Hoover | DDY 65540FAPM-S | Hoover DDY 65540FAPM-S Εγχειρίδιο χρήστη

Hoover DDY 65540FAPM-S Εγχειρίδιο χρήστη
PL
EL
CZ
Instrukcja obs∏ugi
Návod k pouÏití
®
DDY 65540FAPM
ZMYWARKI
MYâKY NÁDOBÍ
SPIS TREÂCI
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
Uwagi dotyczàce bezpiecznego stosowania
Instalacja
Regulacja zmi´kczania wody
Nape∏nianie solà
Regulacja koszyka górnego
Wype∏nianie zmywarki naczyniami
Informacje dla badaƒ w laboratorium
Umieszczanie detergentu
Typy detergentów
Umieszczanie Êrodka nab∏yszczajàcego
Czyszczenie filtrów
Rady praktyczne
Czyszczenie na zewnàtrz i konserwacja zmywarki
Opis panelu sterujàcego
Dane techniczne
Wybór programów i funkcje szczególne
Lista programów
Waterblock
Usuwanie drobnych usterek
4
5
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
21
22
26
28
29
Rys. A
5
1
4
2
3
Nale˝y dok∏adnie zapoznaç si´ z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji, gdy˝
mówià one o bezpieczeƒstwie instalowania, eksploatacji i konserwacji niniejszego
urzàdzenia, jak równie˝ dostarczajà po˝ytecznych wskazówek do jak najlepszego
korzystania ze zmywarki.
Nale˝y zachowaç niniejszà ksià˝eczk´, by móc skorzystaç z niej w razie potrzeby.
3
■ Nie wolno siadaç na zmywarce ani opieraç
si´ o nià gdy˝ mo˝e to spowodowaç
wywrócenie jej.
UWAGI DOTYCZ≈CE
BEZPIECZNEGO STOSOWANIA
Korzystanie z dowolnego urzàdzenia
elektrycznego wymaga stosowania si´ do
podstawowych regu∏ bezpieczeƒstwa.
UWAGA!
No˝e i inne przedmioty o ostrych
koƒcówkach
nale˝y
umieszczaç
koƒcówkami skierowanymi ku do∏owi lub
umieszczaç poziomo w innym miejscu
zmywarki, aby uniknàç zranienia.
Instalowanie
■ W przypadku niedopasowania wtyczki
urzàdzenia do gniazdka nale˝y poprosiç
osob´ wykwalifikowanà o wymian´ wtyczki
na innà, w∏aÊciwà. Osoba ta przede
wszystkim powinna upewniç si´, ˝e przekrój
przewodów we wtyczce odpowiada mocy
pobieranej przez urzàdzenie.
Codzienne u˝ywanie
■ Urzàdzenie jest przeznaczone do
u˝ytkowania jedynie w warunkach
gospodarstwa domowego oraz warunkach
do niego zbli˝onych takich jak:
■ Sprawdziç czy urzàdzenie nie przygniata
kabla zasilajàcego w energi´ elektrycznà.
- dla personelu na zapleczu ma∏ego
sklepu, w biurach itp;
- w domach na dzia∏kach;
■ Zabrania si´ stosowania adapterów,
rozdzielaczy, przed∏u˝aczy.
■W
razie
koniecznoÊci
wymiany
kabla zasilania zmywarki nale˝y
zwróciç si´ do upowa˝nionego Serwisu
Technicznego o dokonanie takiej
wymiany.
- przez klientów hoteli, moteli oraz
innych struktur rezydencyjnych;
- pokojach typu bed and breakfast.
U˝ytkowanie urzàdzenia w warunkach
innych ni˝ gospodarstwo domowe lub w
sposób ró˝niàcy si´ od zastosowaƒ w
typowym gospodarstwie domowym, np.
u˝ytkowanie o charakterze us∏ugowym lub
profesjonalnym przez wyspecjalizowany
personel, jest niew∏aÊciwe tak˝e w
wymienionych wy˝ek przypadkach.
Bezpieczeƒstwo
■ Nie wolno dotykaç urzàdzenia mokrymi
lub wilgotnymi d∏oƒmi ani stopami.
■ Nie wolno obs∏ugiwaç urzàdzenia stojàc
boso.
Niew∏aÊciwe u˝ytkowanie urzàdzenia mo˝e
obni˝yç jego trwa∏oÊç oraz spowodowaç
uniewa˝nienie gwarancji producenta.
Producent nie odpowiada w ˝adnym
dopuszczanym prawem zakresie za
jakiekolwiek usterki urzàdzenia lub inne szkody
lub straty spowodowane niew∏aÊciwym
u˝ytkowaniem urzàdzenia odbiegajàcym od
u˝ytkowania w warunkach gospodarstwa
domowego (nawet je˝eli urzàdzenie w
takim gospodarstwie si´ znajduje).
■ Nie pociàgaç za kabel zasilajàcy przy
od∏àczaniu urzàdzenia od zasilania
elektrycznego.
■ Nie wystawiaç urzàdzenia na dzia∏anie
czynników atmosferycznych deszczu,
s∏oƒca, itd...)
■ To urzàdzenie nie jest przeznaczone do
obs∏ugi przez dzieci lub osoby nie
posiadajàce wiedzy do jego u˝ytkowania,
chyba ˝e pozostajà pod nadzorem lub
zosta∏y przeszkolone w zakresie obs∏ugi
urzàdzenia przez osob´ odpowiedzialnà
za ich bezpieczeƒstwo.
■ Nie wolno piç wody pozosta∏ej w zmywarce
lub w umytych naczyniach po zakoƒczeniu
pracy urzàdzenia.
■ Zmywarka jest zaprojektowana do
zmywania naczyƒ i garnków u˝ywanych
w gospodarstwie domowym.
Przedmiotów zanieczyszczonych benzynà,
farbà, opi∏kami stali lub ˝elaza,
chemicznymi produktami wywo∏ujàcymi
korozj´, o odczynie kwaÊnym lub
zasadowym, nie wolno zmywaç w
zmywarce.
■ Dla w∏asnego bezpieczeƒstwa (mo˝na
si´ potknàç) nie nale˝y zostawiaç
drzwiczek
otwartych
w
pozycji
horyzontalnej.
■ JeÊli w mieszkaniu zainstalowana jest
instalacja zmi´kczania wody nie zachodzi
potrzeba dodawania soli do zmi´kczacza
zainstalowanego w zmywarce.
Prosz´ nadzorowaç dzieci tak aby nie
bawi∏y si´ urzàdzeniem.
4
■ Sztuçce najlepiej jest umieszczaç w
koszyku ràczkà zwrócona ku do∏owi.
Usuwanie zmywarki
■ Urzàdzenie niniejsze wykonane jest z
materia∏ów nadajàcych si´ do ponownego
u˝ytku.
■ W przypadku awarii lub nieprawid∏owego
dzia∏ania urzàdzenia nale˝y je wy∏àczyç,
zamknàç kurek dop∏ywu wody i nie
korzystaç z urzàdzenia. W sprawie
ewentualnych napraw nale˝y zwracaç
si´ wy∏àcznie do Autoryzowanego
Serwisu (adresy serwisów napraw
umieszczone sà na karcie gwarancyjnej).
Niestosowanie si´ do powy˝szych zasad
mo˝e naraziç na niebezpieczeƒstwo
U˝ytkownika.
■ Przy usuwaniu starej zmywarki nale˝y
wyjàç zamek drzwiczek ,aby dzieci nie
mog∏y si´ w niej zatrzasnàç.
Po wy∏àczeniu zmywarki z gniazdka
nale˝y odciàç przewód zasilajacy.
INSTALACJA
Zasilanie elektryczne
(Uwagi techniczne)
Urzàdzenie zgodne jest z wymaganiami
bezpieczeƒstwa przewidzianymi przez
POLSKÑ NORM¢. Pe∏ne uziemienie
urzàdzenia zapewnia wtyczka z bolcem
uziemiajàcym.
■ Po wyj´ciu zmywarki z opakowania
nale˝y sprawdziç, czy urzàdzenie jest
prawid∏owo wypoziomowane, co zapewnia
odpowiednia regulacja nó˝ek, nie
dopuszczajàca do powstania przechy∏u
zmywarki.
Przed podlàczeniem zmywarki do pràdu
nale˝y upewniç si´:
■ JeÊli zachodzi koniecznoÊç r´cznego
przetransportowania zmywarki wyj´tej z
opakowania nie nale˝y chwytaç za dolnà
cz´Êç drzwiczek lecz lekko je uchyliç i
unieÊç zmywark´ chwytajàc za górnà
p∏yt´ urzàdzenia.
1. zgodnoÊç
napi´ç
urzàdzenia;
znamionowych
2. zgodnoÊç przekrojów
zasilajàcych;
przewodów
3. zgodnoÊç
doboru
zabezpieczeƒ
zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami.
UWAGA!
Bezpieczeƒstwo urzàdzenia zale˝y
od prawid∏owego uziemienia.
JeÊli uziemienie nie dzia∏a prawid∏owo
mo˝e nastàpiç przebicie pràdu na
obudow´ (Z powodu obecnoÊci filtra
przeciwko zak∏óceniom radiowym).
Producent nie ponosi ˝adnej odpowiedzialnoÊci
za ewentualne szkody wyrzàdzone
ludziom i przedmiotom wynik∏e z
nieprawid∏owego
do∏àczenia
do
instalacji uziemiajàcej.
WA˚NE
W przypadku instalowania zmywarki
na pod∏odze przykrytej chodnikami
lub wyk∏adzinà dywanowà nale˝y
sprawdziç czy nie sà zatkane otwory
wentylacyjne znajdujàce si´ u
podstawy urzàdzenia.
Urzàdzenie
jest
zgodne
z
Dyrektywami Europejskimi 73/23/CEE
i
89/336/CEE
zastàpionymi
odpowiednio przez Dyrektywy
2006/95/CE i 2004/108/CE z
nastepnymi modyfikacjami.
Ponadto powinien byç zapewniony
∏atwy dost´p do wtyczki urzàdzenia
równie˝ po jego zainstalowaniu.
5
■ JeÊli urzàdzenie pod∏àczone jest do
nowej instalacji wodnej lub do instalacji
nie b´dàcej w u˝yciu od d∏u˝szego
czasu, zanim za∏o˝ymy przewód zasilania
w wod´ nale˝y umo˝liwiç swobodny
sp∏yw wody przez kilka minut. Unikniemy
wtedy osadzania si´ piasku lub rdzy,
mogàcych zatkaç filtr wejÊciowy wody.
Instalacja wodna
WA˚NE
Urzàdzenie musi byç pod∏àczone do
sieci wodociàgowej za pomocà
nowego zestawu w´˝y gumowych.
Nie nale˝y u˝ywaç starego zestawu.
■ Elastyczne przewody odp∏ywowe i
1
zasilajàce mogà byç skierowane w
lewo lub w prawo.
WA˚NE
Zmywark´ mo˝na do∏àczyç do
instalacji wody zimnej lub ciep∏ej
pod warunkiem, ˝e temperatura
wody nie przekracza 60°C.
■ CiÊnienie wody musi byç w przedziale
mi´dzy 0,08 MPa a 0,8 MPa. Przy
ni˝szym ciÊnieniu nale˝y skontaktowaç
si´ z Serwisem Technicznym.
■ Przed przewodem dop∏ywowym do
2
zmywarki nale˝y zainstalowaç zawór
odcinajàcy, co pozwoli odizolowaç
urzàdzenie od instalacji wodnej w
okresach niekorzystania ze zmywarki
(Rys. 1B).
■ Zmywarka wyposa˝ona jest w króciec
gwintowany 3/4” s∏u˝àcy do do∏àczania
do zasilania wodnego (Rys. 2).
■ Przewód zasilania w wod´ “A” nale˝y
nakr´ciç na kurek doprowadzajàcy
wod´ “B” za pomocà z∏àczki 3/4” przy
czym nale˝y sprawdziç, czy po∏àczenie
jest szczelne.
■ JeÊli to konieczne mo˝na wyd∏u˝yç wà˝
zasilajàcy w wod´ do 2,5 m.
W tym celu nale˝y skontaktowaç si´ z
serwisem.
3
■ Nale˝y poprosiç Dzia∏ Serwisowy o
za∏o˝enie filtru “D” , art. 9226085, na
wejÊciu wody jeÊli zawiera ona domieszki
wapienne lub piaskowe (Rys. 3).
W tym przypadku filtr “D” nale˝y za∏o˝yç
pomi´dzy króçcem doprowadzajàcym
wod´ o gwincie 3/4” “B” a przewodem
zasilania w wod´ “A”, nie zapominajàc o
za∏o˝eniu uszczelek “C”.
6
■ Zagi´tà koƒcówk´ przewodu odp∏ywowego
mo˝na zawiesiç na kraw´dzi zlewu
(koƒcówka nie powinna byç zanurzona)
co nie dopuszcza do powstania efektu
syfonowego podczas zmywania (Rys. 4Y).
Do∏àczenie do odp∏ywu
■ Nale˝y do∏àczyç przewód odp∏ywowy do
kanalizacji, uwa˝ajàc aby go nie zgiàç,
poniewa˝ mog∏oby to zak∏óciç odp∏yw
(Rys. 4).
■ W przypadku instalowania zmywarki
pod blatem kuchennym kolanko przewodu
powinno
zostaç
zamocow
ane
bezpoÊrednio pod p∏ytà w miejscu
po∏o˝onym mo˝liwie jak najwy˝ej (Rys. 4Z).
■ Przewód odp∏ywowy zamocowany na
sta∏e powinien mieç co najmniej 4 cm
Êrednicy wewn´trznej i koƒczyç si´ na
wysokoÊci co najmniej 40 cm.
■ Podczas instalacji urzàdzenia nale˝y
upewniç si´, ˝e przewody - zasilajàcy i
odp∏ywowy - nie sà za∏amane.
■ Aby uniknàç nieprzyjemnych zapachów
zaleca si´ zainstalowanie syfonu (Rys. 4X).
■ JeÊli to konieczne mo˝na wyd∏u˝yç wà˝
odprowadzajàcy wod´ do 2,5 m. Ale
nale˝y trzymaç go na wysokosci
maksymlnej 85 cm od pod∏ogi. W tym
celu nale˝y skontaktowaç si´ z serwisem.
4
7
INSTALACJA W KUCHNIACH
KOMPONOWANYCH
Wstawianie pod p∏yt´ roboczà
kuchni
■ Nowoczesne kuchnie zestawiane majà
jednà p∏yt´ roboczà pod którà wstawiane sà
podstawowe szafki i urzàdzenia
domowego u˝ytku.
W tym przypadku wystarczy zdjàç blat,
odkr´cajàc Êruby znajdujàce si´ pod nim
w jego tylnej cz´Êci (Rys. 6a).
Ustawianie obok siebie
■ Zmywarka ma wysokoÊç modu∏owà
85 cm i dlatego mo˝na jà ustawiaç
obok mebli o analogicznej wysokoÊci,
stanowiàcych elementy nowoczesnej
kuchni. W celu dok∏adnego wyrównania
wysokoÊci blatów nale˝y manewrowaç
regulowanymi nó˝kami.
WA˚NE
Po zdj´ciu blatu nale˝y Êruby
w∏o˝yç z powrotem na ich miejsce
(Rys. 6b).
■ Blat wykonany z wysokowytrzyma∏ego
laminatu
mo˝na
wykorzystywaç
bez ˝adnych dodatkowych czynnoÊci
przygotowawczych poniewa˝ jest on
odporny na dzia∏anie wysokich temperatur,
na Êcieranie i na plamy (Rys. 5).
5
■ WysokoÊç zmywarki zmniejsza si´
wtedy do 82 cm, zgodnie z normami
mi´dzynarodowymi (ISO) i zmywarka
mieÊci si´ bez trudu pod ciàg∏à
powierzchnià blatu kuchennego (Rys. 7).
a
6
a
b
7
b
598
Otwieranie drzwiczek
556/573
Zamykanie drzwiczek
W∏o˝yç r´k´ w zag∏´bienie i otworzyç.
JeÊli drzwiczki zostanà otwarte podczas
pracy zmywarki, zabezpieczenie elektryczne
spowoduje automatyczne przerwanie
wykonywania zaprogramowanych funkcji.
W∏o˝yç do Êrodka koszyki wype∏nione
naczyniami do zmywania.
Sprawdziç czy talerze lub garnki nie
przeszkadzajà w swobodnym obrocie
ramion spryskujàcych. Zamknàç drzwiczki i
zablokowaç je mocno.
WA˚NE
Nie nale˝y otwieraç drzwiczek
zmywarki w trakcie jej pracy
gdy˝ zak∏óca to normalne jej
funkcjonowanie.
8
* Zmi´kczacz ustawiony jest fabrycznie
na poziomie 4 (d4), gdy˝ poziom ten
zadowala wi´kszoÊç klientów.
REGULACJA ZMI¢KCZANIA
WODY
Woda, w zale˝noÊci od lokalizacji, zawiera
sole wapnia i inne sole mineralne osadzajàce
si´ na naczyniach i pozostawiajàce bia∏e
plamy.
Im wi´cej tych soli tym woda jest “twardsza”.
Zmywarka do naczyƒ wyposa˝ona jest w
zmi´kczacz, który wykorzystujàc sól
regeneracyjnà, zaprojektowanà specjalnie
dla tych urzàdzeƒ, dostarcza wody
pozbawionej wapnia (mi´kkiej) do zmywania
naczyƒ.
W odpowiedniej instytucji zapewniajàcej
zasilanie w wod´, znajdujàcej si´ na
terenie zamieszkania mo˝na dowiedzieç
si´, jaki jest poziom twardoÊci wody.
W zale˝noÊci od stopnia twardoÊci
miejscowej wody nale˝y wyregulowaç
zmi´kczacz w nast´pujàcy sposób:
WA˚NE
Procedur´
ustawiania
nale˝y
zawsze zaczynaç gdy zmywarka
jest wy∏àczona.
1. Wcisnàç i przytrzymaç przycisk
"WYBÓR PROGRAMU" i równoczeÊnie
w∏àczyç
zmywark´
przyciskiem
"W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" (rozlegnie si´
krótki sygna∏).
Ustawienie zmi´kczacza wody
°dH
(stopnie
niemieckie)
Wykorzystanie
soli
regeneracyjnej
Regulacja
zmi´kczacza
0
1
2
3
*4
5
6
7
TwardoÊç
wody
°fH
(stopnie
francuskie)
Poziom
Zmi´kczacz mo˝e skutecznie ulepszaç
wod´, której twardoÊç osiàga wartoÊç
90°fH (w skali francuskiej), 50° dH (w skali
niemieckiej), za poÊrednictwem oÊmiu
poziomów regulacji.
W poni˝szej tabeli podano wartoÊci regulacji dla kolejnych poziomów twardoÊci
wody z sieci wodociàgowej.
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
2. Przytrzymaç
przycisk
"WYBÓR
PROGRAMU" przez co najmniej 5
sekund a nast´pnie zwolniç ale dopiero
po us∏yszeniu sygna∏u akustycznego.
WyÊwietlacz poka˝e bie˝àce ustawienia
zmi´kczacza.
3. Wcisnàç ponownie ten sam przycisk w
celu ustawienia ˝àdanego poziomu:
ka˝de wciÊni´cie zwi´ksza ustawienie o
jeden. Po osiàgni´ciu "d7" ustawienie
powróci do "d0".
4. Wy∏àczyç zmywark´ za pomocà przycisku
"W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" dla zapami´tania
nowego ustawienia.
UWAGA!
JeÊli z jakiegoÊ powodu nie uda si´
zakoƒczyç procedury ustawiania,
nale˝y wy∏àczyç zmywark´ wciskajàc
przycisk "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" i rozpoczàç
ustawianie od nowa.
WyÊwietlacz elektroniczny
Przycisk
"W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ"
Przycisk "WYBÓR PROGRAMU"
9
NAPE¸NIANIE SOLÑ
WA˚NE
Przy
pierwszym
uruchomieniu
zmywarki nale˝y nape∏niç zbiornik
solà, a nast´pnie koniecznie dolaç do
pe∏na wody do zbiornika na sól.
■ Na dnie maszyny umieszczony jest
zbiornik na sól s∏u˝àcà do regeneracji
zmi´kczacza.
■ Nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie soli przeznaczonej
do zmywarek.
Inne rodzaje soli, zawierajàce istotne
iloÊci substancji nierozpuszczalnych,
wraz z up∏ywem czasu mog∏yby uczyniç
nieefektywnym
dzia∏anie
uk∏adu
zmi´kczania.
■ Aby nape∏niç pojemnik solà nale˝y
odkr´ciç korek pojemnika znajdujàcy
si´ na dnie pojemnika.
■ Podczas operacji nape∏niania mo˝e
wydostaç si´ na zewnàtrz niewielka iloÊç
wody, mimo to nale˝y kontynuowaç
nasypywanie soli mieszajàc ∏y˝eczkà a˝
do ca∏kowitego wype∏nienia pojemnika.
Po zakoƒczeniu tej operacji oczyÊciç
siatk´ zbierajàc resztki soli i zakr´ciç
korek.
Wskaênik nape∏nienia soli
Niniejszy model wyposa˝ony jest w
umieszczony na pulpicie sterowniczym
wskaênik elektroniczny, który zapala si´ w
chwili, gdy pojawia si´ koniecznoÊç
nape∏nienia zbiornika soli.
■ Po nape∏nieniu solà zaleca sie wykonanie
pe∏nego cyklu zmywania lub cyklu
ZIMNE P¸UKANIE. Pojemnik na sól ma
pojemnoÊç od 1,5 do 1,8 kg soli: aby do
maksimum wykorzystaç urzàdzenie nale˝y
okresowo wype∏niaç pojemnik zgodnie
z zasadami regulacji zmi´kczacza
zmywarki.
WA˚NE
Naczynia pokryte bia∏ymi plamami
stanowià istotnà informacj´ o braku
soli.
10
REGULACJA KOSZYKA
GÓRNEGO
1
Gdy najcz´Êciej u˝ywamy talerzy o Êrednicy
od 29 do 32,5 cm nale˝y wk∏adaç je do
koszyka dolnego po ustawieniu koszyka
górnego w jednej z dwóch pozycji – tej
wy˝szej, post´pujàc w sposób nast´pujàcy:
1. Wyciàgnij górny kosz;
2. Nast´pnie uchwyç kosz z obu stron i
lekko unieÊ go ku górze (Rys. 1).
2
Operacja ta pozwala za∏adowaç do koszyka
górnego naczynia o Êrednicy przekraczajàcej
20 cm lecz nie pozwala w górnym po∏o˝eniu
wykorzystywaç ruchomych podpórek.
WYREGULUJ
POZYCJI:
KOSZ
W
a
b
a
b
DOLNEJ
1. Uchwyç kosz z obu stron i lekko unieÊ
go ku górze (Rys. 2a);
3
2. Nast´pnie zwolnij powoli uchwyt
pozostawiajàc kosz we w∏aÊciwej
pozycji (Rys. 2b).
UWAGA: NIGDY NIE NALE˚Y PODNOSIå
LUB OPUSZCZAå KOSZA CHWYTAJÑC
GO WY¸ÑCZNIE Z JEDNEJ STRONY
(Rys. 3).
UWAGA:
Zaleca si´ wyregulowaç kosz przed
za∏adowaniem naczyƒ.
11
Standardowy za∏adunek
pokazany na Rys. 1, 2 i 3.
WYPE¸NIANIE ZMYWARKI
NACZYNIAMI
Wykorzystanie koszyka górnego
Koszyk górny (Rys. 1)
A = talerze g∏´bokie
B = talerze p∏ytkie
C = talerzyki deserowe
D = podstawki
E = fili˝anki
F = szklanki
■ Kosz górny wyposa˝ony jest w ruchome
nak∏adki zamocowane na bokach kosza.
Nak∏adki mo˝na podnieÊç lub opuÊciç.
■ W pozycji opuszczonej (A-A1) nak∏adki
s∏u˝à do ustawienia fili˝anek, d∏ugich
sztuçców i ∏y˝ek wazowych. Na koƒcach
nak∏adek mo˝na zawiesiç kubki w
kszta∏cie kilelicha.
A
dzienny
1
A1
E
C
A
B
D
■ W pozycji podniesionej (B-B1) nak∏adka
umo˝liwia ustawienie talerzy p∏askich i
g∏´bokich. Talerze nale˝y ustawiaç
pionowo cz´Êcià wkl´s∏à skierowanà do
przodu zmywarki, pomi´dzy talerzami
musi byç odst´p umo˝liwiajàcy przep∏yw
wody.
B
F
B1
Koszyk górny (Rys. 2)
A = talerze g∏´bokie
B = talerze p∏ytkie
C = talerzyki deserowe
D = podstawki
E = fili˝anki
F = kieliszki
G = szklanki
H = koszyka na nakrycia
■ Radzimy umieszczaç talerze o du˝ych
rozmiarach i Êrednicy równej oko∏o
26 cm nieznacznie pochylone do przodu
tak, aby ∏atwiej mo˝na by∏o wstawiç
koszyk do wn´trza zmywarki.
2
■ W koszyku górnym mo˝na umieÊciç
ró˝ne naczynia, takie jak salaterki i wazy
z tworzywa, które najlepiej jest
zablokowaç aby strumieƒ wody nie
przewróci∏ ich.
■ Koszyk górny zosta∏ pomyÊlany tak,
aby zapewniona by∏a maksymalna
elastycznoÊç wykorzystania.
Mo˝e on byç wype∏niony samymi
talerzami umieszczonymi w dwóch
rz´dach, w iloÊci 24 sztuk maksimum,
szklankami w pi´ciu rz´dach, w iloÊci 30
sztuk maksimum lub ró˝nymi naczyniami.
B
A
H
12
C
D F
E
F
G
jest
Koszyk górny (Rys. 3)
A = szklanek
B = podstawek
C = fili˝anki
D = ma∏a waza
E = Êrednia waza
F = du˝a waza
G = talerzyki deserowe
H = ∏y˝ki pó∏miskowe
I = ∏y˝ki kuchenne
L = sztuçce (nakrycia)
3
- POZYCJA “C”: dla za∏adunku talerzy
p∏askich wi´kszych ni˝ normalnie lub o
kszta∏tach nieregularnych (kwadratowych,
wielokàtnych, owalnych, tale˝y do pizzy
itp...).
4
B
I
L
F
C
- POZYCJA “B”: dla za∏adunku talerzy
o
nietypowych
kszta∏tach
ale
standardowych wymiarach (bardzo
gl´bokie, kwadratowe itp...).
C D
E
A
G
C
5
B
C
A
H
A
H
■ Ma∏e talerzyki na przyk∏ad deserowe,
powinny byç umieszczane w dolnym
koszu w specjalnej podpórce skierowanej
na zewnàtrz (“B”), jak to pokazano na
rysunku 6.
Dla talerzy o normalnej lub du˝ej
wielkoÊci podpórki powinny byç ustawione
w pozycji do wewnàtrz (“A”).
Wykorzystanie koszyka dolnego
■ W dolnym koszyku umieszcza si´
garnki, patelnie, wazy na zup´, salaterki,
pokrywki, pó∏miski, talerze p∏ytkie i
g∏´bokie oraz chochle.
6
■ Nakrycia powinno si´ wk∏adaç ràczkà
skierowanà ku do∏owi w przeznaczonym
do tego celu pojemniku plastykowym,
który nale˝y umieÊciç z kolei w koszyku
dolnym (Rys. 7 i 8) upewniajàc si´, ˝e
nie przeszkadza on w swobodnym
obrocie ramienia spryskujàcego.
■ Dolny kosz jest wyposa˝ony w specjalny
grzebieƒ podtrzymujàcy talerze (Rys. 4 i 5)
u∏atwiajàcy uzyskanie stabilnego i
optymalnego za∏adunku naczyƒ, tak˝e
wtedy , gdy rozmiary lub kszta∏t naczyƒ
odbiegajà od standardowych.
A
B
UWAGA!
Je˝eli ma∏e talerzyki zostanà w∏o˝one
bez stosownego ustawienia podórek
dola rampa zablokuje si´ z talerzykami.
- POZYCJA “A”: dla za∏adunku naczyƒ
standardowych lub dla za∏adunku tylko
garnków, du˝ych misek , salaterek itp....
13
Standardowy za∏adunek
pokazany na Rys. 7 i 8.
dzienny
jest
Racjonalne i poprawne u∏o˝enie naczyƒ
jest podstawowym warunkiem uzyskania
nienagannych wyników zmywania.
Koszyk dolny (Rys. 7)
A = garnek Êredni
B = garnek du˝y
C = patelnia
D = wazy na zup´, pó∏miski
E = nakrycia
F = rondle, tortownice
G = kieliszki Êrednie
H = kieliszki ma∏e
WA˚NE
Dolny kosz wyposa˝ony jest w
ogranicznik który zapewnia bezpieczne
wysuwanie kosza nawet z pe∏nym
za∏adunkiem. W celu za∏adowania
soli, wyczyszczenia filtra i oczyszczenia
zmywarki konieczne jest ca∏kowite
wyj´cie kosza.
Koszyk na nakrycia (Rys. 9)
Górna cz´Êç koszyka na sztuçce (nakrycia)
jest zdejmowalna dzi´ki czemu jest
mo˝liwoÊç ró˝nych za∏adunków.
7
B
A
C
F
G
D
E
H
9
Koszyk dolny (Rys. 8)
A = talerzy g∏´bokich
B = talerzy p∏ytkich
C = talerzyków deserowych
D = pó∏misek
E = nakrycia
8
D
INFORMACJE DLA BADA¡ W
LABORATORIUM
B
A
Informacje niezb´dne dla przeprowadzenia
badaƒ porównawczych oraz pomiarów
ha∏asu (wed∏ug Norm EN) dost´pne sà pod
adresem:
C
C
testinfo-dishwasher@candy.it
W zapytaniu prosz´ podaç model oraz
numer seryjny urzàdzenia (patrz tabliczka
znamionowa).
E
14
UMIESZCZANIE DETERGENTU
Detergent
WA˚NE
Niezb´dne jest stosowanie Êrodka
myjàcego w proszku, p∏ynnego lub w
pastylkach - przeznaczonego specjalnie
do zmywarek do naczyƒ.
B
Po w∏o˝eniu detergentu do pojemnika
zamknàç pokryw´ najpierw przesuwajàc jà
a potem przyciskajàc lekko a˝ do us∏yszenia
dêwi´ku zamkni´cia.
CALGONIT" zapewnia doskona∏e rezultaty
zmywania i jest ∏atwo dost´pny.
Ârodki nie dostosowane do zmywarek (na
przyk∏ad przeznaczone do zmywania
r´cznego) nie zawierajà odpowiednich
sk∏adników do mycia maszynowego i nie
pozwalajà na poprawne funkcjonowanie
zmywarki.
¸adowanie detergentu
Pojemnik na Êrodek myjàcy znajduje
si´ po wewn´trznej stronie drzwiczek
(Rys. A “2”). JeÊli pokrywka pojemnika jest
zamkni´ta, wystarczy nacisnàç przycisk
(A): po zakoƒczeniu ka˝dego programu
zmywania pokrywka jest zawsze otwarta,
gotowa do nast´pnego wykorzystania.
Poniewa˝ nie wszystkie Êrodki myjàce sà
jednakowe, nale˝y równie˝ zapoznaç si´ z
instrukcjà podanà na opakowaniu.
Przypominamy, ˝e niewystarczajàce iloÊci
Êrodka myjàcego mogà niedostatecznie
usunàç brud, podczas gdy nadmierna dawka
Êrodka myjàcego nie tylko nie poprawia
wyników zmywania, lecz ponadto jest
zb´dnym marnotrawstwem.
UWAGA!
W dolnym pojemniku nie nale˝y
umieszczaç naczyƒ w pozycji, która
mo˝e przeszkadzaç w otwarciu pokrywki
pojemnika na detergent i swobodnemu
wydostawaniu sie detergentu.
WA˚NE
Odpowiednie dawkowanie Êrodka
do zmywania stanowi wk∏ad w
ochron´ Ârodowiska.
Dawki Êrodka myjàcego sà ró˝ne w
zale˝noÊci od stopnia zabrudzenia i rodzaju
naczyƒ. Zaleca si´ umieÊciç w pojemniku
(B) od 20 do 30 g Êrodka myjàcego.
A
15
dla których stosowanie soli lub nab∏yszczacza
mo˝e byç zb´dne, nale˝y rygorystycznie
przestrzegaç nast´pujàcych zaleceƒ:
TYPY DETERGENTÓW
Detergenty w pastylkach
■ przeczytaç uwa˝nie i stosowaç si´
dok∏adnie do instrukcji i zaleceƒ podanych
na opakowaniu detergentu, którego
mamy u˝yç;
Detergenty w pastylkach, pochodzàce od
ró˝nych producentów rozpuszczajà si´ z
ró˝nà pr´dkoÊcià, zatem u˝yte w
programach szybkiego zmywania mogà
nie byç skuteczne, gdy˝ mogà si´ nie
ca∏kowicie rozpuÊciç.
Je˝eli u˝ywa si´ detergentów w pastylkach,
zalecane jest u˝ywanie d∏ugich programów
zmywania, aby taki detergent móg∏
zadzia∏aç prawid∏owo.
■ skutecznoÊç detergentów, które nie
wymagajà u˝ycia soli, zale˝y od stopnia
twardoÊci wody u u˝ytkownika. Nale˝y
sprawdziç czy stopieƒ twardoÊci wody
mieÊci si´ w przedziale wskazanym w
instrukcji stosowania detergentu.
Je˝eli u˝ycie tego typu dtergentu nie da
zadawalajàcych rezultatów zmywania
nale˝y zwróciç si´ do producenta
detergentu.
WA˚NE
W celu uzyskania dobrych efektów
zmywania
nale˝y
umieszczaç
pastylki detergentowe w pojemniku
na detergent do zmywania a NIE
bezpoÊrednio w komorze zmywania.
Nieprawid∏owe stosowanie tych detergentów
mo˝e prowadziç do:
■ tworzenia si´ osadu wapnia na naczyniach
i we wn´trzu zmywarki;
Detergenty- koncentraty
■ zmniejszenia skutecznoÊci zmywania i
suszenia.
Detergenty- koncentraty o zredukowanej
alkalicznoÊci i z naturalnymi enzymami
stosowane do programu zmywania w
temp. 50°C pozwalajà
zredukowaç
szkodliwoÊç tych Êrodków dla Êrodowiska
naturalnego, a tak˝e chronià naczynia i
samà zmywark´.
Programy zmywania w temp. 50°C zosta∏y
wymyÊlone po to, aby wykorzystaç
w∏aÊciwoÊci enzymów do rozpuszczania
brudu i aby uzyskaç przy temperaturze
50°C takie same rezulaty zmywania, jak
przy temperaturze 65°C.
WA˚NE
W wypadku reklamacji zwiàzanych
z niew∏aÊciwym stosowaniem tych
produktów
nie
b´dzie
mia∏a
zastosowania bezp∏atna gwarancja.
Przypominamy, ˝e przy stosowaniu
detergentów “Wszystko w jednym”
niepotrzebny jest sygnalizator braku
soli i nab∏yszczacza (dost´pny w
niektórych modelach).
Je˝eli wystàpi∏yby problemy ze zmywaniem
i suszeniem naczyƒ nale˝y zaczàç ponownie
u˝ywaç tradycyjnych Êrodków (sól,
nab∏yszczacz, detergent w proszku).
Detergenty ¸àczone
Detergenty , które zawierajà Êrodek
nab∏yszczajàcy nale˝y wk∏adaç do
pojemnika na detergenty do zmywania.
Pojemnik na nab∏yszczacz musi byc
opró˝niony ( je˝li tak nie jest nale˝y przed
zastosowaniem detergentu ∏àczonego
wyregulowaç do minimum dozownik
nab∏yszczacza).
W takim wypadku nale˝y:
■ nape∏nic ponownie pojemniki na sól i
nab∏yszczacz;
■ wykonaç normalny cykl zmywania z
pustà zmywarkà.
Detergenty ∏àczone “Wszystko
w jednym”
Nale˝y pami´taç ˝e po powrocie do
stosowania tradycyjnej soli do zmywarki,
dopiero po kilku cyklach zmywania system
odwapniania powróci do dzialania w
sposób optymalny.
Przy stosowaniu detergentów ∏àczonych
“Wszystko w jednym” (3 w 1, 4 w 1, 5 w 1, itd.)
16
UMIESZCZANIE ÂRODKA
NAB¸YSZCZAJÑCEGO
Nab∏yszczacz
Ârodek nab∏yszczajacy, który dodawany jest
automatycznie podczas ostaniego p∏ukania
przyspiesza suszenie naczyƒ i zapobiega
tworzeniu sie plam i matowych osadów.
¸adowanie Êrodka
nab∏yszczajàcego
C
Po lewej stronie pojemnika na detergent
znajduje
si´
zbiornik
na
Êrodek
nab∏yszczajacy (Rys. A”3”).
Aby go otworzyç nale˝y nacisnàç go, i
jednoczeÊnie obróciç ku górze uchwyt
otwierania.
Nale˝y u˝ywaç tylko Êrodków przeznaczonych
do zmywarek automatycznych.
Mo˝na kontrolowaç poziom wyb∏yszczacza
przez “okienko” (C) na pojemniku.
PE¸NY
Odblask ciemny
PUSTY
Odblask jasny
Regulacja dozowania Êrodka do
p∏ukania w zakresie od 1 do 6
Regulator nab∏yszczacza (D) zajduje si´
pod pokrywà i mo˝na obracaç go za
pomocà monety.
Zalecana pozycja to 4.
ObecnoÊç wapnia w wodzie objawia si´
przez obecnoÊç kamienia kot∏owego lub
przez
s∏abszy stopieƒ wysuszenia.
Z tego powodu wa˝na jest regulacja
zu˝ycia produktu p∏ukania majàca na celu
uzyskanie optymalnych parametrów.
W przypadku, gdy po zakoƒczeniu
zmywania na naczyniach widoczne sà
smugi, nale˝y zmniejszyç nastaw´
regulacji o jednà pozycj´.
W przypadku gdy na naczyniach widoczne
sà bia∏e plamy lub aureole, nale˝y o jednà
pozycj´ zwi´kszyç nastaw´ regulacji.
D
17
CZYSZCZENIE FILTRÓW
Na uk∏ad filtrujàcy (Rys.A “4”) sk∏adajà si´:
Ma∏y pojemnik centralny zatrzymujàcy
wi´ksze czàstki;
1
P∏ytka filtrujàca wod´ do zmywania w
sposób ciàg∏y;
Mikrofiltr umieszczony pod p∏ytkà,
przechwytujàcy nawet najdrobniejsze
czàstki brudu, zapewniajàc w ten sposób
doskona∏e wyp∏ukanie.
■ Aby uzyskiwaç niezmiennie nienaganne
wyniki zmywania przed ka˝dym zmywaniem
nale˝y koniecznie kontrolowaç i czyÊciç
filtry.
■ Aby wyjàç zespó∏ filtrujàcy wystarczy
jedynie uchwyciç za ràczk´ i obróciç jà
w kierunku przeciwnym do kierunku
ruchu wskazówek zegara (Rys. 1).
2
■ Pojemnik centralny mo˝na wyjàç, co
u∏atwi operacje czyszczenia (Rys. 2).
■ Nale˝y wyjàç p∏ytk´ filtru (Rys. 3) i
umyç wszystko w strumieniu bie˝àcej
wody, pos∏ugujàc si´ ewentualnie
szczoteczkà.
■ Dla
modelu
wyposa˝onego
w
samooczyszczajàcy si´ mikrofiltr
konserwacja ogranicza si´ do sprawdzenia
zespo∏u filtrujàcego, które mo˝na
wykonywaç co 15 dni.
Zaleca si´ mimo wszystko po ka˝dym
zmywaniu sprawdzaç, czy pojemnik
centralny i p∏ytka nie sà zatkane.
3
UWAGA!
Po oczyszczeniu filtrów nale˝y
sprawdziç, czy sà one poprawnie
po∏àczone ze sobà i czy p∏ytka jest
idealnie umieszczona na dnie
zmywarki. Nale˝y dok∏adnie wkr´ciç
filtr w p∏ytk´, obracajàc nim w
kierunku zgodnym z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara poniewa˝
niedok∏adne po∏àczenie zespo∏u
filtrujàcego mo˝e ujemnie wp∏ynàç
na prac´ zmywarki.
WA˚NE
Nie wolno u˝ywaç zmywarki bez
filtrów.
18
RADY PRAKTYCZNE
Jak oszcz´dzaç
■ JeÊli wykonujemy zmywanie pe∏nego
za∏adunku nale˝y umieÊciç naczynia
zaraz po skoƒczonym posi∏ku wk∏adajàc
je etapami i ewentualnie w∏àczajàc
program ZIMNE P¸UKANIE aby
zmi´kczyç zabrudzenia i usunàç wi´ksze
resztki miedzy jednym a drugim
za∏adunkiem w oczekiwaniu na pe∏ny cykl
zmywania.
Jak post´powaç, by uzyskaç
mo˝liwie najlepsze rezultaty
zmywania
■ Przed u∏o˝eniem naczyƒ w maszynie
nale˝y wyjàç resztki jedzenia (koÊci,
oÊci, resztki mi´sa i warzyw, skórki
z owoców, wyka∏aczki, niedopa∏ki
papierosów, itd...). by nie dopuÊciç do
zatkania filtrów, przewodu odp∏ywowego i
dysz ramienia spryskujàcego, co powoduje
zmniejszenie sprawnoÊci zmywania.
■ W przypadku niezbyt silnego zabrudzenia
naczyƒ lub ma∏ego stopnia wype∏nienia
koszyków nale˝y wybraç program
OSZCZ¢DNY, post´pujàc zgodnie
ze wskazówkami zawartymi w liÊcie
programów.
■ Nie jest konieczne p∏ukanie naczyƒ
przed umieszczeniem ich w zmywarce.
Czego nie wolno zmywaç
■ JeÊli garnki i patelnie sà szczególnie
zabrudzone resztkami przypalonych
potraw, radzimy je zamoczyç przed
zmywaniem.
■ Nale˝y pami´taç, ˝e nie wszystkie
naczynia przystosowane sà do
zmywania w zmywarce, odradzamy
wstawianie cz´Êci wykonanych z
materia∏ów termoplastycznych, pokrywek
z ràczkà drewnianà lub z tworzywa,
garnków z d rewnianymi ràczkami,
naczyƒ aluminiowych, z kryszta∏u lub ze
szk∏a o∏owiowego, o ile nie jest to
oddzielnie wskazane.
■ Uk∏adaç naczynia otworami ku do∏owi.
■ W miar´ mo˝liwoÊci nie dopuszczaç do
wzajemnego dotykania si´ ró˝nych sztuk
naczyƒ; poprawne ich rozmieszczenie
zapewni najlepsze wyniki zmywania.
■ Niektóre motywy dekoracyjne majà
tendencj´ do blakni´cia, dlatego
zalecamy zmyç kilkakrotnie jednà
sztuk´ w zmywarce i dopiero po
upewnieniu si´, ˝e nie nast´puje
odbarwienie zmywaç ca∏y komplet.
■ Po u∏o˝eniu naczyƒ, sprawdziç, czy rami´
spryskujàce obraca si´ bez przeszkód.
■ Garnki i inne urzàdzenia kuchenne
na których pozostajà przypalone lub
przylegaj àce mocno resztki jedzenia
nale˝y zamoczyç w wodzie z dodatkiem
Êrodka myjàcego do zmywarek.
■ Ponadto zalecamy aby nie zmywaç
zastawy srebrnej razem z zastawà ze
stali oksydowanej aby nie nastàpi∏a
pomi´dzy nimi reakcja chemiczna.
■ Aby najlepiej umyç zastaw´ srebrnà
nale˝y:
WA˚NE
Gdy kupujemy nowe naczynia nale˝y
zawsze upewniç si´, czy mo˝na je
zmywaç w zmywarkach.
a) op∏ukaç jà natychmiast po posi∏ku,
szczególnie jeÊli u˝ywano jej z
majonezem, jajkami, rybà, itd...;
b) nie rozpryskiwaç na niej Êrodków
myjàcych;
Zalecenia na zakoƒczenie
programu
c) nie pozostawiaç jej w stycznoÊci z
innymi metalami.
■ Aby uniknàç ewentualnych Êladów
kropli spadajàcych z koszyka górnego,
nale˝y tu˝ po zmywaniu wyjmowaç w
pierwszej kolejnoÊci koszyk dolny.
19
■ JeÊli pozostawimy na jakiÊ czas naczynia
w zmywarce nale˝y lekko uchyliç
drzwiczki aby u∏atwiç krà˝enie powietrza i
poprawiç warunki wysychania.
■ W celu usuni´cia plam, zaleca si´ zastosowaç
Êrodek cierny o bardzo drobnej ziarnistoÊci.
Nie nale˝y stosowaç substancji zawierajàcych
chlor ani druciaków.
CZYSZCZENIE NA ZEWNÑTRZ
I KONSERWACJA ZMYWARKI
■ Do mycia zewn´trzej strony zmywarki
nale˝y
u˝ywaç
tylko
szmatki
zmoczonej ciep∏à wodà, bez Êrodków
odt∏uszczajàcych i szorstkich.
■ Zmywarka nie wymaga ˝adnej specjalnej
konserwacji, gdy˝ zbiornik myjàcy jest
samooczyszczajàcy si´.
■ Nale˝y okresowo, za pomocà wilgotnej
gàbki, czyÊciç uszczelk´ gumowà
w drzwiczkach aby wyeliminowaç
ewentualne Êlady odpadków lub Êrodka
do p∏ukania.
■ Aby w pe∏ni zagwarantowaç usuwanie
drobnych osadów wapienia lub brudu
zaleca si´ dokonywaç okresowo pe∏nego
zmywania poprzez wlewanie na dno
pojemnika szklanki octu i ustawienie
programatora na zmywanie delikatne.
■ JeÊli mimo normalnego czyszczenia
p∏ytki i filtru zauwa˝amy, ˝e naczynia lub
garnki nie sà wystarczajàco dobrze
zmyte lub wyp∏ukane, nale˝y sprawdziç
czy otwory w obrotowych ramionach
spryskujàcych (Rys. A “5”) nie sà zatkane.
1
2
JeÊli wymagajà one czyszczenia nale˝y
dokonaç tego w sposób nast´pujàcy:
1. Aby zdjàç rami´ górne nale˝y obróciç
ramieniem myjàcym a˝ wpust ustawi
si´ w pozycji ukazanej przez strza∏k´
(Rys. 1b). Nale˝y popchnàç je ku górze i
utrzymujàc nacisk odkr´ciç obracajàc
nim w kierunku zgodnym z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara (Rys. 1) (aby je
za∏o˝yç nale˝y powtórzyç te operacj´
lecz obróciç w kierunku przeciwnym),
podczas gdy rami´ dolne mo˝na zdjàç
pociàgajàc je po prostu ku górze (Rys. 2);
2. Umyç ramiona obrotowe pod strumieniem
wody usuwajàc odpadki zatykajàce
dysze;
3. Na zakoƒczenie operacji umieÊciç
ramiona obrotowe ponownie w tej samej
pozycji, pami´tajàc aby w przypadku
ramienia górnego wpust znalaz∏ si´ we
w∏aÊciwej pozycji, dokr´cajàc go do
oporu.
■ Wanna zmywarki jak te˝ wewn´trzna
strona drzwiczek wykonane sà ze stali
nierdzewnej. JeÊli mimo to zauwa˝ymy
plamy tlenków, to pochodzà one jedynie
z nadmiernego wyst´powania w wodzie
soli ˝elaza.
1b
PO U˚YCIU
20
Po ka˝dym zmywaniu nale˝y zamknàç
kurek doprowadzajàcy wod´ aby odciàç
zmywark´ od instalacji wodnej i przycisnàç
przycisk Start/Stop, co zapewni odci´cie jej
od zasilania elektrycznego.
JeÊli zmywarka ma pozostawaç przez
d∏u˝szy czas bezczynna, konieczne jest
wykonanie nast´pujàcych czynnoÊci:
1. Wykonaç program zmywania bez
∏adowania naczyƒ, lecz ze Êrodkiem
myjàcym, co pozwoli odt∏uÊciç maszyn´.
2. Wyjàç wtyczk´ z gniazdka sieciowego.
3. Zamknàç kurek wejÊciowy wody.
4. Wype∏niç
odpowiedni
pojemnik
Êrodkiem do p∏ukania.
5. Pozostawiç drzwiczki uchylone.
6. Pozostawiç czyste wn´trze zmywarki.
7. JeÊli maszyna pozostawiona jest w
pomieszczeniu, w którym temperatura
jest ni˝sza ni˝ 0°C, woda pozosta∏a w
przewodach mo˝e zamarznàç. Dlatego
te˝ nale˝y doprowadziç temperatur´
otoczenia do wartoÊci wy˝szej od 0°C i
poczekaç oko∏o 24 godzin na ponowne
uruchomienie maszyny.
OPIS PANELU STERUJÑCEGO
A
Przycisk "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ"
H
Przycisk opcji "EXTRA DRY"
B
Przycisk "WYBÓR PROGRAMU"
I
Kontrolka "BRAK SOLI"
C
Przycisk "OPÓèNIONY START"
L
D
Kontrolka "BRAK ÂRODKA
WYB¸YSZCZAJÑCEGO"
Przycisk "START"/"RESET"
E
M
Kontrolki "ACTION PRO"
WyÊwietlacz elektroniczny
F
N
Kontrolki "WYBÓR OPCJI"
Przycisk "ACTION PRO"
G
O
Opis programów
Przycisk opcji "SUPER ECO"
WYMIARY
SzerokoÊç x WysokoÊç x G∏´bokoÊç (cm)
WysokoÊç przy otwartych drzwiczkach (cm)
Z blatem
Bez blatu
60 x 85 x 60
120
59,8 x 82 x 57,3
117
DANE TECHNICZNE
15
dla 9 osób
Minimum 0,08 - Maksimum 0,8
IloÊç nakryç (EN 50242)
PojemnoÊç wraz z garnkami i talerzami
Dopuszczalne ciÊnienie instalacji wodnej (MPa)
Moc bezpieczników / Maksymalna pobierana moc / Napi´cie
Patrz tabliczka znamionowa
ZU˚YCIE (programy podstawowe)*
Program
Energia (kWh)
Woda (L)
2,03
20
PAROWY
1,43
14
UNIWERSALNY
0,94
10
ECO
0,73
9
SZYBKI 29 min.
Zu˝ycie energii w trybie wy∏àczenia i trybie czuwania: 0,45 W / 0,45 W
* WartoÊci zmierzone w laboratorium zgodnie z Europejskà Normà EN 50242 (podczas codziennego
u˝ytkowania mogà wystàpiç ró˝nice).
21
Ustawianie programów
WYBÓR PROGRAMÓW I
FUNKCJE SZCZEGÓLNE
■ Otworzyç drzwiczki zmywarki i w∏o˝yç do
niej naczynia przeznaczone do mycia.
Przycisk "ACTION PRO"
■ Wcisnàç przycisk "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" .
Na wyÊwietlaczu pojawià si´ dwa
myÊlniki.
Ten przycisk umo˝liwia zmian´ intensywnoÊci
zmywania poprzez zmian´ czasu i temperatury
zmywania w zale˝noÊci od stopnia zabrudzenia
naczyƒ.
Po∏àczenie tych funkcji z 4 programami
podstawowymi daje nam 8 dodatkowych
programów zmywania (razem 12 programów).
■ Wybraç program wciskajàc
"WYBÓR PROGRAMU".
przycisk
■ Ewentualnie u˝yç przycisku "ACTION
PRO".
■ Je˝eli chcemy wybraç opcj´ nale˝y
wcisnàç odpowiedni przycisk (zapali si´
kontrolka).
Jednokrotne
wciÊni´cie
przycisku
"ACTION PRO" (kontrolka
) powoduje
zwi´kszenie intensywnoÊci zmywania oraz
uruchomienie trzeciego ramienia myjàcego
umieszczonego
w
dnie
zmywarki
("POWER WASH").
Funkcja ta umo˝liwia zmywanie bardzo
zabrudzonych naczyƒ które nale˝y umieÊciç
w koszu bezpoÊrednio w obszarze dzia∏ania
ramienia "POWER WASH".
■ Wcisnàç przycisk "START".
WyÊwietlacz pokazuje czas trwania programu
pokazujàc kolejno godziny i minuty [Np: 1 h
(1 godz.) / 25 (25 minut).
■ Po zamkni´ciu drzwiczek i po sygnale
dêwi´kowym program uruchomi si´
automatycznie. WyÊwietlacz poka˝e
czas pozosta∏y do zakoƒczenia cyklu.
Programy “IMPULSY”
Programy “IMPULSY” wykorzystujà technik´
zmywania na impulsy, która zmniejsza
˝u˝ycie wody i energii, ha∏as a przy tym
zwi´ksza skutecznoÊç zmywania.
WA˚NE
Dzia∏anie
przerywane
pompy
zmywania NIE jest sygna∏em z∏ego
funkcjonowania, ale jest cechà
charakterystycznà zmywania na
impulsy Êwiadczàçà o prawid∏owym
dzia∏aniu zmywarki.
Dwukrotne wciÊni´cie przycisku "ACTION
PRO" (kontrolka ) powoduje zmniejszenie
intensywnoÊci
zmywania
skracajàc
znaczàco czas trwania programu.
Programy “AUTOMATYCZNE”
Zmywarka jest wyposa˝ona w czujnik
brudu,
który
“analizuje”
m´tnoÊç
wody
podczas
faz
programów
"AUTOMATYCZNYCH" (patrz wykaz
programów). Dzi´ki temu czujnikowi
parametry cyklu zmywania sà automatycznie
dopasowywane na podstawie rzeczywistej
iloÊci brudu na naczyniach. Stopieƒ
zm´tnienia wody zale˝y bowiem od iloÊci
brudu na naczyniach. W ten sposób
uzyskuje si´ lepsze wyniki zmywania, przy
jednoczesnym zmniejszeniu zu˝ycia wody
i energii.
WA˚NE
Po w∏àczeniu zmywarki zostaje
wyÊwietlone
ostatnie
wybrane
ustawienie.
22
Wykonanie programu
Przerwanie programu
Odradzamy otwieranie drzwiczek podczas
trwajàcego programu, szczególnie w fazie
Êrodkowej zmywania oraz w trakcie
ostatniego p∏ukania na goràco. Jednak˝e,
gdy podczas pracy zmywarki drzwiczki
zostanà otwarte (w celu na przyk∏ad
dodania naczyƒ do zmywania), program
zmywania automatycznie wy∏àczy si´ (a na
wyÊwietlaczu b´dzie migotaç czas
pozosta∏y do zakoƒczenia cyklu).
Po ponownym zamkni´ciu drzwiczek, bez
wciskania ˝adnego przycisku, urzàdzenie
wznowi prac´ w tym punkcie cyklu, w
którym zosta∏o zatrzymane.
W czasie trwania programu wyÊwietlacz
pokazuje zmieniajàcy si´ czas pozosta∏y
do zakoƒczenia cyklu.
W przypadku przerwania dop∏ywu energii
elektrycznej zmywarka przechowa w
pami´ci wykonywany program, który w
momencie przywrócenia dostawy energii
elektrycznej zostanie wznowiony w
punkcie, w którym by∏ przerwany.
WA˚NE
Mo˝liwe jest przerwanie programu w
trakcie jego wykonywania równie˝ bez
otwierania drzwiczek, przez wciÊni´cie
przycisku "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ".
W takim przypadku wznowienie
pracy w miejscu, w którym zosta∏a
ona zatrzymana wymaga jedynie
ponownego wciÊni´cia przycisku
"W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ".
Zakoƒczenie programu
Koniec programu jest oznajmiany
sygna∏em dêwi´kowym (jeÊli nie jest
wy∏àczony),
trwajàcym
5
sek.,
powtarzanym 3 razy z przerwami 30
sekundowymi. ZgaÊnie wyÊwietlacz i
wszystkie kontrolki.
Przyciski opcji
UWAGA!
JeÊli otworzymy drzwiczki gdy
zmywarka jest w trakcie suszenia,
w∏àczy si´ sygna∏ akustyczny
ostrzegajàcy, ˝e cykl si´ jeszcze nie
zakoƒczy∏.
Przycisk "SUPER ECO"
Przycisk pozwala na zaoszcz´dzenie Êrednio
25% czasu i energii (w zale˝noÊci od
wybranego programu) poprzez zredukowanie
podgrzewania wody oraz czasu suszenia w
koƒcowej fazie zmywania. U˝ycie tego
przycisku zalecane jest przy zmywaniu
wieczornym, kiedy ponowne u˝ycie naczyƒ
bezpoÊrednio po zmywaniu nie b´dzie
konieczne.
Po
zakoƒczeniu
cyklu
zalecamy uchylenie drzwi zmywarki dla
umo˝liwienia naturalnego obiegu powietrza
w komorze zmywania.
Zmiana programu w trakcie
pracy zmywarki
Aby zmieniç lub anulowaç wykonywany
aktualnie program, nale˝y post´powaç w
nast´pujàcy sposób:
■ Trzymaç wciÊni´ty przez co najmniej
5 sekund przycisk "RESET". Na
wyÊwietlaczu pojawi si´ "00" i rozlegnie
si´ kilka sygna∏ów akustycznych.
Przycisk "EXTRA DRY"
■ Bie˝àcy program zostanie skasowany.
Na wyÊwietlaczu pojawià si´ dwa myÊlniki.
■ W tym momencie mo˝liwe b´dzie
nastawienie nowego programu.
Ta opcja umo˝liwia zwi´kszenie intensywnoÊci
suszenia poprzez zwi´kszenie tempertury
podczas koƒcowej fazy cyklu.
UWAGA!
Przed
uruchomieniem
nowego
programu nale˝y upewniç si´, czy
Êrodek do zmywania nie zosta∏ ju˝
pobrany. JeÊli w pojemniku brakuje
Êrodka do zmywania, nale˝y go
uzupe∏niç.
WA˚NE
Opcje "EXTRA DRY" oraz "SUPER
ECO" sà alternatywne, zatem nie
mogà byç u˝ywane jednoczeÊnie w
tym samym cyklu zmywania.
23
Przycisk
"OPÓèNIONY START"
Wy∏aczenie sygnalizacji
akustycznej KO¡CA PROGRAMU
Przycisk ten pozwala na zaprogramowanie
rozpocz´cia
czasu
zmywania
z
opóênieniem od 1 godz. do 23 godz.
Sygnalizacja akustyczna koƒca programu
mo˝e byç wy∏àczona w nast´pujàcy
sposób.
Aby ustawiç opóêniony start, nale˝y
post´powaç w nast´pujàcy sposób:
WA˚NE
Procedur´
ustawiania
nale˝y
zawsze zaczynaç gdy zmywarka
jest wy∏àczona.
■ Nacisnàç
przycisk
"OPÓèNIONY
START" (na wyÊwietlaczu poka˝e si´
napis "00").
1. Wcisnàç i przytrzymaç przycisk
"WYBÓR PROGRAMU" i równoczeÊnie
w∏àczyç
zmywark´
przyciskiem
"W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" (rozlegnie si´
krótki sygna∏).
■ Nacisnàç ponownie przycisk aby okreÊliç
czas rozpocz´cia zmywania (ka˝de
naciÊni´cia opóênia start o 1 godz. a˝ do
23 godz).
■ W celu uruchomienia odliczania wcisnàç
"START".
WyÊwietlacz poka˝e czas pozosta∏y do
uruchomienia programu.
2. Przytrzymaç
przycisk
"WYBÓR
PROGRAMU" przez co najmniej 15
sekund (w tym czasie rozlegnà si´ 2
sygna∏y akustyczne).
Po zakoƒczeniu liczenia program uruchomi
si´ automatycznie i na wyÊwietlaczu
poka˝e si´ czas trwania wybranego cyklu.
3. Zwolniç przycisk przy drugim sygnale
akustycznym (wyÊwietlacz poka˝e "b1"
che co oznacza ˝e sygnalizacja jest
w∏àczona).
Je˝eli chcemy anulowaç opóêniony start
nale˝y:
4. Wcisnàç ponownie ten sam przycisk
(pojawi si´ "b0" co oznacza ˝e sygnalizacja
jest wy∏àczona).
■ Przytrzymaç przez ponad 5 sekund
przycisk "RESET". Na wyÊwietlaczu
pojawi si´ "00" i rozlegnie si´ kilka
sygna∏ów akustycznych.
5. Wy∏àczyç zmywark´ za pomocà
przycisku "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" dla
zapami´tania nowego ustawienia.
■ Opóêniony start i wybrany program
zostanà skasowane. Na wyÊwietlaczu
pojawià si´ dwa myÊlniki.
W celu w∏àczenia sygnalizacji koƒca
programu nale˝y powtórzyç t´ samà
procedur´.
■ Je˝eli
chcemy
teraz
uruchomiç
zmywark´ nale˝y na nowo ustawiç
˝àdany program i ewentualne opcje tak
jak to wyjaÊniono w paragrafie
"USTAWIANIE PROGRAMÓW".
24
Zapami´tanie ostatnio
u˝ywanego programu
4. Wcisnàç ponownie ten sam przycisk (na
wyÊwietlaczu pojawi si´ "A1" informujàcy o
w∏àczeniu funkcji zapami´tania).
Funkcj´ pami´tania ostatnio u˝ywanego
programu mo˝na aktywowaç w nast´pujàcy
sposób:
5. Wy∏àczyç zmywark´ za pomocà
przycisku
"W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ"
dla
zapami´tania nowego ustawienia.
Wy∏àczenie funkcji pami´tania odbywa si´
za pomocà tej samej procedury.
WA˚NE
Procedur´
ustawiania
nale˝y
zawsze zaczynaç gdy zmywarka jest
wy∏àczona.
WA˚NE
Niniejsza zmywarka jest wyposa˝ona
w uk∏ad zabezpieczajacy przed
zalaniem, który w razie awarii usuwa
nadmiar wody ze zmywarki.
1. Wcisnàç i przytrzymaç przycisk "WYBÓR
PROGRAMU" i równoczeÊnie w∏àczyç
zmywark´
przyciskiem
"W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" (rozlegnie si´ krótki
sygna∏).
UWAGA!
Aby nie dopuÊciç do nieumyÊlnego
w∏àczenia uk∏adu zabezpieczajàcego
przed zalaniem nie zaleca si´
przesuwaç ani przechylaç zmywarki
podczas jej dzia∏ania.
W przypadku, w którym zachodzi
koniecznoÊç
przesuni´cia
lub
przechylenia
zmywarki
nale˝y
sprawdziç wczeÊniej, czy zmywanie
zakoƒczy∏o si´ i czy w zbiorniku
zmywarki nie pozosta∏a woda.
2. Przytrzymaç
przycisk
"WYBÓR
PROGRAMU" przez co najmniej 30
sekund (w tym czasie rozlegnà si´ 3
sygna∏y akustyczne).
3. Zwolniç przycisk kiedy rozlegnie si´
TRZECI
sygna∏
akustyczny
(na
wyÊwietlaczu pojawi si´ "A0" informujàcy o
wy∏àczeniu funkcji zapami´tania).
Zmywarka mo˝e sygnalizowaç, poprzez informacj´ na wyÊwietlaczu, ca∏y szereg
wadliwych dzia∏aƒ.
AUTOMATYCZNE SYGNALIZOWANIE ANOMALII W PRACY ZMYWARKI
ANOMALIA
PRZYCZYNA
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E2, rozlega si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Brak wody (zamkni´ty kran dop∏ywu
wody).
Wy∏àczyç zmywark´, otworzyç
kran, ponownie wybraç program.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E3, rozlega si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Zmywarka nie odprowadza wody ze
zbiornika.
Sprawdê, czy nie jest zagi´ty wà˝
odp∏ywowy lub czy nie sà
zatkane syfon albo filtry.
JeÊli nie ma uszkodzenia nale˝y
wezwaç Serwis.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E4, rozlega si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Wyciek wody.
Sprawdê, czy nie jest zagi´ta wà˝
odp∏ywowy lub czy nie sà
zatkane syfon albo filtry.
JeÊli nie ma uszkodzenia nale˝y
wezwaç Serwis.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E5, E6, E7, Ef lub
EL wraz z krótkim sygna∏em
dêwi´kowym
Uszkodzenie modu∏u
elektronicznego.
Zachodzi koniecznoÊç wezwania
technika serwisowego.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E8 lub Ei wraz z
krótkim sygna∏em dêwi´kowym
Nie dzia∏a prawid∏owo grza∏ka
podgrzewajàca wod´ lub filtr jest
zatkany.
OczyÊciç p∏ytk´ filtra. JeÊli usterki
nie udaje si´ wyeliminowaç,
wezwac technika serwisowego.
25
ÂRODEK ZARADCZY
LISTA PROGRAMÓW
Zmywanie z myciem wst´pnym
Dla programów z myciem wst´pnym zalecane jest dodanie dodatkowj iloÊci detergentu
(max. 10 gramów) bezpoÊrednio do wn´trza zmywarki.
•
/( ) = DZIA¸ANIE PROGRAMÓW “AUTOMATYCZNYCH” ZOSTA¸O ULEPSZONE DZI¢KI ZASTOSOWANIU
CZUJNIKA BRUDU, KTÓRY POZWALA DOPASOWAå PARAMETRY ZMYWANIA DO STOPNIA ZABRUDZENIA
NACZY¡.
Hygiene+
75°C
Cylkl antybakteryjny, polecany do naczyƒ (nawet
bardzo zabrudzonych), butelek dla niemowlàt itp.
PAROWY
75°C
Cykl kombinowany wodno-parowy. Skuteczny
przy du˝ym zabrudzeniu. Nie jest wymagane
mycie wst´pne garnków i naczyƒ.
Chef
65°C
Rodzina
65°-75°C
Do zmywania naczyƒ bardzo zabrudzonych.
Do zmywania codziennego. Dwa p∏ukania
koƒcowe gwarantujà wysokà czystoÊç.
do zmywania naczyƒ i garnków
UNIWERSALNY Przeznaczony
codziennego u˝ytku, normalnie zabrudzonych.
50°-60°C
Codzienny
45°-55°C
Szybki
program
do
naczyƒ
normalnie
zabrudzonych, do cz´stego stosowania przy
normalnym za∏adunku.
Eco Plus
55°C
Program w temperaturze Êredniej, do mycia
naczyƒ i garnków normalnie zabrudzonych z
zastosowaniem detergentów z enzymami.
ECO
45°C
Program do naczyƒ normalnie zabrudzonych
(najbardziej efektywny pod wzgl´dem ∏àcznego
zu˝ycia energii i wody dla tego rodzaju naczyƒ).
Program znormalizowany EN 50242.
Kryszta∏y
45°C
Program przystosowany do zmywania naczyƒ
delikatnych, zdobionych i z kryszta∏u. Wskazany
do zmywania naczyƒ w niewielkim stopniu
zabrudzonych, za wyjàtkiem garnków.
Klasa A 59
min. 65°C
Przeznaczony do codziennego zmywania naczyƒ
i garnków zaraz po u˝yciu normalnie zabrudzonych
(Max. 8 kompletów).- KLASA A ZMYWANIA -
SZYBKI 29 min. Bardzo szybkie zmywanie wykonywane tu˝ po
zakoƒczeniu posi∏ku po podgrzaniu wody wskazane
50°C
do zmywania naczyƒ dla 4/6 osób najwy˝ej.
Wst´pne, krótkie zmywanie wykonywane rano
Mycie wstepne lub w po∏udnie, kiedy chcemy przenieÊç g∏ówne
zmywanie na okres po kolacji.
= Programy “IMPULSY”
26
= Programy “AUTOMATYCZNE”
= “POWER WASH” aktywny
*
•••••
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
75°C
140 TAK
TAK
TAK
75°C
130 TAK
TAK
TAK
65°C
85
TAK
TAK
TAK
115/
TAK
125
TAK
TAK
27
(
Przycisk
"OPÓèNIONY START"
Czas
zmywania
w
minutach
Funkcje
dodatkowe
(
) 50°C/ (
60°C
)
100/
TAK
120
TAK
TAK
(
)
45°C/
(
55°C
)
70/
TAK
80
TAK
TAK
55°C
190 TAK
TAK
TAK
45°C
170
TAK
TAK
TAK
45°C
85
TAK
TAK
TAK
65°C
59
TAK
TAK
N.D.
50°C
29
TAK N.D. N.D.
5
TAK N.D.
N.D.
N.D. = FUNKCJA NIEDOST¢PNA
PRZY ZMYWANIU W GORÑCEJ WODZIE CZAS POZOSTA¸Y DO KO¡CA PROGRAMU DOSTOSOWUJE SI¢ AUTOMATYCZNIE W TRAKCIE
WYKONYWANEGO PROGRAMU.
)
*
Przebieg wykonania programu
Wodà zimnà (15°C)
-Tolerancja ± 10%-
P∏ukanie goràce ze Êrodkiem
wyb∏yszczajàcym
Drugie zimne p∏ukanie
Pierwsze zimne
p∏ukanie
Przycisk “EXTRA DRY”
65°C/
75°C
Przycisk "SUPER ECO"
Zmywanie zasadnicze
Zmywanie wst´pne
zimne
Zmywanie wst´pne
goràce
Kontrola zapasu soli
Kontrola Êrodka
wyb∏yszczajàcego
Czyszczenie filtrów i
p∏ytki
Ârodek do zmywania
Ârodek do zmywania
wst´pnego
CzynnoÊci
do wykonania
WATERBLOCK - URZÑDZENIE BLOKUJÑCE DOP¸YW WODY
Przewód zasilajàcy jest wyposa˝ony w urzàdzenie blokujàce dop∏yw wody w
przypadku uszkodzenia w´˝a zasilajàcego w wod´.
CzynnoÊç ta jest sygnalizowana przez czerwonà pamk´ znajdujàcà si´ w
ma∏ym okienku
.
Nale˝y wtedy wymieniç przewód zasilajàcy zmywark´ w wod´.
JeÊli d∏ugoÊç przewodu nie pozwala na prawid∏owe do∏àczenie, sam przewód
nale˝y zamieniç na inny, o poprawnej d∏ugoÊci.
Urzàdzenie zapobiegajàce odkr´ceniu si´ (aby zdjàç podk∏adk´ nale˝y
wcisnàç guzik).
28
USUWANIE DROBNYCH USTEREK
JeÊli zmywarka nie dzia∏a, z pomocà wezwanego technika serwisowego
wykonaç nast´pujàce czynnoÊci sprawdzajàce:
NIEPRAWID¸OWOÂCI
1 - Maszyna nie dzia∏a dla
˝adnego programu
2 - Maszyna nie pobiera wody
3 - Maszyna nie odprowadza
wody
4 - Maszyna odprowadza wod´
w sposób ciàg∏y
5 - Nie obraca si´ rami´
PRZYCZYNY
ÂRODKI ZARADCZE
èle wetkni´ta wtyczka sieciowa
Wetknàç wtyczk´
Nie wciÊni´ty przycisk O/I
(Start/Stop)
Wcisnàç przycisk Start/Stop
Drzwiczki otwarte
Zamknàç drzwiczki
Brak zasilania w energi´
Sprawdziç
Patrz przyczyny Nr 1
Skontrolowaç
Zamkni´ty kurek z wodà
Otworzyç kurek
èle ustawiony programator
Ustawiç poprawnie programator
Zagi´ty przewód zasilajàcy
Wyprostowaç przewód.
Zatkany filtr przewodu zasilania w
wod´
Zatkany filtr
OczyÊciç filtr umieszczony na
zakoƒczeniu przewodu
zasilania w wod´
OczyÊciç filtr
Zagi´ty przewód odp∏ywowy wody
Wyprostowaç przewód.
Nieprawid∏owe przed∏u˝enie
przewodu odp∏ywowego wody
Podczas przed∏u˝ania przewodu
odp∏ywowego post´powaç zgodnie z
instrukcjà
Przewód odp∏ywowy skierowany
do rury w Êcianie nie ma
odpowietrzenia
Wezwaç wykwalifikowanego
technika
Przewód w po∏o˝eniu zbyt niskim
UnieÊç do 40 cm koƒcówk´ przewodu
odp∏ywowego.
Zbyt du˝o Êrodka myjàcego
Zmniejszyç iloÊç Êrodka myjàcego.
Zastosowaç specjalny Êrodek myjàcy.
JakiÊ przedmiot przeszkadza w
obrocie ramienia
Skontrolowaç
P∏ytka filtrujàca i filtr zatkane przez
nieczystoÊci
OczyÊciç p∏ytk´ i filtr
obrotowe
6 - W zmywarkach elektronicznych
bez wyÊwietlacza: jedna lub
dwie kontrolki migajà szybko.
Zamkni´ty kurek dop∏ywu wody
29
Wy∏àczyç maszyn´. Otworzyç kurek.
Ponownie w∏àczyç cykl
prania
NIEPRAWID¸OWOÂCI
PRZYCZYNY
ÂRODKI ZARADCZE
Patrz przyczyny Nr 5
Skontrolowaç
Dno garnków nie jest dok∏adnie
umyte
Zbyt uporczywie przyczepione resztki
jedzenia, które nale˝y zdjàç przed
zmywaniem w zmywarce
Brzeg garnków nie jest dok∏adnie
umyty
Lepiej u∏o˝yç garnki
Dysze ramion spryskujàcych cz´Êciowo zatkane
Zdemontowaç ramiona
spryskujàce odkr´cajàc mocujàcà
nakr´tki mocujàce zgodnie z
kierunkiem ruchu wskazówek zegara i
umyç je pod kranem.
Naczynia nie sà dobrze roz∏o˝one
Nie uk∏adaç naczyƒ zbyt ciasno
Koƒcówka przewodu
odp∏ywowego zanurzona jest w
wodzie
Koƒcówka przewodu
odp∏ywowego nie powinna dotykaç
powierzchni wody odprowadzanej.
Ârodek myjàcy nie jest prawid∏owo
dawkowany, jest stary lub zbrylony.
Zwi´kszyç dawk´ zale˝nie od
stopnia zabrudzenia lub wymieniç
Êrodek myjàcy.
Korek pojemnika z solà nie jest
dok∏adnie zakr´cony.
Dokr´ciç do oporu.
Wybrany program zmywania jest
zbyt s∏aby.
Wybraç program bardziej
skuteczny.
Naczynia w koszyku dolnym nie sà
umyte.
Wy∏àczyç przycisk po∏owicznego
za∏adunku.
8 - Zmywarka nie pobiera
Sztuçce, talerze, garnki przesz
kadzajà w prawid∏owym otwarciu
pojemnika na detergent.
Za∏adowaç naczynia w zmywarce
prawid∏owo, uwa˝ajàc by nie
przeszkadza∏y w otwieraniu si´
pojemnika na detergent.
9 - ObecnoÊç bia∏ych plam na
Woda zasilajàca jest szczególnie
twarda.
Sprawdziç poziom soli i Êrodka do
p∏ukania oraz wyregulowaç
dawkowanie, jeÊli nieprawid∏owoÊç
utrzymuje si´, poprosiç Dzia∏
Serwisowy o interwencj´.
Naczynia uderzajà o siebie.
Lepiej je rozmieÊciç w koszykach.
Obrotowe ramiona myjàce
uderzajà o naczynia.
Lepiej u∏o˝yç naczynia.
Brak obiegu powietrza
Pozostawiç drzwiczki maszyny
uchylone po zakoƒczeniu
programu zmywania co poprawi
warunki naturalnego wysychania.
Brakuje Êrodka nab∏yszczajàcego.
Uzupe∏niç Êrodek nab∏yszczajacy.
7 - Naczynia sà zmyte tylko
cz´Êciowo
detergentu lub pobiera go za
ma∏o
naczyniach
10 - Ha∏as podczas zmywania
11 - Naczynia nie sà dok∏adnie
wysuszone
Uwaga: Gdy jedna z cytowanych powy˝ej nieprawid∏owoÊci jest powodem z∏ego zmywania lub
niewystarczajàcego p∏ukania, niezb´dne jest r´czne zebranie brudów z naczyƒ gdy˝ operacja koƒcowa
spowoduje wyschni´cie zabrudzeƒ, których kolejne zmywanie w zmywarce nie by∏oby w stanie oczyÊciç.
JeÊli z∏e dzia∏anie zmywarki utrzymuje si´, nale˝y zwróciç si´ do Dzia∏u Serwisowego podajàc nazw´
modelu zmywarki, umieszczonà na tabliczce znamionowej znajdujàcej si´ po wewn´trznej stronie drzwiczek,
w cz´Êci górnej, lub na egzemplarzu gwarancji. Informacje te umo˝liwià
dokonanie szybszego i
skuteczniejszego serwisu.
Producent zrzeka si´ wszelkiej odpowiedzialnoÊci za b∏´dy w druku niniejszej instrukcji. Ponadto
zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian które uzna za u˝yteczne bez pogorszenia
podstawowych charakterystyk.
30
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
!
"#$ # & % !#' ( )* !# # ( +
,-# A!#+
+-) # ,$(
$ ("!$-)
,-# "'0(
! # ,-# (# # , ',(#"*
, ',(#"0(
1$2(# # '! #"*
K- )* !# (
"#" ')3'!
K- )* & '(# # '
("$ "# #"$
,! , ))$# " " !#' (" , ))$# (
( )* ", # #' ( + (Watercontrol)
(#, )* )" 0( 3!30(
32
33
37
38
39
40
42
43
44
45
46
47
48
49
49
50
54
56
57
". A
5
1
4
2
3
"!+) ( 3$ # # , *( 33!$ , "#"$, *# ( )(#" "#$ # , $ #
" )+ ) $! #
' "' .
K #
# '#* # 33!$ # " )!!(#"
31
.
■ + . + ! !.
6789 989
,$ '(
'"" )( 3 "
"(*( ! ,' +'( , ,# ""
' "' .
9!
"
$!!
) $
(#")(
, ,
(
#,-#+(#
# "!$- # (
) , '( ( ) $ , #
"$#
# "!$- 2*(#
- .
"#$ # ■ . , ! .
K-) ( ■ $
$ :
■ ! "
"$" $! .
− * $, ,
$ .
− &.
■ % ! /
! (" "").
■ & $!
, " " K" ' *&" .
− &! $ ! $.
− ' "
!
! .
+ ! &!" " $.
$!
■ + " " ! ".
! ,
! $ .
■ + " !.
■ + $ $! ! .
0 - " ! ( " $) ! .
■ + " & (, ).
■ ! (" !$)
" ", " " "- $, - ! .
■ 1 " $ .
" ,
", , ,
&" " .
■ + "
" .
■ + " . +
.
32
■ " $
" , !
! .
■ ' " " .
,* '
■ 1 " $ " .
■ !,
, " " *&! "
K" '
*&" . ! , !$ " .
■ " , "& " ,
$ & !
$ !$ " .
7K99
!"# " , (# (" ,! )
■ "!.
' 2 " " ! " $ .
■ * " & .
3 !" ! :
1. 0 ";
2. 0 !" ! .
9!
13 -# *# ' "'
"#$!!! )(.
(
,#! )#"
#
' "' ( #($ '()(
" ) #(
#
#'
"#+' # ") .
"# "' # ( ")
'-+( 2) , *
, , $)# ,' , "! -"( ,* #(
) # ' "' .
9K
$( , *"# ( #,-# # #
' "'
,$(
)"#
33 -# *# ; )+ , )('( ("#.
"" )(
CE
' "' ,
')) 0(# ) # ' ,<"
73/23/EEC " 89/336/EEC,
,'
(#"# #$-"(
,*
2006/95/EC " 2004/108/EC, "
,"*!'- # ,, .
, 2 # ' "' , , (
( +"! , * 3 " )#$
#( "#$ # .
33
( +
9K
' "' , , ( '(- #
"#' # + ' ) ('
+"),#'
! (.
' *( ,!
! ( ( , ,
( ;( ),-+(.
1
■ 4 " & !& .
9K
' "' ), ( '(- ) #
"#' " +' 2 #+ ( + "
'#* # #!'# ( )( ;, ($
#' 60°C.
2
■ H ! " & 0.08 Mpa & 0.08 Mpa.
0 ! " 7 ' *&" .
■ 4 ! "
! "
$ !
(" 1B).
■ 4 "
3/4´´ (".2).
■ !" "" "1" " " 3/4" & .
■ , " 2,5
" .
+ " K" ' *&" .
■ * " !,
, !. 9226085 &! " (".3).
' "D" " "1" "", " !" "C".
■ *
!!" " $ $
"
! , "& !" .
+ ! .
3
34
9+( ) #( , ■ 1 " " ! "
" & " (".4Y).
( +
■ ' ! " , . (".4).
■ ' ! " " ! 4 , " "! 40 .
■ " ! - (".4Z).
■ " .
(".4X).
■ 0 " " " ! ".
■ , " " 2,5 " 85 .
. + " K" ' *&" .
4
35
7K99 9
99 KO9
,-# "$#
,* #( ,$"
(*#( , *"# ( #,-#- "$#
,* ,$")
, ■ 4 " ! " " " " ". " &!$ , ! (".6a).
■ ' - 85 . " " " ".
% ! " !.
■ ' " ! , ! -" (".5).
9K
+ # #( ,$"
, ;(3$!# # 3 #(
- #' (". 6b).
■ + - 82 ,
" ! ISO " " . (".7).
5
a
6
a
b
7
b
598
’A() # ,* #
556/573
K! ) # ,* #
3 " & .
* & $ , ! - .
' .
*"& ! ! ! .
K .
9K
7
#(
#
!#' ,+# # $() # ,* #
(0 # ,!'(# ( !#' .
36
99
9K99 * 4 (d4),
.
' "
! " "! .
´0
& " & .
' &" "
, !$ ,
$ .
' ! .
A ! :
9K
, ))# )* # ' "' ( (# , (
#( ($P#.
1. K "
"7 79" - " ! "ON/OFF" ( " ).
!"# ("
+-) #
!$#
2. K "7
79" " 5 ! ,
" " . 1 " .
4 & " 90fH ( ) 50 dH ( ) 8 !
.
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
+-) !# #
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
!#+
°dH
( )("
"$!)
0
1
2
3
*4
5
6
7
9"! *##
( +
°fH
(!!"
"$!)
E,,
' ! .
4CD
ED
ED
ED
ED
ED
ED
ED
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. 3 ! & "& !
: & " !. 0 ! "d7", "!& , !! "d0".
4. $ "ON/OFF" "& " .
9!
$( , ,# !* (
), # ( !"! 0 # #(
" , ))# )+ #'
,!'(# ' , 3 # # ,!'(# ,2(# # ,! "# "ON/OFF"
" ;( # ,* # (9 1).
V" -*(
! "# "ON/OFF"
! "# "7 7P9"
37
%9 A
9K
()*( #( , 0#
#
' "' )
#( ' "' #-# , 0# $, + ) # ) !$# #
#' !#+, , - # ( *
) ( , #
# )"
', ! ( + ,* # .
■ " "
! " $ $.
■ * .
" "
! $, "- $ !! .
■ % " , &!$ ! " ! .
■ K !! ! ’
" " ! . 4 ! , ! !$ ! .
[(; '),!
!#+
" !" "
", ! .
■ + " , " " " KA747
F*%G+'4. ' ! " & 1,5 1,8 $
. '
! " ! " & ! .
9K
, ' !'"0( !" ( ,$(
# "+ ( (; ,' !#+.
38
%9 9 99
1
* !" 29−32,5, ":
1. '& "&
;
2. K ! " $ (". 1).
2
L !" " 20 .
a
b
a
7 \1 K%
9 %9 .
b
1. 3 ! " & (".2a);
2. " −
$ (".2b).
3
: ( (3"#3$2# #
"!$- )*( ,* #( ) ,!' $(".3).
3: " !.
39
89 #' ,$(
L "*( 1, 2 3.
"!-+
,$( "!$- (".1)
= B = * ! C = 3 D = 3 E = P F = 3 ■ ' " ! -
4 ".
■ " (A−A1) , ", .
$
.
A
1
A1
E
C
A
B
D
■ - " " (B−B1) " " . ' " - , "
& $ .
B
F
B1
,$( "!$- (". 2)
= B = * ! C = 3 D = 3 E = P F = 3 G = + ( )
H = K ■ " ( ! 26 ) $ ! " .
2
B
■ + $ (
" )
. " " $ &
! ! ! .
■ ' " ! " " 24 2 " " 30 5 "
.
A
H
40
C
D F
E
F
G
− R*1 "B": "
" ! ( $, $ ).
,$( "!$- (". 3)
= 3 B = 3 "
C = K "
D = M E = M F = M G = 3 H = K I = Q L = M
3
H
4
B
I
L
F
C
− R*1 "C": " ! " ( ,
& , , .).
C D
E
A
#' ,$(
A
G
C
5
B
C
A
■ ' , ! !, " ! # 6, & " "&
("B"). % & " " ("A").
H
"!-+
■ ', - , $,
! , .
■ ' " .
■ ' (". 7
8) " ! ( & ).
6
A
■ ' &" !, (". 4 5). " " , " !
".
B
9!
$( # )" $ ,$# #,-#-+( #
"!$- ) # 3$ # ; !$-
- , # ,$# - "'),+( #( "$#
3 ( P" )+, ) ,# ,(#$
#' ( , # #.
− R*1 "A": ", ! , .
41
L "*( 7 8.
1 " $ U " .
K$# "!$- (". 7)
= + B = + C = '
D = % , "
E = +
F = K G = + ( )
H = +" ( )
9K
"$# "!$- ( ;,! )( )
) ( )* ! (stop) 0 # (
)( ,# *#( # 3# , #
; . '#* 3-$ " #( '"!*# * # #'. ) , # ) ) )
!$#, #( "- )* # ( !# (
" '( - '(# , (
, ## ,! ,)$" '( #' "$# "!-+.
7
B
A
F
K!$- ) , '( ( (". 9)
' " !
!
.
C
G
D
E
H
9
K$# "!$- (". 8)
A = B B = 3 C = 3 D = 3 "
E = 3
8
D
89 7 K
K9 9\9
B
A
3 !$ C
C
" EN ! :
testinfo−dishwasher@candy.it
& " " $ (! ).
E
42
%9 K
,
',(#"*
9K
),#
,"! #"$
, ',(#"$
"*(,
, #!
' * "$ ,!'(# ,$# (.
B
,
,
$ (1) " (2) " " "".
' ! .
7)2(# # #'
, ',(#"+
1
" (". "2"). , " () &.
+ " , " .
E! ! !
! . * ! ,$ !
$ " .
9!
K#$ #( " # * #
#' "$#
"!-+ (# # #
"+ ,' - #,-# # ( )(
),2'( #( !#' #
- " #' , ',(#"+.
1 " $ $ $.
"
20÷30 (B).
9K
# "#($! , ',(#"+
')3$!
#( , # #'
, 3$!!(#.
A
43
■ 1 $
" / " .
*"& " ! .
6 K
),!# ,
',(#"+
4 " ! $
! ! " "
", ’ , !
, "
" ", ! ! ! . * 2 , " $ .
, ! ! , " .
" $ !" $ " :
9K
7 "(,#"$ ,#! )#
,!+ , #),!# (
#,-#+(# # "* # , ',(#"* " * "#'-( #( "$.
9'),'"( )( ,
■ 7 ;
■ $ .
',(#"$
' " , " ", 50°C, " ! .
' 50°C
! ! ,
" " , " $, ! " 65°C .
9'(' )( ,
9K
, ,# , *3!) , "+P
$) ,#! ) ,* #
## ( , <*(# ( ( "!+,#(#
,* #( + ,' '(+ #
' "' .
# "%&
1"
! , '" ( ! !) , ! !
.
',(#"$
* - / " , "- & $
2 ( , ). & .
' " " ! ! . ' ! " ! ( ! !, " !" ).
" 1" '(2*)(
, ',(#"$
! "4G
1" ("3 1"/"4 1"/"5 1", .)
! .. " , ":
■ Q ! , ;
■ & ;
, :
! ■ "& " .
44
3$ $ " , " .
1O9 79K
'! #"*
' , $ ! & , $ ! ! .
7)2(# # #'
'! #"+
C
' ! ,
" (". "3").
% & , " $& ! ".
* $ . E
" !" ! (C) " .
%*+'4
Q*D4
K47A4
ANOIXTO
+-) #' '! #"+ ,* 1−6
4 (D) " ". 1 $
" "4".
1 ! ! $ .
* ! " " .
* $
$ " ! .
D
45
K%99 8
' (". "4") ":
K(# "* ,# , !;
1
3$ ,' !# $ $ ;
" )" !# " & &".
■ % " " " " .
■ % "- (".1).
2
■ ' " (".2).
■ " " (".3).
■ ’4 '#"- 2*)(
!# 15 ". 3´ " .
9!
3
+ "- # # !# 33 -#
, #
#
#,-# #$
#( - #' " *# 3$ ( -
#$ #( 3$ #' ,!'(# '.
10 #
#$ # !# #(
3$ # ( ( # 30 #
#$ ), ( "$(# 2)$
#( ' "' .
9K
(
!#' #
,#
,!'(# !# .
#
46
KK9 919
( , , (
#,-# # ,!+ )
9')3'! "!+# ,#! )# "- )+.
■ + & !
" .+ " ,
& ",
" , " !.
■ 3 " $ ,
$ ( , , " $, ! , ,
! !
)
& ,
" ( & ) .
■ Q !
$ & .
■ + " "
.
■ 3 &" " .
■ - " " """ ,
$ .
■ ' .
9K
`#(
$2#
(
"+
33 -# , ,!((#
,!'(# .
,; # #! #'
"+"!'
■ " .
■ *"& ! !
■ % & ! $ .
■ K " .
■ *
& .
■ % $ ":
a) b) ;
";
c) " " .
9')3'! "()
■ * ! "
$ .
" " ■ * ! " $ ! "& " .
47
K%99 K 9%9
99
1
1b
■ % & "
,
/
! .
C " " . Q - $ .
■ ' ! ! ! .
2
■ " $
, .
■ % "
$ " & " " &!.
■ * ! $ ! " , "& ! "
("."5") .
#$ #(
+ , " " off $ .
Q :
1. 3 "- "
" (".1) $& &!$ !&
(".1b) !$ (".2);
* ! ! :
1. K " ;
2. 3 " $ !
" $.
2. ;
3. F " " !$ .
3. K ;
4. % ;
■ + ! & $ , ! ! , ! " .
5. ;
6. 1 ;
■ K & ! ! " " - ! ,
" " ,
.
" 7. * $ ( 0) $. C 24 $ & 0.
48
A
B
C
D
E
F
G
# '
H
! "# !#' "EXTRA DRY"
I
' ( "99 "
L
' ( "99
K"
M
' ( "ACTION PRO"
V8K %
N
' ( "7 79"
! "# "ACTION PRO"
O
, $))# (
! "# "ON/OFF"
! "# "7 79"
! "# "K%999
\9 79"
! "# "START"/"RESET"
(L&/ 3 )
! "# !#' "SUPER ECO"
6999
#( ,$"
3 x \- x (cm)
K $ (cm)
60 x 85 x 60
120
#( ,$"
59,8 x 82 x 57,3
117
K K9K
15
9 *. 0,08 − M. 0,8
C EN 50242
C & 3 ! ! (MPa)
" / +" / ' ! " !
K9 ("+ , $))#)*
))
( (kWh)
(L)
2,03
20
9
1,43
14
7K9 99
0,94
10
ECO
0,73
9
77 29’
K D /: 0,45 W / 0,45 W
* 4 " " * 2" !" EN 50242 (
& !" ).
49
7 79
K 6K9 79
( ; #' , $))#
■ & $ " .
! "# "ACTION PRO"
■ 3 "ON/OFF"
.
!
.
M ! ! " ,
$, " ! .
1 !" 4 !$ 8
" (!! 12 ).
■ *"& " "7 79".
■ * " , " "ACTION PRO".
■ * " "& ,
" ( -
).
■ 3 "START" .
1 ! $ [3!: 1h (1 $)
/ 25 (25 )].
2(# "CTION
PRO" ("!&
) & " " " ("POWER WASH").
+ ! $ "POWER WASH".
■ 0 , " .
1 4 " .
$))# ) ';)+)(
, "IMPULSE"
' "IMPULSE" u & $ , $ ! .
9K
!#' ) ""," # (#!
,!+ ( ',!0( 3!$3 #
,#! ( "# #"* #
!#' ) ';)+)( , .
"" , $))#
2(# ! "
"ACTION PRO" ("!&
) " ! .
1 !" -# ( (' # 3 )$, ! ! "'#*)# ("
, ))$# (
(+!
" ). + . i " ".
K
($3(# # ,!'(# )(2(#
(; # #!'# +-) .
50
! #' , $))#
6", #' , $))#
K ! , "
, $ .
% ! " &"& ! $
& . 3 , & " &"& ( " ), " " " .
" (
,# # "(( ,! "# . 4 " !.
& + " ! + ! , software ! ,
+ ! .
! #' , $))#
9K
( , * )) ;!; ), (
",,
( (;# #( ,* #,
,#0(# # ,! "# "ON/OFF". 9
'# ( #( , ,# ,!0
,# # ;($ # ,! "# "ON/OFF"
( ;"( ;($ # , * ))
,* # ) *,' ( ", .
L 5’’ ! " ( ! " ) 3 " ! 30
! " $ " . 1 ! & .
#"* ,! "# ! "# "SUPER ECO"
9!
( (;# #( ,* # "#$ #
$ " # $ #(0)#,
(
#"*
)
-
, , *# $ '#
( !"! -.
+ & " & 25% ( " )
$ ! $ & .
1
! ! ! $ $ ! " .
% " " $ , " ! " " .
!! (* , $))#
;!;
!! :
■ 3" 5 ! "RESET". "!& "00" " .
! "# "EXTRA DRY"
■ ' . ! .
■ '$ ", "& "
" .
+ &" & , " $ ! " ! .
O9X!
( ;"( # ( ( , * ))
33 -# *# ',$ "*)
, ',(#"* # ,'(- " #
' "' . ( * , ;() # #(.
9K
,! "EXTRA DRY" " "SUPER
ECO" ( +)3# )#;+ #' "
" #+#' ( ), (
( ,-+( #'#* ( #( "+"!.
51
,)*( # #" , K99
79
! "# "K%999
\9 79"
1 "& 1 " 23
$ " " .
% $ ! !"!
, $))# " :
9K
, ))# )* # ' "' ( (# , ( #(
($P#.
1 !! &:
■ 3 "K%999
\9 79" ( "!& "00").
1. K "
"7 79" - $ "ON/OFF" ( " ).
■ 3 & & " ( , " & 1
$ " " 23 $).
2. K $ "
"7 79" 15 ! ( ! , 2 ).
■ % & , " "START".
+ " & " "&.
3. $ 2° ("b1" "!&
").
4. 3 ! ("b0" "!&
").
" " , " &
!
.
5. ! "ON/OFF" "
.
% ",
!! &:
% " ! !! .
■ 3" 5 ! "RESET". "!& "00" " .
,
,- "' #' , $))#
,' ), -" #!'# $
■ 1 " "& " .
!
.
% "
.
9K
, ))# )* # ' "' ( (# , ( #(
($P#.
■ " (" 7
79
K
6K9
79).
52
1. K "
"7 79" - $ "ON/OFF" ( " ).
*
" " ! .
2. K $ "
"7 79" 30 ! ( ! , 3 ).
9K
' "' ( ;,! )( )
(#,!))' "* + #) !
,' ( , '#*)# #
$ ) "$- , ( + , ,# ##' , 3! )#.
3. $ ( "!& "0" !$ "
).
4. 3" & ! ( "!& "1" !$
" ).
O9X!
7 ( )( ( , # $ ",
#(
(#,!))' "*
) ( )*
! , , ( ,+# (
)#"(# #(
' "'
*#(
3 "#
!#' *#(
',$ ( * #( !"$(.
5. ! "ON/OFF" "
.
' "' , #( "(*## ( )(2
' !#' 0(− !)$# ( !#' .
#( -*( # " "+
K6K 98
98
9#( -*( )(2# 2
" 3)3# .
9#( -*( )(2# 3
" 3)3# .
9
3 ( ! ).
, & "& &
.
3 " .
*"& " "
" ". ", " &! " .
*"& " "
" ". ", " &! " .
9#( -*( )(2# 4
" 3)3# .
Q .
E6, E7, Ef
9#( -*( )(2# 5,
L " 3)3# .
3 " (" ) .
K" &! "
.
9#( -*( )(2# 8
i " 3)3# .
1 " ! ".
K . ", " &! " .
53
K9 7
!+ ) *,!' % , (max. 10 g) " .
! ! •
/( ) = "" 7 19 9 79 9 9
9% 99 9 19, 9 % 9 9 99
7 6 9 19 9 9K.
Hygiene+
75°C
, ( " ), $ .
9
75°C
K & ! . "! ,
$.
Chef
65°C
"("*
65-75°C
3 " $.
K C.
Q
& & - " .
7K9 99 3 $ $ " " .
50-60°C
) 45-55°C
% "" " − .
Eco Plus
55°C
3 "
, $ ’’ ",
$ " ".
ECO
45°C
3 " " ( ! & " ).
',,)( , * )) 3$ EN 50242.
K ' #$!!(
45°C
3 $ " &" $.
( " K " "! 59’ 65°C " " (+*%D'4
P 8 " ). − K'1%4AD 3G71 A −
77 29’
50°C
% $
" . + $ 4 " 6 .
*,!' * $
" ,
.
= 3 "IMPULSE"
54
= "" = “POWER WASH” *
•••••
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
75°C
140
NAI
NAI NAI
75°C
130
NAI
NAI NAI
65°C
85
NAI
NAI NAI
115/
125
NAI
NAI NAI
(
55
3 "EXTRA DRY"
6$ "
!,#$
3 "SUPER ECO"
($,#';
, $))#
* -#
"#’ ,!
!#' (
) 50°C/ (
60°C
)
100/
120
NAI
NAI NAI
(
)
45°C/
(
55°C
)
70/
80
NAI
NAI NAI
55°C
190
NAI
NAI NAI
45°C
170
NAI
NAI NAI
45°C
85
NAI
NAI NAI
65°C
59
NAI
NAI Q/R
50°C
29
NAI
Q/R Q/R
5
NAI
Q/R Q/R
Q/R = Q*E QD'DR*'D
+* l*'4 E*A4, 4 CA4E4 347 34+*E*D i '4 '*G4 '47 3A4%A++'4 *+PEDl*'D 7'4+' '1E 4R4E1
K' '1 QDAK*D '47.
)
l &" Q &" 3$ &" 3 KR7'*A11
*EAF1
G*D'47A%D
65°C/
75°C
+ (15° C)*
− ±10% −
3
3 3 L L K & #' , $))#
( )* ", # #' ( + (Watercontrol)
' !" .
' &: " ! ! ! .
H ! " .
& !, &! " .
! !, " " .
' K" '
*&" .
&!$ ! (" &!$ !).
56
99 11
$( # ,!'(# , ' $ "$, ' !#' , ( "! # # # ("*
')3'!'-# #( , "$# ,(":
11
1.− 6( '!+ "((
, * ))
2.− 6( , ( ( *
3.− 6( , #+ # ( *
4. −, #+ '( 0 # ( *
5.− $( ( "+# (
, # (# # ,# +
6. - 9 !"# (" ' "'
-*(: (
, *# !),$"
(3 3 ('( ) '-)*
K99
Q !!" Q " " 4E
Q " *"& " 1
*"& * & Q " ".
' $ " " 4 "
D$ " K $ K " "
D$ G " " .
$ ! ! " 1 " ! ! " .
4 " ' -
40 "!.
* +$ C ! .
K ! *"& $ K .
K K , & ,"& ".
57
K 11
7.− $( # # ,!(#
(, "0
K99
" 5
*"& $
3 ,
" .
$
' .
' ! "
+ & .
4 " "
4 " ! "
K ! 2 ! Q !$ ! *"& ' .
1/2
!
3 ! "
F!$ K .
8.− " "-!"
, * #'
, ',(#"+
+ , , , ...
! ' $ ! 9.− , !" # "+
A .* " " .
10.− %* '3 "#$ # ,!+ ).
C & ' C ' Q "
" ! " .
´L- 3 " 11.− "+ ( (
(#!0 #($
: 1 " " $ " & " ! ! ".
% " " " &" 080505050.
"# "' # ( ")) '-+( #' *( #', "$ !$- '#* #
., "# "' # # " ) ( "$( "#$!!!
# ,, # , *(# #',
( !!$2 # )(#"$ "# #"$.
58
OBSAH
Bezpeãnostní upozornûní
Instalace
Zafiízení na zmûkãování vody
Dávkování soli
Usazení horního ko‰e
Ukládání nádobí
Informace o laboratorním testování
Vkládání prá‰ku
Druhy mycích prá‰kÛ
Plnûní le‰tidla
âistûní filtru
V‰eobecné pokyny
âistûní a údrÏba
Popis ovládacích prvkÛ
Technické údaje
V˘bûr programu a jednotliv˘ch funkcí
Tabulka mycích programÛ
Watercontrol
Vyhledání drobn˘ch závad
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
60
61
65
66
67
68
70
71
72
73
74
75
76
77
77
78
82
84
85
Obr. A
5
1
4
2
3
Pfieãtûte si pozornû tento návod k pouÏití, neboÈ obsahuje dÛleÏité pokyny pro
bezpeãné pouÏívání, údrÏbu a také uÏiteãné rady k dosaÏení nejlep‰ích v˘sledkÛ pfii
pouÏívání této myãky nádobí.
Uschovejte tuto pfiíruãku pro pfiípadné dal‰í pouÏití.
59
■ Nelehejte nebo nesedejte na otevfiené
dvefie myãky, mohlo by dojít k jejímu
pfievrÏení.
BEZPEâNOSTNÍ UPOZORNùNÍ
DodrÏujte tato základní bezpeãnostní
pravidla, která jsou platná pro jakékoliv
domácí spotfiebiãe.
POZOR!
NoÏe nebo jiné ostré ãi ‰piãaté
pfiedmûty musí b˘t v ko‰i otoãeny
‰piãkou dolÛ a nebo musí b˘t
poloÏeny vodorovnû.
Instalace
■ Zkontrolujte, zda zástrãka pfiívodní ‰ÀÛry
je stejného typu jako zásuvka rozvodu
elektrického proudu. Pokud tomu tak není,
je nutné provést její v˘mûnu kvalifikovanou
osobou za správn˘ typ. ZároveÀ ovûfite,
zda pfiívodní kabel k zásuvce je dostateãnû
dimenzován na celkov˘ pfiíkon spotfiebiãe.
BûÏné pouÏití
■ Pfiekontrolujte, zda není po‰kozena
pfiívodní ‰ÀÛra ke spotfiebiãi.
■ Tento spotfiebiã je urãen˘ pro pouÏití v
domácnosti a podobn˘ch místech:
■ V‰eobecnû se nedoporuãuje pouÏívání
adapterÛ, vícenásobn˘ch odboãovacích
zásuvek (rozdvojek) nebo prodluÏovacích
‰ÀÛr.
- zamûstnanecké kuchynû v prodejnách,
kanceláfiích a jiném pracovním
prostfiedí;
- na farmách;
■ Je-li nutné vymûnit pfiívodní ‰ÀÛru,
zavolejte nûkteré z autorizovan˘ch
servisních stfiedisek.
- klienty hotelu, motelu apod.;
- v prostfiedí pro pfiípravu snídanû.
Bezpeãnostní upozornûní
■ Nikdy se nedot˘kejte zafiízení mokr˘ma
nebo vlhk˘ma rukama nebo nohama.
Jiné pouÏití spotfiebiãe mimo domácnosti
nebo na jiné neÏ bûÏné pouÏití, jako je
komerãní vyuÏití profesionály, není zahrnuto
ve v˘‰e uvedeném popisu pouÏití.
■ NepouÏívejte spotfiebiã pokud jste bosí.
■ Nevytahujte zástrãku ze zásuvky tahem
za pfiívodní ‰ÀÛru.
Pokud se spotfiebiã pouÏívá nesprávnû,
mÛÏe se zkrátit jeho Ïivotnost a uÏivatel
mÛÏe ztratit právo na záruku.
■ Nevystavujte spotfiebiã pÛsobení vnûj‰ích
vlivÛ (dé‰È, slunce atd.).
Jakékoliv po‰kození spotfiebiãe nebo jiná
po‰kození a ztráty vypl˘vající z
nesprávného pouÏití spotfiebiãe jako
domácího spotfiebiãe (i kdyÏ se nachází v
domácnosti) není v˘robcem akceptováno.
■ Tento spotfiebiã není urãen pro pouÏití
osobami (vãetnû dûtí) s omezen˘mi
fyzick˘mi , senzorick˘mi nebo mentálními
schopnostmi, nebo bez zku‰eností a
znalostí spotfiebiãe, pouze pokud nejsou
pod dohledem nebo pouãené osobou
odpovûdnou za jejich bezpeãnost.
■ Myãka je urãena pro um˘vání bûÏného
kuchyÀského nádobí. Pfiedmûty zneãistûné
petrolejem, nátûrov˘mi hmotami, tfiískami
oceli nebo Ïeleza, chemikáliemi zpÛsobujícími
korozi, louhy nebo kyselinami, nesmí b˘t v
myãce um˘vány.
ZabraÀte dûtem, aby se hrály se
spotfiebiãem.
■ Voda vypou‰tûna z myãky, nebo která
zÛstane po ukonãení mycího programu
na nádobí, se nesmí pít.
■ JestliÏe je na rozvodu vody v domû
instalováno centrální zafiízení pro její
zmûkãování, není nutné pouÏívat sÛl ve
zmûkãovaãi zabudovaném v myãce. Je
vhodné zkontrolovat tvrdost vody za
zmûkãovacím zafiízením.
■ Nenechávejte otevfiená dvífika v
horizontální poloze, aby bylo zamezeno
pfiípadnému nebezpeãí (napfi. zakopnutí).
60
■ NoÏe a pfiíbory se nejlépe umyjí, kdyÏ je
do pfiíslu‰ného ko‰e uloÏíte rukojeÈmi
dolÛ.
Likvidace
■ Myãka nádobí je vyrobena z recyklovatelného
materiálu, proto ji mÛÏete pfii likvidaci
bez problémÛ odevzdat ve sbûrnû surovin.
■ JestliÏe do‰lo k poru‰e nebo spotfiebiã
správnû nepracuje, vypnûte ho, zastavte
pfiívod vody a Ïádn˘m zpÛsobem do nûj
nezasahujte. Opravu mÛÏe provádût
pouze povûfien˘ servisní mechanik a
musí pfiitom pouÏívat originální náhradní
díly. Jakékoliv poru‰ení v˘‰e uveden˘ch
doporuãení mÛÏe vést ke sníÏení
bezpeãnosti spotfiebiãe.
■ Pokud chcete myãku zlikvidovat, dbejte
na to, aby byl odstranûn uzávûr dvífiek,
aby bylo zamezeno náhodnému
uzavfiení dûtí uvnitfi myãky.
Po odpojení myãky z elektrické zásuvky
je dÛleÏité odfiezat napájecí kabel.
INSTALACE
Pfiipojení k elektrické síti
(Technické poznámky)
Pfiístroj odpovídá bezpeãnostním pfiedpisÛm
stanoven˘m pfiíslu‰n˘mi institucemi a je
vybaveno
tfiípólovou
zástrãkou
s
uzemnûním, které zabezpeãuje kompletní
uzemnûní zafiízení.
■ OdstraÀte obal, ustavte myãku do
správné v˘‰ky pomocí staviteln˘ch
pfiedních i zadních patek.
K zaji‰tûní správného chodu myãky je
dÛleÏité její ustavení do vodorovné
polohy. Naklonûní nesmí b˘t vût‰í neÏ
2 stupnû.
Pfied pfiipojením domácího spotfiebiãe k
elektrické síti se ujistûte:
1. Ïe má zástrãka správné uzemnûní;
■ Potfiebujete-li pfiemísÈovat myãku po
odstranûní obalu, nezvedejte spotfiebiã
za spodní ãást dvefií. Postupujte podle
návodu na obrázku. (Pootevfite dvefie a
uchopte myãku za horní ãást).
2. Ïe ampérometrická hodnota elektrického
stykaãe odpovídá spotfiebû oznaãené
na v˘robním ‰títku domácího spotfiebiãe.
POZOR!
Zabezpeãení domácího spotfiebiãe
závisí i na správném uzemnûní va‰í
elektrické sítû.
Pokud není elektrická síÈ správnû
uzemnûna, dochází k lehkému
prÛchodu proudu po kovov˘ch
ãástech
domácího
spotfiebiãe,
protoÏe je pfiístroj vybaven filtrem
proti ru‰ení rádiov˘ch vln.
V˘robce se zfiíká jakékoliv zodpovûdnosti
za pfiípadné ‰kody na vûcech nebo za
zranûní osob, které jsou zpÛsobeny
nesprávn˘m pfiipojením k uzemnûní.
DÒLEÎITÉ
Pfii umístûní myãky na koberec,
pfiekontrolujte, zda se tím neomezilo
odvûtrání jejího dna.
Spotfiebiã odpovídá evropsk˘m
smûrnicím 73/23/CEE (Bezpeãnostní
smûrnice – nízké napûtí) a
89/336/CEE
(Smûrnice
pro
elektromagnetickou kompatibilitu),
které byli nahrazené smûrnicemi
2006/95/CE a 2004/108/CE a jejich
pozdûj‰ími zmûnami.
Zajistûte, aby zástrãka pfiívodní
‰ÀÛry zÛstala pfiístupná i po instalaci
myãky.
61
Pfiipojení vody
DÒLEÎITÉ
Pfiístroj musí b˘t pfiipojen k pfiívodu
vody pouze nov˘mi hadicemi, které
jsou dodávány jako v˘bava pfiístroje.
Staré hadice pfiívodu vody nesmí b˘t
znovu pouÏívány.
1
■ Napou‰tûcí a v˘toková hadice mohou
b˘t vedeny doleva nebo doprava.
DÒLEÎITÉ
Myãka mÛÏe b˘t pfiipojena buì na
studenou vodu nebo horkou vodu,
pokud její teplota nepfiekroãí 60°C.
■ Tlak vody musí mít minimální hodnotu
0,08 MPa a maximální hodnotu 0,8 MPa.
Pokud bude tlak niωí, kontaktujte
autorizované servisní stfiedisko.
2
■ Napou‰tûcí hadice musí b˘t pfiipojena k
pfiívodnímu ventilu, aby bylo moÏné
zastavit pfiívod vody v dobû, kdy myãka
není v provozu (obr. 1B).
■ Myãka je vybavena pfiívodní hadicí vody
s koncovkou se závitem 3/4" (obr. 2).
■ Pfiívodní hadice vody “A” musí b˘t
na‰roubována na kohoutek pfiívodu
vody “B” pomocí koncovky 3/4", ujistûte
se, Ïe je koncovka fiádnû utaÏena.
■ Pokud je to nutné, mÛÏe b˘t pfiívodní
hadice vody prodlouÏena aÏ na 2,5 m.
Pokud máte takov˘ poÏadavek,
kontaktujte autorizované servisní stfiedisko.
3
■ Pokud voda obsahuje vápenaté nebo
písãité pfiímûsi, doporuãujeme pouÏít
vhodn˘ filtr pro jejich zachycení. Ten
mÛÏete zakoupit v servisním stfiedisku
nebo ve specializovan˘ch, prodejnách
(obr. 3) objednávkové ã. 9226085.
Filtr “D” se vkládá mezi pfiívodní ventil 3/4
“B” a napou‰tûcí hadici “A”.
NezapomeÀte vloÏit tûsnicí krouÏky “C”.
■ Pokud je myãka pfiipojována na nov˘
rozvod vody, nebo na rozvod del‰í dobu
nepouÏívan˘, nechejte nûkolik minut
odtékat vodu, neÏ pfiipojíte napou‰tûcí
hadici. Zabráníte tím zanesení filtraãního
sítka u napou‰tûcího ventilu myãky
vápenat˘mi usazeninami nebo rzí.
62
■ Vypou‰tûcí hadici mÛÏete také zavûsit
pfies okraj dfiezu pomocí pfiiloÏeného
plastového oblouku. Konec hadice
nesmí b˘t ponofien do vody, aby nedo‰lo
k jejímu zpûtnému nasátí do myãky pfii
jejím provozu (obr. 4Y).
Pfiipojení vypou‰tûcí hadice
■ Vypou‰tûcí hadici je nejvhodnûj‰í pfiipojit
na pevné odpadní potrubí (obr. 4).
Dbejte na to, aby hadice nebyla nikde
"pfielomená".
■ Pokud instalujete spotfiebiã pod pracovní
desku, oblouk vypou‰tûcí hadice musí
b˘t zavû‰en na zdi v co nejvy‰‰í poloze
(obr. 4Z).
■ Odpadní potrubí by mûlo b˘t vyústûno
nejménû 40 cm nad podlahou a musí mít
vnitfiní prÛmûr nejménû 4 cm.
■ Zkontrolujte
je‰tû,
zda
pfiívodní
i vypou‰tûcí hadice nejsou nikde
"pfielomené".
■ Je vhodné, aby na tomto odpadním
potrubí byl sifon k zamezení úniku pachu
(obr. 4X).
■ Pokud je to nutné, mÛÏe b˘t vypou‰tûcí
hadice prodlouÏena aÏ na 2,5 m, její
maximální v˘‰ka od podlahy mÛÏe v‰ak
b˘t nejvíce 85 cm.
Pokud máte takov˘ poÏadavek, kontaktujte
autorizované servisní stfiedisko.
4
63
INSTALACE DO KUCHY≈SKÉ
LINKY
Umístûní pod pracovní plochu
kuchyÀské linky
■ Vût‰ina moderních vestavn˘ch kuchyÀsk˘ch linek má spoleãnou pracovní
desku, pod níÏ jsou umístûny jak skfiíÀky,
tak domácí spotfiebiãe.
V tom pfiípadû odmontujte vrchní desku
myãky povolením dvou ‰roubÛ umístûn˘ch pod zadní hranou této desky (obr. 6a).
Umístûní mezi skfiíÀky
kuchyÀské linky
■ V˘‰ka myãky 85 cm odpovídá bûÏné v˘‰ce
moderních vestavn˘ch kuchyÀsk˘ch linek.
Dorovnání na správnou v˘‰ku vedlej‰ích
skfiínûk proved’te nastaviteln˘mi patkami.
DÒLEÎITÉ
·rouby MUSÍ b˘t po odstranûní
pracovní desky vráceny zpût do
svého uloÏení (obr. 6b).
■ Laminovaná vrchní deska myãky
nevyÏaduje Ïádnou zvlá‰tní ochranu,
neboÈ je odolná proti horku, po‰krábání i
neÏádoucímu zabarvení (obr. 5).
■ Tím se sníÏí v˘‰ka na 82 cm podle
mezinárodních norem (ISO) a myãku je
moÏné bez problémÛ umístit pod
pracovní desku kuchyÀské linky (obr. 7).
5
a
6
a
b
7
b
598
Otevírání dvefií
556/573
Zavfiení dvefií
ZasuÀte ruku do otvoru a zatáhnûte.
Pokud otevfiení dvefií je provádûno za
bûhu myãky, zabezpeãovací zafiízení
automaticky vypne ve‰keré funkce.
ZasuÀte ko‰e do myãky.
Pfiekontrolujte, zda obû sprchovací ramena
se mohou volnû otáãet a nejsou omezována
v pohybu uloÏen˘m nádobím, hrnci nebo
pfiíbory.
Zavfiete dvefie pouh˘m potlaãením a
pfiesvûdãte se, Ïe jsou fiádnû uzavfiené.
DÒLEÎITÉ
U myãek, které správnû fungují,
neotevírejte dvefie bûhem chodu
spotfiebiãe.
64
ZA¤ÍZENÍ
VODY
NA
ZMùKâOVÁNÍ
* Zmûkãovací zafiízení je ve v˘robû
nastaveno na 4. stupeÀ (d4), coÏ
vyhovuje
poÏadavkÛm
vût‰iny
uÏivatelÛ.
V závislosti na zdroji obsahuje voda rÛzné
mnoÏství vápence a minerálÛ, které se
usazují na nádobí a zanechávají na jeho
povrchu bílé skvrny a ‰mouhy. Jak vysoká
je pfiítomnost tûchto minerálÛ ve vodû, tak
velká je její tvrdost. Myãky nádobí jsou
vybaveny zafiízením pro zmûkãování vody,
které vyÏadují ke své regeneraci speciální
sÛl. Takto zmûkãená voda je pak v myãce
pouÏívána pro mytí nádobí.
StupeÀ tvrdosti vody Vám sdûlí spoleãnost,
která zaji‰Èuje její dodávku nebo si ji
mÛÏete nechat zmûfiit.
Podle toho, do které kategorie tvrdosti
patfií va‰e voda, nastavte hodnotu jejího
zmûkãování následujícím zpÛsobem:
DÒLEÎITÉ
Následující postup zaãnûte VÎDY
pfii vypnuté myãce.
1. Stisknûte tlaãítko "VOLBA PROGRAMU"
a zároveÀ zapnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ZAPNOUT/VYPNOUT" (usly‰íte
krátk˘ zvukov˘ signál).
Nastavení zmûkãovaãe vody
Zmûkãovaã vody je schopen upravovat
vodu o tvrdosti do 90°fH (francouzská
stupnice) nebo 50°dH (nûmecká stupnice
tvrdosti vody) v 8 nastaviteln˘ch stupních.
2. Stisknûte a drÏte tlaãítko "VOLBA
PROGRAMU" nejménû po dobu 5
sekund a pusÈte jej aÏ tehdy, kdyÏ
usly‰íte zvukov˘ signál. Na displeji se
zobrazí úroveÀ nastaveného odvápnûní
vody.
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
Nastavení
zmûkãovaãe
vody
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
PouÏití
regeneraãní
soli
°dH
(nûmecká
stupnice)
0
1
2
3
*4
5
6
7
Tvrdost
vody
°fH
(fran.
stupnice)
ÚroveÀ
tvrdosti
Nastavení je uvedeno v následující tabulce.
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. Opût stisknûte stejné tlaãítko a zvolte si
úroveÀ odvápnûní vody, kterou
poÏadujete: kaÏd˘m stisknutím tlaãítka
se zv˘‰í hodnota o jeden stupeÀ. Po
dosaÏení hodnoty "d7" ukazovatel
pfieskoãí na úroveÀ "d0".
4. Vypnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ZAPNOUT/VYPNOUT", ãímÏ
uvedete do ãinnosti nové nastavení.
POZOR!
Pokud byste z jakéhokoliv dÛvodu
nedokázali
dokonãit
postup,
vypnûte myãku stisknutím tlaãítka
"ZAPNOUT/VYPNOUT" a zaãnûte od
zaãátku (BOD 1).
DIGITÁLNÍ DISPLEJ
Tlaãítko
"ZAPNOUT/VYPNOUT"
Tlaãítko "VOLBA PROGRAMU"
65
DÁVKOVÁNÍ SOLI
DÒLEÎITÉ
Po instalaci myãky zcela naplÀte
zásobník pro sÛl a aÏ poté pfiidejte
vodu aÏ pro kraj otvoru pro plnûní
zásobníku.
■ Na dnû myãky je zásobník na sÛl, která
regeneruje zmûkãovaã.
■ PouÏívejte pouze speciální soli urãené
pro myãky nádobí. Jiné druhy solí
obsahují malé mnoÏství nerozpustn˘ch
ãástic, které by mohly dlouhodob˘m
pÛsobením zhor‰it úãinnost zmûkãovaãe
vody.
■ K naplnûní zásobníku musíte nejdfiíve
od‰roubovat jeho víãko na dnû vany
myãky.
■ Plníte-li zásobník poprvé, je nutné
nejdfiíve do zásobníku nalít vodu.
Pfii plnûní pfieteãe men‰í mnoÏství vody,
pokraãujte v‰ak v plnûní, dokud
zásobník není zcela pln˘. Po jeho
naplnûní oãistûte vnitfiní prostor od
zbytku soli a znovu utáhnûte víãko
zásobníku.
Indikátor náplnû soli
Tento model myãky je vybaven kontrolkou
na ovládacím panelu, která se rozsvítí, pokud
je nutno provést doplnûní soli.
■ Po doplnûní doporuãujeme provést cel˘
cyklus mytí, nebo program P¤EDMYTæ.
Do zásobníku se vejde asi 1,5 aÏ 1,8 kg
soli. Pro dobré v˘sledky mytí je nutné
zásobník obãas znovu naplnit solí.
Spotfieba soli závisí na nastavení
zmûkãovaãe podle tvrdosti vody. âím je
voda tvrd‰í, tím je vût‰í spotfieba soli.
DÒLEÎITÉ
Objeví-li se na nádobí bílé skvrny, je
to obecnû dÛkaz toho, Ïe do
zásobníku musí b˘t doplnûna sÛl.
66
USAZENÍ HORNÍHO KO·E
1
Jsou-li pouÏívány bûÏnû talífie o vût‰ím
prÛmûru, to je 29 aÏ 32,5 cm, uloÏte je do
spodního ko‰e aÏ po usazení horního ko‰e
do jeho vy‰‰í polohy. Postupujte pfiitom
následovnû:
1. Vyjmûte horní ko‰;
2. Uchopte ko‰ z obou stran a zvednûte
ho smûrem nahoru (obr. 1);
2
Tímto zpÛsobem se nesmí na ko‰ ukládat
nádoby s prÛmûrem vût‰ím neÏ 20 cm a
není moÏno pouÏívat pohybliv˘ch drÏákÛ
ve vyklopené poloze.
a
b
a
b
ULOÎENÍ KO·E DO SPODNÍ POLOHY:
1. Uchopte ko‰ z obou stran a zvednûte
ho lehce smûrem nahoru (obr. 2a);
2. Pomalu lehce uloÏte ko‰ (obr. 2b).
3
POZNÁMKA: NIKDY NEZVEDEJTE
NEBO NEUKLÁDEJTE KO· POUZE Z
JEDNÉ STRANY (obr. 3).
Pozor:
Doporuãujeme provést uloÏení ko‰e pfied
ukládáním nádobí.
67
BûÏná denní náplÀ je zobrazena na
obr. 1, 2 a 3.
UKLÁDÁNÍ NÁDOBÍ
Horní ko‰ (obr. 1)
A = polévkové talífie
B = mûlké talífie
C = desertní talífiky
D = pod‰álky
E = ‰álky
F = sklenice
PouÏívání horního ko‰e
■ Horní ko‰ je vybaven˘ pohybliv˘mi
podstavci pfiipevnûn˘mi k boãní stûnû,
které lze umístit do 4 pozic.
■ Ve sníÏené pozici (A-A1) slouÏí podstavce
pro ‰álky z kávy, dlouhé noÏe a vafieãky.
A
1
A1
B
■ Ve zv˘‰ené pozici (B-B1) podstavec
umoÏÀuje uloÏení rovn˘ch a hlubok˘ch
talífiÛ.
Tyto jsou uspofiádané do vertikální
polohy s konkávní stranou dopfiedu, aby
zÛstal prostor mezi jednotliv˘mi talífii a
voda mohla volnû odtékat.
B
E
C
A
D
F
Horní ko‰ (obr. 2)
A = polévkové talífie
B = mûlké talífie
C = desertní talífiky
D = pod‰álky
E = ‰álky
F = sklenice na stopkách
G = sklenice
H = ko‰ík na pfiíbory
B1
2
■ Doporuãujeme ukládat velké talífie (okolo
26 cm) lehce naklonûné dozadu, aby se
usnadnilo zasunutí ko ‰e do myãky.
B
A
■ Do horního ko‰e lze rovnûÏ ukládat
kompotové misky a jiné misky z
plastické hmoty.
Doporuãujeme je po uloÏení zajistit tak,
aby je tlak stfiíkající vody nepfievrátil.
■ Horní ko‰ je navrÏen tak, aby umoÏnil
uloÏení maximálního mnoÏství rÛzn˘ch
druhÛ nádobí, napfi. 24 talífiÛ ve dvou
fiadách, asi 30 sklenic v pûti fiadách nebo
smûs rÛzného nádobí.
H
68
C
D F
E
F
G
- POLOHA "B": pro talífie, které mají
zvlá‰tní tvar, i kdyÏ jejich rozmûry jsou
bûÏné (velmi hluboké talífie, hranaté
nebo bez okrajÛ, atd. …).
Horní ko‰ (obr. 3)
A = sklenice
B = pod‰álkÛ
C = ‰álky
D = malé misky
E = stfiední misky
F = velké mísy
G = desertní talífiek
H = servírovací lÏíce
I = vafieãka
L = pfiíbory
3
- POLOHA "C": pro mûlké talífie, vût‰í neÏ
bûÏné, nebo talífie se zvlá‰tním tvarem
(hranaté, ‰estihranné, oválné, talífie na
pizzu, atd. …).
4
I
L
F
C
B
C D
E
A
G
C
5
B
C
A
H
A
H
■ Talífie men‰ích rozmûrÛ, napfi. na dezert,
se vkládají do spodního ko‰e podle
zobrazení na obrázku 6, na pfiíslu‰n˘ch
podloÏkách obrácen˘ch smûrem ven ("B").
Pro bûÏné talífie nebo velk˘ch rozmûrÛ,
se podpûry musejí nacházet smûrem
dovnitfi ("A").
PouÏívání spodního ko‰e
6
■ Do spodního ko‰e lze ukládat hrnce,
pekáãe, polévkové mísy, kompotové
misky, poklice, servírovací nádobí, mûlké
talífie, polévkové talífie a nabûraãky.
■ Pfiíbory ukládejte do ko‰íku z plastické
hmoty. VloÏte ko‰ík na pfiíbory do
spodního ko‰e (obr. 7 a 8) a pfiesvûdãte
se, Ïe uloÏené pfiíbory nezasahují do
prostoru otáãejících se ramen.
A
■ Spodní ko‰ je uprostfied vybaven
speciálním sklápûcím ro‰tem (obr. 4 a 5),
kter˘ slouÏí k zaji‰tûní stabilní a
optimální náplnû nádobí i v pfiípadû, Ïe
má nádobí rozmûry nebo tvary odli‰né
od bûÏn˘ch.
B
POZOR!
V pfiípadû, Ïe malé talífie nebudou
umístûny správnû na podloÏky, mÛÏe
dojít k zablokování spodní rampy,
protoÏe bude naráÏet do pfieãnívajících
talífiÛ.
- POLOHA "A": pro náplÀ bûÏn˘ch talífiÛ
nebo pro náplÀ obsahující pouze hrnce,
salátové mísy, atd.…
69
Správné a racionální ukládání nádobí je
základem dobr˘ch v˘sledkÛ mytí.
BûÏná denní náplÀ je zobrazena na obr. 7
a 8.
Spodní ko‰ (obr. 7)
A = hrnec stfiední velikosti
B = velk˘ hrnec
C = pánev
D = polévkové mísy, servírovací nádobí
E = pfiíbory
F = pekáãe
G = stfiední pohár
H = mal˘ pohár
DÒLEÎITÉ
Spodní ko‰ je vybaven zaráÏkou,
která zaji‰Èuje bezpeãné vytaÏení
ko‰e i pokud je zcela naplnûn.
Pokud budete doplÀovat sÛl, nebo
pokud budete provádût pravidelnou
údrÏbu, je nutné ko‰ zcela vyjmout.
Ko‰ík na pfiíbory (obr. 9)
Horní ãást ko‰e na pfiíbory mÛÏe b˘t vyjmuta,
aby byly umoÏnûny rÛzné zpÛsoby
naplnûní myãky.
7
B
A
F
C
G
D
E
H
9
Spodní ko‰ (obr. 8)
A = polévkové talífie
B = mûlké talífie
C = desertních talífikÛ
D = servírovací talífi
E = jídelní pfiíbory
8
D
INFORMACE O LABORATORNÍM
TESTOVÁNÍ
B
A
Potfiebné
informace
k
provedení
srovnávacích testÛ a testÛ hluãnosti (podle
normy EN) si vyÏádejte na následující adrese:
C
C
testinfo-dishwasher@candy.it
V Ïádosti uveìte prosím model a sériové
ãíslo myãky nádobí (viz v˘robní ‰títek).
E
70
VKLÁDÁNÍ PRÁ·KU
Prá‰ek
DÒLEÎITÉ
Je nutné pouÏívat pouze speciální
mycí pfiípravky pro myãky nádobí,
aÈ uÏ prá‰kové, tekuté, nebo ve
formû tablet.
B
Po vloÏení mycího prostfiedku do
zásobníku nejdfiíve uzavfiete kryt, poté
ho zasuÀte (1) a nakonec na nûj lehce
zatlaãte (2), aÏ bude sly‰et jeho zaskoãení.
"CALGONIT" zaji‰Èuje v˘borné v˘sledky
mytí a je snadno dostupn˘.
Nevhodné pfiípravky (jako napfi. pro ruãní
mytí nádobí) neobsahují potfiebné pfiísady
pro pouÏití v myãkách a neumoÏÀují proto
správnou funkci tûchto spotfiebiãÛ.
Závadou je i vysoká pûnivost pfiípravkÛ pro
ruãní mytí.
Plnûní zásobníku na mycí pfiípravek
Zásobník na mycí pfiípravky je na vnitfiní
stûnû dvefií (obr. A”2”).
Je-li víãko zásobníku zavfiené, je nutné
zmáãknout tlaãítko (A), aby se otevfielo. Na
konci kaÏdého mytí zÛstává víãko vÏdy
otevfiené a pfiipravené pro dal‰í pouÏití
myãky.
ProtoÏe nejsou v‰echny mycí pfiípravky
stejné, pozornû pfieãtûte pokyny na jeho
obalu. Rádi bychom vás upozornili, Ïe
malé mnoÏství mycího pfiípravku nezajistí
dostateãnû umytí nádobí, zatím co pfiíli‰
veliké dávkování nejen Ïe nezlep‰í
v˘sledky mytí, ale je také zbyteãn˘m
pl˘tváním.
POZOR!
Do spodního ko‰e neskládejte nádobí
do takové pozice, která by zamezovala
otevfiení zásobníku, nebo by bránila
uvolnûní mycího prostfiedku do prostoru
nyãky.
MnoÏství mycího pfiípravku se dávkuje do
zásobníku podle míry za‰pinûní um˘vaného
nádobí a také podle druhu nádobí.
Doporuãujeme dávkovat 20÷30 g pfiípravku
do pfiihrádky zásobníku pro mytí (B).
DÒLEÎITÉ
NepouÏívejte nadmûrné mnoÏství
mycích pfiípravkÛ, abyste zbyteãnû
nezhor‰ovali
stav
Ïivotního
prostfiedí.
A
71
DRUHY MYCÍCH PRÁ·KÒ
Kombinované ãistící prostfiedky
"ALL in 1"
Mycí tableta
Pfii kaÏdém pouÏití kombinovaného ãistícího
prostfiedku “ALL in 1” (“3 in1” / “4 in 1” / “5 in
1”, apod.), u kterého by pouÏití soli a/nebo
le‰tidla bylo zbyteãné, peãlivû dodrÏujte
následujíc varování:
Mycí tablety od rozdíln˘ch v˘robcÛ mají
rozdílnou dobu rozpou‰tûní, proto
nemusejí b˘t v rychl˘ch programech zcela
úãinné, vzhledem k tomu, Ïe nedojde k
úplnému rozpu‰tûní tablety.
Pokud se pouÏívají tyto tablety, doporuãuje
se vÏdy nastavit del‰í program, tak aby se
tablety dokonale rozpustily.
■ pozornû si pfieãtûte a dodrÏujte návod na
pouÏití a upozornûní uvedená na balení
kombinovaného mycího prostfiedku, kter˘
chcete pouÏít;
■ úãinnost prostfiedkÛ, které nahrazují
pouÏití soli závisí na tvrdosti vody, která je
do myãky pfiivádûna. Zkontrolujte, zda
tvrdost vody spadá do rozmezí, které je
uvedeno na balení mycího prostfiedku.
DÒLEÎITÉ
Pro dosaÏení dobr˘ch v˘sledkÛ
mytí, MUSÍ b˘t tablety umístûny v
zásobníku na mycí prá‰ek a NE
pfiímo v myãce (vanû).
V pfiípadû, Ïe byste s tímto typem
tablety
nedosáhli
uspokojiv˘ch
v˘sledkÛ, obraÈte se na v˘robce tablet.
Nesprávné pouÏití tûchto kombinovan˘ch
mycích prostfiedkÛ by mohlo zpÛsobit:
■ ukládání vodního kamene (vápníku) jak v
myãce, tak na nádobí;
Mycí koncentrát
■ zhor‰ení kvality su‰ení nebo mytí nádobí.
Prací koncentráty se sníÏenou zásaditostí a
s pfiírodními enzymy, kombinované s
pracími programy pfii 50°C mají men‰í
‰kodliv˘ dopad na Ïivotní prostfiedí a jsou
‰etrnûj‰í k myãce i nádobí.
Mycí programy pfii 50°C byly navrÏeny tak,
aby umoÏnily enzymÛm zcela rozpustit
neãistotu. Pfii pouÏití koncentrovan˘ch
mycích prostfiedkÛ pfii programu 50°C
dosáhnete tedy stejn˘ch v˘sledkÛ jako pfii
pouÏití programu pfii 65°C bez pouÏití
koncentrovan˘ch mycích prostfiedkÛ.
DÒLEÎITÉ
Na reklamace, které by se mohly
pfiímo t˘kat nesprávného pouÏití
tûchto v˘robkÛ, se nevztahuje Ïádná
z ãástí záruky.
Pfii pouÏívání tablet “ALL in 1” nevûnujte
pozornost blikajícím kontrolkám soli a
le‰tidla (pouze u nûkter˘ch modelÛ).
Pokud se objeví problémy pfii pouÏívání
tablet, doporuãujeme Vám, abyste se
vrátili k tradiãním v˘robkÛm (sÛl, le‰tidlo,
prá‰ek).
V tomto pfiípadû doporuãujeme:
Kombinované tablety
■ naplÀte zásobník na sÛl a na le‰tidlo;
Tablety, které obsahují také le‰tidlo, musí
b˘t vloÏeny do zásobníku pro mytí.
Zásobník na le‰tidlo musí b˘t prázdn˘
(pokud není, dfiíve neÏ pouÏijete
kombinované tablety, nastavte dávkovaã
le‰tidla na minimální dávku).
■ spusÈte bûÏn˘ mycí cyklus bez nádobí.
V pfiípadû, Ïe se vrátíte k tradiãnímu
zpÛsobu mytí, bude zapotfiebí nûkolik
mycích cyklÛ, neÏ se systém odvápûní
vody vrátí k optimální hodnotû.
72
PLNùNÍ LE·TIDLA
Le‰tidlo
Tato pfiísada, která je automaticky pfiidávána
pfii poslední fázi oplachování, umoÏÀuje
snadnûj‰í oplachování a zamezuje tvorbû
skvrn a matn˘ch usazenin.
Plnûní zásobníku pro le‰ticí
pfiípravky
C
Na levé stranû zásobníku pro mycí prostfiedek
je zásobník pro le‰ticí prostfiedek, kter˘
zvy‰uje lesk nádobí (obr. A "3").
Kryt otevfiete tak, Ïe zatlaãíte na zásobník a
souãasnû vytáhnete uzavírací západku
smûrem nahoru.
Pro oplachování pouÏívejte vÏdy pouze
pfiísady vhodné pro automatické myãky.
MnoÏství le‰ticího prostfiedku je moÏné
zkontrolovat na optickém ukazateli (C),
kter˘ je umístûn na dávkovacím zásobníku.
PLN¯
PRÁZDN¯
tmav˘
svûtl˘
Nastavení dávkování le‰tidla
(od 1 do 6)
Ovladaã (D) je umístûn pod krytem a je s
ním moÏno otoãit pomocí mince.
Doporuãená poloha je 4.
Pootoãení na poÏadované nastavení lze
provést pomocí mince. Doporuãujeme
nastavení na polohu 3. Vápník obsaÏen˘ ve
vodû ve znaãné mífie vytváfií ‰mouhy pfii
su‰ení. Je proto nutné nastavit dávkování
le‰ticího pfiípravku pro dosaÏení dobr˘ch
v˘sledkÛ mytí. JestliÏe se po skonãení mytí
vytváfiejí na nádobí "pásky", sniÏte
nastavení o jednu polohu. JestliÏe se
vytváfiejí "bílé skvrny", zvy‰te dávkované
mnoÏství le‰tidla o jednu polohu.
D
73
âISTùNÍ FILTRU
Filtraãní systém (obr. A”4”) se skládá z
následujících ãástí:
1
filtraãní ko‰ík k zachycení vût‰ích ãástic;
filtraãní talífi nepfietrÏitû filtrující cirkulující
mycí roztok;
mikrofiltr, kter˘ je umístûn pod filtraãním
talífiem a zachytává nejemnûj‰í ãástice pro
dosaÏení perfektního oplachu.
■ Aby se vÏdy dosáhlo v˘born˘ch
v˘sledkÛ mytí, je nutné po kaÏdém
umytí nádobí zkontrolovat a vyãistit filtry.
■ Vyjmutí filtraãní jednotky provedete tak,
Ïe pootoãte madlem ko‰íku proti smûru
hodinov˘ch ruãiãek (obr. 1).
■ Pro snadnûj‰í ãistûní je centrální ko‰ík
odnímateln˘ (obr. 2).
2
■ Vyjmûte filtraãní talífi (obr. 3) a cel˘ ho
opláchnûte pod stfiíkající vodou. Je-li to
nutné, pouÏijte mal˘ kartáãek.
■ Mikrofiltr je samoãistící, jeho údrÏba je
omezena na pouhou kontrolu kaÏdé
dva t˘dny.
V pfiípadû nutnosti ho opláchnûte pod
tekoucí vodou nebo pomocí jemného
kartáãku. Po kaÏdém mytí doporuãujeme
pfiekontrolovat filtraãní ko‰ík a talífi, zda
nejsou zanesené.
POZOR!
Po kaÏdém ãistûní filtrÛ provûfite, zda
je v‰e správnû namontováno zpût a
jestli filtraãní talífi je dobfie usazen na
dnû myãky.
3
Pfiesvûdãte se, zda centrální filtraãní
ko‰ík je správnû zaji‰tûn ve
filtraãním talífii pootoãením ve smûru
hodinov˘ch ruãiãek. Pouze správnû
usazená filtraãní jednotka mÛÏe
zabezpeãit poÏadované v˘sledky
tohoto spotfiebiãe.
DÒLEÎITÉ
Nikdy nepouÏívejte myãku bez filtrÛ.
74
V·EOBECNÉ POKYNY
Jak dosáhnout úspor
■ JestliÏe chcete vyuÏít plnû prostoru pro mytí
nádobí v této myãce, opláchnûte nádobí
uloÏené po kaÏdém jídle programem
"P¤EDMYTÍ". Tím dojde k odmoãení
zaschl˘ch zbytkÛ jídla a odstranûní vût‰ích
ãástic jídla z novû vloÏeného nádobí.
Jakmile je myãka zcela naplnûna, spusÈte
program pro hlavní mytí.
Jak dosáhnout opravdu dobré
v˘sledky mytí
■ Pfied vloÏením nádobí do myãky
odstraÀte nejdfiíve rÛzné zbytky jídla
(kosti, skofiápky, kousky masa nebo
zeleniny, usazeninu kávy, slupky od
ovoce, zubní párátka nedopalky cigaret
atd.), které by mohly ucpat filtry,
vypou‰tûní vody a trysky ostfiíkovacích
ramen a tím sníÏit úãinnost mytí.
■ JestliÏe nádobí není hodnû za‰pinûné,
nebo ko‰e nejsou zcela plné, zvolte
"EKONOMICK¯ PROGRAM", uveden˘
v tabulce programÛ v pfiiloÏeném návodu.
■ Proto je vhodné nádobí se zbytky jídel
opláchnout pfied vkládáním do myãky.
Co není vhodné k mytí
■ Je nutné mít na pamûti, Ïe ne kaÏdé
nádobí je vhodné k mytí v myãce.
Doporuãujeme, aby se myãka nepouÏívala
na nádobí vyrobené z termoplastick˘ch
umûl˘ch hmot, na jídelní pfiíbory s
dfievûn˘mi rukojeÈmi, na hrnce u kter˘ch
jsou dfievûná ucha, v˘robky z hliníku nebo
kfii‰Èálového ãi brou‰eného skla, jestliÏe
nejsou k mytí v myãce pfiímo urãeny.
■ Pokud hrnce a pekáãe mají na sobû
pfiipálené nebo pfiipeãené zbytky jídel,
je vhodné takové nádobí nejdfiíve
nechat odmoãit a odstranit hrubé
neãistoty a pak teprve um˘vat v myãce.
■ Ukládejte nádobí dnem vzhÛru.
■ Pokuste se uloÏit nádobí tak, aby se
vzájemnû nedot˘kalo. Budete-li je
peãlivû ukládat, dosáhnete lep‰ích
v˘sledkÛ.
■ Urãit˘ druh dekorace na nádobí se
mÛÏe sm˘t. Proto je dobré do myãky
vloÏit na zkou‰ku nejdfiíve jeden kus
takového nádobí a pokud nedojde k
po‰kození dekoru, pak teprve um˘t
celou sadu. Nûkteré druhy dekorace na
nádobí mohou b˘t po‰kozeny teprve
ãast˘m mytím v myãce.
■ Po uloÏení nádobí do myãky zkontrolujte,
zda se mohou ramena volnû otáãet.
■ Hrnce a dal‰í nádobí, na kter˘ch jsou
místy pfiipálené zbytky jídla, musí b˘t
pfiedem odmoãeny vodou s pfiídavkem
mycího pfiípravku.
■ Pfii mytí takového nádobí doporuãujeme
zv˘‰enou opatrnost. Nedoporuãujeme
rovnûÏ vkládat souãasnû stfiíbrné
pfiíbory s nerezov˘mi, aby nedo‰lo mezi
nimi k chemické reakci.
■ Správné mytí stfiíbra:
a) opláchnûte stfiíbrné nádobí ihned
po jeho pouÏití, zejména kdyÏ je
zneãistûné od majonézy, vajíãek,
ryb apod;
DÒLEÎITÉ
KdyÏ kupujete novou jídelní soupravu
nebo pfiíbory, vÏdy se pfiesvûdãte, zda
jsou vhodné pro mytí v myãkách nádobí.
b) nekropte nebo nesypejte mycí
prostfiedek pfiímo na stfiíbrné
nádobí;
UÏiteãné rady
■ Abyste zabránili skapávání vody po
dokonãení mycího cyklu z horního ko‰e
na nádobí ve spodním ko‰i, vyjmûte
nejdfiíve spodní ko‰.
c) oddûlujte stfiíbrné vûci od ostatních
kovÛ.
■ JestliÏe ponecháte nûjakou dobu nádobí po
umytí v myãce, nechte dvefie pootevfiené,
aby se umoÏnila cirkulace vzduchu uvnitfi
myãky a urychlil se proces su‰ení.
75
âISTùNÍ A ÚDRÎBA
1
■ Na ãi‰tûní vnûj‰ku myãky nepouÏívejte
rozpou‰tûdla (odma‰Èující) ani brusné
prostfiedky, ale pouze hadfiík navlhãen˘
ve vlaÏné vodû.
■ Tato myãka nevyÏaduje Ïádnou zvlá‰tní
údrÏbu, neboÈ vana je samoãistící.
■ Pravidelnû ãistûte tûsnûní dvefií
navlhãen˘m hadfiíkem, abyste odstranili
v‰echny zbytky jídla a le‰ticího
pfiípravku.
■ Doporuãujeme obãas odstranit usazen˘
vodní kámen tak, Ïe provedete mytí bez
uloÏení nádobí. Nalijte sklenici octu na
dno vany a zvolte jemné mytí. Na
ãeském trhu jsou k dostání i pfiípravky na
ãistûní a odstranûní vodního kamene u
myãky.
■ JestliÏe i pfii pravidelném ãistûní filtrÛ zjistíte,
Ïe nádobí nebo hrnce nejsou dobfie
umyté nebo opláchnuté, zkontrolujte,
zda trysky na sprchovacích ramenech
jsou ãisté (obr. A “5”).
1b
2
Jsou-li ucpané, vyãistûte je následujícím
postupem:
1. Horní rameno otoãte tak, aby ‰ipka na jeho
plastové ãásti byla proti vybrání v pfiívodu
vody na spodní stranû ko‰e (obr.1b).
Rameno potlaãte nahoru a pak otáãejte
ve smûru hodinov˘ch ruãiãek (obr. 1).
Po od‰roubování rameno vyjmûte.
Zpûtnou montáÏ proveìte stejn˘m
postupem, ale otáãejte ramenem proti
smûru hodinov˘ch ruãiãek.
Spodní rameno snadno vyjmûte
potaÏením smûrem nahoru (obr. 2);
2. Opláchnûte rotaãní ramena pod stfiíkající
vodou, aby se odstranily v‰echny
neãistoty usazené v tryskách ramen;
3. Po vyãistûní vloÏte ramena na pÛvodní
místo a horní za ‰roubujte aÏ na doraz.
PO SKONâENÍ MYCÍHO
PROGRAMU
Po skonãení mytí je nutné zastavit pfiívod
vody a vypnout spotfiebiã stisknutím tlaãítka
vypnutí/zapnutí do vypnuté polohy.
Pokud myãka nebude nûjakou dobu
pouÏívána,
doporuãujeme
provést
následující opatfiení:
1. VypusÈte ve‰kerou vodu s mycími
prostfiedky, aby se odplavily v‰echny
usazeniny;
2. Vytáhnûte pfiívodní ‰ÀÛru ze zásuvky;
3. Uzavfiete pfiívodní ventil vody;
4. NaplÀte zásobník s le‰ticím pfiípravkem;
5. Nechejte dvefie pootevfiené;
6. UdrÏujte vnitfiní prostor myãky v ãistotû;
7. JestliÏe je myãka uloÏena na místû, kde
je teplota niωí neÏ 0°C, v‰echna voda
uvnitfi hadic mÛÏe zmrznout. Poãkejte,
aÏ se teplota zv˘‰í nad bod mrazu a pak
nezapínejte myãku dfiíve, neÏ za 24
hodin.
■ Mycí vana i dvefie jsou z nerezové oceli.
Pokud by se na nich objevily skvrny
zpÛsobené oxidací, je to pravdûpodobnû
zpÛsobeno velkou koncentrací solí
Ïeleza ve vodû.
■ Pro odstranûní tûchto skvrn doporuãujeme
pouÏít jemn˘ brusn˘ pfiípravek; Nikdy
nepouÏívejte materiály na bázi chlóru,
‰krabky, drátûnky atd.
76
POPIS OVLÁDACÍCH PRVKÒ
A
B
C
D
Tlaãítko "ZAPNOUT/VYPNOUT"
E
F
G
Digitální displej
Tlaãítko "VOLBA PROGRAMU"
Tlaãítko "ODLOÎEN¯ START"
Tlaãítko "START"/"RESET"
(spu‰tûní/vynulování programu)
Tlaãítko "ACTION PRO"
Tlaãítko doplÀkov˘ch funkcí
"SUPER ECO"
H
Tlaãítko doplÀkov˘ch funkcí
"EXTRA DRY"
I
L
Kontrolka "NEDOSTATEK SOLI"
M
N
Kontrolky "ACTION PRO"
O
Popis programÛ
Kontrolka "NEDOSTATEK
LE·TÍCÍHO P¤ÍPRAVKU"
Kontrolky "VOLBA
DOPL≈KOV¯CH FUNKCÍ"
ROZMùRY
S pracovní deskou
Bez pracovní desky
60 x 85 x 60
120
59,8 x 82 x 57,3
117
·ífika x V˘‰ka x Hloubka (cm)
Hloubka s otevfien˘mi dvefimi (cm)
TECHNICKÉ ÚDAJE
15-ti dílná souprava
pro 9 osob
Min. 0,08 - Max. 0,8
NáplÀ podle evropsk˘ch norem (EN 50242)
Kapacita nádobí vãetnû hrncÛ
Tlak vody (MPa)
Ji‰tûní / Maximální pfiíkon / Pfiipojovací elektrické napûtí
Viz v˘robní ‰títek
SPOT¤EBA (hlavní programy)*
Program
Energie (kWh)
Voda (L)
2,03
20
PÁRA
1,43
14
UNIVERZÁLNÍ
0,94
10
ECO
0,73
9
RYCHLOPROGRAM 29'
Spotfieba energie ve vypnutém a pohotovostním reÏimu: 0,45 W / 0,45 W
* Hodnoty namûfiené v laboratofii podle Evropské normy EN 50242 (v bûÏném pouÏití jsou moÏné
rozdíly).
77
VOLBA PROGRAMÒ A
ZVLÁ·TNÍ FUNKCE
Nastavení ProgramÛ
■ Otevfiete dvífika a vloÏte nádobí.
■ Stisknûte
tlaãítko
"ZAPNOUT/
VYPNOUT"
.
Displej zobrazí dvû pomlãky.
Tlaãítko "ACTION PRO"
Toto tlaãítko Vám umoÏÀuje upravit intenzitu
mytí podle zneãi‰tûní nádobí, úpravou doby
a teploty mytí.
Kombinace tlaãítka se 4 hlavními mycími
programy umoÏÀuje dodateãn˘ch 8 mycích
cyklÛ (ãímÏ máte celkovû k dispozici 12
programÛ mytí).
■ Zvolte program stisknutím
"VOLBA PROGRAMU".
tlaãítka
■ Podle potfieby
"ACTION PRO".
tlaãítko
stisknûte
■ Pokud si pfiejete zvolit nûkterou z
moÏností, stisknûte pfiíslu‰né tlaãítko
(rozsvítí se pfiíslu‰ná kontrolka).
■ Stisknûte tlaãítko "START".
Na displeji se zobrazí doba trvání
programu, pfiiãemÏ se stfiídavû mûní
zobrazení hodin a minut [Napfi.: 1 h (1
hodina) / 25 (25 minut)].
Stisknutím tlaãítka "ACTION PRO" jednou
(kontrolka
) se intenzita mycího cyklu
zv˘‰í a bude aktivovaná mycí funkce
tfietího ramene, umístûného na dnû myãky
("POWER WASH").
Tato funkce umoÏÀuje mytí také velmi
zneãi‰tûného nádobí, vloÏením pfiímo do
oblasti ko‰e nad "POWER WASH".
■ Pokud jsou dvífika zavfiená, po
akustickém signálu, program se spustí
automaticky. Displej zobrazí ãas
zb˘vající do konce cyklu.
Programy "IMPULSE"
Programy "IMPULSE" pouÏívají techniku
mytí v impulzech, které sniÏuje spotfiebu i
hluk a zlep‰uje v˘kony.
DÒLEÎITÉ
"Obãasné" fungování mycího ãerpadla
NENÍ projevem ‰patného funkce, ale
pfiedstavuje zvlá‰tní charakteristiku
impulzního mytí. Je tedy znakem
správného prÛbûhu programu.
"AUTOMATICKÉ" programy
Stisknutím tohoto tlaãítka "ACTION PRO"
dvakrát (kontrolka
) se intenzita mytí
sníÏí, ãímÏ se zkrátí doba mytí.
Myãka je vybavena snímaãem zneãi‰tûní,
kter˘ je schopen zjistit zneãi‰tûní vody
"AUTOMATICK¯CH"
bûhem
fází
programÛ (viz seznam programÛ); díky
tomuto
zafiízení
jsou
automaticky
upravovány parametry cyklÛ praní podle
skuteãného zneãi‰tûní nádobí. StupeÀ
zneãi‰tûní vody se skuteãnû vztahuje ke
zneãi‰tûní nádobí. Tímto zpÛsobem je
zaruãeno lep‰í mytí, je optimalizována
spotfieba vody a energie.
DÒLEÎITÉ
Po zapnutí myãky se zobrazí naposledy
pouÏité nastavení.
78
PrÛbûh programu
Pfieru‰ení programu
Na displeji se bûhem programu ukáÏe
automaticky aktualizovan˘ ãas zb˘vající do
konce cyklu.
Nedoporuãujeme otevírání dvífiek bûhem
chodu program, zvlá‰tû uprostfied mytí a
pfii závûreãném oplacování teplou vodou.
Pokud tedy pfii spu‰tûném programu
otevfiete dvífika (napfi., pokud chcete pfiidat
dal‰í nádobí), myãka se automaticky
zastaví a na displeji bude blikat zb˘vající
doba do ukonãení cyklu.
Po uzavfiení dvífiek, bez zmáãknutí
jakéhokoliv tlaãítka, se cyklus znovu
spustí od okamÏiku, kdy byl pfieru‰en.
V pfiípadû pfieru‰ení proudu, myãka
nádobí uchovává pamûÈ programu ve
fázi, kdy do‰lo k pfieru‰ení a program
bude opût pokraãovat od tohoto místa,
kde byl pfieru‰en, jakmile bude
obnovena dodávka elektrické energie.
Konec programu
DÒLEÎITÉ
BûÏící program je moÏné pfieru‰it aniÏ
by bylo nutné otevfiít dvífika, staãí
stisknout
tlaãítko
"ZAPNOUT/
VYPNOUT". Pokud se má v takovém
pfiípadû cyklus spustit od místa, ve
kterém byl pfieru‰en, staãí opût
stisknout
tlaãítko
"ZAPNOUT/
VYPNOUT".
Konec
programu
je
signalizován
akustick˘m signálem (pokud není vypnut),
kter˘ trvá 5 sekund a opakuje se 3x v
intervalech 30 sekund.
Displej a kontrolky se vypnou.
Tlaãítko doplÀkov˘ch funkcí
POZOR!
Pokud dvefie myãky otevfiete ve fázi
su‰ení, ozve se akustick˘ signál jako
upozornûní, Ïe cyklus je‰tû není
ukonãen.
Tlaãítko "SUPER ECO"
Toto tlaãítko umoÏní úsporu ãasu a energie
v prÛmûru o 25% (podle zvoleného cyklu)
sníÏením koneãného ohfievu vody a doby
su‰ení bûhem posledního oplachování.
PouÏití tlaãítka se doporuãuje veãer, kdyÏ
není nutné, aby právû umyté nádobí bylo
ihned dokonale suché.
Pro lep‰í su‰ení se doporuãuje nechat na
konci cyklu pootevfiená dvífika pro pfiirozenou
cirkulaci vzduchu.
Úprava spu‰tûného programu
Pokud chcete zmûnit nebo zru‰it bûÏící
program, postupujte následujícím zpÛsobem:
■ Zmáãknûte alespoÀ na 5 sekund tlaãítko
"RESET". Na displeji se zobrazí "00" a
zazní akustické signály.
Tlaãítko "EXTRA DRY"
■ Probíhající program bude zru‰en˘.
Displej zobrazí dvû pomlãky.
Tato moÏnost zvy‰uje úãinnost su‰ení
nádobí zvy‰ováním teploty bûhem
posledního cyklu mytí. V tomto reÏimu se
zcela odstraní pfiípadné le‰ticí prostfiedky a
zbytky vody.
■ V tomto okamÏiku je moÏné nastavit
nov˘ program.
POZOR!
Dfiíve, neÏ spustíte nov˘ program, je
dobré se ujistit, Ïe nebyl odstranûn
ãisticí prostfiedek; kdyby tomu tak
bylo, obnovte dávkování v pfiíslu‰né
dávkovací nádobce.
DÒLEÎITÉ
MoÏnosti "EXTRA DRY" a "SUPER
ECO" jsou mezi sebou kompatibilní a
proto mohou b˘t zapnuté najednou v
tom samém cyklu.
79
Tlaãítko
"ODLOÎEN¯ START"
Vypnutí funkce zvukové signalizace
KONCE PROGRAMU
Toto tlaãítko umoÏÀuje naprogramování
spu‰tûní cyklu mytí se zpoÏdûním od 1 do
23 hodin vãetnû.
Funkce zvukové signalizace konce
programu mÛÏe b˘t vypnuta následujícím
zpÛsobem:
Pro nastavení odloÏeného startu mytí
postupujte následujícím zpÛsobem:
DÒLEÎITÉ
Následující postup zaãnûte VÎDY
pfii vypnuté myãce.
■ Zmáãknûte
tlaãítko
"ODLOÎEN¯
START" (na displeji se zobrazí nápis
"00").
1. Stisknûte tlaãítko "VOLBA PROGRAMU"
a zároveÀ zapnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ZAPNOUT/VYPNOUT" (usly‰íte
krátk˘ zvukov˘ signál).
■ Pro zv˘‰ení doby zpoÏdûní znovu
zmáãknûte tlaãítko (pfii kaÏdém
zmáãknutí se zpoÏdûní zv˘‰í o jednu
hodinu aÏ po maximálnû 23 hodin).
2. Stisknûte a drÏte tlaãítko "VOLBA
PROGRAMU" nejménû po dobu 15
sekund (bûhem této doby zaznûjí 2
zvukové signály).
■ Pro spu‰tûní odpoãítávání stisknûte
tlaãítko "START".
Displej pfii spu‰tûní programu zobrazí
zb˘vající ãas.
3. Tlaãítko uvolníte v momentu, kdyÏ
usly‰íte druh˘ zvukov˘ signál (na
displeji se zobrazí "b1", coÏ znaãí, Ïe
zvonûní je aktivní).
4. Opût stisknûte stejné tlaãítko (zobrazí se
"b0" coÏ znaãí, Ïe zvonûní je neaktivní).
OdloÏen˘ start a zvolen˘ program se
vynuluje (displej a kontrolky zhasnou).
5. Vypnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ZAPNOUT/VYPNOUT", ãímÏ
uvedete do ãinnosti nové nastavení.
Pokud chcete vynulovat odloÏen˘ start,
postupujte následujícím zpÛsobem:
K opûtovné aktivaci zvonûní postupujte
stejn˘m zpÛsobem.
■ Tlaãítko "RESET" podrÏte stisknuté po
dobu nejménû 5 sekund. Na displeji se
zobrazí "00" a zazní akustické signály.
UloÏení naposledy pouÏitého
programu
UloÏení naposledy pouÏitého programu
mÛÏete provést následovnû:
■ OdloÏen˘ start a zvolen˘ program se
anulují. Displej zobrazí dvû pomlãky.
DÒLEÎITÉ
Následující postup zaãnûte VÎDY
pfii vypnuté myãce.
■ Poté, pokud chcete myãku spustit, je
nutné znovu nastavit poÏadovan˘
program a eventuálnû tlaãítky zvolit
doplÀkové funkce tak, jak je uvedeno v
odstavci "NASTAVENÍ PROGRAMÒ".
1. Stisknûte tlaãítko "VOLBA PROGRAMU"
a zároveÀ zapnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ZAPNOUT/VYPNOUT" (usly‰íte
krátk˘ zvukov˘ signál).
80
2. Stisknûte a drÏte tlaãítko "VOLBA
PROGRAMU" nejménû po dobu 30
sekund (bûhem této doby zazní 3
akustické signály).
DÒLEÎITÉ
Tato myãka nádobí je vybavena
bezpeãnostním
zafiízením
proti
pfieteãení, které v pfiípadû poruchy
vypou‰tí pfiebyteãnou vodu.
3. Uvolnûte tlaãítko po zaznûní T¤ETÍHO
akustického signálu ("A0" se zobrazí na
displej pro indikaci zru‰ení uloÏení).
POZOR!
Aby nedo‰lo k neoãekávanému
spu‰tûní
funkce
pojistky
proti
pfieteãení doporuãujeme Vám, abyste
neh˘bali a nenaklánûli myãku nádobí
bûhem chodu.
V pfiípadû, Ïe je nutné s myãkou
pohnout, nebo ji naklonit, zkontrolujte
nejdfiíve, zda je ukonãen mycí cyklus a
ve vanû myãky nezÛstala Ïádná voda.
4. Stisknûte opet stejné tlaãítko (na displeji
se zobrazí "A1" pro indikaci, Ïe uloÏení
je zapnuté).
5. Vypnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ZAPNOUT/VYPNOUT", ãímÏ
uvedete do ãinnosti nové nastavení.
K deaktivaci uloÏení proveìte stejn˘
proces.
Myãka mÛÏe na displeji signalizovat celou fiadu funkãních závad.
AUTOMATICKÁ SIGNALIZACE ZÁVAD
ZÁVADA
Na displeji se zobrazí E2
spolu s krátk˘m akustick˘m
signálem.
Na displeji se zobrazí E3
spolu s akustick˘m signálem.
P¤ÍâINA
Chybí voda (je uzavfien˘ pfiívod
vody).
Spotfiebiã nemÛÏe vypustit vodu z
mycí vany.
ODSTRANùNÍ
Vypnûte myãku, otevfiete kohout pfiívodu vody a znovu nastavte cyklus
mytí.
Zkontrolujte, zda není zalomená
hadice v˘pusti vody, zda není
ucpan˘ sifon, anebo zda nejsou
ucpány filtry.
Pokud závada pfietrvává, obraÈte se
na autorizovan˘ servis.
Na displeji se zobrazí E4
spolu s akustick˘m signálem.
Vytéká voda.
Zkontrolujte, zda není zalomená
hadice v˘pusti vody, zda není
ucpan˘ sifon, anebo zda nejsou
ucpány filtry.
Pokud závada pfietrvává, obraÈte se
na autorizovan˘ servis.
E7, Ef
Na displeji se zobrazí E5, E6,
nebo EL s krátk˘m
akustick˘m signálem.
Závada elektronického fiízení.
Je nutno se obrátit na autorizovan˘
servis.
Na displeji se zobrazí E8
nebo Ei s krátk˘m akustick˘m
signálem.
Topné tûleso ohfievu vody nefunguje
správnû, anebo je ucpan˘ filtr.
Oãistûte filtr.
Pokud závada pfietrvává, obraÈte se
na autorizovan˘ servis.
81
TABULKA MYCÍCH PROGRAMÒ
Mytí s pfiedmytím
Pro programy s pfiedmytím doporuãujeme pfiidat dal‰í dávku ãistícího prostfiedku (max. 10 g)
pfiímo do myãky.
•
/( ) = PRÒBùH "AUTOMATICK¯CH" PROGRAMÒ JE OPTIMALIZOVÁN DÍKY FUNKCI SNÍMAâE
ZNEâI·TùNÍ, KTER¯ UPRAVUJE PARAMETRY PRANÍ PODLE STUPNù ZNEâI·TùNÍ NÁDOBÍ.
Hygiene+
75°C
Cyklus s aktibakteriálním úãinkem, vhodn˘ k mytí
a dezinfekci nádobí (s odoln˘mi usazeninami),
kojeneck˘ch láhví, apod.
PÁRA
75°C
Cyklus s kombinací vody a páry. Je úãinn˘ k
rozpu‰tûní siln˘ch neãistot a bakterií bez pfiemytí
nádobí.
Chef
65°C
Vhodn˘ k rychlému mytí silnû zneãi‰tûného
nádobí.
Rodina
65-75°C
Vhodn˘ k mytí kaÏdodenního nádobí. Dvû
závûreãné fáze oplachování zaruãí vysokou
úroveÀ ãistoty a hygieny.
UNIVERZÁLNÍ
50-60°C
Vhodné k mytí nádobí a hrncÛ normálnû
zneãi‰tûn˘ch.
Denní
45-55°C
Rychl˘ cyklus pro bûÏnû zneãi‰tûné nádobí,
vhodn˘ k ãastému mytí a bûÏné mnoÏství
nádobí.
Eco Plus
55°C
Program pfii stfiední teplotû pro mytí bûÏnû
zneãi‰tûného nádobí a nádobí pfii pouÏití ãistících
prostfiedkÛ s obsahem enzymÛ.
ECO
45°C
Program pro bûÏnû zneãi‰tûné nádobí (nejúãinûj‰í z
hlediska spotfieby vody a energie).
Program dle normy EN 50242.
Kfii‰Èál
45°C
Vhodné k mytí nádobí kfiehkého, dekoratívního a
skla. Tento program je vhodn˘ také pro denní mytí
nádobí málo zneãi‰tûného, s v˘jimkou hrncÛ.
A Mytí 59'
Vhodné ke kaÏdodennímu mytí, ihned po pouÏití
nádobí a hrncÛ bûÏnû zneãi‰tûn˘ch (MAX 8 poklic).
- T¤ÍDA A MYTÍ -
65°C
RYCHLOPROGRAM Rychlé mytí pro nádobí, které bude um˘váno
ihned po jídle. NáplÀ myãky soupravou pro 6
29' 50°C
osob.
Pfiedmytí
= Programy "IMPULSE"
Krátké studené pfiedmytí nádobí pouÏitého ráno
nebo v poledne, pokud chceme odloÏit mytí plné
náplnû aÏ na veãer.
82
= “AUTOMATICKÉ” programy
= “POWER WASH” aktivní
*
•••••
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
65°C/
75°C
(
83
*
)
5
ANO
Tlaãítka pro
speciální funkce
75°C
140 ANO ANO ANO
75°C
130 ANO ANO ANO
65°C
85
ANO ANO ANO
115/
ANO ANO ANO
125
(
) 50°C/ (
60°C
)
100/
ANO ANO ANO
120
(
)
45°C/
(
55°C
)
70/
ANO ANO ANO
80
55°C
190 ANO ANO ANO
45°C
170 ANO ANO ANO
45°C
85
ANO ANO ANO
65°C
59
ANO ANO N/A
50°C
29 ANO N/A
N/A
N/A N/A
N/A = NASTAVENÍ FUNKCE NENÍ MOÎNÉ
P¤I NAPOU·TùNÍ HORKÉ VODY JE BùHEM CHODU PROGRAMU AUTOMATICKY ZOBRAZOVÁN NA DISPLEJI âAS ZB¯VAJÍCÍ
DO KONCE MYCÍHO CYKLU.
Tlaãítko "EXTRA DRY"
Tlaãítko "SUPER ECO"
PrÛm.doba
programu
v min.
Tlaãítko "ODLOÎEN¯
START"
PrÛbûh mycího programu
Pfii studené vodû 15°C
(tolerance ±10%)
Hork˘ oplach s
pfiídavkem le‰tidla
Druh˘ studen˘ oplach
První studen˘ oplach
Hlavní mytí
Studené pfiedmytí
Horké pfiedmytí
Kontrola soli v
zásobníku
Kontrola le‰ticího
prostfiedku
Vyãi‰tûní filtrÛ
Mycí prostfiedek pro
hlavní mytí
Mycí prostfiedek
pro pfiedmytí
Provedení kontroly
WATERCONTROL - SYSTÉM ZABLOKOVÁNÍ P¤ÍVODU VODY
Pfiívodní hadice vody je vybavena bezpeãnostním zafiízením, které v pfiípadû
po‰kození pfiívodní hadice zablokuje pfiívod vody. Toto je signalizováno ãervenou
znaãkou, která je viditelná v okénku
.
V takovémto pfiípadû musí b˘t pfiívodní hadice bezpodmíneãnû vymûnûna.
Pokud pfiívodní hadice nemá dostateãnou délku pro správné pfiipojení, musí
b˘t vymûnûna za jinou o odpovídající délce. Pfiívodní hadici vody poÏadujte po
autorizovaném servisním stfiedisku.
Blokovací zafiízení proti od‰roubování (pro od‰roubování zmáãknûte objímku).
84
VYHLEDÁNÍ DROBN¯CH ZÁVAD
Pokud myãka nádobí nepracuje správnû, proveìte nejdfiíve následující kontroly, neÏ
zavoláte autorizované servisní stfiedisko:
ZÁVADA
1 -Myãka vÛbec nepracuje
2 - Myãka nenapou‰tí vodu
3 - Myãka nevypou‰tí vodu
4 - Myãka vypou‰tí vodu
nepfietrÏitû
5 - Není sly‰et otáãení
sprchovacích ramen
6 - Pro elektronické pfiístroje bez
displeje: jedna nebo více
kontrolek rychle bliká
P¤ÍâINA
OPAT¤ENÍ
Zástrãka pfiívodní ‰ÀÛry není
správnû zasunuta do zásuvky
Pfiipojte správnû pfiívodní ‰ÀÛru
Tlaãítko I/O není zapnuto
Zmáãknûte tlaãítko
Dvefie jsou ‰patnû zavfiené
Zavfiete dvefie
Pfieru‰ena dodávka elektrického
proudu
Zkontrolujte pojistku pro zásuvku,
nebo dodávku elektfiiny
Viz pfiíãiny ã.1
Zkontrolujte
Pfiívodní ventil vody je uzavfien
Otevfite pfiívod vody
Voliã programÛ není nastaven na
správnou polohu
Otoãte programátorem do
správné polohy
Napou‰tûcí hadice je “pfielomená”
Filtr na napou‰tûcí hadici
není správnû pfiipojen, nebo je ucpan˘
OdstraÀte ostré ohyby z
napou‰tûcí hadice
Zkontrolujte pfiipojení filtru,
vyãistûte ho
Filtraãní systém je zanesen
Vyãistûte filtry
Vypou‰tûcí hadice je “pfielomená”
Narovnejte ostré ohyby na hadici
Vnûj‰í vypou‰tûcí hadice
nenísprávnû pfiipojena
Pozornû si pfieãtûte návod
napfiipojení vypou‰tûcí hadice
Napojení na odpad vody je umístûno
dole, místo ve správné v˘‰ce
PoÏádejte kvalifikovaného
instalatéra o pfiedûlání odpadu
Poloha vypou‰tûcí hadice je pfiíli‰
nízko
Zvednûte vypou‰tûcí hadici
nejménû do v˘‰ky 40 cm nad
podlahu
Pfiíli‰ velké mnoÏství mycího
prostfiedku
SniÏte dávku mycího prostfiedku
a pouÏívejte vhodné prostfiedky
UloÏené nádobí brání otáãení
ramen
Zkontrolujte
Filtraãní talífi a ko‰ík jsou silnû
zane‰ené neãistotami
Vyãistûte filtraãní soustavu
Pfiipojovací ventil vody je uzavfien
Vypnûte spotfiebiã, otevfite
pfiívod vody, nastavte znovu mycí
cyklus
85
ZÁVADA
7-
Nádobí je jen ãásteãnû
umyté
P¤ÍâINA
OPAT¤ENÍ
Viz pfiíãiny ã.5
Zkontrolujte
Dno hrncÛ není dobfie umyto
Pfiipálené zbytky jídla musí b˘t pfied
vkládáním hrncÛ do myãky
fiádnû odmoãeny
Okraje hrncÛ nejsou dobfie umyty
UloÏte znovu hrnce na doporuãené
místo
Sprchovací ramena jsou ucpaná
Vyjmûte sprchovací ramena dle dfiíve
uvedeného postupu a fiádnû
opáchnûte pod tekoucí vodou
Nádobí není správnû uloÏeno
Neukládejte nádobí pfiíli‰ tûsnû
u sebe
Konec vypou‰tûcí hadice je
ponofien do vody
Konec vypou‰tûcí hadice musí
b˘t vÏdy nad hladinou vypou‰tûn
vody
Bylo dávkováno nesprávné mnoÏství
mycího prostfiedku, mycí prostfiedek je
star˘ a ztvrdl˘
Zvy‰te dávkování podle míry
za‰pinûní nádobí, vymûÀte mycí
prostfiedek
Zvolen˘ mycí program není
dostateãnû úãinn˘
Zvolte úãinnûj‰í program
Nádobí ve spodním ko‰i není umyto
Vypnûte tlaãítko pro poloviãní náplÀ
8-
Mycí pfiípravek chybí nebo
je odebrán jen ãásteãnû
Pfiíbory, talífie, hrnce, atd … se kfiíÏí s
otvíráním dvífiek zásobníku mycího
prostfiedku
UloÏte nádobí tak, aby nebránilo
otvírání dvífiek zásobníku mycího
prostfiedku
9-
V˘skyt bíl˘ch skvrn na
nádobí
Voda je pfiíli‰ tvrdá
Zkontrolujte mnoÏství soli a le‰tidla
v zásobnících a pfiípadnû doplÀte,
pokud závada pfietrvává
zavolejte servisní stfiedisko
UloÏené nádobí klepe o sebe
UloÏte lépe nádobí do ko‰Û
Otáãející se ramena naráÏejí
na uloÏené nádobí
UloÏte lépe nádobí
Nedostateãné proudûní vzduchu
Nechejte po skonãení mycího
programu dvefie pootevfiené, aby
mohlo nádobí fiádnû oschnout
Chybí le‰tící pfiípravek
PouÏijte le‰tící pfiípravek
10 - Zv˘‰en˘ hluk bûhem mytí
11 - Nádobí není fiádnû usu‰ené
Poznámka:
Pokud nastane nûkterá z uveden˘ch situací a myãka neumyje fiádnû vloÏené nádobí, je nutné
odstranit zbytky jídel ruãnû, neboÈ pfii závûreãném su‰ení znovu pfiischne a ani následující
opakované mytí není schopné je odstranit.
JestliÏe ‰patná funkce pfietrvává, zavolejte autorizované servisní stfiedisko a sdûlte vÏdy typ
spotfiebiãe a úplné v˘robní ãíslo. Tyto údaje najdete na v˘robním ‰títku na boku dvefií myãky,
nebo na záruãním listû. Usnadníte a urychlíte tím provedení opravy.
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích, které
nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
86
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
drukarskich.
4 ! " !.* " ! , .
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích,
které nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
To urzàdzenie elektryczne jest oznakowane zgodnie z Dyrektywà Europejskà
2002/96/CE dotyczàcà Êmieci tworzonych przez zu˝yty sprz´t elektryczny i
elektroniczny (WEEE)
Zapewniajàc w∏aÊciwà utylizacj´ tego sprz´tu elektrycznego przyczynicie si´ do
unikni´cia szkodliwych dla zdrowia ludzi i Êrodowiska naturalnego konsekwencji,
wynikajàcych z niew∏aÊciwej utylizacji takiego sprz´tu .
Symbol umieszczony na urzàdzeniu oznacza, ˝e sprzet ten nie mo˝e byç
traktowany tak samo jak inne Êmieci domowe.
Musi zostaç oddany do najbli˝szego punktu zbiórki i utylizacji zu˝ytych urzàdzeƒ
elektrycznych i elektronicznych.
Utylizacja musi byç wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami o utylizacji tego
typu Êmieci.
Aby uzyskaç dok∏adne informacje na temat post´powania w sprawie tego typu
Êmieci prosz´ skontaktowaç si´ z odpowiednim biurem w departamencie
Ministerstwa Ochrony Ârodowiska lub z Zak∏adem Oczyszczania Miasta w
waszym miejscu zamieszkania, lub te˝ ze sklepem w którym sprz´t zosta∏
zakupiony.
9#( ' "' #,-#- '#* #
) "!'-0(# #( ' ,<"
2002/96EC # !"# "$ " # !"# ("$ , ))# (WEEE).
#( - ("+"!
#' , <*(#, - 3- # #( )
# (
,-(*( (#"0( '(,0( # +,( #' , 3$!!(# " #
(- 0,( ', , ), ( , "!- ,* #( "#$!!!
# ( , ))$# (.
) ,$(
# , <*( ')3!2 # (* *# '#* # , <*( ( -
, , ( - - ( ( '(- )( ,* )). (#-# - , , (
, - # "#$!!! ) '!! " ("+"!
!"# "+ "
!"# ("+ ;,! )+.
$- - , , ( , )#,-
+) ( ) # #,"
, 3!!(#" #$; #( ("+"!
, ))$# (.
7 , *# ,! #"$ ) #( " '!! "
("+"!
#' , <*(# ,'-'(-# #( #," '#" , #(
# ("+"!
# "#$ #) ,* # , , )-'# "# #(
' "' .
Tento elektrospotfiebiã je znaãen˘ podle evropské smûrnice 2002/96/CE o
odpadech z elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení (WEEE).
Ujistûte se, Ïe byl tento v˘robek zlikvidován správnû, pomÛÏete tím vyhnout se
pfiípadn˘m negativním následkÛm na Ïivotním prostfiedí a zdraví, které by mohly
nastat v pfiípadû chybného zacházení s v˘robkem po ukonãení jeho Ïivotnosti.
Symbol na v˘robku znamená, Ïe s tímto spotfiebiãem nelze zacházet jako s
bûÏn˘m domácím odpadem. Musí b˘t doruãen do nejbliωího sbûrného místa
na recyklaci elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení.
Likvidace musí b˘t provedena v souladu s platn˘mi pfiedpisy pro Ïivotní prostfiedí
t˘kající se likvidace odpadu.
Podrobnûj‰í informace o zacházení, vracení a recyklaci tohoto v˘robku dostanete na pfiíslu‰ném úfiadu vefiejné správy (odbor ekologie a Ïivotního prostfiedí)
nebo u va‰eho poskytovatele sluÏeb svozu odpadu nebo v obchodû, kde jste
v˘robek zakoupili.
13.01 - 41901118
PL
EL
CZ
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising