Hoover | HNFT S374TAH-S | Hoover HNFT S374TAH-S Uživatelský manuál

Hoover HNFT S374TAH-S Uživatelský manuál
UKR RO
PL
CS
SK
Ďakujeme, že ste si vybrali práčku značky
Hoover. Sme hrdí na to, že Vám môžeme
ponúknuť nové, inovatívne a technologicky
vyspelé produkty, s kompletným radom
domácich spotrebičov pre zabezpečenie
skutočnej pomoci pri každodenných
činnostiach.
Životné prostredie
Tento spotrebič je označený podľa
Európskej smernice 2012/19/EU
O odpade
z
elektrických
a elektronických zariadení (OEEZ).
OEEZ obsahujúce znečisťujúce látky (ktoré
môžu spôsobovať negatívne dopady na
životné prostredie) a základné komponenty
(ktoré je možné opäť využiť). Je potrebné
podrobiť OEEZ špecifickému zaobchádzaniu,
pre
odstránenie
a likvidáciu
všetkých
znečisťujúcich látok a obnovu a recykláciu
všetkých materiálov. Jednotlivci môžu zohrať
dôležitú úlohu pri zaistení, aby OEEZ
nezostalo problémom pre životné prostredie;
je dôležité dodržiavať určité základné pravidlá:
Odporúčame zaregistrovať váš výrobok na
www.registerhoover.com
pre získanie
rýchlejšieho
prístupu
k dodatočným
službám
určeným
výhradne
pre
najvernejších zákazníkov.
Pozorne si prečítajte tento návod pre
správne a bezpečné užívanie spotrebiča a
pre užitočné tipy ohľadom údržby.
l OEEZ sa nesmie likvidovať spoločne
Spotrebič používajte len po
dôkladnom preštudovaní týchto pokynov.
Majte tento návod vždy po ruke a v dobrom
stave pre prípadného ďalšieho majiteľa.
s bežným komunálnym odpadom.
l OEEZ musí byť odovzdané na príslušných
zberných miestach spravovaných obcou
alebo mestom alebo príslušnými podnikmi.
V mnohých krajinách sa uskutočňuje pri
veľkých OEEZ zber z domu.
Skontrolujte, či je so spotrebičom dodaný
tento návod, záručný list, adresy servisných
stredísk a štítok s energetickou účinnosťou.
Skontrolujte, či je zástrčka, diel na odtokovú
hadicu a zásobník pracích prostriedkov alebo
zásobník na bielidlo (iba pri niektorých
modeloch) súčasťou dodávky. Odložte si
všetky tieto diely na bezpečnom mieste.
V mnohých krajinách, keď si zakúpite nový
spotrebič, starý je možné odovzdať predajcovi,
ktorý ho bezplatne vyzdvihne na základe
výmeny jedného za druhý, ak ide o zariadenie
ekvivalentného typu a má rovnaké funkcie ako
dodávané zariadenie.
Každý výrobok je označený jedinečným 16miestnym kódom, tiež nazývaným „sériové
číslo”, vytlačeným na štítku na spotrebiči
(oblasť otvoru) alebo v dokumentácii vo vnútri
výrobku. Tento kód je špecifickou ID kartou
produktu, ktorú potrebujete k registrácii a na
kontakt s Hoover servisným strediskom.
Obsah
1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ
2. INŠTALÁCIA
3. PRAKTICKÉ RADY
4. ÚDRŽBA A ČISTENIE
5. PRÍRUČKA RÝCHLEHO ŠTARTU
6. OVLÁDACIE PRVKY A PROGRAMY
7. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV
A ZÁRUKA
2
l Tento
spotrebič je určený na
používanie v domácnosti a
podobných miestach:
− Zamestnanecké kuchyne v
predajniach, kanceláriách alebo
inom pracovnom prostredí;
− Na farmách;
− Klientmi hotelov, motelov a
iných ubytovacích zariadení;
− Na mieste pre výdaj raňajok.
Iné použitie tohto spotrebiča mimo
domáceho prostredia alebo pre
typické domáce činnosti, ako je
komerčné využitie odborníkmi alebo
skúsenými užívateľmi, je vylúčené
z vyššie uvedených aplikácií. Ak
nepoužívate spotrebič v súlade s
vyššie uvedenými podmienkami,
môže sa skrátiť jeho životnosť a
môžete stratiť právo na záručnú
opravu. Akékoľvek poškodenie
spotrebiča vyplývajúce z použitia iného
ako domáceho (aj keď sa nachádza v
domácnosti) nebude akceptované
výrobcom pri uplatnení záruky.
l Tento spotrebič môžu používať
deti od 8 rokov a osoby so
zníženými fyzickými, senzorickými
alebo mentálnymi schopnosťami,
alebo
bez
dostatočných
skúseností a znalostí, pokiaľ sú
pod dohľadom alebo boli poučené
o bezpečnom používaní spotrebiča
a porozumeli možnému riziku.
l Nedovoľte
deťom hrať sa so
spotrebičom.
l Deti
do 3 rokov držte mimo
dosah, pokiaľ nie sú neustále
pod dohľadom.
l Ak
je poškodený prívodný kábel,
musí ho vymeniť výrobca, jeho
servisný technik alebo podobne
kvalifikovaná osoba, aby sa
zabránilo nebezpečenstvu.
l Na
pripojenie vody používajte
len
hadice
dodané
so
spotrebičom (nepoužívajte staré
hadice).
l Tlak
vody musí byť v rozsahu
od 0,05 MPa až 0,8 MPa.
l Zabezpečte,
aby
koberec
neblokoval dno práčky a vetracie
otvory.
l Stav
vypnutia
zabezpečíte
nastavením príslušného symbolu
na ovládacom prvku do vertikálnej
pozície. Akákoľvek iná pozícia
tohto ovládača práčku zapne
(len pre modely s gombíkom
programov).
l Po
inštalácii musíte práčku
umiestniť tak, aby zostala zástrčka
ľahko prístupná.
3
SK
Nedovoľte deťom hrať sa so
spotrebičom. Čistenie a údržbu
nesmú vykonávať deti bez dozoru.
1. ZÁKLADNÉ
BEZPEČNOSTNÉ
PRAVIDLÁ
l Maximálna
kapacita suchej l V prípade poruchy práčku vypnite,
bielizne závisí od modelu (viď
zavrite ventil prívodu vody a
ovládací panel
nemanipulujte so spotrebičom.
Ihneď
kontaktujte
najbližšie
l Pre nahliadnutie popisu výrobku
servisné stredisko a používajte
navštívte stránku výrobcu.
len originálne náhradné diely.
Nedodržaním týchto pokynov môžete
negatívne ovplyvniť bezpečnosť
Bezpečnostné pokyny
spotrebiča.
l Pred
čistením alebo údržbou
práčky odpojte zástrčku od
sieťovej zásuvky a zastavte
ventil prívodu vody.
l Uistite
sa, či je elektrický
systém uzemnený. V opačnom
prípade vyhľadajte odborný
servis.
l Nepoužívajte
prevodníky, viacnásobné
zásuvky ani predlžovacie káble.
UPOZORNENIE:
Počas prania môže voda
dosahovať veľmi vysokú
teplotu.
Umiestnením značky
na
produkt deklarujeme na vlastnú
l Pri odpájaní spotrebiča neťahajte zodpovednosť zhodu so všetkými
požiadavkami EÚ týkajúcimi sa
za prívodný kábel.
bezpečnosti, zdravia a životného
l Nevystavujte práčku dažďu, prostredia, ktoré sú zakotvené v
priamemu slnečnému žiareniu legislatíve a týkajú sa daného
ani iným poveternostným vplyvom. produktu.
4
2. INŠTALÁCIA
1
SK
3
B
A
B
B
B
A
4
l Uvoľnite
2 alebo 4 skrutky „A“ na
zadnej časti a uvoľnite 2 alebo
4 ploché podložky, gumové
upchávky a plastové dištančné
rúrky „B“ (obrázok 1).
2
max 100 cm
min 4 cm
l Nasaďte
priložené ochranné
kryty „C“ (obrázok 2).
5
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
75 cm od podlahy, ktorého
priemer musí byť väčší ako
priemer hadice (obrázok 4).
l V
prípade potreby použite
zaoblenú svorku, ktorá zaistí
dokonalejšie spevnenie a podperu
odtokovej hadice.
V prípade, že váš model má k
dispozícii:
l Ak potrebujete práčku premiestniť,
stačí otočiť ovládacou páčkou
pojazdného podstavca smerom
doprava a spotrebič posunúť. Po
premiestnení uveďte páčku do
pôvodnej polohy.
l Nastavte správnu rovnováhu
spotrebiča pomocou predných
nožičiek (obrázok 5).
a) Otočte maticou v smere
hodinových ručičiek, aby sa uvoľnila
skrutka na nohe.
b) Točte nohou, tým ju znižujete
alebo zvyšujete tak, aby ste dosiahli
dokonalé priľnutie k podlahe.
c) Zabráňte pohybu nohy otočením
matice v protismere hodinových
ručičiek do tej miery, až priľne k dnu
práčky.
l Presvedčte sa, či ste spotrebič
náležite vyvážili.
l Oprite sa rukami z obidvoch
strán priečne o práčku, bez
toho aby ste ju premiestnili a
overte, či nekolíše.
l Ak práčku premiestnite, opäť ju
vyrovnajte.
5
l Práčku
je nutné pripojiť na rozvod
vody pomocou novej pripájacej
hadice, ktorá je dodaná spoločne
so spotrebičom (v bubne).
Pôvodnú hadicu nepoužívajte.
l Pripevnite
k spotrebiču (z hornej
zadnej strany) prítokovú hadicu,
koleno hadice a elektroventil, z
druhej strany napojte hadicu na
vodovodný ventil alebo výstup
vody s ústím s rozmerom 3/4“.
l Prisuňte
práčku k stene a dbajte
na to, aby sa hadica nezakrivila
alebo
nepriškrtila.
Pripevnite
odtokovú hadicu na okraj vane
alebo radšej na pevný odtok vo
výške najmenej 50 cm a najviac
6
Pripojenie vody
SK
6
l Pripojte hadicu na vodu ku kohútiku
(obr. 6) a použite iba hadicu dodanú s
výrobkom (nepoužívajte staré súpravy
hadíc).
l Niektoré modely môžu obsahovať jednu
alebo viac z nasledujúcich funkcií:
l HOT&COLD
(obr.
7):
nastavenie
pripojenia vody na horúcu a studenú vodu
pre vyššiu úsporu energie.
Pripojte šedú hadicu k ventilu studenej
vody
a červenú k ventilu horúcej vody.
Práčku je možné pripojiť len k ventilu
studenej vody: v takom prípade sa môžu
niektoré programy spustiť o niekoľko minút
neskôr.
7
1
l AQUASTOP
(obr.
8):
zariadenie
umiestnené na prívodnej hadici, ktoré
zastaví prívod vody v prípade poškodenia
hadice; v tomto prípade sa zobrazí
červený symbol v okienku "A" a hadicu
musíte vymeniť. K odskrutkovaniu matice
stlačte jednosmerné poistné zariadenie
"B".
8
9
B
D
l AQUAPROTECT - PRÍVODNÁ HADICA
S OCHRANOU (obr. 9): Ak voda
pretečie z hlavnej internej hadice "C",
transparentný izolačný plášť "D" udrží
vodu na dokončenie pracieho cyklu. Na
konci cyklu kontaktujte autorizované
servisné stredisko pre výmenu prívodnej
hadice.
A
7
C
Nasleduje rýchla príručka s tipmi a
odporúčaniami
o
použití
pracích
prostriedkov pri rôznych teplotách. V
každom prípade si vždy prečítajte pokyny
na pracom prostriedku na jeho správne
použitie a dávkovanie.
3. PRAKTICKÉ RADY
Vkladanie bielizne
UPOZORNENIE: pri triedení bielizne sa
uistite:
- vyberte z bielizne kovové predmety, ako
sú mince, sponky;
- zapnite gombíky, zavrite zipsy, stiahnite
voľné a dlhé pásy;
- zo záclon odnímte kolieska;
- dodržiavajte upozornenie na štítku bielizne;
- pre odstránenie odolných škvŕn použite
príslušné prostriedky.
Pri praní veľmi znečistenej bielej
bielizne odporúčame použiť program
na bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a
bežný prací prostriedok (heavy duty),
obsahujúci bielidla, ktoré ponúkajú
výnimočné výsledky pri stredných
/vysokých teplotách.
l Pri praní kobercov, prikrývok alebo iných
ťažkých tkanín odporúčame vynechať
odstreďovanie.
Pri praní medzi 40°C a 60°C musí byť
druh použitého pracieho prostriedku
vhodný na konkrétny typ vlákna a stupeň
znečistenia. Bežné pracie prášky sú
vhodné na „biele“ alebo farebné odolné
tkaniny so silným znečistením, zatiaľ čo
tekuté pracie prostriedky alebo prášky „s
ochranou farby” sú vhodné pre farebné
látky s vysokým stupňom znečistenia.
l Pri praní vlny sa uistite, či je možné túto
bielizeň prať v práčke a či je označená
symbolom „Čistá vlna” s „Nekrčivá” alebo
„Možné prať v práčke“.
Užitočné odporúčania pre užívateľa
Tipy na ekonomické využitie spotrebiča.
Maximalizujte veľkosť náplne
l Najlepšie výsledky šetrenia energie, vody
a pracích prostriedkov dosiahnete
využitím maximálnej kapacity práčky.
Ušetríte až 50% energie praním plnej
náplne namiesto 2 polovičných náplní.
Pri praní pri teplote pod 40°C
odporúčame použitie tekutých pracích
prostriedkov
alebo
prostriedkov
špeciálne označených ako vhodné na
pranie pri nízkej teplote.
Potrebujete predpranie?
l Používajte len na veľmi znečistenú
bielizeň! ŠETRÍTE prací prostriedok, čas,
vodu a 5 až 15% energie vynechaním
predprania v prípade bežne znečistenej
bielizne.
Pri praní vlny alebo hodvábu
používajte len pracie prostriedky určené
výhradne pre tieto látky.
Je potrebná horúca voda?
l Odstráňte škvrny odstraňovačom alebo
namočte bielizeň vo vode pred praním
pre zníženie potreby programu s horúcou
vodou. Voľbou programu 60°C môžete
ušetriť až 50% energie.
8
l Odpojte práčku od elektrickej siete.
Na čistenie vonkajších častí práčky použite
vlhkú utierku, nepoužívajte drsné prášky,
alkohol ani rozpúšťadlá. Práčka nevyžaduje
žiadnu špeciálnu údržbu: vyčistite zásobník
pracích prostriedkov a ilter; niekoľko tipov
o premiestňovaní práčky alebo dlhodobom
odstavení je popísaných nižšie.
l Znížte koniec hadice nad misu a vypustite
Čistenie iltra
l Stlačte tlačidlo (A).
l Práčka je vybavená špeciálnym iltrom
l Pridržte
zostatkovú vodu.
l Po vypustení pripevnite hadicu pásom.
Čistenie zásobníka na prací
prostriedok a ostatných priehradiek
stlačené tlačidlo
zásobníkom smerom von.
pre zachytenie veľkých zvyškov, ako sú
gombíky alebo mince, ktoré môžu upchať
odtokový otvor.
všetky zvyšky pracích prostriedkov, aby
sa zabránilo blokovaniu prietoku z
dávkovača do bubna.
l Pred vyskrutkovaním iltra odporúčame
utierku
otočte
l Z každej komory odporúčame odstrániť
hadičku, odstráňte uzáver a zachyťte
vodu do nádoby.
savú
a
l Vyberte zásobník a vyčistite ho.
l Len pri niektorých modeloch: vyberte
vložiť pod tento
zachytenie vody.
SK
4. ÚDRŽBA A ČISTENIE
pre
l Vytiahnite a roztiahnite zarážky (S), ktoré
l Otočte ilter proti smeru hodinových
sa nachádzajú v zadnej časti dávkovača
a dôkladne ich vyčistite.
ručičiek po bod zastavenia vo vertikálnej
pozícii.
l Odstráňte
prípadné usadeniny,
môžu prekážať v ústí otvoru.
l Vyberte a vyčistite ilter; po skončení ho
nasaďte otočením v smere hodinových
ručičiek.
l Opakujte
predchádzajúce
kroky
v
opačnom poradí pre zostavenie všetkých
dielov.
A
B
ktoré
S
C
Montáž
Odporúčania o premiestňovaní a
dlhodobom odstavení spotrebiča
Okraje je nutné zasúvať podľa popisu (B).
Otočte zásobník smerom k veku, pokým
okraj nezapadne na svoje miesto (C). Pri
zapadnutí budete počuť charakteristický
zvuk.
l Ak budete skladovať práčku v nevykurovanej
miestnosti dlhý čas, vypustite všetku vodu
z rúrok.
9
5. PRÍRUČKA RÝCHLEHO
ŠTARTU
6. OVLÁDACIE PRVKY A
PROGRAMY
Táto práčka automaticky prispôsobí hladinu
vody podľa typu a množstva bielizne. Tento
systém ponúka skvelú úsporu energie a
značnú redukciu dĺžky prania.
}
Voľba programu
A
l Zapnite práčku a zvoľte požadovaný
program.
l Nastavte
teplotu prania a
požadované tlačidlo „možnosti“.
l Stlačením
tlačidla
spustite pranie.
ŠTART/PAUZA
V prípade že nastane výpadok elektrického
prúdu počas prania, špeciálny systém
pamäte uloží nastavenie a pri obnovení
napájania práčka pokračuje od bodu, kde bol
cyklus prerušený.
l Na konci programu sa na displeji zobrazí
správa "End"
modeloch
sa
všetkých fáz.
alebo pri
rozsvietia
L
stlačte
niektorých
indikátory
Pred otvorením dvierok počkajte,
pokiaľ kontrolka ZAMKNUTÉ DVIERKA
nezhasne.
l Vypnite práčku.
Pre akýkoľvek typ prania viď tabuľku
programov a postupujte podľa tohto
poradia.
M
I
F
G
H
C
E
D
B
A Dotykový ovládač (s tlačidlom
ZAPNUTIE/VYPNUTIE)
B Tlačidlo ŠTART/PAUZA
C Tlačidlo ODLOŽENÉHO ŠTARTU
D Tlačidlo MOŽNOSTI
E Tlačidlo RÝCHLY/STUPEŇ
ZNEČISTENIA
F Tlačidlo VOĽBA TEPLOTY
G Tlačidlo VOĽBA OTÁČOK
ODSTREDENIA
H Tlačidlo NOC A DEŇ
F+G UZAMKNUTIE TLAČIDIEL
I Digitálny displej
L Kontrolka ZAMKNUTÉ DVIERKA
M Oblasť ONE Fi EXTRA
Technické údaje
Tlak vody:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
Otáčky pri odstredení:
viď štítok so základnými údajmi.
Max.príkon/ Istenie/ Napätie napájania:
viď štítok so základnými údajmi.
10
Dotykový ovládač
SK
UPOZORNENIE:
Nedotýkajte sa displeja (a dotykového
ovládania) počas pripájania, pretože
spotrebič počas prvých sekúnd
kalibruje systém: dotykom displeja
nebude spotrebič fungovať správne. V
takom prípade odpojte zástrčku od
zásuvky a zopakujte proces.
3) Kontrolky VOĽBY TLAČIDIEL
Svietia po dotyku príslušných tlačidiel.
4) "X Red Light"
Svieti pri stlačení akéhokoľvek tlačidla
dotykového
ovládača,
s rozptýleným
svetlom k okraju. Postupne zhasne počas
5 minút od posledného stlačenia tlačidla
pre úsporu energie.
Tlačidlo ŠTART/PAUZA
Zatvorte dvierka PRED
tlačidla ŠTART/PAUZA.
1) Tlačidlo ZAPNUTIE/VYPNUTIE
l Stlačte na najmenej 1 sekundu tlačidlo
ZAPNUTIE/VYPNUTIE pre zapnutie spotrebiča.
Po zapnutí sa rozsvieti príslušná kontrolka,
i "X Red Light", čakajúca na voľbu
pracieho programu. Ak program nezvolíte
počas 30 sekúnd, spotrebič sa automaticky
vypne. Čakanie na voľbu programu
prebieha s vypnutým displejom.
2) Tlačidlá VOĽBY PROGRAMU
l Zapnutie
spotrebiča je možné tiež
stlačením tlačidla zvoleného programu na
najmenej jednu sekundu (displej se
rozsvieti, zobrazuje parametre zvoleného
cyklu). Pre nastavenie iného programu
stlačte zodpovedajúce tlačidlo (rozsvieti sa
zodpovedajúca kontrolka). Pre vypnutie
spotrebiča stlačte tlačidlo ZAPNUTIE/VYPNUTIE
(na najmenej 3 sekundy).
stlačením
l Stlačením spustíte zvolený cyklus.
Po stlačení tlačidla ŠTART/PAUZA
spotrebič chvíľu čaká, kým začne
fungovať.
PRIDANIE
ALEBO
ODOBRANIE
BIELIZNE PO TOM, ČO BOL PROGRAM
UŽ SPUSTENÝ (PAUZA)
l Stlačte a podržte tlačidlo ŠTART/PAUZA
na cca 2 sekundy (niektoré svetelné
indikátory a indikátor zostávajúceho času
budú blikať – to znázorňuje, že práčka
bola zastavená).
l Pred otvorením dvierok počkajte, pokiaľ
kontrolka ZAMKNUTÉ DVIERKA nezhasne.
11
l Je možné zrušiť odložený štart stlačením
Skôr ako otvoríte dvierka, skontrolujte,
či je hladina vody pod dvierkami, aby
ste zabránili vytečeniu.
tlačidla
ZAPNUTIE/VYPNUTIE
najmenej 3 sekundy).
l Po tom, čo ste pridali alebo odobrali
bielizeň, zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo
ŠTART/PAUZA (program sa spustí vo
fáze, kde bolo pranie prerušené).
ZRUŠENIE PROGRAMU
l Pre zrušenie programu nastavte volič
programov do pozície OFF.
l Počkajte 2 minúty, kým bezpečnostná
(na
Ak nastane výpadok v elektrickej sieti
počas prevádzky spotrebiča, špeciálna
pamäť uloží zvolený program a po
obnovení dodávky energie pokračuje od
miesta prerušenia.
Tlačidlo MOŽNOSTI
Toto tlačidlo umožňuje
možnosti prania:
zvoliť
rôzne
poistka neumožní otvorenie dverí práčky.
- PREDPRANIE
l Táto možnosť Vám umožňuje uskutočniť
Tlačidlo prídavných možností musíte
zvoliť
pred
stlačením
tlačidla
START/PAUZA.
Ak zvolíte možnosť nekompatibilnú so
zvoleným
programom,
kontrolka
možnosti bude blikať a potom zhasne.
predpranie a je vhodná najmä pre veľmi
znečistenú bielizeň (možno použiť len pri
niektorých programoch podľa tabuľky
programov).
l Odporúč
ame používať len 20%
odporúčaného množstva pracieho prostriedku
uvedeného na obale pracích prostriedkov.
Tlačidlo ODLOŽENÉHO ŠTARTU
- AQUAPLUS
l Toto tlačidlo Vám umožňuje nastaviť
l Stlačenie tohto tlačidla (k dispozícii iba pri
odložený štart pracieho cyklu až o 24
hodín.
niektorých programoch) umožňuje prať v
oveľa väčšom množstve vody. Spoločne
s novým kombinovaným rotačným cyklom
bubna bielizeň dokonalo vyčistí a
opláchne, prací prostriedok sa celkom
rozpustí, a tým sa zvyšuje čistiaci účinok.
l Pre
odloženie
nasledovne:
štartu
postupujte
- Nastavte požadovaný program.
- Jedno stlačenie tlačidla aktivuje funkciu
(na displeji sa zobrazí h00) a následne
opätovným
stlačením
nastavte
1
hodinové odloženie (na displeji se
zobrazí h01). Prednastavené odloženie
sa zvýši o 1 hodinu každým stlačením
tlačidla, až do h24, v tomto bode ďalším
stlačením začnete opäť od nuly.
- Potvrďte stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA
(kontrolka na displeji začne blikať). Spustí sa
odpočítavanie a po jeho skončení sa
automaticky spustí program.
12
l Táto funkcia bola navrhnutá pre ľudí s
jemnou a citlivou pokožkou, ktorým môžu
zvyšky pracieho prostriedku spôsobiť
podráždenie alebo alergiu.
l Odporúčame použiť túto funkciu pre
detské oblečenie a v prípade prania veľmi
znečisteného oblečenia, pre ktoré je
vhodný v dôsledku používania väčšieho
množstva pracieho prostriedku, alebo pre
pranie froté tkanín, ktorých vlákna
väčšinou majú tendenciu zadržiavať
čistiaci prostriedok.
l Ak štítok neuvádza konkrétne informácie,
je možné možné použiť
otáčky uvedené v programe.
Môžete aktivovať len pri nastavení teploty
60°C. Táto možnosť umožňuje zvýšenie
hygieny bielizne so zachovaním rovnakej
teploty pre celé pranie.
Ak zvolíte možnosť, ktorá nie je
kompatibilná so zvoleným programom,
indikátor možnosti najskôr blikne a
potom zhasne.
Tlačidlo RÝCHLY/STUPEŇ
ZNEČISTENIA
Aby ste zabránili poškodeniu látky, nie
je možné zvýšiť otáčky nad maximálne
povolené programom.
l Pre opätovnú aktiváciu cyklu odstredenia
stlačte tlačidlo, pokým sa nezobrazia
požadované otáčky.
l Otáčky odstredenia môžete upraviť bez
prerušenia činnosti práčky.
Nadmerné
dávkovanie
pracieho
prostriedku môže viesť k tvorbe
veľkého množstva peny. Ak spotrebič
zistí nadmerné množstvo peny, môže
vylúčiť
fázu
odstredenia
alebo
predĺžiť trvanie programu a zvýšiť
spotrebu vody.
Toto tlačidlo umožňuje zvoliť dve rôzne
možnosti,
v závislosti
od
zvoleného
programu.
- RÝCHLY
Tlačidlo bude aktívne, ak zvolíte RÝCHLY
(14/30/44 Min.) program na ovládači a
umožňuje zvoliť jednu z troch uvedených
dôb trvania programu.
Prístroj je vybavený špeciálnym
elektronickým zariadením, ktoré zabraňuje
spusteniu cyklu odstreďovania bez
naplnenia
alebo
pri
obzvlášť
nerovnomernom zaťažení. To redukuje
hlučnosť a vibrácie a predlžuje tak
životnosť práčky.
- STUPEŇ ZNEČISTENIA
l Po voľbe programu sa automaticky
zobrazí čas pre daný program.
l Táto možnosť umožňuje výber z 3 úrovní
intenzity, ktoré upravujú dĺžku programu,
v závislosti od stupňa znečistenia bielizne
(je možné použiť len s určitými programami
uvedenými v tabuľke programov).
Tlačidlo VOĽBA TEPLOTY
Tlačidlo NOC & DEŇ
l Táto
možnosť
znižuje
prostredné
odstreďovanie na 400 ot./min., zvyšuje
hladinu vody počas plákania a ponechá
bielizeň vo vode po konečnom plákaní,
pre rovnomerné rozloženie vlákien.
l Toto tlačidlo Vám umožňuje zmeniť
teplotu pracích cyklov.
l Nemožno zvýšiť teplotu nad maximálnu
povolenú hodnotu pre daný program, pre
ochranu textílií.
Tlačidlo OTÁČOK ODSTREDENIA
maximálne
l Počas fázy, v ktorej je voda v bubne,
bliká príslušná kontrolka pre zobrazenie,
že práčka je v kľudovom režime.
l Deaktivujte možnosť na konci cyklu s
odstreďovaním (ktorého otáčky môžete
znížiť alebo úplne ich vylúčiť pomocou
príslušného tlačidla) a nastane fáza
odčerpanie.
l Stlačením tohto tlačidla môžete znížiť
otáčky odstredenia alebo odstredenie
úplne vylúčiť.
13
SK
- HYGIENE +
l Vďaka elektronickému riadeniu sa voda v
prostredných fázach vypúšťa potichu, čím
možno túto možnosť využívať na pranie
počas noci.
UZAMKNUTIE TLAČIDIEL
l Súčasným stlačením tlačidiel VOĽBA
TEPLOTY
a
VOĽBA
OTÁČOK
ODSTREDENIA na približne 3 sekundy
môžete
uzamknúť
tlačidlá.
Týmto
spôsobom
môžete
zabrániť
pred
nežiadúcou zmenou programu stlačením
tlačidla počas cyklu.
l Uzamknutie tlačidiel môžete ľahko zrušiť
opätovným stlačením rovnakých tlačidiel
alebo vypnutím spotrebiča.
Digitálny displej
Indikačný systém
displeja umožňuje
neustále informovanie o stave spotrebiča.
Ak nie sú dvierka správne zatvorené,
kontrolka bude blikať približne 7
sekúnd, potom sa príkaz spustenia
automaticky zruší. V takom prípade
zatvorte dvierka správne a stlačte
opäť tlačidlo ŠTART/PAUZA.
l Pred otvorením dvierok počkajte, pokiaľ
kontrolka ZAMKNUTÉ DVIERKA nezhasne.
2) OTÁČKY ODSTREDENIA
Zobrazuje otáčky odstredenia zvoleného
programu, ktoré je možné zmeniť alebo
odstreďovanie úplne vylúčiť pomocou
príslušného tlačidla.
3) KONTROLKY VOĽBA TEPLOTY
Zobrazuje
nastavenú
teplotu
prania
zvoleného programu, ktorú je možné
zmeniť (ak je to možné) zodpovedajúcim
tlačidlom.
Ak chcete vykonať studené pranie,
indikátory nesmú svietiť.
4) TRVANIE CYKLU
3
1 2 7 8 4 10
5
l Po voľbe programu displej automaticky
6
zobrazí dobu trvania cyklu, ktorá sa môže
meniť
v
závislosti
od
zvolených
prídavných možností.
l Po spustení programu budete konštantne
informovaní o zostávajúcom čase do
konca programu.
9
l Spotrebič
vypočíta čas do konca
zvoleného
programu
na
základe
štandardnej
náplne,
počas
cyklu
spotrebič upraví čas podľa veľkosti a
zloženia náplne.
1) KONTROLKA ZAMKNUTÉ DVIERKA
l Ikona indikuje uzamknuté dvierka.
Zavrite
dvierka
PRED
tlačidla ŠTART/PAUZA.
5) KONTROLKY STUPŇA ZNEČISTENIA
stlačením
l Po zvolení programu kontrolka automaticky
l Po stlačení tlačidla ŠTART/PAUZA so
zatvorenými dvierkami bude kontrolka
chvíľu blikať a potom zostane svietiť.
14
zobrazí stupeň znečistenia nastavený pre
daný program.
l Voľbou iného stupňa
znečistenia sa
rozsvieti príslušná kontrolka.
Kontrolky zobrazujú možnosti, ktoré možno
zvoliť pomocou príslušných tlačidiel.
10) Kg MODE (funkcia je aktívna iba pri
niektorých programoch)
l Počas
prvých minút cyklu zostane
kontrolka "Kg MODE" svietiť, kým
inteligentný senzor nezváži bielizeň a
podľa toho nastaví trvanie cyklu, spotrebu
vody a elektriny.
7) KONTROLKA UZAMKNUTIE TLAČIDIEL
Indikátor svieti v prípade uzamknutých
tlačidiel.
l Počas každej fázy prania "Kg MODE"
umožňuje monitorovanie informácií o
bielizni v bubne v prvých minútach prania:
8) Wi-Fi (len v prípade niektorých modelov)
- nastaví množstvo potrebnej vody;
l V prípade modelov s možnosťou Wi-Fi
- určí dĺžku pracieho cyklu;
ikona indikuje že Wi-Fi systém je v
prevádzke.
- ovláda plákanie podľa typu zvolenej
pranej látky;
l Všetky informácie o funkciách a inštrukciách
- nastaví rytmus rotácie bubna podľa typu
pranej látky;
pre jednoduchú konfiguráciu Wi-Fi
pripojenia nájdete v sekcii "Download" na
http://wizardservice.candy-hoover.com.
9) KONTROLKA PARA
- rozozná prítomnosť peny, v prípade
potreby potom zvýši množstvo vody
počas plákania;
Svetelná kontrolka ukazuje výber príslušnej
voľby.
- nastaví rýchlosť odstreďovania podľa
náplne, čím zabráni nevyváženosti.
15
SK
6) KONTROLKA MOŽNOSTI
POZNÁMKY:
ONE Fi EXTRA
Tento prístroj je vybavený ONE Fi EXTRA
technológiou, ktorá vám umožní prístroj
ovládať na diaľku cez aplikáciu, a to vďaka
funkcii Wi-Fi.
Umiestnite smartfón tak, že NFC
anténa na zadnej strane zodpovedá
pozícii ONE Fi EXTRA logu spotrebiča.
REGISTRÁCIA PRÍSTROJA (V APLIKÁCII)
l Stiahnite aplikáciu Hoover Wizard na
Vašom zariadení.
Aplikácia Hoover Wizard je dostupná
pre zariadenia so systémom Android a
iOS, a to ako pre tablety aj pre
smartphony.
Získajte všetky podrobnosti o funkciách
ONE Fi EXTRA prechádzaním aplikácie v
režime DEMO.
l Otvorte aplikáciu, vytvorte profil užívateľa
a zaregistrujte prístroj podľa pokynov
na displeji zariadenia alebo pomocou
"Príručky rýchleho štartu" priloženého
u Vášho prístroja.
Použitím Android smartfónu vybaveného
technológiou
NFC
(Near
Field
Communication) je proces registrácie
zjednodušený (Rýchla registrácia); v
takom prípade postupujte podľa
pokynov
na
displeji
telefónu,
umiestnite a držte ho v blízkosti loga
ONE Fi EXTRA na ovládacom paneli
prístroja, ak k tomu aplikácia vyzýva.
V prípade že nepoznáte pozíciu NFC
antény, krúživými pohybmi ľahko
pohybujte smart telefónom nad logom
ONE Fi EXTRA až kým aplikácia
nepotvrdí pripojenie. Aby bol prenos
dát úspešný, JE NUTNÉ UDRŽIAVAŤ
SMART
TELEFÓN
V BLÍZKOSTI
OVLÁDACIEHO PANELU POČAS CELÉHO
NIEKOĽKOSEKUNDOVÉHO PRIPOJENIA.
Následne Vás bude zariadenie informovať
o správnom výsledku operácie a oznámi
Vám, že je možné presunúť sa so smart
telefónom kamkoľvek.
Hrubé obaly alebo metalické nálepky
na smartfóne môžu ovplyvniť alebo
brániť prenosu dát medzi telefónom a
spotrebičom. V prípade potreby ich
odstráňte.
Nahradenie niektorých komponentov
smartphonu (napr. zadný kryt, batérie,
atď.) neoriginálnym, by mohlo viesť k
odstráneniu NFC antény.
POVOLIŤ
VZDIALENEJ
OVLÁDANIE
(CEZ APLIKÁCIU)
Po registrácii prístroje, zakaždým, keď
chcete, aby bolo možné ovládať prístroj
vzdialene prostredníctvom aplikácie, najprv
musíte vložiť bielizeň, čistiaci prostriedok,
zavrieť dvere a vybrať pozíciu ONE Fi
EXTRA na zariadení. Od tej chvíle ho
môžete ovládať pomocou príkazov aplikácie.
16
SK
Tabuľka programov
1)
(MAX.) *
PROGRAM
PRAC.
PROSTRIEDOK
(viď ovládací panel)
(MAX.) 1 o 2
All In One 2)
20°C
Všetko
hygienické
All In One
59 Min.
4
4
4
4
4
4,5
20°
3,5
3,5
4
4
4,5
4,5
60°
5
5,5
6
6,5
7
8
40°
Jemná
2
2
2
2
2
2,5
40°
Plákanie
-
-
-
-
-
-
-
3
3
3
3
3
3,5
40°
1
1
1
1
1
1,5
30°
5
5,5
6
6,5
7
8
90°
14'
1
1
1
1
1
1,5
30°
30'
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
30°
44'
2
2
2
2
2,5
3
40°
-
-
-
-
-
-
-
Zmiešaná & 2)
Farebné
Vlna & Hodváb
Bavina
Rýchly
3)
**
2)
Odčerpanie &
Odstredenie
( )
( )
Pozícia, ktorú musíte vybrať, ak chcete povoliť vzdialené ovládanie
prostredníctvom aplikácie (cez Wi-Fi). Prípadne stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA
na prístroji, cyklus "Auto-Hygiene" určený na čistenie bubna, bude spustený.
17
Prečítajte si tieto poznámky:
* Maximálna kapacita suchej bielizne závisí
od modelu (viď ovládací panel).
** ŠTANDARDNÝ PROGRAM NA
BAVLNU PODĽA (EU) Č. 1015/2010 A Č.
1061/2010.
PROGRAM NA BAVLNU S
TEPLOTOU 60°C.
PROGRAM NA BAVLNU S
TEPLOTOU 40°C.
Tieto programy sú vhodné na pranie
bežne znečistenej bielizne a sú
najúčinnejšie vzhľadom na spotrebu
energie a vody na pranie bavlnenej
bielizne.
Tieto programy boli vyvinuté v zhode s
teplotou uvedenou na štítku bielizne a
aktuálna teplota vody sa môže mierne
odlišovať od deklarovanej teploty cyklu.
Pred zatvorením krytu a spustením
prania skontrolujte, či je vnútorný bubon
dôkladne zatvorený. Ak je to možné,
zarovnajte ukazovatele polohy s bubnom
pre zaistenie maximálneho pracieho
účinku.
"
"
Môžete znížiť taktiež rýchlosť otáčok
odstredenia, podľa odporúčaní uvedených
na štítku bielizne alebo pre veľmi jemné
kusy bielizne môžete odstreďovanie úplne
vylúčiť pomocou tlačidla voľby otáčok
odstredenia. Túto funkciu môžete aktivovať
tlačidlom VOĽBY OTÁČOK ODSTREDENIA.
Ak štítok neuvádza špecifické informácie,
je možné použiť maximálnu rýchlosť otáčok
odstredenia programu. Nadmerné dávkovanie
pracieho prostriedku môže spôsobiť nadmernú
tvorbu peny. Ak spotrebič zistí prítomnosť
nadmerného množstva peny, môže uskutočniť
cyklus odstredenia alebo predĺžiť trvanie
programu a zvýšiť spotrebu vody.
( )
Len so zvolenou možnosťou
PREDPIERANIA (programy s
možnou voľbou PREDPIERANIA).
1)
Po zvolení programu sa na displeji
zobrazí odporúčaná teplota, ktorú
je možné zmeniť (ak je to možné)
pomocou príslušného tlačidla, nie
je možné ju však zvýšiť nad
maximálnu povolenú pre daný
program.
2)
Pre uvedené programy môžete
nastaviť
trvanie
a
intenzitu
prania pomocou tlačidla STUPEŇ
ZNEČISTENIA.
3)
Voľbou programu RÝCHLY na
voliči programu môžete zvoliť
pomocou tlačidla RÝCHLY jeden z
troch dostupných rýchlych programov:
14’, 30’ a 44’.
l PREDPIERANIE:
Ak
je
dávkovač
vybavený špecifickým priestorom pre
predpieranie, prostriedok nalejte do neho.
V opačnom prípade nalejte prostriedok
do perforovanej oblasti na bubne (viď
obrázok), podľa dávkovania uvedeného
na obale výrobku.
DÔLEŽITÉ: nepoužívajte predpieranie
s odloženým štartom.
18
V prípade prania rôznych typov látok a
rôzneho stupňa znečistenia obsahuje
práčka špecifické programy na splnenie
každej potreby prania (viď tabuľka).
Technológia ALL IN ONE
Táto práčka je vybavená inovatívnym
systémom s vysokotlakovými tryskami,
ktoré striekajú zmes vody a pracieho
prostriedku priamo na bielizeň. Špeciálny
pohyb motora používaný v tejto práčke riadi
pohyb bubna počas spustenia každého
programu v spojení s vysokotlakovým
striekaním zmesi pracieho prostriedku na
bielizeň, cyklus obsahuje niekoľko akcií
otáčania, ktoré pomáhajú vniknúť praciemu
roztoku priamo do vlákien, čo pomáha pri
odstránení nečistôt a zabezpečiť najlepší
prací účinok. Systém ALL IN ONE sa
používa aj počas fáz napúšťania vody, kde
vysokotlakové trysky dokončia odstránenie
zvyškov pracieho prostriedku zachyteného
v bielizni.
All In One 20°C
Vďaka technológii ALL IN ONE tento
inovatívny program umožňuje pranie látok
ako je bavlna, syntetické a zmiešané pri
teplote 20°C s účinkom, ktorý je
porovnateľný s programom 40°C. Spotreba
tohto programu je približne 50% voči
bežnému programu s teplotou 40°C na
pranie bavlny.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE PRI PRANÍ
l Novú farebnú bielizeň perte oddelene
najmenej 5 alebo 6 krát.
l Určité veľké kusy bielizne ako sú džínsy
alebo uteráky perte oddelene.
l Nikdy nekombinujte NESTÁLOFAREBNÉ
látky.
Všetko hygienické
Vďaka technológii "Mix Power System +"
tento program zaručuje hĺbkové čistenie a
zároveň optimalizuje teplotu a otáčky, aby
boli odstránené všetky alergény a
zvyšky pracieho prostriedku. Ideálne pre
citlivú pokožku. Program navrhnutý pre
bavlnené oblečenie, ktorý perie pri teplote
60 °C a odporúča sa pre zníženú náplň.
All In One 59 Min.
Tento program umožňuje prať zmiešanú
bielizeň ako je bavlna, syntetické a
zmiešanú látky len za 59 minút, pri plnom
naplnení práčky pri teplote 40°C (alebo
nižšej). Tento program je vhodný najmä pre
mierne znečistenú bielizeň.
Jemná
Tento program strieda prácu a prestávky a
je vhodný najmä na pranie jemnej bielizne.
Prací cyklus a plákanie sa vykonávajú s
maximálnym množstvom vody na zaistenie
najlepšieho účinku.
Plákanie
Tento program vykoná 3 plákania s
prostredným odstreďovaním (ktoré možno
znížiť alebo zrušiť pomocou príslušného
tlačidla). Slúži na plákanie akéhokoľvek typu
látky, napríklad po ručnom praní.
Zmiešaná & Farebné
Pranie a plákanie je optimalizované s
rytmom rotácie bubna a hladinou vody.
Jemné odstreďovanie zaisťuje zníženú
tvorbu pokrčenia látok.
Vlna & Hodváb
Tento program umožňuje jemný prací
cyklus, vhodný najmä na vlnenú bielizeň
označenú "Vhodné na pranie v práčke" a
bielizeň z hodvábu alebo označenú ako
"Prať ako hodváb" na štítku látky.
Bavlna
Tento program je vhodný na pranie bežne
znečistenej bavlny a je to najúčinnejší
program ohľadom spotreby energie a vody
na pranie bavlnenej bielizne.
19
SK
Výber programov
Rýchly (14-30-44 Min.)
Prací cyklus odporúčaný pre malé náplne a
mierne znečistenie. S týmto programom
odporúčame znížiť dávkovanie prostriedku,
za účelom úspory. Voľbou programu
RÝCHLY a pomocou tlačidla môžete zvoliť
jeden z troch dostupných programov.
Odčerpanie & Odstredenie
Program dokončí odčerpanie a odstredenie pri
maximálnej rýchlosti. Odstreďovanie možno
zrušiť alebo znížiť otáčky pomocou tlačidla
VOLBA OTÁČOK ODSTREDENIA.
20
ONE Fi EXTRA
Pozícia, ktorú musíte vybrať, ak chcete
povoliť vzdialené ovládanie prostredníctvom
aplikácie (cez Wi-Fi). Prípadne stlačením
tlačidla ŠTART/PAUZA na prístroji, cyklus
"Auto-Hygiene" určený na dezinfekciu
bubna, likvidáciu pachov a predĺženie
životnosti prístroja. Uistite sa, že je bubon
prázdny pred spustením cyklu "AutoHygiene" a použite vhodný čistiaci
prostriedok pre bubny pračiek alebo prací
prášok. Na konci cyklu nechajte dvierka
prístroja otvorené, aby bubon mohol
vyschnúť. Odporúča sa tento cyklus spustiť
po každom 50. praní.
je určená na aviváž a
parfumujúce prostriedky a iné prísady,
napr. škrob, modridlo atď.
Otvorenie/zatvorenie bubna
l Otvorte dvierka práčky.
l MAX - na obale pracieho prostriedku
je podčiarknutá maximálna úroveň
dávkovania prostriedku. Neprekračujte
toto množstvo.
l Otvorte bubon stlačením tlačidla (A),a
zároveň druhou rukou uchopte dvierka.
l Vložte bielizeň jednotlivo do bubna a
veľmi ho nestláčajte. Je potrebné dbať na
odporúčanú hmotnosť bielizne podľa
tabuľky programov. Preťažená práčka
dostatočne nevyperie a bielizeň bude
pokrčená.
l
l Na uzatvorenie bubna je potrebné zložiť
dvierka tak, aby sa krídlo, na ktorom je
umiestnené tlačidlo (A), zaklinilo pod
druhé krídlo.
Ak sa na bielizni objavili škvrny, ktoré
je možné odstrániť pomocou tekutých
bieliacich prípravkov, je možné vykonať
predpieranie v práčke. Nalejte bieliaci
prípravok do „zásuvky 2“, a nastavte
program plákania
. Po ukončení
programu uveďte nastavenie práčky do
pozície OFF, pridajte zvyšok bielizne a
nastavte vhodný program na pranie.
1) Maximálne pranie s pracím práškom
2) Maximálne pranie s tekutým pracím
práškom
3) Maximálne využitie aviváže
Pracie prostriedky
Zásobník na pracie prostriedky je rozdelený
na 3 priehradky:
l Priehradka
1
na
práškový
prací
prostriedok.
l Priehradka 2 na tekutý prací prostriedok.
21
SK
l Priehradka
Príprava prania
7. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV A ZÁRUKA
Ak si myslíte, že vaša práčka nefunguje správne, prečítajte si nižšie uvedenú rýchlu
príručku ohľadne praktických rád na odstránenie najbežnejších problémov.
HLÁSENIE PORUCHY
l Modely s displejom: chyba je zobrazená číslom so znakom „E“ (príklad: Error 2 =
E2)
l Modely bez displeja: chyba je zobrazená blikaním každej LED podľa kódu poruchy,
s následnou 5 sekundovou pauzou (príklad: Error 2 = dve bliknutia – pauza 5 sekúnd
– dve bliknutia – a pod…)
Zobrazená chyba
E2 (s displejom)
2 bliknutia LED
(bez displeja)
E3 (s displejom)
3 bliknutia LED
(bez displeja)
E4 (s displejom)
4 bliknutia LED
(bez displeja)
E7 (s displejom)
7 bliknutia LED
(bez displeja)
Akýkoľvek iný kód
Možné príčiny a praktické riešenia
Spotrebič nemôže napustiť vodu.
Skontrolujte, či je otvorený prívod vody.
Skontrolujte prívodnú hadicu z hľadiska zalomenia alebo
pricvaknutia.
Odtoková hadica nie je v správnej výške (viď kapitolu o inštalácii).
Zatvorte prívodný ventil, odskrutkujte hadicu s filtrom na zadnej
strane spotrebiča a skontrolujte, či je filter čistý a nie je zablokovaný.
Práčka nevypúšťa vodu.
Skontrolujte, či nie je upchatý filter.
Skontrolujte, či nie je odtoková hadica zalomená alebo pricvaknutá.
Skontrolujte, či nie je upchatý odtokový systém domácnosti a či voda
voľne odteká. Skúste vypustiť vodu do výlevky.
Veľmi veľa peny a/alebo vody.
Skontrolujte, či ste nepridali nadmerné množstvo
prostriedku alebo prostriedok nevhodný pre práčky.
Problém s dvierkami.
pracieho
Skontrolujte, či sú dvierka správne zatvorené. Skontrolujte, či
bielizeň nebráni v zatvorení dvierok.
Ak sú dvierka blokované, spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej
siete, počkajte 2-3 minúty a otvorte dvierka.
Spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete, chvíľu počkajte.
Spotrebič zapnite a spusťte program. Ak sa porucha opäť objaví,
kontaktujte autorizované servisné stredisko.
22
Problém
Možná príčina a praktické riešenia
Pračka
nefunguje/nespustí sa
Skontrolujte, či je spotrebič pripojený k funkčnej sieťovej zásuvke.
Skontrolujte, či je zapnutá.
Pomocou iného spotrebiča skontrolujte, či je elektrická zásuvka
funkčná.
Nie sú správne zatvorené dvierka: otvorte a opäť zatvorte.
Skontrolujte zvolený program a či je stlačené tlačidlo štart.
Skontrolujte, či práčka nie je v režime pauzy.
Môže to byť spôsobené netesnosťou medzi prívodným ventilom a
hadicou; v takom prípade vymeňte tesnenie a dotiahnite hadicu a
ventil.
Skontrolujte, či je filter správne zatvorený.
Z dôvodu nevhodného rozdelenia bielizne môže práčka:
• Pokúšať sa o vyváženie bielizne, predĺžením doby odstredenia.
• Znížiť rýchlosť odstredenia pre zníženie vibrácií a hluku.
• Vylúčiť odstredenie na ochranu spotrebiča.
Uistite sa, či je bielizeň vyvážená. Ak nie, usporiadajte ho a
reštartujte program.
Môže to byť z dôvodu, že nie je úplne odčerpaná voda: počkajte
niekoľko minút. Ak problém trvá, viď časť Error 3.
Niektoré modely sú vybavené funkciou „bez odstredenia“:
skontrolujte, či nie je zapnutá.
Skontrolujte možnosti nastavenia, ktoré môžu vylúčiť odstredenie.
Voda na podlahe
alebo v blízkosti
spotrebiča
Pračka neodstreďuje
Silné vibrácie/hluk
počas odstreďovania
Použitie nadmerného množstva pracieho prostriedku môže mať
vplyv na spustenie odstredenia.
Práčka nie je vyvážená: v prípade potreby nastavte pomocou
nastaviteľných nožičiek podľa príslušnej kapitoly.
Skontrolujte, či sú odstránené prepravné skrutky, gumové vložky a
podložky.
Skontrolujte, či sa v bubne nenachádzajú cudzie predmety (mince,
háčiky, gombíky a pod…).
Štandardná záruka výrobcu sa vzťahuje na elektrické alebo mechanické poruchy
výrobku zo strany výrobcu. Ak je porucha spôsobená faktormi mimo výrobku,
nesprávnym použitím alebo nedodržaním pokynov v návode, výrobca nenesie
zodpovednosť a za opravy môže byť účtovaný poplatok.
23
SK
INÉ PROBLÉMY
Použitie ekologických pracích prostriedkov
bez fosfátov môže spôsobiť nasledujúce:
Ak problém trvá, ihneď kontaktujte
autorizované servisné stredisko.
- tmavšia voda z plákania: je to z dôvodu
potlačenia
zeolitov,
ktoré
nemajú
negatívny vplyv na účinok plákania.
Dôrazne odporúčame používať originálne
náhradné diely, ktoré zakúpite vo vašom
servisnom stredisku.
- biely prášok (zeolit) na bielizni na
konci prania: je to normálne, prášok
nebol absorbovaný látkou a nezmení jej
farbu.
Záruka
Na výrobok sa vzťahuje záruka podľa
podmienok uvedených na certifikáte
dodanom s výrobkom. Záručný certifikát
musí
byť
kompletne
vyplnený.
Uschovajte si ho na bezpečnom mieste
pre prípad požiadavky autorizovaného
servisného strediska.
- pena vo vode v poslednom plákaní:
neindikuje to nevyhnutne zlé plákanie.
- bohatá pena: toto je často z dôvodu
aniónovej aktívnej povrchovej látky v
prípade prostriedkov, ktoré je možné
ťažko odstrániť z bielizne.
V takom prípade nepúšťajte opakované
plákanie na odstránenie tohto efektu:
nepomôže to.
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za
tlačové chyby v návode dodanom so
spotrebičom. Tiež si vyhradzuje právo na
akékoľvek zmeny užitočné pre tento
výrobok bez zmeny jeho základných
vlastností.
24
Děkujeme za výběr pračky značky Hoover.
Jsme hrdi na to, že Vám můžeme
nabídnout nové, inovativní a technologicky
vyspělé produkty, s kompletní řadou
domácích spotřebičů k zajištění skutečné
pomoci při každodenních činnostech.
Tento spotřebič je označen v
souladu s Evropskou směrnicí
2012/19/EU o odpadních elektrických
a elektronických zařízeních (OEEZ).
OEEZ obsahují jak znečišťující látky, které
mohou způsobit negativní dopady na životní
prostředí, tak základní komponenty, které
mohou být znova použity. Proto je důležité
věnovat
těmto
spotřebičům
zvláštní
pozornost při jejich likvidaci, aby byly
znečišťující látky řádně zlikvidovány a
materiály, které mohou být znovu využity,
byly zrecyklovány. Lidé hrají důležitou roli
při zajištění toho, aby OEEZ nezpůsobily
problémy v rámci životního prostředí. Je
nutné dodržovat několik základních pravidel:
Doporučujeme zaregistrovat váš výrobek
na www.registerhoover.com k získání
rychlejšího přístupu k dodatečným službám
výhradně určeným pro nejvěrnější zákazníky.
Pozorně si přečtěte tento návod pro
správné a bezpečné využití spotřebiče a
pro užitečné tipy ohledně údržby.
Spotřebič používejte pouze po
důkladném prostudování těchto pokynů.
Mějte tento návod vždy po ruce a v dobrém
stavu pro případného dalšího majitele.
l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s
domovním odpadem;
l OEEZ by měly být předány k likvidaci na
příslušném sběrném místě obcí nebo
registrovaných podniků.
Zkontrolujte, zda je se spotřebičem dodaný
tento návod, záruční list, adresy servisních
středisek a štítek s energetickou účinností.
Zkontrolujte, zda je zástrčka, díl pro
odtokovou hadici a zásobník pracích
prostředků nebo zásobník na bělidlo (pouze u
některých modelů) součástí dodávky. Odložte
si všechny tyto díly na bezpečném místě.
V mnoha zemích lze při zakoupení nového
spotřebiče vrátit starý spotřebič prodejci, pokud
je zařízení ekvivalentního typu a funguje na
stejném principu jako dodané zařízení. Tuto
službu provádí prodejce zdarma.
Obsah
Každý výrobek je označený jedinečným 16místním kódem, také zvaným „sériové číslo”,
vytištěným na štítku na spotřebiči (oblast
otvoru) nebo v dokumentaci uvnitř výrobku.
Tento kód je specifickou ID kartou produktu,
kterou potřebujete k registraci a pro kontakt s
Hoover servisním střediskem.
1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
2. INSTALACE
3. PRAKTICKÉ RADY
4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO STARTU
6. OVLÁDACÍ PRVKY A PROGRAMY
7. ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ
A ZÁRUKA
25
CS
Životní prostředí
1. ZÁKLADNÍ
BEZPEČNOSTNÍ
PRAVIDLA
l Tento
spotřebič je určený pro
použití
v
domácnosti
a
podobných místech:
− Zaměstnanecké kuchyně v
prodejnách, kancelářích nebo
jiném pracovním prostředí;
− Na farmách;
− Klienty hotelů, motelů a
jiných ubytovacích zařízení;
− V místě pro výdej snídaně.
Jiné použití tohoto spotřebiče
mimo domácího prostředí nebo
pro typické domácí činnosti, jako
je komerční využití odborníky
nebo zkušenými uživateli, je
vyloučeno z výše uvedených
aplikací. Pokud nepoužíváte
spotřebič v souladu s výše
uvedenými podmínkami, může se
zkrátit jeho životnost a můžete
ztratit právo na záruční opravu.
Jakékoliv poškození spotřebiče
vyplývající z použití jiného než
domácího (i když se nachází v
domácnosti) nebude akceptováno
výrobcem při uplatnění záruky.
l Tento
použití spotřebiče a porozuměly
možnému riziku.
Nedovolte dětem hrát si se
spotřebičem. Čištění a údržbu
nesmí provádět děti bez dohledu.
l Nedovolte
dětem hrát si se
spotřebičem.
l Děti
do 3 let držte mimo dosah,
dokud nejsou neustále pod
dohledem.
l Pokud
je poškozený přívodní
kabel, musí jej vyměnit výrobce,
jeho servisní technik nebo
podobně kvalifikovaná osoba,
aby se zabránilo nebezpečí.
l Pro
připojení vody používejte
pouze hadice dodané se
spotřebičem (nepoužívejte staré
hadice).
l Tlak
vody musí být v rozsahu
od 0,05 MPa až 0,8 MPa.
l Zajistěte,
aby koberec neblokoval
dno pračky a větrací otvory.
spotřebič mohou používat
děti od 8 let a osoby se sníženými l Stav vypnutí zajistíte nastavením
fyzickými, senzorickými nebo
příslušného symbolu na ovládacím
mentálními schopnostmi, nebo
prvku do vertikální pozice. Jakákoliv
bez dostatečných zkušeností a
jiná pozice tohoto ovladače
znalostí, pokud jsou pod dohledem
pračku zapne (pouze pro modely
nebo byly poučeny o bezpečném
s knoflíkem programů).
26
instalaci musíte pračku umístit l Nevystavujte pračku dešti,
tak, aby zůstala zástrčka snadno
přímému slunečnímu záření ani
přístupná.
jiným povětrnostním vlivům.
l Maximální
kapacita suchého l V případě závady pračku vypněte,
prádla závisí od modelu (viz
zavřete ventil přívodu vody a
ovládací panel).
nemanipulujte se spotřebičem.
Ihned kontaktujte nejbližší servisní
středisko a používejte pouze
l K nahlédnutí popisu výrobku
originální náhradní díly. Nedodržením
navštivte stránku výrobce.
těchto pokynů můžete negativně
ovlivnit bezpečnost spotřebiče.
Bezpečnostní pokyny
l Před
čištěním nebo údržbou
pračky odpojte zástrčku od
síťové zásuvky a zastavte
ventil přívodu vody.
l Ujistěte
se, zda je elektrický
systém uzemněný. V opačném
případě vyhledejte odborný
servis.
l Nepoužívejte
převodníky, vícenásobné
zásuvky ani prodlužovací kabely.
Umístěním značky
na
produkt deklarujeme na vlastní
zodpovědnost shodu se všemi
požadavky EU týkajícími se
bezpečnosti, zdraví a životního
prostředí, které jsou zakotveny v
l Při
odpojování
spotřebiče legislativě a týkají se daného
produktu.
netahejte za přívodní kabel.
UPOZORNĚNÍ:
Během praní může voda
dosahovat velmi vysokých
teplot.
27
CS
l Po
2. INSTALACE
1
3
B
A
B
B
B
A
l Vyšroubujte
2 nebo 4 šrouby
"A" na zadní straně spotřebiče
a vyndejte 2 nebo 4 pojistky
"B" podle obrázku 1.
4
2
l Nasaďte
přiložené ochranné
kryty "C" (obrázek 2).
28
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
jehož průměr musí být větší než
průměr hadice (obrázku 4).
5
potřeby použijte zaoblenou
svorku, která zajistí dokonalejší
zpevnění a podpěrku odtokové
hadice.
V případě, že váš model má k
dispozici:
l Potřebujete-li pračku přemístit,
stačí otočit ovládací páčkou
pojízdného podstavce směrem
doprava a spotřebič posunout.
Po přemístění uveďte páčku do
původní polohy.
l Nastavte
l Pračku
je nutné připojit na rozvod
vody pomocí nové připojovací
trubice, která je dodána společně se
spotřebičem (uvnitř bubnu). Původní
trubici k tomuto nepoužívejte.
l Připevněte
správnou rovnováhu
spotřebiče pomocí předních
koleček (obrázku 5).
a) Otočte maticí ve směru hodinových
ručiček, aby se uvolnil šroub na noze.
b) Točte nohou, tím ji snižujete nebo
zvyšujete tak, aby jste dosáhli
dokonalého přilnutí k podlaze.
c) Zabraňte pohybu nohy otočením
matice v protisměru hodinových
ručiček do té míry, až přilne ke dnu
pračky.
ke spotřebiči (z vrchní
zadní strany) přítokovou hadici,
koleno trubice a elektroventil,
z druhé strany napojte hadici na
vodovodní kohoutek či výstup vody l Přesvědčte se, zda jste
spotřebič náležitě vyvážili.
s ústím o rozměru 3/4".
l Opřete se rukama z obou stran
l Přisuňte pračku ke stěně a dbejte,
příčně o pračku, bez toho aniž
aby se hadice nezakřivila nebo
byste ji přemístili a ověřte si,
nepřiškrtila. Připevněte odtokovou
zda nekolísá.
hadici na okraj vany nebo raději na
pevný odtok ve výšce neméně l Pokud pračku přemístíte, znovu
ji vyrovnejte.
50cm a nejvíce 75 cm od podlahy,
29
CS
l V případě
Připojení vody
6
l Připojte hadici na vodu ke kohoutku
(obr. 6) a použijte pouze hadici dodanou
s výrobkem (nepoužívejte staré soupravy
hadic).
l Některé modely mohou obsahovat jednu
nebo více z následujících funkcí:
l HOT&COLD (obr. 7): nastavení připojení
vody pro horkou a studenou vodu pro
vyšší úsporu energie.
Připojte šedou hadici k ventilu studené
vody
a červenou k ventilu horké vody.
Pračku lze připojit pouze k ventilu studené
vody: v takovém případě se mohou některé
programy spustit o několik minut později.
7
1
l AQUASTOP (obr. 8): zařízení umístěné na
přívodní hadici, které zastaví přívod vody v
případě poškození hadice; v tomto případě
se zobrazí červený symbol v okénku "A" a
hadici musíte vyměnit. K odšroubování
matice stiskněte jednosměrné pojistné
zařízení "B".
8
9
B
D
l AQUAPROTECT - PŘÍVODNÍ HADICE
S OCHRANOU (obr. 9): Pokud voda
přeteče z hlavní interní hadice "C",
transparentní izolační plášť "D" udrží
vodu k dokončení pracího cyklu. Na
konci cyklu kontaktujte autorizované
servisní středisko pro výměnu přívodní
hadice.
30
A
C
Vkládání prádla
UPOZORNĚNÍ:
ujistěte:
při
třídění
prádla
se
Následuje rychlá příručka s tipy a
doporučeními
o
použití
pracích
prostředků při různých teplotách. V
každém případě si vždy přečtěte pokyny na
pracím prostředku pro jeho správné použití
a dávkování.
- vyndejte z prádla kovové předměty, jako
jsou mince, sponky a kolíčky;
- zapněte knoflíky, zavřete zipy, stáhněte
volné a dlouhé pásy;
- ze záclon sundejte kolečka;
- dodržujte upozornění na štítku prádla;
- k odstranění odolných skvrn použijte
příslušné prostředky.
Při praní velmi znečištěného bílého
prádla doporučujeme použít program
pro bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a
běžný prací prostředek (heavy duty),
obsahující bělidla, která nabízejí výjimečné
výsledky při středních/vysokých teplotách.
l Při praní koberců, pokrývek nebo jiných
těžkých tkanin doporučujeme vynechat
odstřeďování.
Pro praní mezi 40°C a 60°C musí být
druh použitého pracího prostředku
vhodný pro konkrétní typ vlákna a
stupeň znečištění. Běžné prací prášky
jsou vhodné pro „bílé“ nebo barevné
odolné tkaniny se silným znečištěním,
zatím co tekuté prací prostředky nebo
prášky „s ochranou barvy” jsou vhodné
pro barevné látky s vysokým stupněm
znečištění.
l Při praní vlny se ujistěte, zda lze toto
prádlo prát v pračce a zda je označené
symbolem „Čistá vlna” s „Nemačkavá”
nebo „Možno prát v pračce“.
Užitečná doporučení pro uživatele
Tipy pro ekonomické využití spotřebiče.
Maximalizujte velikost náplně
l Nejlepších výsledků úspory energie, vody
a pracích prostředků dosáhnete využitím
maximální kapacity pračky. Ušetříte až
50% energie praním plné náplně namísto
2 polovičních náplní.
Pro praní při teplotě pod 40°C
doporučujeme použití tekutých pracích
prostředků nebo prostředků speciálně
označených jako vhodné pro praní při
nízké teplotě.
Potřebujete předpírku?
l Používejte pouze pro velmi znečištěné
prádlo! ŠETŘÍTE prací prostředek, čas,
vodu a 5 až 15% energie vynecháním
předpírky u běžně znečištěného prádla.
Pro praní vlny nebo hedvábí používejte
pouze prací prostředky určené výhradně
pro tyto látky.
Je potřebná horká voda?
l Odstraňte skvrny odstraňovačem nebo
namočte prádlo ve vodě před praním k
snížení potřeby programu s horkou
vodou. Volbou programu 60°C můžete
ušetřit až 50% energie.
31
CS
3. PRAKTICKÉ RADY
4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
l Odpojte pračku od elektrické sítě.
K čištění vnějších částí pračky použijte
vlhkou utěrku, nepoužívejte drsné prášky,
alkohol
ani
rozpouštědla.
Pračka
nevyžaduje žádnou speciální údržbu:
vyčistěte zásobník pracích prostředků a filtr;
několik tipů o přemisťování pračky nebo
dlouhodobém odstavení je popsaných níže.
l Snižte konec hadice nad mísu a vypusťte
Čištění filtru
zbytkovou vodu.
l Po vypuštění připevněte hadici pásem.
Čištění zásobníku na prací
prostředek a ostatních přihrádek
l Stiskněte tlačítko (A).
l Pračka je vybavena speciálním filtrem k
zachycení velkých zbytků, jako jsou
knoflíky nebo mince, které mohou ucpat
odtokový otvor.
l Pouze u některých modelů: vyjměte
hadičku, odstraňte uzávěr a zachyťte
vodu do nádoby.
l Před vyšroubováním filtru doporučujeme
vložit pod něj savou utěrku k zachycení vody.
l Otočte filtr proti směru hodinových ručiček
po bod zastavení ve vertikální pozici.
l Vyndejte a vyčistěte filtr; po skončení jej
nasaďte otočením ve směru hodinových
ručiček.
l Přidržet
stisknuté tlačítko
zásobníkem směrem ven.
a
otočte
l Vyjměte zásobník a vyčistěte jej.
l Z každé komory doporučujeme odstranit
veškeré zbytky pracích prostředků, aby
se zabránilo blokování průtoku z
dávkovače do bubnu.
l Vytáhněte a roztáhněte zarážky (S), které
se nacházejí v zadní části dávkovače a
důkladně je vyčistěte.
l Odstraňte
případné usazeniny,
mohou překážet v ústí otvoru.
l Opakujte předchozí kroky v opačném
A
jež
S
pořadí k sestavení všech dílů.
B
Doporučení k přemísťování a
dlouhodobému odstavení spotřebiče
C
Namontovat
l Pokud
budete skladovat pračku v
nevytápěné místnosti dlouhou dobu,
vypusťte veškerou vodu z trubek.
32
Okraje je nutné zasunovat podle popisu (B).
Otočte zásobník směrem k víku, dokud okraj
nezapadne na své místo (C). Při zapadnutí
uslyšíte charakteristický zvuk (klak).
5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO
STARTU
6. OVLÁDACÍ PRVKY A
PROGRAMY
CS
Tato pračka automaticky přizpůsobí hladinu
vody podle typu a množství prádla. Tento
systém nabízí skvělou úsporu energie a
značnou redukci doby praní.
}
Volba programu
A
l Zapněte pračku a zvolte požadovaný
program.
L
M
l Nastavte
teplotu praní a stiskněte
požadované tlačítko „možností“.
l Stisknutím
tlačítka
I
START/PAUZA
spusťte praní.
Pokud nastane výpadek elektrického proudu
během praní, speciální systém paměti uloží
nastavení a při obnově napájení pračka
pokračuje od bodu, kde byl cyklus přerušen.
l Na konci programu se na displeji zobrazí
zpráva „End“ nebo u některých modelů se
rozsvítí indikátory všech fází.
Počkejte, dokud kontrolka ZAMČENÁ
DVÍŘKA nezhasne před otevřením
dvířek.
l Vypněte pračku.
Pro jakýkoliv typ praní viz tabulku
programů a postupujte podle uvedeného
pořadí.
Technické údaje
Tlak vody:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Otáčky při odstředění:
viz štítek se základními údaji.
F
G
H
C
E
D
B
A Dotekový ovladač (s tlačítkem
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ)
B Tlačítko START/PAUZA
C Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU
D Tlačítko MOŽNOSTI
E Tlačítko RYCHLÝ / STUPEŇ
ZNEČIŠTĚNÍ
F Tlačítko VOLBA TEPLOTY
G Tlačítko VOLBA OTÁČEK
ODSTŘEDĚNÍ
H Tlačítko NOC A DEN
F+G UZAMČENÍ TLAČÍTEK
I Digitální displej
L Kontrolka ZAMČENÁ DVÍŘKA
M Oblast ONE Fi EXTRA
Max.příkon/ Jištění/ Napájecí napětí:
viz štítek se základními údaji.
33
UPOZORNĚNÍ:
Nedotýkejte se displeje (a dotekového
ovladače) během připojování, neboť
spotřebič během prvních sekund
kalibruje systém: dotekem displeje
nebude spotřebič fungovat správně.
V takovém případě odpojte zástrčku
od zásuvky a opakujte proces.
3) Kontrolky VOLBY TLAČÍTEK
Dotekový ovladač
Svítí po doteku příslušných tlačítek.
4) "X Red Light"
Svítí při stisknutí jakéhokoliv tlačítka
dotekového
ovladače,
s rozptýleným
světlem k okraji.
Postupně zhasne během 5 minut od
posledního stisku tlačítka pro úsporu
energie.
Tlačítko START/PAUZA
1) Tlačítko ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
Stiskněte na nejméně 1 sekundu
tlačítko ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ k zapnutí
spotřebiče.
Po zapnutí se rozsvítí příslušná kontrolka, i
"X Red Light", čakající na volbu pracího
programu. Pokud program nezvolíte během
30 sekund, spotřebič se automaticky vypne.
Čekání na volbu programu probíhá
s vypnutým displejem.
2) Tlačítka VOLBY PROGRAMU
Zapnutí spotřebiče je možné také
stisknutím na nejméně jednu sekundu
tlačítka zvoleného programu (displej se
rozsvítí, zobrazuje parametry zvoleného
cyklu).
K nastavení jiného programu stiskněte
odpovídající
tlačítko
(rozsvítí
se
odpovídající kontrolka).
K vypnutí spotřebiče stiskněte tlačítko
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (na nejméně 3 sekund).
34
Zavřete dvířka PŘED
tlačítka START/PAUZA.
stisknutím
l Stisknutím spustíte zvolený cyklus.
Po stisknutí tlačítka START/PAUZA
spotřebič chvíli čeká, dokud začne
fungovat.
PŘIDÁNÍ NEBO ODEBRÁNÍ PRÁDLA
POTÉ, CO BYL PROGRAM JIŽ SPUŠTĚN
(PAUZA)
l Stiskněte
a
podržte
tlačítko
START/PAUZA po dobu asi 2 sekund
(některé světelné indikátory a indikátor
zbývajícího času budou blikat – to
znázorňuje, že pračka byla zastavena).
l Počkejte, dokud kontrolka ZAMČENÁ
DVÍŘKA
dvířek.
nezhasne
před
otevřením
l Poté, co jste přidali nebo odebrali prádlo,
zavřete dvířka a stiskněte tlačítko
START/PAUZA (program se spustí ve
fázi, kde bylo praní přerušeno).
l Lze zrušit odložený start stisknutím
tlačítka ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (na nejméně
3 sekund).
Pokud nastane výpadek v elektrické síti
během provozu spotřebiče, speciální
paměť uloží zvolený program a po
obnovení dodávky energie pokračuje od
místa přerušení.
ZRUŠENÍ PROGRAMU
l K zrušení
programu nastavte
programů do pozice OFF.
Tlačítko MOŽNOSTI
volič
l Vyčkejte 2 minuty, dokud bezpečnostní
pojistka neumožní otevření dveří pračky.
Toto tlačítko umožňuje
možnosti praní:
zvolit
různé
- PRETPRANJE
l Ova opcija vam omogućava da uključite
Tlačítko přídavných možností musíte
zvolit
před
stisknutím
tlačítka
START/PAUZA.
Pokud zvolíte možnost nekompatibilní
se zvoleným programem, kontrolka
možnosti bude blikat a pak zhasne.
pretpranje i posebno je korisna za veoma
zaprljan veš (može biti korišćena samo
na pojedinim programima prikazanim na
tabeli programa).
l Preporučujemo da u odeljak za pretpranje
stavite samo 20% preporučene količine
deterdženta prikazane na pakovanju.
Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU
l Toto tlačítko Vám umožňuje nastavit
- AQUAPLUS
l Stisknutí tohoto tlačítka (k dispozici pouze
u některých programů) umožňuje prát v
mnohem větším množství vody. Společně
s novým kombinovaným rotačním cyklem
bubnu oděvy dokonale vyčistí a opláchne,
prací prostředek se zcela rozpustí, a tím
se zvyšuje čisticí účinek.
odložený start pracího cyklu až o 24
hodin.
l K odložení startu postupujte následovně:
- Nastavte požadovaný program.
- Stisknutím tlačítka jednou aktivuje
funkci (na displeji se zobrazí h00) a pak
opětovným stisknutím nastavte 1
hodinové odložení (na displeji se
zobrazí h01). Přednastavené odložení
se zvýší o 1 hodinu každým stisknutím
tlačítka, až do h24, v tomto bodu dalším
stisknutím začnete opět od nuly.
l Tato funkce byla navržena pro lidi s
jemnou a citlivou pletí, kterým mohou
zbytky pracího prostředku způsobit
podráždění nebo alergie.
l Doporučuje se použít tuto funkci pro
dětské oblečení a v případě praní silně
znečištěného oblečení, pro které je
vhodný v důsledku používání většího
množství pracího prostředku, nebo pro
praní froté tkanin, jejichž vlákna většinou
mají tendenci zadržovat čisticí prostředek.
- Potvrďte stisknutím tlačítka START/PAUZA
(kontrolka na displeji začne blikat). Spustí se
odpočítávání a po jeho skončení se
automaticky spustí program.
35
CS
Než otevřete dvířka, zkontrolujte, zda
je hladina vody pod dvířky, abyste
zabránili vytečení.
- HYGIENE +
Můžete aktivovat pouze při nastavení
teploty 60 °C. Tato možnost umožňuje
zvýšeni hygieny prádla se zachováním
stejné teploty pro celé praní.
Abyste zabránili poškození látky, není
možné zvýšit otáčky nad maximální
povolené programem.
l K opětovné aktivaci cyklu odstředění
stiskněte tlačítko, dokud se nezobrazí
požadované otáčky.
Pokud zvolíte možnost, která není
kompatibilní se zvoleným programem,
indikátor možnosti nejdříve blikne a
pak zhasne.
l Otáčky odstředění můžete upravit bez
přerušení činnosti pračky.
Tlačítko RYCHLÝ/STUPEŇ
ZNEČIŠTĚNÍ
Toto tlačítko umožňuje zvolit dvě různé
možnosti, v závislosti na zvoleném programu.
- RYCHLÝ
Tlačítko bude aktivní, pokud zvolíte
RYCHLÝ (14/30/44 Min.) program na
ovladači a umožňuje zvolit jednu ze tří
uvedených dob trvání programu.
- STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ
l Po volbě programu se automaticky
zobrazí čas pro daný program.
Nadměrné dávkování pracího prostředku
může vést k tvorbě velkého množství
pěny. Pokud spotřebič zjistí nadměrné
množství pěny, může vyloučit fázi
odstředění nebo prodloužit trvání
programu a zvýšit spotřebu vody.
Přístroj
je
vybaven
speciálním
elektronickým zařízením, které zabraňuje
spuštění cyklu odstřeďování bez naplnění
nebo při zvláště nerovnoměrném
zatížení. To redukuje hlučnost a vibrace
a prodlužuje tak životnost pračky.
l Tato možnost umožňuje výběr ze 3 úrovní
intenzity upravující délku programu,
v závislosti na stupni znečištění prádla
(lze použít pouze s určitými programy
uvedenými v tabulce programů).
Tlačítko VOLBA TEPLOTY
l Toto tlačítko Vám umožňuje změnit
teplotu pracích cyklů.
l Nelze zvýšit teplotu nad maximální
povolenou hodnotu pro daný program,
pro ochranu textilií.
Tlačítko OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ
l Stisknutím tohoto tlačítka můžete snížit
otáčky odstředění nebo odstředění zcela
vyloučit.
l Pokud
štítek
neuvádí
konkrétní
informace, lze možné použít maximální
otáčky uvedené v programu.
36
Tlačítko NOC & DEN
l Tato
možnost
snižuje
prostřední
odstředění na 400 ot./min., zvyšuje
hladinu vody během máchání a ponechá
prádlo ve vodě po konečném máchání,
k rovnoměrnému rozložení vláken.
l Během fáze, ve které je voda v bubnu
bliká příslušná kontrolka pro zobrazení,
že pračka je v klidovém režimu.
l Deaktivujte možnost na konci cyklu
s odstředěním (kterého otáčky můžete
snížit nebo zcela jej vyloučit pomocí
příslušného tlačítka) a nastane fáze
odčerpání.
l Díky elektronickému řízení se voda
v prostředních fázích vypouští tiše, čímž
lze tuto možnost využívat k praní během
noci.
l Počkejte, dokud kontrolka ZAMČENÁ
UZAMČENÍ TLAČÍTEK
DVÍŘKA nezhasne před otevřením dvířek.
l Současným
l Uzamčení tlačítek můžete snadno zrušit
opětovným stisknutím stejných tlačítek
nebo vypnutím spotřebiče.
2) OTÁČKY ODSTŘEDĚNÍ
Zobrazuje otáčky odstředění zvoleného
programu, které lze změnit nebo odstředění
zcela vyloučit pomocí příslušného tlačítka.
3) KONTROLKY VOLBA TEPLOTY
Digitální displej
Zobrazuje
nastavenou
teplotu
praní
zvoleného programu, kterou lze změnit
(pokud je to možné) odpovídajícím tlačítek.
Pokud chcete provést studené praní,
indikátory nesmí svítit.
Indikační
systém
displeje
umožňuje
neustále informování o stavu spotřebiče.
4) TRVÁNÍ CYKLU
l Po volbě programu displej automaticky
3
1 2 7 8 4 10
5
zobrazí dobu trvání cyklu, která se
může měnit v závislosti od zvolených
přídavných možností.
6
l Po spuštění programu budete konstantně
informováni o zbývající době do konce
programu.
9
l Spotřebič
vypočítá dobu do konce
zvoleného
programu
na
základě
standardní náplně, během cyklu spotřebič
upraví čas podle velikosti a složení
náplně.
1) KONTROLKA ZAMČENÁ DVÍŘKA
l Ikona indikuje uzamčená dvířka.
5) KONTROLKY STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ
stisknutím
l Po volbě programu kontrolka automaticky
l Po stisknutí tlačítka START/PAUZA se
l Volbou jiného stupně znečištění se
Zavřete
dvířka
PŘED
tlačítka START/PAUZA.
zobrazí stupeň znečištění nastavený pro
daný program.
rozsvítí příslušná kontrolka.
zavřenými dvířky bude kontrolka chvíli
blikat a pak zůstane svítit.
6) KONTROLKY MOŽNOSTI
Pokud nejsou dvířka správné zavřená,
kontrolka bude blikat přibližně 7
sekund, pak se příkaz spuštění
automaticky zruší. V takovém případě
zavřete dvířka správně a stiskněte
opět tlačítko START/PAUZA.
Kontrolky zobrazují možnosti, které lze
zvolit pomocí příslušných tlačítek.
7) KONTROLKA UZAMČENÍ TLAČÍTEK
Indikátor
tlačítek.
37
svítí
v
případě
uzamčených
CS
stisknutím tlačítek VOLBA
TEPLOTY
a
VOLBA
OTÁČEK
ODSTŘEDĚNÍ na přibližně 3 sekundy
můžete uzamknout tlačítka. Tímto způsobem
můžete zabránit před nežádoucí změnou
programu stisknutím tlačítka během cyklu.
l Během každé fáze praní "Kg MODE"
8) Wi-Fi (pouze u některých modelů)
l U modelů s možností Wi-Fi ikona indikuje
že Wi-Fi systém je v provozu.
l Veškeré
informace o funkcích a
instrukcích pro snadnou konfiguraci Wi-Fi
připojení naleznete v sekci "Download"
na http://wizardservice.candy-hoover.com.
umožňuje monitorování informací
prádle v bubnu v prvních praní:
o
- nastaví množství potřebné vody;
- určí délku pracího cyklu;
- ovládá máchání podle typu zvolené
prané látky;
9) KONTROLKA PÁRA
Světelná kontrolka ukazuje výběr příslušné
volby.
10) Kg MODE (funkce je aktivní pouze u
některých programů)
l Během prvních minut cyklu zůstane
kontrolka "Kg MODE" svítit, dokud
inteligentní senzor nezváží prádlo a podle
toho nastaví trvání cyklu, spotřebu vody a
elektřiny.
38
- nastaví rytmus rotací bubnu podle typu
prané látky;
- rozezná přítomnost pěny, v případě
potřeby pak zvýší množství vody během
máchání;
- nastaví rychlost odstřeďování podle
náplně, čímž zabrání nevyváženosti.
ONE Fi EXTRA
POZNÁMKY:
Umístěte smartfon tak, že NFC anténa
na zadní straně odpovídá pozici ONE
Fi EXTRA logu spotřebiče.
CS
Tento přístroj je vybaven ONE Fi EXTRA
technologií, která vám umožní přístroj
ovládat na dálku přes aplikaci, a to díky
funkci Wi-Fi.
REGISTRACE PŘÍSTROJE (V APLIKACI)
l Stáhněte aplikaci Hoover Wizard na
Vašem zařízení.
Aplikace Hoover Wizard je dostupná
pro zařízení se systémem Android a
iOS, a to jak pro tablety i pro
smartphony.
Pokud neznáte pozici NFC antény,
krouživými pohyby lehce pohybujte
chytrým telefonem nad logem ONE Fi
EXTRA dokud aplikace nepotvrdí
připojení. Aby byl přenos dat úspěšný,
je nutné UDRŽOVAT CHYTRÝ TELEFON
V BLÍZKOSTI OVLÁDACÍHO PANELU
BĚHEM CELÉHO NĚKOLIKAVTEŘINOVÉHO
PŘIPOJENÍ. Následně Vás bude
zařízení informovat
o
správném
výsledku operace a oznámí Vám, že
je možné přesunout se s chytrým
telefonem kamkoliv.
Získejte všechny podrobnosti o
funkcích ONE Fi EXTRA procházením
aplikace v režimu DEMO.
l Otevřete aplikaci, vytvořte profil uživatele
a zaregistrujte přístroj podle pokynů na
displeji zařízení nebo pomocí "Rychlého
průvodce" přiloženého u Vašeho přístroje.
Použitím Android smartphonu vybaveného
technologií NFC (Near Field Communication)
je proces registrace zjednodušen (Rychlá
registrace); v takovém případě postupujte
podle pokynů na displeji telefonu, umístěte a
držte jej poblíž loga ONE Fi EXTRA na
ovládacím panelu přístroje, pokud k tomu
aplikace vyzývá.
Silné obaly nebo metalické nálepky na
smartfonu mohou ovlivnit nebo bránit
přenosu dat mezi telefonem a
spotřebičem. V případě potřeby je
odstraňte.
Nahrazení
některých
komponentů
smartphonu (např. zadní kryt, baterie,
atd.) neoriginálním, by mohlo vést k
odstranění NFC antény.
POVOLIT VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ (PŘES
APLIKACI)
Po registraci přístroje, pokaždé když
chcete, aby bylo možné ovládat přístroj
vzdáleně prostřednictvím aplikace, nejprve
musíte vložit prádlo, čisticí prostředek,
zavřít dveře a vybrat pozici ONE Fi EXTRA
na přístroji. Od té chvíle jej můžete ovládat
pomocí příkazů aplikace.
39
Tabulka programů
1)
(MAX.) *
PROGRAM
PRAC.
PROSTŘEDEK
(viz ovládací panel)
(MAX.) 1 o 2
2)
All In One
20°C
4
4
4
4
4
4,5
20°
Vše hygienické
3,5
3,5
4
4
4,5
4,5
60°
All In One
59 Min.
5
5,5
6
6,5
7
8
40°
Jemné
2
2
2
2
2
2,5
40°
Máchání
-
-
-
-
-
-
-
3
3
3
3
3
3,5
40°
1
1
1
1
1
1,5
30°
5
5,5
6
6,5
7
8
90°
1
1
1
1
1
1,5
30°
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
30°
2
2
2
2
2,5
3
40°
-
-
-
-
-
-
-
Směsné & 2)
Barevné
Vlna & Hedvábí
**
Bavina
2)
14'
Rychlý
3)
30' 1,5
44'
Odčerpání &
Odstředění
( )
( )
Pozice, kterou musíte vybrat, pokud chcete povolit vzdálené ovládání
prostřednictvím aplikace (přes Wi-Fi). Pokud spotřebič ještě nebyl zaregistrován,
stisknutím tlačítka START/PAUZA na přístroji, cyklus "Automatické čištění"
určený k čištění bubnu, bude spuštěn.
40
** STANDARDNÍ PROGRAM PRO
BAVLNU PODLE (EU) Č. 1015/2010 A Č.
1061/2010.
PROGRAM PRO BAVLNU S
TEPLOTOU 60°C.
PROGRAM PRO BAVLNU S
TEPLOTOU 40°C.
Tyto programy jsou vhodné pro praní
běžně znečištěného prádla a jsou
nejúčinnější s ohledem na spotřebu
energie a vody pro praní bavlněného
prádla.
Tyto programy byly vyvinuty ve shodě
s teplotou uvedenou na štítku prádla a
aktuální teplota vody se může mírně
odlišovat od deklarované teploty cyklu.
Můžete snížit také rychlost otáček
odstředění, podle doporučení uvedených na
štítku prádla nebo pro velmi jemné kusy
prádla můžete odstředění zcela vyloučit
pomocí tlačítka volby otáček odstředění.
Tuto funkci můžete aktivovat tlačítkem
VOLBY OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ. Pokud
štítek neuvádí specifické informace, lze
použít maximální rychlost otáček odstředění
programu. Nadměrné dávkování pracího
prostředku může způsobit nadměrnou tvorbu
pěny. Pokud spotřebič zjistí přítomnost
nadměrného množství pěny, může uskutečnit
cyklus odstředění nebo prodloužit trvání
programu a zvýšit spotřebu vody.
Před zavřením krytu a spuštěním praní
zkontrolujte, zda je vnitřní buben
důkladně zavřený. Pokud je to možné,
zarovnejte ukazatele polohy s bubnem k
zajištění maximálního pracího účinku.
"
"
( )
Pouze se zvolenou možností
PŘEDPÍRKY (programy s možnou
volbou PŘEDPÍRKY).
1)
Po zvolení programu se na displeji
zobrazí doporučená teplota, kterou
lze změnit (pokud je to možné)
pomocí příslušného tlačítka, nelze
ji však zvýšit nad maximální
povolenou pro daný program.
2)
Pro uvedené programy můžete
nastavit trvání a intenzitu praní
pomocí
tlačítka
STUPEŇ
ZNEČIŠTĚNÍ.
3)
Volbou programu RYCHLÝ na
voliči program můžete zvolit
pomocí tlačítka RYCHLÝ jeden ze
tří dostupných rychlých programů:
14’, 30’ a 44’.
l PŘEDPÍRKA:
pokud
je
dávkovač
vybaven specifickým prostorem pro
předpírku, prostředek nalijte do něj. V
opačném případě nalijte prostředek do
perforované oblasti na bubnu (viz
obrázek), podle dávkování uvedeném na
obalu výrobku.
DŮLEŽITÉ: nepoužívejte předpírku s
odloženým startem.
41
CS
Přečtěte si tyto poznámky:
* Maximální kapacita suchého prádla závisí
od modelu (viz ovládací panel).
Výběr programů
K praní různých typů látek a různého
stupně
znečištění
obsahuje
pračka
specifické programy pro splnění každé
potřeby praní (viz tabulka).
Technologie ALL IN ONE
Tato pračka je vybavena inovativním
systémem s vysokotlakými tryskami, které
stříkají směs vody a pracího prostředku
přímo na prádlo.
Speciální pohyb motoru používaný v
této pračce řídí pohyb bubnu během
spuštění každého programu ve spojení
s vysokotlakým stříkáním směsi pracího
prostředku na prádlo, cyklus obsahuje
několik akcí otáčení, které pomáhají
vniknout pracímu roztoku přímo do vláken,
což pomáhá při odstranění nečistot a zajistit
nejlepší prací účinek.
Systém ALL IN ONE se používá také
během
fází
napouštění
vody,
kde
vysokotlaké trysky dokončí odstranění zbytků
pracího prostředku zachyceného v prádle.
All In One 20°C
Díky technologii ALL IN ONE tento
inovativní program umožňuje praní látek
jako je bavlna, syntetické a směsné při
teplotě 20°C s účinkem, který je srovnatelný
s programem 40°C.
Spotřeba tohoto programu je přibližně 50%
vůči běžnému programu s teplotou 40°C
pro praní bavlny.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K PRANÍ
l Nové barevné prádlo perte odděleně
nejméně 5 nebo 6 krát.
l Určité velké kusy prádla jako jsou džíny
nebo ručníky perte odděleně.
l Nikdy nekombinujte NESTÁLOBAREVNÉ
látky.
Vše hygienické
Tento program zajišťuje hloubkové čištění,
účinnou dezinfekci a antialergickou funkci
díky optimalizovanému cyklu co se týče
teploty a máchání. Program odstraňuje
veškeré alergeny a zbytky pracích
42
prostředků, takže je ideální pro lidi s citlivou
pokožkou. Je určený pro bavlněné oděvy,
pere při teplotě 60 °C a je navržen pro
sníženou náplň prádla.
All In One 59 Min.
Tento program umožňuje prát směsné
prádlo jako je bavlna, syntetické a směsné
látky za pouhých 59 minut, při plném
naplnění pračky při teplotě 40°C (nebo
nižší). Tento program je vhodný zejména
pro mírně znečištěné prádlo.
Jemné
Tento program střídá práci a přestávky a je
vhodný zejména pro praní jemného prádla.
Prací cyklus a máchání se provádí
s maximálním množstvím vody k zajištění
nejlepšího účinku.
Máchání
Tento program provede 3 máchání
s prostředním odstředěním (které lze snížit
nebo zrušit pomocí příslušného tlačítka).
Slouží pro máchání jakéhokoliv typu látky,
například po ručním praní.
Směsné & Barevné
Praní a máchání je optimalizováno s rytmem
rotace bubnu a s hladinou vody. Jemné
odstředění
zajišťuje
sníženou
tvorbu
pomačkání látek.
Vlna & Hedvábí
Tento program umožňuje jemný prací
cyklus, vhodný zejména pro vlněné
prádlo označené "Vhodné pro praní v
pračce" a prádlo z hedvábí nebo označené
jako "Prát jako hedvábí" na štítku látky.
Bavlna
Tento program je vhodný pro praní běžně
znečištěné bavlny a je to nejúčinnější program
ohledně spotřeby energie a vody pro praní
bavlněného prádla.
Rychlý (14-30-44 Min.)
Prací cyklus doporučený pro malé náplně a
mírné
znečištění.
S tímto
programem
doporučujeme snížit dávkování prostředku, za
účelem úspory. Volbou programu RYCHLÝ a
pomocí tlačítka můžete zvolit jeden ze tří
dostupných programů.
One Fi EXTRA
Pozice, kterou musíte vybrat, pokud chcete
povolit vzdálené ovládání prostřednictvím
aplikace (přes Wi-Fi). Pokud spotřebič ještě
nebyl zaregistrován, stisknutím tlačítka
START/PAUZA
na
přístroji,
cyklus
"Automatické čištění" určený k dezinfekci
bubnu, likvidaci pachů a prodloužení
životnosti přístroje. Ujistěte se, že je
buben prázdný před spuštěním cyklu
"Automatické čištění" a použijte vhodný
čistící prostředek pro bubny praček nebo
prací prášek. Na konci cyklu nechte dvířka
přístroje otevřená, aby buben mohl
vyschnout. Doporučuje se tento cyklus
spustit po každém 50. praní.
43
CS
Odčerpání & Odstředění
Program dokončí odčerpání a odstředění
při maximální rychlosti. Odstředění lze
zrušit nebo snížit otáčky pomocí tlačítka
VOLBA OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ.
Příprava praní
l Přihrádka
Otevření/zavření bubnu
l Otevřete dvířka pračky.
l MAX - na obalu pracího prostředku je
je určena na avivážní a
parfémující prostředky a jiné přísady,
např. škrob, modřidlo atd.
podtržena maximální úroveň dávkování
prostředku. Nepřekračujte toto množství.
l Otevřít buben stlačením tlačítka (A),a
zároveň druhou rukou uchopit dvířka.
l
l Vložte prádlo jednotlivě do bubnu a příliš
ho nestlačujte. Je třeba dbát na
doporučenou váhu prádla podle tabulky
programů. Přetížená pračka dostatečně
nevypere a prádlo bude pomačkané.
l K uzavření bubnu je třeba složit dvířka
tak, aby se křídlo, na kterém je umístěno
tlačítko (A), zaklínilo pod druhé křídlo.
Pokud se na prádle objevily skvrny,
které lze odstranit pomocí tekutých
bělících přípravků, je možno provést
předpírku v pračce. Nalijte bělící
přípravek do "zásuvky 2", a nastavte
program máchání
. Po ukončení
programu uveďte nastavení pračky do
pozice OFF, přidejte zbytek prádla a
nastavte vhodný program na praní.
1) Maximální praní s pracím práškem
2) Maximální praní s tekutým pracím práškem
3) Maximální využití aviváže
Prací prostředky
Zásobník na prací prostředky je rozdělen na
3 přihrádky:
l Přihrádka 1 na práškový prací prostředek.
l Přihrádka 2 na tekutý prací prostředek.
44
7. ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ A ZÁRUKA
Pokud si myslíte, že vaše pračka nefunguje správně, přečtěte si níže uvedenou rychlou
příručku ohledně praktických rad pro odstranění nejběžnějších problémů.
l Modely s displejem: chyba je zobrazena číslem se znakem „E“ (příklad: Error 2 =
E2)
l Modely bez displeje: chyba je zobrazena blikáním každé LED dle kódu závady,
s následnou 5sekundovou pauzou (příklad: Error 2 = dvě bliknutí – pauza 5 sekund –
dvě bliknutí – apod…)
Zobrazená chyba
E2 (s displejem)
2 bliknutí LED
(bez displeje)
Možné příčiny a praktická řešení
Spotřebič nemůže napustit vodu.
Zkontrolujte, zda je otevřený přívod vody.
Zkontrolujte přívodní hadici z hlediska zalomení nebo přiskřípnutí.
Odtoková hadice není ve správné výšce (viz kapitolu o instalaci).
E3 (s displejem)
3 bliknutí LED
(bez displeje)
E4 (s displejem)
4 bliknutí LED
(bez displeje)
E7 (s displejem)
7 bliknutí LED
(bez displeje)
Jakýkoliv jiný kód
Zavřete přívodní ventil, odšroubujte hadici s filtrem na zadní straně
spotřebiče a zkontrolujte, zda je filtr čistý a není zablokovaný.
Pračka nevypouští vodu.
Zkontrolujte, zda není ucpaný filtr.
Zkontrolujte, zda není odtoková hadice zalomená nebo přiskřípnutá.
Zkontrolujte, zda není ucpán odtokový systém domácnosti a zda
voda volně odtéká. Zkuste vypustit vodu do výlevky.
Příliš pěny a/nebo vody.
Zkontrolujte, zda jste nepřidali nadměrné množství
prostředku nebo prostředek nevhodný pro pračky.
Problém s dvířky.
pracího
Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená. Zkontrolujte, zda
prádlo nebrání v zavření dvířek.
Pokud jsou dvířka blokovaná, spotřebič vypněte a odpojte od
elektrické sítě, počkejte 2-3 minuty a otevřete dvířka.
Spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě, chvíli počkejte.
Spotřebič zapněte a spusťte program. Pokud se závada opět objeví,
kontaktujte autorizované servisní středisko.
45
CS
HLÁŠENÍ ZÁVADY
JINÉ POTÍŽE
Problém
Možná příčina a praktická řešení
Pračka
nefunguje/nespustí se
Zkontrolujte, zda je spotřebič připojený k funkční síťové zásuvce.
Zkontrolujte, zda je zapnutá.
Pomocí jiného spotřebiče zkontrolujte, zda je elektrická zásuvka
funkční.
Nejsou správně zavřená dvířka: otevřete a opět zavřete.
Zkontrolujte zvolený program a zda je stisknuté tlačítko start.
Zkontrolujte, zda pračka není v režimu pauzy.
Může to být způsobeno netěsností mezi přívodním ventilem a hadicí;
v takovém případě vyměňte těsnění a utáhněte hadici a ventil.
Zkontrolujte, zda je filtr správně zavřený.
Z důvodu nevhodného rozdělení prádla může pračka:
Pokoušet o vyvážení prádla, prodloužením doby odstředění.
Snížit rychlost odstředění k snížení vibrací a hluku.
Vyloučit odstředění pro ochranu spotřebiče.
Ujistěte se, zda je prádlo vyvážené. Pokud ne, uspořádejte jej a
restartujte program.
Může to být z důvodu, že není zcela odčerpána voda: počkejte
několik minut. Pokud problém trvá, viz část Error 3.
Některé modely jsou vybavené funkcí „bez odstředění“: zkontrolujte,
zda není zapnutá.
Zkontrolujte možnosti nastavení, které mohou vyloučit odstředění.
Voda na podlaze nebo
v blízkosti spotřebiče
Pračka neodstřeďuje
Silné vibrace/hluk
během odstřeďování
Použití nadměrného množství pracího prostředku může mít vliv na
spuštění odstředění.
Pračka není vyvážená: v případě potřeby nastavte pomocí
nastavitelných nožiček dle příslušné kapitoly.
Zkontrolujte, zda jsou odstraněné přepravné šrouby, gumové vložky
a podložky.
Zkontrolujte, zda se v bubnu nenacházejí cizí předměty (mince,
háčky, knoflíky apod…).
Standardní záruka výrobce se vztahuje na elektrické nebo mechanické závady
výrobku ze strany výrobce. Pokud je závada způsobena faktory mimo výrobku,
nesprávným použitím nebo nedodržením pokynů v návodu, výrobce nenese
odpovědnost a za opravy může být účtován poplatek.
46
Pokud problém trvá, ihned
autorizované servisní středisko.
- tmavější voda z máchání: je to z důvodu
potlačení zeolitů, které nemají negativní
vliv na účinek máchání.
Důrazně doporučujeme používat originální
náhradní díly, které jsou k dostání u vašeho
servisního střediska.
- bílý prášek (zeolit) na prádle na konci
praní: je to normální, prášek nebyl
absorbován látkou a nezmění její barvu.
Záruka
Na výrobek se vztahuje záruka dle
podmínek uvedených na certifikátu
dodaném s výrobkem. Záruční certifikát
musí
být
kompletně
vyplněný.
Uschovejte si jej na bezpečném místě
pro případ požadavky autorizovaného
servisního střediska.
- pěna ve vodě v posledním máchání:
neindikuje
to
nevyhnutně
špatné
máchání.
- bohatá pěna: toto je často z důvodu
aniontové aktivní povrchové látky u
prostředků, které lze těžko odstranit z
prádla.
V takovém případě neprovádějte opakované
máchání k odstranění tohoto efektu:
nepomůže to.
kontaktujte
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za
tiskové chyby v návodu dodaném se
spotřebičem. Také si vyhrazuje právo na
jakékoliv změny užitečné pro tento výrobek
bez změny jeho základních vlastností.
47
CS
Použití ekologických pracích prostředků
bez fosfátů může způsobit následující:
Dziękujemy za dokonany wybór przy zakupie pralki
Hoover. Z dumą oferujemy coraz nowocześniejsze i
technologicznie zaawansowane produkty w pełnej
gamie sprzętu, dla zapewnienia rzeczywistego
wsparcia w życiu codziennym naszych Klientów.
Rejestracji zakupionego przez Ciebie produktu możesz
dokonać na stronie www.registerhoover.com,
co daje możliwość szybszego dostępu do
pełnych usług, zarezerwowanych wyłącznie dla
najwierniejszych klientów.
Przeczytanie całości niniejszej Instrukcji
pozwoli na prawidłowe i bezpieczne
użytkowanie urządzenia oraz dostarczy
przydatnych porad dla poprawnej konserwacji.
Pralkę można uruchomić wyłącznie
po uważnym przeczytaniu Instrukcji. Zaleca się
przechowywanie Instrukcji w dostępnym
miejscu oraz zachowanie jej dla ewentualnych
przyszłych właścicieli urządzenia.
Przypominamy o sprawdzeniu, czy przy
odbiorze urządzenia dołączone do niego są:
Instrukcja obsługi, dowód gwarancji, lista
adresów serwisów i etykieta wydajności
energetycznej. Dodatkowo sprawdzić należy
czy w opakowaniu znajdują się zatyczki,
kolanko węża wylewkowego i pojemnik na
płyn do prania lub wybielacz (tylko dla
wybranych modeli). Zaleca się przechowywanie
wszystkich wymienionych przedmiotów.
Każdy produkt posiada unikatowy kod
składający się z 16 znaków, określany jako
“numer seryjny”. Można go odnaleźć na
etykiecie naklejonej na sprzęcie AGD (w
okolicy okienka załadunku) lub w woreczku z
dokumentami znajdującym się wewnątrz
urządzenia. Taki kod jest swego rodzaju
dowodem osobistym, innym dla każdego
produktu, służącym do rejestracji urządzenia
oraz w razie potrzeby skontaktowania się z
Centrum Serwisu Technicznego Hoover.
WEEE
zawiera
zarówno
substancje
zanieczyszczające (co może spowodować
negatywne
skutki
dla
środowiska
naturalnego) oraz podstawowe elementy
(które mogą być ponownie wykorzystane).
Ważne jest, aby dokonać wszelkich starań
w celu usunięcia i pozbycia się właściwie
wszystkich zanieczyszczeń oraz odzyskania i
recyklingu wszystkich materiałów. Osoby
fizyczne mogą odgrywać ważną rolę w
zapewnieniu, że WEEE nie stanie się
problemem dla środowiska naturalnego;
istotne jest, aby przestrzegać kilku
podstawowych zasad:
l WEEE nie powinien być traktowany jako
odpad komunalny;
l WEEE należy przekazać do odpowiednich
punktów zbiórki prowadzonych przez
gminy lub przez zarejestrowane firmy. W
wielu krajach duży sprzęt AGD może być
odbierany z domu.
W wielu krajach, przy zakupie nowego
urządzenia, stary może być zwrócony do
sprzedawcy, który musi zebrać go
bezpłatnie na zasadzie jeden do jednego,
tak długo, jak sprzęt jest właściwego
rodzaju i ma takie same funkcje, co sprzęt
dostarczony.
Spis treści
1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
2. INSTALACJA
3. PRAKTYCZNE PORADY
4. CZYSZCZENIE I RUTYNOWA
KONSERWACJA
5. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI
6. STEROWANIE I PROGRAMY
7. ROZWIĄZYWANIE
GWARANCJA
Uwagi dotyczące środowiska
To urządzenie jest oznakowane zgodnie
z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE
on dotyczącą Zużytego Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego (WEEE).
48
PROBLEMÓW
I
użytkowania takiego sprzętu. Należy
unikać możliwości zabawy przez
dzieci przy użyciu pralki lub jej
czyszczenia czy konserwacji bez
nadzoru.
1. OGÓLNE ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA
l Urządzenie to przeznaczone jest do
l Dzieci
powinny być pilnowane tak,
aby nie bawiły się urządzeniem.
l Dzieci
poniżej trzeciego roku
życia mogą obsługiwać pralkę
wyłącznie pod stałym nadzorem.
l Jeśli
przewód
zasilania
elektrycznego zostanie uszkodzony
należy wymienić go na oryginalny
Producenta, przez specjalistę lub
osobę do tego przygotowaną, dla
uniknięcia jakichkolwiek zagrożeń.
l Do odprowadzenia wody stosować
wyłącznie przewód dostarczony z
urządzeniem. Nie używać starych
przewodów.
l Wymagane
ciśnienie
wody:
0,05-0,8 Mpa
l Upewnić
l Urządzenie
się, że podłoże pralki
oraz przewody wentylacyjne
znajdujące się od spodu nie są
zablokowane np dywanikiem.
to może być użytkowane
przez dzieci 8-letnie i starsze oraz przez l Pralka jest “wyłączona” jedynie,
osoby o ograniczonych zdolnościach
kiedy właściwy znacznik na
pokrętle lub na panelu sterowania
fizycznych, czuciowych i umysłowych
lub niemające doświadczenia i wiedzy,
znajduje się w pozycji pionowej.
Każda jego inna pozycja oznacza,
pod warunkiem, że będą nadzorowane
lub pouczone odnośnie bezpiecznego
że pralka jest nadal “włączona”
(wyłącznie dla modeli wyposażonych
użytkowania i że rozumieją
niebezpieczeństwa, jakie wynikają z
w pokrętło programatora).
49
PL
użytku domowego i w podobnych
warunkach, dla przykładu:
− w strefach wypoczynku, na
terenie sklepów, w biurach lub
innych miejscach pracy;
− w gospodarstwach agroturystycznych;
− dla klientów hoteli, moteli lub
innych
podobnych
centrach
pobytowych;
− w ośrodkach typu Bed & Breakfast.
Użytkowanie sprzętu odmienne niż
typowe dla domowego, jak na
przykład profesjonalne użytkowanie
przez osoby przeszkolone i specjalistów,
jest zabronione także w miejscach wyżej
opisanych. Użytkowanie niezgodne z
opisanym może zredukować trwałość
produktu i spowodować utratę gwarancji
producenta. Wszelkie uszkodzenia
urządzenia czy innych elementów,
wynikające z użytkowania innego niż
domowego (także, kiedy sprzęt
zainstalowany jest w środowisku
domowym) w oparciu o istniejące prawo
nie będą uznane przez Producenta.
l Przy
montażu
urządzenie l Nie ciągnąć przewodu zasilania
powinno być umieszczone w
lub samego urządzenia w celu
sposób umożliwiający dostęp do
odłączenia wtyku z gniazda
kontaktu zasilania.
elektrycznego.
l Maksymalny
wsad
prania l Nie pozostawiać pralki na działanie
suchego zależy od modelu pralki
deszczu, słońca czy innych
(patrz panel sterowania).
czynników atmosferycznych.
l Odnośnie
dodatkowych informacji l W każdym przypadku uszkodzenia
dotyczących produktu lub w celu
i/lub złego funkcjonowania pralki,
uzyskania
danych
z
karty
zaleca się jej wyłączenie, zamknięcie
technicznej należy zaznajomić się
dopływu wody i nie dokonywanie
ze stroną internetową Producenta.
żadnych czynności w urządzeniu.
Skontaktować się natychmiast z
Centrum Serwisu Technicznego,
Przepisy bezpieczeństwa
zamawiając wyłącznie oryginalne
części zamienne. Brak zachowania
l Przed wykonaniem jakichkolwiek
powyższego może spowodować
prac (czyszczenie i konserwacja)
narażenie stanu bezpieczeństwa
należy odłączyć z gniazdka
urządzenia.
przewód zasilania elektrycznego
oraz zamknąć kranik z dopływem
wody.
l Upewnić
się, że instalacja
elektryczna posiada uziemienie.
W razie jego braku zlecić jego
wykonanie przez specjalistów.
l Nie
zaleca się stosowania
adapterów, rozgałęźników i/lub Poprzez umieszczenie oznaczenia
przedłużaczy.
na tym produkcie poświadczamy
na własną odpowiedzialność
przestrzeganie wszystkich wymogów
UWAGA:
europejskich dotyczących bezpieczeństwa,
podczas prania woda może
ochrony zdrowia i środowiska
osiągać bardzo wysokie
określonych w przepisach dla tego
temperatury.
produktu.
50
2. INSTALACJA
1
3
PL
B
A
B
B
B
A
l Odkręcić
śruby szt. 2 lub 4 "A"
na tylnej ścianie i usunąć
podkładki dystansowe szt. 2
lub 4 "B", patrz rysunek 1.
4
2
l Założyć
elementy ochronne na
wyposażeniu „C” (rys.2).
51
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
wysokości minimum 50 cm, a
maksimum 75 cm nad podłogą.
(rysunku 4).
l W razie potrzeby, użyć dołączonego
zakrzywionego akcesoria, aby
zapewnić lepsze zamocowanie
węża odprowadzającego wodę.
5
l Pralka
powinna zostać podłączona
do sieci wodociągowej przy pomocy
nowego węża, dostarczonego wraz
z urządzeniem (wewnątrz bębna).
Nie należy używać do tego celu
węża starego.
l Podłączyć
jeden koniec węża
doprowadzającego wodę, od strony
kolanka, do elektrozaworu (w górnej
tylnej części pralki), a drugi koniec,
do kranu lub ujęcia wody
zakończonego gwintem rurowym 3/4".
l Przysunąć
pralkę do ściany,
uważając, aby wąż nie został
zagięty, ani zaciśnięty, zamocować
wąż odprowadzający wodę do
brzegu zlewu albo, jeszcze lepiej,
do stałego odpływu o średnicy
większej od średnicy węża pralki, na
52
Jeśli Twój model nim dysponuje:
l W celu ułatwienia przesuwania
pralki, obróć w prawo dźwignię
podwozia na kółkach. Po
zakończeniu operacji, ustaw
dźwignię w położeniu początkowym.
l Wypoziomuj pralkę przy pomocy
przednich nóżek (rysunku 5).
a) Odkręć nakrętkę w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek
zegara, aby odblokować śrubę nóżki.
b) Obracaj nóżką podnosząc ją lub
opuszczając, dopóki nie spocznie
dobrze na podłodze.
c) Zablokuj nóżkę obracając
nakrętką w kierunku odwrotnym do
ruchu wskazówek zegara, aż
przylgnie do dna pralki.
l Sprawdź, czy urządzenie jest
dobrze wypoziomowane.
l W tym celu staraj się poruszyć
pralką, bez przesuwania jej,
opierając się kolejno na jej
przeciwstawnych po przekątnej
rogach i sprawdzając, czy się
nie kołysze.
l W przypadku przestawienia
pralki w inne miejsce, należy
ponownie wypoziomować nóżki.
Połączenie hydrauliczne
6
l Podłącz wąż doprowadzający wodę do
PL
kranu (rys. 6) tylko za pomocą przewodu
dostarczonego wraz z urządzeniem (nie
używać starych zestawów węży).
l Poszczególne modele mogą posiadać
niektóre z poniższych funkcji:
l HOT&COLD
(rys.
7):
możliwość
połączenia do sieci wody ciepłej i zimnej
dla większej oszczędności energii.
Podłączyć szary przewód do kraniku z
zimną wodą
i czerwony przewód do
kranu wody gorącej. Urządzenie może też
być podłączone tylko do zimnej wody: w
takim przypadku rozpoczęcie niektórych
programów będzie opóźnione o kilka minut.
7
1
l AQUASTOP (rys. 8): urządzenie znajdujące
się na przewodzie doprowadzającym wodę i
blokujące dopływ wody w sytuacji, gdy
przewód jest uszkodzony; w takim wypadku
pojawi się czerwone oznaczenie w okienku
"A", niezbędna będzie wymiana przewodu.
Aby odkręcić tulejkę nacisnąć przycisk
blokujący odkręcenie "B".
8
B
l AQUAPROTECT - PRZEWÓD WODY Z
ZABEZPIECZENIEM (rys. 9): W przypadku
wycieku wody z głównej rury wewnętrznej
"C" jego przezroczysta osłona zewnętrzna
"D" będzie wypełniona wodą, co pozwoli na
ukończenie
bieżącego
prania.
Po
zakończeniu cyklu wymienić przewód
kontaktując się z Centrum Serwisu
Technicznego.
53
9
A
D
C
Jaką wybrać temperaturę prania?
3. PRAKTYCZNE PORADY
l Użycie odplamiacza przed praniem w
Wskazówki dotyczące załadunku
bębna
UWAGA: Przy sortowaniu odzieży przed
praniem należy dopilnować, aby:
- usunąć z pranej bielizny przedmioty
metalowe, takie jak agrafki, spinki, monety;
- zapiąć pościel, zasunąć zamki błyskawiczne,
zawiązać luźne paski i długie tasiemki przy
ubraniach;
- usunąć z zasłonek rolki do ich przesuwania;
- uważnie przestrzegać wskazań dotyczących
prania zamieszczonych na etykietach przy
ubraniach;
- usunąć przed praniem ewentualne uporczywe
plamy przy użyciu specjalnego środka.
l W przypadku prania dywanów, narzut lub
innej ciężkiej odzieży, zaleca się nie
stosować wirowania.
l W przypadku prania wyrobów wełnianych
upewnić się, że produkt nadaje się do
prania w pralce, sprawdzając czy posiada
znak “Czysta żywa wełna” oraz informacja
“nie filcuje się” lub “można prać w pralce”.
Porady dla użytkowników
Oto
kilka
wskazówek
dotyczących
ekonomicznego i przyjaznego środowisku
użytkowania własnego urządzenia.
Załadowanie do maksimum bębna pralki
pralce zmniejsza potrzebę zastosowania
temperatury wyższej niż 60°C. Można
zaoszczędzić do 50% energii stosując
temperaturę prania 60°C zamiast 90°C.
Poniżej zamieszczamy krótki przewodnik
z poradami i zaleceniami dotyczącymi
stosowania środków piorących w zależności
od temperatury prania. Zawsze należy
śledzić wskazania znajdujące się na proszku,
odnośnie właściwego stosowana i dozowania.
W przypadku prania z programem
bawełna, temperatura od 60°C w górę,
dla ubrań białych, trwałych i bardzo
zabrudzonych, zaleca się zastosowanie
zwyczajnego
środka
piorącego
w
proszku (heavy-duty), zawierającego
elementy wybielające i który przy
średnich-wysokich temperaturach daje
najlepsze rezultaty.
W przypadku użycia programów o
temperaturze pomiędzy 60°C a 40°C,
wybór środka piorącego musi być
dokonany w zależności od rodzaju
pranego materiału, jego koloru i stopnia
zabrudzenia. Zwykle dla białej, trwałej i
bardzo zabrudzonej odzieży poleca się
zwyczajny środek w proszku; dla
odzieży kolorowej i bez poważnych plam
zaleca się środek płynny lub w proszku,
polecany do ochrony kolorów.
l Najlepsze wykorzystanie energii, wody,
środków piorących i czasu uzyskać można
przez użycie zalecanej, maksymalnej
wielkości
załadunku.
Możliwe
jest
zaoszczędzenie do 50% energii piorąc
jeden pełny załadunek zamiast prać dwa
razy połowę wsadu.
W przypadku prania w niskich
temperaturach do 40°C, doradzamy
używanie środków płynnych lub w
proszku, specjalnie polecanych do
niskich temperatur.
Kiedy potrzebne jest pranie wstępne?
l Wyłącznie dla bardzo zabrudzonych ubrań!
Można zaoszczędzić od 5 do 15% energii
nie wybierając opcji prania wstępnego dla
odzieży normalnie zabrudzonej.
54
W przypadku wełny i jedwabiu,
używać wyłącznie specjalnych produktów
przeznaczonych do ich prania.
4. CZYSZCZENIE I
RUTYNOWA
KONSERWACJA
l Snižte konec hadice nad mísu a vypusťte
K čištění vnějších částí pračky použijte
vlhkou utěrku, nepoužívejte drsné prášky,
alkohol
ani
rozpouštědla.
Pračka
nevyžaduje žádnou speciální údržbu:
vyčistěte zásobník pracích prostředků a filtr;
několik tipů o přemisťování pračky nebo
dlouhodobém odstavení je popsaných níže.
Czyszczenie pojemnika na środki
piorące z jego przedziałami
l Nacisnąć przycisk (A).
Čištění filtru
l Wyjąć i wymyć pojemnik.
l Pračka je vybavena speciálním filtrem k
l Zaleca
zbytkovou vodu.
l Z
wciśniętym przyciskiem,
pojemnik na zewnątrz.
obrócić
zachycení velkých zbytků, jako jsou
knoflíky nebo mince, které mohou ucpat
odtokový otvor.
się usuwanie ewentualnych
pozostałości detergentu w przegródkach,
aby uniknąć zablokowania przepływu z
dozownika do bębna.
l Pouze u některých modelů: vyjměte
l Wyciągnij i usuń klapę/klapki zlokalizowaną/e
hadičku, odstraňte uzávěr a zachyťte
vodu do nádoby.
w tylnej części dozownika i wyczyść ją/je
dokładnie.
l Před vyšroubováním filtru doporučujeme
l W przypadku kiedy z przedgródki środka
zmiękczającego należy wyjąć syfon (S),
który znajduje się w tylnej części
dozownika pociągnąć na zewnątrz.
vložit pod něj savou utěrku k zachycení vody.
l Otočte filtr proti směru hodinových ručiček
po bod zastavení ve vertikální pozici.
l Vyndejte a vyčistěte filtr; po skončení jej
l Usunąć ewentualne osady, które mogą
zapychać otwór przegródki.
nasaďte otočením ve směru hodinových
ručiček.
A
l Opakujte předchozí kroky v opačném
S
pořadí k sestavení všech dílů.
B
Doporučení k přemísťování a
dlouhodobému odstavení spotřebiče
l Pokud
budete skladovat pračku v
nevytápěné místnosti dlouhou dobu,
vypusťte veškerou vodu z trubek.
l Odpojte pračku od elektrické sítě.
C
Zamontowanie
Włożyć wypustki tak jak jest to pokazane
(B). Obrócić pojemnik w kierunku pokrywy,
aż wypustka zaskoczy na swoje miejsce
(C). Usłyszymy wtedy charakterystyczny
dźwięk (klak) .
55
PL
l Po vypuštění připevněte hadici pásem.
5. SKRÓCONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
6. STEROWANIE I
PROGRAMY
Nasza
pralka
posiada
system
automatycznego dostosowania poziomu
wody do rodzaju i ilości prania. System ten
prowadzi do zredukowania zużycia energii i
znacznego skrócenia czasu prania.
}
A
Wybór programu
l Włączyć
pralkę
i
wybrać
potrzebny
L
program.
M
l Zmienić ewentualnie wartość temperatury
prania i załączyć potrzebne opcje.
I
l Nacisnąć przycisk START/PAUZA, aby
uruchomić program prania.
F
W przypadku zaniku zasilania podczas pracy
specjalna pamięć pralki zapamięta ustawienia
i po włączeniu prądu pralka rozpocznie pranie
w tym momencie, w którym zostało ono
przerwane.
l Pod koniec programu na wyświetlaczu
pojawi się informacja “End" (koniec”) lub w niektórych modelach - zaświecą się
wszystkie lampki kontrolne dla prania.
Przed otwarciem drzwiczek odczekaj,
aż lampka BOKADY DRZWICZEK
zgaśnie.
l Wyłączyć pralkę.
Dla każdego rodzaju prania sprawdź tabelę
programów i postępuj zgodnie ze wskazaną
procedurą.
Dane techniczne
Ciśnienie wody:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Wirowanie (obr/min):
(patrz tabliczka znamionowa)
Moc przyłączeniowa / Bezpiecznik
zasilania / Napięcie zasilania
(patrz tabliczka znamionowa)
56
G
H
C
E
D
B
A Sterowanie dotykowe
(z przyciskiem ON/OFF[WŁ/WYŁ])
B
C
D
E
Przycisk START/PAUZA
Przycisk OPÓŹNIONEGO STARTU
Przycisk OPCJE
Przycisk PRANIE SZYBKIE /
STAN ZABRUDZENIA
F Przycisk WYBORU TEMPERATURY
G Przycisk WYBORU WIROWANIA
H Przycisk NOC i DZIEŃ
F+G BLOKADA PRZYCISKÓW
I Wyświetlacz cyfrowy
L Kontrolka BLOKADY DRZWICZEK
M Obszar ONE Fi EXTRA
Aby wyłączyć pralkę, należy wcisnąć
przycisk ON/OFF (przez co najmniej
3 sekundy).
PL
UWAGA:
Nie należy dotykać wyświetlacza (oraz
Sterownika Dotykowego) podczas
wkładania wtyczki, ponieważ maszyny
dokonują
kalibracji
systemu
w
pierwszych sekundach; dotknięcie
wyświetlacza spowoduje nieprawidłowe
działanie maszyny.
W takim przypadku należy wyjąć
wtyczkę i powtórzyć operację.
Sterowanie dotykowe
3) Wskaźniki PRZYCISKÓW WYBORU
Po dotknięciu odpowiedniego przycisku
zaczynają świecić.
4) "X Red Light"
Zaczyna się świecić po naciśnięciu
dowolnego
przycisku
na
Sterowniku
Dotykowym
rozproszonym
światłem
zanikającym w kierunku brzegów.
Wyłącza się stopniowo w ciągu 5 minut od
ostatniego dotknięcia przycisku w celu
zaoszczędzenia energii.
1) Przycisk ON/OFF [WŁ/WYŁ]
Nacisnąć
przycisk
ON/OFF,
przez
co najmniej 1 sekundę by włączyć
urządzenie.
Włączanie – odpowiedni wskaźnik zaświeci
się wraz z "X Red Light", oczekując na
wybór program prania. Jeżeli program nie
zostanie wybrany w ciągu 30 sekund,
urządzenie wyłączy się automatycznie.
Podczas oczekiwania na wybór programu,
wyświetlacz jest wyłączony.
Przycisk START/PAUZA
Drzwiczki należy zamknąć PRZED
naciśnięciem przycisku START/PAUZA.
l Nacisnąć przycisk START/PAUZA, aby
uruchomić wybrany program prania.
Po naciśnięciu przycisku START/PAUZA
urządzenie po upływie kilku sekund
rozpocznie program prania.
2) Przyciski WYBÓR PROGRAMU
Włączanie urządzenia jest także możliwe
po
naciśnięciu,
przez
co
najmniej
1 sekundę przycisku wybranego programu
(wyświetlacz zaświeci się, pokazując
parametry wybranego cyklu).
By wybrać inny program, należy wcisnąć
odpowiedni przycisk (zaświeci się wtedy
wskaźnik wybranego programu).
DODAWANIE LUB USUWANIE ELEMENTÓW
PO URUCHOMIENIU PROGRAMU (PAUZA)
l Naciśnij
i
przytrzymaj
przycisk
START/PAUZA na około 2 sekundy
(niektóre wskaźniki jak kontrolka czasu
prania zaczną migać, oznacza to że
działanie urządzenia zostało wstrzymane).
57
l Przed otwarciem drzwiczek odczekaj, aż
lampka BOKADY DRZWICZEK zgaśnie.
Przed otwarciem drzwiczek prosimy
sprawdzić, czy poziom wody wewnątrz
pralki znajduje się poniżej drzwiczek, aby
uniknąć zalania.
l Po dodaniu lub usunięciu elementów,
zamknij drzwi i naciśnij przycisk
START/PAUZA (program rozpocznie się
od miejsca zatrzymania).
ANULOWANIE PROGRAMU
l Aby anulować program należy ustawić
pokrętło wyboru programów w pozycji
OFF.
l Odczekaj 2 minuty aż odblokują się
drzwi.
Funkcje dodatkowe należy wybrać przed
naciśnięciem przycisku START/PAUZA.
W
przypadku
wyboru
funkcji
niekompatybilnej z danym programem,
wskaźnik funkcji najpierw miga a
następnie gaśnie.
opóźnienie uruchomienia programu o
godzinę. Po osiągnięciu wartości 24
godzin (wyświetlacz pokaże h24),
kolejne naciśnięcie przycisku spowoduje
powrót do 0.
- Nacisnąć przycisk START/PAUZA w
celu rozpoczęcia odliczania czasu
pozostałego do uruchomienia programu
(wskaźnik
zacznie
migać
na
wyświetlaczu). Po upływie zaprogramowanego
czasu opóźnienia program zostanie
automatycznie uruchomiony.
l Możliwe jest skasowanie opóźnionego
włączenia przez naciśnięcie przycisku
ON/OFF (przez co najmniej 3 sekundy).
Jeśli podczas pracy urządzenia wystąpi
przerwa w zasilaniu, specjalny moduł
pamięci zapamięta parametry przerwanego
programu. Po przywróceniu zasilania
program zostanie wznowiony od miejsca, w
którym został przerwany.
Przycisk OPCJE
Przycisk pozwala na wybranie jednej z
trzech opcji:
- PRANIE WSTĘPNE
l Funkcja umożliwia pranie wstępne i
Przycisk OPÓŹNIONEGO STARTU
l Przycisk ten umożliwia uruchomienie
programu
prania
z
opóźnieniem
wynoszącym maksymalnie 24 godziny.
l Aby zaprogramować opóźniony start,
należy:
jest przydatna zwłaszcza w przypadku
mocno zabrudzonych tkanin (funkcja jest
dostępna z wybranymi programami –
patrz tabela programów).
l Zaleca się stosowanie 1/5 zalecanej ilości
środka piorącego podanego na opakowaniu.
- AQUAPLUS
- Wybrać program prania.
- Nacisnąć
jednokrotnie
przycisk
opóźnionego startu (wyświetlacz pokaże
h00). Kolejne naciśnięcie przycisku
powoduje opóźnienie uruchomienia
programu o godzinę (na wyświetlaczy
pojawi się h01). Każde kolejne
naciśnięcie
przycisku
powoduje
58
l Opcja ta (dostępna podczas działania
tylko niektórych programów) umożliwia
upranie wsadu w znacznie większej ilości
wody, co w połączeniu ze specjalnym
cyklem rotacji bębna, napełnianego wodą
i opróżnianego, zapewnia perfekcyjny efekt
prania i płukania, dzięki całkowitemu
rozpuszczeniu się detergentu.
l Opcja ta pozwala na wybór 3 poziomów
delikatnej i wrażliwej skórze, u których
nawet najmniejsze pozostałości detergentu
mogą powodować podrażnienia i alergie.
intensywności prania dzięki modyfikacji
czasu jego trwania, zależnie od tego jak
bardzo zabrudzone są tkaniny (może być
stosowany tylko w połączeniu z
niektórymi programami, tak jak to
pokazano w tabeli programów).
l Zaleca się korzystanie z tej funkcji do
prania odzieży dziecięcej i w przypadku
silnie
zabrudzonych
ubrań,
gdzie
wymagane jest użycie dużej ilości
detergentu, lub w przypadku prania
ręczników, których włókna mają zwykle
tendencję do gromadzenia detergentu.
Przycisk WYBÓRU TEMPERATURY
l Przycisk służy do zmiany temperatury
cykli prania.
- HIGIENA +
l W celu ochrony tkanin przez zniszczeniem
Tę opcję można aktywować tylko
wówczas, gdy temperatura prania wynosi
powyżej 60°C. Opcja ta umożliwia
utrzymanie tej temperatury przez cały czas
prania.
Przycisk WYBÓRU WIROWANIA
nie jest możliwe ustawienie temperatury
wyższej niż temperatura maksymalna
przewidziana dla danego programu.
l Po naciśnięciu tego przycisku możliwe
Jeśli wybrano opcję, która nie jest
zgodna z danym programem, wówczas
lampka kontrolna opcji najpierw miga, a
następnie gaśnie.
jest zmniejszenie maksymalnej prędkości
wirowania, a jeśli chcesz, cykl wirowania
można całkowicie anulować.
l Jeśli metka na ubraniu nie podaje innych
informacji, można korzystać z maksymalnej
prędkości wirowania.
Przycisk PRANIE SZYBKIE /
STAN ZABRUDZENIA
Przycisk ten pozwala wybierać pomiędzy
dwiema opcjami, w zależności od
wybranego programu.
Aby zapobiec uszkodzeniu tkanin, nie
można zwiększyć prędkości wirowania
ponad maksymalny poziom dozwolony
dla danego programu.
l Aby reaktywować cykl wirowania, wciskaj
przycisk aż do osiągnięcia
prędkości wirowania.
- PRANIE SZYBKIE
Przycisk zostaje aktywowany po wybraniu
pokrętłem programu SZYBKI (14/30/44
Min.) i pozwala na wybranie trzech czasów
prania.
żądanej
l Prędkość wirowania można modyfikować
bez zatrzymywania pralki.
Nadmiar detergentu może powodować
nadmierne
pienienie.
Urządzenie
wykrywa obecność nadmiaru piany i
może:
anulować
fazę
wirowania,
przedłużyć czas pracy programu lub
zwiększyć ilość użytej wody.
- STAN ZABRUDZENIA
l Po
wybraniu
programu
zostaje
automatycznie pokazany czas prania dla
tego programu.
59
PL
l Tę funkcję zbadano na osobach o
l Blokada
przycisków
może
zostać
anulowana przez ponowne jednoczesne
wciśnięcie tych dwóch przycisków lub
wyłączenie urządzenia.
Pralka jest wyposażone w specjalne
urządzenie elektroniczne, które zapobiega
włączeniu cyklu wirowania w przypadku
braku obciążenia w bębnie lub
niesymetrycznie rozłożonym obciążeniu.
Dzięki temu zmniejszony został hałas i
drgania pralki, co wpływa na dłuższą
żywotność urządzenia.
Wyświetlacz cyfrowy
Wyświetlacz w sposób ciągły informuje
użytkownika o statusie urządzenia.
Przycisk NOC i DZIEŃ
3
1 2 7 8 4 10
5
6
l Umożliwia
zmniejszenie
prędkości
wirowania do 400 obr./min, zwiększenie
ilości wody podczas fazy płukania oraz
pozostawienie wody w bębnie po
końcowym płukaniu, dzięki czemu tkaniny
nie pogniotą się.
l Gdy woda nadal znajduje się w bębnie
odpowiednia kontrolka miga, informując
że pralka jest w stanie pauzy.
l Należy wyłączyć tryb pracy nocnej, by
zakończyć pranie fazą odwirowania
(wirowanie
można
wyłączyć
lub
zmniejszyć jego prędkość odpowiednim
przyciskiem) oraz wypompowania wody.
9
1) KONTROLKA BLOKADY DRZWICZEK
l Ikona informuje o blokadzie drzwiczek.
Drzwiczki należy zamknąć PRZED
naciśnięciem przycisku START/PAUZA
l Po naciśnięciu przycisku START/PAUZA
przy zamkniętych drzwiczkach kontrolka
będzie przez chwilę migała a następnie
zaświeci się.
l Dzięki
elektronicznemu
sterowaniu
wypompowanie wody podczas faz
pośrednich odbywa się w sposób cichy,
przez co funkcja ta jest szczególnie
przydatna do prania nocą.
BLOKADA PRZYCISKÓW
l Jednoczesne
wciśnięcie
przycisków
WYBÓR TEMPERATURY oraz WYBÓR
WIROWANIA przez około 3 sekundy
blokuje przyciski urządzenia. Pozwala to
uniknąć dokonania przypadkowych lub
niechcianych
zmian,
gdy
przycisk
na
wyświetlaczu
został
wciśnięty
przypadkowo w trakcie trwania cyklu.
60
Jeśli drzwiczki są nieprawidłowo
zamknięte kontrolka miga przez ok. 7
sekund. Po upływie tego czasu komenda
start zostanie automatycznie anulowana.
W takim przypadku należy zamknąć
prawidłowo
drzwiczki
i
nacisnąć
przycisk START/PAUZA.
l Przed otwarciem drzwiczek odczekaj, aż
lampka BOKADY DRZWICZEK zgaśnie.
2) PRĘDKOŚĆ WIROWANIA
Pokazuje prędkość wirowania wybranego
programu, która może zostać zmieniona lub
wyłączona odpowiednim przyciskiem.
3) KONTROLKI WYBÓRU TEMPERATURY
l Więcej informacji na temat funkcjonalności
Pokazuje
temperaturę
prania
dla
wybranego programu, którą (jeśli to
możliwe) można zmienić za pomocą
odpowiedniego przycisku.
Jeśli chcesz prać w zimnej wodzie,
wszystkie lampki kontrolne muszą być
wyłączone.
oraz instrukcje konfiguracji znajdziesz
w
zakładce
"Download"
na
http://wizardservice.candy-hoover.com.
l Po wyborze programu na wyświetlaczu
automatycznie wyświetlony zostanie czas
cyklu (może on się różnić w zależności od
wybranych opcji).
Lampka
kontrolna
odpowiedniej opcji.
wybór
10) Kg MODE (funkcja aktywna podczas
działania tylko niektórych programów)
l W pierwszych minutach cyklu kontrolka
"Kg MODE" świeci się, a inteligentny
czujnik waży pranie i dostosowuje
odpowiedni czas trwania cyklu oraz ilość
wody i prądu.
l Po
rozpoczęciu
programu
na
wyświetlaczu podawana jest przez cały
czas informacja o czasie pozostałym do
końca prania.
pokazuje
l Podczas każdej fazy prania funkcja
"Kg MODE" umożliwia sprawdzenie
informacji dotyczących wsadu w bębnie i
podczas pierwszych minut prania:
l Pralka oblicza czas do końca wybranego
programu w oparciu o standardowy wsad.
Podczas cyklu pralka dokonuje korekty
czasu na podstawie ilości i rodzaju
wsadu.
- dostosowuje ilość wymaganej wody;
- oblicza czas trwania cyklu prania;
5) KONTROLKI POZIOM ZABRUDZENIA
- dostosowuje płukanie do wybranego
rodzaju tkaniny;
l Po
wybraniu
danego
programu
automatycznie zaświeci się kontrolka
stopnia zabrudzenia ustawionego dla
takiego programu.
- dostosowuje rytm obrotów bębna do
wybranego rodzaju tkaniny;
l Po wybraniu innego stopnia zabrudzenia
- wykrywa obecność piany i w razie
potrzeby zwiększa ilość wody podczas
płukania;
zaświeci się odpowiednia kontrolka.
6) KONTROLKI FUNKCJE DODATKOWE
- dostosowuje prędkość wirowania do
wsadu (nierównomierny rozkład prania
wewnątrz bębna).
Kontrolki pokazują funkcje, które mogą być
wybrane odpowiednim przyciskiem.
7) KONTROLKA BLOKADA PRZYCISKÓW
Lampki kontrole pokazują, że przyciski są
zablokowane.
8) Funkcja Wi-Fi (tylko wybrane modele)
l W modelach z funkcją Wi-Fi stosowna
ikona informuje o działaniu systemu Wi-Fi.
61
PL
4) CZAS CYKLU
9) KONTROLKA PARA
UWAGI:
FUNKCJA ONE Fi EXTRA
Urządzenie jest wyposażone w technologię
ONE Fi EXTRA, która pozwala kontrolować
je zdalnie za pośrednictwem aplikacji, dzięki
funkcji Wi-Fi.
Umieść inteligentny telefon tak, aby
antena NFC na jego „plecach” dopasowała
swoje położenie do logo ONE Fi EXTRA na
urządzeniu.
URUCHOMIENIE
URZĄDZENIA
(za
pomocą aplikacji)
l Pobierz aplikację Hoover Wizard na
swoje urządzenie.
Aplikacja Hoover Wizard jest dostępna
dla urządzeń z systemem Android i iOS
zarówno dla tabletów i smartfonów.
Uzyskaj wszystkie szczegóły dotyczące
ONE Fi EXTRA przeglądając aplikację w
trybie DEMO.
l Otwórz
aplikację,
utwórz
profil
użytkownika i zarejestruj urządzenie
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie lub zawartymi w dołączonym
"Skrócona Instrukcja".
Jeśli korzystasz ze smartfona z systemem
Android wyposażonym w technologię NFC
(Near Field Communication), proces
uruchomienia jest uproszczony (Proste
Uruchomienie); W tym przypadku należy
postępować zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na wyświetlaczu telefonu.
ZBLIŻ I PRZYTRZYMAJ SMARTFON w
pobliżu logo ONE Fi EXTRA na panelu
sterowania urządzenia, w przypadku, gdy
jest to wymagane przez aplikację.
Jeśli nie znasz swojego położenia
anteny NFC, lekko obróć smartfonem w
ruchu kołowym wokół logo ONE Fi EXTRA
aż App potwierdzi połączenie. W celu
umożliwienia przesyłania danych, ABY
ODNIEŚĆ SUKCES, KONIECZNE JEST,
ABY PRZYTRZYMAĆ SMARTFON PRZY
PANELU PRALKI PODCZAS KILKU
SEKUND TEJ DANEJ PROCEDURY; na
urządzeniu pojawi się wiadomość,
która poinformuje o prawidłowym
wyniku operacji i doradzi, gdy jest to
możliwe, aby przesunąć smartfon dalej.
Gruba metalowa obudowa lub naklejki
na smartfonie mogą zakłócać lub
uniemożliwiać
transmisję
danych
pomiędzy pralką a telefonem. Jeśli to
konieczne, zdejmij je.
Zastąpienie niektórych komponentów w
smartfonie
(np.
tylnej
nakładki,
akumulatora, itp ...) na inne niż oryginalne
może prowadzić do usunięcia lub
uszkodzenia anteny NFC.
MOŻLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA
(za pomocą aplikacji)
Po uruchomieniu urządzenia, możesz nim zdalnie
sterować za pośrednictwem aplikacji. Najpierw
załaduj pranie do bębna, dodaj detergent, zamknij
drzwi i wybierz ustawienie ONE Fi EXTRA na
panelu sterowania. Od tego momentu można
zarządzać urządzeniem za pomocą aplikacji.
62
Tabela programów
(MAKS.) *
PROGRAM
DETERGENT
(patrz panel sterowania)
(MAKS.) 1 o 2
All In One
20°C
2)
4
4
4
4
4
4,5
20°
All Hygiene
3,5
3,5
4
4
4,5
4,5
60°
All In One
59 Min.
5
5,5
6
6,5
7
8
40°
Delikatne
2
2
2
2
2
2,5
40°
Płukanie
-
-
-
-
-
-
-
Mieszane & 2)
Kolorowe
3
3
3
3
3
3,5
40°
Wełna & Jedwab
1
1
1
1
1
1,5
30°
5
5,5
6
6,5
7
8
90°
14'
1
1
1
1
1
1,5
30°
30'
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
30°
44'
2
2
2
2
2,5
3
40°
Wypompowanie
wody i wirowanie
-
-
-
-
-
-
-
Bawełna
Szybki
3)
**
2)
( )
( )
Ustawienie, jakie należy wybrać, gdy chcemy umożliwić zdalne sterowanie za
pomocą aplikacji (poprzez Wi-Fi). Jeśli urządzenie nie zostało jeszcze uruchomione
za pomocą aplikacji, cykl "Autohigiena" przeznaczony do czyszczenia bębna,
możesz wybrać naciskając przycisk START/PAUZA na panelu sterowania.
63
PL
1)
* Maksymalny wsad prania suchego zależy
od modelu pralki (patrz panel sterowania).
** STANDARDOWE PROGRAMY DO
PRANIA
BAWEŁNY
ZGODNIE
Z
ROZPORZĄDZENIAMI KOMISJI (UE) nr
1015/2010 i 1061/2010.
PROGRAM BAWEŁNA W
TEMPERATURZE 60°C.
PROGRAM BAWEŁNA W
TEMPERATURZE 40°C.
Programy te są przeznaczone do
prania średnio zabrudzonych tkanin
bawełnianych i są najbardziej efektywne
pod względem łącznego zużycia energii
i wody.
Programy zostały opracowane tak aby
temperatura prania była dostosowana
do temperatur na metkach ubrań, przy
czym faktyczna temperatura wody
może nieznacznie różnić się od
zadeklarowanej temperatury cyklu.
Przed
zamknięciem
pokrywy
i
rozpoczęciem procesu prania, proszę
sprawdzić czy bęben pralki jest
poprawnie zamknięty. Jeśli to możliwe
ustaw bęben we wskazanej pozycji, by
zapewnić najlepsze efekty prania.
"
"
Prędkość wirowania może zostać
zmniejszona tak aby odpowiadała zaleceniom
na metkach ubrań. Dla tkanin delikatnych
możliwe jest również całkowite wyłączenie
wirowania przyciskiem prędkości wirowania.
Funkcję tę można włączyć przyciskiem
WIBORU WIROWANIA
Jeśli metka nie podaje konkretnych zaleceń
możliwe jest zastosowanie maksymalnej
prędkości wirowania dla programu. Dodanie
zbyt dużej ilości środka piorącego może
spowodować nadmierne pienienie.
Jeśli pralka wykryje nadmierne pienienie
może pominąć wirowanie lub wydłużyć
program i zwiększyć pobór wody.
( )
Tylko kiedy włączona jest opcja
PRANIA WSTĘPNEGO (dotyczy
tylko programów z dostępną opcją
PRANIA WSTĘPNEGO).
1)
Po wybraniu programu, wyświetlacz
pokaże zalecaną temperaturę
prania, którą można zmienić, jeśli
jest to dozwolone, za pomocą
odpowiedniego przycisku, lecz
której nie można podnieść
powyżej wartości maksymalnej
temperatury zadanej dla danego
programu.
2)
Dla wybranych programów
możliwe jest dostosowanie czasu
trwania i intensywności prania
przyciskiem STAN ZABRUDZENIA.
3)
Po wybraniu programu SZYBKI na
pokrętle możliwe będzie wybranie
za pomocą przycisku SZYBKI
jednego z trzech szybkich
programów (14, 30 lub 44 minuty).
l PRANIE WSTĘPNE: jeśli dozownik ma
specjalny przedział do prania wstępnego,
wsyp do niego detergent. Jeśli nie, wsyp
detergent w perforację bębna (jak
na ilustracji) zgodnie z dozowaniem
zalecanym przez producenta detergentu.
WAŻNE: nie korzystaj z opcji prania
wstępnego w przypadku opóżnienia startu.
64
Wybór programu
l Nigdy nie należy mieszać tkanin o
Pralka
posiada
specjalne
programy
umożliwiające pranie rożnych rodzajów
tkanin przy różnych stopniach zabrudzenia
(patrz tabela).
All Hygiene
Program ten zapewnia dokładne pranie,
skuteczne odkażanie i jest przeznaczony
dla
alergików,
dzięki
zastosowaniu
optymalnej temperatury prania i cykli
płukania, które pozwalają usunąć alergeny i
resztki detergentu. Jest idealny dla osób o
wrażliwej skórze. Nadaje się do prania
tkanin bawełnianych w temperaturze 60 °C.
Zaleca się pranie mniejszego wsadu.
All In One 20°C
Dzięki technologii ALL IN ONE, ten
innowacyjny program pozwala na pranie
tkanin, np. bawełnianych, syntetycznych i
mieszanych, w temperaturze 20°C przy
wydajności porównywalnej do prania w
temperaturze 40°C.
Zużycie energii dla tego programu wynosi
około
50%
w
porównaniu
z
konwencjonalnym praniem bawełny w
40°C.
WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
WYDAJNOŚCI PRANIA
l Nowe, kolorowe ubrania należy prać
oddzielnie, co najmniej 5 lub 6-krotnie.
l Niektóre duże i ciemne ubrania, takie jak
dżinsy czy ręczniki, powinny być zawsze
prane oddzielnie.
All In One 59 Min.
Program ten pozwala na upranie mieszanych
tkanin - bawełnianych, syntetycznych i
mieszanych - w zaledwie 59 minut, przy
wykorzystaniu pełnego obciążenia pralki, w
temperaturze 40°C (lub niższej). Program
ten nadaje się szczególnie do lekko
zabrudzonych tkanin.
Delikatne
Program przeznaczony do prania tkanin
delikatnych. Łączy naprzemiennie cykle pracy
i przerw. Cykle prania i płukania są
przeprowadzane przy wysokim poziomie wody.
Płukanie
Program trzech płukań przy średniej
prędkości
wirowania
(odpowiednim
przyciskiem płukanie można wyłączyć lub
zmniejszyć jego prędkość). Program do
płukania wszelkiego rodzaju tkanin, na
przykład po praniu ręcznym.
Mieszane & Kolorowe
Cykle prania i płukania są dostosowane do rytmu
obrotu bębna oraz poziomu wody. Dzięki
delikatnemu wirowaniu tkaniny nie gniotą się.
Wełna & Jedwab
Program ten zapewnia delikatny cykl
prania, i nadaje się szczególnie do odzieży
z
wełny lub jedwabiu posiadających
informację
na metce, że nadają się do
prania w pralce, oraz tkanin z etykietą
zalecającą pranie jak dla jedwabiu.
65
PL
Technologia ALL IN ONE
Pralka ta jest wyposażona w nowatorski
system z dyszą wysokociśnieniową, która
bezpośrednio spryskuje wsad mieszaniną
wody i detergentu.
Specjalny tryb pracy silnika zastosowany w
urządzeniu steruje ruchem bębna podczas
etapu rozruchu każdego programu; poza
rozpylaniem pod wysokim ciśnieniem na
wsad strumienia mieszanki detergentu,
cykl obejmuje akcję wirowania, która
pomaga detergentowi przeniknąć do
włókien, co pomaga usunąć brud i
zapewnić najlepszą możliwą wydajność
prania.
System ALL IN ONE jest również
stosowany podczas faz wpompowywania
wody, gdzie strumieniem wody pod
wysokim ciśnieniem pozwala na całkowite
usunięcie
pozostałości
detergentu
uwięzionych w ubraniach.
NIETRWAŁYCH KOLORACH.
Bawełna
Program do prania średnio zabrudzonych
tkanin bawełnianych. Najbardziej efektywny
pod względem łącznego zużycia energii i wody.
Szybki (14-30-44 Min.)
Program zalecany dla małej ilości niezbyt
brudnych rzeczy. Zaleca się zmniejszenie
dawki środka piorącego. Po wybraniu
programu SZYBKI możliwy jest wybór jednej z
trzech opcji czasu trwania programu za
pomocą przycisku PRANIE SZYBKIE.
Wypompowanie wody i wirowanie
Program wypompowuje wodę i wiruje
pranie
przy
maksymalnej
prędkości.
Możliwe jest wyłączenie wirowania i
zmniejszenie
prędkości
wirowania
przyciskiem WYBÓR WIROWANIA.
66
ONE Fi EXTRA
Ustawienie, jakie należy wybrać, gdy chcemy
umożliwić zdalne sterowanie za pomocą
aplikacji (poprzez Wi-Fi). W tym przypadku,
rozpoczęcie
cyklu
odbędzie
się
za
pośrednictwem poleceń aplikacji. Jeśli
urządzenie nie zostało jeszcze uruchomione
za pomocą aplikacji, cykl "Autohigiena"
włączy się poprzez naciśnięcie przycisków
START/PAUZA. Cykl jest przeznaczony do
dezynfekcji bęben, usuwania brzydkich
zapachów i przedłuża żywotność urządzenia.
Przed rozpoczęciem cyklu "Autohigiena"
upewnij się czy bęben jest pusty i użyj
odpowiedniego
dla
pralek
środka
czyszczącego lub detergentu w proszku.
Po zakończeniu cyklu pozostaw otwarte
drzwiczki
urządzenia,
aby
umożliwić
wyschnięcie bębna. Cykl zalecany co 50 prań.
l Przedział
przeznaczony jest na środki
zmiękczające, perfumujące i na dodatki
specjalne,
takie
jak
krochmal,
ultramaryna, itd.
Otwieranie/Zamykanie bębna
l Otworzyć pralkę.
l Otworzyć bęben naciskając przycisk (A) i
jednocześnie umieszczając drugą rękę na
pokrywie.
l MAX. na pojemniku pokazuje maksymalny
poziom używanego detergentu. Nie należy
przekraczać tego poziomu.
l
l Wkładać odzież do bębna pojedyńczo, nie
wciskając. Przestrzegać ładunków zalecanych
w “Tabeli programów”. Przeładowanie pralki
spowoduje, że wyniki prania będą gorsze, a
tkaniny bardziej pogniecione.
l W
celu zamknięcia bębna ponownie
manipulować pokrywamy bębna umieszczając
tą z przyciskiem (A) pod tą drugą tak, aby
idealnie zostały dopasowane.
Kiedy tkaniny mają plamy, które
wymagają
zastosowania
środków
wybielających w płynie można przystąpić
do ich wstępnego czyszczenia w pralce.
W tym celu: wprowadzić środek
wybielający do "przegródki 2" i uruchomić
program płukań
. Po zakończeniu tej
czynności umieścić programator w
pozycji OFF, dodać resztę wsadu i
przystąpić do normalnego prania w
wybranym programie.
1) Maksymalne pranie środek piorący w
proszku
2) Maksymalne pranie środek piorący w
płynie
3) Maksymalny środek perfumujący
Dozowanie środka piorącego
Pojemnik na środki piorące podzielony jest
na 3 przedziały:
l Pojemnik 1 na detergent w proszku.
l Pojemnik 2 na detergent w płynie.
67
PL
Przygotowanie prania
7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I GWARANCJA
Rozwiązanie niektórych najczęściej pojawiających się problemów związanych z nieprawidłowym
działaniem pralki mogą ułatwić zamieszczone poniżej praktyczne wskazówki:
RAPORT BŁĘDÓW
l Modele z wyświetlaczem: wyświetlony zostaje kod błędu, zawsze poprzedzony
literą E (np. Błąd 2 = E2)
l Modele bez wyświetlacza: błąd sygnalizowany jest migotaniem wszystkich lampek
kontrolnych LED - tyle razy, ile wynosi kod błędu - z 5-sekundowymi przerwami (np.:
Błąd 2 = dwa migotania -> pauza 5 sekund -> dwa migotania -> itd.)
Wyświetlany błąd
E2
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
2 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
E3
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
3 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
E4
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
4 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
E7
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
7 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
Wszystkie inne kody
Możliwe przyczyny i proponowane rozwiązania
Pralka nie pobiera wody
Upewnij się, czy zawór doprowadzający wodę został odkręcony.
Upewnij się, czy przewód doprowadzający wodę nie jest zagięty, skręcony lub
przygnieciony.
Odpływ wody został umieszczony na nieprawidłowej wysokości (sprawdź
instrukcje w sekcji dotyczącej instalacji)
Zamknij dopływ wody, odkręć wąż doprowadzający wodę z tyłu pralki i
upewnij się, czy filtr przeciwpiaskowy jest czysty i drożny.
Pralka nie odprowadza wody
Sprawdź, czy filtr nie jest zatkany.
Upewnij się, czy przewód doprowadzający wodę nie jest zagięty, poskręcany
lub przygnieciony.
Sprawdź, czy rura odprowadzająca wodę nie jest zatkana i pozwala wodzie
swobodnie odpływać. Spróbuj odprowadzić wodę do zlewu.
Jest zbyt dużo piany i/lub wody.
Sprawdź, czy nie użyto zbyt dużej ilości detergentu lub produktu
nieprzeznaczonego do pralek.
Problem z drzwiczkami.
Upewnij się, że drzwiczki zostały prawidłowo domknięte. Sprawdź, czy
wewnątrz pralki nie ma ubrań, które utrudniają domknięcie drzwiczek.
Jeśli drzwiczki zablokowały się, wyłącz pralkę i odłącz ją od gniazdka
zasilania; odczekaj 2-3 minuty i ponownie spróbuj otworzyć drzwiczki.
Wyłącz pralkę i odłącz ją od gniazdka zasilania, odczekaj 1 minutę. Włącz
pralkę i uruchom program. Jeśli błąd znowu się pojawi, skontaktuj się
bezpośrednio z Autoryzowanym Centrum Obsługi Klienta.
68
Wyświetlany błąd
Możliwe przyczyny i proponowane rozwiązania
Pralka nie działa / nie
uruchamia się
Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do działającego gniazdka
zasilania.
Upewnij się, czy działa zasilanie.
Upewnij się, czy gniazdo elektryczne działa podłączając inne
urządzenie, na przykład lampę.
Drzwi mogą być nieprawidłowo zamknięte: otwórz je i zamknij
ponownie.
Sprawdź, czy został poprawnie wybrany żądany program i naciśnij
przycisk start.
Upewnij się, czy pralka nie jest w trybie pauzy.
Prawdopodobnie nieszczelna jest uszczelka między kranem a rurą
dopływu wody; w takim przypadku, należy ją wymienić i ponownie
dokręcić rurę do kranu.
Upewnij się, czy filtr jest prawidłowo zamknięty.
Z powodu nieoptymalnego rozmieszczenia ubrań pralka może:
• próbować wyrównać obciążenia, wydłużając czas wirowania.
• zmniejszyć prędkość wirowania, aby zmniejszyć wibracje i hałas.
• anulować wirowanie, aby chronić maszynę.
Upewnij się, że ładunek jest równomiernie rozłożony. Jeśli chcesz
uniknąć zagnieceń, ponownie załaduj ubrania i uruchom program.
Prawdopodobnie woda nie została całkowicie odprowadzona, więc
odczekaj kilka minut. Jeśli problem będzie się powtarzał, sprawdź
informacje dotyczące Błędu 3.
Niektóre modele posiadają funkcję "Bez wirowania": Upewnij się, czy
nie jest przypadkiem włączona.
Upewnij się, czy nie włączono opcji zmieniającej parametry
wirowania.
Użycie zbyt dużej ilości detergentu może utrudnić uruchomienie
wirowania.
Pralka jest prawdopodobnie źle wypoziomowana: w razie potrzeby
wyregulować nóżki, jak opisano to w odpowiednim punkcie Instrukcji.
Upewnij się, czy śruby transportowe, gumowe korki i przekładki
dystansowe zostały usunięte.
Upewnij się, czy wewnątrz bębna nie ma ciał obcych (monet,
zawiasów, przycisków, itp...).
Woda wyciekła na
podłogę w pobliżu
pralki
Nie działa
odwirowane
Silne wibracje /
odgłosy dochodzące
z pralki podczas
odwirowywania
Standardowa gwarancja producenta obejmuje stwierdzone wady mechaniczne
lub elektryczne produktu wynikłe z działania lub zaniechania działania ze strony
producenta. Jeśli okaże się, że usterka została spowodowana przez czynniki
zewnętrzne, tj. podczas transportu, niewłaściwego stosowania lub na skutek
nieprzestrzegania instrukcji obsługi, za naprawę może zostać naliczona opłata.
69
PL
INNE NIETYPOWE PRZYPADKI
Stosowanie
środków
piorących
bez
fosforanów może spowodować następujące
rezultaty:
- woda z płukania może być bardziej
mętna: jest to wynik obecności zawiesiny
zeolitów, która nie powoduje negatywnych
efektów dla skuteczności płukania.
- obecność białego
praniu po jego
normalne zjawisko,
się do materiału,
koloru.
Jeśli problem nie został rozwiązany lub jeśli
podejrzewasz usterkę, należy natychmiast
skontaktować
się
z
Autoryzowanym
Centrum Obsługi Klienta.
Zaleca
się
stosowanie
wyłącznie
oryginalnych części zamiennych, które są
dostępne w naszych Autoryzowanych
Centrach Obsługi Klienta.
proszku (zeolitów) na
zakończeniu: jest to
proszek nie przyczepia
ani nie zmienia jego
- obecność piany w wodzie z ostatniego
płukania: nie musi to oznaczać
nieskutecznego płukania.
Gwarancja
Produkt jest objęty gwarancją zgodnie z
postanowieniami i warunkami określonymi w
gwarancji pisemnej dołączonej do produktu.
Gwarancja musi być należycie wypełniona i
przechowywany tak, aby w razie potrzeby
mogła być okazana w Autoryzowanym
Centrum Obsługi Klienta.
- tworzenie się znacznej ilości piany: często
spowodowane obecnością anionowych
środków powierzchniowo czynnych w
składzie środków piorących, które są trudne
do usunięcia z pranych materiałów.
W takim wypadku nie jest konieczne
wykonywanie dodatkowych cyklów płukania
dla usunięcia tego zjawiska: nie spowoduje
to żadnej zmiany.
Producent nie jest odpowiedzialny
za ewentualne błędy wynikające z
druku niniejszej Instrukcji załączonej
do urządzenia. Dodatkowo Producent
pozostawia sobie prawo do wprowadzania
zmian, jakie okażą się konieczne we
własnych produktach, bez naruszania
zasadniczej ich charakterystyki.
70
Vă mulțumim că ați ales o mașină de spălat
Hoover! Suntem mândri să vă oferim
întotdeauna produse noi, inovative și care
beneficiază de tehnologii avansate, o gamă
de produse eletrocasnice care vă vor ajuta
în activitățile dumneavoastră zilnice.
Acest aparat este marcat în
conformitate cu Directiva europeană
2012/19/UE cu privire la deşeurile de
echipamente electrice şi electronice
(DEEE).
DEEE conţin atât substanţe poluante (care pot
avea consecinţe negative asupra mediului) cât şi
componente de bază (care pot fi reutilizate). Este
important ca DEEE să facă obiectul unui
tratament special, pentru a se îndepărta şi
colecta corespunzător toate substanţele poluante
şi pentru a se recupera şi recicla toate
materialele. Utilizatorii pot juca un rol important în
asigurarea faptului cu DEEE nu poluează mediul;
este esenţial să se respecte următoarele reguli
de bază:
Vă recomandăm să vă înregistrați produsul
pe www.registerhoover.com pentru un
acces mai rapid la servicii suplimentare
rezervate exclusiv doar clienților noștri cei
mai fideli.
Citiți cu atenție acest manual pentru
utilizarea corectă și în siguranță a produsului
și pentru sugestii privind mentenanța lui
eficientă.
l DEEE nu trebuie reciclate împreună cu
Folosiți mașina de spălat doar
după ce ați citit cu atenție aceste
instrucțiuni. Vă recomandăm să păstrați
acest manual la îndemână, în bune condiții,
pentru referințe ulterioare.
deşeurile menajere;
l DEEE trebuie predate la centrele de colectare
municipale sau la societăţile autorizate de
colectare/reciclare. În anumite ţări, DEEE
voluminoase pot fi preluate de la domiciliu.
Verificați că aparatul este livrat împreună
cu acest manual de instrucțiuni, certificatul
de garanție, lista cu adresele centrelor de
service și eticheta cu datele privind
eficiența energetică. De asemenea,
verificați că sunt incluse ștecherul, suportul
pentru furtunul de evacuare și tava pentru
detergentul lichid sau pentru înălbitor (doar
la anumite modele). Vă recomandăm să
păstrați toate aceste componente.
În multe ţări, în momentul în care
achiziţionaţi un aparat nou de acelaşi tip,
aparatul vechi poate predat distribuitorului
care trebuie să îl colecteze gratuit, în baza
schimbului de unu la unu.
Cuprins
1. REGULI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA
2. INSTALARE
Fiecare produs este identificat printr-un cod
unic format din 16 caractere numit "număr
de serie", ce se regăsește fie tipărit pe
autocolantul aplicat pe aparat (în zona
hubloului), fie în plicul cu documente din
interiorul produsului. Acest cod este un fel
de carte de identitate specifică produsului
pe care va trebui să-l înregistrați în caz că
aveți nevoie să contactați Centrul de Relații
cu Clienții Hoover.
3. SUGESTII PRACTICE
4. ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE
5. GHID DE UTILIZARE RAPIDĂ
6. REGLAJE ȘI PROGRAME
7. PROBLEME TEHNICE SI GARANȚIE
71
RO
Reciclarea produsului
1. REGULI GENERALE
PRIVIND SIGURANȚA
l Acest
aparat electrocasnic este
destinat utilizării în gospodării
individuale sau în spații similare,
cum ar fi:
− Spațiile de bucătărie pentru
angajați din magazine, birouri
sau alte medii de lucru;
− Ferme;
− În hoteluri, moteluri sau zone
rezidențiale;
− În spații care oferă cazare și
mic dejun.
O utilizare diferită a acestui aparat,
în afară de cea din mediul casnic
sau de funcțiile tipice pentru menaj,
cum ar fi utilizarea în scopuri
comerciale de către experți sau
utilizatori instruiți, este exclusă chiar
și pentru mediile de mai sus. Dacă
aparatul este utilizat în mod
incorect, acest lucru poate reduce
durata lui de viață și poate anula
garanția oferită de producător.
Orice deteriorare a aparatului sau
alte pagube sau pierderi rezultate
din utilizarea ce nu este în
concordanță cu uzul casnic sau în
medii similare (chiar dacă se află
într-un mediu casnic sau de uz
casnic), nu vor fi acceptate de către
producător conform reglemetărilor
legale în vigoare.
l Acest aparat poate fi utilizat de către
copiii în vârstă de opt ani și mai mari
dar și de către persoanele cu
72
capacități fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau lipsite de
experiență și cunoștințe în cazul în
care acestea au fost supravegheate
și instruite cu privire la utilizarea
aparatului într-un mod sigur și
înțeleg pericolele implicate. Copiii nu
trebuie să se joace cu aparatul.
Curățarea și întreținerea aparatului
nu poate fi făcută de către copii fără
ca aceștia să fie supravegheați de
un adult.
l Trebuie
să supravegheați copiii
pentru a vă asigura că nu se
joacă cu aparatul.
l Nu
permiteţi copiilor mai mici
de 3 ani să stea în apropierea
aparatului, fără supraveghere.
l Pentru a evita producerea unor situații
periculoase, dacă apar deteriorări ale
cablului de alimentare sau acesta se
defectează, trebuie înlocuit de către
producător, agentul său de service
sau de către persoane autorizate.
l Pentru
conexiunile la rețeaua de
alimentare cu apă folosiți doar setul
de furtunuri ce v-a fost furnizat
împreună cu mașina de spălat (nu
utilizați furtunuri refolosite).
l Presiunea
apei trebuie să fie
cuprinsă între 0,05 MPa şi 0,8 MPa.
l Aveți
grijă ca orificiile pentru
ventilare sau baza mașinii să nu fie
obturate de mochete sau covoare.
este pe poziția OPRIT când l Nu trageți direct de cablul de
butonul pentru setarea programului
alimentare pentru a îl deconecta
este pe poziția vertical. Orice altă
din priză, trageți de ștecher.
poziție a butonului presupune
funcționarea mașinii (numai pentru l Nu expuneți mașina de spălat
în ploaie, lumina directă a
modelele cu buton programator).
soarelui sau alte intemperii.
l După instalarea mașinii, priza de
alimentare trebuie să fie ușor l În cazul unei defectări, opriți
mașina, închideți robinetul de
accesibilă.
alimentare cu apă și nu umblați
l Capacitatea
maximă
de
la aparat. Contactați un centru
încărcare pentru rufe uscate
autorizat de service și utilizați
depinde de modelul utilizat (vezi
doar piese originale pentru
panoul de control).
înlocuirea celor defecte. Dacă
l Pentru a consulta fișa produsului,
nu respectați aceste instrucțiuni
vă rugăm să accesați website-ul
există riscul de a defecta și mai
producătorului.
tare aparatul.
Instrucțiuni privind siguranța
l Înainte
de a curăța mașina
sau de a efectua lucrări de
mentenanță, scoateți ștecherul
cablului de alimentare din priză și
închideți robinetul de alimentare
cu apă.
l Asigurați-vă
că circuitul electric
are împâmântare. În caz contrar,
apelați la ajutorul unui specialist.
l Nu
utilizați adaptoare, prelungitoare
sau prize multiple.
Prin aplicarea marcajului
pe
produs, declarăm pe proprie
răspundere că acest produs este
ATENȚIE:
în conformitate cu reglementările
În timpul ciclului de spălare
europene în vigoare cu privire la
temperatura apei poate atinge
siguranță, sănătate și protecția
valori foarte mari.
mediului.
73
RO
l Mașina
2. INSTALARE
1
3
B
A
B
B
B
A
l Deșurubați
cele 2 sau 4
șuruburi "A" situate în partea
din spate a mașinii și scoateți
cele 2 sau 4 garnituri "B",
conform ilustrației din figura 1.
4
2
l Atașați
capacele de protecție
furnizate "C" (fig. 2).
74
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
la o înălțime de minim 50cm și
maxim 75cm față de pardoseală
(fig. 4).
5
este
nevoie,
utilizați
accesoriul curbat pentru a atașa și
a fixa furtunul de evacuare.
Dacă modelul este prevăzut cu
această funcție:
l Pentru a deplasa mașina de spălat cu
ușurință, rotiți mânerul către dreapta.
După ce ați deplasat mașina, rotiți
mânerul în poziția originală.
l Așezați la nivel mașina prin ajustarea
l Mașina
de spălat trebuie să fie
conectată la sursa de alimentare
prin intermediul noului furtun
furnizat (în interiorul cuvei). Nu
utilizați furtunuri vechi.
l Conectați
picioarelor frontale (fig. 5).
a) Rotiți piulița în sensul acelor de
ceasornic pentru a desface șurubul
din picior.
b) Ridicați și coborâți piciorul prin
rotire până când stă fix pe
pardoseală.
c) Blocați piciorul prin rotirea în
sens invers acelor de ceasornic a
piuliței până când se fixează de
partea inferioară a mașinii de
spălat.
un capăt al furtunului de
alimentare cu cot la electrovalvă
(partea superioară din spatele
mașinii de spălat) iar celălalt capăt la
l Verificați dacă mașina de spălat
robinet sau la o conexiune de 3/4”.
este așezată la nivel.
l Așezați mașina de spălat aproape l Verificați dacă mașina de spălat se
de perete, asigurându-vă că
balansează prin mișcarea colțurilor
furtunul nu este îndoit. Agățați
diametral opuse în același timp.
furtunul de evacuare de marginea
chiuvetei sau de preferință la o l Dacă deplasați mașina de spălat
într-un alt loc, va trebui să reglați
gură de evacuare cu un diametru
din nou picioarele acesteia.
mai mare decât al furtunului aflată
75
RO
l Dacă
Conexiunea la rețeaua
alimentare cu apă
de
6
l Conectați furtunul de alimentare cu apă la
robinet (fig. 6). Utilizați numai furtunul
furnizat împreună cu aparatul (nu
reutilizați furtunuri vechi).
l Anumite modele au și una sau mai multe
dintre următoarele funcții:
l HOT&COLD (fig. 7): Setarea conexiunii
la rețeaua de apă caldă sau rece pentru
un consum redus de energie. Conectați
furtunul gri la robinetul de apă rece
și
pe cel roșu la robinetul de apă caldă.
Mașina paote fi conectată doar la robinetul
de apă caldă: în acest caz anumite
programe vor începe cu o întârziere de
câteva minute.
7
1
l AQUASTOP
(fig. 8): Un dispozitiv
localizat pe furtunul de admisie a apei va
opri alimentarea cu apă dacă furtunul se
deteriorează; în acest caz va apărea un
simbol roșu în fereastra “A” și trebuie să
înlocuiți furtunul deteriorat. Pentru a
deșuruba piulița, apăsați dispozitivul de
blocare "B".
8
9
B
D
l AQUAPROTECT - PROTECȚIE SUPLIMENTARĂ
FURTUN (fig. 9): Dacă apar scurgeri de
apă din furtunul principal "C", învelișul
transparent "D" va colecta apa scursă
pentru a putea face posibilă completarea
programului de spălare. La sfârșitul
programului, contactați centrul de service
pentru a înlocui furtunul spart.
76
A
C
3. SUGESTII PRACTICE
Avem nevoie de apă caldă?
l Tratați în prealabil petele dificile cu detergenți
Sfaturi privind încărcarea
mașinii
ATENȚIE: când sortați rufele ce urmează
a fi spălate, aveți grijă să:
- scoateți din buzunarele rufelor obiectele
metalice, cum ar fi monede, agrafe,
insigne;
- să închideți nasturii fețelor de pernă,
fermoarele,
strângeți
curelele
și
cordoanele halatelor de baie;
- să scoateți sistemul de prindere al
perdelelor și draperiilor;
- citiți cu atenție instrucțiunile de spălare ale
hainelor;
- îndepărtați petele persistente cu detergenți
speciali.
În continuare vă prezentăm un ghid rapid
cu sfaturi și recomandări privind folosirea
detergentului la diverse temperaturi. Citiți
întotdeauna instrucțiunile cu privire la
dozajul și folosirea detergentului.
La spălarea rufelor albe cu pete
dificile de murdărie, vă recomandăm
să folosiți programul pentru bumbac
la 60°C sau mai mult și un produs de
înălbire care să aibă rezultate bune de
îndepărtare a petelor la temperaturi
medii sau ridicate.
l Când spălați covoare, cuverturi de pat și
alte obiecte grele, vă recomandăm să nu
folosiți centrifugarea.
l Dacă vreți să spălați articole din lână la
mașină, verificați mai întâi eticheta
produsului dacă poate fi spălat sau nu la
mașină.
La spălarea între 40°C și 60°C tipul de
detergent folosit trebuie să fie potrivit
pentru tipul de țesătură și gradul de
murdărie al rufelor.
Detergenții normali sunt potriviți pentru
țesături "albe" sau care se colorează
ușor cu un grad de murdărie mare, în
timp ce detergenți lichizi sau pentru rufe
colorate sunt adecvați spălării țesăturilor
colorate cu un grad mic de murdărire.
Sugestii utile pentru folosirea
mașinii de spălat
Un ghid pentru utilizarea ecologică și
economică a mașinii de spălat.
Maximizați încărcarea mașinii
l Pentru un consum redus de eenrgie,
detergent, apă și timp încărcați mașina la
maximum,
conform
recomandărilor.
Reduceți consumul de energie cu 50%
dacă spălați o singură dată cu mașina
plină față de varianta în care ați spăla de
2 ori, cu mașina pe jumătate plină cu rufe.
La spălarea sub 40°C vă recomandăm
să utilizați detergent lichid sau detergenți
speciali pentru spălarea la temperaturi
joase.
Aveți nevoie de prespălare?
l Da,
pentru
rufe
foarte
murdare!
ECONOMISIȚI detergent, timp, apă și
între 5 și 15% energie dacă NU selectați
programul de Prespălare pentru rufele
puțin murdare.
Pentru spălarea articolelor din lână
sau mătăse folosiți doar detergenți
speciali pentru astfel de țesături.
77
RO
speciali înainte de a spăla rufele, pentru a
reduce necesitatea de a folosi un program cu
temperatură ridicată a apei. Economisiți până
la 50% energie dacă utilizați un program de
spălare la 60°C.
l Scoateți mașina de spălat din priză.
4. ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE
Pentru a curăța exteriorul mașinii de spălat,
utilizați o lavetă umedă și evitați utilizarea
substanțelor abrazive, solvenților și / sau
alcoolului. Mașina de spălat nu necesită o
întreținere specială: curățați compartimentele
sertarului și filtrul. Mai jos sunt oferite
recomandări privind deplasarea mașinii de
spălat și depozitarea în cazul unei perioade
îndelungate de neutilizare.
l Desfaceți furtunul de pe dispozitivul de
prindere și coborâți-l, evacuând complet
apa într-un recipient.
l Fixați la loc furtunul.
Curățarea sertarului pentru detergent
și compartimentele acestuia
l Apăsați butonul (A).
Curățarea filtrelor
l Mașina de spălat este prevăzută cu un
filtru special ce reține reziduurile mari,
cum ar fi nasturii sau monedele, ce pot
bloca evacuarea apei.
l Disponibil doar pentru anumite modele:
scoateți furtunul ondulat, îndepărtați
dispozitivul de oprire și evacuați apa întrun recipient.
l Înainte de a deșuruba filtrul, așezați un
prosop absorbant sub acesta pentru a nu
uda pardoseala.
l Rotiți filtrul în sensul invers acelor de
ceasornic până la marcajul limită în
poziția verticală.
l Îndepărtați și curățați filtrul; după ce ați
terminat, puneți-l la loc rotind în sensul
acelor de ceasornic.
l Repetați pașii anteriori în ordine inversă
pentru a asambla toate componentele.
l Mențineți apăsat butonul și trageți în
afară sertarul pentru detergent.
l Scoateți dozatorul pentru detergent și
curățați-l.
l Este
recomandabil
să
îndepărtați
reziduurile
de
detergent
din
compartimente pentru a evita blocarea
apei ce trece prin sertar până în cuvă.
l Scoateți dispozitivele de prindere (S) din
spatele
atenție.
dozatorului
curățați-le
cu
l Îndepărtați reziduurile solide ce pot bloca
orificiile din interiorul compartimentelor.
A
B
Recomandări pentru depozitarea în
cazul unei neutilizări îndelungate
și
S
C
Fixarea
l În cazul în care mașina de spălat este
depozitată pentru o perioadă îndelungată
de timp într-o încăpere fără încălzire,
trebuie să evacuați apa de pe furtunuri.
78
Fixați dispozitivele de prindere așa cum
este indicat (B). Întoarceți dozatorul pentru
detergent spre carcasa mașinii de spălat
(C) până când dispozitivele se fixează.
5. GHID DE UTILIZARE
RAPIDĂ
6. REGLAJE ȘI PROGRAME
}
Mașina de spălat poate seta automat
cantitatea de apă necesară în funcție de
tipul și cantitatea de rufe. Acest sistem
permite reducerea consumului de energie și
a timpului de spălare.
A
L
l Porniți mașina de spălat și selectați
M
programul de spălare dorit.
I
l Ajustați temperatura apei dacă este
necesar și apăsați butonul "opțiuni".
F
l Apăsați butonul START/PAUZĂ pentru a
G
H
C
E
D
B
începe rularea programului de spălare.
Dacă se produce o pană de curent sau
mașina de spălat este deconectată de la
rețeaua de alimentare cu energie electrică în
timpul unui ciclu de spălare, memoria
specială va reține setările și la reconectare va
relua spălarea de unde a fost oprită.
l La finalul programului, pe afișaj va apare
mesajul ”End” sau, în cazul anumitor
modele, se vor aprinde toate indicatoarele
luminoase pentru etapele de spălare.
Așteptați ca indicatorul luminos
BLOCARE UȘĂ să se stingă înainte de
a deschide ușa.
l Opriți mașina de spălat.
Pentru tipul de spălare, citiți tabelul cu
programele
disponibile
și
urmați
instrucțiunile de utilizare.
A Touch Control (cu ON / OFF
buton)
B Buton START/PAUZĂ
C Buton START ÎNTÂRZIAT
D Buton OPȚIUNI
E Buton RAPID / GRAD DE
MURDĂRIRE
F Buton SELECTARE TEMPERATURĂ
G Buton SELECTARE CENTRIFUGARE
H Buton ZI şi NOAPTE
F+G BLOCARE BUTOANE
I Afişaj digital
L Indicator luminos BLOCARE UŞĂ
M Zonă ONE Fi EXTRA
Caracteristici tehnice
Presiunea in instalatia hidraulica:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Rotatii centrifuga:
cititi pe placuta masinii.
Putere/ amperajul fuzibilului/ tensiune:
cititi pe placuta masinii.
79
RO
Selectarea programului
AVERTIZARE:
Nu atingeți afișajul (și zona Touch
Control) în timp ce introduceți ștecherul
în priză, deoarece mașina calibrează
sistemele în primele secunde: dacă
apăsați pe afișaj, mașina nu va funcționa
corespunzător. În acest caz, scoateți
ștecherul și repetați operațiunea.
Zona Touch Control
3) Indicatoare BUTON SELECTAT
Se aprind în momentul atingerii butonului
corespunzător.
4) "X Red Light"
Se aprinde la apăsarea oricărui buton din
zona Touch Control, având o lumină difuză
care se diminuează către margini.
Se stinge treptat în 5 minute după ultima
atingere a unui buton, pentru a se reduce
consumul de energie.
Buton START/PAUZĂ
1) Buton PORNIT/OPRIT
Apăsați cel puțin 1 secundă butonul
PORNIT/OPRIT pentru a porni aparatul.
Când este pornit, indicatorul corespunzător
se aprinde, precum și "X Red Light", și se
așteaptă selectarea programului de spălare.
Dacă nu se selectează niciun program în 30
secunde, aparatul se va închide automat.
Afișajul este închis în timp ce se așteaptă
selectarea programului.
2) Buton SELECTARE PROGRAM
Pornirea aparatului este de asemenea
posibilă prin apăsarea cel puțin o secundă
a butonului corespunzător programului
selectat (afișajul se aprinde, indicând
parametri programului selectat). Pentru a
seta alt program, apăsați butonul respectiv
(indicatorul corespunzător se aprinde.
Pentru a opri aparatul, apăsați butonul
PORNIT/OPRIT (cel puțin 3 secunde).
80
Închideţi uşa ÎNAINTE de a apăsa
butonul START/PAUZĂ.
l Apăsaţi
pentru
a
activa
programul
selectat.
După apăsarea butonului START/PAUZĂ
va mai dura câteva secunde pentru ca
maşina să înceapă funcţionarea.
ADĂUGAREA
SAU
SCOATEREA
ARTICOLELOR DUPĂ CE A ÎNCEPUT
PROGRAMUL (PAUZĂ)
l Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
START/PAUZĂ circa 2 secunde (unele
indicatoare luminoase şi indicatorul
pentru durata de timp rămasă clipesc,
pentru a arăta că maşina este în pauză).
l Așteptați
- Confirmaţi prin apăsarea butonului
START/PAUZĂ. Începe numărătoarea
inversă şi programul începe automat în
momentul în care se ajunge la intervalul de
timp setat.
ca
indicatorul
luminos
BLOCARE UȘĂ să se stingă înainte de a
deschide ușa.
l După ce aţi adăugat sau aţi scos
articolele, închideţi uşa şi apăsaţi butonul
START/PAUZĂ (programul va porni din
momentul unde a fost întrerupt).
ANULAREA PROGRAMULUI
l Pentru a anula programul, rotiţi butonul
l Se poate anula opţiunea pentru start
întârziat prin rotirea butonului selector în
poziţia OPRIT.
Dacă are loc întreruperea alimentării cu
energie electrică în timpul funcţionării
maşinii, programul selectat este păstrat
în memorie şi, când se reia alimentarea
cu energie, programul continuă din
momentul unde s-a întrerupt.
selector în poziţia OPRIT.
Următoarele opțiuni trebuie selectate
înainte de a apăsa butonul START/PAUZĂ.
l Aşteptaţi
2 minute până ce se
deblochează dispozitivul de închidere de
siguranţă.
Buton OPȚIUNI
Butoanele
pentru
opțiuni
trebuie
selectate înainte de a apăsa butonul
START/PAUZĂ.
Dacă este selectată o opțiune care nu
este compatibilă cu programul selectat,
atunci indicatorul pentru opțiunea
respectivă clipește și apoi se stinge.
Buton START ÎNTÂRZIAT
l Acest buton vă permite să programaţi în
Acest buton permite selectarea uneia dintre
cele trei opțiuni disponibile:
- PRESPĂLARE
l Această opţiune vă permite să realizaţi
prespălarea şi este adecvat în special
pentru încărcăturile cu rufe foarte
murdare (poate fi utilizat numai la anumi
te programe, aşa cum este menţionat în
tabelul cu programe).
l Vă recomandăm să utilizaţi numai 20%
din cantitatea de detergent recomandată
pe ambalajul detergentului.
avans cu până la 24 de ore începerea
programului de spălare.
l Pentru a programa startul întârziat,
procedaţi astfel:
- Setaţi programul dorit.
- Apăsaţi butonul o dată pentru a îl activa
(pe afişaj apare h00) şi apoi apăsaţi din
nou pentru a seta întârzierea cu 1 oră
(pe afişaj apare h01). Durata pentru
întârzierea programului creşte cu câte
1 oră la fiecare apăsare a butonului
până când pe ecran
apare h24,
moment în care startul întârziat va fi
resetat de la zero.
- AQUAPLUS
l Această opțiune (disponibilă numai la
anumite programe) vă permite să spălați
rufele cu o cantitate mai mare de apă și
acest lucru, împreună cu acțiunea
combinată a rotației cuvei, prin care apa
este alimentată și evacuată, permite
spălarea și centrifugarea perfectă a
rufelor și curățarea excelentă a acestora.
l Această funcție a fost realizată pentru
persoane cu pielea sensibilă și delicată,
la care cele mai mici reziduuri de
detergent provoacă iritații sau alergii.
81
RO
Înainte de a deschide ușa, verificați
dacă apa se află sub nivelul ușii
pentru a nu se vărsa pe podea.
l Se recomandă de asemenea utilizarea
acestei funcții pentru spălarea articolelor
de îmbrăcăminte ale copiilor, pentru
articolele care trebuie spălate cu o
cantitate mai mare de detergent sau
pentru spălarea prosoapelor la care
fibrele au tendința de a reține detergentul.
- HYGIENE +
Puteți activa această opțiune numai atunci
când ați setat temperatura de 60°C.
Această
opțiune
permite
igienizarea
hainelor
dumneavoastră,
menținând
aceeași temperatură pe tot parcursul
programului de spălare.
Buton SELECTARE TEMPERATURĂ
l Acest
buton
permite
modificarea
temperaturii programului de spălare.
l Pentru a vă proteja hainele, nu este
permisă creșterea temperatuii peste
nivelul maxim admis pentru fiecare
program în parte.
Buton SELECTARE CENTRIFUGARE
l Cu ajutorul acestui buton, puteți reduce
viteza maximă și dacă doriți, puteți anula
centrifugarea.
Dacă este selectată o opțiune ce nu
este compatibilă cu programului
selectat, atunci indicatorul luminos va
clipi apoi se va stinge.
l Dacă pe eticheta hainelor nu sunt oferite
informații suplimentare, puteți
viteza maximă a programului.
Buton RAPID / GRAD DE
MURDĂRIRE
Acest buton permite selectarea uneia dintre
cele două opțiuni diferite, în funcție de
programul selectat.
- RAPID
Butonul devine activ atunci când selectați
programul RAPID (14/30/44 Min.) și vă
permite să selectați una dintre cele trei
durate indicate.
utiliza
Pentru a nu deteriora hainele, nu se
poate seta o viteză de centrifugare mai
mare decât viteza maximă permisă
pentru fiecare program în parte.
l Pentru a activa din nou viteza de
centrifugare, apăsați butonul până
ajunge la viteza dorită.
se
l Puteți modifica viteza de centrifugare fără
- GRAD DE MURDĂRIRE
a opri mașina de spălat.
l După ce a fost selectat programul, va fi
afișat automat timpul de spălare pentru
programul respectiv.
l Această opțiune vă permite să selectați
unul dintre cele 3 nivele de spălare,
modificând durata programului, în funcție
de gradul de murdărire al rufelor (poate fi
utilizat doar pentru anumite programe,
așa cum este indicat și în tabelul cu
programe).
82
Utilizarea unei cantități foarte mari de
detergent poate duce la formarea de
spumă în exces. Dacă mașina de
spălat detectează o cantitatea mare de
spumă, poate elimina etapa de
centrifugare sau poate prelungi durata
programului, mărind în același timp
consumul de apă.
Mașina este prevăzută cu un
dispozitiv electronic special, care nu
permite efectuarea centrifugării dacă
mașina nu este încărcată sau dacă
încărcătura nu este echilibrată. Se
reduc astfel vibrațiile și zgomotul și
se prelungește durata de viață a
mașinii de spălat.
Afişaj digital
Sistemul de indicatoare al afişajului vă
permite să fiţi în permanenţă informaţi
asupra stării maşinii.
3
1 2 7 8 4 10
5
6
RO
Buton ZI şi NOAPTE
l Această
opţiune
reduce
viteza
centrifugării intermediare la 400 rpm,
acolo unde este cazul, măreşte nivelul de
apă în timpul clătirii şi menţine rufele în
apă după clătirea finală, pentru a se evita
şifonarea acestora.
l În timpul fazei în care apa este menţinută
9
1) INDICATOR LUMINOS BLOCARE UŞĂ
l Acest simbol indică faptul că uşa este
închisă.
în cuvă, indicatorul luminos corespunzător
clipeşte, pentru a vă avertiza asupra
faptului că maşina este în stand-by.
Închideţi uşa ÎNAINTE de a apăsa
butonul START/PAUZĂ.
l Deselectaţi opţiunea la finalul programului
cu o fază de centrifugare (care poate fi
redusă sau anulată prin utilizarea
butonului corespunzător) şi o fază de
evacuare a apei.
l Dacă apăsaţi butonul START/PAUZĂ
când uşa este închisă, indicatorul luminos
va clipi puţin şi apoi va rămâne aprins.
l Datorită controlului electronic, apa din
fazele intermediare este evacuată fără
zgomot, această opţiune fiind deosebit de
utilă pe timpul nopţii.
Dacă uşa nu este bine închisă,
indicatorul va continua să clipească
circa 7 secunde, după care comanda
de start se şterge automat. În astfel de
situaţii, închideţi bine uşa şi apăsaţi
butonul START/PAUZĂ.
BLOCARE BUTOANE
l Pentru a bloca butoanele de pe mașina
de spălat, apăsați simultan timp de 3
secunde
butoanele
SELECTARE
TEMPERATURĂ
și
SELECTARE
CENTRIFUGARE. Astfel, puteți evita
modificările nedorite ale setărilor în cazul
în care este apăsat accidental un buton în
timpul programului de spălare.
l Funcția de blocare a butoanelor poate fi
anulată prin apăsarea celor două butoane
simultan sau prin oprirea mașinii de
spălat.
l Așteptați
ca
indicatorul
luminos
BLOCARE UȘĂ să se stingă înainte de a
deschide ușa.
2) VITEZA DE CENTRIFUGARE
Este indicată viteza de centrifugare pentru
programul selectat. Aceasta poate fi
modificată sau se poate renunţa la
centrifugare, prin apăsarea butonului
corespunzător.
83
3) INDICATOARE LUMINOASE SELECTARE
TEMPERATURĂ
Este indicată temperatura apei pentru
programul selectat și poate fi modificată
(dacă se permite) cu ajutorul butonului
respectiv. Dacă doriți să spălați cu apă
rece, toate indicatoarele luminoase trebuie
să fie stinse.
8) Wi-Fi (numai pentru unele modele)
l La modelele cu opţiunea Wi-Fi, simbolul
indică faptul că sistemul Wi-Fi funcţionează.
l Pentru informații complete cu privire la
funcționare și instrucțiuni pentru o
configurare ușoară a Wi-Fi, vă rugăm să citiți
secțiunea "Download" de pe pagina web
http://wizardservice.candy-hoover.com.
4) DURATA PROGRAMULUI
l Când este selectat un program, pe afişaj
apare automat durata acestuia. Durata
poate varia, în funcţie de opţiunile
selectate.
l După începerea programului, veţi fi
informaţi în mod constant asupra duratei
de timp rămasă până la finalizarea
programului.
l Aparatul calculează durata de timp până
la finalul programului selectat pe baza
unei încărcări standard. În timpul
desfăşurării programului, această durată
este corectată în funcţie de greutatea şi
de compoziţia încărcăturii.
5) INDICATOARE LUMINOASE GRAD DE
MURDĂRIRE
l După selectarea programului, se va
aprinde automat indicatorul luminos
pentru a indica gradul de murdărire setat
pentru programul respectiv.
9) INDICATOR LUMINOS ABURI
Indicatorul luminos arata selectia optiunii
relevante.
10) Kg MODE (funcție activă numai la
unele programe)
l În timpul primelor minute ale programului,
indicatorul "Kg MODE" rămâne aprins în
timp ce senzorul inteligent cântăreşte
greutatea rufelor şi reglează durata
programului, consumul de apă şi de
energie.
l Pentru fiecare fază a programului de
spălare, funcţia "Kg MODE" permite
monitorizarea informaţiei referitoare la
greutatea rufelor din cuvă şi în primele
minute, va efectua următoarele:
- reglează cantitatea de apă necesară;
- stabileşte durata programului de spălare;
l Dacă se selectează un alt grad de
murdărire, se va aprinde
luminos corespunzător.
indicatorul
6) INDICATOARE LUMINOASE OPŢIUNI
Indicatorul semnalizează opţiunea care
poate fi selectată prin apăsarea butonului
corespunzător.
7) INDICATOR LUMINOS BLOCARE
BUTOANE
Indicatorul luminos arată
butoanele sunt blocate.
faptul
că
84
- controlează clătirile în funcţie de tipul de
ţesătură care se spală;
- reglează ritmul de rotaţie al cuvei pentru
tipul de ţesătură care este spălată;
- recunoaşte prezenţa spumei şi, dacă
este necesar, măreşte cantitatea de apă
în timpul clătirii;
- reglează viteza de centrifugare în funcţie
de greutatea rufelor şi astfel se asigură
distribuirea echilibrată a rufelor în cuvă.
ONE Fi EXTRA
OBSERVAȚII:
Așezați telefonul în așa fel încât antena
NFC de pe spate să corespundă cu
logo-ul ONE Fi EXTRA de pe mașina de
spălat (vezi imaginea de mai jos).
Acest aparat este prevăzut cu tehnologie
ONE Fi EXTRA care permite controlul de la
distanță, prin intermediul App, datorită
funcției Wi-Fi.
ÎNREGISTRAREA APARATULUI (PE APP)
l Descărcați aplicația Hoover Wizard pe
dispozitivul dumneavoastră.
RO
Aplicația
Hoover
Wizard
este
disponibilă pentru dispozitive atât cu
Android cât și cu iOS, atât pentru
tablete cât și pentru telefoane smart.
Daca nu cunosti pozitia antenei NFC,
misca
circular
incet
telefonul
deasupra logo-ului ONE Fi EXTRA
pana
cand
Aplicatia
confirma
conexiunea. Pentru ca transferul de
date sa se realizeze cu succes este
esential SA TII TELEFONUL PE
MASINA IN CELE CATEVA SECUNDE
ALE PROCEDURII; un mesaj pe
dispozitiv te va informa cu privire la
rezultatul corect al operatiunii si iti va
recomanda indepartarea telefonului.
Pentru toate detaliile cu privire la
funcțiile ONE Fi EXTRA, rulați aplicația
în modul DEMO.
l Deschideți aplicația, creați profilul de
utilizator și înregistrați aparatul prin
respectarea instrucțiunilor de pe afișajul
dispozitivului sau din broșura "Ghid
rapid" atașată pe mașină.
Dacă utilizați un telefon smart
Android prevăzut cu tehnologie NFC
(Near Field Communication), procesul
de înregistrare este mai simplu (Easy
Enrollment); în acest caz, respectați
instrucțiunile de pe afișajul telefonului,
ȚINEȚI TELEFONUL LÂNGĂ logo-ul
ONE Fi EXTRA de pe panoul
aparatului, atunci când vi se solicită
acest lucru.
Husele groase sau autocolantele
metalice de pe telefon pot afecta
transmisia de date dintre mașină și
telefon. Dacă este nevoie, îndepărtați-le.
Înlocuirea unor componente ale telefonului
smart (ex. capacul din spate, acumulatorul
etc...) cu componente neoriginale, poate
duce la îndepărtarea antenei NFC.
ACTIVAREA CONTROLULUI DE LA
DISTANȚĂ ( CU APP)
După înregistrarea mașinii, de fiecare dată
când doriți să o controlați de la distanță prin
intermediul aplicației, mai întâi trebuie să
introduceți rufele, adăugați detergentul,
închideți ușa și selectați poziția ONE FI
EXTRA pe mașina de spălat. Din acest
moment puteți să controlați mașina de
spălat prin intermediul aplicației.
85
Tabel cu programe
1)
(MAX.) *
PROGRAM
DETERGENT
(vezi panoul de control)
(MAX.) 1 o 2
All In One 2)
20°C
Igienizare
completă
All In One
59 Min.
4
4
4
4
4
4,5
20°
3,5
3,5
4
4
4,5
4,5
60°
5
5,5
6
6,5
7
8
40°
Ţesături delicate
2
2
2
2
2
2,5
40°
Clătire
-
-
-
-
-
-
-
3
3
3
3
3
3,5
40°
1
1
1
1
1
1,5
30°
5
5,5
6
6,5
7
8
90°
14'
1
1
1
1
1
1,5
30°
30'
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
30°
44'
2
2
2
2
2,5
3
40°
-
-
-
-
-
-
-
Ţesături mixte & 2)
Ţesături colorate
Ţesături lână &
Mătase
**
Bumbac
Rapid
3)
2)
Evacuare &
Centrifugare
( )
( )
Poziție pe care trebuie să o selectați când doriți să activați controlul de la distanță
prin intermediul App (prin Wi-Fi). Dacă aparatul nu a fost încă înregistrat,
prin apăsarea butonului START/PAUZĂ de pe aparat, se va efectua programul
”Igienizare automată” pentru curățarea cuvei.
86
** PROGRAME STANDARD PENTRU
BUMBAC ÎN CONFORMITATE CU
(EU) Nr. 1015/2010 şi nr. 1061/2010
PROGRAM PENTRU BUMBAC CU
TEMPERATURA DE SPĂLARE DE 60°C.
PROGRAM PENTRU BUMBAC CU
TEMPERATURA DE SPĂLARE DE 40°C.
Aceste programe sunt adecvate pentru
spălarea rufelor din bumbac cu grad
normal de murdărire şi sunt cele mai
eficiente programe în ceea ce priveşte
consumul combinat de apă şi energie
pentru spălarea ţesăturilor din bumbac.
Aceste programe au fost realizate
pentru a corespunde cu temperaturile
de
pe
etichetele
articolelor
de
îmbrăcăminte şi temperatura apei poate
fi puţin diferită faţă de temperatura
declarată pentru programul respectiv.
Viteza de centrifugare poate fi redusă, pentru a fi
adecvată la cea sugerată pe etichetele
articolelor de îmbrăcăminte sau pentru ţesăturile
foarte delicate centrifugarea poate fi complet
anulată cu ajutorul butonului pentru selectarea
vitezei de centrifugare. Această funcţie poate fi
activată cu butonul pentru selectarea vitezei de
centrifugare. Dacă pe etichetă nu este indicată
nicio informaţie în acest sens, se poate utiliz
viteza maximă de centrifugare inclusă în
program. Dacă adăugaţi o cantitate prea mare
de detergent se va forma multă spumă. În cazul
în care aparatul detectează o cantitate prea
mare de spumă, va exclude faza de centrifugare
sau va prelungi durata programului şi consumul
de apă va fi mai mare.
Înainte de a închide capacul și de a
începe programul de spălare, vă rugăm
să verificați dacă este bine închisă cuva.
Dacă este posibil, aliniați poziția
indicatoarelor cu cuva, pentru a asigura
cele mai bune performanțe de spălare.
"
"
( )
Numai
dacă
este
selectată
opţiunea PRESPĂLARE (programe cu
opţiunea PRESPĂLARE disponibilă).
1)
Atunci când este selectat un program,
pe afișaj va apare temperatura de
spălare recomandată ce poate fi
modificată (dacă este permis) cu
ajutorul butonului respectiv, însă nu
poate fi mărită peste valoarea maximă
permisă.
2)
Pentru programele indicate se
poate regla durata şi intensitatea
spălării prin apăsarea butonului
GRAD DE MURDĂRIRE.
3)
Dacă selectaţi programul RAPID
cu ajutorul butonului selector, prin
apăsarea butonului RAPID veţi
putea să selectaţi una dintre
duratele de timp corespunzătoare
acestuia 14´, 30´ şi 44´.
l PRESPĂLARE: Dacă dozatorul este prevăzut
cu un compartiment de detergent pentru
prespălare, atunci detergentul trebuie turnat
acolo. Dacă nu, turnați detergentul în zona
perforată de pe cuvă (vezi imaginea) și
respectați recomandările cu privire la dozarea
detergentului respectiv.
IMPORTANT: nu utilizați modul
prespălare
dacă
este
selectată
opțiunea start întârziat.
87
RO
Vă rugăm să citiţi aceste informaţii:
* Capacitatea maximă de încărcare pentru
rufe uscate depinde de modelul utilizat
(vezi panoul de control).
Selectarea programelor
Maşina de spălat este prevăzută programe
speciale care să vă permită curăţarea
diverselor tipuri de ţesături, cu grade diferite
de murdărire (vezi tabelul).
Tehnologie ALL IN ONE
Această mașină de spălat este echipată cu
un sistem inovativ, cu un jet puternic de apă
care pulverizează amestecul de apă și detergent
direct pe rufe. Mișcarea specială a motorului
controlează mișcarea tamburului la începutul
fiecărui program. Presiunea ridicată a jetului de
apă care pulverizează amestecul de detergent
pe rufe și fazele de centrifugarare permit soluției
de detergent să pătundă în țesătură și să asigure
o îndepărtare eficientă a murdăriei, pentru a se
obține cele mai bune performanțe la spălare.
Sistemul ALL IN ONE este de asemenea utilizat
în timpul fazelor de încărcare cu apă unde jeturile
de apă cu presiune ridicată contribuie la
îndepărtarea completă a reziduurilor acumulate
în fibra țesăturilor.
All in One 59 Min.
Acest program este special realizat pentru a
menține performanțele de spălare la
standarde ridicate, chiar dacă durata de
spălare este mai redusă. Programul este
adecvat pentru încărcări reduse (vezi
tabelul cu programe).
Ţesături delicate
Acest program alternează momentele de
funcţionare cu pauzele şi este recomandat în
special pentru spălarea ţesăturilor delicate.
Faza de spălare şi clătirile se realizează cu un
nivel ridicat de apă pentru a se asigura cele
mai bune performaţe de spălare.
Clătire
Acest program realizează 3 clătiri şi are o
centrifugare intermediară (care poate fi
redusă sau exclusă prin apăsarea butonului
corespunzător). Se utilizează pentru clătirea
oricărui tip de ţesătură, de exemplu după
spălarea manuală a rufelor.
All In One 20°C
Datorită tehnologiei ALL IN ONE, acest program
inovativ vă permite să spălaţi împreună articole
din diverse tipuri de fibre, cum ar fi bumbac,
sintetice şi amestec la numai 20°C şi oferă
performaţe de spălare comparabile cu spălarea
la 40°C. Consumul acestui program este de
numai 50% faţă de un program convenţional
de spălare la 40°C pentru bumbac.
RECOMANDARE IMPORTANTĂ:
l Rufele noi, colorate, trebuie spălate
separat de cel puțin 5 sau 6 ori.
l Anumite articole mari, de culori închise,
cum ar fi pantalonii tip jeans și
prosoapele, trebuie spălate separat.
l Nu amestecați rufe deschise la culoare cu
rufele de culori închise.
Ţesături mixte & Ţesături colorate
Spălarea şi clătirea sunt optimizate de
ritmul de rotire al cuvei şi de nivelurile de
apă. Centrifugarea uşoară contribuie la
reducerea şifonării ţesăturilor.
Igienizare completă
Acest program asigură o curățare profundă,
igienizare eficientă și o acțiune antialergică, datorită optimizării din punct de
vedere al temperaturii și fazelor de clătire,
eliminând alergenii și reziduurile de
detergent. Ideal pentru persoanele cu piele
sensibilă. Adecvat pentru țesături din
bumbac, spălate la o temperatură de 60°C
și pentru încărcări reduse.
Rapid (14-30-44 Min.)
Program de spălare sugerat pentru o cantitate
mică de rufe, cu grad uşor de murdărire.
Pentru acest program se recomandă
reducerea cantităţii de detergent utilizată în
mod normal, pentru a se evita consumul inutil
de detergent. Dacă selectaţi cu butonul selector
programul RAPID, apăsaţi butonul corespunzător
pentru a alege una dintre cele trei durate de timp
disponibile.
88
Ţesături lână & Mătase
Acest program permite spălarea unor
ţesături delicate, în special pentru ţesături
din lână sau mătase pentru care se permite
spălarea în maşina de spălat.
Bumbac
Acest program este adecvat pentru curăţarea
articolelor din bumbac cu grad normal de
murdărire şi este cel mai eficient program în
ceea ce priveşte consumul de apă şi energie.
ONE Fi EXTRA
Poziție pe care trebuie să o selectați când
doriți să activați controlul de la distanță prin
intermediul App (prin Wi-Fi). În acest caz,
începerea programului se va realiza prin
comenzile App. Dacă aparatul nu a fost
încă înregistrat, prin apăsarea butonului
START/PAUZĂ de pe aparat, se va efectua
programul "Igienizare automată" pentru
curățarea cuvei. Acest program are rolul de
a igieniza cuva, de a îndepărta mirosurile
neplăcute și de a prelungi durata de viață a
aparatului. Verificați ca în cuvă să nu existe
rufe înainte de a activa programul
"Igienizare automată" și utilizați un produs
de curățare adecvat pentru mașina de
spălat rufe sau un detergent pudră. Lăsați
ușa mașinii de spălat deschisă la finalul
acestui program, pentru a permite uscarea
interiorului cuvei. Se recomandă efectuarea
acestui program după fiecare 50 de
programe de spălare.
89
RO
Evacuare & Centrifugare
Acest program realizează evacuarea apei şi
efectuează centrifugare la viteză maximă. Se
poate renunţa la centrifugare sau se poate
reduce viteza acesteia prin apăsarea butonului
SELECTARE CENTRIFUGARE.
Pregătirea pentru spălare
l Compartimentul
Deschiderea / închiderea cuvei
l Deschideți capacul mașinii de spălat.
l MAX - Compartimentul pentru detergent
este utilizat pentru a
adăuga balsamul sau agenții speciali cum
ar fi cei antișifonare, albire, etc.
are un marcaj pentru nivelul maxim, vă
rugăm să nu depășiți dozajul recomandat.
l Deschideți cuva prin apăsarea butonului
(A) cu o mână în timp ce apăsați ușa
opusă cu cealaltă mână.
l Introduceți rufele în cuvă una câte una,
fără a le înghesui. Nu depășiți limita
maximă recomandată în tabelul cu
programe. O mașină supraîncărcată nu
va spăla corespunzător și va lăsa rufele
șifonate.
l Pentru a închide cuva, așezați cele două
uși astfel încât cea cu butonul (A) se află
sub cealaltă și se fixează perfect.
l
Atunci când rufele prezintă pete ce
trebuie să fie tratate cu înălbitor, puteți
realiza în prealabil o spălare în mașina de
spălat. Pentru acest lucru, introduceți
înălbitorul în ”compartimentul 2” și setați
programul pentru clătire
. După ce ați
finalizat tratarea rufelor, setați butonul
pentru selectarea programelor pe poziția
OPRIT, adăugați restul de rufe și continuați
spălarea normală cu programul dorit.
1) Nivelul maxim al detergentului pudră
utilizat pentru spălarea principală
2) Nivelul maxim al detergentului lichid
utilizat pentru spălarea principală
3) Nivelul maxim pentru balsam
Adăugarea detergentului
Dozatorul pentru detergent este împărțit în
3 compartimente.
l Compartimentul 1 este pentru detergent
pudră.
l Compartimentul 2 este pentru detergent
lichid.
90
7. PROBLEME TEHNICE SI GARANȚIE
În cazul în care mașina de spălat nu funcționează corespunzător, consultați ghidul rapid
furnizat mai jos. Conține recomandări practice privind rezolvarea celor mai simple probleme.
RAPORT EROARE
l Modele cu afișare: eroarea este afișată printr-un număr precedat de litera ”E”
(exemplu: Eroare 2 = E2).
numărul erorii, urmată de o pauză de 5 secunde (exemplu: Eroare 2 = două clipiri –
pauză 5 secunde – două clipiri – etc…)
Eroare afișată
E2 (cu afișaj)
2 clipiri ale LED-urilor
(fără afișaj)
E3 (cu afișaj)
3 clipiri ale LED-urilor
(fără afișaj)
E4 (cu afișaj)
4 clipiri ale LED-urilor
(fără afișaj)
E7 (cu afișaj)
7 clipiri ale LED-urilor
(fără afișaj)
Oricare alt cod
Cauze posibile și soluții practice
Mașina nu este alimentată cu apă.
Asigurați-vă de faptul că robinetul de alimentare este deschis.
Asigurați-vă că furtunul de alimentare nu este îndoit sau răsucit.
Evacuarea nu se află la înălțimea potrivită (vezi secțiunea pentru
instalare).
Închideți robinetul de alimentare, deșurubați furtunul din spatele
mașinii și asigurați-vă că filtrul este curățat și nu este blocat.
Mașina de spălat nu evacuează apa.
Asigurați-vă de faptul că filtrul nu este înfundat.
Asigurați-vă de faptul că furtunul de evacuare nu este îndoit sau
răsucit.
Asigurați-vă de faptul că sistemul de evacuare nu este blocat iar apa
curge fără blocaje. Încercați să evacuați apa în chiuvetă.
Există prea multă spumă și / sau apă.
Asigurați-vă că nu a fost utilizată o cantitate foarte mare de detergent
sau un produs ce nu era destinat utilizării în mașina de spălat.
Probleme cu ușa.
Verificați dacă ușa este închisă corespunzător. Asigurați-vă că rufele
sunt în interiorul mașinii și nu blochează închiderea ușii.
Dacă ușa este blocată, opriți mașina și scoateți ștecherul din priză,
așteptați 2-3 minute apoi redeschideți ușa.
Opriți mașina și scoateți ștecherul din priză, așteptați un minut.
Porniți mașina și un nou program. Dacă apare din nou eroarea,
contactați un centru de service autorizat.
91
RO
l Modele fără afișare: eroarea este indicată prin clipirea LED-urilor în funcție de
ALTE ANOMALII
Problemă
Mașina de spălat nu
pornește / nu
funcționează
Curge apă pe podea
lângă mașină
Nu pornește
centrifugarea
În timpul centrifugării
se aud vibrații
puternice / zgomote
Cauze posibile și soluții practice
Asigurați-vă că produsul este conectat la o priză ce funcționează.
Asigurați-vă că există alimentare cu energie.
Asigurați-vă că priza funcționează prin conectarea unui alt
echipament.
Ușa nu este închisă corespunzător: deschideți și închideți ușa.
Verificați dacă programul a fost selectat corect iar butonul de pornire
este apăsat.
Asigurați-vă de faptul că mașina nu se află în modul pauză.
Acest lucru se produce datorită unor scurgeri în garnitura de
etanșare dintre robinet și furtun; în acest caz, trebuie să înlocuiți
garnitura.
Verificați dacă filtrul este închis corespunzător.
Datorită aranjării necorespunzătoare a rufelor, mașina de spălat:
• Încearcă să echilibreze rufele, mărind timpul de centrifugare.
• Reduce viteza de centrifugare pentru a reduce vibrațiile și
zgomotul.
• Exclude centrifugarea pentru a proteja mașina.
Asigurați-vă că rufele sunt echilibrate. Dacă nu, aranjați-le,
introduceți-le la loc și reporniți programul.
Apa nu a fost evacuată complet: așteptați câteva minute. Dacă
problema persistă, vezi secțiunea Eroarea 3.
Unele modele sunt prevăzute cu funcția ”fără centrifugare”: verificați
să nu fie activată.
Verificați să nu fie activate unele opțiuni ce pot modifica
centrifugarea.
Utilizarea unei cantități prea mari de detergent poate împiedica
pornirea centrifugării.
Mașina de spălat nu este așezată la nivel: dacă este nevoie, reglați
picioarele așa cum este indicat în secțiunea corespunzătoare.
Asigurați-vă că șuruburile de transport, dopurile din cauciuc și
distanțierele au fost îndepărtate.
Asigurați-vă că nu sunt obiecte străine în interiorul cuvei (monede,
nasturi, etc.).
Garanția standard a producătorului acoperă avariile cauzate de defecte mecanice
sau electrice datorate unor omisiuni ale producătorului. În cazul în care o
defecțiune se dovedește a fi provocată de factori din afara produsului furnizat,
utilizarea necorespunzătoare sau ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de
utilizare, se poate aplica o taxă.
92
- Apa de clătire evacuată este tulbure:
acest efect este legat de zeoliții în
suspensie care nu au efecte negative
asupra eficienței clătirii.
Dacă problema persistă sau suspectați o
defecțiune, contactați imediat un centru de
service autorizat.
Este recomandabil să utilizați întotdeauna
piese de schimb originale, disponibile în
centrele de service autorizate.
- Spumă în apa de la ultima clătire: acest
lucru nu indică neaparat o clătire
necorespunzătoare.
Garanție
Produsul este garantat în termenii și
condițiile stabilite în certificatul furnizat
împreună cu produsul.
Certificatul de garanție trebuie să fie
completat corespunzător și păstrat,
deoarece va trebui să fie prezentat
centrului de service autorizat în cazul în
care apelați la acesta.
- Spumă abundentă: acest lucru se
datorează adesea agenților tensioactivi
anionici ce se regăsesc în detergenți și
care sunt greu de eliminat din rufe.
În aceste cazuri nu este necesară rularea
unei etape suplimentare de clătire, nu va
avea nici un efect.
Producătorul
își
declină
orice
responsabilitate pentru greşelile de tipar
din manualul acestui produs. Mai mult
decât atât, își rezervă de asemenea dreptul
de a face orice modificări considerate utile
pentru produsele sale fără a schimba
caracteristicile lor esențiale.
- Pulbere Albă (zeoliți) pe rufe la
sfârșitul spălării: acest lucru este
normal, pudra nu este absorbită de
material și nu schimbă culoarea rufelor.
93
RO
Folosirea detergenților ecologici fără fosfat
poate cauza următoarele:
Дякуємо, що обрали пральну машину
Hoover. Ми завжди раді пропонувати нову,
інноваційну та прогресивну продукцію з
повним асортиментом побутової техніки,
що справді допоможе вам у виконанні
щоденної домашньої роботи.
Уважно прочитайте цю інструкцію з
експлуатації
для
правильного
та
безпечного використання приладу, а також
для отримання корисних порад щодо його
ефективного обслуговування.
Починайте користування пральною
машиною лише після уважного прочитання
цієї інструкції. Ми рекомендуємо завжди
тримати цю інструкцію поруч та зберігати у
належному стані, аби нею можна було
скористатися в майбутньому.
Будь ласка, переконайтеся, що у комплекті
з доставленим вам приладом наявна
інструкція з експлуатації, гарантійний
талон, інформація про адресу сервісного
центру
та
маркування
щодо
енергоефективності. Також впевніться, що
до комплекту поставки включено заглушки,
напрямну зливного шлангу, а також лоток
для рідкого прального засобу або
вібділювача (лише у деяких моделях). Ми
рекомендуємо зберегти усі ці компоненти.
Кожен продукт має унікальний 16-значний
код, або «серійний номер», що міститься
на прикріпленій до пральної машини
етикетці (на дверцятах) чи на документі у
конверті всередині пральної машини. Цей
код
є
своєрідним
Ідентифікаційним
номером продукту і знадобиться вам для
реєстрації продукту або у випадку
звернення до Центру з Обслуговування
Клієнтів Hoover.
Охорона
середовища
ВЕЕО містять як забруднюючі речовини
(які можуть спричиняти негативні наслідки
для довкілля), так і основні елементи (які
можна використовувати повторно). Для
належного видалення всіх забруднюючих
речовин і збирання та утилізації всіх
матеріалів важливо, аби поводження
з ВЕЕО відбувалося з дотриманням
спеціальних процедур. Громадяни можуть
відігравати важливу роль у запобіганні
виникненню загрози довкіллю від ВЕЕО;
для цього дуже важливо дотримуватися
основних правил:
l не можна поводитися з ВЕЕО, як зі
звичайними домашніми відходами;
l ВЕЕО слід здавати до відповідних
пунктів
збирання,
організованих
місцевими
органами
влади
або
виробниками чи продавцями такого
обладнання. У багатьох країнах ВЕЕО
великих розмірів може збиратися у
місцях проживання споживачів.
У багатьох країнах при покупці нового
приладу продавцю можна повернути
старий прилад, який той має забрати
без додаткової плати, якщо старе
обладнання є еквівалентного типу та має
такі самі функції, як і нове обладнання.
Зміст
1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
2. УСТАНОВКА
3. ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
4. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЧИЩЕННЯ
5. ПОРАДИ З ВИКОРИСТАННЯ
6. КЕРУВАННЯ ТА ПРОГРАМИ
навколишнього
7. УСУНЕННЯ
ГАРАНТІЯ
Це прилад позначено згідно
з Директивою Європейського
Союзу 2012/19/EU щодо відходів
електричного та електронного
обладнання (ВЕЕО).
94
НЕСПРАВНОСТЕЙ
ТА
l Даний
прилад призначений тільки
для використання в домашніх та
побутових умовах, таких як:
− Кухня для персоналу в
магазинах, офісах та інших
робочих умовах;
− Ферми;
− Відвідувачами в готелях,
мотелях та інших житлових
приміщеннях подібного типу;
Використання не в домашніх, або
подібних умовах, таких як комерційне
професійне використання не
передбачене в вищезазначених
пунктах і є недопустимим. Якщо,
прилад
використовується
в
комерційних цілях, це може
призвести до скорочення терміну
придатності
та
втрачається
гарантійне обслуговування. Будьякі пошкодження приладу, які
виникають під час використання
не в побутових умовах та не
за призначенням (навіть якщо
прилад знаходиться в побутовому
середовищі) будуть розглядатися
виробником, як недотримання
встановлених правил.
Прилад дозволяється використовувати
дітям від 8 років та людям з обмеженими
фізичними, сенсорними або розумовими
можливостями, а також недосвідченим
користувачам за умови здійснення
нагляду за ними або надання їм
пояснень щодо безпечного використання
приладу та розуміння ними пов’язаних
із цим небезпек. Не дозволяйте
дітям гратися з приладом. Дітям
забороняється виконувати чищення та
обслуговування пральної машини
самостійно і без нагляду.
l Не допускайте, щоб діти грались з
приладом.
l Тримайте дітей до 3 років подалі
від машини, якщо вони не знаходяться
під постійним контролем.
l У разі пошкодження кабелю
живлення, для уникнення небезпеки,
кабель має бути замінений
виробником, його сервісним агентом
або вповноваженим кваліфікованим
спеціалістом.
l Для підключення до водопостачання
використовуйте лише шланги, які
поставляються у комплекті з пральною
машиною (не використовуйте старі
шланги).
l Напір води повинен бути від 0,05
МПа до 0,8 МПа.
l Впевніться, що килим не створює
перешкоди для бази пральної
машини та вентиляційних отворів.
l Аби ВИМКНУТИ пральну машину,
необхідно встановити позначку на
поворотній ручці вибору програм у
вертикальне положення. Встановлення
поворотної ручки у будь-яке інше
положення НЕ ВМИКАЄ пральну
машину (тільки для моделей з
ручкою програматором).
l Після встановлення прилад має бути
розташовано так, щоб забезпечити
вільний доступ до розетки.
95
UKR
1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА
БЕЗПЕКИ
l Максимальне
навантаження сухої l У разі виникнення несправностей
білизни залежить від використовуваної
та/або порушення нормальної
моделі (див. панель управління).
роботи пральної машини, вимкніть
її, перекрийте кран постачання води
l Щоб отримати аркуш технічних
та не розбирайте прилад. Одразу ж
даних, будь ласка, відвідайте вебзверніться до Сервісного Центру та
сайт виробника.
використовуйте лише оригінальні
запасні частини. Невиконання цих
вказівок може вплинути на безпеку
Вказівки з безпечної експлуатації
цього приладу.
l Перед чисткою або обслуговуванням
пральної машини витягніть кабель
живлення з розетки та перекрийте
кран подачі води.
Маркуючи нашу продукцію символом
що електричну систему
ми підтверджуемо що цей виріб
заземлено. Якщо це не так, зверніться до
відповідного кваліфікованого спеціаліста. відповідає основним вимогам директив
ЄС і гармонізованим стандартам
l Будь ласка, не використовуйте Європейського Союзу, продукт пройшов
перетворювачі, багатомісні розетки процедуру оцінки відповідності
директивам. Даний виріб не є шкідливим
або подовжувачі.
(небезпечним) для здоров'я його
споживачів, а також нешкідливий для
навколишнього середовища.
УВАГА:
протягом циклу прання вода l Даний прилад сертифікований
згідно з вимогами безпеки органом
може нагріватися до дуже
по сертифікації промислової
високих температур.
продукції Державним комітетом
України з питань технічного
l Не тягніть за кабель живлення або
регулювання та споживчої політики
прилад, щоб відключити його з розетки.
державна система сертифікації
l Впевніться,
l Не
допускайте потрапляння пральної
УкрСЕПРО
.
машини під дощ, прямі сонячні промені з
подальшими
або вплив інших атмосферних явищ.
доповненнями.
96
змінами
і
2. УСТАНОВКА
1
3
B
A
B
B
UKR
B
A
l Відгвинтіть
2 або 4 гвинти "A" на
задній панелі та зніміть 2 або 4
прокладки "B", як показано на
Рис.1.
4
2
l Встановити
терміни, передбачені
"C" (Рис. 2).
97
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
шланґу машини, на висоті принаймні
50 см, але не більше ніж 75 см від
підлоги. (Рис. 4).
5
l При
необхідності, для кращого
закріплення шланґу, скористайтесь
комплектною криволінійною деталлю.
Якщо Ваша модель налічує
підставку:
l Для зручного пересування пральної
машини поверніть ручку управління
підставки направо. Коли машина
буде на своєму місці, поверніть ручку
у початкове положення.
l Надайте
l Для водопостачання пральної машини
використовуйте новий шланґ, що
входитиме у комплект (він знаходиться
у барабані). Не робіть цього з
допомогою старого шланґу.
l Підключити
машині ґорізонтальне
положення з допомогою її передніх
ніжок (Рис. 5).
a) Щоб розблокувати шуруп ножки
поверніть гайку в напрямку ходу
годинних стрілок.
b) Поверніть ніжку та підведіть чи
опустить її так щоб машина зайняла
на підлозі найбільш стійке положення.
c) Заблокуйте шуруп ніжки, закручуючи
гайку в напрямку протилежному ходу
годинних стрілок, поки вона не
торкнеться нижньої кришки машини.
шланґ водопостачання
одним кінцем, тим де знаходиться
колено, до електронасосу (у задній
верхній частині машини), а другим –
до водопровідного крану чи до труби l Перевірте, що машина знаходиться у
стійкому ґоризонтальному положенні.
з водою з нарізкою діаметром ¾
дюйму.
l Для цього, не пересуваючи машину,
натисніть по черзі на протилежні кути
l Наблизьте пральну машину до стіни
верхньої кришки та переконуйтесь, що
так, щоб шланґ водопостачання
машина не хитається.
не перекручувався чи перетинявся,
закрипіть зливний шланг біля мойки l У разі потреби зміни місця
розташування машини, знову надайте
чи, ще краще, біля постійного зливу
машині ґорізонтальне положення.
з діаметром більшим за діаметр
98
Підключення до водопроводу
6
l Підключіть шланг до крану (Рис. 6),
використвуйте лише той шланг, що входить
у комплект (не використовуйте старі
шланги).
l Деякі моделі можуть мати одну або
більше з поданих нижче характеристик:
l ГАРЯЧА ТА ХОЛОДНА (Рис.7): підключення
7
UKR
до гарячого та холодного водопостачання для
більшої економії електроенергії. Під’єднайте
сірий шланг до крану подачі холодної води ,
а червоний шланг – до крану подачі гарячої
води. Пральну машину також може бути
підключено
тільки
до
холодного
водопостачання: у такому разі, деякі програми
можуть починатися з затримкою у декілька
хвилин.
1
l АКВАСТОП
(«Захист від протікання»)
(Рис.8): пристрій, розташований на шлангу
подачі води, який зупиняє подачу води, якщо
шланг протікає; у цьому випадку у віконці «А»
з’являється червона позначка, а шланг треба
замінити. Щоб відгвинтити гайку, натисніть на
затискач односторонньої дії «B».
8
B
l АКВАПРОТЕКТ («Система захисту від
протікання») – ВОДОНАЛИВНИЙ ШЛАНГ З
ДОДАТКОВИМ ЗАХИСТОМ (Рис.9): Якщо
вода протече з головного внутрішнього шлангу
«C», то вона потрапить до прозорої захисної
зовнішньої оболонки «D», що дозволить
закінчити цикл прання. Після завершення
циклу прання зверніться до Центру з
Обслуговування Клієнтів, щоб замінити
водоналивний шланг.
99
9
A
D
C
Чи справді потрібне прання гарячою водою?
3. ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
l Обробіть плями плямовивідником або
Поради
білизни
щодо
попередньо замочіть плями у воді
перед пранням, щоб зменшити потребу
у пранні гарячою водою. Використання
програми прання 60°C заощаджує до
50% електроенергії.
завантаження
УВАГА: під час сортування речей для
прання:
- впевніться, що в речах для прання не
залишилися металеві предмети, такі як
брошки, шпильки, монети;
- застебніть усі наволочки, закрийте
застібки-блискавки, зав’яжіть ремені та
довгі пояси;
- зніміть ролики/крючки з завіс;
- уважно читайте етикетки на одязі зі
вказівками щодо особливостей прання;
- видаліть плями, яких важко позбутися, за
допомогою спеціальних миючих засобів;
Дотримуйтеся порад з використання з
рекомендаціями
та
порадами
щодо
використання прального засобу при різних
температурах. Але у будь-якому випадку
завжди читайте наявні на пральному засобі
вказівки щодо використання та дозування.
l Ми рекомендуємо за можливістю не
використовувати режим віджиму під
час прання килимків, покривал та
іншого важкого одягу.
l Перед пранням речей з вовни впевніться,
що такі речі можна прати в машинці та
поряд з символом «Натуральна вовна» є
позначки «Не линяє» або «Дозволено
прати в пральній машинці».
Для прання сильно забруднених
речей
білого
кольору
ми
рекомендуємо
обирати
програму
прання бавовни з температурою 60°C
або вище, а також використовувати
звичайний пральний порошок (сильної
дії), що містить відбілюючі компоненти та
забезпечує чудові результати при
середніх/високих температурах.
l Для досягнення найбільш ефективного
Для прання при температурі від 40°C
до
60°C
тип
використовуваного
прального засобу має відповідати типу
тканини та рівню забруднення. Звичайні
порошки
підходять
для
сильно
забруднених білих або кольорових
тканин, що не линяють, а рідкі пральні
засоби або порошки, що «захищають
колір»,
підходять
для
помірно
забруднених кольорових тканин.
використання
електроенергії,
води,
прального засобу та часу завантажуйте
до пральної машини максимально
можливу кількість білизни. Прання з
повним завантаження заощаджує до 50%
електроенергії порівняно з двома циклами
прання з половинним завантаженням.
Для прання при температурі нижче
40°C ми рекомендуємо використовувати
рідкі пральні засоби або пральні засоби,
спеціально призначені для прання у
холодній воді.
Корисні поради для користувача
Поради щодо екологічного та економного
користування вашим приладом.
Максимально завантажуйте пральну машину
Чи справді потрібне попереднє прання?
l Лише
для дуже брудних речей!
ЗАОЩАДЖУЙТЕ пральні засоби, час,
воду та від 5 до 15% електроенергії, НЕ
обираючи попереднє прання для легко
забруднених та помірно брудних речей.
100
Для прання речей з вовни або
шовку використовуйте лише пральні
засоби, що спеціально призначенні
для прання таких типів тканин.
l Відключіть пральну машину від розетки.
4. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА
ЧИЩЕННЯ
l Вивільніть
Для миття корпусу пральної машини використовуйте
вологу ганчірку без використання абразивних
миючих засобів, спирту та/або розчинників. Ця
пральна машина не потребує особливих заходів для
звичайного чищення: очистіть відділення лотка та
фільтр; деякі поради щодо підготування пральної
машини до перевезення або довгих періодів
невикористання наведені нижче.
шланг від зажиму та
опустіть його так, щоб вода з нього
повністю стекла до контейнера.
l Після зливу води, знов зафіксуйте шланг
зажимом.
Чищення відділення для прального
порошку та його підвідділень
l Пральна
машина
укомплектована
спеціальним фільтром, що затримує
великі предмети, такі як ґудзики або
монети, що можуть засмітити каналізацію.
l Тільки в окремих моделях: витягніть
l Тримаючи кнопку натиснутою, потягніть
відділення.
l Витягніть відділення та почистіть його.
l Щоб уникнути блокування каналів, по яких
миючий засіб / порошок надходить в бак,
після кожного прання рекомендується
видаляти з лотока для миючих засобів
залишки порошку.
гофрований шланг, вийміть пробку та
злийте воду у контейнер.
l Перед
викручуванням
фільтра
ми
рекомендуємо підготувати абсорбуючу
ганчірку, щоб не намочити підлогу.
l Повністю вийміть лоток для миючих засобів і
дістаньте дозатор що знаходиться в його
задній частині та гарно його промийте.
l Поверніть фільтр проти годинникової стрілки
до упору у вертикальному положенні.
l Дістаньте фільтр та очистіть його; після
l Вилучити можливу сугу, яка може
заткнути отвір відділення.
очищення фільтру вставте його назад
та поверніть за годинниковою стрілкою.
l Повторіть вищеописані дії у зворотному
A
S
порядку, щоб знову зібрати усі компоненти.
B
Поради на час перевезення або
довгого періоду невикористання
пральної машини
l Якщо машину планується зберігати протягом
довгого періоду часу у неопалюваному
приміщенні, злийте всю воду зі шлангів.
C
Щоб зібрати
Введіть клямку як на малюнку (B).
Поверніть відділення у напрямку кришки так,
щоб клямка увійшла на своє місце (С). Після
цього пролунає характерне клацання.
101
UKR
l Натисніть на кнопку(А)
Чищення фільтра
5. ПОРАДИ З
ВИКОРИСТАННЯ
6. КЕРУВАННЯ ТА
ПРОГРАМИ
Пральна машина автоматично набирає рівень
води залежно від типу та кількості
завантажених для прання речей. Така система
дозволяє знизити споживання електроенергії та
значно зменшити час прання.
}
Вибір програм
A
l Увімкніть пральну машину та оберіть
L
необхідну програму.
M
l За необхідності відрегулюйте температуру та
натисніть кнопки необхідних додаткових функцій.
I
l Для початку прання натисніть кнопку
ПУСК/ПАУЗА.
F
Якщо під час роботи пральної машини станеться
збій електроенергії, машина автоматично
запам’ятає усі налаштування, та, коли
постачання електроенергії буде поновлено,
машина продовжить виконання циклу прання з
того етапу, коли вона зупинилася.
l Наприкінці
програми
на
дисплеї
зявиться повідомлення "End" (кінець) а
на деяких моделях наприкінці циклу
розпочнуть мерегтіти усі індикатори.
Зачекайте, доки не згасне лампочка
ЗАМИКАННЯ ДВЕРЦЯТ перед тим,
як відкрити дверцята.
l Відключіть пральну машину від розетки.
Перед початком прання проконсультуйтеся
з таблицею програм та слідуйте вказівкам
щодо робочого циклу.
Технічні характеристики
G
H
C
E
D
B
A Сенсорне управління (натисніть
кнопку ВВІМКН./ВИМКН.)
B Кнопка ПУСК/ПАУЗА
C Кнопка ВІДКЛАДЕНИЙ ЗАПУСК
D Кнопка ОПЦІЙ
E Кнопка ШВИДКЕ ПРАННЯ /
РІВЕНЬ ЗАБРУДНЕНОСТІ
F Кнопка ВИБІР ТЕМПЕРАТУРИ
G Кнопка ВИБІР ШВИДКОСТІ
ВІДЖИМУ
H Кнопка НІЧ І ДЕНЬ
F+G БЛОКУВАННЯ КНОПОК
I Цифровий дисплей
L Індикатор БЛОКУВАННЯ ЛЮКУ
M Зона ONE Fi EXTRA
Тиск у гідравлічній системі:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Швидкість обертання центрифуги:
дивіться табличку з технічними даними.
Максимальна споживана потужність/
Ел запобіжни/ Напруга в мережі:
дивіться табличку з технічними даними.
102
Щоб задати іншу програму, натисніть
відповідну кнопку (при цьому засвітиться
відповідна індикаторна лампочка).
Щоб вимкнути пристрій, натисніть кнопку
УВІМК./ВИМК. та утримуйте протягом
3 секунд або довше.
UKR
УВАГА:
Не слід торкатися дисплею (а також
панелі сенсорного керування) при
вставлянні штепсельної вилки до
розетки, адже протягом перших секунд
машина здійснює перевірку систем, і
дотик до дисплею може спричинити
неправильну роботу машини.
У цьому випадку, необхідно витягнути
штепсельну вилку з розетки та
повторити операцію.
Панель сенсорного керування
3) Індикатори ОБРАНОЇ КНОПКИ
Починають світитися після натискання на
відповідну кнопку.
4) Індикатор "X Red Light"
1) Кнопка УВІМК./ВИМК.
Щоб ввімкнути пристрій, натисніть та
утримуйте протягом 1 секунди або
довше кнопку УВІМК./ВИМК..
При ввімкненні засвітиться відповідний
індикатор, а також "X Red Light",
очікуючи, поки вами буде обрано
програму прання. Якщо програму не
обрано протягом 30 секунд, пристрій
автоматично вимкнеться.
Під час очікування обрання програми
дисплей перебуватиме у вимкненому
стані.
Цей індикатор починає світитися при
натисканні будь-якої кнопки на панелі
сенсорного керування, при цьому ближче
до країв світло поступово тьмяніє.
Для збереження енергії, індикатор
поступово згасає протягом 5 хвилин з
моменту останнього дотику до кнопки.
Кнопка ПУСК/ПАУЗА
Закрийте дверцята ПЕРЕД тим, як
натискати кнопку ПУСК/ПАУЗА.
l Натисніть, щоб розпочати обраний
цикл.
2) Кнопки вибору програми
Пристрій також можна вимкнути, якщо
натиснути та утримувати протягом
1 секунди або довше кнопку обраної
програми (дисплей засвітиться, показуючи
параметри обраного циклу).
103
Після натиснення кнопки ПУСК/ПАУЗА
може пройти декілька секунд, перш
ніж машина запрацює.
ЩОБ ДОДАТИ АБО ВИЙНЯТИ БІЛИЗНУ
ПІСЛЯ
ТОГО
ЯК
ПРОГРАМА
РОЗПОЧАЛАСЯ (ПАУЗА)
l Натисніть
l Щоб відкласти запуск, виконайте такі
дії:
- Встановіть потрібну програму.
і
утримуйте
кнопку
ПУСК/ПАУЗА протягом 2 секунд
(почнуть блимати деякі індикатори, що
свідчитиме про те, що машина
зупинилася).
- Натисніть кнопку один раз, щоб її
активувати (на дисплеї з’явиться
напис h00), а потім ще раз, щоб
відкласти запуск на 1 годину (на
дисплеї
з'явиться
напис
h01).
Попередньо встановлене відкладання
подовжується на 1 годину з кожним
натисненням кнопки, доки на дисплеї
не з’явиться напис h24, після чого
наступне натиснення кнопки скине
налаштування до нуля.
l Зачекайте, доки не згасне лампочка
ЗАМИКАННЯ ДВЕРЦЯТ перед тим, як
відкрити дверцята.
Перед тим, як відкрити двері, будь
ласка, перевірте щоб рівень води
був нижчий дверного отвору, для
уникнення затоплення.
- Підтвердіть вибір натисненням кнопки
ПУСК/ПАУЗА (індикатор на дисплеї
почне блимати). Почнеться відлік,
після завершення якого програма
запуститься автоматично.
l Виконавши заплановані дії, закрийте
дверцята, натисніть кнопку ПУСК/ПАУЗА
(машина почне працювати з того місця,
на якому була зупинена).
ВІДМІНА ПРОГРАМИ
l Щоб відмінити програму, встановіть
перемикач у положення ВИМК..
l Зачекайте 2 хвилини, доки пристрій
l Затриманий старт програми можна
також скасувати, якщо натиснути
кнопку УВІМК./ВИМК. та утримувати її
протягом 3 секунд або довше).
У разі збою у подачі електроживлення під
час роботи машини, у спеціальній схемі
пам’яті збережеться вибрана програма, і
після відновлення живлення машина
продовжить цикл з того моменту, на
якому його було перервано.
безпеки розблокує двері.
Кнопки ОПЦІЙ
Кнопки вибору слід натиснути до
натиснення
кнопки
ПУСК/ПАУЗА.
Якщо обрано варіант, який не
сумісний з обраною програмою,
тоді індикатор опцій спочатку
блимає, а потім гасне.
Дя кнопка дозволяє обрати різноманітні
додаткові опції:
- ПОПЕРЕДНЄ ПРАННЯ
l Цей параметр дозволяє здійснювати
попереднє прання, що особливо
корисно для сильно забрудненої
білизни (його можна використовувати
тільки для деяких програм, як
показано в таблиці програм).
Кнопка ВІДКЛАДЕНИЙ ЗАПУСК
l Ця кнопка дозволяє перепрограмувати
l Ми
цикл прання таким чином, щоб
відкласти запуск циклу на час до 24
годин.
104
рекомендуємо використовувати
тільки 20% прального засобу від
рекомендованої кількості, зазначеної
на упаковці.
- РІВЕНЬ ЗАБРУДНЕНОСТІ
l Після того як програма була обрана
час прання, відповідний для цієї
програми буде автоматично показано
на дсиплеї.
l Ця опція дозволяє вибирати між 3
рівнями інтенсивності прання змінюючи
тривалість програми, в залежності від
того, наскільки тканини забруднені
(можуть бути використані тільки на
деяких програмах, як показано в
таблиці програм).
l Ця функція була розроблена для людей с
ніжною та чутливою шкірою, для яких
найменший залишок миючого засобу
може викликати подразнення або алергію.
l Рекомендується також використовувати
цю опцію для дитячого одягу та у разі
прання дуже забрудненої білизни, для
якої використовується велика кількість
миючого засобу, або для прання
махрової тканини, чиї волокна мають
тенденцію до утримання миючого засобу.
- ГІГЄНІЧНА +
Ви можете активувати її тільки тоді, коли
ви встановте 60°C температури прання.
Ця опція дозволяє продизинфікувати
Ваш одягзберігаючи високу температуру
прання протягом усього циклу. вашу
одяг збереженні тієї ж температурі
протягом всієї прання.
У разі вибору параметра, який не
сумісний з обраною програмою,
індикатор опції спочатку спалахне а
потім згасне.
Кнопка ВИБІР ТЕМПЕРАТУРИ
l Ця
кнопка
дозволяє
змінювати
температуру циклів прання.
l Для збереження тканини, температуру
неможливо
підвищити
максимально допустимого
для кожної програми.
більше
значення
Кнопка ШВИДКІСТЬ ОБЕРТАННЯ
l При
натисканні на кнопку, можна
зменшити максимальну швидкість, і
якщо ви хочете, цикл віджиму може
бути скасований.
l Якщо
інструкція
до
одягу
не
містить спеціальної інформації, можна
використовувати максимальне обертання.
Для
того,
щоб
запобігти
пошкодженню тканин, не можна
збільшувати
швидкість
більше
максимлаьно.
Кнопка ШВИДКЕ ПРАННЯ /
РІВЕНЬ ЗАБРУДНЕНОСТІ
Ця кнопка дозволяє вибрати між двома
різними варіантами, в залежності від
обраної програми:
- ШВИДКЕ ПРАННЯ
Кнопка дозволяє активувати ШВИДКE
ПРАННЯ (14/30/44 Хв.) натискуючи
щоразу цю кнопку на дисплеї загориться
віповідно обрана програма.
l Для повторної активації віджиманні
натисніть кнопку, поки не буде
досягнута швидкість віджиму ви хотіли
б встановити.
l Можна змінити швидкість віджиму, не
105
перериваючи машину.
UKR
- AQUAPLUS
l Ця опція (доступна тільки для декількох
програм) дозволить вам прати білизну у
набагато більшій кількості води та це,
разом з новою комбінованою дією циклів
обертання барабану, при яких вода
наповнює та спустошує барабан, дозволить
досконально випрати та прополоскати
вашу білизну, до повного розчинення
миючого засобу, забезпечуючи тим самим
максимальну ефективність очищення.
ВІДЖИМУ протягом 3 секунд, машина
дозволяє заблокувати усі кнопки.
Таким чином, ви можете уникнути
випадкових і небажаних змін, якщо
кнопка на дисплеї буде натиснута
випадково під час циклу.
Передозування миючого засобу
може
викликати
надмірне
піноутворення. Прилад визначає
наявність надмірної піни, і може
виключити
фазу
віджиму
або
продовжити термін дії програми і
збільшити споживання води.
l Блокування клавіш може бути просто
відмінено одночасно натиснувши ті ж
саму дві кнопки або виключити
прилад.
Машина
оснащена
спеціальним
електронним пристроєм,який запобігає
циклу обертання барабану без білизни,
або при особливо незбалансованому
навантаженні. Це зменшує шум та
вібрацію
пральної
машини
та
продовжує термін її експлуатації.
Цифровий дисплей
Система індикаторів дисплею інформує
користувача про стан машини.
Кнопка НІЧ ТА ДЕНЬ
3
1 2 7 8 4 10
5
6
l Цей
параметр зменшує проміжну
швидкість віджиму до 400 обертів за
хвилину, за необхідності, та збільшує
рівень води під час полоскання. У кінці
останнього
полоскання
білизна
залишається зануреною у воду для
рівного розташування волокон тканини.
l Під час фази замочування, блимає
9
1) ІНДИКАТОР БЛОКУВАННЯ ЛЮКУ
відповідний індикатор, сповіщуючи, що
машинка у фазі паузи.
l Ця іконка відображає закриті дверцята
l Вимкніть цю опцію, щоб закінчити цикл
Закрийте дверцята ПЕРЕД тим, як
натискати кнопку ПУСК/ПАУЗА.
прання,
провести
віджим
(за
допомогою відповідної кнопки можна
налаштувати швидкість віджиму або
взагалі його вимкнути) і злити воду.
l Коли кнопка ПУСК/ПАУЗА натиснута,
l Завдяки електронній системі контролю,
злив води в проміжних фазах циклу
прання досить тихий, що якнайкраще
підходить для нічного циклу прання.
БЛОКУВАННЯ КНОПОК
l Натискання
одночасно
кнопки
регулювання
температури
ВИБІР
ТЕМПЕРАТУРИ і ВИБІР ШВИДКОСТІ
106
індикатор закритих дверцят спочатку
блимає і потім продовжує світитись.
Якщо
дверцята
не
закриті,
світловий індикатор продовжує
блимати протягом приблизно 7
секунд, після чого команда запуску
буде автоматично скасована. У
цьому випадку закрийте дверцята
належним
чином
і
натисніть
ПУСК/ПАУЗА.
l Зачекайте, доки не згасне лампочка
ЗАМИКАННЯ ДВЕРЦЯТ перед тим, як
відкрити дверцята.
7) ІНДИКАТОР БЛОКУМАННЯ КНОПОК
Загоряється при блокуванні кнопок
2) ШВИДКІСТЬ ВІДЖИМУ
8) Wi-Fi (лише для деяких моделей)
Цей індикатор вказує швидкість віджиму
для обраної програми, яку можна
змінювати або пропустити за допомогою
відповідної кнопки.
l У моделях з опцією Wi-Fi, іконка
показує, що система Wi-Fi працює.
l За розширеною інформацією щодо усіх
3) ІНДИКАТОРИ ВИБОРУ ТЕМПЕРАТУРИ
Вказує температуру прання обраної
програми, яка може бути змінена (якщо
це можливо) за допомогою відповідної
кнопки. Якщо ви хочете провести прання
в холодній воді всі індикатори повинні
бути вимкнені.
4) ТРИВАЛІСТЬ ЦИКЛУ
l При
виборі програми, на дисплеї
автоматично висвічується тривалість
циклу, яка може бути різною, залежно
від вибраного режиму.
9) ІНДИКАТОР ПАРА
Світлоіндикатор
вказує
відповідної програми.
вибір
l Протягом
перших
хвилин
циклу
індикатор "Kg MODE" продовжує
світитись, поки інтелектуальний датчик
зважує білизну і відповідно визначає
тривалість циклу прання, споживання
води і електроенергії.
постійно висвічується інформація про
час, що залишається до кінця прання.
вибраної програми з урахуванням
стандартного завантаження. В ході циклу
пристрій коригує час так, щоб він відповідав
об’єму та складу завантаження.
на
10) Kg MODE - Автоматичне зважування
(функція активна тільки для
декількох програм)
l Після запуску програми на дисплеї
l Пристрій вираховує час до завершення
UKR
можливостей, функціоналу та правил
користування, будь-ласка зверніться
до розділу "Download" за посиланням
http://wizardservice.candy-hoover.com.
l На кожному етапі прання індикатор "Kg
5) ІНДИКАТОРИ РІВЕНЬ ЗАБРУДНЕНОСТІ
l Після
обрання програми індикатор
автоматично покаже встановлений
рівень
забрудненості
для
цієї
програми.
l При виборі іншого рівня забрудненості
загориться відповідний індикатор.
MODE"
дозволяє
отримувати
інформацію про навантаження білизни
в барабані і в перші хвилини прання:
- визначає тривалість циклу прання;
- контролює полоскання залежно від
обраного типу тканини;
- регулює ритм обертання барабана
для обраного типу тканини;
- розпізнає наявність піни, збільшуючи,
якщо це необхідно, кількість води під
час полоскання;
6) ІНДИКАТОРИ ОПЦІЇ
Світловий індикатор показує, що цю
опцію
можна
вибрати
відповідною
кнопкою.
107
- регулює швидкість віджиму відповідно
до навантаження, що дозволяє
уникнути дисбалансу.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:
ONE Fi EXTRA
Розташуйте свій смартфон так, щоб
датчик NFC відповідав положенню
логотипу ONE Fi EXTRA (Смарт Сенсор)
на пристрою (див малюнок нижче).
Даний прилад оснащений технологією
ONE Fi EXTRA. Ви можете контролювати
прилад дистанційно через додаток
завдяки Wi-Fi.
РЕЄСТРАЦІЯ МАШИНИ (В ДОДАТКУ)
l Завантажте додаток Hoover Wizard на
ваш пристрій.
Додаток Hoover Wizard доступний
для пристроїв, які працюють, як на
системі Android, так і на iOS, для
планшетів і смартфонів.
Якщо ви не знаєте позицію вашої
NFC антени , перемістіть смартфон
в круговому русі над логотипом
ONE Fi EXTRA (Смарт Сенсор), поки
програма не підтвердить з'єднання.
Для того, щоб передача даних, була
успішною, важливо УТРИМУВАТИ
СМАРТФОН НАВПРОТИ ПРИЛАДОВОЇ
ПАНЕЛІ ПРОТЯГОМ ДЕКІЛЬКОХ СЕКУНД;
повідомлення на пристрої проінформує
про успішний результат операції.
Досліджуйте функції додатку ONE Fi
EXTRA за допомогою демонстраційного
режиму.
l Відкрийте додаток, створіть профіль
користувача та зареєструйте прилад
відповідно
до
інструкцій,
які
з’являтимуться на його дисплеї, або за
допомогою "Короткого керівництва з
установки", що додається до приладу.
Використовуючи смартфон із системою
Android, який оснащений системою
бездротового зв’язку ближнього радіусу
дії, процес реєстрації значно спрощується
(легка реєстрація). У випадку, якщо ви
здійснюєте реєстрацію приладу за
допомогою інструкцій на дисплеї
телефону, то ТРИМАЙТЕ ТЕЛЕФОН
НЕДАЛЕКО ВІД логотипу ONE Fi EXTRA на
панелі приладів машини, якщо це
вимагається Додатком.
Товсті чохли або металеві наклейки
на вашому смартфоні може вплинути
або запобігти передачі даних між
машиною і телефоном. При необхідності,
видаліть їх.
Заміна певних комплектуючих смартфону
(наприклад задня кришка, батарея,
і т. д.) неоригінальними частинами
може призвести до зміщення антени
бездротового зв’язку ближнього
радіусу дії.
ВКЛЮЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ДОСТУПУ
(ЧЕРЕЗ ДОДАТОК)
Після реєстрації приладу, щоразу, коли
ви хочете управляти ним дистанційно за
допомогою
додатку,
вам
потрібно
завантажити білизну і пральний засіб,
закрити дверцята та обрати позицію
ONE Fi EXTRA. Тепер ви можете управляти
машиною за допомогою команд додатку.
108
Таблиця програм
1)
(МАКС.) *
ПРОГРАМА
МИЮЧИЙ
ЗАСІБ
(Див. панель керування)
All In One 2)
20°C
Повна гігієна
(All Hygiene)
Все в одному
за 59 хв.
Делікатне
прання
4
4
4
4
4
4,5
20°
3,5
3,5
4
4
4,5
4,5
60°
5
5,5
6
6,5
7
8
40°
2
2
2
2
2
2,5
40°
Полоскання
-
-
-
-
-
-
-
Змішані тканини 2)
& Кольорові речі
3
3
3
3
3
3,5
40°
Шерсть & Шовк
1
1
1
1
1
1,5
30°
5
5,5
6
6,5
7
8
90°
14'
1
1
1
1
1
1,5
30°
30'
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
30°
44'
2
2
2
2
2,5
3
40°
-
-
-
-
-
-
-
Бавовна
3)
Швидке
прання
**
2)
Злив & Віджим
UKR
(МАКС.) 1 o 2
( )
( )
Позиція, яку вам необхідно обрати для активації дистанційного керування за допомогою додатку
(через Wi-Fi). Якщо пральну машину ще не було зареєстровано в додатку, то після натискання
кнопки СТАРТ/ПАУЗА (START/PAUSE), на приладі буде активовано цикл «Автоматичне
очищення» ("Auto-Hygiene"), який розроблено спеціально для очистки барабану.
109
Будь ласка, прочитайте ці примітки:
* Максимальне
навантаження
сухої
білизни залежить від використовуваної
моделі (див. панель управління).
**СТАНДАРТНІ ПРОГРАМИ ПРАННЯ
БІЛИЗНИ З БАВОВНИ, ЗГІДНО З (ЕС)
№ 1015/2010 и № 1061/2010.
ПРОГРАМА ПРАННЯ БІЛИЗНИ З
БАВОВНИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ 60°C.
ПРОГРАМА ПРАННЯ БІЛИЗНИ З
БАВОВНИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ 40°C.
Швидкість обертів можна зменшити та підібрати
відповідно до рекомендацій, вказаних на етикетці,
для дуже делікатних тканин - обертання можна
вимкнути взагалі за допомогою кнопки швидкості
обертання. Ця функція активується за допомогою
кнопки ВИБІР ШВИДКОСТІ ОБЕРТАННЯ (SPIN
SELECTION). Якщо на етикетці не вказана
уточнююча інформація про прання, то можна
використовувати максимальну швидкість заданої
програми. Надмірне використання пральних
засобів може привести до надмірного утворення
піни. Якщо пристрій виявить надмірне
піноутворення, то процес обертання може
бути автоматично вимкнений, або збільшено
тривалість прання та використання води.
Ці програми використовуються для
прання середньозабрудненої білизни
з бавовни і є найефективнішими
програмами прання бавовняної білизни
стосовно загальної витрати енергії та
води.
Ці програми було розроблено для
прання при температурах, вказаних
на
етикетках
одягу.
Реальна
температура води може злегка
відрізнятися
від
температури,
заявленої для циклу.
Перед тим, як закрити кришку та
розпочати
прання,
будь
ласка,
перевірте чи добре закрита кришка
барабану пральної машини. Якщо це
можливо,
налаштуйте
положення
індикаторів відповідно до барабану для
кращого прання.
( )
Лише при виборі опції ПОПЕРЕДНЄ
ПРАННЯ (PREWASH) (програми із
функцією ПОПЕРЕДНЬОГО ПРАННЯ
наявні).
1)
При виборі програми, на дисплеї
показується
рекомендована
температура прання, яка може
бути змінена (якщо це можливо)
за допомогою відповідної кнопки,
але це не можливо підняти її до
максимально допустимого рівня.
2)
Для показаних програм можна
регулювати тривалість циклу та
інтенсивність прання за допомогою
кнопки РІВЕНЬ ЗАБРУДНЕНОСТІ.
3)
Вибравши програму ШВИДКЕ
ПРАННЯ
на
рукоятці,
за
допомогою
кнопки
ШВИДКЕ
ПРАННЯ можна вибрати одну з
трьох доступних програм швидкого
прання - 14’, 30’ и 44’.
l ПОПЕРЕДНЄ ПРАННЯ (PREWASH): якщо у
"
розподільчому пристрої є відділення для
попереднього прання, то помістіть туди
пральний засіб. Або, ви можете помістити
його у барабан відповідно до вказівок щодо
дозування, які зазначені виробником на
пральному засобі.
"
ВАЖЛИВО: не використовуйте режим
попереднього прання разом із опцією
відстрочки прання.
110
Для прання різних типів тканин із різним
рівнем забруднення в пральній машині
пропонуються спеціальні програми для
будь-якого типу прання (див. таблицю).
Технологія ALL IN ONE (ВСЕ В
ОДНОМУ)
Пральну машину обладнано інноваційною
системою, у якій суміш води та прального
засобу розприскується струменем під високим
тиском по партії білизни для прання.
Спеціальні
переміщення
мотору,
що
використовується в даній машині, керують
переміщеннями барабану під час запуску
кожної
програми.
У
поєднанні
з
розприскуванням суміші води та прального
засобу струменем під високим тиском, цикл
складається з низки обертальних рухів, які
допомагають пральному розчину проникнути
до волокон, що сприяє усуненню бруду та
забезпеченню оптимальних характеристик
прання. Система ALL IN ONE також
використовується під час фази заливання
води, у якій струмінь під високим тиском
сприяє повному усуненню залишків прального
засобу з одягу.
All In One 20°C
Завдяки технології ALL IN ONE ця
інноваційна програма дає можливість
здійснювати прання виробів з бавовни,
синтетичних та змішаних тканин при
температурі 20°C з характеристиками,
подібними до характеристик звичайного
прання при температурі 40°C. При
використанні цієї програми витрати
становлять біля 50% витрат при
звичайному
пранні
бавовни
при
температурі 40°C.
ВАЖЛИВІ ПОРАДИ ЩОДО ПРАННЯ:
l Нові кольорові речі варто прати окремо,
принаймні 5 чи 6 разів.
l Певні об’ємні речі темного кольору, такі
як джинси чи рушник, слід завжди
прати окремо.
l Ніколи не змішуйте тканини, фарба на
яких нестійка.
Повна гігієна (All Hygiene)
Ця програма забезпечує глибоке очищення,
ефективну дезінфекцію і протиалергійну дію
завдяки оптимізованому циклу з точки зору
температури і полоскання, усуваючи алергени
та залишки миючих засобів. Ідеально
підходить для людей з чутливою шкірою. Вона
підходить для виробів з бавовни, які потрібно
прати при температурі 60°C, рекомендується
знижене завантаження.
Все в одному за 59 хв.
Ця
спеціально
розроблена
програма
підтримує високу якість прання, при цьому
значно скорочуючи його час. Програма
призначена
для
зниженого
рівня
навантаження (див. таблицю режимів).
Делікатне прання
У ході цієї програми прання чередується
перервами, завдяки чому вона особливо
підходить для прання делікатних тканин. Цикл
прання і полоскань виконується з високим рівнем
води, що забезпечує високу ефективність.
Полоскання
Ця програма виконує 3 полоскання з
проміжним віджиманням (може бути
скорочене або відмінене натисненням
спеціальної кнопки). Використовується для
полоскання усіх типів тканини, наприклад,
після ручного прання.
Змішані тканини & Кольорові речі
Прання та полоскання оптимізовані згідно з
ритмом обертання барабану та рівнем
води. Легке віджимання забезпечує меншу
кількість складок на тканині.
Шерсть & Шовк
Ця програма дозволяє здійснити цикл
делікатного
прання,
яке,
зокрема,
підходить для одягу з вовни з позначкою
"Machine-Washable" («Машинне прання»)
та для білизни з шовку або такої, що має
позначку "Wash as Silk" («Прати як
шовк»).
Бавовна
Ця програма призначена для прання середньо
забрудненої бавовняної білизни і найбільш
ефективна стосовно загальної витрати енергії
та води для прання бавовняної білизни.
111
UKR
Вибір програми
Швидке прання (14-30-44 Хв.)
Цикл
прання,
рекомендований
для
невеликої кількості речей легкого ступеню
забруднення. Використовуючи цю програму,
скоротіть стандартну кількість
миючого
засобу, щоб уникнути його надлишкової
витрати. Вибравши програму ШВИДКЕ
ПРАННЯ, за допомогою кнопки можна
обрати одну з трьох доступних програм.
Злив & Віджим
Програма виконує злив та віджима
на максимальній швидкості. Можна
відмінити віджим або скоротити його
тривалість за допомогою кнопки ВИБІР
ШВИДКОСТІ ВІДЖИМУ.
ONE Fi EXTRA
Позиція, яку вам необхідно обрати для
активації дистанційного керування за
допомогою додатку (через Wi-Fi). У цьому
випадку активація циклу здійснюється через
команди додатку. Якщо прилад ще не було
зареєстровано, то після натискання кнопки
СТАРТ/ПАУЗА (START/PAUSE), на приладі
буде
активовано
цикл
«Автоматичне
очищення» ("Auto-Hygiene"). Він розроблений
спеціально для очистки барабану і видалення
неприємних запахів та з метою подовжити
термін служби пральної машини. Перед
початком циклу «Автоматичне очищення»
("Auto-Hygiene") переконайтесь, що в барабані
відсутнє навантаження. Використовуйте тільки
відповідні пральні засоби та пральний порошок.
Залиште дверцята машини відкритими в
кінці циклу, щоб барабан міг висохнути.
Рекомендується кожні 50 циклів прання.
112
l Відділення 3
для кондиціонеру,
ароматичних засобів та спеціальних
добавок, таких як крохмаль, синька та
ін.
Відкриття/закриття барабану.
l Відкрийте кришку пральної машини.
l Відкрийте
барабан за допомогою
кнопки (А) нажимаючи її однією рукою,
а іншою відкривайте протилежну
кришку.
l МАКСИМАЛЬНИЙ
РІВЕНЬ – на
контейнері для пральних засобів є
відмітка про максимально допустимий
рівень використання прального засобу.
Будь ласка, не перевищуйте цей
рівень.
l Помість одяг у барабан вкидаючи по
одній речі за раз, але не утрамбовуйте
їх. Не перевищуйте допустиму норму
завантаження, яка рекомендується у
таблиці програм. Перевантажена пральна
машина не випере речі належним чином та
залишить їх зім’ятими.
l
l Для
того, щоб закрити барабан,
помістіть кришку таким чином, щоб вона
співпала із положенням кнопки (А).
Якщо на одязі присутні плями які
необхідно прати із використанням
відбілюючих засобів, то ви можете
випрати їх у першу чергу. Для цього,
помістіть відбілюючий засіб у 2
відділення дозатору, встановіть
програму полоскання . Коли цикл
прання завершиться, перемістіть ручку
перемикання програм у положення
ВИМКНУТО (OFF) та завантажте решту
білизни, і продовжуйте прання у
необхідному вам режимі.
1) Максимальний рівень використання
для прального порошку
2) Максимальний рівень використання
для пральної рідни
3) Максимальний рівень використання
для ароматичних засобів
Пральні засоби
Дозатор прального засобу розділений на
три відділення:
l Відділення 1для прального порошку.
l Відділення 2 для рідкого прального
засобу.
113
UKR
Перед початком прання
7. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА ГАРАНТІЯ
Якщо ви вважаєте, що пральна машина не працює належним чином, зверніться до
інструкцій наведених нижче та деяких практичних порад про те, як виправити
найбільш поширені проблеми.
ЗВІТ ПРО ПОМИЛКУ
l Моделі з дисплеєм: помилка вказується литерою «Е» на дсиплеї (напр: 2 = E2)
l Моделі: помилка показується мерегтінням світлодіодів, кількість мерегтінь
вказує на код помилки, пауза складає 5 секунд між цифрами (напр: Error 2 = два
мерегтіння – пауза 5 секунд – два мерегтіння – тощо…).
Показ помилки
E2 (з дисплеем)
2 миготіння
світлодіодів
(без дисплея)
E3 (з дисплеем)
3 миготіння
світлодіодів
(без дисплея)
E4 (з дисплеем)
4 миготіння
світлодіодів
(без дисплея)
E 7 (з дисплеем)
7 миготіння
світлодіодів
(без дисплея)
Будь який інший код
Можливі причини та практичні рішення
Машина не може закачати воду.
Переконайтеся, що кран подачі води відкритий.
Переконайтеся, що шланги подачі води не зігнуті, перекручені.
Водостік розташований на неналежній висоті (див. розділ установка).
Закрийте кран подачі води, відкрутіть наливний шланг від задньої
частини пральної машини і переконайтеся, що фільтр "анти-пісок"
чистий і не заблокований.
Пральна машина не зливає воду.
Переконайтеся, що фільтр не засмічений.
Переконайтеся, що зливний шланг не зігнутий чи перекручений.
Переконайтеся, що домашня система дренажу не блокується і дозволяє
воді протікати без перешкод. Спробуйте злити воду в раковину.
У воді забагато піни або вода.
Переконайтеся в тому, чи ви правильно дозуєте миючий засіб,
чи вірний тип порошку вибраний.
Проблеми з дверцятами
Переконайтеся, що двері закриті правильно. Переконайтеся, що
одяг всередині машини не перешкоджає закриттю дверей.
Якщо двері заблоковані, вимкніть і відключіть пральну машину
від електричної розетки живлення, почекайте 2-3 хвилини і щоб
знову відкрити двері.
Вимкніть і відключіть пральну машину, зачекайте хвилину.
Увімкніть машину і дайте запустити програму. Якщо помилка
виникає знову, зверніться до авторизованого сервісного центру.
114
ІНШІ ПОМИЛКИ
ПРОБЛЕМА
Пральна машина не
запускається
не
вмикаєтся
Можливі причини та практичні рішення
Переконайтеся, що пристрій підключено до робочої розетки
живлення.
Переконайтеся, що живлення включено.
Переконайтеся, що розетка працює, перевіривши її за
допомогою іншого пристрою, наприклад, лампи..
Двері можуть бути закрити не правильно: відкрити і закрити його
знову.
Перевірте, чи правильно була обрана потрібна програму і кнопка
запуску натиснута.
UKR
Перевірте, чи машина не знаходиться в режимі паузи.
Вода протекла на
підлогу біля
пральної машини
Можливий витік в прокладці між краном і трубкою подачі; в
цьому випадку, замініть його і затягніть трубу і кран.
Пральна машина не
віджимає
Через не оптимальне розташування одягу Пральна машина
може:
• Спробувати збалансувати навантаження, збільшуючи час
віджиму.
• Зменшити швидкість обертання для зменшення вібрації і шуму.
• Виключити віджим, щоб захистити машину.
Переконайтеся, що навантаження збалансоване. Якщо одяг
розташований правльно, перезавантажте його і перезапустити
програму.
Це може бути пов'язано з тим, що вода не була повністю
спущена, зачекайте кілька хвилин. Якщо питання залишається
невирішеним, див розділ Error/Помилка 3.
Переконайтеся, що фільтр закрито належним чином.
Деякі моделі включають в себе функцію "без віджиму":
переконайтеся, що ця функція не включена.
Використанно занадто багато миючого засобу що
утруднити початок віджиму.
Сильні
вібрації/сторонній
шум при віджимі
може
Пральна машина може бути не повністю вирівняна: при
необхідності, відрегулюйте її положенння
Переконайтеся, що транспортувальні гвинти, гумові заглушки і
розпірки труб були видалені.
Стандартна гарантія виробника покриває несправності, викликані
електричними або механічними несправностями в продукті, виявлені в
результаті дії або бездіяльності виробника. Якщо несправність викликана
факторами не залежними від виробника, неправильним використанням або
недотриманням інструкцій по використанню, гарантія на прилад може не
поширюватись.
115
Використання
екологічно
чистих
пральних засобів без фосфатів може
мати такі результати:
- каламутна вода під час полоскання:
цей ефект пов’язаний з наявністю
завислих часток цеолітів, що не має
негативного впливу на ефективність
полоскання.
Якщо питання залишається невирішеним,
або якщо ви підозрюєте несправність,
негайно зверніться до служби підтримки
користувачів.
Завжди рекомендується використовувати
оригінальні запасні частини, які доступні в
наших центрах обслуговування клієнтів.
Гарантія
Продукт має гарантію відповідно до
положень і умов, зазначених в
свідоцтві до даного виробу. Свідоцтво
гарантії повинні бути належним чином
заповнені і збережені, з тим, щоб
показати в Центрі обслуговування
клієнтів в разі потреби.
- білий порошок (цеоліти) на випраних
речах: це нормально, оскільки порошок
не проникає до тканини та не змінює її
колір.
- наявність піни у воді під час
останнього
полоскання:
це
не
обов’язково свідчить про погане
полоскання.
- велика кількість піни: таке часто
трапляється через наявність у пральних
засобах аніонних поверхнево-активних
речовин, які важко видалити з випраних
речей.У цьому випадку не намагайтеся
повторити полоскання, щоб позбутися
цього ефекту. Це не допоможе.
Виробник не несе відповідальності за
будь-які типографічні помилки у брошурі,
що додається до цього виробу. Крім того,
виробник залишає за собою право
вносити у продукцію будь-які необхідні
модифікації без зміни її основних
характеристик.
116
fkhldsk
fkhldsk
fkhldsk
17.02 - 43015116 - Canon Italia - Business Services Channel
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising