Hoover | WDWOA 596AHC-S | Hoover WDWOA 596AHC/5-S, WDWOA 596AHC-S User manual

Hoover WDWOA 596AHC/5-S, WDWOA 596AHC-S User manual
NO
FI
SV
DA
2
Det enkelte individ kan spille en vigtig rolle i
at sikre, at affald af elektrisk og elektronisk
udstyr (WEEE) ikke bliver et miljømæssigt
problem; det er altafgørende, at følge nogle
grundlæggende regler:
Læs omhyggeligt denne manual for korrekt
og sikker anvendelse og for hjælpsomme
tips om effektiv vedligeholdelse.
l affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE) må ikke
husholdningsaffald.
behandles
som
l affald af elektrisk og elektronisk udstyr
Brug kun vaskemaskinen efter du
omhyggeligt har læst disse instruktioner. Vi
anbefaler, at du holder denne manual klar ved
hånden og i god stand til mulige fremtidige ejere.
(WEEE) skal afleveres til det relevante
indsamlingssted, som administreres af
kommunen eller registrerede firmaer. Der
findes i mange lande afhentning ved
husstanden af store affald af elektrisk og
elektronisk udstyr (WEEE)-produkter.
Tjek venligst om apparatet leveres
med denne brugermanual, garantibevis,
servicecenteradresse og energimærke. Tjek
også at stik, holder til afløbsslange og bakker til
flydende vaskemiddel eller blegemiddel (kun
visse modeller) er inkluderet. Vi anbefaler, at du
beholder alle disse komponenter.
Når du køber et nyt apparat, er det i mange
lande således, at det gamle apparat kan
returneres til forhandleren, som skal hente
det gratis fra gang til gang, så længe
apparatet er en lignende type og har de
samme funktioner, som det leverede apparat.
Hvert produkt er identificeret med en unik 16cifret kode, også kaldet "serienummer", som
står på klistermærket på bagsiden
af apparatet (ved åbningen) eller i
dokumentkuverten indeni produktet. Denne
kode er et slags specifikt produkt-ID-kort,
som du skal bruge for registrere det, og hvis
du kontakter Hoover-servicecenter.
Indhold
1. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER
2. MONTERING
3. PRAKTISKE TIPS
4. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
Miljøbetingelser
5. KVIKBRUGERGUIDE
Dette apparat er mærket i henhold
til
det
europæiske
direktiv
2012/19/EU om affald af elektrisk
og elektronisk udstyr (WEEE).
Affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE) indeholder både forurenende dele
(som kan have negative konsekvenser for
miljøet) og grundkomponenter (som kan
genanvendes). Det er vigtigt at underlægge
affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE) specifikke behandlinger for at
fjerne og skaffe sig af med alle
forureningskilder på den rigtige måde og
udvinde og genbruge alle materialer.
6. STYRING OG PROGRAMMER
7. TØRRECYKLUS
8. AUTOMATISK VASKE-/TØRRECYKLUS
9. FEJLFINDING OG GARANTI
3
DA
Tak fordi du har valgt en Hoover-vaskemaskine.
Vi er stolte af altid at kunne tilbyde nye,
innovative og teknologisk avancerede produkter,
med et komplet vifte af husholdningsapparater,
der leverer assistance i din daglige rutine.
erfaring og viden, hvis de er under
opsyn eller gives instruktioner
angående brugen af apparatet på
en sikker måde og forstår de
medfølgende risici.
Børn må ikke lege med apparatet.
Rengøring og vedligeholdelse må
ikke udføres af børn uden opsyn.
1. GENERELLE
SIKKERHEDSREGLER
l Hensigten med dette apparat er, at
det bruges til husholdningsformål
eller lignende såsom:
− Personalekøkkenområder
i
butikker, kontorer og andre
arbejdsmiljøer;
− Stuehuse;
− Af klienter på hoteller, moteller
og andre lignende boligmiljø;
− Bed & breakfast-miljøer.
Anden brug af dette apparat end
i husholdningsmiljø eller til
typiske husholdningsformål, som
kommerciel brug af eksperter eller
trænede brugere, udelukkes, selv
ved de ovennævnte anvendelser.
Hvis dette apparat anvendes på en
måde, ikke i overensstemmelse med
dette, kan det reducere apparatets
levetid og annullere producentens
garanti. Ethvert ansvar for skade på
apparatet eller anden skade eller tab i
forbindelse med brug, der ikke er i
overensstemmelse med hjemlig
eller husholdningsbrug (selv hvis
apparatet befinder sig i et hjemmeeller husholdningsmiljø), vil ikke blive
accepteret af producenten, i fuld
overensstemmelse med gældende
lovgivning.
l Børn
bør være under opsyn for
at sikre, at de ikke leger med
apparatet.
l Børn
under 3 år bør holdes
væk, medmindre de er under
konstant opsyn.
l Hvis
ledningen er skadet, skal den
udskiftes af producenten, dens
servicerepræsentant eller lignende
kvalificeret personale, for at undgå
fare.
l Brug
kun de medfølgende slanger
til vandforsyning stilslutningen
(genbrug ikke gamle slanger).
l Vandtrykket
skal være mellem
0,05 MPa og 0,8 MPa.
l Vær
sikker på, at et tæppe ikke
blokerer maskinens bund og
ventilationsåbningerne.
l Tilstanden SLUKKET opnås ved at
indstille referencemarkøren på
programstyringen/knappen i den
vertikale position. Enhver anden
position af denne styring sætter
maskinen i tilstanden TÆNDT (kun
for modeller med programvælgere).
l Dette
apparat kan bruges af børn
fra 8 år og op, og af personer med
reduceret fysiske, sansende eller
mentale evner, eller manglende
4
sidste del af en vaske- l Tøj, der er blevet tilsølet med
tørrecyklus sker uden varme
stoffer som madolie, acetone,
alkohol, benzin, petroleum,
(nedkølingscyklus), for at sikre,
at tøjet efterlades ved en
pletfjernere, terpentin, voks og
voksfjerner skal vaskes i varmt
temperatur, der sikrer, at tøjet
ikke vil blive beskadiget.
vand, med et ekstra vaskemiddel,
før det tørres i vaske-tørremaskinen.
l Ting
lavet af skumgummi
(latexskum), badehætter, vandtætte
tekstiler, gummibagside og tøj eller
puder forsynet med skumgummipuder,
bør ikke tørres i vaske-tørremaskinen.
ADVARSEL:
Stop
aldrig
en
vasketørremaskine inden udgangen af
tørrecyklussen, medmindre alt tøj
tages ud med det samme og
spredes ud, så varmen spredes.
l Skyllemidler,
eller lignende
produkter, bør anvendes som
specificeret i skyllemiddelinstruktionerne.
l Efter
montering skal apparatet
placeres således at stikket er
tilgængeligt.
l Tøjstykker
med olie på, kan
selvantænde, især når de
udsættes for varme kilder,
såsom en vaske-tørremaskine.
Tøjet bliver varmt, hvilket
forårsager en oxideringsreaktion
i olien; Oxidering skaber varme.
Hvis varmen ikke kan slippe ud,
kan tøjstykkerne blive varme
nok til at bryde i brand.
Opbevaring og stablen af
tøjstykker med olie på, kan
forhindre varmen i at slippe ud
og dermed skabe brandfare.
l Maskinen
må ikke installeres
bag en låsbar dør, en skydedør
eller en dør med hængsler i
den modsatte side af vasketørremaskinen, på en sådan
måde, at en fuldstændig åbning
af vaske-tørremaskinens dør er
begrænset.
l Maks.
kapacitet for tørt tøj
afhænger af den brugte model
(se kontrolpanel).
l Maskinen
må ikke bruges, hvis
industrikemikalier har været l Hvis det er uundgåeligt, at
stofferne indeholder vegetabilsk
brugt til rengøring.
olie eller madolie, eller er
kontaminerede med hårplejeprodukter
l Tør ikke uvaskede ting i vasketørremaskinen.
når de placeres i en vaske5
DA
l Den
tørremaskine, skal de først vaskes l Ved flytning, så løft ikke
i varmt vand med ekstra
vaskemaskinen i håndtagene
vaskemiddel - dette vil reducere,
eller bakkerne; under transport
men ikke fjerne, faren.
placér da aldrig åbningen på
vognen. Vi anbefaler, at to
l Fjern alle genstande fra lommer,
personer løfter vaskemaskinen.
såsom lightere og tændstikker.
l I tilfælde af defekt og/eller
l For at se apparatets bilagskort
funktionsfejl, så sluk for vaskemaskinen,
refereres der til producentens
luk for vandhanen og pil ikke ved
hjemmeside.
apparatet. Tag omgående kontakt til
kundeservicecenteret og brug kun
Sikkerhedsinstruktioner
originale reservedele. Undladelse af
at følge disse instruktioner kan
l Før rengøring og vedligeholdelse
udgøre risici for apparatets sikkerhed.
af maskinen, skal stikket tages ud
og vandhanen lukkes.
l Vær
sikker på, at det elektriske
system har jordforbindelse.
Hvis ikke, så søg professionel
assistance.
l Brug
venligst ikke omformere,
stikdåser eller forlængerledninger.
ADVARSEL:
vandet kan nå meget høje
temperaturer under vask.
l Vær
sikker på, at der ikke er
vand i tromlen før døren åbnes.
l Træk
ikke i ledningen eller
Mærket på
apparatet
for
at
trække Ved at placere
dette
produkt,
erklærer
vi, på
maskinens stik ud.
eget ansvar, overholdelse af alle
l Udsæt ikke vaskemaskinen for europæiske sikkerhed, sundhed
regn, direkte sollys eller andet og miljø kravene i lovgivningen
vejr.
for dette produkt.
6
2. MONTERING
l Skær
slangestropperne over,
pas på ikke at beskadige
slangen og ledningen.
A
B
A
B
l Skru
2 eller 4 skruer (A) på
bagsiden ud og fjern 2 eller 4
mellemlægsplader (B) som vist
på figur 1.
B
B
DA
1
A
A
l Luk
2 eller 4 huller med
propperne
inkluderet
i
instruktionskuverten.
l Hvis
vaskemaskinen er indbygget,
så skru 3 eller 4 skruer(A) ud, efter
at have skåret slangestropperne
over, og fjern 3 eller 4
mellemlægsplader (B).
2
A
l På
nogle modeller vil 1 eller
flere mellemlægsplader falde
ned indeni maskinen: hæld
vaskemaskinen fremad for at
fjerne dem. Luk hullerne med
propperne i kuverten.
1
2
3
B
ADVARSEL:
hold
indpakningsmateriale
væk fra børn.
C
l Placér
polionda-arket i bunden
som vist på figur 2 (i
overensstemmelse med modellen,
følg version A, B eller C).
3
2
7
1
Hydrauliske forbindelser
3
l Tilslut
indløbsslangen til vandhanen
(fig. 3), brug kun slangen som følger med
apparatet (genbrug ikke den gamle
slange).
l Nogle modeller kan have en eller flere af
følgende funktioner:
l VARM&KOLD (fig. 4): Indstillinger for
4
vandtilslutning med varmt og koldt vand
for højere energibesparelser.
Forbind det grå rør til den kolde vandhane
og den røde til den varme vandhane.
Maskinen kan også forbindes til en enkelt
kold vandhane: i dette tilfælde kan nogle
programmer starte få minutter senere.
1
l AQUASTOP
(fig. 5): en enhed i
forsyningsrøret,
der
stopper
vandstrømningen hvis røret forfalder; i
dette tilfælde vil et rødt mærke vises i
vinduet “A” og røret skal skiftes ud. For at
skrue
bolten
løs,
så
tryk
på
envejslåsemekanismen "B".
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT
- FORSYNINGSRØR
MED SKÆRM (fig. 6): Skulle vand lække
fra det primære indre rør "A", vil det
gennemsigtige inddæmningshylster "B"
opsamle vandet for at lade vaskecyklussen
køre færdig. Ved slutningen af cyklussen,
så kontakt kundeservicecenteret for at
udskifte forsyningsrøret.
7
Placering
min 4 cm
max 100 cm
l Før vaskemaskinen mod væggen, pas på
at røret ikke bøjes eller mases, og placér
afløbsrøret i badekarret eller, fortrinsvis,
forbind det til et afløbsrør, mindst 50 cm
højt med en diameter større en
vaskemaskinens rør (fig. 7).
8
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Nivellér apparatet med fødderne som
ADVARSEL:
kontakt
kundeservicecenteret
ledningen skal udskiftes.
DA
8
illustreret på figur 8:
a.drej bolten med uret for at løsne skruen;
b.rotér foden for hæve eller sænke den
indtil den når gulvet;
c.lås foden ved at stramme bolten, indtil den
når bunden af vaskemaskinen.
l Tilslut apparatet til stikkontakten.
A
B
hvis
C
Vaskemiddelsbakken
9
Vaskemiddelsbakken er inddelt i tre rum
som vist på figur 9:
l rum “1”: til vaskemiddel til forvask;
l rum “ ”:til specielle tilsætningsmidler,
blødgøringsmidler, stivelse osv.;
1
2
ADVARSEL:
brug
kun
flydende
produkter;
vaskemaskinen er indstillet til at
dosere tilsætningsmidler ved hver
cyklus under sidste skylning.
10
l rum “2”: til vaskemiddel.
Et bæger til flydende vaskemiddel følger
også med til visse modeller (fig. 10). For
at bruge det, så placér det i rum "2". På
denne måde vil flydende vaskemiddel kun
nå tromlen på det rette tidspunkt. Bægeret
kan også bruges til blegemiddel når "Skyl"programmet er valgt.
11
ADVARSEL:
nogle vaskemidler er svære at fjerne. I
dette tilfælde anbefaler vi at bruge den
specifikke holder, til placering i
tromlen (eksempel i figur 11).
9
Før du bruger et tørreprogram...
3. PRAKTISKE TIPS
l SPAR energi og tid, ved at vælge en høj
Påfyldningstips
ADVARSEL: ved sortering af vasketøj så
sørg for:
- at have fjernet metalliske objekter så som
hårspænder, nåle og mønter fra vasketøjet;
- at have knappet pudebetræk, lukket lynlåse,
snøret løse stropper og lange bånd;
- at have fjernet ringe fra gardiner;
- at have læst vaskemærker i tøjet grundigt;
- at have fjernet alle genstridige pletter med
pletfjernere.
l Ved vask af tæpper, sengetøj og andre
tungere stoffer anbefaler vi, at du at
undgår centrifugering.
l Ved uldvaske, så sørg for at artiklen kan
maskinvaskes og er mærket med
symbolet "Ny uld", symbolet med "Filtrer
ikke" eller mærket "Egnet til maskinvask".
Hjælpsomme forslag til brugeren
En guide til miljøvenlig og økonomisk brug
af dit apparat.
Maksimér portionsstørrelsen
centrifugeringshastighed for at reducere
vandindholdet i vasketøjet, før du bruger
et tørreprogram.
Nedenfor findes en kvikguide med tips og
anbefalinger for brug af vaskemiddel ved
forskellige temperaturer. I alle tilfælde, så
læs altid instruktionerne på vaskemidlet for
korrekt brug og dosering.
Ved vask af meget snavset hvidt
vasketøj, anbefaler vi at bruge
bomuldsprogrammer på 60°C eller
derover og et normalt vaskepulver
(ekstra
kraftigt),
der
indeholder
blegemidler, og som ved mellem/høje
temperaturer
giver
fremragende
resultater.
For vaske mellem 40°C og 60°C skal
den anvendte type vaskemiddel passe til
stoffets type og niveauet af snavs.
Normalt pulver er egnet til "hvide" eller
farvede faste stoffer som er meget
snavsede, mens flydende vaskemiddel
eller "farvebeskyttende" pulver er egnet
til farvede stoffer med let snavs.
l Opnå den bedste udnyttelse af energi,
vand, vaskemiddel og tid ved at bruge den
anbefalede maksimale portionsstørrelse.
Spar op til 50% energi ved at vaske med én
fuld portion i stedet for 2 halve portioner.
For vaske under 40°C anbefaler vi, at
bruge
flydende
vaskemidler
eller
vaskemidler, som er specifikt egnede til
vaske ved lave temperaturer.
Har du brug for at forvaske?
l Kun til meget snavset vasketøj! SPAR
vaskemiddel, tid, vand og mellem 5 til 15%
energiforbrug ved IKKE at vælge forvask
ved let til mellemsnavset vasketøj.
Er en varm vask nødvendig?
l Forbehandl pletter med pletfjerner eller
læg pletter i blød før der vaskes, for at
reducere nødvendigheden for et varmt
vaskeprogram. Spar op til 50% energi
ved at bruge et 60°C vaskeprogram.
10
Ved vask af uld eller silke, brug kun
vaskemiddel specifikt udarbejdet til disse
stoffer.
DA
4. VEDLIGEHOLDELSE OG
RENGØRING
For at rengøre vaskemaskinens ydre, så
brug en fugtig klud, og undgå skurepulver,
alkohol
og/eller
opløsningsmiddel.
Vaskemaskinen behøver ikke nogen speciel
behandling ved normal rengøring: rengør
bakkerummet og filteret; tips til flytning af
maskinen eller ved længere tids manglende
brug findes nedenfor.
Forslag ved længere manglende
brug
Rengøring af bakke
l Vi anbefaler, at du rengør bakken for
undgå ophobning af overskydende
vaskemiddel og tilsætningsmidler.
l Skal vaskemaskinen opbevares i et
opvarmet rum uden opvarmning i en
længere periode, så dræn al vand fra
rørene.
l For at gøre dette, så træk let skuffen ud,
rens den under rindende vand og sæt
den på plads igen.
Rengøring af filter
l Vaskemaskinen kommer med et specielt
l Træk stikket ud.
l Frigør røret fra stroppen, sænk det ned
og dræn al vandet ned i et kar.
l Fastgør
bagefter.
filter, som er i stand til at indfange større
restelementer såsom knapper eller
mønter, der kunne blokere afløbsrøret.
l Afhængig af model: Træk drænslangen
ud, tag proppen af og tøm pumpen for
vand i en skål.
l Før filteret skrues ud anbefaler vi, at du
placerer en absorberende klud under det for
at holde gulvet tørt.
l Drej filteret mod uret indtil stoppunktet i
den vertikale position nås.
l Fjern og rengør filteret; sæt det derefter i
igen ved at dreje med uret.
l Gentag foregående trin i modsat rækkefølge
for samle alle delene igen.
11
afløbsrøret
med
stroppen
5. KVIKBRUGERGUIDE
Denne vaskemaskine tilpasser automatisk
vandniveauet til vaskens type og størrelse.
Dette system medfører nedsat energiforbrug
og en fornuftig reducering af vasketider.
6. STYRING OG
PROGRAMMER
A
Programvalg
l Tænd for vaskemaskinen og vælg det
ønskede program.
l Justér vasketemperaturenhvis nødvendigt,
L
og tryk på knappen "valgmuligheder" hvis
nødvendigt.
M
I
TØRRING
Hvis du ønsker at tørrecyklussen
begynder automatisk efter vask, skal
du vælge programmet til dette, ved at
bruge TØRRING-knappen.
Ellers er det muligt at afslutte vask og
derefter vælge tørreprogram og last.
B
G
l Tryk på knappen START/PAUSE for at
starte vasken.
l Beskeden "End" (Slut) vil vises på
displayet eller det tilsvarende LED vil
tændes når programmet er færdigt.
Vent til DØR LÅST-indikatorlys er
slukket, før du åbner døren.
l Sluk for vaskemaskinen.
Ved enhver type vask, bør programoversigten
rådføres og rækkefølgen for brug følges som
angivet.
Tekniske data
Vandtryk.:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Centrifugerings hastighed:
se oversigt.
Tilslutnings/ Forsikring/ Drift spænding:
se oversigt.
12
H
E
C
D
F
A Programvælger med FRA-knap
position (OFF)
B START/PAUSE-knap
C UDSKYD START-knap
D TØRRING/DAMPFUNKTION-knap
E Knap HURTIGVASK / GRADEN
AF SNAVS
F Knap til INDSTILLINGER
G TEMPERATURVALG-knap
H CENTRIFUGERINGSVALG-knap
G+H TASTELÅS
I Digitalt display
L DØR LÅST-indikatorlys
M ONE Fi EXTRA område
ADVARSEL:
Rør ikke ved displayet, mens stikket
sættes i, da maskinen kalibrerer
systemet i de første sekunder: Hvis
der røres ved displayet, virker
maskinen ikke rigtigt. I det tilfælde, tag
stikket ud, og gentag proceduren.
Programvælger med FRA-knap
position (OFF)
Når programvælgeren drejes, lyser
displayet op, for at vise indstillingerne for
det valgte program. For at spare energy,
vil displayets kontrastniveau falde ved
afslutningen af cyklussen eller efter en
inaktivitet periode.
Når der er trykket på START/PAUSEknappen,
kan
det
tage
nogle
sekunder, før maskinen begynder at
arbejde.
TILFØJ ELLER FJERN GENSTANDE
EFTER AT PROGRAMMET ER STARTET
(PAUSE)
l Tryk og hold START/PAUSE knappen
inde i cirka 2 sekunder (en kontrollampe
og displayet med den resterende tid vil
blinke, hvilket viser at maskinen er blevet
sat på pause).
l Vent til DØR LÅST-indikatorlys er slukket,
før du åbner døren.
N.B.: For at slukke for maskinen,
skal du dreje programvælgeren til
positionen FRA.
For at undgå oversvømmelser, bør du
tjekke at vandstanden er under
døråbningen før du åbner døren.
l Tryk på START/PAUSE-knappen, for at
starte den valgte cyklus.
l Efter
at have tilføjet eller fjernet
genstande, luk døren og tryk på
START/PAUSE-knappen (starter programmet
fra hvor det blev afbrudt).
l Når
et program er valgt, forbliver
programvælgeren stationær på det valgte
program, indtil cyklussen slutter.
l Når ordet "End" (Slut) vises på displayet
og DØR LÅST-indikatorlys slukkes, er det
muligt at åbne døren.
ANNULLERING AF PROGRAMMET
l For at annullere programmet, skal du
indstille vælgeren til FRA-positionen.
l Sluk for vaskemaskinen, ved at dreje
vælgeren til FRA.
Programvælgeren skal returneres
til FRA - positionen ved slutningen af
hver cyklus, eller når du starter en
efterfølgende vask, før du kan vælge
og starte et nyt program.
l Vent 2 minutter indtil sikkerhedsanordningen
åbner døren.
UDSKYD START-knap
l Denne knap lader dig forudindstille
vaskecyklussen, og udskyde start af
denne, i op til 24 timer.
START/PAUSE-knap
l For at udskyde starten, brug følgende
fremgangsmåde:
Luk lågen FØR du vælger knappen
START/PAUSE.
- Indstil det ønskede program.
13
DA
l Tryk for at starte den valgte cyklus.
- Tryk på knappen en gang, for at
aktivere den (h00 vises på displayet),
og tryk derefter på den igen, for at
indstille en 1-times udskydelse (h01
vises på displayet). Den forudindstillede
udskydelse øges med 1 time, hver gang
du trykker på knappen, indtil h24 vises på
displayet, på hvilket tidspunkt endnu et
tryk vil sætte udskydelsen tilbage til nul.
- Bekræft ved at trykke på START/PAUSEknappen. Nedtællingen begynder, og når den
er færdig, vil programmet starte automatisk.
l Det er muligt at annullere den forsinkede
start ved at dreje programvælgeren til
FRA-positionen.
Hvis der er nogen afbrydelse i
strømforsyningen, mens maskinen er i drift,
vil en særlig hukommelse gemme det valgte
program, og når strømmen genoprettes, vil
det fortsætter, hvor det slap.
Funktionsknappen bør vælges, før der
presses på START/PAUSE-knappen.
Hvis der vælges en indstilling, der
ikke er kompatibel med det valgte
program, blinker indstillingsknappen
først og slukker derefter.
l Hvis
du vil slette indstillingen før
programstart, skal du trykke gentagne
gange på knappen indtil lamperne slukkes
eller flytte programvælgeren til FRA.
l Lav kun en tørrecyklus:
efter indstilling af det rigtige tørreprogram
ifølge stoftypen, kan man ved at trykke på
denne knap vælge en tørringskategori,
der er forskellig fra standarden (undtagen
tørreprogrammet for uld).
l For
at annullere cyklussen under
tørringsfasen, hold knappen inde i
omkring 3 sekunder.
ADVARSEL:
efter annullering af tørreprogrammet vil
afkølingsfasen begynde, og du skal vente
i 10-20 minutter, før du åbner døren.
l Når ordet "End" (Slut) vises på displayet
og DØR LÅST-indikatorlys slukkes, er det
muligt at åbne døren.
TØRRING/DAMPFUNKTION-knap
Denne knap giver mulighed for at vælge
mellem to forskellige indstillinger:
- TØRRING
l Lav en automatisk vaske-/tørrecyklus:
efter valget af vaskeprogram ud fra
tøjtypen vælges en tørringskategori ved
at trykke på knappen. I slutningen af
vaskeprogrammet starter den valgte
tørrecyklus automatisk.
Det er ikke muligt at aktivere denne
funktion, hvis der er valgt et
vaskeprogram,
som
ikke
er
kompatibelt med automatisk tørring.
Den maksimale tørringsbelastning
angivet i programoversigten må ikke
overskrides, da vasketøjet ellers ikke
vil blive tørret tilstrækkeligt.
14
Det er også muligt at annullere
tørrecyklussen
ved
at
dreje
programvælgeren til FRA-positionen.
Før døren kan åbnes, er det nødvendigt
at vente på afkølingsfasens afslutning
(10-20 minutter) og at DØR LÅSTindikatorlys slukkes.
- DAMPFUNKTION
Ved valg af programmet "Active Steam"
kan man vælge mellem tre forskellige
grader af dampbehandling egnet til tørt eller
vådt tøj og ifølge stoftype:
- Active Steam syntetisk/mix
(standardindstilling) P1 vises på displayet.
Dette program er egnet til syntetisk og
blandet tøj. Velegnet til vådt tøj (dvs. efter
vask) for at undgå at tøjet krøller efter
centrifugeringen, og ved tørt tøj bliver det
nemmere at opnå den ideelle fugtighed til
nem strygning. Middel-tid.
- Damp-opfriskning
(to tryk på knappen) P3 vises på displayet.
Ved hjælp af dampfunktionen i denne
cyklus opfriskes tøjet og krølning undgås.
Programmet består af en startfase, hvor
dampen virker, samt en afsluttende, hvor
den overskydende fugt fjernes for hurtig
ibrugtagning af tøjet. Denne cyklus er
velegnet til tørt tøj.
Knap til INDSTILLINGER
Du kan vælge
indstillinger:
mellem
3
forskellige
- FORVASK
l Denne indstilling giver dig mulighed for
forvask, især effektiv ved meget snavset
tøj (kan kun benyttes i nogle programmer
som vist i programtabellen).
l Vi anbefaler, at du kun anvender 20% af
den anbefalede mængde
vaskepulverpakken.
vist
på
- AQUAPLUS
l Denne indstilling (kun tilgængelig for
nogle programmer) gør det muligt at
vaske i en meget større vandmængde, og
dette sammen med den nye kombinerede
virkning af tromlens rotationscyklusser,
hvor vand fyldes og tømmes, giver dig tøj,
som er renset og skyllet til perfektion,
således at vaskemidlet er helt opløst for
at sikre en effektiv rengøringsfunktion.
Velegnet for op til 1,5 kilo tøj.
Knap HURTIGVASK / GRADEN
AF SNAVS
l Denne funktion er blevet testet til
mennesker med sart og følsom hud, for
hvem selv en lille rest af vaskepulver kan
forårsage irritation eller allergi.
Denne knap giver dig mulighed for at vælge
mellem to forskellige indstillinger afhængigt
af det valgte program.
- HURTIGVASK
l Det anbefales også at bruge denne
funktion til børnetøj og til vask af meget
snavset tøj, for hvilket der skal bruges
meget vaskepulver, eller ved vask af
håndklæder med fibre, der har tendens til
at holde på vaskepulveret.
Knappen bliver aktiv, når du vælger
HURTIGVASK (14/30/44 Min.) –programmet,
hvilket lader dig vælge en af de tre angivne
varigheder.
- HYGIEJNE +
- GRADEN AF SNAVS
l Når
programmet
er
valgt,
viser
indikatorlyset automatisk den vasketid,
som er sat for dette program.
Du kan kun aktivere denne, når du har
indstillet temperaturen til 60°C. Denne
indstilling gør det muligt at rengøre dit tøj og
beholde samme temperatur under hele
vasken.
l Hvis denne knap vælges, er der et valg af
3 niveauer for vaskeintensitet, afhængig
af hvor snavsede tekstilerne er (kan kun
benyttes i nogle programmer som vist i
programtabellen).
TEMPERATURVALG-knap
l Denne knap giver dig mulighed for at
ændre temperaturen på vaskecyklusserne.
15
DA
- Active Steam bomuld
(kun ét tryk på knappen) P2 vises på
displayet.
Dette program anbefales til bomuldstøj.
Velegnet til vådt tøj (dvs. efter vask)
for at undgå at tøjet krøller efter
centrifugeringen, og ved tørt tøj bliver det
nemmere at opnå den ideelle fugtighed til
nem strygning. Middel-tid.
l For at skåne tekstilerne er det ikke muligt
at indstille temperaturen til over
maksimum for hvert enkelt program.
l Hvis du vil udføre en koldvask skal alle
indikatorerne være slukket.
CENTRIFUGERINGSVALG-knap
l Ved at trykke på denne knap er det muligt
at reducere den maksimale hastighed, og
hvis det ønskes kan centrifugeringen
annulleres.
l Hvis etiketten ikke angiver specifikke
oplysninger, er det muligt at anvende den
maksimale centrifugering angivet for
programmet.
For at undgå skader på stoffet, er det
ikke muligt at øge hastigheden over
det maksimalt tilladte for hvert
program.
TASTELÅS
l Ved
at
trykke
samtidigt
på
knapperne
TEMPERATURVALG
og
CENTRIFUGERINGSVALG i ca. 3
sekunder, vil maskinen lade dig låse
tasterne. På denne måde kan du undgå
at foretage utilsigtede eller uønskede
ændringer, hvis der trykkes på en knap
på displayet ved et uheld i løbet af en
cyklus.
l Tastelåsen kan annulleres ved at trykke
på begge knapper samtidigt igen eller ved
at slukke for apparatet.
Digitalt display
Displayets
indikatorsystem
giver
dig
mulighed for at blive løbende informeret om
maskinens status.
l For at genaktivere centrifugeringen, skal
du trykke på knappen indtil du når den
centrifugeringshastighed, du vil indstille.
3
1 2 5 6 48
9
10
l Det
er
muligt
at
ændre
centrifugeringshastigheden
uden
at
afbryde maskinen.
7
Overdosering
af
vaskemiddel
kan
forårsage overdreven skumdannelse. Hvis
maskinen registrerer tilstedeværelsen af
for meget skum, kan centrifugeringen
udelukkes
eller
programmet
kan
forlænges og vandforbruget øges.
1) DØR LÅST-INDIKATORLYS
l Ikonet indikerer, at lågen er lukket
Luk lågen FØR du vælger knappen
START/PAUSE.
Hvis indholdet er ubalanceret, er
maskinen udstyret med en særlig
elektronisk anordning, der forhindrer
centrifugering. Dette reducerer støj og
vibrationer i maskinen og forlænger
dermed levetiden på din maskine.
l Når der trykkes på START/PAUSE på
maskinen, mens lågen er lukket, vil
indikatoren blinke et øjeblik og derefter
lyse op.
16
6) Wi-Fi (kun nogle modeller)
l I
modellerne med trådløs-indstilling
indikerer ikonet, at det trådløse system
virker.
l For at få information om funktionalitet og
instruktioner til let konfiguration af WiFi,
henviser vi til "Download" sektionen på
http://wizardservice.candy-hoover.com
l Vent til DØR LÅST-indikatorlys er slukket,
før du åbner døren.
2) CENTRIFUGERINGSHASTIGHED
7) GRADEN AF SNAVS-INDIKATORLYS
Dette viser centrifugeringshastigheden for
det valgte program, som kan ændres eller
udelades ved at vælge den relevante
knap.
Indikatorlampen viser valget
pågældende valgmulighed.
3) TEMPERATURVALG-INDIKATORLYS
Dette
viser
det
valgte
programs
vasketemperatur, som kan ændres (hvis
tilladt) ved at vælge den relevante knap.
Hvis du vil udføre en koldvask skal alle
indikatorerne være slukket.
4) CYKLUSVARIGHED
af
den
8) Kg MODE-INDIKATORLYS (kun aktiv
for nogle programmer)
l I de første minutter af cyklussen vil “Kg
MODE”-indikatoren forblive tændt, mens
den intelligente sensor vejer vasketøjet
og justerer cyklustiden, vandet og
elektricitetsforbruget derefter.
l Gennem hver eneste vaskefase gør “Kg
MODE”
det
muligt
at
overvåge
information om vasketøjet i tromlen, og i
de første minutter af vasken:
l Når et program er valgt, viser displayet
automatisk cyklussens varighed, der kan
variere,
afhængigt
af
de
valgte
indstillinger.
- justerer det den nødvendige mængde af
vand
l Når programmet er startet, vil du konstant
- fastsætter det længden af vaskecyklussen
blive holdt underrettet omkring den
resterende tid til slutningen af vasken.
- kontrollerer det skylninger i forhold til
typen af tekstiler, der vaskes
l Maskinen beregner tiden til slutningen af
- tilpasser det tromlens omdrejningsrytme
til typen af tekstiler, der vaskes
det valgte program, baseret på en
standard belastning, under cyklussen
korrigerer maskinen denne tid, ifølge
størrelsen og sammensætningen af
lasten.
- opfanger det tilstedeværelsen af skum
og øger, om nødvendigt, mængden af
vand under skylning
- tilpasser det centrifugeringshastigheden
i forhold til mængden og undgår på den
måde ubalance.
5) TASTELÅS-INDIKATORLYS
Indikatorlampen viser, at knapperne er låst.
17
DA
Hvis lågen ikke er helt lukketbliver
lyset ved med at blinke i ca. 7
sekunder, hvorefter start-kommandoen
automatisk slettes. I det tilfælde,
luk døren ordentligt, og tryk på
START/PAUSE-knappen.
9) TØRRING-INDIKATORLYS
Tidsstyrede tørreprogrammer
Indikatorerne viser de tørringskategorier,
der kan vælges med de relevante knapper:
Automatiske tørreprogrammer
EKSTRA TØRT
(velegnet til håndklæder, badekåber
og store portioner).
STRYGEJERNS-TØRT
Strygetørt program (gør vasketøjet
klar til strygning).
SKABSTØRT
(til tøj, der skal lægges væk uden
strygning).
18
De kan bruges til at vælge
Tidsstyrede tørreprogrammer.
Nedkølingsfasen
Aktiveres
under
den
sidst
nedkølingsperiode, i de sidste 10/20
minutter af hver tørrefase.
10) INDSTILLINGER-INDIKATORLYS
Indikatorlyset viser indstillingen, som kan
vælges med den relevant knap.
BEMÆRKNINGER:
Placer din smartphone, så NFC-antennen
på ryggen passer til placeringen af ONE Fi
EXTRA-logoet på apparatet.
Dette apparat er udstyret med teknologien
ONE Fi EXTRA, som tillader dig at
fjernstyre den via app, takket være Wi-Fifunktion.
MASKINREGISTRERING (PÅ APP)
l Download Hoover Wizard-appen på din
enhed.
Hoover Wizard-appen er tilgængelig
for enheder, der kører både Android
og iOS, både for tablets og
smartphones.
Hvis du ikke kender placeringen af din
NFC-antenne, så flyt smartphonen lidt
i en cirkulær bevægelse over ONE Fi
EXTRA-logoet indtil appen bekræfter
forbindelsen. For at dataoverførslen
skal kunne lykkes, er det vigtigt
at
holde
SMARTPHONEN
TIL
INSTRUMENTBRÆTTET I LØBET AF
DE FÅ SEKUNDER PROCESSEN
VARER. En besked på enheden vil
informere om det korrekte resultat af
operationen og fortælle, når det er
muligt at flytte smartphonen væk.
Få alle detaljer for funktionerne ONE Fi
EXTRA ved at surfe på appen i DEMOtilstand.
l Åbn appen, opret brugerprofilen og
registrer
apparatet
ved
at
følge
instruktionerne på enhedens display eller
den "Quick Guide", der er fastgjort på
maskinen.
Tykke overfladematerialer eller metalliske
klistermærker på din smartphone kan påvirke
eller forhindre overførsel af data mellem
maskine og telefon. Fjern dem om nødvendigt.
Ved brug af en Android-smartphone
udstyret med NFC-teknologi (Near Field
Communication), er registreringsprocessen
forenklet (Easy Enrollment); i dette
tilfælde skal du følge instruktionerne på
telefonens display, PLACER OG HOLD
DEN I NÆRHEDEN AF logoet ONE Fi
EXTRA på maskinens instrumentbræt,
når appen beder dig om det.
Udskiftning af visse komponenter på
smartphonen (f.eks. bagstykke, batteri
osv...) med uoriginale dele kan resultere i, at
NFC-antennen fjernes og forhindre den
fulde udnyttelse af appen.
Udskiftning af visse komponenter på
smartphonen (f.eks. bagstykke, batteri
osv...) med uoriginale dele kan
resultere i, at NFC-antennen fjernes.
AKTIVER FJERNBETJENING (VIA APP)
Efter maskinregistreringen skal du, hver
gang du vil fjernstyre den via appen, først
lægge vasketøjet i, vaskemiddel, lukke
lågen og vælge positionen ONE Fi EXTRA
på maskinen. Fra det øjeblik kan du styre
den via app-betjeningerne.
19
DA
ONE Fi EXTRA
Programtabel
1)
2
(MAKS.)*
PROGRAM
(se kontrolpanelet)
(MAKS.)
Active Steam
(Damp)
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
2)
4)
4)
Blandet
4
4 4,5 5,5 5,5 6 6,5 6,5
60°
6
6
7
10 10
40°
14' 1
1
1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
30°
30' 2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
30°
44' 3
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
40°
6
6
10 10
90°
Finvask
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
40°
Skylninger
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tømning &
Centrifugering
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Uld/Silke
1
1
1
2
2
2
2
2
30°
Uld
1
1
1
1
1
1
1
1
-
3
3 3,5 4
4 4,5 5
5
-
4
5
6
7
-
4)
All In One
59 Min.
3) 4)
Bomuld**
2)
4)
(tørring)
Blandet
(tørring)
Bomuld
(tørring)
Vask og Tørring
59 Min.
7
5
8
8
5
8
8
9
9
6
6
5
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
1
40°
3 3,5 4
All Hygiene
4 4,5 5
2
-
3
Hurtigvask
1
( )
-
Den position, som du skal vælge, hvis du ønsker at aktivere fjernbetjening via App
(via Wi-Fi). Hvis apparatet ikke er blevet tilmeldt endnu, vil "Auto-Hygiene"
cyklus, lavet til at rense tromlen, blive udført ved at trykke på START/PAUSEknappen på apparatet.
20
2)
Programmer for automatisk tørring.
Bruge programmet ** med den maksimale
grad af tilsmudsning valgt, maksimal
centrifugeringshastighed og en temperatur
på 60°C. Programmet anbefales også til
test med en lavere temperatur.
Tørring
Tør først med A kg (lasten består af:
pudebetræk og små håndklæder) vælg
bomulds-tørreprogrammet (
skabstørt ( ).
)
Anden tørring med B kg (lasten består
af: lagner og små håndklæder) vælg
bomulds-tørreprogrammet (
skabstørt ( ).
)
A (kg)
B (kg)
(kg)
Første
tørring
Anden
tørring
Når et program er valgt, vises
på displayet den anbefalede
vasketemperatur, der kan ændres
(hvis tilladt) med den relevante
knap, men det er ikke muligt at
hæve den over det maksimalt
tilladte.
6
4
2
6
5
1
7
5
2
8
5
3
8
6
2
9
6
3
For de viste programmer kan du
tilpasse længde og intensitet af
vasken ved at bruge knappen til
indstilling af graden af snavs.
10
6
4
10
7
3
Kun med indstillingen FORVASK
valgt (programmer med FORVASK
indstilling).
Kapacitet
(vask)
21
( )
DA
4)
Vask
(Kun for modeller der bruger
flydende vaskemiddel)
Når kun et begrænset antal
genstande har pletter, som kræver
behandling
med
flydende
blegemidler, kan man foretage
fjernelse af pletterne forud for
vasken.
Hæld
blegemiddel
i
beholderen til flydende blegemiddel,
der er sat ind i afdelingen mærket
"2" i sæbeskuffen, og indstil det
specielle program SKYLNING. Når
denne fase er afsluttet, drejes
programvælgeren
til
FRApositionen, og du kan tilsætte resten
af tekstilerne og fortsætte med en
normal vask på det mest passende
program.
1)
Hvis du vælger HURTIGVASKprogrammet på knappen, vil det
være muligt at vælge en af de tre
hurtige programmer til rådighed
blandt 14', 30' og 44'.
INFORMATION TIL TESTLABORATORIER
(Ref. EN 50229 Standarder)
Læs venligst disse bemærkninger:
* Maks. kapacitet for tørt tøj afhænger af
den brugte model (se kontrolpanel).
( )
3)
Programvalg
l Visse
For at rense forskellige typer af stoffer og
forskellige
niveauer
af
snavs,
har
vaskemaskinen specifikke programmer der
vil opfylde ethvert behov for vask (se tabel).
l Bland aldrig materialer, der ikke er
VASK
Active Steam (Damp)
Dette eksklusive program bruger en
dampbehandling, der gør det muligt at
reducere og undgå krølning og opnå det
ideelle fugtniveau for en perfekt strygning.
Med den dertil indrettede knap er det muligt
at vælge tre forskellige intensitetsniveauer,
tilpasning til tørre eller våde genstande
samt efterfølgende for stoftypen.
ALL IN ONE -teknologi
Denne maskine er udstyret med en
innovativt system med en højtryksspuler,
som sprøjter en blanding af vand og
vaskemiddel direkte på tøjet. Den specielle
motorbevægelse brugt i denne maskine
styrer tromlens bevægelse under opstart
af
hvert
program.
Sammen
med
højtryksstrålen, der sprøjter vaskemidlet på
tøjet, indeholder cyklussen et sæt af
centrifugeringer, som hjælper vaskemidlet
med at gennemtrænge fibrene. Dette
hjælper med at fjerne snavs og sikre det
bedst mulige vaskeresultat. ALL IN ONEsystemet bruges også i løbet af
vandindtagningsfaser, hvor højtryksspuleren
hjælper med fuldstændigt at fjerne de sidste
rester af vaskemidlet, som sidder fast i tøjet.
Blandet
Dette program giver mulighed for at vaske
forskellige stoftyper og farver sammen.
Tromlens
rotationsbevægelser
og
vandstanden er optimeret, både under vask
og skylning. Den afpassede centrifugering
sikrer en reduceret dannelse af krølning i
stoffet. En komplet vaskeoptimering er
mulig takket være ALL IN ONEteknologien.
VIGTIGE RÅD OM VASKERESULTATER:
l Nyt, farvet tøj bør vaskes separat de
første 5 eller 6 vaske.
22
store,
mørke
ting
som
cowboybukser og håndklæder bør altid
vaskes separat.
farveægte.
All Hygiene (Anti-allergi)
Dette program sikrer en dyb rengøring med
en effektivt desinficerende og anti-allergisk
handling, der takket være en optimeret
cyklus med hensyn til temperatur og
skylninger
fjerner
allergener
og
vaskemiddelrester. Ideel til følsom hud. Det
er velegnet til bomuldstøj, virker ved 60
grader og anbefales til mindre tøjmængder.
All In One 59 Min.
Dette program lader dig vaske forskellige
typer af materialer såsom bomuld,
syntetiske og blandede materialer på kun
59 minutter med en fyldt maskine på kun
40°C (eller under). Dette program er især
velegnet til materialer, der er lidt snavset.
Hurtigvask (14/30/44 Min.)
Vaskecyklus foreslået for lav belastning og
lidt beskidt. Med dette program anbefales
det, at reducere mængden af vaskemiddel,
der normalt anvendes, for at undgå
unødvendigt spild. Hvis du vælger
HURTIGVASK-programmet kan du kan
vælge en af tre programmer til rådighed.
Bomuld
Dette program er velegnet til at vaske normalt
snavset bomuldsvasketøj, og det er det mest
effektive program i form af det kombinerede
energi- og vandforbrug for vask af bomuld.
Finvask
Dette program veksler mellem øjeblikke
med arbejde og pauser, og er især velegnet
til vask af sarte tekstiler. Vaskeprogrammet
og skylninger udføres med meget vand, for
at sikre den bedste ydeevne.
Skylninger
Dette program udfører 3 skylninger med en
mellemliggende centrifugering (som kan
nedsættes eller udelukkes ved hjælp af den
relevante knap). Det bruges til skylning af
enhver form for stof, for eksempel efter en
vask udføres manuelt.
Uld/Silke
Dette program er en skånsom vaskecyklus
især velegnet til uldmaterialer specificeret
som "kan vaskes i maskinen"og asketøj
lavet af silke, eller som er specificeret som
"vaskes som silke" på vaskeanvisningen.
TØRRING
ADVARSEL:
dispensere,
der
anvendes
til
koncentrerede pulvere og flydende
vaskemidler skal fjernes fra tromlen,
før tørreprogrammet påbegyndes.
Tromlen skifter retning under tørrecyklussen,
for at forhindre sammenfiltring af vasketøjet
og producerer dermed en ensartet tørring.
Kølig luft anvendes i løbet af de sidste 10/20
minutter af tørringen for at minimere krølning.
Uld
Tørreprogram til lave temperaturer, ideelt til
tørring af uldtøj med maksimal pleje og blødhed,
reducerer gnidning af tekstiler og undgår filtning.
Det anbefales at vende vrangen ud på tøjet inden
tørring. Vasketiden er relateret til mængden af
vasketøj og centrifugeringshastigheden, der
vælges. Denne cyklus er velegnet til små
mængder på op til 1 kilo (tre sweatere).
Blandet
Et tørreprogram med en lav temperatur
anbefales til syntetiske og blandede fibre
(der henvises altid til vaskeanvisningen).
Bomuld
Et tørreprogram med en høj temperatur
anbefales til bomulds- og linnedfibre (der
henvises altid til vaskeanvisningen).
Vask og Tørring 59 Min.
Når du kun har et par stykker tøj at vaske
og tørre i en fart, vil 59 minutters cyklussen
være den ideelle måde at spare tid på!
Velegnet til en let last i størrelsen omkring
1,5 kg (f.eks. 4 skjorter) eller let snavsede
stoffer, denne cyklus vil vaske, kylle,
centrifugere og tørre dit tøj på under en
time. Vi anbefaler, at du reducerer dosis af
vaskemiddel, når du bruger dette program,
for at undgå spild.
ONE Fi EXTRA
Position, som du skal vælge, når du ønsker
at aktivere fjernbetjening via appen (via WiFi). I dette tilfælde vil starten af cyklussen
ske via app-betjeningerne. Hvis apparatet
ikke er blevet tilmeldt endnu, vil "AutoHygiene" cyklus, blive udført ved at trykke
på START/PAUSE-knappen på apparatet.
Designet til at desinficere tromlen, fjerne
dårlig lugt og forlænge maskinens levetid,
sørg for at tromlen er tom, før "AutoHygiene"-cyklussen
påbegyndes,
og
anvend et kendt rengøringsmiddel eller
vaskepulver
til
vaskemaskiner.
Lad
maskinens dør stå åben efter endt cyklus
for at lade tromlen tørre. Anbefalet for hver
50 vaske.
Denne maskines tørrecyklus for uld er
godkendt af "The Woolmark Company" til
tørring af maskinvaskbare uldprodukter,
forudsat at produkterne er vasket og tørret
i henhold til instruktionerne på tøjetiketten
og ifølge producenten af denne maskine.
I Storbritannien, Irland, Hong Kong
og Indien er Woolmark varemærket et
certificeret varemærke. M0000
23
DA
Tømning + Centrifugering
Programmet afslutter med en tømning og
en maksimal centrifugering. Det er muligt at
slette eller reducere centrifugering med
CENTRIFUGERINGSVALG-knappen.
7. TØRRECYKLUS
Den rette måde at tørre på
l Angivelserne er generelle, derfor er der
behov for øvelse for at få de bedste
tørreresultater.
l Åbn døren.
l Fyld vasketøjet i, uden at overstige den
l Vi anbefaler at indstille en lavere tørretid
end angivet ved første brug, for at fastslå
graden af tørhed der kræves.
l Vi anbefaler ikke at tørre stoffer der
flosser nemt, såsom tæpper eller tøj med
en dyb luv, for at undgå tilstopning af
luftkanalen.
l Vi anbefaler, at du sorterer vasketøjet
efter følgende metoder:
- Ved tørre-symboler, som er vist på
tøjmærkerne
maksimale tørringsbelastning, angivet i
programoversigten. I tilfælde af store
tøjstykker (f.eks lagner) eller meget
absorberende elementer (f.eks håndklæder
eller jeans), er det en god ide at reducere
lasten.
l Luk døren.
l Drej
programknappen
til
det
tørreprogram, der passer til dit vasketøj.
l Vaske-tørremaskinen
kan
udføre
følgende typer af tørring:
- Lav temperatur-tørreprogrammer anbefalet
Egnet til tørretumbling.
til uldstoffer (
programvælgeren).
Tørretumbler ved høj temperatur.
symbol
på
- Lav temperatur-tørreprogrammer der
anbefales til blandede stoffer (syntetiske/
Tørretumbler ved lav temperatur.
bomuld) syntetiske stoffer (
symbol på programvælgeren).
MÅ IKKE tørretumbles.
- Høj temperatur-tørreprogrammer der
anbefales til bomuld, frotté, linned,
Hvis stoffet ikke har en plejevejledningen,
bør det antages at det ikke er egnet til
tørring.
hamptekstiler, osv... (
på programvælgeren).
- Efter størrelse og tykkelse
Når vasketøjsmængden er større end
tørrekapaciteten, adskilles tøjet efter
tykkelse (f.eks håndklæder fra tyndt
undertøj).
- Efter stoftype
Bomuld / linned: Håndklæder, bomuldsjersey,
senge- og dækketøj.
Syntetisk: bluser, skjorter, overalls, osv.
lavet af polyester eller polyamid, samt
bomulds-/syntetiske blandinger.
l Kun tørt præ-centrifugeret vasketøj.
24
symbol
l Vælg den tørringskategori, du ønsker:
EKSTRA TØRT
(velegnet til håndklæder, badekåber
og store portioner).
STRYGEJERNS-TØRT
Strygetørt program (gør vasketøjet
klar til strygning).
SKABSTØRT
(til tøj, der skal lægges væk uden
strygning).
l Når programmet er færdigt, vil ordet
tørreprogram, trykker du på TØRRINGknappen indtil indikatoren med den
ønskede tid lyser.
"End" (Slut) vises på displayet. Efter 5
minutter vil maskinen gå i standby (på
visse modeller, vil displayet vise to linjer).
Ved valg af uldtørreprogrammet er det
ikke muligt at vælge en anden
tørringskategori end standarden.
l Sluk
for maskinen, ved at dreje
programvælgeren til FRA-positionen.
l Åbn døren og tag vasketøjet ud.
l Vaske-tørremaskinen
beregne
den
nødvendige tid til tørring og den
resterende fugt der kræves i henhold til
lasten og den type af tørring, der er
valgt.
l Kontrollér, at hanen er tændt, og at
l Slyk for hanen.
ANNULLERING AF TØRREPROGRAMMET
l For at annullere tørreprogrammet, skal du
trykke og holde TØRRING-knappen nede
i omkring 3 sekunder.
afløbsslangen er placeret korrekt.
ADVARSEL:
Tør ikke genstande med speciel
polstring (f.eks. tæpper, quiltede
anorakker osv.) eller meget sarte
tekstiler.
Hvis tøjet er dryptørt bør der ilægges
færre tøjstykker for at forhindre
krølning.
l Tryk
på
START/PAUSE-knappen
(displayet viser den resterende tørretid).
ADVARSEL:
Efter annullering af tørreprogrammet
vil afkølingsfasen begynde, og du skal
vente i ca 10/20 minutter, før du åbner
døren.
For korrekt drift af maskinen, er det
bedst ikke at afbryde tørringsfasen
medmindre det virkelig er nødvendigt.
Maskinen beregner tiden til slutningen
af det valgte program, baseret på en
standard belastning, under cyklussen
korrigerer maskinen denne tid, ifølge
størrelsen og sammensætningen af
lasten.
Under
tørrefasen,
vil
tromlen
accelerere til en højere hastighed, for
at fordele lasten og optimere
tørreevnen.
l Indikatoren for tørreprogrammet vil være
tændt, indtil afkølingsfasen vil begynde
og den tilhørende indikator tændes.
25
DA
l Hvis du ønsker at vælge et tidsindstillet
l Tryk på START/PAUSE-knappen.
8. AUTOMATISK VASKE-/
TØRRECYKLUS
l Ved afslutningen af vaskefasen, vises
den resterende tørretid på displayet.
Det anbefales ikke at overstige
den maksimale tørringsbelastning
angivet
i
programoversigten,
ellers vil vasketøjet blive tørret på
tilfredsstillende vis.
l Indikatoren for tørreprogrammet vil være
tændt, indtil afkølingsfasen vil begynde
og den tilhørende indikator tændes.
l Når programmet er færdigt, vil ordet
- Vask
l Åbn skuffen, vælg vaskemiddel og tilsæt
den korrekte mængde.
l Se listen over vaskeprogrammer efter det
tøj, der skal vaskes (f.eks meget beskidt
bomuld), og drej programvælgeren til det
ønskede program.
på
påkrævet).
indstillingsknapperne
l Sluk
for maskinen, ved at dreje
programvælgeren til FRA-positionen.
l Åbn døren og tag vasketøjet ud.
l Slyk for hanen.
l Juster vasketemperaturen om nødvendigt.
l Tryk
"End" (Slut) vises på displayet. Efter 5
minutter vil maskinen gå i standby (på
visse modeller, vil displayet vise to linjer).
(hvis
l Kontrollér, at hanen er tændt, og at
afløbsslangen er placeret korrekt.
ANNULLERING AF TØRREPROGRAMMET
l For at annullere tørreprogrammet, skal du
trykke og holde TØRRING-knappen nede
i omkring 3 sekunder.
- Tørring
l Vælg den tørringskategori, du ønsker:
EKSTRA TØRT
(velegnet til håndklæder, badekåber
og store portioner).
STRYGEJERNS-TØRT
Strygetørt program (gør vasketøjet
klar til strygning).
SKABSTØRT
(til tøj, der skal lægges væk uden
strygning).
Ved valg af uldprogrammet er kun
standard tørringskategorien tilgængelig.
l Hvis du ønsker at vælge et tidsindstillet
tørreprogram, trykker du på TØRRINGknappen indtil indikatoren med den
ønskede tid lyser.
26
ADVARSEL:
Efter annullering af tørreprogrammet
vil afkølingsfasen begynde, og du skal
vente i ca 10/20 minutter, før du åbner
døren.
For korrekt drift af maskinen, er det
bedst ikke at afbryde tørringsfasen
medmindre det virkelig er nødvendigt.
Hvis du mener, at vaskemaskinen ikke fungerer korrekt, skal du konsultere hurtigguiden
nedenfor, der indeholder praktiske tips om, hvordan man kan løse de mest almindelige
problemer.
FEJLRAPPORT
l Modeller med display: Fejlen vises ved et tal efterfulgt af bogstavet "E" (eksempel:
Fejl 2 = E2)
l Modeller uden display: Fejlen vises ved blink af lysdioderne samme antal gange
som fejlkoden efterfulgt af en pause på 5 sekunder (eksempel: Fejl 2 = to blink pause 5 sekunder - to blink - osv...)
Fejlvisning
E2 (med display)
2 blink af lysdioderne
(uden display)
Mulige årsager og praktiske løsninger
Maskinen tager ikke vand ind.
Sørg for at vandhanen er åben.
Sørg for at vandslangen ikke er bøjet, knækket eller sidder fast.
Afløbsrøret er ikke i den rette højde (se installationsafsnittet).
E3 (med display)
3 blink af lysdioderne
(uden display)
E4 (med display)
4 blink af lysdioderne
(uden display)
E7 (med display)
7 blink af lysdioderne
(uden display)
Enhver anden kode
Luk vandhanen, løsn påfyldningsslangen fra bagsiden af
vaskemaskinen og kontroller at anti-sand filteret er rent og ikke
tilstoppet.
Vaskemaskinen tømmes ikke for vand.
Sørg for at filteret ikke er tilstoppet.
Sørg for at vandslangen ikke er bøjet, knækket eller sidder fast.
Sørg for at hjemme-afløbssystemet ikke er blokeret og lader vand
strømme frit igennem. Forsøg at tømme vandet i vaskekummen.
Der er for meget skum og/eller vand.
Kontroller at der ikke er brugt overdreven mængde opvaskemiddel
eller et produkt, der ikke er lavet til vaskemaskine.
Problem med døren.
Sørg for at døren er lukket korrekt. Sørg for at der ikke er tøj i
maskinen, der kan blokere for lukning af døren.
Hvis døren er blokeret, sluk for vaskemaskinen og tag elstikket ud af
kontakten, vent 2-3 minutter og åbn så døren.
Sluk for vaskemaskinen og tag elstikket ud af kontakten, vent et
minut. Tænd for vaskemaskinen og start et program. Kontakt et
autoriseret kundeservicecenter direkte, hvis fejlen opstår igen.
27
DA
9. FEJLFINDING OG GARANTI
ANDRE UREGELMÆSSIGHEDER
Problem
Vaskemaskinen
kører/startet ikke
Der flyder vand ud på
gulvet nær
vaskemaskinen
Vaskemaskinen
centrifugerer ikke
Stærke
vibrationer/støj høres
under centrifugering
Mulige årsager og praktiske løsninger
Sørg for at produktet er tilsluttet en fungerende elkontakt.
Sørg for at strømmen er tilsluttet.
Sørg for at stikkontakten fungerer, test den med et andet apparat
såsom en lampe.
Døren er muligvis ikke lukket korrekt: åbn og luk den igen.
Kontroller, at det ønskede program er valgt korrekt og at
startknappen er aktiveret.
Sørg for at vaskemaskinen ikke er i pausetilstand.
Dette kan skyldes en lækage i pakningen mellem hanen og
forsyningsrøret. I det tilfælde skal den udskiftes og slangen og hanen
sammenspændes.
Sørg for at filteret er lukket korrekt.
På grund af en ikke optimal placering af tøj kan vaskemaskinen:
• Forsøge at afbalancere indholdet og derved forøge
centrifugeringstiden.
• Reducere hastigheden af centrifugeringen for at reducere
vibrationer og støj.
• Udelukke centrifugering for at beskytte maskinen.
Sørg for at indholdet er afbalanceret. Hvis ikke, omarranger det og
genstart programmet.
Dette kan skyldes, at vandet ikke er fuldstændig
tømt af: vent et par minutter. Se Fejl 3-afsnittet, hvis problemet
fortsætter.
Visse modeller har en ikke-centrifugeringsfunktion. Sørg for at den
ikke er aktiveret.
Sørg for, at der ikke er nogen indstillinger, der ændrer
centrifugeringen.
Brug af for meget vaskemiddel kan hindre start af centrifugeringen.
Vaskemaskinen er ikke korrekt nivelleret: omjuster om nødvendigt
fødderne som angivet i det relevante afsnit.
Sørg for at transportskruer, gummispunse og afstandskomponentrør
er blevet fjernet.
Sørg for at der ikke er fremmedlegemer inde i tromlen (mønter,
hængsler, knapper osv...).
Standard-producentgarantien dækker fejl forårsaget af elektriske eller mekaniske
fejl i produktet, som skyldes en handling eller undladelse fra producenten. Hvis
der findes fejl forårsaget af faktorer uden for det leverede produkt, misbrug eller
som følge af at betjeningsvejledningen ikke er blevet fulgt, kan en afgift blive
opkrævet.
28
- mere grumset afløbsvand: Denne effekt
er forbundet med de frigjorte zeolitter,
hvilket
ikke
har
nogen
negativ
indvirkningen
på
effektiviteten
af
rensningen.
Hvis problemet fortsætter eller du har
mistanke om en fejl skal du straks kontakte
et autoriseret kundeservicecenter.
Det anbefales altid at bruge de originale
reservedele
tilgængelige
på
vores
autoriserede kundeservicecentre.
- hvidt pulver (zeolitter) på vasketøjet
ved slutningen af vasken: dette er
normalt, og det hvide pulver absorberes
ikke af stoffet og ændrer ikke dets farve.
- skum i vandet ved sidste skylning:
dette betyder ikke nødvendigvis dårlig
skylning.
Garanti
Produktet er garanteret under de vilkår
og
betingelser,
der
fremgår
af
certifikatet, der følger med produktet.
Garantibeviset skal være behørigt
udfyldt og opbevaret, således at det om
nødvendigt kan vises til det autoriserede
kundeservicecenter.
- omfattende skum: Dette er ofte på
grund af de anioniske overfladeaktive
stoffer i vaskemidler, som er svære at
fjerne fra vasketøjet.
I dette tilfælde, så skyl ikke igen for
eliminere dette: det vil ikke hjælpe
overhovedet.
Producenten afskrives for al ansvar for
trykfejl i brochuren som følger med dette
produkt. Desuden bibeholdes retten til at
foretage enhver ændring anset som
nødvendig til dets produkter, uden at ændre
deres essentielle karakteriska.
29
DA
Brugen af økologisk vaskemiddel uden
fosfater kan have følgende effekt:
30
grundläggande komponenter (som kan
återanvändas). Det är viktigt att behandla
avfall som utgörs av eller innehåller
elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)
på rätt sätt så att alla förorenande ämnen
omhändertas och att samla in och återvinna
allt material.
Läs den här bruksanvisningen noggrant
eftersom den innehåller viktig information
om användning och säkerhet samt
praktiska tips om underhållet.
Läs instruktionerna noggrant innan
du börjar använda tvättmaskinen. Vi
rekommenderar att du förvarar bruksanvisningen
inom räckhåll för användaren och att den
skyddas så att den är i gott skick under hela
tvättmaskinens livslängd.
Kontrollera att bruksanvisning, garantibevis,
information
om
servicecenter
samt
energieffektivitetsmärkning levereras med
tillsammans med produkten. Kontrollera också
att pluggar, hållare för avloppsslang samt
kopp för flytande tvättmedel eller blekmedel
(endast vissa modeller) finns med. Vi
rekommenderar att du behåller alla dessa
komponenter.
Varje enskild produkt identifieras med en unik
kod med 16 tecken, som brukar kallas
”serienummer”. Koden finns på en etikett sitter
fast på maskinen (i närheten av luckan) eller i
kuvertet med dokumentation som ligger inuti
produkten. Den här koden fungerar som ett
specifikt produkt-ID som används vid
produktregistreringen samt i kontakter med
Hoovers servicecenter.
Miljörelaterad information
Även som privatperson kan du bidra till att
avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk
och elektronisk utrustning (WEEE) inte
orsakar miljöskada och det är av största vikt
att följa vissa grundläggande regler:
l Avfall som utgörs av eller innehåller
elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)
ska inte hanteras som hushållsavfall.
l Avfall som utgörs av eller innehåller
elektrisk och elektronisk utrustning
(WEEE) ska lämnas in på därför avsedda
avfallsstationer i offentlig eller privat regi.
I många länder går det att beställa
hämtning av större volymer avfall som
utgörs av eller innehåller elektrisk och
elektronisk utrustning (WEEE).
I många länder går det att återlämna den
gamla apparaten till butiken när du köper en
ny. De måste då ta emot den utan extra
kostnad så länge som den är av samma
produktslag och har samma funktioner som
den apparat som ursprungligen levererades.
Innehåll
1. ALLMÄNNA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2. INSTALLATION
3. PRAKTISKA TIPS
Maskinen är märkt enligt EUdirektivet 2012/19/EU för avfall
som utgörs av eller innehåller
elektrisk och elektronisk utrustning
(WEEE).
Avfall som utgörs av eller innehåller
elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)
innehåller både förorenande ämnen (som
kan leda till skada på miljön) och
4. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
5. SNABBGUIDE
6. REGLAGE OCH PROGRAM
7. TORKCYKEL
8. AUTOMATISK TVÄTT-/TORKCYKEL
9. FELSÖKNING OCH GARANTI
31
SV
Tack för att du har valt en tvättmaskin från
Hoover. Vi är stolta över att vi sedan länge
har kunnat erbjuda nya, innovativa och
tekniskt avancerade produkter och ett stort
sortiment
av
hushållsapparater
som
underlättar vardagslivet.
1. ALLMÄNNA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
l Den
här apparaten är avsett
för hushållsbruk och liknande
användningsområden såsom:
− i personalutrymmen i butiker,
kontor och andra arbetsplatser;
− lantbruk;
− för gäster på hotell, motell
och andra bostadsliknande
miljöer;
− på bed and breakfastliknande inrättningar.
Maskinen är inte avsedd för annan
användning än vad som kan
betecknas som normalt hushållsbruk,
t.ex. kommersiell användning
av experter eller professionella
användare. Detta gäller även om
användningen sker inom ovan
nämnda
användningsområden.
Om apparaten används på ett
annat sätt än det avsedda, kan
livslängden påverkas och garantin
upphöra att gälla. Tillverkaren
ansvarar inte för eventuella skador
på maskinen eller annan skada
eller förlust som uppstår på grund
av användning som inte faller inom
ramen för normalt hushållsbruk
(även om maskinen placerats i en
hushållsliknande miljö) i den fulla
utsträckning som lagen tillåter.
l Produkten
får användas av barn
över 8 års ålder och personer
med nedsatt fysisk, sensorisk
32
eller mental förmåga, eller som
saknar nödvändig erfarenhet och
kunskap, förutsatt att de får
tillräckligt bistånd och anvisningar
om säker användning och förstår
vilka risker som finns. Låt inte
barn leka med apparaten. Låt inte
barn utföra rengöring eller
underhåll utan tillsyn.
l Håll
uppsikt över barn så att de
inte leker med apparaten.
l Barn
under 3 år får endast
vistas i närheten under konstant
tillsyn.
l Om
elkabeln är skadad måste den
bytas av tillverkaren, serviceombudet
eller personer med likvärdig
behörighet för undvikande av fara.
l Använd alltid den slanguppsättning
som följde med maskinen vid
anslutning till avloppet (återanvänd
inte gamla slangar).
l Vattentrycket
måste
vara
mellan 0,05 MPa och 0,8 MPa.
l Kontrollera
att inte golvmattan
ligger mot maskinens sockel eller
mot ventilationsöppningarna.
l Maskinen
är AV när referensmärket
på programratten placeras i lodrät
position. I alla andra positioner för
ratten är maskinen PÅ (endast för
modeller med programvred).
sista steget av torkcykeln
körs utan värme (avsvalningscykel)
för att undvika att temperaturen blir
så hög att textilierna skadas.
VARNING:
Om du stoppar torktumlaren
innan
torkcykeln
har
slutförts måste alla textilier
omedelbart tas ut och
hängas upp så att värmen
snabbt går ur materialet.
fläckborttagningsmedel, terpentin,
vax och vaxborttagningsmedel
ska tvättas i varmt vatten med
extra mycket tvättmedel innan de
torkas i kombimaskinen.
l Föremål
som
skumgummi,
duschmössor, vattentäta textilier,
mattor med gummibaksida och
kläder
eller
kuddar
med
skumgummidelar ska inte torkas i
kombimaskinen.
l Sköljmedel
och
liknande
produkter ska användas enligt
instruktionerna.
l Maskinen
måste installeras så
att elkontakten är nåbar.
l Plagg som är nedsmutsade med
olja kan antändas spontant, särskilt
l Produkten får inte installeras
när de utsätts för värmekällor (t.ex.
bakom en låsbar dörr, en
en kombimaskin). Plaggen blir
skjutdörr eller en dörr med ett
varma vilket leder till en
gångjärn på motsatt sida
oxiderande reaktion i oljan. Vid
jämfört med kombimaskinen
oxideringen alstras värme. Om
eftersom det kan göra att det
värmen inte kan ventileras ut kan
inte går att öppna luckan på
plaggen bli så varma att de
kombimaskinen helt.
antänds. Att lägga plagg som är
nedsmutsade med olja på
l Högsta tvättmängd för torra
varandra kan leda till att värmen
kläder beror på modellen (se
inte ventileras bort, och de kan
kontrollpanelen).
därmed utgöra en brandfara.
l Använd inte maskinen för textilier
l Om det inte går att undvika att
som tvättats med industrikemikalier.
plagg som är nedsmutsade med
växt- eller matolja, eller med
l Torka inte otvättade plagg i
hårvårdsprodukter,
läggs
i
kombimaskinen.
kombimaskinen ska de först
l Plagg som är nedsmutsade med
tvättas med varmt vatten och extra
ämnen som matolja, aceton,
tvättmedel – detta minskar brandfaran,
alkohol,
bensin,
fotogen,
men den försvinner inte helt.
33
SV
l Det
l Ta
bort alla föremål ur fickorna, l Lyft aldrig tvättmaskinen genom
t.ex. tändare och tändstickor.
att ta tag i reglagen eller i
tvättmedelsfacket. Låt inte
l Informationsblad för produkten
luckan vila mot kärran eller
kan hämtas på tillverkarens
liknande vid transport. Det
webbplats.
rekommenderas att alltid vara
två personer vid lyft av
tvättmaskinen.
Säkerhetsanvisningar
l Före
rengöring eller underhåll
av tvättmaskinen måste strömmen
brytas och vattentillförseln stängas
av.
l Kontrollera
att elförsörjningen
är jordad. I annat fall måste en
behörig elektriker tillkallas.
l Använd
inte
konverterare,
dosor med flera uttag eller
förlängningskablar.
l Om
tvättmaskinen slutar att
fungera under drift stänger du av
tvättmaskinen och vattentillförseln.
Försök inte reparera maskinen
på egen hand. Kontakta
servicecentret omedelbart. Använd
bara originaldelar vid reparation.
Produktsäkerheten äventyras om
dessa anvisningar inte följs.
VARNING:
Vattentemperaturen kan bli
mycket hög under tvättcykelns
gång.
l Kontrollera
att det inte finns
kvar något vatten i trumman
innan du öppnar luckan.
l Dra
aldrig i elkabeln eller i
märkning
maskinen vid frånkoppling från Genom att placera
på denna product, försäkrar vi att
elnätet.
på vårt ansvar övernstämmelse
l Tvättmaskinen ska skyddas med alla europeiska säkerhets-,
mot regn, direkt solljus och hälso-, och miljökrav som anges I
andra klimatyttringar.
lagstiftningen för denna produkt.
34
2. INSTALLATION
l Klipp
av slangremmarna, var
försiktig så att inte slangen
eller elkabeln skadas.
1
l Skruva
ur de 2 eller 4 skruvarna
(A) på baksidan och ta bort de 2
eller 4 kontaktblecken (B) enligt
illustrationen i figur 1.
B
B
A
SV
A
B
A
B
A
l Tillslut
de 2 eller 4 hålen
med pluggarna som finns i
dokumentationskuvertet.
l Om
tvättmaskinen är en
inbyggnadsmodell, ska de 3
eller 4 skruvarna (A) skruvas
bort efter att slangremmarna
klippts av. Ta sedan bort de 3
eller 4 kontaktblecken (B).
2
A
l I
vissa modeller kan 1 eller
fler kontaktbleck falla ned
inuti maskinen. Luta tvättmaskinen
framåt så att du kan avlägsna
dem. Tillslut hålen med pluggarna
som finns i dokumentationskuvertet.
VARNING:
Låt inte barn leka
förpackningsmaterialet.
1
2
3
B
med
C
l Placera
poliondaskivan underst
som visas i figur 2 (beroende
på modell, se version A, B eller
C).
3
2
35
1
Hydrauliska anslutningar
3
l Anslut vattenslangen till kranen (fig. 3)
endast
med
vattenslangarna
som
medföljer (återanvänd inte de gammla
slangarna).
l Visa modeller kan innehåller en eller flera
av följande funktioner:
l VARMT och KALLT (fig. 4): Inställningar
för tillförsel av varmt och kallt vatten för
energisparande. Anslut den grå slangen
till kallvattenkranen
och den röda till
varmvattnet. Maskinen kan anslutas enbart
till kallvattnet. I sådana fall förskjuts
programstarten några minuter för vissa
program.
l AQUASTOP (fig. 5): En enhet som sitter
på tillförselslangen och som stoppar
vattenflödet om slangen är defekt. I sådana
fall visar en röd indikator på panelen ”A” att
slangen måste bytas. Skruva loss muttern
genom att trycka ned spärren "B".
4
1
5
6
B
A
A
l AQUAPROTECT - TILLFÖRSELSLANG
MED ÖVERVAKNINGSFUNKTION (fig. 6):
Om vatten läcker från den primära inre
slangen "A" kommer den transparenta
behållaren "B" att innehålla så mycket
vatten att det räcker för att slutföra
tvättcykeln. När tvätten är klar kontaktar du
servicecentret och beställer en ny slang.
B
7
Placering
l Om tvättmaskinen står i närheten av en
36
min 4 cm
max 100 cm
vägg är det viktigt att tillse att slangen inte
böjs eller kläms. Avloppsslangen måste
placeras i röret eller ännu hellre fästas i
ett väggavlopp på minst 50 cm höjd med
större diameter än tvättmaskinens slang
(fig. 7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
visas figur 8:
a.vrid muttern medsols för att frigöra skruven;
b.vrid stödet i endera riktningen så att det når
golvet;
c.lås stödet, skruva fast muttern tills den når
tvättmaskinens undersida.
8
A
SV
l Justera maskinens nivå med stöden som
l Anslut strömmen.
B
VARNING:
Kontakta servicecentret om elkabeln
måste bytas ut.
C
Tvättmedelsfack
Tvättmedelsfacket är indelat i 3 olika fack,
se figur 9:
9
1
l fack “1”: för tvättmedel till förtvätt;
l fack “ ”:för speciella tillsatser som
2
mjukmedel, stärkmedel o.s.v.;
VARNING:
Använd bara flytande produkter.
Tvättmaskinen doserar automatiskt
tillsatsen under den sista sköljningens
olika faser.
10
l fack “2”: för tvättmedel.
En kopp för flytande tvättmedel medföljer
vissa modeller (fig. 10). Vid användning ska
den placeras i fack "2". Det garanterar att
tvättmedlet förs in i trumman i rätt skede av
tvättcykeln. Koppen kan också användas för
blekmedel när maskinen är inställd på
”Sköljning”.
VARNING:
Vissa tvättmedel kan vara svåra att få
bort. I sådana fall rekommenderar vi
en speciell behållare som placeras
direkt i trumman (se exemplet i
figur 11).
11
37
Innan du kör ett torkprogram...
3. PRAKTISKA TIPS
l SPARA energi och tid genom att välja en
Tips om tvättlast
VARNING! Tänk på följande när du
sorterar tvätten:
- töm plaggen på metallföremål som
spännen, nålar eller mynt;
- knäpp igen örngott med knappar, stäng
blixtlås, knyt ihop lösa bälten och långa
band;
- ta bort upphängningsanordningar från
gardiner;
- läs igenom tvättmärkningarna noggrant;
- ta bort besvärliga fläckar med speciella
borttagningsmedel.
l Vid tvätt av mattor, sängkläder eller andra
tunga textilier rekommenderas tvätt utan
centrifugering.
l Kontrollera vid tvätt av ylle att plagget kan
hög centrifugeringshastighet för att
minska mängden vatten i tvätten innan du
kör ett torkprogram.
Nedan följer en snabbguide med tips och
rekommendationer om tvättmedelsanvändning
vid olika temperaturer. Läs dessutom alltid
anvisningarna och doseringsråden för tvättmedlet
som du använder.
För mycket nedsmutsad vittvätt
rekommenderas bomullstvättprogram
på 60°C eller däröver samt normalt
tvättmedel i pulverform (för mycket
smutsad tvätt) med tillsats av blekmedel
avsett för tvätt vid medelhög/hög
temperatur.
maskintvättas och att det är märkt med
etiketten ”Ren ny ull” samt symbolen för
”Tål tvätt” eller ”Maskintvätt”.
Några råd till användaren
Så här använder du maskinen på ett
miljövänligt och ekonomiskt sätt..
Fyll maskinen
l Du sparar energi, vatten, tvättmedel och tid
genom att fylla maskinen maximalt. Du
sparar upp till 50 % av energiförbrukningen
genom att tvätta en full maskin istället för
två halvfulla.
För tvättar mellan 40°C och 60°C bör
du välja tvättmedel som passar för
materialen som ska tvättas samt deras
nedsmutsningsgrad.
Vanliga pulvertvättmedel är lämpliga för
vita och färgäkta plagg som är mycket
nedsmutsade, medan flytande tvättmedel
eller ”färgskyddande” pulvertvättmedel är
lämpliga för färgade material som är lätt
nedsmutsade.
Behöver tvätten förtvättas?
l Förtvätt behövs bara om tvätten är
mycket smutsig! SPARA tvättmedel, tid,
vatten och mellan 5 och 15 % av
energiförbrukningen genom att INTE välja
förtvätt för lätt till normalt smutsad tvätt.
För tvätt vid temperaturer under 40°C
rekommenderar vi användning av
flytande tvättmedel eller tvättmedel som
märkts för tvätt vid låga temperaturer.
Vilken temperatur krävs?
l Ta bort fläckar med fläckborttagningsmedel
eller blötlägg före tvätt för att minska
behovet av höga temperaturer. Upp till 50%
av energin kan sparas genom att välja ett
program i 60°C.
38
För tvätt av ylle eller siden
rekommenderas
tvättmedel
som
utformats speciellt för dessa material.
4. UNDERHÅLL OCH
RENGÖRING
SV
Maskinen rengörs utvändigt med hjälp av
en fuktig trasa. Använd inte slipmedel,
alkohol och/eller lösningsmedel. Det finns
inga speciella förbehåll när det gäller
normal rengöring. Rengör tvättmedlets fack
och filtret. Nedan följer några tips vid
flyttning av maskinen samt för hantering vid
långa uppehåll utan användning.
Rengöring av facket
Råd vid flyttning av maskinen eller
längre uppehåll i användningen
l Tvättmedelsfacket bör rengöras då och
då för att undvika
tvättmedelsrester.
anhopning
av
l Om tvättmaskinen ska förvaras i ett
ouppvärmt utrymme under en längre tid
måste slangarna tömmas på allt vatten.
l Dra ut facket hela vägen (med måttlig
kraft), rengör det under rinnande vatten
och sätt in det igen i uttaget.
l Koppla från tvättmaskinen från elnätet.
l Koppla loss slangen från hållaren och håll
ner den i en hink eller liknande så att allt
vatten rinner ut.
Rengöring av filtret
l Tvättmaskinen innehåller ett speciellt filter
l Fäst avloppsslangen i hållaren när du är
klar.
för uppsamling av lösa föremål, t.ex.
knappar eller mynt, som annars kan sätta
igen avloppet.
l Finns bara på vissa modeller: dra ut den
korrugerade slangen, ta bort pluggen och
led ut vattnet i en behållare.
l Innan du skruvar bort filtret rekommenderar
vi att du placerar en handduk eller liknande
under filtret för att samla upp överblivet
vatten.
l Vrid filtret motsols tills det tar stopp i
vertikal position.
l Dra ut och rengör filtret, och sätt sedan
tillbaka det genom att vrida det i medsols
riktning.
l Sätt tillbaka alla delar genom att upprepa
föregående steg i omvänd ordning.
39
5. SNABBGUIDE
Tvättmaskinen
anpassar
automatiskt
vattennivån i förhållande till typen av
tvätt och tvättmängden. Det sänker
energiförbrukningen och gör att tvättiden
reduceras.
6. REGLAGE OCH
PROGRAM
A
Val av program
l Sätt på tvättmaskinen och välj önskat
program.
L
l Justera tvättemperaturen om det behövs
M
och tryck på knapparna för ”tillval".
I
TORKTUMLING
Om du vill att torkcykeln ska starta
automatiskt när tvätten är klar
väljer du önskat program med
TORKPROGRAMKNAPPEN.
Det går även att låta tvätten bli klar
och sedan välja torkprogram och
maskinstorlek.
B
G
l Tryck på START/PAUS när du vill starta
programmet.
l Meddelandet
”End" (Slut) visas på
displayen eller också tänds motsvarande
indikator när programmet är slut.
Vänta tills indikatorlampan DÖRRSÄKRING
har slocknat innan du öppnar dörren.
l Stäng av tvättmaskinen.
För alla tvättyper se programtabellen
och följ anvisningarna.
Tekniska data
Vattentryck:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Varvtal vid centrifugering:
se uppställningen med kapacitetsvärden.
Anslutningseffekt / Anslutningseffekt/
Spänning:
se uppställningen med kapacitetsvärden.
40
H
E
C
D
F
A Programväljare med AVposition (OFF)
B START/PAUS-knapp
C FÖRDRÖJD START-knapp
D Knappen TORKPROGRAM- /
ÅNGFUNKTION
E SNABB/SMUTSNIVÅ-knapp
F ALTERNATIV-knapp
G TEMPERATURVAL- knapp
H VARVTALSVAL-knapp
G+H KNAPPLÅS
I Digitalskärm
L DÖRRSÄKRING indikatorlampa
M ONE Fi EXTRA-område
Programväljare med AV-position
(OFF)
När du vrider programväljaren tänds
skärmen för att visa inställningarna för
det program du valt. För att spara energi
kommer skärmkontrasten att minskas vid
slutet av en cykel eller vid längre
inaktivitet.
Det kan ta några sekunder innan
maskinen börjar arbeta efter det att du
tryckt på START/PAUS-knappen.
LÄGGA TILL ELLER TA PLAGG NÄR
ETT PROGRAM HAR STARTAT (PAUS)
l Håll inne START/PAUS-knappen i cirka 2
sekunder
(någon
lampa
blinkar
tillsammans
med
indikatorn
för
återstående tid för att visa att maskinen
pausats).
l Vänta tills indikatorlampan DÖRRSÄKRING
har slocknat innan du öppnar dörren.
Kontrollera att vattennivån ligger
under lucköppningen innan du öppnar
luckan.
OBS: Vill du stänga av maskinen
vrider du programväljaren till AVpositionen.
l Tryck på START/PAUS-knappen för att
påbörja den valda cykeln.
l När du har lagt till eller tagit ut plaggen
stänger du luckan och trycker på
START/PAUS-knappen
(programmet
fortsätter).
l När du har valt ett program kommer
programväljaren inte att flyttas från det
valda programmet förrän cykeln är klar.
l När ordet "End" (Slut) visas på skärmen
och indikeringen DÖRRSÄKRING slocknar
kan dörren öppnas.
l Stäng av tvättmaskinen genom att vrida
väljaren till AV.
AVBRYTA ETT PROGRAM
l Vill du avbryta ett program vrider du
väljaren till AV-positionen.
l Vänta 2 minuter tills säkerhetsanordningen
på luckan låses upp.
Du måste vrida tillbaka programväljaren
till AV-positionen när varje cykel är klar
eller innan du väljer och startar nästa
program.
FÖRDRÖJD START-knapp
l Med
den här knappen kan du
förprogrammera en tvättcykel och fördröja
starten upp till 24 timmar.
START/PAUS-knapp
Stäng luckan INNAN du trycker på
knappen START/PAUS.
l Vill du fördröja starten gör du så här:
- Ställ in program.
41
SV
l Tryck för att starta den valda cykeln.
VARNING:
Rör inte skärmen när du sätter i
kontakten då maskinen kalibrerar
systemet under de första sekunderna:
om du rör vid skärmen kanske
maskinen inte fungerar som den ska.
Om detta händer drar du ut kontakten
och försöker igen.
- Tryck på knappen en gång för att
aktivera (h00 visas på skärmen) och
sedan trycker du på den igen för att
ställa in en fördröjning på 1 timme (h01
visas på skärmen). Fördröjningen
förlängs med 1 timme varje gång du
trycker på knappen tills h24 visas på
skärmen. Trycker du på knappen igen
nollställs fördröjningen.
- Bekräfta
genom
att
trycka
på
START/PAUS-knappen. Nedräkningen
börjar och när den når slutet kommer
programmet att startas automatiskt.
l Du kan avbryta fördröjningen genom att
vrida programväljaren till AV-positionen.
Vid ett strömavbrott sparas det valda
programmet i ett särskilt minne och när
strömmen kommer tillbaka fortsätter
programmet.
Du väljer dina alternativ med knapparna
innan du trycker på START/PAUS- knappen.
Om du väljer ett alternativ som inte är
kompatibelt med det valda programmet
blinkar alternativlampan och släcks sedan.
Överskrid inte den övre gränsen för
hur mycket tvätt som kan torktumlas
enligt programtabellen, annars blir
tvätten inte tillräckligt torr.
l Om
du vill radera ditt val innan
programmet
startar
trycker
du
upprepade gånger på knappen tills
indikatorlampan slocknar eller vrider
programväljaren till AV.
l Starta endast en torkcykel:
när du valt rätt program för materialet
genom att vrida på ratten kan du trycka
på denna knapp för att välja en
torrhetsgrad som skiljer sig från
standardgraden (med undantag av
torkprogrammet för ylle).
l Om du vill avbryta torkcykeln medan
den körs håller du ned knappen i ungefär
3 sekunder.
VARNING:
när du avbryter torkprogrammet
startar avsvalningsfasen och du måste
vänta i ungefär 10-20 minuter innan
du öppnar luckan.
Knappen TORKPROGRAM- /
ÅNGFUNKTION
l När ordet "End" (Slut) visas på skärmen
Med den här knappen kan du välja mellan
två olika alternativ:
- TORKPROGRAM
l Genomför en automatisk tvätt-/torkcykel:
när du har valt tvättprogrammet enligt
typen av tvätt väljer du en torrhetsgrad
genom att trycka på denna knapp. När
tvättprogrammet är slutfört startar den
torkcykel som valts automatiskt.
Om ett tvättprogram väljs som inte är
kompatibelt med den automatiska
torkcykeln kan denna funktion inte
aktiveras.
42
och indikeringen DÖRRSÄKRING slocknar
kan dörren öppnas.
Du kan avbryta torkprogrammet genom
att vrida programväljaren till AV. Du
måste vänta tills avsvalningsfasen
slutförts
(10/20
minuter)
och
indikeringen DÖRRSÄKRING slocknar
innan du öppnar dörren.
- ÅNGFUNKTION
När du valt programmet "Aktiv ånga" kan
du välja mellan tre ångbehandlingar av olika
- Aktiv ånga Syntet/blandad
(standardprogram) P1 visas på displayen
Detta
program
är
lämpligt
för
syntetmaterial och blandad tvätt. Om
kläderna är våta (dvs. efter tvätt) är detta
programmet lämpligt så att tvätten blir
mindre skrynklig efter centrifugeringen,
och om tvätten är torr ger den en idealisk
fuktighetsnivå för lätt strykning. Tid:
medel.
- Aktiv ånga Bomull
(endast en knapptryckning) P2 visas på
displayen
Detta program rekommenderas för
bomullstvätt. Om kläderna är våta (dvs.
efter tvätt) är detta programmet lämpligt så
att tvätten blir mindre skrynklig efter
centrifugeringen, och om tvätten är torr
ger den en idealisk fuktighetsnivå för lätt
strykning. Tid: medel
- Uppfräschning med
(två knapptryckningar) P3 visas på
displayen
Tack vare ångfunktionen kan man med
hjälp av denna cykel fräscha till kläder och
göra dem mindre skrynkliga efter
användning. Programmet består av en
startfas under vilken ångan verkar, samt
en slutfas vid vilken extra fukt avlägsnas,
så att kläderna snabbt kan användas igen.
Denna cykel är lämplig för torra kläder.
- SMUTSNIVÅ
l När du har valt ett program kommer
tvättiden
som
är
förinställd
programmet att visas automatiskt.
l Med det här alternativet kan du välja
mellan tre olika programlängder, utifrån
hur smutsig tvätten är (kan endast
användas för vissa program enligt
programtabellen).
ALTERNATIV-knapp
Du kan välja bland tre olika alternativ:
- FÖRTVÄTT
l Med det här alternativet kan du göra en
förtvätt. Detta är särskilt lämpligt för
mycket smutsiga tvättar. (Kan endast
användas för vissa program enligt
programtabellen).
l Vi rekommenderar att du bara använder
20% av den
tvättmedel.
mängden
l Denna option (kan endast tillämpas för
vissa program) gör att du kan köra tvätten
i en betydligt större mängd vatten. Detta
faktum tillsammans med den nya
sammansättningen
på
trummans
rotationscykler med påfyllning och
tömning av vatten ger dig plagg som
tvättats och sköljts på ett perfekt sätt och
med perfekt upplöst tvättmedel, vilket
garanterar en effektiv tvätteffekt.
l Funktionen
har
tagits
fram
för
personer med känslig hy som kan få
hudirritationer eller allergiska reaktioner
från även de minsta tvättmedelsrester.
Men den här knappen kan du välja mellan
två olika alternativ, beroende på valt
program:
- SNABB
föreslagna
- AQUAPLUS
Funktionen kan användas för ett tvättvikt på
max. 1,5 kg.
SNABB/SMUTSNIVÅ-knapp
för
l Vi
rekommenderar även den här
funktionen för barnartiklar, eller om
tvätten är väldigt smutsig och du behöver
använda mycket tvättmedel, eller när du
tvättar handdukar, eftersom fibrerna kan
hålla kvar tvättmedlet.
Du kan använda knappen när du valt
programmet SNABB (14/30/44 Min.) med
vredet, för att välja en av tre
programlängder.
43
SV
intensitet, vilka passar till våta eller torra
kläder och är anpassade till materialtypen:
- HYGIEN +
Kan endast aktiveras när du har valt
temperaturen 60°C. Alternativet hjälper till
att hålla dina kläder hygieniska genom att
hålla samma temperatur under hela
tvättprogrammet.
Maskinen är utrustad med en särskild
elektronisk enhet som förhindrar
centrifugering
om
maskinen
är
obalanserad. På så sätt minskas ljud
och vibrationer, och maskinens livstid
förlängs.
TEMPERATURVAL-knapp
KNAPPLÅS
l Med den här knappen kan du ändra
temperatur.
l Du kan inte höja temperaturen över den
högsta tillåtna temperaturen för
program, för att skydda dina textiler.
ett
l Om du vill tvätta i kallt vatten måste alla
lampor vara avstängda.
l Om
du
trycker
på
knapparna
TEMPERATURVAL och VARVTALSVAL
samtidigt i cirka 3 sekunder kommer du
att låsa knapparna. På så sätt kan du
undvika
att
inställningarna
ändras
oavsiktligt genom att trycka på en knapp
på displayen under ett pågående
program.
l Du låser upp knapplåset genom att trycka
VARVTALSVAL-knapp
in de två knapparna igen eller slå av
maskinen.
l Med den här knappen kan du minska
hastigheten på centrifugeringen eller välja
att hoppa över den helt.
l Om tvättrådet inte visar någon specifik
information kan du använda det högsta
varvtalet för programmet.
Det går inte att ställa in högre varvtal
än maxvarv för programmet, för att
undvika att tygerna skadas.
Digitalskärm
Med indikatorerna på skärmen kan du alltid
vara informerad om maskinens status.
3
1 2 5 6 48
9
10
l Vill du aktivera centrifugering igen trycker
du på knappen tills du når önskat varvtal.
l Du kan ändra varvtal utan att pausa
7
maskinen.
1) DÖRRSÄKRING INDIKATORLAMPA
Använder du för mycket tvättmedel kan
det leda till skumbildning. Om maskinen
känner av stora mängder skum kan
den hoppa över centrifugeringen eller
förlänga
programmet
och
öka
vattenförbrukningen.
l Ikonen hänvisar till stängd lucka.
Stäng luckan INNAN du trycker på
knappen START/PAUS.
44
l Om du trycker på START/PAUS med
luckan stängd kommer lampan blinka och
sedan lysa.
6) Wi-Fi (endast vissa modeller)
l På modeller med Wi-Fi visar ikonen att
Om luckan inte är helt stängdkommer
lampan att fortsätta blinka i cirka 7
sekunder och därefter kommer starten
automatiskt att avbrytas. Om detta
händer ska du stänga dörren ordentligt
och trycka på START/PAUS-knappen.
l För all information om funktionaliteten och
instruktioner för en enkel konfiguration av
Wi-Fi, hänvisas till "Download" på
http://wizardservice.candy-hoover.com.
7) SMUTSNIVÅ INDIKATORLAMPA
l Vänta tills indikatorlampan DÖRRSÄKRING
har slocknat innan du öppnar dörren.
2) VARVTAL
Här visas varvtalet för det valda
programmet och kan minskas eller väljas
bort med lämplig knapp.
Indikatorlampan visar
alternativ har valts.
att
motsvarande
8) Kg MODE INDIKATORLAMPA (denna
funktion kan endast tillämpas för
vissa program)
l Under cykelns första minuter lyser "Kg
MODE"-lampan medan den intelligenta
sensorn väger tvätten och justerar tvättid
och vatten- och elförbrukning.
3) TVÄTTEMPERATUR INDIKATORLAMPOR
Visar
temperaturen
för
det
valda
programmet, som kan ändras (om möjligt)
med lämplig knapp.
Om du vill tvätta i kallt vatten måste alla
lampor vara avstängda.
l I varje fas kan "Kg MODE" övervaka
informationen för tvättmängden i trumman
och under de första minuterna utförs
följande:
4) CYKELLÄNGD
l När du har valt ett program visas
- den vattenmängd som behövs justeras
automatiskt cykellängden som kan
variera utifrån vilka alternativ du valt.
- tvättcykelns längd beräknas
l När programmet startat kan du hela tiden
- sköljningen kontrolleras utifrån vilka
slags tyger som valts
se hur lång tid som är kvar av tvätten.
l Apparaten räknar ut hur lång tid det tar
- trummans rotationsrytm justeras utifrån
vilka tyger som tvättas
tills programmet är klart utifrån en
standardmängd och under cykelns gång
korrigeras tiden utifrån den aktuella
tvättens mängd och sammansättning.
- upptäcker skum och ökar om nödvändigt
vattenmängden under sköljning
5) KNAPPLÅS INDIKATORLAMPA
- varvtalet justeras utifrån tvättmängden
för att undvika obalans.
Lampan visar att knapparna är låsta.
45
SV
Wi-Fi systemet fungerar.
9) TORKPROGRAM INDIKATORLAMPOR
Tidsbestämda torkprogram
Indikatorerna visar vilken torrhetsgrad som
kan väljas med respektive knappar:
Automatiska torkprogram
EXTRA TORRT
(rekommenderas för handdukar,
badrockar och stora tvättmängder).
STRYKTORRT
(efter detta program är tvätten är
redo att strykas).
SKÅPTORRT
(för plagg som läggs undan utan
att strykas).
46
Dessa kan användas för att välja
tidsbestämda torkprogram.
Avsvalningsfas
Tänds
under
den
slutliga
avsvalningsfasen, de sista 10/20
minuterna i varje torkfas.
10) ALTERNATIVLAMPOR
Lamporna visar vilka alternativ som kan
väljas med tillhörande knappar.
ONE Fi EXTRA
OBS:
Placera din telefon så att NFC-antennen på
baksidan ligger emot ONE Fi EXTRAlogotypen på tvättmaskinen.
SV
Den här maskinen är utrustad med tekniken
ONE Fi EXTRA som låter dig fjärrstyra den
med appen via WiFi-nätverket.
MASKINREGISTRERING (I APPEN)
l Installera appen Hoover Wizard på din
enhet.
Appen Hoover Wizard finns för enheter
med
Android
eller
iOS,
både
surfplattor och smarttelefoner.
Om du inte vet var NFC-antennen sitter kan
du föra telefonen i en cirkelrörelse över
ONE Fi EXTRA-logotypen tills appen
bekräftar
anslutningen.
För
att
dataöverföringen ska lyckas är det mycket
viktigt att HÅLLA SMARTTELEFONEN
PÅ
INSTRUMENTBRÄDAN
TILLS
FÖRFARANDET ÄR FÄRDIGT. Appen
kommer att informera dig om att förfarandet
har lyckats och att du kan ta bort
smarttelefonen.
Få all information om funktionerna i
ONE Fi EXTRA genom att använda
appens DEMO-läge.
l Öppna appen, skapa en användarprofil
och
registrera
maskinen
enligt
instruktionerna på enhetens display eller
"Snabbguiden" på maskinen.
Tjocka skal eller klistermärken i metall på
din telefon kan påverka eller förhindra
överföring av data mellan dator och
telefon. Ta bort dem vid behov.
Med en Android-telefon med NFCteknik (närfältskommunikation) blir
registreringen
enklare
(enkel
registrering), följ instruktionerna på
telefonens display och HÅLL DEN
NÄRA logotypen för ONE Fi EXTRA på
maskinens instrumentpanel när appen
ber dig att göra det.
Att byta ut vissa delar av din smarttelefon
(t.ex. bakstycket, batteriet, osv...) mot andra
än originaldelar kan leda till att NFCantennen tas bort och att du inte kan
använda appen fullt ut.
Att byta ut vissa delar av din smarttelefon
(t.ex. bakstycket, batteriet, osv...) mot
andra än originaldelar kan leda till att NFCantennen tas bort.
AKTIVERA FJÄRRSTYRNING (VIA APPEN)
Varje gång du vill fjärrstyra maskinen med
appen, efter att den har registrerats, fyller du
maskinen med tvätt, tvättmedel och sköljmedel,
stänger luckan och väljer alternativet ONE Fi
EXTRA på maskinens programvred. Därefter
kan du styra tvättmaskinen med hjälp av
funktionerna i appen.
47
Programtabell
1)
2
(MAX.) *
PROGRAM
(se kontrollpanel)
(MAX.)
Aktiv ånga
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
2)
4)
4)
Blandat
4
4 4,5 5,5 5,5 6 6,5 6,5
60°
6
6
7
10 10
40°
14' 1
1
1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
30°
30' 2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
30°
44' 3
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
40°
6
6
10 10
90°
Ömtåligt
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
40°
Sköljning
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Utpumpning &
Centrifugering
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ull/Siden
1
1
1
2
2
2
2
2
30°
Ull
1
1
1
1
1
1
1
1
-
3
3 3,5 4
4 4,5 5
5
-
4
5
6
7
-
4)
All In One
59 Min.
3) 4)
Bomull**
(torkningen)
Blandat
(torkningen)
Bomull
(torkningen)
2)
4)
7
5
8
8
5
8
8
9
9
6
6
5
Tvättning och
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Torkning 59 Min.
1
40°
3 3,5 4
All hygien
4 4,5 5
2
-
3
Snabb
1
( )
-
Läget du måste välja när du vill fjärrstyra tvättmaskinen med hjälp av appen
(via Wi-Fi). Om maskinen inte har registrerats än, kan du trycka på START/PAUS
på maskinen, programmet "Auto-Hygiene" (Autorengöring) som är avsett att
rengöra trumman kommer att köras.
48
Med SNABB-programmet kan du
använda SNABB-knappen för att
välja ett av de tre tillgängliga
programmen på 14, 30 och 44
minuter.
4)
Program för automatisk torkning.
INFORMATION FÖR TESTLABORATORIER
(se EN 50229-standarder)
Läs följande:
* Högsta tvättmängd för torra kläder beror
på modellen (se kontrollpanelen).
Tvätt
Använd programmet ** med följande val:
högsta
nedsmutsningsgrad,
högsta
centrifugeringshastighet och temperatur
60°C. Programmet rekommenderas också
för test i lägre temperaturer.
(Endast för modeller med fack
för flytande tvättmedel)
Om du har några plagg med
fläckar som behöver behandlas
med blekmedel kan den första
fläckborttagningen göras i maskinen.
Häll blekmedlet i blekmedelsbehållaren
i fack nummer "2" i tvättmedelsfacket
och välj specialprogrammet SKÖLJ.
När detta är klart vrider du
programväljaren till AV-positionen,
lägger in resten av plaggen och
gör en vanlig tvätt med lämpligt
program.
( )
1)
2)
Torktumling
Första torkningen med A kg (tvätt
bestående av örngott och små handdukar)
välj torkprogrammet för bomull (
skåptorrt ( ).
)
Andra torkningen med B kg (tvätt
bestående av lakan och små handdukar)
välj torkprogrammet för bomull (
skåptorrt ( ).
Kapacitet
(tvätt)
(kg)
Endast när alternativet FÖRTVÄTT
har valts (program som kan användas
med alternativet FÖRTVÄTT).
När ett program har valts visar
displayen den rekommenderade
temperaturen, som kan ändras
(när detta är tillåtet) med
temperaturknappen, men det går
inte att höja den över det tillåtna.
För de visade programmen kan du
justera tid och intensitet för tvätten
med SMUTSNIVÅ-knappen.
49
A (kg)
( )Första
)
B (kg)
torkningen
Andra
torkningen
6
4
2
6
5
1
7
5
2
8
5
3
8
6
2
9
6
3
10
6
4
10
7
3
SV
3)
Programval
l Stora mörka textilier, till exempel jeans
Vill du tvätta olika slags material som är
olika smutsiga finns det specifika program
på tvättmaskinen för alla dina tvättbehov
(se tabellen).
l Blanda aldrig textilier som kan FÄRGA.
och handdukar, ska alltid tvättas separat.
TVÄTT
Aktiv ånga
Detta unika program består av en
behandling med ånga, varvid skrynklor
reduceras och slätas ut, vilket ger en
idealisk fuktighetsnivå som underlättar
perfekt strykning.
Men hjälp av en funktionsknapp kan du
välja tre olika intensitetsnivåer och anpassa
funktionen till torra eller våta plagg och till
respektive material.
ALL IN ONE-teknik
Denna tvättmaskin är utrustad med ett
innovativt system där en jetstråle med högt
tryck sprayar en blandning av vatten och
tvättmedel direkt på tvätten. Maskinens
motor ser till att trumman rör sig på ett
speciellt sätt under startskedet av varje
program. Tillsammans med den jetstråle
som sprayar tvättmedelsblandningen på
tvätten gör denna roterande rörelse att
tvättmedlet lättare tränger in i fibrerna vilket
bidrar till att smutsen avlägsnas och att
tvättresultatet blir bästa tänkbara. ALL IN
ONE-systemet används även vid itappning
av vatten, då jetstrålen med sitt höga tryck
hjälper till med att skölja ur alla rester av
tvättmedlet som kan finnas kvar i textilierna.
Blandat
Detta program är lämpligt för blandad tvätt
av olika sorters material och färg.
Trummans rotationsrörelse och vattennivå
är optimerade både för tvätt- och sköljfasen.
Den exakta rotationen gör att tvätten blir
mindre skrynklig.
Tack vare ALL IN ONE -teknologin kan
hela tvättprocessen optimeras.
VIKTIGA RÅD FÖR BÄSTA TVÄTTRESULTAT:
l Nya, färgade kläder bör tvättas separat
de första fem till sex gångerna.
50
All hygien
Detta program avlägsnar smutsen grundligt och
ger en effektiv rengörande och antiallergisk
effekt, tack vare en optimerad cykel gällande
temperatur och sköljning som eliminerar
allergener och tvättmedelsrester. Idealisk för
känslig hud. Den är lämplig för tvätt av
bomullskläder vid en temperatur på 60°C och
rekommenderas för små mängder tvätt.
All In One 59 Min.
Med det här programmet kan du tvätta en
full last med olika material som bomull,
syntet och blandfiber i 40°C (eller lägre) på
bara 59 minuter. Programmet är särskilt
lämpligt för lätt smutsade plagg.
Snabb (14/30/44 Min.)
En tvättcykel som passar små tvättmängder
som inte är så smutsiga. Använder du det
här programmet rekommenderar vi att du
använder mindre tvättmedel är vanligt
för att undvika slöseri. Välj SNABBprogrammet och använd SNABB-knappen
för att välja ett av de tre programmen.
Bomull
Det här programmet är lämpligt för tvätt av
normalsmutsig bomullstvätt och är också
det mest effektiva programmet för vattenoch energiförbrukning för bomullstvätt.
Ömtåligt
Det här programmet växlar mellan aktivitet
och inaktivitet och är särskilt lämpligt för
tvätt av ömtåliga tyger. Tvättcykeln och
sköljningen görs med hög vattennivå för
bästa resultat.
Sköljning
Det här programmet består av 3 sköljningar
med centrifugering emellan (som kan
minskas eller hoppas över med lämplig
knapp). Används för sköljning av alla typer
av tyger, exempelvis efter handtvätt.
Utpumpning & Centrifugering
Det här programmet avslutar utpumpningen
och kör en maximal centrifugering. Det går
att minska eller hoppa över centrifugeringen
med VARVTALSVAL-knappen.
TORKTUMLING
VARNING:
Behållare
som
används
för
koncentrerat pulver och flytande
tvättmedel måste tas ut ur trumman
innan torkprogrammen påbörjas.
Trumman ändrar rotationsriktning under torkcykeln
för att förhindra att plaggen fastnar i varandra
och för att få en jämnare torkning. Kall luft
används under de sista 10/20 minuternas
torkning för att minska mängden skrynklor.
Ull
Torkprogram på låg temperatur, idealiskt för
att varsamt torka yllekläder så att de blir
mjuka, utan att de gnuggas mot varandra
och filtas ihop. Vi rekommenderar att
kläderna torkas på avigsidan. Torktiden
beror på mängden tvätt och den
centrifugeringshastighet som valts för
tvättprogrammet. Denna cykel är lämplig för
en liten mängd tvätt på max 1 kg (3 tröjor).
Blandat
Torkprogram med låg temperatur som
rekommenderas för syntetmaterial och
blandfiber (kontrollera alltid tvättråden).
Bomull
Torkprogram med hög temperatur som
rekommenderas för bomulls- och linneplagg
(kontrollera alltid tvättråden).
Tvättning och Torkning 59 Min.
När du bara behöver tvätta och torka några
få plagg är det här 59-minutersprogrammet
perfekt!
Programmet
passar
mindre
maskinstorlekar upp till 1,5 kg (ungefär fyra
skjortor) eller lätt smutsade plagg. Det
tvättar, sköljer, centrifugerar och torkar dina
plagg
på
under
en
timme.
Vi
rekommenderar att du minskar mängden
tvättmedel när du kör det här programmet
för att undvika slöseri.
ONE Fi EXTRA
Läget du måste välja när du vill fjärrstyra
tvättmaskinen med hjälp av appen (via WiFi). I det här fallet kommer tvättprogrammet
startas med hjälp av appens kommandon.
Om maskinen inte har registrerats än,
kan du trycka på START/PAUS på
maskinen, programmet "Auto-Hygiene"
(Autorengöring) kommer att köras. Det är
avsett att rengöra trumman, eliminera
dåliga lukter och förlänga maskinens
livslängd. Se till att det inte finns tvätt i
trumman innan du startar programmet
"Auto-Hygiene" (Autorengöring), använd
särskilt medel för tvättmaskinsrengöring
eller pulvertvättmedel. Lämna luckan öppen
efter programmet, för att låta trumman
torka. Rekommenderas var 50:e tvätt.
Denna maskins torkcykel för ylle
är godkänd av "The Woolmark Company"
för
torkning
av
maskintvättbara
ylleprodukter, på villkor att dessa
produkter tvättas och torkas enligt
instruktionerna på plaggets etikett och
instruktionerna från maskintillverkaren.
I Storbritannien, Hong Kong och
Indien är varumärket Woolmark ett
certifierat varumärke. M0000
51
SV
Ull/Siden
Det här programmet ger en ömtålig
cykel som passar perfekt för ull som
märkts som "maskintvättbart" och för
siden eller andra material som kan
tvättas som siden enligt tvättmärkningen.
l Torka bara tvätt som har centrifugerats.
7. TORKCYKEL
l Anvisningarna är generella, därför kan
det behövas lite övning för att uppnå de
bästa torkresultaten.
l Vi rekommenderar att du ställer in en
kortare torktid än den angivna vid den
första användningen så att du kan
fastställa vilken torrhetsgrad som önskas.
l Vi rekommenderar att du inte torktumlar
material som nöts lätt, t.ex. mattor eller
plagg med långa fibrer, för att undvika att
luftutloppet sätts igen.
l Vi rekommenderar att du sorterar tvätten
enligt följande:
- Enligt anvisningarna för torktumling
på tvättrådsetiketten
Korrekt torktumling
l Öppna luckan.
l Lägg inte i mer tvätt än vad som
anges som maximal torkningsmängd i
programtabellen. Om plaggen är stora
(t.ex. lakan) eller suger upp mycket vatten
(t.ex. handdukar eller jeans) bör du
minska mängden tvätt.
l Stäng luckan.
l Vrid programvredet till ett torkprogram
som är mer lämpligt för tvätten.
l Kombimaskinen kan utföra följande typer
av torktumling:
- Torkprogram med låg
rekommenderas
för
Kan torktumlas.
(
Torktumlas i hög temperatur.
temperatur,
yllematerial
-symbolen på programvredet).
- Torkprogram med låg temperatur,
rekommenderas
för
blandmaterial
(syntet/bomull)
och
syntetmaterial
Torktumla endast i låg temperatur.
(
Torktumla INTE.
-symbolen på programvredet).
- Torkprogram med hög temperatur,
rekommenderas för bomull, frotté, linne,
Om det inte finns några tvättråd i
plagget är det bäst att anta att det inte
är lämpligt att torktumla.
hampatyg osv. (
programvredet).
- Efter storlek och tjocklek
Om
tvättlasten
är
större
än
torkkapaciteten delar du upp plaggen
efter tjocklek (separera t.ex. handdukar
från tunna underkläder).
- Efter material
Bomull/linne: handdukar, bomullstrikå,
dukar och sänglinne.
Syntetmaterial: blusar, skjortor, overaller
m.m. av polyester eller polyamid, liksom
blandningar av bomull och syntetmaterial.
52
-symbolen på
l Välj önskad torrhetsgrad:
EXTRA TORRT
(rekommenderas för handdukar,
badrockar och stora tvättmängder).
STRYKTORRT
(efter detta program är tvätten är
redo att strykas).
SKÅPTORRT
(för plagg som läggs undan utan
att strykas).
du vill ha en tidsbegränsad
torktumling
trycker
du
på
TORKPROGRAMKNAPPEN
tills
indikatorlampan för önskad tid tänds.
När du väljer ylleprogrammet kan
ingen annan torrhetsgrad väljas än
standard.
l Tvätt-torkmaskin kommer att beräkna den
tid som behövs för torkning och fuktnivån
kvar i tvätten, i enlighet med den
belastning och tork vald.
l Kontrollera
att kranen är på och att
avloppsslangen sitter på plats.
l När programmet är avslutat visas ordet
"End" på displayen. Efter fem minuter
går maskinen in i standby-läge (på vissa
modeller visas två rader på displayen).
l Stäng av maskinen genom att vrida
programväljaren till AV.
l Öppna luckan och ta ut tvätten.
l Stäng av kranen.
AVBRYTA TORKPROGRAMMET
l Avbryt torkprogrammet genom att hålla in
TORKPROGRAMKNAPPEN i ungefär 3
sekunder.
VARNING:
Torktumla inte vadderade plagg (t.ex.
täcken, quiltade jackor m.m.) eller
ömtåliga material.
Om du torktumlar plagg som ska
dropptorka
måste
du
minska
tvättmängden för att förhindra att den
blir skrynklig.
VARNING:
När du avbryter torkprogrammet
startar avsvalningsfasen och du
måste vänta i ungefär 10/20 minuter
innan du öppnar luckan.
l Tryck på START/PAUS-knappen (den
För att maskinen ska fungera korrekt ska
inte torkcykeln avbrytas om det inte är
absolut nödvändigt.
återstående torktiden visas på displayen).
Maskinen räknar ut hur lång tid det tar
tills programmet är klart utifrån en
standardlast och under cykelns gång
korrigeras tiden utifrån den aktuella
lastens storlek och sammansättning.
Under torkfasen accelererar trumman
till högre hastighet för att fördela
tvätten och optimera torkningen.
l Indikatorlampan för det valda torkprogrammet
är tänd tills avsvalningsfasen påbörjas
då motsvarande indikatorlampa tänds.
53
SV
l Om
8. AUTOMATISK TVÄTT-/
TORKCYKEL
l I
slutet av tvättcykeln visas den
kvarvarande torktiden på displayen .
l Indikatorlampan för det valda torkprogrammet
Överskrid inte den övre gränsen för
hur mycket tvätt som kan torktumlas
enligt programtabellen, annars blir
tvätten inte tillräckligt torr.
är tänd tills avsvalningsfasen påbörjas
då motsvarande indikatorlampa tänds.
l När programmet är avslutat visas ordet
- Tvätt
l Öppna tvättmedelsfacket, mät upp rätt
mängd tvättmedel och lägg i det.
"End" (Slut) på displayen. Efter fem
minuter går maskinen in i standby-läge
(på vissa modeller visas två rader på
displayen).
l Kontrollera vilket program som är lämpligt
l Stäng av maskinen genom att vrida
för dina textilier i listan över tvättprogram
(t.ex. hårt smutsad bomull) och vrid
programväljaren till önskat program.
l Justera tvättemperaturen om det behövs.
programväljaren till AV.
l Öppna luckan och ta ut tvätten.
l Stäng av kranen.
l Tryck in alternativknapparna (vid behov).
AVBRYTA TORKPROGRAMMET
l Kontrollera att kranen är på och att
avloppsslangen sitter på plats.
l Avbryt torkprogrammet genom att hålla in
TORKPROGRAMKNAPPEN i ungefär 3
sekunder.
- Torktumling
l Välj önskad torrhetsgrad:
EXTRA TORRT
(rekommenderas för handdukar,
badrockar och stora tvättmängder).
STRYKTORRT
(efter detta program är tvätten är
redo att strykas).
SKÅPTORRT
(för plagg som läggs undan utan
att strykas).
När du väljer ylleprogrammet kan
endast standard-torrhetsnivån väljas.
l Om
du vill ha en tidsbegränsad
torktumling
trycker
du
på
TORKPROGRAMKNAPPEN
tills
indikatorlampan för önskad tid tänds.
l Tryck på START/PAUS-knappen.
54
VARNING:
När du avbryter torkprogrammet
startar avsvalningsfasen och du måste
vänta i ungefär 10/20 minuter innan du
öppnar luckan.
För att maskinen ska fungera korrekt ska
inte torkcykeln avbrytas om det inte är
absolut nödvändigt.
9. FELSÖKNING OCH GARANTI
Om du tror att tvättmaskinen inte fungerar som avsett kan du läsa tipsen i snabbguiden
nedan för mer information om att avhjälpa de vanligaste problemen.
l Modeller med display: felet visas med bokstaven "E" och en siffra (exempel: Fel 2 =
E2).
l Modeller utan display: felet visas genom att alla lampor blinkar lika många gånger
som koden för felet, följt av en paus på 5 sekunder (exempel: Fel 2 = två blinkningar
– paus 5 sekunder – två blinkningar, osv...).
Fel som visas
E2 (med display)
lamporna blinkar 2
gånger
(utan display)
E3 (med display)
lamporna blinkar 3
gånger
(utan display)
E4 (med display)
lamporna blinkar 4
gånger
(utan display)
E7 (med display)
lamporna blinkar 7
gånger
(utan display)
Någon annan kod
Möjliga orsaker och praktiska lösningar:
Maskinen får inte in vatten.
Se till att vattenkranen är öppen.
Se till att vattenslangen inte är böjd, tilltrasslad eller instängd.
Avloppsslangen är inte på rätt höjd (se installationsavsnittet).
Stäng av vattenkranen, skruva loss vattenslangen från baksidan av
tvättmaskinen och se till att ”sandfiltret” inte är igensatt.
Tvättmaskinen tömmer inte ut vattnet.
Se till att filtret inte är igensatt.
Se till att avloppsslangen inte är böjd, tilltrasslad eller instängd.
Se till att husets avloppssystem inte är igensatt och låter vatten flöda
igenom utan hinder. Försök t.ex. att tömma ur vattnet i diskhon.
För mycket skum och/eller vatten.
Se till att du inte har använt för mycket tvättmedel eller en produkt
som inte är gjord för användning i tvättmaskin.
Problem med luckan.
Se till att luckan är ordentligt stängd. Se till att kläderna i maskinen
inte ligger i vägen för att stänga luckan.
Om luckan är blockerad, stäng av maskinen och dra ur/stäng av
elförsörjningen, vänta 2-3 minuter och öppna luckan.
Stäng av maskinen och dra ur/stäng av elförsörjningen, vänta en
minut. Starta maskinen och starta ett program. Kontakta ett
auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.
55
SV
FELRAPPORT
ANDRA PROBLEM
Problem
Tvättmaskinen
startar/fungerar inte
Vatten har läckt ut
på golvet vid
tvättmaskinen
Tvättmaskinen
centrifugerar inte
Kraftiga vibrationer
/buller under
centrifugeringen
Möjliga orsaker och praktiska lösningar:
Kontrollera
att
maskinen
är
ansluten
till
fungerande
eluttag/elförsörjning.
Se till att elen är påslagen.
Kontrollera att ev. vägguttag fungerar med en annan apparat, t.ex.
en lampa.
Luckan är kanske inte ordentligt stängd, öppna och stäng den igen.
Se till att önskat program har valts på rätt sätt och att startknappen
är intryckt.
Kontrollera att tvättmaskinen inte är i pausläge.
Det kan bero på en läcka i packningen mellan kranen och
vattenslangen. Om så är fallet måste packningen bytas och
anslutningen dras åt.
Se till att filtret är ordentligt stängt.
Om kläderna lagts in i tvättmaskinen ojämnt kan den:
• Försöka balansera tvätten och öka tiden för centrifugering.
• Minska centrifugeringens hastighet för att minska vibrationer och
buller.
• Hoppa över centrifugeringen för att skydda maskinen.
Se till att tvätten fördelas jämnt. Om tvätten är ojämn, fördela om den
och starta om programmet.
Det kan bero på att vattnet inte tömts ut helt och hållet: vänta några
minuter. Om problemet kvarstår, se avsnittet Fel 3.
Vissa modeller en har funktion för att hoppa över centrifugering, se
till att den inte är på.
Se till att inga alternativ som påverkar centrifugeringen är på.
Användning av för mycket tvättmedel kan förhindra att
centrifugeringen startar.
Tvättmaskinen kanske inte står i nivå: justera fötterna
enligt instruktionerna i det särskilda avsnittet.
Se till att transportskruvar, gummipluggar och distansrör tagits bort.
Kontrollera att det inte finns några främmande föremål i trumman
(mynt, gångjärn, knappar osv...).
Tillverkargarantin omfattar fel som orsakats av elektriska eller mekaniska fel på
produkten till följd av handling eller underlåtenhet av tillverkaren. Om ett fel
orsakats av faktorer utanför den levererade produkten, missbruk eller av att
användningsinstruktionerna inte följts, får en avgift debiteras.
56
Kontakta ett auktoriserat servicecenter om
problemet kvarstår eller om du misstänker
felfunktion.
- vattnet från sköljningen kan se solkigt
ut: Effekten beror på lösgjorda zeoliter
som inte har någon negativ påverkan på
sköljresultatet.
Du rekommenderas att alltid använda
originaldelar som kan beställas från våra
auktoriserade servicecenter.
Garanti
Produkten omfattas av garanti i enlighet
med villkoren på garantibeviset som
medföljer produkten. Du måste fylla i
och spara garantibeviset, så du kan visa
det för auktoriserade servicecenter vid
behov.
- vitt damm (zeoliter) på färdig tvätt: det
här är normalt, dammet absorberas inte
av fibrerna och påverkar inte deras färg.
- skum i det sista sköljvattnet: det
behöver inte betyda att sköljningen är
otillfredsställande.
- mycket skumbildning: Det beror ofta på
anjoniska ytaktiva ämnen, som kan finnas
i tvättmedel och som kan vara svåra att
eliminera från tvätten.
Tvätten behöver inte sköljas igen: det
motverkar inte effekten.
Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för
eventuella tryckfel i dokumentation
som medföljer produkten. Tillverkaren
förbehåller sig vidare rätten att utföra
sådana ändringar av produkten som kan
bedömas vara nödvändiga utan att
förändra dess väsentliga egenskaper.
57
SV
Användning av ekologiska tvättmedel utan
fosfater kan leda till följande:
58
Kiitos, että valitsit Hoover-pesukoneen. Olemme
ylpeitä aina saadessamme tarjota laajasta
kodinkonevalikoimastamme uusia, innovatiivisia
ja teknisesti edistyksellisiä tuotteita, jotka
auttavat sinua päivittäisissä toimissasi.
Yksityishenkilöillä on tärkeä tehtävä varmistaa,
että sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta ei tule
ympäristöongelmaa. Seuraavien perussääntöjen
noudattaminen on tärkeää:
l Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa
Lue tästä käyttöohjeesta, kuinka laitetta
käytetään oikein ja turvallisesti ja kuinka
siitä pidetään tehokkaasti huolta.
l Sähkö-
ja elektroniikkalaiteromu on
toimitettava jätehuolto-organisaation tai
rekisteröityjen
yhtiöiden
ylläpitämiin
asianmukaisiin keräyspisteisiin. Monissa
maissa on suurikokoisen sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun
kotikeräyspalveluja.
Käytä pesukonetta vasta, kun
olet lukenut nämä ohjeet huolellisesti.
Suosittelemme,
että
säilytät
tämän
käyttöohjeen helposti saatavilla ja hyvässä
kunnossa myös mahdollisia myöhempiä
omistajia varten.
Tarkista, että laitteen mukana toimitetaan tämä
käyttöohje, takuutodistus, huoltokeskuksen
osoite ja energiatehokkuustarra. Tarkista myös,
että tulpat, poistoletkun käyrä sekä nestemäisen
pesu- tai valkaisuaineen lokero (vain joissain
malleissa) ovat mukana. Suosittelemme, että
säilytät kaikki nämä osat.
Monissa maissa voit uuden laitteen oston
yhteydessä palauttaa vanhan laitteesi
jälleenmyyjälle, jonka on vastaanotettava
veloituksetta yksi vanha laite yhtä uutta
laitetta kohden, mikäli laite on vastaavaa lajia
ja vastaa toiminnoiltaan toimitettua laitetta.
Jokaisen
tuotteen
tunnisteena
on
yksilöllinen 16-merkkinen koodi, jota
kutsutaan myös sarjanumeroksi. Koodi on
painettu tarraan, joka on liimattu laitteeseen
(luukun lähelle) tai joka löytyy tuotteen
sisällä olevasta asiakirjakuoresta. Koodi on
eräänlainen tuotekohtainen tunnistekortti,
jota tarvitaan tuotteen rekisteröimiseen ja
otettaessa yhteyttä huoltoliikkeeseen.
1. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
Ympäristöehdot
5. PIKAKÄYTTÖOPAS
Sisällys
2. ASENNUS
3. KÄYTÄNNÖLLISIÄ VINKKEJÄ
4. YLLÄPITO JA PUHDISTUS
6. OHJAIMET JA OHJELMAT
Tämä
laite
on
merkitty
eurooppalaisen direktiivin sähkö- ja
elektroniikkalaiteromusta (WEEE)
7. KUIVAUSOHJELMA
8. AUTOMAATTINEN PESUKUIVAUSOHJELMA
2012/19/EU mukaisesti.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sisältää
saastuttavia aineita (jotka voivat aiheuttaa
haittaa ympäristölle) ja peruskomponentteja
(jotka voidaan käyttää uudelleen). On
tärkeää, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
toimitetaan erikoiskäsittelyyn, jotta siitä
voidaan poistaa kaikki saastuttavat aineet ja
käsitellä ne asianmukaisesti ja jotta kaikki
materiaalit voidaan kerätä ja kierrättää.
9. VIANMÄÄRITYS JA TAKUU
59
FI
käsitellä kotitalousjätteenä.
1. YLEISET
TURVALLISUUSOHJEET
l Tämä
laite on tarkoitettu
käytettäväksi kotitalouksissa ja
vastaavissa paikoissa, esimerkiksi:
− myymälöiden, toimistojen ja
muiden työpaikkojen henkilöstön
keittiötiloissa;
− maatiloilla;
− hotellien, motellien ja muiden
asuinpaikan tyyppisten paikkojen
asiakkaiden käytössä;
− aamiaismajoituksen
kaltaisessa käytössä.
Laitteen käyttö kotitalousympäristöstä
poikkeavissa
paikoissa
tai
tavanomaisista kodinhoitotoimista
poikkeavalla
tavalla,
kuten
kaupallinen
asiantuntijatai
ammattilaiskäyttö, on kiellettyä
myös edellä kuvatuissa paikoissa.
Jos laitetta käytetään näistä
ohjeista poikkeavalla tavalla, sen
käyttöikä
voi
lyhentyä
ja
valmistajan takuu voi raueta.
Valmistaja ei hyväksy mitään
laitteelle aiheutuvia vahinkoja tai
muita vahinkoja ja menetyksiä,
jotka aiheutuvat kotitalouskäytöstä
poikkeavasta käytöstä (myös
laitteen ollessa kotitalousympäristössä),
lain sallimassa enimmäislaajuudessa.
l Tätä
laitetta voivat käyttää
vähintään 8-vuotiaat lapset sekä
henkilöt, joiden fyysiset tai
henkiset valmiudet eivät riitä
laitteen turvallisen käsittelyyn tai
60
joilla ei ole laitteen käytön
edellyttämää kokemusta tai
tietoa, jos he toimivat toisen
henkilön valvonnassa tai ovat
saaneet ohjeistuksen laitteen
käyttöön ja käyttö tapahtuu
turvallisella
tavalla
ja
he
ymmärtävät laitteen käyttöön
liittyvät vaarat. Älä anna lasten
leikkiä laitteella. Lapset eivät
saa puhdistaa ja huoltaa
laitetta ilman valvontaa.
l Lapsia
on valvottava, etteivät
he leiki laitteella.
l Alle
3-vuotiaat
lapset
on
pidettävä loitolla, ellei heitä
valvota jatkuvasti.
l Jos
virtajohto on vaurioitunut,
valmistajan
tai
valmistajan
huoltoedustajan tai muun vastaavan
pätevän henkilön on vaihdettava se
vaaran välttämiseksi.
l Käytä
veden syöttöliitäntään
vain laitteen mukana toimitettuja
letkuja (älä käytä vanhoja letkuja).
l Vedenpaineen
tulee olla 0,05–
0,8 MPa.
l Varmista,
että matto ei tuki
koneen pohjaa ja tuuletusaukkoja.
l Kone
sammutetaan kääntämällä
ohjelmavalitsimen
osoitinmerkki
pystysuoraan. Valitsimen kaikissa
muissa asennoissa kone on päällä
(vain
mallit,
joissa
on
ohjelmasäädin).
l Pesu-kuivausohjelman
viimeinen
vaihe suoritetaan ilman lämmitystä
(jäähdytysohjelma), jotta lämpö ei
vaurioita tekstiilejä.
l Vaahtokumia
(lateksivaahtoa),
suihkumyssyjä, sadevaatteita,
kumitettuja kankaita, vaahtokumia
sisältäviä tyynyjä tai vastaavia ei saa
kuivata kuivaavassa pesukoneessa.
l Huuhteluaineita
ja vastaavia
tuotteita on käytettävä tuotteen
valmistajan ohjeiden mukaisesti.
l Laite
on asennettava siten, että
pistotulppaan on esteetön pääsy. l Öljyn tahrimat vaatekappaleet
voivat syttyä palamaan itsestään
l Tätä
kodinkonetta ei saa
erityisesti altistuessaan kuumuudelle
asentaa lukittavan oven tai
esimerkiksi kuivaavassa pesukoneessa.
liukuoven taakse tai tilaan,
Vaatekappaleet lämpenevät, mikä
jonka ovi on saranoitu siten,
aiheuttaa öljyssä lämpöä tuottavan
että se estää pesukoneen
hapettumisreaktion. Jos lämpö ei pääse
luukun avaamisen kokonaan.
poistumaan, vaatekappaleet voivat
kuumentua niin paljon, että ne
l Kuivien vaatteiden enimmäiskapasiteetti
syttyvät palamaan. Öljyn tahrimien
riippuu käytössä olevasta mallista
vaatteiden pinoaminen tai paneminen
(katso ohjauspaneeli).
säilytykseen voi estää lämmön
l Tätä
kodinkonetta ei saa
poistumisen ja aiheuttaa tulipalon.
käyttää, jos tekstiilien pesussa on
käytetty teollisuuskemikaaleja.
l Jos kasvi- tai ruokaöljyn tai
hiustenhoitotuotteiden tahrimia
l Älä
kuivaa
pesemättömiä
vaatekappaleita on laitettava
vaatekappaleita kuivaavassa
kuivaavaan
pesukoneeseen,
pesukoneessa.
ne on ensin pestävä kuumassa
vedessä, jossa on tavallista
l Vaatekappaleet, jotka ovat esimerkiksi
enemmän pesuainetta. Se
ruokaöljyn, asetonin, alkoholin,
vähentää vaaraa mutta ei
bensiinin, petrolin, tahranpoistoaineen,
poista sitä kokonaan.
tärpätin, vahan tai vahanpoistoaineen
61
FI
VAROITUS:
Älä koskaan pysäytä kuivaavaa
pesukonetta ennen kuivausohjelman
päättymistä, paitsi jos tekstiilit
otetaan heti pois koneesta ja
levitetään niin, että lämpö pääsee
haihtumaan.
vai vastaavien aineiden likaamia,
on ennen kuivaamista pestävä
kuumassa vedessä, jossa on
tavallista enemmän pesuainetta.
l Tyhjennä
taskut
kaikista l Kun siirrät pesukonetta, älä nosta sitä
esineistä, erityisesti sytyttimistä
valitsimista tai pesuainekotelosta,
ja tulitikuista.
äläkä koskaan kuljeta pesukonetta
siten, että luukku painautuu
työntökärryä vasten. Suosittelemme,
l Tietoja tuotteen mikrokortista on
että pesukonetta nostamassa on
saatavana valmistajan verkkosivulta.
kaksi henkilöä.
Turvallisuusohjeet
l Vian
l Irrota
pesukoneen virtajohto ja
sulje vesihana ennen kuin
puhdistat tai huollat konetta.
l Varmista,
että sähköjärjestelmä
on maadoitettu. Jos näin ei ole,
pyydä valtuutetun ammattilaisen
apua.
tai toimintahäiriön sattuessa
sammuta pesukone ja sulje
vesihana, älä yritä korjata konetta
itse. Ota välittömästi yhteyttä
asiakaspalveluun ja käytä vain
alkuperäisiä varaosia. Näiden
ohjeiden noudattamatta jättäminen
voi tehdä koneesta vaarallisen.
l Älä
käytä
muuntimia,
haaroituspistorasioita tai jatkojohtoja.
VAROITUS:
veden lämpötila voi nousta
hyvin korkeaksi pesun aikana.
l Varmista
ennen luukun avaamista,
että rummussa ei ole vettä.
l Älä
koskaan irrota virtajohtoa
pistorasiasta vetämällä johdosta
tai koneesta.
Tämä
laite
täyttää
Euroopan turvallisuus- terveysl Älä altista pesukonetta sateelle, ja ympäristövaatimukset, jotka
suoralle auringonvalolle tai on asetettu lainsäädännössä tälle
muille sääilmiöille.
laitteelle.
62
2. ASENNUS
l Katkaise
letkun pakkausnauhat
mutta varo vaurioittamasta
letkua ja virtajohtoa.
1
l Irrota
takaa 2 tai 4 ruuvia (A) ja
poista 2 tai 4 täytelevyä (B)
piirroksen 1 mukaisesti.
l Tuki
2
tai
4
käyttöohjekuoressa
tulpilla.
B
B
A
A
FI
A
B
A
B
reikää
olevilla
l Jos
pesukone
on
sisäänrakennettu, katkaise letkun
pakkausnauhat ja irrota 3 tai 4
ruuvia (A) ja poista 3 tai 4
täytelevyä (B).
malleissa yksi tai
useampi
täytelevy
putoaa
koneen sisään; poista nämä
levyt kallistamalla pesukonetta
eteenpäin. Tuki reiät kirjekuoressa
olevilla tulpilla.
2
A
1
l Joissain
2
3
B
VAROITUS:
pidä pakkausmateriaalit
poissa lasten ulottuvilta.
l Aseta
poliondalevy
koneen
pohjaan piirroksen 2 mukaisesti
(mallin mukaan kyseessä on
versio A, B tai C).
63
C
3
2
1
Vesiliitännät
3
l Liitä
laitteen mukana tullut letku
vesihanaan (piirros 3). Älä käytä vanhaa
letkua.
l Joissain malleissa voi olla yksi tai
useampi seuraavista ominaisuuksista:
l KUUMA JA KYLMÄ (piirros 4): Kuumaja kylmävesiliitäntä säästää energiaa.
Liitä harmaa letku kylmävesihanaan
ja
punainen letku kuumavesihanaan. Jos kone
voidaan liittää vain kylmävesihanaan,
joidenkin ohjelmien käynnistyminen kestää
muutaman minuutin pidempään.
4
1
l AQUASTOP (piirros 5): Syöttöletkussa
oleva laite, joka pysäyttää veden
virtauksen letkun vaurioituessa. Tällöin
“A”-ruutuun ilmestyy punainen merkki, ja
letku on vaihdettava uuteen. Avaa mutteri
painamalla yksisuuntaista lukitsinta “B”.
l AQUAPROTECT - SUOJATTU SYÖTTÖLETKU
(piirros 6): Jos varsinaisesta sisäletkusta
“A” vuotaa vettä, läpinäkyvä suojavaippa
“B” pitää veden sisällään ja pesuohjelma
voidaan
suorittaa
loppuun.
Kun
pesuohjelma on päättynyt, ota yhteyttä
asiakaspalveluun syöttöletkun vaihtamista
varten.
5
6
B
A
B
A
7
Sijoittaminen
min 4 cm
vääntämästä tai puristamasta letkuja.
Aseta tyhjennysletku kylpyammeeseen tai
kytke se mieluummin seinässä olevaan
poistoaukkoon, jonka etäisyys lattiasta
on vähintään 50 cm ja halkaisija on
pesukoneen letkua suurempi (piirrokset 7).
64
max 100 cm
l Siirrä pesukone seinän lähelle ja varo
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
jalkoja piirroksen 8 mukaisesti:
a.vapauta ruuvi kääntämällä mutteria
myötäpäivään;
b. pyöritä jalkaa ylös- tai alaspäin, kunnes
se on tukevasti lattiassa;
c.lukitse jalka kiristämällä mutteri kiinni
pesukoneen pohjaan.
8
A
B
l Kytke virtajohto.
VAROITUS:
jos virtajohto on vaihdettava uuteen,
ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
FI
l Aseta kone vaakasuoraan säätämällä
C
Pesuainekotelo
Pesuainekotelo on jaettu kolmeen lokeroon
piirroksen 9 osoittamalla tavalla:
l lokero “1”: esipesuaine;
l lokero “ ”:lisäaineet, huuhteluaineet,
tärkkäyshajusteet jne;
9
1
2
VAROITUS:
Käytä vain nestemäisiä tuotteita.
Pesukone on säädetty annostelemaan
lisäaineita automaattisesti viimeisen
huuhtelun jokaisen jakson aikana.
10
l lokero “2”: pesuaine.
Joissain malleissa on myös kuppi
nestemäiselle pesuaineelle (piirros 10).
Jos käytät sitä, aseta se lokeroon 2. Näin
nestemäistä pesuainetta pääsee rumpuun
vain juuri oikeaan aikaan. Kuppia voidaan
käyttää myös valkaisuaineelle, kun valittuna
on huuhteluohjelma.
11
VAROITUS:
Joitakin pesuaineita on vaikea saada
poistettua.
Tällöin
suosittelemme
rumpuun asennettavan erikoissäiliön
käyttöä (esimerkki piirroksessa 11).
65
Ennen kuivausohjelman käyttämistä
3. KÄYTÄNNÖLLISIÄ
VINKKEJÄ
l SÄÄSTÄ energiaa ja aikaa poistamalla
vesi pyykistä nopealla linkouksella ennen
kuivausohjelman käyttämistä.
Täyttövinkkejä
VAROITUS: Huomaa seuraavat asiat,
kun lajittelet pyykkiä:
- Poista pyykistä metalliesineet, kuten
hiussoljet, neulat ja kolikot;
- Sulje vetoketjut ja tyynyliinojen napit, solmi
irralliset vyöt ja pitkät nauhat;
- Irrota verhoista ripustimet;
- Tutustu vaatteiden pesuohjeisiin huolellisesti;
- Poista sitkeät tahrat tahranpoistoaineilla.
l Kun peset huopia, peittoja tai muita raskaita
tekstiilejä, suosittelemme välttämään linkousta.
l Kun peset villaa, varmista, että tekstiili on
konepestävä ja että siinä on ”puhdasta
uutta villaa” -symbolin lisäksi merkintä ”ei
huovutu” tai ”konepestävä”.
Seuraavassa pikaoppaassa on vinkkejä
ja suosituksia pesuaineen käytöstä
eri
lämpötiloissa.
Lue
aina
pesuainepakkauksesta
ohjeet
oikeaan
käyttöön ja annosteluun.
Erittäin
likaiseen
valkopesuun
suosittelemme
puuvillaohjelmaa,
vähintään
60°C:n
lämpötilaa
ja
normaalia pesujauhetta (tehokäyttöön
sopivaa), joka sisältää keskimääräisessä
tai korkeassa lämpötilassa erinomaisesti
toimivia valkaisuaineita.
Hyödyllisiä neuvoja käyttäjälle
Opas koneen ympäristöystävälliseen
taloudelliseen käyttöön.
ja
Täytä kone mahdollisimman täyteen
l Energian, veden, pesuaineen ja ajan
käyttö on tehokkainta, kun käytetään
suositeltua
enimmäistäyttömäärää.
Energiaa säästyy jopa 50% pestäessä
täysi koneellinen kahden puolikkaan
koneellisen sijaan.
40—60°C:n
pesuohjelmiin
valitaan
sopiva pesuaine tekstiilien kuidun ja
likaantumisasteen mukaan.
Normaalit pesujauheet sopivat hyvin
likaisten valkoisten tai haalistumattomien
tekstiilien
pesuun,
ja
nestemäiset
pesuaineet
tai
värilliselle
pyykille
tarkoitetut pesujauheet sopivat vähän
likaantuneille värjätyille tekstiileille.
Tarvitaanko esipesua?
l Vain hyvin likaiselle pyykille! SÄÄSTÄT
pesuainetta, aikaa, vettä ja 5–15%
energiaa, kun ET valitse esipesuohjelmaa
vähän tai tavanomaisesti likaantuneelle
pyykille.
Alle 40°C:n pesuohjelmiin suosittelemme
nestemäisiä pesuaineita tai pesujauheita,
joiden erikseen mainitaan sopivan alhaisessa
lämpötilassa pesemiseen.
Tarvitaanko kuumaa vettä?
l Kun tahrat esikäsitellään tahranpoistoaineella
tai
kuivuneet
tahrat
liotetaan
vedessä ennen pesua, pesuohjelman
lämpötilaa voidaan laskea. Energiaa
säästyy
jopa
50%
käytettäessä
60°C:n pesuohjelmaa.
Villan tai silkin pesuun tulee käyttää
vain
erikseen
näille
tekstiileille
tarkoitettuja pesuaineita.
66
4. YLLÄPITO JA
PUHDISTUS
FI
Puhdista pesukoneen ulkopinnat kostealla
pyyhkeellä. Älä käytä hankaavia aineita,
alkoholia
tai
liuottimia.
Pesukoneen
tavanomainen
puhdistus
ei
edellytä
erityistoimia:
puhdista
pesuainelokerot
ja
suodatin.
Jäljempänä
annetaan
vinkkejä pesukoneen siirtämiseen ja
pidempiaikaiseen käytöstäpoistoon.
Pesuainekotelon puhdistus
Suosituksia pesukoneen siirtoon
ja pitkäaikaiseen varastointiin
l Suosittelemme
pesuainelokeroiden
puhdistamista, jotta niihin ei kerry pesuja huuhteluainejäämiä.
l Jos pesukonetta pidetään varastossa
lämmittämättömässä tilassa pidemmän
aikaa, tyhjennä kaikista letkuista vesi.
l Irrota
pesuainekotelo vetämällä sitä
riittävän lujaa. Puhdista se juoksevalla
vedellä ja aseta takaisin paikalleen.
l Irrota pesukone verkkovirrasta.
l Irrota letku kiinnikkeestään, laske se alas
ja tyhjennä kaikki vesi astiaan.
Suodattimen puhdistus
l Kun olet valmis, kiinnitä poistoletku
l Pesukoneessa on erikoissuodatin, joka
kiinnikkeeseen.
kerää suuret irtokappaleet, kuten napit tai
kolikot, jotka voivat tukkia viemärin.
l Saatavana vain tietyissä malleissa: vedä
mutkalla oleva letku auki, poista tulppa ja
poista vesi letkusta astiaan.
l Suosittelemme, että ennen suodattimen
avaamista panet sen alle imukykyisen
pyyhkeen, jotta lattia pysyy kuivana.
l Käännä
suodatinta
vastapäivään
pystyasennossa olevaan pysäyttimeen asti.
l Irrota suodatin ja puhdista se. Kun olet
valmis, kiinnitä se takaisin kääntämällä
myötäpäivään.
l Kiinnitä
kaikki
pesukoneen
osat
päinvastaisessa järjestyksessä kuin edellä
on kuvattu.
67
5. PIKAKÄYTTÖOPAS
Pesukone sovittaa vesimäärän automaattisesti
pyykin laadun ja määrän mukaiseksi.
Järjestelmä vähentää energiankulutusta ja
lyhentää pesuaikoja huomattavasti.
6. OHJAIMET JA
OHJELMAT
A
Ohjelman valinta
l Kytke pesukoneeseen virta ja valitse
haluamasi ohjelma.
L
l Säädä tarvittaessa pesulämpötila ja paina
M
tarvittavia lisävalintapainikkeita.
I
KUIVAUS
Jos haluat, että kuivausohjelma alkaa
automaattisesti pesemisen jälkeen,
valitse tarvittava ohjelma kuivauksen
valintapainikkeella.
Jos näin ei tehdä, kuivausohjelman ja
täyttömäärän voi valita pesuohjelman
päätyttyä.
B
G
H
E
C
D
F
A Ohjelmanvalitsin ja POIS-asento
l Aloita
pesuohjelma
painamalla
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta.
l Ohjelman lopussa näytössä lukee viesti
”End” tai vastaava merkkivalo palaa.
Odota, kunnes LUUKUN TURVALLISUUDEN
merkivallot on sammunut, ennen kuin
avaat luukun.
B KÄYNNISTÄ/TAUKO-painike
C AJASTETTU ALOITUS-painike
D KUIVAUKSEN VALINTA /
HÖYRYTOIMINTO-painike
E PIKA/LIAN MÄÄRÄ-painike
F VALINNAT-painike
G LÄMPÖTILAN VALINTA-painike
H LINKOUKSEN VALINTA-painike
G+H PAINIKKEIDEN LUKITUS
Katso sopiva pesuohjelma ohjelmataulukosta I Digitaalinäyttö
ja noudata siinä esitettyjä toimintaohjeita.
L LUUKUN TURVALLISUUDEN
merkkivalo
Teknisiä tietoja
M ONE Fi EXTRA-alue
l Katkaise pesukoneen virta.
Tarvittava vedenpaine:
min 0,05 Mpa /max 0,8 Mpa
Linkousteho:
katso arvokilpeä.
Liitäntäteho/ Tarvittava sulake/ Jännite:
katso arvokilpeä.
68
l Aloita valittu pesuohjelma painamalla
tätä.
VAROITUS:
Älä kosketa näyttöä samalla, kun kytket
pistotulppaa, sillä koneet kalibroivat
järjestelmänsä ensimmäisten sekuntien
aikana. Jos näyttöön kosketaan, kone ei
ehkä toimi oikein. Jos näin käy, irrota
pistotulppa ja kiinnitä se uudelleen.
Ohjelmanvalitsin ja POIS-asento
(OFF)
Kun
ohjelmanvalitsinta
käännetään,
näyttöön ilmestyvät valitun ohjelman
asetukset.
Ohjelman loputtua tai laitteen ollessa
koskematta tietyn ajan näytön kirkkautta
vähennetään energian säästämiseksi.
PYYKIN LISÄÄMINEN OHJELMAN
KÄYNNISTYKSEN JÄLKEEN (TAUKO)
l Paina
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta
noin 2 sekunnin ajan (osa merkkivaloista
ja jäljellä olevan ajan ilmaisin osoittavat
vilkkumalla, että kone on pysähtynyt).
l Odota, kunnes LUUKUN TURVALLISUUDEN
merkivallot on sammunut, ennen kuin avaat
luukun.
HUOM. Kone sammutetaan kääntämällä
ohjelmanvalitsin POIS-asentoon.
Ennen luukun avaamista tarkista, että
veden pinta on luukun alareunan
alapuolella, jotta vettä ei valu lattialle.
l Aloita valittu pesuohjelma painamalla
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta.
l Kun ohjelma on valittu, ohjelmanvalitsin
l Kun
olet
lisännyt
tai
poistanut
pyykkiä,
sulje
luukku
ja
paina
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta (ohjelma
jatkaa siitä, mihin se jäi).
pysyy valitun ohjelman kohdalla koko
ohjelman ajan.
l Luukku voidaan avata, kun näytössä lukee
"End" ja LUUKUN TURVALLISUUDEN
merkivallot on sammunut.
l Katkaise pesukoneen virta kääntämällä
OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN
l Ohjelma
keskeytetään
valitsin POIS-asentoon.
valitsin POIS-asentoon.
l Odota
Ohjelmanvalitsin
on
palautettava
POIS-asentoon jokaisen ohjelman
jälkeen
tai
aloitettaessa
uutta
pesuohjelmaa
ennen
ohjelman
valintaa ja käynnistämistä.
2 minuuttia,
turvalukitus aukeaa.
kunnes
luukun
AJASTETTU ALOITUS-painike
l Painikkeesta
voidaan
ohjelmoida
pesuohjelma alkamaan viiveellä enintään
24 tunnin kuluttua.
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painike
Sulje luukku ENNEN kuin painat
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta.
kääntämällä
l Aloitus ajastetaan seuraavasti:
- Aseta haluttu ohjelma.
69
FI
Kun KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta on
painettu, laitteen käynnistymisessä voi
kulua muutama sekunti.
- Aktivoi painike painamalla sitä kerran
(näyttöön tulee h00) ja aseta sen
jälkeen 1 tunnin viive painamalla
uudelleen painiketta (näyttöön tulee
h01). Ohjelmoitu viive kasvaa tunnilla
joka kerran, kun painiketta painetaan,
kunnes näytössä lukee h24. Sen
jälkeen
painikkeen
painaminen
palauttaa ajastuksen nollaan.
- Vahvista painamalla KÄYNNISTÄ/TAUKOpainiketta. Laskenta alkaa, ja kun aika on
kulunut, ohjelma käynnistyy automaattisesti.
l Ajastettu
aloitus voidaan peruuttaa
kääntämällä ohjelmavalitsin POIS-asentoon.
Jos sähkö katkeaa koneen ollessa
käynnissä, valittu ohjelma on tallennettu
muistiin ja jatkuu sähkön palattua
kohdasta, jossa se oli sähkön katketessa.
Valintapainikkeiden
valinnat
on
tehtävä ennen KÄYNNISTÄ/TAUKOpainikkeen painamista.
Valittaessa toimintoa, joka ei sovellu
valittuun ohjelmaan, valintailmaisin
ensin vilkkuu ja sitten sammuu.
voidaan
tehdä
kaksi
l Valinta voidaan poistaa ennen ohjelman
käynnistämistä painamalla painiketta
toistuvasti, kunnes valot sammuvat, tai
kääntämällä ohjelmavalitsin POIS-asentoon.
l Pelkän kuivausohjelman valinta:
Pyykille
sopivan
kuivausohjelman
valinnan
jälkeen
oletusvalinnasta
poikkeava kuivuustaso voidaan valita
painamalla
tätä
painiketta
(paitsi
villankuivausohjelmassa).
l Jos haluat peruuttaa kuivausohjelman
kuivaamisen aikana, paina painiketta
noin 3 sekunnin ajan.
VAROITUS:
jäähdytysvaihe alkaa kuivausohjelman
peruuttamisen jälkeen. Odota noin 10–20
minuuttia ennen luukun avaamista.
l Luukku voidaan avata, kun näytössä
lukee
"End"
TURVALLISUUDEN
sammunut.
KUIVAUKSEN VALINTA /
HÖYRYTOIMINTO -painike
Painikkeella
valintaa:
Ohjelmataulukossa mainittua suurinta
sallittua kuivaustäyttömäärää ei saa
ylittää, sillä muutoin kuivaustulos
heikkenee.
eri
- KUIVAUKSEN VALINTA
l Automaattisen pesu-kuivausohjelman
valinta:
Kun pyykille sopiva pesuohjelma on
valittu, kuivuustaso valitaan painamalla
tätä painiketta. Valittu kuivausohjelma
käynnistyy automaattisesti pesuohjelman
päätyttyä.
Jos valitun pesuohjelman kanssa ei
voi käyttää automaattista kuivausta,
toimintoa ei voi aktivoida.
70
ja
LUUKUN
merkivallot
on
Kuivausohjelma voidaan peruuttaa
myös kääntämällä ohjelmavalitsin
POIS-asentoon. Odota ennen luukun
avaamista, että jäähdytysvaihe on
päättynyt
(10–20
minuuttia)
ja
LUUKUN
TURVALLISUUDEN
on
sammunut.
- HÖYRYTOIMINTO
"Aktiivihöyry" -ohjelman valitsemisen jälkeen
voidaan valita jokin kolmesta eritehoisesta
höyrykäsittelystä. Käsittelyt sopivat sekä
kuiville että märille vaatteille, ja valinnassa
on huomioitava kuitujen materiaali:
- Aktiivihöyry, keinokuidut/sekoitteet
(oletusvalinta) näyttöön ilmestyy P1
Ohjelma sopii keino- ja sekoitekuituvaatteille.
Suositellaan märille vaatteille (eli pesun
- Aktiivihöyry, Puuvilla
(yksi painallus) näyttöön ilmestyy P2
Ohjelmaa suositellaan puuvillavaatteille.
Suositellaan märille vaatteille (eli pesun
jälkeen) pehmentämään linkouksessa
tulevia ryppyjä ja kuiville vaatteille, jotta ne
saataisiin sopivan kosteiksi silitystä varten.
Keskimääräinen kesto.
- Höyryraikastus
(kaksi painallusta) näyttöön ilmestyy P3
Ohjelman höyrytoiminto raikastaa vaatteet
ja pehmentää käytössä syntyneitä ryppyjä.
Höyryä käytetään ohjelman aloitusvaiheessa,
ja lopetusvaiheessa ylimääräinen kosteus
poistetaan, jotta vaatteita voi saman tien
käyttää. Ohjelma sopii kuiville vaatteille.
Toiminto soveltuu
täyttömäärälle.
enintään
1,5
VALINNAT-painike
Valittavissa on kolme valintaa:
- ESIPESU
l Valinnalla suoritetaan esipesu, josta on
hyötyä etenkin pestäessä erittäin likaisia
tekstiilejä (voidaan käyttää vain joissain
ohjelmissa, katso ohjelmataulukko).
l Suosittelemme käyttämään pesuainetta
vain 20% pakkauksen suosittelemista
määristä.
- AQUAPLUS
l Denna option (kan endast tillämpas för
vissa program) gör att du kan köra tvätten
i en betydligt större mängd vatten. Detta
faktum tillsammans med den nya
sammansättningen
på
trummans
rotationscykler med påfyllning och
tömning av vatten ger dig plagg som
tvättats och sköljts på ett perfekt sätt och
med perfekt upplöst tvättmedel, vilket
garanterar en effektiv tvätteffekt.
kg:n
PIKA/LIAN MÄÄRÄ -painike
Painikkeella voidaan tehdä kaksi
valintaa valitun pesuohjelman mukaan.
eri
l Funktionen
har
tagits
fram
för
personer med känslig hy som kan få
hudirritationer eller allergiska reaktioner
från även de minsta tvättmedelsrester.
- PIKA
Painike aktivoituu, kun ohjelmavalitsimesta
valitaan PIKA (14/30/44 Min.) -ohjelma, ja
sillä voi valita jonkin kolmesta mainitusta
ohjelman kestosta.
l Vi
rekommenderar även den här
funktionen för barnartiklar, eller om
tvätten är väldigt smutsig och du behöver
använda mycket tvättmedel, eller när du
tvättar handdukar, eftersom fibrerna kan
hålla kvar tvättmedlet.
- LIAN MÄÄRÄ -painike
l Kun ohjelma on valittu, sille asetettu
pesuaika näytetään automaattisesti.
l Tällä
painikkeella voit valita jonkin
kolmesta
pesutehokkuuden
tasosta
muuttamalla ohjelman pituutta tekstiilien
likaisuuden mukaisesti (voidaan käyttää
vain
joissain
ohjelmissa,
katso
pesuohjelmataulukko).
HYGIEN +
Kan endast aktiveras när du har valt
temperaturen 60°C. Alternativet hjälper till
att hålla dina kläder hygieniska genom att
hålla samma temperatur under hela
tvättprogrammet.
71
FI
jälkeen) pehmentämään linkouksessa
tulevia ryppyjä ja kuiville vaatteille, jotta ne
saataisiin sopivan kosteiksi silitystä varten.
Keskimääräinen kesto.
LÄMPÖTILAN VALINTA -painike
PAINIKKEIDEN LUKITUS
l Painikkeesta
l Voit
voidaan
pesuohjelmien lämpötilaa.
muuttaa
l Tekstiilien säästämiseksi lämpötilaa ei voi
nostaa yli kunkin
enimmäislämpötilan.
ohjelman
sallitun
l Jos haluat kylmän pesuohjelman, kaikkien
lukita
painikkeet
painamalla
samanaikaisesti LÄMPÖTILAN VALINTAja LINKOUKSEN VALINTA -painikkeita
noin 3 sekunnin ajan. Näin voit estää
ei-toivotut muutokset, jos painiketta
painetaan vahingossa koneen ollessa
käynnissä.
ilmaisinten on oltava sammuksissa.
l Lukituksen voi poistaa painamalla näitä
kahta painiketta samanaikaisesti
sammuttamalla laite.
LINKOUKSEN VALINTA -painike
tai
l Painiketta painamalla voidaan vähentää
linkouksen enimmäisnopeutta tai poistaa
linkous kokonaan käytöstä.
Digitaalinäyttö
l Jos
pesuohjemerkinnöissä
ei
ole
erikoisohjeita, voidaan käyttää ohjelman
tavanomaista suurinta linkousnopeutta.
Jotta
tekstiilit
eivät
vaurioituisi,
nopeutta ei voi nostaa eri ohjelmille
asetettua enimmäisnopeutta suuremmaksi.
Näytön avulla tiedät jatkuvasti, missä tilassa
kone on.
3
1 2 5 6 48
9
10
l Linkous palautetaan käyttöön painamalla
painiketta, kunnes päästään haluttuun
linkousnopeuteen.
l Linkousnopeutta
voidaan
pysäyttämättä konetta.
7
muuttaa
1) LUUKUN TURVALLISUUDEN
MERKKIVALO
Jos pesuainetta käytetään liikaa, se
voi aiheuttaa liiallista vaahtoamista.
Jos laite havaitsee liikaa vaahtoa, se
voi ohittaa linkousvaiheen tai pidentää
ohjelman
kestoa
ja
lisätä
vedenkulutusta.
l Kuvake osoittaa luukun olevan lukittu.
Sulje luukku ENNEN kuin painat
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta.
Koneessa on elektroninen laite,
joka
estää
linkouksen,
mikäli
pyykkikuorma ei ole tasapainossa.
Tämä vähentää koneen melua ja
tärinää ja siten pidentää koneen
käyttöikää.
l Kun
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta
painetaan koneen luukun ollessa
suljettuna, merkkivalo vilkkuu hetken ja
palaa sitten jatkuvasti.
72
6) Wi-Fi (vain joissain malleissa)
l Wi-Fillä varustetuissa malleissa kuvake
osoittaa,
käytössä.
että
Wi-Fi-järjestelmä
on
l Wi-Fi toiminnon käyttö- ja asennusohjeet löytyvät
"Download" –osion alta osoitteessa
http://wizardservice.candy-hoover.com.
FI
Jos luukku ei ole kunnolla suljettu,
merkkivalon vilkkuminen jatkuu noin
7 sekunnin ajan, minkä jälkeen
käynnistyskomento perutaan automaattisesti.
Jos näin käy, sulje luukku kunnolla
ja paina KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta
uudelleen.
l Odota, kunnes LUUKUN TURVALLISUUDEN
merkivallot on sammunut, ennen kuin avaat
luukun.
2) LINKOUSNOPEUS
Näyttää valitun ohjelman linkousnopeuden,
jota voidaan muuttaa tai joka voidaan
poistaa sitä vastaavasta painikkeesta.
7) LIAN MÄÄRÄ MERKKIVALO
Merkkivalo osoittaa, että kyseinen toiminto
on valittu.
8) Kg MODE MERKKIVALO (toiminto
on käytössä vain joissain ohjelmissa)
l "Kg MODE"-merkkivalo palaa ohjelman
ensimmäisten minuuttien aikana, kun
älykäs anturi punnitsee pyykin ja säätää
ohjelman keston sekä veden ja sähkön
kulutuksen sopivaksi.
3) LÄMPÖTILAN VALINTA MERKKIVALOT
Näyttää valitun ohjelman pesulämpötilan,
jota voidaan muuttaa (jos sallittu) sitä
vastaavasta painikkeesta.
Jos haluat kylmän pesuohjelman, kaikkien
ilmaisinten on oltava sammuksissa.
l Jokaisen
pesuvaiheen aikana "Kg
MODE" seuraa rummussa olevan pyykin
tietoja, ja pesun ensimmäisten minuuttien
aikana se:
4) OHJELMAN KESTO
l Kun ohjelma on valittu, näytössä näkyy
- säätää tarvittavan veden määrää;
automaattisesti ohjelman kesto. Se
vaihtelee sen mukaan, mitä toimintoja on
valittu.
- laskee pesuohjelman keston;
l Kun ohjelma on käynnistetty, näytössä
- ohjaa huuhtelua pestäväksi valitun
kuitutyypin mukaan;
näkyy koko ajan ohjelman jäljellä oleva
aika.
l Laite laskee valitun ohjelman päättymiseen
- säätää rummun pyörimistahdin valitulle
kuitutyypille sopivaksi;
kuluvan ajan vakiotäyttömäärän mukaisesti,
ja ohjelman aikana laite korjaa aikaa
kuorman
määrän
ja
koostumuksen
mukaisesti.
- tunnistaa vaahtoutumisen ja lisää
tarvittaessa veden määrää huuhtelun
aikana;
5) PAINIKKEIDEN LUKITUS MERKKIVALO
Merkkivalo osoittaa, että painikkeet on
lukittu.
- säätää linkousnopeutta latauksen määrän
mukaan epätasapainoisuuden välttämiseksi.
73
9) KUIVAUKSEN VALINNTA MERKKIVALOT
Ajastetut kuivausohjelmat
Merkkivalot osoittavat kuivuustasot, jotka
painikkeella voi valita:
Automaattiset kuivausohjelmat
ERITTÄIN KUIVA
(sopii pyyhkeille, kylpytakeille
isokokoisille tekstiileille).
ja
ajastetut
Jäähdytysvaihe
Kytkeytyy päälle loppujäähdytyksen
aikana (kuivausvaiheen viimeiset
10/20 minuuttia).
SILITYSKUIVA
(jättää pyykin silitykseen sopivaksi).
KAAPPIKUIVA
(pyykille, joka laitetaan
silittämättä).
Näillä
voi
valita
kuivausohjelmat.
10) VALINNAT MERKKIVALOT
kaappiin
74
Merkkivalot
osoittavat
painikkeilla voi valita.
valinnat,
joita
TÄRKEÄÄ:
ONE Fi EXTRA
Pidä älypuhelinta siten, että sen NFCantenni on kodinkoneen ONE Fi
EXTRA -logon kohdalla.
Tämä laite on varustettu ONE Fi EXTRA teknologialla ja Wi-Fi-toiminnolla, joiden
ansiosta sitä voi käyttää etänä sovelluksen
avulla.
l Lataa
Hoover
laitteeseesi.
Wizard
FI
KONEEN REKISTERÖINTI (SOVELLUKSESSA)
-sovellus
Mikäli et tiedä, missä puhelimen NFCantenni on, liikuttele puhelinta hitaasti
ympyrässä ONE Fi EXTRA -logon edessä,
kunnes sovellus vahvistaa yhteyden.
Jotta tiedonsiirto onnistuu, on tärkeää
PITÄÄ
PUHELIN
KÄYTTÖPANEELIN
PÄÄLLÄ TOIMENPITEESEEN KULUVIEN
MUUTAMIEN SEKUNTIEN AJAN. Laite
ilmoittaa
viestillä
toimenpiteen
onnistumisesta ja neuvoo, milloin
puhelimen voi siirtää pois.
Hoover Wizard -sovellus on saatavilla
sekä Android- että iOS-pohjaisille
tableteille ja älypuhelimille.
Tutustu lähemmin ONE Fi EXTRA toimintoihin käyttämällä sovellusta
DEMO-tilassa.
l Avaa sovellus, luo käyttäjäprofiili ja
Älypuhelimen paksu suojakotelo tai
metallinen
tarra
voi
haitata
kodinkoneen ja puhelimen välistä
yhteyttä. Poista ne tarvittaessa.
rekisteröi kodinkone laitteesi näytölle
tulevien
ohjeiden
tai
kodinkoneen
"Pikaoppaan" ohjeiden mukaisesti.
NFC-teknologialla varustetun älypuhelimen
käyttö helpottaa rekisteröintiprosessia
(Easy Enrollment). Noudata puhelimen
näytölle tulevia ohjeita ja PIDÄ
PUHELIN laitteen käyttöpaneelin ONE
Fi EXTRA -logon päällä, kun sovellus
sitä pyytää.
Jos puhelimen osia (esim. takakansi,
akku jne.) on vaihdettu muihin kuin
alkuperäisiin osiin, on myös NFCantenni voitu poistaa, mikä estää
sovelluksen käytön kokonaisuudessaan.
Jos puhelimen osia (esim. takakansi,
akku jne.) on vaihdettu muihin kuin
alkuperäisiin osiin, on myös NFCantenni voitu poistaa.
ETÄKÄYTÖN MAHDOLLISTAMINEN
(SOVELLUKSEN KAUTTA)
Kun kone on rekisteröity, on se sovelluksella
tapahtuvaa etäkäyttöä varten täytettävä pyykillä,
ladattava pesuaine sille tarkoitettuun paikkaan,
suljettava luukku ja valittava koneeseen ONE Fi
EXTRA -asento. Tämän jälkeen voit käyttää sitä
sovelluksen komennoilla.
75
Ohjelmataulukko
1)
2
(ENINT.)*
OHJELMA
(katso ohjauspaneeli)
(ENINT.)
Aktiivihöyry
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
2)
Sekapyykki 4) 3
Tehohygienia
4)
3 3,5 4
4 4,5 5
5
60°
6
6
7
10 10
40°
14' 1
1
1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
30°
30' 2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
30°
44' 3
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
40°
6
6
10 10
90°
Arat kuidut
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
40°
Huuhtelut
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tyhjennys ja
Linkous
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Villa/Silkki
1
1
1
2
2
2
2
2
30°
Villa
1
1
1
1
1
1
1
1
-
3
3 3,5 4
4 4,5 5
5
-
4
5
6
7
-
All In One
59 Min.
3) 4)
Puuvilla**
2)
4)
(kuivaus)
Sekapyykki
(kuivaus)
Puuvilla
(kuivaus)
Pesu ja Kuivaus
59 Min.
7
5
8
8
5
8
8
9
9
6
6
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
1
40°
4 4,5 5,5 5,5 6 6,5 6,5
4)
2
-
4
Pika
1
( )
-
Asento, joka sinun on valittava, kun haluat etäkäyttää konetta sovelluksen (Wi-Fi)
avulla. Jos laitetta ei ole vielä rekisteröity, KÄYNNISTÄ/TAUKO-painikkeen
painaminen suorittaa puolestaan "Auto-Hygiene" (Automaattinen puhdistus),
joka puhdistaa rummun.
76
Kun valitsimesta valitaan PIKAohjelma, voi PIKA-painikkeesta
valita pikaohjelman kestoksi 14,
30 tai 44 minuuttia.
4)
Automaattisen kuivauksen ohjelmat.
FI
3)
TIETOJA TESTILABORATORIOILLE
(standardin EN 50229 mukaisesti)
Lue nämä huomautukset:
* Kuivien vaatteiden enimmäiskapasiteetti
Pesu
Käytä ohjelmaa ** ja valitse suurin
likaisuusaste, suurin linkousnopeus ja
lämpötila 60°C. Ohjelmaa suositellaan
myös testaamiseen alemmassa lämpötilassa.
riippuu käytössä olevasta mallista (katso
ohjauspaneeli).
(Vain
mallit,
joissa
on
nestemäisen pesuaineen lokero)
Jos vain osassa pyykistä on tahroja,
joita pitää käsitellä nestemäisellä
valkaisuaineella, tahrojen esikäsittely
voidaan suorittaa pesukoneessa.
Kaada valkaisuaine nestemäisen
valkaisuaineen säiliöön, joka on
pesuainekotelon lokerossa 2, ja
valitse HUUHTELU-erikoisohjelma.
Kun tämä vaihe on päättynyt, käännä
ohjelmanvalitsin POIS-asentoon,
lisää loput pyykit ja jatka
tavanomaiseen pesuun sopivimmalla
ohjelmalla.
( )
1)
2)
Kuivaus
Ensimmäinen kuivaus A kg:n täyttömäärällä
(pyykin
koostumus:
tyynyliinoja
ja
käsipyyhkeitä), valitse puuvillan kuivausohjelma
(
) kaappikuivaksi (
).
Toinen kuivaus B kg:n täyttömäärällä
(pyykin koostumus: lakanoita ja käsipyyhkeitä),
valitse puuvillan kuivausohjelma (
kaappikuivaksi (
).
Vain, kun ESIPESU-valinta on
valittuna (ohjelmat, joissa voidaan
valita ESIPESU-valinta).
Kun ohjelma on valittu, näytöllä
näkyy suositeltu pesulämpötila,
jota voidaan muuttaa (jos sallittu)
sitä vastaavasta painikkeesta,
mutta ei kuitenkaan suurinta
sallittua lämpötilaa korkeammaksi.
Esitettyjen ohjelmien pesuvaiheen
kestoa ja tehokkuutta voidaan
säätää LIAN MÄÄRÄ -painikkeesta.
77
)
Kapacitet
(tvätt)
(kg)
A (kg)
B (kg)
Första
torkningen
Andra
torkningen
6
4
2
6
5
1
7
5
2
8
5
3
8
6
2
9
6
3
10
6
4
10
7
3
Ohjelman valinta
Pesukoneessa on ohjelmia, jotka on
suunniteltu erilaisille tekstiileille ja eri tavalla
likaantuneelle pyykille (katso taulukko).
PESU
Aktiivihöyry
Tämän ainutlaatuisen ohjelman höyrykäsittely
vähentää ja pehmentää ryppyjä, ja tuloksena
on silittämisen kannalta paras kosteustaso.
Toiminnon painikkeesta voidaan valita
kolme eri tehotasoa kuiville tai märille
pyykeille ja eri kuiduille.
ALL IN ONE -teknologia
Tämän pesukoneen ominaisuuksiin sisältyy
innovatiivinen järjestelmä, jonka ansiosta
veden ja pesuaineen seos suihkutetaan
korkeapaineisella suihkulla suoraan pyykkiin.
Koneen erityisen moottoriliikkeen avulla
rumpu
liikkuu
hallitusti
pesuohjelman
käynnistyessä samalla, kun korkeapaineinen
suihku suihkuttaa pesuaineseoksen pyykkiin.
Ohjelmaan sisältyy useita linkoustoimintoja,
joiden avulla pesuaineseos kulkeutuu
syvälle kankaan kuituihin ja jotka edistävät
lian irtoamista ja varmistavat parhaan
mahdollisen pesutuloksen. ALL IN ONE järjestelmä
on
käytössä
myös
vedenottovaiheessa, jolloin korkeapaineinen
vesisuihku edesauttaa vaatteisiin jääneiden
pesuainejäämien täydellistä poistumista.
Sekapyykki
Tällä ohjelmalla voidaan pestä eri
materiaaleja ja värejä sekaisin. Rummun
pyörimisliike ja veden määrä on optimoitu
sekä pesu- että huuhteluvaiheen aikana.
Tarkka linkous rypistää tekstiilejä vähemmän.
ALL IN ONE-teknologian ansiosta käytössä
on täydellisen optimaalinen pesuohjelma.
TÄRKEITÄ
OHJEITA
PARHAAN
PESUTULOKSEN AIKAANSAAMISEKSI:
l Uudet, värilliset vaatteet on suositeltavaa
pestä erikseen ainakin ensimmäisten
viiden tai kuuden pesukerran ajan.
l Jotkin suuret, tummasävyiset pyykit,
esimerkiksi farkut ja pyyhkeet, on aina
suositeltavaa pestä erikseen.
l VÄRIÄ PÄÄSTÄVIÄ tekstiilejä ei saa
sekoittaa.
78
Tehohygienia
Ohjelma pesee ja puhdistaa erityisen
tehokkaasti, ja ohjelman optimoitu lämpötila
ja huuhtelujaksot poistavat allergeeneja ja
pesuainejäämiä. Sopii herkkäihoisille. Sopii
puuvillavaatteille, käyttää 60°C:n lämpötilaa,
tavallista pienempää täyttömäärää suositellaan.
All In One 59 Min.
Tämän ohjelman avulla on mahdollista
pestä vain 59 minuutissa täysiä koneellisia
useita eri materiaaleja, kuten puuvillaa,
keinokuituja ja sekoitteita, 40°C:ssa tai sitä
alhaisemmissa lämpötiloissa. Ohjelma sopii
erityisesti kevyesti likaantuneille kankaille.
Pika (14/30/44 Min.)
Pesuohjelmaa suositellaan pienille määrille
vähän
likaantunutta
pyykkiä.
Tähän
ohjelmaan
suositellaan
käytettäväksi
tavallista vähemmän pesuainetta, jotta sitä
ei mene tarpeettomasti hukkaan. PIKAohjelman valitsemisen jälkeen voidaan
painikkeesta
valita
yksi
kolmesta
käytettävissä olevasta ohjelmasta.
Puuvilla
Ohjelma
soveltuu
tavanomaisesti
likaantuneen puuvillapyykin pesemiseen, ja
se on tehokkain puuvillapyykin pesuohjelma
yhdistetyllä sähkön- ja vedenkulutuksella
mitattuna.
Arat kuidut
Ohjelma vuorottelee työvaiheita ja taukoja
ja
sopii
etenkin
arkojen
tekstiilien
pesemiseen. Pesujaksossa ja huuhteluissa
käytetään runsaasti vettä, jotta lopputulos
on paras mahdollinen.
Huuhtelut
Ohjelma suorittaa kolme huuhtelua, joiden
välissä on linkous (jota voidaan hidastaa tai
joka voidaan ohittaa kokonaan painikkeesta).
Käytetään
huuhtelemaan
kaikenlaisia
tekstiilejä esimerkiksi käsinpesun jälkeen.
Tyhjennys ja Linkous
Ohjelma
tyhjentää
veden
kokonaan
ja
suorittaa
täyden
linkouksen.
Linkousnopeutta voidaan pienentää tai
linkous voidaan poistaa LINKOUKSEN
VALINTA -painikkeesta.
Villa/Silkki
Ohjelma ajaa hellävaraisen pesuohjelman,
joka sopii etenkin konepestäviksi merkityille
villakankaille sekä silkistä valmistetuille
tai "pestävä s ilkkinä" - merkinnällä
varustetuille pyykeille.
Sekapyykki
Matalan
lämpötilan
kuivausohjelma,
suositellaan keinokuiduille ja sekoitemateriaaleille
(katso aina pesuohjelappua).
KUIVAUS
VAROITUS:
Pesujauhetiivisteille ja nestemäisille
pesuaineille
tarkoitetut
säiliöt
on poistettava rummusta ennen
rumpukuivausohjelmien alkamista.
Rummun pyörimissuunta vaihtuu kuivausohjelman
aikana, jotta pyykki kuivuu tasaisesti eikä se
pääse kiertymään. Kuivausohjelman viimeisen
0/20 minuutin aikana käytetään kylmää ilmaa
rypistymisen vähentämiseksi.
Villa
Matalalämpöinen kuivausohjelma erityisesti
villavaatteiden
kuivaukseen.
Erittäin
hellävarainen ohjelma, joka ei hankaa eikä
huovuta kuituja. Vaatteet suositellaan
kuivaamaan ylösalaisin käännettyinä. Kesto
riippuu täyttömäärästä ja pesuohjelman
linkousnopeudesta. Ohjelma sopii pienille,
enintään 1 kg:n täyttömäärille (3 villapaitaa).
Koneen villankuivausohjelmalla on
The Woolmark Company -hyväksyntä
konepestävien villavaatteiden kuivaukseen.
Edellytyksenä
on,
että
vaatteet
pestään ja kuivataan vaatteiden
pesuohjeiden ja koneen valmistajan
käyttöohjeiden mukaisesti.
Isossa-Britanniassa,
Irlannissa,
Hongkongissa ja Intiassa Woolmarktavaramerkki on sertifiointimerkki.
M0000
Pesu ja Kuivaus 59 Min.
Jos haluat vain pestä ja kuivata nopeasti
muutamia
vaatekappaleita,
tämä
59
minuutin ohjelma on tarkoitettu siihen.
Tämä
pienelle,
enintään
1,5
kg:n
täyttömäärälle (esim. neljä paitaa) tai vain
vähän likaantuneille vaatteille tarkoitettu
ohjelma pesee, huuhtelee, linkoaa ja kuivaa
vaatteet alle tunnissa. Tätä ohjelmaa
käytettäessä on suositeltavaa vähentää
pesuaineen määrää.
ONE Fi EXTRA
Asento, joka sinun on valittava, kun haluat
etäkäyttää konetta sovelluksen (Wi-Fi)
avulla.
Tässä
tapauksessa
ohjelma
aloitetaan sovelluksen komennoilla. Jos
laitetta
ei
ole
vielä
rekisteröity,
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painikkeen painaminen
suorittaa
puolestaan
"Auto-Hygiene"
(Automaattinen
puhdistus).
Tarkista,
että rummussa ei ole pyykkiä, ennen kuin
aloitat "Auto-Hygiene" (Automaattinen
puhdistus) -ohjelman. Käytä valmistajan
pesukonepuhdistusainetta tai -jauhetta.
Automaattinen puhdistus poistaa lian ja
hajut rummusta ja pidentää koneen
käyttöikää. Jätä pesukoneen luukku auki
ohjelman päätyttyä, jotta pesurumpu
kuivuu. Puhdistusohjelma on suositeltavaa
ajaa 50 pesun välein.
79
FI
Puuvilla
Korkean
lämpötilan
kuivausohjelma,
suositellaan puuvillalle ja pellavalle (katso
aina pesuohjelappua).
l Kuivaa vain lingottua pyykkiä.
7. KUIVAUSOHJELMA
l Nämä ohjeet ovat yleisluonteisia, joten
parhaan mahdollisen kuivaustuloksen
saaminen vaatii hieman harjaannusta.
l On suositeltavaa asettaa ensimmäisellä
käyttökerralla
ilmoitettua
kuivausaika,
jotta
voit
selvittää
tarvittavan
kuivuustason.
lyhyempi
helpommin
todellisen
l Ei ole suositeltavaa kuivata kankaita,
joista irtoaa runsaasti nukkaa, esimerkiksi
karvalankamattoja. Niistä irtoava nukka
voi tukkia ilmakanavia.
l On
suositeltavaa
seuraavasti:
lajitella
pyykki
- Vaatteiden
pesulapussa
olevien
kuivausohjesymbolien perusteella
Oikea kuivaustapa
l Avaa luukku.
l Täytä
kone
pyykillä
ylittämättä
ohjelmataulukossa mainittua suurinta
sallittua
kuivaustäyttömäärää.
Jos
kuivattavana on suurikokoisia (esim.
lakanat) tai paljon vettä imeviä (esim.
pyyhkeet
tai
farkut)
tekstiilejä,
täyttömäärää kannattaa pienentää.
l Sulje luukku.
l Kierrä ohjelmavalitsin pyykillesi paremmin
sopivan ohjelman kohdalle.
l Kuivaavassa pesukoneessa voi valita
jonkin seuraavista kuivaustyypeistä:
- Matalan lämpötilan kuivausohjelma,
jota suositellaan käytettäväksi villakankaille
Sopii rumpukuivaukseen.
(
Rumpukuivaus korkeassa lämpötilassa.
Rumpukuivaus
lämpötilassa.
vain
matalassa
-symboli ohjelmavalitsimessa).
- Matalan lämpötilan kuivausohjelma,
jota
suositellaan
käytettäväksi
sekoitekankaille
(keinokuitu/puuvilla)
ja keinokuitukankaille (
ohjelmavalitsimessa).
EI rumpukuivausta.
-symboli
- Korkean lämpötilan kuivausohjelma,
jota
suositellaan
käytettäväksi
puuvillalle, froteepyyhkeille, pellavalle,
Jos tekstiilissä ei ole pesulappua, on
oletettava, ettei sitä voi kuivata.
- Koon ja paksuuden perusteella
Jos pyykin täyttömäärä on suurempi
kuin
kuivauskapasiteetti,
erottele
vaatteet paksuuden perusteella (esim.
pyyhkeet
ja
ohuet
alusvaatteet
erikseen).
- Kankaan tyypin perusteella
Puuvilla/pellava: pyyhkeet, puuvillatrikoo,
vuodevaatteet ja pöytäliinat.
Keinokuidut: polyesteristä, polyamidista
tai puuvilla-/keinokuitusekoitekankaista
tehdyt paidat, paitapuserot, haalarit ym.
80
hamppukankaille jne. (
symboli ohjelmavalitsimessa).
-
l Valitse haluamasi kuivuustaso:
ERITTÄIN KUIVA
(sopii pyyhkeille, kylpytakeille
isokokoisille tekstiileille).
ja
SILITYSKUIVA
(jättää pyykin silitykseen sopivaksi).
KAAPPIKUIVA
(pyykille, joka laitetaan
silittämättä).
kaappiin
l Jos
haluat
valita
ajastetun
kuivausohjelman, paina KUIVAUKSEN
VALINTA-painiketta kunnes haluamasi
ajan merkkivalo syttyy.
l Kuivaava pesukone laskee kuivaamiseen
l Kuivausohjelman
merkkivalo
kunnes jäähdytysvaihe alkaa
vastaava merkkivalo syttyy.
l Kun ohjelma päättyy, näyttöön tulee sana
"End". Viiden minuutin kuluttua laite
siirtyy valmiustilaan (joissakin malleissa
näytössä on kaksi riviä).
tarvittavan ajan ja halutun kosteuden
täyttömäärän ja valitun kuivausohjelman
perusteella.
l Tarkista, että vesihana on avattu ja että
palaa,
ja sitä
l Katkaise
koneen virta kääntämällä
ohjelmavalitsin POIS-asentoon.
poistoletku on oikein sijoitettu.
l Avaa luukku ja ota pyykki pois koneesta.
VAROITUS:
Älä kuivaa topattuja tekstiilejä (esim.
tikattuja täkkejä tai toppatakkeja) tai
herkkiä kankaita.
Jos vaate on kuivattava vettä
valuvana,
pienennä
täyttömäärää
rypistymisen estämiseksi.
l Sulje vesihana.
KUIVAUSOHJELMAN PERUUTTAMINEN
l Jos haluat peruuttaa kuivausohjelman,
paina KUIVAUKSEN VALINTA-painiketta
noin kolmen sekunnin ajan.
l Paina
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta
(näyttöön tulee näkyviin jäljellä oleva
kuivausaika).
Laite laskee valitun ohjelman päättymiseen
kuluvan ajan vakiotäyttömäärän mukaisesti,
ja ohjelman aikana laite muuttaa aikaa
pyykin määrän ja koostumuksen
mukaisesti.
VAROITUS:
Jäähdytysvaihe alkaa kuivausohjelman
peruuttamisen jälkeen. Odota noin
10/20
minuuttia
ennen
luukun
avaamista.
Jotta laite toimisi moitteettomasti,
kuivausvaihetta ei pidä keskeyttää, jollei
se ole ehdottoman välttämätöntä.
81
FI
Villankuivausohjelman valinnan jälkeen
ei
voi
valita
oletusvalinnasta
poikkeavaa kuivausastetta.
Kuivausvaiheen
aikana
rummun
nopeus
kiihtyy,
jotta
kuormitus
jakautuu tasaisemmin ja kuivaus
tapahtuu mahdollisimman tehokkaasti.
l Kuivausohjelman
8. AUTOMAATTINEN PESUKUIVAUSOHJELMA
merkkivalo
kunnes jäähdytysvaihe alkaa
vastaava merkkivalo syttyy.
Ohjelmataulukossa mainittua suurinta
sallittua
kuivaustäyttömäärää
ei
saa ylittää, sillä se heikentää
kuivaustulosta.
palaa,
ja sitä
l Kun ohjelma päättyy, näyttöön tulee sana
"End". Viiden minuutin kuluttua laite
siirtyy valmiustilaan (joissakin malleissa
näytössä on kaksi riviä).
- Pesu
l Avaa lokero, valitse pesuaine ja lisää sitä
lokeroon oikea määrä.
l Katso kullekin materiaalille (esim. hyvin
likainen puuvilla) sopiva pesuohjelma
taulukosta ja kierrä valitsimen nuppi
oikean ohjelman kohdalle.
l Säädä tarvittaessa pesulämpötilaa.
l Katkaise
koneen virta kääntämällä
ohjelmavalitsin POIS-asentoon.
l Avaa luukku ja ota pyykki pois koneesta.
l Sulje vesihana.
KUIVAUSOHJELMAN PERUUTTAMINEN
l Jos haluat peruuttaa kuivausohjelman,
paina KUIVAUKSEN VALINTA-painiketta
noin kolmen sekunnin ajan.
l Paina valintapainiketta (tarvittaessa).
l Tarkista, että vesihana on avattu ja että
poistoletku on oikein sijoitettu.
VAROITUS:
Jäähdytysvaihe alkaa kuivausohjelman
peruuttamisen jälkeen. Odota noin 10/20
minuuttia ennen luukun avaamista.
- Kuivaus
l Valitse haluamasi kuivuustaso:
ERITTÄIN KUIVA
(sopii pyyhkeille, kylpytakeille
isokokoisille tekstiileille).
ja
SILITYSKUIVA
(jättää pyykin silitykseen sopivaksi).
KAAPPIKUIVA
(pyykille, joka laitetaan
silittämättä).
kaappiin
Kun villaohjelma on valittu, käytössä
on vain oletuskuivuustaso.
l Jos
haluat
valita
ajastetun
kuivausohjelman, paina KUIVAUKSEN
VALINTA-painiketta kunnes haluamasi
ajan merkkivalo syttyy.
l Paina KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta.
l Pesuvaiheen loputtua näytössä näkyy
jäljellä oleva kuivausaika.
82
Jotta laite toimisi moitteettomasti,
kuivausvaihetta ei pidä keskeyttää, jollei
se ole ehdottoman välttämätöntä.
9. VIANMÄÄRITYS JA TAKUU
Jos epäilet, että pesukone ei toimi oikein, katso ohjeita seuraavasta pikaoppaasta, jossa
on vinkkejä yleisimpien ongelmien korjaamiseen.
VIRHEILMOITUKSET
l Näytölliset mallit: virhe esitetään numerona, jonka edessä on kirjain E (esimerkki:
merkkivalo välähtää kahdesti – 5 sekunnin tauko – 2 välähdystä jne.).
Virheilmoitus
E2 (näytöllinen malli)
2 välähdystä
(näytötön malli)
Mahdolliset syyt ja ratkaisut
Kone ei saa vettä.
Tarkista, että hana on auki.
Tarkista, että veden syöttöletku ei ole mutkalla tai puristuksissa.
Poistoletku väärällä korkeudella (ks. asennus).
E3 (näytöllinen malli)
3 välähdystä
(näytötön malli)
E4 (näytöllinen malli)
4 välähdystä
(näytötön malli)
E7 (näytöllinen malli)
7 välähdystä
(näytötön malli)
Muu virhekoodi
Sulje hana, irrota täyttöletku pesukoneen takaa ja tarkista, ettei
suodatin ole tukossa.
Pesukone ei poista vettä.
Tarkista, että suodatin ei ole tukossa.
Tarkista, että poistoletku ei ole mutkalla tai puristuksissa.
Tarkista, että viemäri ei ole tukossa ja vesi pääsee virtaamaan siinä
esteettömästi. Yritä tyhjentää vesi pesualtaaseen.
Liikaa vaahtoa ja/tai vettä.
Tarkista, ettet ole käyttänyt liikaa pesuainetta tai ettet ole käyttänyt
tuotetta, jota ei ole tarkoitettu pesukoneeseen.
Luukkuongelma.
Tarkista, että luukku on kunnolla suljettu. Tarkista, etteivät koneen
sisällä olevat pyykit estä luukun sulkeutumista.
Jos luukku on jumissa, sulje virta, irrota koneen pistotulppa
pistorasiasta, odota 2–3 minuuttia ja avaa luukku.
Sulje virta ja irrota virtajohto pistorasiasta, odota minuutti. Kytke virta
ja käynnistä pesuohjelma. Jos virhe ei poistu, ota yhteyttä
valtuutettuun asiakaspalveluun.
83
FI
virhe 2 = E2).
l Näytöttömät mallit: virhe esitetään vilkkuvilla merkkivaloilla (esimerkki: virhe 2 =
MUITA HÄIRIÖTILANTEITA
Ongelma
Pesukone ei
toimi/käynnisty
Lattialle pesukoneen
lähelle vuotaa vettä
Pesukone ei linkoa
Linkous aiheuttaa
tärinää/melua
Mahdolliset syyt ja ratkaisut
Tarkista, että kone on kytketty toimivaan pistorasiaan.
Tarkista, että virta on päällä.
Tarkista jollain toisella laitteella, kuten lampulla, että pistorasiaan
tulee virtaa.
Luukkua ei ehkä ole suljettu kunnolla. Avaa luukku ja sulje se
uudelleen.
Tarkista, onko haluttu ohjelma valittu oikein ja onko
käynnistyspainiketta painettu.
Tarkista, ettei pesukone ole pysäytystilassa.
Tämä voi johtua hanan ja syöttöletkun välisen tiivisteen vuodosta.
Vaihda tällöin tiiviste ja kiristä letku hanaan.
Tarkista, että suodatin on kunnolla kiinni.
Jos pyykit eivät ole pesurummussa optimaalisesti, pesukone
saattaa:
yrittää tasapainottaa kuormaa, mikä pidentää linkousaikaa;
alentaa linkousnopeutta tärinän ja melun vähentämiseksi;
keskeyttää linkouksen koneen suojelemiseksi.
Tarkista, että pesurummun kuorma jakautuu tasaisesti. Tarvittaessa
poista pyykit ja aseta ne koneeseen uudestaan tasaisesti.
Syynä voi olla, että kaikkea vettä ei ole vielä poistettu.
Odota muutama minuutti. Jos ongelma jatkuu, ks. virhe 3.
Joissakin malleissa on mahdollista estää linkous. Tarkista, että
linkous on sallittu.
Tarkista, ettet ole valinnut vaihtoehtoa, joka vaikuttaa linkoukseen.
Liian suuri pesuainemäärä voi estää linkouksen alkamisen.
Pesukonetta ei ehkä ole kunnolla vaaitettu. Säädä tarvittaessa
koneen jalkoja käyttöohjeessa esitetyllä tavalla.
Tarkista, että kuljetusruuvit, kumitulpat ja holkit on poistettu.
Tarkista, ettei pesurummussa ole vierasesineitä (kolikoita, nappeja,
yms.).
Normaali valmistajan takuu kattaa viat, jotka ovat seurausta tuotteen
valmistuksessa syntyneistä sähköisistä tai mekaanisista virheistä. Takuu ei kata
vikoja, jotka ovat aiheutuneet laitteen ulkopuolisista tekijöistä, väärinkäytöstä tai
käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä.
84
Jos
ongelma
jatkuu
tai
epäilet
toimintahäiriötä, ota välittömästi yhteyttä
valtuutettuun asiakaspalveluun.
- Sameampi huuhtelupoistovesi: tämä
johtuu pesuaineen zeoliiteista, jotka eivät
heikennä huuhtelun tehokkuutta.
On suositeltavaa käyttää aina valtuutetun
asiakaspalvelumme
kautta
saatavia
alkuperäisiä varaosia.
- Valkoista jauhetta (zeoliitteja) pyykissä
pesun jälkeen: tämä on normaalia, jauhe
ei imeydy kuituihin eikä muuta niiden
väriä.
Takuu
Tuotteeseen
sovelletaan
tuotteen
mukana toimitetussa takuutodistuksessa
mainittuja takuuehtoja. Takuutodistus on
täytettävä ja säilytettävä huolellisesti,
ja se on pyydettäessä esitettävä
valtuutetussa asiakaspalvelupisteessä.
- Vaahtoa viimeisessä huuhteluvedessä:
tämä ei välttämättä ole merkki huonosta
huuhtelusta.
- Runsaasti vaahtoa: Tämä johtuu
yleensä pesuaineissa olevista ionittomista
pinta-aineista, joita on vaikea saada pois
pyykistä.
Älä
toista
huuhtelua
vaahdon
poistamiseksi, sillä se ei auta asiaan.
Valmistaja ei ole vastuussa tämän tuotteen
mukana toimitetun ohjekirjan painovirheistä.
Valmistaja myös pidättää itsellään oikeuden
tehdä tuotteisiinsa hyödylliseksi katsomiaan
muutoksia, jotka eivät muuta tuotteiden
olennaisia ominaisuuksia.
85
FI
Ympäristöystävällisten
fosfaatittomien
pesuaineiden käytöllä voi olla seuraavia
vaikutuksia:
86
Takk for at du valgte en Hoover vaskemaskin.
Vi er stolte av å alltid tilby nye, innovative
og teknologisk avanserte produkter, med et
komplett utvalg av husholdningsapparater for
å sikre skikkelig assistanse i din daglige rutine.
Individer kan spille en viktig rolle når det
kommer til å sikre at avfall fra elektrisk og
elektronisk utstyr (WEEE) ikke blir et
miljøproblem. Det er helt essensielt å følge
noen grunnleggende regler:
Les denne bruksanvisningen nøye for
korrekt og sikker bruk og for nyttige tips om
effektivt vedlikehold.
l Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr
Bare bruk vaskemaskinen etter å
ha lest disse instruksjonene nøye. Vi
anbefaler at du alltid har denne
bruksanvisningen tilgjengelig og i god stand
for eventuelle fremtidige eiere.
behandles
som
l Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr
Kontroller
at
produktet
er
levert
med instruksjonshåndbok, garantisertifikat,
servicesenteradresse
og
merking
for
energieffektivitet. Kontroller også at plugger,
holder for tømmeslange og brett for
vaskemiddel eller blekemiddel (kun på noen
modeller) følger med. Vi anbefaler at du tar
vare på alle disse komponentene.
Hvert produkt identifiseres av en unik
16-tegns
kode
som
også
kalles
"serienummeret", dette er trykt på
klistremerket som er festet til produktet
(nær døren) eller i dokumentkonvolutten
som følger med i produktet. Denne koden
er et spesifikt produkt ID-kort som du
trenger for å registrere den og om du må
kontakte Hoover kundeservicesenter.
(WEEE) skal leveres inn til hensiktsmessige
innsamlingspunkter som eies av kommunen
eller av registrerte firmaer. I mange land
finnes det hjemmehenting for store artikler
med avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr
(WEEE).
I mange land vil gamle apparater returneres
til forhandleren når du kjøper en ny, og
forhandleren er forpliktet til å samle slike inn
gratis på en-til-en basis, så lenge apparatet
er av lik type og har samme funksjoner som
det leverte utstyret.
Innhold
1. GENERELLE SIKKERHETSREGLER
2. INSTALLERING
3. PRAKTISKE TIPS
Miljøbetingelser
4. VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING
Dette produktet er merket i samsvar
med det europeiske 2012/19/EUdirektivet om avfallshåndtering for
elektriske og elektroniske produkter
(«Avfall fra elektrisk og elektronisk
utstyr» (WEEE)).
Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)
omfatter både forurensende stoffer (som kan
skape negative konsekvenser for miljøet) og
grunnleggende
komponenter
(som
kan
resirkuleres). Det er viktig at avfall fra elektrisk og
elektronisk utstyr (WEEE) underlegges spesifikk
behandling, for å fjerne og avhende alle
forurensende materialer riktig, og gjenvinne og
resirkulere alle materialer.
5. HURTIGVEILEDNING
87
6. KONTROLLER OG PROGRAMMER
7. TØRKESYKLUS
8. AUTOMATISK VASKE-/TØRKESYKLUS
9. FEILSØKING OG GARANTI
NO
(WEEE) skal ikke
husholdningsavfall.
1. GENERELLE
SIKKERHETSREGLER
l Dette produktet er kun ment for bruk i
husholdninger og liknende bruk som:
− Personalkjøkken i butikker, på
kontorer og andre arbeidsmiljøer;
− Gårdshus;
− Av gjester på hoteller,
moteller og andre boligtyper;
− "Bed and breakfast"-miljøer.
Bruk av dette produktet i andre enn
husholdningsmiljøer eller til andre enn
typiske husholdningsfunksjoner, som
kommersiell bruk av eksperter eller
opplærte brukere er unntatt selv ved
ovenstående bruk. Om produktet
brukes på en måte som ikke
overensstemmer med dette kan det
redusere produktets levetid og kan
ugyldiggjøre produsentens garanti.
Enhver skade på produktet eller
annen skade eller tap oppstått ut fra
bruk som ikke er i samsvar med
hjemlig eller husholdningsmessig
bruk (selv ved plassering i et hjemlig
eller husholdningsmessig miljø) skal
ikke aksepteres av produsenten i den
utstrekning det er tillatt ved lov.
l Dette
produktet kan brukes av barn
fra 8 år og oppover og personer
med reduserte fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har
tilsyn eller får instruksjon i sikker
bruk av produktet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe. Barn skal
ikke leke med produktet.
88
Rengjøring og vedlikehold skal
ikke gjøres av barn med mindre
de har tilsyn.
l Sørg
for at barn ikke har mulighet
til å leke med produktet.
l Barn
under 3 år bør holdes
unna produktet, med mindre de
er under kontinuerlig oppsyn.
l Om
strømforsyningskabelen er
skadet må den erstattes av
produsenten, dennes serviceagent
eller lignende kvalifiserte personer
for å unngå fare.
l Bruk kun slangesett som fulgte
med produktet for tilkobling til
vannforsyning (ikke bruk gamle
slangesett på nytt).
l Vanntrykket må være mellom
0,05 MPa og 0,8 MPa.
l Sørg for at et teppe ikke
sperrer for sokkelen og
ventilasjonsåpningene nederst
på produktet.
l AV-tilstanden oppnås ved å
plassere referansemerket på
programkontrollknotten i vertikal
posisjon. Enhver annen posisjon
for denne knotten setter maskinen
i PÅ-tilstand (bare for modeller
med programhjul).
l Den siste delen av et vask- og
tørketrommelprogram skjer uten
varme (nedkjølingsprogram) for
å sørge for at plaggene holder
en temperatur som ikke er
skadelig.
l Ting som skumgummi (lateksskum),
montering må produktet
være plassert slik at støpselet er
tilgjengelig.
dusjhetter, vanntette tekstiler,
gummiforede artikler eller klær
og hodeputer med innlegg av
skumgummi bør ikke tørkes i
tørketrommelen.
l Tøymykner
og lignende produkter
bør brukes som spesifisert i
instruksene på tøymykneren.
l Etter
l Plagg
som er påvirket av olje
kan selvantenne, spesielt når
de eksponeres for varmekilder
som dem i en tørketrommel.
Plaggene blir varme, noe som
forårsaker en oksidasjonsreaksjon
i oljen, og oksideringen skaper
varme. Hvis varmen ikke har noe
sted å dra, kan plaggene bli
varme nok til å ta fyr. Stabling,
opphopning eller lagring av
oljepåvirkede plagg kan hindre
varmen i å komme seg vekk, og
skape en brannfare.
l Produktet
må ikke installeres
bak en låsbar dør, skyvedør
eller en dør med hengsler på
motsatt side av produktet på
en slik måte at døren vask- og
tørketrommelen ikke kan åpnes
fritt.
l Den
maksimale lastekapasiteten
for tørre klær avhenger av hvilken
modell
som
brukes
(se
kontrollpanelet).
l Produktet
må ikke brukes hvis
det har blitt renset med l Hvis det er uunngåelig at
tekstiler som inneholder planteindustrielle kjemikalier.
eller matlagingsolje eller som
l Ikke tørk uvaskede plagg i
har blitt forurenset med
vask- og tørketrommelen.
hårpleieprodukter plasseres i
en tørketrommel, må de først
l Plagg som har blitt tilsølt med
vaskes i varmt vann med ekstra
stoff som matolje, aceton, alkohol,
vaskemiddel – dette reduserer,
bensin, parafin, flekkfjernere,
men eliminerer ikke, brannfaren.
terpentin, voks og voksfjerner
bør vaskes i varmt vann med en l Fjern alle artikler fra lommer,
ekstra mengde vaskemiddel før de
som
f.eks.
lightere
og
tørkes i vask- og tørketrommelen.
fyrstikker.
89
NO
ADVARSEL:
Stopp aldri en tørketrommel før
slutten av tørkeprogrammet, med
mindre alle plaggene fjernes
raskt og legges utover, slik at
varmen forsvinner.
l For
informasjon om produktets l Ved feil eller problemer må
mikrokort kan du se produsentens
vaskemaskinen skrus av,
webside.
vannkranen stenges og man må
ikke tukle med produktet. Kontakt
umiddelbart kundeservicesenteret
Sikkerhetsanvisninger
og bruk kun originale reservedeler.
l Trekk alltid ut støpselet og skru
Manglende overholdelse av
av vannkranen før vedlikehold
disse instruksjonene kan sette
av vaskemaskinen.
produktsikkerheten i fare.
l Sørg
for at det elektriske
systemet er jordet. Ellers, søk
kvalifisert profesjonell assistanse.
l Ikke
bruk konvertere, forgrenere
eller skjøteledninger.
ADVARSEL:
vann
kan
nå
høye temperaturer
vaskesyklusen.
veldig
under
l Pass
på at det ikke er vann i
trommelen før døren åpnes.
l Ikke
trekk i strømkabelen eller
produktet for å koble fra
maskinen.
l Utsett
ikke vaskemaskinen for
regn, direkte sollys eller andre
værelementer.
l Ved
flytting må ikke vaskemaskinen
løftes etter knottene eller
vaskemiddelskuffen; under transport
må aldri døren hvile på trallen.
Vi anbefaler at to mennesker
løfter vaskemaskinen.
90
Ved
symbol merkingen på
dette produktet, compliance til
alle
europeiske
sikkerhet,
helse og miljøkravene i
lovverket for dette produktet.
2. INSTALLERING
l Kutt
slangestripsene og vær
forsiktig så ikke slange eller
strømkabel skades.
1
A
B
A
B
løs 2 eller 4 skruer (A) på
baksiden og fjern 2 eller 4
skiver (B) som vist i figur 1.
B
A
A
NO
l Skru
B
l Lukk
2 eller 4 hull med
pluggene som følger med i
dokumentkonvolutten.
l Om
vaskemaskinen
er
innebygget; etter å ha kuttet
slangestripsene skrus 3 eller 4
skruer (A) ut og 3 eller 4 skiver
fjernes (B).
2
A
1
noen modeller vil 1 eller
flere skiver falle inne i
maskinen, vipp vaskemaskinen
forover for å fjerne dem. Lukk
hullene med pluggene som
finnes i konvolutten.
2
3
l På
B
ADVARSEL:
hold emballasje borte fra barn.
C
l Plasser
poliondaarket i bunnen
som vist i figur 2 (i henhold til
modell, overvei versjon A, B
eller C).
3
2
91
1
Hydrauliske koblinger
3
l Koble vannslangen til kranen (fig. 3) bare
bruker den slangen som fulgte med
apparatet
(ikke
gjenbrukv
gamle
slangesett).
l Noen modeller kan inkludere en eller flere
av følgende funksjoner:
4
l VARM&KALD (fig. 4):
vanntilkoblingsinnstillinger med varmt og
kaldt vann for høyere energisparing. Koble
den grå slangen til kaldtvannskranen
og
den røde til varmtvannskranen. Maskinen
kan kobles til kun kaldt vann: i dette tilfellet
kan noen programmet starte noen få
minutter senere.
l AQUASTOP
(fig. 5): en innretning
på forsyningsslangen som stopper
vannflyten om slangen forringes; i dette
tilfellet vil et rødt merke vises i vinduet "A"
og slangen må byttes ut. For å skru ut
mutteren, trykk enveislåseinnretning "B".
1
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - FORSYNINGSSLANGE
MED VERN (fig. 6): Om vann skulle lekke
fra den primære interne slangen "A"
vil inneslutningsmantelen "B" inneholde
nok vann til å tillate fullføring av
vaskeprogrammet. Når programmet er
fullført, kontakt kundeservicesenteret for å
bytte ut forsyningsslangen.
7
Plassering
at slangen ikke bøyes eller knuses og
plasser tappeslangen i badekaret, eller helst
i et veggavløp minst 50 cm høyt med
diameter større enn vaskemaskinslangen
(fig. 7).
92
min 4 cm
max 100 cm
l Skyv maskinen til veggen, vær forsiktig slik
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
figur 8:
a.drei mutteren med urviseren for å løsne
skruen;
b.roter foten for å heve eller senke den til
den sitter fast mot gulvet;
c.lås foten og skru inn mutteren til den sitter
fast mot bunnen av vaskemaskinen.
8
A
B
l Sett inn støpselet.
ADVARSEL:
kontakt
kundeservicesenteret
strømkabelen må byttes ut..
NO
l Niveller produktet med føttene som vist i
C
om
Vaskemiddelskuff
Vaskemiddelskuffen er delt i 3 avdelinger
som vist i figur 9:
l avdeling “1”: for forvaskemiddel;
l avdeling “ ”:for spesielle tilsetninger,
tøymyknere, stivelsesduft etc.;
9
1
2
ADVARSEL:
bruk
kun
flytende
produkter;
vaskemaskinen er stilt til å automatisk
dosere tilsetninger ved hver syklus
under den siste skyllingen.
10
l avdeling “2”: for vaskemiddel.
En kopp for flytende vaskemiddel er også
inkludert for noen modeller (fig. 10). Plasser
den i avdeling "2" for å bruke den. På
denne måten vil flytende vaskemiddel kun
komme i trommelen til riktig tidspunkt.
Koppen kan også brukes for blekemiddel
når programmet "Skyll" er valgt.
ADVARSEL:
noen vaskemiddel er vanskelige å
fjerne. I dette tilfellet anbefaler vi bruk
av den spesifikke beholderen som
skal plasseres i trommelen (eksempel
i figur 11).
11
93
Før du bruker tørkeprogrammet...
3. PRAKTISKE TIPS
l Spar energi og tid ved å velge høy
Innleggingstips
sentrifugehastighet
for
å
redusere
vanninnholdet i tøyet før du bruker et
tørkeprogram.
ADVARSEL: ved sortering av vask, sørg for:
-å
ha
fjernet
metallobjekter
som
hårspenner, nåler, mynter osv. fra vasken;
- å ha lukket putevar, lukket glidelåser,
knyttet løse belter og lange kjolebånd;
- å ha fjernet ruller fra gardiner;
- å ha lest vaskeanvisninger grundig;
- å ha fjernet eventuelle gjenstridige flekker
med flekkfjerner.
l Ved vask av matter, sengetepper eller
annet tungt tøy anbefaler vi at du unngår
sentrifugering.
l For å vaske ull må det sørges for at
plagget er maskinvaskbar og merket med
"Ren ny ull"-symbolet med merket
"Matterer ikke" eller "Maskinvaskbar".
Nyttige forslag for brukeren
En veiledning til miljøvennlig og økonomisk
bruk av ditt produkt.
Maksimere tøymengden
l Oppnå best bruk av energi, vann,
vaskemiddel og tid ved å bruke maksimal
anbefalt tøymengde. Spar opp til 50%
energi ved å vaske full maskin i stedet for
2 halvfulle maskiner.
Behøver du å forvaske?
l Kun
for svært skittent tøy! SPAR
vaskemiddel, tid, vann og mellom 5 og
15% energiforbruk ved å IKKE velge
forvask for lett til normalt skittent tøy.
Følgende er en hurtigveiledning med tips
og anbefalinger om bruk av vaskemidler
ved forskjellige temperaturer. Les i alle
tilfeller instruksjonene for vaskemiddelet for
korrekt bruk og dosering.
Ved vask av veldig skitten hvitvask
anbefaler vi bruk av bomullsprogram
på 60°C eller over og et normalt
vaskepulver (effektivt) som inneholder
blekemidler som ved middels/høy
temperatur gir ypperligere resultater.
For vask mellom 40°C og 60°C må
vaskemiddelet som brukes være egnet
for stofftypen og graden av skittenhet.
Normale midler er egnet for "hvitt" eller
farget fast stoff med høy grad av
skittenhet mens flytende vaskemidler
eller "fargebeskyttende" puddere er
egnet for fargede stoffer med lett grad av
skittenhet.
For vask ved temperaturer under 40°C
anbefaler vi bruk av flytende vaskemidler
eller vaskemidler spesifikt merket som
egnet for vask ved lav temperatur.
Er det nødvendig med varmvask?
l Forbehandle flekkfjerner eller inntørkede
flekker i vann før vask for å redusere
behovet for et varmt vaskeprogram. Spar
opp til 50% energi ved å bruke et
vaskeprogram på 60°C.
94
For vask av ull eller silke må det kun
brukes vaskemidler spesifikt beregnet for
slike stoffer.
4. VEDLIKEHOLD OG
RENGJØRING
NO
For å rengjøre maskinen utvendig brukes
en fuktig klut og man må unngå slipende
midler,
alkohol
og/eller
løsemidler.
Vaskemaskinen krever ikke noe spesielt
stell
for
ordinær
rengjøring:
vask
skuffeavdelingene og filteret; noen tips for
hvordan man flytter maskinen eller for
langvarige perioder uten bruk er gitt under.
Rengjøring av skuff
Forslag
for
flytting
eller
langvarig periode uten bruk
l Vi anbefaler at du rengjør skuffen for å
unngå opphopning av vaskemiddel og
tilsetninger.
l Om vaskemaskinen skal lagres i et
uoppvarmet rom for en lengre tidsperiode
må alle slanger tømmes for vann.
l For å gjøre dette trekker du ut skuffen og
rengjør den med rennende vann og setter
den tilbake på plass.
l Koble fra vaskemaskinen.
l Løsne slangen fra stroppen og senk den
Rengjøring av filter
slik at alt vannet tømmes i en beholder.
l Sikre avløpsslangen med stroppen når
dette er fullført.
l Vaskemaskinen
leveres
med
et
spesialfilter som kan fange store rester
som knapper eller mynter som eller
kunne tilstoppe avløpet.
l Kun tilgjengelig på enkelte modeller: trekk
ut korrugerte slangen, ta ut proppen og
drenere vannet i en beholder.
l Før filteret skrus løs anbefaler vi at du
plasserer et absorberende klut under for å
holde gulvet tørt.
l Drei filteret mot urviseren til det stopper i
vertikal stilling.
l Fjern og rengjør filteret og sett det på
plass igjen ved å dreie det med urviseren.
l Gjenta de foregående trinnene i motsatt
rekkefølge for å sette sammen alle delene
igjen.
95
5. HURTIGVEILEDNING
Denne vaskemaskinen tilpasser automatisk
vannivået til type og mengde vask. Dette
systemet gir en nedgang i energiforbruk og
en merkbar reduksjon i vasketider.
6. KONTROLLER OG
PROGRAMMER
A
Programvalg
l Skru på vaskemaskinen og velg det
ønskede programmet.
l Juster vasketemperaturen om nødvendig
L
og trykk de nødvendige "tilvalgsknappene".
TØRKING
Hvis du vil at tørkesyklusen skal
starte automatisk etter vask, velg
programmet som er ønsket med
TØRKEVALG-knappen.
Ellers er det mulig å gjøre ferdig
vasken,
og
deretter
bestemme
tørkeprogram og tøymengde.
M
I
B
G
l Trykk knappen START/PAUSE for å
begynne vasking.
l Meldingen "End" vil vises på displayet
eller tilhørende led vil skrus på når
programmet er fullført.
Vent til lyset for DØRSIKKERHET har
slukket før du åpner døren.
l Skru av vaskemaskinen.
For enhver type vask, se programtabellen
og følg driftssekvensen som angitt.
Tekniske data
Vanntrykk:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Omdreiningstall sentrifuge:
se tabell.
Full effekt / Sikring i strømtilførselskretsen
ampere / Strømspenningen:
se tabell.
96
H
E
C
D
F
A Programvelger med posisjon
OFF (AV)
B START/PAUSE-knapp
C STARTTIDSFORVALG-knapp
D TØRKEVALG /
DAMPFUNKSJON-knapp
E HURTIG/SMUSSNIVÅ-knapp
F ALTERNATIVER-knapp
G TEMPERATURVALG-knapp
H SENTRIFUGERING-knapp
G+H TASTESPERRE
I Digitalt display
L DØRSIKKERHET-indikatorlys
M ONE Fi EXTRA-område
l Trykk for å starte valgt syklus.
Programvelger
OFF (AV)
med
posisjon
Når programvelgeren er vridd lyser displayet
for å vise innstillingene for det valgte
programmet. For å spare energi reduseres
kontrasten på displayet etter slutten av en
syklus eller en inaktiv periode.
Når START/PAUSE-knappen har blitt
trykket inn kan det ta noen sekunder
før produktet begynner å virke.
LEGG TIL ELLER FJERN ELEMENTER
ETTER AT PROGRAMMENE HAR STARTET
(PAUSE)
l Trykk og hold inne START/PAUSE-knappen
i ca. 2 sekunder (en indikatorlampe og
indikatoren for gjenværende programtid
vil begynne å blinke. Dette betyr at
maskinen har blitt satt på pause).
l Vent til lyset for DØRSIKKERHET har
slukket før du åpner døren.
N.B.: For å skru av maskinen flytter du
programvelgeren til posisjonen OFF
(AV).
Før du åpner døren, må du sjekke at
vannstanden er under døråpningen,
for å unngå oversvømmelse.
l Trykk på knappen START/PAUSE for å
starte valgt syklus.
l Med en gang et program er valgt blir
l Etter at du har lagt i eller tatt ut tøy, lukk
døren og trykk på START/PAUSEknappen (programmet vil fortsette fra der
du trykket pause).
programvelgeren fast på valgt program til
syklusen er ferdig.
l "End" vises i displayet på slutten av
programmet og DØRSIKKERHET lyset
slukkes, er det nå mulig å åpne døren.
l Skru av vaskemaskinen ved å vende
velgeren til OFF (AV).
Programvelgeren må settes tilbake til
posisjonen OFF på slutten av hver
syklus eller når du starter en
påfølgende vaskesyklus før neste
program velges og startes.
START/PAUSE-knapp
AVBRYTE ET PROGRAM
l For å avbryte et program flytter du
programvelgeren til posisjonen OFF (AV).
l Vent i 2 minutter til sikkerhetsenheten
låser opp døren.
STARTTIDSFORVALG-knapp
l Denne knappen lar deg forhåndsprogrammere
en vaskesyklus til å vente med at en syklus
starter i opptil 24 timer.
l For å vente med en start bruker du
følgende prosedyre:
Lukk døren FØR du velger knappen
START/PAUSE.
- Sett på ønsket program.
97
NO
ADVARSEL:
Ikke ta på skjermen mens du setter inn
kontakten, for maskinene kalibrerer
systemene i løpet av de første
sekundene: Berøring av skjermen kan
føre til at maskinen ikke fungerer
riktig. I dette tilfellet må du trekke ut
kontakte og gjenta operasjonen.
- Trykk på knappen én gang for å
aktivere den (h00 vises på displayet)
og trykk den igjen for å stille inn 1
time starttid (h01 vises på displayet).
Forhåndsinnstilt starttid øker med 1 time
for hver gang knappen trykkes, helt til
h24 vises på displayet. Etter dette
begynner det fra null igjen.
- Bekreft ved å trykke på knappen
START/PAUSE. Nedtelling begynner og
når den er ferdig starter programmet
automatisk.
l Det er mulig å avbryte starttidsforvalget
ved
å
dreie
OFF (AV).
programvelgeren
til
Hvis det oppstår et problem med
strømmen mens maskinen er i bruk,
lagrer et spesielt minne det valgte
programmet, og når strømmen kommer
på igjen fortsetter den der det avsluttet.
Hvis det er valgt et vaskeprogram som
ikke er kompatibelt med automatisk
tørking, er det ikke mulig å aktivere
denne funksjonen.
Du kan ikke overstige maksimal
tørkbar tøymengde som angitt i
programtabellen. Hvis du gjør det, vil
ikke tøyet bli skikkelig tørt.
l Hvis du vil slette dette valget før
programstart, trykker du gjentatte
ganger på knappen til lampen "off" lyser
eller du kan flytte programvelgeren til
OFF-posisjon.
l Bare utfør en tørkesyklus:
etter knappevalget for rett tørkeprogram i
henhold til tekstilene, ved å trykke på
denne er det mulig å velge tørrhetsgrad
som er forskjellig fra det som er standard
(med unntak fra tørkeprogrammet for ull).
l For å slette syklusen i løpet av
Knappen
for
alternativer
bør
velges før du trykker på knappen
START/PAUSE.
Hvis et alternativ velges som ikke
er kompatibelt med det valgte
programmet, blinker først lyset og
slukker etterpå.
tørkefasen, hold knappen inne i omtrent
3 sekunder.
ADVARSEL:
etter at tørkeprogrammet er avbrutt, vil
avkjølingsfasen begynne, og du må
vente omtrent 10/20 minutter før du
åpner døren.
TØRKEVALG/DAMPFUNKSJONknapp
Denne knappen lar deg velge mellom to
ulike alternativer:
l "End" vises i displayet på slutten av
programmet og DØRSIKKERHET lyset
slukkes, er det nå mulig å åpne døren.
- TØRKEVALG
l Gjennomføre en automatisk vaske/tørkesyklus:
etter valget av vaskeprogrammet etter
typen vask, velger du en tørrhetsgrad ved
å trykke på denne knappen. På slutten av
vaskeprogrammet
vil
den
valgte
tørkesyklusen starte automatisk.
98
Det er mulig å avbryte tørkesyklusen
ved å dreie programvelgeren til OFF
(AV). Du må vente til avkjølingsfasen
er
over
(10/20
minutter)
og
DØRSIKKERHET indikatorlys er slokket
før du åpner døren.
Etter valget av programmet "Aktiv damp",
kan du velge mellom tre forskjellige styrker
på dampbehandling, som egner seg for tørre
eller fuktige klær i henhold til tekstiltype:
- Aktiv damp, Syntetisk/Blandet
(standard valg) P1 vises på displayet
Dette programmet passer for syntetisk og
blandet vask. I tilfelle fuktige klær (dvs.
etter vask), angis det å slakke krøllen etter
sentrifugering, i tilfelle tørre klær bidrar det
til å nå ideell fuktighet for enkel stryking.
Middels tid.
- Aktiv damp, Bomull
(bare en knapp trykket) P2 vises på
displayet.
Dette programmet anbefales for bomullstøy
I tilfelle fuktige klær (dvs. etter vask), angis
det å slakke krøllen etter sentrifugering, i
tilfelle tørre klær bidrar det til å nå ideell
fuktighet for enkel stryking. Middels tid.
- Dampoppfriskning
(to knapper trykket) P3 vises på displayet.
Takket være dampfunksjonen vil syklusen
friske opp og slakke tekstiler etter bruk.
Programmet består av en startfase som
dampen virker i, og en endelig fase der
overskytende fuktighet fjernes, og muliggjør
bruk med en gang. Denne syklusen egner
seg til tørre klær.
- SMUSSNIVÅ-knapp
l Når programmet har blitt valgt, vil
indikatorlyset automatisk vise vasketiden
som er stilt inn for dette programmet.
l Med denne knappen kan du velge mellom
3 nivåer for vaskeintensiteten, avhengig
av hvor skitne tekstilene er (kan bare
brukes på noen programmer, som vist i
programtabellen).
ALTERNATIVER-knapp
NO
- DAMPFUNKSJON
Du kan velge mellom tre ulike alternativer:
- FORVASK
l Med dette valget kan du bruke en
forvask, og dette er spesielt nyttig for
svært skittent tøy (kan bare brukes på
noen
programmer,
som
vist
i
programtabellen).
l Vi råder deg til å bruke kun 20% av de
mengdene
som
er
vaskemiddelpakken.
anbefalt
på
- AQUAPLUS
l Denne funksjonen (bare tilgjengelig i
noen vaskeprogrammer) lar deg vaske
klærne med en mye større vannmengde,
og dette gjør, sammen med den nye
kombinerte funksjonen av rotasjonen til
trommelen der vannet blir fylt på og tømt
ut, at klærne har blitt vasket og skylt
perfekt slik at vaskemiddelet er fullstendig
oppløst
og
sikrer
en
effektiv
vaskefunksjon.
Denne funksjonen egner seg for maks. 1,5
kg vask.
HURTIG/SMUSSNIVÅ-knapp
l Denne funksjonen er lagt til for folk med
Denne knappen lar deg velge mellom to
ulike alternativer, avhengig av det valgte
programmet.
l Det anbefales at du også bruker denne
- HURTIG
Denne knappen aktiveres når du velger
programmet HURTIG (14/30/44 Min.) på
knotten, og lar deg velge en av tre indikerte
varigheter.
funksjonen til barneklær og når du vasker
svært skitne tekstiler, ettersom det da
brukes mye vaskemiddel, eller når man
vasker frottértekstiler, fordi fibrene i disse
har en tendens til å holde på
vaskemiddelet.
spesielt sart og følsom hud, der selv en
liten rest av vaskemiddel kan skape
irritasjoner eller allergi.
99
- HYGIENE +
Maskinen kommer med en spesiell
elektronisk enhet som forhindrer
sentrifugeringssyklusen hvis tøymengden
blir ubalansert. Dette reduserer støyet
og vibrasjonen i maskinen, og
forlenger maskinens levetid.
Du kan bare aktivere det bare når du har
angitt en temperatur på 60°C. Dette
alternativet gjør det mulig å hygienevaske
klærne, på samme temperatur for hele
vasken.
TEMPERATURVALG-knapp
l Med denne knappen kan du endre
temperaturen på vaskesyklusene.
l Det er ikke mulig å heve temperaturen over
TASTESPERRE
l Ved
å
trykke
knappene
for
TEMPERATURVALG og SENTRIFUGERING
samtidig i omtrent 3 sekunder, vil
maskinen la deg låse tastene. På denne
måten kan du hindre uønskede endringer,
eller endringer ved uhell hvis en av
knappene trykkes under en syklus.
det maksimalt tillatte for hvert program.
Dette er for at tekstilene ikke skal ødelegges.
l Hvis du vil utføre en kald vask, må alle
indikatorene må være av.
SENTRIFUGERING-knapp
l Tastesperren kan låses opp igjen ved å
trykke på de to knappene samtidig igjen,
eller ved å slå produktet av.
l Ved å trykke på denne knappen er det
mulig å redusere makshastigheten, og om
du ønsker kan sentrifugeringen avbrytes.
l Dersom merkelappen ikke gir noen
spesifikk informasjon, er det mulig å
bruke maksimalhastigheten som følger
med programmet.
Digitalt display
Displayets indikatorsystem lar deg konstant
bli informert om statusen på maskinen.
For å unngå skade på tekstilene er det
ikke mulig å øke hastigheten til over
det som er automatisk passende for
det valgte programmet.
3
1 2 5 6 48
9
10
l For å aktivere sentrifugeringen igjen,
trykk på knappen til du kommer til
sentrifugeringshastigheten som du vil ha.
7
l Det er mulig å endre sentrifugeringshastighet
uten å sette maskinen på pause.
Overdosering av vaskemiddel kan føre
til overflødig skumming. Dersom
produktet oppdager overflødig skum,
kan det utelate sentrifugeringsfasen
eller
forlenge
varigheten
på
programmet og øke vannforbruket.
1) DØRSIKKERHET-INDIKATORLYS
l Symbolet viser døren som lukkes
Lukk døren FØR du velger knappen
START/PAUSE.
100
l Når START/PAUSE trykkes på maskinen
med døren lukket, blinker indikatoren
øyeblikkelig og lyser etter en stund.
5) TASTESPERRE-INDIKATORLAMPE
Indikatorlampen viser at tastene er sperret.
6) Wi-Fi (enkelte modeller)
l I modellene med Wi-Fi-alternativet, viser
Hvis døren ikke er skikkelig lukket, vil
lampenfortsette med å blinke i rundt
7 sekunder, og etter dette vil
startkommandoen automatisk slettes.
I dette tilfellet må du lukke døren
skikkelig og trykke på START/PAUSEknappen.
ikonet at Wi-Fi-systemet fungerer.
instruksjoner for en enkel konfigurasjon av
Wi-Fi, kan du se avsnittet "Download" på
http://wizardservice.candy-hoover.com.
7) SMUSSNIVÅ INDIKATORLAMPEN
l Vent til lyset for DØRSIKKERHET har
slukket før du åpner døren.
2) SENTRIFUGEHASTIGHET
Dette viser sentrifugehastigheten for det
valgte programmet. Denne kan endres eller
droppes ved å bruke den tilhørende
knappen.
Indikatorlampen viser
relevante tilvalget.
lyser "Kg MODE"-indikatoren mens en
intelligent sensor veier tøyet og justerer
vasketiden og vann- og strømforbruket
tilsvarende.
l Gjennom
l Når et program er valgt viser displayet
automatisk varigheten på syklusen, som
kan variere, avhengig av hvilket alternativ
som er valgt.
l Når programmet har startet blir du stadig
gjenværende
til
det
l I løpet av de første minuttene av syklusen
4) SYKLUSVARIGHET
informert om
programmet.
av
8) Kg MODE-INDIKATORLAMPE (funksjonen
er bare aktiv i noen programmer)
3) TEMPERATURVALG-INDIKATORLYS
Dette viser vasketemperaturen for det
valgte programmet. Denne kan endres (der
det er tillatt) med den tilhørende knappen.
Hvis du vil utføre en kald vask, må alle
indikatorene må være av.
valget
på
l Produktet
beregner tiden til slutten
av valgt program basert på en
standardmengde. I løpet av syklusen
korrigerer maskinen tiden til størrelsen og
sammensetningen av tøymengden.
101
hver vaskefase gjør "Kg
MODE" det mulig å se informasjon om
tøyet i trommelen, og i de første
minuttene av vasken:
- justeres mengden av vann som er
nødvendig;
- bestemmes lengden på vaskesyklusen;
- reguleres skylling i henhold til typen
stoff man har valgt at skal vaskes;
- justeres rytmen av trommelrotasjonen
for typen stoff som blir vasket;
- oppdages skumnivået, slik at mengden
av vann i skyllingen om nødvendig kan
økes;
- justeres sentrifugehastigheten i henhold
til lasten, og dermed unngås eventuell
ubalanse.
NO
l For all informasjon om funksjonaliteten og
9) TØRKEVALG-INDIKATORLAMPER
Tidsinnstilte tørkeprogrammer
Indikatorlampene viser tørrhetsgraden som
kan velges med den relevante knappen:
De kan brukes til å velge
tidsbestemte tørkeprogrammer.
Automatiske tørkeprogrammer
EKSTRA TØRT
(anbefalt for håndklær, badekåper
og uhåndterlige tøymengder).
Avkjølingsfase
Slås på i den siste delen av
avkjølingsperioden, de siste 10/20
minuttene av hver tørkefase.
STRYKETØRT
(resulterer i strykeklar vask).
SKAPTØRT
(for tekstiler som skal legges bort
uten stryking).
10) ALTERNATIVER INDIKATORLAMPENE
Indikatorlampene viser alternativet som kan
velges med de tilhørende knappene.
102
MERKNADER:
ONE Fi EXTRA
Plasser telefonen din slik at NFC-antenne
på baksiden samsvarer med plasseringen
av ONE Fi EXTRA-logoen på apparatet.
Dette produktet er utstyrt med ONE Fi
EXTRA teknologien, som gjør det mulig
med ekstern styring via en app, takket være
Wi-Fi-funksjonen.
MASKINPÅMELDING (PÅ APP)
ned Hoover
enheten din.
Wizard-appen
til
NO
l Last
Hoover Wizard-appen er tilgjengelig
for enheter som kjører både Android
og iOS, både for nettbrett og
smarttelefoner.
Hvis du ikke vet hvor NFC-antennen din er,
flytter du smarttelefonen litt i en
sirkelbevegelse over ONE Fi EXTRA-logoen, til
app-en bekrefter forbindelsen. For at
dataoverføringen skal kunne gjennomføres er
det viktig å HOLDE SMARTTELEFONEN PÅ
DASHBORDET HELE TIDEN I DE FÅ
SEKUNDENE PROSEDYREN VARER. En
melding på enheten vil informere deg om at
funksjonen er gjennomført på riktig måte, og
fortelle når du kan ta bort smarttelefonen.
Få alle detaljer om ONE Fi EXTRAfunksjonene ved å se gjennom appen i
DEMO-modus.
l Åpne appen, opprett en brukerprofil og
registrer
maskinen
ved
å
følge
instruksjonene på enhetsdisplayet, eller
"Hurtigveiledningen" som er festet på
maskinen.
Tykke etuier eller metalliske klistremerker
på smarttelefonen din kan påvirke eller
hindre overføring av data mellom maskinen
og telefonen. Om nødvendig fjernes de.
Med en Android smarttelefon utstyrt med
NFC-teknologi (Near Field Communication),
er registreringsprosessen blitt forenklet
(Enkel påmelding). I slikt tilfelle, følger du
instruksjonene på telefondisplayet, LEGG
OG HOLD DEN NÆR ONE Fi EXTRA logoen
på kontrollpanelet på maskinen når du blir
bedt om å gjøre det av appen.
Hvis du skifter ut noen av komponentene i
smarttelefonen (f.eks. bakpanelet, batteriet,
osv.) med uoriginale deler, kan det føre til
at NFC-antennen fjernes, noe som
medfører at ikke hele app-en kan brukes.
Hvis du skifter ut noen av komponentene i
smarttelefonen (f.eks. bakpanelet, batteriet,
osv.) med uoriginale deler, kan det føre til at
NFC-antennen fjernes.
AKTIVER FJERNKONTROLL (VIA APP)
Etter maskinpåmelding, hver gang du vil
administrere den eksternt via appen, må du
først laste inn vasketøy, vaskemiddel, lukke
døren og velge posisjonen for ONE Fi
EXTRA på maskinen. Derfra kan du styre
den med app-kommandoer.
103
Programtabell
1)
2
(MAKS.)*
PROGRAM
(se kontrollpanel)
(MAKS.)
Aktiv damp
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
2)
4)
4)
Blandet
4
4 4,5 5,5 5,5 6 6,5 6,5
60°
6
6
7
10 10
40°
14' 1
1
1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
30°
30' 2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
30°
44' 3
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
40°
6
6
10 10
90°
Finvask
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
40°
Skyllinger
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tømming +
Sentrifugering
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ull/Silke
1
1
1
2
2
2
2
2
30°
Ull
1
1
1
1
1
1
1
1
-
3
3 3,5 4
4 4,5 5
5
-
4
5
6
7
-
4)
All In One
59 Min.
3) 4)
Bomull**
2)
4)
(tørking)
Blandet
(tørking)
Bomull
(tørking)
Tørk etter Vask
59 Min.
7
5
8
8
5
8
8
9
9
6
6
5
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
1
40°
3 3,5 4
All Hygiene
4 4,5 5
2
-
3
Hurtig
1
( )
-
Posisjonen du må velge når du vil aktivere fjernkontroll gjennom appen (via Wi-Fi).
Hvis maskinen ikke er registrert ennå, vil trykking på START/PAUSE-knappen på
maskinen starte "Auto-Hygiene"-syklusen, som er laget for å rengjøre trommelen.
104
(Bare for modeller med beholder
for flytende vaskemiddel)
Når kun et begrenset antall plagg
har flekker som krever behandling
med flytende blekemiddel, kan
forhåndsfjerning av flekker utføres i
vaskemaskinen. Hell blekemiddelet
i beholderen for flytende blekemiddel
som er satt inn i delen markert
med «2» i skuffen for vaskemiddel,
og still inn spesialprogrammet
SKYLLING. Når denne fasen
avsluttes vrir du programvelgeren
til posisjonen OFF (AV), legg til
resten av tøyet og fortsett med
normal vask på det programmet
som passer best.
( )
Bare med FORVASK alternativet
utvalgte (programmer med FORVASK
alternativet tilgjengelig).
1)
Når
et
program
velges,
viser displayet den anbefalte
vasketemperaturen, som kan
endres (der det er tillatt) med den
aktuelle knappen, men det er ikke
mulig å heve den over maksimal
tillatt temperatur.
2)
Velg HURTIG-programmet på
knotten, det er mulig å velge det
med knappen HURTIG, ett av
tre følgende hurtigprogram er
tilgjengelige mellom 14’, 30’ and 44’.
4)
Programmer for automatisk tørking.
INFORMASJON TIL TESTLABORATORIER
(Ref. EN 50229-standarder)
Vask
Bruk programmet ** med maksimal
tilsmussingsgrad, maksimal sentrifugehastighet
og en temperatur på 60°C. Programmet er
også anbefalt for tester med lavere
temperaturer.
Tørking
Første tørking med A kg (tøymengden
består av: putevar og håndklær) velger
programmet for tørking av bomull
(
) skaptørt (
).
Andre tørking med B kg (tøymengden
består av: laken og håndklær) velger
programmet for tørking av bomull
(
) skaptørt (
Vaskekap
asitet (kg)
For programmene som vises
kan du justere varigheten og
intensiteten til vasken ved å
bruker SMUSSNIVÅ-knappen.
105
A (kg)
( )
).
B (kg)
Første
tørking
Andre
tørking
6
4
2
6
5
1
7
5
2
8
5
3
8
6
2
9
6
3
10
6
4
10
7
3
NO
Les disse notatene nøye:
* Den maksimale lastekapasiteten for tørre
klær avhenger av hvilken modell som
brukes (se kontrollpanelet).
3)
Programvalg
l Enkelte store mørke artikler som jeans og
For å rengjøre ulike typer tøy og ulike
nivåer med skitt, har vaskemaskinen
spesifikke programmer for å oppfylle alle
vaskebehov (se tabell).
l Bland aldri tekstiler som IKKE ER
håndklær bør alltid vaskes separat.
VASK
Aktiv damp
Dette eksklusive programmet bruker
dampbehandling som gjør det mulig å
redusere og slakke krøllen slik at tøyet når
det ideelle fuktnivået, og en perfekt stryking.
Via en spesialknapp er det mulig å velge tre
forskjellige intensitetsnivåer, og tilpasses
tørre eller våte plagg i henhold til tekstiltype.
ALL IN ONE -teknologi
Denne vaskemaskinen er utstyrt med et
innovativt system med en høytrykksstråle
som sprayer en blanding av vann og
vaskemiddel direkte inn i klesvasken.
Den spesielle motorbevegelsen som brukes i
denne maskinen styrer trommelbevegelsen i
løpet av oppstarten av hvert program, i
forbindelse med høytrykksstråle sprayer
vaskemiddelblandingen inn i klesvasken,
syklusen inkluderer t sett av spinnhandlinger
som bidrar til at vaskemiddeloppløsningen
trenger inn i fibrene, bidrar til å fjerne
smuss og sikrer det beste tilgjengelige
vaskeresultatet.
ALL IN ONE-systemet brukes også under
vannlastefaser hvor høytrykksstrålen hjelper
med å fullstendig fjerne vaskemiddelrester
som er fanget i klesplaggene.
Blandet
Dette programmet gjør det mulig å vaske
tekstiler med forskjellig type og farge
sammen. Den roterende bevegelsen til
trommelen og vannivået er optimalisert,
både under vasking og skylling. Den
nøyaktige sentrifugeringen sørger for
mindre krøll i tøyet. Takket være
teknologien ALL IN ONE er en fullstendig
vaskeoptimalisering mulig.
VIKTIGE RÅD FOR VASKERESULTAT:
l Nylig fargede plagg bør vaskes separat
minst 5 eller 6 ganger.
FARGEEKTE.
All Hygiene
Dette programmet sikrer rengjøring i
dybden, gir en effektiv vask og den
motvirker allergi takket være en optimalisert
syklus når det gjelder temperatur og
skyllesykluser. Dette eliminerer allergener
og såperester. Ideelt for følsom hud. Det
passer for bomullsplagg, ved 60 °C
temperatur og anbefales for en redusert
vaskemengde.
All In One 59 Min.
Dette programmet lar deg vaske blandede
tekstiler
som
bomull,
syntetisk
og
blandingstekstiler på bare 59 minutter, ved
full last av vaskemaskinen på 40°C (eller
mindre). Dette programmet er spesielt
egnet til lett tilsmussede tekstiler.
Hurtig (14/30/44 Min.)
Vaskesyklus som anbefales for små
mengder som er litt skitne. Med dette
programmet anbefales det å redusere
mengden vaskemiddel som normalt brukes,
for å kunne unngå unødvendig avfall. Når
du velger HURTIG kan du velge ett av tre
tilgjengelige program.
Bomull
Dette programmene er egnet til å vaske
normalt skittent bomullstøy og de er de
mest effektive programmene når det gjelder
kombinasjon av energi- og vannforbruk for
vask av bomullstøy.
Finvask
Programmet veksler mellom å fungere og ta
pauser og passer godt for vasking av
finvask. Vaskingen og skyllingene utføres
med et høyt vannivå for å sørge for best
mulig ytelse.
Skyllinger
Dette programmet utfører 3 skyllinger med
en
mellomsentrifugering
(som
kan
reduseres eller fjernes ved å bruke riktig
knapp). Det brukes for å skylle alle typer
tøy, for eksempel etter en håndvask.
106
Ull/Silke
Med dette programmet kan man utføre en
ømfintlig vaskesyklus, som passer spesielt for
plagg so m er angitt som «maskinvaskbare»
ulltekstiler og tekstiler som er laget av silke eller
spesifisert med "vaskes som silke" på vaskelappen.
TØRKING
ADVARSEL:
dispensere som brukes fjernes for
konsentrerte vaskemidler i pulver og
væskeform må fjernes fra trommelen før
tørketrommelens programmer settes i gang.
Trommelen endrer retning under tørkesyklusen
for å hindre plaggene fra å vikle seg inn i
hverandre, og for å sikre jevn tørking. De siste
10/20 minuttene av tørkesyklusen brukes det kald
luft for å minimere krølldannelse.
Ull
Lav temperatur i løpet av tørkeprogrammet ideelt
for å tørke ulltøy med maksimal forsiktighet og
mykhet, noe som reduserer loing og unngår
filtdannelse. Det anbefales å vende plaggene før
tørking. Tidtakingen er knyttet til størrelsen på
vasken og sentrifugehastigheten som er valgt for
vasken. Syklusen egner seg for små, blandede maks 1 kg (3 gensere).
Blandet
Tørkeprogram med lav temperatur er
anbefalt for syntetiske klær og blandede
tekstiler (se alltid vaskemerkingen).
Bomull
Tørkeprogram med høy temperatur er anbefalt for
plagg av bomull og lin (se alltid vaskemerkingen).
Tørk etter Vask 59 Min.
Når du bare har noen få artikler til vask og
tørk på kort tid, så er denne 59-minutters
syklusen den ideelle tidsbespareren!
Passende for en lett tøymengde på 1,5 kg
(f.eks. 4 skjorter) eller lett tilskitnede
tekstiler. Denne syklusen vasker, skyller,
sentrifugerer og tørker plaggene dine på
under en time. Vi anbefaler at du reduserer
doseringen av vaskemiddel ved bruk av
dette programmet, for å unngå sløsing.
ONE Fi EXTRA
Posisjonen du må velge når du vil aktivere
fjernkontroll gjennom appen (via Wi-Fi).
I dette tilfellet vil starting av syklusen gjøres
med app-kommandoer. Hvis maskinen
ikke er registrert ennå, vil trykking på
START/PAUSE-knappen på maskinen
starte "Auto-Hygiene"-syklusen. "AutoHygiene"-syklusen er laget for å rengjøre
trommelen, fjerne dårlig lukt og forlenge
levetiden til maskinen. Pass på at det ikke
finnes noen vask i trommelen før du starter
syklusen, og bruk et spesialmiddel eller
pulver for rengjøring av vaskemaskiner. La
døren til maskinen stå åpen etter syklusen,
for å la trommelen tørke. Anbefalt hver 50.
vask.
Ullens tørkesyklus i denne maskinen er
godkjent av "The Woolmark Company" for
tørking av maskinvaskbare ullprodukter,
gitt at produktene blir vasket og tørket
i henhold til vaskeinstruksjonene på
plagget, og punktene om dette av
produsenten av denne maskinen.
I Storbritannia, Hong Kong og India er
Ullmerket et sertifiserende varemerke.
M0000
107
NO
Tømming + Sentrifugering
Dette programmet fullfører tømming og gjør
en runde med maksimal sentrifugering. Det er
mulig å slette eller redusere sentrifugering
med knappen SENTRIFUGERING.
7. TØRKESYKLUS
l Bare sentrifugert vask kan tørkes.
l Indikasjonene som gis er generelle, og
Den riktige måten å tørke på
derfor kreves det litt øvelse for å få de
beste tørkeresultatene.
l Vi anbefaler å stille inn en kortere tørketid
en indikert ved første gangs bruk, for å
finne ut hvilket tørkenivå som er
nødvendig.
l Åpne døren.
l Fyll med vask uten å overstige maksimal
last for tørketrommelen, som angitt i
programtabellen. Dersom du har større
artikler (f.eks. laken) eller sterkt
absorberende artikler (f.eks. håndklær
eller jeans) er det en god ide å redusere
mengden.
l Vi anbefaler å ikke tørke tekstiler som
frynser lett, så som dype tepper eller
lignende plagg, slik at man unngår
tilstopping av luftkanaler.
l Vi anbefaler at du sorterer vasken med
følgende metoder:
- Etter behandlingssymboler for tørking,
som vises på merkingen til plaggene
l Lukk døren.
l Drei
programvelgeren
til
det
tørkeprogrammet som best passer tøyet
ditt.
l Vask- og tørketrommelen kan utføre
følgende typer tørking:
Passende for tørketromling.
- Lav-temperaturs tørkeprogram anbefales
Tørketromling ved høy temperatur.
for
ulltøy
(
programvelgeren).
Tørketromling kun ved lav temperatur.
symbolet
på
- Lav-temperaturs tørkeprogram anbefales
for blandede tekstiler (syntet/bomull)
MÅ IKKE tørkes i tørketrommel.
syntetiske tekstiler (
programvelgeren).
Hvis tekstilene ikke har merking, bør
det antas at de ikke passer for
tørketromling.
symbolet på
- Høy-temperaturs tørkeprogram anbefales
for bomull, frottéhåndklær, lin, hemp, etc ...
(
- Etter størrelse og tykkelse
Når tøymengden er større enn
tørkekapasiteten,
må
plaggene
separeres
etter
tykkelse
(f.eks.
håndklær fra tynt undertøy).
symbolet på programvelgeren).
l Velg tørhetsgraden som du ønsker:
- Etter tekstiltype
Bomull / lin: håndklær, bomullsgensere,
duker og sengetøy.
Syntetiske tekstiler: bluser, skjorter,
overaller etc. laget av polyester eller
polyamid, så vel som blandinger av
bomull og syntetiske materialer.
108
EKSTRA TØRT
(anbefalt for håndklær, badekåper
og uhåndterlige tøymengder).
STRYKETØRT
(resulterer i strykeklar vask).
SKAPTØRT
(for tekstiler som skal legges bort
uten stryking).
l Hvis du ønsker å velge en tidsinnstilt
l Når programmet er ferdig vil "End"
tørking, må du trykke på TØRKEVALGknappen
inntil
den
ønskede
tidsindikatoren tennes.
(Slutt) vises i displayet. Etter 5 minutter
vil produktet gå i hvilemodus (på visse
modeller vil displayet vise to linjer).
l Slå
av
produktet
ved
å
sette
programvelgeren tilbake i AV-stilling.
Ved å velge tørkeprogrammet for ull, er
det ikke mulig å velge en annen
tørrhetsgrad enn den som er standard.
l Åpne døren og ta ut tøyet;
som trengs til tørking og nivået av
fuktighet som er nødvendig, i henhold til
tøymengden og tørketypen som er valgt.
l Skru av kranen.
NO
l Vask - og tørketrommelen beregne tiden
AVBRYTE TØRKEPROGRAMMET
l For å avbryte tørkeprogrammet, trykk og
hold inne TØRKEVALG-knappen
omtrent 3 sekunder.
l Sjekk
at kranen er på og at
dreneringsslangen er posisjonert riktig.
i
ADVARSEL:
Etter at tørkeprogrammet er avbrutt,
vil avkjølingsfasen begynne, og du må
vente omtrent 10/20 minutter før du
åpner døren.
ADVARSEL:
Ikke tørk plagg med spesielt fôr (f.eks.
lappetepper, boblejakker, osv.) og
svært ømtålig finvask.
Hvis plaggene er drypptørre, legg inn
færre plagg for å unngå krøll.
l Trykk
på
START/PAUSE-knappen,
(displayet vise tørketiden som står igjen).
For å kunne bruke produktet riktig
anbefales det at man ikke avbryter
tørkefasen med mindre det er helt
nødvendig.
Produktet beregner tiden til slutten av
valgt
program
basert
på
en
standardmengde. I løpet av syklusen
korrigerer
maskinen
tiden
til
størrelsen og sammensetningen av
tøymengden.
Under tørkefasen vil trommelen
akselerere til en høyere hastighet,
for å distribuere tøymengden og
optimalisere tørkingen.
l Indikatoren for tørkeprogrammet vil være
på inntil avkjølingsfasen starter, da den
tilhørende indikatoren tennes.
109
l Tørketiden som gjenstår til slutten av
8. AUTOMATISK VASKE-/
TØRKESYKLUS
programmet vises
vaskefasen er over.
Du kan ikke overstige maksimal
tørkbar tøymengde som indikert i
programtabellen. Hvis du gjør det, vil
ikke tøyet tørkes slik det skal.
tekstiler som skal vaskes (f.eks. meget
skitten bomull) og vri programvelgeren til
det ønskede programmet.
l Juster temperaturen om nødvendig.
tilvalgsknappene
når
på inntil avkjølingsfasen starter, da den
tilhørende indikatoren tennes.
l Se listen over vaskeprogrammer etter
på
nødvendig).
displayet
l Indikatoren for tørkeprogrammet vil være
- Vask
l Åpne skuffen, velg vaskemiddel, og legg i
korrekt mengde.
l Trykk
i
(hvis
l Når programmet er ferdig vil "End" (Slutt)
vises i displayet. Etter 5 minutter vil
produktet gå i hvilemodus (på visse
modeller vil displayet vise to linjer).
l Slå
av
produktet
ved
å
sette
programvelgeren tilbake i AV-stilling.
l Åpne døren og ta ut tøyet;
l Skru av kranen.
AVBRYTE TØRKEPROGRAMMET
l Sjekk
at kranen er på og at
dreneringsslangen er posisjonert riktig.
l For å avbryte tørkeprogrammet, trykk og
hold inne TØRKEVALG-knappen
omtrent 3 sekunder.
- Tørking
l Velg tørhetsgraden som du ønsker:
EKSTRA TØRT
(anbefalt for håndklær, badekåper
og uhåndterlige tøymengder).
ADVARSEL:
Etter at tørkeprogrammet er avbrutt, vil
avkjølingsfasen begynne, og du må
vente omtrent 10/20 minutter før du
åpner døren.
STRYKETØRT
(resulterer i strykeklar vask).
SKAPTØRT
(for tekstiler som skal legges bort
uten stryking).
i
For å kunne bruke produktet riktig
anbefales det at man ikke avbryter
tørkefasen med mindre det er helt
nødvendig.
Når du velger ullprogrammet er bare
standard tørrhet tilgjengelig.
l Hvis du ønsker å velge en tidsinnstilt
tørking, må du trykke på TØRKEVALGknappen
inntil
den
ønskede
tidsindikatoren tennes.
l Trykk på START/PAUSE-knappen.
110
9. FEILSØKING OG GARANTI
Om du tror at vaskemaskinen ikke fungerer som den skal må du konsultere
hurtigveiledningen gitt under med noen praktiske tips om hvordan du fikser de mest vanlige
problemene.
FEILRAPPORT
l Modeller med display: feilen vises med et nummer, med bokstaven «E» foran
(eksempel: Feil 2 = E2)
koden for feilen, etterfulgt av en pause på 5 sekunder (eksempel: Feil 2 = to blink –
pause 5 sekunder – to blink – etc ...)
Feilvisning
E2 (med display)
LED blinker 2 ganger
(uten display)
E3 (med display)
LED blinker 3 ganger
(uten display)
E4 (med display)
LED blinker 4 ganger
(uten display)
E7 (med display)
LED blinker 7 ganger
(uten display)
Hvilken som helst
annen kode
Mulige årsaker og praktiske løsninger
Maskinen kan ikke ta inn vann.
Sørg for at vannkranen er åpen.
Pass på at vannslangen ikke er bøyd, brettet eller klemt.
Dreneringsslangen er ikke i riktig høyde (se avsnittet om
installasjon).
Steng vannkranen, skru påfyllingsslangen av fra baksiden av
vaskemaskinen, og kontroller at «anti-sand»-filteret er rent og ikke
blokkert.
Vaskemaskinen tømmer ikke ut vann.
Sørg for at filteret ikke er tilstoppet.
Sørg for at tappeslangen ikke er bøyd, har brett eller er klemt.
Sørg for at dreneringssystemet i hjemmet ikke er blokkert, og lar
vannet strømme gjennom uten hindringer. Prøv å tømme vannet i
vasken.
Det er for mye skum og/eller vann.
Sørg for at du ikke bruker for mye vaskemiddel, eller produkter som
ikke er laget for vaskemaskiner.
Problem med døren
Sørg for at døren er korrekt lukket. Pass på at det ikke er klær inne i
maskinen som kan hindre døren fra å lukkes.
Dersom døren er blokkert, slår du av og trekker ut vaskemaskinen
fra stikkontakten. Vent 2-3 minutter, og åpne døren.
Koble fra vaskemaskinen og trekk ut kontakten. Vent ett minutt. Skru
på maskinen, og start et program. Hvis feilen oppstår igjen, ta direkte
kontakt med et autorisert kundeservicesenter.
111
NO
l Modeller uten display: feilen vises ved å blinke hver LED like mange ganger som
ANDRE AVVIK
Problem
Mulige årsaker og praktiske løsninger
Vaskemaskinen
virker ikke/starter ikke
Vaskemaskinen
sentrifugerer ikke
Kontroller at produktet er koblet til en fungerende stikkontakt.
Sørg for at strømmen er på.
Pass på at stikkontakten virker. Test med et annet apparat, som for
eksempel en lampe.
Døren er kanskje ikke korrekt lukket: åpne den og lukk den igjen.
Kontroller hvorvidt det ønskede programmet ble korrekt valgt og at
startknappen ble trykket.
Pass på at vaskemaskinen ikke er i pausemodus.
Dette kan være på grunn av en lekkasje i pakningen mellom kranen
og forsyningsslangen. I slike tilfeller må slangen byttes ut, og man
må stramme til slangen og kranen.
Sørg for at filteret er korrekt lukket.
På grunn av at plaggene ikke ligger optimalt, kan vaskemaskinen:
• Forsøk på å balansere belastningen, noe som øker
sentrifugeringstiden.
• Reduser hastigheten på sentrifugeringen for å redusere
vibrasjoner og støy.
• Hopp over sentrifugering for å beskytte maskinen.
Sørg for at tøymengden er jevnt fordelt. Hvis ikke, løs floken, legg
inn på nytt, og start programmet på nytt.
Dette kan være på grunn av at vannet ikke er helt tømt ut
drenert: vent noen minutter. Hvis problemet vedvarer, kan du se Feil
3-delen.
Noen modeller har en "ikke sentrifuger»-funksjon. Kontroller at den
ikke er på.
Pass på at ingen alternativer som endrer sentrifugeringen er slått på.
Sterke vibrasjoner /
lyder høres under
sentrifugering
Bruk av for mye vaskemiddel kan hindre sentrifugeringen fra å
starte.
Vaskemaskinen er kanskje ikke helt i vater; juster om nødvendig
om nødvendig føttene som angitt i det spesifikke avsnittet.
Kontroller at transportskruer, gummitappene og avstandsrørene er
fjernet.
Pass på at det ikke er fremmedlegemer inne i trommelen (mynter,
hengsler, knapper, etc ...).
Vann har lekket på
gulvet nær
vaskemaskinen
Produsentens standardgaranti dekker feil som forårsakes av elektriske eller
mekaniske feil i produktet, og som finnes å være en handling eller unnlatelse fra
produsentens side. Hvis det finnes at en feil er forårsaket av forhold utenfor
produktet som leveres, misbruk eller som følge av at brukerveiledningen ikke er
fulgt, kan dette medføre en avgift.
112
- mer grumsete skyllevann: Denne
effekten er knyttet til de suspenderte
zeolittene som ikke har noen negativ
effekt på skylleeffektiviteten.
Om problemet vedvarer eller om du
mistenker en feil, kontakt et autorisert
kundeservicesenter.
Det anbefales alltid at du alltid bruker
originale reservedeler, tilgjengelige fra vårt
autoriserte kundeservicesenter.
Garanti
Produktet er garantert under vilkårene
og betingelsene som er angitt på
sertifikatet som følger med produktet.
Garantisertifikatet må fylles ut og tas
vare på, slik at det kan vises til det
autoriserte kundeservicesenteret ved
behov.
- hvitt pulver (zeolitter) på tøyet etter
vask: dette er normalt, pulveret er ikke
absorbert av stoffet og endrer ikke tøyets
farge.
- skum i vannet ved siste skylling: dette
indikerer ikke nødvendigvis dårlig skylling.
- mye skum: Dette er ofte på grunn av de
anioniske tensidene som finnes i
vaskemidlene og som er vanskelige å fjerne
fra vasken.
I dette tilfellet må man ikke skylle igjen for
å eliminere disse effektene; det vil ikke
hjelpe i det hele tatt.
Produsenten avviser ethvert ansvar for
eventuelle trykkfeil i brosjyren som følger
med dette produktet. I tillegg forbeholdes
også retten til å gjøre endringer ansett
som nyttige på sine produkter uten å
endre deres essensielle egenskaper.
113
NO
Bruken av økologiske vaskemidler uten
fosfater kan forårsake følgende effekter:
fkhldsk
fkhldsk
- WDWA - AH -
17.01 - 43017406 - Canon Italia - Business Services Channel
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising