Hoover HDP 2D945X-86 Användarmanual
1.
2.
3.
PANTONE BLACK C
A4,
HDP 2D945W,X-86
(WQP8-77C1)
HOOVER
6710021417
80g
· ÖÇ ø
00
Diskmaskin
Bruksanvisning
HDP 2D945W-86
HDP 2D945X-86
9 kuvert
10 kuvert
11 kuvert
Halvfylld-funktion
Alt. function
1) Säkerhetsinformation..........................................1
2) Snabbguide........................................................ 2
Läs denna
bruksanvisning
Kära kund,
Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar
använda diskmaskinen, det kommer att hjälpa dig
använda och underhålla diskmaskinen på rätt sätt.
Behåll den för framtida bruk.
Ge den till eventuell ny ägare av diskmaskinen.
Bruksanvisningen innehåller avsnitt om säkerhet,
användning, installation, felsökningstips osv.
3) Användningsinstruktioner.....................................3
Kontrollpanel............................................................3
Diskfunktioner....................................................... ...3
4) Innan du använder diskmaskinen för första
gången.....................................................................4
A Vattenavhärdare...................................................4
B Fylla på salt i avhärdaren.....................................5
C Fylla på diskmedel................................................6
D Typ av diskmedel ................................................7
5) Fylla diskmaskinskorgen............................................9
Rekommendation.....................................................9
Maskindisk passar
följande husgeråd/tallrikar.......................................9
Att tänka på innan och efter du fyller
diskmaskinens korgar..............................................9
Tömma maskinen.....................................................9
Metod för att fylla på normal disk......... .................10
Innan du ringer
kundtjänst
Att läsa avsnittet med felsökningstips kommer att
hjälpa dig att lösa några vanliga problem på egen
hand.
Be en tekniker om hjälp ifall du inte kan lösa problemet
på egen hand.
OBS:
Tillverkaren, enligt en policy om kontinuerlig
utveckling och uppdatering av produkten, kan göra
ändringar utan förvarning.
6) Starta ett diskprogram............................................11
Diskprogramtabell.................................................11
Slå på diskmaskinen..............................................11
Byta program........................................................12
Om du glömt att lägga i en
tallrik......................................................................12
När diskprogrammet är färdig...............................12
7) Underhåll och rengöring..........................................13
Filtreringssystem...................................................13
Underhåll av diskmaskinen...................................14
8) Installationsanvisningar.........................................15
Förberedelser inför installation.........................15
Avloppsanslutning...............................................16
Diskmaskinens installationssteg......................17
Om nätanslutning...............................................18
Vattenanslutning..................................................19
Starta diskmaskinen...........................................20
Bruksanvisningen kan också fås av tillverkaren
eller ansvarig säljare.
9) Felsökningstips.....................................................21
Innan du ringer service.........................................21
Felkoder...............................................................22
Teknisk information..............................................23
Fylla korgarna enligt EN50242
1. VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
VARNING! Vid användning av diskmaskinen
måste du följa anvisningarna nedan:
Den här maskinen är avsedd för hushållsbruk och liknande
användningsområden såsom:
– i personalutrymmen i butiker, kontor och andra arbetsplatser
– lantbruk
– för gäster på hotell, motell och andra bostadsliknande miljöer
– på bed and breakfast-liknande inrättningar.
Produkten får användas av barn över 8 års ålder och personer med nedsatt
fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar nödvändig erfarenhet
och kunskap, under uppsikt eller om de fått anvisningar om säker användning
och förstår vilka risker som finns. Låt inte barn leka med maskinen.
Rengöring och underhåll av maskinen ska ej utföras av barn utan uppsikt.
För EN60335-1
Diskmaskinen är inte avsedd för användning av barn, personer med nedsatt
fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer med bristande erfarenhet
och kunskap, såvida de inte hålls under uppsikt och instrueras angående
maskinens användning av en person som ansvarar för deras säkerhet.
För IEC60335-1
Diskmaskinen rekommenderas endast för hemmabruk, inomhus. Du får inte
sänka ner maskinen, sladden eller kontakten i vatten eller annan vätska på
grund av risken för elstötar.
Koppla ifrån strömmen innan rengöring och underhåll av maskinen. Använd
en mjuk fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel, följt av en torr trasa.
JORDNINGSANVISNINGAR
Denna enhet måste jordas. Jordning minskar risken för elstötar vid fel
eller om maskinen går sönder, genom att minsta motståndets väg skapas
för den elektriska strömmen. Denna enhet är utrustad med en kabel som
har en jordningsledning samt en jordningskontakt.
Kontakten måste anslutas till ett eluttag som är installerat och jordat i
enlighet med alla lokala regler och förordningar.
Felaktig anslutning av jordledaren kan medföra risk för en elstöt. Rådfråga en
behörig elektriker eller servicerepresentant om du är osäker på om
diskmaskinen är korrekt jordad. Försök aldrig modifiera kontakten som
medföljer apparaten om den inte passar i eluttaget. Anlita en behörig elektriker
för att installera rätt typ av uttag.
1-1
Sitt eller stå inte på diskmaskinens lucka eller korgar.
Använd inte diskmaskinen om inte alla paneler sitter ordentligt på plats. Öppna
luckan mycket försiktigt om ett diskprogram körs, det finns risk för att vatten
sprutar ut.
Placera inga tunga föremål på, eller stå på, luckan när den är öppen.
Diskmaskinen kan tippa framåt.
När du fyller maskinen med disk:
1) Placera vassa föremål så att de inte kan skada lucktätningen.
2) Varning: Knivar och andra vassa köksredskap ska placeras i korgen
med spetsen nedåt eller placeras liggande.
Kontrollera att diskmedelsfacket är tomt när diskprogrammet körts klart.
Diska inte plastföremål om de inte är märkta med att de tål maskindisk
eller
motsvarande. Kontrollera tillverkarens rekommendationer om plastföremålet
inte har denna märkning .
Använd endast diskmedel och sköljmedel som är avsedda för automatiska
diskmaskiner. Använd aldrig tvål, tvättmedel eller handdiskmedel i
diskmaskinen. Barn ska alltid hållas under uppsikt, för att säkerställa att de
inte leker med maskinen. Luckan bör inte lämnas öppen, eftersom detta
kan öka risken för att snubbla.
Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess
servicerepresentant eller annan kvalificerad person, för att undvika
fara.
Under installationen får inte strömkabeln böjas eller tillplattas på ett
överdrivet eller farligt sätt.
Manipulera inte kontrollerna.
Diskmaskinen ska anslutas till vattenledningen med nya slangar,
gamla slangar får inte återanvändas.
Maximalt antal kuvert som kan diskas samtidigt är 9.
Högsta tillåtna tryck för vatteninlopp är 1 MPa.
Minsta tillåtna tryck för vatteninlopp är 0,04 MPa
1-2
Avyttring
Maskinen är märkt enligt EU-direktivet 2012/19/EU för avfall som
utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).
Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk
utrustning (WEEE) innehåller både förorenande ämnen (som kan
leda till skada på miljön) och grundläggande komponenter (som kan
återanvändas). Det är viktigt att behandla avfall som utgörs av eller
innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) på rätt sätt så
att alla förorenande ämnen omhändertas och att samla in och
återvinna allt material.
Även som privatperson kan du bidra till att avfall som utgörs av eller
innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte orsakar
miljöskada och det är av största vikt att följa vissa grundläggande
regler:
- Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk
utrustning (WEEE) ska inte hanteras som hushållsavfall.
- Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk
utrustning (WEEE) ska lämnas in på därför avsedda
avfallsstationer i offentlig eller privat regi. I många länder går det
att beställa hämtning av större volymer avfall som utgörs av eller
innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).
I många länder går det att återlämna den gamla apparaten till
butiken när du köper en ny. De måste då ta emot den utan extra
kostnad så länge som den är av samma produktslag och har samma
funktioner som den apparat som ursprungligen levererades.
VARNING!
Förpackningsmaterialet kan vara farligt för barn!
Förpackningen och maskinen måste tas till
återvinningsstation vid avyttrande. Klipp därför av elkabeln och
gör luckans lås obrukbart.
Pappförpackningarna tillverkas av återvunnet papper och bör
kastas i pappersinsamlingen för återvinning.
Genom att se till att den här produkten kasseras på rätt sätt
hjälper du till att skydda miljön och människors hälsa, vilka
kan utsättas för risker om produkten hanteras ovarsamt.
Vill du veta mer om hur du kan återvinna produkten ber
vi dig kontakta din kommun eller den renhållningsservice
som du anlitar.
AVYTTRING: Avyttra inte denna produkt som osorterat
avfall. Separat insamling av sådant avfall för särskild
behandling är nödvändig.
1-3
2. Snabbguide
Läs relevanta avsnitt i bruksanvisningen för mer detaljerade användningsinstruktioner.
Slå på maskinen
Öppna luckan, tryck på strömbrytaren för att slå på maskinen.
B.
Fyll diskmedelsfacket
Diskmedelsfacket finns på luckans insida. Om
facket är stängt, tryck på knappen (A) för att
öppna locket.
I slutet av varje diskprogram är locket alltid
öppet och redo för nästa gång diskmaskinen
ska användas.
Kontrollera
spolglansnivån
Mekanisk mätare B.
Du rekommenderas att alltid använda spolglans som är särskilt utformat för diskmaskiner.
Kontrollera spolglansnivån genom mätarglaset (B) på locket.
Kontrollera avhärdarens
saltnivå
(Endast modeller med avhärdarsystem.)
Elektrisk signal på kontrollpanelen (om sådan finns).
Om det inte finns någon varningslampa för låg saltnivå på kontrollpanelen (vissa modeller),
kan du uppskatta när du behöver fylla på saltbehållaren genom att räkna hur många
diskprogram du kört.
Fyll korgarna
Skrapa bort eventuella större matrester. Mjuka upp fastbrända matrester i kastruller
och stekpannor, fyll därefter korgarna. Se instruktionerna för hur du fyller
diskmaskinen.
Välj ett program
Stäng luckan och tryck på programknappen tills önskat program tänds. (Se avsnittet
Användningsinstruktioner)
Köra diskmaskinen
Byta program
Lägg i den glömda disken i
diskmaskinen.
Om diskmaskinen stängs
av under ett program.
Stänga av maskinen
Stäng av
vattenkranen, töm
korgarna
Vrid på vattnet och tryck på Start/Reset-knappen, maskinen kommer att starta omedelbart.
1. Du kan endast byta program om det bara har körts under en kort stund. Annars kan diskmedlet
redan släppts ut och diskvattnet redan tömts. Då måste diskmedelsfacket fyllas på igen.
2. Håll in Start/Reset-knappen i 3 sekunder för att avbryta programmet.
3. Välj ett nytt program.
4. Starta diskmaskinen igen.
1. Öppna luckan lite på glänt för att stoppa maskinen.
2. När spolarmarna slutat rotera kan du öppna luckan helt.
3. Lägg i den glömda disken.
4. Stäng luckan, diskmaskinen kommer börja arbeta igen efter 10
sekunder.
VARNING!
Öppna luckan försiktigt. Het
ånga kan strömma ut när
luckan öppnas!
Om diskmaskinen stängs av under ett program måste du välja program igen och återgå till ursprungsläget
vid uppstart.
När diskprogrammet har körts färdigt kommer diskmaskinen signalera 8 gånger och sedan förbli
tyst. Stäng av maskinen med Av/På-knappen.
När maskinen är i standby-läge kommer den att stängas av automatiskt efter 30 minuter om den inte
används.
Varning: Vänta några minuter (ca 15 minuter) innan du tömmer diskmaskinen, för att undvika att
hantera varma tallrikar och husgeråd, som lättare går sönder.
De kommer dessutom att torka bättre. Töm diskmaskinen, börja med den nedre korgen.
2
3. Användningsinstruktioner
VIKTIGT
Läs hela bruksanvisningen noga innan du använder den för första gången, då får du ut
mesta möjliga av din nya diskmaskin.
Kontrollpanel
6
1
2
7
3
4
5
1) Strömbrytare; slå på/av strömmen.
2) Programknapp : Tryck för att välja önskat program, programindikatorlampan tänds.
3) Fördröjd start: Tryck på denna knapp för att ställa in fördröjd diskning. Från 01 till 24, tryck en gång för att
lägga till en timme.
4) Expressalternativ: Programmet Snabb/Skölj har ingen snabbfunktion. När dörren stängd och inget program
körs, tryck på Express för att välja funktionen.
5) Start/Reset-knapp: För att starta eller avbryta programmet.
6) Display: Visar det valda programmet, tid kvar och felkoder.
7) Expresslampa:Visar att Express-funktionen används.
Spolglansindikator:
Saltindikator:
Indikerar när behållaren måste fyllas på.
Indikerar när behållaren måste fyllas på.
Diskmaskinens delar
Framsida
Baksida
6
1
2
7
8
3
4
5
10
9
1
2
3
Övre korg
Inre rörledning
Nedre korg
4
5
6
Saltbehållare
Behållare
Kopphylla
7
8
9
3
Spolarmar
10
Filtersats
Anslutning för inloppsslang
Avloppsslang
4.Innan du använder diskmaskinen första gången
Innan du använder diskmaskinen första gången:
A. Ställ in vattenavhärdningen
B. Tillsätt 1,5 kilo diskmaskinssalt och fyll därefter saltbehållaren med vatten
C. Fyll spolglansfacket
D. Fyll på diskmedel
A. Vattenavhärdare
Avhärdningen måste ställas in manuellt med hjälp av tabellen.
Avhärdaren är konstruerad för att avlägsna mineral och salter ur vattnet som annars skulle kunna
skada eller ha negativ inverkan på maskinens funktion.
Ju högre mineral- och salthalt, desto hårdare är ditt vatten.
Avhärdaren ska justeras efter hur hårt vattnet är i området där du bor. Din kommun kan informera om vattnets
hårdhetsgrad.
Justera saltförbrukningen
Diskmaskinen är konstruerad för att möjliggöra justering av den saltmängd som förbrukas, baserat på hårdhetsgraden i
ditt vatten. Den här funktionen hjälper till att optimera och anpassa saltförbrukningens nivå.
Följ nedanstående steg för att justera saltförbrukningen.
1. Slå på maskinen
2. Håll in programknappen under mer än 5 sekunder inom 60 sekunder efter
det att maskinen slagits på för att starta
avhärdningens inställningsläge
3. Tryck på programknappen för att välja rätt inställning för din lokala
vattenhårdhet. Alternativen ändras i följande ordning:
H3->H4->H5->H6->H1->H2
4. Avsluta inställningsläget genom att trycka på Av/På-knappen, eller att inte göra något under 5 sekunder.
VATTNETS
HÅRDHETSGRAD
°dH
°fH
Väljarens läge
°Clark e
Saltförbrukning
(gram/program)
mmol/l
0~5
0~9
0~6
0~0,94
H1
0
6–
11
12–17
10–20
7–14
1,0–2,0
H2
9
21–30
15–21
2,1–3,0
H3
12
18–22
23–34
31–40
41–60
22–28
29–42
3,1–4,0
4,1–6,0
H4
20
H5
30
35–55
61–98
43–69
6,1–9,8
H6
60
Anmärk ning 1:
1°dH=1,25°Clarke=1,78 °fH=0,178mmol/l
°dH: Tyska grader
°fH: Franska grader
°Clarke: Engelska grader
Anmärk ning 2:
Fabriksinställningen: H3 (EN50242)
Kontakta din kommun för mer information om vattenhårdheten i ditt område.
OBS: Om din modell inte har någon avhärdare kan du hoppa över detta avsnitt.
VATTENAVHÄRDARE
Vattnets hårdhet varierar mellan olika platser. Om hårt vatten används i diskmaskinen kan kalkavlagringar bildas
på husgeråd och köksredskap.
Maskinen är utrustad med en särskild avhärdare som använder sig av en saltbehållare speciellt konstruerad för att
avlägsna kalk och mineraler från vattnet.
4
B. Fylla på salt i avhärdaren
Använd alltid salt avsett för användning i diskmaskin.
Saltbehållaren är placerad under korgen och ska fyllas enligt följande:
Observera!
Använd endast salt särskilt avsett för användning i diskmaskiner! Alla andra typer av salt som inte är
särskilt utformade för användning i diskmaskin, särskilt bordssalt, skadar vattenavhärdaren. I händelse
av skador som har orsakats på grund av användning av olämpliga
salter ger tillverkaren inte någon garanti eller tar något ansvarar för eventuella skador som kan ha uppstått.
Fyll endast på salt precis innan du startar ett fullständigt diskprogram. Detta kommer förhindra att
utspillda saltkorn eller saltvatten blir kvar på botten av maskinen under en tid, vilket kan leda till
korrosion.
A Avlägsna den nedre korgen, skruva loss locket på saltbehållaren och ta bort det.
B Placera tratten (medföljer) i hålet och fyll på med ca 1,5 kg salt.
C Fyll saltbehållaren med vatten, det är normalt att det rinner ut en liten mängd vatten ur
saltbehållaren.
D Skruva fast locket ordentligt medurs efter du har fyllt behållaren.
E Saltvarningslampan kommer att sluta lysa efter att saltbehållaren har fyllts på.
1
2
F Ett diskprogram ska startas direkt efter att du har fyllt på saltbehållaren, förslagsvis ett snabbprogram. Annars kan
filtersystemet, pumpen eller andra viktiga delar av maskinen ta skada
av salthaltigt vatten Detta omfattas inte av garantin.
OBS:
1. Saltbehållaren får endast fyllas på när saltvarningslampan på kontrollpanelen tänds.
Saltvarningslampan kan fortsätta lysa även om du har fyllt på saltbehållaren, beroende på hur snabbt
saltet löses upp.
Om det inte finns någon varningslampa för låg saltnivå på kontrollpanelen (vissa modeller), kan du
uppskatta när du behöver fylla på saltbehållaren genom att räkna hur många diskprogram du har kört.
2. Om det finns saltspill bör du köra ett snabbprogram för att ta bort överflödigt salt.
5
C. FYLLA PÅ DISKMEDEL
Diskmedel
VIKTIGT
Det är viktigt att alltid använda diskmedel som är särskilt utformat för diskmaskiner, i antingen flytande, pulver- eller tablettform.
FINISH ger mycket goda resultat och kan köpas överallt. Olämpliga diskmedel (t.ex. handdiskmedel) innehåller inte de
rätta ämnena för användning i diskmaskin och kan göra att diskmaskinen inte fungerar korrekt.
• Varning!
Vid påfyllning av den den nedre korgen, se till att tallrikar eller annat inte spärrar
diskmedelsfacket.
Fylla diskmedelsfacket
Diskmedelsfacket finns på insidan av luckan (Bild A 2). Om facket är stängt, tryck på knappen (A) för att öppna locket. I
slutet av varje diskprogram är locket alltid öppet och redo för nästa gång diskmaskinen ska användas.
Mängden diskmedel som används varierar beroende på hur smutsig disken är och vilken typ av husgeråd som diskas. Vi
rekommenderar att 20–30 gram diskmedel placeras i diskmedelsfacket (B).
Efter att diskmedel har placerats i facket stängs locket genom att först trycka (1) och därefter pressa på det (2) tills du hör ett klick.
Eftersom alla diskmedel är olika kan instruktionerna på förpackningarna variera. Vi vill påminna användarna om att alltför lite
diskmedel inte gör rent disken ordentligt, medan alltför mycket inte kommer att ge ett bättre resultat och dessutom är slöseri.
• VIKTIGT
Använd inte för stor mängd diskmedel, bidra istället till att begränsa skadorna på miljön.
6
D. OLIKA TYPER AV DISKMEDEL
Maskindisktabletter
Maskindisktabletter från olika tillverkare löses upp i olika hastighet, så vissa maskindisktabletter är inte effektiva vid korta
diskprogram, eftersom de inte hinner lösas upp helt. Om dessa produkter används rekommenderas att välja längre program
för att garantera fullständig användning av diskmedlet.
• VIKTIGT
För att få ett tillfredsställande resultat MÅSTE tabletterna placeras i diskmedelbehållarens
diskfack och INTE direkt i maskinen.
Koncentrerat diskmedel
Koncentrerade diskmedel, med minskad alkalihalt och naturliga enzymer, i kombination med diskprogram i 50 grader, har
mindre skadlig inverkan på miljön och skyddar disk och diskmaskin. De 50 grader varma diskprogrammen utnyttjar
enzymernas smutslösande egenskaper så att man vid användning av koncentrerade diskmedel därför kan uppnå samma
resultat som vid diskning i 65 grader, men vid en lägre temperatur.
Kombinationsdiskmedel
Diskmedel som även innehåller spolglans måste placeras i diskmedelsfacket. Spolglansbehållaren måste vara tom (om
inte, töm och ställ spolglansreglaget i lägsta läget innan du använder kombinerade disk- och spolglansprodukter).
”Allt-i-ett” kombinationsdiskmedel
Om du tänker använda
allt-i-ett
spolglans rekommenderar vi följande:
(3-i-1/4-i-1/5-i-1, osv.) kombinationsdiskmedel som t.ex. innehåller salt och/eller
Läs och följ tillverkarens anvisningar på förpackningen noggrant.
Effektiviteten hos diskmedel som innehåller avhärdare/salt avgörs av vattnets hårdhetsgrad. Kontrollera att hårdhetsgraden i
ditt vatten ligger inom det område som gör diskmedlet effektivt, följ anvisningarna på förpackningen.
Kontakta diskmedelstillverkaren om du inte får tillfredsställande diskresultat när du använder denna typ
av produkt.
Under vissa omständigheter kan användningen av kombinationsdiskmedel orsaka:
Kalkavlagringar på husgeråd eller i diskmaskinen Reducerad disk- och torkprestanda.
• VIKTIGT
Eventuella problem som uppstår som en direkt följd av användningen av dessa produkter
omfattas inte av garantin.
Observera att vid användningen av ”allt-i-1" kombinationsdiskmedel är spolglans- och saltindikatorlamporna (endast på
utvalda modeller) överflödiga, så du kan ignorera dem.
Om disk- eller torkproblem uppkommer rekommenderar vi att du istället använder traditionella separata produkter (salt,
diskmedel och spolglans). Detta säkerställer att avhärdaren i diskmaskinen fungerar korrekt.
I detta fall rekommenderar vi att du:
Fyller på både salt- och spolglansbehållaren igen,
Kör ett normalt diskprogram utan någon disk.
Observera att det krävs ett antal diskprogram efter återgången till vanligt salt innan systemet blir fullt effektivt igen.
7
FYLLA PÅ SPOLGLANS
Spolglans
Spolglans, som automatiskt släpps ut under sista sköljningen, gör att disken torkar snabbare och förhindrar att fläckar
bildas.
Fylla på spolglansbehållaren
Spolglansbehållaren är placerad till vänster om diskmedelsfacket (bild A "3"). För att öppna locket, tryck på
referensmarkeringen och lyft samtidigt öppningsfliken. Det är alltid tillrådligt att använda spolglans som är särskilt utformat för
diskmaskiner. Kontrollera spolglansnivån via mätarglaset (C) på behållaren.
FULL
TOM
Mörk
Ljus
Reglera spolglansnivån mellan 1 och 6
Reglaget (D) är placerat under locket och kan vridas med hjälp av ett mynt. Rekommenderad position är 4.
Kalkinnehållet i vattnet påverkar torkningen och kalkavlagringar betydligt.
Därför är det viktigt att reglera spolglansmängden så att ett gott diskresultat uppnås. Om det blir ränder på porslin eller
glas efter diskningen, minska med en enhet. Om det blir vita fläckar, öka med en enhet.
8
5. Fylla diskmaskinskorgarna
Rekommendation
Överväg att köpa köksredskap som tål maskindisk.
Använd ett milt maskindiskmedel som beskrivs som "snällt mot ditt porslin". Om det är
nödvändigt, begär ytterligare information från diskmedelstillverkaren.
Välj ett program med så låg temperatur som möjligt för ömtåligt gods.
Plocka inte ur glas och bestick ur diskmaskinen omedelbart efter att programmet har körts,
färdigt för att undvika skador.
Vid maskindisk är följande husgeråd
Inte lämpliga
Delvis lämpliga
Redskap och bestick med trä-, horn-, porslineller pärlemorhandtag
Plastföremål som inte är värmebeständiga
Äldre redskap och bestick med limmade delar
som inte är värmebeständiga
Hopbundna husgeråd
Husgeråd i tenn eller koppar
Kristallglas
Metallobjekt som kan rosta
Trätallrikar
Husgeråd tillverkade av syntetfibrer
Vissa typer av glas kan bli matta efter ett stort antal
diskar
Silver- och aluminiumdelar har en
tendens att missfärgas vid diskning
Glaserade mönster kan blekna om de
maskindiskas ofta
Att tänka på innan och efter du fyller korgarna i diskmaskinen
(Följ dessa riktlinjer för påfyllning för att få bästa resultat.
Korgarnas och bestickkorgarnas funktion och utseende kan vara annorlunda i din modell.)
Skrapa bort eventuella matrester. Mjuka upp rester efter fastbränd mat i kastruller. Det är
inte nödvändigt att skölja disken under rinnande vatten.
Placera disken på följande sätt:
1. Föremål som koppar, glas, kastruller och stekpannor ska placeras upp och ned.
2. Rundade artiklar, eller artiklar med fördjupningar, bör placeras lutande så att vattnet kan rinna av.
3. All disk ska staplas säkert så att den inte kan välta.
4. All disk måste placeras så att spolarmarna kan rotera fritt under diskningen.
OBS: Mycket små föremål bör inte diskas i diskmaskin, eftersom de lätt kan falla ur korgen.
Placera skålformade föremål, t.ex. koppar, glas eller kastruller, med öppningen nedåt så att vatten inte
kan samlas i behållare eller en djup botten.
Porslin och bestick får inte ligga inuti varandra, eller täcka varandra. Glas får inte
vidröra varandra, då kan de gå sönder.
Placera stora föremål som är svåra att rengöra i nedersta korgen.
Den övre korgen är konstruerad för att rymma mer känsligt och lättare gods som till exempel glas, kaffeoch tekoppar.
Knivar med långa blad som placeras i upprätt läge utgör en potentiell fara!
Långa och/eller vassa bestick eller redskap, såsom köksknivar, måste placeras
horisontellt i den övre korgen.
Överfyll inte diskmaskinen. Detta är viktigt för ett gott resultat och rimlig energiförbrukning.
Tömma diskmaskinen
För att förhindra att vatten från den övre korgen ska droppa på den nedre korgen rekommenderar vi att
du tömmer den nedre korgen först och därefter den övre.
9
Metod för att fylla på normal disk
Fylla den nedre korgen
Fylla den övre korgen
Den övre korgen är konstruerad för att rymma mer
känsligt och lättare gods som till exempel glas, kaffe-,
tekoppar och fat, samt små skålar och stekpannor (så
länge de inte är alltför smutsiga). Placera tallrikar och
kokkärl så att de inte kommer att flyttas omkring av
vattenstrålen.
Vi föreslår att du placerar större föremål och objekt som är
svåra att rengöra i den nedre korgen, som grytor, kokkärl,
lock, serveringsfat och -skålar, enligt bilden nedan. Det är
bäst att placera serveringsfat och lock på sidorna av
korgen, för att undvika att blockera den övre spolarmens
rotation.
INÅT
INÅT
Kom ihåg att:
Grytor, serveringsskålar osv. alltid måste placeras upp och ned.
Djupa grytor ska lutas så att vattnet kan rinna ut.
Den nedre korgen har stöd som kan fällas ned så att större eller fler kastruller och stekpannor får plats.
Justera den övre korgen
Fällbara kopphyllor
Den övre korgens höjd kan justeras för att skapa mer plats för
stora redskap i både den övre och nedre korgen. Höjden
justeras genom att placera hjulen på olika höjder på skenorna.
Långa föremål som serveringsbestick, salladsbestick och knivar
ska placeras på hyllan så att de inte spärrar spolarmarna.
Stöden kan vid behov fällas ned för att
få plats med grytor och pannor, enligt bilden till höger.
Nedre läge
Övre läge
Fällbara stöd i nedre korgen
Stöden kan vid behov fällas ned för att
få plats med grytor och pannor, enligt
bilden till höger.
Hjul
Bestickkorg
Besticken ska placeras i bestickkorgen med handtagen nedåt. Om det finns lock på korgen ska skedar placeras separat i
lämpliga fack, långa köksredskap bör placeras horisontellt i den övre korgens framkant enligt bilden.
VARNING!
Se till att inga föremål sticker ut på undersidan.
Placera alltid vassa redskap med
spetsen nedåt!
Placera bestick och redskap i korgen på följande sätt för personlig säkerhet och bästa
resultat:
Se till att de inte fastnar ihop.
Bestick ska placeras med handtaget nedåt.
Knivar och andra potentiellt farliga redskap ska däremot placeras med handtaget uppåt.
10
6. Starta ett diskprogram
Diskprogramtabell
OBS: (
) betyder att spolglans måste finnas i spolglansbehållaren.
Programvalsinformation
Program
Programbeskrivning
P1
Intensiv
För hårt smutsad disk och
normalt smutsade kokkärl,
tallrikar osv. med intorkade
matrester.
P2
Normal
För normalt smutsad disk,
såsom skålar, tallrikar, glas och
lätt smutsade kastruller.
Fördisk (50°C)
Disk (60°C)
Sköljning
Sköljning
Sköljning (69°C)
Torkning
Fördisk (45°C)
Disk (55°C)
Sköljning
Sköljning (66°C)
Torkning
Detta är standardprogrammet, det
passar normalt smutsat porslin och är
det mest effektiva programmet för
denna typ av porslin med hänsyn till
energi- och vattenförbrukning.
P3
ECO
(*EN50242)
P4
Glas
För lätt smutsad disk och
glas.
P5
Daglig
För normalt smutsad disk
som måste snabbdiskas.
P6
Snabb
Kortare program för lätt
smutsad disk och snabbdisk.
P7
Skölj
Fördisk
Disk (40°C)
Sköljning
Sköljning (60°C)
Torkning
Disk (65°C)
Sköljning
Sköljning (65°C)
Torkning
Disk (55°C)
Sköljning(50°C)
Sköljning (55°C)
För att skölja av disk som du
planerar att diska senare samma
dag.
OBS:
Fördisk
Disk (45°C)
Sköljning (64°C)
Torkning
Diskmedel för/huvuddisk
Körtid
(min.)
Energi
(KWh)
5/22
1 del
170
5/22
1 del
180
1,1
12
5/22
1 del
195
0,69
8
5/22
1 del
125
0,75
12
1 del
90
1,15
11,5
20
30
0,7
10
15
0,02
3,5
27
1,4
Fördisk
*EN50242: Detta program är testprogrammet. Följande information är för
jämförelsetester i enlighet med EN50242:
Kapacitet: 9 kuvert
Position övre korg: övre hjulen på skenor
Spolglansinställning: 6
PI: 0,45W; Po: 0,30W.
I påslaget läge under 30 min.
Slå på diskmaskinen
Starta ett diskprogram
1
2
3
4
5
Dra ut de nedre och övre korgarna, fyll dem med disk och skjut in dem igen.
Du rekommenderas att fylla den nedre korgen först, sedan den övre (se avsnittet
Fylla diskmaskinen).
Fyll på diskmedel (se avsnitten om salt, diskmedel och spolglans).
Om den är utdragen, sätt i kontakten i uttaget. Strömförsörjningen är 220-240 VAC 50 Hz, uttagets
specifikation är 10 A 250 VAC. Kontrollera att vattenförsörjningen är på med fullt tryck.
Stäng luckan, tryck på strömbrytaren för att slå på maskinen.
Tryck på programknappen, maskinen växlar mellan diskprogrammen enligt följande:
P3
P4
P5
P6
P7
P1
P2
Om ett program väljs kommer motsvarande indikator att lysa. Tryck sedan på Start/Reset-knappen, för att
diskmaskinen ska starta.
11
Vatten Spol(L)
glans
15,5
OBS:
[ P1 - Intensiv, P2 - Normal, P3 - Eco, P4 - Glas, P5 - Daglig, P6 - Snabb, P7 - Skölj ]
Byta program
Förutsättningar:
1 Ett program kan endast bytas om det har körts en kort stund. Annars kan diskmedlet redan släppts ut och diskvattnet
redan tömts. Om så är fallet måste diskmedelsfacket fyllas på (se avsnittet "Fylla på diskmedel").
2 Håll in Start/Reset-knappen i mer än tre sekunder, maskinen kommer att försättas i standby-läge, nu kan du byta
till det önskade programmet (se avsnittet "Starta ett diskprogram").
OBS:
Om du öppnar luckan under körning kommer maskinen att pausa programmet. Programlampan
kommer att sluta blinka och diskmaskinen kommer ge en signal varje minut tills luckan stängs.
När luckan har stängts kommer maskinen att fortsätta köra programmet efter 10 sekunder.
Om modellen har en minnesfunktion kommer den att fortsätta med det valda programmet efter
strömavbrott.
Om du glömt att lägga i en tallrik
Glömd disk kan läggas i när som helst innan diskmedelslocket öppnats.
1 Öppna luckan på glänt.
4 Stäng luckan.
2 När spolarmarna slutat rotera kan luckan öppnas helt.
5 Diskmaskinen börjar köra efter 10 sekunder.
3 Sätt i föremålet som ska diskas.
När diskprogrammet är färdigt
När diskprogrammet har körts färdigt kommer diskmaskinen att ge en signal under 8 sekunder och sedan tystna. Stäng
av diskmaskinen med ON/OFF-knappen, stäng av vattentillförseln och öppna luckan.
Vänta några minuter innan du tömmer diskmaskinen för att undvika hantering av varma tallrikar och husgeråd, som
lättare kan gå sönder. De kommer även att torka bättre.
Stäng av diskmaskinen
Programindikatorn är på men blinkar inte eftersom programmet har avslutats.
1. Stäng av diskmaskinen genom att trycka på ON/OFF-knappen.
2. Stäng av vattenkranen!
Öppna luckan försiktigt.
Varma husgeråd kan vara känsliga för stötar. De bör därför svalna cirka 15 minuter innan du plockar ur
diskmaskinen.
Öppna diskmaskinens lucka, lämna den på glänt och vänta innan du plockar ur disken. Då kommer den att vara
svalare och torkningen förbättras.
Tömma diskmaskinen
Det är normalt att diskmaskinen är fuktig på insidan.
Töm den nedre korgen först och därefter den övre. Då undviker du att vatten droppar från den övre korgen ner på
disken i den undre.
VARNING!
Det är farligt att öppna luckan när diskmaskinen
är igång eftersom det varma vattnet kan skålla dig.
12
7. Underhåll och rengöring
Filtreringssystem
Filtret förhindrar att större matrester eller andra föremål kommer in i pumpen. Resterna kan
blockera filtret och därför måste de avlägsnas.
Filtersystemet består av ett grovfilter, ett platt huvudfilter och ett
finmaskigt mikrofilter.
Huvudfilter
2
1
Matrester och andra partiklar som fångas in av detta filter
sönderdelas av en särskild stråle på den nedre spolarmen och
sköljs ner i avloppet.
1
Grovfilter
2
Större avfall, till exempel bitar av ben eller glas, som kan orsaka
stopp i avloppet fångas upp i grovfiltret. För att ta bort skräpet som
hamnar i det här filtret, tryck försiktigt på filtret och lyft upp det.
3
Mikrofilter
3
Detta filter behåller skräp och matrester i sumpen och förhindrar att de
fastnar på disken igen under ett diskprogram.
Filtermontering
Filtret avlägsnar matrester från diskvattnet effektivt, så att det kan återvinnas under diskprogrammet. För bästa
prestanda och resultat måste filtret rengöras regelbundet. Därför är det bra att ta bort större matrester från filtret efter
varje diskprogram genom att skölja filtret och koppen under rinnande vatten. Dra handtaget uppåt för att ta bort
filterenheten.
VARNING!
Diskmaskinen får aldrig användas utan filter.
Felaktigt filterbyte kan minska diskmaskinens prestanda och skada tallrikar eller bestick.
1
Steg 1 Vrid filtret moturs
2
Steg 2 Lyft upp filterenheten
OBS:
Utför steg 1 till steg 2 för att ta bort filtersystemet,
eller i omvänd ordning från steg 2 till steg 1 för att installera det.
13
Anmärkningar:
– Kontrollera om filtren är igensatta varje gång diskmaskinen har använts.
– Du kan ta bort filtersystemet genom att skruva bort grovfiltret. Ta bort eventuella matrester och rengör
filtren under rinnande vatten.
OBS: Hela filterenheten ska rengöras en gång i veckan.
Filterrengöring
Rengör grovfiltret och mikrofiltret med en rengöringsborste. Montera ihop filtrets delar enligt bilderna på sista sidan och sätt
tillbaka hela enheten i diskmaskinen genom att sätta den på plats och trycka nedåt.
Var försiktig när filtren rengörs. Filtret kan vridas och diskmaskinens prestanda kan
minskas.
VARNING!
Underhåll av diskmaskinen
Kontrollpanelen kan rengöras med hjälp av en lätt fuktad trasa. Se till att
torka den ordentligt efter rengöring.
Använd ett lämpligt rengöringsmedel för utsidan.
Använd aldrig vassa föremål, skursvampar eller starka rengöringsmedel på någon del av diskmaskinen.
Rengöring av luckan
Vid rengöring runt kanten av luckan ska du endast använda en mjuk, fuktad trasa.
Använd inte en sprayflaska av något slag, för att undvika att vatten tränger in i låset eller
elektriska komponenter.
VARNING!
Använd aldrig en sprayflaska för att rengöra luckan, eftersom det kan skada låset och
elektriska komponenter.
Slipmedel eller vissa typer av slipande trasor bör inte användas, på grund av risken för
repor eller att de lämnar fläckar på den rostfria ytan.
Skydda mot kyla
Skydda diskmaskinen från frost på vintern. Genomför följande efter varje diskprogram:
1. Stäng av strömmen till diskmaskinen.
2. Stäng av vattentillförseln och koppla loss inloppsröret med vatten från vattenventilen.
3. Töm ur vattnet från inloppsslangen och vattenventilen. (Använd en behållare för att fånga upp vattnet.)
4. Anslut inloppsslangen till vattenventilen igen.
5. Avlägsna filtret längst ned och använd en svamp för att suga upp vattnet i sumpen.
OBS: Kontakta kvalificerad servicepersonal om diskmaskinen
inte fungerar på grund av isbildning.
Rengör spolarmarna
Det är nödvändigt att rengöra spolarmarna regelbundet,
eftersom hårt vatten och kemikalier kan täppa till spolarmar
och packningar.
Koppla loss den övre spolarmen genom att hålla fast muttern och
rotera armen medurs.
Koppla loss den nedre spolarmen genom att dra ut den uppåt.
Tvätta armarna i varmt vatten med milt rengöringsmedel och använd
en mjuk borste för att rengöra dem. Skölj dem noggrant och sätt
tillbaka dem.
14
Hur du håller din diskmaskin i bra skick
Efter varje disk
När maskinen inte har använts på länge
Stäng av vattentillförseln till maskinen och lämna
luckan på glänt efter varje diskprogram, så att fukt och
lukt inte stängs in.
Vi rekommenderar att du kör ett diskprogram med
diskmaskinen tom och sedan drar ut kontakten ur
vägguttaget, stänger av vattentillförseln och lämnar luckan
på glänt. Detta kommer att hjälpa tätningarna att hålla
längre och förhindra att lukt bildas inuti maskinen.
Dra ur kontakten
Flytta diskmaskinen
Dra alltid ut kontakten ur vägguttaget innan du rengör
maskinen eller utför underhåll.
Försök hålla maskinen upprätt om den måste flyttas.
Om det är absolut nödvändigt kan den läggas på rygg.
Inga lösningsmedel eller slipande
rengöringsmedel
Tätningslister
Använd inte lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel för
att rengöra diskmaskinens yttre delar och gummidelar.
Använd endast en trasa med varmt vatten och ett milt
rengöringsmedel.
Använd en fuktig trasa med vatten och lite ättika eller en
rengöringsprodukt som har tagits fram speciellt för
diskmaskiner vid fläckborttagning på maskinens insida.
En av de faktorer som orsakar dålig lukt i diskmaskinen är
matrester i tätningslisterna. Regelbunden rengöring med en
fuktig svamp kommer att förhindra detta.
8. Installationsanvisning
VARNING
Risk för elektrisk chock
Bryt strömförsörjningen innan
diskmaskinen installeras.
Underlåtenhet att göra detta kan
resultera i dödsfall eller elektriska stötar.
Observera:
Installationen av slangar, ledningar och elektrisk utrustning måste utföras av behöriga
installatörer.
• Installationsförberedelser
Diskmaskinens placering måste vara i närheten av befintliga inlopps- och avloppsrör och
nätkablar.
En av hoarna ska väljas för diskmaskinens slanganslutning.
Obs:
Kontrollera att de medföljande installationstillbehör finns med (krok för panel, skruvar)
15
Läs noga igenom monteringsanvisningen.
Illustrationer över skåpdimensioner och diskmaskinens monteringsplats
Förberedelserna ska utföras innan diskmaskinen kommer till installationsplatsen.
1 Välj en plats nära diskhon för att underlätta installationen av inlopps- och avloppsslangar
(se figur 1).
2 Om diskmaskinen installeras i skåpets hörn ska det finnas ett visst utrymme (se figur 2),
när dörren öppnas.
Figur 1
Skåpmått
Mindre än 5 mm mellan bänk,
diskmaskin och skåp och
ytterdörren anpassad till skåpet.
Ingång för elledningar,
avlopp och vattenförsörjning
Utrymme mellan skåp,
botten och golv
Diskmaskin
Figur 2
Skåp
Minsta utrymme när dörren är öppnad
Diskmaskinens
dörr
Minsta utrymme om 50 mm
Anslutning av avloppsslangar
Koppla avloppsslangen till ett avloppsrör med en diameter på minst 40 mm eller låt den gå ner i diskhon, och undvik att
böja eller klämma den. Den övre delen av slangen måste vara lägre än 1 m.
FIXERA AVLOPPSSLANGARNA ENLIGT A ELLER B
Framsida
A
MAX 1000mm
OBS
Den övre delen av slangen
måste vara lägre än 1 m.
Bänkskiva
B
Avloppsslang
40mm
Bild 3
16
• Diskmaskinens installationssteg
1 Anslut inloppsslangen till kallvatten.
2 Anslut avloppsslangen. Se diagrammet (Bild 3).
3 Anslut nätkabeln.
4 Fäst kondenseringsremsan under skåpets bänkskiva. Se till att kondenseringsremsan är i linje med
bänkskivans kant (Illustration 1).
5 Sätt diskmaskinen på plats (Illustration 2).
6 Sätt diskmaskinen i nivå. Den bakre foten kan justeras från framsidan av diskmaskinen genom att
insexskruven vrids i mitten av diskmaskinens bas, använd en insexnyckel (Illustration 3A). Använd en flat
skruvmejsel för att justera de främre fötterna, vrid dessa tills diskmaskinen är nivå (Illustration 3B).
7 Diskmaskinen måste säkras. Det finns två sätt att göra detta på:
A. Normal bänkskiva: Sätt höger (vänster) installationskrok i spåret på höger (vänster) sidoplan och säkra den
mot arbetsytan med två träskruvar (Illustration 4).
B. Marmor- eller granitbänkskiva: Böj höger (vänster) installationskrok i rät vinkel och placera den i spåret på
höger (vänster) sidoplan och säkra den mot arbetsytan med två träskruvar (Illustration 5).
8 Böj sparktröskelns fästen i enlighet med önskat djup (Illustration 6), fixera därefter fästena vid sparktröskeln
(Illustration 7).
9 Sätt i fästena i diskmaskinens bas (Illustration 8).
36 56.2
B
A
Bild 4
17
Adjust _height
439
395.4
Diskmaskinen måste vara i nivå för korrekt funktion, drift och diskresultat.
1 Placera ett vattenpass på luckan och spåret för skenan enligt bilden för att kontrollera att
diskmaskinen är i nivå.
2 Få diskmaskinen i korrekt nivå genom att individuellt justera de tre nivåfötterna.
3 Se till att diskmaskinen inte tippar när den ställs i nivå.
A
Figur 5
Bild på fotjustering
Kontroll av nivån i djupled
OBS:
Fötternas maximala
justeringshöjd är 50 mm.
Vattenpass
Kontroll av nivån i sidled
Om nätanslutning
VARNING!
För personlig säkerhet:
Använd inte en förlängningssladd eller en
adapter tillsammans med diskmaskinen.
Ta inte bort jordningen under några
omständigheter.
Anslutning från strömsladden.
Elektriska krav
Kontrollera typskylten för att ta reda på vilken spänning som krävs och anslut diskmaskinen till lämplig strömförsörjning. Använd
en 10 amperes säkring, tidsfördröj säkring eller kretsbrytare som rekommenderas och ge maskinen en separat krets.
Elanslutning
Säkerställ ordentlig
jordning före
användning
Kontrollera att spänning och frekvens motsvarar värdena på typskylten. Anslut endast kontakten
till ett eluttag som är jordat på rätt sätt. Om eluttaget som maskinen måste anslutas till inte är
lämpligt för kontakten, byt ut eluttaget istället för att använda en adapter eller liknande, eftersom
de kan orsaka överhettning och brännskador.
18
Vattenanslutning
Kallvattenanslutning
Anslut kallvattenslangen till en röranslutning med 3/4 tums gänga och se till att den sitter fast
ordentligt.
Om vattenledningarna är nya eller inte har använts under en längre tid, låt vattnet rinna för att
se att det är klart och fritt från föroreningar. Denna försiktighetsåtgärd krävs för att undvika
risken för att vatteninloppet blockeras och maskinen skadas.
VARNING!
Stäng av vattnet efter användning.
Tömma överflödigt vatten från slangar
Om diskhon är mer än en meter över golvet, kan överskottsvattnet i slangar inte tömmas direkt i
diskhon. Det kommer att bli nödvändigt att tömma överskottsvatten från slangarna i en lämplig
behållare som hålls lägre än diskhon.
Vattenutsläpp
Anslut avloppsslangen. Avloppsslangen måste monteras korrekt för att undvika vattenläckage. Se
till att avloppsslangen inte böjs eller kläms.
Förlängningsslang
Om du behöver en förlängning, se till att använda en liknande avloppsslang.
Den får inte vara längre än fyra meter totalt, annars kan diskmaskinens rengöringseffekt minskas.
Hävertanslutning
Avloppsanslutningen måste vara på en höjd som är lägre än 1 m (max). Avloppslangen måste sitta fast
Starta diskmaskinen
Följande ska kontrolleras innan diskmaskinen startas.
1 Diskmaskinen står vågrätt och är ordentligt fastsatt
2 Inloppsventilen är öppen
3 Inloppsslangens anslutningar är ordentligt åtdragna och läcker inte
4 Ledningarna är ordentligt anslutna
5 Strömmen är påslagen
6 Vatten- och avloppsslangarna är inte hoptrasslade
7 Allt förpackningsmaterial, broschyrer och papper har tagits ur diskmaskinen
OBS:
Spara bruksanvisningen på ett säkert ställe efter
installationen. Bruksanvisningen är till stor hjälp för
användarna.
20
9. Felsökningstips
Innan du ringer kundtjänst
Se om tabellerna på följande sidor kan hjälpa dig att slippa ringa efter service.
Problem
Möjliga orsaker
Diskmaskinen
startar inte
Trasig säkring eller
utlöst kretsbrytare
Byt säkring eller återställ kretsbrytaren. Ta bort alla
andra apparater som använder samma krets som
diskmaskinen
Strömförsörjningen
är inte påslagen
Se till att diskmaskinen är påslagen och att luckan är
ordentligt stängd.
Se till att strömsladden är korrekt ansluten till
vägguttaget.
Lågt vattentryck
Kontrollera att vattenförsörjningen är korrekt ansluten
och att vattnet är på.
Tekniska
problem
Diskmaskinens
lucka är inte
ordentligt stängd.
Vatten pumpas
inte ut ur
diskmaskinen
Stäng luckan ordentligt och lås den.
Veck på
avloppsslangen
Kontrollera avloppsslangen.
Kontrollera grovfiltret
(Se avsnittet "Filterrengöring")
Igensatt filter
Kontrollera diskbänken för att se till att avloppet rinner bra.
Om problemet är att diskhon inte töms, kan du behöva en
rörmokare i stället för en serviceman för diskmaskinen.
Igensatt diskho
Lödder i
diskmaskinen
Allmänna
problem
Olämpligt diskmedel
Använd endast maskindiskmedel för att undvika
skumbildning.
Om detta inträffar, öppna diskmaskinen och låt skummet
avdunsta. Häll i ca 1 liter vatten i diskmaskinen. Stäng och
lås diskmaskinen och starta därefter ett diskprogram.
Diskmaskinen kommer att tömma
ut vattnet i första steget. Öppna luckan efter att
tömningen avslutats och kontrollera att löddret försvunnit.
Upprepa om det behövs.
Utspilld spolglans
Torka alltid upp utspilld spolglans omedelbart.
Fläckar på insidan
Diskmedel med
färgämne har använts
Se till att diskmedlet är färglöst.
Vit film på
insidans yta
Mineraler från hårt
vatten
Använd en fuktig svamp med
maskindiskmedel och gummihandskar för att
rengöra insidan. Använd aldrig något annat
än maskindiskmedel, pga. risken för
skumbildning.
Rostfläckar på
bestick
Besticken ifråga är inte
rostfria
Ett program kördes
Kör alltid ett snabbprogram utan någon disk i
inte efter det att salt
diskmaskinen och utan att välja Turbotillsattes. Spår av salt
funktionen (i förekommande fall) efter att du
finns
har fyllt på salt.
kvar när programmet körs
Spolgla nsbehållarens
lock är löst
Ljud
Åtgärd
Kontrollera locket. Kontrollera att låsningen fungerar.
Knackande ljud från
diskutrymmet
En spolarm knackar
mot något i en korg.
Avbryt programmet och flytta det som hindrade
spolarmen.
Skramlande ljud från
diskutrymmet
Något står inte stadigt
i diskutrymmet
Avbryt programmet
och placera om det som stod ostadigt.
Knackande ljud från
vattenrören
Detta kan orsakas av
installationen på plats eller
en koppling på rörledningen.
21
Detta påverkar inte diskmaskinens funktion, men
kontakta en kvalificerad rörmokare om du är osäker.
Problem
Möjliga orsaker
Disken är
inte ren
Disken placerades
inte korrekt.
Se informationen i avsnittet "Fylla
diskmaskinskorgarna".
Programmet var inte
tillräckligt kraftfullt.
Välj ett mer intensivt program. Se
"Diskprogramtabell".
För lite diskmedel
användes.
Använd mer diskmedel, eller byt diskmedel. Ordna om
Något blockerar
spolarmarna.
Filtersatsen i botten
av diskutrymmet är
inte ren eller inte
korrekt monterad.
Detta kan leda till att
spolarmarna
blockeras.
Dåligt
diskresul
tat
disken så att spolarmen kan rotera fritt.
Rengör och/eller montera filtren korrekt. Rengör
spolarmarna. Se "Rengöra spolarmarna".
Grumligheter
på glas
Kombination
av
mjukt vatten och för
mycket diskmedel.
Använd mindre diskmedel om du har mjukt vatten
och välj det kortaste diskprogrammet för att diska
glas och få dem rena.
Svarta eller grå
märken på
disken
Aluminiumredskap
har skrapat mot
tallrikarna.
Använd ett milt slipande medel för att få bort dessa
märken.
Diskmedel finns
kvar i
diskmedelsfacket
Dåligt
torkresul
tat
Åtgärd
Disken
torkar inte
Disken
blockerar
diskmedelsfack en
Placera om föremålen som ska diskas.
Olämplig placering
Placera disken enligt instruktionerna.
För lite spolglans
Öka mängden spolglans/fyll på spolglansbehållaren.
Maskinen tömdes
för tidigt
Töm inte diskmaskinen omedelbart efter disk. Öppna
luckan på glänt så att ångan kan komma ut.
Börja inte tömma diskmaskinen förr än disken
knappt är varm vid beröring. Töm den nedre korgen
först. Detta förhindrar att vatten droppar från disk i
den övre korgen.
Fel program har
valts
Vid korta diskprogram är temperaturen lägre.
Detta sänker även diskeffekten. Välj
ett program med lång disktid.
Vattenavrinning är svårare med dessa. Bestick
eller redskap av denna typ lämpar sig inte för
maskindisk.
Användning av
redskap med
beläggning av låg
kvalitet
Felkoder
Diskmaskinen kommer att visa felkoder för att varna dig om vissa fel:
Felkod
Betydelse
Möjliga orsaker
E1
Längre inloppstid.
Kranen har inte öppnats, vattenintaget
är begränsat eller vattentrycket för lågt.
E3
Uppnår inte önskad temperatur.
Fel på värmeelementet.
E4
Spill.
E8
Ventilfel
Ed
Onormal kommunikation.
Diskmaskinen läcker någonstans.
Öppen kretsbrytare eller trasig ventil.
Upptäckt onormal data över 20 sekunder, indikatorn utlöses.
Återgår till det normala utan åtgärd efter att
signalen återupptagits.
22
VARNING!
Om spill inträffar ska du stänga av huvudvattenledningen innan du
ringer service. Om det finns vatten i bottenbehållaren på grund av spill
eller ett litet läckage, bör vattnet avlägsnas innan diskmaskinen startas
igen.
Teknisk information
(med
l
448
617
uckan
stäng
d)
815
1150
Höjd:
Bredd:
Djup:
Vattentryck:
Strömförsörjning:
Kapacitet:
815 mm
448 mm
617 mm(med luckan stängd)
0,04–1,0 MPa
se märkplåten
9 kuvert
24
Tekniskt datablad
Blad till hushållsdiskmaskin i enlighet med EU-direktiv 1059/2010:
Tillverkare
HOOVER
Typ/beskrivning
HDP 2D945W-86.HDP 2D945X-86
Standardkuvert
9
Energieffektivitetsklass
1
A++
Årlig energiförbrukning
2
197 kWh
Energiförbrukning för standardprogram
0,69 kWh
Strömförbrukning i avstängt läge
0,3 W
Strömförbrukning i påslaget läge
0,45 W
Årlig vattenförbrukning
3
2240 liter
Torkeffektivitetsklass
4
A
Standardprogram
5
ECO 45 °C
Programlängd för standardprogram
195 min
Ljudnivå
45 dB(A) re 1 pW
Montering
Inbyggd
Kan vara inbyggd
Ja
Höjd
81,5 cm
Bredd
44,8 cm
Djup (med anslutningar)
61,7 cm
Strömförbrukning
1930 W
Märkspänning/frekvens
230 V~ 50 Hz
Vattentryck (flödestryck)
0,4–10 bar = 0,04–1 MPa
OBS
1 A + + (högsta effektivitet) till D (lägsta effektivitet)
2 Energiförbrukning 197 kWh per år baserat på 280 standardprogram med kallt vatten och användning av
lågströmslägen. Faktisk energiförbrukning beror på hur apparaten används.
3 Vattenförbrukning 2240 liter per år baserat på 280 standardprogram. Faktisk vattenförbrukning beror på hur
apparaten används.
4 A (högsta effektivitet) till G (lägsta effektivitet)
5 Det här programmet är lämpligt för normalsmutsigt porslin och är det mest effektiva
programmet för denna typ av porslin med hänsyn till energi- och vattenförbrukning.
Värdena ovan har uppmätts i enlighet med föreskrifter under angivna driftsförhållanden. Resultaten kan
variera kraftigt beroende på diskens mängd och nedsmutsning, vattnets hårdhet,
mängden diskmedel osv.
Bruksanvisningen baseras på EU:s föreskrifter och regelverk.
25
6
3
3
INÅT
9
8
7
10
9
2. Nedre korgen:
4
3
INÅT
1. Övre korgen:
3
2
1
5
7
1
1
3
Bestickkorg
8
1
2
3
Fylla korgarna enligt EN50242:
Ovalt
serveringsfat
Djupa tallrikar
Mattallrikar
Desserttallrikar
Stor serveringsskål
Mellanstor
serveringsskål
Liten serveringsskål
Glas
Fat
Koppar
8 Såsslevar
4 Teskedar
Information för jämförelsetester i enlighet med EN50242
Kapacitet: 9 kuvert
Den övre korgens placering: lägsta position
Program: ECO
spolglansinställning: 6
Avhärdningsinställning: H3
7 Serveringsgafflar
6 Serveringsskedar
5 Dessertskedar
INÅT
3 Knivar
2 Gafflar
1 Matskedar
3. Bestickkorg:
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising