand. Dette er for at forhindre, at der
ledes vand tilbage til maskinen, når
denne er i brug (fig. 4Y).
Tilslutning af afløb
Tilslutning af vand
VIGTIGT
Brug nye slangesæt ved tilslutning af
maskinen til hovedvandledningen. De
gamle slangesæt bør ikke genbruges.
1
■ Vandtilgang og afløb, kan føres både til
højre og venstre for maskinen.
■ Afløbsslangen kan kobles til under
vasken, hvis afløbet på denne er
forberedt for dette. Afløbsslangen kan
hænges over kanten på en vask, eller
hægtes i et afløbsrør (fig. 4).
■ Hvis maskinen skal indbygges under
eksisterende bordplade, skal afløbs
slangen hænges op på vægen i størst
mulig højde under bordpladen (fig. 4Z).
■ Afløbsrøret skal være mindst 40 cm over
gulvhøjde, og skal have en indvendig
diameter på mindst 4 cm.
VIGTIGT
Opvaskemaskinen kan tilkobles
enten koldt eller varmt vand, når bare
ikke temperaturen overstiger 60° C.
■ Kontroller at der ikke er knæk på
slangerne.
■ Det anbefales at forsyne afløbet med
vandlås (fig. 4X).
■ Vandtrykket til maskinen skal være
mellem 0,08 og 0,8 MPa. Hvis
vandtrykket er under 0,08 MPa, kontakt
da vort servicecenter for nærmere
vejledning.
2
■ Vandtilgangen skal tilsluttes en hane,
således at vandforsyningen kan
afbrydes, når maskinen ikke er i brug
(fig. 1 B).
■ Hvis det er nødvendigt, kan afløbsslangen
forlænges med op til 2,5 m under
forudsætning af, at den placeres højst
85 cm over gulvhøjde. Forlængerrøret
kan rekvireres hos vort servicecenter.
4
■ Opvaskeren er forsynet med en 3/4”
gevindtilgang (fig. 2).
■ Tilgangs slangen “A” skal forbindes til
3/4” gevind “B”, og forskruningen
spændes godt til.
■ Hvis det er nødvendigt, kan tilgangsrøret
forlænges med op til 2,5 m.
Forlængerrøret kan rekvireres hos vort
servicecenter.
3
■ Hvis der i vandet findes kalkaflejringer
eller sand, tilrådes det at rekvirere det
korrekte filter, varenummer 9226085, fra
vort servicecenter (fig. 3).
Filtret "D" placeres mellem hanen "B"
og tilgangsslangen "A". Husk at montere
spændeskiven "C".
■ Hvis opvaskemaskinen tilsluttes nye rør
eller rør, der ikke har været benyttet i
lang tid, skal vandet løbe i et par minutter,
inden tilgangsslangen tilsluttes. Derved
undgås, at vandtilstrømningsfiltret
tilstoppes af sand- eller rustaflejringer.
6
7
Under en eksisterende
bordplade
(ved anbringelse under en bordplade)
■ I de fleste moderne køkkener er der kun
én enkelt bordplade, hvor alle skabe og
elektriske apparater er anbragt under.
Hvis det er tilfældet, skal du fjerne
toppladen på opvaskemaskinen ved at
løsne skruerne i den øverste rille bagpå
(fig. 6a).
VIGTIGT
Når du har fjernet toppladen, SKAL
skruerne i den øverste rille bagpå
skrues fast igen (fig. 6b).
■ Højden reduceres derefter til 82 cm i
henhold til internationale standarder
(ISO), og opvaskemaskinen passer
perfekt ind under køkkenbordpladen
(fig. 7).
a
b
7
b
598
Åbning af låge
556/573
Lukning af låge
Sæt hånden ind i udsparingen, og træk til.
Hvis maskinen åbnes under brug, slår en
elektrisk sikkerhedsafbryder automatisk alt
fra.
1. Kontroller, at opvaskemaskinen er
slukket. Åbn lugen.
2. Hold
FØRSTE
og
TREDJE
"PROGRAM"-knap (fra venstre) nede,
mens du samtidigt trykker på
"TÆND/SLUK"-knappen.
3. Slip knapperne, når nogle af
"PROGRAMVALG"-indikatorerne lyser.
4. Tryk på "PROGRAM"-knappen for det
ønskede vandblødgøringsniveau (hver
gang knappen trykkes ind, vil en indikator
lyse). Tryk på "HALV FYLDNING"knappen for niveau 5.
Følgende tabel angiver indstillingen af
blødgøringsanlægget afhængig af vandet
hårdhed.
a
6
VIGTIGT
Opvaskemaskinen
SKAL
være
slukket, inden denne procedure startes.
Blødgøringsanlægget kan behandle vand
med en hårdhed op til 90°fH (franske
grader) eller 50°dH (tyske grader) 6
indstillinger.
Vandets
hårdhedsgrad
0
0-5
0-3
NEJ
Indikator
1
1
6-15
4-9
JA
Indikator
1
2
16-30 10-16 JA
Indikator
1,2
*3 31-45 17-25 JA
Niveau
5
Alt efter vandets hårdhedsgrad indstilles
blødgøringsanlægget som følger:
Justering af
blødgøringsanlægget
Indstilling af
blødgøringsanlæg
■ Maskinens topplade i laminat kræver
ingen særlig pleje, da den er
varmesikker, ridsefast og pletfri (fig. 5).
Brug af salt
■ Højden på opvaskemaskinen, 85 cm, er
blevet udformet, så maskinen kan
anbringes mellem eksisterende skabe af
samme højde i moderne køkkener.
Benene kan justeres, så der opnås den
korrekte højde.
* Blødgøringsanlægget er fra fabrikken
indstillet til ”3”, da dette niveau
dækker langt de fleste behov.
Indholdet af mineraler og kalk i vandet
varierer fra område til område. Hvis dette
kalk ikke fjernes fra vandet, vil det efterlade
skjolder og hvide pletter på service og
glas.
Vandets indhold af kalk udtrykkes i
hårdhedsgrader, jo mere kalk, jo større
hårdhed.
Opvaskemaskinen er udstyret med et
blødgøringsanlæg, som ved brug af
regenereringssalt sørger for at afkalke
vandet til opvasken.
Oplysning om vandets hårdhedsgrad kan
fås hos det lokale vandværk.
°dH
(tysk)
Anbringelse mellem
eksisterende skabe
BLØDGØRINGSANLÆGGET
°fH
(fransk)
MONTERING I
EKSISTERENDE KØKKENER
4
46-60 26-33 JA
Indikator
1,2,3
Indikator
1,2,3,4
5
61-90 34-50 JA
Indikator
1,2,3,4,5
5. Sluk opvaskemaskinen ved at trykke på
"TÆND/SLUK"-knappen for at bekræfte
den nye indstilling.
ADVARSEL!
Hvis der opstår problemer, skal du
slukke opvaskemaskinen ved at
trykke på "TÆND/SLUK"-knappen
og gentage hele proceduren (fra
TRIN 1).
Indikatorer 1
2
3 4
5
Niveauer 0
2
3
5
Lågen lukkes ved at trykke let på den til
låsen går i indgreb. Husk at kontrollere at
spulerarmene ikke er blokeret, men frit kan
dreje rundt.
VIGTIGT
Skulle dette imidlertid ske, er maskinen
forsynet med en sikkerhedsafbryder
der omgående afbryder alle funktioner.
4
1
"TÆND/SLUK"-knap
8
PROGRAM"-knapper
9
"HALV FYLDNING"
- knap
PÅFYLDNING AF SALT
VIGTIGT
(Kun ved ibrugtagning første gang)
Første gang maskinen benyttes,
efter at saltbeholderen er blevet
fuldstændigt påfyldt, er det nødvendigt
at tilføje vand, indtil beholderen
flyder over.
■ Nederst i maskinen findes en beholder
til salt til regenerering af blødgøringsanlægget.
■ Det er vigtigt kun at benytte salt, der er
specielt beregnet til opvaskemaskiner.
Andre typer salt indeholder små
mængder uopløselige partikler, der over
tid kan have indvirkning på og forringe
blødgøringsanlæggets ydeevne.
HØJDE REGULERING AF
OVERKURV
Såfremt der normalt bruges 27-31 cm
tallerkener, isættes disse i underkurven
efter at overkurven er placeret i øverste
stilling på følgende måde:
1. Drei stopstykkerne “A” til siden;
A
2. Tag overkurven helt ud og genindsæt
denne ved brug af det nederste hjulsæt
på kurven;
■ Salt påfyldes ved at skrue låget af
beholderen nederst i maskinen og
derefter fylde salt i beholderen.
3. Drej stopstykkerne “A” tilbage igen for
låsning.
■ Under denne handling vil der løbe lidt
vand ud, men bliv ved med at tilføje salt,
indtil beholderen er fuld. Fjern alt
overskydende salt, når beholderen er
fuld, og skru låget på igen.
Service der er større end 20 i diameter kan
herefter ikke længere isættes øverste kurv.
De nedfældelige plastic hylder er heller
ikke brugbare når kurven står i i denne
stilling.
Indikator for saltpåfyldning
Denne model er forsynet med et elektrisk
system, der med en kontrollampe viser
hvornår det er nødvendigt at påfylde salt.
■ Efter påfyldning af salt anbefales det at
køre en hel vaskecyklus eller programmet
KOLD AFSKYLNING. Saltbeholderen har
en kapacitet på mellem 1,5 og 1,8 kg,
og for effektiv brug af maskinen bør den
fra tid til anden påfyldes i henhold til
instruktionerne for blødgøringsanlægget.
A
VIGTIGT
Hvis der opstår hvide pletter på
tallerkener og glas er det et sikkert
tegn på at der skal påfyldes salt.
10
11
■ Fade og skåle kan også placeres i den
øverste kurv, husk at anbringe skåle
med bunden opad.
FORBEREDELSE OG
PLACERING AF SERVICE
A
■ Den øverste kurv er designet til at give
mest mulig plads, optimal fleksibilitet, og
bedst mulige udnyttelse. Kurven kan
rumme 24 tallerkener i to rækker, eller
30 glas i fem rækker, eller blandet
fyldning.
Fyldning af øverste kurv
■ Den øverste kurv er langs siderne
udstyret med hylder der kan vippes til
lodret, eller vandret. Når hylderne er
sænkede kan de anvendes til kopper,
små glas, køkkenknive, grydeskeer og
paletknive, der er for lange til at være i
bestikkurven. Glas med fod kan også
hænges op på hylden.
Glas, krus, kopper sovseskåle, og mindre
ting kan placeres under hylderne.
En normal daglig fyldning er vist i fig. 1, 2 og 3.
1
C
B
D
Fyldning af nederste kurv
■ Kasseroller, ovnfaste fade, terriner,
salatskåle,
låg,
serveringsfade,
middagstallerkener, dybe tallerkener og
grydeskeer kan placeres i den nederste
kurv.
F
A
■ Placer bestikkurven på den nederste
kurv (fig. 3), og kontroller, at bestikket
ikke berører de roterende arme.
■ Det anbefales at placere tallerkener af
samme størrelse sammen for at udnytte
kurvens kapacitet maksimalt.
VIGTIGT
Den nederste kurv er udstyret med en
sikkerhedsstandsningsenhed, der
gør det sikkert at trække kurven ud.
Den er især også nyttig i forbindelse
med en fuld maskinvask.
Ved påfyldning af salt, rengøring af
filter og almindelig vedligeholdelse er
det nødvendigt, at kurven kan
trækkes helt ud.
■ Tallerkener kan stilles i en enkelt række
(fig. 1), eller i to rækker (fig. 2).
■ Det anbefales at placere store
tallerkener (ca. 27 cm eller derover), så
de skråner let bagover for derved at
gøre det lettere at placere kurven i
maskinen.
Øverste kurv (fig. 2)
A = Dybe tallerkener
B = Flade tallerkener
C = Dessert tallerkener
D = Underkopper
E = Kopper
F = Glas med stilk og fod
G = Glas
H = Enkelt sektion af bestikkurv
2
■ Placer bestikket i bestikplastkurven med
skafterne opad.
■ Tallerkener kan placeres i den øverste
kurv, med hylderne i lodret position.
Tallerkener og fade skal placeres lodret,
med bunden mod opvaskemaskinens
bagside.
B
C
G D
H
3D
F E
F
F
A G
E
B
4
12
Øverste kurv (fig. 1)
A = Dybe tallerkener
B = Flade tallerkener
C = Dessert tallerkener
D = Underkopper
E = Kopper
F = Glas
E
C
Nederste kurv (fig. 3)
A = Mellem stor gryde
B = Stor gryde
C = Stege pande
D = Grydelåg
E = Terrin og serveringsfad
F = Bestik
G = Varmefast fade
En korrekt og rationel fyldning af opvaske-maskinen,
giver det bedste opvaskeresultat, og mest økonomiske
udnyttelse.
Bestikkurv (fig. 4)
Bestikkurven er sammensat at to dele, og giver
derfor forskellige placeringsmuligheder.
De to dele skilles ved at presse de to sektioner
sidevejs fra hinanden.
13
INFORMATIONER TIL TESTLABORATORIER
Sammenligning af almindelige programmer (Ref. EN 50242-standarder)
(se program oversigt)
Opvaskemidlet
1. Øverste kurv i nederste position
2. Normal fyldning
3. Afspændingsmiddel indstilling: 6
4. Mængde af sæbe:
- 8 g Forvask;
- 22 g Klarvask.
International fyldning af maskine, 12 personer (Ref. EN 50242)
I figur 5 vises korrekt fyldning af den øverste kurv, i figur 6 af den nederste kurv og
i figur 7 af bestikkurven.
5
G
C
E
C
H
B
C
I
D F
H
A
6
N
P
Øverste kurv (fig. 5)
A = 5 + 5 + 2 Glas
B = 12 Underkopper
C = 4 + 4 + 4 Kopper
D = Lille skål
E = Medium skål
F = Stor skål
G = 1 +1 Gafler
H = 1 + 1 Serveringsskeer
I = 3 + 3 + 3 + 3 Dessertskeer
L = 3 + 3 + 3 + 3 Teskeer
L
Q
M
PÅFYLDNING AF
OPVASKEMIDDEL
N
Nederste kurv (fig. 6)
M = 8 + 4 Dybe tallerkener
N = 11 + 1 Flade tallerkener
O = 12 Dessert tallerkener
P = Serveringsfad
Q = Bestik kurv
VIGTIGT
Det er vigtigt kun at anvende sæbe
der er beregnet til maskinopvask,
enten i pulverform, flydende eller i
tabletform.
B
Når opvaskemidlet er placeret i beholderen,
lukkes låget ved først at skubbe låget på
plads (1) og derefter trykke på det (2), indtil
du hører et klik.
"NEOPHOS" giver meget gode resultater
og bliver nemt optaget.
Uegnede opvaskemidler (som de, der
bruges til opvask i hånden) indeholder
ikke de ingredienser, der skal bruges i en
opvaskemaskine, og de forhindrer
opvaskemaskinen i at fungere korrekt.
Påfyldning i sæbebeholderen
Sæbebeholderen er placeret i lågen
(fig. A “2”). Hvis beholderens låg er lukket,
åbnes låget ved at trykke på knappen (A).
Efter endt opvaskeprogram vil beholderen
altid være åben.
Ikke alle sæbemidler er de samme, og
derfor kan anvisningerne på pakkerne
svinge en del. Hvis der anvendes for lidt
sæbe vil det gå ud over resultatet, men
hvis der anvendes for meget sæbe, vil der
være tale om et spild, da mere sæbe ikke
forbedre resultatet.
ADVARSEL!
Når du fylder den nederste kurv, skal
du sørge for, at tallerkener og andet
service ikke blokerer sæbebeholderen.
VIGTIGT
Undlad at bruge for meget opvaskemiddel, og begræns samtidigt
miljømæssige skader.
Mængden af sæbe der skal anvendes,
varierer med tilsmudsnings graden, og
typen af service.
Vi anbefaler 20÷30 g sæbe i sæbebeh
olderens rum til sæbe (B).
M
7
R
O
Bestikkurv (fig. 7)
Anbring sidesektionerne i nederste position
og fyld dem med 6 + 6 knive (R). Anbring det
øvrige bestik i de tomme rum med håndtaget
nedad. Kom ikke mere end to forskellige
typer bestik i samme rum.
14
A
15
■ effektiviteten af opvaskemidler med
indbygget afspændingsmiddel og salt
afhænger af vandets hårdhed.
Kontroller, at vandets hårdhed i
dit lokalområde ligger indenfor det
effektivitetsområde, som er angivet på
pakken.
TYPER AF OPVASKEMIDDEL
Opvasketabletter
Opvasketabletter fra forskellige producenter
opløses med forskellige hastigheder.
Derfor vil nogle opvasketabletter ikke være
fuld effektive på korte programmer, fordi de
ikke bliver fuldstændig opløst. Hvis disse
produkter bruges, anbefaler vi at køre
længere programmer for at være sikker på,
at opvasketabletten opløses helt.
Når du anvender denne produkttype
og
ikke
opnår
tilfredsstillende
opvaskeresultater, skal du kontakte
producenten af opvaskemidlet.
Under visse omstændigheder kan brug af
kombinerede opvaskemidler forårsage:
VIGTIGT!
Hvis du vil opnå et tilfredsstillende
vaskeresultat,
skal
tabletterne
anbringes i vaskesektionen i
sæbebeholderen, og ikke direkte i
maskinen.
■ kalkrester på opvasken
opvaskemaskinen;
eller
i
■ reduceret vaske- eller tørreevne.
Koncentreret opvaskemiddel
Brug af koncentreret opvaskemiddel med
reduceret alkaliholdighed og med neutrale
enzymer sammen ved opvaskeprogrammer
på 50°C er mindre skadeligt for miljøet og
beskytter opvasken og opvaskemaskinen.
Vaskeprogrammerne på 50°C udnytter
enzymernes snavsopløsende egenskaber,
og du kan derfor ved brug af koncentrerede
opvaskemidler opnå de samme resultater
som ved programmer på 65°C, men ved en
lavere temperatur.
VIGTIGT!
De problemer, som eventuelt opstår
som direkte resultat af brugen af
disse produkter, er ikke dækket af
garantien.
PÅFYLDNING AF
AFSPÆNDINGSMIDDEL
Afspændingsmiddel
Afspændingsmidlet, der automatisk frigives
under den sidste afskylningscyklus,
hjælper tallerkenerne med hurtigere at
tørre og forhindrer dannelsen af pletter og
misfarvninger.
Beholderen til afspændingsmidlet er
placeret til venstre for sæbebeholderen
(fig. A "3").
Åbn låget ved at trykke på markeringen og
samtidigt trække op i låget ved hjælp af
betjeningsknappen.Det anbefales altid at
benytte afspændingsmiddel, der er specielt
beregnet til opvaskemaskiner. Kontroller
afspændingsmiddelniveauet via kontrolhullet
(C), der er placeret på låget.
FULD
Bemærk, at ved brug af "3 i 1"-kombinerede
opvaskemidler, er indikatorene (bruges
kun på bestemte modeller) for
afspændingsmiddel og salt overflødige,
så du kan ignorere dem.
Kombinerede opvaskemidler
Opvaskemidler, som også indeholder
afspændingsmiddel skal anbringes i
vaskesektionen
i
sæbebeholderen.
Beholderen til afspændingsmiddel skal
være tom (hvis den ikke er tom, skal du
indstille indikatoren på den laveste
position, før du benytter kombinerede
opvaskemidler).
Hvis der opstår vaske- og/eller tørreproblemer,
anbefaler vi, at du går tilbage til at bruge de
traditionelle separate produkter (salt,
opvaskemiddel og afspændingsmiddel).
Dette sikrer, at opvaskemaskinens
vandblødningsenhed fungerer korrekt.
I dette tilfælde anbefaler vi, at du:
"3 i 1"-kombinerede opvaskemidler
■ påfylder både salt og afspændingsmiddel;
Hvis
du
vil
bruge
kombinerede
opvaskemidler, dvs. dem, som indeholder
både salt og afspændingsmiddel, skal du
følge nedenstående råd:
■ kører en normal vask med en tom maskine.
Bemærk, at når du igen benytter normalt
salt, skal opvaskemaskinen køre nogle
maskiner igennem, før systemet bliver fuldt
effektivt igen.
■ læs omhyggeligt, og følg producentens
vejledning på pakningen;
16
C
Påfyldning af beholderen til
afspændingsmiddel
Mørk
TOM
Lys
Dosering af afspændingsmiddel
kan reguleres fra 1 til 6
Regulatoren (D) er placeret under låget og
kan drejes ved hjælp af en mønt.
Anbefalet indstilling er 4.
Kalkindholdet i vandet (vandets hårhed)
har betydning for vaskeresultatet.
Hvis der efter vask opstår klare striber på
service og glas justeres doseringen et tal ned.
Hvis der opstår en hvid hinde på service og
glas, justeres doseringen et tal op.
D
17
RENSNING AF FILTER
GODE RÅD
Filterenheden (fig. A ”4”) består af:
1
en filterkop, som opsamler de største
urenheder;
Sådan opnås besparelser
■ Placer tallerkenerne i opvaskemaskinen
efter hvert måltid, hvis opvaskemaskinen
skal køre en komplet vask, og vælg
eventuelt cyklussen KOLD AFSKYLNING
for at blødgøre madrester og fjerne
større madpartikler fra tallerkenerne.
Start det komplette vaskecyklusprogram,
når opvaskemaskinen er fuld.
Sådan opnås et perfekt opvaske
resultat
■ Fjern madrester (ben, skaller, kød- og
grøntsagsstykker, kaffegrums, frugtskræl,
cigaretaske, tandstikkere osv.) etc.
to, inden tallerkenerne placeres i
opvaskemaskinen, for at undgå at
blokere filtrene, vandudtaget og
spulearmsdyserne.
en filterplade som hele tiden filtrerer
vandet under opvasken;
et mikrofilter under filterpladen som
filtrerer vandet og opsamler selv de
mindste urenheder og sikrer et perfekt
opvaskeresultat.
■ Vælg et ENERGISPAR-program, hvis
tallerkenerne ikke er særlig beskidte,
eller hvis kurvene ikke er fyldte, idet du
følger instruktionerne på programlisten.
■ Undlad at skylle tallerkenerne af, inden
de placeres i opvaskemaskinen.
Det bør ikke kommes i
maskinen
■ Kasseroller og ovnfaste fade med
fastbrændte madrester bør stilles i blød,
inden de vaskes.
■ For at opnå det bedst mulige
opvaskeresultat bør filteret kontrolleres
og rengøres efter hver opvask.
■ Filterenheden tages ud ved at dreje
håndtaget mod uret (fig.1).
2
■ For at lette rengøringen kan filterkoppen
tages ud (fig. 2).
■ Husk på at ikke alt service er egnet for
maskinopvask.
Det frarådes at bruge opvaskemaskinen
til emner af termoplastic, bestik med
greb af træ eller ben, stegepander med
træ håndtag, emner af aluminium eller
krystal, med mindre fabrikanten anbefaler
maskinopvask.
■ Placer tallerkener sådan at de har
overfladen nedad.
■ Forøg at placere tallerkener således at
disse ikke rører hinanden.
■ Når maskinen er fyldt, kontroller at spule
armene kan dreje frit.
■ Fjern filterpladen (fig. 3) og skyl hele
filterenheden under rindende vand.
Brug om nødvendigt en stiv børste.
■ Visse former for dekorationer kan
bleges af opvask i maskine, det er
derfor en god ide at prøveopvaske en
enkelt ting, inden alt kommes i
maskinen.
■ Pander og service med indtørret
madrester, eller fastbrændt fedt. bør stille
i blød, med en smule opvaskemiddel
inden opvask.
■ Det selvrensende mikrofilter kræver
mindre vedligeholdelse, og kontrol er
kun påkrævet hver fjortende dag.
Det anbefales dog efter hver opvask at
kontrollere at filterkoppen og filterpladen
ikke er tilstoppede.
■ Det er en god ide ikke at have sølvtøj i
maskinen, samtidigt med dele af ikke
rustfrit stål, da der kan dannes kemisk
forbindelse mellem disse ting.
■ Sølvtøj vaskes på følgende måde:
a) skyl sølv af umiddelbart efter brug,
især hvis det har været brugt til
maoynaise, æg, fisk ect;
ADVARSEL!
Efter rengøring af filterenheden, skal
man sørge for at den er korrekt
samlet og placeret rigtigt i bunden af
maskinen.
3
VIGTIG
Når der indkøbes nyt service, eller
bestik, spørg da om det tåler
maskinopvask.
b) kom ikke sæbepulver direkte på sølv;
c) hold sølv adskilt fra andre metaller.
Kontroller at filtret er skruet fast,
mod uret, i filterpladen.
Er filterenheden ikke sat ordentligt
på plads og fastspændt, kan det
indvirke negativt på maskinens
effektivitet.
Gode råd
■ Fjern den nederste kurv først for at
undgå, at det drypper ned i den fra den
øverste kurv.
■ Lad lågen stå på klem, hvis tallerkenerne
skal blive stående i maskinen et stykke
tid, for at få luften til at cirkulere og for
at forbedre tørreevnen.
VIGTIGT
Brug ikke maskinen uden isat filter.
18
19
RENGØRING OG VEDLI
GEHOLDELSE
1
1b
BESKRIVELSE AF BETJENINGSPANEL
E
■ Undlad at bruge opløsningsmidler
(affedtning) og slibemidler ved udvendig
rengøring af opvaskemaskinen, men
kun en klud vredet op med vand.
F
G
B
C
D
E
Kontrollampe for "MANGLER
SALT"
F
"PROGRAMVALG"-indikatorer
G
"FUNKTIONSVALG"-indikator
■ Opvaskemaskinen
kræver
ingen
speciel vedligeholdelse, da tanken er
selvrensende.
■ Tør regelmæssigt lågetætningen af med
en fugtig klud for at fjerne eventuelle
madrester eller afspændingsmiddel.
2
■ Det anbefales at fjerne kalkaflejringer
eller snavs regelmæssigt ved at køre en
tom vask. Hæld et glas eddike ned i
bunden af tanken, og vælg den hurtige
vask.
■ Hvis man, trods normal rensning af filtrene,
bemærker at tallerkener og gryder ikke
er ordentligt vasket eller skyllet, bør man
kontrollere, at dyserne på spulearmene
(fig. A “5”) ikke er tilstoppede.
Hvis de er tilstoppede, bør de rengøres på
følgende måde:
1. Den øverste spulearm afmonteres, ved
at man drejer den til den er ud for
stopmærket, der er markeret med en pil
(fig. 1b). Skub den opad (fig. 1) og hold
den skubbet ind, mens den drejes med
uret til den kommer fri. Spulearmen
monteres på samme måde, blot at
den drejes mod uret. Den nederste
spulearm afmonteres blot ved at trække
den opad (fig. 2).
EFTER VASK
A
A
"TÆND/SLUK"-knap
B
Lågeåbning
C
"PROGRAM"-knapper
D
"HALV FYLDNING"Funktionsknap
Når maskinen er færdig, afbrydes på
Tænd/Sluk knappen.
Hvis maskinen skal stå ubrugt i en periode
gøres følgende:
1. Lad maskinen køre et program igennem,
med sæbe, uden service, for at rense
og rengøre maskinen indvendig.
2. Vask spulearmene under rindende vand
til dyserne er helt rene.
2. Afbryd strømforsyningen til maskinen.
3. Derefter sættes spulearmene tilbage på
deres oprindelige plads, idet man skal
huske at anbringe den øverste spulearm
ved stopmærket og dreje den helt på
plads.
DIMENSLONER:
Højde
Dybde
Bredde
Dybde med åben låge
cm
cm
cm
cm
Med topplade
Uden topplade
85
60
60
120
82
57,3
59,8
117
3. Luk for vandtilgangen.
4. Fyld afspændingsmiddel-beholderen.
TEKNISKE DATA:
5. Lad lågen stå på klem.
■ Både låge- og tankbeklædningen er i
rustfrit stål. Men skulle der forekomme
anløbningspletter,
skyldes
dette
sandsynligvis et højt niveau af jernsalte i
vandet.
6. Hold maskinen ren indvendigt.
7. Hvis maskinen placeres på steder, hvor
temperaturen er under 0°C, kan vandet
i rørene fryse. Vent, indtil temperaturen
kommer op over nul grader, og vent
derefter omkring 24 timer, inden
opvaskemaskinen startes.
■ Pletterne kan fjernes med et mildt
slibemiddel. Brug aldrig klorbaserede
materialer, ståluld osv.
20
Kapacitet EN 50242 kuverter
Kapacitet med gryder og service
Nødvendigt vandtryk
Forsikring
Max. effekt
Tilslutningsspænding
12
8 personer
Min. 0,08 - Max 0,8 MPa
(se type skilt)
(se type skilt)
(se type skilt)
21
VALG AF PROGRAMMER OG
SPECIELLE FUNKTIONER
Programafbrydelse
Det anbefales ikke at åbne lågen under
kørslen af et program, især under
hovedvasken og den afsluttende varme
afskylning.
Dog stopper maskinen automatisk, hvis
lågen åbnes, mens et program kører (f.eks.
for at tilføje tallerkener).
Luk lågen uden at trykke på nogen
knapper. Cyklussen genoptages fra det
punkt, hvor den blev afbrudt.
(Bruges sammen med
programvejledningen)
VIGTIGT
Opvaskemaskinen har en meget
praktisk funktion:
det "anbefalede" program (som er
ideelt til fuld vask ved daglig brug) er
et hurtigt og sikkert valg.
VIGTIGT
Et program, der kører, kan afbrydes
uden at åbne lågen ved at trykke på
"TÆND/SLUK"-knappen. Tryk blot på
"TÆND/SLUK"-knappen endnu en
gang for at starte cyklussen igen fra
det punkt, hvor den blev afbrudt.
Programindstillinger
ADVARSEL!
Hvis lågen åbnes under tørrecyklussen,
høres et signal, der indikerer, at
tørrecyklussen endnu ikke er fuldført.
■ Åbn lågen, og placer de snavsede
tallerkener i opvaskemaskinen.
■ Tryk på "TÆND/SLUK"-knappen
.
■ Når du har trykket på "TÆND/SLUK"knappen, blinker indikatoren, der er
fabriksindstillet til "anbefalet".
Ændring af et kørende program
Gør følgende for at ændre eller annullere et
program, der kører:
■ Hvis du ønsker at vælge en funktion,
skal du trykke på funktionsknappen (den
tilsvarende indikator begynder at lyse).
■ Hold den aktuelle programknap (indikatoren
lyser) nede i mindst 5 sekunder.
Programindikatorerne (undtagen indikatoren
for programmet "LYNPROGRAM") blinker.
Indstillingsknappen kan aktiveres
eller deaktiveres, INDEN der er gået 2
minutter efter programstart.
■ Det aktive program deaktiveres, og
indikatoren for "anbefalet"-programmet
begynder at blinke.
■ Vælg program ved at trykke på den
tilsvarende knap.
■ På dette tidspunkt er det muligt at vælge
et nyt program.
■ Når lågen er lukket, og efter der har lydt
et lydsignal, starter programmet automatisk.
VIGTIGT
Annuller
programmet
"KOLD
SKYLNING"
ved
at
holde
programknappen "LYNPROGRAM"
og
funktionsknappen
"HALV
FYLDNING" nede samtidigt.
Et andet program kan vælges,
INDEN der er gået 2 minutter efter
programstart blot ved, at den
tilsvarende knap trykkes ind.
Såfremt der opstår strømafbrydelse,
mens opvaskemaskinen kører, lagrer en
speciel
hukommelse
det
valgte
program, og når strømmen igen er
etableret, fortsætter opvaskemaskinen
fra det punkt, hvor den blev afbrudt.
■ Tryk på knappen "HALV FYLDNING"
igen: Den pågældende indikator (der
lyser for at vise, at summeren er aktiveret)
begynder at blinke (for at vise, at
summeren er slukket).
■ Vent, indtil summeren lyder som tegn på,
at indstillingerne er gemt.
Programafslutning
■ Brug samme fremgangsmåde for at
tænde summeren igen.
Der lyder et tonesignal i 5 sekunder (hvis
ikke denne mulighed er fravalgt) 3 gange
med 30 sekunders mellemrum for at
signalere, at programmet er færdigt.
Den valgte programindikator (2 indikatorer
for programmet "KOLD SKYLNING")
blinker.
Tallerkenerne kan nu fjernes, og
opvaskemaskinen slukkes ved at trykke på
"TÆND/SLUK"-knappen, eller der kan
sættes tallerkener i opvaskemaskinen til en
ny cyklus.
Fejlsignaler
Hvis der opstår fejl under kørsel af et
program, blinker den valgte cyklusindikator
hurtigt (2 indikatorer for programmet
"KOLD SKYLNING") hvorefter summeren
lyder.
Sluk i dette tilfælde opvaskemaskinen ved
at trykke på "TÆND/SLUK"-knappen.
Indstil det valgte program igen efter
at have kontrolleret, at hanen til
vandtilgangsslangen er åben, at
aftapningsslangen ikke er bøjet, og at
vandlåsen eller filtrene ikke er tilstoppede.
Kontakt kundeservice, hvis problemet
fortsætter.
Funktionsknap
"HALV FYLDNING"-knap
Udover de normale vaskefunktioner er
denne opvaskemaskine udstyret med
funktionen "HALV FYLDNING" for at
kunne opfylde dine krav til den daglige
opvask. Denne funktion gør det muligt for
brugerne at vaske en mindre mængde
service og stadig anvende både den
øverste og nederste kurv.
Når denne funktion er aktiveret, vil
opvaskemaskinen automatisk reducere
vand- og energiforbruget samt vasketiden.
Husk at bruge en mindre mængde
opvaskemiddel ved aktivering af “HALV
FYLDNING”.
VIGTIGT
Opvaskemaskinen er udstyret med
en antioverløbssikkerhedsenhed, der
automatisk udpumper eventuelt
overskydende vand, hvis der skulle
opstå et problem.
Deaktivering af alarm for
PROGRAMSLUTNING
ADVARSEL!
For at sikre korrekt betjening af
antioverløbssikkerhedsenheden
anbefales det ikke at flytte eller tippe
opvaskemaskinen under brug.
Hvis det er nødvendigt at flytte eller
tippe opvaskemaskinen, skal du
sikre, at vaskecyklussen er færdig,
og at der ingen vand er i tanken.
Den alarm, der lyder, når programmet er
slut, kan deaktiveres på følgende måde:
ADVARSEL!
Kontroller, om der stadig er opvaskemiddel
i sæbebeholderen, inden et nyt
program startes.
Fyld eventuelt opvaskemiddel i
sæbebeholderen.
VIGTIGT
Vælg programmet "KOLD SKYLNING"
ved at trykke på programknappen
"LYNPROGRAM" og funktionsknappen
"HALV FYLDNING" samtidigt.
22
■ Når opvaskemaskinen er slukket, holdes
knappen "HALV FYLDNING" nede i
nogle få sekunder, mens der samtidigt
trykkes på knappen "TÆND/SLUK".
Knapperne skal først slippes, når
summeren er holdt op.
23
PROGRAM OVERSIGT
("ANBEFALET PROGRAM")
Velegnet til vask af normalt snavsede
tallerkener og kasseroller.
••••
BACTIZERO
Velegnet til vask af kasseroller og meget
snavsede tallerkener.
••••• •
ECO
Energispareprogram velegnet til normalt
snavset service. Brug opvaskemidler med
enzym.
Program standardiseret i henhold til
EN 50242.
•••••
29 MIN.
LYNPROGRAM
Hurtig vask til tallerkener, der skal vaskes
umiddelbart efter et måltid.
Vaskemængde 4-6 personer.
••••
KOLD SKYLNING
+
Kort, kold forvask til service, der placeres
i opvaskemaskinen, indtil der skal vaskes
en hel maskinfuld.
Vask med forvask
Ved valg af vaskeprogrammet "BACTIZERO" er det nødvendigt at tilføje ca. 20 g ekstra
opvaskemiddel (1 spiseske) direkte i maskinen.
24
•
"HALV FYLDNING"knap
-Tolerance ± 10%-
Med koldt vand (15°C)
Varmt skyl med afspændings middel
Anden skylning med
koldt vand
Første skylning med
koldt vand
Hovedvask
UNIVERSAL
Valgfri
funktion
Kold forvask
Varm forvask
Kontroller salt
Kontroller
afspændingsmiddel
Rens kop og
pladefilter
Sæbe til
forvask
Sæbe
klarvask
Beskrivelse
Program
Gennemsnitlig
opvasketid i
minutter
Program forløb
Aktivitet
•
65°C
•
•
95
JA
75°C
• • •
120
JA
45°C
•
140
JA
50°C
•
29
N/A
5
N/A
•
•
N/A = INGEN VALGMULIGHEDER
25
AFHJÆLPNING AF MINDRE FEJL
FEJL
1 - Maskinen vil ikke starte
2 - Maskinen tager ikke vand
ind
3 - Maskinen vil ikke pumpe
vand ud
ÅRSAG
Kontroller
Kasserollers bunde er ikke
vasket tilstrækkeligt
Fastbrændte madrester skal
stilles i blød, inden kasserollerne
kommes i opvaskemaskinen
Kasserollernes sider er ikke
vasket tilstrækkeligt
Placer kasserollerne et andet
sted
Spulearmene er delvist blokeret
Fjern spulearmene ved at skrue
ringmøtrikkerne af med uret og
vaske dem under rindende vand
Tallerkenerne er ikke placeret
korrekt
Undlad at placere tallerkenerne
for tæt på hinanden
Afløbsslangens ene ende
befinder sig i vandet
Afløbsslangens ende må
ikke komme i kontakt med
afløbsvandet
Doseringen af opvaskemiddel
er forkert. Opvaskemidlet er
gammelt og hårdt
Forøg doseringen, alt efter hvor
beskidte tallerkenerne er, og
skift opvaskemiddel
Vaskeprogrammet er ikke
tilstrækkeligt grundigt
Vælg et mere effektivt program
Tallerkenerne i den nederste
kurv er ikke blevet vasket
Undlad at trykke på halvfyldningsknappen
8 - Opvaskemiddel blev ikke
eller kun delvist brugt
Bestik, tallerkener, gryder osv.
blokerer åbningen til
sæbebeholderen
Placer service, så det ikke
blokerer sæbebeholderen
9 - Der
kommer
hvide
pletter på service og
glas
Skyldes for hårdt vand
Kontroller salt og skyllemiddel
Kontroller docering af sæbe og
skyllemiddel
Servicet slår imod hinanden
Fordel servicet bedre
Spulearmen slår mod servicet
Fordel servicet bedre
Tilslut stik
Tænd/Sluk knappen er ikke
trykket ind
Tryk på Tænd/Sluk knappen
Lågen er ikke lukket rigtigt
Luk lågen
Strømforsyning afbrudt
Kontroller sikring
Kontroller fejl nr 1
Kontroller
Der er lukket for vandtilgangen
Åben for vandtilgang
Programvælgeren er ikke
placeret i den korrekte position
Drej programvælgeren til den
korrekte position
Tilgangsslangen er bøjet
Ret slangen ud
Tilgangsslangens filter er ikke
korrekt tilsluttet
Rengør filtret ved slangens
ende
Filter er beskidt
Rens filter
Afløbsslangen er knækket
Ret afløbsslange
Forlængelsen af afløbsslangen
er ikke korrekt tilsluttet
Følg omhyggeligt instruktionerne
for tilslutning af afløbsslangen
Dårlig ventilation
Åbn lågen på klem efter endt
vask
Der mangler
afspændingsmiddel
Fyld afspændingsmiddel i
beholderen
5 - Spulearme vil ikke dreje
rundt
6 - På elektroniske apparater
uden et display: en eller
flere indikatorer blinker
hurtigt.
7 - Maskinen vasker ikke
nelt rent
10 - Støj under opvask
Afløbstilslutningen på væggen
peger nedad og ikke opad
4 - Vande løber ud af maskine
hele tiden
UDBEDRING
Stik er ikke tilsluttet kontakten
UDBEDRING
Kontroller punkt 5
Tjek følgende, hvis opvaskemaskinen ikke fungerer, inden du kontakter vort servicecenter:
FEJL
ÅRSAG
Ring efter en tekniker
11 - Servicet er ikke helt tørt
Afløbsslangen sidder for lavt
Hæv slange til Min. 40 cm.
For meget sæbe eller forkert
sæbe
Brug mindre sæbe eller sæbe
til maskin opvask
Spulearme blokeret
Kontroller
Filter tilstopper
Rens filter og filter kop
Der er slukke for vandtilførslen
Sluk for maskinen.
Tænd for vandet.
Nulstil (reset)
26
BEMÆRK: Skulle een af ovennævnte fejl opstå bør evt. madrester fjernes ved håndopvask, da tørringen
i maskinen brænder disse fast på services, en ny maskinopvask vil ikke kunne fjerne dette.
Hvis fejlen fortsætter, kontakt vor servicecenter og oplys venligst maskinens modelnummer. Dette nummer
findes maskinens frontpanel eller på Deres købskvittering.
Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for evt. trykfejl i nærværende instruktions bog.
27
INNEHÅLL
Säkerhetsanvisningar
Uppställning, installation
Vattenavhärdare
Påfyllning av salt
Justering av ovankorgen
Placering av disken
Information för testanstalter
Påfyllning av diskmedel
Diskmedelssorter
Påfyllning av sköljmedel
Rengöring av filtren
Några praktiska tips
Normal rengöring och tillsyn
Beskriving av panel
Tekniska data
Programval och specialfunktioner
Lista över program
Lokalisering av mindre fel
sidan
sidan
sidan
sidan
sidan
sidan
sidan
sidan
sidan
sidan
sidan
sidan
sidan
sidan
sidan
sidan
sidan
sidan
30
31
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
47
48
50
52
Fig. A
5
1
4
2
3
Läs noggrant igenom bruksanvisningen eftersom den innehåller viktig information om
diskmaskinens installation, användning och service samt nyttiga tips om hur du drar
största möjliga nytta av din maskin.
Spara bruksanvisningen.
29
SÄKERHETSANVISNINGAR
VARNING!
Knivar och andra skarpa föremål
måste ställas med spetsen nedåt i
korgen eller läggas ner.
Vissa grundläggande säkerhetsregler
måste iakttagas vid allt bruk av
hushållsmaskiner. Dessa beskrivs nedan.
Installation
■ Se till att stickproppen är lämpad för
vägguttaget. Om så inte är fallet, låt
någon med nödvändiga kvalifikationer
utföra elarbetet. Se också till att eluttagets
kapacitet överenstämmer med maskinens
effekt.
Daglig användning
■ Denna maskin är endast avsedd för
hushållsbruk.
INSTALLATION
Elanslutning
(Tekniska uppgifter)
Denna apparat uppfyller alla internationella
säkerhetsnormer och är utrustad med en
trepolig stickpropp med jordanslutning för
att säkerställa en fullständig jordning av
produkten.
■ Ta bort emballaget, skruva i de båda
främre fötterna, justera dessa till korrekt
höjd och sedanskruva på låsmuttrarna.
Diskmaskinen måste vara vågrät för att
den skall kunna arbeta på rätt sätt.
Justera de främre fötterna sä att
maskinen inte lutar mer än 2 grader.
Innan man ansluter apparaten till elnätet är
det viktigt att se till:
■ Om det är nödvändigt att flytta maskinen
efter att ha tagit bort emballaget, skall
man inte försöka Iyfta den genom att ta i
nedre delen av luckan. Följ instruktionerna
enligt figur. Öppna luckan något och Iyft
maskinen genom att hålla i överdelen.
1. Att elkontakten är rätt jordad.
2. Att ert elnät har möjligheter att uppfylla
de konsumtionskrav som anges i
apparatens specifikationer.
■ Diskmaskinen är konstruerad för normala
köstillbehör.
Föremål som är nedsmutsade av bensin,
färg, frätande kemikalier, syror, alkaliska
ämnen eller innehåller spår av stål eller
järn får inte diskas i maskinen.
■ Se till elsladdar inte kommer i kläm under
diskmaskinen.
■ Adaptrar,
skarvdosor
och/eller
förlängningssladdar bör inte användas.
■ Om nätsladden måste bytas, kontakta
serviceavdelningen.
VARNING!
Försäkra dig om att maskinen är
korrekt jordad.
■ Om det redan finns en vattenavhärdare
installerad i hushållet behöver du inte fylla
på salt i diskmaskinens vattenavhärdare.
Vid brist på tillräcklig jordning märks
det att man känner en elektrisk
dispersion när man berör apparatens
metalldelar därför att det finns ett
störningsskydd för radiovågor.
■ För bästa diskresultat bör besticken
placeras i korgen med handtagen nedåt.
Säkerhet
■ Om maskinen går sönder eller inte
fungerar som den skall, slå av strömmen
och stäng vattentillförseln. Försök inte
reparera maskinen själv. Reparationer bör
utföras av auktoriserade servicetekniker.
Dessutom bör endast originaldelar
användas. Om ovanstående inte efterlevs
kan det ha alvarliga konsekvenser för
maskinens säkerhet.
■ Vidrör aldrig maskinen om dina händer
eller fötter är våta eller fuktiga.
■ Vidrör inte maskinen om du är barfota.
■ Drag inte ut stickproppen ur vägguttaget
genom att dra i sladden eller själva
maskinen.
■ Utsätt inte maskinen för vädrets makter
(regn, sol etc.).
Fabrikanten frånsäger sig alltansvar för
eventuella skador och olyckor till följd
av ej jordad eller annan felaktig anslutning
av apparaten.
VIKTIGT
När apparaten placeras bör man
kontrollera att den naturliga ventilationen
under apparaten inte blockeras t. ex.
med en matta.
Denna produkt uppfyller bestämmelserna
i direktiv 89/336/EEC, 73/23/EEC och
senare ändringar.
Se till att apparatens kontakt förblir
åtkomlig efter installationen.
■ Låt inte barn (eller andra som inte klarar
av handhavandet) använda maskinen
utan tillsyn.
Kassering
■ Drick inte vatten som finns kvar i
maskinen eller på disken vid slutet av ett
diskprogram.
■ Diskmaskinen har tillverkats av miljövänliga
material som kan återanvändas.
■ Luckan bör inte lämnas öppen (någon
kan råka snava på den).
■ När maskinen inte längre används skall
luckan monteras bort för att undvika att
barn blir innestängda.
När maskinen har kopplats bort från
elnätet skall elsladden skäras av.
■ Sitt inte på diskmaskinens öppnade
luckan eftersom maskinen då kan tippa
över.
30
31
Vattenanslutning
■ Slangen kan hängas över kanten på
diskhon, men den får inte vara nedsänkt
i vattnet -– i så fall finns det risk att
vatten sugs tillbaka in i maskinen när
den arbetar (fig. 4Y).
Anslutning av avloppsslang
VIKTIGT
Använd en ny slang när du ansluter
maskinen till vattenledningen. Gamla
slangar får inte användas.
1
■ Avloppsslangen skall rinna ut i ett lodrätt
rör och man skall se till att det inte finns
några veck på slangen (fig. 4).
■ Om maskinen installeras under en
arbetsbänk, måste slangen fästas vid
väggen i högsta möjliga position under
bänken (fig. 4Z).
■ Det lodräta röret måste vara minst 40 cm
över golvnivå och ha en innerdiameter
på minst 4 cm.
■ Inlopps- och avloppsslangarna kan riktas
till vänster eller höger.
■ Kontrollera att det inte finns några veck
på inlopps- och avloppsslangarna.
Om inloppsslangen måste förlängas, kan
den förses med en förlängningsslang.
■ Det år tillrådligt att montera in en rörkrok
mot lukter (fig. 4X).
VIKTIGT
Diskmaskinen kan anslutas till antingen
kallt eller varmt vatten, så länge det
inte är varmare än 60°C.
■ Trycket i vattenledningen måste ligga
mellan 0,08 och 0,8 MPa.
Är vattentrycket lägre än minimivärdet,
bör du rådfråga vår serviceavdelning.
2
■ Vid behov kan avloppsslangen förlängas
upp till 2,5 m, under förutsättning att den
inte placeras högre än 85 cm över
golvet.
Du kan köpa förlängningsslangen från
vår serviceavdelning.
■ Inloppsslangen måste anslutas till en
kran, så att vattentillförseln kan stängas
av när maskinen inte används (fig. 1B).
■ Diskmaskinen är försedd med en 3/4”
rörförskruvning (fig. 2).
4
■ Inloppsslangen “A” måste anslutas till
en gängad 3/4” kran “B”. Drag noggrant
åt och kontrollera att anslutningen är tät.
■ Vid behov kan inloppsslangen förlängas
upp till 2,5 m.
Du kan köpa förlängningsslangen från
vår serviceavdelning.
3
■ Om vattnet innehåller kalkfällning
eller sand bör du köpa ett lämpligt
filter
(artikelnr
9226085)
från
serviceavdelningen (fig. 3). Filtret ”D”
skall monteras mellan kranen ”B” och
inloppsslangen ”A”. Se till att du passar
in anslutningen ”C” ordentligt.
■ Om du ansluter diskmaskinen till en ny
vattenledning, eller till en ledning som
inte har använts på länge, bör du låta
vattnet rinna en stund innan du ansluter
inloppsslangen. På så sätt undviker du
att avlagrad sand eller rost fastnar i
filtret.
32
33
INSTALLATION I KÖK
Under befintlig arbetsbänk
Inpassning mellan befintliga skåp
(när maskinen ska passas in under en
arbetsbänk)
■ Diskmaskinen, som är 85 cm hög, har
tillverkats för att passa in i befintliga
köksskåp av samma höjd. Maskinens
fötter kan justeras för att uppnå rätt höjd.
■ I de flesta moderna kök finns endast en
arbetsbänk och under den finns skåp
och elektriska maskiner inmonterade. I
detta fall ska man ta bort diskmaskinens
ovansida genom att skruva loss skruvarna
under den bakre kanten på maskinen
(fig. 6a).
■ Maskinens ovansida är specialbehandlad
och kräver ingen särskild skötsel. Den är
slagtålig, reptålig och inte känslig för
fläckar (fig. 5).
VIKTIGT
När arbetsytan har tagits bort,
MÅSTE skruvarna skruvas dit igen
på baksidan (fig. 6b).
■ Höjden blir då 82 cm, vilket är i enlighet
med internationella bestämmelser (ISO),
och diskmaskinen passar då precis
under köksbänken (fig. 7).
VATTENAVHÄRDARE
* Avhärdaren är vid leveransen ställd i
läge 3, eftersom detta passar i de
allra flesta fall.
Vatten innehåller kalk och mineraler i
mängder som kan variera kraftigt från den
ena platsen till den andra. Dessa ämnen
lämnar fläckar och märken på disken. Ju
mer det finns av dessa ämnen i vattnet,
desto hårdare är vattnet. Diskmaskinen är
försedd med en avhärdningsanordning som
med hjälp av ett speciellt avhärdningssalt
ger mjukt vatten för diskningen.
Uppgift om vattnets hårdhet där du bor
kan du få från det lokala vattenverket.
Ställ in avhärdaren efter vattnets hårdhetsgrad
enligt följande:
VIKTIGT
Diskmaskinen måste ALLTID vara
avstängd när du påbörjar in
ställningar för avhärdaren.
1. ÖPPNA luckan när diskmaskinen är
avstängd.
Avhärdarens inställning
2. Håll
FÖRSTA
och
TREDJE
programknappen
(från
vänster)
nedtryckt samtidigt som du trycker på
”PÅ/AV”-knappen.
Avhärdaren kan behandla vatten med
hårdhetsgrad upp till 90°fH (fransk
skala) eller 50°dH (tysk skala) via 6
inställningslägen.
3. Släpp upp knapparna när en lampa för
programval lyser.
Nedanstående tabell visar hur avhärdaren
ska ställas in för olika hårdhetsgrader på
vattnet.
0
0-5
0-3
NEJ
Indikatorlampa
1
1
6-15
4-9
JA
Indikatorlampa
1
2
16-30 10-16 JA
Indikatorlampa
1,2
*3 31-45 17-25 JA
b
598
Oppning av luckan
556/573
Stängning av luckan
Stick in handen i fördjupningen och dra.
Om maskinen skulle öppna sig under drift
finns det en elektrisk säkerhetsanordning
som automatiskt stänger av allting.
Inställning
för
avhärdaren
7
Salt för
avhärdning
a
b
ºdH
(tysk)
a
6
ºfH
(fransk)
5
Nivå
Vattnets
hårdhetsgrad
4. Tryck på programknappen för önskad
avhärdningsnivå (varje gång en knapp
trycks ner lyser en lampa). För nivå 5
trycker du på knappen för halvfull
maskin.
4
46-60 26-33 JA
Indikatorlampa
1,2,3
Indikatorlampa
1,2,3,4
5
61-90 34-50 JA
Indikatorlampa
1,2,3,4,5
5. Du bekräftar de nya inställningarna
genom att trycka på ”PÅ/AV”-knappen.
VARNING!
Om det uppstår något problem
måste du stänga av diskmaskinen
genom att trycka på ”PÅ/AV”-knappen
och börja om (PUNKT 1).
Lägg ner korgarna i maskinen.
Se till att båda roterande armar kan snurra
runt utan att hindras av bestick, lerkärl eller
pannor.
Stäng luckan och tryck till för att vara säker
på att den är helt stängd.
VIKTIGT
För att maskinen skall arbeta på rätt
sätt, bör man inte öppna luckan
under drift.
Indikatorlampa 1
2
3 4
Nivåer 0
2
3
4
5
5
1
”PÅ/AV”-knappen
34
Programknappar
35
Tillvalsknapp för
halvfull maskin
PÅFYLLNING AV SALT
VIKTIGT
(Endast vid första start)
När maskinen används första
gången och saltbehållaren har
fyllts, måste vatten fyllas på tills
behållaren svämmar över.
■ På diskmaskinens botten finns en
behållare för avhärdningssalt.
■ Det är viktigt att man endast använder
salt som är särskilt avsett för diskmaskiner.
Andra sorters salt innehåller små
mängder av olösliga partiklar som på
sikt kan försämra avhärdarens effekt.
JUSTERING AV DEN ÖVRE
KORGEN
Vid diskning av stora tallrikar med en
diameter på 27 - 31 cm i den nedre korgen,
måste den övre korgen placeras i sitt övre
läge. Gör så här:
1. Sväng de främre stopparna “A” utåt;
■ När salt behöver tillsättas skruvar du av
behållarens lock och fyller på den.
2. Dra ut korgen och placera den i sitt övre
läge;
■ När du gör det kommer lite vatten att
svämma över, men fortsätt ändå att
tillsätta salt tills behållaren är full. Sedan
torkar du av randen av överskottssalt
och skruvar på locket.
3. Lägg stopparna “A” tillbaka i sitt
ursprungliga läge.
Saltnivåindikering
■ När du har fyllt på salt bör du köra
igenom ett fullständigt diskprogram
eller programmet KALLSKÖLJNING.
Saltfördelaren har en kapacitet
på
mellan 1,5 och 1,8 kg och bör
fyllas på med jämna mellanrum enligt
vattenavhärdarens anvisningar.
A
När korgen är i sitt övre läge, kan kärl med
en diameter större än 20 cm inte diskas i
korgen eller mobila stöd användas.
A
Denna modell är försedd med en
signallampa i manöverpanelen, som tänds
när nytt salt behöver fyllas på.
VIKTIGT
En vit slöja på diskgodsets yta är ett
tecken på att saltbehållaren måste
fyllas. Slöjan kan också bero på
diskmedlet.
36
37
■ Skålar av plast kan också placeras i
överkorgen. Det är skäl att klämma fast
dem med tyngre kärl, så att de inte
svänger runt av vattentrycket.
PACKNING AV KORGARNA
Överkorgen
A
■ Överkorgen har en sådan form att den är
mycket lätt att fylla. Vid behov rymmer
den upp till 24 tallrikar i två rader eller 30
glas i fem rader.
■ På sidorna i överkorgen finns hyllor för
koppar som vid behov kan fällas upp.
När hyllorna är nedfällda lämpar de sig
för kaffe- och tekoppar, små skålar,
förskärare och långa bestick. Glas med
fot kan hängas upp på kanterna.
Under hyllorna placeras glas, koppar eller
assietter.
Figurerna 1, 2 och 3 visar hur diskgodset kan
placeras i korgarna.
1
E
C
B
D
Underkorgen
■ Kastruller, ugnsformar, sopp- och
salladsskålar, karotter, middags- och
sopptallrikar och slevar kan placeras i
underkorgen.
■ I överkorgen kan också placeras tallrikar
om hyllorna är uppfällda.
Tallrikarna placeras vertikalt så att bottnarna
är vända mot maskinens bakre vägg och
att det blir ett tomt utrymme mellan varje
tallrik.
F
A
■ Ställ bestickkorgen i underkorgen (fig. 3)
och se till att besticken inte kommer i
vägen för de roterande armarna.
■ Det är en god idé att ställa tallrikar av
samma storlek tillsammans, så att
utrymmet utnyttjas maximalt.
VIKTIGT
Underkorgen har en säkerhetsspärr så
att man kan dra ut den utan risk, även
när den är helt fylld med diskgods. När
man fyller på salt, rensar filtret eller
rengör maskinen måste dock korgen
tas ut helt ur maskinen.
■ Tallrikarna kan antingen placeras i en rad
(fig. 1) eller i två rader (fig. 2).
■ Det är bäst att ställa stora tallrikar (cirka
27 cm och större) längst in och luta dem
en aning. Då går det lättare att föra in
korgen i maskinen.
Överkorg (fig. 2)
A = sopptallrikar
B = varmrättstallrikar
C = deserttallrikar
D = assietter
E = koppar
F = glas med fot
G = glas
H = enkel bestickkorg
2
■ Ställ bestick i bestickhållaren av plast
med handtagen uppåt.
B
C
G D
H
3D
F E
F
F
A G
E
B
4
38
Överkorg (fig. 1)
A = sopptallrikar
B = varmrättstallrikar
C = deserttallrikar
D = assietter
E = koppar
F = glas
C
Underkorg (fig. 3)
A = medelstor kastrull
B = stor kastrull
C = stekpanna
D = lock
E = uppläggningsfat
F = bestick
G = ugnsformar
För att uppnå ett gott diskresultat är det viktigt att
diskgodset placeras rätt.
Bestickkorg (fig. 4)
Bestickkorgen består av två separata delar, varför
besticken kan placeras på flera olika sätt.
Höger och vänster del kan lösgöras från varandra
genom att de förs åt varsitt håll.
39
INFORMATION FÖR TESTANSTALTER
PÅFYLLNING AV DISKMEDEL
Programjämförelse (Standarddiskprogram EN 50242)
Diskmedlet
(se programlistan)
1. Överkorgen: i nedre läge
2. Normalt packad maskin
3. Dosering av sköljmedel: 6
4. Dosering av diskmedel:
- 8 g fördisk;
- 22 g huvuddisk.
12 Påfyllning av diskgods (EN 50242)
Korrekt påfyllning av disk visas i fig. 5 för överkorgen, i fig. 6 för underkorgen och i
fig. 7 för bestickkorgen.
5
G
C
E
C
H
B
C
I
D F
H
A
6
L
Q
M
N
P
Överkorg (fig. 5)
A = 5+5+2 glas
B = 12 assietter
C = 4 + 4 + 4 koppar
D = liten skål
E = medelstor skål
F = stor skål
G = 1 + 1 gaffel
H = 1 + 1 serveringssked
I = 3 + 3 + 3 + 3 dessertskedar
L = 3 + 3 + 3 + 3 teskedar
N
Underkorg (fig. 6)
M = 8 + 4 sopptallrikar
N = 11 + 1 varmrättstallrikar
O = 12 deserttallrikar
P = uppläggningsfat
Q = bestick
VIKTIGT
Det är nödvändigt att använda speciellt
maskindiskmedel för att diska.
I maskinen får användas diskpulver,
flytande diskmedel eller diskmedel i
tablettform.
B
När du har fyllt på diskmedlet i behållaren
stänger du locket genom att först skjuta det i
sidled (1) och sedan trycka på det (2) tills det
klickar på plats.
”NEOPHOS” ger bra resultat och är lätt att
få tag på.
Olämpliga diskmedel (till exempel sådana
som är avsedda för handdisk) innehåller
inte rätt ämnen för användning i diskmaskiner
och hindrar maskinen från att fungera
tillfredsställande.
Påfyllning i diskmedelsfacket
Diskmedelsbehållaren finns på insidan av
dörren (fig. A “2”).
Om behållarens lock är stängt, tryck på
knappen (A) så att det öppnas.
Efter avslutad diskning är locket alltid öppet
och behållaren är klar för nästa påfyllning.
Eftersom alla diskmedel inte är likadana
skall du läsa instruktionerna på paketet. Vi
vill bara påminna användarna om att alltför
lite diskmedel inte rengör disken or dentligt,
medan allför mycket diskmedel är slöseri
och ger ändå inte ett bättre resultat.
VARNING!
När du fyller den undre korgen måste
du se till att inga tallrikar eller annat
hamnar i vägen för diskmedelsfacket.
M
VIKTIGT
Använd inte mer diskmedel än
nödvändigt, så sparar du pengar och
skonar miljön.
Mängden diskmedel varierar beroende på
hur smutsig disken är och på vilket slag av
disk det är fråga om. Vi rekommenderar
20÷30 g diskmedel i diskmedelsbehållarens
fack för huvuddiskmedel (B).
7
R
O
Bestickkorg (fig. 7)
Placera sidohållarna i nedre läget och fyll
dem med 6 + 6 knivar (R).Placera bestick med
handtagen nedåt i resterande utrymmen.
Du bör inte ställa mer än två olika slags
bestick i samma fack.
40
A
41
■ effektiviteten av diskmedel som innehåller
sköljmedel och salt beror på vattnets
hårdhet.
Kontrollera att vattnets hårdhet
överensstämmer med det som angivits
på diskmedelsförpackningen.
DISKMEDELSSORTER
Diskmedelstabletter
En del diskmedelstabletter löses upp olika
snabbt och kan därför vara mindre effektiva
vid kortare diskprogram. Vid användning
av dessa produkter rekommenderas att
maskinen kör en av de längre programmen
för att garantera att diskmedlet löses upp
ordentligt.
Kontakta diskmedelstillverkaren om
inte önskad resultat uppnås.
Vid vissa tillfällen
diskmedel förorsaka:
VIKTIGT
Diskmedelstabletten MÅSTE placeras
i diskmedelsfacket och inte direkt på
botten av maskinen för att uppnå
bästa diskresultat.
kan
kombinerat
■ kalkrester på disken eller i diskmaskinen;
■ sämre disk- och torkresultat.
Koncentrerat maskindiskmedel
VIKTIGT
Problem som uppstår i samband
med användandet av dessa produkter
täcks inte av garantin.
Det finns maskindiskmedel med låga
alkaliska värden och naturliga enzymer.
Dessa kan användas tillsammans med
maskindiskprogram vid 50°C som skonar
disken och är samtidigt miljövänligt.
Programmen som körs vid 50°C utnyttjar
enzymernas smutslösande egenskaper
vilket gör att de vid en lägre temperatur
uppnår samma resultat som programmen
som körs vid 65°C, med hjälp av
koncentrerade diskmedel.
Vid användandet av "3 i 1" kombinerat
diskmedel blir lamporna för salt och
sköljmedel överflödiga.Dessa lampor
finns endast på vissa maskiner.
Om det uppstår problem vid diskning eller
sköljning,
rekommenderas
fortsatt
användning av vanligt diskmedel, salt och
sköljmedel. Då fungerar sköljmedlet på
bästa sätt.
Kombinerat diskmedel
Diskmedel som också innehåller sköljmedel
ska läggas i diskmedelsfacket.
Sköljmedelsfacket ska vara tomt. Ställ
annars in sköljmedelsreglaget på lägsta
nivå innan kombinerat diskmedel används.
I detta fall rekommenderas att:
■ både saltets fack och sköljmedelsfacket
fylls på;
"3 i 1" kombinerat diskmedel
■ och diskmakinen körs tom en gång.
Vid användandet av diskmedel med både
sköljmedel och salt rekommenderas följande:
Notera att diskmaskinen behöver köras
några gånger med vanligt salt innan den
fungerar helt tillfredsställande.
■ läs och följ tillverkarens anvisningar;
42
PÅFYLLNING AV SKÖLJMEDEL
Sköljmedlet
Sköljmedlet, som släpps ut automatiskt
under den sista sköljcykeln, hjälper disken
att torka snabbt och undviker bildandet av
fläckar.
Påfyllning i sköljmedelsfacket
C
Behållaren för sköljmedel sitter till vänster
om diskmedelsbehållaren (fig. A "3").
Du öppnar locket genom att trycka på det
räfflade märket och samtidigt dra upp
fliken.
Använd sköljmedel som är särskilt avsett
för diskmaskiner.
Du kan kontrollera nivån på sköljmedlet med
hjälp av indikatorögat mitt på behållaren (C).
FULL
Mørk
TOM
Lys
Sköljmedelsdoseringen
kan regleras från 1 till 6
Reglaget (D) sitter under locket och kan
vridas med hjälp av ett mynt.
Det rekommenderade läget är 4.
Vattnets kaekstensinnehåll har stor
inverkan på bildandet av beläggningar och
torkningsresultatet.
Därför är det viktigt att reglera mängden
sköljmedel för att uppnå goda diskningsresultat. Men, om det bildas ränder efter
diskningen, så skall man minska mängden
med en position. Om det bildas vitaktiga
fläckar, så skall man öka mängden med en
position.
D
43
RENGÖRING AV FILTREN
ALLMÄNNA RÅD
Filtersystemet (fig. A ”4”) består av:
1
en central behållare som samlar upp
större partiklar;
Sparsamhet
■ Om du vill utnyttja diskmaskinen så
effektivt som möjligt ställer du in disken
direkt efter varje måltid och kör vid
behov en kallsköljning för att mjuka upp
eventuella matrester och avlägsna dem
från varje ny omgång diskgods.
Först när diskmaskinen är full startar du
ett fullständigt diskprogram.
För optimalt RESULTAT
■ Innan du ställer in diskgodset i
maskinen bör du avlägsna alla
matrester (ben, räkskal, rester av kött
eller grönsaker, kaffesump, fruktskal,
cigarrettaska, tandpetare etc.) så att
inte filtren, avloppet eller spolarmarnas
munstycken täpps till.
ett plant trådnät som hela tiden filtrerar
diskvattnet;
ett mikrofilter under trådnätet med uppgift
att samla upp de allra minsta partiklarna för
att säkerställa perfekt sköljning.
■ Om disken inte är så hårt smutsad eller
om korgarna inte är riktigt fulla väljer du
ett ekonomiprogram och kör det enligt
anvisningarna.
■ Försök inte skölja tallrikarna rena innan
du ställer dem i maskinen.
■ För att få bästa möjliga resultat vid varje
disk bör filtren kontrolleras och rengöras
efter varje diskning.
Vad skall du inte diska
■ Kastruller och ugnsformar med
fastbrända matrester bör ligga i blöt ett
tag före diskning.
■ För att avlägsna filtret, vrid bara
handtaget moturs (fig. 1).
■ Det finns vissa saker som inte lämpar
sig för diskning i diskmaskin.
Vi rekommenderar inte diskning av
plastartiklar som inte tål hög värme,
bestick med trä- eller plastskaft, stekpannor
med trähandtag, föremål av aluminium
eller kristall eller blyat glas.
2
■ För att underlätta rengöringen är den
centrala behållaren avtagbar (fig. 2).
■ Lägg i disken så att den smutsig sidan
är nedåt.
■ Avlägsna nätfiltret (fig. 3) och tvätta
hela enheten under rinnande vatten.
Använd en liten borste om så behövs.
■ Vissa dekorationer kan blekas. Därför
är det säkrast att först diska ett av
föremålen för att se hur det tål
maskindisk innan alla läggs in i maskinen.
■ Placera disken så att kärlen inte tar i
varandra.
Diskresultatet är då bättre.
■ Med det självrensande mikrofiltret
reduceras underhållet, och filterenheten
behöver bara kontrolleras var fjortonde
dag. Det är dock lämpligt att efter varje
diskning kontrollera att den centrala
behållaren och nätfiltret inte blivit igensatta.
■ Det är också skäl att inte lägga in
silverbestick med handtag av stål som
inte är rostfritt i diskmaskinen, eftersom
det kan leda till en kemisk reaktion.
■ Efter att diskmaskinen laddats, se till att
spolarmarna kan rotera fritt.
■ Kastruller och disk som är mycket
smutsig eller har vidbrända matrester
måste fördiskas med vatten och diskmedel.
VARNING!
När du har rengjort filtren bör du
kontrollera att de är korrekt hopsatta
och att nätfiltret är rätt placerat i
diskmaskinens botten.
VIKTIGT
När du köper nya kärl eller bestick,
skall du alltid kontrollera att de lämpar
sig för maskin.
3
■ För diskning av silverbestick:
Kontrollera att filtret skruvats fast
medurs så att det sitter ordentligt i
nätet, eftersom dålig fattning hos filtret
kan inverka negativt på maskinens
effektivitet.
Praktiska tips
a) skölj omedelbart efter användningen,
speciellt om det kommit i kontakt
med majonnäs, ägg, fisk etc;
■ Undvik dropp från det övre stället
genom att ta ut det undre stället först.
b) häll inte diskmedel direkt på silvret;
VIKTIGT
Använd aldrig diskmaskinen utan filter.
■ Om disken ska stå kvar i maskinen en
stund, bör du lämna luckan på glänt så
att luften kan cirkulera och disken torkar
bättre.
c) låt inte silvret komma i kontakt med
andra metaller;
44
45
RENGÖRING OCH
UNDERHÅLL
1
1b
BESKRIVNING AV PANEL
E
F
G
C
D
■ Rengör diskmaskinens utsida med en
fuktig trasa. Använd inte lösningsmedel
eller slipmedel.
■ Diskmaskinen behöver inget speciellt
underhåll, eftersom behållaren är
självrengörande.
■ Luckans insida bör regelbundet rengöras
med en fuktig trasa för att ta bort matrester
och sköljmedel.
2
■ Det är tillrådligt att ta bort kalkstens
avlagringar eller smuts med jämna
mellanrum genom att göra en tomkörning;
lägg i ett glas vinäger i behållarens
botten och välj findisk.
■ Om du trots normal rengöring av filtren
finner att tallrikar eller kastruller inte är
ordentligt diskade eller sköljda, bör du
kontrollera att sprutmunstyckena på
spolarmarna (fig. A ”5”) inte är tilltäppta.
Om de är tilltäppta, bör du rengöra dem på
följande sätt:
NÄR PROGRAMMET ÄR
AVSLUTAT
1. Avlägsna den övre spolarmen genom att
vrida den till stoppläget som markeras
med en pil (fig. 1b). Skjut den uppåt
(fig. 1) och håll kvar den där uppe och
skruva medurs tills den lossnar.
Montera den igen på samma sätt
genom att skruva moturs. Den undre
spolarmen lossar du genom att bara dra
den uppåt (fig. 2).
Efter varje disk är det nödvändigt att
stänga av vattentillförseln och att stänga av
maskinen genom att trycka På/Av knappen
till Av läget.
A
B
A
"PÅ/AV"-knapp
E
Kontrollampa för salt
B
Lucköppning
F
Lampor för programval
C
Programknappar
G
Lampa för tillval
D
Tillvalsknapp för halvfull maskin
DIMENSIONER:
Om maskinen inte skall användas under en
tid, är det tillrådligt att följa dessa regler:
2. Tvätta spolarmarna under rinnande
vatten tills munstyckena är rena.
1. Gör en tomkörning med diskmedel för
att göra rent maskinen från beläggningar.
3. När du är klar, sätt tillbaka spolarmarna i
deras ursprungliga läge och kom ihåg att
placera den övre vid stoppläget och
skruva fast ordentligt.
2. Dra ur elkontakten.
■ Både luckans insida och maskinens
innerbehållare är tillverkade av rostfritt
stål. Det kan ändå bli ibland spär av
oxidation på ytan som ofta beror på hög
salthalt i vattnet.
5. Låt luckan vara något öppen.
Höjd
Djup
Bredd
Djup med öppen dörr
Med toppskiva
Utan toppskiva
85
60
60
120
82
57,3
59,8
117
cm
cm
cm
cm
3. Stäng av vattenkranen.
4. Fyll på sköljmedelsbehållaren.
6. Håll rent i maskinens inre.
7. Om temperaturen där maskinen står
sjunker under noll, kan det hända att
vattnet i rören fryser. Vänta minst ett
dygn efter det att temperaturen stigit
över noll igen innan du använder
maskinen.
■ Dessa fläckar kan tas bort med milt
tvättmedel; använd aldrig klorhaltigt
medel eller repande stålull.
46
TEKNISKA DATA:
EN 50242 kuvert som kan laddas
Kapacitet med pannor och tallrikar
Vattenledningstryck
Säkring
Maximal laddning
Spänning
12
8 personer
Min. 0,08 - Max 0,8 MPa
(se märkplåten)
(se märkplåten)
(se märkplåten)
47
PROGRAMVAL OCH
SPECIALFUNKTIONER
Avbryta program
Du bör inte öppna luckan medan ett
program körs, särskilt inte under
huvuddiskfasen och slutsköljningen med
hett vatten. Om luckan ändå öppnas under
gång (t.ex. för att fylla på disk) stannar
maskinen automatiskt.
Stäng luckan utan att trycka på några
knappar. Programmet fortsätter.
(Används tillsammans med
programguide)
VIKTIGT
Diskmaskinen har
praktiska funktioner:
två
mycket
VIKTIGT
Du kan ta paus i ett program utan att
öppna luckan genom att trycka på
"PÅ/AV"-knapp.
Du
fortsätter
programmet genom att trycka på
"PÅ/AV"-knapp igen.
”rekommenderat” program (som
passar full maskin för dagligt bruk) för
snabbt och säkert programval.
Programinställningar
VARNING!
Diskmaskinen är utrustad med ett
översvämningsskydd som tömmer ut
överflödigt vatten om ett problem
uppstår.
■ Öppna luckan och placera smutsig disk i
maskinen.
■ Tryck på "PÅ/AV"-knapp
.
Om någon form av strömavbrott skulle
inträffa medan diskmaskinen körs,
lagrar ett särskilt minne det valda
programmet, och när strömmen
kommer tillbaka fortsätter programmet
där det avbröts.
Felsignaler
Om ett fel uppstår när ett program körs
blinkar det valda programmets lampa (två
lampor för "KALLSKÖLJNING") snabbt
så låter summern igen.
Slå i så fall av diskmaskinen med "PÅ/AV"knapp.
Kontrollera att vattenkranen är på, att
tömningsslangen inte är böjd och att
sifonen eller filtren inte är igentäppta.
Välj sedan programmet på nytt.
Kontakta Kundtjänst om problemet kvarstår.
Programslut
En slutsignal hörs i fem sekunder (om den
inte är avstängd), tre gånger med
30 sekunders intervall. Lampan för
programslut tänds, och teckenfönstret
töms.
Det valda programmets lampa (två lampor
för "KALLSKÖLJNING") blinkar.
Nu kan du ta ut den rena disken och
stänga av diskmaskinen med "PÅ/AV"knapp, eller fylla på ny smutsig disk och
köra ett nytt program.
VIKTIGT
Diskmaskinen är utrustad med ett
översvämningsskydd som tömmer ut
överflödigt vatten om ett problem
uppstår.
Tillvalsknapp
Knapp för halvfull maskin
■ När du har tryckt på ”PÅ/AV”-knappen
blinkar lampan för den ”rekommenderade”
fabriksinställningen.
Ändra ett program som körs
Så här ändrar du eller avbryter ett program:
■ Håll in den aktuella programknappen
(med tänd lampa) minst 5 sekunder.
Programlamporna
(utom
lampan
"SNABB") blinkar.
■ Om du vill göra ett tillval, trycker du på
motsvarande knapp (lampan tänds).
Du kan göra ett tillval inom 2 minuter
efter det att maskinen har startat.
■ Pågående
program
avbryts
och
indikatorlampan för det ”rekommenderade”
programmet blinkar.
■ Välj programmet genom att trycka på
programknappen.
■ Nu kan du ange ett nytt program.
■ Programmet startar automatiskt när
luckan har stängts och en signal hörts.
VARNING!
För att översvämningsskyddet ska
fungera korrekt bör du inte flytta eller
luta diskmaskinen medan den är i
gång.
Om du behöver flytta eller luta
diskmaskinen bör du först se till att
programmet är klart och att inget
vatten finns i tanken.
För att fylla alla dina behov är denna
diskmaskin även utrustad med en funktion
för halvfull maskin.
Med denna funktion kan du diska mindre
disk och utnyttja både den övre och undre
korgen.
Vattenmängden och energiförbrukningen
minskas automatiskt och du får kortare
disktid. Du bör även använda mindre
maskindiskmedel vid halvfull maskin.
Signal för PROGRAMSLUT
Du kan återställa signalen på följande sätt:
VIKTIGT
Du
avbryter
programmet
"KALLSKÖLJNING"
genom
att
samtidigt trycka på programknappen
"SNABB"
och
tillvalsknappen
"HALVFULL".
Du kan välja ett annat program
genom att vrida programväljaren till
önskad position inom 2 minuter efter
det att maskinen har startat.
VIKTIGT
Du
väljer
programmet
"KALLSKÖLJNING"
genom
att
samtidigt trycka på programknappen
"SNABB"
och
tillvalsknappen
"HALVFULL".
VARNING!
Kontrollera att det finns diskmedel i
maskinen innan du startar det nya
programmet. Fyll på diskmedel vid
behov.
48
■ När diskmaskinen är avstängd, tryck ner
knappen "HALVFULL" några sekunder
samtidigt som knappen "PÅ/AV" trycks
in. Släpp upp knappen när summerljudet
hörs.
■ Tryck igen på knappen "HALVFULL":
den aktuella lampan, som lyser när
summern är aktiverad, blinkar när
summern är avstängd.
■ När summern hörs är inställningen
aktiverad.
■ Gör på samma sätt för att aktivera
summern igen.
49
LISTA ÖVER PROGRAM
BACTIZERO
Passar hårdsmutsad disk.
EKO
Energisparprogram
som
passar
normalsmutsad disk.
Använder diskmedel med enzymer.
Programmet följer standarden
EN 50242.
•••••
SNABB 29'
Snabbprogram för disk direkt efter
måltid. För 4/6 kuvert.
••••
KALLSKÖLJNING
+
Kort och kall avsköljning av disk som
lagrats i diskmaskinen i väntan på att
den ska fyllas.
Disk med fördisk
Om du väljer diskprogrammet "BACTIZERO" bör du lägga till 20 g (1 matsked) extra diskmedel direkt i maskinen.
50
••••
Knapp för halvfull
maskin
Med kallt vatten (15°C)
-Tolerans ± 10%-
Varm sköljning med
sköljmedel
65°C
•
•
95
JA
75°C
• ••
120
JA
45°C
•
140
JA
50°C
•
29
N/A
5
N/A
•
•
N/A = INGA ALTERNATIV
51
Kall anden
sköljning
•
••••• •
•
Kall första sköljning
Huvuddisk
("REKOMMENDERAT PROGRAM")
Passar normalsmutsad disk av tallrikar
och grytor.
Kall fördisk
UNIVERSAL
Varm fördisk
Kontrollera
saltbehållare
Kontrollera behållare
för sköljmedel
Rengör filter för
koppar och tallrikar
Tvättmedel för
disk
Tvättmedel för
blötläggning
Beskrivning
Program
Genomsnittlig Specialfunktion
disktid
i drift
i minuter
Komplett program
Att göra
LOKALISERING AV MINDRE FEL
FEL
MÖJLIG ORSAK
Se möjliga orsaker till fel 5.
Om diskmaskinen inte fungerar som den skall bör du kontrollera följande innan du
kontaktar service:
Kastrullerna blir inte
rena i botten
Kastrullerna blir inte rena kring
kanten
FEL
1 - Maskinen fungerar inte
alls
2 - Maskinen drar inte in
vatten
3 - Maskinen pumpar inte
ut vatten
4 - Maskinen pumpar ut
vatten hela tiden
5 - Man hör inte att
spolarmarna roterar
6 - En eller flera lysdioder
blinkar snabbt (på
maskiner utan display).
MÖJLIG ORSAK
ÅTGÄRD
Stickkontakten är inte intryckt
Luckan är öppen
Sätt i stickkontakten
Stäng luckan
O/I knappen är inte intryckt
Ingen elektricitet
Tryck in knappen
Kontrollera
Se möjliga orsaker till fel 1.
Kontrollera
Vattenkranen är stängd
Vrid på kranen
Programväljaren står inte i rätt
läge
Ställ programväljaren i rätt läge
Inloppsslangen är böjd
Räta ut slangen
Inloppsslangens filter är tilltäppt
Rengör filtret i slangens ena
ände
Filtret är smutsigt
Rengör filtret
Avloppsslangen är böjd
Räta ut slangen
Avloppsslangens förlängning är
inte rätt ansluten
Följ noga anvisningarna för
anslutning av avloppsslangen
Avloppsanslutningen på väggen
är riktad nedåt i stället för uppåt
Kontakta en tekniker
Läget för avloppsslangen är fór
lågt
Lyft avloppsslangen till minst
40 cm över golvnivå
För mycket diskmedel
Kontrollera
Minska mängden diskmedel.
Använd lämpligt diskmedel
Filtren är mycket smutsiga
Något hindrar armen från att
rotera
Rengör filtren
Vattenkranen stängd.
Slå ifrån maskinen.
Vrid på kranen.
Återställ förloppet (reset).
52
Spolarmarna är delvis tilltäppta
7 - Disken är bara delvis
rengjord
Diskgodset har inte ställts in rätt
Avloppsslangens mynning är
under vatten
Fel mängd diskmedel har
tillsatts, eller också är diskmedlet
gammalt och hopklumpat
Diskprogrammet är inte
grundligt nog
Disken i underkorgen är inte
ren
ÅTGÄRD
Kontrollera
Låt kastrullerna stå ett tag med
vatten i först, så att matresterna
löser upp sig
Ställ kastrullerna på ett annat
sätt
Lösgör spolarmarna genom att
lossa ringmuttrarna medurs och
skölj dem i rinnande vatten
Ställ inte disken för tätt
Lyft upp avloppsslangens
mynning ur vattnet
Tillsätt rätt mängd diskmedel med
hänsyn till hur hårt smutsad disken
är, byt diskmedel vid behov
Välj ett mer effektivt program
Tryck ner knappen för halvfull
maskin
8 - Diskmedlet har inte
lösts upp eller endast
lösts upp delvis
Knivar, kastruller eller någon
annan disk kan ha hindrat locket
på diskmedelsfacket att öppna sig
Placera disken så att den inte
kan komma i vägen för locket
på diskmedelsfacket
9 - Det finns vita fläckar på
diskgodset
Vattnet är för hårt
Kontrollera salt- och
sköljmedelsnivä och reglera
mängden. Skulle felet fortsätta,
kontakta service
10 - Oväsen under disc
Diskgodset slår emot värtannat.
Fördela diskgodset bättre
Spolarmen slår emot diskgodset.
Fördela diskgodset bättre
Pålig ventilation
Öppna Lucan på glänt efter
disk
Sköljmedel fattas
Fyll på sköljmedelsbehållaren
11 - Diskgodset inte helt
torrt
OBS: Skulle något av ovanstående fel uppstå, bör eventuelle matrester avläganas för hand, eftersom
torkningen i maskinen bränner fast matresterna och en ny disk i maskinen inte kan avlägana dem.
Fortsätter felet, kontaktas vårt servicecenter. kom ihåg att ange maskinens modellnummer som star på
maskinens frontpanel aller på köpekvittot. Det underlåtter och framskyndar ev service.
Tillverkaren påtager sig inget ansvar för tryckfel i denna bruksanvisning. Tillverkaren förbehåller
sig också rätten att göra förändringar av produkten så länge dess viktigaste egenskaper inte förändras.
53
Sisältö
Turvalaitteet
Asentaminen
Vedenpehmennin
Suolasäiliön täyttö
Yläkorin säätö
Koneen täyttö
Laboratorion testitulokset
Pesuaineen lisääminen
Pesuainetyypit
Huuhteluaineen lisääminen
Suodattimien puhdistus
Yleisohjeita
Koneen puhdistus ja hoito
Koneen säätimet
Tekniset tiedot
Ohjelmanvalinta ja erikoistoiminnot
Pesuohjelmat
Tarkistuslista
sivu
sivu
sivu
sivu
sivu
sivu
sivu
sivu
sivu
sivu
sivu
sivu
sivu
sivu
sivu
sivu
sivu
sivu
56
57
61
62
63
64
66
67
68
69
70
71
72
73
73
74
76
78
Kuva A
5
1
4
2
3
Lue ohjekirja huolellisesti, sillä se sisältää tärkeätä tietoa astianpesukoneen turvallisesta
asentamisesta, käytöstä ja ylläpídosta, Lisäksi saat hyödyllisiä vinkkejä, kuinka saat
koneesta suurimman hyödyn.
Säilytä ohjekirja huolellisesti myöhempää tarvetta varten.
55
TURVAOHJEET
ASENNUS
VAROITUS!
Veitset ja muut teräväkärkiset
ruokailuvälineet
on
asetettava
koriin terä alaspäin tai sijoitettava
vaaka-asentoon.
Seuraavat turvaohjeet ovat perusohjeita,
jotka koskevat kaikkia kodinkoneita.
Asennus
■ Varmista, että koneen pistoke sopii
pistorasiaan. Jos näin ei ole, pyydä
ammattitaitoista sähkömiestä vaihtamaan
pistorasia sopivaan ja varmistamaan,
että pistorasiaan johtavat kaapelit on
mitoitettu vastaamaan koneen tehontarvetta.
Päivittäinen käyttö
■ Tämä astianpeukone on suunniteltu vain
kotitalouskäyttöön.
■ Varmista, ettei astianpesukone vahingoita
virransyöttökaapelia.
Sähköliitäntä
(Tekniset tiedot)
■ Kun pakkaus on purettu, säädä jalat
oikeaan korkeuteen ja kiristä sen jälkeen
kiristysmutterit. Jotta astianpesukone
toimii moitteettomasti, sen tulee olla
säädetty vaakatasoon. Säädä etujaloista
niin, että koneen kallistus on korkeintaan
2 astetta.
Tämä
laite
täyttää
kansainväliset
turvallisuusstandardit,
ja
siinä
on
maadoitettu pistoke.
■ Jos konetta tarvitsee siirtää pakkauksen
purkamisen jälkeen, älä nosta sitä
pohjasta oven kohdalta. Seuraa kuvassa
annettuja ohjeita. Avaa luukku raolleen
ja nosta konetta sen yläreunasta.
1. pistorasia
maadoitettu;
Ennen laitteen kytkemistä pistorasiaan on
tärkeää varmistaa, että:
■ Mikäli joudut vaihtamaan virransyöttökaapelin
niin käytä valtuutettua huoltoliikettä.
VAROITUS!
Varmista,
että
tuotteesi
asianmukaisesti maadoitettu.
■ Jos talouteen on asennettu vedenpehmennyslaite,
astianpesukoneessa
olevaan vedenpehmentimeen ei tarvitse
lisätä suolaa.
■ Älä koske koneeseen, jos kätesi tai
jalkasi ovat märät tai kosteat.
■ Jos kone lakkaa toimimasta tai toimii
huonosti, katkaise virran ja veden saanti.
Älä ryhdy korjaamaan konetta itse. Vain
valtuutettu huoltoliike saa korjata koneen,
ja ainoastaan alkuperäisten varaosien
käyttö on sallittua. Näiden ohjeiden
noudattamatta jättäminen saattaa vaarantaa
astianpesukoneen käyttöturvallisuuden.
■ Älä koske koneeseen ollessasi paljain
jaloin.
■ Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä
johdosta tai siirtämällä konetta.
■ Älä jätä konetta alttiiksi sään vaikutuksille
(sateeseen, auringonpaisteeseen ym.).
Valmistaja ei vastaa mahdollisista
vahingoista,
mikäli
käytetään
maadoittamatonta pistorasiaa.
TÄRKEÄÄ
Astianpesukonetta sijoitettaessa on
pidettävä huoli, että koneen pohjassa
olevia ilmankiertoaukkoja ei tukita
esim. matolla.
Tämä tuote täyttää direktiivin
89/336/EEC, 73/23/EEC mukaiset
määräykset ja myöhemmät muutokset.
Varmista, että koneen pistotulppa on
irrotettavissa asennuksen jälkeen.
Käytöstä poistaminen
■ Älä anna lasten (tai muiden, jotka eivät
osaa käyttää konetta) käyttää konetta
ilman valvontaa.
■ Tämä
astianpesukone
on
tehty
kierrätettävistä materiaaleista, jotta sen
käytöstäpoisto ei aiheuttaisi haittaa
ympäristölle.
■ Koneeseen tai astioihin pesuohjelman
päätyttyä jäänyttä vettä ei pidä niellä.
■ Jos haluat poistaa käytöstä vanhan
astianpesukoneen, irrota siitä luukku,
etteivät lapset voi jäädä ansaan sen
sisälle. Irrotettuasi pistokkeen pistorasiasta
katkaise virransyöttökaapeli.
■ Vaarojen
(esim.
vuotovaaran)
välttämiseksi luukkua ei pidä jättää auki.
■ Älä kolhi astianpesukoneen luukkua
vuotojen välttämiseksi.
56
on
Asianmukaisen
maadoituksen
puuttumisen huomaa siitä, että
laitteen metalliosia kosketettaessa
sähkövärinän voi tuntea häiriönpoistosuodattimen vuoksi.
■ Ruokailuvälineet puhdistuvat parhaiten,
kun ne asetetaan koriin kahvaosat
alaspäin.
Turvaohjeita
asianmukaisesti
2. virtalähde täyttää laitteen arvokilvessä
luetellut virrankulutusvaatimukset.
■ Astianpesukone on tarkoitettu tavanomaisten
keitto- ja ruokailuvälineiden pesuun.
Koneessa ei saa pestä esineitä, joissa
on bensiiniä, maalia, teräs- tai rautajauhetta,
syövyttävää kemikaalia, happoa tai emästä.
■ Sovittimien, haaroittimien ja/tai jatkojohtojen
käyttö ei ole yleensä suositeltavaa.
on
57
Vesiliitäntä
■ Poistovesiletku
voidaan
kiinnittää
vesialtaaseen, mutta se ei saa jäädä
veden alle, ettei vesi pääse virtaamaan
takaisin koneeseen sen ollessa
käynnissä (kuva 4Y).
Poistoletkun asentaminen
1
TÄRKEÄÄ
Laite on kytkettävä vesijohtoverkkoon uusilla letkuilla. Vanhoja
letkuja ei pidä käyttää.
■ Poistoletku tulee yhdistää viemäriin ja
varmistua, ettei letkussa ole taitteita
(kuva 4).
■ Asennettaessa astianpesukone työtason
alle on letkunkiinnitin kiinnitettävä
seinään työtason alle mahdollisimman
korkealle (kuva 4Z).
■ Viemäriliitännän tulee olla vähintään 40
cm:n korkeudella lattiasta ja sen
sisähalkaisijan on oltava vähintään 4 cm.
■ Sekä tulo- että poistovesiletku voidaan
ohjata joko vasemmalta tai oikealta.
■ Tarkasta, ettei tulo- ja poistoletkuissa ole
taitoksia. Jos veden tuloletkua joudutaan
jatkamaan,
voidaan
käyttää
pidennysosaa.
■ Hajulukon käyttö on suositeltavaa (kuva
4X).
TÄRKEÄÄ
Astianpesukone voidaan kytkeä joko
kylmään tai lämpimään veteen,
kunhan lämpötila ei ylitä 60° C.
■ Poistovesiletkua voidaan tarvittaessa
jatkaa 2,5 puoleen metriin saakka,
kunhan se sijoitetaan enintään 85 cm:n
korkeudelle lattiapinnasta. Jatkoletkuja
on saatavina huoltoliikkeistä.
■ Veden paineen tulee olla 0.08 ja 0.8 MPa
välillä. Mikäli paine on tätä alempi, ota
yhteyttä huoltoliikkeeseen.
2
■ Tulovesiletkun tulee olla kytketty vesihanaan
siten, että vedentulo voidaan katkaista
silloin, kun konetta ei käytetä. (kuva 1 B).
4
■ Astianpesukoneessa on 3/4 kierreliittimellä
varustettu vedentuloletku. (kuva 2)
■ Tulovesiletku “A” tulee yhdlstää 3/4”
kierteellä varustettuun hanaan “B” ja
kiristää huolellisesti. Tarkista liltoksen
pitävyys.
■ Tulovesiletkua voidaan tarvittaessa
jatkaa 2,5 metriin saakka. Jatkoletkuja
on saatavina huoltoliikkeistä.
3
■ Jos vedessä esiintyy kalkkia tai hiekkaa,
on suositeltavaa hankkia huoltoliikkeestä
asianmukainen suodatin (tuotenro
9226085) (kuva 3). Suodatin “D”
asennetaan hanan “B” ja tulovesiletkun
“A” väliin, ja tämä on kiinnitettävä
astianpesukoneeseen “C”.
■ Jos astianpesukone liitetään uusiin
putkiin tai putkiin, joita ei ole käytetty
pitkään aikaan, laske niiden läpi vettä
muutaman minuutin ajan ennen
tulovesiletkun liittämistä. Näin hiekka- tai
ruostejäämät eivät tuki tulovesisuodatinta.
58
59
ASENNUS
VALMISKEITTIÖIHIN
Asennus työtason alle
■ Useimmissa nykyaikaisissa valmiskeittiöissä
on yksi yhtenäinen työtaso, jonka alle
kaapit ja kodinkoneet sovitetaan. Poista
tässä tapauksessa astianpesukoneen
ylätaso kiertämällä auki kaksi ruuvia,
jotka ovat tason takareunan alla
(kuva 6a).
Asennus kaappien väliin
■ Astianpesukoneen korkeus on 85 cm,
joten se sopii nykyisten valmiskeittiöiden
alakaappien mittoihin. Koneen jalkoja voi
säätää oikean korkeuden saavuttamiseksi.
■ Koneen laminoitu pinta ei edellytä erityistä
hoitoa, sillä se on lämmönkestävä,
naarmuuntumaton ja ruostumaton
(kuva 5).
TÄRKEÄÄ
Kun olet poistanut työtason, ruuvit
TÄYTYY kiinnittää takaisin tason
takareunan alapuolelle (kuva 6b).
■ Laske sitten korkeus 82 cm:iin, jolloin
astianpesukone ISO-luokitusten mukaan
mitoitettuna sopii mainiosti työtason alle
(kuva 7).
VEDENPEHMENNIN
* Vedenpehmennin
on
asennettu tasolle 3.
Eri maissa ja eri paikkakunnilla vesijohtovesi
sisältää erilaisen määrän mineraaleja ja
kalkkisuoloja, jotka aiheuttavat astioiden
sameutumista ja kalkkiintumista. Mitä
enemmän näitä suoloja on, sitä kovempaa
on vesi. Tässä astianpesukoneessa on
vedenpehmennin, joka pehmentää veden
koneastianpesuun sopivaksi.
Suomessa vesi on erittäin pehmeätä ja
vedenpehmennintä tarvitaan erittäin harvoin.
Saat selville veden kovuusasteen
paikalliselta vesilaitokselta.
Säädä vedenpehmennin veden kovuuden
mukaisesti seuraavasti:
TÄRKEÄÄ
Astianpesukone
täytyy
sammuttaa, ennen kuin
tämän toimenpiteen.
2. Pidä alhaalla ENSIMMÄISTÄ ja
KOLMATTA
ohjelmapainiketta
(vasemmalta) samalla, kun painat
virtakytkintä.
Pehmennysyksikkö voi käsitellä vettä,
jonka kovuus on enintään 90 °fH
(ranskalainen asteikko) tai 50 °dH
(saksalainen asteikko). Valittavana on
kuusi asetusta.
3. Vapauta painikkeet, kun ohjelman
valinnan merkkivalo syttyy.
4. Paina halutun vedenpehmennystason
ohjelmapainiketta (valo syttyy aina,
kun painiketta painetaan). Jos haluat
tason 5, paina puolitäyttötoiminnon
painiketta.
Oheisesta taulukosta selviää veden kovuuden
mukaiset säädöt ja pehmennyssuolan
käytön tarpeellisuus.
Suolankäyttö
Pehmentimen
säätö
7
°dH
(Saksa)
a
b
°fH
(Ranska)
6
Taso
5
a
0
0-5
0-3
EI
Merkkivalo
1
1
6-15
4-9
KYLLÄ
Merkkivalo
1
2 16-30 10-16 KYLLÄ
Merkkivalot
1,2
*3 31-45 17-25 KYLLÄ
4 46-60 26-33 KYLLÄ
Merkkivalot
1,2,3
Merkkivalot
1,2,3,4
5 61-90 34-50 KYLLÄ
Merkkivalot
1,2,3,4,5
b
598
Luukun aukaiseminen
556/573
Luukun sulkeminen
Avaa luukku vetämällä kahvasta.
Mikäli kone avataan kesken pesuohjelman,
sähköinen turvakytkin kytkee sen automaattisesti
pois päältä.
5. Sammuta astianpesukone virtak
ytkimestä, kun haluat vahvistaa uuden
asetuksen.
VAROITUS!
Ongelmatilanteissa
sammuta
astianpesukone virtakytkimestä ja
aloita toimenpide uudelleen alusta
(VAIHE 1).
Työnnä pesukorit koneeseen.
Varmistu, että molemmat suihkuvarret ovat
vapaita pyörimään, eikä edessä ole esim
pitkiä veitsiä tai isoja astioita.
Sulje luukku työntämällä se kiinni niin, että
kuulet sen sulkeutuvan.
TÄRKEÄÄ
Jotta kone toimisi asianmukaisesti,
ei luukkua tule avata kesken ohjelman.
Merkkivalot 1
2
Tasot 0
2
3 4
3
4
5
5
1
Ohjelmanvalinta
Virtakytkin
60
AINA
aloitat
1. Kun astianpesukone on sammutettu,
AVAA luukku.
Vedenpehmentimen säätö
Veden
kovuus
tehtaalla
61
Puolitäyttö-painike
SUOLASÄILIÖN TÄYTTÖ
TÄRKEÄÄ
(Vain ensimmäisen käytön yhteydessä)
Kun laitetta käytetään ensimmäisen
kerran, suolasäiliön täyttämisen
jälkeen säiliöön on laskettava vettä,
kunnes vesi vuotaa yli.
■ Koneen alaosassa on säiliö pehmentimen
tarvitsemaa suolaa varten.
■ On tärkeää käyttää vain juuri
astianpesukoneisiin tarkoitettua suolaa.
Muunlaiset suolat sisältävät pieniä
määriä liukenemattomia hiukkasia,
jotka pitkän ajan kuluessa saattavat
vaikuttaa pehmentimen toimintaan ja
heikentää sitä.
YLÄKORIN SÄÄTÖ
Kun pestään isoja, halkaisijaltaan 27 - 31
cm lautasia alakorissa täytyy yläkori siirtää
ylempään asentoonsa seuraavasti:
1. Käännä etupidikkeet “A” ulospäin;
A
2. Vedä kori ulos ja aseta se ylempään
asentoon;
3. Aseta etupidikkeet “A” takaisin alkuperäiseen
asentoon.
■ Lisää suola kiertämällä auki pohjassa
olevan säiliön korkki ja täyttämällä
säiliö.
Kun kori on yläasennossa ei siellä voida
pestä halkaisijaltaan yli 20 cm olevia
astioita eikä kuppipidikkeitä voida käyttää.
■ Tässä yhteydessä pieni määrä vettä
saattaa vuotaa yli. Jatka kuitenkin suolan
lisäämistä, kunnes säiliö on täynnä. Kun
säiliö on täynnä, puhdista kierteet
suolajäämistä ja kierrä korkki kiinni.
Suolamäärän ilmaisin
Tässä malissa on ohjauspaneelissa
merkkivalo, joka palaessaan ilmoittaa, että
pehmennyssuolaa on lisättävä.
■ Suolan lisäämisen jälkeen on
suositeltavaa
käyttää
kokonainen
pesuohjelma tai kylmähuuhteluohjelma.
Suolasäiliöön mahtuu 1,5–1,8 kg
suolaa, ja jotta laite toimisi tehokkaasti,
se on täytettävä ajoittain pehmentimen
ohjeiden mukaisesti.
A
TÄRKEÄÄ
Astioiden pintaan kertyvä valkoinen
sakka on merkki siitä, että suolasäiliö
täytyy täyttää. Sakka saataa olla myös
pesuaineesta johtuva.
Pehmennyssuolaa
tarvitsee
käyttää
ainoastaan sellaisilla paikkakunnilla, joissa
on erittäin kova vesi.
62
63
■ Yläkoriin voi laittaa myös salaattikulhoja
tai muovikulhoja. Ne kannattaa asettaa
tukevasti paikoilleen, ettei vesisuihkun
paine kaada niitä.
KONEEN TÄYTTÖ
Yläkorin täyttö
A
■ Yläkori on suunniteltu mahdollisimman
monipuolista käyttöä varten, ja siihen
voidaan asettaa jopa 24 lautasta
kahteen riviin tai jopa 30 lasia
viiteen riviin tai lautasia ja laseja eri
yhdistelminä.
■ Yläkorin sivuilla on kuppitelineet, jotka
voidaan tarvittaessa nostaa pystyasentoon.
Kuppitelineisiin voidaan sijoittaa kahvi-ja
teekuput, pienet kulhot, leikkuuveitset ja
kauhat. Kuppitelineiden reunat toimivat
myös jalallisten lasien pidikkeinä.
Kuppitelineiden alle voidaan sijoittaa
laseja, kuppeja tai pikkulautasia.
Kuvissa 1, 2 ja 3 on esimerkit korien täytöstä.
1
C
B
D
F
Alakorin täyttö
■ Alakoriin voi laittaa kattilat, uuniastiat,
liemikulhot, salaattikulhot, kannet,
tarjoiluastiat, ruokalautaset, keittolautaset
ja kauhat.
■ Syviä ja matalia lautasia voidaan sijoittaa
myös yläkoriin, kun kuppitelineet ovat
yläasennossa. Lautaset sijoitetaan riviin
syvyyssuunnassa siten, että lautasten
pohjat osoittavat koneen taakse ja
jokaisen lautasen väliin jää tyhjää tilaa.
■ Aseta ruokailuvälineet
ruokailuvälinetelineeseen
ylöspäin.
TÄRKEÄÄ
Alakorissa on turvapysäytin, jonka
ansiosta korin ulos vetäminen on
turvallista ja joka on erityisen
käytännöllinen täyden koneellisen
kanssa.
Suolan lisääminen, suodattimen
puhdistus ja tavanomainen huolto
edellyttävät
korin
poistamista
kokonaan.
■ Lautasia voidaan sijoittaa joko yhteen
riviin (kuva 1) tai kahteen riviin (kuva 2).
■ Suuret lautaset (noin 27 cm tai sitä
suuremmat) kannattaa asettaa hieman
viistoon koneen takaosaa kohden, jotta
kori on helpompi työntää koneeseen.
Yläkori (kuva 2)
A = Syvät lautaset
B = Matalat lautaset
C = Jälkiruokalautaset
D = Leipälautaset
E = Kupit
F = Jalalliset lasit
G = Lasit
H = Yksiosainen ruokailuvälinekori
2
A
muoviseen
kahvat
■ Aseta ruokailuvälineteline alakoriin
(kuva 3) siten, etteivät ruokailuvälineet
ole pyörivien suihkuvarsien tiellä.
■ Samankokoiset lautaset kannattaa
asettaa lähekkäin, jotta korin tila tulisi
käytettyä mahdollisimman tehokkaasti.
B
C
G D
H
3D
F E
F
F
A G
E
B
4
64
Yläkori (kuva 1)
A = Syvät lautaset
B = Matalat lautaset
C = Jälkiruokalautaset
D = Leipälautaset
E = Kupit
F = Lasit
E
C
Alakori (kuva 3)
A = Keskikokoinen kattila
B = Iso kattila
C = Paistinpannu
D = Kannet
E = Tarjoiluastioita
F = Ruokailuvälineet
G = Uunivuoat
Astioiden oikea asettelu on hyvän pesutuloksen
edellytys.
Ruokailuvälinekori (kuva 4)
Ruokailuvälinekori on tehty kahdesta erillisestä osasta
jolloin ruokailuvälineet voidaan sijoittaa usealla eri
tavalla.
Osat saadaan erilleen toisistaan liu’uttamalla vasen
puolisko irti oikeasta puoliskosta.
65
LABORATORION TESTITULOKSET
PESUAINEEN LISÄÄMINEN
Pesuohjelmien vertailu (Standardipesuohjelma EN 50242)
Pesuaine
(katso pesuohjelmaluetteloa)
4. Pesuaineen annostus:
- 8 g esipesu;
- 22 g pesu.
1. Yläkori: ala-asento
2. Normaali täyttö
3. Huuhteluaineen annostus: 6
12 Kansainvälinen sijoitteluohje (Standardipesuohjelma EN 50242)
Astioiden oikea sijoittelu yläkoriin käy ilmi kuvasta 5, oikea sijoittelu alakoriin
kuvasta 6 ja oikea sijoittelu ruokailuvälinekoriin kuvasta 7.
5
G
C
E
C
H
B
C
I
D F
L
Q
M
N
P
N
B
Täytettyäsi säiliön pesuaineella sulje kansi
työntämällä ensin kohtaa (1) ja painamalla
sen jälkeen kohtaa (2), kunnes kuuluu.
"NEOPHOS" takaa erittäin hyvä pesutuloksen,
ja sitä on helposti saatavissa.
Sopimattomien pesuaineiden (kuten
astioiden käsin pesuun tarkoitettujen
aineiden) ainesosat eivät sovellu astioiden
konepesuun ja haittaavat astianpesukoneen
toimintaa.
Pesuainesäiliön täyttäminen
Pesuainesäilliö on luukun sisäpuolella (kuva
A “2”). Jos säiliön kansi on kiinni, avaa se
painamalla painiketta (A).
Kansi jää pesun jälkeen automaattisesti auki
koneen seuraavaa käyttökertaa varten.
H
A
6
Yläkori (kuva 5)
A = 5 + 5 + 2 Lasia
B = 12 Leipälautasta
C = 4 + 4 + 4 Kuppia
D = Pieni kulho
E = Keskikokoinen kulho
F = Iso kulho
G = 1 + 1 Haarukat
H = 1 + 1 Tarjoilu lusikat
I = 3 + 3 + 3 + 3 Jälkiruokalsikat
L = 3 + 3 + 3 + 3 Teelusikat
TÄRKEÄÄ
On tärkeää, että koneessa käytetään
nimenomaan
astianpesukoneita
varten tarkoitettua pesuainetta, joko
jauhetta, nestettä tai tabletteja.
Alakori (kuva 6)
M = 8 + 4 Syvää lautasta
N = 11 + 1 Matalaa lautasta
O = 12 Jälkiruokalautasta
P = Tarjoiluastiat
Q = Ruokailuvälineet
Koska kaikki pesuaineet eivät ole samanlaisia,
pesuainepakkausten
annosteluohjeet
voivat poiketa toisistaan. On muistettava,
että liian pieni pesuainemäärä ei anna hyvää
pesutulosta, mutta toisaalta yliannostus ei
anna normaalia parempaa pesutulosta ja
on siten pelkkää tuhlausta.
Välttämällä pesuaineen yliannostusta,
vähennät samalla ympäristön tarpeetonta
saastekuormitusta.
VAROITUS!
Alempaa koria täytettäessä on
varmistettava, etteivät lautaset tai
muut astiat ole pesuaineannostelijan
tiellä.
M
TÄRKEÄÄ
Kun et yliannostele pesuainetta,
vältät samalla vahingoittamasta
ympäristöä.
Pesuaineen määrä riippuu pestävistä
astioista ja niiden likaisuudesta.
Suositeltava annostus on 20÷30 g pesuainetta
pesuaine-lokeroon (B).
7
R
O
Ruokailuvälinekori (kuva 7)
Aseta pidikkeet ala - asentoon ja täytä
veitsillä (R). Sijoita muut ruokailuvälineet
tyhjään tilaan kahvaosa alaspäin. Aseta vain
kahta erityyppistä ruokailuvälinettä samaan
lokeroon.
66
A
67
■ vedenpehmennysainetta/suolaa valmiiksi
sisältävien pesuaineiden tehokkuus
vaihtelee veden kovuuden mukaan.
Tarkista, että veden kovuus on
pakkauksessa ilmoitetun tehokkuusalueen
mukainen.
PESUAINETYYPIT
Pesuainetabletit
Näitä tuotteita käytettäessä on suositeltavaa
valita pitempi pesuohjelma, mikä takaa,
että pesuaine tulee käytettyä kokonaan.
Jos et saa tyydyttäviä pesutuloksia
käyttäessäsi tämäntyyppistä tuotetta,
ota yhteys pesuaineen valmistajaan.
TÄRKEÄÄ
Tyydyttävän pesutuloksen saamiseksi
tabletit
TÄYTYY
asettaa
pesuainesäiliön pesuosaan EIKÄ
suoraan rasiaan.
Tietyissä oloissa yhdistelmäpesuaineiden
käyttö voi aiheuttaa:
■ kalkkisaostumia
astioissa
astianpesukoneessa;
tai
■ pesu- ja kuivaustulosten heikkenemistä.
Pesuainetiivisteet
Pesuainetiivisteillä, joiden emäksisyys on
pienempi ja joissa on luonnollisia
entsyymeitä, on 50°C:n pesuohjelmissa
pienempi vaikutus ympäristöön, ja ne
suojaavat astioita ja astianpesukonetta.
50°C:n pesuohjelmat käyttävät tehokkaasti
hyväksi entsyymien likaa irrottavia
ominaisuuksia,
minkä
ansiosta
pesuainetiivisteet saavat aikaan saman
pesutuloksen kuin 65C:n ohjelmat mutta
alhaisemmassa lämpötilassa.
TÄRKEÄÄ
Takuumme ei kata näiden tuotteiden
käytöstä
suoraan
aiheutuvia
ongelmia.
Huomaa,
että
kolme
yhdessä
-yhdistelmäpesuaineiden käytön aikana
huuhteluaineen ja suolan merkkivalot
(vain tietyissä malleissa) ovat tarpeettomia,
joten jätä ne huomiotta.
HUUHTELUAINEEN LISÄÄMINEN
Huuhteluaine
Huuhteluaine, joka vapautuu veteen
automaattisesti viimeisen huuhteluvaiheen
aikana, edistää astioiden kuivumista ja
estää jälkien ja tahrojen syntymistä.
Huuhteluainesäiliön täyttäminen
C
Huuhteluainesäiliö on pesuainesäiliön
vasemmalla puolella (kuva A "3").
Avaa kansi painamalla avauspainiketta ja
vetämällä samanaikaisesti kannesta.
On suositeltavaa käyttää aina huuhteluainetta,
joka
on
tarkoitettu
nimenomaan
astianpesukoneille.
Tarkista huuhteluaineen määrä säiliössä
olevasta tarkistusaukosta (C).
TÄYNNÄ
TYHJÄ
Tumma
Vaalea
Yhdistelmäpesuaineet
Jos pesu- ja/tai kuivausongelmia esiintyy,
suosittelemme, että palaat käyttämään
perinteisiä erillisiä tuotteita (suolaa,
pesuainetta ja huuhteluainetta). Tämä
takaa, että astianpesukoneen veden
pehmennysaine toimii oikein.
Pesuaineet, jotka sisältävät myös
huuhteluaineen,
täytyy
asettaa
pesuainesäiliön pesuosaan.
Huuhteluainesäiliön on oltava tyhjä (jos se
ei ole tyhjä, aseta huuhteluaineen säädin
alimpaan
asentoon
ennen
yhdistelmäpesuaineiden käyttämistä).
Tässä tapauksessa suosittelemme että:
■ täytät sekä suola- että huuhteluainesäiliön;
Kolme yhdessä
-yhdistelmäpesuaineet
■ ajat yhden tavallisen pesuohjelman
ilman astioita.
Jos aiot käyttää yhdistelmäpesuaineita eli
sellaisia, joissa on mukana suolaa ja/tai
huuhteluainetta, suosittelemme seuraavaa:
Huuhteluaineen määran
säätäminen 1-6
Säädin (D) sijaitsee kannen alla, ja sitä
voidaan kääntää kolikon avulla.
Suositeltava asento on 4.
Tähän
vaikuttaa
kuitenkin
veden
kalkkipitoisuus. Jos siis pesun jälkeen
astioissa on raitoja, vähennä kirkasteen
annostelua tai mikäli astioissa näkyy
läiskiä, lisää kirkasteen annostelua.
D
Huomaa, että kun palaat käyttämään
perinteistä suolaa, tarvitaan useita
pesukertoja, ennen kuin kone toimii jälleen
täysin tehokkaasti.
■ lue pakkauksessa olevat ohjeet huolellisesti
ja noudata niitä;
68
69
SUODATTIMEN PUHDISTUS
YLEISOHJEITA
Koneen suodatinjärjestelmä ( kuva A ”4” )
on 3 – osainen:
1
keskiosa kerää karkeimmat ruuanjätteet;
suodatinlevy, joka suodattaa pesuvettä
koko pesuvaiheen ajan;
Säästövinkkejä
■ Jos haluat astianpesukoneen pesevän
täyden pesuohjelman, aseta astiat
koneeseen kunkin aterian päätteeksi, ja
tarvittaessa käynnistä kylmähuuhteluohjelma
ruoantähteiden pehmentämiseksi ja
isojen ruokajäämien poistamiseksi
ennen uusien astioiden laittamista. Kun
astianpesukone on täysi, käynnistä
täysi pesuohjelma.
Näin saat parhaimman
pesutuloksen
■ Ennen astioiden asettamista astianpesukoneeseen poista kaikki ruoantähteet
(luut, kuoret, lihan tai vihannesten palat,
kahvinpurut,
hedelmien
kuoret,
tupakantuhka, hammastikut jne.),
etteivät suodattimet, poistovesiletku ja
suihkuvarren suuttimet tukkeudu.
■ Jos astiat eivät ole hyvin likaisia tai jos
korit eivät ole kovin täynnä, valitse
Eco-ohjelma ohjelmaluettelon ohjeiden
mukaisesti.
■ Älä huuhtele astioita ennen niiden
asettamista astianpesukoneeseen.
mikrosuodatin, joka on suodatinlevyn alla
suodattaa pienimmätkin lisähiukkaset
vedenkierrosta ja siten takaa parhaan
mahdollisen pesutuloksen.
■ Jos kattiloissa tai uuniastioissa on kiinni
palaneita ruoantähteitä, ne kannattaa
liottaa ennen pesua.
■ Suodattimet tulee tarkistaa ja tarvittaessa
puhdistaa jokaisen pesun jälkeen.
Mitä astianpesukoneeseen
ei saa laittaa?
■ Aseta astiat koneeseen alassuin.
■ Irrota suodatin kääntämällä kahvasta
vastapäivään ( kuva 1 ).
2
■ Suodattimen keskiosa on irrotettavissa
( kuva 2 ).
■ On muistettava, että kaikki astiat eivät
sovellu pestäväksi astianpesukoneessa.
Emme
suosittele
termoplastisten
tuotteiden, puu- tai muovikahvaisten
ruokailuvälineiden,
puukahvaisten
kattiloiden, alumiini-, kristalli- tai
lyijylasiastioiden pesua astianpesukoneessa,
ellei valmistaja ilmoita niiden olevan
konepesun kestäviä.
■ Pyri sijoittamaan astiat niin, etteivät ne
kosketa toisiinsa. Oikea täyttötapa
antaa parhaimman pesutuloksen.
■ Varmista täytön jälkeen, että suihkuvarret
pääsevät pyörimään esteettä.
■ Irrota keskiosa ( kuva 3 ) ja puhdista
juoksevan veden ja mahdollisesti
harjan avulla.
■ Liota sellaisia kattiloita, vuokia ja muita
astioita, joissa on erityisen vaikeasti
irtoavaa likaa tai pohjaanpalanutta
ruokaa, vedessä, johon on sekoltettu
konepesuainetta.
■ Jokaisen pesuohjelman päätteeksi
mikrosuodatin puhdistuu automaattisesti
suihkutusjärjestelmän ansiosta.
Tämä varmistaa parhaan mahdollisen
pesutuloksen ja vähentää puhdistuksen
tarvetta.
Mikrosuodatin tulee puhdistaa kahden
viikon välein.
■ Jotkin koristeet saattavat haalistua.
Siksi ennen koko sarjan pesemistä
koneessa kannattaa pestä yksi sen
varmistamiseksi, etteivät kaikki haalistu.
■ Hopeisten astioiden pesu:
■ Hopeisia ruokailuvälineitä, joissa on
ruostumattomasta teräksestä tehdyt
kädensijat, ei kannata laittaa astianpesukoneeseen, koska osat saattavat
reagoida kemiallisesti keskenään.
a) huuhtele hopeiset astiat heti käytön
jälkeen, erityisesti jos niissä on
majoneesia, munaa, kalaa tms;
VAROITUS!
Suodattimien puhdistamisen jälkeen
varmista, että ne on koottu oikein ja
että suodatinharso on oikealla
paikallaan
astianpesukoneen
alaosassa.
3
b) älä ripottele pesuainetta hopeisille
astiolle;
c) pidä
hopeat
metalliastioista.
erillään
TÄRKEÄÄ
Varmista aina ostaessasi uusia
astioita tai ruokailuvälineitä, että ne
voidaan pestä astianpesukoneessa.
muista
Hyödyllisiä vinkkejä
Varmista, että suodatin on kierretty
myötäpäivään takaisin paikoilleen,
koska jos suodatinyksikkö ei ole
kunnolla paikoillaan, tämä saattaa
heikentää laitteen tehokkuutta.
■ Jottei yläkorista tippuisi mitään alakorin
päälle, poista alakori ensimmäisenä.
TÄRKEÄÄ
Älä koskaan käytä astianpesukonetta
ilman suodattimia.
■ Jos astiat jäävät koneeseen joksikin
aikaa, jätä luukku raolleen, jotta ilma
pääsee kiertämään ja astiat kuivuvat
paremmin.
70
71
KONEEN
HOITO
PUHDISTUS
JA
1
1b
KONEEN SÄÄTIMET
E
■ Puhdistaessasi
astianpesukonetta
ulkopuolelta älä käytä liuottavia (rasvaa
poistavia aineita) tai hankaavia aineita
vaan ainoastaan veteen kastettua liinaa.
F
G
C
D
■ Astianpesukoneesi ei vaadi mitään
erityishoitoa, koska pesutila puhdistuu
itsestään.
■ Pyyhi säännöllisesti oven tiiviste kostealla
kankaalla poistaaksesi mahdolliset
ruoanjätteet ja huuhteluainejäämät.
■ Vedestä kertynyt kalkki on syytä
puhdistaa tietyin väliajoin, suorittamalla
pesu kone tyhjänä.
Kaada lasillinen etikkaa pesutilaan ja
valitse hienopesu.
2
■ Jos astiat jäävät likaiseksi, tarkista että
suihkuvarren suuttimet ovat puhtaat
(kuva A “5”).
Jos ne ovat tukossa , puhdista seuraavasti:
1. Poistaaksesi ylemmän suihkuvarren,
käännä se ensin nuolen kohdalle (kuva 1b).
Työnnä suihkuvartta ylöspäin ja samalla
pyöritä myötäpäivään (kuva 1).
Takaisinasennus tapahtuu vastapäivään.
Alempi suihkuvarsi voidaan irrottaa
yksinkertaisesti nostamalla se pois
paikoiltaan (kuva 2).
PESUN JÄLKEEN
A
B
A
Virtakytkin
E
Suolamäärän merkkivalo
B
Luukun avaus
F
Ohjelmanvalinnan merkkivalot
C
Ohjelmanvalinta
G
Toimintovalinnan merkkivalo
D
Puolitäyttö-Toimintopainike
Katkaise virta koneesta painamalla
käynnistyskytkintä. Sulje vesihana jokaisen
pesukerran jälkeen letku- ja vesivahinkojen
välttämiseksi.
2. Pese suihkuvarret juoksevan veden alla.
Mikäli kone seisoo käyttämättä pitkään, on
syytä noudattaa seuraavia ohjeita:
3. Asenna suihkuvarret takaisin ja muista
lukita ylempi paikoilleen.
1. pese kone tyhjänä käyttäen pesuainetta,
jotta kone puhdistuu mahdollisista
ruoanjätteistä;
■ Sekä luukun sisäosa että pesutila ovat
ruostumattomasta teräksestä.
Mikäli hapettumisesta aiheutuneita
läiskiä esiintyy, johtuu tämä suuresta
rautasuolojen määrästä vedessä.
2. irrota sähköjohto pistorasiasta;
3. sulje vesihana;
■ Nämä läiskät voidaan poistaa käyttämällä
mietoa hankausnestettä.
Älä kuitenkaan koskaan käytä klooripohjaisia
aineita, teräsvillaa tai muuta vastaavaa.
4. täytä tarvittaessa huuhteluainesäiliö;
5. jätä luukku raolleen;
6. pidä koneen sisäosa puhtaana;
7. Jos konetta säilytetään tilassa, jonka
lämpötila on alle 0°C, putkiin jäävä vesi
saattaa jäätyä. Odota, kunnes lämpötila
nousee nollan yläpuolelle ja sen jälkeen
vielä 24 tuntia, ennen kuin käynnistät
astianpesukoneen.
72
ULKOMITAT:
Korkeus
Syvyys
Leveys
Syvyys ovi auki
cm
cm
cm
cm
Kansilevyllä
Llman Kansilevyllä
85
60
60
120
82
57,3
59,8
117
TEKNISET TIEDOT:
Täyttömäärä (EN 50242 - astiastoa)
Täyttömäärä ruokailu -, tarjoilu ja ruoanvalmistusastioilla
Tarvittava veden paine
Sulake
Kokonaistehon tarve
Jännite
12
8
Min. 0,08- Max 0,8 MPa
(kts arvokilpi)
(kts arvokilpi)
(kts arvokilpi)
73
OHJELMANVALINTA JA
ERIKOISTOIMINNOT
Ohjelman keskeytys
Luukun avaaminen ohjelman aikana ei ole
suositeltavaa, varsinkaan varsinaisen
pesun ja ohjelman lopussa olevan
kuumahuuhtelun aikana. Jos luukku
kuitenkin avataan ohjelman ollessa käynnissä
(esimerkiksi astioiden lisäämiseksi), ohjelma
keskeytyy automaattisesti. Sulje luukku
painamatta mitään painiketta.
Pesuohjelma jatkuu kohdasta, jossa se oli
ennen keskeytystä.
(Käytetään yhdessä ohjelmaoppaan
kanssa)
TÄRKEÄÄ
Astianpesukoneessa on yksi erittäin
käytännöllinen toiminto:
"suositusohjelma"
(ihanteellinen
päivittäisiin täysiin koneellisiin), joka
on nopea ja helppo valinta.
TÄRKEÄÄ
Käynnissä oleva ohjelma voidaan
keskeyttää luukkua avaamatta
painamalla virtakytkintä. Ohjelma
käynnistyy uudelleen samasta
kohdasta,
kun
virtakytkintä
painetaan uudelleen.
Ohjelman asettaminen
■ Avaa luukku ja aseta likaiset astiat
laitteen sisälle.
■ Paina virtakytkintä
VAROITUS!
Jos luukku avataan kuivausvaiheen
aikana, äänimerkki ilmoittaa, että
kuivaus on yhä kesken.
.
■ Kun
olet
painanut
virtakytkintä,
tehdasasetusten
mukaisen
"suositusohjelman" merkkivalo alkaa
vilkkua.
■ Paina
PUOLITÄYTTÖ-painiketta
uudelleen: merkkiäänen merkkivalo
(joka palaa silloin, kun merkkiääni on
kytketty) alkaa vilkkua (mikä osoittaa,
että merkkiääni on mykistetty).
VAROITUS!
Tarkista ennen uuden ohjelman
käynnistämistä, että pesuainelokerossa
on yhä pesuainetta. Täytä lokero
tarvittaessa.
■ Tämän jälkeen kuuluva merkkiääni
osoittaa, että asetukset on tallennettu.
Jos virta katkeaa astianpesukoneen
ollessa käynnissä, valittu ohjelma
tallentuu muistiin ja ohjelma jatkuu
virran palattua samasta kohdasta.
■ Merkkiäänen voi kytkeä uudelleen
toistamalla nämä toimenpiteet.
Ohjelman päättyminen
Vikasignaalit
Kolme kertaa 30 sekunnin välein kuuluva,
viiden sekunnin mittainen äänimerkki (jos
äänimerkkiä ei ole poistettu käytöstä)
ilmaisee, että ohjelma on päättynyt.
Valitun ohjelman merkkivalo (Kylmähuuhteluohjelmassa kaksi merkkivaloa) vilkkuu.
Astiat voidaan nyt poistaa ja astianpesukone
sammuttaa painamalla virtakytkintä, tai
pesukone voidaan täyttää uutta ohjelmaa
varten.
Jos ohjelman ollessa käynnissä ilmenee
häiriö tai vika, käynnissä olevan ohjelman
merkkivalo
(kylmähuuhteluohjelman
kohdalla 2 merkkivaloa) vilkkuu nopeasti ja
kuulet merkkiäänen.
Kytke tällöin astianpesukone pois päältä
painamalla virtakytkintä.
Varmista ensiksi, että vesihana on auki,
ettei poistovesiletkussa ole taitteita ja
etteivät suodattimet ole tukossa, ja aseta
valittu ohjelma sen jälkeen uudestaan.
Jos vika ei poistu, ota yhteys huoltoliikkeeseen.
Toimintopainike
Käynnissä olevan ohjelman
muuttaminen
■ Jos haluat valita toiminnon, paina
toimintopainiketta (merkkivalo syttyy).
Käynnissä olevaa ohjelmaa voidaan
muuttaa tai se voidaan peruuttaa
seuraavasti:
Toiminto voidaan valita tai peruuttaa
kahden
minuutin
KULUESSA
ohjelman aloituksesta.
■ Paina käynnissä olevan ohjelman
painiketta (jonka merkkivalo palaa)
ainakin 5 sekuntia.
Ohjelmamerkkivalot (lukuun ottamatta
PIKAPESU-ohjelman
merkkivaloa)
vilkkuvat.
■ Valitse ohjelma painamalla kyseisen
ohjelman painiketta.
■ Merkkiäänen jälkeen ohjelma käynnistyy
automaattisesti, kun luukku suljetaan.
■ Käynnissä oleva ohjelma peruutetaan,
ja
"suositusohjelman"
ohjelman
merkkivalo alkaa vilkkua.
Toinen ohjelma voidaan valita
kahden
minuutin
KULUESSA
ohjelman aloituksesta painamalla
ohjelmapainiketta.
■ Tässä vaiheessa voidaan asettaa uusi
ohjelma.
Puolitäyttö-painike
TÄRKEÄÄ
Tässä
astianpesukoneessa
on
ylitulvimissuoja, joka häiriötilassa
estää automaattisesti ylivuodon ja
poistaa liian veden.
Tässä
astianpesukoneessa
on
tavallisten
pesutoimintojen
lisäksi
päivittäisiä astianpesutarpeita helpottava
puolitäyttötoiminto. Käyttäjät voivat pestä
pienen määrän astioita ja hyödyntää silti
vapaasti sekä ylä- että alakoria.
Kun tämä toiminto on valittu, astianpesukone
pienentää automaattisesti veden- ja
energiankulutusta ja lyhentää pesuaikaa.
Muista vähentää pesuaineen määrää, kun
valitset puolitäyttötoiminnon.
VAROITUS!
Ylitulvimissuojan
moitteettoman
toiminnan
varmistamiseksi
on
suositeltavaa, ettei astianpesukonetta
siirretä tai kallisteta käytön aikana.
Jos konetta on siirrettävä tai kallistettava,
varmista, että pesuohjelma on
päättynyt eikä säiliössä ole vettä.
OHJELMAN PÄÄTTYMISEN
merkkiäänen vaiennus
Ohjelma päättymisen merkkiääni voidaan
vaientaa näin:
TÄRKEÄÄ
Kylmähuuhteluohjelma
valitaan
painamalla
samanaikaisesti
PIKAPESU-ohjelmapainiketta
ja
puolitäyttötoiminnon painiketta.
TÄRKEÄÄ
Kylmähuuhteluohjelma peruutetaan
painamalla
samanaikaisesti
PIKAPESU-ohjelmapainiketta
ja
puolitäyttötoiminnon painiketta.
74
■ Kun kone ei ole käynnissä, pidä
PUOLITÄYTTÖ-painiketta painettuna
muutaman sekunnin ajan ja paina
samanaikaisesti VIRTAKYTKINTÄ.
Vapauta ne äänimerkin jälkeen.
75
PESUOHJELMAT
Kattiloille
astioille.
ECO
Normaalilikaisille
astioille
sopiva
energiansäästöohjelma.
Käytetään entsyymipesuaineita.
EN 50242 -standardin mukainen ohjelma.
•••••
PIKAPESU 29’
Pikapesu astioille, jotka pestään heti
käytön jälkeen. Täyttömäärä 4/6 hengen
astiat.
••••
ESIPESU
muille
hyvin
likaisille
Lyhyt kylmä esipesu astioille, jotka
jäävät odottamaan varsinaista pesua.
+
Tehopesu
Käyttäessäsi “BACTIZERO” lisää pesuaineen määrää ja annostele sitä noin 20 g
(ruokalusikallinen) suoraan koneeseen.
76
•
•
•
95
ON
75°C
• ••
120
ON
45°C
•
140
ON
50°C
•
29
EI
5
EI
•
EI = TOIMINTO EI KÄYTETTÄVISSÄ
77
Toinen
kylmähuuhtelu
•
Ensimmäinen
kylmähuuhtelu
65°C
Yleispesu
Kylmä esipesu
••••• •
Puolitäyttö-painike
BACTIZERO
•
Kylmävesiliitännässä (15°C)
-Vaihtelu ± 10%-
(SUOSITUSOHJELMA)
Normaalilikaisille astioille.
Erikoisvalinnat
Kuumahuuhtelu
huuhteluaineella
••••
YLEISPESU
ja
Lämmin esipesu
Tarkista
suolan määrä
Tarkista huuhteluaineen määrä
Puhdista
suodattimet
Pesuaine
liotukseen
Pesuaine
pesuun
Kuvaus
Ohjelma
Keskimääräinen
kestoaika
Ohjelman sisältö
Toimenpiteet
TARKISTUSLISTA
VIKA
7-
Jos astianpesukone ei toimi, tarkista seuraavat asiat ennen kuin otat yhteyttä
huoltoliikkeeseen:
VIKA
SYY
KORJAUS
2 - Koneeseen el tule vettä
Astioita el ole ladottu huolellisesti Tarkista astioiden sijoittelu
paikoilleen
Syyt kohdassa 5
Tarkista
Astiat on sijoitettu väärin
Tarkista astioiden sijoittelu
Pesuaine on annosteltu väärin
Tarkista pesuaineen annostus
Käytetty väärää pesuohjelmaa
Tarkista pesuohjelman valinta
Huuhteluaine loppunut säiliöstä
Tarkista huuhteluaineen määrä
Suodatin tai suihkuvarret
puhdistamatta
Puhdista suodatin ja
suihkuvarret
Kytke pistoke rasiaan
Käynnistyskytkintä ei ole painettu
Paina käynnistyskytkintä
Sähkövirta on katkalstuna
Tarkista
Sulakkeet ovat palaneet
Tarkista
Kattiloiden pohjat eivät ole
puhdistuneet
Kiinnipalanut lika tulee liottaa
ennen pesua
Vesihana ei ole auki
Avaa vesihana
Tarkista kattiloiden sijoittelu
Vedentulo on katkaistu koko
klinteistöstä
Tarkista
Kattiloiden reunat eivät ole
puhdistuneet
Pesuaine vanhaa tai säilytetty
avoimessa pakkauksessa
Koneen luukku ei ole kunnolla
suljettu
Sulje luukku
Hanki pesuaine riittävän
pienissä erissä ja säilytä se
hyvin suljetussa pakkauksessa
Syyt kohdassa 1
Tarkista
Ohjelman valintakytkintä ei ole
asetettu tarkasti
Aseta ohjelmakytkin tarkasti
haluamasi ohjelman kohdalle
Vedenpoistoletku on taitteilla
Suorista vedenpoistoletku
Suodatin on likainen tal tukossa
Puhdista suodatin
Vedenpoistoletku on lilan alhaalla
Sijoita vedenpoistoletkun pää
40-100 cm korkeudelle koneen
alareunasta
9-
3 - Vesi ei poistu koneesta
4 - Kone poistaa vettä
jatkuvasti
5 - Suihkuvarret eivät pyöri
pesun aikana
KORJAUS
Pistoke ei ole pistorasiassa
8-
1 - Pesuohjelmat elvät toimi
Koneesta kuuluu
epämääräistä ääntä
SYY
Kone on täytetty niin, että jokin
astia estää suihkuvarsien liikkeen
Tarkista astioiden sijoittelu
Käytetty väärää pesuainetta, joka
vaahtoaa liikaa
Tarkista pesuaineen laatu
Vesihana suljettu
Kytke virta pois koneesta.
Avaa vesihana.
Käynnistä uudelleen.
6 - Sähkölaitteet, joissa ei ole
näyttöä: yksi tai useampi
merkkivalo vilkkuu
nopeasti
78
Astiat jäävät likaisiksi
tai harmaiksi
Astioissa kahvi- tai
teetahroja
10 - Pesuainelokero ei
ole avautunut tai se on
avautunut vain osittain
Ruokailuvälineet, astiat, kattilat Sijoita astiat siten, etteivät ne
tms. estävät pesuainelokeroa estä lokeroa avautumasta.
avautumasta.
11 - Astioissa vesitahroja
Huuhteluaine loppunut säliiöstä
Tarkista huuhteluaineen määrä
12 - Pesuaine ei huuhtoudu
pois
Pesuaine kosteaa tai
kokkareista
Säilytä pesuaine kuivassa
paikassa
13 - Valkoisia läiskiä
astioissa
Vesi on liian kovaa
Tarkista ja säädä suolan ja
huuhteluaineen määrä
14 - Astiat eivät ole täysin
kuivia
Huuhteluaine puuttuu.
Täytä huuhteluainesäiliö.
HUOM! Mikäli jokin ylläolevista tilanteista tulee eteen, ja pesutulos on huono, on tarpeen poistaa tahrat
astioista käsin, sillä viimeinen kuivausjakso kovettaa tahrat niin, että seuraava pesukonepesu ei
välttämättä poista niitä.
Mikäli toimintahäiriöt jatkuvat, ota yhteyttä valtuutettuun huoltolikkeeseen ja ilmoita koneen sarjanumero.
Se on koneen sisäpuolella luukun yläosassa tai takuukortissa. Tämä nopeuttaa huoltotoimintaa.
Valmistaja ei ole vastuussa tässä ohjekirjassa mahdollisesti esiintyvistä painovirheistä.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä tarvittavia muutoksia tuotteisiinsa muuttamatta sen
olennaisia ominaisuuksia.
79
INNHOLD
Sikkerhetsregler
Oppstilling og installasjon
Kalkfilter
Tilsetting av salt
Justering av øvre kurv
Plassering av servise
Informasjon til testlaboratorier
Fylle i vaskemiddel
Typer vaskemiddel
Fylle glansemiddel
Rensing av filter
Praktiske råd
Normal rengjøring og vedlikehold
Beskrivelse av betjeningspanelet
Tekniske date
Programvalg og spesialfunksjoner
Program oversikt
Avhjelping av mindre feil
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
82
83
87
88
89
90
92
93
94
95
96
97
98
99
99
100
102
104
Fig. A
5
1
4
2
3
Vi ber Dem om å lese nøye gjennom denne bruksanvisningen, da den inneholder
viktige anvisninger hva sikkerhet i installasjon, bruk og vedlikehold angår, samt noen
nyttige råd for en bedre bruk av oppvaskmaskinen.
Oppbovar denne bruksanvisningen neye for enhver ytterligere konsultasjon.
81
INSTRUKSJON FOR EN
SIKKERHETSMESSIG BRUK
ADVARSEL!
Kniver og annet bestikk med skarp
spiss må settes i kurven med spissen
ned eller plasseres vannrett.
Bruken av alla slags elektriske apparater
innebærer at man må overholde noen
viktige grunnregler.
Daglig bruk
Installasjon
■ Denne maskinen er utelukkende
beregnet for vanlig husholdningsbruk.
■ I tilfelle støpselet og stikkontakten ikke
passer sammen, bør støpselet byttes av
kvalifisert personale med en passende
type. Personalet må også spesielt se til
at den elektriske strømtilførselen er
dimensjonert for maskinens strømforbruk.
■ Oppvaskmaskinen er beregnet på vask
av normalt husholdningsutstyr. Ting som
er tilskitnet av bensin, maling, rester av
stål eiler jern, etsende kjemiske
produkter, syrer eller alkalier må ikke
vaskes i oppvaskmaskinen.
■ Være forsiktig med at strømledningen
ikke klemmes under maskinen.
INSTALLASJON
Elektrisk tilkopling
(Tekniske data)
Denne maskinen er produsert etter alle
internasjonale standarder vedrørende
sikkerhet og er utstyrt med plugg med jord.
■ Fjern all innpakning, skru inn de to føttene
i front og juster dem slik at høyden
passer under benken. Deretter låses
føttene med mutteren mot maskinen.
Det er viktig at maskinen står i vater for
at den skal fungere tilfredsstillende.
Føttene i fronten skal justeres slik at
maskinen ikke heller mer enn maks.
2 grader.
Vær oppmerksom på å sjekke følgende
punkter før strømmen koples til maskinen:
1. Sjekk at kontakten har jordet kurs.
■ Hvis maskinen må løftes etter at
innpakningen erfjernet, må ikke dette
skje ved å løfte i nedkanten på døren.
Følg instruksene i fig. Døren åpnes på
klem og så løftes maskinen i døråpningen.
2. Sjekk at kursen maskinen koples til har
stor nok sikring.
■ Hvis det allerede finnes et avkalkningsanlegg i husholdningen, behøver man
ikke tilføre salt i den spesielle beholderen installert i oppvaskmaskinen.
■ Generelt frarådes bruk av strømforsynere,
støpseltilpasninger og skjøteledninger.
■ Hvis det er nødvendig å skifte ut
strømkabelen,
bør
du
kontakte
serviceavdelingen.
ADVARSEL!
Pass på at produktet er jordet på
forskriftsmessig måte.
Hvis maskinen ikke koples til kurs
som er jordet, vil man kunne kjenne
en svak vibrering når man berører
metall-delene på maskinen. Dette
skriver seg fra kondensatoren som
undertrykker radio-støy.
■ For å oppnå best oppvaskresultat bør
bestikket plasseres i bestikkurven med
skaftet ned.
■ Hvis man bruker en av disse og/eller
maskinen fungerer dårlig, skru av
oppvaskmaskinen,
steng
av
vanntilførselen og ikke gjør forøk på å
reparere oppvaskmaskinen på egen
hånd.
For en eventuell reparasjon skal man
honvende seg direkte til et senter for
teknisk assistanse og be om originale
reservedeler.
Manglende overholdelse av ovennevnte
regler kan føre til on nedsatt sikkerhet i
bruken av oppvaskmaskinen.
Sikkerhet
■ Ikke berore apparatet med våte eller
fuktige hender og føtter.
■ Ikke bruke apparatet med bare føtter.
■ Ikke dra i den strømførende ledningen,
eller selve apparatet, for å dra ut støpselet.
■ Ikke utsette apparater for vær, vind, sol
og lignende.
■ Ikke la barn bruke maskinen uten tilsyn
(og heller ikke andre personer som ikke
kan betjene den).
Produsent og importør fraskriver seg
ethvert ansvar for skader som matte
oppstå ved tilkopling til kurs uten jord.
VIKTIG
Hvis maskinen plasseres på teppegulv,
må det kontrolleres at ventilasjonshullene
på undersiden ikke blokkeres.
Dette apparatet oppfyller betingelsene
i direktiv 89/336/EEC, 73/23/EEC
med senere endringer.
Kontroller at det er mulig å komme til
maskinens støpsel elter installasjonen.
Avfallshåndtering
■ Denne maskinen er produsert av
resirkulert materiale, for å tillate en
miljøvennlig nedbrytning.
■ Drikk ikke det vannet som finnes i
maskinen eller på serviset når
oppvaskprogrammet er ferdig.
■ Hvis man vil fjerne en gammel
oppvaskmaskin,
må
man
være
oppmarksom på å fierne dørens
låsemekkanisme slik at barn ved lek ikke
kan stenge seg inne i maskinen.
Når støpselet er tatt ut av kontakten, skal
strømkabelen skjæres i to.
■ Ikke gå fra døren i åpen stilling. Det er
lett å snuble i den.
■ Du må ikke hvile deg mot eller sette deg
på den åpne døren, da maskinen i så fall
kan tippe.
82
83
Tilkopling av vann
■ Den bøyde enden av utslagsrøret kan
tilpasses kanten av en vask (enden må
ikke bli liggende under vannkanten, for å
unngå at vann suges inn i oppvaskmaskinen
under vaskeprogrammet (fig. 4Y).
Tilkobling til vannavløb
VIKTIG
Maskinen må koples til vanntilførselen
med nye slanger. De gamle slangene
og koplingene bør ikke brukes om
igjen.
1
■ Slangene for vanninntak og utslag kan
vendes både til høyre og venstre.
■ Dytt utløpsledningen inn i avløpet, uten å
lage bøyer (fig. 4).
■ Det faste avløpet må ha en diameter på
minimum 4 cm og må befinne seg i en
høyde på minimum 40 cm.
■ I tilfelle installasjonen urføres under en
fast flate, må den bøyde enden festes
direkte under kanten, på det høyest
mulige punktet (fig. 4Z).
■ En tilpasning av vannlåset anbefales
(fig. 4X).
■ Kontroller at det ikke er knekk på
innløps- og tømmeslangen.
■ Hvis nødvendig kan tømmeslangen
forlenges til en maksimal lengde på
2,5 m hvis den ikke befinner seg mer
enn 85 cm over gulvnivå. Skjøteslange
fås fra serviceavdelingen.
VIKTIG
Maskinen kan koples både til kaldt og
varmt vann så lenge varmtvannet
ikke overstiger 60 grader.
2
■ Vanntrykket til maskinen må ligge
mellom 0,08 og 0,8 MPa. Hvis
vanntrykket er under 0,08 MPa, må du ta
kontakt med vårt servicesenter for
nærmere voiledning.
■ Vanninntaket ma være tilkoplet via en
kran slik at vannet kan stenges hvis
maskinen ikke skal være i bruk (fig. 1 B).
4
■ Maskinen er utstyrt med 3/4” gjenget
tapp (fig. 2).
■ Kople innløpsslangen "A" til kranen "B"
med en 3/4" tommers kopling. Stram
godt.
■ Hvis nødvendig kan innløpsslangen
forlenges til en maksimal lengde på 2,5 m.
Skjøteslange fås fra serviceavdelingen.
3
■ Hvis det er kalkavleiringer eller sand i
vannet, lønner det seg å montere et
egnet filter, art.nr. 9226085, som fås fra
serviceavdelingen (fig. 3). Filteret "D"
må monteres mellom kranen "B" og
innløpsslangen "A". Husk å sette inn
pakningen "C".
■ Hvis oppvaskmaskinen koples til nye rør
eller til rør som ikke har vært i bruk på
lang tid, bør du la vannet renne gjennom
rørene i noen minutter før du kopler til
innløpsslangen. Da unngår du at sand
eller rustpartikler tetter innløpsfilteret.
84
85
INSTALLERING I
FERDIGMONTERTE KJØKKEN
Under eksisterende benkeplate
(ved installering under en benkeplate)
Montering mellom eksisterende
skap
■ I de fleste moderne ferdigmonterte
kjøkken er det bare én hel benkeplate
som skap og elektriske apparater
monteres under. I slike tilfeller fjernes
benkeplaten på vaskemaskinen ved å
skru ut skruene under bakkanten på
platen (fig. 6).
■ Høyden på vaskemaskinen, 85 cm, er
utformet slik at maskinen kan installeres
mellom eksisterende skap i samme høyde
i et moderne ferdigmontert kjøkken. Bena
kan justeres slik at høyden blir riktig.
■ Høyden reduseres deretter til 82 cm,
som er høyden fastsatt av ISO, og
vaskemaskinen vil passe perfekt under
benkeplaten (fig. 7).
toppen på maskinen
spesielt vedlikehold
varmebestandig og
mot riper og flekker
■ Benkeplaten kan enkelt justeres slik at
den blir like høy som de eksisterende
skapene. Dette gjøres ved å flytte den
med 5 mm hver gang opptil maskimalt
25 mm.
Innholdet av mineraler og kalk i vannet
varierer fra område til område. Hvis denne
kalken ikke fjernes fra vannet, vil det etterlate
skjolder og hvite flekker på servise og glass.
Vannets innhold av kalk uttrykkes i
hardhetsgrader; jo mer kalk, jo større hardhet.
Oppvaskmaskinen er utstyrt med et
kalkfilter som ved hjelp av regenereringssalt
sørger for å avkalke vannet som brukes til
oppvasken.
Opplysning om vannets hardhetsgrad kan
fåes hos det lokale vannverket.
VIKTIG
Oppvaskmaskinen
må
ALLTID
være avslått før du begynner å
programmere kalkfilteret.
1. Når oppvaskmaskinen er slått av,
ÅPNER du døren.
2. Hold inne den FØRSTE og den
TREDJE "PROGRAM"-knappen (fra
venstre) mens du samtidig trykker på
"PÅ/AV"-knappen.
Justering av kalkfilteret
3. Slipp knappene når "PROGRAMVALG"lampen begynner å lyse.
4. Trykk på "PROGRAM"-knappen
ønsket nivåinnstilling (hver gang
trykker på knappen, vil en lampe
seg på). For nivå 5 trykker du
"HALVFULL"-knappen.
Tabellen under angir innstillingen av
kalkfilteret avhengig av vannets hardhet.
Åpning av døren
0
0-5
0-3
NEI
Kontrollampe
1
1
6-15
4-9
JA
Kontrollampe
1
2
16-30 10-16
JA
Kontrollampe
1,2
*3
31-45 17-25
JA
4
46-60 26-33
JA
Kontrollampe
1,2,3
Kontrollampe
1,2,3,4
5
61-90 34-50
JA
Kontrollampe
1,2,3,4,5
556/573
Lukking av døren
Stikk hånden inn i nisjen i døren og trekk.
Hvis døren blir åpnet mens maskinen går,
vil sikkerhetsutstyr kutte all elektrisitet til
maskinen slik at den stopper umiddelbart.
Innstilling
av
kalkfilteret
598
Bruk av salt
7
°dH
(tysk)
6
°fH
(fransk)
Vannets
hardhetsgrad
ADVARSEL!
Hvis det oppstår en feil, må du slå av
oppvaskmaskinen ved å trykke på
"PÅ/AV"-knappen og begynne forfra
igjen (TRINN 1).
Kontrollamper 1
2
3 4
5
Nivåer 0
2
3
5
4
1
"PÅ/AV"-knapp
86
for
du
slå
på
5. Slå av oppvaskmaskinen ved å trykke
på "PÅ/AV"-knappen for å bekrefte den
nye innstillingen.
Skyv kurvene inn i maskinen.
Sjckk at begge spylearmene kan rotere fritt
uten å bli stoppet av bestikk, servise eller
gryter.
Døren lukkes ved å trykke den på plass til
man hører et lite klikk slik at den står i lås.
VIKTIG
Døren skal helst ikke åpnes mens
maskinen arbeider da dette kan ha
innvirkning på vaskeresultatet.
Kalkfilteret er innstilt på ”3” fra
fabrikken, da denne innstillingen
dekker de aller fleste behov.
Avhengig av vannets hardhetsgrad innstilles
kalkfilteret på følgende måte:
Kalkfilteret kan behandle vann med en
hardhet på opptil 90°fH (franske grader)
eller 50°dH (tyske grader) og har 6
innstillinger.
■ Platen justeres ved å skru ut de to
skruene på baksiden og feste platen i
den riktige posisjonen (fig. 6).
5
*
Nivå
■ Den laminerte
krever ikke
siden den er
motstandsdyktig
(fig. 5).
KALKFILTERET
"PROGRAM"-knapper
87
"HALVFULL"
-valgknapp
TILSETTING AV SALT
VIKTIG
(Kun ved første oppstart)
Når maskinen skal brukes første
gang og saltbeholderen er fylt helt
opp, skal du ha på vann slik at
beholderen renner over.
■ I bunnen av maskinen er det en
beholder til salt som regenererer
avkalkingssystemet.
■ Filteret må reaktiveres med en spesiell
type salt som fås i kornform. I mangel
av dette kan det benyttes vanlig
kjøkkensalt, hvis det ikke inneholder
kalsiumforbindelser.
Andre typer salt inneholder små mengder
av uoppløselige partikler som i løpet av
en lengre tidsperiode kan virke negativt
inn på og ødelegge mykningseffekten.
INNSTILLING AV DEN
ØVERSTE KURVEN
Hvis man vanligvis bruker tallerkner som
har en diameter på 27 til 31 cm, må disse
settes i den nederste kurven etter at den
øverste kurven er blitt flyttet opp til den
øverste posisjonen, som gjøres på følgende
måte:
A
1. Åpne lukkemekanismen “A” på glidelisten;
2. Ta ut kurven og sett den inn i øverste
posisjon;
■ Når saltet skal tilsettes, skrus hetten på
beholderen i bunnen ut og beholderen
fylles opp.
3. Press lukkemekanismen “A” tilbake til
opprinnelig stilling.
■ Når dette gjøres, vil det strømme ut litt
vann. Fortsett likevel tilsettingen av salt
til beholderen er full. Deretter fjernes
saltet fra gjengene og hetten skrus på
igjen.
Saltindikator
Denne modellen er utstyrt med en elektrisk
lampe på kontrollpanelet som tennes når
saltbeholderen må fylles.
■ Etter tilsetting av salt anbefales det å kjøre
et helt vaskeprogram eller programmet
KALDSKYLLING.
Saltbeholderen kan rumme mellem 1,5
og 1,8 kg. For at maskinen kan fungere
effektivt, bør påfyldning ske med jævne
mellemrum alt efter blødgøringsanlæggets
indstilling.
Etter dette kan ikke tallerkner som er større
enn 20 cm i diameter settes i den øverste
kurven og de beveglige delene kan ikke
brukes når kurven er i denne posisjonen.
A
VIKTIG
Tilsynekomst av hvite flekker på
serviset er vanligvis et viktig tegn på
at saltbeholderen trenger å bli fylt.
88
89
■ Salatboller og andre plastboller kan
også plasseres i overkurven. Disse bør
sikres slik at vannstrålene ikke får dem til
å velte.
PLASSERING AV SERVISE
Bruk av overkruv
A
■ Overkurven er utformet slik at den gir
maksimal fleksibilitet. Den kan fylles
med inntil 24 tallerkener på to rekker,
inntil 30 glass på fem rekker eller en
blanding.
■ Overkurven har flyttbare stativer som er
festet i sidene av kurven og som kan
reguleres i to posisjoner, opprett eller
senket. I senket stilling kan de brukes til
te-og kaffekopper, kjøkkenkniver og
øser. Glass med stett kan trygt henges
på endene av stativene.
Glass, kopper, skåler og desserttallerkener
kan plasseres under stativene.
En vanlig vaskemengde for en dag er vist på
fig. 1, 2 og 3.
1
E
C
B
D
Bruk av underkurv
■ Kjeler, ildfaste former, terriner, salatboller,
lokk, serveringsfat, middagstallerkener,
suppetallerkener og øser kan plasseres i
underkurven.
■ Suppe- og middagstallerkener kan stables
med stativet i opprett stilling.
Tallerkener bør stables stående med
bunnen av tallerkenen mot bakveggen
og med avstand mellom hver tallerken
slik at vannet kan passere fritt.
F
A
■ Plasser bestikkholderen i underkurven
(fig. 3), og pass på at bestikket ikke
kommer i veien for de roterende armene.
■ Det anbefäles å plassere tallerkener av
lik størrelse sammen, fordi kurvens
kapasitet da utnyttes bedre.
B
C
G D
H
VIKTIG
Underkurven
er
utstyrt
med
sikkerhetsstopp slik at det skal være
trygt å trekke den ut. Dette er også
nyttig når maskinen er full. Når du
skal ha salt i beholderen, rense
filteret eller utføre vanlig vedlikehold
må kurven fjernes helt.
■ Tallerkenene kan settes i én rekke
(fig. 1) eller i to rekker (fig. 2).
■ Store tallerkener (ca 270 mm) bør stilles
litt skrått bakover for å gjøre det lettere å
sette kurven inn i maskinen.
Overkurv (fig. 2)
A = Suppetallerkener
B = Middagstallerkener
C = Desserttallerkener
D = Skåler
E = Kopper
F = Glass med stett
G = Glass
H = Enkel del av Bestikkurv
2
■ Plasser bestikket i plastkurven med
skaftet pekende oppover.
3D
F E
F
F
A G
E
B
4
90
Overkurv (fig. 1)
A = Suppetallerkener
B = Middagstallerkener
C = Desserttallerkener
D = Skåler
E = Kopper
F = Glass
C
Underkurv (fig. 3)
A = Middels stor kjele
B = Stor kjele
C = Stekepanne
D = Lokk
E = Terriner, serveringsfat
F = Bestikk
G = Ildfaste former
Korrekt og rasjonell plassering av serviset er viktig
for å oppnå et godt vaskeresultat.
Bestikkkurv (fig. 4)
Bestikkkurven er utstyrt med to avtagbare deler
som gjør det lettere å utføre forskjellige innsettinger
av bestikk. Disse to delene kan fjernes ved å la den
venstre delen gli bort fra den høyre.
91
INFORMASJON TIL TESTLABORATORIER
FYLLE I VASKEMIDDEL
Sammenligning av programmer (Ref. EN 50242 - normer)
Vaske middelet
(se programmliste)
1. Overkurvplassering: nedre
2. Normal mengde
3. Glansemiddelinnstilling: 6
4. Vaskemiddelmengde:
- 8 g for forvask;
- 22 g for vask.
VIKTIG
Det er nødvendig å bruke oppvaskmiddel
beregnet til maskinvask, enten i
pulver, tabletter eller flytende form.
12 Anbefalt internasjonal plassering (ref. EN 50242)
Korrekt plassering er angitt på fig. 5 for overkurven, på fig. 6 for underkurven og på
fig. 7 for bestikkurven.
5
G
C
E
C
H
B
C
I
D F
H
A
6
L
Q
M
N
P
Overkurv (fig. 5)
A = 5+5+2 Glass
B = 12 Tallerkener
C = 4 + 4 + 4 Kopper
D = Liten bolle
E = Middels bolle
F = Stor bolle
G = 1 + 1 Gafler
H = 1 + 1 Serveringsskjeer
I = 3 + 3 + 3 + 3 Dessertskjeer
L = 3 + 3 + 3 + 3 Teskjeer
N
Underkurv (fig. 6)
M = 8 + 4 Suppetallerkener
N = 11 + 1 Middagstallerkener
O = 12 Desserttallerkener
P = Serveringsfat
Q = Bestikk
B
Etter å ha fylt vaskemiddel i beholderen
lukkes lokket. Skyv det først inn (1), og trykk
deretter på feltet (2) til du hører et klikk.
"NEOPHOS" gir svært gode resultater og
er lett å få i handelen.
Uegnede vaskemidler (f.eks. slike som
brukes til manuell oppvask) inneholder
ikke de riktige ingrediensene til bruk i
oppvaskmaskin. Slike midler gjør at
maskinen ikke fungerer korrekt.
Fylle vaskemiddelbeholderen
Beholderen for oppvaskmiddelet befinner
seg på innsiden av døren (fig. A “2”).
Hvis lokket på beholderen er lukket, kan
det åpnes ved å trykke knappen (A).
På slutten av ethvert vaskeprogramm åpner
lokket seg automatisk, klar for neste bruk.
Siden ikke alle typer oppvaskmiddel er like,
les også bruksanvisningen på pakken.
Vi minner også på at en utilstrekkelig
mengde oppvaskmiddel medfører en dårlig
fjerning av matrester og lignende, mens en
for stor dose av oppvaskmiddel, foruten å
ikke forbedre risultatet av oppvasken,
representerer sløsing.
ADVARSEL!
Når du fyller den nedre kurven må du
passe på at tallerkner eller annet ikke
sperrer for oppvaskmiddelbeholderen.
VIKTIG
Ved ikke å overdosere mengden av
oppvaskmiddel gir man også sitt
bidrag til å begrense naturforurensning.
Mengden av oppvaskmiddel kan variere
etter skittenhetsgraden og typen av
husholdningsredskaper. Vi anbefaler 20÷30 g
oppvaskmiddel i vaskemiddelrommet i
oppvaskmiddelbeholderen (B).
M
7
R
O
Bestikkkurv (fig. 7)
Sett sideseksjonene i nedre stilling og fyll
dem med 6 + 6 kniver (R). Plasser det øvrige
bestikket i de tomme rommene med skaftene
ned. Ha ikke mer enn to forskjellige typer
bestikk i samme rom.
92
A
93
■ hvor effektivt vaskemidler som inneholder
bløtgjøringsmiddel/salt er, avhenger av
hardheten på vannet.
Kontroller at hardheten på vannet er
innenfor effektivitetsområdet som er
angitt på pakken med vaskemiddel.
TYPER VASKEMIDDEL
Vaskepulvertabletter
Oppløsningstiden for vaskepulvertabletter
fra forskjellige produsenter varierer. Derfor
kan det hende at ikke alle vaskepulvertabletter
er effektive nok ved korte programmer, da
de ikke løser seg helt opp. Hvis du bruker
slike produkter, anbefales det at du velger
et lenger program for å garantere at
vaskemiddelet fungerer som det skal.
Hvis du ikke oppnår tilfredsstillende
vaskeresultater når du bruker denne
typen produkt, må du ta kontakt med
produsenten av vaskemiddelet.
I noen tilfeller kan bruken av kombinerte
vaskemidler føre til følgende:
VIKTIG
Tablettene MÅ plasseres i vaskedelen
av vaskemiddelbeholderen og IKKE
direkte i selve oppvaskmaskinen for
å oppnå best mulig vaskeresultat.
■ kalkavleiringer på
oppvaskmaskinen;
vasken
eller
i
■ en reduksjon i vaske- og tørkeytelsen.
Konsentrerte vaskemidler
VIKTIG
Problemer som oppstår som et
direkte resultat ved bruk av disse
produktene,
dekkes
ikke
av
garantien.
Konsentrerte vaskemidler, med redusert
alkalitet og med naturlige enzymer, i
forbindelse med vaskeprogrammer ved
50°C, er mindre skadelige for miljøet, og de
beskytter vasken og oppvaskmaskinen.
Vaskeprogrammene ved 50°C utnytter
effektivt enzymenes skittoppløselige
egenskaper, og på denne måten kan du
ved bruk av konsentrerte vaskemidler
oppnå samme resultat som ved
65°C-programmene, men ved lavere
temperatur.
FYLLE GLANSEMIDDEL
Glansemiddel
Glansmiddelet doseres automatisk til
oppvasken i siste skyllevann. Middelet gjør
at oppvasken tørker raskere og at det ikke
dannes stygge renner og flekker på
oppvasken.
Fylle beholderen for glansemiddel
C
Beholderen til glansmiddelet er plassert til
venstre for beholderen til vaskemiddelet
(fig. A "3").
Lokket åpnes ved å trykke på det stripete
feltet og samtidig løfte det opp.
Det lønner seg alltid å bruke glansmiddel
som er beregnet på oppvaskmaskiner.
Man kan enkelt sjekke nivået av glansmiddel
gjennon indikatoren, som sitter i sentrum
av dispenseren (C).
FULL
TOM
Mørk
Lys
Vær oppmerksom på at ved bruk av "3 i
1"-vaskemidler, er indikatorlampene for
glansemiddel og salt (brukes bare på
utvalgte modeller) overflødige, så du
kan ignorere lysene.
Hvis det oppstår problemer med vasking
og/eller tørking, anbefaler vi at du går
tilbake til tradisjonelle, atskilte produkter
(salt, vaskepulver og glansemiddel). Dette
vil sikre at bløtgjøringsmiddelet i
oppvaskmaskinen fungerer som det skal.
Kombinerte vaskemidler
Vaskemidler som også inneholder
glansemiddel, må plasseres i vaskedelen
av vaskemiddelbeholderen. Beholderen for
glansemiddel må være tom (hvis den ikke
er tom, setter du glansemiddelregulatoren
til den laveste innstillingen før du bruker
kombinerte vaskemidler).
Dersom dette er tilfelle, anbefaler vi at du
gjør følgende:
■ fyller opp beholderene for salt og
glansemiddel;
"3 i 1" kombinerte vaskemidler
■ kjører en normal vaskeomgang med tom
maskin.
Hvis du vil bruke kombinerte vaskemidler,
f.eks de som inneholder salt og/eller
glansemiddel, anbefaler vi følgende:
Vær oppmerksom på at når du går tilbake
til vanlig salt, må du kjøre en rekke
vaskeomganger før systemet blir helt
effektivt igjen.
■ les nøye og følg produsentens
instruksjoner på pakken;
94
Regulering av mengde
glansmiddel 1 til 6
Regulatoren (D) er plassert under lokket og
kan dreies med en mynt.
Anbefalt innstilling er 4.
Vannets kalkinnhold har betydning for
skjolder og tørke-evne på oppvasken.
Det er derfor viktig at doseringen av
glansmiddelet er riktig for å få gode
vaskeresultat. Hvis det er streker eller
renner på oppvasken etter at den er ferdig,
må doseringen av glansmiddel reduseres.
Hvis det derimot opptrer hvitaktige ringer
eller flekker på oppvasken etter at den er
ferdig, må det doseres mer glansmiddel.
D
95
RENSING AV FILTER
PRATISKE RÅD
Filterenheten (fig. A ”4”) består av:
1
en filterkopp, som samler opp de største
urenhetene;
en filterplate, som hele tiden filtrerer
vannet under oppvasken;
et mikrofilter under filterplaten som
filtrerer vannet og samler opp selv de
minste urenhetene og sikrer perfekt
oppvaskresultat.
Slik sparer du energi
■ Hvis du vil at maskinen skal kjøre et
komplett program, kan du plassere
oppvasken i maskinen etter hvert
måltid. Ved behov kan du kjøre
KALDSKYLLING for å mykne matrestene
og fjerne litt grovere matrester fra de
delene du setter inn etter hvert.
Når oppvaskmaskinen er full, kan du
kjøre det ønskede komplette vaske
programmet.
Hva man bør gjøre for å få
ypperlige resultater ved oppvask
■ Før oppvasken plasseres i maskinen
skal du fjerne matrester (f.eks. bein,
rester av skalldyr, kjøtt og grønnsaker,
kaffegrut, fruktskall, sigarettaske,
tannpirkere osv.) for å hindre tilstopping
av filter, avløp og dysene på de roterende
armene.
■ Hvis oppvasken ikke er spesielt skitten,
eller hvis kurvene ikke er særlig fulle,
kan du velge et ØKONOMI-program.
Følg anvisningene i programlisten.
■ Unngå å skylle serviset før det settes i
maskinen.
■ For å oppnå best mulig oppvaskresultat
bør filteret kontrolleres og rengjøres
etter hver oppvask.
■ Hvis det er skorper etter brent og stekt
mat i kasseroller og langpanner, bør de
stå i vannbad før de settes i maskinen.
■ Filterenheten kan tas ut ved å skru
håndtaket mot klokka (fig. 1).
Hva man ikke bør vaske
■ Det er viktig å huske på at ikke alle
slags kjøkkenredskaper kan rengjøres i
oppvaskmaskin, vask av redskaper i
termoplastisk materiale, bestikk med
tre- eller plastikkhåndtak, kasseroller
med trehåndtak, redskaper i alluminium,
krystall og/eller blyglass frarådes hvis
ikke annet er foreskrevet.
■ Sett inn det som skal vaskes med
åpningen ned.
■ For å lette rengjøringen kan også
filterkoppen tas ut (fig. 2).
2
■ Fjern filterplaten (fig. 3) og skyll hele
filterenheten under rennende vann.
Bruk om nødvendig en stiv børste.
■ Hvis det e mulig, prøv å unngå kontakt
mellom de diverse tingene. En korrekt
innsetting gir bedre oppvaskresultater.
■ Etter å ha sart på plass det som skal
vaskes, se til at svingarmene kan dreie
fritt.
■ Det selvrensende mikrofilteret krever
mindre vedlikehold, og det er bare
nødvendig å kontrollere det hver fjortende
dag. Det anbefales imidlertid å kontrollere
at filterkoppen og filterplaten ikke er
tilstoppet etter hver oppvask.
■ Visse dekorasjoner kan ha en tendens
til å bleknes, derfor rådes gjentatt vask
i oppvaskmaskinen av en enkolt del av
stentøyet og kun når man er sikker på
at den ikke farger av, bør man vaske
resten.
■ Kasseroller og annet med matflekker
som ikke kan fjernes lett eller brente
matrester, må legges i bløt i vann med
oppvaskmiddel.
■ Dessuten er det tilrådelig å ikke vaske
sølvbestikk sammen med bestikk i
rustfritt stål for å unngå at det oppstår
en kjemisk reaksjon mellom disse.
■ For en perfekt vask av sølvbestikk må
man gjøre følgende:
ADVARSEL!
Etter rengjøring av filterenheten må
du sørge for at den settes sammen
korrekt og plasseres riktig i bunnen
av maskinen.
a) skylle sølvbestikket rett etter bruk,
spesielt hvis det har vært i kontakt
med majones, egg, fisk eller lignende);
3
Kontroller at filteret er skudd fast,
mot klokka, i filterplaten.
Er filterenheten ikke satt ordentlig på
plass og trukket til, kan det redusere
maskinens effektivitet.
VIKTIG
Når man kjøper nytt kjøkkenutstyr
bør man passe på at det er mulig å
vaske det i oppvaskmaskinen.
b) ikke drynke bestikket med oppvaskmiddel;
c) ikke la sølvbestikket komme i kontakt
med andre metaller.
Nyttige råd
■ For å unngå drypping fra overkurven
fjernes underkurven først.
VIKTIG
Bruk ikke maskinen uten at filteret er
på plass.
■ Hvis oppvasken skal stå i maskinen en
stund, kan du la døren stå på klem.
Dette gir naturlig luftsirkulasjon i
maskinen og bedre tørking.
96
97
RENGJØRING OG
VEDLIKEHOLD
1
1b
BESKRIVELSE AV BETJENINGSPANELET
E
F
G
C
D
■ Når maskinen skal rengjøres på utsiden
skal du ikke bruke løsemidler (som virker
avfettende) og heller ikke slipende
rengjøringsmidler. Det er nok med en
klut som er dyppet i lunkent vann.
■ Oppvaskmaskinen trenger ikke noe spesielt
renhold innvendig da oppvask-kammeret
renser seg selv under oppvask generelt.
■ Pakningen rundt døren bør imidlertid
tørkes av regelmessig med en fuktig klut
for å fjerne eventuelle matrester o.l.
2
■ Det anbefales å kjøre gjennom skånevaskprogrammet med et glass eddik uten
noe oppvask i maskinen.
■ Hvis du oppdager at tallerkener og gryter
ikke er vasket eller skylt ordentlig til tross
for at filtrene er renset på normal måte, bør
du kontrollere at dysene på spylearmene
(fig. A“5”) ikke er tilstoppet.
Hvis de er tilstoppet, bør de rengjøres på
følgende måte:
NÅR OPPVASKEN ER FERDIG
1. Ta av den øvre spylearmen ved å dreie
den til den står ut for stoppmerket som
er vist med en pil (fig. 1b). Skyv den opp
(fig. 1) og hold den skjøvet inn mens du
skrur den av med klokka. Spylearmen
monteres på samme måte, men skal
da skrus mot klokka. Den nedre
spylearmen kan tas av ved bare å trekke
den opp (fig. 2).
Etter hver gang oppvaskmaskinen har vært
i bruk, bør man helst skru igjen vannkranen
og stenge strømmen til maskinen ved å
trykke ut på/av-knappen.
Hvis maskinen skal stå i lengre tid uten å
være i bruk, bør man foreta følgende tiltak:
1. Kjør igjennom normalprogrammet med
såpe uten oppvask i maskinen slik at
den bli r godt rengjort innvendig og alle
eventuel le matrester tømmes.
2. Vask spylearmene under rennende vann
til dysene er helt rene.
2. Trekk ut støpselet fra kontakten.
3. Sett deretter spylearmene tilbake på
plass. Husk å sette den øvre spylearmen
ved stoppmerket og skru den helt på
plass.
A
B
A
"PÅ/AV"-knapp
E
"SALT TOMT"
B
Åpen dør
F
C
Kontrollamper for
"PROGRAMVALG"
"PROGRAM"-knapp
D
"HALVFULL"-Funksjonsknapp
G
Kontrollampe for
"FUNKSJONSKNAPP"
DIMENSJONER:
Høyde
Dybde
Bredde
Dybde med apen dør
Med topplate
Ute topplate
85
60
60
120
82
57,3
59,8
117
cm
cm
cm
cm
3. Steng igjen vannkranen.
4. Fyll glansveskebeholderen full.
5. La døren på maskinen stå åpen.
■ Både døren på maskinen og vaskekammeret
innvendig er laget av rustfritt stål. Skulle
det allikevel opptre oksydasjonsflekker
skyldes dette stor grad av jernsalter i
vannet.
6. Hold innsiden av maskinen ren.
7. Hvis maskinen skal stå på steder der
temperaturen faller under 0°C, kan
gjenværende vann i slangene fryse.
Vent først til temperaturen kommer over
frysepunktet og deretter i ytterligere et
døgn før maskinen startes.
■ Flekkene kan enkelt fjernes med mildt,
etsende såpemiddel. Bruk aldri klorbaserte
midler eller stålull o.l.
98
TEKNISKE DATA:
Antall kuverter (Iflg EN 50242-norm)
Kapasitet med gryter og stekepanner
AkseDtabelt vanntrykk fra kran
Sikring
Maksimum strømforbruk
Strømtilførsel
12 personer
8 personer
Min. 0,08 - maks. 0,8 MPa
(se skilt)
(se skilt)
(se skilt)
99
PROGRAMVALG OG
SPESIALFUNKSJONER
Det anbefales ikke å åpne døren mens
programmet går. Dette gjelder særlig under
hovedvasken og de siste skyllingene med
varmt vann. Men hvis døren åpnes mens
programmet går (for eksempel for å legge
inn mer oppvask), stopper maskinen
automatisk.
Lukk døren uten å trykke noen knapper.
Programmet starter fra der det sluttet.
(Brukes sammen med programguiden)
VIKTIG
Oppvaskmaskinen er utstyrt med en
svært praktisk funksjon:
"anbefalt"-programmet (som er
ideelt for full maskin ved daglig bruk)
slik at du raskt og enkelt kan velge
riktig program.
VIKTIG
Et program som er i gang, kan
avbrytes uten å åpne døren ved å
trykke "PÅ/AV"-knappen. Deretter
trykkes "PÅ/AV"-knappen igjen for å
fortsette programmet fra der det
stoppet.
Programinnstillinger
■ Åpne døren og plasser serviset i
maskinen.
■ Trykk "PÅ/AV"-knappen
ADVARSEL!
Hvis du åpner døren under
tørkedelen av programmet, vil du
høre et lydsignal. Dette angir at
tørkeprogrammet ikke er ferdig ennå.
.
■ Når du har trykket på "PÅ/AV"-knappen,
vil kontrollampen for fabrikkinnstillingen
"anbefalt” begynne å blinke.
■ Hvis du skal velge en spesialfunksjon,
trykk funksjonsknappen (den tilsvarende
lampen begynner å lyse).
Endring av et program som er
i gang
Knappen kan slås av eller på INNEN 2
minutter etter at programmet har
startet.
■ Velg program ved
modsvarende knap.
å
trykke
■ Trykk på knappen "HALVFULL" igjen,
og den relevante indikatorlampen (lyser
for å indikere at lydsignalet er aktivert) vil
blinke (for å angi at lydsignalet er slått
av).
Programavbrudd
Gå frem på følgende måte for å endre eller
avbryte et program som er i gang:
den
■ Hold inne knappen for det aktuelle
programmet (som lampen lyser for) i
minst 5 sekunder. Programlampene
(unntatt lampen for "HURTIGVASK"
program) blinker.
■ Når døren er lukket, og du har hørt et
lydsignal, starter programmet automatisk.
■ Det pågående programmet vil bli avbrutt,
og kontrollampen for "anbefalt"programmet vil begynne å blinke.
Et annet program kan velges INNEN 2
minutter etter at programmet har
startet. Dette gjøres ved å trykke på
tilsvarende knapp.
■ Nå kan du stille inn et nytt program.
VIKTIG
For
å
velge
programmet
"KALDSKYLLING" må du samtidig
trykke på knappen for "HURTIGVASK"
program og funksjonsknappen for
"HALVFULL".
VIKTIG
For
å
avbryte
programmet
"KALDSKYLLING" må du holde inne
knappen for "HURTIGVASK" program
og
funksjonsknappen
for
"HALVFULL" samtidig.
100
ADVARSEL!
Før du starter et nytt program, må du
kontrollere at det fremdeles er
vaskemiddel i beholderen.
Hvis nødvendig må beholderen fylles
opp.
■ Vent på lydsignalet som angir at
innstillingene er lagret.
Hvis det blir strømbrudd mens
oppvaskmaskinen går, vil et spesielt
minne lagre det valgte programmet,
og når strømmen kommer tilbake,
fortsetter programmet der det sluttet.
■ Hvis du skal slå på lydsignalet igjen,
følger du den samme fremgangsmåten.
Feilsignaler
Programslutt
Hvis det oppstår funksjonssvikt eller feil når
et program er i gang, vil lampen som
markerer det valgte programmet (2 lamper
for programmet "KALDSKYLLING"),
begynne å blinke raskt og lydsignalet kan
høres.
Hvis det skjer, skal maskinen slås av ved å
trykke "PÅ/AV"-knappen.
Når du har sjekket at kranen til
innløpsslangen er åpen, at utløpsslangen
ikke er bøyd og at vannlåsen og filtrene
ikke er tette, kan du velge program
igjen.
Kontakt Kundeservice hvis problemet
fortsetter.
Deretter høres et lydsignal i 5 sekunder
(hvis det ikke er deaktivert). Signalet lyder
3 ganger med 30 sekunders mellomrom for
å angi at programmet er ferdig.
Lampen for det valgte programmet (2 lamper
for programmet "KALDSKYLLING") vil
begynne å blinke.
Oppvasken kan nå fjernes og maskinen
slås av ved å trykke "PÅ/AV"-knappen,
eller maskinen kan fylles om igjen og et
nytt program startes.
Funksjonsknapp
"HALVFULL"-knapp
VIKTIG
Denne oppvaskmaskinen er utstyrt
med flomsikring. Det betyr at
maskinen automatisk tømmes for
overskuddsvann hvis det oppstår
problemer.
I tillegg til de vanlige vaskefunksjonene er
denne oppvaskmaskinen utstyrt med
funksjonen “HALVFULL”.
Denne funksjonen gjør at du kan vaske en
mindre mengde servise, men likevel bruke
både øvre og nedre kurv.
Når denne funksjonen er aktivert, vil
oppvaskmaskinen automatisk redusere
vann- og strømforbruket og vasketiden.
Når du velger funksjonen "HALVFULL",
må du bruke mindre oppvaskmiddel.
ADVARSEL!
For å være sikker på at flomsikringen
skal fungere riktig, anbefales det at
oppvaskmaskinen ikke flyttes eller
vippes mens den går.
Hvis du må flytte eller vippe
oppvaskmaskinen, skal du passe på
at vaskeprogrammet er ferdig og at
det ikke er mer vann igjen i maskinen..
Slå av alarmen for
PROGRAMSLUTT
Alarmen for programslutt kan slås av på
følgende måte:
■ Mens oppvaskmaskinen er slått av,
holder du nede knappen "HALVFULL" i
noen sekunder mens du samtidig trykker
på "PÅ/AV"-knappen. Ikke slipp dem før
du har hørt et lydsignal.
101
PROGRAM OVERSIKT
("ANBEFALT PROGRAM")
Passer til vasking av servise og kjeler
som er normalt skitne.
••••
BACTIZERO
Passer til vasking av servise og kjeler
som er ekstra skitne.
••••• •
ECO
Energispareprogram som passer til
normalt skitten oppvask.
Bruk vaskemidler med enzymer.
Programmet er standardisert etter EN
50242.
•••••
29 MIN.
HURTIGVASK
Hurtigvask av servise som skal vaskes
umiddelbart etter måltidet. Vask av
servise for 4-6 personer.
••••
+
Kort kald forvask av deler som skal stå i
maskinen til du kan vaske en full maskin.
Vask med forvask
Hvis du skal bruke det "BACTIZERO" vaskeprogrammet, må du tilsette en ekstra dose på
ca. 20 g vaskemiddel (1 spiseskje) rett i maskinen.
102
•
•
•
Spesial
funksjion
"HALVFULL"-knapp
Med kaldt vann (15°C)
-Avvik på ± 10%-
Varm skylling med
glansmiddel
Andre skylling med
kaldt vann
Første skylling med
kaldt vann
Hovedvask
Kald forvask
Varm forvask
Sjekk
saltbeholder
UNIVERSAL VASK
KALDSKYLLING
Gjennomsnittlig
oppvasktid i
minuter
Komplett program
Sjekk
glansmiddlet
Rens
filtrene
Såpe
for vask (g)
Beskrivelse
Program
Såpe
for forvask (g)
Att göra
65°C
•
•
95
JA
75°C
• ••
120
JA
45°C
•
140
JA
50°C
•
29
N/A
5
N/A
•
N/A = INGEN VALGMULIGHETER
103
AVHJELPING AV MINDRE FEIL
FEIL
ÅRSAK
Se årsaker under pkt. 5
Sjekk følgende punkter før det ringes etter serviceman hvis maskinen ikke fungerer
som den skal:
BOTEMIDDEL
Sjekk dette
Bunnen i gryter og panner er Brente matrester må bløtlegges
ikke ordentlig rent
før de settes i oppvaskmasksin
Kantene på sausegryter ikke Sett sausegrytene annerledes i
rent
kurven
FEIL
1 - Maskinen fungerar inte
alls
2 - Maskinen drar inte in
vatten
3 - Maskinen pumpar inte ut
vatten
4 - Maskinen pumpar ut
vatten hela tiden
5 - Man hör inte att
spolarmarna roterar
6 - På elektroniske maskiner
uten vindu: en eller flere
lamper blinker raskt.
ÅRSAK
Støpselet står ikke i kontakten
Sett i støpselet
På/av-knappen ikke inntrykket
Sjekk dette
Døren ikke skikketig lukket
Lukk døren
Strømmen gått
Sjekk sikringskapet
Se årsaker under pkt. 1
Sjekk dette
Kranen er igjenskrudd
Åpne kranen
Programvelgeron står ikke i
riktig
Drei programratt til riktig
possisjon
Det er knekk på innløpsslangen.
Rett ut knekken på slangen
Filteret til innløpsslangen er ikke
montert riktig
Rens filteret i enden på
slangen
Filteret er tett
Rens filteret
Knekk på tømmeslangen
Rett ut tømmeslangen
Skjøteslangen på tøm
meslangen er ikke montert riktig
Følg anvisningene for tilkopling
av tømmeslangen nøye
Tilkoplingen til utløpet på
veggen peker nedover og ikke
oppover
Få tak i en kvalifisert reparatør
Tømmeslangen ligger for lavt
Løft slangen til minst 40 cm.
over gulvet
Alt for mye såpe skum
Reduser bruk av såpe
Gjenstand hindrer spylearm i å
rotere
Bruk egnet såpemiddel for
uppvaskmaskin
Plate- og grovfilteret er fullt
Sjekk og rett på det
Rens plate- og grovfilteret
Vannkranen er stengt
Slå av maskinen.
Åpne vannkranen.
Nullstill (reset)
104
Spylearmene er delvis tilstoppet Skru av spylearmene og rens
dem under rennende vann
BOTEMIDDEL
7 - Disken är bara delvis
rengjord
Serviset er ikke satt korrekt inn
i maskinen
Ikke sett delene for nær
hverandre
Enden på tømmeslangen
befinner seg i vannet
Enden på tømmeslangen må
ikke komme i kontakt med
avløpsvannet.
Feil dosering av vaskemiddel,
vaskemiddelet er gammelt og
hardt
Øk dosen etter hvor skitten
oppvasken er, og bytt
vaskemiddel
Vaskeprogrammet er ikke
kraftig nok
Velg et kraftigere program
Serviset i underkurven har ikke
blitt vasket
Trykk knappen for halvfull
maskin
8 - Alt eller rester av
oppvaskemiddelet ligger
igjen i vaskemiddelbeholderen
Bestikk, servise, kasseroller Plasser oppvasken slik at den
e.l. stenger for
ikke stenger for
vaskemiddelbeholderen
vaskemiddelbeholderen
9 - Det finns vita fläckar på
diskgodset
Vannet er for “hardt”
Sjekk nivå for salt og
gransveske og eventuelt
reguler nivå
10 - Støy under oppvasken
Serviset slår mot hverandre
Fordel serviset bedre i kurven
Spylearmen slår mot serviset
Fordel serviset bedre
Dårlig ventilasjon
Sett luken på klem når
vaskeprogrammet er slutt
Glansemiddel mangler
Fyll på glansemiddel
11 - Serviset er ikke helt tørt
Merk: Dersom du utsettes for en av disse feilene, eller hvls du få et dårlig vaskeresultat, bør eventuelle
matrester fjernes ved å vaske serviset for hånd, da den avsluttende tørkingen I maskinen får eventuelle
matrester til å sltte ekstra godt fast slik at en ny maskinoppvask ikke vll kunne fjerne dem.
Hvis feilen oppstår igjen, bør du ta kontakt med vårt servicesenter og opplyse maskinens serienummer.
det finner du på merkeplaten øverst på innsider av døren eller på kvitteringen.
Produsent og importør fraskriver seg ethvert ansvar for trykkfeil i bruksanvisningen. Produsenten
forbeholder seg retten til å foreta modifiseringer av produkter uten nærmere varsel om dette.
105
SAFETY INSTRUCTIONS
CONTENTS
Safety advice
Setting up, installation
Water softener unit
Loading the salt
Adjusting the upper basket
Loading the dishes
Information for test laboratories
Loading the detergent
Types of detergent
Loading the rinse aid
Cleaning the filters
Some practical hints
Routine cleaning and maintenance
Description of the control panel
Technical data
Programme selection and special functions
Programme guide
Identifying minor faults
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
107
108
113
114
115
116
118
119
120
121
122
123
124
125
125
126
128
130
Fig. A
WARNING !
Knives and other utensils with sharp
points must be loaded in the basket
with their points down or placed in a
horizontal position.
There are certain basic safety rules
which are valid for any domestic
appliance.
Installation
Daily use
■ Make sure that the plug fitted to the
machine is compatible with the power
supply socket. If it is not, get a suitably
qualified person to fit the correct type,
and to make sure that the cables to the
mains socket are able to cope with the
power rating of the appliance.
■ This appliance is be designed for domestic
use only.
■ The dishwasher is designed for normal
kitchen utensils.
Objects that have been contamined by
petrol, paint, traces of steel or iron,
corrosive chemicals, acids or alkalis
must not be washed in the dishwasher.
■ Ensure that the dishwasher does not
crush power cables.
■ In general it is not advisable to use
adaptors, multiple plugs and/or extension
cables.
■ If there is a water softening device installed
in the home there is no need to add
salt to the water softener fitted in the
dishwasher.
■ Should it be necessary to replace the
supply cord, call the After Sales Service
Centre.
■ Cutlery is washed best if it is placed in
the basket with the handles downwards.
■ If the appliance breaks down or stops
working properly, switch it off, turn off the
water supply and do not tamper with it.
Repair work should only be carried out
by an approved service agent and only
genuine spare parts should be fitted. Any
failure to follow the above advice may
have serious consequences for the safety
of the appliance.
Safety
■ Never touch the appliance when your
hands or feet are wet or damp.
5
1
4
■ Do not use when your feet are bare.
■ Do not remove the plug from the mains
supply socket by pulling the mains cable
or the machine itself.
Disposal
■ Do not leave the appliance exposed to
the elements (rain, sun etc).
■ The dishwasher has been made from
materials which can be recycled so that it
can be disposed of in an environmentally
friendly way.
■ Do not let children (or others incapable
of operating it) use the machine without
supervision.
2
3
Please read the instructions in this booklet carefully because they contain important
information on how to install, use and maintain your dishwasher safely as well as
containing useful tips on how to make the most of it.
Keep this booklet safe for future reference.
106
■ If you wish to dispose of an old dishwasher
be careful to remove the door to
eliminate the risk of children becoming
trapped inside it.
■ Water left in the machine or on the
dishes at the end of the wash programme
should not be swallowed.
■ The door should not be left in the open
position since this could present a potential
hazard ( es. tripping ).
■ Leaning or sitting on the open door of
the dishwasher could cause it to tip over.
107
INSTALLATION
Electrical connection
Electrical connection (for U.K. only)
WARNING!
THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.
(Technical notes)
■ After unpacking, adjust the height of the
dishwasher. For the dishwasher to work
correctly it must be level. Adjust the feet
so that the machine does not tilt by more
than 2 degrees.
■ If it you need to move the machine after
removing the packaging, do not try to lift
it by the bottom of the door. Follow the
instructions in the figure below. Open the
door slightly and lift the machine by
holding on the top.
This appliance complies with international
safety standards, and is fitted with a 3 pin
plug with earth connection to ensure
complete earthing of the product.
Plug your dishwasher into the power
socket.
Before connecting the appliance to the
mains supply it is important to ensure:
■ CUT IT OFF AND DESTROY IT!
1. that the supply socket is properly
earthed;
2. that your electricity supply is capable of
meeting the consumption requirements
listed on the rating plate of your
appliance.
Fuses and plugs
If the plug we supply does not fit :
This appliance should be used only on a
socket with a minimum rating of 13 Amp.
You can't use it on other appliances, and
the exposed wires could be dangerous if
anyone plugged it in.
Our ready-fitted plug is already equipped
with a 13 amp fuse which is BS 1362 ASTA
approved.
■ Fit a suitable plug, as follows:
Connect
Any replacement should be exactly the
same.
to the terminal in the plug
If the fuse cover is lost, do not use the plug
until it is replaced.
Marked with the letter E,
WARNING!
Ensure that your product is properly
earthed.
In the absence of adequate earthing
you will notice that when touching
the metal parts of your appliance an
electrical dispersion can be felt, due
to the presence of a radio interference
suppressor.
Green and
yellow wire
A correct replacement fuse cover (obtainable from your dealer or Electricity board)
must be the same colour as shown or
named on the insert on the base of the
plug.
OR marked with the Earth
symbol,
OR coloured green,
OR coloured green and
yellow.
Marked N,
Blue wire
OR coloured black.
Marked L,
IMPORTANT
When the appliance is located on a
carpet floor, attention must be paid to
ensure that there is no obstruction to
the bottom vents.
Manufacturer declines all responsibility
for any damage due to non-earthing of
the machine.
Make sure that the plug on the
appliance remains accessible after
installation.
Brown wire
OR coloured red.
This appliance complies with
Directives 89/336/EEC, 73/23/EEC
and following changes.
108
109
Water connection
■ The hose can be hooked over the side of
the sink, but it must not be immersed in
water, in order to prevent water from
being syphoned back to the machine
when this is in operation (fig. 4Y).
Connecting the outlet hose
IMPORTANT
The appliance must be connected to
the water mains using new hose-sets.
The old hose-sets should not be reused.
1
■ The outlet hose should disharge into a
standpipe, making sure that there are no
kinks (fig. 4).
■ When installing the appliance under a
worktop the hose pipe clamp must be
attached to the wall in the highest possible
position under the worktop (fig. 4Z).
■ The standpipe must be at least 40 cm
above floor level and it must have an
internal diameter of at least 4 cm.
■ The inlet and drain hoses can be directed
to left or right.
■ Check that there are no kinks in the inlet
and outlet hoses.
■ It is advisable to fit an anti-odour air trap
(fig. 4X).
IMPORTANT
The dishwasher can be connected to
either cold or hot water, as long as it
is no hotter than 60 °C.
2
■ Water pressure must be between
0,08 MPa and 0,8 MPa. If the pressure is
below the minimum consult our service
department for advice.
■ The inlet hose must be connected to a
tap so that the water supply can be cut
off when the machine is not in use
(fig. 1 B).
■ If necessary the outlet hose can be
extended up to 2,5 m, provided that it is
kept at a maximum height of 85 cm
above floor level. The extension pipe is
available from the After Sales Service
Centre.
4
■ The dishwasher is fitted with 3/4" threaded
connector (fig. 2).
■ Connect inlet hose “A” to water tap “B”
with a 3/4" attachment making sure that
it has been properly tightened.
■ If it is necessary, the inlet pipe can be
lengthened up to 2,5 m. The extension
pipe is available from the After Sales
Service Centre.
3
■ If limescale deposits or sand are present
in the water, it is advisable to obtain the
appropriate filter, art. 9226085, from the
After Sales Service Centre (fig. 3). The
filter “D” must be inserted between the tap
“B” and the inlet hose “A”, remembering
to fit the washer “C”.
■ If the dishwasher is connected to new
pipes or to pipes which have not been in
use for a long time run water through for
a few minutes before connecting the
inlet hose. In this way no deposits of
sand or rust will clog up the water inflow
filter.
110
111
Underneath existing work top
(when fitting beneath a work top)
■ In most modern fitted kitchens there is
only one single work top under which
cabinets and electrical appliances are
fitted. In this case remove the work top
of the dishwasher by unscrewing the
screws under the rear edge of the top
(fig. 6a).
IMPORTANT
After removing the work top, the
screws MUST BE screwed again
under the rear edge of the top
(fig. 6b).
■ The height will then be reduced to 82 cm,
as scheduled by the International
Regulations (ISO) and the dishwasher
will fit perfectly under the kitchen
working top (fig. 7).
a
6
a
b
b
598
Opening the door
Put your hand into the recess and pull.
If the machine comes open while it is working,
an electrical safety device automatically
switches everything off.
0
0-5
0-3
NO
Indicator light
1
1
6-15
4-9
YES
Indicator light
1
2
16-30 10-16 YES
Indicator lights
1,2
*3 31-45 17-25 YES
556/573
Closing the door
1. When the dishwasher is off, OPEN
the door.
2. Hold down the FIRST and the THIRD
"PROGRAMME" button (from the left)
while simultaneously pushing the
"ON/OFF" button.
3. Release the buttons when some
"PROGRAMME SELECTION" indicator
lights up.
The table below lists different degrees of
water hardness with the corresponding
setting for the softener unit.
Water
hardness
7
IMPORTANT
The dishwasher must be ALWAYS
off before start this procedure.
The softener unit can treat water with a
hardness of up to 90°fH (French grading)
or 50°dH (German grading) through six
different settings.
Water
softener
setting
5
According to the degree of hardness of
your water, regulate the softener unit in the
following way:
Regulating the water softener
Use of
regenerating
salt
■ The laminated top of the machine does
not require any particular care since it is
heatproof, scratchproof and stainproof
(fig. 5).
°dH
(German
grading)
■ The height of the dishwasher, 85 cm, has
been designed in order to allow the
machine to be fitted between existing
cabinets of the same height in modern
fitted kitchens. The feet can be adjusted
so that correct height is reached.
Depending on the source of the supply,
water contains varying amounts of limestone
and minerals which are deposited on the
dishes leaving whitish stains and marks.
The higher the level of these minerals
present in the water, the harder the water is.
The dishwasher is fitted with a water
softener unit which, through the use of
special regenerating salt, supplies
softened water for washing the dishes.
The degree of hardness of your water can
be obtained from your water supply
company.
°fH
(French
grading)
Fitting between existing cabinets
* The water softener unit is set in the
factory at level 3, as this is suitable for
the majority of users.
WATER SOFTENER UNIT
Level
INSTALLATION IN FITTED
KITCHENS
4
46-60 26-33 YES
Indicator lights
1,2,3
Indicator lights
1,2,3,4
5
61-90 34-50 YES
Indicator lights
1,2,3,4,5
4. Press the "PROGRAMME" button for
the required water softener level (each
time the button is pressed a light will go
on). For level 5, press the "HALF
LOAD" optionbutton.
5. Turn off the dishwasher pressing the
"ON/OFF" button to confirm the new
setting.
WARNING!
If any problem occurs, turn the
dishwasher off by pressing the
"ON/OFF" button and start the
procedure again from the beginning
(STEP 1).
Indicator lights 1
2
3 4
5
Levels 0
2
3
5
Place the baskets in the machine.
Make sure that both the spray arms are
free to rotate and are not obstructed by
cutlery, crockery or pans. Close the door,
pressing on it to make sure it is firmly shut.
IMPORTANT
For the machine to work properly,
the door should not be opened while
it is in operation.
4
1
“ON/OFF” button
112
“PROGRAMME”
buttons
113
“HALF LOAD”
option button
LOADING THE SALT
IMPORTANT
(Only for first start up)
When the appliance is used for the
first time, after completely filling the
salt container, it is necessary to add
water until the container overflows.
■ On the bottom of the machine there is a
container for the salt for regenerating
the softener.
■ It is important to use only a salt that is
specifically designed for dishwasher.
Other types of salt contain small quantities
of insoluble particles which over a long
period of time may affect and deteriorate
the softener performance.
ADJUSTMENT OF THE
UPPER BASKET
If 27 cm to 31 cm plates are normally used,
load them onto the lower basket after the
upper basket has been placed in its upper
position and proceed as detailed below:
A
1. Turn the front stops “A” outwards;
■ To add salt, unscrew the cap of the container on the bottom and then refill the
container.
2. Take out the basket and remount it in the
upper position;
■ During this operation a little water will
overflow; but keep adding salt until the
container is full. When the container is
full, clean the thread of salt residue and
retighten the tap.
Salt loading indicator
This model is provided with an indicator light
on the control panel which will light up
when it is necessary to reload the salt
container.
■ After loading the salt, it is recommended
running a complete washing cycle,
or COLD RINSE programme. The salt
dispenser has a capacity of between 1.5
and 1.8 kg and, for efficient use of the
appliance, it should be refilled from time
to time according to the regulation of the
water softener unit.
IMPORTANT
The appearance of white stains on
dishes is generally an important
sign that the salt container needs
filling.
114
3. Replace the blocks “A” in their original
position.
Dishes that are bigger than 20 cm in
diameter can no longer be loaded onto the
upper basket and the mobile supports
cannot be used when the basket is in the
upper position.
A
115
■ Salad bowls and plastic bowls may also
be loaded on the upper basket. It is
advisable to block these in place so that
the jets of water do not make them
overturn.
LOADING DISHES
Using the upper basket
A standard daily load is represented in figs. 1, 2 and 3.
1
A
■ The upper basket has been designed to
offer maximum flexibility in use and can
be loaded with up to 24 plates on two
rows, up to 30 glasses on five rows or a
mixed load.
■ The upper basket is provided with mobile racks hooked to the sides of the
basket which can be regulated in two
positions: upright and lowered. In the
lowered position the racks may be used
for tea and coffee cups, kitchen knives
and ladles. Glasses with stems may be
safely hung on the ends of the racks.
Glasses, cups, saucers and dessert
plates may be loaded under the racks.
C
B
D
F
Using the lower basket
■ Saucepans, oven dishes, tureens, salad
bowls, lids, serving dishes, dinner
plates, soup plates and ladles can be
loaded on the lower basket.
■ Soup plates and ordinary plates may be
loaded with the rack in the upright
position. Plates should be loaded
vertically with the underside of the plate
towards the back of the dishwasher with
a space between each plate to allow
water to pass freely.
■ Place the cutlery holder on the lower
basket (fig. 3), making sure that the
cutlery does not get in the way of the
rotating arms.
■ Plates may be loaded in a single row
(fig. 1) or on both rows (fig. 2).
IMPORTANT
The lower basket has a safety-stop
device, for its safe extraction, also
especially useful with a full load.
For loading salt, cleaning filter and for
ordinary maintenance, the complete
extraction of the basket is necessary.
■ It is advisable to load large plates
(approx. 27 or more cm) slightly tilted
towards the rear to facilitate introduction
of the basket into the machine.
Upper basket (fig. 2)
A = soup plates
B = dinner plates
C = dessert plates
D = saucers
E = cups
F = glasses with stems
G = glasses
H = single section cutlery basket
2
A
■ Place the cutlery in the plastic cutlery
holder with the handles pointing
upwards.
■ It is advisable to load plates of the same
size together in order to utilize maximum
basket capacity.
B
C
G D
H
3D
F E
F
F
A G
E
B
4
116
Upper basket (fig. 1)
A = soup plates
B = dinner plates
C = dessert plates
D = saucers
E = cups
F = glasses
E
C
Lower basket (fig. 3)
A = medium-sized saucepan
B = large saucepan
C = frying pan
D = lids
E = tureens, serving dishes
F = cutlery
G = oven dishes
Please load the dishwasher sensibly to ensure the
best wash results.
Cutlery basket (fig. 4)
The cutlery basket is made with two detachable
parts which will enable various loading options. The
two parts can be detached by sliding the left section
away from the right section.
117
INFORMATION FOR THE TEST LABORATORIES
LOADING THE DETERGENT
General programme comparison (Ref. EN 50242 Standards)
(see programmes selection)
The detergent
1. Upper basket position: low
2. Normal load
3. Shine setting: 6
4. Amount of detergent:
- 8 g for pre-wash;
- 22 g for wash.
12 international place load (Ref. EN 50242)
Correct loading is indicated, in fig. 5 for the upper basket, in fig. 6 for the lower
basket and in fig. 7 for the cutlery basket.
5
G
C
E
C
H
B
C
I
D F
H
A
6
L
Q
M
N
P
Upper basket (fig. 5)
A = 5 + 5 + 2 glasses
B = 12 saucers
C = 4 + 4 + 4 cups
D = small bowl
E = medium bowl
F = large bowl
G = 1 + 1 forks
H = 1 + 1 serving spoons
I = 3 + 3 + 3 + 3 dessert spoons
L = 3 + 3 + 3 + 3 teaspoons
N
Lower basket (fig. 6)
M = 8 + 4 soup plates
N = 11 + 1 dinner plates
O = 12 dessert plates
P = serving dish
Q = cutlery
IMPORTANT
It is essential to use a detergent
that is specifically designed for
dishwashers either in powder, liquid
or tablet form.
B
After pouring the detergent into the container,
close the lid, firstly pushing (1) and then
pressing on it (2) until you hear the click.
“FINISH” gives very good results and can
be easily obtained.
Unsuitable detergents (like those for
washing up by hand) do not contain the
proper ingredients for use in a dishwasher,
and stop the dishwasher from working
correctly.
Filling the detergent container
The detergent container is inside the door
(fig. A “2”). If the lid of the container is
closed, press the button (A) to open.
At the end of every wash cycle the lid is
always open and ready for the next time
the dishwasher is used.
Since not all detergents are the same the
instructions on the boxes of detergent can
vary. We should just like to remind users
that too little detergent does not clean the
dishes properly whilst too much detergent
will not produce better results and is also a
waste.
WARNING!
When loading the lower basket, please
ensure that the plates or others do not
obstruct the detergent dispenser.
The amount of detergent to be used varies
according to how dirty the dishes are and
on the type of dishes to be washed.
We advise using 20÷30 g of detergent in the
wash section of detergent compartment (B).
M
7
IMPORTANT
Do not use an excessive amount of
detergent and help limit damage to
the environment at the same time.
R
O
Cutlery basket (fig. 7)
Place the side racks in the lower position
and fill with 6 + 6 knives(R); in the spaces
left insert cutlery with the handles down.
Take care not to load more than two different
types of cutlery in the same compartment.
118
A
119
■ the effectiveness of detergents containing
the built in water softener/salt depends
on the hardness of your water supply.
Check that the hardness of your water
supply is within the effective range given
on the detergent packaging.
TYPES OF DETERGENT
Detergent tablets
Detergent tablets of different manufacturers
dissolve at different speeds, for this
reason, during short programmes, some
detergent tablets may be not fully effective,
because they are not completely dissolved.
If these products are used, is recommended
to choose longer programmes to guarantee
the complete use of the detergent.
If when using this type of product, you
don't get satisfactory washing results,
please
contact
the
detergent
manufacturer.
In certain circumstances use of combined
detergents can cause:
IMPORTANT
To get satisfactory washing results,
the tablets MUST be placed in the
wash section of the detergent
container and NOT directly in the
tub.
■ limescale deposits on dishes or in the
dishwasher;
■ a reduction in washing and drying
performance.
Concentrated detergents
IMPORTANT
Any problems which arise as a direct
result of the use of these products
are not covered by our warranty.
The concentrated detergents, with reduced
alkalinity and with natural enzymes, in
conjunction with 50°C wash programmes,
have a smaller impact on the environment
and they protect the dishes and the
dishwasher.
The 50°C wash programmes purposely
exploit the dirt-dissolving properties of the
enzymes, allowing therefore, with the use
of the concentrated detergents, to achieve
the same results of the 65°C programmes
but at a lower temperature.
Please note that using the "3 in 1"
combined detergents, the rinse aid and
salt indicator lights (only used on
selected models) are superfluous, so
you must ignore the lights.
If washing and/or drying problems occur,
we recommend you return to use traditional
separate products (salt, detergent and
rinse agent). This will ensure that the water
softener in the dishwasher operates
correctly.
Combined detergents
The detergents that also contain the rinse
aid must be placed in the wash section of
the detergent container. The rinse aid
container must be empty (if it is not empty,
set the rinse aid regulator to lowest position
before using combined detergents).
In this case, we recommends that you:
■ refill both the salt and rinse aid container;
"3 in 1" combined detergents
■ run one normal washing cycle without a
load.
If you are planning to use combined detergents
i.e. those with built in salt and/or rinse
agent, we would advise the following:
Please note that on return to the use of
conventional salt, a number of cycles will
be required before the system becomes
fully efficient again.
■ read carefully and follow the manufacturer’s
instructions given on the packaging;
120
LOADING THE RINSE AID
The rinse aid
The rinse aid, which is automatically
released during the last rinsing cycle, helps
the dishes to dry quickly and prevents
spots and stains forming.
Filling the rinse aid container
C
The rinse aid container can be found to the
left of the detergent container (fig. A "3").
To open the lid, push the reference mark
and, in the same time, pull the tab of
opening.
It is always advisable to use rinse aid that
is specifically designed for dishwasher.
Check the rinse aid level through the
indicator eye (C) which is located on the
dispenser.
FULL
EMPTY
dark
light
Regulating the rinse aid from 1 to 6
The regulator (D) is placed under the lid
and can be turned using a coin.
The recommended position is 4.
The limestone content of the water
considerably affects the formation of
limescale and the drying performance.
It is therefore important to regulate the
quantity of rinse aid to achieve good
washing results.
If, after the wash, streaks occur on the
dishes, decrease the amount by one
position. If whitish spots occur, increase the
amount by one position.
D
121
CLEANING THE FILTERS
PRATICAL HINTS
The filter system (fig.A “4”) consists of:
1
a central container that traps the larger
particles;
a flat gauze that continuously filters the
wash water;
■ Before placing the dishes in the
dishwasher, remove any remaining
food (bones, shells, pieces of meat or
vegetables, coffee grounds, skin of fruit,
cigarette ash, tooth picks etc. to avoid
blocking the filters, water outlet and
washing arm nozzles.
■ Try not to rinse the dishes before
loading them into the dishwasher.
■ To achieve excellent results every time,
the filters should be checked and
cleaned after each wash.
■ If saucepans and oven dishes are
encrusted with the remains of burnt or
roast food, it is advisable to leave them
to soak before washing.
■ To remove the filter unit, simply turn the
handle anticlockwise (fig. 1).
■ Place the dishes face downwards.
2
■ Remove the gauze filter (fig.3) and
wash the whole unit under a jet of
water. If necessary a small brush can
be used.
■ If you want the dishwasher to give a
complete wash, place the dishes in the
dishwasher at the end of each meal and
if necessary turn on the COLD RINSE
cycle to soften the food remains and
remove bigger particles of food from the
new load of dishes.
When the dishwasher is full start the
complete wash cycle programme.
How to get really good wash
results
a micro filter, located beneath the gauze,
that traps the tiniest particles ensuring a
perfect rinse.
■ For ease of cleaning, the central container
is removable (fig. 2).
How to make savings
■ If the dishes are not very dirty or if the
baskets are not very full select an
ECONOMY programme, following the
instructions in the program list.
What not to wash
■ It should be remembered that not all
dishes are suitable for washing in a
dishwasher.We advise against using
the dishwasher to wash items in
thermoplastic, cutlery with wooden or
plastic handles, saucepans with
wooden handles, items in aluminium,
crystal, leaded glass unless otherwise
stated.
■ Try to place the dishes in such a way
that they are not touching one another.
If they are loaded properly you will get
better results.
■ After loading the dishes check that the
washing arms can rotate freely.
■ Certain decorations may fade. It is
therefore a good idea before loading the
whole batch to wash just one of the
items first so as to be sure that others
like it will not fade.
■ Pans and other dishes that have
particularly stubborn food particles or
remnants of burnt food should be left to
soak in water with dishwasher
detergent.
■ With the Self-cleaning Micro filter,
maintenance is reduced and the filter
unit need only be checked every two
weeks. Nevertheless, after each wash it
is advisable to check that the central
container and the gauze filter are not
clogged.
■ It is a good idea not to put silver cutlery
with non-stainless steel handles into
the dishwasher as there could be a
chemical reaction between them.
■ To wash silver properly:
a) rinse the silver immediately after
use, especially if it has been used for
mayonnaise, eggs, fish etc.;
WARNING!
After cleaning the filters, make sure
that they are correctly reassembled
and that the gauze filter is properly
positioned at the bottom of the
dishwasher.
3
IMPORTANT
When buying new crockery or
cutlery always make sure that they are
suitable for washing in a dishwasher.
b) do not sprinkle detergent onto it;
c) keep it separate from other metals.
Useful hints
Make sure that the filter is screwed
back, clockwise, into the gauze, as
poor seating of the filter unit could
have an adverse effect on the
efficiency of the appliance.
■ In order to avoid any dripping from the
top rack, remove the lower rack first.
IMPORTANT
Never use the dishwasher without
the filters.
■ If the dishes are to be left in the
machine for some time, leave the door
ajar, to let some air circulate and to
improve the drying performance.
122
123
CLEANING AND
MAINTENANCE
1
1b
DESCRIPTION OF THE CONTROL PANEL
E
■ To clean the dishwasher outside, do not
use solvents (degreasing action) neither
abrasives, but only a cloth soaked with
water.
F
G
C
D
■ The dishwasher does not require special
maintenance, because the tank is
self-cleaning.
■ Regularly wipe the door gasket with a
damp cloth to remove any food remains
or rinse aid.
2
■ It is advisable to remove limestone
deposits or dirt periodically, by doing an
empty wash; pour a glass of vinegar on
the bottom of the tank and select the
light wash.
■ If, in spite of the routine cleaning of the
filters, you notice that the dishes or pans
are not properly washed or rinsed, check
that all the spray heads on the rotor
arms (fig. A “5”) are clear.
If they are blocked, clean them in the
following way:
WHEN CYCLE IS FINISHED
1. to remove the upper rotor arm, turn it
until it lines up with the stop marked
by the arrow (fig. 1). Push it upwards
(fig. 1b) and, keeping it pushed in,
unscrew it in a clockwise direction
(to reassemble it repeat the same
operation, but turn it anticlockwise).
The lower rotor arm can be removed
simply by pulling it upwards (fig. 2);
After every wash it is essential to turn off
water supply and to switch off the machine
by pressing the On/Off button to the off
position.
2. wash the rotor arms under a jet of water
to clear any blockage in the spray
heads;
1. do an empty wash with detergent in order
to clean the machine of any deposits;
If the machine is not going to be used for
some time, it is advisable to follow these
rules:
2. pull out the electric plug;
3. when you have finished, refit the rotor
arms in the same position, remembering
to re-align the arrow and screw into
position.
3. turn off the water tap;
4. fill the rinse aid container;
A
B
A
"ON/OFF" button
E
"SALT EMPTY" light
B
Open door
F
"PROGRAMME SELECTION" lights
C
"PROGRAMME" buttons
G
"OPTION SELECTION" light
D
"HALF LOAD" option button
DIMENSIONS:
Height
Depth
Width
Depth with door open
with working top
without working top
85
60
60
120
82
57,3
59,8
117
cm
cm
cm
cm
TECHNICAL DATA:
5. Ieave the door ajar;
■ Both the door lining and the tank lining
are in stainless steel; however, should
spots caused by oxidation occur, this is
probably due to a high level of iron salts
presents in the water.
6. keep the inside of the machine clean;
7. If the machine is left in places where the
temperature is below 0°C any water left
inside the pipes may freeze. Wait until
the temperature rises above zero and
then wait for about 24 hours before
starting up the dishwasher.
■ The spots can be removed with a mild
abrasive agent; never use chlorine
based materials, steel wool, etc.
124
12
8 persons
Min. 0,08 - Max 0,8 MPa
(see rating plate)
(see rating plate)
(see rating plate)
EN 50242 place load
Capacity with pans and dishes
Water supply pressure
Fuse
Power input
Supply voltage
125
PROGRAMME SELECTION
AND SPECIAL FUNCTIONS
Opening the door when a programme is
running is not recommended especially
during the main wash and final hot rinse
phases. However, if the door is opened
while a programme is running (for example,
to add dishes) the machine stops
automatically.
Close the door, without pressing any
buttons. The cycle will start from where it
left off.
(Use in conjunction with programme guide)
IMPORTANT
The dishwasher has one very practical
functions:
the "recommended" programme
(which is ideal for full load daily use)
for quick and accurate selection.
WARNING!
Before starting a new programme,
you should check that there is still
detergent in the dispenser.
If necessary, top up the dispenser.
■ Wait for the alarm to sound to indicate
that the settings were saved.
If there is any break in the power supply
while the dishwasher is operating, a
special memory stores the selected
programme and, when the power is
restored, it continues where it left off.
■ To turn the alarm on again, follow the
same procedure.
Fault signals
IMPORTANT
A running program can be interrupted
without opening the door by
pressing the "ON/OFF" button. In
this case, simply press the "ON/OFF"
button again to restart the cycle from
where it left off.
Programme settings
■ Open the door and place the dirty dishes
inside the appliance.
■ Press the "ON/OFF" button
■ Press the "HALF LOAD" button again:
the relevant indicator light (turned on to
indicate that the alarm is activated) will
flash (to indicate that the alarm is off).
Programme interruption
.
WARNING!
If you open the door during the
drying cycle, an audible audio signal
advises you that the drying cycle has
not yet finished.
■ After pressing the "ON/OFF" button,
the indicator light which is factory set at
"recommended”, will flash.
■ If you wish to select an option, press the
option button (the corresponding indicator
light will light up).
If malfunctions or faults occur when a
programme is running the indicator light
that corresponds to the selected cycle
(2 indicator lights for the "COLD RINSE"
programme) will flash rapidly and the alarm
sounds.
In this event, turn the dishwasher off by
pressing the "ON/OFF" button.
After checking to make sure the water
inlet hose tap is open, that the drain
hose is not bent and that the siphon or
filters are not clogged, set the selected
programme again.
If the anomaly persists, contact Customer
Service Department.
Programme end
A 5 second alarm will sound (if not muted)
3 times at 30 second intervals to signal that
the programme has ended.
The selected programme indicator light
(2 indicator lights for the “COLD RINSE”
programme) will start to flash.
Dishes can now be removed and the
dishwasher turned off by pressing the
"ON/OFF" button or dishes can be loaded
for new cycle.
Option button
Changing a running programme
The option button can be selected or
deselected WITHIN 2 minutes of the
programme commencing.
Proceed as follows to change or cancel a
running program:
■ Choose a programme by pressing the
corresponding button.
■ Hold down the current programme button
(with the indicator light on) for at least 5
seconds. The programme indicator lights
(except for the "RAPID" programme
indicator light) will flash.
■ The running programme will be cancelled
and the indicator light for the
“recommended” programme will start
to flash.
■ At this point a new programme can be set.
■ When the door is shut, after an audible
signal has sounded, the programme will
start automatically.
WITHIN 2 minutes of the programme
commencing another programme
can be selected, simply by pressing
the corresponding button.
IMPORTANT
To select the "COLD RINSE" programme,
simultaneously press the "RAPID"
programme button and "HALF LOAD"
option button.
IMPORTANT
To cancel the "COLD RINSE"
programme, simultaneously hold
down the "RAPID" programme button
and "HALF LOAD" option button.
126
IMPORTANT
This dishwasher is equipped with an
anti-overflow safety device which will
automatically discharge any excess
water should a problem occur.
"HALF LOAD" button
In response to your everyday washing
requirement in addition to the normal wash
functions this dishwasher is equipped with
the “HALF LOAD” function. This function
enables the uses to wash a reduced number of dishes yet retaining the freedom of
loading them both on the top and bottom basket.
When this function is activated the dishwasher
will automatically reduce the water and
energy consumption and the wash time.
When selecting the “HALF LOAD” ensure
a reduced amount of detergent is used.
WARNING!
To ensure the correct operation of
the anti-overflow safety device, we
recommend that the dishwasher is
not moved or tilted during operation.
If however it is necessary to tilt or
move the dishwasher, please ensure
that the washing cycle is complete
and that there is no remaining water
inside the dishwasher.
Alarm mute for the PROGRAMME END
The alarm for the programme end may be
muted as follows:
■ With the dishwasher off, hold down the
"HALF LOAD" button for few seconds
while simultaneously pushing the
"ON/OFF" button, releasing them only
after the alarm sound.
127
PROGRAMME GUIDE
BACTIZERO
Once a day - for heavily soiled pans and any
other items that have been left all day for
washing.
••••• •
ECO
Energy Saving Programme suitable for
normal soiled items. Using detergents with
enzyme.
Programme standardised to EN 50242.
•••••
RAPID 29’
Quick wash for dishes which are to be
washed immediately after the meal. Wash
load of 4/6 persons.
••••
COLD RINSE
Short cold pre-wash for items that are stored
in the dishwasher until you are ready to
wash a full load.
+
Wash with prewash
If setting the “BACTIZERO” wash programme, a second dose of about 20 g of detergent
(1 table-spoon) must be added directly in the machine.
128
••••
•
•
•
95
YES
75°C
• • •
120
YES
45°C
•
140
YES
50°C
•
29
N/A
5
N/A
•
N/A = OPTION NOT AVAILABLE
129
"HALF LOAD" button
•
Second cold rinse
•
First cold rinse
65°C
Main wash
With cold water (15°C)
-Tolerance ± 10%-
(“RECOMMENDED” PROGRAMME)
Once a day - for normal soiled pans and any
other items that have been left all day for
washing.
Special function
buttons
available
Hot rinse with rinse aid
UNIVERSAL
Cold pre-wash
Hot pre-wash
Check salt container
Check rinse aid
dispenser
Clean filter
Detergent for washing
Detergent for soaking
(Prewash)
Description
Programme
Avarage
duration
in minutes
Programme contents
Check list
IDENTIFYING MINOR FAULTS
FAULT
Should the dishwasher fail to operate, before contacting the Service Centre, make
the following checks:
CAUSE
See causes for no. 5
REMEDY
Check
Bottom of saucepans have not Burnt on food remains must
been washed well
be soaked before putting pans
in dishwasher
FAULT
1 - Machine completely dead
2 - Machine does not
draw water
3 - Machine does not
discharge water
4 - Machine discharges
water continuously
5 - Spray arms are not heard
to rotate
6 - On electronic appliances
without a display: one or
more indicator lights
flashing quickly.
CAUSE
REMEDY
Edge of saucepans have not
been washed well
Reposition saucepans
Spray arms are partially blocked
Remove spray arms by
unscrewing ring nuts clockwise
and wash under running water
The dishes have not been
properly loaded
Do not place the dishes too
closely together
The end of the outlet hose is in
the water
The end of the outlet hose
must not come into contact
with the outflow water
Plug is not connected to wall
socket
Connect electric plug
O/I button has not been pressed
Press button
Door is open
Close door
No electricity
Check the fuse in the plug and
the electricity supply
See causes for no. 1
Check
Water tap is turned off
Turn water tap on
The incorrect amount of
Increase the measure
detergent has been measured
according to how dirty the
out; the detergent is old and hard dishes are and change detergent
Programme selector is not at
correct position
Turn programme selector to
correct position
The wash programme is not
thorough enough
Choose a more vigorous
programme
The inlet hose is bent
Eliminate the bends in the hose
The lower basket dishes have
not been washed
Depress half load button
The inlet hose filter is not
correctly connected
Clean the filter at the end of the
hose
Filter is dirty
Clean filter
Outlet hose is kinked
Straighten outlet hose
The outlet hose extension is
not correctly connected
Follow the instructions for
connecting the outlet hose
carefully
The outlet connection on the
wall is pointing downwards not
upwards
Call a qualified technician
Position of outlet hose is too
low
Lift outlet hose to at least 40 cm
above floor level
Excessive amount of detergent
Reduce amount of detergent
Use suitable detergent
7 - Load of dishes is only
partially washed
8 - Detergent not dispensed
or partially dispensed
Cutlery, dishes, pans, etc... stop Position dishes not to obstruct
the detergent dispenser opening the dispenser
9 - Presence of white spots
on dishes
Water is too hard
10 - Noise during wash
The dishes knock against one Re-check loading of dishes in
another
the basket
Check salt and rinse aid level
and regulate amount.
Should the fault persist,
Contact Service Centre
The revolving arms knock against Again re-check loading
the dishes
11 - The dishes are not
completely dry
Inadequate air flow
Leave the dishwasher door ajar
at the end of the wash program
to allow the dishes to dry naturally
Rinse aid missing
Fill the rinse aid dispenser
Item prevents arms from rotating
Check
Plate and cup filter very dirty
Clean plate and cup filter
N.B.: Should any of the situations occur and should the machine give a bad wash performance,
it is necessary to remove the deposits from the dishes by hand since the final drying cycle hardens the
deposits which a second wash in the machine would not be able to remove.
Water inlet tap turned off
Switch off the appliance.
Turn on the tap.
Re-set the cycle.
If the malfunction continues contact a Service Centre quoting the serial number of the dishwasher.
This is found on the plaque on the inside of the dishwasher door at the top or on the guarantee.
This information will make it possible to take more effective action more quickly.
The manufacturers decline any responsibility for any printing mistakes in this instruction booklet.
They also reserve the right to modify their own appliances as necessary without altering the
essential characteristics.
130
131
Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for evt. trykfejl i nærværende instruktions bog.
Valmistaja ei ole vastuussa tässä ohjekirjassa mahdollisesti esiintyvistä painovirheistä.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä tarvittavia muutoksia tuotteisiinsa
muuttamatta sen olennaisia ominaisuuksia.
Tillverkaren påtager sig inget ansvar för tryckfel i denna bruksanvisning. Tillverkaren
förbehåller sig också rätten att göra förändringar av produkten så länge dess viktigaste
egenskaper inte förändras.
Produsent og importør fraskriver seg ethvert ansvar for trykkfeil i bruksanvisningen.
Produsenten forbeholder seg retten til å foreta modifiseringer av produkter uten
nærmere varsel om dette.
The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in this
booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate modifications to
its products without changing the essential characteristics.
Denne maskine er markeret i overensstemmelse med det europæiske direktiv2002/96/EC vedrørende elektrisk
affald og elektronisk udstyr (WEEE).
Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, bidrager du til at forhindre eventuelle skadelige konsekvenser
for miljøet og helbredet, som ellers kan forårsages af uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt.
Symbolet på produktet angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. I stedet bør det
overdrages til en genbrugsstation med henblik på genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr
Bortskaffelse bør ske i henhold til de lokale miljømæssige regler.
Du kan få yderligere oplysninger om håndtering, genskabelse og genanvendelse af dette produkt ved at
kontakte dit lokale rådhus, genbrugsstationen eller den forhandler, du købte produktet af.
Den här enheten är märkt enligt det europeiska direktivet 2002/96/EC om återvinning av elutrustning (Waste
Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
Genom att lämna produkten till återvinning kan du förhindra potentiella skador för människor och miljö, som i
annat fall kan uppstå genom felaktig hantering.
Symbolen på produkten anger att produkten inte får behandlas som hushållsavfall. I stället bör den lämnas till
ett uppsamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
Följ de lokala förordningarna för avfallshantering.
Du kan få mer detaljerad information om hantering och återvinning av produkten hos kommunen, på
återvinningsanläggningen eller på produktens inköpsställe.
Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EY
mukaisesti.
Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa estämään mahdolliset kielteiset ympäristö- ja
terveysvaikutukset, joita vääränlainen jätteenkäsittely voisi muutoin aiheuttaa.
Tuotteeseen merkitty tunnus osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan se tulee
toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen.
Tuote tulee hävittää paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Lisätietoja tämän tuotteen käsittelystä, keräämisestä ja kierrätyksestä saa kunnan ympäristöviranomaisilta,
jätehuoltoyhtiöstä ja liikkeestä, josta tuote on ostettu.
This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE).
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this
product.
The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall
be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment
Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.
For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local
city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
DA
SV
FI
NO
EN
06.07 - 41019946 - www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie
Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om kasserte elektriske og elektroniske
produkter (WEEE).
Ved å forsikre deg om at dette produktet er avhendet på korrekt måte bidrar du til å hindre potensielle skader
på miljø og andres helse. Det kan få negative følger hvis en kvitter seg med produktet på en uskikket måte.
Symbolet på apparatet viser at det ikke kan behandles som husholdningsavfall. Det skal i stedet leveres til
resirkuleringspunktet for elektrisk og elektronisk utstyr.
Avhending må skje i henhold til lokale miljøbestemmelser for avfallsdeponering.
For mer informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulasjon av dette produktet kan du kontakte
kommunen din, det nærmeste renholdsverket eller butikken hvor du kjøpte produktet.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising