Hoover | HVI 381 TY | Hoover HVI 381 TY Uživatelský manuál

Hoover HVI 381 TY Uživatelský manuál
Indukční varná deska
Návod k obsluze
HVI 381 TY
1
Vážený zákazník,
Děkujeme za volbu naší indukční varné desky TEPPAN YAKI.
Pro správné použití spotřebiče doporučujeme si přečíst důkladně následující pokyny a uschovejte si je
pro případné použití v budoucnosti.
Obsah
Bezpečnost.......................................................................................................................... 3
Upozornění před použitím................................................................................................................... 3
Použití spotřebiče................................................................................................................................ 3
Opatření pro ochranu spotřebiče......................................................................................................... 3
Upozornění v případě závady spotřebiče............................................................................................ 4
Další ochrana...................................................................................................................................... 4
Popis spotřebiče................................................................................................................. 4
Technické údaje................................................................................................................................... 4
Ovládací panel..................................................................................................................................... 4
Použití spotřebiče................................................................................................................ 5
Displej.................................................................................................................................................. 5
Ventilace.............................................................................................................................................. 5
Aktivace a ovládání spotřebiče.......................................................................................... 5
Před prvním použitím.......................................................................................................................... 5
Princip indukce.................................................................................................................................... 5
Dotekové ovládání............................................................................................................................... 5
Zóna volby výkonu „SLIDER” a zóna nastavení časovače.................................................................. 5
Zapnutí................................................................................................................................................ 6
Indikace zbytkového tepla................................................................................................................... 7
Časovač............................................................................................................................................... 7
Funkce opětovného vyvolání použitých nastavení.............................................................................. 8
Funkce přemostění.............................................................................................................................. 8
Uzamčení ovládacího panelu.............................................................................................................. 8
Funkce čištění..................................................................................................................................... 9
Doporučení k vaření............................................................................................................ 9
Nastavení stupně vaření/teploty.......................................................................................................... 9
Maximální teplota a « bod kouře ».................................................................................................... 10
Doporučení k vaření.......................................................................................................................... 10
Údržba a čištění..................................................................................................................11
Čištění sklokeramického povrchu.......................................................................................................11
Čištění varného povrchu.....................................................................................................................11
Řešení případných problémů............................................................................................11
Pokyny k instalaci ............................................................................................................ 12
Připojení k elektrické síti.................................................................................................. 13
VYSOKÉ NAPĚTÍ!
Nesnímejte kryty
Uvnitř je vysoké napětí!
2
BEZPEČNOST
Upozornění před použitím
• Spotřebič vybalte.
• Instalaci a připojení tohoto spotřebiče musí provést kvalifikovaný technik. Výrobce nenese
odpovědnost za poškození způsobená nesprávnou vestavbou nebo nevhodným připojením.
• Tento spotřebič se smí používat pro instalaci do vhodné kuchyňské linky s vhodnou pracovní
deskou.
• Tento domácí spotřebič je určený výhradně pro přípravu pokrmů, s vyloučením průmyslového využití.
• Z keramického povrchu odstraňte veškeré štítky.
• Neměňte ani neupravujte tento spotřebič.
• Varnou desku nesmíte používat jako volně stojící spotřebič ani jako pracovní plochu.
• Spotřebič musí být uzemněný a připojený v souladu s místními standardy.
• Nepoužívejte prodlužovací kabely.
• Spotřebič nepoužívejte nad myčkou nádobí ani nad sušičkou: pára by mohla poškodit elektronické
spotřebiče.
• Spotřebič není určený pro ovládání pomocí externích časovačů nebo samostatného systému
dálkového ovládání.
Použití spotřebiče
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Varné zóny po použití vypněte.
Při přípravě pokrmů na oleji a tuku je mějte neustále pod dohledem: můžou se snadno vznítit.
Během nebo po použití dbejte na to, abyste se nepopálili.
Zabraňte kontaktu kabelu jakéhokoliv spotřebiče s horkou varnou deskou nebo nádobím.
Magnetické předměty (kreditní karty, disky, kalkulačky) neumisťujte do blízkosti spotřebiče během
provozu.
Kovové předměty, jako jsou nože, vidličky, lžičky a pokličky neumisťujte na varnou desku, mohou se
zahřát.
Používejte vhodné nádobí pro indukci. Na skleněný povrch nedávejte žádné kovové předměty,
kromě teplu odolných nádob. V případě nechtěného předčasného zapnutí nebo z důvodu
zbytkového tepla se mohou jiné materiály roztavit nebo vznítit.
Spotřebič nikdy nezakrývejte utěrkou. Může se zahřát a vznítit.
Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo
mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem
nebo byly poučeny o správném a bezpečném použití spotřebiče a porozuměly možným rizikům.
Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.
Opatření pro ochranu spotřebiče
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Písek nebo jiné drsné materiály mohou poškodit sklokeramický povrch.
Zabraňte pádu předmětů, i drobných, na sklokeramickou desku.
Zabraňte tvrdému kontaktu nádobí s hranami varné desky.
Ujistěte se, zda ventilační systém spotřebiče funguje dle pokynů výrobce.
Nedávejte ani nenechávejte těžké nádobí na sklokeramické desce.
Cukr, syntetické materiály nebo hliníkové fólie nevystavujte horkým plochám. Mohou způsobit
praskliny nebo jiné změny sklokeramického povrchu: spotřebič vypněte a ihned tyto předměty
odstraňte (nepopalte se).
VAROVÁNÍ: riziko požáru: na varném povrchu neskladujte žádné předměty.
Na ovládací panel nedávejte žádné nádoby.
Pokud je pod spotřebičem šuplík, instalujte vhodné mezidno mezi dno spotřebiče a šuplík, aby zůstal
volný prostor mezi šuplíkem a mezidnem nejméně 2 cm. Je to důležité k zajištění správné ventilace.
Nikdy nedávejte žádné hořlavé předměty (např. sprej) do šuplíku pod sklokeramickou varnou desku.
Veškeré náčiní v šuplíku musí být teplu odolné.
3
Upozornění v případě závady spotřebiče
•
•
•
•
V případě závady spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě.
Pokud je sklokeramická deska prasklá, odpojte ji od elektrické sítě a kontaktujte servisní středisko.
Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný technik. Spotřebič neotvírejte.
VAROVÁNÍ: pokud je povrch varné desky prasklý, spotřebič vypněte, abyste zabránili riziku
zasažení elektrickým proudem.
Další ochrana
• U osob s kardiostimulátorem může magnetické pole ovlivnit jeho funkci. Další informace žádejte od
prodejce nebo lékaře.
• Nepoužívejte hliníkové nebo umělohmotné nádoby: mohou se na horkém povrchu varných zón
roztavit.
• NIKDY se nepokoušejte uhasit plameny vodou, spotřebič nejdříve vypněte a pak plameny překryjte
pokličkou nebo požární dekou.
POPIS SPOTŘEBIČE
Technické údaje
Celkový výkon
Pozice varné zóny
Nominální výkon
2800 W
2 zóny Ø145 mm
2 x 1400 W
Ovládací panel
Tlačítka
časovače
Zobrazení
přemostění
Zobrazení
výkonu
Zobrazení
časovače
Zóna volby výkonu
„Slider“ (zadní zóna)
Zóna volby výkonu
„Slider“ (přední zóna)
Tlačítko
zrušení
funkce
Časovač
Tlačítko
uzamčení
Tlačítko
zapnutí/
vypnutí
Tlačítko
pauza/
vyvolání
4
POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
Displej
Displej
Označení
Popis
0
Nula
Je aktivovaná varná zóna.
1…9
Úroveň Booster
Volba výkonu vaření.
E
Chybová zpráva
Elektronická závada.
C
Funkce čištění
Funkce čištění je aktivní.
H
Zbytkové teplo
Varná zóna je horká.
II
Stop&Go
Varná deska je v režimu pauzy.
Ventilace
Chladicí systém je zcela automatický. Chladicí ventilátor se aktivuje na nízké rychlosti, když teplo z
elektronického systému dosáhne určité úrovně. Ventilace se spustí na vysokou rychlost, když se varná
deska používá intenzivně. Ventilátor sníží rychlost a automaticky se zastaví, když se elektronický
systém dostatečně ochladí.
AKTIVACE A OVLÁDÁNÍ SPOTŘEBIČE
Před prvním použitím
Varnou desku vyčistěte vlhkou utěrkou a pak důkladně vysušte. Nepoužívejte mycí prostředky, neboť
vytvářejí namodralé zbarvení sklokeramického povrchu.
Princip indukce
Pod každou varnou zónou se nachází indukční cívka. Během provozu vytváří proměnlivé
elektromagnetické pole, které vytváří indukční proud ve feromagnetickém dně. Výsledkem je ohřev
nádobí na varné zóně.
Dotekové ovládání
Vaše sklokeramická deska je vybavena elektronickými ovladači s dotekovými tlačítky. Po doteku
tlačítka prstem se aktivuje odpovídající příkaz. Tato aktivace je potvrzená rozsvícením kontrolky,
symbolu nebo čísla na displeji a/nebo „akustickou“ signalizací.
Při běžném použití stiskněte najednou pouze jedno tlačítko.
Zóna volby výkonu „SLIDER” a zóna nastavení časovače
Pro volbu výkonu pomocí slideru posuňte prstem po „SLIDERL zóně. Volbu můžete zadat rovnou,
pokud položíte prst přímo a požadovanou úroveň.
Zóna volby výkonu „SLIDER“ a zóna
nastavení časovače
„PŘÍMÉ ZADÁNÍ“
„SLIDER“
5
Zapnutí
Zapnutí/vypnutí varné desky
Činnost
Ovládací panel
Displej
Zapnutí
stiskněte [
]
[0]
Vypnutí
stiskněte [
]
nic nebo [ H ]
Zapnutí/vypnutí varné zóny:
Činnost
Ovládací panel
Displej
Nastavení
(Nastavení výkonu)
posuňte na ovladači „SLIDER“
doprava nebo doleva
[ 1 ] až [ 9 ]
Zastavení
posuňte na [ 0 ] na ovladači
[ 0 ] nebo [ H ]
„SLIDER“
Pokud neuskutečníte žádnou činnost do 20 sekund, elektronika se vrátí do pozice čekání.
- Příklad zvýšení výkonu:
Požadovaný výkon
Aktuální výkon
Segmenty na zobrazení výkonu se rozsvěcují jeden po druhém, až do dosažení požadovaného
výkonu.
- Příklad snížení výkonu:
Aktuální výkon
Požadovaný výkon
Segmenty na zobrazení výkonu jeden po druhém zhasínají, až do dosažení požadovaného výkonu.
6
Indikace zbytkového tepla
Po vypnutí varné zóny nebo úplném vypnutí varné desky jsou varné zóny stále horké a na displeji svítí
symbol [ H ].
Symbol [ H ] zmizí, když je možné bezpečně se dotknout varných zón.
Nedotýkejte se varných zón a nedávejte na ně žádné citlivé prostředky, dokud svítí indikátor
zbytkového tepla. Riziko popálení a požáru.
Časovač
Časovač lze použít současně se všemi varnými zónami a s různými nastaveními času (od 1 do 999
minut) pro každou varnou zónu.
• Nastavení a úprava doby vaření:
Činnost
Ovládací panel
Displej
Nastavení výkonu
Posuňte na ovladači „SLIDER“
[ 1 ] až [ 9 ]
Volba časovače
Stiskněte současně [ - ] a [
+ ] na časovači, dokud se
nerozsvítí požadovaný displej
Zapnutí displeje časovače
Zkrácení času
Stiskněte [ - ] na časovači
[ 60 ] do 59, 58...
Prodloužení času
Stiskněte [ + ] na časovači
Prodloužení času
Činnost
Ovládací panel
Displej
Volba časovače
Stiskněte současně tlačítka
[ - ] a [ + ] na časovači, dokud
se nerozsvítí požadovaný
časovač
Zapnutí displeje časovače
Zastavení časovače
Stiskněte [ - ] na časovači
[ 000 ]
• Zastavení časovače vaření:
V případě aktivních více časovačů proces opakujte.
• Funkce časovače vajíček:
Časovač vajíček je nezávislá funkce. Zastaví se ihned, když začne varná zóna fungovat.
Když je varná deska vypnutá, časovač pokračuje, dokud nedosáhne nastaveného času.
Činnost
Ovládací panel
Displej
Aktivace varné desky
Stiskněte [
[0]
Volba časovače
Stiskněte současně [ - ] a [ + ]
na časovači
[ 000 ]
Zkrácení doby
Stiskněte [ - ] na časovači
[ 60 ] do 59, 58...
Prodloužení doby
Stiskněte [ + ] na časovači
Prodloužení času
]
Po několika sekundách zobrazení [ min ] přestane blikat.
Čas je potvrzený a časovač se spustí.
7
• Automatické zastavení na konci doby vaření:
Když uplyne nastavená doba vaření, zobrazení časovače bliká [ 000 ] a zní akustická signalizace.
K vypnutí signalizace a blikání stiskněte tlačítka [ - ] a [ + ].
• Spuštění/zastavení funkce stop&go function:
Činnost
Ovládací panel
Displej
Aktivace stop&go
Stiskněte [
[ II ] a kontrolka svítí
Zastavení stop&go
Stiskněte [ ]
Stiskněte na ovladači „slider“
]
„Slider“ zobrazí předchozí
nastavení
Funkce opětovného vyvolání použitých nastavení
Po vypnutí varné desky [ ] je možné vyvolat naposledy použitá nastavení.
• fáze vaření všech varných zón (Booster)
• minuty a sekundy naprogramovaného vaření časovačů varných zón
Proces obnovení je následující:
• Stiskněte tlačítko [ ]
• Pak stiskněte [ ] předtím, než přestane blikat kontrolka.
Předchozí nastavení jsou opět aktivní.
Funkce přemostění
Tato funkce umožňuje použití 2 varných zón současně se stejnými funkcemi jako jednu varnou zónu.
Funkce Booster není k dispozici.
Činnost
Ovládací panel
Displej
Aktivace varné desky
Stiskněte [
[0]
Aktivace přemostění
Stiskněte současně [
varných zón
Zvýšení přemostění
Posuňte na ovladači „SLIDER“,
který představuje výkon
[ 1 ] do [ 9 ]
Vypnutí přemostění
Stiskněte současně [
varných zón
[0]
]
]2
]2
[0]a[
]
Uzamčení ovládacího panelu
Abyste zabránili nechtěné změně nastavení varných zón, zejména při čištění, lze ovládací panel
uzamknout (kromě tlačítka zapnutí/vypnutí [
]).
Činnost
Ovládací panel
Displej
Uzamčení varné desky
Stiskněte [
] na 6 sekund
Svítí kontrolka uzamčení
Odemčení varné desky
Stiskněte [
] na 6 sekund
Kontrolka uzamčení zhasne
8
Funkce čištění
Funkce čištění zajišťuje dostatečnou teplotu k čištění vaší varné desky (viz kapitolu Údržba a čištění).
Každá zóna má vlastní funkci čištění.
Lze zkombinovat 2 varné zóny (funkce přemostění), pak aktivovat funkci čištění.
• Zapnutí/vypnutí funkce čištění:
Činnost
Ovládací panel
Displej
Aktivace funkce čištění
Stiskněte [
Bliká [ C ]
]
Po dosažení teploty čištění zůstane [ C ] svítit.
Zastavení funkce
Stiskněte [
] nebo
[
] nebo posuňte prstem na
ovladači „SLIDER“
nic nebo [ H ]
[ 0 ] až [ 9 ]
Čištění lze nastavit v pozicích 4, 5 nebo 6 na ovladači slider.
DOPORUČENÍ K VAŘENÍ
Nastavení stupně vaření/teploty
Stupeň vaření
Teplota (°C)
1
50
2
75
3
100
4
125
5
150
6
170
7
190
8
205
9
220
Můžete vařit přímo na varné plotně s nebo bez tuku (olej nebo tuk).
Vyhněte se dosažení « bodu kouře » (příliš vysoká teplota), když vaříte s oleji nebo tuky. Pokrm ztratí
nutriční hodnotu.
K uchování chuti a kvality nastavte vhodnou teplotu v souladu s typem připravovaného pokrmu.
9
Maximální teplota a « bod kouře »
Tuk/olej
Maximální doporučená
teplota (°C)/výkon
Bod kouře (°C)
Máslo
130 / 4
150
Sádlo
170 / 6
200
Hovězí lůj
180 / 6
210
Olivový olej
180 / 6
200
Slunečnicový olej
200 / 7
220
Arašídový olej
200 / 7
235
Kokosový olej
200 / 7
240
Typ pokrmu
Teplota (°C)
Výkon
Ryby a plody moře
170-180
6
Telecí
160-180
6
Hovězí
200-210
8
Vepřové
180-210
7
Jehněčí
180-200
7
Drůbež
160-180
6
Klobásy
200
7-8
Doporučení k vaření
Volské oko
140
4-5
Pancake/omeleta
140-160
5
Ovoce
140-160
5
Zelenina
140-160
5
Dušení předem uvařené rýže
140-160
5
Dušení předem uvařených
těstovin
140-160
5
10
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Čištění sklokeramického povrchu
Ovládací panel vyčistěte trochou mycího prostředku zředěného vodou nebo doporučeným komerčně
dostupným mycím prostředkem na sklokeramiku.
Korosivní nebo drsné prostředky a čisticí náčiní mohou způsobit poškrábání.
Po čištění spotřebič vysušte.
Skvrny od cukru, džemu, želatiny, apod. musíte odstranit ihned.
Čištění varného povrchu
Studený povrch: lesklé skvrny odstraňte vlhkou utěrkou a mycím prostředkem zředěném ve vodě.
Pak umyjte čistou vodou a vysušte ve směru přirozených drážek varného povrchu (žádné krouživé
pohyby).
Teplý povrch: stiskněte tlačítko [
] a počkejte, než bude svítit [ C ] (viz odstavec „Funkce
čištění”).
Dejte kostky ledu na varnou plochu a lesklé skvrny odstraňte špachtlí. Vodu odstraňte suchou
papírovou utěrkou. Namísto kostek ledu můžete použít studenou vodu.
Pak povrch důkladně vysušte pohybem ve směru drážek varného povrchu (žádné krouživé pohyby)
čisticí utěrkou.
Některé skvrny z kyselin v potravinách lze odstranit citronovou šťávou po vychladnutí spotřebiče.
Varnou desku nečistěte, pokud je stále horká: riziko popálení.
Vysoce korosivní nebo drsné prostředky mohou způsobit poškrábání a poškození varné desky.
K čištění nepoužívejte vysokotlaké parní čističe.
ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ
Varná deska nebo varná zóna se nezapne:
• Varná deska není připojená k elektrické síti.
• Vypnutý jistič.
• Aktivní funkce uzamčení.
• Na dotekových ovládačích jsou nečistoty nebo voda.
• Na dotekových ovládacích jsou cizí předměty.
Ovládací panel zobrazuje [ E ]:
• Odpojte a opět připojte varnou desku.
• Kontaktujte servisní středisko.
Jedna nebo všechny varné zóny se vypnou:
• Aktivoval se bezpečnostní systém.
• Tento systém se aktivuje, pokud zapomenete vypnout varnou zónu.
• Jedno nebo více dotekových tlačítek je překryté.
• Nádobí je prázdné a dno je přehřáté.
• Varná deska je vybavena automatickou redukcí úrovně Booster a ochranou před přehřátím.
Ventilační systém je v provozu i po vypnutí varné desky:
• Nepředstavuje to závadu, ventilátor je v provozu pro ochranu elektronických zařízení.
• Ventilátor se zastaví automaticky.
Systém automatického vaření se nespustí:
• Varná zóna je stále horká [ H ].
• Je zvolená nejvyšší úroveň Booster [ 9 ].
11
Ovládací panel zobrazí [ C ]:
• Viz kapitolu „Funkce čištění“.
Ovládací panel zobrazí [ II ]:
• Viz kapitolu „Stop&Go“.
Ovládací panel zobrazí [ Π ]:
• Viz kapitolu „Přemostění“.
Ovládací panel zobrazí [
] nebo [ Er03 ]:
• Předmět nebo tekutina překrývá ovládací tlačítka. Symbol zmizí po odstranění předmětu nebo
vyčistění tlačítka.
Ovládací panel zobrazí [ E2 ]:
• Varná deska je přehřátá, nechte ji vychladnout a pak opět zapněte.
Ovládací panel zobrazí [ E8 ]:
• Blokovaný vstup vzduchu ventilátoru, uvolněte jej.
Ovládací panel zobrazí [ U400 ]:
• Varná deska není připojená k elektrické síti. Zkontrolujte připojení a varnou desku opět připojte.
Ovládací panel zobrazí [ Er47 ]:
• Varná deska není připojená k elektrické síti. Zkontrolujte připojení a varnou desku opět připojte.
Pokud některý ze symbolů zůstane zobrazený, kontaktujte servisní středisko.
POKYNY K INSTALACI
Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný technik.
Uživatel tohoto spotřebiče musí dodržovat platné předpisy a standardy dané země.
Přilepení těsnění:
Přilepte těsnění (2) dva milimetry od vnějšího okraje varné desky, po odstranění ochranné pásky (3).
Vsazení - instalace:
• Rozměry jsou:
Rozměry výřezu
Zapuštěná montáž
Rozměry sklokeramického povrchu
Šířka
Hloubka
Šířka
Hloubka
Poloměr
Šířka
Hloubka
Tloušťka
360
490
386
526
8
380
520
6
12
• Ujistěte se, zda je vzdálenost 50 mm mezi varnou deskou a okolními stěnami nebo nábytkem.
• Varné desky jsou klasifikované jako „Y“ třída pro tepelnou ochranu. Ideální instalace je s
dostatečným volným prostorem ze všech stran. Na zadní straně může být zeď nebo kuchyňský
nábytek z jedné strany. Na druhé straně nesmí být žádný nábytek nebo příslušenství vyšší než varná
deska.
• Vestavný nábytek pro varnou desku i hrany nábytku, laminátový povrch a lepidlo musí být odolné
teplotám až do 100 °C.
• Hrany pracovní desky musí být teplu odolné.
• Neinstalujte varnou desku nad troubu bez ventilátoru nebo myčku nádobí.
• K zajištění dostatečné cirkulace vzduchu elektronických zařízení ponechte minimální volný prostor
20 mm pod dnem varné desky.
• Pokud je pod pracovní deskou šuplík, do šuplíku nevkládejte hořlavé předměty (například: spreje)
ani předměty, které nejsou odolné vysokým teplotám.
• Materiály použité pro výrobu pracovních desek jsou často náchylné na roztahování při kontaktu s
vodou. Pro ochranu hran výřezu aplikujte vrstvu nátěru nebo speciálního tmelu. Pozornost zvyšte
zejména při aplikaci těsnění varné desky, abyste zabránili vniknutí tekutin pod varnou desku a do
nábytku pod ní. Toto těsnění zajišťuje správné utěsnění při použití ve spojení s rovnými pracovními
deskami.
• Bezpečnostní mezera mezi varnou deskou a odsavačem nad ní musí být dle pokynů výrobce
odsavače par. Dodržujte vzdálenost nejméně 760 mm, pokud nemáte podrobnější pokyny k
odsavači par.
• Připojovací kabel nesmí být vystavený mechanickému zatížení (např. šuplíkem) po připojení.
• VAROVÁNÍ: používejte ochranné prvky varné desky předepsané výrobcem spotřebiče nebo
uváděné výrobcem spotřebiče uvedené v pokynech pro použití jako vhodné, nebo dodané se
spotřebičem. Použití nevhodných ochranných prvků může způsobit nehody.
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
• Instalaci tohoto spotřebiče a připojení k elektrické síti smí provádět pouze elektrikář, který zná platné
předpisy a který je striktně dodržuje.
• Elektrické díly musí být po vestavbě vždy chráněné.
• Data potřebná pro připojení jsou na výrobním štítku na spodní straně spotřebiče.
• Spotřebič musí být oddělený od hlavní sítě všepólovým odpojovacím zařízením. Odstup mezi
kontakty musí být nejméně 3 mm.
• Elektrický obvod musí být oddělený od elektrické sítě pomocí vhodných zařízení, jako je jistič,
pojistky nebo stykač.
• Pokud spotřebič není vybavený přístupnou zástrčkou, do pevné instalace musí být včleněno
odpojovací zařízení v souladu s platnými předpisy.
• Přívodní kabel musí být veden tak, aby nepřišel v žádném bodě do kontaktu s horkými části varné
desky nebo trouby.
Upozornění!
• Tento spotřebič se smí připojovat k síti s parametry 230 V~ 50/60 Hz.
• Vždy musíte připojit uzemňovací vodič.
• Dodržujte připojovací schéma.
13
Použijte připojovací kabel dodaný se spotřebičem.
Zelenožlutý vodič přestavuje uzemňovací vodič, modrý vodič představuje neutrální a hnědý je fáze.
Napájení
Připojení
Průměr kabelu
Kabel
Jištění
230V~ 50/60Hz
1 Phase + N
3 x 1,5 mm²
H 05 VV - F
H 05 RR - F
16 A *
* vypočítáno s ohledem na standard EN 60 335-2-6
Neneseme žádnou odpovědnost za nehody v důsledku nesprávného připojení nebo
vyplývající z neuzemněného spotřebiče, nebo vybaveného nesprávným zemnícím
připojením.
ZÁKAZNICKÝ SERVIS
Než budete kontaktovat servis:
pokud spotřebič nefunguje správně, doporučujeme:
- zkontrolujte, zda je správně připojená zástrčka k síťové zásuvce.
Pokud nemůžete zjistit příčinu závady: spotřebič vypněte (nevystavujte jej drsnému zacházení) a
kontaktujte servisní středisko.
SÉRIOVÉ ČÍSLO VÝROBKU. Kde jej najdu?
Je důležité sdělit servisnímu středisku kód výrobku a sériové číslo (16-znakový kód, který začíná
číslicí 3); můžete jej najít na záručním listě nebo na výrobním štítku spotřebiče.
Pomůže v rychlém zásahu a zabrání případnému zbytečnému výjezdu technika, což vám může
značně ušetřit s tím spojené výdaje.
14
Informace pro užívatele k likvidaci elektrických
a elektronických zařízení (domácnosti)
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a
elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou
přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi
ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, čož by mohly být důsledky
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího
sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny
pokuty.
Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie
Chete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého
prodejce nebo dodavatele.
Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od
místních úřadů nebo od svého prodejce.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising