Hoover | HDPN 4D520PW | Hoover HDPN 4D520PW Εγχειρίδιο χρήστη

Hoover HDPN 4D520PW Εγχειρίδιο χρήστη
SK
PL
EL
CS
Děkujeme vám, že jste si vybrali myčku
Hoover. Jsme si jisti, že vám bude věrně a
zcela bezpečně sloužit při každodenním
mytí nádobí.
Obsah
1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
2. PŘÍVOD VODY
Pozorně si přečtěte tento návod popisující
správné a bezpečné používání spotřebiče,
v němž najdete také užitečné rady ohledně
účinné údržby.
3. PLNĚNÍ SOLI
4. NASTAVENÍ HORNÍHO KOŠE
5. VKLÁDÁNÍ NÁDOBÍ
6. INFORMACE PRO ZKUŠEBNÍ
LABORATOŘE
Tuto myčku používejte teprve poté,
co si pozorně přečtěte tyto pokyny.
Doporučujeme vám, abyste měli tento
návod vždy po ruce a udržovali ho v
dobrém stavu pro případného budoucího
vlastníka.
7. PLNĚNÍ MYCÍHO PROSTŘEDKU
8. TYPY MYCÍCH PROSTŘEDKŮ
9. PLNĚNÍ OPLACHOVACÍHO PROSTŘEDKU
Zkontrolujte, zda byl spotřebič dodán s
tímto návodem k obsluze, záručním
listem, adresou servisního střediska a
štítkem s údaji o energetické účinnosti.
Každý výrobek je označen jedinečným
16místným kódem, který se nazývá
„sériové číslo“ a je vytištěn v záručním
listu nebo na štítku vpravo nahoře na
vnitřní
straně
dvířek.
Tento
kód
představuje
identifikátor
konkrétního
výrobku, který budete potřebovat k
registraci výrobku nebo v případě
kontaktování střediska technické pomoci.
10.ČIŠTĚNÍ FILTRŮ
Obr. A
18.ZAŘÍZENÍ NA ZMĚKČOVÁNÍ VODY
11.PRAKTICKÉ RADY
12.ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
13.POPIS OVLÁDACÍHO PANELU
14.TECHNICKÉ ÚDAJE
15.VÝBĚR PROGRAMU A SPECIÁLNÍ
FUNKCE
16.DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (Wi-Fi)
17.POPIS PROGRAMU
19.ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ
A ZÁRUKA
20.PODMÍNKY PROSTŘEDÍ
5
A. PARAMETRY BEZDRÁTOVÉHO
PŘENOSU (STR.150)
1
4
3
2
2
l Tento
spotřebič je určen k
použití v domácnostech a
podobných oblastech, například:
− v kuchyňkách pro personál
v obchodech, kancelářích a
na dalších pracovištích;
− na chalupách;
− zákazníky v hotelech, motelech
a dalších obytných objektech;
− v ubytovacích zařízeních
typu penzionu se snídaní.
Používání tohoto spotřebiče
jinde než domácnostech nebo k
jiným účelům, než je vedení
domácnosti, například komerční
používání odborníky nebo školenými
uživateli, je vyloučeno, a to i ve
výše uvedených oblastech. Pokud
se spotřebič používá způsobem,
který se neslučuje s výše uvedenými
způsoby použití, může dojít
ke zkrácení jeho životnosti a
zneplatnění záruky poskytované
výrobcem. Výrobce nebude akceptovat
žádné poškození spotřebiče
nebo jiné škody či ztráty vzniklé
v důsledku použití neslučitelného s
použitím v domácnosti (i když se
spotřebič nachází v prostředí
domácnosti) v rozsahu, v jakém
to povolují právní předpisy.
l Tento spotřebič mohou používat
děti starší osmi let a osoby s
omezenými fyzickými, smyslovými
l Děti
musí mít dohled, aby si
nemohly hrát se spotřebičem.
l Děti
mladší tří let se nesmí
přibližovat ke spotřebiči, pokud
nejsou pod nepřetržitým dohledem.
l Pokud
se poškodí napájecí kabel,
výměnu musí provést výrobce,
jeho servisní zástupce nebo
osoby s podobnou kvalifikací, aby
se vyloučilo riziko. Doporučujeme
použít originální díl, který si lze
vyžádat od střediska technické
pomoci.
l K
připojení přívodu vody používejte
pouze sady hadic dodané se
spotřebičem (nepoužívejte znovu
staré sady hadic).
l Tlak
vody musí být mezi 0,08
MPa a 0,8 MPa.
l Ujistěte
se, že koberce nebo
předložky nezakrývají základnu
ani žádné větrací otvory.
3
CS
nebo duševními schopnostmi
nebo osoby nezkušené a neznalé
za předpokladu, že mají zajištěný
dohled nebo byly poučeny o
bezpečném používání spotřebiče
a chápou související rizika.
Děti si nesmí hrát s myčkou.
Děti nesmí provádět čištění a
uživatelskou údržbu bez dohledu.
1. ZÁKLADNÍ
BEZPEČNOSTNÍ
PRAVIDLA
l Po
instalaci musí být spotřebič l Všeobecně se nedoporučuje
umístěn tak, aby měl přístupnou
používat adaptéry, rozdvojky,
zástrčku.
ani prodlužovací kabely.
l Před čištěním nebo údržbou
odpojte myčku od napájení a
VAROVÁNÍ
vypněte přívod vody.
Nože a další náčiní s ostrými
hroty se musí vkládat do koše l Při odpojování spotřebiče od
napájení netahejte za napájecí
tak, aby byly hroty obrácené
kabel.
dolů, nebo ve vodorovné poloze.
l Nevystavujte spotřebič povětrnostním
l Nenechávejte otevřená dvířka
vlivům (dešti, slunečnímu světlu atd.).
ve vodorovné poloze, aby se
l Neopírejte se o otevřená dvířka,
předešlo případnému nebezpečí
ani si na ně nesedejte, jinak by
(např. zakopnutí).
se mohla myčka převrátit.
l Chcete-li další informace o
l Myčka je určena pro běžné
výrobku nebo listy s technickými
kuchyňské nádobí. Nesmí se v
údaji, navštivte webové stránky
ní mýt předměty znečištěné
výrobce.
benzínem, nátěry, částečkami
oceli nebo železa, korozivními
chemikáliemi, kyselinami nebo
zásadami.
l Pokud je v domácnosti nainstalováno
zařízení na změkčování vody,
není třeba přidávat sůl do
změkčovače vody.
l Pokud se spotřebič porouchá
nebo přestane správně fungovat,
vypněte ho, vypněte přívod
vody a neprovádějte žádné
neodborné zásahy. Opravy by
mělo provádět pouze středisko
technické pomoci a měly by se
instalovat pouze originální náhradní
díly. Nedodržení těchto pokynů
by mohlo ohrozit bezpečnost
spotřebiče.
Elektrické zapojení a
bezpečnostní pokyny
l Technické
údaje (napájecí napětí
a příkon) jsou uvedeny na typovém
štítku výrobku.
l Ujistěte
se, že elektrický systém
je uzemněný a vyhovuje všem
platným zákonům a že je zásuvka
kompatibilní se zástrčkou spotřebiče.
Výrobce
odmítá
veškerou
odpovědnost za jakoukoli
zdravotní nebo majetkovou
újmu vzniklou v důsledku
neuzemnění spotřebiče.
l Zajistěte,
aby myčka nestlačovala
napájecí kabely.
4
po odstranění obalového Instalace
materiálu potřebujete přemístit
spotřebič, nepokoušejte se ho l Vyjměte z obalu všechny součásti.
zdvihat za spodní část dvířek.
Pootevřete dvířka a zdvihněte
spotřebič uchopením za jeho
VAROVÁNÍ
horní část.
Uchovávejte obalový materiál
Umístěním označení
na mimo dosah dětí.
tento výrobek potvrzujeme na
vlastní odpovědnost, že výrobek
je v plném souladu se všemi l Pokud je myčka poškozená,
neinstalujte ji, ani ji nepoužívejte.
příslušnými požadavky na
bezpečnost a ochranu zdraví
a životního prostředí podle l Řiďte se pokyny dodanými s
evropských právních předpisů.
výrobkem.
5
CS
l Pokud
2. PŘÍVOD VODY
l Pokud je myčka připojována na nový
Přístroj musí být připojen k přívodu
vody pouze novými hadicemi, které
jsou dodávány jako výbava přístroje.
Staré hadice přívodu vody nesmí být
znovu používány.
rozvod vody, nebo na rozvod delší dobu
nepoužívaný, nechejte několik minut
odtékat vodu, než připojíte napouštěcí
hadici. Zabráníte tím zanesení filtračního
sítka u napouštěcího ventilu myčky vápenatými
usazeninami nebo rzí.
l Napouštěcí a výtoková hadice mohou být
vedeny doleva nebo doprava.
1
Myčka může být připojena buď na
studenou vodu nebo horkou vodu,
pokud její teplota nepřekročí 60°C.
B
l Tlak vody musí mít minimální hodnotu
0,08 MPa a maximální hodnotu 0,8 MPa.
l Napouštěcí hadice musí být připojena k
přívodnímu ventilu, aby bylo možné
zastavit přívod vody v době, kdy myčka
není v provozu (obr. 1B).
l Myčka je vybavena přívodní hadicí vody s
2
koncovkou se závitem 3/4" (obr. 2).
l Přívodní hadice vody "A" musí být
B
našroubována na kohoutek přívodu vody
"B" pomocí koncovky 3/4", ujistěte se, že
je koncovka řádně utažena.
A
l Pokud je to nutné, může být přívodní
hadice vody prodloužena až na 2,5 m.
Pokud máte takový požadavek, kontaktujte
autorizované servisní středisko.
6
zařízení nacházející se na přívodní
hadici, které zastaví průtok vody, pokud
se hadice znehodnotí; v takovém
případě se v okénku „A“ objeví
červená značka a hadice se musí
vyměnit. Chcete-li odšroubovat matici,
stiskněte
jednocestné
zajišťovací
zařízení „B“.
Všechny
myčky
jsou
vybaveny
přetokovým bezpečnostním zařízením,
které automaticky zablokuje průtok vody
a/nebo vypustí nadbytečnou vodu v
případě, že v důsledku závad dojde k
překročení normální hladiny vody.
NĚKTERÉ MODELY mohou mít jednu nebo
více z následujících funkcí:
4
B
l WATERBLOCK (obr. 3)
Systém Waterblock je určen ke zlepšení
bezpečnosti vašeho spotřebiče. Brání
zaplavení, k němuž by mohlo dojít v
důsledku závady spotřebiče nebo prasknutí
gumových hadic, zejména hadice na přívod
vody.
Jak funguje
Jímka umístěná v základně spotřebiče zachytí
jakýkoli případný únik a ovládá snímač, který
aktivuje ventil pod vodovodním kohoutkem a
zablokuje veškerou vodu, i když je kohoutek
úplně otevřený. Pokud se poškodí skříňka
„A“ obsahující elektrické součásti, ihned
vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Aby byla
zaručena dokonalá funkčnost bezpečnostního
systému, hadice se skříňkou „A“ by měla být
připojena ke kohoutku tak, jak je znázorněno
na obrázku. Hadice na přívod vody se nesmí
řezat, protože obsahuje součásti pod napětím.
Pokud není natolik dlouhá, aby zajistila
správné připojení, musí se nahradit delší
hadicí. Tuto hadici lze získat od střediska
technické pomoci.
3
A
7
A
l AQUAPROTECT - PŘÍVODNÍ HADICE
S CHRÁNIČEM (obr. 5):
Jestliže uniká voda z primární vnitřní
hadice „A“, průhledný záchytný plášť
„B“ ji zachytí, aby se mohl dokončit
mycí cyklus. Na konci cyklu kontaktujte
středisko technické pomoci se žádostí
o výměnu přívodní hadice.
5
B
A
CS
l AQUASTOP (obr. 4):
Hydraulická bezpečnostní
zařízení
Připojení vypouštěcí hadice
l Vypouštěcí hadici je nejvhodnější připojit
l Pokud máte takový požadavek, kontaktujte
na pevné odpadní potrubí (obr. 6). Dbejte
na to, aby hadice nebyla nikde "přelomená".
autorizované servisní středisko.
l Vypouštěcí hadici můžete také zavěsit
přes okraj dřezu pomocí přiloženého
plastového oblouku. Konec hadice nesmí
být ponořen do vody, aby nedošlo k
jejímu zpětnému nasátí do myčky při jejím
provozu (obr. 6Y).
l Odpadní potrubí by mělo být vyústěno
nejméně 40 cm nad podlahou a musí mít
vnitřní průměr nejméně 4 cm.
l Je vhodné, aby na tomto odpadním
l Pokud instalujete spotřebič pod pracovní
potrubí byl sifon k zamezení úniku pachu
(obr. 6X).
desku, oblouk vypouštěcí hadice musí
být zavěšen na zdi v co nejvyšší poloze
(obr. 6Z).
l Pokud je to nutné, může být vypouštěcí
hadice prodloužena až na 2,5 m, její
maximální výška od podlahy může však
být nejvíce 85 cm.
l Zkontrolujte ještě, zda přívodní i vypouštěcí
hadice nejsou nikde "přelomené".
6
Y
X
Z
8
(Obr. A "1")
Po naplnění soli MUSÍTE spustit
kompletní mycí cyklus nebo program
PŘEDMYTÍ.
l Výskyt bílých skvrn na nadobi je obecnu
varovn˘m signalem, Ie je nutne doplnit
zasobnik soli.
l Do zásobníku se vejde asi 1,5 až 1,8 kg
soli. Pro dobré výsledky mytí je nutné
zásobník občas znovu naplnit solí.
Spotřeba soli závisí na nastavení
změkčovače podle tvrdosti vody. Čím je
voda tvrdší, tím je větší spotřeba soli.
l Na dně myčky je zásobník na sůl, která
regeneruje změkčovač.
l Používejte pouze speciální soli určené
pro myčky nádobí. Jiné druhy solí
obsahují malé množství nerozpustných
částic, které by mohly dlouhodobým
působením zhoršit účinnost změkčovače
vody.
Po instalaci myčky zcela naplňte
zásobník pro sůl a až poté přidejte
vodu až pro kraj otvoru pro plnění
zásobníku.
l K naplnění zásobníku musíte nejdříve
odšroubovat jeho víčko na dně vany
myčky.
l Plníte-li
zásobník poprvé, je nutné
nejdříve do zásobníku nalít vodu. Při
plnění přeteče menší množství vody,
pokračujte však v plnění, dokud zásobník
není zcela plný. Po jeho naplnění očistěte
vnitřní prostor od zbytku soli a znovu
utáhněte víčko zásobníku.
9
CS
3. PLNĚNÍ SOLI
Typ "B":
4. NASTAVENÍ HORNÍHO
KOŠE
(POUZE MODELY SE SYSTÉMEM EASY
CLICK):
l Pokud se pravidelně používají 29 cm až
32,5 cm talíře, vložte je do dolního koše,
až bude horní koš umístěn do horní
polohy, jak je podrobně popsáno níže
(v závislosti na modelu):
1. Vyjměte horní koš;
2. Držte koš na obou stranách a zdvihněte
ho nahoru (obr. 1).
Když je koš v horní poloze, do horního koše
již nelze vkládat nádobí o průměru větším
než 20 cm* a nelze používat pohyblivé opěry.
* V případě modelů vybavených třetím
košem již nelze vkládat do horního koše
nádobí o průměru větším než 14 cm.
Typ "A":
1. Otočte přední zábrany "A" směrem ven.
2. Vyjměte koš a upevněte ho zpět do
horní polohy.
3. Vraťte zábrany "A" do původní polohy.
Když je koš v horní poloze, do horního koše
již nelze vkládat nádobí o průměru větším
než 20 cm a nelze používat pohyblivé opěry.
Typ "A"
NASTAVENÍ KOŠE DO DOLNÍ POLOHY:
1. Držte koš na obou stranách a
nadzdvihněte ho nahoru (obr. 1);
2. Potom ho pomalu spusťte do správné
polohy (obr. 2).
Poznámka: NIKDY NEZDVIHEJTE ANI
NESPOUŠTĚJTE KOŠ POUZE Z JEDNÉ
STRANY (obr. 3).
VAROVÁNÍ:
Doporučujeme nastavit koš před vkládáním
nádobí.
Typ "B"
1
A
2
a
b
a
b
A
3
10
Používání horního koše
Běžná denní náplň je zobrazena na obr. 1, a 2.
Horní koš (obr. 1)
1
l Horní koš
je vybavený pohyblivými
podstavci připevněnými k boční stěně,
které lze umístit do 4 pozic.
l Ve
snížené pozici (A-A1) slouží
podstavce pro šálky z kávy, dlouhé nože
a vařečky.
l Ve zvýšené pozici (B-B1) podstavec
Horní koš (obr. 2)
2
umožňuje uložení rovných a hlubokých
talířů. Tyto jsou uspořádané do vertikální
polohy s konkávní stranou dopředu, aby
zůstal prostor mezi jednotlivými talíři a
voda mohla volně odtékat.
l Doporučujeme ukládat velké talíře (okolo
26 cm) lehce nakloněné dozadu, aby se
usnadnilo zasunutí ko še do myčky.
PŘÍSLUŠENSTVÍ ÚPLNÁ PÉČE
(POUZE NĚKTERÉ MODELY)
l Do horního koše lze rovněž ukládat
kompotové misky a jiné misky z plastické
hmoty.
l Doporučujeme je po uložení zajistit tak,
aby je tlak stříkající vody nepřevrátil.
Horní koš je navržen tak, aby umožnil
uložení maximálního množství různých
druhů nádobí, např. 24 talířů ve dvou
řadách, asi 30 sklenic v pěti řadách nebo
směs různého nádobí.
Horní koš s příslušenstvím Total Care (obr. 3)
umožňuje co nejbezpečněji a nejpohodlněji
vkládat choulostivé předměty, například
křišťál nebo neobyčejně choulostivou
keramiku. Háky a určité části koše jsou
vyrobeny z měkkých materiálů nebo byly
speciálně navrženy tak, aby si co
nejopatrněji poradily s těmi nejkřehčími,
vzácnými předměty.
11
CS
5. VKLÁDÁNÍ NÁDOBÍ
3
4
B
A
5
C
A
Měkké gumové držáky lze odstranit.
Používání spodního koše
l Do spodního koše se ukládají hrnce,
pánve, mísy, salátové mísy, poklice,
podnosy, hluboké a mělké talíře.
l Příbor byste měli uložit madlem dolů v
plastové nádobě umístěné na dně koše
(obr. 7) Ujistěte se, zda nádobí nebrání
otáčení ramen.
l Spodní
koš je uprostřed vybaven
speciálním sklápěcím roštem (obr. 4 a 5),
který slouží k zajištění stabilní a optimální
náplně nádobí i v případě, že má nádobí
rozměry nebo tvary odlišné od běžných.
l Malé talíře, jako dezertní, můžete ukládat
i do spodního koše podle obrázku 6, se
spodní stranou směrem ven ("E"). V
případě běžných nebo velkých talířů musí
být uložené ve vnitřní poloze ("D").
Horní koš (obr. 6)
6
- POLOHA "A": pro náplň běžných talířů
nebo pro náplň obsahující pouze hrnce,
salátové mísy, atd...
- POLOHA "B": pro talíře, které mají
zvláštní tvar, i když jejich rozměry jsou
běžné (velmi hluboké talíře, hranaté nebo
bez okrajů, atd...).
- POLOHA "C": pro mělké talíře, větší než
běžné, nebo talíře se zvláštním tvarem
(hranaté, šestihranné, oválné, talíře na
pizzu, atd....).
12
D
E
Běžná denní náplň je zobrazena na obr. 7.
Spodní koš (obr.7)
7
6. INFORMACE PRO
ZKUŠEBNÍ
LABORATOŘE
Potřebné informace k provedení srovnávacích
testů a testů hlučnosti (podle normy EN) si
vyžádejte na následující adrese:
testinfo-dishwasher@candy.it
V žádosti uvedte prosím model a sériové
číslo myčky nádobí (viz výrobní štítek).
Správné a racionální ukládání nádobí je
základem dobrých výsledků mytí.
Spodní koš je vybaven zarážkou, která
zajišťuje bezpečné vytažení koše i pokud
je zcela naplněn. Pokud budete doplňovat
sůl, nebo pokud budete provádět pravidelnou
údržbu, je nutné koš zcela vyjmout.
Košík na příbory (obr. 8)
Horní část koše na příbory může být
vyjmuta, aby byly umožněny různé způsoby
naplnění myčky.
13
CS
8
VAROVÁNÍ
V případě, že malé talíře nebudou
umístěny správně na podložky, může
dojít k zablokování spodní rampy,
protože bude narážet do přečnívajících
talířů.
7. PLNĚNÍ MYCÍHO
PROSTŘEDKU
(Obr.A "2")
Prášek
Je nutné používat pouze speciální
mycí přípravky pro myčky nádobí, ať
už práškové, tekuté, nebo ve formě
tablet.
Nevhodné přípravky (jako např. pro ruční
mytí nádobí) neobsahují potřebné přísady
pro použití v myčkách a neumožňují proto
správnou funkci těchto spotřiebičů. Závadou je i
vysoká pěnivost přípravků pro ruční mytí.
Po vložení mycího prostředku do zásobníku
nejdříve uzavřete kryt, poté ho zasuňte (1)
a nakonec na něj lehce zatlačte (2), až
bude slyšet jeho zaskočení.
Plnění zásobníku na mycí přípravek
Zásobník na mycí přípravky je na vnitřní
stěně dveří (obr.A "2"). Je-li víčko
zásobníku zavřené, je nutné zmáčknout
tlačítko (A), aby se otevřelo. Na konci
každého mytí zůstává víčko vzdy otevřené
a připravené pro další použití myčky.
Protože nejsou všechny mycí přípravky
stejné, pozorně přečtěte pokyny na jeho
obalu. Rádi bychom vás upozornili, že malé
množství mycího přípravku nezajistí dostatečně
umytí nádobí, zatím co příliš veliké dávkování
nejen že nezlepší výsledky mytí, ale je také
zbytečným plýtváním
Nepoužívejte nadměrné množství mycích
přípravků, abyste zbytečně nezhoršovali
stav životního prostředí.
VAROVÁNÍ
Do spodního koše neskládejte nádobí do
takové pozice, která by zamezovala otevření
zásobníku, nebo by bránila uvolnění mycího
prostředku do prostoru nyčky.
Množství mycího přípravku se dávkuje do
zásobníku podle míry zaspinění umývaného
nádobí a také podle druhu nádobí. Doporučujeme
dávkovat 20÷30 g přípravku do přihrádky
zásobníku pro mytí (B).
14
l pozorně si přečtěte a dodržujte návod na
použití a upozornění uvedená na balení
kombinovaného mycího prostředku, který
chcete použít;
Mycí tableta
Mycí tablety od rozdílných výrobců mají
rozdílnou dobu rozpouštění, proto nemusejí
být v rychlých programech zcela účinné,
vzhledem k tomu, že nedojde k úplnému
rozpuštění tablety.
Pokud se používají tyto tablety, doporučuje
se vždy nastavit delší program, tak aby se
tablety dokonale rozpustily.
DŮLEŽITÉ
Pro dosažení dobrých výsledků mytí,
MUSÍ být tablety umístěny v zásobníku
na mycí prášek a NE přímo v myčce
(vaně).
l účinnost
prostředků, které nahrazují
použití soli závisí na tvrdosti vody, která
je do myčky přiváděna. Zkontrolujte, zda
tvrdost vody spadá do rozmezí, které je
uvedeno na balení mycího prostředku.
V případě, že byste s tímto typem tablety
nedosáhli uspokojivých výsledků, obraťte
se na výrobce tablet.
Nesprávné použití těchto kombinovaných
mycích prostředků by mohlo způsobit:
l ukládání vodního kamene (vápníku) jak v
myčce, tak na nádobí;
Mycí koncentrát
Prací koncentráty se sníženou zásaditostí a
s přírodními enzymy, kombinované s
pracími programy při 50°C mají menší
škodlivý dopad na životní prostředí a jsou
šetrnější k myčce i nádobí.
Mycí programy při 50°C byly navrženy tak,
aby umožnily enzymům zcela rozpustit
nečistotu. Při použití koncentrovaných
mycích prostředků při programu 50°C
dosáhnete tedy stejných výsledků jako při
použití programu při 65°C bez použití
koncentrovaných mycích prostředků.
Kombinované tablety
Tablety, které obsahují také leštidlo, musí
být vloženy do zásobníku pro mytí. Zásobník na
leštidlo musí být prázdný (pokud není, dříve než
použijete kombinované tablety, nastavte
dávkovač leštidla na minimální dávku).
Kombinované čistící prostředky
"ALL in 1"
l zhoršení kvality sušení nebo mytí nádobí.
DŮLEŽITÉ
Na reklamace, které by se mohly přímo
týkat nesprávného použití těchto výrobků,
se nevztahuje žádná z částí záruky.
Při používání tablet “ALL in 1” nevěnujte
pozornost blikajícím kontrolkám soli a
leštidla (pouze u některých modelů).
Pokud se objeví problémy při používání
tablet, doporučujeme Vám, abyste se vrátili
k tradičním výrobkům (sůl, leštidlo, prášek).
l naplňte zásobník na sůl a na leštidlo;
l spusťte běžný mycí cyklus bez nádobí.
V případě, že se vrátíte k tradičnímu
způsobu mytí, bude zapotřebí několik
mycích cyklů, než se systém odvápění vody
vrátí k optimální hodnotě.
Při každém použití kombinovaného čistícího
prostředku “ALL in 1” (“3 in 1” / “4 in 1” / “5
in 1”, apod.), u kterého by použití soli
a/nebo leštidla bylo zbytečné, pečlivě
dodržujte následujíc varování:
15
CS
8. TYPY MYCÍCH PROSTŘEDKŮ
9. PLNĚNÍ OPLACHOVACÍHO
PROSTŘEDKU
(Obr. A "3")
Leštidlo
Tato přísada, která je automaticky přidávána
při poslední fázi oplachování, umožňuje
snadnější oplachování a zamezuje tvorbě
skvrn a matných usazenin.
Plnění zásobníku
přípravky
pro
lešticí
Na levé straně zásobníku pro mycí prostředek
je zásobník pro lešticí prostředek, který
zvyšuje lesk nádobí (Obr. A "3"). Kryt
otevřete tak, že zatlačíte na zásobník a
současně vytáhnete uzavírací západku
směrem nahoru. Pro oplachování používejte
vždy pouze přísady vhodné pro automatické
myčky. Množství leštícího prostředku je možné
zkontrolovat na optickém ukazateli (C), který je
umístěn na dávkovacím zásobníku.
PLNÝ
PRÁZDNÝ
tmavý
světlý
Nastavení dávkování
(od 1 do 6)
leštidla
Ovladač (D) je umístěn pod krytem a je s
ním možno otočit pomocí mince. Doporučená
poloha je 4. Pootočení na požadované
nastavení lze provést pomocí mince.
Doporučujeme nastavení na polohu 3.
Vápník obsažený ve vodě ve značné míře
vytváří šmouhy při sušení. Je proto nutné
nastavit dávkování lešticího přípravku pro
dosažení dobrých výsledků mytí. Jestliže se
po skončení mytí vytvářejí na nádobí
"pásky", snižte nastavení o jednu polohu.
Jestliže se vytvářejí "bílé skvrny", zvyšte
dávkované množství leštidla o jednu polohu.
16
10. ČIŠTĚNÍ FILTRŮ
CS
(Obr. A "4")
Filtrační systém se skládá z následujících částí:
A. filtrační košík k zachycení větších částic;
B. mikrofiltr, který je umístěn pod filtračním
talířem a zachytává nejemnější částice
pro dosažení perfektního oplachu;
C. filtrační
talíř
nepřetržitě
cirkulující mycí roztok.
filtrující
l Aby se vždy dosáhlo výborných výsledků
mytí, je nutné po každém umytí nádobí
zkontrolovat a vyčistit filtry.
l Vyjmutí filtrační jednotky provedete tak,
že pootočte madlem košíku proti směru
hodinových ručiček (obr. 1).
l Pro snadnější čistění je centrální košík
odnímatelný (obr. 2).
l Vyjměte filtrační talíř (obr. 3) a celý ho
opláchněte pod stříkající vodou. Je-li to
nutné, použijte malý kartáček.
l Mikrofiltr je samočisticí, jeho údržba je
omezena na pouhou kontrolu každé dva
týdny. V případě nutnosti ho opláchněte
pod tekoucí vodou nebo pomocí jemného
kartáčku. Po každém mytí doporučujeme
překontrolovat filtrační košík a talíř, zda
nejsou zanesené.
VAROVÁNÍ
Po každém čistění filtrů prověřte, zda
je vše správně namontováno zpět a
jestli filtrační talíř je dobře usazen na
dně myčky. Přesvědčte se, zda centrální
filtrační košík je správně zajištěn ve
filtračním talíři pootočením ve směru
hodinových ručiček. Pouze správně
usazená filtrační jednotka může
zabezpečit
požadované
výsledky
tohoto spotřebiče.
Nikada ne koristite perilicu sudja ako
je filtar izvadjen.
17
zaschlých zbytků jídla a odstranění
větších částic jídla z nově vloženého
nádobí. Jakmile je myčka zcela naplněna,
spusťte program pro hlavní mytí.
11. PRAKTICKÉ RADY
Jak dosáhnout opravdu dobré
výsledky mytí
l Před vložením nádobí do myčky odstraňte
nejdříve různé zbytky jídla (kosti,
skořápky, kousky masa nebo zeleniny,
usazeninu kávy, slupky od ovoce, zubní
párátka nedopalky cigaret atd.), které by
mohly ucpat filtry, vypouštění vody a
trysky ostříkovacích ramen a tím snížit
účinnost mytí.
l Proto je vhodné nádobí se zbytky jídel
opláchnout před vkládáním do myčky.
l Pokud hrnce a pekáče mají na sobě
připálené nebo připečené zbytky jídel, je
vhodné takové nádobí nejdříve nechat
odmočit a odstranit hrubé nečistoty a pak
teprve umývat v myčce.
l Ukládejte nádobí dnem vzhůru.
l Pokuste se uložit nádobí tak, aby se
vzájemně nedotýkalo. Budete-li je pečlivě
ukládat, dosáhnete lepších výsledků.
l Po uložení nádobí do myčky zkontrolujte,
zda se mohou ramena volně otáčet.
l Hrnce a další nádobí, na kterých jsou
místy připálené zbytky jídla, musí být
předem odmočeny vodou s přídavkem
mycího přípravku.
l Správné mytí stříbra:
a) opláchněte stříbrné nádobí ihned po
jeho použití, zejména když je znečistěné
od majonézy, vajíček, ryb apod;
nebo koše nejsou zcela plné, zvolte
"EKONOMICKY PROGRAM", uvedený v
tabulce programů v přiloženém návodu.
Co není vhodné k mytí
l Je nutné mít na paměti, že ne každé
nádobí je vhodné k mytí v myčce.
Doporučujeme, aby se myčka nepoužívala
na nádobí vyrobené z termoplastických
umělých hmot, na jídelní příbory s
dřevěnými rukojeťmi, na hrnce u kterých
jsou dřevěná ucha, výrobky z hliníku
nebo křišťálového či broušeného skla,
jestliže nejsou k mytí v myčce přímo určeny.
l Určitý druh dekorace na nádobí se může
smýt. Proto je dobré do myčky vložit na
zkoušku nejdříve jeden kus takového
nádobí a pokud nedojde k poškození dekoru,
pak teprve umýt celou sadu. Některé druhy
dekorace na nádobí mohou být poškozeny
teprve častým mytím v myčce.
l Při mytí takového nádobí doporučujeme
zvýšenou opatrnost. Nedoporučujeme
rovněž vkládat současně stříbrné příbory
s nerezovými, aby nedošlo mezi nimi k
chemické reakci.
Když kupujete novou jídelní soupravu
nebo příbory, vždy se přesvědčte, zda
jsou vhodné pro mytí v myčkách
nádobí.
b) nekropte nebo nesypejte mycí prostředek
přímo na stříbrné nádobí;
Užitečné rady
c) oddělujte stříbrné věci od ostatních kovů.
l Abyste zabránili skapávání vody po
dokončení mycího cyklu z horního koše
na nádobí ve spodním koši, vyjměte
nejdříve spodní koš.
Jak dosáhnout úspor
l Jestliže chcete využít plně prostoru pro
mytí nádobí v této myčce, opláchněte
nádobí uložené po každém jídle programem
"PŘEDMYTÍ". Tím dojde k odmočení
18
l Jestliže nádobí není hodně zašpiněné,
l Jestliže ponecháte nějakou dobu nádobí
po umytí v myčce, nechte dveře pootevřené,
aby se umožnila cirkulace vzduchu uvnitř
myčky a urychlil se proces sušení.
l Mycí vana i dveře jsou z nerezové oceli.
Pokud by se na nich objevily skvrny
způsobené oxidací, je to pravděpodobně
způsobeno velkou koncentrací solí železa
ve vodě
(obr. A "5")
l Na čištění vnějšku myčky nepoužívejte
rozpouštědla (odmašťující) ani brusné
prostředky, ale pouze hadřík navlhčený
ve vlažné vodě.
l Pro odstranění těchto skvrn doporučujeme
použít jemný brusný přípravek; Nikdy
nepoužívejte materiály na bázi chlóru,
škrabky, drátěnky atd.
l Tato myčka nevyžaduje žádnou zvláštní
údržbu, neboť vana je samočisticí.
1
l Pravidelně čistěte těsnění dveří navlhčeným
hadříkem, abyste odstranili všechny zbytky
jídla a lešticího přípravku.
1b
l Doporučujeme čištění myčky k odstranění
stop vodního kamene a nečistot.
Doporučujeme pravidelně spustit mycí
cyklus se speciálními čisticími prostředky
pro myčky nádobí. Během všech procesů
čištění musí být myčka prázdná.
2
l Jestliže i při pravidelném čistění filtrů
zjistíte, že nádobí nebo hrnce nejsou
dobře umyté nebo opláchnuté, zkontrolujte,
zda trysky na sprchovacích ramenech
jsou čisté (obr. A “5”).
Jsou-li ucpané, vyčistěte je následujícím
postupem:
1) Horní rameno otočte tak, aby šipka na
jeho plastové části byla proti vybrání v
přívodu vody na spodní straně koše
(obr. 1b). Rameno potlačte nahoru a
pak otáčejte ve směru hodinových
ručiček (obr. 1). Po odšroubování rameno
vyjměte. Zpětnou montáž proveďte
stejným postupem, ale otáčejte ramenem
proti směru hodinových ručiček. Spodní
rameno snadno vyjměte potažením
směrem nahoru (obr. 2);
PO SKONČENÍ MYCÍHO
PROGRAMU
Po skončení mytí je nutné zastavit přívod
vody a vypnout spotřebič stisknutím tlačítka
vypnutí/zapnutí do vypnuté polohy.
Pokud myčka nebude nějakou dobu používána,
doporučujeme provést následující opatření:
1. Vypusťte veškerou vodu s mycími
prostředky, aby se odplavily všechny
usazeniny;
2) Opláchněte rotační ramena pod stříkající
vodou, aby se odstranily všechny
nečistoty usazené v tryskách ramen;
2. Vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky;
3) Po vyčistění vložte ramena na původní
místo a horní za šroubujte až na doraz.
3. Uzavřete přívodní ventil vody;
19
CS
12. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
4. Naplňte zásobník s lešticím přípravkem;
7. Jestliže je myčka uložena na místě, kde
je teplota nižší než 0°C, všechna voda
uvnitř hadic může zmrznout. Počkejte,
až se teplota zvýší nad bod mrazu a
pak nezapínejte myčku dříve, než za 24
hodin.
5. Nechejte dveře pootevřené;
6. Udržujte vnitřní prostor myčky v čistotě;
20
21
M Kontrolka "OPEN DOOR"
N Kontrolka "Total care"
O Displej
D Kontrolka "Wi-Fi"
E Tlačítko možnosti "OPEN DOOR"
F Tlačítko možnosti "EXTRA SUCHÉ"
Pojistka / příkon / napájecí napětí
Tlak přívodu vody (MPa)
Kapacita s hrnci a nádobím
Sady nádobí (EN 50242)
Hloubka s otevřenými dvířky (cm)
Šířka x výška x hloubka (cm)
ÚDAJE
117
59,8x82x58
BEZ PRACOVNÍ
DESKY
13
8 osob
Viz typový štítek
Min. 0,08 – Max. 0,8
9 osob
15
117
9 osob
16
117
CS
59,8x81,8 ÷ 89,8x55
PLNĚ VESTAVNÁ
VESTAVNÁ
59,8x81,8 ÷ 89,8x57
TECHNICKÉ ÚDAJE (viz typový štítek)
120
60x85x60.9
S PRACOVNÍ
DESKOU
VOLNĚ STOJÍCÍ
VESTAVNÁ S
PANELEM
L DĚTSKÝ ZÁMEK E+F
C Tlačítko "ODLOŽIT SPUŠTĚNÍ"
ROZMĚRY
I Kontrolka "EXTRA SUCHÉ"
B Tlačítko "VÝBĚR PROGRAMU"/REGISTRACE Wi-Fi
G Tlačítko "Start/Reset" (SPUSTIT/RESET program)
H Kontrolka "Addish"
A Tlačítko VYPÍNAČ
13. POPIS OVLÁDACÍHO
PANELU
14. TECHNICKÉ ÚDAJE
15. VÝBĚR PROGRAMU A
SPECIÁLNÍ FUNKCE
VAROVÁNÍ
Tlačítko VYPÍNAČ
l K zapnutí a vypnutí spotřebiče stiskněte
tlačítko ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (nejméně 3
sekund).
Další zapnutí spotřebiče
Na konci cyklu nezapomeňte vypnout
spotřebič tlačítkem Vypínač a potom
vytáhnout zástrčku ze zásuvky a zavřít
přívod vody.
První zapnutí spotřebiče
nastavení jazyka
V případě, že myčka zůstane zapnutá
bez vybrání nějaké možnosti nebo
spuštění nějakého programu, po 5
minutách se automaticky vypne.
Chcete-li zapnout spotřebič, podržte tlačítko
VYPÍNAČ asi tři sekundy a na displeji se
zobrazí program "EKO 2:50" nebo program,
který jste se rozhodli použít a uložit, když
byla myčka zapnutá. (Chcete-li uložit
program, postupujte podle příslušného
odstavce "Uložení naposledy použitého
programu do paměti").
a
l Připojte spotřebič k napájení.
Nabídka nastavení
l Otevřete dvířka, vložte dovnitř nádobí,
Myčka se dodává s určitým nastavením z
výroby. Avšak v nabídce Nastavení můžete
upravit různé parametry mytí tak, aby
vyhovovaly vašim požadavkům.
které chcete umýt, a opět zavřete dvířka.
l Asi na 3 sekundy stiskněte tlačítko
"VYPÍNAČ".
Vstup do nabídky Nastavení
l V této fázi zůstanou aktivní pouze tlačítka
"OPEN DOOR/EXPRESS", "EXTRA
SUCHÉ" a "SPUSTIT/RESET". Na
displeji se zobrazí hlášení "AXI" a na 3
sekundy se rozsvítí všechny kontrolky.
Před zahájením tohoto postupu musí
být myčka VŽDY vypnutá.
l Zapněte myčku tak, že asi 3 sekundy
podržíte tlačítko "VYPÍNAČ".
l Na
displeji
"ENGLISH".
se
zobrazí
hlášení
po dobu asi 5 sekund.
l Pomocí
tlačítek
"OPEN
DOOR/
EXPRESS" a "EXTRA SUCHÉ" můžete
vybrat upřednostňovaný jazyk.
l Potvrďte výběr jazyka stisknutím tlačítka
"SPUSTIT/RESET".
l Ihned po zhasnutí všech kontrolek začne
po displeji přecházet hlášení "VÍTEJTE".
l Hlášení programu "EKO 2:50" nebo
"EKO 3:25" (při aktivované možnosti
OPEN DOOR).
22
l Podržte tlačítka "Progr." a "VYPÍNAČ"
l Na
displeji
se
zobrazí
hlášení
"NASTAVENÍ" a rozsvítí se kontrolky
tlačítek "OPEN DOOR/EXPRESS" a
"EXTRA SUCHÉ".
l Stisknutím
tlačítka "Progr." můžete
postupně vybírat parametry, které chcete
upravit (ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO
KAMENE → ZVUKOVÁ SIGNALIZACE
→ FUNKCE PAMĚTI).
l Úprava parametru se provádí pomocí
tlačítek "OPEN DOOR/EXPRESS" (-) a
"EXTRA SUCHÉ" (+).
l Chcete-li upravit parametr ODSTRAŇOVAČ
l Chcete-li upravit parametr ZVUKOVÁ
SIGNALIZACE,
postupujte
příslušného odstavce.
podle
l Chcete-li
upravit parametr FUNKCE
PAMĚTI, postupujte podle příslušného
odstavce.
Když se Progr. spustí, měli byste otvírat
dvířka a přidávat další nádobí pouze tehdy,
když svítí kontrolka ADDISH
Spotřebič
se automaticky zastaví a na displeji bude
blikat zbývající čas do konce cyklu. Zavřete
dvířka bez stisknutí jakéhokoli tlačítka.
Cyklus se spustí od bodu, v němž byl
přerušen.
"AUTOMATICKÉ" programy
Dvířka otvírejte pomalu a opatrně, abyste
se vyhnuli postříkání mycí vodou.
Modely se snímačem inteligentního
plnění
Program "Aut. denní mytí" díky algoritmu
analyzujícímu stupeň znečištění v reálném
čase automaticky nastavuje ideální teplotu
a délku mytí, čímž optimalizuje spotřebu
vody a elektřiny.
Modely se snímačem znečištění
(Pouze u některých modelů).
Myčka je vybavena snímačem znečištění,
který je schopen analyzovat kalnost vody
během všech fází "AUTOMATICKÉHO"
Progr.u (viz popis Progr.u). díky tomuto
zařízení se parametry mycího cyklu
automaticky
přizpůsobují
aktuálnímu
množství nečistot na nádobí. Důvodem je,
že kalnost vody je úměrná množství
nečistot na nádobí. Proto lze zaručit
vynikající výsledky mytí při současné
optimalizaci spotřeby vody a energie.
"IMPULSE" programy
(pouze u některých modelů)
"IMPULSE" Progr.y využívají technologii
impulsního mytí, která snižuje spotřebu a
hlučnost a zlepšuje účinnost.
Důrazně se nedoporučuje přidávat
nádobí po zhasnutí kontrolky ADDISH,
protože by to mohlo ovlivnit účinnost
mytí.
VAROVÁNÍ
Pokud odevřete dvířka během cyklu
sušení, přerušovaný zvukový signál
vás upozorní, že cyklus sušení dosud
neskončil.
Přerušení programu
Nedoporučuje se otvírat dvířka v průběhu
programu, zejména během střední mycí
fáze a konečné fáze oplachování horkou
vodou. Pokud se však v průběhu programu
otevřou dvířka (například za účelem přidání
nádobí), spotřebič se automaticky zastaví.
Zavřete dvířka bez stisknutí jakéhokoli
tlačítka. Cyklus se spustí od bodu, v němž
byl přerušen.
VAROVÁNÍ
"Přerušovanou" činnost mycího čerpadla
NELZE považovat za závadu; jedná se o
charakteristickou vlastnost impulsního
mytí, a proto by měla být považována za
normální funkci programu.
Pokud odevřete dvířka během cyklu
sušení, přerušovaný zvukový signál
vás upozorní, že cyklus sušení dosud
neskončil.
23
CS
ADDISH (možnost přidávat nádobí
po spuštění programu)
VODNÍHO KAMENE, postupujte podle
příslušné kapitoly v této příručce.
Zrušení běžícího programu
Chcete-li změnit nebo
program, postupujte takto:
zrušit
běžící
l Podržte stisknuté tlačítko "SPUSTIT/
RESET" alespoň 3 sekundy. Na displeji
se zobrazí "RESET" a ozvou se zvukové
signály.
l Běžící program se zruší.
l V tomto okamžiku lze pomocí tlačítka
POWER WASH (pouze u některých
modelů)
V některých Progr.ech (viz tabulka Progr.ů)
lze aktivovat také třetí mycí rameno, které
se nachází na spodní straně myčky
("POWER WASH").
Tato funkce je ideální při mytí silně
znečištěného nádobí pro stolování nebo
přípravu pokrmů, které se umístí přímo do
oblasti koše nad ramenem "POWER WASH".
"Progr." nastavit nový program.
VAROVÁNÍ
POWER WASH
Před spuštěním nového programu
byste měli zkontrolovat, zda je v
dávkovači stále mycí prostředek. V
případě potřeby ho doplňte.
Činnosti programu (pouze pro
volně stojící modely)
V průběhu programu se na displeji
zobrazuje zbývající čas do konce cyklu a
stisknutím
jakéhokoli
tlačítka
kromě
"SPUSTIT/RESET" lze zobrazit název
nastaveného programu.
Pokud dojde k jakémukoli výpadku
napájení za chodu myčky, vybraný
program se uloží do speciální paměti
a po obnovení napájení bude pokračovat
od bodu, v němž byl přerušen.
Konec programu
Ukončení
Progr.u
je
signalizováno
5sekundovou zvukovou signalizací (pokud
není vypnutá), která se bude ozývat třikrát
ve 30sekundových intervalech.
Pouze pro modely s možností "OPEN
DOOR": během fáze sušení se
automaticky otevřou dvířka a budete
muset počkat na signál konce cyklu,
než budete moci vyjmout nádobí.
Tlačítka možností nabízejí další možnosti
mytí, které vám umožňují přizpůsobovat
mycí Progr.y (seznam Progr.ů, ve kterých
lze aktivovat jednotlivé možnosti, najdete v
tabulce v kapitole 17).
Možnosti se aktivují (nebo deaktivují)
příslušnými tlačítky před spuštěním Progr.u.
Na displeji se zobrazí (nebo zmizí)
příslušné kontrolky.
Tlačítko možnosti by se mělo aktivovat po
zvolení mycího Progr.u.
Zvolíte-li možnost, která není kompatibilní
se zvoleným programem, kontrolka
možnosti bude nejdříve blikat a pak
zhasne.
24
Tlačítka možností
Tlačítko "OPEN DOOR"
(AUTOMATICKÉ OTVÍRÁNÍ DVÍŘEK)
(Pouze u některých modelů).
Tato možnost aktivuje speciální zařízení,
které během cyklu sušení nebo na jeho
konci (v závislosti na Progr.u) otevře dvířka
na několik centimetrů. Tím je zajištěno
přirozené a účinné sušení nádobí.
Délka vybraného cyklu se automaticky
změní, aby se dosáhlo optimální teploty pro
oplachovací cyklus; tím se podstatně sníží
spotřeba energie.
Automatické
otevření
dvířek
během
poslední fáze sušení umožní cirkulaci
vzduchu a vyloučí riziko vzniku zápachu.
Když se otevřou dvířka, na displeji se
zobrazí "OPEN DOOR".
V programu "EKO" je tato možnost
aktivována automaticky. V každém
případě ji lze deaktivovat. Funkce
"Open Door" není k dispozici v
programech "RYCHLÝ 29'", "RYCHLÝ
39’" a "PŘEDMYTÍ".
Tlačítko "EXTRA SUCHÉ"
(Pouze u některých modelů).
Tato možnost umožňuje dosáhnout nejvyšší
účinnosti sušení, protože zvyšuje teplotu
vody během poslední fáze mycího cyklu.
Výstražná kontrolka "Žádná sůl"
Pokud myčka vyžaduje sůl, při vybírání
programu se bude zobrazovat "SŮL".
Přítomnost bělavých skvrn na nádobí bývá
obvykle varovným znamením, že je třeba
doplnit zásobník soli.
Aby bylo zaručeno správné fungování
kontrolky soli, VŽDY MUSÍTE DOPLNIT
CELÝ ZÁSOBNÍK SOLI.
Tlačítko "ODLOŽIT SPUŠTĚNÍ"
Tímto tlačítkem lze nastavit čas spuštění
myčky; spuštění lze odložit o 1 až 23 hodin.
Chcete-li nastavit odložené spuštění,
postupujte takto:
l Zapněte myčku tak, že asi na 3 sekundy
stisknete tlačítko „VYPÍNAČ“.
l Vyberte program mytí.
l Stiskněte tlačítko „ODLOŽIT SPUŠTĚNÍ“
(na displeji se zobrazí „0:30“).
l Dalším stisknutím tohoto tlačítka zvyšujte
prodlevu (každým stisknutím tlačítka se
zvýší prodleva o 30 minut až do
maximální doby 23:30.
l Když je nastavena prodleva programu:
- Po stisknutím tlačítka "SPUSTIT/
RESET" se na displeji zobrazí čas
odpočtu "00:00" s blikajícím znakem
":".
VAROVÁNÍ
Když je vybrána tato možnost,
nesmíte nijak bránit otevření dvířek,
ani je silou zavírat, jinak by se
poškodil mechanismus. Ujistěte se, že
před dvířky je dost volného místa, a
před zavřením počkejte, než otvírací
zařízení dokončí svou činnost.
- Pokud stisknete jakékoli tlačítko (kromě
tlačítek "VYPÍNAČ", "Progr. na 3 s"),
na
displeji
se
jednou
zobrazí
přecházející název programu a potom
se opět zobrazí doba prodlevy.
25
CS
Tlačítko "Express"
(Pouze u některých modelů).
Toto tlačítko umožňuje uspořit v průměru
25% energie a času (podle vybraného
cyklu) tím, že se sníží teplota vody na mytí
a délka sušení během konečného
oplachování. Tato možnost se doporučuje
pro večerní mytí, kdy není nutné mít
okamžitě dokonale suché nádobí.
V zájmu lepšího sušení nechte dvířka
pootevřená, aby se podpořila přirozená
cirkulace vzduchu v myčce.
- Až uplyne nastavený čas, na displeji se
jednou zobrazí přecházející název
programu a potom se zobrazí zbývající
čas jako "0:00h".
l Chcete-li spustit odpočet, stiskněte tlačítko
Spustit/reset.. Displej bude zobrazovat
zbývající čas do konce. Na konci odpočtu
se automaticky spustí program.
l Zapněte myčku tak, že asi 3 sekundy
podržíte tlačítko "VYPÍNAČ".
l Podržte tlačítka "Progr." a "VYPÍNAČ"
po dobu asi 5 sekund.
l Na displeji se zobrazí hlášení "NASTAVENÍ"
a rozsvítí se kontrolky tlačítek "OPEN
DOOR/EXPRESS" a "EXTRA SUCHÉ".
l Několikrát stiskněte tlačítko "Progr.",
dokud
nebude
vybrán
"ZVUKOVÁ SIGNALIZACE".
Pokud se odložené spuštění nepotvrdí
stisknutím tlačítka "Spustit/reset",
přibližně po 10 sekundách bude
zrušeno.
l Úprava parametru se provádí pomocí
tlačítek "OPEN DOOR/EXPRESS" (-) a
"EXTRA SUCHÉ" (+), kterými se mění
hodnota z ANO na NE a naopak.
(Pouze pro volně stojící modely)
Na displeji se bude zobrazovat délka
vybraného cyklu. Na konci odpočtu se
automaticky spustí program a na
displeji se zobrazí délka vybraného
cyklu.
Chcete-li
zrušit
postupujte takto:
odložené
parametr
l Vypněte myčku tak, že na 3 sekundy
stisknete tlačítko "VYPÍNAČ", abyste
potvrdili nové nastavení.
Chcete-li alarm opět
proveďte stejný postup.
spuštění,
l Podržte tlačítko "Start/Reset". alespoň
3 sekundy. Na displeji se zobrazí
"RESETOVAT" a ozvou se zvukové signály.
l Odložené spuštění a vybraný Progr. se
zruší. Na displeji se zobrazí dvě pomlčky.
zapnout,
znovu
FUNKCE PAMĚTI (uložení naposledy
použitého programu do paměti)
Před zahájením tohoto postupu musí
být myčka VŽDY vypnutá.
l Zapněte myčku tak, že asi 3 sekundy
l V tomto okamžiku se musí vybrat nový
Progr. a jakákoli možnost, aby se zrušilo
nastavení myčky, jak je popsáno v
odstavci "NASTAVENÍ PROGR.U".
podržíte tlačítko "VYPÍNAČ".
l Podržte tlačítka "Progr." a "VYPÍNAČ"
po dobu asi 5 sekund.
l Na displeji se zobrazí hlášení "NASTAVENÍ"
a rozsvítí se kontrolky tlačítek "OPEN
DOOR/EXPRESS" a "EXTRA SUCHÉ".
Aktivace nebo deaktivace v
nastavení z výroby aktivovanou
zvukovou signalizaci.
l Několikrát stiskněte tlačítko "Progr.",
Zapínání a vypínání zvukové signalizace
můžete deaktivovat následujícím způsobem
(ve výchozím nastavením je aktivováno):
Před zahájením tohoto postupu musí
být myčka VŽDY vypnutá.
26
dokud nebude vybrán parametr "FUNKCE
PAMĚTI".
l Úprava parametru se provádí pomocí
tlačítek "OPEN DOOR/EXPRESS" (-) a
"EXTRA SUCHÉ" (+), kterými se mění
hodnota z "REŽIM PAMĚTI ZAPNUTÝ"
na "REŽIM PAMĚTI VYPNUTÝ" a
naopak.
l Vypněte myčku tak, že na 3 sekundy
Chcete-li alarm opět
proveďte stejný postup.
zapnout,
2. Současně na 5 sekund stiskněte tlačítka
"Progr." a "ODLOŽIT SPUŠTĚNÍ"
.
znovu
3. Na displeji se zobrazí "VYPNOUT
ZKUŠEBNÍ REŽIM".
4. Vypněte spotřebič.
Aktivace nebo deaktivace
ZKUŠEBNÍHO REŽIMU (výhradně
k použití v obchodech)
Aktivace
Před zahájením tohoto postupu musí
být myčka VŽDY vypnutá.
1. Zapněte spotřebič tlačítkem VYPÍNAČ.
2. Současně na 5 sekund stiskněte tlačítka
"Progr." a "ODLOŽIT SPUŠTĚNÍ"
.
DĚTSKÝ ZÁMEK
Dětský zámek chrání děti před nebezpečím,
které by mohlo vzniknout při otevření dvířek
myčky, a deaktivuje ovládací prvky, aby
nebylo možné provést žádné nežádoucí
nebo náhodné změny.
Funkce dětského zámku se zapíná a vypíná
takto:
l Zapněte myčku tak, že asi na 3 sekundy
stisknete tlačítko „VYPÍNAČ“.
3. Na displeji se zobrazí "ZAPNOUT
ZKUŠEBNÍ REŽIM".
l Podržte tlačítka "OPEN DOOR/EXPRESS"
4. Pokud se po dobu 30 sekund nestiskne
žádné tlačítko, spustí se Progr.
simulující spuštění mycího Progr.u.
l Na
Jsou aktivovány možnosti Progr./
Možnosti/Odložit spuštění a stisknutím
těchto tlačítek můžete simulovat
fungování výrobku, aniž se spustí
mytí.
a "ODLOŽIT SPUŠTĚNÍ" po dobu asi 5
sekund.
displeji
ZÁMEK".
se
zobrazí
"DĚTSKÝ
l Potom bude fungovat pouze tlačítko
"VYPÍNAČ".
l Při stisknutí jakéhokoli jiného tlačítka
třikrát bliknou kontrolky fáze programu.
l Zámek tlačítek lze jednoduše zrušit
opětovným stisknutím tlačítek "OPEN
DOOR/EXPRESS".
Deaktivace
l Na
displeji se zobrazí
DĚTSKÝ ZÁMEK".
VAROVÁNÍ
Pokud je spotřebič nainstalován a
funguje správně, ale po stisknutí
tlačítka Start se nespustí mycí režim,
možná nebyl deaktivován "Zkušební
režim".
Před zahájením tohoto postupu musí
být myčka VŽDY vypnutá.
27
"VYPNOUT
CS
1. Zapněte spotřebič tlačítkem VYPÍNAČ.
stisknete tlačítko "VYPÍNAČ", abyste
potvrdili nové nastavení.
Neúspěšná registrace
16. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
(WI-FI)
Tento spotřebič je vybaven technologií
Wi-Fi, která jej umožňuje dálkově ovládat
prostřednictvím aplikace.
Pokud se registrace nezdaří (nebo bude do
5 minut neúspěšná):
l Na displeji se zobrazí "ZKUSIT ZNOVU".
l Spotřebič se nepřipojí.
l Zopakujte postup registrace z aplikace.
Spárování spotřebiče s aplikací
l Stáhněte si do svého zařízení aplikaci
Hoover Wizard.
Aplikace Hoover Wizard je k dispozici
pro tablety a chytré telefony se
systémem jak Android, tak iOS.
Více informací najdete v dokumentu
"Registrační aplikace - stručná příručka",
který se dodává se spotřebičem a rovněž je
k dispozici pod tímto odkazem:
go.candy-group.com/am-dw
Resetování Wi-Fi
Chcete-li prozkoumat funkce Wi-Fi do
všech podrobností, projděte si nabídky
aplikace ve ZKUŠEBNÍM režimu.
V případě problémů nebo změny hesla k
vašemu domácímu směrovači zopakujte
postup registrace tak, že z aplikace odstraníte
výrobek.
l Ujistěte se, že směrovač je zapnutý a váš
AKTIVACE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
chytrý telefon/tablet je připojen k síti Wi-Fi.
l Zapněte
BLUETOOTH na chytrém
telefonu/tabletu (pokud je k dispozici).
l Spusťte aplikaci, vytvořte profil uživatele
a zaregistrujte spotřebič podle pokynů,
které se zobrazují na displeji zařízení.
l Stiskněte tlačítko "Progr. 3s Wi-Fi" na 3
sekundy à na displeji bude přecházet
hlášení "REGISTRACE" a kontrolka "Wi-Fi"
zhasne.
l Do 60 sekund podržte stisknuté tlačítko
"ODLOŽIT SPUŠTĚNÍ" po dobu 3
sekund a na displeji se bude 5 minut
zobrazovat hlášení "SNADNÁ".
l V aplikaci zadejte heslo k vaší domácí síti
Wi-Fi a dokončete postup.
spotřebič
s
l Naplňte myčku, přidejte mycí prostředek
a zavřete dvířka.
l Zapněte myčku.
l Stiskněte tlačítko "Progr. 3s Wi-Fi" na 3
sekundy. à Na displeji se zobrazí hlášení
"DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ".
l Nyní můžete ovládat spotřebič z aplikace.
DEAKTIVACE DÁLKOVÉHO
OVLÁDÁNÍ
l Chcete-li ukončit dálkové ovládání, znovu
stiskněte tlačítko „Progr. 3s Wi-Fi“ na 3
sekundy.
Úspěšná registrace
l Na displeji se jednou zobrazí hlášení
"PŘIPOJENO", potom se zobrazí hlášení
"DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ" a kontrolka
"Wi-Fi" bude nepřerušovaně svítit.
l Nyní můžete ovládat spotřebič z aplikace.
28
Kdykoli chcete používat
dálkovým ovládáním:
l Když neprobíhá žádný cyklus:
Kontrolka Wi-Fi začne pomalu blikat a na
displeji se zobrazí hlášení "DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ VYPNUTO". Potom se
zobrazí poslední program dokončený
spotřebičem (nebo program "EKO").
Otevřením dvířek se deaktivuje DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ. Chcete-li pokračovat v
ovládání z aplikace, zavřete dvířka.
Kontrolka Wi-Fi začne pomalu blikat a na
displeji se zobrazí hlášení "DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ VYPNUTO". Potom se
zobrazí zbývající čas. Cyklus bude
dokončen bez ovládání z aplikace.
Alternativní způsob ukončení dálkového
ovládání
Kontrolka "Wi-Fi"
l Signalizuje stav připojení výrobku k domácí
síti Wi-Fi. Může signalizovat takto:
- SVÍTÍ: dálkové ovládání aktivní.
l Stiskněte tlačítko "Spustit/reset" na 3
sekundy.
Pokud probíhá nějaký cyklus, bude zrušen a
spotřebič ukončí režim DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ.
Kontrolka "Wi-Fi" bude pomalu blikat.
Nyní lze nastavit nový mycí cyklus na
ovládacím panelu.
- POMALU
neaktivní.
dálkové
ovládání
- RYCHLE BLIKÁ 3 SEKUNDY, PAK
ZHASNE: spotřebič se nemůže připojit k
domácí Wi-Fi síti nebo ještě nebyl
zaregistrován v aplikaci.
l Stiskněte tlačítko "VYPÍNAČ" na 3
sekundy (nebo vypněte spotřebič).
Pokud probíhá nějaký cyklus, bude
pozastaven a spotřebič ukončí režim
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ. Až se spotřebič
znovu zapne, kontrolka "Wi-Fi" bude
pomalu blikat a cyklus bude pokračovat
od bodu přerušení.
- POMALU TŘIKRÁT BLIKNE, POTOM
NA 2 SEKUNDY ZHASNE: probíhá
registrace v aplikaci.
- 1 SEKUNDU SVÍTÍ, POTOM 3 SEKUNDY
NESVÍTÍ: jsou otevřená dvířka. Nelze
aktivovat dálkové ovládání. .
29
BLIKÁ:
CS
l Když probíhá nějaký cyklus:
17. POPIS PROGRAMU
Programu
Popis programu
P1
EKO
Program pro běžně znečištěné nádobí (nejúčinější
z hlediska spotřeby vody a energie).
Program dle normy EN 50242.
P2
PARA
Cyklus s kombinací vody a páry. Je účinný k
rozpuštění silných nečistot a bakterií bez přemytí
nádobí.
P3
NOC
Maximálně tichý program. Je ideální pro provoz v
nočních hodinách při využití využívaní poplatků
energie v slabém provozu.
P4
UNIVERZÁLNÍ
P5
AUT. DENNÍ MYTÍ
P6
TOTAL CARE
Vhodné k mytí
znečištěných.
nádobí
a
hrnců
normálně
Tento program je optimalizovaný díky chytrému
senzoru, který přizpůsobuje parametry mytí
aktuální náplni.
Program vhodný pro mytí nejkřehčího nádobí,
například skla a porcelánu, v jednom cyklu třídy A.
* Vhodný pro mytí až 8 sad nádobí.
P7
RYCHLÝ 39'
Rychlý cyklus vhodný pro každodenní mytí silně
znečištěného nádobí ihned po jídle (MAX. 8 sad
nádobí).
P8
RYCHLÝ 29'
Rychlé mytí pro nádobí, které bude umýváno
ihned po jídle. Náplň myčky soupravou pro 6 osob.
P9
PŘEDMYTÍ
Krátké studené předmytí nádobí použitého ráno
nebo v poledne, pokud chceme odložit mytí plné
náplně až na večer.
Mytí s předmytím
Pro programy s předmytím doporučujeme přidat další dávku čistícího prostředku (max. 10 g)
přímo do myčky.
30
"IMPULSE" programy
Teplota mytí (°C)
Průměrná délka mytí¹ (min)
Tlačítko "EXPRESS" *
Tlačítko "OPEN DOOR" *
Tlačítko "EXTRA SUCHÉ"
●
-
45
205
ANO
ANO
ANO
PARA
● ■
75
130
ANO
ANO
ANO
P3
NOC
- -
55
240
ANO
ANO
N/A
P4
UNIVERZÁLNÍ
● ■
60
120
ANO
ANO
ANO
P5
AUT. DENNÍ
MYTÍ
- -
55-65
75-95
ANO
ANO
ANO
● ■
50
100
ANO
ANO
ANO
39
ANO
N/A
N/A
29
N/A
N/A
N/A
5
N/A
N/A
N/A
Programu
P1
EKO
P2
P6
TOTAL CARE
P7
RYCHLÝ 39'
P8
RYCHLÝ 29'
P9
PŘEDMYTÍ
- 60
- - 50
- - -
●
● = Prostředek pro předmytí
■ = "IMPULSE" programy
*= pouze u některých modelů
N/A = MOŽNOST NENÍ K DISPOZICI
1) Se studenou vodou (15 °C) – tolerance ±10 %
Pokud používáte horkou vodu, v průběhu programu se automaticky aktualizuje zbývající čas do
konce programu.
Hodnoty jsou měřeny laboratorně podle evropské normy EN 50242 (hodnoty se mohou lišit v
závislosti na podmínkách použití).
31
CS
Prostředek pro předmytí
Možnosti
18. ZAŘÍZENÍ NA ZMĚKČOVÁNÍ
VODY
V závislosti na zdroji obsahuje voda různá
množství vápence a minerálů, které se
usazují na nádobí a zanechávají bělavé
skvrny a stopy. Čím větší je množství těchto
minerálů ve vodě, tím je voda tvrdší. Myčka
je vybavena zařízením na změkčování
vody, které působením speciální regenerační
soli vytváří změkčenou vodu pro mytí
nádobí. Informace o stupni tvrdosti vaší
vody můžete získat od místní vodárenské
společnosti.
°fH
(francouzs
ké stupně)
°dH
(německé
stupně)
Použití
regenerační soli
Nastavení zařízení
na změkčování
vody
Zařízení na změkčování vody je schopno
upravovat vodu se stupněm tvrdosti až
90 °fH (francouzské stupně) nebo 50 °dH
(německé stupně) prostřednictvím osmi
nastavení. Tato nastavení jsou uvedena v
následující tabulce společně s relativními
hodnotami tvrdostí vody z vodovodu, kterou
je třeba upravit.
0
0-5
0-3
NE
S0
1
6-10
4-6
ANO
S1
2
11-20
7-11
ANO
S2
3
21-30
12-16
ANO
S3
4*
31-40
17-22
ANO
S4
5
41-50
23-27
ANO
S5
6
51-60
28-33
ANO
S6
7
61-90
34-50
ANO
S7
Úroveň
Před zahájením tohoto postupu musí
být myčka VŽDY vypnutá.
2. Podržte tlačítka "Progr" a "VYPÍNAČ"
po dobu asi 5 sekund.
3. Na
displeji se
zobrazí hlášení
"NASTAVENÍ" a rozsvítí se kontrolky
tlačítek "OPEN DOOR/EXPRESS" a
"EXTRA SUCHÉ".
4. Několikrát stiskněte tlačítko "Progr.",
dokud nebude vybrána možnost
"ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE
S4" (S4 je úroveň nastavená z výroby).
5. Úprava parametru se provádí pomocí
tlačítek "OPEN DOOR/EXPRESS" (S7
→ S0) a "EXTRA SUCHÉ" (S0 → S7),
kterými se zvyšuje nebo snižuje dříve
nastavená úroveň.
6. Vypněte myčku tak, že na 3 sekundy
stisknete tlačítko "VYPÍNAČ", abyste
potvrdili nové nastavení.
Chcete-li opět nastavit zařízení na
změkčování vody, znovu proveďte stejný
postup.
VAROVÁNÍ
Pokud nemůžete dokončit postup,
vypněte myčku stisknutím tlačítka
"VYPÍNAČ" a zahajte postup znovu od
začátku (KROKU 1).
32
Upravte nastavení zařízení na změkčování
vody podle stupně tvrdosti vaší vody, jak je
popsáno níže:
1. Zapněte myčku tak, že asi na 3
sekundy stisknete tlačítko "VYPÍNAČ".
Regulace zařízení na změkčování
vody
Tvrdost vody
* Zařízení na změkčování vody je z
výroby nastaveno na úroveň 4 (S4), protože
tato hodnota vyhovuje požadavkům většiny
uživatelů.
Pokud se domníváte, že myčka nefunguje správně, řiďte se níže uvedenou stručnou
příručkou, která obsahuje jisté praktické rady k řešení nejběžnějších problémů. Pokud
závada přetrvává nebo se objevuje opakovaně, kontaktujte středisko technické pomoci.
CHYBOVÁ HLÁŠENÍ
l Modely s displejem: chyby jsou hlášeny číslem, kterému předchází písmeno „E“
(např. Chyba 2 = E2), a krátkým zvukovým signálem.
l Modely bez displeje: chyby jsou hlášeny blikajícími kontrolkami na ovládacím panelu.
Pouze modely s displejem
Zobrazená chyba
„ZKONTROLUJTE
VODU“ a krátký zvukový
signál
(pouze u některých
modelů)
E2 (s displejem)
a krátký zvukový signál
E3 (s displejem)
a krátký zvukový signál
E4 (s displejem)
a krátký zvukový signál
E4-E6-E7-Ef-EL
(s displejem)
a krátký zvukový signál
E8-Ei (s displejem)
a krátký zvukový signál
Význam a řešení
Myčka se neplní vodou
Ujistěte se, že je otevřený přívod vody.
Ujistěte se, že hadice na přívod vody není ohnutá nebo přimáčknutá.
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice je ve správné výšce (viz část
popisující instalaci).
Zavřete přívod vody, odšroubujte hadici na přívod vody od zadní
strany myčky a zkontrolujte, zda není ucpaný „pískový“ filtr.
Myčka nevypouští vodu
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není ohnutá, zachycená nebo
zablokovaná a není ucpaný filtr.
Ujistěte se, že není ucpaný sifon.
Únik vody
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není ohnutá, zachycená nebo
zablokovaná a není ucpaný filtr.
Ujistěte se, že není ucpaný sifon.
Závada elektronického řízení
Kontaktujte středisko technické pomoci.
Topné těleso na ohřev vody nefunguje správně nebo je ucpaná
filtrační deska
Zkontrolujte filtrační desku.
Pouze modely bez displeje
Pokud dojde k závadě nebo poruše v průběhu programu, bude rychle blikat kontrolka
odpovídající vybranému cyklu a bude se ozývat přerušovaný zvukový signál. V takovém
případě vypněte myčku stisknutím tlačítka „VYPÍNAČ“.
Zkontrolujte, zda je otevřený přívod vody, není ohnutá vypouštěcí hadice a nejsou
ucpané filtry nebo sifon, a potom znovu nastavte vybraný program.
Pokud závada přetrvává, kontaktujte středisko technické pomoci.
33
CS
19. ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ A ZÁRUKA
Tato myčka je vybavena přetokovým bezpečnostním zařízením, které v případě
nějakého problému automaticky vypustí veškerou nadbytečnou vodu.
VAROVÁNÍ
V zájmu zajištění správného fungování přetokového bezpečnostního
zařízení doporučujeme nepřemisťovat ani nenaklánět myčku
za chodu. Je-li nezbytné naklonit nebo přemístit myčku,
ujistěte se, že byl dokončen mycí cyklus a uvnitř spotřebiče
nezůstala žádná voda.
Další závady
ZÁVADA
1. Nefunguje
žádný program
2. Myčka se
neplní vodou
3. Myčka
nevypouští
vodu
4. Myčka
nepřetržitě
vypouští vodu
5. Není slyšet
otáčení
stříkacích
ramen
6. Pro elektronické
spotřebiče bez
displeje: rychle
bliká jedna
nebo více
kontrolek
PŘÍČINA
ŘEŠENÍ
Zástrčka není zapojena do
síťové zásuvky
Nebylo stisknuto tlačítko O/I
Dvířka jsou otevřená
Stiskněte tlačítko
Zavřete dvířka
Výpadek napájení
Zkontrolujte
Viz bod 1
Vodovodní kohoutek je zavřený
Hadice na přívod vody je ohnutá
Zkontrolujte
Otevřete vodovodní kohoutek
Odstraňte ohyby hadice
Filtr hadice na přívod vody je
ucpaný
Vyčistěte filtr na konci hadice
Filtr je znečištěný
Vypouštěcí hadice je ohnutá
Nástavec vypouštěcí hadice
není správně připojený
Odpadní přípojka na stěně je
obrácena dolů, nikoli nahoru
Vyčistěte filtr
Odstraňte ohyby hadice
Pečlivě dodržujte pokyny pro
připojení vypouštěcí hadice
Vypouštěcí hadice je umístěna
příliš nízko
Zdvihněte vypouštěcí hadici alespoň
40 cm nad podlahu
Příliš mnoho mycího prostředku
Nějaký kus brání otáčení ramen
Filtrační deska a filtr jsou velmi
znečištěné
Zavřený kohoutek přívodu vody
34
Zapojte elektrickou zástrčku
Zavolejte kvalifikovaného technika
Snižte množství mycího prostředku
Použijte vhodný mycí prostředek
Zkontrolujte
Vyčistěte filtrační desku a filtr
Vypněte spotřebič
Otevřete kohoutek
Znovu nastavte cyklus
PŘÍČINA
ŘEŠENÍ
Viz bod 5
Dna hrnců nejsou příliš době
umytá
Okraje hrnců nejsou příliš době
umyté
Stříkací ramena jsou částečně
ucpaná
7. Nádobí je
umyté jen
částečně
Nádobí nebylo správně vloženo
Konec vypouštěcí hadice je
ponořený ve vodě
Bylo odměřeno nesprávné množství
mycího prostředku, nebo je prostředek
starý a ztvrdlý
Víko zásobníku soli není správně
zavřené
Mycí program není dostatečně
důkladný
8. Mycí
prostředek se
nedávkuje,
nebo je
dávkován
částečně
Příbory, kusy nádobí, hrnce atd.
brání otvírání dávkovače mycího
prostředku
9. Přítomnost
bílých skvrn na
nádobí
Voda z vodovodu je příliš tvrdá
10. Hluk během
mytí
Kusy nádobí na sebe narážejí
Otáčející se ramena narážejí do
nádobí
11. Nádobí není
úplně suché
Nedostatečný průtok vzduchu
Chybějící oplachovací prostředek
35
Zkontrolujte
Připálené zbytky jídla se musí odmočit,
než se hrnce vloží do myčky
Změňte polohu hrnců
Odstraňte stříkací ramena tak, že
odšroubujete kruhové matice doprava, a
umyjte ramena pod tekoucí vodou
Neumisťujte nádobí příliš blízko
sebe
Konec vypouštěcí hadice nesmí přijít
do styku s odtékající vodou
Zvyšte dávku podle míry znečištění
nádobí, nebo změňte mycí prostředek
Správně ho utáhněte
Zvolte silnější program
Umístěte kusy nádobí tak, aby
nepřekážely dávkovači
Zkontrolujte a upravte úroveň soli a
oplachovacího prostředku Pokud by
závada přetrvávala, kontaktujte
středisko technické pomoci
Překontrolujte uložení nádobí v koši
Překontrolujte uložení nádobí v koši
Na konci mycího programu nechte
dvířka myčky pootevřená, aby mohlo
nádobí přirozeně uschnout
Naplňte zásobník oplachovacího
prostředku
CS
ZÁVADA
Poznámka: Kdyby nějaká z výše popsaných situacích měla za následek špatnou účinnost
mytí nebo nedostatečné oplachování, odstraňte usazené nečistoty z nádobí ručně, protože
konečný cyklus sušení způsobuje tvrdnutí nečistot, takže při dalším mytí se obtížně
odstraňují.
Pokud závada přetrvává, kontaktujte středisko technické pomoci a uveďte model myčky.
Lze ho nalézt na štítku v horní části na vnitřní straně dvířek myčky nebo v záručním listu.
Tento údaj umožní středisku přijít s rychlejším, účinnějším řešením.
Pomoc a záruka
Na tento výrobek se poskytuje záruka podle zákona a podmínek uvedených v
záručním listu, který se dodává s výrobkem. Záruční list by měl být uschován a v
případě potřeby předložen společně s dokladem o koupi středisku technické
pomoci. Záruční podmínky si můžete přečíst také na našich webových
stránkách.
Jestliže potřebujete pomoci, vyplňte online formulář, nebo nás kontaktujte na
čísle uvedeném na webové stránce věnované podpoře.
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli tiskové chyby v tomto návodu. Výrobce
si dále vyhrazuje právo na provádění jakýchkoli změn, které považuje za užitečné z
hlediska výrobků, aniž by se změnily jejich základní vlastnosti.
36
l WEEE se nesmí likvidovat společně s
Tento spotřebič je označený
v souladu s Evropskou směrnicí
2012/19/EU o likvidaci Starých
elektrických
a
elektronických
zařízení (WEEE).
WEEE obsahuje škodlivé látky (které
mohou mít negativní dopad na životní
prostředí) a základní komponenty (které lze
opětovně využít). Je nezbytné WEEE
vystavit
specifickému
zacházení,
k odstranění a likvidaci všech škodlivin
a obnově všech recyklovatelných materiálů.
běžným domovním odpadem;
l WEEE
se musí předat příslušným
sběrným místům spravovaným místní
správou nebo registrovanými společnostmi.
V mnoha zemích existuje sběr velkých
WEEE.
V mnoha zemích můžete při koupi nového
spotřebiče, odevzdat starý prodejci, který
jej převezme bezplatně na základě výměny
nového za starý, pokud je zařízení
ekvivalentního typu a má stejné funkce
jako dodané zařízení.
Jednotlivci mohou sehrát důležitou roli v
zajištění, že se z WEEE nestane problém
pro životní prostředí;
37
CS
20. PODMÍNKY PROSTŘEDÍ
Ευχαριστούµε που επιλέξατε το πλυντήριο
πιάτων Hoover. Είµαστε σίγουροι ότι θα
είναι ο πιστός βοηθός σας στο καθηµερινό
πλύσιµο των πιάτων σας µε απόλυτη ασφάλεια.
Περιεχοµενα
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο για
τη σωστή και ασφαλή χρήση της συσκευής
και χρήσιµες συµβουλές για την αποτελεσµατική
συντήρηση.
2. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ
3. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΛΑΤΙΟΥ
4. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΑΘΙΟΥ
5. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΑΤΩΝ
Χρησιµοποιείτε το πλυντήριο πιάτων
µόνο µετά από προσεκτική ανάγνωση αυτών
των οδηγιών. Σας συνιστούµε να έχετε αυτό το
εγχειρίδιο πάντα δίπλα σας και να το κρατάτε
καλή κατάσταση για τον οποιονδήποτε
µελλοντικό ιδιοκτήτη.
6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ
ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ
7. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
8. ΕΙΔΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
Παρακαλούµε βεβαιωθείτε ότι η συσκευή
παραδίδεται συνοδευόµενη από αυτό το
εγχειρίδιο οδηγιών, το πιστοποιητικό εγγύησης,
τη διεύθυνση του κέντρου υπηρεσιών υποστήριξης
και την ετικέτα επισήµανσης της ενεργειακής
απόδοσης. Κάθε προϊόν αναγνωρίζεται από
έναν µοναδικό 16ψήφιο κωδικό, που
ονοµάζεται επίσης «σειριακός αριθµός", και ο
οποίος είναι τυπωµένος στο πιστοποιητικό
εγγύησης ή στη σειριακή πλάκα που βρίσκεται
µέσα στην πόρτα, στην επάνω δεξιά πλευρά.
Αυτός ο κωδικός είναι ένα είδος δελτίου
ταυτότητας για το προϊόν το οποίο θα πρέπει
να χρησιµοποιήσετε για να καταχωρίσετε το
προϊόν ή εάν πρέπει να επικοινωνήσετε µε το
Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας.
9. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΙΣΧΥΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ
Εικ. Α
18.ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ
10.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ
11.ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
12.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΡΟΥΤΙΝΑΣ
13.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
14.ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
15.ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
16.ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ (Wi-Fi)
17.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEGEND
19.ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΓΥΗΣΗ
20.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
5
1
A. ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ (ΣΕΛ.150)
4
3
2
38
l Αυτή
η συσκευή µπορεί να
χρησιµοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από
άτοµα µε µειωµένες σωµατικές,
αισθητηριακές ή διανοητικές
ικανότητες ή µε έλλειψη
εµπειρίας και γνώσης, υπό τον
όρο ότι βρίσκονται υπό επίβλεψη
ή τους έχουν δοθεί οδηγίες
σχετικά µε τη χρήση της
συσκευής µε ασφαλή τρόπο
και έχουν κατανοήσει τους
σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά
δεν πρέπει να παίζουν µε το
πλυντήριο πιάτων. Ο καθαρισµός
και η συντήρηση χρήσης δεν
πρέπει να πραγµατοποιείται
από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
l Οι
συσκευές αυτές προορίζονται
να χρησιµοποιηθούν σε οικιακές
και παρόµοιες εφαρµογές όπως:
− Χώροι κουζίνας προσωπικού
σε καταστήµατα, γραφεία και
άλλα περιβάλλοντα εργασίας;
− Αγροικίες ή αγροτόσπιτα;
− Από πελάτες σε ξενοδοχεία,
µοτέλ και άλλα περιβάλλοντα
τύπου κατοικίας;
− Περιβάλλοντα τύπου µοτέλ
(διανυκτέρευση µε πρωινό).
Μια διαφορετική χρήση αυτής
της συσκευής από το περιβάλλον
του νοικοκυριού ή από τυπικές
λειτουργίες καθαριότητας, όπως l Τα παιδιά θα πρέπει να
η εµπορική χρήση από έµπειρο
επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε
εξειδικευµένο άτοµο ή από
ότι δεν παίζουν µε τη συσκευή.
εκπαιδευµένους χρήστες, αποκλείεται
l Παιδιά ηλικίας 3 ετών και
ακόµα και στις παραπάνω εφαρµογές.
µικρότερα θα πρέπει να
Εάν η συσκευή χρησιµοποιείται
αποµακρύνονται εκτός εάν
κατά τρόπο ασυµβίβαστο µε τα
παρακολουθούνται συνεχώς.
παραπάνω, ενδέχεται να µειωθεί η
διάρκεια ζωής της συσκευής και l Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας
να ακυρωθεί η εγγύηση του
είναι κατεστραµµένο, πρέπει
κατασκευαστή.
Οποιαδήποτε
να αντικατασταθεί από τον
ζηµιά στη συσκευή ή άλλη βλάβη
κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό
ή ζηµία που προκύπτει από
του επί του σέρβις ή από
χρήση που δεν είναι σύµφωνη ή
άτοµα µε παρόµοια ειδίκευση,
συµβατή µε σπιτική ή οικιακή
προκειµένου να αποφευχθεί
χρήση (ακόµη και εάν βρίσκεται
ο κίνδυνος. Συνιστούµε να
σε σπιτικό ή οικιακό περιβάλλον)
χρησιµοποιήσετε ένα γνήσιο
δεν θα γίνει αποδεκτή από τον
ανταλλακτικό, το οποίο µπορεί
κατασκευαστή στο µέγιστο βαθµό
να ζητηθεί από το Κέντρο
που του επιτρέπεται από το νόµο.
Τεχνικής Βοήθειας.
39
EL
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
l Χρησιµοποιείτε
µόνο
τους Ηλεκτρικές συνδέσεις και
σωλήνες που παρέχονται µαζί οδηγίες ασφαλείας
µε τη συσκευή για σύνδεση µε
το δίκτυο ύδρευσης (µην l Οι τεχνικές λεπτοµέρειες (τάση
τροφοδοσίας και ισχύς) εµφανίζονται
επαναχρησιµοποιείτε
παλιές
στην πινακίδα χαρακτηριστικών
σειρές σωλήνων).
του προϊόντος.
l Η πίεση του νερού πρέπει να είναι l Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό
µεταξύ 0,08 MPa και 0,8 MPa.
σύστηµα είναι γειωµένο και ότι
συµµορφώνεται µε όλους τους
l Βεβαιωθείτε ότι χαλιά ή ταπέτα δεν
ισχύοντες νόµους και ότι η
εµποδίζουν τη βάση ή κάποιο από
πρίζα είναι συµβατή µε το φις
τα ανοίγµατα εξαερισµού.
της συσκευής.
την εγκατάσταση, η συσκευή Ο κατασκευαστής δεν φέρει καµία
πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε ευθύνη για τυχόν ζηµιά σε άτοµα
ή ιδιοκτησία λόγω µη γείωσης
να είναι προσβάσιµη η πρίζα.
του µηχανήµατος.
l Μετά
l Βεβαιωθείτε
ότι το πλυντήριο
πιάτων δεν συνθλίβει τα καλώδια
τροφοδοσίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μαχαίρια και άλλα σκεύη µε
αιχµηρά σηµεία πρέπει να
µπαίνουν στο καλάθι µε τα
αιχµηρά αυτά σηµεία προς
τα κάτω ή να τοποθετούνται
σε οριζόντια θέση.
l Γενικά,
δεν συνιστάται η χρήση
προσαρµογέων, πολλαπλών
βυσµάτων ή / και καλωδίων
επέκτασης.
l Πριν
καθαρίσετε ή συντηρήσετε
το πλυντήριο πιάτων, αποσυνδέστε
τη συσκευή και κλείστε την
παροχή νερού.
l Μην
αφήνετε την πόρτα
ανοιχτή σε οριζόντια θέση, για
να αποφύγετε τους πιθανούς
κινδύνους (π.χ. πτώση).
l Μην
τραβάτε το καλώδιο
τροφοδοσίας ή τη συσκευή για
l Για περισσότερες πληροφορίες
να αποσυνδέσετε το µηχάνηµα.
σχετικά µε το προϊόν ή για να
συµβουλευτείτε
το
τεχνικό l Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειµένη
στα φυσικά στοιχεία (βροχή,
δελτίο, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα
ήλιο, κλπ.).
του κατασκευαστή.
40
πίεση ή το κάθισµα πάνω στην
ανοιχτή πόρτα του πλυντηρίου
πιάτων µπορεί να προκαλέσει
ανατροπή.
l Το
πλυντήριο πιάτων είναι
σχεδιασµένο για κανονικά σκεύη
κουζίνας. Αντικείµενα που έχουν
µολυνθεί από βενζίνη, χρώµατα,
ίχνη χάλυβα ή σιδήρου, διαβρωτικά
χηµικά, οξέα ή αλκάλια δεν πρέπει
να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
Με τη σήµανση
αυτού του
προϊόντος, και έχοντας πλήρη
συναίσθηση της ευθύνης µας,
επιβεβαιώνουµε την πλήρη
συµµόρφωση
αυτού
του
προϊόντος µε όλες τις σχετικές
απαιτήσεις ασφάλειας, υγείας
και περιβάλλοντος που απορρέουν
από την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία.
Εγκατάσταση
l Εάν
υπάρχει εγκατεστηµένη l Αφαιρέστε όλα τα στοιχεία της
συσκευή µαλάκυνσης νερού στο
συσκευασίας.
σπίτι, δεν χρειάζεται να προσθέσετε
αλάτι στο αποσκληρυντικό νερού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
η συσκευή σπάσει ή
σταµατήσει
να
λειτουργεί Φυλάξτε τα υλικά συσκευασίας
σωστά, απενεργοποιήστε την, µακριά από παιδιά.
κλείστε την παροχή νερού και
µην παραβιάζετε τη συσκευή. l Μην εγκαθιστάτε ή χρησιµοποιείτε
Οι εργασίες επισκευής πρέπει
το πλυντήριο πιάτων εάν είναι
να εκτελούνται µόνο από το
κατεστραµµένο.
Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας και
πρέπει να τοποθετούνται µόνο l Ακολουθήστε τις οδηγίες που
γνήσια ανταλλακτικά. Η µη
συνοδεύουν το προϊόν.
τήρηση αυτών των οδηγιών
ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο
την ασφάλεια των συσκευών.
l Εάν
l Εάν
χρειάζεται να µετακινήσετε
το µηχάνηµα µετά την αφαίρεση
της συσκευασίας, µην προσπαθήσετε
να το σηκώσετε από το κάτω
µέρος της θύρας. Ανοίξτε ελαφρά
την πόρτα και ανασηκώστε το
µηχάνηµα κρατώντας το πάνω
µέρος.
41
EL
l Η
2. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ
l Daca masina de spalat vase este
Aparatul trebuie sa fie conectat la
sursa de alimentare cu apa cu ajutorul
noului set de furtunuri. Nu utilizati
setul vechi de furtunuri.
l Furtunul de admisie sau cel de evacuare
pot fi directionate catre stanga sau catre
dreapta.
conectata la o conducta noua, sau la
conducte ce nu au fost utilizate o
perioada indelungata de timp, lasati sa
curga apa prin acestea inainte de a le
conecta la furtunul de admisie. In acest
fel, toate depozitele de rugina si nisip nu
vor infunda filtrul de admisie.
1
Masina de spalat poate fi conectata fie
la apa rece fie la apa calda atat timp
cat aceasta nu este mai calda de 60°C.
l Presiunea apei trebuie sa fie cuprinsa
intre 0,08 MPa si 0,8 MPa.
B
l Furtunul de admisie trebuie sa fie conectat la
un robinet astfel incat alimentarea cu apa
sa poata fi intrerupta atunci cand masina
de spalat vase nu este utilizata (Fig. 1B).
l Masina de spalat vase este prevazuta cu
un filet de "3/4" (Fig. 2).
l Conectati furtunul de admisie "A" la
robinetul "B" cu ajutorul unui atasament
de 3/4" si asigurati-va de faptul ca este
bine infiletat.
l Daca este nevoie, furtunul de admisie
poate fi prelungit cu pana la 2,5 m.
Furtunul este disponibil la centrele de
service autorizate.
42
2
B
A
EL
Toate mașinile de spălat vase sunt
dotate cu un dispozitiv de siguranță a
debitului în exces care, în cazul în
care apa depășește nivelurile normale
datorită funcționării greșite, blochează
automat debitul de apă și/sau drenează
cantitățile în exces.
l AQUASTOP (fig. 4):
UNELE MODELE pot include una sau mai
multe dintre următoarele opțiuni:
l BLOCAREA APEI (fig. 3)
Sistemul de blocare a apei a fost conceput
să îmbunătățească siguranța dispozitivului
dvs. Sistemul previne inundarea care
poate fi cauzată de o funcționare greșită a
mașinii sau ca urmare a ruperii furtunurilor
din cauciuc și, în special, a țevii de
alimentare cu apă.
Cum funcționează
Un colector amplasat pe baza aparatului
colectează orice posibile scurgeri de apă și
operează un senzor care activează o
supapă amplasată sub robinetul de apă și
blochează orice debit de apă, chiar și cu
robinetul complet deschis.
Dacă caseta „A”, care conține piese
electrice, este deteriorată, scoateți ștecărul
din priză imediat.
Pentru a garanta funcționarea perfectă a
sistemului de siguranță, furtunul cu caseta
„A” trebuie conectat la robinet conform
ilustrației din figura.
Furtunul de alimentare cu apă nu trebuie
tăiat, deoarece conține piese funcționale.
Dacă furtunul nu este suficient de lung
pentru conectarea corectă, acesta trebuie
înlocuit cu unul mai lung.
Furtunul poate fi obținut de la Centrul de
asistență tehnică.
43
A
3
Dispozitive hidraulice de
siguranță
un dispozitiv situat pe tubul de alimentare
care oprește debitul de apă dacă acesta
se deteriorează; în acest caz, un marcaj
roșu va apărea în fereastra „A”, iar tubul
trebuie înlocuit. Pentru a deșuruba
piulița, apăsați dispozitivul de blocare cu
o singură cale „B”.
4
B
A
l AQUAPROTECT - TUB DE ALIMENTARE
CU PROTECȚIE (fig. 5):
În cazul în care apare scurgerea apei din
tubul intern principal „A”, teaca de
siguranță transparentă „B” va conține
apă pentru a permite finalizarea ciclului
de spălare. La sfârșitul ciclului, contactați
Centrul de asistență tehnică pentru a
înlocui tubul de alimentare.
5
B
A
Conectarea furtunului de
evacuare
l Furtunul de evacuare trebuie sa fie fixat
intr-un suport asigurandu-va de faptul ca
acesta nu este rasucit (Fig. 6).
l Acest suport trebuie sa se afle la cel putin
40 cm de podea iar diametrul interior
trebuie sa fie de cel putin 4 cm.
l Este recomandabil sa instalati un dispozitiv
pentru captarea mirosurior (Fig. 6X).
l Daca este nevoie, furtunul de evacuare
poate fi prelungit cu maxim 2,5 m si
trebuie sa fie instalat la maxim 85 cm
deasupra podelei. Puteti procura acest
furtun de la un centru de service autorizat.
l Furtunul poate fi agatat de marginea
chiuvetei insa nu trebuie sa fie introdus in
apa pentru a preveni patrunderea apei
inapoi in masina de spalat (Fig. 6Y).
l Atunci cand instalati aparatul sub o
suprafata de lucru, clema furtunului
trebuie sa fie atasata de perete in cea
mai ridicata pozitie sub suprafata de lucru
(Fig. 6Z).
l Asigurati-va de faptul ca furtunurile de
admisie si de evacuare nu sunt indoite.
6
Y
X
Z
44
3. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΛΑΤΙΟΥ
(Εικ. A "1")
l Η εµφάνιση λευκών κηλίδων στα πιάτα,
γενικά είναι ένα προειδοποιητικό σηµάδι
ότι το δοχείο αλατιού χρειάζεται συµπλήρωση.
l Το δοχείο του αλατιού έχει χωρητικότητα
µεταξύ 1,5 και 1,8 κιλών επαρκή και
αρκετά προγράµµατα. Το δοχείο πρέπει
να γεµίζει από καιρό σε καιρό ανάλογα µε
το επίπεδο αποσκλήρυνσης του νερού
που έχει επιλεγεί στη συσκευή και το
οποίο εξαρτάται από το τοπικό επίπεδο
σκληρότητας του νερού.
l Στον πυθµένα της συσκευής υπάρχει ένα
δοχείο στο οποίο τίθεται το αλάτι για την
αναγέννηση των ρητινών αποσκλήρυνσης
του νερού πλυσίµατος των σκευών.
l Είναι σηµαντικό να χρησιµοποιείτε µόνο
αλάτι κατάλληλο για πλυντήρια πιάτων.
Αλλοι τύποι αλατιού περιέχουν µικρές
ποσότητες αδιάλυτων στο νερό ουσιών,
οι οποίες µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά ή
και να καταστρέψουν τις ρητίνες και συνεπώς
τη διαδικασία αποσκλήρυνσης του νερού.
(µόνο για την πρώτη χρήση της
συσκευής) Οταν η συσκευή τίθεται σε
χρήση για πρώτη φορά, αφού γεµίσετε
µε αλάτι το δοχείο του αλατιού,
προσθέστε νερό µέχρι να παρατηρήσετε
µικρή υπερχείλιση νερού από το δοχείο.
l Για το γέµισµα µε αλάτι, ξεβιδώστε το
καπάκι του δοχείου του αλατιού στον
πυθµένα της συσκευής και γεµίστε το
δοχείο µε αλάτι.
l Κατά τη διαδικασία αυτή θα παρατηρήσετε
µικρή υπεχείλιση νερού από το δοχείο’
συνεχίστε όµως κανονικά να προσθέτετε
αλάτι µέχρι να γεµίσει το δοχείο. Οταν το
δοχείο γεµίσει, καθαρίστε το σπείρωµα
του δοχείου από τυχόν υπολείµµατα
αλατιού και βιδώστε το καπάκι του
δοχείου.
45
EL
Μετά την τοποθέτηση του αλατιού,
ΠΡΕΠΕΙ να εκτελέσετε έναν πλήρη κύκλο
πλύσης, ή το πρόγραµµα ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ.
Τύπος "B": (ΜΟΝΟ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΚΛΙΚ):
4. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΩ
ΚΑΛΑΘΙΟΥ
l Εάν χρησιµοποιούνται κανονικά πιάτα
µεγέθους 29 έως 32,5 εκατοστών,
τοποθετήστε τα στο κάτω καλάθι µετά
από την τοποθέτηση του επάνω καλαθιού
στην επάνω θέση, όπως περιγράφεται
λεπτοµερώς παρακάτω (σύµφωνα µε το
µοντέλο):
Τύπος "A":
1. Στρέψτε τα µπροστινά µπλοκ "A" προς
τα έξω;
2. Αφαιρέστε το καλάθι και επανατοποθετήστε το
στην επάνω θέση.
3. Αντικαταστήστε τα µπλοκ "A" στην
αρχική θέση.
Τα πιάτα µε διάµετρο µεγαλύτερη από 20
εκατοστά
δεν
µπορούν
πλέον
να
τοποθετηθούν στο επάνω καλάθι και τα
κινητά στηρίγµατα δεν µπορούν να
χρησιµοποιηθούν όταν το καλάθι είναι στην
επάνω θέση.
1. Αφαιρέστε το επάνω καλάθι;
2. Κρατήστε το καλάθι και από τις δύο
πλευρές και ανασηκώστε το προς τα
επάνω (Εικ. 1).
Τα πιάτα µε διάµετρο µεγαλύτερη από
20 εκατοστά* δεν µπορούν πλέον να
τοποθετηθούν στο επάνω καλάθι και τα κινητά
στηρίγµατα δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν
όταν το καλάθι είναι στην επάνω θέση.
* Σε µοντέλα που διαθέτουν και ένα τρίτο
καλάθι, τα πιάτα µε διάµετρο µεγαλύτερη
από 14 εκατοστά δεν µπορούν πλέον να
φορτωθούν στο επάνω καλάθι.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΘΕΣΗ:
1. Κρατήστε το καλάθι και από τις δύο
πλευρές και ανασηκώστε το προς τα
επάνω (Εικ. 1);
2. Στη συνέχεια απελευθερώστε σιγά-σιγά
στη σωστή θέση (Εικ. 2).
ΣΗΜ.: ΜΗΝ ΑΝΥΨΩΝΕΤΕ Ή ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΕ
ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ (Εικ. 3).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Συνιστούµε να ρυθµίσετε το καλάθι πριν τη
φόρτωση των πιάτων.
Τύπος "A"
Τύπος "B"
1
A
2
a
b
a
b
3
A
46
τους ελαφρά για µην αναποδογυρίζουν
από την πίεση των πιδάκων του νερού
κατά τη διάρκεια του πλυσίµατος.
5. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΠΙΑΤΩΝ
l Το επάνω καλάθι έχει σχεδιαστεί να
προσφέρει µεγάλη ευκολία στη χρήση και
µπορεί να φορτωθεί µε έως 24 πιάτα σε 2
σειρές ή έως 30 ποτήρια σε 5 σειρές ή µε
µικτό φορτίο.
l Το επάνω καλάθι έχει δύο κινητά ράφια
που βοηθούν στην ρύθµιση του ύψους
του σε 4 θέσεις.
l Στην χαµηλή θέση (Α-Α1) τα ράφια
χρησιµεύουν
για
να
τοποθετήσετε
φλιτζάνια του τσαγιού, φλιτζανάκια του
καφέ, τραπεζοµάχαιρα και κουτάλες. Στις
άκρες αυτών των στηριγµάτων µπορείτε
να κρεµάσετε ποτήρια σε σχήµα κάλυκα.
Ένα
συνήθες
καθηµερινό
φόρτωµα
απεικονίζεται στις εικόνες 1, και 2 .
Επάνω καλάθι (εικ.1)
1
l Στην υπερυψωµένη θέση (Β-Β1) τα ράφια
επιτρέπουν την τοποθέτηση πιάτων
φαγητού και σούπας. Τα πιάτα πρέπει να
τοποθετούνται κάθετα µε τη κήλη όψη
προς τα εµπρός, και µε επαρκές κενό
µεταξύ του ενός πιάτου από το άλλο ώστε
να περνά το νερό ελεύθερα.
Επάνω καλάθι (εικ.2)
2
l Συνιστάται η τοποθέτηση των µεγάλων
πιάτων (µε διάµετρο 26 εκ και πάνω) µε
ελαφρά κλίση προς τα πίσω ώστε να
διευκολύνεται η τοποθέτηση του καλαθιού
στη συσκευή.
l Μπωλ σαλατών ή πλαστικά µπωλ (που
πλένονται σε πλυντήριο πιάτων) µπορούν
επίσης να τοποθετηθούν στο επάνω
καλάθι. Συνιστάται η τοποθέτηση τους µε
τέτοιο τρόπο ώστε να φρακάρουν µεταξύ
47
EL
Χρήση του επάνω καλαθιού
l Το κάτω καλάθι είναι εξοπλισµένο µε µια
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
(ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ)
Επάνω καλάθι µε αξεσουάρ Total Care
(εικ.3) που σας επιτρέπουν να τοποθετήσετε
ευαίσθητα αντικείµενα, όπως κρυστάλλινα
αντικείµενα ή εξαιρετικά λεπτά κεραµικά, µε
τον ασφαλέστερο και πιο άνετο τρόπο.
Τα άγκιστρα και οι συγκεκριµένες περιοχές
του καλαθιού είναι κατασκευασµένα από
µαλακά υλικά ή έχουν σχεδιαστεί ειδικά για
να χειρίζονται τα πιο εύθραυστα, πολύτιµα
αντικείµενα σας µε τη µέγιστη προσοχή.
3
ειδική, ρυθµιζόµενη κεντρική βάση (εικ. 4
και 5). Αυτή επιτρέπει το σταθερό και
µέγιστο φόρτωµα, ακόµη και όταν το
µέγεθος ή και το σχήµα των πιάτων δεν
είναι το συνηθισµένο.
- ΘΕΣΗ "Α": για κανονικό γέµισµα, ή όταν
δεν υπάρχουν τηγάνια, µπωλ σαλάτας και
αντίστοιχα σκευή.
- ΘΕΣΗ "Β": για πιάτα που έχουν κανονικό
µέγεθος αλλά ιδιαίτερο σχήµα (βαθιά µπώλ,
τετράγωνα πιάτα ή χωρίς περιθώριο κλπ).
- ΘΕΣΗ "C": για πλατιά πιάτα µεγαλύτερα
του µέτριου µεγέθους ή και πιάτα που δεν
έχουν κανονικό σχήµα (τετράγωνα, εξάγωνα,
οβαλ, πιάτα πίτσας.).
4
B
A
5
Τα µαλακά στηρίγµατα από καουτσούκ
µπορούν να αφαιρεθούν.
Χρήση του επάνω καλαθιού
l Στο κάτω καλάθι τοποθετούνται κατσαρόλες,
τηγάνια, σουπιέρες, σαλατιέρες, καπάκια,
πιάτα φαγητού και πιάτα σούπας.
l Τα µαχαιροπήρουνα τοποθετούνται µε
την χειρολαβή προς τα πάνω στην ειδική
πλαστική θήκη που βρίσκεται στο κάτω
καλάθι (εικ. 7). Αφού τοποθετήσετε τα
µαχαιροπήρουνα στη θήκη τους ελέγξτε
τα ώστε οι άκρες τους να µην
παρεµποδίζουν την περιστροφή των
πτερυγίων του πλυντηρίου.
48
C
A
l Τα µικρότερα πιάτα π.χ. του γλυκού,
µπορούν να τοποθετηθούν και στο κάτω
καλάθι όπως δείχνει και η εικόνα 6, µε τα
κινητά στηρίγµατα τοποθετηµένα προς τα
έξω ("E"). Τα πιάτα κανονικής ή µεγάλης
διάστασης πρέπει να είναι στην µέσα
θέση ("D").
Το κάτω καλάθι είναι εξοπλισµένο µε
µηχανισµό ασφαλείας (stop) ώστε να
µην πέφτει όταν τραβιέται προς τα
έξω. Αυτό βοηθά και την ευκολότερη
φόρτωση του. Οµως, για το γέµισµα
µε αλάτι, τον καθαρισµό των φίλτρων
και για συνήθη συντήρηση, είναι
απαραίτητη η πλήρης αποµάκρυνση
του κάτω καλαθιού.
6
D
E
Καλάθι µαχαιροπήρουνων (εικ. 8)
Το επάνω µέρος του καλαθιού των
µαχαιροπήρουνων µπορεί να αφαεθεί για
να διευκολύνει διάφορες ανάγκες φόρτωσης του.
8
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν τα µικρά πιάτα τοποθετηθούν στο
καλάθι µε τη βάση στήριξης σε λάθος
θέση, τα πιάτα θα ακουµπούν στον
κάτω
βραχίονα
ψεκασµού,
µη
επιτρέποντάς του να περιστρέφεται.
Ένα συνήθες καθηµερινό φόρτωµα απεικονίζεται
στις εικόνες 7.
Κάτω καλάθι (εικ. 7)
7
6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Πληροφορίες
µε
συγκριτικά
στοιχεία
δοκιµών και την µέτρηση της στάθµης
θορύβου κατά τις ρυθµίσεις ΕΝ µπορείτε να
αναζητήσετε στην πιο κάτω διεύθυνση:
testinfo-dishwasher@candy.it
Στο αίτηµα µην ξεχάσετε να προσθέσετε το
µοντέλο και τον αριθµό µητρώου του
πλυντηρίου πιάτων (διαβάστε το ταµπελάκι
µε τα σχετικά στοιχεία).
Η λογική τοποθέτηση των σκευών είναι προϋπόθεση
για τα άριστα αποτελέσµατα της πλύσης.
49
EL
Επάνω καλάθι (εικ.6)
οποία θα πλυθούν καθώς επίσης και από
τον τύπο των σκευών.
Σας συνιστούµε να τοποθετήσετε µέσα στην
θήκη 20÷30 γρ απορρυπαντικού (Β).
7. ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
(Εικ.Α "2")
Το απορρυπαντικό
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Χρησιµοποιείτε αποκλειστικά απορρυπαντικά
σε σκόνη, παστίλιες ή υγρό ειδικά για
πλυντήρια πιάτων.
Τα άλλα απορρυπαντικά λόγω σύστασης
παρεµποδίζουν τη σωστή λειτουργία της
συσκευής.
Γεµίζοντας
το
δοχείο
απορρυπαντικού
Αφού τοποθετήσετε το απορρυπαντικό στη
θήκη, κλείστε το καπάκι, αρχικά σπρώχνοντας
το (1) και µετά πιέζοντας το (2) µέχρι να
ακούσετε ένα "κλικ".
του
Η θήκη του απορρυπαντικού είναι
τοποθετηµένη στο εσωτερικό της πόρτας
(εικ.Α "2"). Αν το καπάκι της θήκης είναι
κλειστό, πιέστε το πλήκτρο (Α) για να
ανοίξει. Μετά από κάθε πρόγραµµα το
καπάκι πρέπει να είναι ανοικτό, έτοιµο για
την επόµενη χρήση.
Επειδή τα απορρυπαντικά δεν είναι ίδια
σκόπιµο είναι να ακολουθείτε την δοσολογία
που προτείνει ο κατασκευαστής τους και η
οποία αναγράφεται επάνω στην συσκευασία.
Εάν η ποσότητα του απορρυπαντικού δεν
είναι αρκετή ο καθαρισµός θα είναι ανεπαρκής,
ενώ αν βάλετε περισσότερο απορρυπαντικό
δεν θα βελτιώσετε τα αποτελέσµατα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κατά την διαδικασία της φόρτωσης του
κάτω καλαθιού φροντίστε τα σκεύη που
θα τοποθετήσετε να µην εµποδίζουν
την
λειτουργία
της
θήκης
του
απορρυπαντικού.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Η σωστή κατανάλωση απορρυπαντικού
συµβάλει
στην
προστασία
του
περιβάλλοντος.
Η ποσότητα του απορρυπαντικού που θα
πρέπει να χρησιµοποιηθεί ποικίλει ανάλογα
µε το πόσο βρώµικα είναι τα σκεύη τα
50
8. ΕΙΔΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
Ταµπλέτες απορρυπαντικού
Οι ταµπλέτες των διαφόρων κατασκευαστών
διαλύονται σε διαφορετικές χρονικές
στιγµές, γι’ αυτό το λόγο, κατά τη διάρκεια
των γρήγορων προγραµµάτων, µερικές
ταµπλέτες µπορεί να µην είναι πλήρως
αποτελεσµατικές, επειδή δεν διαλύονται
πλήρως. Εάν χρησιµοποιείτε αυτά τα
προϊόντα,
συνιστάται
να
επιλέγετε
µεγαλύτερα προγράµµατα που εγγυώνται
την πλήρη χρήση του απορρυπαντικού.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Για ικανοποιητικά αποτελέσµατα πλύσης,
οι ταµπλέτες ΠΡΕΠΕΙ να τοποθετούνται
στο ειδικό δοχείο για το απορρυπαντικό
και όχι κατευθείαν στον κάδο.
Συµπυκνωµένα απορρυπαντικά
Τα συµπυκνωµένα απορρυπαντικά, µε
µειωµένη αλκαλικότητα και µε φυσικά
ένζυµα, σε συνάρτηση µε προγράµµατα
πλύσης στους 50°C, έχουν µικρότερη επίδραση
στο περιβάλλον και προστατεύουν τα σκεύη
και το πλυντήριο πιάτων.
Τα προγράµµατα πλύσης στους 50°C
σκοπεύουν στην εκµετάλλευση της ιδιότητας
των ενζύµων να διαλύουν τη βρωµιά,
επιτρέποντας έτσι, µε τη χρήση των
συµπυκνωµένων απορρυπαντικών, να
επιτύχουν τα ίδια αποτελέσµατα µε τα
προγράµµατα
των
65°C
αλλά
σε
χαµηλότερη θερµοκρασία.
Αν σχεδιάζετε να χρησιµοποιήσετε "ΟΛΑ σε
1" ("3 σε 1"/"4 σε 1"/"5 σε 1", κλπ.)
συνδιαζόµενα απορρυπαντικά π.χ. µε
ενσωµατωµένο αλάτι ή λαµπρυντικο, σας
συνιστούµε να ακολουθήσετε τις παρακάτω
συµβουλές:
l Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθείστε τις
οδηγίες του κατασκευαστή, που βρίσκονται
στη συσκευασία;
l Η αποτελεσµατικότητα των απορρυπαντικών
που περιέχουν µαλακτικό/αλάτι έγκειται
στη σκληρότητα νερού της περιοχής σας.
Ελέγξτε εάν η σκληρότητα είναι µέσα στα
επιτρεπτά όρια που δίνονται στη
συσκευασία του απορρυπαντικού.
Όταν χρησιµοποιείτε αυτόν τον τύπο
προϊόντος, και δεν έχετε ικανοποιητικά
αποτελέσµατα
πλύσης,
παρακαλώ
επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή του
απορρυπαντικού.
Σε ορισµένες περιπτώσεις η χρήση
συνδυασµένων απορρυπαντικών µπορεί να
προκαλέσει τα ακόλουθα:
l Υπολείµµατα στα σκεύη ή στο πλυντήριο
πιάτων;
l µείωση στην αποτελεσµατικότητα πλύσης
και στεγνώµατος.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Οποιοδήποτε πρόβληµα προκύψει
ως άµεσο αποτέλεσµα από τη χρήση
τέτοιων προϊόντων δεν καλύπτονται
από την εγγύηση που συνοδεύει τη
συσκευή.
Συνδυασµένα απορρυπαντικά
Τα
απορρυπαντικά
που
περιέχουν
γυαλιστικό πρέπει να τοποθετούνται στο
ειδικό δοχείο απορρυπαντικού. Το δοχείο
του γυαλιστικού θα πρέπει να είναι άδειο
(εάν δεν είναι άδειο, ρυθµίστε το ρυθµιστή
γυαλιστικού στη χαµηλότερη θέση πριν
χρησιµοποιήσετε συνδυασµένα απορρυπαντικά).
Παρακαλώ σηµειώστε ότι χρησιµοποιώντας
τα "ΟΛΑ σε 1" συνδυασµένα απορρυπαντικά,
τα ενδεικτικά φωτάκια γυαλιστικού και
αλατιού (που υπάρχουν σε ορισµένα
µοντέλα)
δείχνουν
υπερπληρότητα,
ένδειξη που θα πρέπει να αγνοήσετε.
51
EL
"ΟΛΑ σε 1" συνδιαζόµενα
απορρυπαντικά
Εάν προκύψουν προβλήµατα στο πλύσιµο
και/ή στο στέγνωµα, προτείνουµε να
επιστρέψετε
στη
χρήση
ξεχωριστών
προϊόντων (αλάτι, απορρυπαντικό και
γυαλιστικό). Αυτό θα εξασφαλίσει ότι το
αποσκληρυντικό νερού στο πλυντήριο
πιάτων λειτουργεί σωστά.
Σε αυτή την περίπτωση, προτείνουµε να:
52
l ξαναγεµίσετε τα δοχεία αλατιού και
γυαλιστικού;
l τρέξετε έναν κανονικό κύκλο πλύσης
χωρίς φορτίο.
Παρακαλώ σηµειώστε ότι επιστρέφοντας στη
χρήση κανονικού αλατιού, θα χρειαστεί ένας
αριθµός κύκλων πλύσης πριν το σύστηµα
γίνει πλήρως αποτελεσµατικό και πάλι.
9. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΙΣΧΥΝΤΙΚΟΥ
ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ
EL
(εικ. Α "3")
Το γυαλιστικό
Το γυαλιστικό, το οποίο απελευθερώνεται
αυτόµατα κατά τη διάρκεια του τελευταίου
ξεβγάλµατος, βοηθά τα σκεύη να στεγνώνουν
γρηγορότερα και προλαµβάνει το σχηµατισµό
σε αυτά κηλίδων αλατιού και θαµπάδων.
Γεµίζοντας το δοχείο του
γυαλιστικού
Το δοχείο του γυαλιστικού βρίσκεται
αριστερά στη θήκη του απορρυπαντικού,
ενσωµατωµένο σε αυτήν (εικ. Α "3").
Για να ανοίξετε το καπάκι της θήκης, πιέστε
το προς τα κάτω και σπρώξτε όπως
δείχνουν τα βέλη.
Είναι πάντα συνιστώµενη η χρήση
γυαλιστικού για πλυντήρια πιάτων. Να
ελέγχετε την ποσότητα του γυαλιστικού
διαµέσου του γυάλινου δείκτη (C) που
βρίσκεται ενσωµατωµένος στη θήκη του
απορρυπαντικού.
ΓΕΜΑΤΟ
ΑΔΕΙΟ
ΣΚΟΥΡΟ
ΑΝΟΙΧΤΟ
Ρύθµιση του γυαλιστικού από 1-6
O ρυθµιστής (D) βρίσκεται κάτω από το
καπάκι της θήκης και µπορεί να
περιστραφεί µε ένα κέρµα. Η συνιστώµενη
θέση είναι η "4".
Η σκληρότητα του νερού επιδρά σηµαντικά
τόσο στην διαµόρφωση κρούστας αλάτων
όσο και στον βαθµό στεγνώµατος.
Είναι σκόπιµο να ρυθµίζετε το δοσοµετρητή
για να έχετε καλά αποτελέσµατα.
Εάν τα σκεύη παρουσιάζουν γραµµώσεις
µειώστε κατά µια θέση τον δοσοµετρητή.
53
10. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΦΙΛΤΡΩΝ
(εικ. A "4")
Το σύστηµα καθαρισµού αποτελείται από ένα:
A. Κεντρικό ποτήρι, που κατακρατεί τα
χοντρά σκουπίδια;
B. Από ένα µικροφίλτρο που είναι
τοποθετηµένο κάτω από την βάση που
κατακρατεί τα πιο λεπτά τµήµατα
βρωµιάς εξασφαλίζοντας άριστο ξέβγαλµα;
C. Από µια βάση που φιλτράρει συνεχώς
το νερό πλυσίµατος.
l Για να έχετε άριστα αποτελέσµατα πρέπει
να ελέγχεται πριν από κάθε πλύσιµο τα
φίλτρα.
l Για να βγάλετε τα φίλτρα αρκεί να τα
πιάσετε από την λαβή και να τα
περιστρέψετε προς τα αριστερά (εικ.1).
l Το κεντρικό ποτήρι αφαιρείτε εύκολα
προκειµένου να καθαρίζετε (εικ.2).
l Αφαιρέστε την βάση του φίλτρου και
πλύνετε την κάτω από την βρύση
υποβοηθούµενοι µε ένα βουρτσάκι (εικ.3).
l Όπου υπάρχει αυτοκαθαριζόµενο φίλτρο
η συντήρηση µπορεί να γίνει κάθε 15
ηµέρες. Παρ όλα αυτά είναι σκόπιµο να
γίνεται έλεγχος του φίλτρου πριν από
κάθε χρήση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αφού καθαρίσετε τα φίλτρα βεβαιωθείτε
πως τα έχετε τοποθετήσει σωστά
στην θέση τους και ότι η βάση έχει
σφηνωθεί σωστά στην βάση του
πλυντηρίου. Βιδώστε σωστά το
φίλτρο στην βάση γιατί αν δεν το
βιδώσετε σωστά µπορεί να κάνετε ζηµιά
στην συσκευή.
54
Μην λειτουργείτε ποτέ το πλυντήριο
χωρίς φίλτρο.
l Εάν δεν έχετε πολύ βρώµικα σκεύη ή δεν
είναι πολλά
πρόγραµµα.
Συµβουλές για καλύτερα
αποτελέσµατα καθαρισµού
πλένονται στο πλυντήριο. Μην πλένετε
στο πλυντήριο πλαστικά σκεύη, µαχαιροπήρουν
αµε ξύλινες λαβές, αλουµινένια σκεύη,
σκεύη από κρύσταλλο που έχει µόλυβδο.
l Δοκιµάστε εάν οι διακοσµήσεις των
πιατικών ξεθωριάζουν στο πλυντήριο
πριν αποφασίσετε να τα τοποθετήσετε για
πλύσιµο σε αυτό.
πριν την τοποθέτηση τους στο πλυντήριο.
έχουν πιάσει κρούστα από υπολείµµατα
καµµένου ή "κοληµµένου" φαγητού, αφήστε
τα πρώτα να µουλιάσουν σε νερό πριν τα
τοποθετήσετε στο πλυντήριο.
l Μην
πλένετε ταυτόχρονα
µαχαιροπήρουνα µε άλλα
αντικείµενα.
τα κάτω.
l Αποφεύγετε τα σκεύη να ακουµπούν το
Υποδείξεις για το τέλος του
κύκλου
ένα το άλλο.
µε τους πίδακες νερού δεν ακουµπούν
στα σκεύη
l Για να µην στάξουν τα σκεύη που
βρίσκονται στο κάτω καλάθι αδειάστε
πρώτα το επάνω καλάθι.
l Κατσαρολικά ή άλλα σκεύη µε υπολείµµατα
τροφής πρέπει να µουλιάζουν πριν µπουν
στο πλυντήριο.
l Εάν τα σκεύη παραµείνουν στη συσκευή
ανοίξτε την
µισόκλειστη.
l Για το πλύσιµο των ασηµικών πρέπει:
a) να τα καθαρίζετε από τις τροφές;
b) να µην τα ραντίζετε µε απορρυπαντικό;
c) να µην έρχονται σε επαφή µε άλλα
µέταλλα.
Συµβουλές για οικονοµία
l Εάν δεν θα πλύνετε τα πιάτα αµέσως
τοποθετείστε τα µέσα και ενεργοποιήστε
το πρόγραµµα πρόπλυσης έτσι θα µαλακώσει
η βρωµιά και θα φύγουν τα χοντρά.
55
ασηµένια
µεταλλικά
Οταν αγοράζετε νέα σκεύη βεβαιωθείτε
πως πλένονται σε πλυντήριο.
l Τοποθετείστε τα σκεύη µε το στόµιο προς
l Ελέγξτε πως οι περιστρεφόµενοι βραχίονες
οικονοµικό
l Μην ξεχνάτε πως όλα τα σκεύη δεν
l Προσπαθήστε να µην ξεπλένετε τα σκεύη
l Αν τα τηγάνια ή τα ταψιά του φούρνου
ένα
Τι δεν πρέπει να τοποθετήσετε
για πλύσιµο
l Πριν την τοποθέτηση των σκευών στο
πλυντήριο, αποµακρύνετε τυχόν υπολείµµατα
τροφών (κόκαλα, κελύφη οστράκων,
κοµµατάκια κρέατος ή λαχανικών, φλούδες
φρούτων, στάχτη τσιγάρων, οδοντογλυφίδες
κτλ) για να αποφύγετε φράξιµο των
φίλτρων, του σωλήνα αποχέτευσης και
των καταιωνιστήρων (βραχιόνων εκτόξευσης
του νερού) της συσκευής.
επιλέξτε
πόρτα
και
αφήστε
την
EL
11. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
l Μπορεί µετά από κάποιο διάστηµα να
12. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ
αλλάξει το χρώµα της, αυτό δεν σηµαίνει
ότι δεν λειτουργεί σωστά, πρόκειται για
απλή αντίδραση του µέταλλου.
(εικ.Α "5")
l Για τον καθαρισµό του εξωτερικού µέρους
της συσκευής, µην χρησιµοποιείτε απορρυπαντικά
ή/και γυαλιστικά οποιαδήποτε µορφής.
Χρησιµοπείστε ένα µαλακό πανί µουσκεµένο
σε νερό. Διαφορετικά µπορεί να βλάψετε το
χρώµα της συσκευής.
l Τα πλυντήρια πιάτων δεν απαιτούν
ιδιαίτερες φροντίδες καθαρισµού γιατί
αυτοκαθαρίζονται.
l Και το εσωτερικό της συσκευής είναι από
ανοξείδωτο ατσάλι και δεν σκουριάζει εάν
παρουσιαστούν σκουριές αυτές οφείλονται
σε υψηλή παρουσία σιδήρου στο νερό,
αφαιρέστε τες µε ένα µαλακό καθαριστικό,
µην χρησιµοποιείτε συρµατάκια ή άλλα
καθαριστικό που χαράζουν.
1
1b
l Αφαιρέστε υπολείµµατα τροφών από τις
τσιµούχες, υπολείµµατα απορρυπαντικού
και γυαλιστικού από τις θήκες.
l Συνιστάται ο καθαρισµός του πλυντηρίου
πιάτων, προκειµένου να αφαιρεθούν τα
υπολείµµατα ή η βρωµιά. Σας προτείνουµε
την περιοδική εκτέλεση ενός κύκλου πλύσης
µε εξειδικευµένα προϊόντα καθαρισµού
πλυντηρίων πιάτων. Σε όλες τις εργασίες
καθαρισµού, το πλυντήριο πιάτων πρέπει να
είναι άδειο.
2
l Εάν παρόλα αυτά διαπιστώνετε ότι τα
σκεύη δεν πλένονται καλά, ελέγξτε όλους
τους πίδακες νερού που βρίσκονται
επάνω στις περιστρεφόµενες φτερωτές
(εικ.Α "5") και καθαρίστε τους.
Διαφορετικά:
1) Περιστρέψτε τον επάνω βραχίονα µέχρι
την θέση στοπ (εικ.1) σπρώξτε τον
προς τα επάνω και ξεβιδώστε το προς
τα δεξιά (εικ.1b) για να τον βιδώσετε
κάντε την αντίθετη εργασία (εικ.2);
2) Πλύνετε τις φτερωτές κάτω από την
βρύση απελευθερώνοντας τους πίδακες
από τις τροφές που τους βουλώνουν.
3) Ξαναβάλτε τις φτερωτές στην θέση τους
βιδώνοντας τες καλά.
56
Μετά την χρήση
Μετά από την χρήση κλείστε την παροχή
νερού, πιέστε το πλήκτρο στην θέση off για
ν αποµονώσετε την συσκευή από την
παροχή ρεύµατος.
Εάν δεν πρόκειται να χρησιµοποιείσετε την
συσκευή για µεγάλο χρονικό διάστηµα:
1. Κάντε ένα πρόγραµµα
χωρίς σκεύη;
2. Βγάλτε την πρίζα;
3. Κλείστε την παροχή νερού;
καθαρισµού
7. Εάν ο χώρος είναι κρύος (θερµοκρασία
κάτω από το 0) το υπόλοιπο νερό
µπορεί να παγώσει. Χρησιµοποιείστε
την συσκευή µετά από 24 ώρες αφού
βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική θερµοκρασία
είναι πάνω από το 0.
5. Αφήστε µισάνοικτη την πόρτα;
6. Η συσκευή εσωτερικά πρέπει να είναι
καθαρή;
57
EL
4. Γεµίστε την θήκη του γυαλιστικού;
58
M Φωτάκι "OPEN DOOR"
N Φωτάκι "Total care"
O ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ
D Φωτάκι "Wi-Fi"
E Πλήκτρο επιλογής "OPEN DOOR"
F Πλήκτρο επιλογής "EXTRA DRY"
117
59,8x82x58
ΧΩΡΙΣ ΠΑΓΚΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x57
13
15
Βλέπε τη σχετική πινακίδα
Ασφάλεια / Ισχύς / Τάση τροφοδοσίας
9 άτοµα
Ελάχιστο 0,08 - Μέγιστο 0,8
8 άτοµα
9 άτοµα
16
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x55
ΠΛΗΡΩΣΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
Πίεση παροχής νερού (MPa)
Χωρητικότητα µε τηγάνια και πιάτα
Ρυθµίσεις θέσης (EN 50242)
120
60x85x60.9
ΜΕ ΠΑΓΚΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Βλέπε τη σχετική πινακίδα)
Πλάτος µε την πόρτα ανοικτή (εκατοστά)
Πλάτος x Ύψος x Βάθος (εκατοστά)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡH ΣΤΑΣΗ
ΗΜΙ-ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ
L E+F ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
C Πλήκτρο "ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΝΑΡξης"
ΜΕΓΕΘΟΣ
I Φωτάκι "EXTRA DRY"
B Πλήκτρο "ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"/REJESTRACJA Wi-Fi
G Πλήκτρο "Start/Reset" (πρόγραµµα εκκίνηση/ακύρωση)
H Φωτάκι "Addish"
A Πλήκτρο "ON/OFF"
13. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ
ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
14. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
15. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
l Θα εµφανιστεί το µήνυµα του προγράµµατος
«ECO 2:50» ή «ECO 3:25» (µε την
επιλογή OPEN DOOR ενεργοποιηµένη)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
l Για
να
ενεργοποιήσετε
και
να
απενεργοποιήσετε τη συσκευή πατήστε
το κουµπί ON/OFF (για τουλάχιστον 3
δευτερόλεπτα).
Σε περίπτωση που το µηχάνηµα
παραµείνει ενεργοποιηµένο χωρίς να
γίνει επιλογή ή εκκίνηση κάποιου
προγράµµατος, µετά από 5 λεπτά το
πλυντήριο πιάτων θα απενεργοποιηθεί
αυτόµατα.
Στο τέλος του κύκλου, θυμηθείτε να
απενεργοποιήσετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας
το πλήκτρο ON/OFF, στη συνέχεια
βγάλτε το φις από τη πρίζα και κλείστε
την παροχή νερού.
Πρώτη
ενεργοποίηση
συσκευής και γλώσσα
της
l Συνδέστε το µηχάνηµα στην παροχή
ρεύµατος.
l Ανοίξτε την πόρτα, τοποθετήστε τα πιάτα
προς πλύση στο εσωτερικό και κλείστε
ξανά την πόρτα.
l Πατήστε
το κουµπί «ON/OFF» και
κρατήστε το πατηµένο για 3 δευτερόλεπτα
περίπου.
Ενεργοποίηση της
την επόµενη φορά.
Κρατήστε πατηµένο το κουµπί ON/OFF για
3 δευτερόλεπτα περίπου για να ενεργοποιήσετε
το µηχάνηµα και το πρόγραµµα «ECO
2:50» ή το πρόγραµµα που έχετε αποφασίσει
να χρησιµοποιήσετε θα εµφανιστεί στην
οθόνη και θα αποθηκευθεί µε την
ενεργοποίηση του πλυντηρίου πιάτων. (Για
την αποθήκευση του προγράµµατος,
ανατρέξτε στην ειδική παράγραφο «Αποµνηµόνευση
του τελευταίου προγράµµατος που
χρησιµοποιήθηκε»).
Μενού ρυθµίσεων
l Σε αυτή τη φάση µόνο τα κουµπιά
«OPEN DOOR/EXPRESS» «EXTRA
DRY» και «ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ» θα
παραµείνουν ενεργά. Το µήνυµα «AXI»
θα εµφανιστεί στην οθόνη και όλες οι
ενδεικτικές λυχνίες θα ενεργοποιηθούν
για 3 δευτερόλεπτα.
l Το µήνυµα «ENGLISH» θα εµφανιστεί
Το πλυντήριο πιάτων ρυθµίζεται µε ορισµένες
εργοστασιακές ρυθµίσεις. Ωστόσο, από το
µενού Ρυθµίσεων, µπορείτε να προσαρµόσετε
διάφορες παραµέτρους ανάλογα µε τις
απαιτήσεις πλύσης σας.
Είσοδος στο µενού Ρυθµίσεις
στην οθόνη.
Το πλυντήριο πιάτων πρέπει ΠΑΝΤΑ
να είναι απενεργοποιηµένο πριν
ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία.
l Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που
προτιµάτε πιέζοντας τα κουµπιά «OPEN
DOOR/EXPRESS» και «EXTRA DRY».
l Για να αποδεχτείτε την επιλογή γλώσσας
l Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων
πατώντας παρατεταµένα το κουµπί
«ON/OFF» για 3 δευτερόλεπτα περίπου.
πιέστε το κουµπί «ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ».
l Αµέσως
µετά, το µήνυµα «ΚΑΛΩΣ
ΗΛΘΕΣ» θα εµφανιστεί στην οθόνη µία
φορά και όλες οι ενδεικτικές λυχνίες θα
απενεργοποιηθούν.
l Κρατήστε πατηµένα τα κουµπιά «Προγρ.»
και «ON/OFF»
περίπου.
59
συσκευής
για
5
δευτερόλεπτα
EL
Πλήκτρο ON/OFF
l Το µήνυµα «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» θα εµφανιστεί
στην οθόνη και οι ενδεικτικές λυχνίες των
κουµπιών «OPEN DOOR/EXPRESS» και
«EXTRA DRY» θα ενεργοποιηθούν.
l Πιέζοντας το κουµπί «Προγρ.» µπορείτε
να επιλέξετε διαδοχικά τις παραµέτρους
προς προσαρµογή (ΑΦΑΛΑΤΩΤΗΣ →
ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ → ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
MEMO).
l Η ρύθµιση των παραµέτρων γίνεται
πιέζοντας τα κουµπιά «OPEN DOOR/
EXPRESS» (-) και «EXTRA DRY» (+).
l Για τη ρύθµιση του ΑΦΑΛΑΤΩΤΗ ανατρέξτε
στο ειδικό Κεφάλαιο του εγχειριδίου).
"IMPULSE" Προγράµµατα
(µόνο σε ορισµένα µοντέλα)
Τα "IMPULSE" προγράµµατα χρησιµοποιούν
µια τεχνολογία πλύσης µε ώθηση, η οποία
µειώνει την κατανάλωση και τον θόρυβο
και βελτιώνει την απόδοση.
Η "διακοπτόµενη" λειτουργία της
αντλίας έκπλυσης ΔΕΝ πρέπει να
θεωρηθεί δυσλειτουργία. Αυτό είναι
ένα χαρακτηριστικό του δυναµικού
τρόπου πλύσης, και ως εκ τούτου θα
πρέπει να θεωρείται ως ένα σύνηθες
χαρακτηριστικό του προγράµµατος.
l Για τη ρύθµιση της ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
ανατρέξτε στην ειδική παράγραφο).
l Για τη ρύθµιση της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MEMO
ανατρέξτε στην ειδική παράγραφο).
"ΑΥΤΟΜΑΤΑ" προγράµµατα
Μοντέλα µε έξυπνο αισθητήρα φορτίου
Το πρόγραµµα «Αυτόµατο Καθηµερινό
Πλύσιµο», χάρη σε έναν αλγόριθµο που
αναλύει το επίπεδο βρωµιάς των πιάτων σε
πραγµατικό χρόνο, ρυθµίζει αυτόµατα την
ιδανική θερµοκρασία και τον χρόνο πλύσης,
βελτιστοποιώντας την κατανάλωση νερού
και ρεύµατος.
Μοντέλα µε αισθητήρα βρωµιάς
(Μόνο σε ορισµένα µοντέλα).
Το πλυντήριο πιάτων είναι εξοπλισµένο µε
αισθητήρα ακαθαρσιών, ικανό να αναλύει
τη θολερότητα του νερού κατά τη διάρκεια
όλων των φάσεων του προγράμματος
«ΑΥΤΟΜΑΤΟ" (βλ. Λεζάντα προγράμματος).
Χάρη σε αυτή τη συσκευή, οι παράµετροι
του κύκλου πλύσης προσαρµόζονται
αυτόµατα στην πραγµατική ποσότητα
βρωµιάς στα πιάτα. Αυτό οφείλεται στο
γεγονός ότι η ακαθαρσία του νερού
συνδέεται µε την ποσότητα βρωµιάς στα
πιάτα. Έτσι εξασφαλίζονται εξαιρετικά
αποτελέσµατα πλύσης, ενώ βελτιστοποιείται η
κατανάλωση νερού και ενέργειας.
60
ADDISH (η πιθανότητα να
προσυεθούν πιάτα µετά την
εκκίνηση του προγράµµατος)
Όταν ξεκινάει το πρόγραµµα, θα πρέπει να
ανοίξετε µόνο την πόρτα και να προσθέσετε
περισσότερα πιάτα όταν η ADDISH
ενδεικτική λυχνία είναι αναµµένη.
Η συσκευή θα σταµάτησει αυτοµάτως και
στην οθόνη θα εµφανιστεί ο χρόνος που
αποµένει µέχρι το τέλος του κύκλου
πλύσης.
Κλείστε την πόρτα, χωρίς να πιέσετε
κανένα από τα πλήκτρα. Ο κύκλος
πλύσης θα ξεκινήσει πάλι από εκεί που
σταµάτησε.
Ανοίξτε
την
πόρτα
αργά
και
προσεκτικά, ώστε να αποφύγετε να
βραχείτε από τις πιτσιλιές του νερού
πλυσίµατος.
Η προσθήκη πιάτων µετά την
απενεργοποίηση
της
ενδεικτικής
λυχνίας ADDISH απαγορεύεται, καθώς
αυτή η ενέργεια µπορεί να επηρεάσει
την απόδοση του πλυσίµατος.
l Σε αυτό το σηµείο µπορεί να οριστεί ένα
Εάν ανοίξετε την πόρτα κατά τη
διάρκεια του κύκλου στεγνώµατος,
ένα διακοπτόµενο ηχητικό σήµα σας
ενηµερώνει ότι ο κύκλος στεγνώµατος
δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Πριν από την έναρξη ενός νέου
προγράµµατος, θα πρέπει να ελέγξετε ότι
υπάρχει
ακόµα
απορρυπαντικό
στο διανεµητή. Εάν είναι απαραίτητο,
συµπληρώστε το απορρυπαντικό.
Διακοπή προγράµµατος
Το άνοιγµα της πόρτας όταν εκτελείται ένα
πρόγραµµα δεν συνιστάται, ειδικά κατά τη
διάρκεια της κεντρικής πλύσης και των
τελικών φάσεων ξεπλύµατος.
Ωστόσο, εάν ανοίξει η πόρτα ενώ εκτελείται
ένα πρόγραµµα (για παράδειγµα, για να
προσθέσετε πιάτα), το µηχάνηµα σταµατάει
αυτόµατα.
Κλείστε την πόρτα, χωρίς να πιέσετε
κανένα πλήκτρο.
Ο κύκλος πλύσης θα ξεκινήσει πάλι από εκεί
που σταµάτησε.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν ανοίξετε την πόρτα κατά τη
διάρκεια του κύκλου στεγνώµατος,
ένα διακοπτόµενο ηχητικό σήµα σας
ενηµερώνει ότι ο κύκλος στεγνώµατος
δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί.
Ακύρωση
εκτέλεση
προγράµµατος
Λειτουργίες προγραµµάτων
(µόνο για αυτόνοµα µοντέλα)
Κατά
τη
διάρκεια
εκτέλεσης
του
προγράµµατος, η οθόνη εµφανίζει τον
χρόνο που αποµένει µέχρι το τέλος του
κύκλου και είναι δυνατή η εµφάνιση του
ονόµατος του προγράµµατος που έχει
οριστεί πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο
εκτός από το «Εκκίνηση/Ακύρωση».
Εάν υπάρξει κάποια διακοπή ρεύματος,
ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία,
μια ειδική μνήμη αποθηκεύει το
επιλεγμένο
πρόγραμμα
και
όταν
αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος,
συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε.
Τέλος προγράµµατος
σε
Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για
να αλλάξετε ή να ακυρώσετε ένα
πρόγραµµα που εκτελείται:
Ένας βοµβητής 5 δευτερολέπτων θα ηχήσει
(αν δεν είναι σβησµένος) 3 φορές σε
διαστήµατα 30 δευτερολέπτων για να
σηµατοδοτήσει ότι το πρόγραµµα έχει λήξει.
Μόνο για τα µοντέλα µε την επιλογή
«OPEN DOOR»: κατά τη φάση του
στεγνώµατος,
η
πόρτα
ανοίγει
αυτόµατα και πρέπει να περιµένετε το
σήµα τέλους του κύκλου για να
αφαιρέσετε τα πιάτα.
l Κρατήστε πατηµένο το κουµπί Έναρξη/
Επαναφορά
για
τουλάχιστον
3
δευτερόλεπτα. Η ένδειξη «ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ»
θα εµφανιστεί στην οθόνη και θα
ακουστούν ηχητικά σήµατα.
l Το εκτελούµενο πρόγραµµα θα ακυρωθεί.
61
EL
νέο πρόγραµµα µέσω του κουµπιού
«Προγρ.».
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
POWER WASH (µόνο σε ορισµένα
µοντέλα)
Σε ορισµένα προγράµµατα (βλέπε πίνακα
προγραµµάτων), και ο τρίτος βραχίονας
πλύσης, που βρίσκεται στο κάτω µέρος του
πλυντηρίου πιάτων ("POWER WASH θα
ενεργοποιηθεί επίσης.
Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ιδανικό όταν
καθαρίζετε πολύ λερωµένα επιτραπέζια
σκεύη ή µαγειρικά σκεύη, τοποθετώντάς τα
απευθείας στην περιοχή του καλαθιού
πάνω από τον "POWER WASH" βραχίονα.
POWER WASH
Πλήκτρα επιλογής
Tlačítka možností nabízejí další možnosti
Τα πλήκτρα επιλογών παρέχουν σε εσάς
επιπλέον επιλογές πλυσίµατος, επιτρέποντάς
σας να προσαρµόσετε τα προγράµµατα
πλύσης (δείτε τον πίνακα στο κεφάλαιο 17
τη σχετική λίστα προγραµµάτων στα οποία
µπορεί να ενεργοποιηθεί κάθε επιλογή).
Οι επιλογές είναι ενεργοποιηµένες (ή
απενεργοποιηµένες) προτού ξεκινήσετε το
πρόγραµµα, χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα
πλήκτρα. Οι σχετικές ενδεικτικές λυχνίες θα
εµφανιστούν (ή θα εξαφανισθούν) στην
οθόνη.
Το πλήκτρο επιλογής
ενεργοποιηθεί
αφού
πρόγραµµα πλύσης.
θα πρέπει
επιλέξετε
να
το
62
Εάν επιλέξετε µια λειτουργία η οποία
δεν είναι συµβατή µε το πρόγραµµα
πλύσης που έχετε επιλέξει, η λυχνία
ένδειξης της λειτουργίας πρώτα θα
ανάψει και έπειτα θα σβήσει.
Πλήκτρο "Εxpress"
(Μόνο σε ορισµένα µοντέλα).
Αυτό το πλήκτρο επιτρέπει τη µέση
εξοικονόµηση ενέργειας και χρόνου κατά
25% (ανάλογα µε τον επιλεγµένο κύκλο),
µειώνοντας τη θερµοκρασία του νερού
πλύσης και τον χρόνο ξήρανσης κατά τη
διάρκεια του τελικού ξεβγάλµατος. Αυτή η
επιλογή συνιστάται για πλύσιµο το βράδυ
όταν δεν χρειάζονται αµέσως τέλεια στεγνά
πιάτα.
Για καλύτερο στέγνωµα, αφήστε την πόρτα
του πλυντηρίου πιάτων ελαφρώς ανοιχτή
για να προωθηθεί η φυσική κυκλοφορία του
αέρα στο πλυντήριο πιάτων.
Πλήκτρο "OPEN DOOR"
(ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ)
(Μόνο σε ορισµένα µοντέλα).
Αυτή η επιλογή επιτρέπει µια ειδική συσκευή
που ανοίγει την πόρτα µερικά εκατοστά κατά τη
διάρκεια ή στο τέλος του κύκλου στεγνώµατος
(ανάλογα µε το πρόγραµµα). Αυτό εξασφαλίζει
το φυσικό και αποτελεσµατικό στέγνωµα των
πιάτων. Η διάρκεια του επιλεγµένου κύκλου θα
αλλάξει αυτόµατα για να επιτευχθεί η βέλτιστη
θερµοκρασία για τον κύκλο ξεβγάλµατος. Αυτό
µειώνει σηµαντικά την κατανάλωση ενέργειας.
Το αυτόµατο άνοιγµα της πόρτας κατά τη
διάρκεια της τελευταίας φάσης στεγνώµατος
επιτρέπει στον αέρα να κυκλοφορεί,
αποµακρύνοντας τον κίνδυνο κακών οσµών.
Όταν ανοίξει η πόρτα, το µήνυµα "OPEN
DOOR" θα εµφανισθεί στην οθόνη.
Αυτή η επιλογή ενεργοποιείται αυτόµατα
στο πρόγραµµα "ECO". Σε κάθε
περίπτωση, είναι δυνατό να την
απενεργοποιήσετε.
Η
λειτουργία
"OPEN DOOR" δεν είναι διαθέσιµη
στα προγράµµατα "ΓΡΗΓΟΡΟ 29'",
"ΓΡΗΓΟΡΟ 39'" και "ΠΡΟΠΛΥΣΗ".
l Πιέστε
το κουµπί «ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ» (η ένδειξη «0:30» θα
εµφανιστεί στην οθόνη).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
l Πιέστε το κουµπί ξανά για να αυξήσετε
την καθυστέρηση (κάθε φορά που το
πιέζετε η καθυστέρηση αυξάνεται κατά 30
λεπτά, µέχρι το ανώτατο όριο 23:30).
l Όταν η καθυστέρηση οριστεί για κάποιο
πρόγραµµα:
- αφού πιέσετε το «Εκκίνηση/Ακύρωση»,
στην οθόνη εµφανίζεται αναβοσβήνοντας
ο χρόνος αντίστροφης µέτρησης «00:00»
«:»
"EXTRA DRY"
πλήκτρο
(Μόνο σε ορισµένα µοντέλα).
Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιτύχετε
την υψηλότερη απόδοση στο στέγνωµα,
αυξάνοντας τη θερµοκρασία του νερού
πλύσης κατά την τελευταία φάση του
κύκλου πλύσης.
- αν πιέσετε οποιοδήποτε κουµπί (εκτός
από τα κουµπιά «ON/OFF», «Προγρ.
ανά 3 δευτ.»), εµφανίζεται το όνοµα του
προγράµµατος περνώντας µία φορά
από την οθόνη και έπειτα εµφανίζεται
ξανά ο χρόνος καθυστέρησης.
Προειδοποιητική λυχνία «Δεν
υπάρχει αλάτι»
Αν το πλυντήριο πιάτων σας χρειάζεται
αλάτι, θα εµφανιστεί η ένδειξη «ΑΛΑΤΙ»
κατά την επιλογή του προγράµµατος.
Η εµφάνιση λευκών λεκέδων στα πιάτα
αποτελεί γενικά προειδοποιητική ένδειξη ότι
το δοχείο αλατιού χρειάζεται συµπλήρωση.
- Όταν ο χρόνος παρέλθει, εµφανίζεται το
όνοµα του προγράµµατος περνώντας
µία φορά από την οθόνη και ο χρόνος
που αποµένει εµφανίζεται ως «0:00h».
l Για να ξεκινήσει η αντίστροφη µέτρηση,
πιέστε το κουµπί Εκκίνηση/Ακύρωση.
Στην οθόνη θα εµφανιστεί ο χρόνος που
αποµένει µέχρι το τέλος του προγράµµατος.
Στο τέλος της αντίστροφης µέτρησης, το
πρόγραµµα θα ξεκινήσει αυτόµατα.
Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία
της λυχνίας ένδειξης αλατιού, ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΠΛΗΡΕΣ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ
ΤΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ.
Αν η καθυστέρηση εκκίνησης δεν
επιβεβαιωθεί πιέζοντας το κουµπί
«Εκκίνηση/Ακύρωση», µετά από περίπου
10 δευτερόλεπτα η καθυστερηµένη
εκκίνηση θα ακυρωθεί.
Πλήκτρο "ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ"
Η ώρα έναρξης λειτουργίας του πλυντηρίου
πιάτων µπορεί να οριστεί µε αυτό το
κουµπί, καθυστερώντας την εκκίνηση από 1
έως 23 ώρες. Ακολουθήστε την παρακάτω
διαδικασία
για
να
ορίσετε
µια
καθυστερηµένη εκκίνηση:
(Μόνο για όρθια αυτοστηριζόµενα
µοντέλα)
Η διάρκεια του επιλεχθέντος κύκλου
πλύσης θα εµφανιστεί στην οθόνη.
Στο τέλος της αντίστροφης µέτρησης,
το πρόγραµµα θα ξεκινήσει αυτόµατα
και η διάρκεια του επιλεχθέντος
κύκλου πλύσης θα εµφανιστεί στην
οθόνη.
l Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων
πατώντας παρατεταµένα το
«ON/OFF» για 3 δευτ. περίπου.
κουµπί
l Επιλέξτε πρόγραµµα πλύσης.
63
EL
Με αυτή την επιλογή που επιλέξατε, δεν
πρέπει να εµποδίζετε µε κανένα τρόπο την
πόρτα να ανοίξει ή να την κλείσει, καθώς
αυτό θα βλάψει τον µηχανισµό.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ελεύθερος χώρος
µπροστά από την πόρτα και, πριν κλείσετε,
περιµένετε να ολοκληρωθεί την λειτουργία
της η συσκευή ανοίγµατος.
Για να ακυρώσετε µια καθυστέρηση
εκκίνησης, ακολουθήστε τα εξής βήµατα:
l Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο "Εκκίνηση/
Ακύρωση" για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.
Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη "RESET"
και ακούγονται ακουστικά σήµατα.
l Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων
πατώντας παρατεταµένα το κουµπί
«ON/OFF» για 3 δευτερόλεπτα για να
επιβεβαιώσετε τη νέα ρύθµιση.
Για να επανενεργοποιήσετε την ηχητική
ειδοποίηση, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία.
l Η
καθυστερηµένη εκκίνηση και το
επιλεγµένο πρόγραµµα ακυρώνονται.
Δύο παύλες θα εµφανιστούν στην οθόνη.
l Σε αυτό το σηµείο, για να απενεργοποιήσετε
το πλυντήριο πιάτων, πρέπει να επιλεγεί
ένα νέο πρόγραµµα και οποιοδήποτε από
τα πλήκτρα επιλογής, όπως αναφέρεται
στην
παράγραφο
"ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ".
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MEMO (Αποµνηµόνευση
του τελευταίου προγράµµατος που
χρησιµοποιήθηκε)
Προχωρήστε
ως
εξής
για
να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αποθήκευσης
στη µνήµη του τελευταίου προγράµµατος
που χρησιµοποιήθηκε:
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
του ενεργοποιηµένο το σήµα
ήχου
Το πλυντήριο πιάτων πρέπει ΠΑΝΤΑ
να είναι απενεργοποιηµένο πριν
ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το ηχητικό
σήµα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης
ως εξής (ως προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι
ενεργό):
l Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων
l Κρατήστε πατηµένα τα κουµπιά «Προγρ.»
και «ON/OFF» για 5 δευτερόλεπτα περίπου.
Το πλυντήριο πιάτων πρέπει ΠΑΝΤΑ
να είναι απενεργοποιηµένο πριν
ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία.
l Το µήνυµα «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» θα εµφανιστεί
l Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων
πατώντας παρατεταµένα το κουµπί
«ON/OFF» για 3 δευτερόλεπτα περίπου.
l Κρατήστε πατηµένα τα κουµπιά «Προγρ.»
και «ON/OFF» για 5 δευτερόλεπτα περίπου.
στην οθόνη και οι ενδεικτικές λυχνίες των
κουµπιών «OPEN DOOR/EXPRESS» και
«EXTRA DRY» θα ενεργοποιηθούν.
l Πιέστε το κουµπί «Προγρ.» µέχρι να
επιλεγεί η παράµετρος «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
MEMO».
l Η
l Το µήνυµα «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» θα εµφανιστεί
στην οθόνη και οι ενδεικτικές λυχνίες των
κουµπιών «OPEN DOOR/EXPRESS» και
«EXTRA DRY» θα ενεργοποιηθούν.
l Πιέστε το κουµπί «Προγρ.» µέχρι να επιλεγεί
η παράµετρος «ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ».
l Η
ρύθµιση της παραµέτρου γίνεται
πιέζοντας τα κουµπιά «OPEN DOOR/
EXPRESS» (-) και «EXTRA DRY» (+) για
αλλαγή της τιµής από ΝΑΙ σε ΟΧΙ και
αντίστροφα.
64
πατώντας παρατεταµένα το κουµπί
«ON/OFF» για 3 δευτερόλεπτα περίπου.
ρύθµιση της παραµέτρου γίνεται
πιέζοντας τα κουµπιά «OPEN DOOR/
EXPRESS» (-) και «EXTRA DRY» (+) για
αλλαγή της τιµής από «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
MEMO ΕΝΕΡΓΗ» σε «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
MEMO ΑΝΕΝΕΡΓΗ» και αντίστροφα.
l Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων
πατώντας παρατεταµένα το κουµπί
«ON/OFF» για 3 δευτερόλεπτα για να
επιβεβαιώσετε τη νέα ρύθµιση.
Για να επανενεργοποιήσετε την ηχητική
ειδοποίηση, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία.
2. Πατήστε τα «Πρόγρ." και "ΜΕΤΑΘΕΣΗ
ΕΝΑΡΞΗΣ"
πλήκτρα µαζί για 5
δευτερόλεπτα.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
του ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MEMO (χρήση
αποκλειστικά στα καταστήµατα)
4. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
Το πλυντήριο πιάτων πρέπει ΠΑΝΤΑ
να είναι απενεργοποιηµένο πριν
ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία.
1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιµοποιώντας
το ON/OFF πλήκτρο.
2. Πατήστε τα «Πρόγρ." και "ΜΕΤΑΘΕΣΗ
ΕΝΑΡΞΗΣ"
πλήκτρα µαζί για 5
δευτερόλεπτα.
3. Το "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΕΝΕΡΓΗ"
θα εµφανιστεί στην οθόνη.
4. Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για 30
δευτερόλεπτα, το πρόγραµµα θα
ξεκινήσει, προσοµοιάζοντας την έναρξη
ενός προγράµµατος πλύσης.
Οι επιλογές Πρόγρ./Επιλογές/Καθυστέρηση
Εκκίνησης είναι ενεργοποιηµένες και
πατώντας αυτά τα πλήκτρα µπορείτε
να προσοµοιώσετε τη λειτουργία του
προϊόντος χωρίς να ξεκινήσετε πλύση.
EL
3. Το "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΑΝΕΝΕΡΓΗ"
θα εµφανιστεί στην οθόνη.
Ενεργοποίηση
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Το πλυντήριο πιάτων διαθέτει λειτουργία
ηλεκτρονικού κλειδώµατος προστασίας για
παιδιά. Το κλείδωµα για παιδιά προστατεύει
τα παιδιά από τους κινδύνους που µπορούν
να προκύψουν εάν ανοίξει η πόρτα του
πλυντηρίου πιάτων και απενεργοποιεί τα
στοιχεία ελέγχου για να διασφαλιστεί ότι δεν
εκτελούνται ανεπιθύµητες ή ακούσιες αλλαγές.
Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τη
λειτουργία κλειδώµατος προστασίας για
παιδιά ως εξής:
l Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων
πατώντας παρατεταµένα το
«ON/OFF» για 3 δευτ. περίπου.
κουµπί
l Κρατήστε πατηµένα τα κουµπιά «OPEN
DOOR/EXPRESS» και «ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ» για 5 δευτερόλεπτα περίπου.
l Η ένδειξη «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ» θα
εµφανιστεί στην οθόνη.
Απενεργοποίηση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μόλις εγκατασταθεί, εάν η συσκευή
λειτουργεί σωστά, αλλά ο κύκλος
πλύσης δεν ξεκινά µε το πάτηµα του
κουµπιού "Έναρξη", ενδέχεται να µην
έχει απενεργοποιηθεί η "Δοκιµαστική
λειτουργία".
l Μετά
από αυτό, µόνο το
«ON/OFF» θα είναι λειτουργικό.
κουµπί
l Εάν πατηθεί οποιοδήποτε άλλο κουµπί,
οι ενδεικτικές λυχνίες προγραµµάτων θα
αναβοσβήσουν 3 φορές.
l Το κλείδωµα των πλήκτρων µπορεί να
ακυρωθεί πιέζοντας απλώς ξανά τα δύο
κουµπιά «OPEN DOOR/EXPRESS».
l Η ένδειξη «ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΝΕΝΕΡΓΟ» θα εµφανιστεί στην οθόνη.
Το πλυντήριο πιάτων πρέπει ΠΑΝΤΑ
να είναι απενεργοποιηµένο πριν
ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία.
Αν απενεργοποιήσετε το µηχάνηµα
µε το κουµπί «ON/OFF», την επόµενη
φορά που θα ενεργοποιηθεί το
µηχάνηµα, το κλείδωµα προστασίας
για παιδιά θα είναι ανενεργό.
1. Ενεργοποιήστε
τη
συσκευή
χρησιµοποιώντας το ON/OFF πλήκτρο.
65
l Καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης του
16. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ (WI-FI)
Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισµένη µε Wi-Fi
τεχνολογία που επιτρέπει στο τηλεχειριστήριο
να ελέγχεται τηλεχειριζόµενο µέσω µιας
εφαρµογής.
οικιακού δικτύου WiFi σας στην Εφαρµογή για
να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
Επιτυχής εγγραφή
l Το µήνυµα «ΣΥΝΔΕΣΗ» θα εµφανιστεί
στην οθόνη µία φορά και στη συνέχεια θα
εµφανιστεί το µήνυµα «ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ» και η ενδεικτική λυχνία
«Wi-Fi» θα ανάψει σταθερά.
Αντιστοίχιση του µηχανήµατος
µε την εφαρµογή
l Κατεβάστε την Hoover Wizard εφαρµογή
στη συσκευή σας.
l Μπορείτε τώρα να ελέγξετε το µηχάνηµα
από την Εφαρµογή.
Μη επιτυχής εγγραφή
Η Hoover Wizard εφαρµογή είναι
διαθέσιµη τόσο για Android όσο και
για iOS τάµπλετ και smartphones.
Εάν η εγγραφή αποτύχει (ή δεν επιτευχθεί
εντός 5 λεπτών):
l Η ένδειξη «ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΞΑΝΑ» θα
εµφανιστεί στην οθόνη.
Για
να
ανακαλύψετε
όλες
τις
λεπτοµέρειες των δυνατοτήτων Wi-Fi,
εξερευνήστε τα µενού εφαρµογών σε
λειτουργία DEMO.
l Το µηχάνηµα δεν θα συνδεθεί.
l Επαναλάβετε τη διαδικασία εγγραφής
l Διασφαλίστε ότι ο δροµολογητής είναι
ενεργοποιηµένος και το smartphone/
tablet σας είναι συνδεδεµένο στο οικιακό
σας δίκτυο Wi Fi.
l Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH
στο smartphone/tablet (εάν είναι διαθέσιµη).
από την Εφαρµογή.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε
στον "Γρήγορο οδηγό εγγραφής στην
εφαρµογή" που συνοδεύει το µηχάνηµά
σας και είναι επίσης διαθέσιµος στη
διεύθυνση σύνδεσµος:
go.candy-group.com/am-dw
l Ανοίξτε την εφαρµογή, δηµιουργήστε ένα
προφίλ χρήστη και εγγράψτε τη συσκευή
ακολουθώντας τις οδηγίες που εµφανίζονται
στην οθόνη της συσκευής
l Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων µε
το πλήκτρο ON/OFF µόλις σας ζητηθεί
από την εφαρµογή.
Επαναφορά WiFi
Επαναλάβετε τη διαδικασία εγγραφής,
αφαιρώντας το προϊόν από την ΕΦΑΡΜΟΓΗ,
σε περίπτωση προβληµάτων ή αλλαγής του
κωδικού πρόσβασης του οικιακού σας
δροµολογητή.
l Πατήστε «Προγρ. 3δευτ. WiFi» για 3
δευτερόλεπτα à Το µήνυµα «ΕΓΓΡΑΦΗ»
θα εµφανιστεί στην οθόνη και η ενδεικτική
λυχνία «Wi-Fi» θα απενεργοποιηθεί.
l Εντός 60 δευτερολέπτων, κρατήστε το
κουµπί «ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ»
πατηµένο για 3 δευτερόλεπτα και το
µήνυµα «EASY» θα εµφανιστεί στην
οθόνη για 5 λεπτά.
66
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
Όταν θέλετε να χρησιµοποιήσετε
µηχάνηµα µε τηλεχειρισµό:
το
l Γεµίστε το πλυντήριο πιάτων, προσθέστε
απορρυπαντικό και κλείστε την πόρτα.
l Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων.
l Πιέστε το κουµπί «ON/OFF» για 3
δευτερόλεπτα. à Το µήνυµα «ΕΛΕΓΧΟΣ
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ» θα εµφανιστεί στην
οθόνη.
δευτερόλεπτα (ή απενεργοποιήστε)
Εάν εκτελείται κύκλος λειτουργίας, θα
τεθεί σε παύση και το µηχάνηµα θα
εξέλθει από τη λειτουργία ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ. Όταν το µηχάνηµα
επανενεργοποιηθεί, η ενδεικτική λυχνία
«Wi-Fi» θα αναβοσβήνει αργά και αν
υπάρχει κύκλος λειτουργίας σε εξέλιξη,
θα συνεχιστεί από το σηµείο διακοπής.
l Μπορείτε τώρα να ελέγξετε το µηχάνηµα
από την Εφαρµογή.
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
Με το άνοιγµα της πόρτας, κάθε
λειτουργία ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
απενεργοποιείται. Για να συνεχιστεί ο
έλεγχος από την Εφαρµογή, κλείστε την
πόρτα.
l Για να εξέλθετε από τη λειτουργία
τηλεχειρισµού, πατήστε «Προγρ. 3δευτ.
WiFi» ξανά για 3 δευτερόλεπτα.
l Όταν δεν εκτελείται κύκλος λειτουργίας:
Η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi θα αρχίσει να
αναβοσβήνει αργά και το µήνυµα
«ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ OFF» θα
εµφανιστεί στην οθόνη. Στη συνέχεια,
στην οθόνη θα εµφανιστεί το τελευταίο
πρόγραµµα
που
ολοκλήρωσε
το
µηχάνηµα (ή το πρόγραµµα «ECO»).
Ενδεικτική λυχνία «Wi-Fi»
l Δείχνει την κατάσταση σύνδεσης του
προϊόντος µε το οικιακό δίκτυο Wi-Fi.
Μπορεί:
- ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΝΑΜΜΕΝΗ: η λειτουργία
αποµακρυσµένης
διαχείρισης
είναι
ενεργή.
l Όταν εκτελείται κύκλος λειτουργίας:
Η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi θα αρχίσει να
αναβοσβήνει αργά και το µήνυµα
«ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ OFF» θα
εµφανιστεί στην οθόνη. Στη συνέχεια,
στην οθόνη θα εµφανιστεί ο χρόνος που
αποµένει. Ο κύκλος λειτουργίας θα
συνεχιστεί χωρίς έλεγχο από την
Εφαρµογή.
- ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΑΡΓΑ: η λειτουργία
αποµακρυσµένης
διαχείρισης
είναι
ανενεργή.
- ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΓΙΑ 3
ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ
ΚΑΙ
ΕΠΕΙΤΑ
ΣΒΗΝΕΙ: η ηλεκτρική συσκευή δεν
µπορεί να συνδεθεί στο οικιακό δίκτυο
Wi-Fi ή δεν έχει γίνει ακόµα καταχώρηση
της συσκευής στην εφαρµογή.
Εναλλακτική µέθοδος εξόδου από τη
λειτουργία τηλεχειρισµού.
- ΝΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΣΕΙ ΑΡΓΑ 3 ΦΟΡΕΣ
ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΑ ΣΒΗΣΕΙ ΓΙΑ 2
ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ: διαδικασία εγγραφής
στην Εφαρµογή σε εξέλιξη.
l Πιέστε το κουµπί «Έναρξη/Επαναφορά»
για 3 δευτερόλεπτα.
Εάν εκτελείται κύκλος λειτουργίας, θα
ακυρωθεί και το µηχάνηµα θα εξέλθει
από τη λειτουργία ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ. Η ενδεικτική λυχνία
«Wi-Fi» θα αναβοσβήσει αργά. Μπορείτε
τώρα να ορίσετε νέο κύκλο πλύσης από
τον πίνακα ελέγχου.
- ΝΑ ΑΝΑΨΕΙ ΓΙΑ 1 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ
ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΑ ΣΒΗΣΕΙ ΓΙΑ 3
ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ: η πόρτα είναι
ανοιχτή. Η ενεργοποίηση του τηλεχειρισµού
δεν είναι δυνατή. .
67
EL
l Πατήστε «Προγρ. 3δευτ. WiFi» για 3
17. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEGEND
Πρόγραµµα
Περιγραφή
ECO
Πρόγραµµα για τα κανονικά λερωµένα επιτραπέζια
σκεύη (το πιο αποτελεσµατικό στο συνδυασµό της
εξοικονόµησης ενέργειας και νερού για αυτόν τον τύπο).
Τυποποιηµένο πρόγραµµα βάση EN 50242.
P2
ΑΤΜΟΣ
Κύκλος µε εναλλασσόµενη εκτόξευση πιδάκων
νερού και ατµού. Αποτελεσµατικός καθαρισµός
επίµονων λεκέδων και αποµάκρυνσής βακτηρίων,
χωρίς να απαιτείται πρόπλυση των σκευών.
P3
ΝΥΧΤΑ
Πρόγραµµα εξαιρετικά αθόρυβο. Ιδανικό για
αξιοποίηση του νυκτερινού τιµολογίου ηλεκτρικού
ρεύµατος.
P4
ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Πρόγραµµα κατάλληλο για το πλύσιµο µεγάλων
σκευών και γενικά σκευών µέτρια λερωµένων..
P5
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ
ΠΛΥΣΙΜΟ
Αυτό το πρόγραµµα επιλέγει τις βέλτιστες
ρυθµίσεις, χάρη σε ένα έξυπνο αισθητήρα που
προσαρµόζει τις παραµέτρους στο ακριβές φορτίο
πλύσης.
P1
P6
TOTAL CARE
Πρόγραµµα κατάλληλο για Κλάση Α πλύση ενός
κύκλου για τα πιο ευαίσθητα πιατικά όπως γυάλινα
σκεύη και πορσελάνη.
* Κατάλληλο για πλύσιµο πιάτων έως και 8
θέσεων.
P7
ΓΡΗΓΟΡΟ 39'
Γρήγορος κύκλος, κατάλληλος για καθηµερινή
πλύση πολύ λερωµένων αντικειµένων αµέσως
µετά το γεύµα (ΜΕΓΙΣΤΟ 8 θέσεις).
P8
ΓΡΗΓΟΡΟ 29'
Γρήγορο πρόγραµµα πλυσίµατος σκευών αµέσως
µετά το γεύµα. Μπορεί να γίνει φόρτωση σκευών 6
ατόµων.
P9
ΠΡΟΠΛΥΣΗ
Είναι µια σύντοµη κρύα πρόπλυση των σκευών
που είναι τοποθετηµένα στη συσκευή και τα οποία
θα πλυθούν κανονικά αργότερα, όταν γεµίσει
τελείως η συσκευή.
Πλύση µε Πρόπλυση
Για προγράµµατα µε πρόπλυση, συνιστάτε να προστίθεται µια δεύτερη δόση απορρυπαντικού
(max. 10 g) απευθείας µέσα στη συσκευή.
.
68
Προγράµµατα "IMPULSE"
Θερµοκρασία νερού πλύσης
(°C)
Μέσος χρόνος πλύσης¹ (λεπτά)
Πλήκτρο "EXPRESS" *
Πλήκτρο "OPEN DOOR" *
Πλήκτρο "EXTRA DRY"
●
-
45
205
NAI
NAI
NAI
ΑΤΜΟΣ
● ■
75
130
NAI
NAI
NAI
P3
ΝΥΧΤΑ
- -
55
240
NAI
NAI
Δ/Θ
P4
ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
● ■
60
120
NAI
NAI
NAI
P5
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ
ΠΛΥΣΙΜΟ
- -
55-65
75-95
NAI
NAI
NAI
● ■
50
100
NAI
NAI
NAI
39
NAI
Δ/Θ
Δ/Θ
29
Δ/Θ
Δ/Θ
Δ/Θ
5
Δ/Θ
Δ/Θ
Δ/Θ
Πρόγραµµα
P1
ECO
P2
P6
TOTAL CARE
P7
ΓΡΗΓΟΡΟ 39'
P8
ΓΡΗΓΟΡΟ 29'
P9
ΠΡΟΠΛΥΣΗ
- 60
- - 50
- - -
●
● = Απορρυπαντικό πρόπλυσης
■ = "IMPULSE" προγράµµατα
*= µόνο σε ορισµένα µοντέλα
Δ/Θ = Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ
1) Με κρύο νερό (15°C) - Ανοχή ±10%Εάν χρησιµοποιείτε ζεστό νερό, ο χρόνος που αποµένει µέχρι το τέλος του προγράµµατος
ενηµερώνεται αυτόµατα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του προγράµµατος.
Οι τιµές µετριούνται στο εργαστήριο σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 50242 (οι τιµές
µπορεί να ποικίλουν ανάλογα µε τις συνθήκες χρήσης).
69
EL
Απορρυπαντικό πρόπλυσης
Επιλογές
18. ΜΟΝΑΔΑ
ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟΥ
ΝΕΡΟΥ
Ανάλογα µε την πηγή της παροχής, το νερό
περιέχει ποικίλες ποσότητες ασβεστόλιθου
και ανόργανων στοιχείων που εναποτίθενται
στα πιάτα αφήνοντας λευκούς λεκέδες και
σηµάδια. Όσο µεγαλύτερη είναι η ποσότητα
αυτών των ορυκτών που υπάρχουν στο
νερό, τόσο πιο σκληρό είναι το νερό. Το
πλυντήριο πιάτων είναι εξοπλισµένο µε µια
µονάδα αποσκλήρυνσης νερού, η οποία, µε
τη χρήση ειδικού αναγεννητικού αλατιού,
παρέχει µαλακωµένο νερό για το πλύσιµο
των πιάτων. Ο βαθµός σκληρότητας του
νερού σας µπορεί να ληφθεί από την
εταιρεία παροχής νερού.
Ρύθµιση της αποσκλήρυνσης
του νερού
Το µαλακτικό νερού µπορεί να επεξεργαστεί
νερό µε επίπεδο σκληρότητας µέχρι 90 °fH
(γαλλική ταξινόµηση) ή 50 °dH (γερµανική
ταξινόµηση) µέσω 8 ρυθµίσεων. Οι
ρυθµίσεις παρατίθενται στον παρακάτω
πίνακα, µε το σχετικό νερό δικτύου που
πρόκειται να αντιµετωπιστεί.
Χρήση
αναγεννητικού
άλατος
Ρύθµιση
αποσκληρυντικού
νερού
0-3
OXI
S0
1
6-10
4-6
NAI
S1
2
11-20
7-11
NAI
S2
3
21-30
12-16
NAI
S3
4*
31-40
17-22
NAI
S4
5
41-50
23-27
NAI
S5
6
51-60
28-33
NAI
S6
7
61-90
34-50
NAI
S7
°fH
0-5
(γαλλική
ταξινόµηση)
0
Επίπεδο
°dH
(γερµανική
ταξινόµηση)
Σκληρότητα νερού
Το πλυντήριο πιάτων πρέπει ΠΑΝΤΑ
να είναι απενεργοποιηµένο πριν
ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία.
1. Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων
πατώντας παρατεταµένα το κουµπί
«ON/OFF» για 3 δευτερόλεπτα περίπου.
2. Κρατήστε τα κουµπιά «Προγρ.» και
«ON/OFF» πατηµένα για περίπου 5
δευτερόλεπτα.
3. Το µήνυµα «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» θα εµφανιστεί
στην οθόνη και οι ενδεικτικές λυχνίες
των κουµπιών «OPEN DOOR/EXPRESS»
και «EXTRA DRY» θα ενεργοποιηθούν.
4. Πιέστε το κουµπί «Προγρ.» µέχρι να
επιλέξετε το «ΑΦΑΛΑΤΩΤΗΣ S4» (S4
εργοστασιακό επίπεδο).
5. Η ρύθµιση της παραµέτρου γίνεται πιέζοντας
τα κουµπιά «OPEN DOOR/EXPRESS»
(S7 → S0) και «EXTRA DRY» (S0 → S7)
για αύξηση ή µείωση του προκαθορισµένου
επιπέδου.
6. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων
πατώντας παρατεταµένα το κουµπί
«ON/OFF» για 3 δευτερόλεπτα για να
επιβεβαιώσετε τη νέα ρύθµιση.
Για να αλλάξετε ξανά τη ρύθµιση του αφαλατωτή
νερού, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Εάν δεν µπορείτε να ολοκληρώσετε τη
διαδικασία, απενεργοποιήστε το πλυντήριο
πιάτων πιέζοντας το πλήκτρο "ON/OFF"
και ξεκινήστε τη διαδικασία ξανά από
την αρχή (ΒΗΜΑ 1).
70
* Η μονάδα μαλακτικού τίθεται στο
εργοστάσιο στο επίπεδο 4 (S4), καθώς
αυτό ικανοποιεί τις απαιτήσεις της
πλειοψηφίας των χρηστών.
Ρυθµίστε τη ρύθµιση της µονάδας
αποσκληρυντικού νερού σύµφωνα µε το
βαθµό σκληρότητας του νερού σας, ως εξής:
Εάν πιστεύετε ότι το πλυντήριο πιάτων δεν λειτουργεί σωστά, συµβουλευτείτε τον γρήγορο
οδηγό που παρέχεται παρακάτω µε κάποιες πρακτικές συµβουλές για τον τρόπο επίλυσης
των πιο συνηθισµένων προβληµάτων. Εάν η δυσλειτουργία συνεχίζεται ή επαναλαµβάνεται,
επικοινωνήστε µε το Κέντρο τεχνικής βοήθειας.
ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
l Μοντέλα µε οθόνη: τα σφάλµατα υποδεικνύονται από έναν αριθµό που αναγράφεται
µετά από το γράµµα "E" (π.χ. Σφάλµα 2 = Ε2) και από ένα σύντοµο ηχητικό σήµα.
l Μοντέλα χωρίς οθόνη: τα σφάλµατα υποδεικνύονται από τις ενδεικτικές λυχνίες που
αναβοσβήνουν στον πίνακα ελέγχου.
Μόνο µοντέλα µε οθόνη
Εµφανίζεται σφάλµα
"ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ"
µε ένα σύντοµο ηχητικό
σήµα
(µόνο σε ορισµένα µοντέλα).
E2 (µε οθόνη) µε ένα
σύντοµο ηχητικό σήµα
E3 (µε οθόνη) µε ένα
σύντοµο ηχητικό σήµα
E4 (µε οθόνη) µε ένα
σύντοµο ηχητικό σήµα
E4-E6-E7-Ef-EL
(µε οθόνη) µε ένα
σύντοµο ηχητικό σήµα
E8-Ei (µε οθόνη) µε ένα
σύντοµο ηχητικό σήµα
Σηµασία και λύσεις
Το πλυντήριο πιάτων δεν γεµίζει µε νερό
Βεβαιωθείτε ότι η παροχή νερού είναι τελείως ανοικτή.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν είναι διπλωµένος ή σπασµένος.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης βρίσκεται στο σωστό ύψος (βλ.
ενότητα εγκατάστασης).
Κλείστε την παροχή νερού, ξεβιδώστε τον εύκαµπτο σωλήνα παροχής νερού
από το πίσω µέρος του πλυντηρίου πιάτων και ελέγξτε ότι το φίλτρο "άµµου"
δεν είναι φραγµένο.
Το πλυντήριο πιάτων δεν αποστραγγίζει το νερό
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι λυγισµένος,
παγιδευµένος ή αποκλεισµένος και ότι το φίλτρο δεν έχει φράξει.
Βεβαιωθείτε ότι το σιφόνι δεν είναι φραγµένο.
Διαρροή νερού
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι λυγισµένος,
παγιδευµένος ή αποκλεισµένος και ότι το φίλτρο δεν έχει φράξει.
Βεβαιωθείτε ότι το σιφόνι δεν είναι φραγµένο.
Ηλεκτρονικό σφάλµα ελέγχου
Επικοινωνήστε µε το Κέντρο τεχνικής βοήθειας.
Το στοιχείο θέρµανσης νερού δεν λειτουργεί σωστά ή η πλάκα
φίλτρου είναι φραγµένη
Καθαρίστε την πλάκα φίλτρου.
Μόνο µοντέλα χωρίς οθόνη
Εάν εµφανιστούν δυσλειτουργίες ή βλάβες κατά τη λειτουργία ενός προγράµµατος, η
ενδεικτική λυχνία που αντιστοιχεί στον επιλεγµένο κύκλο θα αναβοσβήνει γρήγορα και θα
ακουστεί ένα διακεκοµµένο ηχητικό σήµα. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε το
πλυντήριο πιάτων πατώντας το πλήκτρο "ON/OFF". Αφού ελέγξετε για να βεβαιωθείτε
ότι η παροχή νερού είναι ανοικτή, ότι ο σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι λυγισµένος και
ότι το σιφόνι ή τα φίλτρα δεν είναι φραγµένα, ρυθµίστε ξανά το επιλεγµένο πρόγραµµα.
Αν το σφάλµα επιµένει, επικοινωνήστε µε το Κέντρο τεχνικής βοήθειας.
71
EL
19. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ
Αυτό το πλυντήριο πιάτων είναι εξοπλισµένο µε µια συσκευή ασφαλείας υπερχείλισης η
οποία, σε περίπτωση προβλήµατος, εκκενώνει αυτόµατα κάθε περίσσεια ποσότητα νερού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής
ασφαλείας υπερχείλισης, συνιστούµε να µην κινείται ή να
µην έχει κλίση το πλυντήριο πιάτων κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να γείρετε
ή να µετακινήσετε το πλυντήριο πιάτων, βεβαιωθείτε ότι ο
κύκλος πλύσης είναι πλήρης και ότι δεν υπάρχει νερό µέσα
στη συσκευή.
Άλλα σφάλµατα
ΣΦΑΛΜΑΤΑ
1. Κανένα
πρόγραµµα
δεν δουλεύει
2. Το πλυντήριο
πιάτων δεν
γεµίζει µε νερό
3. Το πλυντήριο
πιάτων δεν
αποστραγγίζει
το νερό
ΑΙΤΙΑ
ΛΥΣΗ
Το φις δεν είναι συνδεδεµένο
στην πρίζα τοίχου
Το πλήκτρο O/I δεν πατήθηκε
Η πόρτα είναι ανοιχτή
Δεν έχει ρεύµα
Βλέπε σηµείο 1
Η βρύση νερού είναι κλειστή
Ο εύκαµπτος σωλήνας παροχής
νερού είναι λυγισµένος
Το φίλτρο του σωλήνα παροχής
νερού είναι φραγµένο
Το φίλτρο είναι βρώµικο
Ο σωλήνας αποστράγγισης είναι
λυγισµένος
Η προέκταση του σωλήνα
αποστράγγισης δεν είναι σωστά
συνδεδεµένη
Η σύνδεση εξόδου στον τοίχο
είναι στραµµένη προς τα κάτω
όχι προς τα πάνω
Πατήστε το πλήκτρο
Κλείστε την πόρτα.
Έλεγχος
Έλεγχος
Ανοίξτε τη βρύση νερού
Εξαλείψτε τα λυγίσµατα και
διπλώµατα του σωλήνα
Καθαρίστε το φίλτρο στο άκρο του
σωλήνα
Καθαρίστε το φίλτρο
Εξαλείψτε τα λυγίσµατα και διπλώµατα
του σωλήνα αποστράγγισης
Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη
σωστή σύνδεση του σωλήνα
αποστράγγισης
Καλέστε έναν εξειδικευµένο τεχνικό
4. Το πλυντήριο
πιάτων
αποστραγγίζει
το νερό συνεχώς
Η θέση τοποθέτησης του
σωλήνα αποχέτευσης είναι πολύ
χαµηλά.
Σηκώστε τον σωλήνα αποστράγγισης
σε απόσταση τουλάχιστον 40 εκατοστά
από το επίπεδο του δαπέδου
5. Οι βραχίονες
ψεκασµού δεν
ακούγονται να
περιστρέφονται
Υπερβολική ποσότητα
απορρυπαντικού
Το στοιχείο αποτρέπει την
περιστροφή των βραχιόνων
Η πλάκα φιλτραρίσµατος και το
φίλτρο είναι πολύ βρώµικα
Μειώστε την ποσότητα του απορρυπαντικού.
Χρησιµοποιήστε κατάλληλο απορρυπαντικό
72
Συνδέστε το ηλεκτρικό φις
Έλεγχος
Καθαρίστε την πλάκα φιλτραρίσµατος και
το φίλτρο
6. Σε ηλεκτρονικές
συσκευές χωρίς
οθόνη: µία ή
περισσότερες
ενδεικτικές
λυχνίες
αναβοσβήνουν
γρήγορα
ΑΙΤΙΑ
ΛΥΣΗ
Η βρύση παροχής νερού είναι
απενεργοποιηµένη
Βλέπε σηµείο 5
Το κάτω µέρος από τις
κατσαρόλες δεν έχει πλυθεί καλά
Οι άκρες από τις κατσαρόλες
δεν έχουν πλυθεί καλά
Οι βραχίονες ψεκασµού
παρεµποδίζονται µερικώς
7. Πιάτα πλυµένα
µόνο εν µέρει
Τα πιάτα δεν έχουν τοποθετηθεί
σωστά
Το άκρο του σωλήνα αποχέτευσης
βυθίζεται στο νερό
Μια εσφαλµένη ποσότητα
απορρυπαντικού έχει µετρηθεί ή
το απορρυπαντικό είναι παλιό και
σκληρό
Το καπάκι του δοχείου αλατιού
δεν κλείνει σωστά
Το πρόγραµµα πλύσης δεν
είναι αρκετά λεπτοµερές
8. Απορρυπαντικό
µη διανεµηµένο ή
µερικώς
διανεµηµένο
Μαχαιροπίρουνα, πιάτα, σκεύη,
κλπ., εµποδίζουν το σωστό άνοιγµα
του διανοµέα απορρυπαντικού
9. Παρουσία
λευκών λεκέδων
στα πιάτα
Το νερό του δικτύου είναι πολύ
σκληρό
10. Θόρυβος
κατά τη
διάρκεια της
πλύσης
11. Τα πιάτα δεν
είναι εντελώς
στεγνά
Έλεγχος
Τα καµένα υπολείµµατα τροφίµων
πρέπει να καθαρισθούν µε νερό
πριν τοποθετηθούν οι κατσαρόλες
στο πλυντήριο πιάτων
Επανατοποθετήστε τις κατσαρόλες
Αφαιρέστε τους βραχίονες ψεκασµού
ξεβιδώνοντας τα παξιµάδια του
δακτυλίου δεξιόστροφα και πλύντε
τους κάτω από τρεχούµενο νερό
Μην τοποθετείτε τα πιάτα πολύ
κοντά
Το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης
δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή µε το
νερό εκκένωσης
Αυξήστε το µέτρο ανάλογα µε το
πόσο βρώµικα είναι τα πιάτα ή
αλλάξτε απορρυπαντικό
Σφίξτε το σωστά
Επιλέξτε ένα ισχυρότερο πρόγραµµα
Τοποθετήστε τα πιάτα έτσι ώστε να
µην εµποδίζουν το διανοµέα
Τα πιάτα χτυπούν το ένα το
άλλο
Ελέγξτε το επίπεδο αλατιού και
λαµπρυντικού και ρυθµίστε. Σε περίπτωση
που το σφάλµα επιµένει, επικοινωνήστε
µε το Κέντρο τεχνικής βοήθειας
Ελέγξτε ξανά την τοποθέτηση των
πιάτων στο καλάθι
Τα περιστρεφόµενα χέρια χτυπούν
στα πιάτα
Ελέγξτε ξανά την τοποθέτηση των
πιάτων στο καλάθι
Ανεπαρκής ροή αέρα
Αφήστε την πόρτα του πλυντηρίου
πιάτων να παραµείνει ανοιχτή στο
τέλος του προγράµµατος πλύσης
για να επιτρέψετε στα πιάτα να
στεγνώσουν µε φυσικό τρόπο
Λείπει βοηθητικό ξεβγάλµατος
(λαµπρυντικό)
Γεµίστε τη διανοµέα του λαµπρυντικού
73
Απενεργοποιήστε τη συσκευή
Ενεργοποιήστε τη βρύση
Επανατοποθετήστε τον κύκλο
EL
ΣΦΑΛΜΑΤΑ
ΣΗΜ.: Σε περίπτωση που κάποια από τις παραπάνω καταστάσεις έχει ως αποτέλεσµα
κακή απόδοση πλύσης ή ανεπαρκές ξέπλυµα, αφαιρέστε τα υπολείµµατα βρωµιάς από τα
πιάτα µε το χέρι καθώς ο τελικός κύκλος στεγνώµατος σκληραίνει τη βρωµιά, καθιστώντας
δύσκολη την αφαίρεση µε επακόλουθη πλύση.
Εάν η δυσλειτουργία συνεχίζεται, επικοινωνήστε µε το Κέντρο τεχνικής βοήθειας,
δηλώνοντας το µοντέλο του πλυντηρίου πιάτων. Αυτό βρίσκεται στην πλάκα στο επάνω
τµήµα της εσωτερικής πλευράς της πόρτας του πλυντηρίου πιάτων ή στην εγγύηση. Οι
πληροφορίες αυτές θα επιτρέψουν την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη δράση.
Βοήθεια και εγγύηση
Το προϊόν είναι εγγυηµένο από το νόµο και σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγύησης που
περιλαµβάνεται στο προϊόν. Το πιστοποιητικό πρέπει να αποθηκεύεται και να
παρουσιάζεται σε εξουσιοδοτηµένο Κέντρο τεχνικής βοήθειας σε περίπτωση
ανάγκης, µαζί µε την απόδειξη αγοράς. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τους όρους
και τις συνθήκες εγγύησης στην ιστοσελίδα µας.
Για βοήθεια, συµπληρώστε την ηλεκτρονική φόρµα ή επικοινωνήστε µαζί µας µε
τον αριθµό που αναγράφεται στη σελίδα υποστήριξης της ιστοσελίδας µας.
Ο κατασκευαστής απορρίπτει κάθε ευθύνη για τυχόν λάθη εκτύπωσης σε αυτό το
φυλλάδιο. Επιπλέον, ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε τυχόν αλλαγές
που κρίνονται χρήσιµες για τα προϊόντα του χωρίς να αλλάζει τα βασικά χαρακτηριστικά
του.
74
20. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
l Τα
Αυτή η συσκευή έχει σήµανση
σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή
οδηγία 2012/19/EE, σχετικά µε
τα απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ).
Τα AHHE περιέχουν ρυπογόνες ουσίες
(που µπορεί να προκαλέσουν αρνητικές
συνέπειες για το περιβάλλον) και βασικά
εξαρτήµατα
(που
µπορούν
να
ξαναχρησιµοποιηθούν). Είναι σηµαντικό να
υποβάλουµε τα ΑΗΗΕ σε ειδική επεξεργασία,
προκειµένου να αφαιρούνται και εναποθέτονται
σωστά όλες οι ρυπογόνες ουσίες και να
διατηρούνται όλα τα ανακυκλώσιµα υλικά.
l Τα ΑΗΗΕ θα πρέπει να παραδίδονται στα
σχετικά σηµεία περισυλλογής που διαχειρίζονται
οι δήµοι ή εγκεκριµένοι οργανισµοί. Σε
πολλές χώρες, για µεγάλα ΑΗΗΕ, διατίθεται
υπηρεσία περισυλλογής από το σπίτι.
Οι ιδιώτες µπορούν να διαδραµατίσουν
σηµαντικό ρόλο στη διασφάλιση ότι τα ΑΗΗΕ
δεν θα αποτελέσουν ένα περιβαλλοντικό ζήτηµα,
ακολουθώντας µερικούς βασικούς κανόνες:
75
Σε πολλές χώρες, όταν προµηθεύεστε µια
νέα συσκευή, η παλαιά µπορεί να
επιστραφεί στην πωλήτρια εταιρία όταν
παραδίδει την καινούργια, χωρίς χρέωση,
δεδοµένου ότι η νέα είναι αντίστοιχη σε
κατηγορία και χαρακτηριστικά µε το παλαιά.
EL
ΑΗΗΕ
δεν
θα
πρέπει
να
αντιµετωπίζονται ως Οικιακά απόβλητα.
Dziękujemy za wybór zmywarki Hoover.
Jesteśmy pewni, że będzie Państwa
wiernym pomocnikiem w codziennym,
bezpiecznym zmywaniu naczyń.
Spis treści
1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Należy dokładnie przeczytać tę instrukcję,
aby prawidłowo i bezpiecznie korzystać z
urządzenia i uzyskać wskazówki pomocne
w jego wydajnym utrzymaniu.
2. DOPŁYW WODY
3. DODAWANIE SOLI
4. REGULACJA KOSZA GÓRNEGO
5. USTAWIANIE NACZYŃ
Do używania zmywarki przystąpić
dopiero po dokładnym przeczytaniu
instrukcji. Zalecamy, aby zawsze mieć
niniejszą instrukcję pod ręką i zachować
ją w dobrym stanie dla ewentualnych
przyszłych właścicieli.
6. INFORMACJA DLA LABORATORIÓW
BADAWCZYCH
Należy upewnić się, czy urządzenie
dostarczono z niniejszą instrukcją, kartą
gwarancyjną, adresem serwisu i etykietą
sprawności
energetycznej.
Każdy
produkt jest oznaczony niepowtarzalnym,
16-cyfrowym kodem, zwanym również
„numerem seryjnym”, nadrukowanym na
karcie gwarancyjnej lub na tabliczce
znamionowej znajdującej się wewnątrz
drzwi, po prawej stronie u góry. Kod ten
jest
rodzajem
dowodu
tożsamości
właściwym dla danego produktu, którego
należy użyć do rejestracji produktu lub w
razie potrzeby skontaktowania się z
Centrum Wsparcia Technicznego.
9. DODAWANIE NABŁYSZCZACZA
Rys. A
18.MODUŁ ODKAMIENIACZA
7. DODAWANIE DETERGENTU
8. RODZAJE DETERGENTU
10.CZYSZCZENIE FILTRÓW
11.PRAKTYCZNE PORADY
12.CZYSZCZENIE I RUTYNOWA
KONSERWACJA
13.OPIS PANELU STEROWANIA
14.DANE TECHNICZNE
15.WYBÓR PROGRAMU I FUNKCJE
SPECJALNE
16.ZDALANE STEROWANIE (Wi-Fi)
17.OPIS PROGRAMÓW
19.ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I
GWARANCJA
20.WARUNKI OTOCZENIA
5
1
A. PARAMETRY BEZPRZEWODOWE
(STR.150)
4
3
2
76
l Dzieci
powyżej 8 roku życia i
osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, sensorycznej i umysłowej
oraz osoby nieposiadające
dostatecznej
wiedzy
albo
wystarczającego doświadczenia
mogą używać tego urządzenia
tylko pod opieką lub pod
warunkiem, że zostały poinstruowane
o bezpiecznym sposobie używania
urządzenia i zrozumiały zagrożenia
związane z jego używaniem.
Dzieciom nie wolno bawić
się zmywarką. Dzieci mogą
przeprowadzać czyszczenie i
konserwację wyłącznie pod
nadzorem.
l Urządzenia
te są przeznaczone
do użytku domowego i podobnych
zastosowań, takich jak:
− Kuchnie dla personelu w
sklepach, biurach i innych
miejscach pracy;
− Kuchnio-jadalnie;
− Przez klientów w hotelach,
motelach i innych otoczeniach
typu mieszkalnego;
− hotelach typu „bed and
breakfast”.
Inne użytkowanie urządzenia niż
w środowisku domowym lub w
typowych funkcjach gospodarstwa
domowego, takie jak komercyjne
użytkowanie przez specjalistów
lub przeszkolonych użytkowników,
jest
wykluczone
nawet
w
przypadku wyżej wymienionych
zastosowań. Jeżeli urządzenie
będzie użytkowane w sposób
niezgodny z powyższym, może
to skrócić jego trwałość i unieważnić
gwarancję producenta.
Jakiekolwiek uszkodzenia urządzenia
lub inne szkody lub straty wynikające
z użytkowania niezgodnego z
użytkowaniem w gospodarstwie
domowym (nawet jeśli urządzenie
znajduje się w środowisku domowym
lub mieszkalnym) nie będą
akceptowane przez producenta
w najszerszym zakresie dozwolonym
przez prawo.
l Dzieci
należy pilnować, aby nie
bawiły się urządzeniem.
l Dzieci
w wieku 3 lat i poniżej
powinny być trzymane z dala
od urządzenia, chyba że są
pod stałym nadzorem.
l Jeżeli
przewód zasilania jest
uszkodzony, dla bezpieczeństwa
musi zostać wymieniony przez
producenta, autoryzowany serwis
lub odpowiednio wykwalifikowaną
osobę. Zalecamy użycie oryginalnego
elementu, który można zamówić
w Centrum Pomocy Technicznej.
l Do
podłączenia dopływu wody
należy
używać
wyłącznie
dostarczonych
węży
(nie
używać starych węży).
77
PL
1. OGÓLNE ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA
l Ciśnienie
wody musi wynosić l Upewnić się, że instalacja
od 0,08 MPa do 0,8 MPa.
elektryczna jest uziemiona i
zgodna ze wszystkimi obowiązującymi
l Upewnij się, że dywany ani
przepisami oraz że gniazdo jest
chodniki nie blokują podstawy
zgodne z wtyczką urządzenia.
ani
żadnego
z
otworów
wentylacyjnych.
Producent nie ponosi żadnej
l Po montażu urządzenie należy odpowiedzialności za szkody
ustawić tak, aby wtyczka była na osobach lub rzeczach
powstałe w wyniku braku
dostępna.
uziemienia urządzenia.
OSTRZEŻENIE
l Upewnić
się, że zmywarka nie
przygniata przewodów zasilających.
Noże i inne naczynia z ostrymi
zakończeniami muszą być
załadowane do koszyczka
ostrą stroną skierowaną w
dół lub umieszczone w
pozycji poziomej.
l Ogólnie
rzecz biorąc, nie zaleca
się stosowania elementów
przejściowych, rozgałęziaczy
połączeń ani przedłużaczy.
czyszczeniem
lub
pozostawiać otwartych drzwi l Przed
konserwacją
zmywarki
należy
urządzenia w pozycji poziomej,
odłączyć urządzenie od źródła
aby uniknąć potencjalnych
zasilania i wyłączyć dopływ
zagrożeń (np. potknięcia się).
wody.
l Aby uzyskać więcej informacji
na temat produktu, sprawdzić l Nie należy ciągnąć za przewód
zasilający urządzenia, aby
katę danych technicznych, należy
odłączyć je od źródła zasilania.
przejść na stronę internetową
producenta.
l Nie wystawiać urządzenia na
działanie czynników atmosferycznych
Połączenia elektryczne i
(deszcz, słońce itp.).
instrukcje bezpieczeństwa
l Nie
l Dane
techniczne (napięcie l Opieranie się lub siadanie na
zasilania i pobór mocy) podane
otwartych drzwiach zmywarki
są na tabliczce znamionowej
może spowodować jej przewrócenie
produktu.
się.
78
jest przeznaczona
do normalnych naczyń kuchennych.
Zabrania się mycia w zmywarce
przedmiotów zanieczyszczonych
benzyną, farbami, śladowymi
ilościami stali lub żelaza, żrącymi
chemikaliami, kwasami lub
zasadami.
Nakładając oznaczenie
na
ten produkt, potwierdzamy, na
własną odpowiedzialność, pełną
zgodność tego produktu ze
wszystkimi właściwymi wymogami
w zakresie bezpieczeństwa,
zdrowia i ochrony środowiska
wynikającymi z prawodawstwa
europejskiego.
l Jeśli
w domu zainstalowane
jest urządzenie do zmiękczania Montaż
wody, nie ma potrzeby dodawania
l Usunąć wszystkie
soli do zmiękczacza w urządzeniu.
opakowania.
l Jeśli
elementy
urządzenie ulegnie awarii
OSTRZEŻENIE
lub przestanie działać prawidłowo,
należy je wyłączyć, wyłączyć Materiały opakowaniowe należy
dopływ wody i nie ingerować w przechowywać z dala od dzieci.
urządzenie. Naprawy mogą
być wykonywane wyłącznie l Nie montować, ani nie używać
przez
Centrum
Wsparcia
zmywarki, jeżeli jest uszkodzona.
Technicznego i mogą być
wykonywane wyłącznie przy l Postępować zgodnie z instrukcjami
użyciu oryginalnych części
dostarczonymi z produktem.
zamiennych. Nieprzestrzeganie
tych instrukcji może zagrażać
bezpieczeństwu urządzenia.
l Jeśli
po zdjęciu opakowania
trzeba przesunąć urządzenie,
nie należy go podnosić za
dolną krawędź drzwi. Otworzyć
lekko drzwi i podnieść urządzenie,
chwytając za górną część
urządzenia.
79
PL
l Zmywarka
2. DOPŁYW WODY
l Jeśli urządzenie podłączone jest do
Urządzenie musi być podłączone do
sieci wodociągowej za pomocą
nowego zestawu węży gumowych.
Nie należy używać starego zestawu.
l Elastyczne
przewody
odpływowe
i
zasilające mogą być skierowane w lewo
lub w prawo.
Zmywarkę
można
dołączyć
do
instalacji wody zimnej lub ciepłej pod
warunkiem, że temperatura wody nie
przekracza 60°C.
nowej instalacji wodnej lub do instalacji
nie będącej w użyciu od dłuższego czasu,
zanim założymy przewód zasilania w wodę
należy umożliwić swobodny spływ wody
przez kilka minut. Unikniemy wtedy
osadzania się piasku lub rdzy, mogących
zatkać filtr wejściowy wody.
1
l Ciśnienie wody musi być w przedziale
między 0,08 MPa a 0,8 MPa.
B
l Przed przewodem dopływowym do zmywarki
należy zainstalować zawór odcinający, co
pozwoli odizolować urządzenie od instalacji
wodnej w okresach niekorzystania ze
zmywarki (Rys. 1B).
l Zmywarka wyposażona jest w króciec
gwintowany 3/4” służący do dołączania do
zasilania wodnego (Rys. 2).
l Przewód zasilania w wodę "A" należy
nakręcić na kurek doprowadzający wodę
"B" za pomocą złączki 3/4” przy czym
należy sprawdzić, czy połączenie jest
szczelne.
l Jeśli to konieczne można wydłużyć wąż
zasilający w wodę do 2,5 m. W tym celu
należy skontaktować się z serwisem.
80
2
B
A
urządzenie znajdujące się na rurze
doprowadzającej wodę, które odłącza
wodę w przypadku przerwania rury. W
tym przypadku czerwony symbol pojawi
się w okienku „A” i konieczna będzie
wymiana rury. Aby odkręcić nakrętkę,
należy nacisnąć blokadę jednokierunkową
„B”.
Wszystkie zmywarki wyposażone są w
zabezpieczenie przed przepełnieniem,
które w przypadku przekroczenia
normalnego poziomu wody na skutek
usterki automatycznie blokuje przepływ
wody i/lub odprowadza nadmiar wody.
NIEKTÓRE MODELE mogą być wyposażone
w jedną lub kilka poniższych funkcji:
4
B
l BLOKADA WODY (rys. 3)
System blokady wody został zaprojektowany
w celu poprawy bezpieczeństwa urządzenia.
System zapobiega zalewaniu, które może
być spowodowane awarią urządzenia
lub pęknięciem gumowych rur, a w
szczególności rury doprowadzającej wodę.
Sposób działania
Wanienka umieszczona na podstawie
urządzenia zbiera wodę i uruchamia czujnik,
który uruchamia zawór umieszczony pod
kranem i blokuje wodę, nawet przy
całkowicie otwartym kranie. Jeżeli puszka
„A”, zawierająca elementy elektryczne jest
uszkodzona, natychmiast wyjąć wtyczkę z
gniazdka. Aby zapewnić idealne działanie
układu bezpieczeństwa, wąż z puszką „A”
należy podłączyć do zaworu w sposób
pokazany na rys. Węża doprowadzającego
wodę nie należy przecinać, ponieważ
zawiera części pod napięciem. Jeżeli wąż
nie jest wystarczająco długi do prawidłowego
podłączenia, należy go wymienić na
dłuższy. Wąż można zamówić w Centrum
Pomocy Technicznej.
3
A
81
A
l AQUAPROTECT - RURA DOPROWADZAJĄCA
WODĘ Z OSŁONĄ (rys. 5):
W przypadku wycieku wody z głównej
rury wewnętrznej „A”, przezroczysta
osłona „B” zatrzyma wodę, umożliwiając
dokończenie cyklu mycia. Po zakończeniu
cyklu należy się skontaktować z Centrum
wsparcia technicznego, aby zamówić
nową rurę doprowadzającą wodę.
5
B
A
PL
l AQUASTOP (rys. 4):
Zabezpieczenia hydrauliczne
Dołączenie do odpływu
l Należy dołączyć przewód odpływowy do
kanalizacji, uważając aby go nie zgiąć,
ponieważ mogłoby to zakłócić odpływ
(Rys. 6).
l Przewód odpływowy zamocowany na
stałe powinien mieć co najmniej 4 cm
średnicy wewnętrznej i kończyć się na
wysokości co najmniej 40 cm.
l Aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów
zaleca się zainstalowanie syfonu (Rys. 6X).
l Zagiętą końcówkę przewodu odpływowego
można zawiesić na krawędzi zlewu
(końcówka nie powinna być zanurzona)
co nie dopuszcza do powstania efektu
syfonowego podczas zmywania (Rys. 6Y).
l W przypadku instalowania zmywarki pod
blatem kuchennym kolanko przewodu
powinno zostać zamocow ane bezpośrednio
pod płytą w miejscu położonym możliwie
jak najwyżej (Rys. 6Z).
l Jeśli to konieczne można wydłużyć wąż
odprowadzający wodę do 2,5 m. Ale
należy trzymać go na wysokosci
maksymlnej 85 cm od podłogi. W tym
celu należy skontaktować się z serwisem.
l Podczas instalacji urządzenia należy
upewnić się, że przewody - zasilający i
odpływowy - nie są załamane.
6
Y
X
Z
82
3. DODAWANIE SOLI
(Rys. A "1")
Po wsypaniu soli, zmywarka MUSI
przejść pełen cykl mycia lub cykl
MYCIA WSTĘPNEGO/ZIMNE PŁUKANIE.
l Pojawienie
l Pojemnik na sól ma pojemność od 1,5 do
1,8 kg soli: aby do maksimum wykorzystać
urządzenie należy okresowo wypełniać
pojemnik zgodnie z zasadami regulacji
zmiękczacza zmywarki.
l Na dnie maszyny umieszczony jest zbiornik
na sól służącą do regeneracji zmiękczacza.
l Należy używać wyłącznie soli przeznaczonej
Przy pierwszym uruchomieniu zmywarki
należy napełnić zbiornik solą, a
następnie koniecznie dolać do pełna
wody do zbiornika na sól.
do zmywarek. Inne rodzaje soli, zawierające
istotne ilości substancji nierozpuszczalnych,
wraz z upływem czasu mogłyby uczynić
nieefektywnym działanie układu zmiękczania.
l Aby napełnić pojemnik solą należy odkręcić
korek pojemnika znajdujący się na dnie
pojemnika.
l Podczas
operacji napełniania może
wydostać się na zewnątrz niewielka ilość
wody, mimo to należy kontynuować
nasypywanie soli mieszając łyżeczką aż
do całkowitego wypełnienia pojemnika.
Po zakończeniu tej operacji oczyścić
siatkę zbierając resztki soli i zakręcić
korek.
83
PL
się
białych
plam
na
naczyniach jest generalnie rzecz biorąc
sygnałem, że zbiorniczek na sól wymaga
uzupełnienia.
Typ "B": (TYLKO MODELE Z FUNKCJĄ EASY CLICK):
4. REGULACJA KOSZA
GÓRNEGO
l Jeżeli talerze 29 do 32,5 cm są regularnie
używane, należy je załadować do
dolnego kosza, gdy górny kosz został
umieszczony w położeniu górnym, szczegóły
(odpowiednio do modelu) podano powyżej:
Typ "A":
1. T Obrócić przednie bloki
położenia zewnętrznego;
"A"
do
2. Wymontować kosz i zamontować go w
położeniu górnym;
3. Ustawić bloki "A" w pierwotnym
położeniu.
Talerzy o średnicy przekraczającej 20 cm
nie można już ładować do górnego kosza i
nie można używać ruchomych wsporników,
gdy kosz jest w położeniu górnym.
Typ "A"
1. Wymontować górny kosz;
2. Chwycić kosz z obu stron i podnieść go
w górę (rys. 1).
Talerzy o średnicy przekraczającej 20 cm
nie można już ładować do górnego kosza i
nie można używać ruchomych wsporników,
gdy kosz jest w położeniu górnym.
* W modelach wyposażonych w trzeci kosz,
talerzy mających ponad 14 cm średnicy nie
można już ładować do górnego kosza.
USTAWIANIE KOSZA W NIŻSZYM
POŁOŻENIU:
1. Chwycić kosz z obu stron i delikatnie
podnieść go w górę (rys. 1);
2. Następie powoli zwolnić kosz w
prawidłowym położeniu (rys. 2).
UWAGA: NIGDY NIE PODNOSIĆ ANI NIE
OPUSZCZAĆ KOSZA TYLKO Z JEDNEJ
STRONY (rys. 3).
OSTRZEŻENIE:
Zalecamy regulację kosza przed załadowaniem
naczyń.
Typ "B"
1
A
2
a
b
A
a
b
3
84
l Koszyk górny został pomyślany tak, aby
zapewniona była maksymalna elastyczność
wykorzystania. Może on być wypełniony
samymi talerzami umieszczonymi w
dwóch rzędach, w ilości 24 sztuk
maksimum, szklankami w pięciu rzędach,
w ilości 30 sztuk maksimum lub różnymi
naczyniami.
Wykorzystanie koszyka górnego
l Kosz górny wyposażony jest w ruchome
nakładki zamocowane na bokach kosza.
Nakładki można podnieść lub opuścić.
l W pozycji opuszczonej (A-A1) nakładki
służą do ustawienia filiżanek, długich
sztućców i łyżek wazowych. Na końcach
nakładek można zawiesić kubki w
kształcie kilelicha.
Standardowy załadunek
pokazany na Rys. 1, i 2.
Koszyk górny (Rys. 1)
1
l W pozycji podniesionej (B-B1) nakładka
umożliwia ustawienie talerzy płaskich i
głębokich. Talerze należy ustawiać pionowo
częścią wklęsłą skierowaną do przodu
zmywarki, pomiędzy talerzami musi być
odstęp umożliwiający przepływ wody.
Koszyk górny (Rys.2)
2
l Radzimy umieszczać talerze o dużych
rozmiarach i średnicy równej około 26 cm
nieznacznie pochylone do przodu tak,
aby łatwiej można było wstawić koszyk do
wnętrza zmywarki.
l W koszyku górnym można umieścić
różne naczynia, takie jak salaterki i wazy
z tworzywa, które najlepiej jest zablokować
aby strumień wody nie przewrócił ich.
85
dzienny
jest
PL
5. USTAWIANIE NACZYŃ
optymalnego załadunku naczyń, także
wtedy, gdy rozmiary lub kształt naczyń
odbiegają od standardowych.
AKCESORIA TOTAL CARE
(TYLKO NIEKTÓRE MODELE)
Kosz górny z akcesoriami Total Care
(rys.3), które umożliwiają wkładanie delikatnych
przedmiotów, takich jak kryształy lub bardzo
delikatna ceramika w najbardziej bezpieczny i
dogodny sposób. Haki i określone miejsca
kosza są wykonane z miękkich materiałów
lub zaprojektowane w taki sposób, aby
najbardziej kruche i cenne przedmioty zostały
potraktowane z najwyższą starannością.
3
- POZYCJA "A": dla załadunku naczyń
standardowych lub dla załadunku tylko
garnków, dużych misek, salaterek itp....
- POZYCJA "B": dla załadunku talerzy o
nietypowych kształtach ale standardowych
wymiarach (bardzo głębokie, kwadratowe
itp...).
- POZYCJA "C": dla załadunku talerzy
płaskich większych niż normalnie lub o
kształtach nieregularnych (kwadratowych,
wielokątnych, owalnych, tależy do pizzy
itp...).
4
B
A
Miękkie mocowania gumowe można
zdejmować.
5
Wykorzystanie koszyka dolnego
l Dolny kosz służy do ustawienia garnków,
patelni, waz, misek, pokrywek, dużych
talerzy płaskich i głębokich.
C
A
l Sztućce
należy
umieszczać
w
odpowiednim
pojemniku
rękojeścią
skierowaną ku dołowi (rys. 7) i w taki
sposób aby nie zakłócały one ruchu
obrotowego ramion zmywarki.
l Dolny kosz jest wyposażony w specjalny
grzebień podtrzymujący talerze (rys. 4 i
5) ułatwiający uzyskanie stabilnego i
86
l Mniejsze talerze, np. deserowe, mogą
być także ustawione w dolnym koszu po
uprzednim ustawieniu ruchomych wsporników
w pozycji do zewnątrz: "E" na rys. 6. Dla
talerzy średnich i większych wsporniki
należy ustawić w pozycji do wewnątrz
"D".
Koszyk górny (Rys.6)
6
D
Koszyk na nakrycia (Rys. 8)
Górna część koszyka na sztućce (nakrycia)
jest zdejmowalna dzięki czemu jest
możliwość różnych załadunków.
E
8
OSTRZEŻENIE
Jeżeli małe talerzyki zostaną włożone
bez stosownego ustawienia podórek
dola rampa zablokuje się z talerzykami.
Standardowy załadunek
pokazany na Rys. 7.
dzienny
jest
Koszyk dolny (Rys. 7)
7
6. INFORMACJA DLA
LABORATORIÓW
BADAWCZYCH
Informacje niezbędne dla przeprowadzenia
badań porównawczych oraz pomiarów
hałasu (według Norm EN) dostępne są pod
adresem:
testinfo-dishwasher@candy.it
W zapytaniu proszę podać model oraz
numer seryjny urządzenia (patrz tabliczka
znamionowa).
Racjonalne i poprawne ułożenie naczyń jest
podstawowym
warunkiem
uzyskania
nienagannych wyników zmywania.
87
PL
Dolny kosz wyposażony jest w
ogranicznik który zapewnia bezpieczne
wysuwanie kosza nawet z pełnym
załadunkiem. W celu załadowania soli,
wyczyszczenia filtra i oczyszczenia
zmywarki konieczne jest całkowite
wyjęcie kosza.
7. DODAWANIE DETERGENTU
(Rys.A"2")
Detergent.
Niezbędne jest stosowanie środka
myjącego w proszku, płynnego lub w
pastylkach - przeznaczonego specjalnie
do zmywarek do naczyń.
Środki nie dostosowane do zmywarek (na
przykład przeznaczone do zmywania ręcznego)
nie zawierają odpowiednich składników do
mycia maszynowego i nie pozwalają na
poprawne funkcjonowanie zmywarki.
Po włożeniu detergentu do pojemnika
zamknąć pokrywę najpierw przesuwając ją
a potem przyciskając lekko aż do usłyszenia
dźwięku zamknięcia.
Ładowanie detergentu.
Pojemnik na środek myjàcy znajduje się po
wewnętrznej stronie drzwiczek (Rys. A “2”).
Jeśli pokrywka pojemnika jest zamknięta,
wystarczy nacisnąć przycisk (A) po
zakończeniu każdego program zmywania
pokrywka jest zawsze otwarta, gotowa do
następnego wykorzystania.
Ponieważnie wszystkie środki myjàce są
jednakowe, należy również zapoznać się z
instrukcją
podaną
na
opakowaniu.
Przypominamy, że niewystarczające ilości
środka myjącego mogą niedostatecznie
usunąć brud, podczas gdy nadmierna
dawka środka myjącego nie tylko nie
poprawia wyników zmywania, lecz ponadto
jest zbędnym marnotrawstwem.
OSTRZEŻENIE
W dolnym pojemniku nie należy umieszczać
naczyń w pozycji, która może przeszkadzać
w otwarciu pokrywki pojemnika na
detergent i swobodnemu wydostawaniu
sie detergentu.
Odpowiednie dawkowanie środka do
zmywania stanowi wkład w ochronę
Środowiska.
Dawki środka myjącego są różne w
zależności od stopnia zabrudzenia i rodzaju
naczyƒ. Zaleca się umieścić w pojemniku
(B) od 20 do 30 g środka myjącego.
88
8. RODZAJE DETERGENTU
Detergenty w pastylkach
Detergenty w pastylkach, pochodzące od
różnych producentów rozpuszczają się z
różną prędkością, zatem użyte w programach
szybkiego zmywania mogą nie być
skuteczne, gdyż mogą się nie całkowicie
rozpuścić.
Jeżeli używa się detergentów w pastylkach,
zalecane jest używanie długich programów
zmywania, aby taki detergent mógł
zadziałać prawidłowo.
WAŻNE
W celu uzyskania dobrych efektów
zmywania należy umieszczać pastylki
detergentowe w pojemniku na detergent
do zmywania a NIE bezpośrednio w
komorze zmywania.
Detergenty- koncentraty
Detergenty- koncentraty o zredukowanej
alkaliczności i z naturalnymi enzymami
stosowane do programu zmywania w temp.
50°C pozwalają zredukować szkodliwość
tych środków dla środowiska naturalnego, a
także chronią naczynia i samą zmywarkę.
Programy zmywania w temp. 50°C zostały
wymyślone po to, aby wykorzystać
właściwości enzymów do rozpuszczania
brudu i aby uzyskać przy temperaturze
50°C takie same rezulaty zmywania, jak
przy temperaturze 65°C.
Przy stosowaniu detergentów łączonych
“Wszystko w jednym” (3 w 1, 4 w 1, 5 w 1,
itd.) dla których stosowanie soli lub
nabłyszczacza może być zbędne, należy
rygorystycznie przestrzegać następujących
zaleceń:
l przeczytać
uważnie i stosować się
dokładnie do instrukcji i zaleceń podanych na
opakowaniu detergentu, którego mamy
użyć;
l skuteczność
detergentów, które nie
wymagają użycia soli, zależy od stopnia
twardości wody u użytkownika. Należy
sprawdzić czy stopień twardości wody
mieści się w przedziale wskazanym w
instrukcji stosowania detergentu.
Jeżeli użycie tego typu dtergentu nie da
zadawalających rezultatów zmywania
należy zwrócić się do producenta
detergentu.
Nieprawidłowe stosowanie tych detergentów
może prowadzić do:
l tworzenia
się
osadu
wapnia
naczyniach i we wnętrzu zmywarki;
l zmniejszenia skuteczności zmywania i
suszenia.
WAŻNE
W wypadku reklamacji związanych
z niewłaściwym stosowaniem tych
produktów
nie
będzie
miała
zastosowania bezpłatna gwarancja.
Detergenty Łączone
Detergenty, które zawierają środek nabłyszczający
należy wkładać do pojemnika na detergenty
do zmywania. Pojemnik na nabłyszczacz
musi byc opróżniony (jeżli tak nie jest
należy przed zastosowaniem detergentu
łączonego wyregulować do minimum
dozownik nabłyszczacza).
Przypominamy, że przy stosowaniu
detergentów “Wszystko w jednym”
niepotrzebny jest sygnalizator braku soli
i nabłyszczacza (dostępny w niektórych
modelach).
89
na
PL
Detergenty łączone “Wszystko
w jednym”
Jeżeli wystąpiłyby problemy ze zmywaniem
i suszeniem naczyń należy zacząć ponownie
używać tradycyjnych środków (sól, nabłyszczacz,
detergent w proszku).
W takim wypadku należy:
l napełnic ponownie pojemniki na sól i
nabłyszczacz;
90
l wykonać normalny cykl zmywania z pustą
zmywarką.
Należy pamiętać że po powrocie do
stosowania tradycyjnej soli do zmywarki,
dopiero po kilku cyklach zmywania system
odwapniania powróci do dzialania w sposόb
optymalny.
9. DODAWANIE
NABŁYSZCZACZA
(Rys. A "3")
Nabłyszczacz
PL
Środek nabłyszczajacy, który dodawany jest
automatycznie podczas ostaniego płukania
przyspiesza suszenie naczyń i zapobiega
tworzeniu sie plam i matowych osadów.
Ładowanie środka nabłyszczającego
Po lewej stronie pojemnika na detergent
znajduje się zbiornik na środek nabłyszczajacy
(Rys. A "3"). Aby go otworzyć należy nacisnąć
go, i jednocześnie obrócić ku górze uchwyt
otwierania. Należy używać tylko środków
przeznaczonych do zmywarek automatycznych.
Można kontrolować poziom wybłyszczacza
przez “okienko” (C) na pojemniku.
PEŁNY
PUSTY
Odblask ciemny
Odblask jasny
Regulacja dozowania środka do
płukania w zakresie od 1 do
Regulator nabłyszczacza (D) zajduje się
pod pokrywą i można obracać go za
pomocą monety. Zalecana pozycja to 4.
Obecność wapnia w wodzie objawia się
przez obecność kamienia kotłowego lub
przez słabszy stopień wysuszenia. Z tego
powodu ważna jest regulacja zużycia
produktu płukania mająca na celu
uzyskanie optymalnych parametrów. W
przypadku, gdy po zakończeniu zmywania
na naczyniach widoczne są smugi, należy
zmniejszyć nastawę regulacji o jedną
pozycję. W przypadku gdy na naczyniach
widoczne są białe plamy lub aureole, należy
o jedną pozycję zwiększyć nastawę regulacji.
91
10. CZYSZCZENIE FILTRÓW
(Rys. A "4")
Nie wolno używać zmywarki bez filtrów.
Na układ filtrujący składają się:
A. Mały pojemnik centralny zatrzymujący
większe cząstki;
B. Mikrofiltr umieszczony pod płytką,
przechwytujący nawet najdrobniejsze
cząstki brudu, zapewniając w ten
sposób doskonałe wypłukanie;
C. Płytka filtrująca wodę do zmywania w
sposób ciągły.
l Aby uzyskiwać niezmiennie nienaganne
wyniki zmywania przed każdym zmywaniem
należy koniecznie kontrolować i czyścić filtry.
l Aby wyjąć zespół filtrujący wystarczy jedynie
uchwycić za rączkę i obrócić ją w kierunku
przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek
zegara (Rys. 1).
l Pojemnik centralny można wyjąć, co
ułatwi operacje czyszczenia (Rys. 2).
l Należy wyjąć płytkę filtru (Rys. 3) i umyć
wszystko w strumieniu bieżącej wody,
posługując się ewentualnie szczoteczką.
l Dla modelu wyposażonego w samooczyszczający
się mikrofiltr konserwacja ogranicza się
do sprawdzenia zespołu filtrującego, które
można wykonywać co 15 dni. Zaleca się
mimo wszystko po każdym zmywaniu sprawdzać,
czy pojemnik centralny i płytka nie są zatkane.
OSTRZEŻENIE
Po oczyszczeniu filtrów należy sprawdzić,
czy są one poprawnie połączone ze sobą i
czy płytka jest idealnie umieszczona na
dnie zmywarki. Należy dokładnie wkręcić filtr
w płytkę, obracając nim w kierunku
zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek
zegara ponieważ niedokładne połączenie
zespołu filtrującego może ujemnie
wpłynąć na pracę zmywarki.
92
etapami i ewentualnie włączając program
ZIMNE PŁUKANIE aby zmiękczyć
zabrudzenia i usunąć większe resztki
miedzy jednym a drugim załadunkiem w
oczekiwaniu na pełny cykl zmywania.
11. PRAKTYCZNE PORADY
l Przed ułożeniem naczyń w maszynie
należy wyjąć resztki jedzenia (kości, ości,
resztki mięsa i warzyw, skórki z owoców,
wykałaczki, niedopałki papierosów, itd...).
by nie dopuścić do zatkania filtrów,
przewodu odpływowego i dysz ramienia
spryskującego, co powoduje zmniejszenie
sprawności zmywania.
l Nie jest konieczne płukanie naczyń przed
l W przypadku niezbyt silnego zabrudzenia
naczyń lub małego stopnia wypełnienia
koszyków
należy
wybrać
program
OSZCZĘDNY, postępując zgodnie ze
wskazówkami zawartymi w liście programów.
Czego nie wolno zmywać
l Należy
pamiętać, że nie wszystkie
naczynia przystosowane są do zmywania
w zmywarce, odradzamy wstawianie części
wykonanych z materiałów termoplastycznych,
pokrywek z rączką drewnianą lub z
tworzywa, garnków z d rewnianymi
rączkami, naczyń aluminiowych, z
kryształu lub ze szkła ołowiowego, o ile
nie jest to oddzielnie wskazane.
umieszczeniem ich w zmywarce.
l Jeśli garnki i patelnie są szczególnie
zabrudzone resztkami przypalonych potraw,
radzimy je zamoczyć przed zmywaniem.
l Układać naczynia otworami ku dołowi.
l W miarę możliwości nie dopuszczać do
wzajemnego dotykania się różnych sztuk
naczyń; poprawne ich rozmieszczenie
zapewni najlepsze wyniki zmywania.
l Niektóre
motywy dekoracyjne mają
tendencję do blaknięcia, dlatego zalecamy
zmyć kilkakrotnie jedną sztukę w
zmywarce i dopiero po upewnieniu się, że
nie następuje odbarwienie zmywać cały
komplet.
l Po ułożeniu naczyń, sprawdzić, czy ramię
spryskujące obraca się bez przeszkód.
l Garnki i inne urządzenia kuchenne na
których pozostają przypalone lub przylegaj
ące mocno resztki jedzenia należy
zamoczyć w wodzie z dodatkiem środka
myjącego do zmywarek.
l Ponadto zalecamy aby nie zmywać zastawy
srebrnej razem z zastawą ze stali oksydowanej
aby nie nastąpiła pomiędzy nimi reakcja
chemiczna.
Gdy kupujemy nowe naczynia należy
zawsze upewnić się, czy można je
zmywać w zmywarkach.
l Aby najlepiej umyć zastawę srebrną należy:
a) opłukać ją natychmiast po posiłku,
szczególnie jeśli używano jej z
majonezem, jajkami, rybą, itd...;
b) nie rozpryskiwać
myjących;
na
niej
środków
c) nie pozostawiać jej w styczności z
innymi metalami.
Jak oszczędzać
l Jeśli wykonujemy zmywanie pełnego
Zalecenia na zakończenie programu
l Aby uniknąć ewentualnych śladów kropli
spadających z koszyka górnego, należy
tuż po zmywaniu wyjmować w pierwszej
kolejności koszyk dolny.
l Jeśli pozostawimy na jakiś czas naczynia
w zmywarce należy lekko uchylić drzwiczki
aby ułatwić krążenie powietrza i poprawić
warunki wysychania.
załadunku należy umieścić naczynia zaraz
po skończonym posiłku wkładając je
93
PL
Jak postępować, by uzyskać
możliwie najlepsze rezultaty
zmywania
2) Umyć ramiona obrotowe pod strumieniem
wody usuwając odpadki zatykające dysze;
12. CZYSZCZENIE I RUTYNOWA
KONSERWACJA
(Rys. A "5")
l Do mycia zewnętrzej strony zmywarki
należy używać tylko szmatki zmoczonej
ciepłą wodą, bez środków odtłuszczających i
szorstkich.
l Zmywarka nie wymaga żadnej specjalnej
konserwacji, gdyż zbiornik myjący jest
samooczyszczający się.
l Należy okresowo, za pomocą wilgotnej
gąbki, czyścić uszczelkę gumową w
drzwiczkach aby wyeliminować ewentualne
ślady odpadków lub środka do płukania.
l Zalecane jest czyszczenie zmywarki, w
celu usunięcia osadu z kamienia i brudu.
Zalecamy przeprowadzanie w regularnych
odstępach czasu cyklu mycia z dodatkiem
specjalnego środka do czyszczenia
zmywarek. Podczas operacji czyszczenia,
zmywarka musi być pusta.
3) Na zakończenie operacji umieścić ramiona
obrotowe ponownie w tej samej pozycji,
pamiętając aby w przypadku ramienia
górnego wpust znalazł się we właściwej
pozycji, dokręcając go do oporu.
l Wanna zmywarki jak też wewnętrzna
strona drzwiczek wykonane są ze stali
nierdzewnej. Jeśli mimo to zauważymy
plamy tlenków, to pochodzą one jedynie z
nadmiernego występowania w wodzie soli
żelaza.
l W celu usunięcia plam, zaleca się zastosować
środek cierny o bardzo drobnej ziarnistości.
Nie należy stosować substancji zawierających
chlor ani druciaków.
1
1b
l Jeśli mimo normalnego czyszczenia płytki
i filtru zauważamy, że naczynia lub garnki
nie są wystarczająco dobrze zmyte lub
wypłukane, należy sprawdzić czy otwory
w obrotowych ramionach spryskujących
(Rys. A “5”) nie są zatkane.
2
Jeśli wymagają one czyszczenia należy
dokonać tego w sposób następujący:
1) Aby zdjąć ramię górne należy obrócić
ramieniem myjącym aż wpust ustawi
się w pozycji ukazanej przez strzałkę
(Rys. 1b). Należy popchnąć je ku górze
i utrzymując nacisk odkręcić obracając
nim w kierunku zgodnym z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara (Rys. 1) (aby
je założyć należy powtórzyć te operację
lecz obrócić w kierunku przeciwnym),
podczas gdy ramię dolne można zdjąć
pociągając je po prostu ku górze (Rys. 2);
94
PO UŻYCIU
Po każdym zmywaniu należy zamknąć
kurek doprowadzający wodę aby odciąć
zmywarkę od instalacji wodnej i przycisnąć
przycisk Start/Stop, co zapewni odcięcie jej
od zasilania elektrycznego.
Jeśli zmywarka ma pozostawać przez
dłuższy czas bezczynna, konieczne jest
wykonanie następujących czynności:
4. Wypełnić odpowiedni pojemnik środkiem
do płukania;
5. Pozostawić drzwiczki uchylone;
7. Jeśli maszyna pozostawiona jest w
pomieszczeniu, w którym temperatura
jest niższa doprowadzić temperaturę
otoczenia do wartości wyższej od 0°C i
poczekać około 24 godzin na ponowne
uruchomienie maszyny.
2. Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego;
3. Zamknąć kurek wejściowy wody;
95
PL
6. Pozostawić czyste wnętrze zmywarki;
1. Wykonać program zmywania bez
ładowania naczyń, lecz ze środkiem
myjącym, co pozwoli odtłuścić maszynę;
M Wskaźnik "OPEN DOOR"
N Wskaźnik "Total care"
O WYŚWIETLACZ
D Wskaźnik "Wi-Fi"
E Przycisk opcji "OPEN DOOR"
F Przycisk opcji "EXTRA DRY"
96
Bezpiecznik/moc pobierana/napięcie zasilania
Ciśnienie dopływu wody (MPa)
Pojemność z patelniami i naczyniami
Nakrycia (EN 50242)
120
60x85x60.9
Z BLATEM
117
59,8x82x58
BEZ BLATU
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x57
CZĘŚCIOWO
ZINTEGROWANA NA
8 osób
13
CAŁKOWICIE
ZINTEGROWANA
9 osób
16
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x55
Zob. tabliczka znamionowa
Min. 0,08 – Maks. 0,8
9 osób
15
DANE TECHNICZNE (Zob. tabliczka znamionowa)
Głębokość z otwartymi drzwiami (cm)
Szer. x Wys. x Gł. (cm)
DANE
WOLNO STOJĄCA
DO ZABUDOWY
L E+F BLOKADA PRZED DZIEĆMI
C Przycisk "OPÓŹNIONY START"
WYMIARY
I Wskaźnik "EXTRA DRY"
B Przycisk "WYBÓR PROGRAMU"/ REJESTRACJA Wi-Fi
G Przycisk "Start/Reset" (URUCHOM/ANULUJ program)
H Wskaźnik "Addish"
A Przycisk WŁ./WYŁ.
13. OPIS PANELU
STEROWANIA
14. DANE TECHNICZNE
15. WYBÓR PROGRAMU I
FUNKCJE SPECJALNE
OSTRZEŻENIE
Przycisk WŁ./WYŁ.
l Aby
uruchomić urządzenie, naciśnij
przycisk WŁ./WYŁ (przez co najmniej 3
sekundy).
Kolejne włączenie urządzenia
Po zakończeniu cyklu należy pamiętać
o wyłączeniu urządzenia przyciskiem
WŁ./WYŁ., a następnie wyciągnięciu
wtyczki i zamknięciu dopływu wody.
Przytrzymać wciśnięty przycisk "WŁ./WYŁ."
przez ok. 3 sekundy, aby włączyć zmywarkę;
na wyświetlaczu pojawi się program "ECO
2:50" lub program, który był wybrany i
zapamiętany przy włączeniu zmywarki.
(Informacje dotyczące zapisywania programu
znajdują się w części "Zapamiętywanie
ostatnio używanego programu").
Pierwsze włączenie urządzenia i
wybór języka
l Podłączyć urządzenie do zasilania.
Menu ustawień
l Otworzyć drzwiczki, włożyć do środka
brudne naczynia i zamknąć drzwiczki.
l Nacisnąć
przycisk
"WŁ./WYŁ."
przytrzymać przez około 3 sekundy.
i
l W tej fazie będą aktywne tylko przyciski
"OPEN DOOR/EXPRESS", "EXTRADRY"
oraz
"URUCHOM/ANULUJ".
Na
wyświetlaczu pojawi się komunikat "AXI",
a wszystkie kontrolki zaświecą się na 3
sekundy.
l Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
"ENGLISH".
l Preferowany
język można
naciskając przyciski "OPEN
EXPRESS" i "EXTRA DRY".
Zmywarka ma pewne ustawienia fabryczne.
Jednak w menu Ustawienia można
zmodyfikować różne parametry, tak by
spełniały indywidualne wymogi dotyczące
zmywania.
Wchodzenie do menu Ustawienia
Zmywarka musi ZAWSZE być wyłączona
przed rozpoczęciem tej procedury.
l Włączyć zmywarkę przytrzymując wciśnięty
przycisk "WŁ./WYŁ." przez ok. 3 sekundy.
wybrać,
DOOR/
l Przytrzymać wciśnięte przyciski "Progr."
l Aby zaakceptować wybór języka, należy
l Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
i "WŁ./WYŁ." przez ok. 5 sekund.
l Zaraz potem na wyświetlaczu przewinie
"USTAWIENIA", a kontrolki "OPEN
DOOR/EXPRESS" oraz "EXTRADRY"
będą się świecić.
się jeden raz komunikat "WITAJ", a
wszystkie kontrolki zgasną.
l Naciskanie przycisku "Progr." umożliwia
nacisnąć przycisk "URUCHOM/ANULUJ".
wybór parametrów, które mogą być
kolejno regulowane (ODKAMIENIANIE
→ SYGNAŁ DŹWIĘKOWY → FUNKCJA
MEMO).
l Komunikat programu "ECO 2:50" lub
"ECO 3:25" (z aktywowaną opcją "OPEN
DOOR").
97
PL
Jeżeli urządzenie pozostaje włączone,
a żaden program nie został wybrany
ani uruchomiony, po 5 minutach nastąpi
automatyczne wyłączenie zmywarki.
l Dostosowanie
parametrów następuje
przez naciskanie przycisków "OTWARTE
DRZWI/EXPRES" (-) oraz "EXTRADRY"
(+).
l Opis regulacji ustawienia ODKAMIENIANIE
znajduje się w odpowiednim rozdziale
instrukcji).
l Opis regulacji ustawienia SYGNAŁ
DŹWIĘKOWY znajduje się w odpowiedniej
części instrukcji).
l Opis
regulacji ustawienia FUNKCJA
MEMO znajduje się w odpowiedniej
części instrukcji).
Programy "AUTOMATYCZNE"
Modele z czujnikiem Smart Loading
Program "AUTO CODZIENNY", dzięki
algorytmowi, który analizuje w czasie
rzeczywistym stopień zabrudzenia naczyń,
automatycznie ustawia idealną temperaturę
i czas mycia, optymalizując zużycie wody i
energii elektrycznej.
Modele z czujnikiem zanieczyszczeń
(tylko w niektórych modelach).
Zmywarka jest wyposażona w czujnik
zabrudzeń, zdolny do analizowania mętności
wody podczas wszystkich faz Progr.ów
"AUTOMATYCZNYCH" (zob. opis Progr.ów).
Dzięki tej funkcji parametry cyklu mycia są
automatycznie dostosowywane do rzeczywistego
poziomu zabrudzenia naczyń. Jest tak
ponieważ mętność wody wiąże się z ilością
zabrudzeń na naczyniach. W ten sposób
zapewnione są doskonałe wyniki mycia z
jednoczesną optymalizacją zużycia wody i
energii.
Programy "IMPULSE"
(tylko niektóre modele)
Progr.y "IMPULSE" wykorzystują impulsową
technologię mycia, która ogranicza zużycie i
hałas, i poprawia efektywność.
98
"Przerywanej" pracy pompy myjącej NIE
należy uznawać za wadliwe działanie;
jest cechą charakterystyczną mycia
impulsowego i dlatego powinna być
uważana za normalną cechę programu.
ADDISH (możliwość dodawania
naczyń po uruchomieniu programu)
Po uruchomieniu Progr.u można otworzyć
drzwi i dodać więcej naczyń, gdy włączony
jest wskaźnik ADDISH
Urządzenie
zatrzyma się automatycznie, a czas pozostały
do końca cyklu będzie migać na wyświetlaczu.
Zamknąć drzwi bez naciskania żadnych
przycisków. Cykl rozpocznie się od
momentu, w którym został przerwany.
Otworzyć drzwi powoli i ostrożnie, aby
uniknąć pochlapania wodą.
Zdecydowanie odradzamy dodawanie
kolejnych naczyń po wyłączeniu się
wskaźnika dodatkowego mycia, ponieważ
może to mieć wpływ na efektywność mycia.
OSTRZEŻENIE
W przypadku otwarcia drzwi podczas cyklu
suszenia przerywany sygnał dźwiękowy
informuje użytkownika, że cykl suszenia nie
został jeszcze zakończony.
Przerwa w programie
Otwieranie drzwi podczas pracy programu
nie jest zalecane, szczególnie na etapie
głównego mycia i końcowego płukania na
gorąco. Jeśli jednak drzwi są otwarte
podczas pracy programu (na przykład, aby
dodać talerze), urządzenie zatrzyma się
automatycznie. Drzwi należy zamknąć bez
naciskania żadnych przycisków. Cykl
rozpocznie się od momentu, w którym
został przerwany.
Koniec programu
ANULOWANIE
PROGRAMU
Co 30 sekund rozlegnie się 5-sekundowy
brzęczyk (jeżeli nie jest wyciszony),
wskazując, że Progr. został zakończony.
Tylko w przypadku modeli z opcją
"OPEN DOOR", podczas fazy suszenia
drzwiczki zostaną otwarte automatycznie i
konieczne będzie odczekanie na sygnał
końca cyklu, zanim można będzie
wyjąć naczynia.
TRWAJĄCEGO
Aby zmienić lub anulować trwający program,
należy wykonać następujące czynności:
POWER WASH
(tylko w niektórych modelach)
l Przytrzymać wciśnięty przycisk "URUCHOM/
ANULUJ" przez co najmniej 3 sekundy.
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
"ANULUJ" i będą słyszalne sygnały
dźwiękowe.
l Trwający program zostanie anulowany.
l W tym momencie można ustawić nowy
program, używając przycisku "Progr.".
W niektórych Progr.ach (zob. spis Progr.ów)
trzecie ramię myjące, znajdujące się u dołu
zmywarki ("POWER WASH") również będzie
włączone. Ta funkcja jest idealna do
czyszczenia silnie zabrudzonych talerzy lub
garnków, które należy umieścić w koszu
bezpośrednio nad ramieniem "POWER WASH".
POWER WASH
OSTRZEŻENIE
Przed uruchomieniem nowego programu
należy sprawdzić, czy w dozowniku nadal
jest detergent. Uzupełnić detergent w
razie potrzeby.
OBSŁUGA PROGRAMÓW (tylko
dla modeli wolnostojących)
Podczas trwania programu na wyświetlaczu
pokazany jest czas, jaki pozostał do
zakończenia cyklu, a nazwę ustawionego
programu można wyświetlić, naciskając
dowolny przycisk oprócz "URUCHOM/
ANULUJ".
Jeśli w trakcie pracy zmywarki nastąpi
przerwa w zasilaniu, wybrany program
zostanie zapisany w pamięci urządzenia.
Po przywróceniu zasilania program
zostanie wznowiony od momentu, w
którym został zatrzymany.
Przyciski opcji
Przyciski opcji zapewniają dodatkowe opcje
mycia, umożliwiając dostosowanie Progr.ów
mycia (lista Progr.ów, w których można
włączyć każdą z opcji, znajduje się w tabeli
w rozdziale 17). Opcje są włączane (lub
wyłączane) przed uruchomieniem Progr.u za
pomocą odpowiednich przycisków. Na
wyświetlaczu włączą się (lub wyłączą)
odpowiednie wskaźniki.
99
PL
OSTRZEŻENIE
W przypadku otwarcia drzwi podczas cyklu
suszenia przerywany sygnał dźwiękowy
informuje użytkownika, że cykl suszenia nie
został jeszcze zakończony.
Przyciski opcji należy włączać po wybraniu
Progr.u mycia.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli włączono tę opcję, nie wolno w
żaden sposób zapobiegać otwarciu się
drzwi, ani zamykać ich na siłę, ponieważ
doprowadzi to do uszkodzenia mechanizmu.
Należy zapewnić wolne miejsce przed
drzwiami, a przed zamknięciem zaczekać,
aż urządzenie otwierające zakończy pracę.
Jeśli wybrano opcję, która nie jest zgodna
z wybranym programem, kontrolka opcji
miga, a następnie gaśnie.
Przycisk "Express"
(tylko w niektórych modelach).
Przycisk ten umożliwia średnio 25%
oszczędność energii i czasu (w zależności
od wybranego cyklu), obniżenie temperatury
wody myjącej i skrócenie czasu suszenia
podczas płukania końcowego.
Ta opcja jest zalecana do mycia
wieczorem, gdy idealnie suche naczynia nie
są natychmiast potrzebne.
Aby dokończyć suszenie, należy lekko
uchylić drzwi zmywarki, co zapewni
naturalną cyrkulację powietrza w urządzeniu.
Przycisk "OPEN DOOR"
(AUTOMATYCZNE OTWIERANIE DRZWI)
(tylko w niektórych modelach).
Ta opcja uruchamia specjalne urządzenia,
które uchyla drzwi o kilka centymetrów
podczas lub na zakończenie cyklu suszenia
(w zależności od Progr.u).
Zapewnia to naturalne i wydajne suszenie
naczyń. Czas trwania wybranego cyklu
automatycznie się zmieni, aby uzyskać
optymalną temperaturę dla cyklu płukania,
co znacznie ogranicza pobór energii.
Automatyczne otwieranie drzwi pod koniec
fazy suszenia umożliwia cyrkulację powietrza,
eliminując ryzyko brzydkich zapachów.
Gdy otworzą się drzwi, komunikat "OPEN
DOOR" pojawi się na wyświetlaczu.
Opcja ta jest automatycznie włączana
w programie "ECO". W każdym przypadku
możliwe jest jej wyłączenie. Funkcja
"OPEN DOOR" nie jest dostępna w
programach "SZYBKI 29'", "SZYBKI
39'" i "MYCIE WSTĘPNE".
Przycisk "EXTRA DRY"
(tylko w niektórych modelach).
Ta opcja pozwala uzyskać najwyższą
wydajność suszenia, podwyższając temperaturę
wody myjącej podczas ostatniej fazy cyklu mycia.
KONTROLKA OSTRZEGAWCZA
"BRAK SOLI"
Jeśli konieczne jest uzupełnienie soli w
zmywarce, podczas wybierania programu
będzie wyświetlany komunikat "SPRZEDAŻ".
Pojawianie się białawych plam na naczyniach
jest zasadniczo sygnałem ostrzegającym o
konieczności napełnienia pojemnika na sól.
Aby zapewnić poprawne działanie
wskaźnika soli, NALEŻY ZAWSZE
CAŁKOWICIE NAPEŁNIAĆ POJEMNIK
SOLI.
Przycisk "OPÓŹNIONY START"
Za pomocą tego przycisku można ustawić
czas
uruchomienia
zmywarki,
z
opóźnieniem od 1 do 23 godzin. Aby
ustawić opóźnione uruchomienie, należy
wykonać następujące czynności:
l Włączyć zmywarkę przytrzymując przycisk
"WŁ./WYŁ." przez ok. 3 sekundy.
l Wybrać program zmywania.
l Nacisnąć przycisk "OPÓŹNIONY START"
(na wyświetlaczu pojawi się "0:30").
100
zwiększyć opóźnienie, należy
nacisnąć przycisk ponownie (każde
naciśnięcie zwiększa opóźnienie o 30
minut, maksymalnie do 23:30).
l Kiedy
dla programu
opóźnienie:
ustawione
Aby anulować opóźniony start, należy:
l Przytrzymać przycisk "URUCHOM/ANULUJ”.
przez 3 sekundy lub dłużej. Na wyświetlaczu
pojawi się "RESETOWANIU" i rozlegnie
się sygnał dźwiękowy.
jest
- Po naciśnięciu przycisku "URUCHOM/
ANULUJ" na wyświetlaczu pojawi się
czas odliczania "00:00" z migającym
znakiem ":".
l Opóźniony start i wybrany Progr. zostanie
anulowany. Na wyświetlaczu pojawią się
dwie kreski.
l W tym momencie, aby ustawić zmywarkę,
należy wybrać nowy Progr. i dowolne
przyciski opcji, jak wskazano w punkcie
"USTAWIENIA PROGR.U".
- Po naciśnięciu dowolnego przycisku (z
wyjątkiem przycisków "WŁ./WYŁ." i
"Progr." przez 3 sekundy), nazwa
programu zostanie wyświetlona w
pojedynczym przewinięciu na wyświetlaczu,
a następnie ponownie wyświetli się czas
opóźnienia.
- Po upływie ustawionego czasu nazwa
programu zostanie wyświetlona w
pojedynczym przewinięciu na wyświetlaczu,
a pozostały czas będzie wyświetlony
jako "0:00h".
Włączanie lub wyłączanie sygnał
sygnal dzwiekowy
Można dezaktywować włączanie się i
wyłączanie sygnałów dźwiękowych w
następujący sposób (domyślnie są ustawione
jako aktywne):
Zmywarka musi ZAWSZE być wyłączona
przed rozpoczęciem tej procedury.
l Aby
rozpocząć
odliczanie,
należy
nacisnąć przycisk "URUCHOM/ANULUJ".
Na wyświetlaczu będzie pokazany czas,
jaki pozostał do końca programu. Po
zakończeniu odliczania program uruchomi
się automatycznie.
l Włączyć zmywarkę przytrzymując wciśnięty
przycisk "WŁ./WYŁ." przez ok. 3 sekundy.
l Przytrzymać wciśnięte przyciski "Progr."
Jeżeli opóźnione uruchomienie nie
zostanie potwierdzone przez naciśnięcie
przycisku "Uruchom/Anuluj", opóźnione
uruchomienie zostanie anulowane po
około 10 sekundach.
(Tylko modele wolnostojące)
Długość wybranego cyklu pojawi się
na wyświetlaczu. Po zakończeniu
odliczania program uruchomi się
automatycznie, a długość wybranego
cyklu zostanie przedstawiona na
wyświetlaczu.
i "WŁ./WYŁ." przez ok. 5 sekund.
l Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
"USTAWIENIA", a kontrolki "OPEN
DOOR/EXPRESS" oraz "EXTRADRY"
będą się świecić.
l Naciskać przycisk "Progr." do momentu
wybrania parametru "SYGNAŁ DŹWIĘKOWY".
l Dostosowanie
parametrów następuje
przez naciskanie przycisków "OTWARTE
DRZWI/EXPRES" (-) oraz "EXTRADRY"
(+), które umożliwiają zmianę wartości z
TAK na NIE i odwrotnie.
101
PL
l Aby
l Wyłączyć zmywarkę, naciskając przez 3
sekundy przycisk "WŁ./WYŁ.",
potwierdzić nowe ustawienie.
Aby ponownie włączyć alarm,
wykonać tę samą procedurę.
1. Włączyć
urządzenie
przycisku WŁ./WYŁ.
aby
za
pomocą
2. Nacisnąć przyciski "Progr." i "OPÓŹNIONY
START"
jednocześnie przez 5
sekund.
należy
FUNKCJA MEMO (zapamiętywanie
ostatnio używanego programu)
3. na wyświetlaczu pojawi się "TRYB
DEMO WŁĄCZONY".
Zmywarka musi ZAWSZE być wyłączona
przed rozpoczęciem tej procedury.
4. Jeśli żaden przycisk nie zostanie
naciśnięty przez 30 sekund, zostanie
uruchomiony
Progr.
symulujący
rozpoczęcie Progr.u mycia.
l Włączyć zmywarkę przytrzymując wciśnięty
przycisk "WŁ./WYŁ." przez ok. 3 sekundy.
Opcje Progr./Opcje/Opóźniony start są
włączone, a przez naciskanie tych
przycisków można symulować działanie
produktu bez uruchamiania mycia.
l Przytrzymać wciśnięte przyciski "Progr."
i "WŁ./WYŁ." przez ok. 5 sekund.
l Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
"USTAWIENIA", a kontrolki "OPEN
DOOR/EXPRESS" oraz "EXTRADRY"
będą się świecić.
Wyłączanie
l Naciskać przycisk "Progr." do momentu
wybrania parametru "FUNKCJA MEMO".
l Dostosowanie
parametrów następuje
przez naciskanie przycisków "OTWARTE
DRZWI/EXPRES" (-) oraz "EXTRADRY"
(+), które umożliwiają zmianę wartości z
"TRYB MEMO WŁĄCZONY" na "TRYB
MEMO WYŁĄCZONY" i odwrotnie.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli po zainstalowaniu urządzenia
działa prawidłowo, ale cykl mycia nie
uruchamia się po naciśnięciu przycisku
Start, możliwe że nie wyłączono "Trybu
Demo".
l Wyłączyć zmywarkę, naciskając przez 3
sekundy przycisk "WŁ./WYŁ.",
potwierdzić nowe ustawienie.
Aby ponownie włączyć alarm,
wykonać tę samą procedurę.
aby
należy
1. Włączyć
urządzenie
przycisku "WŁ./WYŁ".
Włączanie lub wyłączanie TRYBU
DEMO (do użytku wyłącznie w
sklepach)
za
pomocą
2. Nacisnąć przyciski "Progr." i "OPÓŹNIONY
START"
jednocześnie przez 5
sekund.
Aktywacja
3. Na wyświetlaczu pojawi się "TRYB
DEMO WYŁĄCZONY".
Zmywarka musi ZAWSZE być wyłączona
przed rozpoczęciem tej procedury.
4. Wyłączyć urządzenie.
102
Zmywarka musi ZAWSZE być wyłączona
przed rozpoczęciem tej procedury.
l Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
BLOKADA PRZED DZIEĆMI
"BLOKADA PRZED DZIEĆMI".
l Następnie będzie działał tylko przycisk
"WŁ./WYŁ.".
l Naciśnięcie jakiegokolwiek innego przycisku
spowoduje trzykrotnie zaświecenie się
kontrolki fazy programu.
Funkcję blokady przed dziećmi można
włączyć i wyłączyć w następujący sposób:
l Włączyć zmywarkę przytrzymując przycisk
l Blokadę można anulować przez ponownie
naciśnięcie dwóch przycisków "OPEN
DOOR/EXPRESS".
"WŁ./WYŁ." przez ok. 3 sekundy.
l Przytrzymać wciśnięte przyciski "OPEN
DOOR/EXPRESS"
i
"OPÓŹNIONY
START" przez ok. 5 sekund.
l Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
103
"BLOKADA PRZED DZIEĆMI WYŁĄCZONA".
PL
Zmywarka ma funkcję elektronicznej blokady
rodzicielskiej. Blokada rodzicielska chroni
dzieci przed zagrożeniami, które mogą być
rezultatem otwartych drzwiczek zmywarki i
dezaktywuje kontrolki, aby nie zostały dokonane
przypadkowe niepożądane zmiany ustawień.
16. ZDALANE STEROWANIE
(WI-FI)
Udana rejestracja
l Na wyświetlaczu jeden raz pojawi się
komunikat "POŁĄCZONA", następnie
pojawi
się
komunikat
"ZDALNE
STEROWANIE", a kontrolka "Wi-Fi"
będzie świecić światłem ciągłym.
Urządzenie jest wyposażone w technologię
Wi-Fi, która umożliwia zdalne sterowanie
urządzeniem za pomocą aplikacji.
l Można teraz sprawdzać stan urządzenia
Parowanie urządzenia z aplikacją
z aplikacji.
l Należy pobrać aplikację Hoover Wizard
na urządzenia przenośne.
Nieudana rejestracja
Jeśli rejestracja nie powiedzie się (lub nie
uda w ciągu 5 minut):
Aplikacja Hoover Wizard jest dostępna
na tablety i smartfony z systemem
Android i iOS.
l Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
"SPRÓBUJ PONOWNIE".
l Urządzenie nie będzie podłączone.
l Należy powtórzyć procedurę rejestracji z
Aby poznać wszystkie szczegóły
funkcji Wi-Fi, można zbadać menu
aplikacji w trybie DEMO.
poziomu aplikacji.
l Upewnić się, że ruter jest włączony i
smartfon/tablet jest
domowej sieci Wi-Fi.
podłączony
do
Więcej
informacji
znajduje
się
w
"Skróconych instrukcjach dot. rejestracji
aplikacji", dostarczanych wraz z maszyną,
dostępnych również pod linkiem:
go.candy-group.com/am-dw
l Włączyć
BLUETOOTH
w
swoim
smartfonie/tablecie (jeśli jest dostępny).
l Otworzyć
aplikację, utworzyć profil
użytkownika i zarejestrować urządzenie,
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
Resetowanie WiFi
W razie problemów lub zmiany hasła do
domowego
rutera
należy
powtórzyć
procedurę rejestracji, usuwając produkt z
aplikacji.
l Włączyć zmywarkę za pomocą przycisku
AKTYWACJA ZDALNEGO
STEROWANIA
WŁ./WYŁ., jeśli pojawi się takie polecenie
w aplikacji.
l Nacisnąć "Progr. 3sek. Wi-Fi" przez 3
sekundy; à na wyświetlaczu będzie się
przewijać komunikat "REJESTRACJA",
a kontrolka "Wi-Fi" będzie wyłączona.
l W ciągu 60 sekund przytrzymać przycisk
"OPÓŹNIONY START" przyciśnięty przez
3 sekundy; na wyświetlaczu przez 5 minut
będzie widoczny komunikat "ŁATWY".
l Wprowadzić hasło do swojej domowej
sieci Wi-Fi
procedurę.
w
aplikacji
i
zakończyć
Aby zdalnie sterować maszyną, należy:
l Napełnić zmywarkę, dodać detergent i
zamknąć drzwiczki.
l Włączyć zmywarkę.
l Nacisnąć
"Progr. 3sek. WiFi" i
przytrzymać przez 3 sekundy. à Na
wyświetlaczu pojawi się komunikat
"ZDALNE STEROWANIE".
l Można teraz sprawdzać stan urządzenia
104
z aplikacji.
Kontrolka "Wi-Fi"
ZDALNEGO
l Aby wyjść z trybu zdalnego sterowania,
l Wskazuje stan połączenia produktu z
należy nacisnąć „Progr. 3sek. WiFi”
ponownie i przytrzymać przez 3 sekundy.
l Jeśli żaden cykl zmywania nie jest w
toku:
Kontrolka "Wi-Fi" zacznie powoli migać,
a na wyświetlaczu pojawi się komunikat
"ZDALNE STEROWANIE WYŁĄCZONE".
Następnie wyświetlacz pokaże ostatni
program wykonany przez urządzenie (lub
program "ECO").
l Jeśli cykl zmywania jest w toku:
Kontrolka "Wi-Fi" zacznie powoli migać,
a na wyświetlaczu pojawi się komunikat
"ZDALNE STEROWANIE WYŁĄCZONE".
Następnie wyświetlacz pokaże pozostały
czas. Cykl zostanie zakończony bez
sterowania z aplikacji.
Alternatywny sposób wyjścia z trybu
zdalnego sterowania.
l Nacisnąć przycisk „Uruchom/Anuluj”
przez 3 sekundy
Jeśli cykl zmywania jest w toku, zostanie
anulowany, a urządzenie opuści tryb
ZDALNEGO STEROWANIA. Kontrolka
"Wi-Fi" będzie powoli migać. Teraz
można ustawić nowy cykl zmywania za
pomocą panelu sterowania.
l Nacisnąć przycisk "WŁ./WYŁ." przez 3
sekundy (lub wyłączyć zasilanie)
Jeśli cykl zmywania jest w toku, zostanie
zatrzymany, a urządzenie opuści tryb
ZDALNEGO
STEROWANIA.
Przy
ponownym włączeniu kontrolka "Wi-Fi"
będzie powoli migać, a cykl, który był w
toku, zostanie wznowiony od momentu
przerwania.
Otwarcie
drzwiczek
spowoduje
zablokowanie ZDALNEGO STEROWANIA.
Aby wznowić sterowanie z aplikacji
należy zamknąć drzwiczki.
105
domową siecią Wi-Fi. Może się ona
zachowywać następująco:
- ŚWIECĄCA: możliwe zdalne sterowanie
- WOLNO MIGAJĄCA: zdalne sterowanie
niemożliwe.
- SZYBKO
MIGAJĄCA
PRZEZ
3
SEKUNDY I WYŁĄCZAJĄCA SIĘ:
urządzenie nie może połączyć się z
domową siecią Wi-Fi lub nie zostało
zarejestrowane w aplikacji.
- POWOLI MIGA 3 RAZY, NASTĘPNIE
JEST WYŁĄCZONA PRZEZ 2 SEKUNDY:
trwa procedura rejestrowania w aplikacji.
- ŚWIECI PRZEZ 1 SEKUNDĘ, NASTĘPNIE
JEST WYŁĄCZONA PRZEZ 3 SEKUNDY:
drzwiczki są otwarte. Nie można
włączyć zdalnego sterowania. .
PL
DEZAKTYWACJA
STEROWANIA
17. OPIS PROGRAMÓW
Programu
Opis
P1
ECO
Program do naczyń normalnie zabrudzonych
(najbardziej efektywny pod względem łącznego
zużycia energii i wody dla tego rodzaju naczyń).
Program znormalizowany EN 50242.
P2
PARA
Cykl kombinowany wodno-parowy. Skuteczny przy
dużym zabrudzeniu. Nie jest wymagane mycie
wstępne garnków i naczyń.
P3
NOC
Program maksymalnie cichy. Idealny do zmywania
nocnego i korzystania z tańszych taryf
energetycznych.
P4
UNIWERSALNY
Przeznaczony do zmywania naczyń i garnków
codziennego użytku, normalnie zabrudzonych.
AUTO CODZIENNY
Szybki
program
do
naczyń
normalnie
zabrudzonych, do częstego stosowania przy
normalnym załadunku. "Program ten jest
zoptymalizowany dzięki inteligentnemu czujnikowi,
który dostosowuje parametry zmywania do
rzeczywistego załadunku naczyń.
P5
P6
TOTAL CARE
Program odpowiedni do pojedynczego cyklu mycia
Klasy A bardzo delikatnych naczyń, takich jak
naczynia szklane i porcelana.
* Odpowiedni do mycia naczyń do 8 kompletów
naczyń
P7
SZYBKI 39'
Szybki cykl mycia, przeznaczony do codziennego
mycia mocno zabrudzonych przedmiotów bezpośrednio
po posiłku (maks. 8 kompletów naczyń).
P8
SZYBKI 29'
Bardzo szybkie zmywanie wykonywane tuż po
zakończeniu posiłku po podgrzaniu wody
wskazane do zmywania naczyń dla 6 osób
najwyżej.
P9
MYCIE WSTĘPNE
Wstępne, krótkie zmywanie wykonywane rano lub
w południe, kiedy chcemy przenieść główne
zmywanie na okres po kolacji.
Zmywanie z myciem wstępnym
Dla programów z myciem wstępnym zalecane jest dodanie dodatkowj ilości detergentu (max. 10
gramów) bezpośrednio do wnętrza zmywarki.
106
Programy "IMPULSE"
Temperatura mycia (°C)
Średni czas mycia¹ (min.)
Przyci "EXPRESS" *
Przyci "OPEN DOOR" *
Przyci "EXTRA DRY"
●
-
45
205
TAK
TAK
TAK
PARA
● ■
75
130
TAK
TAK
TAK
P3
NOC
- -
55
240
TAK
TAK
N.D.
P4
UNIWERSALNY
● ■
60
120
TAK
TAK
TAK
P5
AUTO
CODZIENNY
- -
55-65
75-95
TAK
TAK
TAK
● ■
50
100
TAK
TAK
TAK
39
TAK
N.D.
N.D.
29
N.D.
N.D.
N.D.
5
N.D.
N.D.
N.D.
Programu
P1
ECO
P2
P6
TOTAL CARE
P7
SZYBKI 39'
P8
SZYBKI 29'
P9
MYCIE
WSTĘPNE
- 60
- - 50
- - -
●
● = Detergent mycia wstępnego
■ = Programy "IMPULSE"
*= tylko w niektórych modelach
N.D.= OPCJA NIEDOSTĘPNA
1) Z zimną wodą (15°C) - Tolerancja ±10%-
W przypadku korzystania z ciepłej wody czas pozostały do zakończenia programu jest
automatycznie aktualizowany podczas jego działania. Wartości mierzone w laboratorium zgodnie z
normą europejską EN 50242 (wartości mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania).
107
PL
Detergent do wstępnego
zmywania
Opcje
18. MODUŁ ODKAMIENIACZA
W zależności od źródła, woda zawiera
różne ilości kamienia i minerałów, które
osadzają się na naczyniach pozostawiając
białe plamy i ślady. Im wyższy poziom tych
minerałów w wodzie, tym twardsza jest
woda. Zmywarka wyposażona jest w
odkamieniacz, który dzięki zastosowaniu
specjalnej soli regenerującej dostarcza
zmiękczoną wodę do mycia naczyń.
Informacje o twardości wody można
uzyskać od firmy wodociągowej.
Ustawić odkamieniacz w zależności od
stopnia twardości wody w następujący
sposób:
Zmywarka
musi
ZAWSZE
być
wyłączona przed rozpoczęciem tej
procedury.
1. Włączyć zmywarkę przytrzymując przycisk
"WŁ./WYŁ." przez ok. 3 sekundy.
2. Przytrzymać wciśnięte przyciski "Progr."
i "WŁ./WYŁ." przez ok. 5 sekund.
Regulacja odkamieniacza
3. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
"USTAWIENIA", a kontrolki "OPEN
DOOR/EXPRESS" oraz "EXTRA DRY"
będą się świecić.
Użycie soli
regenerującej
Ostawienie
odkamieniacza
Odkamieniacz może uzdatniać wodę o
twardości do 90 °fH (skala francuska) lub
50 °dH (skala niemiecka) poprzez 8
ustawień. W poniższej tabeli przedstawiono
ustawienia dla wody z sieci wodociągowej,
która ma być uzdatniana.
0
0-5
0-3
NIE
S0
1
6-10
4-6
TAK
S1
2
11-20
7-11
TAK
S2
3
21-30
12-16
TAK
S3
4*
31-40
17-22
TAK
S4
5
41-50
23-27
TAK
S5
6
51-60
28-33
TAK
S6
7
61-90
34-50
TAK
S7
°dH
(skala
niemiecka)
°fH
(skala
francuska)
Poziom
Twardość wody
4. Naciskać przycisk "Progr." do momentu
wybrania "ODKAMIENIANIE S4" (poziom
fabryczny S4).
5. Dostosowanie parametrów następuje
przez naciskanie przycisków "OPEN
DOOR/EXPRESS" (S7 → S0) oraz
"EXTRA DRY" (S0 → S7), w celu
zwiększenia lub zmniejszenia poprzednio
ustawionego poziomu.
6. Wyłączyć zmywarkę, naciskając przez 3
sekundy przycisk "WŁ./WYŁ.", aby
potwierdzić nowe ustawienie.
Aby
ponownie
zmienić
ustawienie
zmiękczacza, należy wykonać tę samą
procedurę.
OSTRZEŻENIE
W przypadku przerwania procedury
wyłączyć zmywarkę, naciskając przycisk
"WŁ./WYŁ." i zacząć procedurę od
początku (KROKU 1).
* Moduł odkamieniacza jest ustawiony
fabryczne na poziom 4 (S4), ponieważ
jest to ustawienie odpowiednie dla
większości użytkowników.
108
19. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I GWARANCJA
Jeżeli zmywarka nie działa prawidłowo, należy sprawdzić instrukcje przedstawione poniżej
z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi rozwiązywania najczęstszych problemów.
Jeżeli usterka będzie się utrzymywać lub powtarzać, należy się skontaktować z
Centrum Wsparcia Technicznego.
l Modele z wyświetlaczem: Błędy są sygnalizowane przez numer poprzedzony literą
„E” (np. Błąd 2 = E2) i krótkim sygnałem dźwiękowym.
l Modele bez wyświetlacza: błędy są zgłaszane przez migające na panelu sterowania
wskaźniki.
Tylko modele z wyświetlaczem
Wyświetlany błąd
„SPRAWDŹ WODĘ”
z krótkim sygnałem
dźwiękowym
(tylko niektóre modele).
E2 (z wyświetlaczem)
z krótkim sygnałem
dźwiękowym
E3 (z wyświetlaczem)
z krótkim sygnałem
dźwiękowym
E4 (z wyświetlaczem)
z krótkim sygnałem
dźwiękowym
E4-E6-E7-Ef-EL
(z wyświetlaczem)
z krótkim sygnałem
dźwiękowym
Znaczenie i rozwiązania
Zmywarka nie napełnia się wodą
Upewnić się, że dopływ wody jest otwarty.
Upewnić się, że wąż doprowadzający wodę nie jest zgięty ani
zmiażdżony.
Upewnić się, że rura odpływowa znajduje się na odpowiedniej
wysokości (patrz rozdział na temat montażu).
Zamknąć dopływ wody, odkręcić wąż doprowadzenia wody z tyłu
zmywarki i sprawdzić, czy filtr „piaskowy” nie jest zatkany.
Zmywarka nie usuwa wody
Upewnić się, że rura spustowa nie jest wygięta, zatkana lub
zablokowana, a filtr nie jest zatkany.
Upewnić się, że syfon nie jest zatkany.
Woda wycieka
Upewnić się, że rura spustowa nie jest wygięta, zatkana lub
zablokowana, a filtr nie jest zatkany.
Upewnić się, że syfon nie jest zatkany.
Usterka elektronicznego układu sterowania
Skontaktować się z Centrum Wsparcia Technicznego.
E8-Ei (z wyświetlaczem)
Grzałka wody nie działa prawidłowo lub płyta filtra jest zatkana.
z krótkim sygnałem
dźwiękowym
Czyszczenie płyty filtra.
Tylko modele bez wyświetlacza
Jeśli podczas pracy programu wystąpią usterki, lampka kontrolna odpowiadająca
wybranemu cyklowi zacznie szybko migać i zabrzmi przerywany sygnał dźwiękowy. W
takim przypadku należy wyłączyć zmywarkę, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Po sprawdzeniu, czy dopływ wody jest otwarty, czy rura spustowa nie jest wygięta i
czy syfon lub filtry nie są zatkane, należy ponownie ustawić wybrany program.
Jeżeli usterka będzie się utrzymywać, należy się skontaktować z Centrum Wsparcia
Technicznego.
109
PL
RAPORTY O BŁĘDACH
Zmywarka wyposażona jest w zabezpieczenie przed przepełnieniem, które w razie
problemu automatycznie odprowadza nadmiar wody.
OSTRZEŻENIE
Aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia zabezpieczającego
przed przepełnieniem, nie zaleca się przesuwania ani
przechylania zmywarki podczas pracy. W razie konieczności
przechylenia lub przesunięcia zmywarki należy upewnić się,
że cykl zmywania jest zakończony i że w urządzeniu nie
pozostaje woda.
Inne usterki
USTERKA
1. Żaden program
nie działa
2. Zmywarka nie
napełnia się
wodą
3. Zmywarka nie
odprowadza
wody
4. Zmywarka ciągle
odprowadza
wodę
5. Nie słychać, aby
ramiona
natryskowe
obracały się
PRZYCZYNA
Wtyczka nie jest podłączona do
gniazdka
Nie naciśnięto przycisku O/I
Drzwi są otwarte
Podłączyć wtyczkę
Nacisnąć przycisk
Zamknąć drzwi
Brak prądu
Sprawdzić
Zobacz punkt 1
Zawór wody jest zamknięty
Wąż doprowadzający wodę jest
załamany
Filtr węża doprowadzającego
wodę jest zatkany
Filtr jest zabrudzony
Rura spustowa jest załamana
Sprawdzić
Otworzyć zawór z wodą
Przedłużenie rury spustowej nie
jest prawidłowo podłączone
Wyeliminować załamania węża
Oczyścić filtr na końcu węża
Oczyścić filtr
Wyeliminować załamania rury
Postępować zgodnie z instrukcjami
dotyczącymi podłączenia rury
spustowej
Przyłącze wylotowe na ścianie
jest skierowane ku dołowi, a nie
ku górze
Wezwać wykwalifikowanego technika
Zbyt niskie położenie rury
spustowej
Rurę spustową podnieść na
wysokość co najmniej 40 cm nad
podłogą
Nadmierna ilość detergentu
Zmniejszyć ilość detergentu.
Użyć odpowiedniego detergentu
Jakieś naczynie blokuje obrót
ramienia
Płyta filtracyjna i filtr bardzo
zabrudzony
110
ROZWIĄZANIE
Sprawdzić
Oczyścić płytę filtracyjną i filtr
6. W urządzeniach
elektronicznych bez
wyświetlacza:
jeden lub więcej
wskaźników
szybko miga
PRZYCZYNA
Zakręcony zawór wody
Zobacz punkt 5
Dno patelni nie zostało dobrze
umyte
Brzeg patelni nie został dobrze
umyty
Ramiona natryskowe są
częściowo zatkane
7. Naczynia umyte
tylko częściowo
8. Detergent nie jest
podany lub jest
podany częściowo
9. Obecność białych
plam na
naczyniach
10. Hałas podczas
mycia
11. Naczynia nie
są całkowicie
suche
Naczynia nie zostały
prawidłowo załadowane
Koniec rury spustowej
zanurzony jest w wodzie
Odmierzono niewłaściwą ilość
detergentu lub jest on stary i
zbrylony
Zakrętka pojemnika z solą nie
jest prawidłowo zamknięta
Program mycia nie jest dość
intensywny
Sztućce, naczynia, patelnie itp.
uniemożliwiają otwarcie
dozownika detergentu
Woda z sieci jest zbyt twarda
Naczynia uderzają o siebie
Ramiona obrotowe uderzają o
naczynia
Niedostateczny przepływ
powietrza
Brak nabłyszczacza
111
ROZWIĄZANIE
Wyłączyć urządzenie
Otworzyć zawór
Ponownie ustawić cykl
Sprawdzić
Przypalone resztki należy
namoczyć przed włożeniem
patelni do zmywarki
Zmienić położenie patelni
Zdjąć ramiona natryskowe,
odkręcając nakrętki pierścieniowe
zgodnie z ruchem wskazówek
zegara i przemyć pod bieżącą wodą
Nie umieszczać naczyń zbyt blisko
siebie
Koniec rury spustowej nie może
stykać się z wypływającą wodą
Zwiększyć ilość w zależności od
stopnia zabrudzenia naczyń lub
zmienić detergent
Dokręcić prawidłowo
Wybrać intensywniejszy program
Ustawić naczynia w taki sposób,
aby nie blokowały dozownika
Sprawdzić poziom soli i
nabłyszczacza i dostosować Jeżeli
usterka będzie się utrzymywać,
należy się skontaktować z
Centrum Wsparcia Technicznego
Sprawdzić ustawienie naczyń w
koszu
Sprawdzić ustawienie naczyń w
koszu
Pozostawić drzwi zmywarki do
naczyń uchylone na końcu
programu zmywania, aby
umożliwić naturalne wyschnięcie
naczyń
Napełnić dozownik nabłyszczacza
PL
USTERKA
UWAGA: Jeżeli którakolwiek z powyższych sytuacji spowoduje złą wydajność mycia lub
niewystarczające płukanie, należy ręcznie usunąć zanieczyszczenia z naczyń, ponieważ
końcowy cykl suszenia utwardza zanieczyszczenia, co utrudnia ich usunięcie podczas
kolejnego mycia.
Jeśli usterka nie ustąpi, należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Technicznego,
podając model zmywarki. Ta informacja znajduje się na tabliczce umieszczonej w górnej
części wewnętrznej strony drzwi zmywarki lub na gwarancji. Informacje te umożliwią
podjęcie szybszych i skuteczniejszych działań.
Pomoc i gwarancja
Produkt jest objęty gwarancją ustawową oraz na warunkach określonych w
karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu. Kartę należy przechowywać i
okazywać w razie potrzeby w autoryzowanym Centrum Wsparcia Technicznego
wraz z dowodem zakupu. Warunki gwarancji można również sprawdzić na naszej
stronie internetowej.
Aby uzyskać pomoc, należy wypełnić formularz online lub skontaktować się z
nami pod numerem wskazanym na stronie wsparcia na naszej witrynie
internetowej.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie w niniejszej
broszurze. Ponadto producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w swoich
produktach zmian, które uzna za przydatne, bez zmiany zasadniczych właściwości
produktów.
112
20. WARUNKI OTOCZENIA
Prywatne osoby mogą odegrać ważną rolę
w zapewnieniu, że WEEE nie stanie się
problemem środowiskowym; to jest:
113
l WEEE nie może być traktowany jak
odpad z gospodarstwa domowego;
l WEEE należy przekazać do punktów
zbiórki zarządzanych przez gminę lub
przez zarejestrowane firmy. W wielu
krajach zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny o dużych gabarytach może
być odbierany z domu.
W wielu krajach przy zakupie nowego
urządzenia, stary sprzęt można zwrócić
sprzedawcy detalicznemu, który musi go
odebrać bezpłatnie na zasadzie wymiany
jeden do jednego, o ile jest to sprzęt tego
samego typu i pełni taką samą funkcję co
dostarczony sprzęt.
PL
Niniejsze urządzenie jest oznakowane
zgodnie z europejską Dyrektywą
2012/19/UE w sprawie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE).
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
(WEEE) zawiera zarówno substancje
zanieczyszczające, które mogą mieć
negatywne konsekwencje dla środowiska,
jak i podstawowe komponenty, które mogą
być użyte ponownie. Ważne jest, aby
WEEE poddano szczególnym zabiegom
mającym na celu usunięcie i pozbycie się
wszystkich zanieczyszczeń, oraz odzysk i
recykling wszystkich materiałów.
Ďakujeme, že ste si vybrali umývačku riadu
značky Hoover. Sme presvedčení, že Vám
bude verne a bezpečne pomáhať v
umývaní vašeho denného riadu.
Starostlivo si prečítajte tento návod pre
správne a bezpečné používanie spotrebiča
a pre užitočné tipy na efektívnu údržbu.
Obsah
1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ
2. DODÁVKA VODY
3. PLNENIE SOĽOU
4. NASTAVENIE HORNÉHO KOŠA
Umývačku riadu používajte iba
po dôkladnom prečítaní si týchto pokynov.
Odporúčame vám, aby ste mali túto
príručku vždy po ruke a v dobrom stave v
prípade použitia aj budúcim vlastníkom.
5. ROZLOŽENIE RIADU
6. INFORMÁCIE PRE TESTOVACIE
LABORATÓRIA
7. PLNENIE UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU
Skontrolujte, či je spotrebič dodaný spolu
s týmto návodom na obsluhu, záručným
listom, adresou servisného strediska a
štítkom energetickej účinnosti. Každý
výrobok je identifikovaný jedinečným 16miestnym
kódom,
nazývaným
tiež
"sériové číslo", vytlačeným na záručnom
liste
alebo
na
technickom
štítku
nachádzajúcom sa vo vnútri dverí v
pravom hornom rohu. Tento kód je druh
identifikačného preukazu špecifického
pre daný produkt, ktorý budete musieť
použiť na registráciu produktu alebo ak
budete potrebovať kontaktovať Centrum
technickej pomoci.
8. DRUHY UMÝVACÍCH PROSTRIEDKOV
Obr. A
18.ODSTRAŇOVAČ VODNÉHO KAMEŇA
9. PLNENIE LEŠTIDLA
10.ČISTENIE FILTROV
11.PRAKTICKÉ RADY
12.ÚDRŽBA A ČISTENIE
13.POPIS OVLÁDACIEHO PANELU
14.TECHNICKÉ ÚDAJE
15.VÝBER PROGRAMU A ŠPECIÁLNE
VLASTNOSTI
16.DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE (Wi-Fi)
17.PROGRAMOVÁ LEGENDA
19.ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV
A ZÁRUKA
20.PODMIENKY PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
5
1
A. PARAMETRE BEZDRÔTOVEJ
KOMUNIKÁCIE (STR.150)
4
3
2
114
l Tento
spotrebič môžu používať
deti vo veku od 8 rokov a
osoby so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami alebo s nedostatkom
skúseností a vedomostí za
predpokladu, že sú pod
dozorom alebo dostanú pokyny
týkajúce sa používania spotrebiča
bezpečným spôsobom a.chápu
príslušné riziká. Deti sa nesmú
hrať s umývačkou riadu. Čistenie
a údržbu nesmú vykonávať
deti bez dozoru.
l Tieto
spotrebiče sú určené na
použitie v domácnostiach a
podobných prostrediach ako
napríklad:
− Kuchynských priestoroch pre
zamestnancov v obchodoch,
kanceláriách a iných pracovných
prostrediach;
− Farmách;
− Klientmi v hoteloch, moteloch
a iných prostrediach rezidenčných
l Deti by mali byť pod dozorom,
typov;
aby sa zabezpečilo, že sa so
− Prostrediach typu nocľah s
zariadením nebudú hrať.
raňajkami.
Rôzne používanie tohto spotrebiča l Deti vo veku do 3 rokov by
nemali zostávať sami bez
v inom než v prostredí domácnosti
nepretržitého dozoru.
alebo pri bežných upratovacích
činnostiach, ako sú napríklad
komerčné využitie odborníkmi l Ak je prívodný kábel poškodený,
musí ho vymeniť výrobca, jeho
alebo vyškolenými používateľmi,
servisný zástupca alebo osoby
je vylúčené aj vo vyššie uvedených
s podobnou kvalifikáciou, aby
prostrediach. Ak je spotrebič
sa predišlo nebezpečenstvu.
používaný spôsobom, ktorý nie
Odporúčame vám použiť originálny
je v súlade s vyššie uvedeným,
náhradný diel, o ktorý môžete
môže to skrátiť životnosť spotrebiča
požiadať v Centre technickej
a zrušiť záruku u výrobcu. Akékoľvek
pomoci.
poškodenie zariadenia alebo iné
škody alebo straty vyplývajúce z l Na pripojenie vody používajte
používania, ktoré nie sú v súlade
iba hadicové súpravy dodávané
s domácim používaním (aj keď sa
so spotrebičom (nepoužívajte
nachádzajú v domácom alebo
staré hadicové súpravy).
rodinnom prostredí), nebudú výrobcom
akceptované v maximálnom l Tlak vody musí byť medzi 0,08
rozsahu povolenom zákonom.
MPa až 0,8 MPa.
115
SK
1. ZÁKLADNÉ
BEZPEČNOSTNÉ
PRAVIDLÁ
l Uistite
sa, že koberce alebo Výrobca odmieta akúkoľvek
rohožky neblokujú základňu zodpovednosť za akékoľvek
alebo ventilačné otvory.
poškodenie osôb alebo majetku
v dôsledku neuzemnenia zariadenia.
l Po inštalácii musí byť spotrebič
umiestnený tak, aby bola l Uistite sa, že umývačka riadu
prístupná zástrčka.
nestláča napájací kábel.
VÝSTRAHA
Nože a iné nástroje s ostrými
časťami musia byť vložené
do košíka s ich ostrými
časťami smerom snadol alebo
umiestnené v horizontálnej
polohe.
l Vo
všeobecnosti sa neodporúča
používať adaptéry, viacnásobné
zástrčky a / alebo predlžovacie
káble.
l Pred
čistením alebo údržbou
umývačky riadu, odpojte ju od
elektrickej siete a vypnite
prívod vody.
l Nenechávajte
otvorené dvere vo
vodorovnej polohe, aby ste predišli l Nevyťahujte sieťovú šnúru ani
potenciálnemu nebezpečenstvu
zariadenie, aby ste zariadenie
(napr. zakopnutiu).
odpojili.
l Ďalšie
informácie o výrobku alebo
ohľadom technického listu, nájdete l Nenechávajte spotrebič vystavený
prostrediu (dážď,u slnku atď.).
na webovej stránke výrobcu.
Elektrické pripojenia a
bezpečnostné pokyny
l Sklon
alebo sedenie na otvorených
dvierkach umývačky môže spôsobiť
prevrhnutie.
l Technické
údaje (napájacie
napätie a príkon) sú uvedené l Umývačka riadu je určená pre
bežné kuchynské potreby. Predmety,
na typovom štítku výrobku.
ktoré boli kontaminované benzínom,
farbou, stopami z ocele alebo
l Skontrolujte, či je elektrický
železa, korozívnymi chemikáliami,
systém uzemnený a či spĺňa
kyselinami alebo zásadami, sa
všetky platné zákony a či je
nesmú umývať v umývačke
zásuvka kompatibilná s konektorom
riadu.
spotrebiča.
116
je v domácnosti inštalované
zariadenie na zmäkčovanie
vody, nie je potrebné pridávať
soľ na zmäkčovač vody.
Označením tohto produktu
,
potvrdzujeme
na
vlastnú
zodpovednosť, úplný súlad
tohto produktu so všetkými
príslušnými požiadavkami na
l Ak sa spotrebič pokazí alebo bezpečnosť, zdravie a životné
prestane správne fungovať, prostredie podľa európskych
vypnite ho, vypnite prívod vody právnych predpisov.
a nemanipulujte so spotrebičom.
Opravy by malo vykonávať len Inštalácia
strediskom technickej pomoci a
mali by byť namontované iba l Odstráňte všetky súčasti obalu.
originálne
náhradné
diely.
Nedodržanie týchto pokynov
VÝSTRAHA
môže ohroziť bezpečnosť spotrebiča.
Uchovávajte obalové materiály
mimo dosahu detí.
l Ak po odstránení obalu potrebujete
premiestniť zariadenie, nepokúšajte l Neinštalujte a nepoužívajte umývačku
sa ho zdvihnúť za spodnú časť
riadu, ak je poškodená.
dvierok. Mierne dvierka otvorte
a zdvihnite zariadenie držaním l Dodržujte pokyny dodané s
výrobkom.
za hornú časť.
117
SK
l Ak
2. DODÁVKA VODY
l Ak je umývačka pripájaná k novému
Spotrebič musí byť pripojený k
prívodu vody len novými hadicami,
ktoré sú dodávané ako výbava
spotrebiča. Staré hadice prívodu vody
nesmú byť opäť používané.
rozvodu vody, alebo k dlhšie nepoužívanému
rozvodu, nechajte niekoľko minút odtekať
vodu, kým pripojíte napúšťaciu hadicu.
Zabránite tým zaneseniu filtračného sitka
pri napúšťacom ventile umývačky vápenatými
usadeninami.
l Napúšťacia a vypúšťacia hadica môže byť
vedené doľava alebo doprava.
1
Umývačka môže byť pripojená buď k
studenej vode alebo teplej vode, ak jej
teplota neprekročí 60°C.
l Tlak vody musí mať minimálnu hodnotu
0,08 MPa a maximálnu hodnotu 0,8 MPa.
B
l Napúšťacie hadice musia byť pripojené k
prívodnému ventilu, aby bolo možné
zastaviť prívod vody v čase, keď umývačka
nie je v prevádzke (obr. 1B).
l Umývačka je vybavená prívodnou hadicou
vody s koncovkou so závitom 3/4" (obr. 2).
l Prívodná hadica vody „A“ musí byť
naskrutkovaná na kohútik prívodu vody
„B“ pomocou koncovky 3/4", uistite sa, či
je koncovka riadne dotiahnutá.
l Ak je to potrebné, môže byť prívodná
hadica vody predĺžená až na 2,5 m. Pokiaľ
máte takúto požiadavku, kontaktujte
autorizované servisné stredisko.
118
2
B
A
A
3
Hydraulické bezpečnostné
zariadenia
l AQUASTOP (obr. 4):
je zariadenie umiestnené na prívodnej
hadici, ktorá zastavuje tok vody, ak sa
hadica poškodí; v tomto prípade sa v
okne "A" objaví červená značka a
hadica sa musí vymeniť. Ak chcete
odskrutkovať maticu, stlačte zariadenie
jednosmerného zámku "B".
NIEKTORÉ MODELY môžu obsahovať
jednu alebo viac z nasledujúcich funkcií:
l BLOKOVANIE VODY (obr. 3)
Systém vodného blokovania bol navrhnutý
tak, aby zlepšil bezpečnosť vášho
spotrebiča. Systém zabraňuje záplave,
ktorá môže byť spôsobená poruchou
spotrebiča alebo v dôsledku zlomenia
gumových hadíc a najmä na hadiciach
určených na prívod vody.
4
B
A
Ako to funguje
Záchytná vaňa umiestnená na spodnej časti
spotrebiča zhromažďuje akýkoľvek možný
únik vody a ovláda senzor, ktorý aktivuje
ventil
umiestnený
pod
vodovodným
kohútikom a zablokuje akúkoľvek vodu,
dokonca aj s úplne otvoreným kohútom.
Ak časť znázornená vo výreze obrázku "A"
je poškodená, ihneď vytiahnite zástrčku zo
zásuvky.
Aby
sa
zabezpečil
dokonalý
chod
bezpečnostného systému, viď hadica s
výrezom obrázku "A", hadica by mala byť
pripojená k vodovodnému kohútiku, ako je to
znázornené na obrázku.
Hadica na prívod vody by sa nemala rezať,
pretože obsahuje živé elektrické časti. Ak
nie je hadica dostatočne dlhá na správne
pripojenie, musí byť nahradená dlhšou.
Hadicu môžete získať zo servisného
strediska.
l AQUAPROTECT - DODÁVKA hadice S
119
OCHRANOU (obr. 5):
Pri úniku vody z primárnej vnútornej
hadice "A", priehľadný ochranný obal
"B" bude obsahovať vodu, ktorá umožní
ukončenie umývacieho cyklu. Na konci
cyklu kontaktujte servisné stredisko, aby
ste vymenili starú za novú prívodnú
hadičku.
5
B
A
SK
Všetky umývačky riadu sú vybavené
ochranou proti pretečeniu, ktorá pri
prekročení normálnej hladiny vody
spôsobenej poruchou, automaticky
blokuje tok vody a / alebo odvádza
nadbytočné množstvo vody.
Pripojenie vypúšťacej hadice
l Vypúšťaciu
hadicu je najvhodnejšie
pripojiť k pevnému odpadovému potrubiu
(obr. 6). Dbajte na to, aby hadica nebola
nikde „prelomená“.
l Ak máte takú požiadavku, kontaktujte
servisné stredisko. Vypúšťaciu hadicu
môžete taktiež zavesiť cez okraj drezu
pomocou priloženého plastového oblúku.
Koniec hadice nesmie byť ponorený do
vody, aby nedošlo k jej spätnému nasatiu
do umývačky pri jej prevádzke (obr. 6Y).
l Odpadové potrubie by malo byť vyústené
najmenej 40 cm nad podlahou a musí
mať vnútorný priemer najmenej 4 cm.
l Je vhodné, aby bol na tomto odpadovom
potrubí sifón pre zamedzenie úniku pachu
(obr. 6X).
l Ak inštalujete spotrebič pod pracovnú
dosku, oblúk vypúšťacej hadice musí byť
zavesený na stene v čo najvyššej polohe
(obr. 6Z).
l Ak je to potrebné, môže byť vypúšťacia
hadica predĺžená až na 2,5 m, jej
maximálna výška od podlahy môže však
byť najviac 85 cm.
l Skontrolujte ešte, či nie je prívodná a
vypúšťacia hadica nikde „prelomená“.
6
Y
X
Z
120
3. PLNENIE SOĽOU
(Obr. A "1")
Po naplnení soli MUSÍTE spustiť kompletný
čistiaci cyklus alebo program PREDUMYTIE.
l Výskyt
l Do zásobníka sa vojde asi 1,5 až 1,8 kg
l Na dne umývačky je zásobník na soľ,
ktorá regeneruje zmäkčovač.
l Používajte len špeciálne soli určené pre
umývačky riadu. Iné druhy solí obsahujú
malé množstvo nerozpustných častíc,
ktoré by mohli dlhodobým pôsobením
zhoršiť účinnosľ zmäkčovča vody.
l Pre naplnenie zásobníka musíte najskôr
odskrutkovaľ jeho veko na dne vane
umývačky.
l Ak napľňate zásobník prvýkrát, je potrebné
najskôr do zásobníka naliať vodu. Pri
plnení pretečie menšie množstvo vody,
pokračujte však v plnení dovtedy, pokiaľ
nebude zásobník úplne plný. Po jeho
naplnení vyčistite vnútorný priestor od
zvyškov soli a opäť dotiahnite veko
zásobníka.
121
soli. Pre dobré výsledky umývania je
potrebné zásobník občas opäť naplniť
soľou. Spotreba soli závisí od nastavenia
zmäkčovača podľa tvrdosti vody. Čím je
voda tvrdšia, tým je väčšia spotreba soli.
Po inštalácii umývačky úplne naplňte
zásobník pre sľ a až potom pridajte
vodu až po okraj otvoru na plnenie
zásobníka.
SK
bielych škvŕn na riade je
všeobecne varovným signálom, že je
potrebné doplniť zásobník soli.
Typ "B": (LEN MODELY S ĽAHKÝM ZAKLIKNUTÍM):
4. NASTAVENIE HORNÉHO
KOŠA
1. Odstráňte horný kôš;
2. Držte kôš na oboch stranách a zdvihnite
ho nahor (obr. 1).
l Ak sa bežne používajú dosky s rozmermi
29 cm až 32,5 cm, vložte ich do
spodného koša po umiestnení horného
koša do hornej polohy, ako je uvedené
nižšie (podľa modelu):
* Pri modeloch vybavených tretím košom
už nie je možné vložiť do horného koša riad
s priemerom viac ako 14 cm.
Typ "A":
1. Otočte predné bloky "A" smerom von;
2. Odstráňte kôš a znovu ho nastavte do
hornej polohy;
3. Vráťte bloky "A" do pôvodnej polohy.
Riad, ktorý má väčší priemer ako 20 cm,
nemôže byť vložený do horného koša. a
mobilné podpery nemôžu byť použité, keď
je kôš v hornej polohe.
Typ "A"
Riad, ktorý má väčší priemer ako 20 cm,
nemôže byť vložený do horného koša. a
mobilné podpery nemôžu byť použité, keď
je kôš v hornej polohe.
NASTAVENIE KOŠA DO SPODNEJ
POLOHY:
1. Držte kôš na oboch stranách a jemne
ho zdvihnite nahor (obr. 1);
2. Potom ho pomaly uvoľnite pustením do
správnej polohy (obr. 2).
Pozn.: NIKDY NEZDVÍHAJTE ALEBO
NEUSADZUJTE KÔŠ LEN Z JEDNEJ
STRANY (obr. 3).
VÝSTRAHA:
Pred vložením riadu odporúčame nastaviť kôš.
Typ "B"
1
A
2
a
b
a
b
A
3
122
l Horný kôš je navrhnutý tak, aby umožnil
5. ROZLOŽENIE RIADU
uloženie maximálneho množstva rôznych
druhov nádob, napr. 24 tanierov v dvoch
radách, asi 30 pohárov v piatich radách
alebo zmes rôzneho riadu.
Používanie horného koša
l Horný kôš je vybavený pohyblivými
l V zníženej pozícii (A-A1) slúžia podstavce
Bežná denná náplň je zobrazená na obr. 1,
a 2.
Horný kôš (obr. 1)
pre šálky z kávy, dlhé nože a varechy.
1
l Vo zvýšenej pozícii (B-B1) podstavec
umožňuje uloženie rovných a hlbokých
tanierov. Tieto sú usporiadané do
vertikálnej polohy s konkávnou stranou
dopredu, aby zostal priestor medzi
jednotlivými taniermi a voda mohla voľne
odtekať.
Horný kôš (obr. 2)
2
l Odporúčame ukladať veľké taniere (okolo
26 cm) mierne naklonené dozadu, aby sa
uľahčilo zasunutie koša do umývačky
riadu.
l Do horného koša môžete taktiež ukladať
kompótové misky a iné misky z umelej
hmoty. Odporúčame ich po uložení zaistiť
tak, aby ich tlak striekajúcej vody
neprevrátil.
123
SK
podstavcami pripevnenými k bočnej
stene, ktoré môžete umiestniť do 4
pozícií.
l Spodný
PRÍSLUŠENSTVO
CELKOVÁ
STAROSTLIVOSŤ (iba niektoré
modely)
Horný kôš s príslušenstvom Total Care
(obr. 3), vám umožní umiestniť jemné
predmety, ako sú napríklad kryštálové
predmety alebo veľmi jemná keramika, čo
najbezpečnejšie a najpohodlnejšie..
Háčiky a špecifické oblasti košíka sú
vyrobené z mäkkých materiálov, alebo boli
navrhnuté špeciálne na to, aby čo
najšetrnejšie
zaobchádzali
s
vašimi
najcitlivejšími, cennými predmetmi.
3
kôš je uprostred vybavený
špeciálnym sklápacím roštom (obr. 4 a
5), ktorý slúži na zaistenie stabilnej a
optimálnej náplne riadu aj v prípade, ak
má riad rozmery alebo tvary odlišné od
bežných.
- POLOHA "A": pre náplň bežných tanierov
alebo pre náplň obsahujúcu len hrnce.
- POLOHA "B": pre taniere, ktoré majú
špeciálny tvar, ak keď ich rozmery sú
bežné (veľmi hlboké taniere, hranaté
alebo bez okrajov, a podobné).
- POLOHA "C": pre plytké taniere, väčšie
ako bežné, alebo taniere so špeciálnym
tvarom (hranaté, šesťhranné, oválne,
taniere na pizzu, a podobné).
4
B
A
Mäkké gumové
odstránené.
držiaky
môžu
5
byť
A
Používanie spodného koša
l Do spodného koša sa ukladajú hrnce,
panvice, polievkové misy, kompótové
misky, pokrievky, servírovacie nádoby,
plytké taniere, polievkové taniere a
naberačky.
l Malé taniere (ako sú napríklad dezertné),
l Príbory ukladajte do košíka z umelej
hmoty. Vložte košík na príbory do
spodného koša (obr. 7) a uistite sa, že
uložené príbory nezasahujú do priestoru
otáčajúcich sa ramien.
124
C
môžete ukladať aj do spodného koša
podľa obrázka 6, na príslušných
podložkách obrátených smerom von
("E"). V prípade bežných alebo veľkých
tanierov, musia byť podpery v polohe
("D").
Horný kôš (obr. 6)
6
Košík na príbory (obr. 8)
Horná časť košíka na príbor môže byť
zložená a umožňuje tak rôzne možnosti
naplnenia.
D
E
8
VÝSTRAHA
V prípade ak nebudú malé taniere
umiestnené správne na podložky,
môže dôjsť k zablokovaniu spodnej
rampy, pretože bude narážať do
prečnievajúcich tanierov.
Bežná denná náplň je zobrazená na obr. 7.
Košík na príbor (obr. 7)
6. INFORMÁCIE PRE
TESTOVACIE
LABORATÓRIA
7
Potrebné
informácie
na
vykonanie
porovnávacích testov a testov hlučnosti
(podľa normy EN) si vyžiadajte na
nasledujúcej adrese:
testinfo-dishwasher@candy.it
V žiadosti uveďte prosím model a sériové
číslo umývačky riadu (viď výrobný štítok).
Správne a racionálne ukladanie riadu je
základom dobrých výsledkov umývania.
125
SK
Spodný kôš je vybavený zarážkou,
ktorá zaisťuje bezpečné vytiahnutie
koša aj keď je úplne naplnený.
Ak budete dopĺňať soľ, alebo ak
budete vykonávať pravidelnú údržbu,
je potrebné koše úplne vybrať.
Množstvo čistiaceho prípravku sa dávkuje
do zásobníka podľa miery znečistenia
umývaného riadu a taktiež podľa druhu
riadu. Odporúčame dávkovať 20÷30 g
prípravku do priehradky zásobníka na
umývanie (B).
7. PLNENIE UMÝVACIEHO
PROSTRIEDKU
(Obr. A "2")
Prášok
DÔLEŽITÉ
Je potrebné používať len špeciálne
čistiace prípravky pre umývačky riadu, či
už práškové, tekuté alebo vo forme tabliet.
Nevhodné prípravky (ako napr. pre ručné
umývanie riadu) neobsahujú potrebné
prísady pre použitie v umývačkách a
neumožňujú preto správnu funkciu týchto
spotrebičov. Chybou je aj vysoká penivosť
prípravkov na ručné umývanie.
Plnenie zásobníka na čistiaci
prípravok
Po vložení čistiaceho prostriedku do
zásobníka najskôr zatvorte kryt, potom ho
zasuňte (1) a nakoniec naň jemne zatlačte
(2), kým nebudete počuť jeho zaskočenie.
Zásobník na čistiace prípravky je na
vnútornej stane dvierok (obr. A „2“). Ak je
veko zásobníka zatvorené, je potrebné
stlačiť tlačidlo (A), aby sa otvorilo. Na konci
každého umývania zostáva veko vždy
otvorené a pripravené na ďalšie použitie
umývačky.
VÝSTRAHA
Pretože nie sú všetky čistiace prípravky
rovnaké, pozorne si prečítajte pokyny na
jeho obale. Radi by sme vás upozornili, že
malé
množstvo
čistiaceho
prípravku
nezaistí dostatočné umytie riadu, zatiaľ čo
veľmi veľké dávkovanie nielen že nezlepší
výsledky umývania, ale je taktiež zbytočným
plytvaním.
Do spodného koša neklaďte riad do
takej pozície, ktorá by bránila otvoreniu
zásobníka, alebo by bránila uvoľneniu
čistiaceho prostriedku do priestoru
umývačky.
DÔLEŽITÉ
Nepoužívajte nadmerné množstvo
čistiacich prípravkov, aby ste zbytočne
nezhoršovali stav životného prostredia.
126
l pozorne si prečítajte a dodržiavajte návod
8. DRUHY UMÝVACÍCH
PROSTRIEDKOV
na obsluhu a upozornenia uvedené na
balení kombinovaného čistiaceho prostriedku,
ktorý chcete použiť;
Tablety na umývanie od rôznych výrobcov
majú rozdielny čas rozpúšťania, preto
nemusia byť pri rýchlejších programoch
úplne účinné, vzhľadom k tomu, že nedôjde
k úplnému rozpusteniu tablety. Ak sa
používajú tieto tablety, odporúča sa vždy
nastaviť dlhší program tak, aby sa tablety
dokonale rozpustili.
DÔLEŽITÉ
Pre dosiahnutie dobrých výsledkov
umývania, MUSIA byť tablety umiestnené
v zásobníku na čistiaci prášok a NIE
priamo v umývačke (vani).
l účinnosť prostriedkov, ktoré nahradzujú
použitie soli závisí na tvrdosti vody, ktorá
je do umývačky privádzaná. Skontrolujte,
či je tvrdosť vody v rozsahu, ktorý je
uvedený na balení čistiaceho prostriedku.
V prípade, ak by ste s týmto typom
tablety nedosiahli uspokojivé výsledky,
obráťte sa na výrobcu tabliet.
Nesprávne použitie týchto kombinovaných
čistiacich prostriedkov by mohlo spôsobiť:
l ukladanie vodného kameňa (vápnika) ako
v umývačke, tak aj na riade;
l zhoršenie kvality sušenia alebo umývania
Koncentrát na umývanie
riadu.
Čistiace koncentráty so zníženou zásaditosťou a
s prírodnými enzýmami, kombinované s
čistiacimi programami pri 50°C majú menší
škodlivý vplyv na životné prostredie a sú
šetrnejšie k umývačke aj riadu. Programy
umývania pri 50°C boli navrhnuté tak, aby
umožnili enzýmom úplne rozpustiť nečistotu.
Pri použití koncentrovaných čistiacich
prostriedkov pri programe 50°C teda
dosiahnete rovnaké výsledky ako pri použití
programu pri 65°C bez použitia koncentrovaných
čistiacich prostriedkov.
Kombinované tablety
Tablety, ktoré obsahujú taktiež leštidlo,
musia byť vložené do zásobníka pre
umývanie. Zásobník na leštidlo musí byť
prázdny (ak nie je, skôr ako použijete
kombinované tablety, nastavte dávkovač
leštidla na minimálnu dávku).
Kombinované čistiace prostriedky
„ALL in 1“
Pri
každom
použití
kombinovaného
čistiaceho prostriedku „ALL in 1“ („3 in 1“/„4
in 1“/„5 in 1“ atď.), pri ktorom by bolo
použitie soli a/ alebo leštidla zbytočné,
dodržiavajte prosím nasledujúce varovania:
DÔLEŽITÉ
Na reklamácie, ktoré by sa mohli
priamo týkať nesprávneho použitia
týchto výrobkov, sa nevzťahuje žiadna z
častí záruky.
Pri používaní tabliet „ALL in 1“ nevenujte
pozornosť blikajúcim indikátorom soli a
leštidla (len pri niektorých modeloch).
Ak sa vyskytnú problémy pri používaní
tabliet, odporúčame Vám, aby ste sa vrátili
k tradičným výrobkom (soľ, leštidlo, prášok).
V tomto prípade odporúčame:
l naplňte zásobník na soľ a na leštidlo;
l spusťte bežný cyklus umývania bez riadu.
V prípade, ak sa vrátite k tradičnému
spôsobu umývania, bude potrebných
niekoľko cyklov umývania, kým sa systém
odvápnenia vody vráti k optimálnej hodnote.
127
SK
Tableta na umývanie
9. PLNENIE LEŠTIDLA
(Obr. A "3")
Leštidlo
Táto prísada, ktorá je automaticky pridávaná
pri poslednej fáze oplachovania, umožňuje
jednoduchšie oplachovanie a zamedzuje
tvorbe škvŕn a matných usadenín.
Plnenie zásobníka pre leštiace
prípravky
Na ľavej strane zásobníka pre čistiaci
prostriedok je zásobník pre leštiaci prostriedok,
ktorý zvyšuje lesk riadu (obr. A „3“). Kryt
otvoríte tak, že zatlačíte na zásobník a
súčasne vytiahnete zatváraciu západku
smerom hore. Na oplachovanie používajte
vždy len prísady vhodné pre automatické
umývačky. Množstvo leštiaceho prostriedku
je možné skontrolovať na optickom ukazovateli
(C), ktorý je umiestnený na dávkovacom zásobníku.
PLNÝ
PRÁZDNY
tmavý
svetlý
Nastavenie dávkovania leštidla
(od 1 do 6)
Ovládač (D) je umiestnený pod krytom a je
s ním možné otočiť pomocou mince.
Odporúčaná poloha je 4. Pootočenie na
požadované nastavenie je možné vykonať
pomocou mince. Odporúčame nastavenie
do polohy 3. Vápnik obsiahnutý vo vode v
značnej miere vytvára šmuhy pri sušení. Je
preto potrebné nastaviť dávkovanie leštiaceho
prípravku na dosiahnutie dobrých výsledkov
umývania. Ak sa po skončení umývania
vytvárajú na riade „pásiky“, znížte nastavenie o
jednu polohu. Ak sa tvoria „biele škvrny“,
zvýšte dávkované množstvo leštidla o jednu
polohu.
128
10. ČISTENIE FILTROV
(obr. A "4")
Nikoli ne pomivajte brez filtrov!
Filtračný systém sa skladá z nasledujúcich častí:
A. filtračný košík na zachytenie väčších častíc;
C. filtračný tanier nepretržite
cirkulujúci čistiaci roztok.
filtrujúci
l Aby sa vždy dosiahli výborné výsledky
umývania, je potrebné po každom umytí
riadu skontrolovať a vyčistiť filtre.
l Vybratie filtračnej jednotky vykonáte tak,
že pootočíte rukoväťou košíka proti
smeru hodinových ručičiek (obr. 1).
l Pre jednoduchšie čistenie je centrálny
košík odnímateľný (obr. 2).
l Vyberte filtračný tanier (obr. 3) a celý ho
opláchnite pod striekajúcou vodou. Ak je
to potrebné, použite malú kefku.
l Mikrofilter je samočistiaci, jeho údržba je
obmedzená len na kontrolu každé dva
týždne. V prípade potreby ho opláchnite
pod tečúcou vodou alebo pomocou jemnej
kefky. Po každom umytí odporúčame
prekontrolovať filtračný košík a tanier, či
nie sú zanesené.
VÝSTRAHA
Po každom čistení filtrov skontrolujte,
či je všetko správne namontované
späť a či je filtračný tanier dobre
usadený na dne umývačky. Presvedčite
sa, či je centrálny filtračný košík správne
zaistený vo filtračnom tanieri pootočením v
smere hodinových ručičiek. Len správne
usadená
filtračná
jednotka
môže
zabezpečiť požadované výsledky tohto
spotrebiča.
129
SK
B. mikrofilter, ktorý je umiestnený pod
filtračným tanierom a zachytáva najjemnejšie
častice na dosiahnutie perfektného opláchnutia;
zaschnutých zvyškov jedla a odstráneniu
väčších častíc jedla z novo vloženého
riadu. Hneď ako je umývačka úplne naplnená,
spustite program pre hlavné umývanie.
11. PRAKTICKÉ RADY
Ako dosiahnuť naozaj dobré
výsledky umývania
l Pred
vložením riadu do umývačky
odstráňte najskôr rôzne zvyšky jedla
(kosti, škrupiny, kúsky mäsa alebo
zeleniny, usadeninu kávy, šupky z ovocia,
zubné špáradlá, nedopalky cigariet atď.),
ktoré by mohli upchať filtre, vypúšťanie
vody a trysky ostrekovacích ramien a
znížiť tak účinnosť umývania.
l Ak nie je riad veľmi znečistený, alebo
koše nie sú úplne plné, zvoľte
„EKONOMICKÝ PROGRAM“, uvedený v
tabuľke programov v priloženom návode.
Čo nie je vhodné na umývanie
l Je potrebné myslieť na to, že nie každý
riad je vhodný na umývanie v umývačke.
Odporúčame, aby sa umývačka nepoužívala
na riad vyrobený z termoplastických umelých
hmôt, na jedálenské príbory s drevenými
rukoväťami, na hrnce na ktorých sú drevené
uši, výrobky z hliníka alebo kryštálového
alebo brúseného skla, ak nie sú na umývanie
v umývačke priamo určené.
l Preto je vhodné riad so zvyškami jedál
opláchnuť pred vložením do umývačky.
l Ak majú hrnce a pekáče na sebe
pripálené alebo pripečené zvyšky jedla, je
vhodné takýto riad najskôr nechať
odmočiť a odstrániť hrubé nečistoty a až
potom umývať v umývačke.
l Ukladajte riad dnom hore.
l Určitý druh dekorácie na riade sa môže
zmyť. Preto je dobré do umývačky vložiť
na skúšku najskôr jeden kus takéhoto
riadu a ak nedôjde k poškodeniu dekoru,
až potom umyte celú sadu. Niektoré druhy
dekorácie na riade môžu byť poškodené až
častým umývaním v umývačke.
l Pokúste sa uložiť riad tak, aby sa
navzájom nedotýkal. Ak ho budete starostlivo
ukladať, dosiahnete lepšie výsledky.
l Po uložení riadu do umývačky skontrolujte, či
sa môžu ramená voľne otáčať.
l Pri umývaní takéhoto riadu odporúčame
venovať zvýšenú opatrnosť. Neodporúčame
taktiež vkladať súčasne strieborné príbory
s nehrdzavejúcimi, aby nedošlo medzi
nimi k chemickej reakcii.
l Hrnce a ďalší riad, na ktorých sú
miestami pripálené zvyšky jedla, musí byť
vopred odmočené vodou s prídavkom
čistiaceho prípravku.
l Správne umývanie striebra:
a) opláchnite strieborný riad ihneď po jeho
použití, predovšetkým vtedy, ak je
znečistený od majonézy, vajíčok, rýb a
pod;
b) nekropte
alebo
nesypte
čistiaci
prostriedok priamo na strieborný riad;
c) oddeľujte strieborné veci od ostatných
kovov.
Keď kupujete novú jedálenskú súpravu
alebo príbory, vždy sa presvedčite, či
sú vhodné na umývanie v umývačkách
riadu.
Užitočné rady
l Aby ste zabránili kvapkaniu vody po
ukončení cyklu umývania z horného koša
na riad v spodnom koši, vyberte najskôr
spodný kôš.
Ako dosiahnete úsporu
l Ak chcete využiť úplne priestor na umývanie
l Ak ponecháte nejaký čas riad po umytí v
riadu v tejto umývačke, opláchnite riad
uložená po každom jedle programom
„PREDUMYTIE“. Tým dôjde k odmočeniu
130
umývačke, nechajte dvierka pootvorené,
aby sa umožnila cirkulácia vzduchu vo vnútri
umývačky a urýchlil sa proces sušenia.
3) Po vyčistení vložte ramená na pôvodné
miesto a horné zaskrutkujte až na doraz.
12. ÚDRŽBA A ČISTENIE
(obr. A "5")
nepoužívajte rozpúšťadlá (odmasťujúce)
ani brúsne prostriedky, ale len tkaninu
navlhčenú vo vlažnej vode.
nehrdzavejúcej ocele. Ak by sa na nich
objavili škvrny spôsobené oxidáciou, je
to pravdepodobne spôsobené veľkou
koncentráciou solí železa vo vode.
l Táto umývačka nevyžaduje žiadnu špeciálnu
l Na odstránenie týchto škvŕn odporúčame
použiť jemný brúsny prípravok; Nikdy
nepoužívajte materiály na báze chlóru,
škrabky, drôtenky atď.
údržbu, pretože vaňa je samočistiaca.
l Pravidelne čistite tesnenie dvierok navlhčenou
tkaninou, aby ste odstránili všetky zvyšky
jedla a leštiaceho prípravku.
1
1b
l Odporúčame občas odstrániť usadený
vodný kameň tak, že vykonáte umývanie
bez uloženia riadu. Nalejte pohár octu na
dno vane a zvoľte jemné umývanie. Na
našom trhu sú k dispozícii aj prípravky na
čistenie a odstránenie vodného kameňa
na umývačke. Umývačka musí byť pri
tomto procese prázdna.
2
l Ak aj pri pravidelnom čistení filtrov zistíte,
že riad alebo hrnce nie sú dobre umyté
alebo opláchnuté, skontrolujte, či sú
trysky na sprchovacích ramenách čisté
(obr. A „5“).
Ak sú upchaté, vyčistite ich nasledujúcim
postupom:
PO SKONČENÍ PROGRAMU
UMÝVANIA
1) Horné rameno otočte tak, aby bola
šípka na jeho plastovej časti proti
vybratiu v prívode vody na spodnej
strane koša (obr. 1b). Rameno potlačte
hore a potom otáčajte v smere hodinových
ručičiek (obr. 1). Po odskrutkovaní rameno
vyberte. Spätnú montáž vykonajte
rovnakým postupom, ale otáčajte
ramenom proti smere hodinových
ručičiek. Spodné rameno jednoducho
vyberiete potiahnutím smerom hore (obr. 2);
Po skončení umývania je potrebné zastaviť
prívod vody a vypnúť spotrebič stlačením
tlačidla vypnutia/zapnutia do vypnutej
polohy.
2) Opláchnite rotačné ramená pod tečúcou
vodou, aby sa odstránili všetky
nečistoty usadené v tryskách ramien;
1. Vypustite akýkoľvek vodu s čistiacimi
prostriedkami, aby sa odplavili všetky
usadeniny;
Ak nebude vaša umývačka nejaký čas
používaná, odporúčame vykonať nasledujúce
opatrenia:
131
SK
l Vaňa na umývanie aj dvierka sú z
l Na čistenie vonkajšej časti umývačky
2. Vytiahnite sieťovú šnúru zo zásuvky;
6. Udržiavajte vnútorný priestor umývačky v
čistote;
3. Uzavrite prívodný ventil vody;
7. Ak je umývačka uložená na mieste, kde
je teplota nižšia ako 0°C, všetka voda vo
vnútri hadíc môže zamrznúť. Počkajte,
kým sa teplota nezvýši nad bod mrazu a
potom nezapínajte umývačku skôr, ako za
24 hodín.
4. Naplňte zásobník s leštiacim prípravkom;
5. Nechajte dvierka pootvorené;
132
133
M Kontrolka "OPEN DOOR"
N Kontrolka "Total care"
O Displej
D Kontrolka "Wi-Fi"
E Tlačidlo "OPEN DOOR"
F Tlačidlo "EXTRA SUCHÉ"
117
59,8x82x58
BEZ PRACOVNEJ
DOSKY
13
15
SK
Viď technický štítok
Poistka / Príkon / Napájacie napätie
9 osôb
Min. 0,08 – Max. 0,8
8 osôb
117
9 osôb
16
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x55
PLNE VSTAVANÁ
VSTAVANÁ
59,8x81,8 ÷ 89,8x57
TECHNICKÉ DÁTA (Viď technický štítok)
120
60x85x60.9
S PRACOVNOU
DOSKOU
Tlak prívodu vody (MPa)
Kapacita s panvicami a riadmi
Nastavenia (EN 50242)
Hĺbka s otvorenými dvierkami (cm)
Šírka x Výška x Hĺbka (cm)
DATI
VOĽNE STOJACA
VSTAVANÁ S
PANELOM
L E+F DETSKÝ ZÁMOK
C Tlačidlo "ODLOŽENÝ ŠTART"
VEĽKOSŤ
I Kontrolka "EXTRA SUCHÉ"
B Tlačidlo "VÝBER PROGRAMU" ZÁZNAM Wi-Fi
G Tlačidlo "Štart/Reset" (program ŠTART/ZRUŠENIE)
H Kontrolka "Addish"
A Tlačidlo "ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ"
13. POPIS OVLÁDACIEHO
PANELU
14. TECHNICKÉ ÚDAJE
15. VÝBER PROGRAMU A
ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI
VÝSTRAHA
Ak necháte spotrebič zapnutý a
nevyberiete ani nespustíte žiadny
program, umývačka sa po 5 minútach
automaticky vypne.
Tlačidlo ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ
l Ak chcete spotrebič zapnúť a vypnúť,
stlačte tlačidlo ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ (aspoň
po dobu 3 sekúnd).
Pri ďalšom zapnutí spotrebiča
Na konci cyklu nezabudnite vypnúť
spotrebič pomocou tlačidla ZAPNUTÝ/
VYPNUTÝ, potom vytiahnite zástrčku a
zatvorte prívod vody.
Prvé zapnutie spotrebiča a jazyk
l Pripojte spotrebič k zdroju elektrickej
Zapnite spotrebič podržaním tlačidla
"ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" na približne 3
sekundy a na displeji sa zobrazí program
"EKO 2:50" alebo program, ktorý ste sa
rozhodli použiť a uložil sa pri zapnutí
umývačky. (Ak chcete uložiť program,
pozrite
špecifický
odsek
"Uloženie
naposledy použitého programu").
energie.
Ponuka nastavení
l Otvorte dvierka, dovnútra vložte riad na
umývanie a znovu zatvorte dvierka.
l Stlačte tlačidlo "ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" a
podržte ho približne 3 sekundy.
l V tejto fáze zostanú aktívne len tlačidlá
Umývačka je riadená určitými nastaveniami
z továrne. V ponuke Nastavenia však
môžete nastaviť rôzne parametre, aby
vyhovovali vašim požiadavkám na umývanie.
Vstup do ponuky Nastavenia
"OTVORENÉ DVERE/EXPRES" "EXTRA
SUCHÉ" a "ŠTART/ZRUŠENIE". Na
displeji sa zobrazí správa "AXI" a na 3
sekundy sa rozsvietia všetky kontrolky.
Pred začatím tohto postupu musí byť
umývačka riadu VŽDY vypnutá.
l Zapnite umývačku podržaním tlačidla
l Na displeji sa zobrazí správa "ENGLISH".
"ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" na približne 3
sekundy.
l Stláčaním tlačidiel "OTVORENÉ DVERE/
EXPRES" a "EXTRA SUCHÉ" môžete
vybrať požadovaný jazyk.
l Jazyk
odsúhlasíte stlačením
"ŠTART/ZRUŠENIE".
tlačidla
l Približne 5 sekúnd držte stlačené tlačidlá
"Progr." a "ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ".
l Na displeji sa zobrazí správa "NASTAVENIA"
a rozsvieti sa kontrolka tlačidiel "OPEN
DOOR/EXPRESS" a "EXTRA SUCHÉ".
l Hneď potom sa na displeji zobrazí správa
"VITAJTE" a všetky kontrolky sa vypnú.
l Stlačením tlačidla "Progr." môžete vybrať
l Správa programu "EKO 2:50" alebo
"EKO 3:25" (s aktivovanou možnosťou
OPEN DOOR).
134
parametre, ktoré chcete upraviť, v poradí
za sebou (ODSTRAŇOVAČ VODNÉHO
KAMEŇA → BZUČIAK → FUNKCIA
MEMO).
l Upravenie parametra sa vykonáva stláčaním
PRIDAŤ ADDISH (možnosť pridania
riadu po spustení programu)
tlačidiel "OPEN DOOR/EXPRESS" (-) a
"EXTRA SUCHÉ" (+).
VODNÉHO KAMEŇA", pozrite príslušnú
kapitolu v príručke).
l Ak chcete upraviť BZUČIAK, pozrite
príslušný odsek).
l Ak chcete upraviť možnosť FUNKCIA
Keď sa spustí Progr., mali by ste otvoriť
dvere iba po zapnutí kontrolky ADDISH
Zariadenie sa automaticky zastaví a na
displeji bliká zostávajúci čas do konca
cyklu. Zatvorte dvere bez stlačenia
ľubovoľných tlačidiel. Cyklus sa spustí od
miesta, kde bol prerušený.
MEMO, pozrite príslušný odsek).
Pomaly a opatrne otvárajte dvierka, aby
ste sa vyhli postriekaniu vodou.
"AUTOMATICKÉ" programy
Modely s inteligentným snímačom naloženia
Program "AUTOMATICKÉ DENNÉ PRANIE"
vďaka algoritmu na analýzu znečistenia
riadu v skutočnom čase automaticky nastaví
ideálnu teplotu a čas umývania, čím optimalizuje
spotrebu vody a elektrickej energie.
Modely so snímačom znečistenia
(Len u niektorých modelov).
Umývačka riadu je vybavená snímačom
nečistôt, ktorý dokáže analyzovať znečistenie
vody počas všetkých "AUTOMATICKÝCH"
Progr.ových fázach (pozri Progr.ovú
legendu). Vďaka tomuto zariadeniu sa
parametre umývacieho cyklu automaticky
prispôsobia skutočnému množstvu nečistôt
na nádobách. Systém nastavenia spočíva
vo vodnej hmote, ktorá je spojená s
množstvom nečistôt na nádobách. Tým sa
zaručia vynikajúce výsledky umývania pri
optimálnej spotrebe vody a energie.
Programy "IMPULSE"
(len u niektorých modelov)
Progr.y "IMPULSE" používajú technológiu
impulzného umývania, ktorá znižuje spotrebu
a hluk a zároveň zlepšuje výkonnosť.
Pridávanie riadu po vypnutí kontrolky
Pridanie umývania sa dôrazne neodporúča,
pretože by to mohlo mať vplyv na výslednú
kvalitu umývania.
VÝSTRAHA
Ak otvoríte dvere počas cyklu sušenia,
prerušovaný zvukový signál vám oznámi,
že cyklus sušenia ešte nie je dokončený.
Prerušenie programu
Neodporúča
sa
otvárať
dvere
pri
prebiehajúcom programe, najmä počas
centrálneho umývania a konečných fáz
oplachovania.Ak sa však dvere otvárajú
počas behu programu (napríklad pri
pridávaní riadu), spotrebič sa automaticky
zastaví. Zatvorte dvere bez stlačenia
ľubovoľných tlačidiel. Cyklus sa spustí od
miesta, kde bol prerušený.
"Prerušovaná" činnosť umývacieho
čerpadla NIE JE považovaná za poruchu;
je to charakteristika impulzného umývania,
a preto by sa mala považovať za bežnú
vlastnosť programu.
VÝSTRAHA
Ak otvoríte dvere počas cyklu sušenia,
prerušovaný zvukový signál vám oznámi,
že cyklus sušenia ešte nie je dokončený.
135
SK
l Ak chcete upraviť "ODSTRAŇOVAČ
Zrušenie prebiehajúceho programu
Ak chcete zmeniť alebo zrušiť prebiehajúci
program, postupujte nasledovne:
l Tlačidlo "Štart/Zrušenie" držte stlačené
minimálne 3 sekundy. Na displeji sa
zobrazí "RESETOVANIE" a zaznie
zvukový signál.
l Prebiehajúci program sa zruší.
l Teraz môžete pomocou tlačidla "Progr."
POWER WASH (len u niektorých
modelov).
V niektorých Progr.och (pozri tabuľku
Progr.ov) sa aktivuje aj tretie umývacie
rameno umiestnené v spodnej časti
umývačky riadu ("POWER WASH").
Táto funkcia je ideálna na čistenie silne
znečisteného riadu, ktoré je potrebné
umiestniť priamo do oblasti koša nad
ramenom "POWER WASH".
nastaviť nový program.
POWER WASH
VÝSTRAHA
Pred spustením nového programu by ste mali
skontrolovať, či je v dávkovači ešte stále
umývací prostriedok. V prípade potreby
doplňte umývací prostriedok.
Činnosti programov (len pre
voľne stojace modely)
Počas prebiehajúceho programu sa na
displeji zobrazuje čas zostávajúci do konca
cyklu a názov nastaveného programu
môžete zobraziť stlačením ktoréhokoľvek
tlačidla okrem tlačidla "ŠTART/ZRUŠENIE".
Ak počas používania práčky nastane
výpadok napájania, zvolený program sa
uloží v špeciálnej pamäti a po obnovení
napájania práčka pokračuje tam, kde
skončila.
Koniec programu
Zaznie bzučiak po dobu 5 sekúnd (ak nie je
stíšený) a to 3 krát v 30-sekundových
intervaloch, čím signalizuje ukončenie Progr.u.
Tlačidlá voľby
Tlačidlá možností vám poskytujú ďalšie
možnosti umývania, ktoré vám umožnia
prispôsobiť Progr.y umývania (viď zoznam
Progr.ov v tabuľke, v kapitole 17, v ktorej je
možné povoliť každú voľbu).
Pred
spustením
Progr.u,
pomocou
príslušných tlačidiel, sú možnosti zapnuté
(alebo vypnuté).
Na displeji sa zobrazia (alebo nezobrazia)
príslušné kontrolky.
Po zvolení Progr.u
tlačidlo voľby.
Len pre modely s možnosťou OPEN
DOOR budete musieť pred vybraním
riadu počkať na signál ukončenia
cyklu.
povolte
Ak zvolená možnosť nie je kompatibilná
so zvoleným programom, príslušný
indicator bude najskôr blikať a potom
zhasne.
136
umývania,
Tlačidlo "OPEN DOOR"
(AUTOATICKÉ OTVÁRANIE DVERÍ)
(Len u niektorých modelov).
Túto
možnosť
umožňuje
špeciálne
zariadenie, ktoré otvára dvierka o niekoľko
centimetrov počas alebo po ukončení
sušiaceho cyklu (v závislosti od Progr.u). To
zaručuje prirodzené a efektívne sušenie
riadu. Doba trvania zvoleného cyklu sa
automaticky zmení, aby sa dosiahla
optimálna teplota pre cyklus oplachovania;
to výrazne znižuje spotrebu energie.
Automatické
otváranie
dverí
počas
poslednej fázy sušenia umožňuje cirkuláciu
vzduchu, čím sa eliminuje riziko zápachu.
Keď sa dvere otvoria, na displeji sa zobrazí
správa "OPEN DOOR".
Tlačidlo "EXTRA SUCHÉ"
(Len u niektorých modelov).
Táto možnosť vám umožňuje dosiahnuť
najvyššiu účinnosť pri sušení a zvýšením
teploty umývacej vody počas poslednej fázy
umývacieho cyklu.
KONTROLKA "ŽIADNA SOĽ"
Ak je potrebné do umývačky doplniť soľ,
zobrazí sa pri vyberaní programu možnosť
"SOĽ". Objavenie bielych škvŕn na riade je
vo všeobecnosti varovným znakom, že je
potrebné naplniť zásobník na soľ.
Aby ste zaručili správne fungovanie
indikátora soli, MUSÍTE VŽDY NAPLNIŤ
NÁDOBU NA SOĽ.
Tlačidlo "ODLOŽENÝ ŠTART"
Pomocou tohto tlačidla môžete nastaviť čas
spustenia umývačky. Možnosť oneskorenia
spustenia od 1 do 23 hodín. Ak chcete
nastaviť oneskorené spustenie, postupujte
nasledovne:
l Zapnite
umývačku stláčaním tlačidla
"ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" približne 3 sekundy.
l Vyberte umývací program.
Táto možnosť je automaticky aktivovaná
v programe "EKO". V každom prípade
je možné ju deaktivovať. Funkcia
"OPEN DOOR" nie je k dispozícii v
programoch " RÝCHLY 29", "RÝCHLY
39" a "PREDPIERKA".
VÝSTRAHA
l Stlačte tlačidlo "ODLOŽENÝ ŠTART" (na
displeji sa zobrazí "0:30").
l Opätovným
stlačením tohto tlačidla
zvýšite oneskorenie (každým stlačením
sa oneskorenie zvýši o 30 minút,
maximálne o 23:30.
l Keď je program nastavený s oneskorením:
- Po stlačení "ŠTART/ZRUŠENIE" sa na
displeji zobrazí čas odpočítavania
"00:00" s blikajúcou ":".
Pri výbere tejto voľby nesmiete
zabraňovať tomu, aby sa dvere otvárali
alebo zatvárali, pretože by to mohlo
poškodiť mechanizmus. Uistite sa, že
pred dverami je voľný priestor a pred
zatvorením počkajte, kým otváriace
zariadenie dokončí svoju činnosť.
- Ak stlačíte ktorékoľvek tlačidlo (okrem
tlačidiel "ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ", "Progr.za
3 sek."), zobrazí sa na displeji názov
programu a následne sa znovu zobrazí
čas oneskorenia.
137
SK
Tlačidlo "Express"
(Len u niektorých modelov).
Toto tlačidlo umožňuje priemernú úsporu
energie a času o 25% (podľa zvoleného
cyklu), čím sa znižuje teplota umývacej
vody a čas sušenia počas posledného
oplachovania. Táto možnosť sa odporúča
na večerné umývanie, keď nie je ihneď
potrebný suchý riad. Pre lepšie sušenie,
ponechajte dvierka umývačky riadu mierne
otvorené, aby sa podporila prirodzená
cirkulácia vzduchu v umývačke riadu.
- Po uplynutí času sa na displeji zobrazí
názov programu a zostávajúci čas sa
zobrazí ako "0:00h".
l Zapnite umývačku podržaním tlačidla
l Ak chcete spustiť odpočítavanie, stlačte
l Približne 5 sekúnd držte stlačené tlačidlá
tlačidlo "Štart/Zrušenie". Na displeji sa
zobrazí zostávajúci čas do ukončenia
cyklu. Na konci odpočítavania sa program
automaticky spustí.
l Na displeji sa zobrazí správa "NASTAVENIA"
"ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" na približne 3
sekundy.
"Progr." a "ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ".
a rozsvieti sa kontrolka tlačidiel "OPEN
DOOR/EXPRESS" a "EXTRA SUCHÉ".
l Tlačidlo
Ak oneskorené spustenie nepotvrdíte
stlačením tlačidla "Štart/Zrušenie" do
približne 10 sekúnd, oneskorené spustenie
sa zruší.
"Progr." stláčajte, kým
nevyberie parameter "BZUČIAK".
l Nastavenie parametra vykonáte stláčaním
tlačidiel "OPEN DOOR/EXPRESS" (-) a
"EXTRA SUCHÉ" (+) zmenou hodnoty z
ÁNO na NIE a naopak.
(Iba pre samostatne stojace modely)
Na displeji sa zobrazí dĺžka zvoleného
cyklu. Na konci odpočítavania sa
program automaticky spustí a na
displeji sa zobrazí dĺžka zvoleného
cyklu.
l Nové
nastavenie potvrdíte vypnutím
umývačky stlačením tlačidla "ZAPNUTÝ/
VYPNUTÝ" na 3 sekundy.
Ak chcete zvukový signál znovu zapnúť,
postupujte rovnako.
Pre zrušenie oneskoreného štartu postupujte
nasledovne:
FUNKCIA MEMO (Uloženie posledného
použitého programu)
l Podržte stlačené tlačidlo "ZAPNUTÝ/
VYPNUTÝ". aspoň po dobu 3 sekúnd. Na
displeji sa zobrazí "RESET" a ozvú sa
zvukové signály.
Pred začatím tohto postupu musí byť
umývačka riadu VŽDY vypnutá.
l Odložený štart a zvolený Progr. budú
zrušené. Na displeji sa objavia dve
pomlčky.
l Zapnite umývačku podržaním tlačidla
"ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" na približne 3
sekundy.
l V tomto okamihu musí byť vypnutá
umývačka riadu, musí sa zvoliť nový
Progr. a všetky tlačidlá volieb, ako je
uvedené v odseku "NASTAVENIA
PROGR.OV".
Povolenie alebo zakázanie signál
KONIEC PROGRAMU
Zapnutie a vypnutie zvukového signálu
(predvolené nastavenie je aktívne) môžete
deaktivovať nasledovne:
l Približne 5 sekúnd držte stlačené tlačidlá
"Progr." a "ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ".
l Na displeji sa zobrazí správa "NASTAVENIA"
a rozsvieti sa kontrolka tlačidiel "OPEN
DOOR/EXPRESS" a "EXTRA SUCHÉ".
l Tlačidlo
"Progr." stláčajte, kým sa
nevyberie parameter "FUNKCIA MEMO".
l Nastavenie
Pred začatím tohto postupu musí byť
umývačka riadu VŽDY vypnutá.
138
sa
parametra sa vykonáva
stláčaním tlačidiel "OPEN DOOR/
EXPRESS" (-) a "EXTRA SUCHÉ" (+) a
zmenou hodnoty z "FUNKCIA MEMO
ZAP." na "FUNKCIA MEMO VYP." a
naopak.
l Nové
1. Zapnite spotrebič pomocou
"ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ".
nastavenie potvrdíte vypnutím
umývačky stlačením tlačidla "ZAPNUTÝ/
VYPNUTÝ" na 3 sekundy.
2. Stlačte tlačidlo "Progr.", a "SÚČASNE
TLAČIDLO" "ODLOŽENÝ ŠTART"
po dobu 5 sekúnd.
Ak chcete zvukový signál znovu zapnúť,
postupujte rovnako.
3. Na dispsleji sa zobrazí "DEMO REŽIM
VYPNUTÝ".
Povolenie alebo zakázanie režimu
DEMO (používa sa výlučne v
obchodoch)
DETSKÝ ZÁMOK
Pred začatím tohto postupu musí byť
umývačka riadu VŽDY vypnutá.
tlačidla
2. Stlačte tlačidlo "Progr.", a súčasne
tlačidlo "ODLOŽENÝ ŠTART"
po
dobu 5 sekúnd.
Umývačka
má
elektronickú
funkciu
detského zámku. Detský zámok chráni deti
pred
nebezpečenstvom,
ktoré
môže
vzniknúť pri otvorení dverí umývačky riadu,
a deaktivuje ovládacie prvky, aby sa
zabezpečilo, že nedôjde k nežiaducim
alebo náhodným zmenám.
Zapnite a vypnite funkciu detského zámku a
to nasledovne:
3. Na displeji sa zobrazí "DEMO REŽIM
ZAPNUTÝ".
l Zapnite
4. Ak nie je stlačené žiadne tlačidlo po
dobu 30 sekúnd, Progr. sa spustí a
simuluje spustenie Progr.u umývania.
l Podržte stlačené tlačidlá "OPEN DOOR/
Možnosti Progr./Možnosti/Odložený Štart
sú povolené a stlačením týchto tlačidiel
môžete simulovať fungovanie produktu
bez spustenia umývania.
l Na displeji sa zobrazí "DETSKÝ ZÁMOK".
Vypnutie
VÝSTRAHA
Po inštalácii, ak spotrebič pracuje
správne, ale umývací cyklus sa
nespustí po stlačení tlačidla Štart,
"Režim demo" nemusí byť zakázaný.
umývačku stláčaním tlačidla
"ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" približne 3 sekundy.
EXPRESS" a "ODLOŽENÝ
približne po dobu 5 sekúnd.
l Potom
bude fungovať
"ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ".
iba
ŠTART"
tlačidlo
l Ak
stlačíte akékoľvek iné tlačidlo,
kontrolka fázy programu trikrát zabliká.
l Zámok
sa dá zrušiť jednoduchým
opätovným stlačením tlačidiel "OPEN
DOOR/EXPRESS".
l Na
displeji sa zobrazí
DETSKÝ ZÁMOK".
"VYPNUTÝ
Keď vypnete spotrebič tlačidlom
"ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ", pri ďalšom
zapnutí bude detský zámok deaktivovaný.
Pred začatím tohto postupu musí byť
umývačka riadu VŽDY vypnutá.
139
SK
4. Vypnite spotrebič.
Povolenie
1. Zapnite spotrebič pomocou
"ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ".
tlačidla
Úspešná registrácia
16. DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE
(WI-FI)
l Na displeji sa jedenkrát zobrazí správa
"PRIPOJENÝ", po ktorej sa zobrazí
správa "DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE" a
kontrolka "Wi-Fi" bude svietiť nepretržite.
Tento spotrebič je vybavený technológiou
Wi-Fi, ktorá umožňuje diaľkové ovládanie
spotrebiča prostredníctvom aplikácie.
l Teraz môžete ovládať spotrebič cez
aplikáciu.
Spárovanie spotrebiča s aplikáciou
l Stiahnite si do svojho zariadenia aplikáciu
Hoover Wizard.
Aplikácia Hoover Wizard je k dispozícii
pre tablety aj smartfóny so systémom
Android a iOS.
Neúspešná registrácia
Ak registrácia zlyhá (alebo sa nepodarí v
priebehu 5 minút):
l Na displeji sa zobrazí "SKÚSTE ZNOVU".
l Spotrebič nebude pripojený.
l Zopakujte postup registrácie z aplikácie.
Ak chcete zistiť všetky podrobnosti o
funkcii Wi-Fi, prečítajte si ponuky
aplikácie v režime DEMO.
l Uistite sa, že router je zapnutý a váš
Ďalšie informácie nájdete v časti "Aplikácia
pre registráciu - Stručná príručka", ktorá
sa dodáva so spotrebičom a je prístupná aj
na odkaze: go.candy-group.com/am-dw
smartphone / tablet je pripojený k vašej
WiFi domácej sieti.
l Na telefóne alebo tablete zapnite funkciu
BLUETOOTH (ak je k dispozícii).
l Otvorte
aplikáciu,
vytvorte
profil
používateľa a zaregistrujte spotrebič
podľa pokynov zobrazených na displeji
zariadenia.
Obnovenie WiFi
V prípade problémov alebo zmeny hesla
domáceho routera, zopakujte postup
registrácie, najskôr však odstráňte produkt
z aplikácie.
POVOLENIE POUŽÍVANIA
DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA
l Ak ste v aplikácii vyzvaný k zapnutiu
umývačky, zapnite umývačku
pomocou tlačidla ON/OFF.
riadu
l Stlačte tlačidlo „Progr. 3 sek. WiFi“ na 3
sekundy, na à displeji sa zobrazí správa
„ZÁZNAM“ a kontrolka „Wi-Fi“ sa vypne.
l Do
60
sekúnd
podržte
tlačidlo
„ODLOŽENÝ ŠTART“ stlačené na 3
sekundy a na displeji sa na 5 minút
zobrazí správa „JEDNODUCHÉ“.
l Do aplikácie zadajte heslo svojej domácej
Kedykoľvek keď budete chcieť používať
spotrebič s diaľkovým ovládaním:
l Naplňte umývačku riadu, pridajte čistiaci
prostriedok a zatvorte dvierka.
l Zapnite umývačku riadu.
l Stlačte tlačidlo "Progr. 3 sek. WiFi" na 3
sekundy. à Na displeji sa zobrazí správa
"DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE".
l Teraz môžete ovládať spotrebič cez
WiFi siete a dokončite postup.
140
aplikáciu.
Kontrolka "Wi-Fi"
ZAKÁZANIE POUŽÍVANIA
DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA
l Označuje stav pripojenia produktu k
ovládania, stlačte tlačidlo „Progr. 3 sek.
WiFi“ znova na 3 sekundy.
l Ak neprebieha žiadny cyklus:
Kontrolka Wi-Fi začne pomaly blikať a na
displeji sa zobrazí správa "VYPNUTÉ
DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE". Na displeji sa
potom ukáže program, ktorý spotrebič
dokončil naposledy (alebo program
"EKO").
l Ak je cyklus v prevádzke:
Kontrolka Wi-Fi začne pomaly blikať a na
displeji sa zobrazí správa "VYPNUTÉ
DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE". Na displeji sa
potom zobrazí zostávajúci čas. Cyklus
bude dokončený bez možnosti ovládania
z aplikácie.
Alternatívny spôsob ukončenia diaľkového
ovládania.
l Na 3 sekundy stlačte tlačidlo "Štart/
Zrušenie"
Ak prebieha cyklus, bude zrušený a
spotrebič opustí režim DIAĽKOVÉ
OVLÁDANIE. Kontrolka "Wi-Fi" bude
pomaly blikať. Teraz budete môcť nastaviť
nový cyklus umývania z ovládacieho
panela.
l Na 3 sekundy stlačte tlačidlo "ZAPNUTÝ/
VYPNUTÝ" (alebo spotrebič vypnite)
Ak prebieha cyklus, bude pozastavený a
spotrebič opustí režim DIAĽKOVÉ
OVLÁDANIE. Pri opätovnom zapnutí
bude kontrolka "Wi-Fi" pomaly blikať a
prebiehajúci cyklus bude pokračovať od
miesta prerušenia.
Otvorenie dverí deaktivuje DIAĽKOVÉ
OVLÁDANIE. Ak chcete obnoviť
ovládanie z aplikácie, zatvorte dvere.
141
domácej Wi-Fi sieti. Môže:
- TRVALO SVIETI: diaľkové ovládanie je
aktivované.
- POMALY BLIKÁ: diaľkové ovládanie je
deaktivované.
- RÝCHLO BLIKÁ 3 SEKUNDY, POTOM
ZHASNE: spotrebič sa nemôže pripojiť
k domácej Wi-Fi sieti alebo ešte nebol
registrovaný v aplikácii.
- 3-KRÁT POMALY ZABLIKAŤ, POTOM
SA VYPNÚŤ NA 2 SEKUNDY: prebieha
proces registrácie v aplikácii.
- SA ZAPNÚŤ NA 1 SEKUNDU, POTOM
VYPNÚŤ NA 3 SEKUNDY: otvorené
dvere. Diaľkové ovládanie sa nedá
aktivovať. .
SK
l Ak chcete ukončiť používanie diaľkového
17. PROGRAMOVÁ LEGENDA
Program
Popis programu
EKO
Program pre bežne znečistený riad (najúčinnejší z
hľadiska jeho kombinovanej spotreby energie a
vody pre daný typ riadu).
Program podľa normy EN 50242.
P2
PARA
Cyklus so striedavou činnosťou prúdu vody a pary.
Efektívne zjemnenie a odstránenie zaschnutých
zvyškov a baktérií bez potreby predumytia hrncov
a riadu.
P3
NOC
Najtichší umývací cyklus. Ideálny v noci so
zníženou tarifou za energiu.
P4
UNIVERZÁLNY
Raz denne - pre bežne znečistený riad a iné
predmety, ktoré ste nechali jeden deň v umývačke
P5
AUTOMATICKÉ
DENNÉ PRANIE
Tento
program
je
optimalizovaný
vďaka
inteligentnému senzoru, ktorý prispôsobuje
parametre umývania aktuálnej náplni.
P1
P6
TOTAL CARE
P7
RÝCHLY 39'
P8
RÝCHLY 29'
P9
PREDPIERKA
Program vhodný na jednorázové umývanie triedy
A najjemnejšieho riadu, ako je sklo a porcelán.
* Vhodné na umývanie riadu až do 8 miest.
Rýchly cyklus, vhodný na denné umývanie veľmi
znečistených predmetov a to hneď po jedle (max.
8 miest).
Rýchle umývanie pre riad, ktorý bude umývaný
ihneď po jedle. Naplňte umývačku súpravou pre 6
osôb.
Krátke studené predumytie riadu, ktoré necháte v
umývačke až do naplnenia celého objemu.
Umývanie s predumytím
Pre programy s predumytím odporúčame pridať ďalšiu dávku čistiaceho prostriedku (max. 10 g)
priamo do spotrebiča.
142
Programy "IMPULSE"
Teplota umývania (°C)
Priemerná doba umývania¹
(min.)
Tlačidlo "EXPRESS" *
Tlačidlo "OPEN DOOR" *
Tlačidlo "EXTRA SUCHÉ"
●
-
45
205
ÁNO
ÁNO
ÁNO
PARA
● ■
75
130
ÁNO
ÁNO
ÁNO
P3
NOC
- -
55
240
ÁNO
ÁNO
N/A
P4
UNIVERZÁLNY
● ■
60
120
ÁNO
ÁNO
ÁNO
P5
AUTOMATICKÉ
DENNÉ PRANIE
- -
55-65
75-95
ÁNO
ÁNO
ÁNO
● ■
50
100
ÁNO
ÁNO
ÁNO
39
ÁNO
N/A
N/A
29
N/A
N/A
N/A
5
N/A
N/A
N/A
Program
P1
EKO
P2
P6
TOTAL CARE
P7
RÝCHLY 39'
P8
RÝCHLY 29'
P9
PREDPIERKA
- 60
- - 50
- - -
●
● = Pred umývací čistiaci prostriedok
■ = Programy "IMPULSE"
*= len u niektorých modelov
N/A = VOĽBA NIE JE DOSTUPNÁ
1) So studenou vodou (15°C) - Tolerancia ± 10%
Ak používate horúcu vodu, zostávajúci čas do konca programu sa počas spustenia programu
automaticky aktualizuje.
Hodnoty sa merajú v laboratóriu podľa európskej normy EN 50242 (hodnoty sa môžu meniť v
závislosti od podmienok použitia).
143
SK
Pred umývací čistiaci
prostriedok
Možnosti
18. ODSTRAŇOVAČ
VODNÉHO KAMEŇA
V závislosti od zdroja dodávky, voda
obsahuje rôzne množstvo vodného kameňa
a minerálov, ktoré sa usadzujú na riade a
zanechávajú belavé škvrny. Čím vyššia je
hladina týchto minerálov vo vode, tým je
voda ťažšia. Umývačka riadu je vybavená
zariadením na odstraňovanie vodného
kameňa, ktoré pomocou špeciálnej regeneračnej
soli dodáva zmäkčenú vodu na umývanie
riadu. Stupeň tvrdosti vašej vody môžete
získať od vašej vodárenskej spoločnosti.
Regulujte
nastavenie
jednotky
na
odstraňovanie vodného kameňa
podľa
stupňa tvrdosti vody, ako je uvedené nižšie:
Pred začatím tohto postupu musí byť
umývačka riadu VŽDY vypnutá.
1. Zapnite umývačku stláčaním tlačidla
"ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" približne 3 sekundy.
2. Podržte tlačidlá "Progr." a "ZAPNUTÝ/
VYPNUTÝ" na približne 5 sekúnd.
Regulácia odstraňovača vodného
kameňa
3. Na displeji sa zobrazí správa "NASTAVENIA"
a rozsvieti sa kontrolka tlačidiel "OPEN
DOOR/EXPRESS" a "EXTRA SUCHÉ".
Odstraňovač vodného kameňa môže
spracovať vodu s tvrdosťou až do 90 °FH
(francúzske stupne) alebo 50 °dH (nemecké
stupne) prostredníctvom 8 nastavení.
Nastavenia sú uvedené v nasledujúcej
tabuľke s vodou, ktorá sa má upravovať.
°dH
(nemecké
stupne)
Použitie
regeneračnej
soli
Nastavenie
odstraňovača
vodného
kameňa
0
0-5
0-3
NIE
S0
1
6-10
4-6
ÁNO
S1
2
11-20
7-11
ÁNO
S2
3
21-30
12-16
ÁNO
S3
4*
31-40
17-22
ÁNO
S4
5
41-50
23-27
ÁNO
S5
6
51-60
28-33
ÁNO
S6
7
61-90
34-50
ÁNO
S7
Úroveň
°fH
(francúzsk
e stupne)
Tvrdosť vody
4. Stláčajte tlačidlo "Progr.", až kým
nevyberiete možnosť "ODSTRAŇOVAČ
VODNÉHO KAMEŇA S4" (úroveň z
továrne S4).
5. Nastavenie parametra sa vykonáva
stláčaním tlačidiel "OPEN DOOR/
EXPRESS" (S7 → S0) a "EXTRA
SUCHÉ" (S0 → S7) a zvyšovaním alebo
znižovaním predtým nastavenej úrovne.
6. Nové nastavenie potvrdíte vypnutím
umývačky stlačením tlačidla "ZAPNUTÝ/
VYPNUTÝ" na 3 sekundy.
Ak chcete znovu zmeniť nastavenie
zmäkčovača vody, postupujte rovnako.
VÝSTRAHA
Ak nemôžete dokončiť postup, vypnite
umývačku riadu stlačením tlačidla
"ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ"
a
spustite
postup od začiatku (KROK 1).
* Zmäkčovacia jednotka je nastavená v
závode na úroveň 4 (S4), pretože vyhovuje
požiadavkám väčšiny používateľov.
144
19. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV A ZÁRUKA
Ak si myslíte, že umývačka riadu nefunguje správne, pozrite si nižšie uvedený stručný
návod a niekoľko praktických tipov, ako opraviť najbežnejšie problémy. Ak porucha
pretrváva alebo sa opakuje, kontaktujte servisné stredisko.
CHYBOVÉ SPRÁVY
l Modely s displejom: chyby sú hlásené číslom, pred ktorým je písmeno "E" (napr.
Len modely s displejom
Zobrazená chyba
"KONTROLA VODY"
s krátkym zvukovým
signálom
(len u niektorých modelov).
E2 (s displejom)
s krátkym zvukovým
signálom
E3 (s displejom)
s krátkym zvukovým
signálom
E4 (s displejom)
s krátkym zvukovým
signálom
E4-E6-E7-Ef-EL
(s displejom)
s krátkym zvukovým
signálom
E8-Ei (s displejom)
s krátkym zvukovým
signálom
Význam a riešenia
Umývačka sa neplní vodou
Uistite sa, že je prívod vody otvorený.
Uistite sa, že prívodná hadica nie je ohnutá alebo stlačená.
Uistite sa, že odtoková hadica je v správnej výške (pozrite časť
inštalácie).
Zatvorte prívod vody, odskrutkujte prívod vody zo zadnej časti
umývačky riadu a skontrolujte, či nie je "pieskový" filter zapchatý.
Umývačka neodčerpáva vodu
Uistite sa, že odtoková trubica nie je ohnutá, zapchatá alebo
zablokovaná a filter nie je upchatý.
Uistite sa, že sifón nie je zapchatý.
Únik vody
Uistite sa, že odtoková trubica nie je ohnutá, zapchatá alebo
zablokovaná a filter nie je upchatý.
Uistite sa, že sifón nie je zapchatý.
Chyba elektronického ovládania
Obráťte sa na servisné stredisko.
Element na vykurovanie vody nefunguje správne alebo filtračná
doska je upchatá.
Vyčistite filtračnú dosku.
Len modely s displejom
Ak dôjde k poruchám alebo ku chybám pri bežiacom programe, kontrolka zodpovedajúca
zvolenému cyklu bude rýchlo blikať a zaznie prerušovaný zvukový signál. V takom prípade
vypnite umývačku riadu a to stlačením tlačidla "ZAPNUTÝ / VYPNUTÝ".
Po skontrolovaní, či je prívod vody otvorený, či odtoková hadica nie je ohnutá a či
sifón alebo filtre nie sú zapchaté, nastavte znovu zvolený program.
Ak porucha pretrváva, kontaktujte servisné stredisko.
145
SK
chyba 2 = E2) a krátky zvukový signál.
l Modely bez displeja: chyby sú hlásené blikajúcou kontrolkou na ovládacom paneli.
Táto umývačka riadu je vybavená bezpečnostným zariadením na prepad, ktorá v
prípade problému automaticky vypúšťa nadbytočnú vodu.
VÝSTRAHA
Aby ste zabezpečili správnu funkciu ochranného zariadenia
proti pretečeniu, neodporúčame počas prevádzky premiestňovať
ani nakláňať umývačku riadu. Ak je potrebné sklopiť alebo
presunúť umývačku riadu, uistite sa, že cyklus prania je
ukončený a že vo vnútri spotrebiča nie je žiadna voda.
Iné chyby
CHYBA
1. Žiadny program
nefunguje
2. Umývačka sa
neplní vodou
3. Umývačka riadu
nevypúšťa
vodu
4. Umývačka riadu
nepretržite
vypúšťa vodu
5. Sprchovacie
ramená nie sú
počuteľné na
otáčanie
PRÍČINA
RIEŠENIE
Zástrčka nie je pripojená k
sieťovej zásuvke
Tlačidlo O / I nie je stlačené
Dvere sú otvorené
Žiadna elektrika
Pozrite bod 1
Kohútik na vodu je zatvorený
Prívodná hadica je ohnutá
Filter na prívodnej hadici je
zanesený
Filter je znečistený
Odtoková hadica je ohnutá
Prípojka odtokovej hadice nie je
správne pripojená
Výstupné pripojenie na stenu
smeruje smerom dole nie
smerom hore
Stlačte tlačidlo
Zavrite dvere
Skontrolujte
Skontrolujte
Otvorte vodovodný kohútik
Odstráňte ohyby v hadici
Vyčistite filter na konci hadice
Vyčistite filter
Odstráňte ohyby v hadici
Postupujte podľa pokynov pre
pripojenie odtokovej hadice
Zavolajte kvalifikovaného technika
Poloha odtokovej hadice je príliš
nízko
Zdvihnite odtokovú hadicu aspoň na
40 cm nad úrovňou podlahy
Nadmerné množstvo
umývacieho prostriedku
Znížte množstvo umývacieho
prostriedku.
Používajte vhodný umývacieho
prostriedku
Položka zabraňuje otáčaniu
ramien
Filtračná doska a filter sú veľmi
znečistené
146
Pripojte elektrickú zástrčku
Skontrolujte
Vyčistite filtračnú dosku a filter
6. Na elektronických
spotrebičoch
bez displeja:
jedno alebo viac
indikátorov
rýchlo bliká
PRÍČINA
RIEŠENIE
Kohútik na prívod vody je
vypnutý
Pozrite bod 5
Spodok panvice nebol dobre
umytý
Hrana panvíc nie je dobre
umytá
Sprchovacie ramená sú
čiastočne zablokované
7. Riad je len
čiastočne umytý
Riad nebol správne vložený
Koniec vypúšťacej hadice je
ponorený do vody
Bolo odmerané nesprávne
množstvo umývacieho
prostriedku alebo umývací
prostriedok je starý a tvrdý
Uzáver nádoby na soľ nie je
správne zatvorený
Program umývania nie je
dostatočne dôkladný
8. Umývací
prostriedok,
ktorý nie je
vypustený alebo
čiastočne
vypustený
Príbory, riad, panvice atď.,
vypnite dávkovač umývacích
prostriedkov
9. Prítomnosť
bielych škvŕn na
riade
Voda je príliš tvrdá
10. Hluk počas
umývania
11. Riad nie je
úplne suchý
Riad naráža na seba
Otáčajúce sa ramená narážajú
na riad
Neadekvátny prúd vzduchu
Chýba leštiaci prostriedok
147
Vypnite spotrebič
Otvorte kohútik
Znova nastavte cyklus
Skontrolujte
Spálené zvyšky potravín musia byť
pred umývaním panvice v
umývačke riadu namočené
Premiestnite panvice
Odstráňte sprchujúce ramená
odskrutkovaním kruhových matiek v
smere hodinových ručičiek a umyte
ich pod tečúcou vodou
Neumiestňujte riad príliš blízko
seba
Koniec odtokovej hadice nesmie
prísť do kontaktu s výtokovou
vodou
Zvýšte množstvo podľa toho, do
akej miery je špinavý riad, alebo
vymeňte umývací prostriedok za iný
Dôkladne ho utiahnite
Vyberte silnejší program
Umiestnite riad tak, aby nebránili
dávkovaču
Skontrolujte hladinu soli a
leštiaceho prostriedku a nastavte ju
Ak porucha pretrváva, kontaktujte
servisné stredisko
Znova skontrolujte uloženie riadu v
koši
Znova skontrolujte uloženie riadu v
koši
Nechajte pootvorené dvierka umývačky
riadu na konci programu umývania,
aby umytý riad prirodzene vyschol
Naplňte dávkovač leštiacim
prostriedkom
SK
CHYBA
Pozn.: Ak by ktorákoľvek z vyššie uvedených situácií viedla k nedostatočnému umytiu
alebo k nedostatočnému opláchnutiu, odstráňte ručne usadeniny z riadu, pretože konečný
cyklus sušenia vytvrdzuje nečistotu a sťažuje ich následné umytie.
Ak poruchu pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko, kde uvediete model umývačky.
Modelové označenie sa nachádza na technickom štítku v hornej časti vnútornej strany
dvierok umývačky riadu alebo na záručnom liste. Tieto informácie umožnia rýchlejšie a
účinnejšie konanie.
Odstraňovanie problémov a záruka
Výrobok je v záruke podľa zákona a za podmienok uvedených na záručnom liste,
ktorý je súčasťou výrobku. V prípade potreby by mal byť záručný list spolu s
dokladom o zakúpení uložený a predložený servisnému stredisku. Na webových
stránkach si môžete skontrolovať podmienky záruky.
Ak potrebujete pomoc, vyplňte online formulár alebo nás kontaktujte na
telefónnom čísle uvedenom na na našej webovej stránke, na stránke podpory.
Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek chyby tlače v tejto brožúre.
Okrem toho si výrobca vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny považované za
užitočné pre svoje výrobky bez zmeny ich základných vlastností.
148
20. PODMIENKY PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Jednotlivci môžu zohrať dôležitú úlohu pri
zaistení, že sa z WEEE nestane problém
pre životné prostredie;
149
l WEEE sa nesmie likvidovať spoločne s
bežným domácim odpadom;
l WEEE sa musí odovzdať príslušným
zberným miestam spravovaným miestnou
správou nebo registrovanými spoločnosťami.
V mnohých krajinách existuje zber
veľkých WEEE.
V mnohých krajinách môžete pri kúpe
nového
spotrebiča,
odovzdať
starý
predajcovi, ktorý ho prevezme bezplatne
na základe výmeny nového za starý, ak je
zariadenie ekvivalentného typu a má
rovnaké funkcie ako dodané zariadenie.
SK
Tento spotrebič je označený
v súlade s Európskou smernicou
2012/19/EÚ o likvidácii Starých
elektrických
a
elektronických
zariadení (WEEE).
WEEE obsahuje škodlivé látky (ktoré môžu
mať negatívny vplyv na životné prostredie)
a základné komponenty (ktoré je možné
opätovne využiť). Je nevyhnutné WEEE
vystaviť špecifickému zaobchádzaniu, pre
odstránenie a likvidáciu všetkých škodlivín a
obnovu všetkých recyklovateľných materiálov.
A. WIRELESS PARAMETERS
Wi-Fi
Specifications
(Bluetooth)
Specifications (Wi-Fi)
A
B
C
802.11 b/g/n
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
E
Wi-Fi (One Fi/Smart Fi)
Bluetooth v4.2
802.11 b/g/n
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
13,553-13,567 MHz (centre
frequency 13,560 MHz)
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
Basic data Rate:
RF Transmit Power (Typ):
+4 dBm
802.11b, DSSS 1 Mbps =
+19.5 dBm
802.11b, CCK 11 Mbps =
+18.5 dBm
802.11g, OFDM 54 Mbps =
+18.5 dBm
802.11n, MCS7 =
+14 dBm
Enhanced data Rate:
RF Transmit Power (Typ):
+2 dBm
802.11b (11Mbps) +18,5
± 2 dBm
802.11g (54Mbps) +16
± 2 dBm
▬
BLE
RF Transmit Power (Typ):
+7.5 dBm
Basic data Rate:
Sensivity @ 0.1% BER: -98
dBm
802.11b = 1024 bytes,
-80 dBm
D
NFC
ISO/IEC 14443 Type A
and NFC Forum Type 4
802.11g = 1024 bytes,
-70 dBm
Enhanced data Rate:
Sensivity @ 0.01% BER: -98
dBm
802.11n = 1024 bytes,
-65 dBm
802.11n HT40 = 1024 bytes,
-65 dBm
BLE
Sensivity @ 0.1% BER: -98
dBm
▬
▬
802.11n (HT20, MCS7) +14
± 2 dBm
802.11b (11Mbps)
-93 dBm
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
▬
802.11n (HT20, MCS7)
-82 dBm
< 42dBµA/m (at 10 m)
PARAMETRY BEZDRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ:
A Wi-Fi standard - B Rozsah frekvencí - C Maximální rychlost přenosu magnetického pole
▬
D Minimální přijímací citlivost - E Limit
CS
Tímto společnost Candy Hoover Group Srl, deklaruje, že tento spotřebič je označen značkou
a
že splňuje základní požadavky Směrnice 2014/53/EU. Pro získání kopie Prohlášení o shodě prosím
kontakujte výrobce na adrese: www.candy-group.com
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ:
A Πρωτόκολο δικτύωσης - B Εύρος συχνότητας -
C Μέγιστη Ισχύς µετάδοσης - D
Ελάχιστη Ευαισθησία Λήψης -
E Όριο µαγνητικού πεδίου
EL
Με το παρόν η Candy Hoover Group Srl, δηλώνει ότι αυτή η συσκευή µε σήµα
συµµορφώνεται µε όλες
τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/EU. Για να λάβετε αντίγραφο της δήλωσης συµµόρφωσης, παρακαλώ
επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή στη διεύθυνση: www.candy-group.com
PARAMETRY ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ:
A Standard łączności bezprzewodowej - B Zakres częstotliwości -
D Minimalna czułość -
C
Maksymalna szybkość transmisji -
E Pole magnetyczne
PL
Niniejszym Candy Hoover Group Srl, deklaruje, że to urządzenie oznaczone symbolem
jest
zgodne z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 2014/53/UE. Aby otrzymać kopię deklaracji zgodności,
należy skontaktować się z producentem: www.candy-group.com
PARAMETRE BEZDRÔTOVÉHO PRIPOJENIA:
A Wi-Fi štandard - B Frekvencia - C Maximálny výkon prenosu magnetického poľa
D
Minimálna citlivosť príjmu -
E
Limit
SK
Týmto spoločnosť Candy Hoover Group Srl, prehlasuje, že zariadenia označené symbolom
spĺňajú základné požiadavky Smernice 2014/53/EU. Ak chcete obdržať kópiu Prehlásenia o zhode, prosím
kontaktujte výrobcu na: www.candy-group.com
150
fkhldsk
- HDPN D -
19.02 - 41047960 - Canon Italia - Business Services Channel
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising