Hoover | HDSN 2D620PX | Hoover HDSN 2D620PX Navodila za uporabo

Hoover HDSN 2D620PX Navodila za uporabo
SL
HR
Hvala vam što ste izabrali perilicu za suđe
Hoover. Uvjereni smo da će vam predano
služiti u sigurnom pranju svakodnevnog
posuđa.
Sadržaj
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI I
PREDOSTROŽNOSTI
Pažljivo pročitajte ovaj priručnik za pravilnu
i sigurnu upotrebu uređaja te korisne
savjete o učinkovitom održavanju.
2. DOVOD VODE
3. DODAVANJE SOLI
4. POSTAVLJANJE GORNJE KOŠARE
(SAMO NA NEKIM MODELIMA)
Upotrebljavajte perilicu za suđe
samo nakon što ste pažljivo pročitali ove
upute. Preporučujemo da uvijek čuvate
ovaj priručnik pri ruci i u dobrom stanju
za svakog budućeg vlasnika.
5. STAVLJANJE POSUĐA
6. INFORMACIJE ZA LABORATORIJSKE
TESTOVE
7. DODAVANJE SREDSTVA ZA PRANJE
Provjerite je li uređaj isporučen s ovim
uputama za uporabu, jamstvenim listom,
adresom servisnog centra i oznakom
energetske
učinkovitosti.
Svaki
se
proizvod identificira jedinstvenom 16znamenkastom šifrom, koja se naziva i
„serijskim
brojem”,
ispisanom
na
jamstvenom listu ili na pločici sa serijskim
brojem koja se nalazi s unutarnje strane
vrata u gornjem desnom dijelu. Ta šifra
vrijedi kao svojevrsna identifikacijska
oznaka specifična za proizvod koju ćete
trebati
upotrijebiti
za
registraciju
proizvoda ili ako ćete se trebati obratiti
Centru za tehničku pomoć.
8. VRSTE SREDSTVA ZA PRANJE
9. DODAVANJE SREDSTVA ZA ISPIRANJE
10.ČIŠĆENJE FILTARA
11.PRAKTIČNI SAVJETI
12.ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
13.OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE
14.TEHNIČKI PODACI
15.ODABIR PROGRAMA I POSEBNE
ZNAČAJKE
16.UPRAVLJANJE NA DALJINU (Wi-Fi)
Slika A
17.LEGENDA PROGRAMA
18.JEDINICA ZA OMEKŠIVAČ VODE
19.TEHNIČKA PODRŠKA I JAMSTVO
20.OKOLIŠNI UVJETI
5
1
A. BEŽIČNI PARAMETRI (STR.75)
4
3
2
2
uređaj mogu upotrebljavati
djeca od 8 godina i starija i
osobe sa smanjenim tjelesnim,
osjetilnim ili mentalnim sposobnostima
ili s nedostatkom iskustva i
znanja, pod uvjetom da ih se
nadzire ili da im se daju upute
o upotrebi uređaja na siguran
način i da razumiju uključene
opasnosti. Djeca se ne smiju
igrati s perilicom za suđe.
Djeca ne smiju čistiti i održavati
uređaj bez nadzora.
l Ovaj
je uređaj namijenjen za
upotrebu u kućanstvu i sličnim
primjenama kao što su:
− kuhinje za osoblje u trgovinama,
uredima i drugim radnim
okruženjima;
− farme;
− za klijente u hotelima, motelima
i drugim vrstama stambenog
okruženja;
− vrste polupansionskog
l Djecu bi trebalo nadzirati kako
okruženja.
bi se osiguralo da se ne igraju
s uređajem.
Drugačija uporaba ovog uređaja
od uporabe u kućanstvu ili
tipičnih kućanskih funkcija, kao l Djecu do tri godine trebalo bi
držati dalje od uređaja osim
što je komercijalna upotreba
ako nisu cijelo vrijeme pod
stručnih ili osposobljenih korisnika,
nadzorom.
isključena je i kod prethodno
navedenih primjena. Ako se
uređaj upotrebljava na način koji l Ako je kabel za napajanje
oštećen, mora ga zamijeniti
nije u skladu s prethodno
proizvođač, njegov serviser ili
navedenim, može se smanjiti
slično kvalificirane osobe kako bi
vijek trajanja uređaja i poništiti
se izbjegla opasnost. Preporučujemo
proizvođačevo jamstvo.
upotrebu originalne komponente
Proizvođač ne prihvaća bilo
koja se može tražiti od Centra
kakvu štetu na uređaju ili drugu
za tehničku pomoć.
štetu ili gubitak koji nastaje
uporabom koja nije u skladu s
uporabom u kućanstvima ili l Upotrebljavajte samo komplete
crijeva isporučene s uređajem
domaćom uporabom (čak i ako
za priključak za vodu (ne
se nalazi u domaćem okruženju
upotrebljavajte stare komplete
ili kućanstvu) u najvećoj mjeri
crijeva).
dopuštenoj zakonom.
3
HR
l Ovaj
1. INFORMACIJE O
SIGURNOSTI I
PREDOSTROŽNOSTI
l Pritisak
vode mora biti između Proizvođač
odbacuje
svu
0,08 MPa i 0,8 MPa.
odgovornost za bilo kakvu
štetu nanesenu ljudima ili
l Pazite da tepisi ili prostirke ne
zaklanjaju dno uređaja ni imovini zbog toga što uređaj
nije uzemljen.
otvore za ventilaciju.
l Nakon
postavljanja uređaj mora l Osigurajte da perilica za suđe
biti postavljen tako da je utikač
ne gnječi kabele za napajanje.
dostupan.
l Općenite
se ne preporučuje
upotrebljavati
prilagodnike,
višestruke utikače i/ili produžne
kabele.
UPOZORENJE
Noževe i drugi pribor s oštrim
vrhovima mora se staviti u
košaru s vrhovima okrenutim
prema dolje ili stavljenim u
vodoravni položaj.
l Prije
čišćenja ili održavanja
perilice za suđe, isključite uređaj
iz struje i isključite dovod vode.
l Nemojte
ostavljati vrata otvorena
u vodoravnom položaju kako l Nemojte povlačiti kabel za
napajanje ili uređaj da biste
biste izbjegli moguće opasnosti
isključiti uređaj iz struje.
(npr. spoticanje).
l Daljnje
informacije o proizvodu l Nemojte ostaviti uređaj izložen
ili sigurnosno-tehnički list potražite
elementima (kiša, sunce itd.).
na proizvođačevom web-mjestu.
l Naslanjanje na otvorena vrata
Električni priključci i sigurnosne
perilice za suđe ili sjedenje na
upute
njima može uzrokovati njezino
prevrtanje.
l Tehničke pojedinosti (napon
napajanja i ulazna snaga)
l Perilica za suđe osmišljena je
navedeni su na natpisnoj pločici
za uobičajeni kuhinjski pribor.
proizvoda.
Predmeti koji su zagađeni
benzinom, bojom, tragovima
l Provjerite je li električni sustav
čelika ili željeza, korozivnim
uzemljen i je li u skladu sa
kemikalijama, kiselinama ili
svim važećim zakonima te je li
lužinama ne smiju se prati u
utičnica kompatibilna s utikačem
perilici za suđe.
uređaja.
4
je u kući ugrađen uređaj
za omekšavanje vode, nema
potrebe za dodavanjem soli u
omekšivač vode.
Označavanjem ovog proizvoda
oznakom
potvrđujemo, pod
vlastitom odgovornošću, potpunu
sukladnost ovog proizvoda sa
svim mjerodavnim sigurnosnim,
l Ako se uređaj pokvari ili prestane zdravstvenim i ekološkim zahtjevima
pravilno raditi, isključite ga, europskog zakonodavstva.
isključite dovod vode i ne dirajte
ga. Popravke smije izvoditi samo Postavljanje
Centar za tehničku pomoć i l Uklonite sve elemente ambalaže.
trebaju se postaviti samo originalni
rezervni dijelovi. Nepridržavanjem
UPOZORENJE
ovih uputa može se ugroziti
Držite materijal za pakiranje
sigurnost uređaja.
dalje od djece.
l Ako
nakon uklanjanja ambalaže
l Nemojte postavljati ili upotrebljavati
trebate pomaknuti uređaj, ne
perilicu za suđe ako je oštećena.
pokušavajte ga podići za dno
vrata. Malo otvorite vrata i l Pridržavajte se uputa isporučenih
podignite stroj držanjem vrha.
s proizvodom.
5
HR
l Ako
2. DOVOD VODE
l Ako perilicu priključujete na novu vodovodnu
Perilica sudja mora biti spojena na
vodovodnu mrežu korištenjem nove
garniture cijevi. Stare cijevi nije dobro
ponovno koristiti.
instalaciju ili na vodovodnu instalaciju
koja duže vrijeme nije bila korištena,
pustite vodu da teče nekoliko minuta da
se iz cijevi isperu moguće nećistoće (kao
na primjer pijesak, hrdja itd) prije nego
što perilicu sudja priključite na cijev za
dovod vode. Na taj način izbjegavate
moguće začepljenje filtra navedenim
nećistoćama. Dovodnu cijev priključite na
slavinu za dotok vode tek kada je voda
sasvim čista.
l Cijevi za odvod i dovod vode na perilici
možete usmijeriti ili na lijevu ili na desnu
stranu.
Perilicu možete priključiti na hladnu ili
toplu vodu, s time da ulazna temperatura
tople vode ne smije prelaziti temperaturu
od 60°C.
1
l Dozvoljeni minimalni pritisak vode iznosi
B
0,08 MPa do maksimalno 0,8 MPa.
l Priključnu cijev morate pričvrstiti na
slavinu navojem, tako da perilicu možete
odvojiti od vodovodne mreže kada je ne
koristite (slika 1 B).
2
l Perilica je opremljena dovodnom cijevi
koja na završetku ima navoj promjera 3/4"
(slika 2).
B
l Spojite dovodnu cijev "A" na slavinu za
vodu "B" sa priključkom "3/4" i provjerite
da je spoj dobro zabrtvljen.
A
l Ako je neophodno, dovodna cijev može se
produžiti do 2,5 m. Produžna cijev može
se nabaviti kod ovlaštenog servisera.
6
uređaj koji se nalazi na dovodnoj cijevi
koji zaustavlja protok vode ako se cijev
ošteti te se u tom slučaju na prozoru „A”
prikazuje crvena oznaka i cijev se mora
zamijeniti. Kako biste odvinuli maticu, pritisnite
uređaj za jednosmjerno blokiranje „B”.
Sve perilice za suđe opremljene su
sigurnosnim uređajem za sprečavanje
prelijevanja koji automatski blokira
protok vode i/ili odvodi višak vode ako
voda premaši normalne razine zbog
kvara.
4
NEKI MODELI mogu imati jednu ili više
sljedećih značajki:
B
l BLOKIRANJE VODE (3. slika)
A
Sustav za blokiranje vode osmišljen je za
poboljšanje sigurnosti uređaja. Sustav
sprečava poplave do kojih može doći zbog
kvara uređaja ili kao posljedica pukotine
na gumenim cijevima, a posebno na cijevi
za dovod vode.
l ZAŠTITA OD CURENJA - DOVODNA CIJEV
SA SIGURNOSNIM ELEMENTOM (5. slika):
Ako voda curi iz primarne unutarnje cijevi
„A”, prozirni zaštitni omotač „B” sadržavat
će vodu kako bi se dovršio ciklus pranja.
Na kraju ciklusa obratite se Centru za
tehničku pomoć kako bi se zamijenila
dovodna cijev.
Način rada
Spremnik koji se nalazi na podnožju uređaja
prikuplja svu vodu koja je procurila i upravlja
senzorom koji aktivira ventil koji se nalazi
ispod slavine za vodu i blokira svu vodu, čak
i kada je slavina potpuno otvorena.
Ako je odjeljak „A” koja sadrži električne
dijelove oštećena, odmah izvucite utikač iz
utičnice. Kako biste osigurali savršen rad
sigurnosnog sustava, crijevo s odjeljkom „A”
trebalo bi priključiti na slavinu kako je
prikazano na slici.
Crijevo za dovod vode ne smije se izrezati jer
ima dijelove koji su pod naponom.
Ako crijevo nije dovoljno dugačko za
priključivanje, mora se zamijeniti dužim.
Crijevo se može dobiti u Centru za tehničku
pomoć.
3
5
B
A
A
7
HR
l ZAUSTAVLJANJE VODE (4. slika):
Hidraulički sigurnosni uređaji
Priključivanje odvodne cijevi
l Završetak odvodne cijevi namjestite na
l Zaobljeni
završetak odvodne cijevi
možete objesiti i na rub sudopera, ali
svakako morate pripaziti da završetak
cijevi nije potopljen u vodu koja se možda
nalazi u sudoperu, jer će ona kod
uključivanja uredjaja, ući natrag u perilicu
(slika 6Y).
stalni odvod vode, te pazite da cijev ne
bude savinuta (slika 6).
l Stalni odvod vode mora biti na visini
najmanje 40 cm i imati unutarnji promjer
širine najmanje 4 cm.
l Preporučujemo da namjestite i odgovarajući
l U slučaju da isti završetak želite namjestiti
sifon koji će spriječiti širenje neugodnih
mirisa (slika 6X).
ispod radne površine, morate ga pričvrstiti
neposredno ispod radne plohe, na
najvišoj mogućoj točci (slika 6Z).
l Ako je neophodno, odvodna cijev može
se produžiti do 2,5 m; osigurajte da stoji
na najviše 85 cm visine od razine poda.
Produžna cijev može se nabaviti kod
ovlaštenog servisera.
l Po završetku priključivanja perilice na
vodovodnu mrežu provjerite da cijevi za
odvod i dovod vode nigdje nisu savinute.
6
Y
X
Z
8
(Slika A "1")
Nakon stavljanja soli, MORATE pokrenuti
potpuni ciklus pranja ili program za
PRETPRANJE/ HLADNO ISPIRANJE.
l Pojava bijelih mrlja na posudju je obično
znak da je potrebno napuniti spremnik
soli.
l U spremnik za sol možete usipati oko1,5
do 1,8 kg soli. Za što bolje i uspješnije
korištenje perilice potrebno je povremeno
obnoviti zalihu soli, ovisno o podacima na
tablici.
l Na dnu uredjaja nalazi se spremnik za
sol, pomoću koje se obnavlja sredstvo za
odstranjivanje vapnenca.
l Vrlo je važno da koristite isključivo sol
(samo pri prvom pokretanju perilice)
Kada perilicu sudja koristite prvi puta,
nakon potpunog punjenja spremnika
za sol, neophodno je dodati vode sve
dok se ne prelije iz spremnika.
posebno namijenjenu za perilice sudja.
Ostali tipovi soli kao npr. kuhinjska sol,
sadrže visok postotak vapnenastih sastojaka,
te zbog prisutnosti istih, ne može doći do
pročišćavanja, te se uredjaj može začepiti.
l Sol u uredjaj za omekšavanje dodajete
tako da odvrnete poklopčić na spremniku,
koji se nalazi na dnu perilice.
l Pri navedenoj radnji često se dogodi da iz
spremnika isteće nešto vode, bez obzira
na to, slobodno usipajte sol u spremnik
sve dok nije potpuno pun. Da bi lakše
usipali sol u spremnik, tijekom usipavanja
je miješajte npr. drškom od kuhače. Po
završetku punjenja, odstranite ostatke soli
i dobro pričvrstite poklopčić
9
HR
3. DODAVANJE SOLI
Vrsta "A": (SAMO MODELI S JEDNOSTAVNIM
4. POSTAVLJANJE GORNJE
KOŠARE (SAMO NA
NEKIM MODELIMA)
MEHANIZMOM POSTAVLJANJA KOŠARE):
l Ako se redovito upotrebljavaju tanjuri od
29 cm do 32,5 cm, stavite ih u donju
košaru nakon što gornju košaru postavite
u njezin gornji položaj kako je opisano u
nastavku (prema modelu):
Vrsta "A":
1. okrenite prednje blokove "A" prema van;
2. izvadite košaru i postavite je u gornji
položaj;
3. vratite blokove "A" u izvorni položaj.
Posuđe koje je promjerom veće od 20 cm
više se ne može stavljati u gornju košaru, a
pokretni oslonci ne mogu se upotrebljavati
kad je košara u gornjem položaju.
Vrsta "A"
1. izvadite gornju košaru;
2. držite košaru s obje strane i podignite je
prema gore (1. slika).
Posuđe koje je promjerom veće od 20 cm*
više se ne može stavljati u gornju košaru, a
pokretni oslonci ne mogu se upotrebljavati
kad je košara u gornjem položaju.
* U modela s trećom košarom posuđe više
od 14 cm u promjeru više se ne mogu
postaviti u gornju košaru.
POSTAVLJANJE KOŠARE U DONJI
POLOŽAJ:
1. držite košaru s obje strane i lagano je
podignite prema gore (1. slika);
2. zatim polako postavite u ispravan
položaj (2. slika).
N.B.: NIKAD NEMOJTE PODIZATI ILI
SPUŠTATI KOŠARU SAMO S JEDNE
STRANE (3. SLIKA).
UPOZORENJE:
preporučujemo da namjestite košaru prije
stavljanja posuđa u perilicu za suđe.
Vrsta "B"
1
A
2
a
b
a
b
A
3
10
l Gornja košara napravljena je tako da je
maksimalno možete iskoristiti, odnosno
da je napunite samo s tanjurima koje
postavite u dva reda i to do najviše 24
komada, ili samo sa čašama koje posložite u
pet redova najviše do 30 komada, ili sa
različitim komadima posudja.
Korištenje gornje košare
l Gornja košara opremljena je pokretnim
policama koje su prikvačene na bočne
strane košare i mogu se podesiti u 4
položaja.
Uobičajeno dnevno punjenje
prikazano je na slici 1 i 2.
l U nižem položaju (A-A1) police se mogu
koristiti za šalice (kava/čaj), kuhinjske
noževe, kutlače i sl.. Stakleno posudje s
ručicama može se sigurno objesiti na
krajeve polica.
Gornja košara (slika 1)
1
l U višem položaju (B-B1) police omogućuju
prihvat plitkih i dubokih tanjura. Tanjure
treba postaviti okomito, vanjskim dnom
tanjura prema stražnjoj strani perilice
posudja. Izmedju tanjura mora biti razmak
za slobodan prolaz vode.
Gornja košara (slika 2)
2
l Tanjure većih promjera od oko 26 cm,
lagano nagnite prema prednjoj strani,
kako bi lakše umetnuli košaru u
unutarnjost perilice.
l Na
gornju košaru takodjer možete
postaviti i zdjele za salatu i plastične
zdjelice, ali je preporučljivo da ih učvrstite
na mjesto jer se takvo posudje kod
raspršivanja vode može prevrnuti.
11
posudjem
HR
5. STAVLJANJE POSUĐA
Korištenje donje košare
l U
donju košaru možete posložiti
pladnjeve, tave, zdjele za juhu, zdjele za
salatu, duboke i plitke tanjure, pribor za
jelo i kuhače.
4
C
A
l Pribor za jelo posložite u plastičnu
košaricu (držač) koja je za to
namijenjena, vrhovima ručica okrenutim
prema gore. Držač pribora za jelo stavite
na donju košaru (sl. 6) da žlice, vilice i
noževi ne iskliznuli kroz otvore na košarici
i time blokiraju okretanje mlaznice za
raspršivanje vode.
l Donja košara za posudje opremljena je
posebnom
podesivom
središnjom
policom (sl. 3 i 4). To omogućuje stabilno
i optimalno punjenje perilice posudjem,
čak i onda kada je veličina i/ili oblik
posudja nestandardan.
- POLOŽAJ "A": za uobičajeno punjenje
posudjem, ili kada nisu stavljene tave,
zdjele za salatu i slično.
l Mali tanjuri, koji se npr. koriste za desert
moraju biti smješteni na donju košaru
za posudje sa preklopnim držačem
postavljenim prema van, kao što je
prikazano na slici 5 ("E"). Za uobičajene
ili veće tanjure preklopni držač mora biti u
položaju ("D").
Gornja košara (slika 5)
5
- POLOŽAJ "B": za posudje, koje iako
standardne veličine, ima odredjen oblik
(vrlo duboke zdjele, četvrtasto posudje ili
ono bez rubova i sl.
- POLOŽAJ "C": za ravno posudje veće od
prosjeka i/ili posudje nestandardnog oblika
(četverokutno, šesterokutno, ovalno, posudje
za pizzu itd.).
3
B
E
UPOZORENJE
Ako su mali tanjuri smješetni u
košaru za posudje a preklopni držač
je u neispravnom položaju, tanjuri će
ometati okretanje donjih mlaznica za
vodu.
A
12
D
posudjem
7
Donja košara (slika 6)
6
6. INFORMACIJE ZA
LABORATORIJSKE
TESTOVE
Pravilno i racionalno razmještanje sudja u
perilicu rezultirat će dobrim rezultatima
pranja.
Molimo da podatke vezane za ispitivanje i
mjerenje radne buke prema EN normama
zatražite od:
testinfo-dishwasher@candy.it
Niža košara ima uredjaj za sigurnosno
zaustavljanje koji je posebno koristan
za sigurno izvlačenje potpuno pune
košare. Potpuno izvlačenje košare
neophodno je pri redovitom održavanju,
kada punite sol i čistite filtar.
U vašem zahtjevu molimo da navedete ime
modela i serijski broj vaše perilice posudja
(pogledajte pločicu/naljepnicu s tehničkim
podacima).
Košarice za jedaći pribor (slika 7)
Košarica za jedaći pribor napravljena je od
dva odvojena djela, te je zbog toga
omogućeno punjenje različitim veličinama
jedaćeg pribora.
Dva dijela mogu biti zasebna tako da ih
odvojitie kliznim pomakom.
Vrh košarice za jedaći pribor može se
ukloniti da se omogući stavljanje različitih
predmeta.
13
HR
Uobičajeno dnevno punjenje
prikazano je na slici 6.
7. DODAVANJE SREDSTVA
ZA PRANJE
(Slika A "2")
Deterdžent
ZNAČAJNO
Za pranje posudja u perilici morate
upotrebljavati posebno sredstvo za
pranje, koje može biti u tekućem
stanju, odnosno prikladan prašak ili
tablete.
Nakon što ste stavili deterdžent u spremnik,
zatvorite poklopac, prvo ga gurnite (1) a
zatim ga pritisnite (2) sve dok se ne začuje
"klik".
Neprikladna sredstva kao na primjer:
sredstva za ručno pranje posudja, ne
sadrže sastojke pogodne za pranje posudja
u perilici, te ometaju pravilan rad perilice.
Punjenje spremnika za deterdžent
Spremnik za deterdžent smješten je na
unutarnjoj strani vrata (slika A "2"). Ako je
poklopac spremnika zatvoren, za otvaranje
pritisnite tipku (A). Po završetku bilo kojeg
programa pranja, ostavite poklopac uvijek
otvoren.
Budući da sva sredstva za pranje, nemaju
istu snagu pranja, pridržavajte se uputa
proizvodjača. Podsjećamo i to, da
nedovoljna količina sredstva za pranje
može prouzročiti nepotpuno uklanjanje
prljavštine. Dozirate li preveliku količinu
detrdženta, nećete postići bolje rezultate
pranja, već samo nepotreban trošak.
Nemojte koristiti prekomjerne količine
sredstava za pranje jer time istodobno
pridonosite i zaštiti okoliša.
UPOZORENJE
Kod punjenja donje košare sa posudjem,
provjeriti da li posudje ne smeta otvaranju
spremnika za deterdžent.
Potrebna količina sredstva za pranje ovisi i
o stupnju prljavštine kao i o tipu posudja.
Preporučujemo da odjeljak za pranje
spremnika za detrdžent napunite sa 20-30
grama sredstva za pranje posudja (B).
14
l pažljivo pročitajte upute proizvodjača
otisnute na ambalaži;
l učinkovitost deterdženta koji sadrži i sol
zavisi o tvrdoći vode u vašoj vodovodnoj
mreži, Provjerite da li je tvrdoća vode u
vašoj vodovodnoj mreži unutar raspona
učinkovitosti koja je prikazana na
ambalaži deterdženta.
Deterdžent u tabletama
Deterdženti u tabletama različitih proizvodjača
ne otapaju se istom brzinom, zbog toga
tijekom kratkih programa pranja neki
deterdženti u tabletama ne mogu biti
potpuno učinkoviti jer se ne otope u
potpunosti. Ako se koristi takav deterdžent,
savjetujemo korištenje dužeg programa
pranja da se zajamči potpuno djelovanje
deterdženta u tabletama.
ZNAČAJNO
Da se ispune dobri rezultati pranja,
tablete moraju biti stavljene u odjeljak
za pranje spremnika za deterdžent, NE
izravno u kadu perilice posudja.
Ako koristite takvu vrstu deterdženta a
niste zadovoljni sa rezultatima pranja,
molimo da se obratite proizvodjaču
deterdženta.
U odredjenim okolnostima korištenje
kombiniranih deterdženata može izazvati:
l taloženje vapnenca na posudju ili u perilici
posudja;
l smanjeni radni učinak pranja ili sušenja.
ZNAČAJNO
Bilo koji problem koji se iskaže kao
izravan rezultat korištenja takvog
deterdženta nije pokriven našim
jamstvom.
Koncentrirani deterdženti
Koncentrirani deterdženti sa smanjenim
alkalinitetom i prirodnim enzimima, zajedno
sa programom pranja na 50°C, imaju manji
štetni učinak na prirodni okoliš a štite
posudje i perilicu posudja. Programi pranja
na 50°C namjerno iskorištavaju svojstva
prljavštine otpljene enzimima i zato
omogućuju da se korištenjem koncentriranih
deterdženata postignu isti rezultati pranja
kao sa programima na 65°C ali sa nižom
temperaturom pranja.
Kombinirani deterdženti
Deterdženti koji sadrže i sredstvo za sjaj
moraju biti stavljeni u odjeljak za pranje
spremnika za deterdžent. Odjeljak sredstva
za sjaj mora biti prazan (ako nije prazan,
podesite regulator sredstva za sjaj na niži
položaj prije korištenja takvog deterdženta).
Kombinirani deterdženti "TABS"
Ako namjeravate koristiti kombinirane
deterdžente "TABS" ("3 u 1"/"4 u 1"/"5 u 1",
itd.) tj. one koji sadrže i sol i sredstvo za
sjaj, savjetujemo sljedeće:
Molimo da zapamtite da pri korištenju
kombiniranog
deterdženta
"TABS",
svjetlosni pokazatelji za zalihu soli i
sredstva za sjaj (koji se nalaze samo na
odabranim modelima) postaju suvišni,
tako da svjetlosne pokazatelje možete
zanemariti.
Ako se pojave problemi pri pranju i sušenju
posudja, preporučujemo da se vratite
korištenju uobičajenih odvojenih sredstava
(sol, deterdžent u prahu i sredstvo za sjaj).
To će osigurati da uredjaj za omekšavanje
vode u perilici posudja radi ispravno.
U takvom slučaju, preporučujemo:
l napunite sprmnike za sol i sredstva za
sjaj;
l pokrenite uobičajeni program pranja ali
bez umetnutog posudja.
Molimo da zapamtite da je nakon povratka
na korištanje uobičajene soli za perilicu
posudja, potreban odredjan broj ciklusa
pranja prije nego taj sustav ponovno bude
potpuno učinkovit.
15
HR
8. VRSTE SREDSTVA ZA
PRANJE
9. DODAVANJE SREDSTVA
ZA ISPIRANJE
(Slika A "3")
Sredstvo za sjaj
Sredstvo za sjaj, koje se automatski ispušta
tijekom zadnjeg ispiranja, pomaže da se
sudje brže osuši, sprečava nastajanje mrlja
i taloženje vodenog kamenca.
Punjenje spremnika sredstva za
sjaj
Spremnik sredstva za sjaj nalazi se lijevo
od spremnika za deterdžent (slika A "3").
Da otvorite poklopac spremnika, gurnite
oznaku za očitavanje i u isto vrijeme,
povucite jezičac za otvaranje. Preporučljivo
je uvijek koristiti sredstvo za sjaj posebno
namijenjeno za perilice sudja.
Razinu sredstva za sjaj provjerite kroz
pokazno okno (C) koje je smješteno na
raspršivaču
PUNO
PRAZNO
tamno
svijetlo
Reguliranje dodavanja sredstva
za sjaj od 1- 6
Regulator (D) je smješten ispod poklopca i
može se okretati pomoću kovanice.
Preporučeni položaj je 4.
Količina vapnenca u vodi bitno utječe kako
na nastajanje vodenih mrlja tako i na
sušenje posudja. Zato je veoma važno
reguliranje količine sredstva za visoki sjaj,
da bi se postigli optimalni rezultati pranja.
U slučaju da se po završetku pranja na
posudju pokažu tragovi tekućine za sjaj
potrebno je regulator postaviti na nižu
vrijednost, a na višu vrijednost ako se na
posudju pokažu bjelkaste mrlje.
16
10. ČIŠĆENJE FILTARA
HR
(Slika A "4")
Sustav filtriranja sastoji se od:
A. središnjeg spremnika koji zadržava
veće komadiće;
B. mikro filtra, smještenog ispod mrežice,
koji zadržava najsitnije komadiće i
osigurava savršeno ispiranje;
C. ravne mrežice koja neprekidno filtrira
vodu od pranja.
l Da bi svaki puta postigli savršene rezultate
pranja, filtre treba provjeriti i čistiti nakon
svakog pranja.
l Da uklonite filtar, jednostavno okrenite
ručicu u smjeru suprotnom kretanju kazaljki
na satu (slika 1).
l Uklonite mrežicu (slika 2) i operite je pod
mlazom vode, ako je potrebno koristite i
manju četku.
l Za lakše čišćenje središnji spremnik
može se ukloniti (slika 3).
l Sa samočistećim mikro filtrom, održavanje
je svedeno na minimum i sustav filtriranja
potrebno je samo provjeriti svaka dva tjedna.
Ipak, nakon svakog pranja preporučujemo da
provjerite središnji spremnik i mrežicu da nisu
začepljeni.
UPOZORENJE
Nakon čišćenja, uvjerite se da ja filtar
ponovo ispravno namješten i da je
mrežica ispravno usadjena na dno
perilice sudja. Provjerite da li je filtar
prilikom vraćanja, u mrežicu ispravno
privinut u smjeru kazaljki na satu, jer
ako je filtar slabo usadjen može doći do
štetnih posljedica u vezi sa učinkovitosti
perilice.
Nikada ne koristite perilicu sudja ako
je filtar izvadjen.
17
11. PRAKTIČNI SAVJETI
Kako uštedjeti
Kako postići
rezultate pranja
l Ako želite u potpunost iskoristiti prostor u
zaista
dobre
l Prije stavljanja sudja u perilicu, uklonite
sve ostatke hrane (kosti, ljuske, komadiće
mesa ili povrća, ostatke od kave, kožu
voća, pepel cigareta, čačkalice itd.) kako
bi spriječili začepljenje filtra, odvodne
cijevi ili mlaznica za pranje.
l Preporučujemo da sudje ne ispirete prije
nego što ga stavite u perilicu.
l Ponekad su pladnjevi, tave i lonci jako
zaprljani i sadrže zagorene ili zapečene
ostatke hrane, u tom slučaju, takvo je
sudje potrebno namakati prije pranja.
l Posudje smjestite u perilicu tako da je
okrenuto prema dolje.
l Ako je ikako moguće posudje u perilici
posložite tako da se medjusobno ne
dodiruje. Vrlo je važno da posudje
pravilno posložite u perilicu jer to daje
bolje rezultate pranja.
l Nakon što ste sudje posložili u perilicu,
prije početka pranja morate provjeriti da li
se mlaznice za raspršivanje vode
slobodno okreću.
l Lonce i drugo posudje na kojima su
ostaci zagorene hrane do početka pranja
namačite u otopini deterdženta za pranje.
perilici sudja, stavljajte sudje u perilicu
nakon svakog jela i ako je potrebno
pokrenite ciklus HLADNO ISPIPRANJE
da se omekšaju i uklone veće čestice
hrane sa novo umetnutog sudja. Kada je
perilica puna, pokrenite program za cjelovito
pranje.
l Ako sudje nije jako prljavo i perilica nije
sasvim puna, izaberite ŠTEDLJIVI program
pranja i slijedite pri tome sve upute navedene
u opisu programa.
Što se ne smije prati
l Upamtite da svo sudje nije prikladno za
pranje u perilici sudja. Savjetujemo da
neke vrste sudja kao na primjer: plastiku
neotpornu na toplinu, pribor za jelo
sa plastičnim ili drvenim drškama,
aluminijsko posudje, kristalne predmete,
čaše od olovnog stakla (ako drugačije nije
napomenuto) ne perete u perilici za sudje.
l I ukrasi u boji na nekom sudju nisu sasvim
postojani. Zato je najbolje da provjerite
njihovu postojanost tako da u perilici operete
samo pojedini komad, kako bi provjerili da li je
prikladan za pranje u perilici ili ne.
l Ujedno ne zaboravite da istovremeno ne
smijete prati srebrni i običan metalni
pribor za jelo, jer medju njima može doći
do kemijske reakcije.
Prilikom kupnje novog sudja ili pribora
za jelo provjerite da li je prikladno za
pranje u perilici sudja.
l Kod pranja srebrnog sudja i pribora za
jelo pazite na slijedeće:
a) isperite ga odmah po upotrebi, posebno
ako ste ga koristili za jaja, majonezu,
ribu ili slično;
b) nemojte izravno posuti deterdžent na
takvo sudje ili pribor za jelo;
c) pazite da takvo sudje ne dodje u dodir sa
drugim metalima.
18
Korisni savjeti
l Da bi izbjegli slučajno kapanje iz gornje
košare, prvo izvadite posudje iz donje košare.
l Ako po završetku pranja ostavite neko
vrijeme sudje u perilici, vrata perilice morate
samo pritvoriti, da zrak u unutarnjosti
može slobodno kružiti. Na taj će način
posudje biti bolje osušeno.
slika. A "5")
l Za čišćenje vanjskih dijelova perilice sudja
koristite samo mokru krpu, ne koristite oštra ili
sredstva koja sadrže otapala.
l I unutarnjost perilice i unutarnja strana
vrata perilice izradjeni su od nehrdjajuće
čelika; ipak, mogu se pojaviti mrlje
uzrokovane oksidacijom, to je vjerovatno
od vode koja sadrži previše željeznih soli.
l Perilica
ne zahtjeva neko posebno
održavanje, jer je unutarnjost perilice
samočisteća.
l Redovito morate čistiti tjesnilo na vratima
l Ove mrlje odstranite laganim sredstvima
za poliranje nehrdjajućeg čelika, koje ne
smije sadržavati spojeve klora. Te mrlje ni
u kojem slučaju ne smijete odstranjivati
čeličnom vunom ili drugim metalnim
sredstvima.
i to sa vlažnom krpom, kako bi sa njega
odstranili moguće ostatke hrane i
sredstva za visoki sjaj.
l Preporuča se čišćenje perilice posudja,
1
kako biste uklonili ostatke kamenca ili
prljavštine. Činite to redovito uz upotrebu
specijaliziranih sredstava za čišćenje
perilice posudja. Prilikom svakog čišćenja,
perilica posudja mora biti prazna.
1b
l Ako unatoč uobičajenom čišćenju filtra
primjetite da sudje ili tave nisu dobro
oprane i osušene, provijerite da li su
otvori na okretnim mlaznicama za
raspršivanje vode (slika A”5”) možda
začepljeni ostacima hrane
2
Ako su začepljeni očistite ih na slijedeći
način:
1) Da uklonite gornju okretnu mlaznicu,
okrenite je sve dok se oznaka za
zaustavljanje ne poravna sa strelicom
(slika 1b). Potisnite je prema gore i
zadržite je povučenom, odvijte je u
smjeru kazaljki na satu. Za ponovno
postavljanje, ponovite istu radnju ali
je okrećite suprotno kazaljkama na
satu. Nižu okretnu mlaznicu uklonite
jednostavno tako da je povučete prema
gore (slika 2);
2) operite mlaznice pod jakim mlazom
vode tako da očistite svaki otvor za
raspršivanje;
NAKON ZAVRŠETKA PROGRAMA
PRANJA
Nakon svakog završetka pranja, uvijek
morate zatvoriti slavinu za dotok vode u
perilicu, kako dovodna cijev ne bi stalno bila
pod stalnim pritiskom. Isto tako morate
isključiti tipku “uključeno”/“isključeno” kako
bi perilicu isključili iz električne mreže.
19
HR
3) kada ste završili, ponovno ih namjestite
u isti položaj, zapamtite da gornju
mlaznicu položite na oznaku za
zaustavljanje i potpuno zavijete u
početni položaj.
12. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
U slučaju da perilicu nećete upotrebljavati
duže vrijeme, učinite slijedeće:
1. u praznu unutarnjost perilice stavite
malo detrdženta i uključite jedan od
programa kako bi se unutrašnjost odmastila;
2. izvadite utikač iz utičnice;
3. zatvorite slavinu za dotok vode;
4. napunite spremnik sa sredstvom za sjaj;
20
5. vrata perilice ostavite pritvorenima;
6. unutarnjost perilice mora ostati čista;
7. ako je perilica ostavljena u prostoriji
gdje je temperatura niža od 0°C, voda u
perilici može se zalediti, u tom slučaju
temperaturu prostorije morate povisiti i
pričekati 24 sata prije nego što perilicu
ponovo želite koristiti.
L Lampica "EXPRESS"
M Lampica "VRLO SUHO"
N Lampica "Wi-Fi"
D Display
E Gumb mogućnosti "VRLO SUHO"
F E+G SIGURNOSNO ZAKLJUCAVANJE
21
117
59,8x82x58
13
8 osoba
Kapacitet s tavama i posuđem
Osigurač / ulazna snaga / napon napajanja
Pritisak dovoda vode (MPa)
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x57
VIDLJIVA
UPRAVLJAČKA PLOČA
9 osoba
16
117
HR
59,8x81,8 ÷ 89,8x55
INTEGRIRANA
UPRAVLJAČKA PLOČA
Pogledajte natpisnu pločicu
Min. 0,08 – maks. 0,8
9 osoba
15
TEHNIČKI PODACI (Pogledajte natpisnu pločicu)
120
60x85x60.9
BEZ RADNE
PLOČE
Kompleti posuđa (EN 50242)
Dubina s otvorenim vratima (cm)
Širina x visina x dubina (cm)
S RADNOM
PLOČOM
SAMOSTOJEĆA
UGRADBENA
I Lampica "Addish"
C Gumb "ODGODA POCETKA PRANJA"
PODACI
H Gumb "Start/Reset" (POKRETANJE/OTKAZIVANJE programa)
B Gumb "ODABIR PROGRAMA"/"POVEZIVANJE WI-FI MREŽE"
VELIČINA
G Gumb mogućnosti "EXPRESS"
A Gumb "UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE"
13. OPIS UPRAVLJAČKE
PLOČE
14. TEHNIČKI PODACI
15. ODABIR PROGRAMA I
POSEBNE ZNAČAJKE
UPOZORENJE
Gumb UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE
l Kako biste uključili ili isključili uređaji,
Ako perilica za posuđe ostane uključena,
a da se pritom ne odabere ili ne
pokrene izvođenje nijednog programa,
ona se automatski isključuje nakon
pet minuta.
pritisnite UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJ
tipku (barem 3 sekunde).
Sljedeće uključivanje uređaja
Na kraju ciklusa nemojte zaboraviti
isključiti uređaj gumbom UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE, a zatim isključite
utikač iz struje i zatvorite dovod vode.
Držite pritisnutim gumb UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE približno tri sekunde i
program se "ECO 2:50" ili odabrani program
odabran na izvođenje prikazuje na zaslonu i
sprema kada se perilica za posuđe uključi.
(Kako biste spremili program, pogledajte
poseban odjeljak "Memoriranje posljednje
upotrebljenog programa").
Prvo pokretanje uređaja i jezik
l Spojite stroj na strujno napajanje.
l Otvorite vrata, stavite unutra posuđe koje
treba oprati i opet zatvorite vrata.
l Pritisnite
gumb
"UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE" i držite ga pritisnutim
oko tri sekunde.
l U ovom fazi samo su aktivni gumbi "OPEN
DOOR/EXPRESS", "VRLO SUHO" i
"POKRETANJE/PONIŠTAVANJE". Poruka
"H-DISH 500" prikazuje se na zaslonu i
sve lampice pokazatelja uključuju se tri
sekunde.
l Poruka "ENGLISH" prikazuje se na
zaslonu.
IZBORNIK POSTAVKI
Perilicom za posuđe upravlja se određenim
tvorničkim postavkama. Neovisno o tome u
izborniku postavki možete prilagoditi razne
parametre za svoje potrebe pranja.
Pristupanje izborniku postavki
Perilica za suđe UVIJEK mora biti
isključena prije nego što počnete s
ovim postupkom.
l Držite pritisnutim gumb "UKLJUČIVANJE/
l Pritiskom gumba "OPEN DOOR/EXPRESS"
ISKLJUČIVANJE" približno tri sekunde
kako biste uključili perilicu za posuđe.
i "VRLO SUHO" možete odabrati željeni
jezik.
l Držite pritisnutima gumbe "Progr." i
l Kako biste započeli postupak odabiranja
"UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE" približno
pet sekundi.
jezika, pritisnite gumb "POKRETANJE/
PONIŠTAVANJE".
l Poruka se "POSTAVKE" prikazuje na
l Odmah nakon toga prikazuje se poruka
"DOBRO DOŠLI" na zaslonu uređaja i
lampice pokazatelja isključuju se.
l Poruka za program "ECO 2:50" ili "ECO
3:25" (s aktiviranom značajkom OPEN
DOOR).
22
zaslonu i lampice svjetlosnih pokazatelja
gumba "OPEN DOOR/EXPRESS" i
"VRLO SUHO" uključuju se.
l Pritiskanjem gumba "Progr." možete
odabrati parametre koje zatim možete
prilagoditi (OMEKŠIVAČ → ZVUČNO
UPOZORENJE → MEMORIJSKA FUNKCIJA).
ADDISH (mogućnost dodavanja
posuđa nakon što se program
pokrenuo)
pritiskanjem gumba "OPEN DOOR/
EXPRESS" (-) i "VRLO SUHO" (+).
l Kako
biste prilagodili OMEKŠIVAČ,
pogledajte posebni odjeljak priručnika.
l Kako biste prilagodili ZVUČNO UPOZORENJE,
pogledajte posebni odjeljak.
l Kako biste prilagodili MEMORIJSKA
FUNKCIJA, pogledajte posebni odjeljak.
Kad se Progr. pokrene, trebali biste samo
otvoriti vrata i dodati više posuđa kad je
uključena lampica pokazivača ADDISH
Uređaj će se automatski zaustaviti i
preostalo vrijeme do kraja ciklusa treperit će
na zaslonu. Zatvorite vrata i nemojte
pritisnuti nijedan gumb. Ciklus će se
nastaviti ondje gdje je stao.
"AUTOMATSKI" programi
Polako i pažljivo otvorite vrata kako
biste
izbjegli
da
se
namočite
prskanjem vode za pranje.
Modeli s osjetnikom Pametno punjenje
Programom se „AUTOMATSKO DNEVNO
PRANJE” zahvaljujući algoritmu kojim se
analizira razina zaprljanosti posuđa u
stvarnom vremenu automatski postavlja
idealna temperatura i vrijeme pranja pri
čemu se optimizira potrošnja električne
energije i vode
Modeli s osjetnikom za nečistoću
(Samo na nekim modelima)
Perilica za suđe opremljena je senzorom
za prljavštinu, koji analizira prljavost vode
tijekom svih "AUTOMATSKIH" faza Progr.a
(pogledajte legendu Progr.a). Zahvaljujući
tom uređaju parametri ciklusa pranja
automatski se prilagođavaju stvarnoj količini
prljavštine na posuđu. Do toga dolazi zbog
povezanosti prljavosti vode s količinom
prljavštine na posuđu. Stoga su zajamčeni
izvrsni rezultati pranja dok se istovremeno
optimizira potrošnja vode i energije.
Programi "IMPULSE"
(samo na nekim modelima)
Progr.i "IMPULSE" upotrebljavaju tehnologiju
impulsnog pranja kojom se smanjuje potrošnja
i buka, a poboljšava izvedba.
Ni u kojem se slučaju ne preporučuje
dodavanje posuđa nakon što se
lampica ADDISH isključi jer bi to
moglo utjecati na izvedbu pranja.
UPOZORENJE
Ako otvorite vrata tijekom ciklusa
sušenja, isprekidani zvučni signal
upozorava vas da se ciklus sušenja
još nije završio.
Prekid programa
Ne preporučuje se otvaranje vrata tijekom
rada programa, osobito tijekom glavnog pranja
i završnih faza vrućeg ispiranja.Međutim, ako se
vrata otvore tijekom rada programa (primjerice,
radi dodavanja posuđa), uređaj se automatski
zaustavlja. Zatvorite vrata i nemojte pritisnuti
nijedan gumb. Ciklus će se nastaviti ondje
gdje je stao.
UPOZORENJE
"Isprekidani" rad pumpe za pranje NE
bi se trebao smatrati kvarom, to je
značajka impulsnog pranja te bi se
stoga trebao smatrati normalnom
značajkom programa.
Ako otvorite vrata tijekom ciklusa
sušenja, isprekidani zvučni signal
upozorava vas da se ciklus sušenja
još nije završio.
23
HR
l Prilagođavanje parametra obavlja se
Otkazivanje trenutačnog programa
Pridržavajte se postupka u nastavku kako
biste promijenili ili otkazali trenutačni program:
l Držite
pritisnutim gumb Pokretanje/
poništavanje najmanje tri sekunde.
Poruka se "PONIŠTI" prikazuje na
zaslonu i zvučni se signal reproducira.
l Svi se trenutačni programi otkazuju.
l Novi se program može upotrebljavati
korištenjem gumba "Progr.".
POWER WASH (samo na nekim
modelima)
U nekim Progr.ima (pogledajte tablicu
Progr.a) omogućit će se i treći krak za
pranje, koji se nalazi na dnu perilice za
suđe ("POWER WASH"). Ta je značajka
idealna za čišćenje jako zaprljanog stolnog
posuđa ili kuhinjskog posuđa postavljenih
izravno u područje košare iznad kraka za
"POWER WASH".
UPOZORENJE
POWER WASH
Prije pokretanja novog programa
trebali biste provjeriti ima li još uvijek
sredstva za pranje u odjeljku za
sredstvo za pranje. Prema potrebi
dodajte sredstvo za pranje.
Radnje programa (samo
samostojeće modele)
za
Dok se program izvodi, na zaslonu se
prikazuje preostalo vrijeme do kraja ciklusa
i naziv postavljenog programa može se
prikazati pritiskom bilo kojeg gumba, osim
gumba za "POKRETANJE/OTKAZIVANJE".
Ako dođe do bilo kakvog prekida u
dovodu električne energije tijekom rada
perilice za suđe, posebna memorija
pohranjuje odabrani program i, nakon
ponovnog uspostavljanja električne energije,
nastavlja s radom ondje gdje je prekinut.
Kraj programa
Oglasit će se zvučno upozorenje od 5
sekundi (ako se ne utišano) 3 puta u
intervalima od 30 sekundi kako bi se
signaliziralo da je Progr. završio.
Samo se na modelima s mogućnošću
"OPEN DOOR" tijekom postupka sušenja
vrata otvaraju automatski i trebate pričekati
reproduciranje zvučnog signala za kraj
izvođenja ciklusa prije uklanjanja posuđa.
Gumbi mogućnosti omogućuju dodatne
mogućnosti
pranja,
kojima
možete
prilagoditi Progr.e za pranje (popis Progr.a
u kojima se svaka mogućnost može
omogućiti potražite na tablici u 17.
poglavlju). Mogućnosti su omogućene (ili
onemogućene) prije početka Progr.a
pomoću odgovarajućih gumba.
Na zaslonu će se prikazati (ili nestati)
odgovarajuće lampice pokazivača.
Gumb mogućnosti treba se omogućiti
nakon što odaberete Progr. za pranje.
Ukoliko odaberete opciju koju nije
moguće aktivirati uz odabrani program,
svjetlosni pokazatelj odabrane opcije će
zatreperiti i potom se isključiti.
24
Gumbi mogućnosti
Gumb "OPEN DOOR"
(AUTOMATSKO OTVARANJE
(samo na nekim modelima)
Gumb "VRLO SUHO"
(samo na nekim modelima)
Ova vam mogućnost omogućuje postizanje
najviše učinkovitosti u sušenju povećavanjem
temperature vode za pranje tijekom
posljednje faze ciklusa pranja.
Svjetlo upozorenja "Nema soli"
Ako nema soli u perilici za posuđe, poruka
"SOL" prikazuje se tijekom odabiranja
programa. Pojava mrlja na posuđu ukazuje
da u spremniku za sol nema soli.
Kako biste bili sigurni da lampica
pokazivača soli ispravno radi, UVIJEK
MORATE POTPUNO NAPUNITI SPREMNIK
ZA SOL.
VRATA)
Ovom se mogućnosti omogućuje poseban
uređaj koji otvara vrata za nekoliko
centimetara tijekom ili na kraju ciklusa
sušenja (ovisno o Progr.u). Time se
osigurava prirodno i učinkovito sušenje
suđa. Trajanje odabranog ciklusa automatski
će se promijeniti kako bi se postigla
optimalna temperatura za ciklus ispiranja
čime se značajno smanjuje potrošnja
energije. Automatsko otvaranje vrata
tijekom posljednje faze sušenja omogućuje
cirkulaciju zraka čime se uklanja rizik od
loših mirisa. Kad se vrata otvore, poruka
"OPEN DOOR" prikazat će se na zaslonu
Ova se mogućnost automatski omogućuje
u programu "Eco". U svakom slučaju,
moguće ju je onemogućiti. Značajka
"Open Door" nije dostupna u programima
"BRZI 29’", "BRZI 39’" i "PRETPRANJE".
UPOZORENJE
Gumb "ODGOĐENO POKRETANJE"
Početak pokretanja perilice za posuđe može
se postaviti ovim gumbom i odgoditi početak
od jednog do 23 sata. Pridržavajte se ovog
postupka za postavljanje odgođenog početka:
l Uključite perilicu za posuđe držanjem
pritisnutog gumba "UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE" približno tri sekunde.
l Odaberite program pranja.
l Pritisnite gumb "ODGODA POČETKA
PRANJA" Poruka "0:30" prikazuje se na
zaslonu.
l Ponovno pritisnite gumb kako biste
povećali vrijeme odgode (svakim pritiskom
se vrijeme odgode povećava za 30 minuta
do najviše 23:30)
l Kada se postavi odgoda programa:
- nakon pritiska gumba "POKRETANJE/
PONIŠTAVANJE" brojač vremena "00:00"
prikazuje se na zaslonu i treperi ":"
Kad je ta mogućnost odabrana, ne
smijete ni na koji način spriječiti
otvaranje vrata ili ih prisilno zatvoriti
jer ćete time oštetiti mehanizam.
Provjerite ima li slobodnog prostora
ispred vrata i prije zatvaranja
pričekate da uređaj za otvaranje
dovrši svoju aktivnost.
- ako pritisnete bilo koji gumb (osim
gumba "UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE",
"Prog. za 3 sek"), naziv se programa
prikazuje na zaslonu prilikom pomicanja
i zatim se ponovno prikazuje vrijeme
odgode početka.
25
HR
Gumb "EXPRESS"
(samo na nekim modelima)
Ovim se gumbom omogućuje prosječna
ušteda energije i vremena u iznosu od 25%
(prema odabranom ciklusu) smanjenjem
temperature vode za pranje i vremena za
sušenje tijekom završnog ispiranja. Ta se
mogućnost preporučuje za pranje navečer
kad nije odmah potrebno savršeno suho
posuđe.
Za bolje sušenje ostavite vrata perilice za
suđe lagano otvorena kako bi se potaknula
prirodna cirkulacija zraka u perilici za suđe.
- Kada se vrijeme započne odbrojavati,
naziv se programa prikazuje prilikom
svakog pomicanja na zaslonu i preostalo
se vrijeme prikazuje kao "0:00".
l Kako biste pokrenuli brojač vremena,
pritisnite gumb Pokreni/ponovno postavi.
Na zaslonu se prikazuje preostalo vrijeme
do kraja programa. Po završetku odbrojavanja
program se automatski izvodi.
Ako se odgođeni početak ne potvrdi
pritiskanjem gumba "POKRETANJE/
PONIŠTAVANJE" nakon približno 10
sekunda, odgođeni se početak otkazuje.
"UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE" približno
pet sekundi.
l Poruka se "POSTAVKE" prikazuje na
zaslonu i lampice svjetlosnih pokazatelja
gumba "OTVORI VRATA/EKSPRESNO"
i "VRLO SUHO" uključuju se.
l Prilagođavanje parametra obavlja se
pritiskom gumba "OTVORI VRATA/
EKSPRESNO" (-) i "VRLO SUHO" (+)
kako bi se mijenjala vrijednost s DA na
NE i obrnuto.
l Držite pritisnutim gumb "UKLJUČENO/
l držite gumb "Start/Reset" pritisnutim
barem 3 sekunde. Na zaslonu će se
pojaviti "PONIŠTI" i oglasit će se zvučni
signal.
l otkazat će se odgođeno pokretanje i
će
l Držite pritisnutima gumbe "Progr." i
"ZVUČNO UPOZORENJE" ne odabere.
Kako biste otkazali odgođeno pokretanje,
učinite sljedeće:
zaslonu
ISKLJUČIVANJE" približno tri sekunde
kako biste uključili perilicu za posuđe.
l Pritišćite gumb "Progr." dok se parametar
(Samo za samostojeće modele)
Duljina odabranog ciklusa prikazat će
se na zaslonu. Na kraju odobravanja
program će se automatski pokrenuti i
duljina odabranog ciklusa prikazat će
se na zaslonu.
odabrani Progr. Na
prikazati dvije crtice.
l Držite pritisnutim gumb "UKLJUČIVANJE/
se
l tada se za pokretanje perilice za suđe
mora odabrati novi Progr. i bilo koji gumbi
mogućnosti kako je navedeno u odjeljku
"POSTAVKE PROGR.A".
ISKLJUČENO" tri sekunde kako biste
isključili perilicu za posuđe ili potvrdili
novu postavku.
Kako biste ponovno uključili
pridržavajte se istog postupka.
alarm,
Funkcija Memorije (memoriranje
posljednjeg upotrijebljenog programa)
Perilica za suđe UVIJEK mora biti
isključena prije nego što počnete s
ovim postupkom.
l Držite pritisnutim gumb "UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE" približno tri sekunde
kako biste uključili perilicu za posuđe.
Omogućivanje ili onemogućivanje,
utišani signal KRAJ PROGRAMA
Možete
deaktivirati
uključivanje
i
isključivanje zvučnog signala kako slijedi
(aktivna je zadana postavka):
l Držite pritisnutima gumbe "Progr." i
Perilica za suđe UVIJEK mora biti
isključena prije nego što počnete s
ovim postupkom.
l Poruka se "POSTAVKE" prikazuje na
zaslonu i lampice svjetlosnih pokazatelja
gumba "OPEN DOOR/EXPRESS" i
"VRLO SUHO" uključuju se.
26
"UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE" približno
pet sekundi.
l Pritišćite gumb "Progr." dok se parametar
Onemogućivanja
l Prilagođavanje parametra obavlja se
UPOZORENJE
pritiskom
gumba
"OPEN
DOOR/
EXPRESS" (-) i "VRLO SUHO" (+) kako
bi se mijenjala vrijednost s "UKLJUČEN
NAČIN MEMORIRANJA" na "ISKLJUČEN
NAČIN MEMORIRANJA" i obrnuto.
Kad se postavi, ako uređaj ispravno
radi, no ciklus se pranja ne pokreće
nakon pritiska gumba Pokretanje,
"Način Demo" možda nije deaktiviran.
l Držite pritisnutim gumb "UKLJUČENO/
Perilica za suđe UVIJEK mora biti
isključena prije nego što počnete s
ovim postupkom.
ISKLJUČENO" tri sekunde kako biste
isključili perilicu za posuđe ili potvrdili
novu postavku.
Kako biste ponovno uključili
pridržavajte se istog postupka.
alarm,
1. Uključite uređaj gumbom Uključivanje/
Isključivanje.
2. Pritisnite gumbe "Progr." i "ODGODA
POCETKA PRANJA"
zajedno 5
sekundi.
Omogućivanje ili onemogućivanje
načina DEMO (za upotrebu
isključivo u trgovinama)
3. "ISKLJUČEN DEMO NAČIN RADA"
pojavit će se na zaslonu.
Omogućivanje
4. Isključite uređaj.
Perilica za suđe UVIJEK mora biti
isključena prije nego što počnete s
ovim postupkom.
1. Uključite uređaj gumbom UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE.
2. Pritisnite gumbe "Progr." i "ODGODA
POCETKA PRANJA"
zajedno 5
sekundi.
3. "UKLJUČEN DEMO NAČIN RADA"
pojavit će se na zaslonu.
4. Ako se nijedan gumb ne pritisne 30
sekundi, Progr. će se pokrenuti i
simulirati početak Progr.a za pranje.
Omogućene su mogućnosti Program/
Mogućnosti/Odgoda Pocetka Pranja te
pritiskom tih gumbi možete simulirati
rad proizvoda bez pokretanja pranja.
SIGURNOSNO ZAKLJUCAVANJE
Stroj za pranje posuđa ima mogućnost
zaključavanja za zaštitu djece.
Svrha je mogućnosti zaključavanja za
zaštitu djece zaštita od opasnosti koje
mogu nastati ako se otvore vrata stroja za
pranje posuđa i onemogućavanje kontrola
da se ne bi izvele neželjene ili nenamjerne
izmjene.
Uključite i isključite mogućnost zaključavanja
za zaštitu djece na sljedeći način:
l Uključite perilicu za posuđe držanjem
pritisnutog gumba "UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE" približno tri sekunde.
l Držite pritisnutim gumbe "OPEN DOOR/
EXPRESS" i "ODGODA POČETKA
PRANJA" približno pet sekundi.
l Poruka "SIGURNOSNO ZAKLJUČAVANJE"
prikazuje se na zaslonu.
27
HR
"MEMORIJSKA FUNKCIJA" ne odabere.
l Nakon
toga
radi
samo
gumb
"UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE".
l Poruka "ISKLJUČENO SIGURNOSNO
ZAKLJUČAVANJE"
zaslonu.
prikazuje
se
na
l Ako pritisnete bilo koji drugi gumb,
lampice pokazivača
bljeska tri puta.
programske
faze
l Zaključavanje
se
može
otkazati
jednostavnim pritiskom dva puta gumba
"OPEN DOOR/EXPRESS".
28
Isključivanjem
perilice
gumbom
"UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE"
značajka se Zaključavanje za sigurnost
djece pri sljedećem uključivanju perilice
isključuje.
Ovaj je uređaj opremljen tehnologijom Wi-Fi
koja omogućuje daljinsko upravljanje uređajem
putem aplikacije.
Uspješno povezivanje
l Poruka "POVEZANO" prikazuje se na
zaslonu, a zatim se prikazuje poruka
"DALJINSKO UPRAVLJANJE" i lampica
pokazatelja "Wi-Fi" neprekidno svijetli.
l Sada možete upravljati perilicom unutar
Aplikacije.
Uparivanje uređaja s aplikacijom
l Preuzmite aplikaciju Hoover Wizard na
uređaj.
Aplikacija Hoover Wizard dostupna je i
za tablete sa sustavom Android i iOS i
za pametne telefone.
Neuspješno povezivanje
Ako registriranje ne uspije ili ne uspije u
roku od pet minuta:
l Poruka "POKUŠAJ PONOVNO" prikazuje
se na zaslonu.
l Perilica se ne povezuje.
l Ponovite postupak registracije unutar
Kako biste otkrili sve pojedinosti o
značajkama veze Wi-Fi, istražite
izbornike aplikacije u načinu DEMO.
l Provjerite je li usmjerivač uključen i je li
vaš pametni telefon/tablet povezan s
kućnom mrežom Wi-Fi.
Aplikacije.
Više informacija potražite u knjižici
"Aplikacija za povezivanje - Brzi vodič"
koja se isporučuje s vašim strojem, a
dostupna je i napoveznici:
go.candy-group.com/am-dw
l Uključite značajku BLUETOOTH na svom
Ponovno postavljanje mreže WiFi
pametnom telefonu/tabletu (ako je ima).
l Otvorite aplikaciju, izradite korisnički profil
i povežite uređaj prateći upute na zaslonu
uređaja.
Uklonite uređaj iz Aplikacije i ponovite
postupak registracije u slučaju problema ili
ako promijenite lozinku kućnog usmjerivača.
OMOGUĆIVANJE DALJINSKOG
UPRAVLJANJA
l Uključite stroj za pranje posuđa gumbom
"UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE" kada
u aplikaciji dobijete nalog za to.
l Pritisnite gumb "Progr. 3sec WiFi" i
Kada želite upotrebljavati stroj daljinskim
upravljanjem:
držite ga pritisnutim 3 sekunde dok se à
poruka "POVEZIVANJE" ne prikaže na
zaslonu i lampica pokazatelja "Wi-Fi" ne
isključi.
l Napunite perilicu za posuđe, stavite
l Unutar 60 sekundi držite pritisnutim tri
l Pritisnite gumb "Progr. 3sec WiFi" tri
sekunde gumb "ODGODA POČETKA
PRANJA" i poruka "JEDNOSTAVNO"
prikazuje se na zaslonu pet minuta.
l Upišite lozinku svoje kućne mreže Wi-Fi
sredstvo za pranje i zatvorite vrata.
l Uključite stroj za pranje posuđa.
sekunde. à
Poruka "UDALJENO
UPRAVLJANJE"
prikazuje
se
na
zaslonu.
l Sada možete upravljati perilicom unutar
Aplikacije.
u aplikaciju i završite postupak.
29
HR
16. UPRAVLJANJE NA
DALJINU (WI-FI)
ONEMOGUĆIVANJE
DALJINSKOG UPRAVLJANJA
l Da biste izašli iz načina daljinskog
Otvaranjem
se
vrata
značajka
UDALJENO UPRAVLJANJE onemogućava.
Kako biste nastavili upravljanje iz
Aplikacije, zatvorite vrata.
upravljanja, pritisnite gumb „Progr. 3sec
WiFi” ponovno tri sekunde.
l Kada se nijedan ciklus trenutačno ne
izvodi:
Lampica pokazatelja Wi-Fi započinje lagano
bljeskati i poruka se "ISKLJUČENO
DALJINSKO UPRAVLJANJE" prikazuje
na zaslonu. Na zaslonu zatim se
prikazuje zadnji završeni program perilice
(ili program "ECO").
l Kada se jedan od ciklusa trenutačno
izvodi:
Lampica pokazatelja Wi-Fi započinje lagano
bljeskati i poruka se "ISKLJUČENO
DALJINSKO UPRAVLJANJE" prikazuje
na zaslonu. Na zaslonu se zatim
prikazuje preostalo vrijeme. Ciklus se
završava bez upravljanja iz aplikacije.
Drugi način za izlaz iz načina daljinskog
upravljanja.
l Držite pritisnutim gumb "Pokretanje/
poništavanje" tri sekunde
Ako se ciklus trenutačno izvodi, poništava
se, a perilica izlazi iz načina DALJINSKO
UPRAVLJANJE. Lampica pokazatelja
"Wi-Fi" lagano bljeska. Sada možete
postaviti novi ciklus pranja upravljačkom
pločom.
l Držite pritisnutim gumb "UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE" tri sekunde (ili
isključivanje)
Ako se ciklus trenutačno izvodi,
privremeno se prekida, a perilica izlazi iz
načina DALJINSKO UPRAVLJANJE.
Ponovnim
uključivanjem
lampica
pokazatelja "Wi-Fi" lagano treperi i bilo
koji se trenutačno izvođeni ciklus
nastavlja izvoditi tamo gdje je zaustavljen.
30
Lampica pokazatelja "Wi-Fi"
l Pokazuje se stanje povezanosti proizvoda
na kućnu mrežu Wi-Fi. Navedena lampica
može:
- UKLJUČEN: aktivirano upravljanje na
daljinu..
- SPORO
TREPERENJE:
upravljanje na daljinu.
isključeno
- BRZO TREPERENJE 3 SEKUNDE +
ISKLJUČENJE: uređaj se ne može
spojiti na kućnu WIFI mrežu ili još nije
registriran/spojen putem aplikacije.
- LAGANO BLJESKATI TRI PUTA, A
ZATIM SE ISKLJUČITI DVIJE SEKUNDE:
izvodi se postupak registracije u Aplikaciji.
- UKLJUČUJE SE JEDNU SEKUNDU, A
ZATIM SE ISKLJUČUJE TRI SEKUNDE:
vrata su otvorena. Značajka se Udaljenog
upravljanja ne može omogućiti.
Program
Opis
ECO
Program
za
normalno
zaprljano
posudje
(najučinkovitiji u smislu njegove kombinirane
potrošnje energije i vode za tu vrstu posudja).
Program je normiran prema EN 50242.
P2
PARA
Ciklus pranja s naizmjeničnim djelovanjem
mlazova vode i pare. Posebno je učinkovit u
omekšavanju i uklanjanju osušenih mrlja i
bakterija, bez potrebe za predpranjem posudja.
P3
NOĆNI
Izuzetno tih ciklus pranja. Savršen za pranje
posudja u noćnim satima uz korištenje jeftinije
tarife električne energije.
P4
UNIVERZALNI
P5
AUTOMATSKO
DNEVNO PRANJE
P1
P6
TOTAL CARE
P7
BRZI 39'
P8
BRZI 29'
P9
PRETPRANJE
Prikladan za pranje uobičajeno zaprljanog sudja.
Brzi ciklus pranja, za “uobičajeno” prljavo posudje namijenjen je čestom pranju s standardno
napunjenom perilicom. Optimalan program koji
zahvaljujući pametnom senzoru prilagodjava
parametre pranja ovisno o posudju.
Program prikladan za pranje od jednog ciklusa
klase A najlomljivijeg posuđa kao što su kristali i
porculan.
* Prikladan za pranje posuđa do 8 kompleta
posuđa.
Brzi ciklus, prikladan za svakodnevno pranje jako
zaprljanih predmeta odmah nakon obroka (MAKS.
8 kompleta posuđa).
Quick wash for dishes which are to be washed
immediately after the meal. Wash load of 6
persons.
Kratko hladno prepranje za sudje koje je stajalo u
perilici sve dok je u potpunosti ne napunite.
Pranje s predpranjem
Za programe pranja s predpranjem, preporučljivo je dodati još deterdženta (max. 10 g) izravno u
perilicu.
31
HR
17. LEGENDA PROGRAMA
Sredstva za pretpranje
Programi "IMPULSE"
Temperatura pranja (°C)
Prosječno vrijeme pranja¹ (min)
Gumb "EXPRESS" *
Gumb "OPEN DOOR" *
Gumb "VRLO SUHO"
Mogućnosti
●
-
45
190
DA
DA
DA
PARA
● ■
75
130
DA
DA
DA
P3
NOĆNI
- -
55
240
DA
DA
N/A
P4
UNIVERZALNI
● ■
60
120
DA
DA
DA
P5
AUTOMATSKO
DNEVNO
PRANJE
- -
55-65
75-95
DA
DA
DA
● ■
50
100
DA
DA
DA
39
DA
N/A
N/A
29
N/A
N/A
N/A
5
N/A
N/A
N/A
Program
P1
ECO
P2
P6
TOTAL CARE
P7
BRZI 39'
P8
BRZI 29'
P9
PRETPRANJE
- 60
- - 50
- - -
●
● = Sredstvo za pretpranje
■ = Programi "IMPULSE"
*= samo na nekim modelima
N/A = MOGUĆNOST NIJE DOSTUPNA
1) S hladnom vodom (15 °C) – dopušteno odstupanje ±10 %Ako upotrebljavate vruću vodu, vrijeme preostalo do kraja programa ažurira se automatski dok je
program u tijeku.
Vrijednosti se mjere u laboratoriju u skladu s europskim standardom EN 50242 (vrijednosti se
mogu razlikovati ovisno o uvjetima upotrebe).
32
Ovisno o izvoru vode, ona sadrži različite
količine kamenca i minerala koji se talože
na posuđu i ostavljaju bjelkaste mrlje i
tragove. Što je veća razina tih minerala
prisutna u vodi, to je stupanj tvrdoće vode
veći. Perilica za suđe opremljena je
jedinicom za omekšivač vode koja pomoću
posebne regeneracijske soli pruža omekšanu
vodu za pranje posuđa. Informacije o
stupnju tvrdoće vode možete dobiti od svog
vodoopskrbnog poduzeća.
Regulirajte postavku jedinice za omekšivač
vode prema stupnju tvrdoće vode na
sljedeći način:
Perilica za suđe UVIJEK mora biti
isključena prije nego što počnete s
ovim postupkom.
1. Držite pritisnutim gumb "UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE" približno tri sekunde
kako biste uključili perilicu za posuđe.
2. Držite pritisnutim gumbe "Progr." i
"UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE"
približno pet sekundi.
Reguliranje omekšivača vode
Omekšivač vode može tretirati vodu sa
stupnjem tvrdoće do 90 °fH (francusko
vrednovanje) ili 50 °dH (njemačko vrednovanje)
pomoću 8 postavki.
Postavke su navedene u tablici u nastavku
za relativne vrijednosti vode iz glavnog
vodovoda.
Razina
°fH
(francusko
vrednovanje)
°dH
(njemačko
vrednovanje)
Upotreba
regeneracijske
soli
Postavka
omekšivača
vode
Tvrdoća vode
0
0-5
0-3
NE
S0
1
6-10
4-6
DA
S1
2
11-20
7-11
DA
S2
3
21-30
12-16
DA
S3
4*
31-40
17-22
DA
S4
5
41-50
23-27
DA
S5
6
51-60
28-33
DA
S6
7
61-90
34-50
DA
S7
3. Poruka se "POSTAVKE" prikazuje na
zaslonu i lampice svjetlosnih pokazatelja
gumba "OPEN DOOR/EXPRESS" i
"VRLO SUHO" uključuju se.
4. Pritišćite gumb "Progr." dok ne odaberete
"OMEKŠIVAČ S4" (razina zadovoljstva
S4).
5. Prilagođavanje parametra obavlja se
pritiskanjem gumba "OPEN DOOR/
EXPRESS" (S7 → S0) i "VRLO SUHO"
(S0 → S7) kako biste povećali ili smanjili
prethodno postavljenu razinu.
6. Držite pritisnutim gumb "UKLJUČENO/
ISKLJUČENO" tri sekunde kako biste
isključili perilicu za posuđe ili potvrdili
novu postavku.
Kako biste ponovno promijenili postavku
omekšivača, pridržavajte se istog postupka.
UPOZORENJE
Ako ne možete dovršiti postupak,
isključite perilicu za suđe pritiskom
gumba "UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE"
i ponovno pokrenite postupak od
početka (1. KORAK).
* Jedinica za omekšivač postavlja se
u tvornici na stupanj 4 (S4) jer time
zadovoljava zahtjeve većine korisnika.
33
HR
18. JEDINICA ZA
OMEKŠIVAČ VODE
19. TEHNIČKA PODRŠKA I JAMSTVO
Ako smatrate da perilica za suđe ne radi ispravno, pogledajte kratki vodič naveden u
nastavku s nekoliko praktičnih savjeta o tome kako popraviti najčešće probleme. Ako se
kvar ne riješi ili se ponovi, obratite se Centru za tehničku pomoć.
IZVJEŠĆA O POGREŠCI
l Modeli sa zaslonom: o pogreškama se izvještava brojem ispred kojeg dolazi slovo
„E” (npr. Pogreška 2 = E2) i kratkim zvučnim signalom.
l Modeli bez zaslona: greška je prikazana treperenjem svih LED indikatora, broj
treperenja odgovarajuć je kodu greške, uz pauzu od 5 sekundi (primjer: greška 2 = 2
treperenja - pauza 5 sekundi – 2 treperenja – itd…).
Samo modeli sa zaslonom
Prikazana pogreška
Značenje i rješenje
Perilica za suđe ne puni se vodom.
„PROVJERITE VODU”
s kratkim zvučnim signalom
(samo na nekim modelima).
E2 (sa zaslonom)
s kratkim zvučnim signalom
Provjerite je li dovod vode otvoren.
Osigurajte da crijevo dovoda vode nije savijena ili zgnječena.
Provjerite nalazi li se odvodna cijev na ispravnoj visini ( pogledajte
odjeljak za postavljanje).
Zatvorite dovod vode, odvojite crijevo za dovod vode na stražnjoj
strani perilice za suđe i osigurajte da filtar za pijesak nije začepljen.
Perilica za suđe ne odvodi vodu.
E3 (sa zaslonom)
s kratkim zvučnim signalom
Osigurajte da odvodna cijev nije savijena, zaglavljena ili blokirana i
da filtar nije začepljen.
Osigurajte da sifon nije začepljen.
Curenje vode
E4 (sa zaslonom)
s kratkim zvučnim signalom
Osigurajte da odvodna cijev nije savijena, zaglavljena ili blokirana i
da filtar nije začepljen.
Osigurajte da sifon nije začepljen.
E8-Ei (sa zaslonom)
Element za grijanje vode ne radi ispravno ili je ploča filtra
začepljena.
s kratkim zvučnim signalom
Očistite ploču filtra.
Druga greška
(sa zaslonom)
Isključite perilicu posuđa je iz struje, pričekajte minutu. Uključite
perilicu posuđa program. Ukoliko se greška ponovi, kontaktirajte
ovlašteni servis.
34
Ako dođe do kvara ili pogrešaka kad je program u tijeku, lampica pokazivača određenog
ciklusa brzo će treperiti i oglasit će se isprekidani zvučni signal. U tom slučaju isključite
perilicu za suđe pritiskom gumba „UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE”.
Nakon što ste provjerili je li dovod vode otvoren, je li odvodna cijev savijena i jesu li
sifon ili filtri začepljeni, ponovno postavite odabrani program.
Ako se kvar i dalje javlja, obratite se Centru za tehničku pomoć.
Perilica za suđe opremljena je sigurnosnim uređajem za sprečavanje prelijevanja koji u
slučaju problema automatski izbacuje višak vode.
UPOZORENJE
Kako biste osigurali ispravan rad sigurnosnog uređaja za
sprečavanje prelijevanja, preporučujemo da ne mičete ili
naginjete perilicu za suđe tijekom rada. Ako je potrebno
nagnuti ili pomaknuti perilicu za suđe, pobrinite se da je
ciklus pranja završen i da nema vode unutar uređaja.
Drugi kvarovi
KVAR
1. Nijedan program
ne radi
2. Perilica za suđe
ne puni se
vodom
3. Perilica za suđe
ne izbacuje
vodu
4. Perilica za suđe
neprekidno
izbacuje vodu
UZROK
RJEŠENJE
Utikač nije priključen u zidnu
utičnicu
Gumb O/I nije pritisnut
Vrata su otvorena
Nema struje
Pogledajte 1. točku
Slavina je zatvorena
Nastavak odvodne cijevi nije
ispravno priključen
Izlazni priključak na zidu usmjeren
je prema dolje umjesto prema
gore
Filtar je prljav
Savijena je odvodna cijev
Nastavak odvodne cijevi nije
ispravno priključen
Izlazni priključak na zidu usmjeren
je prema dolje umjesto prema
gore
Prenizak je položaj odvodne
cijevi
35
Priključite strujni utikač
Pritisnite gumb
Zatvorite vrata
Provjerite
Provjerite
Otvorite slavinu
Izravnajte savijene dijelove crijeva
Očistite filtar na kraju crijeva
Očistite filtar
Izravnajte savijene dijelove cijevi
Pažljivo se pridržavajte uputa za
priključivanje odvodne cijevi
Nazovite kvalificiranog tehničara
Podignite odvodnu cijev barem 40
cm iznad razine poda
HR
Samo modeli bez zaslona
KVAR
5. Ne čuje se da
se krakovi za
prskanje vode
okreću
6. Na elektroničkim
uređajima bez
zaslona: jedna
ili više lampica
pokazivača
brzo trepere
UZROK
Prevelika količina sredstva za
pranje
Predmet sprečava okretanje krakova
Ploča za filtriranje i filtar vrlo su
prljavi
Zatvorena je slavina za dovod
vode
Pogledajte 5. točku
Dna tava nisu dobro oprana
Rubovi tava nisu dobro oprani
Krakovi za prskanje vode
djelomično su blokirani
7. Posuđe je samo
djelomično
oprano
Posuđe nije dobro postavljeno
Kraj odvodne cijevi uronjen je u
vodu
Izmjerena je netočna količina
sredstva za pranje ili je sredstvo
za pranje stari i tvrdo
Poklopac spremnika za sol nije
ispravno zatvoren
Program za pranje nije dovoljno
temeljit
8. Sredstvo za
pranje ne ispušta
se u uređaj ili
se
djelomično
ispušta
Pribor za jelo, posuđe, tave itd.
blokiraju otvaranje odjeljka za
sredstvo za pranje
9. Na posuđu se
pojavljuju
bijele mrlje
Pretvrda je voda iz glavnog
vodovoda
10. Buka tijekom
pranja
11. Posuđe nije
potpuno suho
Posuđe udara jedno o drugo
Krakovi koji se okreću udaraju o
posuđe
Protok zraka nije dovoljan
Nema sredstva za ispiranje
36
RJEŠENJE
Smanjite količinu sredstva za pranje
Upotrijebite odgovarajuće sredstvo
za pranje
Provjerite
Očistite ploču za filtriranje i filtar
Isključite uređaj
Otvorite slavinu
Ponovno postavite ciklus
Provjerite
Ostaci zagorjele hrane moraju se
namakati prije stavljanja tava u
perilicu za suđe
Promijenite položaj tava
Uklonite krakove za prskanje tako
da odvinete prstenaste matice u
smjeru kazaljke na satu i operite ih
vodom
Nemojte staviti posuđe preblizu
jedno drugom
Kraj odvodne cijevi ne smije doći u
dodir s vodom za istek
Povećajte mjeru prema tome koliko
je prljavo posuđe ili promijenite
sredstvo za pranje
Ispravno ga zategnite
Izaberite jači program
Postavite posuđe tako da ne blokiraju
odjeljak za sredstvo za pranje
Provjerite i regulirajte razinu soli i
sredstva za ispiranje Ako se kvar i
dalje javlja, obratite se Centru za
tehničku pomoć
Ponovno provjerite način postavljanja
posuđa u košari
Ponovno provjerite način postavljanja
posuđa u košari
Ostavite vrata perilice za suđe
otvorenim nakon završetka programa
za pranje kako bi se posuđe
prirodno osušilo
Napunite odjeljak za sredstvo za
ispiranje
Pomoć i jamstvo
Za ovaj se proizvod jamči prema zakonu i prema uvjetima navedenim u
jamstvenom listu koji se isporučuje s proizvodom. Jamstveni list treba spremiti i
pokazati ovlaštenom Centru za tehničku pomoć ako to bude potrebno, zajedno s
dokazom o kupnji. Isto tako možete provjeriti uvjete jamstva na našem webmjestu.
Za pomoć ispunite obrazac na internetu ili nam se obratite na broj naveden na
stranici za podršku našeg web-mjesta.
Proizvođač odbacuje svu odgovornost za sve tiskarske pogreške u ovoj knjižici. Štoviše,
proizvođač zadržava pravo na izmjene korisne za proizvode kojima se ne mijenjaju njihove
osnovne značajke.
37
HR
N.B.: ako je rezultat bilo koje prethodno navedene situacije loše oprano posuđe ili
nedovoljno ispiranja, ručno uklonite talog prljavštine s posuđa jer završni ciklus sušenja
stvrdnjava prljavštinu, čime se otežava njezino uklanjanje u drugom pranju.
Ako se kvar ne riješi, obratite se Centru za tehničku pomoć s nazivom modela perilice za
suđe. Naziv modela nalazi se na pločici na gornjem dijelu vrata perilice za suđe s unutarnje
strane ili na jamstvu. Pomoću te informacije moći ćete poduzeti brže i učinkovitije radnje.
20. OKOLIŠNI UVJETI
Uređaj nosi oznaku sukladnosti s
EU Smjernicom 2012/19/EU o
otpadnoj električnoj i elektroničkoj
opremi (OEEO).
OEEO sadrži zagađujuće tvari (mogu imati
negativne posljedice za okoliš) i osnovne
sirovine (mogu se ponovno iskoristiti).
Važno je OEEO podvrgnuti odgovarajućoj
obradi, kako bi se pravilno uklonile i
zbrinule sve zagađujuće tvari, a reciklirali
svi korisni materijali.
Kako bi se osiguralo da OEEO ne postane
ekološki problem, pojedinci imaju važnu
ulogu;
38
l OEEO se ne smije tretirati kao kućni
otpad;
l OEEO
mora
biti
zbrinut
na
odgovarajućim
odlagalištima
kojima
upravlja lokalna samouprava ili ovlaštene
tvrtke. U mnogim zemljama, za veći
OEEO, organizirano
je
skupljanje
krupnog otpada.
U mnogim zemljama, kod kupnje novog
uređaja, stari možete vratiti trgovini koja ga
je dužna preuzeti bez naknade uz uvjet da
je uređaj istovjetan i ima iste funkcije kao i
novi.
Hvala, ker ste izbrali pomivalni stroj
znamke Hoover. Prepričani smo, da vam
bo zvesto služil in bo vsak dan popolnoma
varno pomil vašo posodo.
Kazalo
2. DOVOD VODE
Natančno preberite ta navodila za pravilno
in varno rabo stroja, poleg tega boste lahko
prebrali koristne nasvete za učinkovito
vzdrževanje.
3. DODAJANJE SOLI
4. PRILAGODITEV ZGORNJE KOŠARE
(SAMO NA DOLOČENIH MODELIH)
5. NALAGANJE POSODE
Pomivalni stroj začnite uporabljati
šele, ko boste natančno prebrali navodila za
njegovo uporabo. Priporočamo, da imate
navodila dobro ohranjena vedno pri roki za
morebitne bodoče lastnike.
6. INFORMACIJE ZA TESTNI LABORATORIJ
7. DODAJANJE DETERGENTA
8. VRSTE DETERGENTA
9. DODAJANJE SREDSTVA ZA
SPLAKOVANJE
Prosimo vas, da ob dobavi stroj
pregledate, priložena morajo biti navodila
za uporabo, garancijski list, naslov
servisnega
centra
in
nalepka
o
energetski učinkovitosti. Vsak izdelek ima
svojo 16-mestno kodo, ki jo imenujemo
tudi “serijska številka”, natisnjena je na
garancijskem listu ali na serijski ploščici
na notranji strani vrat, zgoraj desno.
Koda je vrsta osebne kartice izdelka, ki jo
boste potrebovali pri registraciji izdelka
ali pri kontaktiranju centra tehnične asistence.
10.ČIŠČENJE FILTROV
11.PRAKTIČNI NASVETI
12.VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
13.OPIS NADZORNE PLOŠČE
14.TEHNIČNI PODATKI
15.IZBIRA PROGRAMA IN POSEBNE
FUNKCIJE
16.DALJINSKO UPRAVLJANJE (Wi-Fi)
Sl. A
17.LEGENDA PROGRAMOV
18.ENOTA ZA ODSTRANJEVANJE
VODNEGA KAMNA
5
19.ODPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTI V
DELOVANJU IN GARANCIJA
1
20.OKOLJSKI POGOJI
A. PARAMETERI BREZŽIČNE POVEZAVE
(STRAN 75)
4
3
2
39
SL
1. SPLOŠNI VARNOSTNI UKREPI
1. SPLOŠNI VARNOSTNI
UKREPI
l Aparat
je namenjen uporabi
v gospodinjstvu in podobnih
prostorih:
− v kuhinjah osebja trgovin,
pisarn in v drugih delovnih
okoljih;
− na kmetijah;
− za stranke v hotelih, motelih
in drugih nastanitvah;
− v nastanitvah nočitev z
zajtrkom.
Drugačna uporaba aparata kot v
gospodinjstvih ali v drugem
okolju, da na primer aparat
uporabljajo strokovnjaki ali kvalificirani
uporabniki v komercialne namene,
ni dovoljena niti v zgoraj
navedenih primerih. Če aparat
uporabljate drugače, kot je
opisano zgoraj, bo življenjska
doba aparata krajša in garancija
proizvajalca ne bo veljala.
Škode na aparatu ali druge
škode ali poškodb, ki bi nastale
zaradi drugačne uporabe kot je
domača uporaba ali uporaba v
gospodinjstvu (čeprav bi nastala
v domačem okolju ali v
gospodinjstvu) proizvajalec ne bi
sprejel v polnem obsegu, kot je
predvideno z zakonom.
l Aparat lahko uporabljajo otroci,
stari osem let ali več, z
zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi
ali mentalnimi sposobnostmi ali
40
s pomanjkljivim znanjem in
izkušnjami, če so pod ustreznim
nadzorom ali pa jim ustrezna
oseba da navodila za varno
uporabo aparata, da razumejo
obstoječe nevarnosti. Otroci se
s pomivalnim strojem ne smejo
igrati. Otroci brez nadzora
aparata ne smejo čistiti niti
izvajati vzdrževalnih del na
aparatu.
l Otroke
je treba nadzorovati, da
se ne bodo igrali z aparatom.
l Otroci,
mlajši od 3 let, ne
smejo biti v bližini aparata,
razen pod nadzorom.
l Če
je električni kabel poškodovan,
ga mora zamenjati proizvajalec,
serviser ali podobno kvalificirana
oseba, da preprečite obstoječe
nevarnosti. Priporočamo, da
uporabljate samo originalne
sestavne dele, ki jih lahko naročite
v centru tehnične asistence.
l Uporabljajte
samo priložene
komplete cevi za priključek
dovoda vode (ne uporabljajte
starih kompletov cevi).
l Tlak
vode mora biti med 0.08
MPa in 0.8 MPa.
l Prepričajte
se, da preproge ne
ovirajo podnožja ali prezračevalnih
odprtin.
instalaciji mora biti aparat l Ne priporočamo uporabe adapterjev,
nameščen
tako,
da
je
razdelilcev in/ali podaljškov.
priključek dostopen.
l Pred čiščenjem ali vzdrževalnimi
deli na aparatu izklopite dotok
vode.
OPOZORILO
Nože in druge ostre predmete
l Če želite aparat izključiti, ne
je treba naložiti v košaro
vlecite kabla vtiča.
tako, da so ostri robovi in
konice obrnjeni navzdol ali pa l Aparat naj ne bo izpostavljen
jih je treba položiti vodoravno.
vremenskim vplivom (dež, sonce
ipd.).
l Vrata aparata naj ne bodo
odprta v vodoravnem položaju, l Če boste na odprtih vratih
aparata sedeli ali se nanje
da
preprečite
potencialne
naslanjali, se lahko prevrne.
nevarnosti (npr. spotikanje).
več informacij o izdelku ali l Pomivalni stroj je namenjen
običajni uporabi v kuhinji.
za tehnične informacije izdelka si
Predmeti, umazani z bencinom,
oglejte spletno stran proizvajalca.
barvo, s sledmi železa ali jekla,
korozivnimi kemikalijami, kislinami
Električni priključki in
ali z lugom, ne sodijo v pomivalni
varnostna navodila
stroj.
l Tehnični podatki (napetost in
tok) sta navedena na plošči l Če je v hišnem vodovodu
nameščena naprava za mehčanje
izdelka.
vode, aparatu ni treba dodajati
l Zagotovite, da bo električni
soli.
sistem ozemljen in v skladu z
veljavnimi predpisi ter da je vtič l Če se stroj pokvari ali preneha
skladen z vtičnico.
brezhibno delovati, ga izklopite,
prekinite dotok vode in ga ne
Proizvajalec zavrača odgovornost
uporabljajte. Popravila sme
za škodo, ki b nastala zaradi
izvajati samo center za tehnično
neozemljenega stroja.
pomoč, pri čemer lahko uporablja
samo originalne rezervne dele.
l Prepričajte se, da pomivalni stroj
Če teh navodil ne boste upoštevali,
ne bo poškodoval električnega
lahko zmanjšate varnost aparata.
kabla.
l Za
41
SL
l Po
l Če
morate stroj premakniti, potem Namestitev
ko ste odstranili embalažo, ga
ne poskusite dvigniti tako, da l Odstranite vso embalažo.
ga držite za spodnji del vrat.
Vrata rahlo odprite in stroj
OPOZORILO
dvignite tako, da držite zgornji
Embalažo
hranite izven dosega
del.
otrok.
Z oznako izdelka
z vso
odgovornostjo potrjujemo, da l Pomivalnega stroja ne nameščajte
je izdelek popolnoma skladen
in ne uporabljajte, če je poškodovan.
z relevantnimi varnostnimi,
zdravstvenimi in okoljskimi l Upoštevajte navodila, ki so
priložena izdelku.
zahtevami in evropskimi predpisi.
42
2. DOVOD VODE
l Dotočno in odtočno cev za vodo lahko do
aparata speljete z leve ali z desne strani.
Pomivalni stroj lahko priključite na
dotok hladne ali tople vode, vendar
temperatura pritekajoče vode ne sme
presegati 60°C.
katero želite priključiti aparat, nova, ali pa
je dlje časa niste uporabljali, najprej iztočite
toliko vode, da bo ta povsem bistra in
brez primesi nečistoče. Šele nato na pipo
privijte dotočno cev aparata. S tem boste
preprečili, da bi delci rje ali peska, ki jih
voda lahko vsebuje, zamašili filter.
1
l Tlak pritekajoče vode mora biti med 0,08
MPa in 0,8 Mpa.
B
l Dotočno cev pomivalnega stroja privijte na
pipo, tako da lahko zaprete dotok vode,
kadar stroja ne uporabljte (sl. 1B).
l Dotočno cev dobro privijte na vodovodno
pipo z navojnim priključkom velikosti 3/4"
(sl. 2).
l Dotočno cev "A" privijte na pipo "B" s
2
B
pomočjo priključka 3/4"; pazite, da je spoj
tesen.
l Če je potrebno, lahko dotočno cev
podaljšate na dolžino do 2,5 m. Daljše
cevi so na voljo pri pooblaščenih servisih.
43
A
SL
l V primeru, da je vodovodna pipa, na
Stroj priključite na vodovodno omrežje s
pomočjo novih cevi. Uporaba starih
cevi ni dovoljena.
l Funkcija AQUASTOP (sl. 4):
Hidravlične varnostne naprave
naprava, ki je na cevi za dovod vode, ki
zaustavi pretok vode, če se cev
poškoduje; v tem primeru se rdeč znak
pokaže v polju "A" in cev je treba
zamenjati. Odvijte matico tako, da
pritisnete enosmerni zaklep "B".
Vsi pomivalni stroji so opremljeni z
varnostno napravo za zaščito pred
izlivom, ki v primeru, da voda preseže
običajni
nivo
zaradi
napak
v
delovanju, samodejno blokira vodo
in/ali osuši prekomerne količine.
4
B
NEKATERI MODELI imajo eno ali več
naslednjih funkcij:
A
l VODNI BLOK (sl. 3)
Vodni blok je bil načrtovan za večjo
varnost vašega stroja. Sistem preprečuje
poplavljanje, ki je lahko vzrok napake v
delovanju stroja ali zaradi poškodbe na
gumijasti cevi in še posebno na cevi za
dovod vode.
Kako deluje
Zbiralnik na dnu stroja zbira vodo in deluje
kot senzor, ki aktivira ventil pod vodovodno
pipo in blokira vso vodo, tudi če je pipa do
konca odprta. Če je omarica "A", ki vsebuje
električne dele, poškodovana, takoj izključite
vtič iz električne vtičnice. Popolno delovanje
varnostnega sistema zagotovite tako, da je
cev omarice "A" povezana s pipo, kot
prikazuje slika. Cevi za dovod vode ne
smete prerezati, ker vsebuje žive delce. Če
cev ni dovolj dolga za pravilen priključek, jo
je treba zamenjati z daljšo. Cev lahko dobite
na centru tehnične asistence.
3
A
44
l Naprava AQUAPROTECT - DOVODNA
CEV Z VAROVALOM (sl. 5):
Če bi voda puščala iz primarne notranje
cevi "A", bi zadrževalni plašč "B"
vseboval vodo, s katero bi lahko izvajali
ciklus pomivanja. Na koncu ciklusa se
obrnite na center tehnične asistence za
zamenjavo dovodne cevi.
5
B
A
Priklop odtočne cevi
odtok vode. Pri tem pazite, da cev ni
upognjena ali zvita, tako da lahko voda
neovirano odteče (slika 6).
l Zakrivljeni konec odtočne cevi lahko
obesite na rob pomivalnega korita, vendar
morate paziti, da konec cevi ne bo potopljen v
vodo v koritu, saj bi v nasprotnem primeru
voda med delovanjem stroja tekla nazaj v
stroj (slika 6 Y).
l Notranji premer odtočne cevi naj bo vsaj
4 cm in odmaknjen od tal vsaj 40 cm.
l V primeru, da je pomivalni stroj vgrajen
l Priporočamo uporabo sifona (slika 6 X).
pod delovno ploščo, namestite zakrivljeni
konec odtočne cevi na najvišje mesto
neposredno pod delovno ploščo (slika 6 Z).
l Odtočno cev je možno podaljšati do
dolžine 2,5 m, če je položena na višini
pod 85 cm od tal. Daljše cevi so na voljo
pri pooblaščenih servisih.
l Prepričajte se, da dotočna in odtočna cev
za vodo nista upognjeni.
6
Y
X
Z
45
SL
l Konec odtočne cevi namestite na stalni
3. DODAJANJE SOLI
(Sl.A "1")
l Pojav belkastih madežev na posodi je
običajno znak, da je zmanjkalo soli in da
jo morate dodati v posodo za sol.
Po dodajanju soli v stroj MORATE
zagnati kompleten program pranja, ali
program za PREDPOMIVANJE/HLADNO
IZPIRANJE.
l V posodi za sol je prostora za približno
l Na dnu stroja je posoda za sol za
regeneracijo mehčalnika za vodo.
l Vedno uporabljajte samo namensko sol
za pomivalne stroje. Druge soli namreč
vsebujejo določeno količino netopnih
delcev, ki bi sčasoma vplivali na napravo
za mehčanje vode in poslabšali njeno
učinkovitost.
l Sol dodate tako, da odvijete pokrovček na
posodi za sol in posodo napolnite s soljo.
l Med dodajanjem soli v posodico se iz nje
v korito stroja vedno prelije nekaj vode,
kar je povsem normalno; sol vsipajte v
posodo, dokler ni polna.
l Nato očistite zrnca soli iz navoja in
ponovno privijte pokrovček.
46
1,5 do 1,8 kg soli. Zalogo soli morate
občasno obnavljati; pogostnost je odvisna
od nastavitve naprave za mehčanje vode.
(Samo pri prvem polnjenju s soljo) Ko
pomivalni stroj prvič polnite s soljo,
morate na koncu v posodo za sol
doliti toliko vode, da se bo ta prelila iz
posode.
4. PRILAGODITEV ZGORNJE
KOŠARE (SAMO NA
DOLOČENIH MODELIH)
Tip "B": (SAMO MODELI S SISTEMOM EASY CLICK):
l Če uporabljate krožnike velikosti med 29
Posode, ki ima večji premer od 20 cm* ne
nalagajte na zgornjo košaro in mobilnih
nosilcev ne morete uporabljati, če je košara
na zgornjem položaju.
Tip "A":
1. Sprednje blokade "A" obrnite navzven;
2. Odstranite košaro in jo namestite na
zgornji položaj;
* Pri modelih s tretjo košaro posode, ki ima
premer večji kot 14 cm, ne morete naložiti v
zgornjo košaro.
KOŠARA NA SPODNJEM POLOŽAJU:
1. Košaro držite na obeh straneh in jo
počasi dvignite navzgor (sl. 1).
2. Nato jo počasi namestite na pravilni
položaj (sl. 2);
3. Blokade "A" namestite na prvoten
položaj.
Posodo, ki ima večji premer od 20 cm ne
nalagajte na zgornjo košaro in mobilnih
nosilcev ne morete uporabljati, če je košara
na zgornjem položaju.
Tip "A"
POZOR: NIKOLI KOŠARE NE DVIGUJTE
ALI SPUŠČAJTE SAMO NA ENI STRANI
(sl. 3).
OPOZORILO:
Priporočamo, da košaro prestavite, preden
boste vanjo naložili posodo.
Tip "B"
1
A
2
a
b
a
b
A
3
47
SL
cm in 32.5 cm, jih naložite v spodnjo
košaro, zgornja košara pa je na zgornjem
položaju, kot je prikazano spodaj (odvisno
od modela):
1. Odstranite zgornjo košaro;
2. Košaro držite na obeh straneh in jo
dvignite navzgor (sl. 1).
Pravilen način zlaganja običajne posode v
stroj je prikazan na slikah 1 in 2.
5. NALAGANJE POSODE
Razvrščanje posode v zgornjo
košaro
Zgornja košara (sl. 1)
l Zgornja košara je opremljena s premičnimi
nosilci, ki so zapeti ob straneh košare in
ju lahko dvignete ali spustite.
1
l Nosilec v spodnjem položaju (A-A1) je
namenjen odlaganju skodelic za čaj in
kavo, nožev in zajemalk. Nanj lahko tudi
varno obesite kozarce s peclji.
l Nosilec v zgornjem položaju (B-B1) pa
omogoča, da v košaro zložite krožnike.
Krožnike zložite pokonci, z dnom proti
hrbtni strani pomivalnega stroja, razmaknjeni
pa naj bodo toliko, dab o omogočen
neoviran pretok vode med njimi.
Zgornja košara (sl. 2)
2
l Priporočamo, da večje krožnike (s premerom
26 cm in več) nekoliko nagnete nazaj, da
boste košaro lažje potisnili v stroj.
l Sklede za solato in plastične sklede
zložite na zgornjo košaro. Pazite, da so
pravilno in trdno zložene, da se ne bi
premikale zaradi moči vodnih curkov.
l Zgornja košara je zasnovana tako, da je
kar najbolj prilagodljiva in da lahko vanjo
zložite kar 24 krožnikov v dveh vrstah in
do 30 kozarcev v petih vrstah. Seveda pa
lahko vanjo zložite tudi različne kose
posode.
48
Razvrščanje posode v spodnjo
košaro
l Kozice, pekače, jušnike, sklede za solato,
pokrovke, servirne posode, plitve in
globoke krožnike, zajemalke... zložite v
spodnjo košaro.
l Jedilni pribor zložite v plastični nosilec
Zgornja košara (sl. 5)
košarice za jedilni pribor z ročaji navzdol.
Košarico za jedilni pribor postavite v
spodnjo košaro (sl. 6), pri tem pa pazite,
da ročaji jedilnega pribora ne ovirajo
vrtenja pršilnih rok.
SL
5
l Spodnja košara je v sredini opremljena z
nastavljivim nosilcem (sl. 3 in 4). Ta
zagotavlja stabilnost posode in omogoča
optimalno razporeditev tudi pri pomivanju
posode neobičajne velikosti in/ali oblike.
- POLOŽAJ "A": za običajno posodo, predvsem
krožnike brez kozic, solatnih skled ipd.
D
- POLOŽAJ "B": za posodo, ki je sicer
običajne velikosti, a neobičajnih oblik (zelo
globoke sklede, posodo oglate oblike,
kose brez obodov ipd.).
- POLOŽAJ "C": za velike krožnike in/ali
krožnike neobičajnih oblik (pravokotne,
šesterokotne, ovalne, krožnike za pizzo ipd.).
3
4
OPOZORILO
Če v košaro zložite krožničke z nosilcem
v nepravilnem položaju, bodo krožnički
ovirali oziroma onemogočili vrtenje
spodnjega razpršilca.
B
A
E
Pravilen način zlaganja običajne posode v
stroj je prikazan na slikah 6.
Spodnja košara (sl. 6)
6
C
A
l Manjše krožnike, kakršni se na primer
uporabljajo za sladice, zložite v spodnjo
košaro, kot je to prikazano na sliki 5 nosilec naj bo obrnjen navzven ("E"). Če
zložite v pomivalni stroj velike krožnike,
mora biti nosilec v položaju ("D").
Posodo zložite v pomivalni stroj tako, da bo
imela voda dostop do vseh površin, kar
zagotavlja dober rezultat pomivanja.
49
6. INFORMACIJE ZA
TESTNI LABORATORIJ
Spodnja košara je opremljena z
varovalom, ki zagotavlja varnost pri
potegu košare iz stroja. To je zelo
koristno, če je košara polna. Pri
dodajanju soli, čiščenju filtrov ipd. pa
morate košaro do konca potegniti iz
stroja.
Podatki za primerjalno testiranje in merjenje
glasnosti skladno s standardom EN so na
voljo na naslednjem naslovu:
testinfo-dishwasher@candy.it
Košarica za jedilni pribor (sl. 7)
Košarica za jedilni pribor je sestavljena iz
dveh delov in jo lahko razstavite - potisnete
levi del stran od desnega. Tako lahko bolje
izrabite prostor v stroju. Zgornji del košare
lahko snamete, kar omogoča prilagajanje
vrsti jedilnega pribora.
7
50
Ob zahtevanju podatkov prosimo navedite
ime modela in številko pomivalnega stroja
(gl. tablico s podatki).
(sl.A"2")
Ustrezna količina detergenta je odvisna od
vrste posode in od stopnje umazanosti
posode. Količina detergenta, ki je potrebna
za enkratno pomivanje, znaša 20 do 30 g.
Odmerite jo v predelek predalčka, ki je
namenjen detergentu za pomivanje (B).
Detergent.
Zelo pomembno je, da uporabljate
samo namenske detergente za pomivalne
stroje; ti so lahko v obliki praška,
tekočine ali tablet.
Neustrezni detergenti, npr. tisti, namenjeni
ročnemu pomivanju, niso primerni za rabo v
pomivalnem stroju, saj ne vsebujejo
ustreznih snovi in onemogočijo pravilno
delovanje stroja.
Polnjenje predalãka za detergent.
Ko odmerite potrebno količino detergenta,
zaprite pokrovček - najprej ga potisnite v
smeri puščice (1) in nato v smeri puščice
(2), da se slišno zaskoči.
Predalček za detergent se nahaja na notranji
strani vrat (sl.A "2"). Će je pokrovček
zaprt, pritisnite na jeziãek (A) in pokrovãek
se bo odprl. Pokrov predalčka za detergent
ostane po končanem pomivanju odprt in je
tako pripravljen na novo polnjenje.
OPOZORILO
Ker se detergenti med sabo zelo razlikujejo,
upoštevajte navodila proizvajalca detergenta.
Naj vas samo opozorimo, da premalo
detergenta pomeni slabo pomito posodo,
medtem ko preveč detergenta ne pomeni,
da je zato posoda bolje pomita, le po
nepotrebnem porabite več detergenta.
Ko zlagate posodo v spodnjo košaro,
bodite pozorni, da krožniki ali ostala
posoda ne blokirajo predalčka za
detergent.
Ne pretiravajte z uporabo detergenta,
da ne bi po nepotrebnem onesnaževali
okolja.
51
SL
7. DODAJANJE
DETERGENTA
l pozorno preberete in upoštevate navodila
8. VRSTE DETERGENTA
proizvajalca detergenta, ki so navedena
na embalaži;
Detergenti v tabletah
Detergenti v tabletah različnih proizvajalcev
se različno hitro raztapljajo. Obstaja možnost,
da v primeru, da izberete kratkotrajni program
pomivanja, nekateri detergenti v tabletah ne
bodo optimalno učinkoviti, saj se ne bodo
do konca raztopili. Če uporabljate detergente v
tabletah, priporočamo, da izberete daljše programme
pomivanja, da se detergent porabi v celoti.
l učinkovitost detergentov, ki vsebujejo tudi
sredstvo za mehčanje vode/sol, je odvisna
od trdote vode na vašem območju.
Prepričajte se, da je trdota voda na vašem
območju znotraj območja, v katerem je
detergent, ki ga želite uporabiti, učinkovit;
ti podatki so običajno navedeni na embalaži
detergenta.
Če uporabljate tak detergent, z rezultati
pomivanja pa niste zadovoljni, se
posvetujte s proizvajalcem detergenta.
POMEMBNO
Da bi dosegli zadovoljive rezultate
pomivanja, MORATE položiti tableto v
del predalčka za detergente, namenjen
detergentu za glavno pomivanje, in
NE direktno v kad stroja!
V določenih okoliščinah lahko uporaba
kombiniranih detergentov povzroči:
l sledi vodnega kamna na posodi in v
pomivalnem stroju;
l manj učinkovito pomivanje in sušenje.
Koncentrirani detergenti
Koncentrirani detergenti z nižjo stopnjo
alkalnosti in z vsebnostjo naravnih encimov,
ki so namenjeni pomivanju pri 50°C, manj
vplivajo na okolje in varujejo tako posodo
kot tudi pomivalni stroj. Programi za
pomivanje pri 50°C so razviti namensko za
popolno izrabo lastnosti encimov za raztapljanje
nečistoč, kar omogoča, da z uporabo
koncentriranih detergentov s pomivanjem
pri nižji temperature dosežemo enake rezultate
kot s programi za pomivanje pri 65°C.
Kombinirani detergenti
Detergente, ki vsebujejo tudi sredstvo za
lesk, položite v predelek predalčka za
detergente, namenjen detergentu za glavno
pomivanje. V tem primeru mora biti predal
za tekočino za lesk prazen (če ni prazen,
pred uporabo kombiniranih detergentov
obrnite stikalo za doziranje tekočine za lesk
na najnižjo stopnjo).
POMEMBNO
Odpravljanje
problemov,
ki
so
direktna posledica uporabe tovrstnih
detergentov, v garanciji ni vključeno.
Upoštevajte, da bodo v primeru, da
uporabljate
kombinirane
detergente
"TABS" opozorilne lučke za tekočino za
lesk in za sol odveč (samo nekateri
modeli), zato jih ne upoštevajte.
Če se pojavijo problemi pri pomivanju in/ali
sušenju posode, priporočamo, da začnete
namesto kombiniranih detergentov ponovno
uporabljati tradicionalne proizvode (detergent,
sol in tekočino za lesk). To namreč zagotavlja
pravilno delovanje mehčalnika vode v
pomivalnem stroju.
Kombinirani detergenti "TABS"
V tem primeru priporočamo:
l da ponovno napolnite posodi za sol in za
tekočino za lesk;
l enkrat zaženete običajen program za
pomivanje posode brez posode v stroju.
Če imate namen uporabljati kombinirane
detergente "TABS" ("3 v 1"/"4 v 1"/"5 v 1",
itd.), ki torej vsebujejo tudi sol in sredstvo
za lesk, svetujemo naslednje:
Upoštevajte, da bo potem, ko začnete
ponovno uporabljati običajno sol za
pomivalne stroje, sistem spet v celoti
učinkovit šele po nekaj pomivanjih.
52
9. DODAJANJE SREDSTVA
ZA SPLAKOVANJE
SL
(Sl. A "3")
Tekočina za lesk.
Tekočina za lesk, ki se samodejno odmeri
med zadnjim izpiranjem, pospeši sušenje
posode in preprečuje nastanek lis in madežev
na površini.
Polnjenje predalčka za tekočino
za lesk
Posoda za tekočino za lesk je na levi od
predalčka za detergent (sl. A "3"). Pokrovček
odprete tako, da pritisnete na mesto z
oznako in potegnete jeziček za odpiranje.
Vedno uporabljajte samo tekočino za lesk
za pomivalne stroje. S pomočjo okenca na
predalčku (C) se lahko prepričate, koliko
tekočine za lesk je še v predalčku.
POLNO
PRAZNO
temno
svetlo
Nastavljanje doziranja tekočine
za lesk (stopnje od 1 do 6)
Stikalo za nastavljanje doziranja (D) je pod
pokrovčkom; obračate ga s pomočjo
kovanca. Priporočamo stopnjo 4. Vsebnost
apnenca v vodi v veliki meri vpliva na
nastanek vodnega kamna in učinkovitost
sušenja. Zato je zelo pomembno, da
nastavite ustrezno stopnjo in s tem
zagotovite doziranje ustrezne količine
tekočine za lesk, saj boste le tako dosegli
dobre rezultate pomivanja. Če po pomivanju na
posodi opazite lise, zmanjšajte nastavitev za
eno stopnjo. Če pa so na posodi bele pike,
morate nastavitev zvišati za eno stopnjo.
53
10. ČIŠČENJE FILTROV
(sl. A "4")
Filtrirni sistem je sestavljen iz:
A. srednje posodice, ki zadržuje večje
odpadke;
B. mikrofiltra, ki se nahaja pod mrežico.
Mikrofilter zadrži vse najmanjše delce in
s tem zagotovi brezhibno splakovanje;
C. ploske mrežice, ki filtrira vodo za
pomivanje ter.
l Filtre preglejte po vsakem pomivanju in z
njih odstranite morebitne ostanke hrane.
l Filtre vzamete iz stroja tako, da zavrtite
ročico v smeri nasprotni smeri vrtenja
urinega kazalca (sl. 1).
l Filter nato razstavite (sl. 2), da ga lažje
očistite.
l Ločite srednjo posodico in plosko mrežico
(sl. 3) in pomijte filtre pod tekočo vodo.
Če je potrebno, uporabite krtačko.
l Pri strojih, ki so opremljeni s samočistilnim
mikrofiltrom, vzdrževanje skorajda ni
potrebno - le vsaka dva tedna je potrebno
preveriti stanje filtrov. Kljub temu priporočamo,
da se po vsakem pomivanju prepričate, da
filtri niso zamašeni.
OPOZORILO
Po čiščenju morate filtre pravilno
sestaviti in nato pravilno namestiti v
stroj; predvsem se prepričajte, da je
ploska mrežica pravilno nameščena
na dnu stroja. Prepričajte se, da ste
filter pravilno pritrdili nazaj (ročico
obrnite v smeri vrtenja urinega kazalca), saj
nepravilno nameščeni filtri zelo zmanjšajo
učinkovitost pomivanja.
Nikoli ne pomivajte brez filtrov!
54
Navodila za
pomivanja
boljše
l Če posoda ni zelo umazana, oziroma
stroj ni povsem poln, lahko izberete
varčni program pomivanja. Upoštevajte
navodila v razpredelnici programov.
rezultate
l Pred zlaganjem posode v pomivalni stroj
odstranite ostanke hrane (kosti, lupine,
kose mesa ali zelenjave, kavno usedlino,
olupke, cigaretni pepel, zobotrebce ipd.),
sicer se lahko zamašijo filtri, odprtina za
odtekanje vode ali šobe na pršilnih rokah.
Česa v stroju ne smete pomivati
l Upoštevajte, da vsa posoda ni primerna
za pomivanje v pomivalnem stroju.
Svetujemo vam, da jedilnega pribora in
posode iz umetnih snovi, ki niso odporne
na toploto, jedilnega pribora z lesenimi
držali ali z držali iz umetnih snovi,
aluminijaste posode, kristala, stekla z
vsebnostjo
svinca,
pokrovk
s
termostatom… ne pomivate v stroju,
razen če proizvajalec tega izrecno ne
dovoljuje.
l Posode pred pomivanjem v stroju ne
izpirajte pod tekočo vodo.
l Ponve in lonce z ostanki zažganih jedi
namakajte do začetka pomivanja v raztopini
pomivalnega sredstva.
l Posodo namestite v stroj tako, da je
obrnjena navzdol.
l Tudi barvne poslikave na nekaterih
posodah niso toplotno obstojne. Priporočamo,
da njihovo obstojnost preverite tako, da v
stroju pomijete le en takšen kos in se tako
prepričate, če so barve obstojne.
l Posodo zložite tako, da se ne dotika med
seboj. Rezultati pomivanja bodo boljši, če
bo posoda pravilno zložena.
l Za dobre rezultate je zelo pomembno,
kako je posoda zložena v stroju. Če je
možno, zložite posodo v stroj tako, da se
ne dotika.
l Srebrnega in običajnega jedilnega pribora
ne pomivajte skupaj, saj lahko pride do
kemične reakcije.
l Preverite, ali se lahko pršilne roke prosto
vrtijo.
pri nakupu nove posode ali jedilnega
pribora se prepričajte, da je pomivanje
v pomivalnem stroju dovoljeno.
l Pomivanje srebrne posode in jedilnega
pribora:
a) Srebro pomijte takoj po uporabi.
Koristni nasveti
b) Na tako posodo ali jedilni pribor ne
stresajte detergenta.
l Najprej izpraznite spodnjo košaro, da
c) Taka posoda ne sme priti v neposreden
stik z drugo kovino.
kapljice iz zgornje košare ne bi kapljale
na posodo v spodnji košari.
Nasveti za varčevanje
l Če pustite posodo dlje časa v stroju,
pustite vrata odprta, tako da bo lahko
zrak krožil okoli posode; posoda se bo
bolje posušila.
l Če želite pomivati vedno poln pomivalni
stroj, zlagajte vanj posodo po vsakem
obroku. Po potrebi lahko nastavite cikel
Hladnega predpomivanja. Na ta način
boste zmehčali in odstranili večje kose
jedi, ki ostanejo na posodi. Cikel za celotno
pomivanje nastavite šele takrat, ko je stroj
poln.
55
SL
11. PRAKTIČNI NASVETI
12. VZDRŽEVANJE IN
ČIŠČENJE
2) Pršilni roki izperite pod tekočo vodo, da
se očistijo šobe.
(sl. A "5")
3) Na koncu namestite pršilni roki nazaj v
stroj zgornjo zgoraj in spodnjo spodaj;
ne pozabite poravnati puščic in pravilno
namestite pršilni roki nazaj v stroj.
l Vrata in zunanje stene stroja redno čistite
z blagimi čistili. Nikoli ne uporabite ostrih
mrežic ali grobih čistil (npr. Vim, razne
kisline, topila).
l Pomivalni stroj ne potrebuje posebnega
vzdrževanja, saj se notranjost čisti
samodejno. Z vlažno krpo redno čistite
tesnilo na vratih, da odstranite ostanke
hrane in sledi tekočine za lesk.
l Vsa notranjost pomivalnega stroja je
izdelana iz nerjavečega jekla. Kljub temu
se lahko v notranjosti pojavljajo madeži,
ki so posledica oksidacije - vzrok zanjo je
lahko voda, ki vsebuje preveč železnih
soli
l Takšne madeže lahko odstranite z blagim
l Redno čistite tesnila vrat z vlažno krpo,
tako da odstranite nečistočo in sledi
tekočine za lesk.
l Priporočamo redno čiščenje pomivalnega
stroja, s čimer odstranite obloge vodnega
kamna in nečistočo iz stroja. Priporočamo
uporabo namenskih sredstev za čiščenje
pomivalnih strojev. Pri čiščenju pomivalnega
stroja z namenskim čistilom mora biti
pomivalni stroj prazen, tj. v njem ne sme
biti posode.
sredstvom za poliranje nerjavečega jekla,
ki ne sme vsebovati spojin klora. Nikoli pa
ne uporabljajte grobih čistilnih pripomočkov,
npr. gobic iz jeklene volne..
1
1b
l Če kljub rednemu čiščenju filtra opazite,
da posoda ni dobro pomita oz. ni povsem
suha, preverite, da niso morda šobe na
pršilnih rokah zamašene z ostanki hrane
(sl. A"5").
2
Če so zamašene, jih očistite na naslednji
način:
1) najprej odstranite zgornjo pršilno roko:
obračajte jo, dokler se oznaka ne ujema
s puščico (slika 1), nato pa jo potisnite
navzgor (sl. 1b) in jo med potiskanjem
navzgor odvijte v smeri vrtenja urinih
kazalcev. Očiščeno namestite nazaj na
enak način v obratnem vrstnem redu.
Spodnjo pršilno roko snamete tako, da
jo preprosto potegnete navzgor (slika 2).
56
PO KONCU POMIVANJA
Po vsakem pomivanju zaprite pipo za vodo
in izklopite stroj s pritiskom na tipko za
vklop/izklop.
Če pomivalnega stroja dlje časa ne boste
uporabljali, storite naslednje:
4. Napolnite posodico s sredstvom za lesk;
5. Vrata stroja pustite priprta, da se stroj zrači;
1. V prazen stroj odmerite malo detergenta
ter vklopite enega od programov, da se
notranjost očisti;
7. Če je pomivalni stroj v prostoru, kjer se
temperatura lahko spusti pod 0°C,
obstaja nevarnost, da bo voda v stroju
zmrznila. V takem primeru prostor najprej
ogrejte, stroj pa vključite šele čez 24 ur..
2. Potegnite vtikač iz vtičnice;
3. Zaprite pipo za vodo;
57
SL
6. Notranjost aparata mora ostati čista;
M Lučka "EKSTRA SUHO"
N Lučka "Wi-Fi"
E Gumb opcije "EKSTRA SUHO"
F E+G ZAŠČITA ZA OTROKE
58
Varovalka / Vhodna moč / Napetost napajanja
Tlak dovoda vode (MPa)
Zmogljivost s ponvami in posodo
Pogrinjki (EN 50242)
120
Globina pri odprtih vratih (cm)
117
59,8x82x58
BREZ DELOVNEGA
PULTA
13
8 oseb
Glej tipsko tablico
Min.0.08 - Maks. 0.8
9 oseb
15
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x57
TEHNIČNI PODATKI (Glej tipsko tablico)
60x85x60.9
Širina x višina x globina (cm)
Z DELOVNIM
PULTOM
PROSTOSTOJEČ
POLVGRADNI
L Lučka "EXPRESS"
D ZASLON
VGRADNI
9 oseb
16
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x55
NI VIDNO
I Lučka "Addish"
C Gumb "ZAKASNITEV VKLOPA"
PODATKI
H Gumb "Start/Reset" (ZAČNI PONASTAVI program)
B Gumb "IZBIRA PROGRAMA"/PRIDRUŽI Wi-Fi
VELIKOST
G Gumb opcije "EXPRESS"
A Gumb "VKLOP/IZKLOP"
13. OPIS NADZORNE
PLOŠČE
14. TEHNIČNI PODATKI
15. IZBIRA PROGRAMA IN
POSEBNE FUNKCIJE
Gumb VKLOP/IZKLOP
l Za vklop stroja pritisnite gumb ON/OFF
(VKLOP/IZKLOP) (in držite najmanj 3
sekunde).
Po končanem ciklusu ne pozabite izklopiti
stroja z gumbom VKLOP/IZKLOP, nato
izključite električni vtič in zaprite dotok
vode.
Prvi vklop stroja
Po naslednjih vklopih stroja
Pritisnite gumb VKLOP/IZKLOP in ga držite
približno 3 sekunde za vklop stroja in
program "EKO 2:50" ali program, ki ste se
ga izbrali, se izpiše na zaslonu in se shrani,
ko je pomivalni stroj vklopljen. (Kako
shranite program, si oglejte v poglavju
“Shrani zadnji uporabljen program").
l Stroj priključite v vtičnico.
Izbirnik nastavitev
l Odprite vrata in posodo, ki jo želite oprati,
naložite v stroj, nato vrata ponovno
zaprite.
l Pritisnite gumb "VKLOP/IZKLOP" in ga
držite približno 3 sekunde.
Pomivalni
stroj
regulirajo
določene
tovarniške nastavitve. Kljub temu lahko v
nastavitvah različne parametre pomivanja
prilagodite svojim potrebam.
Vstop v nastavitve
l V tej fazi ostanejo aktivni samo gumbi
"OPEN DOOR/EXPRESS" "EKSTRA
SUHO" in "ZAČNI/PONASTAVI". Na
zaslonu se bo izpisalo sporočilo "H-DISH
500" in vse kontrolne lučke se bodo
vklopile za 3 sekunde.
Preden začnete izvajati naslednji
postopek, mora biti pomivalni stroj
VEDNO izklopljen.
l Pomivalni
l Na zaslonu se bo izpisal jezik "ENGLISH".
stroj vklopite z gumbom
"VKLOP/IZKLOP" ki ga držite približno 3
sekunde.
l Z gumbi "OPEN DOOR/EXPRESS" in
l Približno 5 sekund držite gumba "Progr."
"EKSTRA SUHO" lahko izberete želen
jezik.
l Izbran jezik potrdite z gumbom "ZAČNI/
in "VKLOP/IZKLOP".
l Na zaslonu se bo izpisalo sporočilo
"NASTAVITVE"
in
zasvetili
bosta
kontrolni lučki gumbov "OPEN DOOR/
EXPRESS" in "EKSTRA SUHO".
PONASTAVI”.
l Takoj zatem se na zaslonu izpiše
sporočilo
"DOBRODOŠLI"
in
kontrolne lučke bodo ugasnjene.
vse
l Z gumbom "Progr." lahko izberete
parametre, ki jih boste nato regulirali
(ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA
→ ZVOČNI SIGNAL → SPOMINSKA
FUNKCIJA).
l Sporočilo programa "EKO 2:50" ali "EKO
3:25" (z aktivirano opcijo OPEN DOOR).
59
SL
OPOZORILO
Če stroj ostane vklopljen in ne izberete
ali zaženete programa, se po 5
minutah pomivalni stroj samodejno
izklopi.
l Nastavitve
parametrov
izbirate
z
gumboma "OPEN DOOR/EXPRESS" (-)
in "EKSTRA SUHO"(+).
l Za izbiro nastavitev ODSTRANJEVANJE
VODNEGA KAMNA glej ustrezno Poglavje
v navodilih).
l Za izbiro nastavitev ZVOČNI SIGNAL glej
ustrezno poglavje).
Za izbiro nastavitev SPOMINSKA FUNKCIJA
glej ustrezno poglavje).
Programi "SAMODEJNO"
Modeli s pametnim senzorjem polnjenja
(Smart Loading Sensor)
Program "SAMODEJNI DNEVNO" s
pomočjo algoritma, ki analizira stopnjo
umazanije posode v realnem času
samodejno izbere idealno temperaturo in
čas pomivanja, pri čemer določi optimalno
porabo vode in elektrike
Modeli s senzorjem umazanije
(Samo na določenih modelih).
Pomivalni stroj ime senzor za umazanijo,
ki lahko analizira motnost vode med vsemi
"SAMODEJNIMI" fazami Progr.a (glej
legendo Progr.ov). Zaradi te naprave se
parametri ciklusa pomivanja samodejno
prilagodijo realni količini umazanije na
posodi. Motnost vode je namreč povezana
s
stopnjo
umazanosti
posode.
Z
optimizirano porabo vode in energije
jamčimo za odlične rezultate pomivanja.
Programi "IMPULSE"
(samo nekateri modeli)
Progr.i "IMPULSE" delujejo z impulzivno
tehnologijo pranja, ki zmanjša porabo in
hrup ter izboljša zmogljivost.
Ko se Progr. zažene, morate samo odpreti
vrata in dodati posodo, kontrolna lučka
ADDISH
zasveti. Stroj se samodejno
zaustavi in na zaslonu bo utripal čas do
konca ciklusa.
Vrata zaprite in ne pritisnite nobenega
gumba. Progr. se bo nadaljeval, kjer ste ga
prekinili.
Počasi in previdno odprite vrata, da
vas curek vode ne bo zmočil.
ADDISH po izklopu kontrolne lučke
strogo odsvetujemo, ker lahko vpliva
na zmogljivost pomivanja.
OPOZORILO
Če odprete vrata med programom
sušenja, vas bo zvočni signal s
presledki opozoril, da se program
sušenja še ni zaključil.
Prekinitev programa
Ne priporočamo odpiranja vrat med
izvajanjem programa, zlasti ne med
osrednjim programom pomivanja in med
končno fazo splakovanja z vročo vodo.Če
boste odprli vrata stroja med izvajanjem
programa (ker boste na primer želeli dodati
posodo), se bo stroj samodejno zaustavil.
Vrata zaprite in ne pritisnite nobenega
gumba. Program se bo nadaljeval, kjer ste
ga prekinili
OPOZORILO
Če odprete vrata med programom
sušenja, vas bo zvočni signal s
presledki opozoril, da se program
sušenja še ni zaključil.
"Prekinitve" delovanja črpalke pomivanja
NISO napake; značilne so za impulzivno
pranje in kot take veljajo za normalno
lastnost programa.
60
ADDISH (možnost dodajanja posode
po začetku izvajanja programa)
Prekinitev programa v teku
l Pritisnite in držite gumb Začni/Ponastavi
vsaj 3 sekunde. Na zaslonu se bo
prikazal napis “PONASTAVI" in sprožil
se bo zvočni signal.
l Program v teku bo prekinjen.
Pri nekaterih Progr.ih (glej preglednico
Progr.ov), se bo aktivirala tudi tretja roka, ki
je na dnu pomivalnega stroja ("POWER
WASH"). Ta funkcija je idealna, ko čistite
močno umazano namizno posodo ali posodo za
kuhanje, ki jo položite neposredno na območje
košare nad roko za "POWER WASH.
l Nov program lahko zdaj izberete z
gumbom "Progr.".
POWER WASH
OPOZORILO
Pred začetkom novega programa preverite,
ali je v posodici še dovolj detergenta.
Po potrebi detergent dodajte.
Operacije programa (samo pri
prosto-stoječih modelih)
Med izvajanjem programa je na zaslonu
prikazan preostali čas do konca ciklusa.
Ime izbranega programa lahko vidite, če
pritisnete katerokoli tipko, razen "ZAČNI/
PONASTAVI".
Opcijski gumbi
Če med delovanjem pomivalnega stroja
zmanjka električne energije, bo poseben
spomin stroja shranil izbrani program in
ko bo električna energija ponovno na
voljo, se bo program nadaljeval, kjer se
je zaustavil.
Opcijski gumbi nudijo več opcij pomivanja in
prilagajanje Progr.ov pomivanja po vaši
meri (glej preglednico v 17. poglavju s
seznamom Progr.ov, kjer se posamezna
opcija lahko aktivira). Pred začetkom
Progr.a opcije aktiviramo (ali izklopimo) z
ustreznim gumbom. Ustrezna kontrolna
lučka se bo na zaslonu pokazala (ali izklopila).
Konec programa
Opcijski gumb je treba po izbiri Progr.a
pomivanja aktivirati.
Oglasi se 5-sekundni zvočni signal (če ni
izklopljen) in sicer 3-krat v 30-sekundnem
intervalu, s čimer javi, da je Progr. zaključen.
Samo pri modelih z opcijo "OPEN
DOOR" se med fazo sušenja vrata
samodejno odprejo, nato morate
počakati do signala, ki pomeni konec
ciklusa, in šele nato lahko vzamete
posodo iz stroja.
Če izberete možnost, ki ni združljiva z
izbranim programom, lučka za možnosti
najprej utripa, nato pa ugasne.
Gumb "Express"
(Samo na določenih modelih).
Ta gumb omogoča prihranek 25% povprečne
energije in časa (odvisno od izbranega
ciklusa) z nižjo temperaturo vode in krajšim
časom sušenja med zadnjim splakovanjem.
61
SL
Če želite program, ki je v teku spremeniti ali
prekiniti, postopajte, kot sledi:
POWER WASH
(Samo na določenih modelih).
To opcijo priporočamo za večerno pomivanje,
ko suhe posode ne potrebujemo takoj.
Za boljše sušenje posode pustite vrata
pomivalnega stroja rahlo odprta, da bo zrak
lahko naravno krožil v notranjosti stroja.
Gumb "OPEN DOOR"
(SAMODEJNO ODPIRANJE VRAT)
(Samo na določenih modelih).
Ta opcija aktivira posebno napravo, ki
odpre vrata za za nekaj centimetrov in sicer
med ali na koncu ciklusa sušenja (odvisno
od Progr.a). Tako omogočimo naravno in
učinkovito
sušenje
posode.
Trajanje
izbranega ciklusa se bo samodejno
spremenilo, da bo dosežena optimalna
temperatura za ciklus splakovanja; tako
precej zmanjšamo porabo energije. Če se
vrata med zadnjo fazo sušenja samodejno
odprejo, lahko zrak kroži in prepreči
nastajanje neprijetnih vonjav.
Če se vrata odprejo, se na zaslonu prikaže
sporočilo "OPEN DOOR".
Opozorilna lučka "Ni soli"
Če vaš stroj za delovanje potrebuje sol, se
bo izpisal napis "SOL”, ko boste izbrali
program. Če na posodi opazite belkaste
sledi, to običajno pomeni, da morate dodati
sol.
Da bo kontrolna lučka stanja soli
pravilno delovala, MORATE VEDNO
NAPOLNITI POSODICO S SOLJO.
Gumb "ZAKASNITEV VKLOPA"
S tem gumbom lahko izberete začetek
delovanja pomivalnega stroja, vklop lahko
prestavite za 1 do 23 ur. Za zakasnitev
vklopa postopajte kot sledi:
l Pomivalni
stroj vklopite z gumbom
“VKLOP/IZKLOP”, ki ga držite približno
3 sekunde.
l Izberite program pomivanja.
l Pritisnite gumb "ZAKASNITEV VKLOPA"
Ta opcija se samodejno vklopi v
programu "EKO". Po želji jo lahko tudi
izklopite. Funkcija "OPEN DOOR" ni
na voljo v programih "KRATKI
PROGR. 29'", "KRATKI PROGR. 39'"
in "PREDPRANJE".
(Na zaslonu se prikaže "0:30").
l Če želite, da se stroj vklopi še kasneje,
podaljšajte zakasnitev (vsak pritisk
podaljša zakasnitev za 30 minut, do
največ 23:30.
l Če je nastavitev zakasnitve na programu:
- Ko pritisnete gumb "ZAČNI/PONASTAVI",
se prikaže na zaslonu čas odštevanja
"00:00", pri tem ":" utripa
OPOZORILO
Če je aktivirana ta opcija, ne smete
zadržati vrat med odpiranjem niti jih
ne smete na silo zapirati, ker bi
poškodovali mehanizem. Zagotovite,
da bo pred vrati dovolj prostora in
pred zapiranjem vrat počakajte, da bo
naprava za odpiranje dokončala
odpiranje vrat.
- Če pritisnete katerikoli gumb (razen
"VKLOP/IZKLOP", "Progr. za 3 sek"),
se na zaslonu prikaže ime programa,
nato zopet vidite čas zakasnitve.
- Ko čas poteče, se na zaslonu prikaže
ime programa, nato pa preostali čas kot
"0:00h".
Gumb "EKSTRA SUHO"
(Samo na določenih modelih).
S to opcijo lahko dosežete najbolj
učinkovito sušenje, poveča se namreč
temperatura vode v zadnji fazi pomivanja.
62
l Za začetek odštevanja pritisnite gumb
Začni/Ponastavi. Na zaslonu bo prikazan
čas do konca programa. Po koncu
odštevanja se bo program samodejno
začel izvajati.
(Samo za prostostoječe modele.)
Dolžina izbranega ciklusa bo prikazana
na zaslonu. Po končanem odštevanju
se bo program vklopil samodejno in
dolžina
izbranega
ciklusa
bo
prikazana na zaslonu.
l Pritisnite in držite gumb "Progr.", dokler
ni izbran parameter "ZVOČNI SIGNAL".
l Parameter nastavite z gumboma "OPEN
DOOR/EXPRESS" (-) in "EKSTRA SUHO"
(+), da spremenite funkcijo DA v NE in
obratno.
l Pomivalni stroj izklopite
z gumbom
"VKLOP/IZKLOP", ki ga držite 3 sekunde,
da potrdite novo nastavitev.
Za ponovni vklop alarma, ponovite isti
postopek.
Za preklic zakasnitve vklopa postopajte kot
sledi:
Shranjevanje zadnjega
uporabljenega programa
l Pritisnite gumb "Start /Reset" in ga držite
najmanj 3 sekunde. Na zaslonu se bo
pojavil "PONASTAVITEV" in zaslišali
boste zvočni signal.
Preden začnete izvajati naslednji
postopek, mora biti pomivalni stroj
VEDNO izklopljen.
l Zakasnitev vklopa in izbran Progr. bosta
preklicana. Na zaslonu se bosta pojavili
dve črtici.
l Za vklop pomivalnega stroja je treba
izbrati nov Progr. in opcijski gumb kot je
opisano v paragrafu "NASTAVITVE".
Utišan
signal
PROGRAMA
KONČANEGA
Vklapljanje in izklapljanje zvočnega signala
lahko onemogočite kot sledi (tovarniško je
nastavljen na omogočen):
Preden začnete izvajati naslednji
postopek, mora biti pomivalni stroj
VEDNO izklopljen.
l Pomivalni
stroj vklopite z gumbom
"VKLOP/IZKLOP" ki ga držite približno 3
sekunde.
l Približno 5 sekund držite gumba "Progr."
in "VKLOP/IZKLOP".
l Na zaslonu se bo izpisalo sporočilo
"NASTAVITVE"
in
zasvetili
bosta
kontrolni lučki gumbov "OPEN DOOR/
EXPRESS" in "EKSTRA SUHO".
l Pritisnite in držite gumb "Progr." dokler
ni izbran parameter
FUNKCIJA".
l Parameter nastavite z gumboma "OPEN
DOOR/EXPRESS" (-) in "EKSTRA
SUHO" (+), da zamenjate funkcijo
"SPOMINSKA FUNKCIJA VKLOPLJENA"
v "SPOMINSKA FUNKCIJA IZKLOPLJENA"
in obratno.
l Pomivalni
stroj vklopite z gumbom
"VKLOP/IZKLOP" ki ga držite približno 3
sekunde.
l Približno 5 sekund držite gumba "Progr."
in "VKLOP/IZKLOP".
l Pomivalni stroj izklopite
z gumbom
"VKLOP/IZKLOP", ki ga držite 3
sekunde, da potrdite novo nastavitev.
l Na zaslonu se bo izpisalo sporočilo
"NASTAVITVE" in zasvetili bosta kontrolni
lučki gumbov "OPEN DOOR/EXPRESS"
in "EKSTRA SUHO".
Za ponovni vklop alarma, ponovite isti
postopek.
63
"SPOMINSKA
SL
Če zakasnitve vklopa ne potrdite z
gumbom "ZAČNI/PONASTAVI", bo po
pribl. 10 sek zakasnitev vklopa preklicana.
3. Na zaslonu se bo prikazal napis "
IZKLOPLJEN NAČIN DEMO ".
Aktiviranje ali izklop NAČIN
DEMO (uporablja se izključno v
trgovinah)
4. Izklopite stroj.
Aktiviranje
ZAŠČITA ZA OTROKE
Preden začnete izvajati naslednji
postopek, mora biti pomivalni stroj
VEDNO izklopljen.
1. Stroj vklopite
IZKLOP.
z
gumbom
VKLOP/
Pomivalni stroj ima elektronski zaklep za
varnost otrok. Elektronski zaklep varuje
otroke pred nevarnostmi, ki pretijo, kadar so
vrata stroja odprta. Z njim zaklenemo tipke,
da ni možno aktiviranje neželenih ali
nehotenih funkcij.
2. Pritisnite gumb "Progr." in "ZAKASNITEV
VKLOPA"
skupaj za 5 sekund.
Zaklep za varnost otrok vklopite in izklopite
kot sledi:
3. Na zaslonu se bo prikazalo "VKLOPLJEN
NAČIN DEMO ".
l Pomivalni
4. Če gumba ne držite 30 sekund, se bo
Progr. vklopil in prikazal Progr.
pomivanja.
l Pritisnite gumba "OPEN DOOR/EXPRESS"
Opcije Progr./Opcije/Zakasnitev vklopa
so aktivirane in če pritisnete te gumbe,
lahko predstavite delovanje stroja, ne
da bi morali vklopiti pomivanje.
stroj vklopite z gumbom
"VKLOP/IZKLOP", ki ga držite približno 3
sekunde.
in "ZAKASNITEV VKLOPA" in ju držite
približno 5 sekund.
l Na zaslonu se prikaže "ZAŠČITA ZA
OTROKE".
l V tem trenutku deluje samo gumb
“VKLOP/IZKLOP”.
Izklop funkcije
l Če boste pritisnili katerikoli drug gumb,
bodo sledili 3 utripi kontrolne lučke faze
programa.
OPOZORILO
l Zaklep vrat lahko preprosto prekličete s
Če ste stroj namestili in pravilno
deluje, vendar ne morete zagnati
ciklusa pomivanja z gumbom za vklop,
morda ni bil izklopljen gumb "Način
Demo".
ponovnim pritiskom obeh gumbov "OPEN
DOOR/EXPRESS".
l Na zaslonu se prikaže "IZKLOPLJENA
ZAŠČITA ZA OTROKE".
Če stroj izklopite z gumbom "VKLOP/
IZKLOP", bo pri naslednjem vklopu
stroja zaščita za otroke onemogočena.
Preden začnete izvajati naslednji
postopek, mora biti pomivalni stroj
VEDNO izklopljen.
1. Stroj vklopite
IZKLOP.
z
gumbom
VKLOP/
2. Pritisnite gumb "Progr." in "ZAKASNITEV
VKLOPA"
skupaj za 5 sekund.
64
Uspešen vpis
l Na zaslonu se bo izpisalo sporočilo
"POVEZAN", nato se bo izpisalo
sporočilo "ODDALJEN NADZOR" in
kontrolna lučka "Wi-Fi" bo svetila.
Stoj je opremljen s tehnologijo daljinskega
upravljanja Wi-Fi. ki omogoča oddaljen
nadzor preko aplikacije.
l Zdaj
lahko
aplikacije.
Povezovanje stroja z aplikacijo
l Naložite aplikacijo čarovnika Hoover
Wizard na svojo stroj.
Aplikacija čarovnika Hoover Wizard je
na voljo tako za Android kot za tablice
iOS in pametne telefone.
l Preverite, ali je router vklopljen in je vaš
pametni telefon/tablica povezana z vašim
domačim omrežjem Wi Fi.
l se na zaslonu izpiše "POSKUSI PONOVNO".
l Stroj ne bo povezan.
postopek
pridružitve
preko
aplikacije.
Več informacij vam je na voljo v "Vpis v
aplikacijo - Hitra navodila", ki ste jih
prejeli skupaj s strojem in so na voljo tudi
na povezavi: go.candy-group.com/am-dw
Ponastavitev brezžičnega omrežja
WiFi
BLUETOOTH
na
svojem
pametnem telefonu/tablici (če je na voljo).
profil in dodajte stroj po navodilih na
zaslonu aparata.
preko
Če pridružitev stroja ni uspešna (ali ni
opravljena v 5 minutah):
l Vklopite
l Odprite aplikacijo, ustvarite uporabniški
upravljate
Neuspešen vpis
l Ponovite
Za vse podrobnosti lastnosti Wi-Fi si
oglejte izbirnike aplikacij in način
demo.
stroj
Če se pojavijo težave ali če spremenite
geslo
domačega
omrežja,
postopek
pridružitve ponovite in odstranite izdelek iz
aplikacije.
l Pomivalni
stroj vklopite z gumbom
ON/OFF (VKLOP/IZKLOP), ko navodila v
aplikaciji tako zahtevajo.
l Pritisnite "Progr. 3sek WiFi" in ga držite
3 sek à na zaslonu se izpiše sporočilo
"PRIDRUŽI" in kontrolna lučka "Wi-Fi"
se izklopi.
l Po 60 sekundah pritisnite in držite gumb
"ZAKASNITEV VKLOPA" 3 sekunde in
na zaslonu se bo za 5 minut izpisalo
sporočilo "PREPROSTO".
l Vpišite geslo domačega brezžičnega
AKTIVIRANJE ODDALJEN NADZOR
Če želite stroj upravljati na daljavo:
l Napolnite
pomivalni
stroj,
detergent in zaprite vrata.
l Pomivalni stroj vklopite.
l Pritisnite "Progr. 3sek WiFi" in držite 3
sekunde. à Na zaslonu se izpiše
besedilo "ODDALJEN NADZOR".
l Zdaj
lahko
aplikacije.
omrežja v aplikacijo in zaključite postopek.
65
dodajte
stroj
upravljate
preko
SL
16. DALJINSKO
UPRAVLJANJE (WI-FI)
IZKLOP ODDALJEN NADZOR
Kontrolna lučka "Wi-Fi"
l Za
izhod iz daljinskega upravljanja
pritisnite gumb “Progr. 3sek WiFi” in ga
ponovno držite 3 sekunde.
Kontrolna lučka Wi-Fi bo začela počasi
utripati in na zaslonu se bo izpisalo
besedilo "ODDALJEN NADZOR IZKLOPLJEN".
Na zaslonu bo prikazan zadnji končan
program stroja (ali program "EKO").
l Če je ciklus v teku:
Kontrolna lučka Wi-Fi bo začela počasi
utripati in na zaslonu se bo izpisalo
besedilo "ODDALJEN NADZOR IZKLOPLJEN".
Na zaslonu bo potem prikazan preostali
čas. Ciklus se zaključi brez nadzora
preko aplikacije.
izhoda
iz
oddaljenega
l Pritisnite gumb "Začni/Ponastavi" in
ga držite 3 sekunde
Če poteka ciklus pomivanja, bo prekinjen
in
stroj
bo
preklopil
iz
načina
ODDALJENEGA NADZORA. Kontrolna
lučka "Wi-Fi" bo počasi utripala. Zdaj je
mogoče izbrati nov ciklus pomivanja na
nadzorni plošči.
l Pritisnite gumb "VKLOP/IZKLOP" in ga
držite 3 sekunde (ali izključite)
Če poteka ciklus pomivanja, bo aktiviran
premor in stroj bo preklopil iz načina
ODDALJENEGA NADZORA. Ob ponovnem
vklopu bo kontrolna lučka "Wi-Fi" počasi
utripala in ciklus, ki je bil med izvajanjem
prekinjen, se bo nadaljeval na točki, kjer
je bil zaustavljen.
Ko odprete vrata, je ODDALJEN
NADZOR onemogočen. Če želite stroj
upravljati preko aplikacije, zaprite
vrata.
66
domačim brezžičnim omrežjem. Lahko
deluje na naslednje načine:
- SVETI: daljinsko upravljanje je omogočeno.
l Če ne poteka noben ciklus:
Drug način
nadzora.
l Prikazuje stanje povezanosti stroja z
- POČASI UTRIPA: daljinsko upravljanje
je onemogočeno.
- HITRO UTRIPA 3 SEKUNDE IN
UGASNE: stroj se ne more povezati z
domačim brezžičnim omrežjem ali pa ga
še niste vpisali prek aplikacije.
- POČASI 3-KRAT UTRIPA, NATO
UGASNE ZA 2 SEKUNDI: postopek
pridružitve aplikaciji v teku.
- VKLOPI SE ZA 1 SEKUNDO, NATO
IZKLOPI ZA 3 SEKUNDE: vrata so
odprta. Oddaljenega nadzora se ne da
onemogočiti.
Program
Opis
P1
EKO
Program
za
običajno
umazano
posodo
(najučinkovitejši program glede kombinirane
porabe energije in vode za navedeni tip
namiznega pribora).
Ta program je skladen z določili standarda EN
50242
P2
PARA
Tekom programa izmenično učinkujejo curki vode
in para. Učinkovito mehča in odstranjuje zasušeno
nečistočo in bakterije. Predpomivanje loncev in
krožnikov ni potrebno
P3
NOČNI
Najtišji program. Idealen za pomivanje ponoči;
omogoča, da izrabite cenejšo elektriko..
P4
UNIVERZALNI
PROGR.
Primeren za pomivanje običajno umazane posode
- krožnikov, loncev, kozic...
P5
P6
SAMODEJNI DNEVNI
TOTAL CARE
Hiter program za pomivanje “normalno” umazane
posode - namenjen pogostemu pomivanju običajno
polnega stroja posode. Program je optimiziran s
pomočjo pametnega tipala (senzorja), ki prilagodi
parametre pomivanja dejanski količini in vrsti
posode v stroju.
Program je primeren za posamezni ciklus
pomivanja Razred A najbolj občutljive posode kot
sta steklo in porcelan.
* Primeren za pomivanje do 8 pogrinjkov.
Hiter ciklus, primeren za dnevno pomivanje zelo
umazane posode takoj po obroku (MAKS. 8
pogrinjkov).
P7
KRATKI PROGR. 39'
P8
KRATKI PROGR. 29'
Za hitro pomivanje posode, ki jo pomivate takoj po
obroku, in sicer za 6 pogrinjkov.
P9
PREDPRANJE
Kratko predpomivanje posode z hladno vodo, ki
ste jo zložili v pomivalni stroj in jo imate namen
pomiti kasneje, ko stroj napolnite.
Pomivanje s predpomivanjem
Če izberete program s predpomivanjem, priporočamo, da odmerite dodatno količino detergenta
(največ 10 g) neposredno v stroj.
67
SL
17. LEGENDA PROGRAMOV
Predpranje z detergentom
Programi "IMPULSE"
Temperatura pomivanja (°C)
Povprečni čas pomivanja¹ (min.)
Gumb "EXPRESS" *
Gumb "OPEN DOOR" *
Gumb "EKSTRA SUHO"
Opcije
●
-
45
190
DA
DA
DA
PARA
● ■
75
130
DA
DA
DA
P3
NOČNI
- -
55
240
DA
DA
N/O
P4
UNIVERZALNI
PROGR.
● ■
60
120
DA
DA
DA
P5
SAMODEJNI
DNEVNI
- -
55-65
75-95
DA
DA
DA
● ■
50
100
DA
DA
DA
39
DA
N/O
N/O
29
N/O
N/O
N/O
5
N/O
N/O
N/O
Program
P1
EKO
P2
P6
TOTAL CARE
P7
KRATKI
PROGR. 39'
P8
KRATKI
PROGR. 29'
P9
PREDPRANJE
- 60
- - 50
- - -
●
● = Predpranje z detergentom
■ = Programi "IMPULSE"
*= samo določeni modeli
N/O = OPCIJA NI NA VOLJO
1) S toplo vodo (15°C) - Odstopanje ±10%Če uporabljate vročo vodo, se bo čas do konca programa samodejno posodobljen med izvajanjem
programa.
Vrednosti so izmerjene v laboratoriju v skladu z evropskimi standardi EN 50242 (vrednosti lahko
odstopajo glede na pogoje uporabe).
68
Odvisno sicer od vodnega vira, voda
vsebuje različne količine vodnega kamna in
mineralov, ki se odlagajo na posodi in
puščajo bele sledi. Višja količina omenjenih
snovi v vodi pomeni večjo trdoto vode.
Pomivalni stroj je povezan z enoto za
odstranjevanje vodnega kamna, ki s
posebno regeneracijsko soljo dovaja za
pomivanje posode mehko vodo.
Informacije o stopnji trdote vaše vode lahko
dobite na vašem komunalnem podjetju.
Izberite nastavitev mehčalca vode, ki bo
ustrezala stopnji trdote vaše vode, kot sledi:
Preden začnete izvajati naslednji
postopek, mora biti pomivalni stroj
VEDNO izklopljen.
1. Pomivalni stroj vklopite z gumbom
"VKLOP/IZKLOP", ki ga držite približno
3 sekunde.
2. Pritisnite in držite gumba "Progr." in
"VKLOP/IZKLOP" 5 sekund.
Reguliranje enote za mehčanje
vode
3. Na zaslonu se izpiše besedilo
"NASTAVITVE" in svetita kontrolni
lučki "OPEN DOOR/EXPRESS" in
"EKSTRA SUHO".
Enota za mehčanje vode lahko mehča vodo
do trdote 90 °fH (francoski način) ali 50 °dH
(nemški način) z 8 nastavitvami. Nastavitve
so naštete v preglednici spodaj in sicer z
vodovodom za obdelavo.
Nivo
°fH
(francoski
način)
°dH
(nemški
način)
Uporaba
regeneracijske
soli
Nastavitve
mehčanja vode
Trdota vode
0
0-5
0-3
NE
S0
1
6-10
4-6
DA
S1
2
11-20
7-11
DA
S2
3
21-30
12-16
DA
S3
4*
31-40
17-22
DA
S4
5
41-50
23-27
DA
S5
6
51-60
28-33
DA
S6
7
61-90
34-50
DA
S7
4. Pritisnite gumb "Progr." in ga držite,
dokler ne izberete "ODSTRANJEVANJE
VODNEGA KAMNA S4" ( S4 tovarniška
nastavitev).
5. Parametre izberete s pritiskom gumbov
"OPEN DOOR/EXPRESS" (S7 → S0)
in "EKSTRA SUHO" (S0 → S7), da
povečate ali zmanjšate izbrani nivo.
6. Pomivalni stroj izklopite z gumbom
"VKLOP/IZKLOP", ki ga držite 3
sekunde, da potrdite novo nastavitev.
Za spremembo nastavitev odstranjevanja
vodnega kamna ponovite isti postopek.
OPOZORILO
Če postopka ne morete dokončati,
pomivalni stroj izklopite z gumbom
"VKLOP/IZKLOP" in začnite postopek
od začetka (KORAK 1).
* Enota za mehčanje je tovarniško
nastavljena na nivo 4 (S4), ker to ustreza
zahtevam večine uporabnikov.
69
SL
18. ENOTA ZA
ODSTRANJEVANJE
VODNEGA KAMNA
19. ODPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTI V DELOVANJU IN
GARANCIJA
Če mislite, da vaš pomivalni stroj ne deluje pravilno, poiščite pomoč v hitrem vodniku v
nadaljevanju s praktičnimi nasveti za reševanje splošnih težav. Če napake ne morete
odpraviti ali se ponavlja, se obrnite na center tehnične asistence.
POROČILA O NAPAKI
l Modeli z zaslonom: poročila o napakah se začnejo s črko "E" (npr. Napaka = Error
2 = E2) in kratkim zvočnim signalom.
l Modeli brez zaslona: koda napake je prikazana z utripanjem vseh luck LED; lučke
utripnejo tolikokrat, kolikor znaša koda okvare, utripanje pa se ponavlja v 5sekundnih presledkih (primer: Napaka 2 = LED dvakrat utripnejo –5-sekundni premor
– LED dvakrat utripnejo – itd…).
Samo modeli z zaslonom:
Prikaz napake
Pomen in rešitve
Pomivalni stroj se ne napolni z vodo
"PREGLED VODE"
s
kratkim
zvočnim
signalom
(samo nekateri modeli).
E2 (z zaslonom)
Prepričajte se, da je dovod vode odprt.
Prepričajte se, da cev za dotok vode ni upognjena ali zdrobljena.
Prepričajte se, da je odtočna cev na pravi višini (glej poglavje o
inštalaciji).
s kratkim zvočnim signalom
Zaprite dotok vode, odvijte cev dotoka vode na zadnji strani
pomivalnega stroja in preverite, da "peščeni" filter ni zamašen.
E3 (z zaslonom)
Voda ne odteka iz pomivalnega stroja
Prepričajte se, da odtočna cev ni upognjena ali blokirana ter da filter
ni zamašen.
s kratkim zvočnim signalom
E4 (z zaslonom)
s kratkim zvočnim signalom
Prepričajte se, da sifon ni zamašen.
Voda pušča
Prepričajte se, da odtočna cev ni upognjena ali blokirana ter da filter
ni zamašen.
Prepričajte se, da sifon ni zamašen.
E8-Ei (z zaslonom)
Grelnik vode ne deluje pravilno ali pa je plošča filtra zamašena
s kratkim zvočnim signalom
Očistite ploščo filtra
Vse druge kode
(z zaslonom)
Stroj izklopite in potegnite vtikač iz vtičnice ter počakajte kakšno
minute. Nato znova vklopite stroj in zaženite program. Če se napaka
ponovi, se takoj obrnite na najbližji pooblaščeni servis.
70
Če se napaka ali okvara pojavi med izvajanjem programa, bo kontrolna lučka izbranega
programa hitro utripala in sprožil se bo zvočni signal s premori. V tem primeru pomivalni
stroj izklopite z gumbom "VKLOP/IZKLOP". Ko ste se prepričali, da je dotok vode odprt,
da odtočna cev ni upognjena in sifon ter filtri niso zamašeni, ponovno zaženite
izbrani program. Če napake ne morete odpraviti, se obrnite na center tehnične asistence.
Pomivalni stroj je opremljen z varnostno opremo za zaščito pred izlivom vode, ki v
primeru težav samodejno izloči odvečno vodo.
OPOZORILO
Za pravilno delovanje varnostne naprave za zaščito pred
izlivom vode priporočamo, da stroja med delovanjem ne
premikate. Če bi bilo treba pomivalni stroj premikati, se
najprej prepričajte, da je program pomivanja zaključen in v
stroju ni vode.
Druge napake
NAPAKA
1. Noben program
ne deluje
2. Pomivalni stroj
se ne napolni z
vodo
3. Voda ne izteka
iz pomivalnega
stroja
4. Voda ves čas
izteka iz
pomivalnega
stroja
5. Ni slišati, da bi se
brizgalne roke
obračale
VZROK
REŠITEV
Vtič ni priključen v vtičnico
Gumb O/I ni aktiviran
Vrata so odprta
Filter cevi za dovod vode je
zamašen
Glej točko 1
Pipa za vodo je zaprta
Cev za dovod vode je
upognjena
Filter cevi za dovod vode je
zamašen
Filter je umazan
Odvodna cev je upognjena
Podaljšek odtočne cevi ni
pravilno priključen
Izhodni stenski priključek gleda
navzdol in ne navzgor
Priključite električni vtič v vtičnico
Pritisnite gumb
Zaprite vrata
Položaj odtočne cevi je
prenizek
Dvignite odtočno cev za vsaj 40
cm nad tla
Preveč detergenta
Predmet preprečuje rotiranje roke
Plošča filtra in filter sta zelo
umazana
71
Preverite
Preverite
Odprite pipo
Poravnajte cev
Očistite filter na koncu cevi
Očistite filter
Poravnajte cev
Glejte navodila za pravilni
priključek odtočne cevi
Pokličite kvalificiranega strokovnjaka
Zmanjšajte količino detergenta
Uporabite primeren detergent
Preverite
Očistite ploščo filtra in filter
SL
Samo modeli z zaslonom
NAPAKA
6. Na elektronskem
stroju brez
zaslona: ena ali
več kontrolnih
lučk hitro utripa
VZROK
REŠITEV
Pipa za dotok vode je zaprta
Glej točko 5
Ponev ni bila dobro pomita
Robovi ponve niso bili dobro
pomiti
Brizgalne roke so delno blokirane
7. Posoda je le
delno pomita
Posode niste pravilno naložili
Konec odtočne cevi je
potopljen v vodo
Odmerjena je bila neustrezna
količina detergenta ali pa je
detergent prestar in preveč trd
Pokrovček posodice za sol ni
pravilno nameščen
Program pomivanja ni dovolj
natančen
8. Detergent ni
porazdeljen ali
je delno
porazdeljen
9. Bele lise na
posodi
10. Hrupno
delovanje
11. Posoda ni
popolnoma
suha
Pribor, posoda, ponve itd.
preprečujejo predalu z
detergentom, da bi se odprl
Voda iz vodovoda je pretrda
Posoda udarja druga ob drugo
Vrteče roke udarjajo ob posodo
Neustrezen pretok zraka
Zmanjkalo je sredstva za
splakovanje
72
Izklopite stroj
Odprite pipo
Ponastavite ciklus
Preverite
Ponev z oprijeto hrano je treba
najprej namočiti in očistiti in jo šele
nato položiti v pomivalni stroj
Ponev prestavite
Brizgalne roke odstranite, tako da
odvijete matice v smeri urnega
kazalca in jih operite pod tekočo vodo
Ne nalagajte posode preblizu in
preveč skupaj
Konec odtočne cevi ne sme biti v
stiku z odtekajočo vodo
Povečajte količino detergenta, če
je posoda bolj umazana ali
zamenjajte detergent
Pravilno ga namestite
Izberite močnejši program
Posodo v stroj naložite tako, da ne
bo ovirala predala za detergent
Preverite sol in sredstvo za
splakovanje in po potrebi uredite
Če napake ne morete odpraviti, se
obrnite na center tehnične
asistence
Ponovno preverite, kako je posoda
naložena v košaro
Ponovno preverite, kako je posoda
naložena v košaro
Po koncu vsakega programa
pomivanja pustite vrata
pomivalnega stroj priprta, da se bo
posoda lahko osušila na naraven
način
Napolnite predal za sredstvo za
splakovanje
Asistenca in garancija
Za izdelek velja z zakonom določena garancija in pod garancijskimi pogoji je
veljavna in jamči za izdelek. Garancijski list shranite in ga pokažite na
pooblaščenem centru tehnične asistence, če bo to potrebno, skupaj z dokazilom
o nakupu. Garancijske pogoje lahko preverite tudi na naši spletni strani.
Za pomoč izpolnite spletni obrazec ali pa nas kontaktirajte na številko, ki jo
najdete na strani za podporo na naši spletni strani.
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne tiskarske napake v brošuri. Poleg
tega si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb oz. izboljšav izdelka brez sprememb
njegovih bistvenih lastnosti.
73
SL
POZOR: Če bi bila posledica zgornjih situacij slabo pomita posoda ali nezadostno
splakovanje, z roko odstranite umazanijo s posode, ker se med končnim ciklusom sušenja
umazanija strdi in jo bo pri naslednjem pomivanju še težje odstraniti.
Če napake ne morete odpraviti, se obrnite na center tehnične asistence, kjer boste morali
sporočiti model pomivalnega stroja. Najdete ga na tipski tablici, ki je opisana v zgornjem
poglavju, na notranji strani vrat pomivalnega stroja ali na garancijskem listu. S tem
podatkom boste pospešili storitev, ki bo hkrati tudi bolj učinkovita.
20. OKOLJSKI POGOJI
Izdelek je označen skladno z
evropsko uredbo 2012/19/EU o
odpadni električni in elektronski
opremi (OEEO).
OEEO vsebuje tako snovi, ki onesnažujejo
okolje (in ki lahko negativno vplivajo na
okolje) kot tudi osnovne komponente (ki jih
je mogoče ponovno uporabiti). Zato
je pomembna pravilna obravnava OEEO,
ki omogoča odstranjevanje in ustrezno
odlaganje
vseh
onesnaževal
ter
pridobivanje in recikliranje vseh materialov.
Posamezniki lahko igrajo pomembno vlogo
pri preprečevanju onesnaževanja okolja
zaradi OEEO; pri tem morajo upoštevati
nekaj osnovnih pravil:
74
l z OEEO ne ravnamo kot z običajnimi
odpadki iz gospodinjstva;
l OEEO je treba odpeljati na ustrezno
zbirališče odpadkov, upravljano s strani
občine ali registrirane družbe. V številnih
državah je za večje kose OEEO
organizirano tudi zbiranje po domovih.
V številnih državah lahko ob nakupu
novega aparata starega oddate prodajalcu,
ki ga je dolžan prevzeti brezplačno po
načelu eden za enega; to velja v primeru,
da gre opremo enakovrednega tipa z
enakimi funkcijami kot dobavljeni aparat.
A. WIRELESS PARAMETERS
Wi-Fi
Specifications
(Bluetooth)
Specifications (Wi-Fi)
A
B
C
802.11 b/g/n
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
802.11b, DSSS 1 Mbps =
+19.5 dBm
802.11b, CCK 11 Mbps =
+18.5 dBm
802.11g, OFDM 54 Mbps =
+18.5 dBm
802.11n, MCS7 =
+14 dBm
802.11b = 1024 bytes,
-80 dBm
D
E
802.11g = 1024 bytes,
-70 dBm
802.11n = 1024 bytes,
-65 dBm
Wi-Fi (One Fi/Smart Fi)
Bluetooth v4.2
802.11 b/g/n
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
13,553-13,567 MHz (centre
frequency 13,560 MHz)
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
Basic data Rate:
RF Transmit Power (Typ):
+4 dBm
802.11b (11Mbps) +18,5
± 2 dBm
Enhanced data Rate:
RF Transmit Power (Typ):
+2 dBm
802.11g (54Mbps) +16
± 2 dBm
▬
BLE
RF Transmit Power (Typ):
+7.5 dBm
Basic data Rate:
Sensivity @ 0.1% BER: -98
dBm
802.11n (HT20, MCS7) +14
± 2 dBm
802.11b (11Mbps)
-93 dBm
Enhanced data Rate:
Sensivity @ 0.01% BER: -98
dBm
802.11n HT40 = 1024 bytes,
-65 dBm
BLE
Sensivity @ 0.1% BER: -98
dBm
▬
▬
PARAMETRI ZA BEŽIČNO SPAJANJE:
A Bežični standard - B Frekventni opseg -
HR
NFC
ISO/IEC 14443 Type A
and NFC Forum Type 4
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
▬
802.11n (HT20, MCS7)
-82 dBm
< 42dBµA/m (at 10 m)
C
Maksimalna snaga odašiljanja -
▬
D
Minimalna osjetljivost prijema -
E Ograničenje magnetnog polja
Uz navedeno, Candy Hoover Group Srl, izjavljuje da je uređaj s oznakom
zahtjevima Direktive 2014/53/EU.
Za kopiju izjave o sukladnosti, kontaktirajte proizvođača na: www.candy-group.com
PARAMETRI BREZŽIČNEGA OMREŽJA:
A Standard brezžičnega omrežja - B Frekvenčno območje sprejemanja -
C Največja moč oddajanja - D
u skladu s osnovnim
Minimalna občutljivost
E Jakost magnetnega polja
SL
Candy Hoover Group Srl, izjavlja, da je ta aparat, označen z oznako
, skladen z bistvenimi
zahtevami direktive 2014/53/EU. Če želite kopijo izjave o skladnosti, se obrnite na proizvajalca na naslov:
www.candy-group.com
75
- HDSN D -
19.05 - 41048427.A - Canon Italia - Business Services Channel
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising