Hoover HF222UPT 011 Manuale utente
aerosoler eller damp fra slike væsker. Unngå å kjøre over ledningen eller trekke ut støpselet
under bruk. Ikke fortsett å bruke rengjøringsapparatet eller laderen hvis det virker som om
det er noe feil med dem. Du må ikke bruke apparatet til å rengjøre dyr eller mennesker. Ikke
erstatt batteriene med ikke-oppladbare batterier.
Hoover-service: For å sikre at apparatet fortsatt virker som det skal, og er trygt å bruke, anbefaler vi at all service og alle reparasjoner blir utført av en autorisert Hoover-tekniker.
Avfallshåndtering etter produktets levetid
Hvis apparatet skal avhendes, bør batteriene fjernes først. Apparatet må være frakoblet
strømnettet når du fjerner batteriet. Kast batteriene på en trygg måte. La apparatet gå til den
stopper fordi batteriene er helt tømt. Brukte batterier bør leveres til en gjenbruksstasjon, og
ikke kastes sammen med husholdningsavfall. For å fjerne batteriene, bør du kontakte Hoovers
kundesenter, eller fortsette som anvist nedenfor:
VIKTIG: Tøm alltid batteriene helt før fjerning, og kontroller at laderen er koblet fra.
La rengjøringsapparatet gå til batteriene er helt tømt. Ta laderkontakten ut av apparatet.
Trykk på knappene som frigjør batteripakken og dra den ut.
Merk: Hvis du har vanskeligheter med å demontere enheten eller ønsker mer detaljert informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av apparatet, ta kontakt med kommunen eller renovasjonsselskapet.
MONTERING AV VISKERBLAD
For å oppnå den beste ytelsen for sprekker og tepper, anbefales det å montere de fremre og bakre viskerbladene på sålen til munnstykket.
For å gjøre dette, åpne agitatorens utløserspak og dra ut det myke båndet. Ta deretter tak i ett viskerblad, ved å føre én ende inn i den bakre
åpningen og la den gli helt inn. Gjenta disse operasjonene for det andre viskerbladet og la den gli inn den fremre åpningen. Lås agitatorens
utløserspak.
Miljøet:
Dette apparatet er merket i henhold til EU-direktiv 2011/65/EC om elektrisk avfall og elektronisk utstyr (WEEE). Ved å sørge for at dette
produktet avhendes på riktig måte, bidrar du til å forhindre eventuelle negative konsekvenser for miljø og menneskelig helse, som ellers
kunne ha blitt forårsaket av uriktig avfallshåndtering av dette produktet. Symbolet på produktet angir at dette produktet ikke kan
behandles som husholdingsavfall. Det må istedet leveres til passende oppsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.
Avhendingen må gjennomføres i samsvar med lokale miljøforskrifter for avfallshåndtering. For mer informasjon om behandling, gjenvinning
og resirkulering av dette produktet, ta kontakt med den kommunale etaten for avfallshåndtering eller butikken der du kjøpte produktet.
Dette apparatet er i overensstemmelse med EU-direktivene 2014/35/EU, 2014/30/EU og 2011/65/EU.
CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy
INSTRUKTIONER FÖR SÄKER ANVÄNDNING
SE
Som beskrivs i denna bruksanvisning, får denna apparat endast användas vid städning av
hemmet. Se till att du förstår anvisningarna helt innan du börjar använda maskinen.
Stäng alltid av och ta bort laddaren från uttaget innan du rengör apparaten eller utför
något underhåll.
Den här apparaten kan användas av barn från 8 års ålder och personer med en nedsatt
fysisk, sensorisk eller mental förmåga och som inte har den erfarenhet och kunskaper
som behövs, förutsatt att deövervakas eller har fått instruktioner om hur apparaten
används på et säkert vis och förstår riskerna som är involverade. Barn får inte leka med
apparaten. Rengöring och underhåll som användaren ska utföra, får inte göras av barn
utan överinseende.
Om nätsladden är skadad, sluta då omedelbart att använda produkten. För att undvika
säkerhetsrisker så måste en behörig Hoover-servicetekniker byta nätsladden.
Använd endast den ursprungliga laddaren som följer med apparaten.
Kontrollera att din nätspänning är samma som är angivet på laddaren. Denna Hoover
ångrengörare levereras med en dubbelisolerad batteriladdare som endast är lämplig i ett
230V (Storbritannien 240V) uttag.
Koppla in laddaren i lämpligt eluttag och anslut laddaren till apparaten.
När du laddar apparaten måste strömbrytaren vara i avslaget läge.
Ladda apparaten i minst 24 timmar innan du använder den för första gången.
Batteriets LED-lampa lyser röd vid pågående laddning och blir blå när det är fulladdat.
Anslut apparaten till laddaren igen efter användning för att ladda batteriet.
Ladda aldrig batterier i temperaturer över 37°C eller under 0°C. Det är normalt att
laddaren blir varm när laddning pågår.
Koppla ur laddaren vid långvarig frånvaro (semester, etc.). Ladda produkten igen innan
användning då batterierna kan själv laddad ur under förlängda förvaring.
Använd endast tillbehör, förbrukningsvaror och reservdelar som rekommenderas eller
levereras av Hoover.
Statisk elektricitet: vissa mattor kan orsaka en viss upplagring av statisk elektricitet.
Elektrostatiska urladdningar är inte hälsofarliga.
Håll händer, fötter, lösa klädesplagg och hår borta från roterande borstar.
Dra inte ut kontakten till laddaren genom att dra i kabeln.
Använd inte apparaten ut ur dörrar eller på något vått underlag eller för våtupptagning.
Plocka inte upp hårda eller vassa föremål, tändstickor, het aska, fimpar eller andra
liknande föremål. Plocka inte upp eller spraya med brandfarliga vätskor,
rengöringsmedel, aerosoler eller ångor. Kör inte över sladden när du använder apparaten
eller dra ut kontakten genom att dra i sladden. Fortsätt inte att använda apparaten eller
laddaren om den verkar vara defekt. Använd inte apparaten för att rengöra djur eller
människor. Ersätt inte batterierna med icke-uppladdningsbara batterier.
Hoover service: För att se till att maskinen fortsätter att vara effektiv fungerar som den
ska rekommenderar vi att service och reparationer endast utförs av behöriga
servicetekniker från Hoover.
Bortskaffande vid slutet av produktens livscykel
Om maskinen ska kasseras måste batterierna först tas bort. Maskinen måste kopplas bort
från elnätet vid borttagning av batterierna. Kassera batterierna på ett säkert sätt. Kör
apparaten tills den stannar på grund av att batterierna är helt urladdade. Användna
batterier bör tas till en återvinningsstation och inte disponeras med hushållssoporna. För
att tar bort batterierna, kontakta kundtjänsten på Hoover eller fortsätt enligt följande
instruktioner.
VIKTIGT: Ladda alltid ur batterier helt innan de tas ut.
Kör ångrengöraren till det attbatterierna är helt tomma. Dra ur laddarens stickpropp ur
apparaten.
Tryck på batteriets frikopplingsknapp och skjut fram för att ta bort det.
OBS! Om du upplever några svårigheter med att montera ner enheten eller för mer
information om hantering eller återvinning av den här maskinen, var god och kontakta
dina lokala myndigheter eller din återvinningsstation.
MONTERING TORKARBLAD
För att uppnå bästa prestanda för mantel och mattor rekommenderas att främre- och bakre torkarbladen monteras på munstyckets sula.
För att göra detta, öppna torkarramens frikopplingsflik och ta bort den mjuka remsan. Montera sedan ett torkarblad genom att sätta in ena
änden i bakre spåret och skjut in tills det är helt inne. Upprepa dessa moment för det andra torkarbladet och skjut in det i det främre spåret.
Lås torkarramens frikopplingsflik.
Miljön:
Denna produkt är märkt enligt det europeiska direktivet 2011/65/EC gällande elektroniskt avfall och elektronisk utrustning (WEEE).
Genom att se till att produkten avfallshanteras på rätt sätt kan du hjälpa till att hindra möjliga negativa konsekvenser för miljö och
hälsa. Symbolen på produkten visar att den inte får hanteras som hushållsavfall. Den ska i stället lämnas in på en insamlingsplats för
återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Avfallshanteringen ska utföras enligt de lokala miljöbestämmelserna. Mer utförlig
information om hantering och återvinning av produkten kan du få från kommunen, återvinningsanläggningen eller den butik där du köpte
produkten.
Denna apparat uppfyller de europeiska direktiven 2014/35/EU, 2014/30/EU och 2011/65/EU.
CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy
LISÄVARUSTEIDEN TURVALLISEN KÄYTÖN JA ASENNUKSEN OHJEET
FI
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön tämän käyttöoppaan kuvaamalla tavalla.
Tutustu tähän käyttöoppaaseen huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
Kytke laturista virta ja irrota laturi virtalähteestä aina käytön jälkeen ja ennen kuin puhdistat
laitteen tai teet huoltotoimenpiteitä.
Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt joilla on vähentynyt fyysinen,
aistillinen tai henkinen kyky tai joilla ei kokemusta tai tietoja, mikäli heille on annettu ohjausta
ja valvontaa koskien laitteen turvallista käyttöä ja ymmärtävät käyttöön liittyvät vaaratekijät.
Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Käyttäjän suorittamaa puhdistusta ja huoltoa ei tule
suorittaa lasten toimesta ilman valvontaa.
Lopeta laitteen käyttö välittömästi, jos virtajohto on vahingoittunut. Virtajohdon saa
turvallisuussyistä vaihtaa vain valtuutettu Hoover-huoltoliike.
Käytä vain laitteen mukana toimitettua laturia.
Varmista, että laturiin merkityt arvot vastaavat syöttöjännitettä. Tämä Hoover-laite on varustettu
kaksois-eristetyllä akkulaturilla joka sopii liitettäväksi vain 230V:n (Iso-Britannia 240V)
pistorasiaan.
Kytke laturi sopivaan pistorasiaan ja yhdistä laturin jakkiliitinlaitteeseen.
Virtakytkimen on oltava OFF-asennossa laitteen lataamisen aikana.
Lataa laitetta ennen ensimmäistä käyttöä vähintään 24 tuntia.
Akkuyksikön LED-valo on punainen latauksen aikana. Se muuttuu siniseksi, kun lataus on suoritettu.
Laita laite käytön jälkeen takaisin laturiin akun lataamiseksi.
Älä koskaan lataa akkuja yli 37 °C:n tai alle 0 °C:n lämpötiloissa. Laturi lämpeneminen latauksen aikana on aivan normaalia.
Irrota laturi mikäli laitetta ei käytetä pitkään aikaan (loma-ajat jne.). Lataa laite uudelleen ennen
käyttöä koska akut voivat purkaa varausta pitkien säilytysjaksojen aikana.
Käytä ainoastaan Hooverin toimittamia tai suosittelemia kiinnityskappaleita, lisävarusteita tai varaosia.
Staattinen sähkö: jotkin matot saattavat saada aikaan vähän staattista sähköä. Staattisen
sähkön purkaus ei ole vaarallista terveydelle.
Pidä kädet, jalat, löysät vaatteet ja hiukset loitolla pyörivistä harjoista.
Älä irrota laturia virtalähteestä johdosta vetämällä.
Älä käytä laitettasi ulkona tai märällä alustalla. Älä imuroi nesteitä. Älä imuroi kovia tai teräviä
esineitä, tulitikkuja, kuumaa tuhkaa, tupakantumppeja tai muita vastaavia esineitä. Älä ruiskuta
laitteelle tai imuroi laitteella syttyviä nesteitä, puhdistusnesteitä, aerosoleja tai näiden höyryjä.
Älä aja laitteella verkkojohdon yli tai irrota pistoketta virtalähteestä johdosta vetämällä. Älä
käytä laitetta tai laturia, jos se vaikuttaa vialliselta. Älä käytä laitetta ihmisten tai eläinten
puhdistamiseen. Älä vaihda akkuja ei-ladattaviin akkuihin.
Hoover-huolto: Laitteen käyttöturvallisuuden ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi huolto ja
korjaukset kannattaa teettää valtuutetussa Hoover-huollossa.
Tuotteen hävittäminen käyttöiän päätyttyä
Jos laite hävitetään, akut on ensin poistettava. Laitteen täytyy olla irti verkkovirrasta akkua
vaihdettaessa. Hävitä akut turvallisesti. Käytä laitetta kunnes se pysähtyy, jotta akut tyhjentyvät
kokonaan. Vie käytetyt akut kierrätyskeskukseen. Älä hävitä niitä kotitalousjätteen mukana.
Irrottaaksesi akut ota yhteyttä valtuutettuun Hoover huoltoliikkeeseen tai noudata seuraavia ohjeita.
TÄRKEÄÄ: Tyhjennä paristot aina kokonaan ennen niiden poistamista.
Käytä imuria kunnes akut ovat täysin tyhjät. Irrota laturin liitin laitteesta.
Paina akkuyksikön vapautuspainikkeita ja irrota liu´uttamalla.
Huomaa: Jos sinulla on vaikeuksia purkaa laitetta tai tarvitset yksityiskohtaisempaa tietoa
laitteen jälkikäsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä, ota yhteyttä paikallisiin
kierrätysviranomaisiin tai kotitalouksien jätehuoltoon.
PYYHKIJÄN KOKOONPANO
Rakosuulakkeen ja maton puhdistustehokkuuden parhaan tuloksen saamiseksi on suositeltavaa asentaa etu- ja takapyyhkijät suuttimen
pohjalevyyn.
Tee tämä avaamalla mattoharjan vapautusläppä ja irrottamalla pehmyt kaistale. Ota sitten kiinni pyyhkijästä. Aseta yksi pää takauraan ja
liu´uta se loppuun asti. Toista toimenpiteet toisen pyyhkijän osalta ja liu´uta tämä etu-uraan. Lukitse mattoharjan vapautusläppä.
Ympäristö:
Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2011/65/EY (WEEE) mukaisesti. Hävittämällä tämän
laitteen oikein estät mahdollisia ympäristölle ja ihmisterveydelle aiheutuvia haittavaikutuksia, joita saattaa syntyä laitteen
vääränlaisen hävittämisen seurauksena. Laitteessa oleva symboli osoittaa, että laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteenä. Se täytyy
luovuttaa kodinkoneiden keräyspisteeseen sähkölaitteiden kierrätystä varten. Hävittäminen on suoritettava paikallisten jätteiden
hävittämistä koskevien ympäristösäännösten mukaisesti. Saat lisätietoja tämän tuotteen käsittelemisestä, hyötykäytöstä ja kierrätyksestä
paikallisilta viranomaisilta, kotitalouksien jätehuollosta tai liikkeestä, josta ostit tuotteen.
Tämä laite on valmistettu Euroopan direktiivien 2014/35/EU, 2014/30/EU ja 2011/65/EU mukaisesti.
CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
GR
H συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οικιακή χρήση, σύμφωνα με τις
οδηγίες χρήσης. Πριν δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ,βεβαιωθείτε ότι έχετε
κατανοήσει τις οδηγίες που περιέχει το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας.
Πριν από τον καθαρισμό της συσκευής ή οποιαδήποτε εργασία συντήρησης να
απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και να βγάζετε το φορτιστή από την πρίζα.
Η χρήση της συσκευής από παιδιά άνω των 8 ετών, ηλικιωμένους και ΑΜεΑ προυποθέτει
την παρουσία ενήλικα που θα φέρει την ευθύνη για την ασφαλειά τους.Η χρήση της
συσκευής από άτομα που δεν έχουν εξοικειωθεί στη χρήση παρόμοιων συσκευών μπορεί
να γίνει μόνο αφού γίνει κατανοητός ο κίνδυνος που ενέχει η χρήση της συσκευής . Μην
αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της
συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από τα παιδιά χωρίς την επίβλεψη ενήλικα που θα φέρει
την ευθύνη για την ασφαλειά τους .
Εάν το καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο παροχής εμφανίσει φθορές διακόψτε την
λειτουργία της συσκευής αμέσως. Για λόγους ασφάλειας η αντικατάσταση του φθαρμένου
καλωδίου της συσκευής πρέπει να γίνεται αποκλειστικά στα σημεία τεχνικής υποστήριξης
Hoover.
Χρησιμοποιείτε μόνο τον αυθεντικό φορτιστή που παρέχεται με τη συσκευή.
Ελέγξτε ότι η τάση τροφοδοσίας είναι η ίδια με αυτή που αναγράφεται στο φορτιστή. Η
συσκευή Hoover διατίθεται με φορτιστή μπαταρίας με διπλή μόνωση, ο οποίος είναι
κατάλληλος μόνον για πρίζες με τάση 230 V (240 V - Ηνωμένο Βασίλειο).
Βάλτε τον φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα και συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην
συσκευή.
Κατά τη φόρτιση της συσκευής ο διακόπτης τροφοδοσίας πρέπει να βρίσκεται στη θέση OFF.
Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε τη συσκευή για 24 ώρες τουλάχιστον. Η λυχνία LED
της μπαταρίας ανάβει με κόκκινο χρώμα κατά τη φόρτιση και γίνεται μπλε όταν η φόρτιση
ολοκληρωθεί.
Μετά τη χρήση, βάλτε τη συσκευή στον φορτιστή για την επαναφόρτιση της μπαταρίας. Μη
φορτίζετε ποτέ τις μπαταρίες σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 37°C ή μικρότερη από 0°C.
Κατά την διάρκεια της φόρτισης ο φορτιστής θερμαίνεται .
Σε περίπτωση μακράς απουσίας (διακοπές, κλπ) αποσυνδέστε τον φορτιστή από την
παροχή. Σε μακρές περιόδους αποθήκευσης της συσκευής, επαναφορτίστε την συσκευή
πριν την χρησιμοποιήσετε, καθώς οι μπαταρίες μπορεί να έχουν αδειάσει.
Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ, αναλώσιμα ή ανταλλακτικά που συνιστώνται ή παρέχονται
από τη Hoover.
Στατικός ηλεκτρισμός: ορισμένα χαλιά μπορεί να προκαλέσουν μικρή συσσώρευση
στατικού ηλεκτρισμού. Τυχόν στατικές εκκενώσεις δεν είναι επικίνδυνες για την υγεία. Μην
πλησιάζετε τις περιστρεφόμενες βούρτσες με τα χέρια ,τα πόδια ,τα μαλιά ή τα ρούχα σας .
Μην αποσυνδέετε τον φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε εξωτερικούς χώρους , σε υγρή επιφάνεια ή για τη
συλλογή υγρών. Μην συλλέγετε με τη συσκευή σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα, καυτή
στάχτη, αποτσίγαρα ή άλλα παρόμοια αντικείμενα. Μην ψεκάζετε ή συλλέγετε εύφλεκτα
υγρά, υγρά καθαρισμού, αερολύματα ή τους ατμούς τους. Ενόσω χρησιμοποιείτε τη
συσκευή δεν πρέπει να πατάτε επάνω στο καλώδιο ,μην τραβάτε το καλώδιο για να
αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή. Μην συνεχίσετε να χρησιμοποείτε τη συσκευή
ή το φορτιστή αν παρουσιάζουν βλάβη. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να καθαρίζετε
ζώα ή άτομα. Μην αντικαθιστάτε τις μπαταρίες με μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Service Hoover: Για τις εργασίες συντήρησης ή αποκατάστασης κακής λειτουργίας ή
βλάβης πρέπει να απευθύνεστε αποκλειστικά στα κέντρα τεχνικής υποστήριξης Hoover,
έτσι εξασφαλίζετε την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της συσκευής
Απόρριψη στο τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος
Εάν η συσκευή πρόκειται να απορριφθεί, πρώτα πρέπει να αφαιρεθούν οι μπαταρίες.
Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό δίκτυο κατά την αφαίρεση των
μπαταριών. Απορρίψτε τις μπαταρίες με ασφαλή τρόπο. Αφήστε τη συσκευή να λειτουργεί
μέχρι να σταματήσει λόγω πλήρους εκφόρτισης των μπαταριών. Οι χρησιμοποιημένες
μπαταρίες πρέπει να προσκομίζονται σε ένα σταθμό ανακύκλωσης και δεν πρέπει να
απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες, επικοινωνήστε
με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Hoover ή ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Αδειάστε πλήρως τις μπαταρίες πριν τις αφαιρέσετε.
Λειτουργείστε τη σκούπα μέχρι να αδειάσουν πλήρως οι μπαταρίες. Βγάλτε το βύσμα του
φορτιστή από τη συσκευή.
Πιέστε τα πλήκτρα απελευθέρωσης της μπαταρίας και σύρετε για να την αφαιρέσετε.
Σημείωση: Εάν συναντήσετε δυσκολίες κατά την αποσυναρμολόγηση της μονάδας ή για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την ανάκτηση ή την ανακύκλωση
αυτής της συσκευής, επικοινωνήστε με την αρμόδια δημοτική αρχή ή την υπηρεσία
απόρριψης οικιακών απορριμμάτων της περιοχής σας.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΕΠΙΔΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ
Για να πετύχετε την καλύτερη απόδοση σε σχισμές και χαλιά συνιστάται να συναρμολογήσετε την λεπίδα του εμπρός και πίσω καθαριστήρα
στην πλάκα του ακροφυσίου.
Για να το κάνετε, ανοίξτε το πτερύγιο απασφάλισης του αναδευτήρα και αφαιρέστε τη μαλακή λωρίδα. Πιάστε μια λεπίδα του καθαριστήρα
και βάλτε την στην πίσω σχισμή, και σύρετε την μέχρι να μπει τέρμα. Επαναλάβετε αυτές τις ενέργειες και για τη δεύτερη λεπίδα
καθαριστήρα και σύρετε την στην εμπρός σχισμή. Ασφαλίστε το πτερύγιο απασφάλισης του αναδευτήρα.
Περιβάλλον:
Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την υπ’αριθμ 2011/65/EK, οδηγία για Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού (WEEE). Η σωστή απόσυρση της συσκευής συμβάλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και τον
άνθρωπο που μπορεί να προκληθούν από την λανθασμένη διαχείριση στην διαδικασία απόσυρσης της συσκευής . Η σήμανση του
προϊόντος επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η συσκευή αυτή πρέπει να
αποσύρεται στα ειδικά σημεία συγκέντρωσης για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Η απόρριψη της συσκευής πρέπει
να γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα κατά τόπο νομοθεσία για την απόρριψη ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών αποβλήτων. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση, την ανάκτηση και την ανακύκλωση του προϊόντος, επικοινωνήστε με την αρμόδια τοπική υπηρεσία ,
την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα που το αγοράσατε.
Αυτή η συσκευή πληροί τις υπ΄αριθμ. 2014/35/EU, 2014/30/EU και 2011/65/EU Ευρωπαϊκές Οδηγίες .
CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy
ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ
RU
Данный прибор предназначен только для домашнего использования в соответствии с
описанием, приведенным в настоящем Руководстве пользователя. Прежде чем приступить
к эксплуатации данного бытового электроприбора, убедитесь в том, что вы понимаете
настоящее руководство.
Перед очисткой или обслуживанием всегда вынимайте вилку из розетки.
Дети старше восьми лет, а также лица со сниженным физическим, сенсорным или
умственным развитием или отсутствием опыта или знаний об устройстве могут
использовать устройство под присмотром или если они должным образом
проинструктированы о безопасном использовании устройства и понимают риски, которые
может повлечь собой его использование. С устройством не должны играть дети. Не следует
допускать детей к очистке и обслуживанию прибора без присмотра взрослых.
Если провод питания поврежден, немедленно отключите прибор. Во избежание несчастных
случаев замену провода должен осуществлять только специалист авторизованного
сервисного центра Hoover.
Пользуйтесь только оригинальным зарядным устройством, входящим в комплект поставки
прибора.
Убедитесь, что напряжение источника питания соответствует параметрам зарядного
устройства. Это пылесос Hoover снабжено зарядным устройством с двойной изоляцией,
которое подходит только для вставки в розетку с 230V (240 в Великобритании).
Вставьте зарядное устройство в соответствующую розетку и подсоедините разъем
зарядного устройства к пылесосу.
При зарядке прибора рычаг выключателя питания должен находится в положении
“выключено”.
Перед первым использованием зарядите пылесос в течении минимум 24 часов.
Светодиодный индикатор аккумуляторной батареи загорится красным во время зарядки и
станет синим при полной зарядке.
После использования всегда устанавливайте прибор на зарядное устройство с целью
подзарядки аккумуляторов.
Запрещается зарядка аккумуляторных батарей при температуре выше 37 С или ниже 0 С.
Совершенно нормально, если во время зарядки коснуться зарядного утсройства, то оно
будет теплым.
Отключите зарядное устройство в случае длительного отсутствия (каникулы и т.д.)
Перезарядите пылесос снова перед использованием, так как аккумулятор может
саморазрядиться за период хранения. Используйте только рекомендуемые Hoover насадки,
расходные материалы или запасные части.
Статическое электричество: некоторые ковры могут вызвать небольшое нарастание
статического электричества. Разряд статического электричества не представляет опасности
для здоровья.
Не приближайте вращающиеся щетки к рукам, ногам, болтающейся одежде и волосам.
Никогда не отключайте зарядное устройство, потянув за кабель.
Не применяйте прибор вне помещений, на влажных поверхностях или для сбора
жидкостей. Не используйте прибор для сбора острых предметов, спичек, горячего пепла,
окурков или аналогичных объектов. Не распыляйте или не собирайте горючие жидкости,
чистящие средства, аэрозоли или прочие пары. Не перевозите свой прибор через провод
питания и не тяните за провод, вынимая вилку из розетки. Не используйте прибор или
зарядное устройство, если они неисправны. Не пользуйтесь прибором для очистки
животных или людей. Замену можно производить только на аккумуляторные батареи.
Сервисная служба Hoover: Для обеспечения продолжительной, безопасной и эффективной
работы данного бытового электроприбора любой вид ремонта рекомендуется производить
только специалистом авторизованного сервисного центра Hoover.
Окончание срока использования
При необходимости утилизации прибора, выньте из него аккумуляторы. Вынимая
аккумуляторы, отключите прибор от электросети. Соблюдайте правила техники
безопасности при утилизации аккумуляторов. Запустить в работу прибор и дождаться
полной разрядки аккумуляторов. Использованные аккумуляторы необходимо сдавать в
специальный пункт приема и не смешивать с обычными бытовыми отходами. Чтобы
извлечь аккумуляторы, свяжитесь с Клиентской Службой Hoover или следуйте
приведенным далее инструкциям.
ВНИМАНИЕ! Перед тем как извлечь батареи из пылесоса, они должны быть полностью
разряжены.
Используйте пылесос до полной разрядки аккумуляторов. Выньте вилку зарядного
устройства из прибора. Нажмите кнопки разблокировки батарейного блока и переместите
их, чтобы удалить.
Примечание: В случае возникновения каких-либо сложностей с разборкой блока или при
необходимости получения более подробной информации об обслуживании, утилизации и
переработке данного прибора, обратитесь в местные органы власти или в местную службу
по утилизации бытовых отходов.
УСТАНОВКА ЩЕТОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
Для улучшения качества характеристик щелей и ковровых покрытий рекомендуется собрать передние и задние щетки стеклоочистителя на
подошву насадки. Для этого откройте заслонку для выпуска мешалки и снимите мягкую полоску. Затем закрепите щеткой стеклоочистителя,
вставив один конец в задний паз и вдвиньте его до полного подъема. Повторите эти операции для второй щетки стеклоочистителя и сдвиньте
его в переднем слоте. Заблокируйте заслонку для выпуска мешалки.
Окружающая среда:
Прибор маркируется согласно Европейской директиве 2011/65/EC по отходам электрического и электронного оборудования (WEEE).
Соблюдая правила утилизации данного электроприбора, вы помогаете предотвратить возможные отрицательные последствия для
окружающей среды и здоровья человека, которые могли бы иметь место при неправильной утилизации данного устройства. Клеймо
на данном устройстве означает, что его нельзя утилизировать как бытовые отходы. Его необходимо доставить в соответствующий пункт
утилизации электрического и электронного оборудования. Утилизация должна проводиться в соответствии с местными
природоохранительными правилами по утилизации отходов. Для получения более подробной информации по уходу, восстановлению и
переработке данного устройства обратитесь к городским властям, в службу утилизации бытовых отходов или в магазин, в котором было
куплено изделие.
Данный прибор отвечает требованиям Европейских Директив 2014/35/EU, 2014/30/EU и 2011/65/EU.
CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy
INSTRUKCJE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA I AKCESORIÓW
PL
Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego w sposób opisany w
niniejszej instrukcji użytkownika. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed
rozpoczęciem używania odkurzacza.
Należy zawsze wyłączyć i wyjąć ładowarkę z gniazdka przed przystąpieniem do czyszczenia
urządzenia lub wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych.
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku co najmniej 8 lat, osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych, a także osoby nieposiadające
odpowiedniego doświadczenia oraz wiedzy, jedynie pod warunkiem że odbywać się
będzie to pod nadzorem lub po przeszkoleniu na temat bezpiecznego użycia urządzenia
oraz związanych z nim zagrożeń. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Urządzenia nie
powinny czyścić ani konserwować dzieci bez nadzoru.
Jeśli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, należy natychmiast zaprzestać korzystania z
urządzenia. Ze względów bezpieczeństwa, przewód zasilający powinien zostać
wymieniony przez serwisanta autoryzowanego punktu serwisowego firmy Hoover.
Należy stosować wyłącznie ładowarkę dostarczoną wraz z urządzeniem.
Należy sprawdzić, czy napięcie zasilania w gniazdku jest zgodne z podanym na tabliczce
znamionowej ładowarki. Niniejsze urządzenie Hoover zasilane jest podwójnie izolowaną
ładowarką akumulatorów, która może być podłączana do gniazd 230V (UK 240V).
Podłączyć ładowarkę od odpowiedniego gniazdka, a przewód ładowarki do urządzenia.
Podczas ładowania urządzenia dźwignia wyłącznika zasilania musi być w pozycji
wyłączonej.
Przed pierwszym użyciem urządzenie należy ładować przez co najmniej 24 godziny.
Podczas ładowania ledowa kontrolka będzie świecić na czerwono, a po całkowitym
naładowaniu zmieni kolor na niebieski.
Po użyciu ponownie podłączyć urządzenie do ładowarki, aby doładować akumulator.
Nigdy nie ładować akumulatorów w temperaturze powyżej 37°C lub poniżej 0°C.
Nieznaczne nagrzewanie się ładowarki podczas ładowania jest normalnym zjawiskiem.
W razie dłuższej nieobecności (urlop itp.) odłączyć ładowarkę od zasilania. Po dłuższej
przerwie w eksploatacji urządzenie należy doładować przed użyciem, ponieważ
bezczynność powoduje rozładowanie akumulatorów.
Należy korzystać wyłącznie z końcówek, materiałów eksploatacyjnych oraz części
zamiennych zalecanych lub dostarczonych przez firmę Hoover.
Ładunki elektrostatyczne: odkurzanie niektórych dywanów może powodować niewielkie
naelektryzowanie się odkurzacza. Tego rodzaju ładunki elektrostatyczne nie stanowią
zagrożenia dla zdrowia.
Nie zbliżać rąk, stóp, luźnej odzieży ani włosów do obracających się szczotek.
NIE wyjmować wtyczki ładowarki z gniazdka, ciągnąc za przewód zasilający.
Nie używać urządzenia na zewnątrz domu, do odkurzania mokrych powierzchni ani do
zbierania wody. Nie wolno wciągać twardych lub ostrych przedmiotów, zapałek, gorącego
popiołu, niedopałków papierosów ani innych podobnych przedmiotów. Nie spryskiwać
łatwopalnymi cieczami, środkami czyszczącymi w aerozolu ani parą. Nie stąpać po przewodzie zasilającym podczas korzystania z urządzenia i nie wyjmować wtyczki, ciągnąc za
przewód zasilający. Nie wolno kontynuować eksploatacji uszkodzonego urządzenia lub
ładowarki. Nie używać urządzenia do odkurzania ludzi lub zwierząt. Nie wolno stosować
jednorazowych baterii zamiast akumulatorów.
Serwis firmy Hoover: Aby zapewnić bezpieczne i sprawne działanie tego urządzenia,
zalecamy zlecanie prac serwisowych lub napraw wyłącznie serwisantom autoryzowanego
punktu serwisowego firmy Hoover.
Zakończenie użytkowania produktu Utylizacja
Jeżeli urządzenie ma być złomowane, należy z niego najpierw usunąć akumulatory.
Podczas wyjmowania akumulatora urządzenie musi być odłączone od zasilania.
Akumulatory należy utylizować w sposób bezpieczny dla środowiska. Włączyć urządzenie i
pozwolić, aby pracowało aż do całkowitego wyczerpania akumulatorów. Zużyte
akumulatory należy przekazać do recyklingu. Nie należy ich wyrzucać ze śmieciami
domowymi. W celu wyjęcia akumulatorów należy skontaktować się z Centrum
Serwisowym Hoover lub postępować zgodnie z następującymi instrukcjami.
WAŻNE: Przed usunięciem należy całkowicie rozładować akumulatory.
Włączyć odkurzacz i pozwolić, aby pracował aż do pełnego wyczerpania akumulatorów.
Wyjąć wtyczkę przewodu ładowarki z urządzenia.
Naciśnij przyciski zwalniające zestaw baterii i wysuń go.
Uwaga: W razie napotkania jakichkolwiek problemów z demontażem jednostki lub w razie
konieczności uzyskania dodatkowych informacji na temat sposobu utylizacji, złomowania i
recyklingu urządzenia należy skontaktować się z lokalnym urzędem gminy lub
komunalnym zakładem utylizacji odpadów.
MONTAŻ PIÓRA
Aby uzyskać najlepszą wydajność czyszczenia szczelin i i dywanów, załóż przednie i tylne pióro na stopie ssawki.
W tym celu otwórz klapkę elementu zagarniającego i wyjmij miękki pasek. Chwyć pióro wycieraczki i wsuń jeden koniec do gniazda i
wciśnij ją aż do oporu. Powtórz te operacje dla drugiego pióra wycieraczki, wsuwając ją do przedniego gniazda. Zamknij pokrywę
elementu zagarniającego.
Ochrona środowiska:
Niniejsze urządzenie posiada oznaczenia zgodnie z Dyrektywą Europejską nr 2011/65/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i
elektrotechnicznego (WEEE). Zapewniając prawidłowe złomowanie niniejszego urządzenia, przyczyniają się Państwo do ograniczenia
ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby zaistnieć w przypadku niewłaściwej
utylizacji urządzenia. Symbol umieszczony na produkcie lub na dołączonych do niego dokumentach oznacza, że niniejszy produkt nie jest
klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie należy zdać w odpowiednim punkcie utylizacji w celu recyklingu
komponentów elektrycznych i elektronicznych. Urządzenie należy złomować zgodnie z lokalnymi przepisami w sprawie utylizacji
odpadów. Dodatkowe informacje na temat sposobu utylizacji, złomowania i recyklingu urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie
miejskim, w komunalnym zakładzie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.
Αυτή η συσκευή πληροί τις υπ΄αριθμ. 2014/35/EU, 2014/30/EU και 2011/65/EU Ευρωπαϊκές Οδηγίες .
NAMEŠČANJE BRISALCEV
CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy
NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ A UPEVNĚNÍ
Imejte roke, noge, ohlapna oblačila in lase proč od vrtljivih krtač.
Ne izklopite polnilca tako, da povlečete kabel.
Sesalnika ne smete uporabljajti na prostem, na kakršni koli mokri površini ali za sesanje tekočin.
Ne smete sesati trdih ali ostrih predmetov, vžigalic, vročega pepela, cigaretnih ogorkov ali
drugih podobnih snovi. Ne smete pršiti ali sesati vnetljivih tekočin, čistil, osvežilcev zraka ali
njihovih hlapov Ne smete zapeljati prek napajalnega kabla med uporabo sesalnika ali izvleči
vtikača tako, da bi vlekli za kabel. Ne smete uporabljati naprave ali polnilnika, če ne delujeta
pravilno. Ne smete uporabljati sesalnika za čiščenje živali ali ljudi. Ne smete zamenjati polnljivih
baterij z navadnimi baterijami.
Hooverjev servis: Za zagotovitev nenehnega varnega in učinkovitega delovanja naprave
priporočamo, da servis ali popravila izvrši le pooblaščeni Hooverjev serviser.
Konec življenjske dobe izdelka
Če boste napravo odvrgli, morate najprej odstraniti baterije. Ko želite odstraniti baterije, mora
biti naprava izključena iz električnega toka. Baterije odvrzite na varen način. Pustite delovati
napravo do konca, da bodo baterije popolnoma prazne. Uporabljene baterije je treba odnesti v
enoto za recikliranje in se ne smejo odvreči v gospodinjske smeti. Za odstranitev baterij vas
prosimo, da se obrnete na Hooverjev center za kupce ali nadaljujete po sledečih navodilih.
POMEMBNO: Pred odstranjevanjem baterije vedno popolnoma izpraznite.
Sesalnik naj deluje toliko časa, da se baterije do konca izpraznijo. Vtikač polnilca odstranite iz
naprave.
Pritisnite na gumbe za odstranitev baterije in jo odstranite tako, da jo potegnete vstran.
Opomba: V primeru težav z razstavljanjem naprave ali za podrobnejše informacije o ravnanju z
izdelkom, obnovi ali ricikliranju izdelka se obrnite na krajevni urad ali komunalno podjetje za
odvoz gosodinjskih odpadkov.
CZ
Tento vysavač by měl být používán pouze pro úklid domácnosti a v souladu s touto uživatelskou
příručkou. Než začnete spotřebič používat, ujistěte se, že rozumíte tomuto návodu.
Před čištěním nebo jakoukoli údržbou zařízení vždy vypněte a síťovou šňůru vytáhněte ze zásuvky.
Tento přístroj smí používat děti od 8 let výše a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod
dohledem nebo jim byly dány pokyny týkající se bezpečného používání tohoto přístroje a byly
seznámeny s možnými riziky jeho používání. S přístrojem se nesmí hrát děti. Čištění a údržbu
nesmí provádět děti bez dohledu.
Jestliže je poškozena síťová šňůra, okamžitě přestaňte zařízení používat. Síťovou šňůru musí
vyměnit autorizovaný servisní technik společnosti Hoover, aby se předešlo ohrožení bezpečnosti.
Pro dobíjení používejte pouze nabíječku dodanou se zařízením.
Zkontrolujte, zda údaje na štítku nabíječky odpovídají hodnotám síťového napětí. Tento
vysavač společnosti Hoover je vybaven dvojitě odizolovanou nabíjecí baterií, která je vhodná k
zapojení pouze do zástrčky 230V (UK 240V).
Zapojte nabíječku do vhodné zásuvky a konektor nabíječky připojte k vhodnému výstupu na
vysavači.
Při nabíjení musí být spínač vysavače v poloze vypnuto.
Před prvním použitím přístroj nabíjejte nejméně 24 hodin.
Kontrolka LED baterie se během nabíjení rozsvítí červeně a po úplném nabití se změní na modrou.
Po použití znovu připojte přístroj k nabíječce k dobití baterie.
Důležité: Nikdy nenabíjejte akumulátor při teplotě vyšší než 37°C nebo nižší než 0°C. Je běžné,
že při nabíjení se nabíječka zahřívá.
V případě delší nepřítomnosti (dovolená apod.)nabíječku odpojte. Přístroj před použitím
znovu dobijte, protože baterie by se při delší době skladování mohly vybít samy.
Používejte výhradně příslušenství, spotřební materiály a náhradní díly doporučené nebo
dodávané firmou Hoover.
Statická elektřina: Některé koberce mohou způsobit malé nahromadění statické elektřiny.
Výboje statické elektřiny neohrožují zdraví.
Udržujte dostatečnou vzdálenost rukou, nohou, volného oděvu a vlasů z dosahu otočných kartáčů.
Nevytahujte nabíječku ze zásuvky taháním za síťový kabel.
Nepoužívejte Vaše zařízení venku, nebo na mokré povrchy a na mokrá vysávání. Nevysávejte
tvrdé nebo ostré předměty, zápalky, žhavý popel, cigaretové nedopalky a podobné předměty.
Nestříkejte nebo nevysávejte hořlavé kapaliny, čistící tekutiny, aerosoly nebo jejich výpary.
Během použití zařízení nepřejíždějte přes síťovou šňůru a nevytahujte síťový kabel ze zásuvky
taháním za šňůru. Nepoužívejte zařízení nebo nabíjení, pokud vám připadá vadné.
Nepoužívejte zařízení pro čištění zvířat a osob. Nenahrazujte baterie jinými, které nelze dobíjet.
Servis Hoover najdete na internetových stránkách www.candy-hoover.cz Spolehlivý provoz a
vysoká účinnost tohoto spotřebiče jsou zajištěny pouze v případě, že bude prováděn pravidelný
servis a opravy, které musí zajišťovat autorizovaný servisní technik společnosti Hoover.
Likvidace použitých baterií
Před likvidací vysavače z něj nejprve vyjměte baterie. Před odstraněním baterie se ujistěte, že
výrobek je odpojen od elektrické sítě. Zlikvidujte baterie bezpečně a ekologicky. Používejte
zařízení dokud baterie nejsou naprosto vybité. Použité baterie by měly být přijaté do
recyklační stanice a nesmějí být vyhazované dohromady s domovním odpadem. Pro vyjmutí
baterií prosím kontaktujte Zákaznické servisní středisko Hoover, které najdete na
internetových stránkách www.candy-hoover.cz nebo postupujte podle následujících pokynů:
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před vyjmutím je nutno baterii zcela vybít.
Nechte vysavač zapnutý, dokud nebudou baterie zcela vybité. Odpojte nabíječku od
spotřebiče.
Stiskněte tlačítko uvolnění baterie a posunutím jí vyndejte.
Poznámka: Budete-li mít při demontáži jednotky jakékoli problémy nebo budete-li požadovat
podrobnější informace o manipulaci, využití a recyklaci tohoto výrobku, kontaktujte prosím
místní úřad nebo středisko sběrných surovin.
SESTAVA STÍRÁTKA
Abyste dosáhli co nejlepšího výkonu štěrbin a koberců, doporučujeme sestavit přední a zadní stírátka na základní ploše hubice.
K tomu je zapotřebí otevřít klapku pro uvolnění míchadla a vyjmout měkký pás. Poté uchopte jedno stírátko vložením jednoho konce do
zadního otvoru a zasuňte jej dovnitř, dokud zcela nezapadne. Zopakujte tyto operace pro druhý list stírátka a zasuňte jej do předního
otvoru. Uzamkněte uvolňovací klapku míchadla.
Životní prostředí:
Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou Směrnicí 2011/65/ES o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a
elektronických zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete předcházet případným negativním
důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které mohou být v opačném případě způsobeny nesprávnou likvidací tohoto
výrobku. Symbol na výrobku označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako domovní odpad. Měl by být předán na příslušné místo
sběru pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidace musí proběhnout v souladu s místními ekologickými předpisy pro
likvidaci odpadu. Další informace o manipulaci, novém využití a recyklaci tohoto výrobku získáte na místním obecním úřadě, u služby pro
sběr domovního odpadu nebo v prodejně, kde jste výrobek zakoupili.
Tento spotřebič je v souladu s evropskými směrnicemi 2014/35/EU, 2014/30/EU S a 2011/65/EU.
CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy
SI
NAVODILA ZA VARNO UPORABO IN SESTAVO DODATNIH PRIPOMOČKOV.
Sesalnik lahko uporabljate le za čiščenje stanovanjskih prostorov, kot je opisano v tem priročniku. Prosimo, da se pred uporabo sesalnika temeljito seznanite s temi navodili.
Pred čiščenjem naprave ali kakršnimi koli vzdrževalnimi deli vedno izklopite in odstranite
polnilnik iz vtičnice.
Ta aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi,
zaznavnimi in mentalnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če
so pod nadzorom ali so bile ustrezno podučene o varni uporabi aparata ter se zavedajo nevarnosti, ki so povezane z njegovo uporabo. Otroci se ne smejo igati z aparatom. Otroci ne smejo
čistiti ali vzdrževati aparata braz nadzora.
Če je napajalni kabel poškodovan, nemudoma prenehajte z uporabo sesalnika. Da bi se izognili
nevarnosti, mora napajalni kabel zamenjati pooblaščeni Hooverjev serviser.
Uporabljajte le originalni polnilnik, ki je priložen napravi.
Preverite, ali je napajalna napetost enaka tisti, ki je navedena na polnilniku. Ta Hooverjev aparat
je dobavljen z dvojno izoliranim polnilcem baterij, ki je primeren samo za priključitev na 230-V
(UK 240V) vtičnico.
Polnilec priključite v ustrezno vtičnico in nato drugi del priključite še na napravo.
Med polnjenjem naprave mora biti gumb za vklop in izklop naprave v legi OFF.
Pred prvo uporabo baterijo naprave polnite vsaj 24 ur.
LED luč v bateriji bo svetila rdeče med polnjenjem in bo svetila modro, ko bo baterija popolnoma napolnjena.
Po uporabi naprave spet priključite polnilnik in tako vnovič napolnite baterijo.
Nikoli ne polnite baterij pri temperaturah višjih od 37°C ali nižjih od 0°C. Normalno je, da se
polnilnik med polnjenjem segreva.
Polnilec izklopite v primeru podaljšane odsotnosti (počitnice, itd.). Pred ponovno uporabo spet
napolnite baterije, ker se lahko te izpraznijo samodejno, če sesalnika dlje časa ne uporabljate.
Uporabljajte le dodatke, potrošni material ali nadomestne dele, ki jih priporoča ali dobavi
Hoover.
Statična elektrika: nekatere preproge lahko povzročijo nastanek manjšega naboja statične
elektrike. Kakršen koli statični električni naboj ne ogroža zdravja.
Za doseganje najboljših rezultatov pri čiščenju preprog in razpok je priporočljivo, da namestite prednje in zadnje brisalce na podnožje
šobe.
Da bi to naredili, morate odpreti loputo za odstranjevanje krtače in odstraniti mehki trak. Nato namestite enega od brisalcev tako, da
vstavite en konec brisalca na zadnjo odprtino in ga potiskate, dokler ni popolnoma nameščen. Ponovite isti postopek še za drugi brisalec
in ga namestite na prednjo odprtino. Zaprite loputo za odstranjevanje krtače.
Okolje:
Ta naprava je označena v skladu z evropsko direktivo 2011/65/ES o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). S pravilnim
odstranjevanjem izdelka boste pripomogli k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in človeško zdravje, do česar bi
utegnilo priti ob neprimerni odstranitvi tega izdelka. Simbol na izdelku pomeni, da izdelka ne smete odstraniti kot gospodinjski
odpadek. Oddati ga morate na zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Odstranitev morate izvesti v skladu s
krajevnimi okoljskimi predpisi glede odstranjevanja odpadkov. Za podrobnejše informacije o ravnanju z izdelkom, obnovi in recikliranju
izdelka se obrnite na krajevni urad, komunalno podjetje za odvoz gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.
Ta naprava je v skladu z evropskimi direktivami 2014/35/EU, 2014/30/EU in 2011/65/EU.
CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy
GÜVENLİ KULLANIM VE DONANIM
TR
Bu ürün kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi yalnızca ev temizliği için kullanılmalıdır. Lütfen ürünü
kullanmadan önce bu kılavuzun tam olarak anlaşıldığından emin olun.
Cihazı temizlemeden ya da herhangi bir bakım işlemi uygulamadan önce daima cihazı kapatın ve
şarj aletini prizden çıkarın.
Bu cihaz 8 yaş ve üzeri çocuklar ve yetersiz fiziksel, duyusal veya zihinsel kabiliyete sahip kişiler ya
da deneyim ve bilgi yoksunu kişiler tarafından bir yetişkinin gözetiminde veya cihazın güvenli bir
şekilde kullanımı ile ilgili talimatı ve bulunan tehlikelerin açıkça anlatılması ile kullanabilir. Çocuklar
cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve bakım işlemi denetimsiz şekilde çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
Güç kablosu hasar görürse cihazı kullanmayı derhal bırakın. Herhangi bir yaralanmaya engel olmak
için güç kablosunun mutlaka yetkili bir Hoover servisi tarafından değiştirilmesi gereklidir.
Yalnızca cihazla birlikte verilen şarj aletini kullanın.
Besleme voltajının şarj aleti üzerinde belirtilen değerle aynı olup olmadığını kontrol edin. Bu
Hoover ev aleti sadece 230V (İngiltere: 240V) prize takılması uygun olan çift izolasyonlu bir batarya
şarj cihazıyla verilmektedir.
Şarj cihazını uygun bir prize takın ve şarj aleti jakının prizini cihaza takın.
Aygıtı şarj ederken güç anahtarı kolu kapalı konumda olmalıdır.
İlk kullanımdan önce elektrikli süpürgenizi en az 24 saat şarj edin.
Pil takımı, LED ışığı şarj sırasında Kırmızı renkte yanar ve şarj tamamlandığında maviye döner.
Pilleri yeniden şarj etmek için kullanım sonrasında cihazı yeniden şarj cihazına bağlayın.
Pilleri kesinlikle 37°C’nin üzerindeki veya 0°C’nin altındaki sıcaklıklarda şarj etmeyin. Şarj aletinin
şarj olurken ısınması doğaldır.
Uzun süre evde bulunmayacaksanız (tatil vs. gibi nedenlerle) şarj aletini prizden çekin. Uzun süre
kullanılmayan elektrikli süpürgenin şarjı kendi kendine bitebileceğinden, yeniden kullanmadan
önce süpürgeyi iyice şarj edin.
Yalnızca Hoover tarafından önerilen veya sağlanan aparatları, malzemeleri ve yedek parçaları
kullanın.
Statik elektrik: bazı halılar, küçük miktarda statik elektrik birikimine neden olabilir. Statik elektrik
deşarjı sağlığa zararlı değildir.
Ellerinizi, ayaklarınızı, bol giysileri ve saçlarınızı dönen fırçalardan uzak tutun.
Şarj aletinin fişini kablosundan çekerek çıkarmayın.
Cihazınızı dış mekanlarda veya ıslak yüzeylerde ya da ıslak toplama için kullanmayın. Sert veya
keskin nesneleri, kibritleri, sıcak külleri, sigara izmaritleri veya diğer benzeri öğeleri toplamayın.
Yanıcı sıvıları, temizleme sıvılarını, aerosolleri veya spreyleri püskürtmeyin ya da toplamayın. Cihazı
kullanırken güç kablosu üzerine basmayın veya güç kablosundan çekerek prizden çıkarmayın.
Arıza görünürse cihazı veya şarj aletini kullanmayı bırakın. Cihazı hayvanları veya insanları temizlemek için kullanmayın. Pilleri şarj edilemeyen pillerle değiştirmeyin.
Hoover teknik servisi: Cihazın uzun süre güvenli ve verimli kullanımını sağlamak için, servis ve
bakımlarının yetkili Hoover servisinde yapılmasını tavsiye ederiz.
Ürün Hizmet Ömrü Sonunda Elden Çıkarma
Cihaz atılacağı zaman, öncelikle piller çıkartılmalıdır. Pil çıkartılırken, cihaz şebeke beslemesinden
çıkartılmalıdır. Pilleri güvenli bir şekilde imha edin. Pillerin tamamen boşalması için cihazı durana
kadar çalıştırın. Kullanılmış piller bir geri dönüştürme istasyonuna götürülmeli ve evsel atıklarla
birlikte atılmamalıdır. Pilleri çıkarmak için, lütfen Hoover Müşteri Merkezi ile temasa geçin veya
aşağıdaki talimatlara göre devam edin.
ÖNEMLİ: Pilleri çıkarmadan önce daima tamamen boşaltın ve şarj ünitesinin fişten çıkarıldığından
emin olun.
Süpürgeyi piller tamamen boşalana kadar çalıştırın. Şarj cihazı jak fişini cihazdan çıkarın.
Pil takımı serbest bırakma düğmelerine basın ve çıkarmak için kaydırın.
Not: Birimin parçalarına ayrılması ile ilgili zorluk yaşarsanız ya da cihazın tamiri, onarımı ya da geri
dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyarsanız lütfen belediyeniz ya da ev atıkları imha
hizmetleri ile görüşün.
SİLECEK KANADI TERTİBATI
Kenarlarda, köşelerde ve halılarda en iyi performansın sağlanması için ön ve arka silecek kanadının başlığın taban plakasına monte
edilmesi önerilir.
Bunu yapmak için, döner fırçayı serbest bırakma kapağını açın ve yumuşak şeridi çıkarın. Daha sonra, silecek kanadının birini, bir ucu
arka yuvaya yerleştirerek kavrayın ve yerine oturana kadar itin. Bu işlemleri, ikinci silecek kanadı için yineleyin ve daha sonra ön yuvaya
doğru kaydırın. Döner fırçayı serbest bırakma kapağını kilitleyin.
Çevre:
Bu cihaz Atık Elektrikli ve Elektronik Teçhizat (WEEE) hakkında Avrupa direktifi 2011/65/EC’ye uygunluk işaretine sahiptir. Bu
ürünün doğru bir şekilde atılmasını sağlayarak, yanlış atılmasından dolayı çevre ve insan sağlığında oluşabilecek olumsuz
etkilerin önlenmesine katkıda bulunacaksınız. Ürünün üzerindeki sembol, bu ürünün ev atığı olarak değerlendirilmeyeceğini
gösterir. Bunun yerine ürün, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesi için oluşturulan geçerli bir toplama noktasına
bırakılmalıdır. İmha, atık imhası için düzenlenen yerel çevre yönetmeliklerine uygun olarak yapılmalıdır. Ürünün nasıl elden çıkarılacağı
konusunda daha detaylı bilgi için bağlı bulunduğunuz muhtarlığa, çöp toplama şirketine veya ürünü satın almış olduğunuz mağazaya
müracaat edin.
Bu aygıt 2014/35/EU, 2014/30/EU ve 2011/65/EU Avrupa Direktiflerine uygundur.
CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy
Part No.:48026203
GB FR IT DE ES AL BG HR CZ DK EE FI GR HU
RU LT LV NL NO PT RO PL RS SK SI SE TR UA
INSTRUCTIONS FOR SAFE USE AND FITTINGS
GB
This appliance should only be used for domestic cleaning, as described in this user guide.
Please ensure that this guide is fully understood before operating the appliance.
Always switch off and remove the charger from the socket before cleaning the appliance
or any maintenance task.
This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with
reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
If the power cord is damaged stop using the appliance immediately. To avoid a safety
hazard, an authorised Hoover service engineer must replace the power cord.
Use only the original charger supplied with the appliance.
Check that your supply voltage is the same as that stated on the charger. This appliance
is supplied with a double insulated battery charger which is only suitable for insertion in
a 230V (UK 240V) socket outlet.
Plug the charger in to suitable socket outlet and connect the charger jack plug to the
appliance.
When charging the appliance, the power switch lever must be in the off position.
Before first use, charge your appliance for at least 24 hours.
The battery pack LED light will illuminate Red during charging and will turn blue when
fully charged.
Re-connect the appliance to the charger after use to recharge the battery.
Never charge the batteries in temperatures above 37°C or below 0°C. It is normal for the
charger to become warm to the touch when charging.
Unplug the charger in the event of prolonged absence (holidays, etc.). Recharge appliance
again before use as batteries may self discharge over increased periods of storage.
Use only attachments, consumables or spares recommended or supplied by Hoover.
Static electricity: some carpets can cause a small build up of static electricity. Any static
discharge is not hazardous to health.
Keep hands, feet, loose clothing and hair away from rotating brushes.
Do not unplug the charger by pulling on the power cord.
Do not use your appliance out of doors or on any wet surface or for wet pick up. Do not
pick up hard or sharp objects, matches, hot ashes, cigarette ends or other similar items.
Do not spray with or pick up flammable liquids, cleaning fluids, aerosols or their vapours.
Do not run over the power cord when using your appliance or remove the plug by
pulling on the power cord. Do not continue to use your appliance or charger if it appears
faulty. Do not use the appliance to clean animals or people. Do not replace the batteries
with non-rechargeable batteries.
Hoover service: To ensure the continued safe and efficient operation of this appliance
we recommend that any servicing or repairs are only carried out by an authorised
Hoover service engineer.
End of product Life disposal
If the appliance is to be disposed of the batteries must first be removed. The appliance
must be disconnected from the supply mains when removing the battery. Dispose of
the batteries safely. Run the appliance until it stops because the batteries are fully
discharged. Used batteries should be taken to a recycling station and not disposed of
with household waste. To remove the batteries, please contact the Hoover Customer
Centre or proceed according to the following instructions.
IMPORTANT: Always fully discharge the batteries before removal.
Run the cleaner until the batteries are completely empty. Remove the charger jack plug
from the appliance.
Press the battery pack release buttons and slide to remove.
Note: Should you experience any difficulty in dismantling the unit or for more detailed
information on treatment, recovery and recycling of this appliance, please contact your
local city office or your household waste disposal service.
L’appareil ne doit pas être branché à la prise, lorsque vous retirez les batteries. Mettez les
batteries à la poubelle, dans un endroit sûr. Laissez fonctionner l’appareil jusqu’à l’arrêt
total de l’appareil dû au fait que les batteries sont entièrement déchargées. Des batteries
usées doivent être amenées à un point de recyclage et non pas être éliminées avec les
ordures ménagères. Pour retirer les batteries, veuillez contacter le centre d’assistance
Hoover ou suivez les instructions suivantes.
IMPORTANT : Déchargez toujours complètement les piles avant de les retirer.
Faites fonctionner le nettoyeur jusqu’à ce que les batteries soient complètement vides.
Retirez la prise jack du chargeur de l’appareil.
Appuyez sur les boutons de déverrouillage du bloc batterie et faites glisser le bloc batterie
pour le retirer.
Note : Si vous rencontrez des difficultés en démontant l’unité ou si vous souhaitez obtenir
de plus amples informations concernant le traitement, la récupération et le recyclage de
cet appareil, veuillez contacter les services de votre ville locale ou un service de traitement
des ordures ménagères.
ENSEMBLE DE BALAI D’ESSUIE-GLACE
Pour obtenir la meilleure performance du suceur plat sur la moquette, il est conseillé d’assembler les balais d’essuie-glace arrière et avant à la
semelle de la brosse.
Pour ce faire, ouvrez le volet de dégagement de la brossette rotative et retirez la bande souple. Puis, saisissez un balai d’essuie-glace en insérant
une extrémité dans la fente arrière et faites-le glisser jusqu’à ce qu’il soit complètement en place. Répétez ces opérations pour le deuxième balai
d’essuie-glace et faites-le glisser pour entrer dans la fente avant. Verrouillez le volet de dégagement de la brossette rotative.
Environnement :
Cet appareil porte des marques conformes à la directive européenne 2011/65/EC relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE). Si vous jetez ce produit convenablement, vous contribuerez à éviter des conséquences potentiellement nuisibles pour
l’environnement et pour la santé. Le symbole figurant sur le produit indique qu’il ne peut pas être mis à la poubelle avec les ordures ménagères.
Vous devez le déposer dans un centre de recyclage des déchets électriques et électroniques. La déposition doit être effectuée conformément à la
réglementation locale en matière de déchets. Pour obtenir des compléments d’information sur le traitement, la récupération et le recyclage de ce
produit, merci de contacter votre municipalité, le service local des ordures ménagères ou le lieu d’achat du produit..
Cet appareil est conforme aux Directives européennes 2014/35/EU, 2014/30/EU et 2011/65/UE.
CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy
HINWEISE FÜR DIE SICHERE BENUTZUNG UND DAS ZUBEHÖR
DE
Dieses Gerät ist nur zum Gebrauch im Haushalt und nicht für gewerbliche Zwecke bestimmt.
Sie sollten das Gerät ausschließlich gemäß den Angaben in dieser Bedienungsanleitung
verwenden. Vor dem Gebrauch des Gerätes muss die vorliegende Bedienungsanleitung
vollständig gelesen und verstanden worden sein.
Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen den Stecker des Ladegerätes, bevor Sie das Gerät
reinigen oder irgendwelche Wartungsarbeiten durchführen.
Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren, sowie körperlich, geistig oder sensorisch
behinderten Personen bzw. Personen ohne Erfahrung und Kenntnisse im Gebrauch nur unter
Aufsicht oder unter Anleitung für die sichere Benutzung und den damit verbundenen Gefahren
benutzt werden. Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und
Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nur unter Aufsicht ausgeführt werden.
Ist das Netzkabel beschädigt, darf das Gerät NICHT mehr benutzt werden. Im Falle eines
Defektes, darf das Netzkabel nur durch einen autorisierten Hoover-Kundendiensttechniker
ausgetauscht werden.
Verwenden Sie nur das Originalladegerät, das mit dem Gerät geliefert wurde.
Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung mit der auf dem Ladegerät angegebenen
Spannung übereinstimmt. Dieses Haushaltsgerät von Hoover wird mit einem schutzisolierten
Batterieladegerät geliefert, welches ausschließlich für 220-230 V (GB 240 V) Steckdosen geeignet ist.
Stecken Sie das Netzteil in eine geeignete Steckdose und schließen Sie den Stecker am Gerät an.
Zum Aufladen muss der Ein-/Ausschalter des Gerätes auf AUS geschaltet werden.
Laden Sie die Akkus des Gerätes vor der ersten Benutzung mindestens 24 Stunden lang auf. Die
Akku-LED-Leuchte leuchtet während des Ladevorgangs rot und nach dem Aufladen blau.
Schließen Sie das Gerät nach der Benutzung wieder an das Netzteil an um die Akkus wieder aufzuladen.
Akkus niemals bei Temperaturen über 37°C oder unter 0°C aufladen! Es ist normal, dass sich das
Ladegerät während des Ladevorgangs erwärmt.
Ziehen Sie im Fall einer längeren Abwesenheit, z.B. Urlaub usw. den Stecker des Ladegerätes aus
der Steckdose. Laden Sie nach einer längeren Zeit der Lagerung/Nichtbenutzung das Gerät vor
der erneuten Benutzung wieder komplett auf, da sich die Akkus von selber entladen können.
Verwende n Sie nur Zubehör, Verbrauchsmaterial oder Ersatzteile, die von Hoover empfohlen
WIPER BLADE ASSEMBLY
oder geliefert werden.
To obtain the best crevice and carpet performance, it is recommended to assemble the front and rear wiper blades to the soleplate of the nozzle.
Statische Aufladung: Manche Teppichböden können die Bildung statischer Elektrizität
To do this, open the agitator release flap and remove the soft strip. Then grip one wiper blade, by inserting one end into the rear slot and slide it
verursachen, Diese ist jedoch sehr gering und bei Entladung nicht gesundheitsschädlich.
in until fully home. Repeat these operations for the second wiper blade and slide it in the front slot. Lock the agitator release flap.
Hände, Füße, lose Kleidung und Haare von den rotierenden Bürsten fernhalten. Ziehen Sie den
The Environment
This appliance is marked according to the European directive 2011/65/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
Netzstecker des Ladegerätes NIEMALS durch Ziehen am Kabel heraus.
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment
Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien, auf nassen Oberflächen oder zur Aufnahme von
and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The symbol on the product
indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for feuchtem Schmutz. Vermeiden Sie es, harte oder scharfe Gegenstände, Streichhölzer, heiße
the recycling of electrical and electronic equipment. Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations
Asche, Zigarettenkippen oder Ähnliches aufzusaugen. Niemals entzündliche Flüssigkeiten,
for waste disposal. For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city
Reinigungsmittel, Aerosole oder deren Dämpfe auf das Gerät sprühen oder damit aufsaugen.
office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
Während des Betriebs nicht über das Netzkabel fahren. Nicht am Kabel ziehen, um den
This appliance complies with the European Directives 2014/35/EU, 2014/30/EU and 2011/65/EU.
Gerätestecker aus der Steckdose zu ziehen. Stellen Sie die Verwendung des Gerätes oder des
Ladegerätes ein, wenn ein Defekt vermutet wird. Benutzen Sie das Gerät nicht zur Reinigung
CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy
von Menschen oder Tieren. Ersetzen Sie die Akkus nicht durch Einwegbatterien.
Hoover-Kundendienst: Um auf Dauer den sicheren und effizienten Betrieb dieses Gerätes zu
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ D’UTILISATION ET DE RACCORDEMENT
FR gewährleisten, empfehlen wir, Wartungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem
Cet appareil ne doit être utilisé que pour un nettoyage domestique, conformément à ce zugelassenen Hoover-Kundendiensttechniker durchführen zu lassen.
guide d’utilisation. Veuillez vous assurer que ces instructions sont parfaitement
Entsorgung am Ende der Produktlebensdauer
comprises avant d’utiliser l’appareil.
Wenn das Gerät entsorgt wird, müssen zuvor die Akkus entfernt werden. Das Gerät muss von
Il convient de toujours éteindre et mettre le chargeur hors tension avant d’entreprendre der Stromnetz getrennt sein, wenn die Akkus entnommen werden. Entsorgen Sie die Akkus
des opérations de nettoyage ou d’entretien de l’appareil.
ordnungsgemäß. Lassen Sie das Gerät laufen, bis die Akkus leer sind und es von selber stoppt.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins 8 ans et par des personnes Gebrauchte Akkus sollten zum Recycling zurückgegeben und nicht mit dem Hausmüll entsorgt
werden. Um die Akkus herauszunehmen, wenden Sie sich bitte an das Hoover-Kundendienst
ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou n’ayant pas
oder führen Sie folgende Schritte aus.
d’expérience ou de connaissances en la matière. Ces dernières doivent recevoir des
instructions sur l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et comprendre les risques
WICHTIG: Entladen Sie die Akkus zunächst vollständig, bevor Sie diese herausnehmen und
impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien
vergewissern sich, dass das Ladegerät nicht angeschlossen ist.
ne devraient pas être effectués par des enfants sans supervision.
Lassen Sie dafür das Gerät laufen, bis die Akkus vollständig entladen sind. Ziehen Sie den
Si le cordon d’alimentation est endommagé, arrêtez immédiatement d’utiliser l’appareil. Stecker des Ladegeräts aus dem Gerät. Drücken Sie die Freigabetaste des Akkus und schieben
Pour éviter les risques d’accident, un réparateur Hoover agréé doit remplacer le cordon Sie ihn heraus um ihn zu entnehmen.
d’alimentation.
Hinweis: Sollten Sie irgendwelche Schwierigkeiten beim Auseinandernehmen des Gerätes
Utilisez uniquement le chargeur d’origine qui vous a été fourni avec l’appareil.
haben oder detailliertere Informationen zur Behandlung, Reparatur oder zum Recycling des
Vérifiez que la tension de l’alimentation est la même que celle indiquée sur le chargeur. Geräts benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihre Stadtverwaltung oder den lokalen
Entsorgungsdienst für Haushaltsabfälle.
Cet appreil Hoover est fourni avec un chargeur de batterie doublement isolé qui n’est
adapté qu’à une prise de 230 V (240 V Grande-Bretagne).
WISCHBLATT-MONTAGE
Um die beste Fugen- und Teppichbodenleistung zu erzielen, empfiehlt es sich die Vorderseite zu montieren und Öffnen Sie hierzu die Freigabeklappe
Branchez le chargeur dans une prise adaptée et connectez la prise jack du chargeur
der Bürstwalze und entfernen Sie den weichen Streifen. Nehmen Sie danach ein Wischblatt, setzen Sie ein Ende in den hinteren Schlitz ein und
dans l’appareil.
schieben Sie es bis zum Anschlag hinein. Wiederholen Sie diese Schritte für das zweite Wischblatt und schieben Sie es in den vorderen
Lors du chargement de l’appareil, le commutateur d’arrêt/de démarrage doit être sur arrêt. Schlitz. Verriegeln Sie die Freigabeklappe der Bürstwalze.
Umweltschutz:
Avant la première utilisation, rechargez votre aspirateur pendant au moins 24 heures.
Dieses Elektrohaushaltsgerät ist entsprechend der EU-Richtlinie2011/65/EC über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.
Le voyant du bloc batterie indique la couleur rouge lorsque le produit est en train de
Durch die sichere und umweltgerechte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt
und die Gesundheit des Menschen zu verhindern. Das am Produkt angebrachte Symbol gibt an, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt
charger et devient bleu lorsqu’il est complètement chargé.
werden darf, sondern an einer entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten zu entsorgen ist. Die
Rebranchez l’appareil au chargeur après l’utilisation pour recharger les batteries.
Entsorgung ist in Übereinstimmung mit allen geltenden Vorschriften für die umweltgerechte Abfallentsorgung vorzunehmen. Ausführlichere
Informationen über die Müllbehandlung und das Recycling dieses Produktes erhalten Sie von der zuständigen Umweltbehörde, der
Ne rechargez jamais les batteries dans des températures de plus de 37°C ou en-dessous
Müllentsorgungstelle Ihrer Kommune oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.
de 0°C. Il est normal pour le chargeur de devenir chaud au toucher lorsqu’il est en train
de charger.
Dieses Gerät erfüllt die Europäischen Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU und 2011/65/EG.
Débranchez le chargeur en cas d’absence prolongée (vacances, etc.). Rechargez
CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy
l’appareil de nouveau avant de l’utiliser car les batteries peuvent se décharger toutes
seules si elles sont stockées pendant longtemps.
ISTRUZIONI PER UN USO SICURO E PER IL MONTAGGIO DEGLI ACCESSORI OPZIONALI
IT
N’utilisez que les accessoires, les consommables et les pièces de rechange
Questo apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente in ambito domestico per
recommandés ou fournis par Hoover.
interventi di pulizia, secondo le istruzioni riportate nel presente documento. Accertarsi di
Electricité statique : certains tapis peuvent entraîner une petite accumulation d’électricité aver compreso le istruzioni prima di mettere in funzione l’apparecchio.
statique. Les décharges d’électricité statique ne sont pas dangereuses pour la santé.
Prima di procedere alla pulizia dell’apparecchio o effettuare qualsiasi operazione di
Maintenez les mains, pieds, vêtements et cheveux à distance des brosses rotatives.
manutenzione, spegnerlo sempre e rimuovere il caricatore dalla presa.
Ne pas débrancher en tirant sur le cordon d’alimentation.
Questo elettrodomestico non è destinato a essere utilizzato da persone dalle ridotte
N’utilisez pas votre appareil à l’extérieur, sur une surface humide ou pour un ramassage capacità fisiche, sensoriali o mentali (bambini inclusi), senza una adeguata assistenza o
humide. N’aspirez pas d’objets durs ou tranchants, d’allumettes, de cendres chaudes, de controllo da parte di una persona adulta responsabile della loro sicurezza. Controllare che i
bambini non giochino con l’apparecchio. Pulizia e manutenzione non possono essere
mégots de cigarettes ou d’autres objets similaires. Ne pulvérisez ou n’aspirez pas des
eseguite da bambini senza sorveglianza da parte di una persona responsabile.
liquides inflammables, des produits d’entretien liquides, des aérosols ou leurs vapeurs.
Ne marchez pas sur le cordon d’alimentation lorsque vous utilisez votre appareil et ne le Se il cavo di alimentazione è danneggiato, interrompere immediatamente l’utilizzo
dell’apparecchio. Per evitare pericoli, il cavo di alimentazione dovrà essere sostituito da un
débranchez pas de la prise en tirant sur le cordon d’alimentation. Ne continuez pas à
tecnico del servizio assistenza autorizzato Hoover.
utiliser votre appareil ou votre chargeur s’il semble défectueux. N’utilisez pas l’appareil
Per ricaricare l’apparecchio, usare solo il caricatore in dotazione.
sur des personnes ou des animaux. Ne remplacez pas les batteries avec des batteries
non rechargeables.
Controllare che i dati indicati sul caricatore corrispondano alla vostra tensione di
alimentazione. Questo prodotto Hoover è dotato di un caricabatteria doppio isolato che
Service Hoover : Pour assurer l’utilisation sûre et efficace de cet appareil, nous
recommandons de n’en confier l’entretien et les réparations qu’à un réparateur Hoover agréé. può essere collegato unicamente a una presa 230V (UK 240V).
Inserire la spina del caricatore in una presa adatta e collegare il connettore jack del
Mise au rebut en fin de vie
caricatore all’apparecchio.
Si vous mettez l’appareil à la poubelle, il convient de retirer les batteries d’abord.
Durante la carica, la leva dell’interruttore di accensione/spegnimento (On/Off )
dell’apparecchio deve trovarsi in posizione Off.
Al primo utilizzo caricare l’apparecchio per almeno 24 ore.
Durante la ricarica il LED della batteria si illumina di colore rosso e ritornerà di colore blu a
carica completamente terminata.
Dopo l’uso, ricollegare l’apparecchio al caricatore per ricaricare le batterie.
Mai caricare le batterie a temperature superiori ai 37 °C o inferiori a 0 °C. È normale che il
caricatore si scaldi mentre lavora.
Scollegare il caricatore in caso di assenza prolungata (ferie, ecc.). Dopo lunghi periodi di
inutilizzo ricaricare l’apparecchio perchè le batterie potrebbero essersi scaricate
automaticamente.
Utilizzare solo accessori o parti di consumo e di ricambio consigliati o forniti da HOOVER.
Elettricità statica: alcuni tappeti possono produrre un piccolo accumulo di elettricità
statica. Le cariche di elettricità statica non sono pericolose per la salute.
Tenere le mani, i piedi, i capi di abbigliamento non attillati e i capelli lontani dalle spazzole
rotanti.
Non scollegare il caricatore tirando il cavo.
Non utilizzare l’apparecchio all’aperto, su superfici bagnate o per aspirare liquidi. Non
aspirare oggetti solidi o appuntiti, fiammiferi, ceneri calde, mozziconi di sigaretta o similari.
Non vaporizzare o aspirare liquidi infiammabili, detergenti, aerosol o i loro vapori. Non
calpestare il cavo di alimentazione durante l’utilizzo dell’apparecchio o scollegare la spina
dalla presa tirando il cavo di alimentazione. Non continuare a utilizzare l’apparecchio o il
caricatore in caso di presunto guasto. Non utilizzare l’apparecchio per l’igiene della
persona o degli animali. Non sostituire le batterie con batterie non ricaricabili
Assistenza Hoover: Per garantire un funzionamento sempre sicuro ed efficiente
dell’apparecchiatura, si consiglia di fare eseguire eventuali interventi di assistenza o di
riparazione dai tecnici del servizio assistenza autorizzato Hoover.
Disposizioni sullo smaltimento dell’apparecchio
Se l’apparecchio è da smaltire, le batterie devono prima essere rimosse. Rimuovere la
batteria solo quando l’apparecchio è scollegato dalla rete di alimentazione. Smaltire le
batterie in sicurezza. Far funzionare l’apparecchio fino al suo arresto ed assicurarsi che le
batterie siano completamente scariche. Le batterie usate devono essere riposte in un
centro di riciclaggio e non smaltite con i rifiuti domestici. Per rimuovere le batterie, si prega
di contattare il Centro Servizi per Assistenza Clienti Hoover o procedere in base alle
seguenti istruzioni.
IMPORTANTE: Scaricare sempre completamente le batterie prima della rimozione ed
assicurarsi che il caricatore sia scollegato.
Procedere con la pulizia fino a quando le batterie sono completamente scariche.
Rimuovere il connettore jack per la ricarica dall’apparecchio.
Premere i pulsanti di rilascio per far scorrerre la batteria ed estrarla.
Nota: Se si riscontrano difficoltà a smantellare l’unità o per informazioni più dettagliate sul
trattamento, recupero e riciclaggio di questo apparecchio, si prega di contattare l’ufficio
comunale per il servizio smaltimento rifiuti.
ASSEMBLAGGIO INSERTI IN GOMMA
Per ottenere la miglior performace nella pulizia di fessure e tappeti si consiglia di montare gli inserti anteriore e posteriore in gomma sulla
base della spazzola.
Per fare questo, aprire lo sportello di rilascio della spazzola rotante e togliere lo strip. Afferrare un inserto in gomma inserendone
un’estremità nella scanalatura posteriore e farlo scivolare finché non è completamente entrato. Ripetere le stesse operazioni per il secondo
inserto in gomma e farlo scivolare nella scanalatura anteriore. Chiudere lo sportello di rilascio della spazzola rotante.
Ambiente:
L’apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2011/65/EC sulla gestione dei rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche. Garantendo il corretto smaltimento del prodotto, il cliente contribuisce alla salvaguardia della salute delle
persone e alla protezione dell’ambiente che potrebbero altrimenti essere compromessi da uno smaltimento eseguito in maniera non
idonea. Il simbolo apposto sul prodotto indica che lo stesso non può essere smaltito come i normali rifiuti domestici, bensì deve essere
portato al punto di raccolta o al centro di riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche più vicino. Lo smaltimento deve essere
eseguito in conformità alle normative locali vigenti per la salvaguardia dell’ambiente e lo smaltimento dei rifiuti. Per ulteriori informazioni
sul trattamento, il recupero e il riciclaggio di questo prodotto, contattare l’unità territoriale competente per il servizio di smaltimento o il
negozio in cui il prodotto è stato acquistato.
Questo prodotto è conforme alle Direttive Europee 2014/35/EU, 2014/30/EU e 2011/65/EC.
CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy
NL
INSTRUCTIES VOOR VEILIG GEBRUIK EN AANSLUITINGEN
Dit toestel mag enkel gebruikt worden voor reiniging in het huis, zoals beschreven in deze gebruikersgids.
Zorg ervoor dat u de instructies volledig begrijpt voordat u het apparaat in gebruik neemt.
Oplader altijd afzetten en stekker uit het stopcontact halen alvorens het schoonmaken van het
toestel of enige andere onderhoudstaak te verrichten.
Dit toestel kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring of kennis indien ze
toezicht of onderricht gehad hebben betreffende het veilig gebruik van het toestel en het begrip
van de gevaren in kwestie. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reinigings- en
gebruiksonderhoud mag niet uitgevoerd worden door kinderen zonder toezicht.
Indien het stroomsnoer beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het toestel te gebruiken. Om
veiligheidsrisico’s te voorkomen, moet het netsnoer worden vervangen door een erkend monteur
van Hoover.
Gebruik alleen de oplader die oorspronkelijk bij het toestel geleverd is.
Controleer of uw netspanning dezelfde is als die vermeld op de lader. Dit Hoover-apparaat is
voorzien van een dubbel geïsoleerde batterijoplader, die alleen geschikt is om in een 230V (UK
240V) stopcontact te steken.
Steek de oplader in een geschikt stopcontact en steek de aansluitingstekker van de oplader in het
apparaat.
Tijdens het laden van het toestel dient de stroomschakelaar in de uit stand te staan.
Laad het toestel voor het eerste gebruik minstens 24 uur op.
Het LED licht van de accu zal rood oplichten tijdens het opladen en blauw worden wanneer het
volledig opgeladen is.
Sluit het toestel na gebruik aan de oplader aan om de batterij weer op te laden.
Laad de batterijen niet op bij temperaturen boven 37°C of onder 0°C. Het is normaal dat de lader
warm wordt bij het opladen.
Haal bij langere afwezigheid (vakanties, etc.) de oplader uit het stopcontact. Laad het product
opnieuw op voor gebruik, aangezien batterijen uit zichzelf kunnen ontladen tijdens langere
opslagperiodes.
Gebruik enkel toevoegingen, gebruiksartikelen of reserveonderdelen die door Hoover aanbevolen
of geleverd zijn.
Statische elektriciteit: sommige tapijten kunnen een kleine hoeveelheid statische elektriciteit
veroorzaken. Ontladingen van statische elektriciteit zijn onschadelijk voor uw gezondheid.
Houd handen, voeten, losse kleding en haar uit de buurt van roterende borstels.
Trek de oplader niet aan de kabel uit het stopcontact.
Gebruik je toestel nooit buiten of op natte oppervlaktes of om vocht op te nemen. Raap geen
harde of scherpe objecten op zoals lucifers, hete assen, sigaretten of andere gelijkaardige items.
Spuit niet met ontvlambare vloeistoffen, reinigingsvloeistoffen, aerosols of hun dampen en zuig ze
ook niet op. Loop niet over het stroomsnoer wanneer je het toestel gebruikt of verwijder de stekker
niet door aan het stroomsnoer te trekken. Gebruik uw apparaat of oplader niet als deze defect blijkt
te zijn. Gebruik het toestel niet om dieren of mensen te reinigen. Vervang de batterijen niet met
onoplaadbare batterijen.
Hoover service: Om de veilige en doeltreffende werking van het apparaat te verzekeren,
adviseren wij om onderhoud of reparaties alleen door een erkende onderhoudsmonteur van
Hoover uit te laten voeren.
Einde van de levensduur van het product
In het geval dat u het apparaat weg doet, dienen de batterijen eerst verwijderd te worden. Bij het
verwijderen van de batterij moet het apparaat ontkoppeld zijn van het net. Gooi de batterijen veilig
weg. Laat het apparaat doorwerken totdat het stopt en de batterijen volledig ontladen zijn .
Gebruikte batterijen moeten naar een recyclagecentrum gebracht worden en niet bij het
huishoudafval geworpen worden. Om de batterijen te verwijderen neem contact op met de
Hoover klantendienst, of ga verder volgens deze instructies.
BELANGRIJK: Ontlaad de batterijen volledig alvorens deze te verwijderen en ontkoppel de lader.
Laat de reiniger draaien totdat de batterijen helemaal leeg zijn. Verwijder de jack plug van de
oplader uit het toestel.
Druk op de ontgrendelingsknoppen van de accu en schuif deze om te verwijderen.
Opmerking: Mocht u enige problemen ondervinden met het uit elkaar halen van het voorwerp, of
voor meer gedetailleerde informatie over behandeling, herstel en recyclage van dit apparaat, neem
contact op met uw lokale gemeente of de afvalreinigingsdienst.
MONTAGE WISSERBLAD
Om de beste prestaties voor spleten en tapijten te verkrijgen, wordt het aanbevolen om de wisserbladen aan de voor- en achterkant op de
zoolplaat van de zuigmond te monteren.
Open hiervoor de ontgrendelflap van de agitator en verwijder de zachte strip. Neem dan een wisserblad vast, door een uiteinde ervan in de
achterste gleuf te steken tot het volledig erin steekt. Herhaal deze handelingen voor het tweede wisseblad en steek het in de voorste gleuf. Zet
de ontgrendelflap van de agitator vast.
Het milieu:
Dit toestel is gemerkt volgens de Europese richtlijn 2011/65/EC op afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door dit
product aan het einde van de levensduur op verantwoorde wijze weg te gooien, voorkomt u mogelijk negatieve gevolgen voor het
milieu en de gezondheid, die zouden kunnen ontstaan door een onverantwoorde afvalverwerking van dit product. Het symbool op dit
product geeft aan dat het niet mag worden beschouwd als huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet u het inleveren bij een
inzamelpunt voor het recycleren van elektrische en elektronische apparatuur. U moet het toestel weggooien in overeenstemming met de
lokale voorschriften voor afvalverwerking. Voor meer informatie over verwerking, hergebruik en recycleren van dit product, kunt u contact
opnemen met uw lokale overheid, uw afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product heeft gekocht.
Dit toestel voldoet aan de Europese Richtlijnen 2014/35/EU, 2014/30/EU en 2011/65/EU.
CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy
PT
INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO SEGURAS
Este aparelho só deve ser utilizado para limpeza doméstica, conforme descrito neste guia do
utilizador. Certifique-se de que este manual é totalmente compreendido antes de utilizar o aparelho.
Desligue sempre o aparelho e retire o carregador da tomada antes de limpar o aparelho ou
efectuar qualquer tarefa de manutenção.
Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas
com capacidades mentais, sensoriais e físicas reduzidas ou sem experiência e conhecimento caso
lhes sejam fornecidas instruções e supervisão relativas à utilização do aparelho de modo seguro e
caso compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A
limpeza e a manutenção não devem ser efectuada por crianças sem supervisão.
Se o cabo de alimentação estiver danificado deixe de utilizar o aparelho imediatamente. Para
evitar um risco de segurança, o cabo de alimentação deve ser substituído por um técnico de
assistência autorizado da Hoover.
Utilize apenas o carregador original fornecido com o aparelho.
Verifique que a tensão de alimentação corresponde à indicada no carregador. Este
electrodoméstico da Hoover vem com um carregador de baterias duplamente isolado que é
apenas adequado para alimentação eléctrica de 230 V (240 V no Reino Unido).
Ligue o carregador a uma tomada elétrica adequada e ligue a ficha do carregador ao eletrodoméstico.
Ao carregar o aparelho, o interruptor de alimentação tem de estar na posição Off.
Antes da primeira utilização, carregue o aparelho durante, pelo menos, 24 horas. A luz LED do
pack de baterias irá acender a vermelho durante o carregamento e irá acender azul quando
totalmente carregado.
Volte a ligar o aparelho ao carregador depois da utilização para recarregar a bateria.
Nunca troque as baterias em temperaturas acima de 37°C ou abaixo de 0°C. É normal que o
carregador aqueça enquanto estiver a carregar.
Desligue o carregador em caso de ausência prolongada (férias, etc.). Recarregue novamente o
produto antes de utilizar, pois a bateria pode descarregar durante longos períodos de
armazenamento.
Utilize apenas acessórios, consumíveis ou peças sobressalentes recomendadas ou fornecidas pela
Hoover.
Eletricidade estática: algumas carpetes podem causar um pequeno acúmulo de eletricidade
estática. A descarga de electricidade estática não constitui qualquer perigo para a saúde.
Mantenha as mãos, os pés, as roupas largas e o cabelo longe das escovas rotativas. Não desligue o
carregador puxando o cabo.
Não utilize o aparelho no exterior, em superfícies húmidas ou para aspirar líquidos. Não aspire
objectos duros ou afiados, fósforos, cinzas quentes, pontas de cigarro ou outros itens
semelhantes. Não pulverize nem aspire líquidos inflamáveis, líquidos de limpeza, aerossóis ou
respectivos vapores. Não passe por cima do cabo de alimentação ao utilizar o aspirador nem retire
a ficha puxando pelo cabo de alimentação. Não continue a utilizar o aparelho ou o carregador
caso aparente estar defeituoso. Não utilize o aparelho para limpar pessoas ou animais. Não
substitua as baterias por baterias não recarregáveis.
Assistência da Hoover: Para assegurar o funcionamento seguro e eficiente deste aparelho,
recomendamos que todas as intervenções de assistência ou reparação sejam efectuadas apenas
por um técnico de assistência autorizado da Hoover.
Eliminação do produto em fim de vida
Se for necessário eliminar o aparelho, primeiro retire as baterias. O aparelho deve ser desligado da
fonte de alimentação ao remover a bateria. Elimine as baterias em segurança. Deixe o aparelho
em funcionamento até parar devido ao facto de as baterias estarem completamente
descarregadas. As pilhas usadas devem ser levadas para uma estação de reciclagem e não devem
ser colocadas no lixo doméstico. Para remover as baterias, contacte o centro de apoio ao cliente
da Hoover ou prossiga de acordo com as instruções seguintes.
IMPORTANTE: Descarregue, sempre, na totalidade as baterias antes da as remover.
Coloque o aspirador em funcionamento até a bateria estar totalmente descarregada. Remova a
ficha de tomada do carregador do aparelho.
Prima os botões de libertação do pack de baterias e deslize para remover.
Nota: Caso experiencie qualquer dificuldade na desmontagem da unidade ou necessite de
informações mais detalhadas sobre o trabalho, recuperação e reciclagem deste aparelho, contacte
o departamento da sua cidade ou o serviço de eliminação de lixo doméstico.
MONTAGEM DA ESCOVA DO LIMPADOR
Para obter a melhor forma e desempenho na carpete, recomenda-se montar as escovas dianteira e traseira à placa do bocal.
Para isto, abra a aba de libertação do agitador e remova a fita suave. Em seguida, agarre uma escova inserindo uma na ranhura traseira e deslize até
ficar totalmente encaixada. Repita estas operações para a segunda escova e deslize-a na ranhura dianteira. Bloqueie a aba de libertação do agitador.
Ambiente:
Este electrodoméstico está marcado de acordo com o disposto na directiva europeia 2011/65/EC relativa aos resíduos de equipamentos
eléctricos e electrónicos (REEE). Ao garantir que este produto é eliminado de forma correcta, estará a contribui para evitar potenciais
consequências negativas para o ambiente e a saúde humana, o que pode ocorrer devido a um tratamento inadequado dos resíduos
deste produto. O símbolo no produto indica que este não pode ser tratado como resíduo doméstico. Pelo contrário, deve ser encaminhado para
o ponto de recolha aplicável para reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. A eliminação deve ser realizada em conformidade com as
leis ambientais locais relativas à eliminação de resíduos. Para obter informações mais detalhadas sobre o tratamento, recuperação e reciclagem
deste produto, contacte as autoridades locais, o serviço de eliminação de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.
Este aparelho encontra-se em conformidade com as Directivas Europeias 2014/35/EU, 2014/30/EU e 2011/65/UE.
CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy
INSTRUCCIONES PARA UN USO SEGURO Y PARA EL MONTAJE
ES
Este aparato solo debe utilizarse para la limpieza doméstica habitual, como se describe en
este manual de usuario. Asegúrese de haber comprendido todo el contenido de este
manual antes de poner en funcionamiento el aparato.
Apague y quite el cargador de la toma de corriente antes de limpiar el aparato o de
efectuar cualquier operación de mantenimiento.
Este aparato puede ser usado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades
físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento bajo
supervisión y con una explicación de las instrucciones con respecto al uso del aparato de
manera segura y que comprendan los riesgos implicados. Los niños no deben jugar con el
aparato. Los niños no deben limpiar ni dar mantenimiento sin supervisión.
Si el cable de alimentación está dañado, deje de utilizar el aparato inmediatamente. Para
evitar riesgos de seguridad, el cable de alimentación sólo puede ser cambiado por un
especialista del servicio técnico de Hoover.
Utilice únicamente el cargador original suministrado con el aparato.
Controle que el voltaje de la corriente eléctrica sea el mismo que el indicado en el cargador.
Este aparato Hoover se proporciona con un cargador de baterías con doble aislamiento que
sólo se puede conectar en una toma de corriente de 230V (240V en Reino Unido).
Enchufe el cargador en una toma de corriente adecuada y conecte la clavija del cargador al
electrodoméstico.
Durante la carga del electrodoméstico, el interruptor de alimentación debe estar en
posición de apagado.
Antes del primer uso, cargue el aspirador durante al menos 24 horas.
La luz LED del paquete de baterías se iluminará de color rojo cuando se esté cargando y se
volverá azul cuando la carga esté completa.
Vuelva a conectar el cargador al electrodoméstico después del uso para recargar la batería.
No cargue nunca la batería a temperaturas superiores a los 37ºC o inferiores a 0ºC. Es
normal que el cargador esté caliente al tacto mientras se está cargando.
Desenchufe el cargador en caso de ausencias prolongadas (vacaciones, etc.). Vuelva a
cargar el aparato nuevamente antes de usarlo, ya que la batería se podría descargar
durante períodos de almacenamiento prolongados.
Utiliza únicamente accesorios, consumibles o repuestos recomendados o distribuidos por
Hoover.
Electricidad estática: algunas alfombras pueden provocar una pequeña acumulación de
electricidad estática. Las descargas estáticas no son peligrosas para la salud.
Mantener lejos de los cepillos rotatorios pies, manos, ropa suelta y cabellos.
No tire del cable para desenchufar el cargador.
No utilice el aparato al aire libre, en superficies húmedas o para recoger líquidos. No aspire
objetos duros o afilados, cerillas, cenizas calientes, colillas de cigarrillo u objetos similares. No
rocíe, ni aspire líquidos inflamables, aerosoles para limpiar o sus vapores. No pase por encima
del cable de alimentación cuando utilice el aparato ni lo desenchufe tirando del cable. No
siga utilizando el electrodoméstico o el cargador si parece estar defectuoso. No utilice el
aparato en personas ni animales. No sustituya las baterías por baterías no recargables.
Servicio Técnico de Hoover: Para garantizar el funcionamiento seguro, eficaz y duradero
del aspirador, recomendamos que las tareas de mantenimiento sean realizadas
exclusivamente por técnicos autorizados del servicio Técnico de Hoover.
Cómo desechar el producto cuando se haya agotado su vida útil.
Si se debe desechar el aparato, primero es necesario extraer la batería. Cuando extraiga la
batería, el electrodoméstico debe estar desconectado de la red eléctrica. Elimine la batería
de manera segura. Haga funcionar el electrodoméstico hasta que se detenga debido a que
la batería está totalmente descargada. Las baterías usadas deben llevarse a un punto de
reciclaje y no deben desecharse con los residuos domésticos. Para quitar la batería,
contacte con el Servicio Técnico de Hoover o siga las presentes instrucciones.
IMPORTANTE: Descargue siempre las baterías completamente antes de desecharlas y
asegúrese de que el cargador está desenchufado.
Haga funcionar el aspirador hasta que las baterías estén completamente descargadas.
Quite el conector jack del cargador del electrodoméstico.
Pulse los botones de desenganche del paquete de baterías y deslice para extraerlo.
Nota: Si llega a experimentar problemas al desmontar el aspirador o para obtener
información más detallada sobre el tratamiento, la recuperación y el reciclaje de este
electrodoméstico, contacte con su Ayuntamiento o con el servicio de recogida de residuos
domésticos de su zona.
ENSAMBLE DE LA RASQUETA
Para obtener el mejor resultado en los rincones y las alfombras se recomienda ensamblar la rasqueta delantera y la rasqueta trasera en la
suela de la tobera.
Para hacerlo, abra la solapa de desbloqueo del agitador y extraiga la tira suave. Luego agarre una rasqueta introduciendo un extremo en la
ranura trasera y deslícela hasta que encaje perfectamente en su alojamiento. Repita este procedimiento para la segunda rasqueta y
deslícela en la ranura delantera. Bloquee la solapa de desbloqueo del agitador.
El Medio Ambiente:
Este aparato está marcado de acuerdo con la Directiva Europea 2011/65/EC sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE). Al cerciorarse de que este producto se elimine correctamente, usted ayudará a prevenir las posibles consecuencias
perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana que, de otro modo, podrían producirse en caso de manejo inadecuado de
los residuos de este producto. El símbolo que puede verse en el producto indica que éste no puede tratarse como residuo doméstico. En
vez de esto debe entregarse en un punto de recogida de electrodomésticos para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. La
eliminación debe llevarse a cabo según los reglamentos medioambientales locales sobre eliminación de residuos. Para información más
detallada sobre el tratamiento, la recuperación y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su Ayuntamiento, su servicio de
recogida de residuos domésticos o con el establecimiento donde haya comprado el producto.
Esta aparato cumple con las Directivas europeas 2014/35/EU, 2014/30/EU y 2011/65/EU.
CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy
INSTRUKTIONER FOR SIKKER BRUG OG SAMLING
DK
Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i
brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning
fuldt ud, inden apparatet tages i brug.
Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid
slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.
Dette udstyr kan anvendes af børn, der er 8 år gamle og derover, og af personer med
nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de
er under opsyn eller vejledning i at bruge udstyret på en sikker måde og forstår de risici, der
er involveret. Børn må ikke lege med udstyret. Rengøring og vedligeholdelse må ikke
udføres af børn uden en voksen tilstede.
Hvis netledningen er ødelagt, skal du stoppe med at bruge støvsugeren øjeblikkeligt. For at
undgå en sikkerhedsrisiko skal en autoriseret Hoover-servicetekniker udskifte
strømledningen.
Brug kun den originale oplader, der blev leveret sammen med apparatet.
Sørg for at stømmen i dit forsyningsnet er den samme som anført på opladeren. Denne
støvsuger er forsynet med en dobbelt isoleret batterioplader, der kun er beregnet til
tilslutning til en 220 V stikdåse.
Sæt opladeren i en passende stikkontakt og tilslut opladeren til apparatet.
Strømknappen skal stå på off-positionen ved opladning af apparatet.
Støvsugeren skal oplades i mindst 24 timer, før den tages i brug første gang.
Batteripakkens LED lyser rødt under opladning, og bliver blåt når batteriet er fult opladet.
Støvsugeren skal tilsluttes opladeren igen efter brug, så batterierne kan blive genopladet.
Oplad aldrig batterierne ved over 37°C eller under 0°C. Det er normalt for opladeren at blive
varm at røre ved under opladning.
Træk opladeren ud af stikket ved længere tids fravær (ferie o.lign.). Genoplad støvsugeren
igen før brug, da batterierne kan selvaflade ved længere tids stilstand.
Anvend kun tilbehør, udstyr og reservedele leveret af Hoover.
Statisk elektricitet: nogle tæpper kan forårsage statisk elektricitet. Udledning af statisk
elektricitet er ikke sundhedsfarligt.
Hold hænder, fødder, løstsiddende tøj og hår væk fra roterende børster.
Opladeren må ikke trækkes ud af stikdåsen ved at trække i kablet.
Brug ikke støvsugeren udendørs eller på våde overflader eller til opsugning af væsker.
Undlad at opsuge hårde eller skarpe genstande, tændstikker, varm aske, cigaretstumper
eller andre lignende genstande. Undlad at sprøjte med eller opsuge brændbare væsker,
rensevæsker, spraydåser eller spray fra disse. Undlad at køre over strømkablet når du
bruger din støvsuger og undlad at trække stikket ud ved at trække i strømkablet, men hold
fast i stikket. Hvis apparatet eller opladeren ser ud til at være beskadigede, skal det tages
ud af brug. Undlad at bruge apparatet på at rengøre mennesker eller dyr. Batterierne må
ikke udskiftes med ikke-genopladelige batterier.
Hoover service: For at sikre løbende sikker og effektiv drift af denne støvsuger anbefaler
vi, at eftersyn eller reparationer udelukkende udføres af en autoriseret
Hoover-servicetekniker.
Bortskaffelse af brugt produkt
Hvis dit apparat skal kasseres, skal batterierne fjernes inden. Apparatet skal abrydes fra
lysnettet når batteriet fjernes. Bortskaf batterierne på en sikker måde. Tænd apparatet, indtil
det stopper, fordi batterierne er helt afladet. Brugte batterier skal afleveres på en
genbrugsstation og ikke smides ud sammen med husholdningsaffald. Hvis batterierne skal
fjernes, bedes du kontakte Hoover-kundeservice eller handle i henhold til følgende
anvisninger.
VIGTIGT: Aflad altid batterierne helt, før de fjernes.
Kør med støvsugeren, indtil batterierne er helt tomme. Fjern opladeren fra apparatet.
Tryk på batteripakkens udløsningsknapper, og fjern pakken.
Bemærk: Hvis du får problemer med at afmontere enheden eller ønsker mere detaljerede
oplysninger om behandling, genanvendelse og genbrug af dette produkt, bedes du
kontakte kommunen eller skraldeselskabet.
SAMLING AF VISKERBLAD
For at opnå den bedste fuge- og tæppefunktion, anbefales det at samle de forreste og bagerste viskerblade på mundstykkets bundplade.
For at gøre dette, skal du åbne rotorens udløsningsknap og fjerne den bløde strimmel. Tag fat i et viskerblad, og sæt den ene ende i den
bagerste åbning, før bladet ind indtil det er helt på plads. Gentag denne operation for det andet viskerblad, og før det ind i den forreste
åbning. Lås rotorens udløsningsknap fast.
Miljøet:
Denne håndstøvsuger er mærket i overensstemmelse med det europæiskedirektiv 2011/65//EC om affald af elektrisk og elektronisk
udstyr (WEEE). Ved at sikre at dette produkt bortskaffes korrekt er du med til at forhindre eventuelle negative konsekvenser for miljø
og sundhed, som ellers kunne forårsages på grund af forkert bortskaffelse af dette produkt. Symbolet på produktet angiver, at
produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres til en affaldsstation for genbrug af elektrisk og elektronisk
udstyr. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med de lokale miljøregler vedrørende bortskaffelse af affald. Du kan få flere detaljerede
oplysninger om behandling, genvinding og genbrug af dette produkt ved at kontakte din lokale kommune, renovationsfirmaet eller den
butik, hvor du købte produktet.
Denne støvsuger overholder bestemmelserne is EU Direktiverne 2014/35/EU, 2014/30/EU og 2011/65/EU.
CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy
INSTRUKSJONER FOR SIKKER BRUK OG MONTERINGER
NO
Dette apparatet må kun brukes til husrengjøring, og slik denne bruksanvisningen beskriver.
Sørg for at denne veiledningene er forstått fullstendig før du bruker apparatet.
Slå alltid av og koble laderen fra støpselet før enheten rengjøres eller vedlikeholdes.
Apparatet kan brukes av barn fra 8 år, og av personer med nedsatte fysiske, sanselige eller
mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under oppsyn eller har fått
opplæring i sikker bruk av apparatet og forstår farene bruk av apparatet kan medføre. Barn skal
ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten oppsyn.
Bruken av apparatet må opphøre umiddelbart dersom strømledningen er skadet. Av
sikkerhetshensyn må en autorisert Hoover-tekniker erstatte strømledningen.
Bruk den opprinnelige laderen som fulgte med apparatet.
Kontroller at forsyningsspenningen er den samme som er angitt på laderen. Dette
Hoover-apparatet leveres med dobbeltisolert batterilater, som kun kan settes i et 230V (britisk
240V) strømuttak.
Koble laderen til et egnet strømuttak, og koble laderens kontakt til apparatet.
Når du lader apparatet, må av/på-spaken være i av-posisjon.
La rengjøringsapparatet stå på lading i minst 24 timer før første gangs bruk.
Batteripakkens LED-lys vil lyse rødt under oppladingen og vil bli blått når den er fullstendig
oppladet.
Koble apparatet tilbake i laderen etter bruk, slik at batteriet lades opp.
Lad aldri batteriene i temperaturer over 37 °C eller under 0 °C. Det er vanlig at laderen er varm
ved berøring under lading.
Koble fra laderen dersom du er borte over langre tid (f.eks. ferie). Produktet bør lades opp igjen
før bruk, da batteriene kan selvutløses ved lengre tids lagring.
Bruk kun tilbehør, forbruksvarer eller reservedeler som anbefales eller leveres av Hoover.
Statisk elektrisitet: noen tepper kan forårsake en liten opphopning av statisk elektrisitet.
Utladning av statisk elektrisitet er ikke helseskadelig.
Hold hender, føtter, løse klær og hår unna roterende børster.
Ikke koble fra laderen ved å trekke i ledningen.
Du må ikke bruke apparatet utendørs, på våte overflater eller til å støvsuge væske. Du må ikke
støvsuge harde eller skarpe objekter, varm aske, sigarettsneiper eller andre liknende gjenstander. Apparatet må ikke utsettes for eller støvsuge opp brennbare væsker, rengjøringsmidler,
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising