Hoover | RBC031B/1 | Hoover RBC031B/1 Användarmanual

Hoover RBC031B/1 Användarmanual
Bruksanvisning
®
SE
INSTRUKTIONER FÖR SÄKER ANVÄNDNING
Som beskrivs i denna bruksanvisning, får denna apparat endast användas vid städning av
hemmet. Se till att du förstår anvisningarna helt innan du börjar använda maskinen.
Stäng alltid av och ta bort laddaren från uttaget innan du rengör apparaten eller utför något
underhåll.
Den här apparaten kan användas av barn från 8 års ålder och personer med en nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga och som inte har den erfarenhet och kunskaper som behövs,
förutsatt att deövervakas eller har fått instruktioner om hur apparaten används på et säkert
vis och förstår riskerna som är involverade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och
underhåll som användaren ska utföra, får inte göras av barn utan överinseende.
Om nätsladden är skadad, sluta då omedelbart att använda produkten. För att undvika säkerhetsrisker
så måste en behörig Hoover-servicetekniker byta nätsladden.
Om området som ska rengöras innehåller en balkong bör en fysisk barriär användas för att
förhindra åtkomst till balkongen och säkerhetsställa en säker användning. Små barn och husdjur
måste hållas under uppsikt under tiden som Robo.com³ städar.”
Laddning av batteriet
Använd endast den ursprungliga laddaren som följer med apparaten.
Kontrollera att din nätspänning är samma som är angivet på laddaren.
Ladda aldrig batterierna i temperaturer över 30°C eller under 0°C.
Koppla in laddaren som levereras med den här apparaten i ett lämpligt uttag.
Läckage från battericeller kan förekomma under extrema användning- eller temperaturförhållanden.
Om det kommer vätska på huden, skölj snabbt med vatten. Om vätskan kommer in i ögonen, skölj dem
omedelbart med rent vatten i minst 10 minuter. Uppsök läkare.
Det är normalt att laddaren blir varm när laddning pågår.
Använd endast tillbehör, förbrukningsvaror och reservdelar som rekommenderas eller levereras av
Hoover.
Plocka inte upp hårda eller vassa objekt, tändstickor, het aska, cigarettfimpar eller andra
liknande objekt.
Spruta inte med eller plocka upp brandfarliga vätskor, rengöringsmedel, aerosoler eller deras
ångor.
Fortsätt inte att använda din apparat om den verkar vara defekt.
Hoover service: För att se till att maskinen fortsätter att vara effektiv fungerar som den ska
rekommenderar vi att service och reparationer endast utförs av behöriga servicetekniker från
Hoover.
Använd inte apparaten till att rengöra djur eller människor.
Ersätt inte Robot-batterierna med ej uppladdningsbara batterier.
Borttagning av batterier som nått slutet av sin livslängd
Om maskinen ska kasseras måste batterierna först tas bort. Maskinen måste kopplas bort
från elnätet vid borttagning av batterierna. Kassera batterierna på ett säkert sätt. Kör apparaten
tills den stannar på grund av att batterierna är helt urladdade. Användna batterier bör tas till en
återvinningsstation och inte disponeras med hushållssoporna. För att tar bort batterierna, kontakta
kundtjänsten på Hoover eller fortsätt enligt följande instruktioner.
OBS! Om du upplever några svårigheter med att montera ner enheten eller för mer information
om hantering eller återvinning av den här maskinen, var god och kontakta dina lokala
myndigheter eller din återvinningsstation.
VIKTIG INFORMATION FÖRE ANVÄNDNING
Läs följande information noggrant innan du använder din Robo.com³ eller dess tillbehör.
Montera inte isär Robo.com³ och försöka inte att reparera den själv. Om ett fel uppstår, kontakta Hoover Kundtjänst för professionell rådgivning.
Trappor: Din Robo.com³ använder sensorer för att undvika att falla ner för trappsteg, trappor eller över en kant. I vissa situationer kan sensorerna bli
förvirrade.
Din Robo.com³ kan inte upptäcka steg som är mindre än 8 cm på höjden. Steg som är mindre än 8 cm kan få Robo.com³ att falla ner. Om tillgänglig,
använd den virtuella barriären för att hindra din Robo.com³ från att falla.
Mycket reflekterande eller mycket mörka ytor som används på vissa steg eller trappor, såsom glas eller polerad keramik kan få Robo.com³ att falla
ner. Om tillgängligt, använd de virtuella barriärerna eller placera en matta på det nedre steget för att förhindra att din Robo.com³ ramlar ner.
Användning av Robo.com³ på entréer, avsatser eller upphöjda områden utan gränser bör undvikas. Om tillgängligt använd den virtuella barriären för
att förhindra att din Robo.com³ går in på dessa områden.
2
* Endast vissa modeller
** Kan variera beroende på modell
SE
Batteri Användning: Din Robo.com³ drivs med laddningsbara, litiumbatterier med hög kapacitet. Dessa
laddningsbara batterier garanteras för en period av 6 månader om de underhålls och drivs enligt denna
bruksanvisning.
I händelse av en väsentligt försämring av prestandan av Robo.com³, kan nya batterier erhållas från din
Hoover-återförsäljare.
Använd endast utbytbara delar som är godkända av Hoover för din Robo.com³. Användning av delar som
inte är godkända av Hoover är farliga och kan ogiltigförklara din garantin.
Använd endast den medföljande laddningsstationen* och huvudströmadaptern för att ladda din Robo.com³.
Användning av felaktig laddningsstation* eller huvudströmadapter är farligt och kommer att ogiltigförklara
garantin.
LÅDANS INNEHÅLL:
Robo.com³
Laddningsstation*
Strömadapter
Bruksanvisning
Virtual Barrier*
Rengöringsborste
3
Filter**
Fjärrkontroll**
Rengöringsmedel Blockhållare*
Rengöringsmedel Block*
Kant Rengöringsborste
* Endast vissa modeller
** Kan variera beroende på modell
SE
LÄR KÄNNA DIN Robo.com³ DAMMSUGARE
Robo.com³ ovanifrån
11
1
2
3
4
10
5
11
9
6
7
1
2
3
4
8
5
10
16
Stötdämpare
6
Främre sensorfönster
2
7
R-mjukt möbelskydd
7
F-mjukt möbelskydd
3
Visningsskärm & kontrollpanel
8
L-mjukt möbelskydd
4
Bärhandtag
9
Vänster sensorfönster
58
Övre infraröd lins
10
Övre lock
11
Knapp för frigörande av dammbehållare
12*
12
13
14
15
13
9
14
29
Robo.com³ underifrån
28
27
16
17
12*
12
13
14
15
18
13
14
19
20
16
21
14
17
14
26
14
25*
25
29
28
24*
24
27
23
14
22
26
25
25*
18
14
19
20
21
14
24
24*
23
22
36
12
Vänster kantborste*
21
Laddningskontakt
13
Automatisk laddningsplatta
22
Dammbehållare
14
Golv sensor
23
Frånluftsgallret
15
Framhjul
24
Rengöringsmedel Blockhållare*
16
Batterilucka
25
Rengöringsmedel Block*
17
Höger kantborste
26
Borstagitator
18
Höger sensorfönster
27
Gummiagitator
19
Höger drivhjul
28
Agitatorhållare
20
På/Av-strömbrytare
29
Vänster drivhjul
36
35
4
* Endast vissa modeller
30
31
32
33
30
31
32
34
** Kan variera beroende på modell
34
33
22
SE
LÄR KÄNNA DIN Robo.com³ DAMMSUGARE
Laddningsstation*
36
36
30
3031
31
32
32
33
33
35
35
34
34
34
34
33
Infrarött signalfönster
30
Laddningsindikator
34
Ladd Kontakter
31
Strömindikator
35
Kontakt för strömförsörjning
32
Infraröd sändare
36
Huvudströmadapter
Virtual Barrier*
37
37
44
44
38
38
39
39 3939
43
43
40
40414040
41
42
42
37
Väljaromkopplare för virtuell barriär
41
Lång räckvidd
38
AV
42
Infraröd sändare
39
Kort räckvidd
43
Strömindikator
40
Medium räckvidd
44
Nära infraröd sändare
45
39
45
39
52*
52*
41
53
41
53
46
40
46
40
47
42
47
42
54*
41
54*
41
55*
55*
48
42
48
42
5
49
42
49
42
42
42
50
42
50
42
* Endast vissa modeller
43
4356
56
** Kan
57variera beroende på modell
57
SE
LÄR KÄNNA DIN Robo.com³ DAMMSUGARE
45
39
52*
Fjärrkontroll** 40
46
41
53
47
42
54*
41
55*
48
42
39
45
42
47
49
42
42
50
42
42
48
51*
47*
40
46
52*
45
Ström På/Av-knapp
41
53
46
Autoknapp
56
54*
41
55*
47
Punktknapp
57
48
Piltangent upp
49
Piltangent
vänster
58*
49*
50
Piltangent bakåt
51
Tidsinställningsknapp &
Wi-Fi-omkopplarknapp*
52
Schemaläggningsknapp*
53
Hemknapp
54
Full & Kör-knapp*
55
Turbo-knappen*
56
Piltangent höger
57
Ok bekräftelseknapp
58
Röstknapp*
59
Demo-knapp*
43
56
57
49
42
42
42
50
47*
51*
58*
49*
59*
43
59*
Robo.com³ visningsskärm och kontrollpanel
60
60
70
70*
61
62
64
63*
66
64
65
69
69*
66
61
62
63*
64
64
66
65
68
67
67*
70*
70
69*
69
68
67*
67
72
71
66
73
74
74*
**
71
**
6
72
73
60
Batteristatus
61
Hemläget
68
62
Tid- & informationsdisplay
63
DEMO Mode*
70
Wi-Fi-status *
64
Dagindikator
(Schemaläggningsfunktion)*
71
Hemknapp: Återgår automatiskt till
laddningsstationen
65
Autoläge
72
Autoknapp
66
FULL & KÖR-läge*
73
Punktknapp
67
Turboläge*
74
Fjärrkontrollknapp* & -indikator*/
Wi-Fi-knapp*
74*
7469
Punktläge
Röstvolymindikator*/
Fjärrkontrollindikator*
* Endast vissa modeller
** Kan variera beroende på modell
SE
FÖRBERED DIN Robo.com³ DAMMSUGARE
FÖRPACKNING
Släng inte förpackningen för din Robo.com³ Den kan behövas i framtiden för lagring eller
transportering av din Robo.com³.
VARNING: När du packar upp din Robo.com³ och dess tillbehör, var noga med att hålla plastpåsar
borta från spädbarn, unga barn och djur för att undvika risken för kvävning.
Innan du använder din Robo.com³ för första gången så måste du ladda den fullt ut. Detta tar ungefär
5 timmar. Utsätt inte Robo.com³, huvudströmadaptern eller laddningsstationen för temperaturer under
0°C eller över 30°C eftersom det kan skada batteriet. Huvudströmadaptern får endast anslutas till ett
standardeluttag.
BATTERI
För optimal Batteri prestanda så rekommenderas det att du håller dina Robo.com³ batterier
fullt laddade. När Robo.com³ inte används bör den lämnas ansluten till laddningsstationen eller
huvudströmadaptern. Din Robo.com³ har ett intelligent laddningssystem som ser till att batterierna
hålls fulladdade och samtidigt förhindrar dem från att bli överladdade.
För att förhindra olyckor, se till att alla personer i rummet är medvetna om närvaron av Robo.com³. Om
Robo.com³ går vilse, placera Robo.com³ på laddningsstationen manuellt.
OBS! när du inte använder Robo.com³ under en lång tid, koppla bort den från laddningsstationen &
huvudströmadaptern.
Wi-Fi-INSTÄLLNING*
Pekplatta/telefon inte inkluderad
Fig. 1
0.5m
0.5m
Du kan sätta på eller stänga av Wi-Fi-funktionen* genom att trycka på den känsliga Wi-Fi-knappen*
i 1 sekund på huvudproduktens kontrollpanel. När statusikonen* för Wi-Fi lyser betyder det att
-funktionen är tillgänglig eller vice versa. Du kan även aktivera den här funktionen genom att trycka i
en sekund på tidsinställningsknappen & Wi-Fi-knappen på fjärrkontrollen.
1. Du kan ladda ner programmet genom att skanna den vänstra QR-koden***. [Fig.1]
2. Installera den på din smartphone/pekplatta.
3. Genom att följa instruktionerna i programmet för att ställa in din Robo.com³.
OBS! Du kan återställa WI-FI-inställningarna genom att trycka på autoknappen på huvudprodukten i 4
sekunder. När de är återställda kommer du att höra en ringsignal.
INSTÄLLNING AV LADDNINGSSTATIONEN
3m
Fig. 2
Fig. 3
Ta bort hinder som kan komma i vägen för Robo.com³ innan användning. Var uppmärksam på:
• Objekt som lätt kan vältas.
• Kanter på mattor eller mattor som den kan fastna på.
• Golv långa gardiner och dukar.
• Värmekällor eller brännbara föremål.
• Nätsladdar och kablar.
• Ömtåliga föremål.
1. Placera laddningsstationen på ett plant icke-reflekterande golv, helst mot en vägg. Om golvytan är
för reflekterande kan det störa navigeringssystemet för Robo.com³ och den kan ha svårigheter med
att lokalisera laddningsstationen.
2. Det bör inte finnas några föremål i området runt laddningsstationen inom 3 m framför och 0,5 m på
varje sida. [Fig.2]
3. Koppla in huvudströmadaptern och anslut till laddningsstationen. Se till att strömsladden inte
hamnar under laddningsstationen.
4. Se till att nätsladden inte är tilltrasslad eller utsträckt. Om det finns ett överskott, så använd
nätsladden på så sätt att den lagras snyggt.
5. Kontrollera att dammbehållaren är inuti Robo.com³.
6. Vägled din Robo.com³ in till laddningsstationen för att börja. Under normal användning tar det
ungefär 4 timmar att slutföra en full uppladdning.
OBS! Första laddningen tar ungefär 5 timmar.
ÅTERUPPLADDNING AV HUVUDPRODUKTEN [Fig. 3,4,5]
Ladda alltid upp din Robo.com³ för optimal prestanda.
Fig. 4
Automatisk laddning
När Robo.com³-batteriets kapacitet ligger på 15 % kommer den att sluta städa och leta efter
laddningsstationen. Väl förankrad vid laddningsstationen kommer laddningsindikatorn att blinka.
Robo.com³ kan misslyckas med att nå laddningsstationen om det finns för många hinder i vägen
mellan den och laddningsstationen. För bästa resultat se till att laddningsstationen är placerad på en
stor öppen plats.
Manuell laddning
Det finns flera metoder för att ladda din Robo.com³.
A. Genom att trycka på Hem-knappen
på din fjärrkontroll.
B. Genom att trycka på den
Hem-känsliga knappen på din Robo.com³.
C. Genom att ansluta huvudströmadaptern direkt till Robo.com³.
D. Genom att manuellt placera Robo.com³ på laddningsstationen.
E. genom att följa instruktionerna i Wi-Fi-programmet*.
VIKTIGT: Robo.com³ kommer inte att köra medan den är direkt ansluten till huvudströmadaptern.
Fig. 5
7
* Endast vissa modeller
** Kan variera beroende på modell
*** Söker “Robo.com³” Google Play- eller Goggle appbutik
SE
Konfiguration av fjärrkontroll ** [Fig. 6]
För att installera batterierna se Dammsugare Underhåll – Byta ut batterierna.
Varje gång du sätter på roboten, tryck på - eller -knappen** på huvudprodukten i 4 sekunder för att
aktivera fjärrkontrollfunktionen. När den här knappen lyser på roboten* eller när indikatorn visas på
LCD** betyder det att funktionen för fjärrkontrollen är aktiverad och vice versa.
OBS! fjärrkontrollen fungerar genom väggar eftersom den fungerar via radiovågor och inte infraröda.
Fjärrkontrollsfunktionen kan aktiveras genom att trycka på - eller -knappen** på huvudprodukten
i 4 sekunder. Den här funktionen kommer även att återställas när huvudprodukten är avslagen. När
lampan under knappen eller ** eller symbolen på LCD-skärmen** (beroende på modell) tänds,
indikerar detta att fjärrstyrningsfunktionen är tillgänglig.
Fjärrkontrollfunktion PÅ
Fjärrkontrollfunktion AV
INSTÄLLNING AV VIRTUELL BARRIÄR** [Fig. 7]
För att installera batterierna se Dammsugare Underhåll – Byta batterier
Den virtuella barriären används för att förhindra att Robo.com³ går in i vissa rum eller områden. Innan
du ställer in den virtuella barriären, kom ihåg att:
• Ta bort eventuella hinder från den virtuella barriärens direkta väg.
• Den virtuella barriären bör inte placeras på samma yta som Robo.com³ körs på.
• Se till att den virtuella barriären är mer än 3 m ifrån laddningsstationen.
OBS! Vi rekommenderar att använda fysiska hinder för att förhindra att Robo.com³ går in på farliga
områden.
15o
50cm
Fig. 7
1. Placera den virtuella barriären så att den infraröda sändaren
Ikon
Intervalltyp
pekar tvärs över det område där du vill skapa barriären.
AV
2. Skjut lägesväljaren till önskad längd av barriär.
Kort
3. Kontrollera att den virtuella barriären ger tillräcklig täckning
Medium
medan Robo.com³ körs.
Lång
OBS! Batteriets strömförbrukning har ett direkt samband med den
infraröda nivån. För en längre batteritid välj rätt intervallikon.
OBS! den nära infraröda sändaren kommer att stoppa Robo.com³ från att komma närmare än 50 cm från den
virtuella barriären.
ÄNDRA SPRÅK* [Fig. 8]
Robo.com³ kan kommunicera* på Engelska, Franska, Italienska eller Spanska. Engelska är
standardspråket. För att ändra detta:
Med fjärrkontroll
1. Sätt på Robo.com³.
2. Tryck och håll ner röstknappen* i 4 sekunder tills du hör den nuvarande språkinställningen.
3. Tryck ner röstknappen* igen tills du hör nästa språk. Upprepa detta tills att du hör den önskade
språkinställningen.
4. När det väl är valt kommer Robo.com³ att ändra inställningarna. Tryck inte på fjärrkontrollen igen.
Med Wi-Fi-programmet*
genom att följa instruktionerna i Wi-Fi-programmet*.
OBS! språkinformationen kommer att visas i 5 sekunder på skärmen.
JUSTERA ROBO.COM³ RÖSTVOLYM* [Fig.9]
Fig. 8
Med fjärrkontroll
1. Tryck ner röstknappen för att välja önskad volym. Du kan välja låg, medium, hög eller AV.
2. Indikatorn för volym visas i fönstret.
Med Wi-Fi-programmet*
Genom att följa instruktionerna i Wi-Fi-programmet*.
OBS! Röstvolymen kommer att visas på skärmen i 5 sekunder.
ANVÄNDA DIN ROBO.COM³ DAMMSUGARE
Fig. 9
För att installera batterierna se Dammsugare Underhåll – Byta batterier
Ström på
1. Tryck på PÅ/AV-knappen på sidan av Robo.com³.
2. LCD-skärmen tänds.
OBS! OM DIN Robo.com³ REDAN ÄR IGÅNG, MEN I STANDBY-LÄGE, KAN DU ÅTERAKTIVERA
DEN GENOM ATT TRYCKA PÅ PÅ/AV-KNAPPEN PÅ FJÄRRKONTROLLEN ELLER PÅ DEN
TRYCKKÄNSLIGA KONTROLLEN AUTO PÅ HUVUDDELEN.
OBS! De tryckkänsliga knapparna på Robo.com³ kan vara opålitliga om dina händer är våta.
STÄLLA IN DAG/TID PÅ Robo.com³. * [Fig.10]
Fig. 10
8
Med fjärrkontroll
1. Tryck på tidsinställningsknappen,en blinkande linje kommer att visas under dagikonen. Om knappen
trycks ner under en längre tid kommer Wi-Fi-funktionen att slås PÅ/AV.
2. Använd pilknapparna på fjärrkontrollen tills rätt dag är understruken. Tryck på OK-knappen för att
bekräfta.
3. Tim displayen blinkar. Tryck på pilknapparna på fjärrkontrollen tills rätt timme visas. Tryck på OKknappen för att bekräfta.
4. Minut displayen blinkar. Tryck på pilknapparna på fjärrkontrollen tills rätt minut visas. Tryck på
* Endast vissa modeller
** Kan variera beroende på modell
SE
OK-knappen för att bekräfta.
5. Använd pilknapparna på fjärrkontrollen för att ändra dag, timme och minut,
6. Dag och tid är nu inställt.
Med Wi-Fi-programmet*
genom att följa instruktionerna i Wi-Fi-programmet*.
OBS! Datumet kommer automatisk att uppdateras enligt din smartphone när du ansluter till din
Robo.com³ med programmet i din smartphone.
Rengöringsprogram
Robo.com³ använder AAI™ Infrared Navigation, ett avancerat navigeringssystem som använder den
algoritmiska beräkningen för att definiera den bästa vägen för att effektivt rengöra ditt rum.
Med dammsensorn, kommer Robo.com³ vid dammdetektion att automatiskt starta en rengöringscykel
och kommer att följa ett elliptiskt mönster.
Fig. 11
Du kan aktivera det automatiska rengöringsläget genom att: [Fig.11]
1) Trycka på den AUTO tryckkänsliga kontrollen på Robo.com³.
2) Trycka på AUTO-knappen på fjärrkontrollen.
3) genom att följa instruktionerna i Wi-Fi-programmet*.
Robo.com³ kommer automatiskt att välja det bästa rengöringsläget för att rengöra ditt rum. Den
kommer att använda fyra olika rengörings mönster:
ZIG ZAG
KANT
ELLIPTISK
FYRKANTIG
Du kan aktivera PUNKT-rengöringsläget genom att: [Fig. 12]
1) Trycka på den Tryckkänsliga kontrollen på Robo.com³. *
2) Trycka på knappen på fjärrkontrollen.
3) Trycka på PUNKT-knappen i PROGRAM-menyn.
Använd detta läge för att intensivt rengöra ett begränsat område. Robo.com³ rör sig efter ett elliptiskt
mönster, där radien ständigt ökar för att sedan minska igen.
Med fjärrkontrollen, eller Wi-Fi-programmet, kan du även aktivera alla de andra rengöringsprogrammen: [Fig. 13]
Fig. 12
Manuell Navigering [Fig. 13]:
Robo.com³ kan styras manuellt när som helst under ett rengöringsprogram. Navigeringspilarna på
fjärrkontrollen/Wi-Fi-programmet* kommer att förflytta Robo.com³ i önskad riktning med sugeffekten
aktiverad. Med fjärrkontrollen, eller Wi-Fi-programmet kan Robo.com³ styras upp till en lång distans,
även bakom en vägg.
Full & KÖR*: [Fig. 13]
Tryck på knappen FULL & KÖR på fjärrkontrollen eller Wi-Fi-programmet’ för att få roboten att
återvända till basen. På skärmen kommer FULL & KÖR-indikatorn att lysa upp. Efter att den har blivit
fullt uppladdad kommer Robo.com³ automatiskt att starta rengöringen för en cykel och alternativet
FULL & KÖR kommer att återställas.
Fig. 13
Turboalternativet* [Fig.13]: PÅ/AV
Du kan stänga av eller sätta på turboläget genom att:
1) Trycka på TURBOknappen på fjärrkontrollen.
2) Trycka på TURBOknappen på programmenyn.
Turboalternativet lyser när turbon är påslagen, och Robo.com³ kommer att köra i turbohastighet. Robo.com³
kommer att börja arbeta i en snabbare hastighet, och täcker snabbare det området som ska rengöras.
Annars kommer Robo.com³ att arbeta i normal hastighet.
Schemalagd rengöring *:
Du kan bestämma vilken tid Robo.com³ kommer att börja rengöra, dagligen eller veckovis. För att
ställa in ett rengöringsschema se “ställa in rengöringsschemat”.
Fig. 14
Ställa in Rengöring Schema* [Fig. 14]
Med fjärrkontroll
Robo.com³ kan programmeras att automatiskt städa varje dag eller på specifika dagar såsom önskas.
När detta är satt upp så kommer det att ske på samma tid på varje bestämd dag. För att sätta upp ett
rengöring schema under en vecka, fyll i det följande:
1. Tryck på schemaläggningsknappen på fjärrkontrollen. Ett blinkande ruta visas runt M (måndag).
2. Använd pilknapparna till att välja önskad dag, och tryck sedan på bekräftelseknappen OK för att
bekräfta dag. Du kan även välja flera dagar (upp till 7 dagar).
3. När varje dag av veckan har valts, kan du välja tiden för rengöringsschemat: tiden kommer att börja
blinka på skärmen. Använd pilknapparna till att välja önskad timme. Tryck på OK-knappen för att
bekräfta.
4. Minutvisningen blinkar. Använd pilknapparna till att välja önskad minut. Tryck på OK-knappen för att
bekräfta.
5. Rengörings schema för dagarna har valts. Du kan enkelt se den tack vare den upplysta linjen under
schemalagd dag/dagar.
Med Wi-Fi-programmet*
genom att följa instruktionerna i Wi-Fi-programmet*.
OBS! Med Wi-Fi-programmet, kan rengöringstiden schemaläggas olika för varje dag.
9
* Endast vissa modeller
** Kan variera beroende på modell
SE
Hemmaläget: [Fig. 15]
Du kan beordra din Robo.com³ att återvända till laddningsstationen för laddning genom att:
1) Genom att trycka på den tryckkänsliga kontrollen på roboten.
2) Genom att trycka på knappen på fjärrkontrollen.
3) genom att följa instruktionerna i Wi-Fi-programmet*.
Ytterligare funktioner
Demo-läge*: [Fig. 15]
Med fjärrkontroll
Tryck på demoknappen en gång för att starta produktdemonstrationen. Denna startar i ett loop läge.
För att avsluta demonstrationen trycker du på demoknappen igen.
Med Wi-Fi-programmet*
Tryck på demoknappen från menyn.
Fig. 15
Rengöringsmedel Block [Fig. 16]
Golvrengöringsdynan* är fäst genom hållaren av golvrengöringsmedel under Robo.com3, och används
till att polera marmor, parkett, trä och andra känsliga golv.
OBS! Använd inte på mattbelagd yta.
UNDERHÅLLA DIN ROBO.COM³ DAMMSUGARE
Innan du utför något underhåll, se till att Robo.com³ är avstängd.
1. Stäng av Robo.com³ och ta bort den från laddningsstationen.
2. Använd en fuktig trasa med lite tvål för att rengöra alla ytor. LÅT INTE vatten komma in i någon del
av produkten under rengöringen.
3. Torka med en mjuk trasa.
TÖMMA DAMMBEHÅLLAREN [Fig.16]
Fig. 16
Töm dammbehållaren varje rengöringscykel eller när den är full.
1. Stäng av Robo.com³ och ta bort den från laddningsstationen.
2. Tryck på knappen för att lossa dammbehållaren och ta bort dammbehållaren från Robo.com³.
3. Håll dammbehållaren över en papperskorg för att tömma.
4. Använd multifunktionsrengöringsborsten när det är nödvändigt för att ta bort överflödigt damm från
insidan av dammbehållaren.
5. Sätt tillbaka dammbehållaren på Robo.com³.
VIKTIGT: Robo.com³ kommer inte att köra utan dammbehållaren monterad.
Rengöring av filter [Fig. 17]
Robo.com³ är försedd med ett förmotorfilter. För att bibehålla optimal rengöringsprestanda, rengör
regelbundet förmotorfiltret. förmotorfiltret bör rengöras var 5:e gång som dammbehållaren töms och
bör tvättas.
VIKTIGT: förmotorfiltret bör rengöras och tvättas efter att dammbehållaren har tömts 5 gånger.
Underlåtenhet att rengöra ditt filter kan leda till överhettning från luftblockering och produktfel.
Dessutom kan garantin upphöra att gälla.
Fig. 17
1. Stäng av Robo.com³ och ta bort den från laddningsstationen.
2. Tryck på knappen för att lossa dammbehållaren och ta bort dammbehållaren från Robo.com³.
3. Drag i filter fliken för att öppna filter lådan.
4. Dra i sidan av filtret så att det lossnar från hållaren.
5. Knacka försiktigt och tvätta filtret med hjälp av varmt vatten. Ta bort överflödigt vatten från filtret med
en torr trasa och låt den torka helt.
6. Monter ihop när det är ordentligt torrt och sätt tillbaka i Robo.com³. ANVÄND INTE Robo.com³ utan
ett insatt förmotorfilter.
VIKTIGT: Kontrollera och underhåll regelbundet förmotorfiltret genom att följa underhållsinstruktionerna
för filtret, det är även rekommenderat att du köper nya filter efter var 3:e filtertvätt. Detta kommer att
bibehålla prestandan för din Robo.com³.
RENGÖR FILTRET REGELBUNDET >>> DRAG FÖR ATT KOMMA ÅT FILTRET >
Rengöra agitatorerna
Rengör agitatorerna regelbundet för att bibehålla maximal rengöringsprestanda.
1. Stäng av Robo.com³ och ta bort den från laddningsstationen.
2. Vänd Robo.com³ upp och ner.
3. Rotera agitatoraggregatet försiktigt och med hjälp av saxar klipp upp och ta bort eventuella trassliga trådar
av hår m.m..
4. Använd multifunktionsrengöringsborsten för att ta bort överflödigt damm.
Byta ut agitatorena [Fig. 18]
Fig. 18
10
1. Stäng av Robo.com³ och vänd den upp och ner.
2. Använd en skruvmejsel för att lossa på skruven för agitatorhållaren och ta bort den.
3. Ta bort båda agitatorena.
4. Rengör öppningen där agitatorerna sitter.
5. Monter de nya agitatorena, och se till att de sitter korrekt.
6. Sätt tillbaka agitatorhållaren och sätt fast den.
* Endast vissa modeller
** Kan variera beroende på modell
SE
RENGÖRING AV DAMMSENSORERNA* [Fig. 19]
Dammsensorerna är placerade i dammbehållaren på Robo.com³. Rengör sensorn fönstret varje gång
dammbehållaren töms. Frekvent rengöring rekommenderas för att säkerhetsställa optimal prestanda av din
Robo.com³.
Använd en torr mjuk trasa eller bomullstuss för att torka av sensor fönstret.
Fig. 19
RENGÖRING AV DRIVHJULEN [Fig. 20]
1. Stäng av Robo.com³ och vänd den upp och ner.
2. Ta bort all smuts eller hår som fastnar i hjulen.
3. Rengör hjulen med en torr trasa.
4. Kontrollera att hjulen kan rotera fritt.
RENGÖRING AV KANTBORSTARNA* [Fig. 21]
Fig. 20
Kantborstarna kan lätt bli slitna från intensiv användning därför bör du kontrollera dem regelbundet
för att övervaka dess tillstånd.
1. Stäng av Robo.com³ och vänd den upp och ner.
2. Ta bort fästskruven med en skruvmejsel.
3. Använd en sax för att ta bort fastnat hår eller skräp.
KORRIGERA DEFORMATION AV KANTBORSTARNA*
Kantborstarna kan ibland deformeras under transportering eller när produkten används under
speciella förhållanden. Om detta händer är det möjligt att återgå till den ursprungliga formen genom
att lägga borsten i varmt vatten.
BRA
Fig. 21
ÅTERVINNBAR
KRÄVER UTBYTE
1. Stäng av Robo.com³ och vänd den upp och ner.
2. Ta bort fästskruven med en skruvmejsel. Ta bort kantborstarna.
3. Lägg försiktigt ner borsten i varmt vatten.
4. Håll varje uppsättning borst tills de har återhämtat sig och rätats ut. Ta sedan bort den och låt torka.
5. När den är helt torr montera ihop den och skruva på plats.
VARNING: montera den på rätt sida, med hänvisning till märkningen “R” och “L”.
UTBYTE AV KANTBORSTARNA*
Fig. 22
Om kantborsten är skadad måste den bytas ut. En ny kantborsta kan införskaffas från din
Hoover-återförsäljare.
1. Stäng av Robo.com³ och vänd den upp och ner.
2. Ta bort fästskruven med en skruvmejsel.
3. Ta bort den gamla kantborsten och tryck fast den nya på plats.
4. Sätt tillbaka och dra åt skruven.
VARNING: montera den på rätt sida, med hänvisning till märkningen “R” och “L”.
RENGÖRING AV DET FRÄMRE DRIVHJULET [Fig. 22]
1. Stäng av Robo.com³ och vänd den upp och ner.
2. Ta bort all smuts eller hår som fastnar i hjulet.
3. Rengör hjulet med en torr trasa.
4. Kontrollera att hjulet kan rotera fritt.
Rengöring av golv sensorer [Fig. 23]
Fig. 23
Golvdetektionssensorerna är placerade på botten av Robo.com³. Rengör sensorerna varje gång
dammbehållaren töms. Frekvent rengöring är rekommenderad för att säkerhetsställa optimal
rengöringsprestanda och en säker användning av din Robo.com³.
1. Stäng av Robo.com³ och ta bort den från laddningsstationen.
2. Vänd Robo.com³ upp och ner.
3. Använd en torr mjuk trasa eller bomullstuss för att torka av sensorer.
RENGÖRING AV SENSORFÖNSTREN [Fig. 24]
Fig. 24
En väggdetekteringssensor är placerad i stötfångaren på Robo.com³. Rengör sensorfönstren varje
gång som dammbehållaren töms. Frekvent rengöring rekommenderas för att säkerhetsställa optimal
prestanda av din Robo.com³.
Använd en torr mjuk trasa eller bomullstuss för att torka av sensorfönstren.
RENGÖRING AV GOLVPOLERINGSDYNAN * [Fig. 25]
Fig. 25
11
1. Stäng av Robo.com³.
2. Tryck på knappen för att lossa dammbehållaren och ta bort dammbehållaren från Robo.com³.
3. Dra ut klämman på golvpoleringsdynans hållare från dammbehållaren.
4. Ta bort golvpoleringsdynan från golvpoleringsdynans hållare och tvätta med handvarmt vatten.
Avlägsna överflödigt vatten och lämna det för att torka innan du återanvänder den.
5. Sätt ihop när den är helt torr.
* Endast vissa modeller
** Kan variera beroende på modell
SE
Byta batterier
VARNING: Använd endast godkända reservdelar för din Robo.com³. Användning av delar som inte
är godkända av Hoover är farligt och kan ogiltigförklara din garanti.
VARNING: Om Robo.com³ virtuella barriär* och fjärrkontroll* inte ska användas under flera
månader, ta ut batterierna och förvara på en torr plats.
VARNING: Se alltid till att enheten är avstängd innan du byter batterier.
Fig. 26
Fig. 27
Byta Robo.com³ batterierna [Fig. 26]
Robo.com³ är utrustad med ett återladdningsbart litiumjonbatteripaket. Byt ut med hänvisat batteripaket
(RB226).
1. Stäng av Robo.com³, vänd på den och placera den på en plan yta. Ta bort skruvarna från
batterihöljet och ta bort det.
2. Ta bort det gamla batteripaketet och byt ut det med det nya batteripaketet, och se till att
polariteten är korrekt. Stäng luckan.
3. Ladda Robo.com³ med hänvisning till “återuppladdning av huvudprodukten”.
4. Kassera batterierna på ett säkert sätt. Användna batterier bör tas till en återvinningsstation och
inte disponeras med hushållssoporna.
BYTE AV FJÄRRKONTROLLENS BATTERIER [Fig. 27]
Fjärrkontrollen är utrustad med 2 x AAA-batterier.
1. Ta bort batterilocket.
2. Ta bort de gamla batterierna och ersätt med nya batterier och säkerställ att polariteten är korrekt. Stäng luckan.
3. Kassera batterierna på ett säkert sätt. Användna batterier bör tas till en återvinningsstation och inte
disponeras med hushållssoporna.
BYTE AV BATTERIERNA FÖR DE VIRTUELLA BARRIÄRERNA [Fig. 28]
Den virtuella barriären är utrustad med 2x D-batterier.
1. Vänd den virtuella barriären upp och ner och rotera fästklämman. Ta bort batterilocket.
2. Ta bort de gamla batterierna och ersätt med nya batterier och säkerställ att polariteten är korrekt. Stäng luckan.
3. Kassera batterierna på ett säkert sätt. Användna batterier bör tas till en återvinningsstation och inte
disponeras med hushållssoporna.
FELSÖKNING
Fig. 28
12
Det följande är en lista över vanliga problem och lösningar.
Om något av dessa problem kvarstår så kontakta din lokala Hoover representant.
Robo.com³ fungerar inte
•
•
•
Kontrollera att Robo.com³ är påslagen.
Kontrollera att dammbehållaren, filter och motor är rena.
Kontrollera om Robo.com³ behöver laddas.
Rengöringskraften är svag
Stäng av strömmen och:
• Töm dammbehållaren.
• Kontrollera och rengör filtret och motorn.
• Kontrollera och rengör Golvborstarna.
• Kontrollera och rengör sensorer.
• Kontrollera och rengör drivhjulen.
Fjärrkontrollen ** fungerar
inte
• Kontrollera batterierna.
• Kontrollera batteriet för Robo.com³.
• Flytta fjärrkontrollen** närmare Robo.com³.
• Se ”Konfiguration av fjärrkontroll”.
- Varje gång du sätter på roboten, tryck på - eller -knappen** på
huvudprodukten i 4 sekunder för att aktivera fjärrkontrollfunktionen.
När den här knappen lyser på roboten* eller när indikatorn visas
på LCD** betyder det att funktionen för fjärrkontrollen är aktiverad
och vice versa.
• Om det fortfarande inte fungerar,
- tryck på AUTO på produktens display och på OK-knappen på
fjärrkontrollen samtidigt.
Du kommer återigen höra ljudlarmet pipa.
OBS! Om du inte hör något ljud misslyckades åtgärden. Var god
försök igen.
Robo.com³ laddar inte
automatiskt
•
Se till att det inte finns några hinder mellan Robo.com³ och
laddningsstationen.
Robo.com³ är väldigt
högljudd vid rengöring
•
•
Rengör dammbehållare och filter.
Kontrollera borstar och drivhjulen för smuts och skräp.
Robo.com³ slutar periodvis
att fungera/rengöra
•
Kontrollera inställning av städtider.
Robo.com³ misslyckas med
att upptäcka trappor
•
Kontrollera och rengör sensorer.
Robo.com³ är fångad
•
Robo.com³ kommer att försöka frigöra sig själv men i vissa
fall måste du hjälpa Robo.com³ manuellt.
* Endast vissa modeller
** Kan variera beroende på modell
SE
Robo.com³ fungerar inte men
det visas ingen felkod
•
Kontakta din lokala Hoover representant
Smartphone ansluter inte till
roboten
•
•
Välj Wi-Fi-nätverket “HOOVER_XXX”
Ange lösenordet som du kan få genom att trycka på
roboten i minst 4 sekunder
Funktionen för WIFI*
fungerar inte
•
•
Kontrollera om din Wi-Fi-router är tillgänglig.
kontrollera att programmet är korrekt installerat på din
smartphone.
kontrollera att Wi-Fi-ikonen lyser, om inte hänvisa till “inställning
av Wi-Fi”.
•
på
Felkoder
Fig. 29
Följande koder kan visas under användning eller vid start. [Fig. 29]
Förklaring
Felkod
Er01
Skräp har fastnat i Kant Rengöringsborsten. Se ‘rengöring av rengöringsborstens
kant’.
Er02
Er04
Er05
Er07
Er08
Er09
Er12
Skräp har fastnat i agitatorerna. Se “rengöra agitatorerna”.
Vänster drivhjulsmotor är överbelastad. Se “rengöring av drivhjulen”.
Höger drivhjuls motorn överbelastad. Se “rengöring av drivhjulen”.
Vänster drivhjul har inte kontakt med marken. Se “rengöring av drivhjulen”.
Kontrollera stötfångarens rörelse.
Damm behållaren är frånvarande. Byt ut dammbehållare.
Skräp i höger kant av rengöringsborsten*. Se “rengöring av kantborstarna”.
ATTENTION: Om några fel kvarstår, kontakta din lokala Hoover-representant. FÖRSÖK INTE ta isär
din Robo.com³ själv.
VIKTIG INFORMATION
Reserv- och förbrukningsdelar från Hoover
Använd alltid originaldelar från Hoover vid byte. Du kan beställa delar från närmaste Hooveråterförsäljare eller direkt från Hoover. Uppge alltid modellnummer när du beställer delar.
Förbrukningsdelar
• Robo.com³ litiumjonbatteripaket
• Golv Borstar
• Kantrengöringsborstar
• Golvrengöringsdynor (x5)
• Förmotorfilter
• Dammbehållare
• Virtual Barrier
RB226
RB220
RB221
RB222
RB223
RB224
RB225
35601727
35601404
35601405
35601406
35601407
35601408
35601728
Kvalitet
Hoovers fabriker har kvalitetsbedömts av oberoende organisationer. Våra produkter tillverkas enligt ett
kvalitetssystem som uppfyller kraven för ISO 9001.
Miljön
Symbolen på apparaten indikerar att denna produkt inte får behandlas som hushållsavfall.
Den måste i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk
utrustning. Avfallshanteringen ska utföras enligt de lokala miljöbestämmelserna. För mer
information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, kontakta din
kommun, lokala myndigheter och renhållningsverk eller den butik där du köpte apparaten.
Denna apparat uppfyller de europeiska direktiven 1999/5/EG, 2014/35/EU, 2014/30/EU och
2011/65/EU. Om du vill ha en kopia av försäkran om överensstämmelse kan du kontakta
tillverkaren via webbplatsen: www.candy-group.com
HOOVER Limited, Pentrebach, Merthyr Tydfil, Mid Glamorgan, CF48 4TU, UK
Garanti
Garantivillkoren för produkten definieras av vår representant i det land där produkten säljs. Du kan få
uppgifter om aktuella villkor från återförsäljaren. Kvittot måste visas upp när man kräver ersättning enligt
garantin.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
13
* Endast vissa modeller
** Kan variera beroende på modell
®
PRINTED IN P.R.C.
48020005
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising