Hoover | RBT001 011 | Hoover RBT001 011 Användarmanual

Hoover RBT001 011 Användarmanual
Bruksanvisning
SE
INSTRUKTIONER FÖR SÄKER ANVÄNDNING
Som beskrivs i denna bruksanvisning, får denna apparat endast användas vid städning av
hemmet.
Se till att du förstår anvisningarna helt innan du börjar använda maskinen.
Stäng alltid av och ta bort laddaren från uttaget innan du rengör apparaten eller utför något
underhåll.
Den här apparaten kan användas av barn från 8 års ålder och personer med en nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga och som inte har den erfarenhet och kunskaper som behövs,
förutsatt att deövervakas eller har fått instruktioner om hur apparaten används på et säkert
vis och förstår riskerna som är involverade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och
underhåll som användaren ska utföra, får inte göras av barn utan överinseende.
Om nätsladden är skadad, sluta då omedelbart att använda produkten. För att undvika
säkerhetsrisker så måste en behörig Hoover-servicetekniker byta nätsladden.
Om området som ska rengöras innehåller en balkong eller trappa bör en fysisk barriär användas
för att förhindra åtkomst till balkongen eller trappan och säkerhetsställa en säker användning. Små
barn och husdjur måste hållas under uppsikt under tiden som roboten städar.
Förvara alltid apparaten inomhus. Använd inte apparaten utomhus eller utsätt apparaten för
väder och vind, luftfuktighet eller värmekällor (ugn, spis, vått golv).
Utsätt inte roboten eller dess tillbehör för extrem värme / kyla (förvara den mellan 0-30°C).
Tappa inte roboten eller använda något tillbehör som har tappats, skadats, lämnats utomhus eller
tappats i vatten.
Koppla aldrig ur eller dra i nätadapterns nätsladd.
Använd den inte för att städa trappor.
Använd endast tillbehör, förbrukningsvaror och reservdelar som rekommenderas eller levereras av
Hoover.
Plocka inte upp hårda eller vassa objekt, tändstickor, het aska, cigarettfimpar eller andra liknande
objekt.
Spruta inte med eller plocka upp brandfarliga vätskor, rengöringsmedel, aerosoler eller deras ångor.
Fortsätt inte att använda din apparat om den verkar vara defekt.
Hoover service: För att se till att maskinen fortsätter att vara effektiv fungerar som den ska
rekommenderar vi att service och reparationer endast utförs av behöriga servicetekniker från
Hoover.
Använd inte apparaten till att rengöra djur eller människor.
Ersätt inte Robot-batterierna med ej uppladdningsbara batterier.
Om roboten inte ska användas under en längre tid (några veckor), koppla ur nätadaptern.
Laddning av batteriet
Använd endast den ursprungliga laddaren som följer med apparaten.
Kontrollera att din nätspänning är samma som är angivet på laddaren.
Ladda aldrig batterierna i temperaturer över 30°C eller under 0°C.
Koppla in laddaren som levereras med den här apparaten i ett lämpligt uttag.
Läckage från battericeller kan förekomma under extrema användning- eller
temperaturförhållanden. Om det kommer vätska på huden, skölj snabbt med vatten. Om vätskan
kommer in i ögonen, skölj dem omedelbart med rent vatten i minst 10 minuter. Uppsök läkare.
Det är normalt att laddaren blir varm när laddning pågår.
Borttagning av batterier som nått slutet av sin livslängd
Om maskinen ska kasseras måste batterierna först tas bort. Maskinen måste kopplas bort från
elnätet vid borttagning av batterierna. Kassera batterierna på ett säkert sätt.
Kör apparaten tills den stannar på grund av att batterierna är helt urladdade. Användna batterier
bör tas till en återvinningsstation och inte disponeras med hushållssoporna. För att tar bort
batterierna, kontakta kundtjänsten på Hoover eller fortsätt enligt följande instruktioner.
1. Dra ut laddaren och stäng av Roboten.
2. Vänd Roboten upp och ned och lägg på en plan yta. Tryck ner de två frigöringsknapparna för
att ta ut batterisatsen. [Fig. 26]
3. Ta bort batterisatsen.
OBS! Om du upplever några svårigheter med att montera ner enheten eller för mer information
om hantering eller återvinning av den här maskinen, var god och kontakta dina lokala myndigheter
eller din återvinningsstation.
2
SE
VIKTIG INFORMATION FÖRE ANVÄNDNING
Läs följande information noggrant innan du använder din Robot eller dess tillbehör. Montera inte isär Roboten och försök inte reparera den
själv. Om ett fel uppstår, kontakta Hoover Kundtjänst för professionell rådgivning.
Trappor: Roboten använder sensorer för att undvika att falla ner för trappor, trappor eller över en kant. I vissa situationer kan sensorerna bli
förvirrade.
Roboten kan inte upptäcka steg som är mindre än 8 cm höga. Steg mindre än 8 cm kan få Roboten att falla ner.
Mycket reflekterande eller mycket mörka ytor som används på vissa steg eller trappor, såsom glas eller polerad keramik kan få Roboten att
falla ner.
Att använda Roboten på entréer, avsatser eller upphöjda områden utan gränser bör undvikas.
Batteri Användning: Din Robot drivs med laddningsbara, litiumbatterier med hög kapacitet. Dessa laddningsbara batterier garanteras för en
period av 6 månader om de underhålls och drivs enligt denna bruksanvisning.
I händelse av en väsentligt försämring av Robotens prestanda kan nya batterier erhållas från din Hoover-återförsäljare.
Använd endast Hoover godkända reservdelar för din Robot. Användning av delar som inte är godkända av Hoover är farligt och kan
ogiltigförklara din garanti.
Använd endast den levererade nätadaptern för att ladda din Robot. Användning av felaktig nätadapter är farligt och kommer att ogiltigförklara
din garantin.
Miljön
Symbolen på apparaten indikerar att denna produkt inte får behandlas som hushållsavfall. Den måste i stället lämnas in
på uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Avfallshanteringen ska utföras enligt de lokala
miljöbestämmelserna. För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, kontakta din kommun,
lokala myndigheter och renhållningsverk eller den butik där du köpte apparaten.
Denna apparat uppfyller de europeiska direktiven 2014/35/EU, 2014/30/EU och 2011/65/EU.
CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy
LÅDANS
INNEHÅLL
CONTENT
OF THE BOX
Nätadapter
Huvudfilter
Rengöringsborste
Extra kantrengöringsborste X2
Extra fiberfilter X1
Extra svampfilter X1
3
SE
LÄR KÄNNA DIN ROBOTDAMMSUGARE
Robotdammsugaren ovanifrån
10
E
1A
10
E
B
1A
C
10
D
B
C
10
D
A
Främre stötfångare
B
Strömbrytare/Auto
C
Gummi fram
F
10
D
Frontlins (Sensor Window)
E
Knapp för frigörande av
dammbehållare
1G
1H
Robotdammsugaren underfrån
1F
J
F
1H
11
FM
F
10
10
H
10 I
10
F
10
J
10
K
F
10
L
H
10
10 I
F
10
J
10
10
K
F
L
10
1G
J
F
1M
10
N
10
O
10
N
10
O
F
Golv- och dammsensorer
K
Omrörare
G
Framhjul
L
Dammbehållare
H
Kantborste
M
Laddningsport
I
Batterilucka
N
Frånluftsgallret
J
Bakhjul
O
Nätadapter
FÖRBERED DIN ROBOTDAMMSUGARE
Fig. 1
FÖRPACKNING
Kasta inte bort Robotens förpackning. Den kan behövas i framtiden för förvaring eller transport av
din Robot och för giltigheten på din garanti.
När du packar upp din Robot och dess tillbehör, var noga med att hålla plastpåsar borta från
spädbarn, unga barn och djur för att undvika risken för kvävning.
Ladda handdammsugaren i 24 timmar innan du använder den för första gången. [Fig. 1]
Från och med den andra laddningen blir den fulladdad på 5 timmar.
Utsätt inte Robotens nätadapter för temperaturer under 0°c eller över 30°c då detta kan skada
batteriet.
Denna nätadapter får endast anslutas till ett vanligt nätuttag.
37
36
44
43
BATTERI
38
37
För optimal batteriprestanda rekommenderar
vi att du håller batterierna till din Robot fulladdade.
39
38
43
42
När Roboten inte används bör den lämnas ansluten till nätadaptern. Roboten har
ett intelligent
40
39
laddningssystem som håller batterierna
fulladdade.
Detta
förhindrar
batterierna
från
att bli
41
40
överladdade.
För att förhindra olyckor, se till att alla personer i rummet är medvetna om närvaron av Roboten.
4
37
36
42
41
38
37
39
38
44
43
43
42
SE
FÖR ATT LADDA DIN ROBOT
När Robotens batterikapacitet är 5% kommer den stoppa rengöring och ge ifrån sig ett ljud. Väl
ansluten till nätadaptern kommer en strömlampa att tändas på Roboten vilket indikerar att laddning
pågår. Väl fulladdad kommer LED-lampan att fortsätta blinka.
VIKTIGT: Roboten kommer inte att köra utan dammbehållaren monterad. Roboten kommer inte att
fungera medan du laddar eller samtidigt ansluter den direkt till nätadaptern.
Fig. 2
Fig. 3
ANVÄNDA DIN ROBOTDAMMSUGARE
Ström på
Tryck på AUTO-knappen mitt fram på Robotens ovansida. [Fig. 2]
OBS! Om Roboten visar fel kommer auto-knappen att blinka eller avge en larmsignal, du kan trycka två
gånger på Auto-knappen för att låta Roboten börja rengöra igen.
Rengöringsprogram
Roboten använder AAI infraröd-navigation, ett avancerat navigationssystem som använder algoritmisk
beräkning för att bestämma den bästa vägen för att städa ditt rum.
Tryck på AUTO-knappen på Roboten för att aktivera det automatiska rengöringsläget. Den väljer
automatiskt det bästa rengöringsläget för att rengöra ditt rum. Den kommer att använda fyra olika
rengörings mönster:
ZIG ZAG
KANT
ELLIPTISK
FYRKANTIG
Med dammsensorerna kommer Roboten vid dammdetektion automatiskt att koncentrera rengöringen
till det specifika området genom att följa ett elliptiskt mönster.
Fig. 4
UNDERHÅLLA DIN ROBOTDAMMSUGARE
a
b
Fig. 5
Fig. 6
Se till att Roboten är avstängd innan du utför något underhåll.
1. Stäng av Roboten genom att trycka på Auto-knappen. [Fig. 2]
2. Använd en fuktig trasa med lite tvål för att rengöra alla ytor. Låt inte vatten komma in i någon del av
produkten under rengöringen. [Fig. 3]
3. Torka med en mjuk trasa. [Fig. 3]
TÖMMA DAMMBEHÅLLAREN
Töm dammbehållaren varje rengöringscykel eller när den är full.
1. Stäng av roboten. [Fig. 2]
2. Tryck på dammbehållarens frigöringsknapp och ta bort behållaren från Roboten. [Fig. 4]
3. Placera en hand på basen och öppna locket med den andra för att tömma dammbehållaren. [Fig.5a] Töm dess
innehåll i en soppåse när den har öppnats. [Fig. 5b]
4. Använd multifunktionsrengöringsborsten när det är nödvändigt att ta bort överflödigt damm från insidan av
dammbehållaren. [Fig. 6]
5. Sätt tillbaka dammbehållaren på Roboten. [Fig. 9]
RENGÖRING AV FILTRENA
Roboten är utrustad med ett förmotorfilterpack. För bästa möjliga rengöringsresultat ska filtren rengöras
regelbundet. Filtren bör rengöras när var 5: e dammbehållare är tom och ska tvättas.
VIKTIGT: Filtren bör rengöras när var 5: e dammbehållare är tom och ska tvättas. Om filtren inte rengörs kan
detta leda till att luften blockeras, överhettning och produktfel. Dessutom kan garantin upphöra att gälla.
Fig. 7
Fig. 8
1. Stäng av roboten. [Fig. 2]
2. Tryck på dammbehållarens frigöringsknapp och ta bort behållaren från Roboten. [Fig. 4]
3. Placera en hand på basen och öppna locket med den andra för att tömma dammbehållaren. [Fig. 5a] Töm
dess innehåll i en soppåse när den har öppnats. [Fig. 5b]
4. Tryck på båda sidorna av filterramen för att frigöra och nå filtren. [Fig. 8]
5. Avlägsna damm genom att försiktigt knacka på filtren och tvätta dem med ljummet vatten. Ta bort överflödigt
vatten, torka med en mjuk trasa och låt de torka helt innan du monterar tillbaka dem. [Fig. 7]
6. Montera ihop den igen när det är helt torrt och sätt tillbaka den på dammsugaren. Använd INTE Roboten utan
monterade filter. [Fig. 8,9]
VIKTIGT: Kontrollera och underhåll filtren regelbundet genom att följa filtrets underhållsanvisningar. Vi
rekommenderar att du köper nya filter efter var 3:e filtertvätt. Det gör att dammsugaren bibehåller sin effekt.
RENGÖRA AGITATORN
Rengör agitatorn regelbundet för att upprätthålla maximal rengöringsprestanda.
1. Stäng av roboten. [Fig. 2]
2. Vänd på Roboten. [Fig. 10]
3. Rotera agitatoraggregatet försiktigt och klipp och ta bort eventuella trassliga trådar av hår etc. med en sax. [Fig. 14]
4. Använd multifunktionsrengöringsborsten för att ta bort överflödigt damm. [Fig. 14]
Fig. 9
5
SE
BYTA UT AGITATORN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Fig. 10
Stäng av Roboten. [Fig. 2]
Dra i agitatorns frigöringsspärr. [Fig. 11]
Lyft agitator-hållaren. [Fig. 13]
Ta bort agitatorn. [Fig. 12]
Montera den nya agitatorn och se till att den sitter korrekt. [Fig. 13]
Stäng hållaren så att den låser. [Fig. 11]
Fig. 11
RENGÖRING AV DRIVHJULEN
1.
2.
3.
4.
Stäng av Roboten och vänd den upp och ner. [Fig. 2 & 10]
Ta bort all smuts eller hår som fastnar i hjulen. [Fig. 16]
Rengör hjulen med en torr trasa. [Fig. 17]
Kontrollera att hjulen kan rotera fritt.
RENGÖRING AV KANTBORSTARNA
Fig. 12
Fig. 13
Kantborstarna kan lätt bli slitna från intensiv användning därför bör du kontrollera
dem regelbundet för att övervaka dess tillstånd.
1. Stäng av Roboten och vänd den upp och ner. [Fig. 2 & 10]
2. Ta bort fästskruven med en skruvmejsel. [Fig. 20]
3. Använd en sax för att ta bort fastnat hår eller skräp. [Fig. 22]
KORRIGERA DEFORMATION AV KANTBORSTARNA
Fig. 14
Fig. 15
Kantborstarna kan ibland deformeras under transportering eller när produkten
används under speciella förhållanden. Om detta händer är det möjligt att återgå
till den ursprungliga formen genom att lägga borsten i varmt vatten.
1. Stäng av Roboten och vänd den upp och ner. [Fig. 2 & 10]
2. Ta bort fästskruven med en skruvmejsel. Ta bort kantborstarna. [Fig. 20]
3. Lägg försiktigt ner borstarna i varmt vatten. [Fig. 23]
4. Håll varje uppsättning borst tills de har återhämtat sig och rätats ut. Ta sedan
bort dem och låt torka. [Fig. 24]
5. När den är helt torr montera ihop den och skruva på plats.
UTBYTE AV KANTBORSTARNA
Fig. 16
Fig. 17
Om kantrengöringsborsten är skadad så kommer den att behöva bytas ut. Utbytes
kantrengöringsborstar kan erhållas från din återförsäljare av dammsugare.
1. Stäng av Roboten och vänd den upp och ner. [Fig. 2 & 10]
2. Ta bort fästskruven med en skruvmejsel. [Fig. 20]
3. Ta bort den gamla kantrengöringsborsten och sätt den nya på plats. [Fig. 22]
4. Sätt tillbaka och dra åt skruven. [Fig. 21]
RENGÖRING AV DET FRÄMRE DRIVHJULET
1.
2.
3.
4.
Fig. 18
Fig. 20
6
Fig. 19
Fig. 21
Fig. 22
Fig. 23
Fig. 24
Fig. 25
Stäng av Roboten och vänd den upp och ner. [Fig. 2 & 10]
Ta bort all smuts eller hår som fastnar i hjulet.
Rengör hjulet med en torr trasa. [Fig. 19]
Kontrollera att hjulet kan rotera fritt. [Fig. 18]
RENGÖRING AV GOLVSENSORERNA
Golvdetektionssensorerna är placerade på botten av Roboten. Rengör sensorerna
varje gång dammbehållaren töms. Frekvent rengöring rekommenderas för att
säkerställa optimal rengöringsprestanda och säker drift av Roboten.
1. Stäng av Roboten och vänd den upp och ner. [Fig. 2 & 10]
2. Använd en torr mjuk trasa eller bomullstuss för att torka av sensorer. [Fig. 25]
RENGÖRING AV SENSORFÖNSTRET (FRONTLINS)
Väggdetektorsensorerna är placerade på Robotens framsida. Rengör sensorn
fönstret varje gång dammbehållaren töms. Frekvent rengöring rekommenderas för
att säkerhetsställa optimal prestanda av din Robot.
Använd en torr mjuk trasa eller bomullstuss för att torka av sensor fönstret. [Fig.
15]
RENGÖRING AV DAMMSENSORERNA
Dammsensorerna är placerade bakom agitatorn.
1. Stäng av Roboten och vänd den upp och ner. [Fig. 2 & 10]
2. Dra i agitatorns frigöringsspärr. [Fig. 11]
3. Lyft agitator-hållaren. [Fig. 13]
4. Ta bort agitatorn. [Fig. 12]
5. Rengör dammsensorerna med en torr mjuk trasa. [Fig. 14]
6. Montera agitatorn igen och se till att den sitter korrekt. [Fig. 13]
7. Stäng hållaren så att den låser. [Fig. 11]
Vi rekommenderar att du rengör dammsensorerna varje vecka för att säkerställa
optimal prestanda av din Robot.
VIKTIG INFORMATION
Använd endast godkända reservdelar till din Robot. Användning av delar som inte är godkända av Hoover är
farligt och kan ogiltigförklara din garanti.
Ta bort batterierna om Roboten inte ska användas på flera månader och lagra på en torr plats.
VIKTIGT: se alltid till att enheten är avstängd innan du byter batterier.
Fig. 26
BYTA ROBOTENS BATTERIER
Roboten är utrustad med ett återuppladdningsbart batteripack.
1. Vänd Roboten upp och ned och placera den på en plan yta, tryck de 2 frigöringsknapparna inåt för att ta
bort batteripacket. [Fig. 26]
2. Koppla bort batteripacket från kontaktorn och ta bort det. Säkerställ att polariteten är korrekt vid
återanslutningen när du monterar det nya batteripacket. Säkerställ även att kontaktorn är placerad på rätt
plats innan du stoppar in batteriet helt. [Fig. 27]
3. Säkerställ att det nya batteriet är laddat innan du använder Roboten. [Fig. 1]
FELSÖKNING
Det följande är en lista över vanliga problem och lösningar. Om något av dessa problem kvarstår så kontakta
din lokala Hoover representant.
Fig. 27
Roboten fungerar inte
•
•
•
Kontrollera att Roboten är påslagen.
Kontrollera att dammbehållare, filter och agitator är rena.
Kontrollera om Roboten måste laddas.
Rengöringskraften är svag
•
•
•
•
•
Stäng av strömmen och töm dammbehållaren.
Kontrollera och rengör filtret och motorn.
Kontrollera och rengör Golvborstarna.
Kontrollera och rengör sensorer.
Kontrollera och rengör drivhjulen.
Roboten är mycket bullrig vid
rengöring
•
•
Rengör dammbehållare och filter.
Kontrollera borstar och drivhjulen för smuts och skräp.
Roboten fungerar inte men det
visas ingen felkod
•
Kontakta din lokala Hoover representant
FELKODER
Följande koder kan visas under användning eller vid start.
Felkod
Blå
Röd
Violett
Förklaring
Er01
Agitator och kantborstar som ska rengöras
Er02
Se till att dammbehållaren är korrekt monterad.
Er03
Kontrollera batterianslutningen
Er04
Sensorer som ska rengöras
Er05
Drivhjulet fram/vänster/höger som ska kontrolleras och
rengöras
Er06
Kontrollera stötdämparen
OBSERVERA: Om några fel kvarstår, kontakta din lokala Hoover-representant. Försök INTE att demontera
Roboten själv.
= lyser
7
= blinkar
SE
SE
VIKTIG INFORMATION
Reserv- och förbrukningsdelar från Hoover
Använd alltid originaldelar från Hoover vid byte. Du kan beställa delar från närmaste Hoover-återförsäljare
eller direkt från Hoover. Uppge alltid modellnummer när du beställer delar.
Förbrukningsdelar
• Filtersats:
• Batterienhet:
• Omrörare:
• Kantrengöringsborstar (x2):
U90 35601901
B003 35601902
Y42 35601900
RB032 35601903
Kvalitet
Hoovers fabriker har kvalitetsbedömts av oberoende organisationer. Våra produkter tillverkas enligt ett
kvalitetssystem som uppfyller kraven för ISO 9001.
Garanti
Garantivillkoren för produkten definieras av vår representant i det land där produkten säljs. Du kan få uppgifter om
aktuella villkor från återförsäljaren. Kvittot måste visas upp när man kräver ersättning enligt garantin.
Uppgifterna kan ändras utan föregående meddelande.
8
PrinTED in P.r.C.
48023976/01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising