Hoover | WDMT 4138AH/1-S | Hoover WDMT 4138AH/1-S Uživatelský manuál

Hoover WDMT 4138AH/1-S Uživatelský manuál
SK
CS
Děkujeme za výběr pračku značky Hoover.
Jsme hrdi na to, že Vám můžeme
nabídnout nové, inovativní a technologicky
vyspělé produkty, s kompletní řadou
domácích spotřebičů k zajištění skutečné
pomoci při každodenních činnostech.
Životní prostředí
Tento spotřebič je označen v
souladu s Evropskou směrnicí
2012/19/EU o odpadních elektrických
a elektronických zařízeních (OEEZ).
OEEZ obsahují jak znečišťující látky, které
mohou způsobit negativní dopady na životní
prostředí, tak základní komponenty, které
mohou být znova použity. Proto je důležité
věnovat
těmto
spotřebičům
zvláštní
pozornost při jejich likvidaci, aby byly
znečišťující látky řádně zlikvidovány a
materiály, které mohou být znovu využity,
byly zrecyklovány. Lidé hrají důležitou roli
při zajištění toho, aby OEEZ nezpůsobily
problémy v rámci životního prostředí. Je
nutné dodržovat několik základních pravidel:
Doporučujeme zaregistrovat váš výrobek
na www.registerhoover.com k získání
rychlejšího přístupu k dodatečným službám
výhradně určeným pro nejvěrnější zákazníky.
Pozorně si přečtěte tento návod pro
správné a bezpečné využití spotřebiče a
pro užitečné tipy ohledně údržby.
Spotřebič používejte pouze po
důkladném prostudování těchto pokynů.
Mějte tento návod vždy po ruce a v dobrém
stavu pro případného dalšího majitele.
l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s
domovním odpadem;
l OEEZ by měly být předány k likvidaci na
příslušném sběrném místě obcí nebo
registrovaných podniků.
Zkontrolujte, zda je se spotřebičem dodaný
tento návod, záruční list, adresy servisních
středisek a štítek s energetickou účinností.
Zkontrolujte, zda je zástrčka, díl pro
odtokovou hadici a zásobník pracích
prostředků nebo zásobník na bělidlo (pouze u
některých modelů) součástí dodávky. Odložte
si všechny tyto díly na bezpečném místě.
V mnoha zemích lze při zakoupení nového
spotřebiče vrátit starý spotřebič prodejci, pokud
je zařízení ekvivalentního typu a funguje na
stejném principu jako dodané zařízení. Tuto
službu provádí prodejce zdarma.
Obsah
Každý výrobek je označený jedinečným 16místním kódem, také zvaným „sériové číslo”,
vytištěným na štítku na spotřebiči (oblast
otvoru) nebo v dokumentaci uvnitř výrobku.
Tento kód je specifickou ID kartou produktu,
kterou potřebujete k registraci a pro kontakt s
Hoover servisním střediskem.
1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
2. INSTALACE
3. PRAKTICKÉ RADY
4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO STARTU
6. OVLÁDACÍ PRVKY A PROGRAMY
7. CYKLUS SUŠENÍ
8. AUTOMATICKÝ CYKLUS PRANÍ/SUŠENÍ
9. SERVISNÍ STŘEDISKO A ZÁRUKA
2
l Tento
spotřebič je určený pro
použití
v
domácnosti
a
podobných místech:
− Zaměstnanecké kuchyně v
prodejnách, kancelářích nebo
jiném pracovním prostředí;
− Na farmách;
− Klienty hotelů, motelů a
jiných ubytovacích zařízení;
− V místě pro výdej snídaně.
Jiné použití tohoto spotřebiče
mimo domácího prostředí nebo
pro typické domácí činnosti, jako
je komerční využití odborníky
nebo zkušenými uživateli, je
vyloučeno z výše uvedených
aplikací. Pokud nepoužíváte
spotřebič v souladu s výše
uvedenými podmínkami, může se
zkrátit jeho životnost a můžete
ztratit právo na záruční opravu.
Jakékoliv poškození spotřebiče
vyplývající z použití jiného než
domácího (i když se nachází v
domácnosti) nebude akceptováno
výrobcem při uplatnění záruky.
l Nedovolte
dětem hrát si se
spotřebičem.
l Děti
do 3 let držte mimo dosah,
dokud nejsou neustále pod
dohledem.
l Pokud
je poškozený přívodní
kabel, musí jej vyměnit výrobce,
jeho servisní technik nebo
podobně kvalifikovaná osoba,
aby se zabránilo nebezpečí.
l Pro
připojení vody používejte
pouze hadice dodané se
spotřebičem (nepoužívejte staré
hadice).
l Tlak
vody musí být v rozsahu
od 0,05 MPa až 0,8 MPa.
l Zajistěte,
aby koberec neblokoval
dno pračky a větrací otvory.
l Stav
vypnutí zajistíte nastavením
příslušného symbolu na ovládacím
prvku do vertikální pozice. Jakákoliv
jiná pozice tohoto ovladače
pračku zapne (pouze pro modely
s knoflíkem programů).
l Tento
spotřebič mohou používat
děti od 8 let a osoby se sníženými
fyzickými, senzorickými nebo
mentálními schopnostmi, nebo l Konečný cyklus pračky bude
bez dostatečných zkušeností a
bez ohřevu (cyklus chlazení)
k zajištění, aby prádlo zůstalo při
znalostí, pokud jsou pod dohledem
nebo byly poučeny o bezpečném
teplotě, která nepoškodí prádlo.
3
CS
použití spotřebiče a porozuměly
možnému riziku.
Nedovolte dětem hrát si se
spotřebičem. Čištění a údržbu
nesmí provádět děti bez dohledu.
1. ZÁKLADNÍ
BEZPEČNOSTNÍ
PRAVIDLA
l Prádlo
z pěnové gumy (latexová
pěna),
koupací
čepice,
voděodolné textilie, pogumované
díly a prádlo nebo polštáře plněné
pěnou se nesmí sušit v tomto
spotřebiči.
UPOZORNĚNÍ:
Nikdy nezastavujte spotřebič
před ukončením cyklu sušení,
pokud rychle nevyndáte
veškeré prádlo a nerozprostřete
k rozptýlení tepla.
l Aviváže nebo podobné prostředky
musíte používat podle pokynů
instalaci musíte pračku umístit
výrobce těchto prostředků.
tak, aby zůstala zástrčka snadno
přístupná.
l Olejem znečištěné prádlo se
může vznítit, zejména při
l Spotřebič se nesmí instalovat za
vystavení teplu, například v
uzamykatelné dveře, posuvné
sušičce. Prádlo se zahřeje,
dveře nebo za dveře se závěsy
způsobí oxidační reakci oleje,
na opačné straně k e spotřebiči
oxidace tvoří teplo. Pokud
tak, že je úplné otevření dvířek
teplo nemůže unikat, prádlo se
spotřebiče blokované.
zahřeje dostatečně na vznik ohně.
Hromadění nebo skladování
l Maximální kapacita suchého
olejem napouštěných látek
prádla závisí od modelu (viz
může zabránit úniku tepla a
ovládací panel).
zvýšit riziko požáru.
l Po
l Pokud
látky nevyhnutně obsahují
olej, nebo byly kontaminovány
vlasy ošetřujícími výrobky a
vloženy do spotřebiče, je nutné
je nejdříve vyprat v horké vodě
s přidaným množstvím pracího
prostředku – toto sníží, ale
neodstraní nebezpečí.
l Spotřebič
se nesmí používat,
pokud byly k čištění použity
průmyslné chemikálie.
l Ve spotřebiči
nesušte nevyprané
prádlo.
l Prádlo
znečištěné látkami jako je
olej, aceton, alkohol, benzin, kerozén, l Z kapes
vyndejte
veškeré
odstraňovač skvrn, terpentýn,
předměty jako jsou zapalovače a
vosk a odstraňovač vosku musíte
zápalky.
vyprat v horké vodě s dodatečným
množstvím pracího prostředku l K nahlédnutí popisu výrobku
navštivte stránku výrobce.
před sušením v sušičce.
4
případě závady pračku
vypněte, zavřete ventil přívodu
vody a nemanipulujte se
spotřebičem. Ihned kontaktujte
nejbližší servisní středisko a
používejte pouze originální
náhradní díly. Nedodržením
těchto pokynů můžete negativně
ovlivnit bezpečnost spotřebiče.
l Před
čištěním nebo údržbou
pračky odpojte zástrčku od
síťové zásuvky a zastavte
ventil přívodu vody.
l Ujistěte
se, zda je elektrický
systém uzemněný. V opačném
případě vyhledejte odborný
servis.
l Nepoužívejte
převodníky, vícenásobné
zásuvky ani prodlužovací kabely.
UPOZORNĚNÍ:
Během praní může voda
dosahovat velmi vysokých
teplot.
l Před
otevřením dvířek se
ujistěte, zda není v bubnu
voda.
l Při
odpojování
spotřebiče
netahejte za přívodní kabel.
l Nevystavujte
pračku dešti,
přímému slunečnímu záření
ani jiným povětrnostním vlivům.
l Při
přemisťování nezvedejte
pračku za ovládací prvky ani
zásobník pracích prostředků;
během přepravy nikdy nepokládejte
pračku otvorem na vozík. Při
zvedání doporučujeme asistenci
druhé osoby.
Spotřebič vyhovuje Evropským
směrnicím:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
a následným změnám.
5
CS
l V
Bezpečnostní pokyny
2. INSTALACE
l Prořízněte
spojovací pásky
hadic, nepoškoďte hadice a
přívodní kabel.
1
A
B
A
B
l Vyšroubujte
2 nebo 4 šrouby
(A) na zadní straně spotřebiče
a vyndejte 2 nebo 4 pojistky
(B) podle obrázku 1.
B
B
A
A
l Překryjte
2 nebo 4 otvory
použitím dodaných záslepek.
l Pokud
je pračka určená pro
vestavbu, po prořezání pásků
vyšroubujte 3 nebo 4 šrouby
(A) a sundejte 3 nebo 4
podložky (B).
2
A
1
některých modelů, 1 nebo
více podložek padne do
spotřebiče: nakloňte pračku
dopředu a vyndejte ji. Překryjte
otvor pomocí dodaných záslepek.
2
3
l U
B
UPOZORNĚNÍ:
Držte obalové materiály mimo
dosah dětí.
C
l Umístěte
„polionda“ panel na dno
podle obrázku 2 (podle modelu,
zvolte verzi A, B nebo C).
3
2
6
1
Připojení vody
CS
3
l Připojte hadici k přívodu vody, používejte
pouze dodané hadice (obr.3).
NEOTEVÍREJTE VODOVODNÍ VENTIL.
l Některé modely mohou obsahovat jednu
nebo více z následujících funkcí:
4
l HOT&COLD (obr. 4): nastavení připojení
vody pro horkou a studenou vodu pro
vyšší úsporu energie.
Připojte šedou hadici k ventilu studené
vody
a červenou k ventilu horké vody.
Pračku lze připojit pouze k ventilu studené
vody: v takovém případě se mohou některé
programy spustit o několik minut později.
1
l AQUASTOP (obr. 5): zařízení umístěné na
5
přívodní hadici, které zastaví přívod vody v
případě poškození hadice; v tomto případě
se zobrazí červený symbol v okénku "A" a
hadici musíte vyměnit. K odšroubování
matice stiskněte jednosměrné pojistné
zařízení "B".
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - PŘÍVODNÍ HADICE
S OCHRANOU (obr. 6): Pokud voda
přeteče z hlavní interní hadice "A",
transparentní izolační plášť "B" udrží
vodu k dokončení pracího cyklu. Na
konci cyklu kontaktujte autorizované
servisní středisko pro výměnu přívodní
hadice.
7
Umístění
min 4 cm
max 100 cm
l Postavte pračku ke stěně, nepřitlačte ani
neohněte hadice a umístěte odtokovou
hadici do umyvadla nebo raději připojte k
odpadovému potrubí ve výšce nejméně
50 cm o průměru větším než je průměr
hadice pračky (obr. 7).
7
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Vyrovnejte spotřebič pomocí nožiček
8
podle obrázku 8:
a.otočením matice ve směru hodinových
ručiček uvolněte šroub;
b.otáčejte nožičkou k zvýšení nebo
snížení, dokud se nedotkne podlahy;
c.zajistěte nožičku točením matice, dokud
se nedotkne spodní části skříňky pračky.
A
B
l Spotřebič připojte.
UPOZORNĚNÍ:
V případě potřeby výměny přívodního
kabelu kontaktujte autorizované servisní
středisko.
C
Zásobník pracích prostředků
9
Zásobník pracích prostředků je rozdělený
na 3 části podle obrázku 9:
l prostor “1”: prací prostředek pro
předpírku;
l prostor “ ”:pro speciální aditiva,
aviváže, škrob, apod.;
UPOZORNĚNÍ:
Používejte pouze tekuté prostředky;
pračka automaticky nastaví dávkování
aditiv při každém cyklu během
posledního máchání.
10
l prostor “2”: prací prostředek pro hlavní
praní.
Při některých modelech je dodaná také
nádoba na tekuté prací prostředky
(obr.10). K použití jej vložte do části "2".
Tímto způsobem se tekutý prací prostředek
dostane do bubnu ve správné chvíli.
Nádobu můžete použít také pro bělidlo při
volbě programu „Máchání“.
11
UPOZORNĚNÍ:
Některé prací prostředky se obtížně
odstraňují.
V
takovém
případě
doporučujeme použití vložení nádoby
do bubnu (příklad v obrázku 11).
8
Před použitím sušicího programu…
3. PRAKTICKÉ RADY
UPOZORNĚNÍ:
ujistěte:
při
třídění
prádla
rychlosti otáček odstředění k snížení
obsahu vody v prádle před použitím
programu sušení.
se
Následuje rychlá příručka s tipy a
doporučeními
o
použití
pracích
prostředků při různých teplotách. V
každém případě si vždy přečtěte pokyny na
pracím prostředku pro jeho správné použití
a dávkování.
- vyndejte z prádla kovové předměty, jako
jsou mince, sponky a kolíčky;
- zapněte knoflíky, zavřete zipy, stáhněte
volné a dlouhé pásy;
- ze záclon sundejte kolečka;
- dodržujte upozornění na štítku prádla;
- k odstranění odolných skvrn použijte
příslušné prostředky.
Při praní velmi znečištěného bílého
prádla doporučujeme použít program
pro bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a
běžný prací prostředek (heavy duty),
obsahující bělidla, která nabízejí výjimečné
výsledky při středních/vysokých teplotách.
l Při praní koberců, pokrývek nebo jiných
těžkých tkanin doporučujeme vynechat
odstřeďování.
l Při praní vlny se ujistěte, zda lze toto
prádlo prát v pračce a zda je označené
symbolem „Čistá vlna” s „Nemačkavá”
nebo „Možno prát v pračce“.
Pro praní mezi 40°C a 60°C musí být
druh použitého pracího prostředku
vhodný pro konkrétní typ vlákna a
stupeň znečištění. Běžné prací prášky
jsou vhodné pro „bílé“ nebo barevné
odolné tkaniny se silným znečištěním,
zatím co tekuté prací prostředky nebo
prášky „s ochranou barvy” jsou vhodné
pro barevné látky s vysokým stupněm
znečištění.
Užitečná doporučení pro uživatele
Tipy pro ekonomické využití spotřebiče.
Maximalizujte velikost náplně
l Nejlepších výsledků úspory energie, vody
a pracích prostředků dosáhnete využitím
maximální kapacity pračky. Ušetříte až
50% energie praním plné náplně namísto
2 polovičních náplní.
Potřebujete předpírku?
Pro praní při teplotě pod 40°C
doporučujeme použití tekutých pracích
prostředků nebo prostředků speciálně
označených jako vhodné pro praní při
nízké teplotě.
l Používejte pouze pro velmi znečištěné
prádlo! ŠETŘÍTE prací prostředek, čas,
vodu a 5 až 15% energie vynecháním
předpírky u běžně znečištěného prádla.
Je potřebná horká voda?
l Odstraňte skvrny odstraňovačem nebo
namočte prádlo ve vodě před praním k
snížení potřeby programu s horkou
vodou. Volbou programu 60°C můžete
ušetřit až 50% energie.
Pro praní vlny nebo hedvábí používejte
pouze prací prostředky určené výhradně
pro tyto látky.
9
CS
l ŠETŘETE energii a čas volbou vysoké
Vkládání prádla
4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
K čištění vnějších částí pračky použijte
vlhkou utěrku, nepoužívejte drsné prášky,
alkohol
ani
rozpouštědla.
Pračka
nevyžaduje žádnou speciální údržbu:
vyčistěte zásobník pracích prostředků a filtr;
několik tipů o přemisťování pračky nebo
dlouhodobém odstavení je popsaných níže.
Čištění zásobníku pracích
prostředků
l Doporučujeme čistit zásobník pracích
prostředků, abyste zabránili hromadění
zbytků prostředků a aditiv.
l K tomu vytáhněte zásobník mírným
tahem, vyčistěte pod tekoucí vodou a
zasuňte na místo.
Doporučení k přemísťování a
dlouhodobému odstavení spotřebiče
l Pokud
budete skladovat pračku v
nevytápěné místnosti dlouhou dobu,
vypusťte veškerou vodu z trubek.
l Odpojte pračku od elektrické sítě.
l Snižte konec hadice nad mísu a vypusťte
Čištění filtru
zbytkovou vodu.
l Po vypuštění připevněte hadici pásem.
l Pračka je vybavena speciálním filtrem k
zachycení velkých zbytků, jako jsou
knoflíky nebo mince, které mohou ucpat
odtokový otvor.
l Pouze u některých modelů: vyjměte
hadičku, odstraňte uzávěr a zachyťte
vodu do nádoby.
l Před vyšroubováním filtru doporučujeme
vložit pod něj savou utěrku k zachycení vody.
l Otočte filtr proti směru hodinových ručiček
po bod zastavení ve vertikální pozici.
l Vyndejte a vyčistěte filtr; po skončení jej
nasaďte otočením ve směru hodinových
ručiček.
l Opakujte předchozí kroky v opačném
pořadí k sestavení všech dílů.
10
6. OVLÁDACÍ PRVKY A
PROGRAMY
CS
5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO
STARTU
Tato pračka automaticky přizpůsobí hladinu
vody podle typu a množství prádla. Tento
systém nabízí skvělou úsporu energie a
značnou redukci doby praní.
Q
}
Volba programu
A
l Zapněte pračku a zvolte požadovaný
program.
P
l Nastavte
teplotu praní a stiskněte
požadované tlačítko „možností“.
SUŠENÍ
Pokud chcete spustit cyklus sušení
automaticky po praní, zvolte požadovaný
program pomocí tlačítka VOLBY SUŠENÍ.
V opačném
případě
bude
možné
dokončit praní a pak zvolit program
sušení a náplň.
l Stisknutím
tlačítka
START/PAUZA
spusťte praní.
l Na konci programu se zobrazí zpráva
„end“ nebo se rozsvítí odpovídající LED
kontrolka.
Počkejte, dokud nezhasne kontrolka
uzamčení dvířek: přibližně 2 minuty po
skončení programu.
l Vypněte pračku.
Pro jakýkoliv typ praní viz tabulku
programů a postupujte podle uvedeného
pořadí.
Technické údaje
Tlak vody:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Otáčky při odstředění:
viz štítek se základními údaji.
Max.příkon/ Jištění/ Napájecí napětí:
viz štítek se základními údaji.
O
F
B
D
C
G
H
I
L
M
N E
A Dotekový ovladač (s tlačítkem
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ)
B Tlačítko START/PAUZA
C Tlačítko OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ
D Tlačítko VOLBY TEPLOTY
E Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU
F Tlačítko DOBA PRANÍ
G Tlačítko PŘEDPÍRKA
H Tlačítko HYGIENA PLUS
I
Tlačítko EXTRA MÁCHÁNÍ
L Tlačítko VOLBA SUŠENÍ
M Tlačítko OBLÍBENÉ
N Tlačítko NOC & DEN
O Digitální displej
P Kontrolka ZAMČENÁ DVÍŘKA
Q Tlačítko
Digitální displej
VOLBY PROGRAMU
SUŠENÍ
E+N UZAMČENÍ TLAČÍTEK
11
2) Tlačítka VOLBY PROGRAMU
Zapnutí spotřebiče je možné také
stisknutím na nejméně jednu sekundu
tlačítka zvoleného programu (displej se
rozsvítí, zobrazuje parametry zvoleného
cyklu).
K nastavení jiného programu stiskněte
odpovídající
tlačítko
(rozsvítí
se
odpovídající kontrolka).
K vypnutí spotřebiče stiskněte tlačítko
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (na nejméně 3 sekund).
UPOZORNĚNÍ:
Nedotýkejte se displeje (a dotekového
ovladače) během připojování, neboť
spotřebič během prvních sekund
kalibruje systém: dotekem displeje
nebude spotřebič fungovat správně.
V takovém případě odpojte zástrčku
od zásuvky a opakujte proces.
Otevření dvířek
Speciální bezpečnostní zařízení brání v
otevření dvířek ihned na konci cylu.
Po skončení cyklu počkejte 2 minuty a
dokud nezhasne kontrolka “Uzamčení
dvířek” před otevřením dvířek.
3) Kontrolky VOLBY TLAČÍTEK
Dotekový ovladač
Svítí po doteku příslušných tlačítek.
4) "X Red Light"
Svítí při stisknutí jakéhokoliv tlačítka
dotekového
ovladače,
s rozptýleným
světlem k okraji.
Postupně zhasne během 5 minut od
posledního stisku tlačítka pro úsporu
energie.
Tlačítko START/PAUZA
1) Tlačítko ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
Stiskněte na nejméně 1 sekundu
tlačítko ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ k zapnutí
spotřebiče.
Po zapnutí se rozsvítí příslušná kontrolka, i
"X Red Light", čakající na volbu pracího
programu. Pokud program nezvolíte během
30 sekund, spotřebič se automaticky vypne.
Čekání na volbu programu probíhá
s vypnutým displejem.
12
Zavřete dvířka PŘED
tlačítka START/PAUZA.
stisknutím
l Stisknutím spustíte zvolený cyklus.
Po stisknutí tlačítka START/PAUZA
spotřebič chvíli čeká, dokud začne
fungovat.
l Otáčky
odstředění lze upravit
pozastavení činnosti spotřebiče.
l Stiskněte
bez
Spotřebič je vybavený speciálním
elektronickým zařízením, které brání
odstředění nevyváženého prádla. Toto
snižuje hluk a vibrace spotřebiče a
prodlužuje jeho životnost.
a
podržte
tlačítko
START/PAUZA po dobu asi 2 sekund
(některé světelné indikátory a indikátor
zbývajícího času budou blikat – to
znázorňuje, že pračka byla zastavena).
l Vyčkejte 2 minuty, dokud bezpečnostní
pojistka neumožní otevření dveří pračky.
Tlačítko VOLBY TEPLOTY
l Poté, co jste přidali nebo odebrali prádlo,
zavřete dvířka a stiskněte tlačítko
START/PAUZA (program se spustí ve
fázi, kde bylo praní přerušeno).
l Toto tlačítko Vám umožňuje změnit
teplotu pracích cyklů.
studené praní.
ZRUŠENÍ PROGRAMU
l Pro
zrušení
programu
stiskněte
tlačítko ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (na nejméně
3 sekund).
Tlačítko přídavných možností musíte
zvolit
před
stisknutím
tlačítka
START/PAUZA.
Pokud zvolíte možnost nekompatibilní
se zvoleným programem, kontrolka
možnosti bude blikat a pak zhasne.
l Nelze zvýšit teplotu nad maximální
povolenou hodnotu pro daný program,
pro ochranu textilií.
Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU
l Toto tlačítko Vám umožňuje nastavit
odložený start pracího cyklu až o 24
hodin.
l K odložení startu postupujte následovně:
Tlačítko OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ
- Nastavte požadovaný program.
l Stisknutím
tohoto tlačítka lze snížit
maximální rychlost otáček odstředění a
pokud chcete, lze jej zcela zrušit.
- Stisknutím tlačítka jednou aktivuje
funkci (na displeji se zobrazí h00) a pak
opětovným stisknutím nastavte 1
hodinové odložení (na displeji se
zobrazí h01). Přednastavené odložení
se zvýší o 1 hodinu každým stisknutím
tlačítka, až do h24, v tomto bodu dalším
stisknutím začnete opět od nuly.
zrušení odstředění.
l K opětovné
aktivaci cyklus odstředění
stiskněte tlačítko, dokud nedosáhnete
požadovaných otáček odstředění.
- Potvrďte stisknutím tlačítka START/PAUZA
(kontrolka na displeji začne blikat). Spustí se
odpočítávání a po jeho skončení se
automaticky spustí program.
Abyste zabránili poškození látky, nelze
otáčky
zvýšit
nad
automaticky
nastavené pro daný program.
13
CS
PŘIDÁNÍ NEBO ODEBRÁNÍ PRÁDLA
POTÉ, CO BYL PROGRAM JIŽ SPUŠTĚN
(PAUZA)
l Lze zrušit odložený start stisknutím
l Tato funkce byla navržena pro osoby
tlačítka ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (na nejméně
3 sekund).
s citlivou pokožkou, u kterých i malé
zbytky
pracích
prostředků
mohou
způsobit podráždění nebo alergie.
Pokud nastane výpadek v elektrické síti
během provozu spotřebiče, speciální
paměť uloží zvolený program a po
obnovení dodávky energie pokračuje od
místa přerušení.
l Tuto funkci doporučujeme použít také pro
dětské prádlo a v případě praní velmi
znečištěného prádla, u kterých se
používá
velké
množství
pracího
prostředku, nebo při praní osušek nebo
prádla, kterých vlákna mají tendenci
zachycovat prací prostředek.
Tlačítko DOBA PRANÍ
l Volbou tohoto tlačítka máte na výběr ze 3
úrovní intenzity praní, v závislosti od
znečištění prádla (lze použít pouze u
některých programů podle tabulky
programů).
Tlačítko VOLBA SUŠENÍ
l Toto tlačítko umožňuje zvolit požadovaný
l Po volbě programu indikátor automaticky
stupeň (nebo čas) programu sušení:
každým stisknutím se rozsvítí příslušná
kontrolka
odpovídající
zvolenému
výsledku sušení.
zobrazí dobu praní nastavenou pro daný
program.
l Volbou jiné doby praní se rozsvítí
příslušný indikátor.
l K zrušení
volby
před
spuštěním
programu sušení opakovaně stiskněte
tlačítko, dokud kontrolka nezhasne.
Tlačítko PŘEDPÍRKA
l Tato možnost Vám umožňuje uskutečnit
předpírku a je vhodná zejména pro velmi
znečištěné prádlo (lze použít pouze u
některých programů podle tabulky
programů).
l K zrušení cyklu během fáze sušení
stiskněte a podržte tlačítko na nejméně
3 sekundy.
l Doporučujeme
Z důvodu vysoké teploty uvnitř bubnu
spotřebič uskuteční fázi chlazení před
odemčením dvířek, tudíž nelze prádlo
vyndat před skončením této fáze.
Tlačítko HYGIENA PLUS
Tlačítko OBLÍBENÉ
Pomocí této možnosti lze sterilizovat prádlo,
teplota pracího programu dosáhne 60°C.
Tato funkce vám umožňuje uložit nastavení
pro dva oblíbené přizpůsobené programy;
včetně teploty, otáček odstředění a stupně
znečištění, pak je můžete rychle vyvolat.
používat pouze 20%
doporučeného
množství
pracího
prostředku uvedeného na obalu pracích
prostředků.
Tlačítko EXTRA MÁCHÁNÍ
l Toto
tlačítko Vám umožňuje přidat
máchání na konci pracího cyklu.
Maximální počet extra máchání je závislý
od zvoleného programu.
14
Jak uložit program:
1)
Zvolte
program
možnosti.
a
požadované
3)
Stiskněte tlačítko OBLÍBENÉ, zvolte
M1 nebo M2. Pokud ukládáte první
program, musíte zvolit M1.
l Díky elektronickému řízení se voda
v prostředních fázích vypouští tiše, čímž
lze tuto možnost využívat k praní během
noci.
Podržte stisknuté tlačítko OBLÍBENÉ
po dobu 3 sekund pro uložení
kombinace ve zvolené pozici.
Tlačítko
SUŠENÍ
Uložení nového programu, pokud M1 &
M2 již obsahují programy:
1)
Nastavte program
možnosti.
a
požadované
2)
Stiskněte tlačítko OBLÍBENÉ na
přibližně
3
sekundy
k uložení
kombinace na pozici M1. Dříve
uložený program z pozice M1 se
přesune na pozici M2.
Spuštění již uloženého programu:
PROGRAMU
Toto tlačítko vám umožňuje zvolit jeden ze
tří dostupných programů. Stisknutím tohoto
tlačítka se rozsvítí jedna z příslušných
kontrolek indikujících program sušení.
UZAMČENÍ TLAČÍTEK
l Současným stisknutím tlačítek NOC &
DEN a ODLOŽENÉHO STARTU po
dobu cca 3 sekund, pračka umožňuje
uzamčení tlačítek. Tímto způsobem se
můžete vyhnout nechtěným nebo
nežádoucím změnám při náhodném
stisknutí tlačítka na displeji během
cyklu.
l Stiskněte
krátce tlačítko OBLÍBENÉ
(jednou pro M1, dvakrát pro M2) a
stiskněte tlačítko START/PAUZA.
l Po vyvolání uloženého programu můžete
stále změnit jeho možnosti a nastavení,
stisknutí, odpovídajících tlačítek. V tomto
případě se přidané možnosti neuloží.
VOLBY
l Uzamčení tlačítek lze snadno zrušit
současným stisknutím dvou tlačítek nebo
stisknutím tlačítka ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
(na nejméně 3 sekund).
Pokud nechtěné zvolíte uložený
program, pouze otočte volič program
na jiný.
Digitální displej
Tlačítko NOC & DEN
l Tato
možnost
snižuje
prostřední
odstředění na 400 ot./min., zvyšuje
hladinu vody během máchání a ponechá
prádlo ve vodě po konečném máchání,
k rovnoměrnému rozložení vláken.
Indikační
systém
displeje
umožňuje
neustále informování o stavu spotřebiče.
1 15
16 12
5
3
l Během fáze, ve které je voda v bubnu
2
bliká příslušná kontrolka pro zobrazení,
že pračka je v klidovém režimu.
7
l Deaktivujte možnost na konci cyklu
s odstředěním (kterého otáčky můžete
snížit nebo zcela jej vyloučit pomocí
příslušného tlačítka) a nastane fáze
odčerpání.
6 10
7
13 14
7
8
7
9 11
1) KONTROLKA ZAMČENÁ DVÍŘKA
l Ikona indikuje uzamčená dvířka.
15
7
4
CS
2)
l Spotřebič
l Po stisknutí tlačítka START/PAUZA se
vypočítá dobu do konce
zvoleného
programu
na
základě
standardní náplně, během cyklu spotřebič
upraví čas podle velikosti a složení
náplně.
zavřenými dvířky bude kontrolka chvíli
blikat a pak zůstane svítit.
l Pokud je zvoleno automatické praní/sušení,
Zavřete
dvířka
PŘED
tlačítka START/PAUZA.
stisknutím
Pokud nejsou dvířka správné zavřená,
kontrolka bude blikat přibližně 7
sekund, pak se příkaz spuštění
automaticky zruší. V takovém případě
zavřete dvířka správně a stiskněte
opět tlačítko START/PAUZA.
na konci fáze praní se na displeji zobrazí
zbývající doba do konce sušení.
5) DOBA PRANÍ
l Po volbě programu indikátor automaticky
zobrazí dobu praní nastavenou pro daný
program.
l Volbou jiné doby praní se rozsvítí
l Speciální bezpečnostní zařízení brání v
otevření dvířek ihned po dokončení cyklu.
Po skončení cyklu počkejte 2 minuty a
dokud nezhasne kontrolka "zamčená
dvířka" než otevřete dvířka. Na konci cyklu
stiskněte tlačítko ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (na
nejméně 3 sekund).
2) OTÁČKY ODSTŘEDĚNÍ
Zobrazuje otáčky odstředění zvoleného
programu, které lze změnit nebo odstředění
zcela vyloučit pomocí příslušného tlačítka.
zrušení odstředění.
příslušný indikátor.
6) EXTRA MÁCHÁNÍ
Kontrolky zobrazují extra máchání zvolené
příslušným tlačítkem.
7) MOŽNOSTI
Kontrolky svítí pro zobrazení
možností příslušnými tlačítky.
volby
8) Wi-Fi (pouze u některých modelů)
l U modelů s možností Wi-Fi ikona indikuje
že Wi-Fi systém je v provozu.
l Veškeré
3) TEPLOTA PRANÍ
Zobrazuje
teplotu
praní
zvoleného
programu, kterou lze upravit (pokud je to
možné) pomocí příslušného tlačítka.
studené praní.
informace o funkcích a
instrukcích pro snadnou konfiguraci Wi-Fi
připojení naleznete v sekci "Download" na
http://wizardservice.candy-hoover.com.
9) ODLOŽENÝ START
Bliká, pokud byl nastavený odložený start.
10) Kg MODE (funkce je aktivní pouze u
programů Bavlna a Syntetické)
4) TRVÁNÍ CYKLU
l Po volbě programu displej automaticky
zobrazí dobu trvání cyklu, která se
může měnit v závislosti od zvolených
přídavných možností.
l Po spuštění programu budete konstantně
informováni o zbývající době do konce
programu.
16
l Pro programy, u kterých je aktivní funkce
"Kg
MODE",
spotřebič
v prvních
minutách vypočítá skutečnou náplň
prádla, s aktualizací údajů na displeji
v reálném čase.
Každá úroveň na displeji je 20%
maximální kapacity náplně.
Po volbě programu se na displeji zobrazí
maximální doporučená náplň.
umožňuje monitorování informací
prádle v bubnu v prvních praní:
Automatické programy sušení
o
Extra suché program (doporučený
pro ručníky, župany a objemné
prádlo).
- nastaví množství potřebné vody;
- určí délku pracího cyklu;
Suché k žehlení program (zanechá
prádlo vhodné pro žehlení).
- ovládá máchání podle typu zvolené
prané látky;
Suché do skříně program (pro
prádlo k uložení do skříně bez
žehlení).
- nastaví rytmus rotací bubnu podle typu
prané látky;
- rozezná přítomnost pěny, v případě
potřeby pak zvýší množství vody během
máchání;
l Volbou jednoho z těchto automatických
programů spotřebič vypočítá potřebnou
dobu pro sušení a požadovanou
zbytkovou vlhkost, podle prádla a
zvoleného sušení.
- nastaví rychlost odstřeďování podle
náplně, čímž zabrání nevyváženosti.
11) OBLÍBENÉ
l Po
stisknutí tlačítka START/PAUZA
displej zobrazí zbývající dobu sušení.
Kontrolka zobrazuje, že funkce paměti je
aktivní.
Spotřebič vypočítá dobu do konce
programu na základě standardní
náplně, během cyklu spotřebič upraví
čas podle velikosti a složení náplně.
12) UZAMČENÍ TLAČÍTEK
Kontrolka zobrazuje uzamčení tlačítek.
13) UZAVŘENÝ VODOVODNÍ VENTIL
Indikuje, že spotřebič nemůže napouštět
vodu: doporučujeme vypnout spotřebič,
zkontrolovat, zda je otevřený vodovodní
ventil a zda je tlak vody správný.
14) UCPANÝ FILTR
Indikuje, že spotřebič nemůže vypouštět
vodu: doporučujeme vypnout spotřebič,
zkontrolovat, zda není ucpaný filtr, nebo
zda není zalomena odtoková hadice.
15) KONTROLKY
STANDARDNÍCH
PROGRAMŮ PRO BAVLNU (viz
tabulku programů)
Kontrolky svítí po volbě nejúčinnějšího
programu ohledně spotřeby vody a energie,
pro praní bavlněného prádla s běžným
stupněm znečištění.
16) KONTROLKY VOLBY SUŠENÍ
Časované programy sušení
Můžete je použít pro volbu
časovaných programů sušení.
Fáze chlazení
Zapne se během konečné fáze
chlazení, v posledních 10/20 minutách
každé fáze sušení.
Užitečné tipy
l 30
minutový
program
sušení
doporučujeme pro malé náplně (do 1 kg)
nebo mírně vlhké prádlo.
l Váš spotřebič ukončí cyklus automaticky,
pokud dosáhne zvolené úrovně sušení.
l Pro
správný
provoz
spotřebiče
doporučujeme nepřerušovat fázi sušení,
dokud to není nutné.
Kontrolky zobrazují typ programu sušení.
17
CS
l Během každé fáze praní "Kg MODE"
Tabulka programů
1
2
TEPL.°C
kg *
(MAX.)
PROGRAM
Doporučená
Max.
All In One 20°C
2)
5,5
6
6,5
7
8
20°
20°
All Baby 60°C
2)
5,5
6
6,5
7
8
60°
60°
All In One 59 Min.
2)
8
9
10
11
13
40°
40°
Vlna & Hedvábí
2
2
2
2
2,5
30°
30°
Máchání
-
-
-
-
-
-
-
Jemné
2,5
2,5
2,5
2,5
3
40°
40°
Směsné
4
4,5
5
5,5
6,5
-
-
5
6
6
7
8
-
-
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
30°
2)
(sušení)
Bavlna
(sušení)
Praní a Sušení
59 Min.
PRAC.
PROSTŘEDEK
2
1
Směsné
1)
2)
4
4,5
5
5,5
6,5
40°
60°
( )
Bavlna**
1)
2)
8
9
10
11
13
40°
90°
( )
2,5
2,5
2,5
3
30°
30°
-
-
-
-
-
-
Rychlý 30 Min.
2) 2,5
Odčerpání &
Odstředění
2)
-
18
Přečtěte si tyto poznámky:
* Maximální kapacita suchého prádla závisí
od modelu (viz ovládací panel).
INFORMACE PRO TESTOVACÍ LABORATOŘ
(REF. EN 50229 STANDARDY)
( )
Praní
Použijte program ** pro který zvolíte
maximální dobu praní, maximální rychlost
odstředivky a teplotu 60°C. Program
doporučen také pro test s nižší teplotou.
(Pouze pro modely s prostorem
na tekuté prací prostředky)
Pokud pouze několik kusů prádla
vyžaduje
ošetření
bělením,
můžete provést odstranění skvrn
v pračce.
Nalijte bělidlo do zásobníku na
tekuté prací prostředky vloženého
v prostoru
označeného
„2“
v zásobníku pracích prostředků a
nastavte
speciální
program
Máchání.
Po skončení cyklu nastavte volič
programů do pozice OFF, přidejte
zbytek
prádla
a
pokračuje
v běžném praní s nejvhodnějším
programem.
Sušení
První sušení s A kg (obsah prádla:
polštáře a ručníky) volba programu
sušení bavlny (
skříně (
).
) suché do
Druhé sušení s B kg (obsah prádla:
povlečení a ručníky) volba programu
sušení bavlny (
skříně (
).
) suché do
Kapacita
(prádla)
(kg)
A (kg)
B (kg)
První
sušení
Druhé
sušení
8
5
3
9
6
3
10
6
4
11
7
4
13
8
5
Pouze se zvolenou možností
PŘEDPÍRKY (programy s možnou
volbou PŘEDPÍRKY).
19
1)
Pro uvedené programy můžete
nastavit trvání a intenzitu praní
pomocí tlačítka DOBA PRANÍ.
2)
Programy pro automatické sušení.
CS
Můžete snížit také rychlost otáček
odstředění, podle doporučení uvedených na
štítku prádla nebo pro velmi jemné kusy
prádla můžete odstředění zcela vyloučit
pomocí tlačítka volby otáček odstředění.
Tuto funkci můžete aktivovat tlačítkem
OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ.
Pokud štítek neuvádí specifické informace,
lze použít maximální rychlost otáček
odstředění programu.
Nadměrné dávkování pracího prostředku
může způsobit nadměrnou tvorbu pěny.
Pokud
spotřebič
zjistí
přítomnost
nadměrného
množství
pěny,
může
uskutečnit
cyklus
odstředění
nebo
prodloužit trvání programu a zvýšit spotřebu
vody.
Výběr programů
K praní různých typů látek a různého
stupně
znečištění
obsahuje
pračka
specifické programy pro splnění každé
potřeby praní (viz tabulka).
Technologie ALL IN ONE
Tato pračka je vybavena inovativním
systémem s vysokotlakými tryskami, které
stříkají směs vody a pracího prostředku
přímo na prádlo.
Speciální pohyb motoru používaný v
této pračce řídí pohyb bubnu během
spuštění každého programu ve spojení
s vysokotlakým stříkáním směsi pracího
prostředku na prádlo, cyklus obsahuje
několik akcí otáčení, které pomáhají
vniknout pracímu roztoku přímo do vláken,
což pomáhá při odstranění nečistot a zajistit
nejlepší prací účinek.
Systém ALL IN ONE se používá také
během
fází
napouštění
vody,
kde
vysokotlaké trysky dokončí odstranění zbytků
pracího prostředku zachyceného v prádle.
All In One 20°C
Díky technologii ALL IN ONE tento
inovativní program umožňuje praní látek
jako je bavlna, syntetické a směsné při
teplotě 20°C s účinkem, který je srovnatelný
s programem 40°C.
Spotřeba tohoto programu je přibližně 50%
vůči běžnému programu s teplotou 40°C
pro praní bavlny.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K PRANÍ
l Nové barevné prádlo perte odděleně
nejméně 5 nebo 6 krát.
l Určité velké kusy prádla jako jsou džíny
nebo ručníky perte odděleně.
l Nikdy nekombinujte NESTÁLOBAREVNÉ
látky.
All Baby 60°C
Můžete prát veškeré dětské prádlo
společně, při střední teplotě, s výsledkem
hygienického a perfektně čistého prádla
při kombinaci s heavy duty prostředkem.
Toto
je
možné
díky
ideálnímu
20
předdávkování vody a pracího prostředku,
který se stříká na prádlo přes trysky s
aktivací enzymů při teplotě 50°C.
All In One 59 Min.
Tento program umožňuje prát směsné
prádlo jako je bavlna, syntetické a směsné
látky za pouhých 59 minut, při plném
naplnění pračky při teplotě 40°C (nebo
nižší). Tento program je vhodný zejména
pro mírně znečištěné prádlo.
Rychlý 30 Min.
Kompletní prací cyklus (praní, máchání a
odstředění). Tento program je zejména
vhodný pro mírně znečištěné bavlněné a
směsné
prádlo.
S tímto
programem
doporučujeme používat pouze 20% běžně
používaného pracího prostředku, abyste
zabránili plýtvání.
Rychlý 14 Min.
Kompletní prací cyklus (praní, máchán a
odstřeďování). Tento program je vhodný
pro mírně znečištěné bavlněné a směsné
látky. S tímto programem používejte pouze
20% běžně používaného pracího prostředku.
Bavlna
Tento program je vhodný pro praní běžně
znečištěné bavlny a je to nejúčinnější program
ohledně spotřeby energie a vody pro praní
bavlněného prádla.
Automatické čištění
Každých 50 cyklů doporučujeme vyčistit
buben pomocí specifického programu: vyšší
hladina vody zajistí perfektní čištění také
ukrytých částí bubnu. Lze použít tekuté i
práškové prací prostředky.
Máchání
Tento program provede 3 máchání
s prostředním odstředěním (které lze snížit
nebo zrušit pomocí příslušného tlačítka).
Slouží pro máchání jakéhokoliv typu látky,
například po ručním praní.
Odčerpání & Odstředění
Program dokončí odčerpání a odstředění
při maximální rychlosti. Odstředění lze
zrušit nebo snížit otáčky pomocí tlačítka
OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ.
Směsné
Praní a máchání je optimalizováno s rytmem
rotace bubnu a s hladinou vody. Jemné
odstředění
zajišťuje
sníženou
tvorbu
pomačkání látek.
Vlna & Hedvábí
Tento program umožňuje jemný prací
cyklus, vhodný zejména pro vlněné prádlo
označené „Vhodné pro praní v pračce“ a
prádlo z hedvábí nebo označené jako „Prát
jako hedvábí“ na štítku látky.
SUŠENÍ
UPOZORNĚNÍ:
Dávkovače používané pro koncentrované
prášky a tekuté prací prostředky musíte
vyjmout z bubnu před spuštěním program
sušení.
Buben mění směr během cyklu sušení pro
ochranu prádla před zamotáním. Studený
vzduch se využívá během posledních 10/20
minut
sušicího
cyklu
k minimalizaci
pomačkání.
Směsné
Program
sušení
s nízkou
teplotou
doporučujeme pro syntetické a směsné
látky (viz štítek ošetřování na prádle).
Bavlna
Program
sušení
s vysokou
teplotou
doporučujeme pro bavlněné a lněné prádlo
(viz štítek ošetřování na prádle).
Praní a Sušení 59 Min.
Pokud máte pouze několik kusů prádla
k praní a sušení, tento 59 minutový cyklus
je ideální spořič času!
Vhodný pro lehkou 1,5 kg náplň (např. 4
košile) nebo mírně znečištěné prádlo, tento
cyklus vypere, vymáchá, odstředí a vysuší
prádlo za méně než hodinu.
Při použití tohoto programu doporučujeme
snížit dávku pracího prostředku, abyste
zabránili plýtvání.
21
CS
Jemné
Tento program střídá práci a přestávky a je
vhodný zejména pro praní jemného prádla.
Prací cyklus a máchání se provádí
s maximálním množstvím vody k zajištění
nejlepšího účinku.
7. CYKLUS SUŠENÍ
l Pouze suché odstředěné prádlo.
l Uvedené pokyny jsou obecné, proto jsou
l Spotřebič může provést následující typy
potřebné určité zkušenosti pro dosažení
nejlepších výsledků sušení.
l Doporučujeme volbu kratší doby sušení
než je uvedená, při prvním použití, abyste
přizpůsobili správný stupeň sušení.
sušení:
- Program sušení s Nízkou teplotou
doporučený
pro
směsné
látky
(syntetické/bavlna) syntetické látky.
l Nedoporučujeme sušit látky, které se
snadno třepí, jako jsou koberce nebo
prádlo s dlouhým vlasem, abyste zabránili
ucpání vzduchových kanálků.
l Rozdělte
prádlo
podle
následujícího
postupu:
- Podle symbolů sušení, které jsou na
štítku prádla
Vhodné pro sušení v sušičce.
- Programy sušení s Vysokou teplotou
doporučené pro bavlnu, froté ručníky,
len, konopné látky, apod....
Během fáze sušení buben zrychluje na
vyšší rychlost k rozložení prádla a
k optimalizaci výsledku sušení.
Správný způsob sušení
Sušení při vysoké teplotě.
Dvířka spotřebiče jsou opatřena
ochranným štítem pro ochranu před
kontaktem se sklem, které může
dosahovat vysokých teplot během
fáze sušení. Během běžného použití
spotřebiče není nutné tento štít
sundávat.
Sušení pouze při nízké teplotě.
NESUŠIT v bubnové sušičce.
Pokud prádlo neobsahuje informační
štítek, musí být bráno jako nevhodné
pro sušení.
l Otevřete dvířka.
- Podle velikosti a tloušťky
Kdykoliv je náplň větší než kapacita
sušení, rozdělte prádlo podle tloušťky
(např. ručníky od tenkého spodního
prádla).
- Podle typu látky
Bavlna/len: ručníky, bavlna jersey, ložní
a stolní prádlo.
Syntetické: blůzy, košile, pracovní oděvy,
apod. z polyesteru nebo polyamidu, jako i
bavlna/syntetické směsné.
22
l Naplňte prádlem nepřesahujícím maximální
náplň sušení uvedenou v tabulce programů.
V případě velkých kusů prádla (např.
prostěradla) nebo velmi savých materiálů
(např. ručníky nebo džíny) snižte
množství náplně.
l Zavřete dvířka.
l Stiskněte na nejméně 1 sekundu tlačítko
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ k zapnutí spotřebiče.
l Počkejte přibližně 2 minuty po skončení
SUŠENÍ zvolte nejvhodnější program
podle prádla.
programu a do zhasnutí kontrolky
ZAMČENÁ DVÍŘKA, než otevřete dvířka.
l Stisknutím
tlačítka VOLBY SUŠENÍ
zvolte stupeň požadovaného usušení,
máte na výběr jeden ze 3 automatických
programů:
Extra suché program (doporučený
pro ručníky, župany a objemné
prádlo).
Suché k žehlení program (zanechá
prádlo vhodné pro žehlení).
Suché do skříně program (pro
prádlo k uložení do skříně bez
žehlení).
l Stiskněte na nejméně 3 sekundy tlačítko
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
spotřebič.
a
tím
vypnete
l Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
l Zavřete vodovodní ventil.
ZRUŠENÍ PROGRAMU SUŠENÍ
l K zrušení programu sušení stiskněte a
podržte tlačítko VOLBA SUŠENÍ na
přibližně 3 sekundy.
l Pokud chcete zvolit časovaný program
sušení,
stiskněte
tlačítko
VOLBA
SUŠENÍ, dokud se nerozsvítí příslušná
kontrolka.
UPOZORNĚNÍ:
Po zrušení programu sušení se spustí
fáze chlazení a před otevřením dvířek
musíte počkat přibližně 10/20 minut.
l Ujistěte se, zda je otevřený přívod vody.
l Ujistěte se, zda je správně umístěný
odtok vody.
UPOZORNĚNÍ:
Nesušte vlněné prádlo nebo prádlo se
speciální vycpávkou (např. deky,
prosívané bundy apod.) a velmi jemné
prádlo. Pokud je prádlo savé, vložte
méně kusů, aby se zabránilo
pomačkání.
l Stiskněte tlačítko START/PAUZA.
l Kontrolka programu sušení svítí až do
spuštění fáze chlazení
příslušné kontrolky.
a
rozsvícení
l Po skončení programu se na displeji
zobrazí nápis "End". Po 5 minutách
spotřebič přejde do pohotovostního
režimu (u určitých modelů displej zobrazí
dva řádky).
23
CS
l Stisknutím tlačítka VOLBY PROGRAMU
SUŠENÍ, dokud se nerozsvítí příslušná
kontrolka.
l Stiskněte tlačítko START/PAUZA.
8. AUTOMATICKÝ CYKLUS
PRANÍ/SUŠENÍ
Nesmíte překročit maximální náplň
sušení prádla uvedenou v tabulce
programů, v opačném případě nebudou
výsledky sušení uspokojivé.
l Na konci fáze praní displej zobrazí
zbývající dobu sušení.
l Spotřebič pak dokončí celý program
- Praní
l Otevřete zásobník pracích prostředků a
naplňte správné množství.
l Stiskněte na nejméně 1 sekundu tlačítko
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ k zapnutí spotřebiče.
l Kontrolka programu sušení svítí až do
spuštění fáze chlazení
příslušné kontrolky.
a
rozsvícení
l Po skončení programu se na displeji
l Viz seznam pracích programů ohledně
látek, které chcete prát (např. velmi
znečištěná bavlna) a zvolte požadovaný
program stisknutím příslušného tlačítka.
zobrazí nápis "End". Po 5 minutách
spotřebič přejde do pohotovostního
režimu (u určitých modelů displej zobrazí
dva řádky).
l Počkejte přibližně 2 minuty po skončení
l Případně nastavte požadovanou teplotu.
l Stiskněte tlačítko možností (pokud je to
nutné).
programu a do zhasnutí kontrolky
ZAMČENÁ DVÍŘKA, než otevřete dvířka.
l Stiskněte na nejméně 3 sekundy tlačítko
l Zkontrolujte, zda je otevřený vodovodní
ventil a zda je
odtoková hadice.
správně
umístěna
Extra suché program (doporučený
pro ručníky, župany a objemné
prádlo).
Suché k žehlení program (zanechá
prádlo vhodné pro žehlení).
Suché do skříně program (pro
prádlo k uložení do skříně bez
žehlení).
l Pokud chcete zvolit časovaný program
stiskněte
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
spotřebič.
a
tím
vypnete
l Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
- Sušení
l Stisknutím tlačítka VOLBY SUŠENÍ
zvolte stupeň požadovaného usušení,
máte na výběr jeden ze 3 automatických
programů:
sušení,
sušení.
tlačítko
VOLBA
24
l Zavřete vodovodní ventil.
ZRUŠENÍ PROGRAMU SUŠENÍ
l K zrušení programu sušení stiskněte a
podržte tlačítko VOLBA SUŠENÍ na
přibližně 3 sekundy.
UPOZORNĚNÍ:
Po zrušení programu sušení se spustí
fáze chlazení a před otevřením dvířek
musíte počkat přibližně 10/20 minut.
Pokud máte pocit, že pračka nefunguje správně, viz část níže pro možné užitečné tipy k
odstranění běžných problémů.
Problém
Pračka
nefunguje/nespustí
se
Pračka
vodu
Pračka
vodu
nenapouští
nevypouští
Voda na podlaze
pod pračkou
Pračka
neodstřeďuje
Silné vibrace během
odstředění
Pokud se zobrazí
nebo bliká konkrétní
číslo závady
Možná příčina a praktické řešení
Ujistěte se, zdaje správně připojená.
Ujistěte se, zda je zapnutá.
Zkontrolujte, zda byl zvolený správný program a spustili jste pračku
správně.
Ujistěte se, zda není vypálená pojistka a zda je funkční síťová zásuvka,
otestováním pomocí jiného spotřebiče jako je například lampa.
Dvířka nejsou správně zavřená: otevřete je a opět zavřete.
Ujistěte se, zda je otevřený vodovodní ventil.
Ujistěte se, zda je správně nastavený časovač.
Ujistěte se, zda není ucpaný filtr.
Ujistěte se, zda není ohnutá odtoková hadice.
Ujistěte se, zda nejsou ve filtru cizí předměty.
Může to být z důvodu netěsnosti mezi vodovodním ventilem a přívodní
hadicí; v takovém případě ji vyměňte a utáhněte spojení k ventilu.
Může to být z důvodu nekompletního odčerpání vody: počkejte několik
minut.
Některé modely obsahují funkci „bez odstředění“: ujistěte se, zda není
zapnutá.
Nadměrné množství pracího prostředku brání odstředění: snižte dávku
při dalším praní.
Pračka není vyvážená: pokud je to nutné, nastavte nožičky podle
popisu v příslušném odstavci.
Zkontrolujte, zda byly odstraněné přepravní pojistky.
Ujistěte se, zda je prádlo rovnoměrně rozložené.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 0, 1, 5, 7 nebo 8, kontaktujte
autorizované servisní středisko.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 2, pračka nenapouští vodu.
Zkontrolujte, zda je otevřený ventil.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 3, pračka neodstřeďuje
správně. Zkontrolujte, zda není ucpaná nebo prohnutá odtoková hadice.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 4, pračka je přetížená.
Zavřete přívod vody a kontaktujte servisní středisko.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 9, vypněte pračku, počkejte
10 – 15 sekund a restartujte program.
25
CS
9. SERVISNÍ STŘEDISKO A ZÁRUKA
Použití ekologických pracích prostředků
bez fosfátů může způsobit následující:
Záruka
Na výrobek se vztahují záruční podmínky
uvedené na záručním listě spotřebiče.
Záruční list musí být vyplněný a uložený na
bezpečném místě, k předložení v případě
opravy pro Hoover servisní středisko.
- tmavější voda z máchání: je to z důvodu
potlačení zeolitů, které nemají negativní
vliv na účinek máchání.
- bílý prášek (zeolit) na prádle na konci
praní: je to normální, prášek nebyl
absorbován látkou a nezmění její barvu.
Registrujte váš spotřebič!
Neztrácejte čas. Zaregistrujte vaši pračku
a objevte výhody, které pro vás plynou.
Zjistěte jak na www.registerhoover.com
nebo volejte na číslo uvedené na
příslušných dokumentech.
- pěna ve vodě v posledním máchání:
neindikuje
to
nevyhnutně
špatné
máchání.
- bohatá pěna: toto je často z důvodu
aniontové aktivní povrchové látky u
prostředků, které lze těžko odstranit z
prádla.
V takovém případě neprovádějte opakované
máchání k odstranění tohoto efektu:
nepomůže to.
Pokud závada trvá, nebo
problém
opakuje,
ihned
servisní středisko Hoover.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za
tiskové chyby v návodu dodaném se
spotřebičem. Také si vyhrazuje právo na
jakékoliv změny užitečné pro tento výrobek
bez změny jeho základních vlastností.
pokud se
kontaktujte
Můžete se také zaregistrovat pro Hoover
servisní plán pro příjem bezplatného
servisu po uplynutí záruční doby.
Pozor: hovor není bezplatný. Náklady
budou sděleny v komunikační zprávě
vašeho telefonního operátora.
Hoover
doporučuje
vždy
používat
originální náhradní díly dostupné v
autorizovaném servisním středisku.
26
Ďakujeme, že ste si vybrali práčku značky
Hoover. Sme hrdí na to, že Vám môžeme
ponúknuť nové, inovatívne a technologicky
vyspelé produkty, s kompletným radom
domácich spotrebičov pre zabezpečenie
skutočnej pomoci pri každodenných
činnostiach.
Tento spotrebič je označený podľa
Európskej smernice 2012/19/EU
O odpade
z
elektrických
a elektronických zariadení (OEEZ).
OEEZ obsahujúce znečisťujúce látky (ktoré
môžu spôsobovať negatívne dopady na
životné prostredie) a základné komponenty
(ktoré je možné opäť využiť). Je potrebné
podrobiť OEEZ špecifickému zaobchádzaniu,
pre
odstránenie
a likvidáciu
všetkých
znečisťujúcich látok a obnovu a recykláciu
všetkých materiálov. Jednotlivci môžu zohrať
dôležitú úlohu pri zaistení, aby OEEZ
nezostalo problémom pre životné prostredie;
je dôležité dodržiavať určité základné pravidlá:
Odporúčame zaregistrovať váš výrobok na
www.registerhoover.com
pre získanie
rýchlejšieho
prístupu
k dodatočným
službám
určeným
výhradne
pre
najvernejších zákazníkov.
Pozorne si prečítajte tento návod pre
správne a bezpečné užívanie spotrebiča a
pre užitočné tipy ohľadom údržby.
l OEEZ sa nesmie likvidovať spoločne
Spotrebič používajte len po
dôkladnom preštudovaní týchto pokynov.
Majte tento návod vždy po ruke a v dobrom
stave pre prípadného ďalšieho majiteľa.
s bežným komunálnym odpadom.
l OEEZ musí byť odovzdané na príslušných
zberných miestach spravovaných obcou
alebo mestom alebo príslušnými podnikmi.
V mnohých krajinách sa uskutočňuje pri
veľkých OEEZ zber z domu.
Skontrolujte, či je so spotrebičom dodaný
tento návod, záručný list, adresy servisných
stredísk a štítok s energetickou účinnosťou.
Skontrolujte, či je zástrčka, diel na odtokovú
hadicu a zásobník pracích prostriedkov alebo
zásobník na bielidlo (iba pri niektorých
modeloch) súčasťou dodávky. Odložte si
všetky tieto diely na bezpečnom mieste.
V mnohých krajinách, keď si zakúpite nový
spotrebič, starý je možné odovzdať predajcovi,
ktorý ho bezplatne vyzdvihne na základe
výmeny jedného za druhý, ak ide o zariadenie
ekvivalentného typu a má rovnaké funkcie ako
dodávané zariadenie.
Každý výrobok je označený jedinečným 16miestnym kódom, tiež nazývaným „sériové
číslo”, vytlačeným na štítku na spotrebiči
(oblasť otvoru) alebo v dokumentácii vo vnútri
výrobku. Tento kód je špecifickou ID kartou
produktu, ktorú potrebujete k registrácii a na
kontakt s Hoover servisným strediskom.
Obsah
1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ
2. INŠTALÁCIA
3. PRAKTICKÉ RADY
4. ÚDRŽBA A ČISTENIE
5. PRÍRUČKA RÝCHLEHO ŠTARTU
6. OVLÁDACIE PRVKY A PROGRAMY
7. CYKLUS SUŠENIA
8. AUTOMATICKÝ CYKLUS
PRANIA/SUŠENIA
9. SERVISNÉ STREDISKO A ZÁRUKA
27
SK
Životné prostredie
Nedovoľte deťom hrať sa so
spotrebičom. Čistenie a údržbu
nesmú vykonávať deti bez dozoru.
1. ZÁKLADNÉ
BEZPEČNOSTNÉ
PRAVIDLÁ
l Tento
spotrebič je určený na
používanie v domácnosti a
podobných miestach:
− Zamestnanecké kuchyne v
predajniach, kanceláriách alebo
inom pracovnom prostredí;
− Na farmách;
− Klientmi hotelov, motelov a
iných ubytovacích zariadení;
− Na mieste pre výdaj raňajok.
Iné použitie tohto spotrebiča mimo
domáceho prostredia alebo pre
typické domáce činnosti, ako je
komerčné využitie odborníkmi alebo
skúsenými užívateľmi, je vylúčené
z vyššie uvedených aplikácií. Ak
nepoužívate spotrebič v súlade s
vyššie uvedenými podmienkami,
môže sa skrátiť jeho životnosť a
môžete stratiť právo na záručnú
opravu. Akékoľvek poškodenie
spotrebiča vyplývajúce z použitia iného
ako domáceho (aj keď sa nachádza v
domácnosti) nebude akceptované
výrobcom pri uplatnení záruky.
l Tento spotrebič môžu používať
deti od 8 rokov a osoby so
zníženými fyzickými, senzorickými
alebo mentálnymi schopnosťami,
alebo
bez
dostatočných
skúseností a znalostí, pokiaľ sú
pod dohľadom alebo boli poučené
o bezpečnom používaní spotrebiča
a porozumeli možnému riziku.
28
l Nedovoľte
deťom hrať sa so
spotrebičom.
l Deti
do 3 rokov držte mimo
dosah, pokiaľ nie sú neustále
pod dohľadom.
l Ak
je poškodený prívodný kábel,
musí ho vymeniť výrobca, jeho
servisný technik alebo podobne
kvalifikovaná osoba, aby sa
zabránilo nebezpečenstvu.
l Na
pripojenie vody používajte
len
hadice
dodané
so
spotrebičom (nepoužívajte staré
hadice).
l Tlak
vody musí byť v rozsahu
od 0,05 MPa až 0,8 MPa.
l Zabezpečte,
aby
koberec
neblokoval dno práčky a vetracie
otvory.
l Stav
vypnutia
zabezpečíte
nastavením príslušného symbolu
na ovládacom prvku do vertikálnej
pozície. Akákoľvek iná pozícia
tohto ovládača práčku zapne
(len pre modely s gombíkom
programov).
l Konečný
cyklus práčky bude bez
ohrevu (cyklus chladenia) pre zaistenie,
že bielizeň zostala pri teplote,
ktorá nepoškodí bielizeň.
UPOZORNENIE:
Nikdy nezastavujte spotrebič
pred
ukončením
cyklu
sušenia, ak rýchlo nevyberiete
bielizeň a nerozprestrete ju
pre rozptýlenie tepla.
z penovej
gumy
(latexová
pena),
kúpacia
čapica, vodeodolné textílie,
pogumované diely a bielizeň
alebo vankúše plnené penou sa
nesmú sušiť v tomto spotrebiči.
l Aviváže
alebo
podobné
prostriedky musíte používať
podľa pokynov výrobcu týchto
prostriedkov.
l Po
inštalácii musíte práčku
umiestniť tak, aby zostala zástrčka
ľahko prístupná.
l Spotrebič
sa nesmie inštalovať l Olejom znečistená bielizeň sa
za uzamykateľné dvere, posuvné
môže vznietiť, hlavne pri
dvere alebo za dvere so závesmi
vystaveniu teplu, napríklad v
na opačnej strane k spotrebiču
sušičke. Bielizeň sa zahreje,
tak, že je úplné otváranie dvierok
spôsobí
oxidačnú
reakciu
spotrebiča blokované.
oleja, oxidácia tvorí teplo. Ak
teplo nemôže unikať, bielizeň
l Maximálna
kapacita suchej
sa zahreje dostatočne na vznik
bielizne závisí od modelu (viď
ohňa.
Hromadenie
alebo
ovládací panel.
skladovanie olejom napustených
látok môže zabrániť úniku tepla a
l Spotrebič sa môže používať,
zvýšiť riziko požiaru.
ak boli na čistenie použité
priemyslové chemikálie.
l Ak látky nevyhnutne obsahujú
olej, alebo boli kontaminované
l V spotrebiči nesušte nevypratú
vlasmi ošetrujúcimi výrobkami
bielizeň.
a vložené do spotrebiča, je
nutné ich najskôr vyprať
l Bielizeň znečistená látkami ako
v horúcej vode s pridaným
je olej, acetón, alkohol, benzín,
množstvom pracieho prostriedku.
kerozén, odstraňovač škvŕn,
Toto zníži, ale neodstráni
terpentín, vosk a odstraňovač
nebezpečenstvo.
vosku musíte vyprať v horúcej
vyberte
všetky
vode s dodatočným množstvom l Z vreciek
predmety ako sú zapaľovače a
pracieho
prostriedku
pred
zápalky.
sušením v sušičke.
29
SK
l Bielizeň
l Pre
nahliadnutie popisu výrobku
navštívte stránku výrobcu.
Bezpečnostné pokyny
zásobník pracích prostriedkov;
počas prepravy nikdy nepokladajte
práčku otvorom na vozík. Pri
zdvíhaní odporúčame asistenciu
druhej osoby.
čistením alebo údržbou l V prípade poruchy práčku vypnite,
zavrite ventil prívodu vody a
práčky odpojte zástrčku od
nemanipulujte so spotrebičom.
sieťovej zásuvky a zastavte
Ihneď
kontaktujte
najbližšie
ventil prívodu vody.
servisné stredisko a používajte
len originálne náhradné diely.
l Uistite sa, či je elektrický
Nedodržaním týchto pokynov môžete
systém uzemnený. V opačnom
negatívne ovplyvniť bezpečnosť
prípade vyhľadajte odborný
spotrebiča.
servis.
l Pred
l Nepoužívajte
prevodníky, viacnásobné
zásuvky ani predlžovacie káble.
UPOZORNENIE:
Počas prania môže voda
dosahovať veľmi vysokú
teplotu.
l Pred
otvorením dverí sa uistite, či
nie je v bubne voda.
l Pri
odpájaní spotrebiča neťahajte
za prívodný kábel.
l Nevystavujte
práčku dažďu,
priamemu slnečnému žiareniu
ani iným poveternostným vplyvom.
l Pri
premiestňovaní nezdvíhajte
práčku za ovládacie prvky ani
30
Spotrebič vyhovuje Európskym
smerniciam:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
a následným zmenám.
2. INŠTALÁCIA
l Prerežte
spojovacie pásky
hadíc, nepoškoďte hadice a
prívodný kábel
1
l Vyskrutkujte
2 alebo 4 skrutky
(A) na zadnej strane spotrebiča
a vyberte 2 alebo 4 poistky (B)
podľa obrázku 1.
B
B
A
SK
A
B
A
B
A
l Prekryte
2 alebo 4 otvory
použitím dodaných krytiek.
l Ak
je práčka určená na
vstavanie,
po
prerezaní
spojovacích pások vyskrutkujte
3 alebo 4 skrutky (A) a dajte
dolu 3 alebo 4 podložky (B).
2
A
1
prípade niektorých modelov,
1 alebo viac podložiek spadne
do spotrebiča: nakloňte práčku
dopredu a vyberte ich. Prekryte
otvor pomocou krytiek dodaných
so spotrebičom.
2
3
l V
UPOZORNENIE:
Držte obalové materiály mimo
dosah detí.
B
C
„polionda“ panel na
dno podľa obrázku 2 (podľa
modelu, zvoľte verziu A, B alebo C).
3
l Umiestnite
31
2
1
Pripojenie vody
3
l Pripojte hadicu k prívodu vody, používajte
len dodané hadice (obr.3).
NEOTVÁRAJTE VODOVODNÝ VENTIL.
l Niektoré modely môžu obsahovať jednu
alebo viac z nasledujúcich funkcií:
l HOT&COLD
(obr.
4):
nastavenie
pripojenia vody na horúcu a studenú vodu
pre vyššiu úsporu energie.
Pripojte šedú hadicu k ventilu studenej
vody
a červenú k ventilu horúcej vody.
Práčku je možné pripojiť len k ventilu
studenej vody: v takom prípade sa môžu
niektoré programy spustiť o niekoľko minút
neskôr.
l AQUASTOP
(obr.
5):
zariadenie
umiestnené na prívodnej hadici, ktoré
zastaví prívod vody v prípade poškodenia
hadice; v tomto prípade sa zobrazí
červený symbol v okienku "A" a hadicu
musíte vymeniť. K odskrutkovaniu matice
stlačte jednosmerné poistné zariadenie
"B".
l AQUAPROTECT - PRÍVODNÁ HADICA
S OCHRANOU (obr. 6): Ak voda
pretečie z hlavnej internej hadice "A",
transparentný izolačný plášť "B" udrží
vodu na dokončenie pracieho cyklu. Na
konci cyklu kontaktujte autorizované
servisné stredisko pre výmenu prívodnej
hadice.
4
1
5
6
B
A
A
7
Umiestnenie
neohnite hadicu a umiestnite odtokovú
hadicu do umývadla alebo radšej pripojte
k odpadovému potrubiu vo výške
najmenej 50 cm s priemerom väčším ako
je priemer hadice práčky (obr. 7).
32
min 4 cm
max 100 cm
l Postavte práčku k stene, nepritlačte ani
B
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Vyrovnajte spotrebič pomocou nožičiek
podľa obrázku 8:
a.otočením matice v smere hodinových
ručičiek uvoľnite skrutku;
b.otáčajte nožičkou pre zvýšenie alebo
zníženie, až kým sa nedotkne podlahy;
c.zaistite nožičku točením matice, kým sa
nedotkne spodnej časti skrinky práčky.
8
SK
A
B
l Spotrebič pripojte.
UPOZORNENIE:
V prípade potreby výmeny prívodného
kábla kontaktujte autorizované servisné
stredisko.
C
Zásobník pracích prostriedkov
Zásobník pracích prostriedkov je rozdelený
na 3 časti podľa obrázku 9:
l priestor “1”: prací prostriedok na
predpranie;
l priestor “ ”:pre špeciálne prísady,
aviváže, škrob, a pod.;
9
UPOZORNENIE:
Používajte len tekuté prostriedky;
práčka
automaticky
nastaví
dávkovanie prísad pri každom cykle
počas posledného plákania.
10
l priestor “2”: prací prostriedok na hlavné
pranie.
Pri niektorých modeloch je dodaná tiež
nádoba na tekuté pracie prostriedky
(obr.10). V prípade jej použitia ju vložte do
časti "2". Týmto spôsobom sa tekutý prací
prostriedok dostane do bubna v správnej
chvíli. Nádobu môžete použiť tiež na bielidlo
pri voľbe programu „Plákanie“.
11
UPOZORNENIE:
Niektoré pracie prostriedky sa ťažko
odstraňujú.
V
takom
prípade
odporúčame použitie vloženia nádoby
do bubna (príklad n obrázku 11).
33
Pred použitím sušiaceho programu…
3. PRAKTICKÉ RADY
Vkladanie bielizne
UPOZORNENIE: pri triedení bielizne sa
uistite:
- vyberte z bielizne kovové predmety, ako
sú mince, sponky;
- zapnite gombíky, zavrite zipsy, stiahnite
voľné a dlhé pásy;
- zo záclon odnímte kolieska;
- dodržiavajte upozornenie na štítku bielizne;
- pre odstránenie odolných škvŕn použite
príslušné prostriedky.
l Pri praní kobercov, prikrývok alebo iných
ťažkých tkanín odporúčame vynechať
odstreďovanie.
l Pri praní vlny sa uistite, či je možné túto
bielizeň prať v práčke a či je označená
symbolom „Čistá vlna” s „Nekrčivá” alebo
„Možné prať v práčke“.
Užitočné odporúčania pre užívateľa
Tipy na ekonomické využitie spotrebiča.
Maximalizujte veľkosť náplne
l Najlepšie výsledky šetrenia energie, vody
a pracích prostriedkov dosiahnete
využitím maximálnej kapacity práčky.
Ušetríte až 50% energie praním plnej
náplne namiesto 2 polovičných náplní.
ŠETRITE energiu a čas voľbou vysokej
rýchlosti otáčok odstredenia pre zníženie
obsahu vody v bielizni pred použitím
programu sušenia.
Nasleduje rýchla príručka s tipmi a
odporúčaniami
o
použití
pracích
prostriedkov pri rôznych teplotách. V
každom prípade si vždy prečítajte pokyny
na pracom prostriedku na jeho správne
použitie a dávkovanie.
Pri praní veľmi znečistenej bielej
bielizne odporúčame použiť program
na bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a
bežný prací prostriedok (heavy duty),
obsahujúci bielidla, ktoré ponúkajú
výnimočné výsledky pri stredných
/vysokých teplotách.
Pri praní medzi 40°C a 60°C musí byť
druh použitého pracieho prostriedku
vhodný na konkrétny typ vlákna a stupeň
znečistenia. Bežné pracie prášky sú
vhodné na „biele“ alebo farebné odolné
tkaniny so silným znečistením, zatiaľ čo
tekuté pracie prostriedky alebo prášky „s
ochranou farby” sú vhodné pre farebné
látky s vysokým stupňom znečistenia.
Potrebujete predpranie?
l Používajte len na veľmi znečistenú
bielizeň! ŠETRÍTE prací prostriedok, čas,
vodu a 5 až 15% energie vynechaním
predprania v prípade bežne znečistenej
bielizne.
Pri praní pri teplote pod 40°C
odporúčame použitie tekutých pracích
prostriedkov
alebo
prostriedkov
špeciálne označených ako vhodné na
pranie pri nízkej teplote.
Je potrebná horúca voda?
l Odstráňte škvrny odstraňovačom alebo
namočte bielizeň vo vode pred praním
pre zníženie potreby programu s horúcou
vodou. Voľbou programu 60°C môžete
ušetriť až 50% energie.
34
Pri praní vlny alebo hodvábu
používajte len pracie prostriedky určené
výhradne pre tieto látky.
4. ÚDRŽBA A ČISTENIE
SK
Na čistenie vonkajších častí práčky použite
vlhkú utierku, nepoužívajte drsné prášky,
alkohol ani rozpúšťadlá. Práčka nevyžaduje
žiadnu špeciálnu údržbu: vyčistite zásobník
pracích prostriedkov a filter; niekoľko tipov o
premiestňovaní práčky alebo dlhodobom
odstavení je popísaných nižšie.
Čistenie zásobníka pracích
prostriedkov
l Odporúčame
Odporúčania v prípade
premiestňovania a dlhodobého
odstavenia spotrebiča
l K tomu vytiahnite zásobník miernym
l V prípade že budete skladovať práčku v
čistiť zásobník pracích
prostriedkov,
aby
ste
zabránili
hromadeniu zvyškov prostriedkov a
prísad.
nevykurovanej miestnosti
vypustite všetku vodu z rúr.
ťahom, vyčistite pod tečúcou vodou a
zasuňte na miesto.
dlhší
čas,
l Odpojte práčku od elektrickej siete.
Čistenie filtra
l Práčka je vybavená špeciálnym filtrom na
l Znížte koniec hadice nad misu a vypustite
zvyšnú vodu.
l Po vypustení pripevnite hadicu remeňom.
zachytenie veľkých zvyškov, ako sú
gombíky alebo mince, ktoré môžu upchať
odtokový otvor.
l Len
v prípade niektorých modelov:
vyberte hadičku, odstráňte uzáver a
zachyťte vodu do nádoby.
l Pred vyskrutkovaním filtra odporúčame vložiť
pod neho utierku na zachytenie vody.
l Otočte filter proti smeru hodinových ručičiek
po bod zastavenia vo vertikálnej pozícii.
l Vyberte a vyčistite filter; po skončení ho
nasaďte otočením v smere hodinových
ručičiek.
l Opakujte
predchádzajúce
kroky
v
opačnom poradí na zostavenie všetkých
dielov.
35
5. PRÍRUČKA RÝCHLEHO
ŠTARTU
6. OVLÁDACIE PRVKY A
PROGRAMY
Táto práčka automaticky prispôsobí hladinu
vody podľa typu a množstva bielizne. Tento
systém ponúka skvelú úsporu energie a
značnú redukciu dĺžky prania.
Q
}
Voľba programu
A
l Zapnite práčku a zvoľte požadovaný
program.
l Nastavte
teplotu prania a
požadované tlačidlo „možnosti“.
SUŠENIE
Ak chcete spustiť cyklus sušenia
automaticky
po
praní,
zvoľte
požadovaný
program
pomocou
tlačidla VOĽBY SUŠENIA.
V opačnom prípade bude možné
dokončiť pranie a potom zvoliť
program sušenia a náplň.
l Stlačením
tlačidla
spustite pranie.
P
stlačte
l Na konci programu sa zobrazí správa
„end“ alebo sa rozsvieti príslušná LED
kontrolka.
Počkajte, kým nezhasne kontrolka
uzamknutia dvierok: približne 2 minúty
po skončení programu.
F
B
D
C
G
ŠTART/PAUZA
O
H
I
L
M
N E
A Dotykový ovládač (s tlačidlom
ZAPNUTIE/VYPNUTIE)
B Tlačidlo ŠTART/PAUZA
C Tlačidlo OTÁČOK ODSTREDENIA
D Tlačidlo VOĽBY TEPLOTY
E Tlačidlo ODLOŽENÉHO ŠTARTU
F Tlačidlo ČAS PRANIA
G Tlačidlo PREDPRANIE
H Tlačidlo HYGIENA PLUS
l Vypnite práčku.
I
Tlačidlo EXTRA PLÁKANIE
Pre akýkoľvek typ prania viď tabuľku
programov a postupujte podľa tohto
poradia.
L Tlačidlo VOĽBA SUŠENIA
M Tlačidlo OBĽÚBENÉ
N Tlačidlo NOC & DEŇ
Technické údaje
O Digitálny displej
Tlak vody:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
P Kontrolka ZAMKNUTÉ DVIERKA
Q Tlačidlo VOĽBY PROGRAMU
SUŠENIA
E+N UZAMKNUTIE TLAČIDIEL
Otáčky pri odstredení:
viď štítok so základnými údajmi.
Max.príkon/ Istenie/ Napätie napájania:
viď štítok so základnými údajmi.
36
2) Tlačidlá VOĽBY PROGRAMU
l Zapnutie
spotrebiča je možné tiež
stlačením tlačidla zvoleného programu na
najmenej jednu sekundu (displej se
rozsvieti, zobrazuje parametre zvoleného
cyklu). Pre nastavenie iného programu
stlačte zodpovedajúce tlačidlo (rozsvieti sa
zodpovedajúca kontrolka). Pre vypnutie
spotrebiča stlačte tlačidlo ZAPNUTIE/VYPNUTIE
(na najmenej 3 sekundy).
Otvorenie dvierok
Špeciálne bezpečnostné zariadenie bráni
otvoreniu dvierok ihneď na konci cyklu.
Po skončení cyklu počkajte 2 minúty a
pokiaľ nezhasne kontrolka "Uzamknutie
dvierok" pred otvorením dvierok.
Dotykový ovládač
3) Kontrolky VOĽBY TLAČIDIEL
Svietia po dotyku príslušných tlačidiel.
4) "X Red Light"
Svieti pri stlačení akéhokoľvek tlačidla
dotykového
ovládača,
s rozptýleným
svetlom k okraju. Postupne zhasne počas
5 minút od posledného stlačenia tlačidla
pre úsporu energie.
Tlačidlo ŠTART/PAUZA
Zatvorte dvierka PRED
tlačidla ŠTART/PAUZA.
1) Tlačidlo ZAPNUTIE/VYPNUTIE
l Stlačte na najmenej 1 sekundu tlačidlo
ZAPNUTIE/VYPNUTIE pre zapnutie spotrebiča.
Po zapnutí sa rozsvieti príslušná kontrolka,
i "X Red Light", čakajúca na voľbu
pracieho programu. Ak program nezvolíte
počas 30 sekúnd, spotrebič sa automaticky
vypne. Čakanie na voľbu programu
prebieha s vypnutým displejom.
stlačením
l Stlačením spustíte zvolený cyklus.
Po stlačení tlačidla ŠTART/PAUZA
spotrebič chvíľu čaká, kým začne
fungovať.
37
SK
UPOZORNENIE:
Nedotýkajte sa displeja (a dotykového
ovládania) počas pripájania, pretože
spotrebič počas prvých sekúnd
kalibruje systém: dotykom displeja
nebude spotrebič fungovať správne. V
takom prípade odpojte zástrčku od
zásuvky a zopakujte proces.
PRIDANIE
ALEBO
ODOBRANIE
BIELIZNE PO TOM, ČO BOL PROGRAM
UŽ SPUSTENÝ (PAUZA)
l Otáčky odstreďovania možno upraviť bez
l Stlačte a podržte tlačidlo ŠTART/PAUZA
Spotrebič je vybavený špeciálnym
elektronickým zariadením, ktoré bráni
odstreďovaniu nevyváženej bielizne.
Toto znižuje hlučnosť a vibrácie
spotrebiča a predlžuje jeho životnosť.
na cca 2 sekundy (niektoré svetelné
indikátory a indikátor zostávajúceho času
budú blikať – to znázorňuje, že práčka
bola zastavená).
pozastavenia činnosti spotrebiča.
l Počkajte 2 minúty, kým bezpečnostná
poistka neumožní otvorenie dverí práčky.
Tlačidlo VOĽBY TEPLOTY
l Po tom, čo ste pridali alebo odobrali
bielizeň, zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo
ŠTART/PAUZA (program sa spustí vo
fáze, kde bolo pranie prerušené).
l Toto tlačidlo Vám umožňuje zmeniť
teplotu pracích cyklov.
studené pranie.
ZRUŠENIE PROGRAMU
l Pre zrušenie programu stlačte tlačidlo
ZAPNUTIE/VYPNUTIE
3 sekundy).
(na
najmenej
l Toto tlačidlo Vám umožňuje nastaviť
odložený štart pracieho cyklu až o 24
hodín.
l Pre
odloženie
nasledovne:
štartu
postupujte
- Nastavte požadovaný program.
Tlačidlo OTÁČOK ODSTREDENIA
l Stlačením tohto tlačidla možno znížiť
maximálnu rýchlosť otáčok odstredenia a
ak chcete, možno ho úplne zrušiť.
zrušenie odstreďovania.
odstreďovania
nedosiahnete
odstredenia.
povolenú hodnotu pre daný program, pre
ochranu textílií.
Tlačidlo ODLOŽENÉHO ŠTARTU
Tlačidlo prídavných možností musíte
zvoliť
pred
stlačením
tlačidla
START/PAUZA.
Ak zvolíte možnosť nekompatibilnú so
zvoleným
programom,
kontrolka
možnosti bude blikať a potom zhasne.
l Pre opätovné
l Nemožno zvýšiť teplotu nad maximálnu
aktivovanie
cyklu
stláčajte tlačidlo, kým
požadovaných
otáčok
Aby ste zabránili poškodeniu látky,
nemožno otáčky zvýšiť nad automaticky
nastavené pre daný program.
- Jedno stlačenie tlačidla aktivuje funkciu
(na displeji sa zobrazí h00) a následne
opätovným
stlačením
nastavte
1
hodinové odloženie (na displeji se
zobrazí h01). Prednastavené odloženie
sa zvýši o 1 hodinu každým stlačením
tlačidla, až do h24, v tomto bode ďalším
stlačením začnete opäť od nuly.
- Potvrďte stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA
(kontrolka na displeji začne blikať). Spustí sa
odpočítavanie a po jeho skončení sa
automaticky spustí program.
l Je možné zrušiť odložený štart stlačením
tlačidla
ZAPNUTIE/VYPNUTIE
najmenej 3 sekundy).
38
(na
l Táto funkcia bola navrhnutá pre osoby s
citlivou pokožkou, u ktorých aj malé
zvyšky pracích prostriedkov môžu
spôsobiť podráždenie alebo alergie.
l Túto funkciu odporúčame použiť aj pre
detskú bielizeň a v prípade prania veľmi
znečistenej bielizne, u ktorých sa používa
veľké množstvo pracieho prostriedku,
alebo pri praní osušiek alebo bielizne,
ktorých vlákna majú tendenciu zachytávať
prací prostriedok.
Tlačidlo ČAS PRANIA
l Voľbou tohto tlačidla máte na výber z
3 úrovní intenzity prania, v závislosti od
znečistenia bielizne (možno použiť iba
v prípade niektorých programov podľa
tabuľky programov).
Tlačidlo VOĽBA SUŠENIA
l Po voľbe programu indikátor automaticky
zobrazí čas prania nastavený pre daný
program.
l Toto tlačidlo umožňuje zvoliť požadovaný
stupeň (alebo čas) programu sušenia:
každým stlačením sa rozsvieti príslušná
kontrolka
zodpovedajúca
zvolenému
výsledku sušenia.
l Voľbou iného času prania sa rozsvieti
príslušný indikátor.
Tlačidlo PREDPRANIE
l Pre zrušenie
voľby pred spustením
programu sušenia opakovane stlačte
tlačidlo, až kým kontrolka nezhasne.
l Táto možnosť Vám umožňuje uskutočniť
predpranie a je vhodná najmä pre veľmi
znečistenú bielizeň (možno použiť len pri
niektorých programoch podľa tabuľky
programov).
l Odporúčame
používať
len
20%
odporúčaného
množstva
pracieho
prostriedku uvedeného na obale pracích
prostriedkov.
l Pre zrušenie cyklu počas fázy sušenia
stlačte a podržte tlačidlo na najmenej 3
sekundy.
Z dôvodu vysokej teploty vo vnútri
bubna
spotrebič
uskutoční
fázu
chladenia pred odomknutím dvierok,
teda nie je možné bielizeň vybrať pred
skončením tejto fázy.
Tlačidlo HYGIENA PLUS
Pomocou tejto možnosti je možné
sterilizovať bielizeň, teplota pracieho
programu dosiahne 60°C.
Tlačidlo OBĽÚBENÉ
Tlačidlo EXTRA PLÁKANIE
Táto funkcia umožňuje uložiť nastavenia
pre dva obľúbené prispôsobené programy;
vrátane teploty, otáčok odstredenia a
stupňa znečistenia, potom ich môžete
rýchlo vyvolať.
l Toto
Ako uložiť program:
tlačidlo Vám umožňuje pridať
plákanie na konci pracieho cyklu.
Maximálny počet extra plákaní je závislý
od zvoleného programu.
1)
39
Zvoľte program
možnosti.
a
požadované
SK
Ak nastane výpadok v elektrickej sieti
počas prevádzky spotrebiča, špeciálna
pamäť uloží zvolený program a po
obnovení dodávky energie pokračuje od
miesta prerušenia.
2)
3)
l Vďaka elektronickému riadeniu sa voda v
Stlačte tlačidlo OBĽÚBENÉ, zvoľte
M1 alebo M2. Ak ukladáte prvý
program, musíte zvoliť M1.
prostredných fázach vypúšťa potichu, čím
možno túto možnosť využívať na pranie
počas noci.
Podržte stlačené tlačidlo OBĽÚBENÉ
na
3
sekundy
pre
uloženie
kombinácie vo zvolenej pozícii.
Uloženie nového programu, ak M1 & M2
už obsahujú programy:
1)
Nastavte program
možnosti.
a
požadované
2)
Stlačte tlačidlo OBĽÚBENÉ na
približne 3 sekundy pre uloženie
kombinácie na pozíciu M1. Skôr
uložený program z pozície M1 sa
presunie na pozíciu M2.
Tlačidlo VOĽBY
SUŠENIA
PROGRAMU
Toto tlačidlo vám umožňuje zvoliť jeden z
troch dostupných programov. Stlačením
tohto
tlačidla
sa
rozsvieti
jedna
z príslušných kontroliek indikujúcich program
sušenia.
UZAMKNUTIE TLAČIDIEL
l Súčasným stlačením tlačidiel NOC &
Spustenie už uloženého programu:
DEŇ a ODLOŽENÉHO ŠTARTU na cca
3 sekundy, práčka umožňuje uzamknutie
tlačidiel. Týmto spôsobom sa môžete
vyhnúť nechceným alebo nežiaducim
zmenám pri náhodnom stlačení tlačidla
na displeji počas cyklu.
l Stlačte krátko tlačidlo OBĽÚBENÉ (raz
pre M1, dvakrát pre M2) a stlačte tlačidlo
ŠTART/PAUZA.
l Po vyvolaní uloženého programu môžete
stále zmeniť jeho možnosti a nastavenia,
stlačením,
zodpovedajúcich
tlačidiel.
V tomto prípade sa pridané možnosti
neuložia.
l Uzamknutie tlačidiel je možné ľahko
zrušiť
súčasným
stlačením
dvoch
tlačidiel
alebo
stlačením
tlačidla
ZAPNUTIE/VYPNUTIE (na najmenej
3 sekundy).
Ak nechtiac zvolíte uložený program,
len otočte volič programu na iný.
Digitálny displej
Tlačidlo NOC & DEŇ
l Táto
možnosť
znižuje
prostredné
odstreďovanie na 400 ot./min., zvyšuje
hladinu vody počas plákania a ponechá
bielizeň vo vode po konečnom plákaní,
pre rovnomerné rozloženie vlákien.
l Počas fázy, v ktorej je voda v bubne,
bliká príslušná kontrolka pre zobrazenie,
že práčka je v kľudovom režime.
l Deaktivujte možnosť na konci cyklu s
odstreďovaním (ktorého otáčky môžete
znížiť alebo úplne ich vylúčiť pomocou
príslušného tlačidla) a nastane fáza
odčerpanie.
40
Indikačný systém
displeja umožňuje
neustále informovanie o stave spotrebiča.
1 15
6 10
16 12
5
3
2
7
7
13 14
7
8
7
9 11
7
4
1) KONTROLKA ZAMKNUTÉ DVIERKA
l Ikona indikuje uzamknuté dvierka.
stlačením
l Po stlačení tlačidla ŠTART/PAUZA so
l Po spustení programu budete konštantne
informovaní o zostávajúcom čase do
konca programu.
l Spotrebič
vypočíta čas do konca
zvoleného
programu
na
základe
štandardnej
náplne,
počas
cyklu
spotrebič upraví čas podľa veľkosti a
zloženia náplne.
zatvorenými dvierkami bude kontrolka
chvíľu blikať a potom zostane svietiť.
Ak nie sú dvierka správne zatvorené,
kontrolka bude blikať približne 7
sekúnd, potom sa príkaz spustenia
automaticky zruší. V takom prípade
zatvorte dvierka správne a stlačte
opäť tlačidlo ŠTART/PAUZA.
l Špeciálne bezpečnostné zariadenie bráni
otvoreniu dvierok ihneď po dokončení
cyklu. Po skončení cyklu počkajte 2
minúty a kým nezhasne kontrolka
"ZAMKNUTÉ DVIERKA" než otvoríte
dvierka. Na konci cyklu stlačte tlačidlo
ZAPNUTIE/VYPNUTIE (na najmenej
3 sekundy).
2) OTÁČKY ODSTREDENIA
Zobrazuje otáčky odstredenia zvoleného
programu, ktoré je možné zmeniť alebo
odstreďovanie úplne vylúčiť pomocou
príslušného tlačidla.
zrušenie odstreďovania.
3) TEPLOTA PRANIA
Zobrazuje
teplotu
prania
zvoleného
programu, ktorú možno upraviť (ak je to
možné) pomocou príslušného tlačidla.
studené pranie.
l Ak je zvolené automatické pranie/sušenie,
na konci fázy praní sa na displeji zobrazí
zostávajúca doba do konca sušenia.
5) ČAS PRANIA
l Po voľbe programu indikátor automaticky
zobrazí čas prania nastavený pre daný
program.
l Voľbou iného času prania sa rozsvieti
príslušný indikátor.
6) EXTRA PLÁKANIE
Kontrolky zobrazujú extra plákanie zvolené
príslušným tlačidlom.
7) MOŽNOSTI
Kontrolky svietia pre zobrazenie voľby
možností príslušnými tlačidlami.
8) Wi-Fi (len v prípade niektorých modelov)
l V prípade modelov s možnosťou Wi-Fi
ikona indikuje že Wi-Fi systém je v
prevádzke.
l Všetky informácie o funkciách a inštrukciách
pre jednoduchú konfiguráciu Wi-Fi
pripojenia nájdete v sekcii "Download" na
http://wizardservice.candy-hoover.com.
4) TRVANIE CYKLU
l Po voľbe programu displej automaticky
zobrazí dobu trvania cyklu, ktorá sa môže
meniť
v
závislosti
od
zvolených
prídavných možností.
9) ODLOŽENÝ ŠTART
Bliká, ak bol nastavený odložený štart.
41
SK
Zavrite
dvierka
PRED
tlačidla ŠTART/PAUZA.
10) Kg MODE (funkcia je aktívna len v
prípade
programov Bavlna a
Syntetické)
l Pre programy, u ktorých je aktívna
funkcia "Kg MODE", spotrebič v prvých
minútach vypočíta skutočnú náplň
bielizne, s aktualizáciou údajov na displeji
v reálnom čase. Každá úroveň na displeji
je 20% maximálnej kapacity náplne. Po
voľbe programu sa na displeji zobrazí
maximálna doporučená náplň.
l Počas každej fázy prania "Kg MODE"
umožňuje monitorovanie informácií o
bielizni v bubne v prvých minútach prania:
14) UPCHANÝ FILTER
Indikuje, že spotrebič nemôže vypúšťať
vodu: odporúčame vypnúť spotrebič,
skontrolovať, či nie je upchaný filter, alebo
či nie je zalomená odtoková hadica.
15) KONTROLKY ŠTANDARDNÝCH PROGRAMOV
PRE BAVLNU (viď tabuľku programov)
Kontrolky svietia po voľbe najúčinnejšieho
programu ohľadne spotreby vody a energie,
pre pranie bavlnenej bielizne s bežným
stupňom znečistenia.
16) KONTROLKY VOĽBY SUŠENIA
- nastaví množstvo potrebnej vody;
Kontrolky zobrazujú typ programu sušenia.
- určí dĺžku pracieho cyklu;
- ovláda plákanie podľa typu zvolenej
pranej látky;
Automatické programy sušenia
Extra suchá program (odporúčaný
pre uteráky, župany a objemnú
bielizeň).
- nastaví rytmus rotácie bubna podľa typu
pranej látky;
Suchá na žehlenie program (zanechá
bielizeň vhodnú na žehlenie).
- rozozná prítomnosť peny, v prípade
potreby potom zvýši množstvo vody
počas plákania;
Suchá do skrine program (pre
bielizeň na uloženie do skrine bez
žehlenia).
- nastaví rýchlosť odstreďovania podľa
náplne, čím zabráni nevyváženosti.
l Voľbou jedného z týchto automatických
11) OBĽÚBENÉ
Kontrolka zobrazuje, že funkcia pamäti je
aktívna.
12) UZAMKNUTIE TLAČIDIEL
programov spotrebič vypočíta potrebný
čas na sušenie a požadovanú zvyškovú
vlhkosť, podľa bielizne a zvoleného
sušenia.
l Po
stlačení tlačidla ŠTART/PAUZA
displej zobrazí zostávajúcu dobu sušenia.
Kontrolka zobrazuje uzamknutie tlačidiel.
13) UZATVORENÝ VODOVODNÝ VENTIL
Indikuje, že spotrebič nemôže napúšťať
vodu: odporúčame vypnúť spotrebič,
skontrolovať, či je otvorený vodovodný
ventil a či je tlak vody správny.
42
Spotrebič vypočíta dobu do konca
programu na základe štandardnej
náplne, počas cyklu spotrebič upraví
čas podľa veľkosti a zloženia náplne.
Môžete ich použiť pre voľbu
časovaných programov sušenia.
Užitočné tipy
l 30
minútový
program
sušenia
odporúčame pre malé náplne (do 1 kg)
alebo mierne vlhkú bielizeň.
l Váš spotrebič ukončí cyklus automaticky,
ak dosiahne zvolenú úroveň sušenia.
Fáza chladenia
Zapne sa počas konečnej fázy
chladenia, v posledných 10/20 minútach
každej fázy sušenia.
Pre
správnu
prevádzku
spotrebiča
odporúčame neprerušovať fázu sušenia, ak
to nie je nutné.
43
SK
Časované programy sušenia
Tabuľka programov
TEPL.°C
kg *
(MAX.)
PROGRAM
Odporúčaná
Max.
All In One 20°C
2)
5,5
6
6,5
7
8
20°
20°
All Baby 60°C
2)
5,5
6
6,5
7
8
60°
60°
All In One 59 Min.
2)
8
9
10
11
13
40°
40°
2
2
2
2
2,5
30°
30°
-
-
-
-
-
-
-
Jemná
2,5
2,5
2,5
2,5
3
40°
40°
Zmiešaná
4
4,5
5
5,5
6,5
-
-
5
6
6
7
8
-
-
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
30°
Vlna & Hodváb
Plákanie
1
2
2)
(sušenie)
Bavlna
(sušenie)
Pranie a Sušenie
59 Min.
PRAC.
PROSTRIEDOK
2
1
Zmiešaná
1)
2)
4
4,5
5
5,5
6,5
40°
60°
( )
Bavlna**
1)
2)
8
9
10
11
13
40°
90°
( )
2,5
2,5
2,5
3
30°
30°
-
-
-
-
-
-
Rýchly 30 Min.
2) 2,5
Odčerpanie &
Odstredenie
2)
-
44
Prečítajte si tieto poznámky:
* Maximálna kapacita suchej bielizne závisí
od modelu (viď ovládací panel).
INFORMÁCIA
PRE
TESTOVACIE
LABORATÓRIÁ (Ref. EN 50229 Štandardy)
( )
Pranie
Použite program ** s maximálnym
časom prania, s maximálnou rýchlosťou
odstreďovania a s teplotou 60°C.
Program odporúčame aj pre test
s nižšou teplotou.
(Len pre modely s priestorom
na tekuté pracie prostriedky)
Pokiaľ len niekoľko kusov bielizne
vyžaduje
ošetrenie
bielením,
môžete vykonať odstránenie škvŕn
v práčke.
Nalejte bielidlo do zásobníka
na tekuté pracie prostriedky
vloženého v priestore označeného
„2“
v
zásobníku
pracích
prostriedkov a nastavte program
PLÁKANIE. Po dokončení tohto
cyklu vypnite práčku tlačidlom
ZAPNUTIE/VYPNUTIE,
pridajte
zvyšnú bielizeň a pokračujte
bežným praním s vhodným
programom.
Sušenie
Prvé sušenie s A kg (obsah bielizne:
vankúše a uteráky) voľba programu
sušenia bavlny (
do skrine (
).
) suché
Druhé sušenie s B kg (obsah bielizne:
obliečky a uteráky) voľba programu
sušenia bavlny (
do skrine (
).
) suché
Kapacita
(bielizne)
(kg)
A (kg)
B (kg)
Prvé
sušenie
Druhé
sušenie
8
5
3
9
6
3
10
6
4
11
7
4
13
8
5
Len so zvolenou možnosťou
PREDPIERANIA (programy s možnou
voľbou PREDPIERANIA).
45
1)
Pre uvedené programy môžete
nastaviť trvanie a intenzitu prania
pomocou tlačidla ČAS PRANIA.
2)
Programy
sušenie.
pre
automatické
SK
Môžete
znížiť
aj
rýchlosť
otáčok
odstreďovania,
podľa
odporúčaní
uvedených na štítku bielizne alebo na
veľmi jemné kusy bielizne môžete
odstreďovanie úplne vylúčiť pomocou
tlačidla voľby otáčok odstreďovania. Túto
funkciu
môžete
aktivovať
tlačidlom
OTÁČOK ODSTREDENIA.
Ak štítok neuvádza špecifické informácie,
možno použiť maximálnu rýchlosť otáčok
odstredenia programu.
Nadmerné dávkovanie pracieho prostriedku
môže spôsobiť nadmernú tvorbu peny.
Ak spotrebič zistí prítomnosť nadmerného
množstva peny, môže uskutočniť cyklus
odstreďovania alebo
predĺžiť trvanie
programu a zvýšiť spotrebu vody.
Výber programov
V prípade prania rôznych typov látok a
rôzneho stupňa znečistenia obsahuje
práčka špecifické programy na splnenie
každej potreby prania (viď tabuľka).
PRANIE
Technológia ALL IN ONE
Táto práčka je vybavená inovatívnym
systémom s vysokotlakovými tryskami,
ktoré striekajú zmes vody a pracieho
prostriedku priamo na bielizeň. Špeciálny
pohyb motora používaný v tejto práčke riadi
pohyb bubna počas spustenia každého
programu v spojení s vysokotlakovým
striekaním zmesi pracieho prostriedku na
bielizeň, cyklus obsahuje niekoľko akcií
otáčania, ktoré pomáhajú vniknúť praciemu
roztoku priamo do vlákien, čo pomáha pri
odstránení nečistôt a zabezpečiť najlepší
prací účinok. Systém ALL IN ONE sa
používa aj počas fáz napúšťania vody, kde
vysokotlakové trysky dokončia odstránenie
zvyškov pracieho prostriedku zachyteného
v bielizni.
All In One 20°C
Vďaka technológii ALL IN ONE tento
inovatívny program umožňuje pranie látok
ako je bavlna, syntetické a zmiešané pri
teplote 20°C s účinkom, ktorý je porovnateľný
s programom 40°C. Spotreba tohto programu
je približne 50% voči bežnému programu s
teplotou 40°C na pranie bavlny.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE PRI PRANÍ
l Novú farebnú bielizeň perte oddelene
najmenej 5 alebo 6 krát.
l Určité veľké kusy bielizne ako sú džínsy
alebo uteráky perte oddelene.
l Nikdy nekombinujte NESTÁLOFAREBNÉ
látky.
All Baby 60°C
Môžete prať všetku detskú bielizeň spoločne, pri
strednej teplote, s výsledkom hygienickej a
perfektne čistej bielizne pri kombinácii s heavy
duty prostriedkom. Toto je možné vďaka
46
ideálnemu preddávkovaniu vody a pracieho
prostriedku, ktorý sa strieka na bielizeň cez
trysky s aktivovaním enzýmov pri teplote 50°C.
All In One 59 Min.
Tento program umožňuje prať zmiešanú
bielizeň ako je bavlna, syntetické a
zmiešanú látky len za 59 minút, pri plnom
naplnení práčky pri teplote 40°C (alebo
nižšej). Tento program je vhodný najmä pre
mierne znečistenú bielizeň.
Vlna & Hodváb
Tento program umožňuje jemný prací
cyklus, vhodný najmä na vlnenú bielizeň
označenú "Vhodné na pranie v práčke" a
bielizeň z hodvábu alebo označenú ako
"Prať ako hodváb" na štítku látky.
Plákanie
Tento program vykoná 3 plákania s
prostredným odstreďovaním (ktoré možno
znížiť alebo zrušiť pomocou príslušného
tlačidla). Slúži na plákanie akéhokoľvek typu
látky, napríklad po ručnom praní.
Jemná
Tento program strieda prácu a prestávky a je
vhodný najmä na pranie jemnej bielizne. Prací
cyklus a plákanie sa vykonávajú s maximálnym
množstvom vody na zaistenie najlepšieho
účinku.
Zmiešaná
Pranie a plákanie je optimalizované s rytmom
rotácie bubna a hladinou vody. Jemné
odstreďovanie zaisťuje zníženú tvorbu
pokrčenia látok.
Bavlna
Tento program je vhodný na pranie bežne
znečistenej bavlny a je to najúčinnejší program
ohľadom spotreby energie a vody na pranie
bavlnenej bielizne.
Rýchly 30 Min.
Kompletný prací cyklus (pranie, plákanie a
odstreďovanie). Tento program je najmä
vhodný pre mierne znečistenú bavlnenú a
zmiešanú bielizeň. S týmto programom
odporúčame používať len 20% bežne
používaného pracieho prostriedku, aby ste
zabránili plytvaniu.
Program dokončí odčerpanie a odstredenie pri
maximálnej rýchlosti. Odstreďovanie možno
zrušiť alebo znížiť otáčky pomocou tlačidla
OTÁČOK ODSTREDENIA.
SUŠENIE
UPOZORNENIE:
Dávkovače používané pre koncentrované
prášky a tekuté pracie prostriedky
musíte vybrať z bubna pred spustením
programu sušenia.
Bubon mení smer počas cyklu sušenia pre
ochranu bielizne pred zamotaním. Studený
vzduch sa využíva počas posledných 10/20
minút sušiaceho cyklu na minimalizáciu
pokrčenia.
Zmiešaná
Program
sušenia
s nízkou
teplotou
odporúčame pre syntetické a zmiešané
látky (viď štítok ošetrovania na bielizni).
Bavlna
Program sušenia s vysokou teplotou
odporúčame pre bavlnenú a ľanovú bielizeň
(viď štítok na bielizni).
Pranie a Sušenie 59 Min.
Ak máte len niekoľko kusov bielizne
na pranie a sušenie, tento 59 minútový
cyklus je ideálny setrič času!
Vhodný pre ľahkú 1,5 kg náplň (napr. 4
košele) alebo mierne znečistenú bielizeň,
tento cyklus vyperie, vypláka, odstredí a
vysuší bielizeň za menej ako hodinu.
Pri použití tohto programu odporúčame
znížiť dávku pracieho prostriedku, aby ste
zabránili plytvaniu.
47
SK
Odčerpanie & Odstredenie
7. CYKLUS SUŠENIA
l Len suchá odstredená bielizeň.
l Uvedené pokyny sú všeobecné, preto sú
l Spotrebič môže vykonať nasledujúce typy
potrebné určité skúsenosti na dosiahnutie
najlepších výsledkov sušenia.
l Odporúčame voľbu kratšej doby sušenia
ako je uvedená, pri prvom použití, aby ste
prispôsobili správny stupeň sušenia.
sušenia:
- Program sušenia s Nízkou teplotou
odporúčaný
pre
zmiešané
látky
(syntetické/bavlna) syntetické látky.
l Neodporúčame sušiť látky, ktoré sa ľahko
strapkajú, ako sú koberce alebo bielizeň
s dlhým vlasom, aby ste zabránili
upchatiu vzduchových kanálikov.
l Rozdeľte bielizeň podľa nasledujúceho
postupu:
- Podľa symbolov sušenia, ktoré sú na
štítku bielizne
- Programy sušenia s Vysokou teplotou
odporúčané pre bavlnu, froté uteráky,
ľan, konopné látky, a pod....
Počas fázy sušenia bubon zrýchľuje
na vyššiu rýchlosť pre rozloženie
bielizne a na optimalizáciu výsledku
sušenia.
Vhodné na sušenie v sušičke.
Správny spôsob sušenia
Sušenie pri vysokej teplote.
Dvierka spotrebiča sú opatrené
ochranným štítom pre ochranu pred
kontaktom so sklom, ktoré môže
dosahovať vysoké teploty počas fázy
sušenia. Počas bežného použitia
spotrebiča nie je nutné tento štít
skladať.
Sušenie len pri nízkej teplote.
NESUŠIŤ v bubnovej sušičke.
Ak bielizeň neobsahuje informačný
štítok, musí byť braná ako nevhodná
na sušenie.
l Otvorte dvierka.
- Podľa veľkosti a hrúbky
Kedykoľvek je náplň väčšia ako
kapacita sušenia, rozdeľte bielizeň
podľa hrúbky (napr. uteráky od tenkej
spodnej bielizne).
- Podľa typu látky
Bavlna/ľan: uteráky, bavlna jersey,
posteľná a stolová bielizeň.
Syntetické: blúzy, košele, pracovné odevy,
a pod. z polyesteru alebo polyamidu, ako
aj bavlna/syntetická zmiešaná.
48
l Naplňte bielizňou nepresahujúcou maximálnu
náplň sušenia uvedenú v tabuľke programov.
V prípade veľkých kusov bielizne (napr.
prestieradlá)
alebo
veľmi
savých
materiálov (napr. uteráky alebo džínsy)
znížte množstvo náplne.
l Zatvorte dvierka.
l Stlačte na najmenej 1 sekundu tlačidlo
ZAPNUTIE/VYPNUTIE pre zapnutie spotrebiča.
l Po skončení programu sa na displeji
SUŠENIA zvoľte najvhodnejší program
podľa bielizne.
zobrazí nápis "End". Po 5 minútach
spotrebič prejde do pohotovostného
režimu (pri určitých modeloch displej
zobrazí dva riadky).
l Stlačením tlačidla VOĽBY SUŠENIA
zvoľte stupeň požadovaného usušenia,
máte na výber jeden z 3 automatických
programov:
Extra suchá program (odporúčaný
pre uteráky, župany a objemnú
bielizeň).
Suchá
na žehlenie
program
(zanechá
bielizeň
vhodnú
na
žehlenie).
Suchá do skrine program (pre
bielizeň na uloženie do skrine bez
žehlenia).
l Ak chcete zvoliť časovaný program
sušenia,
stlačte
tlačidlo
VOĽBA
SUŠENIA,
pokým
sa
nerozsvieti
príslušná kontrolka.
l Počkajte približne 2 minúty po skončení
programu a do zhasnutia kontrolky
ZAMKNUTÉ DVIERKA, skôr ako otvoríte
dvierka.
l Stlačte na najmenej 3 sekundy tlačidlo
ZAPNUTIE/VYPNUTIE a tým vypnete
spotrebič.
l Otvorte dvierka a vyberte bielizeň.
l Zatvorte vodovodný ventil.
ZRUŠENIE PROGRAMU SUŠENIA
l Na zrušenie programu sušenia stlačte a
podržte tlačidlo VOĽBA SUŠENIA na
približne 3 sekundy.
l Uistite sa, že je otvorený prívod vody.
UPOZORNENIE:
Po zrušení programu sušenia sa
spustí fáza chladenia a pred otvorením
dvierok musíte počkať približne 10/20
minút.
l Uistite sa, že je správne umiestnený
odtok vody.
UPOZORNENIE:
Nesušte
vlnenú
bielizeň
alebo
bielizeň so špeciálnou vypchávkou
(napr. deky, prešívané bundy a pod.)
a veľmi jemnú bielizeň. Ak je bielizeň
savá, vložte menej kusov, aby sa
zabránilo pokrčeniu.
l Stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA.
l Kontrolka programu sušenia svieti až do
spustenia fázy chladenia a rozsvietenia
príslušnej kontrolky.
49
SK
l Stlačením tlačidla VOĽBY PROGRAMU
l Ak chcete zvoliť časovaný program
8. AUTOMATICKÝ CYKLUS
PRANIA/SUŠENIA
sušenia,
stlačte
tlačidlo
VOĽBA
SUŠENIA,
pokým
sa
nerozsvieti
príslušná kontrolka.
Nesmiete prekročiť maximálnu náplň
sušenia bielizne uvedenú v tabuľke
programov, v opačnom prípade nebudú
výsledky sušenia uspokojivé.
l Stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA.
l Na konci fázy prania displej zobrazí
zostávajúcu dobu sušenia.
- Pranie
l Otvorte zásobník pracích prostriedkov a
naplňte správne množstvo.
l Stlačte na najmenej 1 sekundu tlačidlo
ZAPNUTIE/VYPNUTIE pre zapnutie spotrebiča.
l Spotrebič potom dokončí celý program
sušenia.
l Kontrolka programu sušenia svieti až do
spustenia fázy chladenia a rozsvietenia
príslušnej kontrolky.
l Viď zoznam pracích programov ohľadne
l Po skončení programu sa na displeji
látok, ktoré chcete prať (napr. veľmi
znečistená bavlna) a zvoľte požadovaný
program stlačením príslušného tlačidla.
zobrazí nápis "End". Po 5 minútach
spotrebič prejde do pohotovostného
režimu (u určitých modelov displej
zobrazí dva riadky).
l Prípadne nastavte požadovanú teplotu.
l Počkajte približne 2 minúty po skončení
programu a do zhasnutia kontrolky
ZAMKNUTÉ DVIERKA, skôr ako otvoríte
dvierka.
l Stlačte tlačidlo možností (ak je to nutné).
l Skontrolujte, či je otvorený vodovodný
ventil a či je
odtoková hadica.
správne
umiestnená
- Sušenie
l Stlačením tlačidla VOĽBY SUŠENIA
zvoľte stupeň požadovaného usušenia,
máte na výber jeden z 3 automatických
programov:
Extra suchá program (odporúčaný
pre uteráky, župany a objemnú
bielizeň).
Suchá
na žehlenie
program
(zanechá
bielizeň
vhodnú
na
žehlenie).
Suchá do skrine program (pre
bielizeň na uloženie do skrine bez
žehlenia).
50
l Stlačte na najmenej 3 sekundy tlačidlo
ZAPNUTIE/VYPNUTIE a tým vypnete
spotrebič.
l Otvorte dvierka a vyberte bielizeň.
l Zatvorte vodovodný ventil.
ZRUŠENIE PROGRAMU SUŠENIA
l Na zrušenie programu sušenia stlačte a
podržte tlačidlo VOĽBA SUŠENIA na
približne 3 sekundy.
UPOZORNENIE:
Po zrušení programu sušenia sa
spustí
fáza
chladenia
a
pred
otvorením dvierok musíte počkať
približne 10/20 minút.
9. SERVISNÉ STREDISKO A ZÁRUKA
Problém
Práčka
nefunguje/nespustí
sa
Práčka nenapúšťa
vodu
Práčka nevypúšťa
vodu
Voda na podlahe
pod práčkou
Práčka
neodstreďuje
Silné vibrácie počas
odstreďovania
Ak sa zobrazí alebo
bliká konkrétne číslo
závady
Možná príčina a praktické riešenia
Uistite sa, či je správne pripojená.
Uistite sa, či je zapnutá.
Skontrolujte, či bol zvolený správny program a spustili ste práčku
správne.
Uistite sa, či nie je vypálená poistka a či je funkčná sieťová zásuvka,
otestovaním pomocou iného spotrebiča ako je napríklad lampa.
Dvierka nie sú správne zatvorené: otvorte ich a opäť zavrite.
Uistite sa, či je otvorený vodovodný ventil.
Uistite sa, či je správne nastavený časovač.
Uistite sa, či nie je upchatý filter.
Uistite sa, či nie je ohnutá odtoková hadica.
Uistite sa, či nie sú vo filtri cudzie predmety.
Môže to byť z dôvodu netesnosti medzi vodovodným ventilom a
prívodnou hadicou; v takom prípade ju vymeňte a pritiahnite spojenie k
ventilu.
Môže to byť z dôvodu nekompletného odčerpania vody: počkajte
niekoľko minút.
Niektoré modely obsahujú funkciu "bez odstreďovania": uistite sa, či
nie je zapnutá.
Nadmerné množstvo pracieho prostriedku bráni odstredeniu: znížte
dávku pri ďalšom praní.
Práčka nie je vyvážená: ak je to nutné, nastavte nožičky podľa popisu
v príslušnom odstavci.
Skontrolujte, či boli odstránené prepravné poistky.
Uistite sa, či je bielizeň rovnomerne rozložená.
Ak sa zobrazí alebo bliká číslo závady 0, 1, 5, 7 alebo 8, kontaktujte
autorizované servisné stredisko.
Ak sa zobrazí alebo bliká číslo závady 2, práčka nenapúšťa vodu.
Skontrolujte, či je otvorený ventil.
Ak sa zobrazí alebo bliká číslo závady 3, práčka neodstreďuje
správne. Skontrolujte, či nie je upchatá alebo prehnutá odtoková hadica.
Ak sa zobrazí alebo bliká číslo závady 4, práčka je preťažená.
Zatvorte prívod vody a kontaktujte servisné stredisko.
Ak sa zobrazí alebo bliká číslo závady 9, vypnite práčku, počkajte 10 15 sekúnd a reštartujte program.
51
SK
Ak máte pocit, že práčka nefunguje správne, viď časť nižšie pre možné užitočné tipy na
odstránenie bežných problémov.
Použitie ekologických pracích prostriedkov
bez fosfátov môže spôsobiť nasledujúce:
Záruka
Na výrobok sa vzťahujú záručné podmienky
uvedené na záručnom liste spotrebiča.
Záručný list musí byť vyplnený a uložený na
bezpečnom mieste, na predloženie v
prípade opravy pre Hoover servisné
stredisko.
- tmavšia voda z plákania: je to z dôvodu
potlačenia
zeolitov,
ktoré
nemajú
negatívny vplyv na účinok plákania.
- biely prášok (zeolit) na bielizni na
konci prania: je to normálne, prášok
nebol absorbovaný látkou a nezmení jej
farbu.
Registrujte váš spotrebič!
Nestrácajte čas. Zaregistrujte vašu práčku
a objavte výhody, ktoré pre vás plynú.
Zistite ako na www.registerhoover.com
alebo volajte na číslo uvedené na
príslušných dokumentoch.
- pena vo vode v poslednom plákaní:
neindikuje to nevyhnutne zlé plákanie.
- bohatá pena: toto je často z dôvodu
aniónovej aktívnej povrchovej látky v
prípade prostriedkov, ktoré je možné
ťažko odstrániť z bielizne.
V takom prípade nepúšťajte opakované
plákanie na odstránenie tohto efektu:
nepomôže to.
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za
tlačové chyby v návode dodanom so
spotrebičom. Tiež si vyhradzuje právo na
akékoľvek zmeny užitočné pre tento
výrobok bez zmeny jeho základných
vlastností.
Ak porucha trvá, alebo ak sa problém
opakuje, ihneď kontaktujte servisné
stredisko Hoover.
Môžete sa tiež zaregistrovať na Hoover
servisný plán pre príjem bezplatného
servisu po uplynutí záručnej doby.
Pozor: hovor nie je bezplatný. Náklady
budú oznámené v komunikačnej správe
vášho telefónneho operátora.
Hoover odporúča vždy používať originálne
náhradné diely dostupné v autorizovanom
servisnom stredisku.
52
fkhldsk
fkhldsk
fkhldsk
- WDMT - A (13+8) -
16.01 - 43012752 - Canon Italia - Business Services Channel - Printed in Italy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising