Hoover HND 542-86S User manual
DA
SV
FI
NO
EN
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Bruksanvisning
User instructions
®
HND 542
OPVASKEMASKINE
DISKMASKIN
ASTIANPESUKONE
OPPVASKMASKIN
DISHWASHER
BESKRIVELSE AF BETJENINGSPANEL
F
A
G
B
A
"TÆND/SLUK"-knap
B
"UDSKUDT START"-knap
C
Lågeåbning
D
E
C
H
I
D
E
F
Kontrollampe for "MANGLER
SALT"
G
"PROGRAMSTATUS"-indikatorer /
"UDSKUDT START"-indikatorer
"PROGRAM"-knapper
H
"PROGRAMVALG"-indikatorer
"HALV FYLDNING"Funktionsknap
I
"FUNKTIONSVALG"-indikator
DIMENSLONER:
Højde
Dybde
Bredde
Dybde med åben låge
cm
cm
cm
cm
82 ÷ 88,5
55
59,8
117
TEKNISKE DATA:
Kapacitet EN 50242 kuverter
Kapacitet med gryder og service
Nødvendigt vandtryk
Forsikring
Max. effekt
Tilslutningsspænding
12
8 personer
Min. 0,08 - Max 0,8 MPa
(se type skilt)
(se type skilt)
(se type skilt)
3
VALG AF PROGRAMMER OG
SPECIELLE FUNKTIONER
Programafbrydelse
Det anbefales ikke at åbne lågen under
kørslen af et program, især under
hovedvasken og den afsluttende varme
afskylning.
Dog stopper maskinen automatisk, hvis
lågen åbnes, mens et program kører (f.eks.
for at tilføje tallerkener).
Luk lågen uden at trykke på nogen
knapper. Cyklussen genoptages fra det
punkt, hvor den blev afbrudt.
(Bruges sammen med
programvejledningen)
VIGTIGT
Opvaskemaskinen har en meget
praktisk funktion:
det "anbefalede" program (som er
ideelt til fuld vask ved daglig brug) er
et hurtigt og sikkert valg.
VIGTIGT
Et program, der kører, kan afbrydes
uden at åbne lågen ved at trykke på
"TÆND/SLUK"-knappen. Tryk blot på
"TÆND/SLUK"-knappen endnu en
gang for at starte cyklussen igen fra
det punkt, hvor den blev afbrudt.
Såfremt der opstår strømafbrydelse,
mens opvaskemaskinen kører, lagrer en
speciel
hukommelse
det
valgte
program, og når strømmen igen er
etableret, fortsætter opvaskemaskinen
fra det punkt, hvor den blev afbrudt.
"UDSKUDT START"-knap
Opvaskemaskinens starttidspunkt kan
angives ved hjælp af denne knap. Starten
kan udskydes 3, 6 eller 9 timer.
Gør følgende for at udskyde starten:
■ Tryk på knappen "UDSKUDT START"
(hver gang du trykker på knappen,
udskydes starten med henholdsvis 3,
6 eller 9 timer, og den tilsvarende
tidsindikator begynder at lyse).
Programhandlinger
Under kørsel af et program lyser den relevante
indikator, og de 3 "PROGRAMSTATUS"indikatorer ("VASK"
, "SKYL"
og
"TØRRING"
) lyser enkeltvis og i
rækkefølge for at indikere den aktuelle
status.
■ Tryk på den valgte programknap for at
starte nedtællingen (den relevante
indikator begyinder at lyse, mens
indikatoren for tidsindstillingen begynder
at blinke).
Programindstillinger
ADVARSEL!
Hvis lågen åbnes under tørrecyklussen,
høres et signal, der indikerer, at
tørrecyklussen endnu ikke er fuldført.
■ Åbn lågen, og placer de snavsede
tallerkener i opvaskemaskinen.
■ Tryk på "TÆND/SLUK"-knappen
.
■ Når du har trykket på "TÆND/SLUK"knappen, blinker indikatoren, der er
fabriksindstillet til "anbefalet".
Ændring af et kørende program
Gør følgende for at ændre eller annullere et
program, der kører:
■ Hvis du ønsker at vælge en funktion,
skal du trykke på funktionsknappen (den
tilsvarende indikator begynder at lyse).
■ Hold den aktuelle programknap (indikatoren
lyser) nede i mindst 5 sekunder.
Programindikatorerne (undtagen indikatoren
for programmet "LYNPROGRAM") blinker.
Indstillingsknappen kan aktiveres
eller deaktiveres, INDEN der er gået 2
minutter efter programstart.
Hvis der angives en udskydelse på 9 timer,
vises nedtællingen i form af indikatoren 6h
efter 3 timer og indikatoren 3h efter 6 timer.
Programafslutning
Der lyder et tonesignal i 5 sekunder (hvis
ikke denne mulighed er fravalgt) 3 gange
med 30 sekunders mellemrum for at
signalere, at programmet er færdigt.
" P R O G R A M S TAT U S " - i n d i k a t o r e r n e
slukkes, og den valgte programindikator
(2 indikatorer for programmet "KOLD
SKYLNING") blinker.
Tallerkenerne kan nu fjernes, og
opvaskemaskinen slukkes ved at trykke på
"TÆND/SLUK"-knappen, eller der kan
sættes tallerkener i opvaskemaskinen til en
ny cyklus.
Når de sidste 3 timer er gået (nedtællingen
er slut), holder indikatoren 3h op med at
blinke og lyser konstant for at indikere
vaskestatus, og programmet startes
automatisk.
Hvis nedtællingen ikke er afsluttet, og
programmet derfor ikke er startet, er det
muligt at ændre eller annullere den
udskudte start og vælge et andet program
eller at vælge/annullere valget af
funktionsknappen. Dette gøres på
følgende måde:
■ Det aktive program deaktiveres, og
indikatoren for "anbefalet"-programmet
begynder at blinke.
■ Vælg program ved at trykke på den
tilsvarende knap.
■ På dette tidspunkt er det muligt at vælge
et nyt program.
■ Når lågen er lukket, og efter der har lydt
et lydsignal, starter programmet automatisk.
VIGTIGT
Annuller
programmet
"KOLD
SKYLNING"
ved
at
holde
programknappen "LYNPROGRAM"
og
funktionsknappen
"HALV
FYLDNING" nede samtidigt.
Et andet program kan vælges,
INDEN der er gået 2 minutter efter
programstart blot ved, at den
tilsvarende knap trykkes ind.
ADVARSEL!
Kontroller, om der stadig er opvaskemiddel
i sæbebeholderen, inden et nyt
program startes.
Fyld eventuelt opvaskemiddel i
sæbebeholderen.
VIGTIGT
Vælg programmet "KOLD SKYLNING"
ved at trykke på programknappen
"LYNPROGRAM" og funktionsknappen
"HALV FYLDNING" samtidigt.
4
■ Hold den valgte programknap nede i
mindst 5 sekunder. Programindikatorerne
(undtagen indikatoren for programmet
"LYNPROGRAM") blinker.
Funktionsknap
"HALV FYLDNING"-knap
■ Det valgte program deaktiveres, og
indikatoren for "anbefalet"-programmet
begynder at blinke.
Udover de normale vaskefunktioner er
denne opvaskemaskine udstyret med
funktionen "HALV FYLDNING" for at
kunne opfylde dine krav til den daglige
opvask. Denne funktion gør det muligt for
brugerne at vaske en mindre mængde
service og stadig anvende både den
øverste og nederste kurv.
Når denne funktion er aktiveret, vil
opvaskemaskinen automatisk reducere
vand- og energiforbruget samt vasketiden.
Husk at bruge en mindre mængde
opvaskemiddel ved aktivering af “HALV
FYLDNING”.
■ Tryk på knappen "UDSKUDT START"
for at angive et andet udskudt
starttidspunkt
(den
tilsvarende
tidsindikator begynder at lyse).
■ Det er muligt at vælge et nyt program,
efter at et udskudt starttidspunkt er
blevet ændret eller annulleret. Det er
også muligt at vælge eller annullere
valget af en funktionsknap.
5
■ Vent, indtil summeren lyder som tegn på,
at indstillingerne er gemt.
ADVARSEL!
For at sikre korrekt betjening af
antioverløbssikkerhedsenheden
anbefales det ikke at flytte eller tippe
opvaskemaskinen under brug.
Hvis det er nødvendigt at flytte eller
tippe opvaskemaskinen, skal du
sikre, at vaskecyklussen er færdig,
og at der ingen vand er i tanken.
■ Brug samme fremgangsmåde for at
tænde summeren igen.
Alt efter vandets hårdhedsgrad indstilles
blødgøringsanlægget som følger:
VIGTIGT
Opvaskemaskinen
SKAL
være
slukket, inden denne procedure startes.
1. Kontroller, at opvaskemaskinen er
slukket. Åbn lugen.
2. Hold
FØRSTE
og
TREDJE
"PROGRAM"-knap (fra venstre) nede,
mens du samtidigt trykker på
"TÆND/SLUK"-knappen.
Justering af
blødgøringsanlægget
Blødgøringsanlægget kan behandle vand
med en hårdhed op til 90°fH (franske
grader) eller 50°dH (tyske grader) 6
indstillinger.
3. Slip knapperne, når nogle af
"PROGRAMVALG"-indikatorerne lyser.
4. Tryk på "PROGRAM"-knappen for det
ønskede vandblødgøringsniveau (hver
gang knappen trykkes ind, vil en indikator
lyse). Tryk på "HALV FYLDNING"knappen for niveau 5.
Følgende tabel angiver indstillingen af
blødgøringsanlægget afhængig af vandet
hårdhed.
Vandets
hårdhedsgrad
Indstilling af
blødgøringsanlæg
VIGTIGT
Opvaskemaskinen er udstyret med
en antioverløbssikkerhedsenhed, der
automatisk udpumper eventuelt
overskydende vand, hvis der skulle
opstå et problem.
Brug af salt
■ Tryk på knappen "HALV FYLDNING"
igen: Den pågældende indikator (der
lyser for at vise, at summeren er aktiveret)
begynder at blinke (for at vise, at
summeren er slukket).
Den alarm, der lyder, når programmet er
slut, kan deaktiveres på følgende måde:
* Blødgøringsanlægget er fra fabrikken
indstillet til ”3”, da dette niveau
dækker langt de fleste behov.
Indholdet af mineraler og kalk i vandet
varierer fra område til område. Hvis dette
kalk ikke fjernes fra vandet, vil det efterlade
skjolder og hvide pletter på service og
glas.
Vandets indhold af kalk udtrykkes i
hårdhedsgrader, jo mere kalk, jo større
hårdhed.
Opvaskemaskinen er udstyret med et
blødgøringsanlæg, som ved brug af
regenereringssalt sørger for at afkalke
vandet til opvasken.
Oplysning om vandets hårdhedsgrad kan
fås hos det lokale vandværk.
°dH
(tysk)
■ Når opvaskemaskinen er slukket, holdes
knappen "HALV FYLDNING" nede i
nogle få sekunder, mens der samtidigt
trykkes på knappen "TÆND/SLUK".
Knapperne skal først slippes, når
summeren er holdt op.
Hvis der opstår fejl under kørsel af et
program, blinker den valgte cyklusindikator
hurtigt (2 indikatorer for programmet
"KOLD SKYLNING") hvorefter summeren
lyder.
Sluk i dette tilfælde opvaskemaskinen ved
at trykke på "TÆND/SLUK"-knappen.
Indstil det valgte program igen efter
at have kontrolleret, at hanen til
vandtilgangsslangen er åben, at
aftapningsslangen ikke er bøjet, og at
vandlåsen eller filtrene ikke er tilstoppede.
Kontakt kundeservice, hvis problemet
fortsætter.
BLØDGØRINGSANLÆGGET
°fH
(fransk)
Fejlsignaler
0
0-5
0-3
NEJ
Indikator
1
1
6-15
4-9
JA
Indikator
1
2
16-30 10-16 JA
Indikator
1,2
*3 31-45 17-25 JA
Niveau
Deaktivering af alarm for
PROGRAMSLUTNING
4
46-60 26-33 JA
Indikator
1,2,3
Indikator
1,2,3,4
5
61-90 34-50 JA
Indikator
1,2,3,4,5
5. Sluk opvaskemaskinen ved at trykke på
"TÆND/SLUK"-knappen for at bekræfte
den nye indstilling.
ADVARSEL!
Hvis der opstår problemer, skal du
slukke opvaskemaskinen ved at
trykke på "TÆND/SLUK"-knappen
og gentage hele proceduren (fra
TRIN 1).
Indikatorer 1
2 3 4
5
Niveauer 0 2 3 4
5
1
"TÆND/SLUK"-knap
6
"PROGRAM"-knapper
7
"HALV FYLDNING" knap
PROGRAM OVERSIGT
Velegnet til vask af kasseroller og meget
snavsede tallerkener.
••••• •
ECO
Energispareprogram velegnet til normalt
snavset service. Brug opvaskemidler med
enzym.
Program standardiseret i henhold til
EN 50242.
•••••
29 MIN.
LYNPROGRAM
Hurtig vask til tallerkener, der skal vaskes
umiddelbart efter et måltid.
Vaskemængde 4-6 personer.
••••
KOLD SKYLNING
+
Kort, kold forvask til service, der placeres
i opvaskemaskinen, indtil der skal vaskes
en hel maskinfuld.
Vask med forvask
Ved valg af vaskeprogrammet "BACTIZERO" er det nødvendigt at tilføje ca. 20 g ekstra
opvaskemiddel (1 spiseske) direkte i maskinen.
8
•
• • •
120
JA
JA
45°C
•
140
JA
JA
50°C
•
29
JA
N/A
5
JA
N/A
•
75°C
•
N/A = INGEN VALGMULIGHEDER
9
-Tolerance ± 10%-
JA
•
Med koldt vand (15°C)
JA
65°C
Varmt skyl med afspændings middel
95
•
•
Anden skylning med
koldt vand
Første skylning med
koldt vand
"HALV FYLDNING"knap
BACTIZERO
Valgfri
funktion
"UDSKUDT
START"-knap
••••
Hovedvask
UNIVERSAL
("ANBEFALET PROGRAM")
Velegnet til vask af normalt snavsede
tallerkener og kasseroller.
Kold forvask
Varm forvask
Kontroller salt
Kontroller
afspændingsmiddel
Rens kop og
pladefilter
Sæbe til
forvask
Sæbe
klarvask
Beskrivelse
Program
Gennemsnitlig
opvasketid i
minutter
Program forløb
Aktivitet
BESKRIVNING AV PANEL
F
G
I
H
PROGRAMVAL OCH
SPECIALFUNKTIONER
Avbryta program
Du bör inte öppna luckan medan ett
program körs, särskilt inte under
huvuddiskfasen och slutsköljningen med
hett vatten. Om luckan ändå öppnas under
gång (t.ex. för att fylla på disk) stannar
maskinen automatiskt.
Stäng luckan utan att trycka på några
knappar. Programmet fortsätter.
(Används tillsammans med
programguide)
VIKTIGT
Diskmaskinen har
praktiska funktioner:
två
mycket
VIKTIGT
Du kan ta paus i ett program utan att
öppna luckan genom att trycka på
"PÅ/AV"-knapp.
Du
fortsätter
programmet genom att trycka på
"PÅ/AV"-knapp igen.
”rekommenderat” program (som
passar full maskin för dagligt bruk) för
snabbt och säkert programval.
A
B
C
D
E
Programinställningar
A
"PÅ/AV"-knapp
B
"FÖRDRÖJD START"
C
Lucköppning
D
Programknappar
E
Tillvasknapp för halvfull maskin
F
Kontrollampa för salt
G
Lampor för programsteg /
Lampor för fördröjd start
H
Lampor för programval
I
Lampa för tillval
VARNING!
Diskmaskinen är utrustad med ett
översvämningsskydd som tömmer ut
överflödigt vatten om ett problem
uppstår.
■ Öppna luckan och placera smutsig disk i
maskinen.
■ Tryck på "PÅ/AV"-knapp
.
■ När du har tryckt på ”PÅ/AV”-knappen
blinkar lampan för den ”rekommenderade”
fabriksinställningen.
Ändra ett program som körs
Så här ändrar du eller avbryter ett program:
■ Håll in den aktuella programknappen
(med tänd lampa) minst 5 sekunder.
Programlamporna
(utom
lampan
"SNABB") blinkar.
■ Om du vill göra ett tillval, trycker du på
motsvarande knapp (lampan tänds).
Du kan göra ett tillval inom 2 minuter
efter det att maskinen har startat.
DIMENSIONER:
Höjd
Djup
Bredd
Djup med öppen dörr
82 ÷ 88,5
55
59,8
117
cm
cm
cm
cm
TEKNISKA DATA:
EN 50242 kuvert som kan laddas
Kapacitet med pannor och tallrikar
Vattenledningstryck
Säkring
Maximal laddning
Spänning
12
8 personer
Min. 0,08 - Max 0,8 MPa
(se märkplåten)
(se märkplåten)
(se märkplåten)
10
■ Pågående
program
avbryts
och
indikatorlampan för det ”rekommenderade”
programmet blinkar.
■ Välj programmet genom att trycka på
programknappen.
■ Nu kan du ange ett nytt program.
■ Programmet startar automatiskt när
luckan har stängts och en signal hörts.
VIKTIGT
Du
avbryter
programmet
"KALLSKÖLJNING"
genom
att
samtidigt trycka på programknappen
"SNABB"
och
tillvalsknappen
"HALVFULL".
Du kan välja ett annat program
genom att vrida programväljaren till
önskad position inom 2 minuter efter
det att maskinen har startat.
VIKTIGT
Du
väljer
programmet
"KALLSKÖLJNING"
genom
att
samtidigt trycka på programknappen
"SNABB"
och
tillvalsknappen
"HALVFULL".
VARNING!
Kontrollera att det finns diskmedel i
maskinen innan du startar det nya
programmet. Fyll på diskmedel vid
behov.
11
Om någon form av strömavbrott skulle
inträffa medan diskmaskinen körs,
lagrar ett särskilt minne det valda
programmet, och när strömmen
kommer tillbaka fortsätter programmet
där det avbröts.
"FÖRDRÖJD START"
Diskmaskinens starttid kan fördröjas med
den här knappen, med 3, 6 eller 9 timmar.
Så här anger du fördröjd start:
■ Tryck flera gånger på knappen
"FÖRDRÖJD START" (för varje
tryckning fördröjs starten med tre
timmar, och motsvarande tidslampa
tänds).
Körning av program
När ett program körs lyser motsvarande
lampa med fast sken, och de tre
”PROGRAMSTEGSLAMPORNA”
("DISK"
, "SKÖLJNING"
och
"TORKNING" ) tänds i tur och ordning.
■ Starta nedräkningen genom att trycka
på
den
valda
programknappen
(motsvarande
lampa
tänds
och
tidslampan blinkar).
Om nio timmars fördröjning avges tänds
lampan för sex timmar efter tre timmar,
och lampan för tre timmar efter sex
timmar.
Programslut
En slutsignal hörs i fem sekunder (om den
inte är avstängd), tre gånger med
30 sekunders intervall. Lampan för
programslut tänds, och teckenfönstret
töms.
”PROGRAMSTEGSLAMPORNA” släcks
och det valda programmets lampa (två
lampor för "KALLSKÖLJNING") blinkar.
Nu kan du ta ut den rena disken och
stänga av diskmaskinen med "PÅ/AV"knapp, eller fylla på ny smutsig disk och
köra ett nytt program.
Signal för PROGRAMSLUT
Felsignaler
Om ett fel uppstår när ett program körs
blinkar det valda programmets lampa (två
lampor för "KALLSKÖLJNING") snabbt
så låter summern igen.
Slå i så fall av diskmaskinen med "PÅ/AV"knapp.
Kontrollera att vattenkranen är på, att
tömningsslangen inte är böjd och att
sifonen eller filtren inte är igentäppta.
Välj sedan programmet på nytt.
Kontakta Kundtjänst om problemet kvarstår.
Du kan återställa signalen på följande sätt:
■ När diskmaskinen är avstängd, tryck ner
knappen "HALVFULL" några sekunder
samtidigt som knappen "PÅ/AV" trycks
in. Släpp upp knappen när summerljudet
hörs.
■ Tryck igen på knappen "HALVFULL":
den aktuella lampan, som lyser när
summern är aktiverad, blinkar när
summern är avstängd.
VIKTIGT
Diskmaskinen är utrustad med ett
översvämningsskydd som tömmer ut
överflödigt vatten om ett problem
uppstår.
■ När summern hörs är inställningen
aktiverad.
■ Gör på samma sätt för att aktivera
summern igen.
VARNING!
För att översvämningsskyddet ska
fungera korrekt bör du inte flytta eller
luta diskmaskinen medan den är i
gång.
Om du behöver flytta eller luta
diskmaskinen bör du först se till att
programmet är klart och att inget
vatten finns i tanken.
När tre timmar har gått (efter nedräkningen)
slutar lampan för tre timmar att blinka och
lyser i stället med fast sken, och
programmet startas automatiskt.
Så länge nedräkningen inte är slut, och
alltså inte något program har startat, går
det att ändra eller avbryta den fördröjda
starten och välja ett annat program, eller
aktivera/avaktivera ett tillval. Gör så här:
■ Håll ner den valda programknappen
minst 5 sekunder. Programlamporna
(utom lampan "SNABB") blinkar.
Tillvalsknapp
■ Det valda programmet avbryts och
indikatorlampan för det ”rekommenderade”
programmet blinkar.
Knapp för halvfull maskin
För att fylla alla dina behov är denna
diskmaskin även utrustad med en funktion
för halvfull maskin.
Med denna funktion kan du diska mindre
disk och utnyttja både den övre och undre
korgen.
Vattenmängden och energiförbrukningen
minskas automatiskt och du får kortare
disktid. Du bör även använda mindre
maskindiskmedel vid halvfull maskin.
■ Ange en annan fördröjningstid med
knappen
"FÖRDRÖJD
START"
(motsvarande lampa tänds).
■ Du kan välja ett nytt program efter att ha
ändrat eller avbrutit en fördröjd starttid
eller aktivera eller avaktivera ett tillval.
12
13
LISTA ÖVER PROGRAM
Med kallt vatten (15°C)
-Tolerans ± 10%-
"FÖRDRÖJD
START"
Knapp för halvfull
maskin
•
•
95
JA
JA
75°C
• ••
120
JA
JA
45°C
•
140
JA
JA
SNABB 29'
Snabbprogram för disk direkt efter
måltid. För 4/6 kuvert.
••••
50°C
•
29
JA
N/A
KALLSKÖLJNING
Kort och kall avsköljning av disk som
lagrats i diskmaskinen i väntan på att
den ska fyllas.
•
5
JA
N/A
•
•
N/A = INGA ALTERNATIV
15
Kall anden
sköljning
65°C
Kall första sköljning
Varm sköljning med
sköljmedel
•••••
14
Varm fördisk
Kontrollera
saltbehållare
Kontrollera behållare
för sköljmedel
Rengör filter för
koppar och tallrikar
Tvättmedel för
disk
EKO
Disk med fördisk
Om du väljer diskprogrammet "BACTIZERO" bör du lägga till 20 g (1 matsked) extra diskmedel
direkt i maskinen.
•
••••• •
Energisparprogram
som
passar
normalsmutsad disk.
Använder diskmedel med enzymer.
Programmet följer standarden
EN 50242.
+
Huvuddisk
Passar hårdsmutsad disk.
BACTIZERO
••••
Kall fördisk
("REKOMMENDERAT PROGRAM")
Passar normalsmutsad disk av tallrikar
och grytor.
UNIVERSAL
Tvättmedel för
blötläggning
Beskrivning
Program
Genomsnittlig Specialfunktion
disktid
i drift
i minuter
Komplett program
Att göra
VATTENAVHÄRDARE
* Avhärdaren är vid leveransen ställd i
läge 3, eftersom detta passar i de
allra flesta fall.
Vatten innehåller kalk och mineraler i
mängder som kan variera kraftigt från den
ena platsen till den andra. Dessa ämnen
lämnar fläckar och märken på disken. Ju
mer det finns av dessa ämnen i vattnet,
desto hårdare är vattnet. Diskmaskinen är
försedd med en avhärdningsanordning som
med hjälp av ett speciellt avhärdningssalt
ger mjukt vatten för diskningen.
Uppgift om vattnets hårdhet där du bor
kan du få från det lokala vattenverket.
KONEEN SÄÄTIMET
F
G
Avhärdarens inställning
2. Håll
FÖRSTA
och
TREDJE
programknappen
(från
vänster)
nedtryckt samtidigt som du trycker på
”PÅ/AV”-knappen.
Avhärdaren kan behandla vatten med
hårdhetsgrad upp till 90°fH (fransk
skala) eller 50°dH (tysk skala) via 6
inställningslägen.
3. Släpp upp knapparna när en lampa för
programval lyser.
Nedanstående tabell visar hur avhärdaren
ska ställas in för olika hårdhetsgrader på
vattnet.
ºfH
(fransk)
ºdH
(tysk)
Salt för
avhärdning
0-5
0-3
NEJ
Indikatorlampa
1
1
6-15
4-9
JA
Indikatorlampa
1
2
16-30 10-16 JA
Indikatorlampa
1,2
*3 31-45 17-25 JA
4. Tryck på programknappen för önskad
avhärdningsnivå (varje gång en knapp
trycks ner lyser en lampa). För nivå 5
trycker du på knappen för halvfull
maskin.
Inställning
för
avhärdaren
Nivå
0
4
46-60 26-33 JA
Indikatorlampa
1,2,3
Indikatorlampa
1,2,3,4
5
61-90 34-50 JA
Indikatorlampa
1,2,3,4,5
5. Du bekräftar de nya inställningarna
genom att trycka på ”PÅ/AV”-knappen.
VARNING!
Om det uppstår något problem
måste du stänga av diskmaskinen
genom att trycka på ”PÅ/AV”-knappen
och börja om (PUNKT 1).
Indikatorlampa 1
2 3 4
Nivåer 0 2 3 4
5
5
1
”PÅ/AV”-knappen
I
D
E
VIKTIGT
Diskmaskinen måste ALLTID vara
avstängd när du påbörjar in
ställningar för avhärdaren.
1. ÖPPNA luckan när diskmaskinen är
avstängd.
Vattnets
hårdhetsgrad
H
Ställ in avhärdaren efter vattnets hårdhetsgrad
enligt följande:
Programknappar
16
A
B
C
A
Virtakytkin
F
Suolamäärän merkkivalo
B
Ajastin-painike
G
C
Ohjelmavaiheen merkkivalot /
Ajastimen merkkivalot
Luukun avaus
D
H
Ohjelmanvalinnan merkkivalot
Ohjelmanvalinta
E
I
Toimintovalinnan merkkivalo
Puolitäyttö-Toimintopainike
ULKOMITAT
Korkeus
Syvyys
Leveys
Syvyys ovi auki
82 ÷ 88,5
55
59,8
117
cm
cm
cm
cm
TEKNISET TIEDOT:
Täyttömäärä (EN 50242 - astiastoa)
Täyttömäärä ruokailu -, tarjoilu ja ruoanvalmistusastioilla
Tarvittava veden paine
Sulake
Kokonaistehon tarve
Jännite
12
8
Min. 0,08- Max 0,8 MPa
(kts arvokilpi)
(kts arvokilpi)
(kts arvokilpi)
Tillvalsknapp för
halvfull maskin
17
OHJELMANVALINTA JA
ERIKOISTOIMINNOT
Ohjelman keskeytys
Luukun avaaminen ohjelman aikana ei ole
suositeltavaa, varsinkaan varsinaisen
pesun ja ohjelman lopussa olevan
kuumahuuhtelun aikana. Jos luukku
kuitenkin avataan ohjelman ollessa käynnissä
(esimerkiksi astioiden lisäämiseksi), ohjelma
keskeytyy automaattisesti. Sulje luukku
painamatta mitään painiketta.
Pesuohjelma jatkuu kohdasta, jossa se oli
ennen keskeytystä.
(Käytetään yhdessä ohjelmaoppaan
kanssa)
TÄRKEÄÄ
Astianpesukoneessa on yksi erittäin
käytännöllinen toiminto:
"suositusohjelma"
(ihanteellinen
päivittäisiin täysiin koneellisiin), joka
on nopea ja helppo valinta.
TÄRKEÄÄ
Käynnissä oleva ohjelma voidaan
keskeyttää luukkua avaamatta
painamalla virtakytkintä. Ohjelma
käynnistyy uudelleen samasta
kohdasta,
kun
virtakytkintä
painetaan uudelleen.
Ohjelman asettaminen
■ Avaa luukku ja aseta likaiset astiat
laitteen sisälle.
■ Paina virtakytkintä
VAROITUS!
Jos luukku avataan kuivausvaiheen
aikana, äänimerkki ilmoittaa, että
kuivaus on yhä kesken.
.
■ Kun
olet
painanut
virtakytkintä,
tehdasasetusten
mukaisen
"suositusohjelman" merkkivalo alkaa
vilkkua.
Käynnissä olevan ohjelman
muuttaminen
■ Jos haluat valita toiminnon, paina
toimintopainiketta (merkkivalo syttyy).
Käynnissä olevaa ohjelmaa voidaan
muuttaa tai se voidaan peruuttaa
seuraavasti:
Toiminto voidaan valita tai peruuttaa
kahden
minuutin
KULUESSA
ohjelman aloituksesta.
■ Paina käynnissä olevan ohjelman
painiketta (jonka merkkivalo palaa)
ainakin 5 sekuntia.
Ohjelmamerkkivalot (lukuun ottamatta
PIKAPESU-ohjelman
merkkivaloa)
vilkkuvat.
■ Valitse ohjelma painamalla kyseisen
ohjelman painiketta.
■ Merkkiäänen jälkeen ohjelma käynnistyy
automaattisesti, kun luukku suljetaan.
■ Käynnissä oleva ohjelma peruutetaan,
ja
"suositusohjelman"
ohjelman
merkkivalo alkaa vilkkua.
Toinen ohjelma voidaan valita
kahden
minuutin
KULUESSA
ohjelman aloituksesta painamalla
ohjelmapainiketta.
■ Tässä vaiheessa voidaan asettaa uusi
ohjelma.
TÄRKEÄÄ
Kylmähuuhteluohjelma
valitaan
painamalla
samanaikaisesti
PIKAPESU-ohjelmapainiketta
ja
puolitäyttötoiminnon painiketta.
TÄRKEÄÄ
Kylmähuuhteluohjelma peruutetaan
painamalla
samanaikaisesti
PIKAPESU-ohjelmapainiketta
ja
puolitäyttötoiminnon painiketta.
18
Ajastin-painike
VAROITUS!
Tarkista ennen uuden ohjelman
käynnistämistä, että pesuainelokerossa
on yhä pesuainetta. Täytä lokero
tarvittaessa.
Tällä painikkeella astianpesukone voidaan
asettaa käynnistymään joko 3, 6 tai 9
tunnin päästä.
Ajastus asetetaan seuraavasti:
Jos virta katkeaa astianpesukoneen
ollessa käynnissä, valittu ohjelma
tallentuu muistiin ja ohjelma jatkuu
virran palattua samasta kohdasta.
■ Paina
ajastinpainiketta
(jokainen
painallus siirtää ajastusta 3, 6 tai 9
tunnin vaihtoehtojen välillä, ja kunkin
vaihtoehdon
merkkivalo
syttyy
vuorollaan).
Ohjelmatoiminnot
■ Ajastus kytketään päälle painamalla
valitun ohjelman painiketta (kyseinen
merkkivalo syttyy, ja ajastimen merkkivalo
alkaa vilkkua).
Ohjelman ollessa käynnissä näytössä
näkyy jäljellä oleva pesuaika, ja jokainen
kolmesta ohjelmavaiheen merkkivalosta
("PESU"
"HUUHTELU"
ja
"KUIVAUS" ) palaa vuorollaan ilmaisten,
mikä vaihe on käynnissä.
Jos ajaksi on valittu 9 tuntia, ajastuksen
merkkinä vilkkuu 3 tunnin kuluttua valinnasta
6h-merkkivalo ja 6 tunnin kuluttua
3h-merkkivalo.
Ohjelman päättyminen
Ajastetun jakson viimeisen 3 tunnin jakson
päätteeksi 3h-merkkivalo lakkaa vilkkumasta
ja jää palamaan yhtäjaksoisesti ja ilmaisee
näin, että pesuvaihe ja ohjelma
käynnistyvät automaattisesti.
Kolme kertaa 30 sekunnin välein kuuluva,
viiden sekunnin mittainen äänimerkki (jos
äänimerkkiä ei ole poistettu käytöstä)
ilmaisee, että ohjelma on päättynyt.
Ohjelmavaiheen merkkivalot sammuvat ja
valitun ohjelman merkkivalo (Kylmähuuhteluohjelmassa kaksi merkkivaloa) vilkkuu.
Astiat voidaan nyt poistaa ja astianpesukone
sammuttaa painamalla virtakytkintä, tai
pesukone voidaan täyttää uutta ohjelmaa
varten.
Jos ajastusta on vielä jäljellä eikä ohjelma
siten ole käynnistynyt, on mahdollista
muuttaa ajastusta, peruuttaa ajastus ja
valita uusi ohjelma tai valita/peruuttaa
valittu toiminto seuraavasti:
■ Paina valitun ohjelman painiketta
vähintään 5 sekuntia. Ohjelmamerkkivalot
(lukuun ottamatta PIKAPESU-ohjelman
merkkivaloa) vilkkuvat.
Toimintopainike
Puolitäyttö-painike
■ Valittu
ohjelma
peruutetaan,
ja
"suositusohjelman" merkkivalo alkaa
vilkkua.
Tässä
astianpesukoneessa
on
tavallisten
pesutoimintojen
lisäksi
päivittäisiä astianpesutarpeita helpottava
puolitäyttötoiminto. Käyttäjät voivat pestä
pienen määrän astioita ja hyödyntää silti
vapaasti sekä ylä- että alakoria.
Kun tämä toiminto on valittu, astianpesukone
pienentää automaattisesti veden- ja
energiankulutusta ja lyhentää pesuaikaa.
Muista vähentää pesuaineen määrää, kun
valitset puolitäyttötoiminnon.
■ Vaihda
ajastusaika
painamalla
ajastinpainiketta (valittua aikaa vastaava
merkkivalo syttyy).
■ Kun ajastusaika on muutettu tai
peruutettu, voidaan valita uusi ohjelma
tai valita tai peruuttaa toiminto.
19
OHJELMAN PÄÄTTYMISEN
merkkiäänen vaiennus
Vikasignaalit
Jos ohjelman ollessa käynnissä ilmenee
häiriö tai vika, käynnissä olevan ohjelman
merkkivalo
(kylmähuuhteluohjelman
kohdalla 2 merkkivaloa) vilkkuu nopeasti ja
kuulet merkkiäänen.
Kytke tällöin astianpesukone pois päältä
painamalla virtakytkintä.
Varmista ensiksi, että vesihana on auki,
ettei poistovesiletkussa ole taitteita ja
etteivät suodattimet ole tukossa, ja aseta
valittu ohjelma sen jälkeen uudestaan.
Jos vika ei poistu, ota yhteys huoltoliikkeeseen.
Ohjelma päättymisen merkkiääni voidaan
vaientaa näin:
■ Kun kone ei ole käynnissä, pidä
PUOLITÄYTTÖ-painiketta painettuna
muutaman sekunnin ajan ja paina
samanaikaisesti VIRTAKYTKINTÄ.
Vapauta ne äänimerkin jälkeen.
■ Paina
PUOLITÄYTTÖ-painiketta
uudelleen: merkkiäänen merkkivalo
(joka palaa silloin, kun merkkiääni on
kytketty) alkaa vilkkua (mikä osoittaa,
että merkkiääni on mykistetty).
VEDENPEHMENNIN
* Vedenpehmennin
on
asennettu tasolle 3.
Eri maissa ja eri paikkakunnilla vesijohtovesi
sisältää erilaisen määrän mineraaleja ja
kalkkisuoloja, jotka aiheuttavat astioiden
sameutumista ja kalkkiintumista. Mitä
enemmän näitä suoloja on, sitä kovempaa
on vesi. Tässä astianpesukoneessa on
vedenpehmennin, joka pehmentää veden
koneastianpesuun sopivaksi.
Suomessa vesi on erittäin pehmeätä ja
vedenpehmennintä tarvitaan erittäin harvoin.
Saat selville veden kovuusasteen
paikalliselta vesilaitokselta.
Säädä vedenpehmennin veden kovuuden
mukaisesti seuraavasti:
TÄRKEÄÄ
Astianpesukone
täytyy
sammuttaa, ennen kuin
tämän toimenpiteen.
2. Pidä alhaalla ENSIMMÄISTÄ ja
KOLMATTA
ohjelmapainiketta
(vasemmalta) samalla, kun painat
virtakytkintä.
3. Vapauta painikkeet, kun ohjelman
valinnan merkkivalo syttyy.
4. Paina halutun vedenpehmennystason
ohjelmapainiketta (valo syttyy aina,
kun painiketta painetaan). Jos haluat
tason 5, paina puolitäyttötoiminnon
painiketta.
Oheisesta taulukosta selviää veden kovuuden
mukaiset säädöt ja pehmennyssuolan
käytön tarpeellisuus.
°dH
(Saksa)
Suolankäyttö
Pehmentimen
säätö
Veden
kovuus
°fH
(Ranska)
VAROITUS!
Ylitulvimissuojan
moitteettoman
toiminnan
varmistamiseksi
on
suositeltavaa, ettei astianpesukonetta
siirretä tai kallisteta käytön aikana.
Jos konetta on siirrettävä tai kallistettava,
varmista, että pesuohjelma on
päättynyt eikä säiliössä ole vettä.
■ Merkkiäänen voi kytkeä uudelleen
toistamalla nämä toimenpiteet.
Pehmennysyksikkö voi käsitellä vettä,
jonka kovuus on enintään 90 °fH
(ranskalainen asteikko) tai 50 °dH
(saksalainen asteikko). Valittavana on
kuusi asetusta.
Taso
■ Tämän jälkeen kuuluva merkkiääni
osoittaa, että asetukset on tallennettu.
0
0-5
0-3
EI
Merkkivalo
1
1
6-15
4-9
KYLLÄ
Merkkivalo
1
2 16-30 10-16 KYLLÄ
Merkkivalot
1,2
*3 31-45 17-25 KYLLÄ
4 46-60 26-33 KYLLÄ
Merkkivalot
1,2,3
Merkkivalot
1,2,3,4
5 61-90 34-50 KYLLÄ
Merkkivalot
1,2,3,4,5
5. Sammuta astianpesukone virtakytkimestä,
kun haluat vahvistaa uuden asetuksen.
VAROITUS!
Ongelmatilanteissa
sammuta
astianpesukone virtakytkimestä ja
aloita toimenpide uudelleen alusta
(VAIHE 1).
Merkkivalot 1
2 3 4
5
Tasot 0 2 3 4
5
1
Virtakytkin
20
AINA
aloitat
1. Kun astianpesukone on sammutettu,
AVAA luukku.
Vedenpehmentimen säätö
TÄRKEÄÄ
Tässä
astianpesukoneessa
on
ylitulvimissuoja, joka häiriötilassa
estää automaattisesti ylivuodon ja
poistaa liian veden.
tehtaalla
Ohjelmanvalinta
21
Puolitäyttö-painike
PESUOHJELMAT
muille
hyvin
likaisille
ECO
Normaalilikaisille
astioille
sopiva
energiansäästöohjelma.
Käytetään entsyymipesuaineita.
EN 50242 -standardin mukainen ohjelma.
•••••
PIKAPESU 29’
Pikapesu astioille, jotka pestään heti
käytön jälkeen. Täyttömäärä 4/6 hengen
astiat.
••••
ESIPESU
Lyhyt kylmä esipesu astioille, jotka
jäävät odottamaan varsinaista pesua.
+
Tehopesu
Käyttäessäsi “BACTIZERO” lisää pesuaineen määrää ja annostele sitä noin 20 g
(ruokalusikallinen) suoraan koneeseen.
22
•
•
•
95
ON
ON
75°C
• ••
120
ON
ON
45°C
•
140
ON
ON
50°C
•
29
ON
EI
5
ON
EI
•
EI = TOIMINTO EI KÄYTETTÄVISSÄ
23
Toinen
kylmähuuhtelu
•
Ensimmäinen
kylmähuuhtelu
65°C
Yleispesu
Kylmä esipesu
Lämmin esipesu
Tarkista
suolan määrä
Tarkista huuhteluaineen määrä
••••• •
Puolitäyttö-painike
ja
Ajastin-painike
Kattiloille
astioille.
•
Kylmävesiliitännässä (15°C)
-Vaihtelu ± 10%-
BACTIZERO
••••
Erikoisvalinnat
Kuumahuuhtelu
huuhteluaineella
(SUOSITUSOHJELMA)
Normaalilikaisille astioille.
Puhdista
suodattimet
Pesuaine
liotukseen
YLEISPESU
Pesuaine
pesuun
Kuvaus
Ohjelma
Keskimääräinen
kestoaika
Ohjelman sisältö
Toimenpiteet
BESKRIVELSE AV BETJENINGSPANELET
F
G
PROGRAMVALG OG
SPESIALFUNKSJONER
I
H
Programavbrudd
Det anbefales ikke å åpne døren mens
programmet går. Dette gjelder særlig under
hovedvasken og de siste skyllingene med
varmt vann. Men hvis døren åpnes mens
programmet går (for eksempel for å legge
inn mer oppvask), stopper maskinen
automatisk.
Lukk døren uten å trykke noen knapper.
Programmet starter fra der det sluttet.
(Brukes sammen med programguiden)
VIKTIG
Oppvaskmaskinen er utstyrt med en
svært praktisk funksjon:
"anbefalt"-programmet (som er
ideelt for full maskin ved daglig bruk)
slik at du raskt og enkelt kan velge
riktig program.
A
B
D
C
VIKTIG
Et program som er i gang, kan
avbrytes uten å åpne døren ved å
trykke "PÅ/AV"-knappen. Deretter
trykkes "PÅ/AV"-knappen igjen for å
fortsette programmet fra der det
stoppet.
E
Programinnstillinger
A
"PÅ/AV"-knapp
F
"SALT TOMT"
■ Åpne døren og plasser serviset i
maskinen.
B
"UTSATT START"-knapp
G
■ Trykk "PÅ/AV"-knappen
C
Kontrollamper for
“PROGRAMFASE”/ "UTSATT START"
Åpen dør
H
Kontrollamper for
"PROGRAMVALG"
■ Når du har trykket på "PÅ/AV"-knappen,
vil kontrollampen for fabrikkinnstillingen
"anbefalt” begynne å blinke.
I
Kontrollampe for
"FUNKSJONSKNAPP"
■ Hvis du skal velge en spesialfunksjon,
trykk funksjonsknappen (den tilsvarende
lampen begynner å lyse).
D
"PROGRAM"-knapp
E
"HALVFULL"-Funksjonsknapp
ADVARSEL!
Hvis du åpner døren under
tørkedelen av programmet, vil du
høre et lydsignal. Dette angir at
tørkeprogrammet ikke er ferdig ennå.
.
Endring av et program som er
i gang
Knappen kan slås av eller på INNEN 2
minutter etter at programmet har
startet.
DIMENSJONER:
Høyde
Dybde
Bredde
Dybde med apen dør
■ Velg program ved
modsvarende knap.
82 ÷ 88,5
55
59,8
117
cm
cm
cm
cm
TEKNISKE DATA:
Antall kuverter (Iflg EN 50242-norm)
Kapasitet med gryter og stekepanner
AkseDtabelt vanntrykk fra kran
Sikring
Maksimum strømforbruk
Strømtilførsel
12 personer
8 personer
Min. 0,08 - maks. 0,8 MPa
(se skilt)
(se skilt)
(se skilt)
24
å
trykke
Gå frem på følgende måte for å endre eller
avbryte et program som er i gang:
den
■ Hold inne knappen for det aktuelle
programmet (som lampen lyser for) i
minst 5 sekunder. Programlampene
(unntatt lampen for "HURTIGVASK"
program) blinker.
■ Når døren er lukket, og du har hørt et
lydsignal, starter programmet automatisk.
■ Det pågående programmet vil bli avbrutt,
og kontrollampen for "anbefalt"programmet vil begynne å blinke.
Et annet program kan velges INNEN 2
minutter etter at programmet har
startet. Dette gjøres ved å trykke på
tilsvarende knapp.
■ Nå kan du stille inn et nytt program.
VIKTIG
For
å
velge
programmet
"KALDSKYLLING" må du samtidig
trykke på knappen for "HURTIGVASK"
program og funksjonsknappen for
"HALVFULL".
VIKTIG
For
å
avbryte
programmet
"KALDSKYLLING" må du holde inne
knappen for "HURTIGVASK" program
og
funksjonsknappen
for
"HALVFULL" samtidig.
25
"UTSATT START"-knapp
ADVARSEL!
Før du starter et nytt program, må du
kontrollere at det fremdeles er
vaskemiddel i beholderen.
Hvis nødvendig må beholderen fylles
opp.
Med denne knappen kan du utsette
oppvaskmaskinens starttid med 3, 6 eller
9 timer.
Gå frem på følgende måte for å innstille
utsatt start:
Hvis det blir strømbrudd mens
oppvaskmaskinen går, vil et spesielt
minne lagre det valgte programmet,
og når strømmen kommer tilbake,
fortsetter programmet der det sluttet.
■ Trykk knappen "UTSATT START" (hver
gang knappen trykkes, utsettes starten
med henholdsvis 3, 6 eller 9 timer, og
den tilsvarende tidslampen begynner å
lyse).
Gjenværende tid og vaskefaser
■ For å starte nedtellingen trykkes
knappen for det valgte programmet (den
relevante indikatorlampen vil lyse, mens
indikatorlampen for angitt tid vil begynne
å blinke).
Når et program er i gang, lyser den aktuelle
lampen kontinuerlig, og de 3 lampene
for "PROGRAMFASE" ("VASKING"
,
"SKYLLING"
og "TØRKING"
) vil
lyse enkeltvis og i rekkefølge for å
markere den aktuelle fasen.
Hvis du stiller inn på 9 timers utsettelse,
vil nedtellingen markeres med lampen for
6 timer etter 3 timer og lampen for 3 timer
etter 6 timer.
Programslutt
Feilsignaler
Slå av alarmen for
PROGRAMSLUTT
Hvis det oppstår funksjonssvikt eller feil når
et program er i gang, vil lampen som
markerer det valgte programmet (2 lamper
for programmet "KALDSKYLLING"),
begynne å blinke raskt og lydsignalet kan
høres.
Hvis det skjer, skal maskinen slås av ved å
trykke "PÅ/AV"-knappen.
Når du har sjekket at kranen til
innløpsslangen er åpen, at utløpsslangen
ikke er bøyd og at vannlåsen og filtrene
ikke er tette, kan du velge program
igjen.
Kontakt Kundeservice hvis problemet
fortsetter.
Alarmen for programslutt kan slås av på
følgende måte:
■ Mens oppvaskmaskinen er slått av,
holder du nede knappen "HALVFULL" i
noen sekunder mens du samtidig trykker
på "PÅ/AV"-knappen. Ikke slipp dem før
du har hørt et lydsignal.
■ Trykk på knappen "HALVFULL" igjen,
og den relevante indikatorlampen (lyser
for å indikere at lydsignalet er aktivert) vil
blinke (for å angi at lydsignalet er slått
av).
VIKTIG
Denne oppvaskmaskinen er utstyrt
med flomsikring. Det betyr at
maskinen automatisk tømmes for
overskuddsvann hvis det oppstår
problemer.
■ Vent på lydsignalet som angir at
innstillingene er lagret.
■ Hvis du skal slå på lydsignalet igjen,
følger du den samme fremgangsmåten.
ADVARSEL!
For å være sikker på at flomsikringen
skal fungere riktig, anbefales det at
oppvaskmaskinen ikke flyttes eller
vippes mens den går.
Hvis du må flytte eller vippe
oppvaskmaskinen, skal du passe på
at vaskeprogrammet er ferdig og at
det ikke er mer vann igjen i maskinen.
På slutten av de siste 3 timene (på slutten
av nedtellingen) vil 3-timerslampen slutte
å blinke, men fortsette å lyse for å markere
vaskefasen, og programmet starter
automatisk.
Deretter høres et lydsignal i 5 sekunder
(hvis det ikke er deaktivert). Signalet lyder
3 ganger med 30 sekunders mellomrom for
å angi at programmet er ferdig.
Lampene for "PROGRAMFASE" slås av,
og lampen for det valgte programmet (2 lamper
for programmet "KALDSKYLLING") vil
begynne å blinke.
Oppvasken kan nå fjernes og maskinen
slås av ved å trykke "PÅ/AV"-knappen,
eller maskinen kan fylles om igjen og et
nytt program startes.
Hvis nedtellingen ikke er ferdig og
programmet ennå ikke har startet, kan du
endre eller avbryte den utsatte starten og
velge et annet program eller velge/oppheve
funksjonsknappen. Gjør slik:
■ Hold knappen for det valgte programmet
inne i minst 5 sekunder. Programlampene
(unntatt lampen for "HURTIGVASK")
blinker.
Funksjonsknapp
"HALVFULL"-knapp
■ Det valgte programmet vil bli avbrutt, og
kontrollampen for fabrikkinnstillingen
"anbefalt" program vil begynne å
blinke.
I tillegg til de vanlige vaskefunksjonene er
denne oppvaskmaskinen utstyrt med
funksjonen “HALVFULL”.
Denne funksjonen gjør at du kan vaske en
mindre mengde servise, men likevel bruke
både øvre og nedre kurv.
Når denne funksjonen er aktivert, vil
oppvaskmaskinen automatisk redusere
vann- og strømforbruket og vasketiden.
Når du velger funksjonen "HALVFULL",
må du bruke mindre oppvaskmiddel.
■ Trykk knappen for "UTSATT START" for
å stille inn på en annen utsatt starttid
(den tilsvarende lampen slås på).
■ Maskinen kan innstilles på et nytt
program etter at en utsatt tid er endret
eller avbrutt, eller du kan velge eller
oppheve en funksjonsknapp.
26
27
PROGRAM OVERSIKT
••••• •
ECO
Energispareprogram som passer til
normalt skitten oppvask.
Bruk vaskemidler med enzymer.
Programmet er standardisert etter EN
50242.
•••••
29 MIN.
HURTIGVASK
Hurtigvask av servise som skal vaskes
umiddelbart etter måltidet. Vask av
servise for 4-6 personer.
••••
Kort kald forvask av deler som skal stå i
maskinen til du kan vaske en full maskin.
+
Vask med forvask
Hvis du skal bruke det "BACTIZERO" vaskeprogrammet, må du tilsette en ekstra dose på
ca. 20 g vaskemiddel (1 spiseskje) rett i maskinen.
28
•
•
•
95
JA
JA
75°C
• ••
120
JA
JA
45°C
•
140
JA
JA
50°C
•
29
JA
N/A
5
JA
N/A
•
N/A = INGEN VALGMULIGHETER
29
Andre skylling med
kaldt vann
•
Første skylling med
kaldt vann
65°C
Hovedvask
"HALVFULL"-knapp
Passer til vasking av servise og kjeler
som er ekstra skitne.
"UTSATT START"knapp
BACTIZERO
•
Med kaldt vann (15°C)
-Avvik på ± 10%-
••••
Spesial
funksjion
Varm skylling med
glansmiddel
("ANBEFALT PROGRAM")
Passer til vasking av servise og kjeler
som er normalt skitne.
Kald forvask
Varm forvask
Sjekk
saltbeholder
UNIVERSAL VASK
KALDSKYLLING
Gjennomsnittlig
oppvasktid i
minuter
Komplett program
Sjekk
glansmiddlet
Rens
filtrene
Såpe
for vask (g)
Beskrivelse
Program
Såpe
for forvask (g)
Att göra
KALKFILTERET
*
Innholdet av mineraler og kalk i vannet
varierer fra område til område. Hvis denne
kalken ikke fjernes fra vannet, vil det etterlate
skjolder og hvite flekker på servise og glass.
Vannets innhold av kalk uttrykkes i
hardhetsgrader; jo mer kalk, jo større hardhet.
Oppvaskmaskinen er utstyrt med et
kalkfilter som ved hjelp av regenereringssalt
sørger for å avkalke vannet som brukes til
oppvasken.
Opplysning om vannets hardhetsgrad kan
fåes hos det lokale vannverket.
°fH
(fransk)
°dH
(tysk)
Bruk av salt
Innstilling
av
kalkfilteret
NEI
Kontrollampe
1
1
6-15
4-9
JA
Kontrollampe
1
2
16-30 10-16
JA
Kontrollampe
1,2
*3
31-45 17-25
JA
4
46-60 26-33
JA
Kontrollampe
1,2,3
Kontrollampe
1,2,3,4
5
61-90 34-50
JA
Kontrollampe
1,2,3,4,5
Nivå
0-3
G
H
I
D
E
1. Når oppvaskmaskinen er slått av,
ÅPNER du døren.
2. Hold inne den FØRSTE og den
TREDJE "PROGRAM"-knappen (fra
venstre) mens du samtidig trykker på
"PÅ/AV"-knappen.
3. Slipp knappene når "PROGRAMVALG"lampen begynner å lyse.
Tabellen under angir innstillingen av
kalkfilteret avhengig av vannets hardhet.
0-5
F
VIKTIG
Oppvaskmaskinen
må
ALLTID
være avslått før du begynner å
programmere kalkfilteret.
Kalkfilteret kan behandle vann med en
hardhet på opptil 90°fH (franske grader)
eller 50°dH (tyske grader) og har 6
innstillinger.
0
DESCRIPTION OF THE CONTROL PANEL
Avhengig av vannets hardhetsgrad innstilles
kalkfilteret på følgende måte:
Justering av kalkfilteret
Vannets
hardhetsgrad
Kalkfilteret er innstilt på ”3” fra
fabrikken, da denne innstillingen
dekker de aller fleste behov.
4. Trykk på "PROGRAM"-knappen
ønsket nivåinnstilling (hver gang
trykker på knappen, vil en lampe
seg på). For nivå 5 trykker du
"HALVFULL"-knappen.
for
du
slå
på
5. Slå av oppvaskmaskinen ved å trykke
på "PÅ/AV"-knappen for å bekrefte den
nye innstillingen.
ADVARSEL!
Hvis det oppstår en feil, må du slå av
oppvaskmaskinen ved å trykke på
"PÅ/AV"-knappen og begynne forfra
igjen (TRINN 1).
Kontrollamper 1
2 3 4
A
B
C
A
"ON/OFF" button
F
"SALT EMPTY" light
B
"DELAY START" button
G
C
"PROGRAMME STATUS" lights/
"DELAY START" time lights
Open door
D
H
"PROGRAMME SELECTION" lights
"PROGRAMME" buttons
E
I
"OPTION SELECTION" light
"HALF LOAD" option button
DIMENSIONS:
Height
Depth
Width
Depth with door open
cm
cm
cm
cm
82÷88,5
55
59,8
117
5
TECHNICAL DATA:
Nivåer 0 2 3 4
5
1
"PÅ/AV"-knapp
"PROGRAM"-knapper
30
"HALVFULL"
-valgknapp
12
8 persons
Min. 0,08 - Max 0,8 MPa
(see rating plate)
(see rating plate)
(see rating plate)
EN 50242 place load
Capacity with pans and dishes
Water supply pressure
Fuse
Power input
Supply voltage
31
PROGRAMME SELECTION
AND SPECIAL FUNCTIONS
Programme interruption
Opening the door when a programme is
running is not recommended especially
during the main wash and final hot rinse
phases. However, if the door is opened
while a programme is running (for example,
to add dishes) the machine stops
automatically.
Close the door, without pressing any
buttons. The cycle will start from where it
left off.
(Use in conjunction with programme guide)
IMPORTANT
The dishwasher has one very practical
functions:
the "recommended" programme
(which is ideal for full load daily use)
for quick and accurate selection.
IMPORTANT
A running program can be interrupted
without opening the door by
pressing the "ON/OFF" button. In
this case, simply press the "ON/OFF"
button again to restart the cycle from
where it left off.
Programme settings
■ Open the door and place the dirty dishes
inside the appliance.
■ Press the "ON/OFF" button
.
WARNING!
If you open the door during the
drying cycle, an audible audio signal
advises you that the drying cycle has
not yet finished.
■ After pressing the "ON/OFF" button,
the indicator light which is factory set at
"recommended” will flash.
■ If you wish to select an option, press the
option button (the corresponding indicator
light will light up).
Changing a running programme
The option button can be selected or
deselected WITHIN 2 minutes of the
programme commencing.
Proceed as follows to change or cancel a
running program:
■ Choose a programme by pressing the
corresponding button.
■ Hold down the current programme button
(with the indicator light on) for at least 5
seconds. The programme indicator lights
(except for the "RAPID" programme
indicator light) will flash.
■ The running programme will be cancelled
and the indicator light for the
“recommended” programme will start
to flash.
■ At this point a new programme can be set.
■ When the door is shut, after an audible
signal has sounded, the programme will
start automatically.
WITHIN 2 minutes of the programme
commencing another programme
can be selected, simply by pressing
the corresponding button.
IMPORTANT
To select the "COLD RINSE" programme,
simultaneously press the "RAPID"
programme button and "HALF LOAD"
option button.
IMPORTANT
To cancel the "COLD RINSE"
programme, simultaneously hold
down the "RAPID" programme button
and "HALF LOAD" option button.
32
"DELAY START" button
WARNING!
Before starting a new programme,
you should check that there is still
detergent in the dispenser.
If necessary, top up the dispenser.
The dishwasher start time can be set with
this button, delaying the start by 3, 6 or 9
hours.
Proceed as follows to set a delayed start:
If there is any break in the power supply
while the dishwasher is operating, a
special memory stores the selected
programme and, when the power is
restored, it continues where it left off.
■ Press the "DELAY START" button (each
time the button is pressed the start
will be delayed by 3, 6 or 9 hours
respectively and the corresponding time
indicator light will illuminate).
Programme operations
■ To start the countdown, press the selected
programme button (the relevant indicator
light will come on, while the set time
indicator light will start to flash).
When a programme is running the relevant
indicator light will remain on and the 3
“PROGRAMME STATUS” indicator lights
("WASH" , "RINSE" , and "DRY" )
will light singularly and in sequence to
indicate the current phase.
If a 9 hour delay is set, countdown will be
displayed by the 6h indicator light after 3
hours and the 3h indicator light after 6
hours.
At the end of the last 3 hours (at the end
of countdown) the 3h indicator light will
stop flashing and remain on to indicate the
washing phase and the programme will
start automatically.
Programme end
A 5 second alarm will sound (if not muted)
3 times at 30 second intervals to signal that
the programme has ended.
The “PROGRAMME STATUS” indicator
lights will turn off and the selected
programme indicator light (2 indicator
lights for the “COLD RINSE” programme)
will start to flash.
Dishes can now be removed and the
dishwasher turned off by pressing the
"ON/OFF" button or dishes can be loaded
for new cycle.
If countdown has not ended, whereby
the programme has not yet started, it is
possible to change or cancel the delayed
start and select another programme or to
select/deselect the option button, proceeding
as follows:
■ Hold down the selected programme
button for at least 5 seconds. The
programme indicator lights (except for
the "RAPID" programme indicator light)
will flash.
Option button
"HALF LOAD" button
■ The selected programme will be cancelled
and the indicator light for the
"recommended" programme will start
to flash.
In response to your everyday washing
requirement in addition to the normal wash
functions this dishwasher is equipped with
the “HALF LOAD” function. This function
enables the uses to wash a reduced
number of dishes yet retaining the freedom
of loading them both on the top and bottom
basket.
When this function is activated the dishwasher
will automatically reduce the water and
energy consumption and the wash time.
When selecting the “HALF LOAD” ensure
a reduced amount of detergent is used.
■ Press the "DELAY START" button to
set another delayed start time (the
corresponding indicator light will turn on).
■ A new programme can be set after a
delayed time has been changed or
cancelled or an option button has selected
or deselected.
33
IMPORTANT
This dishwasher is equipped with an
anti-overflow safety device which will
automatically discharge any excess
water should a problem occur.
■ Wait for the alarm to sound to indicate
that the settings were saved.
WARNING!
To ensure the correct operation of
the anti-overflow safety device, we
recommend that the dishwasher is
not moved or tilted during operation.
If however it is necessary to tilt or
move the dishwasher, please ensure
that the washing cycle is complete
and that there is no remaining water
inside the dishwasher.
■ To turn the alarm on again, follow the
same procedure.
According to the degree of hardness of
your water, regulate the softener unit in the
following way:
IMPORTANT
The dishwasher must be ALWAYS
off before start this procedure.
1. When the dishwasher is off, OPEN
the door.
2. Hold down the FIRST and the THIRD
"PROGRAMME" button (from the left)
while simultaneously pushing the
"ON/OFF" button.
Regulating the water softener
The softener unit can treat water with a
hardness of up to 90°fH (French grading)
or 50°dH (German grading) through 6
different settings.
3. Release the buttons when some
"PROGRAMME SELECTION" indicator
lights up.
The table below lists different degrees of
water hardness with the corresponding
setting for the softener unit.
Water
hardness
Water
softener
setting
■ Press the "HALF LOAD" button again:
the relevant indicator light (turned on to
indicate that the alarm is activated) will
flash (to indicate that the alarm is off).
Use of
regenerating
salt
■ With the dishwasher off, hold down the
"HALF LOAD" button for few seconds
while simultaneously pushing the
"ON/OFF" button, releasing them only
after the alarm sound.
ºdH
(German
grading)
The alarm for the programme end may be
muted as follows:
* The water softener unit is set in the
factory at level 3, as this is suitable for
the majority of users.
Depending on the source of the supply,
water contains varying amounts of limestone
and minerals which are deposited on the
dishes leaving whitish stains and marks.
The higher the level of these minerals
present in the water, the harder the water is.
The dishwasher is fitted with a water
softener unit which, through the use of
special regenerating salt, supplies
softened water for washing the dishes.
The degree of hardness of your water can
be obtained from your water supply
company.
ºfH
(French
grading)
If malfunctions or faults occur when a
programme is running the indicator light
that corresponds to the selected cycle
(2 indicator lights for the "COLD RINSE"
programme) will flash rapidly and the alarm
sounds.
In this event, turn the dishwasher off by
pressing the "ON/OFF" button.
After checking to make sure the water
inlet hose tap is open, that the drain
hose is not bent and that the siphon or
filters are not clogged, set the selected
programme again.
If the anomaly persists, contact Customer
Service Department.
WATER SOFTENER UNIT
0
0-5
0-3
NO
Indicator light
1
1
6-15
4-9
YES
Indicator light
1
2
16-30 10-16 YES
Indicator lights
1,2
*3
31-45 17-25 YES
4
46-60 26-33 YES
Indicator lights
1,2,3
Indicator lights
1,2,3,4
5
61-90 34-50 YES
Indicator lights
1,2,3,4,5
Level
Fault signals
Alarm mute for the PROGRAMME
END
4. Press the "PROGRAMME" button for
the required water softener level (each
time the button is pressed a light will go
on). For level 5, press the "HALF
LOAD" button.
5. Turn off the dishwasher pressing the
"ON/OFF" button to confirm the new
setting.
WARNING!
If any problem occurs, turn the
dishwasher off by pressing the
"ON/OFF" button and start the
procedure again from the beginning
(STEP 1).
Indicator lights 1
2 3 4
5
Levels 0 2 3 4
5
1
“ON/OFF” button
34
“PROGRAMME” buttons
35
“HALF LOAD”
option button
PROGRAMME GUIDE
Once a day - for heavily soiled pans and any
other items that have been left all day for
washing.
••••• •
ECO
Energy Saving Programme suitable for
normal soiled items. Using detergents with
enzyme.
Programme standardised to EN 50242.
•••••
RAPID 29’
Quick wash for dishes which are to be
washed immediately after the meal. Wash
load of 4/6 persons.
••••
COLD RINSE
Short cold pre-wash for items that are stored
in the dishwasher until you are ready to
wash a full load.
+
Wash with prewash
If setting the “BACTIZERO” wash programme, a second dose of about 20 g of detergent
(1 table-spoon) must be added directly in the machine.
36
•
•
•
95
YES
YES
75°C
• • •
120
YES
YES
45°C
•
140
YES YES
50°C
•
29
YES
N/A
5
YES
N/A
•
N/A = OPTION NOT AVAILABLE
37
Second cold rinse
•
First cold rinse
65°C
Main wash
"HALF LOAD" button
BACTIZERO
•
"DELAY START" button
••••
With cold water (15°C)
-Tolerance ± 10%-
(“RECOMMENDED” PROGRAMME)
Once a day - for normal soiled pans and any
other items that have been left all day for
washing.
Special function
buttons
available
Hot rinse with rinse aid
UNIVERSAL
Cold pre-wash
Hot pre-wash
Check salt container
Check rinse aid
dispenser
Clean filter
Detergent for washing
Detergent for soaking
(Prewash)
Description
Programme
Avarage
duration
in minutes
Programme contents
Check list
Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for evt. trykfejl i nærværende instruktions bog.
Valmistaja ei ole vastuussa tässä ohjekirjassa mahdollisesti esiintyvistä painovirheistä.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä tarvittavia muutoksia tuotteisiinsa
muuttamatta sen olennaisia ominaisuuksia.
Tillverkaren påtager sig inget ansvar för tryckfel i denna bruksanvisning. Tillverkaren
förbehåller sig också rätten att göra förändringar av produkten så länge dess viktigaste
egenskaper inte förändras.
Produsent og importør fraskriver seg ethvert ansvar for trykkfeil i bruksanvisningen.
Produsenten forbeholder seg retten til å foreta modifiseringer av produkter uten
nærmere varsel om dette.
The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in this
booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate modifications to
its products without changing the essential characteristics.
07.05 - 41025378 - www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie
DA
SV
FI
NO
EN
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising