Hoover | HCV91/1C | Hoover HCV91/1C Manuale utente

Hoover HCV91/1C Manuale utente
TR KURULUM VE KULLANIM TALÝMATLARI............................................................Pag. 2
IT
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E L’USO................................................Pag.10
EN INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE........................................... Pag.12
CZ NÁVOD K POUŽITÍ.................................................................................................Pag.15
SL NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE..................................................................Pag.18
TÜRKÇE
HCV61/1C
HCV61/1WA
HCV91/1C
HCV91/1WA
Bu ürünün kurulumu, beraberinde verilen kýlavuza uygun olarak ehliyetli bir kiþi tarafýndan yapýlmalýdýr.
UYARI: Vidanýn veya sabitleme aygýtýnýn talimatlara uygun olmayacak þekilde takýlmasý elektriksel anlamda
tehlikeler doðurabilir.
Yalnýzca elektronik olarak kumanda edilebilen davlumbazlar içindir:
4. derece hýz, enerji sarfiyatýný en uygun hale getirmek için çalýþtýrmadan 5 dakika sonra otomatik olarak 3. derece hýza
düþürülür. 120V/60 Hz deðerli voltaja sahip davlumbazlarda bu fonksiyon etkin deðildir ve 4. derece hýz, b (Booster)
ibaresiyle gösterilir.
- Açýk býrakýlmasý halinde (lambasý ve/veya motoru) ve kullanýcýnýn herhangi bir iþlem yapmadýðý 10 saatin ardýndan,
davlumbaz tüm iþlevlerini devre dýþý býrakarak otomatikman KAPALI konuma geçecektir. 120V/60 Hz deðerli
voltaja sahip davlumbazlarda bu fonksiyon etkin deðildir.
- Tuþ takýmýndan ve uzaktan kumandadan (isteðe baðlý) her komut geldiðinde, sesli ikaz aygýtý bir “bip” sesi çýkarýr.
- Çalýþýrken elektrik kesintisi yaþanmasý durumunda davlumbazý KAPALI konuma getirirseniz, motorunun manuel
olarak yeniden etkinleþtirilmesi gerekecektir.
Zarar görmesi durumunda, tehlikeyi önlemek için elektrik kablosu yalnýzca üretici, servis yetkilisi veya benzeri bir
yetkiye sahip kiþiler tarafýndan deðiþtirilmelidir.
Kurulum ve bakým iþlemlerini gerçekleþtirirken eldiven takýn.
AÇIKLAMA
Ünite filtreli emicilerde, aspiratörlerde veya dýþ motorlu davlumbazlar bulunabilmektedir. Filtreli emicilerde (Þekil 1), ünite
tarafýndan alýnan hava ve buhar, karbon filtrelerle arýndýrýlýr ve bacanýn yan tarafýnda yer alan havalandýrma ýzgaralarý
aracýlýðýyla çevreye tekrardan salýnýr. UYARI: Filtreli emici kullanýlýrken beraberinde hem karbon filtrelerin hem de bir hava
deflektörünün (A) kullanýlmasý gerekir. Bacanýn alt kýsmýnda bulunan bu deflektör havanýn çevreye geri dönüþünü saðlar.
Karbon filtreler ürünle birlikte verilmez. Aspiratörlerde (Þekil 2) bulunan dýþa atým kanalý, duvar/tavan aracýlýðýyla buhar
ve yemek kokularýný giderir. Bu nedenle de bu birimler karbon filtrelere ihtiyaç duymaz.
Dýþ motorlu davlumbazlara (Þekil 3) vakumlu bir emiþ ünitesinin baðlanmasý gerekir, dýþa atým borusu ünite üzerinden
hava çýkýþý saðlayarak ayrý olarak çalýþýr. Yalnýzca katalogdaki önerilen vakumlu üniteleri kullanýn.
KURULUM
Kurulumu kolaylaþtýrmak için yað filtrelerini çýkarmaya baþlamadan önce, tutamak üzerindeki kýskaca basýp filtreyi
aþaðý doðru çekin (Þekil 4).
Duvar tertibatý (Þekil 5): uygun bir delme aleti kullanarak verilen bloklarý duvara monte edin ve set üstü ocaðýnýzla
davlumbaz arasýnda en az 65 cm’lik bir boþluk olmasý gerektiðini unutmayýn. Aparatý, üzerinde bulunan delikler aracýlýðýyla
tutturmak için ürünle birlikte verilen iki vidayý kullanýn (A deliklerini kullanýn; davlumbazda A ve C delikleri varsa yalnýzca
D deliklerini kullanýn). Tutturma iþlemi sona erdikten sonra, aparatý diðer iki vida yardýmýyla alt kýsmýnda bulunan deliklerden
(B) duvara saðlam þekilde sabitleyin. Herhangi bir hasar meydana gelmesini önlemek için özellikle davlumbaz üzerinde
halihazýrda mevcut olan deliklerden yararlanýn.
Teleskopik bacanýn baðlanmasý: Temel kurulum gereksinimleri: - Elektrik kaynaðýný dekoratif bacanýn kapladýðý alan
içinde bir yere ayarlayýn. - Üniteniz bir aspiratör veya dýþ motorlu bir davlumbaz ise hava çýkýþ deliðini hazýrlayýn.
Braketi (W) tavanýn 50 mm altýna yerleþtirip merkezinde bulunan çentiklerin yardýmýyla davlumbazýnýza göre dikey
doðrultuda olacak þekilde konumlandýrýn (Þekil 6); bir kalem kullanarak, duvar üzerine iki deliðin yerini iþaretleyin, ardýndan
delikleri açýp ürünle birlikte verilen dübelleri bu deliklere takarak ve 2 vidayý kullanarak braketin kurulumunu tamamlayýn.
Aspiratörler ve dýþ motorlu davlumbazlar: atýk borusunu davlumbazýn hava tahliye borusuna baðlayýn; esnek bir boru
kullanarak metal bir hortum kelepçesiyle bu boruyu davlumbazýn hava tahliyesi borusuna kilitleyin (boru ve kelepçe
ürünle birlikte verilmez).
Yalnýzca dýþ motorlu modellerde (Þekil 7): Özel klemens bloku kullanarak davlumbazla dýþ kontrol ünite arasýndaki
baðlantýyý kurun: kablo birleþim kutusundan kablo kelepçesi A ve kapak B’yi çýkarýn. Kontrol ünitesini, C baðlantý ucuna
ekleyip kablo baðlantýsýný yapýn. Ardýndan kablo kelepçesi A ve kapak B’yi tekrardan kablo birleþim kutusuna takýn.
Kablonun diðer ucu dýþ kontrol ünitesinde yer alan terminal blokuna baðlýdýr.
Bir güç kablosuyla davlumbazýn tüm elektrik baðlantýlarýný yapýn. Birleþik 2 boruyu alýp bunlarý davlumbazýn üst yüzeyine
2
yerleþtirin. Üst boruyu tavana eriþinceye dek kaldýrýp 2 vidayý kullanarak brakete baðlayýn (Þekil 8).
Filtreli emici: bir güç kablosuyla davlumbazýn tüm elektrik baðlantýlarýný yapýn. Þekil 9’da gösterildiði gibi 2 vidayý
kullanarak hava yönlendiricisini alt boruya baðlayýn. Birleþik 2 boruyu alýp bunlarý davlumbazýn üst yüzeyine yerleþtirin.
Üst boruyu tavana eriþinceye dek kaldýrýp 2 vidayý kullanarak brakete baðlayýn (Þekil 8).
Ayrýca, karbon filtrelerin filtreli versiyonlarda kullanýlmasý gerektiðini unutmayýn; bu filtrelerin halihazýrda takýlý olup
olmadýðýný kontrol edin; gerekli olmasý halinde, satýn alýnan model tipine baðlý olarak aþaðýdaki þekilde takma iþlemini
gerçekleþtirin:
- davlumbazda yuvarlak karbon filtreler bulunuyorsa (Þekil 10) karbon filtreyi saat yönünün tersine doðru çevirerek
takýn.
- davlumbazda panel tipi bir karbon filtre varsa (Þekil 11) iki metal filtre tutucusunu (M) çýkarýn ve karbon filtreyi
yað filtresinin içine konumlandýrýn ve saðlama almak için söz konusu iki metal tutucuyu tekrardan takýn.
KULLANIM
Modeline baðlý olarak, ünitede aþaðýdaki kumanda birimleri bulunmaktadýr:
Þekil 12’de gösterilen kontrol birimleri: A butonu: ýþýk düðmesi. B butonu: ilk hýz derecesi, motor Açma/Kapama
düðmesi. C butonu: ikinci hýz derecesi düðmesi. D butonu: üçüncü hýz derecesi düðmesi. E: motor açýk ýþýðý. BAZI
MODELLERDE MOTOR FONKSÝYON UYARI IÞIÐI (E) BULUNMAZ.
Þekil 13’te gösterilen kontrol birimleri: A butonu: Iþýk düðmesi; konum 0: ýþýk kapalý; konum 1: ýþýk açýk. B butonu:
Motor düðmesi; konum 0: motor kapalý; konum 1-2-3: motor I, II, III hýz derecesinde. C düðmesi: Motor pilot lambasý.
Þekil 14’te gösterilen kontrol birimleri: A butonu: IÞIKLARI kapatýr. B butonu: IÞIKLARI açar. C Butonu: hýzý minimum
seviyeye düþürür. 2 saniye boyunca basýlýrsa motoru kapatýr. D butonu: motoru çalýþtýrýr (kullanýlan son hýz derecesinden
baþlar) ve maksimum seviyeye ulaþýlana dek hýzý artýrýr. E butonu: FÝLTRE ALARMI/ZAMANLAYICI SIFIRLAMA: filtre
alarmý gösterilirken bu tuþa basýlýrsa (motor kapalý) saat sayacýný sýfýrlar. Motor çalýþýrken bu tuþa basýlýrsa, ZAMANLAYICI
etkinleþir ve davlumbaz 5 dakika sonra otomatik olarak kapanýr.
L1) 4 yeþil LED çalýþma hýzýný gösterir.
L2) LED kýrmýzý renkte olduðunda (motor kapalý) FÝLTRE ALARMI öðesini gösterir. LED yeþil renkte olduðunda (yanýp
söner halde) ZAMANLAYICI öðesinin E tuþuyla etkinleþtirildiðini gösterir.
FÝLTRE ALARMI: 30 saat çalýþtýktan sonra, L2 LEDi KIRMIZI olur. Bu, yað filtrelerinin temizlenmesi gerektiði anlamýna
gelir. 120 saat çalýþtýktan sonra L2 LEDi KIRMIZI olur ve yanýp sönmeye baþlar. Bu, yað filtrelerinin temizlenmesi ve
karbon filtrelerin deðiþtirilmesi gerektiði anlamýna gelir. Yað filtrelerini temizledikten sonra, (ve/veya karbon filtreleri
deðiþtirdikten sonra) filtre alarmýnýn gösterildiði sýrada E tuþuna basarak saat sayacýný yeniden baþlatýn (SIFIRLAMA).
Þekil 15’te gösterilen kontrol birimleri: A butonu: ýþýklarý kapatýr. B butonu: ýþýklarý açar. C Butonu: hýzý
minimum seviyeye düþürür. 2 saniye boyunca basýlýrsa motoru kapatýr. Filtre Alarmý etkinken 2 saniye boyunca
basýldýðýnda ise SAAT sayacý sýfýrlanýr.
D butonu: motoru çalýþtýrýr ve maksimum seviyeye ulaþýlana dek hýzý artýrýr.
E butonu: Sensörü devreye alýr/devreden çýkarýr (OTOMATÝK veya MANUEL mod). Otomatik modda, sensör devrededir
ve L2 LEDi açýktýr. L1 LEDleri çalýþma hýzýný gösterir.
L1) 4 YEÞÝL LED çalýþma hýzýný iþaret eder.
L2) LED YEÞÝL renkte olduðunda OTOMATÝK modu ifade eder. Kapalý olduðunda ise MANUEL modu ifade eder. LED
kýrmýzý renkte olduðunda Filtre Alarmýný ifade eder.
FÝLTRE ALARMI: Motor kapalýyken 30 saniye gösterilir:
30 saat çalýþtýktan sonra, L2 LEDi KIRMIZI olur. Bu, yað filtrelerinin temizlenmesi gerektiði anlamýna gelir.
120 saat çalýþtýktan sonra L2 LEDi KIRMIZI olur ve yanýp sönmeye baþlar. Bu, yað filtrelerinin temizlenmesi ve karbon
filtrelerin deðiþtirilmesi gerektiði anlamýna gelir.
Yað filtrelerini temizledikten sonra, (ve/veya karbon filtreleri deðiþtirdikten sonra) filtre alarmýnýn gösterildiði sýrada C
tuþuna basarak saat sayacýný yeniden baþlatýn (SIFIRLAMA).
GAZ SENSÖRÜ HASSASÝYETÝ: Gaz sensörü hassasiyetini ihtiyaçlarýna uygun olarak deðiþtirmek mümkündür.
Hassasiyeti deðiþtirmek için ürünün manuel modda olmasý gerekir (yani L2 kapalý olmalýdýr); böyle bir durum söz konusu
deðilse E tuþuna basýn.
D ve E tuþlarýna ayný anda basarak hassasiyeti deðiþtirin. Ayarlanan hassasiyet 4 yeþil LED’le gösterilir.
C(-) ve D(+) butonlarýyla hassasiyet ayarý yapýlýr. E tuþuna basarak “yeni” ayarlana hassasiyet hafýzaya
kaydedilir.
DÝKKAT: SENSÖRÜN ZARAR GÖRMESÝNÝ ÖNLEMEK ÝÇÝN DAVLUMBAZ CÝVARINDA SÝLÝKON ÜRÜNLER
KULLANMAYIN!
Þekil 16’da gösterilen kontrol birimleri: A butonu: ýþýklarý açar/kapatýr; her 30 saatlik çalýþma süresinde bir kez, ilgili
pilot lamba (S) yanar ve bu, yað filtrelerinin deðiþtirilmesi gerektiði anlamýna gelir. Her 120 saat çalýþma süresinde bir
kez, ilgili pilot lamba (S) yanýp söner ve bu, yað filtrelerinin temizlenmesi ve karbon filtrelerin deðiþtirilmesi gerektiði
anlamýna gelir. Saat sayacýný yeniden baþlatmak için (SIFIRLAMA), 2 saniye boyunca A butonuna basýlý tutun (S pilot
lambasý açýk haldeyken). B butonu: motoru ilk hýz derecesinde çalýþtýrýr (ilgili pilot lamba yanar); 1 saniye boyunca basýlý
3
tutulunca motor kapanýr. C butonu: motoru ikinci hýz derecesinde çalýþtýrýr (ilgili pilot lamba yanar); bu tuþa ikinci kez
basýldýðýnda, (pilot lamba açýk haldeyken), ZAMANLAYICI devreye alýnýr ve bu nedenle de motor 5 dakika sonra durur
(pilot lamba yanýp söner). D butonu: motoru üçüncü hýz derecesinde çalýþtýrýr (ilgili pilot lamba yanar); bu tuþa ikinci kez
basýldýðýnda, (pilot lamba açýk haldeyken), ZAMANLAYICI devreye alýnýr ve bu nedenle de motor 5 dakika sonra durur
(pilot lamba yanýp söner). E butonu: motoru dördüncü hýz derecesinde çalýþtýrýr (ilgili pilot lamba yanar); bu tuþa ikinci
kez basýldýðýnda, (pilot lamba açýk haldeyken), ZAMANLAYICI devreye alýnýr ve bu nedenle de motor 5 dakika sonra
durur (pilot lamba yanýp söner).
Yað filtrelerine büyük özen gösterin, filtreyi çýkarmak için: tutamak üzerindeki kýskaca basýp filtreyi aþaðý doðru çekin.
Nötr bir sabun kullanarak filtreyi yýkayýn. Satýn alýnan modelde Þekil 12/13’te gösterilen kontrol birimleri varsa: yað
filtrelerinin belirli aralýklarla temizlenmesi gerekir, bu iþlemin tam olarak ne sýklýkta yapýlacaðý kullanýma baðlýdýr (en az
iki ayda bir).
Satýn alýnan modelde Þekil 14/15’te gösterilen kontrol birimleri varsa: “Þekil 14/15’te gösterilen kontrol birimleri”
paragrafýna göz atýn (“Filtre Alarmý”). Satýn alýnan modelde Þekil 16’da gösterilen kontrol birimleri varsa: yað filtrelerinin
yaklaþýk olarak her 30 saatlik çalýþma süresinde bir kez temizlenmesi gerekir (buton lambasý ýþýðý yanar haldeyken)
(Þekil16S). Temizlenen filtreler tekrar takýldýktan sonra, sayacý sýfýrlamak için ilgili pilot lamba (S) açýkken yaklaþýk 1
dakika boyunca ýþýk butonuna basýlý tutun (Þekil 16A). Daha fazla bilgi için “Kullaným” baþlýðý altýnda yer alan “Þekil 16’da
gösterilen kontrol birimleri” paragrafýna göz atýn.
Karbon filtre/filtreler: davlumbazý, filtreli emici içerisinde kullanýyorsanýz, karbon filtrenin belirli aralýklarla deðiþtirilmesi
gerekir. Satýn aldýðýnýz modele baðlý olarak karbon filtreleri aþaðýdaki gibi çýkarýn:
- davlumbazda yuvarlak karbon filtreler bulunuyorsa (Þekil 17) karbon filtreyi saat yönüne doðru çevirerek çýkarýn.
- davlumbazda panel tipi bir karbon filtre varsa (Þekil 11) öncelikle iki metal filtre tutucusunu (M) ardýndan da
karbon filtreyi çýkarýn.
Satýn alýnan modelde Þekil 12/13’te gösterilen kontrol birimleri varsa: karbon filtrelerin, ortalama 6 ayda bir olmak üzere,
kullanýma baðlý olarak deðiþtirilmesi gerekir. Satýn alýnan modelde Þekil 14/15’te gösterilen kontrol birimleri varsa: “Þekil
14/15’te gösterilen kontrol birimleri” paragrafýna göz atýn (“Filtre Alarmý”). Satýn alýnan modelde Þekil 16’da gösterilen
kontrol birimleri varsa: karbon filtrelerin, ýþýk butonu lambasýnýn (Þekil 16) her yanýþýnda deðiþtirilmesi gerekir (mesela,
her 120 saatlik kullaným süresinde bir kez).
Aydýnlatma:
Ayný tipteki baþka lambalarla deðiþtirin; lamba UYARILAR sayfasýnda tabloda yoksa, servis yardýmý temasa.
- Ampullere ulaþmak için yað filtrelerini yukarýda belirtildiði þekilde çýkarýn ve ampulleri sökün.
- Þekil 18’de gösterilen halojen lambalarý deðiþtirmek için doðru yuvalarýn kapaðýný yukarý kaldýrýp açýn. DÝKKAT:
Cam ampule çýplak elle dokunmayýn.
4
5
6
3RORQ\D·G×U
7
8
9
Bu davlumbazda, kullanýlan motorda sýcaklýk deðiþimlerine tepki veren bir güvenlik aygýtý (termik kesici)
bulunmaktadýr. Yanlýþlýkla gerçekleþebilecek durumlardan veya kurulum hatalarýndan dolayý bu aygýt devreye
girip otomatik olarak motoru kapatabilir ve bu sayede ekipmanýn ciddi þekilde zarar görmesini engeller.
Bu gibi durumlarda, motorun soðumasýna izin verdikten sonra, davlumbaz tekrardan açýlabilir ancak yine
de kurulumun doðru þekilde yapýldýðýndan ve tüm kurulumlarýn bilgi cetvelinde yer alan talimatlara uygun
olduðundan emin olarak, söz konusu hatanýn nedeninin bulunup giderilmesi gerekir.
ITALIANO
! L’installazione va effettuata secondo queste istruzioni e da personale professionalmente qualificato.
Attenzione: La mancata installazione delle viti o dispositivi di fissaggio in conformità con queste istruzioni può
comportare rischi di natura elettrica.
Solo per cappe dotate di comando elettronico:
La 4^ velocità (intensiva) viene automaticamente abbassata alla 3^ velocità dopo 5’ di funzionamento, per ottimizzare
i consumi energetici; nelle cappe con tensione 120V/60Hz questa funzione non è attiva e la 4^ velocità è indicata dalla
lettera b (Booster).
- Se la cappa viene dimenticata accesa (luci e/o motore) dopo 10 ore in assenza di comandi da parte dell’utente,
automaticamente viene riportata nella condizione di OFF con tutti i servizi spenti. Nelle cappe con tensione 120V/60Hz
questa funzione non è attiva.
- Ogni volta che viene impostato un comando da tastiera o da radiocomando (opzionale), il Buzzer emette un “beep”.
- In caso di interruzione di alimentazione elettrica durante il funzionamento della cappa, in caso di ripristino la cappa rimane
nella condizione OFF, quindi il motore deve essere riattivato manualmente.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica
o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.
Utilizzare dei guanti nelle operazioni di installazione e di manutenzione.
DESCRIZIONE
L’apparecchio può essere in versione filtrante, in versione aspirante e in versione con motore esterno. Nella versione
Filtrante (Fig.1) l’aria e i vapori convogliati dall’apparecchio, vengono depurati dai filtri al carbone e rimessi in
circolazione nell’ambiente attraverso le grigliette laterali di areazione del camino. ATTENZIONE: Nell’uso in versione
filtrante è necessario utilizzare i filtri al carbone ed un deflettore aria (A) che, posto nella parte inferiore del tubo,
permetta il riciclo dell’aria nell’ambiente. I filtri al carbone non sono in dotazione. Nella versione Aspirante (Fig.2)
i vapori e gli odori di cucina, vengono convogliati direttamente verso l’esterno, tramite un condotto di evacuazione,
attraverso la parete/soffitto. Pertanto non è più necessario l’uso dei filtri carbone. Nella versione con motore
esterno (Fig. 3), all'apparecchio deve essere collegata una centralina aspirante, che opererà in sede separata,
utilizzando l'apparecchio come base di raccordo dell'aria da evacuare. Usare solo centraline proposte nel catalogo
originale.
INSTALLAZIONE
Prima di procedere alle operazioni di montaggio, per una più facile manovrabilità dell'apparecchio disinserire i filtri
antigrasso: in corrispondenza della maniglia, spingere il fermo verso l'interno e tirare il filtro verso il basso (Fig.4).
Fissaggio a muro (Fig. 5): usando la maschera di foratura applicare alla parete i tasselli in dotazione, sapendo
che la distanza tra la cappa ed il piano di cottura deve essere minimo 65 cm. Inserire due delle viti in dotazione
in modo che a queste possa essere agganciato l’apparecchio tramite gli appositi fori previsti sul fondello (usare
i fori A; se la cappa è dotata dei fori A e C, usare solo i fori C). Una volta agganciato l’apparecchio procedere
al fissaggio definitivo alla parete utilizzando le altre due viti tramite i fori previsti appositamente sul fondello (B).
Per evitare di danneggiare il Vostro apparecchio si raccomanda di utilizzare esclusivamente i fori previsti dal
costruttore.
Fissaggio dei tubi telescopici: Requisiti essenziali per il montaggio: – Predisporre l’alimentazione elettrica entro
l’ingombro del tubo telescopico. – Se il vostro apparecchio deve essere istal-lato in versione Aspirante o in versione
con motore esterno, predisporre il foro evacuazione aria.
Appoggiare la staffa (W) a 50 mm dal soffitto e posizionatela sulla verticale della vostra cappa aiutandovi con
gli intagli presenti al centro della staffa (Fig. 6); con un pennarello segnate i 2 fori sulla parete, poi effettuate
i fori inserendovi i tasselli in dotazione e procedere al fissaggio della staffa utilizzando 2 viti (in dotazione).
Versione aspirante e con motore esterno: collegare il condotto per lo scarico dell’aria con la bocca uscita aria
della cappa; utilizzare un tubo flessibile e bloccarlo alla bocca uscita aria della cappa con una fascetta metallica
(tubo e fascetta non sono in dotazione).
Solo per la versione con motore esterno (Fig. 7): collegare elettricamente la cappa alla centralina esterna utilizzando
le apposite morsettiere: togliere il fissacavo A ed il coperchio B della scatola di connessione; fissare il cavo di
collegamento della centralina alla morsettiera C; rimontare il fissacavo A ed il coperchio B della scatola di
10
connessione; l'altra estremità del cavo va fissata alla morsettiera della centralina esterna.
Effettuare il collegamento elettrico della cappa mediante il cavo di alimentazione. Prendere i 2 tubi assiemati ed
appoggiarli sulla parte superiore della cappa. Sollevare il tubo superiore fino al soffitto e fissarlo alla staffa mediante
2 viti (Fig. 8).
Versione filtrante: effettuare il collegamento elettrico della cappa mediante il cavo di alimentazione. Fissare il
deflettore aria al tubo inferiore come illustrato nella Figura 9, utilizzando 2 viti. Prendere i 2 tubi assiemati ed
appoggiarli sulla parte superiore della cappa. Sollevare il tubo superiore fino al soffitto e fissarlo alla staffa mediante
2 viti (Fig.8).
Ricordate inoltre che nella versione filtrante è necessario l’uso dei filtri al carbone; verificate se i filtri sono già
installati; eventualmente procedete montandoli come segue, a seconda del modello da voi acquistato:
- se la cappa è dotata di filtri al carbone rotondi (Fig.10), agganciate il filtro carbone con movimento rotatorio,
in senso anti-orario.
- se la cappa è dotata di filtro carbone a pannello (Fig.11), rimuovere i 2 fermafiltri metallici (M) e posizionare
il filtro carbone all’interno del filtro antigrasso; poi reinserire i 2 fermafiltri per bloccare il filtro al carbone.
FUNZIONAMENTO
A seconda delle versioni l'apparecchio è dotato dei seguenti tipi di comandi:
Comandi di Fig. 12: Tasto A: interruttore accensione luce. Tasto B: Interruttore accensione ON/OFF motore alla
I velocità. Tasto C: interruttore II velocità. Tasto D: interruttore III velocità. E: spia di funzionamento del motore;
IN DETERMINATI MODELLI, LA SPIA DI FUNZIONAMENTO DEL MOTORE (E) NON E’ PRESENTE.
Comandi di Fig. 13: Tasto A: Interruttore accensione luce; posizione 0: luce spenta; posizione 1: luce accesa.
Tasto B: Interruttore motore; posizione 0: motore spento; posizione 1-2-3: motore acceso alla prima, seconda e
terza velocità. C: Gemma spia di funzionamento del motore.
Comandi di Fig. 14: Tasto A: spegne le LUCI. Tasto B: accende le LUCI. Tasto C: decrementa la velocità del
motore fino ad arrivare alla minima. Se premuto per 2" viene spento il motore. Tasto D: aziona il motore (richiamando
l’ultima velocità utilizzata) ed incrementa la velocità fino ad arrivare alla massima.
Tasto E: RESET ALLARME FILTRI / TIMER: premendo il tasto durante la visualizzazione dell’allarme filtri (a motore
spento) azzera il conteggio delle ore. Premendo il tasto durante il funzionamento del motore, si attiva il TIMER,
per cui la cappa si spegne automaticamente dopo 5 minuti.
L1) I 4 led VERDI segnalano la velocità in esecuzione.
L2) Quando il LED è rosso (a motore spento) indica l’ALLARME FILTRI. Quando il LED è verde (lampeggiante) indica che
è stato azionato il TIMER tramite il tasto E.
ALLARME FILTRI: Dopo 30h di funzionamento, il led L2 diviene ROSSO; indica che devono essere puliti i filtri antigrasso.
Dopo 120h di funzionamento, il led L2 diviene ROSSO e lampeggiante; indica che devono essere puliti i filtri antigrasso
e sostituiti i filtri carbone. Una volta puliti i filtri antigrasso (e/o sostituiti i filtri carbone), per far riparitre il conteggio delle
ore (RESET) premere il tasto E durante la visualizzazione dell’allarme filtri.
Comandi di Fig.15: Tasto A: spegne le luci. Tasto B: accende le luci. Tasto C: Decrementa la velocità del motore
fino ad arrivare alla minima. Se premuto per 2" viene spento il motore. Se premuto per 2" quando è attivo l’Allarme
Filtri azzera il conteggio ORE.
Tasto D: Aziona il motore ed incrementa la velocità fino ad arrivare alla massima.
Tasto E: Attiva/disattiva il Sensore (modalità AUTOMATICA o MANUALE). In modalità Automatica il sensore è attivo
ed il Led L2 è acceso. I Led L1 evidenziano la velocità in esecuzione.
L1) I 4 led VERDI segnalano la velocità in esecuzione.
L2) Quando il Led è VERDE indica la modalità AUTOMATICA. Quando è spento indica la modalità MANUALE. Quando il
Led è ROSSO indica l’Allarme Filtri.
ALLARME FILTRI: viene evidenziato a Motore Spento per 30":
Dopo 30h di funzionamento, il led L2 diviene ROSSO; indica che devono essere puliti i filtri antigrasso.
Dopo 120h di funzionamento, il led L2 diviene ROSSO e lampeggiante; indica che devono essere puliti i filtri antigrasso
e sostituiti i filtri carbone. Una volta puliti i filtri antigrasso (e/o sostituiti i filtri carbone), per far riparitre il conteggio delle
ore (RESET) premere il tasto C durante la visualizzazione dell’allarme filtri.
SENSIBILITA’ DEL SENSORE GAS: la sensibilità del sensore puo’ essere modificata secondo le proprie esigenze. Per
modificare tale sensibilità, l’apparecchio deve trovarsi in modalità manuale (cioè il Led L2 deve essere spento); se cosi’
non fosse, premere il tasto E.
Modificare la sensibilità premendo contemporaneamente il tasto D ed il tasto E. Verrà evidenziata la sensibilità impostata
tramite i 4 led verdi. Tramite i pulsanti C(-) e D(+) si imposta la sensibilità desiderata. Memorizzare la “nuova” sensibilità
premendo il tasto E. ATTENZIONE: PER EVITARE DI DANNEGGIARE IL SENSORE, NON USARE PRODOTTI SILICONICI
IN PROSSIMITÀ DELLA CAPPA!
Comandi di Fig.16: Tasto A: accende/spegne le luci; ogni 30 ore di funzionamento la spia luminosa corrispondente
(S) si accende e sta ad indicare che occorre pulire i filtri antigrasso; ogni 120 ore di funzionamento la spia luminosa
11
corrispondente (S) lampeggia e sta ad indicare che occorre pulire i filtri antigrasso e sostituire il filtro al carbone.
Per far ripartire il conteggio delle ore (RESET), tenere premuto il tasto A per circa 2” (mentre la spia S è in funzione).
Tasto B: aziona il motore alla 1ª velocità (si accende la corrispondente spia luminosa); tenendolo premuto per
circa 1” spegne il motore. Tasto C: aziona il motore alla 2ª velocità (si accende la corrispondente spia luminosa);
premendo il tasto una seconda volta (mentre la spia luminosa è accesa) viene attivato il TIMER per cui dopo 5’
il motore si arresta (la spia luminosa lampeggia). Tasto D: aziona il motore alla 3ª velocità (si accende la
corrispondente spia luminosa); premendo il tasto una seconda volta (mentre la spia luminosa è accesa) viene
attivato il TIMER per cui dopo 5’ il motore si arresta (la spia luminosa lampeggia). Tasto E: aziona il motore alla
4ª velocità (si accende la corrispondente spia luminosa); premendo il tasto una seconda volta (mentre la spia
luminosa è accesa) viene attivato il TIMER per cui dopo 5’ il motore si arresta (la spia luminosa lampeggia).
Una cura particolare va rivolta ai filtri antigrasso; per togliere il filtro: in corrispondenza della maniglia, spingere
il fermo verso l'interno e tirare il filtro verso il basso. Lavate i filtri con detersivo neutro. Se il modello da voi
acquistato ha i comandi rappresentati in Fig. 12/13: il filtro antigrasso deve essere pulito periodicamente in rapporto
all'uso (almeno ogni due mesi). Se il modello da voi acquistato ha i comandi rappresentati in Fig.14/15: vedi
paragrafo “Comandi di Fig. 14/15” (“Allarme Filtri”).Se il modello da voi acquistato ha i comandi rappresentati in
Fig. 16: i filtri antigrasso devono essere puliti ogni 30 ore di funzionamento circa (quando si accende la spia del
tasto luci - Fig. 16S). Una volta rimontati i filtri puliti,per far ripartire il conteggio tenere premuto per circa 1”
il tasto luci (Fig.16A) mentre la corrispondente spia luminosa (S) è accesa. Per ulteriori informazioni vedere Comandi
di Fig.16 sotto il paragrafo "Funzionamento".
Filtro/i carbone : nel caso d'uso dell'apparecchio in versione filtrante, sarà necessario sostituire il filtro al carbone.
Per rimuovere i filtri al carbone, procedere come segue, a seconda del modello da voi acquistato:
- se la cappa è dotata di filtri al carbone rotondi (Fig.17), rimuovere il filtro carbone con movimento rotatorio, in
senso orario.
-se la cappa è dotata di filtro carbone a pannello (Fig.11), rimuovere il filtro carbone togliendo prima i 2 fermafiltri
M.
Se il modello da voi acquistato ha i comandi rappresentati in Figura 12/13, dovrete sostituire i filtri carbone in
rapporto all'uso, mediamente ogni 6 mesi. Se il modello da voi acquistato ha i comandi rappresentati in Figura
14/15, vedi paragrafo “Comandi di Fig. 14/15” (“Allarme Filtri”). Se il modello da voi acquistato ha i comandi
rappresentati in Figura 16, dovrete sostituire i filtri carbone ogni qualvolta che la spia del tasto luci (Fig. 16S)
lampeggia (cioè ogni 120 ore di funzionamento).
Illuminazione:
Sostituire con lampade dello stesso tipo; se la lampada non è presente nella tabella riportata nel foglio
“Avvertenze”, rivolgersi al servizio assistenza.
- Per sostituire le lampade togliere i filtri antigrasso come descritto sopra e rimuoverle.
- Per sostituire le lampade alogene di Fig. 18 aprire il coperchio facendo leva sulle apposite fessure.
Il motore utilizzato in questa cappa è provvisto di un dispositivo di sicurezza (termoprotettore) sensibile alla
temperatura; per cause accidentali o per anomalie dell’installazione, questo dispositivo potrebbe intervenire
spegnendo automaticamente il motore, cosi’ da evitare gravi danni all’apparecchio. In questi casi, dopo aver
lasciato raffreddare il motore, si potrà nuovamente azionare la cappa; tuttavia occorre rimuovere le cause
del malfunzionamento verificando che sia stata eseguita una corretta installazione e che siano state osservate
tutte le istruzioni riportate nell’apposito foglio Avvertenze.
ENGLISH
The appliance must be installed by a qualified person in compliance with the instructions provided.
WARNING: Failure to install the screw or fixing device in accordance with these instructions may result in
electrical azard.
Only for hoods with electronic control:
The 4th speed (intensive) is automatically lowered to 3rd speed after 5 minutes of operation to optimise energy consumption;
in hoods with voltage 120V/60Hz this function is not active and the 4th speed is indicated by the letter b (Booster).
- If the hood is left on (lights and/or motor), after 10 hours in the absence of commands from the user, it will automatically
switch to OFF condition with all services switched off. In hoods with voltage 120V/60Hz this function is not active.
- The Buzzer emits a “beep” each time that a command is set from the keyboard or remote control (optional).
- In the event of interruption of power during the hood, if you restore the hood in the OFF state, then the engine must
be reactivate manually.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons
in order to avoid a hazard.
12
Wear gloves when carrying out installation and maintenance operations.
DESCRIPTION
The unit can be found in filtering hoods, exhaust hoods or in hoods with an outside motor. In the Filtering hoods
(Fig. 1) the air and steam taken up by the unit are purified with charcoal filters and returned to the environment
through the aeration grids on the side of the flue. WARNING: When using filtering hoods, both charcoal filters
and an air deflector (A) must be used. Located in the lower part of the flue, this deflector recycles the air to
the environment. The charcoal filters are not supplied. In the Exhaust hoods (Fig .2) an exhaust duct conveys
the steam and cooking odors directly outside through the wall/ceiling. Therefore they do not require charcoal filters.
In the hoods with an outside motor (Fig. 3), a vacuum suction unit must be connected; this exhaust will operate separately,
conveying the exhaust air through the unit. Only use vacuum units suggested in the original catalogue.
INSTALLATION
To facilitate installation, before starting remove the grease filters: press inward on the clamp at the handle and
pull the filter downward (Fig.4).
Wall fitting (Fig.5): making use of the appropriate drilling jig, apply the supplied blocks into the wall, and remember
the distance between the hood and the cooktop must be at least 65 cm. Insert two of the supplied screws so
that the apparatus can be hooked onto these ones by means of the holes provided on the appliance (use the
holes A; if the hood have the holes A and C, use only the holes C). Once the apparatus is hooked, fix it definitively
to the wall using the two other screws and the holes made at its bottom (B). To avoid damage make exclusive
use of the holes already prepared on the hood.
Securing the telescopic flue: Basic installation requirements: – Set the electrical power supply within the space
covered by the decorative flue. – If your unit is installed in an Exhaust hood or in a hood with outside motor,
prepare the air exhaust hole.
Place bracket (W) 50 mm from the ceiling and position this on the vertical of your hood, with the aid of the notches
on the centre of the bracket (Fig.6); using a pen, mark the 2 holes on the wall and then make the holes and
fit the screw anchors provided and proceed to secure the bracket using the 2 screws (provided).
Exhaust hoods and hoods with outside motors: connect the disposal duct to the air evacuation pipe of the hood;
use a flexible pipe and lock it to the air evacuation pipe of the hood with a metal hose clamp (pipe and clamp
are not provided).
Only for models with outside motor (Fig. 7): plug the hood into the outside control unit using the special terminal block:
remove wire clamp A and lid B from the wiring junction box. Secure the wire connecting the control unit to terminal C.
Then replace wire clamp A and lid B on the wiring junction box. The other end of the wire is secured to the terminal block
on the outside control unit.
Make all power connections to the hood by means of the power cable. Take 2 assembled flues and place these
on the upper surface of the hood. Raise the upper flue as far as the ceiling and secure it to the bracket using
the 2 screws (Fig.8).
Filtering hood: make all power connections to the hood using the power cable. Fasten the air baffle to the lower
flue as shown in Figure 9, using the 2 screws. Take 2 assembled flues and place these on the upper surface
of the hood. Raise the upper flue as far as the ceiling and secure it to the bracket using the 2 screws (Fig.8).
Also remember that charcoal filters must be used in the case of the filtering version; check to see whether such
filters are already fitted; if necessary, proceed to fit as follows, depending on the model type purchased:
- if the hood features round charcoal filters (Fig. 10), fit the charcoal filter by turning anti-clockwise.
- if the hood features a panel type charcoal filter (Fig. 11), remove the two metal filter retainers (M) and position
the charcoal filter inside the grease filter; fit the two filter retainers back on again to secure the charcoal filter.
OPERATION
Depending on the model, the unit is equipped with the following controls:
Controls shown in Fig. 12: Button A: light switch. Button B: first speed motor ON/OFF switch. Button C: second
speed switch. Button D: third speed switch. E: motor on light. THE MOTOR FUNCTION WARNING LIGHT (E) IS
NOT PRESENT IN SOME MODELS.
Controls shown in Fig. 13: Button A: Light switch; position 0: light off; position 1: light on. Button B: Motor
switch; position 0: motor off; position 1-2-3: motor on at speed I, II and III. C: Motor pilot lamp.
Controls shown in Fig. 14: Button A: turns the LIGHTS off. Button B: turns the LIGHTS on. Button C: decreases
speed down to minimum speed. If pressed for 2" the motor is turned off. Button D: activates the motor (calling
the last speed used) and increases the speed until reaching maximum. Button E: FILTER ALARM/TIMER RESET:
when pressing the key during display of the filter alarm (motor off) it resets the hour counter. When pressing the
key when the motor is running, the TIMER is activated and the hood will automatically be switched off after 5
minutes.
L1) The 4 green LEDs indicate the running speed.
13
L2) When the LED is red (motor off) it indicates the FILTER ALARM. When the LED is green (flashing) it indicates that
the TIMER has been activated with the key E.
FILTER ALARM: After 30h of operation, the LED L2 turns RED. It indicates that the grease filters need to be cleaned.
After 120h of operation, the LED L2 turns RED and flashes; It indicates that the grease filters need to be cleaned and
the charcoal filters replaced. After cleaning the grease filters (and/or replacing the charcoal filters), restart the hour counter
(RESET) by pressing the key E during display of the filter alarm.
Controls shown in Fig. 15: Button A: turns the lights off. Button B: turns the lights on.
Button C: decreases speed down to minimum speed. If pressed for 2" the motor is turned off.
If pressed for 2" when the Filter Alarm is active, the HOUR counter is reset.
Button D: starts the motor and increases the speed until reaching maximum
Button E: Activates/deactivates the sensor (AUTOMATIC or MANUAL mode). In automatic mode the sensor is active
and the LED L2 is on. The LEDs L1 indicate the running speed.
L1) The 4 GREEN LEDs signal the running speed.
L2) When the LED is GREEN it indicates AUTOMATIC mode. When it is off, it indicates MANUAL mode. When the LED
is RED, it indicates the Filter Alarm.
FILTER ALARM: Displayed for 30" when the motor is off:
After 30h of operation, the LED L2 turns RED. It indicates that the grease filters need to be cleaned.
After 120h of operation, the LED L2 turns RED and flashes; It indicates that the grease filters need to be cleaned and
the charcoal filters replaced.
After cleaning the grease filters (and/or replacing the charcoal filters), restart the hour counter (RESET) by pressing the
key C during display of the filter alarm.
GAS SENSOR SENSITIVITY: The sensitivity of the sensor can be modified to suit your requirements. To modify the
sensitivity, the appliance must be in manual mode (i.e. the LED L2 must be off); If not, press the key E.
Modify the sensitivity by simultaneously pressing the keys D and E. The set sensitivity is indicated by the 4 green LEDs.
By means of buttons C(-) and D(+) the desired sensitivity is set. Store the “new” sensitivity by pressing the key E.
ATTENTION: TO PREVENT DAMAGING THE SENSOR, DO NOT USE SILICONE PRODUCTS NEAR THE HOOD!
Controls shown in Fig. 16: Button A: turns the lights on/off; every 30 hours of operation the corresponding pilot
lamp (S) comes on to indicate that the grease filters must be cleaned; every 120 hours of operation the
corresponding pilot lamp (S) flashes to indicate that the grease filters must be cleaned and the charcoal filter
replaced. To restart the hour counter (RESET), hold the button A pressed down for about 2” (while the pilot lamp
S is on). Button B: drives the motor in first speed (the corresponding pilot lamp comes on); when holding it down
for about 1”, the motor cuts out. Button C: drives the motor in second speed (the corresponding pilot lamp comes
on); when pressing the button a second time (while the pilot lamp is on) , the TIMER is activated and thus the
motor stops after 5’ (the pilot lamp flashes). Button D: drives the motor in third speed (the corresponding pilot
lamp comes on); when pressing the button a second time (while the pilot lamp is on) , the TIMER is activated
and thus the motor stops after 5’ (the pilot lamp flashes). Button E: drives the motor in fourth speed (the
corresponding pilot lamp comes on); when pressing the button a second time (while the pilot lamp is on) , the
TIMER is activated and thus the motor stops after 5’ (the pilot lamp flashes).
Pay special attention to the grease filters; to remove the filter: push inward on the clamp at the handle andpull the filter
downward. Wash out the filter using a neutral soap. If the model purchased has the controls shown in Figure 12/13: the
grease filter must be cleaned periodically: exactly how often depends on use (at leastonce every other month). If the
model purchased has the controls shown in Figure 14/15: see the paragraph “Controls shown in Fig.14/15” (“Filter
Alarm”). If the model purchased has the controls shown in Figure 16: the grease filters must be cleaned approximately
once every 30 hours of operation (when the light button lamp comes on) - Fig. 16S).Once the cleaned filters are
reinstalled, to reset the counter hold the light button pressed down for about 1”(Fig.16A) while the corresponding pilot
lamp (S) is on. For further information, see the Controls in Fig.16 in the paragraph entitled “Operation”.
Charcoal filter/s: if using the hood in the filtering hood, the charcoal filter must be replaced periodically. To remove
the charcoal filters, proceed as follows, depending on the model purchased:
- if the hood features round charcoal filters (Fig. 17), remove the charcoal filter by turning clockwise.
- if the hood features a panel type charcoal filter (Fig. 11), remove the charcoal filter by first of all removing the
two filter retainers M.
If the model purchased has the controls shown in Figure 12/13, the charcoal filters must be replaced according
to use: on the average once every 6 months. If the model purchased has the controls shown in Figure 14/15,
see the paragraph “Controls shown in Fig.14/15” (“Filter Alarm”). If the model purchased has the controls shown
in Figure 16, the charcoal filters must be replaced each time the light button (Fig. 16S) lamp flashes (i.e. every
120 hours of operation).
Lighting:
Replace it with lamps of the same type; if a lamp is not listed in the table shown in the “Warning” worksheet,
please contact the support center.
- To gain access to the bulbs, remove the grease filters as described above and remove the bulbs.
- To change the halogen lamps shown in Fig. 18 open the cover levering from the proper slots. CAUTION: Do
14
not handle glass bulb with bare hands.
The motor used in this hood features a safety device (thermal cutout) that responds to temperature changes
For accidental reasons or due to installation faults, this device could engage and automatically shut off the
motor, thereby preventing serious damage to the equipment. In such cases, after allowing the motor to cool
down, the hood can be switched on again; the cause of the fault will nonetheless have to be remedied, ensuring
installation has been correctly made and that all the instructions in the Information sheet have been complied
with.
ČEŠTINA
Instalace musí být provedena podle uvedených pokynů odborně kvalifikovaným personálem.
Upozornění: Pokud k instalaci šrouby nebo spojovací v souladu s těmito pokyny, může dojít k úrazu
elektrickým proudem.
Pouze pro digestoŕe vybavené elektronickým ovládáním:
4 rychlost (intenzivní) bude pro optimalizaci spotřeby energie po 5 minutách provozu automaticky přepnuta na 3 rychlost.
V digestoři s touto funkcí napěti 120V/60Hz, není aktivní a čtvrtá rychlost je označen písmenem b (Booster).
- Jestliže bude kuchyňský odtah zapnutý (světla a/anebo motor), to po 10 hodinách v případě chybějících příkazů ze strany
uživatele, bude automaticky nastavený na režim OFF, a všechny funkce budou vypnuté. V kapuci s 120V/60Hz napěti není
tato funkce aktivní.
- Pokaždé, když bude vydaný pokyn pomocí klávesnice anebo dálkového ovládače (volitelní), bzučák vydá zvukový
signál „beep”.
- Jestliže se v pracovní době kuchyňského odtahu vyskytne přestávka v napájení elektrickým proudem, kuchyňský
odtah se automaticky vypne, a jeho tlačítko přechází do polohy OFF. Je proto nutné opětovně nastartovat motor
ručně.
Pokud je napájecí kabel poškozený, je třeba ho nechat vyměnit ze strany výrobce nebo střediska technické podpory,
výměnu v každém případě musí provést osoba s podobou kvalifikací tak, aby nedošlo k jakémukoli riziku.
Při provádění operací instalace a údržby používejte rukavice.
POPIS
Zařízení se používá ve filtračních odsávačích, digestořích nebo digestořích s externím motorem.
U Filtrační verze (Obr. 1) bývají výpary a vzduch nasávány do přístroje, kde jsou pročištěny uhlíkovými filtry
a znovu vyvedeny do místnosti bočními mřížkami teleskopického komínku. POZOR: U filtrační verze je nutné
vždy použít uhlíkové filtry a zařízení na odklon vzduchu (A), které svým umístěním ve spodní části komínku
umožňuje recyklaci vzduchu do místnosti. U odtahové verze (Obr. 2). jsou výpary a kuchyňské pachy odváděny
do vnějšího prostředí odtahem vedeným přes strop nebo stěnu místnosti. Není již proto zapotřebí uhlíkových
filtrů. U digestoří s externím motorem (Obr. 3) je nutné připojit odsávací zařízení; odvod bude fungovat
samostatně; nasaje vyfukovaný vzduch a povede jej odsávacím zařízením. Používejte pouze odsávací zaŕízení
doporučovaná v originálním katalogu.
INSTALACE
Pro usnadnění manipulace s přístrojem z něj vyjměte před jeho instalací filtry zachycující tuk: Stiskněte zarážku
na ručce dovnitř a táhněte filtr směrem dolů (Obr. 4).
Upevnění ke stěně (Obr. 5)
Podle šablony označte a vyvrtejte ve stěně příslušné otvory. Mějte na paměti, že vzdálenost varné desky od spodní
části digestoře musí být nejméně 65 cm.
Do otvorů vložte dodané hmoždinky, zašroubujte 2 dodané šrouby tak, aby na ně bylo možné na otvory digestoř
zavěsit (použijte otvory A; pokud jsou na digestori otvory A a C, použijte pouze otvory C).
Definitivní upevnění digestoře proveďte zašroubováním dodaných šroubů (B) do stěny. Aby se zabránilo poškození,
používejte výhradne otvory v digestori urcené k tomuto úcelu.
Pŕipevnění kouŕovodu: Základní požadavky pro instalaci: - Určete polohu elektrické zásuvky v prostoru zakrytém
dekoračním kouřovodem. - Jestliže je zařízení instalováno do digestoře nebo digestoře s externím motorem, připravte
otvor pro vývod vzduchu.
Připevněte vzpěru (W) 50 mm pod stropem a pomocí výřezů uprostřed vzpěry upravte její polohu vůči vrcholku digestoře
(Obr. 6); fixem označte 2 otvory na stěně, otvory vyvrtejte, vložte přiložené hmoždinky a přistupte k připevnění vzpěry
pomocí 2 šroubů (jsou přiloženy k zařízení).
Digestoře a digestoře s externími motory: připojte vývodové potrubí k potrubí odvodu vzduchu; použijte ohebnépotrubí
a připevněte jej k potrubí odvodu vzduchu z digestoře pomocí kovových svorek (potrubí ani svorky nejsou součástí
sady).
Pouze pro modely s externím motorem (Obr. 7): připojte digestoř k externí ovládací jednotce pomocí speciálního bloku
svorek: odstraňte svorku vodiče A a B z přípojné skříňky. Zajistěte vodič spojující ovládací systém se svorkou C.
15
Poté vyměňte svorky vodiče A a kryt B přípojné skříňky. Všechna připojení digestoře k elektrické síti proveďte pomocí
síťového kabelu. Spojte 2 kouřovody a umístěte je na horní plochu digestoře. Horní kouřovod doveďte až pod strop
a připevněte jej ke vzpěře pomocí 2 šroubů (Obr. 8).
Filtrační odsávač: všechna připojení digestoře k elektrické síti proveďte pomocí síťového kabelu. Použijte 2 přiložené
šrouby, připevněte příčku dolního kouřovodu podle pokynů na Obrázku č. 9. Spojte 2 kouřovody a umístěte je na horní
plochu digestoře. Horní kouřovod doveďte až pod strop a připevněte jej ke vzpěře pomocí 2 šroubů (Obr. 8).
Uhlíkové filtry lze použít také u filtračních verzí; zkontrolujte, zda byly do digestoře tyto filtry namontovány ve výrobě.
V případě nutnosti postupujte při výběru filtru podle níže uvedených pokynů (v závislosti na daném modelu):
- Jestliže je digestoř vybavena kruhovými uhlíkovými filtry (Obr. 10), instalujte uhlíkový filtru otáčením doprava.
- Jestliže je v digestoři kazetový uhlíkový filtr (Obr. 11), odstraňte dvě kovové svorky filtru (M) a umístěte uhlíkový
filtr do tukového filtru; k zajištění uhlíkového filtru použijte dvě kovové svorky.
OBSLUHA
V závislosti na modelu disponuje zařízení následujícími funkcemi:
Ovládací tlačítka uvedená na Obrázku č. 12:
Tlačítko A: zapíná osvětlení. Tlačítko B: zapnutí/vypnutí první rychlosti motoru.
Tlačítko C: druhá rychlost motoru. Tlačítko D: třetí rychlost motoru.
E = světelná kontrolka spuštění motoru; NEKTERÉ MODELY NEJSOU VÝSTRAŽNOU KONTROLKOU FUNKCE
MOTORU (E) VYBAVENY.
Ovládací tlačítka uvedená na Obrázku č. 13:
Tlačítko A: zapíná osvětlení; Poloha 0: osvětlení vypnuto; Poloha 1: osvětlení zapnuto.
Tlačítko B: Přepínač motoru; Poloha 0: motor vypnutý; Poloha 1-2-3: rychlosti motoru I, II a III.
C = světelná kontrolka spuštění motoru.
Ovládací prvky znázornené na obr. 14:
Tlacítko A: vypíná svetla. Tlacítko B: zapíná svetla. Tlacítko C: snižuje rychlost až na minimální hodnotu; jestliže
je predem nastaveno do polohy 2", motor je vypnutý. Tlacítko D: spouští motor (vyvolání poslední používané
rychlosti) a zvyšuje rychlost až do dosažení maximální hodnoty.
Tlacítko E: VÝSTRAHA FILTRU / RESETOVÁNÍ CASOVÉHO SPÍNACE: pri stisknutí tlacítka behem zobrazení
výstrahy filtru (motor vypnutý) resetuje pocítadlo hodin; pri stisknutí tlacítka behem chodu motoru se aktivuje
CASOVÝ SPÍNAC a digestor se po 5 minutách automaticky vypne.
L1) 4 zelené LED kontrolky signalizují rychlost behu motoru.
L2) Je-li LED kontrolka cervená (motor vypnutý), znamená to VÝSTRAHU FILTRU. Jestliže je LED kontrolka
zelená (bliká), znamená to, že došlo k aktivaci CASOVÉHO SPÍNACE pomocí tlacítka E.
VÝSTRAHA FILTRU: po 30 hodinách provozu se rozsvítí LED kontrolka L2 CERVENE, znamená to, že je treba
vycistit tukové filtry. Po 120 hodinách se LED kontrolka L2 rozsvítí CERVENE a bude blikat; znamená to, že
je treba vycistit tukové filtry a vymenit filtry s živocišným uhlím. Po vycištení tukových filtru (a/nebo výmene
filtru s živocišným uhlím) restartujte pocítadlo hodin (RESET) stisknutím tlacítka E behem zobrazení výstrahy
filtru.
Ovládací prvky znázornené na obr. 15:
A) VyPNOUT SVĚTLA: Pokud je stlačeno, světla se zhasnou.
B) ZAPNOUT SVĚTLA: Pokud je stlačeno, světla se rozsvítí.
C) VYPNOUT /- Motor: Snižuje rychlost až na nejnižší rychlostní stupeň.
Je-li stlačeno po dobu 2", zastaví se motor. Je-li stlačeno po dobu 2" a je přitom zapnuto RESETOVÁNÍ FILTRŮ,
vynuluje odpočet HODIN.
D) ZAPNOUT/+ Motor: Spouští motor a zvyšuje rychlost, dokud nedosáhne maximální rychlosti.
E) ZAPNOUT / VYPNOUT: Zapíná a vypíná čidlo (AUTOMATICKÉHO nebo RUČNÍHO režimu). Při
Automatickém provozním režimu kontrolka L2 svítí a L1 označuje provozní rychlost. Při ručním režimu je
kontrolka L2 zhasnutá.
L1) 4 Světelné kontrolky: jsou 4 ZELENÉ světelné kontrolky. Ukazují navolenou rychlost.
L2) Světelná kontrolka: ZELENÁ označuje AUTOMATICKÝ provozní režim. ZHASNUTÁ označuje RUČNÍ
provozní režim. ČERVENÁ označuje Resetování filtrů.
RESETOVÁNí FILTRŮ: bude zobrazeno při vypnutém motoru na dobu 30": Po uplynutí 30h se světelná
kontrolka L2 zbarví ČERVENĚ a svítí bez přerušení. Po uplynutí 120h se světelná kontrolka L2 zbarví
ČERVENĚ a začne blikat. Resetuje se prostřednictvím tlačítka C.
CITLIVOST: Při ručním režimu se současným zatlačením tlačítek E a D vstoupí do nastavování citlivosti.
Nastavená citlivost bude zobrazena prostřednictvím 4 zelených světelných kontrolek. Pomocí tlačítek C (-) a D
(+) je možné nastavit požadovanou citlivost. Zatlačením tlačítka E dojde k uložení citlivosti do paměti a k
návratu do ručního režimu.
Pozor: z důvodů možného poškození čidla nepoužívejte v blízkosti digestoŕe silikonové výrobky!
16
Ovládací prvky znázornené na obr. 16: Tlacítko A: zapíná/vypíná svetla; vždy po 30 hodinách provozu se
rozsvítí príslušná kontrolka (S) a signalizuje, že je treba vycistit tukové filtry; vždy po 120 hodinách provozu
zacne blikat príslušná kontrolka (S) a signalizuje, že je treba vycistit tukové filtry a vymenit filtry s živocišným
uhlím. Jestliže chcete restartovat pocítadlo hodin (RESET), pridržte tlacítko A stisknuté približne 1 sekundu (když
bude svítit kontrolka S). Tlacítko B: pohání motor rychlostí prvního stupne (odpovídající kontrolka svítí); když
jej pridržíte približne 1 sekundu, motor se vypne. Tlacítko C: pohání motor rychlostí druhého stupne (odpovídající
kontrolka svítí); jestliže stisknete tlacítko podruhé (když bude svítit kontrolka), dojde k aktivaci CASOVÉHO
SPÍNACE a motor se zastaví po 5 sekundách (kontrolka bude blikat). Tlacítko D: pohání motor rychlostí tretího
stupne (odpovídající kontrolka svítí); jestliže stisknete tlacítko podruhé (když bude svítit kontrolka), dojde k
aktivaci CASOVÉHO SPÍNACE a motor se zastaví po 5 sekundách (kontrolka bude blikat). Tlacítko E: pohání
motor rychlostí ctvrtého stupne (odpovídající kontrolka svítí); jestliže stisknete tlacítko podruhé (když bude svítit
kontrolka), dojde k aktivaci CASOVÉHO SPÍNACE a motor se zastaví po 5 sekundách (kontrolka bude blikat).
S tukovými filtry manipulujte opatrně; stiskněte svorku na úchytu a potáhněte filtr směrem dolů. Filtr vyčistěte
mýdlem s neutrálním PH. Jestliže má zakoupený model ovládací prvky uvedené na Obrázku 12/13: tukový filtr
je nutné pravidelně čistit: intervaly čištění závisí na intenzitě používání (nejméně jednou za dva měsíce). Jestliže
má zakoupený model ovládací prvky uvedené na Obrázku 15 a 16: seznamte se s ovládacími prvky uvedenými
na Obr. 14/15 (varovná hláška filtru) v kapitole „Obsluha”. Jestliže zakoupený model má ovládací prvky
znázornené na obrázku 16: tukové filtry je treba cistit vždy približne po 30 hodinách provozu (když se rozsvítí
kontrolka tlacítka) – obr. 16S). Jakmile budou vycištené filtry nainstalovány zpet, resetujte pocítadlo pridržením
tlacítka kontrolky ve stisknutém stavu po dobu približne 1 sekundy (obr. 16A), když bude príslušná kontrolka
(S) svítit. Další informace viz ovládací prvky na obr. 16 v odstavci „Použití“.
Uhlíkový filtr: v případě používání filtračního odsávače je nutné pravidelně vyměňovat uhlíkový filtr. Při odstraňování
uhlíkového filtru dodržujte následující postup (podle zakoupeného modelu):
- Jestliže je digestoř vybavena kruhovými uhlíkovými filtry (Obr. 17), vyjměte uhlíkový filtru otáčením doleva.
- Jestliže je v digestoři kazetový uhlíkový filtr (Obr. 11), odstraňte uhlíkový filtr povolením dvou svorek filtru M.
Jestliže má zakoupený model ovládací prvky uvedené na Obrázku 12/13: uhlíkové filtry je nutné vyměňovat v závislosti
na intenzitě používání digestoře: průměrně jednou za půl roku. Jestliže má zakoupený model ovládací prvky uvedené
na Obrázku 14 a 15: seznamte se s ovládacími prvky uvedenými na Obr. 14/15 (varovná hláška filtru) v kapitole „Obsluha”.
Jestliže zakoupený model má ovládací prvky znázornené na obr. 16, filtry s živocišným uhlím je treba vymenovat vždy,
když svítící tlacítko (obr. 16S) zacne blikat (to znamená vždy po 120 hodinách provozu).
Osvětlení:
Vyměňte žárovku za novou stejného typu; jestliže není žárovka uvedena v tabulce na listu „Upozornění“, kontaktujte
centrum technické podpory.
- Nahradit lampy, odstranění tukové filtry, jak je popsáno výše.
- Pro výměnu halogenových svítidel zobrazených na Obr. 18 otevřete kryt a zároveň zvedejte příslušné zásuvky.
UPOZORNĚNÍ: Žárovky se nedotýkejte holýma rukama.
Součástí motoru použitého v této digestoŕi je také ochranné zaŕízení (tepelný spínač), který reaguje na změny
teploty, k nimž dochází náhodně nebo z důvodu poruch způsobených chybnou instalací. Tepelný spínač
monitoruje činnost a automaticky vypíná motor, čímž zabraňuje vážnému poškození pŕístroje. V pŕípadě
vypnutí motoru tepelným spínačem lze digestoŕ opět zapnout, je však nezbytně nutné odstranit poruchy, které
vedly k vypnutí a zajistit tak správné provedení instalace zaŕízení. Je nutné se důkladně seznámit s pokyny
uvedenými v návodu a skutečně jim porozumět.
17
SLOVENSKY
! Spotrebiþ smú inštalovaĢ iba kvalifikovaní pracovníci, priþom musia dodržiavaĢ dodané pokyny.
VAROVANIE: Ak skrutku alebo upevĖovacie zariadenie nenainštalujete podĐa týchto pokynov, môže dôjsĢ k
riziku zásahu elektrickým prúdom.
Iba pre odsávaþe pár s elektronickým ovládaním:
4. rýchlosĢ (intenzívna) sa automaticky zníži na 3. rýchlosĢ po 5 minútach þinnosti, aby sa optimalizovala spotreba
energie. Na odsávaþoch s napájacím napätím 120V/60Hz táto funkcia nie je aktívna a 4. rýchlosĢ indikuje písmeno b
(Booster).
- Ak odsávaþ necháte zapnutý (osvetlenie a/alebo motor), a ak poþas 10 hodín používateĐ nedá žiadny príkaz,
odsávaþ
automaticky vypne všetky funkcie. Na odsávaþoch s napájacím napájaním 120V/60Hz táto funkcia nie je aktívna.
- Pri každom príkaze prostredníctvom klávesnice alebo prostredníctvom diaĐkového ovládaþa (doplnková výbava)
bzuþiak ovládaþa pípne.
- V prípade prerušenia elektrického napájania poþas odsávania a po obnove vypnutia odsávaþa, musíte motor znovu
aktivovaĢ manuálne.
Ak došlo k poškodeniu napájacieho kábla, musí ho vymeniĢ výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne spôsobilá osoba, aby nedošlo k nebezpeþenstvu.
Pri inštalácii a vykonávaní údržby noste pracovné rukavice.
OPIS
Jednotku môžete nájsĢ na odsávaþoch s filtrovaním vzduchu, s odvodom vzduchu a na odsávaþoch s vonkajším
motorom. V prípade odsávaþov s filtrovaním vzduchu (Obr. 1) sa vzduch privádzaný do jednotky þistí prostredníctvom uhlíkových filtrov a vracia sa späĢ do prostredia cez mriežku na strane výstupu vzduchu. VAROVANIE: Pri
používaní odsávaþov s filtrovaním sa musia používaĢ uhlíkové filtre aj usmerĖovaþ vzduchu (A). UsmerĖovaþ
vzduchu je namontovaný v spodnej þasti prúdenia, þo umožĖuje návrat vzduchu do prostredia. Uhlíkové filtre sa
nedodávajú. V prípade odsávaþov s odvodom vzduchu (Obr. 2) sa para a pachy z kuchyne odvádzajú odvodnou
rúrou namontovanou v múre/strop priamo do vonkajšieho prostredia. Preto sa nevyžadujú uhlíkové filtre. V prípade
odsávaþov s vonkajším motorom (Obr. 3) sa musí zapojiĢ odsávacia vákuová jednotka. Toto odsávanie funguje
samostatne, odvádza odsávaný vzduch cez jednotku. Používajte vákuové jednotky odporúþané v originálnom
katalógu.
INŠTALÁCIA
Inštaláciu si uĐahþíte, ak najprv vyberiete filtre na separáciu tuku: potlaþte vpredu na svorku na rukoväti a potiahnite
filter smerom nadol (Obr. 4).
Upevnenie na stenu (Obr.5): použite vhodný vrták, namontujte do steny dodané rozpery nezabudnite, že
vzdialenosĢ medzi varnou doskou a odsávaþom pár musí byĢ aspoĖ 65 cm. VsuĖte dve dodané skrutky tak, aby
sa dal spotrebiþ zavesiĢ pomocou oþiek, ktoré sú na spotrebiþi (použite otvory A; ak sú na odsávaþi otvory A a C,
použite iba otvory C). Po zavesení spotrebiþa ho do koneþnej polohy na stene upevnite dvoma ćalšími skrutkami a
otvormi, ktoré sú na jeho dne (B). Aby ste zabránili poškodeniu, používajte výhradne otvory, ktoré sú už pripravené
na odsávaþi.
Zaistenie teleskopickej rúry: Základné požiadavky pre inštaláciu: – Elektrický napájací kábel nastavte tak, aby bol
zakrytý dekoratívnou rúrou. – Ak je vaša jednotka nainštalovaná ako odsávaþ s odvodom vzduchu alebo ako jednotka s vonkajším motorom, pripravte otvor na rúru pre odvod vzduchu.
Umiestnite konzolu (W) 50 mm od stropu a umiestnite ju vertikálne vzhĐadom na odsávaþ, ako pomôcku použite
zárezy v strede konzoly (Obr. 6). Oznaþte miesta pre 2 otvory na stene a vyvĚtajte ich. Upevnite dodané rozpery a
potom konzolu zaistite 2 skrutkami (dodávajú sa).
Odsávaþe s odvodom vzduchu a odsávaþe s vonkajšími motormi: pripojte potrubie na odvod spalín k odsávacej rúre
odsávaþa. Použite ohybné potrubie a zaistite ho k odsávacej rúre odsávaþa kovovou hadicovou svorkou (rúrka a
svorka sa nedodávajú).
Iba pre modely s vonkajším motorom (Obr. 7): zapojte odsávaþ pár k vonkajšej ovládacej jednotke pomocou
špeciálnej koncovky: odstráĖte svorku A a veko B zo skrinky na zapojenie vodiþov. Zaistite zapojenie vodiþov ovládacej jednotky ku koncovke C.
Potom vráĢte na miesto svorku A a veko B na skrinke na zapojenie vodiþov. Druhý koniec vodiþa je zaistený k
svorkovnici na vonkajšej ovládacej jednotke.
Všetky elektrické zapojenia k odsávaþu pár sa musia urobiĢ prostredníctvom napájacieho kábla. Vezmite 2 zostavené
rúry a umiestnite ich na horný povrch odsávaþa. Zdvihnite hornú rúru až po strop a zaistite ju ku konzole pomocou 2
18
skrutiek (Obr. 8).
Odsávaþ pár s filtrovaním: urobte všetky elektrické zapojenia pomocou elektrického napájacieho kábla. Upevnite
vzduchovú priehradku k spodnej rúre, ako vidno na obrázku 9, použite 2 skrutky. Vezmite 2 zostavené rúry a umiestnite ich na horný povrch odsávaþa. Zdvihnite hornú rúru až po strop a zaistite ju ku konzole pomocou 2 skrutiek
(Obr.8). Nezabudnite, že v prípade odsávaþa pár s funkciou filtrovania sa musia používaĢ uhlíkové filtre. Skontrolujte,
þi sú tieto filtre už upevnené, PodĐa potreby ich namontujte nasledujúcim spôsobom, v závislosti od zakúpeného
modelu:
- ak je odsávaþ vybavený okrúhlymi uhlíkovými filtrami (Obr. 10), upevnite uhlíkový filter otoþením proti smeru
hodinových ruþiþiek.
- ak je odsávaþ vybavený panelovým typom uhlíkového filtra (Obr. 11), vyberte dve kovové zarážky filtra (M) a
umiestnite uhlíkový filter do filtra na separovanie tuku. Znovu upevnite dve zarážky filtra slúžiace na zaistenie
uhlíkového filtra.
PREVÁDZKA
V závislosti od modelu je jednotka vybavená nasledujúcimi ovládaþmi:
Ovládaþe zobrazené na Obr. 12: Tlaþidlo A: vypínaþ svetla. Tlaþidlo B: vypínaþ a spínaþ prvej rýchlosti motora.
Tlaþidlo C: spínaþ druhej rýchlosti. Tlaþidlo D: spínaþ tretej rýchlosti. E: kontrolka zapnutia motora. VÝSTRAŽNÁ
KONTROLKA FUNKCIE MOTORA (E) NA NIEKTORÝCH MODELOCH NIE JE K DISPOZÍCII.
Ovládaþe zobrazené na Obr. 13: Tlaþidlo A: Vypínaþ svetla; poloha 0: svetlo vypnuté; poloha 1: svetlo zapnuté.
Tlaþidlo B: Spínaþ motora; poloha 0: motor vypnutý; poloha 1-2-3: motor na rýchlosti I, II a III.
C: Kontrolka motora.
Ovládaþe zobrazené na Obr. 14: Tlaþidlo A: vypína SVETLÁ. Tlaþidlo B: zapína SVETLÁ. Tlaþidlo C: znižuje
rýchlosĢ na minimálnu hodnotu. Ak ho podržíte stlaþené 2”, motor sa vypne. Tlaþidlo D: aktivuje motor (vyvolá sa
posledná použitá rýchlosĢ) a zvyšuje rýchlosĢ, až do dosiahnutia maximálnej hodnoty. Tlaþidlo E: ALARM FILTRA/
RESET ýASOMERU: stlaþenie klávesu, kým sa zobrazuje alarm filtra (motor vypnutý), zresetuje poþítadlo hodín.
Stlaþenie klávesu, kým je v chode motor, je aktivovaný ýASOMER a odsávaþ pár sa automaticky vypne po 5
minútach.
L1) 4 zelené LED indikujú prevádzkovú rýchlosĢ.
L2) Keć je LED þervená (motor vypnutý), indikuje to ALARM FILTRA. Keć je LED zelená (bliká), indikuje to, že
ýASOMER bol aktivovaný klávesom E.
ALARM FILTRA: Po 30 h prevádzky sa farba LED L2 zmení na ýERVENÚ. To znamená, že treba vyþistiĢ filtre na
separáciu tuku. Po 120 h prevádzky sa farba LED L2 zmení na ýERVENÚ a kontrolka bliká. To znamená, že filtre na
separovanie tuku treba vyþistiĢ a uhlíkové filtre vymeniĢ. Po vyþistení filtrov na separovanie tuku (a/alebo po výmene
uhlíkových filtrov) znovu zapnite poþítadlo hodín (RESET) stlaþením klávesu E, pokiaĐ sa zobrazuje alarm filtra.
Ovládaþe zobrazené na Obr. 15: Tlaþidlo A: vypína svetlá. Tlaþidlo B: zapína svetlá.
Tlaþidlo C: znižuje rýchlosĢ na minimálnu hodnotu. Ak ho podržíte stlaþené 2”, motor sa vypne. Ak ho podržíte
stlaþené 2”, kým je aktívny alarm filtra, zresetuje sa poþítadlo HODÍN.
Tlaþidlo D: naštartuje motor a zvýši rýchlosĢ, kým nedosiahne maximálnu hodnotu
Tlaþidlo E: Aktivuje/vypína senzor (AUTOMATICKÝ alebo or MANUÁLNY režim). V automatickom režime je senzor
aktívny a kontrolka LED L2 je zapnutá. LED L1 indikujú prevádzkovú rýchlosĢ.
L1) 4 ZELENÉ LED indikujú prevádzkovú rýchlosĢ.
L2) Keć je LED ZELENÁ, indikuje to AUTOMATICKÝ režim. Keć je vypnutá, indikuje to MANUÁLNY režim. Keć je
LED ýERVENÁ, indikuje to alarm filtra.
ALARM FILTRA: Keć je motor vypnutý, zobrazuje sa poþas 30”:
Po 30 h prevádzky sa farba LED L2 zmení na ýERVENÚ. To znamená, že treba vyþistiĢ filtre na separáciu tuku.
Po 120 h prevádzky sa farba LED L2 zmení na ýERVENÚ a kontrolka bliká. To znamená, že filtre na separovanie
tuku treba vyþistiĢ a uhlíkové filtre vymeniĢ.
Po vyþistení filtrov na separovanie tuku (a/alebo po výmene uhlíkových filtrov) znovu zapnite poþítadlo hodín (RESET) stlaþením klávesu C, pokiaĐ sa zobrazuje alarm filtra.
CITLIVOSġ PLYNOVÉHO SENZORA: CitlivosĢ senzora sa dá modifikovaĢ tak, aby vyhovoval vašim požiadavkám.
CitlivosĢ sa dá modifikovaĢ, pokiaĐ je spotrebiþ v manuálnom režime (to znamená, že LED L2 musí byĢ vypnutá). Ak
nie, stlaþte kláves E.
CitlivosĢ sa modifikuje súþasným stlaþením klávesov D a E. Nastavenú citlivosĢ indikujú 4 zelené kontrolky LED.
Želaná citlivosĢ sa nastavuje tlaþidlami C (-) a D (+). „Novú“ citlivosĢ uložte stlaþením klávesu E.
POZOR: ABY STE PREDIŠLI POŠKODENIU SENZORA, NEPOUŽÍVAJTE V BLÍZKOSTI ODSÁVAýA PÁR
SILIKÓNOVÉ PRODUKTY!
Ovládaþe zobrazené na Obr. 16: Tlaþidlo A: zapína/vypína svetlá. Každých 30 hodín prevádzky sa zapne príslušná
kontrolka (S), þo indikuje, že treba vyþistiĢ filtre na separovanie tuku. Každých 120 hodín prevádzky zaþne blikaĢ
príslušná kontrolka (S), þo indikuje, že treba vyþistiĢ filtre na separovanie tuku a vymeniĢ uhlíkové filtre. Poþítadlo
19
hodín sa resetuje (RESET), ak tlaþidlo A podržíte stlaþené približne 2” (pokiaĐ svieti kontrolka S). Tlaþidlo B: prepne
motor na prvú rýchlosĢ (rozsvieti sa príslušná kontrolka). Keć ho podržíte stlaþené približne 1”, motor sa vypne.
Tlaþidlo C: prepne motor na druhú rýchlosĢ (rozsvieti sa príslušná kontrolka). Po druhom stlaþení tlaþidla (kým
svieti kontrolka), je aktivovaný ýASOMER a motor sa po 5’ zastaví (bliká kontrolka). Tlaþidlo D: prepne motor na
tretiu rýchlosĢ (rozsvieti sa príslušná kontrolka). Po druhom stlaþení tlaþidla (kým svieti kontrolka), je aktivovaný
ýASOMER a motor sa po 5’ zastaví (bliká kontrolka). Tlaþidlo E: prepne motor na štvrtú rýchlosĢ (rozsvieti sa
príslušná kontrolka). Po druhom stlaþení tlaþidla (kým svieti kontrolka), je aktivovaný ýASOMER a motor sa po 5’
zastaví (bliká kontrolka).
Mimoriadnu pozornosĢ venujte filtrom na separovanie tuku. Vybratie filtra: potlaþte vpredu na svorku na rukoväti a
potiahnite filter smerom nadol. Filter umyte neutrálnym saponátom. Ak ste kúpili model s ovládaþmi zobrazenými na
obrázku 12/13: filter na separovanie tuku sa musí pravidelne þistiĢ: presné intervaly závisia od intenzity používania
(aspoĖ raz každý druhý mesiac). Ak ste kúpili model s ovládaþmi zobrazenými na obrázku 14/15: pozrite odsek
„Ovládaþe zobrazené na Obr.14/15” („Alarm filtra”). Ak ste kúpili model s ovládaþmi zobrazenými na obrázku 16:
filtre na separovanie tuku sa musia þistiĢ približne každých 30 hodín prevádzky (po rozsvietení svetelnej kontrolky) Obr.16S).
Po opätovnom nainštalovaní vyþistených filtrov zresetujte poþítadlo hodín stlaþením svetelného tlaþidla na približne
1” (Obr. 16A), zatiaĐ þo svieti príslušná svetelná kontrolka (S). Ćalšie informácie sú uvedené v opise Ovládaþe na
Obr.16 v odseku s názvom „Prevádzka“.
Uhlíkové filtre: ak sa odsávaþ pár používa s filtrovaním, uhlíkové filtre sa musia pravidelne vymieĖaĢ. Pri vyberaní
uhlíkových filtrov dodržte nasledujúci postup, v závislosti od zakúpeného modelu:
- ak je odsávaþ vybavený okrúhlymi uhlíkovými filtrami (Obr. 17), vyberte uhlíkový filter otoþením v smere hodinových
ruþiþiek.
- ak je odsávaþ vybavený panelovým typom filtra (Obr. 11), pri vyberaní uhlíkového filtra najprv vyberte dve zarážky
filtra M.
Ak je váš model vybavený ovládaþmi zobrazenými na obrázku 12/13, uhlíkové filtre sa musia vymieĖaĢ v závislosti
od intenzity používania: priemerne každých 6 mesiacov. Ak ste kúpili model s ovládaþmi zobrazenými na obrázku
14/15, pozrite odsek „Ovládaþe zobrazené na Obr.14/15” („Alarm filtra”). Ak je váš model vybavený ovládaþmi
zobrazenými na obrázku 16, uhlíkové filtre sa musia vymeniĢ vždy, keć zaþne blikaĢ svetelné tlaþidlo (Obr. 16S) (to
znamená každých 120 hodín prevádzky).
Osvetlenie:
Žiarovky vymeĖte za žiarovky rovnakého typu. Ak žiarovka nie je uvedená v tabuĐke na stránke „Varovanie“, kontaktujte stredisko pre zákazníkov.
- Prístup k žiarovkám získate vybratím filtrov na separovanie tuku podĐa opisu vyššie, potom odmontujte žiarovky.
- Ak chcete vymeniĢ halogénové žiarovky zobrazené na Obr. 18, otvorte kryt vypáþením. POZOR: So žiarovkami
nemanipulujte holými rukami.
Motor odsávaþa pár je vybavený bezpeþnostnou poistkou (tepelná poistka), ktorá reaguje na teplotné zmeny.
V bezpeþnostných dôvodov alebo v prípade poruchy inštalácie toto zariadenie môže automaticky zapojiĢ
a odpojiĢ motor, þím sa predchádza poškodeniu zariadenia. V takýchto prípadoch sa po ochladení motora
môže odsávaþ pár znovu aktivovaĢ. Príþina poruchy sa napriek tomu musí napraviĢ, musí sa zaistiĢ správna
inštalácia a musia sa dodržiavaĢ všetky pokyny v príruþke.
20
1
2
A
3
C
5
A
B
4
4,8x38mm
min 65 cm
21
6
7
W
4,8x38mm
50mm
A
B
C
8
9
3,9x9,5mm
3,9x6mm
22
10
M
11
12
A
B
C
D
E
13
A
C
B
14
15
16
S
A
B
C
D
E
23
17
18
04308637/3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising