Hoover | HTV 913 - 86SY | Hoover HTV 913 - 86SY Användarmanual

Hoover HTV 913 - 86SY Användarmanual
Inledning
Läs informationen i denna bruksanvisning noga,
eftersom den ger praktiska råd om hur du ska få ut
det bästa av din tvättmaskin.
Denna «Bruksanvisning med installationsinstruktioner » innehåller allt som berör den normala
användningen av din maskin.
Den ska även användas när du installerar din maskin
och när du utför underhåll på den.
Likaså hjälper den dig med felsökning om det uppstår
problem med maskinen eller med råd om
tvättsortering före tvätt, symboler på klädernas
etiketter och behandling av svårborttagna fläckar.
1.- PANEL / 2.- LUCKA / 3.- TRUMMA / 4.- TVÄTTMEDELSFACK / 5.- SOCKEL / 6.- FILTER / 7.- HJUL
Innehåll
sida
Säkerhetsnormer
Installation - Igångsättning
Garanti
Före tvätt. Öppna/Stänga maskinen
Tvättmedel
Elektronisk mängdavkänning - Fuzzy Logic
Val av program
Beskrivning av manöverknapparna
Specifika program
Allmänna rekommendationer
Felsökning
Tvättråd
3
5
6
7
8
8
8
9
13
14
16
17
Säkerhetsnormer
Denna apparat uppfyller EEG-direktiven 89/336,
73/23 och senare ändringar.
MÄRK: VID ALLA RENGÖRINGS- OCH
UNDERHÅLLSARBETEN
• Dra ur kontakten.
3
• Stäng vattenkranen efter varje tvätt.
• Tillverkaren förser alla sina maskiner med jordkontakt.
Tillförsäkra dig om att den elektriska installationen i ditt
hem har jordade eluttag och att de är anslutna. Om inte,
tillkalla behörig elektriker.
Jordanslutning är nödvändig för din säkerhet, eftersom
den eliminerar risken för elektriska stötar.
• Det elektriska uttaget bör sitta på en lättillgängligt plats
för att man ska kunna koppla bort strömmen omedelbart
om det skulle behövas.
• Om anslutningskablen är skadad, bör den bytas ut mot
en originalkabel (kabel med stickkontakt) som finns att
tillgå hos tillverkaren eller hos vår officiella Service.
Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för eventuella
skador på personer och utrustning som orsakas av
underlåtenhet
att
följa
installations-och
säkerhetsanvisningarna för denna maskin.
• Vidrör inte maskinen om du är fuktig om händer eller
fötter.
• Använd inte maskinen om du är barfota.
• Använd inte förlängningssladd, om det inte sker med
speciell försiktighet.
• Använd inte adapter eller grenuttag.
• Låt inte barn eller förståndshandikappade använda
maskinen utan övervakning.
• Dra inte i sladden för att koppla ur stickkontakten.
• Lämna inte maskinen utomhus eller utsatt för väder, sol
och vind.
• Täck inte över maskinen med tyg eller plast när den
är igång.
VARNING! VATTENTEMPERATUREN VID
TVÄTT KAN NÅ UPP TILL 90° C
4
Installation - Igångsättning
• Packa upp
• Lossa de 4 skruvarna
(A) vid de två vinkeljärnen
och de 4 skruvarna (B).
• Skruva fast de—4
skruvarna (A) och sätt dit
de medföljande
beslagen (D).
Om din modell är utrustad
med skyddsplatta:
Placera denna enligt figuren.
1.- Maskin med hjul.
2.- Maskin utan hjul.
1
2
VARNING! ÖPPNA INTE KRANEN
• Tvättmaskinen ska anslutas till vattenledningsnätet med
den nya slangen som levereras med maskinen (i
trumman).
Använd inte den gamla slangen!
• Koppla ena änden av vattenslangen (den vinklade) till
reläventilen (övre delen på maskinens baksida) och den
andra änden av slangen till en gängad 3/4" kran.
• Skjut maskinen mot väggen och se till att det inte bildas
veck på slangen. Fäst avloppsröret i en kant på tvätthon
eller, ännu hellre, koppla det till ett fast avlopp med en
diameter som är större än tvättmaskinens, placerat 5075 över golv. Om det är nödvändigt kan du använda
medföljande tillbehör för att fästa slangen bättre.
5
Om din maskin är försedd med hjul:
• Förflytta spaken vid hjulen åt höger för att flytta tvättmaskinen.
För den tillbaka när maskinen står uppställd i rätt läge.
• Ställ in maskinen så att den står vågrätt med hjälp av de
främre hjulen.
a) Vrid muttern medsols för att lossa fotens skruv.
b) Skruva foten tills den har ordentlig kontakt med golvet.
c) Lås foten genom att skruva muttern motsols tills det tar
emot vid maskinens botten.
Se till att maskinen står jämnt. Dra maskinen åt olika håll utan
att flytta den och tryck på de övre hörnen och se till att alla
fötterna har god kontakt med golvet.
• Om du flyttar maskinen ska du justera fötterna på nytt.
• Anslut maskinen till nätet.
Garanti
1.
Det följer en garantisedel med maskinen.
A
2.
Fyll i och behåll del—A. Du ska visa den tillsammans med
fakturan för servicepersonalen om maskinen behöver
service.
SERVICE
6
Före tvätt. Öppna/Stänga maskinen
VIKTIGT!
VAR FÖRSIKTIG NÄR DU STÄNGER LUCKORNA
SÅ ATT DU INTE SKADAR TVÄTTEN ELLER
MASKINEN.
SE TILL ATT LUCKORNA ÄR ORDENTLIGT
STÄNGDA
Att lägga i tvätt
1.
Öppna tvättmaskinsluckan
2.
Öppna trumman genom att trycka på den vita knappen
och samtidigt lägga den andra handen på den andra
luckan.
3.
Lägg i klädesplaggen ett och ett utan att packa ihop dem.
Respektera tvättmängden som rekommenderas i
programöversikten. En överbelastning av tvättmaskinen
ger mindre tillfredsställande tvättresultat och kläderna
skrynklas.
4.
För att stänga trumman, placeras luckorna så att luckan
med den vita knappen kommer under den andra tills de
hakar i ordentligt.
7
Tvättmedel
Tvättmedelslådan är indelad i 4 fack:
• Fack I, är avsett för tvättmedel i pulverform för förtvätt.
• Fack II, är avsett för tvättmedel i pulverform för tvätt.
• Fack
är avsett för blekmedel.
• Fack
är avsett för sköljmedel, parfym eller andra
speciella tillsatser som stärkelse etc.
MAX.
(tvätt)
Tvättmedelslådan har två markeringar:
MAX.
(förtvätt)
REKOMMENDERAS
MAX.
(blek-och
sköljmedel)
• REKOMMENDERAS (nedre markeringen).
Rekommenderad nivå i facken för förtvätt och tvätt.
• MAX. Högsta nivå, som inte får överstigas.
Elektronisk mängdavkänning - Fuzzy Logic
Denna tvättmaskin är utrustad med ett elektroniskt system som automatiskt styr hela
tvättförloppet för att tvättresultatet ska bli bra, med en avsevärd besparing i tid och pengar.
När programmet ställts in anpassar tvättmaskinen de olika momenten som beskrivs nedan
i förhållande till tvättmängden och typen av tvättgods:
- vattenmängden och energiförbrukningen
- tvättiden
- sköljningarnas effektivitet
Dessutom är maskinen utrustad med:
- skumavkänning, och tvättmaskinen ökar vattenmängden om det behövs.
- reglering av centrifugeringsvarvtalet beroende på tvättgodsets fördelning, så att en
eventuell mekanisk obalans undviks.
Val av program
Gör så här för att välja program:
• Välj program med programväljaren A. Se Programöversikten.
• Välj centrifugeringshastighet med därför avsedd väljare.
• Välj önskad tvättemperatur med därföravsedd väljare.
• Välj andra eventuella tillval med knapparna.
• Tryck in knappen för start/paus till dess att en av kontrollamporna för återstående programtid
tänds.
• Tvättmaskinen styrs elektroniskt och därför kan det ta upp till två minuter innan programmet
startar, från dess att kontrollampan för återstående programtid tänds.
8
Beskrivning av manöverknapparna
Program- och Temperaturväljare
A
Tillvalsknappar
C
Start/ Stopp
H
Referensmärken
p
PROGRAMVÄLJARE (A)
Med detta vred väljer du tvättprogram. Det gör du genom att ställa in det så att programmet
sammanfaller med referensmärket (p). Temperaturen beror på det program du valt. (Se
programöversikt)
Ändra eller annullera ett program
Om du skulle vilja ändra det valda programmet under maskinens gång, ska du gå tillväga på
följande sätt:
a) Håll knapp H intryckt tills displayen visar PAUS I PROGRAMMET och sedan
PROGRAMMET AVBRUTET.
b) Släpp knappen och välj nytt program. Det nya programmet visas på displayen, till exempel
13 FÄRGÄKTA BOMULL 90
c) Tr yck in knapp H igen och displayen visar programdetaljerna, till exempel
PROGRAMMERING VÄNTA , 13 PROGRAMSLUT 2TIM48 90
d) maskinen tvättar med det nya programmet.
9
Paus i programmet
Om man skulle, vilja lägga i mera tvätt sedan programmet startat, ska man gå tillväga på följande
sätt:
a) Håll knapp H intryckt tills displayen först visar PAUS I PROGRAMMET LUCKAN
BLOCKERAD och sedan, efter ungefär 5 minuter, PAUS I PROGRAMMET LUCKAN
ÖPPEN.
b) Öppna luckan och lägg i tvätten.
c) Stäng trumluckan och tryck in knapp H. Displayen visar de programdetaljer som ställts in
från första början , och maskinen fortsätter att tvätta från det moment då pausen gjordes.
HUR DU ANVÄNDER TILLVALSKNAPPARNA (C)
Du bör välja de önskade tillvalet innan du trycker på startknappen (H).
Tänk på att om tvättprogrammet redan har gått förbi det önskade tillvalet, kommer detta
inte att aktiveras. Om du vill annullera ett redan gjort tillval, behöver du bara trycka in
knappen igen (kontrollampan slocknar). De olika tvättmaskinsmodellerna kan vara
utrustade med alla eller några av nedanstående tillvalsknappar: Dessa knappar går endast
att använda vid program som är kompatibla med deras funktion (se programöversikt).
• KNAPP FÖR EXTRA SKÖLJNING
Det elektroniska systemet som startas med denna knapp aktiverar ett nytt speciellt sköljprogram.
Mer vatten och en kombination av rotationsrörelser hos trumman gör att tvätten blir perfekt
sköljd. Knappen kan aktiveras med programmen för bomull, blandat, syntet, fintvätt, sköljning,
ylletvätt, sportkläder och AA40.
• KNAPP FÖR SNABBTVÄTT
Om detta alternativ väljs kan tvättiden minskas med upp till 50 minuter, beroende på det program
och den temperatur som valts. Detta alternativ kan bara användas med program för bomull,
syntet och blandat.
• KNAPP FÖR LÄTTSTRUKET
Denna funktion motverkar skrynkling. Beroende på valt program och typen av material som
tvättas arbetar maskinen på följande sätt:
Syntet. Ingen centrifugering mellan sköljningarna.
Fintvätt. Ingen centrifugering mellan sköljningarna och maskinen stannar före den sista,
lätta centrifugeringen.
Ylletvätt. Ingen centrifugering mellan sköljningarna och maskinen stannar före den sista
centrifugeringen.
Handtvätt och Mix&wash. Maskinen stannar före den sista centrifugeringen.
Sköljning. Ingen centrifugering mellan sköljningarna.
För att avsluta programmet för fintvätt, Handtvätt , Mix&wash, och ylletvätt, tryck in knappen för
lättstruket igen. Maskinen tömmer då och centrifugerar såsom önskats.
För att tömma maskinen på vatten utan någon centrifugering, annulleras det pågående
programmet och programmet för tömning väljs.
• KNAPP FÖR FÖRTVÄTT
Detta alternativ används för mycket smutsig tvätt. Med detta tillval körs en kort förtvätt före
tvättprogrammet. Knappen kan bara aktiveras för programmen för bomull, blandat och syntet.
För att aktivera detta tillval trycks denna knapp alltid in innan startknappen (H) trycks in.
• KNAPP FÖR BARNSÄKERHET
Då denna knapp är intryckt är det omöjligt att manipulera maskinen eftersom alla valmöjligheter
spärras. För att häva spärren trycks knappen in igen tills den blinkar och sedan trycks
temperaturknappen in.
10
• KNAPP FÖR INTENSIVTVÄTT
Denna knapp gör det möjligt att behålla den programmerade vattentemperaturen under hela
tvättcykeln. Detta val innebär en mer energisk trumrörelse, varvid tvättresultatet blir utmärkt för
plagg som är mycket smutsiga. Det fungerar endast med programmet för bomull
• KNAPP FÖR SKÖLJSTOPP
Med denna knapp motverkas skrynkling. Maskinen stannar före den sista centrifugeringen utan
att tömma ur vattnet. Den fungerar endast med programmen för bomull, fintvätt, ylletvätt
,mix&wash, och handtvätt.
För att tvätta färdigt tryck in knappen för sköljstopp igen, varvid maskinen tömmer ut vattnet
och centrifugerar enligt valt alternativ.
Om du bara vill tömma ut vattnet utan att centrifugera, annullera pågående program och välj
sedan tömningsprogrammet.
• CENTRIFUGERINGSHASTIGHETSVÄLJARE
Genom att trycka in denna knapp kan man välja hastighet för den sista centrifugeringen, dock
alltid bara de hastigheter som är möjliga i det valda programmet. Dessa hastigheter anges
överst till vänster på displayen (angiven siffra gånger 100). Man kan välja önskad hastighet
närsomhelst under programmets gång. Om man helt vill utelämna centrifugeringen, räcker
det med att ställa hastighetsanvisningen på 0.
• TEMPERATURVÄLJARE
Med denna knapp kan man välja önskad tvättemperatur, dock alltid bara de temperaturer som
är möjliga i det valda programmet. Dessa temperaturer anges överst till höger på displayen. Om
man vill tvätta kallt, räcker det med att välja 15º. Välj helst önskad temperatur innan
programmet startar.
• SE MENY – PROGRAMMERING
Tvättmaskinen kan programmeras så att tid, språk och personliga krav anpassas perfekt.
Programmeringen bör göras när tvättmaskinen inte är igång.
Om du vill komma till menyn för att göra ändringar, bör du gå tillväga på följande sätt:
När maskinen ansluts visas ett välkomstmeddelande på displayen och, efter ett ögonblick, det
inställda programmet.
VÄLKOMNA !
15:45
13 FÄRGÄKTA
BOMULL 90
I det ögonblicket ska man samtidigt trycka in knapparna C1 och C4 i 5 sekunder. När man gör
det kommer man till tvättmaskinens meny. För att kunna se programdetaljerna ska man trycka
in knapp C1, och om man önskar ändra något ska man trycka in knapp C4 medan den visas tills
den programdetalj man önskar kommer upp.
• ÄNDRA SPRÅK
När menyn visas, tryck in knapp C1 tills anvisningen för språk visas,
VÄLJ SPRÅK
SVENSKA 4.0
tryck in C4 för att ändra valet.
• ÄNDRA TID
Tiden bör vara rätt inställd för att den förinställda starten ska fungera korrekt. När menyn visas,
tryck in knapp C1 tills tidsanvisningen visas och blinkar.
STÄLL NY TID
13:25
Tryck C4 för att ändra timmen. Tryck C1 igen, och nu blinkar minuterna. Tryck C4 för att ändra
minutinställningen.
11
• TID-MODE
Tryck C1 tills displayen visar
VÄLJ TIDEN SOM
KLOCKAN
Det finns två valmöjligheter, exakt tid-mode och relativ tid-mode. Innan man programmerar in
den förinställda starten bör man välja en av de två möjligheterna. Genom att trycka på knapp
C4 kan man ändra tid-mode.
• LJUDSIGNALER
För att göra så att en ljudsignal hörs när man väljer en knapp, tryck på C1 från menyn, tills
displayen visar
AKTIV. ALARM ?
JA
om man trycker in C4, kan man välja JA eller NEJ.
• SPARA TILLVAL
Det är möjligt att spara tillvalen som ställts in för det sist använda programmet. För detta ska
man på menyn markera JA på skärmen.
AKTIV. MINNET ?
JA
Genom att trycka på C4 kan man välja JA eller NEJ. Detta tillval är endast aktivt för programmen
för bomull, syntet, fintvätt och ylletvätt och det gäller för alla tillval utom för temperaturval.
Detaljerna för de sist använda programmen sparas alltid i minnet så länge ” spara tillval” är
aktiverat.
• VÄLJA DEMO
Detta tillval är inte av någon nytta för användaren. Det är endast ett tillval som används vid
underhåll. Vi rekommenderar att man inte använder det. Tänk på att om detta val är inställt på
JA, kommer tvättmaskinens program inte att fungera.
VÄLJ DEMO
NEJ
Genom att trycka på C4 kan man välja JA eller NEJ.
AVSLUTA MENY
För att avsluta menyn bör man svara ja när anvisningen visas på displayen
UTRÄDE UR MENY?
NEJ
Genom att trycka på C4 kan man välja JA eller NEJ.
Menyn avslutas också om man inte trycker på någon knapp inom en tid på ungefär 25 sekunder,
varvid de ändrade tillvalen sparas.
• SENARELAGD START
Med detta tillval är det möjligt att senarelägga starten för det inställda programmet och göra så
att maskinen startar programmet vid en bestämd tid, eller att den avslutar programmet vid en
bestämd tid.
För detta finns det två möjligheter, EXAKT TID-MODE, och RELATIV TID-MODE. Innan
programmet med förinställd tid startas bör man välja en av dessa möjligheter.
Exakt tid-mode.( klockan).- Tiden visas som normal tid “Timme – Minuter”, och tiden som
visas motsvarar tiden på klockan. Exempel: om vi ställer in 13tim 50min, startar eller avslutar
maskinen programmet vid den tiden.
12
Relativ tid-mode (tim/min frånnu).- Tiden avläses som total tid, dvs. man kan ange att
tvättmaskinen ska starta eller avsluta ett program med att lägga till en tid till det verkliga
klockslaget. Om t.ex. klockan är 10 och man vill att programmet ska starta klockan 12, ställer
man in den relativa tiden med 2 timmar så att programmet startar klockan 10 (enligt klockan) +
2 timmar.
För att ställa in ett av de två tillvalen efter det att man kommit in på menyn, tryck in knapp C1
tills anvisningen om timval kommer upp, tryck in knapp C4 för att ändra val och ställ in det
önskade.
För att programmera in en förinställd start går man tillväga på följande sätt:
1.- Ställ in önskat program och önskade tillval.
2.- Tryck in knapp C5 tills displayen visar det önskade tillvalet av de två möjliga
“Programslut klockan____“ eller “Programstart klockan_____“.
3.- När önskat tillval ställts in, tryck C1 eller C3 för att ställa in önskad tid. Kontrollampan för
knapp C5 tänds.
4.- Tryck in H. Tvättmaskinen‘är nu programmerad och den visar den önskade tiden för
programmets slut eller början.
Om du skulle vilja avbryta den förinställda starten när den redan är inprogrammerad, håll knapp
C5 intryckt i ungefär 3 sekunder. Maskinen genomför sedan det valda programmet.
• PROGRAMSLUT
Efter avslutat program ska programväljaren av säkerhetsskäl ställas in på OFF.
Specifika program
SPECIELLT SKÖLJPROGRAM
SPECIELLT SKÖLJPROGRAM
Detta program
gör 3 sköljningar med en centrifugering på 800 r.p.m. (som eventuellt kan
minskas eller annulleras med en speciell knapp). Det används för att skölja alla typer av material, till exempel efter handtvätt.
PROGRAM FÖR SPECIELLT KRAFTIG CENTRIFUGERING
Programmet
utför en centrifugering med den hastighet som anges i programöversikten.
ENDAST TÖMNING
Programmet
tömmer ut vattnet ur maskinen.
SPECIELLA PROGRAM
HANDTVÄTT
Maskinen har också ett tvättprogram kallat «handtvätt». Det är ett komplett tvättprogram för
kläder som annars ska tvättas för hand. Programmet tvättar med en högsta temperatur på 30º C
och det avslutas med tre sköljningar och en lätt centrifugering.
SPORTKLÄDER
Denna tvättmaskin är den enda på marknaden med programmet SPORTSWEAR «sportkläder».
Det är ett speciellt program för tvätt av blandade idrottskläder som inte kan tvättas vid hög
temperatur.
Programmet börjar med en förtvätt i kallt vatten för att lösa upp hårt sittande smuts. Därpå följer
den egentliga tvätten vid 30º C, en sköljning och en försiktig centrifugering för att garantera
bästa behandling av ömtålig men hårt smutsad tvätt.
13
KLASS AA
Det är möjligt att få ett optimalt tvättresultat vid en temperatur på 40° C, med energiförbrukning
av Klass A.
MIX & WASH
Med programmet MIX&WASH (BLANDA och TVÄTTA) kan man tvätta tyger av alla typer av
blandmaterial i en och samma maskin.
- det är absolut nödvändigt att tvätta nya kulörta kläder separat första gången de tvättas.
- vid tvätt av kläder som inte är färgäkta bör man inte blanda färger.
MIX
&
WASH
SNABBPROGRAM
44´ SNABBPROGRAM 44' MINUTER
29´ SNABBPROGRAM 29' MINUTER
Snabbprogrammet tvättar färdigt en tvätt på högst 2 kilo på (44'/29') minuter vid en temperatur
på 40º C. Tvättmedlet bör läggas i tvättmedelsfack II. Doseringen av tvättmedlet för detta program
anges på måttet som medföljer.
RAPIDOS
ANMÄRKNING
1. Om tvätten är mycket smutsig bör man minska tvättmängden till 3 kilo.
2. Med programmen BOMULL (VITT 90º och KULÖRT FÄRGÄKTA 60º) har man möjlighet
till automatisk blekning av tvätten genom att tillsätta blekmedel i
facket
.
3. Tvättmaskinen är anpassad för automatisk användning av sköljmedel i den sista sköljningen
för alla de olika tvättprogrammen.
Allmänna rekommendationer
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL AV MASKINEN
Det räcker med att torka maskinen utvändigt med en fuktig trasa. Använd inte sprit eller
lösningsmedel eller material som kan repa maskinen.
Tvättmaskinen behöver mycket lite underhåll.
• Avtorkning av gummilisten vid trumman.
• Rengöring av tvättmedelsfacken.
• Rengöring av filtret.
• Rengöring inför flytt eller långa perioder utan användning
Torka gummilisten och lämna luckan öppen efter avslutat tvätt. På så sätt
förlänger du tvättmaskinens livslängd.
RENGÖRING AV TVÄTTMEDELSFACKEN
I
• Du bör rengöra tvättmedelslådan och de fyra facken
- för förtvätt, tvätt, blekmedel och sköljmedel
- med jämna mellanrum. Dra ut lådan helt.
II
MAX.
MAX.
MAX.
14
• Facken I och II, för förtvätt och tvätt, ska rengöras från rester
av tvättmedel som kan hindra strömmen av tvättmedel till
trumman.
I
II
• Facken för blekmedel och sköljmedel ska rengöras genom
att pluggarna (M) i den bakre delen dras ut.
Avlägsna eventuella avlagringar som kan hindra strömmen.
• Sätt tillbaka allt på sin plats.
RENGÖRING AV FILTRE
Tvättmaskinen är försedd med ett speciellt filter som fångar upp större föroreningar (mynt,
knappar m.m.) som skulle kunna skada pumpen. Detta filter är placerat bakom maskinens
frontsockel.
Rengör detta filter om sköljningen inte är tillfredsställande eller om maskinen inte töms
normalt.
Vid rengöring av filtret ska du gå tillväga på följande sätt:
• Använd ett kärl för att samla upp vattnet.
• Förflytta spaken till maskinens hjul, placerad under
maskinens front, till mittläget för att det ska gå lättare att
ta bort sockeln.
• Tryck på de två hakarna som finns på sockeln och lossa
den.
A
A) För in handen i den nedre springan och dra ut sockeln
något vinklad.
• Vrid filtret moturs tills det inte går längre.
• Ta ut filtret och rensa det.
• När det är rensat, sätts filtret tillbaka igen på samma sätt
som ovan men i omvänd ordning.
15
Felsökning
PROBLEM
1.- Maskinen fungerar inte
med något program
ORSAK
ÅTGÄRD
• Maskinen är inte ansluten till nätet. • Anslut maskinen.
• Huvudströmbrytaren är urkopplad. • Koppla till huvudströmbrytaren.
• Strömavbrott.
• Trasig säkring.
• Kontrollera.
• Kontrollera.
• Öppen lucka.
• Stäng luckan.
2.- Inget vatten i maskinen
• Se orsak 1.
• Stängd kran.
• Kontrollera.
• Öppna kranen.
3.- Maskinen tömmer inte
• Främmande föremål i filtret
• Kontrollera filtret.
• Avloppsslangen klämd.
• Räta ut slangen.
4.- Maskinen centrifugerar
inte
• Maskinen har inte tömt ur allt
• Vänta någon minut till dess
vatten.
att vattnet tömts.
• Knappen ”Ej centrifugering” är • Tryck ut knappen ”Ej
intryckt.
centrifugering”.
5.- Kraftiga vibrationer vid
centrifugering
• Tvättmaskinen står inte jämnt.
• Justera fötterna.
• Transportsäkringen sitter
• Montera loss transportsäkringen
kvar.
• Tvätten är inte jämnt fördelad i • Fördela tvätten jämnt.
trumman.
• Mycket lödder och vatten vid
• Kontrollera och rengör filtret.
centrifugering.
6.-Maskinen centrifugerar inte
vid hög hastighet
• Tvätten är inte jämnt fördelad
i trumman.
7.- I bildrutan kan läsas fel
nr. 0, 1, 5, 6, 7, 8, 9
• Fördela tvätten jämnt.
• Kontakta auktoriserad teknisk
service
8.- I bildrutan kan läsas fel
nr. 2
• Tvättmaskinen tar inte in vatten
• Kontrollera att vattenkranen är
öppen
9.- I bildrutan kan läsas fel
nr. 3
• Tvättmaskinen tömmer inte
vattnet
• Kontrollera att avloppet är fritt
från hinder.
• Kontrollera att röret för utgående
vatten inte är böjt.
10.- I bildrutan kan läsas fel
nr. 4
• Tvättmaskinen har tagit in för
mycket vatten
• Stäng vattenkranen.
• Kontakta auktoriserad teknisk
service.
16
Om felet kvarstår, stäng av maskinen, stäng vattenkranen och
försök inte använda eller laga maskinen.
Anlita endast auktoriserad verkstad (se europeiskt
garantibevis) för reparationer och kräv att originaldelar ska
användas. Om inte, kan maskinens säkerhet inte garanteras.
När du kontaktar Serviceavdelningen ska du alltid uppge
vilken modell du har (Se panelen med manöverknappar) samt
registrerings- och serienummer som finns på skylten på nedre
delen av framsidan bakom sockeln, eller på garantisedeln,
det vill säga allt som du ser i rutan. Om du har denna
information till hands får du snabbare och effektivare hjälp.
➙
Tvättråd
Råd för att använda tvättmaskinen så ekologiskt och ekonomiskt som möjligt.
HUR DU BÄST ANVÄNDER DIN TVÄTTMASKIN
För att undvika slöseri och onödig förbrukning av vatten och energi, fyll tvättmaskinen maximalt.
Vi rekommenderar att du uttnyttjar maskinens fulla kapacitet. På så sätt kan du spara upp till 50
% energi. Tvätta endast en maskin i stället för två halvfulla.
NÄR ÄR FÖRTVÄTT NÖDVÄNDIG?
Bara när tvätten är särskilt smutsig.
Du sparar 5-15 % om du inte använder denna möjlighet när tvätten inte är särskilt smutsig.
VILKEN TVÄTTEMPERATUR BÖR MAN VÄLJA?
Om du använder fläckborttagningsmedel innan du tvättar i maskinen, är det inte nödvändigt att
använda temperaturer som överstiger 60 ºC.
När du lägger in tvätten i maskinen, bör du tänka på att:
• Det är en god idé att använda en nätpåse för speciellt ömtåliga tyger.
• Se till att fickor är tomma och att inga metallföremål följer med tvätten (gem, säkerhetsnålar,
nålar, mynt m.m.)
• Stänga örngott, blixtlås och ringar; knyta ihop lösa band och band på kläder.
• Avlägsna tillbehör av metall och plast på gardiner. Vi rekommenderar av man samlar ihop
rynkbanden på gardiner och håller ihop dem med snöret.
• Vika ut klädesplaggen.
• Respektera den maximala tvättmängden som rekommenderas i de olika programmen.
17
• Om du tvättar mattor, överkast eller andra föremål som absorberar mycket vatten bör du
undvika centrifugering.
• Plagg av ylle som kan tvättas i maskin är märkta med symbolen för «ren ny ull »
dessutom med indikationen « filtar sig inte » eller « maskintvättbar ».
och
• När du tvättar badtextilier bör du blanda handdukar med andra badtextilier.
• Se till att ingenting fastnar i trummans luckor.
ETIKETTSYMBOLER
Etiketterna sitter vanligtvis i halslinningen eller sidsömmarna på plaggen. Dessa symboler anger:
• Högsta TVÄTTEMPERATUR.
• Typ av tvätt som kan användas eller som inte får användas.
• Produkter som kan användas eller som inte får användas.
Symbolerna ser ut på följande sätt:
TVÄTT
Tvättinstruktionerna består alltid av en balja, åtföljd av olika anvisningar:
• Tvättas ej.
• Kan tvättas för hand eller i maskin. Siffror i baljan är högsta tvättemperatur
• Endast handtvätt.
Om halva handen är under vattenytan betyder det att plagget ska kramas försiktigt
när det tvättas. Om hela handen är under vattenytan ska endast handtvätt användas.
• Ett streck under baljan anger skonsam omrörning vid tvätt
• Får inte centrifugeras.
BLEKMEDEL
Blekmedel används ofta för att bleka textiler, men ibland kan det ohjälpligt skada textilerna.
Symbolerna som används är.
• Blekmedel kan användas.
• Blekmedel får ej användas.
SV Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för eventuella tryckfel i denna skrift.
Tillverkaren förbehåller sig rätten att utföra de ändringar som anses
vara fördelaktiga för produkten utan att förändra dess grundläggande
egenskaper.
18
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising