Hoover | WDYN 11743D-S | Hoover WDYN 11743D-S User manual

Hoover WDYN 11743D-S User manual
FI
SV
DA
NO
EL
EN
Käyttöohje
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
User instructions
WDYNS
642 D
WDYN
11743D
11+
Kg
+
AUTO
FI
ONNITTELUMME !
GRATULERAR TILL ETT
BRA KÖP!
Ostamalla tämän Hoover pesukoneen olet osoittanut, että et
tyydy kompromisseihin - haluat vain
parasta.
Genom att välja en tvättmaskin
från Hoover har Du visat att Du en
kvalitetsmedveten konsument.
Olemme iloisia voidessamme
esitellä Sinulle tämän uuden
pesukoneen, joka on vuosia
kestäneen tutkimuksen ja alalla
saamamme pitkän kokemuksen
tulos. Tämän olemme tehneet
yhdessä kuluttajien kanssa. Olet
valinnut tämän pesukoneen
laadun, kestävyyden ja
ainutlaatuiset ominaisuudet.
Hoover laajaan
kodinkonevalikoimaan kuuluvat
pesukoneet , astianpesukoneet,
kuivaavat pesukoneet, liedet,
mikroaaltouunit, erillisuunit ja
keittotasot sekä kylmälaitteet.
Tämä laite on tarkoitettu
käytettäväksi kotitalouksissa ja
vastaavissa kohteissa, kuten:
- myymälöiden, toimistojen ja
muiden työpaikkojen
henkilökunnan taukotiloissa;
- maatilojen asuinrakennuksissa;
- asiakaskäytössä hotelleissa,
motelleissa ja muissa
majoituskohteissa;
- bed & breakfast -kohteissa.
Laitteen kotitalousympäristöstä tai
tyypillisistä kotitaloustoiminnoista
poikkeava käyttö, kuten
kaupallinen käyttö ammattilaisten
tai tehtävään koulutettujen
henkilöiden käytössä, jää
käyttötarkoituksen ulkopuolelle
myös edellä mainituissa kohteissa.
Jos laitetta käytetään tästä
tarkoituksesta poikkeavasti, tämä
voi lyhentää laitteen käyttöikää ja
aiheuttaa valmistajan myöntämän
takuun raukeamisen.
Valmistaja kiistää, lain sallimassa
enimmäislaajuudessa, vastuun
laitteelle aiheutuneista vahingoista
tai muista vahingoista ja
menetyksistä, jotka ovat
aiheutuneet koti- ja
kotitalouskäytöstä poikkeavasta
käytöstä (vaikka laite olisi sijoitettu
koti- tai kotitalousympäristöön).
Lue tämä käyttöohje huolellisesti.
Saat tärkeätä tietoa pesukoneesi
oikeasta asennuksesta, käytöstä ja
hoidosta sekä neuvoja koneesi
hyödyntämisestä parhaalla
mahdollisella tavalla.
Säilytä tämä käyttöohje koneen
läheisyydessä myöhempää
käyttöä varten.
2
SV
Tarvitessasi huoltoa, ota yhteyttä
valtuutettuun Hoover - huoltoon ja
ilmoita aina koneen tyyppi ,
valmistusnumero ja G-numero
(mahdollinen versio-numero).
Nämä tiedot löytyvät koneen
arvokilvestä, joka sijaitsee
täyttöaukon yläreunassa.
Vår nya tvättmaskin är resultatet
av Hoover långa erfarenhet på
vitvaruområdet och kontakten
med våra kunder. Dess kvalitet och
oöverträffade egenskaper kommer
att vara till glädje i många år
framöver.
I Hoover omfattande
produktprogram finns förutom
tvättmaskiner även en rad andra
hushållsmaskiner, såsom
diskmaskiner, kombinerade
tvättmaskiner/torktumlare, spisar,
mikrovågsugnar, ugnar och
spishällar samt kylskåp och frysar.
Produkten är avsedd för
användning i hushåll och liknande
tillämpningar som:
- personalkök i butiker, på kontor
och andra arbetsplatser;
- lantgårdar;
- av kunder på hotell, motell och
liknande miljöer;
- vandrarhem och liknande miljöer.
Annan användning av produkten
än i hushållsmiljöer eller för typiska
hushållssysslor, som kommersiell
användning av experter eller
utbildade användare, är inte
tillåten ens för ovanstående
tillämpningar.
Om produkten används på annat
sätt kan dess livslängd förkortas
och garantin upphöra att gälla.
Eventuella skador på produkten
eller andra skador eller förluster på
grund av användning som inte är
förenlig med hem- eller
hushållsanvändning (även i hemeller hushållsmiljö) accepteras inte
av tillverkaren så långt lagen
medger.
Läs noggrant igenom denna
bruksanvisning. Den innehåller
viktig information om installation,
användning och underhåll av
tvätt.maskinen. Dessutom ges en
del tips om hur tvättmaskinens
kapacitet skall utnyttjas på bästa
sätt.
Spara bruksanvisningen för
framtida bruk.
För service kontaktas någon av
Hoover auktoriserade
serviceverkstäder. Ange alltid
maskinens modell,
tillverkningsnummer och Gnummer (version). Dessa uppgifter
finner Du på typskylten vid
påfyllningsöppningen.
DA
NO
EN
TILLYKKE
GRATULERER
OUR COMPLIMENTS
Med Deres nye maskine.
Denne vaskemaskine er
resultatet af mange års forskning
og udvikling, en udvikling der i
meget høj grad er foregået i
samarbejde med brugerne.
Ved å kjøpe en maskin fra Hoover,
har du vist at bare det beste er
godt nok for deg.
With the purchase of this Hoover
household appliance, you have
shown that you will not accept
compromises: you want only the
best.
Med en Hoover har De valgt
kvaliteten og fordelene ved en
maskine der teknologisk er på
forkant med udviklingen.
Hoover’s produktprogram
omfatter:
opvaskemaskiner,
vaske/tørremaskiner,
mikrobølgeov-ne, køleskabe og
frysere.
Spørg hos Deres lokale
forhandler efter Hoover’s
produktkatalog.
Dette apparat er beregnet til
brug i husholdningen og
lignende steder, som f.eks.:
- medarbejderkøkkener i
butikker, kontorer og andre
arbejdsmiljøer;
- gårde;
- af klienter på hoteller, moteller
og andre beboelsesmæssige
miljøer;
- i Bed and Breakfast-faciliteter
og lignende områder.
Anden brug af dette apparat
end i husholdning eller i typiske
husholdningsfunktioner, som
kommerciel anvendelse af
eksperter eller erfare brugere, er
ekskluderet i ovennævnte
beskrivelser.
Hoover er stolte over å kunne
presentere denne nye
vaskemaskinen, resultatet av
årelang forskning og
markedserfaring i direkte kontakt
med kundene. Denne maskinen gir
dea kvalitet, driftssikkerhet og høy
ytelse.
Hoover kan også tilby et stort utvalg
av andre hvitevarer: vaskemaskiner,
oppvaskmaskiner, vaskemaskiner
med tørketrommel, komfyrer,
mikrobølgeovner, tradisjonelle
stekeovner og komfyrtopper,
kjøleskap og frysebokser.
Be din lokale forhandler om den
komplette katalogen over Hooverprodukter.
Dette produktet er ment for bruk i
husholdninger og lignende
bruksområder som:
- kjøkkenkrok for ansatte i butikker,
på kontorer og i andre
arbeidsmiljøer;
- gårdshus;
- bruk av kunder på hoteller,
moteller og andre typer
boligmiljøer;
- overnattingsmiljøer.
Bruk av apparatet som avviker fra
husholdning generelt eller typiske
husholdningsfunksjoner, som f.eks.
kommersiell bruk av eksperter eller
spesielt opplærte brukere, er utelatt
selv i de ovennevnte
bruksområdene.
Hoover is happy to present their
new washing machine, the result of
years of research and market
experience through direct contact
with Consumers. You have chosen
the quality, durability and high
performance that this washing
machine offers.
Hoover is also able to offer a vast
range of other household
appliances: washing machines,
dishwashers, washer-dryers,
cookers, microwave ovens.
Traditional ovens and hobs,
refrigerators and freezers.
Ask your local retailer for the
complete catalogue of Hoover
products.
This appliances is intended to be
used in household and similar
applications such as:
- staff kitchen areas in shops,
offices and other working
environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and
other residential type
environments;
- bed and breakfast type
environments.
A different use of this appliance
from household environment or
from typical housekeeping
functions, as commercial use by
expert or trained users, is excluded
even in the above applications.
If the appliance is used in a
manner inconsistent with this it
may reduce the life of the
appliance and may void the
manufacturer’s warranty.
Any damage to the appliance or
other damage or loss arising
through use that is not consistent
with domestic or household use
(even if located in a domestic or
household environment) shall not
be accepted by the manufacturer
to the fullest extent permitted by
law.
Hvis apparatet benyttes til andet
end dets formål og beskrivelse,
kan det påvirke apparatets
levetid og kan bevirke, at
producenten ikke yder garanti
for produktet.
Enhver skade på apparatet eller
skade eller tab i forbindelse med
forkert anvendelse af produktet i
hjemmet eller i husholdning,
accepteres ikke af producenten
ifølge lovgivning.
Hvis apparatet brukes på en måte
som strider mot dette, kan det
redusere levetiden til apparatet og
gjøre produsentens garanti ugyldig.
Erstatningskrav som følge av
eventuelle skader på apparatet
eller annen skade eller tap som
oppstår ved bruk som ikke er
forenlig med bruk i hjemmet eller
husholdningen (selv om det foregår
i et hjemmemiljø eller i en
husholdning), vil så langt loven
tillater ikke bli tatt til følge av
produsenten.
Læs nøje denne instruktionsbog, inden maskinen tages i
brug. Instruktionsbogen giver
vigtig information vedr.
Installation, brug og
vedligeholdelse af maskinen
Les denne bruksanvisningen nøye,
da den inneholder viktige
opplysninger om sikker installasjon,
og nyttig informasjon om bruk og
vedlikehold av vaskemaskinen for å
få best mulig resultat.
Gem denne instruktionsbog, den
er god at have ved fremtidige
tvivls spørgsmål.
Ta godt vare på denne
bruksanvisningen slik at du lett kan
finne den senere.
Keep this booklet in a safe place
for further consultation.
Ved kontakt til Hoover’s
Servicecenter, bedes De venligst
opgive maskinens Model. Nr. og
G. Nr. Disse numre findes på
typeskiltet, (se tegn.).
Nårdu tar kontakt med oss eller et
av våre servicesentre, oppgi alltid
modellnummeret og Gnummeret
(hvis dette finnes) for apparatet, se
typeskiltet.
When contacting Hoover
or a Customer Services Centre
always refer to the Model, No., and
G number (if applicable of the
appliance see panel).
Please read this booklet carefully
as it provides important guide lines
for safe installation, use and
maintenance and some useful
advise for best results when using
your washing machine.
3
FI
4
SV
KAPPALE
AVSNITT
KAPITEL
KAPITTEL
CHAPTER
KO
SISÄLLYSLUETTELO
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Johdanto
Inlednig
Yleistä toimituksesta
Allmänt
1
Takuu
Garanti
2
Turvallisuusohjeita
Säkerhetsanvisningar
3
Teknisiä tietoja
Tekniska data
4
Käyttöönotto ja asennus
Idrifttagning och installation
5
Ohjaustaulu
Manöverpanel
6
Ohjelmataulukko
Programtabell
7
Ohjelman valinta
Programval
8
Pesuainekotelo
Tvättmedelsbehållare
9
Pyykin käsittely
Hantering av tvätt
10
Pesu
Tvätt
11
Kuivaus
Torkning
12
Yhtäjaksoinen pesu ja
kuivaus
Automatisk tvättning och
torkning
13
Puhdistus ja hoito
Rengöring och skötsel
14
Tarkastuslista
Checklista
15
DA
EN
EL
NO
INDHOLD
INNHOLD
INDEX
Introduktion.
Innledning
Introduction
Modtagelse og udpakning.
Generelt om levering
General
points
ondelivery
Garantibestemmelser.
Garanti
Guarantee
Sikkerhedsregler .
Sikkerhetsregler
Safety Measures
Tekniske data.
Tekniske data
Technical
Data
!
Opstilling og Installation.
Montering og oppstarting
Setting
and
up
Installation
Beskrivelse af funktioner.
Bruksanvisning
Control
Description
" Program oversigt.
Tabell over
vaskeprogrammer
Table
Programmes
of
" Valg af program
Valg av program
Selection
Sæbe skuffen.
Beholder for vaskemiddel
Detergent
drawer #"
"
Gode råd vedr. vask
Produktet
The
Product
!
Sådan bruges maskinen.
Vasking
Washing
Tørring
Tørk
#
cycle
Drying
Automatisk vask og tørring i
en cyklus
Automatisk tørk etter vask
$"
" Automatic
washing/Drying
−cycle
Vedligeholdelse og
rengøring.
Rengjøring og rutinemessig
vedlikehold
K
% and
routine
" %
Cleaning
" maintenance
Fejl søgnings skema.
Feilsøking
$
"Search
Faults
5
FI
SV
KAPPALE 1
AVSNITT 1
YLEISOHJEITA
TOIMITUKSESTA
ALLMÄNT OM
LEVERANSEN
Tarkista, että pesukoneen
mukana ovat seuraavat
varusteet :
Kontrollera att leveransen
innehåller följande
utrustning:
A) KAYTTÖOHJE
A) BRUKSANVISNING
B) FÖRTECKNING ÖVER
SERVICEVERKSTÄDER
C) TAKUUKORTTI
C) GARANTISEDEL
D) TULPPA
D) PLUGG
E) POISTOLETKUN PIDIKE
E) HÅLLARE FÖR
AVLOPPSSLANG
F) NESTEMÄISEN
PESUAINEEN KAUKALO
JA NESTEMÄISEN
VALKAISUAINEEN
KAUKALO (SÄILIÖ)
F) BEHÅLLARE FÖR
FLYTANDE TVÄTTMEDEL
ELLER BLEKMEDEL
SÄILYTÄ NÄMÄ
HUOLELLISESTI
Tarkista myös, että pesukone
ei ole vahingoittunut
kuljetuksessa. Mikäli
kuljetusvaurioita on, ota
välittömästi yhteyttä
jälleenmyyjään.
6
A
B
C
FÖRVARA DEM PÅ ETT
SÄKERT STÄLLE
Kontrollera också, att
maskinen inte skadats under
transporten. Kontakta
omedelbart återförsäljaren
vid eventuella
transportskador.
D
F
E
DA
NO
EN
KAPITEL 1
KAPITTEL 1
CHAPTER 1
MODTAGELSE OG
UDPAKNING.
GENERELT OM
LEVERING
GENERAL POINTS
ON DELIVERY
Ved modtagelse af
maskinen bør De kontrollere
at følgende dele medfølger:
Ved levering, kontroller at
det følgende er inkludert:
A) INSTRUKTIONSBOG
A) BRUKSANVISNING
B) ADRESSE OG TELEFON
NUMMER PÅ HOOVER
SERVICE. (STÅR I
INSTRUKTIONS
BOGEN).
B) ADRESSER FOR
KUNDESERVICE
C) GARANTI
CERTIFIKATER. (SKAL
IKKE BRUGES I DK).
C) GARANTIBEVIS
D) DÆKPLADE.
D) PLUGG
E) BØJNING FOR
AFLØBSSLANGE.
E) RØR TIL UTLØPSSLUK
F) RUM TIL FLYDENDE
VASKE- ELLER
BLEGEMIDDEL
(BEHOLDER)
F) ROM (BEHOLDER) TIL
FLYTENDE
VASKEMIDDEL ELLER
FLYTENDE
BLEKEMIDDEL
GEM DISSE TING
Kontroller at maskinen ikke
er beskadiget under
transport, hvis dette er
tilfældet, kontakt da
omgående forhandler eller
importør.
On delivery, check that the
following are included with
the machine:
A) INSTRUCTION MANUAL
B) CUSTOMER SERVICE
ADDRESSES
C) GUARANTEE
CERTIFICATES
D) CAPS
OPPBEVAR DISSE PÅ ET
TRYGT STED
Kontroller også at maskinen
ikke har blitt skadet under
transporten. Hvis dette har
skjedd, ta kontakt med
nærmeste Hoover-senter.
E) BEND FOR OUTLET TUBE
F) LIQUID DETERGENT OR
LIQUID BLEACH
COMPARTMENT
(CONTAINER)
KEEP THEM IN A SAFE
PLACE
Check that the machine has
not incurred damage during
transport. If this is the case,
contact your nearest Hoover
Centre.
7
SV
FI
8
KAPPALE 2
AVSNITT 2
TAKUU
GARANTI
Tälle laitteelle annetaan
takuu radio-ja
Tälle
laitteelle annetaan
kodinkonealan
yleisten
takuu radio-jamukaisesti.
takuuehtojen
kodinkonealan
yleisten
Takuu
koskee rakenne-,
takuuehtojen
mukaisesti.
valmistus
ja raaka-ainevikoja
Takuu
koskee
rakenne-,
ja niiden
aiheuttamia
valmistus
ja raaka-ainevikoja
korjauskustannuksia.
ja niiden aiheuttamia
korjauskustannuksia.
På denna maskin lämnas ett
års garanti enligt de
På
denna garantivillkor,
maskin lämnas
ett
allmänna
som
års
garanti
enligtoch
de
gäller
för radioallmänna
garantivillkor, som
hushallsmaskinbranschen.
gäller
för radiooch
Garantin
omfattar
hushallsmaskinbranschen.
reparationskostnader för
Garantin
omfattar
skador som
konstruktions-,
reparationskostnader
för
tillverknings- och materialfel
skador
konstruktions-,
orsakatsom
på själva
produkten.
tillverknings- och materialfel
orsakat på själva produkten.
DA
NO
EN
EL
KAPITEL 2
KAPITTEL 2
K
CHAPTER 2 2
GARANTI
GARANTI
/
GUARANTEE
Maskinen er dækket af
gældende dansk lovgivning.
Maskinen leveres med et
garantibevis som gir deg rett
til å gjøre gratis bruk av vår
tekniske assistanse.
is supplied
The
appliance
certificate
with
a guarantee
allows
" free
which
use ofthe
Service,Assistance
Service.
Technical
" , .
9
SV
FI
KAPPALE 3
AVSNITT 3
TURVALLISUUSOHJEITA
SÄKERHETSANVISNINGAR
HUOM ! MUISTA
PUHDISTUKSEN JA
HOIDON YHTEYDESSÄ
● Irrota pistotulppa
● Drag ut konktakten ur
eluttaget.
● Sulje vesihana
● Stäng vattenkranen.
● Kaikki Hoover pesukoneet
ovat maadoitettuja. Tarkista
sähköliitännän maadoitus.
● Alla Hoover maskiner är
Tämä tuote täyttää
Direktiivien 73/23/EEC ja
89/336/EEC (korvattu
direktiiveillä 2006/95/EC ja
2004/108/EC) mukaiset
määräykset ja myöhemmät
muutokset.
Denna produkt
uppfyller bestämmelserna i
Direktiver 73/23/EEC och
89/336/EEC (ersatts med
direktiver 2006/95/EC och
2004/108/EC) och senare
ändringar.
● Älä kosketa laitetta kun
olet märkä tai paljain jaloin.
● Vidrör inte maskinen om
Du är våt eller barfota.
● Älä käytä kosteissa tiloissa
jatkojohtoja .
● Använd inga skarvsladdar
HUOM! PESUN AIKANA
VEDEN LÄMPÖTILA VOI
NOUSTA 90°C:een.
● Ennen luukun
aukaisemista tarkista, että
rummussa ei ole vettä.
10
OBS!VID RENGÖRING
OCH SKÖTSEL AV
MASKINEN
jordade. Kontrollera att
elanslutningen är jordad.
i badrum och våtutrymmen.
OBS! UNDER TVÄTTEN
KAN
VATTENTEMPERATUREN
STIGA TILL 90°C.
● Se till att inte finns något
vatten i trumman, när Du
öppnar luckan.
DA
NO
EL
EN
KAPITEL 3
KAPITTEL 3
K
CHAPTER 3 3
SIKKERHEDS
REGLER.
SIKKERHETSREGLER
SAFETY
MEASURES
#
VIGTIGT:
VEDR. RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
● Fjern stikket fra kontakten,
eller afbryd kontakten. Hvis
kontakten ikke kan afbrydes,
afbrydes strømmen på
hovedkontakten, ved
måleren.
● Luk for maskinens
vandtilførsel.
● Alle elektriske apparater
skal jordforbindes, jævnfør
stærk strøms reglementet.
Forvis Dem om at Deres
apparat er jordforbundet.
Skulle det ikke være
tilfældet, kontakt da en Aut.
El-Installatør.
MEGET VIGTIGT
Det stik der er monteret fra
fabrikken, skal udskiftes med
et trebenet stik, der
indeholder jord, eller kobles
direkte til jordet afbryder.
Maskinen skal tilkobles af
aut. El-Installatør. Fabrikant
og Importør kan ikke drages
til ansvar for skader, opstået
som følge af forkert opstilling
eller tilslutning.
Denne maskine
oppfylder Direktiv 73/23/EEC
og 89/336/EEC (kompensert
med 2006/95/EC og
2004/108/EC) med
efterfølgende ændringer.
● Maskinen må ikke
udsættes for vandstænk eller
fugt.
● Brug ikke
forlængerledninger i fugtige
rum.
ADVARSEL:
UNDER VASK KAN
VANDET BLIVE OP TIL 9O
GRADER VARMT.
● Før lågen åbnes, bør det
kontrolleres at der ikke er
vand i maskinen.
VIKTIG: MÅ FØLGES VED
ALL RENGJØRING OG ALT
VEDLIKEHOLD
● Trekk ut støpselet.
● Skru av vanntilførselen.
● Alle Hoover-maskiner er
jordet. Påse at maskinen
tilkoples jordet kontakt. Tilkall
en autorisert elektriker for å
ordne tilkoplingen hvis dette
ikke er mulig.
Dette apparatet
oppfyller betingelsene i
Direktiv 73/23/EEC og
89/336/EEC (kompensert
med 2006/95/EC og
2004/108/EC) med senere
endringer.
● Ta ikke på maskinen med
våte eller fuktige hender
eller føtter.
● Bruk ikke maskinen hvis du
er barføtt.
● Unngå om mulig å bruke
skjøteIedninger i våtrom, og
vis ekstrem forsiktighet hvis
dette ikke er til å unngå.
ADVARSEL: UNDER
VASKEPROGRAMMET
KAN VANNET NÅ EN
TEMPERATUR PÅ OPPTIL
90 °C.
● Før du åpner døren til
vaskemaskinen, påse at det
ikke er vann igjen i
trommelen.
IMPORTANT:
:
FOR
ALL
CLEANING
K K AND
K MAINTENANCE
WORK
● 3
Removethe
plug
!.
● Turn
inlet tap.
K off the
water
.
● 4
All Hoover
are
appliances
Hoover
earthed.
Ensure
the "
. 3that
"
main
is
electricity
circuit
"
earthed.
Contact
a qualified
"
'
! electrician
if this
is not the
case.
.
/ CE
, #' /"5 6 Appliance
complies
73/23/EEC
89/336/EEC,
with
European
Directives
73/23/EEC and
89/336/EEC,
2006/95/EC
2004/108/EC,
replaced
by
2006/95/EC
and
2004/108/EC,
.and
subsequent amendments.
● !
● Do
not touch
the .
appliance with wet or damp
hands or feet.
● ● Do not
the appliance
use
.
when bare-footed.
● D ! ● Extreme
care
"
should be
taken
if extension
leads
!are
used ,
in bathrooms
or shower
rooms.
Avoid
this
where
# "
possible.
'.
: K K WARNING:
DURING THE
WASHING
THE
K CYCLE,
WATER
CAN
REACH
A
TEMPERATURE
90°C.
OF90C
● - ● Before opening the
"door,
washing
machine
there
.
ensure that
is no water
in the drum.
11
FI
● Älä käytä adapteria tai
haaroituspistorasiaa.
● Laitetta ei ole tarkoitettu
lasten tai sellaisten
henkilöiden käyttöön, joiden
fyysinen tai henkinen
toimintakyky on rajoittunut tai
joilla ei ole kokemusta tai
tietoa laitteen käytöstä,
muuten kuin heidän
turvallisuudestaan vastaavan
henkilön valvonnassa ja
ohjauksessa.
Pikkulapsia on valvottava,
etteivät he pääse leikkimään
laitteella.
● Irrottaessasi pistotulppaa
älä koskaan vedä johdosta
tai itse laitteesta vaan tartu
pistotulppaan.
● Älä sijoita pesukonetta
ulkotiloihin
● Älä nosta konetta kytkimistä
tai pesuainekaukalosta.
● Kuljetuksen aikana
pesukone ei saa nojata
luukkua vasten.
Tärkeää!
Pesukonetta sijoitettaessa on
pidettävä huoli, että koneen
pohjassa olevia
ilmankiertoaukkoja ei tukita
esim. matolla.
● Koneen nostossa on
tarpeen kaksi henkilöä kuten
kuvassa.
● Mikäli kone on epäkunnossa
eikä toimi moitteettomasti ,
katkaise virta verkkokytkimestä,
sulje vesihana äläkä yritä
avata luukkua väkivalloin. Ota
yhteyttä valtuutettuun Hoover huoltoon . Näin varmistat
koneen asianmukaisen huollon
ja turvallisen käytön.
MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN
OHJEIDEN VASTAISESTI TAI
HUOLIMATTOMASTI, VASTUU
SYNTYVISTÄ ESINE- JA
HENKILÖVAHINGOISTA
(TUOTEVAHINGOT) LANKEAA
TUOTTEEN KÄYTTÄJÄLLE.
● Käytöstä poistettu kone
saattaa olla vaarallinen esim.
lasten leikeissä. Huolehdi, ettei
koneen sisälle voi jäädä
lukituksi esim. poistamalla
luukku.
● Mikäli virtajohto on
vioittunut ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
12
SV
● Anslut inte maskinen till
adapter eller skarvdosor.
● Enheten får inte användas
av personer (inklusive barn)
med nedsatt fysisk, sensorisk
eller mental förmåga, eller
med bristande erfarenhet
eller kunskap, om de inte
övervakas eller har instruerats
av en person som ansvarar
för deras säkerhet.
Se till att barn inte leker med
produkten.
● Håll i stickkontakten när Du
drar ut den ur eluttaget, inte i
sladden.
● Utsätt inte maskinen för
vädrets makter (regn, sol etc.).
● Håll inte i vreden eller
tvättmedelsbehållaren när
Du lyfter maskinen.
● Tvättmaskinen för inte
transporteras så att den lutar
mot luckan.
Viktigt!
Ifall maskinen placeras på en
matta, skall Du se till att
luftintagen under maskinen
inte täpps till.
● När maskinen lyfts behövs
det två personer som på
bilden.
● Om maskinen går sönder
eller inte fungerar som den
skall, slå av strömmen, stäng
vattentillförseln och försök
inte öppna luckan med våld.
Kontakta alltid en
auktoriserad Hoover
serviceverkstad. En sakkunnig
service garanterar en säker
funktion.
OM PRODUKTEN ANVÄNDS I
STRID MED INSTRUKTIONERNA
ELLER OVARSAMT, ANSVARAR
PRODUKTENS ANVÄNDARE
FÖR EVENTUELLA SAK- OCH
PERSONSKADOR
(PRODUKTSKADOR).
● En maskin som inte längre
används kan vara farlig för
bl.a. lekande barn. Se till att
ingen kan bli instängd i
maskinen t ex genom att ta
bort luckan.
● Skulle sladden för
strömförsörjningen
(strömkabeln) skadas, måste
den ersättas med en speciell
kabel som du kan beställa
hos serviceverkstaden.
DA
NO
● Brug ikke adaptere, eller
● Bruk ikke adaptere eller
● Denne maskine er ikke
● Dette apparatet skal ikke
brukes av personer
(inkludert barn) med
redusert syn eller reduserte
fysiske eller mentale evner.
Det skal heller ikke brukes av
personer uten erfaring med
eller kunnskap om
apparatet, med mindre de
er under oppsyn eller har
fått opplæring av en person
som er ansvarlig for denne
personens sikkerhet.
multistik.
beregnet til at blive anvendt
af personer (herunder børn)
med nedsatte fysiske og
mentale evner samt sanser
eller af personer med
manglende erfaring eller
viden, medmindre disse har
modtaget vejledning eller
instruktion i anvendelsen af
maskinen af en person, der
er ansvarlig for deres
sikkerhed.
Børn skal være under opsyn
for at sikre, at de ikke leger
med maskinen.
● Træk aldrig i apparatets
ledning, hverken for at
trække stikket ud af
kontakten, eller for at flytte
maskinen.
● Efterlad ikke maskinen
udsat for regn, eller direkte
sol.
● Hvis apparatet skal flyttes,
løft da aldrig i knapper og
sæbeskuffe.
● Ved transport, læn da ikke
maskinens front imod
sækkevogn. el. lign.
Vigtig:
Hvis maskinen skal stå på et
tæppe, pas da på ikke at
blokere for ventilation under
maskinen.
● Hvis maskinen skal flyttes
eller løftes, sørg da for at
være to personer, som vist
på ill.
● Hvis maskinen går i stå
eller ikke virker korrekt. Følg
instruktionerne i afsnittet
Fejlsøgning. Hvis dette ikke
hjælper kontakt de Aut.
Hoover Service.
Reparationer skal altid
udføres af Aut, Hoover
Service center. Anvend altid
originale reservedele. I
modsat fald bortfalder
enhver form for garanti fra
Fabrikant og Importør.
● Hvis ledningen (til
strømnettet) beskadiges,
skal den erstattes med en
bestemt ledning, som kan
købes hos et autoriseret
servicecenter.
“tjuvkontakter.
Ikke la små barn leke med
apparatet.
● Trekk alltid i selve støpselet,
ikke i ledningen eller
vaskemaskinen.
● La ikke vaskemaskinen bli
utsatt for regn, sol eller andre
værpåvirkninger.
● Løft aldri vaskemaskinen
etter knappene eller
vaskemiddelbeholderen.
● Ved transport må ikke
vaskemaskinens dør lenes
mot transporttrallen.
Viktig!
Hvis vaskemaskinen
plasseres oppå et
teppegulv, må man påse at
luftventilene i bunnen ikke
blir blokkert.
● Vær alltid to personer ved
løfting av vaskemaskinen,
som vist på tegningen.
EL
EN
not
● Do
use
adaptors
or
multiple
plugs.
! .
● This
2 appliance
is
not
! for by
persons
intended
use
(including
children)
with
( "
reduced
or
') physical,
"sensory
# ,
mental
capabilities,
or lack
of
experience
knowledge,
% and
unless
they
have
been
given
', supervision
or instruction
% concerning
of the
use
"
appliance
by a
person
responsible
#fortheir
.safety.
Children
shouldbe
supervised
● '
to
that
they
do not
ensure
play
with
the
appliance.
!.
●
mains lead
● Do
not
# pull
the
or the
appliance
itself to
plug
#
remove
the
from
the
(
, socket.
.).
● Do
not
leave
" the#
●
appliance
' to
exposed
atmospheric
(rain,
agents
sun etc.)
.
● In the case of removal,
● lift
"
#
never
the
appliance
by
ordetersive
the
knobs
drawer.
F
#.
● During transportation
do not lean the door against
!
the
trolley.
" "
, " Important!
When
theappliance
location
#
" .
is on carpet floors, attention
must be paid so as to ensure
that
there is no
obstruction
● '
to
the
bottom
vents.
(" # ).
●
in pairs
● Lift
the
appliance
" / as
defekt, eller ikke virker som
den skal, slå av maskinen,
steng vanntilførselen og gjør
ingen inngrep i maskinen. Ta
kontakt med en Hooverrepresentant ved eventuelle
reparasjoner, og bruk
originale Hooverreservedeler. Hvis ikke, kan
sikkerheten ved maskinen bli
redusert.
illustrated
the diagram.
in
,
% ●
Inthe
case
failure .
of
and/or
incorrect
operation,
'
turn
the
washing
, machine
" off,
close
the
water
inlet
tapand
do
tamper
not
Hoover
!with
the
appliance.
Contact
a
Hoover
Hoover, #
Technical
Assistance
Centre
any
.
for
repairs
askfor
"
and
original
Hoover
spare
parts.
# of
norms
Avoidance
these
.
may compromise the safety
of the appliance.
● Dersom strømledningen (til
● Should
E o cord
o ●
the supply
● Hvis vaskemaskinen er
strømnettet) skades, må den
erstattes med en bestemt
ledning som kan fåes hos et
autorisert.
cable)
(mains
be
demaged,
this is to be replaced by a
, cable
o
o Service
specific
available
from
Gias.
the
after sales service centre.
13
FI
SV
AVSNITT 4
KAPPALE 4
85
cm
64 cm
60 cm
14
KUIVAUS
TORKNING
TØRRING
TØRK
DRYING
PESUN OSALTA
TVÄTTMASKIN
VASK
VASK
WASHING
TEKNISIÄ TIETOJA
TEKNISKA DATA
TÄYTTÖMÄÄRA MAX. KUIVAA
PYYKKIÄ
TVÄTTMÄNGD MAX
TORR TVÄTT
kg
LIITÄNTÄTEHO
ANSLUTNINGSEFFEKT
W
1800
TARVITTAVA SULAKE
SÄKRING
A
10
LINKOUSTEHO
(Kierr./min.)
VARVTAL VID
CENTRIFUGERING (Varv/min)
TARVITTAVA VEDENPAINE
VATTENTRYCK
MPa
min. 0,05
max. 0,8
JÄNNITE
SPÄNNING
V
220 - 240
11
7
KATSO ARVOKILPEÄ
SE TYPSKYLT
SE MARKEPLADE
SE MERKEPLAT
SEE RATING PLATE
DA
KAPITEL 4
NO
KAPITTEL 4
EN
CHAPTER 4
TEKNISKE DATA
TEKNISKE DATA
TECHNICAL DATA
KAPACITET
MAX VASKEMENGDE
TØRRVASK
MAXIMUM WASH
LOAD DRY
TILSLUTNINGS
FULL EFFEKT
POWER INPUT
FORSIKRING (Amp.)
SIKRING I STRØMTILFØRSELSKRETSEN AMPERE
POWER CURRENT FUSE
AMP
CENTRIFUGERINGS
HASTIGHED (Omd/min)
OMDREININGSTALL
SENTRIFUGE (omdr./min.)
SPIN
r.p.m.
VANDTRYK.
VANNTRYKK
WATER PRESSURE
DRIFT SPÆNDING
STRØMSPENNINGEN
SUPPLY VOLTAGE
15
FI
SV
KAPPALE 5
AVSNITT 5
KÄYTTÖÖNOTTO
ASENNUS
IDRIFTTAGNING
INSTALLATION
Poista pakkausalusta ja siirrä
kone lähelle lopullista
sijoituspaikkaa.
Tag bort
förpackningsunderlaget och
ställ maskinen i närheten av
dess slutliga plats.
Katkaise johtojen nippuside.
Klipp bandet kring
slangarna.
Poista 3 kiinnitysruuvia (A) ja
3 välikappaletta (B).
Lossa de 3 skruvarna (A) och
de 3 mellan-stycken (B).
Irrota ruuvi (C).
Välikappale putoaa koneen
sisälle.
Ta bort skruven (C).
En distansbricka faller nu
ned i maskinen.
Irrota yllä mainittu
välikappale kallistamalla
konetta.
Ta bort distansbrickan
genom att luta maskinen.
Peitä reiät mukana
toimitetuilla tulpilla, jotka
löytyvät käyttöohjepussista.
Täck över hålen med de
medföljande pluggar som
finns i plastpåse som
innehåller t.ex.
bruksanvisningar.
VAROITUS:
ÄLÄ JÄTÄ
PAKKAUSMATERIAALIA,
ERITYISESTI MUOVIA
LASTEN ULOTTUVILLE.
16
VARNING!
TÄNK PÅ ATT
FÖRPACKNINGSMATERIAL, SPECIELLT PLASTER
KAN VARA FARLIGA
FÖR BARN.
DA
NO
EL
EN
KAPITEL 5
KAPITTEL 5
K
CHAPTER
5 5
OPSTILLING OG
TILSLUTNING.
MONTERING OG
OPPSTARTING
SETTING
UP INSTALLATION
Flyt maskinen tæt til dens
endelige placering, uden
transportkasse.
Flyt maskinen tæt til dens
Flytt maskinen uten
transportsikringen til et sted
nær der hvor den skal stå.
machine
its
Move
the
near
permanent
position
without
packaging
base.
.
the
Klip binderen der holder
slangerne over.
Kutt klemmene som fester
røret.
Afmonter de 3 skruer (A) og
de 3 middel (B).
Skru ut de 3 skruene og de 3
brikker (B).
Skru skruen (C) ud.
Der vil falde et
afstandsstykke ned i
maskinen.
Fjern skruen (C).
Et mellomstykke vil falle inne
i maskinen.
Vip maskinen, for at tage
det ovennævnte
afstandsstykke ud.
Monter dækplader i huler.
Dækplader findes i posen
inden i maskinen.
ADVARSEL:
INDPAKNINGSMATERIALER PLASTIK - FOLIE POLYSTYREN O.S.V. KAN
VÆRE FARLIGT FOR
MINDRE BØRN, OG BØR
FJERNES UMIDDELBART
EFTER UDPAKNING.
Carefully cut the securing
Kthat
main
strap
holds the
drain
cord
and the
hose.
.
Remove the 3 fixing screws
marked
and
the
! (A)
"
remove
3 # (A)
3
spacers
marked
(B)
(B).
Ved å tilte maskinen, fjern
det ovennevnte
mellomstykket.
Remove the screw (C).
A
spacer
inside
!
will
fall
#
(C). the
machine.
.
By tilting the machine,
remove
the
above
K
,
mentioned
spacer.
"
.
Lukk åpninger ved hjelp av
plugger som følger med i
posen med
bruksanvisningen.
Cover
the
K"
44holes
" using the
caps
provided
the
in instruction
booklet pack.
#
## .
ADVARSEL:
EMBALLASJEN MÅ
OPPBEVARES
UTILGJENGELIG FOR
BARN, DA DEN KAN
VÆRE FARLIG.
WARNING:
:
DO
NOT LEAVE
THE
K
K
PACKAGING
IN THE
REACH
OF CHILDREN
XOMENO
AS
IT YKEYAIA
IS A POTENTIAL
TH
SOURCE
OF DANGER.
IOTI MOPEI
NA AOTEEEI
MEITO KYNINO.
17
FI
SV
Kiinnitä aaltomainen
pohjalevy koneen pohjaan
kuvan mukaisesti.
Montera den räfflade,
porösa bottenplattan som
bilden visar.
Liitä tulovesiletku
vesihanaan.
Anslut tvättmaskinens
tilloppsslang till vattenkran.
Laite täytyy liittää
vesijohtoverkostoon
käyttämällä uutta
täyttöletkua. Vanhaa
täyttöletkua ei saa käyttää.
Apparaten bör kopplas till
vattennätet med den
medföljande
påfyllningsslangen. Gammal
slang får ej användas.
TÄRKEÄÄ!
ÄLÄ AVAA
VESIHANAA VIELÄ.
Type 1
Type 2
OBS!
ÖPPNA INTE
VATTENKRANEN ÄNNU.
Siirrä pesukone seinän
viereen. Tarkista, että letkut
eivät ole taitteilla.
Ställ tvättmaskinen vid
väggen och kontrollera, att
det inte finns veck på slangen.
Poistoletku kiinnitetään
kiinteään viemäriputkeen ,
vedenjuoksuputkeen tai
ripustetaan pesualtaan
reunaan.Vedenjuoksuputken
halkaisijan on oltava suurempi
kuin poistoletkun. Kaikissa
asennustavoissa on
tarkistettava, etta poistoputki
on vähintään 50 cm
lattiapinnan yläpuolella.
Tarvittaessa voidaan käyttää
apuna koneen mukana
toimitettua letkunpidikettä.
Avloppsslangen ansluts till ett
fast avloppsrör,
vattenavrinningsrör eller
hängs över kanten på en
tvättho. Diametern på
vattenavrinningsröret skall
vara större än
avloppsslangens. Oberoende
av installationssätt, skall
avloppsslangens utlopp vara
placerat minst 50 cm över
golvet.Vid behov kan den
medföljande styva
slanghållaren användas.
Laitetta ei saa asentaa lukitun
oven, liukuoven tai sellaisen
oven taakse, jossa saranat
ovat vastakkaisella puolella
kuin laitteen omat saranat.
Maskinen får inte installeras
bakom en dörr som kan låsas,
en skjutdörr eller en dörr med
ett gångjärn som är på
motsatta sida mot tvätt och
torkmaskinen.
max 100 cm
min 4 cm
18
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
DA
EL
EN
NO
Montér den porøse
bundplade som vist på
tegningen.
Fest den korrugerte
bunnplaten som vist på
figuren.
$
Fix o
the sheetoof"o
corrugated
"
o as
material on"
the bottom
shown
,inpicture.
.
Forbind tilgangs slangen til
hanen.
Kopl vannrøret til kranen.
Når maskinen opstilles,
anbefaler vi at De anvender
den med leverede nye vand
tilslutnings slange, I stedet for
den gamle slange som sad
på Deres gamle apparat.
Når maskinen skal oppstilles
anbefaler vi at De bruker
den leverte nye
vanntilslutningsslangen, i
stedet for den gamle
tilslutningsslangen som satt
på det gamle apparatet.
& "
Connect
the fill hose
# ".
to the tap.
H '
The
appliance
must be
" connected
to the
water
set
mains using
new
. hose-sets.
The
oldset
hose-sets
should
T
not
be'
reused. '.
Placer maskinen der hvor
den permanent skal
stå.Placer afløbs slangen over
kanten på vasken eller
badekarret, pas på at slangen
ikke vrider eller er knækket
sammen.
Det er endnu bedre at
forbinde afløbet til en fast
installation. Røret som slangen
skal hægtes i skal have en
diameter der er større end
selve afløbs slangen. Højden
på den faste Installation skal
vare min. 60 cm over sulvet. For
at undgå at slangen knækker,
kan denne monteres i den
medfølgende bøjning.
Maskinen må ikke opsættes
bag en låge der kan låses, en
skyde låge eller en låge som er
hængslet i modsatte side end
vaske-/tørremaskinen.
VIKTIG: SKRU IKKE PÅ
VANNET.
Plasser vaskemaskinen opp
mot veggen. Hekt
utløpsrøret til kanten av
badekaret, og påse at det
ikke er noen knekker eller
innsnevringer pa røret.
Det er best a kople
utløpsrøret til et fast utløp
med større diameter enn
utløpsrøret og en høyde pa
minst 50 cm. Bruk om
nødvendig plastrøret som
følger med.
Maskinen må ikke installeres
bak en låsbar dør, en
skyvedør eller en dør som er
hengslet på motsatt side av
vask/tørk maskinen.
:
IMPORTANT:
TAP
DO NOT
TURN THE
!
ON AT
THIS TIME.
$ .
Position
the washing
Kmachine
next
to thewall.
to
Hook the outlet
tube
the
edge
of
,the bath
tub,
that
paying
attention
there
’or
are no bends
. along the tube.
contractions
connect
the
It is
better to
discharge
hose
a fixed
to
outlet
of
a
diameter
, greater
than that of the
"
outlet
tube
and at
a height
min. 50
of cm.
is necessary
to use the
If"
50 n
plastic
sleeve
supplied.
. , .
The appliance must not be
installed
behind
a lockable
* door, a sliding
door
or a door
with
a
hinge
on
the
opposite
,
side
to that ofthe
washer
dryer.
−
.
min 4 cm
max 100 cm
VIGTIGT:
LUK IKKE OP FOR
HANEN.
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
FI
SV
Aseta kone suoraan neljän
säädettävän jalan avulla:
Använd de fyra justerbara
fötterna för att få maskinen
plan mot golvet:
a) Avaa lukitusmutteri
kiertämällä myötäpäivään.
a) Öppna låsmuttrarna
genom att vrida dem
medurs.
A
b) Säädä kone suoraan
säatöjalkojen avulla. Tarkista
suoruus vesivaa’alla.
b) Justera maskinen så att
den står rakt med hjälp av
fötterna. Kontrollera med
vattenpass.
c) Lukitse säätöjalat
kiertämällä lukitusmutterit
vastapäivään koneen
pohjaan asti.
c) Lås fötterna och dra åt
låsmuttrarna moturs mot
maskinens botten.
Varmista, että ohjelmavalitsin
on OFF-asennossa ja luukku
suljettu.
Kontrollera att
programväljarknappen står i
läge OFF och att luckan är
stängd.
Laita pistotulppa pistorasiaan.
Sätt in stickkontakten i
uttaget.
HUOMAA
Jos virtajohto on vaihdettava,
yhdistä johto seuraavien
värien/koodien mukaisesti:
OBS!
Om du måste byta ut
strömsladden ansluter du i
enlighet med följande
färger/koder:
SININEN - NOLLAJOHTO (N)
BLÅ
- NEUTRAL (N)
RUSKEA - JÄNNITEJOHTO (L)
KELTA/
VIHREÄ - MAADOITUSJOHTO (
)
BRUN
- STRÖMFÖRANDE (L)
Laite on sijoitettava siten, että
pistotulppa voidaan irroittaa
laitetta siirtämättä.
20
GULGRÖN
- JORD (
B
C
)
Apparaten bör placeras så
att el-ledningen kan kopplas
och lösgöras utan att behöva
flytta på apparaten.
DA
EN
EL
NO
Använd de fyra justerbara
fötterna för att få maskinen
plan mot golvet:
Använd de fyra justerbara
fötterna för att få maskinen
plan mot golvet:
I
4 the
Use the
4 feet
to level
with
the
machine
floor:
" #:
a) Contra møtrikken løsnes.
a) Drei mutteren med
urviserne for å løsne
justeringsskruen.
a) Turn
nut clockwise
to
)
% the
the'
screw
release
#
adjuster of
the foot.
'
" % .
b) Drej de justerbare ben indtil
maskinen står plant og fast.
b) Drei foten for a heve eller
senke den til den star solid
på gulvet.
)
#
,
b)- Rotate
footto raise
or
%'
firmly
"on
lower it until
it stands
the
ground.
#.
c) Spænd contra møtrikken
igen.
c) Lås foten i stilling ved å
skru fast igjen mutteren ved
å dreie mot urviserne.
)c) Lock
in
the foot
position
,the
o
by turning
nut anti
until
it comes up
clockwise
the
#,
" of
the
against
bottom
#machine.
" .
Kontroller at programvælger
knappen står på OFF og at
lågen er lukket.
Kontroller at programvelger
knappen står på OFF og at
luken er lukket.
3Ensure
'that
the
knob
is on the
" “OFF” position
andthe
load
OFF
dooris closed
.
Forbind maskinen til ElInstallation.
Sett støpselet i kontakten.
3
Insert the!.
plug.
VIGTIGT!
Hvis det bliver nødvendigt at
skifte en medfølgende
ledning, skal tråden tilsluttes i
henhold til følgende
farver/koder:
MERK:
Koble ledningen i henhold til
følgende farger/koder hvis
strømkabelen må byttes ut:
ATTENTION:
:
should
it"
to
be necessary
the
supply
replace
cord,
wire in
connect
' the
#,
accordance
with the
'
#"
colours/codes:
following
" " :
BLÅ
– NUL (N)
BLÅ
- NØYTRAL (N)
BRUN
– STRØMFØRENDE (L)
BRUN
- STRØMFØRENDE (L)
BLUE
- NEUTRAL (N)
− (N)
BROWN
- LIVE (L)
K
− (L)
YELLOW-GREEN - EARTH (
)
K − − (
)
GUL-GRØN
– JORD (
)
Maskinens elektriske tilslutning
bør foretages til en stikkontakt
eller tilslutnings dåse som er
tilgængelig uden at det er
nødvendigt at fjerne maskinen
først.
GUL-GRØNN
- JORD (
)
Den elektriske tilslutningen til
maskinen bør være til en
stikkontakt eller skøteledning
som er tilgjengelig uten at
man behøver å fjerne
maskinen først.
MAfter
,
installation,
the
appliance
"L must
be positioned
L
so'
that
the
plug is
!.
accessible.
21
FI
SV
KAPPALE 6
AVSNITT 6
BB
EE
DD
NN OO
PP
120’ 90’
90
60
40
30
20
60’ 30’
FF
GGHHI I CCLLMM
AA
22
OHJAUSTAULU
MANÖVERPANEL
Luukun kahva
Handtag
Ohjelmanvalitsin jossa OFFasento
Programväljarknapp med OFF
position
Pesulämpötila-painike
Knappen disktemperatur
C
Linkousnopeuspainike
Spin-Speed-knappen
D
Likaisuusaste-painike
Knappen smutsighetsgrad
E
Painikkeiden merkkivalot
Knapplampor
Tehopesupainike
Intensive-knappen
Aquaplus-painike
Knappen Aquaplus
Ajastin-painike
Knappen “fördröjd Start”
F
G
H
I
Kuivausohjelman
valintapainike
Knapp för val av torkprogram
L
Start Kytkin
Start-knapp
M
Luukku lukittu - merkkivalo
Lampan Dörren låst
N
Digitaalinäyttö
Digital-display
Pesuainekotelo
Tvättmedelsbehållare
O
P
A
B
DA
NO
EL
EN
K
CHAPTER
6 6
KAPITEL 6
KAPITTEL 6
FUNKTIONS OVERSIGT
KONTROLLPANEL
CONTROLS
Luge håndtag
Dør håndtag
Door
handle
"#
Door handle
Programvælger knap med
OFF position
Programvelger knapp med
OFF position
Knappen Vasketemperatur
Vasketemperatur-knapp
Timer knob"''*+,
for wash
"$%&
'.&
TimerOFF.
knob forwith
wash
programmes
OFF position
programmes with OFF position
%1
4.'$ button
Wash Temperature
-'15
"%4
Wash Temperature
button
Knap for Variabel
centrifugeringshastighed
Knapp for
Sentrifugeringshastighet
Tilsmudsning-knappen
Knappen skittenhetsgrad
Knap-indikatorer
Lamper ved knapper
Knappen for Intensiv vask
Intensiv-knappen
Knappen Aquaplus
Aquaplus-knapp
Udskyd Start-knap
Knappen forsinket start
%1
-,%'&,
Start Delay
button
115,
Programvælgerknappen for
tørring
Programvelger for
tørkeprogram
"$%&
"''*+,
Drying programme
selection
-,='
button
Start knap
Start-knapp
K8'"5
-115,
Start button
Indikator for lukket luge
Låst dør-lampen
Door locked
indicator
light
8,$
1%-$<+'-,
"
Digital-display
Digitalt display
Digital Display
>7$1
.#,
Sæbe skuffe
Beholder for vaskemiddel
8*$ "8",$14
Detergent
drawer
%1
-"$%
Spin Speed
button7+,
8;$'
“Wash Time”
button
%1
#,8
%4
“Wash Time”
button
Buttons indicator light
Buttons indicator
light
,<-$1$1&
%8,5-
"%1+,
Intensive button
Intensive&,,8
button "%85'
%1
Aquaplus button
%1
Aquaplus
Aquaplus
button
23
FI
SV
OHJAUSTAULUN
SELITYKSET
MANÖVERPANELENS FUNKTIONER
Kg MODE (Toiminto on
käytössä vain puuvillalle ja
tekokuiduille tarkoitetuissa
pesuohjelmissa)
Kg MODE tarkkailee rummussa
olevan pyykin painoa
jokaisessa pesuvaiheessa.
Kun Kg MODE on päällä,
pesuohjelman neljän
ensimmäisen minuutin aikana
se.
- säätää veden määrän
sopivaksi
- valitsee pesuajan
- määrittelee sopivan
huuhtelun.
Pestävän kangastyypin
mukaan se myös
- säätää rummun
pyörimisliikkeen kankaalle
sopivaksi
- tarkkailee vaahdon määrää
ja tarvittaessa lisää
huuhteluvettä
- säätää linkousnopeuden
pyykkimäärän mukaan, mikä
estää pesurumpua
menemästä epätasapainoon.
Kg MODE valitsee jokaisella
pesukerralla juuri kyseiselle
pyykille sopivan pesuohjelman
sadoista mahdollisista.
.
Kg MODE helpottaa koneen
käyttöä, koska ohjelman
valitseminen on yksinkertaista.
Käyttäjän tarvitsee vain
kertoa koneelle, millaista
kangasta on pestävänä ja
kuinka likaista se on, ja kone
huolehtii parhaasta
mahdollisesta pesutuloksesta
sekä tehokkaasta ja
hellävaraisesta linkouksesta.
”Kg MODE” (Funktionen är
endast aktiv för bomullsoch syntetprogrammet)
Under varje tvättfas gör ”Kg
MODE” det möjligt att
övervaka information om
tvätten i trumman.
Så snart som ”Kg MODE” har
satts i rörelse gör den
följande under de första 4
minuterna:
- justerar mängden vatten
- avgör längden på
tvättcykeln
- kontrollerar sköljning
enligt den typ av tyg som
har valts
- justerar
trumrotationsrytmen för den
typ av tyg som tvättas
- känner av lödder och ökar
om nödvändigt mängden
vatten under
sköljning
- justerar
rotationshastigheten efter
mängden tvätt, och
undviker därmed obalans.
På så sätt kan ”Kg MODE”
själv välja det lämpligaste
programmet för
varje tvätt utifrån hundratals
möjliga tvättkombinationer.
”Kg MODE” är lättanvänd
tack vare ett förenklat
programval. Användaren
behöver bara ange vilken
typ av tyg som ligger i
trumman och hur smutsigt
det är för att det ska tvättas
perfekt och bli så
torrt som möjligt med en
rotation som är skonsam
mot dina kläder.
LUUKKU KAHVA
HANDTAG
Luukku avataan painamalla
kahvan painiketta.
24
Tryck in handta get in för att
öppna luckan.
A
DA
NO
EN
EL
BESKRIVELSE AF
FUNKTIONER
OVERSIKT OVER
KONTROLLER
DESCRIPTION
# OF"
CONTROL
“Kg MODE” (denne funktion er
kun aktiv i
vaskeprogrammerne til
bomuld og syntetiske
materialer)
I hver af vaskefaserne giver
“Kg MODE” brugeren
mulighed for at se oplysninger
om den tøjmængde, der er i
tromlen.
Så snart “Kg MODE” aktiveres,
sker der følgende i løbet af de
første fire minutter af
vaskecyklussen:
- Den påkrævede
vandmængde justeres.
- Vaskecyklussens længde
fastsættes.
- Skylningen kontrolleres.
Afhængigt af den stoftype,
som maskinen er indstillet til at
vaske, sker der følgende:
- Tromlehastighedens rytme
justeres til den type stof, der
vaskes.
- Eventuelt skum registreres,
og hvis det er nødvendigt,
øges vandmængden ved
skylningen.
- Rotationshastigheden
justeres i forhold til
tøjmængden, hvorved
eventuelle ubalancer
undgås.
På denne måde vælger “Kg
MODE” automatisk det mest
velegnede vaskeprogram til
hver enkelt vask blandt flere
hundrede mulige
vaskekombinationer.
“Kg MODE” opfylder behovet
for brugervenlighed, da
programvalget forenkles.
Brugeren skal rent faktisk kun
indstille, hvilken stoftype der
lægges i tromlen og tøjets
tilsmudsningsgrad for at opnå
en optimal vask med den
højest mulige tørhedsgrad
efter en centrifugering, der er
virkeligt skånsom mod tøjet.
Kg MODE (Funksjonen er
aktiv bare i programmene
for bomullsstoffer og
syntetiske stoffer)
Vaskemengden i trommelen
i hver vaskefase overvåkes
med “Kg MODE”.
Denne funksjonen kobles inn
like etter igangsetting av
maskinen, deretter gjøres
følgende i løpet av de fire
første minuttene av
vaskeprogrammet:
- Vannmengden reguleres.
- Vaskesyklusens lengde
fastsettes.
o Skyllingen reguleres.
I samsvar med valgt
stofftype gjøres også
følgende:
- Trommelens
omdreiningsrytme reguleres i
samsvar med stofftypen som
skal vaskes.
- Stofftypen identifiseres, og
vannmengden under
skylling økes
om nødvendig.
- Sentrifugehastigheten
reguleres i samsvar med
vekten, slik at eventuell
ubalanse unngås.
På denne måten fastsettes
det mest egnede
programmet for hver
enkeltvask
blant de flere hundre
forskjellige mulige
vaskekombinasjonene.
Funksjonen dekker behovet
for enkel bruk ved at valg av
program forenkles. I
realiteten trenger ikke
brukeren angi annet enn
stofftype i trommelen og
skittenhetsgrad for at vasken
skal bli så perfekt
og så tørr som mulig, med
sentrifugering som virkelig er
skånsom for klærne.
"Kg
“KgMODE"
MODE”(#$%& '
)
*+)%
, only
% -**'$'
(Function
active
on
'*/'0
1) Synthetics
0'# &)2$#01))
Cotton and
programmes)
& " "Kg
Through
wash
MODE"
every
+
phase
MODE”
allows
to “Kg
#
monitor
information
on
" " .
the wash
inMODE"
the drum.
-,
load
"Kg
So,
as soon
as the
,
“Kg
4
MODE”
in motion,
in the
is set
"
:
−first+
of"
4 minutes
the wash, it:
o
adjusts
the"amount of
−water
+
required
"
o determines the length of
−the
wash
cycle
"
&"
rinsing
" o controls
the
type
of
according
to
":
fabric
selected
to
be
−
+ washed
it: o
adjusts
the
rhythm
" of drum
rotation for the type
of being
−fabric
"
washed
" /
o recognises
the presence
, /
, ,
of lather,
increasing,
if
"
necessary, the amount of
water during
−rinsing
+ " "
,
spin
speed
o adjusts
the
to the
load,
according
thus
.
avoiding
any
imbalance.
"Kg
In this way
MODE"
“Kg
MODE”
is
to decide,
itself,
able
,
by
,
the
most suitable
programme
for
" each individual
wash from
" +
the
hundreds
of possible
"
.
wash combinations.
$
"Kg
MODE"
"
“Kg MODE” meets the
need
use
"
for easy
by permitting
a
simplified
programme
.
&
selection. In
fact,
the user need
only tell
the
machine
the
type of
" fabric
and the
in
the
drum
"
degree
of
soiling,
to
obtain
# , a
perfect
wash
with
the
" highest
#
level of drying
, possible
" with
a
spin which
cares for
really
your
+
" .
clothes.
LUGE HÅNDTAG
DØR HÅNDTAG
"#
DOOR
HANDLE
Trykk handtaget in for at
abne doren.
- Press the
the door
finger-bar
inside
handle
to
. open the door
25
Tryk håndtaget ind for at
åbne lugen
FI
OHJELMANVALITSIN, JOSSA
OFF-ASENTO
KUN
OHJELMANVALITSINTA
KÄÄNNETÄÄN, NÄYTÖN
VALO SYTTYY JA VALITUN
OHJELMAN ASETUKSET
ILMESTYVÄT NÄYTTÖÖN.
NYKYAIKAISET PESUAINEET
OVAT TEHOKKAITA MYÖS
ALHAISISSA
LÄMPÖTILOISSA, JOTEN
SUOSITTELEMME
KÄYTTÄMÄÄN ALHAISIA
PESULÄMPÖTILOJA MYÖS
TEHOPESUOHJELMIA
KÄYTETTÄESSÄ.
PESULÄMPÖTILAA VOI
NOSTAA
LÄMPÖTILAPAINIKKEELLA.
OHJELMATAULUKOSTA
NÄET PESUOHJELMIEN
KORKEIMMAT SUOSITELLUT
LÄMPÖTILAT.
HUOMAA: PESUKONE
SAMMUTETAAN
KÄÄNTÄMÄLLÄ
OHJELMANVALITSIN OFFASENTOON.
Käynnistä haluamasi pesu
painamalla Start/Taukopainiketta.
Ohjelmanvalitsin pysyy valitun
ohjelman kohdalla koko
pesuvaiheen ajan.
Katkaise koneesta virta
kääntämällä ohjelmavalitsin
OFF-asentoon.
HUOMAUTUS:
OHJELMANVALITSIN
PITÄÄ PALAUTTAA OFFASENTOON JOKAISEN
VAIHEEN JÄLKEEN TAI
SILLOIN, KUN
ALOITETAAN
SEURAAVAA PESUA
ENNEN SEURAAVAN
OHJELMAN
VALITSEMISTA JA
KÄYNNISTÄMISTÄ.
26
SV
PROGRAMVÄLJARKNAPP MED
OFF POSITION.
NÄR
PROGRAMVÄLJAREN
VRIDS LYSES DISPLAYEN
UPP FÖR ATT VISA DET
VALDA PROGRAMMETS
INSTÄLLNINGAR.
NYA TVÄTTMEDEL ÄR
EFFEKTIVA ÄVEN VID
LÅGA TEMPERATURER.
DÄRFÖR
REKOMMENDERAS LÅGA
TEMPERATURER ÄVEN
FÖR INTENSIVPROGRAM
MED DEN HÄR
TVÄTTMASKINEN.
DET ÄR MÖJLIGT ATT
ÄNDÅ VÄLJA HÖGA
TEMPERATURER MED
KNAPPEN TEMPERATURE.
KONTROLLERA
MAXTEMPERATUREN FÖR
VARJE PROGRAM I
PROGRAMTABELLEN
OBS! OM DU VILL
STÄNGA AV MASKINEN,
VRID
PROGRAMVÄLJAREN TILL
LÄGET ”OFF”.
Tryck på knappen Start/Pause
för att påbörja vald cykel.
Programväljaren har en fast
position under hela tvättfasen
och ändrar sig inte.
Stäng av maskinen genom att
vrida programväljarknappen till
OFF.
OBS:
PROGRAMVÄLJAREN
MÅSTE ÅTERSTÄLLAS TILL
LÄGE AV VID SLUTET AV
VARJE CYKEL ELLER VID
START AV EN
EFTERFÖLJANDE
STARTCYKEL.
B
DA
PROGRAMVÆLGER KNAP MED
OFF POSITION.
NÅR
PROGRAMVÆLGEREN
ER DREJET, LYSER
INDIKATORERNE I
DISPLAYET FOR AT VISE
INDSTILLINGERNE FOR
DET VALGTE PROGRAM.
NYE VASKEMIDLER ER
MERE EFFEKTIVE, OGSÅ
VED LAVE
TEMPERATURER. DERFOR
ANBEFALES DET AT
VASKE VED EN LAVERE
TEMPERATUR, OGSÅ
VED INTENSIVE
PROGRAMMER.
HVIS DET IKKE ER
MULIGT, KAN
VASKETEMPERATUREN
ØGES VED HJÆLP AF
TEMPERATURKNAPPEN.
DEN MAKSIMALE
VASKETEMPERATUR FOR
HVERT PROGRAM KAN
FINDES I
PROGRAMOVERSIGTEN.
NB SLUK MASKINEN VED
AT DREJE
PROGRAMVÆLGEREN
TIL OFF.
Tryk på knappen "Start/Pause"
for at starte det valgte forløb.
Programvælgeren bliver
stående på det valgte
program hele vaskprocessen.
Sluk maskinen ved at dreje
programvælger knappen hen
på OFF.
BEMÆRK!
PROGRAMVÆLGEREN
SKAL DREJES TIL OFF
IGEN VED HVER ENDT
VASK, ELLER NÅR DER
STARTES EN
EFTERFØLGENDE VASK,
FØR DET NÆSTE
PROGRAM VÆLGES OG
STARTES.
NO
PROGRAMVELGER KNAPP
MED OFF POSITION.
NÅR
PROGRAMVELGEREN ER
SLÅTT PÅ, LYSER
DISPLAYET OG VISER
INNSTILLINGENE FOR DET
VALGTE PROGRAMMET.
NYE VASKEMIDLER ER
MER EFFEKTIVE VED LAV
TEMPERATUR. AV DEN
GRUNN ANBEFALES
LAVERE TEMPERATURER
OGSÅ FOR INTENSIVE
PROGRAMMER.
UANSETT HVOR HØY
VASKETEMPERATUREN ER,
ER DET MULIG Å BRUKE
TEMPERATURKNAPPEN.
EN OVERSIKT OVER DEN
HØYESTE TILLATTE
TEMPERATUREN FOR
HVERT PROGRAM
FINNES I
PROGRAMTABELLEN.
MERK! DU SLÅR AV
MASKINEN VED Å SETTE
PROGRAMVELGEREN I
OFF-STILLING.
EN
EL
PROGRAMME
SELECTOR WITH
"$%&
"''*+,
'OFF POSITION
.&
OFF.
WHEN THE PROGRAMME
SELECTOR IS TURNED THE
DISPLAY LIGHTS UP TO
SHOW
, FOR
THE SETTINGS
@ THE PROGRAMME
MOST
SELECTED.TODAY,
DETERGENTS
HAVE BEEN
IMPROVED TO WASH
EFFICIENTLY
ATLOWER
.
K
TEMPERATURES,
THEREFORE
WE HAVE
KSET
THE DEFAULT
TEMPERATURE
SETTINGSOF
EACH
PROGRAMME
A K TO. LOWER
LEVEL,
,
SAVING
K ELECTRICITY
AND
REDUCING
K THE
CARBON
FOOTPRINT
OF
YOUR
MACHINE.
K .
YOU CAN SELECT AN
K
BY
HIGH
TEMPERATURE
K
PRESSING
THE
TEMPERATURE
BUTTON.
K
PLEASE REFER
TO THE K
.
PROGRAMME
GUIDE
FOR
THE MAXIMUM
TEMPERATURE
TO WHICH
CAN
EACH PROGRAMME
SET.
K , BE
N.B.
TO SWITCH THE "OFF".
MACHINE OFF, TURN THE
PROGRAMME SELECTOR
Trykk på "Start/Pause"knappen for å starte det
valgte programmet.
Programvelgeren blir stående
på det valgte program hele
vaskeprosessen.
Slå av maskinen ved å drei
programvelger knappen til
OFF.
MERK:
PROGRAMVELGEREN
MÅ VRIS TILBAKE TIL AV
ETTER HVER
VASKESYKLUS, ELLER
NÅR DU STARTER EN
PÅFØLGENDE VASK FØR
NESTE PROGRAM
VELGES OG STARTES.
“OFF”
POSITION.
-TO
THE
/ ("Start/Pause")
Press
the "Start/Pause"
.
button to start the selected
cycle.
1 ! , ' " "
The
programme
carries out
(
) with the
programme
stationary
on
the
selector
, till
selected
programme
.
cycle ends.
off the washing
4Switch
"
, machine
the
by
turning
selectorto
OFF.
!
" "OFF"
NOTE:
THE PROGRAMME
MUST
:
SELECTOR
BE
18'"5
8
RETURN TO THE OFF
,<$1#"−
POSITION AT THE END
-"$%&
OF EACH CYCLE OR
"''*+,
WHEN STARTING"&"-$
A
"*,
, 5.-$
SUBSEQUENT
WASH
.&
OFF
'-*TO
THE
&%
CYCLE
PRIOR
-,#
NEXT"*''
PROGRAMME "$,
-"$%--5
&,AND
,&
BEING
SELECTED
"#''
"%85'.
STARTED.
27
FI
SV
“PESULÄMPÖTILA”-PAINIKE
KNAPPEN “DISKTEMPERATUR”
Kun pesuohjelma on valittu,
suositellun pesulämpötilan
ilmaiseva valo syttyy.
Lämpötilan säätöpainikkeella
voit nostaa tai laskea
valitsemasi pesuohjelman
lämpötilaa.
Aina kun painiketta
painetaan, pesulämpötilan
merkkivalossa näkyy uusi
lämpötila
När ett program har valts
börjar relevant indikator lysa
med rekommenderad
tvättemperatur.
Knappen Temperature
används för att höja eller
sänka temperaturen för vald
tvättcykel.
Varje gång du trycker på
knappen visas den nya
temperaturen på indikatorn
för tvättemperatur.
Jos haluat kylmän
pesuohjelman, kaikkien
ilmaisinten on oltava poissa
näkyvistä.
Om du vill tvätta i kallt
vatten måste alla indikatorer
vara avstängda.
LINKOUSNOPEUSPAINIKE
“SPIN SPEED”-KNAPPEN
Linkousohjelmassa on
tärkeää poistaa
mahdollisimman paljon vettä
pyykistä vahingoittamatta
kankaita. Voit säätää koneen
linkousnopeutta tarpeen
mukaan.
Tällä painikkeella voit
hidastaa enimmäisnopeutta
ja jopa peruuttaa linkouksen.
Voit käynnistää
linkousohjelman uudelleen
painamalla painiketta,
kunnes pääset valitsemaan
haluamasi linkousnopeuden.
Jotta pyykki ei vahingoittuisi,
nopeus ei voi olla suurempi
kuin se, joka automaattisesti
valitaan ohjelmaa
valittaessa.
Centrifugeringscykeln är viktig
för att så mycket av vattnet
som möjligt avlägsnas från
tvätten utan att skada
textilierna. Du kan justera
centrifugeringens hastighet
efter behov.
Du kan minska hastigheten
genom att trycka på
knappen och även avstå från
centrifugering om du vill.
Vill du återställa
centrifugeringscykeln behöver
du bara trycka på knappen
tills du når den hastighet du
vill ha.
Det är inte möjligt att öka
hastigheten till värden över
dem som ställs in automatiskt
vid programvalet, så att
textilierna inte skadas.
Voit muuttaa
linkousnopeutta milloin
tahansa ilman koneen
pysäyttämistä.
Du kan ändra hastigheten när
som helst, också utan att sätta
maskinen i pausläge.
Jos pyykki ei ole
jakautunut tasaisesti
rummussa, elektroninen
ohjain estää linkouksen.
tämä vähentää ääntä
sekä tärinää koneessa ja
näin pidentää koneen
käyttöikää. jos linkous on
estynyt, jaa pyykki
tasaisesti rumpuun ja
käynnistä linkousohjelma
uudelleen.
28
Maskinen är utrustad med
en elektronisk
centrifugerings-kontroll,
som avbryter
centrifugering om tvätten
är ojämnt fördelad i
trumman. detta minskar
ljud och vibrationer
och förlänger maskinens
livslängd.
om centrifugeringen
avbrutits, fördela tvätten
jämt i trumman och starta
centrifugerinsprogrammet på nytt.
C
D
DA
NO
KNAPPEN "VASKETEMPERATUR"
"VASKETEMPERATUR"-KNAPP
Når et program vælges, lyser
den relevante indikator, som
viser den anbefalede
vasketemperatur.
Temperaturknappen bruges til
at sænke eller øge
temperaturen i den valgte
vaskecyklus.
Efter hvert tryk på knappen
vises den nye temperatur på
indikatoren for
vasketemperatur.
Når et program er valgt, lyser
den relevante indikatoren og
viser anbefalt
vasketemperatur.
Temperaturen i den valgte
vaskesyklusen reduseres og
økes med
temperaturknappen.
Hver gang knappen trykkes
ned, vises den nye
temperaturen i
vasketemperaturindikatoren.
Hvis du ønsker at vaske en
kold vask, skal alle indikatorer
være slukket.
Hvis du ønsker å
gjennomføre en kald vask
må alle indikatorene
være av.
KNAP FOR “VARIABEL
CENTRIFUGERINGSHASTIGHED”
Centrifugeringen er meget
vigtig for at få fjernet så
meget vand fra vasketøjet
som muligt uden at
ødelægge det. De kan justere
maskinens
centrifugeringshastighed efter
behov. Ved at trykke på
denne knap er det muligt at
reducere den maksimale
centrifugeringshastighed eller
annullere centrifugeringen,
hvis det ønskes.
Hvis De vil genoptage
centrifugeringen, skal De blot
trykke på knappen, til De når
den ønskede
centrifugeringshastighed.
Af hensyn til tøjet er det ikke
muligt at øge hastigheden til
mere end den automatisk
anbefalede hastighed for det
valgte program.
KNAPP FOR
“SENTRIFUGERINGSHASTIGHET”
Sentrifugeringen er svært
viktig for å få ut så mye vann
som mulig av tøyet uten å
skade stoffet. Du kan regulere
sentrifugeringshastigheten
etter behov.
Ved å trykke på denne
knappen er det mulig å
redusere
maksimumshastigheten, og du
kan stanse sentrifugeringen
hvis du ønsker.
For å starte sentrifugeringen
på nytt, trenger du bare å
trykke på knappen til du får
den ønskede hastigheten.
For at ikke stoffet skal bli
skadet, er det ikke mulig å
øke hastigheten utover den
maksimumshastigheten som
er automatisk innstilt for det
enkelte programmet.
Det er muligt at ændre
centrifugeringshastigheden
når som helst – også uden at
afbryde programmet
midlertidigt.
Bemærk:
denne maskine er udstyret
med elektronisk
centrifugerings kontrol. det
betyder at hvis tøjet i
maskinen er i uballance
nedsættes centrifugerings
hastigheden automatisk,
og på den måde hindre at
vibrationer skal skade
maskinen.
Det er til enhver tid mulig å
regulere
sentrifugeringshastigheten,
også uten å trykke inn
"Pause"-knappen.
Merk:
maskinen er utstyrt med
en elektronisk føler som
stopper sentrifugeringen
hvis vasketøyet er skjevt
fordelt. dette reduserer
støy og vibrasjoner og
forlenger maskinens
levetid.
EL
EN
“WASH TEMPERATURE”
K
"4 BUTTON
4K "
When a programme is
selected
the
relevant
indicator
will
light
to show
up
recommended
wash
the
+
temperature.
" .
The Temperature
$
button
can
be
decrease
used
to or
/ increase
of
the
temperature
"
your
wash
chosen
cycle.
.
Each
time
K
the
button
+ is
pressed,
, the
new
is shown
on
temperature
+ level
.
the Wash Temperature
Indicator.
If you want carry out a cold
wash all the indicators must
be off.
K "
“SPIN SPEED”
BUTTON
>
"
K % The
spin
cycle
is
very
# important
to
remove
as
much
water as
possible
#
"
from
the
laundry
without
#. damaging
You
the
fabrics.
%
'
the
spin
can adjust
speed of
to
.
the machine
suit your
-
' needs.
By'
this
button,
%
pressing
it is possible
to '
reduce the "
.
maximumspeed,
and if you
0wish,
the
spin cycle
can
be
% cancelled.
! To
reactivate
the spin
cycle
is
enough
to
press
the
button
% until,you
reach the
$
"7.-.-5
'$spin
"$.,
speed
you would
like to set.
17
+, 87'*+,
For
not
damage
the
fabrics,
<-, '"-5- , -"$%&E-it is not possible
to increase
'-%4-
"# ,
8#'
the speed over
that
-"$%-'&,
"# "%8,$
4 8;5'.
automatically
suitable during
the selection of the program.
/ # %
the
It
is possible
to modify
spin
speed
" in anymoment,
also
without
"
to pause
the
.
machine.
NOTE:
HMEI H:
THEY MACHINE
H
KEYH EINAI IS FITTED
EJOI
ME EIIKO
WITH A MENH
SPECIAL
HEKTPONIKO
HTHPIO
ELECTRONICAIDEVICE,
OY
AOTPEEI
THN THE
WHICH
PREVENTS
EKTEE H TOY KYKOY
SPIN
CYCLE
TI>IMATO
ANSHOULD
TA POYXA TO
THE LOAD
BEEINAI
TYMANO
EN
UNBALANCED.
OMOIOMOPA
KATANEMHMENA.
AYTO
THIS REDUCES THE
AOTPEEI
TOVIBRATION
OPYBO KAI TI
NOISE AND
ONH
KAI EJA AIZEI
IN THEEIMACHINE
AND
MEAYTEPH
IAPKEIA
SO
PROLONGS
THE ZH
LIFE
TH Y KEYH .
OF YOUR MACHINE.
29
FI
SV
“LIKAISUUSASTE”-PAINIKE
KNAPPEN ”SMUTSIGHETSGRAD”
Tämän painikkeen avulla
(käytettävissä vain Puuvillaja Sekakuitu-ohjelmissa)
voidaan valita kolme eri
pesutehoa vaatteiden
likaisuusasteen mukaan.
Med den här knappen
(endast aktiv i programmen
för BOMULL och BLANDADE
FIBRER) kan du välja mellan
tre tvättintensitetsgrader,
beroende på hur smutsiga
textilierna är.
Kun ohjelma on valittu,
merkkivalo osoittaa
automaattisesti tälle
ohjelmalle asetetun
likaisuusasteen. Jos valitset
jonkin muun likaisuusasteen,
vastaava merkkivalo syttyy.
Valittuasi pikapesuohjelman
voit tällä painikkeella valita
ohjelman pituudeksi 14, 30 tai
44 minuuttia.
När programmet har valts
visar indikatorlampan
automatiskt graden av
nedsmutsning inställd för det
programmet. Om en annan
grad av nedsmutsning väljs
tänds den relevanta
indikatorlampan.
Med den här knappen kan
du, efter att ha valt
snabbprogrammet, välja
mellan tre olika
programlängder: 14’, 30’ och
44’.
PAINIKKEIDEN MERKKIVALOT
KNAPPLAMPOR
Painikkeiden merkkivalot
syttyvät, kun kyseisiä
painikkeita painetaan.
Jos valitaan vaihtoehto, joka
ei ole mahdollinen kyseisessä
ohjelmassa, valo alkaa ensin
vilkkua, minkä jälkeen se
sammuu.
De tänds när motsvarande
knapp trycks in.
Om något av de alternativ
som väljs inte är kompatibelt
med det valda programmet
blinkar knappen först och
slocknar sedan.
30
E
F
DA
NO
EL
EN
“TILSMUDSNING”-KNAPPEN
KNAPPEN "SKITTENHETSGRAD"
K
"
“WASH TIME”
BUTTON"
Når du vælger denne knap
(kan kun vælges ved
programmerne BOMULD og
BLANDEDE FIBRE) kan du
vælge mellem 3 niveauer af
vaskeintensitet alt efter, hvor
tilsmudset tøjet er.
Når du trykker på denne
knappen (bare aktiv ved
programmene BOMULL og
BLANDINGSFIBRE), kan du
velge mellom 3 nivåer av
vaskeintensitet, avhengig av
hvor skittent tøyet er.
Når programmer er valgt, vil
indikatoren også automatisk
vise tilsmudsninsgraden for det
valgte program.Vælges en
anden tilsmudsningsgrad, vil
den relevante indikator lyse.
Hvis kvikvaskprogrammet er
valgt, er det muligt at vælge
mellem tre forskellige
programvarigheder på 14, 30
og 44 minutter med denne
knap.
Etter at programmet er valgt,
viser indikatorlampen
automatisk smussnivået som
er angitt for dette
programmet. Hvis man velger
et annet smussnivå, vil den
aktuelle indikatorlampen lyse
opp.
Når et hurtigprogram er valgt,
er det mulig å velge mellom
tre forskjellige
programlengder på 14, 30 og
44 minutter med denne
knappen.
Byselecting
thisbutton
(
(active
only
on COTTON
and
COTTON
MIXED
FIBRES) MIXED FIBRES
programmes)
3
there is a choice
levels,
#
of 3"
of washintensity,
depending
on how
much
"
the
fabrics
".
are soiled.
1
Once the
programme
has
+
/ selected
been
theindicator
" " light
will automatically
show
wash
that
/.
the
time set for
/
programme. Selecting a wash
different
time the
/ relevant
indicator
will
light
example: Using this
up.
For
/.
button
on
the
Rapid
Wash
" ,
cycle
enable
to will
you
select
either a
14,
30 or 44
minute
/ wash
/"cycle.
3
/ "
14’, 30’ 44’ .
KNAP-INDIKATORER
LAMPER VED KNAPPER
K LIGHT
BUTTONS
INDICATOR
Disse indikatorer lyser, når du
trykker på de relevante
knapper.
Hvis der er valgt en indstilling,
som ikke er kompatibel med
det valgte program, blinker
knappens indikator først for
derefter at slukke.
Disse lampene lyser når du
trykker på de forskjellige
knappene.
Hvis du har foretatt et valg som
ikke er kompatibelt med det
valgte programmet, blinker
først lampen før den slukker
6
light
"
"
These
up
when
the
are
relevantbuttons
.
pressed.
option
selected
If an
"is
that
is not
compatible
the
with
then
selected
programme
,
the
on the
button first
light
goes
flashes
and
then
off.
.
31
FI
SV
Toimintopainikkeet pitää valita,
ennen kuin KÄYNNISTYSpainiketta painetaan.
Jos valitaan vaihtoehto, joka
ei ole mahdollinen kyseisessä
ohjelmassa, valo alkaa ensin
vilkkua, minkä jälkeen se
sammuu.
Alternativknapparna ska
tryckas in innan knappen
START trycks in.
Om något av de alternativ som
väljs inte är kompatibelt med
det valda programmet blinkar
knappen först och slocknar
sedan.
TEHOPESUPAINIKE
INTENSIVE-KNAPPEN
Painamalla tätä painiketta
laitteen sensorit säilyttävät
valitun lämpötilan koko
pesunajan ja säätävät
rummun käyntirytmiä.
Ohjelman tietyissä vaiheissa
rumpu pyörii kahdella eri
nopeudella. Kun pesuaine
imeytyy vaatteisiin, rumpu
pyörii siten, että pesuaine
jakautuu tasaisesti. Pesun ja
huuhtelun aikana rummun
nopeus kuitenkin kasvaa,
jotta puhdistus tapahtuisi
mahdollisimman tehokkaasti.
Tämän erikoisjärjestelmän
ansiosta pesun tehokkuus
paranee ILMAN, ETTÄ
OHJELMAN KESTO PITENEE.
Genom att trycka på
knappen kommer ett sensor
program i bruk. Denna
påverkar på den valda
temperaturen genom att
hålla temperaturen på en
konstant nivå under tvätt
cykel och så påverkar den
trummans mekaniska
funktioner.
Trumman är utformad så att
den vänder med två olika
hastigheter vid särskilda
tillfällen. När tvättmedlet sugs
in i textilierna roteras trumman
så att tvättmedlet fördelas
enhetligt. Under tvätt och
sköljningen ökas hastigheten
så att rengöringen
maximeras. Tack vare detta
specialsystem förbättras
effektiviteten i
tvättproceduren UTAN ATT
TVÄTTPROGRAMMET BEHÖVER
FÖRLÄNGAS.
32
G
NO
EN
EL
Indstillingsknapperne skal
vælges, før du trykker på
knappen START.
Hvis der er valgt en indstilling,
som ikke er kompatibel med
det valgte program, blinker
knappens indikator først for
derefter at slukke.
Du må velge ønsket program
før du trykker på START.
Hvis du har foretatt et valg som
ikke er kompatibelt med det
valgte programmet, blinker
først lampen før den slukker
The
option buttons
should be
$
"$-$1&
%-$85-−
selected("=,
before pressing
the
-"$%&
,5$
START
button
"%1) "&"-$ , -"$%-4,−
If an option is selected
that
-,-"$.4,
"$, "*'
8
"%18
&,E
(START).
is not
compatible
with
the
KNAPPEN FOR INTENSIV VASK
INTENSIV-KNAPPEN
Ved tryk på denne knap,
starter et sensorsystem.
Sensorerne påvirker både den
valgte temperatur, så et
konstant niveau bibeholdes
gennem hele programmet, og
den mekaniske funktion af
tromlen.
Tromlen er fremstillet til at
rotere ved to forskellige
hastigheder på afgørende
tidspunkter. Når vaskemidlet
blandes med tøjet, roterer
tromlen på en måde, så
vaskemidlet fordeles jævnt.
Under vask og skylning øges
tromlens rotationshastighed,
for at optimere
vaskeprocessen. Takket være
dette specielle system er
vaskeeffektiviteten blevet
forbedret UDEN AT FORLÆNGE
VASKEPROGRAMMET.
Når du trykker på denne
knappen, startes et
sensorsystem. Sensorsystemet
virker inn både på valgt
temperatur ved å holde den
på konstant nivå gjennom
hele vaskesyklusen, samt på
trommelens mekaniske
funksjon.
Systemet gjør at trommelen
roterer med to forskjellige
hastigheter på forskjellige
stadier i programmet. Når
vaskemiddelet kommer inn i
maskinen, roterer trommelen
slik at vaskemiddelet blir
fordelt på alt tøyet; mens den
under vasking og skylling vil
rotere med høyere hastighet
for optimal vaskeeffekt. Med
dette spesielle systemet vil
vaskeresultatet bli bedre UTEN
AT PROGRAMMET BRUKER
LENGER TID.
DA
selected
programme
then
- "-5"+
"8 -"$%-.-5
the4.'$
light on "8
the button
first
'$
<-, -5,$
flashes and
then
goes off.
8'
'- -"$%-'&,
"#'', #- %8,5 .
,-$ , 1$
'-* . -$.
K INTENSIVE
BUTTON
By pressing this button, a
-sensors
! system
come
,
into both
operation.
They
affect
#
,
the selected
temperature,
it ata
keeping
constantSensor
System.
2 ,
level throughout
the wash
!and
cycle,
the mechanical
function
,
drum.
' of the
The
drum
, is made
to turn
at
speeds
.
two different
at
1
crucial
moments.
When the
enters
#
detergent
the the
rotates
garments,
drum
.the
4 in such
a way that
detergent isdistributed
in a
uniform
#
, manner;
during the
wash
#
and rinse procedures,
'
however,
the speed increases
#.
in order
to maximise
the
"
cleaning
action.
Thanks
" special
to this
efficiency
of the
system,the
wash
is improved
procedure
ANY
INCREASE
WITHOUT
IN
. I
THE LENGTH
OF THE
PROGRAM.
" IPQD )2 /I/D /-D RK)L/D
TD2QK/D2 16R -Q60Q
2
216.
33
FI
SV
“AQUAPLUS”-PAINIKE
KNAPPEN “AQUAPLUS”
Tällä painikkeella voit uuden
Sensor System –järjestelmän
ansiosta käynnistää uuden
erikoispesun Valko-kirjopyykkija Tekokuidut-ohjelmissa.
Toiminto on hellä vaatteiden
kuiduille ja niiden käyttäjien
herkälle iholle.
Pyykki pestään tavallista
paljon suuremmassa
vesimäärässä ja rummun
pyörimisliikettä on tehostettu
rummun täytön ja
tyhjennyksen aikana, mikä
takaa sen, että vaatteiden
pesu ja huuhtelu onnistuu
täydellisesti. Pesuveden
määrää on lisätty, jotta
pesuaine liukenee täysin,
mikä varmistaa tehokkaan
puhdistuksen. Veden määrää
on lisätty myös huuhtelun
aikana (5 erillistä huuhtelua),
jolloin kaikki pesuainejäämät
huuhtoutuvat kuiduista.
Toiminto on suunniteltu
erityisesti herkkäihoisia
varten, joille pieninkin
pesuainemäärä aiheuttaa
ärsytystä tai allergiaa.
Toimintoa suositellaan
käytettäväksi pestäessä
lasten vaatteita ja yleensäkin
arkoja kankaita tai pestäessä
froteevaatteita, joiden kuidut
yleensä imevät itseensä
enemmän pesuainetta.
Tämä toiminto on
automaattisesti aktivoitu
hienopyykki- ja
villaohjelmissa/käsipesu.
Du sätter igång en ny
specialtvättcykel i
programmen för Vit-kulörtvätt,
Bland- och syntetmaterial när
du trycker på knappen, tack
vare det nya Sensor System.
Programmet behandlar
textilfibrerna skonsamt, vilket
också är bra för känslig hud.
Kläderna tvättas i en mycket
större mängd vatten, som fylls
på och töms ut enligt en ny
princip med trumrotation i
kombinerade cykler. Som
resultat blir kläderna perfekt
rengjorda och sköljda.
Mängden vatten i tvätten
ökas så att tvättmedlet löses
upp helt, vilket säkerställer
effektiv tvättning. Mer vatten
används också i
sköljproceduren (5 separata
sköljningar) så att allt
tvättmedel sköljs ut ur fibrerna.
Funktionen är särskilt utformad
för personer med ömtålig och
känslig hud, där också
obetydliga rester av
tvättmedel kan orsaka
hudirritationer och allergiska
reaktioner.
Du rekommenderas att också
använda denna funktion för
barnkläder och för ömtåliga
textilier i allmänhet, samt när
du tvättar frottétextilier, där
fibrerna brukar absorbera en
större mängd tvättmedel.
Funktionen aktiveras alltid
automatiskt i program för
fintvätt och ylle/handtvätt.
34
H
DA
NO
EL
EN
KNAPPEN “AQUAPLUS”
“AQUAPLUS”-KNAPP
K "AQUAPLUS
“AQUAPLUS”
BUTTON "
Ved at trykke på denne knap
kan De, takket være det nye
Sensor System, aktivere en
speciel, ny vaskecyklus under
programmerne Kogevask,
Skånevask och Syntetiske
Stoffer. Med denne indstilling
behandles tøjfibrene
skånsomt, hvilket også sker af
hensyn til brugeren af tøjet.
Tøjet vaskes i en større
mængde vand, og det,
sammen med den nye
kombination af rotationer,
hvor vand tages ind og
pumpes ud, betyder, at tøjet
er rengjort og skyllet perfekt.
Vandmængden øges under
vask, så vaskemidlet opløses
fuldstændigt, hvilket sikrer en
effektiv vask. Vandmængden
øges også under skylning (5
separate skylninger) for at
fjerne alle spor af
vaskemiddel fra tøjet.
Denne funktion er udviklet
specielt til brugere med sart
og følsom hud, hvor selv en
meget lille mængde
vaskemiddel kan medføre
irritation eller allergi.
Det anbefales også, at denne
funktion bruges til børnetøj og
finvask generelt eller ved vask
af frotté, da fibrene her suger
en større mængde
vaskemiddel.
Denne funktion er altid
aktiveret ved vask på finvaskog uldprogrammer/håndvask.
Ved å trykke på denne
knappen kan du aktivere en
spesiell, ny vaskesyklus i
programmene for
Motstandskyktige stoffer,
Blandete og syntetiske stoffer,
takket være det nye Sensor
systemet.
Denne funksjonen er skånsom
mot fibrene i plaggene og
den følsomme huden til de
som skal ha dem på seg.
Vaskingen skjer med mye
høyere vannstand, og dette
sammen med trommelens
reverserende bevegelser når
vannet fylles og tømmes, vil gi
optimal vasking og skylling av
tøyet. Den økte
vannmengden gjør at
vaskemiddelet løser seg
fullstendig opp og sikrer en
effektiv vask. Vannmengden
er også økt under
skylleprogrammet (5 separate
skyllinger) for at ingen
såperester skal henge igjen i
fibrene.
Denne funksjonen er spesielt
beregnet for mennesker med
sensitiv hud. For disse kan selv
små mengder såperester gi
utslett og allergi.
Det anbefales at du også
benytter denne funksjonen til
vask av barnetøy og
ømfintlige stoffer generelt, og
når du vasker frottéplagg,
fordi fibrene har en tendens til
å absorbere større mengder
av vaskemiddelet.
Denne funksjonen er alltid
aktivert når du benytter
programmene Skånevask og
Ullvask/håndvask.
-
this
button
you
By '
pressing
can
activate
a special
new
"
wash cycle in the
Colourfast
Mixed
(Mix and
Wash)
and
Fabrics
tothe
new
programs, thanks
Sensor System.
2 Sensor System.
This option
with
#care
! the
#
treats
fibres of
.
garments
and
the delicate
1
#
skin
of those
who wear
them.
The
ina
load is washed
quantity
of
muchlarger
#
together
water and
this,
with
the
. action
new combined
rotation
cycles,
of the drum
'
where
water is filledand
emptied,
will
",
give
you which
have been
garments
and
rinsed
.
cleaned
to
The
perfection.
amount
of
wash
"
water
in the
is
increased
"so
that the
" dissolves
detergent
ensuring
" #
perfectly,
an ".
2
cleaning
action.
efficient
The
'
amount
of water is also
the
rinse
increased
during
"so
as to
remove
procedure
from
all traces
of detergent
the fibres.
.
This function
has been
designed
specifically
for
delicate
and
people
with
sensitive
skin,
for
"even
whom
',small
amount
of
a very
#
can
#
detergent
cause irritationor"
allergy.
advised
" #
You are
to also"
use
#
this
function
for children’s
clothing
and
fordelicate
.
fabrics in general,
or when
0washing
#
of
garments made
towelling,
where the
fibres "
tend to absorb
a greater
" "
quantity
of detergent.
"
To ensure the
best "
" #
".wash,
performance
for your
this function is always
activated on the Delicates
and Woollens/Handwash
programs.
35
FI
SV
“AJASTIN”-PAINIKE
Tämän painikkeen avulla voit
ohjelmoida pesuohjelman
alkamaan vasta jopa 24
tunnin kuluttua.
Voit kytkeä ajastimen päälle
seuraavasti:
Valitse haluamasi ohjelma.
Aktivoi painike painamalla
sitä kerran (näyttöön ilmestyy
h00) ja paina tämän jälkeen
painiketta uudelleen, mikä
siirtää ohjelman alkua
yhdellä tunnilla (näyttöön
ilmestyy h01); jokainen
painallus siirtää ohjelman
alkua yhdellä tunnilla, kunnes
näyttöön ilmestyy h24, minkä
jälkeen uusi painallus
palauttaa ajastimen
alkutilanteeseen.
KNAPPEN “FÖRDRÖJD START”
Med den här knappen kan
du förprogrammera
tvättcykeln så att dess start
fördröjs med upp till 24
timmar.
Så här fördröjer du starten:
Ställ in önskat program.
Tryck på knappen en gång
för att aktivera den (h00 visas
på displayen) och tryck
sedan på den igen för att
ställa in en fördröjning på 1
timme (h01 visas på
displayen). Den förinställda
fördröjningen ökar med 1
timme för varje gång du
trycker på knappen, tills h24
visas på displayen. Om du då
trycker på knappen igen
nollställs fördröjningen.
Vahvista valinta painamalla
Start/Tauko-painiketta
(näytön valo alkaa vilkkua).
Ajastin käynnistyy, ja kun aika
on kulunut umpeen, ohjelma
alkaa automaattisesti.
Bekräfta genom att trycka på
knappen ”START/PAUS”
(lampan på displayen börjar
blinka). Nedräkningen
påbörjas och när den är
slutförd startar programmet
automatiskt.
Ajastimen käynnistyksen voi
perua seuraavasti:
Paina painiketta viiden
sekunnin ajan, kunnes valitun
ohjelman asetukset
ilmestyvät näyttöön.
Tässä vaiheessa aiemmin
valittu ohjelma voidaan
käynnistää painamalla
Start/Tauko-painiketta tai
valinta voidaan perua
siirtämällä valitsin OFFasentoon ja valitsemalla
tämän jälkeen uusi ohjelma.
36
Du kan avbryta fördröjningen
på följande sätt:
Tryck in knappen i 5 sekunder
tills displayen visar
inställningarna för det valda
programmet.
Vid det här stadiet kan du
starta det program som
tidigare har valts genom att
trycka in knappen
”START/PAUS” eller avbryta
processen genom att vrida
väljaren till OFF-läget och
sedan välja ett annat
program.
I
DA
NO
EL
EN
“UDSKYD START”-KNAP
Denne knap giver dig
mulighed for at
forprogrammere
vaskeprogrammet til at
udskyde starten af
programmet med op til 24
timer.
Sådan udskyder du starten:
Indstil det ønskede program.
Tryk på knappen en gang for
at aktivere den (h00 vises i
displayet), og tryk derefter på
den igen for at indstille
udskydelse på 1 time (h01
vises i displayet). Den
forudindstillede udskydelse
øges med 1 time, hver gang
der trykkes på knappen, indtil
der står h24 i displayet. Hvis
der trykkes på knappen igen,
nulstilles udskydelsen.
KNAPPEN "FORSINKET START"
Med denne knappen kan du
forhåndsprogrammere
vaskesyklusen, slik at det er
mulig å utsette start av
vaskesyklusen med opptil 24
timer.
Du gjør følgende for å utsette
programstart:
Velg ønsket program.
Trykk på knappen én gang for
å aktivere forsinket start (h00
vises på displayet) og trykk
deretter på knappen en
gang til for stille inn en
forsinkelse på 1 time (h01 vises
på displayet). De
forhåndsinnstilte intervallene
øker med 1 time hver gang
du trykker på knappen. Hvis
du trykker på knappen en
gang til når h24 vises på
displayet, vil funksjonen
nullstilles og begynne på 0
igjen.
K
“DELAY
START” BUTTON
"
This
button allows you to preKK"the wash cycle
programme
!
the
start
cycle
to
delay
of the
up
for
to 24 hours.
"
use
the
To
delay"
the start
following
procedure:
24
.
Set
therequired
programme.
8 the
Press
button
once
to
/ on
activate
it (h00 appears
display)
:
the
and then press it
/
again
to set a
1 hour delay
appears
. on the display);
(h01
9
delay
increases
the
pre-set
1hour
time
by
each
the
(+
h00 button
is pressed,
until)
h24
display,
at
appears
on the
/ pressing
which
point
the
1 the
button
again will reset
(+
h01
delay
start to
zero. ). *
/
Confirm
by pressing
the
1 button
(the
“START/PAUSE”
, starts
light
on
the
display
to
/ h24,will
flash).
The countdown
and
begin
when
it has
the
/+.
finished
programme will
##
start
automatically.
"START/PAUSE" (
is +
It
possible
to cancel
the
##).
the
delay
start by *
taking
/
following
action:
the
button
Press
and
hold
for
5
seconds
until.
the display will
the
show
settings
for the
/
programme
selected.
At
this stage it is possible
to
start
the: programme
9 selected
by previously
the
5 ,
pressing
“START/PAUSE”
button
or to cancel
the by
process
setting
the
selector
to the. OFF position
& selecting
another
and
then
/ programme.
/, "START/PAUSE", OFF / .
Bekræft ved at trykke på
START/PAUSE-knappen
(indikatoren i displayet
begynder at blinke).
Nedtællingen begynder, og
når den er færdig, starter
programmet automatisk.
Du kan annullere udskudt
start ved at gøre følgende:
Tryk på knappen, og hold
den nede i 5 sekunder, indtil
displayet viser indstillingerne
for det valgte program.
Nu kan du starte det
program, der før var valgt,
ved at trykke på
START/PAUSE-knappen, eller
du kan annullere processen
ved at dreje
programvælgeren til OFF og
derefter vælge et andet
program.
Bekreft ved å trykke på
"START/PAUSE"-knappen (lyset
på displayet begynner å
blinke). Nedtellingen starter,
og når den er ferdig, starter
programmet automatisk.
Det er mulig å avbryte
forsinkelsen ved å gjøre
følgende:
Hold knappen inne i 5
sekunder til displayet viser
innstillingene for det valgte
programmet.
Det er da mulig å starte det
tidligere valgte programmet
ved å trykke på
"START/PAUSE"-knappen, eller
avbryte prossessen ved å
sette programvelgeren i OFFstilling og deretter velge et
annet program.
37
FI
SV
KUIVAUSOHJELMAN
VALINTAPAINIKE
KNAPP FÖR VAL AV
TORKPROGRAM
Tarkista, ettei ohjelmanvalitsin
ole Pois päältä -asennossa, ja
valitse haluamasi
kuivausohjelma
valintapainikkeen avulla. Joka
kerta, kun painat painiketta,
merkkivalo syttyy sillä hetkellä
valittuna olevan
kuivaustuloksen merkiksi.
Jos haluat peruuttaa valinnan
ennen kuivausohjelman
käynnistymistä, paina
painiketta useita kertoja,
kunnes merkkivalot sammuvat,
tai käännä ohjelmanvalitsin Pois
päältä -asentoon.
Jos haluat peruuttaa ohjelman
kuivausvaiheen aikana, paina
painiketta noin kolmen
sekunnin ajan, kunnes
jäähdytysvaiheen merkkivalo
syttyy. Koska rummun
sisälämpötila on korkea,
suosittelemme, että annat
kuivausrummun suorittaa
jäähdytysvaiheen loppuun,
ennen kuin palautat
ohjelmanvalitsimen Pois päältä
-asentoon ja poistat pyykit
kuivausrummusta.
Tryck på knappen och välj
önskat torkprogram.
Programväljaren får inte vara i
OFF-läge. En lampa lyser och
visar valt torkresultat varje
gång du trycker på knappen.
Vill du avbryta valet innan
torkprogrammet har startats
trycker du på knappen
upprepade gånger tills
lampan slocknar eller vrider
på programväljaren tills den är
i OFF-läge.
Vill du avbryta programcykeln
under torkningen håller du ner
knappen i 2 sekunder tills
avsvalningslampan lyser.
Eftersom temperaturen är hög
i trumman rekommenderar vi
dig att låta torktumlaren
slutföra avsvalningen innan du
sätter programväljaren till OFFläge och tar ut tvätten.
HUOMAUTUS:
Älä kuivaa pesemättömiä
vaatteita kuivaavassa
pyykinpesukoneessa.
Vaatteet, joissa on esimerkiksi
öljy-, asetoni-, alkoholi-, bensa-,
paloöljy-, tahranpoistoaine-,
tärpätti-, vaha- tai
vahanpoistoainetahroja, tulee
pestä kuumalla vedellä
runsaasti pesuainetta käyttäen
ennen vaatteiden kuivaamista
laitteessa.
Laitteessa ei saa kuivata
vaahtokumia (vaahtolateksia),
suihkumyssyjä, vedenkestäviä
tekstiilejä, kumilla käsiteltyjä
vaatteita eikä tyynyjä, joissa on
vaahtokumitäyte.
Huuhteluaineita tai senkaltaisia
tuotteita tulee käyttää
ainoastaan tuotteen
käyttöohjeen mukaisesti.
Kuivauksen viimeinen vaihe on
kuumentamaton
(viilennysvaihe), jotta vaatteet
viilenevät. Näin vältetään
vaatteiden vahingoittuminen.
HUOMAA:
Älä koskaan pysäytä
kuivaavaa pyykinpesukonetta
ennen kuin kuivaus on valmis,
ellet ota vaatteita koneesta
välittömästi ja levitä niitä siten,
että kuumuus haihtuu.
38
OBS:
Torka inte smutsiga artiklar i
torktumlaren.
Artiklar med fläckar från
matolja, aceton, alkohol,
bensin, fotogen,
fläckborttagare, terpentin, vax
och vaxborttagningsmedel
måste tvättas i varmvatten
med rikligt med tvättmedel
innan de torkas i tumlaren.
Torktumla inte artiklar som
skumgummi (latexskum),
duschmössor, vattentäta tyger,
artiklar med gummiundersida
samt kläder och kuddar med
skumgummistoppning.
Mjukmedel och liknande
produkter måste användas i
enlighet med tillhörande
anvisningar.
Den avslutande delen av
torktumlarprogrammet körs
utan värme
(nedkylningscykeln) så att
artiklarna inte blir liggande i
en skadlig temperatur.
VARNING!
Stoppa aldrig en torktumlare
innan hela torkprogrammet
har genomförts om inte alla
föremål snabbt kan tas ut och
bredas ut för att svalna.
L
DA
NO
EN
EL
PROGRAMVÆLGERKNAPPEN
FOR TØRRING
PROGRAMVELGER FOR
TØRKEPROGRAM
DRYING PROGRAMME
SELECTION
BUTTON
Programvælgeren må ikke stå
på SLUKKET (OFF); tryk på
knappen for at vælge det
ønskede tørreprogram; et
indikatorlys lyser for at vise
resultatet af det valgte
tørreprogram, hver gang du
trykker på knappen.
Hvis du ønsker at annullere dit
valg, inden tørreprogrammet
starter, skal du trykke flere
gange på knappen, indtil
indikatorlysene slukkes, eller
sæt programvælgeren
tilbage til SLUKKET (OFF).
Hvis du ønsker at afbryde
programmet under tørringen,
skal du holde knappen nede i
2 sekunder, indtil indikatoren
for afkøling lyser; pga. den
høje temperatur inde i
tromlen, anbefaler vi, at du
lader tørretumbleren afslutte
afkølingsfasen, inden du stiller
programvælgeren tilbage på
SLUKKET (OFF) og tager
vasketøjet ud.
Når programvelgeren ikke
står på OFF (AV), kan du
trykke på knappen og velge
tørkeprogram. Det lyser en
lampe som viser hvor langt
det valgte tørkeprogrammet
har kommet, hver gang du
trykker på knappen.
Hvis du skal annullere valget
før tørkeprogrammet starter,
kan du trykke på knappen
flere ganger til lampene
slutter å lyse og sette
programvelgeren på OFF.
Du kan også avbryte
tørkesyklusen under tørking
ved å holde knappen nede
i 2 sekunder til kjølelampen
begynner å lyse. Det er høy
temperatur i
tørketrommelen, så vi
anbefaler vi at du lar
trommelen avslutte
kjøleperioden før du setter
programvelgeren på OFF og
tar ut tøyet.
BEMÆRK!
MERK:
the
With
programme
selector
" position,
'press
not in the OFF
#
"
"
the button
to select
the
" an
required
drying
OFF. programme;
indicator
light
will
to
"display the
drying result"
selected
each
'
time you
the button.
press
,
To
cancel
the selection
before
the start of a
drying
,
# programme,
button
! press
the
repeatedly "
until
indicators
the
'
.
0
out
'
go
or return the
selector
OFF
programme
to the
' !
position.
the
"
To
cancel
cycle
during the
" hold
" the
button
drying phase,
down for 2 seconds until
the
indicator
" " cooling
lights up;
OFF.
given
the high temperature
0
'
inside
the drum,
'
we
recommend
that
allow the
you
dryer
to
complete
the cool
" '
2
down
period
before
"
returning
% the programme
to the
selector
. U"
OFF
position
and removing
the
laundry.
# NOTE: ' not
"items
"
Do
dryunwashed
in
dryer.
%
the
washer
"
Items that have been soiled OFF # as with substances
such
.
cooking oil, acetone, alcohol,
petrol,
kerosene,
spot removers,
:
turpentine,
waxes and wax
)
'
removers
should
− be
"washed
. in
hot
water
with
an
extra
amount
R of detergent
before
", being
,
dried
the washer
dryer.
,in,
, ", # ,
Items
rubber
', such
as foam
caps,
! (latex foam),
shower
waterproof textiles, rubber
, and
clothes
"
backed articles
or
−
.
pillows
fitted
with "
foamrubber
/
#'
(#
pads should
notbe
dried
Latex),
#
,in the
washer
dryer.
# , " Fabric
or similar
softeners,
#'
products,
should
used
as
be
specified
bythe
fabric softener
'
instructions.
" .
' , ,part
The final
of a washer
dryer
without
heat
"
cycle
occurs
.
(cool'
down
cycle)
to ensure
6
items
at
'
thatthe
areleft
a
"
temperature that ensures that
#
not
#
the
items will
be damaged.
! .
WARNING:
Never
stop: a washer dryer
before
the<$1#;-end of thedrying
&
',
cycle unless all items are"$, "%8,$−-,+$
quickly
removed
spread
&%
8
141%8and
-,=',
out so1$
that,
the
heat is
-1#
"'14,-
dissipated.
4
*'- 1$ "%=--,
&$ =- , -%+.-5 .-'# 8.
Tør ikke uvasket tøj i
tørretumbleren.
Tøj, der er tilsmudset med
stoffer som madolie, acetone,
alkohol, benzin, petroleum,
pletfjernere, terpentin, voks og
voksfjernere skal vaskes i
varmt vand med ekstra
vaskemiddel, før det tørres i
tørretumbleren.
Ting som skumgummi
(latexskum), badehætter,
vandfast materiale,
genstande med
gummibagside samt tøj eller
puder, der er forsynet med
skumgummipuder, må ikke
tørres i tørretumbleren.
Skyllemiddel eller lignende
produkter skal anvendes i
henhold til producentens
instrukser.
Den sidste del af
tørrecyklussen foregår uden
varme (afkølingsfase) for at
sikre, at tøjet i maskinen har en
temperatur, der bevirker, at
tøjet ikke bliver beskadiget,
når tørrecyklussen er slut.
ADVARSEL!
Stop aldrig en tørretumbler, før
tørrecyklussen er færdig,
medmindre alt tøjet fjernes
med det samme og spredes
ud, så varmen kan fordampe.
Ikke tørk skitne klær i
maskinen. Ting som er skitnet
til med stekeolje, aceton,
alkohol, bensin, parafin,
flekkfjerner, terpentin, voks
eller voksfjerner o.l. bør
vaskes i varmt vann med litt
ekstra vaskemiddel før det
tørkes i maskinen.
Ting som skumgummi
(lateksskum), dusjhetter,
vanntette tekstiler, artikler
som er forsterket med
gummi samt klær eller puter
med innsydd skumgummi
skal ikke tørkes i maskinen.
Tøymykner og lignende
produkter skal brukes i
henhold til instruksjonene fra
tøymyknerprodusenten.
Den siste delen av
maskinenes tørkesyklus er
uten varme
(nedkjølingssyklus) slik at det
som tørkes ikke tar skade av
den høye temperaturen.
ADVARSEL:
Stopp aldri maskinen før den
er ferdig med tørkesyklusen,
med mindre alt som er inni
tas ut og skilles fra
hverandre slik at varmen
spres.
39
FI
SV
START-PAINIKE
START KNAPP
Paina tätä painiketta
käynnistääksesi valitun
pesuohjelman.
Tryck in startknappen.
HUOMAUTUS:
MUUTAMA SEKUNTI
PESUOHJELMAN
KÄYNNISTYMISEN
JÄLKEEN KG MODE TOIMINTO (VAIN
PUUVILLALLE JA
TEKOKUIDUILLE
TARKOITETTUJEN
PESUOHJELMIEN
YHTEYDESSÄ) ALOITTAA
NELJÄ MINUUTTIA
KESTÄVÄN
PYYKKIMÄÄRÄN
TUNNISTAMISEN.
TÄSSÄ VAIHEESSA
NÄYTÖN MERKKIVALOT
PYÖRIVÄT
MYÖTÄPÄIVÄÄN. JOKA
VIIDES SEKUNTI NÄKYY
PESUOHJELMAN
MAKSIMIPITUUS. KG
MODE MERKKIVALO
ILMAISEE TOIMINNON
OLEVAN PÄÄLLÄ.
Asetusten muuttaminen sen
jälkeen, kun ohjelmat on
käynnistetty (TAUKO)
Paina Start/Tauko-painiketta
noin kaksi sekuntia, minkä
jälkeen valintapainikkeiden
vilkkuvalot ja jäljellä olevan
ajan ilmaisin näyttävät, että
kone on pysäytetty hetkeksi.
Tee tarvittavat muutokset ja
paina uudelleen Start/Taukopainiketta, jolloin valot
lakkaavat vilkkumasta.
Jos haluat lisätä tai poistaa
vaatteita pesun aikana,
odota 2 minuuttia ennen kuin
turvalukitus mahdollistaa
luukun avaamisen.
Kun olet lisännyt tai poistanut
pyykkiä, sulje ovi, paina STARTpainiketta ja laite jatkaa
toimintaansa siitä kohdasta
mihin se jäi.
OHJELMAN PERUUTTAMINEN
Peruuta ohjelma siirtämällä
valitsin OFF-asentoon.
Valitse jokin muu ohjelma.
Siirrä ohjelmanvalitsin takaisin
OFF-asentoon.
40
OBS!
NÅGRA SEKUNDER EFTER
START KÖR TVÄTTMASKINEN,
TACK VARE ” Kg MODE”
(ENDAST AKTIV FÖR
BOMULLS- OCH
SYNTETPROGRAMMET),
UNDER DE FÖRSTA 4
MINUTERNA NORMALT
AVKÄNNING AV MÄNGDEN
TVÄTT I TRUMMAN.
UNDER DEN HÄR FASEN
ROTERAR DIODERNA PÅ
DISPLAYEN MEDSOLS OCH
VISAR LÄNGSTA CYKELTID
VAR FEMTE SEKUND. UNDER
DEN HÄR PERIODEN ANGER
LAMPAN ” Kg MODE” ATT
FUNKTIONEN KÖRS.
Ändring av inställningar när
programmet har startats
(PAUSE)
Håll in knappen ”START/PAUS”
i cirka 2 sekunder. De
blinkande lamporna på
valknapparna och indikatorn
för återstående tid visar att
maskinen har pausats. Gör
önskade justeringar och tryck
på knappen ”START/PAUS”
igen för att stänga av de
blinkande lamporna.
Om man har behov av att
stoppa programmet för att ta
ut tvätt eller lägga in, vänta 2
minuter tills säkerhetsdörrlåset
har löst ut. Därefter öppnas
luckan och det Aktuella
plagget kan tas ut eller
läggas in. Tryck in
startknappen igen, och
programmet fortsätter från
den punkt där det avbröts.
AVBROTT I PROGRAMMET
Om du vill avbryta
programmet, placera väljaren
i OFF-läget.
Välj ett annat program.
Ställ in programväljaren på
OFF-läget.
M
DA
NO
EN
EL
START KNAP
START KNAPP
START BUTTON
K
KK
Tryk startknappen ind.
Trykk startknappen inn.
Press to start
the selected
-
cycle.
.
BEMÆRK!
FÅ SEKUNDER EFTER, AT
MASKINEN SÆTTES I
GANG, AKTIVERES KG
MODE (KUN AKTIV I
VASKEPROGRAMMERNE
TIL BOMULD OG
SYNTETISKE MATERIALER),
OG I LØBET AF DE FØRSTE
FIRE MINUTTER
REGISTRERES MÆNGDEN
AF VASKETØJ I TROMLEN.
I DENNE FASE LYSER
INDIKATORERNE PÅ
DISPLAYET SKIFTEVIS I
URETS RETNNG, OG DEN
MAKSIMALE VARIGHED
AF VASKECYKLUSSEN
VISES HVERT FEMTE
SEKUND. I DENNE
PERIODE LYSER
INDIKATOREN KG MODE
FOR AT INDIKERE, AT
DENNE FUNKTION ER
AKTIV.
Ændring af indstillinger efter
start af program (PAUSE)
Tryk på, og hold START/PAUSEknappen inde i ca. 2
sekunder. De blinkende
indikatorer i
indstillingsknapperne og
resterende tid-indikatoren
viser, at maskinen er standset.
Juster som nødvendigt, og
tryk på START/PAUSE-knappen
igen for at annullere de
blinkende indikatorer.
Hvis man har behov for at
stoppe programmet for at
tage tøj ud eller ind, vente 2
minutter indtil sikkerheds
dørlåsen er udløst. Åben
lugen og tag det aktuelle tøj
ud eller ind.
Tryk start knappen ind igen
og programmet vil fortsætte i
sit forløb.
ANNULLERING AF
PROGRAMMET
Drej programvælgeren til OFF
for at annullere programmet .
Vælg et andet program.
Drej programvælgeren til OFF
igen.
MERK:
LIKE ETTER
IGANGSETTING AV
MASKINEN KOBLES KG
MODE (AKTIV BARE I
PROGRAMMENE FOR
BOMULLSSTOFFER OG
SYNTETISKE STOFFER)
INN, OG I DE FIRE FØRSTE
MINUTTENE AV
VASKEPROGRAMMET
ANALYSERES
VASKEMENGDEN I
TROMMELEN.
I DENNE FASEN ROTERER
LYSDIODENE PÅ
DISPLAYET MED KLOKKEN
OG VISER MAKSIMAL
SYKLUSVARIGHET HVERT
FEMTE SEKUND. ET ANNET
LYS VISER AT KG MODE
ER KOBLET INN.
Endring av innstillinger etter
at programmet er startet
(PAUSE)
Hold inne knappen
"START/PAUSE" i omtrent 2
sekunder. De blinkende
lampene ved valgknappene
og indikatoren for
gjenværende vasketid viser
at maskinen er stoppet
midlertidig. Endre
innstillingene etter behov og
trykk på "START/PAUSE"knappen igjen slik at
lampene slutter å blinke.
Hvis man har behov for å
stoppe programmet for å ta
tøy ut eller legge inn mer tøy,
vente 2 minutter inntil
sikkerhets dørlåsen er utløst.
Åpn opp luken og ta det
aktuelle tøy ut eller legg inn
tøy.
Trykk start knappen inn igjen
og programmet vil fortsette i
sitt forløp.
AVBRYTE PROGRAMMET
Du avslutter programmet ved
å sette programvelgeren i
OFF-stilling.
Velg et annet program.
Still programvelgeren i OFFstilling på nytt.
(START)
NOTE:
:
FEW
SECONDS
AFTER
K
THE
THE WASH
START
KK
, "Kg
CYCLE ,
WILLBEGIN.
MODE"
(
FIRST
DURING
THE
4 MINUTES
OF
THE
WASH
@@K K
CYCLE,
THE KG MODE
K)
4
(ACTIVE
ONLY
ON
AND
COTTON
.
SYNTHETICS
PROGRAMMES)
WILL
WEIGH
THE
CLOTHES
>
AND
THE
UPDATE
MAXIMUM
WASH TIME
J
,
K\
REMAINING ON THE
EVERY
FIVE
DISPLAY
UNTIL
KTHE
5
SECONDS
. WEIGHT
HAS
BEEN
"Kg
DETERMINED.
MODE"
K\ WHILE
THIS
K FUNCTION
.
IS OPERATING
THE “Kg
MODE” INDICATOR IS
ON.
%%*^, $ -"$%& 74
&-$ -,-"$.-5 "#'' (PAUSE)
CHANGING THE SETTINGS
-
THE
PROGRAMMES
AFTER
"START/PAUSE"
HAS STARTED (PAUSE)
Press
2 hold
and
the − “START/PAUSE”
button
for 2 seconds,
' about
the
on
flashing
lights
the options
buttons
and
−
time remaining
"
that
indicator
will show
the has
"START/PAUSE"
machine
been paused,
as
required
adjust
and
press
.
the “START/PAUSE”
button
flashing
0again
to
cancel
the
lights.
,
(START) .
If you wish to add or remove
itemsduring
wait 2
/
washing,
minutes
until the safety
# thedoor.
device
unlocks
,
you
carried
out When
2 have
' "
close the
the
manoeuvre,
.
4
press
'START
, button
and
door,
will continue
the appliance
(START).
working where it left off. CANCELLING
THE
.
PROGRAMME
To cancel
the
K
programme,
the
selectorto the OFF
set
0position.
'
,
Select
adifferent
programme.
OFF.
Re-set
/
the
programme
# ector
to the OFF position.
.
/ " OFF.
41
FI
SV
DIGITAALINÄYTTÖ
”DIGITAL”-DISPLAY
Näytön merkkijärjestelmän
avulla pystyt koko ajan
seuraamaan pesuohjelman
etenemistä:
Tack vare displayens
indikatorsystem hålls du
informerad om maskinens
status:
1) PESULÄMPÖTILA
Kun pesuohjelma on valittu,
suositeltua pesulämpötilaa
ilmaiseva valo syttyy.
Voit valita toisen lämpötilan
lämpötilapainikkeella.
Lämpötila näkyy näytössä.
Jos haluat kylmän
pesuohjelman, kaikkien
ilmaisinten on oltava poissa
näkyvistä.
1) TVÄTTEMPERATUR
När ett program har valts
börjar relevant indikator lysa
med rekommenderad
tvättemperatur.
Välj en annan temperatur
med knappen Temperature.
Temperaturen visas på
displayen.
Om du vill tvätta i kallt vatten
måste alla indikatorer vara
avstängda.
2) LUUKUN MERKKIVALO
Kun Start/Tauko-painiketta
painetaan, valo alkaa ensin
vilkkua, minkä jälkeen se
palaa pesuohjelman loppuun
asti.
Kaksi minuuttia pesuohjelman
loppumisen jälkeen valo
sammuu sen merkiksi, että
luukun voi nyt avata.
2) LUCKLAMPA
När knappen START/PAUS
har tryckts in blinkar lampan
först och lyser sedan med
fast sken tills
tvättprogrammet är slut.
2 minuter efter avslutat
tvättprogram slocknar
lampan för att visa att
luckan nu kan öppnas.
O
4
5
6
8
{
3
120’ 90’
2
90
60
40
30
20
60’ 30’
{
Lampan "Dörren låst" är
tänd när dörren är helt
stängd och maskinen är
påslagen.
När knappen START trycks in
på maskinen när dörren är
stängd, blinkar lampan till
och tänds sedan .
Om dörren inte är stängd
fortsätter lampan att blinka.
Det finns en särskild
säkerhetsanordning som
förhindrar att dörren öppnas
omedelbart efter att cykeln
avslutats. Vänta två minuter
efter att tvättcykeln
avslutats och dörrlåsets
lampa slocknat innan
dörren öppnas. Sätt
programväljaren i läge AV
vid cykelns slut.
N
{
LAMPAN DÖRREN LÅST
Luukku lukittu -merkkivalo
palaa, kun luukku on täysin
suljettuna ja laite on
käynnissä.
Kun laitteen KÄYNNISTYSpainiketta painetaan luukun
ollessa suljettuna, merkkivalo
välähtää hetkellisesti ja alkaa
palaa.
Jos luukkua ei ole suljettu,
merkkivalo jatkaa
vilkkumista.
Erityinen turvalaite estää
luukun avaamisen heti pesun
jälkeen. Odota 2 minuuttia
pesun loppumisen ja Luukku
lukittu -valon sammumisen
jälkeen, ennen kuin avaat
luukun. Käännä pesun
lopussa ohjelmanvalitsin OFFasentoon.
painiketta uudelleen.
{
LUUKKU LUKITTU -MERKKIVALO
42
1
60
40
30
20
{
90
1
90
2
{
7
DA
NO
EN
INDIKATOR FOR LUKKET LUGE
LÅST DØR-LAMPEN
DOOR LOCKED INDICATOR
Indikatoren for lukket luge
lyser, hvis lugen er helt lukket,
og maskinen er tændt.
Når du trykker på START på
maskinen, mens lugen er
lukket, blinker indikatoren
kortvarigt og begynder
derefter at lyse.
Hvis lugen ikke er lukket,
fortsætter indikatoren med
at blinke.
En særlig sikkerhedsenhed
forhindrer, at lugen kan
åbnes umiddelbart efter
endt vask. Vent 2 minutter,
indtil indikatoren for den
lukkede luge holder op med
at lyse, inden lugen åbnes.
Når vasken er færdig, skal
programvælgeren drejes til
FRA.
“Låst dør”-lampen lyser når
døren er helt lukket og
maskinen er PÅ.
Hvis du trykker på START
mens døren er lukket, blinker
lampen et øyeblikk før den
tennes.
Hvis døren ikke er lukket,
fortsetter lampen å blinke.
En spesiell
sikkerhetsanordning
forhindrer døren fra å kunne
åpnes rett etter at
vaskesyklusen er over. Vent i
to minutter etter at
vaskesyklusen er avsluttet og
til Låst dør-lampen har slukket
før du åpner døren. Når
vaskesyklusen er over, vrir du
programvelgeren til AV.
The “Door Locked” indicator
light is illuminated when the
door is fully closed and the
machine is ON.
When START is pressed on the
machine with the door
closed the indicator will flash
momentarily and then
illuminate.
DIGITAL-DISPLAY
DIGITALT DISPLAY
“DIGITAL” DISPLAY
Displayets indikatorsystem
viser dig konstant maskinens
status:
Ved hjelp av
indikatorsystemet på
displayet kan du hele tiden
få informasjon om maskinens
status:
The display’s indicator system
allows you to be constantly
informed about the status of
the machine:
1) VASKETEMPERATUR
Når et program vælges, lyser
den relevante indikator, som
viser den anbefalede
vasketemperatur.
Når der vælges en anden
temperatur ved hjælp af
temperaturknappen, vises
temperaturen på displayet.
Hvis du ønsker at vaske en
kold vask, skal alle indikatorer
være slukket.
1) VASKETEMPERATUR
Når et program er valgt, lyser
den relevante indikatoren og
viser anbefalt
vasketemperatur.
Velg en annen temperatur
med temperaturknappen, så
vises temperaturen i
displayet.
Hvis du ønsker å gjennomføre
en kald vask må alle
indikatorene være av.
2) LÅGE-INDIKATOR
Når du har trykket på
START/PAUSE-knappen,
blinker indikatoren først for
derefter at holde op med at
blinke og bliver ved med at
lyse, indtil vasken er færdig.
2 minutter efter vasken er
færdig, slukkes indikatoren
for at vise, at lågen nu kan
åbnes.
2) DØRLAMPE
Når du har trykket på
START/PAUSE-knappen,
blinker lampen først, før den
lyser konstant til vasken er
fullført.
2 minutter etter at
vaskesyklusen er fullført,
slukker lampen for å vise at
døren kan åpnes.
If the door is not closed the
indicator will continue to
flash.
A special safety device
prevents the door from being
opened immediately after
the end of the cycle. Wait for
2 minutes after the wash
cycle has finished and the
Door Locked light has gone
out before opening the door.
At the end of cycle turn the
programme selector to OFF .
1) WASH TEMPERATURE
When a programme is
selected the relevant
indicator will light up to show
the recommended wash
temperature. The Temperature
button can be used to decrease
or increase the temperature
of your chosen wash cycle
Each time the button is pressed,
the new temperature level is
shown on the Wash Temperature
Indicator.
If you want carry out a cold wash
all the indicators must be off.
2) DOOR LIGHT
Once the START/PAUSE button
has been pressed the light
first flashes then stops flashing
and remains on until the end
of the wash.
2 minutes after the end of the
wash the light goes off to
show that the door can now
be opened.
43
FI
SV
3) LINKOUSNOPEUS
Ohjelman valitsemisen
jälkeen näyttöön ilmestyy
kyseisen ohjelman suurin
mahdollinen linkousnopeus.
Jokainen linkouspainikkeen
painallus vähentää nopeutta
100 kierroksella minuutissa.
Vähimmäisnopeus on 400
kierrosta minuutissa, mutta
linkous voidaan poistaa
painamalla linkouspainiketta
toistuvasti.
3) CENTRIFUGERINGSHASTIGHET
När programmet har valts
visas den maximala tillåtna
centrifugeringshastigheten för
det aktuella programmet på
displayen. Om du trycker på
centrifugeringsknappen sänks
hastigheten med 100
varv/min för varje
knapptryckning. Lägsta
tillåtna hastigheten är 400
varv/min, men det är också
möjligt att hoppa över
centrifugeringen genom att
trycka på knappen flera
gånger.
{
3
4
4) LAMPA FÖR FÖRDRÖJD
START
Den blinkar när fördröjd start
har ställts in.
5) PESUOHJELMAN KESTO
Kun pesuohjelma on valittu,
näytössä näkyy täyden
koneellisen vaatima pisin
pesuaika, joka vaihtelee sen
mukaan, mitä muita valintoja
olet tehnyt.
Kun ohjelma on käynnistynyt,
näytössä näkyy koko ajan
jäljellä oleva pesuaika.
Pesukone laskee ohjelman
kestoajan
vakiopyykkimäärän
perusteella ja tarkistaa aikaa
pesun aikana pyykin
todellisen määrän ja
koostumuksen mukaan.
Jos on valittu automaattinen
pesu/kuivausjakso,
pesuvaiheen jälkeen näytöllä
näkyy jäljellä oleva
kuivausaika.
5) CYKELNS VARAKTIGHET
När ett program har valts visas
längsta cykeltid för en full
maskin, som kan variera
beroende på vilka alternativ
som väljs, automatiskt på
displayen.
När programmet har startat
hålls du hela tiden informerad
om hur långt tid som återstår
av programmet.
Tvättmaskinen beräknar tiden
fram till det valda
programmets slut baserat på
en
standardlast, under
tvättomgången korrigeras
tiden så att den passar lastens
storlek och sammansättning.
Om man har valt det
automatiska
tvätt/torkningsprogrammet
visas, i slutet av diskningen,
den tid som återstår av
programmet.
44
5
{
4) AJASTIMEN MERKKIVALO
Merkkivalo välkkyy, kun ajastin
on ohjelmoitu.
h
mm
DA
NO
EL
EN
3) CENTRIFUGERINGSHASTIGHED
Når programmet er valgt,
vises den maksimale
centrifugeringshastighed for
programmet i displayet.
Hastighed reduceres med
100 omdr./min., hver gang du
trykker på
centrifugeringknappen. Den
lavest mulige hastighed er
400 omdr./min.. Du kan også
udelade centrifugeringen
ved at trykke på
centrifugeringsknappen
gentagne gange.
3) SENTRIFUGERINGSHASTIGHET
Når programmet er valgt,
vises den maskimalt tillatte
sentrifugeringshastigheten for
programmet på displayet.
Hvis du trykker på
sentrifugeringsknappen,
reduseres harstigheten med
100 rpm for hvert trykk. Den
tillatte minimumshastigheten
er 400 rpm, eller du kan velge
bort sentrifugeringen ved å
trykke på knappen flere
ganger.
3)
3)12IR112
SPIN SPEED1Q6(P)
,
Once
the
programme
has been
selected,
the maximum
#' spin
speed
allowed for #!
that programme
.
- on
' the
display.
appears
" #'
button
' Pressing
the spin
will
100 rpm
reduce
thespeed
by
100
#.
6 button
is
rpm each
time
the
pressed.
#' rpm,
The400
minimum
allowed
'
speed
is 400 rpm,
or
it #
( %to)
the
' is possible
omit
spin
by
"
pressing
thespin
button
repeatedly.
#'.
4) UDSKYD START-INDIKATOR
Denne indikator blinker, når
du har valgt udskyd start.
4) LAMPE FOR FORSINKET START
Denne blinker når du har
angitt forsinket vaskestart.
4)
/12IQ
4)URI)D2
DELAY START
LIGHT
6)6U60
/) delay
/)2Q]
This flashes when
start
has
set. been
.
5) PROGRAMVARIGHED
Når der er valgt et program,
vises den maksimale
programvarighed for en fuld
maskine automatisk på
displayet. Varigheden
afhænger af de valgte
indstillinger.
Når programmet er startet,
kan du hele tiden se, hvor
lang tid der er tilbage, før
vasken er færdig.
Mængdeautomatikken
beregner den tid det tager at
afslutte det valgte program
på grundlag af en standard
mængde vasketøj, i løbet af
vaskeprogrammet korrigere
Mængdeautomatikken det
tidsrum, der gælder for
vasketøjsmængdens
størrelse og sammensætning.
Ved markering af den
automatiske vaske/tørrecyklus, vil det
tilbageværende tørretidsrum
blive vist på displayet, når
vaskefasen er afsluttet.
5) VARIGHET PÅ VASKESYKLUS
Når et program er valgt, vises
den maksimale
syklusvarigheten for en full
vask automatisk i displayet.
Varigheten kan variere
avhengig av hvilke funksjoner
som er valgt.
Når programmet har startet,
holdes du hele tiden informert
om hvor lang tid som gjenstår
av vaskesyklusen.
Maskinen beregner tiden til
avslutning av det valgte
programmet basert på
en standardmengde tøy. I
løpet av vaskesyklusen vil
maskinen korrigere denne
tiden slik
at den stemmer overens med
mengden tøy og dets
sammensetning.
Hvis den automatisk
vaske/tørkesyklusen er valgt,
vil tørketiden som mangler til
slutten av programmet vises
på skjermen på slutten av
vaskefasen.
5)
KRKU6R -UR
5)TD2QK/D2
CYCLE DURATION
4
aprogramme
When
is
! selected
the display
"
automatically
shows
the can
cycle duration,
which
#
on
the
,
vary,,depending
options selected.
.the programme has
Once
2
you
will
be
kept
started
'
informed
constantly
of the
time
remaining
to the end
of
.
the wash.
81-8
8"%5^-$
,
The appliance calculates
#,
$ to
,the
%1%+
the time
end of the 8
-"$%-'&,8
"*''
selected programme
based
*
758
1$
upon1,,$14
a standard
loading,
1*
,
8
141%8
during the cycle, the
"%4
81-8
<$.=,-$
appliance
corrects
the time
,
<$*1-$
* to that
applicable
to the
"'$1
4,.- 8
size and composition
of the
758
load. "8 &-$ -$&%.-$ ,
1*<.
If is selected the automatic
2
cycle,
atthe
washing/drying
/ phase,
'
,
end of
the wash
the
drying
time
remaining
,
to the
end
willbe shown
on the
display. " ' .
45
FI
SV
6)Kg MODE merkkivalo (vain
puuvillalle ja tekokuiduille
tarkoitettujen pesuohjelmien
yhteydessä)
Tämä merkkivalo syttyy, kun
anturi punnitsee pyykkiä.
Kg MODE -valo on päällä
pesuohjelman neljän
ensimmäisen minuutin aikana
laitteen laskiessa pyykkierälle
sopivaa lopetusaikaa.
6) Indikatorn ” Kg MODE”
(endast aktiv för bomulls- och
syntetprogrammet)
Indikatorn börjar lysa när den
intelligenta sensorn väger
tvätten.
Under de första 4 minuterna
lyser lampan ” Kg MODE”
medan tvättmaskinen
beräknar tiden till cykelns slut
beroende på tvätten.
7) LIKAISUUSASTE
Kun ohjelma on valittu,
merkkivalo osoittaa
automaattisesti tälle
ohjelmalle asetetun
likaisuusasteen. Jos valitset
jonkin muun likaisuusasteen,
vastaava merkkivalo syttyy.
7) GRAD AV NEDSMUTSNING
När programmet har valts
visar indikatorlampan
automatiskt graden av
nedsmutsning inställd för det
programmet. Om en annan
grad av nedsmutsning väljs
tänds den relevanta
indikatorlampan.
46
6
{
7
DA
NO
EN
EL
6) Indikatoren Kg MODE (kun
aktiv i vaskeprogrammerne til
bomuld og syntetiske
materialer)
Denne indikator lyser, når den
intelligente sensor registrerer
vasketøjets vægt.
I de første fire minutter af
vaskecyklussen lyser
indikatoren Kg MODE, mens
vaskecyklussens sluttidspunkt
beregnes på baggrund af
den mængde vasketøj, der
er i maskinen.
6) Kg MODE indikator (aktiv
bare i programmene for
bomullsstoffer og syntetiske
stoffer)
Denne indikatoren lyser når
smartføleren veier vasken.
I de fire første minuttene av
vaskeprogrammet lyser
indikatoren mens tiden til
endt syklus avhengig av vask
telles ned.
Kg MODE
6)6)-/
"Kg indicator
MODE" ( Available
on
Cotton and
<#
cycles,
&)
Synthetic
during the
!
/ of
first 4 minutes
the cycle
++
the intelligent
sensor
will . the laundry and
weigh
&
time,
" Kg
adjust
the4 cycle
water
MODE
" and electricity
consumption
+ accordingly.
" " # ..
7) TILSMUDSNINGSGRAD
Når programmer er valgt, vil
indikatoren også automatisk
vise tilsmudsninsgraden for
det valgte program. Vælges
en anden tilsmudsningsgrad,
vil den relevante indikator
lyse.
7) SMUSSNIVÅ
Etter at programmet er valgt,
viser indikatorlampen
automatisk smussnivået som
er angitt for dette
programmet. Hvis man velger
et annet smussnivå, vil den
aktuelle indikatorlampen lyse
opp.
7)7)>?!@K?!
9AJ&*&
WASH TIME
1
Once
the
programme
has
+
been selected
theindicator
/ light
will "
automatically
show
" the
time
set for
wash
that
/.
programme.
Selecting
/ a
different
wash time
the
relevant
indicator
/ will
light
up.
/.
47
FI
SV
8) INDIKATORER FÖR
TORKPROGRAM
Osoittimet näyttävät
minkälainen kuivausohjelma
on valittu:
Indikatorerna visar typen av
torkprogram:
Automaattiohjelmat:
Kun valittuna on jokin
kolmesta
automaattiohjelmasta,
pesukone-kuivausrumpu
laskee tarvittavan
kuivausajan ja tarvittavan
jäännöskosteuden pyykin ja
valitun kuivaustyypin mukaan.
START-painikkeen painamisen
jälkeen näyttö näyttää jäljellä
olevan kuivausajan.
Pesukone laskee ohjelman
kestoajan
vakiopyykkimäärän
perusteella ja tarkistaa aikaa
pesun aikana pyykin
todellisen määrän ja
koostumuksen mukaan.
Automatiska program:
Väljer du ett av dessa tre
automatiska program
beräknar
tvättmaskinen/torktumlaren
den tid som krävs för torkning
och den återstod av fukt
som har valts, enligt lasten
och vald torktyp.
När startknappen har tryckts
ned visas den resterande
torktiden på displayen.
Tvättmaskinen beräknar
tiden fram till det valda
programmets slut baserat på
en
standardlast, under
tvättomgången korrigeras
tiden så att den passar
lastens
storlek och sammansättning.
= Erittäin kuiva kuivausohjelma (suositellaan
pyyhkeille, kylpytakeille ja
raskaille tekstiileille)
= Kaappikuivakuivausohjelma
= Silityskuivakuivausohjelma
HYÖDYLLISIÄ VINKKEJÄ:
30 minuutin kuivausohjelmaa
suositellaan pienille (alle 1
kg:n) tai vain hieman kosteille
pyykeille.
Pesukone-kuivausrumpu
lopettaa ohjelman
automaattisesti, kun pyykki on
saavuttanut valitun
kuivuusasteen.
Jotta laite toimisi
moitteettomasti,
kuivausvaihetta ei pidä
keskeyttää, ellei se ole aivan
välttämätöntä.
= Extra torrt
torkprogram
(rekommenderas för
handdukar, badrockar och
skrymmande last)
= Skåptorrt
torkprogram
= Stryktorrt
torkprogram
ANVÄNDBARA TIPS:
Torkprogrammet som tar 30
minuter rekommenderas för
mindre last (lättare än 1 kg)
eller lätt fuktad last.
Tvättmaskinen/torktumlaren
avslutar programcykeln
automatiskt när den uppnår
vald torknivå.
Du använder apparaten på
korrekt sätt om du undviker
att avbryta torkprogrammet
annat än i absolut nödfall.
Ajastetut ohjelmat:
120 minuuttia – 90 minuuttia –
60 minuuttia – 30 minuuttia:
Niiden avulla voidaan valita
ajastettuja kuivausohjelmia.
Tidsinställda program:
120 minuter – 90 minuter – 60
minuter – 30 minuter:
De kan användas för att
välja tidsinställda
torkprogram.
Jäähdytysvaihe
:
Merkkivalo palaa kymmenen
minuutin ajan kunkin
kuivausvaiheen viimeisen
jäähdytysvaiheen aikana.
Avsvalningsfas
:
Sätts på under den
avslutande avsvalningen de
sista tio minuterna av varje
torkning.
48
8
{
8) KUIVAUSOHJELMAN
OSOITTIMET
NO
EN
EL
8) TØRREPROGRAMMETS
INDIKATORER
8) TØRKEPROGRAMINDIKATORER
8)8)J
DRYING PROGRAMME
INDICATORS
Indikatorerne visualiserer
tørreprogramtypen:
Indikatorene viser typen
tørkeprogram:
6The
indicators
display
! the
' :
type
of the drying
Automatiske programmer:
Når du vælger et af disse 3
automatiske programmer, vil
tørretumbleren beregne den
nødvendige tid til tørring og
den nødvendige
restfugtighed i forhold til
tøjmængde og valgt
tørremåde.
Displayet vil vise det
tilbageværende tørretidsrum
efter tryk på knappen START.
Mængdeautomatikken
beregner den tid det tager at
afslutte det valgte program
på grundlag af en standard
mængde vasketøj, i løbet af
vaskeprogrammet korrigere
Mængdeautomatikken det
tidsrum, der gælder for
vasketøjsmængdens
størrelse og sammensætning.
Automatiske programmer: Når
du velger en av disse 3
automatiske programmene, vil
maskinen beregne nødvendig
tørketid.
Etter å ha trykket på
STARTknappen, vil skjermen
vise gjenværende tørketid.
Maskinen beregner tiden til
avslutning av det valgte
programmet basert på
en standardmengde tøy. I
løpet av vaskesyklusen vil
maskinen korrigere denne
tiden slik
at den stemmer overens med
mengden tøy og dets
sammensetning.
DA
programme:
= Ekstra tørt
tørreprogram (anbefales til
håndklæder, badekåber og
store tøjmængder)
= Skabstørt
tørreprogram
= Ekstra tørt (anbefales
for håndklær, morgenkåper og
store/tykke plagg)
= Skaptørt
= Stryketørt
Tidsindstillede programmer:
120 minutter – 90 minutter –
60 minutter – 30 minutter:
De kan bruges til at vælge
tidsindstillede
tørreprogrammer.
= Extra dry drying
= -
programme
(recommended
for'
(
and
towels,
bathrobes
bulky
,loads)
! ' # ' )
= -
= Cupboard
dry
drying
'programme
( )
= Iron dry drying
= - ' programme
"
= Strygetørt
tørreprogram
NYTTIGE TIP:
Det 30 minutter lange
tørreprogram anbefales til små
mængder tøj (under 1 kg) eller
til let fugtigt tøj.
Tørretumbleren stopper
tørrecyklussen automatisk, når
den ønskede tørhedsgrad er
nået. Det er bedst ikke at
afbryde tørreprogrammet,
medmindre det er strengt
nødvendigt, hvis maskinen skal
kunne fungere korrekt.
2
-
:
Programmes:
By
Automatic
/
one
3
selecting
of these
automatic programmes, the
washer-dryer
' , −
will calculate
" the
time
needed
for
drying
'
and
residual
dampness
the
required,
according
to
# the
and
type load
'
drying
selected.
pressing
the START
After
'
.
button,
shown,
the
display
will
START
drying
time remaining.
the
!
The appliance
calculates the
".
time
to the8"%5^-$
end of the,
81-8
#,
$ ,
%1%+
8
selected
programme
based
-"$%-'&,8
"*''
upon a standard
loading,
*
1,,$14
758
during
the cycle,
the 1$
1*
, 8 141%8
appliance
corrects
the time
"%4
81-8 <$.=,-$
to that applicable
to the
,
* of the
size<$*1-$
and composition
"'$1
4,.- 8
load.
758 "8 &-$ -$&%.-$ ,
1*<.
GODE RÅD:
Det 30 minutter lange
tørkeprogrammet anbefales
for små tøymengder (mindre
enn 1 kg) eller lett fuktig tøy.
Maskinen avslutter syklusen
automatisk når den kommer til
det valgte tørkenivået.
For at maskinen skal fungere
best mulig, bør du ikke avbryte
tørkeprogrammet hvis det ikke
er helt nødvendig.
USEFUL/
TIPS:
IQD
R 36RU/:
The
30 minute
drying 30’
1
'
is recommended
programme
' #
( loads
1 than
")
for small
(less
1 kg)
#'
.
or slightly damp loads.
Your
washer-dryer
'
ends the
' when
it
cycle automatically
#reaches
the
drying
'
level
.
selected.
0For
the
correct
operation
of
the appliance,
it is preferable
not to interrupt the drying
' phase
unless
it isreally
"
.
Programmer med
tidsinnstilling:
120 minutter – 90 minutter – 60
minutter – 30 minutter:
De kan brukes til å velge
tørkeprogrammer med
tidsinnstilling.
- :
Timed
120’
programmes:
− 90’ − 60’ −
120
minutes
– 90 minutes – 60
30’
– 30
minutes:
6minutes
They
may
be used
toselect
timeddrying
'programmes.
Cool down
phase
' .:
Avkjølingsfase
:
Slås på i slutten av
kjøleperioden, i de siste 10
minuttene av hver tørkefase.
Tcool
period,
: in the last
down
10
of
minutes
each drying
" " 10’
phase.
' ' .
necessary.
Switched on during the final
Afkølingsfase
:
Er tændt i sidste del af
afkølingsfasen, de sidste 10
minutter af hver tørring.
49
FI
KAPPALE 7
OHJELMATAULUKKO
Ohjelmataulukko
OHJELMANVALITSIN
VALITTUNA:
TÄYTTÖMÄÄRÄ
MAX
kg
SUOSITELTAVA
LÄMPÖTILA
°C
11
60°
Maks:
90°
11
40°
Maks:
60°
4
30°
Maks:
30°
5,5
40°
Maks:
60°
Hienopyykki
3
40°
Maks:
40°
Konepesun kestävä villa
2
40°
Maks:
40°
Huuhtelu
-
-
-
-
-
-
Tyhjennys
-
-
-
Silkki-Käsipesu
1
30°
Maks:
30°
2
30°
Maks:
30°
Valko-kirjopyykki
Sekoitetekstiilit ja tekokuidut
30 min pikaohjelma
3
30°
Maks:
40°
Valko-kirjopyykki
Sekoitetekstiilit ja tekokuidut
44 min pikaohjelma
4
30°
Maks:
40°
3
30°
Maks:
30°
Puuvilla - Kivaus
7
-
-
Sekapyykki - Kivaus
5,5
-
-
Puuvilla - Sekapyykki
1,5
30°
Maks:
30°
Valko-kirjopyykki
Puuvilla, Pellava,
+ esipesu
Puuvilla, Pellava, Kestävät
sekoitteet, Kirjopyykki,
Peitto
Sekoitetekstiilit ja tekokuidut
Polyamidi, Polyesteri,
Puuvillasekoitteet
1)
*
1)
**
*
*
1)
*
*
Nopea linkous
Valko-kirjopyykki
Sekoitetekstiilit ja tekokuidut
14 min pikaohjelma
*
2)
*
Sekapyykki
*
50
KORKEIN
LÄMPÖTILA
°C
PESUAINEKOTELO
2
1
Huom!
Jos kyseessä on erittäin likainen pyykki, suositeltava täyttömäärä on 4 kg.
Tietoa testilaboratorioille
(Standardin EN 50229 mukaisesti)
Pesu
Käytä **-ohjelmaa valitsemalla suurin likaisuusaste, suurin linkousnopeus ja 60 °C:n lämpötila.
Ohjelmaa voidaan myös kokeilla alemmalla lämpötilalla.
Kuivatus
Ensimmäinen kuivatus 7 kilolle (pyykissä on tyynyliinoja ja käsipyyhkeitä) valitsemalla puuvillan
kuivausohjelma (
) kaappikuiva (
).
Toinen kuivatus 4 kilolle (pyykissä on 4 lakanaa ja käsipyyhkeitä) valitsemalla puuvillan
kuivausohjelma (
) kaappikuiva (
).
Linkousnopeutta voidaaan myös vähentää pyykille sopivaksi tai hellävarainen pyykki voidaan
jättää linkoamatta.
* Automaattikuivauksen ohjelmat.
1)
Voit valita edellä kuvattujen ohjelmien keston ja voimakkuuden Likaisuusaste-painikkeen
avulla.
2)
Kun ensin valitset “14’-30’-44’“ pikapesun ohjelmanvalitsinpainikkeella, voit valita 14:n, 30:n tai 44
minuutin pesuohjelman LIKAISUUSASTE-painikkeella.
Pesulämpötila-painiketta painamalla voidaan valita mikä tahansa enimmäislämpötilaa
alempi lämpötila.
Kun vain osassa pyykkiä on tahroja, jotka täytyy käsitellä valkaisuaineella, tahran esipesu voidaan
tehdä pesukoneessa.
Kaada valkaisuainetta nestemäisen valkaisuaineen kaukaloon, jonka olet asettanut
pesuainekaukalon osaan "2", ja valitse huuhtelun erikoisohjelma (
).
Kun tämä vaihe on ohi, käännä ohjelmanvalitsin "OFF"-asentoon, lisää loput pyykistä ja jatka
normaalia pesua parhaiten sopivalla ohjelmalla.
51
SV
AVSNITT 7
PROGRAM TABELL
Vit-kulõrtvätt
TVÄTTMÄNGD REKOMMENDERAD
TEMPERATUR MAXTEMPERATUR
MAX
°C
°C
kg
PROGRAMVÄLJARE PÅ:
Tvättprogram
1)
11
60°
Opp Till:
90°
11
40°
Opp Till:
60°
4
30°
Opp Till:
30°
5,5
40°
Opp Till:
60°
3
40°
Opp Till:
40°
2
40°
Opp Till:
40°
-
-
-
-
-
-
Utpumpning
-
-
-
Silke-Handtvätt
1
30°
Opp Till:
30°
2
30°
Opp Till:
30°
Vit-kulõrtvätt
Bland- och syntetmaterial
30 minuters snabbtvätt
3
30°
Opp Till:
40°
Vit-kulõrtvätt
Bland- och syntetmaterial
44 minuters snabbtvätt
4
30°
Opp Till:
40°
3
30°
Opp Till:
30°
Bomull - Torkning
7
-
-
Blandat - Torkning
5,5
-
-
Bomull - Blandat
1,5
30°
Opp Till:
30°
Bomull, Linne
med förtvätt
Tåligt blandmaterial
Bomull, Kulörtvätt
Dunprogram
*
1)
*
*
Bland- och syntetmaterial 1)
Plyamid, Polyester,
Bomull, Blandat
Fintvätt
**
*
Skontvätt
Ullprogram
Sköljningar
*
Snabbcentrifugering
Vit-kulõrtvätt
Bland- och syntetmaterial
14 minuters snabbtvätt
Blandat
52
*
2)
*
*
TVÄTTMEDELSFACK
2
1
OBS!:
Vid verkligt hårt smutsad tvätt bör maskinen endast fyllas med 4 kg.
Information för testlaboratorier
(Ref. EN 50229 normer)
Tvätt
Använd programmet ** med maximal smutsighetsgrad inställd, högsta centrifugfart och en
temperatur på 60°C.
Programmet rekommenderas även för test med en lägre temperatur.
Torkning
Första torkning med 7kg (innehåll: örngott och handdukar) välj torkprogrammet för bomull
(
) skåptorrt (
).
Andra torkning med 4kg (innehåll: 4 lakan och handdukar) välj torkprogrammet för bomull
(
) skåptorrt (
).
Också centrifugeringshastigheten kan sänkas enligt anvisningarna på tygets lapp eller
centrifugeringen kan helt utelämnas för mycket ömtåliga tyger.
* Program för automatisk torkning.
1)
Program som visas kan du ställa in varaktigheten och intensiteten med hjälp av knappen för
smutsighetsgrad.
2)
Om du väljer snabbprogrammet “14’-30’-44’” med programratten och använder knappen
”SMUTSIGHETSGRAD” kan du välja mellan 3 olika programlängder: 14’, 30’ och 44’.
Om du trycker på knappen för tvättemperatur kan du tvätta i valfri temperatur som är lägre
än den tillåtna maxtemperaturen.
Om bara ett begränsat antal artiklar har fläckar som kräver behandling med blekmedel går det
att ta bort en fläck i förväg i tvättmaskinen.
Häll blekmedlet i behållaren för flytande blekmedel som finns i facket som är märkt "2" i
tvättmedelsluckan och ställ in programmet på "SKÖLJNING" (
).
När detta är utfört vrider du programknappen till "OFF", lägger i resten av textilierna och fortsätter
med ett vanligt tvättprogram.
53
DA
KAPITEL 7
PROGRAM OVERSIGT
Vaskeprogrammer:
ANBEFALET
TEMPERATUR
°C
11
60°
Op Til:
90°
11
40°
Op Til:
60°
4
30°
Op Til:
30°
5,5
40°
Op Til:
60°
3
40°
Op Til:
40°
2
40°
Op Til:
40°
-
-
-
-
-
-
Udpumpning
-
-
-
Silke-Håndvask
1
30°
Op Til:
30°
Kogevask Normal Vask
Skånevask Syntetiske Stoffer 2)
14 minutter quick vask
2
30°
Op Til:
30°
Kogevask Normal Vask
Skånevask Syntetiske Stoffer
30 minutter quick vask
3
30°
Op Til:
40°
Kogevask Normal Vask
Skånevask Syntetiske Stoffer
44 minutter quick vask
4
30°
Op Til:
40°
3
30°
Op Til:
30°
Bomuld - Tørring
7
-
-
Blandet - Tørring
5,5
-
-
Bomuld - Blandet
1,5
30°
Op Til:
30°
Kogevask Normal Vask 1)
Bomuld Linned
med forvask
Bomuld, Blandet,
Kraftigt, Kulørt vask
Dundyne
*
1)
**
2
*
*
Skånevask
Syntetiske Stoffer
1)
Bomuld Blandet, Syntetisk
*
Ekstra Finvask
Skånevask
Uldvask
Skylninger
*
centrifugering
*
*
Blandet
*
54
FYLDNING I
SÆBESKUFFE
MAKSIMAL
TEMPERATUR
°C
FYLDNIG
MAX
kg
PROGRAM
VÆLGEREN
PÅ:
1
Vigtige noter:
Hvis der er tale om usœdvanligt snavset Tøj, anbefales det kun at fylde maskinen med 4 kg.
Oplysninger møntet på testlaboratorier
(Ref. Standard EN 50229)
Vask
Anvend programmet ** med markering af maksimal tilsmudsningsgrad, maksimal
centrifugeringshastighed og en temperatur på 60°C.
Programmet anbefales også til tests ved en lavere temperatur.
Tørring
Første tørring med 7kg (bestående af: pudebetræk og håndklæder) og markering af
bomuldstørreprogrammet (
) skabstørt (
).
Anden tørring med 4kg (bestående af: 4 lagner og håndklæder) og markering af
bomuldstørreprogrammet (
) skabstørt (
).
Centrifugerings hastigheden kan ligeledes vælges frit, og kan også udelades helt, især til de
sarte vaske programmer.
* Programmer med automatisk tørring.
1)
Du kan tilpasse vaskens varighed og intensitet for de viste programmer ved at bruge
tilsmudsningsknappen.
2)
Når du har valgt kvikvaskprogrammet af “14’-30’-44’” varighed med programvælgeren, kan
du vælge mellem de tre forskellige programvarigheder på 14, 30 og 44 minutter med
knappen TILSMUDSNING.
Når du trykker på vasketemperaturknappen, kan du vaske ved enhver temperatur, der er
lavere end den maksimalt mulige.
Når det kun er et begrænset antal artikler, der har pletter, der kræver behandling med flydende
blegemiddel, kan forbehandling ske i vaskemaskinen.
Hæld blegemidlet i den beholder til flydende blegemiddel, der er sat i rum "2" i sæbeskuffen, og
vælg tillægsprogrammet "SKYL" (
).
Når programmet er færdigt, skal De dreje programvælgeren hen på "OFF" og lægge resten af
tøjet i maskinen og fortsætte med en normal vask på det relevante program.
55
NO
KAPITTEL 7
TABEL OVER VASKEPROGRAMMER
Vaskeprogrammer:
Motstandskyktige stoffer
PROGRAM
VELGEREN
PÅ:
1)
ANBEFALT
TEMPERATUR
°C
HØYESTE
TILLATTE
TEMPERATUR
°C
11
60°
Opp Til:
90°
11
40°
Opp Til:
60°
4
30°
Opp Til:
30°
5,5
40°
Opp Til:
60°
3
40°
Opp Til:
40°
2
40°
Opp Til:
40°
-
-
-
-
-
-
Utpumping
-
-
-
Silke-Håndvask
1
30°
Opp Til:
30°
2
30°
Opp Til:
30°
Motstandskyktige stoffer
Blandete og syntetiske stoffer
30 minutter hurtigvask
3
30°
Opp Til:
40°
Motstandskyktige stoffer
Blandete og syntetiske stoffer
44 minutter hurtigvask
4
30°
Opp Til:
40°
3
30°
Opp Til:
30°
Bomull - Tørking
7
-
-
Blandet - Tørking
5,5
-
-
Bomull - Blandet
1,5
30°
Opp Til:
30°
Bomull, lin
med forvask
Bomull, blandet
motstandsdyktighet,
Kulørt vask
Dyne
Blandete og syntetiske stoffer
Bomull, blandete og
syntetiske stoffer
Svært ømtålige stoffer
*
1)
*
1)
*
Ullvask
Skylninger
Høy sentrifugeringshastighet
Motstandskyktige stoffer
Blandete og syntetiske stoffer
14 minutter hurtigvask
Blandet
**
*
Syntetiske stoffer
(dralon, akryl, trevira)
56
MAKS.
VEKT
kg
*
*
2)
*
*
BRUK AV
VASKEMIDDEL
2
1
Merk
Ved svært skittent undertøy bør man ikke ha i mer enn maks. 4 kg.
Informasjon for prøvelaboratoriene
(Ref. EN 50229 Standarder)
Vasking
Bruk programmet ** med maksimal skittenhetsgrad valgt, maksimal sentrifugehastighet og en
temperatur på 60°C.
Dette programmet anbefales også for test med lavere temperatur.
Tørking
Før ste tør king med 7 kg (lasten består av: putevar og håndklær) ved å velge
tørkeprogrammet for bomull (
) skaptørt (
).
Andre tør king med 4 kg (lasten består av: 4 laken og håndklær) ved å velge
tørkeprogrammet for bomull (
) skaptørt (
).
Sentrifugeringshastigheten kan på samme måte velges fritt, og kan også helt utelukkes, især til
de sarte vaske programmene.
* Programmer for automatisk tørking.
1) Du kan justere varighet og intensitet for de viste programmene ved hjelp av knappen for
skittenhetsgrad.
2) Når hurtigprogrammet på “14’-30’-44’” er valgt, er det mulig å velge mellom tre forskjellige
programlengder på 14, 30 og 44 minutter med knappen for skittenhetsgrad.
Hvis du trykker på knappen for vasketemperatur, er det mulig å vaske ved en hvilken som
helst temperatur som er lavere enn den tillatte maksimaltemperaturen.
Når bare en del av vasketøyet har flekker som krever behandling med flytende blekemiddel, kan
tøyet forbehandles i vaskemaskinen.
Hell blekemiddelet i beholderen for flytende blekemiddel, som er satt inn i rommet merket "2" i
såpeskuffen, og velg det spesielle "SKYLLE"-programmet (
).
Når programmet er avsluttet, vri programvelgeren til "AV", legg i resten av tøyet og velg et
normalprogram som passer til den aktuelle tøyvasken.
57
EN
TABLE OF PROGRAMMES
CHAPTER 7
PROGRAMME
SELECTOR ON:
PROGRAM FOR:
Resistant fabrics
1)
Cotton, mixed
resistant,
Coloureds
1)
WEIGHT
MAX
kg
RECOMMENDED
TEMP.
°C
CHARGE DETERGENT
MAX TEMP.
°C
11
60°
Up to:
90°
11
40°
Up to:
60°
4
30°
Up to:
30°
5,5
40°
Up to:
60°
Very delicate fabrics
3
40°
Up to:
40°
“MACHINE WASHABLE”
woollens
2
40°
Up to:
40°
Rinse
-
-
-
-
-
-
Drain only
-
-
-
Hand wash/Silk
1
30°
Up to:
30°
2
30°
Up to:
30°
Resistant fabrics
Mixed fabrics and synthetics
Rapid 30 minute
3
30°
Up to:
40°
Resistant fabrics
Mixed fabrics and synthetics
Rapid 44 minute
4
30°
Up to:
40°
3
30°
Up to:
30°
Cotton - Drying
7
-
-
Mixed - Drying
5,5
-
-
Cotton - Mixed
1,5
30°
Up to:
30°
Cotton, linen
with Prewash
*
**
*
Duvet
*
Mixed fabrics and synthetics
Cotton, mixed fabrics, synthetics
1)
*
*
Fast spin
*
Resistant fabrics
Mixed fabrics and synthetics
Rapid 14 minute
Mixed
58
2)
*
*
2
1
Please read these notes
When washing heavily soiled laundry it is recommended the load is reduced to 4 kg maximum.
Information for the test laboratories
(Ref. EN 50229 Standards)
Washing
Use the programme ** with the maximum wash time selected, maximum spin speed and a
temperature of 60°C.
Programme recommended also for test with a lower temperature.
Drying
First drying with 7kg (the load consist: pillowcases and hand-towels) selecting the cotton
drying programme ( ) cupboard dry (
).
Second drying with 4kg (the load consist: 4 sheets and hand towels) selecting the cotton
drying programme ( ) cupboard dry (
).
The spin speed may also be reduced, to match any guidelines suggested on the fabric label, or
for very delicate fabrics cancel the spin completely this option is available with a spin speed
button.
* Programmes for automatic drying.
1) For the programmes shown you can adjust the duration and intensity of the wash using the
Wash Time button.
2) Using the Wash Time button on the Rapid cycle will enable you to select either a 14, 30 or 44
minute wash cycle.
Pressing the wash temperature button makes it possible to wash at any temperature below
the maximum allowed.
When only a limited number of articles have stains which require treatment with liquid
bleaching agents, preliminary removal of stain can be carried out in the washing machine.
Pour the bleach into the liquid bleach container, inserted into the compartment marked "2" in
the detergent drawer, and set the special programme "RINSE"
.
When this phase has terminated, turn the programme selector on the "OFF" position, add the
rest of the fabrics and proceed with a normal wash on the most suitable programme.
59
FI
SV
KAPPALE 8
AVSNITT 8
OHJELMAN
VALINTA
VAL AV PROGRAM
Pesukoneessa on erilaista
ohjelmaryhmää , jolloin
kullekkin tektiilityypille
voidaan valita paras
mahdollinen pesuohjelma.
Ohjelmaryhmissä on erilainen
käyntirytmi, pesulämpötila ,
ohjelmankulku ja - kesto.
För att klara av olika grader
av nedsmutsning och olika
typer av textilier finns det
grupper av tvättprogram
med varierande tvättrytm,
temperatur och tvättid.
VALKO- JA KIRJOPYYKKI
Tehokkain pesuohjelma.
Pesuvaiheen jälkeen
huuhtelut. Jokaisen
huuhtelun jälkeen välilinkous ,
jolloin pyykki huuhtoutuu
mahdollisimman tehokkaasti.
Pesuveden hidas jäähdytys
estää rypistymistä. Pitkä
loppulinkous poistaa veden
tehokkaasti.
VIT- OCH KULÖRTVÄTT
Programmen är avsedda att
ge optimal tvätteffekt.
Sköljningar med
mellancentrifugering ger
bästa sköljresultat.
Den gradvisa sänkningen av
vattnets temperatur
förhindrar att tvätten blir
skrynklig. Den effektiva
slutcentrifugeringen
underlättar torkningen.
A-PESU, 59
HUOPAJA MINUUTTIA
TÄKKIOHJELMA
erikoissuunniteltu
Tämä on
ohjelma on
ohjelma takaa
suunniteltu
erityisesti
korkealaatuisen
A-luokan
yksitäisten
huopien
ja täkkien
pesutuloksen,
vaikka
sekä
isokokoisten
tekstiilien
pesuaika
onkin
pesuun.
Ohjelman
huomattavasti on
tavallista
pesulämpötila
30 °C ja
lyhyempi.
Ohjelma
on
siihen
kuuluu
3 huuhtelua
(1
suunniteltu enintään
3 kg:n
huuhteluaineelle)
ja lyhyt
linkous.
pyykkimäärälle ja 60 °C:n
Noudata
pesu-ohjeita
lämpötilalle.
Ohjelman
huolellisesti.
lopussa on 2 huuhtelua ja
erittäin nopea linkous.
PROGRAM
FÖR
“A” TVÄTT 59
' TÄCKEN
Detta
är till förger
att
Detta program
specialprogram
tvätta
storatvättkvalitet
plagg som som
t.ex.
den höga
ett
ellermed
en stor
hörtäcke
samman
"A" filt.
Detta
program
tvättar
på
medan
tvättiden
minskas
30°C,
sköljer
3 gånger (en
avsevärt.
Programmet
är är
för
tygets för en maximal
konstruerat
behandlingsprodukter)
och
belastning på 3 kg vid en
avlutar
medpå
en 60°
långsam
temperatur
C och
centrifugering.
avslutas med två sköljningar
Vi
rekomenderar
att följa
och
en centrifugering
med
instruktionerna
högt varvtal. på tvätten
ifråga.
SEKOITETEKSTIILIT JA
TEKOKUIDUT
Varsinaisessa pesussa tässä
ohjelmaryhmässä oma
käyntirytmi. Kolme huuhtelua
korkeassa vesimäärässä ovat
hellävaraisia ja takaavat
hyvän huuhtelutuloksen.
BLAND- OCH
SYNTETMATERIAL
Vid för- och huvudtvätten är
resultatet optimalt tack vare
trummans olika
rotationsrytmer. Tre
sköljningar med hög
vattennivå garanterar en
skonsam behandling och ett
effektivt resultat.
HIENOPYYKKI
Tämän ryhmän ohjelmissa
käyntirytmi on erittäin
hellävarainen ja soveltuu
aroille tekstiileille.
Sekä pesussa että
huuhtelussa on korkea
vesitaso.
FINTVÄTT
Detta program med
alternativa rotations- och
blötningsfaser är mycket
skonsamt och lämpar sig för
ömtåliga textilier.
Hög vattennivå både vid
tvättning och sköljning.
60
DA
NO
EL
EN
KAPITEL 8
KAPITTEL 8
K
CHAPTER 8 8
VALG AF
PROGRAM
VALG
/
SELECTION
Til at behandle de forskellige
tekstiltyper, og forskellige
tilsmudsningsgrader, har
denne maskine forskellige
program-områder. (se
programoversigt).
For å kunne behandle
forskjellige typer tekstiler og
forskjellige typer smuss best
mulig, har denne
vaskemaskinen forskjellige
programvalg for
vaskeprogram, temperatur
og varighet (se tabell over
vaskeprogrammer).
0For
the
#
#
various
types
of "
degrees
fabrics
and
various
of",
machine
dirt the washing
has
#
different
programme
bands
#
" : to:
wash
according
, and
cycle,
temperature
lenght
of
of cycle
(see
table
( washing cycle
).
programmes).
NORMAL VASK - KOGEVASK NORMALE TEKSTILER
Dette program er udviklet
for at give de bedste
vaskeresultater. Skyl og
mellemcentrifuge sikrer
perfekt skylning, der effektivt
fjerner alle sæberester. Trinvis
afkølning af vandet sikrer at
tøjet ikke krøller. En
afsluttende kraftig
centrifugering sikrer en lille
restfugtighed.
SOLIDE STOFFER
Programmene gir maksimal
vaskeeffekt og skylling med
mellomsentrifugering gir
optimal skylling av tøyet. En
gradvis reduksjon av
vaskevannets temperatur gir
dessuten maxsimal
beskyttelse mot krølling, og
den avsluttende
sentrifugeringen sikrer best
mulig tørking.
,.-1$1* u7*'
RESISTANTS
FABRICS
1
The programmes
have
'
v vo
o been
designed
for
a maximum
po o
wash
and the rinses,
with
#
intervals,
ensure perfect
spin
%
o #!ov
o
rinsing.
o .
The final spin gives more
efficient removal of water.
"A"-VASK 59 MIN.
DettePROGRAM
specielt udviklede
DYNE
program
bibeholder
den
Dette
program
er beregnet
høje
vaskekvalitet,
til
at vaske
en dynesom
eller stor
findes hos "A"kapacitet.
Programmet
kategoriserede
vasker
ved kun 30°C, har 3
vaskeprogrammer,
skylninger
(en med og
samtidig reduceres
skyllemiddel)
og slutter med
vasketiden
betydeligt. Vi
langsom
centrifugering.
Programmet
er beregnet til
anbefaler
at følge
en tøjmængde påsom
vaskeanvisningen
maksimalt
3 kg ved
en
sidder
på dynen
/ tøjet.
temperatur på 60° C, og det
sluttes af med 2 skylninger
og centrifugering ved høj
hastighed.
“A” VASK 59 '
Dette spesialprogrammet gir
DYNE
PROGRAM
et svært
godt vaskeresultat,
Dette programmet er brukes
slik
“A”til av en dyne eller annet
stort
tøy.
klassifiseringen
angir,
Programmet
på 30
samtidig somvasker
vasketiden
grader
og
skyller
3 ganger
reduseres betraktelig.
(Programmet
hvor den ene
ermed
utviklet for
skyllemiddel)
ogpå
avsluter
en tøymengde
maks. 3
programmet med lett
kg
med
en
temperatur
på
sentrifugering
60 °C,
og avsluttes
Følg
tøyets
egne med to
skyllinger og én (se
vaskeinstrukjoner
hurtigsentrifugering.
markelappen
på klærne)
FINVASK - SYNTETISK VASK
Under finvask arbejder
maskinen med skåne
vaskebevægelser, der er
meget nøje afstemt til de
syntetiske stoffer. De tre skyl
med ekstra høj; vandstand,
giver tøjet en meget
skånsom behandling, og et
meget fint vaskeresultat.
BLANDEDE OG SYNTETISKE
STOFFER
Hovedvask gir best resultat
takket være trommelens
reverserende bevegelser.
Skylling med høy vannstand
gir skånsom behandling og
best resultat.
EKSTRA FIN VASK ULDPROGRAM
Dette program præsenterer
et helt nyt koncept for vask.
Vaskebevægelser og
opblødningsfaser er afstemt,
specielt for meget sarte
tekstiler.
SÆRLIG ØMFINTLIGE STOFFER
Denne nye vaskesyklusen,
med veksling mellom
vasking og bløtlegging, er
spesielt anbefalt for særlig
ømfintlige stoffer.
Vasking og skylling skjer med
høy vannstand for a sikre de
beste resultater.
“A” WASH 59 '
DUVET
PROGRAMME
This
specially
designed
This
is a
programme
programme
maintains
the
K
dedicated
to
washing
a
high quality
wash
"" 59 (%-"=,)
single
duvet oridentified
big size with
performance
laundry.
the “A”
rating whilst
greatly
/
This
programme
reducing
the
wash
washes
time.
at
The
a
cool
30°C,
carries
out 3rinses
"A"
is designed
progrramme
for
(one
for fabric
conditioner)
"
is "
a maximum
load
of 3 kg
and
with of
a slow
. 1 with concludes
a temperature
60°C
spin.
concludes
and
with 2
rinses
We
suggested
follow
the
#
3 to
'
60
and
a"
high speed
spin
C
2
instruction
on the cloths
sequence.
label.
% #" % ".
MIXED AND SYNTHETIC
FABRICS
The main
wash andu7*'
the rinse
$1*
1$ uv.-$1*
best
results
to
gives
"
thanks
the rotation
rhythms
of the
vov
p
o drum
to the water
p
v and
o po
p po# o o v po.
levels.
$v
o will
# o
that
A gentle
spin
mean
#
poless
v
the
fabricsbecome
creased.
po "v.
%4 -85. 87*'
SPECIAL
FIBRES
-
DELICATE
'
This
is a new
wash
%
,cycle
which alternates
washing
soaking
and is
and
,
particularly
recommended
for
fabrics.
"
very
delicate
"
"
.
1
The wash
cycle
and rinses
out
are
carried
with high
levels
best
water
to ensure
results.
.
61
6
FI
SV
WOOLMARK-OHJELMA
Tämä ohjelma on tarkoitettu
Woolmark-merkillä
varustettujen villavaatteiden
pesemiseen. Pesussa on
toiminta- ja taukovaiheita.
Ohjelman enimmäislämpötila
on 40 °C, ja se päättyy 3
huuhteluun ja lyhyeen
linkoukseen.
YLLEPROGRAMMET
Ett program avsett för att
tvätta tyger märkta med
yllemärket. Cykeln består av
omväxlande aktivitet och
pauser. Programmet har en
maximal temperatur på 40°
och avslutas med tre
sköljningar och en kort
centrifugering.
ERITYINEN HUUHTELUOHJELMA
Tämä ohjelma tekee kolme
huuhtelua ja välilinkoukset
(jotka voi estää vastaavalla
painikkeella). Sitä voidaan
käyttää minkä tahansa
pyykin huuhtelemiseen,
esimerkiksi käsinpesun
jälkeen.
SPECIALPROGRAMMET
"SKÖLJNING"
Programmet genomför tre
sköljningar med en direkt
efterföljande centrifugering
(som kan saktas ner eller
uteslutas med en knapp).
Det kan användas för att
skölja alla typer av textilier, till
exempel handdukar.
ERITYINEN NOPEA LINKOUS OHJELMA
NOPEA LINKOUS linkoaa
enimmäisnopeudella (jota
voi hidastaa vastaavalla
painikkeella).
SPECIALPROGRAMMET
"SNABB CENTRIFUGERING"
Programmet för snabb
centrifugering genomförs
med maximal centrifugering
(hastigheten kan sänkas
med en knapp).
VEDEN TYHJENNYS OHJELMA
Tämä ohjelma tyhjentää
veden rummusta.
UTPUMPNINGSPROGRAM
Detta program pumpar bara
ut vattnet.
62
NO
EL
EN
ULDPROGRAM
Et program, der er beregnet
til at vaske tekstiler med
uldmærkning.
Vaskeprogrammet består af
skiftevis aktivitets- og
pauseperioder. Programmet
har en maks. temperatur på
40° C og slutter af med 3
skylninger og en kort
centrifugering.
ULL-PROGRAM
Dette programmet er
beregnet på vasking av tøy
utstyrt med ullmerket.
Vaskeprogrammet veksler
mellom aktivitet og pauser.
Programmet har en
maksimumstemperatur på 40
°C og avsluttes med tre
skyllinger og en kort
sentrifugering.
WOOLMARK
PROGRAMME
A programme
dedicated to
/ washing
fabrics labelled
with
woolmark
"
the
. The cycle
# of
"Woolmark".
comprises
alternate
periods
of activity
and
pauses.
The programme
has
'
a
maximum
temperature
" ". of
40°
and
concludes
with 3
rinses
and
short40°C
spin. a 3
% ' #'.
TILLÆGSPROGRAMMET SKYL
SPESIELT “SKYLLE”-PROGRAM
Under dette program
udføres 3 skylninger med
mellemliggende
centrifugeringer (der kan
reduceres eller annulleres
vha. den relevante knap).
Programmet kan bruges til
skylning af alle stoftyper,
f.eks. kan det anvendes efter
Håndvask.
Dette programmet utfører tre
skyllinger med
mellomsentrifugering
(sentrifugeringen kan
reduseres eller utelates ved å
trykke på den riktige
knappen). Det kan benyttes
til skylling av alle typer
tekstiler, også ved håndvask.
K SPECIAL
“RINSE”
J@ PROGRAMME
2 programme
carries out
This
with
a
three
rinses
" spin
(which
can
intermediate
% or(excluded
by
be
reduced
the
correct
button).
" It
using
be
used
"
can
for rinsing
any
of
%
' type
fabric,
eg. use after
). hand-washing.
# . .
TILLÆGSPROGRAMMET
CENTRIFUGERING
Programmet Centrifugering
udfører en maksimal
centrifugering (der kan
reduceres vha. den
relevante knap).
SPESIELT PROGRAM FOR “HØY
SENTRIFUGERINGSHASTIGHET”
Programmet “HØY
SENTRIFUGERINGSHASTIGHET”
utfører sentrifugering på
maksimumshastighet
(hastigheten kan reduseres
ved å trykke på den riktige
knappen).
K “FAST
` SPIN”
SPECIAL
> PROGRAMME
1 SPIN”
Programme
“FAST
%out
spin
carries
a maximum
can
%
by
(which
bereduced
the
%
(
using
correct
button).
" ' )
UDPUMPNING ALENE
Dette program vil alene
pumpe vandet ud af
tromlen.
KUN TØMMING
Dette programmet vil kun
tømme vannet ut av
trommelen.
A"&-8
DRAIN
ONLY
1 , .
This
programme drains out
the water.
DA
63
64
FI
SV
SILKIN ERIKOISOHJELMA
Tässä pesukoneessa on myös
hellävarainen silkin ja
käsinpesun ohjelma. Tämä
ohjelma takaa täydellisen
pesun käsinpestäville
vaatteille ja silkistä
valmistetuille vaatteille.
Ohjelman enimmäislämpötila
on 30 °C, ja se päättyy 3
huuhteluun, mutta siinä ei ole
loppulinkousta.
SÄRSKILT SILKPROGRAM
Tvättmaskinen har också ett
skonsamt program för silke
och handtvätt. Programmet
har också en komplett
tvättcykel för plagg med
beteckningen "Endast
handtvätt" och textilier med
beteckningen silke på
etiketten.
Programmet har en maximal
temperatur på 30° och
avslutas med 3 sköljningar
utan slutcentrifugering.
PIKAPESU
Kun ensin valitset “14’-30’-44’”
pikapesun
ohjelmanvalitsinpainikkeella,
voit valita 14:n, 30:n tai 44
minuutin pesuohjelman
LIKAISUUSASTE-painikkeella.
Lisätietoa ohjelmista on
ohjelmataulukossa.
Pikapesuohjelmalla pestäessä
neuvomme käyttämään
pesuainetta vain 20 %
paketissa suositellusta
määrästä.
SNABBPROGRAM
Om du väljer
snabbprogrammet “14’-30’44’” med programratten och
använder knappen
”SMUTSIGHETSGRAD” kan du
välja mellan 3 olika
programlängder: 14’, 30’
och 44’.
Mer information om de här
programmen finns i
programtabellen.
När du väljer
snabbprogrammet
rekommenderar vi att du
endast använder 20 % av
den rekommenderade
mängden på
tvättmedelsförpackningen.
NO
EN
EL
SILKEPROGRAM
Denne vaskemaskine har
også et skånsomt silke- og
håndvaskprogram. Med
dette program kan tøj, der
er mærket med "Kun
håndvask", og tekstiler
indeholdende silke, vaskes i
maskinen.
Programmet har en maks.
temperatur på 30° C og
slutter af med 3 skylninger
og ingen slutcentrifugering.
SPESIALPROGRAM FOR SILKE
Denne vaskemaskinen har
også et skånsomt program
for silke og håndvask. Dette
programmet innebærer en
komplett vaskesyklus for
stoffer merket med “Kun
håndvask” eller ”Silke”.
Det har en
maksimumstemperatur på
30 °C og avsluttes med 3
skyllinger og ingen
sentrifugering.
K
SPECIAL
SILK PROGRAMME
!!
This
machine
# washing
also " -
Hand
I ".
has a gentle
Silk and
1
Wash programme cycle. This
# " programme
a ! allows
complete
cycle
for
"-
washing
I "
'
garments
specified
"as
'‘Hand
Wash only’
and
laundry
#
" ".
from Silk on the
items
made
30°C fabric label.
The
3 programme
has a % . of
maximum temperature
30° and concludes with 3
rinses and no final spin.
KVIKVASKPROGRAM
Når du har valgt
kvikvaskprogrammet af “14’30’-44’” varighed med
programvælgeren, kan du
vælge mellem de tre
forskellige
programvarigheder på 14,
30 og 44 minutter med
knappen TILSMUDSNING.
Oplysninger om disse
programmer kan findes i
programoversigten.
Bemærk, at det ved brug af
kvikvaskprogrammet
anbefales, at du kun bruger
20 % af de anbefalede
mængder, der er angivet på
vaskemiddelpakningen.
HURTIGPROGRAM
Når hurtigprogrammet på
“14’-30’-44’” er valgt, er det
mulig å velge mellom tre
forskjellige programlengder
på 14, 30 og 44 minutter
med knappen for
skittenhetsgrad.
Mer informasjon om disse
programmene finnes i
programtabellen.
Vi gjør oppmerksom på at vi
anbefaler å bruke bare 20 %
av den anbefalte mengden
på vaskemiddelpakken når
et hurtigprogram brukes.
DA
RAPID
PROGRAMME
/
programme
The
Rapid
"14’−30’−44’",
allows a washing
cycle "
to
in just
be completed
14 "I -" minutes!
# This
programme
3 is
particularly"
suited
to slightly
#
and30’
mixed
dirty
cottons
14’,
44’
fabrics.
.
Time button
0Using
the
Wash
#
on the
will
Rapid
cycle
enable
you
to
select
either
' # a 14, 30
or 44 minute
". wash
4cycle.
When selecting
,
the
rapid
programme,
please
note
20% "
that we
you
' recommend
" "
use only 20%
of
the
#
"
recommended
quantities
.
shown
on the detergent
pack.
For information about these
programmes please refer to
the programmes table.
65
FI
SV
URHEILUVAATTEET
URHEILUVAATTEET
SPORTKLÄDER
Hoover on
on siten
siten kehittänyt
kehittänyt
Hoover
urheiluasusteille oman
oman
urheiluasusteille
ohjelmansa. Pesukoneessa
Pesukoneessa
ohjelmansa.
on ainutlaatuinen
ainutlaatuinen
on
urheiluvaatteiden
urheiluvaatteiden
pesuohjelma. Se
Se on
on
pesuohjelma.
nimenomaan tarkoitettu
tarkoitettu eri
eri
nimenomaan
urheilulajeissa likaantuville
likaantuville
urheilulajeissa
asusteille, joita
joita ei
ei voida
voida pestä
pestä
asusteille,
kuumassa vedessä.
vedessä. Ohjelma
Ohjelma
kuumassa
pesee vaatteet
vaatteet 30’C
30°C
pesee
lämpötilassa, joka
joka irrottaa
irrottaa hien
hien
lämpötilassa,
ja lian
lian urheiluvaatteista,
urheiluvaatteista, ja
ja
ja
tätä seuraavat
seuraavat huuhtelu
huuhtelu ja
ja
tätä
linkous hitaalla
hitaalla nopeudella,
nopeudella,
linkous
mikä säästää
säästää arkoja
arkoja tekstiilejä.
tekstiilejä.
mikä
Hoover har gett
sportkläderna ett eget
tvättvårdsprogram.
Tvättmaskinen har ett unikt
program för Sportkläder.
Det är särskilt utformat för att
tvätta sportkläder i blandade
tyger som inte kan tvättas i
varmare program och är
utformat för att ta bort den
smuts och de fläckar som kan
uppstå
när man deltar i
sportaktiviteter.
Programmet tvättar sedan i
30°C, sköljer två gånger (en
gång för mjukmedel) och
centrifugerar långsamt för att
på bästa sätt ta hand om
dina hårt smutsade, ömtåliga
plagg.
KUIVAUS PUUVILLA
Valko-kirjopyykki; puuvilla,
frotee ym. kestävät kuidut
TORKNING BOMULL
Vit - kulörtvätt, bomull, frotté
m.m. tåliga textilier
KUIVAUS SEKAPYYKKI
Tekokuidut ja sekoitetekstiilit
TORKNING BLANDAT
Syntet - och blandmaterial
PIKA 59’
RAPID 59’
Täydellinen pikapesu- ja
kuivausohjelma, joka kestää
vain 59 minuuttia. Tällä
ihanteellisella ohjelmalla saat
kuivia, raikkaita ja suoraan
päälle pantavia vaatteita heti
kun ohjelma on päättynyt.
Ett komplett tvätt- och
torkprogram som endast
håller på i 59 minuter. Detta
är ett idealiskt program o
man vill ha rena, fräscha
kläder som kan tas på så fort
programmet är klart.
- Enimmäistäyttömäärä: 1,5 kg
(esim. 4 paitaa)
- Maximal last: 1,5 kg (4
skjortor t.ex.)
- Vain hieman likaantuneet
tekstiilit (puuvilla- ja
sekoitekankaat)
- Lättsmutsade textilier
(bomull och blandade
textilier)
Pesuaineen tuhlauksen
välttämiseksi on tässä
ohjelmassa suositeltavaa
käyttää vähemmän
pesuainetta kuin tavallisessa
pesuohjelmassa.
Vid användning av detta
program rekommenderar vi
att man minskar mängden
tvättmedel (i förhållande till
den normala mängden), för
att undvika onödigt slöseri.
66
DA
NO
SPORTSTØJ
SPORTSTØY
Hoover har givet
sportsbeklædningsgenstande
deres eget
vaskeplejeprogram.
Vaskemaskinen har et unikt
program til vask af sportstøj.
Det er specielt designet til at
vaske blandet sportstøj, som
ikke kan vaskes ved højere
temperaturer, og er designet
til at fjerne tilsmudsning og
pletter, som opstår ved
deltagelse i
sportsaktviteter.
Dette program vasker derefter
ved 30°C, skyller to gange (en
til skyllemiddel) og
centrifugere langsomt af
hensyn til den bedste pleje af
Deres stærkt tilsmudsede,
sarte beklædningsgenstande.
Hoover har altså laget et
eget vaskeprogram for
sportstøy.
Vaskemaskinen har et unikt
Sportstøy-program. Dette
programmet er spesielt
konstruert for vask av
blandet sportstøy som ikke
kan vaskes på programmer
med sterk varme, og
programmet er konstruert for
å fjerne smuss og flekker som
har oppstått gjennom
deltakelse i sportsaktiviteter.
Dette programmet vaskes
tøyet på 30 °C, skylles to
ganger (én gang for
tøymykner) og sentrifugeres
sakte slik at det ømfintlige
tøyet blir rent og sikres best
mulig behandling.
TØRRING BOMULD
Bomud, lagener, pudevår,
linned, håndklæder,
badekåber, blue jeans, etc.
TØRKING BOMULL
Bomull, frotté, lintøy osv..
TØRRING BLANDET
Syntetiske stoffer, skjorter,
blandet bomuld.
TØRKING BLANDET
Blandingsstoffer
(syntetisk/bomull), syntetiske
stoffer.
RAPID 59’
RAPID 59’
Et komplet hurtigvask- og
tørrecyklus, der kun varer 59'.
Dette program er ideelt ved
behov for tørt, friskt og
brugsklart tøj straks efter
cyklussens afslutning.
En fullstendig ekspress vaskeog tørkesyklus varer bare 59
minutter. Dette er et ideelt
program for å få tørre, rene
klær som er klare til å ha på
seg så snart syklusen er
ferdig.
- Maksimalvægt: 1,5 kg (4
skjorter, for eksempel)
- Maksimal lastekapasitet:
1,5 kg (for eksempel 4
skjorter)
- Lettere snavsede tekstiler
(bomuld og blandingstekstiler)
Det anbefales at reducere
vaskemiddeldoseringen ved
brug af dette program (i
forhold til den almindelige
dosering), med henblik på at
undgå spild af vaskemiddel.
- Mindre skitne klær (bomull
og blandingstekstiler)
Med dette programmet
anbefaler vi at du reduserer
mengden vaskemiddel (i
forhold til vanlig mengde),
for å unngå sløsing av
vaskemiddel.
EL
EN
SPORTS
K
Hoover
Hooverhas
given
sports
wash
items their own
care
.
programme.
1
has a
The
washing
machine
Sportswear
2 '
unique
It
programme.
is specially
to
wash
designed
mixed'
"
fabrics
sportswear
that !washed
on
cannot be
and is
hotter programmes
to remove
designed
the soil
" and
staining
by created
participation
..in sports
activities.
This programme
2
washes
at a cool
30°C,
rinses
“”
thebest
and
spins
30°C,slowly
!for care
of your
heavily
soiled, delicate
garments.
# .
@@K 0COTTON
DRYING
, .
Cotton, terry towelling, linen,
hemp fabrics, etc...
SYNTHETICS
DRYING
K
Mixed
fabrics − )
(
(synthetics/cotton),
# synthetic
.
fabrics.
RAPID
59’
59´
A complete express washing
$
and"
drying cycle lasting
only
ideal
'
59'. This isan
program
for
59
.
/
having dry, refreshed clothes
and
ready-to-wear
as asthe
cycle
# soon
is " .
finished.
− ( : 1,5 (4
- Maximum
) load: 1,5 kg (4
for example)
−shirts
/#
" # ( # )
- Lightly soiled fabrics
and
(cotton
mixed fabrics)
'
(
With
this program
we ),
recommend
that you
#
detergent
.
reduce the
loading dose (compared to
the normal one), in order to
avoid detergent waste.
67
FI
FI
SV
SV
KAPPALE
KAPPALE 99
AVSNITT 9
PESUAINEKOTELO
PESUAINEKOTELO
TVÄTTMEDELSTVÄTTMEDELSBEHÅLLARE
Pesuainekotelo on
on jaettu
jaettu 33
Pesuainekotelo
kaukaloon ::
kaukaloon
Ensimmäinen lokero
lokero “1”
“1”
-- Ensimmäinen
on esipesua
esipesua varten.
varten.
on
”-merkitty lokero
lokero on
on
-- ““ ”-merkitty
huuhteluaineelle ja
ja
huuhteluaineelle
muille lisäaineille.
lisäaineille.
muille
Toinen,”2”
”2” –merkitty
–merkitty
-- Toinen,
lokero on
on tarkoitettu
tarkoitettu
lokero
varsinaista pesua
pesua varten.
varten.
varsinaista
Tvättmedelsbehållaren
Tvättmedelsbehållaren är
är
indelad i 3 fack:
fack:
✿
✿✿
- Sköljmedel,
Sköljmedel, stärkelse
stärkelse
m.m. tillsatser,i
tillsatser,i det
det
facket märkt
märkt ““ “.
“.
- Facket märkt
märkt ”2”
”2”är
är till
till
huvudtvätten.
huvudtvätten.
✿
✿✿
Nestemäisen pesuaineen
käyttöä varten on erillinen
kaukalo, joka asetetaan
kaukalon II sisään kuvan
osoittamalla tavalla.
För flytande tvättmedel finns
ett separat fack som läggs in
i fack II såsom bilden visar.
Tämä erikoissäiliö on
asetettava
HUOM !
pesuainekaukalon
osaan,
jossa
on merkintä
"2", myös
JOTKUT
PESUAINEET
silloin,
kun huuhteluohjelmaa
HUUHTOUTUVAT
halutaan
käyttää
HUONOSTI
valkaisuohjelmana.
Denna behållare måste
sättas in i facket med
OBS ! "2" i
märket
tvätttmedelsluckan,
också
VISSA TVÄTTMEDEL
ÄR
när
du villATT
använda
SVÅRA
FÅ BORT UR
sköljprogrammet
i en
FACKEN . FÖR SÅDANA
blekningscykel.
FALL REKOMMEDERAS
PESUAINEKAUKALOSTA.
TÄLLÖIN
SUOSITTELEMME
KÄYTTÄMÄÄN
PESUPALLOA, JOKA
ASETETAAN
RUMPUUN.
HUOM !
JOTKUT PESUAINEET
HUUHTOUTUVAT
HUONOSTI
PESUAINEKAUKALOSTA.
TÄLLÖIN
KÄYTÄ VAIN
SUOSITTELEMME
NESTEMÄISIÄ AINEITA
KÄYTTÄMÄÄN
✿
"✿" -MERKITTYYN
PESUPALLOA,
JOKA
LOKEROON.RUMPUUN.
ASETETAAN
KONE OTTAA
AUTOMAATTISESTI
HUUHTELUAINEEN
VIIMEISESSÄ
HUUHTELUSSA.
KÄYTÄ VAIN
NESTEMÄISIÄ AINEITA
✿" -MERKITTYYN
"✿
LOKEROON.
KONE OTTAA
AUTOMAATTISESTI
HUUHTELUAINEEN
VIIMEISESSÄ
HUUHTELUSSA.
68
- Den facket
facket märkt
märkt ”1”
”1”
anger tvättmedel
tvättmedel för
för
förtvätt.
förtvätt.
EN TVÄTTBOLL, SOM
LÄGGS IN I TRUMMAN.
OBS !
VISSA TVÄTTMEDEL ÄR
SVÅRA ATT FÅ BORT UR
FACKEN . FÖR SÅDANA
OBS!REKOMMEDERAS
FALL
ANVÄND
BARASOM
EN
TVÄTTBOLL,
FLYTANDE
I
LÄGGS IN MEDEL
I TRUMMAN.
FACKET MÄRKT “ ”.
MASKINEN ÄR
PROGRAMMERAD ATT
AUTOMATISKT TA UPP
TILLSATSER UNDER DEN
SISTA SKÖLJNINGEN I
OBS!
ALLA
ANVÄND
BARA
TVÄTTOMGÅNGAR.
FLYTANDE
MEDEL I
FACKET MÄRKT “✿
✿”.
MASKINEN ÄR
PROGRAMMERAD ATT
AUTOMATISKT TA UPP
TILLSATSER UNDER DEN
SISTA SKÖLJNINGEN I
ALLA
TVÄTTOMGÅNGAR.
✿✿
DA
NO
NO
EL
EN
K
CHAPTER 9 9
KAPITEL 9
KAPITTEL 99
KAPITTEL
SÆBE SKUFFEN
BEHOLDER FOR
FOR
BEHOLDER
VASKEMIDDEL
VASKEMIDDEL
Sæbeskuffen er opdelt i 3
rum.
Beholderen
Beholderen for
for vaskemiddel
vaskemiddel
har
har 33 skuffer:
skuffer:
RQ12QD
DETERGENT
2-6QQR-2)1DK6R
DRAWER
- Den rum mærket ”1” er
er
til forvask .
-- Den
Den skuffen
skuffen som
somer
er
merket
merket ””11 ””er
ertiltilforvask.
forvask.
- Det rum mærket “
er til skyllemiddel.
-- Den
Den skuffen
skuffen merket
merket““ ““
er
er for
for spesielle
spesielle
tilsetningsstoffer,
tilsetningsstoffer,
tøymyknere,
tøymyknere,parfymer,
parfymer,
stivelse
stivelse osv.
osv.
-- Den
Den skuffen
skuffen merket
merket””22””
er
er til
til hovedvasken.
hovedvasken.
✿
✿“
- Den rum mærket ”2”, er
er
til hovedvasken.
En speciel beholder til
flydende vaskemiddel
medfølger maskinen. Denne
kan anbringes i sæbeskuffen
som vist på tegningen.
Denne
specielle beholder
VIGTIGT:
skal sættes i rum "2" i
HUSK PÅ AT også
NOGLE
sæbeskuffen,
når De vil
FLYDENDE
VASKEMIDLER
bruge
programmet
"SKYL" i
KAN VÆRE MEGET
blegningsforløbet.
SVÆRE AT SKYLLE UD AF
BEHOLDEREN. i
VIGTIGT: TILFÆLDE
SÅDANNE
HUSK PÅ AT DET
NOGLE
ANBEFALES
I STEDET
FLYDENDE
VASKEMIDLER
AT
ANVENDE
KAN VÆRE MEGET
VASKEBOLD.
SVÆRE AT SKYLLE UD AF
BEHOLDEREN. i
SÅDANNE TILFÆLDE
VIGTIGT:
ANBEFALES DET I STEDET
BRUG
KUN FLYDENDE
AT ANVENDE
MIDLER
I RUM MÆRKET
VASKEBOLD.
“✿”. DET ANBEFALES
AT FORTYNDE
KONCENTREREDE
VIGTIGT:
MIDLER.
BRUG KUN FLYDENDE
MASKINEN
ER MÆRKET
MIDLER I RUM
PROGRAMMERET TIL
“AUTOMATISK
✿
✿”. DET ANBEFALES
AT
AT FORTYNDE
OPTAGE
KONCENTREREDE
TILSÆTNINGSMIDLER
MIDLER.
(SKYLLEMIDLER)
UNDER
MASKINEN
SIDSTE
SKYLER
TIL ALLE
PROGRAMMERET TIL
VASKEPROGRAMMER.
AUTOMATISK AT
OPTAGE
TILSÆTNINGSMIDLER
(SKYLLEMIDLER) UNDER
SIDSTE SKYL TIL ALLE
VASKEPROGRAMMER.
✿
✿
En egen beholder for
flytende vaskemiddel følger
med. Denne kan plasseres i
skuffen som vist på figuren.
Denne spesielle beholderen
settes inn i rommet merket
"2" i såpeskuffen, også når
du vil benytte "SKYLLE"programmet
til bleking.
VIKTIG: HUSK
AT EN
DEL VASKEMIDLER ER
VANSKELIGE Å FJERNE.
I SLIKE TILFELLER
ANBEFALER VI AT DU
BRUKER VASKEBALL
VIKTIG:
HUSK AT EN
FOR PLASSERING
DEL
VASKEMIDLER
ER
DIREKTE
I TROMMELEN.
VANSKELIGE Å FJERNE.
I SLIKE TILFELLER
ANBEFALER VI AT DU
BRUKER
VIKTIG: VASKEBALL
FOR
I DENPLASSERING
SKUFFEN MERKET
DIREKTE I TROMMELEN.
“✿” MÅ DET BARE
BRUKES FLYTENDE
STOFFER.
MASKINEN ER
VIKTIG:
TIL
IPROGRAMMERT
DEN SKUFFEN MERKET
AUTOMATISK Å TA OPP
✿
✿” MÅ DET BARE
“TILSETNINGER
UNDER
BRUKES
FLYTENDE
DEN SISTE
SKYLLINGEN
STOFFER.
FOR ALLE
MASKINEN
ER
VASKESYKLUSER.
PROGRAMMERT TIL
AUTOMATISK Å TA OPP
TILSETNINGER UNDER
DEN SISTE SKYLLINGEN
FOR ALLE
VASKESYKLUSER.
The detergent draw is split
into 3 compartments:
- the
labelled
$
compartment
prewash
"1"
isfor"
detergent;
- −
the
* compartment
, ✿
✿
/ ’’1’’, is for
"
labelled
special
“ ”
additives,
fabric softeners,
fragrances, starch,
−
* " etc;
, brighteners
“ compartment
” " - the
labelled
,wash
,
"2" is
for main
, .
detergent.
✿
− * detergents
, are
used,
If liquid
/ ’’2’’,
"
please
special
insert
the
container
supplied
into
the
" .
compartment marked “2” in
the detergent drawer. This
ensures that the liquid
detergent enters the drum
:
at
the right stage
of the
* #0',% &,')$#0wash
cycle.
',%
%;1)$'# *
& special
0%<' container
, '&$ $)
This
must
,inserted
,$ into
)'#
be
the
0'<>$
'
)'
$'
compartment marked "2" in
$%,%2$%>*
the
detergent drawer, also
',´&2'
$%)
0-%
when
you wish to
use
the
*? ' programme
$) 2 0 ,%&
"RINSE"
as $'
&)%>#.cycle.
BLEACHING
NOTE: SOME
DETERGENTS ARE
DIFFICULT TO REMOVE.
FOR THESE, WE
:
RECOMMEND YOU USE
>$
2 DISPENSER
0 ? $'#
THE
SPECIAL
*+)%
&IS-.
& 0&
WHICH
PLACED
IN
)'#
THE%
DRUM.
,
'**'$# *?)
1 $ )' ',% %;'&$+*'$' 0'$- $%
$<&$'% @?/'<*' $'
ONLY PUT
,NOTE:
+ 2$'
LIQUID PRODUCTS IN
THE COMPARTMENT
✿”. THE
LABELLED “✿
MACHINE IS
PROGRAMMED TO
AUTOMATICALLY TAKE
UP ADDITIVES DURING
THE FINAL RINSE
STAGE FOR ALL WASH
CYCLES.
69
FI
SV
KAPPALE 10
AVSNITT 10
PYYKIN LAJITTELU
SORTERING AV
TVÄTT
Lajittele pyykki ennen pesua
värin, materiaalin ja
pesulämpötilan sekä
likaisuuden mukaan.
Sortera plaggen före tvätten
efter kulör, material och hur
smutsiga de är.
HUOM !
Painavia, suuria tekstiilejä
kuten päiväpeittoja , huopia
jne. ei tule lingota.
OBS!
Tunga, stora textilier såsom
sängöverdrag, filtar etc. skall
inte centrifugeras.
Villavaatteissa, jotka
pestään koneessa tulee olla
merkintä konepesun
kestävä “Superwash”
Ylleplagg som tvättas i
maskin skall vara märkta
“Superwash”.
HUOM !
Pyykkiä lajitellessa
varmistu, että
- vaatteissa ei ole
irtonaisia metalliesineitä
esim. hakaneuloja,
nuppineuloja, kolikoita
- vetoketjut, nepparit
ovat suljettuna , vyöt ja
nauhat solmittuina
- verhojen liu’ut ja
pidikkeet ovat
irrotettuna
- noudatat tekstiilien
pesuohjemerkintöjä
- poistat vaikeat tahrat
erikoisaineella ennen
pesua
- taskut ovat tyhjät
70
OBS!
Vid sorteringen skall
Du se till att
- metallföremål såsom
broscher,
säkerhetsnålar,
knappnålar, mynt osv.
har avlägsnats från
plaggen
- blixtlås, knappar är
stängda, bälten och
band knutna
- gardinringar tagits bort
- Du ger akt på plaggens
tvättmärkningar
- besvärliga fläckar
avlägsnats med
specialmedel före
tvätten
- fickorna är tomma.
DA
NO
KAPITEL 10
KAPITTEL 10
GODE RÅD VEDR.
VASK.
PRODUKTET
VIGTIGT:
Af hensyn til en bedre
fordeling af tøjet under
centrifugering, er det en god
ide at iblande mindre
tøjstykker når der vaskes store
stykker tekstiler, sengetøj eller
andre tunge ting. Evt. kan
centrifugering undlades ved
at trykke knappen for udeladelse af centrifugering ind.
Ved uldvask skal det
kontrolleres at tøjet er
mærket uld eller “MASCHINE
WASHABLE”“MASKINVASK”
“TÅLER MASKINVASK”
“VASKBAR I MASKINE”
VIKTIG:
Ved vasking av tunge
tepper, sengetepper og
andre tunge artikler, bør
sentrifugering ikke brukes.
VIGTIGT:
Se efter symbolerne i
tøjet, og 1æs
fabrikantens vaske
anvisninger. Opdel tøjet
i følgende
hovedgrupper
- Kogevask
- Normal vask
- Kulørt vask
- Fin vask
- Uld vask
Hvidt og kulørt tøj bør
vaskes hver for sig, for at
undgå farveafsmitning.
Det kan anbefales at
kulørt tøj vaskes separat
første gang det vaskes, da
nyt tøj ofte afgiver farve.
Når vasketøjet sorteres, er
det vigtigt at kontrollerer
følgende:
- Kontroller at alle lommer
er tømte
- at der ikke er
metalgendstande på
tøjet Badges - nåle mønter o.s.v.
- Løse stropper/bælter i
sengetøj, kjoler e.t.c.
bindes sammen.
- Lommer er knappet eller
lynet.
- Løbere fra gardiner er
fjernet.
Ved vask af tøj med
meget kraftige pletter, er
det en god ide at lade
tøjet ligge i blød, eller
anvende speciel
pletfjerner, før tøjet vaskes.
For å kunne maskinvaskes
må ullplagg og andre
artikler i ull være merket
med “ren ny ull”.
VIKTIG:
Ved sortering før
vasking, påse at:
- det ikke er noen
metallgjenstander i
vasken (f.eks. smykker,
sikkerhetsnåler, nåler,
mynter osv.).
- eventuelle knapper i
putetrekk knappes
sammen, glidelåser og
hekter lukkes, løse
belter og lange band
på f.eks. morgenkåper
knyttes.
- kroker fjernes fra
gardiner.
- vaskeinstruksene på
plagget blir fulgt.
- eventuelle vanskelige
flekker blir behandlet
ved sorteringen før
vaskingen. Bruk bare
flekkfjerningsmidler som
er anbefalt i merkingen.
EL
EN
K
CHAPTER 1010
1
5
THE
PRODUCT
:
4 , , IMPORTANT:
.
When washing heavy rugs,
bed spreads and other
-
articles,
heavy
it is advisable
, not to spin.
# .
To be machine-washed,
woollen garments and other
articles in wool must bear
the “Machine Washable
Label”.
:
`, *^-- 4
"%8,$
-$+.-5- #$:
−IMPORTANT:
When
sorting
articles
(" #
ensure
that: ,
.)
- there are,no
metal
− objects
in the washing
(e.g.
safety
brooches,
",
pins,
coins
#pins,
etc.).
- cushion
,covers
!' are
buttoned,
zips and
"
hooks are
closed,
#
loose
long tapes on
belts
and
.
gowns
− dressing
are
knotted.
- runners from curtains are
removed. "
− - "
attention is paid to
garmentlabels.
− - when sorting,
any
tough
stains
shouldbe
!
removed
prior to
5
, washing
using
stain
removers
, only
recommended
on
label.
71
FI
SV
KAPPALE 11
AVSNITT 11
YLEISOHJEITA
Goda råd
om tvätt
Ympäristöystävällisyys ja
taloudellisuus
Så här använder du maskinen
miljövänligt och ekonomiskt
HUOMIOI PYYKIN
TÄYTTÖMÄÄRÄ
Saavuttaaksesi optimi
energian-, veden-,
pesuaineen ja ajan käytön
suosittelemme käyttämään
maksimi pyykin
täyttömäärää, jolloin säästät
energiaa jopa 50%.
FYLL MASKINEN HELT
TARVITSETKO ESIPESUA
BEHÖVS FÖRTVÄTT?
Käytä esipesua vain erittäin
likaiselle pyykille. Säästät
pesuainetta, vettä ja aikaa 5
- 15%, kun et valitse esipesua
normaalilikaiselle pyykille.
Förtvätt behövs bara för
mycket smutsig tvätt!
SPAR tid, tvättmedel, vatten
och mellan 5 och 15% energi
genom att INTE välja Förtvätt
när tvätten bara är lätt eller
normalt smutsad.
KIINNITÄ HUOMIOTA
PESULÄMPÖTILAAN
Esikäsittele likalahrat
tahranpoistoaineella ennen
pesua, jolloin voit käyttää
alempaa lämpötilaa. Säästät
energiaa 50% käyttämällä
60°C: een ohjelmaa.
MÅSTE MAN TVÄTTA VID HÖG
TEMPERATUR?
Vi rekommenderar att du
förbehandlar fläckar med
fläckborttagningsmedel eller
blötlägger plagg med
intorkade fläckar i vatten
innan du tvättar dem. Då
behöver du inte ha så hög
temperatur när du sedan
tvättar. Spar upp till 50% energi
genom att köra ett program
på 60°C.
ENNEN KUIVAUSOHJELMAN
KÄYTTÖÄ...
Valitsemalla maksimi
linkousnopeuden vähennät
pyykin jäännöskosteutta ja
säästät aikaa ja energiaa
käyttäessäsi
kuivausohjelmaa.
INNAN DU KÖR ETT
TORKPROGRAM
SPAR energi och tid genom
att välja snabb centrifugering,
så att du får bort så mycket
som möjligt av vattnet i
tvätten innan du startar
torkningen.
72
Du utnyttjar energi, vatten,
tvättmedel och tid bäst om
du fyller maskinen ända till
maximalt rekommenderad
kapacitet.
Spar upp till 50% energi
genom att tvätta en helt fylld
maskin i stället för två
halvfyllda.
DA
NO
KAPITEL 11
KAPITTEL 11
FORBRUGER
INFORMATION
FORBRUKERINFORMASJON.
Gode ide`er til optimal
udnyttelse af energien og
minimal påvirkning af
miljøet.
Gode ideer til optimal
utnyttelse og minimal
innvirkning på miljøet.
UDNYTTELSE AF KAPACITETEN
UTNYTTELSE AY KAPASITETEN.
Ved at fylde maskinen helt,
opnås den bedste udnyttelse
af vand, el og sæbe. Såfremt
man kun fylder maskinen
halvt, vil forbruget af vand, el
og sæbe ikke blive halveret,
men kun nedsat med ca. 20 %.
Ved å fylle maskinen helt,
oppnås den beste
utnyttelsen av vann,
elektrisitet, og såpe. Så sant
man kun fyller maskinen
halvt, vil ikke forbruket av
vann, elektrisitet og såpe bli
halvert, men kun redusert
med ca. 20 %.
ER FORVASK NØDVENDIGT?
ER FORVASK NØDVENDIG?
Vaskemaskinens programmer
er udviklet til optimal effekt
uden forvask. Kun
i særlige tilfælde, hvor
vasketøjet er meget snavset
med olie pletter og
lign. vil det være en fordel at
benytte forvasken. Man kan
evt. læggetøjet i blød dagen
før, og laden sæbe gøre
arbejdet.
Vaskemaskinens programmer
er utviklet til optimal effekt
uten forvask.
Kun i spesielle tilfeller, hvor
vasketøyet er meget skittent
med oljeflekker eller
lignende, vil det være en
fordel å bruke forvask.
ER KOGEVASK NØDVENDIGT?
Vaskemaskinens programmer
er udviklet til optimal effekt
ved lave temperaturer.
Man opnår derfor ikke større
vaskeeffekt ved at benytte
høje temperaturer. Kun i
særlige tilfælde har man
behov for kogevask f.eks. ved
antiseptiske vaske.
Brug af tørretumbler
Husk at anvende maksimal
centrifugering, hvis tøjet skal
tørres i en tørretumbler
efter vasken. Energiforbruget
kan nemt stige til det
dobbelte hvis man halvere
centrifugeringshastigheden.
ER KOKEVASK NØDVZNDIG?
I dag er langt på vei de fleste
vaskemidler utviklet til
maksimal effekt ved lave
temperaturer. Man oppnår
derfor ikke bedre vaskeeffekt
ved å bruke høye
temperaturer. Kun i spesielle
tilfeller har man behov for
kokevask, for eksempel ved
antiseptisk vask.
BRUK AY TØRKETROMMEL.
Husk å bruke maksimal
sentrifugering, hvis tøyet skal
tørkes l en tørketrommel etter
vask. Energiforbruket kan
nemlig stige til det dobbelte
hvis man halverer
sentrifugeringshastigheten.
EL
EN
K
CHAPTER 1111
X@*&?& 9A*@
CUSTOMER
CUSTOMER
LPL@?&
8?! $LJ&
AWARENESS
AWARENESS
Q@*&$&
A guide environmentally
&"
#
A
guideand
environmentally
friendly
economic
use of
economic
use
of
friendly
and
your appliance.
your
appliance.
# .
!
MAXIMISE
THE
SIZE
MAXIMISE
THE LOAD
LOAD
SIZE
MAXIMISE THE LOAD SIZE
8
Achieve
Achieve the
the best
best use
use of
of
energy,
water,
,use
of
" and
detergent
Achieve
the best
energy,
water,
detergent
and
time
by
water,
",
using
energy,
detergent
and
time
by
using the
the
,
,
recommended
maximum
time by using the
recommended
maximum
load
size.
recommended
maximum
load
size.
by
Save
up
50%
energy
load size.
Save
up to
to
50%
energy
by
.
by
of
washing
a
full
load
instead
Save up to
50%
energy
washing
a full
load
instead
of
2
half
loads.
washing
a
full
load
instead
of
2 half loads.
2 half
loads.
50%
" "
" P .
DO YOU NEED TO PRE-WASH?
For heavily
soiled laundry
F
?
DO YOU
PRE-WASH?
only!
NEED
" TO
DO
YOU
NEED
TO
PRE-WASH?
time, water
SAVE
detergent,
!
For
between
tolaundry
15%
and
heavily
5 soiled
515%
For
heavily
soiled
laundry
only!
by NOT
energy
consumption
only!
SAVE
detergent,
water
selecting
Prewash
for slight
to
"time,
"
SAVE
detergent,
time,
water
and
between
5
to
15%
normally
between
. soiled5laundry.
and
to 15%
energy
consumption
by NOT
energy consumption
NOT
selecting
Prewash for by
slight
to
selecting soiled
Prewash
for slight to
normally
laundry.
normally soiled laundry.
4 !
?
IS A HOT WASH
REQUIRED?
*IS A
HOT
WASH REQUIRED?
" stains
with
"
Pretreat
stain
stains
soak
Pretreat
with
stain
remover
or
dried
in
in
remover
or soak
dried
stains
in water
before
washing
in
before
the
60°C.
stains
water
to reduce
reduce
washing
to
the
necessity
of
a hot wash
50%
of
necessity
a hot
wash
programme.
programme.
up
Save
to 50%
energy by
Save
to 50%
energy by
60°C.
using up
a 60°C
wash
using
a
60°C
wash
programme.
programme.
BEFORE
USING A DRYING
PROGRAMME...
!
SAVE
/
energy
and "
time by
selecting
a high spin speed
to reduce
, the
water content
in
laundry
before
using
a
" .
programme.
drying
/
".
73
SV
FI
PESU
TVÄTT
MÄÄRÄAUTOMATIIKKA
VARIERANDE
TVÄTTMÄNGDER
Tämä pesukone säätää
vesimäärän automaattisesti
pyykin määrän ja laadun
mukaan. Tällöin pesu kuluttaa
energiaa aina
mahdollisimman säästävästi.
Vähentynyt vesimäärä
lyhentää myös pesuaikaa.
Tvättmaskinen reglerar
automatiskt vattennivån efter
tvättmängd och tvättyp.
Detta spar både energi och
tid, eftersom en liten mängd
vatten förkortar tvättiden.
ESIMERKKI:
Pesua edeltävä tahranpoisto
EXEMPEL:
Fläckborttagning före tvätten.
Om plaggen som skall tvättas t
ex består av hårt smutsad
bomull kan fläckarna gnidas in
med ett lämpligt tvättmedel
eller fläckborttagningsmedel
före tvätten.
Oletetaan, että pestävä
pyykki on erittäin likaista
puuvillaa. Tahroille voidaan
hieroa sopivaa
pyykinpesuainetta tai
tahranpoistoainetta ennen
pesua.
Vältä pesukoneen
täyttämistä pelkästään isoilla,
paljon vettä imevillä
tekstiileillä (esim. isot
froteepyyhkeet) , koska niiden
tasapainottuminen rummussa
erityisesti linkousvaiheessa on
huono.
Sekoita samaan
koneeelliseen myös pieniä ja
kevyitä tekstiilejä.
Undvik att fylla maskinen med
enbart stora textilier, som suger
upp mycket vatten (t ex stora
frottéhanddukar), eftersom de
inte fõrdelar sig jämnt i
trumman speciellt vid
centrifugering, utan blanda
gärna stõrre och mindre plagg.
● Avaa pesuainekotelo
vetämällä.
● Drag ut
tvättmedelsbehållaren.
● Laita 120 g pesuainetta
2-merkittyyn lokeroon.
Tarkista annostus
pesuainepakkauksesta ;
tiivistepesuainetta
annostellaan n. 1 dl ja
perinteistä n. 2 dl.
● Fyll 120 g tvättmedel i fack 2
Betr. doseringen se
tvättmedelsförpackningen;
för tvättmedelskoncentrat är
dosen ca 1 dl, för traditionella
tvättmedel ca 2 dl.
● Annostele tarvittaessa n.
1/2 dl tai pakkauksen ohjeen
mukainen määrä
huuhteluainetta tai muuta
viimeistysainetta
.
kaukaloon
● Fyll vid behov ca 1/2 dl eller
rekommenderad mängd
sköljmedel eller något annat
medel för efterbehandling i
.
facket för sköljmedel
● Sulje pesuainekotelo.
● Stäng
tvättmedelsbehållaren.
✿✿
74
✿✿
DA
EL
EN
NO
SÅDAN BRUGES
MASKINEN
VASKING
-
WASHING
VARIABEL KAPACITET.
VARIABEL KAPASlTET
ETABHTH
VARIABLE CAPACITY
XPHTIKOTHTA
Denne vaskemaskine justerer
selv vand niveau, i henhold til
tekstil art, og mængde.
Dette system betyder en
reduktion af vand og
energiforbrug, selv om
maskinen ikke er fyldt helt op.
Denne vaskemaskinen
tilpasser automatisk
vannmengden til hva og
hvordan det skal vaskes. På
denne måten er det også
mulig å få en “personlig” og
energisparende vasking.
Systemet gir redusert
vannforbruk og en fornuftig
reduksjon i vasketiden.
This washing machine
1
v o v
automatically
adapts
the v
level
oo
to
o of the water
thetype
ando
o #"v
ov
oway
quantity
of washing.
In this
"vto
o"v.
itv
is o
also possible
obtain a
Ev
o v # wash
vfrom an
“personalized”
#
energy
saving
point
of view.
"o"
gives
" This system
a decrease
in
v o. and a
energy
consumption
A
o inv
sensible
reduction
washing
times.
" v " o
vo .
EKSEMPEL:
Hvis en vask består af meget
snavset bomuld bør særligt
snavsede pletter
forbehandles.
EKSEMPEL
Ved spesielt ømtålige stoffer
er det en fordel å bruke et
vaskenett.
EXAMPLE:
:
A net bag should be used
for
particularly
D delicate
fabrics.
!
.
Hvis kun en del af tøjet har
pletter der kræver
behandling med specielle
blegemidler, kan dette gøres
i maskinen.Sammensæt ikke
en vask udelukkende med
meget sugende tekstiler.
(frotté e.c.t.), da disse stoffer
suger meget vand, og derfor
bliver meget tunge.
La oss for eksempelets skyld
anta at du skal vaske SVÆRT
SKITTENT BOMULLSTØY
(hardnakkede flekker bør
først behandles med
flekkfjerner).
Let
us supposethat
the
2
washing
consists
of
HEAVILY
"
SOILED COTTON
( (tough
stains
should
be
removed
! with
suitable
stain
removal).
" ).
Du bør ikke vaske en hel
maskin full av frottéstoff, da
dette trekker til seg mye
vann og blir svært tungt.
wash
a
It is advisable
not to
! of ,
load made
up entirely
articles
#
in towelling
fabric
a
which
absorb
lot ofwater
.
and become
too heavy.
● Åben sæbeskuffen.
● Åpn beholderen for
vaskemiddel.
● Kom ca. 120 g
sæebemiddel i rum 2.
● Hel 120 g vaskemiddel i
den andre skuffen 2.
●
● 2
Open the
detergent
.
drawer.
● Open the detergent
drawer.
●
Put 120 gin the
wash
●
1
120 main
g compartment
marked 2.
2.
● Put 120 g in the main wash
compartment marked 2.
VARIABLE CAPACITY
✿
✿
✿ ✿
✿
✿
● Kom ca. 50 ml skyllemiddel
.
i rum
● Luk sæbeskuffen.
✿
✿
✿
✿
✿
● Hell 50 cm3 av det
ønskede tilsetningsstoffet i
✿
skuffen
for
tilsetningsstoffer.
● Lukk beholderen for
vaskemiddel.
✿
✿
✿
✿
✿
● 3 50 . ● Put50
ml of the
desired
additive
in the
additives
compartment
.
.
✿
● K
Close
detergent
●
the
.
drawer.
75
FI
SV
● Avaa vesihana.
● Öppna kranen.
● Tarkista, että poistoletku on
paikallaan.
● Kontrollera att
avloppsslangen är på plats.
OHJELMAN VALINTA
PROGRAMVÄLJAREN
Tutustumalla
ohjelmaoppaaseen osaat
valita sopivimman ohjelman.
Haluttu ohjelma otetaan
käyttöön kääntämällä
valitsinnuppia.
Välj det lämpligaste
programmet ur
programguiden.
Vrid väljarknappen så att det
valda programmet aktiveras.
Näytössä näkyvät valitun
ohjelman asetukset.
Inställningarna för det valda
programmet visas på
displayen.
Säädä tarvittaessa
pesulämpötilaa.
Justera tvättemperaturen vid
behov.
Paina valintapainikkeita
(tarvittaessa).
Tryck på valknapparna (vid
behov).
Paina sitten KÄYNNISTYSpainiketta.
Kun KÄYNNISTYS-painiketta
painetaan, pesukone
käynnistää valitun ohjelman.
Tryck sedan på knappen
START.
När knappen START tryckts in,
sätter maskinen igång
arbetssekvensen.
Ohjelmanvalitsin pysyy valitun
ohjelman kohdalla koko
pesuvaiheen ajan.
Programväljaren har en fast
position under hela tvättfasen
och ändrar sig inte.
Varoitus: Mikäli koneen
käydessä tapahtuu
sähkökatkos, kone muistaa
valitun ohjelman ja katkoksen
päättyessä jatkaa siitä mihin
se jäi.
PS. Om det blir strömavbrott
under tvättprogrammet,
kommer maskinen att "komma
ihåg" var den stannade och
fortsätta därifrån när
strömmen kommer tillbaka.
● Kun ohjelma on päättynyt,
näyttöön ilmestyy sana ”End”
(Loppu).
● När programmet är slut visas
ordet ”End” (Slut) på displayen
● Odota, että luukun lukitus
avautuu (noin 2 minuuttia
ohjelman loppumisen
jälkeen).
● Vänta tills dörrlåset har
frigjorts (ungefär två minuter
efter att programmet
avslutats)
● Katkaise virta
pesukoneesta kääntämällä
ohjelmanvalitsin OFFasentoon.
● Stäng av maskinen genom
att sätta programväljaren i
läge AV.
● Avaa luukku ja poista
pyykki.
● Katkaise veden tulo
jokaisen käyttökerran
jälkeen.
KÄYTÄ APUNASTI
PESUOHJELMATAULUKKOA
JA NOUDATA AINA YLLÄ
MAINITTUA JÄRJESTYSTÄ.
76
● Öppna dörren och ta bort
tvätten.
● Stäng av vattentillförseln
efter varje användande.
ANVÄND ALLTID
TABELLEN MED
TVÄTTPROGRAM SOM
HJÄLP OCH BEAKTA
OVANNÄMNDA
ORDNINGSFÖLJD.
DA
● Kontroller at der er åbnet
for vandtilførsel.
● Se etter at vanntilførselen
er skrudd på.
● Kontroller at afløbs slangen
ikke er knækket.
● Se også etter at utløpsrøret
er på plass.
PROGRAMVÆLGEREN
PROGRAMVELGEREN
Se programvejledningen for
at vælge det mest
velegnede program.
Når valgknappen drejes,
aktiveres det ønskede
program.
Se programtabellen for å
velge det best egnede
programmet.
Ved å vri på
programvelgeren aktiverer du
ønsket program.
Displayet viser indstillingerne
for det valgte program.
Displayet viser innstillingene
for det valgte programmet.
Tilpas vasketemperaturen hvis
nødvendigt.
Juster vasketemperaturen om
nødvendig.
Tryk på indstillingsknapperne
(hvis nødvendigt)
Trykk på valgknappene
(dersom det kreves).
Tryk derefter på knappen
START.
Når knappen START er
aktiveret, starter maskinen
vaskeprogrammet.
Trykk deretter på STARTknappen.
Når du trykker på START, settes
maskinen i bevegelse.
Programvælgeren bliver
stående på det valgte
program hele vaskprocessen.
Programvelgeren blir
stående på det valgte
program hele
vaskeprosessen.
PS. Hvis der kommer en strøm
afbrydelse under
vaskeforløbet, vil maskinen
”huske” hvor den stoppede
og fortsætte igen når
strømmen kommer tilbage.
PS. Hvis det kommer et
strømbrudd under
vaskeforløbet, vil maskinen
”huske” hvor den stoppet
og fortsette igjen når
strømmen kommer tilbake.
● Når programmet er
færdigt, vises ordet "End"
(Slut) i displayet
● Når programmet er
avsluttet, vises ordet "End"
(Slutt) på displayet.
● Vent, indtil lugen kan åbnes
(ca. 2 minutter efter at
programmet er afsluttet).
● Vent til dørlåsen åpnes (ca.
to minutter etter at
programmet er ferdig).
● Sluk maskinen ved at dreje
programvælgeren til FRA.
● Slå av maskinen ved å vri
programvelgeren til “AV”.
● Åbn lugen, og tag tøjet ud.
● Åpne døren og ta ut tøyet.
● Sluk altid for vandtilførslen
efter brug.
● Skru av vanntilførselen
etter hver gangs bruk.
FOR ALLE TYPEP AF
VASK - SE I PROGRAM
OVERSIGTEN, OG
FØLG OVERSIGTENS
ANVISNINGER.
EL
EN
NO
SE ETTER I
PROGRAMTABELLEN
VED ALLE TYPER VASK,
OG GÅ FRAM I DEN
REKKEFØLGEN SOM ER
NEVNT OVENFOR.
●
"
the
water
●3
Ensure
that
inlet
is turned
on.
tap
.
●
that
" thedischarge
" ●3
And
is in
.
tube
place.
"$%
"*''
PROGRAMME SELECTION
K
to programme
Refer
the
guide
to select the"
most
suitable
.
programme.
0!
selector
,
Turning the
knob
required
programme
is
activate.
.
The
display
show the
6
will
#
settings
the programme
for selected.
.
Adjust the
wash
temperature if
Q
necessary.
,
.
Press the option buttons (if
-
required)
( )
Then
the START
button.
4
press
When the
START
(START)
,button
is pressed
the
machine
. sets the
working sequence in motion.
1 ! , ' " "
The
programme
carries out
with the
programme
selector
(
) stationary
the
selected
on
programme
, till cycle
ends.
.
-$<"5: If there
is any
Warning:
,
break
in the
power
supply
while the
machine
is
operating,
a
memory
special
stores the
selected
programme
, is and,when
the!power
it continues
where
. it
restored,
left off.
● 4 " , "End" the
●#
When
programme
has
ended the word “End” will
● - display
2 appear
on the
" " ● Wait
for the
door
'lock
to
be
released
2 minutes
(about
.
after the programme has
finished).
●
Switch
off
by
●
the−
machine
" OFF.
turning the programme
selector to the “OFF” position.
● 2 .
● Open the door and remove
●
the)
laundry.
.
● Turn off the water supply
after
use. every
FOR
ALL TYPES OF @
WASH
CONSULT
K
THE
PROGRAMME
TABLE
K
AND FOLLOW THE
K
OPERATIONS
THE
K
IN
ORDER
INDICATED.
.
77
FI
KAPPALE 12
AVSNITT 12
KUIVAUS
TORKNING
VARAITUS: ÄLÄ
KOSKAAN KUIVAA
VAATTEITA, JOISSA ON
VAAHTOMUOVIA TAI
MUITA SYTTYVIÄ
MATERIAALEJA.
VARNING: TORKA
ALDRIG KLÄDER SOM
INNEHÅLLER CELLPLAST
ELLER ANDRA
ANTÄNDBARA
MATERIAL.
TÄRKEÄÄ:
KUIVAA VAIN PESTYÄ JA
HYVIN LINGOTTUA
PYYKKIÄ
VIKTILT:
TORKA ENDAST TVÄTTD
OCH CENTRIFUGERAD
TVÄTT
Annetut kuivausohjeet
ja - ajat ovat ohjeellisia.
Jo lyhyen Käyttökokemuksen
jälkeen löydät sopivat
kuivausajat. Suosittelemme
aluksi käyttämään
annetuja lyhyempiä aikoja,
koska pyydin laatu mm.
vaatekappaleiden koko ja
paksuus vaikuttavat
kuivumisaikaan.
Emme suosittele
kuivattavaksi tekstiilijä, joista
irtoaa runsaasti nukkaa,
koska ilmankierto voi
muuten tukkeutua.
Koneen kuivausjärjestelmä
on suljettu, joten höyryä,
kosteutta tai pölyä ei pääse
huoneilmaan.
Rumpuun puhalletaan
kuivausvastusten läpi
kuumaa ilmaa, joka sitoo
pyykistä kosteutta.
Lämmin kostea
ilma tiivistetään uudellen
vedeksi kylmän veden
avulla ja johdetaan
poistoputken kautta
viemäriin.
78
SV
Torkanvisningarna
och - tiderna är
riktgivande.Det tar lite tid
innan Du lär dig att avpassa
torkeffekten till Din tvätt.
Vi rekommenderar, att Du
under en inledande period
väljer kortare torktider än de
rekommenderade, eftersom
kvaliteten på tvätten bl.a.
plaggens storlek och
tjocklek inverkar på
torktiden.
Vi avråder Dig från torkning
av textilier, från vilka det
lossnar ludd, eftersom det
kan täppa till luftkanalerna.
Torkenheten är sluten och
därför tränger ingen ånga
eller fukt in i rummet där
maskinen står. Upphettad
luft blåses in mot den fuktiga
tvätten och torkar den.
Den fuktiga varma luften kyls
ner med kallt vatten, varvid
vattenångan kondenseras
och följer med avloppsvattnet ut.
DA
NO
KAPITEL 12
KAPITTEL 12
TØRRING
TØRKING
ADVERSEL: TØR ALDRIG
TEKSTILER DER ER LAVET
AF SKUMGUMMI, ELLER
BRANDBARE
MATERIALER.
ADVERSEL:
TØRRETUMBLEREN MÅ
KUN ANVENDES TIL TØJ
DER ER VASKET OG
CENTRIFUGERET.
ADVARSEL:
De angivne tørretider er
vejledende og kan svinge
en del afhængig af tøj
sammensætning. Derfor er
det nødvendigt at prøve sig
frem i begyndelsen, og ikke
vælge for lange tørretider,
da dette kan resultere i at
tøjet krøller og evt. kryber.
Det frarådes at tørre tekstiler
med lange frynser, eller
tekstiler der fnugger meget
eks.tæpper med dyb luv.
Tørre funktionen giver en
perfekt tørring, uden af
afgive fugt og damp til
omgivelserne.
En varm luft strøm passerer
gennem tromlen med det
fugtige tøj.
Den varme og fugtige luft
ledes til et kondenserings
kammer, hvor fugten
fortættes og ledes til
afløbet. Den varme luft
recirkuleres tilbage til
tromlen.
ADVARSEL: TØRK ALDRI
KLESPLAGG SOM
INNEHOLDER
SKUMGUMMI ELLER
BRENNBARE
MATERIALEER.
VIKTIG:
MASKINEN SKAL BRUKES
SOM TØRKETROMMEL
KUN PÅ TØY SOM ER
VASKET OG
SENTRIFUGERT.
ADVARSEL:
De informasjoner som gis her
er generelle. Du vil antagelig
trenge litt praksis for å oppnå
de beste tørkeresultater. Ved
første gangs bruk anbefaler
vi at du bruker kortere
tørketid enn det som står
oppført, slik at du selv kan
finne ut av hva som er riktig
tørketid. Du bør ikke tørke
stoffer som flosser lett, som for
eksempel tepper eller loete
klesplagg, dette for å unngå
at luftkanalenß tettes.
Maskinen tørker plaggene
på en perfekt måte, uten at
det dannes damp på
utsiden. Det blåses varm luft
på de fuktige klærne slik at
de tørkes. Den fuktige luften
resirkuleres i en luftkanal der
kaldt vann kondenserer det
vannet som finnes i luften.
Vannet føres deretter til
avtappingskretsen som er
forseglet slik at ingen damp
slipper ut av maskinen.
EN
EL
CHAPTER 1212
K
DRYING
"
: DON’T
DRY GARMENTS
MADE
FROMK,
FOAM
K
K c
RUBBER OR
K
FLAMMABLE
.
MATERIALS.
: IMPORTANT:
K
.
THIS DRYER CAN ONLY
BE USED FOR LAUNDRY
WHICH
HAS
:
BEEN
6WASHED
AND
SPIN
, DRIED.
#
".
- WARNING:
Indications,
given
are #,
'
general,
therefore
some
practice
is needed
". for the
best drying
results.
We
2#
'
recommend
lower
#
setting
# a drying
than indicated,
(.
Itime
) when first
using,
so as
"
to
establish
the
. 1
degree
" of
dryness
We "
required.
"
recommend
to dry
"
" not
fray
easily,
fabrics
# that
such
as
orgarments
a
"rugs
.with
L deeppile,
air duct
to avoid
clogging.
The water is then
conveyed
'
".
6
to the
drain'
circuit, wichis
sealed
and
therefore,
no
"
"
steam can
be released
, '
outside.
.
1 # " .
79
FI
ÄLÄ KOSKAAN AVAA
LUUKKUA SEN JÄLKEEN,
KUN KUIVAUSOHJELMA
ON KÄYNNISTYNYT –
ODOTA, ETTÄ
OHJELMAAN KUULUVA
JÄÄHDYTYSVAIHE ON
PÄÄTTYNYT.
80
SV
ÖPPNA ALDRIG
LUCKAN NÄR
TORKCYKELN HAR
STARTATS - VÄNTA TILLS
EFTER DEN
AVSVALNINGSPERIOD
SOM FINNS FÖR VARJE
PROGRAMCYKEL.
Kuivaa vain lingottua
pyykkiä.
Torka bara centrifugerad
tvätt.
Kuivaavassa pesukoneessa
on kaksi kuivausohjelmaa eri
typpisille tekstiileille:
Den torkande tvättmaskinen
kan utföra två torkprogram
för olika typer av textilier:
1. Valko-kirjopyykki; puuvilla,
frotee ym. kestävät kuidut
1. Vit - kulörtvätt, bomull,
frotté m.m. tåliga textilier
Tärkeää huomioida;
Kuivausjakson aikana
rummun pyörimisnopeus
muuttuu, jotta kuivattava
pyykki jakautuu tasaisesti
rummussa, näin saavutetaan
paras mahdollinen
kuivaustulos.
Upplysning
Under torkningsfasen
kommer trumman att
accelerera till en högre
hastighet för att fördela
tvätten jämare och således
optimera torkfasen.
2. Tekokuidut ja
sekoitetekstiilit
2. Syntet - och blandmaterial
DA
NO
EL
EN
DU MÅ ALDRIG ÅBNE
LÅGEN, EFTER AT
TØRREPROGRAMMET ER
STARTET – VENT INDTIL
AFKØLINGSFASEN FOR
DET PÅGÆLDENDE
PROGRAM ER
AFSLUTTET.
IKKE ÅPNE DØREN
ETTER AT
TØRKESYKLUSEN HAR
BEGYNT, MEN VENT TIL
MASKINEN KOMMER TIL
KJØLEPERIODEN.
IMPORTANT
NEVER
OPEN
THE DOOR
K
AFTER
THE DRYING
HAS
CYCLE
BEGUN
KK
WAIT UNTIL THE COOL
.
DOWN
PERIOD
FOR
PROVIDED
BY THE
K CYCLE.
K Tørretumbleren må kun
anvendes til tøj der er vasket
og centrifugeret.
Kun tøy som har blitt
sentrifugert kan tørkes i
maskinen.
Only
pre-spunlaundry
0
dry
'
"
" % .
Vaske/tørre maskinen kan
foretage to typer af tørring:
Maskinen kan utføre to
forskjellige tørkeprogram:
The
washer/dryer
can 1
/ "
perform two
of drying:
#
types
' .
1. Bomud, lagener, pudevår,
linned, håndklæder,
badekåber, blue jeans, etc.
1. Bomull, frotté, lintøy osv..
Oplysning
Under tørrefasen vil tromlen
køre med en højere
hastighed for at
Fordele tøjet og optimere
tørre resultatet
Opplysning
Under tørke fasen vil
trommelen øke hastighet for
å fordele tøyet og oppnå
optimalt tørke resultate.
2. Syntetiske stoffer, skjorter,
blandet bomuld.
2. Blandingsstoffer
(syntetisk/bomull), syntetiske
stoffer.
1 Cotton, terry towelling,
linen,
hemp fabrics,
etc...
1
0 , .
Advisory note
During
drying phase the
'-5+
drum will<$*1-$
accelerate
to a
K*
8 141%8
higher speed to 4'", .
-,='
distribute the load and to
-"$4,-$
optimize
the drying
$
, <$,-5'-$
75,
performance
'-$"$=,
,
"#< 8 -,='
2 Mixed
fabrics −
2
(
(synthetics/cotton),
) synthetic
fabrics. .
#
81
SV
FI
KUIVAUSJAKSO
TORKPROGRAM
Avaa luukku.
Täytä rumpuun enintään
7 kg pyykkiä – jos lastissa on
suurikokoisia tekstiileitä
(kuten lakanoita) tai hyvin
imukykyisiä tekstiileitä (kuten
pyyhkeitä tai farkkuja), lastin
määrää kannattaa
vähentää.
Öppna luckan.
Fyll på med upp till 7 kg har du stora artiklar (t.ex.
lakan) eller mycket
absorberande material (t.ex.
handdukar eller jeans) kan
det vara en bra idé att
minska lasten.
Sulje luukku.
Käännä ohjelmanvalitsin
kohtaan
puuvilla.
Valitse haluamasi
kuivuusaste.
Vaihtoehtoina on Extra Dry
(
) – erittäin kuiva –
pyyhkeille ja kylpytakeille;
Cupboard Dry (
)–
kaappikuiva – tekstiileille,
joita ei silitetä sekä silityskuiva
(
), jonka jäljiltä pyykki on
sopivan kosteaa silitystä
varten.
Jos haluat valita ajastetun
kuivausjakson, paina
kuivausohjelman
valintapainiketta kunnes
haluttu ajanilmaisin syttyy.
till
Vrid programväljaren
bomull.
Välj önskad grad av
torkning.
Denna går från extra torr
(
) för badhanddukar och
badrockar, till skåptorr (
)
för textilier som inte ska
strykas, till stryktorrt (
) för
sådant som skall strykas.
Om man önskar välja ett
tidsinställt torkprogram tryck
på knappen för “val av
torkprogram” tills indikatorn
för den önskade tiden tänds.
LUUKUN SUOJALEVY
SKYDDSLUCKA
Laitteen luukussa on
suojalevy, joka suojaa
kuumalta lasilta eritysesti
kuivausvaiheen aikana.
Apparatens lucka är utrustad
med en skyddsplåt för att
hindra att det bildas kontakt
med glaset som uppnår
höga temperaturer, speciellt
under torkningsfasen.
VAROITUS:
ÄLÄ KOSKETA LUUKKUA
KUIVAUKSEN AIKANA,
LUUKKU ON KUUMA.
82
Stäng luckan.
VARNING:
RÖR INTE VID LUCKAN
UNDER TORKNENGEN,
EFTERSOM DEN ÄR HET.
Varmista, että vesihana on
auki. Kone käyttää vettä
kostean poistoilman
tiivistämiseen.
Se till att vattenkranen är
öppen. Maskinen anväder
vatten för kondensering av
fukten i torkluften.
Varmista, että poistoletku
on paikallaan.
Se till att avloppsslagen
sitter som den skall.
MAX
7 kg
DA
TØRRECYKLUS
Åbn døren.
Læg højst 7 kg tøj i
maskinen - ved større stykker
(f.eks. lagner) eller meget
absorberende tøj (f.eks.
håndklæder eller
cowboybukser) er det en
god ide at begrænse
tøjmængden.
til
NO
TØRKESYKLUS
Åpne døren.
Legg inn opptil 7 kg. Hvis
du skal tørke tekstiler som er
store (f.eks. laken) eller sterkt
absorberende (f.eks.
håndklær eller dongeri),
lønner det seg å redusere
mengden.
Luk døren
Lukk døren.
Drej programvælgeren
bomuld.
Sett programvelgeren på
bomull.
Markér den ønskede
tørhedsgrad.
Intervallet strækker sig fra
Ekstra tørt (
), til
badehåndklæder og
badekåber, over skabstørt
(
), til emner der skal
lægges på plads uden
strygning, og til strygetørt
(
), som efterlader
vasketøjet tilpas fugtigt til
strygning.
Tryk på knappen
“tørreprogrammarkering”
indtil den ønskede
timerindikator tænder, hvis
du vil markere en
timerunderlagt tørrecyklus.
DOBBELT GLAS I LÅGE
Lågen på denne model er
udført med dobbelt glas i
lågen.
Dette er gjort for at forhindre
kontakt til glasset, som under
drift bliver meget varmt,
specielt under tørring.
ADVARSEL:
RØR UNDER INGEN
OMSTÆNDIGHEDER
LÅGEN UNDER
TØRRING, DA DENNE
BLIVER MEGET VARM.
EN
DRYING CYCLE
Open door.
Fill with up to 7 kg - in case
of large items (e.g. sheets) or
very absorbent items (e.g.
towels or jeans), it is a good
idea to reduce the load.
Close door.
Turn programme dial to
cotton.
Velg graden tørrhet du
ønsker.
Denne går fra Ekstra tørr ( )
for badehåndklær og
badekåper, til Skaptørt (
)
for gjenstander som skal
legges i skapet uten å strykes
først, til Strykejernstørre klær
(
) som etterlater
klesvasken passelig tørr for
stryking.
Select the degree of
dryness that you require.
This ranges from Extra Dry
(
) for bath towels and
bathrobes, through
Cupboard Dry (
) for
items that will be put away
without ironing, to iron dry
(
) that leaves the laundry
suitable
for ironing.
Hvis du ønsker å velge en
tidsinnstilt tørkesyklus, trykk
på knappen for “valg av
tørkeprogram” til lampen for
ønsket tid lyser.
If you wish to select a timed
drying cycle, press the “drying
programme selection” button
until the required time
indicator lights up.
VASKELUKE MED EKSTRA
BESKYTTELSE
Glasset i vaskeluken på
maskinen er har et ekstra
vern, slik at man ikke skal
brenne seg når vaskevannet
når høye temperaturer, eller i
tørkefasen på vask-tørkautomater.
DOUBLE-SKIN DOOR
The appliance door is fitted
with a protective shield to
prevent contact with the
glass door which can reach
high temperatures, during the
drying cycle.
ADVARSE:
DØREN MÅ IKKE RØRES!
WARNING: DO NOT
TOUCH DOOR FOR
ANY REASON.
Kontroller at der er åbnet
for vand tilgang.
Påse at vannkranen er
åpen.
Make sure water inlet valve
is open.
Kontroller at afløb er
monteret korrekt.
Påse at vannavløpet er
korrekt plassert.
Make sure water drain is
correctly positioned.
83
FI
HUOM!
VILLA, SILKKI TAI ARAT
TEKOKUIDUT EIVÄT SOVI
KUIVATTAVIKSI. ÄLÄ
MYÖSKÄÄN KUIVAA
TEKSTIILEJÄ, JOTKA
SISÄLTÄVÄT KUMIA,
VAAHTOMUOVIA TAI
MUITA LÄMPÖHERKKIÄ
MATERIAALEJA.
SILIÄVÄKSI
KÄSITELLYILLE
TEKSTIILEILLE ALENNA
TÄYTTÖMÄÄRÄÄ
RYPISTYMISEN
ESTÄMISEKSI.
84
SV
OBS!
YLLE, SILKE ELLER
ÖMTÅLIGT
SYNTETMATERIAL
LÄMPAR SIG INTE FöR
TORKNING. TORKA INTE
HELLER TEXTILIER SOM
INNEHÅLLER GUMMI,
CELLPLAST ELLER
ANDRA
VÄRMEKÄNSLIGA
MATERIAL.
LÄGG IN EN MINDRE
TORKMÄNGD I
MASKINEN OM
PLAGGEN ÄR
STRYKFRIA FöR ATT
UNDVIKA SKRYNKLING.
Paina START-painiketta.
Tryck på START-knappen.
● Kuivausvaihe käynnistyy, ja
ohjelmanvalitsin jää
symbolin
kohdalle
kuivausvaiheen
päättymiseen saakka.
● Torkfasen startas med
programväljaren på
symbolen
tills torkningen
är klar.
● Kuivausohjelman ilmaisin
pysyy päällä
viilennysvaiheen alkuun asti,
jolloin (
) syttyy.
● Indikatorn för
torkprogrammet fortsätter
att vara tänd tills
nedkylningsfasen startar och
indikatorn (
) tänds.
Ohjelman loputtua
näyttöön tulee teksti “END”.
När programmet har
avslutats visas texten “END”
på displayen.
● Odota, että luukun lukitus
avautuu (noin 2 minuuttia
ohjelman loppumisen
jälkeen).
● Vänta tills dörrlåset har
frigjorts (ungefär två minuter
efter att programmet
avslutats)
● Katkaise virta
pesukoneesta kääntämällä
ohjelmanvalitsin OFFasentoon.
● Stäng av maskinen
genom att sätta
programväljaren i läge AV.
● Avaa luukku ja poista
pyykki.
● Öppna dörren och ta
bort tvätten.
● Katkaise veden tulo
jokaisen käyttökerran
jälkeen.
● Stäng av vattentillförseln
efter varje användande.
DA
ADVARSEL
TØR ALDRIG ULD,
ELLER TEKSTILER DER
INDEHOLDER ULD,
QUILTEDE ELLER
VATTEREDE TEKSTILER.
KULØRT VASK: VED
STRYGEFRI STOFFER
ANBEFALES DET AT FYLDE
MINDRE TØJ I
MASKINEN, FOR AT
UNDGÅ KRØLNING.
NO
ADVARSEL:
DU MÅ IKKE TØRKE
ULLPLAGG ELLER
PLAGG MED SPESIELL
VATTERING (F; EKS.
VATT-TEPPER ELLER
VATTERTE ANORAKKER
OSV.) ØMFINTLIGE
STOFFER: DERSOM
PLAGGENE SKAL
DRYPPTØRKES, HA I
FÆRRE PLAGG FOR Å
UNNGÅ KRØLLER.
EL
EN
:
WARNING:
DONOT
DRY WOOLLEN
GARMENTS OR ARTICLES
, PADDING,
WITH SPECIAL
(E.G.
QUILTS, QUILTED
(
. ,
ANORAKS, ETC.).
K.),
DELICATE
FABRICS
IF
GARMENTS
ARE
. DRIP/DRY, LOAD LESS
K
ITEMS
TO PREVENT
AO
AS
CREASING.
@K
K.
● Press the START button.
● - START.
Tryk på knappen START.
● Tørrecyklussen begynder
med programvælgeren
stående på symbolet
indtil tørringen er færdig.
● Tørreprogramindikationen
forbliver tændt indtil
afkølingsfasen starter og
indikatoren (
) tænder.
Ved programmets afslutning
visualiseres “END” på
displayet.
Trykk på START-knappen.
● Tørkefasen begynner, og
programvelgeren står
på
symbolet helt til
tørkingen er avsluttet.
● Tørkeprogrammets
indikatorlampe vil slås på til
nedkjølingsfasen begynner
og indikatorlampen (
)
tennes.
På slutten av programmet
vil ordet “END” vises på
skjermen.
●
phase
'
The
drying
will begin with
the
programme
the
symbol
dial
fixedon
"
end
"
untilthe
of drying.
.
● The drying programme
●
the
indicator
will
be on until
'
phase
will
cool
down
begin
and
the
indicator
# %
( ) will
“
” % .
go on.
At the
of
end
the
“END” the
word
# “END”
programme
. on the display.
willappear
● Vent, indtil lugen kan
åbnes (ca. 2 minutter efter at
programmet er afsluttet).
● Vent til dørlåsen åpnes
(ca. to minutter etter at
programmet er ferdig).
● Sluk maskinen ved at dreje
programvælgeren til FRA.
● Slå av maskinen ved å vri
programvelgeren til “AV”.
● Åbn lugen, og tag tøjet ud.
● Åpne døren og ta ut
tøyet.
●Wait
for the
to
●
door
lock
2 be released
2 "
(about
"
minutes
after
the
' programme
hasfinished).
.
The "Door Security" indicator
light will go out.
● ● Switch
the−machine
off
by
turning the "
programme
OFF.
selector on the “OFF”
position.
● 2 ● Open
door and
the
.
remove the laundry.
● Sluk altid for vandtilførslen
efter brug.
● Skru av vanntilførselen
etter hver gangs bruk.
● ) Turn off
● the
water
supply
.
after every use.
85
SV
FI
KAPPALE 13
AVSNITT 13
YHTÄJAKSOINEN
PESU JA KUIVAUS
AUTOMATISK TVÄTT
OCH TORKNING I
EN FÖLJD
VAROITUS: ÄLÄ YLITÄ 7
KILON
ENIMMÄISTÄYTTÖMÄÄR
ÄÄ KOSKA TÄLLÖIN
PYYKKI EI KUIVU
ASIANMUKAISESTI.
86
VARNING: MAX 7 KG
TORR TVÄTT KAN
LÄGGAS FÖR ATT
TORKNINGEN SKALL BLI
BRA.
Pesu:
Tvätt:
Avaa laatikko, valitse
pesuaine ja annostele sitä
sopiva määrä.
Öppna
tvättmedelsbehållaren, välj
tvättmedel och lägg i rätt
mängd.
Valitse pesuohjelmataulukon
avulla pestävälle pyykille
sopiva pesuohjelma
seuraavien ohjeiden
mukaisesti, mutta älä paina
Start-painiketta:
Granska tabellen över
tvättprogram och,
beroende på vilka textilier
som ska tvättas, förbered
tvätten på följande sätt
utan att trycka på STARTknappen:
Haluttu ohjelma otetaan
käyttöön kääntämällä
valitsinnuppia.
Vrid väljarknappen så att
det valda programmet
aktiveras.
Näytössä näkyvät valitun
ohjelman asetukset.
Inställningarna för det valda
programmet visas på
displayen.
Säädä tarvittaessa
pesulämpötilaa.
Justera tvättemperaturen vid
behov.
Paina valintapainikkeita
(tarvittaessa).
Tryck på valknapparna (vid
behov).
Avaa vesihana.
Öppna kranen.
Tarkista, että poistoletku on
paikallaan.
Kontrollera att
avloppsslangen är på plats.
Kuivaus:
Valitse haluamasi
kuivuusaste.
Vaihtoehtoina on Extra Dry
(
) – erittäin kuiva –
pyyhkeille ja kylpytakeille;
Cupboard Dry (
)–
kaappikuiva – tekstiileille,
joita ei silitetä sekä
silityskuiva (
), jonka jäljiltä
pyykki on sopivan kosteaa
silitystä varten.
Tork:
Välj önskad grad av
torkning.
Denna går från extra torr
(
) för badhanddukar
och badrockar, till skåptorr
(
) för textilier som inte ska
strykas, till stryktorrt (
) för
sådant som skall strykas.
DA
NO
EN
KAPITEL 13
KAPITTEL 13
CHAPTER 13
VASK MED
AUTOMATISK
TØRRING
AUTOMATISK
WASKING/
TØRKING
AUTOMATIC
WASHING/DRYING
ADVARSEL: DER MÅ
HØJST FYLDES 7 KG
TØRT VASKETØJ I
MASKINEN, DA DET
TØRREDE VASKETØJ
ELLERS IKKE BLIVER
TILFREDSSTILLENDE.
ADVARSEL: KUN
MAKSIMALT 7 KG TØRRE
TEKSTILER KAN LASTES
INN, ELLERS VIL IKKE
KLESVASKEN VÆRE
TILFREDSSTILLENDE.
WARNING: ONLY A
MAXIMUM 7 KG OF DRY
LAUNDRY CAN BE
LOADED OTHERWISE THE
DRIED LAUNDRY WILL BE
NOT SATISFACTORY.
Vask:
Vasking:
Træk skuffen ud, vælg
vaskemidlet og fyld den
rette mængde på.
Åpne skuffen, velg
vaskemiddel og legg inn
korrekt mengde.
Se tabellen over
vaskeprogrammer, og gør
klar til vask på følgende
måde uden at trykke på
startknappen og alt efter,
hvilken slags tøj der skal
vaskes:
Se tabellen over
vaskeprogrammer. Avhengig
av de stoffene som skal
vaskes, skal vasken klargjøres
på følgende måte uten at du
trykker på startknappen:
Refer to the list of washing
programmes according to
fabrics to be washed (e.g.
very dirty cotton) and
without pressing Start
button, prepare wash as
described:
Når valgknappen drejes,
aktiveres det ønskede
program.
Ved å vri på
programvelgeren aktiverer du
ønsket program.
Turning the selector knob,
the required programme is
activated.
Displayet viser indstillingerne
for det valgte program.
Displayet viser innstillingene for
det valgte programmet.
The display will show the
settings for the programme
selected.
Tilpas vasketemperaturen hvis
nødvendigt.
Juster vasketemperaturen om
nødvendig.
Adjust the wash temperature if
necessary.
Tryk på indstillingsknapperne
(hvis nødvendigt)
Trykk på valgknappene
(dersom det kreves).
Press the option buttons (if
required)
Kontroller at der er åbnet for
vandtilførsel.
Se etter at vanntilførselen er
skrudd på.
Kontroller at afløbs slangen
ikke er knækket.
Se også etter at utløpsrøret er
på plass.
Tørring:
Markér den ønskede
tørhedsgrad.
Intervallet strækker sig fra
Ekstra tørt (
), til
badehåndklæder og
badekåber, over skabstørt
(
), til emner der skal
lægges på plads uden
strygning, og til strygetørt
(
), som efterlader
vasketøjet tilpas fugtigt til
strygning.
Tørking:
Velg graden tørrhet du
ønsker.
Denne går fra Ekstra tørr ( )
for badehåndklær og
badekåper, til Skaptørt (
)
for gjenstander som skal
legges i skapet uten å strykes
først, til Strykejernstørre klær
(
) som etterlater
klesvasken passelig tørr for
stryking.
Washing:
Open the drawer, choose
the detergent and put in the
correct amount.
Check that the tap is turned
on and that the discharge
hose is positioned correctly.
Drying:
Select the degree of dryness
that you require.
This ranges from Extra Dry
(
) for bath towels and
bathrobes, through
Cupboard Dry (
) for
items that will be put away
without ironing, to iron dry
(
) that leaves the
laundry suitable for ironing.
87
FI
88
SV
Jos haluat valita ajastetun
kuivausjakson, paina
kuivausohjelman
valintapainiketta kunnes
haluttu ajanilmaisin syttyy.
Om man önskar välja ett
tidsinställt torkprogram tryck
på knappen för “val av
torkprogram” tills indikatorn
för den önskade tiden
tänds.
Paina START-painiketta.
Tryck på START-knappen.
Ohjelmanvalitsin pysyy
valitun ohjelman kohdalla
koko pesuvaiheen ajan.
Programväljaren har en fast
position under hela
tvättfasen och ändrar sig
inte.
Pesuvaiheen lopussa
näytöllä näkyy jäljellä oleva
kuivausaika.
När tvättfasen har avslutats
visas den tid som återstår av
torkningen på displayen.
Pesukone-kuivausrumpu
suorittaa koko
kuivausohjelman.
Tvättmaskinen/torktumlaren
slutför sedan hela
torkprogrammet.
Kuivausohjelman ilmaisin
pysyy päällä
viilennysvaiheen alkuun asti,
jolloin (
) syttyy.
Indikatorn för
torkprogrammet fortsätter
att vara tänd tills
nedkylningsfasen startar och
indikatorn (
) tänds.
Ohjelman loputtua
näyttöön tulee teksti “END”.
När programmet har
avslutats visas texten “END”
på displayen.
Odota, että luukun lukitus
avautuu (noin 2 minuuttia
ohjelman loppumisen
jälkeen).
Vänta tills dörrlåset har
frigjorts (ungefär två minuter
efter att programmet
avslutats)
Katkaise virta pesukoneesta
kääntämällä
ohjelmanvalitsin OFFasentoon.
Stäng av maskinen genom
att sätta programväljaren i
läge AV.
Avaa luukku ja poista pyykki.
Öppna dörren och ta bort
tvätten.
Katkaise veden tulo jokaisen
käyttökerran jälkeen.
Stäng av vattentillförseln
efter varje användande.
NO
EL
EN
Tryk på knappen
“tørreprogrammarkering”
indtil den ønskede
timerindikator tænder, hvis
du vil markere en
timerunderlagt tørrecyklus.
Hvis du ønsker å velge en
tidsinnstilt tørkesyklus, trykk
på knappen for “valg av
tørkeprogram” til lampen for
ønsket tid lyser.
If you
wish to
select
2
a timed
drying cycle,
press
'the
“drying
,
programme
“ selection”
the
button
' until
” "
time indicator
lights..
required
%
up.
Tryk på knappen START.
Trykk på START-knappen.
Press
"Start/Pause"
the
START.
button.
Programvælgeren bliver
stående på det valgte
program hele
vaskprocessen.
Programvelgeren blir
stående på det valgte
program hele
vaskeprosessen.
The programme carries out
with
the programme
1
! selector
, ' stationary
on the selected
"
"
programme
ends.
(
till
)cycle
, .
Det tilbageværende
tørretidsrum visualiseres på
displayet ved vaskefasens
afslutning.
På slutten av vaskefasen vil
skjermen vise gjenværende
tørketid.
end
the wash
Atthe
of
phase
the
display
will
shown
the
drying
remaining.
time
" ' .
Tørretumbleren vil herefter
fuldføre hele
tørreprogrammet.
Maskinen vil da fullføre hele
tørkeprogrammet.
Tørreprogramindikationen
forbliver tændt indtil
afkølingsfasen starter og
indikatoren (
) tænder.
Tørkeprogrammets
indikatorlampe vil slås på til
nedkjølingsfasen begynner
og indikatorlampen (
)
tennes.
DA
Ved programmets afslutning
visualiseres “END” på
displayet.
På slutten av programmet
vil ordet “END” vises på
skjermen.
1 − " ' The
washer-dryer
'will
then
complete the entire drying
programme.
drying
The'
programme
be%
on until
indicator
will
#
the
cool
down
will .begin
“
”phase
%
and the indicator (
) will
go on.
Atthe
of
end
the
“END” the
word
# “END”
programme
.
will appear on the display.
Vent, indtil lugen kan åbnes
(ca. 2 minutter efter at
programmet er afsluttet).
Vent til dørlåsen åpnes (ca.
to minutter etter at
programmet er ferdig).
Sluk maskinen ved at dreje
programvælgeren til FRA.
Slå av maskinen ved å vri
programvelgeren til “AV”.
Åbn lugen, og tag tøjet ud.
Åpne døren og ta ut tøyet.
Open the door and remove
the laundry.
2
.
Sluk altid for vandtilførslen
efter brug.
Skru av vanntilførselen etter
hver gangs bruk.
Turn
water
supply
)
off
the
every
after
use.
.
Wait for the door lock to be
(about
2 2minutes
"
released
after
" has
the programme
' finished).
.indicator
The "Door
Security"
light will go out.
Switch off the machine by
turning the programme
on
selector
the“OFF”
− position.
" OFF.
89
FI
KUIVAUSAIKATAULUKKO (AIKA MINUUTTEINA):
OHJELMA
Erittäin kuiva
Kaappikuiva
Silityskuiva
PUUVILLA
SEKAPYYKKI
Väh. 1kg
Enint. 7 kg
Väh. 1kg
Enint. 5,5 kg
30’
30’
30’
230’
220’
170’
30’
30’
30’
170’
150’
80’
Pesukone laskee ohjelman kestoajan vakiopyykkimäärän perusteella ja tarkistaa
aikaa pesun aikana pyykin todellisen määrän ja koostumuksen mukaan.
SV
TABELL ÖVER TORKTIDER (I MINUTER):
PROGRAM
Extra
Skåptorrt
Stryktorrt
BOMULL
BLANDAT
Min 1 kg
Max 7 kg
Min 1 kg
Max 5,5 kg
30’
30’
30’
till 230’
till 220’
till 170’
30’
30’
30’
till 170’
till 150’
till 80’
Tvättmaskinen beräknar tiden fram till det valda programmets slut baserat på en
standardlast, under tvättomgången korrigeras tiden så att den passar lastens
storlek och sammansättning.
DA
TABEL MED TØRRETIDER (I MINUTTER):
PROGRAM
Ekstra tørt
Skabstørt
trygetørt
BOMULD
BLANDET
Min. 1 kg
Maks. 7 kg
Min. 1 kg
Maks. 5,5 kg
30’
30’
30’
til 230’
til 220’
til 170’
30’
30’
30’
til 170’
til 150’
til 80’
Mængdeautomatikken beregner den tid det tager at afslutte det valgte program
på grundlag af en standard mængde vasketøj, i løbet af vaskeprogrammet
korrigere Mængdeautomatikken det tidsrum, der gælder for vasketøjsmængdens
størrelse og sammensætning.
90
90
NO
TABELL OVER TØRKETIDER (I MINUTTER):
PROGRAM
Ekstra
Skap
Stryke
BOMULL
BLANDET
Min. 1 kg
Maks. 7 kg
Min. 1 kg
Maks. 5,5 kg
30’
30’
30’
til 230’
til 220’
til 170’
30’
30’
30’
til 170’
til 150’
til 80’
Maskinen beregner tiden til avslutning av det valgte programmet basert på en
standardmengde tøy. I løpet av vaskesyklusen vil maskinen korrigere denne tiden
slik at den stemmer overens med mengden tøy og dets sammensetning.
EN
TABLE OF DRYING TIMES (IN MINUTES):
PROGRAMME
Extra
Cupboard
Iron
COTTON
MIXED
Min 1 Kg
Max 7 Kg
Min 1 Kg
Max 5,5 Kg
from 30’
from 30’
from 30’
to 230’
to 220’
to 170’
from 30’
from 30’
from 30’
to 170’
to 150’
to 80’
The appliance calculates the time to the end of the selected programme based
upon a standard loading, during the cycle, the appliance corrects the time to that
applicable to the size and composition of the load.
91
FI
92
SV
KAPPALE 14
AVSNITT 14
PUHDISTUS JA
HOITO
RENGÖRING OCH
SKÖTSEL
Älä käytä koneen
ulkopinnan puhdistamiseen
hankaavia aineita tai
välineitä eikä liuotteita.
Ulkopinnan puhdistamiseksi
riittää kostealla pyyhkeellä
pyyhkiminen.
Använd inga medel eller
redskap med skurande
verkan eller lösningsmedel
för yttre rengöring av
maskinen. Det räcker om
maskinen torkas med en
fuktig trasa.
Pesukone tarvitsee vain
vähän hoitoa:
Tvättmaskinen behöver
mycket liten skötsel:
● Pesuainekotelon puhdistus
● Rengöring av
tvättmedelsbehållare
● Nukkasihdin puhdistus.
● Rengöring av avloppssil
● Toimenpiteet muuton
yhteydessä tai kun kone on
pitkään käytttämättä.
● Åtgärder vid förflyttning
av maskin eller om maskinen
länge står oanvänd.
PESUAINEKOTELON
PUHDISTUS
RENGÖRING AV
TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE
Pesuainekotelo on
suositeltavaa puhdistaa
säännöllisti mahdollisista
pesu- ja
huuhteluainejäämistä.
Tvättmedelsbehållaren bör
rengöras regelbundet för att
få bort eventuella tvätt- och
sköljmedelsrester.
Poista kotelo paikaltaan
vetämällä se kokonaan ulos.
Dra bort
tvättmedelsbehållaren.
Puhdista kotelo juoksevalla
vedellä ja tarvittaessa
harjaamalla. (Irrota myös
huuhtelu+valkaisuainekauka
-lon suoja).
Rengör behållaren under
rinnande vatten och borsta
vid behov.
Aseta pesuainekotelo
takaisin paikalleen.
Skjut in behållaren.
DA
NO
EL
EN
KAPITEL 14
KAPITTEL 14
K
CHAPTER 1414
RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
RENGJØRING OG
RUTINEMESSIG
VEDLIKEHOLD
K CLEANING AND
ROUTINE
MAINTENANCE
Brug aldrig slibemidler,
aggressive midler, sure
midler eller blegemidler.
Rengør maskinen udvendigt
med en opvredet klud, evt.
kan der anvendes en lille
smule alm.
rengøringsmiddel.
Bruk ikke skuremidler, alkohol
og/eller løsemidler utvendig
på
vaskemaskinen/tørketromm
elen. Det er tilstrekkelig å
bruke en fuktig klut.
Deres vaskemaskine kræver
et minimum af rengøring og
vedligeholdelse, dog bør
følgende jævnligt udføres.:
Vaskemaskinen trenger
svært lite vedlikehold:
0 washing
The
machine
little
! requires
very
:
maintenance:
● Rengøring af sæbeskuffe.
● Rengjøringav skuffene i
beholderen for vaskemiddel.
● ●
Cleaning of drawer
compartments.
● Rensning af filter.
● Rengjøring av filteret.
● Filter
cleaning
# ● Hvis maskinen skal flyttes,
eller efterlades ubrugt for en
længere periode.
● Ved flytting eller hvis
maskinen ikke skal brukes
over lengre tid.
● Removals
# or
long
periods
when
the
left
"machine
is
standing.
RENGØRING AF SÆBESKUFFE
RENGJØRING AV SKUFFENE
K −
CLEANING
OF DRAWER
K
COMPARTMENTS
Selv om det ikke er absolut
nødvendigt, anbefales det
jævnligt at rengøre sæbe
skuffen.
Selv om det ikke er strengt
tatt nødvendig, anbefaler vi
å rengjøre skuffene i
beholderen for vaskemiddel
fra tid til annen.
- Although
not
strictly
it '
to
,
necessary,
is advisable
bleach
clean
the detergent,
!
and
additives
,occasionally.
compartments
" "
' .
Sæbeskuffen fjernes ved at
åbne denne, og yderligere
give et let ryk udad.
Trekkbeholderen forsiktig ut.
Remove the compartments
by
pulling gently.
] .
Rengør sæbeskuffen med
en børste og rindende vand.
Skyllunder rennende vann.
Clean with water.
]
.
Anbring sæbeskuffen igen.
Sett beholderen tilbake på
plass.
Put the compartments back
into place
,
Do
not use abrasives,
spirits
diluents
"
and/or
on the
# of / It is
exterior
the
appliance.
" .
2
sufficient
to use
a damp
.
cloth.
93
FI
SV
NUKKASIHDIN PUHDISTUS
Tämänpesukoneen
nukkasihti on nk.
neulaloukku, jonka
tarkoituksena on kerätä
isommat esineet kuten napit,
klemmarit, kolikot , jotka
voisivat tukkia
poistopumpun. Varsinainen
nukka poistuu poistopumpun
kautta viemäriin. On
suositeltavaa tarkistaa sihti
säännöllisesti , esim 1-2 kk
välein:
RENGÖRING AV AVLOPPSSIL
Maskinens avloppssil
förhindrar att knappar,
knäppen, mynt etc. täpper till
avloppspumpen. Rengör silen
regelbundet, t ex med 1-2
månaders intervaller.
● Avaa kansi.
● Öppna luckan
● Saatavana vain tietyissä
malleissa:
Vedä mutkalla oleva letku
auki, poista tulppa ja poista
vesi letkusta astiaan.
● Finns bara på vissa
modeller:
Dra ut den korrugerade
slangen, ta bort pluggen och
led ut vattnet i en behållare.
● Ennen kuin irrotat
roskaloukun, aseta pyyhe
roskaloukun alapuolelle, jotta
pumpun sisällä oleva pieni
vesimäärä voi valua siihen.
● Innan borttagandet av
filtret, lägg en handduk
under filterlocket för smala
upp det lilla vattnet som finns
inuti pumpen.
● Käännä nukkasihtiä
vastapäivään, kunnes kahva
on vaaka-asennossa.
● Vrid silen moturs tills den
stoppar i vertikalt läge.
● Poista nukkasihti ja
puhdista.
● Ta ut och rengör silen.
● Aseta sihti huolellisesti
takaisin paikalleen
seuraamalla oikean reunan
uraa ja kiertämällä
myötäpäivään. Kiristä
kiinnitysruuvi ja kiinitä
jalkalista takaisin paikalleen.
● Sätt tillbaka silen, vrid
medurs och utför
ovannämna åtgärder i
omvänd ordning.
TOIMENPITEET MUUTON
YHTEYDESSÄ TAI KUN KONE
ON PITKAAN KÄYTTÄMÄTTÄ
ÅTGÄRDER VID FLYTTNING
ELLER NÄR MASKINEN LÄNGE
STÅR OANVÄND
Muuton yhteydessä tai kun
pesukone on pitkään
käyttämättömänä esim.
lämmittämättömässä
huoneessa, tulee sekä
poisto- etta tulovesiletku
tyhjentää huolellisesti.
Om maskinen måste flyttas
eller står oanvänd under en
längre tid t ex i ett kallt rum,
måste både avlopps- och
tilloppsslangarna tömmas.
Irrota pistotulppa
pistorasiasta. Varaa matala
astia esim. pesuvati.
Drag ut konktakten ur
eluttaget och ta fram en låg
skål t ex ett tvättfat.
Irrota poistoletku ja tyhjennä
se huolellisesti. Tee samoin
tulovesiletkulle.
Lossa avloppsslangen och
töm ut allt vatten. Utför
samma åtgärd med
tilloppsslangen.
94
DA
NO
EN
EL
RENGØRINGAF FILTER.
Maskinen er udstyret med et
selvrensende filter, der
opsamler større ting så som
mønter knapper o.s.v. men
tillader trævler at passerer.
Filteret er meget nemt at
rense, og det anbefales
jævnligt at kontrollerer dette.
RENGJØRING AV FILTERET
Vaskemaskinen er utstyrt
med et spesielt filter som
fanger opp
fremmedlegemer som ellers
kunne stoppe til avløpet, som
mynter, knapper osv. Disse
kan da også lett hentes ut av
filteret. Slik går man fram ved
rengjøring av filteret:
FILTER CLEANING
K4
The washing-machine is
$
filter
equipped with a special
large
foreign
to retain
matter
( clog
. ,
which could
up the
.)
+
drain, such as coins, buttons,
can,
/
etc. These
therefore,
be . * easily
recovered.
The
" procedures
for cleaning
the
/
filter: are as follows:
● Åben lugen
● Åpne luken
● !/
Open the
flap
●
● Finns bara på vissa
modeller:
Dra ut den korrugerade
slangen, ta bort pluggen och
led ut vattnet i en behållare.
● Finns bara på vissa
modeller:
Dra ut den korrugerade
slangen, ta bort pluggen och
led ut vattnet i en behållare.
● Innan borttagandet av
filtret, lägg en handduk
under filterlocket för smala
upp det lilla vattnet som finns
inuti pumpen.
● Innan borttagandet av
filtret, lägg en handduk
under filterlocket för smala
upp det lilla vattnet som finns
inuti pumpen.
● Drej filterhåndtaget mod
uret, træk derefter filteret ud
og rens det.
● Vri filterhåndtaket mot
uret, trekk deretter filteret ut
og rens det.
● Brug panelet til at opsamle
evt. overskydende vand i
filteret.
● Bruk bunnen av
vaskemaskinen som et brett
til å samle opp overflødig
vann i filteret.
● Efter rengøring monteres
filteret igen i modsat
rækkefølge.
● Etter rengjøring setter du
filteret på plass igjen ved å
sørge for at sporet på filteret
dreies med urviserne. Gå
deretter fram i omvendt
rekkefølge av det som er
beskrevet ovenfor.
HVIS MASKINEN SKAL FLYTTES;
ELLER SKAL STÅ UBRUGT FOR
EN LÆNGERE PERIODE
VED FLYTTING ELLER HVIS
MASKINEN IKKE SKAL BRUKES
OVER LENGRE TID
Hvis maskinen ikke skal
bruges i en længere
periode, hvis maskinen kan
blive udsat for frost, eller hvis
maskinen skal transporteres,
skal maskinen tømmes helt
for vand.
Ved eventuell flytting eller
hvis maskinen skal stå ubrukt
over lengre tid i
uoppvarmede rom, må
slangene tømmes fullstendig
for alt vann.
Afbryd for strøm og vand.
Afmonter afløbs slangen og
placer denne på gulvet,
således at alt vandet i
maskinen kan løbe ud.
Vaskemaskinen må slås av
og støpselet trekkes ut.
Plasser utløpsrøret i et
vaskevannsfat til alt vannet
har rent ut.
Gentag denne fremgangsmåde for tilløbs slangen.
Gjenta det samme med
tilførselsrøret for vann.
● >
Only available
on certain
●
models:
:
Pull
out
the
corrugated
$ #/ hose,
remove
stopper
and
/, the
drain
the
water
into
a
/ container.
.
●9
Before
removing
filter,
●
an
the
,
place
absorbent
towel
below
the filter
+
cap to collect the small
" likely
to be
amountofwater
inside
the
.
pump
● W# ,
#o
anticlockwise
,
● Turn
the filter
it till
stops
in vertical
position.
.
● <
Remove
●
and
clean.
.
● , #
cleaning,
replace
● After
by
+
on
the
end
turning
the
notch
#of #
the filter clockwise.
Then
/
!
follow all.
procedures
described above in reverse
order.
.
−
! REMOVALS OR LONG PERIODS
WHEN THE MACHINE IS LEFT
STANDING
1
For eventual
removals
or
when the
machine
is left
standing
long
periods
for
,
in
unheated
rooms,
the
drain
hose
should
be
emptied
of
+ .
all remaining water.
$ + #.
The
appliance
must
be P . $ #/
switched
unplugged.
off
and
A bowl
is needed.
Detach
the drainage
hose from
, the
clamp
and
lower
it
the
over
bowl
until
all the water
is .
removed.
#
Repeat
the
operation
same
inlet
with
the
water
hose.
".
95
FI
KAPPALE 15
VIKA
KORJAUS
SYY
Pistotulppa ei ole pistorasiassa
Kytke pistotulppa pistorasiaan
Verkkokytkin ei ole ala-asennossa
Paina verkkokytkin alas
Sähkõvirta on katkaistu
Tarkista
Sulake on palanut
Tarkista
Täyttõluukku on auki
Sulje täyttõluukku
Samat syyt kuin 1. kohdassa
Tarkista
Vesihana on kiinni
Avaa vesihana
Ohjelmanvalitsin ei ole oikeassa
kohdassa
Valitse ohjelma uudelleen
Poistoletku on taiteilla
Suorista poistoletku
Nukkasihti on tukossa
Puhdista nukkasihti
4. Vettä lattialla
koneen lähellä
Tulovesiletkun tiiviste vuotaa
Vaihda tiiviste ja kiinnitä letku huolellisesti
5. Kone ei linkoa
Kone ei ole vielä poistanut vettä
Odota kunnes vesi on poistettu
Linkouksen poistokytkin alaspainettuna
(ei kaikissa malleissa)
Palauta linkouksen poistokytkin
Kone ei ole vaakasuorassa
Säädä kone suoraan
Kuljetustukia ei ole irrotettu
Irrota kuljetustuet
Pyykki ei ole jakautunut tasaisesti
rumpuun
Jaa pyykki tasaisesti rumpuun
1. Pesuohjelmat
eivät toimi
2. Koneeseen ei tule
vettä
3. Vesi ei poistu
koneesta
6. Voimakas tärinä
linkouksen aikana
–
7. Näytössä lukee
virhe 0, 1, 5, 7, 8, 9.
Soita huoltoon.
8. Näytössä lukee
virhe 2
Koneeseen ei tule vettä.
Tarkista vedensyöttö.
9. Näytössä lukee
virhe 3
Ei tyhjennystä.
Varmista, että poistopäässä ei ole
tukkeumia.
Varmista, että poistoletkussa ei ole
taitoksia.
10. Näytössä lukee
virhe 4
Koneessa liikaa vettä.
Sulje vesihana.
Soita huoltoon.
Tärkeää huomioida;
Kuivausjakson aikana rummun pyörimisnopeus muuttuu, jotta kuivattava pyykki jakautuu
tasaisesti rummussa, näin saavutetaan paras mahdollinen kuivaustulos.
Mikäli vika ei korjaannu, ota yhteyttä valtuutettuun Hoover - huoltoon. Ilmoita aina koneen malli, joka lõytty
koneen arvokilvestä. Arvokilpi sijaitsee (useimmiten) pesukoneen täyttõaukon yläreunassa.
Huom!
1 Ympäristõystävällisten, fosfaatteja sisältämättõmien pesuaineiden käyttõ voi aiheuttaa seuraavia
sivuvaikutuksia:
- huuhteluvesi saattaa näyttää samealta johtuen zeoliiteista, tämä ei kuitenkaan alenna huuhtelun tehoa
- pesun jälkeen saattaa pyykissä olla valkoisia jälkiä, jotka eivät kuitenkaan tartu kuituihin eivätkä muuta
värejä
- lievä vaahtoaminen viimeisessä huuhteluvedessä ei ole merkki huonosta huuhtelutuloksesta
- pyykinpesuaineiden sisältämät ei-ioniset pesuaktiiviset aineet huuhtoutuvat huonosti ja aiheuttavat
pieninäkin määrinä vaahtoamista
- lisähuuhteluista ei yleensä ole apua
2 Ellei koneesi toimi, tarkista aina ensin oheisen listan mukaiset asiat ennenkuin kutsut huoltomiehen.
96
SV
AVSNITT 15
FEL
ÅTGÄRDER
ORSAK
Stickkontakten är inte i uttaget
Sätt i stickkontakten
Strõmbrytaren är inte intryckt
Tryck in strömbrytaren
Elstrõmmen är bortkopplad
Kontrollera
Säkringen (proppen) har gått
Kontrollera
Luckan är inte helt stängd
Stäng luckan
Samma orsaker som i punkt 1
Kontrollera
Kranen är stängd
Öppna kranen
Programväljaren är i fel läge
Välj program på nytt
Veck på utloppsslangen
Räta ut slangen
Avloppssilen är igensatt
Rengõr silen
4. Vatten på golvet
nära maskinen
Tilloppsslangens packning läcker
Byt packning och dra åt ordentligt
5. Maskinen
centrifugerar inte
Maskinen har ännu inte pumpat ut
vattnet
Vänta tills vattnet pumpats ut
Knappen för bortkoppling av centrifugering intryckt (inte i alla modeller)
Tryck ut knappen
Maskinen står inte vågrätt
Justera fötterna
Transportstöden har inte tagits bort
Tag bort stöden
Tvätten ojämnt fördelad i trumman
Fõrdela tvätten jämnt
1. Tvättprogrammen
fungerar inte
2. Maskinen tar inte
in vatten
3. Vattnet pumpas
inte ut
6. Kraftiga
vibrationer vid
centrifugering
7. Displayen
meddelar fel:
0,1,5,7,8,9
–
Ring service.
8. Displayen
meddelar fel 2
Ingen påfyllning av vatten.
Kontrollera att vattentillförseln är på.
9. Displayen
meddelar fel 3
Ingen utpumpning.
Kontrollera att avloppet är öppet.
Kontrollera att avloppsslangen inte
är knickad.
10.Displayen
meddelar fel 4
Maskinen är överfylld med vatten.
Stäng av vattentillförseln till
maskinen. Ring service.
Upplysning
Under torkningsfasen kommer trumman att accelerera till en högre hastighet för att fördela
tvätten jämare och således optimera torkfasen.
Om Du inte kan åtgärda felet, kontakta auktoriserad Hoover serviceverkstad. Ange alltid maskinens modell, som
framgår av typskylten. Typskylten finns (oftast) i den övre kanten av påfyllningsöppningen.
Obs!
1 Användning av miljövänliga tvättmedel utan fosfater kan ha följande bieffekter:
- sköljvattnet kan verka grumligt på grund av zeoliterna, men detta minskar sköljningens effekt
- efter tvätten kan det finnas vitt pulver på tvätten, som dock inte fastnar i fibrerna eller påverkar färgerna
- skumbildning i det sista sköljvattnet är inte ett tecken på en dålig sköljning
- de anjoniska tvättaktiva tensiderna i tvättmedlen är ofta svåra att skölja bort och orsakar skumbildning även
när de förekommer i små mängder
extra sköljning hjälper i allmänhet inte
2 Innan Du beställer service, lönar det sig att gå igenom ovanstående lista.
97
DA
KAPITEL 15
FEJL OG KONTROL LISTE
Hvis Deres Hoover vaskemaskine ikke fungerer til deres tilfredshed, kontroller da følgende punkter inden De
tilkalder service teknikker:
FEJL
FEJL RETNING
MULIG ÅRSAG
Maskinen er ikke tændt eller stikket ikke
sat i
Sæt stikket i, og tænd
STOP/START knappen er ikke trykket ind
Tryk på STOP/START knappen
Ingen strøm til maskine
Kontroller måler
Sikring sprunget
Kontroller Sikring
Lågen ikke lukket
Kontroller
Se punkt 1
Kontroller punkt 1
Programvælger stillet forkert
Vælg program igen
Afløbs slange bøjet eller knækket
sammen
Kontroller slange
Filter stoppet
Kontroller filter
Der kan være valgt et program med
flydestop
Vælg program til udpumpning (Z)
4. Maskine står stille
Vandopvarmining
Vent 20 - 30 min.
5. Der løber vand ud
på guivet
Vandtilslutning ulæt
Kontroller hane
Forket sæbe Højtskummende
Kontroller sæbe og mænge
Se punkt 3
Kontroller
Alt vandet er ikke pumpet ud
Vent 5 min.
Nogle modeller har knap for fravalg
af cent
Kontroller om knappen er aktiv
Maskinen står ikke vandret eller står ikke
fast
Juster forreste stilbare ben.
Transportbeslag er ikke afmonteret
Afmonteret transportbesla
1. Maskinen starter
ikke. Ingen lys i
kontrol lampe
2. Der kommer ikke
vand i maskinen
3. Maskinen pumper
ikke vandet ud
6. Maskinen
centrifugerer ikke
7. Maskinen står
uroligt, under
centrifugering
Vasketøj er klumpet sammen
Kontroller sammen sætning og mænge
8. Vandet løber ud,
mens maskinen
fyldes
Hævertvirkning
Kontroller afløbs slange,
højde min 50 cm.
9. Display viser fejl:
0,1,5,7,8,9
–
Ring efter service.
10.Display viser fejl 2
Intet vandindtag.
Kontroller at der er åbent for
vandtilførslen.
11. Display viser fejl 3
Ingen udpumpning.
Kontroller at afløbet er rent.
Kontroller at afløbsslangen ikke er
bugtet.
12.Display viser fejl 4
Maskinen overfyldt med vand.
Sluk for maskinens vandtilførsel. Ring til
service.
Oplysning
Under tørrefasen vil tromlen køre med en højere hastighed for at Fordele tøjet og optimere tørre
resultatet
Hvis maskinen stadig ikke virker. Afbryd strøm og vand. Tilkald Aut. Hoover service. For hurtig service opgiv da
maskinens typenummer og serienummer, disse findes på typeskiltet bag lågerammen.
Brug af økologiske vaskemidler “uden fosfater” kan have følgende effekt:
1 Under skyl ser vandet en smule grumset ud, uden at dette dog har nogen betydning for skylleeffekten, og
udvaskning af sæberester.
2 En tynd hvid hinde kan opstå på vasketøjet, dette er imidlertid på ingen måde skadeligt for tektstiler eller farver.
98
NO
KAPITTEL 15
FEIL
1. Virker ikke på noe
program
ÅTGÄRDER
ÅRSAK
Støpselet ikke satt i
Sett i støpselet
Vaskemaskinen ikke slått på
Slå på bryteren
Strømmen gått
Kontroller
Sikring gått
Kontroller
Døren i vaskemaskinen åpen
Lukk døren
Se årsakene under feil 1
Kontroller
Tilførselskranen skrudd av
skru på kranen
Tidsuret feil innstilt
Still inn tidsuret riktig
3. Vann kommer ikke
ut av
vakemaskinen
Utløpsrøret bøyd
Rett ut utløpsrøret
Fremmedlegemer blokkerer filteret
Kontroller filteret
4. Vann på gulvet
rundt
vaskemaskinen
Lekkasje fra pakningen mellom kranen
og tilførselsslangen
Skift pakningen og trekk slangen godt til
på kranen
5. Sentrifugerer ikke
Maskinen er ikke ferdig med å tappe ut
vannet
Vent noen minutter til maskinen har
tappet ut vannet
Innstilt på “ingen sentrifugering” (gjelder
enkelte modeller)
Velg en innstilling med sentrifugering
Vaskemaskinen står ikke jevnt
Juster føttene på vaskemaskinen
Transportsikringen ikke fjernet
Fjern transportsikringen
Tøyet ikke jevnt fordelt
Fordel tøyet jevnt
2. Vann kommer ikke
inn i vaskemaskinen
6. Kraftige
vibrasjoner under
sentrifugering
7. Displayet viser
følgende feil nr.:
0,1,5,7,8,9
–
Ring Kundeservice.
8. Displayet viser feil
nr. 2
Ingen påfylling av vann.
Kontroller at vanntilførselen er åpnet.
9. Displayet viser feil
nr. 3
Ingen pumpe ut.
Kontroller at avløpet er åpent.
Kontroller at avløpsslangen ikke er bøyd.
10. Displayet viser feil
nr. 4
Maskinen er overfylt med vann.
Steng vanntilførselen til maskinen.
Ring Kundeservice.
Opplysning
Under tørke fasen vil trommelen øke hastighet for å fordele tøyet og oppnå optimalt tørke
resultate.
Hvis feilen fortsetter, ta kontakt med et av Hoover servicesentre. For best mulig service ber vi deg oppgi
vaskemaskinens modellnummer som finnes på typeskiltet eller garantibeviset.
Viktig
1 Bruk av miljøvennlige vaskemidler uten fosfater kan gi følgende virkninger:
- Avløpsvannet kan bli mer grumsete som følge av at det er zeolitt i vannet. Dette påvirker ikke effektiviteten
til skyllingen.
- Det kan være et hvitt pulver (zeolitt) på tøyet når vaskeprogrammet er over.
- Dette trenger ikke inn i stoffet og påvirker ikke fargen.
- Det kan være skum i det siste skyllevannet. Dette betyr ikke nødvendigvis at skyllingen ikke har vært
tilstrekkelig.
- De ikke-ioniske overflateaktive stoffene som finnes i vaskepulvere er ofte vanskelige å fjerne fra tøyet, og
kan selv i små mengder gi tydelige tegn pa skumdannelse.
- Det har ingen hensikt å gjennomføre flere skyllinger i slike tilfeller.
2 Hvis vaskemaskinen ikke fungerer, gå gjennom kontrollene i feilsøkingstabellen før du tar kontakt med et
Hoover-servicesenter.
99
EN
CHAPTER 15
FAULT
REMEDY
CAUSE
Mains plug not plugged in
Insert plug
Mains switch not on
Turn on mains switch
No power
Check
Electric circuit fuses failure
Check
Load door open
Close load door
See cause 1
Check
Inlet tap turned off
Turn on water inlet tap
Timer not set correctly
Set timer on correct position
Discharge tube bent
Straighten discharge tube
Odd material blocking filter
Check filter
4. Water on floor
around washing
machine
Leak from the washer between the tap
and inlet tube
Replace washer and tighten the tube
on the tap
5. Does not spin
The washing machine has not
discharged water
Wait a few minutes until the machine
discharges water
“No spin” setting (some models only)
Turn the programme dial onto spin
setting
Washing machine not perfectly level
Adjust special feet
Transport bracket not removed
Remove transport bracket
Washing load not evenly distributed
Distribute the washing evenly
1. Does not function
on any
programme
2. Does not load
water
3. Does not
discharge water
6. Strong vibrations
during spin
–
7. Display reads error
0, 1, 5, 7, 8,9
Call service.
8. Display reads
error 2
No water fill.
Check water supplies are on.
9. Display reads
error 3
No pump out.
Check drain is clear.
Check drain hose is not kinked.
10. Display reads
error 4
Machine overfilled with water.
Turn off water supply to machine.
Call service.
Advisory note
During drying phase the drum will accelerate to a higher speed to distribute the load and to
optimize the drying performance
If the fault should persist, contact a Technical Assistance Centre. For prompt servicing, give the
model of the washing machine, to be found on the label placed on the cabinet inside of the
porthole or on the guarantee certificate.
Important
1 The use of environment friendly detersives without phosphates may produce the following effects:
- The discharge rinse water may result cloudier due to the presence of zeolites in suspension. This does not
compromise the efficiency of the rinses.
- The presence of white powder (zeolites) on the washing at the end of the washing cycle. This does not
remain incorporated in the fabric and does not alter the colour.
- The presence of foam in the last rinse water which is not necessarily a sign of inadequate rinsing.
- The non-ionic surface-active agents present in the composition of washing machine detersives are often
difficult to remove from the washing itself and, even in small quantities, may produce visible signs of the
formation of foam.
- Carrying out further rinses, in cases such as this, is not useful.
2 If your washing machine fails to function, carry out the above-mentioned checks before calling the Technical
Assistance Service.
100
Suosituksia pesuaineen käytöstä eri lämpötiloissa.
Erittäin likaisen valkopyykin pesemiseen suosittelemme puuvillaohjelmia 60°C:ssa tai sitä korkeammassa
lämpötilassa ja tavallista jauhemaista pesuainetta. Se sisältää valkaisuaineita, jotka tuottavat kohtalaisissa/
korkeissa lämpötiloissa erinomaisen tuloksen. 40–60°C:n pesuissa käytettävän pesuaineen on oltava
sopivaa kankaan tyypin ja likaisuuden mukaan. Tavalliset jauhemaiset pesuaineet sopivat valkopyykille ja
värinsä hyvin pitävälle, erittäin likaiselle pyykille, kun taas vain vähän likaiselle värilliselle pyykille sopivat
nestemäiset pesuaineet tai “värejä suojaavat” jauheet. Alle 40°C:n pesuun suosittelemme nestemäisten
pesuaineiden tai matalan lämpötilan pesemiseen erityisesti sopiviksi merkittyjen pesuaineiden käyttöä.
Käytä villan ja silkin pesemiseen vain näille kankaille erityisesti tarkoitettuja pesuaineita. Noudata
annostelussa pesuaineen pakkausmerkintöjen ohjeita.
Rekommendationer för användning av tvättmedel vid olika temperaturer.
Vid mycket nedsmutsad vittvätt rekommenderar vi bomullstvättprogram på minst 60°C samt vanligt
tvättmedel med blekmedel som aktiveras vid medelhöga/höga temperaturer för bästa resultat. För
tvättar mellan 40°C och 60°C ska tvättmedel väljas utifrån typen av textilier samt graden av nedsmutsning.
Normalt pulvertvättmedel passar för ljusa eller färgbeständiga textilier som är mycket nedsmutsade,
medan flytande tvättmedel och ”färgskyddande” pulvertvättmedel är lämpliga för färgade textilier som är
lätt nedsmutsade. För tvätt vid lägre temperaturer än 40°C rekommenderar vi flytande tvättmedel eller
specialtvättmedel som är avsett för tvätt vid låga temperaturer. Använd tvättmedel avsett för ylle eller
siden vid tvätt av textilier i sådana material. Följ doseringsråden på tvättmedlets förpackning.
Anbefalinger vedrørende brug af vaskemiddel ved forskellige temperaturer
Når du ønsker at vaske meget beskidt hvidt, anbefaler vi, at du benytter et bomuldsprogram på 60°C
eller mere samt almindeligt vaskepulver (koncentreret), der indeholder blegemiddel, der ved medium/
høje temperaturer vil give dig rigtig gode resultater. For vaske mellem 40°C og 60°C bør du anvende
den type vaskemiddel, der er passende til den type tekstil, du ønsker at vaske samt hvor tilsmudset
det er. Normalt vaskepulver er passende til “hvidt” og farvefaste tekstiler, der er meget beskidte, imens
flydende vaskemidler eller ”farvebeskyttende” pulvere er passende farvede tekstiler, der er mindre
beskidte. For vaske ved temperaturer under 40°C, anbefaler vi brug af flydende vaskemidler eller vaskemidler
specielt egnede til vask ved lave temperaturer. Når du ønsker at vaske uld eller silke, benyt da kun
vaskemidler specielt egnet til disse typer af tekstiler. For dosering, følg venligst instruktionerne på
vaskemiddelbeholdernes brugsvejledning.
Anbefalinger om bruk av vaskemidler ved forskjellige temperaturer.
Når du vasker hvitt tøy som er svært skittent, anbefaler vi bomullsprogrammer på 60°C eller mer og
vanlig vaskemiddel (kraftig) som inneholder blekemidler som gir utmerket resultat på middels/høye
temperaturer. For vask mellom 40°C og 60°C må vaskemiddelet være egnet til tøytypen og grad av
tilsmussing.Vanlig vaskepulver egner seg til “hvitt” eller fargebestandig tøy som er svært tilsmusset, mens
flytende vaskemidler eller “fargebeskyttende” pulver egner seg for kulørt tøy med lett grad av tilsmussing.
For vasking på temperaturer under 40°C anbefaler vi bruk av flytende vaskemiddel eller vaskemidler
som er spesifikt merket som passende for vasking på lave temperaturer. Til vask av ull eller silke skal du
kun bruke vaskemidler som er beregnet på slikt tøy. Når det gjelder dosering, følger du anvisningene på
vaskemiddelemballasjen.
Recommendations on the use of detergent at various temperatures
When washing heavily soiled whites, we recommend using cotton programs of 60°C or above and a
normal washing powder (heavy duty) that contains bleaching agents that at medium/high temperatures
provide excellent results. For washes between 40°C and 60°C the type of detergent used needs to be
appropriate for the type of fabric and level of soiling. Normal powders are suitable for “white” or colour fast
fabrics with high soiling, while liquid detergents or “colour protecting” powders are suitable for coloured
fabrics with light levels of soiling. For washing at temperatures below 40°C we recommend the use of
liquid detergents or detergents specifically labeled as suitable for low temperature washing. For washing
wool or silk, only use detergents specifically formulated for these fabrics. For dosage amounts please
follow the instructions on the detergent package label.
Valmistaja ei ole vastuussa tässä ohjekirjassa mahdollisesti esiintyvistä painovirheistä.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä tarvittavia muutoksia tuotteisiinsa
muuttamatta sen olennaisia ominaisuuksia.
Tillverkaren påtager sig inget ansvar för tryckfel i denna bruksanvisning. Tillverkaren
förbehåller sig också rätten att göra förändringar av produkten så länge dess
viktigaste egenskaper inte förändras.
Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for evt. trykfejl i nærværende instruktions
bog.
Produsent og importør fraskriver seg ethvert ansvar for trykkfeil i bruksanvisningen.
Produsenten forbeholder seg retten til å foreta modifiseringer av produkter uten
nærmere varsel om dette.
L " The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in
. this booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate
, + modifications to its products without changing the essential characteristics.
.
Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun Euroopan unionin direktiivin
2002/96/EY mukaisesti.
Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa estämään mahdolliset kielteiset ympäristö- ja
terveysvaikutukset, joita vääränlainen jätteenkäsittely voisi muutoin aiheuttaa.
Tuotteeseen merkitty tunnus osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan
se tulee toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen.
Tuote tulee hävittää paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Lisätietoja tämän tuotteen käsittelystä, keräämisestä ja kierrätyksestä saa kunnan
ympäristöviranomaisilta, jätehuoltoyhtiöstä ja liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Den här enheten är märkt enligt det europeiska direktivet 2002/96/EC om återvinning av elutrustning
(Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
Genom att lämna produkten till återvinning kan du förhindra potentiella skador för människor och
miljö, som i annat fall kan uppstå genom felaktig hantering.
Symbolen på produkten anger att produkten inte får behandlas som hushållsavfall. I stället bör den
lämnas till ett uppsamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
Följ de lokala förordningarna för avfallshantering.
Du kan få mer detaljerad information om hantering och återvinning av produkten hos kommunen,
på återvinningsanläggningen eller på produktens inköpsställe.
Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om kasserte elektriske og
elektroniske produkter (WEEE).
Ved å forsikre deg om at dette produktet er avhendet på korrekt måte bidrar du til å hindre
potensielle skader på miljø og andres helse. Det kan få negative følger hvis en kvitter seg med
produktet på en uskikket måte.
Symbolet på apparatet viser at det ikke kan behandles som husholdningsavfall. Det skal i stedet
leveres til resirkuleringspunktet for elektrisk og elektronisk utstyr.
Avhending må skje i henhold til lokale miljøbestemmelser for avfallsdeponering.
For mer informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulasjon av dette produktet kan du
kontakte kommunen din, det nærmeste renholdsverket eller butikken hvor du kjøpte produktet.
This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE).
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be
handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment
Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.
For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city
office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
FI
SV
DA
NO
FI
EL
EN
SV
13.10 - 41039848 - Canon Italia - Business Services Channel
in en
Italy
- Imprimé en Italie
aly- -Printed
Imprimé
Italie
Denne maskine er markeret i overensstemmelse med det europæiske direktiv2002/96/EC
vedrørende elektrisk affald og elektronisk udstyr (WEEE).
Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, bidrager du til at forhindre eventuelle skadelige
konsekvenser for miljøet og helbredet, som ellers kan forårsages af uhensigtsmæssig bortskaffelse af
dette produkt.
Symbolet på produktet angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. I stedet
bør det overdrages til en genbrugsstation med henblik på genanvendelse af elektrisk og elektronisk
udstyr Bortskaffelse bør ske i henhold til de lokale miljømæssige regler.
Du kan få yderligere oplysninger om håndtering, genskabelse og genanvendelse af dette produkt
ved at kontakte dit lokale rådhus, genbrugsstationen eller den forhandler, du købte produktet af.
DA
NO
EL
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising