Hoover | RBT001 011 | Hoover RBT001 011 Navodila za uporabo

Hoover RBT001 011 Navodila za uporabo
PRIROČNIK za uporabnika
SI
NAVODILA ZA VARNO UPORABO
Sesalnik lahko uporabljate le za čiščenje stanovanjskih prostorov, kot je opisano v tem priročniku.
Prosimo, da se pred uporabo sesalnika temeljito seznanite s temi navodili.
Pred čiščenjem naprave ali kakršnimikoli vzdrževalnimi deli vedno izklopite in odstranite polnilnik
iz vtičnice.
Ta aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi
in mentalnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pod
nadzorom ali so bile ustrezno podučene o varni uporabi aparata ter se zavedajo nevarnosti, ki
so povezane z njegovo uporabo. Otroci se ne smejo igati z aparatom. Otroci ne smejo čistiti ali
vzdrževati aparata brez nadzora.
Če je napajalni kabel poškodovan, nemudoma prenehajte z uporabo sesalnika. Da bi se izognili
nevarnosti, mora napajalni kabel zamenjati pooblaščeni Hooverjev serviser.
Če površina, ki jo nameravate čistiti, vsebuje balkon ali stopnice, morate postaviti pregrado, da bi
preprečili dostop do balkona in tako omogočili varno delovanje. Medtem ko robotski sesalnik čisti,
morajo majhni otroci in živali biti pod nadzorom.
Napravo vedno hranite znotraj. Ne uporabljajte je na prostem ali je izpostavljajte vremenskim
vplivom, vlagi ali toplotnim virom (pečica, kamin, mokra tla).
Robotskega sesalnika ali dodatnih priključkov ne izpostavljajte prekomerni toploti / mrazu (hranite
pri temperaturah od 0-30 °C).
Pazite, da vam robotski sesalnik ne pade na tla. Če je sesalnik padel na tla, ste ga poškodovali,
pustili na prostem ali je padel v vodo, ne uporabljajte nobenih dodatnih priključkov.
Vmesnika za napetost nikoli ne izklapljajte tako, da bi ga povlekli za napajalni kabel.
Ne uporabljajte ga za čiščenje stopnišča.
Uporabljajte le dodatke, potrošni material ali nadomestne dele, ki jih priporoča ali dobavi Hoover.
Ne pobirajte trdih ali ostrih predmetov, vžigalic, vročega pepela, cigaretnih ogorkov ali podobnih
predmetov.
Ne smete pršiti ali pobirati vnetljivih tekočin, čistil, razpršil ali njihovih hlapov.
Prenehajte z uporabo, če sta naprava ali polnilec poškodovana.
Hooverjev servis: Za zagotovitev nenehnega varnega in učinkovitega delovanja naprave
priporočamo, da servis ali popravila izvrši le pooblaščeni Hooverjev serviser.
Ne uporabljajte naprave za čiščenje živali ali ljudi.
Ne smete zamenjati originalnih baterij za ponovno polnjenje z navadnimi baterijami.
Če robotskega sesalnika ne boste uporabljali dlje časa (več tednov), izključite vtikač napajalnega
vmesnika.
Polnjenje baterij
Uporabljajte le originalni polnilnik, ki je priložen napravi.
Preverite, ali je napajalna napetost enaka tisti, ki je navedena na polnilniku.
Nikoli ne polnite baterij pri temperaturah višjih od 30°C ali nižjih od 0°C.
Priloženi polnilnik priključite v vtičnico.
Puščanje baterij se lahko pojavi ob skrajnih temperaturah ali pretirani uporabi. Če tekočina pride
v stik s kožo, jo nemudoma sperite z vodo. Če tekočina pride v stik z očmi, jih nemudoma začnite
spirati s čisto vodo in nadaljujte vsaj 10 minut. Poiščite zdravniško pomoč.
Normalno je, da se polnilnik med polnjenjem segreva.
Odstranitev baterij
Če boste napravo odvrgli, morate najprej odstraniti baterije. Ko želite odstraniti baterije, mora biti
naprava izključena iz električnega toka. Baterije odvrzite na varen način.
Pustite delovati napravo do konca, da bodo baterije popolnoma prazne. Uporabljene baterije je
treba odnesti v enoto za recikliranje in se ne smejo odvreči v gospodinjske smeti. Za odstranitev
baterij vas prosimo, da se obrnete na Hooverjev center za kupce ali nadaljujete po sledečih
navodilih.
1. Izklopite polnilnik in ugasnite robotski sesalnik.
2. Obrnite robotski sesalnik in jo namestite na ravno površino. Če pritisnete na dva gumba za
sprostitev, lahko nato dvignete baterijo. [Slika 26]
3. Odstranite baterijo.
Opomba: V primeru težav z razstavljanjem naprave ali za podrobnejše informacije o ravnanju z
izdelkom, obnovi ali ricikliranju izdelka se obrnite na krajevni urad ali komunalno podjetje za odvoz
gosodinjskih odpadkov.
2
SI
POMEMBNE OPOMBE PRED UPORABO
Pred uporabo robotskega sesalnika ali dodatnih priključkov pozorno preberite naslednje informacije. Robotskega sesalnika ne razstavljajte in
ga ne popravljajte sami. Če pride do napake v delovanju, vas prosimo, da se za strokovni nasvet obrnete na Hooverjev poprodajni servis.
Stopnišče: Robotski sesalnik ima senzorje, ki preprečujejo padec po stopnicah, stopnišču ali preko roba. Senzorji se lahko v nekaterih primerih
zmedejo.
Robotski sesalnik ne zazna stopnic, ki so nižje od 8 cm. Pri stopnicah, nižjih od 8 cm, lahko robotski sesalnik pade.
Površine z visokim odsevom ali zelo temne površine, ki pokrivajo nekatere stopnice ali stopnišča, kot so steklo ali polirana keramika, lahko
povzročijo, da robotski sesalnik pade.
Izogibajte se uporabi robotskega sesalnika na mezaninu, stopniščnem podestu ali dvignjenih površinah brez robov.
Uporaba baterije: Vaš robotski sesalnik deluje na visoko zmogljive litijske baterije za ponovno polnjenje. Baterije za ponovno polnjenje imajo
garancijo 6 mesecev, ob vzdrževanju in delovanju v skladu z navodili z uporabo.
Ob znatnem padcu zmogljivosti robotskega sesalnika lahko pri Hooverjevem trgovcu kupite nadomestne baterije.
Za svoj robotski sesalnik uporabljajte samo nadomestne dele, ki jih priporoča Hoover. Uporaba nadomestnih delov, ki jih Hoover ne priporoča,
je nevarna in razveljavi garancijo.
Za ponovno polnjenje vašega robotskega sesalnika uporabljajte le priloženi napajalni vmesnik. Uporaba napačnega napajalnega vmesnika je
nevarna in bo izničila vašo garancijo.
Okolje
Simbol na izdelku pomeni, da izdelka ne smete odstraniti kot gospodinjski odpadek. Oddati ga morate na zbirnem mestu za recikliranje
električne in elektronske opreme. Odstranitev morate izvesti v skladu s krajevnimi okoljskimi predpisi glede odstranjevanja odpadkov.
Za podrobneješe informacije o ravnanju z izdelkom, obnovi in recikliranju izdelka se obrnite na krajevni urad, komunalno podjetje za
odvoz gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.
Ta naprava je v skladu z evropskimi direktivami 2014/35/EU, 2014/30/EU in 2011/65/EU.
CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy
VSEBINA
CONTENTŠKATLE
OF THE BOX
Napajalni vmesnik
Glavni sesalnik
Večnamenska krtačka za čiščenje
Dodatna Krtačka za čiščenje robov X2.
Dodatni Filter iz mikrovlaken X1.
Dodatni Filter z gobico X1.
3
SI
SPOZNAJTE SVOJ ROBOTSKI SESALNIK
Zgornji pogled robotskega sesalnika
10
E
1A
10
E
B
1A
C
10
D
B
C
10
D
A
Sprednji odbijač
B
Gumb za vklop/AUTO
C
Sprednja guma 1G
F
10
D
Sprednja leča (Sensor Window)
E
Gumb za odpenjanje posode za prah
1H
Spodnji pogled robotskega sesalnika
1F
J
F
1H
11
FM
F
10
10
H
10 I
10
F
10
J
10
K
F
10
L
H
10
10 I
F
10
J
10
10
K
F
L
10
1G
J
F
1M
10
N
10
O
10
N
10
O
F
Senzorji za tla in prah
K
Vrtljiva krtača
G
Sprednje kolo
L
Posoda za prah
H
Krtačka za čiščenje robov
M
Vhod polnilnika baterije
I
Pokrov za baterije
N
Izhodna rešetka
J
Zadnje kolo
O
Napajalni vmesnik
PRIPRAVITE SVOJ ROBOTSKI SESALNIK
Slika 1
EMBALAŽA
Embalaže robotskega sesalnika ne odvrzite. V prihodnosti jo boste morda potrebovali za shranjevanje
ali prenos robotskega sesalnika in za veljavnost garancije.
Med razpakiranjem robotskega sesalnika in dodatnih priključkov bodite pozorni, da plastične vrečke
ne pridejo v bližino dojenčkov, otrok in živali, da preprečite nevarnost zadušitve.
Pred prvo uporabo sesalnik polnite vsaj 24 ur. [Slika 1]
Od drugega polnjenja dalje bo sesalnik povsem napolnjen v 5 urah.
Napajalnega vmesnika robotskega sesalnika ne izpostavljajte temperaturam pod 0°C ali nad 30°C, saj
bi tako lahko poškodovali baterijo.
Napajalni vmesnik lahko priključite samo v standardno vtičnico.
BATERIJA
37
36
44
43
38
37
Za optimalno delovanje baterij priporočamo,
da ostanejo baterije robotskega sesalnika popolnoma
39
38
napolnjene. Kadar robotskega sesalnika ne uporabljate, ga pustite priključenega42
43na napajalnem
vmesniku. Robotski sesalnik je opremljen
z inteligentnim sistemom polnjenja, ki zagotavlja, da se
40
39
41
40
baterija vedno do konca napolni, obenem
pa preprečuje, da bi se preveč napolnila.
Da se izognete nesrečam, se prepričajte, da se vse osebe v prostoru zavedajo prisotnosti robotskega
sesalnika.
4
37
36
42
41
38
37
39
38
44
43
43
42
SI
Polnjenje robotskega sesalnika
Ko baterija doseže 5 % kapaciteto, robotski sesalnik preneha s čiščenjem in opozori z zvočnim
signalom. Ko je priključen na napajalnik, na robotskem sesalniku zasveti luč, kar pomeni, da je v fazi
polnjenja. Ko je povsem napolnjen, začne LED lučka utripati.
POMEMBNO: Robotski sesalnik ne bo deloval brez nameščene posode za prah. Robotski sesalnik ne
bo deloval med polnjenjem ali medtem ko je neposredno povezan na napajalni vmesnik.
Slika 2
UPORABA VAŠEGA ROBOTSKEGA SESALNIKA
Vklop
Pritisnite gumb AUTO, ki se nahaja na sredini na zgornjem delu robotskega sesalnika. [Slika 2]
Opomba: Če robotski sesalnik zazna težave, bo gumb AUTO začel utripati ali spučati zvok za alarm.
Če želite, da bi sesalnik nadaljeval s čiščenjem, dvakrat pritisnite na gumb AUTO:
Slika 3
Programi za čiščenje
Robotski sesalnik uporablja infra-rdečo navigacijo AAI™, napredni navigacijski sistem, ki z
algoritmično kalkulacijo določi najboljšo pot za učinkovito čiščenje prostora.
Za aktiviranje avtomatskega načina čiščenja pritisnite na gumb AUTO. Samodejno bo izbral najboljši
način čiščenja vašega prostora. Uporabil bo 4 različne vzorce čiščenja:
CIK CAK
ROB
ELIPTIČNO
KVADRAT
Ko bo robotski sesalnik s senzorjem za prah zaznal večjo količino praku, bo samodejno nastavil
čiščenje na določeno področje in sledil eliptičnemu vzorcu.
Slika 4
VZDRŽEVANJE ROBOTSKEGA SESALNIKA
a
b
Slika 5
Slika 6
Pred vzdrževanjem se prepričajte, da je robotski sesalnik izklopljen.
1. Robotski sesalnik izključite tako, da pritisnete na gumb Auto. [Slika 2]
2. Za čiščenje površin uporabite vlažno krpo in malo mila. Poskrbite, da voda med čiščenjem ne vstopi v napravo.
[Slika 3]
3. Površine osušite z mehko krpo. [Slika 3]
PRAZNJENJE POSODE ZA PRAH
Posodo za prah izpraznite po vsakem čiščenju ali ko je polna.
1. Izključite robotski sesalnik. [Slika 2]
2. Pritisnite gumb za sproščanje posode za prah in posodo odstranite z robotskega sesalnika. [Slika 4]
3. Za odpiranje posode za prah položite eno roko na dno posode in z drugo dvignete pokrov. [Fig.5a] Ko je
posoda odprta, stresite smeti iz posode v smetnjak. [Slika 5b]
4. Z večnamensko čistilno krtačo po potrebi odstranite prah z notranjih površin posode za prah. [Slika 6]
5. Namestite posodo za prah nazaj na robotski sesalnik. [Slika 9]
ČIŠČENJE FILTROV
Robotski sesalnik vsebuje filter pred motorjem. Za ohranjanje optimalnega delovanja sesalnika filtre redno
čistite. Filtre očistite ob vsakem 5. praznjenju posode za prah ter jih operite.
POMEMBNO: Filtre očistite ob vsakem 5. praznjenju posode za prah ter jih operite. Če filtrov ne čistite, lahko to
prepreči pretok zraka, pregrevanje in okvaro izdelka. To lahko izniči garancijo.
Slika 7
Slika 8
1. Izključite robotski sesalnik. [Slika 2]
2. Pritisnite gumb za sproščanje posode za prah in posodo odstranite z robotskega sesalnika. [Slika 4]
3. Za odpiranje posode za prah položite eno roko na dno posode in z drugo dvignete pokrov. [Slika 5a] Ko je
posoda odprta, stresite smeti iz posode v smetnjak. [Slika 5b]
4. Pritisnite na obe strani okvirja za filter za sprostitev in dostopanje do filtrov. [Slika 8]
5. Odvečni prah odstranite s filtrov. To storite tako, da jih pri strani nežno potrepljate in jih umijete z mlačno
vodo. Pred ponovno namestitvijo odstranite odvečno vodo, obrišite do suhega z mehko krpo in pustite, da se
vse povsem posuši. [Slika 7]
6. Potem ko je filter popolnoma suh, ga ponovno sestavite in namestite v sesalnik. Robotskega sesalnika ne
uporabljajte, če filtri niso nameščeni. [Slika 8,9]
POMEMBNO: Filtre redno preverjajte in vzdržujte tako, da sledite navodilom za vzdrževanje filtrov.
Priporočeno je, da kupite nove filtre po vsakem tretjem pranju filtrov. Tako boste ohranili učinkovitost
sesalnika.
ČIŠČENJE KRTAČE ZA TLA
Za ohranjanje optimalnega delovanja sesalnika krtačo redno čistite.
1. Izključite robotski sesalnik. [Slika 2]
2. Obrnite robotski sesalnik. [Slika 10]
3. Pazljivo obrnite krtačo za tla ter s škarjami odrežite in odstranite vse zavozlane niti ali lase itd. [Slika 14]
4. Odvečni prah odstranite z večnamensko krtačko za čiščenje. [Slika 14]
Slika 9
5
SI
ZAMENJAVA KRTAČE ZA TLA
Izključite robotski sesalnik. [Slika 2]
Sprostite varnostno zaponko krtače. [Slika 11]
Dvignite držalo krtače za tla. [Slika 13]
Odstranite vrtljivo krtačo. [Slika 12]
Ponovno namestite novo krtačo za tla ter se prepričajte, da je pravilno
nameščena. [Slika 13]
6. Zaprite držalo in se prepričajte, da je zaklenjeno. [Slika 11]
1.
2.
3.
4.
5.
Slika 10
Slika 11
ČIŠČENJE POGONSKIH KOLES
1.
2.
3.
4.
Izklopite robotski sesalnik in ga obrnite. [Slika 2 & 10]
S koles odstranite ujeto umazanijo in lase. [Slika 16]
Očistite kolesa s suho krpo. [Slika 17]
Preverite, če se kolesa lahko prosto vrtijo.
ČIŠČENJE KRTAČK ZA ČIŠČENJE ROBOV
Slika 12
Slika 13
Krtačke za čiščenje robov se lahko ob pogosti uporabi hitro obrabijo, zato jih
redno pregledujte, da preverite njihovo stanje.
1. Izklopite robotski sesalnik in ga obrnite. [Slika 2 & 10]
2. Z izvijačem odstranite vijake, s katerimi je pritrjena. [Slika 20]
3. Ujete lase in delce odstranite s škarjami. [Slika 22]
POPRAVILO DEFORMACIJE KRTAČK ZA ČIŠČENJE ROBOV
Slika 14
Slika 15
Krtačke za čiščenje robov se lahko med prenosom ali ob uporabi naprave pod
določenimi pogoji deformirajo. V prvotno obliko jo lahko povrnete, če ščetine
potopite v vročo vodo.
1. Izklopite robotski sesalnik in ga obrnite. [Slika 2 & 10]
2. Z izvijačem odstranite vijake, s katerimi je pritrjena. Odstranite krtačke za
čiščenje robov. [Slika 20]
3. Nežno položite ščetke v vročo vodo. [Slika 23]
4. Vsak komplet ščetk držite v vodi, dokler se ne obnovijo in vzravnajo. Nato jih
vzemite iz vode in pustite, da se posušijo. [Slika 24]
5. Ko so popolnoma suhe, jih ponovno sestavite in privijte na svoje mesto.
ZAMENJAVA KRTAČK ZA ČIŠČENJE ROBOV
Slika 16
Slika 17
Če je krtačka za čiščenje robov poškodovana, jo je treba zamenjati. Nadomestne
krtačke za čiščenje robov lahko dobite pri pooblaščenem prodajalcu.
1. Izklopite robotski sesalnik in ga obrnite. [Slika 2 & 10]
2. Z izvijačem odstranite vijake, s katerimi je pritrjena. [Slika 20]
3. Odstranite krtačko za čiščenje robov ter namestite novo krtačko. [Slika 22]
4. Zamenjajte in privijte vijake. [Slika 21]
ČIŠČENJE SPREDNJEGA KOLESA
1.
2.
3.
4.
Slika 18
Slika 20
6
Slika 19
Slika 21
Slika 22
Slika 23
Slika 24
Slika 25
Izklopite robotski sesalnik in ga obrnite. [Slika 2 & 10]
S kolesa odstranite ujeto umazanijo in lase.
Očistite kolo s suho krpo. [Slika 19]
Preverite, če se kolo lahko prosto vrti. [Slika 18]
ČIŠČENJE SENZORJEV ZA TLA
Senzorji za tla so nameščeni na podstavku robotskega sesalnika. Senzorje očistite
vsakokrat, ko izpraznite posodo za prah. Za najboljši učinek čiščenja in varno
delovanje robotskega sesalnika priporočamo pogosto čiščenje.
1. Izklopite robotski sesalnik in ga obrnite. [Slika 2 & 10]
2. Senzorje obrišite s suho mehko krpo ali bombažno krpo. [Slika 25]
ČIŠČENJE OKENCA SENZORJA (SPREDNJA LEČA)
Senzorji za zaznavanje sten so nameščeni na sprednji strani robotskega sesalnika.
Okenca senzorjev očistite vsakokrat, ko izpraznite posodo za prah. Za najboljši
učinek delovanja robotskega sesalnika priporočamo pogosto čiščenje.
Okenca senzorjev obrišite s suho mehko krpo ali blazinico vate. [Slika 15]
ČIŠČENJE SENZORJEV ZA PRAH
Senzorji za prah so nameščeni na zadnji strani krtače.
1. Izklopite robotski sesalnik in ga obrnite. [Slika 2 & 10]
2. Sprostite varnostno zaponko krtače. [Slika 11]
3. Dvignite držalo krtače za tla. [Slika 13]
4. Odstranite vrtljivo krtačo. [Slika 12]
5. Senzorje za prah obrišite s suho mehko krpo. [Slika 14]
6. Ponovno namestite krtačo za tla ter se prepričajte, da je pravilno nameščena.
[Slika 13]
7. Zaprite držalo in se prepričajte, da je zaklenjeno. [Slika 11]
Za zagotavljanje najboljše zmogljivosti čiščenja robotskega sesalnika priporočamo
tedensko čiščenje senzorjev za prah.
SI
POMEMBNO
Za svoj robotski sesalnik uporabljajte samo priporočene nadomestne dele. Uporaba delov, ki jih Hoover ne
priporoča, je nevarna in bo razveljavila garancijo.
Če robotskega sesalnika nimate namena uporabljali nekaj mesecev, prosimo, da odstranite baterije in jih
pospravite na suho mesto.
POMEMBNO: preden zamenjate baterije, se prepričajte, da je naprava izklopljena.
Slika 26
ZAMENJAVA BATERIJ ROBOTSKEGA SESALNIKA
Robotski sesalnik vsebuje baterije, ki jih lahko ponovno polnite.
1. Obrnite robotski sesalnik in ga položite na ravno površino, nato pritisnite 2 gumba za spostitev, da bi vzeli
ven baterije. [Slika 26]
2. Izklopite baterije in jih odstranite. Ko menjujete baterije, se prepričajte, da je polarnost ustrezna, ko
baterije spet povezujete. Preden baterijo spet popolnoma namestite se prepričajte, da je konektor na
pravem mestu. [Slika 27]
3. Pred uporabo robotskega sesalnika se prepričajte, da je nova baterija napolnjena. [Slika 1]
ODPRAVLJANJE TEŽAV
Seznam najpogostejših težav in rešitev. Če katere izmed teh težav ne morete odpraviti, se obrnite na najbliži
Hooverjev pooblaščeni servis.
Slika 27
Robotski sesalnik ne deluje
•
•
•
Preverite, ali je robotski sesalnik vklopljen.
Preverite, ali so posoda za prah, filter in krtača čisti.
Preverite, ali je robotski sesalnik treba napolniti.
Moč čiščenja je slaba.
•
•
•
•
•
Izklopite sesalnik in izpraznite posodo za prah.
Preverite in očistite filter in motor.
Preverite in očistite krtači za tla.
Preverite in očistite senzorje.
Preverite in očistite pogonska kolesa.
•
•
Očistite posodo za prah in filter.
Preverite, ali se na krtačah in pogonskih kolesih nahaja umazanija
ali tujki.
•
se obrnite na najbližji Hooverjev pooblaščeni servis.
Robotski sesalnik je
čiščenjem zelo hrupen.
med
Robotski sesalnik ne deluje,
vendar ni nobene kode za
napako.
KODE NAPAKE
Naslednje kode se lahko pojavijo med uporabo ali ob zagonu.
Koda okvare
Modra
Rdeča
Vijolična
Razlaga
Er01
Krtača in stranske krtače za robove morajo biti očiščene
Er02
Preverite, ali je posoda za prah pravilno nameščena.
Er03
Preverite, ali je baterija pravilno povezana.
Er04
Preverite, ali bi morali očistiti senzorje.
Er05
Preverite, ali so sprednja, leva in desna kolesa čista.
Er06
Preverite odbijač
POZOR: V primeru ponavljanja težav, se posvetujte s pooblaščenim Hooverjevim servisom. NE poskušajte
razstaviti robotskega sesalnika sami.
= utripanje
7
= utripanje
SI
POMEMBNE INFORMACIJE
Nadomestni deli in potrošni material Hoover
Vedno uporabljajte originalne nadomestne dele Hoover. Dobite jih pri krajevnem prodajalcu Hooverjevih
izdelkov. Pri naročanju delov vedno navedite številko modela.
Potrošni material
• Komplet filtrov:
• Baterija:
• Vrtljiva krtača:
• Krtačke za čiščenje robov (x2):
U90 35601901
B003 35601902
Y42 35601900
RB032 35601903
Kakovost
Hooverjeve tovarne so bile predmet neodvisnega ocenjevanja kakovosti. Naši izdelki so izdelani na osnovi
sistema kakovosti, ki izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001.
Vaša garancija
Garancijski pogoji za to napravo so taki, kot jih določi zastopnik v državi, kjer je naprava prodana. Podrobnosti glede
garancijskih pogojev lahko dobite od prodajalca, pri katerem ste napravo kupili. Če želite uveljavljati kakršno koli
garancijo, potrebujete potrdilo o nakupu ali račun.
Garancija se lahko spreminja brez predhodnega obvestila.
8
PRINTED IN P.R.C.
48023976/01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising