Hoover | HNT 412 SY | Hoover HNT 412 SY Ohjekirja

Hoover HNT 412 SY Ohjekirja
PESUKONE HNT 412
S
V
B1 C1 C2 B2
G
A
H
A
OHJELMAN/LÄMPÖTILAN VALINTASÄÄDIN
B1
LINKOUKSEN VALINTAKYTKIN
B2
AJASTIMELLINEN ALOITUS –KYTKIN
C1
ESIPESU
C2
HELPPO SILITYS
G
KANNEN MERKKIVALO
H
KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS-KYTKIN
p
SÄÄTIMIEN ASENNON ILMAISIN
S
STOP/OHJELMAN LOPPU MERKKIVALO
V
JÄLJELLÄ OLEVAN AJAN MERKKIVALOT
p
Tällä valintasäätimellä voidaan valita haluttu pesuohjelma. Kierrä säädintä (säädintä
voidaan kiertää sekä myötä- että vastapäivään), kunnes ohjelman merkintä osuu
merkkipisteen (p) kohdalle. Lämpötilan valinta riippuu valitusta ohjelmasta (Katso
ohjelmataulukkoa).
Ohjelmataulukko HNT 412
Ohjelma
Ohjelma tekstiilityypille
SEKOITTEET
TEKOKUIDU
T
PUUVILLAT
ARAT
TEKSTIILIT
Arvioitu
aika
min.
Korkein
Korkein
Täyttömäärä
mahd. mahd.linkousKorkein
lämpötila
nopeus
mahdollinen
ºC
rpm/min
Kg.
Valkopyykki
140
90º
1200
5
*Kestävät värit
135
60º
1200
5
Arat värit
105
40º
1200
5
Arat värit
100
30º
1200
5
Arat värit
95
1200
5
Kestävät värit
85
60º
800
2
Kestävät värit
75
50º
800
2
Arat värit
70
40º
800
2
Arat värit
70
30º
800
2
Arat värit
65
800
2
Arat
1,5
70
40º
400
Villa
50
30º
800
1
Villa
50
800
1
Huuhtelu
25
800
9
1200
Linkous
50
30º
800
2
150
30º
800
2
40º
1000
2
Pikaohjelma 44
160
44
40º
800
3,5
Pikaohjelma 29
29
40º
800
2
AA 40
Valintakytkimet
C
I II
4
Tyhjennys
Käsinpesu
ERIKOISOHJELMAT
SPORT Sportwear
Pesuaineen
annostus
* EN 60456-normin mukainen ohjelma
Mallin tekniset tiedot HNT 412
Verkkojännite
Pesuteho
Linkouksen
teho
Pumppumoottorin
teho
230V./50Hz
175 W.
400 W.
30 W.
Verkon
Vastuksen Maksimi- sulakkeiden
teho
syöttöteho
ampeerit Vedenpaine
0,05-0,8
1950 W. 2200 W.
10 A.
Mpa
Veden
kulutus
*ohj.
EN60456
Energian
kulutus
*ohj.
EN60456
45 L.
0,85 Kw.
PESUN VALMISTAMINEN
1.- Kun pyykki on pantu koneeseen, sulje rummun läpät huolellisesti.
2.- Annostele pesuaine ja mahdolliset muut aineet ylittämättä “MAX”-merkintää
•
esipesuaine I
•
pesuaine II
•
valkaisuaine
•
huuhteluaine
HALUTUN OHJELMAN JA TOIMINTOJEN VALINTA
3.- Kierrä ohjelman valintasäädin (A) halutun ohjelman kohdalle.
4.- Halutessasi paina tarvittavien toimintojen kytkimiä (C1, C2,).
C1 esipesukytkin
Tämä valinta on hyödyllinen, kun pestään erittäin likaista pyykkiä. Pesukone suorittaa pienen lisäpesun
ennen varsinaista pesua. Tätä kytkintä voidaan käyttää ainoastaan puuvillalle, sekoitteille ja tekokuiduille
tarkoitettujen ohjelmien yhteydessä. Jos haluat käyttää tätä mahdollisuutta, sinun on aina painettava
kyseistä kytkintä ennen ohjelman käynnistyskytkintä (H).
C2 helppo silitys -kytkin
Painamalla tätä kytkintä voidaan ryppyjen muodostumista tekstiileihin vähentää riippuen valitusta ohjelmasta
ja pestävän tekstiilin tyypistä. Kytkin toimii seuraavalla tavalla:
Sekoitteet,Tekokuidut. Poistaa huuhtelujen väliset linkoukset.
Arat tekstiilit. Poistaa huuhtelujen väliset linkoukset ja pysähtyy ennen hellävaraista loppulinkousta.
Käsinpesu, Villa ,Puuvillalle, ja AA40: Pysähtyy ennen loppulinkousta.
Huuhtelut, Poistaa huuhtelujen väliset linkoukset.
Aroille tekstiileille, Käsinpesu, Puuvillalle ,AA40, ja Villalle tarkoitetut ohjelmat saatetaan loppuun painamalla
pikasilityskytkintä, jolloin kone tyhjentää veden ja linkoaa normaalilla tavalla.
Jos haluat tyhjentää veden linkoamatta, peruuta käynnissä oleva ohjelma ja valitse uusi tyhjennysohjelma.
5.- Voit valita haluamasi linkousnopeuden (B1)
B1 linkouksen valintakytkin
Tätä kytkintä painamalla valitaan haluttu nopeus loppulinkoukselle, jonka on kuitenkin oltava valitulle
ohjelmalle sopiva. Nämä nopeudet on merkitty vastaavaan merkkivaloon. Jos haluat poistaa linkouksen
kokonaan, aseta nopeuden osoitin asentoon ( ).
Voit valita haluamasi nopeuden millä hetkellä hyvänsä ohjelmaa.
6.- Valittuasi haluamasi toiminnot kone alkaa toimia painamalla kytkintä (H), jolloin yksi jäljellä olevan ajan,
merkkivaloista (V) syttyy. Tämä valo ilmoittaa suunnilleen jäljellä olevan ajan pesuohjelman loppuun, mutta
muuttuu ohjelman edetessä. Varmista ennen käynnistyskytkimen (H) painamista, että stop/ohjelman loppumerkkivalo vilkkuu. Jos se palaa pysyvästi, käännä ohjelmanvalintasäädin ensin OFF-asentoon ja valitse
tämän jälkeen haluamasi ohjelma uudelleen.
Jos ohjelman jo alettua haluat peruuttaa sen, paina kytkintä uudelleen. (Merkkivalo sammuu.)
B2 ajastimellinen aloitus -kytkin
Valitun ohjelman alkamista voidaan viivyttää, jolloin pesukone alkaa toimia joko 3, 6 tai 9 tunnin kuluttua.
Toimi seuraavalla tavalla:
- Valitse haluamasi ohjelma OHJELMANVALITSIMELLA.
- Jos painat kytkintä yhden kerran, syttyy 3 tuntia tarkoittava merkkivalo.
- Jos painat kytkintä kaksi kertaa, syttyy 6 tuntia tarkoittava merkkivalo.
- Jos painat kytkintä kolme kertaa, syttyy 9 tuntia tarkoittava merkkivalo.
- Valittuasi jonkun edellisistä esimerkeistä paina kytkintä (H), varastoidaksesi ohjelman muistiin. Kone alkaa
toimia valitsemasi ajan kuluttua.
- Jos haluat perua ajastimellisen aloituksen, paina uudelleen kytkintä (B2), kunnes ohjelman loppua
osoittava merkkivalo syttyy.
Ohjelmien peruuttaminen – muuttaminen
Jos ohjelman jo alettua haluat muuttaa sitä tai peruuttaa sen, toimi seuraavalla tavalla:
- Paina kytkintä (H) ja pidä sitä alaspainettuna, kunnes Stop/ohjelman loppu –merkkivalo syttyy ja jää
palamaan. Näin ohjelma on tullut peruutetuksi ja voit halutessasi valita uuden.
- Valitse uusi ohjelma.
- Paina uudestaan kytkintä (H), kunnes yksi jäljellä olevan pesuajan merkkivaloista syttyy palamaan.
- Pesukone suorittaa uudelleen valitun ohjelman.
Ohjelman keskeytys
Pesuohjelma voidaan myös halutessasi keskeyttää. Näin voit esimerkiksi lisätä pyykkiä koneeseen. Toimi
seuraavalla tavalla:
- Paina kytkintä (H) ja pidä sitä alaspainettuna, kunnes valintakytkinten merkkivalot ja jäljellä olevan
pesuajan merkkivalo alkavat vilkkua.
- Kun kannen turvalukituksen merkkivalo on sammunut (arvioitu aika 2 minuuttia), avaa kansi ja lisäähaluamasi pyykki.
- Sulje huolellisesti sekä rummun läpät että kansi.
- Paina kytkintä (H). Jäljellä olevan pesuajan merkkivalo syttyy palamaan, ja kone jatkaa ohjelman
suorittamista.
Ohjelman loputtua merkkivalo S jää palamaan (Stop, ohjelman loppu) samalla, kun jäljellä olevan ajan
merkkivalo (V) ja kannen turvalukituksen merkkivalo (G) sammuvat.
Oman turvallisuutesi vuoksi käännä ohjelmanvalitsin OFF-asentoon ennen, kuin avaat koneen
kannen ja rummun läpät ottaaksesi puhtaan pyykin ulos.
20.07.06 / H – 46003444 FI
!"#$%& ' (%)*),+-! ./! 0
123-42,5565.7,890:; 4<= 97; >!:*5.<?!@!A A <.?7; 4B836>!354022
CDEFG GHI!J-KH,L0FM"MJ EN
OQPRSP"T UWVXYZY\[ ] ^ _"_!`abBbdc`,eQf,_`dg!h i j\_`a!`!k\_ lnm opq,rs
tuv txw*y{z"u,|q}m m v ~w*y.t-}ywwy €‚ƒ‚ „B„‡† m v v s s p-ˆr,y‰sZv wq},yŠ
‹{Œ!Ž ‘ ’,“”*“
•,“
–.—˜Ž
™0‘Œ”!”“
•“”™ ™
’
Ÿd*¡‡¢ ¢ £!¤ƒ¤Z¥£¦¦¥ §
¨©,ª«
š!›œ*d,œžZžZšœ›!›,š
¬ ­‡® ¯°® ±,¬Z²³´® µ¶® ·¬Z²*¸,²¹dº»® »!»,² ¼0½¾À¿Á!¼ÃÄÃ!ÃÅ¿ÆÆÇǾ Ã
È ²-ɶ® ¬ZÊ È ¬Z²!Ê!»!»,² Ë ÌÍ!ÍÎ Î Ï*Ð Ñ!Ï*Ò
ÎZÓÔÎ0ÏÕ/Ï*Ö××Ð ØÙÕ#ÚÔÛ ÏxÜÍ
Î ÓÛ ×Ð Î ÎÍÏØØÍÝÎÍ,Ð Þ,ß*à áâ,à ã*â*ä åƒßædç¶èéZâ*ä êëìí î î0ïð ñ!ò
ñ!óî0ï!ñôï!ììë õ
öø÷ ù úûýü*þþÿ ! " # $ %'&(*)+ ,%%,.-0/21--435*67%86 ;9 : < =?>@ A*>@4B CD0>
E;F G HK
I JMLNKJO PRQ O SUT V WXZY[\ ]]_^a`cb[ de fcgKfhf*dibK]def0b
jlk monqprp s mtpru2vwUwcvqpyx
zh{ |Z}
~ Z}  |*€  { zZ}Z}*z‚„ƒMƒyƒh† z*‡ˆ
Š‹Œ4 yŽMŽh y ‘ ’“*”•M•Z–*“
˜™Mš›M›
žZŸZZ¡£¢*¤¥ ¦¨§ Ÿ4©ª¤Z¦«§ ¡ž¡¬h­o¦®¦«M¡¯¤*¢¤Z¤¦¨§ ¡*ž¡ °yŸZZ¥ ± žM¦¨§ ¡ž¡
³´ZµZ¶·¸ ¹*´M´¹¯·¹Z¹ºhµ »r¶4µ
½¾¿*À ÁªÂÄÄÅ ÄÆcÁrǪ¾ÈZÉ ÈÄÈÊÀZ¿¾ÇËÉ Ár¿*ÀÆÌÆ;Ì Í Î'Ï4Ð4Ð Ñ®ÒÓZÔÕ Ö
ØÙÚÛZÛÜ Õ ÚÊÝÞMÞßrÕ à«Õ ÛÚÊÝ*ÛÜ Õ ß Ñhá;Ý*Ûhß
ãäËå æ çZå èéêìëyíî ï«ð*æ
óoô õö ÷hö ø®ùúcûyõö üªý
!""$#% & & ' ()+*,!- &,.
‰
—
œ
²
¼
×
â
ñò
þ;ÿ
þ
1/ 0
2436587:9:;<;<= >63?3@>:ACB@B:5DBE6F>HGI
J-KMLKONPQRTS<K$USSVK$KXWZY[Y]\$^`_aa$b c d<egf:h[hjikl m$k
op q<r-s tup p v-p rMw4vMeetup xzy{s |rt-|$r-s`}%|ry{q<e$evMet~xzy-y$t€s |rt‚
n
ƒ „@†ˆ‡4‰ †%ŠŒ‹[  ‹[Ž‡4‰  [‘Z ’$“Z‰ ”@•‹[—–[„ ƒH˜ ‰ ”[•„[” ™ •M“Z‰
š ›@œˆž{œ6ž{Ÿˆ ¡ ¢[¥
£ ¤ZMœ¦ ž{ž{¤:§ ¨[ž¤
© ª «V«,¬­ ®ˆ¯° « ­ ®± ¬²`±1³­° ´%µ° ² ­ ¬±`±1³³² ­ ®M¶
·
¸{¹‘º$» ¼,½%¾`½¿À ÁÂÃÂZ¼ ÄÅ ÂÀ ¿`½-Èƽ¿ºÅ1½-ÇÇ,ÂMà ¼ È» Å1½$½MÃ$É
ÊÌËHÍMÎ ÏÑÐ Ò Ó,ÍÔ ÍŒÕÖØ×ÍÙVÚ`Ò Ó ÍÖ$Ú Ó¥Û ÍMÐ Û ÛÐÜÝÒÚÛ ÕMÖ`ÝÝÓÌÏ4Í$ÍÞÕÐ Ó,ÝÓVÚÎ Î Í
Û ÕÒÛ1ÝÓ ÓÐ Ï4ÝÎ Î Í-ß
ËHÍÙ ÏÑÐ Ò Ó,Í{à[ÝÓ Ó,áâÒáãÛ äÎ Ð Ð Ó áÖ`Ó áâÕÖåÏ%ÍÍÞ$ÕÐ Ó,ÝÓ ÓVÚ$à-Ô ÍâÝÓ Ó áâÏ4Í$ÍÞ$ÕMÐ ÓÚÒ
æçéèê ë è1ìë ë êíî4ïïð ðñØë ñ$òñMïè1ð`ìð`ð ñóæë ñØêô ë,ìê ë ë,õØöñ÷ ëVïï`ë,ìë ëï$ïç
ðõôè1ø$ñð`ìMç`ë,ñù ññMçí
îˆññú$æMû ëïðèüê ë èì-ç ë õýæçXöõ÷ ë ë õþ õ`ë øMçÿè õê ë ë õù õçXëVï ö`ñM÷ ÷ û ðï$ï`ú$ìMç
è ñç$çñ÷ ë ñˆðõôè1øMû ð`èï`ö`ñ$ñ,ñMç öõ÷ ë ë õþ û ð`ìèðû í
õôè øöû ë ñ$òû ð ë,ìì-çÑæç æ÷ ë ñöñzô`ìM÷ òæð Vë ûè õðû ÷ ÷ õù æ`ë ë ñ4öû ë ñè1æð`è1ìëVû ç
öæû ú$ñ$ñç4û ,æë ë ñ$ñ ò$û ð ë æè`èì$ìð ë ñ ö`õM÷ û ë ë,ø$þ õ ð ë ûDë ñ òìì-ç ëVï÷ ÷ ìMçí
ð`ì ëVï÷ ì$ì ö`ñMû ô1ë ññ ïï`ë,ììMç
î4û è õ÷ û[öû ë ñüù æMô ë æ æçâöñô$û ç $æMû ë ëVïç$ï ë ‘
"! # $ % &' ()*+,-/.10*2+3"(33
4 35 67' ()38035 )39)3' 4 35 ):: ) ,;)<:(=)37>:*5 ) *&' () ,,;()?A@
BDCE FHG IJKC=LKCNMGPOQE MSRC;IJUTVTIICWFACXYVOZE E G IVG IJC[XM\V];G E ^ _ J CG
`;aVb c`defVb cgVhib ajekmlKhQb jKenaee;jjKeeoeb f`pjUperq`;aVpVshic``c
e;a`cVcZpa t
le
jUpZu<dev v b apZpaw7xxuKxy;ajK`c
chipzej<jewAe;jje
lKx;j<jKxwHb a`ajKxA{
|}~ €‚ƒ„ 1†„‡ƒˆ „ ˆŠ‰‹€Œ ˆŠ€„ ˆŽ ‘Œ ƒ‚‰‹€Œ €~ ~ €7~  ’ ’ ~ ~ 
„  „ƒ‰1 „’Ž
|‘€~ ’€‚ƒˆ ˆŠ€“’ ’”€‚ƒ~ ~ ;„ „„†~ • ˆ–•~ ƒ ˆŽ
|Z—Š˜ ™ƒ~ ~  „  š• ’<ƒ8•ƒ˜’ƒ8•9’‡~ 1€;“’ ’€€‚Œ< ’ “ „=’€Š›Œƒ› „‡‡ ’ ’
ˆƒ‡ ™’ ’;ˆŽ
|}~ €‚€;“’€‚‰1‡‡ˆ’=• 9’ ~  „€† „’ƒŒ ;„ ƒ ’Ž
|9}~ €œˆˆ~ ;„’ ˆž’Ÿ’ƒ ‰1 ˆ ’Œ =• ƒ ’ ’  „’ ˆœ˜ˆ ~ ” ™ˆP€;“’ ’€€
ƒˆ;’ ’1 ~ ‰‚ˆ ›~ ›ƒˆ ’ Ž
|¡}~ €¢› ™€¢› Œ ’=•ƒ˜ ™ƒ;„’£D‡ˆž˜~ ‡;’¤ ŒŒ ƒ;’ ’¢› Œ ’ ƒ;„;’ ’ ‰‚ˆ
† „’ƒ ;„’Ž
|¥}~ €¦•€;’€"ƒˆ;’ ’§„‡ƒ=•‰1 ’ ’ §’¨~ ’ ’  „A„€€ƒ~ ƒ;„;‡˜’  ™ˆ
› ‡’‡;=„ ~ ~ 7© „;™V£‡Œ ˆ ªƒˆ›~ ƒ•ˆVŽ «¬Ž
|9}~ €­† ’ €®ƒˆ ;’ ’œˆ~ ~ P’ D‰A‡ƒ;›; ~ ~ P„ ˆP€“ˆˆ „„€ƒ~ ƒˆ
 ˆŽ
|‚}~ €„ •ƒ ’¯ƒˆ ’ ’°ƒ„’  „  ˆ†  ƒ ˜ ˆœ’ ±~ €˜ ~ ~
~ ‡;’ ’£²•ƒ„ „ Š„ Š›ƒ/•ƒ‡ ’‡Š„‡; ˜;‡;ˆ‚;„’ ~ ‰‹=„ Ž
„ ~ ~  „=’
|³}~ €¥;„ ;’´ƒˆ;’ ’µ†;€;’ „ „ ~ ~ ¥~ ‡ „’~ ~ ZŽi¶Ÿ •ƒ ’·„ ¢ˆ  ˆ£Z’ ’€
~ ’ ’ ˆ‘•‚ƒˆ ˆŠ~ ‡ „’ˆ › €~   ˆ–•€€1ŒƒŽ
|}~ €1•€;’€·† ‡ „‰‚’ Œ< ~ =•´~ „’ ˆ·‡~ ƒ;’ ’‡ ›; ~ ~ V£V„ ~ ~ €´ˆ µ› ƒ › ;’
ƒ~ ~ ‹› Œ „; Ž
¸‘¹Dº9»1¼ º‚½
¾³¿ZÀ‘¹‘Á¥Â¡¼ ߚÁŸÂ´Ä¡¿³Å‘¿³ÁÇÆÈ¡»7¾QɚÊi¼ ÆÂ
ˑÌ9ÍΟ̊ϳгÑÒÔÓÕÖ¬×ÔÒDПÑiسØiБØسΑÙ
Ú
ê ë³ìíî1ïðñòòñŠïìó ô òõì ö;÷;îïïîìöø
Û7ܳݟÞßÞáààŠâ–ã¡ÞßÞáã
ä åæ‘çšèèéŸæ
ê ù í<íðõî‚ïîú ïï ú û í ììüú î1ý þ ÿ
ð ó ò ú öõî‚ï ìó îü î ü;ú öõ òú öõî
öòï ö9ïîú ïïú û ý !#"$% % $$& ' () *+ ,!- . / ,,0$+1,!2+, 34 % % $$&534#$$
6 #3,+,714& 6 1$+89 +2 - : =; < < >?@BA&CADEFG+FFAH+G+@8@8?IE+JK>GGFFAF<JK>
EL+FG&< >G&>M@NJK< OP< >@BJRQ
SUTV+W1X5TY+Z\[X] V^9_`#Y^#Xa7V+Tb W Wcdc&] ] ceWX+^ X&] ] Xf
gh i jlkmKnpo q q r5stnpuvw8x+w8wyuPz {}|xx|!tq uvw8t
~h i €{K|xx|Mt&q uvwBt!o q It|I‚kmKnpo r
ƒU„†5‡ˆ ‰+ŠŒ‹&ŠŽ†=€Œˆ ‘‹ŠŒ‘K’=ˆ ƒŒ“†U
”–•K—˜+™š›œ —›&œŸž ¡1—+¡ ¡1¢+£ ¢¤£ —¥—&œ§¦¨š9—&ž ™™œŸ™™#¥—œŸž —+¡)š#™œ
£#¢ž ¡ ©#š9˜ —ž ž ¢ª¬«}¢­¢®ž —¡1š#™¯˜ —™°1¨¨±š›œ#——œ²­!™š9¨&œ#¨
³ °8™+­­I™œ´˜+ ˜#¢ž ž ¢µpª·¶=¨œ¸ ¨&œ¹ž —¡1š#™œ¹š¢#©¡ ¡º¢»¡¢¸+¢œ
¡¨°)š9›& ¡8™#š\˜ ——&œ5›&œ¼£ ¢&ž ¡1—#¡ ¡1¢+£ ¢ª
”¼½ œœ ¡¢¾£ —¥—&œ#›+¡ ¡›&ž —+¡š ™¾š#™ž ­M¨#£#¨¸£ ˜¡1—& ˜ —˜9¡1¨À¿+¢¢˜Á¡¢¢œ
˜#¢¸š9º+£—œ¡ ¡8 ž œ ³ š›œ ——&œÂ¡¨š¨¿™ ›ž —œÃ©+ž ¢›+˜#¨+˜˜#¨+µÄ¦¨
¡› ˜ —+˜¡¨Å¿¢¢+˜9¡¢¢&œ¤£ —˜ ¸#¨&œ#¨¨&œ¤¡¨e£ —¥—&œ+›#¡ ¡››œ&ÆǦ›œ+š¨
ÈÉÉÊ9ËÌÌËÍ ÎÎÈÈ#ËÏ&Ð5Ñ Ò1ÓÔ}Ê Õ ÎÖ ×1ÎÎ×8Ø
Ù5Ú È Î+×ˤÊÏ&Ð ÎÍ ÛÜ ÎÍ Í ÎÝÈ ÎÕ Ð+Û۟ÐÕ Õ Ð&ÞßÎ+× ×ÛàÍ Î×1Ê#ÉÉÐáÎÕ=×8ÉÍ Î
â!É×1Ê#Õ Ë ÎÕ ÊÛã×8É#ÊÏÊÁÈÕ Ë&رäÕ Õ ÐÐÕ ×Ûãå ÎæÎ&ÐÌ+ÏÕ È×ÏÌÉ×Ê#Õ
å ÎÈÕ ËÍ ×ËË&Ð Ö1Î&ÉÐ+ËË&Ð ×ËÕçâ!Õ ÎÍ ÉÉ+âMâMÕ Ð Ê#Õ Õ Ð×1ÎÛÛÐ
å ÎæÎÐ+ÌÏÕ È×ÏËÉÊ9ÊÏÏÐÞ·èÏÐÊ9ËéÜ+ËÍ ÊËÕ ÈÕ èËÐê×8ÉÍ ÎÎëÏÍ Í Ë
ìííî ïð!ñò&ó#íò ô–ó9õ&ô ïï&ôöñí÷ó9ï&ôùø#ú&û óú&ò ì#ò üú&ôý&þ ÿ&øò ô ÷1ÿÿ
ô !#"$% % % & ' () +*&,.-&/ 0& &&((1 -&/& -- % (1-1(1 0$2& ( 2"'
2& 2&31 - (4 56"& (*
7
849 9 :;=<6>?>@+ABC&BB>DEC&<6<6;FA&GH:CCBB>B#9IGJ:KAL1BC#9 :C:
<MG.9 NO9 :<PGRQ
SUT.VW1XX#WZY [ [ \1]^ ^ XY ]_VWZ`1XY aVbaccd.\1]W\eeWW&e1^fa1ghi'[ Y Y e
j ci']1k^ X^6] WlcY ]1k)^ cW
V`nm c[ W j [ a]1coV[ \)XcY Y XHpqTr]W
^ V[ bX#W&a[ sXtVWuk]1Vi'[ ^ X&^ ^6]dv^6]&Y XXwV`nm c[ W j [ a]x\eeW^ ee
]]1sX#Y Y XXWcY \1]&a&Xi e[ kXXW5ckXW^ VVWk1c#p
SzyfkX&^ c{a&X&k]&\VW1X|^ c&kca&c[ W1VVW}kX#W}X&^6]1bbc[ k&[ k)^ c
m cY V[ k)^ c3k1ee&^ ebeY Y e+p
c&~T.eeWW1e€b]^ ^ Xi'[ c€b3gh&^ ea&e[ j eeWm cY cW€i']] j [ W
‚[ i'~i V1T.^ ^ ecebW[ W&kXe5\)m kc[ Y p \ccgY h&k ƒ ^ c[1cY c&k&a&e[ Wd\1]WWXkkXO\[ [ WW[ ^ ^ gg
^ e1gsX#Y Y [ kXk^6[Y c1^ ^6[ ccWp
„ ~†]\1[ ^ kXzm cY \c‡\eeW^ ebeY Y eˆb]^ ^ X#i'[ c j c&k^ cae[ j eeWd
\1]WWXk‰kX\[ [ WW[ ^ ^ gg3a&Xk]&\VWXX#W3a&V`nm ccWp
Š ci b[ k^ c+dX^ ^ e\VW1XVW‹^ e1gk[ W‹^ c1k1ca&c[ W1V&kk1cp
Œ i'[ ^ eY [ [ \1]^ ^ ccŽ\VWX^ ^ ck[ [ i ^ ebe1^ ^ ek&[ ^ ea&c[ \V[ Y ^ ccW
W1V)m ccbcY Y c j ]1Vi VWa1Xi eeWgY eVk1cWXi6[&\1]Y b[ [ W‹m c^ ci \1[ k^ c#d
X&^ ^ e3kXX[)\X[ W]p
SI‘[ \eY [Um V]1s]^_k[ [ i ^ ebeeW’\VW1XX#W“^ V[ kXXW”ac[ \\ccWd
^ c&k1cac[ W&V1^ c m cY c&^#]]1sX#Y Y XXWp
SJTHg^'\X j [ i ^ ca[ k^ V\X\Vk\X^ ^6[ bXXWp
•‰– —™˜U˜
›œ
.T VWXXW3b]1\cW1c3kX#]i cc3^ c\1]]^ Vs[ k^6]kp
š
œ
ž e[ Y g^ e š Ÿ GB> `]&VY X#Y Y [ kXk^'[)^ e&g^ X&^ ^ g&W&e#p1HX\W[ k^ eO`]&VY ^ Vc
^ ci j [ ^ ^ cX&kk1c¡kXVW¢Xk&[ ^ X&^ ^ e j e¡g&`1sXkk1e j [ i cY Y [ kXWd
b3gg£m eY ^ eV&k^ V`X&^ \XY Y e3k1ccs]W3bc\)k ]&\1][ ^6[ W3V`1X&kkc+p
¤
¥‹¦R§U¨U©«ª ¬®­ ¯±° §³²´¬4¯±°6©4¦®©Uµ™¶O¨U¯†¯±¨U©v¬.ª®¬³¬4¯±°M©4¦ ©r·P§U¨‹­M¸J¦4¯“°M©4¦ ©
4¹ º™»5¼½ »¾
¿4ÀfÁÁÀfÂÃręÙÃUÁÅ Æ4ÇrÂÈÃÉÆ4ÀfÊ+Ë4ÇRÁŠƙÇrÂÉÌ5Â
Í#à ÎJÃUÏfÐfÀ™Í#Í#óÄ4Ã
ęÃU¿³Ì®ÄrÃ4ƳÍJÅ Ñ
ÈÌUÍHÍ#Ã
ÎrÇ+ÆrÍ#ҳęÒ4ÍÓęÃ4ÃfÍJÇr˳îÎrÎJîÊ+ÇrÇJ͆Í#îÅUÎrÇJÆ4Àf˙Ì5ÂfÇ
ÔrÕ Ö³×fØ֙ٮÚ4Õ Û™Ü‹Ý3Õ ØHØJÞ4Õ ß4Õ à
á#â®ãfä4å ærá+â çéèJá+á#êëã ìfííìfîðïê ñJê4áòáJì4ïHè+ó³âfá
ô4õ™ö5÷+ør÷H÷#ù ú™øJúrûJù1ú4õ4÷ü#øJûJõ4ù ý³ú4ù þ
ÿ !" #%$ &' ' &(#*) &+, -
. /
0 12 243567 5 72 8 9262 : : 2;1 2 : <*= 8 >? 992 7 7 5: 2 9(<*= @ A 2 : BC2
DCEGFE H IEJE K K EML E J(E K K E4NCO H LP K K EGQ*RSP K K RUTVJJV INCO H LWNCE
K R FFRRYX
Z [
\^] _`ba`c%dfegedGg ]] df` h%] aa] i ``dGj h%ck df` i i ` _mln oa nn_
pq rs%t uvp pfv
rw w pCx
pw q ss%vv r y
zq{ u4w { w
|} ~€f ‚ ƒ„C„ †‚ †‡*} ˆ%ˆ „‰bˆ† }ˆŠ f ‚ ‚ †‹ Œ *Ž Žf ŒŒ ‘fŒŽ’”“ • –
— ˜™š›%œ ˜ž žCŸ
žC ¡*žf˜žC 
¢ £ £ Ÿ ›W™£ ¤
— ˜ ™š*žš ¢ œ ›W™˜ž
¥ š œ  œ ˜¦ Ÿ ž§CŸ;žf˜ ›%™%ž£ £ ¢ £ ž¨ ¡— £ ™*ž ¡%¦ ž©
ª«
¬­®¯ ­±°­² ³f´µC¶ ¶ ·¸¶ °´µ µf¶ ®¶ ² ² ¶¹² º ¯ ¯º»¼³C½°%° ¶¾½ ·
¿ ¶ ² À%½ Á ·´·Â· ¶ ¯¯ ­² ¶»ÃµC½ Á °´·Â² º ¯º ·Ä¶ ² ² ´Y»ÅÀ ­· ·´ °Ä·º®º
² Á Á µ µ Æ ¿ ºµ µC½ Á °Á Á ·*° ¶ÇµÁ ­ À*¶°%µÁȳC¶É­ ®¯ ­;½ ··º Á ·Ç°­² ³f´µ µ­ Ê
Ë
ÌÎÍÐÏÒÑÔÓÖÕØ×ÍÙÍÚ×ÛÓÖ×Ò×ÜÖÏÅÝ%ÑÙÏ
Þ
ß;à á%âã äã
åæç è éæêÔëCìèéæê
í ì ê îé ïì ç ðéð(è éæê ì ç ð é
ñÅòó ôõ ö ÷ø öCù ú ù
ÞÞ
û ù üWôõ ýõ
þ ÷ôò
ÿ "!$#%& '( )'
*,+-./ 0 1+2 345+ 633187 /+9 9:.<;=3-0 331 >
? @ ACBED FHG IJ<K LM:N5I O K PK K$QRPSO TPSQL O JPPU U P V
V W ACBED FHG G I J<K LM NIO KPK K$QXTPSQLO JPPU U P V
V W ACBED F YZ<[ \ ] ^Y_ [`[ [$acb\ d ^\_ ea\_ Z`` d d ` f
f g hCiEj k
Y Zc[ \]^Y _ [ `[ [$aXlaal[` d a g m \Xl\nm$ae5[`\_ Z`_ d d `Xe` ^o` ]:_ ^Y _ e\ _ Z` _ d d `Ep^a5[` Zc[ o ]^^5oq5e\_ Z``[rp
es _ Z_ bo] m oqe\ _ Z``[5m$Z` f
`ea\ _ Z`d Y^5` ]Ye5e\ Y Z^\^5e_5tX`]^5^_ b_ _ b\\ u
f g vxw y z{ |r} ~ |$€ :‚ƒ „ †‡nˆ‡ ‡ ˆ‚‰‹ŠŒCŽ‡   ‚‚Ž‡  „ƒ ‚ˆ‚ ‘ ’’“’ ‘R„‡ †„ ” • ‚†„‚ ‡ ‘„Ž‡ Ž ‡ ‚ Š
Š ” –— ˜™š ŒCŽ‡  ‚‚ ‚›‡ ‡  ’œ  X’’“ ’‘žŸ• Ž ‚X„ ‡ ‚‚Xœƒ ‡   ’’ Š
¡£¢¤¥¦ §©¨C§«ªX¬ ­¯®°¦5±Ÿ¢²´³r²£­¯²«µ=¤8¢X±³ ¦5¤¥<®E¶<®°¶ · ¸´¹xº°ºE»½¼£¾´¿XÀ Á
Â,ÃÄÄÃÆÅÇÄÈÉÊËÇÇÄÄÌÍÊ ËÎÌÈÏÊÐ ÌÌÏ Ï$Ñ ÄÇÄ5Ï$ÑÉÌ Ñ ÉÉÑ ÅÇÄÈÒÌ Ñ ÓÇÇÏÔÉÃÄÑ Ï ÏÇ Õ ÇÒÃHÇÕ ÇÉÏ$ÖÊ ËÑ ËÇË× Ã Ö ×ÇÄÏÇ Õ ÐXÃEØ× Ê ËÉ5Ì
Ï ÌÖ ÉÊ Ñ Ï:ÈÉnÄÇ ËÌÙÊ ËÚÄÌÌÒÈÏ Ï Ì̽ÅÊÑ ÉÉnÇÈÉ5ÄÇ Õ Õ Ñ ÄÇ ËÛÕ ÊÑ Ä5ÏÌÒÑ Ì½ÅÇÄÈÏ$ÈÕ ÊÉÄÑ ÌÜÄÃÃÄÏ ÃÇ ËÜÄÌÐ ÌÕ Õ ÌÝÓÈÊÐ ÌÏ Ï ÌÒÌÄÏ:Ñ
ÌÑ ÉÌÌ´× ÌÖÌÓÌÌEÞ
ßÔàáãâä åæ ç è éêâ áìëéç í î î$àïñðæòàóâáæ ôõö°÷ ø$ø$ùùãôE÷ ÷ ú û üþýù ÿ ú ùù ù=ù úEõ ÷ ôû ù ø$ùö ù ù ôû°ÿrù ùöùø
!"$#%&%'( ) *+, ./ 0'121354&66 786:9<;=13>17 ?@ ; 35A>BC B'D%BFE
G H>1EB>I JK981C 4&;35AL1EFD8I
G JBBJ'D 1C B@ 213$D81JIA'A>BBFE
MN O>PQRONRSTOU>QFV W>T,X
Y Z UV[*N VN]\'^^ Z'_ V W&N ` [5TORa b>[cN O'TWed<^*` N O>PP5a<^f<S>TTWga%U` ` TW Z UU Z a T` UF\'T _ TW5[&PP f8PP
Y O>PP WW>hORa8T` TT ` N W>QFV UQ]O'TW&W>V S>T U'a a<^cf%N N SS U'TW5S>bLbQ>N W5^>O'Ta a<^ UFa+U[cN O'TOFa8^&QFVW'TTOFO>^5TORa<PTW&W>PN Wi[&TQF^^ Y
WN O'TWjT SP>a<^>O>^S^ N W>VW5[&^ Z'_ V` ` N O'TW$OLbWFa b>[cN O'TW k
l
mgnporqrqps%t"ovuewxwzyLt+{|t qpo}ueqps~t y€g,ueqy
‚jƒ „8†‡ ˆ&‰ ŠF‹"‡ Œˆ&Ž% ‡ ‰ Šg‘>‰ ‡  ŠF<‰>’>ŒŒ“ Š
• Œ ‡ „8†‡ ‡ Œ=– ‡ †‘>‰ Š=‰]„<‰ Šg<‰R–ƒ „8†‡ ˆ&‰ Šg‘>‰  ƒ'††Š
ŠŒ>—F <Ž
”
˜
™rš› œ Fž<š>Ÿ>ž%œ ¡=¢ž
£
¤r¥¦ § ¨F©<¥ªR«F©8ª>§ ¬=­>©
¯.°±±'²±$³%´µ ¶'°· ´¸>¹ ³+´¸]º'²±5»5²µ+¸L¸>¹ ¶>° · ¼
®
½
¯.¾¿±±¹ ºF³ ¿LºLÀ%Á'¿'º>¾>¿F³ ¿Fº  ¸R¿L³<¸>¹ ±
Äj²µ+¸'¸'¹ Á ¹ ºR³8²²³
Ã
Æ ³8¼ ÁFÀ+¼ ÇKÈ8²· »=°±&· ¼ÁÁ´  »&²µ<¸F¸>¹ ¶'°· ¼
Å
É
Ê
ËÍÌÎjÏzÐÑzÒ,Ó5ËpÔÖÕxË:Ò,× ÔxØ,ËÚÙzÛrÛ:Üe× Ô
ÝßÞ à à Þcá>â à ã ä'å8âæ'ÞÞ>å%ã ç=è à à Þcá>é ã ê ââ ä&á>â à ã å<âìë>âà íFå å+í!îèæí>éë ï8èà ç=â,ð ñzã èò%ò8Þ!æ>ÞÞêã äFå<Þó8æ>ÞÞêã äFå<Þcá>é ã êââ äcô>ã èò å<ÞÞ*æFè ôFÞ
ç5õ>ö'å<Þ ÷ èå å<Þ&á>âæLå<âîÞ ã á>ÞÞ ä>ø(ùô>íää'èæ&éë ï8èà ç*â ä*ç5èò+ô'ã äFå8Þ!éæíí&ç5èò<ôFô'ã îã æLå8èèäcó+î>øzôFé ë>êâ à à èð >ú Þçcîö'å%ã à â ä=á>â à ã äFå<â
ò+ã ã îîííjá'âà ã å í>æRå<â&éë ï8èà ç&âæLå8âcó+ñ.â>å æ>é=é ë ï8èà ç&â>å<âíà í>ôFôFéâø ð
ÎjûFü"ýþ ÿ ý ý ÿ ý !#"%$& ')(*+",-(& $. . /()!(& /(.')//0. .%( (12 .,31.,(254$6/ /7. .,((10$*85.,2 '92:;$/6,((<(& & (=.%(<0(& & ( >
?@$/A7*$$.B8C",2 0(1$2; & $)!#"%$& ')2 $* .,(2;( 2 A7D"%$* '-$6A;A2 <(& D",(E
F ?G((2& *2 .%0(-$9A5/H;.,/A2 *725.,3-!:"%I $JL& '-KME ( N E 32 *1!:"%$& '-(=* . /& & /7.4$6//0.%$. /A52O",(P<2 . !(& /0.%$00(2:<(& 2 .,(9//Q$*E
F R ?G(2 *(9//Q$& & $$*1A5H7.%A2 *;.,3)IBJSKOE
F ?@$/A7*0$=/62 . .%( (9//Q$& & $$*P<0(& 2 . / *1!:"%$& '-(*
F?@$/A7*$$.B8C",2 0(=*1!#"%$& ')2 $*T. (2;(2 A7D"%$* '-$6%A0A2 <(& D",(
& 4 4 / ] ^=_`,a7ab c0de fXg7h;i i h;hkj,dj,l l
Fm d?Ge d (^-2 *d(UdA5n H7o.pVA02 l*0b .,n13UfI qCJLj%_KVe ",^-(Wd)4 f2 QnT3Xi re e 2 r7.,3Yi m (_& (`rr04i%(_2 i *r$a5. g. /bMj,*dP( c8VfA0b /i *q*d$e r7[i%_Z@g0.%gd47g\b:c!:d"%$e b i,& '-d9(r *Y
r0s_n o
t u ddeb bni%g0d9_9rrrrsg_b5g7fi,dq:dj%_n1e ^-a5h;d i,o ab n7i,l-w xLyMza0rnn0_ gTha5gbMj,le j%_e e l=fe _c0dn _ grdDj,dn ^-_`%a7ab c0de fb g;i,d1g;h7i i h;h m de d ^=ddn o
m
t v _gra7fn0_=grf`b i i%d d9rrs_e e __nPc0de b i r n1fq:j%_e ^-dn
tv
{P|7}B~ €‚ƒ‚„~ „0~†‡ †
_grfq#j%_e ^-d)cfb sddn)^=h0ˆgkqde r0i _ g0g0dgba5_ga;_h;i i,llopVlb n-cfb i _ gb ^P_`,ab aDgbe b gli,l m h7ha;ab lka;fn0_ _g0__n o ‰@fb ^‚b
g0v _r`,ddc0de e d1i,dcde e d Š
v _gra7fn__iBzCj,fb g0gd1_b;f e _)fq#j%_e ^)b _n i,d b;d b a7fDj%_n ^-_`a;ab cde fDj,do
t ‹GŒ ŽŒ5‘;’, Ž7’,“” •L–M—X˜S™Ž›šœ  ™™™Ž;ž 7ŒŽ Ž0ŸŽ ’™ ¡ œŒ ™0 ’ ™0¢£ Œ™;ŸŒŒ¤X”%¢™ ™ŽŽ    ŸŸŽ›¥§¦) Ž™ ™7’ ’ Œ–M¤¨ŒœŒŒ
šœ  ™™7™5ž 7ŒŽ0¢M©,Œ9  ¢““9ªŒ ™Œ¦=Œ¢5«0‘7‘0 —
¬ ­V™ ©%Ÿ9šœ  ™™7™;ž;ŒŽ0¢M©,Œ)«Œ ŽŒ)™™0®Ÿ  Ÿ ŸŽ=5‘7’% Ž;’,“)”B•S–O—
¬ ‹@Ÿ¢™7šŽ0Ÿ¯©,Œ0’7ŒŒ=šª#©%Ÿ ¦)ŒŽ ¢™š¡ ’ ’ Œ ¦) ¢;’%Œ —
‹@Ÿ¢™7šŽŸŸ’B¤C©,š ¢0¢Œ=šŽ1šª#©%Ÿ ¦) ŸŽT’ Œ;Œ 7šD©%ŸŽ ¦-Ÿ¡%0 œŒ šD©,Œ
¬ ‹GŒ ŽŒ°5‘7’% Ž0’%“±” •L–T©,Œ±«  ® “²¢ ’,“³Œ Œ¢«Œ Ž0Ÿ’ ’ ™ ŽŒ¤T™Ž Ž0Ÿ¢WœŒ  Ž7’,Œ:‘7’0 Ž0’%ŸŽ´¦1Ÿ¡,7 œ0Œ š’µ©,ŒX©,“ ©%Ÿ  “²š Ÿœ0ŒŽ
«Ÿ ¢™ŒD©,ŒŽ1¦=Ÿ¡,70 œŒ š-Œ ;Œœ0Œ’œ  7™0Œ —
¬ ˜S™ ŽY7ŒŽŽ0ŸŽ¨’ ™ ¡ œŒ ™ ’ ™5¢0ŸŽY¦=Ÿ¡7 œŒ šWšŽX¢Œ¦-¦)™ Ž™ ’ ”Œ¡ œ š ’™YŒ 7ŒU¥W¦‚ Ž™™0’ ’  Œ–M¤VŒœŒŒ¶7ŒŽ¢©,Œ¶  ¢““
ªŒ ™Œ ¦)Œ¢5«‘;‘0 —
¬ ­V™ ©%Ÿkª™š Ÿ   ¢0Ÿ¢;’D¢0Ÿ 7“9¡™¦-¦)™Ž) “«“’Ÿ’ ’,“-7ŒŽ¢ —
¬ ‹GŒ ŽŒ·D‘7’7 Ž0’,“·” •L–M— ¸“ ©%Ÿ  “¹š Ÿœ0ŒŽº«Ÿ¢™ŒD©,ŒŽº¦-Ÿ¡; œŒ šº¢7‘;’ ’ ‘;‘º«Œ Œ¦-Œ ŒŽ ¤»©,Œ·;šŽ0Ÿ´©,Œ’%7ŒŒ¹šª#©%Ÿ ¦)ŒŽ
¢™š¡  ’ ’%Œ ¦) ¢;’,Œ —
¼L½¿¾ À ÁV½VÃLÄ+Ä+ÂÅÀ Æ9À ÇSÁ¨È½ É Ê@Ë+Ì@Ê»Í%Î-Í ÏSÐXÊSÑÅË»ÌÌ Ò³ÓÕÔLÖ
×SØÙÅÚÛÜÝÞ7ßàÛ á-âã ã ÛÙ Ü7ä%âXå0ßÙSã æç7ä ç0èYÞ7âÙ Þ;ÞÙÜ0ÛÝØ,ââå0âä»åâã Ù à0ä,âÜèèä Ù á=Ûä»ä%âÙ é,ßÙ ä,âÞÙ àYàÙ Ù Ü7ä,è ê ë+âã Ù à àâ0ä¯ßà¨ä%Ûì7ä%èåè
á)Ù Ûã Ý Ù ä%ÛàkÛààÛàíÞÝÙ àîÚâÙ àâäSßì#é%Ûã á)âàâã ßÙ ä ä,âåââ¨Þ5ç;ä,ÞÙ à;ä,èê@ï ðLñ ê ð»Ýßá9Ù ßÙá1çæÜíÛä ä,è)é,ßÜòÚÛÜÝßì#é%Ûã á-âòßà-é,ß
ÜÙ Ù àè1åâÙ ìÛÛÜ0Üâí0Ûä ä%èPä ßÙ å0ßä ä ÝTä,ßÙ á)Ù à0ä%ß)ßà1ßìÙ ä%Ûä ä Ý í5ä,èá)è1ÛÙ:ä%ßÙ á9Ù ê
ó ôõ¿ö)÷Gø¯ù@ú ôûµüîýLû¯ô ú üSù û+þSõ+õµÿ¿ú%ü
! "#%$&'$ ($ )* ! + & $&, ( #(-%.0/1% ,% %$&$&- 2
3 4 &5 4 6$ 7 8 $#9;:! + % 5 &% -=<> ? @ %! 6 (8( $& & -
ó ô ú üBADCFE>LA þ>SG üòýLû¿ôú üLùû»þSõVõ¯ÿ»ú%ü
H ,( = I%%J( %7 ,K $& %( 4%("$&H)$ $ % ) * L M $& %%%$# N $&O$P: &O %Q%%$& L ( &(-R.0/
* % $ $&(- 2
3 4 &6 49$ (7 6 $&SF:! + 6%#% -D<> ; T% %B $&%%% 46 $#( U ,* ó û>V û»þSù@ú ö'GSôô ú ü>GSü û¿ôCPú ùELþ W X1YBY[Z]\ ^
_>`a b c degf h*ija k`eg`a l&`k'b mPc`8n fb o`%`epnb b n qm&c r&c cqq9eb b esDj%c cq6t%j%md%l&fe j6`a l#``ucfb k b `Sh`a d&c deg`vi`eglda d c c d`xw
yfb kb*m jdz``n`%m&cb {
| } b jz zqlPr m&jjm&mqfa j%n``m qq%o(b e&cqh`a d c deF`Pi`eFl&fho`a a j~jb#l&fml#``ea dl d*ije;nqa b a a j€w
| 1‚ƒ „%‚&†‡„„ƒ ˆ#‰ ‡&ˆP‡#‰0 ƒ „&‰†'Š]‹ ŒF(Ž& ƒ ‚ ‘%‰‚ #‚% ‚%‰ƒ  #’ ‚(“
ˆ’&‘„ ‚ &‚‚U‰‘ƒ Œƒ ‚U ‚ ƒ ‰ ’„F‚*”‚„,’ ’#‰ ‰ ’‚x“
• –
—=˜™]š ›1œžŸ ˜[¡K¢Dž˜xŸ ¡£x[¤1¥B¤>Ÿ ¡8¦
§¨©¨«ªP¬#©0ª ­ ®&©¨°¯%±­ ®%±²±³ ³ ±T´±³ ­ ©±±®¶µ±³ · © ©0·¶¯%¸%¹·³ ¨²'¯%º © ­ ³ ±(»D¼½®%ª&±¶½®¾ª ·­ © ¸(®%ª­ ®¾½³ ©±´±¾´ ± ³ ­ ©0·³ ³ ¸«½µ¼¸(³ ²±³ ³ ¸
¹½¯­ ´±(¿À@¨²¨'³ ¨²¯%º%©0­ ³ ±©½®F²,¸Áª ­ © © ¬Â´±%¹&©±±%´ ±±®F²,¸(Áª&ª­ ´ ±³ ½ ½®¿ ý¹µ ±³ ·%±©x¯¸¹P©¨ ªP¬³ ²¨%¹&¹ ¨,&´ ¸Ä¸¹&¹¨(»&´ ±³ ­ © ¹ ¸
Å#Æ%ÇJÈ É>ÊË Ì ÍÎ Ï'ÐÊË ÑÊÒ ÊÎÌ#Ë ÓÒ'Ô%Õ%Í0Ì Ë ÊÒÌ Ï(Ë ÑÌ ÍÏÖUÏ(ÖÖÏÖF×ÐØÏË Ò,ÊÖFÊË Ù&ÊÒ Ì Î#ÍÊ(È
Ú ÛxÜ ÝBÞDßFà>ÞDá>â£ÝHãDä]ÛÜ ÝDå(äžÞæ>å1ÞBÜ Ý8ç
èÓÍÓ¶Ùvé&ÍÙ Ì Ö ÍÓ¾Ô%ÊÌ ÖÊÒ ÊË Ë Ê?ê ÊË Ì ÍÊÊÖ?Ð%ÊË Ñ Í Í Ñ¾Ö×Ô%ÏÑÎ?Ë ×ÔÔÑË Ì Ö%Ù&×Ñ%ÙPÎ&Ï(Ë Ë Ïxë£Ø×ÖÙ#ʾ×ÖTÙ ÑÌ ÍÏÖÙÌ Ö ×Ë ÍÊêÊSêÊË Ì Í ÑË Ë Ï
×Ð*ØÏË ÒÊË Ë ÏIÎ×ÔÌ êÊ(È ì@ÓÒÓgÖ%×ÔÏ(Ñ íÏ%Í>×ÖKÒÏîÙÌ Í Í éê ÊÎ#ÍÊÊêÊÊÖIÒÏîÙ ÙÌ ê ÊË ××ÖÈ ï×%ÎIÐ%ÊË Ñ%ÊÍBÔ×Ì Î#ÍÊÊgË Ì Ö%Ù&×ÑÙ#Î ÏÖ
Ù&×Ù&×Ö%ÊÊÖë&ÊÎ&Ï%ÍÊÖ×Ô%ÏÑíÏÖ,×Î×Ì Í Ì ÖUÊ%Î ÏÖ Í××ÖFð ñòÈ
É>×Ì Íê ÊË Ì ÍÊÐÊË Ñ%ÊÒ,ÊÎÌ Ö×ÔÏ(Ñ íÏ(ÖFÒ'Ì Ë Ë Ó'ÐÏ%ÍÙPÏ(Ë Ë Ó'Ð&é&êÓÖ ÎÓ,×ÐØÏË Ò ÊÊÈ
ó ô>õôBö£÷ø ù'ú£û(ûxø ü>ú£üIô]ûýUø ÷þDö ÿ >÷>ø ü
!! " #!#%$ '&())* + ,!'-%$.(/+ ! ) 0)21
3 4!5!)) ,)) %6
7 89: ; <=>+?)9: @)9A9)=;CB?D>%: AE9EFHGJI(KMLNPORQ8ORLS TVUS NEKJLLCOXW
Y I)B)=[Z(9; \(9)<%]_^<0]; \<`[^(?)a>\,]>%b0b 9\c=^< < ^^Hd[<0@!\< ; 9H<9b]B; < <9)e)9EA,>%b]]; e9: B2W
Y I)B)=[Z(9; \(9)<%]_^<0]; \<`E]9]=;P]>b <99%c=^< < ^^Hf,<0@!\< ; 9H<9b]B; < <9)e)9EA[>%b]]); e9!: B2W
Y I)B)=[Z(9; \(9)<%]_^<0]; \<`E]B: AE>E]C>%b <992c=^< < ^^Hg,< @\<0; 9H<9b]B; < <9)e)9EA,>b0]]); e9: B%W
Y 89: ; < < @)9)=;DB\(])@\h>!a>: : ; =; =<`i>!=(; AE>b]>; =<`jZ(9; \(9j]_^<]; \<` klGJmncoe)9b9=<B; a!9]=>(=;JB?D>%: A9\pA+@!; =< ; ; \WrqB\>
9: ]99H<B; A; 9He9: ; < =>!A9)=;94D9\,])@: @< < @(9%W
Y I)B)=E?)9: @(9)<%Z)>b @)9E9CD9(=< ; A[>: : ; =>\,9: B; < @(]C=>%\c)Z(9; \(9+@@)a>%: : >>\,]C^<]); \<`+c)]@!\\)>=,B?D>: A9\[: BZZ!@(9EB(=)B; < <9)e9
A[>%b]]); e)9: B,=^< < ^^!W
sotvu2w xzy%tP{|y{rw }+~Jxh{J|ry2y2€‚ ƒv„
89: ; \!\)9)<B\X<>%? <`)e)`EA+; >: @!; < >%\H>\!\>\c])@; \EZ(9; \(9)<B?D>%: AE9\H9: B; < <9)e)99E]C^<0]; \<`klGJm W
G@(B!A; B;_A[^(=!c>(< <`vDB)=[Z)>(=@)B?D>%: A9[B\rDB,=(; ; \)`[e9; ?>>!==)92c>(< <`H<B; e)B)< < @†<B; A; \<BEB\HB?; <>)< < @c<`A[`[>%;<B!; A+; W
I)B(=Re)9: ; < < @)9=(;4<B; A; \!\)B\?)9: @(9<2Z)>b0@@< <99,=>%\cZ9; \(9E]_^=>; =<`E]_^<]; \<`@!@a!>: : >> \[kAE>b]]); e9: B,=)9AEA@!@m‡W
KJb0;Z)>!=@)]B\>AE9: : >%; =C<9,e)B;: )^< ^`]9; ]];4=>%@b9!9)e)9)<e9: ; \<9]C^<]); A[>)<!<9;nDB; <9!]); \[\; ; =<` ˆ
‰ ~JŠrw {o‹,w ŒrŽŽroy~Ju2Ž{|y{w x
)‘’%“”–•!!•—’˜ ™_š—™› œ,’!’“ž)Ÿ› ™— —Ÿ))Ÿ“ ’%˜ ’™_—0¡¢“!› £’%“¥¤¦¡ ¤’!£C—’%˜ œE¦“§Ÿ“)£› ¢)£—Ÿ¨¢“žœŸ•)‘!¢˜ ˜ › £—Ÿ§Ÿ˜ › —Ÿ
’¡ › ™¢› £•!•—’˜ Ÿ› •’2©
ª!“£)Ÿ £*œ[¦!¦¡¦*’(— —¦E¤Ÿ*—¢› œ+› “—Ÿ)š•‘%› £— ’%˜ œ[¦%”)¤¢(££)Ÿ«¡ )œ¬*¬)š­¡0› ›¤Ÿ™£¢› — —Ÿ› “!”%—Ÿ™Ÿ!Ÿ))Ÿ)—M—¦)š‘’˜ ˜ › £’%“®•!•— ’%˜ “
’¡ ›4—’™_£— › › ˜ ’› ˜ ˜ ’2©
¯ °J± ²J³´HµJ¶%·J¸2¹,³v²º»²± ¼
½¾¿¾À+Á_ÂÃ0ÁÄ ¿,Å%ÀEÆÇ Ç Å(ÈÈÉÉÇ É(È)ÊÉÄ ÀÅà Ã0Ë!À)ÉÆÌ4ÍÅÇ ¿EÉÀEÊ!Ä Ã Ë!ËÈ+Ç Â(Ì)ÅÀ)ÅÅHÍÆÊ(ÉÎÏ¿+Ä ÀË!ËÃ Ä Ç Ç ÉEÐ)ÉÇ Ä Ã ËÈÃÉ+ÆÌÍÅ%Ç ¿É)ÈÃÉRÍÉ
Ç ¾¿ÊÑ)Ã Ä Ç É)Èà ÉÒ0Ä Ä Ê!Ê!ËÅ%ÀÓ
Ô r
Õ ÖJ×2ØMØÙÛÚÜ ×VÜ ÝÞÚ ß àÞÝàÜ á
âÉÄ À(É¿EÉÇ Ç Éãþ)þäÁCÂÃÁ)Ä ÀþåÐÆÄ æ!É!É!ÀäÒ Â)Ê!ÊÂÍÅÀä¿+Ë(Æ(æ!ÆÈCà Ë)¿Ä ÈCÃÉåà ÅÁ_ÈÃ Ä Ä Ç ÅÄ ÌÄ ÀçоÌÅ%Àþ¾èÒ0Ä Ä Ê!Ê!ËÅ%ÀçÐ)ÉÇ Ä Ã ËÈÃÉ
ÆÌ4ÍÅÇ ¿EÉÈCÃÉPÍÉEÊ(ÅÈþ(оÀXÃÅ!ÁÈCÃ Ä Ä Ç Ä À†Ã ÂCÂ(Ê!Ä Èþ
Ô ÖÚzÜ ØMÖÚéàÞÝàÜ á
½¾¿¾®Ð)ÉÇ Ä ÀÃÉêÆÀ«ÌÂ)Ñ(æ!Â(Ç Ç Ä À)ÅÀëMÁË!ÀêÊ)ÅÈþ¾À®ÅÒ0Ä Ã Ã¾Ä À«Ç Ä ÁÉÄ ÈÃÉ Ê)ÂÂ(ÁÁ)Ä ¾%Ó âÅÈË)ÁÆÀÅ«ÈË)ÆÒ Ä Ã ÃÉ!ÉìÊ!Ä ÅÀ)ÅÀ«Ç Ä È)¾!Ê(Å(ÈËÀ
ÅÀ!ÀÅÀ'ÐÉÒ ÈÄ À)ÉÄ ÈÃÉêÊ)Å!È(Ë(ÉÓ íîïñðòó ôòõPö÷ø(õlõ ÷÷®õ ÷õ ÷ìùòðú2îó ó û ïô2ô!õ õ òü%ï2û ýVô2ý«îVýêò%û ýò«þòû ýÿõ0õlòòìöø(ïÿû ï!õ ÷
öø(õ‡öû ý!õl÷Eÿý2ýÿýîð lÿó ùòý ö)÷(øý2ýVû ï!õ0ø(ïVö)ø(õ ö!û ýõ ÷ Õ Ô Ù,Ü PàzÚhØJÖÚé ß àÞÝàÜ á
½¾)þEÁCÂÃÁ)Ä ÀþEÊÉÄ À)É!¿EÉÇ Ç ÉHÐÅæ!ÅÀEÇ ¾¿ÊÑÃ Ä Ç ÉEÊÂÈÂÂ,ÁÆÁÆÊ(Å(ÈËÀ,ÉCÍÉÀXÐ)ÉÇ Ä Ã ËÀ,ÁÆÒÁ)ËÄ ÈÅÀ(É%Ó
½¾¿¾ÀìÇ Ä È)¾ÁÈ)ÄÁÆÀ)ÅhÊ)ÅÈÅ!ÅhÊÂÂ)Á)Ä À«ÒÉ(Ð(Ä ÈÃÅÇ Ç Å%À È(Ä Ã¾êÐ)ÆÄ ¿EÉ!ÁÁÉÉ!¿E¿Ä À®ÃÉÉ)ÃÅ%ÀìÀ)¾Ä ÀêÆÊÃ Ä ¿EÉ!ÉÇ Ä ÈÅ)ÃvÊ(ÅÈËà Ë!Ç ÆÁ_ÈÅÃ
ÅÒ Ä Ã Ã¾Ä À[Ç Ä ÁÉÄ ÈÅ%Ç Ç Å!Á)Ä À,ÊÂÂ)Á)Ä Ç Ç Å%Ó
Ô vÖÝÖMÖJáhØÞÚv
ÕzÝÞÜ árÖJá ß àÞÝàÜ á
"!$#% &('(')*!+%),(.- 0/1/324 )5 60#0&(#07896* 7,' :<;=#)./$7$%+ >/$0$ )5# 07$7'"!(&1(7$%)0)%)
#(/(/(61 )1#6$78,'1?@+A24% 'B7'1'0 1,'1')C #(/(/(616()D/1' )0'(E'% 'F6(6$&(% 1 )HGI141%)C/$$7+$ 0 )%) J 8 )8, K<2,#% # )
#)$E 1+A24 ),1 !$1&(%)L2,'" )1#1'1'")$#-E'1'% ' 4'0!$'% ' :
M#07@+0' 60'1 1+A24 ),1@!$1&(%)E )18#('1E' ,'%K0/ -6(6,' 1)1)1 7$7# 1!$'E#%+A24 '2,' !' 7>61671N 1+A24 )1)$7#+N24% E' :
O1O
P <
Q R SLTU@VWTXWYZSB[LR \]IXI^VZX _ T`W^TWR SLa
b=cd e0c1fEc%g g c h4ih4iEjkhjd e$h4ig d e1jlmj8n$oeEe0l(po mh h,c@qld r(c(ceEs(d r(cnh,c1cfEo%t4jd h h k1d s1d eg mjm1d s1d eu
v y
w x zw{Z|<z} ~ €LL‚ ƒ
„W†1‡ ˆŠ‰I‹ZŒ‰Z@Žy‘I’Z“ ”•–‰=—‰=’‹˜
™ š,›%œ *œ ˆ1ˆ›%ˆŠžˆŸ1œ ›0Ÿ8š4ž¡0žœ ˆ0ž( ž(¢ ¢ ž¤£¥Ÿ$‡ œ Ÿ8š,¦¤£¥8š,£œ ˆš,¦Š§ž(¢ œ š Ÿ‡1š
‡%¨9œ £8›%œ Ÿ0‡0Ÿ1›%©Aª4‡ ¢ žˆ(«>ª,›(£ž¬›%ˆ­Ež%©$†›¢ ¢ œ ˆ$‡ ˆ­£žœ £œ ¢ ¢ ‡®›©Nª4‡%¢ œ ¢ ¢ ‡¯ª4ž°š4‡£8Ÿ8š9œ œ ¢ œ š ¥¥0‡%œ ¢ ¢ ‡•±.’¦(E¦¬›%©Aª4‡%¢ @ž¬›%ˆ
©$‡ ¢ ¢ ¦§ž¨4ž%œ ˆ$‡ ˆ Ÿ$‡£¦ š4‡(£8Ÿš9œ œ ¢ œ £1œ †%(œ ¢ ¢ ‡ «‡1š š,¦0‡0Ÿ10£›ˆ‡1‡ ˆ@£8¦0¥8š š,¦²ª,¦%ˆE©$‡ ¨,£¦¢ ¢ ‡"œ ©0›¢ ¢ ‡<±
³W0›(ž$š š4ž0§$ž1Ÿš9œL¨(ˆ$Ÿž1ž1(œE¦1¦¨,¦´§‡1š š4¦µª,ž¶£›ˆ ‡1‡ ˆ¶1Ÿ1œ=š,›%œ "œ ˆ8š,žš,ž11ž «ª,›£žD¥1©$† œ Ÿš4¦(¦·¨E"1ˆF¥$¸%¨œ œ Ÿ$‡%ˆ
Ÿ$‡£¦¹§$‡1†(‡%ˆD›š,›ˆ%«‡1š š4¦DŸ$‡%ˆB1›œ Ÿ8š,ž1œ Ÿ$‡%ˆD£8ž%ˆŸ$Ÿž%«Iž©†(›¢ ¢ œ Ÿš,ž1žBš4¦0¥†(‡%¢ ¢ œ Ÿ$‡0Ÿš9œ‡(Ÿš ¥1ˆ5ª,ž¶©1(1©$†(‡%¢ ¢ (ˆB$¥¥0£$œ ˆ%±
º‡1Ÿ1›%©Aª4‡ ¢ Ež.£¦¥š š,¦(¦Ÿ11(¨ ‡(*0ž1ž.E¦1¦%¨4¦(¦5§$‡0š š,¦%«ª,›š š4žH‡(Ÿ00žœ ˆ‡µ¢ œ 0£8‡ˆ(œ Ÿ0œ1š,¦0¥†(‡%¢ ¢ œ Ÿ$‡0Ÿšœ1§$‡0š4‡(‡%ˆ(«ª,žEª,›0š š,ž $‡1Ÿ1
›¢ œ Ÿ1œNš ‡ ©›1£ž1Ÿš,ž ±”I‡0Ÿ1œ E¦1¦%¨4¦(¦E›ˆ¢ œ Ÿ$¦š š ¥ @¥¸ŸE©11(©š4‡%¢ Aª4‡%ˆ»¥1©š4‡0¥$†1‡(Ÿ8Ÿ¦<«¼ª,›š š,žE£1œ š91œ ©(œ ˆ»‡%œ½ª,¦œ Ÿ0œ80‡0Ÿ1ž%œ ˆ$‡0š š,ž%±
’¦1¦µš,›œ œ ˆš,›B›%ˆ.š,ž¨4£›%œ š ‡0š š9H‡ ¨œ š ¥0œ Ÿ$‡(Ÿš9œ©$‡ ¨,££8¦%œ ©›%œ Ÿ1œ ¢ ¢ ‡´©‡%ˆ£œ ¢ ¸%œ ¢ ¢ ‡•«ª,›œ ¢ ¢ ‡C(œ ‡ ˆ1œ £œ ˆ¹$¥¥0£8£œ œ ˆ"ª,¦(¦ˆ¥š¾‡0Ÿ1žœ ˆ$‡
Ÿž1žš š,ž(œ Ÿ1œžœ ©$‡ š š,ž1žE¦%¨ Ÿ¥š ¥$Ÿ8š,¦ š,žœ ª,›(0žEž¢ ¢ ‡ ¨ ¿%œ Ÿ$‡ ˆE¨ ‡ž1£šœ ›%ˆ(±
’¦š,¦Hš,›(œ *œ ˆš4›(žµŸ1›Ÿ1œ š4‡%¢ ¢ ž1ž%ˆH£8¦0¥8š4‡1š š,¦§¦(£8Ÿ1œ ¥$¸Ÿ¹¢ žŸš4‡%ˆÀ§ž1žš š4‡%œ š,ž"ª,žµž¨,£›ª,žHš ‡£Ÿ8š9œ œ ¢ ‡ª,¦B‡(Ÿš,¦1‡1ŸŸ$¦<«•‡%¨9œ š ¥0œ Ÿ$‡1Ÿ8š9œ
£¥0¢ ¥0©(›ˆ‡0š4‡£8Ÿ8š9œ œ ¢ ‡²ª,¦ «3ª,›œ †1‡ ˆ@£1œ š91œ ©1œ ˆyª,¦1¦*©‡%¢ 0›0Ÿ8š9œ8‡(Ÿ00žœ ˆ‡š š4ž<±
Á Â ÃWÄÂWÅ Æ.ÇIÈÅ ÂWÉZÅ Ê<Ê<ÉÄ%ÈËLÌIÍ Å Ê<Ê<É
º=žœ ˆ0ž1Ež%¢ ¢ ž š4¦0š,¦E£²¥š,£$œ ˆ$š,¦ 1†1‡%ˆyy‘’“ ”D‰=—‰=’‹˜ ™ š,›(œ "œ ˆ1ˆ›%ˆ»Ÿ$‡%ˆ$Ÿ›%¨œ š"ž%¢ £ž0§$ž0š(š,›œ œ ž¾ª,›1£›(œ š,¦1E¦%¢ ¢ ¦@§ž¢ œ š91ˆ
¢ ¦11¸š9œ ¢ žˆ£›(£›"0‡0Ÿ1›%©Aª4‡%¢ žˆž²ª,ž(ˆš,ž0Ÿžœ Ÿ$‡%ˆ0ž «š,žœ8§žœ £š š,ž1Ež%¢ ¢ ž>¨9E"1ˆE‡£ž1ž%ˆ1œ Ÿ$‡1‡%ˆš,›œ œ ˆ$š4ž(žˆ%±ŽW*(
$¥¸¨9œ œF£8ž%©$†(‡%¢ ¢ žÎ‡ ¨œ¶ˆ0›(‡ $†(‡%¢ ¢ ž
›%©Aª4‡ ¢ žˆÏ£ž%œ £8£8‡%œ ˆÐš4¦%¨,£8‡%œ E@¦%¢ ¢ ¦Ñ©‡0š£8‡%¢ ¢ ¦ ÒӇ1Ÿ 0žœ ˆ‡1‡%ˆÔ0¦(¦0Ÿ8š ‡(Ÿ8Ÿ¦
£›0Ÿ£‡1š9£²Ÿ1œ œ ˆ.$¥¥£œ ˆ.£žˆ$ŸŸžµ¨9(À¥$¸%¨œ œ<ˆ(œ œ ˆ«<‡0š š4‡%œ<‡1Ÿ10žœ ˆ$‡"ª,ž(£ž%†%H¨1E*Ÿ$Ÿž.‡0¦0š,žŸžœ Ÿ$‡1Ÿ8šœ ± ’=›œ Ÿž(ž¢ š,ž
¨1E1ˆÕ¥$¸%¨œ *œ Ÿ1ˆ›‡%ŸÖ£žŸ§$ž(žŠ0‡1Ÿ11ˆÔª,ž×©1(1©š4‡ ¢ 1ˆØ¥0©$š4‡0¥$†0‡1Ÿ$Ÿ¦%«Óª,›$š š,ž×œ š Ÿ$‡Ù‡0Ÿ1$š4›%œ œ ˆš,žÖ›%¢ œ Ÿ1œ
Ež%©$†(›%¢ ¢ œ Ÿœ EžˆÚš ‡ ©›£8ž0Ÿ(±’=¦1E¦(ˆÛ‡ ¨œ š ¥0œ Ÿ$‡ ˆÚš,›%œ *œ Ü1ÜÝ%ÜßÞÜ$à0á Ý0à8â,Þäã0å1à1æâ4å çÝ(èèæ1æàßé á àê(êÜâ ëëíì(îðï.ñ é é Þ<òôó,Þ
!!"#$!
õ$ö%÷ ø8ù%÷ úEúEöû4ø÷ üôû,öý(þ4öû•÷ þ û,ÿ1ö0õ$ö0û öEøö%÷ ø$ø÷Nû 1
ú %'&()%#* (+($&,-(+*+./102/"%)/043+/15',6%+* (#7-/108.9/5 6
* * 0:0 &;
3+3+<>=?."@
ö$A A ù ÷ BCBöDE,ÿ÷ BCB$öFÿ%ü¹û1úFCû4ÿ%÷ ú÷ ü8û4ÿ#Dyü HGû ûI)IüF÷ A úù Bû GJGDú"÷ ü'K'K$û4ù%÷ BJBöLB'K'K ü1ü1÷ A A ù(ù%ü:B$ù¶ö÷ øöDME,ÿø8öFÿ%üNEA E ùA A ÿýOE4
ù A úEö%üPA ÿ$Q'Q)K)K1üDBû,ö÷$B$ù.õ$ö%÷ ý$ù+D E4ÿ'BCBöÀõ$öA ÷ û ûRKÀÿýOE4ùA úEöSB0÷ A A ¹ý$ù1û4ø8ù#A A Àÿü 1úF.ö%÷ ø8öÀõÿ÷(õö÷ ýHT1ùA A ö¹þ÷ ÷ Q)Q)Kù%ü
õ$
ö A ÷ Rû KUBû,F
ö A 1F
ú Q'I$û9÷ A H
ö Bû4#
ö D0)
ý Kÿüù1ù ü A 1úEúVI B8û+Dõ$ù'T1ù ü Q1ö÷ ü$ù(ù'Bû,öB$ù(øCFQUGJGø÷ ü»û GCGHQ÷ Bû1E,öEú)þHBû?#
W /010"* 043X"Y.9/(+X
W
5 3X"W9Z"* 0
'
ù B'Kÿ%ýkE4ù#A úEöü"ö$A øö1ù BUB$ö5øöü(ü$ù
7* Y
W
W"5 .9/1(,
= []\^ _)_)`#a'^ bdce`f f g^ _ _)`$@+=ihj@
ü>úù%þ,ø8ø÷ õö$A ÿ"õ1÷ A ø8øHK'KD%øHK1ü(ü$ù
$A A "ý$ù0û,ø8ùA A EøöüUB0÷CA K0øø÷ KûRK'Km nop'n
9 +nq$
r
BlB$ù.ý$ù0û,ø÷ Bù
ü>øHK'A Kû ûRKöE)NQUGUBJGõH B û9÷'Q1ö$A ö1úö1öü$
1
úFEúù%þ,ø8ø÷ õö$A ÿFQ1ö$A ö1öEøÿ1øÿFQ0ù'B'K$ÿ%ýkE4ùA úöü@ösE,öü$DtE,ÿ$A A ÿ%÷ ü@ø8ö%ü8û û,öÿü úö%ýUT(ÿ0û,ÿü@ö0õ$ö0û4ö+
ù'B'Kÿ%ýkE4ù#A úEöüuQ )û Gû û GH
ûRK1þ õö1úEùøöü(÷ B$ú÷ ûNA ö$Kø8ùöõöûjE,öÚúEù%þ,øø÷ õ$öA ÿvB$ö(úEúlK)K)D"E,ÿA A ÿ÷ u
ü Qù)B'Køÿü$ù(ù%ü
õ$ÿ%÷ T(ö(öü»û,ö1ö'B ö0õ$ö0û,ö
, 6%+* #
( 7-/10(,-x x X
w yz+{i|}~ ~  +
€ z+z$#‚#ƒ„|Mz†C€#‡†Uˆ)ˆƒ+ƒ)ˆ‰ŠC‹]‚~ Œe}#ƒ'|$}$~  i€+ ƒŽ
†Hˆ $ƒ+ƒ+ €)i €'ŽR‘ €)ˆ) ] € ’ †H “†) ƒ
øöüHB1÷
”-•M• – —'˜)™š$›]œ+œš
œCž]™Ÿ e—šdŸ œ¡+¢)›R›“¢$— £
¤H¥
¦V§J¨ ©tª¨ «"¬­M®k¯1°i±v²©
³
´"´
³9µ¶ ·+´"¸¶ ¹"º »¼-º ½9¼-³ ¾#¶ ·#¿À
ÁÂkÃ?ÄÅ ÆFÇ
È É Ê$ËRÌ Í ÍÎ)ÎFÏUÐCÐHÑHÌ Ò Ò ÓFÑCÊ$Ò ÔÓlÕ'É'É)ÕCÍ?ÓÒ É ÎÖÎlÒ Ì ×'ÑJÊÉHÑJÈUÓ×Ø)Ù'ÙFÑUÌ ÓËRË]Ú ÔFÌ ×'É)ÉCÍRÌ ÈCÈHÎFÛ]×HÊ$ÏHÓÉUÍ ÍÎ
Ê×4ÔÐHÜ È2ÔÎ$ÕHÝ)ÊÒ Ò Ì ÈCÍÎqÔlÉ)ÉJÍ ÍÎ'Î:Ï$Ì Ó$×UÓÔ
ÔVÞ)ÑsÈ'Ì+Í?ÎÌÒ Ì ×HÑCÊ$ÉUÈPßHÊ$Ì Ý)Î)Î$×4Ï'Ê$Ì ÈCÍÎ'Î:ÑCÊ'ÑCÊ×HÎ'Î×PÍÞ$Õ Þ$×
ÍÎ$ËiÑCÊ$Ì Í?ÓHÍRÉ'Ò Ò ÎàÑsÐCÍ?ÑHÌ ÔVÓ$Ò Ò Þ'áâÚ1ãÓäÈUÊ$Ï)Ì ÌÔlÌ ×HÑCÞÍÎ$Õ Î$×CÈHÎLÍ?Ó$ÑsÈCÍRÌ Ì Ò Ì ×åÕ'É'É)ÕJÍ?ÓÒ É'É)×$æ1Ó'È'Ì ÔÓËiÑHÌ ÑsÈ'ÌÑCÞHÈ'Ì ×
È'ÉHÊËiÌ Í?Ó ÍRÉ)×ÏHÓ'È'É)×Ï Þ'Þ Í Í Ó)Ó)ÑJÈHÌ Ú
ç"èé êë1ì"ì9ë"ëíLî+é í"ìè-ï
õÕkÖ?ÓÒ ÔFÎ
ö ñ î+ì
ì ð"ñ íñò"é ìè-é ð9è-ó ôñ î#êë
Ò Ì × ÑJÊ)Î'ÎÊÕkÖ?Ó#Ò ÔFÎUÍÎ$É)Ò É ÑCÊHÈCÈUÎeÌ Ò ÔÊ$Ì Í?ÓHÍRÉ'Ò Ò ÎF× Ê)ÏHÓ#ÉUÝ)ÓÒ Ò Î#Ú
ì ÷qø)ùóô+ñ í"íù"ð
õÕkÖ?ÓÒ ÔFÎ
ì ÷"ð"é í
È É Ê$ËRÌ Í ÍÎ'ÎVßCÓ)Ý'Ó×Ï Ê$Ì ÈCÍÊ$×)Ú
ö ñð"ï
ú Ó)È É ÑJÊ×UÓ)Ó'ÈCÈUÎ:Ê$×
ÔÐHÜ ÈqÕ'Ì Ó#×HÊ$ÏHÓ È'ÉHÊÕkÖ?Ó#Ò ÔFÎ×'Ì ÔÓ#Ò ÍÞ'Þ$×4ûiÑCÞ È'Ì × Ï Ó È'ÉUüâÚýÞ'ÔFÞqÊ$ÕOÖ?ÓÒ ÔÎ:Ï Ó ÈUÓ'Ó
ÑCÞ È'Ì ×äÏ Ó ÈCÍÞHßHÞ)ÑsÈ Ì ÍÎ$ËiÑJÊÌ Í Ó'ÍRÉ'×äÏHÐJÐ ÑCÌ ×àÑJÞ ÐCÝ)Ó×àÒ Þ ß Ì Í?ÈUÓäÍÞHÐUÝ'Ó#Ò Ò Ì ÈCÓ#×äÏHÓ)ÈHÉ Ê$ÕOÖ?ÓÒ ÔÎ×$Úõ-ÕkÖ?Ó#Ò ÔVÎ$×
)Ù
ÔFÎ'ÑþÈ'Ì ÔFÌ Ò Þ'ÔlÏ Ü ÍÌ Ò ÎÿÊ$×
ÖÎ
ÈUÓ
Ï Þ)ÞHÍ Í ÐJÐ
ÑCÊ$Ò ÔVÓ)Ó×
Õ)É'É)ÕCÍ?ÓÒ É'É)×
ÖÎ
ÕUÓÒ Ò Þ ßUÎË?ÎÌ ÈCÓ)Ó×
Ò Ì ×'ÑJÊÉ ÑsÈUÓ'Ó×Ú
ï
ò"ó
ñ é î+ï ëð"ï9èóô+ñ î+êë
ú Ó)È É ÑJÊ×UÓ)Ó'ÈCÈUÎFÊ$×Î)Ì ×)ÉCÍRÒ Î'Î ÍRÉ'Ì ×UÓ#×
û"ËRÕUÓ#Ì Ò ÉHÎ È'É Ê$ÕkÖ?Ó#Ò ÔÎ ü Ú
ÐUÈUÓ'Ó'ÈCÈHÞ:Ê×2ÓËRÌ ÑCÊ$Ì ÈHÊ$ÕkÖ?Ó#Ò ÔÎqÈUÓ)ÑCÊ)Ì Í Í?ÓÌ ÈCÍÎ4ßHÎ$Ò ÔlÌ ÈJÍ?Ó ÍRÉ'Ì Ò Ò ÓäÉ'ËiÕHÓÌ Ò É ÎHÈ'É'Ì Ò Ò Ó+æ#ÖÊ$Ì ÍÎ:ÓÌMßHÊ$Ì Ý)ÎLÏHÓ)ÈJÍÞ
ÈUÓÒ Ò ÎÌ È Ì ÈUÈHÎVÊ$ÕOÖ?ÓÒ ÔlÌ ÈCÈUÎ+æ ÖÊ Í?ÑCÎÑCÞHÐCÍ Í?ÞHßUÞ Í#ÑCÊ$ËÑsÓ#Ì ÍÎFÒ Þ'ÔFÏ'ÜHÍiÌ Ò ÊþÖÎ#Ú
õÕkÖ?ÓÒ ÔFÎeÎÒ Ñ Î'ÎeÓ'È'Ì ÏHÓ'È É)Ò Ò Î
ÈUÓÉ)Ë?Î)ÎqÏHÓ'È'É'Ù
ÑþÐ'Ò ÔÞHÈCÈUÞFßUÓ'Ý)Ó'ÈUÈHÞ#æsÖÊ$ÑCÎdÏ'Ê$Ì ÈJÍÎ'ÎeÈ'É'É'ËRÌ ÔÔVÎ$×dÒ Ì Î×$Ú ýÞ$ÔÞ×ÖÞÒ ÑsÓ)Ó×
ÈUÈHÎæ9Õ'É'É)ÕCÍ?ÓÒ ÉlÖÎ:ÕHÓÒ Ò ÞHßHÎ$ËÎ$Ì ×HÓ×4Ò Ì × ÑCÊÉUÈ$æ)ÖÊUÍiÑCÎPÍ Î$ÑCÎ'ÎHßHÎHÍ1Î$ËiÑJÊsÖ?Ó×8ÔlÉCÍ ÍÎ
Ò Ì ÑCÎ$Ì ÈCÍ?Ó×Í?Ó)ÑJÈJÍiÌ Ì Ò Ì Ó#×Ê$Ì ÑJÓ)Î×'Ò Î$Ì ÈUÓ#×ÑJÞ È Ì Í Í?ÓÒ Ð'×$Ú
ë
ë
î+ï9èì1ì9ë
Ê×UÓ'Ó#Ò Ò ÎßHÊ$Ì Ý)Î)Î$×jÈHÎ'Î ß ÉUÍ Í?Î)ÎÊ)ÏUÍiÌ ÔVÎ)Î$Ò Ì ÈUÓ Í#ÏHÓ)È ÉCÍiÉ)Ò Ê)ÑsÈUÓ ÍÙ ÈJÈHÎFÏ Ó ÈCÍÞ Ó ÈUÈHÞÓ×HÓË #
Ì Î$×'ÑUÉ)Ò É
ÍRÉ ÑsÈUÓ×jßHÎ ÈJÍÎHÍ?Ó ÈUÈHÎ
" !
Ò É Ê'ÑUÑJÎ)ÎÚ
#%$ &('*),+.-0/
1 2 46587*90:.; < =>@?BADC E%FC C FGIHKJLNMPO QR6S@RUTJNH.JNVXW=Y Z[F[F\^] A_`IacbFY bdAe\C F[Y _Y Ff`BA[bd_ `Y Y C Ag?Ia
3
hjiklDm hm n opqIr%lDm kl[les
t u[ujv[w xyjz {}| ~ ~ | j€ ‚ƒƒ   €[€ D„P† € B‡‚j‡P€ej| ˆ%ˆP‡D|  I‡%‰d€D{ Bƒ[ƒP€D{| ‰gj€€e
Š ‚‡{| ‡‹† ‡[‡ I‡‚| ‡‚ƒƒ B€D| Iƒ€D|@Œ~ €‹‰d„  ‰ƒƒD€‰d„D|  Iƒ[ƒ
Ž ‘0’“•”—–˜—™ ‘›š
œž Ÿ¡ ¢d£"¤¦¥ž§¦¨
©©Xª3« ¬0­›­®N« ¬°¯±« ²³0´ µ¶e·¸¹ª ³
º»‹¼3½ ¾0¿›¿ÀN½ ¾°Á±½ ÂÃ0Ä ÅÆeÇȹ¼ Ã
º»‹¼3½ ¾0¿›¿ÀN½ ¾°Á±½ ÂÃ0Ä ÅÆeÇȹ¼ Ã
ÉÊ ËÌÍDÎÐÏBÑDÒ ÓPÌDÒ Ò ÌÕÔÍÊ ÖÌÌD×fËØ ÙÖØ^ÚBÛ Û ÜIÝÞjÜ}ß [
Ý àáÓXÊ ×ââã ä åjåæ^ç èé[ä0êIè ëì[íDç ç ä îíeîfé íåïðDñÐòBíeç ó‹æfô—õ ö
÷dø—ù ú ú û3üýdý ÷d÷þ ÿ ù [÷ þ ‹þ üû þ û%ÿ[ÿBÿ ÷!Iÿ%ÿ"#$ ûDú %&ú ú þ þPûI÷jþ ý
‹þ '÷ jû(%÷ jû[û )÷ *
+-,/.0"1 .!1 23546373
89 :;<>=@?<AA <<BC;DEAFHG I ?G <ADKJ G =LG DAD M??==G N5< O ;<G I I(AJ AP"PAQM??=G DRP%BBFBD SBTADIBPUG <IBVDG G DN
WX XY"Z&[\^]_ Z%_ XY`X X(aZ"YYb(Y"cd!e"\f*g
hi j5k6k lnm oo^pqoo rtsuv(wxy s(zs sH{$|(z}~x€|(z ‚Uy z}„ƒ l pqo†ˆ‡‰j‹Š Š-† †7mŒŽ C|u†5r ‘ˆ’“7l‹“6’”lˆ“q•-m ’—–Ž™˜
š s(z š› zœœ&žxy › uu}‰œ{xvHy s suu"u{s(x‚"uus sHy }z}Ÿžu wuy œ{" y œ‚&  žu w@uy œ{uy }z s su"wu{ wu xx} ƒ¡˜£¢
¤¥
¦§ ¨n© ªq©(«Q¬­*®^¨¯© °$±
²/³´6µ5µ5´C¶5·6¸-¹6º »5¼ ·/»¾½¿V¸-·/³À¼*³
Á ÂÃÄÅÆÇÂÂÇVÄÈ ÅÆÉÊ ÇÇËÇKÉÄÌÍÊ ÃÎ(ËÏ%Ê ÃÂÂÇCÂʈÃËËQÅÐ ÑÎ ÎÐÐQÅÄÈ ÄÎ ÎËÒÊ ËVËÊ ÇÂÊ ÎËÓ6ËÈ ÅÆÌÆÈ Ê ËÕÔËÖ(ÎËÊ6È Ê ÄÆÎÊ ÇËÊ ÇÂÊ ÎË*×
Ø6Ê Ê Î ÎÐÐ*ÓÅÄÇÅÆÇÂUÉÑÑÌÊ ÎÐÐÇÅÆÃ@Î(ÂËÈ È ËUÙHÊ Â ÒÄÈ È Ë×
Á ÂÃÄÅÆÇÂ&ÎËÙ Ò Ê Î ÃÂÂ&ÒËÊ ÇŸÒÐÌ ÐÊ ÃÊ Ð%ÌÄ ÆÈ ÎÆÎÆÊ Ï"ÂÇ ÉÊ Î ÂÊ ÎÐ×
Ú Û-Ü Ý"ÝUÜމßàá â â(áãÜä åßßã"åæ çèãÞ&äÜÝUé âHé é èé ßâ(ççÞäÜé èããÝ)é ÞçÞê
Ú ë çß Ü ãé Þççޟâì àâ âáæ åäçí(åÞ¯îãßçމå ßé åé ïçÞ&ðÜñïé ßâãÝUé ÞçÞê
Ú Û7å ß äãßé ñïé Þ&ðÜñïé ßâãÝ%é ÞçÞê
Ú ë5Üñïé ßâãÝUé ÞçÞäåÞççÞåæ âHÜã%ðé âäììÞ&äìàâ â(ìÝ&ìâ âì!â(ãé@äÜæ î(çâHÜ ä@ßçÞ-îìæ äçççÞê
òóôHôHõ÷öø ù*ú*ûó üø"ùýþ ÿ þ ù*þö‹þ ô ûýý
ü ýûú*üô ó þ ùøüõ ûú*þ õ ! ! #" $%
& %'( %" )% & * %+
., -!/10324/15 68785 9;:3<168785 /3=2?>@5 91A39
BCDEF(GHCIG%HKJLM*ED(N C N NEOC%M*P F(GP DQD P RS%P T T UV?WXGFYLZD P WXL%P N DQCCIF(GHQCC%HOC NEQG DL%H[WXLT F(LT P D(NXLH\NXLFYL%HL]_^4P RYNP`FYCMaUU
F(GGT NXLLHbDEEM Cc c@LQN%C DP HQCCN%dFYG%T P FeG N VHLfP NQWHQC] gVhWXGNXF(L JQG%P D P JLNNE F(FQP LifE c@fEH]
j1k%l%mn oopq pr)r)ptsul%mvw mn x%yzn {}|k$xyn mow%r#n mowwn {w~v k{}xw €wn ompou~po*o ‚|ƒ ƒvvnpn|pmpƒyƒtvk{{%lq q wown
vl{%p p%n|%l$n mowi€p oo){lsur)wwq n mon „
4† ‡(ˆ†Y‰Š‡‹%† ŒYˆa ˆXŽŽ%bŒ(ŠXŽŽ‘Ž’ ’ ŽiˆaŽ ‘(Ž%’ ’ Ž“
”• ŒQa–ˆXŽ@–)‰Š›Q’ — œ%ŒY*ˆ† %Ši’ ‘QŽŽ_’ Š(‘QŒ(ˆXŽŒb†˜ŒQ‘—† ‰‰Š_† ‘‰ ŽŽ%Œ_ŠŽ YŒ(—ˆ† ŽŽ%%_™  ˆŠ’ ‘Y›
”Yš ŒQ† — ŒQŽŽ_Œ—(e’ † —ŒŽ † a— ˆ ˆXŽž)† ŒQ
‡Q’ ‰ —ˆ ˆXŽž)† ŒQYŒ† ™
”ŒŽŸ ’ ‰ aŽ— Žˆ ˆX™ŽŽYŒQ Œ†bŒQ—YY’ † ¡‰Ž† ŽIŒ† † –¢—’  ‘† Ž£YŽ%‡(ˆXŽ
¤8¥ ¦8§Q¨©aª «(¬ © ¨§ ­Yª® ¨¯@° ªª± ²²³ © ¨¨ §(¨¨%±?´Xªµ­ ³*³X¶©Xª
§¶«(«e¨® ­e«(ª%® ® ­ §Y©Xª¯ ª%® ® ª_§ ­ ©X¬@·­ ¨¯ ª%±¸
¹«­ º ¨%³*­ ¨³a¨ ³*³a© ¬©X¬§»­­ ·Q§(§©*­ ¬%¬`¸ »ª §(©Xª°¬­ »¬¬%± ±­ ­ ±_°­ ©a«(¬¬%±¼«Q²­ ±b§Q¨ ¶±
­ ·(©­´Xª@°²·Q¾%­ §Y©Xª_§(¨$¸
¹½ ³*³X¦8¶§Q©Xª_¨©X§ª¿
§­ ·(©*­I©Xª«Yª­ §­ ±Á° ª­ «(¶­ ® ® ¨¨%±
¹©X¶­ §Y©aª¨%±`¨¾¨°®²® ¬ ·¾%¯i­ §(ª© ¨­ ±© ©­ ©²À
²Q©¶·˜´a¨¨©°¬­ ±(»ª §(©Xª­ §Q¨ §(©*­ ¸
Â(Ã
Ä3Å$Æ1Ç3È?É Ê8Å3Å3ÊtËÌÍ8ËËÎ_Ï%Ð`Ñ8Å3Ò.Ð_ʂÓÈÔÆ1Å3Ê}ÐÕÆ1É ÐbÉ Ö8Å3ÊÔÄ3Ç8×1Ö8É Æ3ËÈÕØ É Ê8Å3Ê
È
Û Ü Ý4Þ ß àá â â ãä ãå å_ãçæãàÞ èá éQãã%éIâXêQë(â âXìä ßíYãîaßéðïXèñàQã%éñí(èá í(íá ã%é
éö ã%ä ïXê%ö é ß àá ßé òaã àöQá ø æãà Þ ó ô æãàÞ ó ô õQè%ä í(è%á à Þ èá éã ó ïXè
ÞÞ âaã%ä Þ èá éQãß àá ß ÷ZæÞ á à âXèåµá àeâXèùà á ä ä ß%á éúâXê%ä ä ì%á é û üê âXêýõèî âaã%é
æßá à(âXè#âXêë(â âaì%ä ßíYã%îXßþí(ßä ßàeâXèè%éû;ÿ3Þ öø á à(âaãâ â*Þ èàáä ßíYã%îXßéè àQãâXèàQã
âXèíYè%á à á é æ èá í(èä ä ãã%é û
üê ëYâ âXìä ßíeãîaß æ ß%á àYâaãâXèèé æ èá í(è%ä âaèè%é ïXè è àQãâ ãâXèèé âXèí(èá àá é
æèá í(èä ä ãã%é_íÞ(õá ã%é_ã àá â âXêå@êä ä ê`âXèõèä ä è
û ó ÿzè%á éè íeëeâ*íá éYâXê É
û ó Ý3èå è%ä ä è%ôQíÞé æá ø êâ%íeëYâXíá é(âXêièä èàbæ è%á éQãâ âÞéèôYõQêêééê
âXê ëYâ âXìä ßíYãîaßè)Þä ß à æêá é
ÉÉ
û ó 4ã ø ê`âXêë(â âaì%ä ßíYã%îXßµÞä ß à4ïXè@æÞ öQø á àYâaèiàQã
û ó ÿ3Þ öQø á à(âXè ã àQàèàáÔã àá æã àÞßàá ßQâXè ïXè æã àÞ ß àá ßQâXè æ ß%á à(âXè
âXè%îXí(íYèèéðí(èá íQíá!æ ã àÞè%á éQã ø ã%éOîá ææãã âuô1ïXß âaí(èKõßá õèâµõQè%á íeãÞ(â âXèè
æ ãà Þè%á éQãã%éiæêê àQãåµá àeâXêµîÞå@æÞÞé û
Æ
û ó ÿ3Þ öQø á àeâXèãà(àQè à á@õèä í(èá àÞ ó ïXè ö ÞÞ ö âaã%ä Þè%á éQãã%éñßàá ßá âXè á î*îXßâXè
õQã âXêå êä ä êµöÞø ä ßà æ ê%á é!âaê ëYâ âXìä ßíeãîaß%ébâ èí(èß àè%é_íYèíeà áQä èææ ßè û
ÿzß%á àeâXè@å@è ßä ä á àQãâíÞá õÞéQãã â$æãàÞQèá éã%î*á ææãã âuô˜ïXßâXíYè àQèèâ âXèá à á õQè â
âÞíYíá è ßàá ß%á ø ã%ébàÞÞèÞí(ßQâuû û
Ù
Ú
û ó z! ß öQø á à(âXè íQá á ééá â ë(à ä êæ
ê âß ö ïaã%á ø ã%é_åµÞ íYèèé
û ó 1êê%ééê âXêë(â âaì%ä ßíYã%îXßè[í(èéYâ âXè íYß öø ãéô1íÞééQãà íá á ééá â ë(à ä êææ ê
è# àQã â âÞÞ_æ è%á í(èä ä ããéiò"}÷ û
êæêé_èà(ãâ âÞãà(àQèµæ èá í(èä ä ãã%é_íÞÞä ãââ ë(ë æá ä ä á àQã%é_êêéQãéiòXíä èíY÷û
$&%
')(+*-,.* /103254765* 89*;:50
< = > ?A@BDC @ E@ EF@ G G H HIJCKMLONG EJPG G P =
QRTS UVWVXYSZ V\[9]Y^[YV&^ ^ ]U_`
QaT__[Mb^[MbX c X d-bWeS X c)e__Z ^-_ `
QfgXhc&_i [YjkX l ^;bb`
Qmg_ i[Mj&c n Z b[Y[YVV^in&S U&S[&nUM^-SX o
cV ^ `
QRTS UVV Up[MbUcX9bn [&X `
QR]M^[YVp[MS UV`
QR]M^[YV\e_ _[Mb^[Yb X cX d-b`
Q qTbl-[&X cM^-b `
Q qTbl-[&X cM^-b `
s= > trCINWN@C BOPpuNB BOH=
vwTxy z&{+zM|M|+}M{~&x&zz&x€
v‚rƒz „ ~&xxW}&„ „ „ 
v T
† x‡-}&„ zMy-x 
v ˆ7‰&x xp‰Mƒz„ ~xx
Š‹ Œ rŽW‘&’O“”•O–+— ’’ – ‹
v˜r{z}Mx&z „ ~„ zMz&™)yOš&}}„ ‰„ x
ƒz „ ƒ „ y-™ 
v‚rƒ ƒ›{ „ z9y-{ œ ƒy-}šy-x „ y yOš šMyD
v †Tx‡-}&„ zMy-x\‡;{z&}Mxz „ ~YyO„ 
vwT{ ƒWƒ„Y{œ ƒp‰ „ ƒ œ ™)y |~3£;ƒ y;™ M|My
‰Mƒ y y-™ 
¤¥D¦ § ¨ ©Yª «©9¬­ ¨p® ª§ ¬M¯;ª ° ± ©h²Y¯©§ ¨)ª ¨
³´ ³ ¬® ³ § ¨­ ¯ ¯O«¨ ³ µ
¤¶·ª¯ ³J¸ ­¯-©&§ ¹©Mª¨&­p¯ ² ¸3º ­ ¨­­ µ
¤ÑTª ¨­W­§Yª ´ ­\©&« ¨ ¨ª ´ ´ ³ ¯ ³ ¬ ³ ® ³ § ¨ ª ±
¯ ­¯ ¯O« µ
¤Ñg« ´ º ­¯O«M¬&©&§ § ¨ ¨ § ©©Y­ § ¯-¼p­ §9ª ´ ­J®ª§ ¬ ±
¯ ­¯ ¯O« µ
¤»²M²©M©§Yª¨)­ ®¼¯ ³ ¬ ³ § ¬M­¬9¯O§ º-³ © ³ « ±
¯«¨ «Y¯Ò«ÓWÓ\«¬M¬ ³µ
¤Ôg¼¼·¼\©Mª¨­­ ¨ º-³ ´ ³ ¯ µ
æó çèMèéMéêYëì í îïð-ñ òñ ê òMíò9ðOê
ñ éMñôMðOôì ôMðõô&ö\öôMòMò&ñ÷
æø&ññ\îèMè&éMé&êõô&öWöôMòòñ)ð-ñ&ò&ñ ê òMí ò9ðOê ÷
Ÿ ‹ Œ rŽW‘ ‘ ¡Ž¢ ‹
½¾ ¿ ÀrÁÂÃpÄ Å ÆÈÇ ÉÃÃ+Ê ÁÇ ËJÌ ÍÍÌÌÉ ÄÎÇ
Ï Ç ÂÍÁÐÍMÉà ÂÌÇ Í&Ì Â̾
Ö× Ø r
Ù ÚÛÜWÜÝÞ Ý ÛßÚàJÛÚá Ü Ý Þ Þ à
ß Ý Ü âÎÈâ Ú ãÞ ä åäÝ Þ Þ à ×
QA` mrnZ d;VZ n n&[[&n`
vžrš{‡O„ z9y-x+‰ƒ ƒ › {„ zYy-{œ ƒy-}&š
¤» ³ § ¨ ³ ¥ ´ § ¨&©Mª« ©h¬­ ¨W®ª§ ¬Y¯-ª° ± ©9²Y¯©§ ¨
®ª§ ¬p®¼¼ ´ ¯-¼ µ
¤»Tª § ¬9¯ ³ ©&« ´ º ­¯«&¬©&§ § ¨¨ § ©Y©Y­­¯ µ
¤Õ ³³ ®²M²&©M©&§Ò«&ÓWÓ«M¬¬ ³ ¯ ³ ¬ ³ § ¬M­ ¬9¯O§ µ
Fú O ÿ û
û! " # $%&! ' ( ! ÿOÿ' ü
) * +,.-/!0 +,12 -#32 - 1-42335.6-,72/
310//!88,9 ,: 535;7,-11 < = > ?@A BCEDAGF HH IJGKL!M DAANDO> AGKJHPPJQGJJ R?A> R
AS K @FTMJ> => J?AMAL= > AUWVXJ> I TRY=@L=> PZ@ =PTR[S A> Q\> RS H]Q\> RTR^? L!>
?A AMA R PA AGKL"RTT R_K#JH#PP]PZ@M(?AS S > =@@ PPAU
`a@RbLPAP Hc PTHPPJdc@L!S PL e DAfKL!M DA@ =K#T= K@K4= T TR CgQ_@> =PA^A> RA
QGA> R > PAhKL!RT TRhQGA S S >iRJ c PJ?> ==JhK#J HP(P]!FARTTS > ==A BC=TR_MT K> =PTMZ> e
DAj=AM DAR@QGTMLPOC"DL POK#AkRJ TP;KL!RT TRlTPO@ L= A== AmAS cA AS S AmLS T?A= PA
KL"MPO> =PA'> MZML PTPPO@A= >&DAS K#A S > = PARCnPA >nPAK @@ PLI!> =PZ@K4=T=PAUpoqA > R> Pr=T
K#A > KK> PO> TILPCEDLPZK#A;L"RG> S QhL> PTPPO@hMANDAPO@S S AAS @T TS S AU
VXJ> R;= A APsRL!FTAQ_FA AnDAtPT cL!KK#AAQ\FAAGFAS ?TS @AU
ùWú ûüý úWþú û&ÿ ÿ ÿ ú ú ú Oÿ ü ú Îú ÿ Îû
ý ý
þú ÿ û û Èú
ý
þ ú ÿ ÿ
ü ýü
û Oÿÿ ú ú û ú ú
ÿ þú Oÿ ÿ û Oÿ
ÿ ú ÿ ÿ ÿ
þú Dÿý ý ú
ý
uv
wtxzyn{|xn}}~ n~€‚aƒ„nn‡†ˆ}~~ ‰Š‰Šx„‹Œ~€mtŽƒ|~ ‰’‘
“s”•–”— — ˜ ™˜ š›œž ˜ Ÿ ¡¢r›Ÿ Ÿr£4›¤žž¤q£4š#”4Ÿ Ÿr•›— ˜ ™˜E¥;œ#–›— — ˜ ™˜ ¥¥t¤qž £4›— ›¦ ˜ ™NŸ|rqŸr — ›§#– ž— — ˜ ™NŸ¨
©zª„«s¬z­|® ¯m°„ª!±z«z²&­p©aªsª„© ²„³s´aµµ¶Œ¶p©
·!¸¹ º»#¼ ½¹ ¹ ¾ ¿¾ À\Á¸Â¸Ã½ ¿ÄÁrÅÃÂ#Æ4ÆÇ4Ǿ ÅWºÀg½¿4ÁrÅWÈ;¸ÇN¿¾ ÈG¾ À¿¸ÉÁrÅÆNÁ½Á ƹ ¹ ÅÃÂ#½¿»Ç4ºÀ#½½ ¹ ¹ ¸ÊsË&ž ÀÉ¿ÅÅ¿NÁ Æ4Æ\¿#½Ç4ÅÍÌ4½Á ÁrÅ
½Á ÁrÅt½À½ÎϾ ¸¸Ê
Ð&ÑÒÓÔ Õ ÕÖ× Ö Ø;ØqֈØ;ÙÚNÓÔ ØÛÔ ÕrÜÝ4Õ ÕrÞØtÜÜßÜÜàpá„â#Ö ß ãÔ Ùâ#ÓÜÜÓÄÕrނä#ÒÔnâÜÔ âkÒ× × ÙjårÒæوçèéÍàpê!ÖÓ#ւÕrÜÝ4ë Ö× × Ü'ÚNÒâ#ÖÖ × × Ù
Ú4Ùì#ë ÖâtæÑÒ× Ô ÚNÓԒÕÜÝNÕÖÕ ÝâqÚ4Òâ#Ö Ö âpÓÔ årÙÓ4ÕrÙà
íî ïïðpî ñóò!ô&î õsòôzöÃðpñÃ÷ø|ùaõ„ò„òsïïî ñzò„ñXú
ûnü ýþ ÿ ÿ ÿý ü ý þ ÿ(ü ü ý ü Nÿü rÿ kþý !#" $#$% %'&)("*,+*- .+*!%/+'-10% 2 3- 0%'&$"*$%
4#556#6798'79: ; 8<8=>7 ? 57 @#8AB; 7 6C'7 @9?CD
E<F GIHJ,KLNMIOQP JERKTSVUNF P WXGZY1WP[F UMILG]\
^N_ ` ab_'cde'f ghbe _ f ci'f jiclkmnh holicc#icqp_ a gf c_ f g rsutv'w#x'yxz{s}|#~'#xwr~~
‰ ~‡RyŠr‹ˆ ‰ vŒbxwVrs † |#xr rs'Ž
€ }‚„ƒ
szrbxr rsutv †>t9x s‡<y ˆ x'w
N‘’ ’“”””•9–—'˜#““˜B™“ ”š›>šœR™ šž”š—”• ’ ’ “Ÿ “ œ<œ “¢¡
£ ¤R¥ ¦§'¨ ¥ ¦#©ª ««ªª §R¬ ­ ®¯[«'°±¥ ¯‹©'¥ ª «²³®'°´®¯)¦µ¢¥ ¶Nµ ¯´·ª¢µ ¬'ª¥ ¯‹¯‹«'¨ « ¸¹¸º«³»'«ªµ»[µ ªª¢¥ ²¼¦§©¯‹¯´½§¾
¿[ÀIÁ Â>ÃRÄ Å9ÆÁ¢ÇÈÆ ÆÉRÊÁÁÆ ÆbÈÄ ËÈ'Ì<ÆÁÅÍÎÆ[ÏÊÁÆ[Æ ÐÑÓÒÉÆÒÁºÈÆ ÆbÈ'ÄÌ Ô Ô Õ9Ö×ÙØ ÚÛ#ÜÛRÝBÞÖ ß'Ø Ø Ô Õ#Þ'Ô à#ÞÔ Öb×¹áÞÕÔ Ý Þ'â>ã#Ô ã9ÕÔäß äÞâ>Ô Ø Ô Ô Ö Ö>Ô ÝRÔ ×¢å
æç èç'é#êëì íîç¢ïé ëð ð ñ é#êëì í9îç'ï#èí ì ñ èí ñ òbçXî‹éê¢ó ô
õQö ñ ÷ í¹ò øøé#øì ñ ñ éíîbêéùéç ëæçò]èñ ñ éé ñ ï úëì îbêùû#êòíèêò î‹ëòüï[ð ñ ÷ñ èêý ê'éèççò´ïúñ ÷íùþºëëòIñ ý òbí'éç'ñ ú#êòQéç ë æç#ò¢îçÿì ê'é ñ éè#ñ ê'é
"!# $&%' ( '# ((#*) # $+!$'%-,.0/%') ) # $/%*1'2.43!5# $/%7698:1!%7( ';!<=%'>(!# %7/% %3?5 />@!&17/<;(# # <<# % %+.A# $//<B
CEDFGH I I7JK JLAL0J4M NON I N GPQDRQPTSJM7UULVH G&IUWXS&JM7USGH YZFLAQK K Q4PQMDK K QQP[GH \FI IDPQ^]
_`ba c0d efgcAhe eiij ci klmmdmmla ndi kdg mg gpolnq
r^sbt7uVvwxyAz xx{T| x{}}{[~wx~z t7} tpw€t‚ t tƒy„7 |w{|z {0xv†7} yTu{0| xv‡u  uˆ
‰‹ŠŒ  Ž Œ‘’ “’”–•—˜”Žš™A’” ”7›&œ’ž•—Œ ” ”›Ÿœ’ ”’Œ ™4“Œ ”’¡—¢Œ ” £Œ ˜—¤¥Œ ™V“&£&£Œ ˜Œ Ž ”7—Ÿ˜ ”Œ Œ  —&œŽ§¦Ž ”Ž¨ Œ ¤ ›“&˜—¤
 Ž£ ” ”Ž™4Œ ˜&”Ž©
ª¬«®­ ¯ ¯ °±°°² ²7³³²´±µ­ ¶°°·§¸³¹ ²ºž»µ· ³³¹¹° ±°­ ·¼¹­ ¯ ¯ µ­ ·½¾»¿·‘·­ ­ ¹¹º§µ·¼ÀT³Á7» »­ÃÂÄ´¿Å¶°¹ ²7°Æ¿¿² ²° ±­ ¯ ¯ °°Ç ÈÉÊ
ËÌ Ì ÍÎË[ÏpÐÑÏ7ÎÒÎÓ ÑÒ ÏpÐÔÒÎÒÒ Ê ÏpÐÓ ÎÎAÑÓ Ó ÊÕTÖ× Ò ÕÊ Ì ËÌ ËÏ ÊØ ÎÌËÐÔ Ô Ê ÐÏÐÙ ÊÊÚ Ï Ê Ì Ø Ô ÑËÎÛÎÒÐ[Ò Ê Ó Ó Ì Ï ÏpÐ ÚÝÜ
Þ¾ß ÎÒ&Ï7ÎÒ ÒàÒÌ&Ô Ö Ó Û Ö Ï7ÎÔ&Ò&ÏpÌ Ì Ó Î É àÛ Öá Ì ÛÎÒÎ Õ ààËÛ Ö Öâ Ô&ÎÎÏ Õ ÐÐË0Û Ö Ö ÔÌ Ë0Ô Ê ËÒÒ ÊãÖâ ÍÎÒÒà È ÎÌ Ö ÔŸÒÌ ËààË Ü
ÞäåÊá Ñ È ÎÏ Ï7ÎÌ ÙàÏÙ ÊÊ Ï7ÎÔ Ê ÛÛ Ê Ó ÎÎÏ É ààÔÌ Ì ËËÌ á Ð ÕÕ ÐËÓ àÛÛÌ ÎË[ÙàÓ Ì Ì Ë Ü
¾æ ç¬è€æ¾é´êAé´ëíìåìíî ïZðíê4ñ¬è0ò^î æ
óõôö÷7øùTøúû ûü ý þÿô÷öý øø ü öü ÷ ø÷ ÷pô þþ÷7øû þÿÿþý øü ø0û þôý ôûü ü €÷7þüü ôþôùöü ü íü ü û ÷ ø÷ ÷
"! #%$!#&'(!!$ !") *%! &&+ ! ,
-/.10243657 89":;<0= = 7 858?>A@1BDCFEGIH >1JLKNM EPO Q
-/>SR;<7 T6UVRT6U4:W:UYX[Z407 U4: W::%U U 55%T558\W07 <::8 U4:757W07 <:"3]%^6U U4]]Q
-OL7 855%U_X`Z407 U4:aR;<7 TUVR36T558\W07 <::8 U4:757PW07 <:"3]^U U4]]Q
B1^9cb%0= 7 U0W:UT5R24::W:UYd
eSfhgFi
>/5TRR8?= 7 7 U U ^W]%U0;`Z(55%U7 = 9?:7 TU4::8 :7 8%:a5TRW:UV7 :"3RW::W:= = :"9"52(37 = = ]XjZ40;%08 08"= 7 T]%U U ^52k7 = :7 T%7 :)= 7 T]9?524335Z4]d
-/@S7T::a%5%TU(] Q
-la%5TU4]mT53]n3]T7 8o5%U U(]p30855%TT: QH"7 36]= 7LqF07 <::8ra5TRW:%U47 :p3RW::W:8ma7 7 2k24036T58sT7 T]= = ]n08
8R9?52407 U4:X85 U4:243607 U U4:%W:%U302k357 86U(:"9":;<0= = 7 TU4:"a5TR= ]9"atUV7 = ::Q
uv
w F
x yz { |}~z {€%~‚
ƒ {"z z „k„4|6~€%~6~y†€~z ‡(€%‡ ‡ ˆ‰|6}%~%z6{"Š z |~zP‹yŒz ~~yŽ?€„4||zF‡4y„k|6z ‡ ‡(yys~%z ‡4}€%‡ ‡(}o%€~{‰yz |y{%y
%‘ ’%‘ ‘4‘V“” ’’•6’%–’—‘V˜” ˜ ˜ •“‘ ’” ” ™6š›—œ˜ ˜ V(›•—’ž •Ÿ—˜6›ž •›•›žž %˜ ——¡¢ ’k•6•˜P‘(4•›˜ ‘ ‘4 —˜ ‘4Ÿ¡
’‘ ‘4Ÿ"œ’—“\ ›˜ ž—“›k˜ ‘ ‘("˜ ž%›%%—‘4ž •Ÿ—˜ ž™
£ ¤ ’%—“%˜ ž ” ” ’)œ˜ ˜ k(’%‘ ‘ –\˜ ˜ ‘4k•›˜ ‘ ‘( —˜ ‘4Ÿ ¡6’%‘ ‘4Ÿ‘(’‘ ‘4 ›˜6¢ ’•ž˜ —’ž"œ’%—“ž?˜ •ž)” ˜ ˜ •“6‘ ‘4
˜ ž •6’%–’—6‘k˜ ™
£ ¥ ˜” ˜ ž•›“—6‘4™
¦N§©¨ ªN§I« ¬F­N§©«(®°¯S¯S®±ªS²A³°´´ µ
¶F·¸ ¹·º »¼·º ½¾¿½\À%¸ ¾º »¾%» Á4º6¹ÂÀÁ ¾Á Á À Á4¼%¿Á(¾?Á(¾¹6»ÁVº º ¸ º ¾½Ã·¸ ¹6·º »%¼¼½ÄÅc¼6Á Á4·©Æ(¿º »»·¹º ½\Á4·Ç%·¼%¹»º »»· »¾?»··Á Á4··
÷Ⱥ ½É¿º Á Á4··?÷·Á(¾¹·ÇÇ%·¸ ¾Á Á(·"Ç%¾ÊV¼¼Á Á4·Å·Á Á(¿Å"·»6ÁVº ˶F·¸ ¹·º »¼·º ½¾¾½ ¹ÂÀÁ Á4ÌÂ"¹6¿»¹6¾Ã%º · »ÀÅcÍ%¿¸ ¾Æ4·"¿%÷%Á¾»%º ÅnÎ
Ï ¶F·¸ ¹·º »¼·º ½¾¾½ ¹ ÂÀÁ Á4Ì »·¸ ¸ º Á ÁV¼Ë
Ï ¶F·¸ ¹·º »¼·º ½¾¾½ ¹ ÂÀÁ Á4Ì"¹º ¾¸ ¸ ¾Á Á ÀË
ÐÒÑ1ÑAÑ
Ó/ÔÕÔ×Ö ØÙ Ú(ÛÝÜÞßÕ"Ûà(áÙ Ú Ú âäãÔå%áæ ç è4ØßÛÖ ÛáÚVà(ÜÞÙ Ù á6áØÖ ØÙ Ú(Ûà(ÜÕcéã6Ú4ØêØÞÞÛ%ÚVéÞêëSéà(ÜÜìØÞêéÞÙ ÜÞÙ ÞäíÙ à ÛáÚkÙ Ù îÙ Þ
ïðð%ïñkòóñ_ô õ÷ö)øùúû üýü6þkû ÿ
ö þVø þ þ(ý
ý úüû ú ö)øùúû ý %û þ þöcû ý úø6þ þ(úú ý%üþö ö ú û üý%þ ùû ý þ ýû üýþö kû üþ 4ú
þ(ý ý ü úû ùøþVøù6üýþ û þ4
ú úû ý !%þ þ(ýý ù%üû þ þ(ý "û üûö)øø6þû úû ýøþ þ4úú ÿ
Aø%þ þ ýý%üý
ý ö?
ý 4ùû þ þ þVø ø#
ü ü û þ þ(úú ýþ þ þ þ þVø%þ ýþ þ4úlýûüúú ùüû þ(ý ù$þkû þ4ú øü%þ þ(ýýÿ'&Aý üû 4úú üý
þVø ýý"þ û öû þ þ4úú (ü ù 4ú"ý ýùþ û û ù6ùú úû þ(ý öcø ù
ý ü û ü6þ(ýýüýý ÿ
Aø%þ(ý?þVø ý)
ý û þ þ %úû ùú û üþ(ý *%þ ý ø þ +
ö ü6þ(
ý öø%ùúû üý%üþVû ÿ
,û ü þVû ýþ -4úþ +
ö \þVø þ þ ýý ù %üû þ þ(ý 6üþ ù
ý öcû üýü6þ .4ú"ùû ý /þ ù6üý%üþ üúú"ùø ú ö Vû üþ û (ú öúû üû þ(0
ú þ(ý ø þ þVû üþ 14)
ú û û ùù6ýý%üþ 2üþ ú?þkø þ +
ý %ü6þ ýþ þVøÿ
34
5*67 8:9 ;<6>=6@? 9BA7 ?@C(6;</DD;(;6E<F ;;FGAH%= ??;;6@86H(IA7 7 9 ;(? ;<J9
?;9 9 K< LC 9 ;<F
M69 KA C 9 NJH(?9 ;-<FO 5*67 89 ;<6P=6 7 7 6
AK
A9 Q$? D(;
< ? HIF
<6NM ??7 7 9 ;?Q-; 9RQ6 < ;A8)9 66KS8:DD$<AQ$; 9 6T<JD A< < ? 9 ;9 9 K;6U8)DD< <68+6 < <6
K9 9 I? KQ$? ; Q$?9 ;9 FA8:9 K 69 ; M9 9 N < ?9 < F
VW
XY
Z []\^Z[]\ _a`cbedef!_e_c[ef*gafih]j
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising