Hoover | HOD 7 ALU-S | Hoover HOD 7 ALU-S User guide

Hoover HOD 7 ALU-S User guide
TR
Montaj ve Kullanma K›lavuzu
BULAfiIK MAK‹NES‹
■ Bulafl›k makinesinin aç›k kapa¤› üzerine
yaslanmay›n veya kapa¤›n üzerine
oturmay›n. Aksi takdirde cihaz devrilebilir.
GÜVENL‹K TAL‹MATLARI
‹Ç‹NDEK‹LER
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
Güvenlik önerileri
Cihaz›n kurulmas› ve montaj›
Tuzun doldurulmas›
Üst sepetin ayarlanmas›
Bulafl›klar›n yerlefltirilmesi
Test laboratuarlar› için bilgiler
Deterjan›n doldurulmas›
Deterjan türleri
Parlat›c›n›n doldurulmas›
Filtrelerin temizlenmesi
Baz› pratik ipuçlar›
Cihaz›n rutin temizli¤i ve bak›m›
Önemsiz ar›zalar›n saptanmas›
3
4
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
fiekil A
Her ev aleti için geçerli olan baz› temel
güvenlik kurallar› bu cihaz için de söz
konusudur.
UYARI !
B›çaklar ve di¤er keskin uçlu mutfak
aletleri sepet içerisine uçlar› afla¤›ya
bakacak flekilde veya yatay olarak
konulmal›d›r.
Cihaz›n Monte Edilmesi
■ Cihaz›n elektrik kablosu üzerindeki fiflin
kullan›lacak elektrik prizine uygun
oldu¤undan emin olun. Fiflin prize uygun
olmamas› durumunda, uzman bir personelden
yard›m alarak uygun tipte bir fifl ile de¤ifltirtin.
Ayr›ca elektrik prizine gelen flebeke
kablolar›n›n cihaz›n tip etiketinde belirtilen
güç de¤erine uygun kapasiteye sahip
oldu¤undan emin olun.
Günlük kullan›m
■ Bulafl›k makinesinin elektrik kablolar›n›
ezmemesini sa¤lay›n.
■ Bu cihaz sadece ev kullan›m› için tasarlanm›flt›r.
■ Genel bir ilke olarak bu cihaz ile
adaptörlerin, çoklu prizlerin ve uzatma
kablolar›n›n kullan›lmas› önerilmez.
■ Bulafl›k makinesi normal mutfak
aletlerinin y›kanmas› için tasarlanm›flt›r.
Petrol, boya, çelik veya demir kal›nt›lar›,
korozyona neden olan kimyasallar,
asitler veya alkali maddeler ile kirlenmifl
olan nesneler bulafl›k makinesinde
y›kanmamal›d›r.
■ Cihaz›n elektrik kablosunun de¤ifltirilmesinin
gerekmesi durumunda, Sat›fl Sonras›
Servis Merkezi'ni aray›n.
■ Evinizin su tesisat›na bir su yumuflatma
cihaz›n›n
monte
edilmifl
olmas›
durumunda bulafl›k makinesine tuz
koyman›za gerek kalmaz.
Güvenlik
■ Cihaza hiçbir zaman elleriniz veya
ayaklar›n›z ›slakken dokunmay›n.
5
1
■ Çatal/kafl›k/b›çak tak›mlar› sepete
saplar› afla¤›ya gelecek flekilde
konuldu¤unda en iyi flekilde temizlenir
■ Cihaz› ç›plak ayaklarla kullanmay›n.
■ Cihaz›n
fiflini
prizden
elektrik
kablosundan veya makinenin kendisini
tutup çekerek ç›kartmay›n.
■ Cihaz›n ar›zalanmas› veya art›k düzgün
çal›flmamas› durumunda, su girifli
muslu¤unu
kapat›n
ve
cihaz›
kurcalamay›n. Cihaz sadece yetkili
servis taraf›ndan tamir edilmelidir ve
sadece
orijinal
yedek
parçalar
kullan›lmal›d›r. Yukar›dakilere uyulmamas›
durumunda cihaz›n güvenli¤ine iliflkin
ciddi sonuçlar ortaya ç›kabilir.
■ Cihaz› ya¤mur, günefl v.s. gibi etkilere
maruz b›rakmay›n.
4
■ Aparat çocuk, ürünü kullanmay› bilmeyen
veya kullanma kapasitesi bulunmayan
kifliler taraf›ndan kullanmamal›d›r. Yaln›zca
güvenliklerinden sorumlu olan kifliler
taraf›ndan e¤itilir veya control edilirlese
kullanabilirler.
2
3
Lütfen bu kullanma k›lavuzunu dikkatli bir flekilde okuyun, çünkü bu k›lavuzda bulafl›k
makinenizin montaj›, kullan›m› ve bak›m›n›n güvenli bir flekilde gerçeklefltirilebilmesi
için önemli bilgilerin yan› s›ra cihaz›n›zdan en iyi flekilde yararlanabilmenizi sa¤layacak
faydal› ipuçlar› da yer almaktad›r.
Bu kullanma k›lavuzunu ileride baflvurmak üzere güvenli bir yerde saklay›n.
2
Cihaz›n at›lmas›
Çocuklara, aparat ile oynamalar›na izin
verilmemelidir.
■ Bulafl›k makinesi, çevre dostu yöntemler
kullan›larak at›labilecek flekilde geri
dönüfltürülebilen malzemelerden yap›lm›flt›r.
■ Y›kama program› sona erdi¤inde cihaz
içerisinde veya bulafl›klar üzerinde kalan
sular yutulmamal›d›r.
■ Eskimifl bir bulafl›k makinenizi atmak
istedi¤inizde, çocuklar›n cihaz içerisinde
kilitli kalmalar› riskini ortadan kald›rmak
için, bulafl›k makinenizin kapa¤›n›
sökün.
■ Potansiyel bir tehlike (özellikle tak›l›p
düflme tehlikesi) yaratabilece¤inden
cihaz›n kapa¤›n› aç›k konumda
b›rakmay›n.
3
CIHAZ›N MONTE EDILMESI
Cihaz›n Elektrik Ba¤lant›lar›
Su Ba¤lant›s›
(Teknik Notlar)
■ Cihaz›n ambalaj›ndan ç›kart›lmas›ndan
sonra, bulafl›k makinesinin yüksekli¤ini
ayarlay›n. Bulafl›k makinesinin düzgün
çal›flabilmesi için terazide olmas› gereklidir.
Cihaz›n ayaklar›n› makine 2 dereceden
fazla e¤imli durmayacak flekilde ayarlay›n.
Bu cihaz uluslararas› güvenlik standartlar›na uygundur ve ürünün tamamen
topraklanmas›n› sa¤layacak flekilde 3
bacakl› toprakl› bir fifl ile donat›lm›flt›r.
Cihaz› elektrik flebekesine ba¤lamadan
önce afla¤›dakilerden emin olunmas›
önemlidir:
■ Ambalajlar›n at›lmas›ndan sonra cihaz›
tafl›mak istemeniz durumunda makineyi
kapa¤›n›n
alt›ndan
kald›rmaya
kalk›flmay›n. Cihaz›n kapa¤›n› biraz
aralad›ktan sonra cihaz› üst k›sm›ndan
tutarak kald›r›n.
1. Cihaz›n fiflinin tak›laca¤› elektrik prizinin
uygun
flekilde
topraklanm›fl
oldu¤undan;
2. Elektrik
tesisat›
beslemenizin
cihaz›n›z›n tip etiketinde belirtilen güç
gereksinimini karfl›layacak kapasitede
oldu¤undan.
UYARI!
Ürününüzün uygun flekilde topraklanm›fl oldu¤undan emin olun.
Uygun topraklaman›n yap›lmam›fl
olmas› durumunda, bir radyo
parazitleri gidericisinden dolay›,
cihaz›n›z›n metal parçalar›na temas
edildi¤inde bir elektrik boflalmas›
hissedilir.
Üretici, cihaz›n topraklanmamas›ndan
dolay› ortaya ç›kabilecek hasarlardan
dolay›
herhangi
bir
dorumluluk
üstlenmez.
ÖNEML‹ NOT
Cihaz›n hal› kapl› bir zemin üzerine
konulmas›
durumunda
cihaz›n
alt
havaland›rma
deliklerinin
t›kanmad›¤›ndan emin olunmal›d›r.
Bu cihaz 73/23/EEC, 2006/95/EC ve
2004/108/EC ile de¤ifltirilmifl olan
89/336/EEC Avrupa Yönergeleri ile
bunlar›n sonraki eklerine uygundur.
Montajdan sonra cihaz›n fifline
eriflilebilece¤inden emin olunmal›d›r.
4
IÖNEML‹ NOT
Cihaz su flebekesine yeni bir hortum
tak›m› ile ba¤lanmal›d›r. Eski
hortumlar tekrar kullan›lmamal›d›r.
1
■ Girifl ve boflaltma hortumlar› cihaz›n
solundan veya sa¤›ndan ç›kacak
flekilde yöneltilebilir.
ÖNEML‹ NOT
Bulafl›k makinesi so¤uk suya veya
60°C'den daha s›cak olmamak
koflulu ile s›cak suya ba¤lanabilir.
■ Suyun bas›nc› 0.08 MPa ile 0.8 MPa
aras›nda olmal›d›r. Bas›nc›n minimum
de¤erin alt›nda olmas› durumunda
servis departman›m›za baflvurarak fikir
dan›fl›n.
2
■ Cihaz›n su girifli hortumu cihaz
kullan›lmad›¤› zamanlarda kapat›labilecek
bir muslu¤a ba¤lanmal›d›r (fiekil 1 B).
■ Bulafl›k makinesi 3/4" (üç çeyreklik) bir
ba¤lant›ya sahiptir (fiekil 2).
■ "A" girifl hortumunu uygun flekilde
s›k›ld›¤›ndan emin olacak flekilde üç
çeyreklik (3/4") bir ba¤lant› eki
kullanarak "B" muslu¤una tak›n.
■ E¤er gerekiyorsa, girifl hortumu 2.5 m'ye
kadar uzat›labilir. Uzatma hortumu Sat›fl
Sonras› Servis Merkezi'nden temin
edilebilir.
3
■ Kullan›lan su içerisinde kireç tortular›
veya kum bulunmas› durumunda, Sat›fl
Sonras› Servis Merkezi'nden 9226085
parça numaral› uygun filtrenin temin
edilmesi önerilir (fiekil 3). "D" filtresi,
"B" muslu¤u ile "A" girifl hortumunun
aras›na, "C" pulunun konulmas›
unutulmadan tak›lmal›d›r.
■ Bulafl›k makinesinin yeni tesisat
borular›na ya da uzun süredir
kullan›lmayan borulara ba¤lanmas›
durumunda, girifl hortumunu ba¤lamadan
önce musluktan birkaç dakika bofla su
ak›t›n. Bu flekilde kum veya pas
kal›nt›lar›n›n su girifli filtresini t›kamas›
önlenmifl olur.
5
■ Ç›k›fl hortumu kancas›ndan lavabonun
kenar›na tak›labilir, ancak, cihaz
çal›fl›rken suyun sifon etkisi ile tekrar
makinenin
içerisine
emilmesinin
önlenebilmesi için, hortumun ucu suya
bat›r›lmamal›d›r (fiekil 4Y).
Ç›k›fl (Boflaltma) hortumunun
ba¤lanmas
■ Ç›k›fl hortumu, suyu k›vr›mlar› olmayan
bir sert gider borusu içerisine
boflalt›lacak
flekilde
tak›lmal›d›r
(fiekil 4).
■ Cihaz›n bir çal›flma tezgah›n›n alt›na
monte edilmesi durumunda, tezgah›n
alt›nda mümkün olan en yüksek
seviyedeki bir konuma (U-fleklindeki)
hortum ask›s› tak›lmal›d›r (fiekil 4Z).
■ Gider borusu zemin seviyesinin en az
40 cm kadar üzerinde bulunmal› ve en
az 4 cm'lik bir iç çapa sahip olmal›d›r.
■ Girifl ve ç›k›fl hortumlar›nda herhangi bir
k›vr›lma olmad›¤›ndan emin olacak
flekilde hortumlar› kontrol edin.
■ Koku önleyici bir hava kapan› tak›lmas›
önerilir (fiekil 4X).
■ E¤er gerekiyorsa, ç›k›fl hortumu,
zeminden en fazla 85 cm'lik bir
yüksekli¤i
koruyacak
flekilde
konumland›r›lm›fl olmas› kofluluyla,
2.5 m'ye kadar uzat›labilir. Uzatma
hortumu
Sat›fl
Sonras›
Servis
Merkezi'nden temin edilebilir.
C‹HAZIN HAZIR MUTFAKLARA
MONTE ED‹LMES‹
Cihaz›n mevcut çal›flma tezgah›
alt›na monte edilmesi
(bir tezgah›n alt›na montaj söz konusu
oldu¤unda)
■ Ço¤u modern haz›r mutfakta alt›nda
dolaplar›n ve elektrikli cihazlar›n yer
ald›¤› tek bir yekpare çal›flma tezgah›
mevcuttur. Bu durumda bulafl›k makinesinin
üzerindeki kaplamal› tezgah plakas›n›
arka kenar›n›n alt›nda yer alan vidalar›
sökerek ç›kart›n (fiekil 6a).
Mevcut dolaplar aras›na montaj
■ Bulafl›k makinesinin 85 cm olan
yüksekli¤i cihaz›n modern haz›r
mutfaklarda bulunan ayn› yükseklikteki
mutfak dolaplar› aras›na do¤rudan
monte edilebilmesi için özel olarak
tasarlanm›flt›r. Cihaz›n ayaklar› tam
yükseklik ayar› yap›labilecek flekilde
ayarlanabilir.
ÖNEML‹ NOT
Bulafl›k makinesinin üzerindeki
kaplamal›
tezgah
plakas›n›
söktükten sonra, vidalar›n tekrar
cihaz›n
üst
k›sm›n›n
arka
kenar›ndaki yuvalar›na vidalanmas›
GEREK‹R (fiekil6b).
■ Bulafl›k makinesinin kaplamal› üst
tezgah› özel bir bak›m gerektirmez,
çünkü ›s›ya, çizilmelere dayan›kl›d›r ve
leke tutmaz (fiekil 5).
■ Bu
durumda
cihaz›n
yüksekli¤i
Uluslararas› Düzenlemeler (ISO) ile
saptand›¤› flekilde 82 cm'ye düfler ve
bulafl›k makinesi mutfa¤›n çal›flma
tezgah› alt›na s›¤ar (fiekil 7).
Dekoratif paneller
(Sadece baz› modeller için geçerlidir)
Cihaz›n kapa¤› çevresindeki çerçeveler 5
mm'ye kadar kal›nl›¤a ve afla¤›daki
ölçülere sahip olan dekoratif panellerin
tak›labilmesine olanak sa¤lar:
Genifllik:
591 mm ± 1
Yükseklik:
597 mm ± 1
4
5
a
6
a
b
7
b
598
Kapa¤›n Aç›lmas›
Kapa¤›n kapat›lmas›
Elinizi oyu¤un içerisine sokup çekin. Cihaz
çal›fl›r durumdayken kapa¤›n›n aç›lmas›
durumunda devreye giren bir elektrik güvenli¤i
cihaz› otomatik olarak her fleyi kapat›r.
Sepetleri cihaz›n içerisine itin.
Her
iki
püskürtme
kolunun
da,
çatal/kafl›k/b›çaklar, çanaklar veya tavalar
taraf›ndan engellenmeksizin serbestçe
dönebildi¤inden emin olun. Kapa¤› yerine
s›k›ca oturdu¤undan emin olacak flekilde
bast›rarak kapat›n.
ÖNEML‹ NOT
Cihaz›n düzgün çal›flmas› için,
bulafl›k makinesi çal›fl›yorken
kapa¤› aç›lmamal›d›r.
6
556/573
7
TUZUN DOLDURULMASI
Tuz doldurma göstergesi
■ Cihaz›n alt taraf›nda yumuflat›c›n›n
ar›tma ifllemi yapabilmesi için kullan›lan
bir tuz kab› yer al›r.
Baz› modellerde kontrol paneli üzerinde tuz
doldurulmas› gerekti¤inde yanan bir uyar›
lambas› bulunmaktad›r.
■ Sadece
bulafl›k
makinelerinde
kullan›lmak üzere üretilmifl olan bir
tuzun kullan›lmas› önemlidir.
Di¤er tipteki tuzlar, zamanla yumuflat›c›
performans›n›
etkileyebilecek
ve
bozabilecek
suda
çözünmeyen
parçac›klar içerir.
Sinyal iki sistemden birine göre verilir:
■ cihaz›n kontrol paneli üzerinde yer alan
bir
gösterge
tuz
doldurulmas›
gerekti¤inde yanar;
■ tuz kab›n›n kapa¤› üzerinde yer alan bir
yeflil renkli yüzey (fiekil 1a) suyun
yumuflat›lmas› için yeterli tuz bulundu¤u
sürece görünür. Yeflil yüzeyin kapa¤›n
içerisine çökmesi durumunda tuz ilave
edilmesi gerekir.
■ Tuz ilave etmek için cihaz›n alt
k›sm›nda yer alan tuz kab›n›n vidal›
kapa¤›n› aç›n ve kab› doldurun.
■ Bu ifllem esnas›nda az bir miktar su
taflar; ancak buna ra¤men kap
tamamen dolana kadar tuz dökmeye
devam edin. Kap doldu¤unda, tuz
kal›nt›lar›n› temizleyin ve kab›n
kapa¤›n› yerine takarak s›k›n.
Di¤er baz› modellerde ise kapakta böyle bir
gösterge bulunmaz (fiekil 1b).
Bu cihazlarda yumuflat›c› sisteminin
ayar›na ba¤l› olarak tuzun seviyesi düzenli
aral›klarla kontrol edilmelidir.
■ Tuz doldurduktan sonra tam bir y›kama
program› veya bir SO⁄UK DUfiLAMA
(COLD RINSE) durulama program›
çal›flt›rman›z önerilir. Tuz da¤›t›c›s›n›n
kapasitesi 1.5 ile 1.8 kg aras›ndad›r ve
cihaz›n verimli kullan›labilmesi için, su
yumuflat›c›s› sisteminin ayar›na ba¤l›
olarak, zaman zaman tuz kab›na tuz
doldurulmas› gereklidir.
ÖNEML‹ NOT
Y›kanm›fl bulafl›klar üzerinde beyaz
lekeler görülmesi genellikle tuz
kab›na tuz ilave edilmesi gerekti¤inin
önemli bir göstergesidir.
ÜST SEPET‹N
AYARLANMASI
"A" Tipi
(sadece baz› modeller için geçerlidir)
Genellikle 27 cm ile 31 cm aras›ndaki
tabaklar kullan›l›yorsa, bunlar, üst sepet üst
konumuna tak›l›p afla¤›daki prosedür
izlenerek alt sepete yerlefltirilmelidir
(modele ba¤l› olarak) :
A
"A" Tipi:
1. "A" ön durdurucular›n› d›flar›ya do¤ru
döndürün;
2. Üst sepeti çekerek d›flar› ç›kart›n ve
tekrar bu kez üst konuma tak›n;
3. "A" ön durdurucular›n› tekrar eski
konumlar›na getirin.
A
Art›k çaplar› 20 cm'nin üzerindeki bulafl›klar
üst sepete konulamaz ve sepet üst
konumundayken ayarlanabilir destekler
kullan›lamaz.
"B" Tipi:
"B" Tipi:
1
1. Üst sepeti çekerek d›flar› ç›kart›n;
2. Sepeti iki yan›ndan kavrayarak yukar›
kald›r›n (fiekil 1).
ÖNEML‹ NOT
(Sadece ilk kullan›m için geçerlidir)
Cihaz ilk defa kullan›laca¤›nda, tuz
kab›n› tamamen doldurduktan sonra,
kaptaki su taflana kadar tuz kab›na
su ilave edilmelidir.
Art›k çaplar› 20 cm'nin üzerindeki bulafl›klar
üst sepete konulamaz ve sepet üst
konumundayken ayarlanabilir destekler
kullan›lamaz.
2
SEPET‹N ALT KONUMUNA
AYARLANMASI:
fiekil 1
b
a
b
1. Sepeti her iki yan›ndan kavray›n ve
hafifçe yukar› kald›r›n (fiekil 2a);
a
b
2. Daha sonra sepeti yavaflça do¤ru
konumuna oturacak flekilde serbest
b›rak›n (fiekil 2b).
3
NOT: H‹ÇB‹R ZAMAN SEPET‹ SADECE
TEK B‹R YANINDAN KALDIRMAYIN
YADA AfiA⁄I ‹ND‹RMEY‹N (fiekil 3).
Dikkat:
Sepetin üzerinde
ayarlanmas› önerilir.
8
bulafl›klar
a
yokken
9
Standart bir günlük bulafl›k fiekil 1 ve
fiekil 2'de temsil edilmifltir.
BULAfiIKLARIN
YERLEfiT‹R‹LMES‹
Üst sepet (fiekil 1)
A = çukur tabaklar
B = yemek tabaklar›
(düz tabaklar)
C = tatl› tabaklar›
Üst sepetin kullan›lmas›
■ Üst sepetin yanlar›na kancalar ile tak›lan
ayarlanabilir raflar (destekler) mevcuttur.
Bunlar iki konuma ayarlanabilir: dik ve
yat›r›lm›fl durum. Yat›r›lm›fl durumda
raflar çay veya kahve fincanlar›, mutfak
b›çaklar› ve kepçeler için kullan›labilir.
Kulplu cam bulafl›klar raflar›n uçlar›na
güvenli bir flekilde as›labilir. Bardaklar,
kupalar, sos kaplar› ve tatl› tabaklar›
raflar›n alt›na rahatça yerlefltirilebilir.
D = sos kaseleri
E = kupalar
F = bardaklar
1
A
B
■ Çukur tabaklar› ve düz tabaklar ise raf
dik duruma getirildi¤inde yerlefltirilebilir.
Tabaklar,
taba¤›n alt› bulafl›k
makinesinin arkas›na bakacak flekilde,
suyun her bir tabak aras›ndan serbestçe
geçebilmesine izin verecek flekilde
tabaklar aras›nda bir boflluk b›rak›larak
düfley konumda yerlefltirilmelidir.
■ Maksimum
sepet
kapasitesinden
yararlanabilmek üzere ayn› büyüklükteki
tabaklar›n birlikte yerlefltirilmesi önerilir.
■ Salata çanaklar› ve plastik çanaklar üst
sepete de yerlefltirilebilir.
Bunlar›n püskürtülen suyun tazyiki ile
devrilmemeleri için yerlerine iyice
oturtulmas› önerilir.
H
G
B
C
D F
F E
Alt sepetin kullan›lmas
■ Tencereler, f›r›n kaplar›, büyük çorba
kaseleri, salata çanaklar›, kapaklar, servis tabaklar›, düz tabaklar, çukur tabaklar
ve kepçeler alt sepete yerlefltirilebilir.
■ Çatal/kafl›k /b›çaklar› saplar› yukar›ya
gelecek flekilde kulplar› da bulunan plastik
çatal/kafl›k
/bݍak
sepetine
yerlefltirin.
■ Çatal/kafl›k /b›çak sepetini içindeki
bulafl›klar›n döner kollar› engellemeyece¤inden emin olacak flekilde alt sepete
koyun (fiekil 6).
■ Üst sepet kullan›mda maksimum
esneklik
sunabilmek
üzere
tasarlanm›flt›r ve üst sepete iki s›ra
halinde 24 adede kadar tabak, befl s›ra
halinde yada kar›fl›k olarak 30 adede
kadar bardak yerlefltirilebilir.
10
B
Standart bir günlük bulafl›k fiekil 6 'da
temsil edilmifltir.
Alt sepet (fiekil 6)
A = orta büyüklükte
E
tencere
B = büyük tencere
F
C = tava
G
D = Büyük çorba kasesi,
servis tabaklar›
H
B
A
= çatal/kafl›k
/bݍaklar
= f›r›n kaplar›
= orta büyülükte
çanak
= küçük çanak
6
B
4
A
■ Büyük tabaklar›n (çaplar› yaklafl›k 27 cm
veya üzerinde olan tabaklar) cihaz›n
arkas›na do¤ru biraz e¤imli konulmas›
sepetin cihaz içerisine itilmesini
kolaylaflt›r›r.
A
3
E = kupalar
F = sapl› bardaklar
(kadehler)
G = bardaklar
H = Çatal/kafl›k
/bݍak sepeti
2
■ Tabaklar tek s›ra halinde (fiekil 1) veya
iki s›ra halinde (fiekil 2) yerlefltirilebilir.
- "A" KONUMU: standart bir bulafl›k veya
tavalar, salata keseleri ve benzeri
bulafl›klar içermeyen bulafl›klar içindir.
- "C" KONUMU: ortalaman›n üzerindeki
büyüklükte düz tabaklar ve/veya standart
olmayan flekildeki (kare, alt›gen, oval,
pizza tabaklar› v.s.) tabaklar içindir.
D
F
Üst sepet (fiekil 2)
A = çukur tabaklar
B = yemek tabaklar›
(düz tabaklar)
C = tatl› tabaklar›
D = sos kaseleri
5
- "B" KONUMU: standart boyutta olmas›na
karfl›n özel bir flekle sahip olan bulafl›klar
(çok derin çanaklar, kare fleklindeki
kaplar veya kenarlar› olmayan bulafl›klar
v.s.) içindir.
E
C
■ Alt sepette ayarlanabilir bir merkez raf
bulunmaktad›r (fiekil 3 ve fiekil 4).
Bunun sayesinde, bulafl›klar›n boyutlar›
ve/veya flekilleri standart olmasa dahi
dengeli ve optimum bir yerlefltirme
gerçeklefltirilebilir.
C
G
E
A
A
C
F D
H
Lütfen en iyi y›kama sonuçlar›n› elde
edebilmek için bulafl›k makinesini makul
ölçüde doldurun.
■ Küçük tabaklar ve örne¤in tatl›lar için
kullan›lan tabaklar, fiekil 5'de gösterildi¤i
gibi destek raf› d›flar› konumundayken
("B") alt sepete yerlefltirilmelidir. Normal
veya büyük tabaklar›n yerlefltirilmesi için
destek raf› ("A") konumunda olmal›d›r.
ÖNEML‹ NOT
Alt
sepette,
sepetin
özellikle
tamamen yüklendi¤inde, güvenli bir
flekilde d›flar› çekilmesi için, bir
güvenli-durdurma mekanizmas› mevcuttur.
Tuz koymak, filtreyi temizlemek ve
rutin bak›m için sepetin tamamen
d›flar› çekilmesi gereklidir.
UYARI !
Küçük tabaklar›n sepete destek raf›
yanl›fl konumdayken yerlefltirilmesi
durumunda, tabaklar alt püskürtme
koluna dokunarak bunun dönmesini
engeller.
Çatal/kafl›k/b›çak sepeti
Çatal/kafl›k/b›çak sepetinin üst k›sm› çeflitli
yerlefltirme seçeneklerini gerçeklefltirebilmek
üzere ç›kart›labilir.
11
TEST LABORATUARLARI ‹Ç‹N B‹LG‹LER
DETERJANIN KONULMASI
Genel program karfl›laflt›rmas› (Referans: EN 50242 Standartlar›)
Deterjan
(Programlar›n seçilmesi bölümüne bak›n)
4. Deterjan miktar›:
- ön y›kama için 9.5 g;
- y›kama için 28 g.
1. Üst sepet konumu : alt
2. Normal miktarda bulafl›k
3. Parlat›c› ayar› : 6
15 uluslararas› yerin bulafl›klar› (Referans : EN 50242 Standartlar›)
Do¤ru bulafl›k yerlefltirme üst sepet için fiekil 1'de, alt sepet için fiekil 2'de ve
çatal/kafl›k/b›çak sepeti içinse fiekil 3'de gösterilmifltir.
I
L
1
C D
E
H
B
1 = 15 tatl› kafl›¤›
2 = 15 çatal
3 = 12 çay kafl›¤›
H
A
2
11
11
11
11
11
11
12
12
12
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
G C
F
C
Üst sepet (fiekil 1)
A = 5+5+5 bardak
B = 12+3 sos taba¤›
C = 5+5+5 kupa
D = küçük çanak
E = orta boy çanak
F = büyük çanak
G = tatl› taba¤›
H = 1+1 servis kafl›¤›
I = kepçe
L = çatal/kafl›k/b›çaklar
Alt sepet (fiekil 2)
M = 15 çukur tabak
N = 15 düz tabak
O = 7+7 tatl› taba¤›
P
P = servis taba¤›
Q = çatal/kafl›k b›çaklar
N
M
D‹KKAT !
Alt sepete bulafl›k yerlefltirmeden önce
lütfen ayarlanabilir merkez raf›n› ç›kart›n.
O
O
3
Q
33 3
Çatal/kafl›k/b›çak sepeti (fiekil 3)
Çatal/kafl›k/b›çaklar› flekilde
gösterildi¤i gibi yerlefltirin.
1 = kafl›klar
2 = bݍaklar
3 = çay kafl›klar›
4 = servis çatal›
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
22 2
2
2
2
2
2
2
4
ÖNEML‹ NOT
Özellikle bulafl›k makineleri için
üretilmifl toz, s›v› veya tablet fleklinde
bir deterjan kullan›lmas› esast›r.
B
(El y›kamak için üretilmifl olanlar gibi)
uygun olmayan deterjanlar bir bulafl›k
makinesinde kullan›lmalar› için gerekli
uygun katk› maddelerini içermez ve bulafl›k
makinesinin düzgün çal›flmas›na son
verebilir.
Deterjan,
deterjan
kab›
içerisine
boflalt›ld›ktan sonra kab›n kapa¤›n› önce
iterek (1) ve daha sonra da bir "t›k" sesi
duyulana kadar üzerine bast›rarak (2)
kapat›n.
Deterjan kab›n›n doldurulmas›
Bütün deterjanlar ayn› olmad›¤›ndan,
deterjan›n kutusu üzerindeki kullanma talimatlar› da de¤iflik olabilir. Kullan›c›lara çok
az d
Deterjan kab› bulafl›k makinesinin
kapa¤›n›n iç taraf›nda yer al›r (fiekil A "2").
Kab›n kapa¤› kapal› durumdayken kapa¤›
açmak için (A) dü¤mesine bas›n.
Her bir y›kama döngüsünün sonunda
kapak, bulafl›k makinesinin bir sonraki
kullan›m›na haz›r olarak, daima aç›k
durumda kal›r.
Bütün deterjanlar ayn› olmad›¤›ndan,
deterjan›n kutusu üzerindeki kullanma
talimatlar› da de¤iflik olabilir. Kullan›c›lara
çok az deterjan konulmas›n›n bulafl›klar› iyi
temizlemeyece¤ini, buna karfl›l›k afl›r›
miktarda deterjan konuldu¤unda da
normalden daha iyi bir al›namayaca¤›n›,
bunun sadece bir israf olaca¤›n› hat›rlatmak
isteriz.
UYARI !
Alt sepete bulafl›k yerlefltirirken lütfen
tabaklar›n ve di¤er bulafl›klar›n deterjan
da¤›t›c›s›n› engellemedi¤inden emin
olun.
Kullan›lmas› gereken deterjan miktar›
bulafl›klar›n ne kadar kirli oldu¤una ve
bunlar›n tiplerine ba¤l›d›r.
Deterjan bölmesinin y›kama bölmesine (B)
20 ila 30 g kadar deterjan konulmas›n›
öneririz.
ÖNEML‹ NOT
Lütfen gere¤inden fazla miktarda
deterjan kullanmayarak çevreye
verilen zarar›n s›n›rland›r›lmas›na
yard›mc› olun.
1
1
1
1
1
1
1
A
12
13
■ içerisinde su yumuflat›c›s›/tuz bulunan
deterjanlar›n etkinlikleri flebeke suyunuzun
sertli¤ine ba¤l›d›r. fiebeke suyunuzun
sertli¤inin deterjan›n ambalaj› üzerinde
belirtilmifl olan su sertli¤i etkinlik s›n›rlar›
içerisinde olup olmad›¤›n› kontrol edin.
DETERJAN TÜRLER‹
Deterjan tabletleri
Farkl› üreticilerin deterjan tabletleri suda
farkl› h›zlarda çözünür. Bu nedenle, k›sa
programlarda baz› deterjan tabletleri,
tamamen çözünemediklerinden, tamamen
etkili
olmayabilir.
Böyle
ürünlerin
kullan›lmas›
durumunda
deterjan›n
tamamen kullan›labilmesi için, daha uzun
programlar›n seçilmesi gerekir.
Bu tür ürünler kullan›ld›¤›nda tatmin
edici sonuçlar elde edememeniz
durumunda, lütfen deterjan üreticisine
baflvurun.
PARLATICININ KONULMASI
Parlat›c›
Son durulama aflamas›nda otomatik olarak
serbest b›rak›lan parlat›c› y›kanm›fl
bulafl›klar›n h›zla kurumas›na yard›mc› olur
ve üzerlerinde leke ve izlerin oluflmas›n›
önler.
Baz› durumlarda kombine deterjanlar›n
kullan›lmas› afla¤›dakilere neden olabilir:
ÖNEML‹ NOT
Tatmin edici y›kama sonuçlar› elde
edebilmek için, tabletlerin do¤rudan
y›kama bölmesi içerisine DE⁄‹L,
deterjan kab›n›n y›kama bölümüne
konulmas› fiARTTIR.
■ y›kanm›fl bulafl›klar›n üzerlerinde ve
bulafl›k makinesinin içerisinde kireç
kal›nt›lar›n›n görülmesi;
■ y›kama ve kurutma performans›nda
düflüfl.
Konsantre deterjanlar
ÖNEML‹ NOT
Bu
ürünlerin
kullan›lmas›n›n
do¤rudan bir sonucu olarak ortaya
ç›kan bütün sorunlar garanti
kapsam›n›n d›fl›ndad›r.
Azalt›lm›fl alkalinlik özelli¤ine ve do¤al
enzimlere sahip olan konsantre deterjanlar,
50°C'lik y›kama programlar› ile birlikte
çevreye daha az zarar verir ve bulafl›klar›
ve bulafl›k makinesini korur.
50°C'lik y›kama programlar› bilinçli olarak
enzimlerin kir çözücü özelliklerinden
yararlan›r ve bu sayede, konsantre
deterjanlar›n
kullan›lmas›yla,
65°C
programlar›ndan elde edilebilen y›kama
sonuçlar› daha düflük bir s›cakl›kta elde
edilebilir.
Parlat›c› kab›n›n doldurulmas›
Parlat›c› kab› deterjan kab›n›n solunda yer
al›r (fiekil A "3"). Kab›n kapa¤›n› açmak için
referans iflaretini iterken ayn› anda
aral›ktaki dili çekin.
Daima bulafl›k makineleri için özel olarak
üretilmifl olan parlat›c›lar›n kullan›lmas›
önerilir. Parlat›c› seviyesini da¤›t›c›n›n
yan›nda yer alan (C) izleme penceresinden
kontrol edin.
DOLU
"3'ü bir arada" / "4'ü bir arada" / "5'i bir
arada"
kombine
deterjanlar›n
kullan›lmas› durumunda, (sadece baz›
modellerde mevcut olan) parlat›c› ve tuz
gösterge
lambalar›n›n
anlams›z
oldu¤unu ve bu lambalar› dikkate
almaman›z gerekti¤ini lütfen unutmay›n.
Kombine deterjanlar
Y›kama ve/veya kurutma sorunlar›n›n
ortaya ç›kmas› durumunda, birbirinden ayr›
geleneksel ürünler (tuz, deterjan ve
parlat›c›) kullanman›z› öneririz.
Böylece
bulafl›k
makinesinin
su
yumuflatma sisteminin düzgün çal›flmas›
sa¤lanm›fl olur.
Parlat›c› da içeren deterjanlar deterjan
kab›n›n y›kama bölmesine konulmal›d›r.
Parlat›c› kab› bofl b›rak›lmal›d›r (e¤er bofl
de¤ilse, kombine deterjanlar› kullanmadan
önce, parlat›c› ayar›n› en düflük konumuna
ayarlay›n).
Bu durumda, afla¤›dakileri yapman›z›
öneriyoruz:
"3'ü bir arada"/"4'ü bir arada"
/"5'i bir arada" kombine
deterjanlar
■ Hem tuz hem de parlat›c› kaplar›n› tekrar
doldurun;
■ Cihaz içerisine bulafl›k yerlefltirmeksizin,
cihaz› bir normal program döngüsü ile
çal›flt›r›n.
Örne¤in tuzu ve/veya parlat›c›y› da içeren
kombine deterjanlar› kullanmay› planlaman›z
durumunda afla¤›dakileri öneririz:
Tekrar geleneksel tuz ile kullan›ma
geri dönüldü¤ünde, sistemin birkaç
çal›flt›rmadan sonra tekrar verimli duruma
gelece¤ini unutmay›n.
■ deterjan›n ambalaj› üzerinde yer alan
üreticinin talimatlar›n› dikkatli bir flekilde
okuyun ve bunlara uyun;
14
C
Koyu renk
BOfi
Aç›k renk
Parlat›c›n›n 1 ile 6 aras›nda
ayarlanmas›
Düzenleyici (D) kapa¤›n alt›nda yer al›r ve
bir bozuk para yard›m›yla döndürülebilir.
Parlat›c› kullan›m› ayar› için önerilen ayar
konumu 4 ayar›d›r.
fiebeke suyunun içerdi¤i kireç oran›, kireç
oluflumunu ve kurutma performans›n›
önemli ölçüde etkiler. Bu nedenle, iyi bir
y›kama sonucu elde edilebilmesi için, parlat›c›
miktar›n›n ayarlanmas› önem tafl›r.
Y›kamadan sonra, y›kanm›fl bulafl›klar›n
üzerinde damarlar oluflmas› durumunda,
parlat›c› ayar›n› bir kademe k›s›n.
Beyaz›ms› lekelerin oluflmas› durumunda
ise parlat›c› miktar› ayar›n› bir kademe
art›r›n.
D
15
PRAT‹K ‹PUÇLARI
F‹LTRELER‹N TEM‹ZLENMES‹
Filtre sistemi (fiekil A "4") afla¤›dakilerden
oluflur:
daha büyük parçac›klar›n tutuldu¤u bir
merkez kap;
y›kama suyunu sürekli olarak süzen bir düz
ince kafes telli filtre;
Nas›l tasarruf yap›labilir?
■ Bulafl›k makinesini tamamen doldurduktan
sonra çal›flt›rmak istiyorsan›z, bulafl›klar›
her ö¤ünden sonra makineye yerlefltirin
ve gerekiyorsa yiyecek kal›nt›lar›n›
yumuflatmak ve yeni konulan bulafl›klar›n
üzerlerindeki daha büyük yiyecek
kal›nt›lar›n› temizlemek için SO⁄UK
DUfiLAMA (COLD RINSE) durulama
program›n› çal›flt›r›n.
Bulafl›k makinesi doldu¤unda tam y›kama
döngüsü program›n› bafllat›n.
Gerçekten
iyi
y›kama
sonuçlar› nas›l elde edilebilir?
1
düz ince kafes telli filtrenin alt›nda yer alan
ve mükemmel bir durulama sa¤lamak
üzere en küçük parçal›klar› yakalayan bir
mikro filtre.
■ Her zaman mükemmel sonuçlar elde
edebilmek için, filtrelerin her y›kamadan
sonra kontrol edilip temizlenmesi
gerekir.
■ Bulafl›klar› makineye yerlefltirmeden
önce filtrelerin, su ç›k›fl›n›n ve y›kama
kolu deliklerinin t›kanmas›n› önlemek
için, üzerlerindeki yiyecek ve di¤er
kal›nt›lar› (kemikler, kabuklar, et veya
meyva parçalar›, kahve telvesi, meyva
kabuklar›, sigara külü, kürdanlar v.s.)
temizleyin.
■ Bulafl›klar çok kirli de¤ilse veya sepetler
tamamen dolu de¤ilse, program
listesindeki
talimatlar›
izleyerek,
EKONOM‹ (ECONOMY) program›n› seçin.
■ Bulafl›klar› makineye yerlefltirmeden
önce durulamamaya çal›fl›n.
■ Tencerelerde ve f›r›n kaplar› üzerinde
yanm›fl veya k›zarm›fl yiyeceklerin bir
tabaka oluflturmufl olmas› durumunda,
bunlar› y›kamadan önce su içerisinde
bekletin.
■ Filtre bölümünü ç›kartmak için, sap›n›n
saat ibrelerine ters yönde döndürülmesi
yeterlidir (fiekil 1).
■ Filtrelerin kolayca temizlenebilmesi için
merkez kap ç›kart›labilir (fiekil 2).
2
■ Düz ince tel kafesli filtreyi (fiekil 3)
ç›kart›n ve bütün filtre bölümünü bir
musluk alt›nda y›kay›n. E¤er gerekiyorsa, küçük bir f›rça kullan›labilir.
Y›kanmamas› gerekenler
■ Her bulafl›¤›n bulafl›k makinesinde y›kanmaya uygun olmad›¤› unutulmamal›d›r.
Termoplastik malzemelerin, ahflap ve plastik
sapl› çatal/kafl›k/b›çaklar›n, ahflap kulplu
tencerelerin, alüminyumdan yap›lm›fl kap ve
di¤er malzemelerin, kristallerin, kurflunlu
camlar›n aksi belirtilmedi¤i sürece bulafl›k
makinesinde y›kanmamas›n› öneririz.
■ Bulafl›klar› makine içerisine yüzleri
afla¤›ya bakacak flekilde yerlefltirin.
■ Bulafl›klar› birbirlerine de¤meyecek
flekilde yerlefltirmeye gayret edin.
Bulafl›klar
daha
uygun
flekilde
yerlefltirildi¤inde daha iyi sonuçlar elde
edersiniz.
■ Kendi kendini temizleme özelli¤ine
sahip olan mikro filtre sayesinde bak›m
kolaylaflm›flt›r ve filtre bölümünün sadece
iki haftada bir kontrol edilmesi yeterlidir.
Ancak, her y›kamadan sonra, merkez
kab›n ve düz ince tel kafesli filtrenin
t›kanmam›fl oldu¤unun kontrol edilmesi
önerilir.
■ Bulafl›klar›n üzerlerindeki baz› dekoratif
desenlerin renkleri solabilir. Bu nedenle
bir tak›m›n›z varsa önce bunlardan
sadece birini makinede y›kayarak
desenlerinin solup solmad›¤›n› anlamak
yerinde olacakt›r.
■ Bulafl›klar› yerlefltirdikten sonra y›kama
kollar›n›n serbestçe dönebildiklerinden
emin olacak flekilde bunlar›n dönüflünü
kontrol edin.
■ Saplar› paslanmaz çelik d›fl›ndaki çelikten
yap›lm›fl gümüfl çatal/kafl›k/b›çaklar›n bulafl›k
makinesinde y›kanmamas› yerinde olur,
çünkü bu malzemeler aras›nda bir kimyasal
reaksiyon gerçekleflebilir.
■ Özellikle üzerlerinde inatç› yiyecek
parçac›klar› veya yanm›fl yiyecek
kal›nt›lar› bulunan tavalar›n veya di¤er
bulafl›klar›n bulafl›k deterjanl› su içerisinde bekletilmesi gerekir.
UYARI !
Filtrelerin temizlenmesinden sonra,
bunlar›n do¤ru olarak bir araya
getirildi¤inden ve düz ince tel kafesli
filtrenin bulafl›k makinesinin alt
bölümündeki yerine düzgün bir
flekilde oturtuldu¤undan emin olun.
3
Filtrenin saat ibreleri yönünde
döndürülerek düz ince tel kafesli
filtre içerisindeki yerine tespit
edilmifl oldu¤undan emin olun. Zira
filtre bölümünün yerine tam oturmamas›
durumunda cihaz›n verimi olumsuz
yönde etkilenir.
ÖNEML‹ NOT
Yeni
tabak/çanak
veya
çatal/kafl›k/b›çak sat›n al›rken bunlar›n bulafl›k makinesinde y›kanmaya
uygun oldu¤undan emin olun.
■ Gümüfl malzemelerin uygun flekilde
y›kanmas›
için
afla¤›dakiler
uygulanmal›d›r:
a) gümüflü kullan›ld›ktan hemen sonra,
özellikle de mayonez, yumurta bal›k
v.s. gibi yiyeceklerle kullan›lm›fl
olmas› durumunda, sudan geçirin;
b) gümüfl
malzemelerin
deterjan püskürtmeyin;
Faydal› ipuçlar›
■ Y›kama sona erdikten sonra üst
sepetten su damlamas›n› önlemek için,
önce alt sepeti d›flar› çekin.
■ Bulafl›klar›n y›kama sona erdikten
sonra uzun süre makine içerisinde
bekletilecek olmas› durumunda, bulafl›k
makinesinin kapa¤›n› aral›k b›rak›n.
Böylece biraz hava dolafl›m› sa¤lan›r ve
bulafl›klar›n daha iyi kurumas› sa¤lan›r.
üzerine
c) gümüflleri di¤er metallerden ayr›
tutun.
ÖNEML‹ NOT
Bulafl›k makinesini filtreleri yerlerine
tak›l› de¤ilken kesinlikle çal›flt›rmay›n.
16
17
C‹HAZIN TEM‹ZLENMES‹ VE
BAKIMI
1
■ Bulafl›k makinesinin d›fl yüzeylerini
temizlemek için (ya¤ çözücü etkili)
solventler veya afl›nd›r›c› temizlik
malzemeleri kullanmay›n. Yüzeyleri ›slak
bir bez parças› ile silin.
■ Bulafl›k makinesi özel bir bak›m
gerektirmez, çünkü y›kama bölmesi
kendi kendini temizleme özelli¤ine
sahiptir.
■ Yiyecek veya parlat›c› kal›nt›lar›n›
temizlemek için kapak contas›n› nemli
bir bez kullanarak düzenli aral›klarla silin.
■ Kireç tortular›n›n ve kirlerin düzenli
aral›klarla temizlenmesi için cihaz› bofl
olarak çal›flt›r›n; y›kama bölmesinin
içerisine bir bardak sirke dökün ve hafif
y›kama program›n› seçin.
■ Filtrelerin düzenli aral›klarla temizlenmesine
ra¤men bulafl›klar ve tencerelerin yeterince
iyi y›kanmad›¤›n› veya durulanmad›¤›n›
gözlüyorsan›z, döner püskürtme kollar›
(fiekil A "5") üzerindeki bütün püskürtme
deliklerinin t›kanm›fl olup olmad›¤›n› kontrol
edin.
1b
ÖNEMS‹Z ARIZALARIN SAPTANMASI
Bulafl›k makinesinin çal›flmamas› durumunda, Yetkili servis'e baflvurmadan önce
afla¤›daki kontrolleri yap›n:
AR‹ZA
1.
Makine hiçbir tepki vermiyor.
2
2.
Bu deliklerin t›kanm›fl olmas› durumunda,
delikleri afla¤›da belirtildi¤i gibi aç›n:
Makine su çekmiyor.
PROGRAM SONA ERD‹⁄‹NDE
YAPILMASI GEREKENLER
1. Üst rotor kolunu sökmek için kolu ok ile
iflaretli konuma kadar döndürün (fiekil
1). Kolu yukar›ya do¤ru itin (fiekil 1b) ve
itmeyi sürdürürken saat ibreleri yönünde
vida hareketi ile sökün (kolu tekrar
yerine takmak için ayn› ifllemi saat
ibrelerine ters yönde döndürerek
yineleyin). Alt rotor kolu sadece yukar›
do¤ru çekilerek sökülebilir (fiekil 2);
Her y›kamadan sonra su girifli muslu¤u
kapat›lmal› ve cihaz Açma/Kapatma (On/Off)
dü¤mesine bas›larak kapat›lmal›d›r.
Bulafl›k
makinesi
uzun
süre
kullan›lmayacaksa, afla¤›daki kurallar›n
izlenmesi önerilir:
1. Cihaz içerisinde kalm›fl olabilecek
kal›nt›lar›n temizlenebilmesi için deterjan
koyarak bulafl›k makinesini boflken
çal›flt›r›n;
2. Cihaz›n elektrik fiflini prizden çekin;
3. Su girifli muslu¤unu kapat›n;
4. Parlat›c› kab›n› doldurun;
5. Bulafl›k makinesinin kapa¤›n› aral›k
b›rak›n;
6. Bulafl›k makinesinin içini bofl b›rak›n;
7. Bulafl›k makinesinin bulundu¤u ortam›n
s›cakl›¤›n›n 0°C'nin alt›na düflmesi
durumunda borular içerisinde kalan su
donabilir. Böyle bir durumda s›cakl›¤›n
s›f›r›n üzerine ç›kmas›n› bekleyin ve
bundan sonra yaklafl›k 24 saat geçmeden
bulafl›k makinesini çal›flt›rmay›n.
2. püskürtme bafll›klar›ndaki herhangi bir
t›kan›kl›¤› gidermek üzere rotor kollar›n›
musluk alt›nda y›kay›n;
3. y›kama ifllemi sona erdi¤inde, oku tekrar
hizalad›ktan sonra yerine vidalayarak
rotor kollar›n› yerlerine tak›n.
■ Hem kapa¤›n hem de y›kama
bölmesinin
kaplamas›
paslanmaz
çeliktir; ancak, oksitlenmeden dolay›
lekelerin ortaya ç›kmas› durumunda,
bunun olas› nedeni flebeke suyunda
bulunan yüksek seviyedeki demir
tuzlar›d›r.
■ Lekeler hafif bir afl›nd›r›c› madde ile
temizlenebilir; kesinlikle klorin bazl›
malzemeler, bulafl›k teli v.s. kullanmay›n.
18
3.
4.
5.
6.
Cihaz suyu boflaltam›yor.
Makine sürekli su boflalt›yor.
Püskürtme kollar›n›n dönüflü
duyulmuyor.
Göstergesiz elektronik
modellerde: bir veya daha
fazla say›da LED lamba h›zl›
aral›klarla yan›p sönüyor.
NEDENI
ÇÖZÜM
Cihaz›n fifli elektrik prizine
tak›lmam›flt›r.
Elektrik fiflini prize tak›n.
AÇMA/KAPATMA (O/I) dü¤mesine
bas›lmam›flt›r.
Dü¤meye bas›n.
Bulafl›k makinesinin kapa¤› aç›kt›r.
Kapa¤› kapat›n.
Cihaza gelen elektrik beslemesi
kesilmifltir.
Fifl üzerindeki sigortay› ve elektrik
beslemesini kontrol edin.
1 numaral› ar›zan›n nedenlerine
bak›n.
Su girifli muslu¤u kapal›d›r.
Kontrol edin.
Program seçicisi do¤ru konumunda
de¤ildir.
Program seçicisini do¤ru konumuna
getirin.
Su girifl hortumu bükülmüfltür.
Hortumdaki bükülmeleri giderin.
Girifl hortumunun filtresi do¤ru
ba¤lanmam›flt›r.
Hortumun ucundaki filtreyi
temizleyin.
Filtre kirlenmifltir.
Filtreyi temizleyin.
Ç›k›fl hortumu bükülmüfltür.
Ç›k›fl hortumunu düzeltin.
Ç›k›fl hortumunun ba¤lant›s› do¤ru
ba¤lanmam›flt›r.
Ç›k›fl hortumunun nas›l ba¤la
naca¤›na iliflkin talimatlar›
dikkatli bir flekilde uygulay›n.
Duvardaki ç›k›fl ba¤lant›s› yukar›ya
de¤il afla¤›ya bakmaktad›r.
Yetkin bir teknisyen ça¤›r›n.
Ç›k›fl hortumunun konumu çok
düflük seviyededir.
Ç›k›fl hortumunu zeminden en az
40 cm. yükse¤e ç›kart›n.
Afl›r› miktarda deterjan konulmufltur.
Deterjan miktar›n› azalt›n
Uygun türde deterjan kullan›n.
Bir bulafl›k kolun dönmesini
engellemektedir.
Bulafl›klar› kontrol edin.
Plaka (düz) ve bardak filtreler çok
kirlenmifltir.
Düz filtreyi ve bardak filtreyi
temizleyin.
Su girifli muslu¤u kapal›d›r.
Bulafl›k makinesini kapat›n.
Muslu¤u aç›n.
Program› tekrar bafllat›n.
19
Muslu¤u aç›n.
AR‹ZA
NEDENI
ÇÖZÜM
5 numaral› ar›zan›n nedenlerine
bak›n.
Tencerelerin dipleri iyi y›kanm›yor.
Kontrol edin.
Tencerelerin kenarlar› iyi y›kanm›yor.
Tencerelerin konumunu de¤ifltirin.
Püskürtme kollar› k›smen t›kanm›flt›r.
Halka somunlar› saat ibreleri yönünde
çevirerek püskürtme kollar›n› söküp
musluk alt›nda y›kay›n.
Bulafl›klar düzgün yerlefltirilmemifltir.
Bulafl›klar› birbirlerine çok yak›n
yerlefltirmeyin.
Ç›k›fl hortumunun ucu su
içerisindedir.
Ç›k›fl hortumunun ucu d›flar› akan
suya temas etmemelidir.
Yanl›fl miktarda deterjan kullan›lm›flt›r;
deterjan bayatt›r veya sertleflmifltir.
Deterjan miktar›n› bulafl›klar›n kirlilik
derecesine ba¤l› olarak art›r›n ve
deterjan› de¤ifltirin.
Y›kama program› olarak tam uygun
bir program seçilmemifltir.
Daha güçlü bir program seçin.
Alt sepetteki bulafl›klar y›kanmam›flt›r.
Yar›m yük dü¤mesine bas›n.
8. Deterjan da¤›t›lm›yor veya
k›sman da¤›t›l›yor.
Çatal/kafl›k/b›çaklar, tabaklar, tencereler
v.s. deterjan da¤›t›c›s›n›n aç›lmas›n›
engelliyor.
Bulafl›klar› da¤›t›c›y› engellemeyecek
flekilde yerlefltirin.
9. Bulafl›klar üzerinde beyaz
lekeler olufluyor.
Su çok serttir.
7. Yerlefltirilen bulafl›klar sadece
k›sman y›kan›yor.
‹çerisinde yan›k yiyecek kal›nt›lar›
bulunan tencere ve tavalar›n
makineye konulmadan önce su
içerisinde bekletilmesi gerekir.
Tuz ve parlat›c› seviyesini kontrol
edin ve kullan›m miktar›n› ayarlay›n.
Ar›za tekrar ortaya ç›karsa, Yetkili
Servis ile temas kurun.
Bulafl›klar birbirlerine çarp›yor.
Sepet içerisindeki bulafl›klar›n
yerleflimini tekrar kontrol edin.
Döner kol bulafl›klara çarp›yor.
Bulafl›klar›n yerleflimini tekrar kontrol
edin.
Uygun havaland›rma yoktur.
Bulafl›klar›n do¤al flekilde kurumas›
için y›kama program› sona erdi¤inde
bulafl›k makinesinin kapa¤›n› aral›k
b›rak›n.
Parlat›c› bitmifltir.
Parlat›c› da¤›t›c›s›na parlat›c› ilave
edin.
10. Y›kama esnas›nda gürültü
oluyor.
11. Bulafl›klar tamamen
kurumuyor.
Not: Yukar›daki durumlardan birinin ortaya ç›kmas› ve makinenin iyi bir y›kama performans› göstermemesi
durumunda, yiyecek kal›nt›lar›n›n bulafl›klardan elle ç›kart›lmas› gerekir, çünkü son kurutma aflamas› yiyecek
kal›nt›lar›n› iyice sertlefltirdi¤inden bunlar bulafl›k makinesi içinde ikinci bir defa y›kanarak ç›kart›lamaz.
Ar›za durumunun devam etmesi halinde bulafl›k makinesinin seri numaras›n› bildirerek Yetkili Servis ile
temas kurun. Cihaz›n seri numaras› bulafl›k makinesi kapa¤›n›n iç taraf›n›n üzerinde yer alan tip etiketinde
ve garanti belgesinde bulunabilir. Bu bilgiler daha etkin eylemlerin h›zl› bir flekilde uygulanabilmesine olanak
sa¤lar.
Üretici bu kullanma k›lavuzundaki yaz›m hatalar›ndan dolay› herhangi bir sorumluluk üstlenmez.
Ayr›ca üretici kendi cihaz modelleri üzerinde temel karakteristikleri de¤ifltirmeksizin gerekli
de¤ifliklikleri yapma hakk›n› sakl› tutar.
20
Üretici bu kullanma k›lavuzunda bask› hatalar›n›n ortaya ç›kmas›ndan dolay› herhangi
bir sorumluluk üstlenmez. Üretici ayr›ca esas karakteristiklerini de¤ifltirmeksizin, kendi
ürünleri üzerinde uygun de¤ifllikleri yapma hakk›n› sakl› tutar.
Bu cihaz, At›k Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) hakk›ndaki 2002/96/EC say›l› Avrupa Yönergesine uygun
olarak iflaretlenmifltir.
Bu cihaz› uygun flekilde atmakla, bu ürünün do¤ru olmayan atma yöntemleri ile at›lmas› durumunda ortaya
ç›kabilecek çevre ve insan sa¤l›¤› için olumsuz olas› sonuçlar›n önlenmesine yard›mc› olmufl olursunuz.
Ürün üzerindeki sembol bu ürünün ev at›¤› olarak ifllem görmemesi gerekti¤ini gösterir. Cihaz at›laca¤› zaman,
elektrikli ve elektronik cihazlar›n geri kazan›m› için bir toplama noktas›na iletilmesi gerekir.
Cihaz›n at›lmas› yaflad›¤›n›z bölgede çöplerin at›lmas›na iliflkin yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak
gerçeklefltirilmesi gerekir.
Bu ürünün ifllenmesi, toplanmas› ve geri kazan›lmas›na iliflkin daha ayr›nt›l› bilgi için lütfen bölgenizdeki
belediyeye, ev çöplerini atma servisine veya ürünü sat›n alm›fl oldu¤unuz ma¤azaya baflvurun.
08.01 - 41027201 - www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie
TR
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising