Hoover | WDXOC45 485AC-S | Hoover WDXOC45 485AC-S User manual

Hoover WDXOC45 485AC-S User manual
HR
2
Zahvaljujemo Vam na odabiru Hoover
perilice rublja. Mi smo ponosni da našim
kupcima u širokom asortimanu kućanskih
uređaja uvijek možemo ponuditi, inovativne
i tehnološki napredne proizvode kao
istinsku pomoć pri svakodnevnim kućnim
poslovima.
Ovaj uređaj označen je u skladu s
Europskom direktivom 2012/19/EU
o otpadnoj električnoj i elektroničkoj
opremi (OEEO).
OEEO sadrži zagađujuće tvari (koje mogu
uzrokovati negativne posljedice za okoliš) i
osnovne materijale (koji se mogu ponovno
iskoristiti). Važno je OEEO podvrgnuti
odgovarajućoj obradi, kako bi se pravilno
uklonile i zbrinule sve zagađujuće tvari, a
reciklirali svi korisni materijali. Kako bi se
osiguralo da OEEO ne postane ekološki
problem, pojedinci imaju važnu ulogu; nužno je
pridržavati se nekoliko jednostavnih pravila:
Pažljivo pročitajte ovaj priručnik jer sadrži
podatke za sigurno i pravilno korištenje
uređaja kao i korisne savjete o učinkovitom
održavanju.
S upotrebom perilice rublja krenite
nakon pažljivog čitanja svih uputa kako
biste ih u potpunosti shvatili. Preporučamo
čuvanje ovog priručnika, kako bi vama ili
eventualnim budućim vlasnicima uvijek bio
pri ruci.
l OEEO ne smije se tretirati kao kućanski
otpad;
l OEEO mora biti zbrinut na odgovarajućim
odlagalištima kojima upravlja lokalna
samouprava ili ovlaštene tvrtke. U
mnogim zemljama, organizirano je
sakupljanje krupnog otpada.
Nakon isporuke, provjerite da su uz uređaj
isporučene upute za upotreba, jamstveni list,
popis ovlaštenih servisera i naljepnice sa
oznakama energetske učinkovitosti. Također
provjerite da su uz perilicu isporučeni: savijeni
nosač odvodne cijevi i posudica za tekuća
sredstva za pranje (samo neki modeli).
Preporučamo da pažljivo čuvate sve
isporučene dijelove.
U mnogim zemljama, kod kupnje novog
uređaja, stari možete vratiti trgovcu koji ga je
dužan preuzeti bez naknade, uz uvjet da je
uređaj istovjetan i ima iste funkcije kao i novi.
Sadržaj
Svaki
naš
proizvod
označen
je
jedinstvenim 16-znamenkastim brojem serijskim brojem, otisnutim na naljepnici na
uređaju (u predjelu vrata perilice) ili u
priloženoj kuverti uz ostalu dokumentaciju
(unutar uređaja). Taj broj je i svojevrsna
identifikacijska oznaka proizvoda koja će vam
trebati pri registraciji proizvoda ili u kontaktu s
ovlaštenim Hoover servisom.
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI
PREDOSTROŽNOSTI
I
2. INSTALACIJA
3. PRAKTIČNI SAVJETI
4. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
5. KRATKE UPUTE
PERILICE RUBLJA
ZA
UPOTREBU
6. KONTROLE I PROGRAMI PRANJA
7. CIKLUS SUŠENJA
8. AUTOMATSKI CIKLUS PRANJA/SUŠENJA
9. TEHNIČKA PODRŠKA I JAMSTVO
3
HR
Zaštita okoliša
su pod nadzorom ili su
educirani koristiti uređaj na
siguran način i razumiju moguće
posljedice. Djeca se ne smiju
igrati sa uređajem. Čišćenje i
korištenje uređaje ne smiju
raditi djeca bez nadzora.
1. INFORMACIJE O
SIGURNOSTI I
PREDOSTROŽNOSTI
l Ovaj
uređaj namijenjen je
isključivo za kućnu upotrebu i
slične primjene poput:
− za pranje odjeće djelatnika u
prodavaonicama, uredima i sl;
− za pranje odjeće djelatnika
manjih obrtničkih tvrtki, farmi i sl;
− za pranje odjeće gostiju u;
− hostelima, motelima, prenoćištima
i sl.
Ovaj uređaj namijenjen je
isključivo za kućnu upotrebu, za
uobičajene kućanske poslove.
Nije namijenjen za drugačije
primjene, npr. u profesionalne
svrhe, čak i ako ga koriste
stručnjaci ili posebno obučeni
korisnici. Korištenje koje nije u
skladu s ovim uputama može
smanjiti radni vijek uređaja ili
dovesti do ukidanja jamstva
proizvođača. Bilo koji kvar ili šteta
na uređaju koja je proizašla zbog
neprimjernog korištenja ili onoga
koje nije u skladu s korištenjem u
kućanstvu (čak i ako se uređaj
nalazi u kućanstvu) neće biti
prihvaćena od strane proizvođača
u jamstvenom roku.
l Pazite
na djecu i držite ih pod
stalnim nadzorom kako se ne
bi igrala s uređajem.
l Djeca
mlađa od 3 godine trebaju
se držati podalje uređaja osim ako
su pod stalnim nadzorom.
l U
slučaju oštećenja glavnom
električnog kabla, zamjenu mora
izvršiti ovlašteni servis kako bi se
izbjegla opasnost za korisnika.
l Koristite
isključivo novi komplet
cijevi (dovodnu i odvodnu) koji
je isporučen uz uređaj, nemojte
koristiti stari komplet cijevi.
l Pritisak
vode mora biti između
0,05 MPa and 0,8 Mpa.
l Ukoliko
je perilica postavljena
na podu, podmetnite tepih ili
sličnu podlogu te pripazite da
otvori za ventilaciju na dnu
uređaja nis blokirani.
l Položaj
"isključeno" (OFF) postiže
se postavljanjem pripadajuće oznake
na gumbu programatora u okomiti
položaj. Svaki drugi položaj gumba
programatora ostavlja perilicu rublja
"uključenom" (samo za modele s
programatorom).
l Ovaj
uređaj mogu koristiti
djeca sa 8 ili više godina te
osobe sa smanjenim psihičkim
i mentalnim kapacitetom ili
manjkom iskustva i znanja ako
4
dio ciklusa pranja/sušenja l Tkanine
zaprljane
tvarima
odvija se bez zagrijavanja (ciklus
poput ulja za kuhanje, acetona,
hlađenja) kako bi se postigla
alkohola, benzina, kerozina,
odgovarajuća temperatura rublja i
sredstava za uklanjanje mrlja,
spriječilo njegovo oštećenje.
terpentina, voska i sredstava za
uklanjanje voska; prije sušenja
u perilici sušilici moraju se oprati
u vrućoj vodi uz dodatnu
UPOZORENJE:
količinu deterdženta.
Nikada ne zaustavljajte rad
perilice sušilice prije završetka l Predmeti poput pjenaste gume
ciklusa sušenja.
(lateks
pjena),
kapa
za
Ukoliko to ipak učinite, rublje
plivanje, vodootpornih tkanina
brzo uklonite i rasprostrite
te rublja ili jastuka punjenih
kako bi raspršili postojeću
umecima od pjene ili gume; ne
toplinu.
smiju se sušiti u perilici sušilici.
da
su
nakon l Omekšivače i slične proizvode
koristite u skladu s propisanim
instalacije i postavljanja uređaja,
uputama proizvođača.
utikač i utičnica dostupni u
svakom trenutku.
l Predmeti zaprljani uljem mogu
se zapaliti, posebno prilikom
l Uređaj se ne smije postavljati
izlaganja izvorima topline poput
iza zaključanih, kliznih ili vrata
perilice sušilice. Predmeti se
sa šarkama na suprotnoj strani
zagrijavaju, uzrokujući oksidaciju
od perilice sušilice, na način
ulja koja proizvodi toplinu. Ukoliko
koji onemogućuje potpuno
se nastala toplina ne može
otvaranje vrata perilice sušilice.
ukloniti, predmeti postaju toliko
vrući da se zapale. Umetanje
l Maksimalan kapacitet suhog
uljem zaprljanih predmeta može
rublja ovisi o modelu (vidi
onemogućiti otklanjanje topline
kontrolnu ploču).
i time dovesti do opasnosti od
požara.
l Uređaj se ne smije koristiti
ukoliko su za čišćenje korištena l Ukoliko u perilici sušilici želite
sušiti tkanine zaprljane biljnim
industrijska sredstva.
ili uljem za kuhanje, ili
l U perilici sušilici nemojte sušiti
proizvodima za njegu kose;
neoprano rublje.
prije sušenja ih operite u vrućoj
l Pripazite
5
HR
l Posljedni
vodi uz dodatnu količinu l Držite perilicu rublja podalje od
deterdženta – to će smanjiti, ali
nepovoljnih vremenskih uvjeta:
ne i potpuno ukloniti opasnost
kiše, vlage, izravne sunčeve
od požara.
svjetlosti.
l Iz
džepova uklonite sve predmete l Prilikom prenošenja ili pomicanja
poput upaljača ili šibica.
perilice rublja, nemojte je držati za
gumbe ili ladicu za deterdžent, niti
l Dokumentaciju
o proizvodu
naslanjajte vrata perilice na
možete pronaći i na web stranici
transportna kolica. Kako je perilica
prizvođača.
rublja veoma teška, preporučamo
da je uvijek podižu dvije osobe.
Sigurnosne upute
l U
slučaju kvara ili nepravilnog
rada perilice, isključite uređaj,
izvucite utikač iz utičnice i
zatvorite dovod vode. Ne
pokušavajte sami popraviti
uređaj
već
se
obratite
ovlaštenom servisu, te uvijek
zahtijevajte ugradnju originalnih
rezervnih dijelova. Nepoštivanje
navedenih uputa može imati
negativan utjecaj na sigurnost
korisnika i samog uređaja.
l Prije
početka čišćenja, izvadite
utikač iz zidne utičnice i
zatvorite dovod vode.
l Pripazite
da su električne instalacije
u kućanstvu UZEMLJENE. U
suprotnom,
potražite
pomoć
ovlaštenog električara.
l Ne
spajajte uređaj na električnu
mrežu preko produžnih kablova,
višestrukih utičnica ili raznih
ispravljača.
UPOZORENJE:
Tijekom ciklusa pranja, voda
u perilici rublja može postići
vrlo visoku temperaturu.
l Prije
otvaranja vrata perilice Postavljanjem
oznake, pod
rublja, provjerite da u bubnju punom odgovornošću, potvrđujemo
nema vode.
da je ovaj uređaj u sukladnosti sa
l Kako biste isključili uređaj, svim sigurnosnim, zdravstvenim i
nemojte povlačiti električni kabel ekološkim zahtjevima europskog
ili sam uređaj.
zakonodavstva.
6
2. INSTALACIJA
l Prerežite
trake kojima su
pričvršćene cijevi i električni kabel,
pritom pazeći da ih ne oštetite.
A
B
A
B
l Uklonite 2 ili 4 vijka (A) sa stražnje
strane uređaja te 2 ili 4 podloška
(B) kao što je prikazano na slici 1.
B
B
HR
1
A
A
l Zatvorite
2 ili 4 otvora korištenjem
isporučenih poklopaca (nalaze se
u kuverti s dokumentacijom).
l Ukoliko
je perilica rublja
ugradbena, nakon što prerežete
trake, uklonite 3 ili 4 vijka (A) i 3 ili
4 podloška (B).
l Kod
nekih modela perilica, 1 ili
više podložaka past će unutar
uređaja - kakbo biste ih uklonili,
nagnite perilicu rublja prema
naprijed.
Zatvorite
otvore
korištenjem isporučenih poklopaca
(nalaze se u kuverti s
dokumentacijom).
2
A
1
2
3
B
UPOZORENJE:
Ambalažu uređaja (stiropor,
najlon i sl.) držite van
dohvata djece jer za njih
može biti opasna.
l Postavite
ploču od valovitog
materijala na dno uređaja, kako
je prikazano na slici 2 (zavisno
o modelu uređaja, uzmite u
obzir verziju A, B ili C).
C
3
2
7
1
Spajanje na vodovodnu mrežu
3
l Spojite vodovodnu cijev na slavinu (sl. 3)
isključivo pomoću crijeva priloženog uz
uređaj (ne koristite stare setove cijevi).
l Neki modeli perilica rublja mogu imati
jednu ili više niže navedenih mogućnosti:
4
l VRUĆA I HLADNA VODA (sl.4): Spajanjem
na vodovodnu instalaciju s priključkom na
toplu i hladnu vodu može se postići veća
ušteda u potrošnji električne energije. Spojite
sivu cijev na slavinu za hladnu vodu
a
crvenu na slavinu za toplu vodu. Perilicu
rublja možete spojiti samo na hladnu
vodu, pri čemu može doći do kašnjenja u
pokretanju nekih programa pranja.
1
5
l AQUASTOP (sl.5): Uređaj koji je ugrađen na
dovodnu cijev zaustavlja dovod vode u
slučaju da se cijev ošteti; u takvom slučaju na
prozorčiću “A” prikazat će se crvena oznaka i
cijev mora biti zamijenjena. Da odvrnete
maticu, pritisnite tipku-osigurač "B".
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - DOVODNA CIJEV S
ZAŠTITOM (sl.6): Ako glavna unutarnja
cijev "A" curi, voda će se zadržati u
prozirnoj zaštitnoj cijevi "B" kako bi se
omogućio završetak ciklusa pranja.
Nakon toga, kontaktirajte ovlašteni servis
radi zamjene dovodne cijevi.
7
Postavljanje
l Pripazite da dovodna i odvodna cijev nisu
min 4 cm
max 100 cm
previše savijene ili pritisnute od strane
okolnih predmeta ili zidova. Odvodnu
cijev možete objesiti preko umivaonika ili
wc školjke ili spojiti na stalni zidni odvod
koji mora biti minimalno na 50 cm visine i
promjera većeg od odvodne cijevi (sl. 7).
8
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Poravnajte
perilicu
rublja
pomoću
podesivih nožica (slika 8):
a.okrenite maticu udesno da otpustite vijak;
b.podesite nožicu kako biste povisili ili
snizili perilicu (sve dok čvrsto ne prianja
na pod);
c.učvrstite nožicu tako da zategnete maticu,
sve dok ne prianja uz dno perilice rublja.
HR
8
A
B
l Nakon poravnanja, uključite perilicu.
UPOZORENJE:
C
Ukoliko je potrebno zamijeniti glavni
električni kabel, kontaktirajte ovlašteni
servis.
Ladica za deterdžent
9
Ladica za deterdžent podijeljena je na 3
odjeljka slika 9:
l odjeljak “1”: deterdžent za predpranje;
1
l odjeljak “ ”:posebni dodaci, omekšivači,
2
bijelila itd;
UPOZORENJE:
U ovom odjeljku koristite samo tekuća
sredstva; perilica rublja je podešena da
u svakom ciklusu pranja automatski
uzima dodatke pri zadnjem ispiranju.
10
l odjeljak “2”: deterdžent za glavno pranje.
l Posudica
za
tekući
deterdžent
isporučena je samo uz neke modele
perilica rublja (sl.10). Ako je želite
koristiti, umetnite posudicu u odjeljak "2".
Samo na taj način, tekući deterdžent ući
će u bubanj u pravo vrijeme. Posudica se
može koristiti i za izbjeljivanje rublja
ukoliko je odabran program za ispiranje.
UPOZORENJE:
Neke vrste deterdženta se teško
otapaju. Pri korištenju takve vrste
deterdženta koristite poseban spremnik
koji se stavlja izravno u bubanj perilice
(primjer na slici 11).
11
9
prethodno
obradite
sredstvom
za
uklanjanje mrlja ili namakanjem takve
odjeće prije glavnog pranja. Uštedite do
50% električne energije pranjem na 60°C.
3. PRAKTIČNI SAVJETI
Savjeti za pripremu rublja
UPOZORENJE: prije stavljanja rublja u
perilicu, učinite sljedeće:
Prije pokretanja programa
(PERILICE SUŠILICE)
- s rublja uklonite metalne predmete poput
kopči, kovanica iz džepova, sigurnosnih
igli i sl.
- zakopčajte dugmad na posteljini, zatvorite
patentne zatvarače, zavežite pojaseve i
duge trake na odjeći;
- uklonite kopče /držače sa zavjesa;
- pažljivo pročitajte upute za pranje koje se
nalaze na etiketama odjeće;
- za uklanjanje tvrdokornih mrlja koristite
posebna sredstva.
l UŠTEDITE energiju i vrijeme odabirom
sušenja
veće brzine centrifuge kako bi smanjili
količinu vlage u rublju prije pokretanja
programa sušenja.
Pročitajte niže navedene kratke upute sa
savjetima i preporukama za korištenje
deterdženta na različitim temperaturama
pranja. U bilo kojem slučaju, uvijek pročitajte
upute za pravilno korištenje i doziranje koje se
nalaze na ambalaži deterdženta.
l Kod pranja manjih prostirki, pokrivača za
krevete i drugog težeg rublja, preporuča
se da isključite centrifugiranje.
l Kod pranja vune, pripazite da je rublje
prikladno za pranje u perilici. Provjerite
etiketu.
Praktični savjeti za korisnika
Savjeti za ekonomično i ekološko korištenje
vaše perilice rublja.
Najveća količina rublja za pranje
l Najbolju učinkovitost u potrošnji električne
energije, vode i deterdženta možete postići
ako perilicu napunite s maksimalno
preporučenom količinom rublja. Uz potpuno
napunjenu perilicu uštedjet ćete i do 50%
električne energije u odnosu na dva
polovična pranja.
Da li je potrebno predpranje
l Samo za jako prljvo rublje! UŠTEDITE
deterdžent, vrijeme, vodu i između 5 do
15% na potrošnji električne energije ako
za manje ili uobičajeno prljavo rublje NE
koristite predpranje.
Da li je potrebno pranje vrelom vodom?
l Da izbjegnte potrebu za pranjem na
visokoj
temperaturi,
mrlje
na
odjeći
10
Prilikom pranja jako zaprljanog
bijelog rublja preporučamo upotrebu
programa za pamuk na 60°C ili više i
uobičajeni praškasti deterdžent koji sadrži
sastojke za izbjeljivanje. Takvi deterdženti
postižu odlične rezultate pranja na
srednjim/visokim temperaturama.
Za pranje između 40°C i 60°C koristite
deterdžente odgovarajuće vrsti tkanine i
razini prljavštine. Uobičajeni praškasti
deterdženti prikladni su za bijele i
tkanine postojanih boja većeg stupnja
zaprljanosti, dok su tekući deterdženti,
kao i praškasti deterdženti za zaštitu boja
prikladniji za obojene tkanine i manji
stupanj zaprljanosti.
Za pranje na temperaturama ispod
40°C preporučamo upotrebu tekućih
deterdženata ili onih posebno istaknutih
za pranje na niskim temperaturama.
Za pranje vune ili svile, koristite
isključivo deterdžente koji su posebno
namijenjeni za takve vrste tkanina.
HR
4. ČIŠĆENJE I
ODRŽAVANJE
Za pranje vanjskih površina perilice rublja,
koristite vlažnu mekanu krpu, izbjegavajte
oštra/gruba sredstva (npr. vim) ili sredstva
na bazi alkohola, otapala i sl. Za uobičajeno
čišćenje/održavanje, perilica rublja ne
zahtijeva posebnu brigu, povremeno operite
ladicu za deterdžent i očistite filter. Ukoliko
ne namjeravate koristiti perilicu kroz duži
period, u nastavku su navedeni savjeti kako
je pripremiti.
Priprema perilice rublja u slučaju
dužeg nekorištenja/preseljenja
Čišćenje ladice za deterdžent
l Kako ne bi došlo do začepljenja odvoda
vode, u perilicu rublja ugrađen je poseban
filter koji zadržava predmete poput kovanica,
gumba, ostataka tkanina, kose i sl.
l Pažljivo izvucite ladicu za deterdžent iz
perilice (bez pretjerane sile). Operite ladicu
pod tekućom vodom i vratite je nazad u
perilicu.
Ukoliko uređaj nemate namjeru koristiti kroz
duži period (posebice ako će biti smješten u
negrijanoj prostoriji) ili ako ga namjeravate
premjestiti, postupite kako slijedi.
l Iskopčajte glavni električni kabel.
l Ispustite svu vodu iz odvodne cijevi.
l Odspojite dovodnu cijev sa slavine i
ispustite svu vodu.
Čišćenje filtera
l Osigurajte
cijevi
ljepljivom trakom.
l Da ne dođe do začepljenja odvoda vode
u perilicu rublja ugrađen je poseban filter
koji zadržava predmete poput kovanica,
gumba, ostataka tkanina, kose i sl.
l DOSTUPNO SAMO NA ODREĐENIM
MODELIMA: Rebrastu cijev povucite
prema van, uklonite graničnik i ispustite
vodu u spremnik.
l Za sakupljanje vode koja će isteći iz filtera (ili
cijevi) podmetnite posudicu ili suhu krpu.
l FIlter okrenite ulijevo dok se ne zaustavi
u okomitom položaju.
l Izvucite i očistite filter, a nakon čišćenja
vratite ga u početan položaj okretanjem
udesno.
l Ponovite
prethodne korake obrnutim
redoslijedom kako biste namjestili sve
dijelove.
11
povezivanjem
ili
5. KRATKE UPUTE ZA
UPOTREBU PERILICE
RUBLJA
6. KONTROLE I PROGRAMI
PRANJA
Ova perilica rublja automatski prilagođava
razinu vode prema vrsti i količini rublja. Ta
mogućnost pridonosi manjoj potrošnji
električne energije i osjetno smanjuje
vrijeme pranja.
A
Izbor programa pranja
l Uključite perilicu rublja i odaberite željeni
program pranja.
l Podesite temperaturu pranja i po potrebi
odaberite odgovarajuću tipku dodatnih opcija.
O PLMN H I
Q
B
SUŠENJE
Ukoliko želite da se ciklus sušenja
automatski pokrene nakon pranja,
odaberite odgovarajući program pomoću
tipke za ODABIR SUŠENJA.
Ili, pričekajte završetak pranja i potom
odaberite željenu količinu rublja i program
sušenja.
F G E C D
l Pritisnite START/PAUSE tipku kako biste
pokrenuli ciklus pranja.
l Nakon završetka programa, na ekranu će
se prikazati riječ "End" (Kraj) ili će se
ugasiti odgovarajući svjetlosni indikator.
Prije otvaranja vrata, pričekajte dok
se ne isključi svjetlosni pokazatelj
SIGURNOSNOG
ZAKLJUČAVANJA
VRATA.
l Isključite perilicu rublja.
Za bilo koju vrstu pranja, pogledajte
podatke u tablici programa i slijedite tijek
rada kako je navedeno.
Tehnički podaci
Dozvoljeni pritisak vode u vodovodnoj mreži:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Brzina centrifugiranja:
pogledati pločicu(naljepnicu) s.
Priključna snaga/ Snaga osigurača/ Napon:
pogledati pločicu(naljepnicu) s.
12
A Programator s OFF položajem
B START/PAUSE tipka
C Tipka za ODGODU POČETKA
PRANJA / SUŠENJA
D Tipka za ODABIR SUŠENJA /
FUNKCIJE PARE
E Tipka za ODABIR BRZIH PROGRAMA /
STUPNJA ZAPRLJANOSTI
F Tipka za ODABIR TEMPERATURE
G Tipka za ODABIR BRZINE CENTRIFUGE
F+G ZAKLJUČAVANJE TIPKI
H Digitalni display
I Svjetlosni pokazatelj STUPNJA
SUHOĆE
L Svjetlosni pokazatelj SIGURNOSNOG
ZAKLJUČAVANJA VRATA
M Svjetlosni pokazatelj KG MODE
funkcije
N Svjetlosni pokazatelj ZAKLJUČANIH
TIPKI
O Svjetlosni pokazatelj
ODABRANE TEMPERATURE
P Svjetlosni pokazatelj ODABRANE
BRZINE CENTRIFUGE
Q ONE TOUCH položaj
Okretanjem programatora uključit će se
svjetlosni pokazatelji i prikazati postavke
odabranog programa.
Za uštedu energije, na kraju programa ili
perioda nekorištenja, na displayu će se
smanjiti intenzitet i kontrast svjetlosnih
pokazatelja.
NAPOMENA: Kako biste isključili
uređaj, okrenite programator na OFF
položaj.
l Pritisnite START/PAUSE tipku kako biste
Nakon pritiska START/PAUSE tipke,
potrebno je par sekundi prije nego što
uređaj započne s radom.
UMETANJE ILI UKLANJANJE RUBLJA
NAKON
POKRETANJA
PROGRAMA
(PAUSE)
l Pritisnite i držite START/PAUSE tipku
oko 2 sekunde (uključit će se svjetlosni
pokazatelj, kao i pokazatelj preostalog
vremena pranja treperenjem prikazujući
da je zaustavljen rad uređaja (PAUSE).
l Prije otvaranja vrata, pričekajte da se
isključi svjetlosni pokazatelj SIGURNOSNOG
ZAKLJUČAVANJA VRATA.
pokrenuli odabrani program.
l Nakon odabira programa, programator
Prije otvaranja vrata, pripazite da je
razina vode niža od vrata kako biste
izbjegli poplavu.
ostaje nepomičan na položaju odabranog
programa do završetka.
l Po završetku programa, na displayu će
biti prikazana oznaka End; nakon što se
isključi
svjetlosni
pokazatelj
SIGURNOSNOG
ZAKLJUČAVANJA
VRATA, možete otvoriti vrata bubnja.
l Isključite uređaj okretanjem programatora
na OFF položaj.
l Nakon što ste dodali ili izvadili rublje,
zatvorite vrata i pritisnite START/PAUSE
tipku (program će nastaviti s radom gdje
je zaustavljen).
PONIŠTAVANJE PROGRAMA
l Za
Programator mora biti vraćen na OFF
položaj na kraju svakog ciklusa i pri
pokretanju sljedećeg, prije odabira i
pokretanja novog programa.
poništavanje programa,
programator na OFF položaj.
okrenite
l Pričekajte 2 minute kako bi sigurnosni
sustav otključao vrata.
Tipka za ODGODU POČETKA
PRANJA / SUŠENJA
START/PAUSE tipka
l Tipka
Zatvorite
vrata
PRIJE
START/PAUSE tipke.
omogućuje odgodu
programa do 24 sata.
odabira
početka
l Za odgodu početka programa, pratite
l Pritisnite
tipku kako
odabrani program.
sljedeći postupak:
biste
pokrenuli
- Odaberite željeni program.
13
HR
PROGRAMATOR s OFF (isključeno)
položajem
- Pritisnite tipku za odgodu početka
jednom za aktivaciju (oznaka h00
pojavit će se na displayu) i ponovite za
odabir odgode od 1 sata (oznaka h01
pojavit će se na displayu). Odabrana
odgoda početka povećava se za 1 sat
svakim pritiskom tipke, sve dok se na
displayu ne pojavi oznaka h24, nakon
koje sljedećim odabirom tipke poništavate
odgodu natrag na početnu vrijednost (nula).
- Potvrdite
pritiskom
START/PAUSE
tipke. Započinje odbrojavanje odabrane
odgode početka programa, po čijem
isteku uređaj kreće s radom.
l Odgodu
početka programa možete
poništiti okretanjem programatora na OFF
položaj.
U slučaju nestanka električne energije
tijekom rada uređaja, posebna memorija
sprema odabrani program te nakon
povratka električne energije, uređaj
nastavlja s radom gdje je prekinut.
Postavke programa moraju biti
podešene
prije
odabira
START/PAUSE tipke. Ako određenu
postavku nije moguće primijeniti uz
odabrani program, uključit će se
svjetlosni pokazatelj odabrane opcije,
zatreperiti i potom se isključiti.
Pripazite na maksimalan kapacitet
sušenja rublja naveden u tablici
programa, u suprotnom rezultat
sušenja neće biti zadovoljavajuć.
l Ukoliko
želite poništiti odabir prije
početka programa, više puta pritisnite
tipku dok se ne isključe svjetlosni
pokazatelji ili okrenite programator na
OFF položaj.
l Samo program sušenja:
Na programatoru odaberite željeni
program sušenja ovisno o vrsti rublja;
ukoliko želite, početno postavljeni stupanj
suhoće možete promijeniti ovom tipkom
(izuzetak je program za sušenje vune).
l Za poništavanje programa tijekom faze
sušenja, pritisnite i držite tipku oko 3
sekunde.
UPOZORENJE:
Nakon poništenja programa sušenja,
započinje faza hlađenja, pričekajte oko
10/20 minuta prije otvaranja vrata.
Na završetku programa, na displayu će se
prikazati oznaka End; nakon što se isključi
svjetlosni
pokazatelj
SIGURNOSNOG
ZAKLJUČAVANJA VRATA, možete otvoriti
vrata.
Tipka za ODABIR SUŠENJA /
FUNKCIJE PARE
Tipkom birate između dvije opcije
- SUŠENJE
l Za automatske programe
pranja/sušenja:
Nakon odabira programa pranja ovisno o
vrsti rublja, odaberite stupanj suhoće
pritiskom ove tipke. Odabrani program
sušenja
automatski
započinje
po
završetku pranja.
Ukoliko željeni program pranja nije
sukladan
odabranom
automatskom
sušenju, isti neće biti moguće aktivirati.
14
Program sušenja možete poništiti i
okretanjem programatora na OFF
položaj. Važno je pričekati završetak
faze hlađenja i isključenje svjetlosnog
pokazatelja
SIGURNOSNOG
ZAKLJUČAVANJA VRATA prije nego
što otvorite vrata.
- FUNKCIJA PARE
Nakon odabira ACTIVE STEAM programa,
odaberite između tri intenziteta tretmana
parom koji su dostupni za suho ili mokro
rublje, ovisno o vrsti rublja:
Program namijenjen sintetičkom i rublju
od miješanih tkanina. Kod mokrog rublja
(npr. nakon pranja), nakon centrifuge,
suho rublje ostaje uz optimalnu razinu
vlažnosti za smanjenje nabora i lakše
glačanje. Srednje trajanje.
- Active Steam Pamuk
(jedan pritisak tipke) oznaka P2 će se
pojaviti na displayu
Program namijenjen pamučnom rublju.
Kod mokrog rublja (npr. nakon pranja),
nakon centrifuge, suho rublje ostaje uz
optimalnu razinu vlažnosti za smanjenje
nabora i lakše glačanje. Srednje trajanje.
l Tipkom
možete odabrati između tri
stupnja intenziteta pranja te posljedično,
trajanja programa, ovisno o stupnju
zaprljanosti
rublja
(dostupno
kod
određenih programa navedenih u tablici).
Tipka za ODABIR TEMPERATURE
l Tipka omogućuje promjenu temperature
programa pranja.
l Temperaturu nije moguće podesiti iznad
maksimalne
vrijednosti
pojedinog
programa, u svrhu očuvanja tkanina.
l Za
hladno
pranje,
svi
svjetlosni
pokazatelji moraju biti isključeni.
Tipka za ODABIR BRZINE
CENTRIFUGE
- Steam Refresh (osvježavanje)
(dva pritiska tipke) oznaka P3 će se
pojaviti na displayu
Zahvaljujući tretmanu parom, program
osvježava rublje i opušta nabore nastale
nakon nošenja. Program se sastoji od
početne faze pare i završne faze
uklanjanja viška vlage kako bi rublje
odmah bilo spremno za upotrebu.
Program je namijenjen suhom rublju.
l Pritiskom
ove tipke, možete smanjiti
maksimalnu brzinu i ukoliko želite,
centrifugu možete i potpuno isključiti.
Ukoliko na etiketi rublja nije navedeno
drugačije, možete koristiti maksimalnu
brzinu centrifuge odabranog programa.
Funkcija je dostupna za rublje maksimalnog
kapaciteta do 1,5 kg.
Tipka za ODABIR BRZIH PROGRAMA/
STUPNJA ZAPRLJANOSTI
Kako biste izbjegli oštećenje tkanina,
brzinu
centrifuge
nije
moguće
podesiti iznad tvornički postavljene
brzine pojedinog programa.
l Za
ponovnu
aktivaciju
centrifuge,
ponovno pritisnite tipku sve dok ne
odaberete željenu brzinu centrifuge.
Tipka omoguće odabir između dvije različite
opcije, ovisno o odabranom programu:
- BRZI PROGRAMI
Okretanjem programatora na BRZI
PROGRAM
(14/30/44
Min.),
tipka
omogućuje odabir između tri navedena
vremenska trajanja programa.
l Brzinu centrifuge moguće je podesiti bez
zaustavljanja rada uređaja.
Previše deterdženta može uzrokovati
pretjeranu količinu pjene. Ukoliko
uređaj detektira prisutnost prevelike
količine pjene, može odgoditi/isključiti
fazu centrifuge i/ili produžiti trajanje
programa i povećati potrošnju vode.
- STUPANJ ZAPRLJANOSTI
l Nakon odabira programa, display
automatski prikazuje postavljeno vrijeme
trajanja za odabrani program.
15
HR
- Active Steam Sintetika/Miješane tkanine
(tvornički postavljena postavka) oznaka
P1 će se pojaviti na displayu
2) TRAJANJE PROGRAMA
Uređaj
je
opremljen
posebnim
elektronskim uređajem koji zaustavlja
ciklus centrifuge ukoliko rublje nije
uravnoteženo.
Time se smanjuju buka i vibracije te
produžava radni vijek uređaja.
l Nakon
odabira
programa,
display
automatski prikazuje standardno trajanje
programa koje se može mijenjati, ovisno
o odabranim postavkama.
l Tijekom početne faze programa, uređaj
ZAKLJUČAVANJE TIPKI
l Istovremenim pritiskom i držanjem tipki za
ODABIR TEMPERATURE i BRZINE
CENTRIFUGE oko 3 sekunde, aktivirat
ćete zaključavanje tipki. Na taj način,
možete izbjeći neželjene ili slučajne
promjene postavki pritiskom tipki tijekom
trajanja programa.
l Zaključavanje
tipki možete poništiti
ponovnim pritiskom spomenutih tipki ili
isključenjem uređaja.
Digitalni display
Svjetlosni pokazatelji na displayu vas
konstantno informiraju o statusu uređaja.
3 4
6
7
2
1
izračunava stvarno trajanje programa
ovisno o kapacitetu, vrsti rublja i
odabranim postavkama. Po završetku
izračuna, display će prikazati stvarno
trajanje programa. Isto se može
promijeniti u toku pranja ovisno o količini
deterdženta i uravnoteženosti rublja.
3) SIGURNOSNO ZAKLJUČAVANJE VRATA
l Svjetlosni pokazatelj je uključen kada su
vrata potpuno zatvorena i uređaj je
uključen.
Zatvorite
vrata
PRIJE
START/PAUSE tipke.
odabira
Nakon odabira START/PAUSE tipke sa
zatvorenim vratima, svjetlosni pokazatelj će
zatreperiti i ostati uključen.
Ukoliko
vrata
nisu
pravilno
zatvorena, svjetlosni pokazatelj će
nastaviti treperiti oko 7 sekundi,
nakon čega se automatski poništava
aktivacija programa. U tom slučaju,
zatvorite vrata na pravilan način i
pritisnite START/PAUSE tipku.
5
l Prije otvaranja vrata, pričekajte da se
1) ODABIR SUŠENJA / STUPNJA SUHOĆE
Za prikaz stupnja suhoće koji birate
odgovarajućom tipkom:
SUHO ZA SPREMANJE
(namijenjeno ručnicima, kupaonskim
ogrtačima i većoj količini rublja).
isključi svjetlosni pokazatelj SIGURNOSNOG
ZAKLJUČAVANJA VRATA.
4) Kg Mode funkcija
(dostupno samo
programa)
kod
određenih
l Tijekom prvih nekoliko minuta programa,
bit će uključen svjetlosni pokazatelj Kg
Mode funkcije - pametni senzor važe
rublje i podešava trajanje programa, te
sukladno tome, potrošnju vode i
električne energije.
SUHO ZA GLAČANJE
(za rublje spremno za glačanje).
SUHO ZA VJEŠANJE
(za spremanje rublja bez glačanja).
16
funkcija omogućuje praćenje informacija o
kapacitetu rublja i u prvih nekoliko minuta
pranja:
5) ZAKLJUČAVANJE TIPKI
Svjetlosni pokazatelj prikazuje zaključanost
tipki.
- podešava potrebnu količinu vode;
- izračunava trajanje programa pranja;
6) TEMPERATURA PRANJA
- podešava ispiranje ovisno o odabranoj
vrsti tkanine;
Prikaz temperature pranja odabranog
programa koju možete promijeniti (ukoliko
je moguće) odgovarajućom tipkom.
Za hladno pranje, svi svjetlosni pokazatelji
moraju biti isključeni.
- podešava rotaciju bubnja
odabranoj vrsti tkanine;
ovisno
o
- prepoznaje
prisutnost
prekomjerne
količine deterdženta i ukoliko je
potrebno, podešava količinu vode za
ispiranje;
- podešava brzinu centrifuge ovisno o
kapacitetu i na taj način izbjegava
neuravnoteženost rublja.
7) BRZINA CENTRIFUGE
Prikaz
brzine
centrifuge
odabranog
programa, koju možete smanjiti ili potpuno
poništiti odgovarajućom tipkom.
17
HR
l Tijekom svake faze pranja Kg Mode
l Statistika / izvješća – statistički podaci o
ONE TOUCH
Ovaj uređaj opremljen je One Touch
tehnologijom
koja,
putem
aplikacije,
omogućuje interakciju sa smartphonima s
Android operativnim sustavom i NFC
(komunikacija bliskog polja) funkcijom.
l Preuzmite Hoover Wizard aplikaciju na
pranju i savjeti za učinkovitiju upotrebu
uređaja.
Sve detalje One Touch funkcija
saznajte u DEMO verziji aplikacije ili
posjetite:
www.hooveronetouch.com
svoj smartphone uređaj.
KAKO KORISTITI ONE TOUCH
Hoover Wizard aplikacija dostupna je
za uređaje s Android i iOS
operativnim sustavima (tablete i
smartphone).
Međutim,
za
komunikaciju s uređajem, iskoristite
potencijal One Touch tehnologije
dostupne za Android smartphone uz
NFC tehnologiju, prema sljedećem
prikazu funkcija:
Android
smartphone s
NFC tehnologijom
Interakcija s
uređajem +
sadržaji
Android
smartphone bez
NFC tehnologije
Samo sadržaji
Android Tablet
Samo sadržaji
Apple iPhone
Samo sadržaji
Apple iPad
Samo sadržaji
PRVA UPOTREBA – Registracija uređaja
l Uđite u postavke (Settings) svog Android
smartphona i aktivirajte NFC fukciju
unutar izbornika za bežična spajanja i
mreže (Wireless & Networks).
Ovisno o modelu smartphona i verziji
Android
operativnog
sustava,
postupak NFC aktivacije može se
razlikovati.
Za
detalje
proučite
uputstva svog smartphone uređaja.
l Okrenite programator na One Touch
položaj za aktivaciju
upravljačkoj ploči.
senzora
na
l Pokrenite aplikaciju, napravite korisnički
profil, registrirajte uređaj prateći upute na
displayu smartphona ili pomoću kratkog
vodiča priloženog uz uređaj.
FUNKCIJE
Glavne funkcije dostupne u aplikaciji su:
Voice Coach (Glasovni vodič)– vodič za
Više informacija, najčešće postavljana
pitanja i video za jednostavnu registraciju
pronađite na:
www.hooveronetouch.com/how-to
odabir idealnog ciklusa uz samo tri
glasovna unosa (vrsta rublja/tkanina, boja,
stupanj zaprljanosti).
l Programi– Preuzmite i pokrenite nove
programe pranja
Redovna upotreba
l Clever Care (održavanje) – ciklusi
provjere (Clever check-Up) i čišćenja
perilice (Auto Hygene) te vodič za
uklanjanje poteškoća u radu.
18
l Kod svake upotrebe uređaja putem
aplikacije, prvo morate aktivirati One
Touch funkciju okretanjem programatora
na One Touch položaj.
da je otključan display
smartphona (ukoliko je bio ugašen, u
stanju pripravnosti) te da je aktivirana
NFC funkcija; u suprotnom, pratite
prethodno navedeni postupak.
Ukoliko ne znate gdje je smještena
NFC
antena,
laganim
kružnim
pokretima pomičite smartphone preko
One Touch loga dok aplikacija ne
potvrdi spajanje. Za uspješan prijenos
podataka, ključno je NEPREKIDNO
DRŽATI
SMARTPHONE
NA
UPRAVLJAČKOJ PLOČI UREĐAJA
TIJEKOM
CIJELOG
POSTUPKA
(NEKOLIKO SEKUNDI); poruka na
uređaju će vas informirati o pravilnom
spajanju i kada je moguće udaljiti
smartphone.
l Želite
li pokrenuti program pranja,
umetnite rublje i deterdžent i zatvorite
vrata.
l Odaberite željenu funkciju u aplikaciji
(npr. određeni program, ciklus provjere,
ažuriranje statistike, itd.)
Deblje maske ili metalne naljepnice na
smartphonu
mogu
usporiti
ili
onemogućiti
prijenos
podataka
između uređaja. Ukoliko je potrebno,
uklonite ih.
l Pratite upute na displayu smartphona, i
PRISLONITE GA uz One Touch logo na
upravljačkoj ploči uređaja, kada vas na to
uputi aplikacija.
Zamjenom pojedinih dijelova smartphona
(npr. stražnje maske, baterije, itd…)
neoriginalnim dijelovima možete ukloniti
NFC antenu
čime onemogućujete
korištenje aplikacije.
Upravljanje uređajem putem aplikacije
moguće je samo na manjoj udaljenosti:
odnosno, nije moguće na daljinu (npr. iz
druge prostorije, izvan kuće).
NAPOMENE:
Postavite stražnju stranu NFC
antene smartphona uz One Touch
logo na uređaju (kao prikazano na
slici niže).
19
HR
l Pripazite
Tablica programa
1)
2
(MAX.) *
PROGRAM
(vidi upravljačku ploču)
(MAX.)
Active Steam - para 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Miješane
tkanine
All Higijenski
3) 4)
2)
4)
4)
4)
All In One
59 Min.
Brzi
1
4 4,5 5
40°
3 3,5 4
4
4 4,5 5,5 5,5 6 6,5 6,5
60°
2
2 2,5 3
3 3,5 3,5
40°
14' 1
1
1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
30°
30' 2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
30°
44' 3
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
40°
Pamuk**
2)
4)
6
6
7
8
8
9
10 10
60°
Bijelo +
Pretpranje
2)
4)
6
6
7
8
8
9
10 10
90°
Ispiranje
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Istjecanje &
centrifuga
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Osjetljivo
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
40°
Vuna & svila
1
1
1
2
2
2
2
2
30°
Sušenje vune
1
1
1
1
1
1
1
1
-
Miješane tkanine
3
3 3,5 4
4 4,5 5
5
-
4
5
6
7
-
(sušenje)
Pamuk
(sušenje)
5
5
6
6
1
-
3
3
5
2
Program podesivih postavki dostupan putem aplikacije na smartphonu – preuzmite
dostupne programe (vidi odgovarajući dio priručnika). Tvornički postavljen program
je Auto higijenski, namijenjen dezinfekciji uređaja.
20
Postavljanjem programatora na
BRZI program, pomoću tipke za
odabir brzog programa odaberite
jednu od tri dostupne opcije - 14’,
30’ i 44’.
4)
Programi automatskog sušenja.
PODACI ZA LABORATORIJSKI TEST
USPOREDBE (Standard EN 50229)
Pranje
Koristite
program
**
uz
odabran
maksimalan
stupanj
zaprljanosti,
maksimalnu
brzinu
centrifuge
i
temperaturu pranja od 60°C. Program se
preporuča testirati i uz nižu temperaturu.
Molimo proučite sljedeće napomene:
* Maksimalan kapacitet suhog rublja ovisi o
modelu (vidi kontrolnu ploču).
(Samo kod modela s ladicom za
tekući deterdžent)
Kada perete manju količinu rublja
s
mrljama
koje
zahtijevaju
postupak izbjeljivanja, prethodno
uklanjanje mrlja može se izvesti u
perilici rublja.
Ulijte izbjeljivač u posudicu za
tekuća sredstva, smještenu u
odjeljku s oznakom "2" u ladici za
deterdžent te odaberite poseban
program za ISPIRANJE. Nakon
završetka tog postupka, okrenite
programator na OFF položaj,
dodajte ostatak odjeće i nastavite
pranje odabirom odgovarajućeg
programa.
1)
2)
Sušenje
Prvo sušenje uz A kg (jastučnice i mali
ručnici), program za sušenje pamuka
(
(
), opcija suho za spremanje
).
Drugo sušenje uz B kg (plahte i mali
ručnici), program za sušenje pamuka
(
(
Nakon odabira programa, display
prikazuje preporučenu temperaturu
pranja koju možete smanjiti (ukoliko
program omogućuje) odgovarajućom
tipkom.
Za prikazane programe možete
podesiti trajanje i intenzitet pranja
pomoću
tipke
za
ODABIR
STUPNJA ZAPRLJANOSTI.
21
), opcija suho za spremanje
).
Kapacitet
(pranja)
(kg)
A (kg)
B (kg)
Prvo
sušenje
Drugo
sušenje
6
4
2
6
5
1
7
5
2
8
5
3
8
6
2
9
6
3
10
6
4
10
7
3
HR
3)
Odabir programa
Za pranje različitih vrsta tkanina, kao i
različitih stupnjeva zaprljanosti, perilica
rublja nudi odgovarajuće programe za
različite namjene (vidi tablicu).
PRANJE
Active Steam
Ekskluzivan program koristi tretman parom
za smanjenje i opuštanje nabora i
postizanje idealne razine vlažnosti za lakše
glačanje.
Odgovarajućom tipkom moguće je odabrati
između tri različita stupnja intenziteta,
dostupna za suho ili mokro rublje i ovisno o
vrsti tkanine.
ALL IN ONE tehnologija
Perilica rublja opremljena je inovativnim
sustavom koji pod visokim tlakom ubrizgava
otopinu vode i deterdženta izravno u rublje.
Poseban rad motora omogućava rotaciju
bubnja tijekom početne faze svakog
programa, u kombinaciji s mlazom otopine
deterdženta i vode koji se pod visokim
tlakom ubrizgava u rublje; ciklus uključuje i
niz centrifugalnih rotacija koje olakšavaju
prodiranje otopine deterdženta u vlakna
rublja, za učinkovito uklanjanje mrlja i
najbolje rezultate pranja. ALL IN ONE
sustav također radi kod faza ispiranja gdje
mlaz vode pod visokim tlakom jamči
potpuno uklanjanje ostataka deterdženta iz
rublja.
All in one Miješane tkanine
Program namijenjen zajedničkom pranju
rublja različitih boja i tkanina. Rotacija
bubnja i razina vode optimizirani su tijekom
faza pranja i ispiranja. Odgovarajuća brzina
centrifuge osigurava smanjenje nabora.
Zahvaljujući ALL IN ONE tehnologiji,
postiže se optimizacija cijelog ciklusa
pranja.
Ispiranje
Ovaj program vrši 3 ispiranja i prijelaznu
centrifugu (čiju brzinu možete smanjiti ili
potpuno isključiti pritiskom odgovarajuće
tipke). Prikladan je za ispiranje bilo koje vrste
tkanina, primjerice nakon ručnog pranja.
22
VAŽNI SAVJETI ZA PRANJE RUBLJA:
l Novo, šareno rublje potrebno je prati
odvojeno barem prvih pet ili šest pranja.
l Određeno tamno rublje (veći komadi)
poput traperica ili ručnika potrebno je
prati odvojeno.
l Nikada
ne
miješajte
rublje
NEPOSTOJANIH boja.
All Higijenski
Zahvaljujući ALL IN ONE tehnologiji,
program osigurava dubinsko čišćenje uz
optimizaciju temperature i ispiranja u toku
ciklusa te uklanja alergene i ostatke
deterdženta. Idealno za osjetljivu kožu.
Namijenjen za pamučno rublje, program
radi na temperaturi od 60°C i preporuča se
za smanjeni kapacitet.
All In One 59 Min.
Posebno osmišljen program jamči visoku
učinkovitost pranja uz znatno smanjenje
trajanja pranja. Program se preporuča za
smanjeni kapacitet (vidi tablicu programa).
Brzi (14-30-44 Min.)
Program pranja preporučen za rublje manjeg
kapaciteta i nižeg stupnja zaprljanosti. Kod
odabira ovog programa preporuča se smanjiti
količinu deterdženta kako bi se izbjeglo
nepotrebno trošenje. Odabirom BRZOG
programa možete birati između tri dostupna
programa.
Pamuk
Program namijenjen pranju uobičajeno zaprljanog
pamučnog rublja, predstavlja najučinkovitiji
program za pranje pamuka prema potrošnji vode i
električne energije.
Bijelo + pretpranje
Program namijenjen pranju izuzetno
zaprljanog
bijelog
pamučnog
rublja.
Pretpranje jamči uklanjanje tvrdokornih
mrlja. U odjeljak "1" stavite 20% količine
deterdženta za glavno pranje.
Istjecanje & centrifuga
Program vrši istjecanje vode i maksimalnu
brzinu centrifuge. Moguće je isključiti ili
smanjiti
brzinu
centrifuge
pritiskom
odgovarajuće tipke.
HR
Osjetljivo
Ovaj program izmjenjuje periode nježnog
pranja i namakanja te je prikladan za pranje
osjetljivih tkanina. Ciklus pranja i ispiranja
vrše se s povećanom razinom vode za
najbolje rezultate.
Program ovog uređaja odobren je od
tvrtke Woolmark za sušenje vunenog
rublja uz uvjet da pranje i sušenje
bude u skladu s uputama na etiketi
rublja te uputama od proizvođača
uređaja.
Woolmark simbol predstavlja oznaku
certifikata u mnogim zemljama. M1715
Vuna & svila
Program namijenjen vunenim i svilenim
tkaninama prikladnim za pranje u
perilici rublja ili tkaninama namijenjenim za
ručno pranje.
SUŠENJE
UPOZORENJE:
Spremnike za deterdžent (koncentrirani
prašak ili tekući deterdžent) potrebno
je ukloniti iz bubnja prije odabira
programa sušenja.
Bubanj mijenja smjer rotacije tijekom
sušenja kako bi spriječio petljanje rublja i
osigurao ravnomjerno sušenje. Hladan zrak
se koristi tijekom zadnjih 10/20 minuta
programa sušenja za sprječavanje nastanka
nabora.
Sušenje vune
Program sušenja na niskoj temperaturi,
namijenjen vunenom rublju uz maksimalnu
brigu i rezultat mekoće, smanjeno trljanje i
bez oštećenja vlakana. Preporuča se prije
sušenja okrenuti rublje na unutarnju stranu.
Trajanje programa ovisi o količini rublja i
odabranoj brzini centrifuge kod pranja.
(MAX 1 kg - 3 pulovera).
Miješane tkanine (niska temperatura)
Program niske temperature namijenjen
sušenju sintetike i miješanih tkanina (uvijek
proučite upute s etiketa).
Pamuk (visoka temperatura)
Program visoke temperature namijenjen
sušenju pamučnog i lanenog rublja (uvijek
proučite upute s etiketa).
ONE TOUCH
Položaj na koji je potrebno okrenuti
programator za upravljanje uređajem
putem aplikacije i preuzimanje/pokretanje
programa (vidi odgovarajući dio priručnika
aplikacije za više informacija). Tvornički
postavljen program je Auto higijenski
namijenjen čišćenju bubnja, uklanjanju
neugodnih mirisa i produženju radnog
vijeka uređaja. Pokrenite ga uz prazan
bubanj te upotrebu odgovarajućeg sredstva
za čišćenje ili praškastog deterdženta.
Nakon završetka ciklusa, ostavite otvorena
vrata kako bi se bubanj osušio. Preporuča
se nakon svakih 50 ciklusa.
23
l Sušite samo prethodno centrifugirano
7. CIKLUS SUŠENJA
rublje.
l Navedeni
primjeri su općeniti, za
postizanje najboljih rezultata sušenja bit
će potrebno nešto prakse.
Pravilan način sušenja
l Prilikom prve upotrebe, preporučamo
odabir kraćeg vremena sušenja od
navedenog, kako biste odredili potreban
stupanj suhoće.
l Preporučamo da ne sušite tkanine koje
se lako oštećuju, poput tepiha ili tkanina
debljih vlakana, kako biste izbjegli
začepljenje zračnog kanala.
Vrata
uređaja
su
opremljena
sigurnosnom zaštitom kako bi se
spriječio kontakt sa staklenim vratima
koja
mogu doseći visoku temperaturu
tijekom ciklusa sušenja.
Nije potrebno uklanjati sigurnosnu
zaštitu s uređaja prilikom uobičajene
upotrebe.
l Preporučamo da rublja razvrstate prema
sljedećim metodama:
- Prema oznakama odgovarajućeg
sušenja, prikazanim na etiketama
Prikladno za sušenje u sušilici.
Prikladno za sušenje na visokoj
temperaturi.
l Otvorite vrata.
l Umetnite rublje, ne prelazeći maksimalan
kapacitet naveden u tablici programa.
U slučaju većih (poput plahti) ili upijajućih
predmeta (poput ručnika ili traperica),
preporuča se smanjiti količinu rublja.
l Zatvorite vrata.
Sušiti isključivo na niskoj temperaturi.
l Okrenite programator na odgovarajući
NE sušite u sušilici.
program za vaše rublje.
l Perilica sušilica može vršiti sljedeće vrste
Ukoliko tkanina nema odgovarajuću
oznaku
na
etiketi,
može
se
pretpostaviti da nije prikladna za
sušenje u sušilici rublja.
sušenja:
- Program sušenja na niskoj temperaturi
prikladan za vunene tkanine (
oznaka na prikazu programa).
- Prema veličini i gustoći
Ukoliko je količina opranog rublja veća
od kapaciteta sušenja, odvojite rublje
prema gustoći (primjerice ručnike od
donjeg rublja).
- Program sušenja na niskoj temperaturi
prikladan
za
miješane
tkanine
- Prema vrsti tkanine
Pamuk/lan: ručnici, pamuk, posteljina i
stolnjaci.
Sintetika: košulje, majice, kombinezoni,
itd. od poliestera ili poliamida, kao i
mješavine pamuka i sintetike.
- Program sušenja na visokoj temperaturi
prikladan
za
pamuk,
frotir,
lan,
24
(sintetika/pamuk) i sintetiku (
oznaka na prikazu programa).
tkanine od konoplje, itd. (
oznaka na prikazu programa).
Tijekom faze sušenja bubanj će
povećati brzinu kako bi rublje bilo
ravnomjerno raspoređeno i time
optimizirati rezultate sušenja.
SUHO ZA SPREMANJE
(namijenjeno ručnicima, kupaonskim
ogrtačima i većoj količini rublja).
SUHO ZA GLAČANJE
(za rublje spremno za glačanje).
l Nakon završetka programa, na displayu
će se pojaviti oznaka "End" (kraj). Nakon
5 minuta, uređaj prelazi u stanje
pripravnosti (na određenim modelima,
display će prikazati dvije linije).
SUHO ZA VJEŠANJE
(za spremanje rublja bez glačanja).
Kod programa za sušenje vune, nije
moguće odabrati stupanj sušenja
različit od početno postavljenog.
l Perilica sušilica će izračunati vrijeme
potrebno za sušenje i odgovarajući
stupanj suhoće (vlažnosti), ovisno o vrsti
rublja i odabranom programu sušenja.
l Provjerite da li je slavina za dovod vode
otvorena i da li je odvodna cijev pravilno
postavljena.
UPOZORENJE:
Ne
sušite
rublje
s
posebnim
punjenjem
(primjerice,
pokrivače,
punjene jakne i sl) te osjetljive
tkanine.
Ukoliko se radi o rublju koje nije
potrebno
glačati,
stavite
manju
količinu kako biste sprječili nastanak
nabora.
l Isključite uređaj okretanjem programatora
na OFF položaj.
l Otvorite vrata i uklonite rublje.
l Zatvorite slavinu za dotok vode.
PONIŠTAVANJE PROGRAMA SUŠENJA
l Kako biste poništili program sušenja,
pritisnite i držite tipku ZA ODABIR
SUŠENJA oko 3 sekunde.
UPOZORENJE:
Nakon što ste poništili program
sušenja, započinje faza hlađenja te
morate pričekati oko 10/20 minuta
prije otvaranja vrata.
Za pravilan rad uređaja, preporuča se da
ne zaustavljate ciklus sušenja osim ako
je nužno.
l Pritisnite START/PAUSE tipku (display
će prikazati preostalo vrijeme sušenja).
Uređaj prikazuje preostalo vrijeme
sušenja odabranog programa na
temelju standardne količine rublja, ali
tijekom ciklusa, preračunava vrijeme
ovisno o trenutnoj količini i vrsti
rublja.
25
HR
l Odaberite odgovarajuć stupanj sušenja:
l Na kraju ciklusa pranja, display će
8. AUTOMATSKI CIKLUS
PRANJA/SUŠENJA
prikazati preostalo vrijeme sušenja.
l Nakon završetka programa, na displayu
Ne prelazite maksimalan kapacitet
rublja za sušenje naveden u tablici
programa, u suprotnom rezultat
sušenja neće biti zadovoljavajuć.
će se pojaviti oznaka "End" (kraj). Nakon
5 minuta, uređaj prelazi u stanje
pripravnosti (na određenim modelima,
display će prikazati dvije linije).
- Pranje
l Otvorite ladicu, odaberite deterdžent i
unesite pravilnu količinu.
l Potražite pomoć na listi programa pranja
ovisno o odabranoj tkanini (primjerice,
iznimno zaprljano pamučno rublje) i okrenite
programator na odgovarajući program.
l Isključite uređaj okretanjem programatora
na OFF položaj.
l Otvorite vrata i uklonite rublje.
l Zatvorite slavinu za dotok vode.
PONIŠTAVANJE PROGRAMA SUŠENJA
l Kako biste poništili program sušenja,
l Podesite temperaturu ukoliko je potrebno.
l Podesite dodatne opcije (ukoliko je
pritisnite i držite tipku ZA ODABIR
SUŠENJA oko 3 sekunde.
potrebno).
l Provjerite da li je slavina za dovod vode
otvorena i da li je odvodna cijev pravilno
postavljena.
- Sušenje
l Odaberite odgovarajuć stupanj sušenja:
SUHO ZA SPREMANJE
(namijenjeno ručnicima, kupaonskim
ogrtačima i većoj količini rublja).
SUHO ZA GLAČANJE
(za rublje spremno za glačanje).
SUHO ZA VJEŠANJE
(za spremanje rublja bez glačanja).
Odabirom
programa
za
vunu,
dostupan je samo početno zadan
stupanj sušenja.
l Pritisnite START/PAUSE tipku.
26
UPOZORENJE:
Nakon što ste poništili program
sušenja, započinje faza hlađenja te
morate pričekati oko 10/20 minuta
prije otvaranja vrata.
Za pravilan rad uređaja, preporuča se da
ne zaustavljate ciklus sušenja osim ako
je nužno.
Ukoliko smatrate da perilica rublja ne radi pravilno, proučite niže navedeni kratki vodič s
praktičnim savjetima kako ukloniti najčešće poteškoće u radu.
SAMO ZA ONE TOUCH MODELE
Zahvaljujući Clever Check-up - provjera ciklusu u vašoj Hoover Wizard aplikaciji,
u bilo koje vrijeme možete provjeriti pravilan rad svoje perilice rublja. Potrebni su
vam samo Android smartphone i NFC tehnologija. Više informacija potražite u
aplikaciji.
Ako display pokazuje grešku (određeni kod ili treperenje LED indikatora),
uključite aplikaciju i približite svoj Android smartphone uređaj s aktiviranom NFC
funkcijom One Touch logu na upravljačkoj ploči uređaja. Sada možete pristupiti
uklanjanju greške.
IZVJEŠĆE O GREŠKI
l Modeli s displayem: greška je prikazana oznakom broja i slova E (Error) (primjer:
greška 2 = E2)
l Modeli bez displaya: greška je prikazana treperenjem svih LED indikatora, broj
treperenja odgovarajuć je kodu greške, uz pauzu od 5 sekundi (primjer: greška 2 = 2
treperenja - pauza 5 sekundi – 2 treperenja – itd…)
Prikazana greška
E2 (display)
2 treperenja LEDica
(bez displaya)
Mogući izroci i praktična rješenja
Perilica ne uzima vodu.
Pripazite da je otvoren dovod vode.
Pripazite da dovodna cijev nije savinuta ili pritisnuta.
Odvodna cijev nije na pravilnoj visini (vidi paragraf Instalacija)
E3 (display)
3 treperenja LEDica
(bez displaya)
E4 (display)
4 treperenja LEDica
(bez displaya)
E7 (display)
7 treperenja LEDica
(bez displaya)
Druga greška
Zatvorite dovod vode, odvojite cijev od stražnje strane perilice rublja i
provjerite da je filter čist i prohodan.
Perilica ne ispušta vodu.
Pripazite da filter nije začepljen
Pripazite da odvodna cijev nije savinuta ili pritisnuta.
Pripazite da odvodni sustav nije začepljen i da je prohodan za protok
vode.
Prevelika količina pjene i/ili vode.
Pripazite da ne pretjerate s količinom deterdženta ili ne koristite
sredstva koja nisu namijenjena za perilicu rublja.
Problem s vratima.
Pripazite da su vrata pravilno zatvorena. Pripazite da rublje unutar
bubnja ne ometa zatvaranje vrata.
Ako su vrata zaključana, isključite perilicu i iskopčajte utikač iz
utičnice, pričekajte 2-3 minute i ponovno pokušajte otvoriti vrata.
Isključite perilicu i iskopčajte je iz struje, pričekajte minutu. Uključite
perilicu i pokrenite program. Ukoliko se greška ponovi, kontaktirajte
ovlašteni servis.
27
HR
9. TEHNIČKA PODRŠKA I JAMSTVO
OSTALE GREŠKE
Problem
Mogući izroci i praktična rješenja
Perilica rublja ne radi.
Provjerite da li je perilica pravilno uključena u struju.
Provjerite da li ima struje.
Provjerite da li su osigurač i utičnica ispravni, uz pomoć drugog
uređaja poput svjetiljke.
Vrata nisu pravilno zatvorena: ponovno ih otvorite i zatvorite.
Provjerite da li je odabran pravilan program i pritisnuta
START/PAUSE tipka.
Provjerite da nije pauziran rad perilice rublja.
Moguće curenje iz brtve između slavine i dovodne cijevi; u tom
slučaju, zamijenite brtvu i učvrstite slavinu i cijev.
Provjerite da je filter pravilno zatvoren.
Zbog nepravilne ravnoteže rublja unutar bubnja, perilica rublja može:
• pokušati uravnotežiti rublje, produžujući trajanje centrifuge.
• smanjiti brzinu centrifuge kako bi se smanjile vibracije i buka.
• poništiti centrifugu u svrhu zaštite uređaja.
Pripazite na ravnotežu rublja u bubnju. Ukoliko je potrebno, izvadite
rublje, ponovno ga umetnite i pokrenite program.
Moguće da perilica nije u potpunosti ispustila vodu: pričekajte par
minuta. Ukoliko se problem nastavi, pogledajte dio Greška 3.
Neki modeli imaju funkciju isključenja centrifuge: provjerite da nije
odabrana.
Pretjerana količina deterdženta može onemogućiti pokretanje
centrifuge.
Iz perilice je procurila
voda.
Perilica ne centrifugira.
Snažne vibracije/buka
tijekom centrifuge.
Perilica nije pravilno poravnata: ukoliko je potrebno, podesite nožice
kao navedeno u uputama.
Provjerite da su uklonjene transportne blokade.
Provjerite da unutar bubnja nisu strani predmeti (kovanice, gumbi,
itd.).
Standardno jamstvo pokriva troškove kvarova uzrokovanih električnim ili
mehaničkim nedostacima uređaja za koje je odgovoran proizvođač. Jamstvo ne
pokriva troškove kvarova uzrokovanih vanjskim faktorima te nepravilnom
upotrebom koje nije u skladu s uputstvima.
28
- mutna voda prilikom istjecanja: ovo je
vezano uz ispuštanje zeolita koji nemaju
negativan
učinak
na
učinkovitost
ispiranja;
Ukoliko se problem opetovano javlja ili
sumnjate na kvar, odmah kontaktirajte
ovlašteni servis.
Uvijek koristite originalne dijelove, dostupne
kod ovlaštenih servisa.
Jamstvo
Jamstveni uvjeti priloženi su uz uređaj.
Jamstveni list mora biti pravilno ispunjen
te ga spremite, kako biste ga u slučaju
potrebe, mogli pokazati ovlaštenom
servisu.
- sloj bijelog praška (zeoliti) na rublju
nakon pranja: ovo je uobičajeno, rublje
neće upiti prašak niti promijeniti boju;
- pjena u vodi nakon zadnjeg ispiranja:
to ne znači da je ispiranje bilo
loše/nezadovoljavajuće.
- obilna pjena: čemu su uzrok anionski
tenzidi u deterdžentima koje je teško
ukloniti s rublja.
U tom slučaju, nema potrebe za dodatnim
ispiranjem, ono neće imati učinka.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške u knjižici
koju ste dobili s ovim proizvodom. Osim
toga, proizvođač također zadržava pravo da
bez prethodne najave izvodi promjene koje
smatra korisnim za svoje proizvode a bez
mijenjanja njihovih bitnih karakteristika.
29
HR
Upotreba ekoloških deterdženata bez fosfata
može uzrokovati sljedeće posljedice:
fkhldsk
fkhldsk
- WDXOC - A -
17.12 - 43021311 - Canon Italia - Business Services Channel
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising