Hoover | HDSN 1L380PB | Hoover HDSN 1L380PB Εγχειρίδιο χρήστη

Hoover HDSN 1L380PB Εγχειρίδιο χρήστη
SK
PL
EL
CS
Děkujeme vám, že jste si vybrali myčku
Hoover. Jsme si jisti, že vám bude věrně a
zcela bezpečně sloužit při každodenním
mytí nádobí.
Obsah
1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
2. PŘÍVOD VODY
Pozorně si přečtěte tento návod popisující
správné a bezpečné používání spotřebiče,
v němž najdete také užitečné rady ohledně
účinné údržby.
3. PLNĚNÍ SOLI
4. NASTAVENÍ HORNÍHO KOŠE
5. VKLÁDÁNÍ NÁDOBÍ
6. INFORMACE PRO ZKUŠEBNÍ
LABORATOŘE
Tuto myčku používejte teprve poté,
co si pozorně přečtěte tyto pokyny.
Doporučujeme vám, abyste měli tento
návod vždy po ruce a udržovali ho v
dobrém stavu pro případného budoucího
vlastníka.
7. PLNĚNÍ MYCÍHO PROSTŘEDKU
8. TYPY MYCÍCH PROSTŘEDKŮ
9. PLNĚNÍ OPLACHOVACÍHO PROSTŘEDKU
10.ČIŠTĚNÍ FILTRŮ
Zkontrolujte, zda byl spotřebič dodán s
tímto návodem k obsluze, záručním
listem, adresou servisního střediska a
štítkem s údaji o energetické účinnosti.
Každý výrobek je označen jedinečným
16místným kódem, který se nazývá
„sériové číslo“ a je vytištěn v záručním
listu nebo na štítku vpravo nahoře na
vnitřní
straně
dvířek.
Tento
kód
představuje
identifikátor
konkrétního
výrobku, který budete potřebovat k
registraci výrobku nebo v případě
kontaktování střediska technické pomoci.
11.PRAKTICKÉ RADY
12.ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
13.POPIS OVLÁDACÍHO PANELU
14.TECHNICKÉ ÚDAJE
15.VÝBĚR PROGRAMU A SPECIÁLNÍ
FUNKCE
16.DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (Wi-Fi)
17.POPIS PROGRAMU
18.ZAŘÍZENÍ NA ZMĚKČOVÁNÍ VODY
Obr. A
19.ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ
A ZÁRUKA
20.PODMÍNKY PROSTŘEDÍ
5
A. PARAMETRY BEZDRÁTOVÉHO
PŘENOSU (STR.140)
1
4
3
2
2
l Tento
spotřebič je určen k
použití v domácnostech a
podobných oblastech, například:
− v kuchyňkách pro personál
v obchodech, kancelářích a
na dalších pracovištích;
− na chalupách;
− zákazníky v hotelech, motelech
a dalších obytných objektech;
− v ubytovacích zařízeních
typu penzionu se snídaní.
Používání tohoto spotřebiče
jinde než domácnostech nebo k
jiným účelům, než je vedení
domácnosti, například komerční
používání odborníky nebo školenými
uživateli, je vyloučeno, a to i ve
výše uvedených oblastech. Pokud
se spotřebič používá způsobem,
který se neslučuje s výše uvedenými
způsoby použití, může dojít
ke zkrácení jeho životnosti a
zneplatnění záruky poskytované
výrobcem. Výrobce nebude akceptovat
žádné poškození spotřebiče
nebo jiné škody či ztráty vzniklé
v důsledku použití neslučitelného s
použitím v domácnosti (i když se
spotřebič nachází v prostředí
domácnosti) v rozsahu, v jakém
to povolují právní předpisy.
l Tento spotřebič mohou používat
děti starší osmi let a osoby s
omezenými fyzickými, smyslovými
l Děti
musí mít dohled, aby si
nemohly hrát se spotřebičem.
l Děti
mladší tří let se nesmí
přibližovat ke spotřebiči, pokud
nejsou pod nepřetržitým dohledem.
l Pokud
se poškodí napájecí kabel,
výměnu musí provést výrobce,
jeho servisní zástupce nebo
osoby s podobnou kvalifikací, aby
se vyloučilo riziko. Doporučujeme
použít originální díl, který si lze
vyžádat od střediska technické
pomoci.
l K
připojení přívodu vody používejte
pouze sady hadic dodané se
spotřebičem (nepoužívejte znovu
staré sady hadic).
l Tlak
vody musí být mezi 0,08
MPa a 0,8 MPa.
l Ujistěte
se, že koberce nebo
předložky nezakrývají základnu
ani žádné větrací otvory.
3
CS
nebo duševními schopnostmi
nebo osoby nezkušené a neznalé
za předpokladu, že mají zajištěný
dohled nebo byly poučeny o
bezpečném používání spotřebiče
a chápou související rizika.
Děti si nesmí hrát s myčkou.
Děti nesmí provádět čištění a
uživatelskou údržbu bez dohledu.
1. ZÁKLADNÍ
BEZPEČNOSTNÍ
PRAVIDLA
l Po
instalaci musí být spotřebič l Všeobecně se nedoporučuje
umístěn tak, aby měl přístupnou
používat adaptéry, rozdvojky,
zástrčku.
ani prodlužovací kabely.
l Před čištěním nebo údržbou
odpojte myčku od napájení a
VAROVÁNÍ
vypněte přívod vody.
Nože a další náčiní s ostrými
hroty se musí vkládat do koše l Při odpojování spotřebiče od
napájení netahejte za napájecí
tak, aby byly hroty obrácené
kabel.
dolů, nebo ve vodorovné poloze.
l Nevystavujte spotřebič povětrnostním
l Nenechávejte otevřená dvířka
vlivům (dešti, slunečnímu světlu atd.).
ve vodorovné poloze, aby se
l Neopírejte se o otevřená dvířka,
předešlo případnému nebezpečí
ani si na ně nesedejte, jinak by
(např. zakopnutí).
se mohla myčka převrátit.
l Chcete-li další informace o
l Myčka je určena pro běžné
výrobku nebo listy s technickými
kuchyňské nádobí. Nesmí se v
údaji, navštivte webové stránky
ní mýt předměty znečištěné
výrobce.
benzínem, nátěry, částečkami
oceli nebo železa, korozivními
chemikáliemi, kyselinami nebo
zásadami.
l Pokud je v domácnosti nainstalováno
zařízení na změkčování vody,
není třeba přidávat sůl do
změkčovače vody.
l Pokud se spotřebič porouchá
nebo přestane správně fungovat,
vypněte ho, vypněte přívod
vody a neprovádějte žádné
neodborné zásahy. Opravy by
mělo provádět pouze středisko
technické pomoci a měly by se
instalovat pouze originální náhradní
díly. Nedodržení těchto pokynů
by mohlo ohrozit bezpečnost
spotřebiče.
Elektrické zapojení a
bezpečnostní pokyny
l Technické
údaje (napájecí napětí
a příkon) jsou uvedeny na typovém
štítku výrobku.
l Ujistěte
se, že elektrický systém
je uzemněný a vyhovuje všem
platným zákonům a že je zásuvka
kompatibilní se zástrčkou spotřebiče.
Výrobce
odmítá
veškerou
odpovědnost za jakoukoli
zdravotní nebo majetkovou
újmu vzniklou v důsledku
neuzemnění spotřebiče.
l Zajistěte,
aby myčka nestlačovala
napájecí kabely.
4
po odstranění obalového Instalace
materiálu potřebujete přemístit
spotřebič, nepokoušejte se ho l Vyjměte z obalu všechny součásti.
zdvihat za spodní část dvířek.
Pootevřete dvířka a zdvihněte
spotřebič uchopením za jeho
VAROVÁNÍ
horní část.
Uchovávejte obalový materiál
Umístěním označení
na mimo dosah dětí.
tento výrobek potvrzujeme na
vlastní odpovědnost, že výrobek
je v plném souladu se všemi l Pokud je myčka poškozená,
neinstalujte ji, ani ji nepoužívejte.
příslušnými požadavky na
bezpečnost a ochranu zdraví
a životního prostředí podle l Řiďte se pokyny dodanými s
evropských právních předpisů.
výrobkem.
5
CS
l Pokud
2. PŘÍVOD VODY
l Pokud je myčka připojována na nový
Přístroj musí být připojen k přívodu
vody pouze novými hadicemi, které
jsou dodávány jako výbava přístroje.
Staré hadice přívodu vody nesmí být
znovu používány.
rozvod vody, nebo na rozvod delší dobu
nepoužívaný, nechejte několik minut
odtékat vodu, než připojíte napouštěcí
hadici. Zabráníte tím zanesení filtračního
sítka u napouštěcího ventilu myčky vápenatými
usazeninami nebo rzí.
l Napouštěcí a výtoková hadice mohou být
vedeny doleva nebo doprava.
1
Myčka může být připojena buď na
studenou vodu nebo horkou vodu,
pokud její teplota nepřekročí 60°C.
B
l Tlak vody musí mít minimální hodnotu
0,08 MPa a maximální hodnotu 0,8 MPa.
l Napouštěcí hadice musí být připojena k
přívodnímu ventilu, aby bylo možné
zastavit přívod vody v době, kdy myčka
není v provozu (obr. 1B).
l Myčka je vybavena přívodní hadicí vody s
2
koncovkou se závitem 3/4" (obr. 2).
l Přívodní hadice vody "A" musí být
B
našroubována na kohoutek přívodu vody
"B" pomocí koncovky 3/4", ujistěte se, že
je koncovka řádně utažena.
A
l Pokud je to nutné, může být přívodní
hadice vody prodloužena až na 2,5 m.
Pokud máte takový požadavek, kontaktujte
autorizované servisní středisko.
6
zařízení nacházející se na přívodní
hadici, které zastaví průtok vody, pokud
se hadice znehodnotí; v takovém
případě se v okénku „A“ objeví
červená značka a hadice se musí
vyměnit. Chcete-li odšroubovat matici,
stiskněte
jednocestné
zajišťovací
zařízení „B“.
Všechny
myčky
jsou
vybaveny
přetokovým bezpečnostním zařízením,
které automaticky zablokuje průtok vody
a/nebo vypustí nadbytečnou vodu v
případě, že v důsledku závad dojde k
překročení normální hladiny vody.
NĚKTERÉ MODELY mohou mít jednu nebo
více z následujících funkcí:
4
B
l WATERBLOCK (obr. 3)
Systém Waterblock je určen ke zlepšení
bezpečnosti vašeho spotřebiče. Brání
zaplavení, k němuž by mohlo dojít v
důsledku závady spotřebiče nebo prasknutí
gumových hadic, zejména hadice na přívod
vody.
Jak funguje
Jímka umístěná v základně spotřebiče zachytí
jakýkoli případný únik a ovládá snímač, který
aktivuje ventil pod vodovodním kohoutkem a
zablokuje veškerou vodu, i když je kohoutek
úplně otevřený. Pokud se poškodí skříňka
„A“ obsahující elektrické součásti, ihned
vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Aby byla
zaručena dokonalá funkčnost bezpečnostního
systému, hadice se skříňkou „A“ by měla být
připojena ke kohoutku tak, jak je znázorněno
na obrázku. Hadice na přívod vody se nesmí
řezat, protože obsahuje součásti pod napětím.
Pokud není natolik dlouhá, aby zajistila
správné připojení, musí se nahradit delší
hadicí. Tuto hadici lze získat od střediska
technické pomoci.
3
A
7
A
l AQUAPROTECT - PŘÍVODNÍ HADICE
S CHRÁNIČEM (obr. 5):
Jestliže uniká voda z primární vnitřní
hadice „A“, průhledný záchytný plášť
„B“ ji zachytí, aby se mohl dokončit
mycí cyklus. Na konci cyklu kontaktujte
středisko technické pomoci se žádostí
o výměnu přívodní hadice.
5
B
A
CS
l AQUASTOP (obr. 4):
Hydraulická bezpečnostní
zařízení
Připojení vypouštěcí hadice
l Vypouštěcí hadici je nejvhodnější připojit
l Pokud máte takový požadavek, kontaktujte
na pevné odpadní potrubí (obr. 6). Dbejte
na to, aby hadice nebyla nikde "přelomená".
autorizované servisní středisko.
l Vypouštěcí hadici můžete také zavěsit
přes okraj dřezu pomocí přiloženého
plastového oblouku. Konec hadice nesmí
být ponořen do vody, aby nedošlo k
jejímu zpětnému nasátí do myčky při jejím
provozu (obr. 6Y).
l Odpadní potrubí by mělo být vyústěno
nejméně 40 cm nad podlahou a musí mít
vnitřní průměr nejméně 4 cm.
l Je vhodné, aby na tomto odpadním
l Pokud instalujete spotřebič pod pracovní
potrubí byl sifon k zamezení úniku pachu
(obr. 6X).
desku, oblouk vypouštěcí hadice musí
být zavěšen na zdi v co nejvyšší poloze
(obr. 6Z).
l Pokud je to nutné, může být vypouštěcí
hadice prodloužena až na 2,5 m, její
maximální výška od podlahy může však
být nejvíce 85 cm.
l Zkontrolujte ještě, zda přívodní i vypouštěcí
hadice nejsou nikde "přelomené".
6
Y
X
Z
8
(Obr. A "1")
Po naplnění soli MUSÍTE spustit
kompletní mycí cyklus nebo program
PŘEDMYTÍ.
l Výskyt bílých skvrn na nadobi je obecnu
varovn˘m signalem, Ie je nutne doplnit
zasobnik soli.
l Do zásobníku se vejde asi 1,5 až 1,8 kg
soli. Pro dobré výsledky mytí je nutné
zásobník občas znovu naplnit solí.
Spotřeba soli závisí na nastavení
změkčovače podle tvrdosti vody. Čím je
voda tvrdší, tím je větší spotřeba soli.
l Na dně myčky je zásobník na sůl, která
regeneruje změkčovač.
l Používejte pouze speciální soli určené
pro myčky nádobí. Jiné druhy solí
obsahují malé množství nerozpustných
částic, které by mohly dlouhodobým
působením zhoršit účinnost změkčovače
vody.
Po instalaci myčky zcela naplňte
zásobník pro sůl a až poté přidejte
vodu až pro kraj otvoru pro plnění
zásobníku.
l K naplnění zásobníku musíte nejdříve
odšroubovat jeho víčko na dně vany
myčky.
l Plníte-li
zásobník poprvé, je nutné
nejdříve do zásobníku nalít vodu. Při
plnění přeteče menší množství vody,
pokračujte však v plnění, dokud zásobník
není zcela plný. Po jeho naplnění očistěte
vnitřní prostor od zbytku soli a znovu
utáhněte víčko zásobníku.
9
CS
3. PLNĚNÍ SOLI
Typ "B":
4. NASTAVENÍ HORNÍHO
KOŠE
(POUZE MODELY SE SYSTÉMEM EASY
CLICK):
l Pokud se pravidelně používají 29 cm až
32,5 cm talíře, vložte je do dolního koše,
až bude horní koš umístěn do horní
polohy, jak je podrobně popsáno níže
(v závislosti na modelu):
1. Vyjměte horní koš;
2. Držte koš na obou stranách a zdvihněte
ho nahoru (obr. 1).
Když je koš v horní poloze, do horního koše
již nelze vkládat nádobí o průměru větším
než 20 cm* a nelze používat pohyblivé opěry.
* V případě modelů vybavených třetím
košem již nelze vkládat do horního koše
nádobí o průměru větším než 14 cm.
Typ "A":
1. Otočte přední zábrany "A" směrem ven.
2. Vyjměte koš a upevněte ho zpět do
horní polohy.
3. Vraťte zábrany "A" do původní polohy.
Když je koš v horní poloze, do horního koše
již nelze vkládat nádobí o průměru větším
než 20 cm a nelze používat pohyblivé opěry.
Typ "A"
NASTAVENÍ KOŠE DO DOLNÍ POLOHY:
1. Držte koš na obou stranách a
nadzdvihněte ho nahoru (obr. 1);
2. Potom ho pomalu spusťte do správné
polohy (obr. 2).
Poznámka: NIKDY NEZDVIHEJTE ANI
NESPOUŠTĚJTE KOŠ POUZE Z JEDNÉ
STRANY (obr. 3).
VAROVÁNÍ:
Doporučujeme nastavit koš před vkládáním
nádobí.
Typ "B"
1
A
2
a
b
a
b
A
3
10
Používání horního koše
Běžná denní náplň je zobrazena na obr. 1,
2 a 3.
Horní koš (obr. 1)
l Horní koš je vybavený pohyblivými podstavci
připevněnými k boční stěně, které lze
umístit do 4 pozic.
l Ve snížené pozici (A-A1) slouží podstavce
pro šálky z kávy, dlouhé nože a vařečky.
Horní koš (obr. 2)
l Ve zvýšené pozici (B-B1) podstavec
umožňuje uložení rovných a hlubokých
talířů. Tyto jsou uspořádané do vertikální
polohy s konkávní stranou dopředu, aby
zůstal prostor mezi jednotlivými talíři a
voda mohla volně odtékat.
Horní koš (obr. 3)
l Doporučujeme ukládat velké talíře (okolo
26 cm) lehce nakloněné dozadu, aby se
usnadnilo zasunutí ko še do myčky.
l Do horního koše lze rovněž ukládat
kompotové misky a jiné misky z plastické
hmoty. Doporučujeme je po uložení
zajistit tak, aby je tlak stříkající vody
nepřevrátil.
Používání spodního koše
l Horní koš je navržen tak, aby umožnil
uložení maximálního množství různých
druhů nádobí, např. 24 talířů ve dvou
řadách, asi 30 sklenic v pěti řadách nebo
směs různého nádobí.
l Do spodního koše lze ukládat hrnce,
pekáče, polévkové mísy, kompotové
misky, poklice, servírovací nádobí, mělké
talíře, polévkové talíře a naběračky.
11
CS
5. VKLÁDÁNÍ NÁDOBÍ
l Příbory ukládejte do košíku z plastické
hmoty. Vložte košík na příbory do
spodního koše (obr. 4 a 5) a přesvědčte
se, že uložené příbory nezasahují do
prostoru otáčejících se ramen.
Spodní koš je vybaven zarážkou, která
zajišťuje bezpečné vytažení koše i
pokud je zcela naplněn.
Pokud budete doplňovat sůl, nebo
pokud budete provádět pravidelnou
údržbu, je nutné koš zcela vyjmout.
Košík na příbory (obr. 6)
Košík na příbory se skládá ze dvou
oddělitelných částí, které umožňují různou
volbu ukládání příborů. Tyto dvě části lze
od sebe oddělit tak, že posuneme levou
sekci proti pravé sekci. Horní část koše na
příbory může být vyjmuta, aby byly
umožněny různé způsoby naplnění myčky.
Správné a racionální ukládání nádobí je
základem dobrých výsledků mytí.
Běžná denní náplň je zobrazena na obr. 4
a 5.
Spodní koš (obr. 4)
6. INFORMACE PRO
ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE
Potřebné informace k provedení srovnávacích
testů a testů hlučnosti (podle normy EN) si
vyžádejte na následující adrese:
testinfo-dishwasher@candy.it
V žádosti uvedte prosím model a sériové
číslo myčky nádobí (viz výrobní štítek).
Spodní koš (obr. 5)
12
CS
7. PLNĚNÍ MYCÍHO
PROSTŘEDKU
(Obr.A "2")
Prášek
Je nutné používat pouze speciální
mycí přípravky pro myčky nádobí, ať
už práškové, tekuté, nebo ve formě
tablet.
Nevhodné přípravky (jako např. pro ruční
mytí nádobí) neobsahují potřebné přísady
pro použití v myčkách a neumožňují proto
správnou funkci těchto spotřiebičů. Závadou je i
vysoká pěnivost přípravků pro ruční mytí.
Po vložení mycího prostředku do zásobníku
nejdříve uzavřete kryt, poté ho zasuňte (1)
a nakonec na něj lehce zatlačte (2), až
bude slyšet jeho zaskočení.
Plnění zásobníku na mycí přípravek
Zásobník na mycí přípravky je na vnitřní
stěně dveří (obr.A "2"). Je-li víčko
zásobníku zavřené, je nutné zmáčknout
tlačítko (A), aby se otevřelo. Na konci
každého mytí zůstává víčko vzdy otevřené
a připravené pro další použití myčky.
Protože nejsou všechny mycí přípravky
stejné, pozorně přečtěte pokyny na jeho
obalu. Rádi bychom vás upozornili, že malé
množství mycího přípravku nezajistí dostatečně
umytí nádobí, zatím co příliš veliké dávkování
nejen že nezlepší výsledky mytí, ale je také
zbytečným plýtváním
Nepoužívejte nadměrné množství mycích
přípravků, abyste zbytečně nezhoršovali
stav životního prostředí.
VAROVÁNÍ
Do spodního koše neskládejte nádobí do
takové pozice, která by zamezovala otevření
zásobníku, nebo by bránila uvolnění mycího
prostředku do prostoru nyčky.
Množství mycího přípravku se dávkuje do
zásobníku podle míry zaspinění umývaného
nádobí a také podle druhu nádobí. Doporučujeme
dávkovat 20÷30 g přípravku do přihrádky
zásobníku pro mytí (B).
13
l pozorně si přečtěte a dodržujte návod na
8. TYPY MYCÍCH PROSTŘEDKŮ
použití a upozornění uvedená na balení
kombinovaného mycího prostředku, který
chcete použít;
Mycí tableta
Mycí tablety od rozdílných výrobců mají
rozdílnou dobu rozpouštění, proto nemusejí
být v rychlých programech zcela účinné,
vzhledem k tomu, že nedojde k úplnému
rozpuštění tablety.
Pokud se používají tyto tablety, doporučuje
se vždy nastavit delší program, tak aby se
tablety dokonale rozpustily.
DŮLEŽITÉ
Pro dosažení dobrých výsledků mytí,
MUSÍ být tablety umístěny v zásobníku
na mycí prášek a NE přímo v myčce
(vaně).
l účinnost
prostředků, které nahrazují
použití soli závisí na tvrdosti vody, která
je do myčky přiváděna. Zkontrolujte, zda
tvrdost vody spadá do rozmezí, které je
uvedeno na balení mycího prostředku.
V případě, že byste s tímto typem tablety
nedosáhli uspokojivých výsledků, obraťte
se na výrobce tablet.
Nesprávné použití těchto kombinovaných
mycích prostředků by mohlo způsobit:
l ukládání vodního kamene (vápníku) jak v
myčce, tak na nádobí;
Mycí koncentrát
l zhoršení kvality sušení nebo mytí nádobí.
Prací koncentráty se sníženou zásaditostí a
s přírodními enzymy, kombinované s
pracími programy při 50°C mají menší
škodlivý dopad na životní prostředí a jsou
šetrnější k myčce i nádobí.
Mycí programy při 50°C byly navrženy tak,
aby umožnily enzymům zcela rozpustit
nečistotu. Při použití koncentrovaných
mycích prostředků při programu 50°C
dosáhnete tedy stejných výsledků jako při
použití programu při 65°C bez použití
koncentrovaných mycích prostředků.
Kombinované tablety
Při používání tablet "TABS" nevěnujte
pozornost blikajícím kontrolkám soli a
leštidla (pouze u některých modelů).
Pokud se objeví problémy při používání
tablet, doporučujeme Vám, abyste se vrátili
k tradičním výrobkům (sůl, leštidlo, prášek).
l naplňte zásobník na sůl a na leštidlo;
Tablety, které obsahují také leštidlo, musí
být vloženy do zásobníku pro mytí. Zásobník na
leštidlo musí být prázdný (pokud není, dříve než
použijete kombinované tablety, nastavte
dávkovač leštidla na minimální dávku).
Kombinované čistící prostředky
"TABS"
Při každém použití kombinovaného čistícího
prostředku "TABS" (“3 in 1” / “4 in 1” / “5 in
1”, apod.), u kterého by použití soli a/nebo
leštidla bylo zbytečné, pečlivě dodržujte
následujíc varování:
14
DŮLEŽITÉ
Na reklamace, které by se mohly přímo
týkat nesprávného použití těchto výrobků,
se nevztahuje žádná z částí záruky.
l spusťte běžný mycí cyklus bez nádobí.
V případě, že se vrátíte k tradičnímu
způsobu mytí, bude zapotřebí několik
mycích cyklů, než se systém odvápění vody
vrátí k optimální hodnotě.
CS
9. PLNĚNÍ OPLACHOVACÍHO
PROSTŘEDKU
(Obr. A "3")
Leštidlo
Tato přísada, která je automaticky přidávána
při poslední fázi oplachování, umožňuje
snadnější oplachování a zamezuje tvorbě
skvrn a matných usazenin.
Plnění zásobníku
přípravky
pro
lešticí
Na levé straně zásobníku pro mycí prostředek
je zásobník pro lešticí prostředek, který
zvyšuje lesk nádobí (Obr. A "3"). Kryt
otevřete tak, že zatlačíte na zásobník a
současně vytáhnete uzavírací západku
směrem nahoru. Pro oplachování používejte
vždy pouze přísady vhodné pro automatické
myčky. Množství leštícího prostředku je možné
zkontrolovat na optickém ukazateli (C), který je
umístěn na dávkovacím zásobníku.
PLNÝ
PRÁZDNÝ
tmavý
světlý
Nastavení dávkování
(od 1 do 6)
leštidla
Ovladač (D) je umístěn pod krytem a je s
ním možno otočit pomocí mince. Doporučená
poloha je 4. Pootočení na požadované
nastavení lze provést pomocí mince.
Doporučujeme nastavení na polohu 3.
Vápník obsažený ve vodě ve značné míře
vytváří šmouhy při sušení. Je proto nutné
nastavit dávkování lešticího přípravku pro
dosažení dobrých výsledků mytí. Jestliže se
po skončení mytí vytvářejí na nádobí
"pásky", snižte nastavení o jednu polohu.
Jestliže se vytvářejí "bílé skvrny", zvyšte
dávkované množství leštidla o jednu polohu.
15
10. ČIŠTĚNÍ FILTRŮ
(Obr. A "4")
Filtrační systém se skládá z následujících částí:
A. filtrační košík k zachycení větších částic;
B. mikrofiltr, který je umístěn pod filtračním
talířem a zachytává nejemnější částice
pro dosažení perfektního oplachu;
C. filtrační
talíř
nepřetržitě
cirkulující mycí roztok.
filtrující
l Aby se vždy dosáhlo výborných výsledků
mytí, je nutné po každém umytí nádobí
zkontrolovat a vyčistit filtry.
l Vyjmutí filtrační jednotky provedete tak,
že pootočte madlem košíku proti směru
hodinových ručiček (obr. 1).
l Pro snadnější čistění je centrální košík
odnímatelný (obr. 2).
l Vyjměte filtrační talíř (obr. 3) a celý ho
opláchněte pod stříkající vodou. Je-li to
nutné, použijte malý kartáček.
l Mikrofiltr je samočisticí, jeho údržba je
omezena na pouhou kontrolu každé dva
týdny. V případě nutnosti ho opláchněte
pod tekoucí vodou nebo pomocí jemného
kartáčku. Po každém mytí doporučujeme
překontrolovat filtrační košík a talíř, zda
nejsou zanesené.
VAROVÁNÍ
Po každém čistění filtrů prověřte, zda
je vše správně namontováno zpět a
jestli filtrační talíř je dobře usazen na
dně myčky. Přesvědčte se, zda centrální
filtrační košík je správně zajištěn ve
filtračním talíři pootočením ve směru
hodinových ručiček. Pouze správně
usazená filtrační jednotka může
zabezpečit
požadované
výsledky
tohoto spotřebiče.
Nikada ne koristite perilicu sudja ako
je filtar izvadjen.
16
Jak dosáhnout opravdu dobré
výsledky mytí
l Před vložením nádobí do myčky odstraňte
nejdříve různé zbytky jídla (kosti,
skořápky, kousky masa nebo zeleniny,
usazeninu kávy, slupky od ovoce, zubní
párátka nedopalky cigaret atd.), které by
mohly ucpat filtry, vypouštění vody a
trysky ostříkovacích ramen a tím snížit
účinnost mytí.
l Jestliže nádobí není hodně zašpiněné,
nebo koše nejsou zcela plné, zvolte
"EKONOMICKY PROGRAM", uvedený v
tabulce programů v přiloženém návodu.
Co není vhodné k mytí
l Je nutné mít na paměti, že ne každé
nádobí je vhodné k mytí v myčce.
Doporučujeme, aby se myčka nepoužívala
na nádobí vyrobené z termoplastických
umělých hmot, na jídelní příbory s
dřevěnými rukojeťmi, na hrnce u kterých
jsou dřevěná ucha, výrobky z hliníku
nebo křišťálového či broušeného skla,
jestliže nejsou k mytí v myčce přímo určeny.
l Proto je vhodné nádobí se zbytky jídel
opláchnout před vkládáním do myčky.
l Pokud hrnce a pekáče mají na sobě
připálené nebo připečené zbytky jídel, je
vhodné takové nádobí nejdříve nechat
odmočit a odstranit hrubé nečistoty a pak
teprve umývat v myčce.
l Určitý druh dekorace na nádobí se může
smýt. Proto je dobré do myčky vložit na
zkoušku nejdříve jeden kus takového
nádobí a pokud nedojde k poškození dekoru,
pak teprve umýt celou sadu. Některé druhy
dekorace na nádobí mohou být poškozeny
teprve častým mytím v myčce.
l Ukládejte nádobí dnem vzhůru.
l Pokuste se uložit nádobí tak, aby se
vzájemně nedotýkalo. Budete-li je pečlivě
ukládat, dosáhnete lepších výsledků.
l Po uložení nádobí do myčky zkontrolujte,
zda se mohou ramena volně otáčet.
l Při mytí takového nádobí doporučujeme
zvýšenou opatrnost. Nedoporučujeme
rovněž vkládat současně stříbrné příbory
s nerezovými, aby nedošlo mezi nimi k
chemické reakci.
l Hrnce a další nádobí, na kterých jsou
místy připálené zbytky jídla, musí být
předem odmočeny vodou s přídavkem
mycího přípravku.
Když kupujete novou jídelní soupravu
nebo příbory, vždy se přesvědčte, zda
jsou vhodné pro mytí v myčkách
nádobí.
l Správné mytí stříbra:
a) opláchněte stříbrné nádobí ihned po
jeho použití, zejména když je znečistěné
od majonézy, vajíček, ryb apod;
b) nekropte nebo nesypejte mycí prostředek
přímo na stříbrné nádobí;
Užitečné rady
c) oddělujte stříbrné věci od ostatních kovů.
l Abyste zabránili skapávání vody po
dokončení mycího cyklu z horního koše
na nádobí ve spodním koši, vyjměte
nejdříve spodní koš.
Jak dosáhnout úspor
l Jestliže chcete využít plně prostoru pro
mytí nádobí v této myčce, opláchněte
nádobí uložené po každém jídle programem
"PŘEDMYTÍ". Tím dojde k odmočení
l Jestliže ponecháte nějakou dobu nádobí
po umytí v myčce, nechte dveře pootevřené,
aby se umožnila cirkulace vzduchu uvnitř
myčky a urychlil se proces sušení.
17
CS
zaschlých zbytků jídla a odstranění
větších částic jídla z nově vloženého
nádobí. Jakmile je myčka zcela naplněna,
spusťte program pro hlavní mytí.
11. PRAKTICKÉ RADY
l Mycí vana i dveře jsou z nerezové oceli.
12. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
(obr. A "5")
l Na čištění vnějšku myčky nepoužívejte
rozpouštědla (odmašťující) ani brusné
prostředky, ale pouze hadřík navlhčený
ve vlažné vodě.
l Tato myčka nevyžaduje žádnou zvláštní
údržbu, neboť vana je samočisticí.
l Pravidelně čistěte těsnění dveří navlhčeným
hadříkem, abyste odstranili všechny zbytky
jídla a lešticího přípravku.
Pokud by se na nich objevily skvrny
způsobené oxidací, je to pravděpodobně
způsobeno velkou koncentrací solí železa
ve vodě
l Pro odstranění těchto skvrn doporučujeme
použít jemný brusný přípravek; Nikdy
nepoužívejte materiály na bázi chlóru,
škrabky, drátěnky atd.
1
1b
l Doporučujeme čištění myčky k odstranění
stop vodního kamene a nečistot.
Doporučujeme pravidelně spustit mycí
cyklus se speciálními čisticími prostředky
pro myčky nádobí. Během všech procesů
čištění musí být myčka prázdná.
l Jestliže i při pravidelném čistění filtrů
zjistíte, že nádobí nebo hrnce nejsou
dobře umyté nebo opláchnuté, zkontrolujte,
zda trysky na sprchovacích ramenech
jsou čisté (obr. A “5”).
2
Jsou-li ucpané, vyčistěte je následujícím
postupem:
1) Horní rameno otočte tak, aby šipka na
jeho plastové části byla proti vybrání v
přívodu vody na spodní straně koše
(obr. 1b). Rameno potlačte nahoru a
pak otáčejte ve směru hodinových
ručiček (obr. 1). Po odšroubování rameno
vyjměte. Zpětnou montáž proveďte
stejným postupem, ale otáčejte ramenem
proti směru hodinových ručiček. Spodní
rameno snadno vyjměte potažením
směrem nahoru (obr. 2);
2) Opláchněte rotační ramena pod stříkající
vodou, aby se odstranily všechny
nečistoty usazené v tryskách ramen;
PO SKONČENÍ MYCÍHO
PROGRAMU
Po skončení mytí je nutné zastavit přívod
vody a vypnout spotřebič stisknutím tlačítka
vypnutí/zapnutí do vypnuté polohy.
Pokud myčka nebude nějakou dobu používána,
doporučujeme provést následující opatření:
1. Vypusťte veškerou vodu s mycími
prostředky, aby se odplavily všechny
usazeniny;
2. Vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky;
3) Po vyčistění vložte ramena na původní
místo a horní za šroubujte až na doraz.
18
3. Uzavřete přívodní ventil vody;
7. Jestliže je myčka uložena na místě, kde
je teplota nižší než 0°C, všechna voda
uvnitř hadic může zmrznout. Počkejte,
až se teplota zvýší nad bod mrazu a
pak nezapínejte myčku dříve, než za 24
hodin.
5. Nechejte dveře pootevřené;
6. Udržujte vnitřní prostor myčky v čistotě;
19
CS
4. Naplňte zásobník s lešticím přípravkem;
L Kontrolka "VÝBĚR MOŽNOSTI"
M Kontrolky "VÝBĚR PROGRAMU"
N Kontrolka "Addish"
D Tlačítko možnosti "EXPRESS"
E DĚTSKÝ ZÁMEK D+F
F Tlačítko "ODLOŽIT SPUŠTĚNÍ"
20
Pojistka / příkon / napájecí napětí
Tlak přívodu vody (MPa)
Kapacita s hrnci a nádobím
Sady nádobí (EN 50242)
Hloubka s otevřenými dvířky (cm)
Šířka x výška x hloubka (cm)
117
59,8x82x58
BEZ PRACOVNÍ
DESKY
13
8 osob
Viz typový štítek
Min. 0,08 – Max. 0,8
9 osob
15
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x57
VESTAVNÁ S
PANELEM
TECHNICKÉ ÚDAJE (viz typový štítek)
120
60x85x60.9
S PRACOVNÍ
DESKOU
VOLNĚ STOJÍCÍ
9 osob
16
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x55
PLNĚ VESTAVNÁ
VESTAVNÁ
I Kontrolky "FÁZE PROGRAMU"/Doba "ODLOÎENÉHO STARTU"
C Tlačítko "Start/Reset" (Spustit/Reset program)
ÚDAJE
H Kontrolka "DOŠLA SŮL"
B Tlačítko "VÝBĚR PROGRAMU"/REGISTRACE Wi-Fi
ROZMĚRY
G Tlačítko "Reset" pro kontrolka "NEDOSTATEK SOLI"
A Tlačítko "VYPÍNAČ"
13. POPIS OVLÁDACÍHO
PANELU
14. TECHNICKÉ ÚDAJE
Pokud jste zapnuli funkci uložení
programu do paměti, na displeji se
zobrazí
kontrolka
odpovídající
naposledy dokončenému programu.
Tlačítko VYPÍNAČ
l K zapnutí a vypnutí spotřebiče stiskněte
tlačítko ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (nejméně 3
sekund).
Na konci cyklu nezapomeňte vypnout
spotřebič tlačítkem Vypínač a potom
vytáhnout zástrčku ze zásuvky a zavřít
přívod vody.
První zapnutí spotřebiče
l Připojte spotřebič k napájení.
Nabídka nastavení
V nabídce Nastavení můžete upravovat
různé parametry mytí tak, aby vyhovovaly
vašim požadavkům.
Vstup do nabídky Nastavení
l Zapněte myčku tak, že asi 3 sekundy
podržíte tlačítko "VYPÍNAČ".
l Podržte tlačítka "Progr." a "VYPÍNAČ"
po dobu asi 5 sekund.
l Otevřete dvířka, vložte dovnitř nádobí,
které chcete umýt, a opět zavřete dvířka.
l Asi na 3 sekundy stiskněte tlačítko
"VYPÍNAČ".
l Všechny kontrolky budou 5 sekund blikat.
l Zobrazí se nastavení:
- Když
se
rozsvítí
kontrolky
v
odpovídajících programech, zobrazí se
nastavení ochrany proti vodnímu
kameni. Pokud jsou všechny zhasnuté,
úroveň je nastavena na "S0".
l V tomto okamžiku budou aktivní pouze
tlačítka "VYPÍNAČ" a "Progr." a na 3
sekundy se rozsvítí kontrolky všech programů.
Potom zůstane svítit pouze kontrolka
"P3" a budou aktivní všechna tlačítka.
l Tlačítkem "VÝBĚR PROGRAMU" zvolte
- Když se aktivuje zvukový signál, rozsvítí
se kontrolka "Expres".
program.
l Pokud si přejete vybrat nějakou možnost,
- Když je aktivována funkce "Paměť",
rozsvítí se kontrolka "6h" pro funkci
ODLOŽIT SPUŠTĚNÍ.
stiskněte odpovídající tlačítko (rozsvítí se
kontrolka reprezentující vybranou možnost).
l Stiskněte tlačítko "Spustit/Reset" a ozve
se signál, kontrolka odpovídající vybranému
programu zůstane svítit a rozsvítí se
kontrolka mytí.
l Pokud se spustí program s otevřenými
dvířky, pětkrát se ozve signál a jakmile se
dvířka zavřou, program se automaticky
spustí.
Další zapnutí spotřebiče
l Když stisknete tlačítko "Progr.", zahájí
se nastavování OCHRANY PROTI
VODNÍMU KAMENI (viz informace v
příslušné kapitole návodu k obsluze).
l Stiskněte tlačítko "Expres", abyste zapnuli
nastavování ZVUKOVÉ SIGNALIZACE
(viz část o tomto tématu, kde najdete
informace o způsobu nastavování).
l Stisknutím tlačítka "Odložit spuštění"
aktivujte FUNKCI PAMĚTI (viz příslušná
kapitola v návodu k obsluze, kde najdete
informace o jejím zapínání a vypínání).
Chcete-li zapnout spotřebič, podržte tlačítko
VYPÍNAČ asi tři sekundy a rozsvítí se
kontrolka programu "P3".
21
CS
15. VÝBĚR PROGRAMU A
SPECIÁLNÍ FUNKCE
"AUTOMATICKÉ" programy
(pouze u některých modelů)
VAROVÁNÍ
Myčka je vybavena snímačem znečištění,
který je schopen analyzovat kalnost vody
během všech fází "AUTOMATICKÉHO"
Progr.u (viz popis Progr.u). díky tomuto
zařízení se parametry mycího cyklu
automaticky přizpůsobují aktuálnímu množství
nečistot na nádobí. Důvodem je, že kalnost
vody je úměrná množství nečistot na
nádobí. Proto lze zaručit vynikající výsledky
mytí při současné optimalizaci spotřeby
vody a energie.
"IMPULSE" programy
(pouze u některých modelů)
"IMPULSE" Progr.y využívají technologii
impulsního mytí, která snižuje spotřebu a
hlučnost a zlepšuje účinnost.
Pokud odevřete dvířka během cyklu
sušení, přerušovaný zvukový signál
vás upozorní, že cyklus sušení dosud
neskončil.
Přerušení programu
Nedoporučuje se otvírat dvířka v průběhu
programu, zejména během střední mycí
fáze a konečné fáze oplachování horkou
vodou. Pokud se však v průběhu programu
otevřou dvířka (například za účelem přidání
nádobí), spotřebič se automaticky zastaví.
Zavřete dvířka bez stisknutí jakéhokoli
tlačítka. Cyklus se spustí od bodu, v němž
byl přerušen.
VAROVÁNÍ
"Přerušovanou" činnost mycího čerpadla
NELZE považovat za závadu; jedná se o
charakteristickou vlastnost impulsního
mytí, a proto by měla být považována za
normální funkci programu.
Pokud odevřete dvířka během cyklu
sušení, přerušovaný zvukový signál
vás upozorní, že cyklus sušení dosud
neskončil.
ADDISH (možnost přidávat nádobí
po spuštění programu)
Změna běžícího programu
Když se Progr. spustí, měli byste otvírat
dvířka a přidávat další nádobí pouze tehdy,
když svítí kontrolka ADDISH
Spotřebič
se automaticky zastaví a na displeji bude
blikat zbývající čas do konce cyklu. Zavřete
dvířka bez stisknutí jakéhokoli tlačítka.
Cyklus se spustí od bodu, v němž byl
přerušen. Když příslušná kontrola zhasne,
již se nedoporučuje přidávat další nádobí.
Dvířka otvírejte pomalu a opatrně, abyste
se vyhnuli postříkání mycí vodou.
Chcete-li změnit nebo
program, postupujte takto:
zrušit
běžící
l Podržte tlačítko "Spustit/Reset" alespoň
3 sekundy. Ozvou se zvukové signály a
kontrolky programů se budou postupně
rozsvěcovat a zhasínat.
l Ozvou se zvukové signály a všechny
kontrolky programů budou trvale svítit.
l V tomto okamžiku lze nastavit nový program.
VAROVÁNÍ
Před spuštěním nového programu
byste měli zkontrolovat, zda je v
dávkovači stále mycí prostředek. V
případě potřeby ho doplňte.
Důrazně se nedoporučuje přidávat
nádobí po zhasnutí kontrolky ADDISH,
protože by to mohlo ovlivnit účinnost
mytí.
22
V průběhu programu bude svítit příslušná
kontrolka a postupně se budou jednotlivě
rozsvěcovat tři kontrolky "FÁZE PROGRAMU".
MYTÍ
OPLACHOVÁNÍ
SUŠENÍ
aby signalizovaly aktuální fázi.
Pokud dojde k jakémukoli výpadku
napájení za chodu myčky, vybraný
program se uloží do speciální paměti
a po obnovení napájení bude pokračovat
od bodu, v němž byl přerušen.
Konec programu
Ukončení
Progr.u
je
signalizováno
5sekundovou zvukovou signalizací (pokud
není vypnutá), která se bude ozývat třikrát
ve 30sekundových intervalech.
V zájmu lepšího sušení nechte dvířka
pootevřená, aby se podpořila přirozená
cirkulace vzduchu v myčce.
Kontrolka "ŽÁDNÁ SŮL"
Tento model je vybaven kontrolkou na
ovládacím panelu, která se rozsvítí v
případě, že je třeba doplnit sůl. Přítomnost
bělavých skvrn na nádobí bývá obvykle
varovným znamením, že je třeba doplnit
zásobník soli.
Tlačítko "RESET" pro kontrolku
"ŽÁDNÁ SŮL"
Po naplnění zásobníku soli byste měli na
několik sekund stisknout toto tlačítko, dokud
příslušná kontrolka nezhasne.
VAROVÁNÍ
Pokud stisknete resetovací tlačítko,
aniž naplníte zásobník soli, naruší to
správné fungování kontrolky soli.
Tlačítka možností
Tlačítka možností nabízejí další možnosti
mytí, které vám umožňují přizpůsobovat
mycí Progr.y (seznam Progr.ů, ve kterých
lze aktivovat jednotlivé možnosti, najdete v
tabulce v kapitole 17). Možnosti se aktivují
(nebo deaktivují) příslušnými tlačítky před
spuštěním Progr.u. Na displeji se zobrazí
(nebo zmizí) příslušné kontrolky.
Tlačítko možnosti by se mělo aktivovat po
zvolení mycího Progr.u.
Zvolíte-li možnost, která není kompatibilní
se zvoleným programem, kontrolka
možnosti bude nejdříve blikat a pak
zhasne.
Tlačítko "Express"
Toto tlačítko umožňuje uspořit v průměru
25 % energie a času (podle vybraného
cyklu) tím, že se sníží teplota vody na mytí
a délka sušení během konečného
oplachování. Tato možnost se doporučuje
pro večerní mytí, kdy není nutné mít
okamžitě dokonale suché nádobí.
Aby bylo zaručeno správné fungování
kontrolky soli, VŽDY MUSÍTE DOPLNIT
CELÝ ZÁSOBNÍK SOLI.
Tlačítko "ODLOŽIT SPUŠTĚNÍ"
Tímto tlačítkem lze nastavit čas spuštění
myčky; spuštění lze odložit o 3, 6, nebo 9
hodin.
Chcete-li nastavit odložené spuštění, postupujte
takto:
l Stisknutím tlačítka "VÝBĚR PROGRAMU"
zvolte program.
l Stiskněte tlačítko "ODLOŽIT SPUŠTĚNÍ"
(každým stisknutím tlačítka se spuštění
postupně odloží o 3, 6, nebo 9 hodin a
rozsvítí se příslušná kontrolka času).
l Chcete-li
spustit odpočet, stiskněte
tlačítko "Spustit/Reset" (začne blikat
kontrolka nastavené prodlevy).
23
CS
Činnosti programu
Pokud je nastaveno odložení o 9 hodin, po 3
hodinách bude odpočet signalizován kontrolkou
6 h a po 6 hodinách kontrolkou 3h.
Na konci posledních 3 hodin (jakmile skončí
odpočet) přestane indikátor 3h blikat a
zůstane svítit, aby signalizoval fázi mytí, a
automaticky se spustí program.
Odložené spuštění lze změnit nebo zrušit,
dokud neskončí odpočet a dosud se nespustil
program. Podle následujícího postupu vyberte
jiný program nebo vyberte tuto možnost/zrušte
její výběr:
l Podržte tlačítko "Spustit/Reset" alespoň
3 sekundy. Ozvou se zvukové signály a
kontrolky programů se budou postupně
rozsvěcovat a zhasínat.
Odložené spuštění a vybraný program se
zruší. Kontrolky programů budou blikat a
myčka je připravena k nastavení nového
programu.
2. Kdykoli se zapne zvuková signalizace,
kromě vizuálního potvrzení rozsvícením
kontrolky "Express" se ozve i potvrzovací
zvukový signál.
3. Pokud zvukovou signalizaci vypnete,
vizuální potvrzení zhasnutím kontrolky
"Express" nebude doprovázeno žádným
zvukovým signálem.
4. Vypněte myčku tak, že asi 3 sekundy
podržíte tlačítko "VYPÍNAČ", aby nové
nastavení vstoupilo v platnost.
FUNKCE PAMĚTI (uložení naposledy
použitého programu do paměti)
Chcete-li aktivovat ukládání posledního
použitého programu do paměti, postupujte
takto:
l Zapněte myčku tak, že asi na 3 sekundy
stisknete tlačítko "VYPÍNAČ".
l Podržte tlačítka "Progr." a "VYPÍNAČ"
po dobu asi 5 sekund.
l Všechny kontrolky budou 5 sekund blikat.
Aktivace nebo deaktivace v
nastavení z výroby aktivovanou
zvukovou signalizaci.
1. Kontrolka "6h" pro funkci "ODLOŽIT
SPUŠTĚNÍ" ve výchozím nastavení
nesvítí.
Zapínání a vypínání zvukové signalizace
můžete deaktivovat následujícím způsobem
(ve výchozím nastavením je aktivováno):
l Zapněte myčku tak, že asi na 3 sekundy
stisknete tlačítko "VYPÍNAČ".
l Podržte tlačítka "Progr." a "VYPÍNAČ"
po dobu asi 5 sekund.
3. Vypněte myčku tak, že asi 5 sekund
podržíte tlačítko "VYPÍNAČ", aby nové
nastavení vstoupilo v platnost.
Stejným postupem funkci paměti vypněte.
l Všechny kontrolky budou 5 sekund blikat.
- Pokud je zvuková signalizace aktivní,
rozsvítí se kontrolka "Express".
- Pokud zvuková signalizace není aktivní,
kontrolka "Express" zhasne.
1. Stisknutím tlačítka "Express" zapněte
nebo vypněte zvukovou signalizaci.
24
2. Když stisknete tlačítko "ODLOŽIT
SPUŠTĚNÍ", rozsvítí se kontrolka "6h"
a ozve se zvukový signál.
DĚTSKÝ ZÁMEK
Myčka má funkci elektronického dětského
zámku.
Dětský zámek chrání děti před nebezpečím,
které by mohlo vzniknout při otevření dvířek
myčky, a deaktivuje ovládací prvky, aby
nebylo možné provést žádné nežádoucí
nebo náhodné změny.
Funkce dětského zámku se zapíná a vypíná
takto:
l Potom bude fungovat pouze tlačítko
l Zapněte myčku tak, že asi na 3 sekundy
l Při stisknutí jakéhokoli jiného tlačítka
l Podržte tlačítka "Expres" a "ODLOŽIT
SPUŠTĚNÍ" po dobu asi 5 sekund.
Kontrolky "3h 6h 9h" třikrát bliknou a
ozve se zvukový signál.
třikrát bliknou kontrolky fáze programu.
l Dětský zámek lze jednoduše zrušit tak,
že na 5 sekund opět stisknete tlačítka
"Expres" a "ODLOŽIT SPUŠTĚNÍ", nebo
vypnete spotřebič.
25
CS
stisknete tlačítko "VYPÍNAČ".
"VYPÍNAČ".
Úspěšná registrace
16. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
(WI-FI)
l Kontrolky 3h-6h-9h zhasnou, zatímco
kontrolky P3 P4 zůstanou svítit.
Tento spotřebič je vybaven technologií
Wi-Fi, která jej umožňuje dálkově ovládat
prostřednictvím aplikace.
l Nyní je spotřebič připojen a můžete ho
Spárování spotřebiče s aplikací
Neúspěšná registrace
l Stáhněte si do svého zařízení aplikaci
Hoover Wizard.
ovládat z aplikace.
Pokud se registrace do 5 minut nezdaří
nebo bude neúspěšná:
l Kontrolky 3h-6h-9h a P3 P4 zhasnou.
Aplikace Hoover Wizard je k dispozici
pro tablety a chytré telefony se
systémem jak Android, tak iOS.
l Spotřebič se nepřipojí.
l Zopakujte postup registrace tak, že znovu
podržíte tlačítko "ODLOŽIT SPUŠTĚNÍ".
Chcete-li prozkoumat funkce Wi-Fi do
všech podrobností, projděte si nabídky
aplikace ve ZKUŠEBNÍM režimu.
l Ujistěte se, že směrovač je zapnutý a
váš chytrý telefon/tablet je připojen k síti
Wi-Fi.
l Zapněte
BLUETOOTH na chytrém
telefonu/tabletu (pokud je k dispozici).
Více informací najdete v dokumentu
"Registrační aplikace - stručná příručka",
který se dodává se spotřebičem a rovněž je
k dispozici pod tímto odkazem:
go.candy-group.com/am-dw
Resetování Wi-Fi
V případě problémů nebo změny hesla k
vašemu domácímu směrovači zopakujte
postup registrace.
l Spusťte aplikaci, vytvořte profil uživatele
a zaregistrujte spotřebič podle pokynů,
které se zobrazují na displeji zařízení.
l Až vás k tomu aplikace vyzve, zapněte
myčku tlačítkem VYPÍNAČ.
l Stiskněte tlačítko "Progr. 3 sec Wi-Fi" a
podržte ho 3 sekundy à obě kontrolky P3
a P4 budou blikat.
AKTIVACE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
Kdykoli chcete používat
dálkovým ovládáním:
spotřebič
s
l Naplňte myčku, přidejte mycí prostředek
a zavřete dvířka.
l Zapněte myčku.
l Do 60 sekund od předchozího kroku
l Stiskněte tlačítko "Progr. 3 sec Wi-Fi" a
stiskněte na 3 sekundy tlačítko "ODLOŽIT
SPUŠTĚNÍ"; všechny kontrolky 3h-6h-9h
budou současně blikat po dobu 5 minut.
V aplikaci zadejte heslo k vaší domácí síti
Wi-Fi a dokončete postup
podržte ho 3 sekundy à kontrolky P3 P4
budou trvale svítit.
26
l Nyní můžete dálkově ovládat spotřebič
pomocí aplikace ve vašem zařízení.
Alternativní způsob ukončení dálkového
ovládání.
l Stiskněte
tlačítko "Spustit/Reset" a
podržte ho 3 sekundy; pokud probíhá
nějaký cyklus, bude zrušena spotřebič
ukončí režim DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ.
Nyní můžete nastavit nový mycí cyklus na
ovládacím panelu.
l Chcete-li
ukončit dálkové ovládání,
stiskněte tlačítko "Progr. 3 sec Wi-Fi“ na
3 sekundy.
l Když neprobíhá žádný cyklus:
Kontrolky P3 P4 zhasnou a rozsvítí se
kontrolka odpovídající programu, který
spotřebič naposledy dokončil (nebo P3).
Pokud vypnete a znovu zapnete
spotřebič tlačítkem Vypínače (nebo
pokud dojde k výpadku napájení),
když je aktivováno DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
a probíhá cyklus, tento cyklus bude
pokračovat od bodu, ve kterém byl
přerušen. "DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ"
bude deaktivováno a kontrolky P3 a
P4 budou blikat.
l Když probíhá nějaký cyklus:
Kontrolky P3 P4 začnou blikat, zatímco
kontrolky fáze programu budou ukazovat,
jaké části mycího cyklu spotřebič právě
dosáhl. Cyklus bude dokončen bez
ovládání z aplikace.
27
CS
DEAKTIVACE DÁLKOVÉHO
OVLÁDÁNÍ
17. POPIS PROGRAMU
Programu
Popis programu
Vhodné při mytí hrnců a veškerého dalšího nádobí,
silně znečištěného.
P1
Intenzivní
P2
Univerzální
P3
Eco
Program pro běžně znečištěné nádobí (nejúčinější
z hlediska spotřeby vody a energie).
Program dle normy EN 50242.
P4
Předmytí
Krátké studené předmytí nádobí použitého ráno
nebo v poledne, pokud chceme odložit mytí plné
náplně až na večer.
P5
Total Care
Vhodné k mytí
znečištěných.
nádobí
a
hrnců
normálně
Program vhodný pro mytí nejkřehčího nádobí,
například skla a porcelánu, v jednom cyklu třídy A.
* Vhodný pro mytí až 8 sad nádobí.
Mytí s předmytím
Pro programy s předmytím doporučujeme přidat další dávku čistícího prostředku (max. 10 g)
přímo do myčky..
28
"IMPULSE" programy
Teplota mytí (°C)
Průměrná délka mytí¹ (min)
Tlačítko
"ODLOŽIT SPUŠTĚNÍ"
Tlačítko "Express"
P1
Intenzivní
●
-
75
130
ANO
ANO
P2
Univerzální
-
■
60
120
ANO
ANO
P3
Eco
●
■
45
190
ANO
ANO
P4
Předmytí
5
ANO
N/A
100
ANO
ANO
Programu
P5
Total Care
- - ●
■
50
● = Prostředek pro předmytí
■ = "IMPULSE" programy (pouze u některých modelů)
N/A = MOŽNOST NENÍ K DISPOZICI
1) Se studenou vodou (15°C) – tolerance ±10%
Pokud používáte horkou vodu, v průběhu programu se automaticky aktualizuje zbývající čas do
konce programu. Hodnoty jsou měřeny laboratorně podle evropské normy EN 50242 (hodnoty
se mohou lišit v závislosti na podmínkách použití).
29
CS
Prostředek pro předmytí
Možnosti
18. ZAŘÍZENÍ NA ZMĚKČOVÁNÍ
VODY
V závislosti na zdroji obsahuje voda různé
množství vápence a minerálů, které se
usazují na nádobí a zanechávají na jeho
povrchu bílé skvrny a šmouhy. Jak vysoká
je přítomnost těchto minerálů ve vodě, tak
velká je její tvrdost. Myčky nádobí jsou
vybaveny zařízením pro změkčování vody,
které vyžadují ke své regeneraci speciální
sůl. Takto změkčená voda je pak v myčce
používána pro mytí nádobí. Stupeň tvrdosti
vody Vám sdělí společnost, která zajišťuje
její dodávku nebo si ji můžete nechat změřit.
Následující postup začněte VŽDY při
vypnuté myčce.
1. Zapněte myčku
"VYPÍNAČ".
stisknutím
tlačítka
2. Současně stiskněte tlačítka "Progr." a
"VYPÍNAČ" a podržte je 5 sekund.
3. Ozve se krátký zvukový signál a
všechny kontrolky budou blikat po dobu
5 sekund.
Nastavení změkčování vody
5. Opětovným stisknutím tlačítka "Progr."
vyberte požadovanou úroveň odstraňování
vodního kamene; při každém stisknutí
se rozsvítí odpovídající indikátor, jak je
uvedeno v tabulce výše (P1àS1,
P2àS2...) V případě úrovně "S0"
budou všechny kontrolky zhasnuté.
S0
0-5
0-3
NE
Žádná
kontrolka
6. Vypněte myčku tak, že 3 sekundy
podržíte tlačítko "VYPÍNAČ", aby nové
nastavení vstoupilo v platnost.
S1
6-15
4-9
ANO
P1
S2
16-30
10-16
ANO
P1+P2
*S3
31-45
17-25
ANO
P1+P2+P3
S4
46-60
26-33
ANO
S5
61-90
34-50
ANO
°dH
(německá
stupnice)
Tvrdost vody
°fH
(fran.
stupnice)
Úroveň tvrdosti
Kontrolka
programu
4. Rozsvítí
se
kontrolka
"VÝBĚR
PROGRAMU", aby ukázala úroveň
odstraňovače vodního kamene. Pokud
se nerozsvítí žádná kontrolka, bude
nastavena úroveň "S0".
Použití
regenerační soli
Změkčovací zařízení upravuje vodu o
tvrdosti do 90°fH (francouzská stupnice
tvrdosti) nebo 50°dH (německá stupnice
tvrdosti vody) v 6 rozdílných stupních jeho
nastavení. V tabulce je uvedeno nastavení
změkčovače vody v závislosti na různém
stupni tvrdosti vody.
VAROVÁNÍ
Pokud byste z jakéhokoliv důvodu
nedokázali dokončit postup, vypněte
myčku stisknutím tlačítka "VYPÍNAČ"
a začněte od začátku (BOD 1).
P1+P2+P3+
P4
P1+P2+P3+
P4+P5
* Regulace tvrdosti byla ve výrobě
nastavena na ÚROVEŇ 3 vzhledem k
tomu, že toto nastavení vyhovuje největší
části uživatelů.
30
Podle stupně tvrdosti vody nastavte
změkčovací zařízení následujícím způsobem:
Pokud se domníváte, že myčka nefunguje správně, řiďte se níže uvedenou stručnou
příručkou, která obsahuje jisté praktické rady k řešení nejběžnějších problémů. Pokud
závada přetrvává nebo se objevuje opakovaně, kontaktujte středisko technické pomoci.
CHYBOVÁ HLÁŠENÍ
l Modely s displejem: chyby jsou hlášeny číslem, kterému předchází písmeno „E“
(např. Chyba 2 = E2), a krátkým zvukovým signálem.
l Modely bez displeje: chyba je zobrazena blikáním každé LED dle kódu závady, s
následnou 5sekundovou pauzou (příklad: Error 2 = dvě bliknutí – pauza 5 sekund –
dvě bliknutí – apod…).
Pouze modely s displejem
Zobrazená chyba
"ZKONTROLUJTE
VODU" a krátký zvukový
signál
(pouze u některých
modelů)
E2 (s displejem)
a krátký zvukový signál
E3 (s displejem)
a krátký zvukový signál
E4 (s displejem)
a krátký zvukový signál
Význam a řešení
Myčka se neplní vodou
Ujistěte se, že je otevřený přívod vody.
Ujistěte se, že hadice na přívod vody není ohnutá nebo přimáčknutá.
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice je ve správné výšce (viz část
popisující instalaci).
Zavřete přívod vody, odšroubujte hadici na přívod vody od zadní
strany myčky a zkontrolujte, zda není ucpaný „pískový“ filtr.
Myčka nevypouští vodu
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není ohnutá, zachycená nebo
zablokovaná a není ucpaný filtr.
Ujistěte se, že není ucpaný sifon.
Únik vody
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není ohnutá, zachycená nebo
zablokovaná a není ucpaný filtr.
Ujistěte se, že není ucpaný sifon.
E4-E6-E7-Ef-EL
Závada elektronického řízení
(s displejem)
a krátký zvukový signál
Kontaktujte středisko technické pomoci.
E8-Ei (s displejem)
Topné těleso na ohřev vody nefunguje správně nebo je ucpaná
filtrační deska
a krátký zvukový signál
Zkontrolujte filtrační desku.
Jakýkoliv jiný kód
(s displejem)
Spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě, chvíli počkejte.
Spotřebič zapněte a spusťte program. Pokud se závada opět objeví,
kontaktujte autorizované servisní středisko.
31
CS
19. ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ A ZÁRUKA
Pouze modely bez displeje
Pokud dojde k závadě nebo poruše v průběhu programu, bude rychle blikat kontrolka
odpovídající vybranému cyklu a bude se ozývat přerušovaný zvukový signál. V takovém
případě vypněte myčku stisknutím tlačítka „VYPÍNAČ“.
Zkontrolujte, zda je otevřený přívod vody, není ohnutá vypouštěcí hadice a nejsou
ucpané filtry nebo sifon, a potom znovu nastavte vybraný program.
Pokud závada přetrvává, kontaktujte středisko technické pomoci.
Tato myčka je vybavena přetokovým bezpečnostním zařízením, které v případě
nějakého problému automaticky vypustí veškerou nadbytečnou vodu.
VAROVÁNÍ
V zájmu zajištění správného fungování přetokového bezpečnostního
zařízení doporučujeme nepřemisťovat ani nenaklánět myčku
za chodu. Je-li nezbytné naklonit nebo přemístit myčku,
ujistěte se, že byl dokončen mycí cyklus a uvnitř spotřebiče
nezůstala žádná voda.
Další závady
ZÁVADA
1. Nefunguje
žádný program
2. Myčka se
neplní vodou
PŘÍČINA
ŘEŠENÍ
Zástrčka není zapojena do
síťové zásuvky
Nebylo stisknuto tlačítko O/I
Dvířka jsou otevřená
Stiskněte tlačítko
Zavřete dvířka
Výpadek napájení
Zkontrolujte
Viz bod 1
Vodovodní kohoutek je zavřený
Hadice na přívod vody je ohnutá
Zkontrolujte
Otevřete vodovodní kohoutek
Odstraňte ohyby hadice
Filtr hadice na přívod vody je
ucpaný
Vyčistěte filtr na konci hadice
Filtr je znečištěný
Vypouštěcí hadice je ohnutá
Nástavec vypouštěcí hadice
není správně připojený
Odpadní přípojka na stěně je
obrácena dolů, nikoli nahoru
Vyčistěte filtr
Odstraňte ohyby hadice
Pečlivě dodržujte pokyny pro
připojení vypouštěcí hadice
4. Myčka nepřetržitě
vypouští vodu
Vypouštěcí hadice je umístěna
příliš nízko
5. Není slyšet
otáčení
stříkacích
ramen
Příliš mnoho mycího prostředku
Zdvihněte vypouštěcí hadici alespoň
40 cm nad podlahu
Snižte množství mycího prostředku
Použijte vhodný mycí prostředek
Zkontrolujte
3. Myčka
nevypouští
vodu
Nějaký kus brání otáčení ramen
Filtrační deska a filtr jsou velmi
znečištěné
32
Zapojte elektrickou zástrčku
Zavolejte kvalifikovaného technika
Vyčistěte filtrační desku a filtr
PŘÍČINA
ŘEŠENÍ
6. Pro elektronické
spotřebiče bez
displeje: rychle
bliká jedna
nebo více
kontrolek
Zavřený kohoutek přívodu vody
Viz bod 5
Dna hrnců nejsou příliš době
umytá
Okraje hrnců nejsou příliš době
umyté
Stříkací ramena jsou částečně
ucpaná
7. Nádobí je
umyté jen
částečně
8. Mycí
prostředek se
nedávkuje,
nebo je
dávkován
částečně
Nádobí nebylo správně vloženo
Konec vypouštěcí hadice je
ponořený ve vodě
Bylo odměřeno nesprávné množství
mycího prostředku, nebo je prostředek
starý a ztvrdlý
Víko zásobníku soli není správně
zavřené
Mycí program není dostatečně
důkladný
Příbory, kusy nádobí, hrnce atd.
brání otvírání dávkovače mycího
prostředku
9. Přítomnost
bílých skvrn na
nádobí
Voda z vodovodu je příliš tvrdá
10. Hluk během
mytí
Kusy nádobí na sebe narážejí
Otáčející se ramena narážejí do
nádobí
11. Nádobí není
úplně suché
Nedostatečný průtok vzduchu
Chybějící oplachovací prostředek
33
Vypněte spotřebič
Otevřete kohoutek
Znovu nastavte cyklus
Zkontrolujte
Připálené zbytky jídla se musí odmočit,
než se hrnce vloží do myčky
Změňte polohu hrnců
Odstraňte stříkací ramena tak, že
odšroubujete kruhové matice doprava, a
umyjte ramena pod tekoucí vodou
Neumisťujte nádobí příliš blízko
sebe
Konec vypouštěcí hadice nesmí přijít
do styku s odtékající vodou
Zvyšte dávku podle míry znečištění
nádobí, nebo změňte mycí prostředek
Správně ho utáhněte
Zvolte silnější program
Umístěte kusy nádobí tak, aby
nepřekážely dávkovači
Zkontrolujte a upravte úroveň soli a
oplachovacího prostředku Pokud by
závada přetrvávala, kontaktujte
středisko technické pomoci
Překontrolujte uložení nádobí v koši
Překontrolujte uložení nádobí v koši
Na konci mycího programu nechte
dvířka myčky pootevřená, aby mohlo
nádobí přirozeně uschnout
Naplňte zásobník oplachovacího
prostředku
CS
ZÁVADA
Poznámka: Kdyby nějaká z výše popsaných situacích měla za následek špatnou účinnost
mytí nebo nedostatečné oplachování, odstraňte usazené nečistoty z nádobí ručně, protože
konečný cyklus sušení způsobuje tvrdnutí nečistot, takže při dalším mytí se obtížně
odstraňují.
Pokud závada přetrvává, kontaktujte středisko technické pomoci a uveďte model myčky.
Lze ho nalézt na štítku v horní části na vnitřní straně dvířek myčky nebo v záručním listu.
Tento údaj umožní středisku přijít s rychlejším, účinnějším řešením.
Pomoc a záruka
Na tento výrobek se poskytuje záruka podle zákona a podmínek uvedených v
záručním listu, který se dodává s výrobkem. Záruční list by měl být uschován a v
případě potřeby předložen společně s dokladem o koupi středisku technické
pomoci. Záruční podmínky si můžete přečíst také na našich webových
stránkách.
Jestliže potřebujete pomoci, vyplňte online formulář, nebo nás kontaktujte na
čísle uvedeném na webové stránce věnované podpoře.
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli tiskové chyby v tomto návodu. Výrobce
si dále vyhrazuje právo na provádění jakýchkoli změn, které považuje za užitečné z
hlediska výrobků, aniž by se změnily jejich základní vlastnosti.
34
l WEEE se nesmí likvidovat společně s
Tento spotřebič je označený
v souladu s Evropskou směrnicí
2012/19/EU o likvidaci Starých
elektrických
a
elektronických
zařízení (WEEE).
WEEE obsahuje škodlivé látky (které
mohou mít negativní dopad na životní
prostředí) a základní komponenty (které lze
opětovně využít). Je nezbytné WEEE
vystavit
specifickému
zacházení,
k odstranění a likvidaci všech škodlivin
a obnově všech recyklovatelných materiálů.
běžným domovním odpadem;
l WEEE
se musí předat příslušným
sběrným místům spravovaným místní
správou nebo registrovanými společnostmi.
V mnoha zemích existuje sběr velkých
WEEE.
V mnoha zemích můžete při koupi nového
spotřebiče, odevzdat starý prodejci, který
jej převezme bezplatně na základě výměny
nového za starý, pokud je zařízení
ekvivalentního typu a má stejné funkce
jako dodané zařízení.
Jednotlivci mohou sehrát důležitou roli v
zajištění, že se z WEEE nestane problém
pro životní prostředí;
35
CS
20. PODMÍNKY PROSTŘEDÍ
Ευχαριστούµε που επιλέξατε το πλυντήριο
πιάτων Hoover. Είµαστε σίγουροι ότι θα
είναι ο πιστός βοηθός σας στο καθηµερινό
πλύσιµο των πιάτων σας µε απόλυτη ασφάλεια.
Περιεχοµενα
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο για
τη σωστή και ασφαλή χρήση της συσκευής
και χρήσιµες συµβουλές για την αποτελεσµατική
συντήρηση.
2. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ
3. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΛΑΤΙΟΥ
4. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΑΘΙΟΥ
5. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΑΤΩΝ
Χρησιµοποιείτε το πλυντήριο πιάτων
µόνο µετά από προσεκτική ανάγνωση αυτών
των οδηγιών. Σας συνιστούµε να έχετε αυτό το
εγχειρίδιο πάντα δίπλα σας και να το κρατάτε
καλή κατάσταση για τον οποιονδήποτε
µελλοντικό ιδιοκτήτη.
6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ
ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ
7. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
8. ΕΙΔΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
Παρακαλούµε βεβαιωθείτε ότι η συσκευή
παραδίδεται συνοδευόµενη από αυτό το
εγχειρίδιο οδηγιών, το πιστοποιητικό εγγύησης,
τη διεύθυνση του κέντρου υπηρεσιών υποστήριξης
και την ετικέτα επισήµανσης της ενεργειακής
απόδοσης. Κάθε προϊόν αναγνωρίζεται από
έναν µοναδικό 16ψήφιο κωδικό, που
ονοµάζεται επίσης «σειριακός αριθµός", και ο
οποίος είναι τυπωµένος στο πιστοποιητικό
εγγύησης ή στη σειριακή πλάκα που βρίσκεται
µέσα στην πόρτα, στην επάνω δεξιά πλευρά.
Αυτός ο κωδικός είναι ένα είδος δελτίου
ταυτότητας για το προϊόν το οποίο θα πρέπει
να χρησιµοποιήσετε για να καταχωρίσετε το
προϊόν ή εάν πρέπει να επικοινωνήσετε µε το
Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας.
9. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΙΣΧΥΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ
Εικ. Α
18.ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ
10.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ
11.ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
12.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΡΟΥΤΙΝΑΣ
13.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
14.ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
15.ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
16.ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ (Wi-Fi)
17.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEGEND
19.ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΓΥΗΣΗ
20.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
5
1
A. ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ (ΣΕΛ.140)
4
3
2
36
l Αυτή
η συσκευή µπορεί να
χρησιµοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από
άτοµα µε µειωµένες σωµατικές,
αισθητηριακές ή διανοητικές
ικανότητες ή µε έλλειψη
εµπειρίας και γνώσης, υπό τον
όρο ότι βρίσκονται υπό επίβλεψη
ή τους έχουν δοθεί οδηγίες
σχετικά µε τη χρήση της
συσκευής µε ασφαλή τρόπο
και έχουν κατανοήσει τους
σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά
δεν πρέπει να παίζουν µε το
πλυντήριο πιάτων. Ο καθαρισµός
και η συντήρηση χρήσης δεν
πρέπει να πραγµατοποιείται
από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
l Οι
συσκευές αυτές προορίζονται
να χρησιµοποιηθούν σε οικιακές
και παρόµοιες εφαρµογές όπως:
− Χώροι κουζίνας προσωπικού
σε καταστήµατα, γραφεία και
άλλα περιβάλλοντα εργασίας;
− Αγροικίες ή αγροτόσπιτα;
− Από πελάτες σε ξενοδοχεία,
µοτέλ και άλλα περιβάλλοντα
τύπου κατοικίας;
− Περιβάλλοντα τύπου µοτέλ
(διανυκτέρευση µε πρωινό).
Μια διαφορετική χρήση αυτής
της συσκευής από το περιβάλλον
του νοικοκυριού ή από τυπικές
λειτουργίες καθαριότητας, όπως l Τα παιδιά θα πρέπει να
η εµπορική χρήση από έµπειρο
επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε
εξειδικευµένο άτοµο ή από
ότι δεν παίζουν µε τη συσκευή.
εκπαιδευµένους χρήστες, αποκλείεται
l Παιδιά ηλικίας 3 ετών και
ακόµα και στις παραπάνω εφαρµογές.
µικρότερα θα πρέπει να
Εάν η συσκευή χρησιµοποιείται
αποµακρύνονται εκτός εάν
κατά τρόπο ασυµβίβαστο µε τα
παρακολουθούνται συνεχώς.
παραπάνω, ενδέχεται να µειωθεί η
διάρκεια ζωής της συσκευής και l Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας
να ακυρωθεί η εγγύηση του
είναι κατεστραµµένο, πρέπει
κατασκευαστή.
Οποιαδήποτε
να αντικατασταθεί από τον
ζηµιά στη συσκευή ή άλλη βλάβη
κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό
ή ζηµία που προκύπτει από
του επί του σέρβις ή από
χρήση που δεν είναι σύµφωνη ή
άτοµα µε παρόµοια ειδίκευση,
συµβατή µε σπιτική ή οικιακή
προκειµένου να αποφευχθεί
χρήση (ακόµη και εάν βρίσκεται
ο κίνδυνος. Συνιστούµε να
σε σπιτικό ή οικιακό περιβάλλον)
χρησιµοποιήσετε ένα γνήσιο
δεν θα γίνει αποδεκτή από τον
ανταλλακτικό, το οποίο µπορεί
κατασκευαστή στο µέγιστο βαθµό
να ζητηθεί από το Κέντρο
που του επιτρέπεται από το νόµο.
Τεχνικής Βοήθειας.
37
EL
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
l Χρησιµοποιείτε
µόνο
τους Ηλεκτρικές συνδέσεις και
σωλήνες που παρέχονται µαζί οδηγίες ασφαλείας
µε τη συσκευή για σύνδεση µε
το δίκτυο ύδρευσης (µην l Οι τεχνικές λεπτοµέρειες (τάση
τροφοδοσίας και ισχύς) εµφανίζονται
επαναχρησιµοποιείτε
παλιές
στην πινακίδα χαρακτηριστικών
σειρές σωλήνων).
του προϊόντος.
l Η πίεση του νερού πρέπει να είναι l Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό
µεταξύ 0,08 MPa και 0,8 MPa.
σύστηµα είναι γειωµένο και ότι
συµµορφώνεται µε όλους τους
l Βεβαιωθείτε ότι χαλιά ή ταπέτα δεν
ισχύοντες νόµους και ότι η
εµποδίζουν τη βάση ή κάποιο από
πρίζα είναι συµβατή µε το φις
τα ανοίγµατα εξαερισµού.
της συσκευής.
την εγκατάσταση, η συσκευή Ο κατασκευαστής δεν φέρει καµία
πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε ευθύνη για τυχόν ζηµιά σε άτοµα
ή ιδιοκτησία λόγω µη γείωσης
να είναι προσβάσιµη η πρίζα.
του µηχανήµατος.
l Μετά
l Βεβαιωθείτε
ότι το πλυντήριο
πιάτων δεν συνθλίβει τα καλώδια
τροφοδοσίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μαχαίρια και άλλα σκεύη µε
αιχµηρά σηµεία πρέπει να
µπαίνουν στο καλάθι µε τα
αιχµηρά αυτά σηµεία προς
τα κάτω ή να τοποθετούνται
σε οριζόντια θέση.
l Γενικά,
δεν συνιστάται η χρήση
προσαρµογέων, πολλαπλών
βυσµάτων ή / και καλωδίων
επέκτασης.
l Πριν
καθαρίσετε ή συντηρήσετε
το πλυντήριο πιάτων, αποσυνδέστε
τη συσκευή και κλείστε την
παροχή νερού.
l Μην
αφήνετε την πόρτα
ανοιχτή σε οριζόντια θέση, για
να αποφύγετε τους πιθανούς
κινδύνους (π.χ. πτώση).
l Μην
τραβάτε το καλώδιο
τροφοδοσίας ή τη συσκευή για
l Για περισσότερες πληροφορίες
να αποσυνδέσετε το µηχάνηµα.
σχετικά µε το προϊόν ή για να
συµβουλευτείτε
το
τεχνικό l Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειµένη
στα φυσικά στοιχεία (βροχή,
δελτίο, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα
ήλιο, κλπ.).
του κατασκευαστή.
38
πίεση ή το κάθισµα πάνω στην
ανοιχτή πόρτα του πλυντηρίου
πιάτων µπορεί να προκαλέσει
ανατροπή.
l Το
πλυντήριο πιάτων είναι
σχεδιασµένο για κανονικά σκεύη
κουζίνας. Αντικείµενα που έχουν
µολυνθεί από βενζίνη, χρώµατα,
ίχνη χάλυβα ή σιδήρου, διαβρωτικά
χηµικά, οξέα ή αλκάλια δεν πρέπει
να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
Με τη σήµανση
αυτού του
προϊόντος, και έχοντας πλήρη
συναίσθηση της ευθύνης µας,
επιβεβαιώνουµε την πλήρη
συµµόρφωση
αυτού
του
προϊόντος µε όλες τις σχετικές
απαιτήσεις ασφάλειας, υγείας
και περιβάλλοντος που απορρέουν
από την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία.
Εγκατάσταση
l Εάν
υπάρχει εγκατεστηµένη l Αφαιρέστε όλα τα στοιχεία της
συσκευή µαλάκυνσης νερού στο
συσκευασίας.
σπίτι, δεν χρειάζεται να προσθέσετε
αλάτι στο αποσκληρυντικό νερού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
η συσκευή σπάσει ή
σταµατήσει
να
λειτουργεί Φυλάξτε τα υλικά συσκευασίας
σωστά, απενεργοποιήστε την, µακριά από παιδιά.
κλείστε την παροχή νερού και
µην παραβιάζετε τη συσκευή. l Μην εγκαθιστάτε ή χρησιµοποιείτε
Οι εργασίες επισκευής πρέπει
το πλυντήριο πιάτων εάν είναι
να εκτελούνται µόνο από το
κατεστραµµένο.
Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας και
πρέπει να τοποθετούνται µόνο l Ακολουθήστε τις οδηγίες που
γνήσια ανταλλακτικά. Η µη
συνοδεύουν το προϊόν.
τήρηση αυτών των οδηγιών
ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο
την ασφάλεια των συσκευών.
l Εάν
l Εάν
χρειάζεται να µετακινήσετε
το µηχάνηµα µετά την αφαίρεση
της συσκευασίας, µην προσπαθήσετε
να το σηκώσετε από το κάτω
µέρος της θύρας. Ανοίξτε ελαφρά
την πόρτα και ανασηκώστε το
µηχάνηµα κρατώντας το πάνω
µέρος.
39
EL
l Η
2. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ
l Daca masina de spalat vase este
Aparatul trebuie sa fie conectat la
sursa de alimentare cu apa cu ajutorul
noului set de furtunuri. Nu utilizati
setul vechi de furtunuri.
l Furtunul de admisie sau cel de evacuare
pot fi directionate catre stanga sau catre
dreapta.
conectata la o conducta noua, sau la
conducte ce nu au fost utilizate o
perioada indelungata de timp, lasati sa
curga apa prin acestea inainte de a le
conecta la furtunul de admisie. In acest
fel, toate depozitele de rugina si nisip nu
vor infunda filtrul de admisie.
1
Masina de spalat poate fi conectata fie
la apa rece fie la apa calda atat timp
cat aceasta nu este mai calda de 60°C.
l Presiunea apei trebuie sa fie cuprinsa
intre 0,08 MPa si 0,8 MPa.
B
l Furtunul de admisie trebuie sa fie conectat la
un robinet astfel incat alimentarea cu apa
sa poata fi intrerupta atunci cand masina
de spalat vase nu este utilizata (Fig. 1B).
l Masina de spalat vase este prevazuta cu
un filet de "3/4" (Fig. 2).
l Conectati furtunul de admisie "A" la
robinetul "B" cu ajutorul unui atasament
de 3/4" si asigurati-va de faptul ca este
bine infiletat.
l Daca este nevoie, furtunul de admisie
poate fi prelungit cu pana la 2,5 m.
Furtunul este disponibil la centrele de
service autorizate.
40
2
B
A
EL
Toate mașinile de spălat vase sunt
dotate cu un dispozitiv de siguranță a
debitului în exces care, în cazul în
care apa depășește nivelurile normale
datorită funcționării greșite, blochează
automat debitul de apă și/sau drenează
cantitățile în exces.
l AQUASTOP (fig. 4):
UNELE MODELE pot include una sau mai
multe dintre următoarele opțiuni:
l BLOCAREA APEI (fig. 3)
Sistemul de blocare a apei a fost conceput
să îmbunătățească siguranța dispozitivului
dvs. Sistemul previne inundarea care
poate fi cauzată de o funcționare greșită a
mașinii sau ca urmare a ruperii furtunurilor
din cauciuc și, în special, a țevii de
alimentare cu apă.
Cum funcționează
Un colector amplasat pe baza aparatului
colectează orice posibile scurgeri de apă și
operează un senzor care activează o
supapă amplasată sub robinetul de apă și
blochează orice debit de apă, chiar și cu
robinetul complet deschis.
Dacă caseta „A”, care conține piese
electrice, este deteriorată, scoateți ștecărul
din priză imediat.
Pentru a garanta funcționarea perfectă a
sistemului de siguranță, furtunul cu caseta
„A” trebuie conectat la robinet conform
ilustrației din figura.
Furtunul de alimentare cu apă nu trebuie
tăiat, deoarece conține piese funcționale.
Dacă furtunul nu este suficient de lung
pentru conectarea corectă, acesta trebuie
înlocuit cu unul mai lung.
Furtunul poate fi obținut de la Centrul de
asistență tehnică.
41
A
3
Dispozitive hidraulice de
siguranță
un dispozitiv situat pe tubul de alimentare
care oprește debitul de apă dacă acesta
se deteriorează; în acest caz, un marcaj
roșu va apărea în fereastra „A”, iar tubul
trebuie înlocuit. Pentru a deșuruba
piulița, apăsați dispozitivul de blocare cu
o singură cale „B”.
4
B
A
l AQUAPROTECT - TUB DE ALIMENTARE
CU PROTECȚIE (fig. 5):
În cazul în care apare scurgerea apei din
tubul intern principal „A”, teaca de
siguranță transparentă „B” va conține
apă pentru a permite finalizarea ciclului
de spălare. La sfârșitul ciclului, contactați
Centrul de asistență tehnică pentru a
înlocui tubul de alimentare.
5
B
A
Conectarea furtunului de
evacuare
l Furtunul de evacuare trebuie sa fie fixat
intr-un suport asigurandu-va de faptul ca
acesta nu este rasucit (Fig. 6).
l Acest suport trebuie sa se afle la cel putin
40 cm de podea iar diametrul interior
trebuie sa fie de cel putin 4 cm.
l Este recomandabil sa instalati un dispozitiv
pentru captarea mirosurior (Fig. 6X).
l Daca este nevoie, furtunul de evacuare
poate fi prelungit cu maxim 2,5 m si
trebuie sa fie instalat la maxim 85 cm
deasupra podelei. Puteti procura acest
furtun de la un centru de service autorizat.
l Furtunul poate fi agatat de marginea
chiuvetei insa nu trebuie sa fie introdus in
apa pentru a preveni patrunderea apei
inapoi in masina de spalat (Fig. 6Y).
l Atunci cand instalati aparatul sub o
suprafata de lucru, clema furtunului
trebuie sa fie atasata de perete in cea
mai ridicata pozitie sub suprafata de lucru
(Fig. 6Z).
l Asigurati-va de faptul ca furtunurile de
admisie si de evacuare nu sunt indoite.
6
Y
X
Z
42
3. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΛΑΤΙΟΥ
(Εικ. A "1")
l Η εµφάνιση λευκών κηλίδων στα πιάτα,
γενικά είναι ένα προειδοποιητικό σηµάδι
ότι το δοχείο αλατιού χρειάζεται συµπλήρωση.
l Το δοχείο του αλατιού έχει χωρητικότητα
µεταξύ 1,5 και 1,8 κιλών επαρκή και
αρκετά προγράµµατα. Το δοχείο πρέπει
να γεµίζει από καιρό σε καιρό ανάλογα µε
το επίπεδο αποσκλήρυνσης του νερού
που έχει επιλεγεί στη συσκευή και το
οποίο εξαρτάται από το τοπικό επίπεδο
σκληρότητας του νερού.
l Στον πυθµένα της συσκευής υπάρχει ένα
δοχείο στο οποίο τίθεται το αλάτι για την
αναγέννηση των ρητινών αποσκλήρυνσης
του νερού πλυσίµατος των σκευών.
l Είναι σηµαντικό να χρησιµοποιείτε µόνο
αλάτι κατάλληλο για πλυντήρια πιάτων.
Αλλοι τύποι αλατιού περιέχουν µικρές
ποσότητες αδιάλυτων στο νερό ουσιών,
οι οποίες µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά ή
και να καταστρέψουν τις ρητίνες και συνεπώς
τη διαδικασία αποσκλήρυνσης του νερού.
(µόνο για την πρώτη χρήση της
συσκευής) Οταν η συσκευή τίθεται σε
χρήση για πρώτη φορά, αφού γεµίσετε
µε αλάτι το δοχείο του αλατιού,
προσθέστε νερό µέχρι να παρατηρήσετε
µικρή υπερχείλιση νερού από το δοχείο.
l Για το γέµισµα µε αλάτι, ξεβιδώστε το
καπάκι του δοχείου του αλατιού στον
πυθµένα της συσκευής και γεµίστε το
δοχείο µε αλάτι.
l Κατά τη διαδικασία αυτή θα παρατηρήσετε
µικρή υπεχείλιση νερού από το δοχείο’
συνεχίστε όµως κανονικά να προσθέτετε
αλάτι µέχρι να γεµίσει το δοχείο. Οταν το
δοχείο γεµίσει, καθαρίστε το σπείρωµα
του δοχείου από τυχόν υπολείµµατα
αλατιού και βιδώστε το καπάκι του
δοχείου.
43
EL
Μετά την τοποθέτηση του αλατιού,
ΠΡΕΠΕΙ να εκτελέσετε έναν πλήρη κύκλο
πλύσης, ή το πρόγραµµα ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ.
Τύπος "B": (ΜΟΝΟ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΚΛΙΚ):
4. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΩ
ΚΑΛΑΘΙΟΥ
l Εάν χρησιµοποιούνται κανονικά πιάτα
µεγέθους 29 έως 32,5 εκατοστών,
τοποθετήστε τα στο κάτω καλάθι µετά
από την τοποθέτηση του επάνω καλαθιού
στην επάνω θέση, όπως περιγράφεται
λεπτοµερώς παρακάτω (σύµφωνα µε το
µοντέλο):
Τύπος "A":
1. Στρέψτε τα µπροστινά µπλοκ "A" προς
τα έξω;
2. Αφαιρέστε το καλάθι και επανατοποθετήστε το
στην επάνω θέση.
3. Αντικαταστήστε τα µπλοκ "A" στην
αρχική θέση.
Τα πιάτα µε διάµετρο µεγαλύτερη από 20
εκατοστά
δεν
µπορούν
πλέον
να
τοποθετηθούν στο επάνω καλάθι και τα
κινητά στηρίγµατα δεν µπορούν να
χρησιµοποιηθούν όταν το καλάθι είναι στην
επάνω θέση.
1. Αφαιρέστε το επάνω καλάθι;
2. Κρατήστε το καλάθι και από τις δύο
πλευρές και ανασηκώστε το προς τα
επάνω (Εικ. 1).
Τα πιάτα µε διάµετρο µεγαλύτερη από
20 εκατοστά* δεν µπορούν πλέον να
τοποθετηθούν στο επάνω καλάθι και τα κινητά
στηρίγµατα δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν
όταν το καλάθι είναι στην επάνω θέση.
* Σε µοντέλα που διαθέτουν και ένα τρίτο
καλάθι, τα πιάτα µε διάµετρο µεγαλύτερη
από 14 εκατοστά δεν µπορούν πλέον να
φορτωθούν στο επάνω καλάθι.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΘΕΣΗ:
1. Κρατήστε το καλάθι και από τις δύο
πλευρές και ανασηκώστε το προς τα
επάνω (Εικ. 1);
2. Στη συνέχεια απελευθερώστε σιγά-σιγά
στη σωστή θέση (Εικ. 2).
ΣΗΜ.: ΜΗΝ ΑΝΥΨΩΝΕΤΕ Ή ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΕ
ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ (Εικ. 3).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Συνιστούµε να ρυθµίσετε το καλάθι πριν τη
φόρτωση των πιάτων.
Τύπος "A"
Τύπος "B"
1
A
2
a
b
a
b
3
A
44
l Το επάνω καλάθι έχει σχεδιαστεί να
προσφέρει µεγάλη ευκολία στη χρήση και
µπορεί να φορτωθεί µε έως 24 πιάτα σε 2
σειρές ή έως 30 ποτήρια σε 5 σειρές ή µε
µικτό φορτίο.
Χρήση του επάνω καλαθιού
l Το επάνω καλάθι έχει δύο κινητά ράφια
που βοηθούν στην ρύθµιση του ύψους
του σε 4 θέσεις.
l Στην χαµηλή θέση (Α-Α1) τα ράφια
Ένα συνήθες καθηµερινό φόρτωµα απεικονίζεται
στις εικόνες 1, 2 και 3.
Επάνω καλάθι (εικ.1)
χρησιµεύουν για να τοποθετήσετε φλιτζάνια
του τσαγιού, φλιτζανάκια του καφέ,
τραπεζοµάχαιρα και κουτάλες. Στις άκρες
αυτών των στηριγµάτων µπορείτε να
κρεµάσετε ποτήρια σε σχήµα κάλυκα.
l Στην υπερυψωµένη θέση (Β-Β1) τα ράφια
επιτρέπουν την τοποθέτηση πιάτων
φαγητού και σούπας. Τα πιάτα πρέπει να
τοποθετούνται κάθετα µε τη κήλη όψη
προς τα εµπρός, και µε επαρκές κενό
µεταξύ του ενός πιάτου από το άλλο ώστε
να περνά το νερό ελεύθερα.
l Συνιστάται η τοποθέτηση των µεγάλων
πιάτων (µε διάµετρο 26 εκ και πάνω) µε
ελαφρά κλίση προς τα πίσω ώστε να
διευκολύνεται η τοποθέτηση του καλαθιού
στη συσκευή.
Επάνω καλάθι (εικ.2)
Επάνω καλάθι (εικ.3)
l Μπωλ σαλατών ή πλαστικά µπωλ (που
πλένονται σε πλυντήριο πιάτων) µπορούν
επίσης να τοποθετηθούν στο επάνω
καλάθι. Συνιστάται η τοποθέτηση τους µε
τέτοιο τρόπο ώστε να φρακάρουν µεταξύ
τους ελαφρά για µην αναποδογυρίζουν
από την πίεση των πιδάκων του νερού
κατά τη διάρκεια του πλυσίµατος.
45
EL
5. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΠΙΑΤΩΝ
Κάτω καλάθι (εικ. 5)
Χρήση του επάνω καλαθιού
l Τηγάνια, ταψιά φούρνου, µπωλ σαλατών,
δίσκοι σερβιρίσµατος, πιάτα φαγητού και
βαθιά πιάτα σούπας τοποθετούνται στο
κάτω καλάθι.
l Τα µαχαιροπήρουνα τοποθετούνται στο
καλάθι των µαχαιροπήρουνων µε τα
αιχµηρά µέρη τους προς τα κάτω.
l Τοποθετήστε το καλάθι των µαχαιροπήρουνων
στο κάτω καλάθι (εικ. 4 και 5) προσέχοντας
τα µαχαιροπήρουνα να µην εµποδίζουν
την οµαλή περιστροφή των καταιωνιστήρων
(βραχιόνων εκτόξευσης του νερού).
Το κάτω καλάθι είναι εξοπλισµένο µε
µηχανισµό ασφαλείας (stop) ώστε να
µην πέφτει όταν τραβιέται προς τα
έξω. Αυτό βοηθά και την ευκολότερη
φόρτωση του. Οµως, για το γέµισµα
µε αλάτι, τον καθαρισµό των φίλτρων
και για συνήθη συντήρηση, είναι
απαραίτητη η πλήρης αποµάκρυνση
του κάτω καλαθιού.
Καλάθι µαχαιροπήρουνων (εικ. 6)
Το καλάθι για τα µαχαιροπήρουνα µπορεί
να διαιρεθεί στα δύο έτσι ώστε να είναι
εύχρηστο. Για να το χωρίσετε πρέπει να το
κινήσετε οριζόντια τα δύο µέρη µεταξύ τους,
την αντίθετη κίνηση κάνετε για να το
ενώσετε. Το επάνω µέρος του καλαθιού
των µαχαιροπήρουνων µπορεί να αφαιρεθεί
για να διευκολύνει διάφορες ανάγκες
φόρτωσης του.
Η λογική τοποθέτηση των σκευών είναι
προϋπόθεση για τα άριστα αποτελέσµατα
της πλύσης.
Ένα συνήθες καθηµερινό φόρτωµα απεικονίζεται
στις εικόνες 4 και 5.
6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Κάτω καλάθι (εικ. 4)
Πληροφορίες
µε
συγκριτικά
στοιχεία
δοκιµών και την µέτρηση της στάθµης
θορύβου κατά τις ρυθµίσεις ΕΝ µπορείτε να
αναζητήσετε στην πιο κάτω διεύθυνση:
testinfo-dishwasher@candy.it
Στο αίτηµα µην ξεχάσετε να προσθέσετε το
µοντέλο και τον αριθµό µητρώου του
πλυντηρίου πιάτων (διαβάστε το ταµπελάκι
µε τα σχετικά στοιχεία).
46
οποία θα πλυθούν καθώς επίσης και από
τον τύπο των σκευών.
Σας συνιστούµε να τοποθετήσετε µέσα στην
θήκη 20÷30 γρ απορρυπαντικού (Β).
7. ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
(Εικ.Α "2")
EL
Το απορρυπαντικό
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Χρησιµοποιείτε αποκλειστικά απορρυπαντικά
σε σκόνη, παστίλιες ή υγρό ειδικά για
πλυντήρια πιάτων.
Τα άλλα απορρυπαντικά λόγω σύστασης
παρεµποδίζουν τη σωστή λειτουργία της
συσκευής.
Γεµίζοντας
το
δοχείο
απορρυπαντικού
του
Αφού τοποθετήσετε το απορρυπαντικό στη
θήκη, κλείστε το καπάκι, αρχικά σπρώχνοντας
το (1) και µετά πιέζοντας το (2) µέχρι να
ακούσετε ένα "κλικ".
Η θήκη του απορρυπαντικού είναι
τοποθετηµένη στο εσωτερικό της πόρτας
(εικ.Α "2"). Αν το καπάκι της θήκης είναι
κλειστό, πιέστε το πλήκτρο (Α) για να
ανοίξει. Μετά από κάθε πρόγραµµα το
καπάκι πρέπει να είναι ανοικτό, έτοιµο για
την επόµενη χρήση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Επειδή τα απορρυπαντικά δεν είναι ίδια
σκόπιµο είναι να ακολουθείτε την δοσολογία
που προτείνει ο κατασκευαστής τους και η
οποία αναγράφεται επάνω στην συσκευασία.
Εάν η ποσότητα του απορρυπαντικού δεν
είναι αρκετή ο καθαρισµός θα είναι ανεπαρκής,
ενώ αν βάλετε περισσότερο απορρυπαντικό
δεν θα βελτιώσετε τα αποτελέσµατα.
Κατά την διαδικασία της φόρτωσης του
κάτω καλαθιού φροντίστε τα σκεύη που
θα τοποθετήσετε να µην εµποδίζουν
την
λειτουργία
της
θήκης
του
απορρυπαντικού.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Η σωστή κατανάλωση απορρυπαντικού
συµβάλει
στην
προστασία
του
περιβάλλοντος.
Η ποσότητα του απορρυπαντικού που θα
πρέπει να χρησιµοποιηθεί ποικίλει ανάλογα
µε το πόσο βρώµικα είναι τα σκεύη τα
47
8. ΕΙΔΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
"TABS" συνδιαζόµενα
απορρυπαντικά
Ταµπλέτες απορρυπαντικού
Οι ταµπλέτες των διαφόρων κατασκευαστών
διαλύονται σε διαφορετικές χρονικές
στιγµές, γι’ αυτό το λόγο, κατά τη διάρκεια
των γρήγορων προγραµµάτων, µερικές
ταµπλέτες µπορεί να µην είναι πλήρως
αποτελεσµατικές, επειδή δεν διαλύονται
πλήρως. Εάν χρησιµοποιείτε αυτά τα
προϊόντα,
συνιστάται
να
επιλέγετε
µεγαλύτερα προγράµµατα που εγγυώνται
την πλήρη χρήση του απορρυπαντικού.
l Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθείστε τις
οδηγίες του κατασκευαστή, που βρίσκονται
στη συσκευασία;
l Η αποτελεσµατικότητα των απορρυπαντικών
που περιέχουν µαλακτικό/αλάτι έγκειται
στη σκληρότητα νερού της περιοχής σας.
Ελέγξτε εάν η σκληρότητα είναι µέσα στα
επιτρεπτά όρια που δίνονται στη
συσκευασία του απορρυπαντικού.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Για ικανοποιητικά αποτελέσµατα πλύσης,
οι ταµπλέτες ΠΡΕΠΕΙ να τοποθετούνται
στο ειδικό δοχείο για το απορρυπαντικό
και όχι κατευθείαν στον κάδο.
Συµπυκνωµένα απορρυπαντικά
Τα συµπυκνωµένα απορρυπαντικά, µε
µειωµένη αλκαλικότητα και µε φυσικά
ένζυµα, σε συνάρτηση µε προγράµµατα
πλύσης στους 50°C, έχουν µικρότερη επίδραση
στο περιβάλλον και προστατεύουν τα σκεύη
και το πλυντήριο πιάτων.
Τα προγράµµατα πλύσης στους 50°C
σκοπεύουν στην εκµετάλλευση της ιδιότητας
των ενζύµων να διαλύουν τη βρωµιά,
επιτρέποντας έτσι, µε τη χρήση των
συµπυκνωµένων απορρυπαντικών, να
επιτύχουν τα ίδια αποτελέσµατα µε τα
προγράµµατα
των
65°C
αλλά
σε
χαµηλότερη θερµοκρασία.
Συνδυασµένα απορρυπαντικά
Τα
απορρυπαντικά
που
περιέχουν
γυαλιστικό πρέπει να τοποθετούνται στο
ειδικό δοχείο απορρυπαντικού. Το δοχείο
του γυαλιστικού θα πρέπει να είναι άδειο
(εάν δεν είναι άδειο, ρυθµίστε το ρυθµιστή
γυαλιστικού στη χαµηλότερη θέση πριν
χρησιµοποιήσετε συνδυασµένα απορρυπαντικά).
48
Αν σχεδιάζετε να χρησιµοποιήσετε "TABS"
("3 σε 1"/"4 σε 1"/"5 σε 1", κλπ.)
συνδιαζόµενα απορρυπαντικά π.χ. µε
ενσωµατωµένο αλάτι ή λαµπρυντικο, σας
συνιστούµε να ακολουθήσετε τις παρακάτω
συµβουλές:
Όταν χρησιµοποιείτε αυτόν τον τύπο
προϊόντος, και δεν έχετε ικανοποιητικά
αποτελέσµατα
πλύσης,
παρακαλώ
επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή του
απορρυπαντικού.
Σε ορισµένες περιπτώσεις η χρήση
συνδυασµένων απορρυπαντικών µπορεί να
προκαλέσει τα ακόλουθα:
l Υπολείµµατα στα σκεύη ή στο πλυντήριο
πιάτων;
l µείωση στην αποτελεσµατικότητα πλύσης
και στεγνώµατος.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Οποιοδήποτε πρόβληµα προκύψει
ως άµεσο αποτέλεσµα από τη χρήση
τέτοιων προϊόντων δεν καλύπτονται
από την εγγύηση που συνοδεύει τη
συσκευή.
Παρακαλώ σηµειώστε ότι χρησιµοποιώντας
τα "TABS" συνδυασµένα απορρυπαντικά,
τα ενδεικτικά φωτάκια γυαλιστικού και
αλατιού (που υπάρχουν σε ορισµένα
µοντέλα)
δείχνουν
υπερπληρότητα,
ένδειξη που θα πρέπει να αγνοήσετε.
Σε αυτή την περίπτωση, προτείνουµε να:
l ξαναγεµίσετε τα δοχεία αλατιού και
γυαλιστικού;
l τρέξετε έναν κανονικό κύκλο πλύσης
χωρίς φορτίο.
Παρακαλώ σηµειώστε ότι επιστρέφοντας στη
χρήση κανονικού αλατιού, θα χρειαστεί ένας
αριθµός κύκλων πλύσης πριν το σύστηµα
γίνει πλήρως αποτελεσµατικό και πάλι.
49
EL
Εάν προκύψουν προβλήµατα στο πλύσιµο
και/ή στο στέγνωµα, προτείνουµε να
επιστρέψετε
στη
χρήση
ξεχωριστών
προϊόντων (αλάτι, απορρυπαντικό και
γυαλιστικό). Αυτό θα εξασφαλίσει ότι το
αποσκληρυντικό νερού στο πλυντήριο
πιάτων λειτουργεί σωστά.
9. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΙΣΧΥΝΤΙΚΟΥ
ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ
(εικ. Α "3")
Το γυαλιστικό
Το γυαλιστικό, το οποίο απελευθερώνεται
αυτόµατα κατά τη διάρκεια του τελευταίου
ξεβγάλµατος, βοηθά τα σκεύη να στεγνώνουν
γρηγορότερα και προλαµβάνει το σχηµατισµό
σε αυτά κηλίδων αλατιού και θαµπάδων.
Γεµίζοντας το δοχείο του
γυαλιστικού
Το δοχείο του γυαλιστικού βρίσκεται
αριστερά στη θήκη του απορρυπαντικού,
ενσωµατωµένο σε αυτήν (εικ. Α "3").
Για να ανοίξετε το καπάκι της θήκης, πιέστε
το προς τα κάτω και σπρώξτε όπως
δείχνουν τα βέλη.
Είναι πάντα συνιστώµενη η χρήση
γυαλιστικού για πλυντήρια πιάτων. Να
ελέγχετε την ποσότητα του γυαλιστικού
διαµέσου του γυάλινου δείκτη (C) που
βρίσκεται ενσωµατωµένος στη θήκη του
απορρυπαντικού.
ΓΕΜΑΤΟ
ΑΔΕΙΟ
ΣΚΟΥΡΟ
ΑΝΟΙΧΤΟ
Ρύθµιση του γυαλιστικού από 1-6
O ρυθµιστής (D) βρίσκεται κάτω από το
καπάκι της θήκης και µπορεί να
περιστραφεί µε ένα κέρµα. Η συνιστώµενη
θέση είναι η "4".
Η σκληρότητα του νερού επιδρά σηµαντικά
τόσο στην διαµόρφωση κρούστας αλάτων
όσο και στον βαθµό στεγνώµατος.
Είναι σκόπιµο να ρυθµίζετε το δοσοµετρητή
για να έχετε καλά αποτελέσµατα.
Εάν τα σκεύη παρουσιάζουν γραµµώσεις
µειώστε κατά µια θέση τον δοσοµετρητή.
50
(εικ. A "4")
Μην λειτουργείτε ποτέ το πλυντήριο
χωρίς φίλτρο.
Το σύστηµα καθαρισµού αποτελείται από ένα:
A. Κεντρικό ποτήρι, που κατακρατεί τα
χοντρά σκουπίδια;
B. Από ένα µικροφίλτρο που είναι
τοποθετηµένο κάτω από την βάση που
κατακρατεί τα πιο λεπτά τµήµατα
βρωµιάς εξασφαλίζοντας άριστο ξέβγαλµα;
C. Από µια βάση που φιλτράρει συνεχώς
το νερό πλυσίµατος.
l Για να έχετε άριστα αποτελέσµατα πρέπει
να ελέγχεται πριν από κάθε πλύσιµο τα
φίλτρα.
l Για να βγάλετε τα φίλτρα αρκεί να τα
πιάσετε από την λαβή και να τα
περιστρέψετε προς τα αριστερά (εικ.1).
l Το κεντρικό ποτήρι αφαιρείτε εύκολα
προκειµένου να καθαρίζετε (εικ.2).
l Αφαιρέστε την βάση του φίλτρου και
πλύνετε την κάτω από την βρύση
υποβοηθούµενοι µε ένα βουρτσάκι (εικ.3).
l Όπου υπάρχει αυτοκαθαριζόµενο φίλτρο
η συντήρηση µπορεί να γίνει κάθε 15
ηµέρες. Παρ όλα αυτά είναι σκόπιµο να
γίνεται έλεγχος του φίλτρου πριν από
κάθε χρήση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αφού καθαρίσετε τα φίλτρα βεβαιωθείτε
πως τα έχετε τοποθετήσει σωστά
στην θέση τους και ότι η βάση έχει
σφηνωθεί σωστά στην βάση του
πλυντηρίου. Βιδώστε σωστά το
φίλτρο στην βάση γιατί αν δεν το
βιδώσετε σωστά µπορεί να κάνετε ζηµιά
στην συσκευή.
51
EL
10. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΦΙΛΤΡΩΝ
l Εάν δεν έχετε πολύ βρώµικα σκεύη ή δεν
11. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
είναι πολλά
πρόγραµµα.
Συµβουλές για καλύτερα
αποτελέσµατα καθαρισµού
l Πριν την τοποθέτηση των σκευών στο
πλυντήριο, αποµακρύνετε τυχόν υπολείµµατα
τροφών (κόκαλα, κελύφη οστράκων,
κοµµατάκια κρέατος ή λαχανικών, φλούδες
φρούτων, στάχτη τσιγάρων, οδοντογλυφίδες
κτλ) για να αποφύγετε φράξιµο των
φίλτρων, του σωλήνα αποχέτευσης και
των καταιωνιστήρων (βραχιόνων εκτόξευσης
του νερού) της συσκευής.
l Προσπαθήστε να µην ξεπλένετε τα σκεύη
πριν την τοποθέτηση τους στο πλυντήριο.
l Αν τα τηγάνια ή τα ταψιά του φούρνου
έχουν πιάσει κρούστα από υπολείµµατα
καµµένου ή "κοληµµένου" φαγητού, αφήστε
τα πρώτα να µουλιάσουν σε νερό πριν τα
τοποθετήσετε στο πλυντήριο.
l Τοποθετείστε τα σκεύη µε το στόµιο προς
τα κάτω.
l Αποφεύγετε τα σκεύη να ακουµπούν το
ένα το άλλο.
l Ελέγξτε πως οι περιστρεφόµενοι βραχίονες
µε τους πίδακες νερού δεν ακουµπούν
στα σκεύη
l Κατσαρολικά ή άλλα σκεύη µε υπολείµµατα
τροφής πρέπει να µουλιάζουν πριν µπουν
στο πλυντήριο.
l Για το πλύσιµο των ασηµικών πρέπει:
a) να τα καθαρίζετε από τις τροφές;
b) να µην τα ραντίζετε µε απορρυπαντικό;
c) να µην έρχονται σε επαφή µε άλλα
µέταλλα.
Συµβουλές για οικονοµία
l Εάν δεν θα πλύνετε τα πιάτα αµέσως
τοποθετείστε τα µέσα και ενεργοποιήστε
το πρόγραµµα πρόπλυσης έτσι θα µαλακώσει
η βρωµιά και θα φύγουν τα χοντρά.
52
επιλέξτε
ένα
οικονοµικό
Τι δεν πρέπει να τοποθετήσετε
για πλύσιµο
l Μην ξεχνάτε πως όλα τα σκεύη δεν
πλένονται στο πλυντήριο. Μην πλένετε
στο πλυντήριο πλαστικά σκεύη, µαχαιροπήρουν
αµε ξύλινες λαβές, αλουµινένια σκεύη,
σκεύη από κρύσταλλο που έχει µόλυβδο.
l Δοκιµάστε εάν οι διακοσµήσεις των
πιατικών ξεθωριάζουν στο πλυντήριο
πριν αποφασίσετε να τα τοποθετήσετε για
πλύσιµο σε αυτό.
l Μην
πλένετε ταυτόχρονα
µαχαιροπήρουνα µε άλλα
αντικείµενα.
ασηµένια
µεταλλικά
Οταν αγοράζετε νέα σκεύη βεβαιωθείτε
πως πλένονται σε πλυντήριο.
Υποδείξεις για το τέλος του
κύκλου
l Για να µην στάξουν τα σκεύη που
βρίσκονται στο κάτω καλάθι αδειάστε
πρώτα το επάνω καλάθι.
l Εάν τα σκεύη παραµείνουν στη συσκευή
ανοίξτε την
µισόκλειστη.
πόρτα
και
αφήστε
την
l Μπορεί µετά από κάποιο διάστηµα να
αλλάξει το χρώµα της, αυτό δεν σηµαίνει
ότι δεν λειτουργεί σωστά, πρόκειται για
απλή αντίδραση του µέταλλου.
(εικ.Α "5")
l Για τον καθαρισµό του εξωτερικού µέρους
l Και το εσωτερικό της συσκευής είναι από
ανοξείδωτο ατσάλι και δεν σκουριάζει εάν
παρουσιαστούν σκουριές αυτές οφείλονται
σε υψηλή παρουσία σιδήρου στο νερό,
αφαιρέστε τες µε ένα µαλακό καθαριστικό,
µην χρησιµοποιείτε συρµατάκια ή άλλα
καθαριστικό που χαράζουν.
της συσκευής, µην χρησιµοποιείτε απορρυπαντικά
ή/και γυαλιστικά οποιαδήποτε µορφής.
Χρησιµοπείστε ένα µαλακό πανί µουσκεµένο
σε νερό. Διαφορετικά µπορεί να βλάψετε το
χρώµα της συσκευής.
l Τα πλυντήρια πιάτων δεν απαιτούν
1
ιδιαίτερες φροντίδες καθαρισµού γιατί
αυτοκαθαρίζονται.
1b
l Αφαιρέστε υπολείµµατα τροφών από τις
τσιµούχες, υπολείµµατα απορρυπαντικού
και γυαλιστικού από τις θήκες.
l Συνιστάται ο καθαρισµός του πλυντηρίου
πιάτων, προκειµένου να αφαιρεθούν τα
υπολείµµατα ή η βρωµιά. Σας προτείνουµε
την περιοδική εκτέλεση ενός κύκλου πλύσης
µε εξειδικευµένα προϊόντα καθαρισµού
πλυντηρίων πιάτων. Σε όλες τις εργασίες
καθαρισµού, το πλυντήριο πιάτων πρέπει να
είναι άδειο.
2
l Εάν παρόλα αυτά διαπιστώνετε ότι τα
σκεύη δεν πλένονται καλά, ελέγξτε όλους
τους πίδακες νερού που βρίσκονται
επάνω στις περιστρεφόµενες φτερωτές
(εικ.Α "5") και καθαρίστε τους.
Διαφορετικά:
1) Περιστρέψτε τον επάνω βραχίονα µέχρι
την θέση στοπ (εικ.1) σπρώξτε τον
προς τα επάνω και ξεβιδώστε το προς
τα δεξιά (εικ.1b) για να τον βιδώσετε
κάντε την αντίθετη εργασία (εικ.2);
Μετά την χρήση
Μετά από την χρήση κλείστε την παροχή
νερού, πιέστε το πλήκτρο στην θέση off για
ν αποµονώσετε την συσκευή από την
παροχή ρεύµατος.
Εάν δεν πρόκειται να χρησιµοποιείσετε την
συσκευή για µεγάλο χρονικό διάστηµα:
2) Πλύνετε τις φτερωτές κάτω από την
βρύση απελευθερώνοντας τους πίδακες
από τις τροφές που τους βουλώνουν.
1. Κάντε ένα πρόγραµµα
χωρίς σκεύη;
2. Βγάλτε την πρίζα;
3) Ξαναβάλτε τις φτερωτές στην θέση τους
βιδώνοντας τες καλά.
3. Κλείστε την παροχή νερού;
53
καθαρισµού
EL
12. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ
4. Γεµίστε την θήκη του γυαλιστικού;
5. Αφήστε µισάνοικτη την πόρτα;
6. Η συσκευή εσωτερικά πρέπει να είναι
καθαρή;
54
7. Εάν ο χώρος είναι κρύος (θερµοκρασία
κάτω από το 0) το υπόλοιπο νερό
µπορεί να παγώσει. Χρησιµοποιείστε
την συσκευή µετά από 24 ώρες αφού
βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική θερµοκρασία
είναι πάνω από το 0.
55
117
59,8x82x58
ΧΩΡΙΣ ΠΑΓΚΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x57
ΗΜΙ-ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ
13
15
Βλέπε τη σχετική πινακίδα
Ασφάλεια / Ισχύς / Τάση τροφοδοσίας
9 άτοµα
Ελάχιστο 0,08 - Μέγιστο 0,8
8 άτοµα
EL
9 άτοµα
16
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x55
ΠΛΗΡΩΣΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
Πίεση παροχής νερού (MPa)
Χωρητικότητα µε τηγάνια και πιάτα
Ρυθµίσεις θέσης (EN 50242)
120
60x85x60.9
ΜΕ ΠΑΓΚΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡH ΣΤΑΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Βλέπε τη σχετική πινακίδα)
Πλάτος µε την πόρτα ανοικτή (εκατοστά)
Πλάτος x Ύψος x Βάθος (εκατοστά)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
N Φωτάκι "Addish"
F Πλήκτρο "ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΝΑΡξης"
ΜΕΓΕΘΟΣ
M Φωτάκι "ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"
E D+F ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
D Πλήκτρο επιλογής "EXPRESS"
Φωτάκι "ΦΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ" / ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ"
L Φωτάκι "ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ"
I
H Φωτάκι "ΑΛΑΤΙ ΑΔΕΙΟ"
B Πλήκτρο "ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"/εγγραφή Wi-Fi
C Πλήκτρο "Start/Reset" (πρόγραµµα εκκίνηση/ακύρωση)
G Πλήκτρο "ΕΠΑΝΝΕΚΙΝΗΣΗΣ" για λυχνια ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΛΑΤΙΟΥ
A Πλήκτρο "ON/OFF"
13. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ
ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
14. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
l Εάν το πρόγραµµα ξεκινήσει µε την
15. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
πόρτα ανοιχτή, θα µεταδοθεί ένα ηχητικό
σήµα 5 φορές και το πρόγραµµα θα
εκκινήσει αυτόµατα µόλις κλείσει η πόρτα.
Πλήκτρο ON/OFF
l Για
να
ενεργοποιήσετε
και
να
απενεργοποιήσετε τη συσκευή πατήστε
το κουµπί ON/OFF (για τουλάχιστον 3
δευτερόλεπτα).
Στο τέλος του κύκλου, θυμηθείτε να
απενεργοποιήσετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας
το πλήκτρο ON/OFF, στη συνέχεια
βγάλτε το φις από τη πρίζα και κλείστε
την παροχή νερού.
Ενεργοποίηση της
την επόµενη φορά.
συσκευής
Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο ON/OFF
για 3 δευτ. περίπου για να ενεργοποιήσετε
το µηχάνηµα και η ενδεικτική λυχνία
προγράµµατος "P3" θα ενεργοποιηθεί.
έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία
αποµνηµόνευσης προγράµµατος, η
ενδεικτική λυχνία που αντιστοιχεί στο
τελευταίο πρόγραµµα που ολοκληρώθηκε
θα εµφανιστεί στην οθόνη.
Ενεργοποίηση της συσκευής για
πρώτη φορά.
l Συνδέστε το µηχάνηµα στην παροχή
ρεύµατος.
Μενού ρυθµίσεων
l Ανοίξτε την πόρτα, τοποθετήστε τα πιάτα
προς πλύση στο εσωτερικό και κλείστε
ξανά τη πόρτα.
l Πατήστε το πλήκτρο "ON/OFF" και
κρατήστε το πατηµένο για 3 δευτερόλεπτα;
περίπου.
l Σε αυτή τη φάση µόνο τα πλήκτρα
"ON/OFF" και "Προγρ." θα είναι ενεργά,
όλες οι άλλες ενδεικτικές λυχνίες των
προγραµµάτων θα ενεργοποιηθούν για 3
δευτ. Μετά από αυτό, µόνο η ενδεικτική
λυχνία "P3" θα παραµένει ενεργή.
l Επιλέξτε ένα πρόγραµµα µε το πλήκτρο
"ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ".
l Εάν θέλετε να επιλέξετε ένα στοιχείο
επιλογής, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο
(η ενδεικτική λυχνία που αναπαριστά το
επιλεγµένο στοιχείο θα ενεργοποιηθεί).
l Πατήστε "εκκίνηση/ακύρωση" και θα
µεταδοθεί ένα ηχητικό σήµα, η ενδεικτική
λυχνία που αντιστοιχεί στο επιλεγµένο
πρόγραµµα θα παραµείνει ενεργή και η
ενδεικτική λυχνία πλύσης θα ενεργοποιηθεί.
56
Από το µενού Ρυθµίσεων, µπορείτε να
προσαρµόσετε διάφορες παραµέτρους
ανάλογα µε τις απαιτήσεις πλύσης σας.
Είσοδος στο µενού Ρυθµίσεις
l Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων
πατώντας παρατεταµένα το
"ON/OFF" για 3 δευτ. περίπου.
πλήκτρο
l Κρατήστε πατηµένα τα πλήκτρα "Προγρ."
και "ON/OFF" για 5 δευτ. περίπου.
l Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες θα αναβοσβήσουν
για 5 δευτ.
l Θα εµφανιστούν οι ρυθµίσεις:
- Οι ρυθµίσεις αποτροπής συσσώρευσης
αλάτων εµφανίζονται µόλις ανάψει η
ενδεικτική λυχνία των αντίστοιχων
προγραµµάτων. Εάν είναι όλες σβηστές,
το επίπεδο έχει ρυθµιστεί σε "S0".
- Μόλις ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήµα, η
ενδεικτική λυχνία "Express" ενεργοποιείται.
Η "διακοπτόµενη" λειτουργία της
αντλίας έκπλυσης ΔΕΝ πρέπει να
θεωρηθεί δυσλειτουργία. Αυτό είναι
ένα χαρακτηριστικό του δυναµικού
τρόπου πλύσης, και ως εκ τούτου θα
πρέπει να θεωρείται ως ένα σύνηθες
χαρακτηριστικό του προγράµµατος.
l Μόλις πατήσετε το πλήκτρο "Προγρ." ,
ξεκινά η ρύθµιση της λειτουργίας
ΑΦΑΛΑΤΩΤΗΣ
(για
πληροφορίες
ανατρέξτε στο αντίστοιχο κεφάλαιο στο
φυλλάδιο οδηγιών).
l Πατήστε το πλήκτρο "Express" για να
ενεργοποιήσετε τη ρύθµιση του στοιχείου
ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ. (ανατρέξτε στην
ενότητα
αυτού
του
θέµατος
για
πληροφορίες σχετικά µε τη ρύθµιση).
l Πατήστε το πλήκτρο "Καθυστέρηση
εκκίνησης" για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MEMO (ανατρέξτε
στο αντίστοιχο κεφάλαιο στο φυλλάδιο
οδηγιών για πληροφορίες σχετικά µε την
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της
λειτουργίας.
"ΑΥΤΟΜΑΤΑ" προγράµµατα
(µόνο σε ορισµένα µοντέλα)
ADDISH (η πιθανότητα να
προσυεθούν πιάτα µετά την
εκκίνηση του προγράµµατος)
Όταν ξεκινάει το πρόγραµµα, θα πρέπει να
ανοίξετε µόνο την πόρτα και να προσθέσετε
περισσότερα πιάτα όταν η ADDISH
ενδεικτική λυχνία είναι αναµµένη. Η
συσκευή θα σταµάτησει αυτοµάτως και
στην οθόνη θα εµφανιστεί ο χρόνος που
αποµένει µέχρι το τέλος του κύκλου
πλύσης. Κλείστε την πόρτα, χωρίς να
πιέσετε κανένα από τα πλήκτρα. Ο
κύκλος πλύσης θα ξεκινήσει πάλι από εκεί
που σταµάτησε. Όταν η σχετική ενδεικτική
λυχνία σβήσει, δεν είναι πλέον σκόπιµο να
προσθέσετε επιπλέον πιάτα.
Το πλυντήριο πιάτων είναι εξοπλισµένο µε
αισθητήρα ακαθαρσιών, ικανό να αναλύει
τη θολερότητα του νερού κατά τη διάρκεια
όλων των φάσεων του προγράμματος
«ΑΥΤΟΜΑΤΟ" (βλ. Λεζάντα προγράμματος).
Χάρη σε αυτή τη συσκευή, οι παράµετροι
του κύκλου πλύσης προσαρµόζονται
αυτόµατα στην πραγµατική ποσότητα
βρωµιάς στα πιάτα. Αυτό οφείλεται στο
γεγονός ότι η ακαθαρσία του νερού
συνδέεται µε την ποσότητα βρωµιάς στα
πιάτα. Έτσι εξασφαλίζονται εξαιρετικά
αποτελέσµατα πλύσης, ενώ βελτιστοποιείται η
κατανάλωση νερού και ενέργειας.
Ανοίξτε
την
πόρτα
αργά
και
προσεκτικά, ώστε να αποφύγετε να
βραχείτε από τις πιτσιλιές του νερού
πλυσίµατος.
Η προσθήκη πιάτων µετά την
απενεργοποίηση
της
ενδεικτικής
λυχνίας ADDISH απαγορεύεται, καθώς
αυτή η ενέργεια µπορεί να επηρεάσει
την απόδοση του πλυσίµατος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
"IMPULSE" Προγράµµατα
(µόνο σε ορισµένα µοντέλα)
Εάν ανοίξετε την πόρτα κατά τη
διάρκεια του κύκλου στεγνώµατος,
ένα διακοπτόµενο ηχητικό σήµα σας
ενηµερώνει ότι ο κύκλος στεγνώµατος
δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί.
Τα "IMPULSE" προγράµµατα χρησιµοποιούν
µια τεχνολογία πλύσης µε ώθηση, η οποία
µειώνει την κατανάλωση και τον θόρυβο
και βελτιώνει την απόδοση.
57
EL
- Μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία
"Μνήµη", η ενδεικτική λυχνία "6h" στη
λειτουργία µεταθεση εναρξησ ενεργοποιείται.
Διακοπή προγράµµατος
Λειτουργίες προγράµµατος
Το άνοιγµα της πόρτας όταν εκτελείται ένα
πρόγραµµα δεν συνιστάται, ειδικά κατά τη
διάρκεια της κεντρικής πλύσης και των
τελικών φάσεων ξεπλύµατος. Ωστόσο, εάν
ανοίξει η πόρτα ενώ εκτελείται ένα
πρόγραµµα (για παράδειγµα, για να
προσθέσετε πιάτα), το µηχάνηµα σταµατάει
αυτόµατα. Κλείστε την πόρτα, χωρίς να
πιέσετε κανένα πλήκτρο. Ο κύκλος πλύσης
θα ξεκινήσει πάλι από εκεί που σταµάτησε.
Όταν ένα πρόγραµµα λειτουργεί, η σχετική
ενδεικτική λυχνία θα παραµείνει αναµµένη
και οι 3 ενδεικτικές λυχνίες της "ΦΑΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ".
ΞΕΒΓΑΛΜΑ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ
θα ανάψουν ξεχωριστά και διαδοχικά για
να υποδείξουν την τρέχουσα φάση.
Εάν υπάρξει κάποια διακοπή ρεύματος,
ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία,
μια ειδική μνήμη αποθηκεύει το επιλεγμένο
πρόγραμμα και όταν αποκατασταθεί η
παροχή ρεύματος, συνεχίζει από εκεί που
σταμάτησε.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν ανοίξετε την πόρτα κατά τη
διάρκεια του κύκλου στεγνώµατος,
ένα διακοπτόµενο ηχητικό σήµα σας
ενηµερώνει ότι ο κύκλος στεγνώµατος
δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί.
Τέλος προγράµµατος
Αλλαγή σε πρόγραµµα που εκτελείται
Για να αλλάξετε ή να ακυρώσετε ένα τρέχον
πρόγραµµα που ήδη εκτελείται, ακολουθήστε
τα εξής βήµατα:
l Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο "εκκίνηση/
ακύρωση" για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.
Θα ακουστούν ακουστικά σήµατα και οι
ενδεικτικές λυχνίες του προγράµµατος θα
ενεργοποιηθούν και θα απενεργοποιηθούν
µεµονωµένα και σε σειρά.
l Θα µεταδοθούν ηχητικά σήµατα και όλες
οι ενδεικτικές λυχνίες των προγραµµάτων
θα ανάψουν σταθερά.
l Σε αυτό το σηµείο µπορεί να ρυθµιστεί
ένα νέο πρόγραµµα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Ένας βοµβητής 5 δευτερολέπτων θα ηχήσει
(αν δεν είναι σβησµένος) 3 φορές σε
διαστήµατα 30 δευτερολέπτων για να
σηµατοδοτήσει ότι το πρόγραµµα έχει λήξει.
Πλήκτρα επιλογής
Tlačítka možností nabízejí další možnosti Τα
πλήκτρα επιλογών παρέχουν σε εσάς επιπλέον
επιλογές πλυσίµατος, επιτρέποντάς σας να
προσαρµόσετε τα προγράµµατα πλύσης (δείτε
τον πίνακα στο κεφάλαιο 17 τη σχετική λίστα
προγραµµάτων στα οποία µπορεί να ενεργοποιηθεί
κάθε επιλογή).
Οι επιλογές είναι ενεργοποιηµένες (ή
απενεργοποιηµένες) προτού ξεκινήσετε το
πρόγραµµα, χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα
πλήκτρα. Οι σχετικές ενδεικτικές λυχνίες θα
εµφανιστούν (ή θα εξαφανισθούν) στην οθόνη.
Το πλήκτρο επιλογής θα πρέπει να ενεργοποιηθεί
αφού επιλέξετε το πρόγραµµα πλύσης.
Εάν επιλέξετε µια λειτουργία η οποία
δεν είναι συµβατή µε το πρόγραµµα
πλύσης που έχετε επιλέξει, η λυχνία
ένδειξης της λειτουργίας πρώτα θα
ανάψει και έπειτα θα σβήσει.
Πριν από την έναρξη ενός νέου
προγράµµατος, θα πρέπει να ελέγξετε ότι
υπάρχει
ακόµα
απορρυπαντικό
στο διανεµητή. Εάν είναι απαραίτητο,
συµπληρώστε το απορρυπαντικό.
58
ΠΛΥΣΗ
Για να ρυθµίσετε µια καθυστέρηση έναρξης,
ακολουθήστε τα εξής βήµατα:
l Επιλέξτε ένα πρόγραµµα πατώντας το
"ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ" πλήκτρο.
l Πατήστε το πλήκτρο "ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ" (κάθε φορά που πατάτε το
πλήκτρο, η έναρξη θα καθυστερήσει κατά
3, 6 ή 9 ώρες αντίστοιχα και ανάβει η
αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία).
l Για να ξεκινήσετε την αντίστροφη µέτρηση,
πατήστε το πλήκτρο "εκκίνηση/ακύρωση"
(η ενδεικτική λυχνία του επιλεγµένου
προγράµµατος
θα
σταµατήσει
να
αναβοσβήνει και θα παραµείνει αναµµένη).
Ενδεικτική λυχνία "ΧΩΡΙΣ ΑΛΑΤΙ"
Αυτό το µοντέλο παρέχεται µε µια ενδεικτική
λυχνία στον πίνακα ελέγχου που ανάβει
όταν χρειάζεται να συµπληρωθεί το αλάτι. Η
εµφάνιση λευκών λεκέδων στα πιάτα είναι
γενικά ένα προειδοποιητικό σηµάδι ότι το
δοχείο αλατιού πρέπει να γεµίσει.
Πλήκτρο "ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ" για
ενδεικτική λυχνία "ΧΩΡΙΣ ΑΛΑΤΙ"
Αφού γεµίσετε το δοχείο αλατιού, θα πρέπει
να πατήσετε αυτό το πλήκτρο για µερικά
δευτερόλεπτα, µέχρι να σβήσει η αντίστοιχη
ενδεικτική λυχνία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Εάν πιέσετε το πλήκτρο επαναφοράς
χωρίς να γεµίσετε το δοχείο αλατιού,
αυτό θα παρεµποδίσει τη σωστή λειτουργία
της ενδεικτικής λυχνίας αλατιού.
Εάν έχει οριστεί χρονική καθυστέρηση 9
ωρών, η αντίστροφη µέτρηση θα εµφανιστεί
µε την ενδεικτική λυχνία 6 ωρών µετά από 3
ώρες και µε την ενδεικτική λυχνία 3 ωρών
µετά από 6 ώρες
Στο τέλος των τελευταίων 3 ωρών (µόλις
ολοκληρωθεί η αντίστροφη µέτρηση), η
ενδεικτική λυχνία 3 ωρών θα σταµατήσει να
αναβοσβήνει και θα παραµείνει αναµµένη
για να υποδείξει τη φάση πλύσης και το
πρόγραµµα θα ξεκινήσει αυτόµατα.
Η καθυστερηµένη εκκίνηση µπορεί να
αλλάξει ή να ακυρωθεί εάν η αντίστροφη
µέτρηση δεν έχει τελειώσει και συνεπώς το
πρόγραµµα δεν έχει ξεκινήσει ακόµα.
Επιλέξτε ένα άλλο πρόγραµµα ή επιλέξτε /
απο-επιλέξτε
το
πλήκτρο
επιλογής,
ακολουθώντας τα παρακάτω βήµατα:
l Κρατήστε
πατηµένο
το
πλήκτρο
"εκκίνηση/ακύρωση" για τουλάχιστον 3
δευτερόλεπτα. Θα ακουστούν ακουστικά
σήµατα και οι ενδεικτικές λυχνίες του
προγράµµατος θα ενεργοποιηθούν και θα
απενεργοποιηθούν µεµονωµένα και σε
σειρά.
Για να διασφαλίσετε τη σωστή
λειτουργία
της
λυχνίας
ένδειξης
αλατιού, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ
ΠΛΗΡΕΣ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΤΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ.
Πλήκτρο "ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ"
l Η καθυστερηµένη εκκίνηση και το επιλεγµένο
Ο χρόνος έναρξης του πλυντηρίου πιάτων
µπορεί να ρυθµιστεί µε αυτό το πλήκτρο,
καθυστερώντας την εκκίνηση κατά 3, 6 ή 9
ώρες.
πρόγραµµα ακυρώνονται. Οι ενδεικτικές
λυχνίες προγράµµατος αναβοσβήνουν
και το πλυντήριο πιάτων είναι έτοιµο για
να ορίσετε ένα νέο πρόγραµµα.
59
EL
Πλήκτρο "Εxpress"
Αυτό το πλήκτρο επιτρέπει τη µέση
εξοικονόµηση ενέργειας και χρόνου κατά
25% (ανάλογα µε τον επιλεγµένο κύκλο),
µειώνοντας τη θερµοκρασία του νερού
πλύσης και τον χρόνο ξήρανσης κατά τη
διάρκεια του τελικού ξεβγάλµατος. Αυτή η
επιλογή συνιστάται για πλύσιµο το βράδυ
όταν δεν χρειάζονται αµέσως τέλεια στεγνά
πιάτα. Για καλύτερο στέγνωµα, αφήστε την
πόρτα του πλυντηρίου πιάτων ελαφρώς
ανοιχτή για να προωθηθεί η φυσική κυκλοφορία
του αέρα στο πλυντήριο πιάτων.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
του ενεργοποιηµένο το σήµα
ήχου.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MEMO (Αποµνηµόνευση
του τελευταίου προγράµµατος που
χρησιµοποιήθηκε)
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το ηχητικό
σήµα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης
ως εξής (ως προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι
ενεργό):
Προχωρήστε
ως
εξής
για
να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αποθήκευσης
στη µνήµη του τελευταίου προγράµµατος
που χρησιµοποιήθηκε:
l Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων
l Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων
πατώντας παρατεταµένα το πλήκτρο
"ON/OFF" για 3 δευτ. περίπου.
l Κρατήστε
πατηµένα
τα
πλήκτρα
"Προγρ." και "ON/OFF" για 5 δευτ.
περίπου.
l Όλες
οι
ενδεικτικές
λυχνίες
αναβοσβήσουν για 5 δευτ.
θα
πατώντας παρατεταµένα το πλήκτρο
"ON/OFF" για 3 δευτ. περίπου.
l Κρατήστε
πατηµένα
τα
πλήκτρα
"Προγρ." και "ON/OFF" για 5 δευτ.
περίπου.
l Όλες
οι
ενδεικτικές
λυχνίες
αναβοσβήσουν για 5 δευτ.
θα
- Εάν το ηχητικό σήµα είναι ενεργό, η
ενδεικτική λυχνία "Express" ενεργοποιείται.
1. Η ενδεικτική λυχνία “6h” στη λειτουργία
"µεταθεση εναησ" είναι απενεργοποιηµένη
εξ ορισµού.
- Εάν το ηχητικό σήµα δεν είναι ενεργό, η
ενδεικτική λυχνία "Express" παραµένει
ανενεργή.
2. Μόλις πατήσετε το πλήκτρο "µεταθεση
εναρξησ", η ενδεικτική λυχνία "6h" θα
ανάψει και θα µεταδοθεί ηχητικό σήµα.
1. Πατήστε το πλήκτρο "Express" για να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε
το ηχητικό σήµα.
3. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων
πατώντας παρατεταµένα το πλήκτρο
"ON/OFF" για 5 δευτ. περίπου για να
θέσετε σε ισχύ τις νέες ρυθµίσεις.
2. Όποτε ενεργοποιείται το ηχητικό σήµα,
επιπρόσθετα τις οπτικής επιβεβαίωσης
που παρέχει η ενεργοποίηση της
ενδεικτικής λυχνίας "Express", µεταδίδεται
ως επιβεβαίωση και ένα ηχητικό σήµα.
3. Εάν απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήµα,
δεν θα µεταδίδεται ηχητικό σήµα µε την
οπτική επιβεβαίωση όταν η ενδεικτική
λυχνία "Express" σβήνει.
4. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων
πατώντας παρατεταµένα το πλήκτρο
«ON/OFF» για 3 δευτ. περίπου για να
θέσετε σε ισχύ τις νέες ρυθµίσεις.
60
Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για να
απενεργοποιήσετε τη µνήµη.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Το πλυντήριο πιάτων διαθέτει λειτουργία
ηλεκτρονικού κλειδώµατος προστασίας για
παιδιά.
Το κλείδωµα για παιδιά προστατεύει τα
παιδιά από τους κινδύνους που µπορούν
να προκύψουν εάν ανοίξει η πόρτα του
πλυντηρίου πιάτων και απενεργοποιεί τα
στοιχεία ελέγχου για να διασφαλιστεί ότι δεν
εκτελούνται ανεπιθύµητες ή ακούσιες
αλλαγές.
Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τη
λειτουργία κλειδώµατος προστασίας για
παιδιά ως εξής:
l Μετά από αυτό, µόνο το πλήκτρο
l Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων
l Εάν πατηθεί οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο,
πατώντας παρατεταµένα το πλήκτρο
"ON/OFF" για 3 δευτ. περίπου.
οι ενδεικτικές λυχνίες προγραµµάτων θα
αναβοσβήσουν 3 φορές.
l Κρατήστε πατηµένα τα πλήκτρα "Express"
l Το κλείδωµα προστασίας παιδιών µπορεί
να ακυρωθεί πατώντας απλά τα πλήκτρα
"Express" και "ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ"
και κρατώντας τα ξανά για 5 δευτ. ή
απενεργοποιώντας τη συσκευή.
και "ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ" για 5
δευτερόλεπτα περίπου. Οι ενδεικτικές
λυχνίες "3h 6h 9h" θα αναβοσβήσουν 3
φορές και θα µεταδοθεί ηχητικό σήµα.
61
EL
"ON/OFF" θα είναι λειτουργικό.
l Καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης του
16. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ (WI-FI)
Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισµένη µε Wi-Fi
τεχνολογία που επιτρέπει στο τηλεχειριστήριο
να ελέγχεται τηλεχειριζόµενο µέσω µιας
εφαρµογής.
Αντιστοίχιση του µηχανήµατος
µε την εφαρµογή
οικιακού δικτύου WiFi σας στην εφαρµογή
για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
Επιτυχής εγγραφή
l Οι ενδεικτικές λυχνίες
3h-6h-9h θα
σβήσουν ενώ οι ενδεικτικές λυχνίες P3 P4
θα παραµείνουν ενεργές.
l Το µηχάνηµα είναι συνδεδεµένο και
l Κατεβάστε την Hoover Wizard εφαρµογή
στη συσκευή σας.
µπορείτε πλέον να ελέγξετε το µηχάνηµά
σας µέσω της εφαρµογής.
Μη επιτυχής εγγραφή
Η Hoover Wizard εφαρµογή είναι
διαθέσιµη τόσο για Android όσο και
για iOS τάµπλετ και smartphones.
Εάν η εγγραφή αποτύχει ή δεν επιτευχθεί
εντός 5 λεπτών:
l Οι ενδεικτικές λυχνίες 3h-6h-9h και P3 P4
θα σβήσουν.
Για
να
ανακαλύψετε
όλες
τις
λεπτοµέρειες των δυνατοτήτων Wi-Fi,
εξερευνήστε τα µενού εφαρµογών σε
λειτουργία DEMO.
l Το µηχάνηµα δεν θα συνδεθεί.
l Επαναλάβετε τη διαδικασία εγγραφής,
κρατώντας ξανά πατηµένο το πλήκτρο "
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ".
l Διασφαλίστε ότι ο δροµολογητής είναι
ενεργοποιηµένος και το smartphone/
tablet σας είναι συνδεδεµένο στο οικιακό
σας δίκτυο Wi Fi.
l Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH
στο smartphone/tablet (εάν είναι διαθέσιµη).
l Ανοίξτε την εφαρµογή, δηµιουργήστε ένα
προφίλ χρήστη και εγγράψτε τη συσκευή
ακολουθώντας τις οδηγίες που εµφανίζονται
στην οθόνη της συσκευής.
l Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων µε
το πλήκτρο ON/OFF µόλις σας ζητηθεί
από την εφαρµογή.
l Πατήστε "Progr. 3 sec WiFi" και
κρατήστε πατηµένο για 3 δευτ.; à οι
ενδεικτικές λυχνίες P3 και P4 θα
αναβοσβήσουν και οι δύο.
l Πατήστε
το πλήκτρο "ΜΕΤΑΘΕΣΗ
ΕΝΑΡΞΗΣ" και κρατήστε το πατηµένο για
3 δευτ. εντός 60 δευτ. από το
προηγούµενο βήµα. Οι ενδεικτικές
λυχνίες 3h-6h-9h θα αναβοσβήσουν
ταυτόχρονα για 5 λεπτά.
62
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε
στον "Γρήγορο οδηγό εγγραφής στην
εφαρµογή" που συνοδεύει το µηχάνηµά
σας και είναι επίσης διαθέσιµος στη
διεύθυνση σύνδεσµος:
go.candy-group.com/am-dw
Επαναφορά WiFi
Επαναλάβετε τη διαδικασία εγγραφής σε
περίπτωση προβληµάτων ή αλλαγής του
κωδικού πρόσβασης του οικιακού σας
δροµολογητή.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
Όταν θέλετε να χρησιµοποιήσετε το
µηχάνηµα µε τηλεχειρισµό:
l Γεµίστε το πλυντήριο πιάτων, προσθέστε
απορρυπαντικό και κλείστε την πόρτα.
l Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων.
l Πατήστε "Progr. 3 sec WiFi" και
κρατήστε πατηµένο για 3 δευτ. à. Οι
ενδεικτικές λυχνίες P3 P4 θα ανάψουν
σταθερά.
εφαρµογή και να ελέγξετε αποµακρυσµένα
το µηχάνηµα µε τη συσκευή σας.
Εναλλακτική µέθοδος εξόδου από τη
λειτουργία τηλεχειρισµού.
l Πατήστε το "Εκκίνηση/Ακύρωση" και
κρατήστε πατηµένο για 3 δευτ. Εάν
εκτελείται
κύκλος
λειτουργίας,
θα
ακυρωθεί και το µηχάνηµα θα εξέλθει
από τη λειτουργία ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ.
Μπορείτε
να
ορίσετε
νέο
κύκλο
λειτουργίας χρησιµοποιώντας τον πίνακα
ελέγχου.
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
l Για να εξέλθετε από τη λειτουργία
τηλεχειρισµού, πατήστε "Progr. 3 sec
WiFi" για 3 δευτ.
l Όταν δεν εκτελείται κύκλος λειτουργίας:
Εάν απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε
ξανά το µηχάνηµα µε το πλήκτρο
On/Off, ενώ η λειτουργία ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ είναι ενεργοποιηµένη
και εκτελείται κύκλος λειτουργίας (ή
σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος), ο
κύκλος λειτουργίας θα συνεχιστεί από
το σηµείο που διακόπηκε.
Η
λειτουργία
"ΕΛΕΓΧΟΣ
ΕΞ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ" θα απενεργοποιηθεί
και οι ενδεικτικές λυχνίες P3 και P4 θα
αναβοσβήσουν.
Οι ενδεικτικές λυχνίες P3 P4 θα σβήσουν
και η ενδεικτική λυχνία που αντιστοιχεί
στο τελευταίο πρόγραµµα που ολοκλήρωσε
το µηχάνηµα (ή η P3) θα ανάψει.
l Όταν εκτελείται κύκλος λειτουργίας:
Οι ενδεικτικές λυχνίες P3 P4 θα
ξεκινήσουν να αναβοσβήνουν, ενώ οι
ενδεικτικές λυχνίες φάσης του προγράµµατος
θα εµφανίσουν το σηµείο του κύκλου
πλύσης που επιτεύχθηκε από το µηχάνηµα.
Ο κύκλος λειτουργίας θα συνεχιστεί χωρίς
έλεγχο από την εφαρµογή.
63
EL
l Μπορείτε πλέον να χρησιµοποιήσετε την
17. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEGEND
Πρόγραµµα
Περιγραφή
P1
Εντονο
Πρόγραµµα κατάλληλο για το πλύσιµο µεγάλων
σκευών και γενικά σκευών πολύ λερωµένων.
P2
Γενικής Χρήσης
Πρόγραµµα κατάλληλο για το πλύσιµο µεγάλων
σκευών και γενικά σκευών µέτρια λερωµένων.
Eco
Πρόγραµµα για τα κανονικά λερωµένα επιτραπέζια
σκεύη (το πιο αποτελεσµατικό στο συνδυασµό της
εξοικονόµησης ενέργειας και νερού για αυτόν τον
τύπο).
Τυποποιηµένο πρόγραµµα βάση EN 50242.
Πρόπλυση
Είναι µια σύντοµη κρύα πρόπλυση των σκευών
που είναι τοποθετηµένα στη συσκευή και τα οποία
θα πλυθούν κανονικά αργότερα, όταν γεµίσει
τελείως η συσκευή.
P3
P4
P5
Total Care
Πρόγραµµα κατάλληλο για Κλάση Α πλύση ενός
κύκλου για τα πιο ευαίσθητα πιατικά όπως γυάλινα
σκεύη και πορσελάνη.
* Κατάλληλο για πλύσιµο πιάτων έως και 8 θέσεων.
Πλύση µε Πρόπλυση
Για προγράµµατα µε πρόπλυση, συνιστάτε να προστίθεται µια δεύτερη δόση απορρυπαντικού
(max. 10 g) απευθείας µέσα στη συσκευή.
64
"IMPULSE" προγράµµατα
Θερµοκρασία
νερού πλύσης (°C)
Μέσος χρόνος
πλύσης¹ (λεπτά)
Πλήκτρο
"ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ"
Πλήκτρο "Express"
P1
Εντονο
●
-
75
130
NAI
NAI
P2
Γενικής Χρήσης
-
■
60
120
NAI
NAI
P3
Eco
●
■
45
190
NAI
NAI
P4
Πρόπλυση
5
NAI
Δ/θ
100
NAI
NAI
Πρόγραµµα
P5
Total Care
- - ●
■
50
● = Απορρυπαντικό πρόπλυσης
■ = "IMPULSE" προγράµµατα (µόνο σε ορισµένα µοντέλα)
Δ/θ = Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ
1) Με κρύο νερό (15°C) - Ανοχή ±10%Εάν χρησιµοποιείτε ζεστό νερό, ο χρόνος που αποµένει µέχρι το τέλος του προγράµµατος
ενηµερώνεται αυτόµατα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του προγράµµατος.
Οι τιµές µετριούνται στο εργαστήριο σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 50242 (οι τιµές
µπορεί να ποικίλουν ανάλογα µε τις συνθήκες χρήσης).
65
EL
Απορρυπαντικό
πρόπλυσης
Επιλογές
18. ΜΟΝΑΔΑ
ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟΥ
ΝΕΡΟΥ
Το νερό ανάλογα µε την περιοχή περιέχει
διαφορετικές
ποσότητες
αλάτων
και
στοιχείων τα οποία επικάθονται επάνω στα
σκεύη αφήνοντας λεκέδες και λευκά
υπολείµµατα. 'Όσο αυξάνεται η περιεκτικότητα
του νερού σε τέτοιες ουσίες τόσο αυξάνεται
και η σκληρότητά του. Το πλυντήριο είναι
εξοπλισµένο µε ένα αποσκληρυντή νερού, ο
οποίος µε την βοήθεια αλάτων ειδικών για
τα πλυντήρια, απελευθερώνει το νερό από
τα άλατα. Την σκληρότητα του νερού της
περιοχής σας µπορείτε να την πληροφορηθείτε
από την εταιρεία ύδρευσης της περιοχής σας.
Ο αποσκληρυντής µπορεί να επιδράσει σε
νερό σκληρότητας µέχρι 90°fH (γαλλική
σκάλα) 50°dH (γερµανική σκάλα) µέσω 6
διαφορετικών ρυθµίσεων. Στον πίνακα
που ακολουθεί θα βρείτε την αντιστοιχία
σκληρότητας νερού και ρύθµισης αποσκληρυντή.
°fH
(γαλλική
σκάλα)
°dH
(γερµανική
σκάλα)
Χρήση αλατιού &
γιαλιστικού
Ενδεικτική λυχνία
προγράµµατος
0-5
0-3
OXI
Λυχνίες
Σβηστές
S1
6-15
4-9
NAI
P1
S2
16-30
10-16
NAI
P1+P2
*S3
31-45
17-25
NAI
Επίπεδο
S0
S4
46-60
26-33
NAI
S5
61-90
34-50
NAI
1. Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων
πατώντας παρατεταµένα το πλήκτρο
"ON/OFF" .
2. Πατήστε τα πλήκτρα "Προγρ." και
"ON/OFF" ταυτόχρονα και κρατήστε για
5 δευτ.
4. Οι ενδεικτικές λυχνίες "ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ" θα ενεργοποιηθούν
για να υποδείξουν τη στάθµη του
αφαλατωτικού. Εάν δεν ενεργοποιηθούν
ενδεικτικές λυχνίες, θα οριστεί η στάθµη
«S0» .
5. Πατήστε "Προγρ." ξανά για να επιλέξετε
την επιθυµητή στάθµη αφαλατωτικού:
κάθε φορά που το πατάτε, η αντίστοιχη
ενδεικτική λυχνία ενεργοποιείται όπως
παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα
(P1àS1, P2àS2,...) Για τη στάθµη
"S0", όλες οι ενδεικτικές λυχνίες θα
είναι σβηστές.
6. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων
πατώντας παρατεταµένα το πλήκτρο
"ON/OFF" για 3 δευτ. για να θέσετε σε
ισχύ τη νέα ρύθµιση.
P1+P2+P3
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
P1+P2+P3+
P4
P1+P2+P3+
P4+P5
* Ο αποσκληρυντής είναι ρυθμισμένος
στην θέση 3 που κατά κανόνα ικανοποιεί το
μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτών.
66
Ο προγραµµατισµός της συσκευής
ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται ΠΑΝΤΑ πριν την
ανάψετε.
3. Θα µεταδοθεί σύντοµο ηχητικό σήµα και
όλες
οι
ενδεικτικές
λυχνίες
θα
αναβοσβήσουν για 5 δευτ.
Ρύθµιση αποσκλήρυνσης νερού
µε τον αποσκληρυντή
Σκληρότητα
νερού
Ανάλογα µε την σκληρότητα του νερού του
δικτύου σας ρυθµίστε τον αποσκληρυντή ακ:
Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν
µπορέσετε να ολοκληρώσετε την
διαδικασία προγραµµατισµού του
πλυντηρίου, σβήστε το πλυντήριο
πιέζοντας το πλήκτρο "ON/OFF" και
ξαναρχίστε από το (ΣΗΜΕΙΟ 1).
Εάν πιστεύετε ότι το πλυντήριο πιάτων δεν λειτουργεί σωστά, συµβουλευτείτε τον γρήγορο
οδηγό που παρέχεται παρακάτω µε κάποιες πρακτικές συµβουλές για τον τρόπο επίλυσης
των πιο συνηθισµένων προβληµάτων. Εάν η δυσλειτουργία συνεχίζεται ή επαναλαµβάνεται,
επικοινωνήστε µε το Κέντρο τεχνικής βοήθειας.
ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
l Μοντέλα µε οθόνη: τα σφάλµατα υποδεικνύονται από έναν αριθµό που αναγράφεται
µετά από το γράµµα "E" (π.χ. Σφάλµα 2 = Ε2) και από ένα σύντοµο ηχητικό σήµα.
l Μοντέλα χωρίς οθόνη: το σφάλµα εµφανίζεται µέσω των λυχνιών LEDs που
αναβοσβήνουν κάθε φορά, κάνοντας µια παύση των 5 δευτερόλεπτων (παράδειγµα:
Error 2 = δύο φλας– παύση 5 δευτερολέπτων – δύο φλας – κ.λπ.…).
Μόνο µοντέλα µε οθόνη
Εµφανίζεται σφάλµα
"ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ"
µε ένα σύντοµο ηχητικό
σήµα
(µόνο σε ορισµένα µοντέλα).
E2 (µε οθόνη) µε ένα
σύντοµο ηχητικό σήµα
E3 (µε οθόνη) µε ένα
σύντοµο ηχητικό σήµα
E4 (µε οθόνη) µε ένα
σύντοµο ηχητικό σήµα
E4-E6-E7-Ef-EL
(µε οθόνη) µε ένα
σύντοµο ηχητικό σήµα
E8-Ei (µε οθόνη) µε ένα
σύντοµο ηχητικό σήµα
Οποιοδήποτε
άλλο
κωδικό (µε οθόνη)
Σηµασία και λύσεις
Το πλυντήριο πιάτων δεν γεµίζει µε νερό
Βεβαιωθείτε ότι η παροχή νερού είναι τελείως ανοικτή.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν είναι διπλωµένος ή σπασµένος.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης βρίσκεται στο σωστό ύψος (βλ.
ενότητα εγκατάστασης).
Κλείστε την παροχή νερού, ξεβιδώστε τον εύκαµπτο σωλήνα παροχής νερού
από το πίσω µέρος του πλυντηρίου πιάτων και ελέγξτε ότι το φίλτρο "άµµου"
δεν είναι φραγµένο.
Το πλυντήριο πιάτων δεν αποστραγγίζει το νερό
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι λυγισµένος,
παγιδευµένος ή αποκλεισµένος και ότι το φίλτρο δεν έχει φράξει.
Βεβαιωθείτε ότι το σιφόνι δεν είναι φραγµένο.
Διαρροή νερού
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι λυγισµένος,
παγιδευµένος ή αποκλεισµένος και ότι το φίλτρο δεν έχει φράξει.
Βεβαιωθείτε ότι το σιφόνι δεν είναι φραγµένο.
Ηλεκτρονικό σφάλµα ελέγχου
Επικοινωνήστε µε το Κέντρο τεχνικής βοήθειας.
Το στοιχείο θέρµανσης νερού δεν λειτουργεί σωστά ή η πλάκα
φίλτρου είναι φραγµένη
Καθαρίστε την πλάκα φίλτρου.
Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το πλυντήριο πιάτων, περιµένετε ένα
λεπτό. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε να ξεκινήσει ένα
πρόγραµµα. Εάν παρουσιαστεί και πάλι το σφάλµα, επικοινωνήσετε
απευθείας µε ένα Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.
67
EL
19. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ
Μόνο µοντέλα χωρίς οθόνη
Εάν εµφανιστούν δυσλειτουργίες ή βλάβες κατά τη λειτουργία ενός προγράµµατος, η
ενδεικτική λυχνία που αντιστοιχεί στον επιλεγµένο κύκλο θα αναβοσβήνει γρήγορα και θα
ακουστεί ένα διακεκοµµένο ηχητικό σήµα. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε το
πλυντήριο πιάτων πατώντας το πλήκτρο "ON/OFF". Αφού ελέγξετε για να βεβαιωθείτε
ότι η παροχή νερού είναι ανοικτή, ότι ο σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι λυγισµένος και
ότι το σιφόνι ή τα φίλτρα δεν είναι φραγµένα, ρυθµίστε ξανά το επιλεγµένο πρόγραµµα.
Αν το σφάλµα επιµένει, επικοινωνήστε µε το Κέντρο τεχνικής βοήθειας.
Αυτό το πλυντήριο πιάτων είναι εξοπλισµένο µε µια συσκευή ασφαλείας υπερχείλισης η
οποία, σε περίπτωση προβλήµατος, εκκενώνει αυτόµατα κάθε περίσσεια ποσότητα νερού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής
ασφαλείας υπερχείλισης, συνιστούµε να µην κινείται ή να
µην έχει κλίση το πλυντήριο πιάτων κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να γείρετε
ή να µετακινήσετε το πλυντήριο πιάτων, βεβαιωθείτε ότι ο
κύκλος πλύσης είναι πλήρης και ότι δεν υπάρχει νερό µέσα
στη συσκευή.
Άλλα σφάλµατα
ΣΦΑΛΜΑΤΑ
1. Κανένα
πρόγραµµα
δεν δουλεύει
2. Το πλυντήριο
πιάτων δεν
γεµίζει µε νερό
3. Το πλυντήριο
πιάτων δεν
αποστραγγίζει
το νερό
ΑΙΤΙΑ
ΛΥΣΗ
Το φις δεν είναι συνδεδεµένο
στην πρίζα τοίχου
Το πλήκτρο O/I δεν πατήθηκε
Η πόρτα είναι ανοιχτή
Δεν έχει ρεύµα
Βλέπε σηµείο 1
Η βρύση νερού είναι κλειστή
Ο εύκαµπτος σωλήνας παροχής
νερού είναι λυγισµένος
Το φίλτρο του σωλήνα παροχής
νερού είναι φραγµένο
Το φίλτρο είναι βρώµικο
Ο σωλήνας αποστράγγισης είναι
λυγισµένος
Η προέκταση του σωλήνα
αποστράγγισης δεν είναι σωστά
συνδεδεµένη
Η σύνδεση εξόδου στον τοίχο
είναι στραµµένη προς τα κάτω
όχι προς τα πάνω
68
Συνδέστε το ηλεκτρικό φις
Πατήστε το πλήκτρο
Κλείστε την πόρτα.
Έλεγχος
Έλεγχος
Ανοίξτε τη βρύση νερού
Εξαλείψτε τα λυγίσµατα και
διπλώµατα του σωλήνα
Καθαρίστε το φίλτρο στο άκρο του
σωλήνα
Καθαρίστε το φίλτρο
Εξαλείψτε τα λυγίσµατα και διπλώµατα
του σωλήνα αποστράγγισης
Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη
σωστή σύνδεση του σωλήνα
αποστράγγισης
Καλέστε έναν εξειδικευµένο τεχνικό
ΑΙΤΙΑ
ΛΥΣΗ
4. Το πλυντήριο
πιάτων
αποστραγγίζει
το νερό συνεχώς
Η θέση τοποθέτησης του
σωλήνα αποχέτευσης είναι πολύ
χαµηλά.
Σηκώστε τον σωλήνα αποστράγγισης
σε απόσταση τουλάχιστον 40 εκατοστά
από το επίπεδο του δαπέδου
5. Οι βραχίονες
ψεκασµού δεν
ακούγονται να
περιστρέφονται
Υπερβολική ποσότητα
απορρυπαντικού
Το στοιχείο αποτρέπει την
περιστροφή των βραχιόνων
Η πλάκα φιλτραρίσµατος και το
φίλτρο είναι πολύ βρώµικα
Μειώστε την ποσότητα του απορρυπαντικού.
Χρησιµοποιήστε κατάλληλο απορρυπαντικό
6. Σε ηλεκτρονικές
συσκευές χωρίς
οθόνη: µία ή
περισσότερες
ενδεικτικές
λυχνίες
αναβοσβήνουν
γρήγορα
Η βρύση παροχής νερού είναι
απενεργοποιηµένη
Βλέπε σηµείο 5
Το κάτω µέρος από τις κατσαρόλες
δεν έχει πλυθεί καλά
Οι άκρες από τις κατσαρόλες
δεν έχουν πλυθεί καλά
Οι βραχίονες ψεκασµού
παρεµποδίζονται µερικώς
7. Πιάτα πλυµένα
µόνο εν µέρει
Τα πιάτα δεν έχουν τοποθετηθεί
σωστά
Το άκρο του σωλήνα αποχέτευσης
βυθίζεται στο νερό
Μια εσφαλµένη ποσότητα
απορρυπαντικού έχει µετρηθεί ή
το απορρυπαντικό είναι παλιό και
σκληρό
Το καπάκι του δοχείου αλατιού
δεν κλείνει σωστά
Το πρόγραµµα πλύσης δεν είναι
αρκετά λεπτοµερές
Καθαρίστε την πλάκα φιλτραρίσµατος και
το φίλτρο
Απενεργοποιήστε τη συσκευή
Ενεργοποιήστε τη βρύση
Επανατοποθετήστε τον κύκλο
Έλεγχος
Τα καµένα υπολείµµατα τροφίµων
πρέπει να καθαρισθούν µε νερό
πριν τοποθετηθούν οι κατσαρόλες
στο πλυντήριο πιάτων
Επανατοποθετήστε τις κατσαρόλες
Αφαιρέστε τους βραχίονες ψεκασµού
ξεβιδώνοντας τα παξιµάδια του
δακτυλίου δεξιόστροφα και πλύντε
τους κάτω από τρεχούµενο νερό
Μην τοποθετείτε τα πιάτα πολύ
κοντά
Το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης
δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή µε το
νερό εκκένωσης
Αυξήστε το µέτρο ανάλογα µε το
πόσο βρώµικα είναι τα πιάτα ή
αλλάξτε απορρυπαντικό
Σφίξτε το σωστά
Επιλέξτε ένα ισχυρότερο πρόγραµµα
8. Απορρυπαντικό
µη διανεµηµένο ή
µερικώς
διανεµηµένο
Μαχαιροπίρουνα, πιάτα, σκεύη,
κλπ., εµποδίζουν το σωστό άνοιγµα
του διανοµέα απορρυπαντικού
Τοποθετήστε τα πιάτα έτσι ώστε να
µην εµποδίζουν το διανοµέα
9. Παρουσία
λευκών λεκέδων
στα πιάτα
Το νερό του δικτύου είναι πολύ
σκληρό
Ελέγξτε το επίπεδο αλατιού και
λαµπρυντικού και ρυθµίστε. Σε περίπτωση
που το σφάλµα επιµένει, επικοινωνήστε
µε το Κέντρο τεχνικής βοήθειας
69
Έλεγχος
EL
ΣΦΑΛΜΑΤΑ
ΣΦΑΛΜΑΤΑ
10. Θόρυβος
κατά τη
διάρκεια της
πλύσης
11. Τα πιάτα δεν
είναι εντελώς
στεγνά
ΑΙΤΙΑ
Τα πιάτα χτυπούν το ένα το
άλλο
ΛΥΣΗ
Ελέγξτε ξανά την τοποθέτηση των
πιάτων στο καλάθι
Τα περιστρεφόµενα χέρια χτυπούν
στα πιάτα
Ελέγξτε ξανά την τοποθέτηση των
πιάτων στο καλάθι
Ανεπαρκής ροή αέρα
Αφήστε την πόρτα του πλυντηρίου
πιάτων να παραµείνει ανοιχτή στο
τέλος του προγράµµατος πλύσης
για να επιτρέψετε στα πιάτα να
στεγνώσουν µε φυσικό τρόπο
Λείπει βοηθητικό ξεβγάλµατος
(λαµπρυντικό)
Γεµίστε τη διανοµέα του λαµπρυντικού
ΣΗΜ.: Σε περίπτωση που κάποια από τις παραπάνω καταστάσεις έχει ως αποτέλεσµα
κακή απόδοση πλύσης ή ανεπαρκές ξέπλυµα, αφαιρέστε τα υπολείµµατα βρωµιάς από τα
πιάτα µε το χέρι καθώς ο τελικός κύκλος στεγνώµατος σκληραίνει τη βρωµιά, καθιστώντας
δύσκολη την αφαίρεση µε επακόλουθη πλύση.
Εάν η δυσλειτουργία συνεχίζεται, επικοινωνήστε µε το Κέντρο τεχνικής βοήθειας,
δηλώνοντας το µοντέλο του πλυντηρίου πιάτων. Αυτό βρίσκεται στην πλάκα στο επάνω
τµήµα της εσωτερικής πλευράς της πόρτας του πλυντηρίου πιάτων ή στην εγγύηση. Οι
πληροφορίες αυτές θα επιτρέψουν την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη δράση.
Βοήθεια και εγγύηση
Το προϊόν είναι εγγυηµένο από το νόµο και σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγύησης που
περιλαµβάνεται στο προϊόν. Το πιστοποιητικό πρέπει να αποθηκεύεται και να
παρουσιάζεται σε εξουσιοδοτηµένο Κέντρο τεχνικής βοήθειας σε περίπτωση
ανάγκης, µαζί µε την απόδειξη αγοράς. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τους όρους
και τις συνθήκες εγγύησης στην ιστοσελίδα µας.
Για βοήθεια, συµπληρώστε την ηλεκτρονική φόρµα ή επικοινωνήστε µαζί µας µε
τον αριθµό που αναγράφεται στη σελίδα υποστήριξης της ιστοσελίδας µας.
Ο κατασκευαστής απορρίπτει κάθε ευθύνη για τυχόν λάθη εκτύπωσης σε αυτό το
φυλλάδιο. Επιπλέον, ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε τυχόν αλλαγές
που κρίνονται χρήσιµες για τα προϊόντα του χωρίς να αλλάζει τα βασικά χαρακτηριστικά
του.
70
20. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
l Τα
Αυτή η συσκευή έχει σήµανση
σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή
οδηγία 2012/19/EE, σχετικά µε
τα απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ).
Τα AHHE περιέχουν ρυπογόνες ουσίες
(που µπορεί να προκαλέσουν αρνητικές
συνέπειες για το περιβάλλον) και βασικά
εξαρτήµατα
(που
µπορούν
να
ξαναχρησιµοποιηθούν). Είναι σηµαντικό να
υποβάλουµε τα ΑΗΗΕ σε ειδική επεξεργασία,
προκειµένου να αφαιρούνται και εναποθέτονται
σωστά όλες οι ρυπογόνες ουσίες και να
διατηρούνται όλα τα ανακυκλώσιµα υλικά.
l Τα ΑΗΗΕ θα πρέπει να παραδίδονται στα
σχετικά σηµεία περισυλλογής που διαχειρίζονται
οι δήµοι ή εγκεκριµένοι οργανισµοί. Σε
πολλές χώρες, για µεγάλα ΑΗΗΕ, διατίθεται
υπηρεσία περισυλλογής από το σπίτι.
Οι ιδιώτες µπορούν να διαδραµατίσουν
σηµαντικό ρόλο στη διασφάλιση ότι τα ΑΗΗΕ
δεν θα αποτελέσουν ένα περιβαλλοντικό ζήτηµα,
ακολουθώντας µερικούς βασικούς κανόνες:
71
Σε πολλές χώρες, όταν προµηθεύεστε µια
νέα συσκευή, η παλαιά µπορεί να
επιστραφεί στην πωλήτρια εταιρία όταν
παραδίδει την καινούργια, χωρίς χρέωση,
δεδοµένου ότι η νέα είναι αντίστοιχη σε
κατηγορία και χαρακτηριστικά µε το παλαιά.
EL
ΑΗΗΕ
δεν
θα
πρέπει
να
αντιµετωπίζονται ως Οικιακά απόβλητα.
Dziękujemy za wybór zmywarki Hoover.
Jesteśmy pewni, że będzie Państwa
wiernym pomocnikiem w codziennym,
bezpiecznym zmywaniu naczyń.
Spis treści
1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Należy dokładnie przeczytać tę instrukcję,
aby prawidłowo i bezpiecznie korzystać z
urządzenia i uzyskać wskazówki pomocne
w jego wydajnym utrzymaniu.
2. DOPŁYW WODY
3. DODAWANIE SOLI
4. REGULACJA KOSZA GÓRNEGO
5. USTAWIANIE NACZYŃ
Do używania zmywarki przystąpić
dopiero po dokładnym przeczytaniu
instrukcji. Zalecamy, aby zawsze mieć
niniejszą instrukcję pod ręką i zachować
ją w dobrym stanie dla ewentualnych
przyszłych właścicieli.
6. INFORMACJA DLA LABORATORIÓW
BADAWCZYCH
Należy upewnić się, czy urządzenie
dostarczono z niniejszą instrukcją, kartą
gwarancyjną, adresem serwisu i etykietą
sprawności
energetycznej.
Każdy
produkt jest oznaczony niepowtarzalnym,
16-cyfrowym kodem, zwanym również
„numerem seryjnym”, nadrukowanym na
karcie gwarancyjnej lub na tabliczce
znamionowej znajdującej się wewnątrz
drzwi, po prawej stronie u góry. Kod ten
jest
rodzajem
dowodu
tożsamości
właściwym dla danego produktu, którego
należy użyć do rejestracji produktu lub w
razie potrzeby skontaktowania się z
Centrum Wsparcia Technicznego.
9. DODAWANIE NABŁYSZCZACZA
Rys. A
18.MODUŁ ODKAMIENIACZA
7. DODAWANIE DETERGENTU
8. RODZAJE DETERGENTU
10.CZYSZCZENIE FILTRÓW
11.PRAKTYCZNE PORADY
12.CZYSZCZENIE I RUTYNOWA
KONSERWACJA
13.OPIS PANELU STEROWANIA
14.DANE TECHNICZNE
15.WYBÓR PROGRAMU I FUNKCJE
SPECJALNE
16.ZDALANE STEROWANIE (Wi-Fi)
17.OPIS PROGRAMÓW
19.ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I
GWARANCJA
20.WARUNKI OTOCZENIA
5
1
A. PARAMETRY BEZPRZEWODOWE
(STR.140)
4
3
2
72
l Dzieci
powyżej 8 roku życia i
osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, sensorycznej i umysłowej
oraz osoby nieposiadające
dostatecznej
wiedzy
albo
wystarczającego doświadczenia
mogą używać tego urządzenia
tylko pod opieką lub pod
warunkiem, że zostały poinstruowane
o bezpiecznym sposobie używania
urządzenia i zrozumiały zagrożenia
związane z jego używaniem.
Dzieciom nie wolno bawić
się zmywarką. Dzieci mogą
przeprowadzać czyszczenie i
konserwację wyłącznie pod
nadzorem.
l Urządzenia
te są przeznaczone
do użytku domowego i podobnych
zastosowań, takich jak:
− Kuchnie dla personelu w
sklepach, biurach i innych
miejscach pracy;
− Kuchnio-jadalnie;
− Przez klientów w hotelach,
motelach i innych otoczeniach
typu mieszkalnego;
− hotelach typu „bed and
breakfast”.
Inne użytkowanie urządzenia niż
w środowisku domowym lub w
typowych funkcjach gospodarstwa
domowego, takie jak komercyjne
użytkowanie przez specjalistów
lub przeszkolonych użytkowników,
jest
wykluczone
nawet
w
przypadku wyżej wymienionych
zastosowań. Jeżeli urządzenie
będzie użytkowane w sposób
niezgodny z powyższym, może
to skrócić jego trwałość i unieważnić
gwarancję producenta.
Jakiekolwiek uszkodzenia urządzenia
lub inne szkody lub straty wynikające
z użytkowania niezgodnego z
użytkowaniem w gospodarstwie
domowym (nawet jeśli urządzenie
znajduje się w środowisku domowym
lub mieszkalnym) nie będą
akceptowane przez producenta
w najszerszym zakresie dozwolonym
przez prawo.
l Dzieci
należy pilnować, aby nie
bawiły się urządzeniem.
l Dzieci
w wieku 3 lat i poniżej
powinny być trzymane z dala
od urządzenia, chyba że są
pod stałym nadzorem.
l Jeżeli
przewód zasilania jest
uszkodzony, dla bezpieczeństwa
musi zostać wymieniony przez
producenta, autoryzowany serwis
lub odpowiednio wykwalifikowaną
osobę. Zalecamy użycie oryginalnego
elementu, który można zamówić
w Centrum Pomocy Technicznej.
l Do
podłączenia dopływu wody
należy
używać
wyłącznie
dostarczonych
węży
(nie
używać starych węży).
73
PL
1. OGÓLNE ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA
l Ciśnienie
wody musi wynosić l Upewnić się, że instalacja
od 0,08 MPa do 0,8 MPa.
elektryczna jest uziemiona i
zgodna ze wszystkimi obowiązującymi
l Upewnij się, że dywany ani
przepisami oraz że gniazdo jest
chodniki nie blokują podstawy
zgodne z wtyczką urządzenia.
ani
żadnego
z
otworów
wentylacyjnych.
Producent nie ponosi żadnej
l Po montażu urządzenie należy odpowiedzialności za szkody
ustawić tak, aby wtyczka była na osobach lub rzeczach
powstałe w wyniku braku
dostępna.
uziemienia urządzenia.
OSTRZEŻENIE
l Upewnić
się, że zmywarka nie
przygniata przewodów zasilających.
Noże i inne naczynia z ostrymi
zakończeniami muszą być
załadowane do koszyczka
ostrą stroną skierowaną w
dół lub umieszczone w
pozycji poziomej.
l Ogólnie
rzecz biorąc, nie zaleca
się stosowania elementów
przejściowych, rozgałęziaczy
połączeń ani przedłużaczy.
czyszczeniem
lub
pozostawiać otwartych drzwi l Przed
konserwacją
zmywarki
należy
urządzenia w pozycji poziomej,
odłączyć urządzenie od źródła
aby uniknąć potencjalnych
zasilania i wyłączyć dopływ
zagrożeń (np. potknięcia się).
wody.
l Aby uzyskać więcej informacji
na temat produktu, sprawdzić l Nie należy ciągnąć za przewód
zasilający urządzenia, aby
katę danych technicznych, należy
odłączyć je od źródła zasilania.
przejść na stronę internetową
producenta.
l Nie wystawiać urządzenia na
działanie czynników atmosferycznych
Połączenia elektryczne i
(deszcz, słońce itp.).
instrukcje bezpieczeństwa
l Nie
l Dane
techniczne (napięcie l Opieranie się lub siadanie na
zasilania i pobór mocy) podane
otwartych drzwiach zmywarki
są na tabliczce znamionowej
może spowodować jej przewrócenie
produktu.
się.
74
jest przeznaczona
do normalnych naczyń kuchennych.
Zabrania się mycia w zmywarce
przedmiotów zanieczyszczonych
benzyną, farbami, śladowymi
ilościami stali lub żelaza, żrącymi
chemikaliami, kwasami lub
zasadami.
Nakładając oznaczenie
na
ten produkt, potwierdzamy, na
własną odpowiedzialność, pełną
zgodność tego produktu ze
wszystkimi właściwymi wymogami
w zakresie bezpieczeństwa,
zdrowia i ochrony środowiska
wynikającymi z prawodawstwa
europejskiego.
l Jeśli
w domu zainstalowane
jest urządzenie do zmiękczania Montaż
wody, nie ma potrzeby dodawania
l Usunąć wszystkie
soli do zmiękczacza w urządzeniu.
opakowania.
l Jeśli
elementy
urządzenie ulegnie awarii
OSTRZEŻENIE
lub przestanie działać prawidłowo,
należy je wyłączyć, wyłączyć Materiały opakowaniowe należy
dopływ wody i nie ingerować w przechowywać z dala od dzieci.
urządzenie. Naprawy mogą
być wykonywane wyłącznie l Nie montować, ani nie używać
przez
Centrum
Wsparcia
zmywarki, jeżeli jest uszkodzona.
Technicznego i mogą być
wykonywane wyłącznie przy l Postępować zgodnie z instrukcjami
użyciu oryginalnych części
dostarczonymi z produktem.
zamiennych. Nieprzestrzeganie
tych instrukcji może zagrażać
bezpieczeństwu urządzenia.
l Jeśli
po zdjęciu opakowania
trzeba przesunąć urządzenie,
nie należy go podnosić za
dolną krawędź drzwi. Otworzyć
lekko drzwi i podnieść urządzenie,
chwytając za górną część
urządzenia.
75
PL
l Zmywarka
2. DOPŁYW WODY
l Jeśli urządzenie podłączone jest do
Urządzenie musi być podłączone do
sieci wodociągowej za pomocą
nowego zestawu węży gumowych.
Nie należy używać starego zestawu.
l Elastyczne
przewody
odpływowe
i
zasilające mogą być skierowane w lewo
lub w prawo.
Zmywarkę
można
dołączyć
do
instalacji wody zimnej lub ciepłej pod
warunkiem, że temperatura wody nie
przekracza 60°C.
nowej instalacji wodnej lub do instalacji
nie będącej w użyciu od dłuższego czasu,
zanim założymy przewód zasilania w wodę
należy umożliwić swobodny spływ wody
przez kilka minut. Unikniemy wtedy
osadzania się piasku lub rdzy, mogących
zatkać filtr wejściowy wody.
1
l Ciśnienie wody musi być w przedziale
między 0,08 MPa a 0,8 MPa.
B
l Przed przewodem dopływowym do zmywarki
należy zainstalować zawór odcinający, co
pozwoli odizolować urządzenie od instalacji
wodnej w okresach niekorzystania ze
zmywarki (Rys. 1B).
l Zmywarka wyposażona jest w króciec
gwintowany 3/4” służący do dołączania do
zasilania wodnego (Rys. 2).
l Przewód zasilania w wodę "A" należy
nakręcić na kurek doprowadzający wodę
"B" za pomocą złączki 3/4” przy czym
należy sprawdzić, czy połączenie jest
szczelne.
l Jeśli to konieczne można wydłużyć wąż
zasilający w wodę do 2,5 m. W tym celu
należy skontaktować się z serwisem.
76
2
B
A
urządzenie znajdujące się na rurze
doprowadzającej wodę, które odłącza
wodę w przypadku przerwania rury. W
tym przypadku czerwony symbol pojawi
się w okienku „A” i konieczna będzie
wymiana rury. Aby odkręcić nakrętkę,
należy nacisnąć blokadę jednokierunkową
„B”.
Wszystkie zmywarki wyposażone są w
zabezpieczenie przed przepełnieniem,
które w przypadku przekroczenia
normalnego poziomu wody na skutek
usterki automatycznie blokuje przepływ
wody i/lub odprowadza nadmiar wody.
NIEKTÓRE MODELE mogą być wyposażone
w jedną lub kilka poniższych funkcji:
4
B
l BLOKADA WODY (rys. 3)
System blokady wody został zaprojektowany
w celu poprawy bezpieczeństwa urządzenia.
System zapobiega zalewaniu, które może
być spowodowane awarią urządzenia
lub pęknięciem gumowych rur, a w
szczególności rury doprowadzającej wodę.
Sposób działania
Wanienka umieszczona na podstawie
urządzenia zbiera wodę i uruchamia czujnik,
który uruchamia zawór umieszczony pod
kranem i blokuje wodę, nawet przy
całkowicie otwartym kranie. Jeżeli puszka
„A”, zawierająca elementy elektryczne jest
uszkodzona, natychmiast wyjąć wtyczkę z
gniazdka. Aby zapewnić idealne działanie
układu bezpieczeństwa, wąż z puszką „A”
należy podłączyć do zaworu w sposób
pokazany na rys. Węża doprowadzającego
wodę nie należy przecinać, ponieważ
zawiera części pod napięciem. Jeżeli wąż
nie jest wystarczająco długi do prawidłowego
podłączenia, należy go wymienić na
dłuższy. Wąż można zamówić w Centrum
Pomocy Technicznej.
3
A
77
A
l AQUAPROTECT - RURA DOPROWADZAJĄCA
WODĘ Z OSŁONĄ (rys. 5):
W przypadku wycieku wody z głównej
rury wewnętrznej „A”, przezroczysta
osłona „B” zatrzyma wodę, umożliwiając
dokończenie cyklu mycia. Po zakończeniu
cyklu należy się skontaktować z Centrum
wsparcia technicznego, aby zamówić
nową rurę doprowadzającą wodę.
5
B
A
PL
l AQUASTOP (rys. 4):
Zabezpieczenia hydrauliczne
Dołączenie do odpływu
l Należy dołączyć przewód odpływowy do
kanalizacji, uważając aby go nie zgiąć,
ponieważ mogłoby to zakłócić odpływ
(Rys. 6).
l Przewód odpływowy zamocowany na
stałe powinien mieć co najmniej 4 cm
średnicy wewnętrznej i kończyć się na
wysokości co najmniej 40 cm.
l Aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów
zaleca się zainstalowanie syfonu (Rys. 6X).
l Zagiętą końcówkę przewodu odpływowego
można zawiesić na krawędzi zlewu
(końcówka nie powinna być zanurzona)
co nie dopuszcza do powstania efektu
syfonowego podczas zmywania (Rys. 6Y).
l W przypadku instalowania zmywarki pod
blatem kuchennym kolanko przewodu
powinno zostać zamocow ane bezpośrednio
pod płytą w miejscu położonym możliwie
jak najwyżej (Rys. 6Z).
l Jeśli to konieczne można wydłużyć wąż
odprowadzający wodę do 2,5 m. Ale
należy trzymać go na wysokosci
maksymlnej 85 cm od podłogi. W tym
celu należy skontaktować się z serwisem.
l Podczas instalacji urządzenia należy
upewnić się, że przewody - zasilający i
odpływowy - nie są załamane.
6
Y
X
Z
78
3. DODAWANIE SOLI
(Rys. A "1")
Po wsypaniu soli, zmywarka MUSI
przejść pełen cykl mycia lub cykl
MYCIA WSTĘPNEGO/ZIMNE PŁUKANIE.
l Pojawienie
l Pojemnik na sól ma pojemność od 1,5 do
1,8 kg soli: aby do maksimum wykorzystać
urządzenie należy okresowo wypełniać
pojemnik zgodnie z zasadami regulacji
zmiękczacza zmywarki.
l Na dnie maszyny umieszczony jest zbiornik
na sól służącą do regeneracji zmiękczacza.
l Należy używać wyłącznie soli przeznaczonej
Przy pierwszym uruchomieniu zmywarki
należy napełnić zbiornik solą, a
następnie koniecznie dolać do pełna
wody do zbiornika na sól.
do zmywarek. Inne rodzaje soli, zawierające
istotne ilości substancji nierozpuszczalnych,
wraz z upływem czasu mogłyby uczynić
nieefektywnym działanie układu zmiękczania.
l Aby napełnić pojemnik solą należy odkręcić
korek pojemnika znajdujący się na dnie
pojemnika.
l Podczas
operacji napełniania może
wydostać się na zewnątrz niewielka ilość
wody, mimo to należy kontynuować
nasypywanie soli mieszając łyżeczką aż
do całkowitego wypełnienia pojemnika.
Po zakończeniu tej operacji oczyścić
siatkę zbierając resztki soli i zakręcić
korek.
79
PL
się
białych
plam
na
naczyniach jest generalnie rzecz biorąc
sygnałem, że zbiorniczek na sól wymaga
uzupełnienia.
Typ "B": (TYLKO MODELE Z FUNKCJĄ EASY CLICK):
4. REGULACJA KOSZA
GÓRNEGO
l Jeżeli talerze 29 do 32,5 cm są regularnie
używane, należy je załadować do
dolnego kosza, gdy górny kosz został
umieszczony w położeniu górnym, szczegóły
(odpowiednio do modelu) podano powyżej:
Typ "A":
1. T Obrócić przednie bloki
położenia zewnętrznego;
"A"
do
2. Wymontować kosz i zamontować go w
położeniu górnym;
3. Ustawić bloki "A" w pierwotnym
położeniu.
Talerzy o średnicy przekraczającej 20 cm
nie można już ładować do górnego kosza i
nie można używać ruchomych wsporników,
gdy kosz jest w położeniu górnym.
Typ "A"
1. Wymontować górny kosz;
2. Chwycić kosz z obu stron i podnieść go
w górę (rys. 1).
Talerzy o średnicy przekraczającej 20 cm
nie można już ładować do górnego kosza i
nie można używać ruchomych wsporników,
gdy kosz jest w położeniu górnym.
* W modelach wyposażonych w trzeci kosz,
talerzy mających ponad 14 cm średnicy nie
można już ładować do górnego kosza.
USTAWIANIE KOSZA W NIŻSZYM
POŁOŻENIU:
1. Chwycić kosz z obu stron i delikatnie
podnieść go w górę (rys. 1);
2. Następie powoli zwolnić kosz w
prawidłowym położeniu (rys. 2).
UWAGA: NIGDY NIE PODNOSIĆ ANI NIE
OPUSZCZAĆ KOSZA TYLKO Z JEDNEJ
STRONY (rys. 3).
OSTRZEŻENIE:
Zalecamy regulację kosza przed załadowaniem
naczyń.
Typ "B"
1
A
2
a
b
A
a
b
3
80
l Koszyk górny został pomyślany tak, aby
zapewniona była maksymalna elastyczność
wykorzystania. Może on być wypełniony
samymi talerzami umieszczonymi w dwóch
rzędach, w ilości 24 sztuk maksimum,
szklankami w pięciu rzędach, w ilości 30
sztuk maksimum lub różnymi naczyniami.
Wykorzystanie koszyka górnego
l Kosz górny wyposażony jest w ruchome
nakładki zamocowane na bokach kosza.
Nakładki można podnieść lub opuścić.
l W pozycji opuszczonej (A-A1) nakładki
służą do ustawienia filiżanek, długich
sztućców i łyżek wazowych. Na końcach
nakładek można zawiesić kubki w
kształcie kilelicha.
l W pozycji podniesionej (B-B1) nakładka
umożliwia ustawienie talerzy płaskich i
głębokich. Talerze należy ustawiać
pionowo częścią wklęsłą skierowaną do
przodu zmywarki, pomiędzy talerzami
musi być odstęp umożliwiający przepływ
wody.
Standardowy załadunek
pokazany na Rys. 1, 2 i 3.
Koszyk górny (Rys. 1)
Koszyk górny (Rys. 2)
Koszyk górny (Rys. 3)
l Radzimy umieszczać talerze o dużych
rozmiarach i średnicy równej około 26 cm
nieznacznie pochylone do przodu tak,
aby łatwiej można było wstawić koszyk do
wnętrza zmywarki.
l W koszyku górnym można umieścić
różne naczynia, takie jak salaterki i wazy
z tworzywa, które najlepiej jest zablokować
aby strumień wody nie przewrócił ich.
81
dzienny
jest
PL
5. USTAWIANIE NACZYŃ
Koszyk dolny (Rys. 5)
Wykorzystanie koszyka dolnego
l W dolnym koszyku umieszcza się garnki,
patelnie, wazy na zupę, salaterki, pokrywki,
półmiski, talerze płytkie i głębokie oraz
chochle.
l Nakrycia powinno się wkładać rączką
skierowaną ku dołowi w przeznaczonym
do tego celu pojemniku plastykowym,
który należy umieścić z kolei w koszyku
dolnym (Rys. 4 i 5) upewniając się, że nie
przeszkadza on w swobodnym obrocie
ramienia spryskującego.
Dolny kosz wyposażony jest w ogranicznik
który zapewnia bezpieczne wysuwanie
kosza nawet z pełnym załadunkiem. W
celu załadowania soli, wyczyszczenia
filtra i oczyszczenia zmywarki konieczne
jest całkowite wyjęcie kosza.
Koszyk na nakrycia (Rys. 6)
Koszyk na nakrycia składa się z dwóch
rozdzielnych części dających różne możliwości
załadunku. Rozdział koszyka na dwie
połówki odbywa się przez przesuwanie w
kierunku poziomym dwóch elementów,
jednego względem drugiego i w celu
ponownego zaczepienia - w kierunku
przeciwnym. Górna część koszyka na
sztućce (nakrycia) jest zdejmowalna dzięki
czemu jest możliwość różnych załadunków.
Racjonalne i poprawne ułożenie naczyń
jest podstawowym warunkiem uzyskania
nienagannych wyników zmywania.
Standardowy załadunek dzienny jest pokazany
na Rys. 4 i 5.
Koszyk dolny (Rys. 4)
6. INFORMACJA DLA
LABORATORIÓW
BADAWCZYCH
Informacje niezbędne dla przeprowadzenia
badań porównawczych oraz pomiarów
hałasu (według Norm EN) dostępne są pod
adresem:
testinfo-dishwasher@candy.it
W zapytaniu proszę podać model oraz
numer seryjny urządzenia (patrz tabliczka
znamionowa).
82
7. DODAWANIE DETERGENTU
(Rys.A"2")
Detergent.
Środki nie dostosowane do zmywarek (na
przykład przeznaczone do zmywania ręcznego)
nie zawierają odpowiednich składników do
mycia maszynowego i nie pozwalają na
poprawne funkcjonowanie zmywarki.
PL
Niezbędne jest stosowanie środka
myjącego w proszku, płynnego lub w
pastylkach - przeznaczonego specjalnie
do zmywarek do naczyń.
Po włożeniu detergentu do pojemnika
zamknąć pokrywę najpierw przesuwając ją
a potem przyciskając lekko aż do usłyszenia
dźwięku zamknięcia.
Ładowanie detergentu.
Pojemnik na środek myjàcy znajduje się po
wewnętrznej stronie drzwiczek (Rys. A “2”).
Jeśli pokrywka pojemnika jest zamknięta,
wystarczy nacisnąć przycisk (A) po
zakończeniu każdego program zmywania
pokrywka jest zawsze otwarta, gotowa do
następnego wykorzystania.
Ponieważnie wszystkie środki myjàce są
jednakowe, należy również zapoznać się z
instrukcją
podaną
na
opakowaniu.
Przypominamy, że niewystarczające ilości
środka myjącego mogą niedostatecznie
usunąć brud, podczas gdy nadmierna
dawka środka myjącego nie tylko nie
poprawia wyników zmywania, lecz ponadto
jest zbędnym marnotrawstwem.
OSTRZEŻENIE
W dolnym pojemniku nie należy umieszczać
naczyń w pozycji, która może przeszkadzać
w otwarciu pokrywki pojemnika na
detergent i swobodnemu wydostawaniu
sie detergentu.
Odpowiednie dawkowanie środka do
zmywania stanowi wkład w ochronę
Środowiska.
Dawki środka myjącego są różne w
zależności od stopnia zabrudzenia i rodzaju
naczyƒ. Zaleca się umieścić w pojemniku
(B) od 20 do 30 g środka myjącego.
83
8. RODZAJE DETERGENTU
być
zbędne,
należy
rygorystycznie
przestrzegać następujących zaleceń:
Detergenty w pastylkach
l przeczytać
Detergenty w pastylkach, pochodzące od
różnych producentów rozpuszczają się z
różną prędkością, zatem użyte w programach
szybkiego zmywania mogą nie być
skuteczne, gdyż mogą się nie całkowicie
rozpuścić. Jeżeli używa się detergentów w
pastylkach, zalecane jest używanie długich
programów zmywania, aby taki detergent
mógł zadziałać prawidłowo.
WAŻNE
W celu uzyskania dobrych efektów
zmywania należy umieszczać pastylki
detergentowe w pojemniku na detergent
do zmywania a NIE bezpośrednio w
komorze zmywania.
l skuteczność
detergentów, które nie
wymagają użycia soli, zależy od stopnia
twardości wody u użytkownika. Należy
sprawdzić czy stopień twardości wody
mieści się w przedziale wskazanym w
instrukcji stosowania detergentu.
Jeżeli użycie tego typu dtergentu nie da
zadawalających rezultatów zmywania
należy zwrócić się do producenta detergentu.
Nieprawidłowe stosowanie tych detergentów
może prowadzić do:
l tworzenia
się
osadu
wapnia
naczyniach i we wnętrzu zmywarki;
na
l zmniejszenia skuteczności zmywania i
Detergenty- koncentraty
suszenia.
Detergenty- koncentraty o zredukowanej
alkaliczności i z naturalnymi enzymami
stosowane do programu zmywania w temp.
50°C pozwalają zredukować szkodliwość
tych środków dla środowiska naturalnego, a
także chronią naczynia i samą zmywarkę.
Programy zmywania w temp. 50°C zostały
wymyślone po to, aby wykorzystać właściwości
enzymów do rozpuszczania brudu i aby
uzyskać przy temperaturze 50°C takie same
rezulaty zmywania, jak przy temperaturze 65°C.
Detergenty Łączone
Detergenty, które zawierają środek nabłyszczający
należy wkładać do pojemnika na detergenty
do zmywania. Pojemnik na nabłyszczacz
musi byc opróżniony (jeżli tak nie jest
należy przed zastosowaniem detergentu
łączonego wyregulować do minimum
dozownik nabłyszczacza).
Detergenty łączone "TABS"
Przy stosowaniu detergentów łączonych
"TABS" (3 w 1, 4 w 1, 5 w 1, itd.) dla których
stosowanie soli lub nabłyszczacza może
84
uważnie i stosować się
dokładnie do instrukcji i zaleceń podanych na
opakowaniu detergentu, którego mamy użyć;
WAŻNE
W wypadku reklamacji związanych
z niewłaściwym stosowaniem tych
produktów
nie
będzie
miała
zastosowania bezpłatna gwarancja.
Przypominamy, że przy stosowaniu
detergentów "TABS" niepotrzebny jest
sygnalizator braku soli i nabłyszczacza
(dostępny w niektórych modelach).
Jeżeli wystąpiłyby problemy ze zmywaniem
i suszeniem naczyń należy zacząć ponownie
używać tradycyjnych środków (sól, nabłyszczacz,
detergent w proszku).
W takim wypadku należy:
l napełnic ponownie pojemniki na sól i
nabłyszczacz;
l wykonać normalny cykl zmywania z pustą
zmywarką.
Należy pamiętać że po powrocie do
stosowania tradycyjnej soli do zmywarki,
dopiero po kilku cyklach zmywania system
odwapniania powróci do dzialania w sposόb
optymalny.
9. DODAWANIE
NABŁYSZCZACZA
(Rys. A "3")
Nabłyszczacz
PL
Środek nabłyszczajacy, który dodawany jest
automatycznie podczas ostaniego płukania
przyspiesza suszenie naczyń i zapobiega
tworzeniu sie plam i matowych osadów.
Ładowanie środka nabłyszczającego
Po lewej stronie pojemnika na detergent
znajduje się zbiornik na środek nabłyszczajacy
(Rys. A "3"). Aby go otworzyć należy nacisnąć
go, i jednocześnie obrócić ku górze uchwyt
otwierania. Należy używać tylko środków
przeznaczonych do zmywarek automatycznych.
Można kontrolować poziom wybłyszczacza
przez “okienko” (C) na pojemniku.
PEŁNY
PUSTY
Odblask ciemny
Odblask jasny
Regulacja dozowania środka do
płukania w zakresie od 1 do
Regulator nabłyszczacza (D) zajduje się
pod pokrywą i można obracać go za
pomocą monety. Zalecana pozycja to 4.
Obecność wapnia w wodzie objawia się
przez obecność kamienia kotłowego lub
przez słabszy stopień wysuszenia. Z tego
powodu ważna jest regulacja zużycia
produktu płukania mająca na celu
uzyskanie optymalnych parametrów. W
przypadku, gdy po zakończeniu zmywania
na naczyniach widoczne są smugi, należy
zmniejszyć nastawę regulacji o jedną
pozycję. W przypadku gdy na naczyniach
widoczne są białe plamy lub aureole, należy
o jedną pozycję zwiększyć nastawę regulacji.
85
10. CZYSZCZENIE FILTRÓW
(Rys. A "4")
Nie wolno używać zmywarki bez filtrów.
Na układ filtrujący składają się:
A. Mały pojemnik centralny zatrzymujący
większe cząstki;
B. Mikrofiltr umieszczony pod płytką,
przechwytujący nawet najdrobniejsze
cząstki brudu, zapewniając w ten
sposób doskonałe wypłukanie;
C. Płytka filtrująca wodę do zmywania w
sposób ciągły.
l Aby uzyskiwać niezmiennie nienaganne
wyniki zmywania przed każdym zmywaniem
należy koniecznie kontrolować i czyścić filtry.
l Aby wyjąć zespół filtrujący wystarczy jedynie
uchwycić za rączkę i obrócić ją w kierunku
przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek
zegara (Rys. 1).
l Pojemnik centralny można wyjąć, co
ułatwi operacje czyszczenia (Rys. 2).
l Należy wyjąć płytkę filtru (Rys. 3) i umyć
wszystko w strumieniu bieżącej wody,
posługując się ewentualnie szczoteczką.
l Dla modelu wyposażonego w samooczyszczający
się mikrofiltr konserwacja ogranicza się
do sprawdzenia zespołu filtrującego, które
można wykonywać co 15 dni. Zaleca się
mimo wszystko po każdym zmywaniu sprawdzać,
czy pojemnik centralny i płytka nie są zatkane.
OSTRZEŻENIE
Po oczyszczeniu filtrów należy sprawdzić,
czy są one poprawnie połączone ze sobą i
czy płytka jest idealnie umieszczona na
dnie zmywarki. Należy dokładnie wkręcić filtr
w płytkę, obracając nim w kierunku
zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek
zegara ponieważ niedokładne połączenie
zespołu filtrującego może ujemnie
wpłynąć na pracę zmywarki.
86
etapami i ewentualnie włączając program
ZIMNE PŁUKANIE aby zmiękczyć
zabrudzenia i usunąć większe resztki
miedzy jednym a drugim załadunkiem w
oczekiwaniu na pełny cykl zmywania.
11. PRAKTYCZNE PORADY
l Przed ułożeniem naczyń w maszynie
należy wyjąć resztki jedzenia (kości, ości,
resztki mięsa i warzyw, skórki z owoców,
wykałaczki, niedopałki papierosów, itd...).
by nie dopuścić do zatkania filtrów,
przewodu odpływowego i dysz ramienia
spryskującego, co powoduje zmniejszenie
sprawności zmywania.
l Nie jest konieczne płukanie naczyń przed
l W przypadku niezbyt silnego zabrudzenia
naczyń lub małego stopnia wypełnienia
koszyków
należy
wybrać
program
OSZCZĘDNY, postępując zgodnie ze
wskazówkami zawartymi w liście programów.
Czego nie wolno zmywać
l Należy
pamiętać, że nie wszystkie
naczynia przystosowane są do zmywania
w zmywarce, odradzamy wstawianie części
wykonanych z materiałów termoplastycznych,
pokrywek z rączką drewnianą lub z
tworzywa, garnków z d rewnianymi
rączkami, naczyń aluminiowych, z
kryształu lub ze szkła ołowiowego, o ile
nie jest to oddzielnie wskazane.
umieszczeniem ich w zmywarce.
l Jeśli garnki i patelnie są szczególnie
zabrudzone resztkami przypalonych potraw,
radzimy je zamoczyć przed zmywaniem.
l Układać naczynia otworami ku dołowi.
l W miarę możliwości nie dopuszczać do
wzajemnego dotykania się różnych sztuk
naczyń; poprawne ich rozmieszczenie
zapewni najlepsze wyniki zmywania.
l Niektóre
motywy dekoracyjne mają
tendencję do blaknięcia, dlatego zalecamy
zmyć kilkakrotnie jedną sztukę w
zmywarce i dopiero po upewnieniu się, że
nie następuje odbarwienie zmywać cały
komplet.
l Po ułożeniu naczyń, sprawdzić, czy ramię
spryskujące obraca się bez przeszkód.
l Garnki i inne urządzenia kuchenne na
których pozostają przypalone lub przylegaj
ące mocno resztki jedzenia należy
zamoczyć w wodzie z dodatkiem środka
myjącego do zmywarek.
l Ponadto zalecamy aby nie zmywać zastawy
srebrnej razem z zastawą ze stali oksydowanej
aby nie nastąpiła pomiędzy nimi reakcja
chemiczna.
Gdy kupujemy nowe naczynia należy
zawsze upewnić się, czy można je
zmywać w zmywarkach.
l Aby najlepiej umyć zastawę srebrną należy:
a) opłukać ją natychmiast po posiłku,
szczególnie jeśli używano jej z
majonezem, jajkami, rybą, itd...;
b) nie rozpryskiwać
myjących;
na
niej
środków
c) nie pozostawiać jej w styczności z
innymi metalami.
Jak oszczędzać
l Jeśli wykonujemy zmywanie pełnego
Zalecenia na zakończenie programu
l Aby uniknąć ewentualnych śladów kropli
spadających z koszyka górnego, należy
tuż po zmywaniu wyjmować w pierwszej
kolejności koszyk dolny.
l Jeśli pozostawimy na jakiś czas naczynia
w zmywarce należy lekko uchylić drzwiczki
aby ułatwić krążenie powietrza i poprawić
warunki wysychania.
załadunku należy umieścić naczynia zaraz
po skończonym posiłku wkładając je
87
PL
Jak postępować, by uzyskać
możliwie najlepsze rezultaty
zmywania
2) Umyć ramiona obrotowe pod strumieniem
wody usuwając odpadki zatykające dysze;
12. CZYSZCZENIE I RUTYNOWA
KONSERWACJA
(Rys. A "5")
l Do mycia zewnętrzej strony zmywarki
należy używać tylko szmatki zmoczonej
ciepłą wodą, bez środków odtłuszczających i
szorstkich.
l Zmywarka nie wymaga żadnej specjalnej
konserwacji, gdyż zbiornik myjący jest
samooczyszczający się.
l Należy okresowo, za pomocą wilgotnej
gąbki, czyścić uszczelkę gumową w
drzwiczkach aby wyeliminować ewentualne
ślady odpadków lub środka do płukania.
l Zalecane jest czyszczenie zmywarki, w
celu usunięcia osadu z kamienia i brudu.
Zalecamy przeprowadzanie w regularnych
odstępach czasu cyklu mycia z dodatkiem
specjalnego środka do czyszczenia
zmywarek. Podczas operacji czyszczenia,
zmywarka musi być pusta.
3) Na zakończenie operacji umieścić ramiona
obrotowe ponownie w tej samej pozycji,
pamiętając aby w przypadku ramienia
górnego wpust znalazł się we właściwej
pozycji, dokręcając go do oporu.
l Wanna zmywarki jak też wewnętrzna
strona drzwiczek wykonane są ze stali
nierdzewnej. Jeśli mimo to zauważymy
plamy tlenków, to pochodzą one jedynie z
nadmiernego występowania w wodzie soli
żelaza.
l W celu usunięcia plam, zaleca się zastosować
środek cierny o bardzo drobnej ziarnistości.
Nie należy stosować substancji zawierających
chlor ani druciaków.
1
1b
l Jeśli mimo normalnego czyszczenia płytki
i filtru zauważamy, że naczynia lub garnki
nie są wystarczająco dobrze zmyte lub
wypłukane, należy sprawdzić czy otwory
w obrotowych ramionach spryskujących
(Rys. A “5”) nie są zatkane.
2
Jeśli wymagają one czyszczenia należy
dokonać tego w sposób następujący:
1) Aby zdjąć ramię górne należy obrócić
ramieniem myjącym aż wpust ustawi
się w pozycji ukazanej przez strzałkę
(Rys. 1b). Należy popchnąć je ku górze
i utrzymując nacisk odkręcić obracając
nim w kierunku zgodnym z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara (Rys. 1) (aby
je założyć należy powtórzyć te operację
lecz obrócić w kierunku przeciwnym),
podczas gdy ramię dolne można zdjąć
pociągając je po prostu ku górze (Rys. 2);
88
PO UŻYCIU
Po każdym zmywaniu należy zamknąć
kurek doprowadzający wodę aby odciąć
zmywarkę od instalacji wodnej i przycisnąć
przycisk Start/Stop, co zapewni odcięcie jej
od zasilania elektrycznego.
Jeśli zmywarka ma pozostawać przez
dłuższy czas bezczynna, konieczne jest
wykonanie następujących czynności:
4. Wypełnić odpowiedni pojemnik środkiem
do płukania;
5. Pozostawić drzwiczki uchylone;
7. Jeśli maszyna pozostawiona jest w
pomieszczeniu, w którym temperatura
jest niższa doprowadzić temperaturę
otoczenia do wartości wyższej od 0°C i
poczekać około 24 godzin na ponowne
uruchomienie maszyny.
2. Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego;
3. Zamknąć kurek wejściowy wody;
89
PL
6. Pozostawić czyste wnętrze zmywarki;
1. Wykonać program zmywania bez
ładowania naczyń, lecz ze środkiem
myjącym, co pozwoli odtłuścić maszynę;
L Wskaźnik "WYBORU OPCJI"
M Wskaźniki "WYBÓR PROGRAMU"
N Wskaźnik "Addish"
D Przycisk opcji "EXPRESS"
E D+F BLOKADA PRZED DZIEĆMI
F Przycisk "OPÓŹNIONY START"
90
Bezpiecznik/moc pobierana/napięcie zasilania
Ciśnienie dopływu wody (MPa)
Pojemność z patelniami i naczyniami
Nakrycia (EN 50242)
120
60x85x60.9
117
59,8x82x58
BEZ BLATU
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x57
CZĘŚCIOWO
ZINTEGROWANA NA
8 osób
13
CAŁKOWICIE
ZINTEGROWANA
9 osób
16
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x55
Zob. tabliczka znamionowa
Min. 0,08 – Maks. 0,8
9 osób
15
DANE TECHNICZNE (Zob. tabliczka znamionowa)
Głębokość z otwartymi drzwiami (cm)
Szer. x Wys. x Gł. (cm)
Z BLATEM
WOLNO STOJĄCA
DO ZABUDOWY
I Wskaźniki "FAZ PROGRAMU"/Czas: "OPÓŹNIENIE STARTU"
C Przycisk "Start/Reset" (URUCHOM/ANULUJ program)
DANE
H Wskaźnik "BRAK SOLI"
B Przycisk "WYBÓR PROGRAMU"/REJESTRACJA Wi-Fi
WYMIARY
G Przycisk resetowania dla kontrolki "BRAK SOLI"
A Przycisk "WŁ./WYŁ."
13. OPIS PANELU
STEROWANIA
14. DANE TECHNICZNE
Przycisk WŁ./WYŁ.
Kolejne włączenie urządzenia
Przytrzymać wciśnięty przycisk WŁ./WYŁ.
przez 3 sekundy, aby włączyć zmywarkę.
Zaświeci się kontrolka programu "P3".
l Aby
uruchomić urządzenie, naciśnij
przycisk WŁ./WYŁ (przez co najmniej 3
sekundy).
Po zakończeniu cyklu należy pamiętać
o wyłączeniu urządzenia przyciskiem
WŁ./WYŁ., a następnie wyciągnięciu
wtyczki i zamknięciu dopływu wody.
Pierwsze włączenie urządzenia
l Podłączyć maszynę do zasilania.
l Otworzyć drzwiczki, włożyć do środka
brudne naczynia i zamknąć drzwiczki.
l Nacisnąć przycisk "WŁ./WYŁ." i przytrzymać
przez około 3 sekundy.
l W tej chwili aktywne będą tylko przyciski
"WŁ./WYŁ." i "Progr.", a wszystkie
kontrolki zaświecą się na 3 sekundy.
Następnie tylko kontrolka „P3” pozostanie
włączona, a wszystkie przyciski nadal
będą aktywne.
Jeśli włączono funkcję zapamiętywania
programu, na wyświetlaczu pojawi się
kontrolka ostatnio używanego programu.
Menu ustawień
W menu Ustawienia można zmodyfikować
różne
parametry,
tak
by
spełniały
indywidualne wymogi dotyczące zmywania.
Wchodzenie do menu Ustawienia
l Włączyć zmywarkę przytrzymując wciśnięty
przycisk "WŁ./WYŁ." przez ok. 3 sekundy.
l Przytrzymać wciśnięte przyciski "Progr."
i "WŁ./WYŁ." przez ok. 5 sekund.
l Wszystkie kontrolki zaświecą się na 5
sekund.
l Wyświetlone zostaną ustawienia:
- Kiedy włączają się kontrolki odpowiednich
programów, pojawiają się ustawienia
eliminacji osadzania się kamienia. Jeśli
są one wyłączone, poziom jest ustawiony
na "S0".
l Wybrać program za pomocą przycisku
- Aktywacja
sygnału
powoduje zaświecenie
"Ekspres".
"WYBÓR PROGRAMU".
l W celu wybrania dowolnej opcji nacisnąć
odpowiedni
przycisk
(zaświeci
się
kontrolka reprezentująca wybraną opcję).
- Kiedy
aktywowana
jest
funkcja
"Zapamiętanie", świeci się kontrolka
"6h" przy funkcji OPÓŹNIONY START.
l Nacisnąć "Uruchom/Anuluj"-rozlegnie się
sygnał dźwiękowy, kontrolka wybranego
programu pozostanie włączona, włączy
się także kontrolka zmywania.
l Jeśli
program zostanie włączony z
otwartymi drzwiczkami, 5 razy rozlegnie
się sygnał dźwiękowy, a program
zostanie automatycznie uruchomiony po
zamknięciu drzwiczek.
l Naciśnięcie przycisku "Progr." powoduje
rozpoczęcie regulacji ODKAMIENIANIE
(szczegółowe informacje zawiera odpowiedni
rozdział w instrukcji).
l Nacisnąć przycisk "Ekspres", aby włączyć
regulację SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO.
(Informacje dotyczące regulacji znajdują
się w odnośnej sekcji w tym rozdziale).
91
dźwiękowego
się kontrolki
PL
15. WYBÓR PROGRAMU I
FUNKCJE SPECJALNE
l Nacisnąć przycisk "Opóźnienie startu",
aby aktywować FUNKCJĘ MEMO (informacje
o jej włączaniu i wyłączaniu znajdują się
w odpowiednim rozdziale w instrukcji.)
Zdecydowanie odradzamy dodawanie
kolejnych naczyń po wyłączeniu się
wskaźnika dodatkowego mycia, ponieważ
może to mieć wpływ na efektywność mycia.
Programy "AUTOMATYCZNE"
(tylko niektóre modele)
Zmywarka jest wyposażona w czujnik
zabrudzeń, zdolny do analizowania mętności
wody podczas wszystkich faz Progr.ów
"AUTOMATYCZNYCH" (zob. opis Progr.ów).
Dzięki tej funkcji parametry cyklu mycia są
automatycznie dostosowywane do rzeczywistego
poziomu zabrudzenia naczyń. Jest tak
ponieważ mętność wody wiąże się z ilością
zabrudzeń na naczyniach. W ten sposób
zapewnione są doskonałe wyniki mycia z
jednoczesną optymalizacją zużycia wody i
energii.
Programy "IMPULSE"
(tylko niektóre modele)
Progr.y "IMPULSE" wykorzystują impulsową
technologię mycia, która ogranicza zużycie i
hałas, i poprawia efektywność.
"Przerywanej" pracy pompy myjącej NIE
należy uznawać za wadliwe działanie;
jest cechą charakterystyczną mycia
impulsowego i dlatego powinna być
uważana za normalną cechę programu.
OSTRZEŻENIE
W przypadku otwarcia drzwi podczas cyklu
suszenia przerywany sygnał dźwiękowy
informuje użytkownika, że cykl suszenia nie
został jeszcze zakończony.
Przerwa w programie
Otwieranie drzwi podczas pracy programu
nie jest zalecane, szczególnie na etapie
głównego mycia i końcowego płukania na
gorąco. Jeśli jednak drzwi są otwarte
podczas pracy programu (na przykład, aby
dodać talerze), urządzenie zatrzyma się
automatycznie. Drzwi należy zamknąć bez
naciskania żadnych przycisków. Cykl
rozpocznie się od momentu, w którym
został przerwany.
OSTRZEŻENIE
W przypadku otwarcia drzwi podczas cyklu
suszenia przerywany sygnał dźwiękowy
informuje użytkownika, że cykl suszenia nie
został jeszcze zakończony.
ADDISH (możliwość dodawania
naczyń po uruchomieniu programu)
Po uruchomieniu Progr.u można otworzyć
drzwi i dodać więcej naczyń, gdy włączony
jest wskaźnik ADDISH
Urządzenie
zatrzyma się automatycznie, a czas pozostały
do końca cyklu będzie migać na wyświetlaczu.
Zamknąć drzwi bez naciskania żadnych
przycisków. Cykl rozpocznie się od
momentu, w którym został przerwany. Gdy
ten wskaźnik się wyłączy, dalsze dodawanie
naczyń nie jest już zalecane.
92
Otworzyć drzwi powoli i ostrożnie, aby
uniknąć pochlapania wodą.
Zmiana uruchomionego programu
Aby zmienić lub anulować uruchomiony
program, należy wykonać następujące
czynności:
l Przytrzymać przycisk "Uruchom/Anuluj"
przez 3 sekundy lub dłużej. Rozlegnie się
sygnał dźwiękowy, a wskaźniki programów
włączą się i wyłączą kolejno i pojedynczo.
się wszystkie kontrolki programów w trybie
gotowości.
Przyciski opcji należy włączać po wybraniu
Progr.u mycia.
l W tym momencie można ustawić nowy
Jeśli wybrano opcję, która nie jest zgodna
z wybranym programem, kontrolka opcji
miga, a następnie gaśnie.
program.
OSTRZEŻENIE
Przed uruchomieniem nowego programu
należy sprawdzić, czy w dozowniku nadal
jest detergent. Uzupełnić detergent w
razie potrzeby.
Funkcje programu
Gdy program jest uruchomiony, dany
wskaźnik pozostanie włączony a 3
wskaźniki "FAZY PROGRAMU":
Przycisk "Express"
Przycisk ten umożliwia średnio 25%
oszczędność energii i czasu (w zależności
od wybranego cyklu), obniżenie temperatury
wody myjącej i skrócenie czasu suszenia
podczas płukania końcowego. Ta opcja jest
zalecana do mycia wieczorem, gdy idealnie
suche naczynia nie są natychmiast
potrzebne. Aby dokończyć suszenie, należy
lekko uchylić drzwi zmywarki, co zapewni
naturalną cyrkulację powietrza w urządzeniu.
MYCIE
Wskaźnik "BRAK SOLI"
lučka "NI SOLI"
PŁUKANIE
SUSZENIE
będą się świecić pojedynczo i kolejno,
wskazując bieżącą fazę.
Jeśli w trakcie pracy zmywarki nastąpi
przerwa w zasilaniu, wybrany program
zostanie zapisany w pamięci urządzenia.
Po przywróceniu zasilania program
zostanie wznowiony od momentu, w
którym został zatrzymany.
Koniec programu
Co 30 sekund rozlegnie się 5-sekundowy
brzęczyk (jeżeli nie jest wyciszony),
wskazując, że Progr. został zakończony.
Ten model jest wyposażony w lampkę
kontrolną na panelu sterowania, która świeci
się, gdy trzeba uzupełnić sól. Pojawianie się
białawych plam na naczyniach jest na ogół
sygnałem ostrzegawczym, że trzeba napełnić
pojemnik na sól.
Przycisk "RESET"
"BRAK SOLI"
Po napełnieniu zbiornika z solą należy
nacisnąć ten przycisk na kilka sekund, aż
zgaśnie odpowiedni wskaźnik.
OSTRZEŻENIE
Przyciski opcji
Naciśnięcie przycisku resetowania bez
napełnienia zbiornika soli zakłóca
prawidłowe działanie wskaźnika soli.
Przyciski opcji zapewniają dodatkowe opcje
mycia, umożliwiając dostosowanie Progr.ów
mycia (lista Progr.ów, w których można
włączyć każdą z opcji, znajduje się w tabeli
w rozdziale 17). Opcje są włączane (lub
wyłączane) przed uruchomieniem Progr.u za
pomocą odpowiednich przycisków. Na
wyświetlaczu włączą się (lub wyłączą)
odpowiednie wskaźniki.
Aby zapewnić poprawne działanie
wskaźnika soli, NALEŻY ZAWSZE
CAŁKOWICIE NAPEŁNIAĆ POJEMNIK
SOLI.
93
wskaźnika
PL
l Rozlegną się sygnały dźwiękowe i zaświecą
Przycisk "OPÓŹNIONY START"
l Włączyć zmywarkę przytrzymując przycisk
Ten przycisk umożliwia ustawienie czasu
uruchomienia zmywarki, opóźniając uruchomienie
o 3, 6 lub 9 godzin.
l Przytrzymać wciśnięte przyciski "Progr."
Aby ustawić opóźniony start,
wykonać następujące czynności:
l Wszystkie kontrolki zaświecą się na 5
należy
"WŁ./WYŁ." przez ok. 3 sekundy.
i "WŁ./WYŁ." przez ok. 5 sekund.
sekund.
l Wybrać program, naciskając przycisk
"WYBÓR PROGRAMU".
l Nacisnąć przycisk "OPÓŹNIONY START"
(za każdym naciśnięciem przycisku start
zostanie opóźniony o 3, 6 lub 9 godzin i
włączy się odpowiedni wskaźnik).
l Aby
rozpocząć odliczanie, nacisnąć
przycisk "Uruchom/Anuluj" (wskaźnik
ustawienia opóźnienia zacznie migać).
Jeśli ustawiono opóźnienie 9 h, odliczanie
zostanie wyświetlone przy wskaźniku 6h po
upływie 3 godzin i wskaźniku 3h po upływie
6 godzin.
- Jeśli sygnał dźwiękowy jest aktywny,
kontrolka "Express" będzie się świecić.
- Jeśli sygnał dźwiękowy nie jest aktywny,
kontrolka "Express" będzie wyłączona.
1. Aby włączyć lub wyłączyć sygnał
dźwiękowy, należy nacisnąć przycisk
"Express".
2. Zawsze, gdy sygnał dźwiękowy jest
włączony, po włączeniu funkcji "Express"
prócz zaświecenia się kontrolki rozlegnie
się również sygnał dźwiękowy.
Po upływie 3 godzin (po zakończeniu
odliczania), wskaźnik 3h przestanie migać i
pozostanie włączony, co oznacza fazę mycia,
a program uruchomi się automatycznie.
3. Wyłączenie sygnału dźwiękowego
spowoduje, że nie rozlegnie się sygnał
dźwiękowy potwierdzający wyłączenie
kontrolki "Express".
Opóźniony start można zmienić lub anulować,
jeżeli odliczanie się nie zakończyło, a program
jeszcze nie rozpoczął. Aby wybrać inny
program lub włączyć/wyłączyć przycisk opcji,
należy wykonać poniższe czynności:
4. Aby nowe ustawienie zaczęło działać,
należy wyłączyć zmywarkę przytrzymując
wciśnięty przycisk "WŁ./WYŁ." przez
około 3 sekundy.
l Przytrzymać przycisk "Uruchom/Anuluj"
FUNKCJA MEMO (zapamiętywanie
ostatnio używanego programu)
przez 3 sekundy lub dłużej. Rozlegnie się
sygnał dźwiękowy, a wskaźniki programów
włączą się i wyłączą kolejno i pojedynczo.
l Opóźniony start i wybrany program
zostanie anulowany. Wskaźnik programu
będzie migać, a zmywarka będzie gotowa
na ustawienie nowego programu.
l Włączyć zmywarkę przytrzymując przycisk
"WŁ./WYŁ." przez ok. 3 sekundy.
l Przytrzymać wciśnięte przyciski "Progr."
Włączanie lub wyłączanie sygnał
sygnal dzwiekowy
i "WŁ./WYŁ." przez ok. 5 sekund.
Można dezaktywować włączanie się i
wyłączanie sygnałów dźwiękowych w
następujący sposób (domyślnie są ustawione
jako aktywne):
94
Aby aktywować przechowywanie w pamięci
ostatniego używanego programu, należy
postępować według poniższych wskazówek:
l Wszystkie kontrolki zaświecą się na 5
sekund.
1. Kontrolka "6h" przy funkcji "OPÓŹNIONY
START" jest domyślnie wyłączona.
3. Aby nowe ustawienie zaczęło działać,
należy wyłączyć zmywarkę przytrzymując
wciśnięty przycisk "WŁ./WYŁ." przez
około 5 sekund.
Ta sama procedura obowiązuje
wyłączaniu funkcji zapamiętania.
Funkcję blokady rodzicielskiej można
włączyć i wyłączyć w następujący sposób:
l Włączyć zmywarkę przytrzymując przycisk
"WŁ./WYŁ." przez ok. 3 sekundy.
l Przytrzymać wciśnięte przyciski "Express"
i "OPÓŹNIONY START" przez ok. 5
sekund. Kontrolki "3h 6h 9h" zaświecą
się trzykrotnie i rozlegnie się sygnał
dźwiękowy.
przy
l Następnie będzie działał tylko przycisk
"WŁ./WYŁ.".
BLOKADA PRZED DZIEĆMI
Zmywarka ma funkcję elektronicznej
blokady rodzicielskiej.
Blokada rodzicielska chroni dzieci przed
zagrożeniami, które mogą być rezultatem
otwartych
drzwiczek
zmywarki
i
dezaktywuje kontrolki, aby nie zostały
dokonane
przypadkowe
niepożądane
zmiany ustawień.
l Naciśnięcie jakiegokolwiek innego przycisku
spowoduje trzykrotnie zaświecenie się
kontrolki fazy programu.
l Blokadę rodzicielską można wyłączyć
naciskając przyciski "Express" i "OPÓŹNIONY
START" i przytrzymując je przez 5
sekund lub wyłączając urządzenie.
95
PL
2. Po naciśnięciu przycisku "OPÓŹNIONY
START" zaświeci się kontrolka "6h" i
rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
Udana rejestracja
16. ZDALANE STEROWANIE
(WI-FI)
l Kontrolki
3h-6h-9h wyłączą się, a
kontrolki P3 P4 nadal się będą świecić.
Urządzenie jest wyposażone w technologię
Wi-Fi, która umożliwia zdalne sterowanie
urządzeniem za pomocą aplikacji.
l Maszyna jest podłączona i można nią
Parowanie urządzenia z aplikacją
Nieudana rejestracja
l Należy pobrać aplikację Hoover Wizard
Jeśli rejestracja nie powiedzie się lub nie
uda w ciągu 5 minut:
na urządzenia przenośne.
teraz sterować za pomocą aplikacji.
l Kontrolki 3h-6h-9h i P3 P4 zgasną.
Aplikacja Hoover Wizard jest dostępna
na tablety i smartfony z systemem
Android i iOS.
l Maszyna nie zostanie podłączona.
l Należy powtórzyć procedurę rejestracji,
znów przytrzymując przycisk "OPÓŹNIONY
START".
Aby poznać wszystkie szczegóły
funkcji Wi-Fi, można zbadać menu
aplikacji w trybie DEMO.
l Upewnić się, że ruter jest włączony i
smartfon/tablet jest
domowej sieci Wi Fi.
podłączony
do
Więcej
informacji
znajduje
się
w
"Skróconych instrukcjach dot. rejestracji
aplikacji", dostarczanych wraz z maszyną,
dostępnych również pod linkiem:
go.candy-group.com/am-dw
l Włączyć BLUETOOTH w swoim smartfonie/
tablecie (jeśli jest dostępny).
Resetowanie WiFi
l Otworzyć
aplikację, utworzyć profil
użytkownika i zarejestrować urządzenie,
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
l Włączyć zmywarkę za pomocą przycisku
WŁ./WYŁ., jeśli pojawi się takie polecenie
w aplikacji.
l Nacisnąć "Progr. 3sec WiFi" i przytrzymać
przez 3 sekundy; à kontrolki P3 i P4
zaświecą się.
l Nacisnąć przycisk "OPÓŹNIONY START" i
przytrzymać przez 3 sekundy w ciągu 60
sekund od poprzedniego kroku; kontrolki
3h-6h-9h zaświecą się i będą się
jednocześnie świecić przez 5 minut.
l Wprowadzić hasło do swojej domowej
sieci WiFi
procedurę.
w
aplikacji
i
zakończyć
96
W razie problemów lub zmiany hasła do
domowego
rutera
należy
powtórzyć
procedurę rejestracji.
AKTYWACJA ZDALNEGO
STEROWANIA
Aby zdalnie sterować maszyną, należy:
l Napełnić zmywarkę, dodać detergent i
zamknąć drzwiczki.
l Włączyć zmywarkę.
l Nacisnąć "Progr. 3sec WiFi" i przytrzymać
przez 3 sekundy à; kontrolki P3 P4
przełączą się na tryb gotowości.
l Teraz można używać aplikacji i zdalnie
sterować
maszyną
urządzenia.
za
pomocą
Alternatywny sposób wyjścia z trybu
zdalnego sterowania.
l Nacisnąć "URUCHOM/ANULUJ" i przytrzymać
przez 3 sekundy: jeśli cykl zmywania jest
w toku, zostanie anulowany, a maszyna
opuści tryb ZDALNEGO STEROWANIA.
Teraz można ustawić nowy cykl
zmywania za pomocą panelu sterowania.
l Aby wyjść z trybu zdalnego sterowania,
należy nacisnąć "Progr. 3sec WiFi" i
przytrzymać przez 3 sekundy.
l Jeśli żaden cykl zmywania nie jest w
toku:
Kontrolki P3 P4 zgasną i zaświeci się
kontrolka ostatniego zakończonego programu
(lub P3).
Po wyłączeniu maszyny i ponownym
jej włączeniu przyciskiem Wł./Wył. w
czasie, gdy aktywny jest tryb
ZDALNEGO STEROWANIA i cykl
zmywania jest w toku (lub gdy nastąpi
przerwa w zasilaniu), cykl zostanie
wznowiony od punktu, w którym
został przerwany. Tryb "ZDALNEGO
STEROWANIA" zostanie wyłączony, a
kontrolki P3 i P4 zaświecą się.
l Jeśli cykl zmywania jest w toku:
Kontrolki P3 P4 zaczną się świecić, a
kontrolki fazy programu pokażą punkt
cyklu zmywania, jaki osiągnęła zmywarka.
Cykl zostanie zakończony bez sterowania
z aplikacji.
97
PL
DEZAKTYWACJA ZDALNEGO
STEROWANIA
17. OPIS PROGRAMÓW
Programu
Opis
P1
Intensywny
Przeznaczony do zmywania mocno zabrudzonych
naczyń i garnków.
P2
Uniwersalny
Przeznaczony do zmywania naczyń i garnków
codziennego użytku, normalnie zabrudzonych.
P3
Eco
Program do naczyń normalnie zabrudzonych
(najbardziej efektywny pod względem łącznego
zużycia energii i wody dla tego rodzaju naczyń).
Program znormalizowany EN 50242.
P4
Mycie wstepne
Wstępne, krótkie zmywanie wykonywane rano lub
w południe, kiedy chcemy przenieść główne
zmywanie na okres po kolacji.
P5
Total Care
Program odpowiedni do pojedynczego cyklu mycia
Klasy A bardzo delikatnych naczyń, takich jak
naczynia szklane i porcelana.
* Odpowiedni do mycia naczyń do 8 kompletów naczyń.
Zmywanie z myciem wstępnym
Dla programów z myciem wstępnym zalecane jest dodanie dodatkowj ilości detergentu (max. 10
gramów) bezpośrednio do wnętrza zmywarki.
98
Programy "IMPULSE"
Temperatura mycia (°C)
Średni czas mycia¹ (min.)
Przycisk
"OPÓŹNIONY START"
Przycisk "Express"
P1
Intensywny
●
-
75
130
TAK
TAK
P2
Uniwersalny
-
■
60
120
TAK
TAK
P3
Eco
●
■
45
190
TAK
TAK
P4
Mycie wstepne
5
TAK
N.D.
100
TAK
TAK
Programu
P5
Total Care
- - ●
■
50
● = Detergent mycia wstępnego
■ = Programy "IMPULSE" (tylko niektóre modele)
N.D. = OPCJA NIEDOSTĘPNA
1) Z zimną wodą (15°C) - Tolerancja ±10%W przypadku korzystania z ciepłej wody czas pozostały do zakończenia programu jest
automatycznie aktualizowany podczas jego działania.
Wartości mierzone w laboratorium zgodnie z normą europejską EN 50242 (wartości mogą się
różnić w zależności od warunków użytkowania).
99
PL
Detergent do wstępnego
zmywania
Opcje
18. MODUŁ ODKAMIENIACZA
Woda, w zależności od lokalizacji, zawiera
sole wapnia i inne sole mineralne osadzające
się na naczyniach i pozostawiające białe
plamy. Im więcej tych soli tym woda jest
“twardsza”. Zmywarka do naczyń wyposażona
jest w zmiękczacz, który wykorzystując sól
regeneracyjną, zaprojektowaną specjalnie
dla tych urządzeń, dostarcza wody
pozbawionej wapnia (miękkiej) do zmywania
naczyń. W odpowiedniej instytucji zapewniającej
zasilanie w wodę, znajdującej się na terenie
zamieszkania można dowiedzieć się, jaki
jest poziom twardości wody.
W zależności od poziomu przyporządkowania
miejscowej wody należy w następujący
sposób wyregulować zmiękczacz:
Ustawienie zmiękczacza wody
Zmiękczacz może skutecznie oddziaływać
na wodę, której twardość osiąga wartość do
ponad 90°fH (w skali francuskiej), 50°dH (w
skali niemieckiej), za pośrednictwem 6
poziomów regulacji.
Poziom
°fH
(stopnie
francuskie)
°dH
(stopnie
niemieckie)
Wykorzystanie soli
regeneracyjnej
Kontrolka
programu
Twardość
wody
S0
0-5
0-3
NIE
Wszsystkie
kontrolki
zgaszone
S1
6-15
4-9
TAK
P1
S2
16-30
10-16
TAK
P1+P2
*S3
31-45
17-25
TAK
S4
S5
46-60
61-90
26-33
34-50
TAK
TAK
1. Włączyć zmywarkę za pomocą przycisku
"WŁ./WYŁ.".
2. Nacisnąć przyciski "Progr." i "WŁ./WYŁ."
w tym samym czasie i przytrzymać
przez 5 sekund.
3. Rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy i
wszystkie kontrolki zaświecą się na 5
sekund.
4. Wyświetlą się kontrolki "WYBORU
PROGRAMU" i pokażą poziomy
eliminacji kamiennego osadu. Jeśli nie
wyświetlą się kontrolki, ustawiony
zostanie poziom "S0".
5. Ponownie nacisnąć "Progr.", aby
wybrać pożądany poziom usuwania
osadu kamiennego: po każdym naciśnięciu
przycisku wyświetli się odpowiednia
kontrolka,
jak
przedstawiono
w
powyższej tabeli (P1àS1, P2àS2,...)
W przypadku poziomu "S0" wszystkie
kontrolki będą wyłączone.
6. Aby nowe ustawienie zaczęło działać,
należy wyłączyć zmywarkę przytrzymując
wciśnięty przycisk "WŁ./WYŁ." przez 3
sekundy.
P1+P2+P3
P1+P2+P3+
P4
P1+P2+P3+
P4+P5
OSTRZEŻENIE
* Zmiękczacz fabrycznie ustawiany jest
na poziomie 3, gdyż poziom ten zadowala
większość klientów.
100
Procedurę ustawiania należy zawsze
zaczynać gdy zmywarka jest wyłączona.
Jeśli z jakiegoś powodu nie uda się
zakończyć
procedury
ustawiania,
należy wyłączyć zmywarkę wciskając
przycisk "WŁ./WYŁ." i rozpocząć
ustawianie od nowa.
19. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I GWARANCJA
Jeżeli zmywarka nie działa prawidłowo, należy sprawdzić instrukcje przedstawione poniżej
z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi rozwiązywania najczęstszych problemów.
Jeżeli usterka będzie się utrzymywać lub powtarzać, należy się skontaktować z
Centrum Wsparcia Technicznego.
l Modele z wyświetlaczem: Błędy są sygnalizowane przez numer poprzedzony literą
"E" (np. Błąd 2 = E2) i krótkim sygnałem dźwiękowym.
l Modele bez wyświetlacza: błąd sygnalizowany jest migotaniem wszystkich lampek
kontrolnych LED - tyle razy, ile wynosi kod błędu - z 5-sekundowymi przerwami (np.:
Błąd 2 = dwa migotania -> pauza 5 sekund -> dwa migotania -> itd.).
Tylko modele z wyświetlaczem
Wyświetlany błąd
"SPRAWDŹ WODĘ"
z krótkim sygnałem
dźwiękowym
(tylko niektóre modele).
E2 (z wyświetlaczem)
z krótkim sygnałem
dźwiękowym
E3 (z wyświetlaczem)
z krótkim sygnałem
dźwiękowym
E4 (z wyświetlaczem)
z krótkim sygnałem
dźwiękowym
Znaczenie i rozwiązania
Zmywarka nie napełnia się wodą
Upewnić się, że dopływ wody jest otwarty.
Upewnić się, że wąż doprowadzający wodę nie jest zgięty ani
zmiażdżony.
Upewnić się, że rura odpływowa znajduje się na odpowiedniej
wysokości (patrz rozdział na temat montażu).
Zamknąć dopływ wody, odkręcić wąż doprowadzenia wody z tyłu
zmywarki i sprawdzić, czy filtr „piaskowy” nie jest zatkany.
Zmywarka nie usuwa wody
Upewnić się, że rura spustowa nie jest wygięta, zatkana lub
zablokowana, a filtr nie jest zatkany.
Upewnić się, że syfon nie jest zatkany.
Woda wycieka
Upewnić się, że rura spustowa nie jest wygięta, zatkana lub
zablokowana, a filtr nie jest zatkany.
Upewnić się, że syfon nie jest zatkany.
E4-E6-E7-Ef-EL
Usterka elektronicznego układu sterowania
(z wyświetlaczem)
z krótkim sygnałem
dźwiękowym
Skontaktować się z Centrum Wsparcia Technicznego.
E8-Ei (z wyświetlaczem)
Grzałka wody nie działa prawidłowo lub płyta filtra jest zatkana.
z krótkim sygnałem
dźwiękowym
Czyszczenie płyty filtra.
Wszystkie inne kody
(z wyświetlaczem)
Wyłącz zmywarki i odłącz ją od gniazdka zasilania, odczekaj 1
minutę. Włącz zmywarkę i uruchom program. Jeśli błąd znowu się
pojawi, skontaktuj się bezpośrednio z Autoryzowanym Centrum
Obsługi Klienta.
101
PL
RAPORTY O BŁĘDACH
Tylko modele bez wyświetlacza
Jeśli podczas pracy programu wystąpią usterki, lampka kontrolna odpowiadająca
wybranemu cyklowi zacznie szybko migać i zabrzmi przerywany sygnał dźwiękowy. W
takim przypadku należy wyłączyć zmywarkę, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Po sprawdzeniu, czy dopływ wody jest otwarty, czy rura spustowa nie jest wygięta i
czy syfon lub filtry nie są zatkane, należy ponownie ustawić wybrany program.
Jeżeli usterka będzie się utrzymywać, należy się skontaktować z Centrum Wsparcia
Technicznego.
Zmywarka wyposażona jest w zabezpieczenie przed przepełnieniem, które w razie
problemu automatycznie odprowadza nadmiar wody.
OSTRZEŻENIE
Aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia zabezpieczającego
przed przepełnieniem, nie zaleca się przesuwania ani
przechylania zmywarki podczas pracy. W razie konieczności
przechylenia lub przesunięcia zmywarki należy upewnić się,
że cykl zmywania jest zakończony i że w urządzeniu nie
pozostaje woda.
Inne usterki
USTERKA
1. Żaden program
nie działa
2. Zmywarka nie
napełnia się
wodą
3. Zmywarka nie
odprowadza
wody
4. Zmywarka ciągle
odprowadza
wodę
PRZYCZYNA
Wtyczka nie jest podłączona do
gniazdka
Nie naciśnięto przycisku O/I
Drzwi są otwarte
Brak prądu
Zobacz punkt 1
Zawór wody jest zamknięty
Wąż doprowadzający wodę jest
załamany
Filtr węża doprowadzającego
wodę jest zatkany
Filtr jest zabrudzony
Rura spustowa jest załamana
Przedłużenie rury spustowej
nie jest prawidłowo podłączone
Podłączyć wtyczkę
Nacisnąć przycisk
Zamknąć drzwi
Sprawdzić
Sprawdzić
Otworzyć zawór z wodą
Wyeliminować załamania węża
Oczyścić filtr na końcu węża
Oczyścić filtr
Wyeliminować załamania rury
Postępować zgodnie z instrukcjami
dotyczącymi podłączenia rury
spustowej
Przyłącze wylotowe na ścianie
jest skierowane ku dołowi, a
nie ku górze
Wezwać wykwalifikowanego technika
Zbyt niskie położenie rury
spustowej
Rurę spustową podnieść na
wysokość co najmniej 40 cm nad
podłogą
102
ROZWIĄZANIE
5. Nie słychać, aby
ramiona
natryskowe
obracały się
6. W urządzeniach
elektronicznych bez
wyświetlacza:
jeden lub więcej
wskaźników
szybko miga
PRZYCZYNA
Nadmierna ilość detergentu
Jakieś naczynie blokuje obrót
ramienia
Płyta filtracyjna i filtr bardzo
zabrudzony
Zakręcony zawór wody
Zobacz punkt 5
Dno patelni nie zostało dobrze
umyte
Brzeg patelni nie został dobrze
umyty
Ramiona natryskowe są
częściowo zatkane
7. Naczynia umyte
tylko częściowo
8. Detergent nie jest
podany lub jest
podany częściowo
9. Obecność białych
plam na
naczyniach
10. Hałas podczas
mycia
11. Naczynia nie
są całkowicie
suche
Naczynia nie zostały
prawidłowo załadowane
Koniec rury spustowej
zanurzony jest w wodzie
Odmierzono niewłaściwą ilość
detergentu lub jest on stary i
zbrylony
Zakrętka pojemnika z solą nie
jest prawidłowo zamknięta
Program mycia nie jest dość
intensywny
Sztućce, naczynia, patelnie
itp. uniemożliwiają otwarcie
dozownika detergentu
Woda z sieci jest zbyt twarda
Naczynia uderzają o siebie
Ramiona obrotowe uderzają o
naczynia
Niedostateczny przepływ
powietrza
Brak nabłyszczacza
103
ROZWIĄZANIE
Zmniejszyć ilość detergentu.
Użyć odpowiedniego detergentu
Sprawdzić
Oczyścić płytę filtracyjną i filtr
Wyłączyć urządzenie
Otworzyć zawór
Ponownie ustawić cykl
Sprawdzić
Przypalone resztki należy
namoczyć przed włożeniem
patelni do zmywarki
Zmienić położenie patelni
Zdjąć ramiona natryskowe,
odkręcając nakrętki pierścieniowe
zgodnie z ruchem wskazówek
zegara i przemyć pod bieżącą wodą
Nie umieszczać naczyń zbyt
blisko siebie
Koniec rury spustowej nie może
stykać się z wypływającą wodą
Zwiększyć ilość w zależności od
stopnia zabrudzenia naczyń lub
zmienić detergent
Dokręcić prawidłowo
Wybrać intensywniejszy program
Ustawić naczynia w taki sposób,
aby nie blokowały dozownika
Sprawdzić poziom soli i
nabłyszczacza i dostosować Jeżeli
usterka będzie się utrzymywać,
należy się skontaktować z
Centrum Wsparcia Technicznego
Sprawdzić ustawienie naczyń w
koszu
Sprawdzić ustawienie naczyń w
koszu
Pozostawić drzwi zmywarki do
naczyń uchylone na końcu
programu zmywania, aby umożliwić
naturalne wyschnięcie naczyń
Napełnić dozownik nabłyszczacza
PL
USTERKA
UWAGA: Jeżeli którakolwiek z powyższych sytuacji spowoduje złą wydajność mycia lub
niewystarczające płukanie, należy ręcznie usunąć zanieczyszczenia z naczyń, ponieważ
końcowy cykl suszenia utwardza zanieczyszczenia, co utrudnia ich usunięcie podczas
kolejnego mycia.
Jeśli usterka nie ustąpi, należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Technicznego,
podając model zmywarki. Ta informacja znajduje się na tabliczce umieszczonej w górnej
części wewnętrznej strony drzwi zmywarki lub na gwarancji. Informacje te umożliwią
podjęcie szybszych i skuteczniejszych działań.
Pomoc i gwarancja
Produkt jest objęty gwarancją ustawową oraz na warunkach określonych w
karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu. Kartę należy przechowywać i
okazywać w razie potrzeby w autoryzowanym Centrum Wsparcia Technicznego
wraz z dowodem zakupu. Warunki gwarancji można również sprawdzić na naszej
stronie internetowej.
Aby uzyskać pomoc, należy wypełnić formularz online lub skontaktować się z
nami pod numerem wskazanym na stronie wsparcia na naszej witrynie
internetowej.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie w niniejszej
broszurze. Ponadto producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w swoich
produktach zmian, które uzna za przydatne, bez zmiany zasadniczych właściwości
produktów.
104
20. WARUNKI OTOCZENIA
Prywatne osoby mogą odegrać ważną rolę
w zapewnieniu, że WEEE nie stanie się
problemem środowiskowym; to jest:
105
l WEEE nie może być traktowany jak
odpad z gospodarstwa domowego;
l WEEE należy przekazać do punktów
zbiórki zarządzanych przez gminę lub
przez zarejestrowane firmy. W wielu
krajach zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny o dużych gabarytach może
być odbierany z domu.
W wielu krajach przy zakupie nowego
urządzenia, stary sprzęt można zwrócić
sprzedawcy detalicznemu, który musi go
odebrać bezpłatnie na zasadzie wymiany
jeden do jednego, o ile jest to sprzęt tego
samego typu i pełni taką samą funkcję co
dostarczony sprzęt.
PL
Niniejsze urządzenie jest oznakowane
zgodnie z europejską Dyrektywą
2012/19/UE w sprawie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE).
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
(WEEE) zawiera zarówno substancje
zanieczyszczające, które mogą mieć
negatywne konsekwencje dla środowiska,
jak i podstawowe komponenty, które mogą
być użyte ponownie. Ważne jest, aby
WEEE poddano szczególnym zabiegom
mającym na celu usunięcie i pozbycie się
wszystkich zanieczyszczeń, oraz odzysk i
recykling wszystkich materiałów.
Ďakujeme, že ste si vybrali umývačku riadu
značky Hoover. Sme presvedčení, že Vám
bude verne a bezpečne pomáhať v
umývaní vašeho denného riadu.
Starostlivo si prečítajte tento návod pre
správne a bezpečné používanie spotrebiča
a pre užitočné tipy na efektívnu údržbu.
Obsah
1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ
2. DODÁVKA VODY
3. PLNENIE SOĽOU
4. NASTAVENIE HORNÉHO KOŠA
Umývačku riadu používajte iba
po dôkladnom prečítaní si týchto pokynov.
Odporúčame vám, aby ste mali túto
príručku vždy po ruke a v dobrom stave v
prípade použitia aj budúcim vlastníkom.
Skontrolujte, či je spotrebič dodaný spolu
s týmto návodom na obsluhu, záručným
listom, adresou servisného strediska a
štítkom energetickej účinnosti. Každý
výrobok je identifikovaný jedinečným 16miestnym
kódom,
nazývaným
tiež
"sériové číslo", vytlačeným na záručnom
liste
alebo
na
technickom
štítku
nachádzajúcom sa vo vnútri dverí v
pravom hornom rohu. Tento kód je druh
identifikačného preukazu špecifického
pre daný produkt, ktorý budete musieť
použiť na registráciu produktu alebo ak
budete potrebovať kontaktovať Centrum
technickej pomoci.
Obr. A
5. ROZLOŽENIE RIADU
6. INFORMÁCIE PRE TESTOVACIE
LABORATÓRIA
7. PLNENIE UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU
8. DRUHY UMÝVACÍCH PROSTRIEDKOV
9. PLNENIE LEŠTIDLA
10.ČISTENIE FILTROV
11.PRAKTICKÉ RADY
12.ÚDRŽBA A ČISTENIE
13.POPIS OVLÁDACIEHO PANELU
14.TECHNICKÉ ÚDAJE
15.VÝBER PROGRAMU A ŠPECIÁLNE
VLASTNOSTI
16.DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE (Wi-Fi)
17.PROGRAMOVÁ LEGENDA
18.ODSTRAŇOVAČ VODNÉHO KAMEŇA
19.ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV
A ZÁRUKA
20.PODMIENKY PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
5
1
A. PARAMETRE BEZDRÔTOVEJ
KOMUNIKÁCIE (STR.140)
4
3
2
106
l Tento
spotrebič môžu používať
deti vo veku od 8 rokov a
osoby so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami alebo s nedostatkom
skúseností a vedomostí za
predpokladu, že sú pod
dozorom alebo dostanú pokyny
týkajúce sa používania spotrebiča
bezpečným spôsobom a.chápu
príslušné riziká. Deti sa nesmú
hrať s umývačkou riadu. Čistenie
a údržbu nesmú vykonávať
deti bez dozoru.
l Tieto
spotrebiče sú určené na
použitie v domácnostiach a
podobných prostrediach ako
napríklad:
− Kuchynských priestoroch pre
zamestnancov v obchodoch,
kanceláriách a iných pracovných
prostrediach;
− Farmách;
− Klientmi v hoteloch, moteloch
a iných prostrediach rezidenčných
l Deti by mali byť pod dozorom,
typov;
aby sa zabezpečilo, že sa so
− Prostrediach typu nocľah s
zariadením nebudú hrať.
raňajkami.
Rôzne používanie tohto spotrebiča l Deti vo veku do 3 rokov by
nemali zostávať sami bez
v inom než v prostredí domácnosti
nepretržitého dozoru.
alebo pri bežných upratovacích
činnostiach, ako sú napríklad
komerčné využitie odborníkmi l Ak je prívodný kábel poškodený,
musí ho vymeniť výrobca, jeho
alebo vyškolenými používateľmi,
servisný zástupca alebo osoby
je vylúčené aj vo vyššie uvedených
s podobnou kvalifikáciou, aby
prostrediach. Ak je spotrebič
sa predišlo nebezpečenstvu.
používaný spôsobom, ktorý nie
Odporúčame vám použiť originálny
je v súlade s vyššie uvedeným,
náhradný diel, o ktorý môžete
môže to skrátiť životnosť spotrebiča
požiadať v Centre technickej
a zrušiť záruku u výrobcu. Akékoľvek
pomoci.
poškodenie zariadenia alebo iné
škody alebo straty vyplývajúce z l Na pripojenie vody používajte
používania, ktoré nie sú v súlade
iba hadicové súpravy dodávané
s domácim používaním (aj keď sa
so spotrebičom (nepoužívajte
nachádzajú v domácom alebo
staré hadicové súpravy).
rodinnom prostredí), nebudú výrobcom
akceptované v maximálnom l Tlak vody musí byť medzi 0,08
rozsahu povolenom zákonom.
MPa až 0,8 MPa.
107
SK
1. ZÁKLADNÉ
BEZPEČNOSTNÉ
PRAVIDLÁ
l Uistite
sa, že koberce alebo Výrobca odmieta akúkoľvek
rohožky neblokujú základňu zodpovednosť za akékoľvek
alebo ventilačné otvory.
poškodenie osôb alebo majetku
v dôsledku neuzemnenia zariadenia.
l Po inštalácii musí byť spotrebič
umiestnený tak, aby bola l Uistite sa, že umývačka riadu
prístupná zástrčka.
nestláča napájací kábel.
VÝSTRAHA
Nože a iné nástroje s ostrými
časťami musia byť vložené
do košíka s ich ostrými
časťami smerom snadol alebo
umiestnené v horizontálnej
polohe.
l Vo
všeobecnosti sa neodporúča
používať adaptéry, viacnásobné
zástrčky a / alebo predlžovacie
káble.
l Pred
čistením alebo údržbou
umývačky riadu, odpojte ju od
elektrickej siete a vypnite
prívod vody.
l Nenechávajte
otvorené dvere vo
vodorovnej polohe, aby ste predišli l Nevyťahujte sieťovú šnúru ani
potenciálnemu nebezpečenstvu
zariadenie, aby ste zariadenie
(napr. zakopnutiu).
odpojili.
l Ďalšie
informácie o výrobku alebo
ohľadom technického listu, nájdete l Nenechávajte spotrebič vystavený
prostrediu (dážď,u slnku atď.).
na webovej stránke výrobcu.
Elektrické pripojenia a
bezpečnostné pokyny
l Sklon
alebo sedenie na otvorených
dvierkach umývačky môže spôsobiť
prevrhnutie.
l Technické
údaje (napájacie
napätie a príkon) sú uvedené l Umývačka riadu je určená pre
bežné kuchynské potreby. Predmety,
na typovom štítku výrobku.
ktoré boli kontaminované benzínom,
farbou, stopami z ocele alebo
l Skontrolujte, či je elektrický
železa, korozívnymi chemikáliami,
systém uzemnený a či spĺňa
kyselinami alebo zásadami, sa
všetky platné zákony a či je
nesmú umývať v umývačke
zásuvka kompatibilná s konektorom
riadu.
spotrebiča.
108
je v domácnosti inštalované
zariadenie na zmäkčovanie
vody, nie je potrebné pridávať
soľ na zmäkčovač vody.
Označením tohto produktu
,
potvrdzujeme
na
vlastnú
zodpovednosť, úplný súlad
tohto produktu so všetkými
príslušnými požiadavkami na
l Ak sa spotrebič pokazí alebo bezpečnosť, zdravie a životné
prestane správne fungovať, prostredie podľa európskych
vypnite ho, vypnite prívod vody právnych predpisov.
a nemanipulujte so spotrebičom.
Opravy by malo vykonávať len Inštalácia
strediskom technickej pomoci a
mali by byť namontované iba l Odstráňte všetky súčasti obalu.
originálne
náhradné
diely.
Nedodržanie týchto pokynov
VÝSTRAHA
môže ohroziť bezpečnosť spotrebiča.
Uchovávajte obalové materiály
mimo dosahu detí.
l Ak po odstránení obalu potrebujete
premiestniť zariadenie, nepokúšajte l Neinštalujte a nepoužívajte umývačku
sa ho zdvihnúť za spodnú časť
riadu, ak je poškodená.
dvierok. Mierne dvierka otvorte
a zdvihnite zariadenie držaním l Dodržujte pokyny dodané s
výrobkom.
za hornú časť.
109
SK
l Ak
2. DODÁVKA VODY
l Ak je umývačka pripájaná k novému
Spotrebič musí byť pripojený k
prívodu vody len novými hadicami,
ktoré sú dodávané ako výbava
spotrebiča. Staré hadice prívodu vody
nesmú byť opäť používané.
rozvodu vody, alebo k dlhšie nepoužívanému
rozvodu, nechajte niekoľko minút odtekať
vodu, kým pripojíte napúšťaciu hadicu.
Zabránite tým zaneseniu filtračného sitka
pri napúšťacom ventile umývačky vápenatými
usadeninami.
l Napúšťacia a vypúšťacia hadica môže byť
vedené doľava alebo doprava.
1
Umývačka môže byť pripojená buď k
studenej vode alebo teplej vode, ak jej
teplota neprekročí 60°C.
l Tlak vody musí mať minimálnu hodnotu
0,08 MPa a maximálnu hodnotu 0,8 MPa.
B
l Napúšťacie hadice musia byť pripojené k
prívodnému ventilu, aby bolo možné
zastaviť prívod vody v čase, keď umývačka
nie je v prevádzke (obr. 1B).
l Umývačka je vybavená prívodnou hadicou
vody s koncovkou so závitom 3/4" (obr. 2).
l Prívodná hadica vody „A“ musí byť
naskrutkovaná na kohútik prívodu vody
„B“ pomocou koncovky 3/4", uistite sa, či
je koncovka riadne dotiahnutá.
l Ak je to potrebné, môže byť prívodná
hadica vody predĺžená až na 2,5 m. Pokiaľ
máte takúto požiadavku, kontaktujte
autorizované servisné stredisko.
110
2
B
A
A
3
Hydraulické bezpečnostné
zariadenia
l AQUASTOP (obr. 4):
je zariadenie umiestnené na prívodnej
hadici, ktorá zastavuje tok vody, ak sa
hadica poškodí; v tomto prípade sa v
okne "A" objaví červená značka a
hadica sa musí vymeniť. Ak chcete
odskrutkovať maticu, stlačte zariadenie
jednosmerného zámku "B".
NIEKTORÉ MODELY môžu obsahovať
jednu alebo viac z nasledujúcich funkcií:
l BLOKOVANIE VODY (obr. 3)
Systém vodného blokovania bol navrhnutý
tak, aby zlepšil bezpečnosť vášho
spotrebiča. Systém zabraňuje záplave,
ktorá môže byť spôsobená poruchou
spotrebiča alebo v dôsledku zlomenia
gumových hadíc a najmä na hadiciach
určených na prívod vody.
4
B
A
Ako to funguje
Záchytná vaňa umiestnená na spodnej časti
spotrebiča zhromažďuje akýkoľvek možný
únik vody a ovláda senzor, ktorý aktivuje
ventil
umiestnený
pod
vodovodným
kohútikom a zablokuje akúkoľvek vodu,
dokonca aj s úplne otvoreným kohútom.
Ak časť znázornená vo výreze obrázku "A"
je poškodená, ihneď vytiahnite zástrčku zo
zásuvky.
Aby
sa
zabezpečil
dokonalý
chod
bezpečnostného systému, viď hadica s
výrezom obrázku "A", hadica by mala byť
pripojená k vodovodnému kohútiku, ako je to
znázornené na obrázku.
Hadica na prívod vody by sa nemala rezať,
pretože obsahuje živé elektrické časti. Ak
nie je hadica dostatočne dlhá na správne
pripojenie, musí byť nahradená dlhšou.
Hadicu môžete získať zo servisného
strediska.
l AQUAPROTECT - DODÁVKA hadice S
111
OCHRANOU (obr. 5):
Pri úniku vody z primárnej vnútornej
hadice "A", priehľadný ochranný obal
"B" bude obsahovať vodu, ktorá umožní
ukončenie umývacieho cyklu. Na konci
cyklu kontaktujte servisné stredisko, aby
ste vymenili starú za novú prívodnú
hadičku.
5
B
A
SK
Všetky umývačky riadu sú vybavené
ochranou proti pretečeniu, ktorá pri
prekročení normálnej hladiny vody
spôsobenej poruchou, automaticky
blokuje tok vody a / alebo odvádza
nadbytočné množstvo vody.
Pripojenie vypúšťacej hadice
l Vypúšťaciu
hadicu je najvhodnejšie
pripojiť k pevnému odpadovému potrubiu
(obr. 6). Dbajte na to, aby hadica nebola
nikde „prelomená“.
l Ak máte takú požiadavku, kontaktujte
servisné stredisko. Vypúšťaciu hadicu
môžete taktiež zavesiť cez okraj drezu
pomocou priloženého plastového oblúku.
Koniec hadice nesmie byť ponorený do
vody, aby nedošlo k jej spätnému nasatiu
do umývačky pri jej prevádzke (obr. 6Y).
l Odpadové potrubie by malo byť vyústené
najmenej 40 cm nad podlahou a musí
mať vnútorný priemer najmenej 4 cm.
l Je vhodné, aby bol na tomto odpadovom
potrubí sifón pre zamedzenie úniku pachu
(obr. 6X).
l Ak inštalujete spotrebič pod pracovnú
dosku, oblúk vypúšťacej hadice musí byť
zavesený na stene v čo najvyššej polohe
(obr. 6Z).
l Ak je to potrebné, môže byť vypúšťacia
hadica predĺžená až na 2,5 m, jej
maximálna výška od podlahy môže však
byť najviac 85 cm.
l Skontrolujte ešte, či nie je prívodná a
vypúšťacia hadica nikde „prelomená“.
6
Y
X
Z
112
3. PLNENIE SOĽOU
(Obr. A "1")
Po naplnení soli MUSÍTE spustiť kompletný
čistiaci cyklus alebo program PREDUMYTIE.
l Výskyt
l Do zásobníka sa vojde asi 1,5 až 1,8 kg
l Na dne umývačky je zásobník na soľ,
ktorá regeneruje zmäkčovač.
l Používajte len špeciálne soli určené pre
umývačky riadu. Iné druhy solí obsahujú
malé množstvo nerozpustných častíc,
ktoré by mohli dlhodobým pôsobením
zhoršiť účinnosľ zmäkčovča vody.
l Pre naplnenie zásobníka musíte najskôr
odskrutkovaľ jeho veko na dne vane
umývačky.
l Ak napľňate zásobník prvýkrát, je potrebné
najskôr do zásobníka naliať vodu. Pri
plnení pretečie menšie množstvo vody,
pokračujte však v plnení dovtedy, pokiaľ
nebude zásobník úplne plný. Po jeho
naplnení vyčistite vnútorný priestor od
zvyškov soli a opäť dotiahnite veko
zásobníka.
113
soli. Pre dobré výsledky umývania je
potrebné zásobník občas opäť naplniť
soľou. Spotreba soli závisí od nastavenia
zmäkčovača podľa tvrdosti vody. Čím je
voda tvrdšia, tým je väčšia spotreba soli.
Po inštalácii umývačky úplne naplňte
zásobník pre sľ a až potom pridajte
vodu až po okraj otvoru na plnenie
zásobníka.
SK
bielych škvŕn na riade je
všeobecne varovným signálom, že je
potrebné doplniť zásobník soli.
Typ "B": (LEN MODELY S ĽAHKÝM ZAKLIKNUTÍM):
4. NASTAVENIE HORNÉHO
KOŠA
1. Odstráňte horný kôš;
2. Držte kôš na oboch stranách a zdvihnite
ho nahor (obr. 1).
l Ak sa bežne používajú dosky s rozmermi
29 cm až 32,5 cm, vložte ich do
spodného koša po umiestnení horného
koša do hornej polohy, ako je uvedené
nižšie (podľa modelu):
* Pri modeloch vybavených tretím košom
už nie je možné vložiť do horného koša riad
s priemerom viac ako 14 cm.
Typ "A":
1. Otočte predné bloky "A" smerom von;
2. Odstráňte kôš a znovu ho nastavte do
hornej polohy;
3. Vráťte bloky "A" do pôvodnej polohy.
Riad, ktorý má väčší priemer ako 20 cm,
nemôže byť vložený do horného koša. a
mobilné podpery nemôžu byť použité, keď
je kôš v hornej polohe.
Typ "A"
Riad, ktorý má väčší priemer ako 20 cm,
nemôže byť vložený do horného koša. a
mobilné podpery nemôžu byť použité, keď
je kôš v hornej polohe.
NASTAVENIE KOŠA DO SPODNEJ
POLOHY:
1. Držte kôš na oboch stranách a jemne
ho zdvihnite nahor (obr. 1);
2. Potom ho pomaly uvoľnite pustením do
správnej polohy (obr. 2).
Pozn.: NIKDY NEZDVÍHAJTE ALEBO
NEUSADZUJTE KÔŠ LEN Z JEDNEJ
STRANY (obr. 3).
VÝSTRAHA:
Pred vložením riadu odporúčame nastaviť kôš.
Typ "B"
1
A
2
a
b
a
b
A
3
114
l Horný kôš je navrhnutý tak, aby umožnil
5. ROZLOŽENIE RIADU
uloženie maximálneho množstva rôznych
druhov nádob, napr. 24 tanierov v dvoch
radách, asi 30 pohárov v piatich radách
alebo zmes rôzneho riadu.
Používanie horného koša
l Horný kôš je vybavený pohyblivými
podstavcami pripevnenými k bočnej
stene, ktoré môžete umiestniť do 4
pozícií.
Bežná denná náplň je zobrazená na obr. 1,
2 a 3.
Horný kôš (obr. 1)
SK
l V zníženej pozícii (A-A1) slúžia podstavce
pre šálky z kávy, dlhé nože a varechy.
l Vo zvýšenej pozícii (B-B1) podstavec
umožňuje uloženie rovných a hlbokých
tanierov. Tieto sú usporiadané do
vertikálnej polohy s konkávnou stranou
dopredu, aby zostal priestor medzi
jednotlivými taniermi a voda mohla voľne
odtekať.
Horný kôš (obr. 2)
Horný kôš (obr. 3)
l Odporúčame ukladať veľké taniere (okolo
26 cm) mierne naklonené dozadu, aby sa
uľahčilo zasunutie koša do umývačky
riadu.
l Do horného koša môžete taktiež ukladať
kompótové misky a iné misky z umelej
hmoty. Odporúčame ich po uložení zaistiť
tak, aby ich tlak striekajúcej vody
neprevrátil.
115
Košík na príbory (obr. 6)
Používanie spodného koša
l Do spodného koša sa ukladajú hrnce,
panvice, polievkové misy, kompótové
misky, pokrievky, servírovacie nádoby, plytké
taniere, polievkové taniere a naberačky.
l Príbory ukladajte do košíka z umelej
hmoty. Vložte košík na príbory do
spodného koša (obr. 7 a 8) a uistite sa,
že uložené príbory nezasahujú do
priestoru otáčajúcich sa ramien.
Košík na príbory sa skladá z dvoch
oddeliteľných časti, ktoré umožňujú rôznu
voľbu ukladania príborov.
Tieto dve časti môžete od seba oddeliť tak,
že posuniete ľavú sekciu proti pravej sekcii.
Horná časť koša na príbory môže byť
vybratá, aby boli umožnené rôzne spôsoby
naplnenia umývačky.
Spodný kôš je vybavený zarážkou,
ktorá zaisťuje bezpečné vytiahnutie
koša aj keď je celkom naplnený.
Pokiaľ budete dopĺňať soľ, alebo keď
budete vykonávať pravidelnú údržbu,
je potrebné kôš celkom vybrať.
Správne a racionálne ukladanie riadu je
základom dobrých výsledkov umývania.
Bežná denná náplň je zobrazená na obr. 4 a 5.
Spodný kôš (obr. 4)
6. INFORMÁCIE PRE
TESTOVACIE
LABORATÓRIA
Potrebné
informácie
na
vykonanie
porovnávacích testov a testov hlučnosti
(podľa normy EN) si vyžiadajte na
nasledujúcej adrese:
testinfo-dishwasher@candy.it
V žiadosti uveďte prosím model a sériové
číslo umývačky riadu (viď výrobný štítok).
Spodný kôš (obr. 5)
116
Množstvo čistiaceho prípravku sa dávkuje
do zásobníka podľa miery znečistenia
umývaného riadu a taktiež podľa druhu
riadu. Odporúčame dávkovať 20÷30 g
prípravku do priehradky zásobníka na
umývanie (B).
7. PLNENIE UMÝVACIEHO
PROSTRIEDKU
(Obr. A "2")
Prášok
SK
DÔLEŽITÉ
Je potrebné používať len špeciálne
čistiace prípravky pre umývačky riadu, či
už práškové, tekuté alebo vo forme tabliet.
Nevhodné prípravky (ako napr. pre ručné
umývanie riadu) neobsahujú potrebné
prísady pre použitie v umývačkách a
neumožňujú preto správnu funkciu týchto
spotrebičov. Chybou je aj vysoká penivosť
prípravkov na ručné umývanie.
Plnenie zásobníka na čistiaci
prípravok
Po vložení čistiaceho prostriedku do
zásobníka najskôr zatvorte kryt, potom ho
zasuňte (1) a nakoniec naň jemne zatlačte
(2), kým nebudete počuť jeho zaskočenie.
Zásobník na čistiace prípravky je na
vnútornej stane dvierok (obr. A „2“). Ak je
veko zásobníka zatvorené, je potrebné
stlačiť tlačidlo (A), aby sa otvorilo. Na konci
každého umývania zostáva veko vždy
otvorené a pripravené na ďalšie použitie
umývačky.
VÝSTRAHA
Pretože nie sú všetky čistiace prípravky
rovnaké, pozorne si prečítajte pokyny na
jeho obale. Radi by sme vás upozornili, že
malé
množstvo
čistiaceho
prípravku
nezaistí dostatočné umytie riadu, zatiaľ čo
veľmi veľké dávkovanie nielen že nezlepší
výsledky umývania, ale je taktiež zbytočným
plytvaním.
Do spodného koša neklaďte riad do
takej pozície, ktorá by bránila otvoreniu
zásobníka, alebo by bránila uvoľneniu
čistiaceho prostriedku do priestoru
umývačky.
DÔLEŽITÉ
Nepoužívajte nadmerné množstvo
čistiacich prípravkov, aby ste zbytočne
nezhoršovali stav životného prostredia.
117
l pozorne si prečítajte a dodržiavajte návod
8. DRUHY UMÝVACÍCH
PROSTRIEDKOV
na obsluhu a upozornenia uvedené na
balení kombinovaného čistiaceho prostriedku,
ktorý chcete použiť;
Tableta na umývanie
Tablety na umývanie od rôznych výrobcov
majú rozdielny čas rozpúšťania, preto
nemusia byť pri rýchlejších programoch
úplne účinné, vzhľadom k tomu, že nedôjde
k úplnému rozpusteniu tablety. Ak sa
používajú tieto tablety, odporúča sa vždy
nastaviť dlhší program tak, aby sa tablety
dokonale rozpustili.
DÔLEŽITÉ
Pre dosiahnutie dobrých výsledkov
umývania, MUSIA byť tablety umiestnené
v zásobníku na čistiaci prášok a NIE
priamo v umývačke (vani).
l účinnosť prostriedkov, ktoré nahradzujú
použitie soli závisí na tvrdosti vody, ktorá
je do umývačky privádzaná. Skontrolujte,
či je tvrdosť vody v rozsahu, ktorý je
uvedený na balení čistiaceho prostriedku.
V prípade, ak by ste s týmto typom
tablety nedosiahli uspokojivé výsledky,
obráťte sa na výrobcu tabliet.
Nesprávne použitie týchto kombinovaných
čistiacich prostriedkov by mohlo spôsobiť:
l ukladanie vodného kameňa (vápnika) ako
v umývačke, tak aj na riade;
l zhoršenie kvality sušenia alebo umývania
Koncentrát na umývanie
riadu.
Čistiace koncentráty so zníženou zásaditosťou a
s prírodnými enzýmami, kombinované s
čistiacimi programami pri 50°C majú menší
škodlivý vplyv na životné prostredie a sú
šetrnejšie k umývačke aj riadu. Programy
umývania pri 50°C boli navrhnuté tak, aby
umožnili enzýmom úplne rozpustiť nečistotu.
Pri použití koncentrovaných čistiacich
prostriedkov pri programe 50°C teda
dosiahnete rovnaké výsledky ako pri použití
programu pri 65°C bez použitia koncentrovaných
čistiacich prostriedkov.
Kombinované tablety
Tablety, ktoré obsahujú taktiež leštidlo,
musia byť vložené do zásobníka pre
umývanie. Zásobník na leštidlo musí byť
prázdny (ak nie je, skôr ako použijete
kombinované tablety, nastavte dávkovač
leštidla na minimálnu dávku).
Kombinované čistiace prostriedky
"TABS"
Pri
každom
použití
kombinovaného
čistiaceho prostriedku "TABS" („3 in 1“/„4
in 1“/„5 in 1“ atď.), pri ktorom by bolo
použitie soli a/ alebo leštidla zbytočné,
dodržiavajte prosím nasledujúce varovania:
DÔLEŽITÉ
Na reklamácie, ktoré by sa mohli
priamo týkať nesprávneho použitia
týchto výrobkov, sa nevzťahuje žiadna z
častí záruky.
Pri používaní tabliet "TABS" nevenujte
pozornosť blikajúcim indikátorom soli a
leštidla (len pri niektorých modeloch).
Ak sa vyskytnú problémy pri používaní
tabliet, odporúčame Vám, aby ste sa vrátili
k tradičným výrobkom (soľ, leštidlo, prášok).
V tomto prípade odporúčame:
l naplňte zásobník na soľ a na leštidlo;
l spusťte bežný cyklus umývania bez riadu.
V prípade, ak sa vrátite k tradičnému
spôsobu umývania, bude potrebných
niekoľko cyklov umývania, kým sa systém
odvápnenia vody vráti k optimálnej hodnote.
118
9. PLNENIE LEŠTIDLA
(Obr. A "3")
Leštidlo
SK
Táto prísada, ktorá je automaticky pridávaná
pri poslednej fáze oplachovania, umožňuje
jednoduchšie oplachovanie a zamedzuje
tvorbe škvŕn a matných usadenín.
Plnenie zásobníka pre leštiace
prípravky
Na ľavej strane zásobníka pre čistiaci
prostriedok je zásobník pre leštiaci prostriedok,
ktorý zvyšuje lesk riadu (obr. A „3“). Kryt
otvoríte tak, že zatlačíte na zásobník a
súčasne vytiahnete zatváraciu západku
smerom hore. Na oplachovanie používajte
vždy len prísady vhodné pre automatické
umývačky. Množstvo leštiaceho prostriedku
je možné skontrolovať na optickom ukazovateli
(C), ktorý je umiestnený na dávkovacom zásobníku.
PLNÝ
PRÁZDNY
tmavý
svetlý
Nastavenie dávkovania leštidla
(od 1 do 6)
Ovládač (D) je umiestnený pod krytom a je
s ním možné otočiť pomocou mince.
Odporúčaná poloha je 4. Pootočenie na
požadované nastavenie je možné vykonať
pomocou mince. Odporúčame nastavenie
do polohy 3. Vápnik obsiahnutý vo vode v
značnej miere vytvára šmuhy pri sušení. Je
preto potrebné nastaviť dávkovanie leštiaceho
prípravku na dosiahnutie dobrých výsledkov
umývania. Ak sa po skončení umývania
vytvárajú na riade „pásiky“, znížte nastavenie o
jednu polohu. Ak sa tvoria „biele škvrny“,
zvýšte dávkované množstvo leštidla o jednu
polohu.
119
10. ČISTENIE FILTROV
(obr. A "4")
Nikoli ne pomivajte brez filtrov!
Filtračný systém sa skladá z nasledujúcich častí:
A. filtračný košík na zachytenie väčších častíc;
B. mikrofilter, ktorý je umiestnený pod
filtračným tanierom a zachytáva najjemnejšie
častice na dosiahnutie perfektného opláchnutia;
C. filtračný tanier nepretržite
cirkulujúci čistiaci roztok.
filtrujúci
l Aby sa vždy dosiahli výborné výsledky
umývania, je potrebné po každom umytí
riadu skontrolovať a vyčistiť filtre.
l Vybratie filtračnej jednotky vykonáte tak,
že pootočíte rukoväťou košíka proti
smeru hodinových ručičiek (obr. 1).
l Pre jednoduchšie čistenie je centrálny
košík odnímateľný (obr. 2).
l Vyberte filtračný tanier (obr. 3) a celý ho
opláchnite pod striekajúcou vodou. Ak je
to potrebné, použite malú kefku.
l Mikrofilter je samočistiaci, jeho údržba je
obmedzená len na kontrolu každé dva
týždne. V prípade potreby ho opláchnite
pod tečúcou vodou alebo pomocou jemnej
kefky. Po každom umytí odporúčame
prekontrolovať filtračný košík a tanier, či
nie sú zanesené.
VÝSTRAHA
Po každom čistení filtrov skontrolujte,
či je všetko správne namontované
späť a či je filtračný tanier dobre
usadený na dne umývačky. Presvedčite
sa, či je centrálny filtračný košík správne
zaistený vo filtračnom tanieri pootočením v
smere hodinových ručičiek. Len správne
usadená
filtračná
jednotka
môže
zabezpečiť požadované výsledky tohto
spotrebiča.
120
zaschnutých zvyškov jedla a odstráneniu
väčších častíc jedla z novo vloženého
riadu. Hneď ako je umývačka úplne naplnená,
spustite program pre hlavné umývanie.
11. PRAKTICKÉ RADY
l Pred
vložením riadu do umývačky
odstráňte najskôr rôzne zvyšky jedla
(kosti, škrupiny, kúsky mäsa alebo
zeleniny, usadeninu kávy, šupky z ovocia,
zubné špáradlá, nedopalky cigariet atď.),
ktoré by mohli upchať filtre, vypúšťanie
vody a trysky ostrekovacích ramien a
znížiť tak účinnosť umývania.
l Ak nie je riad veľmi znečistený, alebo
koše nie sú úplne plné, zvoľte
„EKONOMICKÝ PROGRAM“, uvedený v
tabuľke programov v priloženom návode.
Čo nie je vhodné na umývanie
l Je potrebné myslieť na to, že nie každý
riad je vhodný na umývanie v umývačke.
Odporúčame, aby sa umývačka nepoužívala
na riad vyrobený z termoplastických umelých
hmôt, na jedálenské príbory s drevenými
rukoväťami, na hrnce na ktorých sú drevené
uši, výrobky z hliníka alebo kryštálového
alebo brúseného skla, ak nie sú na umývanie
v umývačke priamo určené.
l Preto je vhodné riad so zvyškami jedál
opláchnuť pred vložením do umývačky.
l Ak majú hrnce a pekáče na sebe
pripálené alebo pripečené zvyšky jedla, je
vhodné takýto riad najskôr nechať
odmočiť a odstrániť hrubé nečistoty a až
potom umývať v umývačke.
l Ukladajte riad dnom hore.
l Určitý druh dekorácie na riade sa môže
zmyť. Preto je dobré do umývačky vložiť
na skúšku najskôr jeden kus takéhoto
riadu a ak nedôjde k poškodeniu dekoru,
až potom umyte celú sadu. Niektoré druhy
dekorácie na riade môžu byť poškodené až
častým umývaním v umývačke.
l Pokúste sa uložiť riad tak, aby sa
navzájom nedotýkal. Ak ho budete starostlivo
ukladať, dosiahnete lepšie výsledky.
l Po uložení riadu do umývačky skontrolujte, či
sa môžu ramená voľne otáčať.
l Pri umývaní takéhoto riadu odporúčame
venovať zvýšenú opatrnosť. Neodporúčame
taktiež vkladať súčasne strieborné príbory
s nehrdzavejúcimi, aby nedošlo medzi
nimi k chemickej reakcii.
l Hrnce a ďalší riad, na ktorých sú
miestami pripálené zvyšky jedla, musí byť
vopred odmočené vodou s prídavkom
čistiaceho prípravku.
l Správne umývanie striebra:
a) opláchnite strieborný riad ihneď po jeho
použití, predovšetkým vtedy, ak je
znečistený od majonézy, vajíčok, rýb a
pod;
b) nekropte
alebo
nesypte
čistiaci
prostriedok priamo na strieborný riad;
c) oddeľujte strieborné veci od ostatných
kovov.
Keď kupujete novú jedálenskú súpravu
alebo príbory, vždy sa presvedčite, či
sú vhodné na umývanie v umývačkách
riadu.
Užitočné rady
l Aby ste zabránili kvapkaniu vody po
ukončení cyklu umývania z horného koša
na riad v spodnom koši, vyberte najskôr
spodný kôš.
Ako dosiahnete úsporu
l Ak chcete využiť úplne priestor na umývanie
l Ak ponecháte nejaký čas riad po umytí v
riadu v tejto umývačke, opláchnite riad
uložená po každom jedle programom
„PREDUMYTIE“. Tým dôjde k odmočeniu
121
umývačke, nechajte dvierka pootvorené,
aby sa umožnila cirkulácia vzduchu vo vnútri
umývačky a urýchlil sa proces sušenia.
SK
Ako dosiahnuť naozaj dobré
výsledky umývania
3) Po vyčistení vložte ramená na pôvodné
miesto a horné zaskrutkujte až na doraz.
12. ÚDRŽBA A ČISTENIE
(obr. A "5")
l Vaňa na umývanie aj dvierka sú z
nepoužívajte rozpúšťadlá (odmasťujúce)
ani brúsne prostriedky, ale len tkaninu
navlhčenú vo vlažnej vode.
nehrdzavejúcej ocele. Ak by sa na nich
objavili škvrny spôsobené oxidáciou, je
to pravdepodobne spôsobené veľkou
koncentráciou solí železa vo vode.
l Táto umývačka nevyžaduje žiadnu špeciálnu
l Na odstránenie týchto škvŕn odporúčame
l Na čistenie vonkajšej časti umývačky
použiť jemný brúsny prípravok; Nikdy
nepoužívajte materiály na báze chlóru,
škrabky, drôtenky atď.
údržbu, pretože vaňa je samočistiaca.
l Pravidelne čistite tesnenie dvierok navlhčenou
tkaninou, aby ste odstránili všetky zvyšky
jedla a leštiaceho prípravku.
1
1b
l Odporúčame občas odstrániť usadený
vodný kameň tak, že vykonáte umývanie
bez uloženia riadu. Nalejte pohár octu na
dno vane a zvoľte jemné umývanie. Na
našom trhu sú k dispozícii aj prípravky na
čistenie a odstránenie vodného kameňa
na umývačke. Umývačka musí byť pri
tomto procese prázdna.
2
l Ak aj pri pravidelnom čistení filtrov zistíte,
že riad alebo hrnce nie sú dobre umyté
alebo opláchnuté, skontrolujte, či sú
trysky na sprchovacích ramenách čisté
(obr. A „5“).
Ak sú upchaté, vyčistite ich nasledujúcim
postupom:
PO SKONČENÍ PROGRAMU
UMÝVANIA
1) Horné rameno otočte tak, aby bola
šípka na jeho plastovej časti proti
vybratiu v prívode vody na spodnej
strane koša (obr. 1b). Rameno potlačte
hore a potom otáčajte v smere hodinových
ručičiek (obr. 1). Po odskrutkovaní rameno
vyberte. Spätnú montáž vykonajte
rovnakým postupom, ale otáčajte
ramenom proti smere hodinových
ručičiek. Spodné rameno jednoducho
vyberiete potiahnutím smerom hore (obr. 2);
Po skončení umývania je potrebné zastaviť
prívod vody a vypnúť spotrebič stlačením
tlačidla vypnutia/zapnutia do vypnutej
polohy.
2) Opláchnite rotačné ramená pod tečúcou
vodou, aby sa odstránili všetky
nečistoty usadené v tryskách ramien;
1. Vypustite akýkoľvek vodu s čistiacimi
prostriedkami, aby sa odplavili všetky
usadeniny;
Ak nebude vaša umývačka nejaký čas
používaná, odporúčame vykonať nasledujúce
opatrenia:
122
2. Vytiahnite sieťovú šnúru zo zásuvky;
6. Udržiavajte vnútorný priestor umývačky v
čistote;
3. Uzavrite prívodný ventil vody;
7. Ak je umývačka uložená na mieste, kde
je teplota nižšia ako 0°C, všetka voda vo
vnútri hadíc môže zamrznúť. Počkajte,
kým sa teplota nezvýši nad bod mrazu a
potom nezapínajte umývačku skôr, ako za
24 hodín.
4. Naplňte zásobník s leštiacim prípravkom;
SK
5. Nechajte dvierka pootvorené;
123
L Kontrolka "VÝBER VOĽBY"
M Kontrolky "VÝBER PROGRAMU"
N Kontrolka "Addish"
D Tlačidlo "EXPRESS"
E D+F DETSKÝ ZÁMOK
F Tlačidlo "ODLOŽENÝ ŠTART"
124
117
59,8x82x58
13
15
Viď technický štítok
Poistka / Príkon / Napájacie napätie
9 osôb
Min. 0,08 – Max. 0,8
8 osôb
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x57
VSTAVANÁ S
PANELOM
TECHNICKÉ DÁTA (Viď technický štítok)
120
60x85x60.9
BEZ PRACOVNEJ
DOSKY
Tlak prívodu vody (MPa)
Kapacita s panvicami a riadmi
Nastavenia (EN 50242)
Hĺbka s otvorenými dvierkami (cm)
Šírka x Výška x Hĺbka (cm)
S PRACOVNOU
DOSKOU
VOĽNE STOJACA
9 osôb
16
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x55
PLNE VSTAVANÁ
VSTAVANÁ
I Kontrolky "FÁZA PROGRAMU"/Doba "ODLOŽENÉHO ŠTARTU"
C Tlačidlo "Štart/Reset" (program Štart/Zrušenie)
DATI
H Kontrolka "CHÝBA SOĽ"
B Tlačidlo "VÝBER PROGRAMU" ZÁZNAM Wi-Fi
VEĽKOSŤ
G Tlačidlo"Reset" pre kontrolku
A Tlačidlo "ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ"
13. POPIS OVLÁDACIEHO
PANELU
14. TECHNICKÉ ÚDAJE
15. VÝBER PROGRAMU A
ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI
Tlačidlo ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ
l Ak chcete spotrebič zapnúť a vypnúť,
Pri ďalšom zapnutí spotrebiča
Podržte stlačené tlačidlo "ZAPNUTÝ/
VYPNUTÝ" približne po dobu 3 sekúnd,
aby sa spotrebič zapol, a rozsvietila sa
kontrolka programu "P3".
stlačte tlačidlo ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ (aspoň
po dobu 3 sekúnd).
SK
Na konci cyklu nezabudnite vypnúť
spotrebič pomocou tlačidla ZAPNUTÝ/
VYPNUTÝ, potom vytiahnite zástrčku a
zatvorte prívod vody.
Ak ste zapli funkciu pamäte programu,
na displeji sa zobrazí kontrolka
zodpovedajúca poslednému ukončenému
programu.
Ponuka nastavení
Prvé zapnutie spotrebiča
V ponuke Nastavenia môžete nastaviť
rôzne parametre, aby vyhovovali vašim
požiadavkám na umývanie.
l Pripojte spotrebič k zdroju elektrickej
Vstup do ponuky Nastavenia
energie.
l Zapnite umývačku pridržaním tlačidla
"ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" po dobu asi 3 sekúnd.
l Otvorte dvierka, dovnútra vložte riad na
umývanie a znovu zatvorte dvierka.
l Podržte stlačené tlačidlá "Prog." a
"ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" približne po dobu
5 sekúnd.
l Stlačte tlačidlo "ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" a
podržte ho asi po dobu 3 sekúnd.
l Všetky kontrolky budú blikať po dobu 5
sekúnd.
l V tomto okamihu budú aktívne iba tlačidlá
"ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" a tlačidlá "Programov"
a všetky kontrolky programov sa rozsvietia
po dobu 3 sekúnd. Po tomto čase
zostane svietiť len kontrolka "P3" a všetky
tlačidlá zostanú stále aktívne.
l Zobrazia sa tieto nastavenia:
- Zobrazia sa nastavenia prevencie proti
vytvoreniu vápnika, keď sa v príslušných
programoch rozsvieti kontrolka. Ak sú
všetky vypnuté, úroveň je nastavená na
hodnotu "S0".
l Pomocou tlačidla "PROGRAM SELECTION"
vyberte požadovaný program.
- Keď je aktivovaný zvukový signál,
rozsvieti sa indikátor "Express".
l Ak si želáte vybrať možnosť, stlačte
príslušné tlačidlo (rozsvieti sa kontrolka
reprezentujúca vybranú možnosť).
- Keď je aktivovaná funkcia "Memo",
spustí sa funkcia odloženého štartu a
rozsvieti sa kontrolka "6h".
l Stlačte tlačidlo "Štart/Zrušenie" a zaznie
l Po stlačení tlačidla "Program". sa spustí
signál, kontrolka zodpovedajúca zvolenému
programu zostane zapnutá a rozsvieti sa
kontrolka umývania.
l Ak sa spustí program s otvorenými
nastavenie ODSTRAŇOVAČA VODNÉHO
KAMEŇA (informácie nájdete v príslušnej
kapitole v návode na použitie).
l Pre zapnutie nastavenia BZUČIAKA
dvierkami, zaznie päťkrát zvukový signál
a po zatvorení dvierok sa program
automaticky spustí.
125
stlačte tlačidlo "Express". (informácie
ohľadne nastavenia nájdete v príslušnej
kapitole v návode na použitie)
l Stlačením
tlačidla "Odložený štart"
spustíte aktiváciu funkcie MEMO (informácie
o zapnutí a vypnutí nájdete v príslušnej
kapitole v návode na použitie).
Pridávanie riadu po vypnutí kontrolky
Pridanie umývania sa dôrazne neodporúča,
pretože by to mohlo mať vplyv na výslednú
kvalitu umývania.
"AUTOMATICKÉ" programy
(len u niektorých modelov)
VÝSTRAHA
Umývačka riadu je vybavená snímačom
nečistôt, ktorý dokáže analyzovať znečistenie
vody počas všetkých "AUTOMATICKÝCH"
Progr.ových fázach (pozri Progr.ovú
legendu). Vďaka tomuto zariadeniu sa
parametre umývacieho cyklu automaticky
prispôsobia skutočnému množstvu nečistôt na
nádobách. Systém nastavenia spočíva vo
vodnej hmote, ktorá je spojená s množstvom
nečistôt na nádobách. Tým sa zaručia
vynikajúce výsledky umývania pri optimálnej
spotrebe vody a energie.
Programy "IMPULSE"
(len u niektorých modelov)
Ak otvoríte dvere počas cyklu sušenia,
prerušovaný zvukový signál vám oznámi,
že cyklus sušenia ešte nie je dokončený.
Prerušenie programu
Neodporúča sa otvárať dvere pri prebiehajúcom
programe, najmä počas centrálneho umývania a
konečných fáz oplachovania.Ak sa však dvere
otvárajú počas behu programu (napríklad
pri pridávaní riadu), spotrebič sa automaticky
zastaví. Zatvorte dvere bez stlačenia
ľubovoľných tlačidiel. Cyklus sa spustí od
miesta, kde bol prerušený.
VÝSTRAHA
Progr.y "IMPULSE" používajú technológiu
impulzného umývania, ktorá znižuje spotrebu
a hluk a zároveň zlepšuje výkonnosť.
"Prerušovaná" činnosť umývacieho
čerpadla NIE JE považovaná za poruchu;
je to charakteristika impulzného umývania,
a preto by sa mala považovať za bežnú
vlastnosť programu.
Ak otvoríte dvere počas cyklu sušenia,
prerušovaný zvukový signál vám oznámi,
že cyklus sušenia ešte nie je dokončený.
Zmena prebiehajúceho programu
PRIDAŤ ADDISH (možnosť pridania
riadu po spustení programu)
Keď sa spustí Progr., mali by ste otvoriť
dvere iba po zapnutí kontrolky ADDISH
Zariadenie sa automaticky zastaví a na
displeji bliká zostávajúci čas do konca
cyklu. Zatvorte dvere bez stlačenia
ľubovoľných tlačidiel. Cyklus sa spustí od
miesta, kde bol prerušený. Keď zhasne
príslušná kontrolka, už nie je vhodné pridávať
ďalší riad.
Ak chcete zmeniť alebo zrušiť prebiehajúci
program, postupujte nasledovne:
l Podržte stlačené tlačidlo "Štart/Zrušenie"
aspoň po dobu 3 sekúnd. Zaznejú zvukové
signály a indikátory programu sa zapínajú
a vypínajú jednotlivo a postupne.
l Bežiaci program bude zrušený a všetky
indikátory programu budú blikať.
l V tomto okamihu je možné nastaviť nový
program.
Pomaly a opatrne otvárajte dvierka, aby
ste sa vyhli postriekaniu vodou.
126
VÝSTRAHA
Pred spustením nového programu by ste mali
skontrolovať, či je v dávkovači ešte stále
umývací prostriedok. V prípade potreby
doplňte umývací prostriedok.
Programové operácie
Keď je spustený program, trvale zostane
rozsvietené príslušné kontrolné svetlo a tri
indikátory "PROGRAMOVEJ FÁZE":
oplachovania. Táto možnosť sa odporúča
na večerné umývanie, keď nie je ihneď
potrebný suchý riad. Pre lepšie sušenie,
ponechajte dvierka umývačky riadu mierne
otvorené, aby sa podporila prirodzená
cirkulácia vzduchu v umývačke riadu.
UMÝVANIE
OPLACHOVANIE
budú svietiť samostatne a postupne, aby
indikovali aktuálnu fázu.
Ak počas používania práčky nastane
výpadok napájania, zvolený program sa
uloží v špeciálnej pamäti a po obnovení
napájania práčka pokračuje tam, kde
skončila.
Tento model je vybavený kontrolným
svetlom na riadiacom paneli, ktoré sa
rozsvieti, keď je potrebné doplniť soľ.
Vzhľad belavých škvŕn na riadoch je
všeobecne varovným signálom, že je
potrebné naplniť nádobu na soľ.
Tlačidlo "RESET" na varovnú
kontrolku "CHÝBAJÚCA SOĽ"
Koniec programu
Zaznie bzučiak po dobu 5 sekúnd (ak nie je
stíšený) a to 3 krát v 30-sekundových
intervaloch, čím signalizuje ukončenie Progr.u.
Po naplnení nádoby na soľ by ste mali
stlačiť toto tlačidlo na niekoľko sekúnd, kým
sa príslušná kontrolka nevypne.
Tlačidlá voľby
Tlačidlá možností vám poskytujú ďalšie
možnosti umývania, ktoré vám umožnia
prispôsobiť Progr.y umývania (viď zoznam
Progr.ov v tabuľke, v kapitole 17, v ktorej je
možné povoliť každú voľbu).
Pred
spustením
Progr.u,
pomocou
príslušných tlačidiel, sú možnosti zapnuté
(alebo vypnuté). Na displeji sa zobrazia
(alebo nezobrazia) príslušné kontrolky.
Po zvolení Progr.u
tlačidlo voľby.
umývania,
VÝSTRAHA
Ak stlačíte tlačidlo resetovania bez toho,
aby ste naplnili nádobu so soľou,
narušuje to správne fungovanie kontrolky
soli.
Aby ste zaručili správne fungovanie
indikátora soli, MUSÍTE VŽDY NAPLNIŤ
NÁDOBU NA SOĽ.
povolte
Ak zvolená možnosť nie je kompatibilná
so zvoleným programom, príslušný
indicator bude najskôr blikať a potom
zhasne.
Tlačidlo "ODLOŽENÝ ŠTART"
Čas spustenia umývačky riadu je možné
nastaviť pomocou tohto tlačidla, oneskorenie
o 3, 6, alebo 9 hodín.
Tlačidlo "Express"
Toto tlačidlo umožňuje priemernú úsporu
energie a času o 25% (podľa zvoleného
cyklu), čím sa znižuje teplota umývacej
vody a čas sušenia počas posledného
Ak chcete nastaviť oneskorený
postupujte nasledovne:
l Zvoľte
127
program
stlačením
"VÝBER PROGRAMU".
štart,
tlačidla
SK
Výstražná kontrolka "CHÝBAJÚCA
SOĽ"
lučka "NI SOLI"
SUŠENIE
l Stlačte tlačidlo "ODLOŽENÝ ŠTART" (pri
- Keď je zvukový signál aktívny, rozsvieti
sa kontrolka "Express".
každom stlačení tlačidla sa štart oneskorí
o 3, 6 alebo 9 hodín a príslušné kontrolné
svetlo sa rozsvieti).
l Ak chcete spustiť odpočítavanie, stlačte
tlačidlo "Štart/Zrušenie" (kontrolka
nastaveného oneskorenia začne blikať).
Ak je nastavené 9-hodinové oneskorenie,
odpočítavanie sa zobrazí: po 3 hodinách 6
hodinový indikátor a po 6tich hodinách 3
hodinový indikátor.
Po uplynutí posledných 3 hodín (po
dokončení
odpočítavania)
3-hodinové
kontrolné svetlo prestane blikať a zostane
rozsvietené, čo indikuje fázu umývania a
program sa automaticky spustí.
Oneskorený štart môže byť zmenený alebo
zrušený v prípade, že odpočet nebol
ukončený, a tým program ešte nebol
spustený. Vyberte iný program alebo zvoľte
/ zrušte výber tlačidlo voľby a postupujte
nasledovne:
l Podržte stlačené tlačidlo "Štart/Zrušenie"
aspoň po dobu 3 sekúnd.Zaznejú zvukové
signály a indikátory programu sa zapínajú
a vypínajú jednotlivo a postupne.
- Keď je zvukový signál neaktívny,
nerozsvieti sa kontrolka "Express".
1. Pre zapnutie alebo vypnutie zvukového
signálu, stlačte tlačidlo "Express".
2. Kedykoľvek je zapnutý zvukový signál,
okrem vizuálneho potvrdenia, ktoré sa
vykoná rozsvietením kontrolky "Express",
zaznie ako potvrdenie akustický signál.
3. Ak vypnete zvukový signál, kontrolka
"Express" sa nerozsvieti a nezaznie
zvukový signál.
4. Aby bolo nové nastavenie účinné, vypnite
umývačku riadu stlačením tlačidla
"ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" približne po dobu
3 sekúnd.
FUNKCIA MEMO (Uloženie posledného
použitého programu)
Ak chcete aktivovať uloženie posledného
programu používaného v pamäti, postupujte
nasledovne:
l Zapnite
umývačku stlačením tlačidla
"ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" po dobu asi 3
sekúnd.
l Odložený štart a zvolený program budú
zrušené. Indikátory programu blikajú a
umývačka riadu je pripravená na
nastavenie nového programu.
Povolenie alebo zakázanie signál
KONIEC PROGRAMU
Nasledovne môžete deaktivovať zapnutie a
vypnutie zvukového signálu (predvolené
nastavenie je aktívne):
l Zapnite
umývačku stlačením tlačidla
"ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" po dobu asi 3
sekúnd.
l Podržte stlačené tlačidlá "Prog." a
"ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" približne po dobu
5 sekúnd.
l Všetky kontrolky budú blikať po dobu 5
sekúnd.
l Podržte stlačené tlačidlá "Prog." a
"ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" približne po dobu
5 sekúnd.
l Všetky kontrolky budú blikať po dobu 5
sekúnd.
1. Kontrolka "6h", pri funkcii "ODLOŽENÝ
ŠTART", je v predvolenom nastavení
zhasnutá.
2. Po stlačení tlačidla "ODLOŽENÝ ŠTART"
sa rozsvieti kontrolka "6h" a zaznie
zvukový signál.
3. Aby bolo nové nastavenie účinné, vypnite
umývačku riadu stlačením tlačidla
"ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" približne po dobu
5 sekúnd.
Ak chcete vypnúť
rovnakým spôsobom.
128
pamäť,
postupujte
l Podržte stlačené tlačidlá "Express" a
Umývačka
má
elektronickú
funkciu
detského zámku.
Detský
zámok
chráni
deti
pred
nebezpečenstvom, ktoré môže vzniknúť pri
otvorení dverí umývačky riadu, a deaktivuje
ovládacie prvky, aby sa zabezpečilo, že
nedôjde k nežiaducim alebo náhodným
zmenám.
Zapnite a vypnite funkciu detského zámku a
to nasledovne:
"ODLOŽENÝ ŠTART" približne po dobu
5 sekúnd. Kontrolky "3h 6h 9h" trikrát
zablikajú a ozve sa zvukový signál.
l Potom
bude fungovať
""ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ".
tlačidlo
l Ak
stlačíte akékoľvek iné tlačidlo,
kontrolka fázy programu trikrát zabliká.
l Detský
l Zapnite
umývačku stlačením tlačidla
"ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" po dobu asi 3 sekúnd.
129
iba
zámok môže byť zrušený
jednoduchým stlačením tlačidiel "Express"
a "ODLOŽENÝ ŠTART" a ich podržaním
po dobu 5 sekúnd alebo vypnutím
spotrebiča.
SK
DETSKÝ ZÁMOK
Úspešná registrácia
16. DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE
(WI-FI)
l Kontrolky 3h-6h-9h zhasnú, zatiaľ čo
kontrolky P3 a P4 zostanú rozsvietené.
Tento spotrebič je vybavený technológiou
Wi-Fi, ktorá umožňuje diaľkové ovládanie
spotrebiča prostredníctvom aplikácie.
l Spotrebič je pripojený a teraz môžete
Spárovanie spotrebiča s aplikáciou
Neúspešná registrácia
l Stiahnite si do svojho zariadenia aplikáciu
Ak registrácia zlyhá alebo sa nepodarí v
priebehu 5 minút:
Hoover Wizard.
ovládať zariadenie z aplikácie.
l Kontrolky 3h-6h-9h a P3 a P4 zhasnú.
Aplikácia Hoover Wizard je k dispozícii
pre tablety aj smartfóny so systémom
Android a iOS.
l Spotrebič nebude pripojený.
l Opakujte postup registrácie tak, že opäť
stlačíte tlačidlo "ODLOŽENÝ ŠTART".
Ak chcete zistiť všetky podrobnosti o
funkcii Wi-Fi, prečítajte si ponuky
aplikácie v režime DEMO.
l Uistite sa, že router je zapnutý a váš
Ďalšie informácie nájdete v časti "Aplikácia
pre registráciu - Stručná príručka", ktorá
sa dodáva so spotrebičom a je prístupná aj
na odkaze: go.candy-group.com/am-dw
smartphone/tablet je pripojený k vašej
WiFi domácej sieti.
l Na telefóne alebo tablete zapnite funkciu
BLUETOOTH (ak je k dispozícii).
l Otvorte
aplikáciu,
vytvorte
profil
používateľa a zaregistrujte spotrebič
podľa pokynov zobrazených na displeji
zariadenia.
Obnovenie WiFi
V prípade problémov alebo zmeny hesla
domáceho routera, zopakujte postup
registrácie.
POVOLENIE POUŽÍVANIA
DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA
l Ak ste v aplikácii vyzvaný k zapnutiu
umývačky, zapnite umývačku riadu
pomocou tlačidla ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ.
Kedykoľvek keď budete chcieť používať
spotrebič s diaľkovým ovládaním:
l Stlačte tlačidlo "Progr. 3 sec WiFi" a
l Naplňte umývačku riadu, pridajte čistiaci
podržte ho po dobu 3 sekúnd; à začnú
blikať kontrolky P3 a P4.
l Stlačte tlačidlo "ODLOŽENÝ ŠTART"
a podržte ho stlačené po dobu
3 sekúnd v priebehu 60 sekúnd od
predchádzajúceho kroku; kontrolky 3h6h-9h budú súčasne blikať po dobu 5
minút.
prostriedok a zatvorte dvierka.
l Zapnite umývačku riadu.
l Stlačte tlačidlo "Progr. 3 sec WiFi" a
podržte ho po dobu 3 sekúnd à;
kontrolky P3 a P4 sa rozsvietia trvalým
svetlom.
l Teraz
l Do aplikácie zadajte heslo svojej domácej
WiFi siete a dokončite postup.
130
môžete používať aplikáciu a
diaľkové
ovládanie
prostredníctvom
svojho zariadena.
Alternatívny spôsob ukončenia diaľkového
ovládania.
ZAKÁZANIE POUŽÍVANIA
DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA
l Stlačte tlačidlo "Štart/Zrušenie" a podržte
ovládania, stlačte tlačidlo "Progr. 3 sec
WiFi" po dobu 3 sekúnd.
l Ak nie je žiadny cyklus v prevádzke:
Kontrolky P3 a P4 zhasnú a rozsvieti sa
kontrolka zodpovedajúca poslednému
programu, ktorý zariadenie dokončilo
(alebo P3).
l Ak je cyklus v prevádzke:
Kontrolky P3 a P4 začnú blikať, zatiaľ čo
kontrolky fáze programu ukazujú bod
cyklu umývana, ktorý zariadenie dosiahlo.
Cyklus bude dokončený bez možnosti
ovládania z aplikácie.
131
ho stlačené po dobu 3 sekúnd. Ak prebieha
cyklus, bude zrušený a zariadenie opustí
režim DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA. Teraz
môžete nastaviť nový cyklus umývania
pomocou ovládacieho panela.
Ak vypnete zariadenie a znovu ho
zapnete vypínačom ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ
pri zapnutej funkcii DIAĽKOVÉHO
OVLÁDANIA a počas prebiehajúceho
cyklu (alebo ak je prerušené napájanie),
cyklus sa obnoví od bodu, v ktorom
bol prerušený, "DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE"
sa vypne a kontrolky P3 a P4 začnú
blikať.
SK
l Ak chcete ukončiť používanie diaľkového
17. PROGRAMOVÁ LEGENDA
Program
Popis programu
P1
Intenzívny
Vhodný pri umývaní hrncov a ďalšieho riadu, veľmi
znečisteného.
P2
Univerzálny
Vhodný na umývanie riadu a hrncov normálne
znečistených.
P3
Eco
Program pre bežne znečistený riad (najúčinnejší z
hľadiska spotreby vody a energie).
Program podľa normy EN 50242
P4
Predumytie
Krátke studené predumytie riadu použitého ráno
alebo na obed, ktorý necháte v umývačke riadu až
do naplnenia celého objemu.
P5
Total Care
Program vhodný na jednorázové umývanie triedy
A najjemnejšieho riadu, ako je sklo a porcelán.
* Vhodné na umývanie riadu až do 8 miest.
Umývanie s predumývaním
Pre programy s predumývaním odporúčame pridať ďalšiu dávku čistiaceho prostriedku (max. 10 g)
priamo do umývačky..
132
Programy "IMPULSE"
Teplota umývania (°C)
Priemerná doba
umývania¹ (min.)
Tlačidlo
"ODLOŽENÝ ŠTART"
Tlačidlo "Express"
P1
Intenzívny
●
-
75
130
ÁNO
ÁNO
P2
Univerzálny
-
■
60
120
ÁNO
ÁNO
P3
Eco
●
■
45
190
ÁNO
ÁNO
P4
Predumytie
5
ÁNO
N/A
100
ÁNO
ÁNO
Program
P5
Total Care
- - ●
■
50
SK
Pred umývací čistiaci
prostriedok
Možnosti
● = Pred umývací čistiaci prostriedok
■ = Programy "IMPULSE" (len u niektorých modelov)
N/A = VOĽBA NIE JE DOSTUPNÁ
1) So studenou vodou (15°C) - Tolerancia ± 10%
Ak používate horúcu vodu, zostávajúci čas do konca programu sa počas spustenia programu
automaticky aktualizuje.
Hodnoty sa merajú v laboratóriu podľa európskej normy EN 50242 (hodnoty sa môžu meniť v
závislosti od podmienok použitia).
133
18. ODSTRAŇOVAČ
VODNÉHO KAMEŇA
V závislosti na zdroji obsahuje voda rôzne
množstvo vápnika a minerálov, ktoré sa
usadzujú na riade a zanechávajú na jeho
povrchu biele škvrny a šmuhy. Aká vysoká
je prítomnosť týchto minerálov vo vode, tak
veľká je jej tvrdosť. Umývačky riadu sú
vybavené zariadením na zmäkčovanie
vody, ktoré vyžaduje na regeneráciu
špeciálnu soľ. Stupeň tvrdosti vody Vám
poskytne spoločnosť, ktorá zaisťuje jej
dodávku alebo si ju môžete nechať zmerať.
Podľa stupňa tvrdosti vody nastavte
zmäkčovacie
zariadenie
nasledujúcim
spôsobom:
Úroveň tvrdosti
°fH
(fran.
stupnica)
°dH
(nemecká
stupnica)
Použitie
regeneračnej soli
Kontrolky
programov
Uredjaj ima šestostepeni regulator pomoću
kojeg može omekšavati vodu tvrdoće do
90°fH (francuska skala tvrdoće) odnosno
50°dH (nemačka skala tvrdoće). Na donjoj
tabeli popisani su različiti stepeni tvrdoće
vode sa odgovarajućim postavkama uredjaja
za omekšavanje vode.
S0
0-5
0-3
NIE
Žiadna
kontrolka
S1
6-15
4-9
ÁNO
P1
S2
16-30
10-16
ÁNO
P1+P2
*S3
31-45
17-25
ÁNO
S4
46-60
26-33
ÁNO
S5
61-90
34-50
ÁNO
3. Zaznie krátky zvukový signál a všetky
kontrolky začnú blikať po dobu 5
sekúnd.
4. Rozsvietia sa kontrolky "PROGRAM
SELECTION", aby sa zobrazili úrovne
pre odstránenie vodného kameňa. Ak
sa nerozsvietia žiadne kontrolky,
nastaví sa úroveň "S0".
5. Opätovne stlačte tlačidlo "Progr." pre
voľbu
požadovanej
úrovne
pre
odstránenie vodného kameňa: pri
každom stlačení tlačidla sa rozsvieti
príslušná kontrolka, ako je uvedené
vyššie v tabuľke (P1àS1, P2àS2,...)
Pri úrovni "S0" budú všetky kontrolky
vypnuté.
6. Aby bolo nové nastavenie účinné,
vypnite umývačku riadu stlačením tlačidla
"ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" po dobu 3 sekúnd.
P1+P2+P3
P1+P2+P3+
P4
P1+P2+P3+
P4+P5
VÝSTRAHA
* Regulácia tvrdosti bola vo výrobe
nastavená na ÚROVEŇ 3 vzhľadom k
tomu, že toto nastavenie vyhovuje najväčšej
časti používateľov.
134
1. Zapnite umývačku riadu stlačením
tlačidla "ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ".
2. Súčasne stlačte tlačidlo "Progr." a
tlačidlo "ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" a podržte
ich stlačené po dobu 5 sekúnd.
Nastavenie zmäkčovania vody
Tvrdosť vody
Nasledujúci postup začnite VŽDY pri
vypnutej umývačke riadu.
Ak by ste z akéhokoľvek dôvodu
nedokázali dokončiť postup, vypnite
umývačku stlačením tlačidla "ZAPNUTÝ/
VYPNUTÝ" a začnite od začiatku (BOD 1).
19. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV A ZÁRUKA
Ak si myslíte, že umývačka riadu nefunguje správne, pozrite si nižšie uvedený stručný
návod a niekoľko praktických tipov, ako opraviť najbežnejšie problémy. Ak porucha
pretrváva alebo sa opakuje, kontaktujte servisné stredisko.
CHYBOVÉ SPRÁVY
chyba 2 = E2) a krátky zvukový signál.
l Modely bez displeja: chyba je zobrazená blikaním každej LED podľa kódu poruchy,
s následnou 5 sekundovou pauzou (príklad: Error 2 = dve bliknutia – pauza 5 sekúnd
– dve bliknutia – a pod…).
Len modely s displejom
Zobrazená chyba
"KONTROLA VODY"
s krátkym zvukovým
signálom
(len u niektorých modelov).
E2 (s displejom)
s krátkym zvukovým
signálom
E3 (s displejom)
s krátkym zvukovým
signálom
E4 (s displejom)
s krátkym zvukovým
signálom
E4-E6-E7-Ef-EL
(s displejom)
s krátkym zvukovým
signálom
E8-Ei (s displejom)
s krátkym zvukovým
signálom
Akýkoľvek iný kód
(s displejom)
Význam a riešenia
Umývačka sa neplní vodou
Uistite sa, že je prívod vody otvorený.
Uistite sa, že prívodná hadica nie je ohnutá alebo stlačená.
Uistite sa, že odtoková hadica je v správnej výške (pozrite časť
inštalácie).
Zatvorte prívod vody, odskrutkujte prívod vody zo zadnej časti
umývačky riadu a skontrolujte, či nie je "pieskový" filter zapchatý.
Umývačka neodčerpáva vodu
Uistite sa, že odtoková trubica nie je ohnutá, zapchatá alebo
zablokovaná a filter nie je upchatý.
Uistite sa, že sifón nie je zapchatý.
Únik vody
Uistite sa, že odtoková trubica nie je ohnutá, zapchatá alebo
zablokovaná a filter nie je upchatý.
Uistite sa, že sifón nie je zapchatý.
Chyba elektronického ovládania
Obráťte sa na servisné stredisko.
Element na vykurovanie vody nefunguje správne alebo filtračná
doska je upchatá.
Vyčistite filtračnú dosku.
Spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete, chvíľu počkajte.
Spotrebič zapnite a spusťte program. Ak sa porucha opäť objaví,
kontaktujte autorizované servisné stredisko.
135
SK
l Modely s displejom: chyby sú hlásené číslom, pred ktorým je písmeno "E" (napr.
Len modely s displejom
Ak dôjde k poruchám alebo ku chybám pri bežiacom programe, kontrolka zodpovedajúca
zvolenému cyklu bude rýchlo blikať a zaznie prerušovaný zvukový signál. V takom prípade
vypnite umývačku riadu a to stlačením tlačidla "ZAPNUTÝ / VYPNUTÝ".
Po skontrolovaní, či je prívod vody otvorený, či odtoková hadica nie je ohnutá a či
sifón alebo filtre nie sú zapchaté, nastavte znovu zvolený program.
Ak porucha pretrváva, kontaktujte servisné stredisko.
Táto umývačka riadu je vybavená bezpečnostným zariadením na prepad, ktorá v
prípade problému automaticky vypúšťa nadbytočnú vodu.
VÝSTRAHA
Aby ste zabezpečili správnu funkciu ochranného zariadenia
proti pretečeniu, neodporúčame počas prevádzky premiestňovať
ani nakláňať umývačku riadu. Ak je potrebné sklopiť alebo
presunúť umývačku riadu, uistite sa, že cyklus prania je
ukončený a že vo vnútri spotrebiča nie je žiadna voda.
Iné chyby
CHYBA
1. Žiadny program
nefunguje
2. Umývačka sa
neplní vodou
3. Umývačka riadu
nevypúšťa
vodu
4. Umývačka riadu
nepretržite
vypúšťa vodu
PRÍČINA
RIEŠENIE
Zástrčka nie je pripojená k
sieťovej zásuvke
Tlačidlo O / I nie je stlačené
Dvere sú otvorené
Žiadna elektrika
Pozrite bod 1
Kohútik na vodu je zatvorený
Prívodná hadica je ohnutá
Filter na prívodnej hadici je
zanesený
Filter je znečistený
Odtoková hadica je ohnutá
Prípojka odtokovej hadice nie je
správne pripojená
Výstupné pripojenie na stenu
smeruje smerom dole nie
smerom hore
Poloha odtokovej hadice je príliš
nízko
136
Pripojte elektrickú zástrčku
Stlačte tlačidlo
Zavrite dvere
Skontrolujte
Skontrolujte
Otvorte vodovodný kohútik
Odstráňte ohyby v hadici
Vyčistite filter na konci hadice
Vyčistite filter
Odstráňte ohyby v hadici
Postupujte podľa pokynov pre
pripojenie odtokovej hadice
Zavolajte kvalifikovaného technika
Zdvihnite odtokovú hadicu aspoň na
40 cm nad úrovňou podlahy
5. Sprchovacie
ramená nie sú
počuteľné na
otáčanie
6. Na elektronických
spotrebičoch
bez displeja:
jedno alebo viac
indikátorov
rýchlo bliká
PRÍČINA
RIEŠENIE
Nadmerné množstvo
umývacieho prostriedku
Položka zabraňuje otáčaniu
ramien
Filtračná doska a filter sú veľmi
znečistené
Kohútik na prívod vody je
vypnutý
Pozrite bod 5
Spodok panvice nebol dobre
umytý
Hrana panvíc nie je dobre umytá
Sprchovacie ramená sú
čiastočne zablokované
7. Riad je len
čiastočne
umytý
Riad nebol správne vložený
Koniec vypúšťacej hadice je
ponorený do vody
Bolo odmerané nesprávne
množstvo umývacieho
prostriedku alebo umývací
prostriedok je starý a tvrdý
Uzáver nádoby na soľ nie je
správne zatvorený
Program umývania nie je
dostatočne dôkladný
8. Umývací
prostriedok,
ktorý nie je
vypustený
alebo čiastočne
vypustený
Príbory, riad, panvice atď.,
vypnite dávkovač umývacích
prostriedkov
9. Prítomnosť
bielych škvŕn
na
riade
Voda je príliš tvrdá
10. Hluk počas
umývania
Riad naráža na seba
Otáčajúce sa ramená narážajú
na riad
137
Znížte množstvo umývacieho
prostriedku.
Používajte vhodný umývacieho
prostriedku
Skontrolujte
Vyčistite filtračnú dosku a filter
Vypnite spotrebič
Otvorte kohútik
Znova nastavte cyklus
Skontrolujte
Spálené zvyšky potravín musia byť
pred umývaním panvice v
umývačke riadu namočené
Premiestnite panvice
Odstráňte sprchujúce ramená
odskrutkovaním kruhových matiek v
smere hodinových ručičiek a umyte
ich pod tečúcou vodou
Neumiestňujte riad príliš blízko
seba
Koniec odtokovej hadice nesmie
prísť do kontaktu s výtokovou
vodou
Zvýšte množstvo podľa toho, do
akej miery je špinavý riad, alebo
vymeňte umývací prostriedok za
iný
Dôkladne ho utiahnite
Vyberte silnejší program
Umiestnite riad tak, aby nebránili
dávkovaču
Skontrolujte hladinu soli a
leštiaceho prostriedku a nastavte ju
Ak porucha pretrváva, kontaktujte
servisné stredisko
Znova skontrolujte uloženie riadu v
koši
Znova skontrolujte uloženie riadu v
koši
SK
CHYBA
CHYBA
11. Riad nie je
úplne suchý
PRÍČINA
RIEŠENIE
Neadekvátny prúd vzduchu
Chýba leštiaci prostriedok
Nechajte pootvorené dvierka
umývačky riadu na konci programu
umývania, aby umytý riad
prirodzene vyschol
Naplňte dávkovač leštiacim
prostriedkom
Pozn.: Ak by ktorákoľvek z vyššie uvedených situácií viedla k nedostatočnému umytiu
alebo k nedostatočnému opláchnutiu, odstráňte ručne usadeniny z riadu, pretože konečný
cyklus sušenia vytvrdzuje nečistotu a sťažuje ich následné umytie.
Ak poruchu pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko, kde uvediete model umývačky.
Modelové označenie sa nachádza na technickom štítku v hornej časti vnútornej strany
dvierok umývačky riadu alebo na záručnom liste. Tieto informácie umožnia rýchlejšie a
účinnejšie konanie.
Odstraňovanie problémov a záruka
Výrobok je v záruke podľa zákona a za podmienok uvedených na záručnom liste,
ktorý je súčasťou výrobku. V prípade potreby by mal byť záručný list spolu s
dokladom o zakúpení uložený a predložený servisnému stredisku. Na webových
stránkach si môžete skontrolovať podmienky záruky.
Ak potrebujete pomoc, vyplňte online formulár alebo nás kontaktujte na
telefónnom čísle uvedenom na na našej webovej stránke, na stránke podpory.
Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek chyby tlače v tejto brožúre.
Okrem toho si výrobca vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny považované za
užitočné pre svoje výrobky bez zmeny ich základných vlastností.
138
20. PODMIENKY PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Jednotlivci môžu zohrať dôležitú úlohu pri
zaistení, že sa z WEEE nestane problém
pre životné prostredie;
139
l WEEE sa nesmie likvidovať spoločne s
bežným domácim odpadom;
l WEEE sa musí odovzdať príslušným
zberným miestam spravovaným miestnou
správou nebo registrovanými spoločnosťami.
V mnohých krajinách existuje zber
veľkých WEEE.
V mnohých krajinách môžete pri kúpe
nového
spotrebiča,
odovzdať
starý
predajcovi, ktorý ho prevezme bezplatne
na základe výmeny nového za starý, ak je
zariadenie ekvivalentného typu a má
rovnaké funkcie ako dodané zariadenie.
SK
Tento spotrebič je označený
v súlade s Európskou smernicou
2012/19/EÚ o likvidácii Starých
elektrických
a
elektronických
zariadení (WEEE).
WEEE obsahuje škodlivé látky (ktoré môžu
mať negatívny vplyv na životné prostredie)
a základné komponenty (ktoré je možné
opätovne využiť). Je nevyhnutné WEEE
vystaviť špecifickému zaobchádzaniu, pre
odstránenie a likvidáciu všetkých škodlivín a
obnovu všetkých recyklovateľných materiálov.
A. WIRELESS PARAMETERS
Wi-Fi
Specifications
(Bluetooth)
Specifications (Wi-Fi)
A
B
C
802.11 b/g/n
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
E
Wi-Fi (One Fi/Smart Fi)
Bluetooth v4.2
802.11 b/g/n
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
13,553-13,567 MHz (centre
frequency 13,560 MHz)
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
Basic data Rate:
RF Transmit Power (Typ):
+4 dBm
802.11b, DSSS 1 Mbps =
+19.5 dBm
802.11b, CCK 11 Mbps =
+18.5 dBm
802.11g, OFDM 54 Mbps =
+18.5 dBm
802.11n, MCS7 =
+14 dBm
Enhanced data Rate:
RF Transmit Power (Typ):
+2 dBm
802.11b (11Mbps) +18,5
± 2 dBm
802.11g (54Mbps) +16
± 2 dBm
▬
BLE
RF Transmit Power (Typ):
+7.5 dBm
Basic data Rate:
Sensivity @ 0.1% BER: -98
dBm
802.11b = 1024 bytes,
-80 dBm
D
NFC
ISO/IEC 14443 Type A
and NFC Forum Type 4
802.11g = 1024 bytes,
-70 dBm
Enhanced data Rate:
Sensivity @ 0.01% BER: -98
dBm
802.11n = 1024 bytes,
-65 dBm
802.11n HT40 = 1024 bytes,
-65 dBm
BLE
Sensivity @ 0.1% BER: -98
dBm
▬
▬
802.11n (HT20, MCS7) +14
± 2 dBm
802.11b (11Mbps)
-93 dBm
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
▬
802.11n (HT20, MCS7)
-82 dBm
< 42dBµA/m (at 10 m)
PARAMETRY BEZDRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ:
A Wi-Fi standard - B Rozsah frekvencí - C Maximální rychlost přenosu magnetického pole
▬
D Minimální přijímací citlivost - E Limit
CS
Tímto společnost Candy Hoover Group Srl, deklaruje, že tento spotřebič je označen značkou
a
že splňuje základní požadavky Směrnice 2014/53/EU. Pro získání kopie Prohlášení o shodě prosím
kontakujte výrobce na adrese: www.candy-group.com
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ:
A Πρωτόκολο δικτύωσης - B Εύρος συχνότητας -
C Μέγιστη Ισχύς µετάδοσης - D
Ελάχιστη Ευαισθησία Λήψης -
E Όριο µαγνητικού πεδίου
EL
Με το παρόν η Candy Hoover Group Srl, δηλώνει ότι αυτή η συσκευή µε σήµα
συµµορφώνεται µε όλες
τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/EU. Για να λάβετε αντίγραφο της δήλωσης συµµόρφωσης, παρακαλώ
επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή στη διεύθυνση: www.candy-group.com
PARAMETRY ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ:
A Standard łączności bezprzewodowej - B Zakres częstotliwości -
D Minimalna czułość -
C
Maksymalna szybkość transmisji -
E Pole magnetyczne
PL
Niniejszym Candy Hoover Group Srl, deklaruje, że to urządzenie oznaczone symbolem
jest
zgodne z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 2014/53/UE. Aby otrzymać kopię deklaracji zgodności,
należy skontaktować się z producentem: www.candy-group.com
PARAMETRE BEZDRÔTOVÉHO PRIPOJENIA:
A Wi-Fi štandard - B Frekvencia - C Maximálny výkon prenosu magnetického poľa
D
Minimálna citlivosť príjmu -
E
Limit
SK
Týmto spoločnosť Candy Hoover Group Srl, prehlasuje, že zariadenia označené symbolom
spĺňajú základné požiadavky Smernice 2014/53/EU. Ak chcete obdržať kópiu Prehlásenia o zhode, prosím
kontaktujte výrobcu na: www.candy-group.com
140
fkhldsk
fkhldsk
fkhldsk
- HDSN L -
19.04 - 41048336 - Canon Italia - Business Services Channel
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising