Hoover | WDXOA 485AC/5-S | Hoover WDXOA 485AC/5-S Εγχειρίδιο χρήστη

Hoover WDXOA 485AC/5-S Εγχειρίδιο χρήστη
SK
CS
EL
PL
2
WEEE
zawiera
zarówno
substancje
zanieczyszczające (co może spowodować
negatywne
skutki
dla
środowiska
naturalnego) oraz podstawowe elementy
(które mogą być ponownie wykorzystane).
Ważne jest, aby dokonać wszelkich starań
w celu usunięcia i pozbycia się właściwie
wszystkich zanieczyszczeń oraz odzyskania i
recyklingu wszystkich materiałów. Osoby
fizyczne mogą odgrywać ważną rolę w
zapewnieniu, ż e WEEE nie stanie się
problemem dla środowiska naturalnego;
istotne jest, aby przestrzegać kilku
podstawowych zasad:
Przeczytanie całości niniejszej Instrukcji
pozwoli na prawidłowe i bezpieczne
użytkowanie urządzenia oraz dostarczy
przydatnych porad dla poprawnej konserwacji.
Pralkę można uruchomić wyłącznie
po uważnym przeczytaniu Instrukcji. Zaleca się
przechowywanie Instrukcji w dostępnym
miejscu oraz zachowanie jej dla ewentualnych
przyszłych właścicieli urządzenia.
l WEEE nie powinien być traktowany jako
odpad komunalny;
l WEEE należy przekazać do odpowiednich
punktów zbiórki prowadzonych przez
gminy lub przez zarejestrowane firmy. W
wielu krajach duży sprzęt AGD może być
odbierany z domu.
Przypominamy o sprawdzeniu, czy przy
odbiorze urządzenia dołączone do niego są:
Instrukcja obsługi, dowód gwarancji, lista
adresów serwisów i etykieta wydajności
energetycznej. Dodatkowo sprawdzić należy
czy w opakowaniu znajdują się zatyczki,
kolanko węża wylewkowego i pojemnik na
płyn do prania lub wybielacz (tylko dla
wybranych modeli). Zaleca się przechowywanie
wszystkich wymienionych przedmiotów.
W wielu krajach, przy zakupie nowego
urządzenia, stary może być zwrócony do
sprzedawcy, który musi zebrać go
bezpłatnie na zasadzie jeden do jednego,
tak długo, jak sprzęt jest właściwego
rodzaju i ma takie same funkcje, co sprzęt
dostarczony.
Każdy produkt posiada unikatowy kod
składający się z 16 znaków, określany jako
“numer seryjny”. Można go odnaleźć na
etykiecie naklejonej na sprzęcie AGD (w
okolicy okienka załadunku) lub w woreczku z
dokumentami znajdującym się wewnątrz
urządzenia. Taki kod jest swego rodzaju
dowodem osobistym, innym dla każdego
produktu, służącym do rejestracji urządzenia
oraz w razie potrzeby skontaktowania się z
Centrum Serwisu Technicznego Hoover.
2. INSTALACJA
Uwagi dotyczące środowiska
6. STEROWANIE I PROGRAMY
Spis treści
1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
3. PRAKTYCZNE PORADY
4. CZYSZCZENIE I RUTYNOWA
KONSERWACJA
5. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI
7. SUSZENIE
To urządzenie jest oznakowane zgodnie
z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE
on dotyczącą Zużytego Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego (WEEE).
8. PRANIE/SUSZENIE AUTOMATYCZNE
9. ROZWIĄZYWANIE
GWARANCJA
3
PROBLEMÓW
I
PL
Dziękujemy za dokonany wybór przy zakupie pralki
Hoover. Z dumą oferujemy coraz nowocześniejsze i
technologicznie zaawansowane produkty w pełnej
gamie sprzętu, dla zapewnienia rzeczywistego
wsparcia w życiu codziennym naszych Klientów.
użytkowania takiego sprzętu. Należy
unikać możliwości zabawy przez
dzieci przy użyciu pralki lub jej
czyszczenia czy konserwacji bez
nadzoru.
1. OGÓLNE ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA
l Urządzenie to przeznaczone jest do
użytku domowego i w podobnych
warunkach, dla przykładu:
− w strefach wypoczynku, na
terenie sklepów, w biurach lub
innych miejscach pracy;
− w gospodarstwach agroturystycznych;
− dla klientów hoteli, moteli lub
innych
podobnych
centrach
pobytowych;
− w ośrodkach typu Bed & Breakfast.
Użytkowanie sprzętu odmienne niż
typowe dla domowego, jak na
przykład profesjonalne użytkowanie
przez osoby przeszkolone i specjalistów,
jest zabronione także w miejscach wyżej
opisanych. Użytkowanie niezgodne z
opisanym może zredukować trwałość
produktu i spowodować utratę gwarancji
producenta. Wszelkie uszkodzenia
urządzenia czy innych elementów,
wynikające z użytkowania innego niż
domowego (także, kiedy sprzęt
zainstalowany jest w środowisku
domowym) w oparciu o istniejące prawo
nie będą uznane przez Producenta.
l Dzieci
powinny być pilnowane tak,
aby nie bawiły się urządzeniem.
l Dzieci
poniżej trzeciego roku
życia mogą obsługiwać pralkę
wyłącznie pod stałym nadzorem.
l Jeśli
przewód
zasilania
elektrycznego zostanie uszkodzony
należy wymienić go na oryginalny
Producenta, przez specjalistę lub
osobę do tego przygotowaną, dla
uniknięcia jakichkolwiek zagrożeń.
l Do odprowadzenia wody stosować
wyłącznie przewód dostarczony z
urządzeniem. Nie używać starych
przewodów.
l Wymagane
ciśnienie
wody:
0,05-0,8 Mpa
l Upewnić
się, ż e podłoże pralki
oraz przewody wentylacyjne
znajdujące się od spodu nie są
zablokowane np dywanikiem.
l Urządzenie
to może być użytkowane
przez dzieci 8-letnie i starsze oraz przez l Pralka jest “wyłączona” jedynie,
osoby o ograniczonych zdolnościach
kiedy właściwy znacznik na
pokrętle lub na panelu sterowania
fizycznych, czuciowych i umysłowych
lub niemające doświadczenia i wiedzy,
znajduje się w pozycji pionowej.
Każda jego inna pozycja oznacza,
pod warunkiem, że będą nadzorowane
lub pouczone odnośnie bezpiecznego
że pralka jest nadal “włączona”
(wyłącznie dla modeli wyposażonych
użytkowania i ż e rozumieją
niebezpieczeństwa, jakie wynikają z
w pokrętło programatora).
4
etap cyklu suszenia w
pralko-suszarce odbywa się bez
udziału wysokiej temperatury (cykl
chłodzenia), co chroni suszoną
odzież przed uszkodzeniem.
olejem spożywczym, acetonem,
alkoholem, benzyną, naftą, środkiem
do odplamiania, terpentyną,
woskiem lub substancjami do
usuwania wosku należy wyprać w
gorącej wodzie z dużą ilością
detergentu.
UWAGA:
nie wyłączać urządzenia przed
zakończeniem cyklu suszenia.
Jeśli jest to konieczne należy
szybko wyjąć pranie z bębna, aby
umożliwić rozproszenia ciepła.
l W
urządzeniu nie należy
suszyć wyrobów z pianki
gumowej (lateksowej), czepków
kąpielowych, tkanin nieprzemakalnych,
podgumowanych oraz odzieży i
poduszek z wkładkami z gumy
piankowej.
l Przy
montażu
urządzenie
powinno być umieszczone w l Płyny do płukania tkanin i podobne
sposób umożliwiający dostęp do
produkty należy stosować zgodnie
kontaktu zasilania.
z instrukcją producenta podaną na
opakowaniu produktu.
l Nie
instalować urządzenia
bezpośrednio za zamykanymi l Tkaniny zabrudzone olejem mogą
drzwiami, drzwiami przesuwnymi
zapalić się samoistnie pod wpływem
lub drzwiami z zawiasami po stronie
wysokiej temperatury, również
przeciwnej względem urządzenia w
podczas suszenia w pralkosposób uniemożliwiający całkowite
suszarce. Pod wpływem ciepła
otwarcie drzwiczek.
zachodzi reakcja utleniania z olejem
i wytwarza się ciepło. Jeżeli ciepło
l Maksymalny
wsad
prania
nie może się rozproszyć, tkaniny te
suchego zależy od modelu pralki
mogą nagrzewać się do bardzo
(patrz panel sterowania).
wysokiej temperatury i ulec
l Nie należy suszyć odzieży,
samozapłonowi. Układanie w stosy
która została wcześniej poddana
lub przechowywanie wyrobów
działaniu płynów do czyszczenia
poplamionych
olejem
może
chemicznego.
uniemożliwić rozpraszanie się ciepła
l W pralko-suszarce nie należy
i stwarzać zagrożenie pożarowe.
suszyć brudnych (niewypranych)
l Przed włożeniem do suszarki
wyrobów.
tkanin poplamionych olejem
l Przed wysuszeniem w pralko
(w tym olejem spożywczym)
suszarce odzież zabrudzoną
lub tkanin zanieczyszczonych
5
PL
l Ostatni
produktami do pielęgnacji włosów l Przed otwarciem drzwiczek upewnić
należy je wcześniej wyprać w
się, że w bębnie nie ma wody.
gorącej wodzie z dodatkiem dużej l Nie ciągnąć przewodu zasilania
ilości detergentu tak aby ograniczyć
lub samego urządzenia w celu
ryzyko samozapłonu (nie da się go
odłączenia wtyku z gniazda
jednak całkowicie wyeliminować).
elektrycznego.
l W kieszeniach odzieży przeznaczonej l Nie pozostawiać pralki na działanie
do suszenia nie należy pozostawiać
deszczu, słońca czy innych
żadnych
przedmiotów,
w
czynników atmosferycznych.
szczególności zapalniczek i l W przypadku przewozu nie
zapałek.
unosić pralki za pokrętła czy
l Odnośnie dodatkowych informacji
szufladkę na płyn do prania;
podczas transportu nie opierać
dotyczących produktu lub w
nigdy drzwiczek pralki na wózku.
celu uzyskania danych z karty
technicznej należy zaznajomić się
Zaleca się, aby pralkę podnosiły
ze stroną internetową Producenta.
dwie osoby.
l W każdym przypadku uszkodzenia
Przepisy bezpieczeństwa
i/lub złego funkcjonowania pralki,
zaleca się jej wyłączenie, zamknięcie
l Przed wykonaniem jakichkolwiek
dopływu wody i nie dokonywanie
prac (czyszczenie i konserwacja)
żadnych czynności w urządzeniu.
należy odłączyć z gniazdka przewód
Skontaktować się natychmiast z
zasilania
elektrycznego
oraz
Centrum Serwisu Technicznego,
zamknąć kranik z dopływem wody.
zamawiając wyłącznie oryginalne
l Upewnić się, ż e instalacja
części zamienne. Brak zachowania
elektryczna posiada uziemienie.
powyższego może spowodować
W razie jego braku zlecić jego
narażenie stanu bezpieczeństwa
wykonanie przez specjalistów.
urządzenia.
l Nie
zaleca się stosowania
adapterów, rozgałęźników i/lub Poprzez umieszczenie oznaczenia
przedłużaczy.
na tym produkcie poświadczamy
na własną odpowiedzialność
przestrzeganie wszystkich wymogów
UWAGA:
podczas prania woda może europejskich dotyczących bezpieczeństwa,
osiągać
bardzo
wysokie ochrony zdrowia i środowiska
określonych w przepisach dla tego
temperatury.
produktu.
6
2. INSTALACJA
l Przeciąć
opaski podtrzymujące
przewód wody, zachowując
ostrożność, aby nie uszkodzić
rurki czy kabla elektrycznego.
PL
1
A
B
A
B
l Odkręcić
śruby szt. 2 lub 4 (A)
na tylnej ś cianie i usunąć
podkładki dystansowe szt. 2
lub 4 (B), patrz rysunek 1.
B
B
A
A
l Zabezpieczyć
otwory szt. 2 lub
4 stosując w tym celu zatyczki
dostarczonych w woreczku z
Instrukcją.
l Jeśli
pralka jest pod zabudowę,
po przecięciu opasek przy
przewodzie należy odkręcić śruby
szt. 3 lub 4 (A) i usunąć podkładki
dystansowe szt. 3 lub 4 (B).
2
A
l W
niektórych modelach, 1 lub
więcej podkładek dystansowych
wpadnie do wnętrza urządzenia: w
celu
ich
usunięcia
należy
przechylić pralkę do przodu.
Zaślepić otwory używając w tym
celu zatyczki dostarczone w
woreczku.
1
2
3
B
UWAGA:
nie należy pozostawić elementów
opakowania dostępnych dla
dzieci.
C
l Zastosować
materiał wyciszający
jak pokazano na rysunku 2 (w
zależności od modelu, wykonać
zgodnie z wersją A, B lub C).
3
2
7
1
Połączenie hydrauliczne
3
l Podłącz wąż doprowadzający wodę do
kranu (rys. 3) tylko za pomocą przewodu
dostarczonego wraz z urządzeniem (nie
używać starych zestawów węży).
l Poszczególne modele mogą posiadać
niektóre z poniższych funkcji:
l HOT&COLD
(rys.
4):
możliwość
połączenia do sieci wody ciepłej i zimnej
dla większej oszczędności energii.
Podłączyć szary przewód do kraniku z
zimną wodą
i czerwony przewód do
kranu wody gorącej. Urządzenie może też
być podłączone tylko do zimnej wody: w
takim przypadku rozpoczęcie niektórych
programów będzie opóźnione o kilka minut.
4
1
l AQUASTOP (rys. 5): urządzenie znajdujące
się na przewodzie doprowadzającym wodę i
blokujące dopływ wody w sytuacji, gdy
przewód jest uszkodzony; w takim wypadku
pojawi się czerwone oznaczenie w okienku
"A", niezbędna będzie wymiana przewodu.
Aby odkręcić tulejkę nacisnąć przycisk
blokujący odkręcenie "B".
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - PRZEWÓD WODY Z
ZABEZPIECZENIEM (rys. 6): W przypadku
wycieku wody z głównej rury wewnętrznej
"A" jego przezroczysta osłona zewnętrzna
"B" będzie wypełniona wodą, co pozwoli na
ukończenie
bieżącego
prania.
Po
zakończeniu cyklu wymienić przewód
kontaktując się z Centrum Serwisu
Technicznego.
7
Ustawienie
l Przysunąć pralkę do ściany zachowując
min 4 cm
max 100 cm
ostrożność, aby przewód wody nie był
zagięty lub zgnieciony i przyłączyć przewód
odprowadzający wodę do wanny, zalecamy
podłączenie do stałego odpływu na
minimalnej wysokości 50 cm i o średnicy
większej niż rurka od pralki (rys. 7).
8
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Wypoziomować
pralkę za pomocą
obrotowych nóżek, jak na rysunku 8:
a.odkręcić nakrętkę zgodnie z ruchem
wskazówek zegara dla odblokowania śruby;
b.obracać nóżkę obniżając ją lub unosząc, tak
aby przylegała do podłoża;
c.zablokować nóżkę ponownie dokręcając
nakrętkę aż do dna pralki.
l Włożyć wtyk do kontaktu zasilania.
PL
8
A
B
UWAGA:
w razie konieczności wymiany przewodu
zasilania elektrycznego należy skontaktować
się z Centrum Serwisu Technicznego.
C
Szufladka na detergent
9
Szufladka na proszek podzielona jest na 3
przegródki, jak pokazano na rysunku 9:
l przegródka “1”: przeznaczona jest na
proszek do prania wstępnego;
l przegródka “ ”:przeznaczona na specjalne
dodatki do prania, środki zmiękczające wodę,
zapachowe, krochmal, itp.;
1
2
UWAGA:
stosować wyłącznie produkty płynne; pralka
przystosowana jest do automatycznego
pobierania dodatków podczas ostatniego
płukania przy każdym cyklu prania.
l przegródka
“2”: przeznaczona
proszek do prania zasadniczego.
10
na
W niektórych modelach dołączone zostało także
naczynko do środków piorących w płynie (rys. 10).
Stosujemy je poprzez wprowadzenie do przegródki
"2". W ten sposób płynny ś rodek zostanie
wprowadzony do bębna w odpowiednim momencie.
Naczynko to będzie także przydatne, jeśli chcemy
wykonać wybielanie wybierając program "Płukanie".
UWAGA:
Niektóre środki piorące są trudne do
usunięcia. W takim wypadku zaleca się
zastosowanie pojemniczka ze środkiem
wkładanego bezpośrednio do bębna
pralki (przykład na rysunku 11).
11
9
Można zaoszczędzić do 50% energii stosując
temperaturę prania 60°C zamiast 90°C.
3. PRAKTYCZNE PORADY
Przed rozpoczęciem programu suszenia
(PRALKO-SUSZARKI)
Wskazówki dotyczące załadunku
bębna
l Aby
UWAGA: Przy sortowaniu odzieży przed
praniem należy dopilnować, aby:
- usunąć z pranej bielizny przedmioty
metalowe, takie jak agrafki, spinki, monety;
- zapiąć pościel, zasunąć zamki błyskawiczne,
zawiązać luźne paski i długie tasiemki przy
ubraniach;
- usunąć z zasłonek rolki do ich przesuwania;
- uważnie przestrzegać wskazań dotyczących
prania zamieszczonych na etykietach przy
ubraniach;
- usunąć przed praniem ewentualne uporczywe
plamy przy użyciu specjalnego środka.
l W przypadku prania dywanów, narzut lub
innej ciężkiej odzieży, zaleca się nie
stosować wirowania.
l Przed praniem wełny, upewnij się, czy
nadaje się do prania w pralce. Sprawdź
etykietę tkaniny.
zaoszczędzić czas i energię
elektryczną wyroby przeznaczone do
suszenia w pralko-suszarce należy
wcześniej odwirować na najwyższej
zalecanej prędkości wirowania, tak aby
usunąć z nich nadmiar wody.
Poniżej zamieszczamy krótki przewodnik
z poradami i zaleceniami dotyczącymi
stosowania ś rodków piorących w zależności
od temperatury prania. Zawsze należy
śledzić wskazania znajdujące się na proszku,
odnośnie właściwego stosowana i dozowania.
W przypadku prania z programem
bawełna, temperatura od 60°C w górę,
dla ubrań białych, trwałych i bardzo
zabrudzonych, zaleca się zastosowanie
zwyczajnego ś rodka piorącego w proszku
(heavy-duty), zawierającego elementy
wybielające i który przy średnich-wysokich
temperaturach daje najlepsze rezultaty.
Porady dla użytkowników
Oto
kilka
wskazówek
dotyczących
ekonomicznego i przyjaznego środowisku
użytkowania własnego urządzenia.
Załadowanie do maksimum bębna pralki
l Najlepsze wykorzystanie energii, wody,
środków piorących i czasu uzyskać można
przez użycie zalecanej, maksymalnej
wielkości
załadunku.
Możliwe
jest
zaoszczędzenie do 50% energii piorąc
jeden pełny załadunek zamiast prać dwa
razy połowę wsadu.
Kiedy potrzebne jest pranie wstępne?
l Wyłącznie dla bardzo zabrudzonych ubrań!
Można zaoszczędzić od 5 do 15% energii
nie wybierając opcji prania wstępnego dla
odzieży normalnie zabrudzonej.
Jaką wybrać temperaturę prania?
l Użycie odplamiacza przed praniem w
pralce zmniejsza potrzebę zastosowania
temperatury
wyższej
niż
60°C.
10
W przypadku użycia programów o
temperaturze pomiędzy 60°C a 40°C,
wybór środka piorącego musi być
dokonany w zależności od rodzaju
pranego materiału, jego koloru i stopnia
zabrudzenia. Zwykle dla białej, trwałej i
bardzo zabrudzonej odzieży poleca się
zwyczajny ś rodek w proszku; dla
odzieży kolorowej i bez poważnych plam
zaleca się ś rodek płynny lub w proszku,
polecany do ochrony kolorów.
W przypadku prania w niskich
temperaturach do 40°C, doradzamy
używanie środków płynnych lub w proszku,
specjalnie polecanych do niskich temperatur.
W przypadku wełny i jedwabiu,
używać wyłącznie specjalnych produktów
przeznaczonych do ich prania.
PL
4. CZYSZCZENIE I
RUTYNOWA
KONSERWACJA
Do czyszczenia zewnętrznej obudowy
pralki zastosuj wilgotną ściereczkę, nie
używaj środków trących, alkoholu i/lub
rozpuszczalników. Pralka wymaga czyszczenia
w niewielkim stopniu: czyszczenie szufladki i
czyszczenie filtru; poniżej wskazane są także
sugestie odnośnie przypadków przewożenia
lub długich okresów nie używania urządzenia.
Sugestie dotyczące przewożenia
i okresów nie używania pralki
Czyszczenie szufladki
l Zalecane jest czyszczenie szufladki dla
uniknięcia zbierania w jej wnętrzu resztek
proszku czy dodatków.
l W przypadku, kiedy pralka pozostaje
przez
dłuższy
czas
w
miejscu
nieogrzewanym niezbędne jest całkowite
usunięcie resztek wody z przewodów.
l Wyjąć
delikatnie szufladkę, wyczyścić
strumieniem wody i wprowadzić ponownie
na miejsce.
Czyszczenie filtru
l Pralka posiada specjalny filtr, który
zatrzymuje większe odpady mogące
zatkać odpływ wody, np. guziki czy
monety.
l Odłączyć pralkę od zasilania elektrycznego.
l Rozłączyć opaskę przytrzymującą przewód
wody obniżając go do posadzki, aby
usunąć całkowicie wodę.
l Ponownie zamocować opaską przewód
odprowadzenia wody.
l Tylko W NIEKTÓRYCH MODELACH:
wyciągnij filtr, zdejmij jego korek i zbierz
wodę do pojemnika.
l Przed
odkręceniem filtru dobrze jest
umieścić pod nim ściereczkę dla uniknięcia
rozlania na podłogę pozostałości wody.
l Obrócić filtr w kierunku odwrotnym do
ruchu wskazówek zegara, do zatrzymania
na pozycji pionowej.
l Wyjąć filtr i oczyścić go; następnie
umieścić na swoim miejscu i obrócić
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
l Zamontować wszystkie usunięte elementy
powtarzając
w
odwrotnej
kolejności
wszystkie wcześniejsze czynności.
11
5. SKRÓCONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
6. STEROWANIE I
PROGRAMY
Nasza
pralka
posiada
system
automatycznego dostosowania poziomu
wody do rodzaju i ilości prania. System ten
prowadzi do zredukowania zużycia energii i
znacznego skrócenia czasu prania.
A
Wybór programu
l Włączyć pralkę i wybrać potrzebny program.
O PLMN H I
l Zmienić ewentualnie wartość temperatury
prania i załączyć potrzebne opcje.
Q
SUSZENIE
Aby
zaprogramować
automatyczne
rozpoczęcie programu suszenia po
zakończeniu cyklu prania należy wybrać
odpowiedni program posługując się
przyciskiem WYBÓR PROGRAMU SUSZENIA.
Jeśli program suszenia nie został wybrany
należy odczekać aż urządzenie zakończy
cykl prania a następnie samodzielnie
wybrać program suszenia odpowiednio
dostosowany do wsadu.
F
l Nacisnąć przycisk START/PAUZA, aby
uruchomić program prania.
l Po zakończeniu programu na ekranie
pojawi się napis “End” (Koniec) lub zapali
się odpowiednia dioda led.
Przed otwarciem drzwiczek odczekaj,
aż lampka BOKADY DRZWICZEK
zgaśnie.
l Wyłączyć pralkę.
Dla każdego rodzaju prania sprawdź tabelę
programów i postępuj zgodnie ze wskazaną
procedurą.
Dane techniczne
Ciśnienie wody: min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Wirowanie (obr/min):
(patrz tabliczka znamionowa)
Moc przyłączeniowa / Bezpiecznik zasilania /
Napięcie zasilania: (patrz tabliczka znamionowa)
12
G
E
C
D
B
A Pokrętło wyboru programu z
pozycją WYŁ. (OFF)
B Przycisk START/PAUZA
C Przycisk OPÓŹNIONEGO
URUCHOMIENIA
D Przycisk WYBORU SUSZENIA/
FUNKCJI PARY
E Przycisk PRANIA BŁYSKAWICZNEGO/
STOPNIA ZABRUDZENIA
F Przycisk WYBORU
TEMPERATURY
G Przycisk PRĘDKOŚCI WIROWANIA
F+G BLOKADA PRZYCISKÓW
H Cyfrowy wyświetlacz
I Kontrolki WYBORU PROGRAMU
SUSZENIA
L Kontrolka BLOKADY DRZWICZEK
M Kontrolka TRYBU WAGI
N Kontrolka BLOKADY PRZYCISKÓW
O Kontrolki WYBORU
TEMPERATURY
P Kontrolki PRĘDKOŚCI WIROWANIA
Q. Obszar ONE TOUCH
z
Przekręcenie pokrętła wyboru programu
spowoduje podświetlenie wyświetlacza
oraz wyświetlenie ustawień wybranego
programu.
W celu oszczędzania energii kontrast
wyświetlacza zmniejsza się pod koniec
cyklu lub po określonym czasie
bezczynności.
l Nacisnąć przycisk, żeby uruchomić cykl.
Po naciśnięciu przycisku START/
PAUZA urządzenie potrzebuje kilku
sekund na rozpoczęcie pracy.
DODAWANIE
LUB
ARTYKUŁÓW
PO
PROGRAMU (PAUZA)
l Nacisnąć
i
przytrzymać
przycisk
START/PAUZA przez około 2 sekundy
(jedna z kontrolek oraz wyświetlacz
pozostałego czasu prania zaczną migać,
sygnalizując
wstrzymanie
pracy
urządzenia).
UWAGA: Żeby wyłączyć urządzenie,
należy ustawić pokrętło wyboru
programu w pozycji WYŁ. (OFF).
l W celu rozpoczęcia wybranego cyklu
WYJMOWANIE
ROZPOCZĘCIU
l Przed
otwarciem drzwiczek należy
zaczekać, aż kontrolka BLOKADY
DRZWICZEK zgaśnie.
należy nacisnąć przycisk START/PAUZA.
l Po
ustawieniu
programu
pokrętło
pozostaje nieruchome w wybranym
położeniu aż do zakończenia cyklu.
Żeby
uniknąć
zalania,
przed
otwarciem
drzwiczek
należy
sprawdzić, czy poziom wody spadł
poniżej dolnej krawędzi otworu.
l Kiedy program dobiegnie końca, na
wyświetlaczu pojawi się komunikat „End”
(Koniec),
a
kontrolka
BLOKADY
DRZWICZEK
zgaśnie,
sygnalizując
możliwość otwarcia drzwiczek.
l Po włożeniu lub wyjęciu artykułów należy
zamknąć drzwiczki i nacisnąć przycisk
START/PAUZA
(program
zostanie
wznowiony od momentu, w którym go
wstrzymano).
l Żeby wyłączyć pralkę, należy ustawić
pokrętło wyboru programu w pozycji
WYŁ. (OFF).
ANULOWANIE PROGRAMU
Po zakończeniu każdego cyklu, a
także
przed
wybraniem
i
uruchomieniem kolejnego programu,
pokrętło wyboru programu należy
ustawić w położeniu WYŁ. (OFF).
l Żeby anulować program, należy ustawić
pokrętło w położeniu WYŁ. (OFF).
l Mechanizm zabezpieczający odblokuje
drzwiczki po upływie 2 minut.
Przycisk OPÓŹNIONEGO
URUCHOMIENIA
Przycisk START/PAUZA
PRZED
naciśnięciem
START/PAUZA
należy
drzwiczki.
przycisku
zamknąć
l Ten przycisk umożliwia ustawienie cyklu
prania opóźnionego o maksymalnie 24
godziny.
13
PL
Pokrętło wyboru programu
pozycją WYŁ. (OFF)
l Żeby
opóźnić uruchomienie,
wykonać następujące czynności:
należy
- Ustawić żądany program.
- Nacisnąć
przycisk
opóźnionego
uruchomienia jeden raz w celu
aktywowania funkcji (na wyświetlaczu
pojawi się h00), następnie nacisnąć go
ponownie w celu wybrania opóźnienia o
1 godzinę (na wyświetlaczu pojawi się
h01). Każde naciśnięcie przycisku
zwiększa opóźnienie o 1 godzinę aż do
pojawienia się na wyświetlaczu wartości
h24 - wówczas ponowne naciśnięcie przycisku
spowoduje wyzerowanie opóźnienia.
- Potwierdzić przez naciśnięcie przycisku
START/PAUZA. Rozpocznie się odliczanie
czasu opóźnienia, po upływie którego
program zostanie automatycznie uruchomiony.
l Opóźnione
uruchomienie
można
anulować przez ustawienie pokrętła
wyboru programu w pozycji WYŁ. (OFF).
Jeśli w trakcie pracy urządzenia nastąpi
przerwa w zasilaniu, wybrany program
zostanie zapisany w pamięci pralki. Po
przywróceniu zasilania program zostanie
wznowiony od momentu, w którym został
zatrzymany.
Dodatkowe opcje prania należy
wybrać przed naciśnięciem przycisku
START/PAUZA. Jeśli wybrana opcja
nie jest zgodna z ustawionym
programem prania, jej kontrolka
zamiga, a następnie zgaśnie.
suszenia za pomocą tego przycisku.
Wybrany cykl suszenia rozpocznie się
automatycznie na koniec programu
prania.
Jeśli program prania nie jest zgodny z
wybranym
cyklem
automatycznego
suszenia,
funkcja
nie
zostanie
aktywowana.
Przekroczenie podanego w tabeli
programów maksymalnego wsadu
może
uniemożliwić
skuteczne
wysuszenie prania.
l Aby
anulować
wybór
przed
rozpoczęciem
programu,
należy
naciskać przycisk tak długo, aż kontrolki
zgasną, lub ustawić pokrętło wyboru
programu w pozycji WYŁ. (OFF).
l Cykl samego suszenia:
Za pomocą pokrętła wybrać program
suszenia odpowiedni do danych tkanin.
Naciśnięcie przycisku spowoduje zmianę
intensywności suszenia na inną niż
domyślna
(nie
dotyczy
programu
suszenia wełny).
l Żeby
anulować cykl podczas fazy
suszenia, należy nacisnąć i przytrzymać
przycisk przez około 3 sekundy.
OSTRZEŻENIE:
Po anulowaniu programu suszenia
rozpocznie się faza studzenia —
należy odczekać 10–20 minut przed
otwarciem drzwiczek.
Przycisk WYBORU
SUSZENIA/FUNKCJI
TEMPERATURY
Ten przycisk pozwala wybrać jedną z
dwóch opcji:
- WYBÓR SUSZENIA.
l Automatyczny cykl prania/suszenia:
Po wybraniu odpowiedniego programu
prania należy ustawić intensywność
14
l Kiedy program dobiegnie końca, na
wyświetlaczu pojawi się komunikat „End”
(Koniec),
a
kontrolka
BLOKADY
DRZWICZEK
zgaśnie,
sygnalizując
możliwość otwarcia drzwiczek.
Przycisk PRANIA BŁYSKAWICZNEGO/
STOPNIA ZABRUDZENIA
Ten przycisk umożliwia wybór jednej z
dwóch opcji w zależności od ustawionego
programu:
- PRANIE BŁYSKAWICZNE:
Ta opcja staje się aktywna, gdy na
pokrętle zostanie ustawiony program
PRANIA BŁYSKAWICZNEGO (14/30/44
min). Wówczas za pomocą przycisku
można wybrać jedną z trzech długości
cyklu prania.
- FUNKCJA PARY.
Po wybraniu programu AKTYWNA PARA
należy wybrać jeden z trzech poziomów
intensywności obróbki parowej odpowiednich
do odzieży suchej albo mokrej i różnych
rodzajów tkanin:
- Tkaniny syntetyczne/mieszane:
(opcja domyślna) na wyświetlaczu
pojawi się P1
Program jest odpowiedni do tkanin
syntetycznych i odzieży mieszanej. Jest
stosowany do odzieży mokrej (tzn. po praniu).
Jeśli wybrano opcję wygładzania zagnieceń,
wówczas po zakończeniu wirowania odzież
osiągnie idealną wilgotność ułatwiającą
prasowanie. Czas trwania funkcji: średni.
- Bawełna:
(jedno naciśnięcie przycisku) na
wyświetlaczu pojawi się P2
Program jest przeznaczony do odzieży
bawełnianej. Jest stosowany do odzieży
mokrej (tzn. po praniu). Jeśli wybrano
opcję wygładzania zagnieceń, wówczas
po
zakończeniu
wirowania
odzież
osiągnie idealną wilgotność ułatwiającą
prasowanie. Czas trwania funkcji: średni.
- Odświeżanie za pomocą pary:
(dwukrotne naciśnięcie przycisku) na
wyświetlaczu pojawi się P3
Cykl pozwala na odświeżanie tkanin i
wygładzanie zagnieceń za pomocą pary.
Program składa się z fazy początkowej, w
której wytwarzana jest para, oraz fazy
końcowej, w której nadmiar wilgoci jest
usuwany, tak aby odzież błyskawicznie
nadawała się do użycia. Ten cykl jest
odpowiedni do odzieży suchej.
Funkcja nadaje się do
maksymalnie 1,5 kg odzieży.
- Przycisk STOPNIA ZABRUDZENIA:
l Po
wybraniu
danego
automatycznie
wyświetlony
ustawiony czas prania.
programu
zostanie
l Opcja
pozwala wybrać jeden z 3
poziomów intensywności prania, które
różnią się czasem trwania programu w
zależności od stopnia zabrudzenia tkanin
(funkcja jest dostępna tylko dla niektórych
programów, jak wskazano w tabeli
programów).
Przycisk WYBORU TEMPERATURY
l Ten
przycisk
umożliwia
temperatury cyklu prania.
zmianę
l Dla bezpieczeństwa tkanin podniesienie
temperatury
powyżej
maksymalnej
dopuszczalnej wartości dla danego
programu nie będzie możliwe.
l Żeby możliwe było pranie w zimnej
wodzie, wszystkie kontrolki muszą być
zgaszone.
Przycisk PRĘDKOŚCI WIROWANIA
l Za
pomocą tego przycisku można
zmniejszyć maksymalne obroty bębna lub
anulować cykl wirowania.
odświeżania
15
PL
Cykl suszenia można anulować przez
ustawienie pokrętła wyboru programu
w
pozycji WYŁ. (OFF). Przed
otwarciem drzwiczek należy zaczekać,
aż faza studzenia dobiegnie końca
(10–20 minut) i zgaśnie kontrolka
BLOKADY DRZWICZEK.
l Jeśli na metce nie podano konkretnych
informacji, można użyć maksymalnych
obrotów dla danego programu.
W celu ochrony tkanin nie jest
możliwe przekroczenie maksymalnej
dopuszczalnej prędkości dla danego
programu.
Cyfrowy wyświetlacz
System kontrolek umieszczonych na
wyświetlaczu
umożliwia
stałe
monitorowanie pracy urządzenia.
3 4
2
1
l Żeby
ponownie
aktywować
cykl
wirowania, należy naciskać przycisk aż
do ustawienia żądanych obrotów.
l Prędkość obrotową można zmienić bez
6
zatrzymywania pracy pralki.
Użycie zbyt dużej ilości detergentu
może prowadzić do powstawania
nadmiaru
piany.
W
przypadku
wykrycia nadmiaru piany pralka może
anulować
fazę
wirowania
lub
przedłużyć
program,
zwiększając
zużycie wody.
7
5
1) KONTROLKI WYBRANEGO POZIOMU
SUSZENIA
Kontrolki wskazują poziomy suszenia, które
można wybrać za pomocą odpowiedniego
przycisku.
SUSZENIE EXTRA
(odpowiedni do suszenia ręczników,
szlafroków i obszernych wsadów)
Pralka jest wyposażona w specjalny
moduł elektroniczny uniemożliwiający
wirowanie w przypadku niewyważenia
bębna. Urządzenie to ogranicza hałas
i drgania generowane przez pralkę,
zwiększając jej trwałość.
DO PRASOWANIA
(pranie od razu nadaje się do
prasowania)
DO SZAFY
(odpowiedni do artykułów, które
zostaną odłożone do szafy bez
prasowania)
BLOKADA PRZYCISKÓW
2) CZAS TRWANIA CYKLU
l Równoczesne naciśnięcie i przytrzymanie
przez około 3 sekundy przycisków
WYBORU
TEMPERATURY
i
PRĘDKOŚCI WIROWANIA pozwala na
zablokowanie przycisków. Funkcja ta
zapobiega
przypadkowym
lub
niechcianym zmianom opcji podczas
trwania cyklu.
l Blokadę
można w prosty sposób
dezaktywować
przez
ponowne
równoczesne naciśnięcie wspomnianych
przycisków lub wyłączenie pralki.
16
l Po wybraniu programu na wyświetlaczu
automatycznie pojawia się typowy czas
trwania
cyklu,
który
zależy
od
ustawionych opcji.
l Podczas
wstępnej fazy napełniania
urządzenie oblicza rzeczywisty czas
trwania cyklu na podstawie wielkości i
zawartości wsadu oraz wybranych opcji.
Następnie na panelu wyświetlany jest
rzeczywisty czas prania. Czas ten może
być przeliczany na podstawie ilości
detergentu i wyważenia wsadu.
- regulowanie rytmu obrotów bębna pod
kątem rodzaju pranych tkanin;
l Lampka zaświeca się, kiedy drzwiczki są
całkowicie zamknięte.
PRZED
naciśnięciem
START/PAUZA
należy
drzwiczki.
- wykrywanie nadmiaru piany i, w razie
potrzeby,
zmianę
ilości
wody
wykorzystywanej do płukania;
przycisku
zamknąć
- regulowanie
prędkości
zgodnie z obciążeniem
uniknięcia niewyważenia.
wirowania
w celu
l Jeśli
przycisk
START/PAUZA
na
urządzeniu zostanie wciśnięty przy
zamkniętych
drzwiczkach,
kontrolka
zamiga, po czym zaświeci się ś wiatłem
ciągłym.
Ta kontrolka
przycisków.
otwarciem drzwiczek należy
zaczekać, aż kontrolka BLOKADY
DRZWICZEK zgaśnie.
WAGI (funkcja
w
niektórych
7) KONTROLKI PRĘDKOŚCI WIROWANIA
Wyświetlają prędkość wirowania dla
wybranego
programu.
Za
pomocą
odpowiedniego
przycisku
można
zmniejszyć
prędkość
wirowania
lub
pominąć cały cykl.
l W ciągu pierwszych kilku minut trwania
cyklu kontrolka Tryb wagi będzie się
świeciła. W tym czasie inteligentny
sensor zważy wsad i odpowiednio
dostosuje czas trwania cyklu oraz zużycie
wody i energii.
l Funkcja
Tryb
wagi
umożliwia
monitorowanie parametrów wsadu na
każdym etapie prania, zaś w pierwszych
minutach prania pozwala ona na:
- regulowanie ilości potrzebnej wody;
- określenie długości cyklu prania;
zgodnie
zablokowanie
Wyświetlają
temperaturę
prania
dla
wybranego programu. Temperaturę można
zmienić
za
pomocą
odpowiedniego
przycisku (w niektórych przypadkach).
Żeby możliwe było pranie w zimnej wodzie,
wszystkie kontrolki muszą być zgaszone.
l Przed
- kontrolowanie płukania
wybranym typem tkanin;
sygnalizuje
6) KONTROLKI TEMPERATURY PRANIA
Jeśli drzwiczki nie są prawidłowo
zamknięte, kontrolka będzie migała
przez około 7 sekund, po czym
polecenie uruchomienia zostanie
automatycznie anulowane. W takim
przypadku
należy
prawidłowo
zamknąć drzwiczki i jeszcze raz
nacisnąć przycisk START/PAUZA.
4) Kontrolka TRYBU
aktywna
tylko
programach)
5) KONTROLKA BLOKADY PRZYCISKÓW
z
17
PL
3) KONTROLKA BLOKADY DRZWICZEK
l Inteligentna konserwacja - cykle inteligentnego
ONE TOUCH
Urządzenie wykorzystuje technologię One
Touch, która za pomocą aplikacji umożliwia
interakcję ze smartfonami z systemem
operacyjnym Android i funkcją komunikacji
NFC (Near Field Communication).
l Należy pobrać na smartfona aplikację
Hoover Wizard.
Aplikacja
Hoover
Wizard
jest
dostępna na tablety i smartfony z
systemem Android lub iOS. Należy
jednak pamiętać, że tylko smartfony z
systemem Android i funkcją NFC
oferują możliwość interakcji z pralką i
korzystania z technologii One Touch.
Schemat
kompatybilności
przedstawiono poniżej:
Smartfon z
systemem Android i
technologią NFC
Interakcja
z
urządzeniem + treści
Smartfon
z
systemem Android,
bez technologii NFC
Tylko treści
Tablet
systemem
Android
Tylko treści
z
Apple iPhone
Tylko treści
Apple iPad
Tylko treści
przeglądu i automatycznego czyszczenia oraz
poradnik dotyczący rozwiązywania problemów.
l Raporty — dane statystyczne dotyczące
prania i wskazówki ułatwiające wydajne
korzystanie z pralki.
Szczegółowe informacje na temat
funkcji One Touch można uzyskać,
przeglądając
aplikację
w
trybie
DEMONSTRACYJNYM.
www.hooveronetouch.com
JAK KORZYSTAĆ Z ONE TOUCH
ZA PIERWSZYM RAZEM — rejestracja
urządzenia
l W
smartfonie z systemem Android
otworzyć menu Ustawienia i aktywować
funkcję NFC w podmenu połączeń
bezprzewodowych i sieci.
W zależności od modelu smartfona i
wersji systemu Android procedura
aktywacji funkcji NFC może być inna.
Więcej informacji można znaleźć w
instrukcji smartfona.
l Obrócić pokrętło do pozycji One Touch,
żeby aktywować czujnik na panelu.
FUNKCJE
l Po otwarciu aplikacji należy utworzyć
l Poradnik
profil
użytkownika
i
zarejestrować
urządzenie,
postępując
zgodnie
z
instrukcjami pojawiającymi się na ekranie
telefonu lub Skróconą instrukcją
dołączoną do pralki.
l Programy — umożliwia pobieranie i
Dalsze informacje, często zadawane
pytania i film objaśniający rejestrację
można znaleźć pod adresem:
www.hooveronetouch.com/how-to
Główne
funkcje
dostępne
pośrednictwem aplikacji:
za
głosowy
—
narzędzie
umożliwiające dobór najlepszego cyklu
przez wydanie trzech poleceń głosowych
(odzież/tkaniny,
kolor,
stopień
zabrudzenia).
uruchamianie nowych programów prania.
18
W
razie
wątpliwości
co
do
umiejscowienia
anteny
NFC
w
telefonie należy wykonywać okrężne
ruchy smartfonem nad logo One
Touch,
dopóki
aplikacja
nie
potwierdzi
połączenia.
Dla
powodzenia
transferu
danych
niezbędne
jest
TRZYMANIE
SMARTFONA PRZYŁOŻONEGO DO
PANELU PRALKI PRZEZ CAŁY CZAS
TRWANIA
KILKUSEKUNDOWEJ
PROCEDURY.
O
pomyślnym
ukończeniu procedury i możliwości
zabrania
telefonu
poinformuje
komunikat na wyświetlaczu pralki.
l Sterowanie pralką za pomocą aplikacji
każdorazowo wymaga aktywacji trybu
One Touch przez obrócenie pokrętła do
pozycji One Touch.
l Należy odblokować telefon (z trybu
czuwania) i włączyć funkcję NFC, a
następnie wykonać opisane wcześniej
kroki.
l W celu uruchomienia cyklu prania należy
załadować pralkę, dodać detergent i
zamknąć drzwiczki.
l Następnie należy wybrać żądaną funkcję
za pomocą aplikacji (np. uruchomienie
programu, cykl inteligentnego przeglądu,
aktualizacja danych statystycznych itp.).
Grube etui lub metaliczne naklejki na
smartfonie mogą pogarszać lub
uniemożliwiać
transmisję
danych
między urządzeniem a telefonem. W
razie potrzeby należy je zdjąć.
l Należy
postępować
zgodnie
z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
telefonu,
TRZYMAJĄC
TELEFON
PRZYŁOŻONY do logo One Touch na
panelu pralki, kiedy poprosi o to aplikacja.
Wymiana
niektórych
elementów
smartfona
(np.
tylnego
panelu,
akumulatora itp.) na nieoryginalne
może skutkować usunięciem anteny
NFC, co uniemożliwi wykorzystanie
wszystkich funkcji aplikacji.
Sterowanie pralką za pomocą aplikacji
odbywa się zbliżeniowo. Oznacza to,
że nie jest możliwe zdalne wydawanie
poleceń (np. z innego pomieszczenia
czy spoza domu).
UWAGI:
telefon należy ustawić w taki sposób,
żeby znajdująca się z tyłu antena NFC
pokryła się z logo One Touch na
pralce.
19
PL
KOLEJNE UŻYCIA - codzienne użytkowanie
Tabela programów
1)
2
(MAKS.) *
(patrz panel sterowania)
PROGRAM
(MAKS
.)
Aktywna para
Mieszane
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
2)
4)
4)
4
4 4,5 5,5 5,5 6 6,5 6,5
60°
2
2 2,5 3
3 3,5 3,5
40°
1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
30°
Pranie 3) 4)
30' 2
błyskawiczne
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
30°
44' 3
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
40°
6
6
7
8
8
9
10 10
60°
Białe +
2)
6
Pranie wstępne 4)
6
7
8
8
9
10 10
90°
14' 1
Bawełna**
2)
4)
1
3
5
Płukanie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Spuszczanie
wody i wirowanie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tkaniny delikatne
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
40°
Wełna i Jedwab
1
1
1
2
2
2
2
2
30°
Suszenie wełny
1
1
1
1
1
1
1
1
-
Mieszane
3
3 3,5 4
4 4,5 5
5
-
4
5
6
7
-
(suszenie)
Bawełna
(suszenie)
5
5
6
6
1
40°
3 3,5 4
4)
4 4,5 5
2
-
3
Pranie
higieniczne
All In One
59 min
1
Ustawienie użytkownika pozwalające na interakcję z aplikacją na smartfona i
pobieranie programów (patrz opis tej funkcji). Funkcja automatycznego
czyszczenia służąca do sterylizacji pralki jest ustawiana fabrycznie.
20
Programy automatycznego suszenia.
Należy ustawić program ** i wybrać
maksymalny
stopień
zabrudzenia,
maksymalną prędkość obrotów oraz
temperaturę 60°C. Program zalecany
również
do
badań
przy
niższej
temperaturze.
Suszenie
Pierwsze suszenie: A kg wsadu
(składającego się z poszew na poduszki i
ręczników), program suszenia bawełny
(
) z funkcją Do szafy (
).
Drugie
suszenie:
B kg wsadu
(składającego się z pościeli i ręczników),
program suszenia bawełny (
funkcją Do szafy ( ).
Po
wybraniu
programu
na
wyświetlaczu
pojawi
się
rekomendowana
temperatura
prania, którą można (w niektórych
przypadkach)
zmniejszyć
za
pomocą odpowiedniego przycisku.
Dla
pokazanych
programów
możliwe jest dostosowanie czasu
oraz intensywności prania za
pomocą
przycisku
WYBORU
STOPNIA ZABRUDZENIA.
21
) z
Pojemnoś
ć (pranie)
(kg)
A (kg)
B (kg)
Pierwsze
suszenie
Drugie
suszenie
6
4
2
6
5
1
7
5
2
8
5
3
8
6
2
9
6
3
10
6
4
10
7
3
PL
4)
Pranie
(Dotyczy
tylko
modeli
z
przegrodą na płynny detergent).
Jeśli tylko niewielka część ubrań
jest
zabrudzona
w
stopniu
wymagającym użycia płynnego
wybielacza, wstępne odplamianie
można przeprowadzić w pralce.
Wlać wybielacz do zbiornika na
płynny wybielacz (znajdującego
się w przegrodzie nr 2 w
szufladzie na detergent) i ustawić
specjalny program PŁUKANIE.
Po zakończeniu tej fazy należy
ustawić pokrętło wyboru programu
w pozycji WYŁ. (OFF), włożyć do
pralki resztę ubrań i uruchomić
wybrany program prania.
2)
Po ustawieniu na pokrętle programu
PRANIA BŁYSKAWICZNEGO można
za pomocą przycisku PRANIA
BŁYSKAWICZNEGO wybrać jeden z
trzech programów błyskawicznych: 14
min, 30 min i 44 min.
INFORMACJA DLA LABORATORIÓW
BADAWCZYCH (Ref. norma EN
50229)
Ważne informacje:
* Maksymalna ilość suchego wsadu dla
danego modelu pralki (patrz panel
sterowania).
1)
3)
JAK PRAĆ WYDAJNIE:
l Nowe kolorowe ubrania należy prać
oddzielnie przez co najmniej 5–6 cykli.
Wybór programów
Aby zapewnić możliwość prania różnych
rodzajów tkanin o różnym stopniu
zabrudzenia,
pralka
oferuje
szereg
specjalnych programów (patrz tabela
programów).
l Niektóre większe artykuły, takie jak
dżinsy czy ręczniki, należy zawsze prać
oddzielnie.
l Nie wolno nigdy mieszać ze sobą różnych
PRANIE
tkanin FARBUJĄCYCH.
Aktywna para
Ten program wykorzystuje obróbkę parową,
która redukuje i wygładza zagniecenia oraz
zapewnia
idealną
wilgotność
tkanin
pozwalającą na łatwe prasowanie.
Specjalny przycisk pozwala wybrać jeden z
trzech poziomów intensywności dla suchej
lub mokrej odzieży i różnych rodzajów
tkanin.
Technologia ALL IN ONE
Pralka jest wyposażona w innowacyjny
system wysokociśnieniowej dyszy, która
wtryskuje wodę wymieszaną z detergentem
bezpośrednio do bębna.
Specjalne działanie silnika steruje ruchem
bębna w fazie uruchamiania programu, a
wysokociśnieniowa dysza wtryskuje do
wsadu mieszankę wody z detergentem.
Cykl
ten
obejmuje
serię
obrotów
ułatwiających
roztworowi
detergentu
przenikanie w głąb włókien, co pomaga w
usuwaniu brudu i zapewnia najwyższą
wydajność prania.
System ALL IN ONE jest wykorzystywany
także podczas pobierania wody, kiedy to
wysokociśnieniowa
dysza
wspomaga
usuwanie z odzieży wszelkich pozostałości
detergentu.
Mieszane
Ten program umożliwia równoczesne
pranie różnych rodzajów tkanin i różnych
kolorów. Pralka optymalnie dostosowuje
obroty bębna i poziom wody na etapach
prania i płukania. Precyzyjne wirowanie
redukuje
zagniecenia
tkanin.
Dzięki
technologii ALL IN ONE możliwa jest
kompletna optymalizacja cyklu prania.
22
Pranie higieniczne
Ten
program
zapewnia
głębokie
czyszczenie, skuteczną sterylizację i
działanie przeciwalergiczne dzięki cyklowi
zoptymalizowanemu
pod
kątem
temperatury oraz cykli płukania. Rezultatem
jest wyeliminowanie alergenów i usunięcie
pozostałości detergentu. Program ten jest
doskonały dla osób z wrażliwą skórą.
Nadaje się do prania odzieży bawełnianej w
temperaturze 60°C. Zaleca się stosowanie
mniejszych wsadów.
All In One 59 min
Ten specjalny program oferuje doskonałą
jakość prania przy bardzo skróconym
czasie pracy. Program jest przeznaczony
do prania mniejszych wsadów (patrz tabela
programów).
Pranie błyskawiczne (14–30–44 min)
Cykl prania sugerowany w przypadku
mniejszych
wsadów
i
delikatnie
zabrudzonej odzieży. Zaleca się stosowanie
mniejszej niż zwykle ilości proszku, aby
uniknąć marnowania detergentu. Po
ustawieniu
programu
PRANIA
BŁYSKAWICZNEGO można za pomocą
przycisku wybrać jedną z trzech dostępnych
długości cyklu.
Bawełna
Ten program jest odpowiedni do prania
bawełny o normalnym stopniu zabrudzenia.
Pod względem zużycia wody i energii jest to
najwydajniejszy
program
do
prania
artykułów bawełnianych.
Płukanie
W tym programie wykonywane są 3 cykle
płukania z pośrednim wirowaniem (możliwe
jest zmniejszenie obrotów lub wyłączenie
wirowania za pomocą odpowiedniego przycisku).
Program umożliwia płukanie tkanin dowolnego
rodzaju, na przykład po praniu ręcznym.
Spuszczanie wody i wirowanie
W tym programie wykonywane jest
spuszczenie wody i wirowanie z maksymalną
prędkością.
Za
pomocą
przycisku
PRĘDKOŚCI WIROWANIA można wyłączyć
wirowanie lub zmniejszyć obroty.
Bęben zmienia kierunek obrotów podczas
cyklu suszenia, co pozwala zapobiec plątaniu
się odzieży i zwiększyć skuteczność
suszenia. W trakcie ostatnich 10–20 minut
cyklu wprowadzane jest chłodne powietrze,
które minimalizuje zagniecenia.
Suszenie wełny
Program suszenia w niskiej temperaturze,
który zapewnia maksymalnie delikatne
suszenie odzieży wełnianej, redukuje
ocieranie się tkanin i zapobiega filcowaniu.
Przed suszeniem zaleca się wywrócenie
odzieży na lewą stronę. Czas trwania
programu zależy od ilości prania i
ustawionej prędkości wirowania. Cykl
nadaje się do suszenia małych wsadów
ważących do 1 kg (3 swetry).
Cykl suszenia wyrobów wełnianych w
tym urządzeniu został zatwierdzony
przez firmę Woolmark w odniesieniu
do
produktów
wełnianych
nadających się do prania w pralce, z
zastrzeżeniem, ż e
produkty
te
są prane i suszone zgodnie z
informacjami podanymi na metce
dołączonej do ubrania i instrukcjami
dołączonymi do urządzenia przez
producenta.
Symbol Woolmark stanowi w wielu
krajach znak certyfikacji. M1715
Tkaniny delikatne
Ten program skraca okresy obrotów bębna
podczas trwania cyklu, dzięki czemu nadaje
się przede wszystkim do prania delikatnych
tkanin. Aby zmaksymalizować wydajność,
cykle prania i płukania wykorzystują duże
ilości wody.
Wełna i Jedwab
Ten program aktywuje delikatny cykl prania
odpowiedni przede wszystkim do odzieży
wełnianej określonej jako „nadająca się do
prania w pralkach” oraz jedwabiu lub
artykułów opatrzonych na metce informacją:
„prać jak jedwab”.
SUSZENIE
OSTRZEŻENIE:
Przed
uruchomieniem
programu
suszenia należy wyjąć z bębna
dozowniki
po
skoncentrowanym
detergencie w proszku lub w płynie.
Mieszane (niska temperatura)
Program suszenia w niskiej temperaturze
zalecany do tkanin syntetycznych i
mieszanych (należy zawsze sprawdzać
metki poszczególnych artykułów).
Bawełna (wysoka temperatura)
Program suszenia w wysokiej temperaturze
zalecany do tkanin bawełnianych i lnianych
(należy
zawsze
sprawdzać
metki
poszczególnych artykułów).
23
PL
Białe + Pranie wstępne
Ten program służy do usuwania opornych
plam z białej odzieży bawełnianej. Pranie
wstępne gwarantuje usunięcie silnych
zabrudzeń. Do przegrody nr 1 należy dodać
ilość detergentu równą 20% ilości używanej
podczas prania zasadniczego.
ONE TOUCH
Pozycja pokrętła, którą należy wybrać, żeby
wydawać polecenia za pomocą aplikacji i
pobierać/uruchamiać programy (dalsze
informacje zamieszczono w opisie funkcji
oraz instrukcji obsługi aplikacji). Pod opcją
One Touch fabrycznie ustawiany jest cykl
Automatyczne czyszczenie służący do
24
czyszczenia
bębna,
usuwania
nieprzyjemnych zapachów i zwiększania
trwałości pralki. Przed uruchomieniem cyklu
Automatyczne czyszczenie należy wyjąć
całe pranie z bębna i zastosować środek do
czyszczenia pralek lub detergent w
proszku. Po skończeniu cyklu należy
zostawić
drzwiczki
otwarte
aż
do
wyschnięcia bębna. Zalecane co 50 cykli
prania.
l Wskazówki
podane
w
instrukcji
urządzenia mają charakter ogólny.
Osiągnięcie optymalnego efektu suszenia
wymaga praktyki w obsłudze urządzenia.
l Przed rozpoczęciem suszenia pranie
należy odwirować.
l Zaleca się, aby we wstępnej fazie
eksploatacji urządzenia wybierać czasy
suszenia krótsze niż podano w instrukcji,
tak aby samodzielnie dobrać optymalny
stopień wysuszenia.
l Nie należy suszyć materiałów łatwo
strzępiących się (np. dywaników) ani
materiałów z długim włosiem, aby nie
dopuścić
do
zatkania
przewodu
wentylacyjnego.
Prawidłowy sposób suszenia
l Otworzyć drzwiczki.
l Załaduj
pranie,
nie
przekraczając
maksymalnego załadunku wskazanego w
tabeli programów. W przypadku dużych
wyrobów (np. prześcieradeł) lub wyrobów
pochłaniających duże ilości wody (np.
ręczniki, dżinsy itp.) należy zmniejszyć
wielkość wsadu.
l Zalecane sposoby sortowania prania:
- Sortowanie
według
podanych na metkach
zaleceń
Nadaje się do suszenia w suszarce
bębnowej.
l Zamknąć drzwiczki.
l Wybierz
program suszenia
odpowiedni dla danego prania.
Suszyć w suszarce bębnowej w
wysokiej temperaturze.
Suszyć w suszarce bębnowej w
niskiej temperaturze.
najbardziej
l Urządzenie oferuje możliwość suszenia w
niskiej i wysokiej temperaturze.
- Program
suszenia
w
niskiej
temperaturze jest zalecany do tkanin
NIE SUSZYĆ w suszarce bębnowej.
wełnianych (symbol
programatora).
Jeśli wyrób nie posiada metki należy
założyć, ż e nie nadaje się do suszenia
w suszarce bębnowej.
na pokrętle
- Program
suszenia
w
niskiej
temperaturze
zalecany
jest
do
suszenia wyrobów z tkanin mieszanych
(syntetyki/bawełna) i syntetycznych
- Sortowanie według wielkości wyrobu
i grubości tkaniny
Jeśli wielkość wsadu przekracza
pojemność urządzenia należy podzielić
odzież
według
grubość
tkanin
(np. oddzielić ręczniki od bielizny).
(symbol
na pokrętle programatora).
- Program
suszenia
w
wysokiej
temperaturze
zalecany
jest
do
suszenia wyrobów z bawełny, ręczników
- Sortowanie według rodzaju tkaniny
Len/bawełna: ręczniki, bluzy bawełniane,
pościel i obrusy.
frotte, lnu, konopi itp. (symbol
na pokrętle programatora).
25
PL
Syntetyki: bluzki, koszule, kombinezony
itp. wykonane z poliestru lub poliamidu,
jak również mieszanki bawełny z
włóknem syntetycznym.
7. SUSZENIE
l Wybierz potrzebny stopień wysuszenia:
IDEALNIE SUCHY
(odpowiedni dla ręczników, szlafroków i
większych sztuk garderoby).
DO PRASOWANIA
(pozostawia ubrania
prasowania).
gotowe
do
DO SZAFY
(dla sztuk odzieży odkładanych/odwieszanych
do szafy bez prasowania).
Podczas suszenia prędkość obrotów
bębna zwiększa się, aby równomiernie
rozprowadzić
wsad
i
zapewnić
optymalne efekty suszenia.
l Po zakończeniu programu suszenia na
wyświetlaczu pokaże się komunikat
"End". Po 5 minutach urządzenie
przejdzie w stan wstrzymania (w
niektórych modelach na wyświetlaczu
pokażą się dwie linie).
l Wyłączyć urządzenie, ustawiając pokrętło
Wybranie programu suszenia wełny
uniemożliwia
wybranie
stopnia
wysuszenia innego niż domyślny.
programatora w pozycji OFF.
l Otworzyć drzwiczki i wyjąć pranie z
bębna.
l Suszenia
urządzenie
obliczy
czas
potrzebny do zakończenia suszenia i
uzyskania żądanego stopnia wilgotności
tkanin na podstawie wielkości wsadu i
parametrów programu suszenia.
l Sprawdzić czy zawór doprowadzający
wodę jest otwarty i czy wąż odpływowy
jest prawidłowo założony.
l Zamknąć zawór doprowadzający wodę.
ANULOWANIE PROGRAMU SUSZENIA
l Aby anulować program suszenia należy
nacisnąć przycisk WYBÓR PROGRAMU
SUSZENIA i przytrzymać przez 3
sekundy.
UWAGA:
Nie suszyć artykułów ze specjalnym
wypełnieniem (np. pikowanych kołder,
kurtek, itp.) i bardzo delikatnych tkanin.
Jeśli odzież ocieka wodą/jest sucha,
włóż
mniejszy
wsad,
w
celu
zapobieżenia zagnieceń.
UWAGA:
Po anulowaniu programu suszenia
urządzenie rozpocznie cykl chłodzenia.
Przed otwarciem drzwiczek należy
odczekać 10/20 minut.
l Wciśnij przycisk START/PAUZA (panel
Aby zapewnić prawidłowe działanie
pralko-suszarki
nie
należy
bez
konieczności przerywać cyklu suszenia.
sterowania pokaże czas, który pozostał
do końca suszenia).
Urządzenie podaje czas pozostały do
końca
programu
suszenia
dla
standardowego
wsadu.
Podczas
suszenia urządzenie koryguje ten
czas w oparciu o rzeczywistą
wielkośći rodzaj wsadu.
26
l Pod zakończeniu programu prania na
wyświetlaczu pokaże się czas pozostały
do zakończenia programu suszenia.
Nie
przekraczaj
dopuszczalnego
załadunku suszenia wskazanego w
tabeli programów, w przeciwnym
wypadku
pranie
nie
będzie
wystarczająco suche.
l Po zakończeniu programu suszenia na
wyświetlaczu pokaże się komunikat
"End". Po 5 minutach urządzenie
przejdzie w stan wstrzymania (w
niektórych modelach na wyświetlaczu
pokażą się dwie linie).
- Pranie
l Otworzyć szufladkę i dodać odpowiednią
ilość środka piorącego.
l Wyłączyć urządzenie, ustawiając pokrętło
programatora w pozycji OFF.
l Zapoznać się listą programów prania w
celu właściwego doboru programu w
zależności od rodzaju tkaniny (np. bardzo
zabrudzone tkaniny bawełniane). Ustawić
pokrętło programatora na wybranym
programie prania.
l Dostosować
temperaturę
l Otworzyć drzwiczki i wyjąć pranie z
bębna.
l Zamknąć zawór doprowadzający wodę.
ANULOWANIE PROGRAMU SUSZENIA
prania
(opcjonalne).
l Aby anulować program suszenia należy
nacisnąć przycisk WYBÓR PROGRAMU
SUSZENIA i przytrzymać przez 3
sekundy.
l Wybrać opcje dodatkowe, naciskając
odpowiednie przyciski (opcjonalne).
l Sprawdzić czy zawór doprowadzający
wodę jest otwarty i czy wąż odpływowy
jest prawidłowo założony.
UWAGA:
Po anulowaniu programu suszenia
urządzenie rozpocznie cykl chłodzenia.
Przed otwarciem drzwiczek należy
odczekać 10/20 minut.
- Suszenie
l Wybierz potrzebny stopień wysuszenia:
IDEALNIE SUCHY
(odpowiedni dla ręczników, szlafroków i
większych sztuk garderoby).
DO PRASOWANIA
(pozostawia ubrania
prasowania).
gotowe
Aby zapewnić prawidłowe działanie
pralko-suszarki
nie
należy
bez
konieczności przerywać cyklu suszenia.
do
DO SZAFY
(dla sztuk odzieży odkładanych/odwieszanych
do szafy bez prasowania).
Z wybranym programem suszenia
wełny dostępny jest tylko domyślny
program suszenia.
27
PL
l Nacisnąć przycisk START/PAUZA.
8. PRANIE/SUSZENIE
AUTOMATYCZNE
9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I GWARANCJA
Rozwiązanie niektórych najczęściej pojawiających się problemów związanych z nieprawidłowym
działaniem pralki mogą ułatwić zamieszczone poniżej praktyczne wskazówki:
TYLKO DLA MODELI Z FUNKCJĄ ONE TOUCH
Dzięki funkcji Sprawdzanie Cycle na aplikacji Hoover Wizard, kontrolującej
przebieg cyklu prania, możesz w każdej chwili sprawdzić, czy urządzenie działa
prawidłowo. Potrzebujesz do tego jedynie smartfona z Androidem w technologii NFC.
Więcej informacji znajdziesz na aplikacji. Jeśli wyświetlacz urządzenia pokazuje błąd (kod
błędu) lub miga lampka kontrolna LED, należy włączyć aplikację i zbliżyć smartfon z
Androidem i NFC do logo One Touch na maskownicy (ramce). Teraz można uruchomić
katalog i próbować rozwiązać ten problem.
RAPORT BŁĘDÓW
l Modele z wyświetlaczem: wyświetlony zostaje kod błędu, zawsze poprzedzony
literą E (np. Błąd 2 = E2)
l Modele bez wyświetlacza: błąd sygnalizowany jest migotaniem wszystkich lampek
kontrolnych LED - tyle razy, ile wynosi kod błędu - z 5-sekundowymi przerwami (np.:
Błąd 2 = dwa migotania -> pauza 5 sekund -> dwa migotania -> itd.)
Wyświetlany błąd
E2
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
2 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
E3
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
3 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
E4
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
4 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
E7
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
7 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
Wszystkie inne kody
Możliwe przyczyny i proponowane rozwiązania
Pralka nie pobiera wody
Upewnij się, czy zawór doprowadzający wodę został odkręcony.
Upewnij się, czy przewód doprowadzający wodę nie jest zagięty, skręcony lub
przygnieciony.
Odpływ wody został umieszczony na nieprawidłowej wysokości (sprawdź
instrukcje w sekcji dotyczącej instalacji)
Zamknij dopływ wody, odkręć wąż doprowadzający wodę z tyłu pralki i
upewnij się, czy filtr przeciwpiaskowy jest czysty i drożny.
Pralka nie odprowadza wody
Sprawdź, czy filtr nie jest zatkany.
Upewnij się, czy przewód doprowadzający wodę nie jest zagięty, poskręcany
lub przygnieciony.
Sprawdź, czy rura odprowadzająca wodę nie jest zatkana i pozwala wodzie
swobodnie odpływać. Spróbuj odprowadzić wodę do zlewu.
Jest zbyt dużo piany i/lub wody.
Sprawdź, czy nie użyto zbyt dużej ilości detergentu lub produktu
nieprzeznaczonego do pralek.
Problem z drzwiczkami.
Upewnij się, że drzwiczki zostały prawidłowo domknięte. Sprawdź, czy
wewnątrz pralki nie ma ubrań, które utrudniają domknięcie drzwiczek.
Jeśli drzwiczki zablokowały się, wyłącz pralkę i odłącz ją od gniazdka
zasilania; odczekaj 2-3 minuty i ponownie spróbuj otworzyć drzwiczki.
Wyłącz pralkę i odłącz ją od gniazdka zasilania, odczekaj 1 minutę. Włącz
pralkę i uruchom program. Jeśli błąd znowu się pojawi, skontaktuj się
bezpośrednio z Autoryzowanym Centrum Obsługi Klienta.
28
Wyświetlany błąd
Możliwe przyczyny i proponowane rozwiązania
Pralka nie działa / nie
uruchamia się
Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do działającego gniazdka
zasilania.
Upewnij się, czy działa zasilanie.
Upewnij się, czy gniazdo elektryczne działa podłączając inne
urządzenie, na przykład lampę.
Drzwi mogą być nieprawidłowo zamknięte: otwórz je i zamknij
ponownie.
Sprawdź, czy został poprawnie wybrany żądany program i naciśnij
przycisk start.
Upewnij się, czy pralka nie jest w trybie pauzy.
Prawdopodobnie nieszczelna jest uszczelka między kranem a rurą
dopływu wody; w takim przypadku, należy ją wymienić i ponownie
dokręcić rurę do kranu.
Upewnij się, czy filtr jest prawidłowo zamknięty.
Z powodu nieoptymalnego rozmieszczenia ubrań pralka może:
• próbować wyrównać obciążenia, wydłużając czas wirowania.
• zmniejszyć prędkość wirowania, aby zmniejszyć wibracje i hałas.
• anulować wirowanie, aby chronić maszynę.
Upewnij się, że ładunek jest równomiernie rozłożony. Jeśli chcesz
uniknąć zagnieceń, ponownie załaduj ubrania i uruchom program.
Prawdopodobnie woda nie została całkowicie odprowadzona, więc
odczekaj kilka minut. Jeśli problem będzie się powtarzał, sprawdź
informacje dotyczące Błędu 3.
Niektóre modele posiadają funkcję "Bez wirowania": Upewnij się, czy
nie jest przypadkiem włączona.
Upewnij się, czy nie włączono opcji zmieniającej parametry
wirowania.
Użycie zbyt dużej ilości detergentu może utrudnić uruchomienie
wirowania.
Pralka jest prawdopodobnie źle wypoziomowana: w razie potrzeby
wyregulować nóżki, jak opisano to w odpowiednim punkcie Instrukcji.
Upewnij się, czy śruby transportowe, gumowe korki i przekładki
dystansowe zostały usunięte.
Upewnij się, czy wewnątrz bębna nie ma ciał obcych (monet,
zawiasów, przycisków, itp...).
Woda wyciekła na
podłogę w pobliżu
pralki
Nie działa
odwirowane
Silne wibracje /
odgłosy dochodzące
z pralki podczas
odwirowywania
Standardowa gwarancja producenta obejmuje stwierdzone wady mechaniczne
lub elektryczne produktu wynikłe z działania lub zaniechania działania ze strony
producenta. Jeśli okaże się, że usterka została spowodowana przez czynniki
zewnętrzne, tj. podczas transportu, niewłaściwego stosowania lub na skutek
nieprzestrzegania instrukcji obsługi, za naprawę może zostać naliczona opłata.
29
PL
INNE NIETYPOWE PRZYPADKI
Stosowanie
środków
piorących
bez
fosforanów może spowodować następujące
rezultaty:
- woda z płukania może być bardziej
mętna: jest to wynik obecności zawiesiny
zeolitów, która nie powoduje negatywnych
efektów dla skuteczności płukania.
- obecność białego
praniu po jego
normalne zjawisko,
się do materiału,
koloru.
Jeśli problem nie został rozwiązany lub jeśli
podejrzewasz usterkę, należy natychmiast
skontaktować
się
z
Autoryzowanym
Centrum Obsługi Klienta.
Zaleca
się
stosowanie
wyłącznie
oryginalnych części zamiennych, które są
dostępne w naszych Autoryzowanych
Centrach Obsługi Klienta.
proszku (zeolitów) na
zakończeniu: jest to
proszek nie przyczepia
ani nie zmienia jego
- obecność piany w wodzie z ostatniego
płukania: nie musi to oznaczać
nieskutecznego płukania.
Gwarancja
Produkt jest objęty gwarancją zgodnie z
postanowieniami i warunkami określonymi w
gwarancji pisemnej dołączonej do produktu.
Gwarancja musi być należycie wypełniona i
przechowywany tak, aby w razie potrzeby
mogła być okazana w Autoryzowanym
Centrum Obsługi Klienta.
- tworzenie się znacznej ilości piany: często
spowodowane obecnością anionowych
środków powierzchniowo czynnych w
składzie środków piorących, które są trudne
do usunięcia z pranych materiałów.
W takim wypadku nie jest konieczne
wykonywanie dodatkowych cyklów płukania
dla usunięcia tego zjawiska: nie spowoduje
to żadnej zmiany.
Producent nie jest odpowiedzialny
za ewentualne błędy wynikające z
druku niniejszej Instrukcji załączonej
do urządzenia. Dodatkowo Producent
pozostawia sobie prawo do wprowadzania
zmian, jakie okażą się konieczne we
własnych produktach, bez naruszania
zasadniczej ich charakterystyki.
30
Η πλήρης και προσεκτική ανάγνωση του βιβλίου
οδηγιών θα σας εξασφαλίσει την σωστή και
ασφαλή λειτουργία της συσκευής και θα σας δώσει
οδηγίες για την αποτελεσµατική της συντήρηση.
Βάλτε σε λειτουργία τη συσκευή
µόνο αφού διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες
χρήσεως. Φυλάξτε το βιβλίο οδηγιών για να
το συµβουλεύστε όποτε παραστεί ανάγκη
αλλά και για να το δώσετε αν χρειαστεί στους
επόµενους ιδιοκτήτες.
Τα AHHE περιέχουν ρυπογόνες ουσίες (που
µπορεί να προκαλέσουν αρνητικές συνέπειες
για το περιβάλλον) και βασικά εξαρτήµατα
(που µπορούν να ξαναχρησιµοποιηθούν). Είναι
σηµαντικό να υποβάλουµε τα ΑΗΗΕ σε ειδική
επεξεργασία, προκειµένου να αφαιρούνται και
εναποθέτονται σωστά όλες οι ρυπογόνες ουσίες
και να διατηρούνται όλα τα ανακυκλώσιµα υλικά.
Οι ιδιώτες µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό
ρόλο στη διασφάλιση ότι τα ΑΗΗΕ δεν
θα αποτελέσουν ένα περιβαλλοντικό ζήτηµα,
ακολουθώντας µερικούς βασικούς κανόνες:
l Τα ΑΗΗΕ δεν θα πρέπει να αντιµετωπίζονται
ως Οικιακά απόβλητα.
l Τα ΑΗΗΕ θα πρέπει να παραδίδονται στα
σχετικά σηµεία περισυλλογής που διαχειρίζονται
οι δήµοι ή εγκεκριµένοι οργανισµοί. Σε πολλές
χώρες, για µεγάλα ΑΗΗΕ, διατίθεται υπηρεσία
περισυλλογής από το σπίτι.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή συνοδεύεται από
το βιβλίο οδηγιών, το πιστοποιητικό
εγγύησης ,το κατάλογο µε τα σηµεία τεχνικής
υποστήριξης και την ενεργειακή ετικέτα.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή συνοδεύεται
από τις τάπες, το U για τη στήριξη του
σωλήνα αποχέτευσης και το δοχείο για υγρό
απορρυπαντικό (σε µερικά µοντέλα) Φυλάξτε
όλα αυτά τα εξαρτήµατα.
Σε πολλές χώρες, όταν προµηθεύεστε µια νέα
συσκευή, η παλαιά µπορεί να επιστραφεί στην
πωλήτρια εταιρία όταν παραδίδει την καινούργια,
χωρίς χρέωση, δεδοµένου ότι η νέα είναι
αντίστοιχη σε κατηγορία και χαρακτηριστικά µε
το παλαιά.
Κάθε συσκευή φέρει ένα 16ψηφιο αριθµό ο
οποίος ονοµάζεται αριθµός παραγωγής ,ο
αριθµός είναι τυπωµένος σε µια αυτοκόλλητη
ετικέτα επάνω στη συσκευή (στην πόρτα) ή
στο φάκελο µε τα έγγραφα που θα βρείτε στο
κάδο της συσκευής. Ο κωδικός αυτός είναι η
αναγνωριστική ταυτότητα της συσκευής και
χρησιµεύει για την καταγραφή του προϊόντος
και στις επαφές σας µε τα κέντρα τεχνικής
υποστήριξης Hoover.
Περιεχοµενα
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
3. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΡΟΥΤΙΝΑΣ
5. ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
7. ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
Αυτή η συσκευή έχει σήµανση σύµφωνα
µε την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EE,
σχετικά µε τα απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ).
8. ΚΥΚΛΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ/ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΓΥΗΣΗ
31
EL
Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα πλυντήριο
Hoover, είµαστε σίγουροι ότι τώρα έχετε ένα
πολύτιµο συνεργάτη που θα σας επιτρέπει να
πλένετε χωρίς άγχος τη καθηµερινή µπουγάδα
ακόµα και τον πιο ευαίσθητο ρουχισµό.
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
l Η
συσκευή αυτή προορίζεται
αποκλειστικά για οικιακή και
παρεµφερείς µε την οικιακή
χρήσεις όπως:
− Χώρους φαγητού καταστηµάτων,
γραφείων και άλλων χώρων
εργασίας;
− Εξοχικές & αγροτικές κατοικίες;
− Από τους πελάτες ξενοδοχείων,
µοτέλ και παρεµφερών χώρων;
− Από τους πελάτες των bed &
breakfast.
Χρήση διαφορετική από την κλασική
οικιακή χρήση ,όπως επαγγελµατική
χρήση από ειδήµονες ή επαγγελµατίες,
δεν ενδείκνυται έστω και αν γίνεται
στους προαναφερθέντες χώρους.
Διαφορετική από την προαναφερθείσα
χρήση µπορεί να επηρεάσει την
διάρκεια ζωής της συσκευής και να
ακυρώσει την ισχύ της εγγύησης που
την συνοδεύει. Ζηµιές ή βλάβες στη
συσκευή ή σε τρίτους που µπορεί να
αποδοθούν σε διαφορετική από την
οικιακή, χρήση της συσκευής (έστω και
αν η συσκευή είναι εγκατεστηµένη σε
οικιακό περιβάλλον) δεν αναγνωρίζεται
από τον κατασκευαστή ούτε ενώπιον
των δικαστηρίων.
l Η
συσκευή αυτή είναι κατάλληλη
για χρήση από παιδιά ηλικίας άνω
των 8 ετών και από άτοµα µε
µειωµένη ψυχοφυσική δεξιότητα η
χωρίς προγενέστερη εµπειρία και
γνώση στη χρήση της συσκευής
32
υπό τον όρο ότι θα επιβλέπονται,
θα τους δοθούν οι κατάλληλες
οδηγίες και θα έχουν κατανοήσει
τους κινδύνους που εγκυµονεί
η χρήση της συσκευής. Μην
αφήνετε τα παιδιά να παίζουν µε τη
συσκευή ή να ασχολούνται µε το
καθαρισµό και τη συντήρηση της
χωρίς την επίβλεψη ενήλικα.
l Φροντίστε ώστε τα παιδιά να µην
παίζουν µε τη συσκευή.
l Τα παιδιά κάτω των 3 ετών δεν
πρέπει να βρίσκονται κοντά στη
συκευή χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου.
l Εάν το καλώδιο παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας εµφανίσει φθορές, πρέπει
να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή, από ειδικευµένο
τεχνικό ή από εξειδικευµένο άτοµο
προκειµένου να αποφευχθούν οι
κίνδυνοι που εγκυµονεί η λανθασµένη
αντικατάσταση του καλωδίου.
l Για την σύνδεση της συσκευής µε το
δίκτυο αποχέτευσης χρησιµοποιείτε
αποκλειστικά τη σωλήνα που
συνοδεύει την συσκευή. Μην
δοκιµάσετε να χρησιµοποιήσετε τις
σωλήνες παλιών συσκευών.
l Η πίεση του νερού πρέπει να είναι
ανάµεσα σε 0,05 MPa και 0,08 MPa.
l Βεβαιωθείτε ότι η βάση της
συσκευής και οι αεραγωγοί
εξαερισµού δεν παρεµποδίζονται
από πατάκια ή την µοκέτα.
l Το πλυντήριο είναι εκτός λειτουργίας
µόνο εάν η ένδειξη επάνω στον
επιλογέα ή στον πίνακα οργάνων
είναι κάθετα. Σε κάθε άλλη
33
EL
περίπτωση η συσκευή βρίσκεται σε
χρησιµοποιηθεί βιοµηχανικές
λειτουργία (µόνο για µοντέλα µε
χηµικές ουσίες για τον καθαρισµό.
επιλογέας προγράµµατος).
l Μη στεγνώνετε άπλυτα αντικείµενα
l Το τελευταίο µέρος του κύκλου ενός
στο πλυντήριο στεγνωτήριο.
πλυντηρίου στεγνωτηρίου συµβαίνει l Αντικείµενα που έχουν λερωθεί µε
χωρίς θέρµανση (κύκλος µείωσης
ουσίες όπως λάδι µαγειρέµατος,
θερµοκρασίας) για να εξασφαλιστεί
ακετόνη, οινόπνευµα, βενζίνη, κηροζίνη,
ότι τα αντικείµενα θα µείνουν σε
αφαιρετικά λεκέδων, νέφτι, κεριά και
θερµοκρασία που διασφαλίζει ότι δεν
καθαριστικά κεριού πρέπει να πλυθούν
θα καταστραφούν.
µε ζεστό νερό µε µια επιπλέον δόση
απορρυπαντικού πριν στεγνωθούν στο
πλυντήριο στεγνωτήριο.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
l
Αντικείµενα όπως αφρώδες ελαστικό
Μην
διακόψετε
ποτέ
ένα
(latex foam), σκουφάκια µπάνιου,
πλυντήριο στεγνωτήριο πριν από
αδιάβροχα υφάσµατα, αντικείµενα
το τέλος του κύκλου στεγνώµατος,
µε ενίσχυση καουτσούκ και ρούχα ή
εκτός εάν αφαιρέσετε όλα τα
µαξιλάρια που έχουν παραγέµισµα
αντικείµενα γρήγορα και τα
από αφρώδες υλικό δεν πρέπει
απλώσετε µεταξύ τους έτσι ώστε η
να στεγνώνονται στο πλυντήριο
θερµότητα να διαχέεται.
στεγνωτήριο.
l Φροντίστε ώστε η πρόσβαση στο l Τα µαλακτικά υφασµάτων, ή
σηµείο σύνδεσης της συσκευής µε
παρόµοια προϊόντα, θα πρέπει να
την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας να
χρησιµοποιούνται, όπως ορίζεται από
είναι προσβάσιµη και µετά την
τις οδηγίες στο µαλακτικό ρούχων.
εγκατάσταση της συσκευής.
l Αντικείµενα τα οποία έχουν µολυνθεί µε
l Η συσκευή δεν πρέπει να
πετρελαιοειδή µπορεί να αναφλεγούν
εγκατασταθεί πίσω από πόρτα που
άµεσα, ειδικά όταν εκτίθενται σε πηγές
κλειδώνει, από συρόµενη πόρτα ή
θερµότητας, όπως ένα πλυντήριοπόρτα που έχει µεντεσέ στην
στεγνωτήριο. Τα αντικείµενα αυτά
αντίθετη πλευρά από εκείνη του
θερµαίνονται, προκαλώντας οξειδωτική
πλυντηρίου στεγνωτηρίου, µε τρόπο
αντίδραση στο πετρελαιοειδές. Η
δηλαδή που να εµποδίζεται το πλήρες
οξείδωση δηµιουργεί θερµότητα. Αν η
άνοιγµα της πόρτας της συσκευής.
θερµότητα δεν µπορεί να διαφύγει, τα
l Το µέγιστο φορτίο των ρούχων
αντικείµενα µπορούν να θερµανθούν
εξαρτάται από τον τύπο κάθε
αρκετά ώστε να πιάσουν φωτιά. Η
συσκευής (δες τον πίνακα).
συσσώρευση, στοίβαξη ή αποθήκευση
αντικειµένων που έχουν σχέση µε το
l Η συσκευή δεν πρέπει να
πετρέλαιο και συναφή έλαια µπορεί να
χρησιµοποιηθεί, εφόσον έχουν
εµποδίσει τη διαφυγή της θερµότητας
και έτσι να δηµιουργηθεί κίνδυνος
πυρκαγιάς.
l Εάν δεν µπορούµε να αποφύγουµε
να τοποθετήσουµε σε ένα πλυντήριο
στεγνωτήριο, υφάσµατα που
περιέχουν φυτικά έλαια ή λάδι
µαγειρέµατος ή που έχουν µολυνθεί
από προϊόντα περιποίησης µαλλιών,
θα πρέπει πρώτα να τα πλύνουµε σε
ζεστό νερό µε επιπλέον δόση
απορρυπαντικού - αυτό θα µειώσει,
αλλά δεν θα εξαλείψει, τον κίνδυνο.
l Αποµακρύνετε όλα τα αντικείµενα
από τις τσέπες, όπως αναπτήρες
και σπίρτα.
l Για περισσότερες πληροφορίες για τη
συσκευή και τεχνικές πληροφορίες
επισκεφθείτε το site του κατασκευαστή.
Προδιαγραφές ασφάλειας
l Πριν
l Πριν
ανοίξετε την πόρτα βεβαιωθείτε
ότι στο τύµπανο δεν έχει νερό.
l Μην τραβάτε το καλώδιο ή την ίδια
τη συσκευή για να αποσυνδέσετε
την πρίζα από την παροχή ρεύµατος.
l Μην αφήνετε το πλυντήριο εκτεθειµένο
στην βροχή, τον ήλιο ή σε άλλους
ατµοσφαιρικούς παράγοντες.
l Σε περίπτωση µεταφοράς µην
ανασηκώνετε τη συσκευή από
τα χειριστήρια ή το συρτάρι
απορρυπαντικού. Κατά την µεταφορά
µην ακουµπάτε την πόρτα επάνω στο
τρόλεϊ. Ανασηκώστε το πλυντήριο µε
την βοήθεια ενός δεύτερου ατόµου.
l Σε κάθε περίπτωση βλάβης ή
κακής λειτουργίας της συσκευής,
αποσυνδέστε τη συσκευή από
την παροχή ηλεκτρικού,κλείστε τη
βρύση και µην δοκιµάσετε
να επισκευάσετε τη συσκευή.
Επικοινωνήστε αµέσως µε τις
Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης,
ζητώντας γνήσια ανταλλακτικά. Η
µη τήρηση της πιο πάνω οδηγίας
µπορεί να επηρεάσει την ασφαλή
λειτουργία της συσκευής.
από κάθε εργασία καθαρισµού
ή συντήρησης του πλυντηρίου,
αποσυνδέστε την πρίζα από την
παροχή και κλείστε την παροχή νερού.
l Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο στο
οποίο θα συνδέσετε τη συσκευή
διαθέτει γείωση, διαφορετικά ζητήστε
Με την τοποθέτηση της σήµανσης
την βοήθεια εξειδικευµένου τεχνίτη.
l Αποφεύγετε τη χρήση µετασχηµατιστή,
σε αυτό το προϊόν,
πολύπριζου και / ή παλαντέζας.
δηλώνουµε µε δική µας ευθύνη, τη
συµµόρφωση µε το σύνολο όλων
των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής
ΠΡΟΣΟΧΗ:
ένωσης για την ασφάλεια, υγεία
Κατά την διάρκεια της πλύσης
και του περιβάλλοντος, που
το νερό µπορεί να αναπτύξει
αναφέρονται στη νοµοθεσία για
πολύ υψηλές θερµοκρασίες.
αυτό το προϊόν.
34
2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
τις ταινίες που στηρίζουν το
σωλήνα προσέχοντας να µην
κάνετε φθορές στη σωλήνα και στο
καλώδιο ηλεκτρικής παροχής.
l Ξεβιδώστε τις 2 η 4 βίδες (A) που
βρίσκονται στην πίσω πλευρά της
συσκευής και αφαιρέστε τους 2 ή 4
δοκούς (αποστάτες) (B) σύµφωνα
µε την εικόνα. 1.
l Καλύψτε τις 2 η 4 οπές
χρησιµοποιώντας τις τάπες που θα
βρείτε µέσα στο φάκελο µε τις οδηγίες.
l Εάν το πλυντήριο είναι εντοιχιζόµενο,
αφού κόψετε τις ταινίες στερέωσης
των σωλήνων, ξεβιδώστε τις 3 η 4
βίδες στερέωσης του σωλήνα (A) και
αφαιρέστε τους 3 η 4 αποστάτες
στήριξης (B).
l Σε
µερικά µοντέλα, 1 η
περισσότεροι αποστάτες θα πέσουν
στο εσωτερικό της συσκευής: σε αυτή
την περίπτωση γείρετε το πλυντήριο
για να τους αφαιρέσετε. Ξανακλείστε
τις οπές χρησιµοποιώντας τις τάπες
που θα βρείτε µέσα στο φάκελο µε τις
οδηγίες και την εγγύηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μην
αφήνετε
τα
υλικά
συσκευασίας σε σηµείο που
έχουν πρόσβαση τα παιδιά.
l Τοποθετείστε
την βάση από
πολυπροπυλένιο ακολουθώντας την
εικόνα 2 (ανάλογα µε το µοντέλο
κάντε αναφορά στο σχήµα A, B η C).
35
1
A
B
A
B
B
B
A
EL
l Κόψτε
A
2
A
1
2
3
B
C
3
2
1
Σύνδεση µε το δίκτυο νερού
3
l Συνδέστε τον εύκαµπτο σωλήνα νερού στη
βρύση (εικ. 3) µόνο µε τον νέο σωλήνα που
παρέχεται µαζί µε τη συσκευή (µην
χρησιµοποιήσετε ξανά παλιό λάστιχο-σετ).
l Ανάλογα µε το µοντέλο η συσκευή µπορεί
να διαθέτει ένα ή περισσότερα από τα πιο
κάτω χαρακτηριστικά::
HOT&COLD (εικ. 4): πρόβλεψη για σύνδεση
τόσο µε το δίκτυο ζεστού όσο και µε το δίκτυο
κρύου νερού για µεγαλύτερη εξοικονόµηση
ενέργειας. Συνδέστε τη γκρι σωλήνα στη βρύση
του κρύου νερού
και την κόκκινη σωλήνα στην
βρύση του ζεστού νερού. Η συσκευή µπορεί να
συνδεθεί και αποκλειστικά µόνο στη βρύση κρύου
νερού ή µόνο στη βρύση ζεστού ,σε αυτή την
περίπτωση η έναρξη κάποιων προγραµµάτων θα
καθυστερήσει για µερικά λεπτά.
4
1
l AQUASTOP (εικ.. 5): Μηχανισµός τοποθετηµένος στο
σωλήνα παροχής νερού ,που διακόπτει την ροή του
νερού εάν η σωλήνα σύνδεσης φθαρεί. Σε αυτή την
περίπτωση στο σηµείο "A" θα εµφανιστεί µια κόκκινη
ένδειξη και θα πρέπει να αντικαταστήσετε τη σωλήνα.
Για να ξεβιδώσετε το παξιµάδι πιέστε το µηχανισµό
ασφάλισης (παρεµποδίζει το ξεβίδωµα) "B".
l AQUAPROTECT - ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (εικ.6): Στην περίπτωση που
υφίσταται διαρροή νερού στον βασικό εσωτερικό
σωλήνα "A", το προστατευτικό διαφανές κάλυµµα
της σωλήνας "B" θα κρατήσει το νερό,
εξασφαλίζοντας σας την δυνατότητα να
ολοκληρώσετε το κύκλο. Αφού τελειώσει ο κύκλος
πρέπει να αντικαταστήσετε τη σωλήνα µε την
βοήθεια τεχνικού από το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
5
6
B
A
B
A
7
Τοποθέτηση συσκευής
l Ευθυγραµµίστε τη συσκευή µε το τοίχο
36
min 4 cm
max 100 cm
προσέχοντας ώστε η σωλήνα να µην έχει λυγίσειτσακίσει και συνδέστε τη σωλήνα αποχέτευσης στο
στόµιο της µπανιέρας ή για ακόµη καλύτερη
αποµάκρυνση του νερού σε ένα σταθερό στόµιο
αποχέτευσης στο τοίχο σε απόσταση τουλάχιστον
50 cm από το δάπεδο και µε διάµετρο µεγαλύτερη
από εκείνη του σωλήνα απαγωγής του νερού του
πλυντηρίου (εικ.7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
ποδαράκια, βλέπε εικόνα 8:
a.περιστρέψτε προς τα δεξιά το παξιµάδι για να
απελευθερώσετε τη βίδα;
b.Περιστρέψτε το ποδαράκια πάνω-κάτω ανάλογα
έως ότου ακουµπήσει στο δάπεδο;
c.στερεώστε το ποδαράκι βιδώνοντας το παξιµάδι
µέχρι να ακουµπήσει το πυθµένα του πλυντηρίου.
8
A
EL
l Αλφαδιάστε τη συσκευή ρυθµίζοντας τα
B
l Συνδέστε την πρίζα.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Στην περίπτωση που θα παραστεί η ανάγκη
να αντικαταστήσετε το καλώδιο σύνδεσης µε
το δίκτυο ηλεκτρικής παροχής ,επικοινωνήστε
µε το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
C
Συρτάρι απορρυπαντικού
Το συρτάρι του απορρυπαντικού είναι
χωρισµένο σε 3 θήκες όπως δείχνει η εικ 9:
l θήκη “1”: για το απορρυπαντικό της πρόπλυσης;
l θήκη “ ”:για τις πρόσθετες ειδικές ουσίες
όπως µαλακτικό, αρώµατα κλπ, ecc;
9
1
2
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τοποθετείστε µόνο ουσίες σε υγρή
µορφή, το πλυντήριο είναι ρυθµισµένο και
απορροφά αυτόµατα αυτές τις ουσίες στο
τελευταίο κύκλο ξεβγάλµατος.
l θήκη “2”: για το απορρυπαντικό του
κύκλου πλύσης.
Μερικά µοντέλα διατίθενται και µε το ειδικό δοχείο
για απορρυπαντικό σε υγρή µορφή (εικ. 10). Για
να το χρησιµοποιήσετε ,τοποθετείστε το στην θήκη
"2". Με αυτό το τρόπο, το υγρό απορρυπαντικό θα
πάει στον κάδο την σωστή στιγµή. Την θήκη αυτή
µπορείτε να την χρησιµοποιήσετε εάν θέλετε να
λευκάνετε (να βάλετε χλωρίνη) επιλέγοντας το
πρόγραµµα “ξέβγαλµα”.
10
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μερικά απορρυπαντικά απορροφούνται
δύσκολα. Σε αυτή την περίπτωση είναι
σκόπιµο να χρησιµοποιήσετε το ειδικό
δοχείο (σφαίρα) που τοποθετείται µέσα
στο κάδο (παράδειγµα εικόνα 11).
11
37
3. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Οδηγίες για το φορτίο
ΠΡΟΣΟΧΗ: όταν ετοιµάζετε τα ρούχα που
θα πλύνετε πρέπει να βεβαιωθείτε ότι:
- έχετε αφαιρέσει από το ρουχισµό µεταλλικά
αντικείµενα όπως καρφίτσες, χρήµατα, συνδετήρες;
- έχετε κουµπώσει τις µαξιλαροθήκες, τα
φερµουάρ, έχετε δέσει τις ζώνες και τις
µακριές κορδέλες από τις ρόµπες;
- έχετε αφαιρέσει από τις κουρτίνες τους
γάντζους;
- έχετε διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες που
αναγράφονται στις ετικέτες;
- έχετε αποµακρύνει τους ανθεκτικούς λεκέδες
µε το ειδικό απορρυπαντικό.
l Εάν
πρόκειται να πλύνετε δάπεδα,
κουβερτόρια , καλύµµατα ή άλλο βαρύ
ρουχισµό σας συµβουλεύουµε να µην
χρησιµοποιήσετε το κύκλο στυψίµατος.
l Για το πλύσιµο των µάλλινων βεβαιωθείτε
πρώτα ότι το ρούχο µπορεί να πλυθεί στο
πλυντήριο. Συµβουλευτείτε την ετικέτα µε τις
οδηγίες φροντίδας του ρούχου.
Χρήσιµες πληροφορίες για τους
χρήστες
Σύντοµες υποδείξεις για σωστή χρήση της
συσκευής για προστασία του περιβάλλοντος
και µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας.
Τοποθετείτε στο πλυντήριο το µέγιστο φορτίο
l Για να αποφύγετε σπάταλη ενέργειας,
νερού ή απορρυπαντικού τοποθετείτε για
πλύσιµο το µέγιστο προβλεπόµενο
φορτίο. Η εξοικονόµηση µπορεί να φτάσει
έως το 50% της ενέργειας που θα
καταναλώσετε πλένοντας δύο µισά
φορτία ,εάν κάνετε ένα πλήρες φορτίο.
Πότε είναι πραγµατικά χρήσιµη η πρόπλυση?
l Μόνο όταν πρόκειται να πλύνετε εξαιρετικά
βρώµικο ρουχισµό! Εάν δεν επιλέξετε το κύκλο
πρόπλυσης εξοικονοµείτε από 5 έως 15%.
Ποια είναι η σωστή θερµοκρασία πλύσης?
l Η χρήση αφαιρετικού λεκέδων πριν από την
τοποθέτηση του ρουχισµού στο πλυντήριο,
38
µειώνει την ανάγκη πλυσίµατος σε
θερµοκρασία µεγαλύτερη των 60°C. Εάν
επιλέξετε θερµοκρασία πλυσίµατος στους
60°C αντί τους 90°C η εξοικονόµηση
ενέργειας µπορεί να φτάσει έως και το 50%.
Πριν χρησιµοποιήσουµε το πρόγραµµα
στεγνώµατος (ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ)
l ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ενέργεια και χρόνο
επιλέγοντας υψηλή ταχύτητα περιστροφής
για να µειωθεί η ποσότητα του νερού της
µπουγάδας πριν από τη χρήση ενός
προγράµµατος στεγνώµατος.
Ακολουθεί ένας σύντοµος οδηγός µε συµβουλές
και επισηµάνσεις γύρω από την χρήση του
απορρυπαντικού στις διάφορες θερµοκρασίες. Σε
κάθε περίπτωση είναι σηµαντικό να συµβουλεύεστε
τις οδηγίες που αναφέρονται επάνω στη
συσκευασία και αφορούν την χρήση και την
δοσολογία του συγκεκριµένου απορρυπαντικού.
Πλύσιµο µε πρόγραµµα για βαµβακερά και
θερµοκρασίες από 60°C και άνω για λευκό
ανθεκτικό πολύ βρώµικο ρουχισµό ,χρησιµοποιείτε
απορρυπαντικό σε σκόνη (heavy-duty) που
περιέχει λευκαντικές ουσίες και σε αυτές τις
θερµοκρασίες δίνει άριστα αποτελέσµατα.
Πλύσιµο µε προγράµµατα µε θερµοκρασία
µεταξύ 60°C και 40°C, επιλέγετε το απορρυπαντικό
ανάλογα µε το ύφασµα ,το χρώµα και το βαθµό
βρωµιάς. Κατά κανόνα για λευκό βαµβακερό
ανθεκτικό ρουχισµό επιλέγετε απορρυπαντικό σε
σκόνη, για τα χρωµατιστά που δεν έχουν λεκέδες
επιλέγετε υγρό απορρυπαντικό ή σε σκόνη ειδικό για
την προστασία των χρωµάτων.
Πλύσιµο µε προγράµµατα µε χαµηλή
θερµοκρασία έως 40°C, ενδείκνυται η χρήση
απορρυπαντικών υγρών ή σε σκόνη ειδικών
για το πλύσιµο σε χαµηλή θερµοκρασία .
Για το πλύσιµο µάλλινου και µεταξωτού
ρουχισµού χρησιµοποιείτε αποκλειστικά
τα ειδικά για αυτού του είδους ρουχισµό
απορρυπαντικά.
4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ
l Επαναλάβετε τις κινήσεις που περιγράφονται
πιο πάνω για να τοποθετήσετε όλα τα
εξαρτήµατα στη θέση τους.
EL
Για το καθαρισµό της εξωτερικής επιφάνειας του
πλυντηρίου, αποφεύγετε τη χρήση λειαντικών
ουσιών,αλκοόλης και η διαλυτικών, καθαρίζετε
τις επιφάνειες µε ένα υγρό µαλακό ύφασµα. Το
πλυντήριο απαιτεί ελάχιστη φροντίδα για τη
συντήρηση του: καθαρίζετε το φίλτρο και τις
θήκες απορρυπαντικού. Πιο κάτω θα βρείτε και
µικρές συµβουλές στην περίπτωση που θα
χρειαστεί να µετακινήσετε τη συσκευή ή για την
περίπτωση που η συσκευή θα µείνει σε αχρησία
για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Καθαρισµός θηκών απορρυπαντικού
l Καθαρίζετε τις θήκες απορρυπαντικού για να
Οδηγίες για την µεταφορά της
συσκευής και την προετοιµασία
για παρατεταµένη αχρησία
αποφύγετε την συσσώρευση υπολοίπων
µέσα σε αυτές.
l Πιέστε απαλά τη θήκη για να την βγάλετε
από την θέση της, βάλτε την κάτω από την
βρύση και επανα τοποθετήστε την στη θέση
της αφού αποµακρύνετε πρώτα, σχολαστικά
τα υπόλοιπα απορρυπαντικού.
l Εάν η συσκευή θα παραµείνει σε χώρο
που δεν θερµαίνεται για µεγάλη χρονική
περίοδο, πρέπει να αδειάσετε όλες τις
σωληνώσεις από τα υπολείµµατα νερού.
l Αποσυνδέστε το πλυντήριο από την
Καθαρισµός του φίλτρου
παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος.
l Το πλυντήριο διαθέτει ένα ειδικό φίλτρο
που κατακρατεί τα ευµεγέθη υπολείµµατα
που µπορεί να φράξουν την αποχέτευση
όπως κουµπιά και νοµίσµατα.
l ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ
ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ: τραβήξτε το σωληνάκι πρός τα
έξω, αφαιρέστε το καπάκι καί στραγγίξτε το
ωερό σε ένα λεκανάκι.
l Αποσυνδέστε την σωλήνα αποχέτευσης
από την ταινία στήριξης και κατεβάστε
προς το δάπεδο τη σωλήνα προκειµένου
να αδειάσετε το νερό σε µια λεκάνη.
l Στερεώστε τη σωλήνα αποχέτευσης στη
θέση της.
l Πριν ξεβιδώσετε το φίλτρο, είναι σκόπιµο να
βάλετε από κάτω ένα απορροφητικό ύφασµα
ώστε το υπόλοιπο νερό να µην βρέξει το δάπεδο.
l Περιστρέψτε το φίλτρο αριστερόστροφα
µέχρι το στοπ στην κάθετη θέση.
l Αφαιρέστε και καθαρίστε το φίλτρο,
τοποθετείστε το στη θέση
περιστρέψτε το δεξιόστροφα.
του
και
39
5. ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ
6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Το πλυντήριο αυτό προσαρµόζει αυτόµατα
την στάθµη νερού στο είδος και την ποσότητα
του ρουχισµού που πρόκειται να πλυθεί. Με
αυτό το σύστηµα µειώνεται αισθητά τόσο η
κατανάλωση όσο και η διάρκεια του κύκλου.
A
Επιλογή προγράµµατος
l Ενεργοποιείστε το πλυντήριο και επιλέξτε
το πρόγραµµα που θέλετε.
O PLMN H I
l Ρυθµίστε ανάλογα µε τις ανάγκες σας την
θερµοκρασία πλύσης και πιέστε τα πλήκτρα
των πρόσθετων λειτουργιών που θέλετε .
ΣΤΕΓΝΩΜΑ
Αν θέλουµε ο κύκλος στεγνώµατος να
ξεκινήσει αυτόµατα µετά το πλύσιµο,
επιλέγουµε το πρόγραµµα που απαιτείται
χρησιµοποιώντας το κουµπί ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ. Διαφορετικά µπορούµε
να τελειώσουµε το πλύσιµο και στη συνέχεια
να
αποφασίσουµε
το
πρόγραµµα
στεγνώµατος και το είδος φορτίου.
Q
F
G
E
C
D
B
A Διακόπτης επιλογής
προγράµµατος µε θέση OFF
B Κουµπί ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ
C Κουµπί ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
l Πιέστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
για να ξεκινήσει το πρόγραµµα.
D Κουµπί ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ /
l Στο τέλος του προγράµµατος στην οθόνη
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΤΜΟΥ
θα εµφανιστεί η ένδειξη “End” (Tέλος)
E Κουµπί ΓΡΗΓΟΡΟ / ΒΑΘΜΟΥ
ή θα ανάψει το αντίστοιχο led.
ΛΕΚΕΔΩΝ
Περιµένετε η λυχνία ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
F Κουµπί ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΠΟΡΤΑΣ να σβήσει προτού ανοίξετε τη
πόρτα.
G Κουµπί ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
l Απενεργοποιείστε το πλυντήριο.
F+G ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ
Συµβουλευθείτε το πίνακα προγραµµάτων και H Ψηφιακή οθόνη
ακολουθείστε τις οδηγίες µε την σειρά που
αναφέρονται. Η πιο πάνω οδηγία ισχύει I Λυχνίες ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
ανεξάρτητα από το πρόγραµµα που θα επιλέξετε.
L Λυχνία ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
M Λυχνία KG MODE
Τεχνικά στοιχεfα
N Λυχνία ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ
Πιεσηνερου: min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
O Λυχνίες ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Ταχυτητα στιψιµα τοσ:
P Λυχνίες ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
κοιτάξτε την πινακίδα των χαρακτηριστηκών.
Παροχη ρευµατοσ/Ενταση ρευµατοσ/ Q Περιοχή ONE TOUCH
Ταση ρευµατοσ:
κοιτάξτε την πινακίδα των χαρακτηριστηκών.
40
Όταν
περιστρέφετε
το
διακόπτη
επιλογής προγράµµατος η οθόνη
φωτίζεται για να εµφανίσει τις ρυθµίσεις
για το επιλεγµένο πρόγραµµα.
Για εξοικονόµηση ενέργειας, στο τέλος
του κύκλου ή σε περίοδο αδράνειας, η
αντίθεση της οθόνης θα µειωθεί.
ΣΗΜ.: Για να απενεργοποιήσετε τη
συσκευή, γυρίστε το διακόπτη επιλογής
προγράµµατος στη θέση OFF.
l Πιέστε το κουµπί ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ για
να ξεκινήσει ο επιλεγµένος κύκλος.
l Πιέστε για να ξεκινήσει ο επιλεγµένος
κύκλος.
Όταν
πιέσετε
το
κουµπί
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ,
µπορεί
να
περάσουν µερικά δευτερόλεπτα πριν
η συσκευή να αρχίσει να λειτουργεί.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ή ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΡΟΥΧΩΝ
ΜΕΤΑ
ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΑΥΣΗ)
l Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ για περίπου 2
δευτερόλεπτα (ορισµένες λυχνίες και η
ένδειξη του υπολειπόµενου χρόνου θα
αναβοσβήσουν, υποδεικνύοντας ότι η
συσκευή έχει τεθεί σε παύση).
l Περιµένετε
να
σβήσει
η
λυχνία
ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ πριν ανοίξετε
την πόρτα.
l Από τη στιγµή που έχετε επιλέξει ένα
πρόγραµµα,
ο
διακόπτης
επιλογής
προγράµµατος παραµένει στάσιµος στο
επιλεγµένο πρόγραµµα µέχρι το τέλος του
κύκλου.
Πριν
ανοίξετε
την
πόρτα,
παρακαλούµε βεβαιωθείτε ότι η
στάθµη του νερού είναι κάτω από το
άνοιγµα της πόρτας για να αποφύγετε
την πληµµύρα.
l Η ένδειξη "End" (Τέλος) θα εµφανιστεί
στην οθόνη στο τέλος του προγράµµατος
και θα σβήσει η λυχνία ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗΣ
ΠΟΡΤΑΣ, τώρα µπορείτε να ανοίξετε την
πόρτα.
l Αφού έχετε προσθέσει ή αφαιρέσει
ρούχα, κλείστε την πόρτα και πιέστε το
κουµπί
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ
(το
πρόγραµµα θα ξεκινήσει από το σηµείο
όπου διακόπηκε).
l Απενεργοποιήστε το πλυντήριο γυρίζοντας
το διακόπτη επιλογής στο OFF.
Πρέπει να επιστρέφετε το διακόπτη
επιλογής προγράµµατος στη θέση OFF
στο τέλος κάθε κύκλου ή όταν ξεκινάτε
έναν επόµενο κύκλο πλυσίµατος πριν
επιλέξετε και ξεκινήσετε το επόµενο
πρόγραµµα.
ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
l Για να ακυρώσετε το πρόγραµµα, γυρίστε
το διακόπτη επιλογής στη θέση OFF.
l Περιµένετε 2 λεπτά µέχρι το σύστηµα
ασφαλείας να ξεκλειδώσει την πόρτα.
Κουµπί ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Κουµπί ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ
l Αυτό
το κουµπί σας
προγραµµατίσετε εκ των
κύκλο πλυσίµατος και να
την εκκίνηση του κύκλου
ώρες.
Κλείστε την πόρτα ΠΡΙΝ επιλέξετε το
κουµπί ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ.
41
επιτρέπει να
προτέρων τον
καθυστερήσετε
για έως και 24
EL
Διακόπτης επιλογής
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ µε θέση OFF
l Για να καθυστερήσετε την εκκίνηση
χρησιµοποιήστε την παρακάτω διαδικασία:
Κουµπί ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ /
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΤΜΟΥ
- Επιλέξτε το απαιτούµενο πρόγραµµα.
Αυτό το κουµπί σας επιτρέπει να επιλέξετε
µεταξύ δύο διαφορετικών επιλογών:
- Πιέστε
το
κουµπί
καθυστέρησης
εκκίνησης µία φορά για να το
ενεργοποιήσετε
(στην
οθόνη
εµφανίζεται η ένδειξη h00) και στη
συνέχεια πιέστε το ξανά για να
ρυθµίσετε µια καθυστέρηση 1 ώρας
(στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη h01).
Η
προκαθορισµένη
καθυστέρηση
αυξάνεται κατά 1 ώρα κάθε φορά που
πιέζετε το κουµπί, µέχρι να εµφανιστεί
στην οθόνη η ένδειξη h24, µετά από
αυτό το σηµείο εάν πιέσετε ξανά το
κουµπί η καθυστέρηση εκκίνησης θα
επιστρέψει ξανά στο µηδέν.
- ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
l Για αυτόµατο κύκλο πλυσίµατος/
στεγνώµατος:
µετά την επιλογή του προγράµµατος πλύσης
σύµφωνα µε τον τύπο ρούχων, επιλέξτε ένα
βαθµό στεγνώµατος πιέζοντας αυτό το
κουµπί. Στο τέλος του προγράµµατος πλύσης,
θα ξεκινήσει αυτόµατα ο επιλεγµένος κύκλος
στεγνώµατος.
- Επιβεβαιώστε πιέζοντας το κουµπί
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ. Θα ξεκινήσει η
αντίστροφη µέτρηση της καθυστέρησης
και όταν ολοκληρωθεί το πρόγραµµα θα
ξεκινήσει αυτόµατα.
l Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε την
καθυστέρηση εκκίνησης γυρίζοντας το
διακόπτη επιλογής προγράµµατος στη
θέση OFF.
Εάν ένα πρόγραμμα πλύσης δεν είναι
συμβατό με το αυτόματο στέγνωμα που
επιλέχθηκε, η λειτουργία αυτή δεν θα
ενεργοποιηθεί.
Εάν υπερβείτε το µέγιστο φορτίο ρούχων
για στέγνωµα που αναφέρεται στον πίνακα
προγραµµάτων, τα ρούχα µπορεί να µην
στεγνώσουν ικανοποιητικά.
l Εάν θέλετε να ακυρώσετε την επιλογή
πριν
ξεκινήσει
το
πρόγραµµα,
παρακαλούµε πιέστε επανειληµµένα το
κουµπί µέχρι να σβήσουν οι λυχνίες ή
γυρίστε ξανά το διακόπτη επιλογής
προγράµµατος στη θέση OFF.
l Κύκλος µόνο στέγνωµα:
Εάν υπάρξει κάποια διακοπή ρεύματος,
ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία,
μια ειδική μνήμη αποθηκεύει το
επιλεγμένο
πρόγραμμα
και
όταν
αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος,
συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε.
επιλέξτε µέσω του διακόπτη το επιθυµητό
πρόγραµµα στεγνώµατος σε συνδυασµό
µε τα υφάσµατά σας. Πιέζοντας αυτό το
κουµπί µπορείτε να επιλέξετε ένα βαθµό
στεγνώµατος διαφορετικό από τον
προεπιλεγµένο (εκτός από το πρόγραµµα
στεγνώµατος µάλλινων).
l Για ακύρωση του κύκλου κατά τη φάση
στεγνώµατος, παρακαλούµε πιέστε το
κουµπί για περίπου 3 δευτερόλεπτα.
Θα πρέπει να επιλέξετε τα κουµπιά
επιλογών πριν πιέσετε το κουµπί
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ. Εάν επιλέξετε
µια επιλογή που δεν είναι συµβατή µε
το επιλεγµένο πρόγραµµα τότε η
λυχνία
επιλογής
πρώτα
θα
αναβοσβήσει και στη συνέχεια θα
σβήσει.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Μετά την ακύρωση του προγράµµατος
στεγνώµατος, θα ξεκινήσει η φάση ψύξης
και παρακαλούµε να περιµένετε περίπου
10/20 λεπτά πριν ανοίξετε την πόρτα.
42
τη
χρήση.
Αυτό
το
πρόγραµµα
αποτελείται από µια φάση εκκίνησης στην
οποία εισάγετε ο ατµός και η υπερβολική
υγρασία αφαιρείται στην τελική φάση για
να επιτραπεί η άµεση χρήση. Αυτός ο
κύκλος είναι κατάλληλος για στεγνά
ρούχα.
στην οθόνη στο τέλος του προγράµµατος
και θα σβήσει η λυχνία ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗΣ
ΠΟΡΤΑΣ, τώρα µπορείτε να ανοίξετε την
πόρτα.
Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε τον
κύκλο στεγνώµατος γυρίζοντας το
διακόπτη επιλογής προγράµµατος
στη θέση OFF. Είναι απαραίτητο να
περιµένετε το τέλος της φάσης ψύξης
(10/20 λεπτά) και να σβήσει η λυχνία
ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ πριν ανοίξετε
την πόρτα.
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΤΜΟΥ
Μετά την επιλογή του προγράµµατος
"ACTIVE STEAM" (Ενεργός ατµός),
επιλέξετε ανάµεσα σε τρεις διαφορετικές
εντάσεις επεξεργασίας µε ατµό που είναι
κατάλληλες για στεγνά ή υγρά ρούχα και
ανάλογα µε τον τύπο του υφάσµατος:
- Ενεργός ατµός Συνθετικά/Μικτά
(προεπιλογή) το P1 εμφανίζεται στην
οθόνη
Το πρόγραµµα αυτό είναι κατάλληλο για
συνθετικά και µικτά υφάσµατα. Στην
περίπτωση υγρών ρούχων (δηλ. µετά το
πλύσιµο) εάν επιλέξετε το χαλάρωµα
ζαρών µετά από το στύψιµο, τα στεγνά
ρούχα θα έχουν το ιδανικό επίπεδο υγρασίας
για ένα εύκολο σιδέρωµα. Μέσος χρόνος.
- Ενεργός ατµός Βαµβακερά
(πιέστε μία μόνο φορά το κουμπί) το P2
εμφανίζεται στην οθόνη
Το πρόγραµµα αυτό είναι κατάλληλο για
βαµβακερά ρούχα. Στην περίπτωση
υγρών ρούχων (δηλ. µετά το πλύσιµο)
εάν επιλέξετε το χαλάρωµα ζαρών µετά
από το στύψιµο, τα στεγνά ρούχα θα
έχουν το ιδανικό επίπεδο υγρασίας για
ένα εύκολο σιδέρωµα. Μέσος χρόνος.
- Φρεσκάρισµα µε ατµό
(πιέστε δύο φορές το κουμπί) το P3
εμφανίζεται στην οθόνη
Χάρη στη δράση του ατµού, ο κύκλος σας
επιτρέπει
να
φρεσκάρετε
και
να
χαλαρώσετε τις ζάρες των ρούχων µετά
Η λειτουργία αυτή είναι κατάλληλη για
φορτίο το πολύ έως 1,5 kg.
Κουµπί ΓΡΗΓΟΡΟ / ΒΑΘΜΟΥ
ΛΕΚΕΔΩΝ
Αυτό το κουµπί σας επιτρέπει να επιλέξετε
µεταξύ
δύο
διαφορετικών
επιλογών,
ανάλογα µε το επιλεγµένο πρόγραµµα:
- ΓΡΗΓΟΡΟ
Το κουµπί ενεργοποιείται όταν επιλέξετε
το πρόγραµµα ΓΡΗΓΟΡΟ (14/30/44
λεπτά) στο διακόπτη και σας επιτρέπει να
επιλέξετε µία από τις τρεις αναφερόµενες
διάρκειες.
- Κουµπί ΒΑΘΜΟΥ ΛΕΚΕΔΩΝ
l Μόλις
επιλέξετε το πρόγραµµα θα
εµφανιστεί αυτόµατα ο χρόνος πλύσης
για εκείνο το πρόγραµµα.
l Αυτή
η επιλογή σας επιτρέπει να
επιλέξετε µεταξύ 3 βαθµών έντασης
πλύσης τροποποιώντας τη διάρκεια του
προγράµµατος, ανάλογα µε το πόσο
λερωµένα είναι τα υφάσµατα (µπορεί να
χρησιµοποιηθεί µόνο σε ορισµένα
προγράµµατα, όπως φαίνεται στον
πίνακα προγραµµάτων).
Κουµπί ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
l Αυτό
το κουµπί σας επιτρέπει να
αλλάξετε τη θερµοκρασία των κύκλων
πλυσίµατος.
l Δεν είναι δυνατόν να αυξήσετε τη
θερµοκρασία πάνω από το µέγιστο
επιτρεπόµενο όριο για το πρόγραµµα,
ώστε να προστατευτούν τα υφάσµατα.
43
EL
l Η ένδειξη "End" (Τέλος) θα εµφανιστεί
l Εάν θέλετε να κάνετε µια πλύση µε κρύο
νερό όλες οι λυχνίες πρέπει να είναι
σβηστές.
Κουµπί ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
l Πιέζοντας αυτό το κουµπί, είναι δυνατό
να µειώσετε τη µέγιστη ταχύτητα, και εάν
θέλετε, µπορείτε να ακυρώστε τον κύκλο
στυψίµατος.
l Εάν η ετικέτα δεν αναφέρει συγκεκριµένες
πληροφορίες, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε
τη µέγιστη ταχύτητα στυψίµατος που
προβλέπεται στο πρόγραµµα.
Για να αποτραπεί ζηµιά στα υφάσµατα,
δεν είναι δυνατό να αυξήσετε την
ταχύτητα πάνω από τη µέγιστη
επιτρεπόµενη για το πρόγραµµα.
ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ
l Πιέζοντας
ταυτόχρονα τα κουµπιά
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
και
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ για περίπου
3 δευτερόλεπτα, η συσκευή σας
επιτρέπει να κλειδώσετε τα πλήκτρα.
Έτσι, µπορείτε να αποφύγετε τις κατά
λάθος ή ανεπιθύµητες αλλαγές, εάν
πατηθεί κατά λάθος ένα κουµπί στην
οθόνη κατά τη διάρκεια ενός κύκλου.
l Το
κλείδωµα πλήκτρων µπορεί να
ακυρωθεί
απλά
πιέζοντας
ξανά
ταυτόχρονα
τα
δύο
κουµπιά
ή
απενεργοποιώντας τη συσκευή.
Ψηφιακή οθόνη
l Για να ενεργοποιήσετε ξανά το στύψιµο,
Το σύστηµα ενδείξεων της οθόνης σας
επιτρέπει να είστε συνεχώς ενήµεροι για την
κατάσταση της συσκευής.
πιέστε το κουµπί µέχρι να φτάσετε την
ταχύτητα στυψίµατος που θα θέλατε να
ρυθµίσετε.
3 4
2
1
l Μπορείτε να τροποποιήσετε την ταχύτητα
στυψίµατος χωρίς να σταµατήσετε τη
συσκευή.
6
Μια υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού
µπορεί να προκαλέσει υπερβολικό αφρό.
Εάν η συσκευή ανιχνεύσει παρουσία
υπερβολικού αφρού, µπορεί να εξαιρέσει τη
φάση στυψίµατος ή να παρατείνει τη διάρκεια
του προγράµµατος και να αυξήσει την
κατανάλωση νερού.
7
5
1) ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
Οι λυχνίες εµφανίζουν τους βαθµούς
στεγνώµατος που µπορείτε να επιλέξετε µε
το αντίστοιχο κουµπί:
ΠΟΛΥ ΣΤΕΓΝΑ
(κατάλληλο
για
πετσέτες,
µπουρνούζια και ογκώδη φορτία).
Η συσκευή είναι εξοπλισµένη µε
ειδικό ηλεκτρονικό σύστηµα, το οποίο
εµποδίζει τον κύκλο στυψίµατος εάν
το φορτίο δεν είναι ισορροπηµένο.
Αυτό µειώνει το θόρυβο και τους
κραδασµούς στη συσκευή και έτσι
παρατείνει τη διάρκεια ζωής της
συσκευής σας.
ΣΤΕΓΝΑ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑ
(αφήνει τα ρούχα έτοιµα
σιδέρωµα).
για
ΣΤΕΓΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΤΟΥΛΑΠΙ
(για τα ρούχα που θα φυλαχτούν
χωρίς σιδέρωµα).
44
ρυθµίσει ανάλογα το χρόνο του κύκλου
και
την
κατανάλωση
νερού
και
ηλεκτρικού.
l Σε κάθε φάση της πλύσης η λυχνία "Kg
Mode" επιτρέπει την παρακολούθηση των
πληροφοριών σχετικά µε το φορτίο πλύσης
στον κάδο και στα πρώτα λεπτά της
πλύσης:
l Κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης
γεµίσµατος του κύκλου, η συσκευή
υπολογίζει τον πραγµατικό χρόνο κύκλου
που απαιτείται µε βάση το µέγεθος του
φορτίου, το περιεχόµενο και τις επιλογές
που έχετε επιλέξει. Στη συνέχεια θα
εµφανιστεί ο πραγµατικός χρόνος της
πλύσης. Αυτός ο χρόνος µπορεί να
υπολογιστεί ξανά κατά τη διάρκεια της
πλύσης ανάλογα µε την ποσότητα
απορρυπαντικού και την εξισορρόπηση
του φορτίου.
- ρυθµίζει την απαιτούµενη ποσότητα του
νερού,
- καθορίζει
πλύσης,
πιέσετε
το
κουµπί
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ στη συσκευή µε
την πόρτα κλειστή, η λυχνία θα
αναβοσβήσει στιγµιαία και στη συνέχεια
θα ανάψει.
4) ΛΥΧΝΙΑ Kg Mode (η λειτουργία είναι
ενεργή μόνο σε ορισμένα προγράμματα)
l Κατά τα πρώτα λεπτά του κύκλου, η
λυχνία "Kg Mode" (Λειτουργία Kg) θα
παραµείνει αναµµένη ενώ ο έξυπνος
αισθητήρας θα ζυγίσει τα ρούχα και να
κύκλου
- αναγνωρίζει την παρουσία υπερβολικής
σαπουνάδας,
και
εάν
απαιτείται,
προσαρµόζει την ποσότητα του νερού
ξεβγάλµατος.
l Όταν
να
σβήσει
η
λυχνία
ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ πριν ανοίξετε
την πόρτα.
του
- ρυθµίζει το ρυθµό περιστροφής του
κάδου για τον τύπο του υφάσµατος που
πλένεται,
Κλείστε την πόρτα ΠΡΙΝ επιλέξετε το
κουµπί ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ.
l Περιµένετε
διάρκεια
- ελέγχει το ξέβγαλµα ανάλογα µε τον
επιλεγµένο
τύπο
υφάσµατος
για
πλύσιµο,
3) ΛΥΧΝΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
l Η λυχνία ανάβει όταν η πόρτα είναι
απόλυτα κλειστή.
Εάν η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά, η
λυχνία θα συνεχίσει να αναβοσβήνει
για περίπου 7 δευτερόλεπτα, µετά
από τα οποία η εντολή εκκίνησης θα
ακυρωθεί αυτόµατα. Στην περίπτωση
αυτή, κλείστε την πόρτα σωστά και
πιέστε το κουµπί ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ.
τη
- προσαρµόζει την ταχύτητα στυψίµατος
σύµφωνα µε το φορτίο, αποφεύγοντας
έτσι οποιαδήποτε ανισορροπία.
5) ΛΥΧΝΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ
Η λυχνία υποδεικνύει το κλείδωµα των
πλήκτρων.
6) ΛΥΧΝΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΛΥΣΗΣ
Εµφανίζει τη θερµοκρασία πλύσης του
επιλεγµένου προγράµµατος την οποία
µπορείτε να αλλάξετε (όπου επιτρέπεται) µε
το αντίστοιχο κουµπί.
Εάν θέλετε να κάνετε µια πλύση µε κρύο
νερό όλες οι λυχνίες πρέπει να είναι
σβηστές.
7) ΛΥΧΝΙΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
Εµφανίζει την ταχύτητα στυψίµατος του
επιλεγµένου προγράµµατος την οποία
µπορείτε να µειώσετε ή παραλείψετε µε το
αντίστοιχο κουµπί.
45
EL
2) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΚΛΟΥ
l Όταν επιλέγετε ένα πρόγραµµα, στην
οθόνη εµφανίζεται αυτόµατα η τυπική
διάρκεια του κύκλου, η οποία µπορεί να
διαφέρει, ανάλογα µε τις επιλογές που
έχετε επιλέξει.
l Clever Care – Κύκλοι Clever Check-up και
ONE TOUCH
Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισµένη µε
τεχνολογία One Touch που σας επιτρέπει
να αλληλεπιδράτε, µέσω της εφαρµογής, µε
smartphone που βασίζονται στο λειτουργικό
σύστηµα Android και είναι εξοπλισµένα µε
λειτουργία NFC (Near Field Communication
- Επικοινωνία κοντινού πεδίου).
l Κατεβάστε την εφαρµογή Hoover Wizard
στο smartphone σας.
Η εφαρµογή Hoover Wizard είναι
διαθέσιµη
για
συσκευές
που
λειτουργούν τόσο µε Android όσο και
µε iOS, τόσο για ταµπλέτες όσο και
για smartphone. Ωστόσο, µπορείτε
να αλληλεπιδράσετε µε τη συσκευή
και να επωφεληθείτε από τις
δυνατότητες που προσφέρει το One
Touch µόνο µε Android smartphone
εξοπλισµένο µε τεχνολογία NFC,
σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα
λειτουργιών:
Android
smartphone µε
τεχνολογία NFC
Αλληλεπίδραση µε
τη
συσκευή
+
περιεχόµενο
Android
smartphone
χωρίς τεχνολογία
NFC
Μόνο περιεχόµενο
Android Tablet
Μόνο περιεχόµενο
Apple iPhone
Μόνο περιεχόµενο
Apple iPad
Μόνο περιεχόµενο
Auto-Hygiene και ένας οδηγός Ανεύρεσης
Βλαβών.
l Reports
– Στατιστικά πλύσης και
συµβουλές για µια πιο αποτελεσµατική
χρήση της συσκευής σας.
Δείτε όλες τις λεπτοµέρειες σχετικά µε
τις λειτουργίες One Touch µε µια
περιήγηση
στην
εφαρµογή
σε
λειτουργία DEMO ή µεταβείτε στην:
www.hooveronetouch.com
ΤΡΟΠΟΣ
TOUCH
ΧΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ
ONE
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ - Καταχώρηση συσκευής
l Μπείτε στο µενού "Settings" του Android
smartphone
και
ενεργοποιήστε
τη
λειτουργία NFC στο µενού "Wireless &
Networks".
Ανάλογα
µε
το
µοντέλο
του
smartphone και την έκδοση του
Android
OS,
η
διαδικασία
ενεργοποίησης του NFC µπορεί να
είναι διαφορετική. Ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο
του
smartphone
για
περισσότερες λεπτοµέρειες.
l Γυρίστε το διακόπτη στη θέση One
Touch για να ενεργοποιήσετε
αισθητήρα στον πίνακα ελέγχου.
τον
l Ανοίξτε την εφαρµογή, δηµιουργήστε το
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Οι κύριες λειτουργίες που είναι διαθέσιµες
µε τη χρήση της εφαρµογής είναι:
l Voice Coach – Ένας οδηγός για να σας
βοηθήσει να επιλέξετε τον ιδανικό κύκλο
µε µόνο τρεις φωνητικές εισαγωγές
(ρούχα/υφάσµατα, χρώµα, βαθµός λεκέδων).
l Programmes – Για να κατεβάσετε και να
τρέξετε νέα προγράµµατα πλύσης.
46
προφίλ χρήστη και καταχωρήστε τη
συσκευή ακολουθώντας τις οδηγίες που
εµφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου
ή στο "Quick Guide" που παρέχεται µε
τη συσκευή.
Περισσότερες πληροφορίες, συχνές
ερωτήσεις και το βίντεο για µια εύκολη
καταχώρηση είναι διαθέσιµα στην:
www.hooveronetouch.com/how-to
Εάν δεν γνωρίζετε τη θέση της
κεραίας NFC, µετακινήστε ελαφρά το
smartphone µε κυκλικές κινήσεις
πάνω από το λογότυπο One Touch
µέχρις
ότου
η
εφαρµογή
να
επιβεβαιώσει τη σύνδεση. Για να
είναι
επιτυχής
η
µεταφορά
δεδοµένων, είναι απαραίτητο ΝΑ
ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ
ΤΟ
SMARTPHONE
ΕΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ
ΑΥΤΑ ΤΑ ΛΙΓΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Ένα µήνυµα στη
συσκευή θα σας ενηµερώσει σχετικά
µε το σωστό αποτέλεσµα της
διαδικασίας και θα σας ενηµερώσει
πότε είναι δυνατό να αποµακρύνετε
το smartphone.
l Βεβαιωθείτε ότι έχετε ξεκλειδώσει το
τηλέφωνό σας (από τη λειτουργία αναµονής)
και έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία NFC,
στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήµατα που
αναφέρθηκαν προηγουµένως.
l Αν θέλετε να ξεκινήσετε έναν κύκλο
πλύσης, φορτώστε τα ρούχα, το
απορρυπαντικό και κλείστε την πόρτα.
l Επιλέξτε την επιθυµητή λειτουργία στην
εφαρµογή
(π.χ.:
εκκίνηση
ενός
προγράµµατος, τον κύκλο Clever Checkup, ενηµέρωση στατιστικών, κλπ…).
Χοντρές θήκες ή µεταλλικά αυτοκόλλητα
επάνω στο smartphone θα µπορούσαν να
επηρεάσουν ή να εµποδίσουν τη
µετάδοση των δεδοµένων µεταξύ της
συσκευής και του τηλεφώνου. Εάν
χρειάζεται, αφαιρέστε τα.
l Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του
τηλεφώνου, ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΠΑΝΩ
στο λογότυπο One Touch στον πίνακα
ελέγχου της συσκευής, όταν σας ζητηθεί
από την εφαρµογή.
Η αντικατάσταση ορισµένων εξαρτηµάτων
του smartphone (π.χ. πίσω κάλυµµα,
µπαταρία, κλπ...) µε µη αυθεντικά, θα
µπορούσε να έχει σαν αποτέλεσµα την
αφαίρεση της κεραίας NFC, εµποδίζοντας
την πλήρη χρήση της εφαρµογής.
Η διαχείριση και ο έλεγχος της συσκευής
µέσω της εφαρµογής είναι δυνατή µόνο
"µέσω εγγύτητας": συνεπώς, δεν είναι
δυνατό να εκτελέσετε αποµακρυσµένες
λειτουργίες (π.χ.: από ένα άλλο δωµάτιο,
εκτός του σπιτιού).
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Τοποθετήστε το smartphone, έτσι ώστε η
κεραία NFC στην πίσω πλευρά του να
ταιριάζει µε τη θέση του λογότυπου One
Touch πάνω στη συσκευή.
47
EL
ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ – Τακτική χρήση
l Κάθε φορά που θέλετε να χειριστείτε τη
συσκευή µέσω της εφαρµογής, πρέπει
πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
One Touch γυρίζοντας το διακόπτη στην
ένδειξη One Touch.
Πίνακας προγραµµάτων
1)
2
(ΜΕΓ.) *
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
(βλ. πίνακα ελέγχου)
(ΜΕΓ.)
Ενεργός ατµός
Μικτά
Όλα Υγιεινά
Όλα σε ένα
59 λεπτά
Γρήγορο
1
3) 4)
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
2)
4)
4)
4)
4 4,5 5
40°
3 3,5 4
4
4 4,5 5,5 5,5 6 6,5 6,5
60°
2
2 2,5 3
3 3,5 3,5
40°
14' 1
1
1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
30°
30' 2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
30°
44' 3
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
40°
6
7
8
8
9
10 10
60°
6
7
8
8
9
10 10
90°
2)
Βαµβακερά** 4) 6
Λευκά +
2)
6
Πρόπλυση 4)
Ξέβγαλµα
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Άδειασµα &
Στύψιµο
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ευαίσθητα
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
40°
1
1
1
2
2
2
2
2
30°
1
1
1
1
1
1
1
1
-
3
3 3,5 4
4 4,5 5
5
-
4
5
6
7
-
Μάλλινα &
Μεταξωτά
Στέγνωµα
Μάλλινα
Μικτά
(στέγνωµα)
Βαµβακερά
(στέγνωµα)
5
5
6
6
1
-
3
3
5
2
Ρύθµιση µε δυνατότητα εξατοµίκευσης που αλληλεπιδρά µε την εφαρµογή στο
smartphone σας και για να κατεβάσετε τους κύκλους (δείτε την ειδική ενότητα). Το
εργοστάσιο ρυθµίζει το προεπιλεγµένο πρόγραµµα Auto-Hygiene, το οποίο θα
εξυγιάνει τη συσκευή.
48
Προγράµµατα
στέγνωµα.
για
αυτόµατο
Χρησιµοποιήστε το πρόγραµµα ** µε
επιλεγµένο το µέγιστο βαθµό βρωµιάς, τη
µέγιστη
ταχύτητα
στυψίµατος
και
θερµοκρασία
60°C.
Το
πρόγραµµα
συνιστάται επίσης για δοκιµή µε µια
χαµηλότερη θερµοκρασία.
Στέγνωµα
Πρώτο στέγνωµα µε A kg (ένα φορτίο
αποτελείται από: µαξιλαροθήκες και πετσέτες
χεριών)
επιλέγοντας
το
πρόγραµµα
στεγνώµατος βαµβακερών (
στεγνά για το ντουλάπι ( ).
)
Δεύτερο στέγνωµα µε B kg (ένα φορτίο
αποτελείται από: σεντόνια και πετσέτες
χεριών)
επιλέγοντας
το
πρόγραµµα
στεγνώµατος βαµβακερών (
στεγνά για το ντουλάπι ( ).
Όταν επιλέγετε ένα πρόγραµµα,
στην
οθόνη
εµφανίζεται
η
συνιστώµενη θερµοκρασία πλύσης
την οποία µπορείτε να µειώσετε
(όπου επιτρέπεται) µε το αντίστοιχο
κουµπί.
Για
τα
προγράµµατα
που
παρουσιάζονται
µπορείτε
να
προσαρµόσετε τη διάρκεια και
την
ένταση
της
πλύσης
χρησιµοποιώντας
το
κουµπί
ΒΑΘΜΟΥ ΛΕΚΕΔΩΝ.
49
)
Χωρητικό
τητα
(πλύση)
(kg)
A (kg)
B (kg)
Πρώτο
στέγνωµα
Δεύτερο
στέγνωµα
6
4
2
6
5
1
7
5
2
8
5
3
8
6
2
9
6
3
10
6
4
10
7
3
EL
4)
Πλύσιµο
(Μόνο για µοντέλα µε θήκη
υγρού απορρυπαντικού)
Όταν µόνο λίγα ρούχα έχουν λεκέδες
που απαιτούν επεξεργασία µε
υγρά λευκαντικά, η προκαταρκτική
αφαίρεση των λεκέδων µπορεί να
πραγµατοποιηθεί στο πλυντήριο.
Προσθέστε το λευκαντικό στο δοχείο
υγρού λευκαντικού, που βρίσκεται στη
θήκη µε την ένδειξη "2" στη
σαπουνοθήκη και επιλέξτε το ειδικό
πρόγραµµα ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ.
Όταν λήξει αυτή η φάση, γυρίστε το
διακόπτη επιλογής προγράµµατος
στη θέση OFF, προσθέστε τα
υπόλοιπα υφάσµατα και συνεχίστε
την κανονική πλύση µε το
καταλληλότερο πρόγραµµα.
2)
Επιλέγοντας
το
ΓΡΗΓΟΡΟ
πρόγραµµα στο διακόπτη, θα είναι
δυνατό να επιλέξετε µε το κουµπί
ΓΡΗΓΟΡΟ, ένα από τα τρία
διαθέσιµα γρήγορα προγράµµατα
µεταξύ των 14’, 30’ και 44’.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΔΟΚΙΜΩΝ (Αναφ. Πρότυπα EN
50229)
Παρακαλούµε
διαβάστε
αυτές
τις
σηµειώσεις:
* Μέγιστο
φορτίο
στεγνών
ρούχων,
ανάλογα
µε
το
µοντέλο
που
χρησιµοποιείτε (βλ. πίνακα ελέγχου).
1)
3)
Επιλογή προγραµµάτων
Για τον καθαρισµό διαφορετικών τύπων
υφασµάτων και διαφόρων επιπέδων
βρωµιάς,
το
πλυντήριο
διαθέτει
συγκεκριµένα
προγράµµατα
για
να
ικανοποιήσει κάθε ανάγκη πλυσίµατος
(βλέπε πίνακα προγραµµάτων).
ΠΛΥΣΙΜΟ
Ενεργός ατµός
Αυτό
το
αποκλειστικό
πρόγραµµα
χρησιµοποιεί µια επεξεργασία ατµού που
σας επιτρέπει να µειώσετε και να
χαλαρώσετε τις ζάρες επιτυγχάνοντας το
ιδανικό επίπεδο υγρασίας για ευκολότερο
σιδέρωµα. Με ένα ειδικό πλήκτρο µπορείτε
να επιλέξετε τρία διαφορετικά επίπεδα
έντασης, εξατοµικεύοντας για στεγνά ή
υγρά ρούχα, και ανάλογα µε τον τύπο του
υφάσµατος.
Τεχνολογία ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ
Αυτό το πλυντήριο είναι εξοπλισµένο µε ένα
καινοτόµο σύστηµα µε ένα ακροφύσιο
υψηλής πίεσης που ψεκάζει ένα µείγµα
νερού και απορρυπαντικού απευθείας µέσα
στα ρούχα. Η ειδική κίνηση του µοτέρ που
χρησιµοποιείται σε αυτή τη συσκευή
διαχειρίζεται την κίνηση του κάδου κατά την
εκκίνηση του κάθε προγράµµατος, σε
συνδυασµό µε το ακροφύσιο υψηλής
πίεσης που ψεκάζει το µείγµα νερού και
απορρυπαντικού απευθείας µέσα στα
ρούχα. Ο κύκλος περιλαµβάνει µια σειρά
στυψιµάτων που βοηθούν το διάλυµα
απορρυπαντικού να διεισδύσει στις ίνες,
βοηθώντας
στην
αποµάκρυνση
της
βρωµιάς και εξασφαλίζοντας την καλύτερη
διαθέσιµη απόδοση πλύσης. Το σύστηµα
ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ χρησιµοποιείται επίσης κατά
τη διάρκεια των φάσεων φόρτωσης νερού,
όπου το ακροφύσιο υψηλής πίεσης βοηθά
στην πλήρη αφαίρεση των παγιδευµένων
στα ρούχα υπολειµµάτων απορρυπαντικού.
Μικτά
Αυτό το πρόγραµµα σας επιτρέπει να
πλύνετε
µαζί
διαφορετικούς
τύπους
υφασµάτων και διαφορετικά χρώµατα. Η
περιστροφική κίνηση του κάδου και η
50
στάθµη του νερού βελτιστοποιούνται κατά
τις φάσεις πλυσίµατος και ξεβγάλµατος. Το
επιµελές στύψιµο, εξασφαλίζει µειωµένο
σχηµατισµό ζαρών στα υφάσµατα. Χάρη
στην τεχνολογία ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ, είναι δυνατή
µια πλήρης βελτιστοποίηση του κύκλου
πλύσης.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΛΥΣΗΣ:
l Καινούρια, χρωµατιστά ρούχα πρέπει να
πλένονται ξεχωριστά για τουλάχιστον 5 ή
6 πλύσεις.
l Ορισµένα µεγάλα σκούρα ρούχα, όπως
τα τζιν και οι πετσέτες πρέπει πάντα να
πλένονται χωριστά.
l Μην αναµειγνύετε ποτέ υφάσµατα µε ΜΗ
ΑΝΕΞΙΤΗΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.
Όλα Υγιεινά
Το πρόγραµµα αυτό εξασφαλίζει ένα βαθύ
καθαρισµό, µια αποτελεσµατική εξυγίανση
και αντιαλλεργική δράση, χάρη σε ένα
βελτιστοποιηµένο κύκλο από την άποψη
της θερµοκρασίας και των κύκλων
ξεβγάλµατος, εξαλείφοντας τα αλλεργιογόνα
και τα υπολείµµατα απορρυπαντικού.
Ιδανικό για άτοµα µε ευαίσθητη επιδερµίδα.
Είναι κατάλληλο για βαµβακερά ρούχα, που
πλένονται σε θερµοκρασία 60°C και
προτείνεται για µειωµένο φορτίο.
Όλα σε ένα 59 λεπτά
Αυτό το ειδικά σχεδιασµένο πρόγραµµα
διατηρεί την υψηλής ποιότητας απόδοση
πλύσης ενώ µειώνει κατά πολύ το χρόνο
πλύσης. Το πρόγραµµα είναι σχεδιασµένο
για ένα µειωµένο φορτίο (βλέπε πίνακα
προγραµµάτων).
Γρήγορο (14-30-44 λεπτά)
Κύκλος πλύσης που προτείνεται για µικρά
φορτία και ελαφριά βρωµιά. Με το
πρόγραµµα αυτό, συνιστάται να µειώσετε την
ποσότητα του απορρυπαντικού που συνήθως
χρησιµοποιείτε, προκειµένου να αποφύγετε
την άσκοπη σπατάλη. Επιλέγοντας το
πρόγραµµα ΓΡΗΓΟΡΟ και πιέζοντας το
κουµπί, µπορείτε να επιλέξετε ένα από τα τρία
διαθέσιµα προγράµµατα.
Λευκά + Πρόπλυση
Το πρόγραµµα αυτό έχει σχεδιαστεί για να
αφαιρεί τους πιο δύσκολους λεκέδες από
λευκά βαµβακερά ρούχα. Η πρόπλυση
εγγυάται την αποµάκρυνση της δύσκολης
βρωµιάς. Προσθέστε στη θήκη "1" µια
ποσότητα απορρυπαντικού ίση µε το 20%
αυτής που χρησιµοποιείται για την κύρια
πλύση.
Ξέβγαλµα
Αυτό το πρόγραµµα εκτελεί 3 ξεβγάλµατα µε
ένα ενδιάµεσο στύψιµο (που µπορεί να
µειωθεί ή να παραληφθεί µε χρήση του
κατάλληλου κουµπιού) . Χρησιµοποιείται για
το
ξέβγαλµα
οποιουδήποτε
είδους
υφάσµατος, για παράδειγµα µετά από µια
πλύση που έγινε στο χέρι.
Άδειασµα & Στύψιµο
Το πρόγραµµα ολοκληρώνει το άδειασµα
και ένα στύψιµο στη µέγιστη ταχύτητα. Είναι
δυνατό να ακυρώσετε ή να µειώσετε το
στύψιµο µε το κουµπί ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ.
ΣΤΕΓΝΩΜΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Σαπουνοθήκες που χρησιµοποιούνται
για συµπυκνωµένες σκόνες και υγρά
απορρυπαντικά
θα
πρέπει
να
αφαιρούνται από τον κάδο πριν την
έναρξη των προγραµµάτων στεγνώµατος.
Ο κάδος αλλάζει κατεύθυνση κατά τη
διάρκεια του κύκλου στεγνώµατος για να
εµποδίσει τα ρούχα να µπλεχτούν και για
ακόµη περισσότερο στέγνωµα. Κατά τη
διάρκεια των τελευταίων 10/20 λεπτών του
κύκλου στεγνώµατος, χρησιµοποιείται ψυχρός
αέρας για την ελαχιστοποίηση του ζαρώµατος.
Στέγνωµα Μάλλινα
Πρόγραµµα
στεγνώµατος
χαµηλής
θερµοκρασίας, ιδανικό για το στέγνωµα µάλλινων
ρούχων µε τη µέγιστη φροντίδα και απαλότητα,
µειώνει την τριβή των υφασµάτων και αποφεύγει
την πιληµατοποίηση. Προτείνεται τα ρούχα να
γυρίζετε από την ανάποδη πριν από το
στέγνωµα. Ο χρόνος εξαρτάται από την ποσότητα
των ρούχων και την ταχύτητα στυψίµατος που
έχετε επιλέξει για την πλύση. Ο κύκλος είναι
κατάλληλος για µικρά φορτία έως 1 kg (3
πουλόβερ).
Ευαίσθητα
Το πρόγραµµα αυτό έχει µειωµένες
περιόδους περιστροφής του κάδου κατά τη
διάρκεια του κύκλου και είναι ιδιαίτερα
κατάλληλο για το πλύσιµο ευαίσθητων
υφασµάτων. Ο κύκλος πλύσης και τα
ξεβγάλµατα πραγµατοποιούνται µε µια
υψηλή στάθµη νερού για να εξασφαλιστεί η
άριστη απόδοση.
Ο κύκλος στεγνώµατος για µάλλινα
ρούχα σε αυτή τη συσκευή έχει
εγκριθεί από την Εταιρεία Woolmark ,
για το στέγνωµα µάλλινων ρούχων
που µπορούν να πλυθούν
στο
πλυντήριο , υπό την προϋπόθεση ότι
τα ρούχα θα πλυθούν και θα
στεγνωθούν σύµφωνα µε τις οδηγίες
που αναγράφονται στην ετικέτα τους
και τις οδηγίες του κατασκευαστή της
συσκευής.
Το σύµβολο της Woolmark αποτελεί
Σήµα Πιστοποίησης σε πολλές
χώρες. M1715
Μάλλινα & Μεταξωτά
Το πρόγραµµα αυτό επιτρέπει ένα απαλό
κύκλο πλύσης, ιδιαίτερα κατάλληλο για µάλλινα
ρούχα µε την ένδειξη "Machine-Washable"
(πλύσιµο στο πλυντήριο) και µεταξωτά ρούχα ή
µε την ένδειξη "Wash as Silk" (πλύσιµο σαν
µεταξωτά) στην ετικέτα του υφάσµατος.
51
EL
Βαµβακερά
Το πρόγραµµα αυτό είναι κατάλληλο για τον
καθαρισµό κανονικά λερωµένων βαµβακερών
ρούχων και είναι το πιο αποτελεσµατικό
πρόγραµµα από την άποψη της συνδυασµένης
κατανάλωσης ενέργειας και νερού για το πλύσιµο
βαµβακερών ρούχων.
Μικτά (Χαµηλή θερµότητα)
Πρόγραµµα
στεγνώµατος
χαµηλής
θερµοκρασίας που συνιστάται για συνθετικά
και µικτά υφάσµατα (ανατρέχετε πάντα στην
ετικέτα φροντίδας πλυσίµατος).
Βαµβακερά (Υψηλή θερµότητα)
Πρόγραµµα
στεγνώµατος
υψηλής
θερµοκρασίας
που
συνιστάται
για
βαµβακερά και λινά (ανατρέχετε πάντα στην
ετικέτα φροντίδας πλυσίµατος).
ONE TOUCH
Ρύθµιση του διακόπτη µε δυνατότητα
εξατοµίκευσης που πρέπει να επιλέξετε
όταν θέλετε να µεταφέρετε µια εντολή από
52
την εφαρµογή στη συσκευή και να
κατεβάσετε/εκκινήσετε έναν κύκλο (δείτε την
ειδική ενότητα και το εγχειρίδιο της
εφαρµογής για περισσότερες πληροφορίες).
Στην επιλογή One Touch το εργοστάσιο
ρυθµίζει ως προεπιλογή τον κύκλο "AutoHygiene", που είναι σχεδιασµένος για να
καθαρίζει τον κάδο, να αποµακρύνει τις
άσχηµες οσµές και να παρατείνει τη
διάρκεια ζωής της συσκευής. Βεβαιωθείτε
ότι δεν υπάρχει φορτίο στον κάδο πριν από
την εκκίνηση του κύκλου "Auto-Hygiene" και
χρησιµοποιήστε ένα ειδικό καθαριστικό
πλυντηρίου ρούχων ή απορρυπαντικό σε
σκόνη. Αφήστε την πόρτα της συσκευής
ανοικτή στο τέλος του κύκλου για να
επιτρέψετε στον κάδο να στεγνώσει.
Συνιστάται κάθε 50 πλύσεις.
l Να στεγνώνετε µόνο µπουγάδες µετά
από στύψη.
l Οι υποδείξεις που σας δίνονται είναι
γενικές, γι' αυτό, χρειάζεται λίγη
εφαρµογή στην πράξη για να έχετε τα
καλύτερα αποτελέσµατα στο στέγνωµα.
l Σας προτείνουµε να ορίσετε χαµηλότερο
Ο σωστός τρόπος στεγνώµατος
l Ανοίξτε την πόρτα.
l Τοποθετείστε
τα ρούχα, χωρίς να
ξεπερνάτε το µέγιστο φορτίο που
ενδεικνυται στον πίνακα προγραµµάτων .
Στην περίπτωση µεγάλων αντικειµένων
(π.χ. σεντόνια) ή πολύ απορροφητικά
αντικείµενα (όπως πετσέτες ή τζιν), θα
είναι καλό να µειώσετε το φορτίο.
χρόνο στεγνώµατος από τον αναγραφόµενο,
όταν χρησιµοποιείτε το µηχάνηµα για πρώτη
φορά, έτσι ώστε να διαπιστώσετε το επίπεδο
στεγνώµατος που επιθυµείτε.
l Συνιστούµε να µην στεγνώνετε υφάσµατα
που ξεφτίζουν εύκολα, όπως χαλιά ή
ενδύµατα µε ψηλό πέλος, για να µην
φράζουν οι αεραγωγοί.
l Κλείστε την πόρτα.
l Γυρίστε τον επιλογέα προγραµµάτων στο
καταλληλότερο πρόγραµµα στεγνώµατος
για τον ρουχισµό σας.
l Συστήνουµε να ξεδιαλέγετε τη µπουγάδα
µε τις εξής µεθόδους:
- Με
τα
σύµβολα
φροντίδας
στεγνώµατος, τα οποία φαίνονται
στις ετικέτες των ενδυµάτων
Κατάλληλο
στέγνωµα.
για
l Το πλυντήριο στεγνωτήριο µπορεί να
εκτελέσει τα ακόλουθα είδη στεγνώµατος:
- Πρόγραµµα στεγνώµατος σε χαµηλή
θερµοκρασία συνιστώµενο για µάλλινα
περιστροφικό
υφάσµατα (σύµβολο
προγραµµάτων).
Περιστροφικό στέγνωµα σε υψηλή
θερµοκρασία.
- Πρόγραµµα στεγνώµατος σε χαµηλή
θερµοκρασία συνιστώµενο για µικτά
υφάσµατα (συνθετικά/βαµβακερά) και
Περιστροφικό στέγνωµα µόνο σε
χαµηλή θερµοκρασία.
συνθετικά υφάσµατα (σύµβολο
στον επιλογέα προγραµµάτων).
ΟΧΙ περιστροφικό στέγνωµα.
- Πρόγραµµα στεγνώµατος σε υψηλή
θερµοκρασία
συνιστώµενο
για
βαµβακερά, πετσετέ, λινά, καννάβινα
Αν το ύφασµα δεν έχει ετικέτα φροντίδας,
θα πρέπει να υποθέσουµε ότι δεν είναι
κατάλληλο για στεγνωτήριο.
- Με βάση το µέγεθος και το πάχος
Εάν το φορτίο πλύσης είναι µεγαλύτερο
από
τη
δυνατότητα
στεγνώµατος,
ξεχωρίστε τα ρούχα ανάλογα µε το πάχος
(π.χ. πετσέτες από λεπτά εσώρουχα).
στον επιλογέα
υφάσµατα, κλπ. (σύµβολο
στον επιλογέα προγραµµάτων).
l Επιλέξτε
το
επίπεδο
στεγνώµατος που επιθυµείτε:
έντασης
ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ
(ιδανικό για πετσέτες, µπουρνούζια
και ογκώδη φορτία πλύσης).
ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ
(αφήνει τα ρούχα σε ιδανική
κατάσταση για εύκολο σιδέρωµα).
- Με βάση τον τύπο του υφάσµατος
Βαµβακερά/λινά: πετσέτες, βαµβακερό
ζέρσεϊ, σεντόνια και τραπεζοµάντιλα.
Συνθετικά: µπλούζες, πουκάµισα, φόρµες,
κλπ. από πολυεστέρα ή πολυαµίδιο, καθώς
και συνδυασµό από βαµβακερό/συνθετικό.
ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
(για ρούχα που θα αποθηκευτούν
χωρίς σιδέρωµα).
53
EL
7. ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
l Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραµµα η λέξη
Εάν
επιλέξετε
το
πρόγραµµα
στεγνώµατος για µάλλινα, δεν θα
µπορείτε να ρυθµίσετε το επίπεδο
έντασης στεγνώµατος.
l Το πλυντήριο στεγνωτήριο θα υπολογίσει
"End" (Τέλος) θα εµφανιστεί στην
ένδειξη. Μετά από 5 λεπτά, η συσκευή
θα µεταβεί σε κατάσταση αναµονής (σε
ορισµένα µοντέλα, η ένδειξη εµφανίζει
δύο γραµµές).
το χρόνο που απαιτείται για το στέγνωµα
και την παραµένουσα υγρασία που
χρειάζεται, ανάλογα µε το είδος και τον
τύπο στεγνώµατος που επιλέξαµε.
l Απενεργοποιήστε τη συσκευή στρέφοντας
l Βεβαιωθείτε ότι η παροχή νερού είναι
l Ανοίξτε την πόρτα και αφαιρέστε τα
ανοιχτή
και
ότι
ο
σωλήνας
αποστράγγισης έχει τοποθετηθεί σωστά.
τον
επιλογέα
θέση OFF.
προγράµµατος
στην
ρούχα.
l Κλείστε την παροχή νερού.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μην
λειτουργείτε
πρόγραµµα
στεγνώµατος για είδη ρουχισµού µε
ειδική επένδυση (π.χ. παπλώµατα,
άνορακ κτλ) καθώς και για πολύ
ευαίσθητα υφάσµατα.
Εάν τα ρούχα είναι σχεδόν στεγνά,
τοποθετείστε λιγότερα ρούχα για
στέγνωµα προκειµένου να αποφύγετε
τη ηµιουργία ζαρωµάτων.
ΑΚΥΡΩΣΗ
ΤΟΥ
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
l Για
να ακυρώσετε το πρόγραµµα
στεγνώµατος, πατήστε και κρατήστε
πατηµένο
το
πλήκτρο
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
για
περίπου
3
δευτερόλεπτα.
l Αφού
πατήστε
το
κουµπί
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ (η λυχνία ένδειξης
θα δείξει το χρόνο που αποµένει για
την ολοκλήρωση του προγράµµατος
στεγνώµατος).
Η συσκευή υπολογίζει το χρόνο
έως το τέλος του επιλεγµένου
προγράµµατος
µε
βάση
ένα
συνηθισµένο είδος φορτίου, ενώ κατά
τη διάρκεια του κύκλου, η συσκευή
διορθώνει το χρόνο ώστε να ταιριάζει
στο µέγεθος και τη σύνθεση του
φορτίου.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Αφού ακυρώσετε το πρόγραµµα
στεγνώµατος, η φάση κρυώµατος θα
ξεκινήσει και θα πρέπει να περιµένετε
περίπου 10/20 λεπτά πριν ανοίξετε
την πόρτα.
Για τη σωστή λειτουργία της συσκευής,
είναι προτιμότερο να μην διακόπτουμε
τη φάση στεγνώματος, εκτός εάν αυτό
είναι πραγματικά απαραίτητο.
Κατά
τη
διάρκεια
της
φάσης
στεγνώµατος ο κάδος επιταχύνει µε
µεγαλύτερη ταχύτητα για να κατανέµει
το φορτίο και να αυξάνεται το
αποτέλεσµα του στεγνώµατος.
54
Μην ξεπερνάτε το ενδεδειγµένο µέγιστο
φορτίο χωρητικότητας, αλλιώς τα ρούχα
δεν θα στεγνώσουν ικανοποιητικά.
l Πατήστε το κουµπί ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
l Στο τέλος της φάσης πλύσης, η ένδειξη θα
δείξει το χρόνο στεγνώµατος που αποµένει.
l Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραµµα η λέξη
"End" (Τέλος) θα εµφανιστεί στην
ένδειξη. Μετά από 5 λεπτά, η συσκευή
θα µεταβεί σε κατάσταση αναµονής (σε
ορισµένα µοντέλα, η ένδειξη εµφανίζει
δύο γραµµές).
- Πλύσιµο
l Ανοίξτε το συρταράκι, επιλέξτε το
απορρυπαντικό και ρίξτε τη σωστή δόση.
l Απενεργοποιήστε τη συσκευή στρέφοντας
l Ανατρέξτε
l Ανοίξτε την πόρτα και αφαιρέστε τα ρούχα.
στον
κατάλογο
µε
τα
προγράµµατα πλύσης σύµφωνα µε τα
υφάσµατα που πρόκειται να πλυθούν
(π.χ. πολύ βρώµικα βαµβακερά) και
γυρίστε το κουµπί του επιλογέα στο
επιθυµητό πρόγραµµα.
τον επιλογέα προγράµµατος στην θέση OFF.
l Κλείστε την παροχή νερού.
ΑΚΥΡΩΣΗ
ΤΟΥ
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
l Για
να ακυρώσετε το πρόγραµµα
στεγνώµατος, πατήστε και κρατήστε
πατηµένο
το
πλήκτρο
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
για
περίπου
3
δευτερόλεπτα.
l Ρυθµίστε τη θερµοκρασία πλυσίµατος,
εάν είναι απαραίτητο.
l Πιέστε τα κουµπιά επιλογής (αν απαιτείται).
l Βεβαιωθείτε ότι η παροχή νερού είναι
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Αφού ακυρώσετε το πρόγραµµα
στεγνώµατος, η φάση κρυώµατος θα
ξεκινήσει και θα πρέπει να περιµένετε
περίπου 10/20 λεπτά πριν ανοίξετε
την πόρτα.
ανοιχτή
και
ότι
ο
σωλήνας
αποστράγγισης έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Στέγνωµα
l Επιλέξτε
το
επίπεδο
στεγνώµατος που επιθυµείτε:
έντασης
ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ
(ιδανικό για πετσέτες, µπουρνούζια
και ογκώδη φορτία πλύσης).
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Για τη σωστή λειτουργία της συσκευής,
είναι προτιμότερο να μην διακόπτουμε
τη φάση στεγνώματος, εκτός εάν αυτό
είναι πραγματικά απαραίτητο.
ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ
(αφήνει τα ρούχα σε ιδανική
κατάσταση για εύκολο σιδέρωµα).
ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
(για ρούχα που θα αποθηκευτούν
χωρίς σιδέρωµα).
Στο πρόγραµµα για µάλλινα δεν µπορείτε
να αλλάξετε το προεπιλεγµένο επίπεδο
έντασης στεγνώµατος.
55
EL
8. ΚΥΚΛΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ/
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ
Αν πιστεύετε ότι το πλυντήριο δεν λειτουργεί σωστά, συµβουλευτείτε τον γρήγορο οδηγό που παρέχεται
παρακάτω µε µερικές πρακτικές συµβουλές για το πώς να ξεπεράσετε τα πιο κοινά προβλήµατα.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ONE TOUCH.
Χάρη στον κύκλο Έξυπνο Check-up της εφαρµογής Hoover Wizard, µπορείτε να ελέγξετε ανά πάσα
στιγµή τη σωστή λειτουργία του πλυντηρίου σας. Χρειάζεται µόνο ένα smartphone Android µε
τεχνολογία NFC. Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στην εφαρµογή. Αν στην οθόνη της
συσκευής εµφανίζεται ένα σφάλµα (µέσω κωδικού ή αν αναβοσβήνει κάποιο LED), θα πρέπει να
ενεργοποιήσετε την εφαρµογή και να φέρετε κοντά το Android smartphone σας, µε το NFC στο
λογότυπο One Touch. Ο οδηγός θα ξεκινήσει για να λύσει το πρόβληµα.
ΑΝΑΦΟΡΆ ΣΦΆΛΜΑΤΟΣ
l Μοντέλα µε οθόνη: το σφάλµα παρουσιάζεται από έναν αριθµό του οποίου προηγείται το
γράµµα "E" (παράδειγµα: Error 2 = Ε2)
l Μοντέλα χωρίς οθόνη: το σφάλµα εµφανίζεται µέσω των λυχνιών LEDs που αναβοσβήνουν
κάθε φορά, κάνοντας µια παύση των 5 δευτερόλεπτων (παράδειγµα: Error 2 = δύο φλας–
παύση 5 δευτερολέπτων – δύο φλας – κ.λπ.…)
Εμφάνιση σφάλματος
Πιθανές αιτίες και πρακτικές λύσεις
E2 (με οθόνη)
2 φλας των LEDs
(χωρίς οθόνη)
Η συσκευή δεν µπορεί να τραβήξει το απαιτούµενο νερό.
E3 (με οθόνη)
3 φλας των LEDs
(χωρίς οθόνη)
Το πλυντήριο δεν αδειάζει το νερό.
E4 (με οθόνη)
4 φλας των LEDs
(χωρίς οθόνη)
E7 (με οθόνη)
7 φλας των LEDs
(χωρίς οθόνη)
Υπάρχει πάρα πολύ αφρός και / ή νερό.
Βεβαιωθείτε ότι η παροχή του νερού είναι ανοιχτή.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν κάµπτεται, έχει τσακίσει ή έχει
παγιδευτεί.
Μήπως ο αγωγός αποχέτευσης δεν είναι στο σωστό ύψος (βλέπε κεφάλαιο
εγκατάστασης).
Κλείστε τη βρύση παροχής νερού, ξεβιδώστε το σωλήνα από το πίσω µέρος
του πλυντηρίου και βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο σωµατιδίων είναι καθαρό και δεν
έχει µπλοκάρει.
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο δεν είναι φραγµένο.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποχέτευσης δεν κάµπτεται, έχει τσακίσει ή έχει παγιδευτεί.
Βεβαιωθείτε ότι το σύστηµα αποχέτευσης στο σπίτι δεν είναι φραγµένο και
επιτρέπει στο νερό να ρέει µέσα χωρίς δυσκολία. Δοκιµάστε να αποχετεύσετε
το νερό στο νεροχύτη.
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει χρησιµοποιηθεί υπερβολική ποσότητα
απορρυπαντικού ή προϊόν που είναι ακατάλληλο για το πλυντήριο ρούχων.
Πρόβληµα πόρτας
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει κλείσει σωστά. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ρούχα στο
εσωτερικό του µηχανήµατος που µπορεί να παρεµποδίζουν την πόρτα να κλείσει.
Αν η πόρτα είναι µπλοκαρισµένη, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το
πλυντήριο από την πρίζα, περιµένετε 2-3 λεπτά και ανοίξτε την πόρτα.
Οποιοδήποτε άλλο
κωδικό
Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το πλυντήριο ρούχων, περιµένετε ένα
λεπτό. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε να ξεκινήσει ένα πρόγραµµα.
Εάν παρουσιαστεί και πάλι το σφάλµα, επικοινωνήσετε απευθείας µε ένα
Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.
56
ΑΛΛΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ
Το πλυντήριο δεν
λειτουργεί / ξεκινάει
Υπάρχει διαρροή
νερού στο πάτωμα
κοντά στο πλυντήριο
Ο κάδος του
πλυντηρίου δεν
περιστρέφεται
Ισχυρές δονήσεις / ή
θόρυβοι ακούγονται
κατά τη διάρκεια της
φυγοκέντρησης
Πιθανές αιτίες και πρακτικές λύσεις
Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι συνδεδεµένο σε µια πρίζα τροφοδοσίας
ηλεκτρικού ρεύµατος.
Βεβαιωθείτε ότι είναι σε λειτουργία.
Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί, δοκιµάζοντάς την µε µια άλλη συσκευή,
όπως µια λάµπα.
Η πόρτα µπορεί να µην είναι κλειστή καλά: ανοίξτε και κλείστε ξανά.
Ελέγξτε αν το απαιτούµενο πρόγραµµα είναι επιλεγµένο σωστά και το κουµπί
έναρξης είναι πατηµένο.
Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο δεν είναι σε κατάσταση παύσης.
Αυτό µπορεί να οφείλεται σε διαρροή µεταξύ της βρύσης και της παροχής
σωλήνων. Σε αυτή την περίπτωση, αντικαταστήστε και σφίξτε το σωλήνα και
τη βρύση.
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει κλείσει σωστά.
Εξαιτίας ενός µη σωστή κατανοµή των ρούχων, το πλυντήριο ρούχων
µπορεί:
Να προσπαθεί να εξισορροπήσει το φορτίο και να αυξήσει το χρόνο
κατανοµής.
Να µειώσει την ταχύτητα της περιστροφής για να µειώσει τους κραδασµούς
και το θόρυβο.
Να αποκλείσει το στύψιµο για την προστασία της µηχανής.
Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα είναι κατανεµηµένα. Αν όχι, ξεµπερδεύεστε τα,
επανατοποθετήστε τα και κάντε επανεκκίνηση του προγράµµατος.
Αυτό θα µπορούσε να οφείλεται στο γεγονός ότι το νερό δεν έχει αδειάσει
τελείως: περιµένετε µερικά λεπτά. Αν το πρόβληµα επιµένει, ανατρέξτε στο
σφάλµα του τµήµα 3.
Ορισµένα µοντέλα περιλαµβάνουν µια λειτουργία «όχι στύψιµο»: βεβαιωθείτε
ότι δεν είναι ενεργοποιηµένη.
Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι σε επιλογή που αλλάζει τη διαδικασία του
στυψίµατος.
Η υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού θα µπορούσε να εµποδίσει την
έναρξη του στυψίµατος.
Το πλυντήριο δεν µπορεί να σταθεροποιηθεί πλήρως: εάν είναι απαραίτητο,
ρυθµίστε τα πόδια, όπως αναφέρεται στη συγκεκριµένη ενότητα.
Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες, τα ελαστικά στοπ και λάστιχα απόστασης έχουν
αποµακρυνθεί.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ξένα σώµατα µέσα στον κάδο (νοµίσµατα,
µεντεσέδες, κουµπιά, κ.λπ. ...).
Η εγγύηση του κατασκευαστή καλύπτει βλάβες που προκαλούνται από
ηλεκτρικές ή µηχανικές βλάβες στο προϊόν που προκλήθηκαν από πράξη ή από
παράλειψη του κατασκευαστή. Αν βρεθεί κάποια βλάβη που να οφείλεται σε
εξωγενείς παράγοντες ή σε κακή χρήση ή ως αποτέλεσµα της µη σωστής
εφαρµογής των οδηγιών χρήσης, αυτή θα αποκατασταθεί µε επιβάρυνση του
υπαιτίου.
57
EL
Πρόβληµα
Η χρήση οικολογικών απορρυπαντικών
χωρίς άλατα του φωσφόρου µπορεί να
εµφανίσει τα εξής επακόλουθα:
- το νερό που αποχετεύεται να είναι πιο
θολό: αυτό οφείλεται στην ύπαρξη
αιωρούµενων σωµατιδίων ζεόλιθων µε
αρνητικά αποτελέσµατα στην ποιότητα
του ξεβγάλµατος.
Αν το πρόβληµα επιµένει ή αν υποπτεύεστε
κάποια δυσλειτουργία, επικοινωνήστε αµέσως µε
ένα Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Εξυπηρέτησης
Πελατών.
Συνιστάται πάντα η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών
που είναι διαθέσιµα στα Εξουσιοδοτηµένα
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών µας.
Εγγύηση
Το προϊόν συνοδεύεται από εγγύηση,
σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο
πιστοποιητικό που το συνοδεύει. Το
πιστοποιητικό εγγύησης πρέπει να είναι
πλήρως συµπληρωµένο και αποθηκευµένο,
έτσι ώστε, σε περίπτωση ανάγκης, να
επιδειχθεί στο Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο
Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών.
- παρουσία άσπρης σκόνης (ζεόλιθοι, στο
τέλος του κύκλου επάνω στα ρούχα: είναι
φυσιολογικό ,η σκόνη δεν διεισδύει στις ίνες
και δεν επηρεάζει το χρώµα τους.
- παρουσία αφρού στο νερό του
τελευταίου ξεβγάλµατος: δεν πρόκειται
απαραίτητα για ένδειξη κακού ξεβγάλµατος.
- εµφανή δηµιουργία αφρού: η παρουσία
αφρού πολύ συχνά οφείλεται στην
ύπαρξη επιφανειοδραστικά ανιόντα που
υπάρχουν
στην
σύνθεση
των
απορρυπαντικών
και
τα
οποία
αποµακρύνονται πολύ δύσκολα από το
ρουχισµό. Σε αυτή την περίπτωση η
επανάληψη του κύκλου ξεβγάλµατος δεν
πρόκειται να βελτιώσει την κατάσταση.
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καµία ευθύνη
για τυχόν τυπογραφικά λάθη που µπορεί να
εµπεριέχονται σε αυτό το βιβλίο οδηγιών. Ο
κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωµα να
πραγµατοποιήσει τις τροποποιήσεις που
θα κρίνει αναγκαίες χωρίς να µεταβάλει τα
κύρια χαρακτηριστικά της συσκευής.
58
Děkujeme za výběr pračky značky Hoover.
Jsme hrdi na to, že Vám můžeme
nabídnout nové, inovativní a technologicky
vyspělé produkty, s kompletní řadou
domácích spotřebičů k zajištění skutečné
pomoci při každodenních činnostech.
Tento spotřebič je označen v
souladu s Evropskou směrnicí
2012/19/EU o odpadních elektrických
a elektronických zařízeních (OEEZ).
OEEZ obsahují jak znečišťující látky, které
mohou způsobit negativní dopady na životní
prostředí, tak základní komponenty, které
mohou být znova použity. Proto je důležité
věnovat
těmto
spotřebičům
zvláštní
pozornost při jejich likvidaci, aby byly
znečišťující látky řádně zlikvidovány a
materiály, které mohou být znovu využity,
byly zrecyklovány. Lidé hrají důležitou roli
při zajištění toho, aby OEEZ nezpůsobily
problémy v rámci životního prostředí. Je
nutné dodržovat několik základních pravidel:
Pozorně si přečtěte tento návod pro
správné a bezpečné využití spotřebiče a
pro užitečné tipy ohledně údržby.
Spotřebič používejte pouze po
důkladném prostudování těchto pokynů.
Mějte tento návod vždy po ruce a v dobrém
stavu pro případného dalšího majitele.
Zkontrolujte, zda je se spotřebičem dodaný
tento návod, záruční list, adresy servisních
středisek a štítek s energetickou účinností.
Zkontrolujte, zda je zástrčka, díl pro
odtokovou hadici a zásobník pracích
prostředků nebo zásobník na bělidlo (pouze u
některých modelů) součástí dodávky. Odložte
si všechny tyto díly na bezpečném místě.
l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s
domovním odpadem;
l OEEZ by měly být předány k likvidaci na
příslušném sběrném místě obcí nebo
registrovaných podniků.
V mnoha zemích lze při zakoupení nového
spotřebiče vrátit starý spotřebič prodejci, pokud
je zařízení ekvivalentního typu a funguje na
stejném principu jako dodané zařízení. Tuto
službu provádí prodejce zdarma.
Každý výrobek je označený jedinečným 16místním kódem, také zvaným „sériové číslo”,
vytištěným na štítku na spotřebiči (oblast
otvoru) nebo v dokumentaci uvnitř výrobku.
Tento kód je specifickou ID kartou produktu,
kterou potřebujete k registraci a pro kontakt s
Hoover servisním střediskem.
Obsah
1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
2. INSTALACE
3. PRAKTICKÉ RADY
4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO STARTU
6. OVLÁDACÍ PRVKY A PROGRAMY
7. CYKLUS SUŠENÍ
8. AUTOMATICKÝ CYKLUS PRANÍ/SUŠENÍ
9. ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ
A ZÁRUKA
59
CS
Životní prostředí
1. ZÁKLADNÍ
BEZPEČNOSTNÍ
PRAVIDLA
l Tento
spotřebič je určený pro
použití
v
domácnosti
a
podobných místech:
− Zaměstnanecké kuchyně v
prodejnách, kancelářích nebo
jiném pracovním prostředí;
− Na farmách;
− Klienty hotelů, motelů a
jiných ubytovacích zařízení;
− V místě pro výdej snídaně.
Jiné použití tohoto spotřebiče
mimo domácího prostředí nebo
pro typické domácí činnosti, jako
je komerční využití odborníky
nebo zkušenými uživateli, je
vyloučeno z výše uvedených
aplikací. Pokud nepoužíváte
spotřebič v souladu s výše
uvedenými podmínkami, může se
zkrátit jeho životnost a můžete
ztratit právo na záruční opravu.
Jakékoliv poškození spotřebiče
vyplývající z použití jiného než
domácího (i když se nachází v
domácnosti) nebude akceptováno
výrobcem při uplatnění záruky.
l Tento
použití spotřebiče a porozuměly
možnému riziku.
Nedovolte dětem hrát si se
spotřebičem. Čištění a údržbu
nesmí provádět děti bez dohledu.
l Nedovolte
dětem hrát si se
spotřebičem.
l Děti
do 3 let držte mimo dosah,
dokud nejsou neustále pod
dohledem.
l Pokud
je poškozený přívodní
kabel, musí jej vyměnit výrobce,
jeho servisní technik nebo
podobně kvalifikovaná osoba,
aby se zabránilo nebezpečí.
l Pro
připojení vody používejte
pouze hadice dodané se
spotřebičem (nepoužívejte staré
hadice).
l Tlak
vody musí být v rozsahu
od 0,05 MPa až 0,8 MPa.
l Zajistěte,
aby koberec neblokoval
dno pračky a větrací otvory.
l Stav
vypnutí zajistíte nastavením
příslušného symbolu na ovládacím
prvku do vertikální pozice. Jakákoliv
jiná pozice tohoto ovladače
pračku zapne (pouze pro modely
s knoflíkem programů).
spotřebič mohou používat
děti od 8 let a osoby se sníženými
fyzickými, senzorickými nebo
mentálními schopnostmi, nebo l Konečný cyklus pračky bude
bez dostatečných zkušeností a
bez ohřevu (cyklus chlazení)
k zajištění, aby prádlo zůstalo při
znalostí, pokud jsou pod dohledem
nebo byly poučeny o bezpečném
teplotě, která nepoškodí prádlo.
60
UPOZORNĚNÍ:
Nikdy nezastavujte spotřebič
před ukončením cyklu sušení,
pokud rychle nevyndáte
veškeré prádlo a nerozprostřete
k rozptýlení tepla.
z pěnové gumy (latexová
pěna),
koupací
čepice,
voděodolné textilie, pogumované
díly a prádlo nebo polštáře plněné
pěnou se nesmí sušit v tomto
spotřebiči.
l Aviváže nebo podobné prostředky
musíte používat podle pokynů
instalaci musíte pračku umístit
výrobce těchto prostředků.
tak, aby zůstala zástrčka snadno
přístupná.
l Olejem znečištěné prádlo se
může vznítit, zejména při
l Spotřebič se nesmí instalovat za
vystavení teplu, například v
uzamykatelné dveře, posuvné
sušičce. Prádlo se zahřeje,
dveře nebo za dveře se závěsy
způsobí oxidační reakci oleje,
na opačné straně k e spotřebiči
oxidace tvoří teplo. Pokud
tak, že je úplné otevření dvířek
teplo nemůže unikat, prádlo se
spotřebiče blokované.
zahřeje dostatečně na vznik ohně.
Hromadění nebo skladování
l Maximální kapacita suchého
olejem napouštěných látek
prádla závisí od modelu (viz
může zabránit úniku tepla a
ovládací panel).
zvýšit riziko požáru.
l Po
l Spotřebič
se nesmí používat,
pokud byly k čištění použity
průmyslné chemikálie.
l Ve spotřebiči
l Pokud
látky nevyhnutně obsahují
olej, nebo byly kontaminovány
vlasy ošetřujícími výrobky a
vloženy do spotřebiče, je nutné
je nejdříve vyprat v horké vodě
s přidaným množstvím pracího
prostředku – toto sníží, ale
neodstraní nebezpečí.
nesušte nevyprané
prádlo.
l Prádlo
znečištěné látkami jako je
olej, aceton, alkohol, benzin, kerozén, l Z kapes
vyndejte
veškeré
odstraňovač skvrn, terpentýn,
předměty jako jsou zapalovače a
vosk a odstraňovač vosku musíte
zápalky.
vyprat v horké vodě s dodatečným
množstvím pracího prostředku l K nahlédnutí popisu výrobku
navštivte stránku výrobce.
před sušením v sušičce.
61
CS
l Prádlo
l V
Bezpečnostní pokyny
l Před
čištěním nebo údržbou
pračky odpojte zástrčku od
síťové zásuvky a zastavte
ventil přívodu vody.
l Ujistěte
se, zda je elektrický
systém uzemněný. V opačném
případě vyhledejte odborný
servis.
případě závady pračku
vypněte, zavřete ventil přívodu
vody a nemanipulujte se
spotřebičem. Ihned kontaktujte
nejbližší servisní středisko a
používejte pouze originální
náhradní díly. Nedodržením
těchto pokynů můžete negativně
ovlivnit bezpečnost spotřebiče.
l Nepoužívejte
převodníky, vícenásobné
zásuvky ani prodlužovací kabely.
UPOZORNĚNÍ:
Během praní může voda
dosahovat velmi vysokých
teplot.
l Před
otevřením dvířek se
ujistěte, zda není v bubnu
voda.
l Při
odpojování
spotřebiče
netahejte za přívodní kabel.
l Nevystavujte
pračku dešti,
přímému slunečnímu záření
ani jiným povětrnostním vlivům.
l Při
přemisťování nezvedejte
pračku za ovládací prvky ani
zásobník pracích prostředků;
během přepravy nikdy nepokládejte
pračku otvorem na vozík. Při
zvedání doporučujeme asistenci
druhé osoby.
62
Umístěním značky
na
produkt deklarujeme na vlastní
zodpovědnost shodu se všemi
požadavky EU týkajícími se
bezpečnosti, zdraví a životního
prostředí, které jsou zakotveny v
legislativě a týkají se daného
produktu.
2. INSTALACE
l Prořízněte
spojovací pásky
hadic, nepoškoďte hadice a
přívodní kabel.
1
l Vyšroubujte
2 nebo 4 šrouby
(A) na zadní straně spotřebiče
a vyndejte 2 nebo 4 pojistky
(B) podle obrázku 1.
B
B
A
A
CS
A
B
A
B
l Překryjte
2 nebo 4 otvory
použitím dodaných záslepek.
l Pokud
je pračka určená pro
vestavbu, po prořezání pásků
vyšroubujte 3 nebo 4 šrouby
(A) a sundejte 3 nebo 4
podložky (B).
2
A
1
některých modelů, 1 nebo
více podložek padne do
spotřebiče: nakloňte pračku
dopředu a vyndejte ji. Překryjte
otvor pomocí dodaných záslepek.
2
3
l U
B
UPOZORNĚNÍ:
Držte obalové materiály mimo
dosah dětí.
C
l Umístěte
„polionda“ panel na dno
podle obrázku 2 (podle modelu,
zvolte verzi A, B nebo C).
63
3
2
1
Připojení vody
3
l Připojte hadici na vodu ke kohoutku
(obr.3) a použijte pouze hadici dodanou s
výrobkem (nepoužívejte staré soupravy
hadic).
l Některé modely mohou obsahovat jednu
nebo více z následujících funkcí:
l HOT&COLD (obr. 4): nastavení připojení
vody pro horkou a studenou vodu pro
vyšší úsporu energie.
Připojte šedou hadici k ventilu studené
vody
a červenou k ventilu horké vody.
Pračku lze připojit pouze k ventilu studené
vody: v takovém případě se mohou některé
programy spustit o několik minut později.
l AQUASTOP (obr. 5): zařízení umístěné na
přívodní hadici, které zastaví přívod vody v
případě poškození hadice; v tomto případě
se zobrazí červený symbol v okénku "A" a
hadici musíte vyměnit. K odšroubování
matice stiskněte jednosměrné pojistné
zařízení "B".
4
1
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - PŘÍVODNÍ HADICE
S OCHRANOU (obr. 6): Pokud voda
přeteče z hlavní interní hadice "A",
transparentní izolační plášť "B" udrží
vodu k dokončení pracího cyklu. Na
konci cyklu kontaktujte autorizované
servisní středisko pro výměnu přívodní
hadice.
7
Umístění
neohněte hadice a umístěte odtokovou
hadici do umyvadla nebo raději připojte k
odpadovému potrubí ve výšce nejméně
50 cm o průměru větším než je průměr
hadice pračky (obr. 7).
64
max 100 cm
min 4 cm
l Postavte pračku ke stěně, nepřitlačte ani
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
podle obrázku 8:
a.otočením matice ve směru hodinových
ručiček uvolněte šroub;
b.otáčejte nožičkou k zvýšení nebo
snížení, dokud se nedotkne podlahy;
c.zajistěte nožičku točením matice, dokud
se nedotkne spodní části skříňky pračky.
8
A
B
l Spotřebič připojte.
UPOZORNĚNÍ:
V případě potřeby výměny přívodního
kabelu kontaktujte autorizované servisní
středisko.
CS
l Vyrovnejte spotřebič pomocí nožiček
C
Zásobník pracích prostředků
Zásobník pracích prostředků je rozdělený
na 3 části podle obrázku 9:
l prostor “1”: prací prostředek pro
předpírku;
l prostor “ ”:pro speciální aditiva,
aviváže, škrob, apod.;
UPOZORNĚNÍ:
Používejte pouze tekuté prostředky;
pračka automaticky nastaví dávkování
aditiv při každém cyklu během
posledního máchání.
l prostor “2”: prací prostředek pro hlavní
9
1
2
10
praní.
Při některých modelech je dodaná také
nádoba na tekuté prací prostředky
(obr.10). K použití jej vložte do části "2".
Tímto způsobem se tekutý prací prostředek
dostane do bubnu ve správné chvíli.
Nádobu můžete použít také pro bělidlo při
volbě programu „Máchání“.
11
UPOZORNĚNÍ:
Některé prací prostředky se obtížně
odstraňují.
V
takovém
případě
doporučujeme použití vložení nádoby
do bubnu (příklad v obrázku 11).
65
Před
použitím
sušicího
(PRAČKY-SUŠIČKY)
3. PRAKTICKÉ RADY
Vkládání prádla
programu
l ŠETŘETE energii a čas volbou vysoké
se
rychlosti otáček odstředění k snížení
obsahu vody v prádle před použitím
programu sušení.
- vyndejte z prádla kovové předměty, jako
jsou mince, sponky a kolíčky;
- zapněte knoflíky, zavřete zipy, stáhněte
volné a dlouhé pásy;
- ze záclon sundejte kolečka;
- dodržujte upozornění na štítku prádla;
- k odstranění odolných skvrn použijte
příslušné prostředky.
Následuje rychlá příručka s tipy a
doporučeními
o
použití
pracích
prostředků při různých teplotách. V
každém případě si vždy přečtěte pokyny na
pracím prostředku pro jeho správné použití
a dávkování.
UPOZORNĚNÍ:
ujistěte:
při
třídění
prádla
l Při praní koberců, pokrývek nebo jiných
těžkých tkanin doporučujeme vynechat
odstřeďování.
l Při praní vlny se ujistěte, zda ji lze prát v
pračce. Zkontrolujte štítek na prádle.
Při praní velmi znečištěného bílého
prádla doporučujeme použít program
pro bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a
běžný prací prostředek (heavy duty),
obsahující bělidla, která nabízejí výjimečné
výsledky při středních/vysokých teplotách.
Užitečná doporučení pro uživatele
Tipy pro ekonomické využití spotřebiče.
Maximalizujte velikost náplně
l Nejlepších výsledků úspory energie, vody
a pracích prostředků dosáhnete využitím
maximální kapacity pračky. Ušetříte až
50% energie praním plné náplně namísto
2 polovičních náplní.
Pro praní mezi 40°C a 60°C musí být
druh použitého pracího prostředku
vhodný pro konkrétní typ vlákna a
stupeň znečištění. Běžné prací prášky
jsou vhodné pro „bílé“ nebo barevné
odolné tkaniny se silným znečištěním,
zatím co tekuté prací prostředky nebo
prášky „s ochranou barvy” jsou vhodné
pro barevné látky s vysokým stupněm
znečištění.
Potřebujete předpírku?
l Používejte pouze pro velmi znečištěné
prádlo! ŠETŘÍTE prací prostředek, čas,
vodu a 5 až 15% energie vynecháním
předpírky u běžně znečištěného prádla.
Je potřebná horká voda?
Pro praní při teplotě pod 40°C
doporučujeme použití tekutých pracích
prostředků nebo prostředků speciálně
označených jako vhodné pro praní při
nízké teplotě.
l Odstraňte skvrny odstraňovačem nebo
namočte prádlo ve vodě před praním k
snížení potřeby programu s horkou
vodou. Volbou programu 60°C můžete
ušetřit až 50% energie.
66
Pro praní vlny nebo hedvábí používejte
pouze prací prostředky určené výhradně
pro tyto látky.
4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
CS
K čištění vnějších částí pračky použijte
vlhkou utěrku, nepoužívejte drsné prášky,
alkohol
ani
rozpouštědla.
Pračka
nevyžaduje žádnou speciální údržbu:
vyčistěte zásobník pracích prostředků a filtr;
několik tipů o přemisťování pračky nebo
dlouhodobém odstavení je popsaných níže.
Čištění zásobníku pracích
prostředků
Doporučení k přemísťování a
dlouhodobému odstavení spotřebiče
l Doporučujeme čistit zásobník pracích
prostředků, abyste zabránili hromadění
zbytků prostředků a aditiv.
l K tomu vytáhněte zásobník mírným
l Pokud
budete skladovat pračku v
nevytápěné místnosti dlouhou dobu,
vypusťte veškerou vodu z trubek.
tahem, vyčistěte pod tekoucí vodou a
zasuňte na místo.
l Odpojte pračku od elektrické sítě.
Čištění filtru
l Snižte konec hadice nad mísu a vypusťte
zbytkovou vodu.
l Po vypuštění připevněte hadici pásem.
l Pračka je vybavena speciálním filtrem k
zachycení velkých zbytků, jako jsou
knoflíky nebo mince, které mohou ucpat
odtokový otvor.
l POUZE
U NĚKTERÝCH MODELŮ:
vyjměte hadičku, odstraňte uzávěr a
zachyťte vodu do nádoby.
l Před vyšroubováním filtru doporučujeme
vložit pod něj savou utěrku k zachycení vody.
l Otočte filtr proti směru hodinových ručiček
po bod zastavení ve vertikální pozici.
l Vyndejte a vyčistěte filtr; po skončení jej
nasaďte otočením ve směru hodinových
ručiček.
l Opakujte předchozí kroky v opačném
pořadí k sestavení všech dílů.
67
5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO
STARTU
6. OVLÁDACÍ PRVKY A
PROGRAMY
Tato pračka automaticky přizpůsobí hladinu
vody podle typu a množství prádla. Tento
systém nabízí skvělou úsporu energie a
značnou redukci doby praní.
A
Volba programu
l Zapněte pračku a zvolte požadovaný
program.
O PLMN H I
l Nastavte
teplotu praní a stiskněte
požadované tlačítko „možností“.
SUŠENÍ
Pokud chcete spustit cyklus sušení
automaticky po praní, zvolte požadovaný
program pomocí tlačítka VOLBY SUŠENÍ.
V opačném
případě
bude
možné
dokončit praní a pak zvolit program
sušení a náplň.
l Stisknutím
tlačítka
Q
F
START/PAUZA
spusťte praní.
l Na konci programu se zobrazí zpráva
„End“ nebo se rozsvítí odpovídající LED
kontrolka.
Počkejte, dokud kontrolka ZAMČENÁ
DVÍŘKA nezhasne před otevřením
dvířek.
l Vypněte pračku.
Pro jakýkoliv typ praní viz tabulku
programů a postupujte podle uvedeného
pořadí.
Technické údaje
Tlak vody:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Otáčky při odstředění:
viz štítek se základními údaji.
Max.příkon/ Jištění/ Napájecí napětí:
viz štítek se základními údaji.
68
G
E
C
D
B
A Volič programů s polohou
VYPNUTO
B Tlačítko START/PŘERUŠIT
C Tlačítko ODLOŽENÝ START
D Tlačítko
VÝBĚR
SUŠENÍ /
FUNKCE PÁRY
E Tlačítko RYCHLÉ / ÚROVEŇ
ZNEČIŠTĚNÍ
F Tlačítko VÝBĚR TEPLOTY
G Tlačítko OTÁČKY
F+G UZAMKNUTÍ
H Digitální displej
I Kontrolky VÝBĚR SUŠENÍ
L Kontrolka DVÍŘKA ZAJIŠTĚNA
M Kontrolka REŽIM KG
N Kontrolka UZAMKNUTO
O Kontrolky VÝBĚR TEPLOTY
P Kontrolky OTÁČKY
Q Oblast JEDNÍM DOTYKEM
Volič programů
VYPNUTO
s
polohou
PŘIDÁNÍ NEBO
POTÉ, CO SE
(PŘERUŠENÍ)
ODEBRÁNÍ PRÁDLA
PROGRAM SPUSTIL
l Stiskněte
a přidržte
tlačítko
START/PŘERUŠIT asi na 2 sekundy
(některá kontrolka a indikátor zbývajícího
času budou blikat na znamení, že byl
cyklus přerušen).
l Vyčkejte,
až
kontrolka
DVÍŘKA
ZAJIŠTĚNA zhasne a teprve poté
otevřete dvířka.
Poznámka: Pokud chcete spotřebič
vypnout, otočte volič programů do
polohy VYPNUTO.
Před otevřením dvířek zkontrolujte, že
je hladina vody pod okrajem otvoru
pro dvířka, aby voda nevytekla.
l Pokud chcete spustit vybraný cyklus,
stisknete tlačítko START/PŘERUŠIT.
l Po
přidání nebo odebrání prádla
zavřete
dvířka
a stiskněte
tlačítko
START/PŘERUŠIT (program se spustí
z místa, kde byl přerušen).
l Jakmile
je program vybrán, volič
programů zůstává ve své poloze až do
konce cyklu.
l Na konci programu se na displeji zobrazí
„End“ a kontrolka DVÍŘKA ZAJIŠTĚNA
zhasne. Nyní je možné dvířka otevřít.
l Vypněte
pračku
otočením
programů do polohy VYPNUTO.
voliče
Před výběrem dalšího programu
a spuštěním dalšího cyklu praní nebo
na konci cyklu je nutné otočit volič
programů do polohy VYPNUTO.
Tlačítko START/PŘERUŠIT
ZRUŠENÍ PROGRAMU
l Pokud chcete program zrušit, otočte volič
programů do polohy VYPNUTO.
l Vyčkejte 2 minuty, dokud bezpečnostní
zařízení neodemkne dvířka.
Tlačítko ODLOŽENÝ START
l Toto tlačítko umožňuje předprogramovat
cyklus praní a odložit spuštění cyklu až
o 24 hodin.
l Pokud
chcete odložit
postupujte následovně:
start
cyklu,
- Vyberte požadovaný program.
PŘED
stisknutím
tlačítka
START/PŘERUŠIT je nutné zavřít
dvířka.
- Jednou stiskněte tlačítko odloženého
startu (na displeji se zobrazí h00).
Dalším stisknutím tlačítka nastavíte
zpoždění 1 hodinu (na displeji se
zobrazí h01). Při každém stisknutí
tlačítka se zpoždění zvýší o 1 hodinu,
dokud není dosaženo hodnoty h24. Při
dalším stisknutí tlačítka se zpoždění
nastaví na nula hodin.
l Stisknutím spusťte vybraný cyklus.
Když
bylo
stisknuto
tlačítko
START/PŘERUŠIT, může trvat několik
sekund, než se cyklus spustí.
69
CS
Když se otočí voličem programů, rozsvítí
se kontrolky zobrazující nastavení pro
vybraný program.
Kvůli úspoře energie se na konci cyklu
nebo v období nečinnosti kontrast
displeje sníží.
- Potvrďte stisknutím tlačítka START/
PŘERUŠIT.
Začne
odpočítávání
zpoždění a po skončení odpočítávání se
program automaticky spustí.
l Odložený start lze zrušit otočením voliče
programů do polohy VYPNUTO.
Pokud
dojde
k výpadku
napájení
v průběhu
cyklu
praní,
nastavený
program se uloží do speciální paměti a
po
obnovení
napájení
program
pokračuje z bodu, kde byl přerušen.
Tlačítka voleb je nutné stisknout před
stisknutím tlačítka START/PŘERUŠIT.
Pokud je vybrána volba, která není
kompatibilní se zvoleným programem,
kontrolka volby zabliká a zhasne.
Tlačítko
VÝBĚR
FUNKCE PÁRY
l Cyklus pouze sušení:
ovladačem vyberte program sušení
odpovídající sušenému prádlu. Stisknutím
tohoto tlačítka lze nastavit stupeň sušení,
který je jiný než výchozí nastavení
(s výjimkou programu pro vlnu).
l Pokud chcete zrušit cyklus v průběhu
sušení, stiskněte
3 sekundy.
tlačítko
asi
na
VAROVÁNÍ:
Po zrušení programu sušení začne
fáze chlazení. Před otevřením dvířek
vyčkejte asi 10/20 minut.
l Na konci programu se na displeji zobrazí
„End“ a kontrolka DVÍŘKA ZAJIŠTĚNA
zhasne. Nyní je možné dvířka otevřít.
SUŠENÍ /
Toto tlačítko umožňuje volit mezi dvěma
možnostmi:
- VÝBĚR SUŠENÍ
l Automatický cyklus praní/sušení:
po výběru programu praní podle typu
prádla stisknutím tohoto tlačítka vyberte
stupeň sušení. Na konci programu praní
se automaticky spustí vybraný cyklus
sušení.
Pokud není program praní kompatibilní
s vybraným automatickým sušením,
nebude tato funkce aktivována.
Pokud překročíte maximální množství
prádla, které lze sušit, uvedené
v tabulce, prádlo nemusí být řádně
vysušeno.
l Pokud chcete zrušit výběr před tím, než
se program spustí, opakovaně stiskněte
tlačítko, až kontrolka zhasne, nebo
přesuňte volič programů do polohy
VYPNUTO.
70
Cyklus sušení lze zrušit otočením
voliče programů do polohy VYPNUTO.
Před otevřením dvířek je nutné čekat,
až skončí fáze chlazení (10/20 minut)
a kontrolka
DVÍŘKA
ZAJIŠTĚNA
zhasne.
- FUNKCE PÁRY
Po výběru programu „AKTIVNÍ PÁRA“
vyberte mezi třemi intenzitami ošetření
parou, které je vhodné pro suché nebo
mokré prádlo a typ prádla.
- Aktivní pára Syntetické/Smíšené
(výchozí nastavení) na displeji se
zobrazí P1
Tento program je vhodný pro syntetické
a smíšené prádlo. Pokud se jedná
o mokré prádlo (např. po praní), po sušení
je dosaženo ideální vlhkosti pro snadné
žehlení. Středně dlouhé trvání.
- Aktivní pára Bavlna
(jedno stisknutí tlačítka) na displeji se
zobrazí P2
Tento program je určen pro bavlněné
prádlo. Pokud se jedná o mokré prádlo
(např. po praní), po sušení je dosaženo
ideální vlhkosti pro snadné žehlení.
Středně dlouhé trvání.
Tlačítko OTÁČKY
l Stisknutím
tohoto tlačítka lze snížit
maximální otáčky a, v případě potřeby,
zrušit cyklus otáček.
l Pokud
štítek
neuvádí
specifické
informace, je možné použít maximální
otáčky očekávané v programu.
Tento cyklus je vhodný pro dávky prádla do
1,5 kg.
Tlačítko RYCHLÉ /
ZNEČIŠTĚNÍ
ÚROVEŇ
Toto tlačítko umožňuje volit mezi dvěma
možnostmi, v závislosti na zvoleném
programu.
Aby se předešlo poškození prádla,
není možné zvýšit otáčky nad
maximum povolené pro program.
l Pokud chcete reaktivovat cyklus otáček,
stiskněte tlačítko, dokud nedosáhnete
otáček, které chcete nastavit.
l Otáčky lze změnit, aniž by se přerušil
cyklus praní.
- RYCHLÉ
Příliš mnoho pracího prostředku může
způsobit nadměrné pěnění. Pokud
spotřebič rozpozná nadměrné pěnění,
může vynechat fázi otáčení nebo
prodloužit trvání programu a zvýšit
spotřebu vody.
Tlačítko se aktivuje, když vyberete
voličem
program
RYCHLÉ
(14/30/44 min.) a můžete vybrat jeden ze
zobrazených časů praní.
- Tlačítko ÚROVEŇ ZNEČIŠTĚNÍ
l Po výběru programu se automaticky
Pračka je vybavena speciálním
elektronickým zařízením, které brání
cyklu otáčení, pokud je zatížení
nevyvážené. Tím se snižuje hluk
a vibrace pračky, takže se prodlužuje
životnost pračky.
zobrazí čas praní pro vybraný program.
l Tato
volba umožňuje vybrat mezi
3 úrovněmi intenzity a tím upravit délku
programu v závislosti na tom, jak je
prádlo znečištěné (lze použít pouze pro
některé programy, jak je uvedeno
v tabulce programů).
UZAMKNUTÍ
Tlačítko VÝBĚR TEPLOTY
l Pokud
současně stisknete tlačítka
VÝBĚR TEPLOTY a OTÁČKY na asi
3 sekundy,
pračka
vám
umožní
zamknout tlačítka. Tímto zabráníte
provedení nechtěných změn v nastavení
při náhodném stisknutí tlačítka během
cyklu.
l Toto tlačítko umožňuje změnit teplotu
cyklu praní.
l Aby
bylo
prádlo
chráněné
před
poškozením, není možné zvýšit teplotu
nad maximum povolené programem.
l Pokud chcete prát za studena, všechny
l Uzamknutí lze snadno zrušit opětovným
stisknutím obou tlačítek nebo vypnutím
spotřebiče.
kontrolky musí být zhasnuté.
71
CS
- Osvěžení párou
(dvě stisknutí tlačítka) na displeji se
zobrazí P3
Pára v tomto cyklu osvěží a uvolní prádlo
a odstraní pomačkání. V první fázi tohoto
programu pára odstraní přebytečnou
vlhkost a závěrečná fáze prádlo připraví
k použití. Tento program je vhodný pro
suché prádlo.
3) KONTROLKA DVÍŘKA ZAJIŠTĚNA
Digitální displej
l Kontrolka se rozsvítí, když jsou dvířka
Systém digitálního displeje vás průběžně
informuje o stavu pračky.
3 4
2
zcela zavřena.
PŘED stisknutím tlačítka START/
PŘERUŠIT je nutné zavřít dvířka.
1
l Pokud je stisknuto na pračce tlačítko
START/PŘERUŠIT
při
zavřených
dvířkách, kontrolka chvíli bliká a poté
svítí.
6
7
5
1) KONTROLKY VÝBĚR SUŠENÍ
Kontrolky zobrazují stupeň sušení, který lze
vybrat příslušným tlačítkem:
MIMOŘÁDNĚ SUCHÉ
(vhodné
pro
ručníky,
a běžné prádlo).
župany
Pokud
dvířka
nejsou
řádně
uzavřena, kontrolka bude blikat asi
7 sekund, po kterých bude pokyn ke
spuštění
automaticky
zrušen.
V takovém případě zavřete řádně
dvířka
a stiskněte
tlačítko
START/PŘERUŠIT.
l Vyčkejte,
SUCHÉ NA ŽEHLENÍ
(prádlo po vysušení je připraveno na
žehlení).
SUCHÉ PRO ULOŽENÍ
(pro prádlo, které bude uloženo bez
žehlení).
2) TRVÁNÍ CYKLU
l Pokud
je vybrán program, displej
automaticky zobrazí typické trvání cyklu,
které se může měnit v závislosti na
provedených volbách.
l V průběhu první fáze cyklu plnění pračka
počítá skutečné trvání cyklu na základě
množství vloženého prádla, obsahu
a vybraných voleb. Poté se zobrazí délka
času praní. Tento čas se může v průběhu
cyklu přepočítat v závislosti na množství
pracího prostředku a vyvážení zatížení.
72
až
kontrolka
DVÍŘKA
ZAJIŠTĚNA zhasne a teprve poté
otevřete dvířka.
4) KONTROLKA režimu Kg (funkce
pouze pro některé programy)
l V průběhu prvních minut cyklu bude svítit
indikátor „Režim Kg“ a inteligentní
snímač zváží prádlo a upraví trvání cyklu,
množství vody a spotřebu energie.
l Každé fázi praní „Režim Kg“ umožňuje
sledovat informace o zatížení praní
v bubnu a v prvních minutách praní:
- nastavení
vody;
požadovaného
množství
- určení délky cyklu praní;
- řídí máchání podle vybraného typu
prádla, které se pere;
- rozpoznání příliš velkého množství
mýdla a, v případě potřeby, nastavení
množství vody pro máchání;
- nastavení otáček podle zatížení a tím
zamezení nevyváženosti.
že
jsou
Zobrazuje
teplotu
praní
vybraného
programu, která může být změněna (pokud
je to možné) příslušným tlačítkem.
Pokud chcete prát za studena, všechny
kontrolky musí být zhasnuté.
7) KONTROLKY OTÁČEK
5) KONTROLKA UZAMKNUTO
Kontrolka ukazuje,
uzamknuty.
6) KONTROLKY TEPLOTY PRANÍ
zámky
Zobrazuje otáčky vybraného programu,
které mohou být sníženy nebo zrušeny
příslušným tlačítkem.
73
CS
- nastavení rytmu otáčení bubnu pro typ
praného prádla;
l Chytré
JEDNÍM DOTYKEM
Tento spotřebič je vybaven technologií
Jedním dotykem, která vám umožňuje
komunikovat pomocí aplikace s chytrými
telefony s operačním systémem Android
a vybavenými technologií NFC (Near Field
Communication).
l Stáhněte si do chytrého telefonu aplikaci
Hoover Wizard.
Aplikace Hoover Wizard je dostupná
pro zařízení používající operační
systém Android nebo iOS pro tablety
i chytré
telefony.
Nicméně
komunikovat
a využívat
výhod
nabízených funkcí Jedním dotykem
můžete pouze z chytrých telefonů se
systémem
Android
vybavených
technologií NFC podle následujícího
funkčního schématu:
Chytrý telefon
s operačním
systémem Android
a technologií NFC
Interakce
spotřebičem
obsah
Chytrý
telefon
s operačním
systémem Android
bez technologie NFC
Pouze obsah
Tablet Android
Pouze obsah
Apple iPhone
Pouze obsah
Apple iPad
Pouze obsah
ošetření – chytrá kontrola
a automatické hygienické cykly a řešení
problémů.
l Výkazy – statistiky a tipy pro účinnější
využití pračky.
Všechny informace o funkci Jedním
dotykem
zjistíte
při
procházení
aplikace v DEMO režimu nebo na
adrese:
www.hooveronetouch.com
POUŽITÍ JEDNÍM DOTYKEM
PRVNÍ REGISTRACE
spotřebiče
–
Registrace
l V nabídce „Nastavení“ vašeho zařízení
Android aktivujte funkci NFC v nabídce
Bezdrátové a sítě.
se
+
V závislosti na modelu chytrého
telefonu a verzi operačního systému
Android může být způsob aktivace
funkce NFC různý. Podrobnosti
naleznete
v příručce
chytrého
telefonu.
l Aktivujte snímač na ovládacím panelu
otočením ovladače do polohy Jedním
dotykem.
FUNKCE
l Spusťte aplikaci, vytvořte profil uživatele
Hlavní funkce aplikace jsou:
l Návod hlasem – návod na výběr
ideálního cyklu pouze třemi hlasovými
vstupy (prádlo/textilie, barva, stupeň
znečištění).
l Programy –stáhnutí a spuštění nových
programů praní.
74
a registrujte spotřebič podle pokynů na
displeji telefonu nebo podle „Stručné
příručky“ dodané s pračkou.
Více informací, odpovědi na časté
dotazy a video pro snadnou registraci
naleznete na adrese:
www.hooveronetouch.com/how-to
–
běžné
používání
Pokud neznáte polohu antény NFC,
pohybujte pomalu krouživými pohyby
chytrým telefonem nad logem Jedním
dotykem do té doby, než aplikace
potvrdí připojení. Aby byl přenos dat
úspěšný, je důležité V PRŮBĚHU
TĚCHTO NĚKOLIKA SEKUND DRŽET
TELEFON NA OVLÁDACÍM PANELU;
o správném průběhu této operace vás
bude informovat zpráva na zařízení
a řekne vám, kdy můžete odebrat
chytrý telefon od panelu.
l Pokaždé, když chcete ovládat pračku
pomocí aplikace, musíte nejprve povolit
režim
Jedním
dotykem
otočením
ovladače do polohy Jedním dotykem.
l Zkontrolujte, že jste odemkli váš telefon
(z pohotovostního režimu) a že jste
aktivovali funkci NFC. Poté proveďte výše
uvedené kroky.
l Pokud chcete spustit cyklus praní, vložte
prádlo, prací prostředek a zavřete dvířka.
l V aplikaci vyberte požadovanou funkci
Silné obaly nebo kovové nálepky na
vašem chytrém telefonu mohou
ovlivnit nebo zabránit přenosu dat
mezi pračkou a telefonem. V případě
potřeby je odstraňte.
(např.: spuštění programu, cyklus Chytrá
kontrola, aktualizace statistik atd.).
l Postupujte podle pokynů na displeji
telefonu. Pokud to aplikace požaduje,
PONECHTE logo Jedním dotykem na
ovládacím panelu pračky.
Výměna některých součástí chytrého
telefonu (např. zadní kryt, baterie atd.)
za neoriginální součásti může vést
k odstranění antény NFC a bránit
plnému využití aplikace.
Správa a ovládání pračky pomocí
aplikace je možná pouze „na krátkou
vzdálenost“: není možné ovládání na
dálku (např. z jiné místnosti; mimo
dům).
POZNÁMKY:
Umístěte chytrý telefon tak, aby
anténa NFC na jeho zadní straně byla
poblíž loga Jedním dotykem na
pračce.
75
CS
DALŠÍ POUŽITÍ
spotřebiče
Tabulka programů
1)
2
(MAX.) *
PROGRAM
(Viz ovládací panel)
(MAX.)
Aktivní pára
Smíšené
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
2)
4)
4)
3
Všechna
4
hygiena
Vše v jenom 4)
2
59 min.
Rychlé
1
3) 4)
3 3,5 4
4 4,5 5
5
40 °
60 °
2 2,5 3
3 3,5 3,5
40 °
14' 1
1
1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
30°
30‘ 2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
30°
44' 3
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
40 °
Bavlna**
2)
4)
6
6
7
8
8
9
10 10
60 °
Bílé +
Předpírka
2)
4)
6
6
7
8
8
9
10 10
90 °
Máchání
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Odčerpání +
Odstředění
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Jemné
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
40 °
Vlna + Hedvábí
1
1
1
2
2
2
2
2
30°
Sušení vlny
1
1
1
1
1
1
1
1
–
Smíšené
3
3 3,5 4
4 4,5 5
5
–
4
5
6
7
–
(sušení)
Bavlna
(sušení)
5
5
6
6
1
–
4 4,5 5,5 5,5 6 6,5 6,5
3
2
Přizpůsobitelné nastavení, které komunikuje s aplikací ve vašem chytrém telefonu
pro stažení cyklů (viz příslušná část tohoto dokumentu). Od výrobce je nastaven
program Auto-Hygiena, který čistí pračku.
76
Pokud zvolíte program RYCHLÉ,
je možné tlačítkem RYCHLÉ
vybrat jeden ze tří rychlých
programů 14’, 30’ a 44’.
4)
Programy pro automatické sušení
INFORMACE
LABORATOŘE
50229)
Přečtěte si tyto poznámky:
* Maximální náplň suchého prádla podle
použitého modelu (viz ovládací panel).
2)
ZKUŠEBNÍ
Normy EN
Praní
Použijte program ** s výběrem maximálního
stupně znečištění, maximálními otáčkami
a teplotou 60 °C. Program je doporučen
i pro zkoušku s nižší teplotou.
(Pouze modely s přihrádkou na
kapalný prací prostředek)
Pouze když jsou skvrny na
některém prádle, které vyžaduje
použití
tekutých
bělicích
prostředků, je možné předběžně
odstranit skvrny v pračce.
Nalijte tekutý bělicí prostředek do
nádobky, vložte do zásuvky na
prací prostředek označené „2“
a nastavte
speciální
program
MÁCHÁNÍ
Když skončí tato fáze, otočte volič
programů do polohy VYPNUTO,
přidejte ostatní prádlo a spusťte
praní nejvhodnějším programem.
1)
PRO
(Ref.
Sušení
První sušení s A kg (náplň pračky se
skládá z povlaků na polštáře a ručníků).
Vyberte program pro sušení bavlny
(
) suché pro uložení (
).
Druhé sušení s B kg (náplň pračky se
skládá z pokrývek a ručníků). Vyberte
program pro sušení bavlny (
suché pro uložení (
).
Když je vybrán program, na
displeji se zobrazí doporučená
teplota, kterou lze snížit (je-li to
povoleno) příslušným tlačítkem.
Pro zobrazené programy lze
upravit dobu trvání a intenzitu
pomocí
tlačítka
ÚROVEŇ
ZNEČIŠTĚNÍ.
77
)
Kapacita
(praní)
(kg)
A (kg)
B (kg)
První
sušení
Druhé
sušení
6
4
2
6
5
1
7
5
2
8
5
3
8
6
2
9
6
3
10
6
4
10
7
3
CS
3)
Výběr programu
l Nikdy nemíchejte NESTÁLOBAREVNÉ
Pro praní různých typů prádla s různým
stupněm znečištění je pračka vybavena
různými programy, které plní veškeré
potřeby praní (viz tabulka programů).
Všechna hygiena
Program
zaručuje
dokonalé
čištění,
dezinfekci
a potlačení
alergenů
díky
optimalizovanému cyklu z hlediska teploty
a máchání. Odstraňuje alergeny a zbytky
pracího prostředku. Ideální pro osoby
s citlivou pokožkou.
Je vhodný pro
bavlněné prádlo vyprané při teplotě 60 °C
a je určen pro menší náplň.
prádlo.
PRANÍ
Aktivní pára
Tento program používá ošetření parou,
které omezí a uvolní pomačkání a dosáhne
ideální vlhkosti pro snadné žehlení.
Tlačítkem je možné vybrat jednu ze tří
intenzit pro suché nebo mokré prádlo podle
typu prádla.
Technologie VŠE V JEDNOM
Pračka je vybavena moderním systémem
s vysokotlakou tryskou, ze které tryská
směs vody a pracího prostředku přímo na
prádlo.
Speciální pohyb motoru použitý v této
pračce zajišťuje pohyb bubnu na začátku
programu spolu s vysokotlakým stříkáním
směsi pracího prostředku na prádlo. Cyklus
zahrnuje otáčky, které pomáhají proniknutí
pracího prostředku do vláken, odstraňují
znečištění a zajišťují nejlepší vyprání.
Systém VŠE V JEDNOM se také používá
ve fázi napouštění vody, kdy proud vody
o vysokém tlaku dokonale odstraní zbytky
pracího prostředku zachycené v prádle.
Smíšené
Tento program umožňuje prát společně
různé typy prádla různých barev. Krouživý
pohyb bubnu a hladina vody jsou v průběhu
praní a máchání optimalizovány. Přesné
otáčky zaručují menší pomačkání prádla.
Díky technologii VŠE V JEDNOM je možné
optimalizovat celý cyklus praní.
DŮLEŽITÁ RADA PRO DOKONALÉ
PRANÍ:
l Nové barevné prádlo je nutné prát
samostatně alespoň 5 až 6 prvních praní.
l Některé velké tmavé prádlo, jako jsou
džínsy a ručníky je nutné vždy prát
samostatně.
78
Vše v jednom 59 min.
Tento speciální program zaručuje
kvalitu praní a při tom výrazně
dobu trvání praní. Tento program
pro menší náplň prádla (viz
programů).
vysokou
zkracuje
je určen
tabulka
Rychlé (14-30-44 min.)
Cyklus praní určený pro malé dávky slabě
znečištěného prádla. U tohoto programu se
doporučuje použít menší dávku pracího
prostředku, než se používá běžně, aby bylo
méně
odpadu.
Výběrem
programu
RYCHLÉ můžete tlačítkem vybrat jeden z
dostupných tří programů.
Bavlna
Tento program je vhodný pro praní
normálně zašpiněného bavlněného prádla
a jedná
se
o nejúčinnější
program
z hlediska spotřeby energie a vody při praní
bavlněného prádla.
Bílé + Předpírka
Tento program je určen pro odstranění
odolnějších skvrn z bílého bavlněného
prádla. Předeprání zaručuje dokonalé
odstranění špíny. Do zásuvky „1“ dejte
20 % množství pracího prostředku, který
používáte pro hlavní praní.
Máchání
Tento program provede trojí máchání
s přerušovaným otáčením (které lze omezit
nebo zrušit příslušným tlačítkem). Používá
se pro máchání jakéhokoliv prádla,
například pro máchání po praní v ruce.
Cyklus pro sušení vlny tohoto spotřebiče
byl schválen "The Woolmark Company" pro
sušení vlněného oblečení za předpokladu,
že produkty lze prát v pračce v závislosti na
pokynech na štítku oblečení a prohlášení
výrobce tohoto spotřebiče.
Symbol Woolmark je certifikační
známka v mnoha zemích. M1715
Jemné
Tento program používá omezený cyklus
rotace bubnu a je zvláště vhodný pro praní
jemného prádla. Cyklus praní a máchání
pro nejlepší výsledek používá velké
množství vody.
Vlna + Hedvábí
Tento program umožňuje jemné praní,
zvláště vhodné pro vlněné prádlo, které má
značku „Lze prát v pračce“ a prádlo
z hedvábí, které má značku „Prát jako
hedvábí“.
Smíšené (nízká teplota)
Program
sušení
při
nízké
teplotě
doporučený pro syntetická a smíšená
vlákna (vždy se řiďte štítkem na prádle).
SUŠENÍ
VAROVÁNÍ:
Dávkovače
používané
pro
koncentrované prací prášky a tekuté
prací prostředky je nutné z bubnu
odstranit před tím, než se spustí
program sušení s otáčením bubnu.
V průběhu sušení se mění směr otáčení
bubnu. To brání zamotání prádla a zaručuje
rovnoměrné sušení. Aby se minimalizovalo
pomačkání prádla, posledních 10/20 minut
cyklu používá studený vzduch.
Sušení vlny
Program sušení při nízké teplotě. Ideální
pro vlněné prádlo s maximální jemností
a měkkostí, snižuje tření prádla o sebe
a brání plstnatění. Doporučuje se před
sušením obrátit prádlo naruby. Délka trvání
závisí na množství prádla a otáčkách
zvolených pro praní. Tento cyklus je vhodný
pro malé dávky prádla do 1 kg (3 svetry).
Bavlna (vysoká teplota)
Program sušení při vysoké teplotě
doporučený pro bavlněné a plátěné prádlo
(vždy se řiďte štítkem na prádle).
JEDNÍM DOTYKEM
Přizpůsobitelné nastavení ovladače, které
musíte vybrat, pokud chcete přenášet
povely z aplikace pro stažení/spuštění cyklu
(viz příslušná část tohoto dokumentu
a uživatelská příručka aplikace). V možnosti
Jedním dotykem je výchozí nastavení od
výrobce program „Auto-Hygiene“ určený
pro čištění bubnu, odstranění zápachu
a prodloužení životnosti pračky. Před tím,
než spustíte program „Auto-Hygiene“,
zkontrolujte, že v pračce není žádné prádlo
a použijte vhodný čisticí prostředek na
čištění pračky. Po dokončení programu
nechte dvířka pračky otevřená, aby buben
uschnul. Doporučujeme použít po každém
padesátém praní.
79
CS
Odčerpání + Odstředění
Tento
program
dokončí
vypouštění
a používá maximální otáčky. Je možné
zrušit nebo omezit otáčení tlačítkem
OTÁČKY.
l Pouze suché odstředěné prádlo.
7. CYKLUS SUŠENÍ
l Uvedené pokyny jsou obecné, proto jsou
potřebné určité zkušenosti pro dosažení
nejlepších výsledků sušení.
Správný způsob sušení
l Otevřete dvířka.
l Doporučujeme volbu kratší doby sušení
než je uvedená, při prvním použití, abyste
přizpůsobili správný stupeň sušení.
l Nedoporučujeme sušit látky, které se
snadno třepí, jako jsou koberce nebo
prádlo s dlouhým vlasem, abyste zabránili
ucpání vzduchových kanálků.
l Naplňte prádlem nepřesahujícím maximální
náplň sušení uvedenou v tabulce programů.
V případě velkých kusů prádla (např.
prostěradla) nebo velmi savých materiálů
(např. ručníky nebo džíny) snižte
množství náplně.
l Zavřete dvířka.
následujícího
l Otočte volič programů na nejvhodnější
- Podle symbolů sušení, které jsou na
štítku prádla
l Spotřebič může provést následující typy
l Rozdělte
prádlo
podle
postupu:
program sušení podle vašeho prádla.
sušení:
- Program sušení s Nízkou teplotou
Vhodné pro sušení v sušičce.
doporučený pro vlněné tkaniny (
symbol na voli či programů).
Sušení při vysoké teplotě.
- Program sušení s Nízkou teplotou
doporučený
pro
směsné
látky
(syntetické/bavlna)
syntetické
látky
Sušení pouze při nízké teplotě.
(
NESUŠIT v bubnové sušičce.
symbol na voliči programů).
- Programy sušení s Vysokou teplotou
doporučené pro bavlnu, froté ručníky,
Pokud prádlo neobsahuje informační
štítek, musí být bráno jako nevhodné
pro sušení.
len, konopné látky, apod... (
symbol na voliči programů).
- Podle velikosti a tloušťky
Kdykoliv je náplň větší než kapacita
sušení, rozdělte prádlo podle tloušťky
(např. ručníky od tenkého spodního
prádla).
- Podle typu látky
Bavlna/len: ručníky, bavlna jersey, ložní
a stolní prádlo.
Syntetické: blůzy, košile, pracovní oděvy,
apod. z polyesteru nebo polyamidu, jako i
bavlna/syntetické směsné.
80
l Vyberte stupeň suchosti, který chcete:
EXTRA SUCHÉ
(vhodné pro ručníky,
objemné prádlo).
SUCHÉ K ŽEHLENÍ
(zanechává prádlo
žehlení).
SUCHÉ K ULOŽENÍ
(pro oblečení, které
žehlit).
župany
a
připravené
k
se
nemusí
Během fáze sušení buben zrychluje na
vyšší rychlost k rozložení prádla a
k optimalizaci výsledku sušení.
l Spotřebič vypočítá potřebnou dobu pro
l Po skončení programu se na displeji
sušení
a
požadovanou
zbytkovou
vlhkost, podle prádla a zvoleného sušení.
zobrazí nápis "End". Po 5 minutách
spotřebič přejde do pohotovostního
režimu (u určitých modelů displej zobrazí
dva řádky).
l Zkontrolujte, zda je otevřený vodovodní
ventil a zda je
odtoková hadice.
správně
umístěna
l Vypněte spotřebič nastavením voliče
programů do pozice OFF.
l Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
UPOZORNĚNÍ:
Nesušte oblečení se speciálním
polstrováním (např. deky, prošívané
bundy, atd.) a velmi jemné tkaniny.
Pokud jsou oděvy nežehlivé, sušte
menší množství oděvů, aby se
zabránilo pomačkání.
l Zavřete vodovodní ventil.
ZRUŠENÍ PROGRAMU SUŠENÍ
l K zrušení programu sušení stiskněte a
podržte tlačítko VOLBA SUŠENÍ na
přibližně 3 sekundy.
l Stiskněte tlačítko START/PAUZA (na
UPOZORNĚNÍ:
Po zrušení programu sušení se spustí
fáze chlazení a před otevřením dvířek
musíte počkat přibližně 10/20 minut.
displeji se zobrazí zbývající doba sušení).
Spotřebič vypočítá dobu do konce
programu na základě standardní
náplně, během cyklu spotřebič upraví
čas podle velikosti a složení náplně.
Pro
správný
provoz
spotřebiče
doporučujeme nepřerušovat fázi sušení,
dokud to není nutné.
81
CS
Po zvolení programu sušení vlny není
možné zvolit určitý stupeň suchosti
odlišný od výchozího.
l Stiskněte tlačítko START/PAUZA.
8. AUTOMATICKÝ CYKLUS
PRANÍ/SUŠENÍ
l Na konci fáze praní displej zobrazí
zbývající dobu sušení.
Nesmíte překročit maximální náplň
sušení prádla uvedenou v tabulce
programů, v opačném případě nebudou
výsledky sušení uspokojivé.
l Po skončení programu se na displeji
- Praní
l Otevřete zásobník pracích prostředků a
naplňte správné množství.
l Viz seznam pracích programů podle
prané látky (např. velmi znečištěná
bavlna) a nastavte volič programů na
požadovaný program.
l Případně nastavte požadovanou teplotu.
zobrazí nápis "End". Po 5 minutách
spotřebič přejde do pohotovostního
režimu (u určitých modelů displej zobrazí
dva řádky).
l Vypněte spotřebič nastavením voliče
programů do pozice OFF.
l Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
l Zavřete vodovodní ventil.
ZRUŠENÍ PROGRAMU SUŠENÍ
l Stiskněte tlačítko možností (pokud je to
nutné).
l K zrušení programu sušení stiskněte a
podržte tlačítko VOLBA SUŠENÍ na
přibližně 3 sekundy.
l Zkontrolujte, zda je otevřený vodovodní
ventil a zda je
odtoková hadice.
správně
umístěna
- Sušení
l Vyberte stupeň suchosti, který chcete:
EXTRA SUCHÉ
(vhodné pro ručníky,
objemné prádlo).
SUCHÉ K ŽEHLENÍ
(zanechává prádlo
žehlení).
SUCHÉ K ULOŽENÍ
(pro oblečení, které
žehlit).
župany
a
připravené
k
se
nemusí
Po
zvolení
programu
vlny
je
k dispozici pouze výchozí stupeň
suchosti.
82
UPOZORNĚNÍ:
Po zrušení programu sušení se spustí
fáze chlazení a před otevřením dvířek
musíte počkat přibližně 10/20 minut.
Pro
správný
provoz
spotřebiče
doporučujeme nepřerušovat fázi sušení,
dokud to není nutné.
9. ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ A ZÁRUKA
POZZE PRO ONE TOUCH MODELY.
Díky cyklu Chytrá kontrola vaší aplikace Hoover Wizard můžete kdykoliv
zkontrolovat správnou funkčnost spotřebiče. Potřebujete pouze Android
smartfon s technologií NFC. Více informací najdete v aplikaci.
Pokud displej spotřebiče zobrazuje chybu (kód nebo blikající LED), měli byste
zapnout aplikaci a přiblížit Android smartfon k NFC na One Touch logu
spotřebiče. Nyní můžete spustit adresář k řešení problému.
HLÁŠENÍ ZÁVADY
l Modely s displejem: chyba je zobrazena číslem se znakem „E“ (příklad: Error 2 =
E2)
l Modely bez displeje: chyba je zobrazena blikáním každé LED dle kódu závady,
s následnou 5sekundovou pauzou (příklad: Error 2 = dvě bliknutí – pauza 5 sekund –
dvě bliknutí – apod…)
Zobrazená chyba
E2 (s displejem)
2 bliknutí LED
(bez displeje)
Možné příčiny a praktická řešení
Spotřebič nemůže napustit vodu.
Zkontrolujte, zda je otevřený přívod vody.
Zkontrolujte přívodní hadici z hlediska zalomení nebo přiskřípnutí.
Odtoková hadice není ve správné výšce (viz kapitolu o instalaci).
E3 (s displejem)
3 bliknutí LED
(bez displeje)
E4 (s displejem)
4 bliknutí LED
(bez displeje)
E7 (s displejem)
7 bliknutí LED
(bez displeje)
Jakýkoliv jiný kód
Zavřete přívodní ventil, odšroubujte hadici s filtrem na zadní straně
spotřebiče a zkontrolujte, zda je filtr čistý a není zablokovaný.
Pračka nevypouští vodu.
Zkontrolujte, zda není ucpaný filtr.
Zkontrolujte, zda není odtoková hadice zalomená nebo přiskřípnutá.
Zkontrolujte, zda není ucpán odtokový systém domácnosti a zda
voda volně odtéká. Zkuste vypustit vodu do výlevky.
Příliš pěny a/nebo vody.
Zkontrolujte, zda jste nepřidali nadměrné množství
prostředku nebo prostředek nevhodný pro pračky.
Problém s dvířky.
pracího
Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená. Zkontrolujte, zda
prádlo nebrání v zavření dvířek.
Pokud jsou dvířka blokovaná, spotřebič vypněte a odpojte od
elektrické sítě, počkejte 2-3 minuty a otevřete dvířka.
Spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě, chvíli počkejte.
Spotřebič zapněte a spusťte program. Pokud se závada opět objeví,
kontaktujte autorizované servisní středisko.
83
CS
Pokud si myslíte, že vaše pračka nefunguje správně, přečtěte si níže uvedenou rychlou
příručku ohledně praktických rad pro odstranění nejběžnějších problémů.
JINÉ POTÍŽE
Problém
Možná příčina a praktická řešení
Pračka
nefunguje/nespustí se
Zkontrolujte, zda je spotřebič připojený k funkční síťové zásuvce.
Zkontrolujte, zda je zapnutá.
Pomocí jiného spotřebiče zkontrolujte, zda je elektrická zásuvka
funkční.
Nejsou správně zavřená dvířka: otevřete a opět zavřete.
Zkontrolujte zvolený program a zda je stisknuté tlačítko start.
Zkontrolujte, zda pračka není v režimu pauzy.
Může to být způsobeno netěsností mezi přívodním ventilem a hadicí;
v takovém případě vyměňte těsnění a utáhněte hadici a ventil.
Zkontrolujte, zda je filtr správně zavřený.
Z důvodu nevhodného rozdělení prádla může pračka:
Pokoušet o vyvážení prádla, prodloužením doby odstředění.
Snížit rychlost odstředění k snížení vibrací a hluku.
Vyloučit odstředění pro ochranu spotřebiče.
Ujistěte se, zda je prádlo vyvážené. Pokud ne, uspořádejte jej a
restartujte program.
Může to být z důvodu, že není zcela odčerpána voda: počkejte
několik minut. Pokud problém trvá, viz část Error 3.
Některé modely jsou vybavené funkcí „bez odstředění“: zkontrolujte,
zda není zapnutá.
Zkontrolujte možnosti nastavení, které mohou vyloučit odstředění.
Voda na podlaze nebo
v blízkosti spotřebiče
Pračka neodstřeďuje
Silné vibrace/hluk
během odstřeďování
Použití nadměrného množství pracího prostředku může mít vliv na
spuštění odstředění.
Pračka není vyvážená: v případě potřeby nastavte pomocí
nastavitelných nožiček dle příslušné kapitoly.
Zkontrolujte, zda jsou odstraněné přepravné šrouby, gumové vložky
a podložky.
Zkontrolujte, zda se v bubnu nenacházejí cizí předměty (mince,
háčky, knoflíky apod…).
Standardní záruka výrobce se vztahuje na elektrické nebo mechanické závady
výrobku ze strany výrobce. Pokud je závada způsobena faktory mimo výrobku,
nesprávným použitím nebo nedodržením pokynů v návodu, výrobce nenese
odpovědnost a za opravy může být účtován poplatek.
84
Pokud problém trvá, ihned
autorizované servisní středisko.
- tmavější voda z máchání: je to z důvodu
potlačení zeolitů, které nemají negativní
vliv na účinek máchání.
Důrazně doporučujeme používat originální
náhradní díly, které jsou k dostání u vašeho
servisního střediska.
- bílý prášek (zeolit) na prádle na konci
praní: je to normální, prášek nebyl
absorbován látkou a nezmění její barvu.
Záruka
Na výrobek se vztahuje záruka dle
podmínek uvedených na certifikátu
dodaném s výrobkem. Záruční certifikát
musí
být
kompletně
vyplněný.
Uschovejte si jej na bezpečném místě
pro případ požadavky autorizovaného
servisního střediska.
- pěna ve vodě v posledním máchání:
neindikuje
to
nevyhnutně
špatné
máchání.
- bohatá pěna: toto je často z důvodu
aniontové aktivní povrchové látky u
prostředků, které lze těžko odstranit z
prádla.
V takovém případě neprovádějte opakované
máchání k odstranění tohoto efektu:
nepomůže to.
kontaktujte
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za
tiskové chyby v návodu dodaném se
spotřebičem. Také si vyhrazuje právo na
jakékoliv změny užitečné pro tento výrobek
bez změny jeho základních vlastností.
85
CS
Použití ekologických pracích prostředků
bez fosfátů může způsobit následující:
86
Ďakujeme, že ste si vybrali práčku značky
Hoover. Sme hrdí na to, že Vám môžeme
ponúknuť nové, inovatívne a technologicky
vyspelé produkty, s kompletným radom
domácich spotrebičov pre zabezpečenie
skutočnej pomoci pri každodenných
činnostiach.
Tento spotrebič je označený podľa
Európskej smernice 2012/19/EU
O odpade
z
elektrických
a elektronických zariadení (OEEZ).
OEEZ obsahujúce znečisťujúce látky (ktoré
môžu spôsobovať negatívne dopady na
životné prostredie) a základné komponenty
(ktoré je možné opäť využiť). Je potrebné
podrobiť OEEZ špecifickému zaobchádzaniu,
pre
odstránenie
a likvidáciu
všetkých
znečisťujúcich látok a obnovu a recykláciu
všetkých materiálov. Jednotlivci môžu zohrať
dôležitú úlohu pri zaistení, aby OEEZ
nezostalo problémom pre životné prostredie;
je dôležité dodržiavať určité základné pravidlá:
Pozorne si prečítajte tento návod pre
správne a bezpečné užívanie spotrebiča a
pre užitočné tipy ohľadom údržby.
Spotrebič používajte len po
dôkladnom preštudovaní týchto pokynov.
Majte tento návod vždy po ruke a v dobrom
stave pre prípadného ďalšieho majiteľa.
l OEEZ sa nesmie likvidovať spoločne
s bežným komunálnym odpadom.
Skontrolujte, či je so spotrebičom dodaný
tento návod, záručný list, adresy servisných
stredísk a š títok s energetickou účinnosťou.
Skontrolujte, či je zástrčka, diel na odtokovú
hadicu a zásobník pracích prostriedkov alebo
zásobník na bielidlo (iba pri niektorých
modeloch) súčasťou dodávky. Odložte si
všetky tieto diely na bezpečnom mieste.
l OEEZ musí byť odovzdané na príslušných
zberných miestach spravovaných obcou
alebo mestom alebo príslušnými podnikmi.
V mnohých krajinách sa uskutočňuje pri
veľkých OEEZ zber z domu.
V mnohých krajinách, keď si zakúpite nový
spotrebič, starý je možné odovzdať predajcovi,
ktorý ho bezplatne vyzdvihne na základe
výmeny jedného za druhý, ak ide o zariadenie
ekvivalentného typu a má rovnaké funkcie ako
dodávané zariadenie.
Každý výrobok je označený jedinečným 16miestnym kódom, tiež nazývaným „sériové
číslo”, vytlačeným na š títku na spotrebiči
(oblasť otvoru) alebo v dokumentácii vo vnútri
výrobku. Tento kód je špecifickou ID kartou
produktu, ktorú potrebujete k registrácii a na
kontakt s Hoover servisným strediskom.
Obsah
1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ
2. INŠTALÁCIA
3. PRAKTICKÉ RADY
4. ÚDRŽBA A ČISTENIE
5. PRÍRUČKA RÝCHLEHO ŠTARTU
6. OVLÁDACIE PRVKY A PROGRAMY
7. CYKLUS SUŠENIA
8. AUTOMATICKÝ CYKLUS
PRANIA/SUŠENIA
9. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV
A ZÁRUKA
87
SK
Životné prostredie
Nedovoľte deťom hrať sa so
spotrebičom. Čistenie a údržbu
nesmú vykonávať deti bez dozoru.
1. ZÁKLADNÉ
BEZPEČNOSTNÉ
PRAVIDLÁ
l Tento
spotrebič je určený na
používanie v domácnosti a
podobných miestach:
− Zamestnanecké kuchyne v
predajniach, kanceláriách alebo
inom pracovnom prostredí;
− Na farmách;
− Klientmi hotelov, motelov a
iných ubytovacích zariadení;
− Na mieste pre výdaj raňajok.
Iné použitie tohto spotrebiča mimo
domáceho prostredia alebo pre
typické domáce č innosti, ako je
komerčné využitie odborníkmi alebo
skúsenými užívateľmi, je vylúčené
z vyššie uvedených aplikácií. Ak
nepoužívate spotrebič v súlade s
vyššie uvedenými podmienkami,
môže sa skrátiť jeho životnosť a
môžete stratiť právo na záručnú
opravu. Akékoľvek poškodenie
spotrebiča vyplývajúce z použitia iného
ako domáceho (aj keď sa nachádza v
domácnosti) nebude akceptované
výrobcom pri uplatnení záruky.
l Tento spotrebič môžu používať
deti od 8 rokov a osoby so
zníženými fyzickými, senzorickými
alebo mentálnymi schopnosťami,
alebo
bez
dostatočných
skúseností a znalostí, pokiaľ sú
pod dohľadom alebo boli poučené
o bezpečnom používaní spotrebiča
a porozumeli možnému riziku.
88
l Nedovoľte
deťom hrať sa so
spotrebičom.
l Deti
do 3 rokov držte mimo
dosah, pokiaľ nie sú neustále
pod dohľadom.
l Ak
je poškodený prívodný kábel,
musí ho vymeniť výrobca, jeho
servisný technik alebo podobne
kvalifikovaná osoba, aby sa
zabránilo nebezpečenstvu.
l Na
pripojenie vody používajte
len
hadice
dodané
so
spotrebičom (nepoužívajte staré
hadice).
l Tlak
vody musí byť v rozsahu
od 0,05 MPa až 0,8 MPa.
l Zabezpečte,
aby
koberec
neblokoval dno práčky a vetracie
otvory.
l Stav
vypnutia
zabezpečíte
nastavením príslušného symbolu
na ovládacom prvku do vertikálnej
pozície. Akákoľvek iná pozícia
tohto ovládača práčku zapne
(len pre modely s gombíkom
programov).
l Konečný
cyklus práčky bude bez
ohrevu (cyklus chladenia) pre zaistenie,
že bielizeň zostala pri teplote,
ktorá nepoškodí bielizeň.
l Bielizeň
l Aviváže
alebo
podobné
prostriedky musíte používať
podľa pokynov výrobcu týchto
prostriedkov.
l Po
inštalácii musíte práčku
umiestniť tak, aby zostala zástrčka
ľahko prístupná.
l Spotrebič
sa nesmie inštalovať l Olejom znečistená bielizeň sa
za uzamykateľné dvere, posuvné
môže vznietiť, hlavne pri
dvere alebo za dvere so závesmi
vystaveniu teplu, napríklad v
na opačnej strane k spotrebiču
sušičke. Bielizeň sa zahreje,
tak, že je úplné otváranie dvierok
spôsobí
oxidačnú
reakciu
spotrebiča blokované.
oleja, oxidácia tvorí teplo. Ak
teplo nemôže unikať, bielizeň
l Maximálna
kapacita suchej
sa zahreje dostatočne na vznik
bielizne závisí od modelu (viď
ohňa.
Hromadenie
alebo
ovládací panel.
skladovanie olejom napustených
látok môže zabrániť úniku tepla a
l Spotrebič sa môže používať,
zvýšiť riziko požiaru.
ak boli na čistenie použité
priemyslové chemikálie.
l Ak látky nevyhnutne obsahujú
olej, alebo boli kontaminované
l V spotrebiči nesušte nevypratú
vlasmi ošetrujúcimi výrobkami
bielizeň.
a vložené do spotrebiča, je
nutné ich najskôr vyprať
l Bielizeň znečistená látkami ako
v horúcej vode s pridaným
je olej, acetón, alkohol, benzín,
množstvom pracieho prostriedku.
kerozén, odstraňovač š kvŕn,
Toto zníži, ale neodstráni
terpentín, vosk a odstraňovač
nebezpečenstvo.
vosku musíte vyprať v horúcej
vyberte
všetky
vode s dodatočným množstvom l Z vreciek
predmety ako sú zapaľovače a
pracieho
prostriedku
pred
zápalky.
sušením v sušičke.
89
SK
UPOZORNENIE:
Nikdy nezastavujte spotrebič
pred
ukončením
cyklu
sušenia, ak rýchlo nevyberiete
bielizeň a nerozprestrete ju
pre rozptýlenie tepla.
z penovej
gumy
(latexová
pena),
kúpacia
čapica, vodeodolné textílie,
pogumované diely a bielizeň
alebo vankúše plnené penou sa
nesmú sušiť v tomto spotrebiči.
l Pre
nahliadnutie popisu výrobku
navštívte stránku výrobcu.
Bezpečnostné pokyny
zásobník pracích prostriedkov;
počas prepravy nikdy nepokladajte
práčku otvorom na vozík. Pri
zdvíhaní odporúčame asistenciu
druhej osoby.
č istením alebo údržbou l V prípade poruchy práčku vypnite,
zavrite ventil prívodu vody a
práčky odpojte zástrčku od
nemanipulujte so spotrebičom.
sieťovej zásuvky a zastavte
Ihneď
kontaktujte
najbližšie
ventil prívodu vody.
servisné stredisko a používajte
len originálne náhradné diely.
l Uistite sa, č i je elektrický
Nedodržaním týchto pokynov môžete
systém uzemnený. V opačnom
negatívne ovplyvniť bezpečnosť
prípade vyhľadajte odborný
spotrebiča.
servis.
l Pred
l Nepoužívajte
prevodníky, viacnásobné
zásuvky ani predlžovacie káble.
UPOZORNENIE:
Počas prania môže voda
dosahovať veľmi vysokú
teplotu.
l Pred
otvorením dverí sa uistite, či
nie je v bubne voda.
l Pri
odpájaní spotrebiča neťahajte
Umiestnením značky
na
za prívodný kábel.
produkt deklarujeme na vlastnú
l Nevystavujte práčku dažďu, zodpovednosť zhodu so všetkými
priamemu slnečnému žiareniu požiadavkami EÚ týkajúcimi sa
ani iným poveternostným vplyvom. bezpečnosti, zdravia a ž ivotného
prostredia, ktoré sú zakotvené v
l Pri
premiestňovaní nezdvíhajte legislatíve a týkajú sa daného
práčku za ovládacie prvky ani produktu.
90
2. INŠTALÁCIA
l Prerežte
spojovacie pásky
hadíc, nepoškoďte hadice a
prívodný kábel
1
A
B
A
B
2 alebo 4 skrutky
(A) na zadnej strane spotrebiča
a vyberte 2 alebo 4 poistky (B)
podľa obrázku 1.
B
A
A
SK
l Vyskrutkujte
B
l Prekryte
2 alebo 4 otvory
použitím dodaných krytiek.
l Ak
je práčka určená na
vstavanie,
po
prerezaní
spojovacích pások vyskrutkujte
3 alebo 4 skrutky (A) a dajte
dolu 3 alebo 4 podložky (B).
2
A
1
prípade niektorých modelov,
1 alebo viac podložiek spadne
do spotrebiča: nakloňte práčku
dopredu a vyberte ich. Prekryte
otvor pomocou krytiek dodaných
so spotrebičom.
2
3
l V
UPOZORNENIE:
Držte obalové materiály mimo
dosah detí.
B
C
„polionda“ panel na
dno podľa obrázku 2 (podľa
modelu, zvoľte verziu A, B alebo C).
3
l Umiestnite
91
2
1
Pripojenie vody
3
l Pripojte hadicu na vodu ku kohútiku
(obr.3) a použite iba hadicu dodanú s
výrobkom (nepoužívajte staré súpravy
hadíc).
l Niektoré modely môžu obsahovať jednu
alebo viac z nasledujúcich funkcií:
l HOT&COLD
(obr.
4):
nastavenie
pripojenia vody na horúcu a studenú vodu
pre vyššiu úsporu energie.
Pripojte šedú hadicu k ventilu studenej
vody
a červenú k ventilu horúcej vody.
Práčku je možné pripojiť len k ventilu
studenej vody: v takom prípade sa môžu
niektoré programy spustiť o niekoľko minút
neskôr.
l AQUASTOP
(obr.
5):
zariadenie
umiestnené na prívodnej hadici, ktoré
zastaví prívod vody v prípade poškodenia
hadice; v tomto prípade sa zobrazí
červený symbol v okienku "A" a hadicu
musíte vymeniť. K odskrutkovaniu matice
stlačte jednosmerné poistné zariadenie
"B".
4
1
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - PRÍVODNÁ HADICA
S OCHRANOU (obr. 6): Ak voda
pretečie z hlavnej internej hadice "A",
transparentný izolačný plášť "B" udrží
vodu na dokončenie pracieho cyklu. Na
konci cyklu kontaktujte autorizované
servisné stredisko pre výmenu prívodnej
hadice.
7
Umiestnenie
neohnite hadicu a umiestnite odtokovú
hadicu do umývadla alebo radšej pripojte
k odpadovému potrubiu vo výške
najmenej 50 cm s priemerom väčším ako
je priemer hadice práčky (obr. 7).
92
min 4 cm
max 100 cm
l Postavte práčku k stene, nepritlačte ani
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
podľa obrázku 8:
a.otočením matice v smere hodinových
ručičiek uvoľnite skrutku;
b.otáčajte nožičkou pre zvýšenie alebo
zníženie, až kým sa nedotkne podlahy;
c.zaistite nožičku točením matice, kým sa
nedotkne spodnej časti skrinky práčky.
8
A
B
l Spotrebič pripojte.
UPOZORNENIE:
V prípade potreby výmeny prívodného
kábla kontaktujte autorizované servisné
stredisko.
SK
l Vyrovnajte spotrebič pomocou nožičiek
C
Zásobník pracích prostriedkov
Zásobník pracích prostriedkov je rozdelený
na 3 časti podľa obrázku 9:
l priestor “1”: prací prostriedok na
predpranie;
l priestor “ ”:pre špeciálne prísady,
aviváže, škrob, a pod.;
9
1
2
UPOZORNENIE:
Používajte len tekuté prostriedky;
práčka
automaticky
nastaví
dávkovanie prísad pri každom cykle
počas posledného plákania.
10
l priestor “2”: prací prostriedok na hlavné
pranie.
Pri niektorých modeloch je dodaná tiež
nádoba na tekuté pracie prostriedky
(obr.10). V prípade jej použitia ju vložte do
časti "2". Týmto spôsobom sa tekutý prací
prostriedok dostane do bubna v správnej
chvíli. Nádobu môžete použiť tiež na bielidlo
pri voľbe programu „Plákanie“.
11
UPOZORNENIE:
Niektoré pracie prostriedky sa ťažko
odstraňujú.
V
takom
prípade
odporúčame použitie vloženia nádoby
do bubna (príklad n obrázku 11).
93
3. PRAKTICKÉ RADY
Pred použitím sušiaceho
(PRÁČKY-SUŠIČKY)
Vkladanie bielizne
ŠETRITE energiu a čas voľbou vysokej
rýchlosti otáčok odstredenia pre zníženie
obsahu vody v bielizni pred použitím
programu sušenia.
UPOZORNENIE: pri triedení bielizne sa
uistite:
programu
- vyberte z bielizne kovové predmety, ako
sú mince, sponky;
- zapnite gombíky, zavrite zipsy, stiahnite
voľné a dlhé pásy;
- zo záclon odnímte kolieska;
- dodržiavajte upozornenie na štítku bielizne;
- pre odstránenie odolných škvŕn použite
príslušné prostriedky.
Nasleduje rýchla príručka s tipmi a
odporúčaniami
o
použití
pracích
prostriedkov pri rôznych teplotách. V
každom prípade si vždy prečítajte pokyny
na pracom prostriedku na jeho správne
použitie a dávkovanie.
l Pri praní kobercov, prikrývok alebo iných
Pri praní veľmi znečistenej bielej
bielizne odporúčame použiť program
na bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a
bežný prací prostriedok (heavy duty),
obsahujúci bielidla, ktoré ponúkajú
výnimočné výsledky pri stredných
/vysokých teplotách.
ťažkých tkanín odporúčame vynechať
odstreďovanie.
l Pri praní vlny sa uistite, že je ju možné
prať v práčke. Skontrolujte š títok na
bielizni.
Užitočné odporúčania pre užívateľa
Tipy na ekonomické využitie spotrebiča.
Maximalizujte veľkosť náplne
l Najlepšie výsledky šetrenia energie, vody
a pracích prostriedkov dosiahnete
využitím maximálnej kapacity práčky.
Ušetríte až 50% energie praním plnej
náplne namiesto 2 polovičných náplní.
Pri praní medzi 40°C a 60°C musí byť
druh použitého pracieho prostriedku
vhodný na konkrétny typ vlákna a stupeň
znečistenia. Bežné pracie prášky sú
vhodné na „biele“ alebo farebné odolné
tkaniny so silným znečistením, zatiaľ č o
tekuté pracie prostriedky alebo prášky „s
ochranou farby” sú vhodné pre farebné
látky s vysokým stupňom znečistenia.
Potrebujete predpranie?
l Používajte len na veľmi znečistenú
bielizeň! ŠETRÍTE prací prostriedok, čas,
vodu a 5 až 15% energie vynechaním
predprania v prípade bežne znečistenej
bielizne.
Pri praní pri teplote pod 40°C
odporúčame použitie tekutých pracích
prostriedkov
alebo
prostriedkov
špeciálne označených ako vhodné na
pranie pri nízkej teplote.
Je potrebná horúca voda?
l Odstráňte škvrny odstraňovačom alebo
namočte bielizeň vo vode pred praním
pre zníženie potreby programu s horúcou
vodou. Voľbou programu 60°C môžete
ušetriť až 50% energie.
94
Pri praní vlny alebo hodvábu
používajte len pracie prostriedky určené
výhradne pre tieto látky.
4. ÚDRŽBA A ČISTENIE
Na čistenie vonkajších častí práčky použite
vlhkú utierku, nepoužívajte drsné prášky,
alkohol ani rozpúšťadlá. Práčka nevyžaduje
žiadnu špeciálnu údržbu: vyčistite zásobník
pracích prostriedkov a filter; niekoľko tipov o
premiestňovaní práčky alebo dlhodobom
odstavení je popísaných nižšie.
SK
Čistenie zásobníka pracích
prostriedkov
l Odporúčame
Odporúčania v prípade
premiestňovania a dlhodobého
odstavenia spotrebiča
l K tomu vytiahnite zásobník miernym
l V prípade že budete skladovať práčku v
čistiť zásobník pracích
prostriedkov,
aby
ste
zabránili
hromadeniu zvyškov prostriedkov a
prísad.
nevykurovanej miestnosti
vypustite všetku vodu z rúr.
ťahom, vyčistite pod tečúcou vodou a
zasuňte na miesto.
dlhší
čas,
l Odpojte práčku od elektrickej siete.
Čistenie filtra
l Znížte koniec hadice nad misu a vypustite
zvyšnú vodu.
l Práčka je vybavená špeciálnym filtrom na
zachytenie veľkých zvyškov, ako sú
gombíky alebo mince, ktoré môžu upchať
odtokový otvor.
l Po vypustení pripevnite hadicu remeňom.
l LEN
V
PRÍPADE
NIEKTORÝCH
MODELOV: vyberte hadičku, odstráňte
uzáver a zachyťte vodu do nádoby.
l Pred vyskrutkovaním filtra odporúčame vložiť
pod neho utierku na zachytenie vody.
l Otočte filter proti smeru hodinových ručičiek
po bod zastavenia vo vertikálnej pozícii.
l Vyberte a vyčistite filter; po skončení ho
nasaďte otočením v smere hodinových
ručičiek.
l Opakujte
predchádzajúce
kroky
v
opačnom poradí na zostavenie všetkých
dielov.
95
5. PRÍRUČKA RÝCHLEHO
ŠTARTU
6. OVLÁDACIE PRVKY A
PROGRAMY
Táto práčka automaticky prispôsobí hladinu
vody podľa typu a množstva bielizne. Tento
systém ponúka skvelú úsporu energie a
značnú redukciu dĺžky prania.
A
Voľba programu
l Zapnite práčku a zvoľte požadovaný
program.
l Nastavte
teplotu prania a
požadované tlačidlo „možnosti“.
Q
SUŠENIE
Ak chcete spustiť cyklus sušenia
automaticky
po
praní,
zvoľte
požadovaný
program
pomocou
tlačidla VOĽBY SUŠENIA.
V opačnom prípade bude možné
dokončiť pranie a potom zvoliť
program sušenia a náplň.
l Stlačením
tlačidla
spustite pranie.
F
ŠTART/PAUZA
l Na konci programu sa zobrazí správa
"End" (Koniec) alebo
príslušná LED kontrolka.
sa
O PLMN H I
stlačte
rozsvieti
Pred otvorením dvierok počkajte,
pokiaľ kontrolka ZAMKNUTÉ DVIERKA
nezhasne.
l Vypnite práčku.
Pre akýkoľvek typ prania viď tabuľku
programov a postupujte podľa tohto
poradia.
Technické údaje
Tlak vody:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Otáčky pri odstredení:
viď štítok so základnými údajmi.
Max.príkon/ Istenie/ Napätie napájania:
viď štítok so základnými údajmi.
96
A
B
C
D
G
E
C
D
B
Volič programov v polohe OFF
Tlačidlo ŠTART/PAUZA
Tlačidlo ODLOŽENÝ ŠTART
Tlačidlo VOĽBA SUŠENIA /
FUNKCIA PARY
E Tlačidlo RÝCHLY/STUPEŇ
ZNEČISTENIA
F Tlačidlo
VOĽBA TEPLOTY
G Tlačidlo VOĽBA OTÁČOK
ODSTREDENIA
F+G UZAMKNUTIE TLAČIDIEL
H Digitálny displej
I Kontrolky VOĽBA SUŠENIA
L Kontrolka ZAMKNUTÉ DVIERKA
M Kontrolka REŽIM HMOTNOSTI
N Kontrolka UZAMKNUTIE TLAČIDIEL
O Kontrolky VOĽBA TEPLOTY
P Kontrolky VOĽBA OTÁČOK
ODSTREDENIA
Q Oblasť ONE TOUCH
Po otočení voliča programov sa displej
rozsvieti a zobrazí nastavenia pre
zvolený program.
Z dôvodu úspory energie sa na konci
cyklu alebo počas nečinnosti úroveň
kontrastu displeja zníži.
PRIDANIE
ALEBO
ODSTRÁNENIE
ODEVOV NA PRANIE PO SPUSTENÍ
PROGRAMU (POZASTAVENIE)
l Stlačte a podržte tlačidlo ŠTART/PAUZA
na približne 2 sekundy (bude blikať
niektorá
kontrolka
a ukazovateľ
zostávajúceho č asu, č o znamená, ž e
práčka je pozastavená).
l Pred otvorením dverí počkajte, kým
zhasne svetlo ZAMKNUTÉ DVIERKA.
Pozn.: Ak chcete práčku vypnúť,
otočte volič programov do polohy
OFF.
l Stlačením
tlačidla
spustite zvolený cyklus.
Než otvoríte dvierka, skontrolujte, či je
hladina vody pod otvorom dvierok,
aby sa nevyliala.
ŠTART/PAUZA
l Po pridaní alebo odstránení kusov na
pranie zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo
ŠTART/PAUZA (program sa spustí tam,
kde sa prerušil).
l Po
zvolení programu zostane volič
programov na zvolenom programe až do
skončenia cyklu.
l Na konci programu sa na displeji zobrazí
nápis
„End“
(Koniec)
a svetlo
ZAMKNUTÉ DVIERKA zhasne, takže
bude možné dvierka otvoriť.
ZRUŠENIE PROGRAMU
l Ak chcete program zrušiť, nastavte volič
do polohy OFF.
l Počkajte 2 minúty, kým bezpečnostné
zariadenie odomkne dvierka.
l Vypnite práčku otočením voliča do polohy
OFF.
Tlačidlo ODLOŽENÝ ŠTART
Volič programov sa musí na konci
každého cyklu alebo pri spustení
ďalšieho cyklu prania pred výberom
a spustením ďalšieho programu vrátiť
do polohy OFF.
l Pomocou
tohto
tlačidla
môžete
predprogramovať cyklus prania tak, aby
sa
spustenie
cyklu
oneskorilo
o maximálne 24 hodín.
l Na
oneskorenie
nasledovný postup:
Tlačidlo ŠTART/PAUZA
spustenia
použite
- Zvoľte požadovaný program.
- Jedným
stlačením
tlačidla
na
oneskorené spustenie ho aktivujte (na
displeji sa zobrazí h00) a potom ď alším
stlačením nastavte oneskorenie 1
hodinu (na displeji sa zobrazí h01). Pri
každom
stlačení
tlačidla
sa
prednastavené oneskorenie zvýši o
1 hodinu, kým sa na displeji nezobrazí
h24, kedy sa ďalším stlačením tlačidla
oneskorené spustenie vynuluje.
PRED výberom tlačidla Š TART/PAUZA
zatvorte dvierka.
l Stlačením spustite zvolený cyklus.
Po stlačení tlačidla Š TART/PAUZA
môže uplynúť niekoľko sekúnd, než
spotrebič začne pracovať.
97
SK
Volič programov v polohe OFF
- Potvrďte stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA.
Odpočítavanie oneskorenia sa spustí a po
jeho skončení sa program spustí
automaticky.
l Oneskorené spustenie je možné zrušiť
otočením voliča programov do polohy OFF.
Ak počas používania práčky nastane
výpadok napájania, zvolený program sa
uloží v špeciálnej pamäti a po obnovení
napájania práčka pokračuje tam, kde
skončila.
Tlačidlá možností je potrebné zvoliť
pred stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA.
Ak zvolíte možnosť, ktorá nie je
kompatibilná so zvoleným programom,
kontrolka danej možnosti bude najprv
blikať a potom zhasne.
l Iba cyklus sušenia:
pomocou otočného ovládača vyberte
požadovaný program sušenia podľa
vášho textilu. Stlačením tohto tlačidla je
možné vybrať stupeň suchosti, ktorý je
iný než predvolený (okrem programu na
sušenie vlny).
l Ak chcete cyklus zrušiť počas fázy
sušenia, stlačte toto tlačidlo približne na
3 sekundy.
VÝSTRAHA:
Po zrušení programu sušenia sa začne
fáza chladenia a pred otvorením
dvierok počkajte približne 10/20 minút.
l Na konci programu sa na displeji zobrazí
Tlačidlo VOĽBA
FUNKCIA PARY
SUŠENIA
nápis
„End“
(Koniec)
a svetlo
ZAMKNUTÉ DVIERKA zhasne, takže
bude možné dvierka otvoriť.
/
Pomocou tohto tlačidla si môžete vybrať
medzi dvomi rôznymi možnosťami:
- VOĽBA SUŠENIA
l Pre automatický cyklus prania/sušenia:
po výbere pracieho programu podľa typu
bielizne vyberte stlačením tohto tlačidla
stupeň suchosti. Na konci pracieho
programu sa automaticky spustí zvolený
cyklus sušenia.
Ak prací program nebude kompatibilný
so zvoleným automatickým sušením,
táto funkcia sa neaktivuje.
Ak
prekročíte
maximálnu
várku
bielizne, ktorú je možné usušiť,
uvedenú v tabuľke programov, bielizeň
sa nemusí vysušiť dostatočne.
l Ak
chcete
výber
odstrániť
pred
spustením
programu,
opakovane
stláčajte
tlačidlo,
kým
kontrolky
nezhasnú,
alebo
presuňte
volič
programov do polohy OFF.
98
Cyklus sušenia je možné zrušiť aj
otočením voliča programov do polohy
OFF (Vypnuté). Pred otvorením
dvierok je potrebné počkať na
skončenie fázy chladenia (10/20
minút) a zhasnutie svetla ZAMKNUTÉ
DVIERKA.
- FUNKCIA PARY
Po výbere programu „AKTÍVNA PARA“
vyberte jednu z troch rôznych intenzít
úpravy parou, ktorá je vhodná pre suché
alebo mokré oblečenie, a podľa typu látky:
- Aktívna para pre syntetiku/zmiešané
(predvolený výber) na displeji sa
zobrazí P1
Tento program je vhodný pre syntetiku
a zmiešané oblečenie. Ak sa v prípade
mokrého oblečenia (t.j. po praní) po
odstreďovaní zvolí uvoľnenie záhybov,
suché oblečenie bude mať ideálnu
vlhkosť na ľahké žehlenie. Stredný čas.
- Osvieženie parou
(dve stlačenia tlačidla) na displeji sa
zobrazí P3
Vďaka pôsobeniu pary sa oblečenie
osvieži a uvoľnia sa záhyby. Tento
program tvorí začiatočná fáza, počas
ktorej sa privádza para, a koncová fáza,
pri ktorej sa odstráni nadbytočná vlhkosť,
aby bolo možné rýchle použitie. Tento
cyklus je vhodný pre suché oblečenie.
l Z dôvodu ochrany látky nie je možné
teplotu zvýšiť nad maximálnu hodnotu
povolenú pre daný program.
l Ak chcete vykonať studené pranie, všetky
kontrolky musia byť zhasnuté.
Tlačidlo
VOĽBA
ODSTREDENIA
l Stlačením tohto tlačidla je možné znížiť
maximálne otáčky a ak chcete, cyklus
odstreďovania môžete zrušiť.
l Ak na etikete nie sú uvedené konkrétne
informácie, je možné použiť maximálne
odstreďovanie, ktoré sa v programe
predpokladá.
Táto funkcia je vhodná pre náplň max. do
1,5 kg.
Aby sa zabránilo poškodeniu látky,
otáčky nie je možné zvýšiť viac, ako je
maximum povolené pre daný program.
Tlačidlo RÝCHLY/STUPEŇ
ZNEČISTENIA
Pomocou tohto tlačidla môžete vyberať
medzi
dvomi
rôznymi
možnosťami,
v závislosti od zvoleného programu:
- RÝCHLY
Toto
tlačidlo
sa
aktivuje,
keď
na otočnom ovládači vyberiete program
RÝCHLY (14/30/44 Min.) a umožní vám
vybrať jedno z troch uvedených trvaní.
OTÁČOK
l Ak chcete cyklus odstreďovania znovu
aktivovať, stlačte toto tlačidlo, kým
nedosiahnete otáčky odstreďovania, ktoré
chcete nastaviť.
l Otáčky odstreďovania je možné upraviť
bez pozastavenia práčky.
Príliš veľa pracieho prostriedku môže
spôsobiť nadmerné penenie. Ak
spotrebič zistí prítomnosť veľkého
množstva peny, môže vylúčiť fázu
odstreďovania alebo predĺžiť trvanie
programu a zvýšiť spotrebu vody.
- Tlačidlo STUPEŇ ZNEČISTENIA
l Po
zvolení
programu
sa
bude
automaticky zobrazovať čas prania
nastavený pre tento program.
l Táto možnosť vám umožňuje výber medzi
3 úrovňami intenzity prania úpravou dĺžky
programu, podľa toho, ako je textil znečistený
(dá sa používať iba na niektorých programoch,
ako je to uvedené v tabuľke programov).
Práčka je vybavená špeciálnym
elektronickým
zariadením,
ktoré
zabráni cyklu odstreďovania, ak by
bola náplň nevyvážená. Tým sa
znižuje hlučnosť a vibrácie práčky
a následne predlžuje jej životnosť.
Tlačidlo VOĽBA TEPLOTY
l Pomocou tohto tlačidla môžete meniť
teplotu pracích cyklov.
99
SK
- Aktívna para pre bavlnu
(jedno stlačenie tlačidla) na displeji sa
zobrazí P2
Tento program je určený pre bavlnené
oblečenie. Ak sa v prípade mokrého
oblečenia (t.j. po praní) po odstreďovaní
zvolí uvoľnenie záhybov, suché oblečenie
bude mať ideálnu vlhkosť na ľahké
žehlenie. Stredný čas.
2) TRVANIE CYKLU
UZAMKNUTIE TLAČIDIEL
l Keď je zvolený program, na displeji sa
automaticky zobrazuje typické trvanie
cyklu, ktoré sa môže líšiť v závislosti od
zvolených možností.
l Súčasným stlačením tlačidiel VOĽBA
TEPLOTY
a
VOĽBA
OTÁČOK
ODSTREDENIA na približne 3 sekundy
môžete uzamknúť tlačidlá na práčke.
Takto môžete zabrániť náhodným alebo
neželaným zmenám pri náhodnom
stlačení tlačidla na displeji počas cyklu.
l Počas úvodnej plniacej fázy cyklu práčka
vypočíta skutočný potrebný čas cyklu na
základe
veľkosti
náplne,
obsahu
a zvolených možností. Skutočný č as
prania sa potom zobrazí. Tento čas sa
môže počas prania prepočítať v závislosti
od množstva pracieho prostriedku
a vyváženia náplne.
l Zámok tlačidiel je možné jednoducho
zrušiť súčasným stlačením týchto dvoch
tlačidiel ešte raz alebo vypnutím
spotrebiča.
3) KONTROLKA ZAMKNUTÝCH DVIEROK
Digitálny displej
l Kontrolka svieti, keď sú dvierka úplne
zatvorené.
Prostredníctvom systému ukazovateľov na
displeji môžete byť neustále informovaní
o stave práčky.
3 4
2
Dvierka zatvorte PRED
tlačidla ŠTART/PAUZA.
výberom
1
l Keď stlačíte tlačidlo ŠTART/PAUZA na
práčke
so
zatvorenými
dvierkami,
kontrolka bude chvíľu blikať a potom sa
rozsvieti.
6
7
Ak dvierka nie sú riadne zatvorené,
kontrolka bude blikať približne
ďalších 7 sekúnd a potom sa príkaz
na spustenie automaticky zruší.
V tomto prípade dvierka riadne
zatvorte
a
stlačte
tlačidlo
ŠTART/PAUZA.
5
1) KONTROLKY VOĽBY SUŠENIA
Tieto kontrolky zobrazujú stupne suchosti,
ktoré je možné zvoliť pomocou príslušného
tlačidla:
EXTRA SUCHÉ
(vhodný pre uteráky,
objemné náplne).
župany
SUCHÉ NA ŽEHLENIE
(necháva bielizeň pripravenú
žehlenie).
a
l Pred otvorením dverí počkajte, kým
na
4) Kontrolka režimu hmotnosti (funkcia
aktívna iba na niektorých programoch)
zhasne svetlo ZAMKNUTÉ DVIERKA.
l Počas prvých minút cyklu kontrolka
SUCHÉ NA ULOŽENIE
(pre bielizeň, ktorá sa uloží bez
žehlenia).
100
„Režim
hmotnosti“
svieti,
kým
inteligentný snímač odváži bielizeň
a podľa toho upraví čas cyklu a spotrebu
vody a elektrickej energie.
l Počas
všetkých fáz prania funkcia
„Režim
hmotnosti“
umožňuje
monitorovanie informácií o náplni v bubne
a počas prvých minút prania:
- upravuje množstvo potrebnej vody,
5) KONTROLKA ZÁMKU TLAČIDIEL
Táto kontrolka ukazuje, že tlačidlá sú
zamknuté.
- riadi plákanie podľa typu zvolenej látky,
ktorá sa má prať,
- upravuje rytmus otáčania bubna pre
praný typ látky,
- rozoznáva prítomnosť príliš veľkého
množstva peny a v prípade potreby
upravuje množstvo oplachovej vody,
- upravuje otáčky odstreďovania podľa
náplne, čím zabraňuje nevyváženosti.
Zobrazujú
teplotu
prania
zvoleného
programu, ktorú je možné zmeniť pomocou
príslušného tlačidla (ak je to povolené).
Ak chcete vykonať studené pranie, všetky
kontrolky musia byť zhasnuté.
7) KONTROLKY OTÁČOK ODSTREĎOVANIA
Zobrazujú otáčky odstreďovania zvoleného
programu, ktoré je možné obmedziť alebo
vynechať pomocou príslušného tlačidla.
101
SK
6) KONTROLKY TEPLOTY PRANIA
- určuje dĺžku cyklu prania,
ONE TOUCH (JEDEN DOTYK)
l Inteligentná
Tento spotrebič je vybavený technológiou
One
Touch,
ktorá
prostredníctvom
aplikácie
umožňuje
komunikáciu
so
smartfónmi na báze operačného systému
Android vybavenými funkciou NFC (Near
Field Communication).
l Výkazy – štatistika prania a tipy pre
l Stiahnite
si do
Hoover Wizard.
smartfónu
inteligentnej
dezinfekcie
problémov.
efektívnejšie využitie práčky.
Všetky podrobnosti o funkciách One
Touch môžete zistiť prezeraním
aplikácie v režime DEMO alebo na
stránke:
www.hooveronetouch.com
aplikáciu
Aplikácia
Hoover
Wizard
je
k dispozícii
pre
zariadenia
so
systémom Android a iOS, pre tablety
aj smartfóny. S práčkou však môžete
komunikovať a potenciál ponúkaný
technológiou
One Touch môžete využiť iba so
smartfónmi so systémom Android
vybavenými technológiou NFC, podľa
nasledovnej funkčnej schémy:
Smartfón Android
s technológiou NFC
Komunikácia
s práčkou + obsah
Smartfón Android bez
technológie NFC
Iba obsah
Tablet Android
Iba obsah
Apple iPhone
Iba obsah
Apple iPad
Iba obsah
starostlivosť – cykly
kontroly
a automatickej
a sprievodca
riešením
AKO POUŽÍVAŤ FUNKCIU ONE
TOUCH
PRVÝKRÁT – registrácia práčky
l Vstúpte do ponuky „Nastavenia“vášho
smartfónu Android a aktivujte funkciu
NFC v ponuke „Bezdrôtové pripojenie
a siete“.
Proces aktivácie funkcie NFC sa môže
líšiť v závislosti od modelu smartfónu
a jeho verzie OS Android. Podrobné
informácie
nájdete
v návode
k smartfónu.
l Otočením ovládača do polohy One
Touch aktivujte snímač na ovládacom
paneli.
FUNKCIE
Hlavné funkcie dostupné pomocou aplikácie
sú:
l Otvorte aplikáciu, vytvorte používateľský
l Hlasový pomocník – sprievodca na
pomoc pri výbere ideálneho cyklu iba
pomocou troch hlasových vstupov
(oblečenie/látka,
farba,
úroveň
znečistenia).
l Programy – na sťahovanie a spúšťanie
nových pracích programov.
102
profil a zaregistrujte spotrebič podľa
pokynov na displeji telefónu alebo podľa
„Stručnej príručky“ dodávanej so
zariadením.
Ďalšie informácie, často kladené
otázky a video na jednoduchú
registráciu nájdete na stránke:
www.hooveronetouch.com/how-to
l Vždy, keď budete chcieť práčku ovládať
pomocou
aplikácie,
najprv
musíte
aktivovať režim One Touch otočením
ovládača na ukazovateľ One Touch.
l Odomknite
svoj
telefón
(z pohotovostného režimu) a aktivujte
funkciu NFC; potom postupujte podľa
vyššie uvedených krokov.
l Ak chcete spustiť prací cyklus, naložte
bielizeň, nasypte
a zatvorte dvierka.
prací
prostriedok
Ak polohu antény NFC nepoznáte,
smartfónom
zľahka
pohybujte
krúživým pohybom nad logom One
Touch, kým aplikácia nepotvrdí
pripojenie. Aby bol presun údajov
úspešný, je nevyhnutné POČAS
TÝCHTO
NIEKOĽKÝCH
SEKÚND
POSTUPU NECHAŤ SMARTFÓN NA
OVLÁDACOM PANELI; správa na
zariadení
bude
informovať
o správnom
výsledku
operácie
a oznámi vám, keď bude možné
smartfón zobrať preč.
l Vyberte v aplikácii požadovanú funkciu
(napr. spustenie programu, cyklus
inteligentnej
kontroly,
aktualizáciu
štatistiky atď.).
l Postupujte podľa pokynov na displeji
telefónu a keď vás o to aplikácia požiada,
NECHAJTE HO NA logu One Touch na
ovládacom paneli práčky.
Prenos
údajov
medzi
práčkou
a smartfónom môžu ovplyvniť alebo
mu môžu zabrániť hrubé obaly alebo
kovové
nálepky
na
smartfóne.
V prípade potreby ich odstráňte.
Pri výmene niektorých komponentov
smartfónu (napr. zadného krytu,
batérie atď.) za neoriginálne môže
dôjsť k odstráneniu antény NFC, takže
aplikácia sa nebude dať naplno
využívať.
Spravovanie
a ovládanie
prostredníctvom aplikácie je
iba „zblízka“: preto nie je
vykonávať operácie diaľkovo
z inej miestnosti, mimo domu).
POZNÁMKY:
Smartfón umiestnite tak, aby anténa
NFC
na
jeho
zadnej
strane
zodpovedala polohe loga One Touch
na spotrebiči.
103
práčky
možné
možné
(napr.
SK
NABUDÚCE – Bežné použitie
Tabuľka programov
1)
(MAX.) *
2
(pozri ovládací panel)
PROGRAM
(MAX.)
Aktívna para
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
2)
4)
4)
Zmiešaná
3
Kompletná
4
dezinfekcia
All In One 4)
2
59 Min.
3 3,5 4
4 4,5 5
5
60°
2 2,5 3
3 3,5 3,5
40°
1
1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
30°
30' 2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
30°
44' 3
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
40°
6
6
7
8
8
9
10 10
60°
Biela +
2)
6
Predpieranie 4)
6
7
8
8
9
10 10
90°
3) 4)
Bavlna**
2)
4)
Plákanie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Odčerpanie a
Odstredenie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jemná
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
40°
Vlna a Hodváb
1
1
1
2
2
2
2
2
30°
Sušenie vlny
1
1
1
1
1
1
1
1
-
Zmiešaná
3
3 3,5 4
4 4,5 5
5
-
4
5
6
7
-
(sušenie)
Bavlna
(sušenie)
5
5
6
6
1
40°
4 4,5 5,5 5,5 6 6,5 6,5
3
2
-
14' 1
Rýchly
1
Prispôsobiteľné nastavenie, ktoré komunikuje s aplikáciou vo vašom smartfóne
a slúži na sťahovanie cyklov (pozrite si príslušnú časť). Od výroby je nastavený
predvolený program Auto-Hygiene (Automatická dezinfekcia), ktorý vykoná
dezinfekciu práčky.
104
Po výbere programu RÝCHLY na
otočnom ovládači bude možné
pomocou tlačidla RÝCHLY vybrať
jeden z troch dostupných rýchlych
programov 14’, 30’ a 44’.
4)
Programy na automatické sušenie.
INFORMÁCIE
PRE
SKÚŠOBNÉ
LABORATÓRIÁ (podľa noriem EN
50229)
Prečítajte si, prosím, tieto poznámky:
* Maximálna kapacita suchého oblečenia,
podľa použitého modelu (pozri ovládací
panel).
(Iba pre modely s priehradkou
na kvapalný prací prostriedok)
Ak sa škvrny, na ktoré je potrebné
naniesť
tekuté
bielidlá,
nachádzajú iba na obmedzenom
počte kusov, v práčke je možné
vykonať predbežné odstránenie
škvŕn.
Nalejte bielidlo do nádobky na
tekuté
bielidlo,
vloženej
do
priehradky
s označením
„2“
v zásuvke na pracie prostriedky,
a nastavte špeciálny program
PLÁKANIE.
Po skončení tejto fázy otočte volič
programov
do
polohy
OFF
(Vypnuté), pridajte zvyšné textílie
a pokračujte s bežným praním
v najvhodnejšom programe.
1)
2)
Pranie
Použite program ** so zvoleným
maximálnym
stupňom
znečistenia,
maximálnymi otáčkami odstreďovania
a teplotou 60 °C. Program odporúčaný aj
pre test s nižšou teplotou.
Sušenie
Prvé sušenie s hmotnosťou A kg (náplň
tvoria vankúše a uteráky) s výberom
programu na sušenie bavlny (
sušenie do skrine (
).
)
Druhé sušenie s hmotnosťou B kg (náplň
tvorí
posteľná
bielizeň
a uteráky)
s výberom programu na sušenie bavlny
(
Keď sa zvolí program, na displeji
sa zobrazí odporúčaná teplota
prania, ktorú je možné znížiť (ak
je
to
dovolené)
pomocou
príslušného tlačidla.
Na
uvedených
programoch
môžete upraviť trvanie a intenzitu
prania pomocou tlačidla STUPEŇ
ZNEČISTENIA.
105
) sušenie do skrine (
).
Kapacita
(pranie)
(kg)
A (kg)
B (kg)
Prvé
sušenie
Druhé
sušenie
6
4
2
6
5
1
7
5
2
8
5
3
8
6
2
9
6
3
10
6
4
10
7
3
SK
3)
Výber programov
Na čistenie rôznych typov textílií a rôznych
úrovní znečistenia má práčka osobitné
programy, ktoré vyhovujú rôznym potrebám
pri praní (pozri tabuľku programov).
PRANIE
l Niektoré veľké tmavé kusy, napríklad
džínsy a uteráky, sa musia vždy prať
osobitne.
l Nikdy nemiešajte NESTÁLOFAREBNÉ
Aktívna para
Tento
exkluzívny
program
využíva
ošetrenie parou, pomocou ktorého môžete
obmedziť a uvoľniť záhyby a dosiahnuť tak
jednoduchšie žehlenie pri ideálnej hladine
vlhkosti.
Pomocou špeciálneho tlačidla je možné
vybrať
tri
rôzne
úrovne
intenzity
prispôsobené pre suché alebo mokré odevy
a podobne pre typ látky.
Technológia ALL IN ONE
Práčka je vybavená inovatívnym systémom
s vysokotlakovým prúdom, ktorý strieka
zmes vody a pracieho prostriedku priamo do
náplne.
Špeciálny pohyb motora používaný v
tejto práčke riadi pohyb bubna počas
spúšťania každého programu v spojení s
vysokotlakovým prúdom, ktorý strieka zmes
pracieho prostriedku do náplne. Tento cyklus
zahŕňa
niekoľko
odstreďovaní,
ktoré
pomáhajú, aby roztok pracieho prostriedku
prenikol do vlákien a aby sa odstránili
nečistoty, a zaisťujú najlepšie možné pranie.
Systém ALL IN ONE sa používa aj počas
fáz
napúšťania
vody,
pri
ktorých
vysokotlakový prúd pomáha kompletne
odstrániť zvyšky pracieho prostriedku
zachytené v oblečení.
Zmiešaná
Tento program umožňuje prať látky rôznych
typov a rôzne farby všetky spolu. Otáčavý
pohyb bubna a hladina vody sú počas fáz
prania
a oplachovania
optimalizované.
Presné odstreďovanie znižuje vytváranie
záhybov v látke. Vďaka technológii ALL IN
ONE je možná optimalizácia kompletného
pracieho cyklu.
Plákanie
DÔLEŽITÉ ODPORÚČANIE TÝKAJÚCE
SA ÚČINNOSTI PRANIA:
l Nové farebné oblečenie sa musí prať
osobitne najmenej 5 alebo 6 praní.
látky.
Kompletná dezinfekcia
Tento program zaisťuje hĺbkové čistenie,
účinnú dezinfekciu a protialergické pôsobenie
vďaka optimalizovanému cyklu z hľadiska
teploty a oplachov a eliminuje alergény
a zvyšky pracieho prostriedku. Ideálny pre
ľudí s citlivou pokožkou. Je vhodný pre
bavlnené oblečenie, prané pri teplote 60 °C,
a odporúča sa pre menšiu náplň.
All In One 59 Min.
Tento
špeciálne
navrhnutý
program
umožňuje vysoko kvalitné pranie a zároveň
výrazne skracuje čas prania. Program je
určený pre menšiu náplň (pozri tabuľku
programov).
Rýchly (14-30-44 Min.)
Cyklus prania určený pre malé náplne
a mierne znečistenie. S týmto programom
sa odporúča znížiť množstvo bežne
používaného pracieho prostriedku, aby sa
zabránilo plytvaniu. Po výbere programu
RÝCHLY môžete stlačením tlačidla vybrať
jeden z troch dostupných programov.
Bavlna
Tento program je vhodný na pranie bežne
znečistenej bavlnenej bielizne a je to
najefektívnejší program na umývanie
bavlnenej bielizne z hľadiska spotreby
energie a vody.
Biela + Predpieranie
Tento program je určený na odstránenie
silnejších š kvŕn z bieleho bavlneného
oblečenia. Predpierka zaručuje odstránenie
odolných nečistôt. Do priehradky „1“
pridajte množstvo pracieho prostriedku
zodpovedajúceho
20 %
prostriedku
používaného na hlavné pranie.
106
Cyklus pre sušenie vlny tohto
spotrebiča bol schválený „The
Woolmark Company“ pre sušenie
vlneného oblečenia za predpokladu,
že produkty môžete prať v pračke v
závislosti od pokynov na štítku
oblečenia a prehlásenia výrobcu
tohto spotrebiča.
Symbol Woolmark je certifikačná
známka v mnohých krajinách. M1715
Odčerpanie a Odstredenie
Tento program vykoná sušenie a maximálne
odstreďovanie. Odstreďovanie je možné
odstrániť alebo obmedziť pomocou tlačidla
VOĽBA OTÁČOK ODSTREDENIA.
Jemná
Tento program má skrátený čas otáčania bubna
počas cyklu a je osobitne vhodný na pranie
jemných textílií. Prací cyklus a oplachovanie sa
vykonáva s vysokou hladinou vody, aby sa
zaistila najlepšia účinnosť.
Vlna a Hodváb
Tento program umožňuje šetrný prací cyklus,
osobitne
vhodný
pre
odevy
z vlny
s označením „Machine-Washable" (Na pranie
v práčke) a bielizeň vyrobenú z hodvábu
alebo s označením „Wash as Silk“ (Perte ako
hodváb) na štítku.
SUŠENIE
VÝSTRAHA:
Pred začatím programov sušenia
v bubne sa musia z bubna odstrániť
dávkovače používané na koncentrované
prášky a tekuté pracie prostriedky.
Zmiešaná (nízka teplota)
Nízkoteplotný sušiaci program odporúčaný
pre syntetické a zmiešané látky (vždy si
pozrite pokyny na bielizni).
Bavlna (vysoká teplota)
Vysokoteplotný
sušiaci
program
odporúčaný pre bavlnené a ľanové kusy
(vždy si pozrite pokyny na bielizni).
ONE TOUCH (JEDEN DOTYK)
Bubon počas sušiaceho cyklu mení smer,
aby sa bielizeň nezamotala a aby bolo
sušenie účinnejšie. Počas posledných
10/20 minút sušiaceho cyklu sa používa
studený vzduch, aby sa bielizeň č o
najmenej pokrčila.
Sušenie vlny
Nízkoteplotný sušiaci program ideálny na
sušenie vlneného oblečenia s maximálnou
starostlivosťou a jemnosťou, ktorý znižuje
odieranie látok a zabraňuje prípadnému
plsteniu Pred sušením sa odporúča
prevrátiť oblečenie. Čas závisí od množstva
pranej bielizne a otáčok odstreďovania
zvolených pre pranie. Tento cyklus je
vhodný pre malé náplne do 1 kg (3 svetre).
Prispôsobiteľné
nastavenie
otočného
ovládača, ktoré musíte zvoliť, ak by ste
chceli presunúť príkaz z aplikácie do práčky
a stiahnuť/spustiť cyklus (viac informácií
nájdete v príslušnej časti a v návode na
použitie aplikácie). V možnosti One Touch
(Jeden dotyk) je od výroby nastavený ako
predvolený
cyklus
„Auto-Hygiene“
(Automatická dezinfekcia), určený na
vyčistenie bubna, odstránenie zápachov
a predĺženie
životnosti
práčky.
Pred
spustením
cyklu
„Auto-Hygiene“
(Automatická dezinfekcia) skontrolujte, či
v bubne nie je žiadna náplň, a použite
značkový č istiaci prostriedok na práčky
alebo práškový prací prostriedok. Na konci
cyklu nechajte dvierka práčky otvorené, aby
mohol bubon oschnúť. Odporúča sa po
každých 50 praniach.
107
SK
Tento program vykoná 3 oplachy prerušené
odstreďovaním (ktoré je možné skrátiť alebo
vylúčiť pomocou príslušného tlačidla).
Používa sa na oplachovanie všetkých typov
textilu, napríklad po ručnom praní.
7. CYKLUS SUŠENIA
Správny spôsob sušenia
l Uvedené pokyny sú všeobecné, preto sú
potrebné určité skúsenosti na dosiahnutie
najlepších výsledkov sušenia.
l Otvorte dvierka.
l Naplňte bielizňou nepresahujúcou maximálnu
náplň sušenia uvedenú v tabuľke programov.
V prípade veľkých kusov bielizne (napr.
prestieradlá)
alebo
veľmi
savých
materiálov (napr. uteráky alebo džínsy)
znížte množstvo náplne.
l Odporúčame voľbu kratšej doby sušenia
ako je uvedená, pri prvom použití, aby ste
prispôsobili správny stupeň sušenia.
l Neodporúčame sušiť látky, ktoré sa ľahko
strapkajú, ako sú koberce alebo bielizeň
s dlhým vlasom, aby ste zabránili
upchatiu vzduchových kanálikov.
l Zatvorte dvierka.
l Otočte volič programov na najvhodnejší
program sušenia podľa vašej bielizne.
l Rozdeľte bielizeň podľa nasledujúceho
postupu:
l Spotrebič môže vykonať nasledujúce typy
sušenia:
- Podľa symbolov sušenia, ktoré sú na
štítku bielizne
- Program sušenia s Nízkou teplotou
odporúčaný
pre
vlnené
tkaniny
Vhodné na sušenie v sušičke.
(
Sušenie pri vysokej teplote.
symbol na ovládacom paneli).
- Program sušenia s Nízkou teplotou
odporúčaný
pre
zmiešané
látky
(syntetické/bavlna)
syntetické
látky
Sušenie len pri nízkej teplote.
(
NESUŠIŤ v bubnovej sušičke.
- Programy sušenia s Vysokou teplotou
odporúčané
pre
bavlnu,
froté
uteráky, ľan, konopné látky, a pod...
Ak bielizeň neobsahuje informačný
štítok, musí byť braná ako nevhodná
na sušenie.
- Podľa veľkosti a hrúbky
Kedykoľvek je náplň väčšia ako
kapacita sušenia, rozdeľte bielizeň
podľa hrúbky (napr. uteráky od tenkej
spodnej bielizne).
symbol na ovládacom paneli).
symbol na ovládacom paneli).
(
l Vyberte stupeň suchosti, ktorý chcete
- Podľa typu látky
Bavlna/ľan: uteráky, bavlna jersey,
posteľná a stolová bielizeň.
Syntetické: blúzy, košele, pracovné odevy,
a pod. z polyesteru alebo polyamidu, ako
aj bavlna/syntetická zmiešaná.
l Len suchá odstredená bielizeň.
108
dosiahnuť:
EXTRA SUCHÉ
(Vhodné pre uteráky, župany a
objemnú bielizeň).
SUCHÉ NA ŽEHLENIE
(Zanecháva bielizeň pripravenú na
žehlenie).
SUCHÉ NA ULOŽENIE
(Pre oblečenie, ktoré sa nemusí
žehliť).
l Otvorte dvierka a vyberte bielizeň.
Po zvolení programu „sušenie vlny“
nie je možné zvoliť určitý stupeň
suchosti odlišný od počiatočného.
l Zatvorte vodovodný ventil.
sušenie a požadovanú zvyškovú vlhkosť,
podľa bielizne a zvoleného sušenia.
ZRUŠENIE PROGRAMU SUŠENIA
l Na zrušenie programu sušenia stlačte a
podržte tlačidlo VOĽBA SUŠENIA na
približne 3 sekundy.
l Skontrolujte, či je otvorený vodovodný
ventil a či je
odtoková hadica.
správne
umiestnená
UPOZORNENIE:
Po zrušení programu sušenia sa
spustí fáza chladenia a pred otvorením
dvierok musíte počkať približne 10/20
minút.
UPOZORNENIE:
Nesušte oblečenie so špeciálnou
výstelkou (napr. deky, prešívané
bundy, atď.) a veľmi jemné tkaniny.
Ak sa bielizeň nemôže žehliť, sušte
menšie množstvo bielizne, aby sa
zabránilo pokrčeniu.
l Stlačte
tlačidlo ŠTART/PAUZA
displeji sa zobrazí zostávajúci
sušenia).
Pre správnu prevádzku spotrebiča
odporúčame neprerušovať fázu sušenia,
ak to nie je nutné.
(na
čas
Spotrebič vypočíta dobu do konca
programu na základe š tandardnej
náplne, počas cyklu spotrebič upraví
čas podľa veľkosti a zloženia náplne.
Počas fázy sušenia bubon zrýchľuje
na vyššiu rýchlosť pre rozloženie
bielizne a na optimalizáciu výsledku
sušenia.
l Po skončení programu sa na displeji
zobrazí nápis "End". Po 5 minútach
spotrebič prejde do pohotovostného
režimu (pri určitých modeloch displej
zobrazí dva riadky).
l Vypnite
spotrebič nastavením
programov do pozície OFF.
voliča
109
SK
l Spotrebič vypočíta potrebný čas na
l Na konci fázy prania displej zobrazí
8. AUTOMATICKÝ CYKLUS
PRANIA/SUŠENIA
zostávajúcu dobu sušenia.
l Po skončení programu sa na displeji
Nesmiete prekročiť maximálnu náplň
sušenia bielizne uvedenú v tabuľke
programov, v opačnom prípade nebudú
výsledky sušenia uspokojivé.
zobrazí nápis "End". Po 5 minútach
spotrebič prejde do pohotovostného
režimu (u určitých modelov displej
zobrazí dva riadky).
- Pranie
l Otvorte zásobník pracích prostriedkov a
naplňte správne množstvo.
l Viď zoznam pracích programov podľa
pranej látky (napr. veľmi znečistená
bavlna) a nastavte volič programov na
požadovaný program.
l Prípadne nastavte požadovanú teplotu.
l Vypnite
spotrebič nastavením
programov do pozície OFF.
voliča
l Otvorte dvierka a vyberte bielizeň.
l Zatvorte vodovodný ventil.
ZRUŠENIE PROGRAMU SUŠENIA
l Na zrušenie programu sušenia stlačte a
podržte tlačidlo VOĽBA SUŠENIA na
približne 3 sekundy.
l Stlačte tlačidlo možností (ak je to nutné).
l Skontrolujte, či je otvorený vodovodný
ventil a či je
odtoková hadica.
správne
umiestnená
UPOZORNENIE:
Po zrušení programu sušenia sa
spustí
fáza
chladenia
a
pred
otvorením dvierok musíte počkať
približne 10/20 minút.
- Sušenie
l Vyberte stupeň suchosti, ktorý chcete
dosiahnuť:
EXTRA SUCHÉ
(Vhodné pre uteráky, župany a
objemnú bielizeň).
Pre správnu prevádzku spotrebiča
odporúčame neprerušovať fázu sušenia,
ak to nie je nutné.
SUCHÉ NA ŽEHLENIE
(Zanecháva bielizeň pripravenú na
žehlenie).
SUCHÉ NA ULOŽENIE
(Pre oblečenie, ktoré sa nemusí
žehliť).
Po zvolení programu vlny je k
dispozícii iba počiatočný stupeň
suchosti.
l Stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA.
110
9. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV A ZÁRUKA
LEN PRE ONE TOUCH MODELY.
Vďaka cyklu Clever Check-up vašej aplikácie Hoover Wizard môžete kedykoľvek
skontrolovať správnu funkčnosť spotrebiča. Potrebujete len Android smartfón
s technológiou NFC. Viac informácií nájdete v aplikácii.
Ak displej spotrebiča zobrazuje chybu (kód alebo blikajúcu LED), mali by ste
zapnúť aplikáciu a priblížiť Android smartfón k NFC na One Touch logu
spotrebiča. Teraz môžete spustiť adresár na riešenie problému.
HLÁSENIE PORUCHY
l Modely s displejom: chyba je zobrazená č íslom so znakom „E“ (príklad: Error 2 =
E2)
l Modely bez displeja: chyba je zobrazená blikaním každej LED podľa kódu poruchy,
s následnou 5 sekundovou pauzou (príklad: Error 2 = dve bliknutia – pauza 5 sekúnd
– dve bliknutia – a pod…)
Zobrazená chyba
E2 (s displejom)
2 bliknutia LED
(bez displeja)
E3 (s displejom)
3 bliknutia LED
(bez displeja)
E4 (s displejom)
4 bliknutia LED
(bez displeja)
E7 (s displejom)
7 bliknutia LED
(bez displeja)
Akýkoľvek iný kód
Možné príčiny a praktické riešenia
Spotrebič nemôže napustiť vodu.
Skontrolujte, či je otvorený prívod vody.
Skontrolujte prívodnú hadicu z hľadiska zalomenia alebo
pricvaknutia.
Odtoková hadica nie je v správnej výške (viď kapitolu o inštalácii).
Zatvorte prívodný ventil, odskrutkujte hadicu s filtrom na zadnej
strane spotrebiča a skontrolujte, či je filter čistý a nie je zablokovaný.
Práčka nevypúšťa vodu.
Skontrolujte, či nie je upchatý filter.
Skontrolujte, či nie je odtoková hadica zalomená alebo pricvaknutá.
Skontrolujte, či nie je upchatý odtokový systém domácnosti a či voda
voľne odteká. Skúste vypustiť vodu do výlevky.
Veľmi veľa peny a/alebo vody.
Skontrolujte, či ste nepridali nadmerné množstvo
prostriedku alebo prostriedok nevhodný pre práčky.
Problém s dvierkami.
pracieho
Skontrolujte, či sú dvierka správne zatvorené. Skontrolujte, či
bielizeň nebráni v zatvorení dvierok.
Ak sú dvierka blokované, spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej
siete, počkajte 2-3 minúty a otvorte dvierka.
Spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete, chvíľu počkajte.
Spotrebič zapnite a spusťte program. Ak sa porucha opäť objaví,
kontaktujte autorizované servisné stredisko.
111
SK
Ak si myslíte, že vaša práčka nefunguje správne, prečítajte si nižšie uvedenú rýchlu
príručku ohľadne praktických rád na odstránenie najbežnejších problémov.
INÉ PROBLÉMY
Problém
Možná príčina a praktické riešenia
Pračka
nefunguje/nespustí sa
Skontrolujte, či je spotrebič pripojený k funkčnej sieťovej zásuvke.
Skontrolujte, či je zapnutá.
Pomocou iného spotrebiča skontrolujte, č i je elektrická zásuvka
funkčná.
Nie sú správne zatvorené dvierka: otvorte a opäť zatvorte.
Skontrolujte zvolený program a či je stlačené tlačidlo štart.
Skontrolujte, či práčka nie je v režime pauzy.
Môže to byť spôsobené netesnosťou medzi prívodným ventilom a
hadicou; v takom prípade vymeňte tesnenie a dotiahnite hadicu a
ventil.
Skontrolujte, či je filter správne zatvorený.
Z dôvodu nevhodného rozdelenia bielizne môže práčka:
• Pokúšať sa o vyváženie bielizne, predĺžením doby odstredenia.
• Znížiť rýchlosť odstredenia pre zníženie vibrácií a hluku.
• Vylúčiť odstredenie na ochranu spotrebiča.
Uistite sa, či je bielizeň vyvážená. Ak nie, usporiadajte ho a
reštartujte program.
Môže to byť z dôvodu, že nie je úplne odčerpaná voda: počkajte
niekoľko minút. Ak problém trvá, viď časť Error 3.
Niektoré modely sú vybavené funkciou „bez odstredenia“:
skontrolujte, či nie je zapnutá.
Skontrolujte možnosti nastavenia, ktoré môžu vylúčiť odstredenie.
Voda na podlahe
alebo v blízkosti
spotrebiča
Pračka neodstreďuje
Silné vibrácie/hluk
počas odstreďovania
Použitie nadmerného množstva pracieho prostriedku môže mať
vplyv na spustenie odstredenia.
Práčka nie je vyvážená: v prípade potreby nastavte pomocou
nastaviteľných nožičiek podľa príslušnej kapitoly.
Skontrolujte, či sú odstránené prepravné skrutky, gumové vložky a
podložky.
Skontrolujte, či sa v bubne nenachádzajú cudzie predmety (mince,
háčiky, gombíky a pod…).
Štandardná záruka výrobcu sa vzťahuje na elektrické alebo mechanické poruchy
výrobku zo strany výrobcu. Ak je porucha spôsobená faktormi mimo výrobku,
nesprávnym použitím alebo nedodržaním pokynov v návode, výrobca nenesie
zodpovednosť a za opravy môže byť účtovaný poplatok.
112
Ak problém trvá, ihneď kontaktujte
autorizované servisné stredisko.
- tmavšia voda z plákania: je to z dôvodu
potlačenia
zeolitov,
ktoré
nemajú
negatívny vplyv na účinok plákania.
Dôrazne odporúčame používať originálne
náhradné diely, ktoré zakúpite vo vašom
servisnom stredisku.
- biely prášok (zeolit) na bielizni na
konci prania: je to normálne, prášok
nebol absorbovaný látkou a nezmení jej
farbu.
Záruka
Na výrobok sa vzťahuje záruka podľa
podmienok uvedených na certifikáte
dodanom s výrobkom. Záručný certifikát
musí
byť
kompletne
vyplnený.
Uschovajte si ho na bezpečnom mieste
pre prípad požiadavky autorizovaného
servisného strediska.
- pena vo vode v poslednom plákaní:
neindikuje to nevyhnutne zlé plákanie.
- bohatá pena: toto je často z dôvodu
aniónovej aktívnej povrchovej látky v
prípade prostriedkov, ktoré je možné
ťažko odstrániť z bielizne.
V takom prípade nepúšťajte opakované
plákanie na odstránenie tohto efektu:
nepomôže to.
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za
tlačové chyby v návode dodanom so
spotrebičom. Tiež si vyhradzuje právo na
akékoľvek zmeny užitočné pre tento
výrobok bez zmeny jeho základných
vlastností.
113
SK
Použitie ekologických pracích prostriedkov
bez fosfátov môže spôsobiť nasledujúce:
fkhldsk
fkhldsk
- WDXOA - A -
17.11 - 43022917 - dSGT
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising