Hoover | RBC030 011 | Hoover RBC030 011 Instrukcja obsługi

Hoover RBC030 011 Instrukcja obsługi
INSTRUKCJA OBSŁUGI
®
PL
INSTRUKCJE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA
Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego w sposób opisany w niniejszej instrukcji
użytkownika. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem używania odkurzacza.
Należy zawsze wyłączyć i wyjąć ładowarkę z gniazdka przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia
lub wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych.
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku co najmniej 8 lat, osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub mentalnych, a także osoby nieposiadające odpowiedniego
doświadczenia oraz wiedzy, jedynie pod warunkiem że odbywać się będzie to pod nadzorem lub po
przeszkoleniu na temat bezpiecznego użycia urządzenia oraz związanych z nim zagrożeń. Dzieci nie
mogą bawić się urządzeniem. Urządzenia nie powinny czyścić ani konserwować dzieci bez nadzoru.
Jeśli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia.
Ze względów bezpieczeństwa, przewód zasilający powinien zostać wymieniony przez serwisanta
autoryzowanego punktu serwisowego firmy Hoover.
Jeśli odkurzany obszar zawiera balkon, należy zapewnić barierę fizyczną, aby uniemożliwić dostęp na
ten balkon i zapewnić bezpieczeństwo pracy. Należy nadzorować małe dzieci oraz zwierzęta domowe
podczas pracy Robo.com3.
Ładowanie akumulatora
Należy stosować wyłącznie ładowarkę dostarczoną wraz z urządzeniem.
Należy sprawdzić, czy napięcie zasilania w gniazdku jest zgodne z podanym na tabliczce znamionowej ładowarki.
Nigdy nie ładować akumulatorów w temperaturze powyżej 30°C lub poniżej 0°C.
Ładowarkę dołączoną do urządzenia należy podłączyć do odpowiedniego gniazdka.
W razie ekstremalnych warunków użycia lub przy ekstremalnej temperaturze może dojść do wycieków z
akumulatorów. W razie styczności cieczy ze skórą należy ją natychmiast przemyć wodą. Jeśli ciecz dostanie się do
oczu, należy je bezzwłocznie przepłukać w ciepłej wodzie przez minimum 10 minut. Skontaktować się z lekarzem.
Nieznaczne nagrzewanie się ładowarki podczas ładowania jest normalnym zjawiskiem.
Należy korzystać wyłącznie z końcówek, materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych zalecanych lub
dostarczonych przez firmę Hoover.
Nie wolno wciągać twardych lub ostrych przedmiotów, zapałek, gorącego popiołu, niedopałków
papierosów ani innych podobnych przedmiotów.
Nie wolno spryskiwać łatwopalnymi cieczami, środkami czyszczącymi w aerozolu ani ich oparami.
Nie wolno kontynuować eksploatacji uszkodzonego urządzenia lub ładowarki.
Serwis firmy Hoover: Aby zapewnić bezpieczne i sprawne działanie tego urządzenia, zalecamy zlecanie
prac serwisowych lub napraw wyłącznie serwisantom autoryzowanego punktu serwisowego firmy Hoover.
Nie wolno używać urządzenia do odkurzania ludzi lub zwierząt.
Nie wymieniać akumulatorów Robota na baterie jednorazowe.
Utylizacja akumulatorów po ich zużyciu.
Jeżeli urządzenie ma być złomowane, należy z niego najpierw usunąć akumulatory. Podczas
wyjmowania akumulatora urządzenie musi być odłączone od zasilania. Akumulatory należy utylizować
w sposób bezpieczny dla środowiska. Włączyć urządzenie i pozwolić, aby pracowało aż do całkowitego
wyczerpania akumulatorów. Zużyte akumulatory należy przekazać do recyklingu. Nie należy ich wyrzucać
ze śmieciami domowymi. W celu wyjęcia akumulatorów należy skontaktować się z Centrum Serwisowym
Hoover lub postępować zgodnie z następującymi instrukcjami.
Uwaga: W razie napotkania jakichkolwiek problemów z demontażem jednostki lub w razie konieczności
uzyskania dodatkowych informacji na temat sposobu utylizacji, złomowania i recyklingu urządzenia należy
skontaktować się z lokalnym urzędem gminy lub komunalnym zakładem utylizacji odpadów.
ważne uwagi przed rozpoczęciem eksploatacji
Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia Robo.com 3 lub jego akcesoriów.
Nie demontować urządzenia Robo.com³ i nie podejmować samodzielnych prób naprawy. W razie usterki skontaktować się z serwisem technicznym firmy Hoover.
Schody: Robo.com³ jest wyposażony w czujniki, dzięki czemu nie spada ze schodów, stopni ani krawędzi. W pewnych sytuacjach czujniki mogą nie pracować w
pełni prawidłowo.
Robo.com³ nie wykrywa stopni o wysokości mniejszej niż 8 cm. Stopnie o wysokości poniżej 8 cm mogą sprawić, że Robo.com³ się przewróci. Jeśli dostępna,
należy skorzystać z Wirtualnej Bariery, aby zabezpieczyć Robo.com³ przed upadkiem
Bardzo ciemne lub mające duże właściwości odblaskowe powierzchnie niektórych stopni lub schodów, np. szkło lub polerowana ceramika mogą sprawić, że Robo.
com³ się przewróci. Należy skorzystać z Wirtualnej Bariery, jeśli jest dostępna, lub umieścić dywan na najniższym stopniu, aby zabezpieczyć Robo.com³ przed upadkiem.
2
* Tylko w niektórych modelach
** Mogą być inne w zależności od modelu
PL
Nie należy korzystać z urządzenia Robo.com³ na półpiętrach, antresolach lub podestach bez barierek. Jeśli jest
dostępna, należy skorzystać z Wirtualnej Bariery, aby uniemożliwić wejście urządzenia Robo.com³ na takie obszary.
Używanie baterii: Urządzenie Robo.com³ jest zasilanie akumulatorami litowo-jonowymi o dużej trwałości
Akumulatorki posiadają 6 miesięczna gwarancję, o ile są one używane i konserwowane zgodnie z niniejszą instrukcją.
W razie znaczącego obniżenia wydajności pracy urządzenia Robo.com3 należy wymienić akumulatory na nowe,
które można nabyć w autoryzowanym sklepie Hoover.
W urządzeniu Robo.com3 stosować wyłącznie części zamienne zatwierdzone przez firmę Hoover. Używanie
innych części, niż te zatwierdzone przez firmę Hoover, jest niebezpieczne i powoduje utratę gwarancji urządzenia.
Do ładowania urządzenia Robo.com3 należy używać wyłącznie bazy ładującej* oraz ładowarki* dostarczonych w
komplecie. Użycie nieprawidłowej bazy ładującej* lub ładowarki jest niebezpieczne i powoduje utratę gwarancji.
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Robo.com³
Baza ładująca*
Zasilacz sieciowy
Wirtualna Bariera*
Uchwyt do polerki do podłogi*
Wielofunkcyjna szczotka czyszcząca
3
Instrukcja użytkowania
Filtr**
Pilot zdalnego sterowania**
Polerka do podłogi*
Szczotka do czyszczenia krawędzi (x 2 szt)
* Tylko w niektórych modelach
** Mogą być inne w zależności od modelu
PL
ZAPOZNANIE Z URZĄDZENIEM ROBO.COM3
Robo.com³ - Widok z góry
11
1
2
3
4
10
5
11
9
6
7
1
2
3
4
8
5
10
6
6
Okienko przedniego czujnika
9
1
Zderzak
7
Delikatny ochraniacz do mebli - przedni
2
Delikatny ochraniacz do mebli - prawy
8
Delikatny ochraniacz do mebli - lewy
3
Wyświetlacz i panel sterowania
9
Okienko lewego czujnika
48
Uchwyt do przenoszenia
10
Pokrywa górna
512
13
14
15
13
Górna soczewka podczerwieni
11
Przycisk zwalniający pojemnik na kurz
7
14
29
Robo.com³ - Widok z dołu
28
27
16
17
12
13
14
15
18
13
14
19
20
16
21
14
17
14
26
14
25*
25
29
28
24*
24
27
23
14
22
26
25
25*
18
14
19
20
21
14
24
24*
23
22
36
12
Lewa szczotka do czyszczenia krawędzi
21
Wtyczka ładowania
13
Płytka automatycznego ładowania
22
Pojemnik na kurz
14
Czujnik podłogowy
23
Kratka filtru wywiewnego
15
Przednie koło
24
Uchwyt do polerki do podłogi*
16
Przykrywka od baterii
25
Polerka do podłogi*
17
Prawa szczotka do czyszczenia krawędzi
26
Szczotka obrotowa z włosiem
18
Okienko prawego czujnika
27
Gumowa szczotka obrotowa
19
Prawe koło napędowe
28
Obsada szczotki obrotowej
20
Przełącznik zasilania Wł./Wył.
29
Lewe koło napędowe
36
35
4
* Tylko w niektórych modelach
30
31
32
33
30
31
32
34
** Mogą być inne w zależności od modelu
34
33
22
22
PL
ZAPOZNANIE Z ODKURZACZEM Robo.com3
Baza ładująca*
36
36
30
3031
31
32
32
33
33
35
35
34
34
34
34
33
Okienko sygnału podczerwieni
30
Lampka ładowania
34
Łączniki do ładowania
31
Wskaźnik pracy
35
Złącze zasilania
32
Nadajnik podczerwieni
36
Ładowarka
Wirtualna Bariera*
37
37
44
44
38
38
39
39
43
43
40
4041
41
42
42
37
Przełącznik Wirtualnej Bariery
41
Daleki zasięg
38
Wyłączona
42
Nadajnik podczerwieni
39
Krótki zasięg
43
Wskaźnik pracy
40
Średni zasięg
44
Bliski nadajnik podczerwieni
39
45
45
39
46
54
54
46
40
46
40
46
41
55
55
41
42
47
47
42
5
42
48
48
42
42
49
42 * Tylko w niektórych modelach
49
42
50
50
42
43
51
51
43
** Mogą być inne w zależności od modelu
PL
ZAPOZNANIE Z ODKURZACZEM Robo.com3
39
45
Pilot zdalnego sterowania**
40
46
42
47
41
55
46
54
39
45
43
51
42
48
40
46
42
49
42
50
42
47
47*
52
42
48
55
41
45
46
51
43
44
53*
49
42
42
50
47
DEMO
48
49
52
47*
56
49*
57
45
53*
44
46
54
DEMO
58*
48*
38*
59*
Przycisk zasilania Wł./Wył.
49*
56Przycisk trybu automatycznego
45
57
Przycisk Góra
48*
58*
Przycisk Lewo
38*
59*
Przycisk OK
50
Przycisk Tył
51
Przycisk Prawo
52
Przycisk Harmonogram
53
Przycisk ustawienia czasu i włączenia
Wi-Fi*
54
Przycisk Powrót
55
Przycisk Miejsce
56
Przycisk Turbo
57
Przycisk “Full & Go”
58
Przycisk Demo*
59
Przycisk Głos*
Wyświetlacz Robo.com3 i panel sterowania
60
60
70
70*
61
62
64
63*
66
64
65
69
69*
68
67
70*
70
66
61
62
63*
64
64
66
65
69*
69
68
67
71
66
72
73
74
74*
**
72
71
73
67
74*
7468
**
6
Tryb Turbo
Tryb Miejsce
60
Stan baterii
69
Wskaźnik regulacji głosu*/ Wskaźnik pilota*
61
Tryb Home
70
Stan Wi-Fi *
62
Wyświetlacz czasu i informacji
71
63
Tryb DEMO*
Przycisk Home: Automatyczny powrót do
bazy ładującej
64
Informacje o dniu (Funkcja Harmonogram)
72
Przycisk trybu automatycznego
65
Tryb Auto
73
Przycisk Miejsce
66
Tryb FULL & GO
74
Przycisk* i wskaźnik* pilota/ Przycisk Wi-Fi*
* Tylko w niektórych modelach
** Mogą być inne w zależności od modelu
PL
PRZYGOTOWANIE ODKURZACZA Robo.com3
Opakowanie
Nie wyrzucać opakowania urządzenia Robo.com³. Może się ono przydać w przyszłości do przechowywania lub
przenoszenia urządzenia Robo.com3.
OSTRZEŻENIE: Po rozpakowaniu urządzenia Robo.com³ oraz jego akcesoriów należy zabezpieczyć woreczki
foliowe przed dziećmi i zwierzętami, aby uchronić je przed ryzykiem uduszenia.
Przed pierwszym użyciem odkurzacza Robo.com3 należy w pełni naładować jego akumulatory. Trwa to ok. 4
godzin. Nie narażać urządzenia Robo.com³, ładowarki ani bazy ładującej na działanie temperatur poniżej 0°C
lub powyżej 30°C, ponieważ może to uszkodzić akumulator. Ładowarka może być podłączana wyłącznie do
standardowego gniazdka sieciowego.
AKUMULATOR
Aby zapewnić optymalną wydajność akumulatora Robo.com3, powinien on być zawsze naładowany. Kiedy
urządzenie Robo.com3 nie pracuje, powinno być podłączone do bazy ładującej lub do zasilacza. Robo.com3
wyposażony jest w inteligentny system ładowania który zapewnia, że akumulatory będą zawsze w pełni
naładowane, ale nie dopuszcza do ich przeładowania.
Aby uniknąć wypadków, należy upewnić się, że wszystkie osoby obecne w pomieszczeniu zostały poinformowane o
obecności urządzenia Robo.com3. Jeśli Robo.com³ się zgubi, należy go ręcznie umieścić na bazie ładującej.
UWAGA: Jeśli urządzenie Robo.com3 nie będzie pracować przez dłuższy czas, należy odłączyć je od bazy
ładującej i zasilacza.
USTAWIENIE Wi-Fi*
Tablet/Telefon nie są dostarczane w komplecie
Rys. 1
USTAWIENIE BAZY ŁADUJĄCEJ
0.5m
0.5m
Funkcję Wi-Fi* można włączyć naciskając na 1 sekundę przycisk Wi-Fi* na głównym panelu sterowania. Kiedy
świeci się ikona stanu Wi-Fi*, oznacza to, że funkcja jest włączona. Funkcję tę można również włączyć poprzez
naciśnięcie na 4 sekundy przycisku ustawienia czasu i przycisku Wi-Fi na pilocie.
1. Aplikacje można pobrać po zeskanowaniu kodu QR po lewej stronie.***. [Rys. 1]
2. Zainstalować ją na smartfonie/tablecie.
3. Postępować zgodnie z instrukcją w aplikacji, aby skonfigurować urządzenie Robo.com3.
UWAGA: Ustawienia Wi-Fi można zresetować poprzez naciśnięcie przycisku AUTO na urządzeniu i
przytrzymanie przez 4 sekundy. Po zresetowaniu rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
3m
Rys. 2
Rys. 3
Przed użyciem należy usunąć wszelkie przeszkody, które mogą stanąć na drodze urządzenia Robo.com 3. Należy
zwrócić uwagę na:
• Obiekty które mogą zostać łatwo przewrócone.
• Krawędzie wykładzin i dywanów, o które odkurzacz może zaczepić.
• Zasłony i obrusy sięgające podłogi.
• Źródła ciepła i obiekty łatwopalne.
• Kable i przewody.
• Kruche obiekty.
1. Umieścić bazę ładującą na podłodze bez właściwości odblaskowych, najlepiej tuż przy ścianie. Jeśli
powierzchnia podłogi jest zbyt odblaskowa, może to zakłócać działanie systemu nawigacyjnego urządzenia
Robo.com3 i może on mieć trudności z lokalizacją bazy ładującej.
2. Na obszarze wokół bazy ładującej w promieniu 3 m od przodu oraz 0,5 m po bokach nie powinny znajdować
się żadne przedmioty. [Rys. 2]
3. Podłączyć ładowarkę do gniazdka sieciowego i podłączyć bazę ładującą. Sprawdzić, czy przewód zasilający
nie został przyciśnięty przez bazę ładującą.
4. Sprawdzić, czy przewód zasilający nie jest zaplątany lub naciągnięty. Jeżeli przewód jest zbyt długi, należy
użyć specjalnych wiązań, aby był on przechowywany prawidłowo.
5. Sprawdzić, czy pojemnik na kurz znajduje się wewnątrz urządzenia Robo.com3.
6. Aby rozpocząć pracę, poprowadzić urządzenie Robo.com³ do bazy ładującej. Przy normalnym użytkowaniu
pełne naładowanie osiąga się po ok. 3 godzinach ładowania.
Uwaga: Pierwsze ładowanie trwa ok. 4 godzin.
DOŁADOWYWANIE URZĄDZENIA [Rys. 3,4,5]
Aby zapewnić optymalną wydajność , należy zawsze doładowywać urządzenie Robo.com3.
Rys. 4
Rys. 5
7
Automatyczne ładowanie
Kiedy akumulator Robo.com3 rozładuje się do 15%, urządzenie przestanie odkurzać i zacznie szukać bazy
ładującej. Po zadokowaniu do stacji ładującej wskaźnik ładowania na bazie ładującej będzie migać.
Robo.com³ może nie dojść do stacji ładującej, jeśli po drodze napotka zbyt wiele przeszkód. Aby uzyskać
najlepsze rezultaty, bazę ładującą należy zawsze umieszczać na szerokim i wolnym obszarze.
“Ręczne” ładowanie
Istnieje kilka sposobów ładowania urządzenia Robo.com³.
A. Nacisnąć przycisk Home na pilocie.
B. Nacisnąć przycisk Home na urządzeniu Robo.com³.
C. Podłączyć ładowarkę bezpośrednio do urządzenia Robo.com³.
D. Ręcznie umieścić Robo.com³ na bazie ładującej.
E. Postępować zgodnie z instrukcjami aplikacji Wi-Fi*.
WAŻNE: Robo.com³ nie będzie działać bez zamontowanego pojemnika na kurz. Robo.com³ nie będzie działać,
jeśli jest podłączony bezpośrednio do ładowarki.
* Tylko w niektórych modelach ** Mogą być inne w zależności od modelu
*** Wyszukać “Robo.com3” w Google play lub app store
PL
KONFIGURACJA PILOTA** [Rys. 6]
Funkcja pilota włączona
Instalacja akumulatorów - patrz Konserwacja odkurzacza – Wymiana akumulatorów.
Zawsze po włączeniu robota nacisnąć przycisk lub ** na urządzeniu i przytrzymać przez 4 sekundy, aby włączyć
funkcję pilota. Kiedy na robocie świeci się ten przycisk* lub na wyświetlaczu LCD** pojawia się wskaźnik , oznacza
to, że funkcja pilota jest włączona.
Uwaga: Pilot działa również przez ściany, ponieważ wykorzystuje fale radiowe, a nie promienie podczerwone.
Funkcję pilota można włączyć poprzez naciśnięcie przycisku lub ** na urządzeniu i przytrzymanie przez 4
sekundy. Funkcja ta zostanie również zresetowana, kiedy urządzenie główne jest wyłączone. Kiedy świeci się
kontrolka pod przyciskiem lub ** bądź pod ikoną na wyświetlaczu LCD** (w zależności od modelu), oznacza
to, że funkcja pilota jest dostępna.
Funkcja pilota wyłączona
KONFIGURACJA WIRTUALNEJ BARIERY** [Rys. 7]
Rys. 6
15°
Instalacja akumulatorów - patrz Konserwacja odkurzacza – Wymiana baterii
Wirtualna bariera służy do tego, aby uniemożliwić wejście urządzenia Robo.com³ do pewnych pomieszczeń lub
obszarów. Przed ustawieniem wirtualnej bariery należy:
• Usunąć wszelkie przeszkody z bezpośredniej ścieżki wirtualnej bariery.
• Wirtualną barierę należy umieścić na tej samej powierzchni, na której pracuje Robo.com³.
• Należy zapewnić, aby wirtualna bariera znajdowała się w odległości ponad 3 m od bazy ładującej.
UWAGA: Zalecamy użycie przeszkód fizycznych, aby uniemożliwić wejście urządzenia Robo.com3 na obszar
niebezpieczny.
1. Wirtualną barierę należy umieścić w taki sposób, aby nadajnik podczerwieni pokrywał obszar, który ma być objęty barierą.
2. Ustawić przełącznik w taki sposób, aby wybrać żądany poziom zasięgu bariery.
Ikona
50cm
Poziom zasięgu
Wyłączona
Krótki
Średni
Długi
Rys. 7
3. Sprawdzić, czy wirtualna bariera zapewnia wystarczające pokrycie obszaru podczas pracy Robo.com³.
Uwaga: Zużycie mocy akumulatora związane jest bezpośrednio z wybranym poziomem zasięgu promieni
podczerwonych. Aby zapewnić dłuższą żywotność akumulatora, wybrać ikonę prawidłowego zasięgu.
Uwaga: NadajnikpodczerwieniuniemożliwipodejścieurządzeniaRobo.com³dowirtualnejbarierynaodległośćbliższąniż50cm.
ZMIANA JĘZYKA GŁOSU* [Rys. 8]
Robo.com3 może komunikować się w języku angielskim, włoskim, francuskim lub hiszpańskim. Językiem
domyślnym jest angielski. Aby zmienić:
Za pomocą pilota
1. Włączyć Robo.com3.
2. Nacisnąć przycisk Głos* i przytrzymać przez 4 sekundy do momentu pojawienia się ustawienia bieżącego języka.
3. Ponownie nacisnąć przycisk Głos*, aby przejść do kolejnego języka. Powtarzać tę czynność aż do ustawienia
żądanego języka.
4. Po jego wybraniu Robo.com3 zmieni ustawienia. Nie naciskać ponownie pilota.
DEMO
Za pomocą aplikacji Wi-Fi*
Postępować zgodnie z instrukcjami aplikacji Wi-Fi*.
Uwaga: Informacja o języku pojawi się na 5 sekund na wyświetlaczu.
Rys. 8
REGULACJA GŁOŚNOŚCI GŁOSU ROBO.COM3.* [Rys. 9]
Za pomocą pilota
1. Nacisnąć przycisk Głos, aby wybrać żądaną głośność. Można wybrać następujące opcje: Low (Niska), Średni
(Średnia), High (Wysoka) lub Wyłączona (Wyłącz).
2. Ustawiona głośność pojawi się na wyświetlaczu.
Za pomocą aplikacji Wi-Fi*
Postępować zgodnie z instrukcjami aplikacji Wi-Fi*.
UWAGA: Ustawienia głośności pojawią się na wyświetlaczu przez 5 sekund.
DEMO
KORZYSTANIE Z ODKURZACZA ROBO.COM3
Rys. 9
Włączanie
1. Nacisnąć przycisk Wł.Wył. z boku urządzenia Robo.com3.
2. Ekran LCD zostanie podświetlony.
Uwaga: Jeśli urządzenie Robo.com3 zostało już włączone, lecz jest w trybie czuwania, można je włączyć z poziomu
pilota lub poprzez naciśnięcie jednego z przycisków dotykowych.
Uwaga: Przyciski dotykowe na urządzeniu Robo.com³ mogą nie działać prawidłowo, jeśli ręce są wilgotne.
USTAWIANIE DNIA/GODZINY W ROBO.COM³ [Rys. 10]
Rys. 10
8
Za pomocą pilota
1. Nacisnąć przycisk ustawienia czasu. Pod ikoną dnia pojawi się migająca linia. Jeśli ten przycisk pozostanie
naciśnięty przez dłuższy czas, funkcja Wi-Fi zostanie włączona/wyłączona.
2. Za pomocą przycisków Góra i Dół na pilocie przesunąć linię pod ikonkę prawidłowego dnia. Nacisnąć przycisk
OK, aby potwierdzić.
3. Podświetlona zostanie sekcja godzin. Nacisnąć przycisk Góra lub Dół na pilocie, aby wyświetlić prawidłową
godzinę. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.
* Tylko w niektórych modelach
** Mogą być inne w zależności od modelu
PL
4. Podświetlona zostanie sekcja minut. Nacisnąć przycisk Góra lub Dół na pilocie, aby wyświetlić prawidłowe
minuty. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.
5. Dzień i czas są teraz ustawione.
Za pomocą aplikacji Wi-Fi*
Postępować zgodnie z instrukcjami aplikacji Wi-Fi*.
UWAGA: Data zostanie automatycznie zaktualizowana odpowiednio do ustawień smartfona po
podłączeniu urządzenia Robo.com3 do aplikacji w smartfonie.
PROGRAMY CZYSZCZĄCE
Robo.com3 korzysta z Nawigacji Podczerwonej AAI™ -zaawansowanego systemu nawigacyjnego, który przy
pomocy specjalnych algorytmów oblicza i wybiera najlepszą trasę odkurzania danego pomieszczenia.
Dzięki czujnikowi kurzu w momencie wykrycia kurzu Robo.com³ automatycznie rozpocznie cykl odkurzania i
będzie pracował, wykonując wzór eliptyczny.
Rys. 11
Tryb odkurzania automatycznego można włączyć w następujący sposób: [Rys. 11]
1) Nacisnąć przycisk dotykowy AUTO na Robo.com3.
2) Nacisnąć przycisk AUTO na pilocie.
3) Postępować zgodnie z instrukcjami aplikacji Wi-Fi*.
Robo.com³ automatycznie dobierze najlepszy tryb odkurzania dla danego pomieszczenia. Może wybrać jeden z
czterech wzorów sprzątania:
UWAGA: Ustawienia Wi-Fi można zresetować poprzez naciśnięcie przycisku AUTO na urządzeniu i przytrzymanie
przez 4 sekundy. Po zresetowaniu rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
Zygzak
Krawędziowy
Eliptyczny
Kwadratowy
Tryb odkurzania MIEJSCE można włączyć w następujący sposób: [Rys. 12]
1) Nacisnąć przycisk dotykowy na Robo.com³.
2) Nacisnąć przycisk na pilocie.
3) Nacisnąć przycisk MIEJSCE w menu aplikacji.
W tym trybie urządzenie intensywnie sprząta zamknięty obszar. Robo.com³ będzie poruszać ruchem eliptycznym,
którego promień będzie się stale powiększać.
Rys. 12
Za pomocą pilota lub aplikacji Wi-Fi można włączyć również inne programy czyszczące: [Rys. 13, 14]
Nawigacja ręczna:
Robo.com³ może być sterowany ręcznie w dowolnym momencie podczas programu czyszczenia. Za pomocą
strzałek nawigacyjnych na pilocie lub w aplikacji Wi-Fi* można przesunąć Robo.com3 w żądanym kierunku z
włączonym ssaniem. Za pomocą pilota lub aplikacji Wi-Fi urządzeniem Robo.com3 można sterować również z
większej odległości oraz przez ścianę.
Tryb FULL & GO
Nacisnąć przycisk FULL & GO na pilocie lub w aplikacji Wi-Fi*, aby nakazać urządzeniu Robo.com3 powrót do bazy.
Wskaźnik FULL & GO na wyświetlaczu będzie podświetlony. Po naładowaniu do pełna Robo.com³ automatycznie
rozpocznie odkurzanie i wykona jeden cykl pracy, a opcja FULL & GO zostanie zresetowana.
Rys. 13
Opcja Turbo: WŁ./WYŁ.
Tryb Turbo można włączyć lub wyłączyć w następujący sposób:
1) Nacisnąć przycisk TURBO na pilocie.
2) Nacisnąć przycisk TURBO w menu aplikacji.
Opcja Turbo jest podświetlona, gdy włączony jest tryb Turbo, a Robo.com3 pracuje z prędkością Turbo. Robo.com3
rozpocznie pracę w większą prędkością i szybciej odkurzy dany obszar. W przeciwnym razie Robo.com3 będzie pracować z
normalną prędkością.
Harmonogram czyszczenia
Użytkownik może określić, kiedy Robo.com³ będzie rozpoczynać odkurzanie - harmonogram dzienny lub
tygodniowy. Aby skonfigurować harmonogram czyszczenia, należy postępować zgodnie z instrukcjami
“Ustawianie harmonogramu odkurzania”.
USTAWIANIE HARMONOGRAU ODKURZANIA
Rys. 14
Za pomocą pilota
Robo.com³ można zaprogramować w taki sposób, aby automatycznie odkurzał codziennie lub w określone dni.
Po ustawieniu tej funkcji, zacznie on pracę zawsze o tej samej porze, we wskazane dni. Aby ustawić tygodniowy
harmonogram sprzątania należy:
1. Nacisnąć przycisk funkcji harmonogramu na pilocie. Pod M (Monday/Poniedziałek) zacznie migać ramka.
2. Za pomocą przycisków Góra i Dół wybrać żądany dzień, a następnie nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić
dzień. Można wybrać kilka dni (do 7 dni).
3. Po wybraniu każdego dnia można określić godziny harmonogramu odkurzania: godzina zacznie migać na
wyświetlaczu. Używając strzałek w górę i w dół, należy wybrać pożądana godzinę. Nacisnąć przycisk OK.
4. Kiedy zostanie podświetlona sekcja minut, używając strzałek w górę i w dół, należy wybrać minuty. Nacisnąć przycisk OK.
5. Dzienny harmonogram sprzątania został ustawiony. Pod wybranym dniem/dniami świeci się linia.
Za pomocą aplikacji Wi-Fi*
Postępować zgodnie z instrukcjami aplikacji Wi-Fi*.
UWAGA: Za pomocą aplikacji Wi-Fi można ustawić godziny odkurzania inne dla każdego dnia.
9
* Tylko w niektórych modelach
** Mogą być inne w zależności od modelu
PL
Tryb Home: [Rys. 15]
Można nakazać, aby Robo.com³ powrócił do bazy ładującej w następujący sposób:
1) Nacisnąć przycisk dotykowy na robocie.
2) Nacisnąć przycisk na pilocie.
3) Postępować zgodnie z instrukcjami aplikacji Wi-Fi*.
DODATKOWE CECHY
Tryb Demo:
Za pomocą pilota
Nacisnąć jeden raz przycisk DEMO, aby rozpocząć prezentację produktu. Rozpocznie się ona w trybie Loop
(Pętla). Aby przerwać prezentację, ponownie nacisnąć przycisk DEMO.
Za pomocą aplikacji Wi-Fi*
Nacisnąć przycisk DEMO w menu.
Rys. 15
TKANINA DO POLEROWANIA PODŁÓG*: [Rys. 16]
Tkanina do polerowania podłóg przymocowana od spodu do urządzenia Robo.com³ za pomocą specjalnej
obsady* służy do polerowania marmuru, parkietu, podłóg drewnianych i innych delikatnych podłóg.
UWAGA: Nie stosować na dywanach.
KONSERWACJA ODKURZACZA ROBO.COM3
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy wyłączyć Robo.com3.
1. Wyłączyć Robo.com3 i wyjąć z bazy ładującej.
2. Do oczyszczenia wszystkich powierzchni należy użyć wilgotnej szmatki z odrobiną mydła. NIE POZWOLIĆ
na dostanie się wody do żadnej z części urządzenia w trakcie czyszczenia.
3. Wytrzeć miękka ściereczką.
OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ
Pojemnik na kurz należy opróżniać po każdym cyklu odkurzania lub wtedy, kiedy jest pełny.
1. Wyłączyć Robo.com3 i wyjąć z bazy ładującej.
2. Nacisnąć przycisk zwalniający pojemnik na kurz i wysunąć pojemnik z urządzenia Robo.com3.
3. Opróżnić zbiornik do kosza.
4. Za pomocą uniwersalnej szczotki do czyszczenia usunąć w razie potrzeby nadmiar kurzu z wewnętrznej
powierzchni pojemnika na kurz.
5. Zamocować pojemnik z powrotem w urządzeniu Robo.com3.
Rys. 16
CZYSZCZENIE FILTRÓW [Rys. 17]
Robo.com3 jest wyposażony filtr znajdujący się przed silnikiem. Aby zagwarantować optymalne wyniki
odkurzania, regularnie czyścić filtr przed silnikiem. Filtr przed silnikiem należy czyścić i myć po każdych 5
opróżnieniach pojemnika na kurz.
WAŻNE: Filtr przed silnikiem należy czyścić i myć po każdych 5 opróżnieniach pojemnika na kurz. Brak
czyszczenia filtra może spowodować zablokowanie urządzenia, jego przegrzanie oraz awarię. Może to
spowodować wygaśnięcie gwarancji.
Rys. 17
1.
2.
3.
4.
5.
Wyłączyć Robo.com3 i wyjąć z bazy ładującej.
Nacisnąć przycisk zwalniający pojemnik na kurz i wysunąć pojemnik z urządzenia Robo.com3.
Pociągnąć za klapkę szuflady filtra i otworzyć ją.
Pociągnąć filtr z boku, aby wyjąć go z obsady.
Ostrożnie otrzepać i umyć filtr w ciepłej wodzie. Usunąć nadmiar wody z filtra suchą szmatką i pozostawić
do całkowitego wyschnięcia przed ponownym założeniem.
6. Po całkowitym wyschnięciu zmontować filtr i zamocować z powrotem w urządzeniu Robo.com3. Nie
używać Robo.com3 bez zamontowanego filtra przed silnikiem.
WAŻNE: Regularnie sprawdzać i czyścić filtry przed silnikiem, postępując zgodnie z instrukcją konserwacji filtrów.
Zaleca się również zakup nowych filtrów po każdym trzecim myciu. Pozwoli to na utrzymanie osiągów Robo.com3.
CZYŚCIĆ FILTRY REGULARNIE >>>POCIĄGNĄĆ, ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO FILTRA>
CZYSZCZENIE SZCZOTEK OBROTOWYCH
Regularnie czyścić szczotki obrotowe, aby utrzymywać optymalne wyniki odkurzania.
1. Wyłączyć Robo.com3 i wyjąć z bazy ładującej.
2. Obrócić Robo.com3.
3. Ostrożnie obrócić szczotki obrotowe i nożyczkami wyciąć wszelkie zaplątane nitki, włosy itp.
4. Usunąć nadmiar kurzu uniwersalną szczotką.
WYMIANA SZCZOTEK OBROTOWYCH [Rys. 18]
Rys. 18
10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wyłączyć i odwrócić Robo.com3.
Śrubokrętem odkręcić śrubę mocującą obsadę szczotki obrotowej i wyjąć ją.
Wyjąć obie szczotki obrotowe.
Wyczyścić wnękę, w której znajdują się szczotki obrotowe.
Zamontować nowe szczotki obrotowe i sprawdzić, czy są prawidłowo włożone.
Zamontować i zabezpieczyć obsadę szczotek obrotowych.
* Tylko w niektórych modelach
** Mogą być inne w zależności od modelu
PL
CZYSZCZENIE CZUJNIKÓW KURZU* [Rys. 19]
Czujniki kurzu znajdują się w pojemniku na kurz Robo.com³. Okno czujnika należy czyścić w tym samym
czasie kiedy usuwa się kurz z pojemnika. Zaleca się częste czyszczenie, aby zapewnić optymalne wyniki pracy
urządzenia Robo.com³.
Aby wyczyścić okienko czujnika, należy użyć delikatnej lub bawełnianej szmatki.
Rys. 19
CZYSZCZENIE KÓŁEK [Rys. 20]
1.
2.
3.
4.
Wyłączyć i odwrócić Robo.com3.
Usunąć brud lub włosy nagromadzone w kołach.
Oczyścić koła za pomocą suchej szmatki.
Sprawdzić czy koła mogą się swobodnie obracać.
CZYSZCZENIE SZCZOTEK DO KRAWĘDZI [Rys. 21]
Rys. 20
Szczotki do krawędzi bardzo łatwo zużywają się w przypadku intensywnego użytkowania. Należy często i
regularnie monitorować ich stan.
1. Wyłączyć i odwrócić Robo.com3.
2. Odkręcić śruby używając śrubokręta.
3. Za pomocą nożyczek, usunąć zalegające włosy lub inne odpady.
KORYGOWANIE ODKSZTAŁCEŃ SZCZOTEK DO KRAWĘDZI
Szczotki do krawędzi mogą czasami ulec odkształceniu podczas transportu lub w przypadku użytkowania w
szczególnych warunkach. W tym przypadku możliwe jest przywrócenie jej do pierwotnego kształtu, poprzez
zanurzenie włosia w gorącej wodzie.
DOBRY
ODZYSKIWALNY
ZALECANA WYMIANA
1.
2.
3.
4.
Rys. 21
Wyłączyć i odwrócić Robo.com3.
Odkręcić śruby używając śrubokręta. Wyjąć szczotki do krawędzi.
Delikatnie włożyć włosie do gorącej wody.
Trzymać zanurzony każdy zestaw włosia dopóki nie wyprostuje się i nie powróci do normalnego stanu.
Potem wyjąć i pozostawić do wyschnięcia.
5. Kiedy zupełnie wyschną, ponownie zamontować je i dokręcić na swoim miejscu.
OSTRZEŻENIE: Należy je zamontować z odpowiedniej strony. Zwrócić uwagę na oznaczenie “R” (prawa
strona) oraz “L” (lewa strona).
WYMIANA SZCZOTEK DO KRAWĘDZI
Rys. 22
Uszkodzone szczotki do krawędzi wymagają wymiany. U autoryzowanych sprzedawców Hoover można
nabyć wymienne szczotki do krawędzi.
1. Wyłączyć i odwrócić Robo.com3.
2. Odkręcić śruby używając śrubokręta.
3. Wyjąć starą szczotkę do krawędzi i zamontować nową.
4. Dokręcić śruby.
Ostrzeżenie: Należy je zamontować z odpowiedniej strony. Zwrócić uwagę na oznaczenie “R” (prawa strona)
oraz “L” (lewa strona).
CZYSZCZENIE KÓŁKA PRZEDNIEGO [Rys. 22]
1.
2.
3.
4.
Wyłączyć i odwrócić Robo.com3.
Usunąć brud lub włosy nagromadzone w kole.
Oczyścić koło za pomocą suchej szmatki.
Sprawdzić czy koło może się swobodnie obracać.
CZYSZCZENIE CZUJNIKÓW PODŁOGOWYCH [Rys. 23]
Rys. 23
Czujniki podłogowe znajdują się w dolnej części Robo.com³. Czujniki należy czyścić w tym samym czasie,
kiedy usuwa się kurz z pojemnika. Zaleca się częste czyszczenie, aby zapewnić optymalne wyniki odkurzania
oraz bezpieczną pracę urządzenia Robo.com³.
1. Wyłączyć Robo.com3 i wyjąć z bazy ładującej.
2. Obrócić Robo.com3.
3. Aby wyczyścić czujniki należy użyć delikatnej lub bawełnianej szmatki.
CZYSZCZENIE OKIENEK CZUJNIKÓW [Rys. 24]
Rys. 24
Czujniki wykrywania ścian znajdują się w zderzaku Robo.com³. Czyścić okienka czujników po każdym
opróżnieniu pojemnika na kurz. Zaleca się częste czyszczenie, aby zapewnić optymalne wyniki pracy
urządzenia Robo.com³.
Do wyczyszczenia okienek czujników użyć miękkiej ściereczki lub wacika.
CZYSZCZENIE TKANINY DO POLEROWANIA PODŁOGI * [Rys. 25]
Rys. 25
11
1.
2.
3.
4.
Wyłączyć Robo.com3.
Nacisnąć przycisk zwalniający pojemnik na kurz i wysunąć pojemnik z urządzenia Robo.com3.
Wyciągnąć zaczep uchwytu tkaniny do polerowania podłogi z pojemnika na kurz.
Wyjąć tkaninę do polerowania podłogi z uchwytu i umyć w ciepłej wodzie. Przed ponownym użyciem
usunąć nadmiar wody i pozostawić do wyschnięcia.
* Tylko w niektórych modelach
** Mogą być inne w zależności od modelu
PL
5. Kiedy całkowicie wyschnie, ponownie zamontować.
Wymiana baterii
OSTRZEŻENIE: W urządzeniu Robo.com3 stosować wyłącznie zatwierdzone części zamienne. Używanie innych
części niż te zatwierdzone przez firmę Hoover, jest niebezpieczne i powoduje utratę gwarancji urządzenia.
OSTRZEŻENIE: Jeśli wirtualna bariera* oraz pilot urządzenia Robo.com3 nie będą używane przez kilka
miesięcy, należy wyjąć z nich baterie i przechowywać je w suchym miejscu.
OSTRZEŻENIE: Przed wymianą baterii, zawsze należy się upewnić, że urządzenie jest wyłączone.
WYMIANA AKUMULATORÓW ROBO.COM3 [Rys. 26]
Rys. 26
Robo.com3 jest wyposażony w zestaw akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion). Wymieniać na zestaw
akumulatorów o numerze katalogowym (RB219)
1. Wyłączyć Robo.com3 i umieścić na równej powierzchni. Odkręcić śruby z pokrywy komory akumulatorów i
zdjąć pokrywę.
2. Wyjąć stary zestaw akumulatorów i wymienić na nowy. Sprawdzić biegunowość. Zamontować pokrywę na miejscu.
3. Naładować Robo.com3 zgodnie z instrukcjami “Ładowanie urządzenia głównego”.
4. Akumulatory należy utylizować w sposób bezpieczny dla środowiska. Zużyte akumulatory należy
przekazać do recyklingu. Nie należy ich wyrzucać ze śmieciami domowymi.
WYMIANA BATERII W PILOCIE [Rys. 27]
Rys. 27
Pilot działa na 2 baterie AAA.
1. Usunąć pokrywę baterii.
2. Usunąć stare baterie i włożyć nowe, upewniając się, że bieguny zostały prawidłowo umiejscowione.
Zamontować pokrywę na miejscu.
3. Akumulatory należy utylizować w sposób bezpieczny dla środowiska. Zużyte akumulatory należy
przekazać do recyklingu. Nie należy ich wyrzucać ze śmieciami domowymi.
WYMIANA BATERII WIRTUALNEJ BARIERY [Rys. 28]
Wirtualna bariera działa na 2 baterie D.
1. Odwrócić wirtualną barierę i obrócić zaczep. Usunąć pokrywę baterii.
2. Usunąć stare baterie i włożyć nowe, upewniając się, że bieguny zostały prawidłowo umiejscowione.
Zamontować pokrywę na miejscu.
3. Akumulatory należy utylizować w sposób bezpieczny dla środowiska. Zużyte akumulatory należy
przekazać do recyklingu. Nie należy ich wyrzucać ze śmieciami domowymi.
rozwiązywanie problemów
Rys. 28
12
Poniżej znajduje się lista najczęściej spotykanych problemów i ich rozwiązanie.
Jeżeli którykolwiek z problemów utrzymuje sie przez dłuższy czas, należy się skontaktować z przedstawicielem
firmy Hoover.
Robo.com³ nie działa
• Sprawdzić, czy Robo.com3 jest włączony.
• Sprawdzić czy zbiornik na kurz, filtr i silnik są czyste.
• Sprawdzić, czy Robo.com3 nie potrzebuje doładowania.
Moc czyszczenia jest słaba
Wyłączyć zasilanie i:
• Opróżnić pojemnik na kurz.
• Sprawdzić i wyczyścić filtr i silnik.
• Sprawdzić i wyczyścić szczotki do podłogi.
• Sprawdzić i wyczyścić czujniki.
• Sprawdzić i wyczyścić koła napędowe.
Pilot** nie działa
• Sprawdzić baterie.
• Sprawdzić akumulator Robo.com3.
• Zbliżyć pilot *** do Robo.com3.
• Aby sprawdzić, czy wskaźnik się świeci, patrz “konfiguracja pilota”.
Robo.com³ nie ładuje się
automatycznie
•
Sprawdzić, czy pomiędzy Robo.com³ a stacją ładującą nie ma
żadnych przeszkód.
Robo.com³ jest bardzo głośny
podczas odkurzania.
•
•
Wyczyścić zbiornik na kurz i filtr.
Sprawdzić szczotki i koła napędowe, czy nie są zabrudzone.
Robo.com³ przestaje działać/
odkurza z przerwami
•
Sprawdzić ustawienia czasu sprzątania.
Robo.com³ nie wykrywa
schodów
•
Sprawdzić i wyczyścić czujniki.
Robo.com³ jest uwięziony
•
Robo.com³ podejmie próbę uwolnienia się, lecz w niektórych
przypadkach wymagać będzie ręcznej pomocy.
Robo.com³ nie działa, lecz nie
wyświetla się żaden kod błędu
•
Należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Hoover.
Smartfon nie może połączyć
się z robotem.
•
•
Wybrać sieć Wi-Fi “HOOVER_XXX“.
Wpisać Hasło Robota, które można uzyskać po naciśnięciu przycisku
na Robocie i przytrzymaniu przez co najmniej 4 sekundy.
Funkcja Wi-Fi* nie działa
• Sprawdzić, czy router Wi-Fi jest dostępny.
• Sprawdzić, czy aplikacja jest prawidłowo zainstalowana na smartfonie.
• Sprawdzić, czy świeci się ikona Wi-Fi; jeśli nie, patrz “Konfiguracja Wi-Fi”.
* Tylko w niektórych modelach
** Mogą być inne w zależności od modelu
PL
Kody błędów
Podczas działania lub włączania, mogą pojawić się następujące kody [Rys. 29]
Rys. 29
Kod awarii
Wyjaśnienie
Er01
W szczotkach do czyszczenia krawędzi utknął odpad Patrz „Czyszczenie szczotki do
czyszczenia krawędzi”.
Er02
Er04
Er05
Er07
Er09
Er12
Zabrudzenia na szczotkach obrotowych. Patrz “Czyszczenie szczotek obrotowych”.
Silnik lewego kółka jest przeciążony. Patrz “Czyszczenie kółek”.
Przeciążenie silnika prawego koła napędowego. Patrz “Czyszczenie kółek”.
Lewe lub prawe kółko nie styka się z podłożem. Patrz “Czyszczenie kółek”.
Nie ma zbiornika na kurz. Wymienić pojemnik na kurz.
Zabrudzenia na lewej szczotce czyszczącej krawędź. Patrz „Czyszczenie szczotek
czyszczących krawędź”.
UWAGA: Jeśli którakolwiek z tych usterek nie zniknie, skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy
HOOVER. NIE demontować samodzielnie urządzenia Robo.com³.
WAŻNE INFORMACJE
Części zapasowe i materiały eksploatacyjne firmy Hoover
Należy zawsze wymieniać części na oryginalne części zapasowe firmy Hoover. Można je nabyć
w lokalnym serwisie firmy Hoover lub bezpośrednio w firmie Hoover. Przy zamawianiu części zawsze należy
podać numer danego modelu.
Materiały eksploatacyjne
• Zestaw akumulatorów Li-Ion do Robo.com3
• Szczotki do podłogi
• Włosie do szczotek do krawędzi
• Tkaniny do czyszczenia podłogi (x5)
• Filtr przed silnikiem
• Pilot zdalnego sterowania
• Pojemnik na kurz
• Wirtualna Bariera
RB219
RB220
RB221
RB222
RB223
RB214
RB224
RB203
35601403
35601404
35601405
35601406
35601407
35601340
35601408
35601256
Jakość
Fabryki firmy Hoover zostały poddane niezależnej kontroli pod kątem jakości. Nasze produkty zostały
wytworzone z wykorzystaniem systemu kontroli jakości spełniającego wymogi normy ISO 9001.
Ochrona środowiska
Symbol umieszczony na urządzeniu oznacza, że nie jest ono klasyfikowane jako odpad z
gospodarstwa domowego. Urządzenie należy zdać w odpowiednim punkcie utylizacji w celu
recyklingu komponentów elektrycznych i elektronicznych. Urządzenie należy złomować zgodnie
z lokalnymi przepisami w sprawie utylizacji odpadów. Dodatkowe informacje na temat sposobu
utylizacji, złomowania i recyklingu urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie miejskim, w
komunalnym zakładzie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.
Urządzenie spełnia wymogi europejskich norm 2006/95/WE, 2004/108/WE oraz 2011/65/WE.
HOOVER Limited, Pentrebach, Merthyr Tydfil, Mid Glamorgan, CF48 4TU, UK
Gwarancja
Warunki gwarancji na niniejsze urządzenie są określone przez naszego przedstawiciela w kraju, w którym
urządzenie jest sprzedawane. Szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji można uzyskać w
punkcie, w którym urządzenie zostało nabyte. Przy zgłaszaniu wszelkich roszczeń w ramach gwarancji należy
przedstawić dowód sprzedaży lub pokwitowanie.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia.
13
* Tylko w niektórych modelach
** Mogą być inne w zależności od modelu
®
PRINTED IN P.R.C.
48010192
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising