Hoover | HVOUS 5144WH | Hoover HVOUS 5144WH Manuale utente

Hoover HVOUS 5144WH Manuale utente
BEFORE USING THE APPLIANCE
<RXUQHZDSSOLDQFHLVGHVLJQHGH[FOXVLYHO\
IRUGRPHVWLFXVH
To ensure best use of your appliance,
carefully read the operating instructions
which contain a description of
the appliance and advice on storing
and preserving food.
Keep this handbook for future reference.
$IWHUXQSDFNLQJWKHDSSOLDQFHPDNHVXUH
LWLVQRWGDPDJHGDQGWKDWWKHGRRUFORVHV
SURSHUO\$Q\GDPDJHPXVWEHUHSRUWHGWR
WKHGHDOHUZLWKLQKRXUVRIGHOLYHU\RI
WKHDSSOLDQFH
:DLWDWOHDVWWZRKRXUVEHIRUHVZLWFKLQJWKH
DSSOLDQFHRQLQRUGHUWRHQVXUHWKDWWKH
UHIULJHUDQWFLUFXLWLVIXOO\HIILFLHQW
0DNHVXUHLQVWDOODWLRQDQGWKHHOHFWULFDO
FRQQHFWLRQDUHFDUULHGRXWE\DTXDOLILHG
WHFKQLFLDQDFFRUGLQJWRWKHPDQXIDFWXUHU V
LQVWUXFWLRQVDQGLQFRPSOLDQFHZLWKWKHORFDO
VDIHW\UHJXODWLRQV
&OHDQWKHLQVLGHRIWKHDSSOLDQFHEHIRUH
XVLQJLW
BEFORE USING THE APPLIANCE
FRPSHWHQWORFDORIILFHWKHKRXVHKROGZDVWH
FROOHFWLRQVHUYLFHRUWKHVKRSZKHUH\RXSXUFKDVHG
WKHDSSOLDQFH
Information:
1. Packing
7KHSDFNLQJPDWHULDOLVUHF\FODEOHDQG
EHDUVWKHUHF\FOLQJV\PERO&RPSO\ZLWKWKH
ORFDOUHJXODWLRQVIRUGLVSRVDO.HHSWKH
SDFNLQJPDWHULDOV SODVWLFEDJVSRO\VW\UHQH
SDUWVHWF RXWRIWKHUHDFKRIFKLOGUHQDV
WKH\DUHDSRWHQWLDOVRXUFHRIGDQJHU
7KLVDSSOLDQFHGRHVQRWFRQWDLQ&)& WKH
UHIULJHUDQWFLUFXLWFRQWDLQV5D RU+)&
WKHUHIULJHUDQWFLUFXLWFRQWDLQV5D UHIHUWRWKHUDWLQJSODWHLQVLGHWKH
DSSOLDQFH $SSOLDQFHVZLWKLVREXWDQH 5D ,VREXWDQHLVDQDWXUDOJDVZLWKRXWHQYLURQPHQWDO
LPSDFWEXWLVIODPPDEOH7KHUHIRUH
PDNHVXUHWKHUHIULJHUDQWFLUFXLWSLSHVDUH
QRWGDPDJHG
2. Scrapping/Disposal
7KHDSSOLDQFHLVPDQXIDFWXUHGXVLQJ
UHF\FODEOHPDWHULDO
7KLVDSSOLDQFHLVPDUNHGLQFRPSOLDQFHZLWK
(XURSHDQ'LUHFWLYH(&RQ:DVWH
(OHFWULFDODQG(OHFWURQLF(TXLSPHQW :((( %\HQVXULQJWKHFRUUHFWVFUDSSLQJRIWKLVDSSOLDQFH
\RXFDQKHOSSUHYHQWSRWHQWLDOO\QHJDWLYH
FRQVHTXHQFHVIRUWKHHQYLURQPHQWDQGWKH
KHDOWKRISHUVRQV
Declaration of conformity
7KLVDSSOLDQFHLVLQWHQGHGIRUVWRULQJIRRG
DQGLVPDQXIDFWXUHGLQFRQIRUPLW\ZLWK
(XURSHDQUHJXODWLRQ (& 1R
7KHV\PERO
RQWKHDSSOLDQFHRURQWKH
DFFRPSDQ\LQJGRFXPHQWVLQGLFDWHVWKDWWKLV
DSSOLDQFHVKRXOGQRWEHWUHDWHGDVGRPHVWLF
ZDVWHEXWPXVWEHWDNHQWRDVXLWDEOHFROOHFWLRQ
FHQWUHIRUWKHUHF\FOLQJRIHOHFWULFDODQG
HOHFWURQLFHTXLSPHQW:KHQVFUDSSLQJWKH
DSSOLDQFHPDNHLWXQXVDEOHE\FXWWLQJRIIWKH
SRZHUFDEOHDQGUHPRYLQJWKHGRRUVDQGVKHOYHV
VRWKDWFKLOGUHQFDQQRWHDVLO\FOLPELQVLGH
6FUDSWKHDSSOLDQFHLQFRPSOLDQFHZLWKORFDO
UHJXODWLRQVRQZDVWHGLVSRVDOWDNLQJLWWRD
VSHFLDOFROOHFWLRQFHQWUHGRQRWOHDYHWKHDSSOLDQFH
XQDWWHQGHGHYHQIRUDIHZGD\VVLQFHLW
LVDSRWHQWLDOVRXUFHRIGDQJHUIRUFKLOGUHQ)RU
IXUWKHULQIRUPDWLRQRQWKHWUHDWPHQWUHFRYHU\
DQGUHF\FOLQJRIWKLVDSSOLDQFHFRQWDFW\RXU
7KLVSURGXFWKDVEHHQGHVLJQHGPDQXIDFWXUHG
DQGPDUNHWHGLQFRPSOLDQFHZLWK
WKHVDIHW\REMHFWLYHVRI/RZ9ROWDJH
'LUHFWLYH(&
WKHSURWHFWLRQUHTXLUHPHQWVRI(0&
'LUHFWLYH(&
(OHFWULFDOVDIHW\RIWKHDSSOLDQFHLVJXDUDQWHHG
RQO\LILWLVFRQQHFWHGWRDQHIILFLHQW
DQGDSSURYHGHDUWKLQJV\VWHP
2
3
2. CORRECTLY POSITIONING
Well Ventilating
There is need of good ventilation around the appliance for easy dissipation of heat, high efficiency of refrigeration
and low power consumption. For this purpose, sufficient clear space should be need around the product. Its
back is at least 100mm away from the wall, its sides at least have a space of 100mm separately and the height
from over its top is not less than 200mm. A clear space should be left to open its doors to 160°.
Power Supply
The product is only applied with power supply of single phase alternating current of (220240)V~/50Hz. If fluctuation of voltage in the district user is of so large that the voltage exceeds the above
scope, for safety sake, be sure to apply a.c. automatic voltage regulator to the refrigerator. The appliance must
employ a special power socket instead of common one with other electric appliances. Its plug must match the
socket with ground wire.
Power Line Cord
The cord should be neither lengthened nor folded into coil during operation. Moreover, it is forbidden that cord
is kept close onto the compressor at the back of the product, the surface temperature of which is quite
high when operating. Touching with it would deactivatethe insulation or cause leakage for electricity.
Protection from Moisture
Avoiding placing the refrigerator in a place where heavy moisture is present so as to minimize possibility of rusty
for its metal parts. Still more, the refrigerator is forbidden to be directly sprayed by water, otherwise, poor insulation
and current leakage would occur.
Protection from Heat
The refrigerator should be far away from any heat source or direct sunshine.
Fixing Stable
Floor on which product will be placed must be flat and solid.
It should not be laid on any soft material such as foam plastic, etc. If the appliance is not on the same level,
adjust the screws suitably. The product should not be placed near anything which may echo.
Keep Away from Danger
It is inadvisable that the product is placed near any volatilizable or combustible such as gas, petrol,
alcohol, lacquer and banana oil, etc. The above-mentioned objects can not be stored in the appliance.
Moving
When fixed or moved, the appliance can not be set horizontally or declinet to more than 45° or upsidedown.
4
5
2 3
/
" ' % /
!"# $ !%# & !'# ( )* +, & - & , ./,&+$0
& 6
. 0 1
" 7
Remove two caps and screws in the top
of top cover
8
8
! ! 9
10
Sleep apparatet ned
fjern nederste hængsel
11
Fjerne bageste skruer af topdækslet
12
13
Tätä tarkoitusta varten riittävä vapaa tila olisi tarpeen tuotteen ympärille. Sen selkä on vähintään 100
mm päässä seinästä, sen sivuilla ainakin on tilaa 100mm erikseen ja korkeus yli sen päällä on vähintään
200 mm.
14
15
16
NORWEGIAN
For dette formål bør en liten klaring kan trenger rundt produktet. Ryggen er minst
100mm unna veggen, sidene minst ha en plass på 100mm separat og høyden fra
over dens topp ikke er mindre enn 200 mm.
17
18
19
20
21
"# $
Sleep ner apparaten
Avlägsna nedre gångjärnet
22
Ta bort den bakre skruvarna locket
23
24
MegfelelĘ szellĘzés
A megfelelĘ hĘterjedéshez, a készülék hatékony mĦködésének eléréséhez és a kis energiafogyasztáshoz jó
szellĘzésnek kell lennie a készülék körül. Ezért megfelelĘ szabad helynek kell lennie a készülék körül. Hátlapja
legalább 100 mm-re, oldallapjai legalább 100-100 mm-re legyenek a faltól, a készülék teteje fölött pedig legalább
200 mm szabad helyet kell hagyni. Szabad helyet kell hagyni az ajtó 160°-os nyitásához.
Áramellátás
A készülék egyfázisú váltakozó árammal mĦködik (220-240 V~/50 Hz). Ha a felhasználó lakóhelyén a
feszültségingadozás olyan nagy, hogy a feszültség meghaladja a fenti értéket, akkor automatikus
feszültségszabályozóval kell ellátni a készüléket. A készülékhez külön csatlakozóaljzatot kell biztosítani, nem
szabad más elektromos készülékekkel közös csatlakozóaljzatot használni. A csatlakozódugót földelt
csatlakozóaljzatba kell csatlakoztatni.
Hálózati kábel
A készülék mĦködése közben nem szabad a csatlakozókábelt meghosszabbítani vagy feltekercselni. Tilos
továbbá a hálózati kábelt a készülék hátoldalánál lévĘ kompresszor közelében tartani, amelynek hĘmérséklete
mĦködés közben meglehetĘsen nagy. A kompresszorral való érintkezés tönkreteszi a szigetelést vagy elektromos
veszteséget okozhat.
Nedvesség elleni védelem
A fémrészek rozsdásodásának elkerülése érdekében ne tegye a készüléket nagyon nedves helyre. Ezen kívül
tilos a készüléket közvetlenül vízzel permetezni, mert meggyengül a szigetelés és elektromos veszteség
keletkezik.
HĘvédelem
A készüléket hĘforrástól vagy a közvetlen napsugárzástól távol kell elhelyezni.
Stabil rögzítés
A készülék elhelyezésére szolgáló padló legyen sima és szilárd. A készüléket nem szabad puha anyagra, például
mĦanyaghabra stb. helyezni. Ha a készülék nincs szintben, akkor állítsa be a csavarokkal.
A készüléket nem szabad visszhangzó tárgyak mellé helyezni.
A veszélyek elkerülése
Nem tanácsos a készüléket illékony vagy éghetĘ anyagok, például gáz, benzin, alkohol, lakk és amil-acetát stb.
közelében elhelyezni. A fent említett anyagok nem tárolhatók a készülékeben.
A készülék mozgatása
Rögzítéskor vagy mozgatáskor nem szabad a készüléket lefektetni, 45 fokos szögnél nagyobb mértékben
megdönteni vagy felfordítani.
25
26
HIBAELHÁRÍTÁS
1. Ha a hĦtĘszekrény nem mĦködik
EllenĘrizze, hogy nincs-e áramszünet.
EllenĘrizze, hogy a csatlakozódugó be van-e dugva a csatlakozóaljzatba.
EllenĘrizze, hogy nem égett-e ki a biztosíték.
2. Ha a hĦtĘszekrény túl erĘsen hĦt
Lehet, hogy a hĘmérsékletszabályozó tárcsa túl magas értékre van állítva.
Ha nagy nedvességtartalmú ételt helyez a hideglevegĘ-nyílások alá, akkor az étel könnyen megfagyhat. Ez nem
minĘsül hibás mĦködésnek.
3. Ha a hĦtĘszekrény nem hĦt megfelelĘen
Az élelmiszerek túl szorosan vannak egymás mellett, ami akadályozza a hideg levegĘ áramlását.
Meleg vagy túl sok élelmiszert helyezett a hĦtĘszekrénybe.
Az ajtó nincs rendesen becsukva.
Megsérült az ajtótömítés.
A hĦtĘszekrény nem szellĘzik.
Nincs elegendĘ távolság a hĦtĘszekrény és a falak között vagy a hĦtĘszekrény fölött.
Lehet, hogy a hĘmérsékletszabályozó tárcsa nincs megfelelĘen beállítva.
4. Ha a leolvadt víz túlcsordul a hĦtĘszekrény belsejében vagy a padlóra folyik.
EllenĘrizze, hogy az elvezetĘcsĘ és az elvezetĘ tömlĘ nem tömĘdött-e el.
EllenĘrizze, hogy az elvezetĘ tálca megfelelĘen van-e elhelyezve.
5 Ha lecsapódás észlelhetĘ a hĦtĘszekrény külsĘ oldalán.
Ha magas a páratartalom, például nedves idĘben, lecsapódás keletkezhet a hĦtĘszekrény külsĘ oldalán. Ez
ugyanolyan jelenség, mint amikor lehĦtött vizet töltünk egy üvegpohárba. Ezért ez nem jelent hibát. Száraz
ruhával törölje szárazra a felületet.
6. Ha vízáramláshoz hasonló hang hallható.
A vízáramláshoz hasonló hang a hĦtĘközeg áramlásából keletkezik. Ez nem minĘsül hibának.
7. Ha a szekrény oldallapja felmelegszik
A szekrény oldallapja akkor melegszik fel, ha az ajtót gyakran nyitják vagy csukják, amikor bekapcsolódik a
készülék, illetve amikor a készülék nyáron magas környezeti hĘmérsékleten mĦködik. Ebben az esetben ne
érintse meg a lapot. A felmelegedés abból adódik, hogy a hĘ szétszóródik a szekrény belsejében, és nem azt
jelenti, hogy valami baj van a hĦtĘszekrénnyel.
TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
* A részletes mĦszaki adatokat lásd a hĦtĘszekrény hátoldalán elhelyezett adattáblán.
* A mĦszaki adatok elĘzetes értesítés nélkül változhatnak.
27
28
Távolítsa el a két kupakot és a
csavart a felső fedelet
5
6
8
7
29
1. a h em uspa ken untersu hen Sie as
erät au eventuelle Transports hä en hin
un pr en Sie, o ie T r korrekt s hlie t.
ventuelle S hä en sin innerhal von 2
Stun en na h ie erun em än ler an u ei en.
2. arten Sie min estens
ei Stun en, evor
Sie as erät eins halten, amit as
hlsystem
si h sta ilisieren kann.
. Stellen Sie si her, ass ie nstallation un
er elektris he ns hlusss von einem uali i ierten
a hmann un im inklan mit en
erstelleran a en un en elten en
Si herheitsvors hri ten aus e hrt er en.
. eini en Sie as eräteinnere, evor Sie
as erät in etrie nehmen.
ieses er t ist auss hlie li h f r den h usli hen
ebrau h bestimmt.
Um Ihr Gerät bestmöglich zu nutzen, lesen
Sie die Bedienungsanleitung aurmerksam
durch: sie enthält eine Beschreibung des
Gerätes und Hinweise zur korrekten Lagerung
und Aufbewahrung der Weinflaschen.
Bewahren Sie dieses Handbuch zur späteren
Benutzung gut auf.
VOR INBETRIEBNAHME
1. Verpackung
Information:
as erpa kun smaterial ist u 100
ie erver ert ar
un trä t as e y lin Sym ol.
itte entsor en Sie es or nun s emä .
erpa kun smaterialien
lastik olie, Styroporteile
us . k nnen eine e ahren uelle r
in er sein, halten Sie sie aher avon ern.
ieses erät ist je na h us hrun
rei
hlmittel 1 a
.
rei
hlmittel
00a s hauen Sie itte au em Typens hil
im eräteinneren na h .
r eräte mit
hlmittel so utan
00a ilt
so utan ist ein um elt reun li hes, a er
renn ares atur as. Stellen Sie aher si her,
ass ie ohre es
hlsystems ni ht es hä i t
er en.
2. Entsorgung/Verschrottung
as erät ist aus re y le ähi en aterialien
her estelllt.
ieses erät ist entspre hen er
i htlinie
2002
er lektro un
lekronik
lt eräte
ekenn ei hnet. itte sor en
Sie a r, ass as erät or nun s emä
entsor t ir , amit m li he ne ative
us irkun en au m elt un
esun heit
vermie en er en, ie ei einer unsa h emä en
ntsor un es lt erätes entstehen
k nnten.
as Sym ol
au em erät e eutet,
ass ieses erät ni ht in en normalen
ausm ll eh rt, son ern en je eili en
kommunalen
knahmesystemen r lektroun
lektronik lt eräte er e en er en
muss. evor Sie as erät vers hrotten, ma hen
Sie es ur h s hnei en es et ka els
un rau h ar un ent ernen Sie ie T r
un ie
la e
en, amit in er ni ht hinein
klettern k nnen. assen sie as lt erät ni ht
un eau si hti t stehen, au h ni ht r kur e eit,
a es eine potentielle e ahr r in er sein kann.
r nähere n ormationen er ntsor un un
e y lin ieses ro uktes en en Sie si h itte
an hre kommunalen inri htun en m eltamt
o er an ie
allentsor un s esells ha t hrer
Sta t
. an hren än ler.
Konformitätserklärung
.
ieses erät ist r ie u e ahrun von
e ensmitteln estimmt un entspri ht er
europäis hen i htlinie
r. 1
200 .
ieses erät ur e im inklan mit ol en en
ors hri ten ent i kelt, her estellt un vertrie en
Si herheits estimmun en er
ie erspannun sri htlinie
2
S hut an or erun en er
i htlinie
er elektroma ntis he erträ li hkeit,
er än t mit i htlinie
.
ie elektris he Si herheit es erätes ist nur
e ährleistet, enn as erät an einer
or nun s emä eer eten nla e an e s hlossen ist.
30
DEUTSCH
VOR INBETRIEBNAHME
31
32
33
34
35
Entfernen Sie die beiden Kappen und
Schrauben in der oberen der oberen
Abdeckung
3
5
4
8
36
FRENCH
AVANT TOUTE UTILISATION
Votre appareil est exclusivement réservé à un usage
domestique.
Cette notice contient des informations
importantes relatives à l'installation, à l'utilisation
et à la maintenance de votre nouveau
réfrigérateur. Nous vous recommandons de la
lire attentivement avant toute utilisation et de la
conserver précieusement afin de vous y référer
ultérieurement.
1. Après avoir retiré l’emballage intérieur et extérieur de
l’appareil, assurez-vous que celui-ci soit en bon état et que la
porte se referme correctement. Tout appareil endommagé doit
être signalé à votre revendeur dans les 24 heures après la
livraison.
2. Laissez reposer l'appareil en position verticale pendant au
moins 2 heures avant de le raccorder au réseau d’électricité.
Ceci réduit le risque de défaillance du système de réfrigération
liée au déplacement.
3. Assurez-vous que le branchement électrique soit aux
normes.
4. Nettoyez l’intérieur de l’appareil à l'eau tiède et avec un
chiffon doux.
AVANT TOUTE UTILISATION
1. L’emballage
Information :
Les matériaux d’emballage de cet appareil a été réalisé
avec des matériaux 100% recyclables. Merci de prendre
vos dispositions pour le jeter en accord avec les
règlementations locales.
Veillez à ne pas laisser l’emballage (sacs plastiques,
polystyrène, etc.) de l’appareil à la portée des enfants.
Cet appareil ne contient pas de CFC ni de HFC (le circuit
réfrigérant contient du R134a ou du R600 ; se référer à la
plaque signalétique à l’intérieur de l’appareil).
Appareils contenant de l’isobutane (R600a) : l’isobutane
est un gaz naturel respectueux de l'environnement, qui est
cependant inflammable. Assurez-vous qu'aucun
composant du circuit de réfrigération ne vienne à être
endommagé lors du transport ou de l'installation de
l'appareil.
2. Mise hors d’usage
Cet appareil a été conçu avec des matériaux recyclables. Il
est commercialisé en accord avec la directive européenne
2002/96/CE sur les déchets des équipements électriques
et électroniques (DEEE). En vous assurant que ce produit
est correctement recyclé, vous participez à la prévention
des conséquences négatives sur l’environnement et la
santé publique qui pourraient être causées par une mise au
rebut inappropriée du produit.
Déclaration de conformité
Cet appareil est destiné au stockage et à la conservation
de nourriture en conformité avec la directive européenne
(CE) n° 1935/2004.
Cet appareil a été créé, produit et commercialisé en accord
avec les règles :
sur les mesures de sécurité dictées de la directive
2006/95/EC ;
sur les précautions requises par la directive
2004/108/EC.
Le symbole
sur ce produit, ou sur les documents
joints, indique qu’il ne doit pas être traité comme un déchet
ménager. Il doit être rapporté jusqu'à un point de recyclage
des déchets électriques et électroniques.
Avant de le jeter, démontez la porte et les clayettes afin
que les enfants ne puissent pas jouer avec le produit.
Pour plus d’informations, nous vous encourageons à vous
rapprocher de vos services locaux de collecte des déchets
ou de votre revendeur.
La sécurité du circuit électrique de votre appareil n’est
garantie que sous réserve d’un branchement à une
installation électrique aux normes en vigueur.
37
38
39
40
41
Comment bien congeler?
42
Retirez les deux bouchons et vis en
haut du capot supérieur
3
4
7
43
1. Accertarsi che l’apparecchio non sia
danneggiato e che le porte si chiudano
correttamente. Eventuali danni dovranno essere
comunicati al trasportatore entro 24 ore dalla consegna
dell’apparecchio.
2. Attendere almeno 2 ore dalla collocazione in sede
definitiva prima di mettere in funzione l’apparecchio.
Per una maggiore efficienza lasciare almeno uno spazio
di 5 cm tra l’apparecchio e le pareti o gli oggetti retrostanti
o soprastanti lo stesso.
3. Il prodotto deve essere installato rispettando i
regolamenti di sicurezza nazionali.
4. Pulire accuratamente l’interno dell’apparecchio prima di
metterlo in funzione.
Questo apparecchio dovrà essere destinato solo alla
conservazione degli alimenti, ogni altro uso è da
considerarsi pericoloso e il costruttore non può essere
considerato responsabile per eventuali danni.
Leggere attentamente le istruzioni d’uso
riportate nel presente manuale.
Conservare questo opuscolo per potervi fare
riferimento in futuro.
PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI
GENERALI
Informazioni:
1. Imballaggio
Questo elettrodomestico non contiene CFC (il circuito
refrigerante contiene gas R134) oppure HFC (il circuito
refrigerante contiene gas R600a). Fare riferimento ai dati
di targa all’interno del prodotto.
Apparecchi con isobutano (R600a):
L’isobutano è un gas naturale che non ha nessun impatto
ambientale ma è infiammabile.
Il materiale di imballaggio è riciclabile al 100% ed
è indicato con l’apposito simbolo.
Lo smaltimento deve essere effettuato in accordo con le
regole ambientali vigenti.
Tenere il materiale da imballaggio ( plastica,parti in
polistirolo, etc.) fuori dalla portata dei bambini,
Dichiarazione di conformità
2. Demolizione/Smaltimento
. Questo apparecchio è costruito per la conservazione dei
cibi ed è fabbricato in conformità del Regolamento
Europeo (CE) No. 1935/2004.
Questo apparecchio è fabbricato usando materiale
riciclabile.
Questo elettrodomestico è marcato conformemente
alla direttiva Europea 2002/96CE sui rifiuti da
apparecchiature elettroniche (WEEE).
Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito
correttamente, aiuterete ad evitare possibili conseguenze
negative all’ambiente e alla salute delle persone, che
potrebbero verificarsi a causa di un errato trattamento di
questo prodotto giunto a fine vita.
Il simbolo
sul prodotto indica che esso non può
essere trattato come un normale rifiuto domestico; dovrà
invece essere consegnato al punto più vicino di raccolta
per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche.
Per informazioni più dettagliate sul trattamento, recupero
e riciclo di questo prodotto, per favore contattare l’ufficio
pubblico di competenza, o il vostro servizio di raccolta
rifiuti o il negozio dove avete acquistato il prodotto.
. Questo prodotto è stato disegnato, fabbricato e
commercializzato in conformità:
- agli obiettivi di sicurezza delle Direttiva 2006/95/CE sul
Basso Voltaggio;
- ai requisiti di protezione della Direttiva EMC
2004/108/CE
. La sicurezza elettrica dell’apparecchio è garantita solo
se connesso ad un efficiente e approvato sistema di
messa a terra.
44
ITALIAN
PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI
GENERALI
45
A questo scopo occorre lasciare uno spazio attorno al prodotto di almeno 100 mm
nella parte posteriore e su entrambi i lati; sulla parte superiore non inferiore a 200 mm
5
46
47
48
49
Rimuovere i due tappi e le viti nella parte
superiore del coperchio superiore
3
4
7
5
6
8
50
Su nuevo electrodoméstico está
exclusivamente para uso doméstico
diseñado
1. Después de desembalar el electrodoméstico,
asegúrese de que no está dañado y de que la
puerta cierra adecuadamente. Cualquier daño
que presente ha de comunicarlo al vendedor en
un plazo de 24 horas después de su entrega.
2. Espere al menos dos horas antes de enchufar
el aparato para asegurarse de que el circuito de
refrigeración sea eficaz.
3. Asegúrese de que la instalación y la conexión
eléctrica la realiza un técnico cualificado
siguiendo las instrucciones del fabricante y
cumpliendo las normativas locales de seguridad.
4. Limpie el interior del aparato antes de
utilizarlo.
Para garantizar el mejor uso de su
electrodoméstico lea detenidamente las
instrucciones
de
funcionamiento
que
contienen
una
descripción
del
electrodoméstico y consejos sobre el
almacenamiento y la conservación de los
alimentos.
Guarde este librillo para futuras consultas.
ANTES DE UTILIZAR EL
ELECTRODOMÉSTICO
Información:
Este electrodoméstico no contiene CFC (el
circuito de refrigeración contiene R134a) ni HFC
(el circuito de refrigeración contiene R600a)
(véase la placa de datos de servicio del interior
del aparato)
Los aparatos con isobutano (R600a):
El isobutano es un gas natural sin impacto
medioambiental pero sí inflamable. Por tanto,
asegúrese de que las conducciones del circuito
de refrigeración no están dañadas.
1. Embalaje
El material de embalaje es 100% reciclable y
contiene el símbolo de reciclaje. Cumple las
normativas locales de eliminación de residuos.
Mantenga los materiales de embalaje (bolsas de
plástico, piezas de polietileno, etc.) fuera del
alcance de los niños, ya que son una fuente
potencial de peligro.
2. Desguace/ eliminación de residuos
El electrodoméstico se fabricó utilizando
material reciclable.
Este electrodoméstico tiene la marca de
cumplimiento
de
la
Directiva
Europea
2002/96/EC sobre Residuos de Aparatos
Eléctrico y Electrónicos (RAEE). Asegurando un
desguace correcto del aparato, usted puede
ayudar a prevenir las consecuencias potenciales
negativas para el medio ambiente y la salud de
las personas.
Declaración de conformidad
Este aparato sirve para almacenar alimentos y
se fabricó cumpliendo la normativa europea
(EC) Núm. 1935/2004.
Este producto se diseñó, fabricó y comercializó
cumpliendo:
- los objetivos de seguridad de la Directiva de
Bajo Voltaje 73/23/EEC;
- los requisitos de protección de la directiva
“EMC” 89/336/EEC, enmendada por la Directiva
93/68/EEC.
El símbolo
en el aparato, o en los
documentos que lo acompañan, indica que el
electrodoméstico no debe tratarse como residuo
doméstico sino que ha de depositarse en un
centro de recogida para el reciclaje del equipo
eléctrico y electrónico. A la hora de deshacerse
del aparato, déjelo inutilizable cortando el cable
de alimentación eléctrica y retirando las puertas
y las baldas para que los niños no puedan
meterse dentro fácilmente. Deshágase del
electrodoméstico cumpliendo las normativas
locales sobre eliminación de residuos llevándolo
a un centro de recogida especial, no deje el
aparato abandonado ni siquiera un par de días
ya que es una fuente de peligro potencial para
los niños, para más información sobre el
tratamiento, recuperación y el reciclaje del
electrodoméstico, póngase en contacto con la
oficina local competente, el servicio de recogida
de residuos domésticos o la tienda donde lo
compró.
La seguridad eléctrica del aparato se garantiza
sólo si está conectado a un sistema de toma de
tierra eficaz y aprobado.
51
SPANISH
ANTES DE UTILIZAR EL ELECTRODOMÉSTICO
52
2. COLOCACIÓN
Buena ventilación
Es necesario que haya buena ventilación alrededor del aparato para que el calor se pueda disipar con
facilidad, se produzca una refrigeración suficiente y el consumo de energía sea menor. Para este fin es
necesario dejar un espacio libre suficiente alrededor del aparato. La parte posterior estará como
mínimo a 100 mm de la pared, los laterales han de estar separados como mínimo 100 mm y la parte
superior 200 mm como mínimo. Ha de dejarse espacio para poder abrir las puertas hasta 160º.
Suministro eléctrico
El producto sólo funciona con corriente alterna monofásica de (220-240)V-50Hz. Si en el lugar de
residencia del usuario se producen fluctuaciones que se sale del intervalo anterior, por motivos
de seguridad, coloque un regulador automático de corriente alterna. El aparato ha de utilizar un
enchufe eléctrico especial en lugar del común que se utiliza para otros electrodomésticos. Su
enchufe ha de encajar en la clavija con toma de tierra.
Cable eléctrico
El cable no ha de prolongarse o enroscarse durante el funcionamiento del producto. Además, está
prohibido que se deje el cable pegado al compresor de la parte posterior del aparat ya que la
temperatura de su superficie es bastante alta cuando está funcionando. Si le tocase se derretiría el
aislante o provocaría pérdidas de electricidad.
53
Protección contra el calor
El producto deberà de colocarse lejos de fuentes de calor o de los rayos del sol directos.
Fijación estable
El suelo en el que se apoye el frigorífico ha de ser liso y sólido. No puede estar cubierto de matinal
‘blando’ alguno, como espuma plástica, etc. Si el producto no está nivelado se pueden ajustar los pies
como convenga. El aparat no ha de colocarse cerca de nada que pueda hacer eco.
Mantener el electrodoméstico alejado de peligros
No es recomendable que el producto esté cerca de combustible o componentes volubles, como gases,
gasolina, alcohol, laca o aceite de plátano. Los objetos mencionados no se pueden guardar cerca del
electrodomésticos.
Movimiento
Cuando se fije o mueva, el aparato éste no se puede colocar horizontalmente, no puede inclinarse más
de 45º ni ponerse boca abajo.
54
3. PRECAUCIONES
* El agua de los alimentos o la que accede al interior del producto a través del aire cuando se abren las
puertas, puede formar una capa de escarcha en el interior. Esto debilita el aparato cuando la escarcha es
gruesa por lo que cuando supere los 2 mm de grosor deberá descongelarlo.
* El modo de descongelación en el congelador es manual, antes de descongelar retire los alimentos, la
cubitera y la balda y colóquelos en una cámara fría de forma temporal y luego ponga el mando del
regulador de la temperatura en la posición “0” (el compresor dejará de trabajar) y deje la puerta abierta
hasta que el hielo y la escarcha se disuelvan completamente depositándose en el fondo del congelador,
seque el agua con un paño. Para acelerar el proceso de descongelación puede colocar una tinaja con
agua caliente (unos 50ºC) en el interior del congelador. Una vez descongelado, asegúrese de colocar el
mando del regulador de temperatura en la posición inicial.
* No es aconsejable calentar el congelador directamente con agua caliente o un secador de pelo mientras
se está descongelando para evitar deformaciones en el interior del congelador.
* Tampoco es aconsejable rascar el hielo y la escarcha o separar la comida de los recipientes en los que
ha sido congelada con una cuchilla o espátulas de madera para no dañar el interior del congelador o la
superficie del evaporador.
* Si el cable eléctrico del electrodoméstico está dañado sólo se puede reemplazar en una tienda de
reparaciones designada por el fabricante ya que se requieren herramientas especiales.
55
56
CAMBIAR EL SENTIDO DE APERTURA DE LAS PUERTAS
A fin de cambiar el sentido de apertura de las puertas, siga las indicaciones en relación a la instalación y
el tipo de goznes que contiene su electrodoméstico.
Retire los dos tapones y tornillos
en la parte superior de la cubierta
superior.
3
22
57
Η συσκευή που αγοράσατε προορίζεται
αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
Διαβάστε προσεκτικά το έντυπο χρήσης και
συντήρησης της συσκευής θα σας βοηθήσει να
αξιοποιήσετε τις δυνατότητες της συσκευής σας
στο έπακρο.
Στο έντυπο αυτό θα βρείτε περιγραφή της
συσκευής και υποδείξεις για την αποθήκευση
και συντήρηση των τροφίμων. Διατηρείστε το
βιβλίο αυτό για να το συμβουλεύεστε στο μέλλον
όποτε παραστεί ανάγκη.
%&() *&+-(04%4(+-565 6+ -7-857+
1.- -;<=>;@<J@
Τα υλικά συσκευασίας της συσκευής είναι 100%
ανακυκλώσιμα και φέρουν το σύμβολο της
ανακύκλωσης.
Η απόσυρση των υλικών
συσκευασίας πρέπει να γίνει σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία . Αποθηκεύστε τα υλικά
συσκευασίας
(πλαστικές
σακούλες,τεμάχια
πολυουρεθάνης κλπ) σε σημείο που δεν έχουν
πρόσβαση τα παιδιά γιατί εν δυνάμει
εγκυμονούν κίνδυνο ατυχήματος για αυτά.
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
(Α.Η.Η.Ε.). Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Α.Ε. έχει ως πρωταρχική επιδίωξη την
επίτευξη των εθνικών στόχων, έτσι όπως
αυτοί καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή και
την Ελληνική νομοθεσία (Νόμος 2939/2001
και Προεδρικό Διάταγμα 117/2004).
2.-QX[<;\<]/Q^@=_=`{<]
<;<=>;~}
Αυτή η συσκευή δεν περιέχει CFC (το ψυκτικό
αέριο του κυκλώματος ψύξης είναι R134) ή HFC
(το ψυκτικό αέριο του κυκλώματος ψύξης είναι
R600a).
Βλέπε πινακίδα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά
στο εσωτερικό της συσκευής.
Συσκευές
με
ισοβουτάνιο
R600a.:
Το
ισοβουτάνιο είναι ένα εύφλεκτο φυσικό αέριο
που δεν μολύνει το περιβάλλον .Βεβαιωθείτε ότι
οι σωλήνες του κυκλώματος ψύξης δεν έχουν
υποστεί φθορές.
5^]€\{<]
|]}
Η συσκευή αυτή έχει κατασκευαστεί με
ανακυκλώσιμες πρώτες ύλες. Η συσκευή αυτή
φέρει την σήμανση της ΕΕ 2002/96CE που
αφορά στις διαδικασίες απόσυρσης των
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.(WEEE)
Φροντίστε ώστε η απόσυρση της συσκευής να
γίνει με τον προσήκοντα τρόπο. Έτσι
συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος,
στην υγεία των ανθρώπων αποφεύγοντας τις
αρνητικές επιπτώσεις
που μπορεί να
προκαλέσει ο μη σωστός τρόπος απόσυρσης
~`{<] <;‚@|[|]|@}
Η συσκευή αυτή έχει κατασκευαστεί για την
συντήρηση των τροφίμων και πληροί τις
προδιαγραφές
της
υπάριθμ.
1935/2004
ευρωπαϊκής οδηγίας. CE
Η συσκευή αυτή σχεδιάστηκε,κατασκευάστηκε
και εμπορεύεται σύμφωνα με :
-τις προδιαγραφές ασφάλειας για την χαμηλή
τάση
που περιέχονται στην 2006/95/CE
ευρωπαϊκή οδηγία.
-τις προδιαγραφές
ασφάλειας της οδηγίας
2004/108/ CE
- Η ασφαλής λειτουργία της ηλεκτρικής
συσκευής εξασφαλίζεται μόνο εφόσον έχει
συνδεθεί με σύστημα γείωσης που πληροί της
εγκεκριμένες προδιαγραφές.
της. Το σύμβολο
καταγράφει ότι αυτή η
συσκευή δεν μπορεί να αποσυρθεί ως ένα κοινό
απόρριμμα, η συσκευή αυτή πρέπει να
παραδοθεί στο πλησιέστερο προς εσάς κέντρο
ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
αποβλήτων. Για την απόσυρση της παλιάς σας
συσκευής
απευθυνθείτε
στην
εταιρεία
Ανακύκλωση Α.Ε.
Τηλνο 210 5319762-66 προκειμένου να σας
κατευθύνει στην αρμόδιο φορέα ανακύκλωσης
της περιοχής σας.
Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. είναι, μετά
από τη σχετική υπουργική απόφαση, ο
υπεύθυνος φορέας για την οργάνωση και τη
λειτουργία
του
Συλλογικού
Συστήματος
Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων
58
GREEK
1.Αφού
αφαιρέσετε
τα
υλικά
συσκευασίας,βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει
υποστεί κάποια ζημιά και ότι οι πόρτες κλείνουν
σωστά
.
Τυχόν
ζημιές
πρέπει
να
γνωστοποιηθούν στον μεταφορέα /πωλητή
μέσα σε 24 ώρες από την ημερομηνία
παραλαβής της συσκευής.
2,- Περιμένετε να περάσουν τουλάχιστον 2 ώρες
πριν βάλετε τη συσκευή σε λειτουργία έτσι ώστε
να έχει αποκατασταθεί η στάθμη του ψυκτικού
υγρού στο κύκλωμα..
3.- H εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνει
από επαγγελματία τεχνικό σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή και τηρώντας την
ισχύουσα νομοθεσία για θέματα ασφάλειας.
4.- Καθαρίστε προσεκτικά το εσωτερικό της
συσκευής πριν την βάλετε σε λειτουργία.
%&() *&+-(04%4(+-565 6+ -7-857+
59
60
%\„<|@<J@ @X[ |]^ ;†\@<J@
Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε χώρους με πολύ υγρασία έτσι περιορίζεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος
σκουριάσματος των μεταλλικών τμημάτων της συσκευής. Μην ψεκάζετε τη συσκευή με νερό γιατί
επηρεάζεται η μόνωση της συσκευής και υπάρχει κίνδυνος διαρροής ρεύματος.
%\„<|@<J@ @X[ X]†€} ‡>\[|]|@}
Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται μακριά από πηγές θερμότητας και να αποφεύγεται η απευθείας
έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.
-|>\>~ >†=@| <|@<] |]} <;<=>;~}
Το δάπεδο επάνω στο οποίο θα ακουμπήσετε τη συσκευή πρέπει να είναι επίπεδο και στέρεο. Για να
ευθυγραμμίσετε τη συσκευή ρυθμίστε ανάλογα με την επιφάνεια του δαπέδου ,τις βίδες που βρίσκονται
τοποθετημένες στο κάτω μέρος .
5Xˆ=J^‰;^„ X>\ˆ‚ ``„^
Μην αφήνετε γύρω από τη συσκευή πτητικά προϊόντα ή καύσιμα όπως υγραέριο , βενζίνη, αλκοόλη,
λάκα
και μπανανόλαδο κλπ. Τα προαναφερθέντα υλικά δεν πρέπει να αποθηκεύονται μέσα στη
συσκευή.
0>|@ƒ„\
Όταν πρόκειται να μεταφέρετε ή να εγκαταστήσετε τη συσκευή δεν πρέπει να την γέρνετε περισσότερο
ο
από 45 η να την αναποδογυρίζετε .
61
3. %&4Š7‹QŒ5(-
x Το νερό που περιέχουν τα τρόφιμα ή ο αέρας που μπαίνει μέσα στο θάλαμο
ανοιγοκλείνοντας την πόρτα είναι η αιτία σχηματισμού στρώματος πάγου. Όταν το πάχος του
πάγου ξεπερνά τα 2mm πρέπει να κάνετε απόψυξη.
x Η απόψυξη του θαλάμου δεν είναι αυτόματη. Για να αποψύξετε το καταψύκτη πρέπει να
αφαιρέσετε τα τρόφιμα ,το δίσκο του πάγου και το ράφι. Περιστρέψτε τον θερμοστάτη στη
θέση ‘’ 0 ‘’(διακόπτεται η λειτουργία του κομπρεσέρ) αφήστε την πόρτα ανοικτή μέχρι να
λειώσει ο πάγος και να συγκεντρωθεί στο κάτω μέρος του καταψύκτη . Αφαιρέστε το νερό
που έχει μαζευτεί στο πυθμένα του καταψύκτη με την βοήθεια ενός μαλακού πανιού. Εάν
θέλετε να επιταχύνετε την διαδικασία απόψυξης τοποθετείστε
μέσα στο καταψύκτη ένα
δοχείο με ζεστό νερό (50ο C περίπου) . Αφού ολοκληρώσετε την διαδικασία απόψυξης
ρυθμίστε το θερμοστάτη στην αρχική θέση.
x Κατά την διάρκεια της απόψυξης δεν πρέπει να ζεσταίνετε απευθείας το καταψύκτη με ζεστό
νερό ή με το πιστολάκι των μαλλιών γιατί υπάρχει κίνδυνος να αλλοιωθεί το σχήμα της
συσκευής.
x
Μην απομακρύνετε το πάγο με αιχμηρά και κοπτικά αντικείμενα γιατί μπορεί να
προκαλέσετε ζημιά στα εσωτερικά τοιχώματα του καταψύκτη.
x Η αντικατάσταση του καλωδίου
σύνδεσης με την ηλεκτρική παροχή όταν
έχει φθαρεί
πρέπει να γίνει με την βοήθεια επαγγελματία τεχνικού από το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης
Gias Service γιατί για την εργασία αυτή απαιτούνται ειδικά εργαλεία.
62
63
Για να αλλάξετε φορά στο άνοιγμα στις πόρτες ανάλογα με τη συσκευή και τους μεντεσέδες της πρέπει.
2
64
CZECH
PĜed použitím spotĜebiþe
Váš nový spotĜebiþ je navržen výhradnČ pro
použití v domácnosti.
1. Po vybalení spotĜebiþe se ujistČte, zda
spotĜebiþ není poškozen a zda se dvíĜka
zavírají správnČ. Jakékoliv poškození
nahlaste prodejci do 24 hodin od doruþení
spotĜebiþe.
2. PĜed zapnutím spotĜebiþe poþkejte nejménČ
dvČ hodiny, pro ustálení chladícího média.
3. Instalaci a pĜipojení k elektrické síti by mČl
provádČt kvalifikovaný servisní technik
podle pokynĤ výrobce a v souladu s
bezpeþnostními pĜedpisy.
4. PĜed použitím spotĜebiþe vyþistČte jeho vnitĜní
prostor.
K zajištČní nejlepšího využití spotĜebiþe si
pozornČ pĜeþtČte návod k obsluze, který
obsahuje popis spotĜebiþe a pokyny o skladování
a uchovávání potravin. Uschovejte si tento návod
pro použití v budoucnosti.
PĜed použitím spotĜebiþe
Informace:
1. Obaly
Obalový materiál je 100% recyklovatelný
na kterém je uveden symbol recyklace. PĜi
likvidaci postupujte podle místních pĜedpisĤ.
Plastové obaly (sáþky, polystyrénové þásti,
apod.) udržujte mimo dosahu dČtí, protože
pĜedstavují možné nebezpeþí.
Tento spotĜebiþ neobsahuje CFC (chladicí
okruh obsahuje R134a) nebo HFC (chladicí
okruh obsahuje R600a) (viz výrobní štítek uvnitĜ
spotĜebiþe).
SpotĜebiþe s izobutanem (R600a): Izobutan je
ekologický zemní plyn ale je hoĜlavý. Proto se
ujistČte, zda nejsou poškozené trubky chladícího
média.
2. Likvidace
Prohlášení o shodČ:
SpotĜebiþ je vyrobený z recyklovatelných
materiálĤ. Tento spotĜebiþ je oznaþen v souladu
s Evropskou smČrnicí 2002/96/EC o Likvidaci
elektrických a elektronických spotĜebiþĤ
(WEEE). ZajištČním správné likvidace
spotĜebiþe pomĤžete chránit pĜed možnými
negativními vlivy na životní prostĜedí a zdraví
lidí.
Symbol
na spotĜebiþi nebo v návodu
znamená, že tento spotĜebiþ nesmí být
likvidován s domovním odpadem, ale musíte
jej odnést do pĜíslušného centra k recyklaci
elektronických zaĜízení. PĜi likvidaci spotĜebiþe
jej uþiĖte nepoužitelným pĜeĜíznutím pĜívodního
kabelu a odstranČním dvíĜek a polic tak, aby
dČti nemohly po spotĜebiþi lézt nebo se uvnitĜ
pĜípadnČ uvČznit. SpotĜebiþ likvidujte v souladu
s místními pĜedpisy o likvidaci, odneste jej
do specializovaného stĜediska; nenechávejte
spotĜebiþ bez dohledu ani na nČkolik dní,
protože je možným zdrojem nebezpeþí pro dČti.
Pro podrobnČjší informace o likvidaci a
recyklaci spotĜebiþe kontaktujte místní
samosprávu, recyklaþní stĜedisko nebo
prodejnu, kde jste spotĜebiþ zakoupili.
Tento spotĜebiþ je urþen pro skladování
potravin a je vyroben v souladu s evropskou
smČrnicí (EC) ý. 1935/2004.
• Tento spotĜebiþ byl navržen, vyroben a
prodává se v souladu s:
- bezpeþnostní smČrnice o Nízkém napČtí
73/23/EEC;
- ochranné požadavky EMC smČrnice 89/336/
EEC, doplnČné smČrnicí 93/68/EEC.
• Elektrická bezpeþnost spotĜebiþe je zajištČná
pouze tehdy, pokud je pĜipojen k úþinnému a
schválenému systému s uzemnČním.
65
66
67
Ochrana pĜed teplem
SpotĜebiþ by mČl být umístČn mimo zdrojĤ tepla a pĜímého sluneþního záĜení.
Vyvážení
Povrch, na kterém bude stát spotĜebiþ musí být pevný a rovný. Nedoporuþujeme žádný mČkký povrch.
Pokud není spotĜebiþ vyvážen, pĜizpĤsobte jej pomocí nastavitelných nožiþek.
ZabraĖte nebezpeþí
NeumisĢujte spotĜebiþ do blízkosti hoĜlavých látek jako je plyn, benzín, alkohol, lak, amylacetát, atd.
Tyto pĜedmČty nevkládejte do spotĜebiþe.
PĜemísĢování
PĜi pĜemísĢování spotĜebiþe jej nenaklánČjte horizontálnČ ani doúhlu pod 45°.
68
3. UPOZORNċNÍ
x
Voda obsažena v potravinách nebo ve vzduchu se dostává do chladniþky pĜi otevĜení dveĜí a zpĤsobuje
formování námrazy, ovlivĖuje správný chod chladniþky v pĜípadČ silné vrstvy. Když je silnČjší než 2 mm,
musíte chladniþku odmrazit.
x
Odmrazování chladniþky se provádí manuálnČ. PĜed odmrazováním vyjmČte potraviny, zásobník ledu a
doþasnČ uložte na chladné místo, poté nastavte ovladaþ teploty do pozice „0“ a
nechejte otevĜené dvíĜka, dokud se led a námraza nerozpustí na dno chladniþky. Vodu utĜete jemným hadrem.
V pĜípadČ urychlení odmrazování mĤžete umístit nádobu s horkou vodou (pĜibližnČ 50°C) do vnitĜního prostoru
chladniþky. Po odmrazení nezapomeĖte nastavit ovladaþ teploty do pĤvodní pozice.
x
Není vhodné odmrazovat chladniþku pĜímo horkou vodou nebo fénem na vlasy, protože mĤžete
poškodit vnitĜní prostor.
x
NeodstraĖujte led a námrazu ani neoddČlujte potraviny, které jsou zmrazené dohromady, ostrými
pĜedmČty nebo dĜevČnými hĤlkami, protože mĤžete poškodit vnitĜní prostor chladniþky nebo
výparníku.
x
Pokud je poškozen pĜívodní kabel spotĜebiþe, musí jej vymČnit servisní technik.
4. Údržba
VýmČna žárovek
PĜi výmČnČ žárovky postupujte následovnČ:
- Odpojte spotĜebiþ od elektrické zásuvky.
- Zatlaþte na pojistky po stranách krytu žárovky a sejmČte jej.
- VymČĖte žárovku za novou, maximální hodnoty jsou na štítku uvnitĜ spotĜebiþe u osvČtlení.
- Nasaćte kryt žárovky a pĜed pĜipojením spotĜebiþe k elektrické zásuvce poþkejte 5 minut.
69
70
71
72
73
SPREMINJANJE STRANI ODPIRANJA VRAT
Prosim, upo tevajte sledeča navodila, če želite spremeniti stran odpiranja vrat.
Hladilni nagnite za 45 , saj potrebujete
dostop do spodnjega dela.
Snemite po rovč a (A) in (B), zrahljajte
vija e in delno snemite zgornjo plo čo.
Odstranite čep na levi strani in ga
potisnite v lu njo na desni strani vrat.
Odstranite spodnji tečaj odvijte vija e,
odstranite zatič in podložke ter snemite
vrata.
Odvijte desni tečaj.
nova sestavite tečaje in namestite vrata
začnite od spodaj navzgor.
74
Odstranite dva plastična po rova
vrhu zgornje plo če.
na
Pred preme čanjem tečaja na levo stran
tečaj obrnite.
W tym celu wystarczy wolna przestrzeń powinna być
potrzebne około produktu. Jego powrót jest co najmniej 100
mm od ściany, co najmniej jego strony posiada przestrzeń
100 mm wysokości i oddzielnie od góry na jej nie jest
mniejsza niż 200 mm.
75
76
ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI
Aby zmienić ierune ot ierania drz i, należy postępo ać zgodnie z poniższymi s azó
Przechylić urządzenie do tyłu pod ątem
45 , ponie aż onieczny będzie dostęp do
spodu urządzenia.
demonto ać d ie śruby z tyłu urządzenia i
zdjąć po ry ę górną.
yciągnąć zatycz ę z ot oru po
le ej stronie i umieścić ją ot orze
po pra ej stronie.
Od ręcić trzy śruby mocujące za ias dolny
oraz yjąć za ias, zatycz ę i pod ład i, a
następnie zdjąć drz i urządzenia.
77
yciągnąć d ie zaślep i z po ry y górnej
i zdemonto ać d ie śruby.
Przenieść za ias górny na pra ą stronę.
Od ręcić za ias górny.
amonto ać za iasy i drz i
dołu do góry.
ami.
olejności od
PORTOGUESE
ANTES DE UTILIZAR O APARELHO
O seu novo electrodoméstico destina-se exclusivamente a 1. Depois do aparelho ser desembalado, assegurar que n o
uso doméstico.
está danificado e que as portas fecham correctamente.
ualquer dano deve ser comunicado ao vendedor até 24
horas após a entrega do aparelho.
Para assegurar a melhor utilização do seu aparelho,
2. Aguardar pelo menos duas horas antes de ligar o aparelho,
leia atentamente o manual de instruções onde
assegurando assim que o circuito de refrigera o se
encontrará uma descrição do electrodoméstico e
encontra totalmente eficiente.
conselhos sobre o armazenamento e conservação
dos alimentos.
3. A instala o e a liga o eléctrica devem ser realizadas por
Guardar este manual para posterior consulta.
um técnico qualificado segundo as instru es do fabricante
e de acordo com os regulamentos de seguran a locais.
4. Limpar o interior do aparelho antes de ser usado.
ANTES DE UTILIZAR O APARELHO
1. Embalagem Protectora
Informação:
O material da embalagem protectora é 100% reciclável e
apresenta o símbolo da reciclagem. Obedecer aos
regulamentos locais para a sua elimina o. Manter os
materiais da embalagem protectora (sacos de plástico,
partes em esferovite, etc.) fora do alcance das crian as
dado serem uma potencial fonte de perigo.
Este aparelho n o contém CFC (o circuito de
refrigera o contém R134a) nem HFC
(o circuito de refrigera o contém R600a)
(consultar a placa de características no interior
do aparelho).
Aparelhos com isobutano (R600a): o isobutano é um gás
natural sem impacto ambiental mas é inflamável. Deste
modo, assegurar que os tubos do circuito de refrigera o
n o est o danificados.
2. Desmantelamento/Eliminação
O aparelho é fabricado com material reciclável.
Este aparelho está marcado em conformidade com a
Directiva Europeia 2002/96/CE sobre resíduos de
equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE). Ao
assegurar o correcto desmantelamento deste aparelho,
pode ajudar a prevenir consequ ncias potencialmente
nocivas para o meio ambiente e para a saúde das
pessoas.
Declaração de conformidade
. Este aparelho destina-se ao armazenamento de
alimentos e é fabricado em conformidade com a
regula o europeia (CE) Nr. 1935/2004.
O símbolo constante no aparelho, ou nos documentos
que o acompanham, indicam que este electrodoméstico
n o deve ser tratado como um resíduo doméstico, devendo
ser encaminhado para um centro de recolha adequado para
a reciclagem do equipamento eléctrico e electrónico. Ao
desmantelar o aparelho, torne-o inoperacional cortando o
cabo de liga o à corrente e removendo as portas e
prateleiras para que as crian as n o possam entrar
facilmente. Proceda ao desmantelamento do aparelho de
acordo os regulamentos locais sobre elimina o de
resíduos, transportando-o para um centro de recolha
especializado; n o deixe o aparelho sem vigil ncia nem
mesmo por alguns dias dado ser uma potencial fonte de
perigo para as crian as. Para mais informa es sobre o
tratamento, recupera o e reciclagem deste aparelho,
contacte as autoridades locais competentes, o servi o de
recolha de resíduos domésticos ou a loja onde procedeu à
compra do electrodoméstico.
78
. Este electrodoméstico foi concebido, fabricado e
comercializado em conformidade com:
- os objectivos de seguran a da Directiva 2006/95/CE para
Aparelhos de Baixa Tens o;
- os requisitos de protec o da Directiva
2004/108/CE sobre “CEM”
. A seguran a eléctrica do aparelho só é garantida quando
correctamente ligado à terra.
79
2. Posicionamento correcto
Boa Ventilação
necessário haver uma boa ventila o em redor do frigorífico para uma fácil dissipa o do calor,
uma elevada efici ncia de refrigera o e um baixo consumo de energia. Com este fim, deve ser
deixado espa o livre suficiente em redor do frigorífico. As traseiras devem estar a, pelo menos,
100mm da parede, os lados com um espa o de separa o de 100mm e, no topo, o espa o n o
deve ser inferior a 200mm. Deve existir um espa o livre que permita abrir as portas num ngulo de
160 .
Ligação eléctrica
O frigorífico funciona apenas com corrente eléctrica monofásica alternada de (220240)V /50Hz. Se a flutua o na voltagem na sua área de resid ncia for t o grande que exceda
o valor atrás indicado, deverá aplicar um regulador de voltagem automático ao frigorífico, por
uma quest o de seguran a. frigorífico n o deve partilhar uma tomada com outros
equipamentos eléctricos. A ficha deve encaixar perfeitamente na tomada com terra.
Cabo de Ligação Eléctrica
O cabo n o deve ser esticado nem enrolado durante o funcionamento. Mais, é proibido que o cabo
seja mantido perto do compressor nas costas do frigorífico, cuja temperatura é bastante elevada
durante o funcionamento. Se o cabo tocar nele, pode desactivar o isolamento ou provocar a
passagem de electricidade.
Protecção contra a Humidade
Evitar instalar o frigorífico num local com presen a de humidade elevada por forma a minimizar a
possibilidade de enferrujamento das suas partes metálicas. Por outro lado, é proibida a aplica o
directa de sprays de água no frigorífico, podendo ocorrer um mau isolamento e a fuga de corrente
eléctrica.
Protecção contra aquecimento
O produto deve estar destante de fontes de aquecimento ou luz do sol directa.
80
Protecção contra o Calor
O frigorífico deve encontrar-se longe de qualquer fonte de calor ou do sol directo.
Fixação Estável
O ch o onde o frigorífico vai ser instalado deve ser plano e sólido. N o deve ser posicionado sobre
material macio, como espuma, plástico, etc. Se o frigorífico n o estiver nivelado, ajustar os pés. O
frigorífico n o deve ser posicionado junto de algo que possa provocar eco.
Afastar do Perigo
N o é aconselhável que o frigorífico seja posicionado perto de subst ncias voláteis ou
combustíveis como gás, gasolina, álcool, verniz e óleo banana, etc. As referidas subst ncias n o
podem ser armazenadas no frigorífico.
Deslocação
Ao ser fixado ou deslocado, o frigorífico n o pode ser colocado na horizontal, com uma inclina
superior a 45 ou com a parte superior voltada para baixo.
81
o
3. PRECAUÇÕES
A água contida nos alimentos ou que penetra no ar do frigorífico com a abertura das portas pode
causar uma camada de gelo no interior. Vai enfraquecer o frigorífico quando o gelo for espesso.
Assim, deve descongelá-lo quando tiver uma espessura superior a 2 mm.
A descongela o do compartimento congelador é feita por opera o manual. Antes da
descongela o retire temporariamente os alimentos, a forma de gelo e a prateleira para o
compartimento de armazenagem de frio, colocando de seguida o bot o da regula o de temperatura
na posi o 0 (o compressor irá deixa de funcionar). Deixe a porta aberta até o gelo se dissolver,
depositando-se no fundo do compartiment congelador, e limpe com um pano macio. No caso de
desejar acelerar o processo da descongela o poderá colocar uma ta a com água quente (cerca de
50 C) no compartimento congelador. Após descongela o, n o se esque a de voltar a colocar o
bot o do regulador da temperatura na posi o inicia
N o é aconselhável aquecer o compartimento congelador directamente com água quente ou com
um secador de cabelo durante a descongela o, evitando assim a deforma o do revestimento
interior.
Também n o é aconselhável raspar o gelo ou separar alimentos dos recipientes que foram
congelados em conjunto com os alimentos com ferramentas afiadas ou equipamentos de madeira por
forma a n o danifica o revestimento interior ou a superfície do evaporador.
Se o cabo de liga o eléctrica deste aparelho ficar danificado, só poderá ser substituído por um
Centro de Assist ncia Técnica recomendado pelo fabricante porque s o necessárias ferramentas
adequadas.
82
83
INVERTER A ABERTURA DAS PORTAS
Para inverter a abertura das portas, siga as seguintes indica
Deite ou incline o frigorí co a 45 , para
opera es na parte inferior do
facilitar as
mesmo.
es:
Retire o fecho inferior, removendo os
parafusos, a cha e as anilhas e depois
retire a porta.
Retire as duas tampas (A) e (B), desaperte
e remova o painel superior.
os parafusos
Desaparafuse o fecho da direita.
Retire a tampa
no lado esquerdo e insira-a
no lado direito.
Volte a montar os fechos e as portas
trabalhando debaixo para cima.
84
Retire as duas tampas dos parafusos e
desmonte os dois parafusos.
Mova o fecho da direita para a esquerda.
În acest scop, un spa iu suficient clară ar trebui
să fie nevoie de aproximativ produsului. Spate
este de cel pu in 100 mm distan ă de perete,
laturile sale au cel pu in un spa iu de 100 mm
separat i înăl imea de peste partea de sus sa nu
este mai mică de 200 mm.
85
86
87
Daartoe moet voldoende vrije ruimte moet worden
rondom het product. De rug ten minste 100 mm van
de wand, de wanden ten minste een ruimte van
100mm afzonderlijk de hoogte van over de top niet
minder dan 200mm.
88
89
DE DRAAIRICHTING VAN DE DEUR VERANDEREN
Voer de onderstaande stappen uit om de draairichting van de deur te veranderen.
antel de oel ast tot een hoe van 45 om
bij de onderzijde van het apparaat te
unnen.
Draai de t ee schroeven aan de achterzijde
van de deur los en ver ijder de bovenzijde.
Ver ijder de plug aan de lin erzijde
en plaats deze aan de rechterzijde.
Ver ijder het onderste scharnier door de
schroeven, plug en sluitringen los te
draaien. Ver ijder vervolgens de deur.
Ver ijder de t ee schroef appen aan de
bovenzijde van de deur en draai de
schroeven los.
Verplaats het rechterscharnier naar lin s.
Schroef het rechterscharnier los.
Schroef de scharnieren en deur vast.
hierbij van onder naar boven.
90
er
91
92
93
94
95
96
CKHV-H01-B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising