Hoover | DYN 062/E | Hoover DYN 062/E Εγχειρίδιο χρήστη

Hoover DYN 062/E Εγχειρίδιο χρήστη
PL
EL
Instrukcja obs∏ugi
®
DYN 062
DYN 062X
ZMYWARKI
2
SPIS TREÂCI
Ogólne zasady bezpieczeƒstwa
Instalacja
Instalacja wodna
Nape∏nianie solà
Regulacja koszyka górnego
Wype∏nianie zmywarki naczyniami
Informacje dla badaƒ w laboratorium
Umieszczanie detergentu
Typy detergentów
Umieszczanie Êrodka nab∏yszczajàcego
Czyszczenie filtrów
Rady praktyczne
Czyszczenie na zewnàtrz i konserwacja zmywarki
Opis panelu sterujàcego
Dane techniczne
Wybór programów i funkcje szczególne
Regulacja zmi´kczania wody
Lista programów
Usuwanie drobnych usterek
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
4
6
7
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
20
21
25
26
28
Rys. A
5
1
4
2
3
Nale˝y dok∏adnie zapoznaç si´ z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji, gdy˝
mówià one o bezpieczeƒstwie instalowania, eksploatacji i konserwacji niniejszego
urzàdzenia, jak równie˝ dostarczajà po˝ytecznych wskazówek do jak najlepszego
korzystania ze zmywarki.
Nale˝y zachowaç niniejszà ksià˝eczk´, by móc skorzystaç z niej w razie potrzeby.
3
fizycznych,
czuciowych
i
umys∏owych lub niemajàce
doÊwiadczenia i wiedzy, pod
warunkiem, ˝e b´dà nadzorowane
lub
pouczone
odnoÊnie
bezpiecznego u˝ytkowania i ˝e
rozumiejà niebezpieczeƒstwa,
jakie wynikajà z u˝ytkowania
takiego sprz´tu.
Nale˝y unikaç mo˝liwoÊci zabawy
przez dzieci przy u˝yciu pralki lub
jej czyszczenia czy konserwacji
bez nadzoru.
OGÓLNE ZASADY
BEZPIECZE¡STWA
■ Urzàdzenie jest przeznaczone do
u˝ytkowania jedynie w warunkach
gospodarstwa domowego oraz
warunkach do niego zbli˝onych
takich jak:
- dla personelu na zapleczu
ma∏ego sklepu, w biurach itp;
- w domach na dzia∏kach;
- przez klientów hoteli, moteli oraz
innych struktur rezydencyjnych;
■ Dzieci powinny byç pilnowane tak,
aby nie bawi∏y si´ urzàdzeniem.
- pokojach typu bed and breakfast.
■ Dzieci poni˝ej trzeciego roku ˝ycia
mogà
obs∏ugiwaç
pralk´
wy∏àcznie pod sta∏ym nadzorem.
U˝ytkowanie
urzàdzenia
w
warunkach innych ni˝ gospodarstwo
domowe lub w sposób ró˝niàcy si´
od zastosowaƒ w typowym
gospodarstwie domowym, np.
u˝ytkowanie
o
charakterze
us∏ugowym lub profesjonalnym
przez wyspecjalizowany personel,
jest
niew∏aÊciwe
tak˝e
w
wymienionych wy˝ek przypadkach.
Niew∏aÊciwe u˝ytkowanie urzàdzenia
mo˝e obni˝yç jego trwa∏oÊç
oraz spowodowaç uniewa˝nienie
gwarancji producenta.
Producent nie odpowiada w ˝adnym
dopuszczanym prawem zakresie za
jakiekolwiek usterki urzàdzenia lub
inne szkody lub straty spowodowane
niew∏aÊciwym u˝ytkowaniem urzàdzenia odbiegajàcym od u˝ytkowania w
warunkach gospodarstwa domowego
(nawet je˝eli urzàdzenie w takim
gospodarstwie si´ znajduje).
■ W razie koniecznoÊci wymiany
kabla zasilania zmywarki nale˝y
zwróciç si´ do upowa˝nionego
Serwisu
Technicznego
o
dokonanie takiej wymiany.
■ Urzàdzenie musi byç pod∏àczone
do sieci wodociàgowej za pomocà
nowego zestawu w´˝y gumowych.
Nie nale˝y u˝ywaç starego
zestawu.
■ Wymagane ciÊnienie wody: 0,080,8 Mpa.
■W
przypadku
instalowania
zmywarki na pod∏odze przykrytej
chodnikami lub wyk∏adzinà
dywanowà nale˝y sprawdziç czy
nie sà zatkane otwory wentylacyjne
znajdujàce si´ u podstawy
urzàdzenia.
■ Urzàdzenie to mo˝e byç
u˝ytkowane przez dzieci 8-letnie i
starsze oraz przez osoby o
ograniczonych
zdolnoÊciach
4
■ Przy monta˝u urzàdzenie powinno
byç umieszczone w sposób
umo˝liwiajàcy dost´p do kontaktu
zasilania.
■ Nie pociàgaç za kabel zasilajàcy
przy od∏àczaniu urzàdzenia od
zasilania elektrycznego.
■ W celu jak najlepszego wykorzystania miejsca podczas ∏adowania
zmywarki, prosimy zapoznaç si´ z
sekcjà "DANE TECHNICZNE".
■ Nie
wystawiaç
na
dzia∏anie
atmosferycznych
s∏oƒca, itd...)
UWAGA!
No˝e i inne przedmioty o ostrych
koƒcówkach nale˝y umieszczaç
koƒcówkami skierowanymi ku
do∏owi lub umieszczaç poziomo
w innym miejscu zmywarki, aby
uniknàç zranienia.
■ Nie wolno siadaç na zmywarce
ani opieraç si´ o nià gdy˝ mo˝e to
spowodowaç wywrócenie jej.
■ Dla w∏asnego bezpieczeƒstwa
(mo˝na si´ potknàç) nie nale˝y
zostawiaç drzwiczek otwartych w
pozycji horyzontalnej.
■ Zmywarka jest zaprojektowana
do zmywania naczyƒ i garnków
u˝ywanych w gospodarstwie
domowym.
Przedmiotów zanieczyszczonych
benzynà, farbà, opi∏kami stali lub
˝elaza, chemicznymi produktami
wywo∏ujàcymi korozj´, o odczynie
kwaÊnym lub zasadowym, nie
wolno zmywaç w zmywarce.
■ OdnoÊnie dodatkowych informacji
dotyczàcych produktu lub w celu
uzyskania danych z karty
technicznej nale˝y zaznajomiç si´
ze stronà internetowà Producenta.
■ JeÊli w mieszkaniu zainstalowana
jest instalacja zmi´kczania wody
nie zachodzi potrzeba dodawania
soli do zmi´kczacza zainstalowanego
w zmywarce.
Przepisy bezpieczeƒstwa
■ Upewniç si´, ˝e instalacja elektryczna
posiada uziemienie. W razie jego
braku zleciç jego wykonanie przez
specjalistów.
■ W przypadku awarii lub
nieprawid∏owego
dzia∏ania
urzàdzenia nale˝y je wy∏àczyç,
zamknàç kurek dop∏ywu wody i
nie korzystaç z urzàdzenia. W
sprawie ewentualnych napraw
nale˝y zwracaç si´ wy∏àcznie do
Autoryzowanego Serwisu (adresy
serwisów napraw umieszczone sà
na karcie gwarancyjnej).
Niestosowanie si´ do powy˝szych
zasad
mo˝e
naraziç
na
niebezpieczeƒstwo U˝ytkownika.
Producent nie ponosi ˝adnej
odpowiedzialnoÊci za ewentualne
szkody wyrzàdzone
ludziom
i przedmiotom wynik∏e z
nieprawid∏owego do∏àczenia do
instalacji uziemiajàcej.
■ Sprawdziç czy urzàdzenie nie
przygniata kabla zasilajàcego w
energi´ elektrycznà.
■ Zabrania si´ stosowania adapterów, rozdzielaczy, przed∏u˝aczy.
urzàdzenia
czynników
deszczu,
5
■ JeÊli
zachodzi
potrzeba
przewiezienia zmywarki ju˝ po
usuni´ciu opakowania, nale˝y
uwa˝aç, aby nie podnosiç jej za
spód drzwiczek. Nale˝y lekko
uchyliç drzwiczki I podnieÊç
urzàdzenie trzymajàc za blat.
Urzàdzenie to zgodne jest z
nast´pujàcymi Dyrektywami
Europejskimi:
■ 2006/95/EC (LVD);
■ 2004/108/EC (EMC);
■ 2009/125/EC (ErP);
■ 2011/65/EU (RoHS);
wraz ze wszystkimi
póêniejszymi zmianami.
■ W przypadku pytaƒ zwiàzanych z
instalacjà urzàdzeƒ do zabudowy,
prosimy zapoznaç si´ z
odpowiednim rozdzia∏em lub
instrukcjami
zawartymi
w
niniejszej broszurze.
INSTALACJA W KUCHNIACH
KOMPONOWANYCH
Wstawianie pod p∏yt´ roboczà
kuchni
■ Nowoczesne kuchnie zestawiane majà
jednà p∏yt´ roboczà pod którà wstawiane sà
podstawowe szafki i urzàdzenia
domowego u˝ytku.
W tym przypadku wystarczy zdjàç blat,
odkr´cajàc Êruby znajdujàce si´ pod nim
w jego tylnej cz´Êci (Rys. 6a).
Ustawianie obok siebie
■ Zmywarka ma wysokoÊç modu∏owà
85 cm i dlatego mo˝na jà ustawiaç
obok mebli o analogicznej wysokoÊci,
stanowiàcych elementy nowoczesnej
kuchni. W celu dok∏adnego wyrównania
wysokoÊci blatów nale˝y manewrowaç
regulowanymi nó˝kami.
WA˚NE
Po zdj´ciu blatu nale˝y Êruby w∏o˝yç z
powrotem na ich miejsce (rys.6b)
■ Blat wykonany z wysokowytrzyma∏ego
laminatu
mo˝na
wykorzystywaç
bez ˝adnych dodatkowych czynnoÊci
przygotowawczych poniewa˝ jest on
odporny na dzia∏anie wysokich temperatur,
na Êcieranie i na plamy (Rys. 5).
5
■ WysokoÊç zmywarki zmniejsza si´
wtedy do 82 cm, zgodnie z normami
mi´dzynarodowymi (ISO) i zmywarka
mieÊci si´ bez trudu pod ciàg∏à
powierzchnià blatu kuchennego (Rys. 7).
a
6
a
b
7
b
598
6
556/573
INSTALACJA WODNA
1
WA˚NE
Urzàdzenie musi byç pod∏àczone do
sieci wodociàgowej za pomocà
nowego zestawu w´˝y gumowych.
Nie nale˝y u˝ywaç starego zestawu.
■ Elastyczne przewody odp∏ywowe i
zasilajàce mogà byç skierowane w
lewo lub w prawo.
WA˚NE
2
Zmywark´ mo˝na do∏àczyç do
instalacji wody zimnej lub ciep∏ej
pod warunkiem, ˝e temperatura
wody nie przekracza 60°C.
■ CiÊnienie wody musi byç w przedziale
mi´dzy 0,08 MPa a 0,8 MPa.
■ Przed przewodem dop∏ywowym do
zmywarki nale˝y zainstalowaç zawór
odcinajàcy, co pozwoli odizolowaç
urzàdzenie od instalacji wodnej w
okresach niekorzystania ze zmywarki
(Rys. 1B).
■ Zmywarka wyposa˝ona jest w króciec
gwintowany 3/4” s∏u˝àcy do do∏àczania
do zasilania wodnego (Rys. 2).
■ Przewód zasilania w wod´ “A” nale˝y
nakr´ciç na kurek doprowadzajàcy
wod´ “B” za pomocà z∏àczki 3/4” przy
czym nale˝y sprawdziç, czy po∏àczenie
jest szczelne.
■ JeÊli to konieczne mo˝na wyd∏u˝yç wà˝
zasilajàcy w wod´ do 2,5 m.
W tym celu nale˝y skontaktowaç si´ z
serwisem.
■ JeÊli urzàdzenie pod∏àczone jest do
nowej instalacji wodnej lub do instalacji
nie b´dàcej w u˝yciu od d∏u˝szego
czasu, zanim za∏o˝ymy przewód zasilania
w wod´ nale˝y umo˝liwiç swobodny
sp∏yw wody przez kilka minut. Unikniemy
wtedy osadzania si´ piasku lub rdzy,
mogàcych zatkaç filtr wejÊciowy wody.
7
■ Zagi´tà koƒcówk´ przewodu odp∏ywowego
mo˝na zawiesiç na kraw´dzi zlewu
(koƒcówka nie powinna byç zanurzona)
co nie dopuszcza do powstania efektu
syfonowego podczas zmywania (Rys. 4Y).
Do∏àczenie do odp∏ywu
■ Nale˝y do∏àczyç przewód odp∏ywowy do
kanalizacji, uwa˝ajàc aby go nie zgiàç,
poniewa˝ mog∏oby to zak∏óciç odp∏yw
(Rys. 4).
■ W przypadku instalowania zmywarki
pod blatem kuchennym kolanko przewodu
powinno
zostaç
zamocow
ane
bezpoÊrednio pod p∏ytà w miejscu
po∏o˝onym mo˝liwie jak najwy˝ej (Rys. 4Z).
■ Przewód odp∏ywowy zamocowany na
sta∏e powinien mieç co najmniej 4 cm
Êrednicy wewn´trznej i koƒczyç si´ na
wysokoÊci co najmniej 40 cm.
■ Podczas instalacji urzàdzenia nale˝y
upewniç si´, ˝e przewody - zasilajàcy i
odp∏ywowy - nie sà za∏amane.
■ Aby uniknàç nieprzyjemnych zapachów
zaleca si´ zainstalowanie syfonu (Rys. 4X).
■ JeÊli to konieczne mo˝na wyd∏u˝yç wà˝
odprowadzajàcy wod´ do 2,5 m. Ale
nale˝y trzymaç go na wysokosci
maksymlnej 85 cm od pod∏ogi. W tym
celu nale˝y skontaktowaç si´ z serwisem.
4
8
NAPE¸NIANIE SOLÑ
■ Pojemnik na sól ma pojemnoÊç od 1,5 do
1,8 kg soli: aby do maksimum wykorzystaç
urzàdzenie nale˝y okresowo wype∏niaç
pojemnik zgodnie z zasadami regulacji
zmi´kczacza zmywarki.
■ Pojawienie si´ bia∏ych plam na naczyniach
jest generalnie rzecz bioràc sygna∏em, ˝e
zbiorniczek na sól wymaga uzupe∏nienia.
■ Na dnie maszyny umieszczony jest
zbiornik na sól s∏u˝àcà do regeneracji
zmi´kczacza.
WA˚NE
Przy
pierwszym
uruchomieniu
zmywarki nale˝y nape∏niç zbiornik
solà, a nast´pnie koniecznie dolaç do
pe∏na wody do zbiornika na sól.
■ Nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie soli przeznaczonej
do zmywarek.
Inne rodzaje soli, zawierajàce istotne
iloÊci substancji nierozpuszczalnych,
wraz z up∏ywem czasu mog∏yby uczyniç
nieefektywnym
dzia∏anie
uk∏adu
zmi´kczania.
■ Aby nape∏niç pojemnik solà nale˝y
odkr´ciç korek pojemnika znajdujàcy
si´ na dnie pojemnika.
■ Podczas operacji nape∏niania mo˝e
wydostaç si´ na zewnàtrz niewielka iloÊç
wody, mimo to nale˝y kontynuowaç
nasypywanie soli mieszajàc ∏y˝eczkà a˝
do ca∏kowitego wype∏nienia pojemnika.
Po zakoƒczeniu tej operacji oczyÊciç
siatk´ zbierajàc resztki soli i zakr´ciç
korek.
WA˚NE
Po wsypaniu soli, zmywarka MUSI
przejÊç pe∏en cykl mycia lub
cykl MYCIA WST¢PNEGO/ZIMNE
P¸UKANIE.
9
REGULACJA KOSZYKA
GÓRNEGO
Gdy najcz´Êciej u˝ywamy talerzy o Êrednicy
od 29 do 32,5 cm nale˝y wk∏adaç je do
koszyka dolnego po ustawieniu koszyka
górnego w jednej z dwóch pozycji – tej
wy˝szej, post´pujàc w sposób nast´pujàcy:
A
1. Obróciç na zewnàtrz zapadki przednie
"A";
2. Wyjàç koszyk i ustawiç go w pozycji
wy˝szej;
3. Przywróciç zapadkom "A" pierwotne
po∏o˝enie.
Operacja ta pozwala za∏adowaç do koszyka
górnego naczynia o Êrednicy przekraczajàcej
20 cm lecz nie pozwala w górnym po∏o˝eniu
wykorzystywaç ruchomych podpórek.
A
10
WYPE¸NIANIE ZMYWARKI
NACZYNIAMI
Standardowy za∏adunek
pokazany na Rys. 1, 2 i 3.
Wykorzystanie koszyka górnego
Koszyk górny (Rys. 1)
A = talerze g∏´bokie
B = talerze p∏ytkie
C = talerzyki deserowe
D = podstawki
E = fili˝anki
F = szklanki
■ Kosz górny wyposa˝ony jest w ruchome
nak∏adki zamocowane na bokach kosza.
Nak∏adki mo˝na podnieÊç lub opuÊciç.
■ W pozycji opuszczonej (A-A1) nak∏adki
s∏u˝à do ustawienia fili˝anek, d∏ugich
sztuçców i ∏y˝ek wazowych. Na koƒcach
nak∏adek mo˝na zawiesiç kubki w
kszta∏cie kilelicha.
A
dzienny
1
A1
C F
A
B
■ W pozycji podniesionej (B-B1) nak∏adka
umo˝liwia ustawienie talerzy p∏askich i
g∏´bokich. Talerze nale˝y ustawiaç
pionowo cz´Êcià wkl´s∏à skierowanà do
przodu zmywarki, pomi´dzy talerzami
musi byç odst´p umo˝liwiajàcy przep∏yw
wody.
B
D
E
B1
Koszyk górny (Rys. 2)
A = talerze g∏´bokie
B = talerze p∏ytkie
C = talerzyki deserowe
D = podstawki
E = fili˝anki
F = szklanki
G = pó∏ koszyka na nakrycia
■ Radzimy umieszczaç talerze o du˝ych
rozmiarach i Êrednicy równej oko∏o
26 cm nieznacznie pochylone do przodu
tak, aby ∏atwiej mo˝na by∏o wstawiç
koszyk do wn´trza zmywarki.
2
F
■ W koszyku górnym mo˝na umieÊciç
ró˝ne naczynia, takie jak salaterki i wazy
z tworzywa, które najlepiej jest
zablokowaç aby strumieƒ wody nie
przewróci∏ ich.
■ Koszyk górny zosta∏ pomyÊlany tak,
aby zapewniona by∏a maksymalna
elastycznoÊç wykorzystania.
Mo˝e on byç wype∏niony samymi
talerzami umieszczonymi w dwóch
rz´dach, w iloÊci 24 sztuk maksimum,
szklankami w pi´ciu rz´dach, w iloÊci 30
sztuk maksimum lub ró˝nymi naczyniami.
A
C
B
D
E
F
11
G
jest
Koszyk górny (Rys. 3)
A = szklanek
B = podstawek
C = fili˝anki
D = ma∏a waza
E = Êrednia waza
F = du˝a waza
G = ∏y˝ki pó∏miskowe
Standardowy za∏adunek
pokazany na Rys. 4 i 5.
Koszyk dolny (Rys. 4)
A = garnek Êredni
B = garnek du˝y
C = patelnia
D = pokrywki
E = wazy na zup´, pó∏miski
F = nakrycia
G = rondle, tortownice
3
F
C
dzienny
4
A
DB
E
AC
F
A G
D
G
A
C
E
G
B
C
Wykorzystanie koszyka dolnego
■ W dolnym koszyku umieszcza si´
garnki, patelnie, wazy na zup´, salaterki,
pokrywki, pó∏miski, talerze p∏ytkie i
g∏´bokie oraz chochle.
Koszyk dolny (Rys. 5)
A = talerzy g∏´bokich
B = talerzy p∏ytkich
C = talerzyków deserowych
D = pó∏misek
E = nakrycia
■ Nakrycia powinno si´ wk∏adaç ràczkà
skierowanà ku do∏owi w przeznaczonym
do tego celu pojemniku plastykowym,
który nale˝y umieÊciç z kolei w koszyku
dolnym (Rys. 4 i 5) upewniajàc si´, ˝e
nie przeszkadza on w swobodnym
obrocie ramienia spryskujàcego.
5
WA˚NE
Dolny kosz wyposa˝ony jest w
ogranicznik który zapewnia bezpieczne
wysuwanie kosza nawet z pe∏nym
za∏adunkiem. W celu za∏adowania
soli, wyczyszczenia filtra i oczyszczenia
zmywarki konieczne jest ca∏kowite
wyj´cie kosza.
B
E
B
A
A
Racjonalne i poprawne u∏o˝enie naczyƒ
jest podstawowym warunkiem uzyskania
nienagannych wyników zmywania.
A
D
12
C
jest
Koszyk na nakrycia (Rys. 6)
6
Koszyk na nakrycia sk∏ada si´ z dwóch
rozdzielnych cz´Êci dajàcych ró˝ne
mo˝liwoÊci za∏adunku.
Rozdzia∏ koszyka na dwie po∏ówki odbywa
si´ przez przesuwanie w kierunku poziomym
dwóch elementów, jednego wzgl´dem
drugiego i w celu ponownego zaczepienia w kierunku przeciwnym.
Górna cz´Êç koszyka na sztuçce (nakrycia)
jest zdejmowalna dzi´ki czemu jest
mo˝liwoÊç ró˝nych za∏adunków.
INFORMACJE DLA BADA¡ W LABORATORIUM
Informacje niezb´dne dla przeprowadzenia badaƒ porównawczych oraz pomiarów ha∏asu
(wed∏ug Norm EN) dost´pne sà pod adresem:
testinfo-dishwasher@candy.it
W zapytaniu prosz´ podaç model oraz numer seryjny urzàdzenia (patrz tabliczka
znamionowa).
13
UMIESZCZANIE DETERGENTU
Detergent
WA˚NE
Niezb´dne jest stosowanie Êrodka
myjàcego w proszku, p∏ynnego lub w
pastylkach - przeznaczonego specjalnie
do zmywarek do naczyƒ.
B
Po w∏o˝eniu detergentu do pojemnika
zamknàç pokryw´ najpierw przesuwajàc jà
a potem przyciskajàc lekko a˝ do us∏yszenia
dêwi´ku zamkni´cia.
CALGONIT" zapewnia doskona∏e rezultaty
zmywania i jest ∏atwo dost´pny.
Ârodki nie dostosowane do zmywarek (na
przyk∏ad przeznaczone do zmywania
r´cznego) nie zawierajà odpowiednich
sk∏adników do mycia maszynowego i nie
pozwalajà na poprawne funkcjonowanie
zmywarki.
¸adowanie detergentu
Pojemnik na Êrodek myjàcy znajduje
si´ po wewn´trznej stronie drzwiczek
(Rys. A “2”). JeÊli pokrywka pojemnika jest
zamkni´ta, wystarczy nacisnàç przycisk
(A): po zakoƒczeniu ka˝dego programu
zmywania pokrywka jest zawsze otwarta,
gotowa do nast´pnego wykorzystania.
Poniewa˝ nie wszystkie Êrodki myjàce sà
jednakowe, nale˝y równie˝ zapoznaç si´ z
instrukcjà podanà na opakowaniu.
Przypominamy, ˝e niewystarczajàce iloÊci
Êrodka myjàcego mogà niedostatecznie
usunàç brud, podczas gdy nadmierna dawka
Êrodka myjàcego nie tylko nie poprawia
wyników zmywania, lecz ponadto jest
zb´dnym marnotrawstwem.
UWAGA!
W dolnym pojemniku nie nale˝y
umieszczaç naczyƒ w pozycji, która
mo˝e przeszkadzaç w otwarciu pokrywki
pojemnika na detergent i swobodnemu
wydostawaniu sie detergentu.
WA˚NE
Odpowiednie dawkowanie Êrodka
do zmywania stanowi wk∏ad w
ochron´ Ârodowiska.
Dawki Êrodka myjàcego sà ró˝ne w
zale˝noÊci od stopnia zabrudzenia i rodzaju
naczyƒ. Zaleca si´ umieÊciç w pojemniku
(B) od 20 do 30 g Êrodka myjàcego.
A
14
dla których stosowanie soli lub nab∏yszczacza
mo˝e byç zb´dne, nale˝y rygorystycznie
przestrzegaç nast´pujàcych zaleceƒ:
TYPY DETERGENTÓW
Detergenty w pastylkach
■ przeczytaç uwa˝nie i stosowaç si´
dok∏adnie do instrukcji i zaleceƒ podanych
na opakowaniu detergentu, którego
mamy u˝yç;
Detergenty w pastylkach, pochodzàce od
ró˝nych producentów rozpuszczajà si´ z
ró˝nà pr´dkoÊcià, zatem u˝yte w
programach szybkiego zmywania mogà
nie byç skuteczne, gdy˝ mogà si´ nie
ca∏kowicie rozpuÊciç.
Je˝eli u˝ywa si´ detergentów w pastylkach,
zalecane jest u˝ywanie d∏ugich programów
zmywania, aby taki detergent móg∏
zadzia∏aç prawid∏owo.
■ skutecznoÊç detergentów, które nie
wymagajà u˝ycia soli, zale˝y od stopnia
twardoÊci wody u u˝ytkownika. Nale˝y
sprawdziç czy stopieƒ twardoÊci wody
mieÊci si´ w przedziale wskazanym w
instrukcji stosowania detergentu.
Je˝eli u˝ycie tego typu dtergentu nie da
zadawalajàcych rezultatów zmywania
nale˝y zwróciç si´ do producenta
detergentu.
WA˚NE
W celu uzyskania dobrych efektów
zmywania
nale˝y
umieszczaç
pastylki detergentowe w pojemniku
na detergent do zmywania a NIE
bezpoÊrednio w komorze zmywania.
Nieprawid∏owe stosowanie tych detergentów
mo˝e prowadziç do:
■ tworzenia si´ osadu wapnia na naczyniach
i we wn´trzu zmywarki;
Detergenty- koncentraty
■ zmniejszenia skutecznoÊci zmywania i
suszenia.
Detergenty- koncentraty o zredukowanej
alkalicznoÊci i z naturalnymi enzymami
stosowane do programu zmywania w
temp. 50°C pozwalajà
zredukowaç
szkodliwoÊç tych Êrodków dla Êrodowiska
naturalnego, a tak˝e chronià naczynia i
samà zmywark´.
Programy zmywania w temp. 50°C zosta∏y
wymyÊlone po to, aby wykorzystaç
w∏aÊciwoÊci enzymów do rozpuszczania
brudu i aby uzyskaç przy temperaturze
50°C takie same rezulaty zmywania, jak
przy temperaturze 65°C.
WA˚NE
W wypadku reklamacji zwiàzanych
z niew∏aÊciwym stosowaniem tych
produktów
nie
b´dzie
mia∏a
zastosowania bezp∏atna gwarancja.
Przypominamy, ˝e przy stosowaniu
detergentów “Wszystko w jednym”
niepotrzebny jest sygnalizator braku
soli i nab∏yszczacza (dost´pny w
niektórych modelach).
Je˝eli wystàpi∏yby problemy ze zmywaniem
i suszeniem naczyƒ nale˝y zaczàç ponownie
u˝ywaç tradycyjnych Êrodków (sól,
nab∏yszczacz, detergent w proszku).
Detergenty ¸àczone
Detergenty , które zawierajà Êrodek
nab∏yszczajàcy nale˝y wk∏adaç do
pojemnika na detergenty do zmywania.
Pojemnik na nab∏yszczacz musi byc
opró˝niony ( je˝li tak nie jest nale˝y przed
zastosowaniem detergentu ∏àczonego
wyregulowaç do minimum dozownik
nab∏yszczacza).
W takim wypadku nale˝y:
■ nape∏nic ponownie pojemniki na sól i
nab∏yszczacz;
■ wykonaç normalny cykl zmywania z
pustà zmywarkà.
Detergenty ∏àczone “Wszystko
w jednym”
Nale˝y pami´taç ˝e po powrocie do
stosowania tradycyjnej soli do zmywarki,
dopiero po kilku cyklach zmywania system
odwapniania powróci do dzialania w
sposób optymalny.
Przy stosowaniu detergentów ∏àczonych
“Wszystko w jednym” (3 w 1, 4 w 1, 5 w 1, itd.)
15
UMIESZCZANIE ÂRODKA
NAB¸YSZCZAJÑCEGO
Nab∏yszczacz
Ârodek nab∏yszczajacy, który dodawany jest
automatycznie podczas ostaniego p∏ukania
przyspiesza suszenie naczyƒ i zapobiega
tworzeniu sie plam i matowych osadów.
¸adowanie Êrodka
nab∏yszczajàcego
C
Po lewej stronie pojemnika na detergent
znajduje
si´
zbiornik
na
Êrodek
nab∏yszczajacy (Rys. A”3”).
Aby go otworzyç nale˝y nacisnàç go, i
jednoczeÊnie obróciç ku górze uchwyt
otwierania.
Nale˝y u˝ywaç tylko Êrodków przeznaczonych
do zmywarek automatycznych.
Mo˝na kontrolowaç poziom wyb∏yszczacza
przez “okienko” (C) na pojemniku.
PE¸NY
Odblask ciemny
PUSTY
Odblask jasny
Regulacja dozowania Êrodka do
p∏ukania w zakresie od 1 do 6
Regulator nab∏yszczacza (D) zajduje si´
pod pokrywà i mo˝na obracaç go za
pomocà monety.
Zalecana pozycja to 4.
ObecnoÊç wapnia w wodzie objawia si´
przez obecnoÊç kamienia kot∏owego lub
przez
s∏abszy stopieƒ wysuszenia.
Z tego powodu wa˝na jest regulacja
zu˝ycia produktu p∏ukania majàca na celu
uzyskanie optymalnych parametrów.
W przypadku, gdy po zakoƒczeniu
zmywania na naczyniach widoczne sà
smugi, nale˝y zmniejszyç nastaw´
regulacji o jednà pozycj´.
W przypadku gdy na naczyniach widoczne
sà bia∏e plamy lub aureole, nale˝y o jednà
pozycj´ zwi´kszyç nastaw´ regulacji.
D
16
CZYSZCZENIE FILTRÓW
Na uk∏ad filtrujàcy (Rys.A “4”) sk∏adajà si´:
Ma∏y pojemnik centralny zatrzymujàcy
wi´ksze czàstki;
1
P∏ytka filtrujàca wod´ do zmywania w
sposób ciàg∏y;
Mikrofiltr umieszczony pod p∏ytkà,
przechwytujàcy nawet najdrobniejsze
czàstki brudu, zapewniajàc w ten sposób
doskona∏e wyp∏ukanie.
■ Aby uzyskiwaç niezmiennie nienaganne
wyniki zmywania przed ka˝dym zmywaniem
nale˝y koniecznie kontrolowaç i czyÊciç
filtry.
■ Aby wyjàç zespó∏ filtrujàcy wystarczy
jedynie uchwyciç za ràczk´ i obróciç jà
w kierunku przeciwnym do kierunku
ruchu wskazówek zegara (Rys. 1).
2
■ Pojemnik centralny mo˝na wyjàç, co
u∏atwi operacje czyszczenia (Rys. 2).
■ Nale˝y wyjàç p∏ytk´ filtru (Rys. 3) i
umyç wszystko w strumieniu bie˝àcej
wody, pos∏ugujàc si´ ewentualnie
szczoteczkà.
■ Dla
modelu
wyposa˝onego
w
samooczyszczajàcy si´ mikrofiltr
konserwacja ogranicza si´ do sprawdzenia
zespo∏u filtrujàcego, które mo˝na
wykonywaç co 15 dni.
Zaleca si´ mimo wszystko po ka˝dym
zmywaniu sprawdzaç, czy pojemnik
centralny i p∏ytka nie sà zatkane.
3
UWAGA!
Po oczyszczeniu filtrów nale˝y
sprawdziç, czy sà one poprawnie
po∏àczone ze sobà i czy p∏ytka jest
idealnie umieszczona na dnie
zmywarki. Nale˝y dok∏adnie wkr´ciç
filtr w p∏ytk´, obracajàc nim w
kierunku zgodnym z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara poniewa˝
niedok∏adne po∏àczenie zespo∏u
filtrujàcego mo˝e ujemnie wp∏ynàç
na prac´ zmywarki.
WA˚NE
Nie wolno u˝ywaç zmywarki bez
filtrów.
17
RADY PRAKTYCZNE
Jak oszcz´dzaç
■ JeÊli wykonujemy zmywanie pe∏nego
za∏adunku nale˝y umieÊciç naczynia
zaraz po skoƒczonym posi∏ku wk∏adajàc
je etapami i ewentualnie w∏àczajàc
program ZIMNE P¸UKANIE aby
zmi´kczyç zabrudzenia i usunàç wi´ksze
resztki miedzy jednym a drugim
za∏adunkiem w oczekiwaniu na pe∏ny cykl
zmywania.
Jak post´powaç, by uzyskaç
mo˝liwie najlepsze rezultaty
zmywania
■ Przed u∏o˝eniem naczyƒ w maszynie
nale˝y wyjàç resztki jedzenia (koÊci,
oÊci, resztki mi´sa i warzyw, skórki
z owoców, wyka∏aczki, niedopa∏ki
papierosów, itd...). by nie dopuÊciç do
zatkania filtrów, przewodu odp∏ywowego i
dysz ramienia spryskujàcego, co powoduje
zmniejszenie sprawnoÊci zmywania.
■ W przypadku niezbyt silnego zabrudzenia
naczyƒ lub ma∏ego stopnia wype∏nienia
koszyków nale˝y wybraç program
OSZCZ¢DNY, post´pujàc zgodnie
ze wskazówkami zawartymi w liÊcie
programów.
■ Nie jest konieczne p∏ukanie naczyƒ
przed umieszczeniem ich w zmywarce.
Czego nie wolno zmywaç
■ JeÊli garnki i patelnie sà szczególnie
zabrudzone resztkami przypalonych
potraw, radzimy je zamoczyç przed
zmywaniem.
■ Nale˝y pami´taç, ˝e nie wszystkie
naczynia przystosowane sà do
zmywania w zmywarce, odradzamy
wstawianie cz´Êci wykonanych z
materia∏ów termoplastycznych, pokrywek
z ràczkà drewnianà lub z tworzywa,
garnków z d rewnianymi ràczkami,
naczyƒ aluminiowych, z kryszta∏u lub ze
szk∏a o∏owiowego, o ile nie jest to
oddzielnie wskazane.
■ Uk∏adaç naczynia otworami ku do∏owi.
■ W miar´ mo˝liwoÊci nie dopuszczaç do
wzajemnego dotykania si´ ró˝nych sztuk
naczyƒ; poprawne ich rozmieszczenie
zapewni najlepsze wyniki zmywania.
■ Niektóre motywy dekoracyjne majà
tendencj´ do blakni´cia, dlatego
zalecamy zmyç kilkakrotnie jednà
sztuk´ w zmywarce i dopiero po
upewnieniu si´, ˝e nie nast´puje
odbarwienie zmywaç ca∏y komplet.
■ Po u∏o˝eniu naczyƒ, sprawdziç, czy rami´
spryskujàce obraca si´ bez przeszkód.
■ Garnki i inne urzàdzenia kuchenne
na których pozostajà przypalone lub
przylegaj àce mocno resztki jedzenia
nale˝y zamoczyç w wodzie z dodatkiem
Êrodka myjàcego do zmywarek.
■ Ponadto zalecamy aby nie zmywaç
zastawy srebrnej razem z zastawà ze
stali oksydowanej aby nie nastàpi∏a
pomi´dzy nimi reakcja chemiczna.
■ Aby najlepiej umyç zastaw´ srebrnà
nale˝y:
WA˚NE
Gdy kupujemy nowe naczynia nale˝y
zawsze upewniç si´, czy mo˝na je
zmywaç w zmywarkach.
a) op∏ukaç jà natychmiast po posi∏ku,
szczególnie jeÊli u˝ywano jej z
majonezem, jajkami, rybà, itd...;
b) nie rozpryskiwaç na niej Êrodków
myjàcych;
Zalecenia na zakoƒczenie
programu
c) nie pozostawiaç jej w stycznoÊci z
innymi metalami.
■ Aby uniknàç ewentualnych Êladów
kropli spadajàcych z koszyka górnego,
nale˝y tu˝ po zmywaniu wyjmowaç w
pierwszej kolejnoÊci koszyk dolny.
■ JeÊli pozostawimy na jakiÊ czas naczynia
w zmywarce nale˝y lekko uchyliç
drzwiczki aby u∏atwiç krà˝enie powietrza i
poprawiç warunki wysychania.
18
■ W celu usuni´cia plam, zaleca si´ zastosowaç
Êrodek cierny o bardzo drobnej ziarnistoÊci.
Nie nale˝y stosowaç substancji zawierajàcych
chlor ani druciaków.
CZYSZCZENIE NA ZEWNÑTRZ
I KONSERWACJA ZMYWARKI
■ Do mycia zewn´trzej strony zmywarki
nale˝y
u˝ywaç
tylko
szmatki
zmoczonej ciep∏à wodà, bez Êrodków
odt∏uszczajàcych i szorstkich.
■ Zmywarka nie wymaga ˝adnej specjalnej
konserwacji, gdy˝ zbiornik myjàcy jest
samooczyszczajàcy si´.
■ Nale˝y okresowo, za pomocà wilgotnej
gàbki, czyÊciç uszczelk´ gumowà
w drzwiczkach aby wyeliminowaç
ewentualne Êlady odpadków lub Êrodka
do p∏ukania.
■ Zalecane jest czyszczenie zmywarki, w
celu usuni´cia osadu z kamienia i brudu.
Zalecamy przeprowadzanie w regularnych
odst´pach czasu cyklu mycia z
dodatkiem specjalnego Êrodka do
czyszczenia
zmywarek.
Podczas
operacji czyszczenia, zmywarka musi
byç pusta.
1
1b
2
■ JeÊli mimo normalnego czyszczenia
p∏ytki i filtru zauwa˝amy, ˝e naczynia lub
garnki nie sà wystarczajàco dobrze
zmyte lub wyp∏ukane, nale˝y sprawdziç
czy otwory w obrotowych ramionach
spryskujàcych (Rys. A “5”) nie sà zatkane.
PO U˚YCIU
JeÊli wymagajà one czyszczenia nale˝y
dokonaç tego w sposób nast´pujàcy:
1. Aby zdjàç rami´ górne nale˝y obróciç
ramieniem myjàcym a˝ wpust ustawi
si´ w pozycji ukazanej przez strza∏k´
(Rys. 1b). Nale˝y popchnàç je ku górze i
utrzymujàc nacisk odkr´ciç obracajàc
nim w kierunku zgodnym z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara (Rys. 1) (aby je
za∏o˝yç nale˝y powtórzyç te operacj´
lecz obróciç w kierunku przeciwnym),
podczas gdy rami´ dolne mo˝na zdjàç
pociàgajàc je po prostu ku górze (Rys. 2);
2. Umyç ramiona obrotowe pod strumieniem
wody usuwajàc odpadki zatykajàce
dysze;
3. Na zakoƒczenie operacji umieÊciç
ramiona obrotowe ponownie w tej samej
pozycji, pami´tajàc aby w przypadku
ramienia górnego wpust znalaz∏ si´ we
w∏aÊciwej pozycji, dokr´cajàc go do oporu.
■ Wanna zmywarki jak te˝ wewn´trzna
strona drzwiczek wykonane sà ze stali
nierdzewnej. JeÊli mimo to zauwa˝ymy
plamy tlenków, to pochodzà one jedynie
z nadmiernego wyst´powania w wodzie
soli ˝elaza.
19
Po ka˝dym zmywaniu nale˝y zamknàç
kurek doprowadzajàcy wod´ aby odciàç
zmywark´ od instalacji wodnej i przycisnàç
przycisk Start/Stop, co zapewni odci´cie jej
od zasilania elektrycznego.
JeÊli zmywarka ma pozostawaç przez
d∏u˝szy czas bezczynna, konieczne jest
wykonanie nast´pujàcych czynnoÊci:
1. Wykonaç program zmywania bez
∏adowania naczyƒ, lecz ze Êrodkiem
myjàcym, co pozwoli odt∏uÊciç maszyn´.
2. Wyjàç wtyczk´ z gniazdka sieciowego.
3. Zamknàç kurek wejÊciowy wody.
4. Wype∏niç
odpowiedni
pojemnik
Êrodkiem do p∏ukania.
5. Pozostawiç drzwiczki uchylone.
6. Pozostawiç czyste wn´trze zmywarki.
7. JeÊli maszyna pozostawiona jest w
pomieszczeniu, w którym temperatura
jest ni˝sza ni˝ 0°C, woda pozosta∏a w
przewodach mo˝e zamarznàç. Dlatego
te˝ nale˝y doprowadziç temperatur´
otoczenia do wartoÊci wy˝szej od 0°C i
poczekaç oko∏o 24 godzin na ponowne
uruchomienie maszyny.
OPIS PANELU STERUJÑCEGO
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Przycisk "ON/OFF"
Przycisk "WYBÓR PROGRAMU"
Przycisk "OPÓèNIONY START"
Przycisk opcji "SUPER ECO"
L
M
Przycisk resetowania dla
kontrolki "BRAK SOLI"
Kontrolka "BRAK SOLI"
Kontrolka "WYBÓR OPCJI"
Kontrolki "FAZ PROGRAMU"/
Czas: "OPÓèNIENIE STARTU"
Kontrolki "WYBÓR PROGRAMU"
Opis programów
Przycisk "START"/"RESET"
WYMIARY
SzerokoÊç x WysokoÊç x G∏´bokoÊç (cm)
WysokoÊç przy otwartych drzwiczkach (cm)
Z blatem
Bez blatu
60 x 85 x 60
120
59,8 x 82 x 57,3
117
DANE TECHNICZNE
12
dla 8 osób
Minimum 0,08 - Maksimum 0,8
IloÊç nakryç (EN 50242)
PojemnoÊç wraz z garnkami i talerzami
Dopuszczalne ciÊnienie instalacji wodnej (MPa)
Moc bezpieczników / Maksymalna pobierana moc / Napi´cie
Patrz tabliczka znamionowa
ZU˚YCIE (programy podstawowe)*
Program
Energia (kWh)
Woda (L)
2,04
21
INTENSYWNY
1,50
15
UNIWERSALNY
1,01
10
ECO
0,73
9
SZYBKI 29'
Zu˝ycie energii w trybie wy∏àczenia i trybie czuwania: 0,10 W / 0,60 W
* WartoÊci zmierzone w laboratorium zgodnie z Europejskà Normà EN 50242 (podczas codziennego
u˝ytkowania mogà wystàpiç ró˝nice).
20
Po ponownym zamkni´ciu drzwiczek, bez
wciskania ˝adnego przycisku, urzàdzenie
wznowi prac´ w tym punkcie cyklu, w
którym zosta∏o zatrzymane.
WYBÓR PROGRAMÓW I
FUNKCJE SZCZEGÓLNE
Ustawianie programów
WA˚NE
Mo˝liwe jest przerwanie programu w
trakcie jego wykonywania równie˝ bez
otwierania drzwiczek, przez wciÊni´cie
przycisku "ON/OFF".
W takim przypadku wznowienie
pracy w miejscu, w którym zosta∏a
ona zatrzymana wymaga jedynie
ponownego wciÊni´cia przycisku
"ON/OFF".
■ Otworzyç drzwiczki zmywarki i w∏o˝yç do
niej naczynia przeznaczone do mycia.
■ PrzyciÊnij przycisk "ON/OFF" przez 2
sekundy.
Wszystkie kontrolki programów zacznà
migaç.
■ Wybraç program wciskajàc przycisk
“WYBÓR PROGRAMU”.
Lampka kontrolna wybranego programu
zacznie migaç.
UWAGA!
JeÊli otworzymy drzwiczki gdy
zmywarka jest w trakcie suszenia,
w∏àczy si´ sygna∏ akustyczny
ostrzegajàcy, ˝e cykl si´ jeszcze nie
zakoƒczy∏.
■ W razie potrzeby nale˝y wcisnàç przycisk
opcji (zaÊwieci si´ odpowiednia lampka
sygnalizacyjna).
Opcj´ mo˝na w∏àczyç lub wy∏àczyç W
CZASIE jednej minuty od uruchomienia
programu.
Zmiana programu w trakcie
pracy zmywarki
■ Wcisnàç przycisk "START" (migajàca
kontrolka wybranego programu zacznie
Êwieciç w sposób ciàg∏y).
Aby zmieniç lub anulowaç wykonywany
aktualnie program, nale˝y post´powaç w
nast´pujàcy sposób:
■ Po zamkni´ciu drzwiczek i po sygnale
dêwi´kowym program uruchomi si´
automatycznie. WyÊwietlacz poka˝e
czas pozosta∏y do zakoƒczenia cyklu.
■ Przytrzymaç przez ponad 3 sekund
przycisk "RESET".
Zacznà rozbrzmiewaç niektóre sygna∏y
dêwi´kowe, a poszczególne lampki
kontrolne programów po kolei w∏àczaç i
wy∏àczaç si´.
W CZASIE jednej minuty od uruchomienia
programu mo˝liwa jest zmiana cyklu
zmywania za pomocà przycisku
"WYBÓR PROGRAMU".
■ Bie˝àcy program zostanie skasowany i
wszystkie kontrolki programów zacznà
migaç.
■ W tym momencie mo˝liwe b´dzie
ustawienie nowego programu.
Przerwanie programu
Odradzamy otwieranie drzwiczek podczas
trwajàcego programu, szczególnie w fazie
Êrodkowej zmywania oraz w trakcie
ostatniego p∏ukania na goràco. Jednak˝e,
gdy podczas pracy zmywarki drzwiczki
zostanà otwarte (w celu na przyk∏ad
dodania naczyƒ do zmywania), program
zmywania automatycznie wy∏àczy si´.
UWAGA!
Przed
uruchomieniem
nowego
programu nale˝y upewniç si´, czy
Êrodek do zmywania nie zosta∏ ju˝
pobrany. JeÊli w pojemniku brakuje
Êrodka do zmywania, nale˝y go
uzupe∏niç.
21
Wykonanie programu
Przycisk
resetowania
dla
lampki kontrolnej pustego
zbiornika na sól
Podczas trwania programu lampka
sygnalizacyjna
wybranego
cyklu
b´dzie Êwieciç si´ w sposób ciàg∏y,
zaÊ 3 lampki sygnalizacyjne wyÊwietlania
“ETAPÓW PROGRAMU” (odpowiadajàcych
"ZMYWANIU"
, "P¸UKANIU"
i
"SUSZENIU”
) b´dà Êwieciç si´
pojedynczo i kolejno, wskazujàc aktualny
etap zmywania.
Po uzupe∏nieniu zbiornika na sól, nale˝y
przycisnàç ten przycisk przez kilka sekund,
dopóki nie zgaÊnie odpowiednia lampka
kontrolna.
UWAGA!
JeÊli przycisk resetowania zostanie
wciÊni´ty bez uzupe∏nienia soli w
pojemniku, b´dzie to przeszkadzaç w
prawid∏owym
dzia∏aniu
lampki
kontrolnej wskaênika soli.
W przypadku przerwania dop∏ywu energii
elektrycznej zmywarka przechowa w
pami´ci wykonywany program, który w
momencie przywrócenia dostawy energii
elektrycznej zostanie wznowiony w
punkcie, w którym by∏ przerwany.
Zakoƒczenie programu
WA˚NE
W celu zagwarantowania prawid∏owego
dzia∏ania lampki kontrolnej dla
wskaênika soli, NALE˚Y ZAWSZE
UZUPE¸NIå ZBIORNIK NA SÓL.
Aby
zasygnalizowaç,
˝e
program
zakoƒczy∏ si´, trzykrotnie - w odst´pach
30-sekundowych - uruchomi si´ 5-cio
sekundowy alarm (jeÊli nie zostanie wyciszony), a lampka kontrolna programu
zacznie migaç. Zmywarka wy∏àczy si´
automatycznie.
Przycisk "OPÓèNIONY START"
Przycisk ten pozwala zaprogramowaç
uruchomienie zmywania z opóênieniem 3,
6 lub 9 godzin.
Przycisk opcji
Przycisk "SUPER ECO"
Aby ustawiç opóêniony start, nale˝y
post´powaç w nast´pujàcy sposób:
Przycisk pozwala na zaoszcz´dzenie Êrednio
25% czasu i energii (w zale˝noÊci od
wybranego programu) poprzez zredukowanie
podgrzewania wody oraz czasu suszenia w
koƒcowej fazie zmywania. U˝ycie tego
przycisku zalecane jest przy zmywaniu
wieczornym, kiedy ponowne u˝ycie naczyƒ
bezpoÊrednio po zmywaniu nie b´dzie
konieczne.
Po
zakoƒczeniu
cyklu
zalecamy uchylenie drzwi zmywarki dla
umo˝liwienia naturalnego obiegu powietrza
w komorze zmywania.
■ Wybraç program wciskajàc
“WYBÓR PROGRAMU”.
■ Wcisnàç
przycisk
"OPÓèNIONY
START" (przy ka˝dym wciÊni´ciu b´dzie
mo˝na nastawiç start opóêniony
odpowiednio o 3, 6 lub 9 godzin,
przy czym lampka sygnalizacyjna
odpowiadajàca wybranej wartoÊci opóênienia
zacznie Êwieciç si´ w sposób ciàg∏y).
■ W celu uruchomienia odliczania wcisnàç
"START" (wskaênik ustawienia czasu
zacznie migaç).
Lampka kontrolna pustego
zbiornika na sól
Niniejszy model wyposa˝ono w lampk´
kontrolnà na panelu sterowania, która zapala
si´, gdy zachodzi potrzeba uzupe∏nienia soli
w zbiorniku.
Pojawienie si´ bia∏ych plam na naczyniach
jest generalnie rzecz bioràc sygna∏em, ˝e
zbiorniczek na sól wymaga uzupe∏nienia.
przycisk
W przypadku ustawienia opóênienia
równego 9 godzinom zmniejszanie si´
czasu pozosta∏ego do uruchomienia
zmywarki wyÊwietlane jest poprzez w∏àczenie
po 3 godzinach lampki sygnalizacyjnej 6h i
po 6 godzinach lampki sygnalizacyjnej 3h.
22
3. Zwolniç przycisk przy drugim sygnale
akustycznym (zapalà si´ 3 kontrolki
"WYBÓR PROGRAMU").
Na zakoƒczenie ostatnich 3 godzin (przy
koƒcu odliczania) lampka sygnalizacyjna
3h zmieni stan Êwiecenia z migotania na
Êwiecenie ciàg∏e, co zasygnalizuje etap
zmywania i program automatycznie
rozpocznie prac´.
4. Wcisnàç ponownie przycisk: 3 kontrolki
ze Êwiat∏a sta∏ego (sygnalizacja koƒca
programu w∏àczona) prze∏àczà si´ na
migajàce (sygnalizacja wy∏àczona).
Gdy odliczanie nie zosta∏o jeszcze zakoƒczone,
to znaczy gdy program nie rozpoczà∏
jeszcze dzia∏ania, mo˝liwa jest zmiana lub
anulowanie opóênionego startu, wybór
innego programu lub wybór/skasowanie
wyboru opcji; nale˝y wówczas post´powaç
w nast´pujàcy sposób:
5. Wy∏àczyç zmywark´ za pomocà
przycisku "ON/OFF" dla zapami´tania
nowego ustawienia.
W celu w∏àczenia sygnalizacji koƒca
programu nale˝y powtórzyç t´ samà
procedur´.
■ Przytrzymaç przez ponad 3 sekund
przycisk "RESET".
Zacznà rozbrzmiewaç niektóre sygna∏y
dêwi´kowe, a poszczególne lampki
kontrolne programów po kolei w∏àczaç i
wy∏àczaç si´.
Zapami´tanie ostatnio
u˝ywanego programu
■ Opóêniony start i wybrany program
zostanà skasowane. Kontrolki programów
zacznà migaç.
Funkcj´ pami´tania ostatnio u˝ywanego
programu
mo˝na
aktywowaç
w
nast´pujàcy sposób:
■ Wcisnàç
przycisk
"OPÓèNIONY
START" w celu ustawienia innego czasu
opóênienia startu (odpowiadajàca
wybranej wartoÊci lampka sygnalizacyjna
zaÊwieci si´ Êwiat∏em ciàg∏ym).
WA˚NE
Procedur´
ustawiania
nale˝y
zawsze zaczynaç gdy zmywarka
jest wy∏àczona.
■ Po zmianie lub anulowaniu opóênionego
startu mo˝liwe jest nastawienie nowego
programu i wybranie lub te˝ skasowanie
wyboru opcji.
1. Wcisnàç i przytrzymaç przycisk
"WYBÓR PROGRAMU" i równoczeÊnie
w∏àczyç
zmywark´
przyciskiem
"ON/OFF" (rozlegnie si´ krótki sygna∏).
Wy∏aczenie sygnalizacji
akustycznej KO¡CA PROGRAMU
2. Przytrzymaç
przycisk
"WYBÓR
PROGRAMU" przez co najmniej 30
sekund (w tym czasie rozlegnà si´ 3
sygna∏y akustyczne).
Sygnalizacja akustyczna koƒca programu
mo˝e byç wy∏àczona w nast´pujàcy
sposób.
3. Zwolniç przycisk kiedy rozlegnie si´
TRZECI sygna∏ akustyczny (wszystkie
kontrolki zacznà migaç).
WA˚NE
Procedur´
ustawiania
nale˝y
zawsze zaczynaç gdy zmywarka
jest wy∏àczona.
4. Wcisnàç ponownie ten sam przycisk:
migajàca
kontrolka
(pami´tanie
wy∏àczone) zapali si´ na sta∏e
(pami´tanie w∏àczone).
1. Wcisnàç i przytrzymaç przycisk
"WYBÓR PROGRAMU" i równoczeÊnie
w∏àczyç
zmywark´
przyciskiem
"ON/OFF" (rozlegnie si´ krótki sygna∏).
2. Przytrzymaç
przycisk
"WYBÓR
PROGRAMU" przez co najmniej 15
sekund (w tym czasie rozlegnà si´ 2
sygna∏y akustyczne).
5. Wy∏àczyç zmywark´ za pomocà
przycisku "ON/OFF" dla zapami´tania
nowego ustawienia.
23
Wy∏àczenie funkcji pami´tania odbywa si´
za pomocà tej samej procedury.
Sygnalizacja anomalii
WA˚NE
Niniejsza zmywarka jest wyposa˝ona
w uk∏ad zabezpieczajacy przed
zalaniem, który w razie awarii usuwa
nadmiar wody ze zmywarki.
JeÊli podczas wykonywania programu
zmywarka b´dzie pracowaç w sposób
nieprawid∏owy lub pojawi si´ inna anomalia,
lampka sygnalizacyjna odpowiadajàca
wybranemu cyklowi b´dzie migotaç z du˝à
cz´stotliwoÊcià i rozlegnie si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Nale˝y wówczas wy∏àczyç zmywark´,
wciskajàc przycisk "ON/OFF".
UWAGA!
Aby nie dopuÊciç do nieumyÊlnego
w∏àczenia uk∏adu zabezpieczajàcego
przed zalaniem nie zaleca si´
przesuwaç ani przechylaç zmywarki
podczas jej dzia∏ania.
W przypadku, w którym zachodzi
koniecznoÊç
przesuni´cia
lub
przechylenia
zmywarki
nale˝y
sprawdziç wczeÊniej, czy zmywanie
zakoƒczy∏o si´ i czy w zbiorniku
zmywarki nie pozosta∏a woda.
Po upewnieniu si´, ˝e otwarty jest kran
dop∏ywu wody, ˝e nie jest za∏amany wà˝
odp∏ywowy, nie jest zatkany syfon ani
filtry - nale˝y ponownie ustawiç wybrany
program.
W przypadku powtórzenia si´ danej
anomalii konieczne b´dzie skontaktowanie
si´ z serwisem technicznym.
24
* Zmi´kczacz fabrycznie ustawiany jest
na poziomie 3, gdy˝ poziom ten
zadowala wi´kszoÊç klientów.
REGULACJA ZMI¢KCZANIA
WODY
Woda, w zale˝noÊci od lokalizacji, zawiera sole
wapnia i inne sole mineralne osadzajàce si´ na
naczyniach i pozostawiajàce bia∏e plamy.
Im wi´cej tych soli tym woda jest “twardsza”.
Zmywarka do naczyƒ wyposa˝ona jest w
zmi´kczacz, który wykorzystujàc sól
regeneracyjnà, zaprojektowanà specjalnie
dla tych urzàdzeƒ, dostarcza wody pozbawionej
wapnia (mi´kkiej) do zmywania naczyƒ. W
odpowiedniej instytucji zapewniajàcej zasilanie
w wod´, znajdujàcej si´ na terenie
zamieszkania mo˝na dowiedzieç si´, jaki
jest poziom twardoÊci wody.
W zale˝noÊci od poziomu przyporzàdkowania
miejscowej wody nale˝y w nast´pujàcy
sposób wyregulowaç zmi´kczacz:
WA˚NE
Procedur´
ustawiania
nale˝y
zawsze zaczynaç gdy zmywarka
jest wy∏àczona.
1. Wcisnàç i przytrzymaç przycisk
"WYBÓR PROGRAMU" i równoczeÊnie
w∏àczyç
zmywark´
przyciskiem
"ON/OFF" (rozlegnie si´ krótki sygna∏).
Ustawienie zmi´kczacza wody
Zmi´kczacz mo˝e skutecznie oddzia∏ywaç
na wod´, której twardoÊç osiàga wartoÊç do
ponad 90°fH (w skali francuskiej), 50°dH
(w skali niemieckiej), za poÊrednictwem 6
poziomów regulacji.
W poni˝szej tabeli nale˝y odszukaç
poziom odpowiadajàcy twardoÊci wody i
wskazówki
dotyczàce
niezb´dnych
operacji regulacyjnych.
Regulacja
zmi´kczacza
0-3
NIE
1
6-15
4-9
TAK
Kontrolka 1
2
16-30 10-16 TAK
*3
31-45 17-25 TAK
4
46-60 26-33 TAK
5
61-90 34-50 TAK
ºdH
(stopnie
niemieckie)
0-5
ºfH
(stopnie
francuskie)
0
Wszsystkie
kontrolki
zgaszone
Poziom
Wykorzystanie
soli
regeneracyjnej
TwardoÊç
wody
2. Przytrzymaç
przycisk
"WYBÓR
PROGRAMU" przez co najmniej 5
sekund a nast´pnie zwolniç ale dopiero
po us∏yszeniu sygna∏u akustycznego.
Niektóre
kontrolki
"WYBORU
PROGRAMU" zapalà si´ pokazujàc
ustawienia zmi´kczacza wody.
3. Za pomocà tego samego przycisku
ustawiç ˝àdany poziom zmi´kczacza: po
ka˝dym naciÊni´ciu zapali si´ kontrolka
(iloÊç kontrolek oznacza ustawiony
poziom). Dla poziomu 0 wszystkie
lampki b´dà wy∏àczone.
4. Wy∏àczyç zmywark´ za pomocà przycisku
"ON/OFF" dla zapami´tania nowego
ustawienia.
UWAGA!
JeÊli z jakiegoÊ powodu nie uda si´
zakoƒczyç procedury ustawiania,
nale˝y wy∏àczyç zmywark´ wciskajàc
przycisk "ON/OFF" i rozpoczàç ustawianie od nowa.
Kontrolki
1, 2
Kontrolki
1, 2, 3
Kontrolki
1, 2, 3, 4
Kontrolki
1, 2, 3, 4, 5
Kontrolki “WYBÓR PROGRAMU”
5
Przycisk
“ON/OFF”
25
Przycisk
“WYBÓR PROGRAMU”
LISTA PROGRAMÓW
Opis
Programu
Intensywny
Przeznaczony
do
zmywania
zabrudzonych naczyƒ i garnków.
Uniwersalny
Przeznaczony do zmywania naczyƒ i garnków
codziennego u˝ytku, normalnie zabrudzonych.
Eco
Program do naczyƒ normalnie zabrudzonych
(najbardziej efektywny pod wzgl´dem ∏àcznego
zu˝ycia energii i wody dla tego rodzaju
naczyƒ).
Program znormalizowany EN 50242.
Szybki 29'
Bardzo szybkie zmywanie wykonywane tu˝
po zakoƒczeniu posi∏ku po podgrzaniu wody
wskazane do zmywania naczyƒ dla 6 osób
najwy˝ej.
Mycie wstepne
Wst´pne, krótkie zmywanie wykonywane
rano lub w po∏udnie, kiedy chcemy przenieÊç
g∏ówne zmywanie na okres po kolacji.
Czyszczenie
zmywarki
mocno
Niniejszy program powinien byç u˝ywany
w regularnych odst´pach czasu przy
wykorzystaniu specjalnego Êrodka do
czyszczenia zmywarek. Podczas operacji
czyszczenia, zmywarka musi byç pusta.
Zmywanie z myciem wst´pnym
Dla programów z myciem wst´pnym zalecane jest dodanie dodatkowj iloÊci detergentu
(max. 10 gramów) bezpoÊrednio do wn´trza zmywarki.
26
•
••••• •
••••
70°C
N.D. = FUNKCJA NIEDOST¢PNA
27
•
•
••••
•
60°C
•••••
•
45°C
•
50°C
•
Przycisk "SUPER ECO"
Czas
zmywania
w
minutach
Przycisk
"OPÓèNIONY START"
Przebieg wykonania programu
Wodà zimnà (15°C)
-Tolerancja ± 10%-
P∏ukanie goràce ze
Êrodkiem
wyb∏yszczajàcym
Drugie zimne p∏ukanie
Pierwsze zimne
p∏ukanie
Zmywanie zasadnicze
Zmywanie wst´pne
zimne
Zmywanie wst´pne
goràce
Kontrola zapasu soli
Kontrola Êrodka
wyb∏yszczajàcego
Czyszczenie filtrów i
p∏ytki
Ârodek do zmywania
Ârodek do zmywania
wst´pnego
CzynnoÊci
do wykonania
Funkcje
dodatkowe
75°C
• • •
130 TAK TAK
•
•
120 TAK TAK
170 TAK TAK
29
TAK N.D.
5
TAK N.D.
45
TAK
USUWANIE DROBNYCH USTEREK
JeÊli zmywarka nie dzia∏a, z pomocà wezwanego technika serwisowego
wykonaç nast´pujàce czynnoÊci sprawdzajàce:
NIEPRAWID¸OWOÂCI
1 - Maszyna nie dzia∏a dla
˝adnego programu
2 - Maszyna nie pobiera wody
3 - Maszyna nie odprowadza
wody
4 - Maszyna odprowadza wod´
w sposób ciàg∏y
5 - Nie obraca si´ rami´
PRZYCZYNY
ÂRODKI ZARADCZE
èle wetkni´ta wtyczka sieciowa
Wetknàç wtyczk´
Nie wciÊni´ty przycisk O/I
(Start/Stop)
Wcisnàç przycisk Start/Stop
Drzwiczki otwarte
Zamknàç drzwiczki
Brak zasilania w energi´
Sprawdziç
Patrz przyczyny Nr 1
Skontrolowaç
Zamkni´ty kurek z wodà
Otworzyç kurek
èle ustawiony programator
Ustawiç poprawnie programator
Zagi´ty przewód zasilajàcy
Wyprostowaç przewód.
Zatkany filtr przewodu zasilania w
wod´
Zatkany filtr
OczyÊciç filtr umieszczony na
zakoƒczeniu przewodu
zasilania w wod´
OczyÊciç filtr
Zagi´ty przewód odp∏ywowy wody
Wyprostowaç przewód.
Nieprawid∏owe przed∏u˝enie
przewodu odp∏ywowego wody
Podczas przed∏u˝ania przewodu
odp∏ywowego post´powaç zgodnie z
instrukcjà
Przewód odp∏ywowy skierowany
do rury w Êcianie nie ma
odpowietrzenia
Wezwaç wykwalifikowanego
technika
Przewód w po∏o˝eniu zbyt niskim
UnieÊç do 40 cm koƒcówk´ przewodu
odp∏ywowego.
Zbyt du˝o Êrodka myjàcego
Zmniejszyç iloÊç Êrodka myjàcego.
Zastosowaç specjalny Êrodek myjàcy.
JakiÊ przedmiot przeszkadza w
obrocie ramienia
Skontrolowaç
P∏ytka filtrujàca i filtr zatkane przez
nieczystoÊci
OczyÊciç p∏ytk´ i filtr
obrotowe
6 - W zmywarkach elektronicznych
bez wyÊwietlacza: jedna lub
dwie kontrolki migajà szybko.
Zamkni´ty kurek dop∏ywu wody
28
Wy∏àczyç maszyn´. Otworzyç kurek.
Ponownie w∏àczyç cykl
prania
NIEPRAWID¸OWOÂCI
PRZYCZYNY
ÂRODKI ZARADCZE
Patrz przyczyny Nr 5
Skontrolowaç
Dno garnków nie jest dok∏adnie
umyte
Zbyt uporczywie przyczepione resztki
jedzenia, które nale˝y zdjàç przed
zmywaniem w zmywarce
Brzeg garnków nie jest dok∏adnie
umyty
Lepiej u∏o˝yç garnki
Dysze ramion spryskujàcych cz´Êciowo zatkane
Zdemontowaç ramiona
spryskujàce odkr´cajàc mocujàcà
nakr´tki mocujàce zgodnie z
kierunkiem ruchu wskazówek zegara i
umyç je pod kranem.
Naczynia nie sà dobrze roz∏o˝one
Nie uk∏adaç naczyƒ zbyt ciasno
Koƒcówka przewodu
odp∏ywowego zanurzona jest w
wodzie
Koƒcówka przewodu
odp∏ywowego nie powinna dotykaç
powierzchni wody odprowadzanej.
Ârodek myjàcy nie jest prawid∏owo
dawkowany, jest stary lub zbrylony.
Zwi´kszyç dawk´ zale˝nie od
stopnia zabrudzenia lub wymieniç
Êrodek myjàcy.
Korek pojemnika z solà nie jest
dok∏adnie zakr´cony.
Dokr´ciç do oporu.
Wybrany program zmywania jest
zbyt s∏aby.
Wybraç program bardziej
skuteczny.
Naczynia w koszyku dolnym nie sà
umyte.
Wy∏àczyç przycisk po∏owicznego
za∏adunku.
8 - Zmywarka nie pobiera
Sztuçce, talerze, garnki przesz
kadzajà w prawid∏owym otwarciu
pojemnika na detergent.
Za∏adowaç naczynia w zmywarce
prawid∏owo, uwa˝ajàc by nie
przeszkadza∏y w otwieraniu si´
pojemnika na detergent.
9 - ObecnoÊç bia∏ych plam na
Woda zasilajàca jest szczególnie
twarda.
Sprawdziç poziom soli i Êrodka do
p∏ukania oraz wyregulowaç
dawkowanie, jeÊli nieprawid∏owoÊç
utrzymuje si´, poprosiç Dzia∏
Serwisowy o interwencj´.
Naczynia uderzajà o siebie.
Lepiej je rozmieÊciç w koszykach.
Obrotowe ramiona myjàce
uderzajà o naczynia.
Lepiej u∏o˝yç naczynia.
Brak obiegu powietrza
Pozostawiç drzwiczki maszyny
uchylone po zakoƒczeniu
programu zmywania co poprawi
warunki naturalnego wysychania.
Brakuje Êrodka nab∏yszczajàcego.
Uzupe∏niç Êrodek nab∏yszczajacy.
7 - Naczynia sà zmyte tylko
cz´Êciowo
detergentu lub pobiera go za
ma∏o
naczyniach
10 - Ha∏as podczas zmywania
11 - Naczynia nie sà dok∏adnie
wysuszone
Uwaga: Gdy jedna z cytowanych powy˝ej nieprawid∏owoÊci jest powodem z∏ego zmywania lub
niewystarczajàcego p∏ukania, niezb´dne jest r´czne zebranie brudów z naczyƒ gdy˝ operacja koƒcowa
spowoduje wyschni´cie zabrudzeƒ, których kolejne zmywanie w zmywarce nie by∏oby w stanie oczyÊciç.
JeÊli z∏e dzia∏anie zmywarki utrzymuje si´, nale˝y zwróciç si´ do Dzia∏u Serwisowego podajàc nazw´
modelu zmywarki, umieszczonà na tabliczce znamionowej znajdujàcej si´ po wewn´trznej stronie drzwiczek,
w cz´Êci górnej, lub na egzemplarzu gwarancji. Informacje te umo˝liwià
dokonanie szybszego i
skuteczniejszego serwisu.
Producent zrzeka si´ wszelkiej odpowiedzialnoÊci za b∏´dy w druku niniejszej instrukcji. Ponadto
zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian które uzna za u˝yteczne bez pogorszenia
podstawowych charakterystyk.
29
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
! " #"$"
"%& %" " ! !'
!(!)% "$"%!'
')* % (&
& " ("$&))
!(!)% -.
$ !#! " " % "
!(!)% %" %! "(! -("%/
"(! -("%.
0&1!%" %! -"$ %/
K")" */ #$% "% -*2!-$
K")" */ & -% "# % ! & " "% %&
($! ( ! "**&%! " $%!- "" ( ! "**&% " */ "#"$"% % !'
%!( */ * . 2$"2.
31
33
34
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
47
48
52
54
55
. A
5
1
4
2
3
" ""$!'* " "2& % %! (" / 22$& ! ( ! %&, /% ""# *"% ! "%& %" , & %
" *!' * " #&$" %
- - ".
K "%
% "-%/ %! 22$& ! %! "
! " " " *$$!%
30
.
■ + " 8 $ ( "! $ $ ,
"& " $ "& . % " & ( .
K6 76 686
■ :
− , ,
.
− ! .
− !"
"
.
■ - " .
−# $ " " .
■ #
" 3 "
$ (
.
% " !" $
& $ .
■ ! " , $ $ K$ # !
$
.
" , " &
.
■ + $ "
" &" $
& . #
"
$ !
&.
' &(
$ " ( $ ) "
& .
■ + & $ 0,08 MPa 0,8
MPa.
■ $
! & $ .
31
■ / " & / " (" $").
■ - &" $ .
■ % " " .
■ /
$ ,
& $!
"#245 26K#+65#5K"
/ .
■ % $
! ( , ).
6!
" " " " &$$" " * &
"%*"
( (
"
%!(!)%!'%" %! "$&) % *" " !( !- * #! &
( ! %" &%
%" "$&)" ! 1/%" ) .
■ % .
% " ".
■ + & $
. $ , $,
, ,
!$
& $ .
■ % $ . % & .
■ / $
site
.
■ $
& $ , "
" &
& .
!" "# " #&$"
■ 9 " "$ "$ , " !" $ .
"%" -" % # "*" -)' " 1* ( / (" ( &*"%" (!( !$ )" "(/ % *
% - - .
■ 9 " $
" "
"
.
■ & " , ,
& $ $ ! " $
K$ # !
$
. "
,
" $ .
32
- - "-% ($ ! %
( !" "# (!- *( !%"
% - ("? ! (!"!$!-)!':
■ , $ . !
.
■
■
■
■
■ / ,
$!
" $ ".
K" / (!%" % (!
(& .
K66 6
66 K:6
!(!)% &%
"(/ %! (&!
(/%" ( /%" " %!(!)%) &%
"(/ (&!)
■ < $ & "$
$ & $ $
$. $ !" , " (.6a).
( ! ■ # &( 85 . $ $ $ $ .
/ " $ " .
6K
#!' "#" % %! (&!
" ", =""2&$% % 2 %
) %!- (. 6b).
■ # $ " , "
( $ (.5).
5
2006/95/EC (LVD);
2004/108/EC (EMC);
2009/125/EC (ErP);
2011/65/EU (RoHS);
■ % &( 82 ,
$ "
& ISO $ $ . (.7).
a
6
a
b
7
b
598
33
556/573
1
6K
- - ( ( " -) %!
%-! % ' - * !-
'"*(%!-
$ .
- / ("$!
$ ( (
" ="" *!(!)!'.
■ < $
&
&
! "! .
6K
- - *(! " -) * %!
%-! '!- 1 %!' !' " "-%/ %! %$-%"! " * =( &
%!- 60°C.
2
■ H " & &
$ !& 0,08 Mpa & 0,08 Mpa.
■ < " &
$ " &
$
"
( 1B).
■ < $
3/4´´ (.2).
■ "$ "" &
"0" $ $ 3/4" ! .
■ , $
2,5
$ .
% $ K$ # !
$
.
■ ""$ $ $
& " , $! "$ .
% & " .
34
6' * % (" !
!'
■ # $ , . (.4).
" ■ + & $ $ "
$ $ ! $
(.4Y).
■ # " $ $ " 4 , $ $" 40 .
■ $ " ( (.4Z).
■ $ .
(.4X).
■ ' $ $ & $ " $.
■ , $ $ 2,5 $ 85 .
. % $ K$ # !
$
.
4
35
[6 A
■ # " & $ !& 1,5 1,8 . # "
$ "
&
$
! "
&.
■ + " ,
$ " " " & .
■ $ $
" $
& .
■ .
& & $ $
" , $( "" &.
6K
(*/! " % ( .%
%
- - )
%" - - %)%" "
( .% #! &, "#!' * % * "$&% %!
! ! %!- "$"%!', ( ! ) % /
* " (" "%
% *
-( $ !' "(/ %! ! !.
■ / $ , !" " & $ " .
■ K "" & "’
$
$ ". < " , " & " ".
6K
%& % %!(!)% %!- "$"%!',
" %$ % " ($ '$! ($' ,
%! ( / "**"
66.
36
[6 6 66
"$ 29−32,5, $ :
A
1. B $( $!;
""
2. $ $ ;
3. D $
.
A
E & "$ $ 20 .
37
86 %!- (&
E
/ 1, 2 3.
"$")!'
(& "$&) (.1)
= 9 B = " C = B &
D = B & E = -
F = B ■ # $ "& & &
&(
4 $ .
■ $
(A−A1) & &, $, .
.
A
1
A1
C F
A
B
E
■ ($ $
(B−B1) $ $
& & . # $ & (
, $
!& & .
B
B1
(& "$&) (. 2)
= 9 B = " C = B &
D = B & E = -
F = % & ( )
G = M ■ $
( " 26 ) " &
$
& .
2
F
■ % ( $
)
& & . $
$ !&
" " & " .
■ # $ " $ $ 24 2 $ $ 30 5 $
.
D
A
C
B
D
E
F
38
G
+ $
J $ & .
(& "$&) (. 3)
= B B = B $
C = K& $
D = M & E = M & F = M & G = K
E
/ 4 5.
K&% "$&) (. 4)
= % B = % C = # D = K E = /, $
F = % G = K 3
F
C
DB
E
A
4
F
A G
D
AC
G
A
C
G
E
%!- (&
"$")!'
B
■ # , ( & , ,
" , & & & .
C
K&% "$&) (. 5)
A = B B = B
C = B &
D = B$
E = B &
■ # & $ .
■ # (. 4
5)
$ " ( ! &).
5
B
E
B
A
6K
! &% "$&) " =!($ *! *
* " */ " #"$" (stop) . % "
* (#% /%" % "2%" ( ! %"
= . -%/ 2!)& " % -!$/% #/ % %!-. * , " %! * *" *
"$&%, %! ")" */ % #$% " " - ) -% , "
"(" "%% ($ "(!*& - %!- &% "$")!'.
A
A
D
39
C
K"$&) *" " !(
!- (. 6)
6
# " "& $ &
.
/ $ "& $
!& , .
# $ & " &
" .
86 K K6 6_6
B " $
& EN "& :
testinfo−dishwasher@candy.it
! $ $ (" ).
40
[6 K
! "(!
-("%/
6K
*!(!%
"(!$ %&
"(! -("%&
/,
(" %$
- / & "
($-% " (&% .
B
& ,
,
(1) $ (2) $ & $ " ".
# & " .
*1!%" %! ! ! %!"(! -("%!'
+ & $
(. "2"). , $ () !.
% $ , $ .
E " " "
" . & " , "
$ .
6!
K"%& % "" " % #/ %
%!- &%
"$")!' # !% % %"
' (!- )" %!(!)% % " *
*(!1!- % $%!- " %
) %!- "(! -("%!'.
+
& $ & & & .
& $ 20÷30 & (B).
6K
% "%"&$ "(! -("%!'
-*2&$
% ( ! %" " %!( 2&$$!%!.
A
41
■ + $ / $ & .
$! $ "
&.
7 K
"*($% "(!
-("%!'
< $ " "&
" $ $
$, ’ , " , $
$ $, " " "&
. R, $ & &.
, ,
.
$
" $ $ :
6K
" "!(!%& "(!%$ *"%"
($' , ! %"*($% "
%!(!)%!'%" %! / ! !
" %! "(! -("%/ " / "%-)" %! &!.
6-*(- *" "(!
■ W ;
■ &
.
-("%&
# $ , $ $, & 50°C, $ " &
& .
#
& 50°C
& " & "& ,
$ $ , $ , & " $ 65°C .
6--" *" "(!
6K
(!! (!% ( /2$*" ( !'g
&* ! "(!%$ *" "(/ %
%%! ( !?/% "$'(%!%"
"(/ % ' (!- -!' %
- - .
"!
1"
, # $ ( ) , %
& $ .
-("%&
&(
& /
$,
$(
! R (, ). ! & .
# $ $ & " "
&. # " &
$ " ( " ", &
$
" $ ).
" 1" -"1/*"
"(! -("%&
" "<U
1" ("3 1"/"4 1"/"5 1", .)
" .. $ , & $:
■ V " , ;
& ,
:
■ ! " &
&;
■ $! $ .
42
& &
B $
& &, $ & & & .
0:6 6K
! -"$ %/
# ,
!,
".
" &
" & *1!%" %! ! ! %!-"$ %!'
C
# " & &,
$ (. "3").
/ ! , $ ! " $ .
& . 4
$ &
"$ " (C) $ &.
/%#<
V5<
K<W6<
ANOIXTO
')* %!- -"$ %!' "(/ 1−6
< (D) $ $ . + $ "4".
+ & " " & .
" $ $ .
&
$ " .
D
43
K[66 8
# & & (. "4") $:
K% / (!% ,
";
1
2& (!- #$% & ;
$ * !#$% !
$ ! !$.
■ / $ $ $ $
& .
■ / $(
(.1).
■ #
2
& $ (.2).
■ $ & &
& $ (.3).
■ ’< "-%!")" 1/*!
#$% !
15 $ . B ´ $ .
6!
3
#!' ")" % %" #$% "
22" )%
( %"
%
%!(!)% %&
% ) %!- " /% 2& # )
%& % 2& %!- ($-% !-.
0. %
%& %! #$% ! %
2& "% " %! 2. %
%& *(! " &% 1*&
% - - .
6K
$%!- %
(!%
($-% !
#$% !.
%!
44
KK6 606
( ( "
%!(!)% % " ($' *!
6-*2!-$ " "$'% "
"(!%$ *"%" ")" *!'.
■ % ! & "
$ .% $
& ,
!& $,
$
& ,
&
& $ ".
■ B $
,
&
( , &
,
$ , &" &, ,
""
)
& ! ,
$ ( ! &) .
■ V " ! & .
■ % $ $
.
■ B ! $ &
$
.
■ ( & $ & $ " $" &,
.
■ # .
&
6K
j%"
"! &1%
"
'
22" )% ( ($!%"
($-% !.
& & (!= " %! %$! %!'$!-
■ $!
" & "
& &
■ / ! &
" .
■ K &
$ .
■ &
! .
■ & $ .
■ / & $ :
a) $;
b) ;
c) $ $.
6-*2!-$ " !!!*"
■ " & $ $ $ & .
■ " $ & & " $! $ .
45
K[66 K 6[6
66
1
■ / ! &
$ ,
/ " .
2
$ $
. V ( .
1b
■ # " &
" " & .
■ $ &, & & .
2
■ ,
$ & . " $
& & !" $
R
&
. &, $ ".
■ " & " $ , $! " & $
(."5") .
%& %
% &, $ $ off &.
V :
1. B $( $ $
(.1)
! !" "!
(.1b) " (.2);
"
" :
1. K $
& ;
2. B& $ &
" $ .
3. D $ $
" .
2. 9 &
;
3. K &;
4. / ■ % " ! , " " ,
" $.
■ K !" " & $ $ ( " ,
$ $ ,
.
&;
5. ;
6. + ;
$ 7. & ( 0) . 2
24 &
! 0.
46
"#
% !-
A
B
C
$ % ! "ON/OFF"
G
- " "66 "
$ % ! " 6"
H
- " " 6"
$ % ! "K[666
_6 6"
I
D
$ % ! $%!- " "SUPER ECO"
- "866 POPAMMATO6"/
"K[666 _6
6"
E
$ % ! "K66" " $- "
66 L
- " 6"
F
$ % ! "START"/"RESET"
(E ! / & B )
M
"# ( ! &**"% 7666
%! (&!
B x \( x 9 (cm)
K (cm)
60 x 85 x 60
120
%! (&!
59,8 x 82 x 57,3
117
K K6K
12
8 . 0,08 − M. 0,8
2 EN 50242
2 & B " & &" (MPa)
$ / %$ & & / #
" &
9$ "
K6 (' " ( ! &**"%")*
! "**"
" (kWh)
! (L)
2,04
21
1,50
15
1,01
12
0,73
9
K 5 & /: 0,10 W / 0,60 W
* < $ $ & R $
" $ EN 50242 ( ! " $ ).
%!!
Eco
Rapid 29’
47
6
K 7K6 6
6K
" ( / "**" =$= *(! "
"!(,
" "!=% % (/ %",
("%.%" %! ($ % ! "ON/OFF". 6
"-% % ( (% "($.
("% % ="& %! ($ % ! "ON/OFF"
" " = ="& %! ( / "**"
"(/ %! *! /(!- "!( .
" = %!- ( ! &**"%!
■ ! & $ .
■ K $
"ON/OFF" 2 " .
< $ "! .
O6OX!
"!=% % (/ %" "%& %
& " % #& %.*"%!,
"
%/
*"
)"
"
( !!(! /% #& "-% !$!$ ).
■ $! $ " 6".
+ $"! $
.
■ $ $! ,
$ ( (
).
'
$
& & 1
% $ .
■ B "START" ( $
$ ).
$$" / ( ! &**"%!
=$=
"" :
■ '
, $ & .
■ K $ "RESET"
$ 3 " .
% & $ "! "" .
*+'- %
$ , $ &,
/ "*023 42!55!'-".
■ #
$ $! $"! .
7"!( %!- ( ! &**"%!
/ " $ !$!
" & & !. B , ! $
!$! ( $ & ),
.
$ "
("% % "" ($ % !. < & $ " .
■ # $, $! $ $
.
O6OX!
= % " ! ( / "**"
22" )% /% -(& "/*
"(! -("%/ % "(!-!) %
- - . / , =""* % %.
48
%!- %/ % ( ! "**&% $ % ! "K66" "
$- " 66 & " &, $ $ " , $ $"! .
' $
!$! ,
" $
$ 3 " % # $ " ("6"
,
"_0"
, "6"
) ( ! .
O6X!
( %
%!
!-*(
(" " %
* %! ! ! "$"%!', )"
( " % % $%!- " %
# % = " %! "$&%.
! 6 $ 6 % %, software $ $ &, / $ 6 $ .
6KO
!*!- " " #"$ % % $%!- " % # % = "$&%, [ _: 6 7 .
$! %!- ( ! &**"%!
E 5 " $ ( " ) 3 $ " 30 " $ $"! " & & $ . #
.
$ % ! "K[666
_6 6"
+ $ !
$ !" %/ ($ % "
/ $
$
$ ! , "" :
$ % ! "SUPER ECO"
% & ! $ ! 25% ( $ ) & " !. + " & "
" & " $. / $ & $ , $ " &
$ $ .
x= "
$
3, 6 9
$ .
■ $! $ " 6".
■ B "K[666
_6 6" ( $ ! "" 3, 6 9 , ).
■ / ! $
,
"START" ( & ).
$&%"
$
9 ,
$
$ 6
. 3 $ 3
. 6 ( ).
$ "$ $"!
$, (
! "
&.
49
2. K $ " 6" 15 " ( " , 2 & ).
$ 3
. ( $ $
) 3
. ( (
" & ! . + ! .
3. 2° (3 U "
6" ().
4. B " : 3 ( $ $"! $ ) ( $"! $ ).
$
" $
, " " " $
! , " & $
,
:
5. " "ON/OFF" $ & .
/ $ " "" .
■ K $ "RESET"
$ 3 " .
% & $ "! "" .
,
(!) - %!- ( ! &**"%!
(!- *!(! ) "
%$-%"" #! &
■ + $ $ !
$
.
< $ "! .
/ & $ .
■ B "K[666
_6 6" $ $
( $ $
().
6K
( ! "**"% */ % - - " %" ( %
"&g%.
1. K $
" 6"
( "ON/OFF" (
$ & ).
■ $ $
& .
2. K $ " 6"
30 " ( " & " & 3 ).
(!*/ % % !(! K66
6
3. & ( $ "!
).
/ " !$!$
( ! &**"%! $ :
4. B$ ! " :
$"!
( )
$
$"! $ .
6K
( ! "**"% */ % - - " %" ( %
"&g%.
5. " "ON/OFF" $ & .
1. K $
" 6"
( "ON/OFF" (
$ & ).
$ $ " .
50
=−
*"%" ( !2$*&% 6K
- - " =!($ * *
"%($**- / ' %*" " #"$"
(!- !(! "-%/*"%" %!
&" *" &) ( " !' ( (% %%!!- ( !2$ *"%!.
" &
" " $
.
"ON/OFF".
#!' $=% /% (" !
!'
" "!% , /% !
$ "
"(! %- " % " *!
$- *! " /% %! #.
%"
#$% " %
- - "
2!-$ *", = % !- %!
( / "**".
$, $ ! " $ .
O6OX!
" " * !(! % & !("
%! "%($**- / * " */
" #"$" ( ( " "(!#'%
" *%"% % - - /%"
2 %
$%!- "
/%"
-(& / % $&.
51
K6 / "**"
"#
B & &
$.
%!!
B & $ $.
B $ $ &
(
" ! $ & & ).
-(!(!*! ( / "**" 2& EN 50242.
Eco
Rapid 29’
/ $ &. % 6 .
/($- &
&
$ & ,
.
K[66
#
" & &, $ ".
$' * /($- /
, (max. 10 g) $ .
52
"&
"
$ " R
. &
•
••••
70°C
•••••
•
45°C
•
170
NAI
NAI
50°C
•
29
NAI
V/`
5
NAI
V/`
45
NAI
75°C
• • •
130
NAI
NAI
•
•
120
NAI
NAI
•
V/` = V4 V5#5`#5
53
•
V& !$ & B !$ & B "SUPER ECO"
60°C
B K`W#6++
46D+
U5#<W6/5
•
% & (15° C)
− ±10% −
••••
b !$ ••••• •
B&
B &
B E &
E &
K & & %!- ( ! &**"%!
&(%-=
( ! &**"%!
7& "
$(%&
/ )%
"%’ ($!
$%!- 66 6K66
* &
& 3
$
.
# $
" $
& $" .
´' !
& $ ! .
# ! $ $
&, " ,
.
# & &" .
& " & :
6K
( ! "**"% */ % - - " %" ( % "&g%.
1. K $ " 6" ( $ " "ON/OFF" (
$ & ).
')* "(! $ - !' * %! "(! $ -%
2. K "
6"
$ 5 " ,
$ & $ . < $ "
6" ( & $" & &.
< " $ 90°fH ( ) 50°dH ( ) $ 6
" .
&
& .
')* %!2")*!'
"#"$&%
0-3
<25
1
6-15
4-9
45
U 1
°dH
( *"
&$" )
0-5
°fH
("$$
&$")
0
U
$
((!
"$"%!'
& "$ %!'
6$ /%%"
!'
2 16-30 10-16 45
U 1,2
*3 31-45 17-25 45
4 46-60 26-33 45
U 1,2,3
U 1,2,3,4
5 61-90 34-50 45
U 1,2,3,4,5
3. B " $! & : ( " & &
$).
/ ((! 0 .
4. "ON/OFF" $! $ & .
6!
& " !(!! (!% $/! *(! % " !$!$ . % %
"" " ( ! "**"% *!' %!($-% !- , 2 % %! ($-% !
(1!%" %! ($ % ! "ON/OFF"
" ="" % "(/ %! (6 1).
- " P6"
5
$ % !
“ON/OFF”
54
$ % o
" P6"
66 00
& %! ($-% ! " (" !- & &(!" - $%!- " ( "$ % %! % /
-*2!-$-)% %! (! &% ("":
00
1.− 7 !-$' ""
( / "**"
K66
V ""$ 9 V $ 9 $
V $ &
$! 9$ 1
2.− 7 (" /
4. −(! %' - . %! /
5.− & "!'% "
( % #!%" %" (% '"
6. - 6 $% ! - -
!)/: "
( /% " $"*(&"
""2! 2 !- * ! !
-)*/
<4
K $!
&
! &
V $ $.
# $ $ < $
5 9$ K 9 K $
3.− 7 "(! %' %! /
U $ $ .
$
5 " &" $ + $
" " $ .
< & $ & # &(
40 $".
& % 2
" .
K " $!
9 K .
K &
K ,! & , $! $.
55
00
7.− & %! #! %! ($%"
"(" .
K66
9$ 5
$!
9
B& ,
$ & .
# .
# & " $
% < $
< $
$ & !& .
"
K " &
R
9 " V &
9" "&
$! $ # & & "
& .
1/2
B" & $
D" K & & .
8.− ")!$
"(! /# %!"(! -("%!'
% , , & , ...
" &
# & " &
9.− ( ! $ %" '
6 & & . $ $ .
10.− [/ -2! "%& %! ($' *!.
2 & & !& 2 & & 11.− " ' "
%$. %&
&
# & # & &
V $ $ & " &
$.
´E(
B $ &
! ! : + & $ $ $ ! $ "& & " $ .
/ $ $ $ !
$
080505050.
"%" -" % # "**" -)' " %- / %-(! "#& $&) "-%/ %!
!.( ! "%" -" % %! " *" " & "%&$$$
% !(!(! %" ( !/%" %!-,
" "$$&1 %" *"%& " "% %&.
56
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
drukarskich.
Dane techniczne urzàdzenia podane sà na stronie internetowej producenta.
< " $ & ". $ " , .
/ " .
R ",
To urzàdzenie jest oznakowane zgodnie z Dyrektywà Europejskà 2012/19/UE on dotyczàcà Zu˝ytego Sprz´tu Elektrycznego i
Elektronicznego (WEEE).
WEEE zawiera zarówno substancje zanieczyszczajàce (co mo˝e spowodowaç negatywne skutki dla Êrodowiska naturalnego)
oraz podstawowe elementy (które mogà byç ponownie wykorzystane). Wa˝ne jest, aby dokonaç wszelkich staraƒ w celu
usuni´cia i pozbycia si´ w∏aÊciwie wszystkich zanieczyszczeƒ oraz odzyskania i recyklingu wszystkich materia∏ów.
Osoby fizyczne mogà odgrywaç wa˝nà rol´ w zapewnieniu, ˝e WEEE nie stanie si´ problemem dla Êrodowiska naturalnego;
istotne jest, aby przestrzegaç kilku podstawowych zasad:
- WEEE nie powinien byç traktowany jako odpad komunalny;
- WEEE nale˝y przekazaç do odpowiednich punktów zbiórki prowadzonych przez gminy lub przez zarejestrowane firmy. W
wielu krajach du˝y sprz´t AGD mo˝e byç odbierany z domu.
W wielu krajach, przy zakupie nowego urzàdzenia, stary mo˝e byç zwrócony do sprzedawcy, który musi zebraç go bezp∏atnie
na zasadzie jeden do jednego, tak d∏ugo, jak sprz´t jest w∏aÊciwego rodzaju i ma takie same funkcje, co sprz´t dostarczony.
$ & R " 2012/19/EE, & & ! & (++).
# AHHE $ ( $ $ $ ) ! ( & ! &). ++ " ! ,
$ & $ " & .
< " & "" " ++ " $ $ , & & :
− # ++ " $ < .
− # ++ $ "" " " $
. $ , ++, " .
$ , & $ , ""
& , $ , ""$ $ .
15.03 - 41902116
PL
EL
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising