Hoover | HNT6610D-86S | Hoover HNT6610D-86S Användarmanual

Hoover HNT6610D-86S Användarmanual
TVÄTTMASKIN HNT 6610 D
B1 D
G
C1 C2
A
V
B2
I
B3 C3
C4
H
A
p
PROGRAM- OCH TEMPERATURVÄLJARE
Med detta vred väljer du tvättprogram. Det gör du genom att ställa in det så
att programmet sammanfaller med referensmärket (p). Temperaturen
beror på det program du valt. (Se programöversikt)
B1
CENTRIFUGERINGSHASTIGHETSVÄLJARE
B2
KNAPP FÖR SENARELAGD START
B3
TVÄTTEMPERAT
C1
FÖRTVÄTT
C2
AQUAPLUS-KNAPP
C3
LÄTTSTRUKET
C4
SMUTSIGHETSGRAD
G
LUCKLAMPA
H
TART / STOP
I
LAMPA FÖR PROGRAMSTART
D
LAMPA FÖR FÖRDRÖJD START
V
”DIGITAL”-display
p
ERENSMÄRKE
Tack vare displayens indikatorsystem hålls du informerad om maskinens
status
Denna maskin är utrustad med en mekanism som gör att trumman alltid stannar i upprätt läge
för att man ska kunna lägga i tvätt och plocka ur den när det valda programmet avslutats.
Trumman blockeras mekaniskt och det är då omöjligt att vrida den manuellt.
Programöversikt modell HNT 6610 D
program för
program
BOMULL
BLANDAT
SYNTET
*
I
tvättmedel
tillvalsknappar c
II
Vita tyger
2h50’
90º
1000
6
•
•
•
•
•
•
•
Färgäkta
2h49’
60º
1000
6
•
•
•
•
•
•
•
Färgäkta
1h35’
60º
800
2
•
•
•
•
•
•
•
acryl
1h06’
40º
600
1,5
•
•
•
•
59’
40º
800
1,0
•
•
•
silke
56’
30º
0
1,0
•
•
•
sköljningar
24’
800
centrifugering
11’
1000
FINTVÄTT
SPECIAL
temp.inställ- centrifug. tvättmängd
ung. tid ning max. hastighet
max.
(min.)
(ºC)
max.
(kg)
ylle
utpumpning
A 59
snabbtvätt 29
•
•
•
4’
59’
60º
1000
3
•
•
30’
40º
800
2
•
•
* Detta program rekommenderas även för tvätt i låga temperaturer (lägre än visad maxtemperatur).
Detta program har testats i enlighet med CENELEC EN 60456 med maximal smutsighetsgrad vald.
Tekniska uppgifter mod. HNT 6610 D
Nätspänning
Effekt
tvätt
230V./50Hz
175 W.
Effekt
Effekt
Effekt
centrifugering pumpmotor motstånd
340 W.
30 W.
1950 W.
Max.
ineffekt
2200 W.
Säkringar Vattentryck
0,05-0,8
10 A.
Mpa
Vattenförbrukning
*prog.
EN 60456
Energiförbrukning
*prog.
EN 60456
58 L.
1,02 Kw.
SILKEPROGRAM
Denne vaskemaskine har også et skånsomt silke- og håndvaskprogram. Med dette program kan tøj,
der er mærket med "Kun håndvask", og tekstiler indeholdende silke, vaskes i maskinen.
Programmet har en maks. temperatur på 30° C og slutter af med 3 skylninger og ingen
slutcentrifugering.
BROMS
-Denna maskin är utrustad med en mekanism som gör att trumman alltid stannar i upprätt läge för att
man ska kunna lägga i tvätt och plocka ur den när det valda programmet avslutats.
-Trumman blockeras mekaniskt och det är då omöjligt att vrida den manuellt.
FÖRE TVÄTT
1.- När tvätten lagts i, se till att luckorna är ordentligt stängda.
2.- Lägg i tvättmedel och tillsatser och se till att de inte överstiger den maximalt tillåtna nivån.
.-tvättmedel för förtvätt I
.-tvättmedel för tvätt II
.-blekning
.-sköljmedel
VAL AV ÖNSKAT PROGRAM OCH TILLVAL
3.- Vrid programväljaren (A) till önskat program.
4.- Om du vill kan du även välja tvättemperatur med knapp B3.
B3 tvättemperatur
När ett program har valts tänds motsvarande indikator för att visa maximal tillåten tvättemperatur.
Om du väljer en lägre temperatur med specialknappen tänds motsvarande indikator.
Anm.: Du måste ställa in temperaturen innan du väljer SMUTSIGHETSGRAD.
5.- Om du så önskar, tryck in knappen /knapparna för tillval (C1, C2, C3, C4).
.- Du bör välja de önskade tillvalet innan du trycker på startknappen (H).
.- Tänk på att om tvättprogrammet redan har gått förbi det önskade tillvalet, kommer detta inte att aktiveras.
C1 knapp för förtvätt
Detta alternativ används för mycket smutsig tvätt. Med detta tillval körs en kort förtvätt före tvättprogrammet.
Knappen kan bara aktiveras för programmen för bomull, blandat och syntet. För att aktivera detta tillval
trycks denna knapp alltid in innan startknappen (H) trycks in.
C2 aquaplus-knapp
Bara genom att trycka på en knapp är det möjligt, tack vare det nya SENSOR ACTIVA SYSTEM, att använda
en speciell tvättcykel som kan tillämpas på alla program och alla typer av tyger och som skyddar textilfibrerna
och huden på dem som använder dessa.
Den mycket större vattenmängden och trummans nya rotationscykel som kombineras med påfyllning och
tömning av vatten gör att man får kläderna perfekt rena och välsköljda. Vid tvätt ökas mängden vatten för att
tvättmedlet ska lösas perfekt, så att en effektiv tvätt ska garanteras. Vattenmängden vid sköljningarna har
också ökats för att avlägsna alla spår av tvättmedel i fibrerna.
Denna funktion är speciellt uttänkt för personer som har känslig och ömtålig hud, eftersom en minsta rest av
tvättmedel kan orsaka irritation eller allergi.
Det tillrådes också att man använder denna funktion för barnkläder och ömtåliga kläder i allmänhet, i synnerhet
för tvätt av handdukar och badrockar där fibrerna har en tendens att hålla kvar tvättmedlet.
Detta tillval är inte tillgängligt i programmet för ylletvätt.
C3 knapp för lättstruket
Denna funktion motverkar skrynkling. Beroende på valt program och typen av material som tvättas arbetar
maskinen på följande sätt:
Blandat ,Syntet. Ingen centrifugering mellan sköljningarna.
Fintvätt. Ingen centrifugering mellan sköljningarna och maskinen stannar före den sista, lätta centrifugeringen.
Ylletvätt , Bomull. och Silke,. Maskinen stannar före den sista centrifugeringen.
Sköljning. Ingen centrifugering mellan sköljningarna.
För att avsluta programmet för fintvätt, bomull, silke, och ylletvätt, tryck in knappen för lättstruket igen.
Maskinen tömmer då och centrifugerar såsom önskats.
För att tömma maskinen på vatten utan någon centrifugering, annulleras det pågående programmet och
programmet för tömning väljs.
C4 Knappen ”smutsighetsgrad”
Med den här knappen (endast aktiv i programmen för BOMULL och BLANDADE FIBRER) kan du välja mellan
tre tvättintensitetsgrader, beroende på hur smutsiga textilierna är.
När programmet och tvättemperaturen har valts ställs smutsighetsgraden automatiskt in på det lägsta tillåtna
värdet. Om du trycker på knappen ökar nivån och inställningarna för cykelns varaktighet ändras i enlighet med
detta. När ett program har valts tänds motsvarande indikator för att visa minsta tillåtna smutsighetsgrad.
Om du väljer en högre smutsighetsgrad med specialknappen tänds motsvarande indikator.
Anm.: Smutsighetsgraden kan variera automatisk, beroende på vilken temperatur som väljs.
6.- Om du så öskar kan du välja centrifugeringshastighet med knapp B1
B1 centrifugeringshastighet
När programmet har valts visas den maximala tillåtna centrifugeringshastigheten för det aktuella programmet
på displayen. Om du trycker på centrifugeringsknappen sänks hastigheten med 100 varv/min för varje
knapptryckning. Lägsta tillåtna hastigheten är 400 varv/min, men det är också möjligt att hoppa över
centrifugeringen genom att trycka på knappen flera gånger.
7.- När önskade tillval ställts in, startar man programmet genom att trycka på startknappen H och tvättmaskinen
genomför det önskade programmet.
Om du önskar avbryta ett redan inställt tillval, behöver du bara trycka på samma knapp igen (kontrollampan
slocknar)
lampa för programstart (I)
Den tänds när knappen START har tryckts in.
B2 Knappen ”fördröjd start”
Med den här knappen kan du förprogrammera tvättcykeln så att dess start fördröjs med upp till 24 timmar.
Så här fördröjer du starten:
Ställ in önskat program.
Tryck på knappen en gång för att aktivera den (h00 visas på displayen) och tryck sedan på den igen för att
ställa in en fördröjning på 1 timme (h01 visas på displayen). Den förinställda fördröjningen ökar med 1 timme
för varje gång du trycker på knappen, tills h24 visas på displayen. Om du då trycker på knappen igen nollställs
fördröjningen.
Bekräfta genom att trycka på knappen ”START/PAUS” (lampan på displayen börjar blinka). Nedräkningen
påbörjas och när den är slutförd startar programmet automatiskt.
Du kan avbryta fördröjningen på följande sätt:
Tryck in knappen i 5 sekunder tills displayen visar inställningarna för det valda programmet.
Vid det här stadiet kan du starta det program som tidigare har valts genom att trycka in knappen
”START/PAUS” eller avbryta processen genom att vrida väljaren till OFF-läget och sedan välja ett annat
program.
cykelns varaktighet (V)
När ett program har valts visas cykelns varaktighet automatiskt på displayen. Den kan variera beroende på
vilka val som har gjorts.
När programmet har startat hålls du hela tiden informerad om hur långt tid som återstår av programmet.
Lucklampa (G)
När knappen START/PAUS har tryckts in blinkar lampan först och lyser sedan med fast sken tills
tvättprogrammet är slut.
2 minuter efter avslutat tvättprogram slocknar lampan för att visa att luckan nu kan öppnas.
Stoppa/ändra program
Om man, när programmet redan startat, vill ändra eller stoppa det, går man tillväga på följande sätt:
- Tryck på knapp (H), och håll den intryckt tills anvisningen END visas på displayen.
- I det ögonblicket har programmet stoppats och man kan, om så önskas, välja ett nytt.
- Välj det nya programmet.
- Tryck in knapp (H) på nytt.
- Tvättmaskinen utför det nya programmet som valts.
Paus i programmet
Det är möjligt att stanna programmet ett ögonblick för att till exempel lägga i mer tvätt. Man går då tillväga på
följande sätt:
- Tryck in knapp (H), och håll den intryckt tills kontrollamporna för programval, displayen för kvarstående tid
och kontrollampan för start börjar blinka.
- När kontrollampan för säker dörr slocknar (ungefärlig tid 2 minuter), öppna dörren och lägg i de kläder som
önskas.
- Se till att luckan till trumman och ytterluckan stängs ordentligt.
- Tryck in knapp (H), varvid tvättprogrammet fortsätter.
När programmet har slutat, visas ”END” på displayen,
Vänta tills kontrollampa (G) för säker dörr slocknar (ungefärlig tid 2 minuter).
För att ta ur tvätten, vrid programväljaren till läge OFF, och öppna tvättmaskinsluckan och luckan till
trumman.
21.06.07/ H-46004079 SV
2
Inledning
Läs informationen i denna bruksanvisning noga,
eftersom den ger praktiska råd om hur du ska få ut
det bästa av din tvättmaskin.
Denna«
Bruksanvisning
med
installationsinstruk-tioner » innehåller allt som berör den
normala an-vändningen av din maskin.
Den ska även användas när du installerar din
maskin och när du utför underhåll på den.
Likaså hjälper den dig med felsökning om det
uppstår problem med maskinen eller med råd om
tvättsor-tering före tvätt, symboler på klädernas
etiketter och behandling av svårborttagna fläckar.
1.- PANEL / 2.- LUCKA / 3.- TRUMMA
4.- TVÄTTMEDELSFACK /5.- FILTER 6.- HJUL
Innehåll
sida
Säkerhetsnormer
3
Installation - Igångsättning
5
Garanti
6
Före tvätt. Öppna/Stänga maskinen
7
Tvättmedel
8
Elektronisk mängdavkänning - Fuzzy Logic
8
Specifika program
9
Allmänna rekommendationer
10
Felsökning
12
Tvättråd
13
Säkerhetsnormer
Denna apparat uppfyller
2006/95 och senare ändringar.
EEG-direktiven
89/336,
MÄRK: VID ALLA RENGÖRINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN
• Dra ur kontakten.
3
• Stäng vattenkranen efter varje tvätt.
• Tillverkaren förser alla sina maskiner med jordkontakt.
Tillförsäkra dig om att den elektriska installationen i ditt hem har
jordade eluttag och att de är anslutna. Om inte, tillkalla behörig
elektriker.
Jordanslutning är nödvändig för din säkerhet, eftersom den
eliminerar risken för elektriska stötar.
• Det elektriska uttaget bör sitta på en lättillgängligt plats för att
man ska kunna koppla bort strömmen omedelbart om det skulle
behövas.
• Om anslutningskablen är skadad, bör den bytas ut mot en
originalkabel (kabel med stickkontakt) som finns att tillgå hos
tillverkaren eller hos vår officiella Service.
Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för eventuella skador
på personer och utrustning som orsakas av underlåtenhet
att följa installations- och säkerhetsanvisningarna för
denna maskin.
• Vidrör inte maskinen om du är fuktig om händer eller fötter.
• Använd inte maskinen om du är barfota.
• Använd inte förlängningssladd, om det inte sker med speciell
försiktighet.
• Använd inte adapter eller grenuttag.
• Låt inte barn eller förståndshandikappade använda
maskinen utan övervakning.
• Dra inte i sladden för att koppla ur stickkontakten.
• Lämna inte maskinen utomhus eller utsatt för väder, sol
och vind.
• Täck inte över maskinen med tyg eller plast när den är igång.
• Placera inte maskinen i fuktiga utrymmen eller där den
kan överspolas.
• Installera inte maskinen på ett ställe där utrymmet mellan
maskin och golv täcks för.
• Låt inte barn leka med förpackningen. Det kan
vara farligt.
VARNING! VATTENTEMPERATUREN VID
TVÄTT KAN NÅ UPP TILL 90 C
4
Installation - Igångsättning
• Packa upp
• Lossa de 4 skruvarna (A) vid
de två vinkeljärnen och de 4
skruvarna (B).
• Skruva fast de 4 skruvarna (A)
och sätt dit de medföljande
beslagen (D).
Om din modell är utrustad med
skyddsplatta:
Placera denna enligt figuren.
1.- Maskin med hjul.
2.- Maskin utan hjul
VARNING! ÖPPNA INTE KRANEN
• Tvättmaskinen ska anslutas till vattenledningsnätet
med den nya slangen som levereras med maskinen (i
trumman). Använd inte den gamla slangen!
• Koppla ena änden av vattenslangen (den vinklade) till
reläventilen (övre delen på maskinens baksida) och den
andra änden av slangen till en gängad 3/4" kran.
• Skjut maskinen mot väggen och se till att det inte
bildas veck på slangen. Fäst avloppsröret i en kant på
tvätthon eller, ännu hellre, koppla det till ett fast avlopp
med en diameter som är större än tvättmaskinens,
placerat 50- 75 över golv. Om det är nödvändigt kan du
använda medföljande tillbehör för att fästa slangen
bättre.
5
Om din maskin är försedd med hjul:
• Förflytta spaken vid hjulen åt höger för att flytta
tvättmaskinen. För den tillbaka när maskinen står
uppställd i rätt läge.
• Ställ in maskinen så att den står vågrätt med hjälp av
de främre hjulen.
a) Vrid muttern medsols för att lossa fotens skruv.
b) Skruva foten tills den har ordentlig kontakt med
golvet.
c) Lås foten genom att skruva muttern motsols tills
det tar emot vid maskinens botten.
Se till att maskinen står jämnt. Dra maskinen åt olika
håll utan att flytta den och tryck på de övre hörnen och
se till att alla fötterna har god kontakt med golvet.
• Om du flyttar maskinen ska du justera fötterna på nytt.
• Anslut maskinen till nätet.
Garanti
1.
Det följer en garantisedel med maskinen.
A
2.
Fyll i och behåll del A. Du ska visa den
tillsammans med fakturan för servicepersonalen
om maskinen behöver service.
6
Före tvätt. Öppna/Stänga maskinen
VIKTIGT!
VAR FÖRSIKTIG NÄR DU STÄNGER LUCKORNA SÅ
ATT DU INTE SKADAR TVÄTTEN ELLER MASKINEN.
SE TILL ATT LUCKORNA ÄR ORDENTLIGT
STÄNGDA
Att lägga i tvätt
1.
Öppna tvättmaskinsluckan
2.
Öppna trumman genom att trycka på den vita knappen
och samtidigt lägga den andra handen på den andra
luckan.
3.
Lägg i klädesplaggen ett och ett utan att packa ihop dem.
Respektera tvättmängden som rekommenderas i
programöversikten. En överbelastning av tvättmaskinen
ger mindre tillfredsställande tvättresultat och kläderna
skrynklas.
4.
För att stänga trumman, placeras luckorna så att luckan
med den vita knappen kommer under den andra tills de
hakar i ordentligt.
7
Tvättmedel
I
maximalt
Förtvätt och tvätt
Tvättpulver
Rekommenderas
II
maximalt
Tvätt
Flytande tvättmedel
maximalt
Blek- och sköljmedel
Tvättmedelslådan är indelad i 4 fack:
.- Fack I, är avsett för tvättmedel för förtvätt.
.- Fack II, är avsett för tvättmedel för tvätt.
.- Fack
är avsett för blekmedel.
.- Fack
är avsett för sköljmedel, parfym eller andra speciella tillsatser som stärkelse etc.
Tvättmedelslådan har två markeringar:
.- Rekommenderas (nedre markeringen). Rekommenderad nivå i facken för förtvätt och tvätt.
.- Max. Högsta nivå, som inte får överstigas
broms
Denna maskin är utrustad med en mekanism som gör att trumman alltid stannar i upprätt läge för att man
ska kunna lägga i tvätt och plocka ur den när det valda programmet avslutats.
Trumman blockeras mekaniskt och det är då omöjligt att vrida den manuellt.
Elektronisk mängdavkänning - Fuzzy Logic
Denna tvättmaskin är utrustad med ett elektroniskt system som automatiskt styr hela tvättförloppet för
att tvättresultatet ska bli bra, med en avsevärd besparing i tid och pengar.
När programmet ställts in anpassar tvättmaskinen de olika momenten som beskrivs nedan i
förhållande till tvättmängden och typen av tvättgods:
- vattenmängden och energiförbrukningen
- tvättiden
- sköljningarnas effektivitet
Dessutom är maskinen utrustad med:
- skumavkänning, och tvättmaskinen ökar vattenmängden om det behövs.
- reglering av centrifugeringsvarvtalet beroende på tvättgodsets fördelning, så att en eventuell
mekanisk obalans undviks.
8
ifika / Speciella program
SPECIELLT SKÖLJPROGRAM
gör 3 sköljningar med en centrifugering på 800 r.p.m. (som eventuellt
Detta program
kan minskas eller annulleras med en speciell knapp). Det används för att skölja alla typer
av material, till exempel efter handtvätt.
PROGRAM FÖR SPECIELLT KRAFTIG CENTRIFUGERING
Programmet
utför en centrifugering med den hastighet som anges i programöversikten.
ENDAST TÖMNING
tömmer ut vattnet ur maskinen.
Programmet
HANDTVÄTT
Maskinen har också ett tvättprogram kallat «handtvätt». Det är ett komplett tvättprogram
för kläder som annars ska tvättas för hand. Programmet tvättar med en högsta temperatur
på 30º C och det avslutas med tre sköljningar och en lätt centrifugering.
SPORTKLÄDER
Denna tvättmaskin är den enda på marknaden med programmet SPORTSWEAR
«sportkläder». Det är ett speciellt program för tvätt av blandade idrottskläder som inte kan
tvättas vid hög temperatur. Programmet börjar med en förtvätt i kallt vatten för att lösa upp
hårt sittande smuts. Därpå följer den egentliga tvätten vid 30º C, en sköljning och en
försiktig centrifugering för att garantera bästa behandling av ömtålig men hårt smutsad
tvätt.
KLASS AA
Det är möjligt att få ett optimalt tvättresultat vid en temperatur på 40° C, med
energiförbrukning av Klass A.
KLASS A
Det är möjligt att få ett optimalt tvättresultat med en avsevärd tidsminskning med en tvätt
på högst 3 kg vid en temperatur på 60 ºC.
MIX
&
WASH
MIX&WASH
Med programmet MIX&WASH (BLANDA och TVÄTTA) kan man tvätta tyger av alla typer
av blandmaterial i en och samma maskin.
- det är absolut nödvändigt att tvätta nya kulörta kläder separat första gången de tvättas.
- vid tvätt av kläder som inte är färgäkta bör man inte blanda färger.
SNABBPROGRAM
SNABB
44´ SNABBPROGRAM 44' MINUTER
29´ SNABBPROGRAM 29' MINUTER
32´ SNABBPROGRAM 32' MINUTER
Snabbprogrammet tvättar färdigt en tvätt på högst 3.5 kilo på (44'/29'/32’) minuter vid en
temperatur på 40/50º C.
ANMÄRKNING
1. Om tvätten är mycket smutsig bör man minska tvättmängden till 3 kilo.
2. Med programmen BOMULL (VITT 90º och KULÖRT FÄRGÄKTA 60º) har man möjlighet
till automatisk blekning av tvätten genom att tillsätta blekmedel i facket
9
Allmänna rekommendationer
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL AV MASKINEN
Det räcker med att torka maskinen utvändigt med en fuktig trasa. Använd inte sprit eller lösningsmedel
eller material som kan repa maskinen.
Tvättmaskinen behöver mycket lite underhåll.
• Avtorkning av gummilisten vid trumman.
• Rengöring av tvättmedelsfacken.
• Rengöring av filtret.
• Rengöring inför flytt eller långa perioder utan användning
Torka gummilisten och lämna luckan öppen efter avslutat tvätt. På så sätt förlänger du tvättmaskinens livslängd.
RENGÖRING AV FILTRET
Tvättmaskinen är försedd med ett speciellt filter som fångar upp större föroreningar (mynt, knappar m.m.)
som skulle kunna skada pumpen. Detta filter är placerat bakom maskinens frontsockel.
Rengör detta filter om sköljningen inte är tillfredsställande eller om maskinen inte töms normalt.
Vid rengöring av filtret ska du gå tillväga på följande sätt:
• Använd ett kärl för att samla upp vattnet.
• Ta ut filtret och rensa det.
• När det är rensat, sätts filtret tillbaka igen på samma sätt som
ovan men i omvänd ordning.
10
RENGÖRING AV TVÄTTMEDELSFACKEN
.- Du bör rengöra tvättmedelslådan och de fyra facken
- för förtvätt, tvätt, blekmedel och sköljmedel
- med jämna mellanrum. Dra ut lådan helt, rengör den och sätt
tillbaka den på sin plats.
För att ta ur och sätta tillbaka lådan, följ stegen på bilderna
A
Ta ur
.- Tryck in knapp A
.-Vrid lådan utåt medan knappen hålls intryckt
I
II
.- Ta ur lådan och rengör den
.- Facken I och II, för förtvätt och tvätt, ska rengöras från rester
av tvättmedel som kan hindra strömmen av tvättmedel till
trumman.
S
B
C
.- Facken för blekmedel och sköljmedel ska rengöras genom
att pluggarna (S) i den bakre delen dras ut.
Avlägsna eventuella avlagringar som kan hindra strömmen.
Sätta tillbaka
.- För in flikarna såsom anges
.- Vrid lådan mot locket tills fliken passar in på sin plats (C).
När den kommer på plats hörs ett karakteristiskt ljud (klick).
11
Felsökning
PROBLEM
1.- Maskinen fungerar inte
med något program
ORSAK
• Maskinen är inte ansluten till
nätet.
• Huvudströmbrytaren är urkopplad.
• Strömavbrott.
• Trasig säkring.
• Öppen lucka.
ÅTGÄRD
• Anslut maskinen.
2.- Inget vatten i maskinen
• Se orsak 1.
• Stängd kran.
• Kontrollera.
• Öppna kranen.
3.- Maskinen tömmer inte
• Främmande föremål i filtret
• Avloppsslangen klämd.
• Kontrollera filtret.
• Räta ut slangen.
4.- Maskinen centrifugerar
inte
• Maskinen har inte tömt ur allt
vatten.
• Knappen ”Ej centrifugering” är
intryckt.
• Vänta någon minut till dess att
vattnet tömts.
• Tryck ut knappen ”Ej centrifugering”.
5.- Kraftiga vibrationer vid
centrifugering
• Tvättmaskinen står inte jämnt.
• Transportsäkringen sitter kvar.
• Tvätten är inte jämnt fördelad i
trumman.
• Justera fötterna.
• Montera loss transportsäkringen
• Fördela tvätten jämnt.
6.- Maskinen centrifugerar
inte vid hög hastighet
• Tvätten är inte jämnt fördelad
i trumman.
• Fördela tvätten jämnt.
7.- I bildrutan kan läsas fel
nr. 0,1,5,6,7 8,9,12,13,16
• Koppla till huvudströmbrytaren.
• Kontrollera.
• Kontrollera.
• Stäng luckan.
• Kontakta auktoriserad teknisk
service
8.- I bildrutan kan läsas fel
nr. 2
• Tvättmaskinen tar inte in vatten • Kontrollera att vattenkranen är
öppen
9.- I bildrutan kan läsas fel
nr. 3
• Tvättmaskinen tömmer inte
vattnet
• Kontrollera att avloppet är fritt
från hinder.
• Kontrollera att röret för utgående
vatten inte är böjt.
10.- I bildrutan kan läsas fel
nr. 4
• Tvättmaskinen har tagit in för
mycket vatten
• Stäng vattenkranen.
• Kontakta auktoriserad teknisk
service.
Om felet kvarstår, stäng av maskinen, stäng vattenkranen och försök
inte använda eller laga maskinen.
Anlita endast auktoriserad verkstad (se europeiskt garantibevis) för
reparationer och kräv att originaldelar ska användas. Om inte, kan
maskinens säkerhet inte garanteras.
När du kontaktar Serviceavdelningen ska du alltid uppge vilken modell du har (Se panelen med
manöverknappar) samt registrerings- och serienummer som finns på skylten på nedre delen av
framsidan bakom sockeln, eller på garantisedeln, det vill säga allt som du ser i rutan. Om du har
denna information till hands får du snabbare och effektivare hjälp.
12
Tvättråd
Råd för att använda tvättmaskinen så ekologiskt och ekonomiskt som möjligt.
HUR DU BÄST ANVÄNDER DIN TVÄTTMASKIN
För att undvika slöseri och onödig förbrukning av vatten och energi, fyll tvättmaskinen maximalt.
Vi rekommenderar att du uttnyttjar maskinens fulla kapacitet. På så sätt kan du spara upp till 50 % energi.
Tvätta endast en maskin i stället för två halvfulla.
NÄR ÄR FÖRTVÄTT NÖDVÄNDIG?
Bara när tvätten är särskilt smutsig.
Du sparar 5-15 % om du inte använder denna möjlighet när tvätten inte är särskilt smutsig.
VILKEN TVÄTTEMPERATUR BÖR MAN VÄLJA?
Om du använder fläckborttagningsmedel innan du tvättar i maskinen, är det inte nödvändigt att använda
temperaturer som överstiger 60 ºC.
När du lägger in tvätten i maskinen, bör du tänka på att:
• Det är en god idé att använda en nätpåse för speciellt ömtåliga tyger.
• Se till att fickor är tomma och att inga metallföremål följer med tvätten (gem, säkerhetsnålar, nålar, mynt
m.m.)
• Stänga örngott, blixtlås och ringar; knyta ihop lösa band och band på kläder.
• Avlägsna tillbehör av metall och plast på gardiner. Vi rekommenderar av man samlar ihop rynkbanden på
gardiner och håller ihop dem med snöret.
• Vika ut klädesplaggen.
• Respektera den maximala tvättmängden som rekommenderas i de olika programmen.
• Om du tvättar mattor, överkast eller andra föremål som absorberar mycket vatten bör du undvika
centrifugering.
och dessutom med
• Plagg av ylle som kan tvättas i maskin är märkta med symbolen för «ren ny ull »
indikationen « filtar sig inte » eller « maskintvättbar ».
• När du tvättar badtextilier bör du blanda handdukar med andra badtextilier.
• Se till att ingenting fastnar i trummans luckor.
ETIKETTSYMBOLER
Etiketterna sitter vanligtvis i halslinningen eller sidsömmarna på plaggen. Dessa symboler anger:
• Högsta TVÄTTEMPERATUR.
• Typ av tvätt som kan användas eller som inte får användas.
• Produkter som kan användas eller som inte får användas.
Symbolerna ser ut på följande sätt:
TVATT
Tvättinstruktionerna består alltid av en balja, åtföljd av olika anvisningar:
• Tvättas ej.
• Kan tvättas för hand eller i maskin. Siffror i baljan är högsta tvättemperatur .
• Endast handtvätt.
Om halva handen är under vattenytan betyder det att plagget ska kramas försiktigt när det
tvättas. Om hela handen är under vattenytan ska endast handtvätt användas.
• Ett streck under baljan anger skonsam omrörning vid tvätt .
• Får inte centrifugeras.
13
BLEKMEDEL
Blekmedel används ofta för att bleka textiler, men ibland kan det ohjälpligt skada textilerna.
Symbolerna som används är.
• Blekmedel kan användas.
• Blekmedel får ej användas.
WEEE
Den här enheten är märkt enligt det europeiska direktivet 2002/96/EC om återvinning av elutrustning
(Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
Genom att lämna produkten till återvinning kan du förhindra potentiella skador för människor och miljö,
som i annat fall kan uppstå genom felaktig hantering.
Symbolen på produkten anger att produkten inte får behandlas som hushållsavfall. I stället bör den lämnas
till ett uppsamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
Följ de lokala förordningarna för avfallshantering.
Du kan få mer detaljerad information om hantering och återvinning av produkten hos kommunen, på
återvinningsanläggningen eller på produktens inköpsställe.
SV
Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för eventuella tryckfel i denna skrift.
Tillverkaren förbehåller sig rätten att utföra de ändringar som anses
vara fördelaktiga för produkten utan att förändra dess grundläggande
egenskaper.
14
15
03.04.07/ 46003695 SV
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising