Hoover | HMS340VX | Hoover HMS340VX Navodila za uporabo

Hoover HMS340VX Navodila za uporabo
HMS 340VX
INSTRUKCJA OBS.UGI
PL
NÁVOD K OBSLUZE
CZ
NAVODILA ZA UPORABO
SL
POUŽÍVATEĽ
SK
VÝUČBA
PL
Instrukcja Obsługi
MODEL: HMS 340VX
Przed rozpoczęciem użytkowania kuchenki należy
dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.
Przestrzeganie zawartych w niej zaleceń pozwoli na długoletnie
niezawodne użytkowanie kuchenki.
NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W
BEZPIECZNYM MIEJSCU
W związku z umieszczeniem znaku CE na produkcie, na własną
odpowiedzialność deklarujemy zgodność produktu z wymogami prawnymi
dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska obowiązującymi
we Wspólnocie Europejskiej.
PL
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI CELEM UNIKNIĘCIA
NARAŻENIA NA NADMIERNE DZIAŁANIE
PROMIENIOWANIA
(a) Zabrania się dokonywania prób uruchomienia
kuchenki przy drzwiach otwartych, ponieważ może to
spowodować narażenie na szkodliwe promieniowanie .
Nie wolno wyłączać blokady
zabezpieczającej, ani manipulować przy niej.
(b) Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów
pomiędzy powierzchnią czołową kuchenki i drzwiami
oraz nie należy dopuszczać do gromadzenia się brudu
i resztek środków czyszczących na powierzchniach
uszczelniających.
(c) OSTRZEŻENIE: Jeżeli drzwi lub uszczelki drzwi
zostaną uszkodzone, kuchenki nie wolno uruchamiać
do czasu jej naprawy przez personel autoryzowanego
punktu serwisowego.
UWAGA
Jeżeli urządzenie nie będzie utrzymywane w czystości,
może dojść do uszkodzenia jego powierzchni, obniżenia
trwałości oraz stworzenia zagrożenia pożarowego.
Charakterystyka techniczna
Model:
Napięcie znamionowe:
Znamionowa moc wejściowa (grill):
Znamionowa moc wyjściowa (konwekcja):
Moc wejściowa znamionowa (Para):
Moc wejściowa znamionowa (Maksymalna):
HMS 340VX
230V 50 Hz
1200 W
1750 W
1500 W
3250 W
Pojemność kuchenki:
34 L
Wymiary zewnętrzne :
Masa netto:
595 x 525 x 454 mm
około 29 kg
PL-2
PL
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE
W celu obniżenia ryzyka pożaru, porażenia prądem
elektrycznym, zranienia osób lub ich narażenia na
działanie nadmiernego promieniowania podczas
użytkowania kuchenki, należy przestrzegać
podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:
1. Ostrzeżenie: Nie wolno podgrzewać płynów lub innych
produktów żywnościowych w szczelnie zamkniętych
pojemnikach, gdyż mogą one eksplodować.
2. Ostrzeżenie: Zdejmowanie pokrywy chroniącej przed
promieniowaniem może być dokonywane
wyłącznie przez personel autoryzowanego punktu
serwisowego.
3. Ostrzeżenie: Dzieciom można pozwolić na korzystanie
z kuchenki bez nadzoru wyłącznie po udzieleniu
niezbędnych wskazówek odnośnie bezpiecznej obsługi
kuchenki i zagrożeń wynikających z jej niewłaściwego
użytkowania.
4. Ostrzeżenie: Dzieci mogą korzystać z kuchenki w
trybie kombinowanym wyłącznie pod nadzorem osoby
dorosłej, z uwagi na wysoką temperaturę pracy (dotyczy
kuchenek z funkcją grilla).
5. Należy używać tylko takich naczyń, które nadają się
do stosowania w kuchenkach .
6. Kuchenkę należy czyścić regularnie, usuwając
pozostałości po potrawach.
7. Należy przeczytać i stosować „ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
CELEM UNIKNIĘCIA NARAŻENIA NA NADMIERNE
PROMIENIOWANIE ”.
PL-3
PL
8. Podczas podgrzewania żywności w pojemnikach
plastikowych lub papierowych, należy zwracać
szczególną uwagę na kuchenkę, ze względu na
możliwość zapalenia się pojemnika.
9. W razie zauważenia dymu, należy natychmiast
wyłączyć urządzenie lub odłączyć od zasilania i
pozostawić drzwi zamknięte w celu stłumienia
ewentualnego płomienia. 10. Należy unikać nadmiernego
przedłużania czasu gotowania.
11. Wnętrza kuchenki nie należy używać do
przechowywania chleba, ciastek, itp.
12. Przed umieszczeniem pojemników papierowych lub
plastikowych w kuchence, należy usunąć z nich wszelkie
zaciski druciane i uchwyty metalowe.
13. Kuchenkę należy ustawić i zainstalować zgodnie z
dostarczoną instrukcją instalacji.
14. Jajka w skorupkach i całe jajka ugotowane na twardo
nie powinny być umieszczane w kuchenkach ,
gdyż mogą one eksplodować nawet po zakończeniu
podgrzewania .
15. Urządzenie może być używane wyłącznie do celów
opisanych w niniejszej instrukcji. Zabrania się
umieszczania w nim żrących środków chemicznych,
Kuchenka została specjalnie zaprojektowana do
podgrzewania lub gotowania potraw. Nie jest ona
przeznaczona do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
16. W razie uszkodzenia przewodu zasilającego, musi
on być wymieniony na nowy przez producenta, personel
autoryzowanego punktu serwisowego lub osobę z
odpowiednimi kwalifikacjami, w celu uniknięcia ryzyka
porażenia prądem elektrycznym.
PL-4
PL
17. Urządzenia nie należy używać ani przechowywać na
zewnątrz budynku.
18. Kuchenki nie należy używać w pobliżu wody, w
pomieszczeniu zawilgoconym lub w pobliżu basenu
kąpielowego.
19. Podczas pracy urządzenia, temperatura jego
powierzchni zewnętrznych może być wysoka.Przewód
zasilający należy trzymać z dala od rozgrzanych
powierzchni.
20. Nie dopuszczać, aby przewód zasilający zwisał na
krawędzi stołu lub blatu.
21. Jeżeli kuchenka nie będzie utrzymywana w czystości,
może to prowadzić do uszkodzenia jej powierzchni i
obniżenia trwałości urządzenia oraz do stworzenia
sytuacji zagrożenia pożarowego.
22. Zawartość butelek do karmienia niemowląt i
słoiczków z odżywkami dla dzieci należy wymieszać lub
wstrząsnąć oraz sprawdzić temperaturę przed podaniem,
aby uniknąć poparzenia.
23. Podgrzewanie napojów może spowodować efekt
opóźnionego wrzenia, dlatego też należy zachować
ostrożność podczas manipulowania pojemnikiem.
24. Kuchenka nie może być obsługiwana przez osoby
(w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych,
czuciowych lub psychicznych lub nie posiadające
doświadczenia lub dostatecznej znajomości obsługi
urządzenia, chyba że odbywa się to pod nadzorem osób
odpowiadających za ich bezpieczeństwo lub gdy zostały
one uprzednio przeszkolone w zakresie obsługi urządzenia.
PL-5
PL
25. Należy sprawdzać czy dzieci nie bawią się kuchenką.
26. Urządzenie nie jest przystosowane do sterowania
zewnętrznym zegarem lub zespołoem zdalnego
sterowania.
27. UWAGA: w celu uniknięcia porażenia prądem
elektrycznym należy, przed wymianą żarówki, sprawdzić
czy urządzenie zostało wyłączone.
28. Dostępne części mogą się nagrzewać podczas
użytkowania. Dzieci nie mogą zbliżać się do kuchenki.
Nie stosować do czyszczenia kuchenki urządzeń
parowych.
29. Do czyszczenia szyby drzwiczek kuchenki nie wolno
stosować agresywnych detergentów lub ostrych narzędzi
skrobaczk itp. gdyż mogą one porysować powierzchnię
lub uszkodzić szybę.
30. Kuchenka nagrzewa się podczas użytkowania. W
żadnym razie nie wolno dotykać grzałek wewnątrz
kuchenki.
31. Należy stosować jedynie sondę temperatury zalecaną
do tego modelu (dotyczy modeli wyposażonych w sondę
pomiaru temeperatury)
32. Tylną ściankę kuchenki należy zwrócić ku ścianie.
33. To urządzenie może być używane przez dzieci w
wieku co najmniej 8 lat i osoby z ograniczonymi
możliwościami fizycznymi, czuciowymi lub umysłowymi
oraz z brakiem doświadczenia i wiedzy, wyłącznie pod
nadzorem lub po wcześniejszym objaśnieniu możliwych
zagrożeń i poinstruowaniu dotyczącym bezpiecznego
korzystania z urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się
urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny
być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
PL-6
PL
34. Przechowuj urządzenie wraz z przewodem poza
zasięgiem dzieci poniżej ósmego roku żyia.
35. W przypadku wydzielania się dymu z urządzenia,
wyłącz kuchenkę lub wyciągnij wtyczkę z gniazdka i
pozostaw drzwiczki zamknięte w celu stłumienia płomieni.
36.Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego
oraz podobnego zastosowania w miejscach takich jak:
– zaplecza kuchenne dla personelu w sklepach, biurach
i innych przestrzeniach roboczych;
– przez klientów w hotelach, motelach i innych ośrodkach
świadczących tego typu usługi
– domach mieszkalnych w gospodarstwach rolnych;
– noclegowniach i hostelach.
37.OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenie i jego
zewnętrzne powierzchnie nagrzewają się. Zachowaj
ostrożność, abyuniknąć kontaktu z elementami
dopuszczane do urządzenia, chyba, że pozostają pod
stałym nadzorem.
38. Używaj kuchenki jedynie przy otwartych drzwiczkach
szafki (dotyczy kuchenki umieszczonej w zamykanej
szafce).
39. Nie stosuj oczyszczaczy parowych.
40.Podczas pracy zewnętrzne powierzchnie szafki, w
której zabudowana jest kuchenka, moga się nagrzewać.
41. Do czyszczenia szklanej powierzchni drzwiczek nie
stosuj środków czyszczących zawierających substancje
żrące lub ścierne, ponieważ mogą porysować powierzchnię
i w konsekwencji doprowadzić do powstania pęknięć.
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ.
PL-7
PL
Obniżenie ryzyka porażenia osób
Instalacja obwodu uziemiającego
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niebezpieczeństwo porażenia
prądem elektrycznym
Dotknięcie niektórych
wewnętrznych części kuchenki
może spowodować poważne
obrażenia lub śmierć. Dlatego
też, nie wolno demontować
urządzenia.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo
porażenia prądem
elektrycznym Nieprawidłowe
uziemienieurządzenia może
być przyczyną porażenia
prądem elektrycznym. Nie
należy wkładać wtyczki do
gniazda sieciowego dopóki
urządzenie nie zostanie
prawidłowo zainstalowane
i uziemione.
CZYSZCZENIE
Należy pamiętać o odłączen
iu kuchenki od zasilania
elektrycznego.
1. Wyczyścić wnętrze
kuchenki po użyciu przy
pomocy lekko zwilżonej
szmatki.
2. Wyczyścić akcesoria w
wodzie z dodatkiem mydła.
PL-8
3. W przypadku zabrudzenia,
dokładnie wyczyścić drzwi i
uszczelkę oraz sąsiednie
elementy przy pomocy
zwilżonej szmatki.
Urządzenie musi być
uziemione. W razie zwarcia
elektrycznego, uziemienie
zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym
zapewniając drogę dla
odpływu prądu elektrycznego.
Niniejsze urządzenie posiada
kabel zasilający wyposażony
w przewód uziemiający i
odpowiednią wtyczkę.
Wtyczkę należy umieścić w
prawidłowo zainstalowanym
i uziemionym gniazdku
elektrycznym.
W razie jakichkolwiek
wątpliwości dotyczących
prawidłowego uziemienia u
rządzenia, należy zwrócić się
do wykwalifikowanego
elektryka lub pracownika
serwisu. Jeżeli konieczne jest
zastosowanie przedłużacza,
należy stosowaćwyłącznie
przedłużacze trzyżyłowe
PL
wyposażone we wtyczkę z dwoma bolcami i otwór uziemiający z
dwiema płytkami uziemiającymi. Gniazdo przedłużacza powinno
posiadać dwa otwory i bolec uziemiający lub styki uziemiające
pasujące do wtyczki przewodu zasilającego kuchenki.
1. Kuchenka wyposażona została w krótki przewód zasilający, w celu
obniżenia ryzyka wynikającego z zaplątania się lub potknięcia o zbyt
długi przewód.
2. W przypadku zastosowania długiego przewodu lub przedłużacza:
1) Elektryczne dane znamionowe oznakowane na przewodzie lub
przedłużaczu powinny być co najmniej tak duże jak elektryczne dane
znamionowe urządzenia.
2) Przedłużacz musi być kablem trzyżyłowym z uziemieniem.
3) Długi przewód zasilający należy tak poprowadzić, aby nie wystawał
poza blat kuchenny lub stół, gdzie mógłby zostać pociągnięty przez
dzieci lub przypadkowo zahaczony.
PL-9
NACZYNIA
PL
UWAGA!
Niebezpieczeństwo
obrażeń ludzi
Nie dopuszcza się
wykonywania jakichkolwiek
czynności serwisowych lub
naprawczych związanych ze
zdejmowaniem pokrywy
stanowiącejochronę przed
promieniowaniem przez osoby
inne niż personel
autoryzowanego punktu
serwisowego.
Patrz zalecenia dotyczące materiałów, których można
używać oraz materiałów, których nie należy używać w
kuchence .
Niektóre naczynia niemetalowe mogą być niebezpieczne
podczas gotowania . W razie wątpliwości,
należy przeprowadzić test zgodnie z następującą
procedurą:
Test naczynia:
1. Napełnić pojemnik bezpieczny do stosowania w
kuchence jedną szklanką (250 ml) zimnej
wody i umieścić w kuchence razem z testowanym
naczyniem.
2. Gotować z maksymalną mocą przez 1 minutę.
3. Ostrożnie dotknąć naczynia. Jeżeli puste naczynie jest
ciepłe, nie należy go używać do gotowania .
4. Nie przekraczać czasu gotowania 1 minuty.
Materiały, których można używać w piekarnik parowy
Uwagi dotyczące naczyń
Folia aluminiowa
Tylko jako osłona. Małe gładkie fragmenty można używać do przykrywania
cienkich kawałków mięsa lub drobiu, aby zapobiec przegotowaniu. Jeżeli folia
jest zbyt blisko ścianek kuchenki może wystąpić wyładowanie łukowe. Folia
powinna znajdować się w odległości co najmniej 2,5 cm (1 cal ) od ścianek
kuchenki.
Naczynie do
Należy przestrzegać instrukcji producenta. Dno naczynia powinno znajdować się
przyrumienienia
w odległości co najmniej 5 mm (3/16” )nad talerzem obrotowym. Nieprawidłowe
użycie może spowodować pęknięcie talerza obrotowego.
Naczynie obiadowe
Należy przestrzegać instrukcji producenta. Nie używać popękanych lub
wyszczerbionych naczyń.
Szklane słoiki
Naczynia szklane
Torebki do
gotowania
Talerze i kubki
papierowe
Ręczniki papierowe
Papier pergaminowy
Naczynia plastikowe
Folie plastikowe
Zawsze należy zdjąć wieczko. Używać wyłącznie do podgrzewania potraw do
odpowiedniej temperatury. Słoiki zazwyczaj nie są odporne na wysokie
temperatury i mogą popękać.
Upewnić się, że nie mają one metalowego obrzeża.
Nie używać popękanych lub wyszczerbionych naczyń.
Należy przestrzegać instrukcji producenta. Nie zamykać metalowymi zaciskami.
Wykonać nacięcia w celu uwolnienia pary powstającej podczas gotowania.
Używać wyłącznie do krótkiego gotowania / podgrzewania. Podczas gotowania
nie należy pozostawiać kuchenki bez nadzoru.
Używać do przykrywania potraw podczas podgrzewania w celu wchłaniania
tłuszczu. Wyłącznie do krótkiego gotowania pod nadzorem.
Używać jako przykrycia zapobiegającego rozpryskom lub jako opakowania przy
gotowaniu w parze.
Należy przestrzegać instrukcji producenta. Niektóre naczynia plastikowe miękną w
miarę nagrzewania się potrawy. Woreczki do gotowania i szczelne torebki
plastikowe należy naciąć lub przedziurawić zgodnie z instrukcjami na
opakowaniu.
Używać do przykrywania potraw podczas gotowaniu w celu utrzymania właściwej
wilgotności. Folia plastikowa nie powinna dotykać potrawy.
Papier woskowany
Używać jako przykrycia, w celu zapobieżenia rozpryskom i utrzymania wilgoci.
PL-10
PL
Materiały, których nie należy używać w piekarnik parowy
Uwagi dotyczące naczyń
Tacka aluminiowa
Może powodować wyładowanie łukowe.
Naczynia z
metalowym
uchwytem
Naczynia z
obrzeżem
metalowym
Metalowe
zamknięcia
Torebki papierowe
Pianka plastikowa
Drewno
Może powodować wyładowanie łukowe.
Metal ekranuje potrawę przed energią . Obrzeże metalowe może
powodować wyładowanie łukowe.
Mogą powodować wyładowanie łukowe lub pożar w kuchence.
Mogą powodować pożar w kuchence.
Pianka plastikowa może się stopić i zanieczyścić znajdujący się wewnątrz płyn
pod działaniem wysokiej temperatury.
Drewno wysycha podczas używania w piekarnik parowy i może ulec
pęknięciu lub rozszczepieniu.
USTAWIENIE PIEKARNIK PAROWY
Nazwy części i elementów wyposażenia
Wyjąć kuchenkę i wszystkie materiały z opakowania i wnętrza kuchenki.
Kuchenka dostarczana jest z następującym wyposażeniem:
Talerz obrotowy emaliowany
Podstawka talerza
1
Instrukcja obsługi
1
1
7
1
2
3
8
4
5
6
1. Panel sterowania
2. Grzałka grilla
3. Lampka
4. Poziom
5. Szklane drzwiczki
6. Zawias
7. Ruszt grilla
8. Taca na tłuszcz
PL-11
PL
Ważne uwagi odnośnie instalacji
- kuchenka NIE jest przeznaczona do użytku
komercyjnego
- montaż powinien być przeprowadzony jedynie
przez wykwalifikowany personel zgodnie z
informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji
- kuchenka wyposażona jest we wtyk który należy
podłaczyc do gniazda z odpowiednim skutecznym
uziemieniem
- w razie konieczności wymiany wtyku czynność ta
powinna być wykonana przez wykwalifikowany
personel. Jeżeli wtyk nie jest dostępny po instalacji
to na zasilaniu należy zamontowac wyłącznik o
przerwie między stykami minimum 3mm.
- nie stosować adapterów ani rozgałęziaczy.
Przeciążenie elektryczne może spowodować pożar.
Ustawienie
- Niebezpieczeństwo! Nie wolno demontować kuchenki gdyż grozi to porażeniem lub śmiercią
- Kuchenkę należy ustawić w poziomie w pozycji stabilnej
Zapewnić dobra wentylację wokół kuchenki. Po bokach i z tyłu powinno być minimum 10cm wolnego
- Miejsca
- Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych
- Nie usuwać regulowanych nóżek
Nie ustawiać kuchenki w pobliżu źródeł ciepła
- Urządzenia radioelektroniczne mogą wpływać na działanie kuchenki
• Jeśli urządzenie nie jest wyposażone w przewód zasilający z wtyczką, podłączenie musi
posiadać separację styków na wszystkich biegunach, które zapewnią pełne rozłączenie, a
urządzenie musi być podłączone do stałej instalacji, zgodnej z zasadami okablowania.
PL-12
PL
Rysunek instalacyjny
Otwory wentylacyjne z tyłu, min. 250 cm
2
Otwarte tylne panele
Wentylacja w
podstawie o pow.
2
min. 250 cm
Wentylacja w podstawie
2
o pow. min. 250 cm
Kratka wentylacyjna
Otwarty tylny panel
Nóżka meblowa
UWAGI:
Pod kuchenką w miejscach oznaczonych strzałkami należy pozstawić otwór wentylacyjny o
powierzchni minimum 250 cm2.
Nad kuchenką należy pozsyawić wolna przestrzeń.
Montaż w zabudowie meblowej
Uwaga: nie wolno podnosić kuchenki lub przenosić za uchwyt drzwi, gdyż nie wytrzyma wagi
kuchenki i może ulec uszkodzeniu.
1. Wsunąć delikatnie kuchenkę do wnęki zabudowy, sprawdzić czy umieszczona jest centralnie we
wnęce
2. Otworzyć drzwi i przykręcić ją do zabudowy za pomocą dołączonych do kuchenki śrub.
PL-13
PL
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Pierwsze czyszczenie i rozgrzewanie
Usunąć całą folię ochronną z frontu piekarnika parowego. Więcej informacji na ten temat podano
w sekcji CZYSZCZENIE.
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy:

Wyjąć ze środka wszystkie akcesoria i umyć piekarnik.

Podgrzać puste pojemniki. Nowe urządzenia podczas pierwszego użycia wydzielają
specyficzny zapach.

Przed podgrzewaniem dobrze jest przetrzeć wnętrze piekarnika parowego wilgotną szmatką.
W ten sposób z przechowywanych i nieprzenoszonych urządzeń usunięty zostanie kurz i
resztki materiałów opakowaniowych.

Wcisnąć przycisk

Wcisnąć przycisk
. Urządzenie włączy się, a na wyświetlaczu pojawi się "00:00".
, aby wybrać opcję konwekcji. Zacznie migać wyświetlana wartość
zalecanej temperatury.

Ustawić na maksymalną temperaturę. Użyć do tego przycisków regulacyjnych.

Dotknąć symbolu
obok przycisków dotykowych. Podgrzewać pusty piekarnik przez co
najmniej godzinę. Upewnić się, że w tym czasie pomieszczenie jest dobrze wentylowane.
Zamknąć drzwi do pozostałych pomieszczeń, aby uniknąć przenoszenia się woni.

Pozostawić urządzenie do ostygnięcia do temperatury otoczenia. Następnie, dowolnym
środkiem czyszczącym rozpuszczonym w gorącej wodzie przetrzeć wnętrze piekarnika i
wytrzeć je do sucha miękką szmatką. Trzymać drzwiczki otwarte, aż do całkowitego
wyschnięcia wnętrza.
PL-14
PL
DZIAŁANIE
Panel sterowania
Ten piekarnik posiada nowoczesne sterowanie elektroniczne pozwalające ustawiać parametry gotowania
zgodnie z Państwa potrzebami, zapewniając lepszy efekt gotowania.
1. Ustawienia zegara
Po podłączeniu piekarnika parowego do instalacji elektrycznej, na panelu sterowania zaczyna migać
"00:00" i rozlegnie się dźwięk brzęczyka.
1) Ustawić prawidłowy czas (pomiędzy 00:00 a 23:59) wciskając
2) Po ustawieniu aktualnego czasu wcisnąć
lub
.
, aby potwierdzić ustawienia. Jeśli przycisk nie zostanie
wciśnięty, ustawienia zostaną potwierdzone automatycznie po upływie 3 sekund.
Zmiana ustawień zegara
1) W trybie oczekiwania wcisnąć
, aby wejść w tryb PAROWANIA. Wcisnąć ponownie
rogu wyświetlacza pojawi się komunikat CL.
2) Wcisnąć
lub
3) Następnie wcisnąć
W lewym
, aby zmienić ustawienia czasu (pomiędzy 00:00 a 23:59).
, aby potwierdzić ustawienia. Po zakończeniu ustawiania, komunikat CL
zniknie. Jeśli przycisk nie zostanie wciśnięty, ustawienia zostaną potwierdzone automatycznie po upływie 3
sekund.
Uwaga:
1) Gdy zegar został już ustawiony, przyciskać dłużej
lub
, aby ustawić odstępy co 10 MIN;
lub krócej, aby ustawić w odstępy co 1 MIN.
2) Dłuższe przyciśnięcie po jakimś czasie spowoduje automatyczny reset panelu dotykowego i
konieczność ponownego ustawiania.
PL-15
PL
2. Grillowanie
1) W trybie oczekiwanie wcisnąć
, oraz C i MIN. Wyświetlony zostanie domyślny czas gotowania 10:00.
zapali się lampka kontrolna
Wcisnąć wielokrotnie
, aby przejść do trybu PAROWANIA. Zaczynie migać komunikat 100,
, aby zmienić tryb.
2) Wciskać
, aż zaświeci się lampka kontrolna
, która oznacza wejscie w tryb GRILOWANIA.
Zapali się lampka kontrolna MIN, zacznie migać domyślne ustawienie grilla (3) i zostanie wyświetlony
domyślny czas gotowania 10:00.
/
3) Wciskać
, aby zmienić ustawienie mocy grilla (1,2,3). Jeśli nie ma takiej potrzeby, przejść
bezpośrednio do następnego kroku.
/
4) Wcisnąć
, aby wejść w ustawienia regulacji czasu gotowania. Wciskać
, aby ustawić
czas (maks. 1 godz. 30 min.). Jeśli nie zachodzi taka potrzeba, krok ten można zignorować.
5) Wcisnąć
, aby rozpocząć gotowanie.
3. Gotowanie w trybie konwekcyjnym
1) W trybie oczekiwania wcisnąć
lampka kontrolna
zmienić tryb.
, aby wejść w tryb PAROWANIA. Zaczynie migać 100, zapali się
, oraz C i MIN. Wyświetla się domyślny czas gotowania 10:00. Wciskać
, aby
2) Wcisnąć
, aż zaświeci się lampka kontrolna
co oznacza wejście w tryb KONWEKCJI.
Zaczynie świecić się MIN, i migać wartość domyślna temperatury 180. Wyświetlony zostaje domyślny czas
gotowania 10:00 oraz C.
3) Wcisnąć
/
, aby wybrać odpowiednią temperaturę. Wartości temperatury to 50, 100, 105, 110,
115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215,
220, 225, 230. Wcisnąć
, aby przejść do następnego kroku.
4) Gdy miga czas gotowania, przyciskać
maksymalnie 5 godzin.
5) Wcisnąć
/
, w celu wybrania czasu gotowania, który wynosi
, aby rozpocząć gotowanie.
PL-16
PL
4. Grillowanie z termoobiegiem
1) W trybie oczekiwania, wcisnąć
lampka kontrolna
aby zmienić tryb.
, aby przejść do trybu PAROWANIA. Zacznie migać 100, zapali się
, oraz ℃ i MIN. Wyświetla się domyślny czas gotowania 10:00. Wciskać
,
2) Wciskać
, aż pojawi się lampka kontrolna
, co oznacza wejście w opcję grillowania z
termoobiegiem. Wyświetli się MIN i zacznie migać domyślna wartość temperatury 180”. Wyświetla się
domyślny czas gotowania 10:00 oraz C.
3) Przyciskać
/
, aby wybrać temperaturę. Wartości temperatury to 35,100,105,110,115,
120,125,130,135,140,145,150,155,160,165,170,175,180. Wcisnąć
4) Gdy miga czas gotowania, przyciskać
maksymalnie 5 godzin.
5) Wcisnąć
/
, aby przejść do następnego kroku.
, w celu wybrania czasu gotowania, który wynosi
, aby rozpocząć gotowanie.
5. Gotowanie w trybie automatycznym
1) W trybie oczekiwania, wcisnąć
lampka kontrolna
aby zmienić tryb.
, aby przejść do trybu PAROWANIA. Zacznie migać 100, zapali się
, oraz C i MIN. Wyświetla się domyślny czas gotowania 10:00. Wciskać
,
2) Wciskać
, aż pojawi się lampka kontrolna
, co oznacza wejście w opcję Auto Menu.
Wyświetlenie się Kg, MIN oraz 0,2, oraz miganie domyślnego trybu P01 oznacza wyjście z menu
PAROWANIA. Gdy wyświetli się tryb 801 oraz C, oznacza to wejście do trybu PAROWANIA.
/
3) Wciskać
następnego kroku.
, aby wybrać typ menu (P01-P12 lub 801-836). Wcisnąć
, aby przejść do
Uwaga:
1) Aby dostać się do menu bez trybu PAROWANIA (P01-P12), wcisnąć
, aby potwierdzić wybór
lub
menu; wejść w opcję automatycznego ustawienia wagi w menu, a następnie dotykać
wybrać automatycznie z menu na wyświetlaczu wagę i czas gotowania.
2) W menu PAROWANIA, domyślny czas gotowania będzie migał; można wciskać
ustawić czas gotowania.
3) Wcisnąć
lub
, aby
, aby
, aby rozpocząć gotowanie.
UWAGA:
1) Po zakończeniu automatycznego cyklu parowania, pompka wypompuje wodę z powrotem do
zbiornika na wodę; w tym czasie, przez krótką chwilę rozlegnie się głośny dźwięk.
2) Po zakończeniu automatycznego cyklu parowania, należy wytrzeć komorę i panel drzwi z wody.
PL-17
PL
6. Rozmrażanie
1) W trybie oczekiwania wciśnij
lampka kontrolna
, aby przejść do trybu PAROWANIA. Zacznie migać 100, zapali się
, oraz℃ i MIN. Wyświetlony zostaje automatyczny czas gotowania 10:00. Wciskać
, aż do zmiany funkcji.
2) Wciskać
, aż zapali się lampka kontrolna
, co oznacza wejście w tryb rozmrażania.
Potem wyświetli się Kg MIN, zacznie migać 0.1 i pojawi się tryb domyślny dEF.
3) Wciskać
/
4) Wcisnąć
, aby ustawić wagę rozmrażanych produktów (100-1000 g).
, aby rozpocząć gotowanie.
7. Funkcja blokady przed dziećmi
Blokowanie: W trybie oczekiwania przytrzymać
oraz
przez 3 sekundy. Rozlegnie się długi
dźwięk, powiadamiające o wejściu w tryb blokady przed dziećmi, i zapali się lampka kontrolna
Odblokowanie: W trybie blokady przytrzymać
oraz
.
przez 3 sekundy. Rozlegnie się długi
dźwięk, powiadamiające o zwolnieniu blokady i zgaśnie lampka kontrolna
.
8. Funkcja parowania
1) W trybie oczekiwania wciśnij
lampka kontrolna
Wciskać
oraz ℃ i MIN. Wyświetlony zostaje domyślny czas gotowania 10:00.
, aby zmienić funkcję.
2) Wciskać
60, 50). Wcisnąć
/
, aby wybrać temperaturę parowania, spośród następujących: 100, 90, 80, 70,
, aby przejść do następnego kroku.
3) Gdy miga czas gotowania, używaj
godziny.
4) Wcisnąć
, aby uruchomić tryb PAROWANIA. Zacznie migać 100, zapali się
/
do ustawienia czasu gotowania, maksymalnie na 1,5
, aby rozpocząć gotowanie.
PL-18
PL
Uwagi dotyczące trybu parowania:
1. Przed gotowaniem z użyciem funkcji parowania:
Jeśli przed uruchomieniem trybu gotowania z PAROWANIEM w zbiorniku brakuje wody, po wciśnięciu
przycisku
rozlegnie się specyficzny dźwięk brzęczyka a na ekranie pojawi się ikona Lo,
przypominająca o konieczności dolania wody.
2. Podczas gotowania z użyciem funkcji parowania:
Jeśli w trakcie gotowania przy użyciu parowania w zbiorniku zabraknie wody, rozlegnie się specyficzny
dźwięk brzęczyka a na ekranie pojawi się ikona Lo, przypominająca o konieczności dolania wody.
Po dolaniu wody, piekarnik może dalej pracować normalnie.
3. Po gotowaniu z użyciem funkcji parowania:
1) Po zakończeniu gotowania na parze, woda w podgrzewaczu zostanie odprowadzona do zbiornika na
wodę. Proces ten trwa około minuty.
2) Jeśli podczas odprowadzania wody zbiornik wypełni się całkowicie, rozlegnie się 10-krotnie dźwięk
brzęczyka, informujący o konieczności opróżnienia zbiornika na wodę. Gdy zbiornik zostanie
opróżniony, proces odprowadzania wody do zbiornika może być kontynuowany.
Kody awarii
Podczas działania funkcji parowania mogą pojawić się następujące kody błędów.
E-06:
1- Zbiornik na wodę nie został dobrze zamknięty.
E-05:
Błąd układu odprowadzania wody. Konieczność wezwania serwisu technicznego.
Możliwe przyczyny to:
1-Zepsuty czujnik.
2-Awaria rurki.
3-Awaria pompy wody.
4-Awaria zbiornika na wodę.
PL-19
PL
9. Konwekcja + parowanie
1) W trybie oczekiwania wciśnij
lampka kontrolna
Wciskać
, aby uruchomić tryb PAROWANIA. Zacznie migać 100, zapali się
oraz ℃ i MIN. Wyświetlony zostaje domyślny czas gotowania 10:00.
, aby zmienić funkcję.
2) Wciskać
, aż zaświeci się
oraz
, co oznacza wejście w tryb konwekcji z parowaniem.
Zacznie migać domyślna wartość temperatury 180 stopni. Zapala się domyślny tryb parowania L3.
/
3) Wciskać
Wcisnąć
, aby ustawić temperaturę, która może wynosić: 180,190,200,210,220,
, aby przejść do następnego kroku.
/
4) Zacznie migać poziom parowania L3. Użyć
przejść do następnego kroku.
5) Wciskać
/
4) Wcisnąć
10.
do wybrania poziomu, i wcisnąć
, aby
, aby ustawić czas gotowania, który wynosi maksymalnie 1,5 godziny.
, aby rozpocząć gotowanie.
Informacje dotyczące wyświetlania
1) Podczas ustawiania programu lub w trybie pauzy, wciśnij
, aby wejść w tryb regulowania
parametrów; przed zmianą, parametry będą migać przez 10 sekund.
2) Ustawienie programu lub tryb pauzy zostanie potwierdzony automatycznie po 3 sekundach.
3) Gdy piekarnik jest w trybie ustawiania lub pauzy, w tym w automatycznym menu i programie
rozmrażania, i w ciągu 5 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, przejdzie on w stan wyłączenia.
4) Lampka wewnątrz piekarnika pali się przez cały czas, gdy otwarte są drzwi.
5) Lampka wewnątrz piekarnika pali się przez cały czas, gdy piekarnik jest w trybie pauzy.
6) Jeśli podczas gotowania drzwiczki zostaną otwarte, aby kontynuować gotowanie należy wcisnąć
przycisk
.
7) Aby w dowolnej chwili otworzyć zbiornik na wodę, można wcisnąć przycisk
.
8) Gdy podczas konwekcyjno-parowego trybu gotowania osiągnięta zostanie żądana temperatura, słychać
3-krotny dźwięk brzęczyka i przez 1 minutę miga ikona
, a następnie gotowanie jest dalej
kontynuowane.
.
PL-20
PL
11.
Automatyczne usuwanie osadu
Aby uzyskać możliwie najlepszy efekt czyszczenia piekarnika, do jego odkamieniania zaleca się
stosowanie od czasu do czasu detergentu z cytrynianem sodu. Należy postępować zgodnie z instrukcjami
producenta na opakowaniu.
Uruchamiać programy parowe co 20 godzin, jeśli istnieje potrzeba odkamieniania.
1) Włącz zasilanie systemu, wyjmij zbiornik na wodę, wlej 1000 ml świeżej wody do zbiornika na wodę,
dodając paczkę środka odkamieniającego.
2) W stosownych przypadkach, włóż zbiornik do pieca.
3) W trybie oczekiwania wciśnij
oraz C i MIN. Wyświetlony zostaje domyślny czas gotowania 10:00.
lampka kontrolna
Wciskać
, aby przejść do trybu PAROWANIA. Zacznie migać 100, i zapali się
, aby zmienić funkcję.
4) Przyciskaj
, aż włączy się lampka kontrolna CLE, co oznacza wejście w tryb odkamieniania.
Zaświeci się MIN oraz domyślny czas 20:00, i zgasną inne ikony.
5) Wciśnij
aby rozpocząć program.
6) Odczekaj 1 minutę po zakończeniu programu, wyjmij zbiornik na wodę i wlej do niego wodę. Dokładnie
wyczyść zbiornik na wodę.
7) Wymień wodę, powtórz kroki od 3 do 6.
Uwaga: Proces odkamieniania nie powinien być przerywany przed jego zakończeniem. Jeśli tak się stanie,
cały proces należy powtórzyć od kroku 3.
12.
Regulacja parametrów podczas procesu ustawiania i gotowania
1) Jeśli parametry ustawiania zostaną źle wybrane, można powrócić do poprzednich parametrów
naciskając przycisk
. Powiązane parametry mogą zostać zresetowane w taki sam sposób.
2) Podczas procesu gotowania można wcisnąć przycisk
, aby zresetować parametry gotowania.
Powiązane parametry mogą zostać zresetowane w taki sam sposób. Kolejność regulacji parametrów jest
zgodna ze stanem ustawiania.
3) Po ustawieniu parametry ustawienia zostają potwierdzone automatycznie po upływie 3 sekund lub za
pomocą przycisku
.
PL-21
PL
MENU DLA FUNKCJI PAROWANIA
MENU
Pstrąg
Filet z łososia
Sandacz
Krewetki
Filet z halibuta
Małże
Filet z dorsza
Śledź
Filet z tuńczyka
Krab
Udko kurczaka
Pierś z kurczaka
Klopsy
Skrzydełko kurczaka
Filet wieprzowy, cały
Kiełbaski
Jaja w szklance
Jaja na twardo
Jaja na miękko
Ryż na wodzie
Bakłażan
Fasolka
Brokuły
WYŚWIETLACZ
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
WAGA
200-600 g
200-600 g
200-600 g
200-600 g
200-600 g
200-600 g
200-700 g
200-600 g
200-600 g
2-6
4-10
4-6
200-600 g
4-8
200-600 g
4-10
1-8
1-8
1-8
/
200-600 g
200-600 g
200-600 g
CZAS
15:00-30:00
15:00-30:00
15:00-30:00
10:00-25:00
15:00-30:00
10:00-20:00
15:00-30:00
15:00-30:00
10:00-20:00
20:00-35:00
25:00-40:00
25:00-45:00
25:00-45:00
15:00-30:00
15:00-30:00
10:00-25:00
5:00-15:00
10:00-20:00
5:00-15:00
25:00-35:00
10:00-25:00
20:00-35:00
10:00-25:00
MOC
Para 100 °C
Para 100 °C
Para 100 °C
Para 100 °C
Para 100 °C
Para 100 °C
Para 100 °C
Para 100 °C
Para 100 °C
Para 100 °C
Para 100 °C
Para 100 °C
Para 100 °C
Para 100 °C
Para 100 °C
Para 100 °C
Para 100 °C
Para 100 °C
Para 100 °C
Para 100 °C
Para 100 °C
Para 100 °C
Para 100 °C
MENU
Kalafior
Groszek
Marchewka
Kolby kukurydzy
Strąki papryki
Ostra papryczka
Pieczarki
Pory
Brukselka
Seler
Szparagi
Szpinak
Kabaczek
WYŚWIETLACZ
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34
S35
S36
WAGA
200-600 g
200-400 g
200-600 g
1-10
200-600 g
200-600 g
200-600 g
200-400 g
200-600 g
200-800 g
200-600 g
200-400 g
200-600 g
CZAS
15:00-30:00
15:00-30:00
20:00-35:00
15:00-30:00
5:00-20:00
5:00-20:00
5:00-20:00
5:00-20:00
10:00-25:00
10:00-25:00
15:00-30:00
5:00-20:00
10:00-25:00
MOC
Para 100 °C
Para 100 °C
Para 100 °C
Para 100 °C
Para 100 °C
Para 100 °C
Para 100 °C
Para 100 °C
Para 100 °C
Para 100 °C
Para 100 °C
Para 100 °C
Para 100 °C
PL-22
PL
MENU BEZ FUNKCJI PAROWANIA
MENU
Świeża pizza
CIASTO
KREWETKI
CIASTECZKA
CZEKOLADOWE
CIASTECZKA
CYTRYNOWE
KIEŁBASKI
PRZEKĄSKI
CHLEB
WYŚWIETLACZ
P01
P02
WAGA
CZAS
MOC
200
14:00
PODGRZEWANIE WSTĘPNE /
200 °C
300
15:00
PODGRZEWANIE WSTĘPNE /
200 °C
400
16:00
PODGRZEWANIE WSTĘPNE /
200 °C
500
17:00
PODGRZEWANIE WSTĘPNE /
200 °C
600
18:00
PODGRZEWANIE WSTĘPNE /
200 °C
400
45:00
PODGRZEWANIE WSTĘPNE /
150 °C
50:00
PODGRZEWANIE WSTĘPNE /
150 °C
500
600
55:00
PODGRZEWANIE WSTĘPNE /
150 °C
200
12:00
PODGRZEWANIE WSTĘPNE /
220 °C
400
14:00
PODGRZEWANIE WSTĘPNE /
220 °C
600
16:00
PODGRZEWANIE WSTĘPNE /
220 °C
P04
500
18:00
PODGRZEWANIE WSTĘPNE /
180 °C
P05
400
16:00
PODGRZEWANIE WSTĘPNE /
200 °C
200
10:00
PODGRZEWANIE WSTĘPNE /
220 °C
400
12:00
PODGRZEWANIE WSTĘPNE /
220 °C
600
16:00
PODGRZEWANIE WSTĘPNE /
220 °C
200
12:00
PODGRZEWANIE WSTĘPNE /
300
13:00
PODGRZEWANIE WSTĘPNE /
220 °C
400
14:00
PODGRZEWANIE WSTĘPNE /
220 °C
100
8:00
150
8:30
200
9:00
P03
P06
P07
P08
GRILL POZIOM 3
OWSIANE
CIASTECZKA
Z RODZYNKAMI
P09
600
18:00
PODGRZEWANIE WSTĘPNE /
180 °C
CHIPSY Z ORZECHÓ W
PECAN
P10
500
16:00
PODGRZEWANIE WSTĘPNE /
180 °C
P11
500
18:00
PODGRZEWANIE WSTĘPNE /
180 °C
P12
840
(70g*12)
20:00
PODGRZEWANIE WSTĘPNE /
180 °C
ORZECHOWE CIASTECZKA
CZEKOLADOWE
BABECZKI
PL-23
PL
Wykrywanie i usuwanie usterek
Piekarnik parowy zakłóca odbiór
telewizyjny
Zjawiska normalne
Słabe oświetlenie kuchenki
Para osadza się na drzwiach, gorące
powietrze wydostaje się z otworów
wentylacyjnych
Kuchenka uruchamiana jest
przypadkowo bez żadnej potrawy w jej
wnętrzu
Usterka
Kuchenki nie można
uruchomić
Kuchenka nie grzeje
Talerz obrotowy hałasuje
podczas pracy kuchenki
Odbiór radiowy i telewizyjny może być zakłócany
podczas pracy piekarnik parowy. Podobnie
się dzieje w przypadku drobnego sprzętu
gospodarstwa domowego, np. mikserów,
odkurzaczy i wentylatorów elektrycznych. Jest to
zjawisko normalne.
Podczas gotowania z niską mocą ,
oświetlenie kuchenki może być słabe. Jest to
zjawisko normalne.
Podczas gotowania może wydzielać się para z
potrawy. Większość pary uchodzi poprzez otwory
wentylacyjne, Jednak pewna jej ilość może
osadzać się na chłodnych powierzchniach, takich
jak drzwi kuchenki, Jest to zjawisko normalne.
Zabrania się uruchamiania kuchenki bez żadnej
potrawy w jej wnętrzu. Takie uruchamianie jest
bardzo niebezpieczne.
Możliwa przyczyna
(1) Nieprawidłowe
podłączenie przewodu
zasilania.
(2) Przepalony bezpiecznik
albo zadziałał wyłącznik
bezpieczeństwa.
(3) Problemy z gniazdkiem
sieciowym.
(4) Drzwi nie są zamknięte
prawidłowo.
(5) Zabrudzone kółka talerza
lub dno kuchenki.
Usuwanie
Odłączyć przewód i podłączyć
ponownie po 10s.
Wymienić bezpiecznik lub
włączyć wyłącznik
bezpieczeństwa (naprawy
dokonuje personel
autoryzowanego serwisu)
Sprawdzić gniazdko przy pomocy
innego urządzenia elektrycznego.
Zamknąć drzwi.
Patrz informacje o utrzymywaniu
kuchenki w czystości.
SERWIS OBSŁUGI KLIENTA
Jeżeli nie możesz zidentyfikować przyczyny awarii: wyłącz urządzenie (nie podejmuj żadnych działań) i skontaktuj się z serwisem
obsługi klienta.
NUMER SERYJNY PRODUKTU Gdzie mogę go znaleźć?
Serwis obsługi klienta poprosi o podanie kodu produktu i jego numeru seryjnego (16 cyfrowego kodu, zaczynającego się od cyfry 3);
można go znaleźć na karcie gwarancyjnej lub na tabliczce znamionowej urządzenia.
Zapobiegnie to niepotrzebnym wizytom techników i tym samym zapobiegnie zbyt wysokim opłatom.
PL-24
PL
Jeżeli nie można zidentyfikować przyczyny nienormalnej pracy, należy wyłączyć urządzenie i
skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem.
Urządzenie objęte jest gwarancją producenta, wymagane jest okazanie dowodu zakupu i wypełnionej
i podstemplowanej przez punkt sprzedaży Polskiej Karty Gwarancyjnej.
Niniejsze urządzenie zostało oznakowane zgodnie z Europejską Dyrektywą
2002/96/WE dotyczącą utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
Prawidłowe postępowanie ze likwidowanym sprzętem pozwala na uniknięcie
potencjalnie szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego skutków
wynikających z niewłaściwego usuwania odpadów.
Symbol umieszczony na produkcie wskazuje, że niniejszy produkt nie może być
usuwany razem z odpadami gospodarstwa domowego. Należy go przekazać do
punktu zajmującego się utylizacją sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Likwidacja takiego sprzętu musi być prowadzona zgodnie ze stosownymi
regulacjami dotyczącymi usuwania odpadów.
Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji dotyczących utylizacji niniejszego
produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami administracyjnymi,
punktem utylizacji sprzętu domowego lub sklepem, w którym dokonano zakupu
niniejszego produktu.
PL-25
Návod k obsluze
Model:
HMS 340VX
Před prvním použitím trouby si pozorně přečtěte tento návod a pečlivě
ho uschovejte.
Pokud budete troubu používat podle údajů uvedených v tomto
návodu, bude Vám poskytovat skvělé služby řadu let
Na výrobek bylo vydáno ES prohlášení o shodě.
Hlučnost výrobku (EN 60704-2-13)
USCHOVEJTE TYTO POKYNY.
Umístěním označení CE na tomto výrobku prohlašujeme na svou
odpovědnost dodržování všech evropských bezpečnostních,
zdravotních a environmentálních požadavků stanovených v
právních předpisech pro tento produkt.
CZ
OPATŘENÍ NA OCHRANU PŘED PŘÍLIŠNÝM ZÁŘENÍM
(a) Nepokoušejte se uvést troubu do chodu s otevřenými dvířky, protože otevření dvířek
může způsobit, že se vystavíte škodlivé energii. Je důležité, abyste nepoškozovali ani
nevyřazovali z provozu bezpečnostní prvky.
(b) Mezi čelní stěnu trouby a dvířka nevkládejte žádné předměty a nedovolte, aby se na těsnících
plochách nahromadily zbytky nečistot nebo čistících prostředků.
(c) POZOR: Pokud jsou dvířka nebo těsnění poškozena, nesmíte troubu používat, dokud ji neopraví
oprávněná osoba..
DODATEK
Pokud není spotřebič udržován v dostatečné čistotě, může dojít k poškození povrchu, které by mohlo
vést ke snížení doby životnosti spotřebiče a vyvolat nebezpečné situace.
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Model:
HMS 340VX
Jmenovité napětí
230 V~50 Hz
Jmenovitý příkon (gril)
1200 W
Jmenovitý příkon (konvekce)
1750 W
Jmenovitý příkon (pára)
1500 W
Jmenovitý příkon (maximum)
3250 W
Objem trouby
34 l
Vnější rozměry (š x h x v)
595 x 525 x 454 mm
Hmotnost
29 kg
CZ-2
CZ
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Za účelem snížení rizika vzniku požáru, zásahu
elektrickým proudem, zranění osob a na ochranu
před zářením při používání Vašeho
spotřebiče doporučujeme, abyste dodržovali tato
základní bezpečnostní opatření:
1. Pozor: Kapaliny a jiné pokrmy nesmíte
ohřívat v uzavřených nádobách, protože jsou
náchylné k explozi.
2. Pozor: Pro každého s výjimkou
autorizovaného technika je nebezpečné
odstraňovat ochranný kryt určený k ochraně
proti energii, které by tak mohl být vystaven.
3. Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a
starší s omezenými fyzickými, senzorickými
nebo mentálními schopnostmi, pokud
byly poučeny o správném a bezpečném
použití spotřebiče osobou odpovědnou za
jejich bezpečnost. Nedovolte dětem hrát
si se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmí
provádět děti bez dohledu a pokud nejsou
starší 8 let.
4. Držte spotřebič a přívodní kabel mimo dosah
dětí mladších 8 let.
5. Používejte pouze nádobí vhodné pro použití
v troubách.
6. Troubu byste měli pravidelně čistit.
Odstraňujte veškeré zbytky jídla.
7. Přečtěte si a dodržujte „OPATŘENÍ
NA OCHRANU PŘED NADMĚRNÝM
ZÁŘENÍM“.
8. Pokud ohříváte jídlo v plastových nebo
papírových nádobách, troubu dobře hlídejte,
aby nedošlo k případnému vznícení.
9. Jestliže zpozorujete kouř, vypněte spotřebič
a odpojte jej od zásuvky, dvířka nechte
zavřená, aby nedošlo k vyšlehnutí plamenů.
10. Nevařte pokrmy příliš dlouho.
11. Prostor trouby nepoužívejte ke skladování.
Nenechávejte výrobky jako je chleba,
sušenky, apod., uvnitř trouby.
12. Odstraňte z nádob/tašek kovové pásky a
kovové, papírové nebo plastové rukojeti ještě
před vložením do trouby.
13. Troubu nainstalujte a usaďte podle dodaných
pokynů k instalaci.
14. Vajíčka ve skořápce a celá natvrdo vařená
vejce by se neměla v troubě ohřívat, protože
mohou explodovat, a to i v případě, že byl
již ohřev ukončen.
15. Tento spotřebič je určen pro použití v
domácnostech a jiném podobném prostředí:
- zaměstnanecké kuchyně v prodejnách,
kancelářích a jiném pracovním prostředí;
- klienty hotelů, modelů a jiném typu
ubytovacího zařízení;
- na farmách;
- v místě pro výdej snídaně.
16. Pokud je poškozen přívodní kabel, je nutno
jej nechat z bezpečnostních důvodů vyměnit
výrobcem, jeho servisním technikem nebo
osobou s obdobnou kvalifikací.
17. Nikdy tento spotřebič neuskladňujte ani
nepoužívejte venku.
18. Troubu nepoužívejte v blízkosti vody,
kuchyňského dřezu nebo poblíž bazénu.
19. Teplota přístupných povrchů může být při
používaní spotřebiče vysoká. Napájecí kabel
nesmí být veden blízko horkých povrchů. Z
žádného důvodu větrací otvory nezakrývejte.
20. Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj
stolu nebo pracovní desku.
21. Nedodržování běžných pravidel pro čištění
trouby může způsobit poškození povrchů,
což může snížit dobu životnosti spotřebiče a
vyvolat vznik nebezpečných situací.
22. Obsah saviček a lahviček s dětskými pokrmy
musíte míchat nebo protřepávat. Před
konzumací zkontrolujte teplotu, aby nemohlo
dojít k popálení.
23. Při ohřevu tekutin v troubě může
dojít ke zpoždění varu a překypění, proto
je nutné při manipulaci s nádobou dbát
zvýšené opatrnosti.
24. Spotřebič není určený pro použití osobami
(včetně dětí) s omezenými fyzickými,
senzorickými nebo mentálními schopnostmi,
nebo bez dostatečných zkušeností a
znalostí, nebo pokud nejsou pod dohledem
osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
25. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
26. Spotřebič není určen pro ovládání externím
časovačem nebo systémem dálkového
ovládání.
27. Přístupné části se mohou během provozu
zahřívat. Držte malé děti mimo dosah.
28. Nepoužívejte vysokotlaký parní čistič.
29. Během použití je spotřebič horký.
Nedotýkejte se ohřevných prvků uvnitř
trouby.
CZ-3
CZ
30. Používejte pouze teplotní sondu vhodnou
pro tuto troubu. (pro trouby vybavené
příslušenstvím používejte jejich teplotní
sondu.)
31. VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho přístupné části
se během provozu zahřívají. Nedotýkejte
se těchto částí. Děti do 8 let držte mimo
dosah spotřebiče a mějte je neustále pod
dohledem.
32. Povrch vestavného nábytku může být horký.
PŘEČTĚTE SI POZORNĚ A
USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ POUŽITÍ
V BUDOUCNOSTI.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
K SNÍŽENÍ RIZIKA VZNIKU
ŠKOD NA ZDRAVÍ OSOB
Instalace s uzemněním
NEBEZPEČÍ
Nebezpečí zasažení elektrickým proudem. Při
kontaktu s některou vnitřní součástí může dojít
k vážnému zranění osob nebo i usmrcení. Tento
spotřebič nerozebírejte.
POZOR
Nebezpečí zasažení elektrickým proudem.
Nesprávné uzemnění může mít za následek
zasažení elektrickým proudem. Pokud není
spotřebič správně nainstalován a uzemněn,
nezapojujte zástrčku do elektrické sítě.
Tento spotřebič musí být zapojen pomocí
zásuvky s uzemněním. V případě elektrického
zkratu uzemnění snižuje riziko elektrického
výboje tím, že představuje únikovou cestu pro
elektrický proud. Tento spotřebič je vybaven
šňůrou se zemnícím vodičem a příslušnou
zástrčkou. Zástrčka musí být připojena do
správně nainstalované a uzemněné zásuvky.
Pokud Vám nejsou jasné pokyny k uzemnění
nebo máte pochybnosti, zda je spotřebič
správně uzemněn, poraďte se s kvalifikovaným
elektrikářem. V případě, že je nutné použít
prodlužovací šňůru, použijte pouze 3 žílový
prodlužovací kabel.
1. Přívodní kabel dodávaný se spotřebičem
je úmyslně krátký za účelem snížení rizika
vyplývajícího ze zapletení nebo vytržení delšího
kabelu.
2. V případě použití dlouhého nebo
prodlužovacího kabelu:
1) Jmenovité napětí uvedené na kabelech nebo
na prodlužovaní šňůře by mělo být alespoň
shodné se jmenovitým napětím spotřebiče.
2) Prodlužovací kabel se musí skládat z
trojžilového kabelu s uzemněním.
3) Dlouhý kabel by měl být umístěn tak, aby
nevisel z pracovní desky nebo ze stolu, kde by
za něj mohly tahat děti nebo kde by se o něj dalo
náhodně zakopnout.
CZ-4
CZ
ČIŠTĚNÍ
Ujistěte se, že je trouba odpojena od elektrického napájení.
1. Vnitřní povrchy trouby čistěte jemně navlhčeným hadrem po každém použití.
2. Očistěte příslušenství obvyklým způsobem ve vodě se saponátem.
3. Rám dvířek, těsnění a okolní části je nutné v případě nutnosti pečlivě očistit vlhkým hadrem.
4. Nepoužívejte drsné agresivní čističe nebo ostré kovové škrabky k čištění trouby ani skla dvířek,
neboť můžete poškrábat povrch, což může vést k prasknutí skla.
5. Čištění: Tip - pro snazší čištění vnitřních stěn trouby: dejte do misky polovinu citronu, přidejte 300
ml vody a ohřejte na 100% výkonu po dobu 10 minut. Vnitřek trouby utřete měkkou
suchou utěrkou.
NÁČINÍ
POZOR
Nebezpečí zranění osob.
Pro každého, kdo nemá
odpovídající kvalifikaci,
může být provádění oprav
nebo údržby, která vyžaduje
odstranění krytu na ochranu
proti energii,nebezpečné.
Přečtěte si pokyny v odstavci „Materiály vhodné pro použití v
troubě a Materiály nevhodné pro použití v troubě.“
Mohou existovat nekovové nástroje, které nejsou vhodné
pro použití v troubě. V případě pochybností je možné
nástroj vyzkoušet následujícím způsobem.
Test náčiní:
1. Vložte nádobu vhodnou pro troubu s 1 šálkem
studené vody (250 ml) vedle příslušného nástroje.
2. Vařte na maximální výkon po dobu 1 minuty.
3. Opatrně se nástroje dotkněte. Pokud je nástroj teplý,
nepoužívejte ho k vaření v troubě.
4. Nevařte déle než 1 minutu.
CZ-5
CZ
MATERIÁLY VHODNÉ PRO POUŽITÍ V TROUBA
TROUBĚ
Alobal
Pouze jako ochrana. Malé hladké kusy lze použít na zakrytí tenkých
plátků masa nebo drůbeže, které má zabránit přílišnému upečení. Mohlo
by dojít k jiskření, pokud je alobal příliš blízko stěnám trouby. Alobal by
měl být umístěn ve vzdálenosti alespoň 2,5 cm od stěn trouby.
Keramické nádobí
Postupujte podle pokynů výrobce. Dno keramického nádobí musí být
alespoň 5 mm nad otočným talířem. Nesprávné použití může způsobit
rozbití otočného talíře.
Talíře
Postupujte podle pokynů výrobce.
Nepoužívejte prasklé nebo otlučené nádobí.
Skleněné nádoby
Odstraňte vždy víko. Používejte pouze pro ohřívání pokrmů tak, aby bylo
pouze teplé. Mnoho skleněných nádob není odolných na teplo a mohly by
se rozbít.
Skleněné nádobí
Pouze nádobí z varného skla a vhodné pro použití do trouby. Ujistěte se, že
nemá kovový dekor. Nepoužívejte nádobí prasklé nebo otlučené.
Varné sáčky do trouby
Postupujte podle pokynů výrobce. Nezavírejte kovovou sponou. Udělejte do
nich zářez, aby mohla pára unikat.
Papírové talíře a hrnky
Používejte pouze krátkou dobu a pouze pro vaření/ohřev. Při vaření
nenechávejte troubu bez dozoru.
Papírové ubrousky
Používejte k zakrytí pokrmů pro ohřev nebo pro případné pohlcení tuku.
Používejte pouze krátké doby vaření pod dohledem.
Pergamenový papír
Používejte k zakrytí na ochranu před vystříknutím nebo k zabalení proti
odpařování.
Plast
Postupujte podle pokynů výrobce.
Některé plastové nádoby změknou, jakmile se jídlo uvnitř ohřeje. Varné sáčky
a hermeticky uzavřené plastové sáčky je nutno rozstřihnout, propíchnout nebo
odvětrat tak, jak je uvedeno na obalu.
Plastové obaly
Voskový papír
Používejte k zakrytí pokrmů během vaření, aby jídlo nevyschlo.
Plastový obal se nesmí dotýkat jídla.
Používejte k zakrytí jídla jako ochranu před vystříknutím a vyschnutím
pokrmu.
CZ-6
CZ
MATERIÁLY NEVHODNÉ PRO POUŽITÍ V TROUBA
TROUBÁCH
Hliníkové nádobí
Může způsobit jiskření.
Papírové krabice na potraviny
s kovovou rukojetí
Může způsobit jiskření.
Kovové nástroje
Kovový dekor může způsobit jiskření.
Kovové spony
Může způsobit jiskření a vznik požáru uvnitř trouby.
Papírové sáčky
Mohou v troubě způsobit požár.
Polystyrénové nebo
polyuretanové nádoby
Nádoby se mohou při vystavené vysoké teplotě roztavit nebo
kontaminovat kapalinu uvnitř nádoby.
Dřevo
Dřevo se vysuší, pokud je používáno v troubě, může
pak prasknout nebo puknout.
INSTALACE TROUBY
Názvy součástí a příslušenství trouby
Vyndejte troubu a veškeré materiály z obalu a vnitřního prostoru trouby.
Vaše trouba je dodávána s následujícím příslušenstvím:
1 Návod k obsluze
7
1
2
3
4
8
5
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ovládací panel
Grilovací těleso
Osvětlení
Úrovně zasunutí
Sklo dvířek
Závěs
7. Grilovací rošt
8. Plech na zachycování tuku
CZ-7
CZ
DŮLEŽITÉ INFORMACE O INSTALACI
• Tento spotřebič není určený pro komerční prostředí.
• Dodržujte pokyny v tomto návodu a pamatujte, že tento spotřebič smí instalovat pouze
kvalifikovaný technik.
• Spotřebič je vybavený zástrčkou a musí se připojovat pouze ke správně instalované uzemněné
zásuvce.
• V případě potřeby nové zásuvky smí instalaci a připojení provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
Pokud zástrčka po instalaci není přístupná, musí se mezi spotřebič a elektrickou síť instalovat
odpojovací zařízení s minimálním odstupem mezi kontakty 3 mm.
• Nepoužívejte adaptéry, vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely. Přetížení může vést k požáru.
• Pokud spotřebič není vybavený kabelem se zástrčkou, připojovací zařízení musí mít odstup mezi
všemi kontakty, který poskytuje úplné odpojení a spotřebič musí být připojený k síti dle platných
předpisů.
Přístupné části mohou být horké.
UMÍSTĚNÍ
• Nebezpečí! Tento spotřebič nedemontujte. Kontakt s vnitřními komponenty spotřebiče může vést k
vážnému zranění nebo smrti.
• Spotřebič postavte na rovný a pevný povrch.
• Kolem spotřebiče zajistěte dostatečný volný prostor k větrání. Na zadní straně ponechte nejméně
10 cm volného prostoru.
• Nezakrývejte větrací otvory.
• Nedemontujte stavitelnou nožičku.
CZ-8
CZ
ROZMĚRY INSTALACE
Zadní ventilační
otvor, min. 250 cm2
PLQ
min 100
Otevřený zadní
panel
460
Ventilační oblast v
základně, min. 250
cm2
Ventilační oblast
v základně, min.
250 cm2
Větrací mřížka
Otevřený zadní
panel
Nožičky skříňky
Nad troubou musí zůstat volný prostor.
VESTABVA
• Spotřebič nepřenášejte za madlo dvířek. Madlo dvířek neunese hmotnost spotřebiče a může se
zlomit.
1. Opatrně zasuňte troubu do skříňky, vycentrujte ji.
2. Otevřete dvířka a troubu upevněte pomocí dodaných šroubů.
CZ-9
CZ
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
První čištění a zahřátí
Z trouby odstraňte veškerý obalový materiál.
Pro informace viz „Čištění“.
Před prvním použitím spotřebiče:
•
•
•
Vyjměte veškeré příslušenství a umyjte.
Nový spotřebič má typický pach novoty při prvním zapnutí.
Před prvním použitím zapněte prázdný spotřebič k odstranění pachu novoty.
Před zahřátím vytřete vnitřek parní trouby vlhkou utěrkou. Tímto způsobem odstraníte nečistoty z
výrobního procesu a prach z balení.
• Stiskněte tlačítko
. Spotřebič se zapne, na displeji se zobrazí „00: 00“.
.
• Stiskněte
Bliká doporučená teplota.
• Nastavte maximální teplotu.
• Stiskněte tlačítko
vedle dotekových tlačítek. Zahřejte prázdnou troubu nejméně na
hodinu.
Pak místnost dobře vyvětrejte. Zavřete dveře do další místnosti, abyste zabránili šíření pachu v
domácnosti.
• Nechte spotřebič vychladnout na pokojovou teplotu. Pak použijte k čištění vnitřku roztok vody se
saponátem, pak utřete čistou utěrkou. Nechte dvířka otevřená k vysušení trouby.
OBSLUHA
Ovládací panel
Tato trouba využívá moderní elektronické ovládání k nastavení parametrů vaření dle vašich potřeb.
1. Nastavení hodin
Po připojení trouby k elektrické síti bude blikat „00:00“, zazní akustická signalizace.
1) Tlačítky „
“ nebo „ “ nastavte čas (v rozsahu od 00:00 až 23:59.)
2) Po nastavení času stiskněte
automaticky po 3 sekundách.
k potvrzení nastavení. Pokud nic nestisknete, potvrdí se
CZ-10
CZ
Úprava času
1) V pohotovostním režimu stiskněte
k zobrazení „CL“ v levém rohu displeje.
2) Tlačítky
nebo
3) Pak stisknutím
k aktivaci funkce STEAM (pára). Stiskněte jednou
upravte čas (v rozsahu od 00:00 až 23:59).
potvrďte nastavení. Po nastavení zmizí „CL“. Pokud nestisknete žádné
tlačítko, automaticky se uloží po 3 sekundách.
Poznámka:
1) Pokud při nastavení hodin stisknete a podržíte nebo , nastavíte v 10-minutových krocích,
krátkým stisknutím nastavíte v 1- minutových krocích.
2) Dlouhým stisknutím se dotekový panel automaticky resetuje, musíte stisknout opět.
2. Grilování
1) V pohotovostním režimu stiskněte
k aktivaci funkce páry. Bude blikat 100, svítí kontrolka
, „°C“ a „MIN“. Zobrazí se počáteční doba vaření „10:00“. Opakovaným stisknutím
změňte funkci.
2) Opakovaným stisknutím
se rozsvítí indikace
. Znamená to aktivaci funkce grilu.
Rozsvítí se kontrolka „MIN“, počáteční výkon grilu „3“ bliká, počáteční doba pečení „10:00“ svítí.
3) Stisknutím
krok.
/ nastavte výkon grilu (1, 2, 3). Pokud nechcete nic měnit, pokračujte na další
aktivujte nastavení doby pečení. Tlačítky /zvolte dobu pečení (Max. 1
4) Stisknutím
hodina a 30 minut). Pokud nechcete nic měnit, vynechte tento krok.
5)Stisknutím
zahajte pečení.
3. Konvekční pečení
aktivujte režim páry. Bude blikat 100, svítí
1) V pohotovostním režimu stisknutím tlačítka
, „°C“ a „MIN“. Počáteční doba pečení „10:00“ svítí. Opakovaným stisknutím
kontrolka
zvolte funkci.
2) Stiskněte opakovaně
, zobrazí se kontrolka
. Představuje to aktivaci konvekční funkce.
Svítí „MIN“ a bliká počáteční teplota „180“. Počáteční doba „10:00“ a „°C“ svítí.
zvolte teplotu. Rozsah teploty je: 50, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135,
3) Tlačítky /
140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230.
Stisknutím
přejděte na následující krok.
ji upravte. Maximálně 5 hodin.
4) Když bliká doba pečení, tlačítky /
5) Stisknutím
zahajte pečení.
CZ-11
CZ
4. Grilování s ventilátorem
1) V pohotovostním režimu stisknutím tlačítka
aktivujte režim páry. Bude blikat 100, svítí
kontrolka
, „°C“ a „MIN“. Počáteční doba pečení „10:00“ svítí. Opakovaným stisknutím
zvolte funkci.
2) Opakovaným stisknutím
se rozsvítí indikace
. Znamená to aktivaci funkce grilu s
ventilátorem. Svítí „MIN a bliká počáteční teplota „180“. Počáteční doba pečení „10:00“ a „°C“ svítí.
3) Tlačítky /zvolte teplotu. Rozsah teploty je: 35, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135,
140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180. Stisknutím
přejděte na následující krok.
4) Když bliká doba pečení, tlačítky /zvolte dobu pečení. Maximálně 5 hodin.
5) Stisknutím
zahajte pečení.
5. Automatické pečení
1) V pohotovostním režimu stisknutím tlačítka
aktivujte režim páry. Bude blikat 100, svítí
kontrolka
, „°C“ a „MIN“. Počáteční doba pečení „10:00“ svítí. Opakovaným stisknutím
zvolte funkci.
2) Opakovaným stisknutím
se rozsvítí indikace
, znamená to funkci automatického menu.
Svítí indikace „Kg“, „MIN“, „0.2“ a bliká počáteční režim „P01“. Představuje aktivaci menu bez páry.
Pokud je režim „S01“, představuje menu s párou.
3) Tlačítky / zvolte typ menu (P01-P12 nebo S01-S36). Stisknutím
krok.
přejděte na další
Poznámka:
1) Pro menu bez páry (P01-P12) stiskněte
k potvrzení volby menu a vstupte automaticky
nebo zvolit hmotnost automatického
do menu hmotnosti. V této fázi můžete tlačítky
menu a zobrazit dobu pečení.
2) Pro menu s párou bude blikat počáteční doba pečení, tlačítky
pečení.
4) Stisknutím
nebo nastavte dobu
zahajte pečení.
POZNÁMKA:
1) Po automatickém menu s párou vodní čerpadlo odčerpá vodu zpět do zásobníku, uslyšíte
nějaké zvuky.
2) Po automatickém menu s párou musíte odstranit vodu z vnitřku trouby a dvířek.
CZ-12
CZ
6. Rozmrazování
1) V pohotovostním režimu stisknutím tlačítka
aktivujte režim páry. Bude blikat 100, svítí
kontrolka
, „°C“ a „MIN“. Počáteční doba pečení „10:00“ svítí. Opakovaným stisknutím
zvolte funkci.
2) Opakovaným stisknutím
rozsviťte kontrolky
, což znamená aktivaci funkce
rozmrazování. Pak bude blikat „Kg“, „MIN“ a „0.1“ a počáteční režim svítí „dEF“.
zvolte hmotnost rozmrazování (100 - 1000 g).
3) Tlačítky /
4) Stisknutím
zahajte proces.
7. Uzamčení ovládacích prvků
Uzamčení: v pohotovostním režimu stiskněte na tři sekundy
a
, zazní dlouhý akustický
signál potvrzující stav uzamčení a rozsvítí se indikace .
Odemčení: v uzamčeném stavu stiskněte na 3 sekundy
signál a indikace
a
, zazní dlouhý akustický
zmizí.
8. Funkce páry
1) V pohotovostním režimu stisknutím tlačítka
aktivujte režim páry. Bude blikat 100, svítí
kontrolka
, „°C“ a „MIN“. Počáteční doba pečení „10:00“ svítí. Opakovaným stisknutím
zvolte funkci.
2) Tlačítky
/
zvolte teplotu páry, rozsah nastavení je: 100, 90, 80, 70, 60, 50. Stisknutím
přejděte na další krok.
3) Když bliká doba pečení, tlačítky
4) Stisknutím
/
zvolte dobu pečení. Maximálně 1 hodinu a 30 minut.
zahajte vaření.
Poznámky k vaření v páře:
1. Před vařením v páře:
Před zahájením režimu s párou, pokud není v zásobníku voda a stisknete tlačítko
akustická signalizace a zobrazí se indikace „Lo“ pro upozornění na doplnění vody.
, zazní
2. Během vaření v páře:
Během režimu vaření v páře, pokud dojde v zásobníku voda, zazní akustická signalizace a displej
zobrazí „Lo“ pro upozornění na doplnění vody. Po přidání vody bude fungovat normálně.
CZ-13
CZ
3. Po vaření v páře:
1- Po skončení vaření se voda z bojleru odčerpá do zásobníku vody. Tento proces bude trvat
přibližně 1 minutu.
2- Pokud se zásobník zaplní během procesu odčerpávání vody zpět do zásobníku, 10-krát zazní
akustická signalizace pro upozornění na vylití zásobníku. Po vyprázdnění zásobníku bude systém
pokračovat v odčerpávání.
Kódy závad
Během provozu páry se mohou objevit níže uvedené kódy:
E-06: 1 - zásobník vody není dobře zavřený.
E-05: závada vodního systému, kontaktujte technika pro kontrolu. Možné příčiny.
1 - Závada senzoru vody.
2 - Závada vodního potrubí.
3 - Závada vodního čerpadla.
4 - Závada zásobníku vody.
9. Funkce konvekce + pára
svítí. Svítí „°C“ a
k aktivaci funkce páry. Bliká 100,
1) V pohotovostním režimu stiskněte
„MIN“. Svítí počáteční doba vaření „10:00“. Opakovaným stisknutím
změňte funkci.
2) Opakovaným stisknutím
rozsviťte
a
. Představuje to aktivaci funkce konvekce s
párou. Počáteční teplota 180°C bliká. Bliká počáteční nastavení páry L3.
3) Tlačítky
/
Stisknutím
zvolte teplotu, rozsah nastavení je od: 180, 190, 200, 210, 220.
přejděte na následující krok.
4) Bliká nastavení páry „L3“. Tlačítky
následující krok.
5) Tlačítky
6) Stisknutím
/
/
zvolte nastavení a stisknutím
přejděte na
zvolte dobu vaření, maximálně 1 hodina a 30 minut.
zahajte vaření.
10. Specifikace zobrazení
1) Během nastavení programu nebo v pohotovostním režimu stiskněte
k otevření režimu
nastavení parametrů, parametry budou blikat 10 sekund před změnou.
2) Během nastavení programu nebo v pohotovostním režimu, 3 sekundy po nastavení se automaticky
potvrdí.
3) Když je trouba ve stavu nastavení nebo v pohotovostním režimu, včetně automatického menu a
programu rozmrazování, pokud neuskutečníte žádnou operaci 5 minut, přepne se do vypnutého
režimu.
4) Když otevřete dvířka trouby, rozsvítí se osvětlení.
5) Osvětlení svítí, když je trouba v režimu pozastavení.
6) Pokud otevřete dvířka během procesu vaření, k pokračování musíte stisknout tlačítko
7) K otevření zásobníku vody můžete v jakémkoliv stavu stisknout tlačítko
CZ-14
.
.
CZ
8) Pokud je dosaženo nastavené teploty v konvekčním režimu a režimu grilu s ventilátorem, třikrát
zazní akustická signalizace a 1 minutu bude blikat ikona , pak pokračuje pečení.
11. Funkce automatického odstraňování vodního kamene
Pro nejlepší výsledky čištění doporučujeme používat mycí prostředek na bázi citrátu sodného, který
se používá k odvápnění parné trouby. Postupujte dle pokynů výrobce uvedených na obalu.
Spusťte program páry po 20 hodinách provozu k odvápnění.
1) Zapněte troubu, vyjměte zásobník vody, nalijte 1000 ml čisté vody, přidejte balení odvápňovacího
prostředku.
2) Vložte zásobník na místo.
3) V pohotovostním režimu stisknutím
aktivujte funkci páry. Bliká 100, indikace
„MIN“ svítí. Počáteční doba „10:00“ svítí. Opakovaným stisknutím
, „°C“ a
změňte funkci.
4) Opakovaným stisknutím
zobrazte „CLE“, představuje to aktivaci funkce Odstranění vodního
kamene. „MIN“ a počáteční čas „20:00“ svítí, ostatní ikony zmizí.
5) Stisknutím
spusťte program.
6) 1 minutu po skončení programu vyjměte zásobník vody a vylijte z něj vodu. Zásobník důkladně
vyčistěte.
7) Nalijte čistou vodu, opakujte kroky 3 až 6.
Poznámka: proces odvápnění nepřerušujte. Pokud se přeruší před dokončením, celý program musíte
opakovat od kroku 3.
12. Úprava parametrů v procesu nastavení a pečení
1) Pokud najdete chybu při nastavení parametrů, můžete se stisknutím
parametru. Odpovídající parametr můžete opět nastavit.
vrátit na nastavení
nastavit parametry pečení. Odpovídající parametry
2) V procesu pečení můžete stisknutím
můžete nastavit stejným způsobem jako v předchozím kroku. Pořadí nastavení parametru je v
souladu se stavem nastavení.
3) Po skončení nastavení parametrů během pečení se potvrdí automaticky 3 sekundy po nastavení
nebo po stisknutí
.
CZ-15
CZ
MENU S PÁROU
MENU
Pstruh
Filet z lososa
Candát
Krevety
Halibut
Srdcovka jedlá
Treska
Sleď
Tuňák
Krab
Kuřecí stehno
Kuřecí prsa
Masové kuličky
Kuřecí křídla
Vepřová panenka,
celá
Klobásy
Vejce do skla
Vajíčka, natvrdo
Vajíčka, naměkko
Rýže + voda
Lilek/baklažán
Fazole
Brokolice
Květák
Hrášek
Mrkev
Kukuřice
Paprika
Čili paprika
Houby
Pórek
Růžičková kapusta
Celer
Chřest
Špenát
Cuketa
DISPLEJ
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
HMOTNOST
200-600 g
200-600 g
200-600 g
200-600 g
200-600 g
200-600 g
200-700 g
200-600 g
200-600 g
2-6
4- 10
4-6
200-600 g
4-8
200-600 g
DOBA
15:00-30:00
15:00-30:00
15:00-30:00
10:00-25:00
15:00-30:00
10:00-20:00
15:00-30:00
15:00-30:00
10:00-20:00
20:00-35:00
25:00-40:00
25:00-45:00
25:00-45:00
15:00-30:00
15:00-30:00
VÝKON
Pára 100°C
Pára 100°C
Pára 100°C
Pára 100°C
Pára 100°C
Pára 100°C
Pára 100°C
Pára 100°C
Pára 100°C
Pára 100°C
Pára 100°C
Pára 100°C
Pára 100°C
Pára 100°C
Pára 100°C
S16
S17
S18
S19
S20
S21
C22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34
S35
S36
4-10
1-8
1-8
1-8
10:00-25:00
5:00-15:00
10:00-20:00
5:00-15:00
25:00-35:00
10:00-25:00
20:00-35:00
10:00-25:00
15:00-30:00
15:00-30:00
20:00-35:00
15:00-30:00
5:00-20:00
5:00-20:00
5:00-20:00
5:00-20:00
10:00-25:00
10:00-25:00
15:00-30:00
5:00-20:00
10:00-25:00
Pára 100°C
Pára 100°C
Pára 100°C
Pára 100°C
Pára 100°C
Pára 100°C
Pára 100°C
Pára 100°C
Pára 100°C
Pára 100°C
Pára 100°C
Pára 100°C
Pára 100°C
Pára 100°C
Pára 100°C
Pára 100°C
Pára 100°C
Pára 100°C
Pára 100°C
Pára 100°C
Pára 100°C
200-600 g
200-600 g
200-600 g
200-600 g
200-400 g
200-600 g
1 - 10
200-600 g
200-600 g
200-600 g
200-400 g
200-600 g
200-800 g
200-600 g
200-400 g
200-600 g
CZ-16
CZ
MENU BEZ PÁRY
MENU
DISPLEJ
HMOTNOST
200
300
400
500
600
400
500
600
200
400
600
DOBA
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
45:00
50:00
55:00
12:00
14:00
16:00
VÝKON
Předhřev/200“C
Předhřev/200“C
Předhřev/200“C
Předhřev/200“C
Předhřev/200“C
Předhřev/150“C
Předhřev/150“C
Předhřev/150“C
Předhřev/220“C
Předhřev/220“C
Předhřev/220“C
P04
500
18:00
Předhřev/180“C
P05
400
200
400
600
200
300
400
100
150
200
16:00
10:00
12:00
16:00
12:00
13:00
14:00
8:00
8:30
9:00
Předhřev/200“C
Předhřev/220“C
Předhřev/220“C
Předhřev/220“C
Předhřev/220“C
Předhřev/220“C
Předhřev/220“C
P09
600
18:00
Předhřev/180“C
P10
500
16:00
Předhřev/180“C
P11
500
18:00
Předhřev/180“C
P12
840
(70 g x 12)
20:00
Předhřev/180“C
Čerstvá pizza
P01
Koláč
P02
Garnát
P03
Čokoládové
sušenky
Citronové sušenky
Klobásy
P06
Rybí prsty
P07
Chléb
P08
Ovesné vločky s
rozinkami
Pekanové lupínky
Arašídovo
čokoládové
sušenky
Muffiny
CZ-17
Úroveň grilu 3
CZ
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických
a elektronických zařízení (domácnosti)
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a
elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou
přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi
ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky
nesprávné likvidace odpadů. Pro získání informací o likvidaci a recyklaci tohoto spotřebiče se prosím
obraťte na společnost Elektrowin a.s. tel. 241 091 843 nebo www.elektrowin.cz, kde naleznete i seznam
míst zpětného odběru.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny
pokuty.
Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce
nebo dodavatele.
Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od
místních úřadů nebo od svého prodejce.
CZ-18
SL
HMS 340VX
NAVODILA ZA UPORABO
Z oznako CE (
) na tem proizvodu izjavljamo, na lastno
odgovornost, da je proizvod skladen z vsemi evropskimi
zahtevami o varnosti, zdravju in varstvu okolja, ki se v
zakonodaji nanašajo na ta izdelek.
SL
Prosimo, da pred prvo uporabo pečica
pečice pozorno preberete ta navodila ter da jih
shranite, saj jih boste še potrebovali.
KAKO SE IZOGNITI MOREBITNEMU
IZPOSTAVLJANJU PRETIRANI ENERGIJI
Neupoštevanje spodnjih navodil bi lahko povzročilo
škodljivo izpostavljanje energiji.
(a) Nikoli ne poskušajte vklopiti pečico,če so vrata odprta.
Nikoli ne poskušajte spreminjati varnostne zapahe na vratih
ali potiskati razne predmete v odprtine za varnostne zapahe.
(b) Pazite, da ne bi med vrata in ohišje priprli kakšnega
predmeta. Redno čistite pečico, da se ostanki hrane ali
čistil ne bi nabirali na tesnilih. Vrata in tesnila morajo biti
vedno čista; redno po vsaki uporabi jih obrišite z vlažno
krpo, nato pa še z mehko suho krpo.
(c) Če opazite, da so poškodovana vrata ali
tesnila na vratih, se takoj obrnite na pooblaščeni servis.
Opozorilo:
Neredno in pomanjkljivo čiščenje lahko skrajša življenjsko
dobo aparata in pomeni tveganje za uporabnika, obenem
obloge nečistoče lahko poškodujejo površine pečice.
Specifikacije
Model: HMS 340VX
Priključna napetost: 230 V∼
Priključna frekvenca: 50 Hz
Nominalna vhodna moč (žaru): 1200 W
Nominalna vhodna moč (konvekcijo): 1750 W
Nominalna vhodna moč (para) : 1500 W
Nominalna vhodna moč (maksimalna): 3250 W
Prostornina pečice: 34 lt.
Zunanje mere (DxŠxV): 595 x 525 x 454 mm
Neto teža: pribl. 29 kg
SL-2
SL
Varnostni ukrepi
OPOZORILO: Da bi se izognili tveganju za opekline,
električni udar, poškodbo oseb ali pretiranemu izpostavljanju
energiji, upoštevajte naslednje napotke:
1. OPOZORILO! Tekočih in drugih živil ne segrevajte v tesno
zaprtih posodah, saj bi lahko eksplodirala.
2. OPOZORILO! Servisiranje pečice in vzdrževalna dela, pri
katerih je potrebno odstraniti pokrov, ki ščiti pred
energijo, smejo opravljati le ustrezno usposobljeni
strokovnjaki. Nestrokovna popravila pomenijo tveganje.
3. OPOZORILO! Ta aparat smejo uporabljati otroci, starejši
od 8 let. Osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi in
umskimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in
znanjem smejo uporabljati ta aparat le pod nadzorom
oseb, odgovornih za njihovo varnost, ki so jim tudi razložili
tveganja, ki jih uporaba prinaša. Otroke nadzirajte in
poskrbite, da se ne igrajo z aparatom. Otroci smejo aparat
čistiti in opravljati vzdrževalna dela le, če so starejši od 8
let in so ves čas pod nadzorom odraslih.
4. Otroke med uporabo pečice nadzirajte; pazite tudi, da
nimajo dostopa do priključnega električnega kabla.
5. Uporabljajte samo posodo, ki je primerna za uporabo v
pečici.
6. Pečico redno čistite; v njej se ne smejo nabirati ostanki
živil.
7. Pozorno preberite navodila za uporabo. Predvsem
upoštevajte vsa navodila za preprečevanje izpostavljanja
energiji.
8. Pri segrevanju živil v plastični ali papirnati embalaži redno
preverjajte stanje v notranjosti pečice, da se embalaža ne
bi vnela.
SL-3
SL
9. Če opazite dim, takoj izklopite pečico ali potegnite vtikač
iz vtičnice. Vrata pustite zaprta, da morebitni plamen
ugasne.
10. Ne pretiravajte s predolgim kuhanjem ali kuhanjem pri
previsoki moči.
11. Ne uporabljajte pečice za shranjevanje. V njej ne hranite
kruha, piškotov ipd. živil.
12. Pred postavljanjem živil v vrečkah v pečico vedno najprej
odstranite žićke, s katerimi so te včasih zaprte.
13. Pečico namestite in priključite skladno z navodili.
14. Jajc v lupini ali trdo kuhanih jajc nikoli ne kuhate oziroma
segrevajte v pečici, saj bi lahko po segrevanju z eksplodirala.
15. Ta aparat je namenjen samo uporabi v gospodinjstvih in
podobnih okoljih:
- kuhinjah za osebje v pisarnah, delavnicah in drugih
delovnih okoljih,
- na kmetijah, za stranke v hotelih, motelih ali drugih
bivalnih okoljih,
- v penzionih
- za potrebe kateringa in podobno, vendar ne za namene
veleprodaje..
16. Ne uporabljajte pečice, če je priključni električni kabel
poškodovan. V tem primeru odnesite pečico na
pooblaščeni servis, kjer ga bodo zamenjali. Nestrokovna
zamenjava pomeni veliko tveganje za uporabnika!
17. Pečice ne shranjujte in ne uporabljajte na prostem.
18. Ne uporabljajte pečice v bližini vode, ob pomivalnem
koritu, v vlažni kleti ali ob bazenu.
19. Zunanje površine pečice se lahko med delovanjem
pečice segrejejo. Pazite, da kabel ne pride v stik z vročimi
površinami, in ne prekrivajte ali blokirajte odprtin za
zračenje.
20. Kabel napeljite tako, da ne visi čez rob mize ali
kuhinjskega pulta.
SL-4
SL
21. Neredno čiščenje pečice lahko poškoduje površine, kar
skrajša življenjsko dobo pečice in lahko povzroči tveganje,
zato redno čistite pečico.
22. Vsebino otroških stekleničk ali drugo hrano za dojenčke
po segrevanju dobro premešajte, da se temperatura
enakomerno porazdeli. Pred hranjenjem otroka pozorno
preverite temperaturo jedi, da se izognete opeklinam.
23. Pri segrevanju tekočin v pečici lahko pride do pojava
zapoznelega vretja, zato pazite, ko prijemate posodo.
24. Otroke nadzirajte, ne smete jim dovoliti, da se igrajo z
aparatom.
25. Upravljanje z zunanjo programsko uro ali ločenim
sistemom za daljinsko upravljanje ni dovoljeno!
26. Ker se nekateri dostopni deli med uporabo segrejejo,
pazite na otroke!
27. Za čiščenje ne uporabljajte naprav za čiščenje s paro.
28. Med uporabo se pečica segreje. Ne dotikajte se grelcev v
notranjosti pečice!
29. Uporabljajte samo namensko temperaturno tipalo za vaš
model (za pečice, ki omogočajo uporabo temperaturnega
tipala).
30. OPOZORILO: Deli pečice se med uporabo segrejejo.
Otroci do 8 leta starosti smejo uporabljati pečico samo
pod nadzorom odraslih oseb
31. Če je pečica opremljena z okrasnimi vrati, morajo biti ta
med uporabo pečice odprta.
32. Hrbtna stran pečice mora biti obrnjena proti zidu.
33. Pečico postavite v niši v kuhinjski omarici le,
če je ta testirana za tovrstno uporabo.
PROSIMO, DA NAVODILA ZA UPORABO POZORNO
PREBERETE IN JIH SHRANITE, SAJ JIH BOSTE MORDA
ŠE POTREBOVALI.
SL-5
SL
Da bi se izognili tveganju za
poškodbe
Navodila za ozemljitev
NEVARNOST!
Deli v notranjosti pečice so pod napetostjo in bi
lahko povzročili električni udar s hudimi, celo smrtnimi
posledicami. Zato nikoli sami ne razstavljajte pečice!
OPOZORILO!
Nepravilna ozemljitev bi lahko povzročila električni udar.
Pečico smete priključiti samo na brezhibno in pravilno
ozemljeno vtičnico!
Pečica mora biti ozemljena. V primeru kratkega
stika ozemljitev zmanjša tveganje za električni udar, saj
omogoči odvajanje električnega toka. Opremljena je s
priključnim električnim kablom z ozemljitvenim vodom in
ozemljenim vtikačem, ki mora biti vključen v pravilno vgrajeno
in ozemljeno vtičnico na zidu. Če niste prepričani, da ste
pravilno razumeli navodila, ali niste prepričani o brezhibnosti
ozemljitve aparata, se posvetujte s strokovnjakom. Če je
potrebna uporaba podaljška, vedno uporabljajte podaljšek s
trožilnim kablom.
1. Pečica je opremljena s kratkim kablom,
saj dolg kabel pomeni večje tvegaganje spotikanja.
1) Karakteristike kabla ali podaljška morajo biti vsaj enake
električnim karakteristikam aparata.
2) Podaljšek mora biti 3-žilni z ozemljitvijo.
3) Če je potreben daljši kabel, ga napeljite tako, da ne visi
čez rob delovnega pulta ali mize, tako da ni v dosegu
otrok ter da se ni mogoče slučajno spotakniti obenj.
SL-6
SL
ČIŠČENJE
Pred čiščenjem vedno izključite pečico iz električnega
omrežja.
1. Notranjoste pečice po vsaki uporabi očistite z vlažno krpo.
2. Opremo pomijte z raztopino čistila za pomivanje posode.
3. Okvir vrat in tesnila morate redno čistiti; če se umažejo, jih
previdno obrišite z vlažno krpo.
4. Ne uporabljajte grobih čistil ali ostrih kovinskih strgal za
čiščenje vrat pečice, saj bi lahko opraskali steklo, to bi pa
lahko počilo.
5. Nekaj nasvetov: površine znotraj pečice, ki pridejo v stik z
živili, lahko učinkovito očistite tako, da v posodo vlijete
300 ml vode in v vodo položite polovico limone, nato pa
vklopite pečico za 10 minut na 100 % moči .
Nato obrišite notranjost pečice z mehko suho krpo.
Ustrezna posoda
POZOR! Možnost poškodb!
Servisiranje pečice in vzdrževalna dela, pri
katerih je potrebno odstraniti pokrov, ki ščiti pred
energijo, smejo opravljati le ustrezno usposobljeni strokovnjaki.
Nestrokovna popravila pomenijo tveganje.
Za kuhanje v pečici je primerna taka posoda, ki
omogoča prehajanje skozi stene - ne da bi stene
pečice odbijale ali absorbirale . Določene vrste
nekovinskih posod niso primerne za uporabo v pečici; če
niste prepričani, lahko preverite ustreznost na spodaj opisani
način.
SL-7
SL
Preverjanje ustreznosti posode:
1. V posodo, primerno za kuhanje v pečici, vlijte 1
skodelico hladne vode (250 ml), in jo postavite v pečico ob posodi,
katere ustreznost želite preveriti.
2. Za 1 minuto vklopite pečico pri največji moči.
3. Previdno se dotaknite prazne posode. Če je topla, ni primerna za
uporabo v pečici.
4. Pečico vklopite le za 1 minuto!
Posoda, primerna za uporabo v pečici:
Vrsta posode
Opombe
Alu-folija
Uporabljate jo lahko v majhnih količinah, npr. da zaščitite
določen del živila, da se ne bi razkuhalo. Če je alu-folija preblizu
sten pečice (manj kot 2,5 cm) ali je uporabite preveč, lahko
povzroči iskrenje.
Namenski pekač, v
katerem se jed
zapeče
Upoštevajte navodila proizvajalca. Dno posode mora biti vsaj 5
mm nad vrtljivo ploščo; v nasprotnem primeru bi lahko vrtljiva
plošča počila.
Porcelan, keramika
Posoda iz porcelana, keramike, lončena posoda z glazuro ipd.
so običano primerni za uporabo v pečici, razen če
imajo kovinske okraske.
Plastična in papirnata
posoda za enkratno
uporabo
Nekateri proizvajalci jo uporabljajo kot embalažo za zamrznjene
jedi.
Kozarci za vlaganje
Vedno snemite pokrov. Vsebino segrevajte le toliko, da je topla
– večina steklenih posod ni odporna na vročino in bi lahko
počile.
Steklena posoda
Uporabljajte samo na vročino odporno steklo brez kovinskih
dekoracij. Počenih ali odkrušenih steklenih posod ne
uporabljajte.
Vrečke za peko v
pečici
Upoštevajte navodila proizvajalca. Ne zapirajte s kovinsko
sponko. V vrečko naredite odprtino, da bo lahko uhajala para.
Papirnati krožniki,
kozarci …
Za kratkotrajno kuhanje in segrevanje; med kuhanjem se ne
oddaljujte od pečice.
SL-8
SL
Papirnate brisačke
Uporabite za pokrivanje živila med segrevanjem in vpijanje
maščobe. Primerno za kratkotrajno kuhanje pod nadzorom.
Pergament
Za pokrivanje živila, da preprečite, da bi se pečica
umazala zaradi brizganja, ali za zavijanje pri kuhanju v sopari
Plastične posode
Samo posoda, namenjena za uporabo v pečicah
z oznako Microwave safe. Nekatere vrste plastičnih posod bi se
zaradi vročine deformirale. Vrečke za pečenje in tesno zaprte
vrečke prerežite ali preluknjajte, kot to predpisuje proizvajalec.
Plastična folija za
zavijanje
Samo folija, namenjena za uporabo v pečicah. Za
pokrivanje živil, da to ohrani vlago. Plastična folija se ne sme
dotikati živila.
Termometer
Samo termometri, namenjeni uporabi v pečicah
(za meso in pecivo).
Povoščeni papir
Za zadrževanje vlage, za zaščito pečice (jed pokrijete).
V pečici se izogibajte uporabi naslednji snovi:
Pladnji iz alu-folije
Lahko povrzočijo iskrenje. Preložite živilo v ustrezno posodo.
Embalaža iz kartona s Lahko povrzoči iskrenje. Preložite živilo v ustrezno posodo.
kovinskimi ročaji.
Kovinska posoda,
posoda s kovinskimi
obrobami ali okrasi
Kovina odbija energijo; kovinske obrobe bi lahko
povzročile iskrenje.
Kovinske sponke ipd.
Lahko povzročijo iskrenje ali vžig v pečici.
Papirnate vrečke
Lahko se vnamejo.
Penasta guma
Lahko bi se stalila ali kontaminirala vsebino, če je izpostavljena
visokim temperaturam.
Les
Les se v pečici izsuši, lahko bi počil.
SL-9
SL
PRIPRAVA VAŠE NOVE PEČICE ZA UPORABO
Poimenovanje delov in opreme
Pečico in vse dele vzemite iz škatle oziroma iz notranjosti pečice.
Deli pečice in priložena oprema:
Navodila za uporabo
7
1
2
3
8
4
5
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Stikalna plošča
Grelec žara
Luč
Prikaz stopenj
Steklo na vratih
Tečaj
Rešetka za žar
Steklena plošča
SL-1 0
SL
Pomembna navodila za instalacijo
 Aparat NI namenjen uporabi v komercialnem okolju.
 Upoštevajte navodila za instalacijo; vsa potrebna dela
prepustite ustrezno usposobljenim strokovnjakom.
 Aparat je opremljen z vtikačem, ki ga morate potisniti v
brezhibno ozemljeno vtičnico.
 Če je potrebna nova vtičnica, vsa potrebna dela za
priključitev prepustite ustrezno usposobljenemu
električarju. Če vtikač po vgradnji pečice ni
več dostopen, je potrebno vgraditi prekinjalo z razdaljo
med kontakti vsdaj 3 mm.
 Ne uporabljajte adapterjev, razdelilcev ali podaljškov;
zaradi preobremenitve lahko pride do požara.
 Če aparat ni opremljen s priključnim električnim kablom in
vtikačem, mora biti priključitev izvedena fiksno, in sicer z
ustrezno razdaljo med kontakti vseh polov, ki zagotavljajo
izklop iz električnega omrežja v celoti, skladno z vsemi
veljavnimi predpisi.
Dostopne površine se med delovanje
pečice segrejejo!
NAMESTITEV
 Nevarnost! Aparata ne razstavljajte. Ne dotikajte se delov v
notranjosti tega aparata; obstaja tveganje za hudo poškodbo ali
smrt.
 Pečico postavite na trdno, ravno površino.
 Poskrbite, da je omogočeno kroženje zraka okoli
pečice. Za njo in ob straneh mora biti vsaj 10 cm praznega
prostora.
 Ne zakrivajte odprtin za zračenje.
 Ne odstranjujte nastavljivih nog, na katerih stoji
pečica.
 Pečice ne postavljajte v bližino vira toplote.
 Naprave, ki oddajajo ali sprejemajo signale, npr. radio ali
televizija, lahko vplivajo na delovanje pečice.
SL-11
SL
VGRADNJA PEČICE

Med prenašanjem pečice je ne držite za ročaj, saj
ročaj ne zdrži teže celotne pečice in se lahko odtrga.
1. Previdno potisnite pečico v nišo; potisnite jo v sredino.
2. Odprite vrata in pritrdite pečico s pomočjo priloženih vijakov.
VGRADNE MERE
Odprtina za zračenje zadaj,
min. 250 cm2
min 100
min 100
Brez hrbtnih
stranic
460
50
Odprtina za zračenje
spodaj min. 250 cm2
Odprtina za zračenje
spodaj min. 250 cm2
Rešetka za zračenje
Brez hrbtnih
stranic
Noge vgradne
omarice
Opomba: Nad pečico mora biti prazen prostor
Note: There should be gap above the oven.
Building in
•
Do not hold or carry the appliance by the door handle. The door handle cannot hold
the weight of the appliance and may br eak off.
1. Carefully push the microwave into the box, making sure that it is in the centre.
2. Open the door and fasten the micr owave with the screws that were supplied.
SL-12
FUNKCIJA EKO
SL
PRED PRVO UPORABO
Prvo čiščenje in segrevanje
Odstranite vso embalažo in zaščitno folijo s sprednje strani pečice.
Podrobnejša navodila so v poglavju “Čiščenje”. Pred prvo uporabo aparata:








Odstranite vso opremo iz pečice in jo pomijte.
Električno ogrevanje prazne pečice – za nove aparate je ob prvi uporabi
značilen določen vonj. Preden začnete pečico uporabljati za kuhanje,
priporočamo, da s segrevanjem prazne pečice odpravite neprijeten vonj.
Priporočamo, da pred segrevanjem obrišete notranjost parne pečice z
vlažno krpo. Tako boste odstranili morebitno nečistočo, ki se je med
proizvodnjo, pakiranjem in skladiščenjem morda nabrala na površinah.
Odstranite tudi vso embalažo.
Dotaknite se tipk
Pečica se vklopi, na prikazovalniku se
prikaže vrednost “00:00”.
Dotaknite se simbola
in izberite funkcijo za konvekcijsko
pečenje. Priporočena temperature utripa.
Zvišajte temperaturo na maksimalno vrednost s pomočjo ustreznih tipk.
Dotaknite se simbola
ob tipalih. Pečica naj se segreva
vaj eno uro. Pri tem poskrbite za ustrezno zračenje prostora. Vrata v druge
prostore zaprite, da se neprijeten vonj ne bi širil po stanovanju.
Nato počakajte, da se pečica ohladi na sobno temperaturo, ter z raztopino
nevtralnega detergenta in vroče vode očistite notranjost pečice, nato
pa vse površine obrišite do suhega s čisto mehko krpo. Vrata pustite odprta,
dokler ni pečica povsem suha.
SL-13
SL
DELOVANJE
Stikalna plošča
Ta parna pečica omogoča prilagajanje parametrov vašim potrebam s pomočjo sodobne
elektronike za doseganje boljših rezultatov.
1. Nastavljanje ure
Ko priključite parno pečico na električno omrežje, začne na prikazovalniku utripati vrednost
“00:00”, enkrat se oglasi zvočni signal.
1) S pomočjo tipke
ali
nastavite točen čas (med 00:00 in 23.59).
2) Ko ste nastavili točen čas, s pritiskom na
potrdite nastavitev. Če tega
ne storite, se čez 3 sekunde vnos potrdi samodejno.
Spreminjanje časa
1) Ko je pečica v stanju mirovanja, s pritiskom na
vstopite v način PARA
(STEAM). Še enkrat pritisnite na
; v levem kotu zaslona se prikaže napis
“CL”.
2) S pomočjo tipke
ali
spremenite nastavljeni čas (med 00:00 in
23.59).
potrdite nastavitev; napis “CL” izgine s
3) Nato s pritiskom na
prikazovalnika. Če ne pritisnete na
, se čez 3 sekunde vnos potrdi
samodejno.
Opomba:
1) Če med nastavljanjem časa ohranite pritisk na tipko
ali
, se
vrednost spreminja v korakih po 10 minut; kratek pritisk vrednost spremeni za 1 minuto.
2) Če nekaj časa ne pritiskate na tipki, se zaslon na dotik samodejno resetira in morate
pritisk ponoviti.
SL-14
SL
2. ŽAR
1) Ko je pečica v stanju mirovanja, s pomočjo tipke
izberite funkcijo za kuhanje s
paro. Utripa vrednost 100, indikator
se osvetli, osvetlita se tudi napisa
“C” in “MIN”. Osvetli se privzeta nastavitev – “10:00”. Funkcijo spremenite s
pritiskanjem na
.
2) Pritiskajte na
; osvetli se indikator
, kar pomeni, da ste ibrali
funkcijo Žar. Osvetli se indikator “MIN”, utripa prednastavljena stopnja moči žara “3”,
osvetli se prednastavljeno trajanje pečenja “10:00”.
/
3) S pomočjo tipke
prilagodite stopnjo moči žara (1, 2, 3). Če to ni
potrebno, ta korak preskočite.
/
4) S pritiskom na
vstopite v način za nastavljanje časa. S pomočjo tipke
prilagodite trajanje kuhanja (največ 1 ura 30 minut). Če to ni potrebno,
preskočite tudi ta korak.
5) Za začetek kuhanja pritisnite na
.
3. KONVEKCIJSKO PEČENJE
1) Ko je pečica v stanju mirovanja, s pomočjo tipke
izberite funkcijo za kuhanje s
paro. Utripa vrednost 100, indikator
se osvetli, osvetlita se tudi napisa
℃ in “MIN”. Osvetli se privzeta nastavitev – “10:00”. Funkcijo spremenite s
pritiskanjem na
.
, kar pomeni, da ste
2) Pritiskajte na
; osvetli se indikator
izbrali funkcijo Konvekcija. Osvetli se indikator “MIN”, utripa prednastavljena
temperature “180”. osvetli se prednastavljeno trajanje pečenja “10:00” in ℃ .
3) S pomočjo tipke
prilagodite temperaturo. Na voljo so naslednje
/
temperature: 50,100,105,110,115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170,
se
175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230. S pritiskom na
pomaknite na naslednji korak
4) Ko začne utripati prikaz trajanja pečenja, s pomočjo tipke
nastavite
/
trajanje pečenja (največ 5 ur).
.
5) Za začetek kuhanja pritisnite na
4. VENTILIRAN ŽAR
1) Ko je pečica v stanju mirovanja, s pomočjo tipke
izberite funkcijo za
kuhanje s paro. Utripa vrednost 100, indikator
se osvetli, osvetlita
se tudi napisa ℃ in “MIN”. Osvetli se privzeta nastavitev – “10:00”. Funkcijo
spremenite s pritiskanjem na
.
2) Pritiskajte na
; osvetli se indikator
, kar pomeni, da ste
izbrali funkcijo Ventilirani žar. Osvetli se indikator “MIN”, utripa prednastavljena
temperatura “180”. osvetli se prednastavljeno trajanje pečenja “10:00” in ℃ .
SL-15
SL
/
3) S pomočjo tipke
prilagodite temperaturo. Na voljo so naslednje
temperature: 35,100,105,110,115,120,125,130,135,140,145,150,155,160,
165,170,175,180. S pritiskom na
se pomaknite na naslednji korak
4) Ko začne utripati prikaz trajanja pečenja, s pomočjo tipke
/
nastavite trajanje pečenja (največ 5 ur).
.
5) Za začetek kuhanja pritisnite na
5. SAMODEJNO KUHANJE
1. Ko je pečica v stanju mirovanja, s pomočjo tipke
izberite funkcijo za kuhanje s
paro. Utripa vrednost 100, indikator
se osvetli, osvetlita se tudi napisa
℃ in “MIN”. Osvetli se privzeta nastavitev – “10:00”. Funkcijo spremenite s
pritiskanjem na
.
, kar pomeni, da ste
2) Pritiskajte na
; osvetli se indikator
izbrali funkcijo Samodejno kuhanje. Osvetlijo se “kg”, “MIN” in “0.2”, utripa
prednastavljeni način “P1” – to pomeni, da ste vstopili v meni brez pare. Če je prikazan
napis “S01”, ste v načinu za kuhanje s paro.
3) S pomočjo tipke
pritiskom na
/
izberite želeni meni (P01-P12 ali S01-S36). S
se pomaknite na naslednji korak
.
Opomba:
1) Že želite izbrati meni brez pare (P01-P12), za potrdite izbranega menija in samodejnbi
vnos teže živila pritisnite na
, nato pa s pomočjo tipk
/
izberite težo v prikazovalniku trajanja pečenja.
2) Će želite izbrati meni s paro, lahko trajanje prilagodite tako, da medtem ko utripa
.
prednastavljeni čas na zaslonu pritiskate na tipko
/
3) Za začetek kuhanja pritisnite na
.
OPOMBA:
1) Po koncu kuhanja s pomočjo samodejnega menija s paro bo črpalka za vodo
prečrpala vodo nazaj v posodo za vodo; ob tem se sliši določen zvok.
2) Po koncu kuhanja s pomočjo samodejnega menija s paro morate obrisati vodo s
površin v notranjosti pečice in z vrat.
SL-16
SL
6. ODTALJEVANJE
1) Ko je pečica v stanju mirovanja, s pomočjo tipke
izberite funkcijo za
se osvetli, osvetlita
kuhanje s paro. Utripa vrednost 100, indikator
se tudi napisa ℃ in “MIN”. Osvetli se privzeta nastavitev – “10:00”. Funkcijo
spremenite s pritiskanjem na
.
2) Pritiskajte na
; osvetli se indikator
, kar pomeni, da ste izbrali
funkcijo Odtaljevanje. Osvetlijo se “kg”, “MIN” in “0.1”, utripa prednastavljeni način
“dEF”.
3) S pomočjo tipke
izberite težo živila, ki ga želite odtaliti (100/
1000 g).
4) Za začetek kuhanja pritisnite na
.
7. ZAKLEPANJE ZA VARNOST OTROK
Ko je pečica v stanju mirovanja, tri sekunde pritiskajte na
in
Dolgiotrajen zvočni signal vas opozori, da je pečica zaklenjena, indikator
Ko želite pečico odkleniti, znova tri sekunde pritiskajte na
in
vas dolgotrajen zvočni signal opozori, da je pečica odklenjena,
prikazovalnika
izgine s
.
se osvetli.
.Spet
8. FUNKCIJA ZA KUHANJE S PARO
1) Ko je pečica v stanju mirovanja, s pomočjo tipke
izberite funkcijo za kuhanje s
paro. Utripa vrednost 100, indikator
se osvetli, osvetlita se tudi napisa
℃ in “MIN”. Osvetli se privzeta nastavitev – “10:00”. Funkcijo spremenite s
pritiskanjem na
2) S pomočjo tipke
.
/
prilagodite temperaturo. Na voljo so naslednje
temperature: 100, 90, 80, 70, 60, 50. S pritiskom na
se pomaknite na naslednji
korak
/
3) Ko začne utripati prikaz trajanja pečenja, s pomočjo tipke
nastavite
trajanje pečenja (največ 1 URA 30 MINUT).
4) Za začetek kuhanja pritisnite na
.
SL-17
SL
Nekaj napotkov za kuhanje s paro:
1. Pred kuhanjem:
Če je pred začetkom kuhanja v načinu s paro v posodi za vodo premalo vode, se ob
pritisku na tipko
oglasi zvočni signal, osvetli pa se tudi ikona “Lo”,
kar vas spomni, da morate doliti vodo.
2. Med kuhanjem s paro
Če med kuhanjem s paro zmanjka vode v posodi za vodo, se takoj oglasi zvočni signal,
osvetli pa se tudi ikona “Lo”, kar vas spomni, da morate doliti vodo. Ko dolijete vodo,
pečica spet dela kot običajno.
3. Po kuhanju s paro:
1 – Ko je kuhanje s paro končano, se voda iz grelnika prečrpa nazaj v posodo za vodo.
Postopek traja približno 1 minuto.
2 – Če se med prečrpavanjem vode nazaj v posodo za vodo posoda za vodo napolni,
pečica 10-krat zapiska, kar vas spomni, da morate izprazniti posodo za vodo. Ko je
posoda prazna, bo sistem nadaljeval s prečrpavanjem vode.
Kode napak
Med delovanjem funkcije za kuhanje s paro se lahko prikažejo naslednje kode napak:
E-06: 1 – Posoda za vodo ni dobro zaprta.
E-05: nepravilnost v sistemu za vodo, potrebno je poklicati serviserja, ki bo to preveril.
Možnosti je več:
1 – Okvara tipala za vodo.
2 – Okvara cevi za vodo.
3 – Okvara vodne črpalke.
4 – Okvara posode za vodo.
SL-18
SL
9. KONVEKCIJA + PARA
1) Ko je pečica v stanju mirovanja, s pomočjo tipke
izberite funkcijo za kuhanje s
paro. Utripa vrednost 100, indikator
se osvetli, osvetlita se tudi napisa
℃ in “MIN”. Osvetli se privzeta nastavitev – “10:00”. Funkcijo spremenite s
.
pritiskanjem na
in
, kar
2) Pritiskajte na
; osvetlita se indikatorja
pomeni, da ste izbrali funkcijo Konvekcija + Para. Utripa prednastavljena temperatura
“180”. osvetli se prednastavljena stopnja pare L3.
3) S pomočjo tipke
prilagodite temperaturo. Na voljo so naslednje
/
temperature: 180,190,200,210,220. S pritiskom na
se pomaknite na naslednji
korak.
4) Utripati začne stopnja pare “L3”, s pomočjo tipke
/
izberite želeno
stopnjo. S pritiskom na
se pomaknite na naslednji korak.
5) S pomočjo tipke
/
nastavite ustrezen čas, največ 1 uro in 30 minut.
6) Za začetek kuhanja pritisnite na
.
10. Prikaz nastavitev
, da vstopite v
1) Med nastavljanjem programa ali v stanju pavze pritisnite na
način za prilagajanje parametrov. Parametri pred spreminjanjem 10 sekund utripajo.
2) Med nastavljanjem programa ali v stanju pavze se po 3 sekundah vnosi samodejno
potrdijo.
3) Če je pečica v načinu za nastavljanje ali v stanju pavze, vključno s samodejnim menijem
in programom za odtaljevanje, in če 5 minut ne storite ničesar, se preklopi v izklopljeni
položaj.
4) Lučka v pečici gori, dokler so vrata odprta.
5) Lučka gori tudi če je pečica v stanju pavze.
6) Če želite po odpiranju vrat med izvajanjem programa nadaljevati s kuhanjem, pritisnite
na
.
7) Ne glede na stanje, v katerem se pečica nahaja, lahko s pritiskom na tipko
odprete posodo za vodo.
8) Med izvajanjem programov Konvekcija ali Ventilirani žar se oglasi trojni zvočni signal, ko
se pečica segreje na nastavljeno temperaturo, ikona
pa 1 minuto utripa, nato pa
se pečenje nadaljuje.
SL-19
SL
11. FUNKCIJA ZA SAMODEJNO ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA
Za najboljše rezultate priporočamo uporabo detergenta z natrijevim citratom, ki so namenjeni
odstranjevanju vodnega kamna iz pečic. Upoštevajte navodila proizvajalca, ki so
natisnjena na embalaži.
1) Priključite pečico, odstranite posodo za vodo, vanjo vlijte 1000 ml sveže vode in
dodajte zavojček sredstva za odstranjevanje vodnega kamna.
2) Potisnite posodo za vodo na ustrezno mesto.
3) Ko je pečica v stanju mirovanja, s pomočjo tipke
izberite funkcijo za
kuhanje s paro. Utripa vrednost 100, indikator
se osvetli, osvetlita
se tudi napisa ℃ in “MIN”. Osvetli se privzeta nastavitev – “10:00”. Funkcijo
spremenite s pritiskanjem na
.
4) Pritiskajte na
; da se osvetli indikator “CLE”, kar pomeni, da ste izbrali
funkcijo za čiščenje vodnega kamna. Utripa “MIN” in privzeti čas “20:00”, druge ikone
izginejo.
5) Za začetek izvajanja programa pritisnite na
.
6) Po koncu programa počakajte 1 minuto, nato pa vzemite posodo za vodo iz pečice in
izlijte vodo iz posode ter jo temeljito očistite.
7) Vlijte svežo vodo in ponovite korake od 3 do 6.
Opomba: postopka za odstranjevanje vodnega kamna ne prekinjajte. Če ga prekinete pred
koncem, morate cel program ponoviti od koraka 3 dalje.
12. Prilagajanje parametrov v posameznih procesih kuhanja
1) Če se pri nastavljanju parametrov zmotite in napako najdete, se lahko s pritiskom na
vrnete v način za nastavljanje parametrov. Ustrezne parameter lahko ponovno
nastavite tako kot ste to storili prej.
ponovno nastavite parameter kuhanja, na
2) Med kuhanjem lahko s pritiskom na
enak način kot prej. Vrstni red prilagajanja parametrov je tak kot pri prvotnem
nastavljanju.
3) Ko ste končali s prilagajanjem procesa kuhanja, se nastavitve potrdijo samodejno po 3
sekundah, če jih ne potrdite s pritiskom na
SL-20
.
SL
MENIJI ZA KUHANJE S PARO
MENI
PRIKAZ
TEŽA
TRAJANJE
Postrv
S01
200-600g
15:00-30:00
Para 100ºC
Fileti lososa
S02
200-600g
15:00-30:00
Para 100ºC
Ostriž
S03
200-600g
15:00-30:00
Para 100ºC
Rakci (kozice)
Fileti morskega
lista
S04
200-600g
10:00-25:00
Para 100ºC
S05
200-600g
15:00-30:00
Para 100ºC
Školjke
S06
200-600g
10:00-20:00
Para 100ºC
Fileti polenovke
S07
200-700g
15:00-30:00
Para 100ºC
Slanik
S08
200-600g
15:00-30:00
Para 100ºC
Fileti tune
S09
200-600g
10:00-20:00
Para 100ºC
Rakovice
S10
2-6
20:00-35:00
Para 100ºC
Piščančja stegna
S11
4 - 10
25:00-40:00
Para 100ºC
Piščančje prsi
S12
4-6
25:00-45:00
Para 100ºC
Mesne kroglice
S13
200-600g
25:00-45:00
Para 100ºC
Piščančje
perutničke
S14
4-8
15:00-30:00
Para 100ºC
Svinjski file, v
kosu
S15
200-600g
15:00-30:00
Para 100ºC
Klobase
S16
4 - 10
10:00-25:00
Para 100ºC
Jajca v kozarcu
S17
1-8
5:00-15:00
Para 100ºC
S18
1-8
10:00-20:00
Para 100ºC
S19
1-8
5:00-15:00
Para 100ºC
Riž + voda
S20
/
25:00-35:00
Para 100ºC
Jajčevec
S21
200-600g
10:00-25:00
Para 100ºC
Fižol
S22
200-600g
20:00-35:00
Para 100ºC
Brokoli
S23
200-600g
10:00-25:00
Para 100ºC
Jajca, trdo
kuhana
Jajca, mehko
kuhana
SL-21
MOČ
SL
Cvetača
S24
200-600g
15:00-30:00
Para 100ºC
Grah
S25
200-400g
15:00-30:00
Para 100ºC
Korenje
S26
200-600g
20:00-35:00
Para 100ºC
Koruzni storži
S27
1 - 10
15:00-30:00
Para 100ºC
Paprika
S28
200-600g
5:00-20:00
Para 100ºC
S29
200-600g
5:00-20:00
Para 100ºC
Gobe
S30
200-600g
5:00-20:00
Para 100ºC
Por
S31
200-400g
5:00-20:00
Para 100ºC
S32
200-600g
10:00-25:00
Para 100ºC
Zelena
S33
200-800g
10:00-25:00
Para 100ºC
Beluši
S34
200-600g
15:00-30:00
Para 100ºC
Špinača
S35
200-400g
5:00-20:00
Para 100ºC
Bučke
S36
200-600g
10:00-25:00
Para 100ºC
Pekoča paprika
Brstični ohrovt
SL-22
SL
MENIJI ZA KUHANJE BREZ PARE
MENI
Sveža pizza
Kolač
Rakci
PRIKAZ
P01
P02
P03
TEŽA
TRAJANJE
200
14:00
300
15:00
400
16:00
500
17:00
600
18:00
400
45:00
500
50:00
600
55:00
200
12:00
400
14:00
600
16:00
MOČ
Oredgrevanje/
200ºC konv.
Oredgrevanje/
200ºC konv.
Oredgrevanje/
200ºC konv.
Oredgrevanje/
200ºC konv.
Oredgrevanje/
200ºC konv.
Oredgrevanje/
150ºC .
Oredgrevanje/
-C .
150º
Oredgrevanje/
150ºC .
Oredgrevanje/
220ºC .
Oredgrevanje/
220ºC
Oredgrevanje/
220ºC
Oredgrevanje/
180ºC
Čokoladni keksi
P04
500
18:00
Limonovi keksi
P05
400
16:00
200
10:00
400
12:00
600
16:00
200
12:00
300
13:00
400
14:00
100
8:00
150
8:30
200
9:00
P09
600
18:00
P10
500
16:00
P11
500
18:00
Oredgrevanje/
180ºC
Oredgrevanje/
180ºC
P12
840
(70g*12)
20:00
Oredgrevanje/
180ºC
Klobase
Drobni prigrizki
Kruh
Pecivo iz ovsene
moke in rozin
Pecivo s
pekanovimi orehi
Keksi s čokolado
in pekanovimi
oreščki
Mafini
P06
P07
P08
SL-23
Oredgrevanje/
200ºC
Oredgrevanje/
220ºC
Oredgrevanje/
220ºC
Oredgrevanje/
220ºC
Oredgrevanje/
220ºC
Oredgrevanje/
220ºC
Oredgrevanje/
220ºC
Višina vodil 3
Oredgrevanje/
180ºC
SL
Izdelek je označen skladno z direktivo evropske Gospodarske
zbornice 2002/96 o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE).
S pravilnim načinom odstranjevanja izdelka boste pomagali preprečiti
morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko
povzročilo nepravilno odstranjevanje aparata.
Simbol na izdelku označuje, da s tem izdelkom ni dovoljeno ravnati kot
z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Izdelek odpeljite na ustrezno
zbirno mesto za predelavo električne in elektronske opreme.
Odstranjevanje mora biti opravljeno skladno z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi o
odstranjevanju odpadkov.
Za podrobnejše informacije o odstranjevanju in predelavi tega izdelka se obrnite na
pristojen mestni organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno službo ali trgovino, v
kateri ste izdelek kupili.
SL-24
SK
Návod na obsluhu
Model:
HMS
340VX
Pred prvým použitím rúry si pozorne prečítajte tento návod a
starostlivo ho uschovajte.
Ak budete rúru používať podľa údajov uvedených v tomto
návode, bude Vám poskytovať skvelé služby mnoho rokov.
Na výrobok bolo vydané ES prehlásenie o zhode.
Hlučnosť výrobku (EN 60704-2-13)
ODLOŽTE SI TIETO POKYNY.
Umiestnením označenia CE na tomto výrobku prehlasujeme na svoju
zodpovednosť dodržiavanie všetkých európskych bezpečnostných,
zdravotných a environmentálnych požiadaviek stanovených v
právnych predpisoch pre tento produkt.
SK
OPATRENIA NA OCHRANU PRED NADMERNÝM
ŽIARENÍM
(a) Nepokúšajte sa uviesť rúru do prevádzky s otvorenými dvierkami, pretože otvorenie dvierok môže
spôsobiť, že sa vystavíte škodlivej energii. Je dôležité, aby ste nepoškodzovali ani
nevyraďovali z prevádzky bezpečnostné prvky.
(b) Medzi čelnú stenu rúry a dvierka nevkladajte žiadne predmety a nedovoľte, aby sa na tesniacich
plochách nahromadili zvyšky nečistôt alebo čistiacich prostriedkov.
(c) POZOR: Pokiaľ sú dvierka alebo tesnenie poškodené, nesmiete rúru používať, pokiaľ ju neopraví
oprávnená osoba.
DODATOK
Pokiaľ nie je spotrebič udržiavaný v dostatočnej čistote, môže dôjsť k poškodeniu povrchu, ktoré by
mohlo viesť ku zníženiu času životnosti spotrebiča a vyvolať nebezpečné situácie.
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Model:
HMS 340VX
Menovité napätie
230 V~50 Hz
Menovitý príkon (gril)
1200 W
Menovitý príkon (konvekcia)
1750 W
Menovitý príkon (para)
1500 W
Menovitý príkon (maximum)
3250 W
Objem rúry
34 l
Vonkajšie rozmery (š x h x v)
595 x 525 x 454 mm
Hmotnosť
29 kg
SK-2
SK
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Za účelom zníženia rizika vzniku požiaru, zásahu
elektrickým prúdom, zraneniu osôb a na ochranu
pred žiarením pri používaní Vášho spotrebiča
odporúčame, aby ste dodržiavali tieto
základné bezpečnostné opatrenia:
1. Pozor: Kvapaliny a iné pokrmy nesmiete
ohrievať v uzatvorených nádobách, pretože
sú náchylné k explózii.
2. Pozor: Pre každého s výnimkou
autorizovaného technika je nebezpečné
odstraňovať ochranný kryt určený na
ochranu proti energii, ktorej by
tak mohol byť vystavený.
3. Tento spotrebič môžu používať deti
od 8 rokov a staršie s obmedzenými
fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi
schopnosťami, ak boli poučené o správnom
a bezpečnom použití spotrebiča osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť. Nedovoľte
deťom hrať sa so spotrebičom. Čistenie a
údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru a
ak nie sú staršie ako 8 rokov.
4. Držte spotrebič a napájací kábel mimo dosah
detí mladších ako 8 rokov.
5. Používajte iba riad vhodný pre použitie v
rúrach.
6. Rúru by ste mali pravidelne čistiť. Všetky
zvyšky jedla je potrebné odstrániť.
7. Prečítajte si a dodržiavajte „OPATRENIE
NA OCHRANU PRED ŽIARENÍM“.
8. Pokiaľ ohrievate jedlo v plastových alebo
papierových nádobách, rúru majte pod
dohľadom, aby nedošlo k prípadnému
požiaru.
9. Ak spozorujete dym, vypnite spotrebič a
vytiahnite ho zo zásuvky, dvierka nechajte
zatvorené, aby nedošlo k vyšľahnutiu plameňov.
10. Nevarte jedlo veľmi dlho.
11. Nepoužívajte priestor rúry ako nádobu.
Nenechávajte výrobky ako je chlieb,
sušienky, a pod., vo vnútri rúry.
12. Odstráňte z nádob/tašiek kovové pásky a
kovové, papierové alebo plastové rukoväti
ešte pred vložením do rúry.
13. Rúru nainštalujte a usaďte podľa dodaných
pokynov na inštaláciu.
14. Vajíčka v škrupine a celé natvrdo varené
vajcia by sa nemali v rúre ohrievať, pretože
môžu explodovať, a to aj v prípade, že
bol už ohrev ukončený.
15. Tento spotrebič je určený pre použitie v
domácnostiach a inom podobnom prostredí:
- zamestnanecké kuchyne v predajniach,
kanceláriách a inom pracovnom prostredí;
- klientmi hotelov, modelov a inom type
ubytovacieho zariadenia;
- na farmách;
- v mieste pre výdaj raňajok.
16. Pokiaľ je poškodený prívodný kábel, je potrebné
ho nechať z bezpečnostných dôvodov vymeniť
výrobcom, jeho servisným technikom alebo
osobou s podobnou kvalifikáciou.
17. Nikdy tento elektrospotrebič neuskladňujte
ani nepoužívajte vonku.
18. Rúru nepoužívajte v blízkosti vody,
kuchynského drezu alebo v blízkosti bazéna.
19. Teplota prístupných povrchov môže byť pri
používaní spotrebiča vysoká. Napájací kábel
nesmie byť vedený blízko horúcich povrchov.
Zo žiadneho dôvodu rúru nezakrývajte.
20. Nenechávajte napájací kábel visieť cez okraj
stola alebo pracovnú dosku.
21. Nedodržiavanie bežných pravidiel pre čistenie
rúry môže spôsobiť poškodenie povrchov, čo
môže znížiť čas životnosti spotrebiča a vyvolať
vznik nebezpečných situácií.
22. Obsah cumlíkov a fliaš s detským jedlom
musíte miešať alebo pretrepať. Pred
konzumáciou skontrolujte teplotu, aby
nemohlo dôjsť k popáleniu.
23. Pri ohreve tekutín v rúre môže dôjsť k
oneskoreniu varu a prekypeniu, preto
je potrebné pri manipulácii s nádobou dbať
na zvýšenú opatrnosť.
24. Spotrebič nie je určený pre použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi
schopnosťami alebo bez dostatočných
skúseností a znalostí, ak nie sú pod dozorom
osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
25. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.
26. Spotrebič nesmie byť ovládaný externým
časovačom alebo samostatným diaľkovým
systémom.
27. Prístupné časti sa môžu počas počas
použitia zahrievať. Držte deti mimo
dosah spotrebiča. Nepoužívajte parné
vysokotlakové čističe.
28. Nepoužívejte vysokotlakový parný čistič.
29. Počas použitia sa spotrebič zahrieva.
Nedotýkajte sa ohrevného telesa v rúre.
SK-3
30. Používajte len teplenú sondu určenú pre
túto rúru. (pre rúry vybavené
možnosťou použitia tepelnej sondy.)
31. VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné
časti sa počas prevádzky zahrievajú.
Nedotýkajte sa týchto častí. Deti do 8 rokov
držte mimo dosah spotrebiča majte ich
neustále pod dozorom.
32. Rúra sa musí používať s otvorenými
dekoratívnymi dvierkami. (Platí
pre rúry s dekoratívnymi dvierkami.)
33. Povrch zabudovaného nábytku môže byť
horúci.
POZORNE SI PREČÍTAJTE
NASLEDUJÚCE A USCHOVAJTE PRE
POUŽITIE V BUDÚCNOSTI.
SK
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
NA ZNÍŽENIE RIZIKA VZNIKU
ŠKÔD NA ZDRAVÍ OSÔB
Inštalácia s uzemnením
NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým
prúdom. Pri kontakte s niektorou vnútornou
súčasťou môže dôjsť k vážnemu zraneniu
osôb alebo aj usmrteniu. Tento spotrebič
nerozoberajte.
POZOR
Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom.
Nesprávne uzemnenie môže mať za následok
zasiahnutie elektrickým prúdom. Pokiaľ nie je
spotrebič správne nainštalovaný a uzemnený,
nepripájajte zástrčku do elektrickej siete.
Tento spotrebič musí byť zapojený pomocou
zásuvky s uzemnením. V prípade elektrického
skratu uzemnenie znižuje riziko elektrického
výboja tým, že predstavuje únikovú cestu pre
elektrický prúd. Tento spotrebič je vybavený
šnúrou so zemniacim vodičom a príslušnou
zástrčkou. Zástrčka musí byť pripojená do
správne nainštalovanej a uzemnenej zásuvky.
Ak Vám nie sú jasné pokyny k uzemneniu
alebo máte pochybnosti, či je spotrebič správne
uzemnený, poraďte sa s kvalifikovaným
elektrikárom. V prípade, že je nutné použiť
predlžovací kábel, použite len 3 žilový
predlžovací kábel.
1. Prívodný kábel dodávaný so spotrebičom
je úmyselne krátky za účelom zníženia rizika
vyplývajúceho zo zapletenia alebo vytrhnutia
dlhšieho kábla.
2. V prípade použitia dlhého alebo
predlžovacieho kábla:
1) Menovité napätie uvedené na kábloch alebo
na predlžovacej šnúre by malo byť minimálne
zhodné s menovitým napätím spotrebiča.
2) Predlžovacia šnúra sa musí skladať z
trojžilového kábla s uzemnením.
3) Dlhý kábel by mal byť umiestnený tak, aby
nevisel z pracovnej dosky alebo zo stola, kde by
ho mohli potiahnuť deti alebo kde by sa oň dalo
náhodne zakopnúť.
SK-4
SK
ČISTENIE
Uistite sa, že je rúra odpojená od elektrického napájania.
1. Očistite vnútorné povrchy rúry jemne navlhčenou utierkou po každom použití.
2. Očistite príslušenstvo obvyklým spôsobom v mydlovej vode.
3. Rám dvierok, tesnení a okolitých časti je nutné v prípade nutnosti očistiť vlhkou utierkou.
4. Nepoužívajte drsné agresívne čističe alebo ostré kovové škrabky na čistenie rúry ani skla dvierok,
pretože môžete poškriabať povrch, čo môže viesť k prasknutiu skla.
5. Čistenie: Tip - pre ľahšie čistenie vnútorných stien rúry: dajte do misky polovicu citróna, pridajte
300 ml vody a ohrejte na 100% výkone 10 minút. Vnútro rúry utrite mäkkou suchou
utierkou.
RIAD
POZOR
Nebezpečenstvo zranenia
osôb.
Pre každého, kto nemá
zodpovedajúcu kvalifikáciu,
môže byť vykonávanie opráv
alebo údržby, ktorá vyžaduje
odstránenie krytu na ochranu
proti energii, nebezpečné.
Prečítajte si pokyny v odstavci „Materiály vhodné na použitie v
rúre a Materiály nevhodné na použitie v rúre.“
Môžu existovať nekovové nástroje, ktoré nie sú vhodné
na použitie v rúre. V prípade pochybností je možné
nástroj vyskúšať nasledujúcim spôsobom.
Test riadu:
1. Vložte nádobu vhodnú pre rúru s 1 pohárom
studenej vody (250 ml) vedľa príslušného nástroja.
2. Varte na maximálnom výkone 1 minútu.
3. Opatrne sa nástroja dotknite. Ak je nástroj teplý, nepoužívajte
ho na varenie v rúre.
4. Nevarte ho dlhšie ako 1 minútu.
SK-5
SK
MATERIÁLY VHODNÉ NA POUŽITIE V RÚRE
Alobal
Len ako ochrana. Malé hladké kusy je možné použiť na zakrytie tenkých
plátkov mäsa alebo hydiny. Má zabrániť prílišnému upečeniu. Mohlo by
dôjsť k iskreniu, ak je alobal veľmi blízko stien rúry. Alobal by mal byť
umiestnený vo vzdialenosti minimálne 2,5 cm od stien rúry.
Keramický riad
Postupujte podľa pokynov výrobcu. Dno keramického riadu musí byť
minimálne 5 mm nad otočným tanierom. Nesprávne použitie môže spôsobiť
rozbitie otočného taniera.
Taniere
Postupujte podľa pokynov výrobcu.
Nepoužívajte prasknutý alebo obitý riad.
Sklenené nádoby
Odstráňte vždy veko. Používajte len na ohrievanie pokrmov tak, aby boli
len teplé. Mnoho sklenených nádob nie je odolných na teplo a mohli by sa
rozbiť.
Sklenený riad
Len riad z varného skla a vhodný pre použitie v rúre. Uistite sa, že nemá
kovový dekór. Nepoužívajte riad prasknutý alebo obitý.
Varné vrecká do rúry
Postupujte podľa pokynov výrobcu. Nezatvárajte kovovú sponou. Urobte do
nich zárez, aby mohla para unikať.
Papierové taniere a
hrnčeky
Používajte len krátku dobu a len na varenie/ohrev. Pri varení nenechávajte
rúru bez dozoru.
Papierové obrúsky
Používajte na zakrytie pokrmov pre ohrev alebo pre prípadné pohltenie
tuku. Používajte len krátke doby varenia pod dohľadom.
Pergamenový papier
Používajte na zakrytie na ochranu pred vystreknutím alebo na zabalenie
proti odparovaniu.
Plast
Postupujte podľa pokynov výrobcu.
Niektoré plastové nádoby zmäknú, keď sa jedlo vo vnútri ohreje. Varné vrecká
a hermeticky uzatvorené plastové vrecká je nutné rozstrihnúť, prepichnúť alebo
odvetrať tak, ako je uvedené na obale.
Plastové obaly
Používajte na zakrytie pokrmov počas varenia, aby jedlo nevyschlo. Plastový
obal sa nesmie dotýkať jedla.
Voskový papier
Používajte na zakrytie jedla ako ochranu pred vystreknutím a vysušením
pokrmu.
SK-6
SK
MATERIÁLY NEVHODNÉ NA POUŽITIE V RÚRACH
Hliníkový riad
Môže spôsobiť iskrenie.
Papierové krabice na potraviny
s kovovou rukoväťou
Môže spôsobiť iskrenie.
Kovové nástroje
Kovový dekór môže spôsobiť iskrenie.
Kovové spony
Môže spôsobiť iskrenie a vznik požiaru v rúre.
Papierové vrecká
Môžu v rúre spôsobiť požiar.
Polystyrénové alebo
polyuretánové nádoby
Nádoby sa môžu pri vystavenej vysokej teplote roztaviť alebo
kontaminovať kvapalinu v nádobe.
Drevo
Drevo sa vysuší, ak je používané v rúre, môže potom
prasknúť alebo puknúť.
INŠTALÁCIA RÚRY
Názvy častí a príslušenstva rúry
Vyberte rúru a všetky materiály z obalu a vnútorného priestoru rúry.
Vaša rúra je dodávaná s nasledujúcim príslušenstvom:
1 Návod na obsluhu
7
1
2
3
4
8
5
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ovládací panel
Grilovacie teleso
Osvetlenie
Úrovne zasunutia
Sklo dvierok
Záves
7. Grilovací rošt
8. Plech na zachytávanie tuku
SK-7
SK
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O INŠTALÁCII
• Tento spotrebič nie je určený pre komerční prostredie.
• Dodržiavajte pokyny v tomto návode a pamätajte, že tento spotrebič môže inštalovať len
kvalifikovaný technik.
• Spotrebič je vybavený zástrčkou a musí sa pripájať len k správne inštalovanej uzemnenej zásuvke.
• V prípade potreby novej zásuvky môže inštaláciu a pripojenie vykonávať len kvalifikovaný
elektrikár.
Ak zástrčka po inštalácii nie je prístupná, musí sa medzi spotrebič a elektrickú sieť inštalovať
odpojovacie zariadenie s minimálnym odstupom medzi kontaktmi 3 mm.
• Nepoužívajte adaptéry, viacnásobné zásuvky a predlžovacie káble. Preťaženie môže viesť k
požiaru.
• Ak spotrebič nie je vybavený káblom so zástrčkou, pripájacie zariadenie musí mať odstup medzi
kontaktmi, ktorý poskytuje úplné odpojenie a spotrebič musí byť pripojený k sieti podľa platných
predpisov.
Prístupné časti môžu byť horúce.
UMIESTNENIE
• Nebezpečenstvo! Tento spotrebič nedemontujte. Kontakt s vnútornými komponentmi spotrebiča
môže viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.
• Spotrebič postavte na rovný a pevný povrch.
• Okolo spotrebiča zaistite dostatočný voľný priestor na vetranie. Na zadnej strane ponechajte
najmenej 10 cm voľného priestoru.
• Nezakrývajte vetracie otvory.
• Nedemontujte nastaviteľnú nožičku.
• Rúru nedávajte do blízkosti zdroja tepla.
• Prijímacie a vysielacie zariadenia ako je rádio alebo televízor, môže byť ovplyvnené prevádzkou
rúry.
SK-8
SK
ROZMERY INŠTALÁCIE
Zadný ventilačný
otvor, min. 250 cm2
PLQ
min 100
Otvorený zadný
panel
460
Ventilačná oblasť v
základni, min. 250 cm2
Ventilačná oblasť
v základni, min.
250 cm2
Otvorený zadný
panel
Vetracia mriežka Nožičky skrinky
Nad rúrou musí zostať voľný priestor.
ZABUDOVANIE
• Spotrebič neprenášajte za rukoväť dvierok. Rukoväť dvierok neunesie hmotnosť spotrebiča a môže
sa zlomiť.
1. Opatrne zasuňte rúru do skrinky, vycentrujte ju.
2. Otvorte dvierka a rúru upevnite pomocou dodaných skrutiek.
SK-9
SK
PRED PRVÝM POUŽITÍM
Prvé čistenie a zahriatie
Z rúry odstráňte všetok obalový materiál.
Pre informácie viď „Čistenie“.
Pred prvým použitím spotrebiča:
•
•
•
Vyberte všetko príslušenstvo a umyte.
Nový spotrebič má typický pach novoty pri prvom zapnutí.
Pred prvým použitím zapnite prázdny spotrebič pre odstránenie pachu novoty.
Pred zahriatím utrite vnútro parnej rúry vlhkou utierkou. Týmto spôsobom odstránite nečistoty z
výrobného procesu a prach z balenia.
• Stlačte tlačidlo
. Spotrebič sa zapne, na displeji sa zobrazí „00: 00“.
.
• Stlačte
Bliká odporúčaná teplota.
• Nastavte maximálnu teplotu.
• Stlačte tlačidlo
vedľa dotykových tlačidiel. Zahrejte prázdnu rúru najmenej na hodinu.
Potom miestnosť dobre vyvetrajte. Zatvorte dvere do ďalšej miestnosti, aby ste zabránili šíreniu
pachu v domácnosti.
• Nechajte spotrebič vychladnúť na izbovú teplotu. Potom použite na čistenie vnútra roztok vody so
saponátom, potom utrite čistou utierkou. Nechajte dvierka otvorené pre vysušenie rúry.
OBSLUHA
Ovládací panel
Táto rúra využíva moderné elektronické ovládanie na nastavenie parametrov varenia podľa vašich
potrieb.
1. Nastavenie hodín
Po pripojení rúry k elektrickej sieti bude blikať „00:00“, zaznie akustická signalizácia.
1) Tlačidlami „
“ alebo „ “ nastavte čas (v rozsahu od 00:00 až 23:59.)
2) Po nastavení času stlačte
automaticky po 3 sekundách.
pre potvrdenie nastavenia. Ak nič nestlačíte, potvrdí sa
SK-10
SK
Úprava času
1) V pohotovostnom režime stlačte
pre aktiváciu funkcie STEAM (para). Stlačte raz
zobrazenie „CL“ v ľavom rohu displeja.
2) Tlačidlami
alebo
pre
upravte čas (v rozsahu od 00:00 až 23:59).
3) Potom stlačením
potvrďte nastavenie. Po nastavení zmizne „CL“. Ak nestlačíte žiadne
tlačidlo, automaticky sa uloží po 3 sekundách.
Poznámka:
1) Ak pri nastavení hodín stlačíte a podržíte alebo , nastavíte v 10-minútových krokoch,
krátkym stlačením nastavíte v 1- minútových krokoch.
2) Dlhým stlačením sa dotykový panel automaticky resetuje, musíte stlačiť opäť.
2. Grilovanie
1) V pohotovostnom režime stlačte
pre aktiváciu funkcie pary. Bude blikať 100, svieti kontrolka
, „°C“ a „MIN“. Zobrazí sa počiatočný čas varenia „10:00“. Opakovaným stlačením
zmeňte funkciu.
2) Opakovaným stlačením
sa rozsvieti indikácia
. Znamená to aktiváciu funkcie grilu.
Rozsvieti sa kontrolka „MIN“, počiatočný výkon grilu „3“ bliká, počiatočný čas pečenia „10:00“ svieti.
3) Stlačením
/ nastavte výkon grilu (1, 2, 3). Ak nechcete nič meniť, pokračujte na ďalší krok.
aktivujte nastavenie času pečenia. Tlačidlami /zvoľte čas pečenia (Max.
4) Stlačením
1 hodina a 30 minút). Ak nechcete nič meniť, vynechajte tento krok.
5) Stlačením
spustite pečenie.
3. Konvekčné pečenie
aktivujte režim pary. Bude blikať 100, svieti
1) V pohotovostnom režime stlačením tlačidla
, „°C“ a „MIN“. Počiatočný čas pečenia „10:00“ svieti. Opakovaným stlačením
kontrolka
zvoľte funkciu.
2) Stlačte opakovane
, zobrazí sa kontrolka
. Predstavuje to aktiváciu konvekčnej funkcie.
Svieti „MIN“ a bliká počiatočná teplota „180“. Počiatočný čas „10:00“ a „°C“ svieti.
3) Tlačidlami /
zvoľte teplotu. Rozsah teploty je: 50, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135,
140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230.
Stlačením
prejdite na nasledujúci krok.
ju upravte. Maximálne 5 hodín.
4) Keď bliká čas pečenia, tlačidlami /
5) Stlačením
spustite pečenie.
SK-11
SK
4. Grilovanie s ventilátorom
aktivujte režim pary. Bude blikať 100, svieti
1) V pohotovostnom režime stlačením tlačidla
kontrolka
, „°C“ a „MIN“. Počiatočný čas pečenia „10:00“ svieti. Opakovaným stlačením
zvoľte funkciu.
2) Opakovaným stlačením
sa rozsvieti indikácia
. Znamená to aktiváciu funkcie grilu s
ventilátorom. Svieti „MIN a bliká počiatočná teplota „180“. Počiatočný čas pečenia „10:00“ a „°C“
svieti.
3) Tlačidlami / zvoľte teplotu. Rozsah teploty je: 35, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135,
140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180. Stlačením
prejdite na nasledujúci krok.
4) Keď bliká čas pečenia, tlačidlami / zvoľte čas pečenia. Maximálne 5 hodín.
5) Stlačením
spustite pečenie.
5. Automatické pečenie
aktivujte režim pary. Bude blikať 100, svieti
1) V pohotovostnom režime stlačením tlačidla
kontrolka
, „°C“ a „MIN“. Počiatočný čas pečenia „10:00“ svieti. Opakovaným stlačením
zvoľte funkciu.
2) Opakovaným stlačením
sa rozsvieti indikácia
, znamená to funkciu automatického
menu. Svieti indikácia „Kg“, „MIN“, „0.2“ a bliká počiatočný režim „P01“. Predstavuje aktiváciu menu
bez pary. Ak je režim „S01“, predstavuje menu s parou.
/ zvoľte typ menu (P01-P12 alebo S01-S36). Stlačením
3) Tlačidlami ďalší krok.
prejdete na
Poznámka:
1) Pre menu bez pary (P01-P12) stlačte
pre potvrdenie voľby menu a vstúpte automaticky
do menu hmotnosti. V tejto fáze môžete tlačidlami
automatického menu a zobraziť čas pečenia.
alebo zvoliť hmotnosť
2) Pre menu s parou bude blikať počiatočný čas pečenia, tlačidlami
pečenia.
3) Stlačením
alebo nastavte čas
spustite pečenie.
POZNÁMKA:
1) Po automatickom menu s parou vodné čerpadlo odčerpá vodu späť do zásobníka, budete
počuť nejaké zvuky.
2) Po automatickom menu s parou musíte odstrániť vodu z vnútra rúry a dvierok.
SK-12
SK
6. Rozmrazovanie
aktivujte režim pary. Bude blikať 100, svieti
1) V pohotovostnom režime stlačením tlačidla
kontrolka
, „°C“ a „MIN“. Počiatočný čas pečenia „10:00“ svieti. Opakovaným stlačením
zvoľte funkciu.
2) Opakovaným stlačením
rozsvieťte kontrolky
, čo znamená aktiváciu funkcie
rozmrazovania. Potom bude blikať „Kg“, „MIN“ a „0.1“ a počiatočný režim svieti „dEF“.
zvoľte hmotnosť rozmrazovania (100 - 1000 g).
3) Tlačidlami /
4) Stlačením
spustite proces.
7. Uzamknutie ovládacích prvkov
Uzamknutie: v pohotovostnom režime stlačte na tri sekundy
a
, zaznie dlhý akustický
signál potvrdzujúci stav uzamknutia a rozsvieti sa indikácia .
Odomknutie: v uzamknutom stave stlačte na 3 sekundy
signál a indikácia
a
, zaznie dlhý akustický
zmizne.
8. Funkcia pary
aktivujte režim pary. Bude blikať 100, svieti
1) V pohotovostnom režime stlačením tlačidla
kontrolka
, „°C“ a „MIN“. Počiatočný čas pečenia „10:00“ svieti. Opakovaným stlačením
zvoľte funkciu.
2) Tlačidlami
/
zvoľte teplotu pary, rozsah nastavenia je: 100, 90, 80, 70, 60, 50. Stlačením
prejdite na ďalší krok.
3) Keď bliká čas pečenia, tlačidlami
4) Stlačením
/
zvoľte čas pečenia. Maximálne 1 hodinu a 30 minút.
spustite varenie.
Poznámky o varení v pare:
1. Pred varením v pare:
Pred spustením režimu s parou, ak nie je v zásobníku voda a stlačíte tlačidlo
, zaznie
akustická signalizácia a zobrazí sa indikácia „Lo“ pre upozornenie na doplnenie vody.
2. Počas varenia v pare:
Počas režimu varenia v pare, ak sa vyčerpá v zásobníku voda, zaznie akustická signalizácia a
displej zobrazí „Lo“ pre upozornenie na doplnenie vody. Po pridaní vody bude fungovať normálne.
SK-13
SK
3. Po varení v pare:
1- Po skončení varenia sa voda z bojleru odčerpá do zásobníka vody. Tento proces bude trvať
približne 1 minútu.
2- Ak sa zásobník zaplní počas procesu odčerpávania vody späť do zásobníka, 10-krát zaznie
akustická signalizácia pre upozornenie na vyliatie zásobníka. Po vyprázdnenie zásobníka bude
systém pokračovať v odčerpávaní.
Kódy porúch
Počas prevádzky pary sa môžu objaviť nižšie uvedené kódy:
E-06: 1 - zásobník vody nie je dobre zatvorený.
E-05: porucha vodného systému, kontaktujte technika pre kontrolu. Možné príčiny.
1 - Porucha senzora vody.
2 - Porucha vodného potrubia.
3 - Porucha vodného čerpadla.
4 - Porucha zásobníka vody.
9. Funkcia konvekcia + para
1) V pohotovostnom režime stlačte
pre aktiváciu funkcie pary. Bliká 100,
svieti. Svieti „°C“
zmeňte funkciu.
a „MIN“. Svieti počiatočný čas varenia „10:00“. Opakovaným stlačením
a
2) Opakovaným stlačením
rozsvieťte
. Predstavuje to aktiváciu funkcie konvekcie
s parou. Počiatočná teplota 180°C bliká. Bliká počiatočné nastavenie pary L3.
3) Tlačidlami
Stlačením
/
zvoľte teplotu, rozsah nastavenia je od: 180, 190, 200, 210, 220.
prejdite na nasledujúci krok.
4) Bliká nastavenie pary „L3“. Tlačidlami
nasledujúci krok.
5) Tlačidlami
6) Stlačením
/
/
zvoľte nastavenie a stlačením
prejdite na
zvoľte čas varenia, maximálne 1 hodina a 30 minút.
spustite varenie.
10. Špecifikácia zobrazenia
1) Počas nastavenia programu alebo v pohotovostnom režime stlačte
pre otvorenie režimu
nastavenia parametrov, parametre budú blikať 10 sekúnd pred zmenou.
2) Počas nastavenia programu alebo v pohotovostnom režime, 3 sekundy po nastavení sa
automaticky potvrdia.
3) Keď je rúra v stave nastavenia alebo v pohotovostnom režime, vrátane automatického menu a
programu rozmrazovania, ak neuskutočníte žiadnu operáciu 5 minút, prepne sa do vypnutého
režimu.
4) Keď otvoríte dvierka rúry, rozsvieti sa osvetlenie.
5) Osvetlenie svieti, keď je rúra v režime pozastavenia.
6) Ak otvoríte dvierka počas procesu varenia, pre pokračovanie musíte stlačiť tlačidlo
7) Pre otvorenie zásobníka vody môžete v akomkoľvek stave stlačiť tlačidlo
SK-14
.
.
SK
8) Ak je dosiahnutá nastavená teplota v konvekčnom režime a režime grilu s ventilátorom, trikrát
zaznie akustická signalizácia a 1 minútu bude blikať ikona , potom pokračuje pečenie.
11. Funkcia automatického odstraňovania vodného kameňa
Pre najlepšie výsledky čistenia odporúčame používať čistiaci prostriedok na báze citrátu sodného,
ktorý sa používa na odvápnenie parnej rúry. Postupujte podľa pokynov výrobcu
uvedených na obale. Spustite program pary po 20 hodinách prevádzky pre odvápnenie.
1) Zapnite rúru, vyberte zásobník vody, nalejte 1000 ml čistej vody, pridajte balenie odvápňovacieho
prostriedku.
2) Vložte zásobník na miesto.
3) V pohotovostnom režime stlačením
aktivujte funkciu pary. Bliká 100, indikácia
„MIN“ svieti. Počiatočný čas „10:00“ svieti. Opakovaným stlačením
, „°C“ a
zmeňte funkciu.
4) Opakovaným stlačením
zobrazte „CLE“, predstavuje to aktiváciu funkcie Odstránenie
vodného kameňa. „MIN“ a počiatočný čas „20:00“ svieti, ostatné ikony zmiznú.
5) Stlačením
spustite program.
6) 1 minútu po skončení programu vyberte zásobník vody a vylejte z neho vodu. Zásobník dôkladne
vyčistite.
7) Nalejte čistú vodu, opakujte kroky 3 až 6.
Poznámka: proces odvápnenia neprerušujte. Ak sa preruší pred dokončením, celý program musíte
opakovať od kroku 3.
12. Úprava parametrov v procese nastavenia a pečenia
1) Ak nájdete chybu pri nastavení parametrov, môžete sa stlačením
parametra. Príslušný parameter môžete opäť nastaviť.
vrátiť na nastavenie
nastaviť parametre pečenia. Príslušné parametre
2) V procese pečenia môžete stlačením
môžete nastaviť rovnakým spôsobom ako v predchádzajúcom kroku. Poradie nastavenia
parametra je v súlade so stavom nastavenia.
3) Po skončení nastavenia parametrov počas pečenia sa potvrdí automaticky 3 sekundy po nastavení
alebo po stlačení
.
SK-15
SK
MENU S PAROU
MENU
Pstruh
Filet z lososa
Zubáč
Krevety
Halibut
Srdcovka jedlá
Treska
Sleď
Tuniak
Krab
Kuracie stehno
Kuracie prsia
Mäsové guličky
Kuracie krídla
Bravčová
panenka, celá
Klobásy
Vajce do skla
Vajíčka, natvrdo
Vajíčka, namäkko
Ryža + voda
Baklažán
Fazuľa
Brokolica
Karfiol
Hrášok
Mrkva
Kukurica
Paprika
Čili paprika
Huby
Pór
Ružičkový kel
Zeler
Špargľa
Špenát
Cuketa
DISPLEJ
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
HMOTNOSŤ
200-600 g
200-600 g
200-600 g
200-600 g
200-600 g
200-600 g
200-700 g
200-600 g
200-600 g
2-6
4- 10
4-6
200-600 g
4-8
200-600 g
ČAS
15:00-30:00
15:00-30:00
15:00-30:00
10:00-25:00
15:00-30:00
10:00-20:00
15:00-30:00
15:00-30:00
10:00-20:00
20:00-35:00
25:00-40:00
25:00-45:00
25:00-45:00
15:00-30:00
15:00-30:00
VÝKON
Para 100°C
Para 100°C
Para 100°C
Para 100°C
Para 100°C
Para 100°C
Para 100°C
Para 100°C
Para 100°C
Para 100°C
Para 100°C
Para 100°C
Para 100°C
Para 100°C
Para 100°C
S16
S17
S18
S19
S20
S21
C22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34
S35
S36
4-10
1-8
1-8
1-8
10:00-25:00
5:00-15:00
10:00-20:00
5:00-15:00
25:00-35:00
10:00-25:00
20:00-35:00
10:00-25:00
15:00-30:00
15:00-30:00
20:00-35:00
15:00-30:00
5:00-20:00
5:00-20:00
5:00-20:00
5:00-20:00
10:00-25:00
10:00-25:00
15:00-30:00
5:00-20:00
10:00-25:00
Para 100°C
Para 100°C
Para 100°C
Para 100°C
Para 100°C
Para 100°C
Para 100°C
Para 100°C
Para 100°C
Para 100°C
Para 100°C
Para 100°C
Para 100°C
Para 100°C
Para 100°C
Para 100°C
Para 100°C
Para 100°C
Para 100°C
Para 100°C
Para 100°C
200-600 g
200-600 g
200-600 g
200-600 g
200-400 g
200-600 g
1 - 10
200-600 g
200-600 g
200-600 g
200-400 g
200-600 g
200-800 g
200-600 g
200-400 g
200-600 g
SK-16
SK
MENU BEZ PARY
MENU
DISPLEJ
HMOTNOSŤ
200
300
400
500
600
400
500
600
200
400
600
ČAS
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
45:00
50:00
55:00
12:00
14:00
16:00
VÝKON
Predhrev/200“C
Predhrev/200“C
Predhrev/200“C
Predhrev/200“C
Predhrev/200“C
Predhrev/150“C
Predhrev/150“C
Predhrev/150“C
Predhrev/220“C
Predhrev/220“C
Predhrev/220“C
P04
500
18:00
Predhrev/180“C
P05
400
16:00
Predhrev/200“C
200
400
600
200
300
400
100
150
200
10:00
12:00
16:00
12:00
13:00
14:00
8:00
8:30
9:00
Predhrev/220“C
Predhrev/220“C
Predhrev/220“C
Predhrev/220“C
Predhrev/220“C
Predhrev/220“C
P09
600
18:00
Predhrev/180“C
P10
500
16:00
Predhrev/180“C
P11
500
18:00
Predhrev/180“C
P12
840
(70 g x 12)
20:00
Predhrev/180“C
Čerstvá pizza
P01
Koláč
P02
Garnát
P03
Čokoládové
sušienky
Citrónové
sušienky
Klobásy
P06
Rybie prsty
P07
Chlieb
P08
Ovsené vločky s
hrozienkami
Pekanové lupienky
Arašidovo
čokoládové
sušienky
Maffiny
SK-17
Úroveň grilu 3
SK
ODSTRÁNENIE PRÍPADNÝCH PROBLÉMOV
Bežné
Rušenie príjmu TV rúrou.
Príjem rádia a televízora môže byť pri prevádzke
rúry rušený. Tento jav sa podobá rušeniu
malými elektrickými spotrebičmi ako je mixér, vysávač a
elektrický ventilátor. Ide o normálny stav.
Stlmenie svetla rúry.
Pri nízkom výkone varenia sa môže svetlo
stlmiť. Je to normálny stav.
Para hromadiaca sa na dvierkach,
horúci vzduch vychádzajúci z vetracích
otvorov.
Počas varenia môže z jedla vychádzať para.
Väčšina tejto pary vyjde von z vetracích otvorov. Ale
nejaké množstvo sa môže nahromadiť na studených
miestach ako sú dvierka rúry. Je to normálny stav.
Rúra bola náhodne spustená, keď
vnútri nebolo žiadne jedlo.
Rúru nepoškodí, ak veľmi krátky čas funguje prázdna. Ale
mali by ste sa tejto situácii vyhnúť.
Problém
Možná príčina
Oprava
Rúra sa nezapne.
Napájací kábel nie je správne
zapojený do sieťovej zásuvky.
Vytiahnite kábel zo zásuvky,
počkajte 10 sekúnd a opäť ho
zapojte.
Spálená poistka alebo zásah
automatického spínača.
Vymeňte poistku alebo opäť
nastavte automatický spínač
(opravený kvalifikovaným
personálom našej spoločnosti).
Problémy s elektrickou
zásuvkou.
Skontrolujte zásuvku pomocou
iného spotrebiča.
Rúra nehreje.
Dvierka nie sú správne
zatvorené.
Dvierka správne zatvorte.
Sklenený tanier vydáv počas
fungovania rúry hluk.
Špinavé valčeky alebo zvyšky
na dne rúry.
Viď odsek „údržba rúry“, kde
je popísaný spôsob čistenia
znečistených častí.
SK-18
SK
Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia
(súkromné domácnosti)
Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú
elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na
určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty
vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym
vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho
zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom
úrade.
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.
Pre právnické osoby v Európskej únii
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate
od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.
Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na
miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.
SK-19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising