Hoover | HMG281X | Hoover HMG281X Benutzerhandbuch

Hoover HMG281X Benutzerhandbuch
MIKROVLNNÁ TROUBA
NÁVOD K OBSLUZE
CZ
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
RU
MIKROAALTOUUNI
OHJEKÄSIKIRJA
FI
MIKROWELLENHERD
BEDIENUNGSANWEISUNG
DE
CZ
Mikrovlnná trouba
NÁVOD K OBSLUZE
MODEL: HMG281X
Před použitím mikrovlnné trouby si pečlivě prostudujte tento návod a pečlivě
jej uschovejte.
Pokud budete postupovat podle těchto pokynů, trouba vám bude sloužit mnoho let.
TENTO NÁVOD DOBŘE USCHOVEJTE
CZ
OPATŘENÍ PRO ZABRÁNĚNÍ PŘÍPADNÉMU
VYSTAVENÍ SE NADMĚRNÉ MIKROVLNNÉ
ENERGII
(a) Nepokoušejte se spouštět tuto troubu s otevřenými dvířky,
protože by to mohlo mít za následek nebezpečné vystavení
se mikrovlnné energii. Je důležité nerozbíjet či jinak narušovat
bezpečnostní zámky.
(b) Nevkládejte žádné předměty mezi přední stěnu trouby a
dveře a nedovolte, aby se na povrchu těsnění hromadila
nečistota nebo zbytky čisticího prostředku.
(c) UPOZORNĚNÍ: Pokud dojde k poškození těsnění dvířek,
trouba nesmí být používána, dokud nebude opravena
kompetentní osobou.
DODATEK
Pokud přístroj nebude udržován v dobrém a čistém stavu, jeho
povrch může být poškozen a může to mít dopad na životnost
přístroje a vést k potenciálním nebezpečným situacím.
Specifikace
Model:
Jmenovité napětí:
Jmenovitý příkon (mikrovlnné vaření):
Jmenovitý výkon (mikrovlnné vaření):
Jmenovitý příkon (gril):
Kapacita trouby:
Průměr otočného kruhu:
Venkovní rozměry (D x Š x V):
Netto hmotnost:
HMG281X
230 V ~ 50 Hz
1450 W
900 W
1100 W
28 l
Ø 315 mm
595 x 400 x 460 mm
cca 17,5 kg
CZ-2
CZ
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Upozornění
Pro snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění
osob nebo vystavení nadměrné mikrovlnné energii při používání
vašeho spotřebiče dodržujte základní opatření, včetně:
1. Upozornění: Tekutiny a jiné potraviny nesmí být ohřívány v
utěsněných nádobách, protože mají tendenci explodovat.
2. Upozornění: Pro jinou než kompetentní osobu je nebezpečné
odstraňovat kryt, který poskytuje ochranu proti vystavení
mikrovlnné energii.
3. Upozornění: Dětem dovolte používat troubu pouze pod
dohledem a po poskytnutí příslušných instrukcí, aby dítě bylo
schopno používat troubu bezpečně a chápalo rizika spojená s
nesprávným používáním.
4. Upozornění: Když je spotřebič provozován v kombinovaném
režimu, děti by měly troubu používat pouze pod dozorem dospělé
osoby, protože dochází k vytváření vysoké teploty (pouze pro
řady s grilem).
5. Používejte pouze kuchyňské náčiní vhodné pro použití v
mikrovlnné troubě.6. Trouba by měla být pravidelně čištěna a
jakékoliv zbytky jídla musí být odstraněny.
7. Prostudujte si a dodržujte specifické:„OPATŘENÍ PRO
ZABRÁNĚNÍ MOŽNÉHO VYSTAVENÍ SE NADMĚRNÉ
MIKROVLNNÉ ENERGII“.
8. Pokud ohříváte jídlo v plastových nebo papírových nádobách,
troubu neustále kontrolujte s ohledem na možnost vznícení se.
9. Pokud se objeví kouř, spotřebič vypněte nebo odpojte od
zdroje a dveře nechte zavřené, aby se uhasily případné plameny.
10. Jídlo nevařte příliš dlouho.
11. Vnitřní část trouby nepoužívejte pro účely skladování. Uvnitř
trouby neskladujte žádné potraviny, jako např. chleba, sušenky
atd.
CZ-3
CZ
12. Odstraňte drátky a kovová držadla z papíru nebo plastových
nádob/sáčků, než je umístíte do trouby.
13. Tuto troubu instalujte nebo umísťujte pouze v souladu s
poskytnutými instalačními pokyny.
14. Vejce ve skořápce a celá na tvrdo vařená vejce by neměla
být v mikrovlnné troubě ohřívána, protože mohou explodovat, i
po ukončení ohřívání v mikrovlnné troubě.
15. Spotřebič používejte pouze pro účel, k němuž je určen, jak
je popsáno v manuálu. V tomto spotřebiči nepoužívejte korosivní
chemikálie nebo výpary. Tato trouba je navržena speciálně pro
ohřívání. Není určena pro průmyslové nebo laboratorní použití.
16. Pokud dojde k poškození přívodního kabelu, bude muset být
vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně
kvalifikovanouosobou,abysezabránilojakémukoliv nebezpečí.
17. Spotřebič neskladujte a nepoužívejte venku.
18. Troubu nepoužívejte v blízkosti vody, ve vlhkém suterénu
nebo blízko bazénu.
19. Teplota přístupného povrchu může být při provozu
spotřebiče vysoká. Kabel veďte mimo zahřívaný povrh a
nezakrývejte žádné ventilační otvory na troubě.
20. Nenechte kabel viset přes hranu stolu nebo pultu.
21. Neschopnost udržet troubu v čistém stavu by mohla vést ke
zhoršení stavu povrchu, což by mohlo mít negativní dopad na
životnost spotřebiče a případně způsobovat nebezpečné situace.
22. Obsah kojeneckých lahví a skleniček s jídlem pro děti je
nutno promíchat či protřepat a před konzumací je nutno
zkontrolovat teplotu, aby nedošlo k popálení.
23. Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může mít za následek
zpožděné eruptivní ohřívání, proto při manipulaci s nádobou
buďte opatrní.
24. Spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí)
se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními
schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí,
dokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich
bezpečnost.
25. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
26. Spotřebič nesmí být ovládán externím časovačem nebo
samostatným dálkovým systémem.
CZ-4
CZ
27. Upozornění: Před výměnou žárovky se ujistěte, zda je
spotřebič odpojený od síťové zástrčky.
28. Přístupné části se mohou během použití zahřívat. Udržujte
děti mimo dosah spotřebiče. Nepoužívejte parní vysokotlaké
čističe.
29. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré škrabky k
čištění dvířek mikrovlnné trouby, neboť mohou poškrábat povrch.
30. Během použití se spotřebič zahřívá. Nedotýkejte se
ohřevného tělesa uvnitř trouby.
31. Používejte pouze teplení sondu určenou pro tuto mikrovlnnou
troubu. (pro trouby vybavené možností použití tepelné sondy.)
32. zadní stěnu spotřebiče postavte proti stěně.
33.Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby s
omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi
nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí o používání
přístroje v případě, že jsou pod dohledem zodpovědné osoby
nebo pokud jim byly poskytnuty instrukce ohledně správného
a bezpečného použití přístroje a pokud jsou si tyto osoby a děti
vědomi možných rizik. Děti by si neměly s přístrojem hrát.
Čištění a údržbu by děti neměly provádět bez dozoru
zodpovědné osoby.
34.Držte přístroj a jeho napájecí šňůru mimo dosah dětí mladších
8 let.
35.Pokud cítíte kouř, vypněte nebo odpojte přístroj a nechte
dveře zavřené, abyste zabránili možným plamenům.
36.Tento přístroj je určen pro použití v domácnosti a v zařízeních
jako:
–kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a
ostatních pracovních prostředích;
– použití klienty v hotelích, motelech a ostatních zařízeních
rezidentského typu;
– v zemědělských obytných staveních;
– v ubytovacích zařízeních.
CZ-5
CZ
37.VAROVÁNÍ: Přístroj a jeho přístupné části se během použití
zahřívají. Měli byste se vyhnout kontaktu s horkými částmi.
Děti mladší 8 let by se měli držet od přístroje dál, pokud nejsou
pod dozorem zodpovědné osoby.
38.Mikrovlnná trouba musí být používána spolu s otevřenými
ozdobnými dvířky.(platí pro trouby s ozdobnými dvířky.)
39.Parní čistič se nesmí používat.
40.Povrch skladovací zásuvky může být horký.
41.K čištění skleněných dvířek trouby nepoužívejte žádné drsné
abrazivní čisticí prostředky nebo ostré drátěnky, protože by
mohlo dojít k poškrábání povrchu, což může mít za následek
poškození skla.
POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ A USCHOVEJTE
PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ
CZ-6
CZ
Pro snížení rizika zranění osob
Instalace uzemnění
NEBEZPEČÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.Dotknutí se některých vnitřních
součástí může způsobit zranění nebo smrt. Nikdy neprovádějte
demontáž spotřebiče.
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.Nesprávné použití
uzemnění může mít za následek úraz elektrickým proudem.
Nezapínejte spotřebič do zásuvky, dokud nebude správně
nainstalován a uzemněn.
ČIŠTĚNÍ
Ujistěte se, že jste troubu odpojili od přívoduenergie.
1. Po použití vnitřek trouby vyčistěte navlhčeným hadrem.
2. Příslušenství vyčistěte obvyklým způsobem v mýdlové
vodě.
3. Pokud jsou znečištěné, rám dvířek, těsnění a sousední
části musí být pečlivě vyčištěny vlhkým hadrem.
Tento spotřebič musí být uzemněn. V případě elektrického
zkratu uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem
tím, že zajišťuje vodič pro odvedení elektrického proudu.
Tentospotřebič je vybaven přívodním kabelem, který má
uzemňovací vodič s uzemňovací zástrčkou. Zástrčka musí
být zapojena dovývodu, který je řádně nainstalován a
uzemněn.Konzultujte kvalifikovaného elektrikáře nebo
servisního technika, pokud pokyny pro uzemnění zcela
nechápete nebo pokudexistují pochyby, zda je spotřebič
řádně uzemněn. Pokud je nutno použít prodlužovací kabel,
používejte pouze prodlužovací kabel s 3 vodiči.
CZ-7
CZ
1. Spotřebič je vybaven krátkým přívodním kabelem, aby se
snížilo riziko vznikající z možného zamotání se do delšího
přívodního kabelu nebo zakopnutí o něj.
2. Pokud se používá dlouhý přívodní kabel nebo prodlužovací
kabel:
1) Vyznačený elektrický výkon přívodního kabelu nebo
prodlužovacího kabelu by měl být minimálně stejně velký, jako
je elektrický výkon spotřebiče.
2) Prodlužovací kabel musí být uzemněného typu s 3 vodiči.
3) Dlouhý kabel musí být uložen tak, aby nevisel přes plochu
pultu nebo stolu, kde by za něj mohly zatáhnout děti nebo kde
by se o něj mohlo nechtěně zakopnout.
KUCHYŇSKÉ NÁČINÍ
POZOR
Nebezpečí zranění
Je nebezpečné, aby kdokoliv
jiný nežkompetentní osoba
prováděl jakýkoliv servisnebo
opravu, která vyžaduje
sejmutí krytu,který poskytuje
ochranu proti vystavení se
mikrovlnné energii.
Viz pokyny ohledně „Materiálů, které můžete používat v
mikrovlnné troubě nebo které nesmí být používány v mikrovlnné
troubě."
Mohou existovat některé nekovové kuchyňské potřeby, které
nejsou bezpečné pro používání v mikrovlnné troubě. Pokud
máte jakékoliv pochybnosti, příslušné potřeby můžete otestovat
na základě níže uvedeného postupu.
Test kuchyňské potřeby:
1. Naplňte nádobu pro použití v mikrovlnné troubě 1 šálkem
studené vody (250 ml) spolu s testovanou kuchyňskou
potřebou.
2. Vařte na maximální výkon 1 minut.
3. Opatrně si sáhněte na testovanou kuchyňskou potřebu.
Pokud je teplá, nepoužívejte ji pro vaření v mikrovlnné
troubě.
4. Nepřekračujte dobu vaření v délce 1 minuty.
CZ-8
CZ
Materiály, které můžete používat v mikrovlnné troubě
Kuchyňské potřeby
Poznámky
Hliníková fólie
Pouze odstínění. Malé hladké kusy je možno použít pro zakrytí tenkých plátků masa nebo
drůbeže, aby se zabránilo převaření. Může docházet k jiskření, pokud je fólie příliš blízko ke
stěnám trouby. Fólie by měla být minimálně 1 palec (2,5 cm) od stěny trouby.
Postupujte podle pokynů výrobce. Dno nádoby na smažení musí být minimálně 3/16 palce
(5 mm) nad otočným kruhem. Nesprávné používání může způsobit prasknutí otočného
kruhu.
Pouze nádobí bezpečné pro používání v mikrovlnné troubě. Postupujte podle pokynů
výrobce. Nepoužívejte prasklé nebo oprýskané nádobí.
Vždy sundejte víčko. Používejte pouze pro ohřívání jídla. Většina sklenic není tepelně
odolná a může prasknout.
Pouze tepelně odolné skleněné nádoby do trouby. Ujistěte se, že nemají žádné kovové
prvky.
Nepoužívejte prasklé nebo oprýskané nádobí.
Postupujte podle pokynů výrobce. Nezavírat kovovou sponkou. Proříznout otvory, aby
mohla odcházet pára
Používat pouze pro krátkodobé vaření/ohřívání. Nenechávat při vaření bez dohledu.
Používat pro zakrytí jídla při ohřívání a pro absorbování tuku. Používat pod dohledem a
pouze pro krátkodobé vaření.
Používat pro přikrytí za účelem zabránění vystřikování nebo jako obal při vaření v páře.
Pouze nádobí bezpečné pro používání v mikrovlnné troubě. Postupujte podle pokynů
výrobce. Plast by měl být označen jako „Bezpečný pro použití v mikrovlnné troubě“. Některé
plastové nádoby měknou, když se jídlo uvnitř ohřívá. „Varné sáčky“ a pevně uzavřené
plastové sáčky by měly být rozříznuty, propíchnuty nebo otevřeny dle pokynů na obalu.
Pouze nádobí bezpečné pro používání v mikrovlnné troubě. Používat pro zakrývání jídla při
vaření pro uchování vlhkosti. Nedovolte, aby se plastová fólie dotýkala jídla.
Pouze teploměry bezpečné pro použití v mikrovlnné troubě (teploměry na maso a
cukrovinky).
Používat pro přikrytí za účelem zabránění vystřikování a udržení vlhkosti.
Nádoba na smažení
Stolní nádobí
Sklenice
Skleněné nádoby
Sáčky pro vaření v troubě
Papírové talíře a šálky
Papírové ubrousky
Pergamenový papír
Plast
Plastová fólie
Teploměry
Voskový papír
Materiály, které nesmí být používány v mikrovlnné troubě
Kuchyňské potřeby Poznámky
Hliníkový podnos
Potravinový karton s kovovým
držadlem
Kovové potřeby nebo potřeby s
kovovými částmi
Kovové svorky
Papírové sáčky
Pórovitý plast
Dřevo
Může způsobovat jiskření. Jídlo přemístěte do nádoby bezpečné pro použití v
mikrovlnné troubě.
Může způsobovat jiskření. Jídlo přemístěte do nádoby bezpečné pro použití v
mikrovlnné troubě.
Kov odstiňuje jídlo před mikrovlnnou energií. Kovové části mohou způsobit jiskření.
Mohou způsobit jiskření a otevřený oheň v troubě.
Mohou způsobit požár v mikrovlnné troubě.
Pórovitý plast se může rozpustit nebo kontaminovat tekutinu uvnitř, pokud bude
vystaven vysoké teplotě.
Dřevo se používáním v mikrovlnné troubě vysuší a může se štípat nebo praskat
CZ-9
CZ
NASTAVENÍ VAŠÍ TROUBY
Názvy součástí trouby a příslušenství
Vyndejte troubu a všechny materiály z lepenkové krabice a vnitřku trouby.
Vaše trouba je dodávána s následujícím příslušenstvím:
Glass tray
1
Jednotka otočného kruhu
1
Návod k obsluze
1
A
F
E
D
C
B
G
A) Kontrolní panel
B) Hřídel otočného kruhu
C) Jednotka otočného kruhu
D) Skleněný podnos
E) Okénko průhledu
F) Jednotka dveří
G) Systém bezpečnostního zámku
Grilovací mřížka (pouze pro řady s funkcí grilu)
Pokud dojde k otevření dveří za provozu, vypněte přívod energie.
Instalace otočného kruhu
Střed (spodní strana)
a. Skleněný podnos nikdy neumísťujte
obráceně. Skleněnému podnosu by nikdy
nic nemělo bránit v otáčení.
b. Při vaření se vždy musí používat
skleněný podnos i jednotka otočného
kruhu.
Skleněný podnos
c. Veškeré jídlo a nádoby s jídlem se při
vaření vždy umísťují na skleněný podnos.
Hřídel otočného kruhu
Jednotka otočného kruhu
d. Pokud dojde k prasknutí nebo rozbití
skleněného podnosu nebo otočného stolu,
zkontaktujte své nejbližší autorizované
servisní středisko.
CZ-10
CZ
Instalace a připojení
1. Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití.
2. Tato trouba je určena pro použití pouze jako vestavný
spotřebič. Není určena pro používání na lince nebo uvnitř
skříňky.
3. Dodržujte prosím speciální pokyny pro instalaci.
4. Spotřebič může být nainstalován v 60 cm široké nástěnné
skříňce (minimálně 55 cm hluboké a 85 cm od podlahy).
5. Spotřebič je vybaven zástrčkou a je možno jej připojit pouze
do řádně nainstalované uzemněné zásuvky.
6. Síťové napětí musí odpovídat napětí uvedenému na
výkonovém štítku.
7. Zásuvku musí instalovat a přívodní kabel může vyměňovat
pouze kvalifikovaný elektrikář. Pokud zásuvka nebude po
instalaci již přístupná, musí být na místě instalace pólové
odpojovací zařízení s kontaktní mezerou minimálně 3 mm.
8. Nesmí být používány adaptéry, rozdělovačky a prodlužovaly.
Přetížení může mít za následek riziko požáru.
Přístupný povrch může
být při provozu horký.
CZ-11
CZ
Návod na obsluhu
1. Nastavení hodin
Když je mikrovlnná trouba připojena ke zdroji energie, displej zobrazí „0:00" a zazní jeden signál.
1) Stiskněte "
", začnou blikat hodiny.
" pro nastavení údaje hodin, zadaný čas musí být mezi 0--23.
2) Otáčejte knoflíkem "
3) Stiskněte "
", začnou blikat minuty.
4) Otáčejte knoflíkem "
" pro nastavení doby v minutách, vložená doba by měla být v rozmezí 0-59.
5) Pro dokončení nastavení hodin stiskněte "
". ":" Bude blikat ":" a rozsvítí se časový údaj.
Poznámka: 1) Pokud hodiny nebudou nastaveny, nebudou při zapnutí přívodu energie fungovat.
2) Pokud při procesu nastavování hodin stisknete "
", trouba přejde automaticky zpět do předchozího
stavu.
2. Mikrovlnné vaření
Stiskněte "
", na displeji se zobrazí "P100“. Stiskněte opakovaně "
nebo otáčejte knoflíkem "
"
" pro výběr požadovaného výkonu, pro každé další stisknutí se zobrazí "P100", "P80" "P50", "P30"
nebo "P10". Potom stiskněte "
" pro potvrzení a otáčejte knoflíkem "
" pro nastavení doby
".
vaření od 0:05 do 95:00. Pro zahájení vaření znovu stiskněte "
Příklad: Pokud chcete používat 80 % mikrovlnný výkon pro vaření po dobu 20 minut, můžete postupovat podle následujících kroků.
1) Stiskněte jednou "
2) Stiskněte "
", na displeji se zobrazí "P100".
" ještě jednou nebo otáčejte knoflíkem "
" pro výběr 80 % mikrovlnného
výkonu.
3) Stiskněte "
" pro potvrzení a na displeji se zobrazí "P 80".
4) Otáčejte knoflíkem "
" pro nastavení doby vaření, dokud se nezobrazí "20:00".
5) Stiskněte "
" pro zahájení vaření.
Poznámka: Velikosti kroku pro nastavení času kódovacího tlačítka jsou následující:
0---1 min
: 5 sekund
1---5 min
: 10 sekund
5---10 min
: 30 sekund
10---30 min
: 1 minut
30---95 min
: 5 minut
CZ-12
CZ
" Zobrazení pokynů
Příkaz "
Mikrovlnný výkon
Grilovací výkon
1
P100
100%
2
P80
80%
3
P50
50%
4
P30
30%
5
P10
10%
6
G
0%
100%
7
C-1
55%
45%
8
C-2
36%
64%
3. Grill or Combi. Cooking
Stiskněte jednou "
nebo otáčejte knoflíkem "
" pro výběr výkonu, který požadujete, pro každé další stisknutí se
zobrazí"P100","P80","P50","P30","P10", "G","C-1" nebo "C-2". Potom stiskněte "
knoflíkem "
"
", zobrazí se „P100", poté několikrát stiskněte "
" pro potvrzení a otáčejte
" pro nastavení doby vaření od 0:05 do 95:00. Pro zahájení vaření znovu stiskněte "
".
Příklad: Pokud chcete používat 55 % mikrovlnný výkon a 45 % grilovací výkon (C-1) pro vaření po dobu 10 minut, můžete
postupovat podle následujících kroků.
1) Stiskněte jednou "
2) Stiskněte opakovaně "
", na displeji se zobrazí "P100".
" nebo otáčejte knoflíkem "
" pro výběr kombinovaného režimu 1.
3) Stiskněte "
" pro potvrzení a na displeji se zobrazí "C-1".
4) Otáčejte knoflíkem "
" pro nastavení doby vaření, dokud se nezobrazí "10:00:00".
5) Stiskněte "
" pro zahájení vaření
Poznámka: Až uplyne polovina doby grilování, ozve se dvakrát signál a toto je normální.
Abyste dosáhli lepšího výsledku při grilování jídla, měli byste jídlo obrátit, zavřít dvířka, a trouba potom bude pokračovat ve vaření.
CZ-13
CZ
4. Rychlé spuštění
1) Ve stavu čekání stiskněte "
" pro spuštění vaření na 100 % výkon, každé další stisknutí zvýší dobu
vaření o 30 sekund až do 95 minut.
2) Ve stavu mikrovlnného vaření grilování, kombinovaného vaření nebo časového rozmrazování, každé stisknutí
"
" může zvýšit dobu vaření o 30.
3) Ve stavu čekání otáčejte knoflíkem "
výkon, poté stiskněte "
" proti směru hodinových ručiček pro nastavení doby vaření na 100 % mikrovlnný
" pro zahájení vaření.
5. Rozmrazování podle hmotnosti
1) Stiskněte "
" jednou, na troubě se zobrazí "dEF1".
2) Otáčejte knoflíkem "
" pro výběr hmotnosti jídla od 100 do 2000 g.
3) Pro spuštění rozmrazování stiskněte "
".
6. Rozmrazování podle času
1) Stiskněte "
" dvakrát, na troubě se zobrazí "dEF2".
2) Otáčejte knoflíkem "
" pro výběr doby rozmrazování.
3) Pro spuštění rozmrazování stiskněte "
".
7. Automatické ohřívání
1) Jednou stiskněte "
2) Stiskněte "
"600" g.
" a na displeji se zobrazí "200".
" vícekrát nebo otáčejte knoflíkem "
3) Stiskněte "
" pro výběr hmotnosti jídla a vybere se "400" nebo
" pro zahájení vaření.
8. Automatické menu
1) Otáčejte knoflíkem "
" doprava za účelem výběru menu a postupně se zobrazí "A-1" až "A-8", což znamená, pizza,
brambory, maso, zelenina, ryba, těstoviny, polévka a ovesná kaše.
2) Pro potvrzení stiskněte "
3) Otáčejte knoflíkem "
4) Stiskněte "
".
" pro výběr implicitní hmotnosti jako tabulky menu.
" pro zahájení vaření.
Příklad: Pokud chcete použít funkci „Automatické menu“ pro vaření ryby o hmotnosti 350 g.
1) Otáčejte knoflíkem "
2) Pro potvrzení stiskněte "
" ve směru hodinových ručiček, dokud se nezobrazí "A-5".
".
CZ-14
CZ
3) Otáčejte knoflíkem "
4) Stiskněte "
" pro výběr hmotnosti ryby, dokud se nezobrazí "350".
" pro zahájení vaření.
Tabulka menu:
Menu
A-1
Pizza
A-2
Brambory
Váha
200 g
400 g
200 g
400 g
600 g
250 g
350 g
450 g
200 g
300 g
400 g
250 g
350 g
450 g
50 g (se 450 studené vody)
100g (se 800 studené vody)
200 ml
400 ml
550 g
1 100 g
A-3
Maso
A-4
Zelenina
A-5
Ryba
A-6
Těstoviny
A-7
Polévka
A-8
Ovesná kaše
Displej
200 g
400 g
200 g
400 g
600 g
250 g
350 g
450 g
200 g
300 g
400 g
250 g
350 g
450 g
50 g
100 g
200 ml
400 ml
550 g
1 100 g
9. Program nastavení předem
1) Nejprve nastavte hodiny. (Postupujte podle návodu na nastavení hodin.)
2) Vložte program vaření. Je možno maximálně nastavit dvě fáze.
Rozmrazování by nemělo být nastaveno jako program vaření.
Příklad: Pokud chcete vařit při 80 % výkonu mikrovlnné trouby 7 minut, postupujte následovně:
a. Stiskněte jednou "
b. Stiskněte "
výkonu.
", na displeji se zobrazí "P100".
" ještě jednou nebo otáčejte knoflíkem "
CZ-15
" pro výběr 80 % mikrovlnného
CZ
c. Stiskněte "
" pro potvrzení a na displeji se zobrazí "P 80".
d. Otáčejte knoflíkem "
" pro nastavení doby vaření, dokud se na troubě nezobrazí „7:00".
Po provedení výše uvedených kroků si dávejte pozor, abyste nezmáčkli "
3) Stiskněte "
4) Otáčejte knoflíkem "
5) Stiskněte "
" pro zahájení vaření.
", začnou blikat hodiny.
" pro nastavení údaje hodin, zadaný čas musí být mezi 0--23.
", začnou blikat minuty.
6) Otáčejte knoflíkem "
" pro nastavení doby v minutách, vložená doba by měla být v rozmezí 0-59.
7) Stiskněte "
" pro dokončení nastavení. Pokud budou dveře zavřeny, dvakrát se ozve signál, když
přijde nastavená doba, a potom se automaticky spustí vaření.
10. Vaření ve více částech
Pro vaření je možno nastavit maximálně 2 části. Při vaření ve více částech, pokud je jednou z částí rozmrazování, potom
rozmrazování musí být nastaveno jako první část.
Příklad: Pokud chcete rozmrazovat jídlo po dobu 5 minut a poté vařit na 80 % výkon mikrovlnné trouby 7 minut, potom postupujte
následovně:
1) Stiskněte "
2) Otáčejte knoflíkem "
3) Stiskněte jednou "
4) Stiskněte "
" dvakrát, na troubě se zobrazí "dEF2".
" pro výběr doby rozmrazování, dokud se nezobrazí "5:00".
", na displeji se zobrazí "P100".
" ještě jednou nebo otáčejte knoflíkem "
" pro výběr 80 %
mikrovlnného výkonu.
5) Stiskněte "
" pro potvrzení a na displeji se zobrazí "P 80".
6) Otáčejte knoflíkem "
" pro nastavení doby vaření, dokud se na troubě nezobrazí „7:00".
7) Stiskněte "
" pro zahájení vaření. Signál se ozve jednou pro první část a doba rozmrazování se bude
odpočítávat. Signál zazní znovu po přechodu do druhé části vaření. Když vaření skončí, signál se ozve pětkrát.
CZ-16
CZ
11. Funkce zjišťování údajů
(1) Ve stavu mikrovlnného, grilovacího a kombinovaného vaření stiskněte "
zobrazí aktuální výkon. Po 3 sekundách se trouba vrátí zpět do předchozího stavu;
(2) Ve stavu vaření stiskněte "
", po dobu 3 sekund se
" pro zjištění času a čas se zobrazí po dobu 3 sekund.
(3) V přednastaveném stavu stiskněte "
dobu 3 sekund.
" pro zjištění přednastaveného času a přednastavený čas se zobrazí po
12. Funkce dětského zámku
Zámek: Ve stavu čekání stiskněte "
" po dobu 3 sekund, ozve se dlouhé pípnutí oznamující vstup do stavu
aktivovaného dětského zámku a zobrazí se indikátor zamknutého stavu, pokud byl nastaven čas, jinak se zobrazí "
Zrušení zámku: V zamknutém stavu stiskněte "
zámku.
" po dobu 3 sekund, ozve se dlouhé pípnutí označující zrušení
CZ-17
".
CZ
Odstraňování závad
Pokud budete provádět odstraňování závad, před vyhledáním pomoci nejprve proveďte následující kontroly.
Normální situace
Mikrovlnná trouba narušuje příjem TV.
Tlumené světlo trouby
Pára hromadící se na dveřích, horkých
vzduch vycházející z ventilačních otvorů
Trouba byla náhodou spuštěna bez jídla.
Probléme
Troubu nejde zapnout.
Příjem rozhlasu a televize může být při provozu mikrovlnné trouby narušen. Je to
podobné, jako v případě interference s malými elektrickými spotřebiči, jako např. mixér,
vysavač a elektrický větrák.
Je to normální.
Při chlazení mikrovlnné trouby na nízký výkon může být světlo trouby tlumené. Je to
normální.
Při vaření se v jídle může vytvářet pára. Většina páry odejde z trouby ventilačními
otvory. Určitá část páry se však může soustředit na chladném místě, jako například na
dveřích trouby. Je to normální.
Je zakázáno používat jednotku bez jídla.
Je to velmi nebezpečné.
Možná příčina
(1) Přívodní kabel není pevně zapojen.
(2) Spálená pojistka nebo jistič.
(3) Problém s výstupem.
Trouba nehřeje
Skleněná otočná deska vydává při
provozu mikrovlnné trouby hluk
(4) Dveře nejsou dobře zavřeny.
(5) Špinavé opěry válečků nebo spodní
část trouby.
Odstranění
Kabel odpojte. Potom znovu zapojte po
10 sekundách
Vyměňte pojistku nebo znovu nastavte
jistič (opravují odborníci z naší
společnosti)
Vyzkoušejte výstup s jiným elektrickým
spotřebičem.
Dveře dobře zavřete.
Viz „Údržba mikrovlnné trouby“ pro
vyčištění špinavých částí.
ASISTENČNÍ SLUŽBA ZÁKAZNÍKŮM
Pokud nemůžete zjistit příčinu provozní anomálie: spotřebič vypněte (nevyvíjejte hrubo sílu) a zkontaktujte Asistenční službu.
VÝROBNÍ ČÍSLO VÝROBKU. Kde je možno jej najít?
Je důležité, abyste sdělili Asistenční službě kód vašeho výrobku a jeho výrobní číslo (kód o 16 znacích, který začíná číslem 3). Toto číslo je možno
najít na záručním listu nebo na štítku s údaji umístěném na spotřebiči.
Tím se vyvarujete zbytečných návštěv u technika, a tudíž (což je důležitější) ušetříte příslušné náklady na konzultace techniků.
CZ-18
CZ
Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2002/96/EC o elektrickém a elektronickém odpadu
(WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete bránit negativním následkům na
životní prostředí a lidské zdraví, které by mohlo způsobit nesprávné zacházení s odpadem tohoto
výrobku.
Symbol na výrobku naznačuje, že tento výrobek nesmí být zpracován jako domácí odpad. Místo toho
bude předán do příslušného sběrného bodu k recyklaci elektrického a elektronického zařízení.
Likvidace musí být provedena v souladu s místními ekologickými předpisy pro likvidaci odpadu.
Pro podrobnější informace o zpracování, obnově a recyklaci tohoto produktu laskavě kontaktujte vaše
místní městské úřady, vaši službu pro likvidaci domácího odpadu nebo obchod, ve kterém jste výrobek
koupili.
CZ-19
RU
Микроволновая печь
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МОДЕЛЬ: HMG281X
Перед включением микроволновой печи внимательно прочтите
эту инструкцию и бережно храните ее.
Если выполнять эту инструкцию, печь будет вашим надежным
помощником долгие годы.
БЕРЕЖНО ХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ
RU
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ
НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ, ЧТОБЫ
ИСКЛЮЧИТЬ ОПАСНОСТЬ ПОДВЕРГНУТЬСЯ
ВОЗДЕЙСТВИЮ МИКРОВОЛНОВОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ
(a) Не пытайтесь включать микроволновую печь с
открытой дверцей, так как это может привести к тому,
что вы подвергнетесь воздействию вредного для
здоровья микроволнового излучения. Не отключайте
защитные блокировки.
(b) Не помещайте никакие предметы между дверцей и
передней панелью микроволновой печи, и не допускайте
скапливания грязи или остатков чистящих средств на
уплотняемых поверхностях.
(c) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если на дверце или на
уплотнительной прокладке дверцы микроволновой
печи имеются повреждения, то запрещается
пользоваться микроволновой печью до тех пор, пока эти
повреждения не будут устранены квалифицированным
специалистом.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если микроволновая печь не будет поддерживаться в
чистом состоянии, то это приведет к повреждению ее
поверхностей и к уменьшению ее срока службы, а также
может привести к возникновению опасных ситуаций.
Характеристики
Модель
HMG281X
Номинальное напряжение
230В~50 Гц
Номинальная входная мощность (микроволн)
1450 Вт
Номинальная выходная мощность (микроволн)
900 Вт
Номинальная входная мощность (гриля)
Емкость печи
1100 Вт
28 л
315 мм
Диаметр поворотного стола
Наружные размеры (длина х ширина х высота)
595X400X460 мм
Вес нетто:
Около 17,5 кг
RU-2
RU
Важные инструкции по технике безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Чтобы устранить опасность возникновения пожара,
поражения электрическим током, получения травмы,
или облучения микроволновым излучением во время
эксплуатации микроволновой печи, необходимо строго
соблюдать приведенные ниже правила техники
безопасности.
1. Предупреждение: Жидкости и другая пища не должны
нагреваться в закрытых или в герметичных контейнерах,
так как такой контейнер может взорваться.
2. Предупреждение: В целях безопасности, обслуживание
или ремонт микроволновой печи, при котором выполняется
снятие панелей, обеспечивающих защиту от микроволнового
излучения, должен выполняться только квалифицированным
специалистом.
3. Предупреждение: Дети могут пользоваться
микроволновой печью только в том случае, если они
получили соответствующие инструкции и способны
пользоваться печью безопасно, а также, если они осознают
опасности, которые могут возникнуть при неправильном
использовании микроволновой печи.
4. Предупреждение: Если микроволновая печь используется
в комбинированном режиме, то дети могут пользоваться ею
только под присмотром взрослых, так как в этом случае
компоненты печи нагреваются до высокой температуры
(только для микроволновых печей с грилем).
5. Используйте только такую посуду, которая пригодна для
использования в микроволновых печах.
6. Должна регулярно выполняться чистка микроволновой
печи, и из нее должны удаляться все отложения пищи.
RU-3
RU
7. Внимательно прочтите параграф "МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО
СОБЛЮДАТЬ, ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ ОПАСНОСТЬ
ПОДВЕРГНУТЬСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ МИКРОВОЛНОВОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ" и строго соблюдайте изложенные в нем
требования.
8. При разогревании пищи в пластиковой или в бумажной
упаковке внимательно следите за тем, чтобы эта упаковка
не загорелась.
9. Если вы заметите дым внутри микроволновой печи,
выключите печь или отсоедините вилку сетевого шнура
печи от электрической розетки. Не открывайте дверцу,
иначе внутри печи может возникнуть пламя.
10. Не перегревайте пищу.
11. Не используйте микроволновую печь в качестве шкафа
для хранения продуктов. Не храните внутри микроволновой
печи хлеб, булочки и т. п.
12. Перед тем как поместить в микроволновую печь
пластиковый или бумажный контейнер, снимите с него
проволочные завязки и металлическую ручку.
13. Установка данной микроволновой печи должна
выполняться строго в соответствии с инструкциями по
установке, которые поставляются вместе с микроволновой
печью.
14. Не нагревайте в микроволновой печи яйца в скорлупе
и вареные яйца в скорлупе, так как яйца могут взорваться
даже после прекращения микроволнового нагрева.
15. Используйте данную микроволновую печь только по ее
прямому назначению, как описано в данном руководстве.
Не нагревайте в печи коррозирующие химические реактивы
и их пары. Данная микроволновая печь предназначена
исключительно для приготовления пищи, и не
предназначена для промышленных или лабораторных
применений.
RU-4
RU
16. В случае повреждения сетевого шнура шнур должен
быть заменен производителем микроволновой печи или
утвержденным им специалистом, имеющим достаточную
квалификацию для выполнения этой работы.
Невыполнение этого требования может привести к
созданию опасных ситуаций.
17. Не храните микроволновую печь, и не пользуйтесь
ею на открытом воздухе.
18. Не пользуйтесь микроволновой печью рядом с водой,
в сырых подвалах, или рядом с плавательным бассейном.
19. При работе микроволновой печи ее поверхности могут
нагреваться до высокой температуры. Следите за тем,
чтобы сетевой шнур печи не прикасался к горячим
поверхностям, и не закрывайте вентиляционные отверстия
на корпусе печи.
20. Следите за тем, чтобы сетевой шнур не свешивался с
края стола или полки.
21. Если микроволновая печь не будет поддерживаться в
чистом состоянии, то это приведет к повреждению ее
поверхностей и к снижению ее срока службы, а также
может привести к возникновению опасных ситуаций.
22. После подогревания детского питания хорошо
перемешайте или взболтайте его для того, чтобы тепло
равномерно распределилось в продукте. Проверьте
температуру пищи перед тем, как дать ее ребенку, чтобы
избежать ожогов.
23. При разогревании напитков может произойти
задержанное взрывное вскипание жидкости. Поэтому
будьте осторожны при выполнении манипуляций с
контейнером.
24. Данный бытовой электроприбор не предназначен для
использования лицами (включая детей) с нарушенными
физическими или умственными способностями, а также
лицами, не обладающими достаточным опытом и
знаниями. Использование электроприбора такими лицами
допускается только под присмотром лица, несущего
ответственность за их безопасность.
RU-5
RU
25. Не позволяйте детям играть с микроволновой печью.
26. Включение микроволновой печи не должно
осуществляться с помощью внешнего таймера или с
помощью отдельной системы дистанционного управления.
27. Предупреждение: Перед заменой лампы убедитесь в
том, что электроприбор выключен. Это необходимо для
того, чтобы устранить опасность поражения
электрическим током.
28. При работе микроволновой печи ее наружные
поверхности могут нагреваться до высокой температуры.
Не позволяйте детям подходить к работающей
микроволновой печи, не пользуйтесь пароочистителем.
29.Не пользуйтесь для чистки стеклянной дверцы
микроволновой печи абразивными чистящими средствами
или металлическими скребками, так как это может
привести к образованию на стекле царапин, что, в свою
очередь, может вызвать растрескивание стекла.
30. Во время работы электроприбор нагревается до
высокой температуры. Не прикасайтесь к нагревательным
элементам, расположенным внутри микроволновой печи.
31. Используйте только рекомендованный для этой
микроволновой печи датчик температуры (для печей, в
которых имеется возможность использовать датчик
температуры).
32. Задняя поверхность микроволновой печи должна
быть обращена к стене.
33. Данный прибор может эксплуатироваться детьми
старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими,
сенсорными или умственными способностями и с
недостаточным опытом или знаниями под наблюдением
или после получения соответствующих инструкций,
позволяющим им безопасно эксплуатировать прибор и
дающих им представление об опасности, сопряженной
с его эксплуатацией. Не позволяйте детям играть с
прибором. Очистка и доступное пользователю
техническое обслуживание не должны производиться
детьми без присмотра.
RU-6
RU
34. Храните прибор и его шнур вне досягаемости детей
младше 8 лет.
35. При появлении дыма выключите прибор или
выдерните его из розетки и держите дверь закрытой,
чтобы потушить огонь.
36. Этот прибор предназначен для использования в
домашнем хозяйстве и в подобных областях применения,
таких как:
– штатные кухонные зоны в магазинах, офисы и другие
рабочие места;
– для клиентов в гостиницах, мотелях и других местах
проживания; – на фермах;
– в полупансионах.
37.ВНИМАНИЕ: Во время работы прибор и его доступные
части нагреваются. Не дотрагивайтесь до нагревающихся
элементов. Не подпускайте к прибору детей младше 8 лет
если они не находятся под постоянным наблюдением.
38.Микроволновая печь должна работать с открытой
декоративной дверью. (для печей с декоративной
дверью.)
39. Не используйте пароочиститель.
40. Сосуд для хранения продуктов может нагреваться.
41. Не используйте жесткие абразивные чистящие
средства или острые металлические скребки для чистки
стеклянной дверцы, так как ими можно поцарапать его
поверхность, в результате чего стекло может лопнуть.
42.Данный прибор не предназначен для использования
лицами (включая детей)с пониженными физическими,
психическими или умственными способностями или
при отсутствии у них опыта или знаний, если они не
находятся под контролем или не проинструктированы
об использовании прибора лицом, отвечающим за их
безопасность.
43. Дети должны находиться под присмотром для
недопущения игры с прибором.
Внимательно прочтите и сохраните для дальнейшего
использования
RU-7
RU
Защитное заземление, снижающее
опасность поражения электрическим током
ОПАСНОСТЬ
Опасность поражения
электрическим током
Прикосновение к
некоторым внутренним
компонентам
микроволновой печи
может привести к
серьезному поражению
электрическим током или
к смерти. Не разбирайте
самостоятельно данный
электроприбор.
ЧИСТКА
Перед выполнением
чистки выньте вилку
сетевого шнура из
электрической розетки.
1. После использования
микроволновой печи
очистите ее внутренние
поверхности влажной
тканью.
2. Вымойте принадлежности
в мыльной воде.
3. Если рамка дверцы и
уплотнительная прокладка,
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ а также расположенные
Опасность поражения
рядом с ней детали
электрическим током
загрязнились, очистите
Неправильно выполненное их влажной тканью.
заземление электроприбора может привести к
Данный электроприбор
поражению электрическим должен быть заземлен.
током.Не вставляйте вилку В случае пробоя на корпус
сетевого шнура в
защитное заземление
электрическую розетку,
обеспечивает отвод
пока электроприбор не
электрического тока на
будет правильно
землю, и, таким образом,
установлен и заземлен.
уменьшает опасность
поражения электрическим
током.
RU-8
RU
Данный электроприбор
снабжен сетевым шнуром,
имеющим провод
заземления, который
подсоединен к вилке
сетевого шнура. Вилка
сетевого шнура
электроприбора должна
подсоединяться к
правильно установленной
и заземленной
электрической розетке.
Если у вас имеются
сомнения относительно
правильности выполнения
заземления электроприбора,
обратитесь за помощью
к опытному электрику или
специалисту по техническому
обслуживанию. Если вам
нужно использовать
удлинительный шнур,
пользуйтесь только
трехжильным шнуром с
двухполюсной вилкой с
пазом заземления и двумя
пластинками заземления.
Вилка сетевого шнура
данного электроприбора
подходит к двухполюсным
розеткам со штырьком
заземления или с контактом
(контактами заземления).
1. Микроволновая печь
поставляется с коротким
сетевым шнуром. При
использовании длинного
сетевого шнура вы будете
задевать за него и
спотыкаться об него.
2. Если используется длинный
шнур, или удлинительный
шнур:
1) Нагрузочная способность
шнура, или удлинительного
шнура должна быть не
меньше номинального тока,
потребляемого
электроприбором.
2) Удлинительный шнур
должен иметь три провода,
один из которых используется
для заземления электроприбора.
3) Длинный шнур должен быть
проложен таким образом,
чтобы он не свешивался с
края стола или полки, и за
него не мог потянуть ребенок,
а также, чтобы случайно не
споткнуться об шнур.
RU-9
RU
ПОСУДА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ
ВНИМАНИЕ
Опасность получения травмы
В целях безопасности, обслуживание или ремонт
микроволновой печи, при котором выполняется снятие
панелей, обеспечивающих защиту от микроволнового
излучения, должен выполняться только
квалифицированным специалистом.
Смотрите инструкцию «Материалы, которые можно
использовать в микроволновой печи, и которые нельзя
помещать в микроволновую печь». Существует
неметаллическая посуда, которую небезопасно подвергать
воздействию микроволн. Если есть сомнения, можно
опробовать посуду, проведя следующие процедуры.
Опробование посуды:
1. Наполните предназначенный для микроволн контейнер 1
стаканом (250 мл) холодной воды, а в нее установите
посуду, которую хотите опробовать.
2. Нагревайте на максимальной мощности 1 минуту.
3. Осторожно коснитесь посуды. Если пустая посуда теплая,
не используйте ее для приготовления в микроволновой
печи.
4. Не превышайте времени нагрева 1 минуты.
Материалы, которые можно использовать в микроволновой печи
Замечания о посуде
Алюминиевая
Только для экранирования. Могут использоваться маленькие гладкие
фольга
кусочки для покрывания тонких частей мяса или птицы, чтобы
предотвратить перегрев. Если фольга окажется слишком близко к
стенкам печи, возможно возникновение дуги в печи. Фольга должна
находиться на расстоянии не менее 1 дюйма (2,5 см) от стенок печи.
Блюдо для
Следуйте инструкциям изготовителя. Дно блюда для поджаривания
поджаривания должно быть хотя бы на 3/16 дюйма (5 мм) выше поворотного столика.
Неправильное использование может привести к поломке поворотного
столика.
Столовая
Только предназначенная для микроволновой печи. Следуйте
посуда
инструкциям производителя. Не используйте треснувшие или
выщербленные блюда.
Стеклянные
Всегда снимайте крышку. Используйте только для подогрева пищи до
банки
теплого состояния. Большинство стеклянных банок не теплоустойчиво,
они могут треснуть.
Только теплоустойчивая посуда для микроволновых печей. Убедитесь,
Стеклянная
что на ней нет металлической отделки. Не используйте треснувшие или
посуда
выщербленные блюда.
Следуйте инструкциям изготовителя. Не закрывайте с помощью
Мешки для
приготовления металлических скрепок. Сделайте прорези, чтобы обеспечить выход
пара
в печи
RU-10
RU
Бумажные
тарелки и
чашки
Бумажные
полотенца
.
Используйте только для кратковременного приготовления или
подогрева. Во время приготовления не оставляйте печь без надзора.
Используйте для оберегания пищи от перегрева и для впитывания жира.
Используйте под наблюдением только для кратковременного
приготовления.
Пергаментная Используйте как покрытие против разбрызгивания или как обертку для
бумага
пропаривания.
Пластмасса
Только предназначенная для микроволновых печей.Следуйте
инструкциям производителя.Должна быть маркирована "Microwave Safe"
(«Для микроволновых печей») Некоторые пластмассовые упаковки
размягчаются, когда пища внутри них становится горячей. «Упаковки для
кипячения» и плотно закрытые пластмассовые пакеты следует
надрезать, прокалывать или вентилировать, как указано на упаковке.
Пластмассовая Только для микроволновых печей. Используйте, чтобы накрывать пищу
оболочка
во время приготовления для сохранения влаги. Не давайте
пластмассовой оболочке соприкасаться с пищей.
Термометры
Только для микроволновых печей (термометры для мяса и кондитерских
изделий).
Вощёная
Используйте как покрытие для предотвращения разбрызгивания и
бумага
сохранения влаги.
Материалы, которые нельзя использовать в микроволновых печах
Замечания о посуде
Алюминиевые
лотки
Пищевой картон с
металлическими
скрепками
Металлическая
посуда или посуда с
металлической
отделкой
Металлические
скрепки
Бумажные пакеты
Пенопласт
Дерево
Могут вызвать образование дуги. Перекладывайте пищу в блюдо
для микроволновых печей.
Могут вызвать образование дуги. Перекладывайте пищу в блюдо
для микроволновых печей.
Металл экранирует пищу от микроволновой энергии.
Металлическая отделка может вызвать образование дуги.
Могут вызвать образование дуги и могут стать причиной
возгорания в печи.
Могут вызвать возгорание в печи.
Пенопласт может плавиться или загрязнять жидкость внутри, когда
он подвергается воздействию высокой температуры.
Дерево внутри микроволновой печи высыхает и может
расщепляться или трескаться.
RU-11
RU
НАСТРОЙКА ПЕЧИ
Названия частей микроволновой печи и аксессуаров
Выньте из упаковки печь и все материалы, достаньте все содержимое из печи.
Печь поставляется со следующими аксессуарами:
Стеклянный поддон
1
Поворотный круг в сборе
1
A
Инструкция по эксплуатации
1
F
E
D
C
B
G
A) Пульт управления
B) Поворотный вал
C) Поворотный круг в сборе
D) Стеклянный поддон
E) Окно для наблюдения
Подставка для гриля
F) Дверца в сборе
(Только для серий с грилем)
G) Блокировочная безопасная система
Если во время работы дверца открывается, отключите питание печи
Установка поворотного столика
Обратная сторона втулки
Стеклянный
поднос
Поворотная
рукоятка
a. Никогда не поворачивайте стеклянный поддон кверху
дном. Стеклянный поддон должен проворачиваться
легко, без затирания.
b. При приготовлении всегда используйте стеклянный
поддон и поворотный круг.
c. При приготовлении вся пища и посуда для пищи всегда
устанавливается на стеклянный поддон.
d. Если стеклянный поддон или поворотный круг треснули
или разбились, свяжитесь с ближайшим сервисным
центром.
Корпус: Снимите защитную пленку,
находящуюся на поверхности корпуса
Установка на стойке
микроволновой печи.
Уберите все упаковочные материалы и
Не снимайте светло-коричневое
аксессуары. Проверьте, нет ли на печи
покрытие "Мика», которое закреплено в
повреждений, таких как выбоины или
камере печи для защиты от излучения
сломанная дверца. Не устанавливайте
магнетрона
печь, если она повреждена.
Круг поворотной платформы
RU-12
RU
Установка и подключение
1.Устройство предназначено исключительно для
бытового домашнего применения.
2.Эта печь предназначена только для встроенной
установки. Она не предназначена для установки на
рабочей поверхности или внутри кухонного шкафа.
3. Обязательно соблюдайте действующие правила
установки электрооборудования.
4.Это устройство может устанавливаться в
закрепленном на стене шкафу шириной 60 см
(глубиной не менее 55 см и на высоте не менее 85 см
от пола).
5. Устройство оборудовано стандартной вилкой и
должно подключаться только к правильно установленной
заземленной розетке.
6. Напряжение в сети должно соответствовать
напряжению, указанному на заводской табличке.
7. Установку розетки и подключение кабеля должен
производить только квалифицированный электрик.
Если в результате установки вилка оказывается в
недоступном месте, на линии подключения следует
установить общий выключатель с расстоянием между
контактами не менее 3 мм.
8. Запрещается использовать переходники, тройники и
удлинители. Перегрузка может привести к пожару.
Доступная поверхность во
время работы печи может
нагреваться.
RU-13
RU
Руководство по эксплуатации
1. Настройка часов
При подключении микроволновой печи к сети электропитания на дисплее появляются цифры 0:00, и звуковой
сигнал звучит один раз.
1) Нажмите "
" – цифры, соответствующие часам, начнут мигать.
2) Поворотом рукоятки "
3) Нажмите "
" установите время в часах. Индикация меняется от 0 до 23.
" – цифры, соответствующие минутам, начнут мигать.
4) Поворотом рукоятки "
" установите время в минутах. Индикация меняется от 0 до 59.
5) Чтобы завершить установку, нажмите "
время.
". ":" мигнет, и на дисплее отобразится установленное
Примечания. 1) Если часы не установлены, они не будут работать при подключении печи к сети
электропитания.
2) Если в процессе установки часов нажать "
", печь автоматически вернется к
предыдущему состоянию.
2. Приготовление в микроволновой печи
". При этом на дисплее появится надпись "P100". Несколькими нажатиями
Нажмите "
" или поворотом рукоятки "
кнопки "
" выберите необходимую мощность. На
дисплее будут последовательно отображаться значения "P100", "P80" "P50", "P30" и "P10". Нажатием
"
" подтвердите мощность Затем с помощью
.
рукоятки "
приготовления от 0:05 до 95:00. Еще раз нажмите "
приготовления.
Пример:
" установите время
", чтобы начать процесс
Чтобы включить печь на 80% мощности на 20 минут, выполните следующие действия.
1) Нажмите один раз "
2) Нажмите "
". При этом на дисплее появится надпись "P100".
" еще раз или поверните рукоятку "
" и установите уровень
мощности в 80%.
3) Чтобы подтвердить, нажмите "
4) Поворотом рукоятки "
5) Нажмите "
", и на дисплее появится значение "P80".
" установите время – на дисплее должно появиться значение "20:00".
" – при этом начнется приготовление.
Примечания. Изменение времени приготовления происходит по-разному в разных диапазонах длительности
приготовления:
0 - 1 мин
: 5 секунд
1 - 5 мин
: 10 секунд
5 - 10 мин
: 30 секунд
10 - 30 мин
: 1 минута
30 - 95 мин
: 5 минут
RU-14
RU
Показания
дисплея
Мощность
печи
1
P100
100%
2
P80
80%
3
P50
50%
4
P30
30%
5
P10
10%
6
G
0%
100%
7
C-1
55%
45%
8
C-2
36%
64%
"
"
Мощность
гриля
Уровень
3. Приготовление под грилем или в комбинированном режиме
Нажмите "
" один раз. На дисплее появится "P100". Затем нажатием "
или поворотом рукоятки "
"
" выберите необходимую мощность. На дисплее
будут последовательно отображаться значения"P100","P80","P50","P30","P10","G","C-1" и "C-2". Нажатием "
" установите время приготовления от 0:05 до 95:00.
подтвердите установки. Затем с помощью рукоятки "
Еще раз нажмите "
", чтобы начать процесс приготовления.
Пример: Чтобы включить печь на 55% мощности и гриль на 45% мощности и готовить блюдо в течение 10
минут, выполните следующие действия.
1) Нажмите один раз "
2) Нажатием "
1.
". При этом на дисплее появится надпись "P100".
" или поворотом рукоятки "
3) Чтобы подтвердить режим, нажмите "
4) Поворотом рукоятки "
5) Нажмите "
" выберите комбинированный режим
", и на дисплее появится значение "С-1".
" установите время – на дисплее должно появиться значение "10:00".
" – при этом начнется приготовление.
Примечания. По истечении половины установленной продолжительности приготовления под грилем дважды
звучит звуковой сигнал.
Для улучшения качества приготовления под грилем готовящееся блюдо следует перевернуть и закрыть дверцу
печи. Если установки не были изменены, то приготовление продолжится.
RU-15
"
RU
4. Быстрое включение
1) Когда печь находится в режиме ожидания, нажмите "
". При этом приготовление
будет происходить при уровне мощности в 100%, а продолжительность приготовления при каждом
дополнительном нажатии будет увеличиваться на 30 секунд – максимум до 95 минут.
2) В режимах микроволнового приготовления, гриля, комбинированном или при размораживании при каждом
" продолжительность работы увеличивается на 30 секунд
нажатии "
3) Когда печь находится в режиме ожидания, поворотом рукоятки "
.
" против часовой стрелки установите
продолжительность микроволнового приготовления (которое будет происходить при уровне мощности в 100%) и
нажмите "
", чтобы начать приготовление.
5. Размораживание по весу
1) Нажмите один раз "
2) Поворотом рукоятки "
3) Нажмите "
". При этом на дисплее появится надпись "dEF1".
" установите вес продукта от 100 до 2000 г.
" – при этом начнется размораживание.
6. Размораживание по времени
1) Нажмите "
" два раза. При этом на дисплее появится надпись "dEF2".
2) Поворотом рукоятки "
3) Нажмите "
" установите продолжительность размораживания.
" – при этом начнется размораживание.
7. Автоматический разогрев
1) Нажмите один раз "
2) Нажатием "
". При этом на дисплее появится надпись "200".
" или поворотом рукоятки "
3) Нажмите "
" установите весь блюда в "400" или "600" г.
" – при этом начнется приготовление.
8. Автоматические режимы приготовления
1) Поворотом рукоятки "
" вправо выберите автоматический режим от "A-1" до "A-8". Эти режимы
соответствуют приготовлению пиццы, картофеля, мяса, овощей, рыбы, пасты, супа каши.
2) Нажмите "
3) Поворотом рукоятки "
4) Нажмите "
", чтобы подтвердить установку режима.
" установите примерный вес по приведенной ниже таблице.
" – при этом начнется приготовление.
Пример: приготовление рыбы весом 350 г в автоматическом режиме.
1) Поверните рукоятку "
2) Нажмите "
" по часовой стрелке, пока на дисплее не появится значение "A-5".
", чтобы подтвердить установку режима.
RU-16
RU
3) Поворотом рукоятки "
4) Нажмите "
" установите вес продукта: на дисплее должно появиться значение "350".
" – при этом начнется приготовление.
Таблица режимов
Режим
A-1
Пицца
A-2
Картофель
A-3
Мясо
A-4
Овощи
A-5
Рыба
A-6
Паста
A-7
Суп
A-8
Каша
Вес
200 г
400 г
200 г
400 г
600 г
250 г
350 г
450 г
200 г
300 г
400 г
250 г
350 г
450 г
50 г (для объема 450 мл холодной воды)
100 г (для объема 800 мл холодной воды)
200 мл
400 мл
550 г
1100 г
Значение на дисплее
200 г
400 г
200 г
400 г
600 г
250 г
350 г
450 г
200 г
300 г
400 г
250 г
350 г
450 г
50 г
100 г
200 мл
400 мл
550 г
1100 г
9. Предварительное программирование
1) Сначала необходимо настроить часы. (См. инструкции по настройке часов).
2) Введите программу приготовления. Можно программировать не более двух этапов.
Размораживание не программируется как часть программы приготовления.
Пример: чтобы запрограммировать приготовление блюда при уровне мощности в 80% в течение 7 минут, выполните
следующие действия:
а) Нажмите один раз "
b) Нажмите "
80%.
". При этом на дисплее появится надпись "P100".
" еще раз или поверните рукоятку "
RU-17
" и установите уровень мощности в
RU
c) Чтобы подтвердить установку, нажмите "
d) Поворотом рукоятки "
", и на дисплее появится значение "P80".
" установите время – на дисплее должно появиться значение "7:00".
", иначе приготовление начнется сразу же.
После выполнения этих действий не нажимайте "
3) Нажмите "
4) Поворотом рукоятки "
5) Нажмите "
6) Поворотом рукоятки "
" – цифры, соответствующие часам, начнут мигать.
" установите время в часах. Индикация меняется от 0 до 23.
" – цифры, соответствующие минутам, начнут мигать.
" установите время в минутах. Индикация меняется от 0 до 59.
7) Чтобы завершить установку, нажмите "
". Если дверца закрыта, дважды прозвучит звуковой
сигнал. По истечении установленного времени приготовление начнется автоматически.
10. Приготовление в несколько этапов
Для приготовления можно запрограммировать не более двух этапов. Если приготовление включает размораживание, то его
следует программировать первым.
Пример: чтобы запрограммировать размораживание в течение 5 минут и затем приготовление блюда при уровне мощности
в 80% в течение 7 минут, выполните следующие действия:
1) Нажмите "
2) Поворотом рукоятки "
"5:00".
" два раза. При этом на дисплее появится надпись "dEF2".
" установите продолжительность размораживания в 5 минут – на дисплее появится значение
3) Нажмите один раз "
4) Нажмите "
80%.
". При этом на дисплее появится надпись "P100".
" еще раз или поверните рукоятку "
5) Чтобы подтвердить, нажмите "
d) Поворотом рукоятки "
" и установите уровень мощности в
", и на дисплее появится значение "P80".
" установите время приготовления – на дисплее должно появиться значение "7:00".
", чтобы начать приготовление. Звуковой сигнал прозвучит один раз в начале
7) Нажмите "
первого этапа, и начнется обратный отсчет времени размораживания. В начале второго этапа приготовления звуковой
сигнал прозвучит еще раз, а при завершении приготовления – пять раз.
RU-18
RU
11. Функция проверки установок
(1) Если в режимах микроволнового приготовления, гриля или комбинированного приготовления нажать
"
", на дисплее на 3 секунды отобразится установленный уровень мощности. Через 3 секунды
дисплей вернется к предыдущему состоянию.
(2) При нажатии "
" во время приготовления на дисплее на 3 секунды отобразится время.
(3) При нажатии "
включения печи.
" во время программирования на дисплее на 3 секунды отобразится время до
12. Блокировка печи (защита детей)
Блокировка. Когда печь находится в режиме ожидания, нажмите "
" на 3 секунды. При этом раздастся
длинный звуковой сигнал, подтверждающий включение блокировки. Если время установлено, оно отобразится на дисплее,
если оно не установлено, на дисплее появится символ "
".
Отмена блокировки. Чтобы отменить блокировку, нажмите "
звуковой сигнал подтвердит отмену блокировки.
RU-19
" и удерживайте 3 секунды. Длинный
RU
Поиск и устранение неполадок
При возникновении нарушений в работе печи прежде, чем обращаться за помощью,
выполните следующие проверки:
Микроволновая печь
препятствует приему
телевизора
Слабое освещение
печи
Конденсация пара на
дверце, выход
горячего воздуха из
вентиляции
Печь включают
случайно, без пищи в
ней.
Неполадка
Печь не запускается
Нормально
При работе микроволновой печи могут возникать радио и
телевизионные помехи. Они похожи на помехи, вызываемые
работой небольших электрических устройств, таких как
миксер, пылесос, фен. Это нормально.
При низкой мощности приготовления на микроволнах
освещение печи может быть слабым. Это нормально.
При приготовлении из пищи может выходить пар. Большая
часть его выводится через вентиляцию. Но часть его может
конденсироваться на деталях печи, например, на дверце. Это
нормально.
Запрещено запускать печь без наличия в ней пищи. Это
очень опасно.
Возможная причина
(1) Шнур питания
неплотно включен.
(2) Перегорел
предохранитель
или сработал
прерыватель цепи.
(3) Неисправна розетка
Печь не нагревает
Стеклянный
поворотный столик
издает шум во время
работы печи
Устранение
Выключить из розетки. Снова
включить через 10 секунд.
Заменить предохранитель или
переналадить прерыватель цепи
(ремонт выполняется специалистом
нашей компании).
Проверить розетку с помощью другого
электрического прибора.
(4) Дверца неплотно
закрыта.
Хорошо закрыть дверь.
(5) На роликах и на дне
печи накопилась
грязь.
Для очистки грязных деталей
прочесть «Обслуживание
микроволновой печи».
СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ
Перед тем как связаться со Службой Технического Обеспечения
В случае не функционирования прибора рекомендуется:
проверить соответствующую установку вилки в розетку;
В случае невозможности определения причины неисправности: выключить
прибор, не вскрывать его и связаться со Службой Технического Обеспечения.
Для облегчения работы специалистов сервисных служб будьте готовы назвать
модель прибора и серийный номер.
Сервисная служба
Для выполнения технического обслуживания или ремонта машины
вызовите инженера из ближайшего авторизированного сервисного
центра.
Для уточнения ближайшего сервисного центра Вы так же можете
обратиться по телефону 8.495.580.77.40 или обратиться к разделу
«Помощь» - «Сервисные центры» на сайте www.candy.ru
RU-20
RU
Серийный номер находится на паспортной табличке и состоит из 16-ти цифр,
где:
первые 8 цифр обозначают заводской код изделия
следующие 4 цифры дату производства. Например: 1249, где 12 – год
производства (2012 год), 49 – неделя производства.
последние 4 цифры являются номером продукта в партии
Это изделие соответствует техническим регламентам Таможенного
Союза:
- ТР ТС 004/2011 «О соответствии низковольтного оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических
средств»
Изделие сертифицировано в органе по сертификации продукции и услуг
«РОСТЕСТ-МОСКВА», г. Москва.
Получить копию сертификата соответствия Вы можете получить в магазине, где
приобретался товар или, написав запрос на электронную почту
mailto:candymow@candy.ru
Производитель не принимает никаких претензий относительно возможных
неточностей, содержащихся в настоящем документе, которые могут быть
следствием ошибок печати или копирования. Мы оставляем за собой право
вносить изменения в конструкцию выпускаемых нами изделий, которые с нашей
точки зрения являются необходимыми или полезными, и которые не ухудшают
основные характеристики изделия.
Данный электроприбор промаркирован в соответствии с Европейской
директивой 2012/19/EU относительно Отходов от электрического и
электронного оборудования (ОЭЭО). ОЭЭО содержат как загрязняющие
вещества (которые могут оказывать негативное воздействие на окружающую
среду) так и компоненты, которые могут использоваться повторно. ОЭЭО
обязательно должны подвергаться специальной обработке для того, чтобы
правильно удалить и утилизировать все загрязняющие природу вещества и
восстановить и повторно использовать все материалы пригодные для повторного
использования. Люди могут играть важную роль в защите окружающей среды от
вредного воздействия на нее ОЭЭО; для этого нужно соблюдать несколько
основных правил: - ОЭЭО не должны утилизироваться как бытовые отходы. ОЭЭО должны отправляться на соответствующие пункты сбора, управляемые
муниципальными властями или зарегистрированными компаниями. В некоторых
странах для крупногабаритных ОЭЭО может быть организован их сбор на дому.
В некоторых странах, если вы покупаете новый электроприбор, то вы можете
вернуть в магазин старый, который должен быть принят магазином бесплатно
(один на один) при условии, что приобретается аналогичное новое оборудование.
RU-21
FI
Mikroaaltouuni
OHJEKÄSIKIRJA
MALLI:HMG281X
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät mikroaaltouuniasi, ja säilytä
sitä huolellisesti.
Jos noudatat ohjeita, uunisi tarjoaa sinulle monien vuosien hyvän palvelun.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI
FI
Přístupný povrch můžebýt při provozu horký.
SUURELLE MIKROAALTOSÄTEILYLLE
(a) Älä yritä käyttää uunia, kun luukku on auki, koska saatat
silloin altistua haitalliselle mikroaaltosäteilylle.
Turvallisuusmekanismeja ei saa missään tapauksessa poistaa
tai muuttaa.
(b) Älä jätä mitään uunin etuosan ja luukun väliin, ja huolehdi
siitä, ettei tiivistepinnoille kerry likaa tai puhdistusainejäämiä.
(c) VAROITUS: Jos luukku tai luukun tiivisteet ovat
vaurioituneet, uunia ei saa käyttää, ennen kuin pätevä
asiantuntija on korjannut sen.
LISÄYS
Uunin pinta saattaa kärsiä, ellei uunia pidetä puhtaana. Tämä
voi lyhentää laitteen ikää ja aiheuttaa vaaratilanteita.
Tekniset tiedot
Malli:
Nimellisjännite:
Nimellistuloteho (Mikroaalto):
Nimellislähtöteho (Mikroaalto):
Nimellistuloteho (Grilli):
Uunin tilavuus:
Pyörivän lautasen halkaisija:
Ulkoiset mitat (PxLxK):
Nettopaino:
HMG281X
230 V~50 Hz
1450 W
900 W
1100 W
28 litraa
Ø 315 mm
595x400x460 mm
Noin 17,5 kg
FI-2
FI
TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA
VAROITUS
Tulipalon, sähköiskun, henkilövahinkojen tai liialliselle
mikroaaltosäteilylle altistumisen riskin vähentämiseksi on
noudatettava seuraavia perusturvaohjeita:
1.Varoitus: Nesteitä ja muita ruokia ei saa kuumentaa
kannellisessa astiassa, sillä se saattaa räjähtää.
2. Varoitus: Minkä tahansa mikroaaltosäteilyltä suojaavan
pinnan poistaminen on vaarallista, ja sen saa tehdä vain pätevä
asiantuntija.
3. Varoitus: Älä anna lasten käyttää uunia ilman valvontaa,
ellei heille ole annettu riittäviä ohjeita siten, että he osaavat
käyttää uunia turvallisesti ja ymmärtävät väärinkäytön vaarat.
4. Varoitus: Lasten ei pitäisi käyttää yhdistelmätoimintoa ilman
aikuisen valvontaa, sillä lämpötilat kohoavat hyvin korkeiksi.
(vain grillimalleissa)
5. Käytä vain mikroaaltouunin kestäviä astioita.
6. Uuni on puhdistettava säännöllisesti, ja sieltä on poistettava
ruokien jäännökset.
7. Lue edellä esitetyt "VAROTOIMET, JOILLA
VÄLTÄT ALTISTUMISEN LIIAN SUURELLE
MIKROAALTOSÄTEILYLLE", ja noudata niitä.
8. Kun lämmität ruokaa muovi- tai paperiastiassa, pidä uunia
silmällä mahdollisen syttymisvaaran varalta.
9. Jos havaitset savua, sammuta laite tai irrota se pistorasiasta
ja pidä luukku suljettuna mahdollisten liekkien tukahduttamiseksi.
10. Älä kypsennä ruokaa liian pitkään.
11. Älä käytä uunia säilytystilana. Älä säilytä uunissa esimerkiksi
leipää tai keksejä.
12. Poista paperi- tai muoviastioista/- pusseista metallilangat ja
metallikahvat, ennekuin asetat ne uuniin.
13. Uuni on asennettava tai sijoitettava asennusohjeiden
mukaisesti.
FI-3
FI
14. Raakoja ja kovaksi keitettyjä kuorimattomia kananmunia ei
pidä kuumentaa mikroaaltouunissa, sillä ne voivat räjähtää –
vielä lämmityksen jälkeenkin.
15. Käytä laitetta vain sen käyttöohjeessa kuvattuun
käyttötarkoitukseen. Älä käytä syövyttäviä kemikaaleja tai
kaasuja tässä laitteessa. Tämä uuni on tarkoitettu ruoan
lämmittämiseen. Sitä ei ole tarkoitettu teollisuus- tai
laboratoriokäyttöön.
16. Vaurioitunut sähköjohto on vaihdatettava valmistajalla,
valtuutetussa huoltoliikkeessä tai muulla pätevällä
asiantuntijalla vaaratilanteen välttämiseksi.
17. Älä säilytä tai käytä tätä laitetta ulkona.
18. Älä käytä tätä uunia veden lähellä, kosteassa kellarissa
tai uima-altaan lähellä.
19. Uunin ulkopinnat saattavat lämmetä, kun laite on
toiminnassa. Pidä johto kaukana kuumista pinnoista, äläkä
peitä mitään uunissa olevia aukkoja.
20. Älä anna johdon roikkua pöydän tai työtason reunan yli.
21. Uunin pinta saattaa kärsiä, ellei uunia pidetä puhtaana.
Tämä voi lyhentää laitteen ikää ja aiheuttaa vaaratilanteita.
Älä käytä hankaavia nesteitä tai puhdistuslastaa, joka saattaa
naarmuttaa laitteen pintaa.
22. Tuttipulloja ja vauvanruokapurkkeja on ravistettava tai
sekoitettava, ja niiden sisällön lämpötila on tarkistettava ennen
tarjoamista, jotta vältyttäisiin palovammoilta.
23. Mikroaalloilla kuumennetut juomat saattavat kiehua yli
jälkikäteen, joten niitä on käsiteltävä varovaisesti.
24. Höyrynpuhdistajaa ei tule käyttää.
25. Käytön aikana laite kuumenee. On oltava huolellinen, jotta
vältetään uunin sisällä olevien lämmityselementtien
koskettamista.
26. Älä käytä karkeita kuluttavia puhdistimia tai teräviä
metallisia raaputtimia uunin oven lasin puhdistamiseen,koska
ne voivat naarmuttaa pintaa, mikä voi johtaa särkymiseen.
FI-4
FI
27. Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden
käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on
rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä
muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön
valvonnassa ja ohjauksessa.
28. Älä anna lasten käyttää laitetta ilman valvontaa, ellei heille
ole annettu riittäviä ohjeita siten, että he osaavat käyttää
laitetta turvallisesti ja ymmärtävät väärinkäytön vaarat. Lasten
ei pitäisi käyttää yhdistelmätoimintoa ilman aikuisen valvontaa,
sillä lämpötilat kohoavat hyvin korkeiksi. (vain grillimallit).
29.Varoitus: Varmista, että laitteesta on virta kytketty pois
ennen lampun vaihtoa, sähköiskun välttämiseksi.
30. Käytä laitetta vain sen käyttöohjeessa kuvattuun
käyttötarkoitukseen. Älä käytä syövyttäviä kemikaaleja tai
kaasuja tässä laitteessa. Tämä laite on tarkoitettu ruoan
lämmittämiseen. Sitä ei ole tarkoitettu teollisuus- tai
laboratoriokäyttöön.
31. Laitteen luukun ovi saattaa olla hyvin kuuma,
kuumennuksen aikana.
32.Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilta puuttuu
kokemusta ja tietoa, voivat käyttää laitetta vasta, kun he ovat
saaneet tietoa riskitekijöistä,selkeät ohjeet ja opastusta laitteen
turvallista käyttöä varten. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
Lapset eivät myöskään saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman
valvontaa.
33.Pidä laite ja sen johto pois alle 8 vuotiaiden lasten ulottuvilta.
34.Jos laite savuaa, katkaise laitteen virta tai vedä pistoke irti
pistorasiasta välittömästi ja pidä ovi suljettuna jo mahdollisesti
syttyneiden liekkien tukahduttamiseksi.
FI-5
FI
35.Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kodeissa sekä
samankaltaisissa paikoissa, kuten:
–kauppojen, toimistojen ja muiden työympäristöjen
henkilökunnan keittiöissä; -asukkaiden käyttöön hotelleissa,
motelleissa sekä muissa asuinympäristöissä;
– maatiloilla;
– B&B majoituspaikoissa.
36.VAROITUS: Laite ja sen näkyvät osat kuumenevat käytön
aikana. Vältä koskemasta vastuksiin. Alle 8-vuotiaat lapset
tulee pitää pois lieden lähettyviltä ilman jatkuvaa valvontaa
37.Mikroaaltouunia tulee käyttää siten, että sen koristeovi
pidetään auki käytön aikana.(koskee uuneja joissa on
koristeovi.)
38.Älä käytä höyrypuhdistinta.
39.Säilytyslokeron pinta voi kuumeta .)
40.Älä käytä kovia hankaavia puhdistusaineita tai teräviä
metallikaapimia puhdistaessasi keittotason lasia, koska ne
voivat naarmuttaa pintaa ja aiheuttaa lasin rikkoontumisen.
LUE OHJEET HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ NE
TULEVAISUUTTA VARTEN
FI-6
FI
Henkilövahinkojen riskin vähentämiseksi
Maadoitusohjeet
VAARA
Sähköiskun vaara
Joidenkin sisäisten komponenttien koskettaminen voi aiheuttaa
vakavia vammoja tai kuoleman. Älä pura tätä laitetta.
VAROITUS
Sähköiskun vaara
Maadoitetun pistokkeen väärinkäyttö saattaa
aiheuttaa sähköiskun. Älä kytke laitetta pistorasiaan,
ennen kuin laite on asianmukaisesti asennettu ja maadoitettu.
PUHDISTUS
Irrota uuni virtalähteestä.
1. Pyyhi uunin sisäpinnat käytön jälkeen kostealla liinalla.
2. Pese irrotettavat osat saippuvedellä.
3. Luukun reunat ja tiivisteet sekä niiden viereiset osat on
puhdistettava huolellisesti kostealla liinalla,
kun ne ovat likaiset.
Tämä laite on maadoitettava. Oikosulkutapauksissa
maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa, sillä se johtaa
sähkövirran muualle. Tähän laitteeseen kuuluu sähköjohto,
jossa on maadoitettu pistoke. Pistoke on kytkettävä oikein
asennettuun ja maadoitettuun pistorasiaan.
FI-7
FI
Ota yhteyttä sähköalan ammattilaiseen tai valtuutettuun
huoltoliikkeeseen, jos et ymmärrä maadoitusohjeita tai jos
et ole varma, onko laite maadoitettu oikein. Jos tarvitset
jatkojohtoa, käytä vain kolmijohtimista jatkojohtoa, jossa on
maadoitettu pistoke. Laitteen pistoke sopii kaksipaikkaiseen
pistorasiaan, jossa on maadoituspiikki tai maadoitusliitin.
1. Laitteen mukana tulee lyhyt sähköjohto, jolla vähennetään
riskiä takertumisesta ja kompastumisesta pitkään johtoon.
2. Jos laitteen kanssa käytetään pitkää kojeliitosjohtoa tai
jatkojohtoa:
1) kojeliitosjohdon tai sähköjohdon tehonkeston on vähintään
vastattava konekilvessä mainittua nimellistehoarvoa.
2) jatkojohdon on oltava kolmijohtiminen maadoitettu jatkojohto.
3) pitkä johto pitäisi asettaa siten, ettei se roiku työtason tai
pöydän yli, jotta lapset eivät voi vetää siitä eikä siihen voi
kompastua.
FI-8
FI
ASTIAT
Katso ohjeita kohdassa "Materiaalit, joita voit käyttää
mikroaaltouunissa, tai joita pitää välttää mikroaaltouunissa."
VAROITUS
Henkilövahingon vaara
Minkä tahansa mikroaaltosäteilyltä
suojaavan pinnan poistamista
vaativan huoltotyön tai korjauksen
tekeminen on vaarallista, ja sen
saa tehdä vain pätevä asiantuntija.
Saattaa olla tiettyjä ei-metallisia tarvikkeita, joita ei ole
turvallista käyttää mikroaaltokäyttöön. Jos on epäilystä, voit
testata kysymyksessä olevan tarvikkeen noudattamalla alla
olevaa menettelytapaa.
Tarviketesti:
1. Täytä mikroaaltoturvallinen astia 1 kupilla kylmää vettä
(250 ml) kysymyksessä olevalla tarvikkeella.
2. Keitä maksimiteholla 1 minuutin ajan.
3. Tunnustele varovasti tarviketta. Jos tyhjä tarvike on
lämmin, älä käytä sitä mikroaaltokeittämiseen.
4. Älä ylitä 1 minuutin keittoaikaa.
Materiaalit, joita voit käyttää mikroaaltouunissa
Tarvikkeet
Huomautukset
Alumiinifolio
Vain suojaaminen. Pieniä tasaisia paloja voidaan käyttää suojaamaan ohuita paloja lihasta
tai siipikarjasta estämään ylikeittämistä. Kipinöintiä voi tapahtua, jos folio on liian lähellä
uunin seiniä. Folion tulee olla vähintään 1 tuuman (2,5 cm) etäisyydellä uunin seinistä.
Noudata valmistajan ohjeita. Ruskistusastian pohjan täytyy olla vähinään 3/16 tuumaa (5
mm) pyörivän lautasen yli. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa pyörivän lautasen särkymisen.
Vain mikroaallot kestävä. Noudata valmistajan ohjeita. Älä käytä säröisiä tai murentuneita
astioita.
Poista aina kansi. Käytä ruoan kuumentamiseen vain siihen saakka kun se on juuri
lämmintä. Useimmat lasitölkit eivät ole kuumankestäviä ja ne voivat särkyä.
Vain kuumankestävän uunin lasiastiat. Varmista, ettei ole metallireunusta.
Älä käytä säröisiä tai murentuneita astioita.
Noudata valmistajan ohjeita. Älä sulje metallisulkijalla. Tee viiltoja höyryn pois
päästämiseksi
Käytä vain lyhytaikaiseen keittämiseen/lämmittämiseen. Älä jätä valvomattomaksi
keittäessäsi.
Käytä ruoan suojaamiseen uudelleenlämmityksessä ja rasvan imemiseen. Käytä valvonnan
kanssa vain lyhytaikaiseen keittämiseen.
Käytä suojana estämään roiskiminen tai kääreenä höyrystymiselle.
Vain mikroaallot kestävä. Noudata valmistajan ohjeita. Tulee olla merkitty "Mikroaallot
kestävä" ("Microwave Safe"). Jotkut muoviastiat pehmenevät, kun astiassa oleva ruoka
kuumenee. "Keittopussit" ja tiukasti suljettujen muovipussien tulee olla viilleltyjä, rei’itettyjä
tai kaasunpoistettuja kuten pakkauksessa ohjataan.
Vain mikroaallot kestävä. Käytä suojaamaan ruokaa keittämisen aikana pidättämään
kosteutta. Älä anna muovikääreen koskettaa ruokaa.
Vain mikroaallot kestävä (liha- ja karamellilämpömittarit).
Käytä suojaa estämään roiskuminen ja säilyttämään kosteuden.
Ruskistusastia
Päivällisastiat
Lasitölkit
Lasiastiat
Uunikeittopussit
Paperilautaset ja -kupit
Paperipyyhkeet
Pergamenttipaperi
Muovi
Muovikääre
Lämpömittarit
Vahapaperi
Materiaalit, joita on vältettävä mikroaaltouunissa
Tarvikkeet Huomautukset
Alumiinitarjotin
Ruokalaatikko, jossa
metallikahva
Metalliset tai metallikoristellut
tarvikkeet
Metalliset sulkimet
Paperipussit
Vaahtomuovi
Puu
Voi aiheuttaa kipinöintiä Siirrä ruoka mikroaallot kestävään astiaan.
Voi aiheuttaa kipinöintiä Siirrä ruoka mikroaallot kestävään astiaan.
Metalli suojaa ruoan mikroaaltoenergialta. Metallikoriste voi aiheuttaa kipinöintiä.
Voi aiheuttaa kipinöintiä ja voisi aiheuttaa tulipalon uunissa.
Voi aiheuttaa tulipalon uunissa.
Vaahtomuovi voi sulaa tai pilata sisällä olevan nesteen altistettaessa korkealle
lämpötilalle.
Puu kuivuu, kun käytetään mikroaaltouunissa ja se voi haljeta tai särkyä
FI-9
FI
UUNISI ASENTAMINEN
Uunin osien ja varusteiden nimet
Poista uuni ja kaikki materiaalit laatikosta ja uunin sisältä.
Uuni toimitetaan varustettuna seuraavilla tarvikkeilla:
Lasitarjotin
1
Pyörivän lautasen rengasasennelma
1
Ohjekirja
1
A
F
E
D
C
B
G
A) Ohjauspaneeli
B) Pyörivän lautasen akseli
C) Pyörivän lautasen rengasasennelma
D) Lasitarjotin
E) Tarkkailuikkuna
F) Oviasennelma
G) Turvalukitusjärjestelmä
Grillikehys (Vain grillisarjalle)
Sammuta uuni, jos ovi on avattu käytön aikana.
Pyörivän lautasen asentaminen
Keskiö (alapuolella)
a. Älä milloinkaan laita lasitarjotinta
ylösalaisin. Lasitarjottimen ei tulisi
milloinkaan olla rajoitettu.
b. Sekä lasitarjotinta että pyörivää
rengasasennelmaa täytyy käyttää aina
keittämisen aikana.
Lasitarjotin
c. Kaikki ruoka ja ruoka-astiat on aina
laitettava lasitarjottimelle keittämistä varten.
Pyörivän lautasen akseli
Pyörivän lautasen
rengasasennelma
d. Jos lasitarjotin tai pyörivä
rengasasennelma särkyy tai murtuu, ota
yhteys lähimpään valtuutettuun
huoltokeskukseesi.
FI-10
FI
Asennus ja liittäminen
1. Tämä laite on tarkoitettu vain
kotitalouskäyttöön.
2. Tämä uuni on tarkoitettu vain
sisäänasennettuun käyttöön. Sitä ei ole
tarkoitettu työtasokäyttöön tai käytettäväksi
kaapin sisällä.
3. Huomioi erityiset asennusohjeet.
4. Laite voidaan asentaa 60 cm leveään
seinäasennettuun kaappiin (vähintään 55cm
syvä ja 85 cm irti lattiasta).
5. Laite asennetaan pistotulpan kanssa, ja
sen saa liittää vain oikein asennettuun
maadoitettuun pistorasiaan.
6. Verkkojännitteen täytyy olla arvokilvessä
olevan jännitteen mukainen.
7. Pistorasian täytyy olla asennettuna, ja
liitäntäkaapelin saa vaihtaa vain pätevä
sähkömies. Jos pistotulppaan ei enää
päästä käsiksi asennusta seuraamalla,
kaikki navat eristävä kytkin täytyy olla
mukana asennuspuolella koskettimen
avausvälin ollessa vähintään 3 mm.
8. Adaptereita, monihaararasioita, eikä
jatkojohtoja saa käyttää. Ylikuormitus voi
johtaa tulipalovaaraan.
Kosketeltava pinta voi olla
kuuma käytön aikana.
FI-11
FI
Käyttöohjeet
1. Kellon asetus
Kun mikroaaltouunissa on sähkö päällä, LED-näytössä näkyy "0:00", summeri soi kerran.
1) Paina "
", tuntinumerot vilkkuvat.
2) Käännä "
" tuntinumerojen asettamiseksi, syöttöajan tulee olla välillä 0--23.
3) Paina "
", minuuttinumerot vilkkuvat.
4) Käännä "
" minuuttinumerojen asettamiseksi, syöttöajan tulee olla välillä 0--59.
5) Paina "
" kellon asetuksen lopettamiseksi. ":" vilkkuu, ja kellonaika syttyy.
Huomautus: 1) Jos kelloa ei ole asetettu, se ei toimi kun virta kytketään.
2) Jos kellon asetuksen aikana painat "
", uuni menee takaisin edelliseen tilaan
automaattisesti.
2. Mikroaaltokeittäminen
", LED näyttää "P100. Paina "
Paina "
käännä "
" valitaksesi haluamasi tehon, ja "P100", "P80" "P50", "P30" tai "P10" näyttää kunkin lisätyn painalluksen.
Paina sen jälkeen "
95:00. Paina "
" aikoja varten tai
" vahvistaaksesi, ja käännä "
" asettaaksesi keittoajan välille 0:05 -
" uudelleen keittämisen käynnistämiseksi.
Esimerkki: Jos haluat käyttää 80% mikroaaltotehoa 20 minuutin ajan keittämiseen, voit käyttää uunia
seuraavin vaihein.
1) Paina "
"kerran, ruutu näyttää "P100".
2) Paina "
" kerran uudelleen tai käännä"
3) Paina "
4) Käännä "
5) Paina "
" valitaksesi 80% mikroaaltotehon.
" vahvistukseksi, ja ruutu näyttää "P 80".
" säätääksesi keittämisajan, kunnes uuni näyttää "20:00".
" keittämisen käynnistämiseksi.
Huomautus: askelmäärät koodauskytkimen säätöajalle ovat seuraavat:
0---1 min
: 5 sekuntia
1---5 min
: 10 sekuntia
5---10 min
: 30 sekuntia
10---30 min
: 1 minuutti
30---95 min
: 5 minuuttia
FI-12
FI
"
"
Järjestys
Väliohjeet
Näyttö
Mikroaalto
Teho
Grilli
Teho
1
P100
100%
2
P80
80%
3
P50
50%
4
P30
30%
5
P10
10%
6
G
0%
100%
7
C-1
55%
45%
8
C-2
36%
64%
3. Grilli tai Combi. Keittäminen
Paina "
"
" kerran, "P100" näytetään ja paina sen jälkeen "
" aikoja varten tai käännä
" valitaksesi haluamasi tehon, ja"P100","P80","P50","P30","P10", "G","C-1" tai "C-2" näkyy kullekin painallukselle.
Paina sen jälkeen "
Paina "
" vahvistaaksesi, ja käännä "
" asettaaksesi keittoajan välille 0:05 - 95:00.
" uudelleen keittämisen käynnistämiseksi.
Esimerkki: Jos haluat käyttää 55% mikroaaltotehoa ja 45% grillitehoa (C-1) keittääksesi 10 minuutin ajan, voit
käyttää uunia seuraavin askelin.
1) Paina "
"kerran, ruutu näyttää "P100".
2) Paina "
" kertaa tai käännä "
3) Paina "
" vahvistukseksi, ja ruutu näyttää "C-1".
4) Käännä "
5) Paina "
" valitaksesi combi. 1 tilan.
" säätääksesi keittämisajan, kunnes uuni näyttää "10:00".
" keittämisen käynnistämiseksi.
Huomautus: Jos puolet grilliajasta ohitetaan, uuni soi kaksi kertaa, ja tämä on normaalia.
Jotta saat paremman vaikutuksen ruoan grillaamisesta, sinun tulee kääntää ruoka ympäri, sulkea ovi, ja jos sen jälkeen
ei ole toimintoa, uuni jatkaa keittämistä.
FI-13
FI
4. Pikakäynnistys
1) Odotustilassa paina "
" käynnistääksesi keittämisen 100% teholla, kukin lisätty painallus
lisää 30 sekuntia keittämisaikaa 95 minuuttiin saakka.
2) Mikroaalto-, grilli-, combi-, keittämis- tai sulatusaika-tilassa kukin "
keittämisaikaa 30 sekuntia.
3) Odotustilassa käännä "
"
" –painallus voi lisätä
" vastapäivään asettaaksesi keittämisajan 100% mikroaaltoteholle, sen jälkeen paina
" keittämisen käynnistämiseksi.
5. Sulattaminen painon mukaan
1) Paina "
2) Käännä "
3) Paina "
" kerran, ja uuni näyttää "dEF1".
" valitaksesi ruoan painon välillä 100 - 2000 g.
" sulattamisen käynnistämiseksi.
6. Sulattaminen ajan mukaan
1) Paina "
2) Käännä "
3) Paina "
"kahdesti, ja uuni näyttää "dEF2".
" valitaksesi sulattamisajan.
" sulattamisen käynnistämiseksi.
7. Automaattinen uudelleenlämmitys
1) Paina "
" kerran, ja LED näyttää "200".
2) Paina "
" useamman kerran tai käännä "
3) Paina "
" valitaksesi ruoan painon, ja "400" tai "600" g valitaan.
" keittämisen käynnistämiseksi.
8. Automaattinen valikko
1) Käännä "
" oikealle valitaksesi valikon, ja "A-1" - "A-8" näytetään, mikä tarkoittaa pizza, perunat, liha, kasvikset,
kala, pasta, keitto ja puuro.
2) Paina "
3) Käännä "
4) Paina "
" vahvistukseksi.
" valitaksesi oletuspainon kuten valikkokaaviossa.
" keittämisen käynnistämiseksi.
Esimerkki: Jos haluat käyttää "Auto Menu" -ominaisuutta keittääksesi 350 g kalaa.
1) Käännä "
2) Paina "
" myötäpäivään "A-5"-näyttöön saakka.
" vahvistukseksi.
FI-14
FI
3) Käännä "
" valitaksesi kalan painoksi "350"-näytön.
4) Paina "
" keittämisen käynnistämiseksi.
Valikkokaavio:
Valikko
A-1
Pizza
A-2
Perunat
Paino
200 g
400 g
200 g
400 g
600 g
250 g
350 g
450 g
200 g
300 g
400 g
250 g
350 g
450 g
50 g (mukana 450 kylmää vettä)
100 g (mukana 800 kylmää vettä)
200 ml
400 ml
550 g
1100 g
A-3
Liha
A-4
Kasvikset
A-5
Kala
A-6
Pasta
A-7
Keitto
A-8
Puuro
Näyttö
200 g
400 g
200 g
400 g
600 g
250 g
350 g
450 g
200 g
300 g
400 g
250 g
350 g
450 g
50 g
100 g
200 ml
400 ml
550 g
1100 g
9. Ennakkoon asetettu ohjelma
1) Aseta ensin kello. (Katso kellon asettamisen ohjetta.)
2) Syötä keittämisohjelma. Enintään kaksi tilaa voidaan asettaa.
Jäähdytystä ei tule asettaa keittämisohjelmaksi.
Esimerkki: Jos haluat keittää 80% mikroaaltoteholla 7 minuuttia, käytä uunia seuraavasti:
a.) Paina "
" kerran, ruutu näyttää "P100".
b.) Paina "
" kerran uudelleen tai käännä "
" valitaksesi 80% mikroaaltotehon.
FI-15
FI
c.) Paina "
d.) Käännä "
" vahvistukseksi, ja ruutu näyttää "P 80".
" säätääksesi keittämisajan kunnes uuni näyttää "7:00".
Yllä olevien vaiheiden jälkeen ole varovainen, ettet paina "
3) Paina "
4) Käännä "
5) Paina "
6) Käännä "
7) Paina "
" keittämisen käynnistämiseksi.
", tuntinumerot vilkkuvat.
" tuntinumerojen asettamiseksi, syöttöajan tulee olla välillä 0--23.
", minuuttinumerot vilkkuvat.
" minuuttinumerojen asettamiseksi, syöttöajan tulee olla välillä 0--59.
" asetuksen lopettamiseksi. Jos ovi on suljettu, summeri soi kahdesti, kun aika
saavutetaan, sen jälkeen keittäminen käynnistyy automaattisesti.
10. Moniosakeittäminen
Enintään 2 osaa voidaan asettaa keittämistä varten. Jos moniosakeittämisessä yksi osa on sulatus, silloin sulatus tulee
laittaa ensimmäiseen osaan.
Esimerkki: Jos haluat sulattaa ruokaa 5 minuuttia ja sen jälkeen keittää 80% mikroaaltoteholla 7 minuuttia, käytä uunia
seuraavasti:
1) Paina "
2) Käännä "
"kahdesti, ja uuni näyttää "dEF2".
" valitaksesi sulattamisajan "5:00" näyttöön.
3) Paina "
"kerran, ruutu näyttää "P100".
4) Paina "
" kerran uudelleen tai käännä"
" valitaksesi 80%
mikroaaltotehon.
5) Paina "
6) Käännä "
7) Paina "
" vahvistukseksi, ja ruutu näyttää "P 80".
" säätääksesi keittämisajan kunnes uuni näyttää "7:00".
" käynnistämiseksi keittämisen, ja summeri soi kerran ensimmäistä osaa varten,
sulatusaika laskee alaspäin; summeri soi jälleen kerran siirtyen toiseen keittämiseen. Kun keittäminen lopettaa, summeri
soi viisi kertaa.
FI-16
FI
11. Kyselytoiminto
(1) Mikroaalto-, grilli- ja combination (yhdistelmä)-keittäminen -tiloissa paina "
", nykyinen
teho näytetään 3 sekunnin ajan. 3 sekunnin kuluttua uuni palaa takaisin aikaisempaan tilaan;
(2) Keittämistilassa paina "
(3) Nykyisessä tilassa paina "
" kysyäksesi aikaa ja aika näytetään 3 sekuntia.
" kysyäksesi esiasetettua aikaa ja esiasetettu aika näytetään 3 sekuntia.
12. Lukitustoiminto lapsille
Lukitse: Odotustilassa paina "
" 3 sekuntia, kuuluu pitkä piippaus ilmaisten siirtymisen lapsilukitus-
tilaan ja lukitusilmaisin näyttää onko aika asetettu, muutoin LED näyttää "
Lukituksen lopettaminen: Lukitustilassa paina "
lukitus on vapautettu.
".
" 3 sekuntia, kuuluu pitkä “piippaus” ilmaisten, että
FI-17
FI
Vianhaku
Jos jokin aiheuttaa vianhaun; ennen avun hakemista suorita ensin seuraavat tarkastukset.
Normaali
Mikroaaltouunin aiheuttama häiriö
TV-vastaanottoon
Himmeä uunin valo
Höyryä kerääntyy oveen, kuumaa
ilmaa ulos tuuletusaukoista
Uuni käynnistyi vahingossa ilman
sisällä olevaa ruokaa.
Vika
Uunia ei voida käynnistää.
Mikroaaltouunin käyttö voi häiritä radio-ja TV-vastaanottoa. Pienten
sähkölaitteiden, kuten sekoitin, pölynimuri ja sähkötuuletin, aiheuttama
häiritseminen on samanlaista.
Se on normaalia.
Alhaalla teholla mikroaaltojäähdytyksessä uunin valo voi himmentyä. Se on
normaalia.
Keittämisessä ruoasta voi tulla ulos höyryä. Enin osa pääsee pois
tuuletusaukoista. Mutta jotakin voi kerääntyä kylmään paikkaan kuten uunin
oveen. Se on normaalia.
On kiellettyä käyttää yksikköä ilman ruokaa uunin sisällä.
Se on erittäin vaarallista.
Mahdollinen syy
(1) Virtajohtoa ei ole liitetty tiukasti.
(2) Sulake palaa tai virrankatkaisija
toimii.
(3) Vikaa pistorasiassa.
Uuni ei kuumene
Lasinen pyörivä lautanen aiheuttaa
melua uunien toimiessa
(4) Ovi ei sulkeutunut hyvin.
(5) Likainen rullankannatin ja uunin
pohja.
Parannuskeino
Irrota pistoke. Sen jälkeen liitä
pistoke takaisin 10 sekunnin kuluttua.
Vaihda sulake tai resetoi
virrankatkaisija (yrityksemme
ammattitaitoisen henkilöstön
korjaama)
Testaa pistorasia muilla
sähkölaitteilla.
Sulje ovi hyvin.
Katso "Mikroaaltouunin ylläpito"
likaisten osien puhdistamiseksi.
ASIAKKAAN AUTTAMISPALVELU
Jos et voi tunnistaa syytä toimintapoikkeamaan: sammuta laite (älä altista sitä karkealle käsittelylle) ja ota yhteys Auttamispalveluun (Assistance
Service).
TUOTTEEN SARJANUMERO. Mistä voin sen löytää?
On tärkeää, että ilmoitat Auttamispalvelulle tuotteesi tuotekoodin ja sen sarjanumeron (16-merkkinen koodi, joka alkaa numerolla 3); tämä voidaan
löytää takuutodistuksesta tai laitteessa olevasta tietolevystä.
Se auttaa välttämään turhia matkoja huoltoon, siten (ja merkittävintä) säästäen vastaavat paikalle kutsumisen kulut.
FI-18
FI
Tämä laite on merkitty Euroopan Unionin direktiivillä 2002/96/EY koskien Sähkö- ja
elektroniikkalaiteromua (WEEE). Varmistamalla, että tämä tuote hävitetään oikein, autat
estämään mahdolliset haitalliset seuraukset ympäristölle ja ihmisen terveydelle, mikä muutoin
voisi aiheutua sopimattomasta tämän tuotteen käsittelystä.
Tuotteessa oleva symboli osoittaa, että tätä tuotetta ei voi käsitellä kotitalousjätteenä. Sen
sijaan se tulee luovuttaa sopivaan keräilypisteeseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
kierrätystä varten. Hävittäminen täytyy suorittaa paikallisten jätteiden hävittämisen
ympäristösäädösten mukaisesti.
Saadaksesi lisää tietoja tämän tuotteen yksityiskohtaisesta käsittelystä, palauttamisesta ja
kierrätyksestä ota yhteys paikallisen kaupunkisi virastoon, kotitalousjätteen hävityspalveluun
tai liikkeeseen, josta tuotteen ostit.
FI-19
DE
Mikrowellenherd
BEDIENUNGSANWEISUNG
MODELLE: HMG281X
Vor der Verwendung des Mikrowellenherdes vorsichtig diese Bedienungen
lesen und sie sorgfältig bewahren.
Wenn Sie die hier enthaltenen Bedienungen folgen, wird Ihr Mikrowellenherd Ihnen
einen hervorragenden Dienst für lange Zeit garantieren.
DIESE BEDIENUNGEN SORGFÄLTIG BEWAHREN.
DE
VERMEIDUNG
von möglicher Mikrowellenstrahlung
(a) Versuchen Sie nicht, diesen Ofen bei geöffneter
Tür zu betreiben, da dies zu schädlicher MikrowellenStrahlung führen kann. Es ist wichtig, die Sicherheitss
perren nicht zu brechen oder zu manipulieren.
(b) Stellen Sie keine Gegenstände zwischen die
Backofen-Vorderseite und die Tür, vermeiden Sie
Schmutz oder Rückstände von Reinigungsmitteln auf
Dichtungen.
(c) ACHTUNG: Wenn die Tür oder
Türdichtungen beschädigt sind, darf der Ofen nicht
betrieben werden bis dieser von einer sachkundigen
Person repariert worden ist.
ANHANG
Wenn das Gerät nicht sauber gehalten wird, können
die Oberflächen angegriffen werden und beeinflussen
dann die Lebensdauer des Gerätes und können zu
gefährlichen Situationen führen.
Technische Verzeichnisse
Modellen
HMG281X
Nennspannung
230V~50Hz
Eingangsnennleistung (Mikrowellen)
1450W
Ausgangsnennleistung (Mikrowellen)
900 W
Eingangsnennleistung (Grill)
1100 W
Kapazität des Mikrowellenherdes
28 L
Durchmesser des Drehtellers
315mm
Außengrößen (LxTxH)
595 x 400 x 460 mm
Nettogewicht
17,5 kg
DE-2
DE
Wichtige Sicherheitshinweise
WARNUNG
Um die Gefahr von Feuer, elektrischem Schlag,
Verletzungen von Personen oder übermäßiger
Mikrowellen-Strahlung zu verhindern, wenn Sie Ihr Gerät
anschließen, befolgen Sie die grundlegenden
Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der Folgenden:
1. Achtung: Flüssigkeiten und andere Lebensmittel
dürfen nicht in verschlossenen Gefäßen erhitzt werden,
da sie explodieren könnten.
2.Achtung: Die Abdeckung, die Schutz gegen die
Strahlenbelastung durch Mikrowellenenergie bietet, nicht
entfernen.
3. Achtung: Nur Kinder dürfen den Ofen ohne Aufsicht
benutzen, wenn eine angemessene Anweisung gegeben
worden ist, so dass das Kind in der Lage ist, den Ofen in
einer sicheren Weise zu nutzen und die Gefahren eines
unsachgemäßen Gebrauchs zu verstehen.
4. Achtung: Wenn das Gerät im Kombinationsmodus
betrieben wird, sollten Kinder den Backofen nur unter
Aufsicht von Erwachsenen nutzen. (Nur für Grill-Serie)
5. Verwenden Sie nur Behälter, die für den Einsatz in der
Mikrowelle geeignet sind.
6. Der Ofen sollte regelmäßig gereinigt werden und
jegliche Nahrungsrückstände sollten entfernt werden.
7. Lesen und beachten Sie im Besonderen:
"Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von möglicher
Mirkowellenstrahlung".
8. Beim Erhitzen von Speisen in Kunststoff- oder PapierBehältern, besteht die Möglichkeit der Entzündung.
DE-3
DE
9. Wird Rauch festgestellt, das Gerät ausschalten
oder den Netzstecker ziehen und die
Tür geschlossen halten, um eventuelle Flammen zu
ersticken.
10. Überhitzen Sie das Essen nicht.
11. Nutzen Sie das Gerät nicht als Stauraum für
Gegenstände, Brot, Kekse etc.
12. Entfernen Sie Drahtbänder und Metallteile von
Papier- oder Plastikbehältern bevor Sie diese in den
Ofen stellen.
13. Installieren Sie oder stellen Sie diesen Ofen nur
entsprechend den Installationsanweisungen auf.
14. Eier in Schale und ganze hartgekochte Eier
sollten nicht in der Mikrowelle erwärmt werden, da
sie explodieren können, selbst nachdem die
Mikrowellenerhitzung beendet ist.
15. Benutzen Sie dieses Gerät nur für die
vorgesehenen Verwendungen wie in dieser Anleitung
beschrieben. Verwenden Sie keine ätzenden
Chemikalien oder Dampfreiniger. Dieser Ofen ist
speziell für die Erhitzung von Lebensmitteln und
nicht für den industriellen oder Labor-Gebrauch
konzipiert.
16. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es
vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer
ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um
Gefährdungen zu vermeiden.
17. Bewahren oder benutzen Sie dieses Gerät nicht
im Freien.
18. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe
von Wasser, in einem feuchten Keller oder in der
Näheeines Schwimmbeckens.
DE-4
DE
19. Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen
kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.
Halten Sie das Kabel fern von erhitzten Oberfläche
und bedecken Sie nicht die Lüftungsschlitze des
Ofen.
20. Das Kabel darf nicht über Tischkanten hängen.
21. Wird das Gerät nicht sauber gehalten, könnte
es zu einer Verschlechterung der Oberfläche
kommen, die Lebensdauer des Gerätes könnte
beeinträchtigt werden und dies möglicherweise zu
einer gefährlichen Situation führen.
22. Der Inhalt von Babyflaschen und Gläschen mit
Babynahrung sind zu rühren oder zu schütteln und
die Temperatur vor dem Verzehr zu überprüfen, um
Verbrennungen zu vermeiden.
23. Erhitzen von Getränken in der Mikrowelle kann
zu verspätetem siedendem Aufwallen führen, also
Vorsicht beim Umgang mit dem Behälter.
24. Das Gerät ist nicht für die Nutzung durch
Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten
oder mangels Erfahrung und Wissen, nur wenn eine
angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung
zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche
Person gegeben wurde.
25. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um
sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät
spielen.
26. Die Geräte sollen nicht durch eine externe
Zeitschaltuhr oder eine Remote-Steuerung betrieben
werden.
DE-5
DE
27. ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass das Gerät
ausgeschaltet ist, bevor Sie die Lampe austauschen,
um die Möglichkeit eines elektrischen Schlages zu
vermeiden.
28. Zugängliche Teile können während der Benutzung
heiß werden. Kleine Kinder sollten daher ferngehalten
werden.
29. Verwenden Sie keine scharfen Scheuermittel
oder scharfe Metallschaber zur Reinigung der
Ofentür, da sie die Oberfläche zerkratzen und zur
Beschädigung des Glases führen kann.
30. Während des Gebrauchs wird das Gerät heiß.
Berührungen mit Elementen im Inneren des Ofens
sind zu vermeiden.
31. Verwenden Sie nur die Temperaturfühler, die
für dieses Gerät empfohlen sind (gilt für Öfen mit
einer vorgesehenen Anlage zur Nutzung einer
Temperaturfühlers.)
32. Die Rückseite des Geräts sollte an eine Wand
gestellt werden.
33.Dieses Gerät kann von Kindern ab dem Alter von
8 Jahren oder mehr benutzt werden, ebenso wie
von Personen mit geminderter sensorischer oder
geistiger Fähigkeit oder fehlender Erfahrung und
Wissen , falls sie Beaufsichtigung oder Einweisung
zum sicheren Benutzen dieses Gerätes bekommen
haben, und auf die entsprechenden Gefahren
hingewiesen wurden.Kinder sollen nicht mit dem
Gerät spielen.Die Reinigung und Instandhaltung
seitens des Benutzers soll nicht von Kindern ohne
Aufsicht vorgenommen werden.
34.Das Gerät und das Stromkabel sollen außerhalb
der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren
aufbewahrt werden.
DE-6
DE
35.Falls sich Rauch entwickelt, schalten Sie das
Gerät ab oder ziehen Sie den Netzstecker, lassen
Sie die Tür geschlossen, um etwaige Flammen zu
ersticken.
36.Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und
ähnlichen Anwendungen bestimmt:
– Essräume des Personals in Werkstätten, Büros und
anderen Arbeitsumgebungen;
– Durch Kunden in Hotels, Motels und ähnlichen
Wohnumgebungen;
– Bauernhöfe;
– Frühstückspension.
37.WARNUNG: Das Gerät und seine zugänglichen Teile
werdenwährend der Benutzungheiss. Seien Sie vorsichtig
und berühren Sie nicht die Heizelemente. Kinder unter
8 Jahren sollen ohne konstante Aufsicht nicht in der
Nähe sein.
38.Die Mikrowelle soll mit geöffneter Dekor Tür benutzt
werden ( für Mikrowellen mit Dekor Tür).
39.Der Dampfreiniger soll nicht benutzt werden.
40.Die Oberfläche des Staufachs kann heiß werden.
41.Benutzen Sie keine scheuernden Reinigungsmittel
oder scharfeMetallkratzer, um die Ofenglastür zu
säubern. Dies verursacht Oberflächenkratzer, die zu
einem Zerbrechen des Glases führen können.
BITTE LESEN SIE DIES SORGFÄLTIG UND
BEWAHRENSIE ES FÜR SPÄTERES NACHLESEN AUF
DE-7
DE
Zur Vermeidung von Personenschäden
GEFAHR
Dieses Gerät muss geerdet
werden. Im Falle eines elektrischen
Kurzschlusses, reduziert die
Erdung den elektrischen Strom.
Dieses Gerät ist mit einem
Erdungskabel und mit einem
Schutzkontaktstecker ausgestattet.
Der Stecker muss an eine
Steckdose angeschlossen werden,
WARNUNG
die ordnungsgemäß installiert und
Stromschlaggefahr
geerdet ist. Wenden Sie sich an
Bei unsachgemäßem
einen qualifizierten Elektriker oder
Gebrauch der Erdung kann Kundendienst-techniker, wenn die
es zu einem elektrischen
Anweisungen nicht vollständig
Schlag kommen.
verstanden wurden oder wenn
Das Gerät nicht in die
Zweifel bestehen, ob das Gerät
Steckdose anschließen
ordnungsgemäß geerdet ist.
bis Gerät korrekt installiert
1. Ein kurzes Anschlusskabel wird
und geerdet ist.
mitgeliefert, um Risiken des
Stolperns über ein langes Kabel zu
Reinigung
vermeiden.
Bitte ziehen Sie den
2. Wenn ein längeres Kabel oder
Stecker vor der Reinigung Verlängerungskabel genutzt wird:
1. Reinigen Sie das Innere 1) Die vermerkte Spannung des
mit einem feuchten Tuch. Kabels oder Verlängerungskabels
2. Reinigen Sie das
sollte mindestens so groß sein wie
Zubehör in Seifenlauge.
die elektrische Leistung des Gerätes.
3. Der Türrahmen und die 2) Das Verlängerungskabel muss
Dichtung müssen vorsichtig ein geerdeter 3-Draht-Kabel sein.
3) Das lange Kabel sollten so
mit einem feuchten Tuch
gereinigt werden, wenn Sie platziert werden, dass es von
Kindern nicht gezogen werden
dreckig sind.
kann oder unabsichtlich darüber
gestolpert werden kann.
Stromschlaggefahr
Berühren der internen
Komponenten kann zu
schweren Verletzungen
oder zu Tod führen.
Öffnen Sie dieses Gerät
nicht!
DE-8
WERKZEUGE
ACHTUNG
DE
Schadengefahr den Menschen
Ohne eine Fachkenntnis ist es gefährlich, Ausbesserungen
oder Wartungen zu machen, die die Verschiebung eines
Deckels vorsehen, der ein Schutz gegen die Mikrowellen
garantiert.
Beziehen Sie sich auf die Bedienungsleitungen im Abschnitt “geeignete Materialien
für den Mikrowellenherd oder ungeeignete Materialien für den Mikrowellenherd“.
Auch Werkzeuge ohne Metall könnten ungeeignet für die Verwendung im
Mikrowellenherd sein. Im Zweifelfalle ist es möglich, das betreffende Werkzeug mit
der folgenden Prozedur zu testen.
Werkzeugentest:
1. einen für den Mikrowellenherd geeigneten Behälter mit einer Tasse kalten
Wassers (250 ml.) und mit dem betreffenden Werkzeug füllen.
2. Zur höchsten Temperatur für 1 Min. kochen.
3. Vorsichtig das Werkzeug berühren. Wenn das leere Werkzeug warm ist, muß er
nicht im Mikrowellenherd verwendet werden.
4. Die Kochzeit von 1 Min. nicht übersteigen.
Geeignete Materialien für das Mikrowellenherd
Nur für Schutz. Kleine glatte Stücke können als Decke von
dünnen Fleisch- oder Geflügelsstücken verwendet werden,
damit ein überhöhtes Kochen verhütet wird. Wenn die
Aluminiumfolie zu nah den Wänden des Mikrowellenherdes
Aluminiumfolie
ist, kann sie bogenförmig sich biegen. Die Aluminiumfolie
sollte wenigstens 1 Zoll (2,5 cm.) weit von den Wänden des
Mikrowellenherdes positioniert werden.
Die Bedienungsanleitungen des Herstellers folgen. Der
Boden eines Terracotta-Behälters muß
Behälter
wenigstens 3/16 Zoll (5 mm.) über die Drehplatte positioniert
inTerracotta
werden. Wegen einer falschen Verwendung kann die
Drehplatte brechen.
Nur diejenigen, die geeignet für die Mikrowellenherde sind.
Tischteller
Die Bedienungsanleitungen des Herstellers folgen. Keine
gebrochene oder abgeschlagene Teller verwenden.
Taschen für das
Kochen
im
Mikrowellenherd
Immer den Deckel wegnehmen. Nur um Erwärmung des
Essen verwenden. Viele Glasgefäße sind nicht hitzefest und
könnten brechen.
Nur hitzefeste und für den Mikrowellenherd geeignete
Glasartikel verwenden. Versichern Sie sich, daß es keine
Metallbesätze gibt. Keine gebrochene oder abgeschlagene
Teller verwenden.
Die Bedienungsanleitungen des Herstellers folgen. Mit
Metallverschlüsse nicht schließen. Einige Schnitte machen,
damit der Dampf austreten kann.
Papiertassen
Papierteller
Fürs Kochen oder Warmen nur für wenige Zeit. Während des
Kochens den Mikrowellenherd unbewacht nicht lassen.
Glasgefäße
Glasartikel
und
DE-9
DE
Papierservietten
Sie können als Decke des Essens während des Wärmens
verwendet werden, um eventuelle Fetten zu absorbieren. Nur
für kurze Warmen unter Kontrolle verwenden.
Pergamentpapier
Als Decke für das Verhüten der Spritzer oder als Decke für
den Dampf verwenden.
Kunststoff
Plastikfolie
Thermometer
Butterbrotpapier
Nur den für die Mikrowellenherde geeigneten Typ. Die
Bedienungsanleitungen des Herstellers folgen. Der Kunststoff
sollte mit dem Zeichen „Für Mikrowellen geeignet“ markiert
werden. Einige Kunststoffbehälter werden weich als das
enthaltene Essen sich wärmt. Dichtverschlossene Tüte fürs
Kochen und Plastiktüte sollten geschnitten oder gelocht
werden wie auf der Verpackung gezeigt.
Nur den für die Mikrowellenherde geeigneten Typ. Für das
Decken des Essens während des Kochens verwendet, um
die Feuchtigkeit zu halten. Versichern Sie sich, daß die
Plastikfolie das Essen nicht berührt.
Nur die für die Mikrowellenherde geeigneten Thermometer
(für Fleisch und Süßigkeiten).
Als Decke für das Verhüten der Spritzer und für das Halten
der Feuchtigkeit verwenden.
Ungeeignete Materialien für die Mikrowellenherde
Aluminiumtablette
Sie können sich bogenförmig biegen. Das Essen auf
die für die Mikrowellenherde geeigneten Teller legen.
Pappbehälter für Essen mit
Metallhandgriffen
Sie können sich bogenförmig biegen. Das Essen auf
die für die Mikrowellenherde geeigneten Teller legen.
Metallwerkzeuge
Das Metall schützt das Essen vor
Mikrowellenenergie.
Das
Metall
kann
bogenförmig biegen.
der
sich
Metallverschlüsse
Sie können sich bogenförmig biegen und könnten
eine Brandstiftung innerhalb dem Mikrowellenherd
verursachen.
Papiertüte
Sie könnten eine Brandstiftung innerhalb dem
Mikrowellenherd verursachen.
Polystyren-oder
Polyurethanbehälter
Wenn diese Behälter zu hohen Temperaturen
ausgesetzt werden, könnten sie schmelzen oder die
Innenflüssigkeit kontaminieren.
Holz
Nachdem das Holz im Mikrowellenherd verwendet
wird, trocknet es sich und könnte reißen werden oder
brechen.
DE-10
DE
WIE IHREN MIKROWELLENHERD ZU INSTALLIEREN
Namen von den Teilen und der Zubehören des Mikrowellenherdes
Das Mikrowellenherd und alle Teile aus der Verpackung sowie aus der Höhlung des
Mikrowellenherdes ziehen.
Das Mikrowellenherd wird mit den folgenden Zubehören geliefert:
1 Glasdrehplatte
A
1 Drehring
F
1 Bedienungsanleitung
A) Schaltplatte
B) Welle der Drehplatte
C) Trägersring
D) Glasplatte
E) Betrachtungsfenster
F) Tür
G) Sicherheitsblockierungssystem
E
D
C
B
G
Grill (nur für die Serie Grill)
Achtung: das Metallgitter im Mikrowellenmodel nicht verwenden. Wenn die
Mikrowellenfunktion gewählt wird, das Metallgitter immer wegnehmen.
Wenn die Tür während der Arbeitsweise offen bleibt, muß das Mikrowellenherd
abgeschaltet werden.
Installation der Drehplatte
Nabe (Unterteile)
Glasplatte
Welle der Drehplatte
Trägersring
a. Die Glasplatte falsch herum nie stellen. Die Glasplatte sollte nie gebunden
werden.
b. Sowohl die Glasplatte als auch der Trägerring müssen immer während des
Kochens benutzt werden.
c. Das Essen und die Behälter müssen immer auf die Glasplatte fürs Kochen
gestellt werden.
d. Wenn die Glasplatte oder der Drehring und die Drehplatte brechen oder sich
biegen würden, wenden Sie sich am nächsten Kundendienst.
DE-11
DE
Installation und Anschluss
1. Dieses Gerät ist für den Privatgebrauch
vorgesehen.
2. Dieses Gerät ist als Einbaugerät vorgesehen.
Es eignet sich nicht für die Verwendung auf einer
Küchenablagefläche oder in einem geschlossenen
Küchenschrank.
3. Die spezifischen Installationsanleitungen bitte
einhalten.
4. Das Gerät in einem 60 cm breiten Wandschrank
installieren (Tiefe mindestens 55 cm, Höhe ab
Boden 85 cm).
5. Dieses Gerät ist mit einem Stecker ausgerüstet,
der nur an eine korrekt geerdete Steckdose
angeschlossen werden darf.
6. Die diesbezügliche Spannung hat der auf dem
Typenschild wiedergegebenen Spannung zu
entsprechen.
7. Die Steckdose darf nur von einem qualifizierten
Elektriker installiert werden. Dies gilt auch für den
etwaigen Ersatz des Anschlusskabels. Wenn der
Stecker nach der Installation nicht mehr zugänglich
ist, muss sich installationsseitig ein allpoliger
Stromkreisunterbrecher befinden, der einen
Kontaktabstand von mindestens 3 mm aufweist.
8. Keine Adapter, Mehrfachsteckdosen und
Verlängerungskabel verwenden. Die Überladung des
Geräts stellt ein potentielles Brandrisiko dar.
Die zugänglichen Flächen
des Gerätes können bei
Gebrauch heiß werden.
DE-12
DE
Funktionen
1. Uhr einstellen
Wenn das Mikrowellengerät an das Stromnetz angeschlossen wird, blendet der LED-Display die Anzeige „0:00“ ein. Der
Summer sendet ein akustisches Signal aus.
1) "
" drücken. Die Stundenanzeige blinkt.
2) Den Wählschalter "
3) "
" drücken. Die Minutenanzeige blinkt.
4) Den Wählschalter "
5) "
" drehen, um die Stunden einzustellen. Hierbei einen Wert zwischen 0--23 festlegen.
" drehen, um die Minuten einzustellen. Hierbei einen Wert zwischen 0--59 festlegen.
" drücken, um die Einstellung der Uhr zu beenden. ":" blinkt und die Uhr schaltet auf Dauerlicht.
Hinweis: 1) Die Uhr ist auch bei Spannungsführung deaktiviert, wenn sie nicht eingestellt wurde.
2) Wenn bei der Einstellung der Uhr die Schaltfläche "
automatisch zum vorhergehenden Status zurück.
" gedrückt wird, kehrt das Gerät
2. Zubereiten von Speisen im Mikrowellengerät
1) "
"
" drücken. Der LED-Display blendet die Anzeige "P100" ein.
" mehrere Male drücken oder den Wählschalter "
" drehen, um die Leistungsstufe
festzulegen. Der Display zeigt bei jedem Drücken jeweils die Anzeige "P100", "P80" "P50", "P30" oder "P10" an. An
dieser Stelle die gewünschte Stufe durch das Drücken der Schaltfläche "
" bestätigen und
" erneut drücken,
den Wählschalter auf die gewünschte Garzeit drehen (0:05 bis 95:00). "
um den Garvorgang zu starten.
Beispiel:
Sie möchten eine Mikrowellen-Leistungsstufe von 80 % bei einer Garzeit von 20 Minuten festlegen.
Gehen Sie folgenderweise vor:
1) "
" drücken. Der LED-Display blendet die Anzeige "P100" ein.
2) "
" erneut drücken und den Wählschalter
drehen, um die Mikrowellen-
Leistungsstufe (80 %) festzulegen.
3) Zur Bestätigung der Auswahl "
" drücken. Der LED-Display blendet die Anzeige "P80" ein.
4) Zur Einstellung der Garzeit den Wählschalter "
5) "
" so lange drehen, bis der LED-Display den Wert "20:00" anzeigt.
" drücken, um den Garvorgang zu starten.
Hinweis: Die Stufen des Wählschalters sind in folgende Abfolgen aufgeteilt:
0---1 Min.
: 5 Sekunden
1---5 Min.
: 10 Sekunden
5---10 Min.
: 30 Sekunden
10---30 Min.
: 1 Minute
30---95 Min.
: 5 Minuten
DE-13
DE
„
“
Displayanzeige
Mikrowelle
Stufen
Grill
1
P100
100 %
2
P80
80 %
3
P50
50 %
4
P30
30 %
5
P10
10 %
6
G
0%
100 %
7
C-1
55 %
45 %
8
C-2
36 %
64 %
3. Zubereiten von Speisen mit den Funktionen Grill/Kombi
"
" drücken. Der Display zeigt die Anzeige "P100" an. Die Schaltfläche "
mehrere Male drücken oder den Wählschalter
"
drehen, um die Leistungsstufe
festzulegen. Der Display zeigt bei jedem Drücken jeweils die Anzeige"P100","P80","P50","P30","P10", "G","C-1" oder "C-2" an.
An dieser Stelle die Auswahl durch das Drücken der Schaltfläche "
" bestätigen und den Wählschalter
die gewünschte Garzeit drehen (0:05 bis 95:00). "
" erneut drücken, um den Garvorgang zu
starten.
Beispiel: Sie möchten eine Mikrowellen-Leistungsstufe von 55 % und eine Grill-Leistungsstufe (C-1) von 45 %
bei einer Garzeit von 10 Minuten festlegen. Gehen Sie folgenderweise vor:
1) "
" drücken. Der LED-Display blendet die Anzeige "P100" ein.
2) "
" erneut drücken oder den Wählschalter
drehen, um die Funktion Kombi
festzulegen.
3) "
" zur Bestätigung der Auswahl drücken. Der LED-Display blendet die Anzeige "C-1" ein.
4) Zur Einstellung der Garzeit den Wählschalter "
5) "
" so lange drehen, bis der LED-Display den Wert "10:00" anzeigt.
" drücken, um den Garvorgang zu starten.
Hinweis: Nach der halben Garzeit sendet das Gerät zwei akustische Signale aus. Dies ist völlig normal.
Zur optimalen Garung im Grill, das Grillgut an dieser Stelle wenden, die Türe wieder schließen und den Garvorgang zu
Ende führen.
DE-14
auf
DE
4. Funktion Quick Start
1) Im Pausestatus "
" drücken, um den Garvorgang bei einer Leistungsstufe von 100 % zu
starten. Jedes Drücken erhöht die Garzeit um 30 Sekunden bis zu einem Maximum von 95 Minuten.
2) Beim Garen mit den Funktionen Mikrowelle, Grill, Kombi oder Auftauen erhöht das Drücken der Schaltfläche
"
" die Garzeit um jeweils 30 Sekunden.
3) Im Pausestatus den Wählschalter "
" nach links drehen, um den Garvorgang bei einer Mikrowellen" drücken, um den Garvorgang zu starten.
Leistungsstufe von 100 % einzustellen. "
5. Auftauen auf der Grundlage des Gewichtes
1) "
" drücken. Der LED-Display blendet die Anzeige "dEF1" ein.
2) Den Wählschalter "
3) "
" zur Festlegung des Gewichtes des Garguts drehen (100 bis 2000 g).
" drücken, um den Auftauvorgang zu starten.
6. Auftauen auf der Grundlage der Zeit
1) "
" zwei Mal drücken. Der LED-Display blendet die Anzeige "dEF2" ein.
2) Den Wählschalter "
3) "
" drehen, um die Auftauzeit festzulegen.
" drücken, um den Auftauvorgang zu starten.
7. Funktion Aufwärmen
1) "
" drücken. Der LED-Display blendet die Anzeige "200" ein.
2) "
" mehrere Male drücken oder den Wählschalter
drehen, um das Gewicht des Garguts
festzulegen (400 oder 600 g).
3) "
" drücken, um den Garvorgang zu starten.
8. Funktion Auto Menü
1) Den Wählschalter "
" zur Festlegung des Menüs nach rechts drehen. Der LED-Display blendet die Anzeigen "A-
1" bis "A-8" (Pizza, Kartoffeln, Fleisch, Gemüse, Fisch, Nudeln, Suppe und Brei) ein.
2) Die Auswahl durch das Drücken von "
3) Den Wählschalter "
4) "
" bestätigen.
" zur Festlegung des Gewichtes entsprechend den Vorgaben der Menütabelle drehen.
" drücken, um den Garvorgang zu starten.
Beispiel: Sie möchten 350 g Fisch mit der Funktion „Auto Menu“ garen.
1) "
" nach rechts drehen, bis der LED-Display die Anzeige "A-5" einblendet.
2) Durch das Drücken von "
" bestätigen.
DE-15
DE
3) Den Wählschalter "
4) "
" zur Festlegung des Gewichtes des Fisches drehen (350 g).
" drücken, um den Garvorgang zu starten.
Menütabelle:
Menü
A- 1
Pizza
A- 2
Kartoffeln
A- 3
Fleisch
A- 4
Gemüse
A- 5
Fisch
A- 6
Nudeln
A- 7
Suppen
A- 8
Brei
Gewicht
200 g
400 g
200 g
400 g
600 g
250 g
350 g
450 g
200 g
300 g
400 g
250 g
350 g
450 g
50 g (mit 450 g heißem Wasser)
100 g (mit 800 g heißem Wasser)
200 ml
400 ml
550 g
1100 g
Anzeige
200 g
400 g
200 g
400 g
600 g
250 g
350 g
450 g
200 g
300 g
400 g
250 g
350 g
450 g
50 g
100 g
200 ml
400 ml
550 g
1100 g
9. Funktion Vorprogrammieren
1) Zunächst die Uhr einstellen (siehe Anleitung zur Einstellung der Uhr).
2) Das Garprogramm eingeben. Es ist möglich, maximal zwei Stufen festzulegen.
Die Auftaufunktion sollte nicht als Garprogramm festgelegt werden.
Beispiel: Sie möchten eine Mikrowellen-Leistungsstufe von 80 % bei einer Garzeit von 7 Minuten festlegen. Gehen Sie
folgenderweise vor:
a) "
" drücken. Der LED-Display blendet die Anzeige "P100" ein.
b) "
festzulegen.
" erneut drücken oder den Wählschalter
DE-16
drehen, um die Leistungsstufe (80 %)
DE
c) "
" zur Bestätigung der Auswahl drücken. Der LED-Display blendet die Anzeige "P80" ein.
d) Zur Einstellung der Garzeit den Wählschalter "
An dieser Stelle "
3) "
" drücken, um den Garvorgang zu starten.
" drücken. Die Stundenanzeige blinkt.
4) Den Wählschalter "
5) "
" drehen, um die Zeit einzustellen. Hierbei einen Wert zwischen 0--23 festlegen.
" drücken. Die Minutenanzeige blinkt.
6) Den Wählschalter "
7) "
" so lange drehen, bis der LED-Display den Wert "7:00" anzeigt.
" drehen, um die Minuten einzustellen. Hierbei einen Wert zwischen 0--59 festlegen.
" drücken, um die Einstellung der Uhr zu beenden. Bei geschlossener Tür sendet der
Summer bei Erreichen der festgelegten Zeit zwei akustische Signale aus. Danach startet der Garvorgang automatisch.
10. Funktion Mehrstufengaren
Es ist möglich, maximal zwei Stufen festzulegen. Wenn bei der Mehrstufengarung eine Stufe der Funktion
„Auftauen“ entspricht, ist diese als erste festzulegen.
Beispiel: Sie möchten das Gericht 5 Minuten lang auftauen und danach eine Mikrowellen-Leistungsstufe von 80 % bei
einer Garzeit von 7 Minuten festlegen. Gehen Sie folgenderweise vor:
1) "
" zwei Mal drücken. Der LED-Display blendet die Anzeige "dEF2" ein.
2) Den Wählschalter "
" so lange drehen, bis der LED-Display eine Auftauzeit von "5:00" anzeigt.
3) "
" drücken. Der LED-Display blendet die Anzeige "P100" ein.
4) "
" erneut drücken oder den Wählschalter
drehen, um die Mikrowellen-
Leistungsstufe (80 %) festzulegen.
5) "
" zur Bestätigung der Auswahl drücken. Der LED-Display blendet die Anzeige "P80" ein.
6) Zur Einstellung der Garzeit den Wählschalter "
7) "
" so lange drehen, bis der LED-Display den Wert "7:00" anzeigt.
" drücken, um den Garvorgang zu starten. Der Summer sendet ein akustisches Signal
für die erste Garstufe aus. Der Rückwärtszähler des Auftauvorgangs startet. Der Summer sendet bei der Aktivierung der
zweiten Garstufe ein weiteres akustisches Signal aus. Nach Abschluss des Garvorgangs sendet der Summer fünf
akustische Signale aus.
DE-17
DE
11. Funktion Prüfen
(1) Die Leistungsstufe wird für 3 Sekunden angezeigt, wenn in den Funktionen Mikrowelle, Grill und Kombi die
Schaltfläche "
" gedrückt wird. Nach den besagten 3 Sekunden kehrt der Display zur
ursprünglichen Anzeige zurück.
(2) Die Zeit wird für 3 Sekunden angezeigt, wenn beim Garvorgang die Schaltfläche "
" gedrückt wird.
(3) In der Funktion „Vorprogrammieren“ wird die vorprogrammierte Zeit beim Drücken der Schaltfläche
"
" für 3 Sekunden angezeigt.
12. Funktion Kindersicherung
Sicherung aktivieren: Im Pausestatus "
" 3 Sekunden lang drücken. Das Gerät sendet ein langes
akustisches Signal aus, das darauf hinweist, dass die Kindersicherung aktiviert ist. Der LCD-Display blendet die
Sicherungsanzeige ein, wenn die Uhr eingestellt wurde, anderenfalls die Anzeige "
".
Sicherung deaktivieren: Die Schaltfläche "
" bei aktivierter Kindersicherung 3 Sekunden lang drücken.
Das Gerät sendet ein langes akustisches Signal aus, das darauf hinweist, dass die Kindersicherung deaktiviert ist.
DE-18
DE
Problemensuche
Vor der Benachrichtigung des Kundendienstes anhand der folgenden Anweisungen
zunächst selber versuchen etwaige Störungen zu beheben.
Interferenz
des
Mikrowellenherdes mit dem
Fernsehempfang
Schwaches Licht
Dampf sammelt sich auf der
Tür an, warme Luft aus den
Luftlochöffnungen ausgeht
Der Mikrowellenherd wird
ohne Essen in seinem Innen
zufällig eingeschaltet
Problem
NORMAL
Während
des
Funktionierens
des
Mikrowellenherdes ist es möglich, daß es
Empfangsstörungen und Bildinterferenzen gibt.
Dasselbe passiert auch mit anderen kleinen
Hausgeräten wie Mischer, Staubsauger, elektrische
Ventilatoren. Es ist ganz normal.
Während Mikrowellenkochen zu niedrigem Druck
kann das Licht des Mikrowellenherdes schwächer
werden. Es ist ganz normal.
Während des Kochens kann der Dampf aus dem
Essen herausgehen. Ein Teil von diesem Dampf
wird aus den Luftlochöffnungen ausgestoßen. Ein
anderer Teil könnte sich auf die kalten Oberflächen
wie z.B. die Tür des Mikrowellenherdes sammeln.
Es ist ganz normal.
Das Funktionieren des Mikrowellenherdes für kurze
Zeit ohne Essen in seinem Innen verursacht keine
Schade. Es ist aber besser, diese Situation zu
vermeiden.
Möglicher Grund
Das Speisekabel ist in der
Steckdose nicht richtig
eingeschaltet
Der Mikrowellenherd
schaltet sich nicht
ein
Die
Schmelzsicherung
schlägt durch oder der
Selbstschalter läuft an
Probleme
Ausgang
Der Mikrowellenherd
wärmt nicht
Die Glasplatte ist
lärmend
während
des Funktionierens
des
Mikrowellenherdes
mit
dem
Lösung
Der
Stecker
aus
der
Steckdose ausschalten, nach
10
Sekunden
wieder
einschalten.
Die
Schmelzsicherung
ersetzen oder den
Selbstschalter
wiedereinführen
(repariert
von
Fachkräfte
unserer
Firma)
Den Ausgang mit einem
anderen
Hausgerät
kontrollieren
Die Tür ist nicht richtig
geschlossen
Die Tür richtig schließen
Schmutzige Walzen und
Abfälle auf dem Boden des
Mikrowellenherdes
Für die Reinigung der
schmutzigen Teilen beziehen
Sie sich auf den Abschnitt
„Wartung
des
Mikrowellenherdes“
KUNDENDIENST – Wenn die Ursache der Störung nicht ausgemacht werden kann:
Das Gerät ausschalten (das Gerät nicht beanspruchen) und sich mit dem Kundendienst
in Kontakt setzen. SERIENNUMMER - Wo finde ich die Seriennummer? Bei der
Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst bitte die Artikel- und Seriennummer (16
Zeichen, beginnend mit der Ziffer 3) bereithalten, die auf der Garantie oder auf dem
Typenschild des Geräts wiedergegeben sind. Dadurch ist es den Technikern möglich,
Ihre Anfrage rascher zu bearbeiten und Sie sparen insbesondere Telefonkosten.
DE-19
DE
Dieses Gerät ist im Sinne der Europäischen Richtlinie
2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)
gekennzeichnet. Tragen Sie bitte dazu bei, dass dieses
Produkt korrekt entsorgt und gehandhabt wird. Dies verhindert,
dass die Umwelt belastet und die Gesundheit beeinträchtigt
wird. Das auf dem Produkt wiedergegebene Kennzeichen
weist darauf hin, dass es nicht wie normaler Haushaltsabfall
entsorgt, sondern einer Sammelstelle für das Recycling von
Elektro- und Elektronikgeräten zu übergeben ist. Das Gerät
entsprechend den lokalspezifischen Umweltvorschriften für Altgeräte entsorgen.
Weiter Informationen in Bezug auf die Behandlung, Wiederverwertung und das
Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei den Lokalbehörden, den
Abfallentsorgungsunternehmen und der Verkaufsstelle, bei der Sie dieses
Produkt erworben haben.
PN:16170000A55097
DE-20
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising