Hoover | HOAP20VX/E | Hoover HOAP20VX/E, HOAP10X/E Manuale utente

Hoover HOAP20VX/E, HOAP10X/E Manuale utente
FORNI
ISTRUZIONI PER L'USO
OVENS
USER INSTRUCTIONS
TROUBY
NÁVOD K OBSLUZE
ANKASTRE FIRIN
KULLANIM KILAVUZU
NOTICE D'EMPLOI ET D'INSTALLATION
DES FOURS ENCASTRABLES
EINBAUBACKÖFEN
BEDIENUNGSANLEITUNG
HORNOS EMPOTRABLES
INSTRUCCIONES DE USO
PEČICE
NAVODILA ZA UPORABO
RÚRY
NÁVOD NA OBSLUHU
• HOAP10
• HOAP20
CANDY HOOVER GROUP S.R.L. • Via Privata Eden Fumagalli • 20047 Brugherio Milano Italy
IT
GB
CZ
TR
FR
DE
ES
SL
SK
INDICE
IT
Indıcazıonı Dı Sıcurezza ..............................................................03
1. Avvertenze Generali ...............................................................04
1.1 Dichiarazione Di Conformità ....................................................04
1.2 Suggerimenti Sulla Sicurezza ..................................................04
1.3 Raccomandazioni ....................................................................04
1.4 Installazione ............................................................................04
1.5 Collegamenti Elettrici ...............................................................04
2. Tecnologia Pro/exp'r ...............................................................05
2.1 Accessori Del Forno ................................................................05
2.2 Girarrosto .................................................................................05
2.3 Led Vision ...............................................................................05
2.4 Rimozione E Pulizia Delle Griglie ...........................................05
3. Pulizia Del Forno ......................................................................06
4. Descrizione Del Display ..........................................................07
4.1 Prima Di Utilizzare İl Forno Per La Prima Volta .......................07
4.2 Uso del temporızzatore ...........................................................07
4.3 Regolazıone Ora .....................................................................08
4.4 Timer Elettronico A Sfioramento ...............................................08
4.5 Come Utilizzare Il Forno ..........................................................09
4.6 Suggerimenti Per La Cottura ...................................................09
5. Assistenza Tecnica ..................................................................09
CONTENTS
GB
Safety Instructions........................................................................11
1. General Warnings......................................................................12
.........................................................12
1.1 Declaration Of Compliance
1.2 Safety Hints...............................................................................12
1.3 Recommendations ....................................................................12
1.4 Installation.................................................................................12
1.5 Electrical Connection.................................................................12
2. Accessories ..............................................................................13
2.1 Oven Equipment .......................................................................13
2.2 Rotisserie .................................................................................13
2.3 U-SEE ......................................................................................13
2.4 Removing And Cleaning Wire Racks
..........................................13
3. Cleaning The Oven ...................................................................13
4. Description Of The Display ....................................................14
4.1 Before Using The Oven For The First Time
.....................................15
4.2 Using The End Of Cooking Timer
.................................................15
4.3 Setting The Correct Time ..........................................................15
4.4 Use Of Touch Control Clock Programmer ................................15
4.5 How To Use The Oven .............................................................17
4.6 Cooking Tips ............................................................................17
5. Service Centre ..........................................................................17
İÇİNDEKİLER
TR
Güvenlik Uyarıları ...........................................................................18
1. Genel Uyarılar .............................................................................19
1.1 Uygunluk Beyanı ........................................................................19
1.2 Emniyetle İlgili İpuçları.................................................................19
1.3 Öneriler ......................................................................................19
1.4 Kurulum ....................................................................................19
1.5 Elektrik Bağlantısı .......................................................................19
2. Aksesuarlar (Modele Göre) ........................................................20
2.1 Fırın Ekipmanı ............................................................................20
2.2 Led Aydınlatma - U-SEE .............................................................20
2.3 Yan Izgaraların Çırarılması Ve Temizlenmesi................................20
3. Fırın Temizlenmesi .....................................................................21
4. Ekran Açıklaması .......................................................................22
4.1 Fırını İlk Kez Kullanmadan Önce .................................................22
4.2 Pişirme Süresi Zamanlayıcısının Ayarlanması ..............................22
4.3 Saatin Ayarlanması .....................................................................23
4.4 Dokunmatik Zamanlayıcı ............................................................23
4.5 Fırın Kullanımı ...........................................................................24
4.6 Pişirme İpuçları ..........................................................................24
5. Servis Merkezi ...........................................................................24
Garanti Belgesi ..............................................................................24
OBSAH
CZ
Bezpečnostní Pokyny ..................................................................26
1. Všeobecna Upozorněni ...........................................................27
1.1 Prohlašeni O Shodě .................................................................27
1.2 Bezpečnostni Tipy ....................................................................27
1.3 Doporučeni ...............................................................................27
1.4 Instalace ...................................................................................27
1.5 Připojeni K Elektricke Siti .........................................................27
2. Pro/exp'r Technologie ..............................................................28
2.1 Vybaveni Trouby .......................................................................28
2.2 U-SEE ......................................................................................28
2.3 Vyjmutí a čištění drátěných úrovní ro štů ..................................28
3. Čištěni Trouby ..........................................................................29
4. Popıs Displeje .........................................................................30
4.1 Před Prvnim Použitim Trouby ...................................................30
4.2 Použiti Časovače Na Ukončeni Doby Přıpravy ........................30
4.3 Nastavení Správného Času .....................................................31
4.4 Využití Času Dotykové Ovládání Programmer - Programování .....31
4.5 Použití Trouby ..........................................................................32
4.6 Typy K Pečeni .........................................................................32
5. Servısnı Středısko ....................................................................32
SOMMAIRE
FR
Conseils De Sécurité ....................................................................33
1. Instructions Générales .............................................................34
1.1 Declaration De Conformité.........................................................34
1.2 Consignes De Sécurité..............................................................34
1.3 Recommandations ....................................................................34
1.4 Installation.................................................................................34
1.5 Raccordement Éléctrique..........................................................34
2. Equıpement Du Four (par Modèle) ......................................35
2.1 Equipement Du Four ................................................................35
2.2 U-SEE .......................................................................................35
2.3 Retrait Et Nettoyagedes Grilles.................................................35
3. Entretien général Du Four.........................................................36
4. Présentation Du Tableau De Bord............................................37
4.1 Conseils Avant La Premiere Utilisation.....................................37
4.2 Utilisation Du Minuteur Coupe-circuit .....................................37
4.3 Reglage De L'heure .................................................................38
4.4 Horloge À Commande Sensitive ..............................................38
4.5 Recommandations ..................................................................39
4.6 Quelques Conseils DeCcuisson.................................................39
5. Assistance Technique ..............................................................39
INHALTSVERZEICHNIS
DE
Sicherheitsvorschriften ..............................................................40
1. Allgemeine Hinweise ..............................................................41
1.1 Konformitätserklärung................................................................41
1.2 Sicherheitshinweise ..................................................................41
1.3 Empfehlungen ..........................................................................41
1.4 Installation ................................................................................41
1.5 Elektrischer Anschluss .............................................................41
2. Zubehör (modellabhängig) ......................................................42
2.1 Backofen Zubehör ....................................................................42
2.2 U-SEE ......................................................................................42
2.3 Entfernen Und Reinigung Des Grillrosts .................................42
3. Reınıgung Des Backofens ......................................................43
4. Displaybeschreibung ...............................................................44
4.1 Nützliche Hinweise Vor Dem Ersten Betrieb Des Backofens ...44
4.2 Benutzung Des Timers Für Backzeitende ................................44
4.3 Einstellung Der Richtigen Uhrzeit ............................................45
4.4 Touch Timer ..............................................................................45
4.5 Benutzung Des Backofens .......................................................46
5.5 Tipps ........................................................................................46
4. Technischer Kundendienst .....................................................46
CONTENIDO
ES
Instrucciones Para Un Uso Seguro ............................................47
1. Advertencias Generales .........................................................48
1.1 Consejos De Cumplimiento .....................................................48
1.2 Trucos De Seguridad ...............................................................48
1.3 Recomendaciones ....................................................................48
1.4 Instalación ................................................................................48
1.5 Conexıón Eléctrica ..................................................................48
2. Tecnología Pro/exp’r (depende Del Modelo) .........................49
2.1 Equipamiento Del Horno (Depende Del Modelo)......................49
2.2 U-SEE ......................................................................................49
2.3 Extraccıón Y Limpıeza De Las Guías Laterales ......................49
3. Lımpıeza Del Horno...................................................................50
4. Descrıpcıón De La Pantalla .....................................................51
4.1 Antes De Utilizar El Horno Por Primera Vez ............................51
4.2 Uso Del Temporizador ..............................................................51
4.3 Ajuste De La Hora.....................................................................52
4.4 Temporizador Táctil ..................................................................52
4.5 Cómo Utilizar El Horno .............................................................53
4.6 Consejos De Cocción ..............................................................53
5. Servicio Técnico .......................................................................53
VSEBINA
SL
Varnostna Navodila .....................................................................54
1. Splošna Opozorila ...................................................................55
1.1 Izjava O Skladnosti ...................................................................55
1.2 Varnostni Napotki .....................................................................55
1.3 Priporočila ................................................................................55
1.4 Namestitev In Priključitev .........................................................55
1.5 Priključitev Pečıce Na Električno Omrežje ...............................55
2. Tehnologija Pro/exp'r ...............................................................56
2.1 Oprema Pečice (odvisno Od Modela) .....................................56
2.2 U-SEE (odvisno od modela) .....................................................56
2.3 Snemanje In Čıščenje Žičnih Vodil ..........................................56
3. Čıščenje Pečice ........................................................................57
4. Opıs Prıkazovalnika .................................................................58
4.1 Pred Prvo Uporabo Pečıce .......................................................58
4.2 Uporaba Programske Ure Za Konec Pečenja .........................58
4.3 Nastavitev Točnega Časa..........................................................59
4.4 Uporaba Elektronske Programske Ure .....................................59
4.5 Uporaba Pečice ..........................................................................60
4.6 Nekaj Koristnih Nasvetov .........................................................60
5. Servisiranje ...............................................................................60
SADRŽAJ
SK
Bezpečnostné Pokyny..................................................................61
1. Všeobecné Upozornenia .........................................................62
1.1 Vyhlásenie O Zhode .................................................................62
1.2 Rady Týkajúce Sa Bezpe čnosti ...............................................62
1.3 Odporúčania ............................................................................62
1.4 Inštalácia...................................................................................62
1.5 Elektrické Pripojenie ................................................................62
2. Príslušenstvo (podľa Modelu) - ...............................................63
2.1 Výbava Rúry .............................................................................63
2.2 LED VISION ............................................................................63
2.3 Odstránenie A Čıstenıe Drôtených Ro štov ..............................63
3. Čistenie Rúry ............................................................................63
4. Popis Displeja ..........................................................................65
4.1 Pred Prvým Pou žitím Rúry .......................................................65
4.2 Použitie Časovača Pri Príprave Jedla .....................................65
4.3 Nastavenie Správneho Času ...................................................66
4.4 Použitie Dotykového Programátora Ovládania Hodín ..................66
4.5 Ako Používať Rúru ...................................................................67
4.6 Tipy Na Prípravu Jedál ............................................................67
5. Servisné Stredisko ...................................................................67
INDICAZIONI DI SICUREZZA
• ATTENZIONE: l'apparecchio e le parti accessibili diventano calde durante l'uso. Prestare attenzione a
non toccare le parti calde.
• ATTENZIONE: le parti accessibili possono diventare molto calde quando si utilizza il forno. I bambini
devono essere tenuti a distanza di sicurezza.
• L'apparecchio può essere usato da bambini dagli 8 anni in su e persone con ridotte capacità fisiche,
sensoriali o mentali o senza esperienza e conoscenza del prodotto se supervisionate o dando loro
istruzioni riguardo al funzionamento dell'apparecchio in maniera sicura e coscente del rischio possibile.
• I bambini non dovrebbero giocare con l'apparecchio.
• La pulizia e la manutenzione non dovrebbero essere fatte da bambini senza supervisione
• Durante l’uso l’apparecchio diventa molto caldo. Si dovrebbe fare attenzione a non toccare gli elementi
riscaldanti all’interno del forno.
• ATTENZIONE: Le parti accessibili possono diventare molto calde durante l’uso. I bambini dovrebbero
essere tenuti a distanza.
• Non usare per la pulizia materiali ruvidi abrasivi o raschietti metallici affilati per pulire le porte di vetro del
forno dato che possono graffiare la superficie e causare la frantumazione del vetro.
• Spegnere il forno prima di rimuovere lo schermo di protezione e, dopo la pulizia, rimontarlo secondo le
istruzioni.
• Usare solo la sonda termica raccomandata per questo forno.
• Non utilizzare un pulitore a vapore.
• Collegare al cavo di alimentazione una spina dimensionata per la tensione, la corrente e la potenza
indicate nella targhetta e dotata del contatto di terra. La presa deve essere dimensionata per la potenza
indicata sulla targhetta e deve avere il contatto di terra collegato e funzionante. Il conduttore di terra è
giallo-verde. Questa operazione deve essere eseguita solo da un tecnico adeguatamente addestrato. In
caso di incompatibilità tra presa e spina dell'elettrodomestico, richiedere ad un tecnico specializzato di
sostituire la presa con un'altra di tipo compatibile. La spina e la presa devono essere conformi alle
normative attuali del paese di installazione. Il collegamento alla rete di alimentazione può essere
effettuato anche collocando un interruttore automatico onnipolare tra l'elettrodomestico e la rete di
alimentazione, in grado di supportare il carico massimo collegato, in linea con la legislazione corrente. Il
cavo di terra giallo-verde non deve essere interrotto dall'interruttore automatico. La presa o l'interruttore
automatico onnipolare utilizzati per il collegamento devono essere facilmente accessibili al momento del
montaggio dell'elettrodomestico.
• La disconnessione può essere eseguita con la spina accessibile o aggiungendo un interruttore sul
cablaggio fisso, nel rispetto delle normative relative ai cablaggi.
• Se il cavo di alimentazione si danneggia, deve essere sostituito con un cavo o uno speciale fascio di
cavi disponibile presso il produttore o contattando il reparto assistenza al cliente.
• Il cavo di alimentazione deve essere di tipo H05V2V2-F.
• Il mancato rispetto di quanto indicato sopra può compromettere la sicurezza dell'elettrodomestico e
rendere nulla la garanzia.
• Qualsiasi materiale fuoriuscito in eccesso deve essere tolto prima della pulizia.
• Durante il processo di pulizia pirolitico, le superfici possono surriscaldarsi più del normale: mantenere
sempre i bambini a distanza di sicurezza;
•L’elettrodomestico non deve essere installato dietro a una porta a scopo ornamentale per evitarne il
surriscaldamento.
• Quando si posiziona uno scaffale all’interno, accertarsi che il blocco sia rivolto verso l’alto e nella parte
posteriore della guida.
Lo scaffale deve essere inserito completamente nella guida
• AVVERTENZA: Non coprire le pareti del forno con fogli di alluminio o protezioni monouso disponibili in
commercio. I fogli di alluminio o le altre protezioni, se a diretto contatto con lo smalto caldo, rischiano di
fondersi e di danneggiare lo smalto interno stesso.
• AVVERTENZA: Non togliere mai la guarnizione della porta del forno.
04 IT
1. AVVERTENZE GENERALI
Per utilizzare in modo ottimale il forno, è consigliabile leggere con attenzione queste istruzioni e conservarle in un luogo sicuro in modo da poterle
consultare in caso di bisogno. Prima di installare il forno, prendere nota del numero di serie in modo da poterlo comunicare al personale del servizio
di assistenza in caso di richiesta di intervento. Dopo aver rimosso il forno dall'imballaggio, verificare che non abbia subito danni durante il trasporto.
In caso di dubbi, non utilizzare il forno e richiedere l'assistenza di un tecnico qualificato. Tenere tutto il materiale da imballaggio, come sacchetti di
plastica, polistirolo e chiodi fuori della portata dei bambini perché potrebbero essere pericolosi.
Il produttore declina ogni responsabilità in caso di mancata osservanza delle istruzioni contenute in questo documento.
NOTA: le funzioni, le proprietà e gli accessori dei forni citati in questo manuale possono variare a seconda dei modelli.
1.1 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
1.4 INSTALLAZIONE
Dichiarazione di conformità: questo apparacchio, nelle parti
progettate per venire a contatto con cibi, è conforme con le
regolamentazioni espresse nelle direttive EEC 89/109.
Il produttore non è obbligato a occuparsi dell'installazione. Gli
eventuali interventi di assistenza necessari per correggere problemi
dovuti a un'errata installazione non sono coperti da garanzia.
L'installazione deve essere effettuata da un tecnico qualificato e in
conformità con queste istruzioni. Un'installazione impropria potrebbe
causare infortuni alle persone, agli animali domestici o danni alle
attrezzature. Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali
lesioni o danni dovuti a un'errata installazione. L'unità della cucina in
cui viene installato il forno deve essere fabbricato in un materiale in
grado di tollerare una temperatura di almeno 70°C.
Il forno può essere installato sopra una colonna o sotto a un piano di
lavoro.
Apponendo la marcatura
su questo prodotto, dichiariamo, sotto
la nostra responsabilità, di ottemperare a tutti i requisiti relativi alla
tutela di sicurezza, salute e ambiente previsti dalla legislazione
europea in essere per questo prodotto.
1.2 SUGGERIMENTI SULLA SICUREZZA
•Utilizzare il forno solo per lo scopo per cui è stato progettato, ossia
solo per la cottura di alimenti. Qualsiasi altro utilizzo, ad esempio
come fonte di riscaldamento, è considerato improprio e quindi
pericoloso.
•Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni dovuti a
un uso improprio, errato o irragionevole del forno. Durante l'uso di
elettrodomestici elettrici, è indispensabile attenersi ad alcune semplici
regole di base:
-Non tirare il cavo di alimentazione per staccare la spina dalla presa a
muro
-Non toccare il forno con mani o piedi bagnati o umidi
-Non utilizzare i forno con i piedi scalzi
- È generalmente sconsigliabile utilizzare adattatori, basette di
alimentazione o prolunghe.
- Se il forno si guasta o uno degli interruttori risulta difettoso, spegnerlo
immediatamente e non utilizzarlo.
•Sostituire immediatamente il cavo di alimentazione se danneggiato.
Attenersi alle seguenti istruzioni per sostituire il cavo di alimentazione.
Rimuovere il cavo di alimentazione difettoso e sostituirlo con uno dei
seguenti modelli: H05RR-F, H05VV-F o H05V2V2-F. Verificare che le
specifiche elettriche del cavo di alimentazione corrispondano a quelle
del forno. Fare sostituire il cavo di alimentazione da un tecnico
qualificato. Verificare che il cavo di messa a terra (giallo/verde) sia 10
mm più lungo del cavo di alimentazione. Rivolgersi solo a centri di
assistenza autorizzati e verificare che vengano utilizzate solo parti di
ricambio originali. Il produttore non è in grado di garantire la sicurezza
del forno in caso di mancata osservanza delle istruzioni indicate in
precedenza.
•Il forno ha le caratteristiche tecniche descritte in questo documento e
non deve essere in alcun modo modificato.
•Non utilizzare mai vapore o getti ad alta pressione per pulire il forno.
•Non conservare materiale infiammabile nel forno perché potrebbe
incendiarsi nel caso in cui il forno venga accidentalmente acceso.
•Non esercitare pressione sullo sportello del forno e impedire ai
bambini di sedervisi sopra.
•Utilizzare sempre guanti per inserire e rimuovere le pietanze nel/dal
forno.
Prima di fissare in posizione il forno, verificare che lo spazio attorno
allo stesso sia sufficiente a garantire la circolazione del flusso di aria
fresco necessario a garantire il raffreddamento del forno e la
sicurezza dei componenti interni. Realizzare le aperture indicate
nell'ultima pagina del manuale, a seconda del tipo di installazione.
1.5 COLLEGAMENTI ELETTRICI
FARE EFFETTUARE I COLLEGAMENTI ELETTRICI A
UN'ELETTRICISTA O TECNICO QUALIFICATO. La rete di
alimentazione a cui viene collegato il forno deve essere conforme con
le normative in vigore nel paese di installazione. Il produttore declina
ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dalla mancata
osservanza di tali disposizioni. Il forno deve essere collegato alla rete
elettrica tramite una presa a muro con messa a terra o tramite un
sezionatore con più poli, a seconda delle disposizioni in vigore nel
paese di installazione. La rete elettrica deve essere protetta mediante
fusibili idonei e devono essere utilizzati cavi con una sezione
trasversale idonea a garantire una corretta alimentazione del forno.
COLLEGAMENTO
Il forno viene fornito con un cavo di alimentazione, che deve essere
collegato solo a una rete elettrica con una tensione di 230 VCA tra le
fasi o tra la fase e il neutro. Prima di collegare il forno alla rete elettrica,
è indispensabile controllare: - la tensione di alimentazione indicata sul
misuratore, - l'impostazione del sezionatore. Il filo di messa a terra
(giallo/verde) collegato al morsetto di terra del forno deve essere
collegato al morsetto di terra della rete elettrica.
Attenzione:
•Prima di collegare il forno alla rete elettrica, far controllare la
continuità della messa a terra della rete elettrica a un elettricista
qualificato.
•Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o altri
problemi derivanti dal mancato collegamento a terra del forno o dal
suo collegamento a una messa a terra con una continuità difettosa.
1.3 RACCOMANDAZIONI
•Dopo l'uso, sono sufficienti alcune semplici operazioni di pulizia per
mantenerlo perfettamente pulito.
•Non rivestire le pareti del forno con fogli d'alluminio da cucina o fogli
monouso commerciali, perché potrebbero fondersi a contatto con le
superfici in smalto caldo e danneggiare le superfici in smalto
all'interno del forno.
•Per evitare di sporcare eccessivamente il forno e prevenire la
diffusione di fumo maleodorante, è consigliabile non utilizzare il forno
a temperature molto alte. È generalmente preferibile impostare un
tempo di cottura più lungo e utilizzare una temperatura più bassa.
Nota: poiché il forno potrebbe richiedere interventi di assistenza, è
consigliabile prevedere la disponibilità di un'ulteriore presa a muro a
cui collegare il forno dopo che è stato rimosso dallo spazio in cui è
stato installato.
Cavo di alimentazione: il cavo di alimentazione deve essere
sostituito solo dal personale dell'assistenza tecnica o da tecnici con
qualifiche analoghe.
Oltre agli accessori forniti con il forno, è consigliabile utilizzare piatti e
teglie resistenti alle alte temperature.
Code produit:
Numéro de série :
05 IT
- Ottima visibilità
- Illuminazione di lunga durata
-Consumi ultra-ridotti, Consuma il 95% in meno rispetto ai sistemi
tradizionali
2. ACCESSORI
2.1 DOTAZIONE DEL FORNO (secondo modello)
Prima di utilizzare il forno per la prima volta, è necessario pulire tutti gli
accessori, lavandoli con una spugna bagnata, sciacquandoli e
asciugandoli.
«Elettrodomestico con luci LED bianche di classe 1M, conforme a IEC
60825- 1:1993 + A1: 1997 + A2: 2001 (equivalente allo standard EN
60825-1: 1994 + A1: 2002 + A2: 2001); emissione luminosa massima
pari a 459 nm < 150uW.
La griglia può sostenere teglie e piatti
2.3 RIMOZIONE E PULIZIA DELLE GRIGLIE
La leccarda serve a raccogliere i residui che sgocciolano durante
la cottura di alimenti con il grill.
1. Rimuovere le griglie tirandole verso il senso della freccia
2. Pulire le griglie lavandole in lavastoviglie o con una spugna
bagnata e asciugandole subito dopo
3. Dopo aver pulito le griglie, installarle nuovamente
Non utilizzare la vaschetta di gocciolamento come teglia per gli arrosti
perché i depositi di grasso possono disperdersi rapidamente
all'interno del forno e causare la produzione di un fumo eccessivo.
La piastra per pizza, che consente di cucinare pizze più croccanti, è
munita di una base e di uno stendipizza.
3. PULIZIA DEL FORNO
PARTI IN VETRO
È consigliabile pulire lo sportello in vetro con carta assorbente da
cucina dopo ogni utilizzo del forno. Per rimuovere le macchie più
ostinate, è possibile anche utilizzare una spugna imbevuta di
detergente ben strizzata e sciacquare con acqua.
La teglia per i dolci deve essere collocata sul vassoio e può essere
utilizzata per cucinare pasticcini, come bignè, biscotti, meringhe,
ecc.... Non collocare mai la teglia per i dolci direttamente sul ripiano
inferiore del forno.
*Non utilizzare mai detergenti abrasivi o oggetti appuntiti perché
potrebbero graffiare la superficie in vetro o frantumarla.
GUARNIZIONE DELLO SPORTELLO DEL FORNO
Se sporca, la guarnizione può essere pulita con una spugna
leggermente inumidita.
Griglia laterale se inclusa.
ACCESSORI
Pulire gli accessori con una spugna imbevuta con acqua e sapone,
sciacquarli e asciugarli. Evitare di usare detergenti abrasivi.
VASCHETTA DI GOCCIOLAMENTO
Dopo l'uso del grill, rimuovere la vaschetta dal forno. Versare il grasso
caldo in un contenitore. Lavare e sciacquare la vaschetta in acqua
calda utilizzando una spugna e del detergente per piatti. Se
rimangono dei residui di grasso, immergere la vaschetta in acqua e
detergente. In alternativa, è possibile anche lavare la vaschetta nella
lavastoviglie oppure utilizzare un detergente per forni di tipo
commerciale. Non reinserire mai una vaschetta sporca nel forno.
2.2 LED VISION
LUCE DEL FORNO
Scollegare il forno dall'alimentazione elettrica prima di pulire o
sostituire la lampadina. La lampadina e la sua copertura sono
fabbricati in materiale plastico resistente alle temperature elevate.
Questo sistema di illuminazione sostituisce le “lampadine”
tradizionali. I 14 LED (sui modelli non pirolitici) o i 10 LED ad alta
potenza (sui modelli pirolitici) sono integrati direttamente nello
sportello. Questi LED producono una luce bianca di alta qualità che
consente di vedere bene tutti i ripiani all'interno del forno senza
ombre.
Vantaggi :
Oltre a garantire una buona visibilità all'interno del forno, questo
sistema è più resistente rispetto alla lampadine tradizionali, richiede
una minore manutenzione e consuma meno dei sistemi tradizionali.
06 IT
• Rimuovere il vetro estraendolo con
molta cura dalla controporta del
forno. (Figura 5)
Figura 5
1
2
3
• * Per i forni pirolitici, rimuovere
anche il secondo e il
terzo vetro. (Figura 6)
Figura 6
• Al termine della pulizia del
vetro, riassemblare le parti
nell'ordine opposto alla
rimozione
Caratteristiche della lampadina:
• SU TUTTI I VETRI, l'indicazione
"Low-E" deve essere
correttamente leggibile e
posizionata sul lato sinistro
della porta, vicino alla cerniera
laterale sinistra. In questo modo,
l'etichetta stampata del primo
vetro rimarrà INTERNA alla porta.
230 VCA 2 5W E 14, temperatura di base 300°C. Per sostituire una
lampadina difettosa:
•Allentare la copertura in vetro.
•Svitare la lampadina.
•Sostituirla con una nuova dello stesso modello (vedere le
caratteristiche descritte in precedenza).
•Dopo aver sostituito la lampadina difettosa, riavvitare la
copertura in vetro.
Figura 7
PULIZIA PORTAIN VETRO
È possibile rimuovere e pulire la porta vetro interna.
Al fine di pulire il vetro interno, seguire le seguenti istruzioni:
• Aprire la porta del forno
(Figura 1)
Figura 1
• Prima di iniziare l'operazione di pulizia,
bloccare le cerniere come mostrato
nella Figura 2. Sbloccare le cerniere
una volta terminata l'operazione.
(Figura 2)
Figura 2
• Rimuovere le viti come nella
Figura 3. (Figura 3)
Figura 3
• Rimuovere la copertura metallica
superiore tirandola verso l'alto.
(Figura 4)
Figura 4
07 IT
4. DESCRIZIONE DEL DISPLAY
00:00
MENU
4.1 PRIMA DI UTILIZZARE IL FORNO PER LA
PRIMA VOLTA
4.2 USO DEL TEMPORIZZATORE
PULIZIA PRELIMINARE
-Pulire sempre il forno prima di utilizzarlo per la prima volta:
-Pulire le superfici esterne con un panno morbido leggermente
inumidito.
-Lavare tutti gli accessori e pulire l'interno del forno con del
detergente per piatti ed acqua calda.
-Verificare che il forno sia vuoto, impostare la temperatura massima e
lasciarlo acceso per almeno 1 ora per rimuovere tutti gli odori
normalmente presenti nei forni nuovi. Verificare che la cucina sia ben
ventilata durante l'esecuzione di queste operazioni.
PROMEMORIA
Controllare che il timer funzioni correttamente
Premere il pulsante del timer per verificare che funzioni.
Arresto del forno
Può essere necessario effettuare questa operazione se si seleziona
un comando errato. Per arrestare il forno, ruotare all'indietro il
selettore e portarlo in posizione di arresto.
Blocco dei comandi
Per bloccare i comandi del forno, selezionare il dispositivo di
protezione del forno. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione
intitolata “Programmazione del dispositivo di sicurezza”.
Ventola di raffreddamento
Lo scopo della ventola è proteggere il pannello di controllo e
l'elettronica dal calore. La ventola si avvia automaticamente e si
arresta al momento in cui viene spento il forno.
Luce del forno
Ruotando il selettore della luce, è possibile spegnere la luce del forno
quando questo non è in uso. La luce è sempre accesa quando il forno
è in uso e si accende quando si apre lo sportello.
•IMPOSTAZIONE DELL'OROLOGIO
L'orologio deve sempre essere reimpostato quando si collega il forno
all'alimentazione elettrica o dopo un'interruzione prolungata
dell'alimentazione elettrica.
08 IT
4.3 REGOLAZIONE ORA
00:00
ATTENZIONE: la prima operazione da eseguire dopo
l’installazione o dopo una interruzione di corrente (tali situazioni
si riconoscono perchè sul dispay lampeggia l’ora 12:00 ) è la
regolazione dell’ora, come di seguito descritto.
•Premere il tasto centrale 4 volte.
•Imposta l'ora con i tasti "- " "+".
•Lasciare i tasti.
MENU
ATTENZIONE: Il forno funziona solo se impostato in modalità manuale o cottura programmata.
4.4 TIMER ELETTRONICO A SFIORAMENTO
FUNZIONE
COME SI ATTIVA
COME SI SPEGNE
BLOCCO
BAMBINO
•Tenere premuto per 5
secondi il tasto (+), Da
questo momento lo
schermo visualizza
alternativamente “STOP”
e il tempo preimpostato.
•Tenere premuto per 5
secondi il tasto (+). Da
questo momento tutle le
funzioni sono riabilitate.
CONTAMINUTI
DURATA
COTTURA
FINE
COTTURA
COSA FA
A COSA SERVE
•Al termine della durata
impostata la funzione si
spegne da sola ed avvisa
con un segnale sonoro (il
segnale sonoro si ferma da
solo; per fermarlo subito
premere il tasto) SELECT.
•Da un segnale sonoro al
termine di un tempo
stabilito
•Durante il funzionamento
il display visualizza il
tempo rimanente.
•Permette di utilizzare il
programmatore del forno
come una sveglia (può
essere usato con forno
funzionante o spento.
•Premere il tasto centrale
2 volte
•Premere i tasti "- " "+"
per regolare la durata
•Lasciare i tasti
•Selezionare la funzione
di cottura con la
manopola commutatore
•Al termine della durata
impostata il forno si spegne
da solo; se deve essere
fermato prima si deve
portare la manopola
commutatore in posizione
O oppure portare a 0:00 la
durata della cottura
(tasti SELECT e "- " "+").
•Permette di impostare la
durata della cottura del
cibo inserito nel forno
•Per visualizzare il tempo
rimanente premere il
tasto SELECT.
•Per modificare il tempo
rimanente premere il
tasto SELECT +"- " "+"
•Per interrompere il segnale
premere un tasto qualsiasi.
Premere il tasto centrale
per tornare alla funzione
orologio.
•Premere il tasto centrale
3 volte
•Premere i tasti "- " "+"
per regolare l’ora di fine
cottura
•Lasciare i tasti
•Selezionare la funzione
di cottura con la
manopola commutatore
•All’ora impostata il forno
si spegne da solo; se deve
essere fermato prima
è necessario portare la
manopola commutatore
in posizione O.
•Permette di
memorizzare l’ora di fine
cottura
•Per visualizzare l’ora
programmata premere il
tasto centrale 3 volte
•Per modificare l’ora
programmata premere i
tasti SELECT + "- " "+"
•Premere il tasto centrale
1 volta.
•Premere i tasti "- " "+"
per regolare la durata
•Lasciare i tasti
09 IT
•Tipicamente si utilizza questa
funzione con la funzione DURATA
COTTURA–ad esempio il cibo
desiderato deve cuocere per 45
minuti e desidero che sia pronto per le
ore 12:30; in tal caso:
•Al termine della durata impostata il
forno si spegne automaticamente
ed avvisa con un segnale sonoro.
Selezionare la funzione di cottura
desiderata Impostare la durata
cottura a 45 minuti ( "- "
"+")
Impostare la fine cottura alle ore
12:30 ( "- " "+" ) La cottura avrà
auto-maticamente inizio alle 11:45
(12:30 meno 45 minuti), all’ora
impostata come fine cottura il
forno si spegne automaticamente.
ATTENZIONE: impostando solo la
fine cottura e non la durata della
cottura, il forno si accenderà
subito e si spegnerà all’ora di fine
cottura impostata.
4.5 COME UTILIZZARE IL FORNO
4.6 SUGGERIMENTI PER LA COTTURA
• MODALITÀ DI COTTURA
È consigliabile salare la carne solo al termine della cottura, perché il sale
favorisce gli schizzi di grasso, che sporca il forno e produce molto fumo.
I tagli di carne bianca, di maiale, vitello e pesce possono essere inseriti
freddi nel forno. Benché questo accorgimento allunghi i tempi di cottura,
consente di cuocere meglio la porzione centrale del taglio di carne perché
il calore a disposizione più tempo per penetrare nel taglio di carne.
Per cucinare in modo corretto la carne rossa, è indispensabile preriscaldare in modo appropriato il forno.
ELEMENTO RISCALDANTE INFERIORE
In questa
modalità viene utilizzato l'elemento inferiore. Questa modalità è ideale
per cuocere tutti i piatti a base di pasta; ad esempio flan, quiche, paté e
qualsiasi pietanza che richieda più calore e irradiazione dal basso.
Tenere sempre lo sportello del forno chiuso durante la cottura.
ELEMENTO RISCALDANTE INFERIORE + VENTOLA L'uso combinato dell'elemento riscaldante inferiore e della ventola è
ideale per la cottura di torte di frutta, crostate, quiche e dolci.
GRILL
•Prima di utilizzare il grill
Rimuovere la carne dal congelatore qualche ora prima della cottura.
Collocare la carne su più strati di carta da cucina per mantenere inalterato
il sapore delle pietanze ed evitare che la porzione centrale rimanga cruda.
Aggiungere pepe e spezie alla carne prima di grigliarla, ma non
aggiungere sale per mantenere la carne più succosa e tenera. Applicare
un leggero strato di olio alla carne, preferibilmente con un pennello da
cucina largo. Quindi, cospargere altro pepe e spezie (timo, ecc.) sulla
carne.
•Durante la cottura:
Non perforare mai la carne mentre la si gira, perché ciò provoca la
dispersione del sugo e rende la carne più secca.
* ELEMENTO RISCALDANTE INFERIORE + SUPERIORE In questa modalità di cottura vengono utilizzati entrambi gli elementi
riscaldanti, ossia quello inferiore e superiore. Questo metodo è ideale
per gli arrosti e le pietanze più tradizionali, come la carne rossa, il
roastbeef, le cosce di agnello, la selvaggina, il pane e le pietanze
avvolte in fogli di alluminio.
ELEMENTO RISCALDANTE INFERIORE + SUPERIORE +
VENTOLA - In questa modalità vengono utilizzati entrambi gli elementi
riscaldanti, ossia quello superiore e inferiore, ma viene
contemporaneamente fatta circolare aria calda all'interno del forno. È
consigliabile utilizzare questo metodo per cucinare carne bianca, torte
salate, pesce e verdura. Questo metodo assicura una maggiore
penetrazione del calore e richiede un tempo di pre-riscaldamento
minore. L'uso della ventola consente di cucinare temporaneamente tipi
di alimenti diversi, perché consente di distribuire uniformemente il
calore senza il rischio che si mescolino sapori e odori. Quando si
cucinano più tipi di alimenti contemporaneamente, è consigliabile
incrementare di 10 minuti il tempo di cottura.
COTTURA DI DOLCI
Evitare di usare teglie lucide perché riflettono il calore e possono rovinare
la cottura. Se il dolce cuoce troppo rapidamente, coprirlo con carta oleata
o carta d'alluminio. Attenzione: applicare la carta d'alluminio in modo che il
lato lucido sia rivolto verso il dolce perché altrimenti il calore viene riflesso
dalla superficie lucida e non penetra nel dolce.
Evitare di aprire lo sportello durante i primi 20-15 minuti
L'apertura dello sportello del forno potrebbe provocare lo “sgonfiamento”
di sufflè, brioche, pandispagna, ecc. Per controllare se il dolce è
perfettamente cotto, è sufficiente punzecchiare il centro con la lama di un
coltello o un ago da maglia in metallo. Se l'ago estratto è asciutto, il dolce è
pronto e la cottura può definirsi conclusa. Se l'ago che si estrae dal dolce è
umido o se ci sono pezzetti di dolce attaccati, proseguire la cottura,
abbassando leggermente la temperatura del forno per evitare che il dolce
si bruci.
ELEMENTO RISCALDANTE CIRCOLARE + VENTOLA In
questa modalità di cottura vengono contemporaneamente utilizzati gli
elementi riscaldanti inferiore, superiore e circolare, che provvede a far
circolare aria calda all'interno del forno. Questa modalità di cottura è
indicata per le stesse pietanze indicate nella sezione relativa alla
cottura con ventola.
GRILL In questa modalità di cottura viene utilizzato solo
l'elemento riscaldante superiore. Questa modalità di cottura è
particolarmente indicata per i piatti grigliati, gli spiedini e i piatti
gratinati. Il grill deve essere pre-riscaldato a una temperatura alta per 5
minuti. Per ottenere risultati di cottura ottimali e rendere la carne più
succulenta, è consigliabile collocarla a una certa distanza dal grill
anche se i tempi di cottura sono più lunghi. I filetti di carne rossa e
pesce devono essere collocati direttamente sul ripiano con la
vaschetta di gocciolamento posizionata sotto al ripiano inferiore.
5. ASSISTENZA TECNICA
Prima di rivolgersi all'assistenza tecnica:
Se il forno non funziona, è consigliabile:
•Controllare che il forno sia correttamente collegato all'alimentazione
elettrica.
Se non è possibile individuare la causa del guasto:
•Scollegare il forno dall'alimentazione elettrica, non toccarlo e rivolgersi
all'assistenza tecnica.
Prima di chiamare il centro di assistenza, ricordarsi di prendere nota del
numero di serie riportato sulla targhetta identificativa.
Il forno viene fornito con un certificato di garanzia che ne garantisca la
riparazione gratuita presso un centro di assistenza durante il periodo di
validità della garanzia.
*
GRILL+ VENTOLA In questa modalità di cottura viene
utilizzato l'elemento riscaldante superiore insieme alla ventola per fare
circolare aria calda all'interno del forno. È consigliabile pre-riscaldare il
forno solo per le carni rosse, ma non per quelle bianche. Il grill è ideale
per le pietanze con un maggiore spessore, come la carne di suino o
pollo. Gli alimenti da grigliare devono essere collocati al centro del
ripiano intermedio. Collocare la vaschetta di gocciolamento sotto al
ripiano per raccogliere l'eventuale grasso che gocciola in fase di
cottura. Per ottenere risultati ottimali, non collocare gli alimenti troppo
vicino al grill e girare la carne a metà del ciclo di cottura.
Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla
Direttiva europea 2012/19/EU sulle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (WEEE). I WEEE contengono
sia le sostanze inquinanti (che possono provocare
conseguenze negative sull'ambiente) che componenti di
base (che possono essere riutilizzati). È importante che i
WEEE siano soggetti a rattamenti specifici, per
rimuovere e smaltire correttamente tutti gli inquinanti e
recuperare e riciclare tutti i materiali.
I singoli possono giocare un ruolo importante
nell'assicurare che i WEEE non diventino un problema ambientale; è
essenziale seguire alcune regole di base:
• I WEEE non devono essere trattati come rifiuti domestici.
• I WEEE devono essere portati ai punti di raccolta appositi gestiti dal
comune o da società registrate. In molti Paesi, per i WEEE grandi,
potrebbe essere presente la raccolta domestica.
• Quando si acquista un nuovo apparecchio, quello vecchio potrebbe
essere restituito al rivenditore che deve acquisirlo gratuitamente su base
singola, sempre che l'apparecchio sia del tipo equivalente e abbia le
stesse funzioni di quello acquistato.
GRILL+ GIRARROSTO+ VENTOLA - L'uso simultaneo
dell'elemento riscaldante superiore e della ventola e del girarrosto
consentono di cucinare le pietanze in modo uniforme senza che si
secchi e diventi insapore. Il girarrosto è programmato per continuare a
ruotare per circa cinque minuti dopo la cottura, in modo da consentire
l'uso del calore residuo del forno. Quando si utilizza il girarrosto, non è
necessario pre-riscaldare il forno.
SCONGELAMENTO Questa modalità si attiva quando si
sposta il selettore in questa posizione. La ventola fa circolare aria calda
attorno all'alimento congelato e ne consente quindi uno
scongelamento rapido senza alcuna alterazione del sapore originale.
La temperatura è preimpostata su 40°C e non può essere modificata.
RISCALDAMENTO Questa modalità è quella consigliata
per riscaldare alimenti pre-cotti (che devono essere posizionati sul
secondo ripiano in basso dall'alto) o per scongelare pasta o pizza
congelata (in questo caso è necessario utilizzare il ripiano più basso).
La temperatura è preimpostata su 60°C e non può essere modificata.
RISPARMIARE E RISPETTARE L'AMBIENTE
Ove possibile, evitare di pre-riscaldare il forno e cercare sempre di
riempirlo. Aprire la porta del forno quanto necessario, perché vi sono
dispersioni di calore ogni volta che viene aperta. Per risparmiare molta
energia sarà sufficiente spegnere il forno dai 5 ai 10 minuti prima della fine
del tempo di cottura pianificato, e servirsi del calore che il forno continua a
generare. Tenere le guarnizioni pulite e in ordine, per evitare eventuali
dispersioni di energia. Se si dispone di un contratto di energia elettrica a
tariffa oraria, il programma “cottura ritardata” renderà più semplice il
risparmio spostando l’avvio del programma negli orari a tariffa ridotta.
PIZZA Questa funzione consente di far circolare aria calda
all'interno del forno ed è particolarmente indicata per pietanze come
pizze o dolci.
* Programma di prova secondo CENELEC EN 60350-1 utilizzato per la
definizione della classe energetica.
10 IT
SAFETY INSTRUCTIONS
• WARNING: the appliance and accessible parts become hot during use. Be careful not to touch any hot
parts.
•WARNING: the accessible parts can become hot when the oven is in use. Children must be kept at a
safe distance.
•WARNING: ensure that the appliance is switched off before replacing the bulb, to avoid the possibility of
electric shocks.
•WARNING: before initiating the automatic cleaning cycle:
- Clean the oven door;
- Remove large or coarse food residues from the inside of the oven using a damp sponge. Do not use
detergents;
- Remove all accessories and the sliding rack kit (where present);
- Do not place tea towels
• In ovens with meat probe it is necessary, before making the cleaning cycle, close the hole with the nut
provided. Always close the hole with the nut when the meat probe is not used.
•Children under 8 must be kept at a safe distance from the appliance if not continuously supervised.
•Children must not play with the appliance. The appliance can be used by those aged 8 or over and by
those with limited physical, sensorial or mental capacities, without experience or knowledge of the
product, only if supervised or provided with instruction as to the operation of the appliance, in a safe way
with awareness of the possible risks.
•Cleaning and maintenance should not be carried out by unsupervised children.
•Do not use rough or abrasive materials or sharp metal scrapers to clean the oven door glasses, as they
can scratch the surface and cause the glass to shatter.
•The oven must be switched off before removing the removable parts and, after cleaning, reassemble
them according the instructions.
•Only use the meat probe recommended for this oven.
•Do not use a steam cleaner for cleaning operations.
• Connect a plug to the supply cable that is able to bear the voltage, current and load indicated on the tag
and having the earth contact. The socket must be suitable for the load indicated on the tag and must be
having the earth contact connected and in operation. The earth conductor is yellow-green in colour. This
operation should be carried out by a suitably qualified professional. In case of incompatibility between the
socket and the appliance plug, ask a qualified electrician to substitute the socket with another suitable
type. The plug and the socket must be conformed to the current norms of the installation country.
Connection to the power source can also be made by placing an omnipolar breaker between the
appliance and the power source that can bear the maximum connected load and that is in line with current
legislation. The yellow-green earth cable should not be interrupted by the breaker. The socket or
omnipolar breaker used for the connection should be easily accessible when the appliance is installed.
•The disconnection may be achieved by having the plug accessible or by incorporating a switch in the
fixed wiring in accordance with the wiring rules.
•If the power cable is damaged, it must be substituted with a cable or special bundle available from the
manufacturer or by contacting the customer service department.
•The type of power cable must be H05V2V2-F.
•Failure to comply with the above can compromise the safety of the appliance and invalidate the
guarantee.
•Any excess of spilled material should be removed before cleaning.
•During the pyrolytic cleaning process, surfaces can heat up more than usual, children must therefore be
kept at a safe distance.
•The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating.
•When you place the shelf inside, make sure that the stop is directed upwards and in the back of the
cavity.
The shelf must be inserted completely into the cavity
• WARNING: Do not line the oven walls with aluminum foil or single-use protection available from stores.
Aluminum foil or any other protection, in direct contact with the hot enamel, risk melting and deteriorating
the enamel of the insides.
• WARNING: Never remove the oven door seal.
11 GB
1. GENERAL WARNINGS
Read the instructions carefully to make the most of your oven. We recommend you keep the instructions for installation and use for later reference,
and before installing the oven, note its serial number in case you need to get help from the after-sales service.
When you have unpacked the oven, make sure that it has not been damaged in any way. If you have any doubts at all, do not to use it. Contact a
professionally qualified person. Keep packing materials such as plastic bags, polystyrene, or nails out of the reach of children because they are
dangerous to children.
The company shall not be liable if the instructions provided in this document are not complied with.
! NOTE: Functions, properties and accessories of ovens which are mentioned in this manual, can be change depending on oven models.
1.1 DECLARATION OF COMPLIANCE
1.4 INSTALLATION
This equipment, in the parts intended to come into contact with food,
complies with the regulations laid down in EEC directives 89/109.
The manufacturers have no obligation to carry this out. If the
assistance of the manufacturer is required to rectify faults arising from
incorrect installation, this assistance is not covered by the guarantee.
The installation instructions for professionally qualified personnel
must be followed. Incorrect installation may cause harm or injury to
people, animals or belongings. The manufacturer cannot be held
responsible for such harm or injury.
By placing the
mark on this product, we are confirming
compliance to all relevant European safety, health and environmental
requirements which are applicable in legislation for this product.
1.2 SAFETY HINTS
The kitchen unit in which the oven is to be fitted must be made of
material resistant to temperatures of at least 70°C.
The oven can be located high in a column or under a worktop.
Before fixing, you must ensure good ventilation in the oven space to
allow proper circulation of the fresh air required for cooling and
protecting the internal parts. Make the openings specified on last page
according to the type of fitting.
•The oven must be used only for the purpose for which it was
designed. It must only be used for cooking food. Any other use, e.g. as
a form of heating, is an improper use of the oven and is therefore
dangerous.
•The manufacturers cannot be held responsible for any damage
caused by improper, incorrect or unreasonable use.
When using any electrical appliance you must follow a few basic rules.
- Do not pull on the power cable to remove the plug from the socket.
- Do not touch the oven with wet or damp hands or feet.
- Do not use the oven unless you are wearing something on your feet.
- It is not generally a good idea to use adapters, multiple sockets for
several plugs or cable extensions.
- If the oven breaks down or develops a fault switch it off at the mains
and do not touch it.
• If the cable is damaged it must be replaced promptly.
When replacing the cable, follow these instructions.
Remove the power cable and replace it with one of the H05VV-F type.
The cable must be able to bear the electrical current required by the
oven.Cable replacement must be carried out by properly qualified
technicians.
The earthing cable (yellow-green) must be 10 mm longer than the
power cable.
Use only an approved service centre for repairs and ensure that only
original parts are used. If the above instructions are not adhered to the
manufacturers cannot guarantee the safety of the oven.
•The oven you have just acquired has the described technical
characteristics and you must not make any modifications to it.
•Do not store flammable products in the oven; they can catch fire if the
oven comes on accidentally.
•Do not press on and do not let children sit on the oven door.
•Use kitchen oven gloves, when putting into or removing a dish from
the oven.
1.5 ELECTRICAL CONNECTION
THE ELECTRICAL CONNECTION SHOULD BE CARRIED OUT BY
AN APPROVED CONTRACTOR OR TECHNICIAN WITH SIMILAR
QUALIFICATIONS.
The installation receiving the appliance must comply with the standard
in force in the installation country.
The manufacturer does not accept any responsibility if this provision is
not complied with.
Connection to the network must be by earthed socket outlet, or by
means of a multipole circuit-breaker, in compliance with the
installation country.
The installation must be protected by suitable fuses, and have wires
with a large enough cross-section to supply the oven normally.
CONNECTION:
The oven is fitted with a power lead for connecting exclusively to a
voltage of 220-240 V AC across the phases or across phase and
neutral.
Connection must be carried out having first checked:
-the supply voltage indicated on the meter,
The lead protection wire (green/yellow) connected to the earth
terminal of the oven must be connected to the earth terminal of the
installation.
1.3 RECOMMENDATIONS
Caution:
•Have the earth continuity of the installation checked by an electrician
before making the connection.
•The manufacturer will not be liable for any incident, or the possible
consequences that may arise from the use of the oven not earthed, or
connected to an earth with defective continuity.
• After each use of the oven, a minimum of cleaning will help keep the
oven perfectly clean.
• Do not line the oven walls with aluminium foil or single-use protection
available from stores. Aluminium foil or any other protection, in direct
contact with the hot enamel, risks melting and deteriorating the
enamel of the insides.
• In order to prevent excessive dirtying of your oven and the resulting
strong smokey smells, we recommend not using the oven at very high
temperature. It is better to extend the cooking time and lower the
temperature a little.
Identification plate
NB: Do not forget that the oven may require after-sales service.
Also, locate the socket outlet so that the oven can be connected once
it is removed from its space.
Power supply cable: If the power supply cable has to be changed,
please have this done by the after-sales service or by someone with
similar qualifications.
•In addition to the
accessories supplied with the oven, we advise you only use dishes
and baking moulds resistant to very high Temperatures.
Code produit:
Numéro de série :
12 GB
2. ACCESSORIES (According to model)
2.3 REMOVING AND CLEANING WIRE RACKS
2.1 OVEN EQUIPMENT
1- Remove the wire racks by pulling them in the direction of the arrows
(see below)
2- To clean the wire racks either put them in the dishwasher or use a
wet sponge, ensuring that they are dried afterwards.
3- After the cleaning process install the wire racks in reverse order.
It is necessary to do an initial cleaning of the equipment before the first
use of each of them. Wash them with a sponge. Rinse and dry off.
The shelf can take moulds and dishes.
The drip tray catches the juices from grilled foods.
Never use he drip tray as a roasting tray as fat deposits can be quickly
spread throughout the oven, which produces excess smoke.
Never place the drip tray directly on the oven bottom.
3. CLEANING THE OVEN
•Wait for the oven to cool down before doing any cleaning by hand.
•Never clean your oven with abrasive cleaners, wire wool or sharp
objects, or the enamel may be damaged beyond repair.
•Only use soapy water or bleach (ammonia) cleaners.
•Never line the oven sides with aluminium foil.
The pizza stone for a crisper pizza equipped according to the model
with its stand and the pizza roller.
GLASS PARTS
We recommend you wipe clean the glass door with absorbent kitchen
paper every time you use the oven. If the spattering is heavy, then you
can clean with a well squeezed sponge and detergent, and rinse.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean
the oven door glass since they can scratch the surface, which may
result in shattering of the glass.
The pastry tray must be placed on the shelf. It is for cooking small
pastries like choux, biscuits, meringues, etc...
Never place the pastry tray directly on the oven bottom.
OVEN DOOR SEAL
If this gets dirty, clean the oven seal with a slightly damp sponge.
ACCESSORIES
Clean them with a sponge soaked in soapy water. Rinse with clean
water and dry off. Avoid abrasive cleaners.
DRIP TRAY
After grilling, remove the drip tray from the oven. Take care to pour the
warm grease into a container. Wash and rinse the drip tray in hot water
with a sponge soaked in washing up liquid.
If residues remain attached, soak them off in water and detergent.
It can also go in a dishwasher or be cleaned with a commercial oven
cleaner.
Never place a soiled drip tray in the oven.
Lateral wire grid if included.
OVEN LIGHTING
Disconnect the power supply from the oven before cleaning or
replacing the lamp.
The bulb and its cover are made of material resistant to high
temperatures.
2.2 LED VISION
Is an illumination system which replaces the traditional « light bulb ».
14 LED lights are integrated within the door. These produce white high
quality illumination which enables to view the inside of the oven with
clarity without any shadows on all the shelves.
Advantages :
System, besides providing excellent illumination inside the
oven, lasts longer than the traditional light bulb its easier and to
maintain and most of all saves energy.
• Optimum view
• Long life illumination
• Very low energy consumption, -95% in comparison with the
traditional illumination High
“Appliance with white light LED of the 1M Class according to IEC
60825- 1:1993 + A1: 1997 +
A2: 2001 (equivalent to EN
60825-1: 1994 + A1: 2002 +
A2: 2001); the maximum
light power emitted l459nm
< 150uW.
Not observed directly with optical instruments. “
13 GB
• Remove the top metallic cover by
pulling it upwards. (Picture 4
Picture 4
• Remove the glass by gently pulling it
out of the door frame (Picture 5)
1
2
3
Picture 5
• *For Pyrolytic ovens, please
remove also 2nd and 3rd glasses .
(Picture 6)
Bulb characteristics:
230 V AC - 25W- E 14 base Temperature 300°C to change a defective
bulb, just :
•Unscrew the glass cover,
•Unscrew the bulb,
•Replace it with the same type: see characteristics above,
•After replacing the defective bulb, screw back the
protective glass cover.
Picture 6
• After cleaning the glass reassemble the parts in the
reverse order of removal.
• ON ALL GLASES LOW-E
sign must be properly
readable and must be
positioned on the left corner of
the door, close to the left side
hinge. In this way the printed
st
surface of the 1 glass will
remain INSIDE the door.
CLEANING THE DOOR GLASS
Internal door glass of this oven can be removed and cleaned.
In order to clean the internal glass follow these instructions;
• Open the door of the oven.
(Picture1)
Picture 1
• Lock the hinges as shown in Picture
2 before starting the cleaning
operation.
Unlock the hinges when the cleaning
operation is finished. (Picture 2)
Picture 2
• Remove the screws as shown in
Picture (Picture 3)
Picture 3
14 GB
Picture 7
4. DESCRIPTION OF THE DISPLAY
00:00
MENU
4.1 BEFORE USING THE OVEN FOR THE
FIRST TIME
4.2 USING THE END OF COOKING TIMER
• PRELIMINARY CLEANING
-Clean the oven before using for the first time:
-Wipe over external surfaces with a damp soft cloth.
-Wash all accessories and wipe inside the oven with a solution of
hot water and washing up liquid.
-Set the empty oven to the maximum temperature and leave on for
about 1 hour, this will remove any lingering smells of newness.
Ensure that the room is well ventilated while this is being done.
• THINGS TO REMEMBER
This control enables to set the desired cooking time (max. 120
min.) the oven will automatically switch off at the end of the set
time.
The timer will count down from the set time return to the O position
and switch off automatically.
For normal use of oven set the timer to the
position.
To set the oven ensure the timer is not on the O position.
Confirmation of operation on timer
Modification must be confirmed by pressing the button.
Stopping the oven:
This may be necessary if you have input an incorrect instruction.
To stop the oven .... turn back the function selector knob to the
Stop Position.
Child safety device:
To lock the oven controls, select the child safety device. Refer to
the section entitled “Programming - The child safety device”.
The cooling fan :
This protects the control panel and electronics from heat damage.
It begins and then stops automatically even when the oven is
switched off.
Oven lighting :
By turning to the light symbol, you can switch on the oven light
when it is not in use.
When the oven is in use, the light stays on during all of the oven
functions and when the door is opened.
15 GB
4.3 SETTING THE CORRECT TIME
WARNING : the first operation to carry out after the oven has
been installed or following the interruption of power supply
(this is recognizable the display pulsating and showing
12:00 ) is setting the correct time. This is achieved as follows.
00:00
•Push the central button 4 times
•Set time with "-" "+" buttons.
•Release all buttons.
MENU
ATTENTION: The oven will only operate providing the clock is set.
4.4 USE OF TOUCH CONTROL CLOCK PROGRAMMER
FUNCTION HOW TO ACTIVATE IT HOW TO SWITCH ITOFF
KEY LOCK
MINUTE
MINDER
COOKING
TIME
END OF
COOKING
•Child Lock function is
activated by touching Set (+)
for a minimum of 5 seconds.
From this moment on all other
function are locked and the
display will flash STOP and
preset time intermittently.
•Push the central button
1 times
•Press the buttons "-" "+"
to set the required time
•Release all the buttons
• Push the central button 2 times
• Press the buttons "-" or "+"to
set the lenght of cooking
required
• Release all buttons
• Set the cooking function with
the oven function selector
•Push the central button 3
times •Press the buttons "-"
"+" to set the time at which you
wish the oven to switch off
•Release the buttons
•Set the cooking function with
the oven function selector
WHAT IT DOES
WHAT IT IS FOR
•Child Lock function is
deactivated by touching
touchpad Set (+) again for a
minimum of 5 seconds. From
this moment on all functions
are selectable again.
•When the set time as elapsed
an audible alarm is activated
(this alarm will stop on its own,
however it can be stopped
immediately by pressing the
button) SELECT.
•Sounds an alarm at the end of
the set time.
•During the process, the
display shows the remaining
time.
•Allows to use the oven as alarm
clock (could be activated either
with operating the oven or with
out operating the oven)
•When the time is elapsed the
oven will switch off
automatically.
Should you wish to stop cooking
earlier either turn the function
selector to 0, or set time to 0:00
(SELECT and "-" "+" buttons)
• It allows to preset the cooking
time required for the recipe
chosen.
• To check how long is left to run
press the SELECT button 2 Times.
• To alter/change the preset time
press SELECT and "-"
"+"
buttons.
•Push any button to stop
the signal. Push the central
button to return to the clock
function
•Enables you to set the end of
cooking time
•To check the preset time push
the central button 3 times
•To modify the preset time
press buttons SELECT + "-" "+"
•This function is typically used with
“cooking time” function.
For example if the dish has to be
cooked for 45 minutes and needs
to be ready by 12:30, simply select
the required function, set the
cooking time to 45 minutes and the
end of cooking time to 12:30.
•At the end of the cooking set time,
the oven will switch off
automatically and an audible alarm
will ring.
•Cooking will start automatically at
11:45 (12:30 minus 45 mins) and
will continue until the pre-set endof-cooking-time, when the oven
will switch itself off automatically.
WARNING.
If the END of cooking is selected
without setting the length of
cooking time, the oven will start
cooking immediately and it will
stop at the END of cooking time
set.
•At the time set, the oven
will switch off. To switch
off manually, turn the oven
function selector to
position O.
16 GB
4.6 COOKING TIPS
4.5 HOW TO USE THE OVEN
• COOKING MODE
All cooking should be carried out with the door closed.
It is better not to salt meats until after cooking as salt encourages the
meat to spatter fat. This will dirty the oven and make a lot of smoke.
BOTTOM + FAN - The combination of the bottom heating
element and fan is ideal for fruit flans, tarts, quiches and pastries. It
prevents food from becoming too dry and encourages bread dough to
rise. Place the shelf in the bottom position in the oven.
Joints of white meat, pork, veal, lamb and fish can be put into the oven
cold. The cooking time is longer than in a preheated oven, but it cooks
through to the centre better as the heat has more time to penetrate the
joint.
Correct preheating is the basis of successful red meat cookery.
BOTTOM - Using the lower element. Ideal for cooking all
pastry based dishes. Use this for flans, quiches, tarts, pâté and any
cooking that needs more heat from below.
GRILLS
• Before loading the grill:
Remove the meat from the refrigerator a few hours before grilling. Lay it
on several layers of kitchen paper. This improves seizing, making it
tastier and avoids it staying cold at the centre.
Add pepper and spices to the meat before grilling, but add any salt after
cooking. This way it will seize better and stay juicy. Baste all the food to
be cooked with a little oil. This is best done with a wide flat basting
brush.Then sprinkle with more pepper and herbs (thyme, etc.).
• During cooking:
Never pierce the food during cooking even when you turn it. This lets the
juice out and it becomes dry.
* BOTTOM + TOP - Both top and bottom heating elements
are in use. This method is ideal for all traditional roasting and
baking.When cooking red meat, roast beef, leg of lamb, game, bread
or foil wrapped foods.
BOTTOM + TOP + FAN - Both top and bottom heating
elements are used in conjunction with the fan, which circulates hot air
throughout the oven.We recommend this method for poultry, pastries,
fish and vegetables. By using this method better heat penetration is
achieved and cooking and preheating times are also reduced. The fan
cooking option allows you to cook different foods together at different
positions in the oven all at the same time, providing even heat
distribution but without the risk of mingling tastes and smells. When
cooking different foods at the same time allow a further 10 minutes.
BAKING
Avoid using shiny tins, they reflect the heat and can spoil your cakes. If
your cakes brown too quickly, cover them with greaseproof paper or
aluminium foil.
Caution: The correct way to use foil is with the shiny side in towards the
cake. If not the heat is reflected by the shiny surface and does not
penetrate the food.
Avoid opening the door during the first 20 to 25 minutes of cooking:
Soufflés, brioches, sponge cakes, etc. will tend to fall.You can check if
cakes are done by pricking the centre with a knife blade or metal knitting
needle. If the blade comes out nice and dry, your cake is ready and you
can stop cooking. If the blade comes out moist or with bits of cake
attached, continue baking but slightly lower the thermostat so that it is
finished off without burning.
CIRCULAR HEATING ELEMENT + FAN - Air that has been
heated is blown by the fan onto the different levels. It is ideal for
cooking different types of food at the same time (e.g. Meet and fish)
without mixing tastes and smell. It cooks very gently and is ideal for
sponge cakes, pastries, etc.
GRILL - Using the top heating element. Success is
guaranteed for mixed grills, kebabs and gratin dishes. The grill should
be pre-heated to a high temperature for 5 minutes. White meats
should always be placed at some distance from the grill element, the
cooking time is slightly longer but the meat will be more succulent.
Red meat and fish fillets can be placed directly onto the shelf with the
drip tray placed beneath on lower shelf position.
5. SERVICE CENTRE
Before calling the Service Centre.
If the oven is not working, we recommend that:
•Check that, if the oven is properly plugged into the power supply.
If the cause of the fault cannot be detected:
•Disconnect the oven from the mains, do not touch the oven and call the
after sales service.
Before calling the Service Centre remember to make a note of the serial
number on the serial number specifications plate.
The oven is supplied with a guarantee certificate that ensures that it will
be repaired free of charge by the Service Centre whilst under guarantee.
* GRILL + FAN - The top heating element is used in
conjunction with the fan which circulates the hot air around the oven.
Pre heating is recommended for red meats but is not necessary for
white meats. Grilling is ideal for cooking thicker food items such as
pork or poultry. Food to be grilled should be placed directly at the
centre of the middle shelf.
By sliding the drip tray underneath the shelf it will ensure that any
juices are collected. For best results always make sure that the food is
not too close to the grill element and turn the food over half way
through the cooking time.
This appliance is marked according to the European
directive 2012/19/EU on Waste Electrical and
Electronic Equipment (WEEE). WEEE contains both
polluting substances (which can cause negative
consequences for the environment) and basic
components (which can be re-used). It is important to
have WEEE subjected to specific treatments, in order to
remove and dispose properly all pollutants, and recover
and recycle all materials.
Individuals can play an important role in ensuring that
WEEE does not become an environmental issue; it is essential to follow
some basic rules:
• WEEE shall not be treated as household waste.
• WEEE shall be handed over to the relevant collection points managed
by the municipality or by registered companies. In many countries, for
large WEEE, home collection could be present.
• When you buy a new appliance, the old one may be returned to the
retailer who has to collect it free of charge on a one-to-one basis, as long
as the equipment is of equivalent type and has the same functions as the
supplied equipment.
GRILL + TURNSPIT + FAN - The advantage of using the top
oven element at the same time as the fan and rotisserie is that the food
is evenly cooked, preventing it from becoming dry and tasteless. The
rotisserie is programmed to continue rotating for approximately five
minutes after cooking, making full use of the residual oven heat.No
pre-heating is required for rotisserie cooking.
DEFROST - When the dial is set to this position. The fan
circulates hot air around the frozen food so that it defrosts in a few
minutes without the protein content of the food being changed or
altered.
The temperature is preset in 40°C constant, no regulation is possible.
KEEP WARM - This is recommended to reheat precooked
foodstuff, positioning the shelf on the second level from top, or to
defrost bread pizza or pastry by positioning the shelf on the lower
level.
The temperature is preset in 60°C constant, no regulation is possible.
ENERGY SAVING AND RESPECTING THE ENVIRONMENT
Where possible, avoid pre-heating the oven and always try to fill it. Open
the oven door as infrequently as possible, because heat from the cavity
disperses every time it is opened. For a significant energy saving, switch
off the oven between 5 and 10 minutes before the planned end of the
cooking time, and use the residual heat that the oven continues to
generate. Keep the seals clean and in order, to avoid any heat dispersal
outside of the cavity. If you have an electric contract with an hourly tariff,
the "delayed cooking" programme makes energy saving more simple,
moving the cooking process to start at the reduced tariff time slot.
PIZZA - With this function hot air circulated in the oven to
ensure perfect result for dishes such as pizza or cake.
* Tested in accordance with the CENELEC EN 60350-1 used for
definition of energy class.
17 GB
GÜVENLİK UYARILARI
• UYARI: Cihaz ve aparatları kullanım sırasında ısınır. Isınmış parçalara dokunmaktan kaçınınız.
•UYARI: Fırın kullanımdayken erişilebilir parçalar çok sıcak olabilir. Çocuklar güvenli bir mesafede
tutulmalıdır.
• Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri veya bilgi ve tecrübe
açısından yetersiz kişiler tarafından ancak yetişkin bir bireyin denetiminde ve cihazın nasıl
kullanılacağına dair verilen talimatların uygulanması durumunda ve oluşabilecek tehlikleri kavradıkları
takdirde güvenle kullanılabilir.
• Çocuklar cihazla oynamamalıdırlar.
• Cihazın temizlik ve bakımı gözetmen olmaksızın çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
• Kullanım sırasında cihaz ısınabilir. Fırının içindeki ısıtma elemanlarının dokunurken dikkatli
olunmalıdır.
UYARI: Erişilebilir parçalar kullanım sırasında ısınabilir. Küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.
• Fırın kapak camını temizlerken kuvvetli aşındırıcı temizleyiciler veya keskin metal kazıyıcılar
kullanmayın çünkü bu camın kırılmasına veya yüzeyin çizilmesine neden olabilir.
• Koruma çıkarılmadan önce fırın kapatılmalıdır ve temizlikten sonra koruma parçası talimatlara uygun
olarak yerine koyulmalıdır.
• Sadece bu fırın için önerilen sıcaklık probu kullanın.
• Fırını temizlemerken buharlı temizleyiciler kullanmayınız.
• Besleme kablosuna etikette belirtilen gerilimi, akımı ve yükü kaldırabilecek, toprak bağlantısı olan bir fiş
takın. Prizin etikette belirtilen yüke uygun, toprak bağlantısı yapılmış ve çalışır durumda olması gerekir.
Topraklama iletkeni sarı-yeşil renklidir. Bu işlem yalnızca uygun yetkinliğe sahip personel tarafından
gerçekleştirilmelidir. Prizle cihazın fişi arasında uyumsuzluk olması durumunda, yetkin bir elektrik
ustasından prizi uygun tipte bir prizle değiştirmesini isteyin. Fiş ve priz kurulumun yapıldığı ülkede geçerli
olan normlara uygun olmalıdır. Güç kaynağı bağlantısı, cihazla güç kaynağı arasına maksimum bağlı
yükü kaldırabilecek ve geçerli mevzuata uygun olan omnipolar bir devre kesici yerleştirilerek de
yapılabilir. Sarı-yeşil topraklama kablosu devre kesici tarafından kesintiye uğratılmamalıdır. Priz veya
bağlantı için kullanılan omnipolar devre kesici, cihazın kurulumu yapıldığında kolayca erişilebilir
durumda olmalıdır.
•Bağlantı, fişin erişilebilir durumda tutulması veya kablolama kurallarına uygun şekilde sabit kablo
tesisatına bir anahtarın eklenmesi yoluyla kesilebilir.
•Güç kablosu hasarlıysa üreticiden temin edilen bir kablo veya özel bir demet ile ya da müşteri hizmetleri
departmanıyla iletişim kurularak değiştirilmelidir.
•Güç kablosu H05V2V2-F tipi olmalıdır.
•Yukarıdaki yönergelere uyulmaması cihazın güvenliğini tehlikeye atabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir.
•Temizlemeden önce dökülen malzemeler temizlenmelidir.
•Pirolitik temizleme işlemi sırasında yüzeyler normalden daha fazla ısınabilir; bu nedenle çocuklar
güvenli bir mesafede tutulmalıdır.
•Cihaz, aşırı ısınmayı önlemek için dekoratif bir kapının arkasına monte edilmemelidir.
•Rafı fırının içine yerleştirirken stopun yukarıya baktığından ve bölmenin arka tarafında olduğundan
emin olun.
Raf, bölmeye tamamen girerek yerleştirilmelidir.
• UYARI: Fırın duvarlarını alüminyum folyoyla kaplamayın veya mağazalardan alınan tek kullanımlık
koruma malzemelerini kullanmayın. Alüminyum folyo veya diğer tüm koruma malzemeleri, sıcak
emayeyle doğrudan temas ettiğinde iç yüzeylerdeki emayenin erimesine ve bozulmasına neden olma
riski taşımaktadır.
• UYARI: Fırın kapağı contasını kesinlikle çıkarmayın.
18 TR
1. GENEL UYARILAR
Fırından en iyi verimi alabilmek için talimatları dikkatle okuyun. İleride gerekli olabileceğini düşünerek kurulum ve kullanım talimatlarını saklamanız
ve satış sonrası servis hizmetlerinden faydalanabilmeniz için fırını kurmadan önce seri numarasını not etmeniz tavsiye olunur.
Fırını kutusundan çıkardığınızda, herhangi bir şekilde hasar görmediğinden emin olun. Hasar gördüğüne dair herhangi bir kuşku duyarsanız
kullanmayın.
Profesyonel ve yetkili bir kişiyle irtibata geçin. Çocuklar için tehlikeli olabileceğinden, plastik torba, polistiren veya çivi gibi paketleme materyallerini
onların erişemeyeceği yerlerde tutun.
Bu belgede verilen talimatlara uyulmaması halinde, şirket sorumlu olmayacaktır.
! NOT: Bu kılavuzda bahsedilen fonksiyon, özellik ve aksesuarlar fırın modellerine göre değişebilir.
1.1 UYGUNLUK BEYANI
1.4 KURULUM
Bu ekipman, gıdalarla temas ettiği parçalarda, 89/109 sayılı EEC
Direktifinde öngörülen düzenlemelere uygundur.
Üreticiler, fırının kurulumunu yapma yükümlülüğünde değildir. Yanlış
kurulumdan kaynaklanan hataları düzeltmek üzere üreticiden yardım
istenirse, sağlanacak bu yardım garanti kapsamında olmayacaktır.
Profesyonel olarak yetkili kişilere yönelik kurulum talimatları takip
edilmelidir. Yanlış kurulum insanlara, hayvanlara veya eşyalara zarar
verebilir. Üretici bu tür hasarlardan veya yaralanmalardan sorumlu
tutulamaz.
işareti ile bu cihazın, Avrupa direktiflerine uygunluğunun ve
yasa tarafından belirlenmiş güvenlik, sağlık ve çevresel gerekliliklerin
yerine getirilmesinin bize ait olduğunu kabul ediyoruz.
Bu cihaz, 2009/142/AT sayılı Avrupa Direktiflerine ve sonraki
değişiklikler ile ilgili TS EN 30-1-1 standartlarına uygundur.
Fırının yerleştirileceği mutfak ünitesi en az 70°C sıcaklığa dayanıklı
malzemeden yapılmış olmalıdır.
Fırın yüksek bir sütun içine veya tezgah altına yerleştirilebilir.
Fırını yerleştirmeden önce fırın içinde, iç parçaları soğutmak ve
korumak için gerekli temiz havanın uygun bir şekilde dolaşabileceği iyi
bir havalandırma sağlamalısınız. Yerleştirme türüne göre son sayfada
belirtilen açıklık mesafelerini sağlayın.
1.2 EMNİYETLE İLGİLİ İPUÇLARI
•Fırın sadece tasarlandığı amaçlar için kullanılmalıdır. Sadece yemek
pişirmek için kullanılmalıdır. Isınmak gibi herhangi bir başka amaçla
kullanılması uygunsuz bir kullanım örneği olup tehlike arz edebilir.
•Üreticiler uygunsuz, yanlış veya mantıklı olmayan kullanımlardan
ötürü meydana gelebilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz.
Herhangi bir elektrikli cihazı kullanırken, birkaç temel kuralı takip
etmelisiniz.
- Fişi prizden çıkarmak için elektrik kablosundan tutarak çekmeyin.
- Elleriniz veya ayaklarınız ıslak veya nemliyken fırına dokunmayın.
- Fırını kullandığınız zamanlarda ayağınıza mutlaka bir şeyler giyin.
- Adaptör, birden çok fiş için çoklu soket veya uzatma kablolarının
kullanımı genellikle pek iyi bir fikir değildir.
- Fırın arıza verirse veya çalışmazsa, ana elektrik hattından elektriğini
kesin ve fırına dokunmayın.
•Kablo hasar görmüşse derhal değiştirilmelidir.
Kabloyu değiştirirken aşağıdaki talimatları takip edin.
Elektrik kablosunu çıkarın ve H05VV-F tipinde bir kabloyla değiştirin.
Kablo, fırın için gerekli olan elektrik akımını kaldırabilecek güçte
olmalıdır. Kablo değişimi gerekli eğitimi almış yetkili teknisyenler
tarafından yapılmalıdır.
Topraklama kablosu (sarı-yeşil) elektrik kablosundan 10 mm daha
uzun olmalıdır.
Onarım işleri için sadece onaylanmış bir servis merkeziyle irtibat
kurun ve sadece orijinal parçaların kullanıldığından emin olun.
Yukarıdaki talimatlara uyulmaması durumunda, üreticiler fırının
güvenliğini garanti edemez.
•Satın almış olduğunuz fırın belirtilen teknik özelliklere sahiptir ve fırın
üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmaması gerekir.
•Yanıcı ürünleri fırında saklamayın; fırın kazara çalıştırıldığında bu
ürünler yangına sebep olabilir.
•Fırın kapağına bastırmayın ve çocukların kapağın üstüne
oturmasına izin vermeyin.
•Fırına kap koyarken veya fırından kap çıkarırken fırın eldiveni takın.
•DİKKAT: Şiş kullanılırken erişilebilir parçalar ısınabilir.
Küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.
1.5 ELEKTRİK BAĞLANTISI
ELEKTRİK BAĞLANTISI ONAYLI BİR YÜKLENİCİ VEYA BENZER
NİTELİKLERE SAHİP BİR TEKNİSYEN TARAFINDAN
YAPILMALIDIR.
Cihazın kurulumu, kurulumun yapıldığı ülkede yürürlükte olan
standart ile uyumlu olmalıdır.
Bu koşula uygun davranılmaması halinde, üretici herhangi bir
sorumluluk kabul etmez.
Şebeke bağlantısı topraklı bir priz veya çok kutuplu bir devre kesici
yardımıyla ilgili ülkenin kurulum standartlarına uygun şekilde
yapılmalıdır.
Kurulum uygun sigortalarla korunmalı ve fırını normal şekilde
beslemeye yetecek kesitte kablolar kullanılmalıdır.
BAĞLANTI:
Fırın fazlar arasında veya faz ile nötr arasında sadece 220-240 VAC
voltaja bağlanan bir güç kablosuyla donatılmıştır.
Bağlantı yapılmadan önce aşağıdakiler kontrol edilmelidir:
-sayaç üzerinde belirtilen güç kaynağı voltajı,
Fırının topraklama ucuna bağlı ana koruma kablosu (yeşil/sarı)
tesisatın topraklama ucuna bağlanmalıdır.
Dikkat:
Bağlantıyı yapmadan önce bir elektrikçiye tesisatın topraklama
sürekliliğini kontrol ettirin.
Üretici, toprak bağlantısı yapılmamış veya bağlantısının sürekliliği
hatalı bir toprak hattına bağlanmış fırının kullanımından meydana
gelebilecek olaylardan veya olası sonuçlardan ötürü sorumluluk kabul
etmemektedir.
1.3 ÖNERİLER
• Her kullanımdan sonra yapılan küçük çaplı bir temizlik, fırını son derece
NOT: Fırın için satış sonrası servise ihtiyaç duyulabileceğinizi
unutmayın.
Ayrıca prizi, fırının yeri değiştirildikten sonra tekrar bağlanabileceği
şekilde yerleştirin.
temiz tutar.
• Fırının yan duvarlarını alüminyum folyo veya dükkanlardan alınabilen
tek kullanımlık koruma malzemeleriyle kaplamayın. Alüminyum folyo veya
diğer koruma malzemeleri sıcak emaye ile doğrudan temas ettiğinde
erime ve iç taraftaki emayeyi bozma riski oluşturur.
• Fırının aşırı kirlenmesini ve bunun sonucunda oluşan keskin duman
kokusunu önlemek için fırını çok yüksek sıcaklıklarda kullanmamanızı
öneririz. Pişirme süresini uzatıp sıcaklığı bir miktar düşürmek daha iyi
olabilir.
Güç kablosu: Güç kablosunun değiştirilmesi gerekiyorsa, lütfen
bunu satış sonrası servise veya benzer niteliklere sahip bir teknisyene
yaptırın.
Cihaz bilgi panosu:
Code produit:
Numéro de série :
• Fırınla birlikte verilen aksesuarların yanı sıra, yalnızca çok yüksek
sıcaklıklara dayanıklı kaplar ve pişirme kalıpları kullanmanızı tavsiye
ederiz.
19 TR
2.2
2. AKSESUARLAR (Modele göre)
Klasik “elektrik ampulünün” yerine geçen bir aydınlatma sistemidir. 14
adet LED (pirolitik olmayan modeller için) veya 10 adet Yüksek Güçlü
LED (pirolitik modeller için) lamba, kapıya entegredir. Bu lambalar,
fırının içini, hiçbir raf üzerine gölge düşmeden, net bir şekilde
görmenizi sağlayan yüksek kalitede beyaz ışık vermektedir.
2.1 FIRIN EKİPMANI
Ekipmanları ilk kez kullanmadan önce her birini temizlemek gereklidir.
Ekipmanları bir süngerle yıkayın. Durulayın ve kurulayın.
Avantajları:
Bu sistem, fırın içinde mükemmel aydınlatma sağlamanın yanı sıra,
klasik ampullerden daha uzun süre dayanır, kullanımı ve bakımı daha
kolaydır ve her şeyden önemlisi, enerji tasarrufu sağlar.
Raf kalıp ve tabaklar için uygundur.
-Optimum görüş
-Uzun ömürlü aydınlatma
-Çok düşük enerji tüketimi; klasik yüksek aydınlatma sistemlerine
kıyasla %95 daha düşük.
Damlama tepsisi ızgara yapılan yiyeceklerden akan suları tutar.
2.3 YAN IZGARALARIN ÇIRARILMASI VE
TEMİZLENMESİ
Damlama tepsisini asla kızartma tepsisi olarak kullanmayın çünkü
biriken yağlar hızla fırına yayılıp aşırı duman oluşmasına neden
olabilir.
Damlama tepsisini doğrudan fırın tabanına kesinlikle
yerleştirmeyin.
1- Tel rafı, ok yönünde çekerek, tutucu yuvalarından ve fırın duvarından
ayrılmasını sağlayın.
2- Tel rafları bulaşık deterjanı, ılık su ve yumuşak bir bez ya da sünger
kullanarak temizleyip kuru bir bezle kurulayın.
3- Temizlik işlemi ardından, tel rafları yerine takın.
Modele göre, çıtır çıtır bir pizza için standı ve pizza silindiriyle birlikte
pizza taşı verilir.
Hamur işi tepsisi rafa yerleştirilmelidir. Ekler, bisküvi, beze vb. küçük
hamur işlerini pişirmek içindir.
Hamur işi tepsisini doğrudan fırın tabanına kesinlikle
yerleştirmeyin.
Eğer dahilse yanal tel ızgara
.
20 TR
FIRIN KAPI CAMININ TEMİZLENMESİ
3. FIRIN TEMİZLENMESİ
Temizlemek için fırın kapağını ve iç cam panelini çıkarabilirisiniz;
bunun için aşağıdaki talimatları izleyin.
•Elle herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce fırının soğumasını
bekleyin.
•Fırını temizlerken kesinlikle aşındırıcı temizlik maddeleri, bulaşık teli
veya keskin nesneler kullanmayın, aksi takdirde emaye onarılamaz
şekilde hasar görebilir.
•Yalnızca sabunlu su veya ağartıcı (amonyak) temizleyiciler kullanın.
•Fırının yanlarını kesinlikle alüminyum folyo ile kaplamayın.
• Kapağı tamamen açın. (Şekil 1)
CAM PARÇALAR
Fırını her kullanışınızda cam kapağı emici bir kağıt havluyla silmenizi
öneririz. Lekeler ağırsa iyice sıkılmış deterjanlı bir süngerle silip
durulayabilirsiniz.
Şekil 1
Cam yüzeyi çizip kırılmasına neden olabilecekleri için fırın kapağının
camını temizlemek amacıyla sert aşındırıcı temizlik maddeleri veya
keskin ağızlı metal spatula kullanmayın.
FIRIN KAPAĞI CONTASI
Fırın kapağı contası kirlenirse, hafif nemli bir süngerle temizleyin.
• Temizleme işlemine başlamadan
önce iki kapak menteşesini Şekil
2'deki gibi kilitleyin. Temizleme
sonrasında ise kilidi açın. (Şekil 2)
AKSESUARLAR
Bunları sabunlu suya batırılmış bir süngerle temizleyin. Temiz suyla
durulayın ve kurulayın. Aşındırıcı temizleme maddeleri kullanmayın.
Şekil 2
DAMLAMA TEPSİSİ
Izgara yaptıktan sonra damlama tepsisini fırından çıkarın. Sıcak yağı
bir kaba boşaltırken dikkatli olun. Damlama tepsisini bulaşık deterjanlı
bir süngerle sıcak su içinde yıkayın.
Tepsiye yapışan artıklar kalırsa, tepsiyi deterjanlı suda bekletin.
Ayrıca bulaşık makinesinde de yıkanabilir veya piyasada satılan bir
fırın temizleyiciyle temizlenebilir.
Damlama tepsisini kirliyken kesinlikle fırına yerleştirmeyin.
• Yanlardaki vidaları çıkarın.
( Şekil 3)
FIRIN AYDINLATMA SİSTEMİ
Lambayı temizlemeden veya değiştirmeden önce fırını prizden çekin.
Ampul ve kapağı yüksek sıcaklıklara dayanıklı malzemeden
yapılmıştır.
Şekil 3
• Kapıyı her iki taraftan ellerinizle
tutarak yukarı doğru bir açıyla çekin.
Şekli 4
• Kapı camını yavaşça çekerek
çıkarın. (Şekil 5)
1
Şekli 5
2
3
• * Pirolitik fırınlar için 2. ve 3.
camları da aynı şekilde çıkarın.
(Şekil 6)
Şekli 6
• Temizleme işlemi bittikten
sonra, cam panelleri ve fırın
kapağını takın. Yukarıdaki
tüm adımları tersine sırayla
izleyin.
Ampul özellikleri:
230 VAC - 25W- E 14 taban Sıcaklık 300°C. Arızalı bir ampulü
değiştirmek için aşağıdaki işlemleri uygulamanız yeterlidir:
• Cam kapağı sökün,
• Ampulü sökün,
• Aynı türden bir ampulle değiştirin: yukarıdaki özelliklere
bakın,
• Arızalı ampulü değiştirdikten sonra koruyucu cam kapağı
geri
vidalayın.
• Tüm cam panellerde LOW-E
ibaresi düzgün şekilde okunur
olmalı ve panellerin sol
köşesinde yer almalıdır. Böylece
yazılı ibarenin olduğu yüzey
fırının iç kısmına bakacak
konumda duracaktır.
Şekil 7
21 TR
4. EKRAN AÇIKLAMASI
00:00
MENU
4.2 PİŞİRME SÜRESİ ZAMANLAYICISININ
AYARLANMASI
4.1 FIRINI İLK KEZ KULANMADAN ÖNCE
• ÖN TEMİZLİK
-Fırını ilk kullanım öncesinde temizleyin:
-Nemli yumuşak bir bezle fırının dış yüzeylerini silin.
-Tüm aksesuarları yıkayın ve sıcak su ve bulaşık deterjanıyla fırının
içini silin.
Boş fırını maksimum sıcaklığa ayarlayın ve yaklaşık 1 saat süreyle
çalıştırın; böylece yeni alındığında fırının içine sinmiş olan kokular
ortadan kalkacaktır. Bu işlem yapılırken odanın iyi bir şekilde
havalandırılması sağlayın.
• UNUTULMAMASI GEREKEN HUSUSLAR
Zamanlayıcı üzerinden çalıştırma onayı
Değişiklik düğmeye basarak onaylanmalıdır.
Fırının durdurulması:
Yanlış bir talimat uyguladığınızda fırının durdurulması gerekebilir.
Fırını durdurmak için …. fonksiyon seçme düğmesini çevirerek Stop
(Durdurma) Konumuna getirin.
Çocuk emniyet cihazı:
Bu kontrol istenen pişirme süresinin ayarlanmasını sağlar (maks.
120 dk.) Fırın otomatik olarak ayarlanan süre sonunda
kapanacaktır.
Zamanlayıcı ayarlanan zamandan “O” pozisyonuna geri sayar ve
otomatik olarak kapanır.
Zaman ayarı yapmadan fırını kullanmak istiyorsanız
zamanlayıcıyı pozisyonuna
getiriniz.
Fırını istediğiniz fonksiyonda çalıştırmanız için zamanlayıcının
“O” pozisyonunda olmaması gerekmektedir.
Fırın kontrol düğmelerini kilitlemek için, çocuk emniyet cihazını
seçin. Lütfen "Programlama -Çocuk emniyet cihazı" başlıklı bölüme
bakın.
Soğutma fanı:
Bu fan, kontrol panelinin ve elektronik aksamın ısıdan hasar
görmesini engeller.
Fırın kapalıyken bile çalışır ve daha sonra otomatik olarak kapanır.
Fırın aydınlatma sistemi:
Düğmeyi lamba sembolüne getirerek kullanımda olmadığı zamanlar
fırın ışığını açabilirsiniz. Fırın kullanım halindeyken, tüm fırın
fonksiyonlarında ve fırın kapısı açıkken ışık yanmaya devam eder.
22 TR
4.3 SAATİN AYARLANMASI
00:00
UYARI: Fırın yerine monte edilip elektrik bağlantısı yapıldığında veya
elektrik beslemesi kesilip tekrar geri geldiğinde, gösterge yanıp
sönmeye başlar. Bu aşamada saatin ( 12:00 ) ayarlanması gerekir. Saat
aşağıdaki gibi ayarlanır:
•Orta düğmeye 1 kez basınız.
• "-" "+" Butonlarıyla zamanı ayarlayınız.
•Bütün düğmelere basmaya son verin.
MENU
UYARI: Fırın ancak saat ayarlandıysa çalışmaya başlar.
4.4 DOKUNMATİK ZAMANLAYICI
PROGRAM
ÇOCUK
KİLİDİ
ZAMAN
SAYACI
PİŞİRME
SÜRESİ
PROGRAMI
PİŞİRME
SONU
PROGRAMI
DEVREYE SOKULMASI DEVREDEN ÇIKARILMASI
• Çocuk kilidi fonksiyonu
dokunmatik ekrandaki (+)
sembolüne en az 5 saniye
dokunarak aktif hale getirilir.
Bu andan itibaren diğer tüm
fonksiyonlar kilitlenir.
Ekran ya “Stop” ya da zaman
ayarlayıcıyı gösterir. İkisini
de aynı anda göstermez.
• Çocuk kilidi fonksiyonu
tekrar dokunmatik ekrandaki
(+) sembolüne en az 5
saniye dokunarak iptal edilir.
Bu andan itibaren tüm
fonksiyonlar tekrar seçilebilir
hale gelir.
•Orta düğmeye 1 kez basınız
•Arzu ettiğiniz süreyi
ayarlamak için "-" "+"
düğmelerine basın.
•Bütün düğmelere
basmaya son verin.
•Ayarlanmış olan süre sona
erdiğinde, sesli bir alarm
verilir (bu alarm
kendiliğinden durur) ancak,
düğmesine basılarak
istendiği takdirde daha önce
de durdurulabilir.
•Orta düğmeye 2 kez
basınız
•Arzu ettiğiniz pişirme
süresini ayarlamak için
"-" "+" düğmelerine basın.
•Bütün düğmelere
basmaya son verin.
•Fırın fonksiyon düğmesi
ile pişirme fonksiyonunu
seçin.
•Ayarlanmış olan süre sona
erdiğinde, fırın otomatik
olarak kapanır. Pişirme
işlemini daha önce
durdurmak istemeniz
durumunda, işlev seçicisini
0 konumuna getirin veya
süreyi 0:00 olarak ayarlayın
SELECT ve "-" "+"
düğmeleri
•Orta düğmeye 3 kez
basınız
•Arzu ettiğiniz pişirmenin
sona erme saatini
ayarlamak için "-" "+"
düğmelerine basın.
•Bütün düğmelere
basmaya son verin.
•Fırın fonksiyon düğmesi
ile pişirme fonksiyonunu
seçin.
•Ayarlanmış olan süre sona
erdiğinde, fırın otomatik
olarak kapanır. Pişirme
işlemini kendiniz müdahale
ederek durdurmak için fırın
fonksiyon düğmesini O
konumuna getirin.
23 TR
İŞLEVİ
•Ayarlanmış olan sürenin
sonunda alarmı çaldırır.
•İşlem sırasında kalan
süreyi gösterir.
•Seçilmiş olan tarif için
gerekli olan pişirme
süresini ayarlayabilmenize
olanak sağlar.
•Ne kadar çalışma süresi
kaldığını görmek için
SELECT düğmesine basın.
•Programlanmış olan süreyi
değiştirmek için SELECT
ve "-" "+"
düğmelerine
basın.
•Pişirme sonu saatini
ayarlayabilmenize olanak
sağlar.
•Ayarlanmış olan saati
kontrol etmek için orta
düğmeye 3 kez basınız
•Programlanmış olan
saati değiştirmek için
SELECT ve "-" "+"
düğmelerine basın.
NE İÇİN KULLANILDIĞI
•Fırını bir alarmlı saat
olarak kullanabilmenize
olanak sağlar (fırın çalışırken
de çalışmıyorken de
kullanılabilir)
•Sinyali durdurmak için
herhangi bir düğmeye basın.
saat fonksiyonuna geri
dönmek için orta düğmeye
basın
•Bu işlev genellikle “pişirme
süresi” işlevi ile birlikte
kullanılır. Örneğin yiyeceğin
pişme süresi 45 dakikaysa ve
saat 12:30'da hazır olması
gerekiyorsa, sadece pişirme
süresini 45 dakikaya ve
pişirme sonu saatini de 12:30'
a ayarlamanız yeterlidir.
•Programlanmış olan pişirme
süresinin sonunda fırın
otomatik olarak kapanır ve
bir sesli alarm verilir.
•Pişirme saat 11:45'de (12:30
eksi 45 dakika) otomatik olarak
başlar ve programlanmış olan
pişirme süresi (45 dakika)
kadar sürdükten sonra fırın
otomatik olarak kapanır.
UYARI: Pişirme sonu(END)
programı pişirme süresi
seçilmeden ayarlanmış
olması durumunda, fırın hemen
çalışmaya başlar ve
programlanmış olan pişirme
sonu saatine kadar çalışıp
otomatik olarak durur.
Büyük parçalar halindeki beyaz et, domuz eti, dana eti, kuzu eti ve balık
soğuk fırına yerleştirilebilir. Pişirme süresi, önceden ısıtılmış fırında
pişirme süresinden daha uzun değildir ancak ısı büyük et parçasına daha
uzun bir süre boyunca nüfuz edebileceği için orta kısımlar daha iyi pişer.
4.5 FIRININ KULLANIMI
• PİŞİRME MODU
Tüm pişirme işlemleri fırın kapağı kapatılarak yapılmalıdır.
Doğru ön ısıtma, kırmızı etin başarılı bir şekilde pişirilmesinin püf
noktasıdır.
ALT + FAN - Alttan ısıtmayla birlikte fan sisteminin
kullanılması meyveli pasta, tart, kiş ve hamur işleri için idealdir.
Yiyeceklerin çok kurumasını önler ve ekmek hamurunun kabarmasını
sağlar. Rafı fırın içinde alt konuma yerleştirin.
IZGARALAR
•Izgarayı doldurmadan önce:
Eti ızgara yapmadan birkaç saat önce buzdolabından çıkarın. Birkaç kat
mutfak kağıdı üzerine serin. Bu serme işlemi sayesinde et daha iyi tutar,
böylece daha lezzetli olur ve orta kısmı soğuk kalmaz.
Izgara işlemi öncesinde ete biber ve baharat ekleyin ancak tuzu pişirme
işlemi bittikten sonra koyun. Bu şekilde et daha iyi tutar ve sulu kalır.
Pişirilecek tüm yiyeceklerin üzerine biraz yağ sürün. Bu işlem en iyi, geniş
ve düz bir fırçayla yapılır. Ardından biraz daha biber ve baharat (kekik vb.)
koyabilirsiniz.
ALT - Alt ısıtma elemanını kullanır. Tüm hamur işlerinin
pişirilmesi için idealdir. Bu ısıtma yöntemini, alt taraftan daha fazla ısı ve
ışınım gerektiren pasta, tart, ezme ve diğer bu türlü yiyecekler için
kullanın.
*
ALT + ÜST - Hem üst hem de alt ısıtma elemanları
kullanılır. Bu yöntem tüm klasik kızartma ve fırınlama işlemleri için
idealdir. Kırmızı et, biftek, kuzu but, av eti, ekmek veya folyo ile
kaplanmış yiyecekler pişirilirken kullanılır.
•Pişirme sırasında:
Pişirme sırasında ızgarayı çevirdiğinizde bile yiyecekleri asla delmeyin.
Bu durum yiyecek suyunun akmasına ve yiyeceğin kurumasına neden
olur.
ALT + ÜST + FAN - Fırın içindeki sıcak havanın dolaşımını
sağlayan fan ile birlikte hem üst hem de alt ısıtma elemanları kullanılır.
Bu yöntemi piliç, hamur işi, balık ve sebzeler için öneririz. Bu yöntem
kullanılarak sıcaklığın daha iyi nüfuz etmesi sağlanır ve pişirme ile ön
ısıtma süreleri de kısaltılır. Fanlı pişirme seçeneği, fırın içinde farklı
yiyeceklerin hepsini farklı konumlarda aynı anda pişirmenize olanak
tanır ve tatlar ile kokuları birbirine karıştırmadan eşit ısı dağılımı sağlar.
Farklı yiyecekleri aynı anda pişirmek için 10 dakikalık ekstra süre ayırın.
FIRINLAMA
Parlak sac kullanmaktan kaçının çünkü bunlar ısıyı yansıtır ve keklerinizi
bozabilir. Kekiniz çabuk kızarıyorsa, yağ geçirmez kağıt veya alüminyum
folyo ile kaplayın.
Dikkat: Folyonun doğru kullanımı parlak tarafı keke gelecek şekildedir.
Folyoyu bu şekilde yerleştirmezseniz, parlak yüzey ısıyı yansıtır ve ısı
yiyeceğe nüfuz etmez.
Pişirme işleminin ilk 20 - 25 dakikası boyunca fırının kapağını
açmayın:
Yoksa sufle, tatlı çörek, pandispanya vb yiyecekler sönebilir. Bir bıçağın
ağzıyla veya metal bir örgü şişiyle keklerinizin ortasını delerek pişip
pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Bıçak ağzı temiz ve kuru çıkarsa kekiniz
hazır demektir, dolayısıyla pişirme işlemini durdurabilirsiniz. Şayet bıçağın
ağzı nemli ve üzerinde kek parçalarıyla çıkarsa, pişirmeye devam edin
ancak yanmadan pişmesini sağlamak için ısı ayarını biraz düşürün.
TURBO REZİSTANS + FAN -Fan ısınan havayı farklı
seviyelere üfler. Tatları ve kokuları karıştırmadan farklı yiyecek türlerini
(örn. Et ve balık) aynı anda pişirmek için idealdir. Çok hafif ısıyla pişirir
ve pandispanya, hamur işi vb. için idealdir.
IZGARA - Üst ısıtma elemanı kullanılır. Karışık ızgara,
kebap ve güveç pişirmede başarı garantidir. Izgara önceden 5 dakika
süreyle yüksek bir sıcaklığa getirilmelidir. Beyaz etler her zaman ızgara
elemanından belirli bir uzaklığa yerleştirilmelidir, bu şekilde pişirme
süresi biraz daha uzar ancak et daha sulu kalır. Damlama tepsisi
aşağıya, alt raf konumuna konarak kırmızı et ve balık fileto doğrudan
rafa yerleştirilebilir.
5. SERVİS MERKEZİ
Servis Merkezini aramadan önce.
Fırın çalışmıyorsa aşağıdakileri yapmanızı öneririz:
Fırının elektrik prizine doğru şekilde takıldığından emin olun.
Arızanın sebebi tespit edilemiyorsa:
Fırının elektrik bağlantısını kesin, fırına dokunmayın ve satış sonrası
hizmet bölümünü arayın.
Servis Merkezini aramadan önce lütfen özellikler panelindeki seri
numarasını not etmeyi unutmayın.
Fırın, garanti kapsamında bulunduğu sürece Servis Merkezinde ücretsiz
olarak onarılmasını sağlayan bir garanti belgesiyle birlikte verilmektedir.
*
IZGARA + FAN - Sıcak havanın fırın içinde dolaşımını
sağlayan fanla birlikte üst ısıtma elemanı kullanılır. Kırmızı et için ön
ısıtma tavsiye edilir ancak beyaz et için gerekli değildir. Izgara, domuz
eti veya piliç gibi daha kalın yiyecekler için ideal bir pişirme biçimidir.
Izgara yapılacak yiyecekler doğrudan orta rafın merkezine
yerleştirilmelidir.
Damlama tepsisini rafın altına yerleştirdiğinizde, akan sular burada
toplanır. En iyi sonucu almak için, daima yiyeceklerin ızgara elemanına
çok yakın olmamasına dikkat edin ve pişirme süresinin ortasına doğru
yiyecekleri diğer tarafına çevirin.
Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (AEEE)
hakkındaki 2012/19/EU Avrupa Birliği Yönergesine
uygun biçimde işaretlenmiştir.
AEEE, hem kirletici maddeleri (bunlar çevre üzerinde
olumsuz etkilere neden olabilir) hem de temel bileşenleri
(bunlar yeniden kullanılabilir) içerir. Tüm kirleticilerin
düzgün bir şekilde bertaraf edilmesi ve atılması ve tüm
malzemelerin geri kazanılıp ve dönüştürülmesi için
AEEE'nin özel işlemlere tabi tutulması önemlidir.
Kişiler, AEEE'nin bir çevre sorununa dönüşmemesini
sağlamakta önemli bir rol üstlenir; bazı basit kuralların
izlenmesi gerekir:
• AEEE'lere ev atıkları olarak davranılmamalıdır.
• AEEE'ler, belediye veya kayıtlı şirketler tarafından yönetilen ilgili toplama
noktalarına teslim edilmelidir. Pek çok ülkede, büyük AEEE'ler için evden
toplama hizmeti verilir.
• Yeni bir cihaz satın aldığınızda, eskisi satıcıya verilebilir ve satıcı yeni
teslim ettiği cihaz başına bir adet olmak üzere ücretsiz olarak bu cihazı
teslim alabilir, bunun için alınacak ekipmanın teslim edilen ekipman ile
aynı türden ve aynı fonksiyonlara sahip olması gerekir.
IZGARA + ŞİŞ ÇEVİRME + FAN - Fan ve şiş ile aynı anda
fırının üst ısıtma elemanını da kullanmak, yemeğin eşit şekilde
pişmesini sağlayarak kuru ve tatsız olmasını engelleme avantajı sağlar.
Şiş, fırının içinde kalan sıcaklıktan yararlanmak için pişirme sonunda
yaklaşık beş dakika daha dönecek şekilde programlanmıştır. Şişte
pişirme için önceden ısıtma gerekmez.
BUZ ÇÖZME - Kadran bu konuma ayarlandığında fan,
donmuş yiyeceklerin etrafında sıcak hava dolaşımı sağlar ve böylece
içindeki protein miktarını değiştirmeden birkaç dakika içinde yiyeceğin
buzunu çözer. Sıcaklık önceden sabit olarak 40°C'ye ayarlanmıştır,
değişiklik yapılamaz.
SICAK TUTMA - Bu mod, rafı üstten ikinci seviyeye
yerleştirmek suretiyle önceden pişirilmiş olan yiyecekleri yeniden
ısıtmak için veya rafı alt seviyeye yerleştirmek suretiyle ekmek, pizza
veya hamur işi yiyeceklerin buzunu çözmek için tavsiye edilir.
Sıcaklık önceden sabit olarak 60 °C'ye ayarlanmıştır, değişiklik
yapılamaz.
ENERJİ TASARRUFU VE ÇEVREYE SAYGI
Mümkün olduğunca fırını önceden ısıtmayın ve daima doldurmaya çalışın.
Fırın içerisindeki ısı, kapak her açıldığında dışa doğru yayıldığı için, fırın
kapağını mümkün olduğunca seyrek açmaya gayret gösterin. Kayda
değer bir enerji tassarufu için fırını, planlanan pişirme süresi bitiminden 510 dakika önce kapatın ve fırının sürekli olarak ürettiği kalan ısıyı kullanın.
Fırın içerisindeki ısının dışarıya yayılmasını engellemek için sızdırmazlık
elemanlarını temiz ve düzenli tutun. Saatlik tarife üzerinden işleyen bir
elektrik aboneliğiniz varsa "gecikmeli pişirme" programının, pişirme
işlemini düşük tarifeli zaman dilimine alarak enerji tasarrufunu daha basit
hale getirdiğini unutmayın.
PİZZA - Bu fonksiyon, fırın içinde sıcak hava dolaşımıyla
pizza veya kek gibi yiyecekler için mükemmel sonuç alınmasını sağlar.
*Enerji sınıfı tanımında kullanılmış olan CENELEC EN 60350-1
standardına uygun olarak test edilmiştir.
4.6 PİŞİRME İPUÇLARI
Tuz etten yağ sıçramasını tetikleyeceği için pişirme işlemi sonuna kadar
etleri tuzlamamanız daha iyi olacaktır. Çünkü bu yağ sıçramaları fırınınızı
kirletir ve çok miktarda duman ortaya çıkarır.
24 TR
TÜKETİCİ HİZMETLERİ
Yetkili servislerimizden hizmet talebiniz olduğunda veya ürünlerimizle ilgili genel öneri ve talepleriniz için aşağıdaki numaradan ulaşabilirsiniz.
TÜKETİCİ HATTI: 444 03 98
Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayınız.
Ürününüzü kullanmadan önce montaj ve kullanma kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Ürünün montaj ve kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı
kullanılması, kullanım hataları ve cihazın standart kullanım şartları / amaçları haricinde kullanılması halinde ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır.
Ürünün standart ve sorunsuz çalışma koşullarının sağlanması için gerekli / zorunlu olan montaj ve kullanım kılavuzunda belirtilen teknik özelliklerinin (su
basıncı, voltaj değeri, gaz besleme basıncı, sigorta değeri, topraklama, yakıt cinsi, yakıt kalitesi vb.) uygun olmaması, sabit olmaması ve/veya değişken
olması halinde, cihazda meydana gelebilecek arızalar ve sorunlar garanti kapsamı dışında kalacaktır.
Candy Hoover Euroasia tarafından sağlanan garanti şartları aşağıdaki koşullarda geçersiz olacaktır.
• Ürüne, yetkili servis dışındaki kişiler tarafından müdahale edilmesi, elektrik-su kesintisi ve üründen kaynaklanmayan kaçaklar garanti kapsamı dışındadır.
• Kullanım hatalarından dolayı oluşan arıza ve hasarlar, elektrik-gaz -su tesisatı ve / veya tesisat ekipmanları nedeniyle meydana gelebilecek arızalar garanti
kapsamı dışındadır.
•Ürünün, müşteriye ulaştırılması sonrası yapılan taşıma işlemine bağlı arıza ve hasarlar, tüketici tarafından yapılan yanlış depolama ve ortam koşulları
nedeniyle cihazda meydana gelen hasarlar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
• Hatalı elektrik tesisatı, ürünün üzerinde belirtilen voltajdan farklı voltajda kullanılması veya şebeke voltajındaki dalgalanmalar sonucu oluşan arıza ve
hasarlar, doğal afetler, üründen kaynaklanmayan harici/fiziki dış etkenler, mevsimsel hava şartları ve çevresel etkenler (deprem, yangın, sel, su basması,
şiddetli rüzgar, yıldırım düşmesi, kireç, nem, rutubet, toz, nakliye, taşıma, ürünün dona maruz kalması, susuz çalışma vb.) nedeniyle oluşan arızalar garanti
kapması dışında kalacaktır.
• Kullanım kılavuzunda belirtilen hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar ve hasarlar.
Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığı yapılır.
Ürünün kullanım ömrü 10 (on) yıldır. Bu ürünün tanımlandığı şekilde çalışabilmesi için gerekli yedek parçaları bulundurma süresidir.
Üretim yeri Türkiye 'dir.
İTHALATCI FİRMA:
CANDY HOOVER EUROASIA EV GEREÇLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
İçerenköy Mh. Hal Yolu Cd. Çayır Yolu Sk. No: 11
Sayar İş Merkezi Kat: 7 34752 Ataşehir / İSTANBUL/ TÜRKİYE
Tel: 0216 466 42 42 • Fax: 0216 466 15 45
www.hoover.com.tr • servis@hoover.com.tr
ÜRETİCİ FİRMA:
CANDY HOOVER GROUP
Via Privata E. Fumagalli 20861 Brugherio (MB) - ITALY
Tel: 039.2086.1 • Fax: 039.2086.403
www.candy-group.com
GARANTİ BELGESİ
ANKASTRE FIRIN
Ankastre fırın kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkili kıldığımız servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakımı, onarımı
veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı
ürünün teslim tarihinden itibaren 3 ( ÜÇ ) YIL SÜRE İLE CANDY HOOVER EUROASIA A.Ş. TARAFINDAN GARANTİ EDİLMİŞTİR.
Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını istem,
ç) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin, Kanunun 11. maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen
parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onırımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz
onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
• Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
• Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
• Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini alıp, ayıp oranında beden indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı,
tüketicinin talebini reddetmez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi
tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde
giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması
durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara uykırı kullanılmasından kaynaklanın arızalar garanti kapsamı dışındadır.
Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin
yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi ve bu yükümlülüğün yerine getirildiğinin ispatı satıcıya aittir.
Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.
Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel
Müdürlüğüne başvurabilir.
CANDY-HOOVER-EUROASIA EV GEREÇLERİ SAN VE TİC. A.Ş.
Genel Müdür:
Model:...............................................
Bandrol ve Seri No:............................
Teslim Tarihi Yeri: ...............................
Fatura Tarihi No: ..............................................
Satıcı Firma Ünvanı: ........................................
Adres: .........................................................
...................................................................
Tel - Fax: .....................................................
Satıcı Firma (Kaşe ve İmza):........................
Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.
Bu garanti belgesi ile kesilen fatura garanti süresi boyunca garanti belgesi ile muhafaza edilmesi önerilir.
25 TR
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• UPOZORNĚNÍ: Spotřebič a jeho přístupné části se během použití zahřívají. Nedotýkejte se topných
prvků.
• UPOZORNĚNÍ: přístupné části se mohou při používání trouby zahřát. Děti musejí být udržovány v
bezpečné vzdálenosti.
• Tento spotřebič smí používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo
mentálními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností, pokud jsou pod dohledem a byly poučeny o
použití spotřebiče a možném riziku.
• Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
• Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.
• Během použití se spotřebič zahřívá. Nedotýkejte se ohřevných prvků uvnitř trouby.
UPOZORNĚNÍ: Přístupné části mohou být během provozu horké. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.
• Nepoužívejte drsné čističe ani ostré kovové předměty k čištění skla dvířek trouby, neboť můžete
poškrábat povrch.
• Vypněte troubu před sejmutím ochrany a po očištění nasaďte ochranu v souladu s pokyny.
• Používejte pouze tepelní sondu doporučenou pro tuto troubu.
• K čištění nepoužívejte vysokotlaké parní čističe.
• Připojte zástrčku k napájecímu kabelu, který je schopen vydržet napětí, proud a zátěž uvedené na
štítku a který je opatřen uzemňovacím kontaktem. Zásuvka musí být vhodná pro zatížení uvedené na
štítku a musí mít zapojený a funkční uzemňovací kontakt. Uzemňovací vodič má žlutozelenou barvu.
Tuto operaci by měl provádět odborník s vhodnou kvalifikací. V případě neslučitelnosti mezi zásuvkou a
zástrčkou spotřebičů požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby zásuvku nahradil jiným vhodným
typem. Zástrčka i zásuvka musejí odpovídat platným normám země instalace. Připojení k napájecímu
zdroji lze provést také tak, že mezi spotřebičem a zdrojem energie, který zvládne maximální připojenou
zátěž a který je v souladu se stávajícími právními předpisy, je umístěn omnipolární vypínač. Žlutozelený
uzemňovací kabel by neměl být přerušen vypínačem. Zásuvka nebo omnipolární vypínač používaný pro
připojení by měl být při instalaci spotřebiče snadno přístupný.
• Odpojení lze zajistit přístupnou zástrčkou nebo začleněním spínače v pevném zapojení v souladu s
pravidly elektroinstalace.
• Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen kabelem nebo speciálním svazkem, který je k
dispozici u výrobce. Případně se obraťte na zákaznický servis.
• Typ napájecího kabelu musí být H05V2V2-F.
• Nedodržení výše uvedených pokynů může ohrozit bezpečnost spotřebiče a zneplatnit záruku.
• Před čištěním by měl být odstraněn veškerý přebytek rozlitého materiálu.
• Během procesu pyrolytického čištění se mohou povrchy zahřát více, než je obvyklé, proto je nutné děti
udržovat v bezpečné vzdálenosti.
• Spotřebič nesmí být instalován za ozdobnými dvířky, aby nedošlo k přehřátí.
• Když umístíte polici uvnitř, ujistěte se, že zarážka směřuje nahoru a dozadu do komory.
Police musí být zasunuta zcela do komory.
• VAROVÁNÍ: Nepotahujte stěny trouby alobalem ani jednorázovými ochrannými produkty, které jsou k
dostání v obchodech. Hliníková fólie nebo jakákoli jiná ochrana způsobuje v přímém kontaktu se
smaltovaným povrchem riziko roztavení nebo poškození smaltovaného povrchu uvnitř trouby.
• VAROVÁNÍ: V žádném případě neodstraňujte těsnění dveří trouby.
26 CZ
1. VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ
Přečtěte si pozorně tyto pokyny pro maximální využití trouby. Odložte si tyto pokyny na bezpečném místě pro instalaci a použití v budoucnosti a před
instalací trouby si poznačte sériové číslo pro případ pomoci servisního střediska. Po vybalení trouby se ujistěte, zda není žádným způsobem
poškozená. Pokud máte nějaké pochybnosti, nepoužívejte ji.
Kontaktujte kvalifikovaného servisního technika. Uložte obalové materiály jako jsou plastové sáčky a polystyrén mimo dosah dětí, neboť představují
možné riziko.
Výrobce neodpovídá za nedodržení pokynů v návodu k použití.
Poznámka: Právo na změnu funkcí, vlastností a příslušenství trouby se může měnit v závislosti od modelu.
1.4 INSTALACE
1.1 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Výrobce nenese odpovědnost za instalaci. Pokud je nutná pomoc ze
strany výrobce na odstranění závady vyplývající z nesprávné
instalace, tato pomoc není zahrnuta v záruce. Instalatér musí
dodržovat pokyny k instalaci. Nesprávná instalace může způsobit
zranění nebo poškození spotřebiče. Výrobce neodpovídá za zranění
ani poškození.
Kuchyňský nábytek, do kterého bude trouba zabudovaná, musí být z
materiálu odolného vůči teplotě nejméně 70°C.
Tento spotřebič přicházející do kontaktu s potravinami vyhovuje
předpisům směrnice EEC 89/109.
Umístěním značky
na produkt deklarujeme na vlastní
zodpovědnost shodu se všemi požadavky EU týkajícími se
bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které jsou zakotveny v
legislativě a týkají se daného produktu.
Troubu lze instalovat do vysoké skříně nebo pod pracovní
desku.
Před upevněním musíte zajistit dostatečné větrání v místě instalace
trouby pro ochranu vnitřních dílů. Dodržujte rozměry uvedené na
poslední stránce návodu.
1.2 BEZPEČNOSTNÍ TIPY
Při výměně přívodní kabelu postupujte následovně: Odmontujte
přívodní kabel a nahraďte za typ H05RR-F, H05VV-F, H05V2V2-F.
Kabel musí být schopen snést elektrický proud potřebný pro troubu.
Kabel smí vyměňovat pouze kvalifikovaný servisní technik.
Uzemňovací vodič (žlutozelený) musí být o 10 mm delší než živý
vodič. Opravy smí provádět pouze autorizované servisní středisko a
smí používat pouze originální náhradní díly. Pokud nejdou dodrženy
výše uvedené pokyny, výrobce nemůže zaručit bezpečnost trouby.
• Vaše nová trouba má předepsané technické specifikace a nesmíte je
měnit.
• Upozorněni: všechny přistupne časti jsou během použiti horke.
Nedotykejte se těchto časti.
• Neskladujte hořlavé látky uvnitř trouby; mohou se vznítit.
• Netlačte na dvířka a nedovolte dětem, aby na ně stoupaly.
• K vyjmutí nádobí používejte kuchyňské rukavice.
• Trouba musí být použita pouze pro účely, ke kterým je určena: pro
přípravu potravin. Jakékoliv jiné použití, př. pro ohřev místnosti, je
nesprávné použití a proto nebezpečné.
• Výrobce neodpovídá za poškození způsobená nesprávným
použitím. Při použití elektrických spotřebičů musíte dodržovat
základní pravidla.
- Při odpojování netahejte za přívodní kabel.
- Nedotýkejte se trouby mokrýma rukama.
- Nepoužívejte troubu, pokud máte bosé nohy.
- Není vhodné používat adaptéry, vícenásobné zásuvky a
prodlužovací kabely.
- Pokud je trouba poškozená, vypněte ji a nedotýkejte se ji.
• Je-li poškozen přívodní kabel, musí být ihned vyměněn.
•UPOZORNĚNI: Přistupne časti mohou byt během použiti grilu přiliš
horke.
1.5 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI MUSÍ PROVÁDĚT
KVALIFIKOVANÝ TECHNIK.
Instalace spotřebiče musí vyhovovat předpisům platným v dané zemi.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za nedodržení těchto pokynů.
Připojení k elektrické síti musí být přes uzemněnou zásuvku, nebo
přes všepólové odpojovací zařízení, v souladu s předpisy dané země.
Instalace musí být chráněna vhodnou pojistkou a vodiči s
dostatečným průřezem pro napájení.
PŘIPOJENÍ:
Trouba je vybavena připojovacím kabelem pro připojení výlučně k 230
VAC k fázi nebo k fázi a neutrálnímu vodiči.
Před připojením zkontrolujte:
- napětí na voltmetru,
- nastavení jističe.
Ochranný vodič (žlutozelený) připojený k uzemňovacímu konektoru
trouby musí být připojený k uzemňovacímu konektoru instalace.
Upozornění:
• Zkontrolujte připojení uzemnění před připojením spotřebiče.
• Výrobce nenese žádnou odpovědnost za úrazy nebo možná
poškození vyplývající z neuzemnění trouby, nebo z připojení k
vadnému uzemnění.
Poznámka: Nezapomeňte, že trouba může vyžadovat servis. Proto
veďte připojení tak, aby bylo možné troubu po vysunutí z pozice
připojit k elektrické síti.
1.3 DOPORUČENÍ
Přívodní kabel: Pokud je nutné vyměnit přívodní kabel, přenechte
tuto činnost kvalifikovanému servisnímu technikovi.
• Po každém použití trouby stačí minimální úsilí k zachování
dokonalého stavu Vaši trouby.
• Nezakrývejte stěny trouby hliníkovou fólií. Hliníková fólie se v
přímém kontaktu s horkým smaltem může roztavit a poškodit
smaltovaný povrch.
• Abyste zabránili nadměrnému znečištění trouby, nedoporučujeme
používat troubu s nadměrně vysokými teplotami. Vhodnější je
prodloužení doby přípravy a mírné snížení teploty.
Kód:
Sériové číslo:
Identifikační štítek
•Ve spojení s příslušenstvím dodaným s troubou doporučujeme
použití nádobí a pánev odolným vůči vysokým teplotám.
27 CZ
2. PŘÍSLUŠENSTVÍ (v závislosti na modelu)
2.2
2.1 VYBAVENÍ TROUBY
Je to systém osvětlení, který nahrazuje klasické « žárovky ». 14 LED
(u nepyrolytických modelů) nebo 10 vysokovýkonných LED (u
pyrolytických modelů) je integrovaných ve dvířkách trouby. Tyto
nabízejí kvalitní osvětlení, umožňující jasné zobrazení vnitřku trouby
bez stínů na všech úrovních.
Před prvním použitím je nutné vyčistit veškeré příslušenství.
Opláchněte pomocí houbičky. Opláchněte a vysušte.
Na rošty můžete postavit nádobí a mísy.
Výhody:
Tento systém nabízí vyjímečné osvětlení vnitřku trouby, má delší
životnost než klasické žárovky, snadnější údržbu a zejména šetří
energii.
- Optimální pohled
- Dlouhá životnost
- Velmi nízká spotřeba energie, -95% ve srovnání s klasickými
žárovkami.
Odkapávací plech zachycuje šťávu z grilovaných pokrmů.
Nikdy nepoužívejte odkapávací plech jako pečicí plech, neboť zbytky
tuku se mohou dostat na stěny trouby, což způsobí kouř.
Talíř na pizzu pro křupavější pizzu v závislosti od modelu se stojanem
a pizza nožem.
2.3 VYJMUTÍ A ČIŠTĚNÍ DRÁTĚNÝCH ÚROVNÍ
ROŠTŮ
1- Vyjměte rošty vytažením ve směru šipek.
2- Vyčistěte je v myčce nádobí nebo vlhkou hubkou a poté vysušte.
3- Po vyčištění instalujte rošty v opačném pořadí.
Pečicí plech musíte postavit na rošt. Je ideální k pečení malých
koláčů jako jsou sušenky, pusinky, apod. Nikdy nestavte pečicí plech
na dno trouby.
Boční drátěné mřížky Pokud zahrnuty.
28 CZ
ČIŠTĚNÍ SKLA DVÍŘEK
Vnitřní sklo dvířek této trouby můžete vyjmout a vyčistit.
Za účelem čištění vnitřního skla postupujte podle těchto pokynů;
3. ČIŠTĚNÍ TROUBY
• Před čištěním nechte troubu vychladnout.
• Nikdy nečistěte troubu drsnými čističi, drátěnkami ani ostrými
předměty, neboť můžete poškodit smalt.
• Používejte pouze vodu se saponátem.
• Nikdy nezakrývejte stěny trouby hliníkovou fólií.
• Nepoužívejte vysokotlaké parní čističe.
• Otevřete dvířka trouby.
(Obrázek 1)
SKLENĚNÉ DÍLY
Utřete skleněná dvířka kuchyňskou utěrkou po každém použití trouby.
Pokud je znečištění větší, čistěte ji navlhčenou houbičkou a mycím
prostředkem.
*Nikdy nepoužívejte drsné ani ostré prostředky, neboť můžete
poškodit skleněný povrch.
Obrázek 1
TĚSNĚNÍ DVÍŘEK TROUBY
Pokud je znečištěné, vyčistěte jej vlhkou houbičkou.- Nepoužívejte
drsné čističe ani ostré kovové předměty k čištění skla dvířek trouby,
neboť můžete poškrábat povrch.
• Uzamkněte závěsy podle obrázku
2 než začněte čištění. Po vyčištění
závěsy odemkněte (Obrázek 2).
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Čistěte houbičkou namočenou ve vodě se saponátem. Opláchněte
čistou vodou a vysušte. Vyhněte se drsným čističům.
Obrázek 2
ODKAPÁVACÍ ZÁSOBNÍK
Po grilování vyjměte z trouby odkapávací zásobník. Vylijte teplý olej
do nádoby. Odkapávací zásobník umyjte a opláchněte horkou vodou
a houbičkou se saponátem. Při silném znečištění namočte nečistoty
vodou a saponátem. Můžete jej mýt v myčce nádobí nebo komerčně
dostupným čističem na trouby. Do trouby nedávejte znečištěný
odkapávací zásobník.
• Vyšroubujte šrouby podle
obrázku 3.
OSVĚTLENÍ TROUBY
Odpojte napájení trouby před čištěním nebo výměnou osvětlení.
Žárovka a kryt je vyrobený z materiálu odolného vůči vysokým
teplotám.
Obrázek 3
• Sundejte horní kovový kry
potažením nahoru (Obrázek 4).
Obrázek 4
• Vyndejte sklo vytažením z rámu
dvířek (obrázek 5).
1
Obrázek 5
2
3
*Pro pyrolytické trouby vyndejte
také druhé a třetí sklo (Obrázek 6).
Obrázek 6
Vlastnosti žárovky:
230 VAC - 25W- E 14 závit
Teplota 300°C
Pro výměnu žárovky:
• Vyšroubujte skleněný kryt,
• Vyšroubujte žárovku,
• Nahraďte ji za stejný typ: viz parametry výše,
• Po výměně vadné žárovky našroubujte skleněný kryt.
• Po vyčištění skla sestavte
všechny díly v opačném
pořadí.
• NA VŠECH SKLECH MUSÍ
BÝT SYMBOL E správně
čitelný a musí být umístěný v
levém rohu dvířek u levého
závěsu. Tímto způsobem
zůstane potištěný povrch
prvního skla UVNITŘ dvířek.
Obrázek 7
29 CZ
4. POPIS DISPLEJE
00:00
MENU
4.1 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM TROUBY
4.2 POUŽITÍ ČASOVAČE NA UKONČENÍ
DOBY PŘÍPRAVY
• PRVNÍ ČIŠTĚNÍ
- Vyčistěte troubu před prvním použitím:
- Utřete vnější povrch trouby vlhkou utěrkou.
- Veškeré příslušenství a vnitřek trouby utřete roztokem horké vody a
mycího prostředku.
- Nastavte prázdnou troubu na maximální teplotu a nechte zapnutou
po dobu přibližně 1 hodiny, tímto odstraníte zbytky pachů z výroby.
Poté místnost dobře vyvětrejte.
• PAMATUJTE
Potvrzení činnosti časovače
Úpravy musíte potvrdit stisknutím tlačítka.
Zastavení trouby:
Je nutné, pokud zadáte nesprávné pokyny.
K zastavení činnosti trouby.... otočte volič funkcí zpět do pozice Stop.
Tento ovladač umožňuje nastavit dobu přípravy (max. 120 min.), po
které se trouba automaticky vypne.
Časovač odpočítává od nastavené doby do pozice O a automaticky
se vypne.
Pro běžné použití trouby nastavte časovač do pozice
. K nastavení
trouby se ujistěte, zda není časovač v pozici O.
Dětský zámek:
K zamčení ovládacích prvků trouby zvolte dětský zámek. Viz kapitola
"Programování - Dětský zámek".
Chladicí ventilátor:
Chrání ovládací panel a elektroniku před poškozením z tepla. Spouští
se a vypíná automaticky, i když je trouba vypnutá.
Osvětlení trouby:
Otočením na symbol osvětlení můžete zapnout osvětlení trouby, i
když se nepoužívá.
Pokud troubu používáte, osvětlení svítí během celé doby provozu a
při otevření dvířek.
30 CZ
4.3 NASTAVENÍ SPRÁVNÉHO ČASU
00:00
VAROVÁNÍ: první operace lze provádět když trouba byla
nainstalována nebo po přerušení napájení (když je displej
pulzující – bliká a ukazuje 12:00) je nastavení funkce správného
času. Toho je dosaženo takto.
• Stiskněte centrální tlačítko 4 krát
• Nastavte čas "-" "tlačítek +".
• Uvolněte všechna tlačítka.
MENU
UPOZORNĚNÍ: Le four ne peut fonctionner qu'après réglage de l'heure.
4.4 VYUŽITÍ ČASU dotykové ovládání PROGRAMMER - PROGRAMOVÁNÍ
Funkce
DĚTSKÁ
POJISTKA
MINUTKA
DOBA
PEČENÍ
KONEC
PEČENÍ
Jak aktivovat
Jak vypnout
Co to dělá
Výhody
• Dětský zámek Funkce se
aktivuje dotykem Set (+) po
dobu minimálně 5 sekund. Od
tohoto okamžiku se u všech
ostatních funkcích uzamknou
a na displeji bude blikat STOP
a nastavení času .
• Dětský zámek Funkce je
deaktivována dotykem tlačítka
Set (+) opět na minimálně 5
sekund. Od této chvíle jsou
možnosti všech funkcí volitelné
znovu.
• Stiskněte centrální tlačítko
1 krát.
• Stisknutím tlačítka "-" "+"
nastavte požadovaný čas.
• Uvolněte všechna tlačítka
• Stiskněte středové tlačítko
Když nastavený čas jako
uplynulý zvukový alarm je
aktivován (tento alarm bude
zastavit na jeho vlastní, nicméně
to může být okamžitě zastaveno
stisknutím tlačítka) SELECT.
• Stiskněte centrální tlačítko
2 krát.
• Stisknutím tlačítka "-" Nebo
"+" nastavit délka vaření
požadované.
• Uvolněte všechna tlačítka
• Nastavte funkci pečení s
funkce trouby voličem
• Je-li uplynutí doby trouba se
vypne automaticky. Pokud
byste chcete zastavit vaření
dříve buď vypněte funkci voliče
0, nebo nastavený čas 0:00
(SELECT a "-" "+" Tlačítka)
• Umožňuje nastavení vaření čas
potřebný pro vybrané receptury.
• Chcete-li zkontrolovat, jak
dlouho zůstane spustit stisknutím
SELECT Tlačítko 2 krát.
• Chcete-li změnit / změnit
přednastavený čas stiskněte
tlačítko SELECT a "-" "+" tlačítka
• Stiskněte jakékoli tlačítko
pro zastavení
signálu. Stiskněte centrální
Tlačítko pro návrat do hodiny
funkce
• Stiskněte centrální tlačítko
3 krát.
• Stisknutím tlačítka "-" "+"
nastavit čas, kdy Chcete
troubu na vypnout.
• Uvolněte tlačítka
• Nastavte funkci pečení s
funkce trouby volič
• v době stanovené, trouba
vypne.
Chcete-li přepnout off ručně,
troubu voličem funkcí na
Pozici O.
• Umožňuje nastavení konec pečení
• Chcete-li zkontrolovat
nastavený čas stiskněte
centrální tlačítko 3 krát
• Chcete-li změnit nastavení
Tlačítka
času stiskněte SELECT + "-" "+"
Tato funkce se obvykle používá
s "čas vaření" funkce. Například
pokud jídlo musí být vařené po
dobu 45 minut a musí být
připravena do 12:30, vyberte
požadovanou funkci, nastavte
dobu vaření na 45 minut a do
konce doby vaření až 12:30.
Na konci doby vaření
nastavené, bude trouba
automaticky vypne a zvukový
alarm bude zvonit
31 CZ
• Zvuky alarmu na
konec nastaveného času.
Během procesu,
displeji se zobrazí
zbývající čas.
• Umožňuje použít troubu
jako budík (může být
aktivní buď při provozu
trouby nebo samostatně
(při provozu trouby)
4.6 TYPY K PEČENÍ
4.5 POUŽITÍ TROUBY
Vhodnější je nesolit maso před pečením, neboť sůl podporuje
vystřikování šťávy z masa. Tím se znečišťuje trouba a způsobuje
mnoho kouře.
Kusy bílého masa, drůbeže, telecí, jehněčí a ryb lze vložit do studené
trouby. Doba přípravy je delší než u předehřáté trouby, ale propeče se
lépe od středu, neboť teplo má více času proniknout do masa.
Správný předhřev je základem pro úspěšné pečení červeného masa.
• REŽIM PŘÍPRAVY
Veškeré druhy přípravy fungují se zavřenými dvířky.
Spodní ohřev + ventilátor - Kombinace spodního ohřevného
tělesa a ventilátoru je ideální pro ovocné koláče, dorty, slané koláče a
moučníky. Brání před nadměrným vysušením pokrmu a pomáhá v
kynutí těsta. Umístěte rošt na spodní pozici trouby.
Spodní ohřev - Použití spodního ohřevného tělesa. Ideální k
pečení všech moučníků. Použijte pro dorty, slané koláče a k veškeré
přípravě, která vyžaduje vyšší teploty zespodu.
GRILOVÁNÍ
• Před grilováním:
Vyjměte maso z chladničky několik hodin před grilováním. Dejte jej na
několik vrstev kuchyňských utěrek. Zlepší to chuť a zabráníte udržení
chladu uvnitř. Přidejte koření a bylinky k masu před grilováním, ale sůl
přidejte teprve po grilování. Tímto zůstane maso šťavnatější. Potřete
pokrmy před pečením trochou oleje. Použijte široký štětec na olej.
Poté posypte kořením a bylinkami (tymián, apod.).
* Spodní + horní ohřev - Používá se spodní a horní ohřevné
těleso. Tento způsob je ideální pro všechny klasické druhy pečení.
Pokud pečete červené maso, roštěnou, jehněcí stehna, chléb nebo
pokrmy zabalené ve fólii.
Spodní + horní + ventilátor - V provozu je spodní a horní
ohřevné těleso ve spojení s ventilátorem, který cirkuluje horký vzduch
v troubě. Doporučujeme tento způsob pro drůbež, moučníky, ryby a
zeleninu. Pomocí tohoto způsobu dosáhnete lepšího pronikání tepla
a zkrátí se také doba předhřevu. Možnost ohřevu s ventilátorem vám
umožňuje připravovat různé pokrmy společně na různých úrovních v
troubě, což nabízí rovnoměrné rozložení tepla bez rizika smíchání
chutí a vůní. Při přípravě různých pokrmů současně přidejte dalších
přibližně 10 minut k dobře přípravy.
• Během pečení:
Nikdy nepropichujte pokrm během pečení. Mohl by ztratit šťávu a
vysušit se.
PEČENÍ
Vyhněte se lesklým plechům, odrážejí teplo a mohou znehodnotit
koláče. Pokud koláče zhnědnou příliš rychle, zakryjte je pečicím
papírem nebo hliníkovou fólií.
Upozornění: Správný způsob použití fólie je lesklou stranou ke koláči.
V opačném případě se teplo od fólie odráží a nedostane se do
pokrmu.
Kruhové ohřevné těleso + ventilátor - V provozu je horní i
spodní ohřevné těleso ve spojení s kruhovým ohřevným tělesem,
který rozhání horký vzduch v troubě. Použití je stejné jako u použití
ventilátoru.
Neotevírejte dvířka během prvních 20 až 25 minut pečení:
Suflé, briošky, piškotové koláče, apod. mají tendenci padnout. Koláč
můžete zkontrolovat vpíchnutím čepele nože, nebo vidličky. Pokud
vyberete čepel čistou a suchou, koláč je hotov a můžete zastavit
pečení. Pokud je čepel vlhká nebo s kousky těsta, pokračujte v
pečení, ale mírné snižte teplotu, aby se koláč nepřipálil.
Gril - Používá horní ohřevné těleso. Úspěch je zaručený pro
smíchané grilování, kebaby a pokrmy s kůrkou. Gril je nutné
předehřát na vysokou teplotu po dobu 5 minut. Bílé maso umístěte do
určité vzdálenosti od grilovacího tělesa, doba přípravy bude o něco
delší, ale maso zůstane šťavnaté. Červené maso a rybí filety lze
postavit přímo na rošt s vloženým odkapávacím zásobníkem pod
ním.
5. SERVISNÍ STŘEDISKO
* Gril + ventilátor - Používá se horní ohřevné těleso ve spojení s
Dříve než budete kontaktovat servis.
ventilátorem, který rozhání horký vzduch v troubě. Předhřev
doporučujeme pro červené maso, pro bílé není nutný. Grilování je
ideální pro pečení silnějších pokrmů jako je vepřové maso a drůbež.
Pokrm určený ke grilování dejte doprostřed roštu.
Zasuňte odkapávací plech pod rošt k zachycení šťávy. Pro nejlepší
výsledky se ujistěte, zda pokrm není příliš blízlo topného tělesa a v
polovině doby přípravy pokrm otočte.
Pokud trouba nefunguje, doporučujeme:
• Zkontrolujte, zda je trouba správně připojena k elektrické síti.
V případě, že závadu nelze odstranit:
• Odpojte troubu od elektrické sítě, nedotýkejte se ji a kontaktujte servisní
středisko.
Seznam autorizovaných míst je uveden na našich webových stránkách,
www.candy-hoover.cz v sekci servis.
Dříve než budete kontaktovat servis, poznačte si sériové číslo spotřebiče.
Gril + rožeň + ventilátor - Výhodou použití horního ohřevného
tělesa s ventilátorem a otočným rožněm je rovnoměrné propečení
pokrmu, zabrání vysušení a ztrátě chuti. Rožeň je naprogramovaný
na nepřetržité otáčení po dobu přibližně pěti minut po dopečení, čímž
zcela využije zbytkového tepla v troubě. Pro tento druh přípravy není
nutný předhřev.
Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou
směrnicí 2012/19/EU o odpadu z elektrického a
elektronického zařízení (WEEE). WEEE obsahuje jak
škodlivé látky (které mohou vyvolat nepříznivý dopad na
životní prostředí), tak i suroviny (které lze použít
opakovaně). Je nutno používat speciální zacházení
vzhledem k WEEE, aby se všechny nečistoty likvidovaly
správně a bylo možno recyklovat všechny materiály.
Jednotlivci mohou hrát významnou úlohu při zajišťování
toho, aby se z WEEE nestal ekologický problém; je nezbytné dodržovat
některá základní pravidla:
• WEEE nelikvidujte jako běžný domovní odpad.
• WEEE předávejte na příslušná sběrná místa řízená městskými úřady
nebo registrovanými společnostmi. V řadě zemí může být používán
systém domácího odběru velkých WEEE.
• Když kupujete nový spotřebič, můžete starý vrátit prodejci, který jej musí
zdarma odebrat na principu kus za kus, pokud jde o zařízení
odpovídajícího typu, které má stejné funkce jako dodávané zařízení.
Odmrazování - Pro volbu funkce nastavte volič do této pozice.
Ventilátor rozhání horký vzduch kolem mražených pokrmů, čímž
umožní rychlé rozmrazení bez změny obsahu proteinů. Teplota je
konstantně 40°C, není možné nastavení.
Udržování tepla - Doporučujeme k ohřevu již hotových
pokrmů, umístěním roštu na druhou úroveň shora, nebo k
rozmrazování chleba, pizzy nebo moučníků umístěním roštu na
nejspodnější úroveň. Teplota je konstantně 60°C, není možná
změna.
Pizza - Pomocí této funkce cirkuluje v troubě horký vzduch k
zajištění perfektních výsledků u pokrmů jako je pizza nebo koláč.
ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Tam, kde je to možné, vyhněte se předehřátí trouby a vždy se ji snažte
naplnit. Neotevírejte dvířka trouby, pokud to není nezbytné, protože
dochází k úniku tepla, které se rozptyluje pokaždé, když je trouba
otevřena. Pro významnou úsporu energie vypněte troubu 5 až 10 minut
před plánovaným koncem doby pečení a využíjte zbytkové teplo, které
trouba generuje. Těsnění udržujte v čistotě a v pořádku, aby nedošlo k
úniku tepla ven z trouby. Máte-li smlouvu na odběr elektrické energie za
nižší tarif v určitých hodinách v průběhu dne, využijte program pro
"odložené pečení".
* Testováno v souladu s CENELEC EN 60350-1 použitými pro definici
energetické třídy.
32 CZ
CONSEILS DE SÉCURITÉ
• AVERTISSEMENT: L'appareil et les parties accessibles deviennent chauds pendant l'utilisation. Des
précautions doivent être prises pour éviter de toucher les éléments chauffants.
• ATTENTION : les parties accessibles peuvent devenir très chaudes quand le four est en marche. Les
enfants doivent être tenus à une distance de sécurité.
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou ayant un manque d'expérience et de
connaissances, à moins qu'elles n'aient été formées à l'utilisation de l'appareil, par une personne
responsable de leur sécurité.
• Les enfants ne doivent jouer avec l'appareil.
• Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doit pas être fait par des enfants sans surveillance.
• En cours d'utilisation l'appareil devient chaud. Des précautions doivent être prises pour éviter de
toucher les éléments chauds à l'intérieur du four.
AVERTISSEMENT: Les parties accessibles peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation. Les jeunes
enfants doivent être tenus à l'écart.
• Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou de racloirs métalliques tranchants pour nettoyer la vitre de la
porte du four car ils peuvent rayer la surface, entrainant des risques d'explosion.
•Le four doit être éteint avant d'enlever la protection et après le nettoyage, la protection doit être replacé
en respectant les instructions.
• Utiliser seulement la sonde de température recommandée pour ce four.
• Ne pas utiliser de nettoyants vapeur pour le nettoyage.
• Brancher le câble d’alimentation sur une prise de courant qui supporte le voltage ; le courant et la
charge sont indiqués sur l’étiquette ; vérifier la présence d’une mise à la terre. La prise d’alimentation doit
supporter la charge indiquée sur l’étiquette et être dotée d’une mise à la terre en état de fonctionnement.
Le conducteur de mise à la terre est jaune et vert. Cette opération doit être exécutée par du personnel
qualifié. En cas d’incompatibilité entre la prise d’alimentation et la fiche du câble de l’appareil, demander
à un électricien professionnel de remplacer la prise d’alimentation par un dispositif compatible. La fiche
du câble d’alimentation et la prise d’alimentation doivent être conformes aux normes en vigueur dans le
pays d’installation. Il est possible de brancher l’appareil à la prise d’alimentation en installant un
disjoncteur multipolaire qui supporte la charge électrique maximale, conformément aux lois en vigueur,
entre l’appareil et la prise d’alimentation. Le conducteur jaune et vert de mise à la terre ne doit pas être
bloqué par le disjoncteur. La prise d’alimentation ou le disjoncteur multipolaire utilisé pour le
branchement doit rester à tout moment accessible lors de l’installation de l’appareil.
•Le débranchement doit se faire en accédant à la prise d’alimentation ou en prévoyant un interrupteur sur
le circuit électrique fixe, conforme aux normes électriques.
•Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un faisceau de câbles
spécial disponible auprès du fabriquant ou en contactant le service après-vente.
•Le câble d’alimentation requis est le H05V2V2-F.
•Le non-respect des consignes ci-dessus peut compromettre la sécurité de l’appareil et annuler la
garantie.
•Tout produit déversé en quantité doit être éliminé avant le nettoyage.
•Pendant le nettoyage à pyrolyse, les surfaces peuvent devenir beaucoup plus chaude que d’habitude,
les enfants doivent donc être tenus à une distance de sécurité.
•Ne pas installer l’appareil derrière une porte décorative, pour éviter la surchauffe.
•En introduisant le plateau dans le four, s’assurer que le stop est dirigé vers le haut et au fond de la cavité.
Le plateau doit complètement être inséré dans la cavité
• AVERTISSEMENT : Ne tapissez pas les parois du four avec du papier aluminium ou un autre matériau
de protection jetable en vente dans le commerce. Tout papier aluminium ou autre matériau de protection
qui entrerait au contact direct de l'émail chaud risquerait de fondre et de détériorer l'émail intérieur du
four.
• AVERTISSEMENT : Ne retirez jamais le joint de la porte du four.
33 FR
1. INSTRUCTIONS GENERALES
Lire attentivement les instructions contenues dans cette brochure, elles fournissent d’importantes indications sur la sécurité d’installation, l’emploi
du four et son entretien. Conserver soigneusement cette notice d’utilisation pour toutes consultations ultérieures.
- Après avoir déballé votre four, vérifier que l’appareil est complet. Les emballages comme le plastique, le polystyrène, peuvent constituer un
danger pour les enfants. Ne pas les laisser à leur portée.
Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non respect des instructions fournies dans la notice.
Lors de la première utilisation du four, il peut se produire un dégagement de fumée âcre provoqué par le premier échauffement du collant des
panneaux d’isolation enveloppant le four. Ce phénomène est normal. Attendez que la fumée cesse avant de cuire des aliments.
Noter le numéro de série pour tout contact avec le service après-vente
NOTE: Les fonctions, propriétés et accessoires du four peuvent changer selon le modéle.
1.1 DECLARATION DE CONFORMITÉ:
1.4 INSTALLATION
Cet équipement, dans les parties destinées à entrer en contact avec
les aliments, est conforme aux normes fixées par les directives CEE
89/109.
La mise en service de l’appareil est à la charge de l’acheteur, le
constructeur est dégagé de ce service. Les pannes liées à une
mauvaise installation ne seront pas couvertes par la garantie. Une
mauvaise installation peut provoquer des dommages aux personnes,
aux animaux domestiques; dans ce cas la responsabilité du
constructeur ne peut être engagée.
L'installation du four doit être réalisée par un installateur agréé ou un
technicien de qualification similaire.
Le meuble dans lequel le four doit être encastré doit être réalisé en
matériaux résistant à de hautes températures 70°C.
Le four peut être placé en hauteur dans une colonne ou enchâssé
sous un plan de travail.
Avant sa fixation: il est indispensable d'assurer une bonne aération
dans la niche d'encastrement afin de permettre la bonne circulation de
l'air frais nécessaire au refroidissement et à la protection des organes
intérieurs. Pour cela, réaliser les ouvertures spécifiées selon le type
d'encastrement (dernière page).
En utilisant le symbol
sur ce produit, nous déclarons sur notre
propre responsabilité que ce produit est conforme à toutes les normes
Européennes relatives à la sécurité, la santé et à l’environnement.
1.2 CONSIGNES DE SECURITE
Cet appareil est conçu pour cuire des aliments. Tout autre utilisation
(exemple chauffage d’appoint) doit être considéré comme impropre.
Le constructeur ne peut être tenu comme responsable en cas de
dommages liés à une mauvaise utilisation ou à des modifications
techniques du produit.
•L’emploi d’un appareil électrique nécessite quelques règles de
sécurité.
- Ne pas tirer sur le fil électrique pour débrancher la prise.
- Ne pas toucher l’appareil avec les pieds ou les mains mouillés.
- Evitez d’utiliser l’appareil pieds nus.
L’utilisation de multiprises et de rallonges pour raccorder votre
appareil est fortement déconseillé. En cas de panne ou de mauvais
fonctionnement il faut éteindre le four avant de le démonter. En cas de
détérioration du fil électrique, remplacez-le rapidement en suivant les
indications suivantes: ôtez le fil d’alimentation électrique et
remplacez-le par un (du type H05VV-F) adapté à la puissance de
l’appareil.Vous veillerez à ce que cette opération soit effectuée par un
centre technique agréé. Pour l’utilisateur c’est la certitude d’obtenir
des pièces de rechange d’origine. Le non-respect de ces règles peut
compromettre la sécurité de l’appareil.
•Le four que vous venez d'acquérir possède des caractéristiques
techniques définies et en aucun cas vous ne pourrez apporter des
modifications sur cet appareil.
•Ne jamais utiliser de nettoyeur vapeur ou à haute pression pour le
nettoyage du four.
•Ne pas stocker de produits inflammables dans le four ; ils pourraient
s'enflammer lors d'une mise en route involontaire du four.
•Ne pas s'appuyer et ne pas laisser les enfants s'asseoir sur la porte
du four.
•Utiliser des gants thermiques de cuisine, pour enfourner ou pour
retirer un plat du four.
•Si votre four présente un défaut quelconque, ne pas le brancher ou le
débrancher de l'alimentation générale et faire appel directement à un
service technique agréé du constructeur.
1.5 RACCORDEMENT ELECTRIQUE
LE BRANCHEMENT ELECTRIQUE DOIT ÊTRE REALISE PAR UN
INSTALLATEUR AGREE OU UN TECHNICIEN DE QUALIFICATION
SIMILAIRE.
• L'installation recevant l'appareil doit être conforme à NFC 15100. Le
constructeur décline toute responsabilité en cas de non respect de
cette exigence.
Important:
Faire vérifier la continuité de la terre de l’installation avant de procéder
au raccordement.
Notre responsabilité ne saurait être engagée pour tout incident, ou
ses conséquences éventuelles qui pourraient survenir à l'usage d'un
appareil non relié à la terre, ou relié à une terre dont la continuité serait
défectueuse.
Le raccordement au réseau doit être effectué par une prise de courant
avec prise de terre, ou par l'intermédiaire d'un dispositif à coupure
omnipolaire, selon norme en vigueur dans le pays d’installation.
• L'installation doit obligatoirement être protégée par des fusibles
appropriés, et comporter des fils d'une section suffisante pour
alimenter normalement l'appareil.
Raccordement: cet appareil est équipé d’un cordon d’alimentation
permettant le raccordement exclusivement sous une tension de 220240 V~ entre phases ou entre phase et neutre.
• Le raccordement devra être effectué après avoir vérifié :
. la tension d’alimentation indiquée au compteur et,
. le réglage du disjoncteur.
• Le fil de protection du cordon (vert/jaune) relié à la Borne Terre de
l’appareil doit être relié à la Borne Terre de l’installation.
1.3 RECOMMANDATIONS
Après chaque utilisation du four, réaliser un petit entretien qui
favorisera le nettoyage parfait du four.
• Ne pas tapisser les parois du four avec des feuilles en aluminium ou
des protections jetables du commerce. La feuille d'aluminium ou toute
autre protection, en contact direct avec l'émail chauffé, risque de
fondre et de détériorer l'émail du moufle.
Avant installation de l'appareil, il faut relever le numéro de série et le
noter ci-dessous en cas d'éventuelle demande d'intervention.
Plaque signalétique
NOTA: ne pas oublier que l'appareil peut nécessiter une opération de
S.A.V. Aussi, placez la prise de courant de façon à pouvoir brancher le
four une fois sorti de sa niche.
Câble d'alimentation: si le changement du câble d'alimentation
s'avère nécessaire, nous vous demandons de faire réaliser cette
opération par le service après-vente ou une personne de qualification
similaire.
Code produit:
Numéro de série :
Afin d'éviter les salissures excessives de votre four ainsi que les fortes
odeurs de fumées pouvant en résulter, nous recommandons de ne
pas utiliser le four à trop forte température. Il est préférable de
rallonger le temps de cuisson et de baisser la température.
• Nous vous conseillons de n'utiliser que des plats, des moules à
pâtisserie résistants à de très hautes températures.
34 FR
COMMENT UTILISER TOURNEBROCHE?
2. EQUIPEMENT DU FOUR (PAR MODÈLE)
1. Dévisser les crochets
2. Insérer la broche dans la
viande à cuire
3. Fixer la viande grâce aux
crochets
4. Serrer les vis
5. Insérer la broche dans le trou où
se trouve le moteur
6. Enlever le poignée
2.1 EQUIPEMENT DU FOUR
Avant la première utilisation des différents accessoires, nous
recommandons un nettoyage avec une éponge suivi d'un rinçage et
d'un séchage.
La grille simple sert de support aux moules et aux plats.
Pendant l’utilisation du four, les accessoires non utilisés doivent
être retirés du four.
Le plat récolte-sauce est destiné à recevoir le jus des grillades.
2.2
Ce système d’éclairage remplace les « ampoules » traditionnelles. 14
LED (pour les versions non-pyrolyse) ou 10 LED haute puissance
(pour les versions pyrolyse) sont intégrés dans la contre porte du four.
Celles-ci illuminent la cavité avec une lumière diffuse permettant une
vision de la cuisson sans ombres, sur plusieurs niveaux.
Les leds s'éteignent lors de l'ouverture de la porte (uniquement pour
les fours à pyrolyse).
Ne jamais utiliser ce plat comme plat à rôtir, il en résulterait des
dégagements de fumée, des projections de graisse et un
encrassement rapide du four.
Ne jamais placer cet accessoire sur la sole du four.
Les avantages :
-Visibilité optimale des plats
-Durée de vie prolongée
-Consommation énergétique extrêmement basse “-95%” par rapport
au système traditionnel d'éclairage du four.
La pierre à pizza pour une pizza plus croustillante, livrée selon
modèle avec son support inox et la roulette à pizza.
Le plat à pâtisserie - on y déposera les petites pâtisseries telles que
choux, sablés, meringues. Il vous permettra de confectionner des
fonds de tarte, génoise, etc...
Ne jamais placer cet accessoire sur la sole du four.
2.3 RETRAIT ET NETTOYAGEDES GRILLES
1-Retirez lesgrillesen les tirant vers l’intérieur du four (voir schéma)
2- Mettez les grilles directement au lave-vaisselle ou lavez-les
simplement avec une éponge humide et veillez à bien les essuyer.
3-Une fois les grilles nettoyées, reclipser-les dans le four ( voir
schéma)
Grille fil latéral si inclus.
35 FR
NETTOYAGE DE LA VITRE DU FOUR
La vitre intérieure de ce four peut être enlevée et nettoyée. Pour
nettoyer la vitre intérieure du four, merci de suivre les instructions
suivantes:
3. ENTRETIEN GENERAL DU FOUR
•Attendre le refroidissement du four, avant de réaliser une opération
de nettoyage manuel.
•Ne jamais utiliser de produits abrasifs, d’éponges métalliques ou
d’objets tranchants pour nettoyer de four, l’émail serait
irrémédiablement abîmé.
•N’utiliser que de l’eau savonneuse ou des produits liquides
ammoniaqués.
•Ne jamais tapisser les parois du four avec du papier aluminium.
•Les objets métalliques tels que les couteaux, les fourchettes, les
cuillères et les couvercles ne doivent pas être mis sur la table de
cuisson car ils peuvent devenir chaudes.
•Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doit pas être fait par des
enfants sans surveillance
• Ouvrir la porte du four. (Image 1)
Image 1
LES PARTIES VITREES
A la fin de chaque utilisation, essuyer avec un papier absorbant.
Si les projections sont trop importantes, nettoyer avec une éponge et
un produit détergent.
• Bloquer les charnieres comme il est
montré sur l'image 2 avant de
commencer l'opération de nettoyage.
Débloquer les charnières quand l'
opération de nettoyage est finie.
*Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou de racloirs métalliques
tranchants pour nettoyer la vitre de la porte du four car ils peuvent
rayer la surface, entrainant des risques d'explosion.
Image 2
LE JOINT PORTE DE FOUR
Nettoyer avec une éponge et un produit détergent.
LES ACCESSOIRES
Nettoyer avec une éponge imbibée d’eau savonneuse. Rincer avec
de l’eau propre et sècher. Eviter les produits abrasifs.
• Enlever les vis comme présenté
sur l'image 3.
LE PLAT RECOLTE-SAUCE
Après une grillade, retirer le plat récolte-sauce du four. Prendre soin
de reverser les graisses (tièdes) dans l’évier. Laver et rincer le plat
récolte-sauce dans de l’eau chaude, avec une éponge imbibée de
produit lessiviel. Si les résidus restent collés, le faire tremper dans de
l’eau et un produit détergent. Il peut aussi être nettoyé dans un lavevaisselle ou avec un produit du commerce.
Ne jamais replacer le plat récolte-sauce encrassé dans un four.
Image 3
• Enlever la partie métallique
supérieure, pour pouvoir enlever
les vitres.
ECLAIRAGE DU FOUR
Pour changer l’ampoule d’éclairage du four veillez à débrancher
électriquement le four. Les ampoules de four sont spécifiques, elles
sont conçues pour résister à une température élevée.
Image 4
• Retirer les verres en le tirant
délicatement du cadre de porte.
(Figure 5)
1
2
3
Image 5
• * Pour les fours pyrolyse, merci
d'enlever également les deuxieme
et troisieme vitre. (Image 6)
Image 6
• Apres le nettoyage des
vitres, replacer les vitres
dans le même ordre qu'avant
le nettoyage.
Caractéristiques de l'ampoule :
• Sur toutes les vitres le signe
LOW-E doit être correctement
lisible et doit être positionné sur
le coin gauche de la porte, près
de la charnière gauche. De cette
façon, la surface imprimée de la
1ère vitre restera à l'intérieur de
la porte.
230 V~ - 25 W - Culot E 14 - Température 300°C Pour la substitution
de l'ampoule défectueuse, il vous suffit de:
•Démonter le cache en verre en le dévissant,
•Dévisser l'ampoule,
•La remplacer par un modèle identique:
Voir caractéristiques ci-dessus,
•Après remplacement de l'ampoule défectueuse, remonter
le cache verre qui sert de protection en le revissant.
36 FR
Image 7
4. PRESENTATION DU TABLEAU DE BORD
00:00
MENU
4.1 CONSEILS AVANT LA PREMIERE UTILISATION
4.2 UTILISATION DU MINUTEUR COUPE-CIRCUIT
•UN PREMIER NETTOYAGE doit être réalisé avant la première
utilisation
-passer un chiffon doux et humide sur les surfaces extérieures de
l'appareil.
-nettoyer avec une éponge additionnée de produit lessiviel, les
accessoires et l'intérieur du four. Rincer et sécher.
-faire chauffer le four à vide une bonne heure à la température
maximale pour faire disparaître l'odeur du neuf. Pendant cette
opération, bien aérer la pièce.
Il est possible de programmer la
durée de la cuisson et l'extinction
automatique du four (max. 120
minutes).
A l'expiration du temps désigné, la
manette sera en position O, une
sonnerie retentira et le four s'arrêtera
automatiquement.
Si l'on souhaite utiliser le four sans
programmer d'arrêt automatique,
positionner la manette en position .
Le tour peut être allumé seulement en sélectionnant un
temps de cuisson ou en tournant le bouton en position
.
• CE QU’IL FAUT SAVOIR
Toute modificiation doit être validée, en appuyant sur la touche
centrale.
Arrêt du four:
il est possible qu’en cours de manipulation, une fausse
manoeuvre intervienne.
Pour arrêter le four ... ramener la manette du sélecteur de fonction
sur la position arrêt.
La sécurité «enfant»:
un verrouillage des commandes du four est possible en
sélectionnant la sécurité enfant. Se reporter au chapitre “La
sécurité enfant”.
Turbine de refroidissement:
elle protège et refroidit les commandes électroniques ainsi que le
tableau de bord du four, elle se déclenche et s’arrête
automatiquement même si le four est à l’arrêt.
Eclairage du four:
il reste allumé pendant toute la durée de fonctionnement et dès
ouverture de la porte. S’allume en tournant la manette de
programmation sur le symbole “Eclairage”.
37 FR
4.3 REGLAGE DE L'HEURE
00:00
ATTENTION: la première opération à exécuter après l'installation ou
après une coupure de courant (de telles situations se reconnaissent
parce que le atticheur est sur 12:00 et clignote)est réglage de l'heure,
comme décrit ci-dessus.
•Appuyer 1 foi sur la touche centrale.
•Régler l'heure à l'aide des boutons "-" "+" .
•Relâcher les touches.
MENU
ATTENTION: Le four fonctionne uniquement si l'horloge est réglée.
4.4 HORLOGE À COMMANDE SENSITIVE
BUT
Á QUOI SERT-IL ?
•Emission d'un signal sonore à
la fin d'un temps sélectionné
•Durant l'utilisation, l'écran
affiche le temps restant.
•II permet d'utiliser le programmateur du four comme un
rêveilmémoire (il peut être
utilisé avec le four allumé ou
éteint).
•A la fin du temps de cuisson,
lefoursera automatiquementmis
horsfonction. Si vous souhaitez
ou "+" pour régler la durée
arreter la cuisson avant, vous
•Relâcher les touches
pouvez soit positionner le
•Choisir la fonction de cuisson bouton de selection sur o, soit
avec le bouton de sélection
régler le temps de cuisson à
0:00.(touches SELECT+"-" et "+")
•Sélectionner la durée de la
cuisson des alimentes dans le
four.
•Pour visualiser le temps restant
appuyer la touche SELECT.
•Pour modifier le temps restant
appuyer la touche SELECT
+ "-" ou "+"
•Pour arrêter le signal, appuyer
sur l'une des touches au choix.
Appuyer sur la touche centrale
pour retourner à la fonction
horloge.
•3 fois
•Appuyer sur les touches
"-"ou "+" pour régler la durée
•Relâcher les touches
•Choisir la fonction de cuisson
avec le bouton de sélection
•Mémoriser l'heure de fin de
cuisson
•Pour visualiser l'heure 3 fois
•Pour modifier l'heure
sélectionnée appuyer sur les
touche SELECT +"-" ou "+"
FONCTION
COMMENT L’UTILISER
COMMENT L’ARRETER
SECURITE
ENFANT
• Vous activez la sécurité
enfants en pressant la touche
pendant au moins 5 secondes,
l'écran affiche alternativement :
STOP et le temps programmé
A partir de cet instant, toutes
les fonctions sont bloquées.
• Vous désactivez la sécurité
enfants en pressant la touche
pendant au moins 5 secondes.
Apartir de cet instant, toutes les
fonctions sont à nouveau
utilisables.
•Appuyer 1 foi sur la touche
centrale.
•Appuyer sur les touches "-"ou
"+" pour régler la dureé
•Relâcher les touches.
•A la fin de la durée sélectionnée,
le minuteur se coupe et un signal
sonore retentit (il s'arrête
automatique-ment, mais pour le
stopper de suite, appuyer sur la
touche SELECT
MINUTEUR
•Appuyer 2 fois sur la touche
TEMPS
centrale.
DE CUISSON •Appuyer sur les touches "-"
HEURE DE
FIN DE
CUISSON
•A l'heure sélectionnée le four
s'éteint tout seul; pour l'arrêter
en avant il est nécessaire de
porter le bouton de sélection
en position O.
38 FR
•Cette fonction est utilisée pour des
cuissons que l'on peut programmer
à l'avance. Par exemple, votre plat
doit cuire 45 mn et être prêt à 12:30;
réglez alors simplement la durée
sur 45 mn et l'heure de fin de
cuisson sur 12:30.
•Quand le temps de cuisson est
écoulé, la cuisson s'arrête automati
quemen et l'alarme sonne
quelques secondes. La cuisson
commencera auto- matiquement
à 11:45 (12:30 moins 45 mn) et
continuera jusqu'à ce que
l'heure de fin de cuisson soit
atteinte. A ce moment, le tour
s'arrêtera automatiq uement.
4.6 QUELQUES CONSEILS DE CUISSON
4.5 RECOMMANDATIONS
Il est préférable de ne saler les viandes qu'en fin de cuisson, car le sel
favorise les projections de graisse, donc un encrassage rapide du four et
des fumées importantes.
Les rôtis de viande blanche, porc, veau, agneau, les poissons peuvent
être placés dans le four froid. La cuisson est alors plus longue que dans le
four chauffé préalablement, mais elle se fait mieux au centre de l'aliment
à cuire, la chaleur ayant plus de temps pour se propager vers le milieu de
l'aliment.
Un bon préchauffage est toujours à l'origine de la réussite d'une cuisson
de viande rouge.
POUR LES GRILLADES :
. avant d’enfourner : sortir la viande du réfrigérateur quelques heures
avant de la griller. Nous vous conseillons de la poser sur des épaisseurs
de papier absorbant : elle sera mieux saisie, plus savoureuse et ne
risquera pas de rester froide à l'intérieur. Poivrer et épicer la viande avant
de la faire griller, mais ne la saler qu'une fois cuite, sinon elle serait mal
saisie et moins juteuse. Badigeonner toutes les pièces à cuire avec un
peu d'huile. Le mieux est d'utiliser un pinceau large et plat. Saupoudrer
ensuite de poivre et de quelques herbes (thym, etc..).
. Pendant la cuisson : ne jamais piquer les aliments en cours de cuisson,
ni lorsque vous les retournez : leur jus s'écoulerait et la grillade serait
sèche.
Les viandes devront être retournées à mi-cuisson, exceptées avec le
Tournebroche qui se charge lui-même de la rotation du mets à cuire.
• LES MODES DE CUISSON
- Toutes les cuissons sont réalisées porte fermée SOLE BRASSEE - Utilisation de la résistance de sole plus la
turbine qui brasse l'air dans l'enceinte du four. Cette fonction est idéale
pour les tartes à fruits juteux, les tourtes, les quiches, les pâtés. Elle
évite le dessèchement des aliments et favorise la levée pour les
cuissons de cake, pâte à pain et autres cuissons par le dessous. Placer
la grille sur le gradin inférieur.
SOLE - Utilisation de la résistance de sole. Idéale pour la
cuisson de crème caramel, flans, terrine, cuissons lentes, en cocotte
(poulet, boeuf ...).
*
CONVECTION NATURELLE - Utilisation simultanée de la
résistance de sole et de voûte. Cette fonction est idéale pour toutes les
cuissons à l'ancienne, pour saisir les viandes rouges, les rosbifs, gigots,
gibiers, le pain, les papillotes, les feuilletages.
CHALEUR BRASSEE - Utilisation simultanée de la
résistance de sole, de voûte, et de la turbine qui brasse l'air dans
l'enceinte du four. Cette fonction est recommandée pour les volailles,
les pâtisseries, les poissons, les légumes.... La chaleur pénètre mieux à
l'intérieur du mets à cuire et réduit le temps de cuisson. Vous pouvez
réaliser des cuissons combinées avec préparations identiques ou non
sur un ou deux gradins. Ce mode de cuisson assure en effet une
répartition homogène de la chaleur et ne mélange pas les odeurs.
Prévoir une dizaine de minutes de plus, pour la cuisson combinée.
Attention : si votre four est enfumé, la température affichée est trop forte,
pour y remédier, il faut réduire la température.
Ne jamais utiliser le plat récolte-sauce comme plat à rôtir.
POUR LES PATISSERIES : éviter d'utiliser des moules brillants.Ils
réfléchissent la chaleur et peuvent nuire à la cuisson des gâteaux. Si vos
gâteaux dorent trop vite, recouvrez-les avec une feuille de papier
sulfurisé, ou bien avec une feuille de papier aluminium.
Attention : utiliser la feuille d'aluminium dans le bon sens : la face
brillante doit être face au gâteau. Dans le cas contraire, la chaleur se
réflètera sur la face brillante et ne pénètrera pas à l'intérieur du plat.
Eviter d'ouvrir la porte du four pendant les 20 à 25 premières minutes de
cuisson : les soufflés, brioches, biscuits de Savoie, etc... retomberaient
aussitôt.
Pour contrôler la cuisson de vos pâtisseries, piquer le centre avec la lame
d'un couteau. Si elle ressort bien sèche, votre gâteau est cuit.Vous
pouvez arrêter la cuisson. Si la lame ressort humide ou avec quelques
particules de gâteau collées dessus, continuer la cuisson mais en
baissant légèrement la température pour que la pâtisserie finisse de cuire
sans brûler.
ÉLÉMENT DE CHAUFFAGE CIRCULAIR + BRASSÉE Utilisation simultanée de la résistance circulaire et de la turbine qui
brasse l'air dans l'enceinte du four. La définition de cette fonction est
équivalente à celle de la chaleur brassée.
GRIL - Utilisation de la résistance de voûte uniquement. Un
préchauffage de 5 minutes est nécessaire pour le rougissement de la
résistance. C'est le succès assuré pour les grillades, les brochettes et
pour les gratins.
Les viandes blanches doivent être écartées du grilloir ; le temps de
cuisson sera alors plus long,mais la viande sera plus savoureuse. Pour
les viandes rouges et filets de poissons, ils peuvent être placés sur la
grille avec le plat récolte sauce glissé dessous. Le récolte-sauce peut
également être positionné sur une grille située sur le gradin inférieur.
*
TURBO GRIL - Utilisation de la résistance de voûte plus la
turbine qui brasse l'air dans l'enceinte du four. Un préchauffage est
nécessaire pour les viandes rouges et inutile pour les viandes blanches.
Idéal pour les cuissons de volume épais, de pièce entière telles que rôti
de porc, volailles etc... Placer le mets à cuire directement sur la grille au
centre du four, à un niveau moyen. Glisser le récolte-sauce sous la grille
de façon à récupérer les graisses. S'assurer que le mets ne soit pas trop
près du grilloir. Retourner la pièce à cuire à mi-cuisson.
5. ASSISTANCE TECHNIQUE
En cas de mauvais fonctionnement, vérifier si la prise est branchée.
Après ces vérifications, adressez vous à votre revendeur ou prévenez
directement notre service technique qui interviendra dans les plus brefs
délais. Veiller à ce que le coupon de garantie fourni avec le produit soit
correctement rempli, avec la date d’achat du four.
TOURNEBROCHE VENTILE - Utilisation de la résistance de
voûte, de la turbine, et du tournebroche qui permet la rotation du mets à
cuire.Le tournebroche est temporisé en mode programmation c'est-àdire il continue de tourner cinq minutes après la fin de cuisson pour
répartir les derniers rayonnements résiduels. Idéal pour retrouver
toutes les saveurs de la rôtisserie à l'ancienne. On ne fait pas de
préchauffage pour les cuissons au tournebroche.
Le présent appareil est marqué conformément à la directive
2012/19/UE relative aux déchets d'équipements
électriques et électroniques
(DEEE). Les DEEE contiennent à la fois des substances
polluantes (qui peuvent avoir des conséquences négatives
sur l'environnement) et
des éléments de base (réutilisables). Il est important de
soumettre les DEEE à des traitements spécifiques, en vue
d'extraire et d'éliminer de façon appropriée toutes les
substances polluantes, puis de récupérer et recycler tous les matériaux.
Chacun peut jouer un rôle important quant à la protection de
l'environnement contre les DEEE. Pour atteindre cet objectif, il est
impératif de suivre quelques règles élémentaires :
• Les DEEE ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers.
• Ils doivent être remis aux points de collecte appropriés gérés par la
municipalité ou par des sociétés immatriculées. Dans plusieurs pays, il
est possible de collecter à domicile les DEEE volumineux.
• Lorsque vous achetez un nouvel appareil, vous devez retourner l'ancien
au vendeur qui le récupère gratuitement, au cas par cas, à condition que
l'équipement soit de type équivalent et possède les mêmes fonctions que
celui fourni.
DECONGELATION - Fonctionnement de la turbine de
cuisson qui brasse l’air dans l’enceinte du four. Idéale pour réaliser une
décongélation avant une cuisson.
La température est pré-réglée à 40°C constants, aucun réglage n'est
possible.
LE MODE ETUVE - Utilisation simultanée de la résistance de
voûte et de sole plus la turbine qui brasse l'air dans l'enceinte du four.
Idéal pour maintenir un plat au chaud sans risque de surcuisson et
pratique aussi pour chauffer les assiettes vides.
La température est pré-réglée à 60°C constants aucun réglage n'est
possible.
PIZZA - La forte chaleur produite par la fonction Pizza est très
proche de celle d’un feu de bois dans un four traditionnel.
ÉCONOMIE ET RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT
Lorsque cela est possible, éviter le préchauffage du four et éviter de le
faire tourner à vide. N'ouvrez la porte du four que lorsque cela est
nécessaire, car il y a des déperditions de chaleur à chaque fois qu'il est
ouvert. Pour une économie d'énergie significative, éteindre le four entre 5
et 10 minutes avant la fin de cuisson prévue, et utiliser la chaleur que le
four continue de générer. Gardez les joints propres et en bon état, pour
éviter toute déperdition d'énergie. Si vous avez un contrat électrique avec
un tarif heure creuse, le programme "cuisson différée" peut vous faire
réaliser des économies d'énergie en déplaçant le début du programme à
un intervalle de temps à tarif réduit.
* Programme testé selon le CENELEC, norme européenne EN 60350-1 qui
définit la classe énergétique.
39 FR
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
• WARNUNG: Das Gerät und die zugänglichen Teile des Gerätes werden während des Betriebs heiß.
Das Berühren der heißen Geräteteile sollte vermieden werden.
•ACHTUNG: Zugängliche Teile können heiß werden, wenn der Ofen in Betrieb ist. Kinder fernhalten.
• Dieses Gerät ist nicht bestimmt zum Gebrauch durch Personen (einschließlich Kindern) mit
beeinträchtigten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder durch Personen, die keine
entsprechenden Erfahrungen oder Kenntnisse besitzen, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder
angewiesen durch eine Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Die Reinigung und Wartung des Gerätes darf nicht durch Kinder ohne Aufsicht durchgeführt werden.
• Während des Betriebs wird das Gerät heiß. Bitte vermeiden Sie die Berührung der heißen Geräteteile.
WARNUNG: zugängliche Geräteteile werden während des Betriebs heiß. Kinder sollten fern gehalten
werden.
• Nutzen Sie keine scharfen oder scheuernden Reiniger oder scharfe Metallreiniger um den Herd und
das Glass zu reinigen, da dadurch Kratzer auf der Oberfläche entstehen können.
• Der Ofen muss ausgeschaltet werden, bevor der Deckel zur Reinigung entfernt wird. Anschließend den
Deckel gemäß der Anweisungen wieder montieren.
• Nutzen Sie nur die empfohlene Temperatureinstellung für den Ofen.
• Nutzen Sie kein Dampfreinigungsgerät zur Reinigung des Ofens.
• An die Zuleitung ist ein Stecker anzuschließen, der für die auf dem Typenschild aufgeführte Spannung,
Stromstärke und Last ausgelegt ist und über einen Schutzkontakt verfügt. Die Steckdose muss für die
auf dem Typenschild aufgeführte Last ausgelegt und der Schutzkontakt angeschlossen und in Betrieb
sein. Der Schutzleiter ist gelb-grün gefärbt. Dieser Vorgang darf nur von entsprechend qualifiziertem
Fachpersonal durchgeführt werden. Im Falle einer Inkompatibilität zwischen Steckdose und
Gerätestecker müssen Sie einen qualifizierten Elektriker bitten, die Steckdose durch eine geeigneten
Typ zu ersetzen. Stecker und Buchse müssen zu den im Installationsland geltenden aktuellen Normen
konform sein. Zwischen Gerät und Stromquelle lässt sich auch ein allpoliger Schutzschalter
zwischenschalten, der für die maximale Anschlussleistung ausgelegt ist und aktuelle gesetzliche
Bestimmungen einhält. Der gelb-grüne Schutzleiter darf durch den Schutzschalter nicht unterbrochen
werden. Bei der Geräteinstallation ist darauf zu achten, dass die für den Anschluss verwendete Buchse
bzw. der allpolige Schutzschalter leicht zugänglich sind.
•Die Trennung von der Stromversorgung darf durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose oder
Auslösen eines gemäß gängiger Verkabelungsnormen in die Festverdrahtung zwischengeschalteten
Schutzschalters erfolgen.
• Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein Kabel bzw. Spezialbündel ersetzt werden, das
beim Hersteller erhältlich ist. Wenden Sie sich dazu an den Kundendienst.
•Der Netzkabeltyp muss H05V2V2-F sein.
•Eine Nichteinhaltung der oben genannten Anweisungen kann die Schutzfunktion des Geräts gefährden
und zum Erlöschen der Garantie führen.
•Überschüssiges verschüttetes Material ist vor dem Reinigen zu entfernen.
•Während des pyrolytischen Reinigungsvorgangs können sich Flächen mehr als üblich erwärmen.
Deswegen sind Kinder in einem sicheren Abstand fernzuhalten.
• Zum Vermeiden von Überhitzung darf das Gerät nicht hinter einer Verkleidungstür installiert werden.
•Beim Einschieben des Ofenrostes ist darauf zu achten, dass der Anschlag nach oben und hinten
Richtung Ofenraum zeigt.
Das Rost muss vollständig in den Ofenraum eingeschoben werden.
• WARNHINWEIS: Die Seitenwände des Ofens nicht mit Aluminium oder Einweg-Schutz, wie er in
Geschäften erhältlich ist, auskleiden. Aluminiumfolie oder jeglicher andere Schutz, der in direkten
Kontakt mit der heißen Emaille kommt, kann Schmelzen und Verschleiß der Emaille an den Innenseiten
verursachen.
• WARNHINWEIS: Entfernen Sie niemals die Dichtung der Ofentür.
40 DE
1. ALLGEMEINE HINWEISE
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch: sie enthält wichtige Hinweise zur korrekten Benutzung Ihres Gerätes. Bewahren Sie
dieses Dokument zur späteren Benutzung sorgfältig auf. Notieren Sie die Seriennummer Ihres Gerätes im Falle, dass Sie Hilfe vom Kundendienst
benötigen. Wenn Sie Ihr Gerät ausgepackt haben, stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht beschädigt ist. Achten Sie bitte darauf, dass Sie
Materialien wie Plastikbeutel, Polystyrol oder Nägel aus der Reichweite von Kindern fernhalten. Der Hersteller ist nicht verantwortlich, wenn die in
diesem Dokument zur Verfügung gestellten Anleitungen nicht erfüllt werden.
ACHTUNG: Funktionen, Eigenschaften und Zubehörteile von Backöfen die in diesem Handbuch erwähnt werden, können modellabhängig sein.
1.1 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
1.4 INSTALLATION
Dieses Gerät entspricht in den Teilen, die mit Lebensmitteln in
Berührung kommen, den Vorgaben der Europäischen Richtlinie EEC
89/109.
Der Hersteller hat keine Verpflichtung die Installation auszuführen.
Eventuell an den Hersteller herangetragene Ansprüche, die auf einen
falschen Einbau zurückgehen, sind von jeder Garantieleistung
ausgeschlossen. Der Einbau muss entsprechend der Anleitung und
durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Durch einen falschen
Einbau können Schäden an Personen, Tieren oder Sachen
verursacht werden, für die der Hersteller nicht verantwortlich gemacht
werden kann. Damit eine einwandfreie Funktion des Einbaugerätes
gewährleistet ist, muss der Umbauschrank unbedingt über
entsprechende Eigenschaften verfügen. Die Wände der am Backofen
angrenzenden Schränke müssen aus einem 70 Grad
hitzebeständigem Material sein.
Der Ofen kann hoch in einer Säule oder unter einer Arbeitsplatte
gelegen werden. Damit eine gute Belüftung gewährleistet ist, muss
der Backofen unter Einhaltung der angegebenen Abstände installiert
werden.
Mit der Anbringung des
-Zeichens am Gerät zeigen wir an, dass
wir sämtliche für dieses Produkt geltenden und notwendigen
europäischen Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltstandards
einhalten und hierfür haftbar sind.
1.2 SICHERHEITSHINWEISE
•Dieses Gerät darf ausschließlich für den Zweck eingesetzt werden,
für den es hergestellt wurde, nämlich die Zubereitung von Speisen.
Jede andere Anwendung (beispielsweise das Heizen von Räumen)
ist deshalb als zweckentfremdet zu betrachten und demzufolge
gefährlich. Der Hersteller kann für eventuelle Schäden, die auf einen
ungeeigneten, fehlerhaften und unvernünftigen Einsatz
zurückzuführen sind, nicht verantwortlich gemacht werden.
Die Verwendung jedes elektrischen Gerätes erfordert die Beachtung
einiger grundsätzlichen Regeln. Das sind insbesondere:
-das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen oder Füßen
berühren.
- das Gerät nicht barfuss bedienen
- verhindern Sie, dass Kinder oder unfähige Personen unbeaufsichtigt
am Gerät hantieren
-bei Ausfällen und/oder Funktionsstörungen ist das Gerät
abzuschalten. Versuchen Sie nicht, den Fehler auf eigene Faust zu
beheben.
Bei Beschädigung des Zuleitungskabels ist dieses so schnell wie
möglich auszutauschen. Dies ist ausschließlich durch qualifiziertes
Fachpersonal durchzuführen, unter Beachtung folgender Hinweise:
Blechschutzdeckel abnehmen, Kabel abschrauben und durch ein
anderes Typ H05VV-F ersetzen. Das Kabel muß der Leistung des
Gerätes entsprechen. Der Erdleiter (gelb-grün) muß
vorschriftsgemäß10mm länger sein als die Hauptleiter. Bei einer
erforderlichen Reparatur wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen
Werkskundendienst und verlangen Sie die Verwendung von OriginalErsatzteilen.
•Der Ofen, den Sie gerade erworben haben, hat die beschriebenen
technischen Eigenschaften, und Sie müssen keine Modifizierungen
dazu machen.
•Verwenden Sie nie Dampf oder Spray, um den Ofen zu reinigen.
Bewahren Sie feuergefährliche (leicht entzündliche) Teile nicht im
Ofen auf; sie können Feuer fangen, wenn der Ofen eingeschaltet wird.
•Lassen Sie Kinder nicht auf der Ofentür sitzen. Benutzen Sie
Handschuhe, wenn Sie etwas darin stellen wollen oder einen Teller
vom Ofen entfernen.
•VORSICHT: Zugängliche Teile können heiß werden, wenn der Grill in
Gebrauch ist. Kleine Kinder sollten ferngehalten werden.
1.5 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Der elektrische Anschluss darf ausschließlich durch qualifiziertes
Fachpersonal (Elektroinstallateur) erfolgen. Die Installation muss den
Sicherheitsvorschriften der Normanstalten entsprechen. Beim
direkten Anschluss ans Netz ist darauf zu achten, dass zwischen dem
Gerät und dem Versorgungsnetz ein der Last entsprechender,
genormter Mehrfachschalter eingebaut wird. Der Netzanschluss
muss bei dem eingebauten Gerät jederzeit leicht zugänglich sein. Die
elektrische Sicherheit dieses Gerätes ist nur dann gewährleistet,
wenn es vorschriftsgemäß an einen einwandfrei funktionierenden
Erdleiter angeschlossen ist, in Übereinstimmung mit den für die
elektrische Sicherheit geltenden Normen.
Anschluss:
Der Herd ist mit einem Stromanschlusskabel ausgestattet, welches
einen Anschluss von 220-240 V zwischen Phasen-Wechselstrom und
Neutralleiter ermöglicht.
Vor dem Anschluss müssen folgende Punkte überprüft werden:
-Spannung und Versorgungsfrequenz auf der Typenkennzeichnung
-WICHTIG: Der Hersteller kann für eventuelle Schäden, die auf eine
fehlende oder fehlerhafte Erdung zurückzuführen sind, nicht zur
Verantwortung gezogen werden.
1.3 EMPFEHLUNGEN
Nach jedem Gebrauch des Ofens wird ein Minimum der Reinigung
helfen, den Ofen vollkommen sauber zu halten. Linieren Sie die OfenWände mit Aluminiumfolie. Aluminiumfolie oder jeder andere Schutz,
im direkten Kontakt mit dem heißen Email, vermeidet, dass das Email
im Inneren(Innenseiten) des Ofens beschädigt wird. Um
übermäßigen Schmutz im Ofen und dem daraus resultierende
starken qualmigen Geruch zu vermeiden, empfehlen wir, den Ofen bei
einer sehr hohen Temperatur nicht zu verwenden. Es ist besser, die
Kochzeit zu verlängern und die Temperatur ein wenig zu senken.
Typenkennzeichnung:
Code produit:
Numéro de série :
41 DE
2.2
2. ZUBEHÖR (Modellabhängig)
Das ist ein Beleuchtungssystem, dass die traditionelle Glühbirne
ersetzt. 14 LED-Leuchten sind in der Backofentür integriert. Das
erzeugte Licht ist sehr hell und ermöglicht eine fast schattenfreie Sicht
auf allen Ebenen im Backofeninneren.
2.1 BACKOFEN ZUBEHÖR
Vor dem ersten Gebrauch des Zubehörs ist es notwendig die
einzelnen Zubehörteile zu reinigen.
Die Vorteile:
Neben der herausragenden Qualität und Intensität der Beleuchtung,
bietet das System U-See auch eine längere Lebensdauer im
Vergleich zu herkömmlichen Backofenlampen, ist außerdem leicht zu
reinigen und vor allem sehr sparsam im Enerigeverbrauch.
Dem Grillrost können Formen und Teller aufgelegt werden.
- optimale Übersicht auf allen Backofenebenen
- zuverlässige Funktion und lange Lebensdauer
- hohe Helligkeit bei sehr niedrigen Energieverbrauch, bis zu 95%
weniger als herkömmliche Backofenbeleuchtung
- leicht zu reinigen
Der Soßenfänger ist zum Auffangen des Saftes der Grillstücke
bestimmt. Den Soßenfänger niemals als Unterlage zum Braten
verwenden.
Der Pizza-Stein für eine knusprige Pizza: Ist modellabhängig und mit
einem Pizza Roller ausgestattet.
2.3 ENTFERNEN UND REINIGUNG DES
GRILLROSTS
1. Entfernen Sie den Rost durch ziehen aus der Vorrichtung.
2. Reinigen Sie den Rost in der Spülmaschine oder reinigen Sie es mit
einem nassen Schwamm und trocknen Sie danach ab
3. Nach dem Reinigungsprozess installieren Sie den Rost in
umgekehrter Reihenfolge.
Das Backblech ist für das Backen verschiedener Gebäckteile wie
z.B. Kekse. Stellen Sie das Backblech nie auf dem Ofen-Boden.
Seitliche Drahtnetz wenn inbegriffen.
42 DE
3. REINIGUNG DES BACKOFENS
• Warten Sie bis der Ofen herunterkühlt um den Ofen mit der Hand zu
reinigen.
•Vermeiden Sie unbedingt den Gebrauch von scheuernden
Reinigungsmitteln in Pulverform, da diese die Emaille des Backofens
und die äußeren Zierteile beschädigen können.
•Vermeiden Sie unbedingt den Gebrauch von scheuernden
Reinigungsmitteln in Pulverform, da diese die Emaille des Backofens
und die äußeren Zierteile beschädigen können.
•Bedecken Sie nicht die Backofenseiten mit Aluminiumfolie.
•Öffnen Sie die Tür des Backofens.
(Abbildung 1)
Abbildung 1
Glass Teile
Wir empfehlen Ihnen, dass Sie die Glastür mit absorbierendem
Küchenpapier wischen. Wenn die Glass Teile stark verschmutzt sind,
können Sie Reinigungsmittel verwenden.
Benutzen Sie keine scheuernden oder ätzenden Mittel und keine
Stahlwolle um die Backofentür zu reinigen. Diese können die
Backofentür beschädigen.
• Verriegeln Sie die Scharniere bevor
Sie den Reinigungsvorgang starten.
Abbildung 2 . Öffnen Sie die
Scharniere wenn der
Reinigungsvorgang beendet ist.
(Abbildung 2)
Zubehör
Reinigen Sie das Zubehör mit Seifenwasser. Benutzen Sie kein
scheuerndes oder ätzendes Mittel.
Abbildung 2
Soßenfänger
Nachdem Grillen entfernen Sie den Soßenfänger vom Backofen.
Achten Sie darauf, dass das warme Fett in einem Behälter gegossen
wird. Reinigen Sie den Soßenfänger mit heißem Wasser und
Spülmittel. Lassen Sie nie den Soßenfänger verschmutzt im
Backofen stehen.
• Entfernen Sie die Schrauben wie
in Abbildung 3 dargestellt.
(Abbildung 3)
Backofenbeleuchtung
Bevor Sie die Beleuchtung im Backofen reinigen trennen Sie den
Backofen vom Netz (elektrischen Anschluß). Die Glühbirne und der
zugehörige Deckel sind aus einem widerstandsfähigen Material für
hohe Temperaturen hergestellt worden.
Abbildung 3
• Entfernen Sie die obere
metallische Abdeckung indem Sie
sie nach oben rausziehen.
(Abbildung 4)
Abbildung 4
• Entfernen Sie das Glas indem Sie es
vorsichtig aus dem Türrahmen
rausziehen (Abbildung 5)
Abbildung 5
1
2
3
• * Für Pyrolyse Backöfen
entfernen Sie bitte auch das 2. und
3. Backofenglas. (Abbildung 6)
Eigenschaften der Glühbirne
Abbildung 6
230 V AC – 25W-E 14 Temperatur 300 Grad. Um eine Glühbirne zu
wechseln gehen Sie wie folgt vor:
•Schrauben Sie den Glassdeckel raus
•Schrauben Sie die Glühbirne raus
•Ersetzen Sie die Glühbirne durch denselben Typ, siehe
Eigenschaften oben.
•Nachdem Sie die Glühbirne ausgetauscht haben,
schrauben Sie beide Teile die Glühbirne und den
Glassdeckel in die Ursprungsposition wieder zurück.
• Nach der Reinigung des Glas
montieren Sie die Teile in
umgekehrter Reihenfolge des
Ausbaus.
• Das Low-E Zeichen muss auf
alle Backofengläser problemlos
lesbar sein und sollte links am
Türanschlag positioniert werden
(in der Nähe des linken
Scharniers). Auf diese Weise ist
die bedruckte Glasoberfläche
des ersten Backofenglas an der
Innenseite der Tür.
REINIGUNG DER BACKOFEN-GLASTÜR
Das innere Glas der Backofentür kann vom Backofen entfernt und
gereinigt werden. Zur Reinigung des inneren Glas folgen Sie diesen
Anweisungen;
Abbildung 7
43 DE
4. DISPLAYBESCHREIBUNG
00:00
MENU
4.2 BENUTZUNG DES TIMERS FÜR
BACKZEITENDE
4.1 NÜTZLICHE HINWEISE VOR DEM ERSTEN
BETRIEB DES BACKOFENS
Reinigung
-Reinigen Sie den Backofen vor der ersten Nutzung:
-Wischen Sie die Außenoberfläche mit einem feuchtem weichem
Tuch.
-Reinigen Sie das komplette Zubehör und waschen Sie den
Backofeninnenraum mit einer Lösung aus heißem Wasser.
-Vergewissern Sie sich das Sie kein Zubehör im Ofen liegen lassen.
Schließen Sie nach der Reinigung des leeren Backofens die Tür und
stellen Sie die maximale Temperatur ein. Warten Sie 1 Stunde und
schalten Sie den Backofen wieder aus. Mit dieser Vorgehensweise
lassen sich alle unangenehmen Gerüche neuer Produkte entfernen.
•Denken Sie an folgende Punkte:
Jede Änderung muss über die Bedientaste bestätigt werden.
Den Backofen stoppen:
Dies ist erforderlich wenn Sie eine falsche Funktion eingestellt haben.
Um den Backofen zu stoppen drehen Sie den Knebel auf die StoppPosition zurück.
Kindersicherung:
Um die Bedientasten des Backofens zu sperren müssen Sie das
Symbol der Kindersicherung auswählen. Lesen Sie hierzu die
Einstellung – Programmierung der Kindersicherung.
Der Kühlventilator:
Das Bedienfeld und die Elektronik des Backofens werden hierdurch
geschützt. Es startet und endet automatisch, selbst wenn der
Backofen ausgeschaltet wird.
Backofenbeleuchtung:
Um die Backofenbeleuchtung zu aktivieren drehen Sie den Schalter
auf das Symbol der Beleuchtung. Ist der Ofen in Gebrauch dann
bleibt die Beleuchtung über alle Funktionen hinweg eingeschaltet.
44 DE
4.3 EINSTELLUNG DER RICHTIGEN UHRZEIT
00:00
MENU
HINWEIS: Das erste, was nach der Installation des Ofens
oder nach der Unterbrechung der Stromversorgung (die am
blinkenden Display mir der Anzeige 12:00 zu erkennen ist)
gemacht werden muss, ist die Einstellung der korrekten
Uhrzeit.
•Drücken Sie den mittleren Knopf einmal 4.
•Einstellen Sie die Zeit mit den Tasten "-" "+" ein.
•Alle Knöpfe loslassen.
HINWEIS: Backofen funktioniert nur, wenn die Uhr eingestellt ist
4.4 TOUCH TIMER
FUNKTION
KINDERSICHERUNG
MANUELLER
BETRIEB
BACKDAUER
EINSCHALTEN
AUSSCHALTEN
FUNKTION
NÜTZLICH FÜR
Die Kindersicherung wird
aktiviert wenn Sie mindestens
5 Sekunden lang die Taste Set
(+) der Kindersicherung auf
dem Display erscheint. Von
diesem Moment an ist die
Bedienung aller anderen
Funktionen gesperrt Display
zeigt STOP und die alternativ
voreingestellte Zeit.
Die Kindersicherung wird
deaktiviert wenn Sie
mindestens 5 Sekunden lang
die Taste Set (+) gedrückt
halten und bis das auf dem
Display erlischt. Von diesem
Moment an ist die Bedienung
aller anderen Funktionen aktiv.
•Drücken Sie den mittleren
Knopf einmal
•Die Knöpfe "-" "+" drücken,
um die
erforderliche Backzeit
einzustellen.
•Alle Knöpfe loslassen.
•Wenn die eingestellte Backzeit
abgelaufen ist, wird ein
akustisches Signal aktiviert
(dieser Alarm hört von alleine
auf, nach er kann jedoch sofort
Bausgeschaltet werden, wenn
man auf SELECT drückt).
•Aktiviert einen Alarm am
Ende
der eingestellten Backzeit.
•Während dessen zeigt das
Display die verbleibende Zeit
an.
•Es ermöglicht Ihnen, das
Signal als Erinnerungsfunktion
zu benutzen (auch wenn den
Ofen nicht zum Backen
verwendet wird)
•Drücken Sie den mittleren
Knopf zweimal
•Die Knöpfe "-" "+" drücken,
um die erforderliche Backzeit
einzustellen.
•Alle Knöpfe loslassen.
•Stellen Sie die Backfunktion
mit dem entsprechenden
Kontrollknebel für die
Backfunktion.
•Wenn die eingestellte Zeit
abgelaufen ist, schaltet sich der
Ofen automatisch ab.Wenn Sie
den Backvorgang vorzeitig abbzw.unterbrechen möchten,
drehen Sie den Knebel zum
Auswählen der Ofenfunktion bis
zur Position O oder stellen Sie
die programmierte Zeit auf 0.00
(Knöpfe SELECT und "-" "+"
•Es ermöglicht Ihnen,die für das
gewählte Rezept erforderl iche
Backzeitvorzu-programmieren.
•Um die Restzei t zu erfahren
drücken Sie den Knopf SELECT
ZWEIMAL.
•Um die eingestellte Zeit zu
ändern, drücken Sie den Knopf
TIMERundnehmenSiedieneue
Einstellung durch Betätigung
der Knöpfe"-" "+" vor.
• Drücken Sie einen Knopf, um
das Signal zu beenden.
Drücken Sie den mittleren
Knopf, um zur Uhr-Funktion
zu gelangen.
•Zum eingestellten Zeitpunkt
wird der Ofen sich
automatisch abschalten.
•Wenn Sie den Ofen manuell
ausschalten möchten, drehen
Sie den Knebel zur
Einstellung
der Ofenfunktion auf Position
O.
•Es ermöglicht die Einstellung
der Backendzeit.
•Um die voreingestellte Zeit zu
überprüfen, Drücken Sie den
mittleren Knopf dreimal
•Um die voreingestellte Zeit zu
ändern, drücken Sie den
Knopf SELECT und die
Knöpfe "-" "+" gleichzeitig.
•Diese Funktion wird zusammen
mit der Backdauer benutzt. Z.B.
Soll Ihre Speise 45 Minuten
backen und um 12:30 fertig sein.
Wählen Sie zuerst die
Backfunktion, dann
Backzeitdauer 45 Minuten
einstellen, dann Backzeitende
12:30 eingeben.
•Bei Erreichen der eingestellten
Backzeit schaltet sich der Ofen
automatisch ab und ein
akustisches Signal ertönt.
Der Backofen startet automatisch
um 11:45 (12:30 minus 45 Min.)
und schaltet sich dann zu der
eingestellten Zeit ab.
ACHTUNG:
Wenn nur die Backendzeit, nicht
jedoch die Dauer der Backzeit
eingestellt worden ist, setzt sich
der Ofen sofort in Betrieb und
schaltet sich bei Erreichen der
eingestellten Backendzeit ab.
•Drücken Sie den mittleren
Knopf dreimal •Die Knöpfe "-"
"+" drücken,um den Zeitpunkt
BACKZEITENDE z u w ä h l e n , w e n n S i e
möchten, dass der Ofen sich
abschaltet.
•Knöpfe loslassen.
•Wählen Sie die Backfunktion
mit dem entsprechenden
Kontrollknebel für die
Backofenfunktion.
45 DE
4.6 TIPPS
4.5 BENUTZUNG DES BACKOFENS
Backfunktionen
Es ist besser das Fleisch erst nach dem braten, grillen zu salzen, da
das Salz das Spritzen des Fetts fördert. Dies verunreinigt u.a. den
Backofen und macht eine Menge Rauch.
Richtiges Vorheizen ist die Basis für ein gelungenes Fleischgericht.
Umluft + Unterhitze: Diese Funktion eignet sich
insbesondere für Kuchen mit saftigen Früchten und Gebäck. Sie
verhindert das Austrocknen der Lebensmittel und fördert das
„Aufgehen“ des Teigs, der Kuchen, des Brotes und jeder Speise, die mit
Unterhitze gebacken werden soll. Bei dieser Betriebsart schieben Sie
die Ablage in die untere Ebene ein.
Grillen:
Bevor man mit dem Grillen anfängt:
Entnehmen Sie das Grillgut einige Stunden vom Kühlschrank. Legen
Sie es auf mehrere Schichten Küchenpapier. Dies macht es
schmackhafter und vermeidet, dass es in der Mitte kalt bleibt. Fügen
Sie Gewürze vor dem Grillen hinzu und salzen Sie das Fleisch erst
nach dem grillen. Grillen Sie das Fleisch mit ein wenig Öl. Das Fleisch
können Sie am besten mit einem breiten flachen Pinsel einölen. Dann
bestreichen Sie es mit Gewürzen wie Pfeffer, Thymian etc.
Unterhitze: Bei dieser Funktion wird die größte Hitze im
unteren Bereich des Ofens erreicht. Unterhitze eignet sich besonders
für Gebäck und Kuchen.
* Unterhitze + Oberhitze: Bei dieser Funktion werden
Lebensmittel gleichmäßig von oben und unten erhitzt. Es ist die
traditionelle Art zu garen. Ausgezeichnet geeignet zum Braten von
Rindfleisch, Keulen und ideal für Plätzchen und Kekse und für alle
Speisen die knusprig werden sollen.
Während des Grillvorgangs:
Stechen Sie niemals in das Fleisch hinein auch wenn Sie es drehen
möchten. Dies lässt das Fleisch trocken werden.
Unterhitze + Oberhitze + Umluft: Bei dieser Funktion wird
heiße Luft an den oberen und unteren Heizelementen entlang geleitet
und durch den Lüfter gleichmäßig im Inneren des Backofens verteilt.
Diese Funktion empfehlen wir für Geflügel, Fisch, Gemüse und
Gebäck.
Backen:
Vermeiden Sie die Verwendung von glänzenden Backformen. Diese
lassen die Hitze reflektieren und haben Einfluss auf den
Backvorgang. Wenn der Kuchen zu schnell bräunt decken Sie es mit
Backpapier oder Aluminiumfolie.
Heißluft: Luft die aufgeheizt worden ist wird in die
verschiedenen Ebenen im Backraum geblasen. Es ist ideal um
verschiedene Gerichte (z.B. Fleisch und Fisch) zur gleichen Zeit zu
braten ohne dabei den Geruch und den Geschmack zu vermischen.
Geeignet auch für schonendes Backen, z.B. für Blätterteig, Biskuitteig
o.Ä.
Achtung: Um die Aluminiumfolie richtig zu verwenden, legen Sie die
glänzende Seite auf den Kuchen. Wenn Sie dies nicht tun, wird die
Wärme durch die glänzende Oberfläche reflektiert und dringt nicht in
das Gebäck.
5. TECHNISCHER KUNDENDIENST
Grill: Wenn Sie den Grill benutzen, muss die Ofentür
geschlossen sein. Es wird nur das obere Heizelement verwendet. 5
Minuten Vorwärmezeit sind notwendig, bis das Heizelement zu glühen
anfängt. Diese Betriebsart garantiert ausgezeichnete Ergebnisse beim
Grillen von Fleisch oder Fisch, Spießchen: auch zum Gratinieren wird
sie vorzugsweise verwendet. Weißes Fleisch sollte nicht allzu nahe am
Grillelement gelegt werden, dadurch verlängert sich zwar die Grillzeit,
das verreicht jedoch dem Geschmack der Gerichte zum Vorteil. Rotes
Fleisch und Fischfilets können auf den Grillrost gelegt werden, mit der
Auffangschale darunter.
Sollte Ihr Backofen einmal nicht richtig funktionieren, prüfen Sie
zuerst, ob die Stromversorgung gewährleistet ist. Ist die Ursache der
Fehlfunktion nicht ausfindig zu machen, wenden Sie sich bitte an
Ihren zuständigen Werkskundendienst unter Angabe des Modells und
der Seriennummer, die auf dem Typenschild angegeben sind. Auf Ihr
Gerät gewähren wir eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum.
Bewahren Sie Ihre Kaufrechnung sorgfältig auf und legen Sie sie bei
Bedarf als Garantienachweis dem Kundendienst vor. Die
Garantiebedingungen sind im beigefügten Serviceheft angegeben.
*
Grill + Umluft: Bei dieser Funktion arbeiten Grill, oberes
Heizelement und Umluft zusammen und sorgen für ein besonders
gleichmäßiges Garen. Grillgerichte geben Sie auf das Grillrost, das Sie
auf der höchsten Stufe einschieben. Nachdem Sie das Backblech in der
3. Position von unten eingeschoben haben, beginnen Sie mit dem
Grillen. Das auf der 3. Position von unten eingeschobene Backblech
sorgt dafür, dass von den Lebensmitteln herabtropfendes Öl oder Fett
aufgefangen wird.
Dieses Gerät ist in Übereinstimmung mit der
europäischen Richtlinie 2012/19/EU zu elektrischen
und elektronischen Altgeräten (WEEE)
gekennzeichnet. Elektrische und elektronische
Altgeräte enthalten sowohl Schadstoffe (die negative
Auswirkungen auf die Umwelt haben können) als auch
Basiskomponenten (die wiederverwendet werden
können). Es ist wichtig, dass elektrische und
elektronische Altgeräte spezifischer Handhabung
unterliegen, damit alle Schadstoffe angemessen entfernt und entsorgt
und alle Materialien wiederverwertet und recycelt werden.
Verbraucher spielen eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung, dass
elektrische und elektronische Altgeräte nicht zu Umweltproblemen
werden; es ist wichtig, einige grundlegende Regeln zu befolgen:
• Elektrische und elektronische Altgeräte können nicht als
Haushaltsabfall behandelt werden.
• Elektrische und elektronische Altgeräte sollten an relevante
Sammelpunkte übergeben werden, die von der Stadtverwaltung oder
eingetragenen Unternehmen verwaltet werden. In vielen Ländern
können bei großen elektrischen und elektronischen Altgeräten
heimische Sammeldienste verfügbar sein.
• Wenn Sie ein neues Gerät erwerben, kann das alte Gerät
möglicherweise an den Händler übergeben werden, der es kostenlos auf
einer 1:1-Basis sammeln muss, solange das Gerät von dem gleichen
Typ ist und dieselben Funktionen hat wie das gelieferte Gerät.
Grill + Drehspieß + Umluft: Der Vorteil alle 3 Funktionen
gleichzeitig zu nutzen Grill, Drehspieß und Umluft ist, dass das Gericht
gleichmäßig gebraten wird. Es verhindert das Austrocknen der
Lebensmittel. Ein Vorheizen ist bei dieser Funktion nicht erforderlich.
Auftauen: In dieser Einstellung erfolgt eine Luftzirkulation bei
Raumtemperatur zum Auftauen von Tiefkühlkost in wenigen Minuten,
ohne eine Veränderung des Proteingehalts herbeizuführen. Die
Temperatur wird in 40 ° C voreingestellt. Eine Änderung ist nicht
möglich.
Warm halten: Diese Funktion wird empfohlen um fertig
gekochte Lebensmittel wieder aufzuheizen. Dafür schieben Sie das
Backblech von oben aus gesehen in die 2. Ebene. Um Brot oder
Gebäck aufzutauen legen Sie das Backblech in die niedrigste Ebene.
Die
Temperatur wird in 60 ° C voreingestellt. Eine Änderung ist
nicht möglich.
ENERGIESPAREND UND UMWELTSCHONEND
Verzichten Sie nach Möglichkeit darauf, den Ofen vorzuheizen, und
machen Sie ihn stets so voll es geht. Öffnen Sie die Ofentür so selten wie
möglich, da bei jedem Öffnen Wärme aus dem Garraum entweicht. Das
Abschalten des Ofens 5 bis 10 Minuten vor dem vorgesehenen Ende der
Garzeit spart große Mengen Energie ein. Dabei wird die Restwärme des
Ofens zum Fertiggaren der Speisen genutzt. Achten Sie darauf, dass die
Dichtungen sauber und in einem guten Zustand sind, da sie dafür
sorgen, dass keine Hitze aus dem Garraum entweichen kann. Wenn der
Versorgungsvertrag mit Ihrem Stromversorger je nach Tageszeit
unterschiedliche Tarife vorsieht, können Sie durch das Garen mit
„Zeitprogrammierung“ den Garbeginn auf den Anfang des günstigen
Zeitraums legen.
Pizza: Die umfassende Hitze dieser Funktion reproduziert im
Backofen ähnliche Bedingungen wie im Holzofen einer Pizzeria.
EN 60350-1
46 DE
INSTRUCCIONES PARA UN USO SEGURO
• ADVERTENCIA: El aparato y sus componentes accesibles se calientan durante el uso. Se debe tener
cuidado de no tocar los elementos calefactores.
• ADVERTENCIA: Las partes accesibles pueden estar muy calientes cuando se utiliza el horno. Los
niños deben mantenerse a una distancia segura.
• Este aparato puede ser usado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas,
sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento siempre y cuando hayan sido
supervisadas o instruidas sobre el uso del aparato de forma segura y del conocimiento de los riesgos
que comporta.
• Los niños no deben jugar con el aparato.
• La limpieza y el mantenimiento que debe realizar el usuario no será realizada por niños sin supervisión.
• Durante el uso, se calienta el aparato. Se debe tener cuidado de no tocar los elementos calefactores del
interior del horno.
ADVERTENCIA: Las partes accesibles pueden calentarse durante el uso. Los niños deben permanecer
alejados.
• No utilizar limpiadores abrasivos o rascadores metálicos afilados para limpiar el cristal de la puerta del
horno ya que pueden rayar la superficie, pudiendo comportar la rotura del cristal.
• Se debe apagar el horno antes de retirar la pantalla, después de la limpieza, se debe colocar según las
instrucciones.
• Use solamente el sensor de temperatura recomendado para este horno.
• No utilice limpiadores de vapor para la limpieza del aparato.
• Conecte un enchufe en el cable que transporta la tensión, la corriente y la carga indicadas en la etiqueta
y que tiene el contacto de masa. La toma de corriente debe adecuarse a la carga indicada en la etiqueta y
disponer de un contacto de masa conectado y operativo. El conductor de tierra es de color amarillo
verdoso. Esta operación debe realizarla un profesional debidamente cualificado. Si la toma de corriente
es incompatible con el enchufe del electrodoméstico, pida a un electricista profesional que sustituya la
toma por otra adecuada. El enchufe y la toma deben cumplir las normas actuales del país donde se
instala el electrodoméstico. En la conexión con la fuente de alimentación también puede utilizarse un
contactor omnipolar entre la fuente y el electrodoméstico. Este debe soportar la carga conectada
máxima y cumplir la legislación vigente. El contactor no debe interrumpir el cable de tierra de color
amarillo verdoso. La toma de corriente o el contactor omnipolar empleados deben estar fácilmente
accesibles cuando se instala el electrodoméstico.
•La desconexión puede realizarse mediante el enchufe accesible o mediante la incorporación de un
interruptor en el cableado fijo con arreglo a las normativas de cableado.
•Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirse por un cable o un haz de cables especial
comercializado por el fabricante; también puede ponerse en contacto con el departamento de atención
al cliente.
• El cable de alimentación debe ser de tipo H05V2V2-F.
•El incumplimiento de lo anterior puede poner en peligro la seguridad del electrodoméstico y anular la
garantía.
•Cualquier vertido de material excesivo debe eliminarse ante de la limpieza.
•Durante la limpieza pirolítica, las superficies pueden calentarse más de lo habitual, por lo que los niños
deben mantenerse a una distancia de seguridad.
•El electrodoméstico no debe instalarse detrás de una puerta decorativa para evitar que se caliente en
exceso.
•Cuando coloque la bandeja interior, asegúrese de dirigir el tope hacia arriba en la parte trasera de la
cavidad.
La bandeja debe introducirse por completo en la cavidad.
• ADVERTENCIA: No forre las paredes del horno con papel de aluminio ni utilice las protecciones
desechables que se encuentran disponibles en los comercios. El papel de aluminio o cualquier otra
protección que entre en contacto directo con el esmalte caliente puede derretirse y dañar el esmalte del
interior.
• ADVERTENCIA: Nunca quite la junta de estanqueidad de la puerta del horno.
47 ES
1. ADVERTENCIAS GENERALES
Leer las instrucciones detalladamente para sacar el mejor partido del horno. Recomendamos conservar las instrucciones de instalación y utilización
para futuras consultas. Antes de instalar el horno anote el número de serie por si necesitase contactar con el servicio de atención al cliente.
Una vez desembalado el horno, asegurarse de que no está dañado. En caso de tener dudas, no utilizar. Contactar con una persona cualificada.
Conservar el embalaje (bolsas de plástico, polietileno o clavos) fuera del alcance de los niños ya que puede ser peligroso para ellos.
La compañía no se hará responsable en caso de no cumplir las instrucciones indicadas en este documento.
ANTENCIÓN: Las funciones, propiedades o accesorios del horno mencionadas en este manual pueden variar dependiendo del modelo de horno.
1.1 CONSEJOS DE CUMPLIMIENTO
1.4 INSTALACIÓN
En este equipo, las piezas que se prevé que puedan estar en contacto
con los alimentos, cumplen las regulaciones de la CEE indicadas en
la directiva 89/109.
No es obligación del fabricante instalar el horno. Si se requiere la
ayuda del fabricante para subsanar fallos derivados de una
instalación incorrecta, dicha asistencia no la cubrirá la garantía.
Han de seguirse a rajatabla las instrucciones de instalación para
personal cualificado. Una instalación incorrecta puede provocar
daños personales, materiales o en animales. El fabricante no se hace
responsable de esos posibles daños.
La cocina en la que se vaya a instalar el horno tiene que estar hecha
de un material resistente a temperaturas de al menos 70ºC.
El horno se puede colocar encima, en una columna, o debajo de una
encimera.
Al mostrar el logo
marcado en este producto, declaramos, bajo
nuestra propia responsabilidad, el cumplimiento de todos los
requisitos europeos en términos de seguridad, salud y medio
ambiente, establecidos en la legislación de este producto.
1.2 TRUCOS DE SEGURIDAD
•El horno ha de utilizarse únicamente con el fin para el que ha sido
diseñado. Sólo se puede utilizar para cocinar alimentos. Otros uso, como
por ejemplo, medio de calefacción, es un uso indebido del horno y por lo
tanto es peligroso.
•Todas las piezas accesibles y elementos de calefactores están calientes
cuando esté en funcionamiento el horno. Ha de tenerse cuidado y no
tocarlas.
•El fabricante no puede responsabilizarse de caños causados por un uso
inadecuado, incorrecto o no razonable.
Cuando se utilicen dispositivos eléctricos han de seguirse las normas
siguientes:
- No tirar del cable eléctrico para desenchufarlo.
- No tocar el horno con las manos (o los pies) húmedas o mojadas.
- No utilizar el horno salvo que lleve calzado en los pies.
-No suele ser recomendable la utilización de alargadores o ladrones para
varios enchufes o alargadores.
- Si el horno se estropea o tiene un fallo desenchúfelo de la corriente y no
lo toque.
- Si el cable está dañado ha de sustituirse inmediatamente.
Cuando se sustituya el cable, síganse las instrucciones siguientes:
Extraer el cable y sustituir por uno del tipo H05RR-F, H05VV-F, H05V2V2F. El cable tiene que poder soportar la carga eléctrica que requiere el
horno. La sustitución del cable tiene que hacerla un técnico cualificado.
El cable de tierra (amarillo-verde) tiene que ser 10 mm más largo que el
cable eléctrico.
Utilizar sólo el servicio de atención al cliente adecuado para las
reparaciones y asegurar que sólo se utilizan piezas originales. Si no se
siguen las instrucciones anteriores, los fabricantes no pueden garantizar
la seguridad del horno.
•El horno adquirido tiene las características técnicas descritas y usted no
puede modificarlas.
•Jamás utilice un espray de difusión o a presión para limpiar el horno.
•No guardar en el horno productos inflamables, podrían prender fuego si
se accionase el horno accidentalmente.
•No permitir que los niños se sienten en la puerta del horno, menos aún
cuando esté encendido.
•Utilizar guantes de horno cuando introduzca o saque los recipientes del
horno.
CUIDADO: Puede que las piezas internas del horno esten calientes
cuando se utilice el grill. Mantener alejados a los ninos.
Antes de fijar el horno hay que asegurar una buena ventilación en el
hueco donde se vaya a colocar y que el aire necesario para enfriar y
proteger las piezas internas circula sin problema. Realizar las
aperturas especificadas en la última página según el tipo de altura.
1.5 CONEXIÓN ELÉCTRICA
LA CONEXIÓN ELÉCTRICA HA DE REALIZARLA UN
CONTRATISTA APROBADO O UN TÉCNICO CON FORMACIÓN
SIMILAR.
La instalación a la que va a conectarse el horno tiene que cumplir los
estándares vigentes en el país de instalación.
El fabricante no asume responsabilidad alguna si no se cumple la
presente esta disposición.
La conexión a la red debe tener toma de tierra, o un cortacircuitos
multipolar, como corresponda al país de instalación.
La instalación tiene que disponer de los fusibles correspondientes y
los cables han de tener un cruce de sección de largo suficiente como
para alimentar eléctricamente el horno.
CONEXIÓN:
El horno está diseñado para una conexión exclusiva de 230 voltios AC
en las fases o en la fase y el neutro.
La conexión tiene que hacerse comprobando primero:
- el voltaje indicado.
- la configuración del cortacircuitos.
El cable correspondiente a la toma de tierra (amarillo/verde) del horno
tiene que conectarse a la toma de tierra de la instalación.
Atención:
•Antes de la conexión el electricista tiene que comprobar la
continuidad de tierra de la instalación.
•El fabricante no se responsabiliza de incidente, o consecuencias del
mismo, que puedan derivarse del uso de hornos que no tengan toma
de tierra o conectados a una toma de tierra con continuidad
defectuosa.
1.3 RECOMENDACIONES
•Una limpieza mínima después de utilizar el horno ayudará a
mantenerlo limpio durante más tiempo.
•No forrar las paredes del horno con aluminio u otras protecciones
disponibles en tiendas. El aluminio o los protectores, en contacto
directo con el esmalte caliente puede derretirse y deteriorar el
esmalte del interior.
•Para evitar un exceso de suciedad en el horno y que pueden derivar
en olores y humo en exceso, recomendamos no utilizar el horno a
temperaturas muy elevadas. Es mejor ampliar el tiempo de cocción y
bajar un poco la temperatura.
Placa de identificación
•Además de los accesorios
proporcionados con el
horno, sugerimos utilizar
sólo recipientes y moldes
resistentes a temperaturas
muy elevadas.
NB: Recordar que el horno puede necesitar el servicio de atención al
cliente. También es importante que el enchufe esté ubicado en un sitio
accesible para conectar el horno una vez que éste esté colocado.
Cable eléctrico: Si hay que cambiar el cable eléctrico, contactar con
el servicio de atención al cliente o con alguien de cualidades similares
Code produit:
Numéro de série :
48 ES
2.2
2. TECNOLOGÍA PRO/EXP’R
(DEPENDE DEL MODELO)
Es un sistema de iluminación que sustituye el tradicional sistema “de
bombilla”. En la puerta del horno se integran 14 luces LED (en
versiones no pirolíticas) o 10 luces LED de Potencia Superior (en
modelos pirolíticos). Las luces LED crean una iluminación blanca de
calidad que permite ver dentro del horno con claridad todas las
bandejas sin sombras.
2.1 EQUIPAMIENTO DEL HORNO
(DEPENDE DEL MODELO)
Es necesario hacer una limpieza inicial de todas las partes del equipo
antes de utilizarlo por primera vez. Lavar con una esponja. Enjuagar y
secar.
Ventajas:
Este sistema, además de proporcionar una iluminación excelente
dentro del horno, dura más que la bombilla tradicional, tiene un
mantenimiento más sencillo y, sobre todo, ahorra energía.
La rejilla puede sostener moldes y bandejas.
-Visión óptima
-Iluminación duradera
consumo energético muy bajo, reducción del 95% en comparación
con la iluminación tradicional.
“Los hornos con luz blanca LED Clase 1M según el IEC 608251:1991 + A1:1997 + A2:2001n(equivalente a la EN 60825-1:1994
+A1:2002 + A2:2001); la potencia máxima de luz emitida es
459nm<150uW.
No observar directamente con instrumentos óptimos.”
La bandeja recoge los flujos de los alimentos asados.
No utilizar nunca la bandeja como bandeja de asar ya que la grasa
puede esparcirse rápidamente por todo el horno, lo que provocaría un
exceso de humo.
2.3 EXTRACCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS GUÍAS
LATERALES
1- Quitar las guías laterales metálicas tirando de ellas, siguiendo la
dirección de las flechas.
2- Limpiar las guías laterales metálicas en el lavavajillas o bien
empleando una esponja húmeda y secándolas posteriormente.
3- Después del proceso de limpieza, montar las guías laterales
metálicas en orden inverso al mencionado anteriormente.
Soporte para pizza, para una pizza crujiente acorde al modelo del
horno, con agarraderas y cortapizzas.
La bandeja de repostería tiene que colocarse encima de la rejilla.
Se utiliza para cocinar dulces como cremas, bizcochos, merengues,
etc…
No colocar jamás la bandeja de repostería en el horno en contacto
con la parte inferior del mismo.
Rejilla del alambre lateral si está incluido.
49 ES
3. LIMPIEZA DEL HORNO
LIMPIEZA DEL CRISTAL DE LA PUERTA
El cristal interno de la puerta puede ser desmontado y limpiado. Con el fin
de poder limpiar el cristal interno, se deben seguir las instrucciones
siguientes:
•Esperar a que se enfríe el horno antes de limpiarlo manualmente.
•No limpiar el horno con limpiadores abrasivos, estropajo de metal o
cuchillas. El esmalte tampoco ya que podría resultar dañado.
•Utilizar sólo agua con jabón o limpiadores con lejía (amoníaco)
•No forrar jamás las paredes internas del horno con papel de
aluminio.
• Abrir la puerta del horno. (Figura 1)
PIEZAS DE CRISTAL
Recomendamos limpiar el cristal de la puerta con papel de cocina
cada vez que se utilice el horno. Si el cristal tiene muchas
salpicaduras, limpiar con una esponja y detergente, y secar
posteriormente.
•No utilizar limpiadores abrasivos o cuchillas ya que podrían rayar el
cristal y derivar en salpicaduras en el mismo.
Figura 1
SELLO DE LA PUERTA DEL HORNO
En caso de ensuciarse, limpiar el sello del horno con una esponja
ligeramente humedecida.
• Bloquear las bisagras tal y como se
muestra en la Figura 2 antes de
proceder a la limpieza del cristal.
Desbloquear las bisagras una vez se
haya limpiado. (Figura 2)
•No utilizar limpiadores abrasivos o rascadores metálicos afilados
para limpiar el cristal de la puerta del horno ya que pueden rayar la
superficie, pudiendo comportar la rotura del cristal.
ACCESORIOS
Después del uso, sacar la bandeja del horno. Lavar la rejilla con una
esponja, agua caliente y jabón. Secar.
Si quedan residuos, sumergir en agua y detergente.
También se puede meter en el lavavajillas o con limpiadores
comerciales para hornos.
No colocar rejillas sucias en el horno.
• Retirar los tornillos tal y como se
muestra en la Figura 3. (Figura 3)
ILUMINACIÓN DEL HORNO
Desconectar del horno antes de limpiar o sustituir a bombilla.
La bombilla y su cubierta están hechas de un material resistente a
temperaturas elevadas.
Figura 3
• Retirar la cubierta metálica
superior tirando de ella hacia arriba.
(Figura 4)
Figura 4
• Quitar el cristal tirando de él fuera
del marco de la puerta. (Figura 5)
1
Figura 5
2
3
• *Para los hornos pirolíticos,
también se deben quitar el 2º y
3er cristal. (Figura 6)
Figura 6
Características de la bombilla:
• Después de limpiar el
cristal, volver a montar las
piezas en el orden inverso al
desmontaje.
230 V AC -25W 14 Base Temperatura 300ºC para cambiar una
bombilla estropeada, simplemente:
•Desatornillar la cubierta de cristal
•Desatornillas la bombilla
•Sustituirla por una igual: ver características superiores.
•Después de recolocar la bombilla, volver a atornillar la
cubierta protectora de cristal.
• “En todos los cristales, se debe
leer correctamente la señal
LOW-E, colocándose en la
esquina izquierda de la puerta,
cerca de la bisagra del lado
izquierdo. De esta manera, la
superficie impresa del primer
cristal permanecerá en el
INTERIOR de la puerta.
Figura 7
50 ES
4. DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA
00:00
MENU
4.1 ANTES DE UTILIZAR EL HORNO POR
PRIMERA VEZ
4.2 USO DEL TEMPORIZADOR
•LIMPIEZA PREVIA
-Limpiar el horno antes de utilizarlo por primera vez:
-Limpiar la superficie externa con un paño húmedo.
-Lavar todos los accesorios y el interior del horno con agua caliente y
líquido limpiador.
-Poner el horno vacío a temperatura máxima durante 1 hora, con ello se
eliminarán los olores del dispositivo nuevo. Asegurar una buena
ventilación de la habitación durante esa hora.
•RECORDAR
Confirmación del temporizador
Las modificaciones se tiene que confirmar pulsando el botón.
Detención del horno:
Puede ser necesario en caso de configurar una orden incorrecta.
Para detener el horno… girar el mando de selector de función a la
posición de Stop.
Dispositivo de seguridad para niños:
Para bloquear los controles del horno, seleccionar el dispositivo de
seguridad para niños. Ver la sección “Programación- Dispositivo de
seguridad para niños”.
Ventilador refrigerante:
Protege el panel de control y la electrónica de los daños por calor.
Se arranca y se para automáticamente cuando se apaga el horno.
Iluminación del horno:
Colocando el mando en el símbolo de luz se puede encender la luz del
horno cuando no se está utilizando.
Cuando se está utilizando el horno la luz permanece encendida
durante todas las funciones y cuando la puerta está abierta.
51 ES
4.3 AJUSTE DE LA HORA
00:00
ATENCIÓN: la primera operación que hay que efectuar después
de la instalación o después de una interrupción de la corriente
(este tipo de situaciones se reconocen al observar que en la
pantalla de visualización parpadea la hora 12:00 ) es el ajuste de
la hora, como se indica a continuación:
•Pulse el botón central 4 vez.
•Ajustar la hora con los botones "-" "+".
•Suelte las teclas.
MENU
ATENCIÓN: El horno funciona sólo si la hora está programada.
4.4 TEMPORIZADOR TÁCTIL
FUNCIÓN
MODO DE ACTIVACIÓN MODO DE DESCONEXIÓN
Para activar la función del “Bloqueo
para niños”, se debe pulsar “Set (+)”
BLOQUEO durante un mínimo de 5 segundos, A
PARA NIÑOS partir de este momento, todas las
demás funciones están loqueadas El
display muestra STOP y seleccionar
hora alternativamente.
MINUTERO
•Pulse el botón central
1 vez
•Pulse las teclas"-" "+"
para ajustar la duración
•Suelte las teclas
FINALIDAD
Para desactivar la función del
“Bloqueo para niños”, se debe pulsar
nuevamente “Set (+)” durante un
mínimo de 5 segundos. A partir de
este momento, todas las funciones
están disponibles.
• Cuando transcurre el tiempo
seleccionado, el funcionamiento
se para solo y avisa con una señal
acústica (la señal acústica se para
sola; interrumpirlo inmediatamente
pulse la tecla SELECT
•Cuando transcurre el tiempo
seleccionado, el horno se desconecta
solo; párelo antes de situer el mando
selector de función en la posición O
•Suelte las teclas
•Seleccione la función de cocción ó ajuste a 0:00 el tiempo de la
con el mando selector de función cocción (teclas SELECT "-" "+".
DURACIÓN •Pulse el botón central 2 veces
•Pulse las teclas "-" "+"
DE LA
COCCIÓN para el ajuste de la duración
FIN DE LA
COCCIÓN
FUNCIONAMIENTO
•Emite una señal acústica
finalizado el tiempo establecido
•Durante el funcionamiento, la
pantalla muestra el tiempo
restante.
•Permite utilizar el programador
del horno a modo de alarma
(puede utilizarse con horno en
funcionamiento o desconectado)
•Permite seleccionar el tiempo de
cocción del alimento introducido
en el horno.
•Para visualizar el tiempo
restante pulse la tecla SELECT.
•Para modificar el tiempo restante,
pulse la tecla SELECT+ "-" "+"
•Para detener la señal,
pulse cualquier tecla.
Pulse el botón central
para volver a la función
de reloj.
Normalmente se utiliza esta función con la
finalidad de DURACIÓN DE LA COCCIÓN A
•Permite
memorizar
la
hora
de
•Pulse el botón central 3 veces
•A la hora seleccionada el horno
modo de ejemplo: el alimento debe cocinarse
fin
de
la
cocción.
•Pulse las teclas "-" "+" para
se desconectará solo; si desea
durante 45 minutos y deseo que esté listo para
•Para
visualizar
la
hora
rogramada,
ajustar la hora del fin de cocción. interrumpirlo, situer antes el mando
las 12:30; en tal caso. Seleccione la función de
Pulse el botón central 3 veces
cocción deseada. Ajuste el tiempo de la
•Suelte las teclas
selector de función en la posición O.
•Para modificar la hora programada, cocción en 45 minutos ( "-" "+") Ajuste el fin de
•Seleccione la función de cocción
la cocción a las 12:20 h. ("-" "+" ).
pulse las teclas END +"-" "+"
con el mando selector de función
•Cuando termina el tiempo seleccionado, el
horno se desconecta automática- mente y
avisa emitiendo una señal acústica.
La cocción comenzará auto- máticamente a
las11:45 h (12:30, menos 45minutos), y a la
hora seleccionada como fin de la cocción el
horno se desconectará automática- mente.
ATENCIÓN: Si selecciona únicamente el fin
de cocción sin el tiempo de cocción, el
horno se conectará inmediatamente y se
desconectará a la hora de fin de la cocción
seleccionada.
52 ES
4.5 CÓMO UTILIZAR EL HORNO
4.6 CONSEJOS DE COCCIÓN
• MODO DE COCCIÓN
Todos los procesos de cocinado han de realizarse con la puerta cerrada.
Es mejor no salar la comida hasta después de cocinarla ya que la sal hace
que pierda antes la grasa, lo que ensuciará el horno y creará mucho humo.
Las carnes blancas, cerdo, ternera, cordero y pescado con hueso o
espina se pueden meter en el horno sin calentarlo previamente. El tiempo
de cocinado es superior que en un horno precalentado, pero cocina mejor
porque el calor tiene más tiempo para llegar a la zona del hueso.
Un calentamiento previo correcto es la base de un asado de carne roja en
su punto.
BASE + VENTILADOR – La combinación del elemento de
calentamiento inferior y el ventilador es ideal para fruta, tartas, quiches y
repostería. Evita que los alimentos se deshidraten en exceso y hace que
la masa suba. Colocar la bandeja en la parte inferior del horno.
BASE – Utilizar el elemento inferior. Ideal para todo tipo de
repostería. Utilizar para flanes, quiches, tartas, pastas y procesos que
requieran más calor desde abajo.
GRILL
• Antes de utilizar el grill del horno
Sacar la carne de la nevera unas horas antes. Dejarla sobre varias capas
de papel de cocina. Con ello se consigue que temple y quede más jugosa
evitando que se quede fría en el medio.
Añadir pimienta y especias a la carne antes del grill, pero la sal después.
Así se hará mejor y quedará jugosa. Añadir a la comida que se va a cocinar
con poco de aceite (esto es mejor hacerlo con un pincel plano). Luego
añadir más pimienta y hierbas aromáticas (tomillo, etc.)
• Durante el asado:
No pinchar los alimentos cuando se están haciendo, ni siquiera cuando se
les de la vuelta ya que haría que perdiese el jugo y se secase.
* BASE + TECHO – Ambos elementos de calentamiento están
en uso. Esta función es ideal para los asados tradicionales. Carne roja,
roast beef, pierna de cordero, caza, papillote y bollos.
BASE + TECHO + VENTILADOR – Utilización de los
elementos inferior y superior en combinación con el ventilador que facilita
la circulación del aire caliente en todo el horno. Se recomienda este
modo para pollo, repostería, pescado y verduras. Con este modo se
mejora la penetración del calor reduciéndose el tiempo de cocina y
precalentamiento. El ventilador permite cocinar distintos alimentos a la
vez en diferentes posiciones en el horno distribuyendo el calor sin riesgo
de que se mezclen los olores y los sabores. Cuando se cocinen distintos
alimentos al mismo tiempo añada 10 minutos al período normal de
asado.
ASADO
Evitar utilizar recipientes brillantes ya que reflejarían el calor podrían
estropear los bizcochos. Si el bizcocho se dora muy rápido, cubrir con
papel antiadherente o papel de aluminio.
Atención: La forma correcta de utilizar el papel es con la parte brillante
hacia el bizcocho ya que de lo contrarío el calor se reflejaría en la
superficie brillante y no llegaría a la comida.
Evitar abrir la puerta durante los primeros 20 o 25 minutos durante el
cocinado:
Los soufflés, brioches, bizcochos, etc. tienden a desinflarse. Se puede
comprobar si están hechos introduciendo un cuchillo o una aguja de metal
en el centro. Si la hoja sale limpia y seca, es que está listo y se puede
detener la cocción. Si la hoja sale mojada o con trocitos de bizcocho
adherido, dejar el horno en funcionamiento pero bajando la temperatura
del termostato para que termine de hacerse pero sin quemarse.
RESISTENCIA CIRCULAR + VENTILADOR - Utilización de
los elementos inferior y superior en combinación con el ventilador que
facilita la circulación del aire caliente en todo el horno. Su definición es la
misma que la del método de cocinado con Ventilador.
GRILL – Utilización del elemento de calentamiento superior.
Éxito asegurado para gratinados varios, kebabs y parrilla. El grill ha de
calentarse previamente a temperatura elevada durante 5 minutos. Las
carnes blancas han de colocarse siempre a cierta distancia del grill, el
tiempo de cocinado es ligeramente superior pero la carne queda más
suculenta. Las carnes rojas y el pescado se pueden colocar
directamente en la bandeja con la bandeja antigoteo justo debajo.
5. SERVICIO TÉCNICO
*
GRILL + VENTILADOR – Se utiliza el elemento superior de
calentamiento en combinación con el ventilador circulando así el aire
caliente en todo el horno. Se recomienda el calentamiento previo para
carnes rojas y no es necesario en caso de carnes blancas. El grill es ideal
para cocinar alimentos de mayor grosor, como el cerdo o el pollo. Los
alimentos que se vayan a hacer al grill han de colocarse directamente en
el centro de la bandeja.
Si se coloca la bandeja antigoteo debajo de la bandeja de la comida se
asegura que los jugos que pueda soltar no se esparcirán por el horno.
Para un mejor resultado asegurarse de que los alimentos no están
demasiado cerca del grill y poder voltear los alimentos a mitad de
proceso.
Antes de llamar al Servicio Técnico.
Si el horno no funciona, recomendamos:
•Comprobar si el horno está bien conectado a la red eléctrica.
Si no se puede detectar el fallo:
•Desconectar el horno de la corriente, no tocar el horno y llamar al servicio
de atención al ciudadano.
Antes de llamar al Servicio Técnico recordar tomar nota del número de serie
de la placa de especificaciones del número de serie.
El horno tiene un certificado de garantía que asegura que se reparará de
forma gratuita por parte del Servicio Técnico mientras dicha garantía esté
en vigor.
Este aparato está etiquetado conforme a la Directiva
europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos.
(RAEE). La RAEE contiene tanto sustancias contaminantes
(que pueden generar consecuencias negativas para el
medio ambiente) como componentes básicos (que pueden
reutilizarse). Es importante someter los RAEE a tratamientos
específicos, con el fin de retirar y eliminar correctamente
todos los contaminantes y reciclar todos los materiales.
Los usuarios pueden desempeñar una función importante para garantizar
que los RAEE no representen un problema ambiental; es esencial que se
sigan algunas reglas:
• Los RAEE no se deben tratar como residuos domésticos.
• Los RAEE se deben depositar en los puntos de recolección
correspondientes gestionados por la municipalidad o por empresas
registradas. En muchos países, para los RAEE de gran tamaño, puede
existir la recolección domiciliaria.
• Cuando compre un nuevo aparato, el anterior debe devolverse al
vendedor que lo debe recolectar gratuitamente de manera individual,
siempre que el equipo sea de un tipo equivalente y que tenga las mismas
funciones que el equipo entregado.
GRILL + ASADOR + VENTILADOR - La ventaja de utilizar la
parte superior del horno más el ventilador y el asador es que los
alimentos se cocinan evitando que se deshidraten y se queden sin sabor.
El asador está programado para seguir girando durante unos cinco
minutos una vez finalizado el período de cocina, utilizando por completo
el calor residual del horno. No se requiere calentamiento previo para este
modo de cocina.
DESCONGELADO – Cuando se pone el mando en esta
opción. El ventilador activa el aire caliente alrededor del alimento
congelado y lo descongela en unos minutos sin cambiar o alterar el
contenido proteínico del alimento. La temperatura preestablecida es de
40ºC constantes, no siendo posible su regulación.
CONSERVAR EL CALOR – Se recomienda para recalentar los
alimentos cocinados previamente, colocando la bandeja en el segundo
nivel desde arriba, o para descongelar pan, pizza o repostería colocando
la bandeja en la parte más inferior.
La temperatura preseleccionada es de 60ºC constantes, no siendo
posible su regulación.
PIZZA – Con esta función el aire caliente circula por todo el
horno asegurando un resultado perfecto para platos como Pizza o
Bizcochos.
AHORRAR Y RESPETAR EL MEDIO AMBIENTE
Cuando es posible, evitar el precalentamiento del horno y evitar hacerlo
funcionar vacío. Abrir la puerta del horno únicamente cuando es
necesario, porque hay desperdición de calor cada vez que se abre. Para
un ahorro de energía significativo, apagar el horno entre 5 y 10 minutos
antes del final previsto de la cocción, y usar el calor que el horno sigue
generando. Mantener las juntas limpias y en buen estado, para evitar
cualquier deperdición de energía. Si tiene un contrato eléctrico con una
tarifa de horas valles, el programa "cocción diferida" puede permitirle
ahorrar energía, desplazando el principio del programa a una franja
horaria con tarifa reducida.
* Programa de prueba según CENELEC EN 60350-1 utilizado para la
definición de la clase energética.
53 ES
VARNOSTNA NAVODILA
OPOZORILO: Aparat in njegovi dostopni deli se med uporabo segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete
grelcev!
• OPOZORILO: med delovanjem pečice, se njeni izpostavljeni deli lahko zelo segrejejo. Zato poskrbite,
da bodo tedaj otroci varno oddaljeni.
• Otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi ali
pomanjkljivimi izkušnjami ter znanjem lahko uporabljajo aparat le pod nadzorom oseb, ki so odgovorne
za njihovo varnost, in ki so jih seznanili z varno uporabo aparata ter le v primeru, da razumejo tveganje, ki
je s tem povezano.
• Otroci se ne smejo igrati z aparatom.
• Otroci lahko sodelujejo pri čiščenju in vzdrževalnih delih le pod nadzorom odraslih.
POZOR: Dostopni deli se med uporabo zelo segrejejo. Pazite, da se majhni otroci ne približajo!
• Ne uporabljajte grobih ali jedkih čistil ali ostrih kovinskih strgal za čiščenje vrat pečice, saj bi lahko
opraskali površino, zaradi takih poškodb pa bi lahko steklo počilo.
• Pred odstranjevanjem zaščite morate pečico izklopiti; po čiščenju zaščito namestite nazaj, kot je to
pojasnjeno v navodilih za uporabo.
• Uporabljajte samo temperaturno sondo, ki je namenjena uporabi v tej pečici.
• Pri čiščenju ne uporabljajte aparatov za čiščenje s paro.
• Vtikač napajalnega kabla priklopite v vtičnico, ki izpolnjuje zahteve glede napetosti, toka in moči, ki so
navedene na oznaki naprave, vtičnica pa mora biti tudi ustrezno ozemljena. Vtičnica mora zagotavljati
ustrezno moč, ki je navedena na oznaki naprave, biti mora ozemljena in v brezhibnem stanju. Kabel za
ozemljitev je rumeno-zelene barve. Priklop naprave mora izvesti ustrezno usposobljena oseba. Če
vtičnica in vtikač nista združljiva, naj ustrezno usposobljeni elektro-serviser zamenja vtičnico s takšno, ki
se bo prilegala vtikaču. Vtičnica in vtikač morata izpolnjevati veljavne norme v državi, kjer bo naprava
priklopljena v omrežje. Priklop v električno omrežje je možno izvesti tudi tako, da je napajanje urejeno
preko ustrezne varovalke, vgrajene med napravo in vir napajanja, ki zagotavlja, da obremenitev omrežja
ne presega predpisane zakonodaje. Rumeno-zelenega kabla ni dovoljeno prekinjati z varovalko.
Vtičnica ali varovalka, ki je vgrajena med vtičnico in napravo, morata po namestitvi naprave ostati
enostavno dostopni.
•Prekinitev napajanja mora biti možna bodisi z odklopom vtikača iz vtičnice, oziroma preko dodatno
vgrajenega stikala, nameščenega skladno s pravili elektro-stroke.
•Če je napajalnik kabel poškodovan, ga je potrebno nadomestiti z novim ali posebnim kablom, ki je na
voljo pri proizvajalcu, lahko pa tudi kontaktirate oddelek za podporo kupcem.
•Napajalni kabel mora biti vrste H05V2V2-F.
•Neupoštevanje zgornjih predpisov lahko negativno vpliva na varno uporabo naprave ter izniči garancijo.
•Pred čiščenjem morate morebitne ostanke živil najprej odstraniti.
•Med postopkom pirolitskega čiščenja se površine naprave segrejejo bolj kot običajno, zato se tedaj
otroci ne smejo približevati.
•Naprave ni dovoljeno namestiti za dekorativnimi vrati, sicer lahko pride do pregrevanja.
•Pri vstavljanju polic se prepričajte, da je zaustavljalnik na zadnji strani in obrnjen navzgor.
Polico morate vstaviti do konca
• OPOZORILO: Na stene pečice nikoli ne nameščajte aluminijaste folije ali zaščite za enkratno uporabo,
ki je na voljo v trgovinah. Aluminijasta folija ali katerakoli druga zaščita lahko ob neposrednem stiku z
vročo emajlirano oblogo povzroči, da se slednja stali ali poškoduje.
• OPOZORILO: Nikoli ne odstranjujte vratnega tesnila.
54 SL
1. SPLOŠNA OPOZORILA
Pozorno preberite navodila, da boste lahko izrabili vse možnosti, ki vam jih ponuja pečica. Priporočamo, da navodila za priključitev in uporabo
shranite. Pred vgradnjo pečice si zapišite serijsko številko, saj jo boste potrebovali, ko boste potrebovali pomoč pooblaščenega servisa.
Ko dobite svojo novo pečico, se najprej prepričajte, da med transportom ni prišlo do poškodb. Če je pečica poškodovana, se takoj obrnite na
prodajalca. Če niste prepričani, se posvetujte s strokovnjakom. Odstranite vso embalažo in jo odnesite na ustrezno odlagališče. Pazite, da
predvsem plastične vrečke, polistirol in žeblji ne pridejo v roke majhnim otrokom.
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo ali poškodbe, če ta navodila niso bila upoštevana!
Opomba: Funkcije, lastnosti in oprema pečice, navedeni v tem priročniku, se lahko spreminjajo odvisno od modela pečice.
1.1 IZJAVA O SKLADNOSTI
• V pečici poleg priložene opreme uporabljajte samo ustrezne pekače,
odporne na zelo visoke temperature.
Deli aparata, ki prihajajo v stik z živili, so izdelani skladno z določili,
navedenimi v direktivi 89/106.
Z oznako
na tem proizvodu izjavljamo, na lastno odgovornost,
da je proizvod skladen z vsemi evropskimi zahtevami o varnosti,
zdravju in varstvu okolja, ki se v zakonodaji nanašajo na ta izdelek.
Code produit:
Numéro de série :
1.2 VARNOSTNI NAPOTKI
•Pečica je izdelana le za pečenje in kuhanje jedi v gospodinjstvu.
Uporaba pečice v kakršnekoli druge namene je (npr. za segrevanje
prostora) je neprimerna in zaradi tega tudi nevarna.
•Med delovanjem pečice se dostopni deli in grelci zelo segrejejo.
Pazite, da se jih ne dotaknete!
•Proizvajalec in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za morebitne
poškodbe oseb in/ali materialno škodo, ki bi nastala zaradi
neprimerne, napačne in nespametne uporabe pečice. Pri uporabi
kakršnega koli električnega aparata morate upoštevati naslednja
osnovna varnostna pravila:
•Ne vlecite priključnega kabla, če želite iztakniti vtikač iz vtičnice, pač
pa primite za vtikač in ga lepo iztaknite iz vtičnice.
•Ne dotikajte se aparata, če imate vlažne roke ali noge.
•Ne dotikajte se aparata, če ste bosi.
•Priključitev aparata na električno omrežje preko adapterjev,
podaljškov in razdelilcev ni priporočljiva.
•V primeru okvare in/ali slabega delovanja aparat takoj izklopite in ga
ne uporabljajte naprej.
•Če se poškoduje priključni kabel, ga morate takoj zamenjati.
Odstranite poškodovani priključni kabel in ga zamenjajte s kablom
tipa H05RRF, H05VV-F, H05V2V2-F ustrezne dolžine in preseka.
Kabel mora biti sposoben prenesti obremenitev. Priključnega kabla ne
menjajte sami, pač pa naj vam ga zamenja ustrezno usposobljen
strokovnjak! Pripominjamo, da mora biti vodnik za ozemljitev (rumenzelen) obvezno za 10 mm daljši od vodnikov za priključitev na
električno omrežje.
Za morebitna popravila se obrnite na enega od naših pooblaščenih
serviserjev ter ob morebitni zamenjavi posameznih elementov vedno
zahtevajte vgradnjo originalnih Candyjevih rezervnih delov.
Neupoštevanje zgornjih navodil lahko vpliva na varno delovanje
aparata.
•Kakršnokoli spreminjanje značilnosti pečice ni dovoljeno.
•V pečico ne shranjujte vnetljivih snovi; ob slučajnem vklopu pečice bi
se ti lahko vneli.
•Ne pritiskajte na vrata pečice; otrokom ne smete dovoliti, da stopajo
ali sedijo na vratih.
•Uporabljajte zaščitne kuhinjske rokavice!
•Med ujporabo se aparat segreje. Ne dotikajte se grelcev v notranjosti
pečice.
•POZOR: Dostopni deli se lahko med uporabo žara segrejejo. Pazite,
da se majhni otroci ne približajo.
1.4 NAMESTITEV IN PRIKLJUČITEV
Za priključitev aparata in morebitno vgradnjo poskrbi kupec in ni
odgovornost proizvajalca. Morebitni posegi s strani pooblaščenega
servisa niso vključeni v garancijo. Električna inštalacija, na katero bo
aparat priključen, mora biti urejena v skladu z veljavnimi lokalnimi
predpisi in v skladu z navodili proizvajalca, zato priporočamo, da vam
električno inštalacijo pred priključitvijo aparata pregledajo
usposobljeni strokovnjaki. Morebitna napačna priključitev in
namestitev lahko povzroči poškodbe oseb, živali ali premoženja.
Proizvajalec in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za morebitne
poškodbe oseb in/ali nastalo materialno škodo, do katere bi prišlo
zaradi napačne priključitve in/ali vgradnje aparata.
Dovoljena je vgradnja pečice pod delovni pult ali v nišo v visoki
kuhinjski omarici. Zagotoviti morate ustrezno kroženje zraka, ki je
potrebno za hlajenje in zaščito delov v notranjosti. Upoštevajte mere,
ki so navedene na skici na zadnji strani teh navodil.
1.5 PRIKLJUČITEV PEČICE NA ELEKTRIČNO
OMREŽJE
Vsa potrebna dela mora opraviti ustrezno usposobljen strokovnjak, ki
mora upoštevati vse veljavne predpise.
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti v primeru neupoštevanja teh
navodil.
Pečico priključite na ozemljeno vtičnico, ali preko ustreznega
večpolnega stikala, zaščiteno z ustreznimi varovalkami skladno z
veljavnimi predpisi.
PRIKLJUČITEV
Pečica je opremljena s kablom za priključitev na električno omrežje z
napetostjo 230 V AC med fazami ali med fazo in nulo. Pred
priključitvijo preverite:
- priključno napetost, ki je navedena na števcu;
- nastavitev prekinjala.
Ozemljitveni vod (zelen/rumen) mora povezovati ozemljitveni
terminal na pečici in ozemljitveni terminal v omrežju.
Opozorilo:
•Pred priključitvijo mora strokovnjak preveriti brezhibnost kontinuitete
ozemljitve.
•Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo ali poškodbe
zaradi uporabe neozemljene pečice ali v primeru ozemljitve z
nepravilno kontinuiteto.
1.3 PRIPOROČILA
•Priporočamo, da po vsaki uporabi na hitro očistite pečico.
•Sten pečice ne oblagajte z alu-folijo ali v oblogami za enkratno
uporabo, ki so na voljo v trgovinah, saj bi se te snovi lahko stalile ob
stiku z vročim emajlom, kar bi poškodovalo emajl.
•Ne nastavljajte previsoke temperature, saj se bo tako pečica manj
umazala in se ne bo razvijal dim. Bolje je, da nekoliko znižate
temperaturo in podaljšate čas pečenja.
•Tablica s podatki je ob strani pečice:
Opomba: Upoštevajte, da bo morda pečico kdaj potrebno popraviti, in
poskrbite, da jo bo mogoče izključiti iz električnega omrežja, ko jo
odstranite iz niše.
Priključni kabel: Če je treba zamenjati priključni električni kabel,
morajo to delo opraviti strokovnjaki pooblaščenega servisa ali
ustrezno usposobljena oseba.
55 SL
2. TEHNOLOGIJA PRO/EXP'R
2.2
(odvisno od modela)
Ta sistem osvetlitve nadomešča klasično žarnico. V vratih pečice je 14
svetilnih diod (pri modelih brez pirolize) ali 10 zmogljivih svetilnih diod
High Power LED, ki proizvajajo belo svetlobo in zagotavljajo
kakovostno osvetlitev celotne pečice brez senčnih delov.
2.1 OPREMA PEČICE (odvisno od modela)
Pred prvo uporabo pečice očistite vse površine z blago raztopino
čistila, nato pa z gobico izperite površine s čisto vodo in jih obrišite s
suho krpo.
Prednosti:
Sistem razen odlične osvetlitve pečice zagotavlja tudi dolga
življenjska doba, lažje vzdrževanje in predvsem prihranek energije.
- odlična vidljivost
- dolga življenjska doba
- zelo majhna poraba energije, -95 % v primerjavi z običajnim načinom
osvetlitve.
Na rešetko postavite različne pekače.
Globji pekač je namenjen lovljenju maščobe, ki med peko na žaru.
2.3 SNEMANJE IN ČIŠČENJE ŽIČNIH VODIL
1- Snemitevodilatako, da jihpotegnetev smeri puščic.
2- Očistitevodila. Lahkojihpomijete v stroju, ali pajihočistite z
vlažnogobico in jih nato obrišete do suhega.
3-Po čiščenjunamestitevodilanazajpozgornjihnavodilih v
obratnemvrstnemredu.
Tega pekača nikoli ne uporabljajte za peko pečenk, saj bi se lahko
maščoba hitro razpršila po pečici, se žgala in povzročila dim.
Nekateri modeli so opremljeni tudi s posebnim kamnitim podstavkom
za pečenje hrustljavih pizz s podstavkom in posebnim rezilom za
rezanje pizze.
Pekač za sladice postavite na rešetko. Primeren je za peko
drobnega peciva – piškotov, beljakovih poljubčkov ipd.
Nikoli ga ne smete postaviti neposredno na dno pečice!
Bočni žice mreže, če so vključeni.
56 SL
3. ČIŠČENJE PEČICE
• Pred kakršnim koli ročnim čiščenjem počakajte, da se pečica ohladi.
• Nikoli ne čistite pečice z jedkimi čistili, blazinicami iz jeklene volne ali
ostrimi pripomočki, saj bi lahko nepopravljivo poškodovali emajl.
• Za čiščenje uporabljajte samo milnico ali čistila na bazi amonijaka.
• Ne oblagajte stranic pečice z alu-folijo.
· Odprite vrata pečice (slika 1).
STEKLENI DELI
Priporočamo, da steklo na vratih po vsaki uporabi obrišete z vpojnim
kuhinjskim papirjem. Če je pečica zelo umazana, površine očistite z
dobro ožeto gobico in detergentom, nato pa jih izperite s čisto vodo.
slika 1
*Nikoli ne uporabljajte jedkih čistil ali ostrih čistilnih pripomočkov, da
ne opraskate stekla, saj bi to lahko pozneje med delovanjem pečice
počilo.
·Pred začetkom čiščenja zapahnite
tečaja, kot je to prikazano na sliki 2.
Ko končate s čiščenjem, ponovno
odpahnite tečaja (slika 2).
*Ne uporabljajte grobih ali jedkih čistil ali ostrih kovinskih strgal za
čiščenje vrat pečice, saj bi lahko opraskali površino, zaradi takih
poškodb pa bi lahko steklo počilo.
TESNILO NA VRATIH
Če se umaže, ga očistite s vlažno gobico.
slika 2
OPREMA PEČICE
Po peki na žaru vzemite pekač za lovljenje maščobe iz pečice; odlijte
toplo maščobo v ustrezno posodo. Nato pladenj pomijte z vročo vodo,
detergentom za pomivanje posode in gobico. Če s tem ne odstranite
nečistoče, ga nekaj časa namakajte v vodi z detergentom. Lahko pa
ga tudi pomijete v stroju ali očistite z namenskim čistilom za pečice.
Nikoli ne puščajte umazanega pekača v pečici.
• Odvijte vijake, kot je to prikazano
na sliki 3.
LUČ V PEČICI
Pred čiščenjem ali zamenjavo žarnice izključite pečico iz električnega
omrežja.
Žarnica in pokrovček nad njo so izdelani iz na visoke temperature
odpornih materialov.
slika 3
• Snemite zgornji kovinski pokrovček
– potegnite ga navzgor (slika 4).
slika 4
• Odstranite steklo – previdno ga
izvlecite iz okvirja vrat (slika 5).
slika 5
1
2
3
• * Pri pirolitskih pečicah morate
odstraniti tudi 2. in 3. steklo. (slika 6)
Značilnosti žarnice:
230 V AC – 25 W – grlo E 14, temperatura 300° C.
Ko želite zamenjati žarnico:
- odvijte stekleni pokrovček;
- odvijte žarnico,
- nadomestite jo z enakovredno.
- Ko zamenjate žarnico, znova privijte zaščitni stekleni
pokrovček.
slika 6
• Po čiščenju stekla znova
sestavite vse dele;
upoštevajte zgornja navodila
v obratnem vrstnem redu.
• OZNAKA LOW-E na vseh
steklih mora biti v pravilnem
položaju, in sicer v levem vogalu
vrat, ob levem tečaju. Na ta
način bo potiskana površina na
1. steklu NA NOTRANJI strani
vrat.
ČIŠČENJE STEKLA NA VRATIH PEČICE
Pri tej pečici lahko notranje steklo snamete in ga očistite. To storite na
naslednji način:
slika 7
57 SL
4. OPIS PRIKAZOVALNIKA
00:00
MENU
4.2 UPORABA PROGRAMSKE URE ZA KONEC
PEČENJA
4.1 PRED PRVO UPORABO PEČICE
PRVO ČIŠČENJE
- Pred prvo uporabo pečico očistite.
- Obrišite vse zunanje površine z vlažno krpo.
- Operite vso opremo in obrišite notranjost pečice z raztopino vode
in detergenta za pomivanje posode.
- Vklopite prazno pečico za približno 1 uro na najvišjo
temperaturo, da odstranite vonj po novem. Pred tem poskrbite za
zračenje prostora!
Programska ura omogoča nastavitev
želenega trajanja pečenja (največ
120 minut); po preteku nastavljenega
časa se pečica samodejno izklopi.
Programska ura odšteva čas in se
samodejno izklopi, ko se vrne na
položaj O. Če želite pečico uporabljati
na običajen način, programsko uro
nastavite na položaj
.Ko želite
nastaviti pečico, se prepričajte, da
programska ura ni nastavljena na O.
NA KAJ MORATE BITI POZORNI
Potrditev delovanja na programski uri
Vse vnesene spremembe morate potrditi s pritiskom na gumb.
Ustavitev pečice:
To bo morda potrebno, če ste vnesli napačne nastavitve. Ko želite
pečico ustaviti, obrnite gumb za izbiranje funkcij nazaj na položaj
Stop.
Varovalo za otroke
Če želite 'zakleniti' stikalno ploščo pečice, aktivirajte varovalo za
otroke. Več lahko preberete v poglavju Programiranje – Varovalo
za otroke.
Ventilator za hlajenje
Varuje stikalno ploščo in elektroniko pred poškodbami zaradi
vročine. Začne delovati samodejno in deluje tudi potem, ko
pečico izklopite, nato pa se samodejno izklopi.
Luč v pečici:
Z obračanjem gumba na simbol luči lahko prižgete luč v pečici,
tudi če pečice ne uporabljate.
Ko pečico uporabljate, luč v notranjosti ves čas gori, tudi medtem
ko so odprta vrata.
58 SL
4.3 NASTAVITEV TOČNEGA ČASA
00:00
OPOZORILO:ko je pečica vgrajena in priklopljena na električno omrežje,
oziroma po vsakem izpadu električne energije (na to vas opozori utripanje
vrednosti 12:00 na prikazovalniku) morate nastaviti točen čas. To naredite
na naslednji način:
• 4-krat pritisnite na srednjo tipko
• S pomojčo tipko "-" "+" nastavite točen čas.
• Sprostite pritisk na vse tipke.
MENU
POZOR: Pečica deluje le, če je nastavljena ura.
4.4 UPORABA ELEKTRONSKE PROGRAMSKE URE
FUNKCIJA
AKTIVIRANJE
DEAKTIVIRANJE
DELOVANJE
NAMEN
• F u n k c i j o Z a k l e p a n j a z a • Funkcijo zaklepanja za
ZAKLEPANJE varnost otrok aktivirate tako, da varnost otrok lahko
vsaj 5 sekund pritiskate na tipko deaktivirate tako, da ponovno
ZA VARNOST Set (+). Od tega trenutka dalje vsaj 5 sekund pritiskate na
s o v s e d r u g e f u n k c i j e tipko Set (+). S tem prekličete
OTROK
zaklenjene, na prikazovalniku zaklepanje in lahko ponovno
pa izmenično utripa STOP oz. izbirate vse funkcije.
nastavljeni čas.
ŠTEVEC
MINUT
• 1-krat pritisnite na
srednji gumb
S pomočjo tipk "-" "+"
nastavite želeni čas
Sprostite pritisk na vse tipke
• Ko preteče nastavljeni čas,
se oglasi zvočni signal
(po določenem času sam
utihne, lahko pa ga predčasno
izklopite s pritiskom na tipko
SELECT.
•2-krat pritisnite na srednji • Ko preteče nastavljeni čas,
TRAJANJE gumb.
se pečica samodejno izklopi.
• S pomočjo tipk "-" or "+" Če želite predčasno prekiniti
PEČENJA nastavite želeno trajanje
pečenje, ali obrnite stikalo za
pečenja.
• Sprostite pritisk na vse tipke
Izberite funkcjio pečenja s
pomočjo stikala za izbiranje
funkcij pečice.
KONEC
PEČENJA
izbiranje funkcij na 0, ali pa
nastavite čas na
0:00 (s pomočjo tipke
SELECT in tipk "-" "+")
• Ob nastavljenem času se
•3-krat pritisnite na
pečica izklopi. Če želite
srednjo tipko
• S pomočjo tipk "-" "+"
predčasno prekiniti pečenje,
nastavite čas, ko želite,
ali obrnite stikalo za
da se pečica izklopi.
izbiranje funkcij na 0.
• Sprostite pritisk na vse
tipke
• Izberite funkcjio pečenja
s pomočjo stikala za
izbiranje funkcij pečice
59 SL
•Po preteku nastavljenega
časa se oglasi zvočni signal.
• Med odštevanjem je na
prikazovalniku prikazan
čas do izteka
nastavljenega časa.
• Omogoča, da nastavite
ustrezno trajanje pečenja za
izbrano jed.
• Če želite preveriti, koliko časa je
še ostalo do konca pečenja, 2-krat
pritisnite na tipko SELECT.
• Če želite spremeniti nastavljeno
trajanje pečenja, pritisnite tipko
SELECT in tipke "-" "+"
• Omogoča vam, da
določite čas izklopa pečice.
• Če želite preveriti nastavljeni
čas za izklop pečice,
3-krat pritisnite na srednjo
tipko.
• Če želite spremeniti
nastavljeni čas, pritisnite
tipko SELECT in tipke "-" "+"
• Programsko uro na pečici
lahko uporabljate kot običajno
kuhinjsko uro (aktivirate jo
lahko ne glede na to, če
pečico uporabljate ali ne).
• Zvočni signal izklopite s
pritiskom na katerokoli tipko.
S pritiskom na srednjo tipko
prikličete nazaj funkcijo ure.
•Ta funkcija se običajno uporablja v
kombinaciji s funkcijo »trajanje
pečenja«. Če na primer želite, da
se jed peče 45 minut, radi pa bi, da
je gotova ob 12:30, enostavno
izberete želeno funkcijo, nastavite
čas za trajanje pečenja na 45
minut, nato pa še čas konec
pečenja na 12:30.
Ob nastavljenem času za izklop, se
pečica samodejno izklopi, na kar
vas opozori zvočni signal.
Pečenje se samodejno začne ob
11:45 (12:30 minus 45 minut) in se
nadaljuje do časa, nastavljenega
za konec pečenja, nato pa se
pečica samodejno izklopi.
OPOZORILO.
Če nastavite samo čas za KONEC
PEČENJA, ne da bi določili trajanje
pečenja, se pečica takoj vklopi in
se nato izklopi ob času,
nastavljenem za konec pečenja.
4.6 NEKAJ KORISTNIH NASVETOV
4.5 UPORABA PEČICE
NAČINI PEČENJA
Pečenje vedno poteka ob zaprtih vratih pečice!
Bolje je, da mesa ne solite, saj maščoba zaradi soli še bolj intenzivno
brizga iz mesa. Tako se pečica bolj umaže, pojavi pa se tudi več dima.
Belo meso, svinjino, teletino, jagnjetino in ribe lahko postavite v hladno
pečico. Pečenje bo trajalo nekoliko dlje kot v prej ogreti pečici, toda
meso se bo dobro speklo tudi v sredini, ker ima tako toplota več časa, da
prodre v notranjost večjega kosa mesa.
Za uspešno peko rdečega mesa pa je ključnega pomena predhodno
segrevanje pečice!
Spodnji grelec + ventilator: Kombinacija spodnjega grelca in
ventilatorja je idealna za peko sadnih in zelenjavnih pit in drugega
peciva. Jed se ne izsuši, kvašeno testo pa lepše vzhaja. Rešetko
postavite na najnižjo višino.
Spodnji grelec: Deluje samo spodnji grelec. Ta način je
idealen za peko vseh jedi s testom spodaj – za pite ipd., ter za jedi, ki
zahtevajo večjo toploto od spodaj.
ŽAR
• Pred postavljanjem mesa v pečico
Meso vzemite iz hladilnika več ur pred peko na žaru. Položite kose na
več plasti papirnatih brisačk – tako bo meso bolj okusno in v sredini ne
bo ostalo hladno.
Meso pred peko na žaru poprajte in začinite, sol pa dodajte po pečenju.
Tako se bo lepše speklo in ostalo sočno. Kose namažite z malo olja,
najbolje s širokim čopičem. Nato kose še malo popoprajte in začinite z
zelišči (timijan ipd.).
• Med peko
Nikoli ne prebadajte mesa, niti pri obračanju kosov. Tako iz njega izteče
sok in se izsuši.
* Spodnji + zgornji grelec: Delujeta tako zgornji kot spodnji
grelec. Ta način je najbolj primeren za tradicionalen način pečenja
pečenk in peciva – rdeče meso, govejo pečenko, jagnječje stegno,
divjačino, pa tudi kruh ali v folijo zavite jedi.
Spodnji + zgornji grelec + ventilator: Delujejo zgornji in
spodnji grelec ter ventilator, tako da vroči zrak kroži v notranjosti
pečice. Ta način priporočamo za peko perutnine, peciva, rib in
zelenjave. Toplota hitreje prodre v živilo, trajanje pečenja in
predgrevanja je krajše. Delovanje ventilatorja tudi omogoča hkratno
pečenje različnih jedi na različnih višinah vodil, saj se toplota
enakomerno razporedi v notranjosti pečice, vonji in okusi pa se ne
pomešajo. Če pečete več jedi hkrati, čas pečenja podaljšajte za pribl.
10 minut.
Pecivo
Izogibajte se uporabi svetlih pekačev, saj ti odbijajo toploto in lahko
pokvarijo rezultat pečenja. Če pecivo prehitro potemni, ga pokrijte s
povoščenim papirjem ali alu-foljijo.
Pozor: Folijo obrnite s svetlečo stranjo proti kolaču. Če ne, se toplota
odbija od svetleče strani in ne prodre v živilo.
Prvih 20 do 25 minut pečenja ne odpirajte vrat pečice.
Narastki, brijoši, biskvit ipd. se rado posede. Ko želite preveriti, če je jed
gotova, pecivo prebodite z nožem ali kovinsko pletilko na sredini. Če je
nož ali pletilka čista in suha, je pecivo gotovo. Če pa je nož ali pletilka
vlažna ali se oprime nanj testo, nadaljujte s pečenjem, vendar nekoliko
znižajte temperaturo, da se speče do konca, a se pri tem ne zažge.
Krožni grelec + ventilator: Delujejo zgornji, spodnji in krožni
grelec ter ventilator, tako da vroč zrak kroži v notranjosti pečice.
Učinek je podoben kot pri načinu pečenja z ventilatorjem.
Žar: Deluje zgornji grelec za žar, kar omogoča uspešno
pripravo jedi na žaru, kebaba in gratiniranih jedi. Žar vklopite na
ustrezno temperaturo in ga predgrevajte 5 minut. Belo meso naj bo
nekoliko bolj oddaljeno od grelca in se peče nekoliko dlje, da bo ostalo
sočno. Rdeče meso in ribe pa lahko postavite na najvišjo višino, pod
rešetko potisnite pekač za lovljenje maščobe.
5. SERVISIRANJE
Preden pokličete pooblaščeni servis, najprej poskušajte sami odpraviti
nepravilnost v delovanju pečice po spodnjih navodilih:
*
Žar+ ventilator: Delujeta zgornji grelec in ventilator, s
pomočjo katerega vroči zrak kroži v notranjosti pečice. Za rdeče meso
priporočamo predgrevanje pečice, za belo meso to ni potrebno. Ta
način je idealen za peko nekoliko debelejših kosov mesa, na primer
svinjine ali perutnine. Meso postavite na sredino rešetke na srednji
višini.
Pod rešetko potisnite pekač za lovljenje maščobe, v katerem se bodo
zbirali sokovi in maščoba. Najboljše rezultate boste dosegli, če meso
ne bo preblizu grelca; na polovici predvidenega časa pečenja meso
obrnite.
Če pečica ne deluje
•Se najprej prepričajte, da je pravilno priključena na električno omrežje.
Če vam ne uspe odkriti razloga za nepravilnost v delovanju:
•Izklopite pečico iz električnega omrežja, ne dotikajte se je in pokličite
pooblaščeni servis.
Pred tem si zabeležite serijsko številko, ki je navedena na tablici s
podatki.
Pečici je priložen garancijski list, ki zagotavlja, da bo pooblaščeni servis
v garancijskem roku popravilo opravil brezplačno.
Žar+ raženj + ventilator: Prednost tega načina, pri katerem
delujejo zgornji grelec, ventilator in motorček za raženj, je v tem, da se
bo živilo enakomerno peklo in se ne bo izsušilo ter s tem postalo
neokusno. Raženj se vrti še približno pet minut po koncu pečenja in s
tem izrabi preostalo toploto v pečici. Predgrevanje pri peki na ražnju ni
potrebno.
Ta naprava je označena v skladu z določili Evropske
direktive 2012/17/EU o odpadni električni in elektronski
opremi (OEEO). OEEO so tako snovi, ki onesnažujejo
okolje (lahko negativno učinkujejo na okolje) kot osnovni
sestavni deli (ki jih je možno ponovno uporabiti).
Pomembno je pravilno ravnati z OEEO, da pravilno
odstranimo in zavržemo vse snovi, ki onesnažujejo,
okolje, ter obnovimo in recikliramo vse materiale.
Kot posamezniki lahko pomembno vplivamo na to, da
OEEO ne postane okoljska težava; upoštevati moramo le nekaj
osnovnih pravil:
• Z OEEO ne smemo ravnati kot z ostalimi hišnimi odpadki.
• OEEO moramo odnesti v ustrezne centre za zbiranje odpadkov, ki jih
upravlja občina ali pooblaščeno podjetje. V več državah imajo urejen
prevzem večjih kosov OEEO na domu.
• Ob nakupu nove lahko staro napravo vrnemo prodajalcu, ki jo je
dolžen brezplačno prevzeti na osnovi ena za eno, če je oprema enake
vrste in ima enake funkcije kot dobavljena.
Odtaljevanje: Pri tej funkciji okoli zamrznjenega živila kroži
topel zrak, kar pospeši odtaljevanje, ne da bi vročina vplivala na
vsebnost proteinov. Prednastavljena je temperatura 40° C, ki je ni
mogoče spreminjati.
Ohranjanje toplote: Ta način je primeren za pogrevanje
kuhanih jedi. Jed postavite na drugo višino šteto od zgoraj. Primeren
je tudi za odtaljevanje kruha, piz in peciva – živilo postavite na spodnjo
višino. Prednastavljena je temperatura 60°C, ki je ni mogoče
spreminjati.
Pizza: Pri tej funkciji vroči zrak kroži v notranjosti pečice, kar
zagotavlja popolne rezultate pri peki pizz, kolačev ipd.
PRIHRANEK NA ENERGIJI IN SPOŠTOVANJE DO OKOLJA
Če je le mogoče, se izognite predgrevanju pečice in pečico kar se da
napolnite z živili. Vrata pečice odpirajte kar se da poredko, saj ob
vsakem odpiranju toplota uhaja iz pečice. Občutno boste prihranili na
energiji, če boste pečico izklopili 5 do 10 minut pred predvidenim
koncem pečenja in izrabili preostanek toplote, ki je še v pečici. Tesnila
naj bodo vedno čista in nepoškodovana, da preprečite morebitno
uhajanje toplote iz pečice. Če imate na izbiro tudi časovna obdobja z
nižjo ceno električne energije, s pomočjo programa za zamik vklopa
začetka pečenja enostavno prihranite, če pečenje zamaknete na čas,
ko je električna energija cenejša.
*Testni program skladno s CENELEC EN 60350-1 za določanje
energijskega razreda.
60 SL
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
• VAROVANIE: spotrebič a jeho prístupné časti sú počas prevádzky horúce. Dávajte pozor, aby ste sa
nedotkli horúcich častí.
• VAROVANIE: prístupné diely sa môžu počas používania rúry veľmi zohriať. Deti udržiavajte v
bezpečnej vzdialenosti.
• VAROVANIE: pred výmenou žiarovky sa uistite, že spotrebič je vypnutý, vyhnete sa tak úrazu
elektrickým prúdom.
• VAROVANIE: pred spustením cyklu automatického čistenia:
• Vyčistite dvierka rúry;
• Odstráňte z vnútornej strany rúry veľké alebo hrubé zvyšky potravín vlhkou hubkou. Nepoužívajte
čistiace prostriedky;
• Vyberte všetko príslušenstvo a súpravu posuvných roštov (ak je k dispozícii);
• Nepoužívajte utierky na riad
• V rúrach so sondou na mäso je nutné pred vykonaním cyklu čistenia zavrieť otvor maticou Keď sa
sonda na mäso nepoužíva, vždy zatvorte otvor maticou.
Deti do 8 rokov musia byť v bezpečnej vzdialenosti od spotrebiča, ak nie sú pod neustálym dozorom.
Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Spotrebič môžu používať osoby vo veku 8 a viac rokov a ľudia s
obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, bez skúseností a znalostí o
výrobku, iba ak sú pod dozorom alebo ak sú poučení o obsluhe spotrebiča, bezpečným spôsobom s
vedomím možných rizík.
Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, ktoré nie sú pod dozorom.
Na čistenie skiel dvierok rúry nepoužívajte drsné alebo abrazívne materiály alebo ostré kovové škrabky,
pretože môžu poškriabať povrch a spôsobiť rozbitie skla.
• Pred vybratím vyberateľných častí musí byť rúra vypnutá a po vyčistení sa tieto časti musia namontovať
podľa pokynov.
• Používajte len sondu na mäso odporúčanú pre túto rúru.
• Na čistenie nepoužívajte parný čistič.
• Zapojte napájací kábel, ktorý znesie napätie, prúd a zaťaženie uvedené na štítku a na ktorom je vhodný
uzemňovací kontakt. Elektrická zásuvka musí byť vhodná pre naťaženie uvedené na štítku a musí
obsahovať funkčný uzemňovací kontakt. Uzemňovací vodič má žlto-zelenú farbu. Tento úkon smie
vykonávať iba vhodne vyškolený odborník. Ak zásuvka nie je vhodná pre zástrčku namontovanú na
spotrebiči, požiadajte kvalifikovaného elektrikára, aby vám vymenil zásuvku. Zástrčka aj zásuvka musia
zodpovedať požiadavkám noriem platných v krajine inštalácie. Zapojenie do elektrickej siete sa môže
robiť aj nainštalovaním prerušovača prúdu medzi spotrebič a zdroj napájania, ktorý znesie maximálne
zapojené zaťaženie a spĺňa požiadavky platných predpisov. Žlto-zelený vodič nesmie byť prerušený
stýkačom. Zásuvka alebo stýkač musia ostať po zapojení spotrebiča prístupné.
• Spotrebič sa bude musieť dať odpojiť vytiahnutím kábla z prístupnej zásuvky alebo zabudovaným
spínačom, pokiaľ je spotrebič zapojený do elektrickej siete nastálo podľa platných noriem.
• Ak by sa napájací kábel poškodil, musíte ho dať vymeniť za nový alebo za špeciálny zväzok káblov od
výrobcu alebo kontaktujte servisné stredisko pre zákazníkov.
• Napájací kábel musí byť typu H05V2V2-F.
• Nedodržanie vyššie uvedených pokynov bude znamenať porušenie bezpečnosti spotrebiča a stratu
platnosti záruky na spotrebič.
Všetky cudzie telesá a vyliaty materiál treba pred čistením odstrániť.
• Počas pyrolytického čistiaceho postupu sa povrchové plochy zohrejú viac ako zvyčajne, preto
udržiavajte deti v bezpečnej vzdialenosti.
• Spotrebič sa nesmie inštalovať za dekoratívne panely, pretože by sa mohol prehrievať.
Ak do vnútra vložíte rošt, uistite sa, že zarážka smeruje nahor a je v zadnej časti vnútra rúry.
Rošt musíte úplne zatlačiť do vnútra rúry.
• VAROVANIE: Steny rúry nepokrývajte hliníkovou fóliou ani jednorazovými ochrannými prostriedkami
dostupnými v maloobchodných predajniach. Pri nanesení hliníkovej fólie alebo akéhokoľvek iného
ochranného materiálu hrozí pri priamom kontakte s horúcim smaltom roztavenie smaltu na vnútorných
súčastiach a strata jeho náležitých vlastností.
• VAROVANIE: Nikdy neodstraňujte tesnenie dvierok rúry.
61 SK
1. VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA
Pozorne si prečítajte návod na obsluhu, aby ste varnú dosku používali optimálnym spôsobom. Odporúčame vám, aby ste si návod na použitie a
inštaláciu ponechali pre možné použitie v budúcnosti a pred inštaláciou rúry si poznačte jej sériové číslo pre prípad, že budete potrebovať pomoc
popredajného servisu.
Po rozbalení rúry sa uistite, že spotrebič nie je žiadnym spôsobom poškodený. Ak máte nejaké pochybnosti, nepoužívajte ho. Kontaktujte
odborne spôsobilú osobu. Baliace materiály, ako plastové vrecká, polystyrén alebo klince, uchovávajte mimo dosahu detí, pretože môžu byť pre ne
nebezpečné.
Spoločnosť nebude zodpovedná, ak nebudú dodržané pokyny uvedené v tomto dokumente.
POZNÁMKA: funkcie, vlastnosti a príslušenstvo rúr uvedené v tejto príručke sa môže meniť v závislosti od modelov rúry.
1.1 VYHLÁSENIE O ZHODE
1.4 INŠTALÁCIA
Čo sa týka častí, ktoré majú prichádzať do styku s potravinami, toto
zariadenie spĺňa predpisy stanovené v smerniciach EHS 89/109.
Výrobcovia nie sú povinní vykonávať inštaláciu. Ak je potrebná
asistencia výrobcu pri odstraňovaní porúch spôsobených nesprávnou
inštaláciou, na túto asistenciu sa záruka nevzťahuje. Musia byť
dodržané pokyny na inštaláciu pre odborne kvalifikované osoby.
Nesprávna inštalácia môže spôsobiť ujmu osobám a zvieratám alebo
škody na majetku. Výrobca nezodpovedá za takúto ujmu ani škody.
Označením tohto výrobku značkou
potvrdzujeme zhodu so
všetkými príslušnými európskymi bezpečnostnými, zdravotnými a
environmentálnymi požiadavkami, ktoré sa v právnych predpisoch
vzťahujú na tento výrobok.
Kuchynská jednotka, do ktorej sa má rúra namontovať, musí byť
vyrobená z materiálu odolného voči teplotám najmenej 70 °C.
Rúra môže byť umiestnená vysoko v stojane alebo pod pracovnou
doskou. Pred upevnením musíte zabezpečiť dobré vetranie v
priestore rúry, aby ste umožnili správnu cirkuláciu čerstvého vzduchu
potrebného na chladenie a ochranu vnútorných častí. Vyhotovte
otvory uvedené na poslednej strane podľa typu montáže.
1.2 RADY TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI
•Rúra sa musí používať len na účely, na ktoré bola navrhnutá. Musí sa
používať iba na prípravu jedla. Akékoľvek iné použitie, napr. na
vykurovanie, sa považuje za nenáležité použitie rúry, a preto je
nebezpečné.
• Výrobcovia nenesú zodpovednosť za žiadne škody spôsobené
nenáležitým, nesprávnym alebo neprimeraným používaním.
Pri používaní spotrebiča ste povinný dodržiavať niekoľko základných
pravidiel.
- Zástrčku nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za napájací kábel.
- Rúry sa nedotýkajte s mokrými ani vlhkými rukami alebo nohami.
- Rúru nepoužívajte, ak na nohách nemáte niečo obuté.
- Vo všeobecnosti sa neodporúča používať adaptéry, rozdvojky ani
predlžovačky.
- Ak sa rúra pokazí alebo sa objaví porucha, vypnite zdroj napájania a
nedotýkajte sa jej.
• Ak sa kábel poškodí, musí sa okamžite vymeniť. Pri výmene kábla
dodržiavajte tieto pokyny.
Odstráňte napájací kábel a vymeňte ho za nový kábel typu H05VV-F.
Kábel musí byť schopný prenášať elektrický prúd, ktorý si rúra žiada
na svoju prevádzku. Výmenu kábla musia vykonávať náležite
spôsobilí technici.
Uzemňovací kábel (žlto-zelený) musí byť o 10 mm dlhší ako napájací
kábel.
Pri opravách sa obracajte len na schválené servisné stredisko a uistite
sa, že sa používajú originálne náhradné diely. Ak sa nedodržiavajú
vyššie uvedené pokyny, výrobcovia nedokážu zaručiť bezpečnú
prevádzku rúry.
•Rúra, ktorú ste si práve zadovážili, má popísané technické
charakteristiky a nesmiete v nich robiť žiadne úpravy.
•V rúre neskladujte horľavé produkty; môžu sa vznietiť, ak sa rúra
náhodne zapne.
•Netlačte na dvierka rúry a nedovoľte, aby deti sadali na ne.
•Pri vkladaní riadu do rúry a vyberaní riadu z rúry používajte
kuchynské chňapky.
1.5 ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE
ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE MUSÍ BYŤ VYKONANÉ
OSVEDČENÝM DODÁVATEĽOM ALEBO TECHNIKOM S
PODOBNOU KVALIFIKÁCIOU.
Inštalácia prijímajúca spotrebič musí spĺňať normy platné v krajine
inštalácie.
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť, ak sa toto ustanovenie
nebude dodržiavať.
Pripojenie k sieti musí byť uzemnenou zásuvkou alebo pomocou
viacpólového ističa v súlade s predpismi platnými v krajine inštalácie.
Inštalácia musí byť chránená vhodnými poistkami a musí mať vodiče
s dostatočne veľkým prierezom na normálne napájanie rúry.
PRIPOJENIE:
Rúra je vybavená napájacím káblom na pripojenie výlu čne na napätie
220 - 240 V striedavého prúdu cez fázy alebo cez fázu a neutrál.
Pripojenie sa musí vykonať po prvom overení:
- napájacieho napätia uvedeného na merači,
Hlavný ochranný vodič (zelený/ žltý), ktorý je pripojený k uzemňovacej
svorke rúry, musí byť pripojený k uzemňovacej svorke inštalácie.
Upozornenie:
• Pred pripojením dajte skontrolovať kontinuitu uzemnenia inštalácie
elektrikárom.
• Výrobca nezodpovedá za žiadnu nehodu alebo možné dôsledky,
ktoré môžu vzniknúť pri použití neuzemnenej rúry alebo uzemnenej s
chybnou kontinuitou.
1.3 ODPORÚČANIA
• Po každom použití rúry pomôže minimálne čistenie udržať rúru
dokonalo čistú.
• Steny rúry nepokrývajte hliníkovou fóliou ani jednorazovými
ochrannými prostriedkami dostupnými v maloobchodných
predajniach. Pri nanesení hliníkovej fólie alebo akéhokoľvek iného
ochranného materiálu hrozí pri priamom kontakte s horúcim smaltom
roztavenie smaltu na vnútorných súčastiach a strata jeho náležitých
vlastností.
• Aby sa zabránilo nadmernému znečisteniu rúry a následkom toho
silnému dymovému zápachu, odporúčame nepoužívať rúru pri veľmi
vysokej teplote. Je lepšie predĺžiť dobu prípravy jedla a trochu znížiť
teplotu.
Identifikačný štítok
•Okrem
príslušenstva dodávaného s rúrou odporúčame používať iba riad a
formy na pečenie odolné voči veľmi vysokým teplotám.
Poznámka: nezabudnite, že rúra môže vyžadovať popredajný servis.
Tiež umiestnite zásuvku tak, aby sa rúra mohla pripojiť hneď po
vybratí z jej priestoru.
Elektrický napájací kábel: ak sa musí vymeniť elektrický napájací
kábel, dajte ho urobiť popredajnému servisu alebo osobe s podobnou
kvalifikáciou.
Code produit:
Numéro de série :
62 SK
- Optimálny výh ľad
- Osvetlenie s dlhou životnosťou
- Veľmi nízka spotreba energie, -95 % v porovnaní s tradičným
osvetlením
„Spotrebič s bielym svetlom LED triedy 1M podľa IEC 60825-1: 1993 +
A1: 1997 + A2: 2001 (zodpovedá EN 60825-1: 1994 + A1: 2002 + A2:
2001); maximálny vyžarovaný svetelný výkon 459 nm < 150 uW.
Nepozorované priamo optickými prístrojmi.“
2. PRÍSLUŠENSTVO (podľa modelu)
2.1 VÝBAVA RÚRY
ROŠTOVPred použitím jednotlivých dielov výbavy je potrebné všetky
súčasti poumývať. Umyte ich hubkou. Opláchnite a osušte.
Na rošt je možné uložiť formy a riad.
2.4 ODSTRÁNENIE A ČISTENIE DRÔTENÝCH ROŠTOV
Plech na odkvapkávanie zachytáva šťavu z grilovaného jedla.
1. Vyberte drôtené rošty ťahom v smere šípok (pozri nižšie)
2. Ak potrebujete vyčistiť drôtené rošty, buď ich dajte do umývačky,
alebo použite mokrú špongiu a následne ich nechajte vyschnúť.
3. Drôtené rošty po vyčistení vráťte na svoje miesto v opačnom
poradí krokov.
Nikdy nepoužívajte plech na odkvapkávanie, ako pekáč, pretože
tukové usadeniny sa môžu rýchlo rozšíriť po celej rúre, čo spôsobuje
nadmerný dym.
Nikdy nedávajte plech na odkvapkávanie priamo na dno rúry.
Pizza kameň na chrumkavú pizzu vybavený podľa modelu so
stojanom a kolieskovým krájačom na pizzu.
3. ČISTENIE RÚRY
Plech na pečenie pekárenských produktovsa musí umiestniť na rošt.
Je určený na pečenie malých druhov pečiva, ako sú choux, sušienky,
snehové pusinky atď.
Nikdy nedávajte plech na pečenie pekárenských produktov
priamo na dno rúry.
• Pred každým ručným čistením rúry počkajte, kým rúra vychladne.
• Nikdy nečistite rúru abrazívnymi čistiacimi prostriedkami, drôtenkou
alebo ostrými predmetmi, pretože smalt sa môže neodstrániteľne
poškodiť.
• Používajte len mydlovú vodu alebo bielidlo (čpavok).
•Nikdy neobkladajte boky rúry hliníkovou fóliou.
SKLENENÉ DIELY
Odporúčame vám očistiť sklenené dvierka pomocou absorpčného
kuchynského papiera vždy, keď použijete rúru. Ak je rozstrek veľký,
môžete ho očistiť dobre vylisovanou hubkou a čistiacim prostriedkom
a opláchnuť.
Na čistenie sklenených dvierok rúry nepoužívajte agresívne
abrazívne čistiace prostriedky ani kovové škrabky, pretože by ste nimi
mohli poškriabať povrch, v dôsledku čoho by mohlo dôjsť k rozbitiu
skla.
Bočná drôtená mriežka, ak je súčasťou.
TESNENIE DVIEROK RÚRY
Ak sa tesnenie rúry znečistí, vyčistite ho mierne navlhčenou hubkou.
PRÍSLUŠENSTVO
Očistite ho hubkou namočenou v mydlovej vode. Opláchnite ho čistou
vodou a vysušte. Vyvarujte sa abrazívnym čistiacim prostriedkom.
PLECH NA ODKVAPKÁVANIE
Po grilovaní vyberte plech na odkvapkávanie z rúry. Dávajte pozor pri
nalievaní teplého tuku do nádoby. Umyte plech na odkvapkávanie v
horúcej vode pomocou hubky namočenej v kvapaline na umývanie a
opláchnite ho.
Ak zostávajú prilepené zvyšky jedla, namočte ich do vody a čistiaceho
prostriedku.
Plech na odkvapkávanie sa môže dať aj do umýva čky riadu alebo
vyčistiť komerčným čistiacim prostriedkom na rúry.
Nikdy nevkladajte znečistený plech na odkvapkávanie späť do rúry.
2.2 LED VISION
Je osvetľovací systém, ktorý nahradzuje tradičné „žiarovky“. V
dvierkach je zabudovaných 14 LED svietidiel. Tieto produkujú biele
vysokokvalitné osvetlenie, ktoré umožňuje sledovať vnútro rúry s
jasnosťou, bez akýchkoľvek tieňov na všetkých roštoch
Výhody: Systém, okrem toho, že poskytuje vynikajúce osvetlenie
vnútri rúry, vydrží dlhšie ako tradičné žiarovky, jeho údržba je
jednoduchšia a hlavne šetrí energiu.
OSVETLENIE RÚRY
Pred čistením alebo výmenou svietidla odpojte elektrické napájanie
od rúry.
Žiarovka a jej kryt sú vyrobené z materiálu odolného voči vysokým
teplotám.
63 SK
• Vytiahnite sklo jemným vytiahnutím
z rámu dvierok (obrázok 5)
Obrázok 5
1
2
3
• Pri pyrolytických rúrach odstráňte
aj 2. a 3. sklo. (obrázok6)
Obrázok 6
• Po čistení skla opäť
namontujte diely v obrátenom
poradí demontáže.
Vlastnosti žiarovky:
• NA VŠETKÝCH SKLÁCH musí
byť značka LOW-E a musí byť
umiestnená v ľavom rohu dverí v
blízkosti ľavého bočného závesu.
Týmto spôsobom zostane tlačený
štítok 1. skla VNÚTRI dvierok.
230 V AC - 25W- pätica E 14 Teplota 300 °C na výmenu chybnej
žiarovky len:
• Odskrutkujte sklenený kryt,
• Odskrutkujte žiarovku,
• Nahraďte ju rovnakým typom: pozri vyššie uvedené
charakteristiky,
• Po výmene poškodenej žiarovky zaskrutkujte ochranný
sklenený kryt naspäť.
Obrázok 7
ČISTENIE SKLENENÝCH DVIEROK
Vnútorné sklo dvierok tejto rúry je možné vybrať a vyčistiť. Na
čistenie vnútorného skla postupujte podľa týchto pokynov;
• Otvorte dvierka rúry.
(Obrázok 1)
Obrázok 1
• Pred začatím čistenia zablokujte
závesy, ako je znázornené na
obrázku 2.
Po dokončení čistenia závesy
odskrutkujte. (Obrázok 2)
Obrázok 2
• Vyberte skrutky, ako je znázornené
na obrázku (obrázok 3)
Obrázok 3
• Odstráňte horný kovový kryt tak,
že ho potiahnete nahor. (Obrázok 4)
Obrázok 4
64 SK
4. POPIS DISPLEJA
00:00
MENU
4.2 POUŽITIE ČASOVAČA PRI PRÍPRAVE JEDLA
4.1 PRED PRVÝM POUŽITÍM RÚRY
Tento ovládač umožňuje nastaviť
požadovanú dobu prípravy jedla (max.
120 min.), ktorá sa automaticky vypne na
konci nastaveného času.
Časovač odpočítava od nastaveného
času naspäť do polohy O a automaticky
vypne.
• PREDČISTENIE
Pred prvým použitím rúru vyčistite:
- Vonkajšie plochy poutierajte vlhkou mäkkou handričkou.
- Umyte všetko príslušenstvo a poutierajte vnútro rúry roztokom teplej
vody a tekutého čistiaceho prostriedku.
- Nastavte prázdnu rúru na maximálnu teplotu a nechajte ju zapnutú
asi 1 hodinu, to odstráni všetok pretrvávajúci zápach novosti. Počas
tejto práce zabezpečte, aby bola miestnosť dobre vetraná.
Pri bežnom používaní rúry nastavte časovač do polohy
. Ak
chcete nastaviť rúru, uistite sa, že časovač nie je v polohe O.
• ČO SI TREBA ZAPAMÄTAŤ
Potvrdenie prevádzky na časovači
Zmena musí byť potvrdená stlačením tlačidla.
Zastavenie rúry:
Toto môže byť potrebné, ak zadáte nesprávnu inštrukciu. Na
zastavenie rúry ... otočte gombík voliča funkcií späť do polohy Stop.
Detská poistka:
Ak chcete uzamknúť ovládacie prvky rúry, vyberte detskú poistku.
Pozrite si časť pod názvom „Programovanie - detská poistka“.
Chladiaci ventilátor:
Tento chráni ovládací panel a elektroniku proti poškodeniu teplom.
Spustí sa a potom sa automaticky zastaví, aj keď je rúra vypnutá.
Osvetlenie rúry:
Otočením na symbol svetla môžete zapnúť svetlo rúry, ak sa
nepoužíva.
Keď je rúra v prevádzke, svetlo zostane zapnuté počas všetkých
funkcií rúry a pri otvorení dvierok.
65 SK
4.3 NASTAVENIE SPRÁVNEHO ČASU
00:00
VAROVANIE: prvou operáciou, ktorá sa má vykonať po inštalácii
rúry alebo po prerušení napájania (je to rozpoznateľné podľa
pulzovania displeja a zobrazenia času 12:00), je nastavenie
správneho času. To sa robí takto:
• Stlačte stredné tlačidlo 4-krát
• Nastavte čas pomocou tlačidiel „-“ a „+“.
• Uvoľnite všetky tlačidlá.
MENU
POZOR: Rúra bude pracovať len za predpokladu, že sú nastavené hodiny.
4.4 POUŽITIE DOTYKOVÉHO PROGRAMÁTORA OVLÁDANIA HODÍN
FUNKCIA
KLÁVESOVÝ
ZÁMOK
MINUTE
MINDER
AKO JU AKTIVOVAŤ
AKO JU VYPNÚŤ
ČO TO UROBÍ
NAČO TO JE
• Zaznie alarm na konci
nastaveného času.
• Počas procesu sa na
displeji zobrazí zostávajúci
čas.
• Umožňuje používať rúru ako budík
(môže sa aktivovať buď pri
prevádzke rúry alebo mimo
prevádzky rúry)
• Stlačte stredné tlačidlo 2- • Po uplynutí času sa rúra
vypne automaticky.
Ak chcete prestať s
prípravou jedla skôr, buď
požadovanú dĺžku prípravy otočte voličom funkcií na 0
jedla
alebo nastavte čas na 0:00
• Uvoľnite všetky tlačidlá
(tlačidlá SELECT, „-“ a „+“)
• Nastavte funkciu prípravy
jedla pomocou voliča
funkcií rúry
• Umožňuje to predvoliť čas
potrebný na prípravu jedla
pre vybratý recept.
• Ak chcete zistiť, koľko
času zostáva, stlačte
tlačidlo SELECT 2-krát.
• Ak chcete upraviť/zmeniť
predvolený čas, stlačte
tlačidlá SELECT, „-“ a „+“.
• Stlačením ľubovoľného tlačidla
zastavíte signál. Stlačením
stredného tlačidla sa vrátite do
funkcie hodín
•Stlačte stredné tlačidlo 3krát
•Stlačením tlačidiel „-“ a
„+“ nastavíte čas, kedy
chcete rúru vypnúť
•Uvoľnite tlačidlá
•Nastavte funkciu prípravy
jedla pomocou voliča
funkcií rúry
•Umožňuje vám nastaviť
koniec doby prípravy jedla
•Ak chcete skontrolovať
predvolený čas, stlačte
stredné tlačidlo 3-krát
• Ak chcete upraviť
prednastavený čas,
stlačte tlačidlá SELECT, „-“
a „+“
•Táto funkcia sa zvyčajne používa s
funkciou „čas prípravy jedla“.
Napríklad, ak sa jedlo má variť 45
minút a musí byť hotové do 12:30,
jednoducho vyberte požadovanú
funkciu, nastavte čas prípravy jedla
na 45 minút a koniec času prípravy
jedla na 12:30.
•Na konci nastaveného času
prípravy jedla sa rúra automaticky
vypne a ozve sa zvukový alarm.
•Varenie sa spustí automaticky v
čase 11:45 (12:30 mínus 45 minút) a
bude pokračovať až do nastaveného
času skončenia varenia, keď sa rúra
vypne automaticky. VAROVANIE.
Ak sa vyberie KONIEC prípravy
jedla bez nastavenia dĺžky doby
prípravy jedla, rúra začne s
prípravou jedla okamžite a zastaví
sa na KONCI nastavenej doby
prípravy.
•Funkcia Detský zámok
sa aktivuje dotykom na
Set (+) (nastaviť) na
minimálne 5 sekúnd. Od
tejto chvíle sú všetky
ostatné funkcie
zablokované a na displeji
bude prerušovane blikať
STOP a prednastavená
doba.
•Funkcia Detský zámok sa
dezaktivuje dotykom
klávesnice na Set (+)
(nastaviť) znova na
minimálne 5 sekúnd. Od
tohto momentu sú všetky
funkcie znova voliteľné.
• Stlačte stredné tlačidlo
1-krát
Stlačením tlačidiel „-“ a
„+“ nastavte požadovaný
čas
Uvoľnite všetky tlačidlá
• Po uplynutí nastaveného
času sa aktivuje zvukový
alarm (tento alarm sa
zastaví sám, ale okamžite
ho môžete zastaviť
stlačením tlačidla
SELECT).
ČAS
krát
PRÍPRAVY • Stláčaním tlačidiel „-“
alebo „+“ nastavte
JEDLA
KONIEC
PRÍPRAVY
JEDLA
•V nastavenom čase sa
rúra vypne. Ak chcete rúru
vypnúť manuálne, otočte
voličom funkcií do polohy
O.
66 SK
4.5 AKO POUŽÍVAŤ RÚRU
4.6 TIPY NA PRÍPRAVU JEDÁL
• REŽIMY PRÍPRAVY JEDLA
Každá príprava jedla sa musí vykonávať pri zatvorených dvierkach.
Je lepšie, aby sa mäso solilo až po pečení, pretože soľ podporuje to, že
mäso rozstrekuje tuk. To spôsobí znečistenie rúry a vytvorí veľa dymu.
SPODOK + VENTILÁTOR - Kombinácia spodného vykurovacieho
telesa a ventilátora je ideálna pre ovocné koláče, torty, slané koláče a
pečivo. Zabraňuje tomu, aby sa jedlo príliš vysušilo a podporuje, aby sa
chlebové cesto zdvihlo. Umiestnite rošt do spodnej polohy v rúre.
Kusy bieleho mäsa, bravčového mäsa, teľacieho mäsa, jahňacieho mäsa
a rýb je možné vložiť do studenej rúry. Doba prípravy jedla je dlhšia ako v
predhriatej rúre, ale pečie sa cez stred lepšie, pretože teplo má viac času
na preniknutie do mäsa.
Správne predhriatie je základom úspešnej prípravy červeného mäsa.
SPODOK - Používa sa spodné vykurovacie teleso. Ideálne na
pečenie všetkých druhov pečiva. Používajte pri príprave ovocných
koláčov, tort, ovocných koláčov, slaných koláčov, koláčov z krehkého
cesta a akejkoľvek inej príprave jedla, ktorá si vyžaduje viac tepla zo
spodnej strany.
GRILY
• Pred naplnením grilu:
Vyberte mäso z chladničky niekoľko hodín pred grilovaním. Položte ho na
niekoľko vrstiev kuchynského papiera. Zlepšuje to prepečenie, takže je
chutnejšie a zabraňuje sa tomu, aby zostalo studené uprostred.
Pred grilovaním pridajte do mäsa čierne korenie a koreniny, ale soľ
pridajte až po pečení. Týmto spôsobom sa lepšie prepečie a zostane
šťavnaté. Podlejte všetky potraviny, ktoré sa majú piecť, trochou oleja. To
sa najlepšie robí širokým plochým štetcom na potieranie. Potom posypte
väčším množstvom korenia a bylinkami (tymián atď.).
• Počas prípravy jedla:
Počas varenia nikdy neprepichujte potravinu, ani keď ju otáčate. To
spôsobí vytečenie šťavy a mäso sa vysuší.
*SPODOK + VRCH - Používajú sa horné aj spodné vykurovacie
telesá. Tento spôsob je vhodný pre všetky tradičné vyprážanie a
pečenie. Pri príprave červeného mäsa, pečeného hovädzieho mäsa,
jahňacích nôh, zveriny, chleba alebo potravín zabalených vo fólii.
SPODOK + VRCH + VENTILÁTOR - Horné aj spodné vykurovacie
telesá sa používajú v spojení s ventilátorom, ktorý cirkuluje horúci vzduch
po celej rúre. Túto metódu odporúčame používať pre hydinu, cestoviny,
ryby a zeleninu. Použitím tejto metódy sa dosiahne lepšie prenikanie
tepla a tiež sa znižujú doby prípravy jedál a predhriatia. Voľba prípravy
jedla s ventilátorom vám umožňuje pripravovať rôzne potraviny na
rôznych miestach v rúre, všetky naraz, čím sa dosiahne rovnomerné
rozloženie tepla, avšak bez rizika zmiešania chutí a vôní. Pri príprave
rôznych jedál súčasne pridajte ďalších 10 minút.
PEČENIE
Nepoužívajte lesklé plechové formy, odrážajú teplo a môžu poškodiť vaše
koláče. Ak sú vaše koláče príliš rýchlo hnedé, zakryte ich nepriepustným
papierom alebo hliníkovou fóliou.
Pozor: Správny spôsob použitia fólie je lesklou stranou smerom ku koláču.
Ak to tak nie je, teplo sa odráža od lesklého povrchu a nepreniká do
potraviny.
Zabráňte otvoreniu dvierok počas prvých 20 až 25 minút prípravy
jedla: Suflé, briošky, piškótové koláče atď. majú tendenciu klesať. Môžete
skontrolovať, či sa koláče pečú, tak, že pichnete do stredu čepeľou noža
alebo kovovou ihlou na pletenie. Ak je čepeľ noža pekná a suchá, váš
koláč je pripravený a môžete pečenie zastaviť. Ak sa čepeľ vytiahne vlhká
alebo s kúskami koláča, pokračujte v pečení, ale mierne znížte teplotu tak,
aby sa dopiekol bez pripálenia.
KRUHOVÉ VYKUROVACIE TELESO + VENTILÁTOR - Vzduch,
ktorý je vyhriaty, je odvádzaný ventilátorom na rôzne úrovne. Je to
ideálne na prípravu rôznych druhov jedál naraz (napríklad na mäso a
ryby) bez miešania chutí a vôní. Pečenie je veľmi jemné a je ideálne
pre piškótové koláče, pečivo, atď.
GRIL - Používa sa horné vykurovacieho teleso. Pri miešanom
grilovaní či príprave kebabu a gratinovaných pokrmov je úspech
zaručený. Gril by mal byť predhriaty na vysokú teplotu po dobu 5 minút.
Biele mäso by malo byť vždy umiestnené v určitej vzdialenosti od
grilovacieho telesa, čas pečenia je trochu dlhší, ale mäso bude
šťavnatejšie. Červené mäso a rybie filé môžu byť umiestnené priamo
na rošte s plechom na odkvapkávanie umiestneným pod nižšou
polohou roštu.
5. SERVISNÉ STREDISKO
Kým zavoláte na linku servisného strediska.
Ak rúra nefunguje, odporúčame vám:
•Skontrolovať, či je rúra riadne pripojená k zdroju napájania.
Ak sa vám nepodarí zistiť príčinu poruchy:
•Odpojte rúru od zdroja napájania, nedotýkajte sa jej a volajte na linku
popredajného servisu.
Kým zavoláte na linku servisného strediska, poznačte si sériové číslo
uvedené na údajovom štítku.
Rúra sa dodáva so záručným listom, ktorý zaisťuje, že bude v servisnom
stredisku opravená v záruke bezplatne.
*GRIL + VENTILÁTOR - Vrchné ohrevné teleso sa používa spolu s
ventilátorom, ktorý cirkuluje horúci vzduch okolo rúry. Predhriatie sa
odporúča pre červené mäso, ale nie je nutné pre biele mäso.
Grilovanie je ideálne na prípravu tučnejších potravín, ako je bravčové
alebo hydina. Potraviny určené na grilovanie by mali byť umiestnené
priamo v strede stredného roštu.
Posunutím plechu na odkvapkávanie pod rošt sa zabezpečí, že sa
zachytia všetky šťavy. Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky , vždy sa
uistite, že jedlo nie je príliš blízko grilovacieho telesa a potraviny otočte
v polovici doby pečenia.
Toto zariadenie je označené podľa európskej smernice
2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických
zariadení (OEEZ). OEEZ obsahuje znečisťujúce látky
(ktoré môžu mať negatívny dopad na životné prostredie)
a základné komponenty (ktoré je možné opätovne
použiť). Je dôležité, aby sa s OEEZ manipulovalo ako
so špeciálny odpadom, aby sa odstránili a správne
zlikvidovali všetky znečisťujúce látky a aby sa
zhodnotili a recyklovali všetky materiály.
Jednotlivci môžu zohrávať dôležitú rolu pri
zabezpečovaní toho, aby sa z OEEZ nestal problém životného prostredia;
potrebné je dodržiavať niekoľko základných pravidiel:
• S OEEZ sa nesmie nakladať ako s domovým odpadom.
• OEEZ je potrebné odovzdať na príslušných zberných miestach
spravovaných obcou alebo registrovanými spoločnosťami. V mnohých
krajinách sa vykonáva vyzdvihnutie veľkého OEEZ v domácnostiach.
• Keď si kúpite nové zariadenie, staré môžete vrátiť predajcovi, ktorý je
povinný vyzdvihnúť ho bezplatne systémom jedného starého zariadenia
za jedno nové zariadenie ekvivalentného typu a s rovnakými funkciami
ako má odovzdávané zariadenie.
GRIL + OTOČNÝ RAŽEŇ + VENTILÁTOR - Výhodou používania
horného vykurovacieho telesa v rovnakom čase ako ventilátora a grilu
je to, že jedlo je rovnomerne upečené, čo zabraňuje jeho vysušeniu a
strate chuti. Gril je naprogramovaný tak, aby pokračoval v otáčaní
približne päť minút po pečení, aby sa plne využilo zvyškové teplo rúry.
Na prípravu jedla grilovaním nie je potrebné žiadne predhrievanie.
ROZMRAZOVANIE - Keď je číselník nastavený do tejto polohy.
Ventilátor cirkuluje vzduch okolo zmrazenej potraviny tak, aby sa
rozmrazila za niekoľko minút bez toho, aby sa obsah proteínov v
potravine zmenil.
Teplota je prednastavená na 40 °C konštantne, nie je možná žiadna
regulácia.
UCHOVÁVAŤ TEPLÉ - Toto sa odporúča na opätovné zohriatie
predvarenej potraviny, umiestnenie roštu na druhej úrovni zhora, alebo
na rozmrazovanie pizza chleba alebo pečiva pri umiestnení roštu na
nižšej úrovni.
Teplota je prednastavená na 60 °C konštantne, nie je možná žiadna
regulácia.
ÚSPORA ENERGIE A OHĽADUPLNÝ PRÍSTUP K ŽIVOTNÉMU
PROSTREDIU
Pokiaľ je to možné, rúru nepredhrievajte a vždy sa ju pokúšajte naplniť.
Dvierka rúry otvárajte len v nevyhnutných prípadoch, pretože pri každom
otvorení zvnútra uniká teplo. Veľké množstvo energie ušetríte, ak rúru
vypnete 5 až 10 minút pred uplynutím plánovaného času na prípravu jedla
a na dokončenie varenia využijete zostatkové teplo, ktoré rúra naďalej
generuje. Tesnenia uchovávajte čisté a neporušené, aby z rúry neunikalo
teplo. Ak máte uzavretú zmluvu na dodávku elektrickej energie s
hodinovou tarifou, program „odloženého varenia“ zjednodušuje úsporu
energie tým, že začiatok procesu prípravy jedla odloží na časové obdobie
s výhodnej šou tarifou.
PIZZA - Pomocou tejto funkcie horúci vzduch cirkuluje v rúre, aby
sa zaistil dokonalý výsledok pre jedlá, ako je pizza alebo koláč.
* Testované v súlade s normou CENELEC EN 60350-1 uplatňovanou
pri definovaní energetickej triedy.
67 SK
INSTALLAZIONE
IT
KURULUM
TR
INSTALLATION DU FOUR
FR
INSTALLATION
GB
INSTALACE
CZ
INSTALLATION
DE
VGRADNJA PEČICE
SL
INSTALACIÓN
ES
INŠTALÁCIA
SK
590 mm
560 mm
560 m
550 mm
Opening/Apertura/Otwór/Otvor/
Odprtina/Öffnung/Ouverture/
Açıklık/Öffnung
460 mm x 15 mm
595 mm
580 mm
m
545 mm
595 mm
22 mm
GB If the furniture is coverage with a bottom at the back part, provide an opening for
the power supply cable.
IT Se il mobile ha un fondo posteriore, praticare un foro per il passaggio del cavo di
alimentazione.
ES Si el mueble tiene panel posterior, haga un orificio para el cable de alimentación.
560 mm x 45 mm
CZ Je-li nábytek v zadní části vybaven krytem, vytvořte otvor pro napájecí kabel.
SL Če je omarica na zadnji strani zaprta, naredite odprtino za napajalni kabel.
DE Wenn das Gerät mit einer Abdeckung auf der Rückseite ausgestattet ist, sorgen
Sie für eine Öffnung für das Stromversorgungskabel.
FR Si le fond du meuble est doté d’un panneau de fermeture, prévoyez un orifice
pour le passage du câble d’alimentation.
TR Mobilyanın arka tarafında bir kaplama bulunuyorsa güç kaynağı kablosu için bir
delik açın.
SK Ak je nábytok vybavený zo zadnej časti krytom, zabezpečte otvor pre prívodný
elektrický kábel.
GB If the oven does not have a cooling fan, create an opening 460 mm x 15 mm
IT Se il forno non dispone di una ventola di raffreddamento, lasciare uno spazio
460 mm x 15 mm
ES Si el horno no tiene ventilador de refrigeración, practique una abertura
460 mm x 15 mm
CZ Pokud nemá trouba chladicí ventilátor, vytvořte otvor. 460 mm x 15 mm
SL Če pečica nima hladilnega ventilatorja, napravite ustrezno odprtino
460 mm x 15 mm
DE Schaffen Sie eine Öffnung, wenn der Ofen über keinen Lüfter verfügt
460 mm x 15 mm
FR Si le four n’a pas de ventilateur de refroidissement, créer une ouverture
460 mm x 15 mm
TR Fırında soğutma fanı yoksa bir açıklık oluşturun 460 mm x 15 mm
m
560 m
600 mm
500 mm x 10 mm
560
mm
SK Ak na rúre nie je chladiaci ventilátor, vytvorte otvor 460 mm x 15 mm
Opening/Apertura/Otwór/Otvor/
Odprtina/Öffnung/Ouverture/
Açıklık/Öffnung/
560 mm x 45 mm
Opening/Apertura/Otwór/Otvor/
Odprtina/Öffnung/Ouverture/
Açıklık/Öffnung
500 mm x 10 mm
10.2017 • REV:0 • 42825479
IT
Il produttore declina ogni responsabilità per inesattezze contenute nel documento stampato o per errori di trascrizione contenuti in questa brochure. Inoltre, si riserva il diritto di
apportare modifiche al prodotto, nell'interesse dei consumatori, senza alcun pregiudizio per la sua sicurezza o funzionalità.
GB
The manufacturer will not be responsible for any inaccuracy resulting from printing or transcript errors contained in this brochure. We reserve the right to carry out modifications to
products as required, including the interests of consumption, without prejudice to the characteristics relating to safety or function.
CZ
Výrobce neodpovídá za tiskové chyby v návodu. Vyhrazujeme si právo na změny spotřebiče podle potřeby, včetně údajů spotřeby, bez vlivu na bezpečnost nebo funkci.
TR
Üretici bu broşürde bulunan basım veya kopyalama hatalarından kaynaklanan herhangi bir yanlışlıktan sorumlu olmayacaktır. Güvenlik veya işlevle ilgili özelliklere zarar vermeden
tüketim istekleri dahil olmak üzere ürünlerde gerektiğinde değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.
FR
Le constructeur décline toute responsabilité concernant d’éventuelles inexacitudes imputables à des erreurs d’impression ou de transcription contenue dans cette notice. Le
constructeur se réserve le droit de modifier les produits en cas de nécessité, même dans l’intérêt de l’utilisation, sans causer de préjudices aux caractéristiques de fonctionnement
de sécurité des appareils.
DE
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für eventuelle Druck- oder Übersetzungsfehler dieser Bedienungsanleitung. Der Hersteller behält sich vor technische Änderungen
zurVerbesserung der Produktqualität im Interesse des Endverbrauchers vorzunehmen.
ES
El fabricante no se responsabiliza de las inexactitudes debidas a fallos de impresión o transcripción contenidos en este folleto. Nos reservamos el derecho a modificar los
productos como sea necesario, incluidos los intereses de consumo, sin perjuicio de las características relacionadas con la seguridad o su funcionamiento.
SL
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne tiskarske napake v tej knjižici. Pridržuje si pravico do sprememb na aparatu brez predhodnega obvestila vključno s porabo, ki
ne vplivajo na varnost ali delovanje pečice.
SK
Výrobca nezodpovedá za žiadne nepresnosti obsiahnuté v t ejto brožúre spôsobené chybami tlače alebo prepisu. Podľ a potreby si vyhradzujeme právo na realizáci u úprav na
produ ktoch, vrátane zlepšení zavádzaných v prospech spotrebiteľ a, bez toho, aby došlo k negatívnemu ovplyvneniu bezpečnostných alebo funkčných charakteristík spotrebiča.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising