Hoover | HNFTS S374TAH-S | Hoover HNFTS S374TAH-S Operating instrustions

Hoover HNFTS S374TAH-S Operating instrustions
PT
NL
Dank u voor het kiezen van een Hoover
wasmachine. We zijn trots om altijd nieuwe,
innovatieve en technologisch geavanceerde
producten te bieden, met een compleet
assortiment van huishoudelijke apparaten om
echt hulp te bieden in de dagelijkse routine.
AEEA bevat zowel verontreinigende stoffen
(die negatieve gevolgen voor het milieu
kunnen veroorzaken) en basiscomponenten
(die kunnen worden hergebruikt). Het is
belangrijk AEEA te onderwerpen aan
specifieke behandelingen, teneinde afval en
alle verontreinigende stoffen op een
correcte wijze te verwijderen en alle andere
materialen te hergebruiken en recycleren.
Individuen kunnen een belangrijke rol spelen
bij de garantie dat AEEA geen milieu-issue
wordt; het is essentieel om een aantal
basisregels te volgen:
Lees deze handleiding zorgvuldig om op de
juiste en veilige manier dit apparaat te
gebruiken en voor nuttige tips over efficiënt
onderhoud.
l AEEA mag niet worden behandeld als
Gebruik alleen de wasmachine na
het zorgvuldig lezen van deze instructies.
Wij raden u aan altijd deze handleiding bij
de hand te houden en in goede staat te
houden voor iedere toekomstige eigenaar.
huishoudelijk afval;
l AEEA moet worden overgedragen aan de
desbetreffende inzamelpunten beheerd
door de gemeente of door geregistreerde
bedrijven. In veel landen, voor grote
AEEA, kan thuisophaling aanwezig zijn.
Controleer of het apparaat wordt geleverd
met deze handleiding, het garantiebewijs,
het adres van het service center en het
energie-efficiëntie label. Controleer ook of
stekkers, bochten/houders
voor de
afvoerslang en vloeibare wasmiddelen of
bleekwaterlade
(enkel
op
sommige
modellen) zijn inbegrepen. Wij adviseren u
al deze componenten te bewaren.
In veel landen, als u een nieuw apparaat
koopt,
kunnen
de
oude
worden
teruggegeven aan de dealer die het
kosteloos moet afhalen op een één-op-éénbasis,
zolang
het
apparatuur
een
gelijkwaardig type betreft en dezelfde
functies heeft als de geleverde apparatuur.
Elk product wordt geïdentificeerd door een
unieke 16-cijferige code, ook wel het
"serienummer" genoemd, gedrukt op de
sticker op het apparaat (deur gebied) of in
het envelopdocument bij het product. Deze
code is een soort van specifieke product-idkaart die je nodig hebt om het te registreren
en om de Hoover Customer Service Center
te contacteren.
Inhoudsopgave
1. ALGEMENE
VELIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2. INSTALLATIE
3. PRAKTISCHE TIPS
4. ONDERHOUD EN REINIGING
5. GEBRUIKERSHANDLEIDING
Milieu voorschriften
6. BEDIENINGSELEMENTEN EN
PROGRAMMA'S
Dit apparaat is voorzien van het
merkteken volgens de Europese
richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte
elektrische en elektronische apparaten
(AEEA).
7. PROBLEEM OPLOSSEN EN GARANTIE
2
l Deze
apparaten zijn bedoeld
voor gebruik in huishoudelijke en
soortgelijke toepassingen zoals:
− Kantines voor medewerkers,
in winkels, kantoren en
andere werkomgevingen;
− Boerderijen;
− Door klanten in hotels, motels
en andere residentiële soort
omgevingen;
− Bed and breakfast omgevingen.
l Een ander gebruik van dit toestel dan
binnen de huishoudelijke omgeving
of van de typische huishoudelijke
functies, zoals commercieel gebruik
door deskundigen of ervaren
gebruikers, wordt uitgesloten, zelfs in
de bovenstaande toepassingen. Als
het apparaat wordt gebruikt op een
wijze die onverenigbaar is met deze
kan de levensduur van het apparaat
en de garantie van de fabrikant
vervallen. Eventuele schade aan het
apparaat of andere schade of verlies
ontstaan door gebruik dat niet in
overeenstemming
is
met
huishoudelijk gebruik (ook als ze
gelokaliseerd is in een huishoudelijk
milieu) worden niet geaccepteerd
door de fabrikant in de ruimste mate
toegestaan door de wet.
l Kinderen
moeten onder toezicht
staan om ervoor te zorgen dat ze
niet met het apparaat spelen.
l Kinderen
jonger dan 3 jaar
moeten uit de buurt van het
toestel worden gehouden, tenzij
ze steeds onder toezicht staan.
l Indien het netsnoer beschadigd is,
moet het worden vervangen door
de fabrikant zelf, zijn dealer of
vergelijkbare bekwame personen
om een gevaar te voorkomen.
l Gebruik
alleen de slang-sets
meegeleverd met het apparaat
voor de wateraansluiting (oude
slang-sets niet hergebruiken).
l De
waterdruk moet tussen 0,05
MPa en 0,8 MPa liggen.
l Zorg
ervoor dat een tapijt de
basis van de machine en de
ventilatieopeningen niet kan blokkeren.
l Dit
apparaat kan worden gebruikt
door kinderen van 8 jaar en ouder
en personen met verminderde l De OFF stand is bereikt door het
lichamelijke,
zintuiglijke
of
plaatsen van het referentieteken
3
NL
verstandelijke
vermogens
of
gebrek aan ervaring en kennis als
ze onder toezicht staan of
instructies krijgen over het gebruik
van het apparaat op een veilige
manier en de gevaren begrijpen.
Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen. Reiniging en
onderhoud door de gebruiker
wordt niet gedaan door kinderen
zonder toezicht.
1. ALGEMENE VELIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
op de programma controle / knop l Stel de wasmachine niet bloot
in de verticale positie. Elke andere
aan regen, direct zonlicht of
positie van deze knop betekent
andere weersomstandigheden.
dat de machine ON staat (alleen l In geval van storing en / of defect,
voor modellen met programma
schakelt u de wasmachine uit, sluit
keuzeschakelaar).
de kraan af en knoeit u niet met
l Na de installatie moet het apparaat
het apparaat. Onmiddellijk contact
zodanig worden geplaatst dat de
opnemen met het Customer
stekker bereikbaar is.
Service Center en alleen originele
onderdelen gebruiken. Het negeren
l De
maximale
toegestane
van deze voorschriften kan gevaar
hoeveelheid van de lading van droge
brengen voor de veiligheid van de
kleren hangt af van het gebruikte
apparaten.
model (zie bedieningspaneel).
l Om
de
productfiche
te
raadplegen verwijzen wij u
door naar de fabrikant.
Veiligheidsinstructies
l Alvorens
de wasmachine te
reinigen of te onderhouden, haal
de stekker uit het stopcontact en
draai de waterkraan uit.
l Zorg
ervoor dat de elektrische
installatie geaard is. Zoek anders
gekwalificeerde professionele hulp.
l Gebruik
geen
converters,
meervoudige contactdozen of
verlengsnoeren.
Door het plaatsen van de
markering op dit product,
verklaren wij, op onze eigen
verantwoordelijkheid, alle Europese
l Trek niet aan het snoer of het veiligheids-, gezondheids- en milieuapparaat om de machine los te eisen na te leven opgesteld in de
koppelen.
regelgeving geldig voor dit product.
WAARSCHUWING:
water kan hoge temperaturen
bereiken tijdens de wascyclus.
4
2. INSTALLATIE
1
NL
3
B
A
B
B
B
A
4
l Draai de 2 of 4 schroeven "A" aan
de achterkant los en verwijder
de 2 of 4 schijven "B" zoals
weergegeven in figuur 1.
2
max 100 cm
min 4 cm
l Plaats
daarop de bijgeleverde
sierdopjes "C" (figuur 2).
5
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
van de wasmachine, en op een afstand
van minstens 50 cm. en hoogstens
75 cm. van de grond (figuur 4).
l Gebruik zonodig het gebogen
hulpstuk om de afvoerslang beter op
te hangen en te ondersteunen.
Voor het geval dat uw model
daarvan is voorzien:
l Om de wasmachine gemakkelijk te
kunnen verplaatsen, dient u de
bedieningshendel van het onderstel
naar rechts te draaien. Na de
operatie moet u de hendel weer
naar zijn beginpositie terugbrengen.
l Zet de machine waterpas met
behulp van de voorpoten (figuur 5).
a) Draai de moer in de richting van de
wijzers van de klok om, teneinde de
schroef van de poot los te kunnen maken.
b) Draai de poot omhoog of omlaag
totdat deze stevig op de grond vast
komt te staan.
c) Blokkeer de poot door de moer in
de tegenovergestelde richting van
de wijzers van de klok te draaien
totdat deze aan de onderkant van
de machine vast komt te zitten.
l Controleer of het apparaat goed
waterpas staat. Probeer daartoe de
wasmachine te bewegen, zonder haar
te verplaatsen, door achtereenvolgens
aan de bovenkant in diagonaal op de
hoeken te leunen, erop lettend dat de
machine niet kantelt.
l Als u de wasmnachine van plaats
verandert, zet de voeten ervan dan
opnieuw waterpas.
5
l De
wasmachine moet zijn
aangesloten op het waterleidingnet.
Gebruik daarvoor een nieuwe slang die
bij het apparaat (in het interieur van de
trommel) zal worden geleverd. Voor
dit doel niet de oude slang gebruiken.
l Bevestig de slang voor de
watertoevoer aan een uiteinde, de
elleboogzijde, aan de elektroklep
(bovenkant achteraan de machine)
en aan het andere uiteinde aan
een kraan of wateraansluiting met
schroefuiteinde van 3/4» gas.
l Zet de wasmachine dichter bij de
muur, erop lettend dat er geen
bochten of knikken ontstaan in de
afvoerslang. Hang deze over de
rand van de wastafel heen of beter
nog, in een vaste afvoerpijp met een
diameter die groter is dan de slang
6
Hydraulische aansluitingen
NL
6
l Sluit enkel de waterslang aan om
de kraan, die werd geleverd met de
machine (figuur 6). Hergebruik geen
oude slang-sets.
l Sommige modellen kunnen een of meer
van de volgende kenmerken hebben:
l HOT & COLD (figuur 7): Het toestel kan
7
worden aangesloten op warm en koud
water voor hogere energiebesparing. Sluit
de grijze buis aan de koude water kraan
en de rode naar de warm water kraan.
De machine kan worden aangesloten op de
koud water kraan alleen: in dit geval kunnen
sommige programma's een paar minuten
later starten.
1
l AQUASTOP (figuur 8): een instelling op de
toevoerbuis die de waterstroom stopt als de
buis veroudert, in dit geval verschijnt een
rode markering in het venster "A" . De buis
moet worden vervangen. Om de moer los te
schroeven, drukt u op het one-way lock
systeem "B".
8
9
B
l AQUAPROTECT - AANVOERBUIS MET
BEWAKER (figuur 9): Mocht water
lekken uit de primaire interne buis "C", zal
het transparante omhulsel "D" water
bevatten die het mogelijk maakt de
wascyclus te voltooien. Aan het einde van
de cyclus dient u contact op te nemen
met de klantenservice om de toevoerbuis
te vervangen.
A
7
D
C
Is een hete wasbeurt nodig?
3. PRAKTISCHE TIPS
l Behandel vlekken met vlekkenverwijderaar
Laadtips
of week ingedroogde vlekken in het water
voor het wassen om de de noodzaak van
een heet wasprogramma te verminderen.
Bespaar tot 50% energie met behulp van
een 60°C-programma.
WAARSCHUWING: wanneer je je was
rangschikt, zorg ervoor dat:
- u metalen voorwerpen zoals haarspelden,
spelden, munten, uit de was hebt
geëlimineerd;
- u kussenslopen hebt dichtgeknoopt, ritsen
gesloten, losse riemen en linten van lange
gewaden hebt gebonden;
- u walsen van gordijnen hebt verwijderd;
- u zorgvuldig de was-labels van de kleding
hebt gelezen;
- u alle hardnekkige vlekken met behulp
van specifieke reinigingsmiddelen hebt
verwijderd.
Hieronder volgt een lijst met tips en
aanbevelingen over gebruik van detergent
bij verschillende temperaturen. In ieder
geval, lees altijd de instructies op het
reinigingsmiddel voor een correct gebruik
en doseringen.
Bij het wassen van zeer vuile witte
was, raden wij u aan katoenprogramma's van 60°C of hoger
te
gebruiken
en
een
normaal
waspoeder (zwaar) met bleekmiddel
die bij gemiddelde/hoge temperaturen
uitstekende resultaten opleveren.
l u bij het wassen van tapijten, dekens of
andere zware kleding,
probeert te vermijden.
centrifugeren
l Om wol te wassen, controleer of het item
in de wasmachine kan gewassen worden
en gekenmerkt is met een "Puur
scheerwol" symbool, met het "wordt niet
mat" of "Machine wasbaar" label.
Voor wasbeurten tussen 40°C en 60°C
moet het detergent geschikt zijn voor het
type stof en de mate van vervuiling.
Normale poeders zijn geschikt voor
"witte" of kleurvaste stoffen met een
hoge
vervuiling,
terwijl
vloeibare
wasmiddelen of "kleur te beschermen"
poeders zijn geschikt voor gekleurd
textiel met lichte vervuiling.
Nuttige tips voor de gebruiker
Een gids voor milieuvriendelijk
economisch gebruik van uw apparaat.
en
Maximaliseer de hoeveelheid wasgoed
l Bereik het beste gebruik van energie,
Voor het wassen bij temperaturen
onder 40°C adviseren wij het gebruik
van vloeibare reinigingsmiddelen of
reinigingsmiddelen specifiek gelabeld als
zijnde geschikt voor lage temperatuur
wasbeurten.
water, wasmiddel en tijd door gebruik te
maken van de aanbevolen maximale
lading. Bespaar tot 50% energie door het
wassen van een volle lading in plaats van
2 gedeeltelijke ladingen.
Is een voorwas nodig?
l Enkel voor sterk vervuild wasgoed!
Voor het wassen van wol of zijde,
gebruik alleen wasmiddelen die speciaal
zijn ontwikkeld voor deze stoffen.
BESPAAR wasmiddel, tijd, water en 5 tot
15% energie door Voorwas niet te
selecteren voor licht tot normaal vervuild
wasgoed.
8
l Haal de stekker uit de wasmachine.
l Neem de slang los van de riem en laat
Hou de wasmachine aan de buitenkant
schoon
met
een
vochtige
doek,
vermijd schuurmiddelen, alcohol en/of
oplosmiddelen. De wasmachine vereist
geen speciale zorg voor dagelijks
onderhoud:
reinig
de
vakjes
voor
wasmiddelen en het filter. Enkele tips over
hoe de machine te verplaatsen of over
machines die lange tijd niet gebruikt zijn,
worden hieronder gegeven.
l Bevestig de afvoerbuis met de riem zodra
zakken, voer het water volledig af in een kom.
u klaar bent.
Schoonmaak van het bakje voor het
wasmiddel en de vakjes daarvan
l Druk op knop (A).
l Houd de knop ingedrukt en draai het
wasmiddelbakje naar buiten.
l Trek het wasmiddelbakje naar buiten en
Filter schoonmaken
maak het schoon.
l Het wordt aanbevolen om eventueel
l De wasmachine is uitgerust met een speciale
achtergebleven
wasmiddel
in
alle
compartimenten te verwijderen om te
vermijden dat de stroom van dispenser
naar trommel geblokkeerd wordt.
filter die in staat is om grote resten op te
vangen, zoals knoppen of munten, die de
afvoer zouden kunnen verstoppen.
l Alleen op bepaalde modellen: Haal de kleine
l Trek en haal de val/vallen (S) uit die zich
slang eruit, en haal het dopje eraf om het
achtergebleven water te verwijderen.
bevinden in het achterste gedeelte van de
dispenser en reinig ze zorgvuldig.
l Alvorens de filter los te schroeven, raden wij
l Verwijder eventuele afzettingen die de
u aan eronder een absorberende doek te
plaatsen om de vloer droog te houden.
uitlaat van het compartiment zouden
kunnen verstoppen.
l Draai de filter tegen de klok in tot de stop
in de verticale positie staat.
A
l Verwijder en reinig het filter, wanneer u klaar bent,
S
plaats deze terug door deze rechtsom te draaien.
l Herhaal de vorige stappen in omgekeerde volgorde
om alle onderdelen weer in elkaar te zetten.
B
C
Montage
Suggesties voor het verplaatsen
of bij langdurig ongebruik
Breng de uitstekende randen in, zoals wordt
aangegeven. Draai het wasmiddelbakje naar de
deksel toe totdat de uitstekende rand in zijn
houder past (C). Bij het inpassen zal een
kenmerkend geluid gehoord worden (clack).
l Indien de wasmachine wordt opgeslagen
in een onverwarmde ruimte voor een lange
tijd, voer dan al het water uit de buizen.
9
NL
4. ONDERHOUD EN
REINIGING
5. GEBRUIKERSHANDLEIDING
Deze wasmachine past automatisch het niveau
van het water aan in functie van het type en de
hoeveelheid wasgoed. Dit systeem geeft een
vermindering van het energieverbruik en een
merkbare vermindering van de wastijd.
6. BEDIENINGSELEMENTEN
EN PROGRAMMA'S
}
Programmakeuze
A
l Zet de wasmachine aan en selecteer het
gewenste programma.
L
l Stel de wastemperatuur indien nodig in
M
en druk op de gewenste "optie" knoppen.
l Druk op de START/PAUZE toets om te
I
beginnen wassen.
Mocht de stroom uitvallen terwijl de
wasmachine draait, slaat het geheugen de
instellingen op en het moment van de
cyclus en gaat verder wanneer de stroom
weer terug is.
l Aan het einde van het wasprogramma
verschijnt de boodschap “End” op het
scherm of, bij sommige modellen, zullen alle
wasfase-indicatorlampjes gaan branden.
Wacht tot het lampje DEUR BEVEILIGING
uit is gegaan voordat je de deur opent.
l Schakel de wasmachine uit..
Voor elke vorm van wassen, zie de
programmatabel en volg de handelingen
zoals aangegeven.
Technische gegevens
Druk hydraulische pomp:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Centrifuge:
Raadpleeg de kenplaat.
Aansluitwaarde/Stroomsterkte
zekering/Netspanning:
Raadpleeg de kenplaat.
van
de
10
F
G
H
C
E
D
B
A Touch Control (met AAN/UIT
-knop)
B START/PAUZE knop
C UITGESTELDE START knop
D OPTIES knop
E SNEL / VLEKKENNIVEAU knop
F TEMPERATUUR SELECTIE knop
G CENTRIFUGE SELECTIE knop
H STOOM-knop
F+G KNOPPENVERGRENDELIN
G
I Digitale
display
L DEUR BEVEILIGING
Indicatorlampje
M ONE Fi EXTRA-gebied
KNOP SELECTIE indicatoren
Touch Control
Ze lichten op bij
bijhorende knop.
aanraking
van
de
NL
WAARSCHUWING:
Raak het scherm (en de Touch
Control) niet aan terwijl u de stekker
insteekt, omdat het toestel de
systemen kalibreert gedurende de
eerste seconden: door aanraking van
het scherm, kan het apparaat niet
goed functioneren.
In dit geval, verwijder de stekker en
herhaal de handeling.
4) "X Red Light"
Het licht op bij het indrukken van een
willekeurige knop van de Touch Control,
met een diffuus vervagend licht naar de
randen toe.
Het licht neemt geleidelijk af, binnen
5 minuten na de laatste druk op een knop,
om energie te besparen.
START/PAUZE knop
Sluit de deur ALVORENS op
START/PAUZE knop te drukken.
de
l Druk hier om de geselecteerde cyclus te
starten.
AAN/UIT
“Druk voor minimaal 1 seconde op de toets van
een geselecteerd programma
om het
apparat aan te zetten (het display zal oplichten,
en het geselecteerde programma laten zien).
Om het apparat uit te zetten, druk minimaal 3
seconde op de UIT toets .”
PROGRAMMA SELECTIE
Om een programma te kiezen, druk op de
relevante toets , de bijbehorende
indicator zal oplichten.
Wanneer de START/PAUZE knop is
ingedrukt kan het starten enkele
seconden duren.
TOEVOEGEN
OF
VERWIJDEREN
VAN KLEDINGSTUKKEN NADAT HET
PROGRAMMA IS BEGONNEN (PAUZE)
l Houd de START/PAUZE-knop ongeveer
2 seconden in (een indicatielampje en de
resterende tijd knippert, waaruit blijkt dat
het apparaat is onderbroken).
l Wacht tot het lampje DEUR BEVEILIGING
uit is gegaan voordat je de deur opent.
Controleer het waterniveau voordat u
de deur opent om overstroming te
voorkomen.
l Nadat
u hebt kledingstukken hebt
toegevoegd of verwijderd, sluit de deur
en druk op de START/PAUZE (het
programma zal starten vanaf waar het
gebleven was).
11
HET PROGRAMMA ANNULEREN
l Om het programma te annuleren, stelt u
de schakelaar in de UIT stand.
l Wacht 2 minuten tot de veiligheid van de
OPTIES knop
Met deze knop kunt u kiezen tussen drie
verschillende opties:
deur is ontgrendeld.
- VOORWAS
De optie knoppen moeten worden
geselecteerd voordat u op de
START/PAUZE knop drukt.
Als u een optie heeft geselecteerd dat
niet
compatibel
is
met
het
geselecteerde programma, zal het
lichtje van de optie pinken en dan
uitgaan.
l Met deze optie kan u de kleding
voorwassen, dit is zeer praktisch bij
het wassen van heel vuile kleding (kan
enkel bij
sommige
programma’s
gebruikt worden, zoals aangeduid in de
lijst met programma’s).
l Wij raden u aan om enkel 20% van
de aanbevolen
hoeveelheid
die
aangeduid st aat op het wasmiddel te
gebruiken.
UITGESTELDE START knop
l Met deze knop kunt u de start van de
wascyclus voorprogrammeren tot 24 uur.
l Om de start uit te stellen volg de
volgende procedure:
- Stel het gewenste programma in.
- Druk 1 keer op de knop om te activeren
(h00 verschijnt op het display) , druk
nog een keer om 1 uur uit te stellen
(h01 verschijnt op het display). De
vooraf ingestelde vertraging stijgt
telkens met 1 uur bij elke druk op de
knop tot maximaal 24u. Daarna
verschijnt terug 0u.
- Bevestig door op de START/PAUZEtoets (het lampje op het display begint
te knipperen) te drukken. Het aftellen
begint en wanneer het klaar is zal het
programma automatisch starten.
l Het is mogelijk om de uitgestelde start te
annuleren door op de AAN/UIT-knop te
drukken (minstens 3 seconden).
Als er een onderbreking is van
de stroomtoevoer wanneer de machine
in werking is, slaat een speciale
herinnering het geselecteerde programma
op en als de stroom wordt hersteld, gaat
het verder waar het gebleven was.
12
- AQUAPLUS
l Met deze optie (alleen beschikbaar bij
bepaalde programma's) kan u de kleding
wassen in een veel grotere hoeveelheid
water gecombineerd met een aangepaste
werking centrifugecycli, waar het water
wordt gevuld en geleegd. Op die manier
zal je kledingstukken schoonmaken en
spoelen tot in de perfectie, zodat het
wasmiddel perfect oplost en zorgt voor
een efficiënte reiniging.
l Deze functie is ontwikkeld voor mensen
met een delicate en gevoelige huid, die bij
een minimum aan resterend wasmiddel
irritaties of allergieën kunnen krijgen.
l We adviseren ook om deze functie te
gebruiken voor zeer vuile kinderkledij,
waarvoor veel wasmiddel is gebruikt, of
voor artikelen bestaande uit badstof
waarvan de vezels meestal de neiging
hebben om het detergent vast te houden.
- HYGIÈNE+
Deze functie kan alleen geactiveerd worden
bij een temperatuur van 60°C, en zorgt
ervoor dat u uw kleren kunt wassen terwijl
de temperatuur gedurende de hele was
hetzelfde blijft.
Om schade aan de weefsels te
voorkomen, is het niet mogelijk om de
snelheid boven hetgeen automatisch
geschikt is bij de selectie van het
programma, te verhogen.
SNEL / VLEKKENNIVEAU knop
Met deze knop kunt u kiezen tussen twee
verschillende opties, afhankelijk van het
gekozen programma.
l Het is mogelijk om het centrifugetoerental te
- SNELWAS
Deze knop wordt actief wanneer u het
SNEL-programma selecteert (14/30/44 Min.).
U kunt hiermee de wastijd instellen op een
van de drie aangegeven tijden.
Een te hoog gehalte wasmiddel kan een
teveel aan schuim veroorzaken. Als het
apparaat te veel schuim detecteert, dan
kan het de centrifugeerfase overslaan of
de waterconsumptie verhogen.
wijzigen zonder de machine te pauzeren.
- VLEKKENNIVEAU
l Zodra het programma geselecteerd is
De machine is uitgerust met een speciale
elektronische tool die centrifugeren
voorkomt indien er geen belading is of bij
bijzonder asymmetrische belading. Dit
vermindert het geluid en de trillingen van
de machine en verlengt dus de levensduur
van uw machine.
wordt de wastijd voor dit programma
automatisch getoond.
l Met deze functie kunt u kiezen tussen
drie niveaus van wasintensiteit, waarbij
de lengte van het programma wordt
aangepast aan hoe vuil de stof is
geworden (deze functie kan slechts bij
een aantal programma’s geselecteerd
worden, zoals aangegeven in de
programmatabel).
TEMPERATUUR SELECTIE knop
l Met deze knop kan u de temperatuur van
het wassen veranderen.
l Het is niet mogelijk om de temperatuur
te verhogen boven de toegelaten
maximumtemperatuur voor elk programma,
zodat uw kleding niet wordt beschadigd.
CENTRIFUGESNELHEID knop
l Door het indrukken van deze knop is het
mogelijk om de maximale snelheid te
verminderen, en als u dat wenst, kan het
centrifugeren worden geannuleerd.
STOOM-knop
Met
deze
knop
kunnen
bepaalde
wasprogramma's worden gevolgd door een
specifieke behandeling (raadpleeg de
programmatabel).
De stoomfunctie maakt kreukels in natte
kledingstukken glad, waardoor ze minder
lang hoeven te worden gestreken.
De vezels worden geregenereerd en verfrist
doordat onaangename geuren worden
verwijderd.
Ieder programma heeft een speciale
stoombehandeling om de beste reiniging te
garanderen voor het stoftype en de kleur
van de kledingstukken.
Deze optie moet worden geselecteerd
voordat u op de START/PAUZE-knop
drukt.
l Om het centrifugeren te activeren druk op
de knop totdat u het centrifugetoerental
dat u wilt instellen hebt bereikt.
13
NL
Wanneer een functie is geselecteerd die
niet geschikt is voor het geselecteerde
programma, dan zal het indicatielampje
eerst knipperen en dan uitgaan.
KNOPPENVERGRENDELING
l Door ongeveer 3 seconden tegelijkertijd
de knoppen TEMPERATUUR SELECTIE
en CENTRIFUGE SELECTIE ingedrukt te
houden, kunt u de knoppen vergrendelen.
Zo kunt u voorkomen dat er per ongeluk
wijzigingen aan het programma worden
aangebracht tijdens het wasprogramma.
l De knoppenvergrendeling kan geannuleerd
worden door de twee knoppen opnieuw in te
drukken of door het apparaat uit te
schakelen.
Digitale Display
Op de display kunt u permanent aflezen wat
de status is van de machine.
3
1 2 7 8 4 10
5
6
2) CENTRIFUGE SNELHEID
Dit geeft de centrifuge snelheid van het
geselecteerde programma weer, die kan
gewijzigd worden of toegestaan met de
gerelateerde knop.
3) TEMPERATUUR SELECTIE
INDICATORLAMPJES
Dit laat de wastemperatuur zien van het
geselecteerde programma. Deze kan
gewijzigd worden door de relevante knop in
te drukken (indien toegestaan voor het
programma). Als u een koude was wilt
draaien, moeten alle indicatoren uitstaan.
4) CYCLUS DUURTIJD
l Wanneer
een
programma
wordt
geselecteerd zal automatisch op het
display de cyclusduur verschijnen, die
kan
variëren
afhankelijk
van
de
geselecteerde opties.
l Zodra het programma gestart wordt, blijft
u voortdurend op de hoogte van de
resterende tijd tot het einde van de
wasbeurt.
l Het apparaat berekent de tijd tot het
9
1) BEVEILIGING DEUR GETUIGENLAMPJE
l Het symbool geeft weer dat de deur
vergrendeld is.
Sluit de deur ALVORENS op
START/PAUZE knop te drukken.
de
l Als START/PAUZE is ingedrukt met de
deur gesloten, dan zal de indicator een
paar keer pinken en dan oplichten.
Als de deur niet goed gesloten is, zal
de indicator 7 seconden lang blijven
pinken, daarna zal het programma
automatisch beeindigd worden. In dit
geval, sluit u de deur goed en drukt u
op START/PAUZE.
einde van het geselecteerde programma
op basis van een standaard belasting
tijdens de cyclus, het apparaat corrigeert
de tijd volgens de omvang en
samenstelling van de lading.
5) VLEKKEN LEVEL INDICATORLAMPJES
l Als u een programma heeft geselecteerd,
zal er automatisch een lichtje branden bij
het vlekken level van dat programma.
l Als u een ander vlekken level selecteert
zal het relevante lichtje oplichten.
6) OPTIES INDICATORLAMPJES
Het indicatielichtje geeft de optie weer dat u
geselecteerd heeft met de gerelateerde
knop.
7) KNOPPENVERGRENDELINGSLAMPJE
l Wacht tot het lampje DEUR BEVEILIGING
uit is gegaan voordat je de deur opent.
14
Dit
lampje
laat
zien
dat
knoppenvergrendeling is ingeschakeld.
de
l Tijdens elke wasfase zorgt de "Kg
MODE" ervoor dat de hoeveelheid was in
de trommel wordt weergegeven, en tijdens
de eerste minuten van het wasprogramma:
l Bij de modellen met de Wi-Fi optie, zal dit
symbool weergeven dat de Wi-Fi aanstaat.
l Voor alle informatie over de functionaliteit
- de juiste hoeveelheid
toegevoegd;
en de instructies voor een eenvoudige
configuratie van de Wi-Fi, verwijzen wij
u naar de sectie "Download" op
http://wizardservice.candy-hoover.com.
water
wordt
- de duur van het wasprogramma wordt
bepaald;
- het
spoelen
wordt
gecontroleerd
naargelang de stoffen die worden
gewassen;
9) STOOM INDICATORLAMPJE
Het lampje geeft de selectie aan van de
toepasselijke optie.
- het aantal toeren wordt aangepast aan
het type stof dat wordt gewassen.
10) Kg MODE (functie alleen actief op
sommige programma's)
- de aanwezigheid van lederen stoffen
wordt herkend, en de hoeveelheid water
wordt verhoogd tijdens het spoelen,
indien nodig.
l Tijdens de eerste minuten van het
wasprogramma, zal het symbool "Kg
MODE" opgelicht blijven terwijl de
intelligent sensor de was zal wegen, en
de juiste wastijd, de hoeveelheid water en
het vermogen zal aanpassen.
- de centrifuge snelheid wordt aangepast
aan de hoeveelheid was om een gebrek
aan evenwicht te vermijden.
15
NL
8) Wi-Fi (bij sommige modellen)
OPMERKINGEN:
ONE Fi EXTRA
Dit apparaat is uitgerust met ONE Fi
EXTRA technologie die het mogelijk maakt
om deze op afstand te bedienen via de
App, dankzij de Wi-Fi-functie.
Plaats uw smartphone met de NFCsensor op de achterkant ter hoogte van
het ONE Fi EXTRA-logo op uw apparaat.
MACHINE registratie (ON APP)
l Download de Hoover Wizard-app op uw
apparaat.
De Hoover Wizard App is beschikbaar
voor apparaten die draaien op zowel
Android en iOS, zowel voor tablets en
smartphones.
Krijg alle details van de ONE Fi EXTRA
functies door te bladeren door de App
in de DEMO-modus.
l Open de app, maak een gebruikersprofiel
en registreer het toestel volgens de
instructies op het scherm van het
apparaat of de "Snelgids" bevestigd aan
de machine.
Met behulp van een Android-smartphone
uitgerust met NFC-technologie (Near
Field Communication), wordt het
aanmeldingsproces vereenvoudigd (Easy
activatie); in dit geval, volg de instructies
op de telefoon weergegeven. PLAATS EN
HOU de telefoon in de buurt van het ONE
Fi EXTRA logo op het bedieningspaneel
van zodra de App je dat verzoekt.
Als u de positie van uw NFC-antenne niet
weet, beweeg de smartphone in een
cirkelvormige beweging over het ONE Fi
EXTRA-logo totdat de App de verbinding
bevestigt. Om de overdracht van data
succesvol te laten verlopen is HET
ESSENTIEEL OM UW SMARTPHONE OP
HET BEDIENINGSPANEEL TE HOUDEN
TIJDENS DE PAAR SECONDEN VAN DE
PROCEDURE; een bericht op het toestel
zal u informeren over de juiste uitkomst
van de operatie en advies wanneer het
mogelijk is om de smartphone weg te
halen.
Telefoonhoesjes of metalen stickers op uw
smartphone kunnen de gegevensverbinding
tussen apparaat en telefoon beïnvloeden.
Verwijder deze indien nodig.
De vervanging van enkele onderdelen
van de smartphone (bijv. Achterkant,
batterij, etc...) met niet-originele
onderdelen, kan leiden tot het
verwijderen van de NFC-antenne.
ACTIVEER afstandsbediening (VIA APP)
Nadat de machine is geregistreerd en u de
App will gebruiken om de machine te
beheren moet u eerst de wastrommel vullen,
het wasmiddel toevoegen, de deur sluiten en
de ONE Fi EXTRA positie op de machine
selecteren. Vanaf dat moment kunt u het
beheren via de App commando's.
16
NL
Programma tabel
1)
(MAX.) *
PROGRAMMA
WASMIDDEL
(zie bedieningsscherm)
(MAX.) 1 o 2
All In One
20°C
2)
4)
4
4
4
4
4
4,5
20°
3,5
3,5
4
4
4,5
4,5
60°
All In One
59 Min.
5
5,5
6
6,5
7
8
40°
Delicaat
2
2
2
2
2
2,5
40°
Spoelen
-
-
-
-
-
-
-
Gemengd & 2)
Gekleurd 4)
3
3
3
3
3
3,5
40°
Wol & Zijde
1
1
1
1
1
1,5
30°
2)
4)
5
5,5
6
6,5
7
8
90°
14'
1
1
1
1
1
1,5
30°
30'
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
30°
44'
2
2
2
2
2,5
3
40°
-
-
-
-
-
-
-
4)
Hygiëne
Katoen**
Snel
3)
Afvoeren &
Centrifugeren
( )
( )
Positie die u moet kiezen wanneer je de afstandsbediening via de App (via Wi-Fi)
wilt inschakelen. Als de machine nog niet is geregistreerd en u drukt op de
START/PAUZE-knop op het apparaat, zal de "Auto-Hygiëne" cycle, gemaakt om
de trommel schoon te maken, worden uitgevoerd.
17
Lees deze opmerkingen nauwkeurig:
* De maximale toegestane hoeveelheid van
de lading van droge kleren hangt af van
het gebruikte model (zie bedieningspaneel).
** STANDAARD KATOEN PROGRAMMA'S
VOLGENS (EU) nr. 1015/2010 en nr.
1061/2010.
KATOEN PROGRAMMA MET een
temperatuur van 60°C.
KATOEN PROGRAMMA MET een
temperatuur van 40°C.
Deze programma's zijn geschikt om
normaal bevuild katoenen wasgoed
schoon te maken en zijn de meest
efficiënte programma's op het gebied
van energie-en waterverbruik voor het
wassen
van
katoenen
wasgoed.
Deze programma's zijn ontwikkeld om
te voldoen aan de temperatuur
aangegeven op de waslabels op de
kleding. De werkelijke temperatuur van
het water kan iets afwijken van de
aangegeven temperatuur van de cyclus.
Vóór het sluiten van het deksel en het
wasproces te starten, controleer of de
interne trommel perfect is gesloten.
Indien mogelijk, plaats de trommel in lijn
met de positie-indicatoren om het beste
wasresultaat te verzekeren.
De centrifugesnelheid kan verlaagd worden
volgens de instructies op het kledinglabel.
Voor zeer fijne stoffen is het mogelijk om de
centrifugeerfunctie uit te schakelen met de
knop voor centrifugesnelheid. Als op het
label geen specifieke instructie staat dan
kan de maximale centrifugesnelheid
worden gebruikt. Bij overmatig gebruik van
wasmiddel kan er een teveel aan schuim
ontstaan. Als het apparaat een teveel
aan schuim detecteert dan kan het de
centrifugefase annuleren of het programma
verlengen en het waterverbruik verhogen.
( )
Alleen wanneer de VOORWAS-optie
is geselecteerd (voor programma's
met VOORWAS-functie).
1)
Bij het selecteren van een programma
wordt op het scherm de aanbevolen
wastemperatuur getoond. Deze kan
gewijzigd worden (indien toegestaan
voor het programma) door de
corresponderende knop te gebruiken.
Het is niet mogelijk om de temperatuur
te verhogen boven de maximum
toegestane temperatuur.
2)
Om de duur van het wasprogramma
en de intensiteit te veranderen
gebruikt u de VLEKKENNIVEAU
knop.
3)
Selecteer één van de drie snelle
programma's beschikbaar 14 ', 30'
en 44 ' met de SNEL-knop.
4)
Beschikbare stoomfunctie.
l VOORWAS: Als het afwasmiddelbakje
"
een speciaal vakje voor voorwas heeft,
kunt u daar het wasmiddel in doen. Is dit
niet het geval, giet dan het wasmiddel in
het gebied met gaatjes op de trommel,
volgens de doseringsinstructies van de
wasmiddelproducent.
"
LET OP: gebruik de voorwas-optie
niet in combinatie met de ‘start
uitstellen’-functie.
18
Om verschillende soorten weefsel en
vuilintensiteit te kunnen wassen heeft
de wasmachine een diversiteit aan
wasprogramma's (zie ook programmatabel).
ALL IN ONE technologie
Deze wasmachine is uitgerust met een
innovatief systeem met hogedrukstraal die
een mengsel van water en afwasmiddel
direct injecteert in de weefsels. De speciale
motorbeweging
van
deze
machine
controleert de trommelbewegingen bij de
start van elk programma. Samen met de
hogedrukspuit, die het wasmiddelmengsel in
de was verspreidt, bevat de cyclus
een
reeks
omwentelingen
die
de
reinigingsoplossing helpt door te dringen in de
vezels, waardoor het helpt vuil te verwijderen
en de best beschikbare wasprestaties
waarborgt. Het ALL IN ONE-systeem wordt
ook gebruikt tijdens de fasen waar water
wordt bijgevoegd. Met de hogedrukstraal
worden wasmiddelresten volledig verwijderd
uit de kleren.
All In One 20°C
Dankzij dit innovatieve programma, de ALL
IN ONE-technologie, kunt u stoffen wassen
zoals katoen, synthetische stoffen en
gemengde stoffen op 20°C met een
resultaat dat vergelijkbaar is met een
wasbeurt op 40°C. Het verbruik van dit
programma is ongeveer 50% lager dan een
gebruikelijk wasbeurt van 40C voor katoenwas.
BELANGRIJKE ADVIES VOOR
WASPRESTATIES
l Nieuwe,
gekleurde
kleding
moet
afzonderlijk ten minste 5 of 6 keer worden
gewassen.
l Bepaalde zeer donkere items zoals jeans
en handdoeken moeten
worden gewassen.
altijd
apart
l Gebruik nooit NON KLEURECHTE stoffen.
Hygiëne
Dit programma zorgt voor een diepe
reiniging en een effectieve anti-allergische
werking dankzij een geoptimaliseerde
cyclus op het gebied van temperatuur en
spoelcycli met oog op het verwijderen van
allergenen en restanten van detergent.
Ideaal voor mensen met een gevoelige
huid. Het is geschikt voor katoenen kleding,
gewassen bij 60°C temperatuur en is
geschikt voor een kleinere belading.
All in One 59 Min.
Dit programma laat toe een volledige lading
gemengde stoffen te wassen, zoals katoen,
synthetische stoffen en gemengde stoffen
in slechts 59 minuten, bij 40°C (of minder)
temperatuur. Dit programma is bijzonder
geschikt voor licht vervuild textiel.
Delicaat
Dit programma wisselt momenten van
activiteit af met pauzes en is bijzonder
geschikt voor het wassen van fijne stoffen.
De wascyclus en spoelingen worden
uitgevoerd met een hoog waterniveau om
de beste prestaties te garanderen.
Spoelen
Dit programma voert 3 spoelgangen met een
tussenliggende centrifuge (die kan worden
verminderd of met behulp van de juiste knop
geannuleerd). Het wordt gebruikt voor het
spoelen van elk type stof, bijvoorbeeld na een
wasbeurt met de hand uitgevoerd.
Gemengd & Gekleurd
Het
wassen
en
spoelen
wordt
geoptimaliseerd door het ritme van de
rotatie van de trommel en het waterniveau.
De zachte rotatie, zorgt voor een verminderde
vorming van plooien in het weefsel.
Wol & Zijde
Dit programma maakt mogelijk een delicate
wascyclus mogelijk, met name geschikt voor
kledingstukken opgegeven als "Machinewasbaar", wollen stoffen en wasgoed
gemaakt van zijde of gespecifieerd als
"Was als zijde" op het stoflabel.
Katoen
Dit programma is geschikt voor normaal
bevuild katoenen wasgoed en is het meest
efficiënte programma op het gebied van
gecombineerde energie-en waterverbruik.
19
NL
Programma’s
Snel (14-30-44 Min.)
Wascyclus
voorgesteld
voor
kleine
hoeveelheden en licht bevuild. Met dit
programma is het aanbevolen om de
hoeveelheid wasmiddel bij normaal gebruik
te verminderen om onnodige verspilling te
voorkomen. Het SNEL-programma selecteren
en op de knop drukken met de drie beschikbare
programma's.
Afvoeren + Centrifugeren
Het programma voltooit de afvoer en het
maximaal centrifugeren. Het is mogelijk om het
centrifugeren te annuleren of te verminderen met
de CENTRIFUGE SELECTIE toets.
20
ONE Fi EXTRA
Positie die u moet kiezen wanneer je de
afstandsbediening via de App (via Wi-Fi) wil
inschakelen. In dit geval zal de start van de
cyclus plaatsvinden via het App commando. Als
de machine nog niet is geregistreerd en u drukt
op de START/PAUZE-knop op het apparaat,
zal
de
"Auto-Hygiëne"cyclus
worden
uitgevoerd. Deze is ontworpen om de trommel
te ontsmetten, slechte geuren te verwijderen en
de levensduur van het apparaat te verlengen.
Zorg ervoor dat er geen was in de trommel zit
voordat u de "Auto-Hygiëne"cyclus start en
gebruik bij voorkeur een wasmachine
reinigingsmiddel of waspoeder. Laat de deur
van de machine open aan het einde van de
cyclus zodat de trommel kan drogen.
Aanbevolen om de 50 wasbeurten.
maximaal
toegestane
hoeveelheid
wasmiddel gemarkeerd. Ga hier niet
overheen.
De trommel openen/sluiten.
l Open het deksel van de wasmachine.
l Open de trommel door op de knop (A) te
l
drukken met de ene hand terwijl u op de
andere deur drukt met uw andere hand.
l Plaats de kleren een voor een in de
trommel. Probeer niet te proppen. Blijf
binnen de laadlimiet zoals aangegeven in
de programmatabel. Als de wasmachine
te vol zit dan zal de was niet goed schoon
worden en zullen de kleren gaan kreuken.
Wanneer vlekken met vloeibare
bleek behandeld moeten worden dan
kunnen deze als eerste in de machine.
Doe het bleekproduct in Vakje II en
stel het spoelprogramma in
. Zodra dit
programma klaar is kunt u de
programmaknop op UIT zetten, de rest
van de was toevoegen en verdergaan
met het reguliere wasprogramma.
l Om de trommel te sluiten plaatst u de
deur met knop (A) onder de andere deur.
De twee deuren passen dan vanzelf in
elkaar.
1) De maximale hoeveelheid waspoeder
voor Hoofdwas
2) De maximale hoeveelheid vloeibaar
wasmiddel voor Hoofdwas
3) De maximale hoeveelheid geurmiddel
Wasmiddel toevoegen
Het wasmiddelbakje is verdeeld in drie
vakjes:
l Vakje 1 is voor poederwasmiddel.
l Vakje 2 is voor vloeibaar wasmiddel.
l Vakje
is voor wasverzachter en
andere toevoegingen
kleurmiddel, etc.
zoals
stijfsel,
21
NL
l MAX – op het wasmiddelbakje is de
De was voorbereiden
7. PROBLEEM OPLOSSEN EN GARANTIE
Wanneer de wasmachine niet naar behoren werkt, raadpleeg dan het beknopte overzicht
hieronder met praktische tips voor het oplossen van veel voorkomende problemen.
FOUTMELDINGEN
l Modellen met display: de foutmelding wordt getoond d.m.v. een nummer met de
letter “E” ervoor (voorbeeld: Error 2 = E2).
l Modellen zonder display: bij een foutmelding gaan alle lampjes knipperen, zo vaak
als de foutcode, gevolgd door een pauze van 5 seconden (voorbeeld: Error 2 = twee
keer knipperen – 5 seconden pauze –twee keer knipperen, etc.
Getoonde
Foutmelding
E2 (met display)
LEDs knipperen 2x
(zonder display)
E3 (met display)
LEDs knipperen 3x
(zonder display)
E4 (met display)
LEDs knipperen 4x
(zonder display)
E7 (met display)
LEDs knipperen 7x
(zonder display)
Andere code
Mogelijke oorzaken en oplossingen
De machine krijgt geen water.
Zorg ervoor dat de watertoevoer open staat.
Zorg ervoor dat de slang voor watertoevoer niet gebogen, geknikt of
bekneld is.
Afvoerpijp niet op de juiste hoogte (zie hoofdstuk over installatie).
Sluit de watertoevoer, schroef de waterslang van de achterkant van
de machine en zorg ervoor dat het “anti-zand”-filter schoon is en niet
verstopt.
De wasmachine voert het water niet af.
Zorg dat het filter niet verstopt zit.
Zorg ervoor dat de afvoerslang niet gebogen, geknikt of bekneld is.
Zorg ervoor dat het drainagesysteem niet verstopt zit, en dat het
water er vrij doorheen kan stromen. Kijk of het water in de wasbak
wel wegloopt.
Er is te veel schuim en/of water.
Zorg dat er niet te veel wasmiddel in het apparaat zit, en dat er geen
producten gebruikt zijn die niet geschikt zijn voor de wasmachine.
Deurprobleem.
Zorg dat de deur goed dicht zit. Zorg dat kleren de deur niet
blokkeren.
Als de deur geblokkeerd is, schakel de machine dan uit en haal de
stekker uit het stopcontact. Wacht 2-3 minuten en heropen de deur.
Schakel uit en haal de stekker uit het stopcontact, wacht een minuut.
Schakel in en start een programma. Als de foutmelding aanhoudt,
neemt u direct contact op met de officiële klantenservice of
reparateur.
22
Probleem
De wasmachine
werkt of start niet.
Water lekt op de vloer
uit de machine.
De wasmachine
centrifugeert niet.
Harde
trillingen/geluiden
tijdens het
centrifugeren.
Mogelijke oorzaken en oplossingen
Zorg ervoor dat de stekker in een werkend stopcontact zit.
Zorg dat de wasmachine aanstaat.
Test met een ander apparaat (bv. een lamp) of het stopcontact
werkt.
De deur zit misschien niet goed dicht: doe opnieuw open en dicht.
Controleer of het programma op de juiste manier geselecteerd was
en of de startknop is ingedrukt.
Zorg ervoor dat de wasmachine niet op pauze staat.
Mogelijk lekt de sluiting tussen de kraan en de watertoevoerslang; in
dat geval, vervang en draai slang en kraan goed dicht.
Zorg dat het filter goed dicht zit.
Als de kleren niet goed verdeeld zijn, kan de wasmachine:
• De lading proberen te balanceren, waardoor de draaitijd
toeneemt.
• Het toerental verlagen om trilling en geluid te verlagen.
• Het centrifugeren overslaan om de machine te beschermen.
Zorg ervoor dat de lading in balans is. Als dit niet het geval is, haal
dan de was uit de wasmachine, laad opnieuw en herstart het
programma.
Mogelijk is het water niet goed afgevoerd. Wacht een aantal
minuten. Als het probleem zich blijft voordoen, kijk dan bij Error 3.
Sommige modellen hebben een “niet centrifugeren”-optie. Zorg
ervoor dat deze niet aanstaat.
Zorg ervoor dat functies die het centrifugeprogramma wijzigen niet
aanstaan.
Te veel wasmiddel kan ervoor zorgen dat de machine niet begint
met centrifugeren.
De wasmachine staat misschien ongelijk op de ondergrond: indien
nodig kunt u de pootjes aanpassen zoals aangegeven in het
betreffende hoofdstuk.
Zorg ervoor dat transportschroeven, rubberen afsluiters en
kabelhulzen verwijderd zijn.
Zorg ervoor dat er geen vreemde losse objecten in de trommel zitten
(muntjes, hangers, knopen, etc…).
De standaard fabrieksgarantie dekt problemen die veroorzaakt worden door
elektrische of mechanische defecten in het product, of door toedoen of weglating
van de producent. Wanneer een defect veroorzaakt blijkt te zijn door factoren die
niet te maken hebben met de levering van het product, door wangebruik of
doordat de instructies niet goed gevolgd zijn, kunnen er kosten in rekening
worden gebracht.
23
NL
ANDERE PROBLEMEN
Het gebruik van ecologische detergenten
zonder fosfaten kan de volgende effecten
hebben:
Als het probleem blijft bestaan of wanneer u
denkt dat er een defect is, neem dan zo snel
mogelijk contact op met een officieel
servicecentrum.
- Troebeler spoelwater: Dit effect is
gekoppeld aan de geschorste zeolieten
die geen negatieve effecten hebben op
de centrifuge efficiëntie.
Het wordt aanbevolen om altijd originele
reserveonderdelen
te
gebruiken
die
verkrijgbaar
zijn
bij
onze
officiële
servicecentra.
- Wit poeder (zeoliet) op het wasgoed
aan het einde van het programma: het
is gebruikelijk dat het poeder niet wordt
geabsorbeerd door de stof maar
verandert de kleur niet.
Garantie
De garantie voor dit product is geldig
onder de voorwaarden die op het
certificaat staan dat bij dit product
geleverd is. Het garantiecertificaat moet
goed ingevuld en bewaard worden,
zodat het getoond kan worden bij
officiële servicecentra indien nodig.
- Schuim in het water bij het laatste
spoelwater: dit wijst niet noodzakelijk op
slecht spoelen.
- Overvloedig schuim: Dit is vaak te
wijten aan de anionische oppervlakteactieve stoffen in de detergenten die
moeilijk te elimineren zijn.
In dit geval niet opnieuw spoelen om de
effecten te elimineren: het zal niet helpen.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor
eventuele drukfouten in het boekje dat bij dit
product hoort. Bovendien behoudt hij zich
eveneens
het
recht
om
eventuele
wijzigingen nuttig geacht door te voeren aan
haar producten zonder wijziging van hun
essentiële kenmerken.
24
Leia este manual cuidadosamente para uma
utilização correcta e segura do electrodoméstico
e para que possa usufruir de dicas úteis para
uma eficiente manutenção do aparelho.
REEE contém substâncias poluentes (que
podem trazer consequências negativas para o
meio ambiente) e componentes básicos (que
podem ser reutilizados). É importante ter os
REEE submetidos a tratamentos específicos, a
fim de remover e eliminar adequadamente todos
os componentes poluentes e recuperar e reciclar
todos os materiais. Os consumidores podem
desempenhar um papel importante no sentido
de garantir que os REEE não se tornem num
problema ambiental. Para isso é essencial seguir
algumas regras básicas:
l REEE não devem ser tratadas como lixo
doméstico.
Comece a usar a máquina de lavar
roupa apenas depois de ler cuidadosamente
estas instruções. Recomendamos que tenha
sempre este manual à mão e em boas
condições para que possa ser entregue a
futuros proprietários do aparelho.
l REEE devem ser entregues nos pontos de
coleta próprios geridos pelo município ou por
empresas especializadas para o efeito. Em
alguns países a recolha de REEE de grandes
dimensões podem ser alvo de recolha ao
domicílio.
Por favor verifique se o aparelho é fornecido com
o manual de instruções, contactos do Serviço
Técnico, etiqueta e certificado de eficiência
energética. Verifique também se as fichas,
curvas de tubos de descarga, bandejas e
gavetas de detergentes estão incluídos e se não
falta nenhum desses componentes, pois é
importante que os tenha consigo.
Cada produto está identificado com um código
único de 16 dígitos, também intitulado de
número de série, impresso no autocolante do
produto, em local visível, ou nos documentos
que acompanham o electrodoméstico. Este
número de código é uma espécie de bilhete de
identidade do produto que vai ser necessário
para registar o seu produto e sempre que
necessite da assistência técnica da Hoover.
Em muitos países, quando se adquire um novo
aparelho, o antigo pode ser devolvido na loja ou
recolhido pelo retalhista sem custos para o
consumidor, desde que o equipamento seja de
um género semelhante.
Indice
1. REGRAS DE SEGURANÇA GERAIS
2. INSTALAÇÃO
3. DICAS PRÁTICAS
4. MANUTENÇÃO E LIMPEZA
5. GUIA RÁPIDO DE UTILIZAÇÃO
6. CONTROLOS E PROGRAMAS
Questões ambientais
7. AVARIAS E GARANTIA
Este aparelho está classificado de
acordo com a Directiva Europeia
2012/19/UE relativa aos Resíduos
de Equipamentos Eléctricos e
Electrónicos (REEE).
25
PT
Obrigado por ter escolhido uma máquina de
lavar roupa Hoover. Estamos orgulhosos
por conseguir sempre oferecer produtos
novos, inovadores e tecnologicamente
avançados dentro de uma gama completa
de electrodomésticos para o ajudarem em
todas as tarefas diárias domésticas.
l Este electrodoméstico não deve ser
1. REGRAS DE
SEGURANÇA GERAIS
l Este
electrodoméstico foi concebido
para ser utilizado apenas em
ambientes domésticos ou similares,
tais como:
− Pequenas cozinhas de staff
em lojas, escritórios e outros
ambientes de trabalho;
− Turismo rural ou de habitação;
− Por clientes alojados em
hotéis, motéis ou outro género
de residenciais e afins;
− Alojamento tipo “cama e pequenoalmoço” (bed and breakfast).
Uma utilização diferente deste
electrodoméstico em situações
que não sejam as tarefas
domésticas para que foi concebido,
tal como utilizações comerciais ou
profissionais, estão excluídas das
utilizações explicitadas e em
conformidade. Se o aparelho for
utilizado para além das situações
previstas, isso pode reduzir a vida
útil do electrodoméstico e anular a
garantia do fabricante, dado que as
utilizações não foram as previstas
em conformidade com o uso a que
o aparelho se destina. Qualquer
dano no equipamento que seja
devido a utilizações não conformes
com o que é suposto com a
utilização doméstica e familiar
(mesmo que o aparelho esteja
localizado em casa), não são
cobertas pela garantia dada por lei.
26
usado por crianças com menos de 8
anos nem por pessoas com
reduzidas capacidades físicas,
sensoriais ou mentais ou pessoas
que tenham falta de experiência e
não saibam operar com o aparelho,
a menos sejam supervisionadas por
alguém com experiência e que
supervisione a sua segurança e que
entenda os riscos envolvidos. As
crianças não devem brincar com o
electrodoméstico. A limpeza e
manutenção também não devem
ser feitas por crianças.
l As
crianças
devem
ser
supervisionadas para que se
garanta que não brincam com o
electrodoméstico.
l Crianças
com menos de 3 anos
devem ser mantidas afastadas do
aparelho a menos que tenham
supervisão constante de um adulto.
l Se
o cabo de alimentação do
electrodoméstico estiver danificado,
este deve ser substituído por um
técnico qualificado para se evitarem
acidentes.
l Para as ligações de abastecimento
de água, use apenas as mangueiras
e tubos fornecidos com a máquina
(nunca use material velho).
l A
pressão de água deve estar
situada entre 0,05 MPa e 0,8 MPa.
l Certifique-se
de que nenhum
tapete ou carpete por baixo da
Instruções de segurança
l Antes
de proceder à limpeza ou
manutenção da máquina de lavar,
desligue o electrodoméstico da
tomada e feche a torneira da água.
l Certifique-se de que o sistema
eléctrico está ligado à terra. Se
assim não for, chame um técnico
qualificado para fazer essa ligação.
l Por favor não use extensões,
conversores, fichas triplas ou Ao colocar o símbolo
neste
múltiplas.
produto declaramos, sob nossa
responsabilidade, a conformidade
com todas as exigências de
ATENÇÃO:
A água pode alcançar segurança europeia, para com a
temperaturas muito altas saúde e os requisitos ambientais
durante os ciclos de lavagem. estabelecidos na legislação em
relação a este produto.
27
PT
máquina ficam a obstruir a sua l Nunca puxe o cabo de alimentação
base e a sua correcta ventilação.
para desligar a máquina.
l A posição OFF/desligado obtém-se
l Não exponha a máquina a chuva,
quando o botão selector de
luz directa do sol ou outro tipo de
programas está na posição vertical.
elementos ambientais.
Qualquer outra posição deste
comando, significa que a máquina l No caso de detectar algum mau
está ligada (apenas em modelos
funcionamento ou avaria, deligue a
com selector de programas).
máquina de lavar, feche a torneira
da água e não mexa no aparelho.
l Após a instalação a máquina
Contacte imediatamente o Centro
deve estar posicionada de forma
de Assistência Técnica e use
a que a ficha fique acessível.
apenas peças originais, se for
l A capacidade máxima de roupa
necessário repor alguma. O não
seca, depende do modelo (veja o
cumprimento destes conselhos
painel de controlo).
pode comprometer o seguro e
l Para consultar a ficha de produto,
correcto funcionamento do aparelho.
por favor veja o site da marca.
2. INSTALAÇÃO
1
3
B
A
B
B
B
A
l Desaparafuse
os 2 ou 4
parafusos "A" na traseira para
remover os 2 ou 4 calços "B"
como está ilustrado na imagem 1.
4
2
l Coloque
as tampas fornecidas
"C" (imagem 2).
28
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Se
necessário, utilize o acessório em
curva para fixar e segurar melhor a
mangueira de escoamento.
Se o seu modelo oferecer esta
função:
l Para deslocar facilmente a máquina
de lavar roupa, desloque a alavanca
do travão das rodas para a direita.
Quando não quiser deslocar mais a
máquina, volte a colocar a alavanca
do travão na posição original.
l Nivele
l A máquina de lavar roupa deve ser
ligada à rede de abastecimento de
água através da mangueira nova
fornecida com o aparelho (dentro do
tambor). Não utilize a mangueira
antiga para este fim.
l Ligue uma extremidade da
mangueira de admissão de água
que faz um cotovelo à eletroválvula
(parte superior traseira da máquina)
e a outra extremidade a uma torneira
ou a uma ligação roscada de 3/4".
l Coloque a máquina de lavar roupa
junto à parede, certificando-se de
que a mangueira não fica dobrada
nem torcida. Ligue a mangueira de
escoamento a uma extremidade
do lava-loiças ou, preferencialmente,
a uma saída de descarga fixa
com um diâmetro superior ao da
a máquina regulando os
pés situados à frente (fig. 5).
a) Rode a porca no sentido dos
ponteiros do relógio para libertar o
dispositivo de ajuste roscado do pé.
b) Levante ou baixe o pé, rodandoo até que fique firmemente assente
no chão.
c) Bloqueie o pé nessa posição,
rodando a porca no sentido contrário
ao dos ponteiros do relógio, até ficar
encostada à base da máquina.
l Verifique se o aparelho está
devidamente nivelado.
l Confirme que a máquina de lavar
roupa não balança, fazendo o
teste de tentar mover dois cantos
opostos ao mesmo tempo.
l Se deslocar a máquina para outro
local, terá de nivelar novamente os
pés a seguir.
29
PT
mangueira de escoamento e que
esteja situada a uma altura
mínima de 50 cm e máxima de
75 cm do chão (fig. 4).
5
Ligações hidráulicas
6
l Ligue a mangueira de água à torneira
(fig. 6) usando apenas a mangueira
original fornecida com o aparelho (não
reutilizar mangueiras de aparelhos
antigos).
l In alcuni modelli, potrebbero essere
presenti una o
caratteristiche:
più
delle
seguenti
QUENTE&FRIO (fig. 7): Regulação da
ligação à rede de abastecimento de água
quente e fria para poupar ainda mais
energia. Ligue a mangueira cinzenta à
torneira da água fria
e a mangueira
vermelha à torneira da água quente. A
máquina pode ser ligada apenas à
torneira da água fria. Nesse caso, alguns
programas poderão começar uns minutos
mais tarde.
7
1
l AQUASTOP (fig. 8): Um dispositivo
situado na mangueira de admissão que
interrompe o fluxo de água se a
mangueira se deteriorar. Nesse caso,
surgirá uma marca vermelha na janela
“A” e a mangueira terá de ser
substituída. Para desapertar a rosca,
carregue no dispositivo de bloqueio "B".
8
9
B
D
l AQUAPROTECT – MANGUEIRA DE
ADMISSÃO COM PROTEÇÃO (fig. 9):
Se houver uma fuga de água na
mangueira interna principal "C", a bainha
transparente de contenção "D" irá conter
a água, permitindo que o ciclo de
lavagem se conclua. No final do ciclo,
entre em contacto com o Customer
Service, para substituir a mangueira de
admissão.
30
A
C
É necessária a lavagem com água
quente?
Dicas de carregamento da roupa
l O pré-tratamento de manchas com um
removedor de nódoas ou a imersão das
peças com nódoas em água antes de as
pôr a lavar pode reduzir a necessidade
de um programa de lavagem a quente
para que as nódoas sejam removidas.
AVISO: quando estiver a escolher a
roupa, certifique-se de que:
- retirou todos os objectos metálicos, como
pins, moedas ou outros de todas as peças
de roupa;
- fechou os botões de fronhas, fechou
fechos e amarrou cintos soltos;
- removeu argolas de cortinados;
- leu cuidadosamente as etiquetas com as
recomendações de lavagem das peças de
roupa;
- removeu
as
manchas
persistentes
causadas pelo detergentes específicos.
Segue-se um guia rápido com dicas e
recomendações sobre que detergente
usar a várias temperaturas. Em qualquer
caso, leia sempre as instruções nas
embalagens dos detergentes para uma
utilização e dosagem correctas.
Quando lavar roupa branca com muita
sujidade, recomendamos a escolha de
programas de algodões a 60°C ou mais
e um regular detergente em pó para
roupas com muita sujidade, dado que
esses detergentes contêm agentes
branqueadores que a temperaturas
médias/altas
garantem
excelentes
resultados.
l Quando
lavar cobertas, cobertores,
edredons ou outras peças de grande
porte, recomendamos que evite a
centrifugação.
l Para lavar lãs, certifique-se de que estas
podem ser lavadas na máquina e que
estão identificadas com o símbolo “Pura
lã virgem” e etiqueta de que não é um
tapete e que é “Lavável na máquina”.
Para lavar a temperaturas entre 40°C e
60°C o tipo de detergente usado deve ser
adequado ao tipo de tecidos a lavar e ao
nível de sujidade. Os normais detergentes
em pó são indicados para cores claras, a
chamada “roupa branca” ou cores “fixas” de
fábrica, em qualquer dos casos, roupa com
muita sujidade, enquanto os detergentes
líquidos ou “protectores de cores” devem
ser usados para roupas de cor mais
delicadas e com níveis baixos de sujidade.
Sugestões úteis para o utilizador
Um guia amigo do ambiente e da poupança
para a utilização do seu electrodoméstico.
Maximize a capacidade de carga
l Garanta
a
melhor
utilização
e
racionalização
da
energia,
água,
detergente e tempo ao utilizar a carga
máxima da máquina. Poupe até 50% de
energia ao lavar uma carga completa em
vez de duas máquinas com meia carga.
Para lavar a temperaturas abaixo dos
40°C recomendamos o uso de detergentes
líquidos ou detergentes especificamente
adequados a lavar a baixas temperaturas.
É necessária a pré-lavagem?
l POUPE detergente, tempo, água e entre
5 e 15% de consumo de energia ao NÃO
selecionar Pré-lavagem para lavar a
roupa diária com um nível de sujidade
normal. Apenas para roupa com muita
sujidade entranhada!
Para lavar sedas ou lãs, use apenas
detergentes específicos e recomendados
para estes tecidos delicados.
31
PT
3. DICAS PRÁTICAS
l Desligue a máquina.
4. MANUTENÇÃO E
LIMPEZA
l Retire a tira que segura o tubo e drene,
Para limpar o exterior da máquina, use um
pano húmido, evitando sempre abrasivos,
álcool e/ou solventes. A máquina não
necessita de qualquer cuidado especial
para a limpeza regular diária: apenas deve
manter limpas as gavetas, depósitos de
detergentes e o filtro. Damos-lhe algumas
dicas sobre como mover a máquina ou para
quando a deixar sem atividade por longos
períodos de tempo, consulte em baixo.
Limpeza do filtro
l A máquina de lavar roupa vem com um
filtro especial capaz de reter grande
resíduos, tais como botões ou moedas, o
que poderia entupir o ralo.
l Apenas disponível em alguns modelos:
puxe a pega, retire a tampa e deixe
drenar a água para um recipiente.
l Antes de desaparafusar o filtro, recomendamos
que coloque um pano absorvente por baixo por
causa da água que vai cair no chão.
l Gire o filtro no sentido contrário ao dos
ponteiros do relógio até ao limite da
posição vertical.
l Retire e limpe o filtro; quando terminar,
volte a colocá-lo, girando no sentido dos
ponteiros do relógio.
l Repita os passos anteriores na ordem inversa
a fim de voltar a montar todas as partes.
retirando toda a água para um recipiente.
l Volte a fixar o tubo de drenagem com a
alça/fita quando terminar o processo.
Limpeza do depósito do
detergente e seus componentes
l Pressione o botão (A).
l Segure o botão, pressionando, e gire o
distribuidor de detergente para fora.
l Retire a gaveta e limpe-a.
l É recomendado remover qualquer resto
de detergente da gaveta para evitar
qualquer acumular de resíduos, o que
poderia causar bloqueios e restringir o
fluxo de água do dispensador para o
tambor.
l Puxe para fora e retire a peça de prender
(S) que está localizada na parte de trás
do compartimento. Limpe ambas as
peças com cuidado.
l Remova qualquer resíduo sólido que
possa bloquear
compartimentos.
A
B
Sugestões para quando o aparelho
está muito tempo desligado
os
buracos
dos
S
C
Ajustar
l No caso da máquina de lavar estar numa
divisão sem aquecimento por um longo
período de tempo, deve drenar toda a
água dos tubos.
32
Ajuste a peça nas guias, conforme mostrado
(B). Acerte o recipiente do detergente para a
posição habitual (C) em relação à tampa, até
que a peça encaixe no lugar devido.
5. GUIA RÁPIDO DE
UTILIZAÇÃO
6. CONTROLOS E
PROGRAMAS
PT
Esta máquina de lavar adapta automaticamente o
nível da água ao tipo e quantidade de roupa a
lavar. Este sistema permite uma redução nos
consumes de energia e uma sensível redução
dos tempos de lavagem.
}
Selecção de programas
A
l Ligue a máquina e seleccione o programa
L
pretendido.
M
l Ajuste a temperatura de lavagem se
necessário e pressione os botões de
“opções”, escolhendo as pretendidas.
I
l Pressione o botão INÍCIO/PAUSA para
F
iniciar a lavagem.
Porque pode acontecer que falte a energia
quando a máquina está em funcionamento,
esta possui uma memória que salva as
configurações escolhidas, permitindo que o
ciclo de lavagem retome onde parou assim
que a energia eléctrica regresse.
l No final do programa, a mensagem "End"
("Fim") aparecerá no visor ou, em alguns
modelos, todas as luzes indicadoras da
etapa de lavagem se ligam.
Espere até que a luz de SEGURANÇA
DA PORTA se apague antes de abrir a
porta.
l Desligue a máquina.
Para qualquer tipo de lavagem, veja a
tabela de programas e siga as operações
pela sequência indicada.
Dados técnicos
Pressão do sistema hidráulico:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Velocidade de centrifugação:
verifique a placa de identificação.
G
H
C
E
D
B
A Controlos por toque (com botão
ON/OFF)
B Botão INÍCIO/PAUSA
C Botão de INÍCIO DIFERIDO
D Botão de OPÇÕES
E Botão RÁPIDOS / NÍVEL DE
SUJIDADE
F Botão de SELECÇÃO DA
TEMPERATURA
G Botão de SELECÇÃO DA
CENTRIFUGAÇÃO
H Botão VAPOR
F+G TRANCA
I Painel Digital
L Indicador luminoso de SEGURANÇA
DA PORTA
M Área ONE Fi EXTRA
Potência absorvida/ Fusível/ Tensão:
verifique a placa de identificação.
33
Indicadores da SELECÇÃO DE BOTÕES
Vão acender-se quando tocar no botão
correspondente.
ATENÇÃO:
Não toque no display (e nos botões por
toquel) enquanto insere a a ficha
porque a máquina encontra-se a
calibrar o sistema durante os primeiros
segundos: se tocar no display, o
aparelho poderia não ficar a trabalhar
adequadamente. Se isso acontecer,
retire a ficha e repita a operação.
"Luz vermelha X"
Ilumina-se quando é pressionado qualquer
botão de controlo por toque, ilumina-se com
uma luz difusa que vai desaparecendo para
as extremidades.
Gradualmente vai desligar-se ao fim de 5
minutos a partir do último toque dado no
botão com o objectivo de economizar
energia.
Controlos por toque
Botão INÍCIO/PAUSA
Feche a porta antes de seleccionar o
botão INÍCIO/PAUSA.
l Pressione para iniciar o ciclo seleccionado.
ON/OFF
"Pressione pelo menos durante um
segundo o botão do programa selecionado
para ligar o aparelho (o visor acenderá,
mostrando os parâmetros do ciclo
selecionado). Para desligar o aparelho,
pressione o botão OFF
durante pelo
menos três segundos. "
SELECTOR DE PROGRAMAS
Para configurar um programa, pressione o
botão respetivo
, o indicador luminoso
correspondente vai acender-se.
A partir do momento em que o botão
INÍCIO/PAUSA é pressionado, a
máquina pode levar alguns segundos
até começar a funcionar.
ADICIONAR OU REMOVER PEÇAS DE
ROUPA DEPOIS DO PROGRAMA TER
COMEÇADO (PAUSA)
l Pressione por cerca de 2 segundos o
botão INÍCIO/PAUSA (alguns indicadores
luminosos, bem como o indicador
de tempo remanescente vão piscar,
mostrando que a máquina está em
pausa).
l Espere até que a luz de SEGURANÇA
DA PORTA se apague antes de abrir a
porta.
Antes de abrir a porta, por favor,
verifique se o nível da água está
abaixo da abertura da porta para
evitar inundações.
l Depois de ter removido ou adicionado as
peças, feche a porta e pressione o botão
INÍCIO/PAUSA
(o
programa
vai
recomeçar onde tinha parado).
34
l Espere 2 minutos até que o sistema de
segurança permita destrancar a porta.
Os botões opcionais podem ser
seleccionados antes de pressionar o
botão INÍCIO/PAUSA.
Se for seleccionada alguma opção que
não seja compatível com o programa
escolhido, o indicador de opções
especiais vai piscar e depois desliga-se.
Botão de INÍCIO DIFERIDO
l Este botão permite-lhe pré programar um
ciclo de lavagem, adiando
máximo de 24 horas.
até
um
l Para retardar o início de um ciclo, siga os
seguintes procedimentos:
- Seleccione o programa pretendido.
- Pressione o botão uma vez para o
activar (aparecerá h00 no painel) e
depois pressione de novo para definir
1 hora de atraso (vai aparecer 01h no
painel). O atraso pré definido vai
aumentar 1 hora de cada vez que o
botão for pressionado, até que apareça
24h no painel, se pressionar de novo o
botão vai apagar a definição se chegar
com o botão até ao valor zero.
- Confirme
pressionando
o
botão
INÍCIO/PAUSA (a luz no painel começará a
piscar). A contagem de crescente do tempo
vai começar e assim que finalizar o programa
escolhido arranca automaticamente.
Botão de OPÇÕES
Este botão permite escolher entre três
opções diferentes:
- PRÉ- LAVAGEM
l Esta opção permite fazer uma prélavagem, o que é muito útil para tratar de
nódoas difíceis e muito entranhadas
(apenas pode ser usado em alguns
programas).
l Recomendamos que use apenas 20% da
quantidade de detergente recomendada
no pacote do detergente.
- AQUAPLUS
l Esta opção (disponível apenas em alguns
programas) permite que lave a carga de
roupa numa quantidade muito maior de
água e isso, juntamente com a nova ação
combinada dos ciclos de rotação do
tambor, que é cheio e esvaziado de
água, vai proporcionar-lhe uma lavagem
perfeita, em que o detergente dissolve
perfeitamente a sujidade, garantindo uma
ação de limpeza eficiente em todas as
epças de roupa.
l Esta função foi concebida para roupas de
pessoas com pele delicada e sensível,
para que a roupa tinha o mínimo de
resíduos de detergente, o que poderia
causar irritações ou alergias.
l Aconselha-se também usar essa função
para a roupa d ebebés e crianças e, em
caso de lavagens de roupa muito suja,
situações em que é necessária uma
grande quantidade de detergente ou
ainda na lavagem de toalhas e peças de
roupa cujas fibras têm a tendência para
acumular o detergente.
l É possível cancelar o início diferido
pressionando o botão ON/OFF (pelo
menos por 3 segundos).
Se acontecer uma quebra de energia
enquanto a máquina está a operar, uma
memória especial armazena as informações
do programa seleccionado e, assim que a
energia voltar, o programa vai recomeçar
onde tinha sido interrompido.
- HYGIENE+
Pode activar esta opção somente quando
estiver definido um programa a 60°C de
temperatura. Esta opção permite dar uma
gihienização extra às suas roupas,
mantendo a mesma temperatura, durante
toda a lavagem.
35
PT
CANCELAR O PROGRAMA
l Para cancelar o programa pressione o
botão ON/OFF (pelo menos por 3 segundos).
l Se a etiqueta não indicar a informação
Se for seleccionada uma opção que
não seja compatível com o programa
seleccionado, de seguida, a luz
indicadora dessa opção vai piscar e
depois apaga-se.
específica, é possível utilizar a rotação
máxima prevista para o programa.
Para evitar danos nos tecidos, que
não é possível aumentar a velocidade
em relação ao máximo permitido para
cada programa.
Botão RÁPIDOS / NÍVEL DE
SUJIDADE
Este botão permite escolher entre duas
opções
diferentes,
dependendo
do
programa selecionado.
- RÁPIDOS
O botão fica activado quando seleccionar
o programa RÁPIDO (14/30/44 Min.).
Programe no botão, selecionando um dos
três períodos de tempo indicados.
- NÍVEL DE SUJIDADE
l Uma vez que o programa tenha sido
seleccionado, o tempo de lavagem
previsto para esse programa será
mostrado automaticamente.
l Esta opção permite que escolha entre 3
níveis de intensidade de lavagem,
modificando a duração do programa,
dependendo do nível de sujidade dos
tecidos (pode ser usado somente em
alguns programas, como mostrado na
tabela de programas).
Botão de SELECÇÃO DA
TEMPERATURA
l Para reactivar o ciclo de centrifugação,
pressione o botão até chegar à velocidade
de centrifugação que gostaria de definir.
l É possível alterar a velocidade de
centrifugação sem parar a máquina.
Uma
dosagem
excessiva
de
detergente pode causar espuma
excessiva. Se o aparelho detectar a
presença de espuma excessiva, pode
excluir a fase de centrifugação
estender a duração do programa e
aumentar o consumo de água.
A máquina está equipada com um
dispositivo eletrónico, que impede os
ciclos de centrifugação sem carga ou
carga de roupa desequilibrada. Isto
vai reduzir os ruídos e vibrações e
prolongar a vida da sua máquina.
Botão VAPOR
l Este botão permite alterar a temperatura
dos ciclos de lavagem.
l Não é possível aumentar a temperatura
acima do máximo permitido para cada
programa para salvaguardar o com
estado das roupas.
Botão de SELECÇÃO DA
VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO
l Ao pressionar o botão, é possível reduzir
a velocidade máxima, e, se desejar, o
ciclo de centrifugação pode ser cancelado.
36
Este botão permite que um tratamento
específico siga determinados ciclos de
lavagem (por favor consulte a tabela de
programas).
A função do vapor funciona através do
alisamento dos vincos em vestuário
húmido, reduzindo o tempo necessário para
engomar estes artigos.
As fibras são regeneradas e revigoradas
com a remoção dos maus odores.
Cada programa fornece um tratamento de
vapor dedicado de forma a garantir uma
eficiência de limpeza máxima, de acordo
com o tipo e cor do tecido do artigo.
Se a porta não estiver convenientemente
fechada, a luz continuará a piscar
cerca de 7 segundos, período
de tempo após o qual o comando
INÍCIO
vai
ficar
desactivado
automaticamente. Nesse caso, feche a
porta convenientemente e pressione
de novo o botão INÍCIO/PAUSA.
TRANCA
l Pressionar simultaneamente os botões
SELECÇÃO DA TEMPERATURA e
SELECÇÃO DA CENTRIFUGAÇÃO
durante cerca de 3 segundos, a máquina
permite bloquear as teclas. Desta forma,
pode evitar fazer alterações acidentais ou
indesejadas se um botão na tela for
pressionado acidentalmente durante um
ciclo.
l O bloqueio da tranca pode ser cancelado
pressionando
os
dois
botões
simultaneamente
novamente
ou
desligando o aparelho.
Painel Digital
O painel display digital permite-lhe estar
constantemente
informado
sobre
o
progresso dos programas e o estado de
funcionamento da máquina.
3
1 2 7 8 4 10
5
6
l Espere até que a luz de SEGURANÇA
DA PORTA se apague antes de abrir a
porta.
2) VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO
Aqui é mostrada a velocidade de
centrifugação do programa seleccionado,
que pode ser alterado ou omitido no
respetivo botão.
3) INDICADORES
LUMINOSOS
SELECÇÃO DA TEMPERATURA
DE
Esta mostra a temperatura de lavagem do
programa seleccionado pode ser alterada
(nos casos em que é permitido) pelo
respectivo botão.
Se quiser realizar uma lavagem a frio todos
os indicadores devem estar desligados.
4) DURAÇÃO DOS CICLOS
l Quando um programa é seleccionado,
o painel automaticamente vai mostrar a
duração do ciclo, que pode variar
dependendo das opções seleccionadas.
9
1) INDICADOR LUMINOSO DE SEGURANÇA
DA PORTA
l Uma vez que um programa tenha sido
iniciado, vai ser constantemente informado
sobre o tempo que falta até ao fim do
mesmo.
l O ícone indica que a porta está fechada.
Feche a porta antes de seleccionar o
botão INÍCIO/PAUSA.
l A máquina calcula o tempo até ao fim do
programa seleccionado com base numa
carga standard e duração do ciclo. O
sistema corrije o tempo de acordo com o
tamanho e tipo de carga que colocou na
máquina.
l Quando
o botão INÍCIO/PAUSA é
pressionado e a porta da porta é
fechada o indicador luminoso vai piscar
momentaneamente e ficar iluminado.
37
PT
Esta opção deve ser selecionada antes
de pressionar o botão INÍCIO/PAUSA.
5) INDICADORES LUMINOSOS NÍVEL DE
SUJIDADE
l Uma vez que o programa tenha sido
seleccionado, o indicador luminoso
mostra o nível de sujidade seleccionado
para esse programa.
l A selecção de um nível de sujidade
diferente do indicado no botão indicador
fará o indicador luminoso piscar.
6) INDICADORES LUMINOSOS OPÇÕES
O indicador luminoso mostra as opções
que podem ser seleccionadas pelo
botão correspondente.
7) INDICADOR LUMINOSO TRANCA
O indicador luminoso indica que os botões
estão trancados.
10) Kg MODE (esta função só pode ser
ativada em certos programas)
l Durante os primeiros minutos do ciclo, o
indicador do "Kg MODE" vai indicar ao
sensor inteligente o peso da carga de
roupa e ajustar o tempo do ciclo de
lavagem, a quantidade de água e
consumo de energia eléctrica de acordo
com a carga de roupa introduzida na
máquina.
l Em todas as fases da lavagem o "Kg
MODE" permite monitorizar a informação
da carga de roupa a lavar e, nos
primeiros minutes da lavagem, vai ser
determinado o seguinte:
- Ajuste da quantidade de água necessária;
- Determina a duração do ciclo de lavagem;
8) Wi-Fi (só em alguns modelos)
l Nos modelos com opção Wi-Fi, o ícone
indica que o sistema Wi-Fi está a funcionar.
- Controlo do enxaguamento de acordo
com o tipo de tecidos seleccionados
para lavar;
l Para
- Ajuste do ritmo da rotação do tambor de
acordo com o tipo de tecidos a lavar;
todas as informações sobre
as funcionalidades da app e as
instruções para uma configuração fácil
do Wi-Fi, por favor, consulte a seção
"Download", descarregamentos, em:
http://wizardservice.candy-hoover.com.
9) INDICADOR LUMINOSO DE VAPOR
A luz indicadora mostra a selecção que foi
feita das opções mais relevantes.
38
- Reconhecimento da presença de espuma,
aumentando se necessário, a quantidade
de água durante o enxaguamento;
- Ajuste da velocidade de centrifugação
de acordo com a carga de roupa,
evitando, dessa forma, qualquer tipo de
desiquilíbrio.
NOTAS:
Coloque o smartphone de forma a que
a antena NFC na parte traseira
corresponda à posição do logotipo
ONE Fi EXTRA no aparelho.
Este aparelho está equipado com a
tecnologia ONE Fi EXTRA que lhe permite
controlá-lo remotamente pela App, graças à
função Wi-Fi.
REGISTO DA MÁQUINA (NA APLICAÇÃO)
l Descarregue a aplicação Hoover Wizard
no seu dispositivo móvel.
A App Hoover Wizard App está
disponível
para smartphones com
sistema Android e iOS, em tablets e
smartphones.
Se não sabe a posição da sua antena
NFC, mova ligeiramente o smartphone
num movimento circular sobre o logotipo
ONE Fi EXTRA até que a App confirme a
ligação. Para que a transferência de
dados seja bem sucedida, é essencial
manter o smartphone perto do painel
DURANTE TODOS OS SEGUNDOS do
procedimento; uma mensagem no
dispositivo irá informar sobre o resultado
correto da operação e referir quando já
for possível tirar o smartphone de perto
da máquina.
Obtenha todos os detalhes das
funções ONE Fi EXTRA correndo a
App no modo DEMO.
l Abra a App, crie um perfil de utilizador e
registe a máquina em questão seguindo
as instruções que vão aparecendo no
monitor do dispositivo ou siga o "Guia
Rápido" disponibilizado com a máquina.
Ao usar um smartphone Android
equipado com tecnologia NFC (Near
Field Communication), o processo de
registo é simplificado (Registo Fácil);
nesse caso, siga as instruções que
aparecem no monitor do telemóvel,
COLOQUE-O E MANTENHA-O PERTO
DO símbolo ONE Fi EXTRA no painel
da máquina sempre que isso seja
solicitado pela App.
Capas grossas ou adesivos metálicos no
smartphone podem afectar ou impedir a
transmissão de dados entre a máquina e o
telefone. Se necessário, deve removê-los.
A substituição de alguns componentes do
telemóvel, como capas, baterias, etc, que
não sejam originais da marca, pode resultar
em danos na antenna NFC e o sistema pode
deixar de funcionar devido a isso.
ATIVAR O CONTROLO REMOTO (VIA APP)
Após o registo da máquina, cada vez que
pretender geri-la remotamente através da
App, primeiro terá que carregar a roupa na
máquina, adicionar o detergente, fechar a
porta e selecionar a posição ONE Fi
EXTRA na máquina. A partir desse
momento, pode gerir o aparelho através
dos comandos da App no aplicativo móvel.
39
PT
ONE Fi EXTRA
Tabela de programas
1)
(MAX.) *
PROGRAMA
DETERGENTE
(veja no painel de controlo)
(MAX.) 1 o 2
Tudo Em Um 2)
4)
20°C
4
4
4
4
4
4,5
20°
3,5
3,5
4
4
4,5
4,5
60°
Tudo Em Um
59 Min.
5
5,5
6
6,5
7
8
40°
Delicados
2
2
2
2
2
2,5
40°
Enxaguar
-
-
-
-
-
-
-
3
3
3
3
3
3,5
40°
1
1
1
1
1
1,5
30°
2)
4)
5
5,5
6
6,5
7
8
90°
14'
1
1
1
1
1
1,5
30°
30'
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
30°
44'
2
2
2
2
2,5
3
40°
-
-
-
-
-
-
-
Tudo Higiene
Mistos &
Cores
4)
2)
4)
Lãs & Sedas
Algodão**
Rápido
3)
Drenar &
Centrifugar
( )
( )
Posição que deve selecionar sempre que desejar ativar o controlo remoto através
da Aplicação (via Wi-Fi). Se a máquina ainda não estiver registada, quando
pressionar o botão INĺCIO/PAUSA, entrará em funcionamento o ciclo de "Auto
Higiéne", concebido para limpar o tambor.
40
** PROGRAMA STANDARD PARA
ALGODÕES DE ACORDO COM A
DIRECTIVA
EUROPEIA
(EU)
Nº
1015/2010 e Nº 1061/2010.
PROGRAMA DE ALGODÕES COM
UMA TEMPERATURA DE 60°C.
PROGRAMA DE ALGODÕES COM
UMA TEMPERATURA DE 40°C.
Estes programas são capazes de lavar
algodões comuns e são os programas
ecologicamente mais eficientes a nível
de consumos de água e energia para
este tipo de roupa.
Estes programas foram desenvolvidos
para serem compatíveis com as
temperaturas recomendadas nas etiquetas
das roupas e a temperatura da água
pode diferir da temperatura indicada
previamente para cada ciclo.
A velocidade máxima de centrifugação pode
ser reduzida para seguir as indicações dadas nas
etiquetas da roupa ou no caso de lavar tecidos
extremamente delicados. Também é possível
cancelar completamente a centrifugação, esta
opção está disponível no botão de regulação da
velocidade de centrifugação. Com esse mesmo
botão de “Seleção de centrifugação” é possível
retomar a centrifugação. Se a etiqueta da roupa
não tiver indicações específicas neste sentido, será
possível utilizar a máxima centrifugação programada
para cada programa de lavagem. Uma
sobredosagem de detergente (detergente a mais)
pode provocar espuma em excesso, o que pode
fazer excluir a fase de centrifugação ou prolongar a
duração do programa e o consumo excessivo de água.
Antes de fechar a tampa e iniciar o
processo de lavagem, por favor verifique
que a cuba da máquina está
perfeitamente fechada. Sempre que
possível, por favor alinhe os indicadores
de posição com a cuba para assegurar
os melhores resultados de lavagem.
( )
Só se a opção PRÉ-LAVAGEM tiver
sido selecionada (programas com a
opção PRÉ-LAVAGEM disponível).
1)
Quando um programa é seleccionado,
no visor é mostrada a temperatura de
lavagem recomendada que pode ser
mudada (quando permitido pelo
programa) pelo botão respectivo,
sendo que não é possível ter um
atemperatura acima da máxima
permitida.
2)
Para os programas específicos
que o permitem, pode regular a
duração e intensidade da lavagem
utilizando o botão NÍVEL DE
SUJIDADE.
3)
Selecione o programa RÁPIDO no
selector de programas e escolha
um dos 3 programas rápidos
disponíveis: 14’, 30’ e 44’.
4)
Função de Vapor Disponível.
l PRÉ-LAVAGEM: se as gavetas de detergente
"
têm um compartimento próprio para a prélavagem, coloque aí o detergente. De outra
forma, coloque o detergente na área
perfurada presente na cuba, seguindo as
indicações de dosagem do detergente.
"
IMPORTANTE: não utilize a pré-lavagem
se selecionar a função de início diferido.
41
PT
Por favor leia estas notas:
* A capacidade máxima de roupa seca,
depende do modelo (veja o painel de
controlo).
Selecção de Programas
Para lavar diferentes tipos de tecidos e
diferentes níveis de sujidade, a máquina
disponibiliza vários programas que vão de
encontro a todas as necessidades de
lavagem (veja a tabela).
Tecnologia ALL IN ONE
Esta máquina de lavar roupa está equipada
com um sistema inovador de jactos de alta
pressão que pulverizam uma mistura de
água e detergente directamente para as
peças de roupa. O movimento especial do
motor controla o movimento do tambor
durante o arranque de cada programa.
Estes movimentos trabalham em conjunto
com os jactos de alta pressão. O ciclo de
lavagem compreende um conjunto de
acções de rotação que ajudam a solução
de detergente e água a penetrar
directamente e de forma muito eficaz nas
fibras, facilitando a remoção da sujidade e
garantindo os melhores desempenhos de
lavagem. O sistema ALL IN ONE também é
utilizado durante as fases de enxaguamento,
pois os jactos de alta pressão auxiliam
a remoção completa de resíduos de
detergente que possam existir na roupa.
Tudo Em Um 20°C
Graças à tecnologia ALL IN ONE, este
programa inovador permite lavar tecidos
como algodões, sintéticos e também
misturá-los a 20ºC com resultados de
lavagem como se fosse a 40ºC. O consumo
energético deste programa é de metade
(50%) de um programa convencional de
lavagem de algodões a 40ºC.
CONSELHOS DE LAVAGEM IMPORTANTES:
l Novas peças de roupa muito coloridas
devem ser lavadas à parte nas primeiras
5 a 6 lavagens.
l Certas peças escuras muito grandes,
como calças de ganga ou toalhas de
cores escuras devem sempre ser lavadas
à parte, com roupa idêntica.
l Nunca misture TECIDOS QUE TENHAM
CORES NÃO FIXAS (relativo a cores
fixas de fábrica).
42
Tudo Higiene
Este programa garante uma lavagem efetiva,
muito profunda, higienizante e com uma ação
anti-alérgica graças a um ciclo otimizado a nível
das temperaturas e ciclos de enxaguamento,
que eliminam de forma muito eficaz os
alergénios e resíduos de detergente, sendo ideal
para pessoas com pele sensível. É aconselhável
para algodões que devam ser lavados a 60º de
temperatura e também é aconselhada a sua
utilização para pequenas cargas de roupa.
Tudo Em Um 59 Min.
Este programa permite lavar tecidos
diferentes sem ter que os separar, como
algodões e sintéticos, em apenas 59 minutos,
usando a carga complete da máquina, a 40ºC
(ou até menos temperatura). É um programa
adequado para roupa que não apresente um
elevado nível de sujidade.
Delicados
Este programa alterna entre momentos de
lavagem mais enérgica com momentos mais
delicados, sendo particularmente indicado para
tecidos delicados. O ciclo de lavagem funciona
com um elevado nível de água para assegurar
excelentes desempenhos.
Enxaguar
Este programa realiza 3 enxaguamentos com
uma centrifugação intermédia que pode ser
reduzida ou excluída, usando o botão
adequado para tal. O programa é utilizado
para a qualquer tipo de tecido, por exemplo
para roupas lavadas à mão que depois
precisam de ser centrifugadas.
Mistos & Cores
A lavagem e o enxaguamento são
optimizados pelos ritmos de rotação do
tambor e pelos níveis de água. A
centrifugação delicada, assegura a redução
de criação de vincos e rugas na roupa.
Lãs & Sedas
Este programa permite um ciclo de
lavagem delicado, podendo tratar roupas
com tecidos delicados, mas apropriados
para lavar à máquina (consultar etiqueta
respectiva que vem colocada de fábrica nas
roupas).
Rápido (14/30/44 Min.)
Programa de lavagem sugerido para
pequenas cargas de roupa ou pouco sujas.
Com este programa é recomendado que
reduza a quantidade de detergente
normalmente usado, para que não tenha
gastos desnecessários. Selecione o
programa RÁPIDO e escolha um dos três
programas rápidos disponíveis.
Drenar & Centrifugar
O programa completa a drenagem e
centrifugação máximas. É possível eliminar ou
reduzir a centrifugação com o botão SELECÇÃO
DA CENTRIFUGAÇÃO.
ONE Fi EXTRA
Posição que deve selecionar sempre que
desejar ativar o controlo remoto através
da Aplicação (via Wi-Fi). Neste caso, o
início do ciclo dá-se através dos
comandos da App.
Se a máquina ainda não estiver
registada, ao pressionar o botão
INĺCIO/PAUSA no aparelho, vai iniciar-se
o ciclo de "Auto Higiéne", concebido
para desinfetar o tambor, remover os
maus cheiros e prolongar a vida útil do
aparelho.
Para correr este ciclo, certifique-se de
que não há carga de roupa no tambor e
use um detergente próprio para máquina
de lavar roupa ou detergente em pó.
Deixe a porta da máquina aberta no fim
do ciclo para permitir que o tambor
seque.
É recomendado usar este ciclo a cada 50
lavagens.
43
PT
Algodão
Este programa é indicado para roupa comum de
algodão. É o programa mais eficiente na
combinação de gasto de energia e água para a
lavagem de algodões.
Preparação da lavagem:
l Compartimento
Abrir/fechar a cuba:
l Abra a tampa da máquina.
l MAX – o depósito do detergente está
para amaciador de
roupa,
aditivos
especiais,
como
branqueadores, aditivos de cheiro, etc..
marcado com uma linha de nível máximo
de detergente que pode ser usado. Não
exceda esse limite.
l Abra aa cuba pressionando o botão (A)
com uma mão, enquanto empurra para
baixo a porta do outro lado com a outra
mão.
l Coloque as roupas na cuba, uma peça de
cada vez e sem estarem enroladas. Não
exceda
os
limites
de
carga
recomendados na tabela de programas.
Uma máquina demasiado carregada não
vai lavar a roupa em condições e as
peças vão ficar muito enrugadas.
l Para fechar a cuba coloque as portas de
forma a que a parte marcada com (A)
fique por baixo da outra e de forma a que
encaixem na perfeição.
l
Quando algumas peças de roupa
tiverem manchas e necessitarem de
tratamento prévio com lixívias e
produtos branqueadores líquidos, pode
proceder a uma lavagem preliminar na
máquina de lavar roupa. Para isso:
introduza o produto de branqueamento
no compartimento 2 e selecione o
programa
. Depois de ter terminado o
tratamento defina o programa para a
posição OFF, coloque a restante roupa
dentro da máquina e proceda à lavagem
normal com o programa pretendido.
1) Máximo detergente em pó
2) Máximo detergente líquido
3) Máximo de agentes perfumados
Carregar o detergente:
O depósito do detergente está dividido em
3 compartimentos:
l Compartimento 1 para detergente em pó.
l Compartimento 2 para detergente líquido.
44
7. AVARIAS E GARANTIA
RELATÓRIO DE ERROS
l Modelos com display: o erro é mostrado por um número precedido pela letra "E"
(exemplo: Erro 2 = E2)
l Modelos sem display: o erro é mostrado através do piscar de LEDs quantas vezes
o código do erro, seguido por uma pausa de 5 segundos (exemplo: Erro 2 = dois
flashes de luz Led - pausa de 5 segundos - dois flashes - etc ...)
Erro mostrado
E2 (com display)
2 flashes a piscar nos
LEDs
(sem display)
E3 (com display)
3 flashes a piscar nos
LEDs
(sem display)
E4 (com display)
4 a piscar nos LEDs
(sem display)
E7 (com display)
7 a piscar nos LEDs
(sem display)
Qualquer outro código
Causas possíveis e soluções práticas
A máquina não enche de água.
Verifique se a torneira está aberta.
Verifique se o tubo de fornecimento de água não está dobrado,
partido ou trancado.
Tubo do esgoto não está na altura apropriada (ver secção de instalação).
Feche a torneira de abastecimento, desaperte a mangueira de
enchimento na parte de trás da máquina de lavar e certifique-se que
o filtro está limpo e não está bloqueado.
A máquina não deita a água fora, não faz a drenagem.
Verifique se o filtro não está entupido e bloqueado.
Verifique se o tubo de escoamento de água não está dobrado,
partido ou trancado.
Verifique se o sistema de drenagem de sua casa não está
bloqueado e permite que a água flua sem obstruções. Tente drenar
a água na pia para se certificar que esta está desimpedida.
Há muita espuma ou água
Verifique se não está a utilizar detergente a mais ou produtos que
não sejam adequados para a máquina.
Problemas na porta.
Verifique se a porta está bem fechada e se não há roupas a
impedirem o fecho correcto da mesma.
Se a porta estiver bloqueada e não abrir, desligue a máquina da
tomada, espere 2 a 3 minutos e volte a abrir a porta.
Ligue e desligue a máquina de lavar, espere um minuto. Ligue a
máquina e inicie um programa. Se o erro ocorrer novamente entre
em contacto com um Centro de Assistência Técnica Autorizado.
45
PT
Se constatar que a máquina de lavar não está a funcionar correctamente, consulte o guia
rápido fornecido abaixo com algumas dicas práticas sobre como corrigir os problemas
mais comuns.
OUTRAS ANOMALIAS
Problema
A máquina não
começa/não para
Houve vazamento de
água no chão
A máquina não faz a
centrifugação
Fortes vibrações /
barulhos durante a
centrifugação
Causas possíveis e soluções práticas
Verifique se a máquina está ligada ao fornecimento de energia.
Verifique se tem energia eléctrica, se não houve um corte de
energia.
Verifique se a tomada eléctrica está a funcionar, experimentando
com outro electrodoméstico.
A porta pode não estar correctamente fechada, abra-a e volte a
fechá-la.
Verifique se o programa necessário foi corretamente seleccionado e
o botão de arranque pressionado.
Verifique se a máquina não está em modo de pausa.
Isto pode acontecer devido a uma fuga na junta entre a torneira e o
tubo de fornecimento de água; neste caso, substitua-o e aperte o
tubo e torneira.
Verifique se o filtro está correctamente fechado.
Devido a uma arrumação não correcta das roupas na máquina de
lavar pode acontecer uma destas coisas:
• Tentativa da máquina de equilibrar a carga, aumentando o tempo de
centrifugação.
• Diminuir a velocidade de rotação para diminuir as vibrações e ruído.
• A máquina exclui a centrifugação para protecção da própria máquina.
Certifique-se de que a carga de roupa é equilibrada, se não é
excessiva, se a roupa não está enrolada. Se assim for, arrume-as
melhor, volte a carregar a máquina e reinicie o programa.
Isto pode dever-se ao facto da água não ter sido completamente
drenada: aguarde alguns minutos. Se o problema persistir, consulte
a secção de erro 3.
Alguns modelos têm uma opção “não centrifugar”, verifique se não
estará ligada.
Verifique se não estão seleccionadas opções que alterem a
velocidade de centrifugação.
O uso de detergente em excesso pode inibir o início da
centrifugação
A máquina pode não estar correctamente nivelada, verifique se os
pés estão nivelados e, se necessário, proceda ao nivelamento de
acordo com as instruções dadas nessa secção.
Verifique se peças, embalagens, parafusos e outros objetos de
embalagem foram todos removidos.
Verifique se não existem objectos para além da roupa dentro da
máquina (canetas, botões, moedas, etc).
A garantia padrão do fabricante cobre defeitos causados por falhas eléctricas ou
mecânicas no produto que ocorramdevido a actos ou omissões do fabricante. Se
for encontrada alguma falha causada por factores externos ao produto
fornecido, má utilização ou como resultado de não serem respeitadas as
instruções de utilização, a garantia pode não cobrir esses caso e pode ser
aplicada uma taxa pela assistência técnica.
46
Se o problema persistir ou se suspeitar de
uma avaria, contacte imediatamente um
Centro Autorizado de Atendimento ao Cliente.
- turva a água de lavagem que é
drenada: Este efeito tem a ver com os
zeólitos em suspensão, mas que não têm
efeitos negativos sobre a eficiência de
lavagem.
É sempre recomendável usar peças
suplentes originais da marca, que estão
disponíveis na rede de Centros de
Atendimento ao Cliente Autorizados.
- espuma na água na última lavagem:
Isto não indica necessariamente que a
roupa esteja mal lavada ou enxaguada.
Garantia
O produto é garantido nos termos e
condições estabelecidas no certificado
fornecido com o produto. O certificado
de garantia deve ser devidamente
preenchido e guardado, de modo a ser
mostrado ao Centro de Assistência
Autorizada ao Cliente, em caso de
necessidade.
- espuma abundante: Isto é frequente
devido aos tensoactivos aniónicos
encontrados nos detergents que são
difíceis de eliminar da roupa.
Neste caso não lave de novo a roupa
para eliminar este efeito, isso não vai
ajudar.
O fabricante declina qualquer responsabilidade por erros de impressão no folheto e manual
que acompanham este produto. Além disso,
reserve-se o direito de fazer alterações
consideradas úteis para os produtos sem
mudar o essencial das suas principais
características.
- pó branco na roupa (zeólitos) no fim
do ciclo de lavagem: É normal, o pó não
é absorvido pelos tecidos e não altera a
sua cor.
47
PT
O uso de detergentes ecológicos sem
fosfatos pode causar os seguintes efeitos:
17.12 - 43023294 - Canon Italia - Business Services Channel
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising