Hoover | HBCPP3180/1D | Hoover HBCPP3180/1D Manuale utente

Hoover HBCPP3180/1D Manuale utente
GUIDA RAPIDA DI MANUTEZIONE E D’USO
IT
MAINTENANCE AND USER’S GUIDE
EN
MANUEL D’ENTRETIEN ET D’UTILISATION
FR
GUÍA RÁPIDA DE USO Y MANTENIMIENTO
ES
BEDIENUNGS- UND INSTALLATIONSANLEITUNG
DE
GUIA RÁPIDO DE MANUTENÇÃO E DE USO
PT
HANDLEIDING VOOR ONDERHOUD EN GEBRUIK
NL
ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡHΣHΣ
EL
KRÓTKA INSTRUKCJA KONSERWACJI I UŻYTKOWANIA
PL
STRUČNÝ NÁVOD PRO POUŽITÍ A ÚDRŽBU
CZ
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
БГ
COMBINE FRIGORIFICE MANUAL DE UTILIZARE
RO
ITALIANO
pag. 1--10
Grazie per l‘acquisto di questo frigorifero, realizzato con tecnologie
all‘avanguardia, che garantiscono un facile utilizzo nel rispetto della
natura.
Vi consigliamo un‘attenta lettura di questa guida rapida e della
scheda tecnica per familiarizzare con il Vostro nuovo frigorifero.
ENGLISH
pg. 11--20
Congratulations on purchasing this fridge, which has been designed
using the latest technologies for an easy-to-use, environmentally
friendly appliance.
We recommend you read this guide and the technical datasheet
carefully to find out everything you need to know about your new
fridge.
FRANÇAIS
page 21--30
Toutes nos félicitations pour avoir choisi ce réfrigérateur, réalisé avec
des technologies de pointe qui garantissent facilité d’emploi et
respect de l’environnement.
Nous vous conseillons de lire attentivement ce guide ainsi que la
fiche technique pour vous familiariser avec votre nouveau
réfrigérateur.
ESPAÑOL
pág. 31--40
Gracias por haber adquirido este frigorífico de tecnología avanzada,
que garantiza un manejo fácil y el máximo respeto al medio
ambiente.
Le aconsejamos que lea atentamente esta guía rápida y la ficha
técnica para familiarizarse con su nuevo frigorífico.
DEUTSCH
Seite 41--50
Wir beglückwünschen Sie zum Kauf dieses Kühlschranks, der unter
Anwendung hochmoderner Technologien hergestellt wurde. Dadurch
wird eine unkomplizierte Verwendung im Einklang mit der Umwelt
gewährleistet.
Wir empfehlen Ihnen, diese Schnellanleitung und die technischen
Daten aufmerksam durchzulesen, damit Sie mit Ihrem neuen
Kühlschrank vertraut werden.
PORTUGUÊS
pág. 51--60
Parabéns por ter comprado este frigorífico produzido com tecnologia
de vanguarda, que assegura uma utilização fácil, e respeita o
ambiente.
Aconselhamos uma leitura cuidadosa deste guia rápido e da ficha
técnica para familiarizar-se com o novo frigorífico.
NEDERLANDS
blz. 61--70
Wij feliciteren u met de aankoop van deze koelkast, vervaardigd met
toepassing van geavanceerde technologieën, die een eenvoudig en
milieuverantwoord gebruik garanderen.
Wij raden u aan deze snelgids en de technische gegevens aandachtig
door te lezen, om vertrouwd te raken met uw nieuwe koelkast.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
σελ. 71--80
Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του ψυγείου, το οποίο έχει
κατασκευαστεί με πρωτοποριακές τεχνολογίες, που εξασφαλίζουν
εύκολη χρήση και σεβασμό προς το περιβάλλον. Διαβάστε
προσεκτικά αυτό τον γρήγορο οδηγό και την καρτέλα τεχνικών
στοιχείων, για να εξοικειωθείτε με το νέο σας ψυγείο.
POLSKI
str. 81--90
Gratulujemy zakupu chłodziarki, wykonanej przy użyciu
najnowocześniejszych
technologii,
które
gwarantują
łatwe
funkcjonowanie w zgodzie z naturą.
Zalecamy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i kartę
technologiczną w celu bliższego zaznajomienia się z Waszą nową
chłodziarką.
ČEŠTINA
str. 91--100
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto chladničku vyrobenou za
použití pokrokových technologií, které zaručují snadné použití a jsou
ohleduplné k přírodě.
Doporučujeme Vám, abyste si pozorně přečetli tento stručný návod i
technické údaje a dobře se seznámili s Vaší novou chladničkou.
INDICE
IT
INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA ................................ 2--2
INSTALLAZIONE .................................................................. 3--3
USO........................................................................................ 3--3
CONSERVAZIONE ................................................................ 4--4
CONGELAMENTO ................................................................ 5--5
SBRINAMENTO .................................................................... 5--5
MANUTENZIONE E PULIZIA ................................................ 6--6
RISPARMIO ENERGETICO .................................................. 6--6
RIDUZIONE DELLA RUMOROSITÀ .................................... 6--6
SPORTELLO REVERSIBILE ................................................ 6--7
DIMENSIONI DEL PRODOTTO E COMPARTIMENTO
INTEGRATO .......................................................................... 7--8
INSTALLAZIONE DELL'ELETTRODOMESTICO A INCASSO.. 8--8
ABBINAMENTO DEI PANNELLI DELLA COLONNA DI
INCASSO AGLI SPORTELLI DELL'ELETTRODOMESTICO .. 9--9
PRECAUZIONI PER L'USO CORRETTO ............................ 9--9
INUTILIZZO TEMPORANEO DELL'ELETTRODOMESTICO .. 9--9
SOLUZIONE DEI PROBLEMI................................................ 10--10
IT 1
Grazie per aver acquistato questo prodotto.
Prima di utilizzare il frigorifero, leggere attentamente questo manuale di istruzioni per ottimizzare il funzionamento dell'elettrodomestico.
Conservare tutta la documentazione per future consultazioni o per altri proprietari. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico
o applicazioni simili, ad esempio:
- area cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro,
- aziende agricole, hotel, motel,
- bed & breakfast per l'uso da parte dei clienti, altri ambienti residenziali,
- servizi di catering e altri impieghi diversi dalla vendita al dettaglio.
Questo elettrodomestico deve essere utilizzato esclusivamente per la conservazione di alimenti. Altri utilizzi sono pericolosi e il produttore non
sarà responsabile di tali rischi. Si raccomanda di consultare le condizioni della garanzia.
INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA
Il frigorifero contiene gas refrigerante (R600a: isobutano) e gas isolante (ciclopentano) ecocompatibili ma
comunque infiammabili.
Per evitare rischi attenersi scrupolosamente alle seguenti istruzioni:
• Prima di qualunque intervento, staccare dalla presa la spina del cavo di alimentazione.
• L'impianto di refrigerazione collocato nella parte posteriore e nella parte interna del frigorifero contiene
refrigerante. Per tale motivo, evitare con attenzione di danneggiare i tubi.
• In caso di perdita nell'impianto di refrigerazione, non toccare la presa di corrente ed evitare l'uso di fiamme libere.
Aprire la finestra e arieggiare l'ambiente. Rivolgersi al centro assistenza per chiedere la riparazione.
• Non adoperare coltelli o oggetti appuntiti per rimuovere brina o ghiaccio. Tali oggetti possono danneggiare il
circuito del refrigerante ed eventuali fuoriuscite potrebbero provocare danni agli occhi o incendi.
• Non installare l'elettrodomestico in luoghi umidi, unti o polverosi, e non esporlo all'acqua e alla luce solare
diretta.
• Non installare l'elettrodomestico accanto a caloriferi o materiali infiammabili.
• Non adoperare adattatori né cavi di prolunga.
• Non tirare o piegare eccessivamente il cavo di alimentazione e non toccare la spina con le mani umide.
• Per scongiurare il rischio di incendi o scosse elettriche, non danneggiare la spina e/o il cavo di alimentazione.
• Mantenere pulita la presa di corrente in quanto l'eccesso di residui di polvere può causare incendi.
• Non adoperare dispositivi meccanici o altre apparecchiature per accelerare il processo di sbrinamento.
• Evitare assolutamente l'uso di fiamme libere o apparecchiature elettriche (ad es. riscaldatori, pulitrici a vapore,
candele, lampade a olio e altri strumenti simili) per accelerare la fase di sbrinamento.
• Non adoperare né conservare spray infiammabili (ad esempio bombolette di vernice spray) accanto al
frigorifero, in quanto potrebbero causare incendi o esplosioni.
• Non adoperare apparecchiature elettriche all'interno dei comparti per la conservazione degli alimenti, a meno
che non siano del tipo consigliato dal produttore.
• Non conservare in frigorifero materiali infiammabili o ad elevata volatilità (ad es. etere, benzina, GPL, propano,
bombolette spray, adesivi, alcool puro ecc.), in quanto possono causare esplosioni.
• Non conservare medicinali o materiali di ricerca nel frigorifero. Quando si conserva un materiale che richiede
un rigido controllo della temperatura di conservazione, tale materiale potrebbe deteriorarsi o produrre reazioni
incontrollate potenzialmente pericolose.
• Mantenere libere da ostruzioni le aperture di ventilazione sull'involucro del frigorifero o nella struttura a
incasso.
• Non collocare oggetti e/o contenitori pieni d'acqua sopra l'elettrodomestico.
• Non eseguire riparazioni del frigorifero. Tutti i tipi di intervento devono essere effettuati esclusivamente da
personale qualificato.
• L'elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche,
sensoriali, mentali o prive di esperienza solo se sono state istruite all'uso, hanno ricevuto adeguate istruzioni per
adoperare l'elettrodomestico in sicurezza e sono perfettamente consapevoli dei pericoli.
Impedire ai bambini di giocare con l'elettrodomestico. La pulizia e la manutenzione non devono essere
effettuate dai bambini in assenza di sorveglianza.
Ruotando la manopola fino alla fine in senso antiorario, si sente uno scatto indicante che il prodotto è spento.
Dopo l'installazione dell'elettrodomestico, il cavo elettrico e la presa di corrente devono essere facilmente
accessibili.
La presa deve essere compatibile con la spina dell'elettrodomestico. In caso contrario, rivolgersi a un tecnico
autorizzato affinché provveda alla sostituzione della spina. Non adoperare prolunghe né prese multiple.
Non toccare le parti interne o gli alimenti congelati con le mani bagnate o umide per evitare bruciature.
IT 2
Smaltimento del vecchio elettrodomestico
Il prodotto deve essere smaltito correttamente per evitare potenziali
danni all'ambiente e alla salute umana causati dallo smaltimento
inappropriato del prodotto al termine della sua ciclo di vita.
Il corretto smaltimento dell'elettrodomestico consente di recuperare
preziose materie prime!
Sull'unità è riportato il simbolo di conformità alla direttiva europea
2012/19/CE sullo smaltimento di apparecchiature elettriche ed
elettroniche di scarto (WEEE).
Il simbolo sul prodotto indica che questo elettrodomestico non può
essere gestito come un normale rifiuto domestico, ma deve essere
consegnato al punto di raccolta più vicino per il riciclo delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle normative locali
in materia di smaltimento dei rifiuti.
Per informazioni più dettagliate sulla gestione, sul recupero e sul riciclo
del prodotto, rivolgersi all'ufficio pubblico competente, alla società
responsabile dello smaltimento dei rifiuti urbani o al rivenditore da cui è
stato acquistato l'elettrodomestico.
Tagliare e smaltire il cavo di alimentazione con la spina.
Non danneggiare i tubi prima dello smaltimento, in quanto contengono
gas refrigerante.
Per lo smaltimento dell'imballaggio, attenersi alle normative locali.
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto contengono
sostanze inquinanti (pericolose per l'ambiente) e componenti che
possono essere riutilizzati. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche
di scarto devono essere sottoposte a specifici trattamenti per rimuovere
e smaltire in modo appropriato tutte le sostanze inquinanti e per
recuperare e riciclare i materiali.
Tutti gli utenti possono contribuire a evitare che le apparecchiature
elettriche ed elettroniche di scarto diventino un problema ambientale
seguendo alcune regole di base:
-Le apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto non devono
essere gestite come rifiuti domestici.
-Le apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto devono essere
consegnate ai punti di raccolta pertinenti gestiti dai Comuni o da società
regolarmente registrate. In molti paesi, per le apparecchiature elettriche
ed elettroniche di scarto di grandi dimensioni è prevista la raccolta a
domicilio.
- Quando si acquista un nuovo elettrodomestico, quello vecchio può
essere restituito al rivenditore che è tenuto a prelevarlo gratuitamente
alla consegna di quello nuovo, purché sia di tipo equivalente e abbia le
stesse funzioni di quello fornito.
• La presa è dotata di messa a terra conforme alle norme.
• La presa può sopportare il carico elettrico massimo indicato sulla
targhetta del frigorifero.
• La tensione elettrica rientra nelle specifiche indicate sulla targhetta del
frigorifero.
• Non piegare né comprimere il cavo.
• Il cavo deve essere controllato regolarmente e deve essere sostituito
solo da un tecnico autorizzato.
• Il produttore declina qualunque responsabilità derivante dall'inosservanza
di queste misure di sicurezza.
Avvio dell'elettrodomestico
Rimuovere tutti gli imballi presenti all'interno dell'elettrodomestico e
pulirlo con acqua e bicarbonato di sodio o sapone neutro.
Dopo l'installazione, attendere 2-3 ore che la temperatura del
frigorifero/congelatore si stabilizzi prima di collocarvi alimenti freschi o
congelati.
Se il cavo di alimentazione si scollega, attendere almeno cinque minuti
prima di riavviare il frigorifero/congelatore. A questo punto
l'elettrodomestico è pronto all'uso.
USO
Accensione/spegnimento (senza display)
• Il termostato di controllo dell'elettrodomestico è collocato all'interno del
comparto frigo (Fig. 1).
Ruotare la manopola del termostato oltre la posizione “0”.
La luce si accende quando si apre lo sportello del frigorifero. Ruotando
la manopola fino a “0”, il prodotto si spegne completamente.
Fig. 1
Regolazione della temperatura (senza display)
Conformità
5
Le parti di questo elettrodomestico destinate al contatto con
prodotti alimentari sono conformi ai requisiti del regolamento
CE 1935/2004. L'apparecchiatura è conforme alle direttive
europee 2004/1 08/CE, 2006/95CE e successive modifiche.
Fig. 2
INSTALLAZIONE
AVVERTENZE:
• Non installare l'elettrodomestico in luoghi umidi, in quanto l'isolamento
potrebbe diminuire e potrebbero verificarsi perdite.
Sulle parti esterne del prodotto, inoltre, potrebbe accumularsi condensa.
• Non collocare l'elettrodomestico all'aperto o vicino a fonti di calore, e
non esporlo alla luce solare diretta.
Per il corretto funzionamento dell'elettrodomestico, le temperature
ambiente devono essere quelle indicate:
da +10 a +32 °C per la classe climatica SN
da +16 a +32 °C per la classe climatica N
da +16 a +38 °C per la classe climatica ST
da +16 a +43 °C per la classe climatica T
(vedere la targhetta del prodotto)
• Non collocare contenitori pieni di liquidi sopra l'elettrodomestico.
• Dopo la collocazione dell'elettrodomestico nella sede definitiva,
attendere almeno 3 ore prima di metterlo in funzione.
• La regolazione della temperatura per entrambi i comparti si effettua
ruotando la manopola del termostato (Fig. 2).
Selezionare la posizione desiderata:
• Per ridurre la temperatura interna del frigorifero e del congelatore,
ruotare la manopola verso la posizione 5.
• Per aumentare la temperatura interna del frigorifero e del congelatore,
ruotare la manopola verso la posizione 0.
Ventola del comparto frigo
(se presente)
La ventola è preimpostata su OFF (spenta).
Per attivarla, premere l'interruttore (Fig. 3).
Per ottimizzare i consumi energetici, è preferibile attivare la ventola solo
quando la temperatura ambiente supera i 28-30 °C.
Collegamento elettrico
Dopo il trasporto, collocare l'elettrodomestico in posizione verticale e
attendere almeno 2-3 ore prima di collegarlo all'impianto elettrico. Prima
di inserire la spina nella presa elettrica, accertarsi che:
Fig. 3
IT 3
CONSERVAZIONE
• Per preservare il sapore, le proprietà nutritive e la freschezza degli
alimenti, è consigliabile conservarli nel comparto frigorifero come mostrato
in Fig. 6, avvolgendoli in fogli di alluminio o di plastica o collocandoli in
adeguati contenitori chiusi per evitare la contaminazione reciproca.
Zona frigorifero
Frutta e verdura
• Per ridurre la perdita di liquidi della frutta e della verdura, conservare
questi prodotti avvolti in materiali plastici, ad esempio pellicole o sacchetti,
e collocarli nell'area destinata alla frutta e verdura. In questo modo si evita
che si deteriorino rapidamente.
ZONA FRIGO
Fig. 6
NOTA:
Se il frigorifero contiene grandi quantità di alimenti o se lo
sportello viene aperto spesso, è normale che l'indicatore non
indichi OK. Attendere almeno 10 ore prima di regolare la
manopola su un'impostazione più alta.
Zona congelatore
Consultare la tabella seguente per i vari comparti
Il processo di congelamento può avvenire solo nei comparti
Fig. 4
2-3
MESI
Zona refrigerata per alimenti freschi
(solo in alcuni modelli)
La zona indicata sotto è consigliata per la conservazione di carne, pesce,
pollame ecc. Non conservare frutta e verdura perché potrebbero
congelarsi.
4-6
MESI
6-8
MESI
10 - 12
MESI
Prodotti a incasso
Consigli pratici
Indicatore della temperatura nella zona più fredda
(solo in alcuni modelli)
Collocare gli alimenti sui ripiani in modo omogeneo per consentire una
corretta circolazione dell'aria e un adeguato raffreddamento.
• Evitare il contatto tra gli alimenti e le pareti posteriori del comparto
frigorifero.
Alcuni modelli sono dotati di un indicatore della temperatura nella zona più
fredda del comparto frigorifero per controllare la temperatura media.
Questo simbolo indica la zona più fredda del frigorifero (Fig. 5).
• Non introdurre cibi caldi perché possono causare il deterioramento degli
alimenti presenti e aumentare il consumo energetico.
• Rimuovere le confezioni degli alimenti prima di inserirli nel frigo.
• Non inserire piatti o altri contenitori senza averli prima lavati.
• Non ostruire con gli alimenti le aperture di ventilazione dell'aria fredda.
• Per una corretta circolazione dell'aria, non coprire il ripiano in vetro del
cassetto della frutta.
• Non conservare bottiglie nel comparto congelatore in quanto il
congelamento del loro contenuto potrebbe farle scoppiare.
• In caso di blackout prolungato, tenere il più possibile chiusi gli sportelli.
Fig. 5
Accertarsi che sia chiaramente visibile l'OK sull'indicatore della
temperatura (Fig. 6).
Se non appare OK, la temperatura è troppo alta, per cui è opportuno
impostare una temperatura più fredda e attendere circa 10 ore.
Controllare nuovamente l'indicatore: se necessario, effettuare una nuova
regolazione.
• L'installazione dell'elettrodomestico in luoghi caldi e umidi, l'apertura
frequente degli sportelli e l'introduzione di grandi quantità di alimenti
possono causare la formazione di condensa e ridurre il rendimento del
frigorifero.
• Per ridurre i consumi energetici, non lasciare aperti gli sportelli e non
aprirli con eccessiva frequenza.
IT 4
CONGELAMENTO
• Gli alimenti devono essere freschi.
• Per congelare rapidamente gli alimenti, introdurne piccole
quantità per volta. Non superare la quantità massima indicata sulla
targhetta.
5
• Durante il congelamento, non aprire lo sportello del congelatore.
• Il cibo deve essere sigillato ermeticamente.
• Separare il cibo da congelare da quello già congelato.
Fig. 7
• Etichettare sacchetti o contenitori per tenere un inventario degli
alimenti congelati.
• Una volta scongelato un alimento, non ricongelarlo e consumarlo
in breve tempo.
NOTA:
•PRODOTTI SENZA DISPLAY
Di solito non è necessario ruotare la manopola del termostato.
Solo in caso di congelamento eccessivo dei prodotti nel comparto
congelatore, è preferibile ruotare lievemente la manopola del
termostato verso lo 0. (Fig. 7)
Al termine del congelamento, riportare la manopola nella posizione
solita.
La massima quantità di alimenti che è possibile congelare è
indicata sulla targhetta (vedere Fig. 8).
SBRINAMENTO
Sbrinamento del comparto frigorifero
Durante il normale funzionamento, il frigorifero si sbrina
automaticamente. Non è necessario eliminare la brina o asciugare le
gocce d'acqua sulla parete posteriore (a seconda del funzionamento).
L'acqua viene convogliata sulla parte posteriore tramite l'apposito foro di
drenaggio, quindi evapora con il calore del compressore.
• Mantenere pulito il tubo di drenaggio (Fig. 8) nel comparto frigorifero in
modo che non si riempia d'acqua.
In questo prodotto, lo sbrinamento del comparto frigo avviene
automaticamente.
(Figura 8)
La presenza di un lieve strato di ghiaccio o di gocce d’acqua sulla
parte posteriore del comparto frigo in funzione è normale.
Accertarsi che il drenaggio dell'acqua sia sempre pulito e che gli
alimenti non siano a contatto con la parete posteriore o con le
pareti laterali del comparto frigo.
Quando lo strato di ghiaccio nel congelatore supera i 3 mm di
spessore, è preferibile sbrinarlo.
N.B. La targhetta dell'elettrodomestico si trova in questa posizione e riporta tutti i dati da indicare all'assistenza clienti in caso di guasto.
Importante: se la temperatura ambiente è elevata, l'elettrodomestico potrebbe rimanere in funzione continuamente
producendo un accumulo eccessivo di ghiaccio sulla parete interna del frigorifero. In questo caso, ruotare la manopola su
un'impostazione più calda (1-2).
Fig. 8
IT 5
Sbrinamento del comparto congelatore
(prodotti statici senza tecnologia NO-FROST)
Quando lo strato di ghiaccio nel comparto congelatore è superiore
a 3 mm il consumo energetico aumenta, per cui è opportuno
sbrinarlo.
1) Ruotare la manopola sulla posizione „0“ (Fig. 9).
5
Per evitare incrinature delle superfici interne e delle parti in plastica,
attenersi alle seguenti raccomandazioni:
• Pulire il grasso degli alimenti depositato sui componenti in plastica.
• Le parti interne, le guarnizioni e le parti esterne possono essere pulite con
un panno e acqua tiepida con bicarbonato di sodio o sapone neutro. Non
adoperare solventi, ammoniaca, candeggina o prodotti abrasivi.
• Rimuovere gli accessori (ad esempio i ripiani) dal frigorifero e dallo
sportello. Lavare con acqua calda saponata. Sciacquare e asciugare
perfettamente.
• La parte posteriore dell'elettrodomestico è incline all'accumulo di polvere
che può essere rimossa con un aspirapolvere dopo aver staccato la spina
dell'elettrodomestico dalla presa. L'eliminazione della polvere incrementa
l'efficienza energetica.
RISPARMIO ENERGETICO
Fig. 9
2) Staccare la spina del cavo di alimentazione.
3) Rimuovere gli alimenti congelati e riporli temporaneamente in
un luogo fresco.
4) Per accelerare lo sbrinamento, lasciare aperto lo sportello del
congelatore.
5) Raccogliere l'acqua che si accumula sul fondo.
6) Asciugare il congelatore.
7) Ricollegare la spina del cavo di alimentazione e impostare i
valori desiderati.
8) Attendere qualche secondo e reintrodurre gli alimenti congelati.
ATTENZIONE:
Evitare nel modo più assoluto l'uso di fiamme libere o
apparecchiature elettriche (ad esempio riscaldatori, pulitrici a
vapore, candele, lampade a olio e altri strumenti simili) per
velocizzare la fase di sbrinamento.
Non rimuovere brina o ghiaccio con coltelli o oggetti appuntiti che
potrebbero danneggiare il circuito refrigerante e provocare una
perdita che potrebbe causare danni agli occhi o un incendio.
Sbrinamento del comparto congelatore
(prodotti NO-FROST)
Lo sbrinamento è automatico.
PULIZIA E MANUTENZIONE
Illuminazione
Illuminazione a LED
Il prodotto è dotato di illuminazione a LED. Per eventuali sostituzioni
rivolgersi al servizio di assistenza tecnica.
Rispetto alle tradizionali lampade a bulbo, i LED durano di più e sono
meno dannosi per l'ambiente.
Pulizia
AVVISO:
IMPORTANTE:
• Prima di qualunque intervento, staccare la spina del frigorifero
dalla presa per evitare scosse elettriche.
• Non versare acqua sulle parti esterne e interne del frigorifero, in
quanto potrebbe causare ossidazione e compromettere
l'isolamento elettrico.
Per risparmiare energia, attenersi alle seguenti raccomandazioni:
• Installare l'elettrodomestico lontano da fonti di calore, non esposto
alla luce solare diretta e in un ambiente ben ventilato.
• Non introdurre alimenti caldi nel frigorifero per evitare l'aumento
della temperatura interna e il funzionamento continuo del
compressore.
• Per garantire un'adeguata circolazione dell'aria, non introdurre
quantità eccessive di alimenti.
• In caso di accumulo di ghiaccio, sbrinare l'elettrodomestico (vedere
SBRINAMENTO) per agevolare il trasferimento del freddo.
• In caso di blackout, tenere chiuso il più possibile lo sportello del
frigorifero.
• Aprire o tenere aperti gli sportelli dell'elettrodomestico il meno
possibile.
• Evitare di regolare il termostato su una temperatura troppo fredda.
• Rimuovere la polvere accumulata sulla parte posteriore
dell'elettrodomestico (vedere PULIZIA).
RIDUZIONE DELLA RUMOROSITÀ
Durante il funzionamento il frigorifero emette rumori del tutto normali, ad
esempio:
• RONZIO, indicante che il compressore è in funzione
• BRONTOLII, FRUSCII e SIBILI, indicanti il flusso del refrigerante nei tubi.
• TICCHETTII e SCATTI, indicanti che il compressore ha smesso di
funzionare.
Per ridurre i rumori delle vibrazioni, attenersi ai seguenti suggerimenti:
• Contenitori a contatto tra loro: evitare il contatto tra contenitori e
recipienti di vetro.
• Vibrazioni di cassetti, ripiani e contenitori: accertarsi che gli accessori
interni siano stati installati correttamente.
NOTA:
Il gas refrigerante è udibile anche quando il compressore non è in
funzione;
non è un difetto ma una condizione di normalità.
Se si avverte uno scatto all'interno dell'elettrodomestico, è un normale
rumore dovuto all'espansione dei vari materiali.
SPORTELLO REVERSIBILE
Gli sportelli dell'elettrodomestico possono essere invertiti in modo che si
aprano a destra o a sinistra, a seconda delle esigenze.
NOTA:
• L'inversione degli sportelli deve essere effettuata solo da personale
tecnico qualificato.
• L'inversione degli sportelli non è coperta dalla garanzia.
IT 6
INVERSIONE DEL SENSO DI APERTURA DEGLI SPORTELLI
Rimuovere la cerniera e la piastra
superiore con un cacciavite.
Rimuovere lo sportello superiore.
Rimuovere la cerniera centrale e il relativo
perno di collegamento sottostante.
Rimuovere la cerniera inferiore destra e i
tasselli in plastica a sinistra, quindi
reinstallarli sul lato opposto.
Utilizzare la cerniera e il coperchio opposti
e installarli sulla parte inferiore sinistra.
Rimontare sportelli e cerniere dal basso
verso l'alto, da 1 a 4.
Rimuovere lo sportello inferiore.
7
637 mm
35
637mm
35
IT 7
1854
1850
1848 mm
1067 mm
60
1771
1769 mm
60
988mm
1775
49
49
DIMENSIONI DEL PRODOTTO E DEL VANO DI INCASSO
INSTALLAZIONE DELL'ELETTRODOMESTICO A INCASSO
Inserire l'elettrodomestico nell'incasso collocandolo sul
lato opposto delle cerniere e accertarsi che la distanza
tra l'elettrodomestico e l'incasso sia 3-5 mm.
Accertarsi che lo sportello dell'elettrodomestico sia
allineato all'anta dell'incasso e avvitare la parte
superiore dell'elettrodomestico al vano
1
2
Avvitare la parte inferiore dell'elettrodomestico
Applicare la guarnizione all'elettrodomestico e
tagliare l'eventuale parte in eccesso. Applicare le
coperture di plastica alle parti inferiori.
3
4
Allentare con un cacciavite a croce il perno di
collegamento sotto la cerniera centrale destra,
regolarla e avvitarla alla parete destra del vano.
5
IT 8
ABBINAMENTO DEI PANNELLI DELLA
COLONNA A INCASSO AGLI
SPORTELLI DELL'ELETTRODOMESTICO
L'elettrodomestico è fornito con gli elementi di giunzione degli sportelli
con i pannelli della colonna a incasso (supporti a slitta).
Fissare la slitta nella parte interna del pannello della colonna a incasso
all'altezza desiderata e a circa 20 mm dal bordo esterno dello sportello.
PRECAUZIONI PER L'USO
CORRETTO
Una volta incassato il prodotto, collocare la parte posteriore della
colonna a contatto con la parete in modo da impedire l'accesso al vano
compressore.
Per il corretto funzionamento del prodotto è necessaria un'adeguata
circolazione dell'aria per raffreddare il condensatore collocato sulla
parte posteriore dell'elettrodomestico.
A tal fine, la colonna deve essere dotata di camino posteriore la cui
apertura deve essere libera e la cui feritoia deve essere coperta da una
griglia di ventilazione.
Dimensioni dei ritagli dell'unità.
20
Aprire gli sportelli della colonna a incasso e il frigo. Collocare il supporto
nella slitta e applicarlo allo sportello del frigo.
Contrassegnare i punti di fissaggio per le viti e praticare i fori utilizzando
un trapano con una punta di 2,5 mm di diametro.
Spazio da lasciare tra unità e soffitto.
Collegare lo sportello dell'elettrodomestico al pannello del vano
utilizzando le scanalature della slitta come guida.
INUTILIZZO TEMPORANEO
Se l'elettrodomestico rimane inutilizzato per molto tempo:
1) Spegnere l'elettrodomestico (vedere Uso).
2) Estrarre la spina o rimuovere il dispositivo di sicurezza.
3) Pulire l'elettrodomestico.
4) Lasciare aperti gli sportelli dell'elettrodomestico.
IT 9
SOLUZIONE DEI PROBLEMI
PROBLEMA
La lampada per l'illuminazione interna non
si accende.
CAUSA
• Assenza di energia elettrica.
• L'interruttore degli sportelli è bloccato.
Frigorifero e congelatore non raffreddano
sufficientemente.
• Gli sportelli non sono chiusi.
• Gli sportelli vengono aperti frequentemente.
• Impostazione errata della temperatura.
• Frigorifero e congelatore sono
troppo pieni.
• La temperatura ambiente è troppo bassa.
• Assenza di energia elettrica.
SOLUZIONE
• La spina del cavo di alimentazione non è inserita
correttamente.
• Controllare se l'elettrodomestico è spento.
(vedere Regolazione della temperatura).
• Controllare se in casa è mancata la corrente.
• Controllare se l'elettrodomestico è acceso.
• Accertarsi che lo sportello e le guarnizioni garantiscano
una tenuta adeguata.
• Evitare di lasciare inutilmente gli sportelli aperti per
troppo tempo.
• Controllare l'impostazione della temperatura e
diminuirla, se possibile (vedere Regolazione della
temperatura).
• Attendere che la temperatura del frigorifero o del
congelatore si stabilizzi.
• Accertarsi che la temperatura ambiente sia conforme
alle specifiche riportate sulla targhetta (vedere
Installazione).
• La spina del cavo di alimentazione non è inserita
correttamente.
• Controllare se l'elettrodomestico è spento (vedere
Regolazione della temperatura).
• Controllare se in casa è mancata la corrente.
Il cibo nel frigorifero si congela.
• Impostazione errata della temperatura.
• Controllare l'impostazione della temperatura (vedere
Regolazione della temperatura) e diminuirla, se
possibile.
• Staccare gli alimenti dalla parete posteriore del
• Alimenti a contatto con la parete posteriore.
frigorifero.
• Il congelamento di una quantità eccessiva di cibo fresco • Non superare la quantità massima di alimenti da
causa l'abbassamento della temperatura del frigorifero. congelare (vedere Congelamento).
La parte inferiore del comparto frigo
è umida o sono presenti goccioline.
• Il tubo di drenaggio potrebbe essere intasato.
• Pulire il tubo di drenaggio con un bastoncino o un
oggetto simile per consentire il drenaggio dell'acqua.
Presenza di gocce o acqua sulla parete
posteriore del frigorifero.
• Funzionamento normale del frigorifero.
• Non è un difetto (vedere Sbrinamento).
Presenza di acqua nel cassetto della frutta.
• Circolazione d'aria assente.
• Accertarsi che sul ripiano in vetro non siano collocati
alimenti che impediscano la circolazione dell'aria.
• Avvolgere la frutta e la verdura in materiali plastici,
ad esempio pellicole, sacchetti o contenitori.
• Frutta e verdura contengono troppa umidità.
Il motore rimane continuamente in funzione. • Gli sportelli non sono chiusi.
• Gli sportelli vengono aperti frequentemente.
• La temperatura ambiente è molto alta.
• Spessore del ghiaccio superiore a 3 mm.
Il cibo congelato si scongela.
La spia WI-FI lampeggia rimanendo accesa
per 3 secondi e spenta per 1 secondo.
• Accertarsi che gli sportelli siano chiusi e che la tenuta
delle guarnizioni sia adeguata.
• Evitare di lasciare inutilmente gli sportelli aperti per
troppo tempo.
• Accertarsi che la temperatura ambiente sia conforme
alle specifiche riportate sulla targhetta (vedere
Installazione).
• Impostare il display/termostato su una temperatura più
alta.
• Sbrinare l'unità (vedere Sbrinamento).
• La temperatura ambiente è inferiore alla classe
climatica del prodotto.
Il compressore si avvia raramente
• Spostare l'unità in un ambiente più caldo o riscaldare
l'ambiente.
• Lo sportello del congelatore non è chiuso.
• Accertarsi che lo sportello sia chiuso e che la tenuta
della guarnizione sia adeguata.
• Router spento.
• Connessione assente.
• Accendere il router.
• Resettare il prodotto (vedere WI-FI)
SE IL PROBLEMA NON È STATO RISOLTO, RIVOLGERSI AL CENTRO ASSISTENZA INDICANDO IL TIPO DI GUASTO E FORNENDO LE
INFORMAZIONI RIPORTATE SULLA TARGHETTA COLLOCATA ALL'INTERNO DEL COMPARTO FRIGORIFERO:
• Modello.
• Numero di serie.
IT 10
CONTENTS
EN
SAFETY INFORMATION ...................................................... 12--12
INSTALLATION .................................................................... 13--13
OPERATION .......................................................................... 13--13
CONSERVATION .................................................................. 14--14
FREEZING ............................................................................ 15--25
DEFROSTING ........................................................................ 15--15
MAINTENANCE AND CLEANING ........................................ 16--16
ENERGY SAVINGS .............................................................. 16--16
AVOIDING NOISES .............................................................. 16--16
REVERSIBILITY OF THE DOOR .......................................... 16--17
PRODUCT DIMENSION AND BUILT-IN COMPARTMENT.. 17--18
INSTALLATION OF THE APPLIANCE IN THE COLUMN.... 18--18
COPLING OF THE PANELS OF THE BUILT-IN COLUMN
OF THE APPLIANCE DOORS .............................................. 19--19
PRECAUTIONS FOR THE CORRECT OPERATION .......... 19--19
SUSPENDING USE OF THE APPLIANCE .......................... 19--19
TROUBLESHOOTING .......................................................... 20--20
EN 11
Thank you for purchasing this product.
Before using your refrigerator, please carefully read this instruction manual in order to maximize its performance. Store all documentation for
subsequent use or for other owners. This product is intended solely for household use or similar applications such as:
- the kitchen area for personnel in shops, offi ces and other working environments
- on farms, by clientele of hotels, motels and other environments of a residential type
- at bed and breakfasts (B & B)
- for catering services and similar applications not for retail sale.
This appliance must be used only for purposes of storage of food, any other use is considered dangerous and the manufacturer will not be responsible for any omissions. Also, it is recommended that you take note of the warranty conditions.
SAFET INFORMATION
The refrigerator contains a refrigerant gas (R600a: isobutane) and insulating gas (cyclopentane), with
high compatibility with the environment, that are, however, inflammable.
We recommend that you follow the following regulations so as to avoid situations dangerous to you:
• Before performing any operation, unplug the power cord from the power socket.
• The refrigeration system positioned behind and inside the refrigerator contains refrigerant. Therefore,
avoid damaging the tubes.
• If in the refrigeration system a leak is noted, do not touch the wall outlet and do not use open flames.
Open the window and let air into the room. Then call a service centre to ask for repair.
• Do not scrape with a knife or sharp object to remove frost or ice that occurs. With these, the refrigerant
circuit can be damaged, the spill from which can cause a fire or damage your eyes.
• Do not install the appliance in humid, oily or dusty places, nor expose it to direct sunlight and to water.
• Do not install the appliance near heaters or inflammable materials.
• Do not use extension cords or adapters.
• Do not excessively pull or fold the power cord or touch the plug with wet hands.
• Do not damage the plug and/or the power cord; this could cause electrical shocks or fires.
• It is recommended to keep the plug clean, any excessive dust residues on the plug can be the cause fire.
• Do not use mechanical devices or other equipment to hasten the defrosting process.
• Absolutely avoid the use of open flame or electrical equipment, such as heaters, steam cleaners,
candles, oil lamps and the like in order to speed up the defrosting phase.
• Do not use or store inflammable sprays, such as spray paint, near the refrigerator. It could cause an
explosion or fire.
• Do not use electrical appliances inside the food storage compartments, unless they are of the type
recommended by the manufacturer.
• Do not place or store inflammable and highly volatile materials such as ether, petrol, LPG, propane gas,
aerosol spray cans, adhesives, pure alcohol, etc. These materials may cause an explosion.
• Do not store medicine or research materials in the refrigerator. When the material that requires a strict
control of storage temperatures is to be stored, it is possible that it will deteriorate or an uncontrolled
reaction may occur that can cause risks.
• Maintain the ventilation openings in the appliance enclosure or in the built-in structure, free of
obstruction.
• Do not place objects and/or containers filled with water on the top of the appliance.
• Do not perform repairs on this refrigerator. All interventions must be performed solely by qualified
personnel.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and by persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or with a lack of experience and knowledge, provided that they
have been given adequate supervision or instruction concerning how to use the appliance in a safe way
and understand the hazards involved.
Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be made by
children without supervision.
Turning the knob fully counterclockwise, you will hear a click which corresponds to the switch-off of
the product.
When the appliance is installed, the electrical cord and the current socket must be easily reached.
The socket is compatible with the plug of the appliance. If not, request replacement of the plug
by an authorized technician; do not use extension cords and/or multiple connectors.
Do not touch the internal parts or frozen food with moist or wet hands as it can cause burns.
EN 12
Scrapping old appliance
By ensuring that this product is properly disposed of, you will help
prevent potential negative consequences for the environment and
human health, which could otherwise arise due to inappropriate waste
handling of this product on reaching the end of its working life.
With proper disposal of the appliance, it is possible to recover valuable
raw materials!
This appliance is marked as conforming to the European Directive
2012/19/EU on Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
The symbol on the product indicates that this appliance may not be
treated as normal household waste; it must, instead, be delivered over to
the nearest collection point for the recycling of electrical and electronic
equipment.
Disposal must be effectuated in accordance with the environmental
regulations in force for waste disposal.
For more detailed information about treatment, recovery and recycling of
this product, contact the competent public office (Department of Ecology
and Environment), your home household waste disposal service, or the
shop where you purchased the product.
Cut and dispose of the power cord with the plug.
Up until appropriate disposal, do not damage the tubing because they
contain the refrigerant gas.
For the disposal of packing materials, follow local regulations.
WEEE contains both polluting substances (which can cause negative
consequences for the environment) and basic components (which can
be re-used). It is important to have WEEE subjected to specific
treatments, in order to remove and dispose properly all pollutants, and
recover and recycle all materials.
Individuals can play an important role in ensuring that WEEE does not
become an environmental issue; it is essential to follow some basic
rules:
-WEEE should not be treated as household waste.
-WEEE should be handed over to the relevant collection points managed
by the municipality or by registered companies. In many countries, for
large WEEE, home collection could be present.
- when you buy a new appliance, the old one may be returned to the
retailer who has to collect it free of charge on a one-to-one basis, as long
as the equipment is of equivalent type and has the same functions as the
supplied equipment.
• The socket is earthed and in compliance with the law.
• The socket can withstand the maximum power load of the appliance, as
indicated on the nameplate of the refrigerator.
• The power supply voltage is within the amounts indicated on the
nameplate of the refrigerator.
• The cord must not be folded or compressed.
• The cord must be checked regularly and replaced solely by authorized
technicians.
• The manufacturer declines any liability whenever these safety
measures are not respected.
Appliance start-up
Remove all wrapping/packaging present inside the appliance and clean
with water and baking soda or neutral soap.
After the installation, wait 2 - 3 hours to allow time for the refrigerator/
freezer to stabilize at normal working temperature, before placing fresh
or frozen foods inside.
If the power cord becomes disconnected, wait at least five minutes
before restarting the refrigerator/ freezer. At this point, the appliance is
ready for use.
OPERATION
Turning On/Off (no display)
• The thermostat unit for control of the appliance is located inside of the
refrigerator compartment (Fig. 1).
Rotate the thermostat knob of the thermostat beyond the “0” position.
The light is on when the refrigerator door is open. Turning the knob to “0”
completely turns off the product.
Fig. 1
Temperature adjustment (no display)
Conformity
This equipment, in the parts intended to come into contact with
food products, is in conformity with the requirements of EC
Regulation No. CE 1935/2004. Apparatus conforms with European
Directive 2004/1 08/EC, 2006/95EC and successive amendments.
INSTALLATION
WARNINGS:
• Do not install the appliance in a damp or wet location as this could
compromise the insulation and result in leakage.
Furthermore, on the exterior of the same, condensate could accumulate
• Do not place the appliance in locations outside or near sources of heat
or exposed to direct sunlight.
The appliance operates properly within the range of environmental
temperatures indicated:
+10 +32’C for the climatic class SN
+16 +32’C for the climatic class N
+16 +38’C for the climatic class ST
+16 +43’C for the climatic class T
(See the nameplate of the product)
• Do not place containers with liquids on top of the appliance.
• Wait at least 3 hours after final placement before placing the appliance
in operation.
5
Fig. 2
• The temperature adjustment of both compartments is effected by
rotating the thermostat knob (Fig. 2).
Select the desired position:
• For colder temperature in the refrigerator and in the freezer, by turning
towards 5.
• For temperature less cold in the refrigerator and in the freezer, by
rotating in the direction of 0.
Refrigerator Compartment Fan
(if present)
The fan is preset to OFF.
To activate, press the switch (Fig. 3).
To optimize energy consumption, it is recommended that you turn the
fan on only when the ambient air temperature exceeds 28 to 30°C.
Electrical connection
After shipping, place the appliance vertically and wait at least 2 - 3 hours
before connecting it to the electrical system. Before inserting the plug
into the electrical socket, make sure that:
EN 13
Fig. 3
CONSERVATION
• To maintain the best flavour, nourishment and freshness of foods, it is
advisable to store them in the refrigerator compartment as shown in Fig. 6
below, making sure to wrap them in aluminium or plastic sheets or in
appropriate covered containers to avoid cross-contamination.
Refrigerator zone
Fruit / Vegetables
• To decrease fruit and vegetable moisture losses they must be wrapped in
plastic materials such as, for example, films or bags and then inserted in
the fruit/vegetable zone. In this way rapid deterioration is avoided.
Fig. 6
NOTE:
If large quantities of food are inserted or the refrigerator door
frequently opened, it is normal for the indicator fails to show
OK. Wait at least 10 h before adjusting the knob to a higher
setting.
FRIDGE ZONE
Freezer zone
Use the table below for the compartments
Freezing process can only occur in the compartments
Fig. 4
2-3
MONTHS
Refrigerated section fresh zone
(not all models)
The zone shown below is recommended for meat, fish, poultry, etc.; do not
store fruit and vegetables because they can freeze;
4-6
MONTHS
6-8
MONTHS
10 - 12
MONTHS
Built-in Products
Practical recommendations
Place food on the shelves in a homogeneous manner to allow air to
circulate properly and to cool it.
Indicator of the temperature in the coldest zone
(not all models)
• Avoid contact between the food and the far end walls of the refrigerator
compartment.
Some models are equipped with an indicator of the temperature in the
refrigerator compartment in the coldest zone, for you to be able to control
the average temperature.
This symbol indicates the coldest zone of the refrigerator (Fig. 5).
• Do not introduce hot foods as they can cause deterioration of existing
ones and increase energy consumption.
• Remove the wrappings of foods before inserting them.
• Do not put in dishes or other containers unless previously washed.
•Do not obstruct the cold air ventilator openings with food.
• Do not cover the glass shelf of the vegetable bin to allow for proper air
circulation.
• Do not store bottles in the freezer compartment as they can burst when
frozen.
• ln the case of prolonged power outage, keep the doors closed so that
foods remain cold as long as possible.
Fig. 5
Check that on the indicator of the temperature, the word OK is clearly
shown (Fig. 6). If the word does not appear, this means that the temperature is too high: adjust the temperature to a cooler setting and wait for
about 10 hours.
Recheck the indicator: if necessary, proceed with a new adjustment.
• The installation of the appliance in a hot and humid location, with frequent
door openings and storing large amounts of vegetables can cause the
formation of condensate and affect the performance of the unit itself.
• To prevent excessive energy consumption, the frequent or prolonged
opening of the doors is not recommended.
EN 14
FREEZING
• Foods must be fresh.
• Freeze small amounts of food at a time in order to freeze quickly.
Never exceed the maximum amount indicated on the rating label.
• During freezing, do not open the freezer door.
5
• Food must be sealed, airtight.
• Separate food to be frozen by those already frozen.
• Label bags or containers to keep an inventory of frozen foods.
Fig. 7
• Once defrosted, do not ever refreeze foods and consume them
promptly.
DEFROSTING
NOTE:
•PRODUCTS WITHOUT DISPLAY
Normally it is not necessary to intervene with the thermostat knob.
Only in case you find excessive cooling of the products contained
in the refrigerator compartment, gently turning the thermostat knob
toward 0 is recommended (Fig. 7).
On completion of freezing, return the knob to the usual position.
Defrosting the refrigerator compartment
During normal functioning, the refrigerator is automatically defrosted.
There is no need to dry the drops of water present on the rear wall or to
eliminate the frost (depending on functioning).
The water is conveyed to the rear part through the drain hole found there
and the heat of the compressor causes it to evaporate.
• Keep the drainage pipe (Fig. 8) clean in the refrigerator compartment to
keep it free of water.
The rating plate states the maximum quantity of foods that can be
frozen, (see Figure 8).
Defrosting of the fridge compartment occurs automatically in this
product.
(Figure 8)
A small amount of frost or drops of water on the back of the fridge
compartment when the fridge is working is normal.
Make sure the water outlet is always clean and make sure foods
do not touch the back or sides of the freezer compartment.
We recommend you defrost the freezer area when the layer of
frost is more than 3 mm thick.
N.B. Here you will find your appliance rating plate: it includes all the data to be transmitted to the Customer Service should a fault arise.
Important: if your ambient temperature is high, the appliance may operate continuously, thus building up excessive frost
on the inner wall of the fridge. In this case, turn the fridge knob to a warmer setting (1-2).
Fig. 8
EN 15
Defrosting the freezer compartment
(static products without NO-FROST technology)
When the layer of frost present in the freezer compartment
exceeds 3mm, it is recommended to proceed with the defrosting
as it increases energy consumption.
1) Rotate the knob to the „0“ position (Fig .9)
To prevent cracking of the inside surfaces and plastic parts, follow
these suggestions:
• Wipe away any food oils adhered to plastic components.
• The internal parts, gaskets and external parts can be cleaned with a cloth
with warm water and baking soda or a neutral soap. Do not use solvents,
ammonia, bleach or abrasives.
• Remove the accessories, for example, the shelves, from the refrigerator
and from the door. Wash in hot soapy water. Rinse and thoroughly dry.
• The back of the appliance tends to accumulate dust which can be
eliminated with the use of a vacuum cleaner, after having switched off and
disconnected the appliance from the electrical outlet. This provides greater
energy efficiency.
ENERGY SAVINGS
5
Fig. 9
2) Disconnect the power cord.
3) Remove the frozen food and temporarily place them in a cool
place.
4) Leave the freezer door open to speed defrosting.
5) Collect the water on the bottom of the product.
6) Dry the freezer.
7) Reconnect the power cord and set the desired values.
8) Wait a moment and reintroduce the frozen foods.
WARNING:
Absolutely avoid the use of open flames or electrical appliances,
such as heaters, steam cleaners, candles, oil lamps and the like to
accelerate the defrosting phase.
Do not scrape with a knife or sharp object to remove frost or ice
present. These can damage the refrigerant circuit, the leakage of
which can cause a fire or damage your eyes.
Defrosting the freezer compartment
(NO-FROST products)
Defrosting is automatic.
MAINTENANCE AND CLEANING
Lighting
LED lighting
T he p roduct is equipped with LED lights, please contact the Technical
Assistance Service in case of replacement.
Compared to traditional light bulbs, the LEDs last longer and are
environmentally friendly.
Cleaning
NOTICE:
IMPORTANT:
• Before each operation, remove the refrigerator plug from the
power socket to prevent electric shocks.
• Do not pour water directly on the outside or inside of the
refrigerator itself. This could lead to oxidation and damaging of
the electrical insulation.
For better energy savings, we suggest:
• Installing the appliance away from heat sources and not exposed to
direct sunlight and in a well ventilated room.
• Avoid putting hot food into the refrigerator to avoid increasing the
internal temperature and therefore causing continuous functioning of
the compressor.
• Do not excessively stuff foods so as to ensure proper air circulation.
• Defrost the appliance in case there is ice (see DEFROSTING) to
facilitate the transfer of cold.
• ln case of absence of electrical energy, it is advisable to keep the
refrigerator door closed.
• Open or keep the doors of the appliance open as little as possible
• Avoid adjusting the thermostat to temperatures too cold.
• Remove dust present on the rear of the appliance (see CLEANING).
AVOIDING NOISES
During its operation, the refrigerator emits some absolutely normal noises,
such as:
• HUMMING, the compressor is running.
• RUMBLINGS, RUSTLINGS and HISSING, the refrigerant is flowing
through the tubes.
• TICKS and CLICKS, the operation shutdown of the compressor.
Small measures to r ed uce the vibration nois es:
• Containers touch each other: Avoid contact between containers and
glass recipients.
• Drawers, shelves, bins vibrate: Check the proper installation of internal
accessories.
NOTE:
The refrigerant gas produces noise even when the compressor is off;
it is not a defect, it is normal.
If you hear a clicking sound inside the appliance, it is normal as due to
expansion of the various materials.
REVERSIBILITY OF THE DOOR
The doors of the appliance can be reversed so as to allow the opening to
the right or left according to exigency.
NOTE:
• Inversion of the doors must be performed by qualified technical
personnel.
• Inversion of the doors is not covered by the warranty.
EN 16
REVERSING THE OPENING OF THE DOORS
Remove the upper plate and
hinge by screw driver.
Remove the upper door.
Remove the middle hinge and its
connecting pin underneath.
Remove the right bottom hinge
and left plastic plugs, and refit
them onto the opposite side.
Use the opposite hinge and cover
and fit into the left bottom.
Reassemble the doors and hinges
workings from bottom to top, from 1-4.
Remove the bottom door.
7
1848mm
60
637mm
35
637mm
35
EN 17
1850
1067mm
1771
60
1769mm
988mm
1775
1854
49
49
PRODUCT DIMENSIONS AND BUILT-IN COMPARTMENT
INSTALLATION OF THE APPLIANCE IN THE COLUMN
Insert the appliance into the column, placing it on
the opposite site of the hinges, and make sure 3-5
mm distance gap.
After ensuring the match between appliance door
and column door, then screw the appliance upper
part to the cabinet
1
2
Screw the appliance lower part.
Fit the seal to the appliance, cut off the
excessive part if necessary. Fit the bottom
parts with plastic covers.
3
4
Use a cross-screwdriver to loosen the connecting
pin underneath the right middle hinge, and adjust
to screw onto the right cabinet wall.
5
EN 18
COUPLING OF THE PANELS OF THE
BUILT-IN COLUMN OF THE
APPLIANCE DOORS
The appliance is equipped with coupling devices for the appliance doors
with the column panels (loader slide).
Secure the slide in the inner part of the panel of the built-in column at the
desired height and at approx. 20 mm. From the outer wire of the door.
PRECAUTIONS FOR THE CORRECT
OPERATION
Once the product has been embedded, place the rear part of the
column in contact with the wall so as to prevent access to the compressor compartment.
For the product to operate correctly it is essential to allow adequate air
circulation so as to cool down the condenser located in the rear part of
the appliance.
For this reason, the column must be equipped with a rear chimney,
whose upper opening must not be blocked and with a front slot which
will be covered with a ventilation grill.
Size of ther unit cut outs.
20
Open the doors of the built-in column and the fridge. Position the built-in
loader in the slide, then fit it into the fridge door.
Mark the fixing points for the screws and drill with a bit of a diameter of
2.5mm.
Room to leave between the unit and ceiling.
Connect the appliance door to the cabinet panel keeping the loader slots
as guidelines.
SUSPENDING USE OF THE APPLIANCE
If the appliance is not to be used for a long time:
1) Turn the appliance OFF (see Operation).
2) Extract the plug or remove the safety device.
3) Clean the appliance
4) Leave the doors of the appliance open.
EN 19
TROUBLESHOOTING
PROBLEM
The inside illumination light bulb does not
turn on.
CAUSE
• Electricity absence.
• Door switch is blocked.
The refrigerator and freezer do not suffi
ciently cool.
• The doors are not closed.
• The doors are frequently opened
• Erroneous setting of the temperature.
• The refrigerator and freezer have been
excessively filled.
• Surrounding temperature is too low.
• No electrical power.
The food in the refrigerator freezes.
• Erroneous setting of the temperature.
The bottom of the refrigerator compartment
is wet or droplets are present.
The drain tube could be clogged.
Presence of water in the vegetable drawer.
• Lack of air circulation.
The motor runs continuously.
• The doors are not closed.
• Check that the door and gaskets close
properly.
• Avoid unnecessary opening of the doors for a
period of time.
• Check the temperature setting and, if it is
possible, cool even more (see Temperature
adjustment)
• Wait for the stabilization of the temperature of
the refrigerator or freezer.
• Check that the ambient temperature is in
accordance with what is indicated on the
nameplate (see Installation).
• The power cord is not properly plugged in.
• Check whether the appliance is switched off
(see Temperature adjustment)
• Ensure that in the home there is current.
• Clean the drain tube with a stick or the like to
allow the discharge of water.
• It is not a defect (see Defrosting).
• Verify that your glass shelf tray vegetables are
not put foods that prevent air circulation.
• Vegetables and fruits with too much moisture. • Wrap the fruit and vegetable materials plastic
such as, for example, films, bags or containers.
• The doors are opened frequently.
• Ambient temperature is very high.
• Thickness of frost than 3mm.
WI-FI light flashes 3 sec on - 1 sec off.
• The power cord is not properly plugged in.
• Check whether the appliance is switched off.
(see Temperature Adjustment).
• Ensure that there is a current in the house.
• Check that it is active.
• Check the temperature setting (see Temperature
Adjustment) and, if possible, decrease temperature setting.
• Food in contact with the back wall.
• Separate the food from the back wall of the
refrigerator.
• The freezing of too much fresh food causes a • Do not exceed the maximum amount to be
lowering of the temperature of the refrigerator frozen (see Freezing).
Presence of drops or water on the back wall • Normal operation of the refrigerator.
of the refrigerator.
The frozen food is thawing.
REMEDY
• Make sure the doors are closed and if the seals
close properly.
• Avoid unnecessary open ports for a certain
period.
• Verify that the ambient temperature is in
accordance with the specifications on the
nameplate (see Installation).
• Set the display/thermostat a warmer temperature.
• Defrost the unit (see Defrosting).
• The ambient temperature range below climate • Move the unit to a warmer or heat the room.
class of the product.
The compressor starts rarely
• The freezer door is not closed.
• Make sure the door is closed and that the gasket
is sealing properly.
• Router off.
• Lacking connection.
• Switch the router on.
• Reset the product (see WI-FI)
IF YOU ARE NOT SOLVED THE PROBLEM, CONTACT THE SERVICE CENTER, PLEASE GIVE THE TYPE OF FAULT AND THE INFORMATION
ON THE PLATE OF THIS APPARATUS TO INSIDE THE REFRIGERATOR COMPARTMENT:
• The model of equipment.
• The number of series.
EN 20
CONTENU
FR
INFORMATIONS SUR LA SECURITE .................................. 22--22
INSTALLATION .................................................................... 23--23
FONCTIONNEMENT.............................................................. 23--23
CONSERVATION .................................................................. 24--24
CONGELATION .................................................................... 25--25
DEGIVRAGE .......................................................................... 25--25
MAINTENANCE ET NETTOYAGE ........................................ 26--26
ECONOMIES D'ENERGIE .................................................... 26--26
EVITER LES BRUITS ............................................................ 26--26
OUVERTURE REVERSIBLE DE LA PORTE........................ 26--27
DIMENSIONS DU PRODUIT ET COMPARTIMENT
ENCASTRE............................................................................ 27--28
INSTALLATION DE L'APPAREIL DANS LA COLONNE .... 28--28
ASSEMBLAGE DES PANNEAUX DE LA COLONNE
ENCASTREMENT DES PORTES DE L'APPAREIL ............ 29--29
PRECAUTIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT
CORRECT ............................................................................ 29--29
SUSPENDRE L'UTILISATION DE L'APPAREIL .................. 29--29
DEPANNAGE ........................................................................ 30--30
FR 21
Merci d'avoir acheté ce produit.
Avant d'utiliser votre réfrigérateur, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi afin d'optimiser sa performance. Conserver l'ensemble de la
documentation pour un usage ultérieur ou pour d'autres propriétaires. Ce produit est conçu uniquement pour une utilisation privée ou des
applications similaires comme :
- le coin cuisine du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail
- dans les fermes, par la clientèle des hôtels, des motels et autres environnements résidentiels
- dans les Bed and Breakfast (B & B)
- pour les services de restauration et applications similaires non dédiées à la vente au détail.
Cet appareil doit être utilisé uniquement à des fins de conservation d'aliments, toute autre utilisation est considérée comme dangereuse et le
fabricant ne sera pas responsable de toute omission. De plus, il est recommandé de prendre note des conditions de garantie.
INFORMATIONS SUR LA SECURITE
Le réfrigérateur contient un gaz réfrigérant (R660a : isobutane) et un gaz isolant (cyclopentane), dotés d'une compatibilité
élevée avec l'environnement et qui sont cependant inflammables.
Nous vous recommandons de suivre les réglementations suivantes afin d'éviter toutes situations dangereuses pour vous :
• Avant de procéder à tout fonctionnement, débrancher le cordon électrique de la prise électrique.
• Le système de réfrigération positionné derrière et à l'intérieur du réfrigérateur contient du réfrigérant. Par conséquent, éviter
d'endommager les tuyaux.
• Si une fuite est détectée dans le système de réfrigération, ne pas toucher la sortie murale et ne pas utiliser de flammes.
Ouvrir la fenêtre et aérer la pièce. Ensuite appeler un service après-ventes pour demander une réparation.
• Ne pas gratter avec un couteau ou un objet tranchant pour retirer le givre ou la glace apparus. Ils peuvent causer des dégâts
sur le circuit réfrigérant, toute projection en résultant peut provoquer un incendie ou endommager vos yeux.
• Ne pas installer l'appareil dans des endroits humides, huileux ou poussiéreux, ne pas l'exposer à la lumière directe du soleil
et à l'eau.
• Ne pas installer l'appareil à proximité de radiateurs ou de matériaux inflammables.
• Ne pas utiliser de rallonges ni d'adaptateurs.
• Ne pas tirer ou plier de manière excessive le cordon d'alimentation ou ne pas toucher la fiche avec les mains mouillées.
• Ne pas endommager la fiche et/ou le cordon d'alimentation ; cela pourrait provoquer des chocs électriques ou des incendies.
• Il est recommandé de garder la fiche dans un état propre, tout résidu de poussière présente en excès sur la fiche peut être la
cause d'un incendie.
• Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou d'autre équipement pour accélérer le processus de dégivrage.
• Éviter impérativement l'utilisation d'une flamme ou d'un équipement électrique, tel que des radiateurs, des nettoyeurs vapeur,
des bougies, des lampes à pétrole ou similaires pour accélérer la phase de dégivrage.
• Ne pas utiliser ou conserver des sprays inflammables, tels que de la peinture en aérosol, auprès du réfrigérateur. Cela
pourrait causer une explosion ou un incendie.
• Ne pas utiliser les appareils à l'intérieur des compartiments de conservation des aliments, dans la mesure où ils
correspondent au type recommandé par le fabricant.
• Ne pas placer ou conserver des substances inflammables ou hautement volatiles telles que l'éther, le pétrole, le GPL, le gaz
propane, les bombes d'aérosol, les colles, l'alcool pur etc. Ces substances peuvent provoquer une explosion.
• Ne pas conserver des médicaments ou des substances de recherche dans le réfrigérateur. Lorsque le matériau à conserver
requiert un contrôle strict des températures de conservation, il est possible qu'il se détériore ou qu'une réaction incontrôlée se
produise, qui peut entraîner des risques.
• Maintenir les ouvertures de ventilation situées dans le bâti de l'appareil ou sur la structure encastrée, libres de toute obstruction.
• Ne pas placer d'objets et/ou de récipients contenant de l'eau sur le dessus de l'appareil.
• Ne pas effectuer de réparation sur ce réfrigérateur. Toutes les interventions doivent uniquement être réalisées par un
personnel qualifié.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes à capacités physiques, sensorielles
ou intellectuelles réduites ou sans expérience et connaissances, uniquement s'ils sont sous surveillance ou bien s'ils ont été
informés quant à l'utilisation de l'appareil de manière sûre, et s'ils comprennent les risques impliqués.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués
par des enfants sans surveillance.
En tournant entièrement le bouton dans le sens horaire, vous entendrez un clic correspondant à l'arrêt du produit.
Une fois l'appareil installé, le cordon électrique et la prise de courant doivent être faciles d'accès.
La prise est compatible avec la fiche de l'appareil. Si ce n'est pas le cas, demander le replacement de la fiche par un technicien
agréé ; ne pas utiliser de rallonges et/ou de connecteurs multiples.
Ne pas toucher les pièces internes ou les aliments surgelés avec les mains humides ou mouillées, car cela provoque des brûlures.
FR 22
Mise au rebut d'un appareil usagé
En vous assurant de la mise au rebut conforme de ce produit, vous contribuerez
à prévenir toute conséquence négative potentielle pour l'environnement et la
santé humaine, qui pourrait être provoquée par une gestion inappropriée des
déchets, une fois que ce produit aura atteint la fin de sa durée de vie.
Une mise au rebut appropriée de l'appareil peut permettre la revalorisation de
précieuses matières premières !
Cet appareil est marqué comme conforme à la Directive Européenne
2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques
(DEEE).
Le symbole sur le produit indique que cet appareil ne doit pas être traité comme
un déchet ménager normal ; il doit plutôt être déposé au point de collecte le plus
proche dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques.
Il convient de procéder à la mise au rebut conformément aux réglementations
environnementales en vigueur pour la mise au rebut de déchets.
Pour des informations plus détaillées concernant le traitement, la récupération et
le recyclage de ce produit, contactez le bureau public compétent (Ministère de
l'Ecologie et de l'Environnement), votre service de mise au rebut des déchets
ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.
Coupez et éliminez le cordon d'alimentation avec la fiche.
Jusqu'à la mise au rebut appropriée, n'endommagez pas les tuyauteries étant
donné qu'elles contiennent le gaz réfrigérant.
Concernant la mise au rebut des matériaux d'étanchéité, suivez les
réglementations locales.
Les DEEE contiennent à la fois des substances polluantes (qui peuvent avoir
des conséquences négatives sur l'environnement) et des composants de base
(qui peuvent être ré-utilisés). Il est important que les DEEE soient soumis à des
traitements spécifiques afin de retirer et d'éliminer tous les polluants de manière
appropriée et de valoriser et recycler tous les matériaux.
Chaque personne individuelle peut jouer un rôle important en s'assurant que les
DEEE ne deviennent pas un problème environnemental ; il est essentiel de
suivre certaines lois fondamentales :
- les DEEE ne doivent pas être traitées comme des déchets ménagers.
- les DEEE doivent être remis aux points de collecte appropriés, gérés par les
municipalités ou des entreprises agréées. Dans de nombreux pays, en cas de
DEEE de grande taille, la collecte à domicile peut être à disposition.
- lorsque vous achetez un nouvel appareil, l'ancien peut être retourné au
vendeur qui doit le collecter gratuitement sous forme d'échange, dans la mesure
où l'équipement est d'un type équivalent et qu'il possède les mêmes fonctions
que l'équipement fourni.
• La prise est reliée à la terre et est conforme à la loi.
• La prise peut supporter la charge électrique maximale de l'appareil,
comme indiqué sur la plaque signalétique du réfrigérateur.
• La tension d'alimentation se trouve dans les plages indiquées sur la
plaque signalétique du réfrigérateur.
• Le cordon ne doit pas être plié ou comprimé.
• Le cordon doit être vérifié régulièrement et remplacé uniquement par
des techniciens autorisés.
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces
mesures de sécurité.
Démarrage de l'appareil
Retirer tous les matériaux de conditionnement/d'emballage présents à
l'intérieur de l'appareil et le nettoyer avec de l'eau et du bicarbonate de soude
ou du savon neutre.
Après installation, attendre 2 - 3 heures pour laisser le temps au
réfrigérateur/congélateur de se stabiliser à la température de service
normale, avant de déposer des aliments frais ou surgelés à l'intérieur.
Si le cordon d'alimentation est débranché, attendre au moins cinq minutes
avant de redémarrer le réfrigérateur/congélateur. A partir de ce point,
l'appareil est prêt à être utilisé.
FONCTIONNEMENT
Allumer/Éteindre (Pas d'affichage)
• L'unité du thermostat pour la commande de l'appareil est localisée à
l'intérieur du compartiment du réfrigérateur (Fig. 1).
Faire tourner le bouton du thermostat au-delà de la position « 0 ».
La lumière s'allume lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte. Pour
éteindre complètement le produit, tourner le bouton sur « 0 ».
Fig. 1
Réglage de la température (Pas d'affichage)
Conformité
Cet équipement, dont certaines pièces sont conçues pour entrer en
contact avec des produits alimentaires, est conforme aux exigences du
règlement CE n° 1935/2004. L'appareil est conforme à la Directive
Européenne 2004/1 08/CE, 2006/95CE et les amendements successifs.
5
Fig. 2
INSTALLATION
• Le réglage de la température des deux compartiments est effectué en
tournant le bouton du thermostat (Fig. 2).
Sélectionner la position souhaitée :
• Pour obtenir une température plus froide dans le réfrigérateur ou le
congélateur, tourner vers 5.
• Pour obtenir une température moins basse dans le réfrigérateur ou le
congélateur, tourner en direction de 0.
AVERTISSEMENTS :
• Ne pas installer l'appareil dans un endroit humide ou mouillé car cela
pourrait compromettre l'isolation et provoquer une fuite
Par ailleurs, sur l'extérieur, de la condensation pourrait s'accumuler.
• Ne pas placer l'appareil à l'extérieur ou à proximité de sources de
chaleur ou sous la lumière directe du soleil.
Ventilateur du compartiment du réfrigérateur
(si présent)
L'appareil fonctionne correctement dans la plage des
températures environnementales indiquées :
+10 +32°C pour la classe climatique SN
+16 +32°C pour la classe climatique N
+16 +38°C pour la classe climatique ST
+16 +43°C pour la classe climatique T
(Voir la plaque signalétique du produit)
• Ne pas placer de récipients contenant des liquides sur le dessus de
l'appareil.
• Attendre au moins 3 heures après la mise en place finale avant de
mettre l'appareil en fonctionnement.
Le ventilateur est préréglé sur OFF.
Pour l'activer, appuyer sur l'interrupteur (Fig. 3).
Pour optimiser la consommation énergétique, il est recommandé que
vous activiez le ventilateur uniquement lorsque la température ambiante
de l'air dépasse 28 à 30°C.
Connexion électrique
Après le transport, placer l'appareil verticalement et attendre au moins 2
- 3 heures avant de le raccorder au système électrique. Avant d'insérer
la fiche dans la prise électrique, s'assurer que :
Fig. 3
FR 23
CONSERVATION
• Pour conserver la saveur, la qualité et la fraîcheur des aliments, il est
conseillé de stocker vos aliments dans le compartiment du réfrigérateur
comme indiqué sur la Fig. 6 ci-dessous, en s'assurant de les envelopper
dans des feuilles d'aluminium ou du film plastique ou dans des récipients
correctement fermés, afin d'éviter toute contamination croisée.
Zone du réfrigérateur
Fruits / Légumes
• Pour réduire l'assèchement des fruits et légumes, ils doivent être
enveloppés dans des films ou des sachets plastiques, et déposés ensuite
dans la zone dédiée aux fruits / légumes. De cette manière, on évite une
détérioration rapide.
ZONE DU REFRIGERATEUR
Fig. 6
REMARQUE :
Si de grandes quantités d'aliments sont déposées ou si la porte
du réfrigérateur est ouverte fréquemment, il est normal que le
voyant ne puisse pas afficher OK. Attendre au minimum 10
heures avant de régler le bouton sur un réglage supérieur.
Zone du congélateur
Utiliser le tableau suivant pour les compartiments
Le processus de congélation peut survenir uniquement dans les
compartiments
2-3
MOIS
Fig. 4
4-6
MOIS
Zone fraîcheur du compartiment du réfrigérateur
(uniquement sur certains modèles)
La zone représentée est recommandée pour la viande, le poisson, la
volaille etc. ; ne pas y déposer des fruits ou des légumes car ils pourraient
congeler ;
6-8
MOIS
10 - 12
MOIS
Produits encastrés
Recommandations pratiques
Déposer les aliments sur les clayettes de manière homogène de façon à
laisser l'air circuler correctement et pour le refroidir.
Voyant de la température dans la zone la plus
froide
(uniquement sur certains modèles)
Certains modèles sont équipés d'un voyant de la température dans le
compartiment du réfrigérateur au niveau de la zone la plus froide, afin de
vous permettre de contrôler la température moyenne.
Ce symbole indique la zone la plus froide du réfrigérateur (Fig. 5).
• Éviter le contact entre les aliments et les parois arrière du compartiment
du réfrigérateur.
• Ne pas introduire d'aliments chauds étant donné qu'ils peuvent détériorer
les aliments déjà présents et augmenter la consommation énergétique.
• Retirer les emballages des aliments avant de les introduire.
• Ne pas les déposer dans des plats ou d'autres récipients s'ils n'ont pas
été lavés préalablement.
• Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation d'air froid avec des
aliments.
• Ne pas couvrir la clayette en verre du bac à légumes pour permettre une
circulation appropriée de l'air.
• Ne pas déposer de bouteilles dans le compartiment du congélateur car
elles peuvent exploser une fois congelées.
• En cas de coupure prolongée du courant, garder les portes fermées pour
que les aliments restent froids le plus longtemps possible.
Fig. 5
Vérifier ce point sur le voyant de la température, le mot OK apparaît
clairement (Fig. 6). Si ce mot n'apparaît pas, cela signifie que la
température est trop élevée :
régler la température à un niveau plus froid et attendre environ 10 heures.
Vérifier à nouveau le voyant : si nécessaire, procéder à un nouveau
réglage.
• L'installation de l'appareil dans un endroit chaud et humide, exposé à de
fréquentes ouvertures des portes et stockant de grandes quantités de
légumes, peut entraîner la formation de condensation et affecter la
performance de l'unité elle-même.
• Pour éviter une consommation énergétique excessive, l'ouverture
fréquente ou prolongée des portes n'est pas recommandée.
FR 24
CONGELATION
• Les aliments doivent être frais.
• Congeler de petites quantités d'aliments en même temps afin de
les congeler rapidement. Ne jamais dépasser la quantité maximale
d'aliments indiquée sur la plaque signalétique.
5
• Pendant la congélation, ne pas ouvrir la porte du congélateur.
• Les aliments doivent être enveloppés hermétiquement, de
manière étanche à l'air.
Fig. 7
• Séparer les aliments à congeler de ceux déjà congelés.
• Étiqueter les sachets ou les récipients pour tenir un inventaire
des aliments surgelés.
DEGIVRAGE
• Une fois décongelés, ne jamais recongeler des aliments et les
consommer rapidement.
Dégivrage du compartiment du réfrigérateur
REMARQUE :
• APPAREILS SANS AFFICHAGE
Normalement, il n'est pas nécessaire d'intervenir avec le bouton
du thermostat. Uniquement dans le cas où vous trouvez que la
réfrigération des produits contenus dans le compartiment du
réfrigérateur est excessive, il est recommandé de tourner
doucement le bouton de thermostat vers 0 (Fig. 7).
Une fois la congélation achevée, tourner le bouton de nouveau en
position habituelle.
La plaque signalétique indique la quantité maximale d'aliments
qu'il est possible de congeler (voir figure 8).
Pendant son fonctionnement normal, le réfrigérateur est dégivré
automatiquement. Il n'y a pas besoin de sécher les gouttes d'eau
présentes sur la paroi arrière ou de retirer le givre (cela dépend du
fonctionnement).
L'eau est acheminée vers la partie arrière par le biais de l'orifice
d'écoulement qui s'y trouve et la chaleur du compresseur permet de
l'évaporer.
• Garder dans un état propre, le tuyau d'écoulement (Fig. 8) dans le
compartiment du réfrigérateur pour qu'il soit exempt d'eau.
Le dégivrage du compartiment du réfrigérateur se fait
automatiquement sur cet appareil.
(Figure 8)
Une petite quantité de givre ou de gouttelettes d'eau sur l'arrière
du compartiment du réfrigérateur, lors du fonctionnement du
réfrigérateur, est normale.
S'assurer que l'évacuation d'eau est toujours propre et s'assurer
que les aliments ne touchent pas la paroi arrière ou les côtés du
compartiment du congélateur.
Nous recommandons de dégivrer le congélateur dès que
l'épaisseur de la couche de givre est supérieure à 3 mm.
N.B. Vous trouverez ici la plaque signalétique de votre appareil : elle inclut toutes les données à transmettre au Service Clients en cas de panne.
Important : si votre température ambiante est élevée, il se peut que l'appareil fonctionne en permanence, ce qui entraîne
une formation excessive de givre sur les parois intérieures du réfrigérateur. Dans ce cas, tourner le bouton du
réfrigérateur sur une température plus chaude (1-2).
Fig. 8
FR 25
Dégivrage du compartiment du congélateur
(produits fixes sans technologie NO-FROST)
Lorsque la couche de givre présente dans le compartiment du
congélateur dépasse de 3 mm, il est recommandé de procéder au
dégivrage puisque cela augmente la consommation d'énergie.
1) Tourner le bouton en position « 0 » (Fig. 9).
5
Fig. 9
2) Débrancher le cordon d'alimentation.
3) Retirer les aliments surgelés et les placer provisoirement dans
un endroit froid.
4) Laisser la porte du congélateur ouverte pour accélérer le
dégivrage.
5) Collecter l'eau au fond de l'appareil.
6) Sécher le congélateur.
7) Rebrancher le cordon d'alimentation et régler les valeurs
souhaitées.
8) Attendre un moment et ré-introduire les aliments surgelés.
AVERTISSEMENT :
Éviter impérativement l'utilisation de flammes ou d'appareils
électriques,
tels que des radiateurs, nettoyeurs vapeur, bougies, lampes à
pétrole et similaires pour accélérer la phase de dégivrage.
Ne pas gratter avec un couteau ou un objet tranchant pour retirer
le givre ou la glace présents. Ils peuvent endommager le circuit
réfrigérant, toute fuite de celui-ci peut provoquer un incendie ou
endommager vos yeux.
Dégivrage du compartiment du congélateur
(produits NO-FROST)
Le dégivrage est automatique.
MAINTENANCE ET NETTOYAGE
Eclairage
Voyant LED
Le produit est équipé de lampes LED veuillez contacter le Service
d'Assistance Technique en cas de remplacement.
Par rapport aux ampoules des lampes traditionnelles, les LED durent
plus longtemps et sont
respectueuses de l'environnement.
Nettoyage
REMARQUE :
• Avant toute intervention, retirer la fiche du réfrigérateur de la
prise électrique pour prévenir tout choc électrique.
• Ne pas verser d'eau directement sur l'extérieur ou l'intérieur du
réfrigérateur lui-même. Cela pourrait entraîner une oxydation et
endommager l'isolation électrique.
IMPORTANT :
Pour éviter toute fissure sur les surfaces intérieures et les pièces
plastiques, suivre ces suggestions :
• Essuyer toutes les graisses alimentaires collées sur les composants
plastiques.
• Les pièces intérieures, les garnitures et les pièces extérieures peuvent
être nettoyées à l'aide d'un chiffon et d'eau tiède additionnée de
bicarbonate de soude ou de savon neutre. Ne pas utiliser de solvants,
d'ammoniaque, d'eau de javel ou d'abrasifs.
• Retirer les accessoires, par exemple, les clayettes du réfrigérateur et de la
porte. Nettoyer à l'eau chaude savonneuse. Rincer et sécher
soigneusement.
• L'arrière de l'appareil a tendance à accumuler de la poussière qu'il est
possible d'éliminer à l'aide d'un aspirateur, après avoir éteint et débranché
l'appareil de la sortie électrique. Cela permet d'accroître l'efficacité
énergétique.
ECONOMIES D'ENERGIE
Pour des économies d'énergie optimales, nous suggérons ce qui suit :
• Installer l'appareil à distance des sources de chaleur et éloigné de la
lumière directe du soleil dans une pièce bien ventilée.
• Éviter de déposer des aliments chauds dans le réfrigérateur pour
éviter une augmentation de la température intérieure et provoquer
ainsi un fonctionnement continu du compresseur.
• Ne pas entasser d'aliments de manière excessive afin d'assurer une
bonne circulation de l'air.
• Dégivrer l'appareil en cas de givre (voir DEGIVRAGE) pour faciliter le
transfert du froid.
• En cas de coupure de courant, il est conseillé de garder la porte du
réfrigérateur fermée.
• Ouvrir ou garder les portes de l'appareil ouvertes le moins possible.
• Éviter de régler le thermostat sur des températures trop basses.
• Retirer la poussière présente sur l'arrière de l'appareil (voir
NETTOYAGE).
EVITER LES BRUITS
Pendant son fonctionnement, le réfrigérateur émet des bruits tout à fait
normaux comme :
• BOURDONNEMENT : le compresseur fonctionne.
• GRONDEMENTS, BRUISSEMENTS et SIFFLEMENTS : le réfrigérant
coule à travers les tuyaux.
• CLAQUEMENT et TIC-TAC : l'arrêt du compresseur.
Simples mesures de réduction des bruits de vibration :
• Les récipients se touchent : éviter le contact entre les récipients et
les plats en verre.
• Les tiroirs, clayettes et bacs émettent des vibrations : contrôler
l'installation appropriée des accessoires intérieurs.
REMARQUE :
Le gaz réfrigérant produit du bruit même lorsque le compresseur est
éteint ; ce n'est pas un défaut, c'est normal.
Si vous entendez un bruit de claquement dans l'appareil, c'est normal
étant donné que cela provient de l'expansion des différents matériaux.
OUVERTURE REVERSIBLE DE LA PORTE
Les portes de l'appareil peuvent être inversées afin de permettre une
ouverture vers la droite ou vers la gauche, en fonction des exigences.
REMARQUE :
• L'inversion des portes doit être effectuée par un personnel technique
qualifié.
• L'inversion des portes n'est pas couverte par la garantie.
FR 26
INVERSER LE SENS D'OUVERTURE DES PORTES
Retirer la plaque supérieure
et la charnière à l'aide d'un tournevis.
Retirer la porte supérieure.
Retirer la charnière centrale et sa broche
de raccordement située en-dessous.
Retirer la charnière inférieure droite
et les bouchons plastiques de gauche et
les remettre en place sur le côté opposé.
Utiliser la charnière opposée et le cache et
les mettre sur la partie basse de gauche.
Assembler de nouveau les mécanismes
de portes et de charnières de bas en
haut, de 1-4.
Retirer la porte inférieure.
7
637 mm
35
637mm
35
FR 27
1 854
1 850
1 848 mm
1 067 mm
60
1771
1769 mm
60
988mm
1 775
49
49
DIMENSIONS DU PRODUIT ET COMPARTIMENT ENCASTRE
INSTALLATION DE L'APPAREIL DANS LA COLONNE
Insérer l'appareil dans la colonne, en le plaçant
sur la face opposée des charnières et s'assurer
d'un espacement de 3-5 mm.
Après avoir vérifié que la porte de l'appareil et celle
de la colonne coïncident, visser la partie
supérieure de l'appareil sur le cabinet.
1
2
Visser la partie inférieure de l'appareil.
Ajuster le joint d'étanchéité de l'appareil, si
nécessaire, découper la surlongueur. Fixer les
pièces inférieures avec les caches plastiques.
3
4
Utiliser un tournevis cruciforme pour dévisser la
broche de raccordement située sous la charnière
centrale à droite et ajuster pour visser sur la paroi
du cabinet droit.
5
FR 28
ASSEMBLAGE DES PANNEAUX DE LA
COLONNE ENCASTREE DES
PORTES DE L'APPAREIL
L'appareil est équipé de dispositifs d'assemblage pour les portes de
l'appareil avec les panneaux de colonne (glissière du support).
Fixer la glissière dans la partie intérieure du panneau de la colonne encastrée à
la hauteur souhaitée et à environ 20 mm du câble extérieur de la porte.
PRECAUTIONS RELATIVES A UN
FONCTIONNEMENT CORRECT
Une fois le produit incorporé, placer la partie arrière de la colonne en
contact avec le mur de façon à empêcher tout accès au compartiment
du compresseur.
Pour un fonctionnement correct de l'appareil, il est essentiel de
permettre une circulation appropriée de l'air de façon à refroidir le
condensateur situé sur la partie arrière de l'appareil.
Pour cette raison, la colonne doit être équipée d'une cheminée arrière,
dont l'ouverture supérieure ne doit pas être obstruée, et dotée d'une
fente à l'avant recouverte d'une grille de ventilation.
Taille des découpes de l'unité.
20
Ouvrir les portes de la colonne encastrée et du réfrigérateur. Positionner le support
encastré dans la glissière, et ensuite l'introduire dans la porte du réfrigérateur.
Marquer les points de fixation des vis et percer avec un foret de 2,5 mm
de diamètre.
Espace à conserver entre l'unité et le plafond.
Raccorder la porte de l'appareil avec le panneau du cabinet en se servant
des rainures du support comme lignes directrices.
SUSPENDRE L'UTILISATION DE L'APPAREIL
Si l'appareil ne doit pas fonctionner pendant une période prolongée :
1) Éteindre l'appareil (voir Fonctionnement).
2) Débrancher la fiche ou retirer le dispositif de sécurité.
3) Nettoyer l'appareil.
4) Laisser les portes de l'appareil ouvertes.
FR 29
DEPANNAGE
PROBLEME
L'ampoule d'éclairage intérieur ne
s'allume pas.
CAUSE
• Absence d'électricité.
• L'interrupteur de la porte est bloqué.
Le réfrigérateur et le congélateur ne
refroidissent pas suffisamment.
• Les portes ne sont pas fermées.
Les aliments situés dans le réfrigérateur
gèlent.
• Réglage incorrect de la température.
CORRECTION
• Le cordon d'alimentation n'est pas correctement inséré.
• Vérifier si l'appareil est éteint.
(voir Réglage de la température).
• S'assurer qu'il y du courant dans la maison.
• Vérifier qu'il est actif.
• Vérifier que la porte et les joints ferment
correctement.
• Les portes sont ouvertes fréquemment.
• Éviter d'ouvrir les portes de manière inutile pendant un
certain temps.
• Réglage incorrect de la température.
• Contrôler le réglage de la température, et si possible,
refroidir encore plus (voir Réglage de la température).
• Le réfrigérateur et le congélateur ont été trop remplis. • Attendre que la température du réfrigérateur ou du
congélateur se stabilise.
• La température ambiante est trop basse.
• Vérifier que la température ambiante est conforme aux
spécifications indiquées sur la plaque signalétique (voir
Installation).
• Absence de courant.
• Le cordon d'alimentation n'est pas correctement inséré.
• Vérifier si l'appareil est éteint (voir Réglage de la
température).
• S'assurer qu'il y a du courant dans le logement.
• Nourriture en contact avec la paroi arrière.
• Contrôler le réglage de la température (voir Réglage de
température) et si possible, diminuer le réglage de la
température.
• Enlever les aliments de la paroi arrière du réfrigérateur.
• La congélation d'une quantité trop importante
• Ne pas dépasser la quantité maximale d'aliments à
d'aliments frais diminue la température du réfrigérateur. congeler (voir Congélation).
Le fond du compartiment du réfrigérateur
est humide ou présente des gouttelettes.
Le tuyau d'égouttement peut être bouché.
• Nettoyer le tuyau d'égouttement avec un bâtonnet ou
similaire pour permettre l'écoulement de l'eau.
Présence de gouttelettes ou d'eau sur la
paroi arrière du réfrigérateur.
• Fonctionnement normal du réfrigérateur.
• Ce n'est pas un défaut (voir Dégivrage).
Présence d'eau dans le bac à légumes.
• Manque de circulation d'air.
• Vérifier qu'il n'y a pas d'aliments déposés sur la clayette
en verre des légumes, qui empêchent la circulation de l'air.
• Envelopper les fruits et les légumes dans des films,
sachets ou récipients en plastique.
• Légumes et fruits contenant trop d'humidité.
Le moteur fonctionne en permanence.
• Les portes ne sont pas fermées.
• Les portes sont ouvertes fréquemment.
• La température ambiante est très élevée.
• Épaisseur du givre supérieure à 3 mm.
Les aliments surgelés dégèlent.
Le voyant Wi-Fi clignote par alternance 3
sec allumé et 1 seconde éteint.
• S'assurer que la porte est fermée et que les joints ferment
correctement.
• Éviter d'ouvrir les portes de manière inutile pendant un
certain temps.
• Vérifier que la température ambiante est conforme aux
spécifications indiquées sur la plaque signalétique (voir
Installation).
• Régler l'affichage/thermostat sur une température plus chaude.
• Dégivrer l'unité (voir Dégivrage).
• La plage de température ambiante est inférieure à la
classe climatique de l'appareil.
Le compresseur démarre rarement.
• Déplacer l'unité dans une pièce plus chaude ou chauffer
la pièce.
• La porte du congélateur n'est pas fermée.
• S'assurer que la porte est fermée et que le joint est
suffisamment étanche.
• Routeur désactivé.
• Absence de connexion.
• Allumer le routeur.
• Réinitialiser le produit (voir Wi-Fi).
SI VOUS N'AVEZ PAS PU RESOUDRE LE PROBLEME, CONTACTER LE CENTRE DE SERVICE APRES-VENTE. VEUILLEZ INDIQUER LE TYPE DE DEFAUT ET
LES INFORMATIONS CONTENUES SUR LA PLAQUE DE CET APPAREIL, SITUEE DANS LE COMPARTIMENT DU REFRIGERATEUR :
• Le modèle de l'équipement.
• Le numéro de série.
FR 30
ÍNDICE
ES
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ........................................ 32--32
INSTALACIÓN ...................................................................... 33--33
FUNCIONAMIENTO .............................................................. 33--33
CONSERVACIÓN .................................................................. 34--34
CONGELACIÓN .................................................................... 35--35
DESCONGELACIÓN ............................................................ 35--35
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA .......................................... 36--36
AHORRO DE ENERGÍA ........................................................ 36--36
REDUCCIÓN DE RUIDO ...................................................... 36--36
REVERSIBILIDAD DE LA PUERTA...................................... 36--37
DIMENSIONES DEL PRODUCTO Y HUECO DE ENCASTRE.. 37--38
INSTALACIÓN DEL APARATO EN LA COLUMNA ............ 38--38
ACOPLAMIENTO DE LOS PANELES DE LA COLUMNA
ENCASTRADA DE LAS PUERTAS DEL APARATO .......... 39--39
PRECAUCIONES PARA UN FUNCIONAMIENTO
CORRECTO .......................................................................... 39--39
HIBERNACIÓN DEL APARATO .......................................... 39--39
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.......................................... 40--40
ES 31
Gracias por haber adquirido este producto.
Antes de utilizar el frigorífico, le aconsejamos que lea atentamente este manual de instrucciones para maximizar su rendimiento. Guarde toda la
documentación para consultar o futuros propietarios. Este producto deberá destinarse únicamente a usos domésticos u otras aplicaciones
similares, como:
- la zona de descanso para personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
- en granjas, para el uso de la clientela de hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
- en hostales
- para servicios de catering y otras aplicaciones no comerciales.
Este aparato deberá ser destinado única y exclusivamente a la conservación de alimentos. Cualquier otro uso se considera peligroso y el
fabricante no podrá ser considerado responsable de cualquier omisión. Asimismo, se recomienda leer las condiciones de garantía.
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
El frigorífico contiene gas refrigerante (R600a: isobutano) y gas aislante (ciclopentano), con una elevada
compatibilidad medioambiental los cuales, sin embargo, son inflamables.
Le recomendamos que respete las reglas siguientes para evitar situaciones de peligro:
• Antes de llevar a cabo cualquier operación, desenchufe el cable de alimentación de la toma eléctrica.
• El sistema de refrigeración, situado en la parte posterior e interior del frigorífico contiene refrigerante.
Por tanto, debe evitar dañar los tubos.
• Si se detecta una fuga en el sistema de refrigeración, no toque la salida mural y no utilice llamas vivas.
Abra la ventana y ventile la estancia. A continuación, llame a un centro de soporte técnico para solicitar ayuda.
• No utilice un cuchillo o cualquier objeto afilado para eliminar escarcha o hielo. De hacerlo, podría dañar el
circuito de refrigerante; las fugas de este último pueden provocar incendios o daños oculares.
• No instale el aparato en un lugar húmedo o sucio, ni lo exponga a la luz directa del sol o el agua.
• No instale el aparato cerca de calentadores o materiales inflamables.
• No use cables prolongadores o adaptadores.
• No tire en exceso del cable. No pliegue el cable. No toque el enchufe con las manos húmedas.
• No dañe el enchufe o el cable de alimentación; esto podría provocar incendios o descargas eléctricas.
• Se recomienda mantener el enchufe limpio; cualquier exceso de polvo sobre el enchufe podría provocar un
incendio.
• No utilice dispositivos mecánicos u otros equipos para acelerar el proceso de descongelación.
• Evite totalmente el uso de llamas vivas o equipos eléctricos, como calentadores, limpiadores a vapor,
velas, lámparas de aceite y aparatos similares para acelerar la fase de descongelación.
• No utilice ni almacene aerosoles inflamables, como pintura en spray, cerca del frigorífico. Podría provocar una
explosión o un incendio.
• No use aparatos eléctricos en el interior del compartimento para alimentos, salvo que sean del tipo
recomendado por el fabricante.
• No introduzca o almacene materiales inflamables o muy volátiles como éter, gasolina, GLP, gas propano,
aerosoles, adhesivos, alcohol puro, etc. Estos materiales podrían provocar una explosión.
• No guarde medicamentos ni materiales de investigación en el frigorífico. Cuando deba almacenarse material
que requiera un estricto control de temperatura, es posible que se deteriore o desencadene una reacción
incontrolada que pueda provocar riesgos.
• No obstruya las aberturas de ventilación en la carcasa del aparato o en la estructura integrada.
• No coloque objetos y/o contenedores con agua encima del aparato.
• No lleve a cabo reparaciones en el frigorífico. Todas las intervenciones debe llevarlas a cabo únicamente
personal debidamente cualificado.
• Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, mentales o
sensoriales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, siempre y cuando reciban la supervisión o las
instrucciones necesarias acerca del uso del aparato en condiciones de seguridad y comprendan los riesgos asociados.
Los niños no deben jugar con el aparato. Las operaciones de limpieza y mantenimiento no deben realizarlas
niños sin supervisión.
Si gira totalmente la rueda del mando en sentido antihorario, escuchará un clic que indicará el apagado
del aparato.
Cuando se instale el aparato, debe dejarse el cable eléctrico y la toma eléctrica en un lugar de fácil acceso.
La toma eléctrica debe ser compatible con el enchufe del aparato. En caso contrario, solicite a un técnico
autorizado que cambie el enchufe; no utilice cables prolongadores y/o varios conectores.
Para evitar quemaduras, no toque los componentes internos ni alimentos congelados con las manos húmedas o
mojadas.
ES 32
Eliminación del aparato antiguo
Al garantizar la correcta eliminación del presente producto, evitará las
posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud
humana que de otro modo podrían derivarse del manejo inadecuado de
los residuos de este producto al alcanzarse el fin de su vida útil.
Con la correcta eliminación del electrodoméstico, existe la posibilidad de
recuperar materias primas valiosas.
Este electrodoméstico cumple la directiva europea 2012/19/EU en
materia de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).
El símbolo en el producto indica que este aparato no puede ser tratado
como un residuo doméstico normal, en su lugar deberá ser entregado en
el punto para reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos más
cercano.
La eliminación debe efectuarse de acuerdo con la normativa
medioambiental vigente para el tratamiento de los residuos.
Para recibir información más detallada sobre el tratamiento, la
recuperación y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la
oficina pública competente (Departamento de Medio Ambiente), su
servicio de recogida a domicilio de residuos domésticos o el punto de
venta donde compró el producto.
Corte y deseche el cable de alimentación junto con el enchufe.
Hasta su correcta eliminación, no dañe los tubos pues contienen el gas
refrigerante.
Para la eliminación de los materiales de embalaje, siga la normativa
local.
Los RAEE contienen tanto sustancias contaminantes (que pueden
provocar consecuencias negativas para el medio ambiente) como
componentes básicos (que se pueden reutilizar). Es importante que los
RAEE se sometan a tratamientos específicos, para eliminar y desechar
los contaminantes de la manera adecuada y recuperar y reciclar todos
los materiales.
Las personas desempeñan un papel clave a la hora de garantizar que
los RAEE no se conviertan en un problema medioambiental; es esencial
seguir ciertas normas básicas:
-Los RAEE no deberían recibir el mismo tratamiento que los residuos
domésticos.
-Los RAEE deberían depositarse en los puntos de recogida pertinentes,
gestionados por las autoridades locales o por empresas autorizadas. En
muchos países, existe un servicio de recogida a domicilio de RAEE de
gran tamaño.
- Al comprar un electrodoméstico nuevo, el distribuidor podría
encargarse de la recogida del antiguo de forma totalmente gratuita,
siempre y cuando el equipo tenga características similares y sea del
mismo tipo que el equipo suministrado.
• El enchufe posee toma de tierra y cumple las disposiciones legales.
• El enchufe puede soportar la carga de potencia máxima del aparato, tal
y como se indica en la placa de datos técnicos del frigorífico.
• La tensión de alimentación se encuentra dentro del rango indicado en
la placa de datos técnicos del frigorífico.
• El cable no debe plegarse ni aplastarse.
• El cable debe comprobarse periódicamente y su sustitución debe
llevarla a cabo únicamente técnicos autorizados.
• El fabricante declina toda responsabilidad cuando no se respeten estas
medidas de seguridad.
Puesta en marcha del aparato
Retire todos los materiales de embalaje y envoltorios presentes en el
interior del aparato y proceda a lavarlo con agua y bicarbonato sódico o
jabón neutro.
Una vez realizada la instalación, espere de 2 a 3 horas para que el
frigorífico/congelador alcance la temperatura de funcionamiento normal
antes de colocar alimentos congelados o frescos en su interior.
Si el cable de alimentación se desconecta, espere al menos cinco
minutos antes de reiniciar el frigorífico/congelador. En este punto, el
aparato está listo para su uso.
FUNCIONAMIENTO
Apagado/encendido (sin pantalla)
• La unidad de termostato para el control del aparato se encuentra
ubicado en el interior del compartimento frigorífico (Fig. 1).
Gire la rueda del termostato más allá de la posición “0”.
La luz se enciende cuando la puerta del frigorífico se abre. Girar la
rueda por completo hasta la posición “0” para apagar el aparato.
Fig. 1
Ajuste de temperatura (sin pantalla)
5
Conformidad
Este equipo, en lo referente a las piezas destinadas a estar en
contacto con productos alimentarios, cumple los requisitos de la
normativa CE 1935/2004. Aparato conforme con las directivas
europeas 2004/1 08/EC y 2006/95EC y enmiendas posteriores.
INSTALACIÓN
ADVERTENCIAS:
• No instale el aparato en un lugar húmedo puesto que esto podría
comprometer el aislamiento y provocar fugas.
Asimismo, en el exterior del mismo, es posible que se acumule
condensación.
• No coloque el aparato en el exterior o cerca de fuentes de calor o bajo
la luz directa del sol.
El aparato funcionará dentro de los intervalos de temperatura
ambiente indicados a continuación:
+10 +32 ºC para la clase climática SN
+16 +32 ºC para la clase climática N
+16 +38 ºC para la clase climática ST
+16 +43 ºC para la clase climática T
(Véase la placa de datos técnicos del producto)
• No coloque contenedores con líquidos encima del aparato.
• Antes de poner en marcha el aparato, espere al menos 3 horas
después de colocarlo en su ubicación definitiva.
Fig. 2
• El ajuste de temperatura de ambos compartimentos se realiza girando
la rueda del termostato (Fig. 2).
Seleccione la posición deseada:
• Para bajar la temperatura en el frigorífico y el congelador, gire la rueda
hacia el 5.
• Para incrementar la temperatura en el frigorífico y el congelador, gire la
rueda hacia el 0.
Ventilador en el compartimento del
frigorífico (según modelo)
El ventilador está preajustado en OFF (apagado).
Para activar, pulse el interruptor (Fig. 3).
A fin de optimizar el consumo de energía, se recomienda que encienda
el ventilador solo cuando la temperatura del aire ambiental supere los
28/30 °C.
Conexión eléctrica
Tras la entrega, coloque el aparato verticalmente y espere al menos 2 o
3 horas antes de conectarlo a la red eléctrica. Antes de insertar el
enchufe en la toma eléctrica, asegúrese de que:
Fig. 3
ES 33
CONSERVACIÓN
• Para conservar al máximo el aroma, la sustancia y el frescor de los
alimentos, es aconsejable colocarlos en el interior del frigorífico tal como
se indica en la figura 6 siguiente, teniendo cuidado de envolverlos en papel
de aluminio o film plástico, o bien en recipientes adecuados provistos de
tapa para evitar contaminaciones cruzadas.
Zona del frigorífico
Frutas/ Verduras
• Para reducir las pérdidas de humedad de frutas y verduras, deben
protegerse con materiales plásticos, como bolsas o film de uso
alimentario, e introducirse en la zona para frutas y verduras. De este
modo, se evita acelerar su deterioro.
ZONA DEL FRIGORÍFICO
Fig. 6
NOTA:
Si se introduce una cantidad excesiva de alimentos o la
puerta del frigorífico se abre con frecuencia, es normal que el
indicador no muestre un OK. Espere al menos 10 horas antes
de girar la rueda hasta un ajuste superior.
Zona del congelador
Use la tabla siguiente para identificar los compartimentos.
La congelación solo tiene lugar en los compartimentos.
2-3
MESES
Fig. 4
Zona para alimentos frescos en sección refrigerada
4-6
MESES
(Según modelo)
La siguiente zona está recomendada para almacenar carne, pescados,
aves, etc.; no guarde frutas o verduras porque podrían congelarse;
6-8
MESES
10 - 12
MESES
Modelos encastrados
Recomendaciones prácticas
Distribuya los alimentos en los estantes de manera homogénea para que
el aire pueda circular y refrigerarlos correctamente.
Indicador de la temperatura en la zona más fría
• Evite el contacto entre los alimentos y las paredes posteriores del
compartimento del frigorífico.
(Según modelo)
Algunos modelos cuentan con un indicador de temperatura en la zona más
fría del compartimento del frigorífico, para que pueda controlar la
temperatura media.
Este símbolo indica la zona más fría del frigorífico (Fig. 5).
• No introduzca alimentos calientes pues esto podría provocar daños
locales e incrementar el consumo energético.
• Retire los embalajes de los alimentos antes de introducirlos.
• No coloque bandejas o recipientes que no se hayan lavado previamente.
• No obstruya con alimentos las ranuras de ventilación del aire frío.
• No cubra la bandeja de cristal del cajón de las verduras para permitir una
correcta circulación del aire.
• No guarde botellas en el compartimento del congelador pues podrían
reventar al congelarse.
• En caso de cortes prolongados en el suministro eléctrico, mantenga
cerradas las puertas el máximo tiempo posible.
Fig. 5
Compruebe que se muestre claramente la palabra OK en el indicador de
temperatura (Fig. 6). Si esta palabra no aparece, significa que la
temperatura es demasiado elevada:
configure la temperatura en un ajuste más bajo y espere unas 10 horas.
Vuelva a comprobar el indicador y, en caso necesario, vuelva a realizar un
nuevo ajuste.
• La instalación del aparato en una ubicación cálida y húmeda, con
aperturas frecuentes de las puertas y el almacenamiento de grandes
cantidades de verduras podría provocar la formación de condensación y
afectar al rendimiento del aparato.
• Para evitar un consumo energético excesivo, no se recomienda abrir con
frecuencia las puertas ni mantenerlas abiertas durante demasiado tiempo.
ES 34
CONGELACIÓN
• Los alimentos deben estar frescos.
• Congele pequeñas cantidades de alimentos de cada vez para
acelerar la congelación. Nunca supere la cantidad máxima
indicada en la etiqueta de valores máximos.
5
• Durante la congelación, no abra la puerta del congelador.
• Los alimentos deben introducirse en envases sellados y
herméticos.
Fig. 7
• Separe los alimentos a congelar de los ya congelados.
• Etiquete las bolsas o recipientes para mantener un inventario de
los alimentos congelados.
• Una vez descongelados, no vuelva a congelar los alimentos y
consúmalos cuanto antes.
NOTA:
• MODELOS SIN PANTALLA
Normalmente, no es necesario modificar la rueda del termostato.
Solo en caso de que los productos en el compartimento del
frigorífico estén demasiado fríos, se recomienda girar la rueda del
termostato lentamente hacia el 0 (Fig. 7).
Una vez finalizada la congelación, vuelva a colocar la rueda en la
posición habitual.
La placa de datos técnicos indica la cantidad máxima de alimentos
que se puede congelar (véase la figura 8).
DESCONGELACIÓN
Descongelación del compartimento del frigorífico
Durante un funcionamiento normal, el frigorífico se descongela automáticamente. No es necesario secar las gotas de agua presentes en la pared
posterior ni eliminar la escarcha (depende del funcionamiento).
El agua circula hacia la parte posterior a través del orificio de drenaje
existente y el calor del compresor contribuye a su evaporación.
• Mantenga limpio el tubo de drenaje del compartimento del frigorífico
(Fig. 8) para evitar que acumule agua.
La descongelación del compartimento del frigorífico tiene lugar
automáticamente en este aparato.
(Figura 8)
Una pequeña cantidad de escarcha o algunas gotas de agua en la
parte posterior del compartimento del frigorífico cuando este se
encuentra en funcionamiento es normal.
Asegúrese de que la salida de agua siempre esté limpia y de que
los alimentos no entren en contacto con la pared posterior o los
laterales del compartimento del congelador.
Recomendamos descongelar el congelador cuando la capa de
escarcha supere los 3 mm de grosor.
Nota: esta es la placa de datos técnicos del aparato; contiene todos los datos que deberá indicar al servicio técnico en caso de avería.
Importante: si la temperatura ambiente es elevada, el aparato podría funcionar de manera continua, con la consiguiente
acumulación excesiva de escarcha en la pared interior del frigorífico. En este caso, ajuste el termostato en un valor más
alto (1-2).
Fig. 8
ES 35
Descongelación del compartimento del congelador
(modelos estáticos sin tecnología NO-FROST)
Cuando la capa de escarcha presente en el compartimento del
congelador supere los 3 mm, se recomienda llevar a cabo una
descongelación para evitar un incremento en el consumo
energético del aparato.
1) Gire la rueda hasta la posición "0" (Fig. 9).
IMPORTANTE:
Para evitar grietas en las superficies interiores o los componentes
plásticos, siga estas sugerencias:
• Elimine las grasas que se queden adheridas a los componentes plásticos.
• Las piezas internas, las juntas y las piezas externas se pueden limpiar
con un paño humedecido con agua tibia y bicarbonato sódico o jabón
neutro. No utilice disolventes, amoniaco, lejía o productos abrasivos.
• Retire los accesorios, como los estantes, etc., del frigorífico y de la
puerta. Lave con agua jabonosa caliente. Aclare y seque a conciencia.
• La parte posterior del aparato suele acumular polvo, el cual se puede
eliminar con un aspirador; antes de proceder a limpiarla, apague y
desenchufe el aparato. Con esto conseguirá una mayor eficacia energética.
AHORRO ENERGÉTICO
5
Fig. 9
2) Desconecte el cable de alimentación.
3) Retire los alimentos congelados y colóquelos temporalmente
en un lugar fresco.
4) Deje la puerta del congelador abierta para acelerar la
descongelación.
5) Recolecte el agua en la parte inferior.
6) Seque el congelador.
7) Vuelva a conectar el cable de alimentación y ajuste los valores
deseados.
8) Espere un momento antes de volver a introducir los alimentos
congelados.
ADVERTENCIA:
Evite el uso de llamas vivas o aparatos eléctricos,
como calentadores, limpiadores a vapor, velas, lámparas de aceite
y similares, para acelerar el proceso de descongelación.
No utilice un cuchillo o cualquier objeto afilado para eliminar la
escarcha o el hielo presentes. Estas operaciones podrían
provocar daños en el circuito de refrigerante; las fugas de este
último pueden provocar incendios o daños oculares.
Descongelación del compartimento del congelador
(modelos NO-FROST)
La descongelación es automática.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Iluminación
Iluminación LED
El modelo está equipado con luces LED, para cambiarlas, póngase en
contacto con el servicio técnico.
En comparación con las bombillas tradicionales, los LED duran más y
son más ecológicos.
Limpieza
Para reducir el consumo del aparato, sugerimos:
• Instalar el aparato alejado de fuentes de calor, de la luz directa del sol y en
una habitación bien ventilada.
• Evite introducir alimentos calientes en el frigorífico para no elevar la
temperatura interior y, así, provocar un funcionamiento continuo del
compresor.
• No sobrecargue el aparato para garantizar una buena circulación del aire.
• Descongele el aparato en caso de un exceso de hielo (véase
DESCONGELACIÓN) a fin de facilitar la transferencia del frío.
• En caso de cortes en el suministro eléctrico, se recomienda mantener
cerrada la puerta del frigorífico.
• Abra o mantenga abiertas las puertas del aparato el menor tiempo
posible.
• Evite ajustar el termostato en temperaturas excesivamente frías.
• Elimine el polvo presente en la parte posterior del aparato
(véase LIMPIEZA).
REDUCCIÓN DEL RUIDO
Durante esta operación, el frigorífico emite algunos sonidos absolutamente
normales, como:
• ZUMBIDO: el compresor está funcionando.
• SISEOS, CRUJIDOS y SILBIDOS: el refrigerante fluye
por los tubos.
• TICS y CLICS: desconexión del compresor.
Pequeños trucos para reducir los ruidos por vibración:
• Recipientes en contacto: Evite el contacto entre recipientes y
envases de cristal.
• Los cajones, los estantes y las balconeras vibran: Compruebe la
correcta instalación de los accesorios internos.
NOTA:
El gas refrigerante emite ruidos aún cuando el compresor se
encuentre desconectado;
no es un fallo, es algo normal.
Si escucha clics en el interior del aparato, es normal y se debe a la
expansión de los distintos materiales.
REVERSIBILIDAD DE LA PUERTA
Las puertas del aparato son reversibles para permitir una apertura a la
izquierda o a la derecha, según sea más conveniente.
NOTA:
• La inversión de las puertas debe realizarla personal debidamente
cualificado.
• La inversión de las puertas no está cubierta por la garantía.
AVISO:
• Antes de cada operación, desenchufe el aparato para evitar
descargas eléctricas.
• No vierta agua directamente sobre el interior o el exterior del
frigorífico. Esto podría provocar oxidación y daños en los
aislamientos eléctricos.
ES 36
INVERSIÓN DE LA APERTURA DE LAS PUERTAS
Retire la placa superior y
la bisagra con un destornillador.
Retire la puerta superior.
Retire la bisagra intermedia y el pasador
de conexión situado debajo.
Retire la bisagra inferior derecha y
los tapones plásticos de la izquierda y
vuelva a colocarlos en el lado opuesto.
Use la bisagra y la cubierta opuestas e
insertelas a la izquierda.
Vuelva a montar las puertas y las bisagras
de abajo hacia arriba, (puntos 1-4).
Retire la puerta inferior.
7
637 mm
35
637mm
35
ES 37
1854
1850
1.848 mm
1.067 mm
60
1771
1.769 mm
60
988mm
1775
49
49
DIMENSIONES DEL PRODUCTO Y HUECO DE ENCASTRE
INSTALACIÓN DEL APARATO EN LA COLUMNA
Inserte el aparato en la columna, colocándolo en
el lado opuesto de las bisagras y dejando un
hueco de 3 a 5 mm.
Después de comprobar la coincidencia entre la
puerta del aparato y de la columna, atornille la
parte superior del aparato al armario.
1
2
Atornille la parte inferior del aparato.
Coloque la junta del aparato y recorte el sobrante,
en caso necesario. Coloque las tapas plásticas en
la parte inferior.
3
4
Use un destornillador de estrella para aflojar el
pasador de conexión situado debajo de la bisagra
intermedia derecha y ajuste para atornillar a la
pared derecha del armario.
5
ES 38
ACOPLAMIENTO DE LOS PANELES DE LA
COLUMNA ENCASTRADA DE LAS
PUERTAS DEL APARATO
El aparato está equipado con dispositivos de acople para las puertas
del aparato con los paneles de la columna (corredera del cargador).
Fije la corredera en la parte interior del panel de la columna encastrada a
la altura deseada y a unos 20 mm aprox. de la línea exterior de la puerta.
PRECAUCIONES PARA UN
FUNCIONAMIENTO CORRECTO
Una vez encastrado el aparato, coloque la parte posterior de la columna
en contacto con la pared para evitar el acceso al compartimento del
compresor.
Para que el producto funcione correctamente, es esencial permitir una
correcta circulación del aire que permita la refrigeración del
condensador situado en la parte posterior del aparato.
Por este motivo, la columna debe estar equipada con un tubo de salida
de humos posterior, cuya abertura no debe estar bloqueada y con una
ranura frontal que deberá estar cubierta con una rejilla de ventilación.
Dimensiones de los huecos de la unidad.
20
Abra las puertas de la columna encastrada y del frigorífico. Coloque el
cargador integrado en la corredera e insértelo en la puerta del frigorífico.
Marque los puntos de fijación para los tornillos y perfore unos orificios
con una broca de 2,5 mm de diámetro.
Espacio entre aparato y techo.
Conecte la puerta del aparato al panel del armario utilizando las ranuras
del cargador a modo de guía.
HIBERNACIÓN DEL APARATO
Si el aparato no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo:
1) Apague el aparato (véase Funcionamiento).
2) Desenchufe o retire el dispositivo de seguridad.
3) Limpie el aparato.
4) Deje abiertas las puertas del aparato.
ES 39
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PROBLEMA
La luz interior
no se enciende.
CAUSA
• Ausencia de suministro eléctrico.
• El interruptor de la puerta está bloqueado.
El frigorífico o el congelador no enfrían lo
suficiente.
SOLUCIÓN
• El cable de alimentación no se ha enchufado
correctamente.
• Compruebe si el aparato está apagado.
(véase Ajuste de la temperatura).
• Asegúrese de que existe suministro eléctrico en la vivienda.
• Compruebe que esté activo.
• Las puertas no están cerradas.
• Compruebe que la puerta y las juntas
cierren correctamente.
• Las puertas se abren con demasiada frecuencia.
• Evite aperturas innecesarias de las puertas durante un
tiempo.
• Ajuste de la temperatura incorrecto.
• Compruebe el ajuste de temperatura y, si fuera posible,
reduzca la temperatura (véase Ajuste de la temperatura).
• El frigorífico y el congelador se han llenado en exceso. • Espere a que la temperatura del congelador o frigorífico
se estabilice.
• La temperatura ambiente es demasiado baja.
• Compruebe que la temperatura ambiente se ajusta a las
especificaciones que aparecen en la placa de datos
técnicos del aparato (véase Instalación).
• No hay suministro eléctrico.
• El cable de alimentación no se ha enchufado
correctamente.
• Compruebe si el aparato está apagado (véase Ajuste de
la temperatura).
• Asegúrese de que hay suministro eléctrico.
Los alimentos se congelan en el interior del • Ajuste de la temperatura incorrecto.
frigorífico.
• Alimentos en contacto con la pared posterior.
• La congelación de demasiados alimentos frescos
provoca una bajada en la temperatura del frigorífico.
• Compruebe el ajuste de temperatura (véase Ajuste de
temperatura) y, si fuera posible, reduzca el ajuste de
temperatura.
• Separe los alimentos de la pared posterior del frigorífico.
• No supere la cantidad máxima a congelar (véase
Congelación).
El fondo del compartimento del frigorífico
está mojado o húmedo.
• El tubo de drenaje podría estar obstruido.
• Limpie del tubo de drenaje con una varilla o herramienta
similar para permitir la salida de agua.
Presencia de gotas o agua en la pared
posterior del frigorífico.
• Funcionamiento normal del frigorífico.
• No es un fallo (véase Descongelación).
Presencia de agua en el cajón de las
verduras.
• Falta de circulación de aire.
• Compruebe que no se han colocado alimentos en la
bandeja de las frutas y verduras que obstruyan la
circulación de aire.
• Introduzca las frutas y verduras en contenedores, bolsas
o protéjalas con film plástico.
• Frutas y verduras con exceso de humedad.
El motor funciona de manera continua.
• Las puertas no están cerradas.
• Las puertas se abren con frecuencia.
• La temperatura ambiente es demasiado elevada.
• El grosor de la escarcha es superior a 3 mm.
Los alimentos congelados se están
descongelando.
La luz de Wi-Fi parpadea (se enciende
durante 3 seg. y se apaga durante 1 seg.)
• Asegúrese de que las puertas estén cerradas y de que
las juntas se encuentren en buen estado.
• Evite aperturas innecesarias de las puertas durante un
tiempo.
• Compruebe que la temperatura ambiente se ajusta a las
especificaciones que aparecen en la placa de datos
técnicos del aparato (véase Instalación).
• Ajuste la pantalla/el termostato en una temperatura más
elevada.
• Descongele la unidad (véase Descongelación).
• La temperatura ambiente es inferior a la clase
climática del aparato.
El compresor funciona poco.
• Mueva el aparato hasta una ubicación más cálida o
caliente la estancia.
• La puerta del congelador no está cerrada.
• Asegúrese de que la puerta esté cerrada y de que la
junta se encuentre en buen estado.
• Router apagado.
• Falta de conexión.
• Encienda el router.
• Restablezca el producto (véase Wi-Fi)
SI EL PROBLEMA NO SE RESUELVE, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO TÉCNICO; INDIQUE EL TIPO DE AVERÍA Y LOS DATOS
QUE APARECEN EN LA PLACA DE CARACTERÍSTICAS DEL APARATO SITUADA EN EL INTERIOR DEL COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO:
• El modelo del equipo.
• El número de serie.
ES 40
INHALT
DE
SICHERHEITSINFORMATIONEN ........................................ 42--42
INSTALLATION .................................................................... 43--43
BETRIEB................................................................................ 43--43
KONSERVIERUNG................................................................ 44--44
GEFRIEREN .......................................................................... 45--45
ABTAUEN .............................................................................. 45--45
WARTUNG UND REINIGUNG .............................................. 46--46
ENERGIE SPAREN .............................................................. 46--46
GERÄUSCHE REDUZIEREN ................................................ 46--46
TÜRANSCHLAGWECHSEL.................................................. 46--47
ABMESSUNGEN .................................................................. 47--48
INSTALLATION DES GERÄTS IM KORPUS ...................... 48--48
BEFESTIGUNG DER KÜHLSCHRANKTÜREN AN DEN
KORPUSFRONTEN .............................................................. 49--49
HINWEISE FÜR DEN KORREKTEN BETRIEB .................... 49--49
AUSSERBETRIEBNAHME DES GERÄTS .......................... 49--49
FEHLERBEHEBUNG ............................................................ 50--50
DE 41
Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts.
Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des Kühlschranks diese Anleitung sorgfältig, um das Gerät optimal zu nutzen. Bewahren Sie die gesamte
Referenzdokumentation zum Nachschlagen oder für einen eventuellen späteren Besitzer auf. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch und vergleichbare Verwendung bestimmt, wie:
- Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
- in landwirtschaftlichen Betrieben, für die Nutzung durch Gäste von Hotels, Motels und ähnlichen Unterkünften
- Bed & Breakfast (B&B)
- Catering-Dienste und ähnliche Zwecke im Einzelhandel.
Das Gerät darf ausschließlich für die Konservierung von Lebensmitteln verwendet werden. Jede andere Verwendung wird als gefährlich erachtet
und der Hersteller weist im Fall der Nichtbeachtung jede Haftung zurück. Bitte lesen Sie auch die Garantiebestimmungen.
SICHERHEITSINFORMATIONEN
Der Kühlschrank enthält ein Kühlgas (R600a: Isobutan) und ein Schaumtreibmittel (Cyclopentane) zur Isolierung, die sehr
umweltfreundlich, aber entflammbar sind.
Bitte halten Sie die folgenden Regeln ein, um Gefahren vorzubeugen:
• Vor jedem Eingriff am Gerät den Netzstecker ziehen.
• Das Kühlsystem, dass an der Rückseite des Geräts liegt enthält ein Kältemittel. Achten Sie daher darauf,
die Leitungen nicht zu beschädigen.
• Wenn Sie am Kühlsystem ein Leck feststellen, nicht die Netzsteckdose berühren und unbedingt offene Flammen
vermeiden.
Das Fenster öffnen und den Raum gut lüften. Wenden Sie sich an den Kundendienst, um das Gerät reparieren zu lassen.
• Wenn sich an den Innenwänden eine Eisschicht bildet, diese nicht mit einem Messer oder sonstigen scharfen
Gegenständen abkratzen. Scharfe Gegenstände können den Kühlkreislauf beschädigen, das austretende Kältemittel
kann sich entzünden und reizt die Augen.
• Das Gerät nicht in Umgebungen mit feuchter, öliger oder staubiger Atmosphäre installieren sowie vor direkter
Sonneneinstrahlung und Wasser schützen.
• Das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen oder entflammbaren Materialien installieren.
• Zum Anschluss keine Verlängerungskabel und Adapter verwenden.
• Das Netzkabel nicht stark spannen oder biegen und den Netzstecker nicht mit nassen Händen berühren.
• Den Netzstecker und/oder das Netzkabel nicht beschädigen - Stromschlag- und Brandgefahr!
• Den Netzstecker sauber halten. Starke Staubablagerungen erhöhen die Brandgefahr.
• Keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel verwenden, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.
• Auf keinen Fall offene Flammen oder elektrische Geräte wie Heizelemente oder Dampfstrahlreiniger sowie keine Kerzen,
Öllampen oder Ähnliches verwenden, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.
• In der Nähe des Kühlschranks keine brennbaren Sprays wie z.B. Farbspraydosen aufbewahren - Explosions- und
Brandgefahr!
• Im Inneren des Kühlschranks keine elektrischen Geräte benutzen, es sei denn, sie sind vom Hersteller ausdrücklich
zugelassen.
• Keine brennbaren und hoch flüchtigen Substanzen wie Äther, Benzin, Flüssiggas, Propan,
Sprühdosen, Klebstoffe, reinen Alkohol usw. im Kühlschrank aufbewahren - Explosionsgefahr!
• Keine Medikamente oder Materialien für wissenschaftliche Forschungen aufbewahren. Material, dessen Aufbewahrung
eine strenge Temperaturkontrolle erfordert, kann verderben oder unkontrollierte Reaktionen auslösen, die möglicherweise
gefährlich sind.
• Die Lüftungsgitter am Gehäuse des Geräts und innerhalb der Einbauöffnung frei halten.
• Keine Gegenstände oder mit Wasser gefüllten Behälter auf das Gerät stellen.
• Nicht versuchen, den Kühlschrank selbst zu reparieren. Technische Eingriffe dürfen ausschließlich von qualifiziertem
Servicepersonal ausgeführt werden.
• Die Nutzung des Geräts durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen und
geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Kenntnissen bzw. Erfahrungen ist zulässig, sofern sie beaufsichtigt werden oder
in die sichere Nutzung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Die Reinigung und Pflege des Geräts durch Kinder ist nur unter Aufsicht
zulässig.
Das Stellrad gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. Das Klick-Geräusch zeigt an, dass das Gerät
ausgeschaltet ist.
Das Gerät muss so installiert werden, dass das Netzkabel und die Netzsteckdose leicht erreichbar sind.
Die Netzsteckdose muss mit dem Gerätestecker kompatibel sein. Andernfalls den Netzstecker von einem zugelassenen
Techniker austauschen lassen. Keine Verlängerungskabel und/oder Mehrfachstecker verwenden.
Komponenten im Innenraum und eingefrorene Lebensmittel nicht mit nassen Händen berühren - Gefahr von
Kälteverbrennungen!
DE 42
Entsorgung des Altgeräts
Bitte stellen Sie sicher, dass das Produkt nach seiner Außerbetriebnahme
ordnungsgemäß entsorgt wird. Damit tragen Sie dazu bei, gesundheits- und
umweltschädigende Auswirkungen zu verhindern, die eine nicht korrekte
Entsorgung am Ende der Nutzungsdauer zur Folge haben könnte.
Außerdem können bei korrekter Entsorgung wertvolle Rohstoffe recycelt
werden!
Dieses Elektrohaushaltsgerät ist entsprechend der EU-Richtlinie
2002/96/CE über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)
gekennzeichnet.
Das Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass dieses Gerät nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden darf, sondern den jeweiligen
kommunalen Rücknahmesystemen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte
übergeben werden muss.
Die Entsorgung muss im Einklang mit den geltenden Umweltrichtlinien
für die Abfallentsorgung erfolgen.
Für nähere Informationen über Entsorgung und Recycling dieses Produktes
wenden Sie sich bitte an Ihre kommunalen Einrichtungen (Umweltamt) oder
an die Abfallentsorgungsgesellschaft Ihrer Stadt bzw. an Ihren Händler.
Trennen und Entsorgen des Netzkabels und Netzsteckers. Um eine
ordnungsgemäße Entsorgung zu gewährleisten, dürfen die Leitungen des
Geräts nicht beschädigt werden, da sie das Kühlgas enthalten.
Für die Entsorgung der Verpackung halten Sie sich bitte an die jeweils
geltenden Lokalvorschriften.
Elektro- und Elektronik-Altgeräte enthalten umweltschädigende Substanzen,
aber auch Grundkomponenten, die wiederverwendet werden können. Daher
ist es wichtig, Elektro- und Elektronik-Altgeräte spezifisch zu entsorgen, um
alle schädlichen Substanzen zu entfernen und wiederverwendbare Teile zu
recyceln.
Verbraucher leisten einen wichtigen Beitrag zur Gewährleistung, dass
Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht zu einem Umweltproblem werden.
Halten Sie sich daher bitte an die folgenden Grundregeln:
- Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll
entsorgt werden.
- Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen bei zugelassenen Sammelstellen
abgegeben werden, die von der Stadtverwaltung oder anderen zuständigen
Stellen verwaltet werden. In vielen Ländern wird für die Entsorgung großer
Elektro- und Elektronik-Altgeräte ein Abholservice angeboten.
- Beim Kauf eines neuen Geräts wird das alte möglicherweise vom Händler
zurückgenommen, der es kostenfrei entsorgt, sofern das neue Gerät von
einem ähnlichen Typ ist und die gleiche Funktion erfüllt wie das Altgerät.
• Die Netzsteckdose muss nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften
geerdet sein.
• Die Netzsteckdose muss für die auf dem Typenschild angegebene
Höchstspannung des Geräts geeignet sein.
• Die Netzspannung muss in dem auf dem Typenschild des Kühlschranks
angegebenen Bereich liegen.
• Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden.
• Das Netzkabel ist regelmäßig zu kontrollieren und darf nur von
zugelassenem Servicepersonal ausgewechselt werden.
• Der Hersteller weist jede Haftung zurück, wenn die genannten
Sicherheitsregeln nicht beachtet werden.
Vor der Inbetriebnahme
Die im Inneren des Kühlschranks befindliche Verpackung entfernen und den
Innenraum mit Wasser und Natron oder einem neutralen Reinigungsmittel
reinigen.
Nach der Installation den Kühlschrank nicht sofort befüllen, sondern 2 bis 3
Stunden warten, damit die Kühl- und Gefrierfächer ihre normale
Betriebstemperatur erreichen.
Nach einer Trennung der Spannungsversorgung mindestens 5 Minuten
warten, bevor der Die Kühl/Gefrierkombination neu gestartet wird.
Anschließend ist das Gerät betriebsbereit.
BETRIEB
Ein- und Ausschalten (Modelle ohne Display)
• Der Thermostat befindet sich im Inneren des Kühlraums (Abb. 1).
Den Stellring des Thermostats über die Position "0" hinaus drehen.
Beim Öffnen der Kühlschranktür schaltet sich die Innenbeleuchtung ein.
Wird der Stellring auf "0" gestellt, schaltet sich das Gerät aus.
Abb. 1
Temperatureinstellung (Modelle ohne Display)
Konformität
Die Komponenten dieses Geräts, die dazu bestimmt sind, mit
Lebensmitteln in Berührung zu kommen, sind mit den Vorgaben der
Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 konform. Das Gerät ist mit den
EU-Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG und allen nachfolgenden
Änderungen konform.
5
Abb. 2
INSTALLATION
WARNUNGEN:
• Das Gerät nicht in einer Umgebung mit dampfhaltiger oder feuchter
Atmosphäre installieren, da dies die Dämmung beeinträchtigt und zu
Lecks führen kann.
Außerdem könnte sich an der Außenfläche des Geräts Kondenswasser
ablagern.
• Das Gerät nicht im Freien, in der Nähe von Hitzequellen aufstellen und
keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.
Innerhalb der folgenden Umgebungstemperaturbereiche
ist ein korrekter Betrieb des Geräts gewährleistet:
+10 +32 °C bei Klimaklasse SN
+16 +32 °C bei Klimaklasse N
+16 +38 °C bei Klimaklasse ST
+16 +43 °C bei Klimaklasse T
(siehe Typenschild des Produkts)
• Keine mit Wasser gefüllten Behälter auf das Gerät stellen.
• Nach der endgültigen Installation mindestens 3 Stunden warten, bevor
das Gerät in Betrieb genommen wird.
• Die Temperatureinstellung beider Fächer erfolgt durch Drehen des
Stellrings (Abb. 2).
Die gewünschte Position einstellen:
• Um für das Kühl- und Gefrierfach eine geringere Temperatur
einzustellen, den Stellring in Richtung der 5 drehen.
• Um für das Kühl- und Gefrierfach eine höhere Temperatur einzustellen,
den Stellring in Richtung der 0 drehen.
Kühlfachlüfter
(sofern vorgesehen)
Der Lüfter ist standardmäßig ausgeschaltet.
Zum Einschalten des Lüfters den Schalter betätigen (Abb. 3).
Zur Optimierung des Energieverbrauchs wird empfohlen, den Lüfter nur
einzuschalten, wenn die Umgebungstemperatur 28 bis 30°C überschreitet.
Elektrischer Anschluss
Nach der Lieferung das Gerät vertikal aufstellen und mindestens 2 - 3
Stunden warten, bevor es an das Spannungsnetz angeschlossen wird
Bevor der Netzstecker an die Netzsteckdose angeschlossen wird, ist
Folgendes sicherzustellen:
Abb. 3
DE 43
KONSERVIERUNG
• Damit Aroma, Gehalt und Frische der Speisen bestmöglich erhalten
bleiben, sollten sie wie in Abbildung 6 ersichtlich im Kühlraum
untergebracht werden. Die Speisen sollten in Alu- oder Kunststofffolie oder
in entsprechenden Behältnissen mit Deckel verpackt sein, um
Kreuzkontaminationen zu vermeiden.
Kühlraum
Obst und Gemüse
• Um bei Obst und Gemüse die Abgabe von Feuchtigkeit zu reduzieren,
diese Produkte in Kunststoffbehältern, Frischhaltefolie oder Plastiktüten im
Obst- und Gemüsefach verwahren. Auf diese Weise bleiben sie länger
haltbar.
KÜHLRAUM
Abb. 6
HINWEIS:
Wenn der Kühlschrank zu voll ist oder die Tür häufig geöffnet
wird, ist es normal, dass die Anzeige nicht OK anzeigt. Bitte
warten Sie mindestens 10 Stunden, bevor Sie den Stellring
auf eine höhere Kühlleistung stellen.
Gefrierfach
Die nachstehende Tabelle veranschaulicht, wie lange verschiedene Produkte im
Gefrierfach aufbewahrt werden können
Das Einfrieren von Lebensmitteln ist nur im Gefrierfach möglich
2-3
MONATE
Abb. 4
Frischezone im Kühlraum
4-6
MONATE
(nicht bei allen Modellen vorhanden)
Die in der Abbildung hervorgehobene Zone wird für die Aufbewahrung von
Fleisch, Fisch, Geflügel usw. empfohlen. Lagern Sie hier kein Obst und
Gemüse, da diese Produkte gefrieren könnten.
6-8
MONATE
10 - 12
MONATE
Zubehörteile
Praktische Hinweise
Die Lebensmittel gleichmäßig auf den Ablagen verteilen, damit eine
angemessene Belüftung gewährleistet wird.
Temperaturanzeige im kältesten Bereich
• Vermeiden Sie die Berührung der Speisen mit der Rückwand des
Kühlraums.
(nicht bei allen Modellen vorhanden)
• Stellen Sie keine warmen Speisen in den Kühlschrank, da dies die
Haltbarkeit der anderen Lebensmittel beeinträchtigen könnte und den
Stromverbrauch erhöht.
Bei einigen Modellen ist der kälteste Bereich des Kühlraums mit einer
Temperaturanzeige ausgestattet, anhand der Sie die
Durchschnittstemperatur überwachen können.
Dieses Symbol zeigt den kältesten Bereich des Kühlraums an (Abb. 5).
• Überflüssige Verpackungen von Produkten entfernen, bevor sie im
Kühlschrank verwahrt werden.
• Geschirr und Behälter nicht ungespült in den Kühlschrank stellen.
• Keine Lebensmittel vor das Kaltluftgebläse stellen.
• Die Glasablage über dem Gemüsefach nicht komplett bedecken, um eine
korrekte Belüftung zu gewährleisten.
• Keine Flaschen in das Gefrierfach legen, da sie platzen können, wenn sie
gefrieren.
Abb. 5
Die Temperaturanzeige prüfen, die Anzeige OK muss deutlich erkennbar
sein (Abb. 6). Ist die Anzeige nicht sichtbar, bedeutet dies, dass die
Temperatur zu hoch ist:
In diesem Fall die Kühlleistung erhöhen und ca. 10 Stunden warten.
Die Anzeige erneut prüfen und bei Bedarf die Temperatur erneut
einstellen.
• Bei längerem Stromausfall die Tür geschlossen halten, damit die
Lebensmittel so lange wie möglich kühl gehalten werden.
• Die Installation des Geräts in einer zu warmen oder zu feuchten
Umgebung, häufiges Öffnen der Tür und das Verwahren großer Mengen
von Gemüse kann zur Bildung von Kondenswasser führen und
beeinträchtigt die Kühlleistung des Geräts.
• Das häufige und zu lange Öffnen der Türen führt zu einem höheren
Stromverbrauch.
DE 44
EINFRIEREN
• Die Lebensmittel müssen frisch sein.
• Lebensmittel in kleinen Portionen einfrieren, um den Vorgang zu
beschleunigen. Niemals die auf dem Typenschild angegebene,
zulässige Höchstmenge überschreiten.
5
• Während des Einfrierens die Tür des Gefrierfachs nicht öffnen.
• Die Lebensmittel müssen luftdicht verschlossen aufbewahrt
werden.
Abb. 7
• Einzufrierende Lebensmittel von bereits eingefrorenen trennen.
• Gefriertüten und Behälter etikettieren und eine Bestandsliste der
eingefrorenen Lebensmittel führen.
• Nach dem Auftauen Lebensmittel nicht erneut einfrieren und
sofort verzehren.
HINWEIS:
• MODELLE OHNE DISPLAY
In der Regel ist es nicht erforderlich, die Position des Stellrings zu
verändern. Nur, wenn der Kühlschrankinhalt zu kalt wird, empfiehlt
es sich, den Stellring leicht in Richtung "0" zu drehen (Abb. 7).
Nachdem die Lebensmittel eingefroren sind, den Stellring wieder
in seine Ausgangsposition zurückdrehen.
Auf dem Typenschild ist die Höchstmenge von Lebensmitteln
angegeben, die eingefroren werden kann (siehe Abb. 8).
ABTAUEN
Abtauen des Kühlraums
Während des Normalbetriebs wird der Kühlraum automatisch abgetaut.
Die Wassertropfen und der Reif an der Rückwand (je nach
Funktionsweise) müssen nicht entfernt werden.
Das Wasser wird durch die Abflussöffnung an der Rückwand abgeleitet
und wird durch die Wärme des Kompressors verdampft.
• Den Abfluss (Abb. 8) im Kühlraum frei halten, damit sich kein Wasser
ansammelt.
Der Kühlraum dieses Produkts taut sich automatisch ab.
(Abb. 8).
Etwas Reif oder kleine Wassertropfen an der Rückwand des
Kühlraums sind normal.
Stellen Sie sicher, dass der Wasserabfluss immer sauber ist und
dass die Lebensmittel nicht die Innenwände berühren.
Das Gefrierfach sollte abgetaut werden, wenn sich im Inneren eine
Eisschicht von mehr als 3 mm gebildet hat.
HINWEIS: Hier befindet sich das Typenschild mit allen Daten, die Sie im Fall eines Defekts dem Kundenservice mitteilen müssen.
Wichtig: Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist, arbeitet das Gerät im Dauerbetrieb. Dies kann zu einer stärkeren
Reifbildung an den Innenwänden des Kühlraums führen. In diesem Fall die Kühlleistung etwas verringern (Stellring auf
Position 1 oder 2).
Abb. 8
DE 45
Abtauen des Gefrierfachs
(Modelle mit statischer Kühlung ohne NO-FROST-Technologie)
Wenn die Eisschicht an den Innenwänden des Gefrierfachs dicker als
3 mm ist, sollte das Gefrierfach abgetaut werden, da andernfalls der
Energieverbrauch steigt.
1) Den Stellring auf Position "0" stellen (Abb .9).
Um zu verhindern, dass sich an den Innenseiten und Kunststoffteilen
Risse bilden, beachten Sie bitte folgende Hinweise:
• Ölrückstände von Lebensmitteln von den Kunststoffteilen stets abwischen.
• Zum Reinigen aller Teile der Innen- und Außenflächen sowie der Dichtungen
ein Tuch mit warmem Wasser und Natron oder einem neutralen
Reinigungsmittel verwenden. Keine Lösungsmittel, Ammoniak, Bleichmittel oder
Scheuermittel verwenden.
• Zubehörteile wie z. B. die Ablagen und Einsätze aus dem Kühlraum und der
Kühlschranktür herausnehmen und in heißem Seifenwasser reinigen. Abtropfen
lassen und abtrocknen.
• Die Rückseite des Geräts zieht Staub an. Dieser kann mit einem Staubsauger
entfernt werden, nachdem das Gerät ausgeschaltet und der Netzstecker
abgezogen wurde. Ohne Staub ist eine höhere Energieeffizienz gewährleistet.
ENERGIE SPAREN
5
Abb. 9
2) Das Netzkabel abziehen.
3) Eingefrorene Lebensmittel herausnehmen und vorübergehend an
einem kühlen Ort lagern.
4) Die Gefrierschrankttür offen lassen, um das Abtauen zu
beschleunigen.
5) Das Wasser vom Boden des Gefrierfachs aufnehmen.
6) Das Gefrierfach abtrocknen.
7) Das Netzkabel wieder anschließen und die gewünschten Werte
einstellen.
8) Einige Minuten warten und die gefrorenen Lebensmittel wieder
hineinlegen.
WARNUNG:
Auf keinen Fall offene Flammen oder elektrische Geräte wie
Heizelemente oder Dampfstrahlreiniger sowie keine Kerzen, Öllampen
oder Ähnliches verwenden, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.
• Wenn sich an den Innenwänden eine Eisschicht bildet, diese nicht
mit einem Messer oder sonstigen scharfen Gegenständen abkratzen.
Dabei könnte der Kühlkreislauf beschädigt werden, das austretende
Kältemittel kann sich entzünden und reizt die Augen.
Abtauen des Gefrierfachs
(Modelle mit NO-FROST-Technologie)
Das Abtauen erfolgt automatisch.
WARTUNG UND REINIGUNG
Beleuchtung
LED-Beleuchtung
Das Gerät ist mit LED-Beleuchtung ausgestattet. Für den Ersatz wenden
Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
LED-Lampen haben im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln eine
längere Lebensdauer und sind umweltfreundlicher.
Reinigung
HINWEIS:
WICHTIG:
• Vor jedem Eingriff den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen,
um die Stromschlaggefahr ausschließen zu können.
• Niemals Wasser direkt auf die Außen- oder Innenflächen des
Kühlschranks gießen. Dies verursacht Oxidation und beschädigt die
elektrische Isolation.
Tipps zum Energiesparen:
• Das Gerät entfernt von Hitzequellen, vor Sonneneinstrahlung geschützt
und in einem gut belüfteten Raum aufstellen.
• Keine warmen Speisen in den Kühlschrank stellen. Dies erhöht die
Innentemperatur und der Kompressor arbeitet im Dauerbetrieb.
• Den Kühlschrank nicht übermäßig füllen, um eine korrekte Belüftung zu
gewährleisten.
• Wenn sich eine Eisschicht bildet, das Gerät abtauen (siehe Abschnitt
ABTAUEN), um die Kälteabgabe zu erleichtern.
• Bei Stromausfall die Tür möglichst geschlossen halten.
• Die Türen so selten wie möglich öffnen und nicht zu lange offen halten.
• Den Thermostat nicht auf eine übermäßig geringe Temperatur einstellen.
• Staubablagerungen von der Geräterückseite (siehe Abschnitt
REINIGUNG).
GERÄUSCHE REDUZIEREN
Während des Betriebs verursacht der Kühlschrank einige völlig normale
Geräusche, zum Beispiel:
• BRUMMEN: Der Kompressor ist in Funktion.
• RUMPELN, RASCHELN und RAUSCHEN: Bewegung des Kältemittels
in den Leitungen
• TICKEN und KLICKEN: der Kompressor stoppt.
Einfache Maßnahmen, um Geräusche und Vibrationen zu reduzieren:
• Geräusche entstehen, wenn sich Behälter im Inneren berühren:
Vermeiden Sie den Kontakt zwischen Dosen und
Glasbehältern.
• Vibration von Fächern, Einsätzen und Ablagen: Prüfen, ob das
Zubehör korrekt und fest eingesetzt ist.
HINWEIS:
Das Kältemittel generiert auch Geräusche, wenn der Kompressor
ausgeschaltet ist.
Dies ist normal und stellt keinen Defekt dar.
Wenn Sie im Inneren des Geräts ein Klicken hören, ist dies ebenfalls
normal.
Das Geräusch wird durch die Expansion der verschiedenen
Materialien verursacht.
TÜRANSCHLAGWECHSEL
Die Gerätetüren können beidseitig montiert werden, um sie je nach Bedarf nach
rechts oder links zu öffnen.
HINWEIS:
• Das Umkehren der Öffnungsrichtung darf nur von qualifiziertem
Servicepersonal ausgeführt werden.
• Das Umkehren der Öffnungsrichtung ist von der Garantie
ausgeschlossen.
DE 46
WECHSEL DES TÜRANSCHLAGS
Die Deckplatte und das Scharnier mit
einem Schraubendreher lösen und
abnehmen.
Die obere Tür abnehmen.
Das Scharnier in der Mitte und den
darunter befindlichen
Befestigungsstift abnehmen.
Das untere Scharnier rechts und die
Kunststoffkappen links abnehmen und
diese an der anderen Seite anbringen.
Das Scharnier für die linke Seite und
die entsprechende Abdeckung unten
links anbringen.
Die Türen und Scharniere von unten
nach oben (s. 1-4 in der Abb.) montieren.
Die untere Tür abnehmen.
7
1848mm
60
637mm
35
637mm
35
DE 47
1850
1067mm
1771
1769 mm
60
988mm
1775
1854
49
49
ABMESSUNGEN
INSTALLATION DES GERÄTS IM KORPUS
Das Gerät in den Korpus stellen, sodass an der
Seite der Scharniere 3 bis 5 mm Freiraum bleiben
Die korrekte Ausrichtung der Gerätetür zur
Korpusfront prüfen und die Oberseite des Geräts
am Korpus festschrauben.
1
2
Den Geräteboden festschrauben.
Die Dichtung des Geräts anbringen und bei Bedarf
überstehende Teile abschneiden. Die Bodenelemente mit den Kunststoffabdeckungen befestigen.
3
4
Mit einem Kreuzschlitzschraubendreher den
Befestigungsstift unter dem rechten mittleren
Scharnier lösen und so ausrichten, dass er an die
rechte Korpuswand geschraubt werden kann.
5
DE 48
BEFESTIGUNG DER
KÜHLSCHRANKTÜREN AN DEN
KORPUSFRONTEN
Das Gerät ist mit Befestigungselementen ausgestattet, mit denen die
Türen an den Korpusfronten fixiert werden können (Schleppscharnier).
Die Schleppschiene an der Innenseite der Korpusfront in der benötigten Höhe
und in einem Abstand von ca. 20 mm vom Außenrand der Tür anbringen.
HINWEISE FÜR DEN KORREKTEN
BETRIEB
Nachdem das Gerät eingebaut wurde, die Rückseite des Korpus an die
Wand schieben, damit der Kompressor geschützt ist.
Für den korrekten Betrieb des Geräts muss eine ausreichende
Luftzirkulation gewährleistet sein, damit der Kompressor an der
Geräterückseite abkühlen kann.
Aus diesem Grund muss der Einbaukorpus an der Rückseite mit einer
Aussparung an der Rückseite, deren Öffnung nach oben nicht
verschlossen sein darf, sowie im Unteren Bereich mit einer weiteren
Öffnung versehen sein, die mit einem Lüftungsgitter bedeckt wird.
Maße der Schrankausschnitte
20
Beide Türen (Gerät und Korpusfront) öffnen. Den Mitnehmer in die
Schiene und dann an die Kühlschranktür anlegen.
Die Befestigungspunkte für die Schrauben markieren und mit einer
Bohrspitze von 2,5 mm anbohren.
Erforderlicher Freiraum zwischen Gerät und Raumdecke.
Die Gerätetür mit der Korpusfront verbinden und die Schlitze des
Mitnehmers zur Ausrichtung verwenden.
UNTERBRECHUNG DES BETRIEBS
Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird:
1) Das Gerät ausschalten (siehe Abschnitt Betrieb).
2) Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen oder die
Sicherheitsvorrichtung entfernen.
3) Das Gerät reinigen.
4) Die Türen des Geräts offen lassen.
DE 49
FEHLERBEHEBUNG
STÖRUNG
Die Kühlraumbeleuchtung schaltet sich
nicht ein.
URSACHE
• Keine Spannung.
• Türschalter blockiert.
Kühl- und Gefrierschrank kühlen nicht
ausreichend.
• Türen nicht geschlossen.
• Türen werden zu oft geöffnet.
• Falsche Temperatureinstellung.
• Kühl- und Gefrierschrank zu voll.
• Umgebungstemperatur zu niedrig.
• Keine Spannung.
Die Lebensmittel im Kühlraum gefrieren.
• Falsche Temperatureinstellung.
• Lebensmittel berühren die Rückwand.
• Beim Einfrieren größerer Mengen frischer
Lebensmittel sinkt die Temperatur im Kühlraum.
BEHEBUNG
• Netzkabel nicht korrekt angeschlossen.
• Prüfen, ob das Gerät ausgeschaltet ist
(siehe Abschnitt Temperatureinstellung).
• Prüfen, ob Netzspannung vorhanden ist.
• Auf korrekte Funktion prüfen.
• Sicherstellen, dass die Tür schließt und die
Dichtung korrekt abdichtet.
• Für eine Weile das unnötige Öffnen der Türen
vermeiden.
• Die Temperatureinstellung prüfen und, sofern
möglich, stärker kühlen (siehe Abschnitt Temperatureinstellung).
• Abwarten, bis sich die Temperatur im Kühl- oder
Gefrierfach stabilisiert hat.
• Prüfen, ob die Umgebungstemperatur den
Angaben auf dem Typenschild entspricht (siehe
Abschnitt Installation).
• Netzkabel nicht korrekt angeschlossen.
• Prüfen, ob das Gerät ausgeschaltet ist
(siehe Abschnitt Temperatureinstellung).
• Prüfen, ob Spannung vorhanden ist.
• Die Temperatureinstellung prüfen (siehe Abschnitt
Temperatureinstellung) und, sofern möglich, die
Kühlleistung verringern.
• Die Lebensmittel so positionieren, dass sie die
Rückwand nicht berühren.
• Die zulässige Höchstmenge von Gefriergut nicht
überschreiten (siehe Abschnitt Einfrieren).
Boden des Kühlraums ist
nass oder es sind Tropfen darauf.
Abflussleitung verstopft.
• Die Abflussleitung mit einem Stäbchen o.ä.
öffnen, damit das Wasser abfließen kann.
Tropfen oder Wasser an der hinteren
Innenwand.
• Normaler Kühlschrankbetrieb.
• Kein Defekt (siehe Abschnitt Abtauen).
Wasser im Gemüsefach.
• Unzureichende Luftzirkulation.
• Sicherstellen, dass sich auf der Glasablage über
dem Gemüsefach keine Produkte befinden, die die
Luftzirkulation behindern.
• Das Obst und Gemüse in Frischhaltefolie,
Plastiktüten oder Behältern aufbewahren.
• Sicherstellen, dass die Türen geschlossen sind und
die Dichtungen korrekt abdichten.
• Für eine Weile unnötiges Öffnen der Türen
vermeiden.
• Prüfen, ob die Umgebungstemperatur den
Angaben auf dem Typenschild entspricht (siehe
Abschnitt Installation).
• Am Display / Thermostat eine höhere Temperatur
einstellen.
• Das Gerät abtauen (siehe Abschnitt Abtauen).
• Obst und Gemüse zu feucht.
Der Motor läuft ununterbrochen.
• Türen nicht geschlossen.
• Türen werden zu oft geöffnet.
• Umgebungstemperatur sehr hoch.
• Eisschicht im Inneren über 3 mm.
Eingefrorene Lebensmittel tauen auf.
WLAN Anzeige blinkt (3 s ein - 1 s aus).
• Umgebungstemperaturbereich unterhalb der
Klimaklasse des Produkts, der Kompressor
arbeitet nur selten.
• Das Gerät in einen wärmeren Raum stellen oder
den Raum heizen.
• Gefrierschranktür nicht geschlossen.
• Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist und die
Dichtung korrekt abdichtet.
• Router ausgeschaltet.
• Verbindungsfehler.
• Router einschalten.
• Gerät zurücksetzen (siehe Abschnitt WLAN).
SOLLTE DAS PROBLEM WEITER BESTEHEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN DEN KUNDENSERVICE, BESCHREIBEN SIE DIE STÖRUNG KURZ
UND GEBEN SIE DIE DATEN DES TYPENSCHILDS IM INNEREN DES KÜHLRAUMS AN.
• Gerätemodell
• Seriennummer
DE 50
CONTEÚDOS
PT
INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA ........................................ 52--52
INSTALAÇÃO ........................................................................ 53--53
FUNCIONAMENTO................................................................ 53--53
CONSERVAÇÃO .................................................................. 54--54
CONGELAMENTO ................................................................ 55--55
DESCONGELAMENTO ........................................................ 55--55
MANUTENÇÃO E LIMPEZA ................................................ 56--56
POUPANÇA DE ENERGIA.................................................... 56--56
EVITAR RUÍDOS .................................................................. 56--56
POSSIBILIDADE DE INVERTER A PORTA ........................ 56--57
DIMENSÃO DO PRODUTO E COMPARTIMENTO
EMBUTIDO ............................................................................ 57--58
INSTALAÇÃO DO APARELHO NA COLUNA...................... 58--58
ACOPLAMENTO DOS PAINÉIS NA COLUNA EMBUTIDA
DAS PORTAS DO APARELHO ............................................ 59--59
PRECAUÇÕES PARA UM FUNCIONAMENTO
CORRECTO .......................................................................... 59--59
SUSPENDER O USO DO APARELHO ................................ 59--59
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS .......................................... 60--60
PT 51
Obrigado por comprar este produto.
Antes de usar o seu frigorífico, por favor, leia este manual de instruções cuidadosamente para maximizar o seu desempenho. Guarde toda a
documentação para uso subsequente ou para outros proprietários. Este produto foi previsto apenas para uso doméstico ou aplicações semelhantes,
tais como:
- a área da cozinha para pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
- em quintas, pela clientela de hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial
- em pensões
- para serviços de restauração e aplicações semelhantes e não para venda a retalho.
Este aparelho deve ser usado apenas para armazenar comida, qualquer outro uso é considerado perigoso e o fabricante não será responsável por
quaisquer omissões. É também recomendado que anote as condições da garantia.
INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA
O frigorífico contém um gás refrigerante (R600a: isobutano) e gás isolante (ciclopentano), com alta
compatibilidade com o ambiente, que são, contudo, inflamáveis.
Recomendamos que siga as seguintes recomendações para evitar situações que possam ser perigosas para si:
• Antes de realizar qualquer operação, desligue o cabo de alimentação da tomada.
• O sistema de refrigeração posicionado atrás e dentro do frigorífico contém refrigerante. Por isso, evite danificar
os tubos.
• Se reparar numa fuga no sistema de refrigeração, não toque na tomada de parede e não use chamas abertas.
Abra a janela e deixe entrar ar no compartimento. Depois ligue a um centro de serviço para solicitar uma reparação.
• Não use uma faca ou um objecto afiado para remover o gelo que possa existir. O circuito refrigerante pode-se
danificar, e a fuga que daí ocorrer pode causar um incêndio ou danificar os seus olhos.
• Não instale o aparelho em locais, húmidos, oleosos, ou poeirentos, não o exponha a luz solar ou água.
• Não instale o aparelho próximo de aquecedores ou materiais inflamáveis.
• Não use extensões ou adaptadores.
• Não puxe ou dobre o cabo de alimentação excessivamente, ou toque na ficha com as mãos molhadas
• Não danifique a ficha e/ou o cabo de alimentação, isto pode causar choques eléctricos ou incêndios.
• Recomendamos que mantenha a ficha limpa, quaisquer resíduos de poeira excessivos na ficha podem causar
um incêndio.
• Não use dispositivos mecânicos ou outro equipamento para acelerar o processo de descongelamento.
• Evite absolutamente o uso de equipamento de chama aberta ou eléctrico, tal como aquecedores, máquinas de
limpeza a vapor, velas, lâmpadas a óleo e semelhantes para acelerar a fase de descongelamento.
• Não use ou armazene sprays inflamáveis, tais como tinta em spray, perto do frigorífico. Pode causar uma
explosão ou incêndio.
• Não use aparelhos eléctricos dentro dos compartimentos para armazenamento de comida, a não ser que sejam
de tipo recomendado pelo fabricante.
• Não coloque ou armazene materiais inflamáveis ou altamente voláteis tais como éter, óleo, GPL, gás propano,
latas de aerosóis, adesivos, álcool puro, etc. estes materiais podem causar uma explosão.
• Não armazene medicamentos ou materiais de pesquisa no frigorífico. Quando um material que necessite de um
controlo estrito de temperaturas de armazenamento seja armazenado, é possível que se deteriore ou que ocorra
uma reacção descontrolada que possa causar riscos.
• Mantenha as aberturas de ventilação no revestimento do aparelho ou na estrutura embutida, livres de obstruções.
• Não coloque objectos e/ou contentores com água no topo do aparelho.
• Não faça reparações no frigorífico. Todas as intervenções devem ser realizadas apenas por pessoal qualificado.
• Este aparelho pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais
ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e sabedoria, desde que tenham supervisão adequada, ou
instruções sobre como usar o aparelho de maneira segura e percebam quais os perigos envolvidos.
As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza a manutenção do utilizador não deve ser realizada por
crianças sem supervisão.
Ao girar o botão totalmente na direcção oposta aos ponteiros do relógio irá ouvir um clique que corresponde ao
desligar do produto.
Quando o produto for instalado, o cabo de alimentação e a tomada de corrente devem ser alcançadas facilmente.
A tomada é compatível com a ficha do aparelho. Caso não seja, solicite a substituição da ficha por um técnico
autorizado, não use extensões e/ou conectores múltiplos.
Não toque nas peças interiores ou na comida congelada com mãos húmidas ou molhadas pois pode causar
queimaduras.
PT 52
Eliminação do aparelho velho
Ao assegurar-se que este produto é descartado adequadamente, irá
ajudar a prevenir potenciais consequências negativas ao ambiente e à
saúde humana, que poderiam surgir por um manuseamento impróprio
deste produto ao chegar ao fim do seu período de funcionamento.
Ao descartar adequadamente do aparelho é possível recuperar matérias
primas valiosas!
Este aparelho está marcado de acordo com a Directiva Europeia
2012/19/EU sobre Resíduos de Equipamento Eléctrico e Electrónico
(DEEE).
O símbolo neste produto indica que este aparelho não deve ser tratado
como resíduo doméstico normal, deve em vez disso, ser entregue no
ponto de recolha mais próximo para a reciclagem de equipamento
eléctrico e electrónico.
Deve eliminar o aparelho de acordo com as regulamentações ambientais
em vigor para o depósito de resíduos.
Para informação mais detalhada acerca do tratamento, recuperação e
reciclagem deste produto contacte o gabinete público competente
(Departamento de Ecologia e Ambiente), o seu serviço de depósito de
resíduos domésticos, ou a loja onde adquiriu o produto.
Corte e elimine o cabo de alimentação com a ficha.
Até eliminar adequadamente, não danifique a tubagem pois contém o
gás refrigerante.
Para eliminar as embalagens, siga as regulamentações locais.
DEEE contém substâncias poluentes (que podem causar consequências
negativas para o ambiente) e componentes básicos (que podem ser
reutilizados). É importante que os DEEE sejam submetidos a tratamentos
específicos, de maneira a remover e eliminar adequadamente todos os
poluentes, e recuperar e reciclar todos os materiais.
Os indivíduos têm um papel importante ao assegurar que os DEEE não
se tornam num problema ambiental, é essencial seguir algumas regras
básicas:
-Os DEEE não devem ser tratados como resíduo doméstico.
-Os DEEE devem ser entregues nos pontos de recolha relevantes
geridos pelo município ou por companhias registadas. Em muitos países,
a recolha casa a casa, para DEEE de grandes dimensões, pode existir.
- ao comprar um novo aparelho, o antigo pode ser devolvido ao
comerciante que tem de o recolher sem qualquer custo, um para um,
desde que o equipamento seja de tipo equivalente e tenha as mesmas
funções que o equipamento fornecido.
• A tomada possui ligação a terra de acordo com a legislação.
• A tomada pode suportar a carga de potência máxima do aparelho,
como indicado na placa de identificação do frigorífico.
• A tensão da fonte de alimentação está entre os valores indicados na
placa de identificação do frigorífico.
• O cabo não deve ser dobrado ou comprimido.
• O cabo deve ser verificado regularmente e substituído apenas por
técnicos autorizados.
• O fabricante declina qualquer responsabilidade sempre que estas
medidas de segurança não sejam respeitadas.
Arranque do aparelho
Remova quaisquer embalagens presentes no interior do aparelho e
limpe com água e bicarbonato de sódio ou sabão neutro.
Depois da instalação, aguarde 2 - 3 horas para permitir tempo para que
o frigorífico/congelador estabilize à temperatura de trabalho, antes de
colocar alimentos frescos ou congelados no seu interior.
Caso o cabo de alimentação seja desligado, aguarde pelo menos cinco
minutos antes de voltar a ligar o frigorífico/congelador. Neste ponto, o
aparelho está pronto a usar.
FUNCIONAMENTO
Ligar e Desligar (sem ecrã)
• A unidade do termostato para controlo do aparelho está localizada no
interior do compartimento do frigorífico (Fig. 1).
Rode o botão do termostato para lá da posição “0”.
A luz liga-se quando a porta do frigorífico é aberta. Ao rodar o botão
para “0” completamente desliga o produto.
Fig. 1
Ajuste de temperatura (sem ecrã)
Conformidade
Este equipamento, nas peças previstas para entrarem em contacto
com produtos alimentares, está em conformidade com os requisitos
do Regulamento CE N.º CE 1935/2004. Aparelho em conformidade
com a Directiva Europeia 2004/1 08/CE, 2006/95CE e emendas posteriores.
INSTALAÇÃO
AVISOS:
• Não instale o aparelho num local húmido ou molhado já que isto pode
comprometer o isolamento e resultar numa fuga
Adicionalmente, pode acumular-se condensação no exterior do mesmo
• Não coloque o aparelho em locais exteriores ou próximos de fontes de
calor ou expostos a luz solar directa.
O aparelho opera devidamente no intervalo de temperaturas
ambientais indicadas:
+10 +32’C para a classe climática SN
+16 +32’C para a classe climática N
+16 +38’C para a classe climática ST
+16 +43’C para a classe climática T
(Consulte a placa de identificação do produto)
• Não coloque contentores com líquidos sobre o aparelho.
• Aguarde pelo menos 3 horas após a disposição final antes de colocar o
aparelho em funcionamento.
5
Fig. 2
• O ajuste de temperatura de ambos os compartimentos é realizado
rodando o botão do termostato (Fig. 2).
Seleccione a posição pretendida:
• Para uma temperatura mais fria no frigorífico e no congelador, rode
para o 5.
• Para temperaturas menos frias no frigorífico e no congelador, rode em
direcção a 0.
Ventilador do compartimento do frigorífico
(se presente)
O ventilador está pré-configurado para DESLIGADO.
Para activar pressione o interruptor (Fig. 3).
Para optimizar o consumo de energia, recomenda-se que ligue o
ventilador apenas quando a temperatura do ar ambiente excede os 28 a
30°C.
Ligação eléctrica
Depois do envio, coloque o aparelho na vertical e aguarde pelo menos 2
- 3 horas antes de o ligar ao sistema eléctrico. Antes de inserir a ficha na
tomada eléctrica certifique-se que:
PT 53
Fig. 3
CONSERVAÇÃO
• Para manter o melhor sabor, nutrientes e frescura dos alimentos, é
recomendável armazená-los no compartimento do frigorífico como
ilustrado na fig. 6 abaixo, certificando-se que os embala em alumínio ou
folhas de película plástica ou em contentores cobertos apropriados para
evitar contaminação cruzada.
Zona de frigorífico
Fruta / Vegetais
• Para diminuir as perdas de humidade de frutas e vegetais estes devem
ser embalados em materiais plásticos tais como, por exemplo, películas
ou sacos e depois inseridos na zona de fruta/vegetais. Desta forma evitará
a deterioração rápida.
ZONA DE FRIGORÍFICO
Fig. 6
NOTA:
Caso insira grandes quantidades de alimentos ou a porta do
frigorífico seja aberta com frequência, é normal que o indicador
não chegue a apresentar OK. Aguarde pelo menos 10 h antes de
ajustar o botão para uma configuração mais elevada.
Zona de congelador
Utilize a tabela abaixo para os compartimentos
O processo de congelamento só pode ocorrer nos compartimentos
2-3
MESES
Fig. 4
Secção refrigerada zona de frescos
4-6
MESES
(não disponível em todos os modelos)
A zona apresentada abaixo é recomendada para carnes, peixe, aves, etc;
não armazene fruta e vegetais já que estes podem congelar;
6-8
MESES
10 - 12
MESES
Produtos Integrados
Recomendações práticas
Coloque os alimentos nas prateleiras de forma homogénea para permitir
que o ar circule devidamente e os arrefeça.
Indicador de temperatura na zona mais fria
• Evite o contacto entre os alimentos e as paredes traseiras do
compartimento do frigorífico.
(não disponível em todos os modelos)
Alguns modelos estão equipados com um indicador de temperatura no
compartimento do frigorífico na zona mais fria, para que seja capaz de
controlar a temperatura média.
Este símbolo indica a zona mais fria do frigorífico (Fig. 5).
• Não coloque comidas quentes no frigorífico já que estas causarão a
deterioração das existentes e aumentam o consumo de energia.
• Remova as embalagens dos alimentos antes de os inserir.
• Não coloque pratos ou outros contentores salvo se tiverem sido lavados
previamente.
•Não obstrua as aberturas do ventilador de ar frio com alimentos.
• Não cubra a prateleira de vidro do contentor de vegetais para permitir
uma circulação de ar adequada.
• Não armazene garrafas no compartimento do congelador já que estas
podem explodir quando congeladas.
• No caso de uma falha de energia prolongada, mantenha as portas
fechadas para que os alimentos se mantenham o mais possível.
Fig. 5
Verifique se o indicador de temperatura apresenta claramente a palavra
OK (Fig. 6).
Caso a palavra não apareça, isto significa que a temperatura está
demasiado elevada: ajuste a temperatura para uma configuração mais fria
e aguarde cerca de 10 horas.
Volte a verificar o indicador: se necessário proceda a um novo ajuste.
• A instalação do aparelho num local quente e húmido, com aberturas
frequentes da porta e armazenamento de grandes quantidades de
vegetais pode causa a formação de condensação e afectar o desempenho
da própria unidade.
• Para evitar o consumo excessivo de energia, as aberturas frequentes e
prolongadas das portas não são recomendadas.
PT 54
CONGELAMENTO
• Os alimentos devem estar frescos.
• Congele pequenas quantidades de alimentos de cada vez de
forma a congelar de forma rápida. Nunca exceda a quantidade
máxima indicada na etiqueta de classificação.
5
• Durante o congelamento não abra a porta do congelador.
• Os alimentos devem estar selados, hermeticamente.
• Separe os alimentos a serem congelados dos que já estão
congelados.
Fig. 7
• Etiquete os sacos ou contentores para manter um inventário dos
alimentos congelados.
• Assim que estejam descongelados, nunca volte a congelar os
alimentos e consuma-os rapidamente.
NOTA:
•PRODUTOS SEM ECRÃ
Normalmente não é necessário actuar sobre o botão do termostato. Apenas em caso de refrigeração excessiva dos produtos
contidos no compartimento do frigorífico, recomenda-se que rode
suavemente o botão do termostato para o 0 (Fig. 7).
Assim que concluir a congelação, volte a colocar o botão na
posição usual.
A placa de classificação indica a quantidade máxima de alimentos
que podem ser congelados (consulte a figura 8).
DESCONGELAMENTO
Descongelamento do compartimento do frigorífico
Durante o funcionamento normal, o frigorífico é descongelado automaticamente. Não há necessidade de secar as gotas de água presentes na
parede traseira ou eliminar o gelo (dependendo do funcionamento).
A água é conduzida para a parte traseira através de um orifício de
drenagem que se encontra aí e o calor do compressor faz com que
evapore.
• Mantenha o tubo de drenagem (Fig. 8) limpo no compartimento do
frigorífico para o manter livre de água.
O descongelamento do compartimento do frigorífico ocorre
automaticamente neste produto.
(Figura 8)
Uma pequena quantidade de gelo ou gotas de água no fundo do
compartimento do frigorífico quando o frigorífico está a funcionar é
normal.
Certifique-se que a saída de água está sempre limpa e que os
alimentos não tocam a traseira ou os lados do compartimento do
congelador.
Recomendamos que descongele a área do congelador quando a
camada de gelo alcance 3 mm de espessura.
N.B. Aqui pode encontrar a placa de classificação do seu aparelho: esta inclui toda a informação a ser transmitida ao Serviço a Clientes
em caso de uma avaria.
Importante: caso a sua temperatura ambiente seja elevada, o aparelho pode operar continuamente, acumulando assim
um excesso de gelo na parede interior do frigorífico. Neste caso, rode o botão do frigorífico para uma definição mais
quente (1-2).
Fig. 8
PT 55
Descongelamento do compartimento do congelador
(produtos estáticos sem tecnologia NO-FROST)
Quando a camada de gelo presente no compartimento do
congelador excede 3mm, recomenda-se que proceda ao
descongelamento já que isto aumenta o consumo de energia.
1) Rode o botão para a posição "0" (Fig. 9).
IMPORTANTE:
Para evitar rachaduras nas superfícies interiores e peças plásticas,
siga estas sugestões:
• Limpe quaisquer gorduras de alimentos que tenham aderido aos
componentes plásticos.
• As peças internas, vedantes e peças externas podem ser limpas com um
pano embebido em água morna e bicarbonato de sódio ou um sabão
neutro. Não utilize solventes, amónia, lixívia ou abrasivos.
• Remova os acessórios, por exemplo, as prateleiras, do frigorífico e da
porta. Lave em água e sabão quente. Enxagúe e seque cuidadosamente.
• A traseira do aparelho tende a acumular pó que pode ser eliminado
utilizando um aspirador, depois de ter desligado o aparelho e removido a
ficha da tomada. Isto garante uma eficiência energética superior.
POUPANÇA DE ENERGIA
5
Fig. 9
2) Desligue o cabo de alimentação.
3) Remova os alimentos congelados e coloque-os
temporariamente num local fresco.
4) Deixe a porta do frigorífico aberta para acelerar o
descongelamento.
5) Recolha a água do fundo do produto.
6) Seque o congelador.
7) Volte a ligar o cabo de alimentação e configure os valores
pretendidos.
8) Aguarde um momento e volte a introduzir os alimentos
congelados.
AVISO:
Evite absolutamente a utilização de chamas ou aparelhos
eléctricos, tais como aquecedores, limpadores a vapor,
lamparinas e similares para acelerar a fase de descongelamento.
Não raspe com uma faca ou outro objecto afiado para remover o
gelo presente. Estes podem danificar o circuito refrigerante, uma
fuga do mesmo pode causar um fogo ou danos nos seus olhos.
Descongelamento do compartimento do congelador
(produtos NO-FROST)
O descongelamento é automático.
MANUTENÇÃO E LIMPEZA
Iluminação
Iluminação LED
O produto está equipado com luzes LED, por favor contacte o Serviço
de Assistência Técnica em caso de substituição.
Em comparação com as lâmpadas tradicionais, os LEDs duram mais
tempo e são mais amigos do ambiente.
Limpeza
Para melhor poupança de energia sugerimos:
• Que instale o aparelho longe de fontes de calor a não o exponha a
luz solar directa, num local bem ventilado.
• Evite colocar comida quente no frigorífico para evitar aumentar a
temperatura interna e, portanto, causando o funcionamento contínuo
do compressor.
• Não amontoe excessivamente os alimentos para garantir uma
circulação adequada do ar.
• Descongele o aparelho caso tenha gelo (veja DESCONGELAMENTO)
para facilitar a transferência do frio.
• Em caso de ausência de energia eléctrica, é recomendado que
mantenha a porta do frigorífico fechada.
• Abra ou mantenha as portas do aparelho abertas o mínimo possível
• Evite ajustar o termostato para temperaturas demasiado frias.
• Remova o pó presente na traseira do aparelho (veja LIMPEZA).
EVITAR RUÍDOS
Durante o funcionamento, o frigorífico emite alguns sons absolutamente
normais, tais como:
• ZUMBIDO, o compressor está a funcionar.
• MURMÚRIOS, SUSSURROS E SILVADOS, o refrigerante está a fluir
pelos tubos.
• TIQUES E CLIQUES, a operação de desactivação do compressor.
Pequenas medidas para reduzir o ruído de vibração:
• Contentores que se tocam: Evite o contacto entre contentores e
recipientes de vidro.
• Gavetas, prateleiras, contentores vibram: Verifique a instalação
correcta dos acessórios internos.
NOTA:
O gás refrigerante produz ruídos mesmo quando o compressor está
desligado;
isto não é um defeito, é normal.
Caso ouça um som de clique no interior do aparelho, isto é normal
devido à expansão de vários materiais.
POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA PORTA
As portas do aparelho podem ser invertidas para permitir a abertura à
direita ou esquerda de acordo com as exigências.
NOTA:
• A inversão das portas deve ser realizada por pessoal técnico
qualificado.
• A inversão das portas não é abrangida pela garantia.
AVISO:
• Antes de cada operação, remova a ficha do frigorífico da tomada
para evitar choques eléctricos.
• Não verta água directamente no exterior ou interior do próprio
frigorífico. Isso pode causar oxidação e danificar o isolamento
eléctrico.
PT 56
INVERSÃO DA ABERTURA DAS PORTAS
Remova a placa superior e
dobradiça com a chave de parafusos.
Remova a porta superior.
Remova a dobradiça do meio e o seu
pino de ligação por baixo.
Remova a dobradiça do fundo à direita
e os tampões de plástico da esquerda
e volte a instalá-los no lado oposto.
Utilize a dobradiça oposta e cobertura
e ajuste ao fundo esquerdo.
Volte a montar as portas e dobradiças
do fundo para o topo, de 1-4.
Remova a porta inferior.
7
1848mm
60
637mm
35
637mm
35
PT 57
1850
1067mm
1771
60
1769mm
988mm
1775
1854
49
49
DIMENSÕES DO PRODUTO E COMPARTIMENTO EMBUTIDO
INSTALAÇÃO DO APARELHO NA COLUNA
Insira o aparelho na coluna, colocando-o no lado
oposto das dobradiças, mantendo uma distância
de 3-5mm.
Após se assegurar da correspondência entre a
porta do aparelho e a porta da coluna, aparafuse a
parte superior do aparelho ao armário.
1
2
Aparafuse a parte inferior do aparelho.
Ajuste o selo ao aparelho, corte o excedente se for
necessário. Ajuste as partes inferiores com
coberturas de plástico.
3
4
Use uma chave de fendas em cruz para
desapertar o pino de ligação debaixo da
dobradiça central, e ajuste para aparafusar na
parede direita do armário.
5
PT 58
PAINÉIS DE ACOPLAMENTO
DA COLUNA INCLUÍDA
NAS PORTAS DO APARELHO
Este aparelho vem equipado com dispositivos de acoplamento para as
portas do aparelho com painéis de coluna (corrediça de carga),
Prenda a corrediça na parte interior do painel da coluna embutida na altura
desejada e a aproximadamente 20 mm. Da armação exterior da porta.
PRECAUÇÕES PARA UM CORRECTO
FUNCIONAMENTO
Assim que o produto esteja embutido, coloque a parte traseira da
coluna em contacto com a parede para prevenir o acesso ao compartimento compressor.
Para o produto funcionar correctamente é essencial que permita uma
circulação de ar adequada para arrefecer o condensador localizado na
parte traseira do aparelho.
Por esta razão, a coluna deve estar equipada com uma chaminé
traseira, cuja abertura superior não deve estar bloqueada e com uma
ranhura frontal que será coberta com uma grelha de ventilação.
Tamanho dos recortes da unidade.
20
Abra as portas da coluna embutida e do frigorífico. Posicione o
carregador embutido na corrediça e encaixe na porta do frigorífico.
Marque os pontos de fixação para os parafusos e perfure com uma broca
de 2.5mm de diâmetro.
Espaço a deixar entre a unidade e o tecto.
Ligue a porta do aparelho ao painel do armário, mantendo as ranhuras
dos carregadores como guias.
SUSPENDER O USO DE
Se o aparelho não for usado durante um período longo de tempo:
1) Desligue o aparelho (ver funcionamento).
2) Remova a ficha ou remova o dispositivo de segurança.
3) Limpe o aparelho
4) Deixe as portas do aparelho abertas.
PT 59
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
PROBLEMA
A lâmpada de iluminação interior não liga.
CAUSA
• Ausência de electricidade.
• O interruptor da porta está bloqueado.
O frigorífico e congelador não arrefecem
suficientemente.
• As portas não estão fechadas.
• As portas são abertas com frequência
• Definição errada da temperatura.
• O frigorífico e o congelador foram
excessivamente cheios.
• A temperatura ambiente é demasiado baixa.
• Nenhuma energia eléctrica.
A comida congela no frigorífico.
• Definição errada da temperatura.
• Alimentos em contacto com a parede traseira.
• Congelar demasiados alimentos frescos causa
uma descida da temperatura do frigorífico
SOLUÇÃO
• O cabo de alimentação não está devidamente ligado.
• Verifique se o aparelho está desligado.
(ver Ajuste de Temperatura).
• Certifique-se de que existe corrente eléctrica na casa.
• Verifique se está activo.
• Verifique se as portas e vedantes selam
devidamente.
• Evite abrir as portas desnecessariamente durante
um período de tempo.
• Verifique a definição de temperatura e, se possível,
arrefeça ainda mais (ver Ajuste de Temperatura)
• Espere pela estabilização da temperatura do
frigorífico ou congelador.
• Verifique se a temperatura ambiente está de
acordo com o que é indicado na placa de
identificação (ver Instalação).
• O cabo de alimentação não está devidamente
ligado.
• Verifique se o aparelho está desligado (ver Ajuste
de Temperatura)
• Assegure-se de que existe corrente eléctrica na
casa.
• Verifique a definição de temperatura (ver Ajuste de
Temperatura) e, se possível, diminua a definição da
temperatura.
• Separe os alimentos da parede traseira do
frigorífico.
• Não exceda o montante máximo a ser congelado
(ver Congelamento).
O fundo do compartimento do frigorífico
está húmido ou contém gotas de água.
O tubo de drenagem pode estar entupido.
• Limpe o tubo de drenagem com uma vara ou
semelhante para permitir a descarga de água.
Presença de gotas de água na parede
traseira do frigorífico.
• Funcionamento normal do frigorífico.
• Não é um defeito (ver Descongelamento).
Presença de água na gaveta dos vegetais.
• Falta de circulação de ar.
• Verifique se não colocou alimentos que impeçam a
circulação de ar na bandeja de prateleira de vidro.
• Embrulhe a fruta e vegetais em materiais de
plástico, tais como papel aderente, sacos ou
contentores.
• Demasiada humidade nos vegetais e frutas.
O motor funciona continuamente.
• As portas não estão fechadas.
• As portas são abertas frequentemente.
• A temperatura ambiente é demasiado alta.
• A espessura do gelo é superior a 3mm.
A comida congelada está a descongelar.
A luz do WI-FI pisca durante 3 segundos
para ligar - 1 segundo para desligar.
• Certifique-se de que as portas estão fechadas e
que os vedantes selam devidamente.
• Evite abrir as portas desnecessariamente durante
um certo período de tempo.
• Verifique se a temperatura ambiente está de
acordo com as especificações na placa de
identificação (ver Instalação).
• Defina o ecrã/termóstato para uma temperatura
mais quente.
• Descongele a unidade (ver Descongelamento).
• O intervalo de temperatura ambiente está abaixo • Mova a unidade para um local mais quente ou
da classe de clima do produto.
aqueça o compartimento.
O compressor raramente se liga
• A porta do congelador não está fechada.
• Assegure-se de que a porta está fechada e que o
vedante está a isolar devidamente.
• Router desligado.
• Falha de ligação.
• Ligue o router.
• Reinicie o produto (ver WI-FI)
SE O PROBLEMA NÃO FOR RESOLVIDO, CONTACTE O CENTRO DE SERVIÇO INDICANDO O TIPO DE FALHA E A INFORMAÇÃO DA PLACA
DESTE APARELHO QUE SE ENCONTRA DENTRO DO COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO:
• O modelo de equipamento.
• O número de séries.
PT 60
INHOUD
NL
VEILIGHEIDSINFORMATIE .................................................. 62--62
INSTALLATIE ........................................................................ 63--63
WERKING .............................................................................. 63--63
BEWAREN ............................................................................ 64--64
INVRIEZEN ............................................................................ 65--65
ONTDOOIEN.......................................................................... 65--65
ONDERHOUD EN REINIGING .............................................. 66--66
ENERGIEBESPARINGEN .................................................... 66--66
GELUIDEN VERMIJDEN ...................................................... 66--66
OMKEERBAARHEID VAN DE DEUR .................................. 66--67
PRODUCTAFMETINGEN EN INBOUWKAST ...................... 67--68
INSTALLATIE VAN HET TOESTEL IN DE KAST ................ 68--68
KOPPELING VAN DE PANELEN VAN DE INBOUWKAST
EN DE DEUREN VAN HET APPARAAT .............................. 69--69
VOORZORGEN VOOR DE JUISTE WERKING .................... 69--69
OPSCHORTEN VAN HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT.. 69--69
PROBLEMEN OPLOSSEN.................................................... 70--70
NL 61
Wij danken u voor de aankoop van dit product.
Voordat u de koelkast gebruikt, dient u deze instructiehandleiding zorgvuldig te lezen om de beste resultaten uit het toestel te halen. Bewaar alle
documentatie voor toekomstig gebruik of voor andere eigenaars. Dit product is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik of voor gelijkaardige
toepassingen zoals:
- de keukenruimte voor personeel in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
- op boerderijen, door klanten van hotels, motels en andere omgevingen van een residentieel type
- in bed & breakfasts (B & B)
- voor catering services en gelijkaardige toepassingen niet voor detailhandelsverkoop.
Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het bewaren van voedsel. Elk ander gebruik dient als gevaarlijk te worden beschouwd en de
fabrikant is niet verantwoordelijk voor enige weglatingen. Het is ook aan te raden om de garantievoorwaarden door te lezen.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
De koelkast bevat een koelgas (R600a: isobutaan) en isolatiegas (cyclopentaan), met hoge compatibiliteit met de
omgeving, die echter ontvlambaar zijn.
We bevelen aan dat u de volgende voorschriften volgt om gevaarlijke situaties te vermijden:
• Voor u enige handeling uitvoert, verwijder de stekker uit het stopcontact.
• Het koelsysteem dat zich achter en binnenin de koelkast bevindt, bevat een koelmiddel. Vermijd daarom buizen te
beschadigen.
• Als in het koelsysteem een lek opgemerkt wordt, raak dan de wandcontactdoos niet aan en gebruik geen open vlammen.
Open het venster en laat lucht de kamer binnenkomen. Bel vervolgens naar een servicecentrum en vraag om reparatie.
• Schraap de rijm en de ijsaanslag die optreedt niet af met een mes of scherp voorwerp. Deze kunnen het koelcircuit
beschadigen en brand veroorzaken of uw ogen beschadigen.
• Installeer het apparaat niet in vochtige, olieachtige of stoffige plaatsen en stel het niet bloot aan direct zonlicht of water.
• Installeer het apparaat niet in de buurt van verwarmingsapparaten of ontvlambare materialen.
• Gebruik geen verlengsnoeren of adapters.
• Trek niet te hard aan netsnoeren of vouw deze niet en raak de stekker niet met natte handen aan.
• Beschadig de stekker en/of het netsnoer niet; dit kan elektrische schokken of branden veroorzaken.
• Het is aanbevolen om de stekker proper te houden, teveel stof op de stekker kan brand veroorzaken.
• Gebruik geen andere mechanische toestellen of apparaten om het ontdooiingsproces te versnellen.
• Vermijd absoluut het gebruik van open vlam of elektrische apparaten, zoals verwarmingsapparaten, stoomreinigers,
kaarsen, olielampen enz. om het ontdooiingsproces te versnellen.
• Gebruik geen of bewaar geen ontvlambare sprays, zoals verfbussen in de buurt van de koelkast. Deze kunnen een
explosie of brand veroorzaken.
• Gebruik binnen in de compartimenten voor voedingsmiddelen alleen de elektrische apparaten van het type dat
wordt aanbevolen door de fabrikant.
• Plaats of bewaar geen ontvlambare en zeer vluchtige stoffen zoals ether, benzine, LPG, propaangas,
aërosolspuitbussen, kleefmiddelen, zuivere alcohol, enz. Deze materialen kunnen een explosie veroorzaken.
• Bewaar geen medicatie of onderzoeksmaterialen in de koelkast. Wanneer een materiaal dat een strikte
controle van opslagtemperaturen vereist, bewaard moet worden, is het mogelijk dat het zal verslechteren of dat een
ongecontroleerde reactie kan optreden die risico's kan veroorzaken.
• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat vrij zijn van obstructies.
• Plaats geen objecten en/of containers gevuld met water bovenop het apparaat.
• Voer geen reparaties uit aan deze koelkast. Alle tussenkomsten moeten uitsluitend door gekwalificeerd
personeel worden uitgevoerd.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar en door personen met verminderde
fysieke, gevoels- of mentale vaardigheden of met een gebrek aan ervaring en kennis; op voorwaarde dat ze
voldoende toezicht of instructies kregen betreffende het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de
mogelijke gevaren begrijpen.
Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd
door kinderen zonder toezicht.
Als de knop volledig in tegenwijzerzin wordt gedraaid, hoort u een klik die overeenkomt met het uitschakelen van het
product.
Wanneer het apparaat geïnstalleerd is, moeten het netsnoer en stopcontact gemakkelijk bereikbaar zijn.
Het stopcontact is compatibel met de stekker van het apparaat. Indien dit niet het geval is, vraag om een vervanging
van de stekker door een erkende technicus, gebruik geen verlengsnoeren en/of multistekkersysteem.
Raak het binnenwerk of de ingevroren levensmiddelen niet aan met vochtige of natte handen gezien dit
brandwonden kan veroorzaken.
NL 62
Oud apparaat slopen
Door dit product correct te verwijderen, helpt u potentiële negatieve
gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen, die
anders door de verkeerde afvalbehandeling van dit product aan het
einde van zijn levensduur zouden kunnen worden veroorzaakt.
Door de juiste verwijdering van het apparaat, kunnen waardevolle
grondstoffen gerecupereerd worden!
Dit apparaat is conform de Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE).
Het symbool op het product duidt aan dat dit apparaat niet behandeld
mag worden als normaal huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet het
bij het inzamelpunt voor de recyclage van elektrische en elektronische
apparatuur worden ingeleverd.
De verwijdering moet in overeenstemming met plaatselijke
milieuvoorschriften voor afvalverwerking worden uitgevoerd.
Voor meer gedetailleerde informatie over de behandeling, recuperatie en
recyclage van dit product, neemt u contact op met uw gemeentelijke
reinigingsdienst of de dealer waar u het apparaat heeft gekocht.
Snijd het netsnoer met de stekker van het apparaat en verwijder het.
Beschadig tot aan de juiste verwijdering de koelbuizen niet omdat ze het
koelgas bevatten.
Volg de plaatselijke regelgeving voor het verwijderen van de
verpakkingsmaterialen.
WEEE bevat beide vervuilende stoffen (die negatieve gevolgen voor het
milieu kunnen hebben) en basiscomponenten (die hergebruikt kunnen
worden). Het is belangrijk om WEEE te onderwerpen aan specifieke
behandelingen ten einde alle vervuilende stoffen juist te verwijderen en
af te voeren en alle materialen te recupereren en te recycleren.
Individuen kunnen een belangrijke rol spelen om ervoor te zorgen dat
WEEE geen milieuprobleem wordt. Het is van essentieel belang om
enkele basisregels te volgen:
-WEEE mag niet worden behandeld als huishoudafval.
-WEEE moet ingeleverd worden bij relevante inzamelpunten beheerd
door de gemeente of door geregistreerde bedrijven. In vele landen kan
thuisophaling beschikbaar zijn voor grote WEEE.
- wanneer u een nieuw apparaat koopt, kan het oude teruggegeven
worden aan de detailhandelaar die het gratis moet verzamelen met dien
verstande dat de apparatuur van een gelijkwaardig type is en dezelfde
functies had als de geleverde apparatuur.
• Het stopcontact moet geaard en in overeenstemming met de wet zijn.
• Het stopcontact moet bestand zijn tegen de max stroombelasting van
het apparaat, zoals aangeduid op het typeplaatje van de koelkast.
• De voedingsspanning ligt binnen de hoeveelheden aangeduid op het
typeplaatje van de koelkast.
• Het snoer mag niet gevouwen of samengedrukt zijn.
• Het snoer moet regelmatig gecontroleerd worden en mag uitsluitend
worden vervangen door bevoegde technici.
• De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af wanneer deze
veiligheidsmaatregelen niet gerespecteerd worden.
Apparaat opstarten
Verwijder alle omhulsels/verpakking aan de binnenkant van het apparaat
en reinig met water en bicarbonaat of een neutrale zeep.
Wacht na de installatie 2-3 uur zodat de koelkast/diepvriezer de tijd krijgt
om te stabiliseren bij een normale bedrijfstemperatuur, vóór u er verse of
ingevroren levensmiddelen in plaatst.
Als het netsnoer losgekoppeld geraakt, wacht dan minstens vijf minuten
voor u de koelkast/diepvriezer herstart. Op dit punt is het apparaat klaar
voor gebruik.
WERKING
In-/Uitschakelen (geen display)
• De thermostaat voor de regeling van het apparaat bevindt zich binnen
in het koelkastgedeelte (Afb. 1).
Draai de thermostaatknop van de thermostaat verder dan de positie "0".
Het licht brandt wanneer de koelkastdeur open is. De knop naar "0"
draaien, schakelt het apparaat volledig uit.
Afb. 1
Temperatuurinstelling (geen display)
Conformiteit
Deze apparatuur, met betrekking tot de delen bedoeld om in
contact te komen met levensmiddelen, conform de vereisten van
EC Verordening Nr. EG 1935/2004 is. Apparaat conform de Europese
Richtlijn 2004/1 08/EG, 2006/95EG en de opeenvolgende wijzigingen.
INSTALLATIE
WAARSCHUWINGEN:
• Installeer het apparaat niet in een vochtige of natte locatie gezien dit de
isolatie kan aantasten en lekken kan veroorzaken
Bovendien kan aan de buitenkant ervan condensaat zich opstapelen
• Plaats het apparaat niet in een buitenomgeving of in de buurt van
warmtebronnen of blootgesteld aan direct zonlicht.
Het apparaat werkt correct binnen de onderstaande
omgevingstemperaturen:
+10 +32’C voor klimaatklasse SN
+16 +32’C voor klimaatklasse N
+16 +38’C voor klimaatklasse ST
+16 +43’C voor klimaatklasse T
(Zie het typeplaatje van het product)
• Plaats geen containers met vloeistoffen bovenop het apparaat.
• Wacht minstens 3 uur na de uiteindelijke installatie voor u het apparaat
in werking zet.
5
Afb. 2
• De temperatuurinstelling van beide compartimenten gebeurt door de
thermostaatknop te draaien (Afb. 2).
Selecteer de gewenste positie:
• Voor een koudere temperatuur in de koelkast en in de diepvriezer, door
te draaien naar 5.
• Voor een minder koude temperatuur in de koelkast en in de
diepvriezer, door te draaien in de richting van 0.
Ventilator koelkastgedeelte
(indien aanwezig)
De ventilatie is vooringesteld op OFF (Uit).
Om deze te activeren, druk op de schakelaar (Afb. 3).
Om het energieverbruik te optimaliseren, is het aanbevolen om de
ventilator enkel in te schakelen wanneer de omgevingstemperatuur meer
dan 28 tot 30°C bedraagt.
Elektrische aansluiting
Plaats het apparaat na levering verticaal en wacht minstens 2-3 uur
voor u het aansluit op de stroombron. Vooraleer de stekker in het
stopcontact te steken, moet u ervoor zorgen dat:
Afb. 3
NL 63
BEWARING
• Voor een optimale conservering van smaak en geur, voedingswaarde en
versheid van de voedingsmiddelen, wordt aanbevolen deze zoals
aangegeven in afb. 6 te bewaren in het koelgedeelte. Wikkel de
voedingsmiddelen in aluminiumfolie of plasticfolie, of in speciale dozen
met deksel om kruisbesmetting te voorkomen.
KOELGEDEELTE
Fruit/Groenten
• Om het vochtverlies van fruit en groenten te verminderen, moeten ze
omwikkeld zijn in plastic materialen zoals folies of zakjes en dan in het
fruit/groentegedeelte worden geplaatst. Op deze manier wordt een snelle
verslechtering vermeden.
KOELKASTZONE
Afb. 6
OPMERKING:
Als grote hoeveelheden voedsel in de koelkast geplaatst
worden of de koelkastdeur vaak geopend wordt, is het
normaal dat de indicator geen OK weergeeft. Wacht minstens
10 u voor u de knop naar een hogere instelling zet.
VRIESGEDEELTE
Gebruik de onderstaande tabel voor de vakken
Het vriesproces kan enkel in de vakken optreden
2-3
MAANDEN
Afb. 4
Koelvak voor verse producten
4-6
MAANDEN
(niet alle modellen)
De onderstaande zone is aanbevolen voor vlees, vis, gevogelte, enz.
bewaar hier geen fruit en groenten want ze kunnen bevriezen;
6-8
MAANDEN
10 - 12
MAANDEN
Inbouwproducten
Praktische aanbevelingen
Plaats het voedsel op de plateaus op een homogene manier zodat de lucht
goed kan circuleren en het kan afkoelen.
Indicator van de temperatuur in de koudste zone
• Vermijd contact tussen het voedsel en de achterwand van het
koelgedeelte.
(niet alle modellen)
Sommige modellen zijn uitgerust met een indicator van de temperatuur in
het koelgedeelte in de koudste zone, zodat u de gemiddelde temperatuur
kunt controleren.
Dit symbool geeft de koudste zone van de koelkast aan (Afb. 5).
• Zet geen warm voedsel in de koelkast gezien dit een verslechtering van
ander voedsel kan veroorzaken en het stroomverbruik kan verhogen.
• Verwijder de verpakking van voedsel voor u het in de koelkast plaatst.
• Plaats geen schotels of andere containers tenzij ze eerder afgewassen
zijn.
• Blokkeer de koude lucht ventilatoropeningen niet met voedsel.
• Bedek de glazen plaat van het groentevak niet om een goede
luchtcirculatie mogelijk te maken.
• Bewaar geen flessen in het diepvriesvak gezien deze kunnen barsten
wanneer ze bevroren zijn.
• ln het geval van een langere stroomuitval, houd de deuren gesloten zodat
het voedsel zo lang mogelijk koud blijft.
Afb. 5
Controleer dat het woord OK duidelijk wordt weergegeven op de
temperatuurindicator (Afb. 6).
Als het woord niet wordt weergegeven, betekent dit dat de temperatuur te
hoog is: zet de temperatuur op een koudere instelling en wacht ongeveer
10 uur.
Controleer de indicator opnieuw: pas opnieuw aan indien nodig.
• De installatie van het apparaat op een warme en vochtige plaats, met
frequente deuropeningen en het bewaren van grote hoeveelheden
groenten, kan de vorming van condensaat veroorzaken en de prestaties
van het apparaat zelf aantasten.
• Om een buitensporig stroomverbruik te voorkomen, is het raadzaam de
deuren niet te lang open te laten.
NL 64
INVRIEZEN
• Het voedsel moet vers zijn.
• Vries kleine hoeveelheden voedsel per keer in zodat het
invriezen snel gaat. Overschrijd nooit de maximum hoeveelheid
aangegeven op het typeplaatje.
5
• Open tijdens het invriezen de deur van het vriesvak niet.
• Het voedsel moet luchtdicht afgesloten zijn.
• Scheid het in te vriezen voedsel van het al ingevroren voedsel.
Afb. 7
• Label zakken of containers om een inventaris te hebben van het
ingevroren voedsel.
• Vries voedsel na het ontdooien nooit opnieuw in en verbruik
onmiddellijk.
OPMERKING:
•PRODUCTEN ZONDER DISPLAY
Normaal gesproken is het niet nodig om de thermostaatknop te
gebruiken. Alleen als er een te grote koeling is van de producten in
het koelvak, draait u de thermostaatknop lichtjes in de richting van
0 (Afb. 7).
Wanneer het invriezen klaar is, kunt u de knop terug naar de
gebruikelijke positie draaien.
Het typeplaatje vermeldt de maximum hoeveelheid voedsel die
kan ingevroren worden (zie Afb. 8).
ONTDOOIEN
Ontdooien van het koelgedeelte
Tijdens een normale werking wordt de koelkast automatisch ontdooid.
Het is niet nodig om de druppels water op de achterwand te drogen of om
het ijs te verwijderen (afhankelijk van de werking).
Het water wordt afgevoerd naar de achterkant via het afvoergat daar en
de hitte van de compressor doet het verdampen.
• Houd de afvoerbuis (Afb. 8) proper in het koelgedeelte om het vrij van
water te houden.
Het ontdooien van het koelgedeelte gebeurt automatisch.
(Afbeelding 8)
Een kleine hoeveelheid vorst of druppels water aan de achterkant van
het koelgedeelte wanneer de koelkast in werking is, is normaal.
Zorg ervoor dat de waterafvoer altijd proper is en dat het voedsel
de achterkant of zijkant van het diepvriesgedeelte niet raakt.
We bevelen aan dat u het diepvriesgedeelte ontdooit wanneer de
laag rijm dikker dan 3 mm is.
N.B. Hier vindt u het typeplaatje van uw apparaat: het bevat alle gegevens die moeten worden doorgegeven aan de Klantendienst als er
een storing optreedt.
Belangrijk: als de omgevingstemperatuur hoog is, kan het apparaat mogelijk continu werken, waardoor overmatig veel ijs
wordt gevormd op de binnenwand van de koelkast. Draai in dit geval de koelkastknop naar een warmere instelling (1-2).
Afb. 8
NL 65
Ontdooien van het diepvriesvak
(statisch product met NO-FROST-technologie)
Wanneer de laag ijs in het diepvriesvak meer dan 3 mm dik is, is
het aanbevolen om te ontdooien gezien dit ijs het stroomverbruik
verhoogt.
1) Draai de knop naar de positie „0“ (Afb. 9).
Volg de volgende suggesties om het barsten van de
binnenoppervlakken en plastic onderdelen te voorkomen:
• Wrijf voedselolie af die zich hecht aan de plastic onderdelen.
• De binnenkant, dichtingen en buitenkant kunnen worden gereinigd met
een doek met warm water en bicarbonaat of een neutrale zeep. Gebruik
geen oplosmiddelen, ammoniak, bleekmiddel of schuurmiddelen.
• Verwijder de accessoires, bijvoorbeeld de plateaus, uit de koelkast en uit
de deur. Was in heet zeepwater. Spoel af en droog ze grondig.
• Op de achterkant van het apparaat is er vaak een ophoping van stof dat
met behulp van een stofzuiger kan worden verwijderd, nadat u het apparaat
hebt uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact hebt gehaald. Dit
resulteert in een grotere energiedoeltreffendheid.
ENERGIEBESPARINGEN
5
Afb. 9
2) Haal de stekker uit het stopcontact.
3) Verwijder het ingevroren voedsel en plaats dit tijdelijk op een
koude plek.
4) Laat de deur van de diepvriezer open om het ontdooien te
versnellen.
5) Vang het water op de bodem van het product op.
6) Droog de diepvriezer af.
7) Steek het netsnoer opnieuw in de stekker en stel de gewenste
waarden in.
8) Wacht een moment en plaats dan de ingevroren levensmiddelen
opnieuw in het vak.
WAARSCHUWING:
Vermijd het gebruik van open vlammen of elektrische apparaten,
zoals verwarmingsapparaten, stoomreinigers, kaarsen, olielampen
enz. om het ontdooiingsproces te versnellen.
Schraap de rijm of ijsaanslag die optreedt niet af met een mes of
scherp voorwerp. Dit kan het koelcircuit beschadigen en lekken
kunnen een brand veroorzaken of uw ogen beschadigen.
Ontdooien van het diepvriesvak
(NO-FROST-producten)
Het ontdooien gebeurt automatisch.
ONDERHOUD EN REINIGING
Verlichting
LED-verlichting
Het product is uitgerust met LED lampen, neem contact op met de
Technische Dienst in het geval van vervanging.
Vergeleken met de traditionele lampen, gaan LED's langer mee en zijn
deze milieuvriendelijk.
Reiniging
OPMERKING:
BELANGRIJK:
• Verwijder vóór elke handeling de stekker uit het
stopcontact om een elektrische schok te vermijden.
• Giet geen water rechtstreeks op de buitenste of binnenste delen
van de koelkast. Dit kan leiden tot oxidatie en beschadiging van de
elektrische isolatie.
Voor meer energiebesparingen, bevelen we aan:
• Het apparaat op een afstand van warmtebronnen te installeren en niet
bloot te stellen aan direct zonlicht en in een goed geventileerde kamer.
• Te vermijden om warm eten in de koelkast te zetten om te vermijden
dat de interne temperatuur stijgt en zo een continue werking van de
compressor te veroorzaken.
• Niet teveel voedsel te plaatsen om een juiste luchtcirculatie te
garanderen.
• Het apparaat te ontdooien als er ijsvorming is (zie ONTDOOIEN) om de
koude-overdracht te vergemakkelijken.
• In het geval van een afwezigheid van stroom, om de koelkastdeur
gesloten te houden.
• De deuren van de koelkast zo weinig mogelijk te openen en open te
houden.
• Te vermijden om de thermostaat op een te koude temperatuur in te
stellen.
• Stof aan de achterkant van de koelkast te verwijderen (zie REINIGING).
GELUIDEN VERMIJDEN
De koelkast maakt tijdens de werking geluiden die volkomen normaal zijn,
zoals:
• GEBROM, de compressor is in werking.
• ROMMELEND GELUID, RITSELEND GELUID en SISSEND GELUID, het
koelmiddel stroomt door de buizen.
• GETIK en GEKLOP, de compressor stopt met werken.
Kleine aanpassingen om de trillingsgeluiden te verminderen:
• Containers die elkaar raken: Vermijd contact tussen containers en
glazen recipiënt.
• Schuiven, plateaus, lades trillen: Controleer de juiste installatie van de
interne accessoires.
OPMERKING:
Het koelgas produceert geluid, zelfs als de compressor uit is;
het is geen defect, het is normaal.
Als u een klikkend geluid hoort in het apparaat, is dit normaal omwille
van de expansie van de verschillende materialen.
OMKEERBAARHEID VAN DE DEUR
De deuren van het apparaat kunnen omgekeerd worden zodat de opening
naar links of naar rechts kan zijn zoals gewenst.
OPMERKING:
• Het omkeren van de deuren moet door bevoegd personeel worden
uitgevoerd.
• Het omkeren van de deuren is niet gedekt door de garantie.
NL 66
DE OPENING VAN DE DEUREN OMKEREN
Verwijder de bovenplaat en scharnier
met behulp van een schroevendraaier.
Verwijder de bovenste deur.
Verwijder de middelste scharnier en zijn
verbindingspen eronder.
Verwijder de onderste scharnier rechts en
plastic plugs links en plaats deze
opnieuw aan de tegenovergestelde kant.
Gebruik de tegenovergestelde scharnier
en afdekking en plaats linksonder.
Plaats de deuren en scharnieren opnieuw
van onder naar boven, van 1-4.
Verwijder de onderste deur.
7
1848mm
60
637mm
35
637mm
35
NL 67
1850
1067mm
1771
60
1769mm
988mm
1775
1854
49
49
PRODUCTAFMETINGEN EN INBOUWKAST
INSTALLATIE VAN HET APPARAAT IN DE KAST
Zet het apparaat in de kast en plaats het op de
tegenovergestelde kant van de scharnieren en
zorg ervoor dat er een ruimte is van 3-5mm.
Nadat u ervoor gezorgd hebt dat er een
overeenkomst is tussen de deur van het apparaat
en de deur van de kolomkast, schroeft u het
bovenste deel van het apparaat aan de kast vast.
1
2
Schroef het onderste deel van het apparaat aan
de kast vast.
Plaats de afsluiting op de kast, snijd het overschot
indien nodig eraf. Plaats de onderste
delen met de plastic afdekkingen.
3
4
Gebruik een kruisschroevendraaier om de
verbindingspen onder de middelste
rechterscharnier los te maken, en pas aan om op
de rechter kastwand te schroeven.
5
NL 68
KOPPELING VAN DE PANELEN VAN DE
INBOUWKAST EN DE APPARAATDEUREN
Het apparaat is voorzien van koppelingsstukken voor de
apparaatdeuren met de kastpanelen (lader slede).
Bevestig de slede in het binnenste deel van het paneel van de
inbouwkast op de gewenste hoogte en op ongev. 20 mm van de
buitendraad van de deur.
VOORZORGEN VOOR DE JUISTE
WERKING
Wanneer het product ingebouwd is, plaats de achterkant van de kast in
contact met de wand om toegang tot het compressorcompartiment te
vermijden.
Opdat het product correct zou werken, is het van essentieel belang
voldoende luchtcirculatie toe te laten om de condensator achteraan het
apparaat te laten afkoelen.
Daarom moet de inbouwkast uitgerust zijn met een achterafvoer,
waarvan de bovenste opening niet geblokkeerd mag zijn en met een
frontopening die afgedekt is door een ventilatierooster.
Afmetingen van de uitsparingen.
20
Open de deuren van de inbouwkast en de koelkast. Plaats de
inbouwlader in de slede en pas in de koelkastdeur.
Markeer de bevestigingspunten voor de schroeven en boor met een bit
van 2,5 mm diameter.
Ruimte nodig tussen het apparaat en het plafond.
Verbind de apparaatdeur met het kastpaneel en gebruik de ladersleuven
als richtlijn.
OPSCHORTEN VAN HET GEBRUIK VAN DE KOELKAST
Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt:
1) Schakel het apparaat UIT (zie Werking).
2) Trek de stekker uit of verwijder het veiligheidsapparaat.
3) Reinig het apparaat
4) Laat de deuren van het apparaat open staan.
NL 69
PROBLEMEN OPLOSSEN
PROBLEEM
Het licht in de koelkast
brandt niet.
OORZAAK
• Geen elektriciteit.
• Deurschakelaar is geblokkeerd.
De koelkast en de diepvriezer koelen
onvoldoende.
• De deuren zijn niet gesloten.
• De deuren worden vaak geopend
• Verkeerde temperatuurinstelling.
• Er zijn teveel voedingsmiddelen in de
koelkast en de diepvriezer.
• De omgevingstemperatuur is te laag.
• Geen elektrische stroom.
OPLOSSING
• Het netsnoer zit niet juist in het stopcontact.
• Controleer of het apparaat uitgeschakeld is.
(zie Temperatuurinstelling).
• Zorg ervoor dat er stroom aanwezig is in het huis.
• Controleer dat deze actief is.
• Controleer dat de deur en dichtingen juist
afsluiten.
• Vermijd het onnodig openen van de deuren gedurende
een tijdsperiode.
• Controleer de temperatuurinstelling en, indien mogelijk,
koel nog meer (zie Temperatuurinstelling).
• Wacht voor de stabilisatie van de temperatuur van de
koelkast of diepvriezer.
• Controleer dat de omgevingstemperatuur in
overeenkomst is met de specificaties op het typeplaatje
(zie Installatie).
• Het netsnoer zit niet juist in het stopcontact.
• Controleer of het apparaat uitgeschakeld is (zie
Temperatuurinstelling).
• Vergewis u ervan dat er stroom is in de woning.
• Controleer de temperatuurinstelling (zie
Temperatuurinstelling) en, indien mogelijk, verlaag de
temperatuurinstelling.
• Verwijder het voedsel van de achterwand van de
• Voedsel in contact met de achterwand.
koelkast.
• Het invriezen van teveel vers voedsel kan de verlaging • Overschrijd de maximale hoeveelheid in te vriezen
voedsel niet (zie Invriezen).
van de temperatuur van de koelkast veroorzaken
Het voedsel in de koelkast bevriest.
• Verkeerde temperatuurinstelling.
De onderkant van het koelcompartiment
is nat of er zijn druppels aanwezig.
De afvoerbuis zou verstopt kunnen zijn.
• Reinig de afvoerbuis met een stok of iets dergelijks om
de afvoer van water mogelijk te maken
Aanwezigheid van druppels of water op de
achterwand van de koelkast.
• Normale werking van de koelkast.
• Het is geen defect (zie Ontdooien).
Aanwezigheid van water in de groentelade.
• Gebrek aan luchtcirculatie.
• Controleer dat er op het glazen plateau geen voedsel is
geplaatst dat de luchtcirculatie verhindert.
• Verpak het fruit en de groenten in plastic materialen zoals
bijvoorbeeld folie, zakjes of containers.
• Groenten en fruit met teveel vocht.
De motor draait voortdurend.
• De deuren zijn niet gesloten.
• De deuren worden vaak geopend.
• De omgevingstemperatuur is zeer hoog.
• Ijsdikte meer dan 3 mm.
Het ingevroren voedsel is aan het
ontdooien.
WI-FI lamp knippert 3 sec aan - 1 sec uit.
• Zorg ervoor dat de deur gesloten is en dat de afdichting
correct afsluit.
• Vermijd het onnodige openen gedurende een zekere
periode.
• Controleer dat de omgevingstemperatuur in
overeenkomst is met de specificaties op het typeplaatje
(zie Installatie).
• Stel het display/de thermostaat in op een warmere
temperatuur.
• Ontdooi het apparaat (zie Ontdooien).
• Het bereik van de omgevingstemperatuur is lager dan • Verplaats het apparaat naar een warmere ruimte of
de klimaatklasse van het product.
verwarm de de kamer.
De compressor start zelden
• De deur van de diepvriezer is niet gesloten.
• Zorg ervoor dat de deur gesloten is en dat de afdichting
correct afsluit.
• Router uit.
• Geen verbinding.
• Schakel de router in.
• Reset het product (zie WI-FI)
ALS U HET PROBLEEM NIET HEBT OPGELOST, NEEM CONTACT OP MET HET SERVICECENTRUM. VERMELD DE AARD VAN DE STORING
EN DE INFORMATIE OP HET TYPEPLAATJE BINNENIN HET KOELGEDEELTE:
• Het apparaatmodel.
• Het serienummer.
NL 70
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
EL
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .............................................. 72--72
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ .................................................................... 73--73
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ .......................................................................... 73--73
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ .......................................................................... 74--74
ΚΑΤΑΨΥΞΗ .......................................................................... 75--75
ΑΠΟΨΥΞΗ ............................................................................ 75--75
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ........................................ 76--76
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ............................................ 76--76
ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ...................................................... 76--76
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ................................................ 76--77
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ
ΘΑΛΑΜΟΣ ............................................................................ 77--78
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ ΕΓΚΑ
ΤΑΣΤΑΣΗΣ ............................................................................ 78--78
ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΜΕ
ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ................................................ 79--79
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...................... 79--79
ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.................... 79--79
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ...................................... 80--80
EL 71
Ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν αυτό.
Πριν χρησιμοποιήσετε το ψυγείο σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση του ψυγείου.
Αποθηκεύστε όλο το πληροφοριακό υλικό για επόμενη χρήση από άλλους χρήστες. Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση
ή παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
- την κουζίνα για προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα
- σε αγροκτήματα, από πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα οικιακού τύπου
- για ξενοδοχεία που προσφέρουν διαμονή και πρωϊνό (Β&Β)
- για υπηρεσίες εστίασης και παρόμοιες εφαρμογές που δεν προορίζονται για λιανική πώληση.
Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον για αποθήκευση φαγητού. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται επικίνδυνη και ο
κατασκευαστής ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε παράλειψη. Επίσης, συνιστάται να προσέξετε τους όρους της εγγύησης.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Το ψυγείο περιέχει αέριο ψύξης (R600a: ισοβουτάνιο) και αέριο μόνωσης (κυκλοπεντάνιο), που είναι φιλικά προς το
περιβάλλον, αλλά εύφλεκτα.
Συνιστάται να ακολουθείτε τους εξής κανονισμούς, έτσι ώστε να αποφύγετε καταστάσεις επικίνδυνες για την υγεία σας:
• Πριν διεξάγετε οποιαδήποτε λειτουργία, βγάλτε το ψυγείο από την πρίζα.
• Το σύστημα ψύξης που είναι τοποθετημένο πίσω και μέσα στο ψυγείο περιέχει ψυκτικό. Επομένως, αποφύγετε τις
βλάβες και φθορές στις σωληνώσεις.
• Εάν σημειωθεί διαρροή στο σύστημα ψύξης, μην αγγίζετε την πρίζα και μην χρησιμοποιείτε ανοικτές φωτιές.
Ανοίξτε το παράθυρο και αφήστε να μπει αέρας στο δωμάτιο. Κατόπιν καλέστε ένα κέντρο εξυπηρέτησης για επισκευή.
• Μην ξύνετε με μαχαίρι ή με αιχμηρό αντικείμενο για να αφαιρέσετε τον πάγο που μπορεί να έχει συσσωρευθεί. Με αυτά,
το κύκλωμα
ψυκτικού μπορεί να καταστραφεί, και η διαρροή να προκαλέσει πυρκαγιά ή βλάβη στα μάτια σας.
• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε μέρος με υγρασία, λάδια ή σκόνη, και μην την εκθέτετε σε ηλιακή ακτινοβολία και νερό.
• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε θερμάστρες ή σε εύφλεκτα υλικά.
• Μην χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης ή προσαρμοστικά.
• Μην τραβάτε υπερβολικά ή διπλώνετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή αγγίζετε την πρίζα με βρεγμένα χέρια.
• Μην καταστρέφετε το βύσμα ή/και το καλώδιο τροφοδοσίας, διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιές.
• Συνιστάται να διατηρείτε την βύσμα καθαρό, καθόσον υπερβολικά κατάλοιπα σκόνης μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.
• Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλον εξοπλισμό για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης.
• Αποφύγετε εντελώς τη χρήση ανοικτής φλόγας ή ηλεκτρικών συσκευών, όπως θερμάστρες, καθαριστικά με ατμό,
κεριά, λάμπες λαδιού και τα συναφή για να επιταχύνετε την απόψυξη.
• Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε εύφλεκτα σπρέι, όπως μπογιές, κοντά στο ψυγείο. Θα μπορούσε να προκληθεί
έκρηξη ή πυρκαγιά.
• Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους θαλάμους τροφίμων, εκτός εάν είναι του τύπου που συνιστά ο
κατασκευαστής.
• Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε εύφλεκτα ή πολύ πτητικά υλικά, όπως αιθέρα, βενζίνη, υγραέριο ή προπάνιο,
κουτιά με σπρέι, συγκολλητικά, καθαρό οινόπνευμα, κλπ. Τα υλικά αυτά μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη.
• Μην αποθηκεύετε ιατρικά ή ερευνητικά υλικά μέσα στο ψυγείο. Όταν πρόκειται να αποθηκευτούν υλικά που απαιτούν
αυστηρό έλεγχο ή θερμοκρασίες αποθήκευσης, ενδέχεται να επέλθει αλλοίωση ή πιθανόν μη ελεγχόμενη αντίδραση που
να προκαλέσει κινδύνους.
• Διατηρήστε τα ανοίγματα εξαερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή στις εσωτερικές δομές χωρίς καμία παρεμπόδιση.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα ή/και δοχεία γεμάτα με νερό πάνω στη συσκευή.
• Μην διεξάγετε επισκευές στο ψυγείο αυτό. Όλες οι παρεμβάσεις πρέπει να διεξάγονται μόνο από
τεχνικό προσωπικό που διαθέτει κατάλληλη εκπαίδευση.
• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, πνευματικές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, υπό τον όρο ότι
υπάρχει επαρκής επίβλεψη ή καθοδήγηση για το πώς να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή με ασφαλή τρόπο
και να καταλάβουν τους κινδύνους.
Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει
να διεξάγονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
Αν στρέψετε το διακόπτη εντελώς προς τα αριστερά, θα ακούσετε έναν ήχο που σημαίνει απενεργοποίηση του προϊόντος
Όταν η συσκευή εγκατασταθεί, το καλώδιο τροφοδοσίας και η πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμα.
Η πρίζα πρέπει να είναι συμβατή με το βύσμα της συσκευής. Σε αντίθετη περίπτωση, ζητήστε αντικατάσταση του βύσμα
από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη. Μην χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης ή/και πολλαπλές πρίζες.
Μην αγγίζετε τα εσωτερικά μέρη ή τα παγωμένα τρόφιμα με υγρά ή βρεγμένα χέρια καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει
εγκαύματα.
EL 72
Απόρριψη παλαιών συσκευών
Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν έχει απορριφθεί σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη
των δυνητικά αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία,
που θα μπορούσαν να προκύψουν από ακατάλληλη αποκομιδή αυτού του
προϊόντος όταν φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του.
Η σωστή αποκομιδή της συσκευής αυτής μπορεί να δώσει χρήσιμες πρώτες ύλες!
Η συσκευή αυτή σημειώνεται ότι είναι συμβατή με την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2012/19/ΕΕ περί Απορριμμάτων Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών
(WEEE).
Το σύμβολο στο προϊόν σημαίνει ότι η συσκευή αυτή δεν πρέπει να
συμπεριληφθεί με τα άλλα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να
παραδοθεί στο πλησιέστερο σημείο συγκέντρωσης απορριμμάτων για
ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
Η αποκομιδή πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς
κανονισμούς που ισχύουν για την αποκομιδή απορριμμάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, ανάκτηση και
ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε με την αρμόδια Δημοτική
Αρχή (τμήμα Καθαριότητας και Περιβάλλοντος), την υπηρεσία αποκομιδής
οικιακών απορριμμάτων, ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.
Κόψτε και απορρίψτε το καλώδιο τροφοδοσίας με το φις.
Μέχρι την κατάλληλη αποκομιδή, μην καταστρέφετε τις σωληνώσεις, επειδή
περιέχουν ψυκτικό αέριο.
Για την αποκομιδή των υλικών συσκευασίας, ακολουθήστε τους τοπικούς
κανονισμούς.
Η Οδηγία περί Απορριμμάτων Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών
(WEEE) περιλαμβάνει ρυπογόνες ουσίες (που μπορούν να έχουν αρνητικές
συνέπειες για το περιβάλλον) και βασικά εξαρτήματα (για
επαναχρησιμοποίηση). Είναι σημαντικό, σύμφωνα με την WEEE, να υπάρχουν
ειδικές μέθοδοι επεξεργασίας, για την αφαίρεση και κατάλληλη επεξεργασία
όλων των ρύπων, και ανάκτηση των ανακυκλώσιμων υλικών.
Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο και να
εξασφαλίσουν ότι τα απορρίμματα ηλεκτρικών και ηλεκτρικών συσκευών δεν
προκαλεί περιβαλλοντικά θέματα. Γι' αυτό, είναι απαραίτητο να ακολουθήσουν
ορισμένους βασικούς κανόνες:
- Τα απορρίμματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών δεν πρέπει να
συγκαταλέγονται ως οικιακά απορρίμματα.
- Τα απορρίμματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών πρέπει να
παραδίδονται σε σχετικά σημεία συγκέντρωσης τα οποία ελέγχονται από τις
Δημοτικές Αρχές ή από εξουσιοδοτημένες εταιρείες. Σε πολλές χώρες, πιθανόν
να υπάρχουν ειδικές υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών.
- όταν αγοράζετε μια καινούργια συσκευή, μπορείτε να επιστρέψετε την παλιά
στο κατάστημα λιανικής, το οποίο οφείλει να την παραλάβει χωρίς χρέωση κατά
περίπτωση, εφόσον η συσκευή είναι του ιδίου τύπου με αυτή που αγοράσατε.
• Η πρίζα είναι γειωμένη και συμβατή με τη νομοθεσία.
• Η πρίζα μπορεί να αντέξει το μέγιστο φορτίο ισχύος της συσκευής,
όπως φαίνεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών του ψυγείου.
• Η τάση παροχής βρίσκεται εντός των τιμών που φαίνονται στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών του ψυγείου.
• Το καλώδιο δεν πρέπει να είναι διπλωμένο ή τσακισμένο.
• Το καλώδιο πρέπει να ελέγχεται τακτικά και να αντικαθίσταται από
εξουσιοδοτημένους τεχνίτες.
• Ο κατασκευαστής ουδεμία ευθύνη φέρει οποτεδήποτε κάποιο από αυτά
τα μέτρα ασφαλείας δεν τηρείται.
Έναρξη λειτουργίας συσκευής
Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας που υπάρχουν στο εσωτερικό της
συσκευής και καθαρίστε με νερό και σόδα του φαγητού ή ουδέτερο
σαπούνι.
Μετά την εγκατάσταση, περιμένετε 2 - 3 ώρες για να ισορροπήσει το
ψυγείο σε κανονική θερμοκρασία λειτουργίας, πριν εισάγετε νωπά ή
κατεψυγμένα τρόφιμα.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας αποσυνδεθεί περιμένετε τουλάχιστον
πέντε λεπτά πριν εκκινήσετε εκ νέου το ψυγείο/καταψύκτη. Τώρα, η
συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (On/Off)
(χωρίς ένδειξη)
• Η μονάδα του θερμοστάτη για τον έλεγχο της συσκευής βρίσκεται στο
εσωτερικό του θαλάμου ψύξης (Εικ. 1).
Περιστρέψτε τον κοχλία ρύθμισης του θερμοστάτη πέρα από τη θέση "0".
Το φως ανάβει όταν ανοίξει η πόρτα του ψυγείου. Όταν ο κοχλίας
ρύθμισης του θερμοστάτη περιστραφεί στο "0", το προϊόν
απενεργοποιείται.
Εικ. 1
Ρύθμιση θερμοκρασίας (χωρίς ένδειξη)
Συμβατότητα
5
Η συσκευή αυτή, για τα μέρη που θα έλθουν σε επαφή με τρόφιμα,
είναι συμβατή με τις απαιτήσεις της Οδηγίας CE 1935/2004. Η
συσκευή συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2004/1
08/EC, 2006/95EC και τις μετέπειτα τροποποιήσεις.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε υγρή ή βρεγμένη θέση καθόσον αυτό
θα μπορούσε να βλάψει τη μόνωση και να προκαλέσει διαρροή
Επίσης, να προκαλέσει συμπύκνωση στο εξωτερικό της συσκευής.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε θέσεις εκτός ή κοντά σε πηγές
θερμότητας ή εκτεθειμένη σε ηλιακή ακτινοβολία.
Η συσκευή λειτουργεί κανονικά στο θερμοκρασιακό εύρος που φαίνεται
παρακάτω:
+10 +32’C για κλιματική κλάση SN
+16 +32’C για κλιματική κλάση N
+16 +38’C για κλιματική κλάση ST
+16 +43’C για κλιματική κλάση T
(βλ. πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών προϊόντος)
• Μην τοποθετείτε δοχεία γεμάτα με υγρά πάνω στη συσκευή.
• Περιμένετε τουλάχιστον 3 ώρες μετά την τοποθέτηση στην τελική θέση
πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία.
Εικ. 2
• Η ρύθμιση θερμοκρασίας και των δύο θαλάμων διεξάγεται
περιστρέφοντας τον κοχλία θερμοστάτη (Εικ. 2).
Επιλέξτε την επιθυμητή θέση:
• Για χαμηλότερες θερμοκρασίες στο θάλαμο ψύξης και στον καταψύκτη,
περιστρέψτε τον κοχλία θερμοστάτη προς το 5.
• Για ψηλότερη θερμοκρασία στο θάλαμο ψύξης και στον καταψύκτη,
περιστρέψτε τον κοχλία θερμοστάτη προς το 0.
Ανεμιστήρας θαλάμου ψύξης
(εάν υπάρχει)
Η εργοστασιακή ρύθμιση του ανεμιστήρα είναι OFF.
Για να τον ενεργοποιήσετε, πιέστε τον διακόπτη (Εικ. 3).
Για βέλτιστη κατανάλωση ενέργειας, συνιστάται να ενεργοποιήσετε τον
ανεμιστήρα μόνον όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ξεπερνά τους 28
έως 30°C.
Ηλεκτρική σύνδεση
Μετά την παραλαβή, τοποθετήστε τη συσκευή σε κατακόρυφη θέση και
περιμένετε τουλάχιστον 2 - 3 ώρες πριν την συνδέσετε με το ηλεκτρικό
ρεύμα. Πριν εισάγετε το φις στην ηλεκτρική παροχή, βεβαιωθείτε ότι:
Εικ. 3
EL 73
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
• Για να διατηρήσετε την καλύτερη γεύση, διατροφική αξία και φρεσκάδα
των τροφίμων, συνιστάται να τα αποθηκεύετε στο θάλαμο ψύξης, όπως
φαίνεται στην Εικ. 6 παρακάτω, αφού προηγουμένως τα τυλίξετε σε φύλλα
πλαστικού ή σε δοχεία με κατάλληλο κάλυμμα για να αποφύγετε τις
ανταλλαγές οσμών.
Ζώνη ψυγείου
Φρούτα και λαχανικά
• Για να μειώσετε τις απώλειες υγρασίας, τυλίξτε τα φρούτα και λαχανικά σε
υλικά από πλαστικό όπως π.χ. μεμβράνες ή σακούλες, και κατόπιν να
εισαχθούν στη ζώνη φρούτων/λαχανικών. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται
η γρήγορη αλλοίωση.
ΖΩΝΗ ΨΥΓΕΙΟΥ
Εικ. 6
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Εάν βάζετε στο ψυγείο μεγάλες ποσότητες τροφίμων ή ανοίγετε
την πόρτα του ψυγείου συχνά, είναι φυσικό ότι το λαμπάκι δεν
θα δείχνει ΟΚ. Περιμένετε τουλάχιστον 10 ώρες πριν στρέψετε
τον κοχλία ρύθμισης σε ψηλότερη ρύθμιση.
Ζώνη καταψύκτη
Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για τους θαλάμους
Η διαδικασία κατάψυξης μπορεί να συμβεί μόνο στους θαλάμους
2-3
ΜΗΝΕΣ
Εικ. 4
4-6
ΜΗΝΕΣ
Ζώνη νωπής ψύξης
(δεν υπάρχει σε όλα τα μοντέλα)
Η ζώνη που φαίνεται παρακάτω συνιστάται για κρέας, ψάρια, πουλερικά,
κλπ. Μην αποθηκεύετε φρούτα και λαχανικά, επειδή ενδέχεται να
παγώσουν.
6-8
ΜΗΝΕΣ
10 - 12
ΜΗΝΕΣ
Ενσωματωμένα προϊόντα
Πρακτικές συμβουλές
Τοποθετήστε τα τρόφιμα στα ράφια με κανονική διάταξη για να επιτρέπεται
στον αέρα να κυκλοφορεί απρόσκοπτα και να τα ψύχει.
Δείκτης θερμοκρασίας στην ψυχρότερη ζώνη
• Αποφύγετε την επαφή ανάμεσα στα τρόφιμα και στα τοιχώματα του
θαλάμου ψύξης.
(δεν υπάρχει σε όλα τα μοντέλα)
Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν μια ένδειξη θερμοκρασίας στο θάλαμο ψύξης
στην ψυχρότερη ζώνη, έτσι ώστε να μπορείτε να ελέγχετε τη μέση
θερμοκρασία.
Το σύμβολο αυτό δείχνει την ψυχρότερη ζώνη του ψυγείου. (Εικ. 5).
• Μην εισάγετε ζεστά τρόφιμα καθώς μπορούν να προκαλέσουν αλλοίωση
των υπαρχόντων και να αυξήσουν την κατανάλωση ενέργειας.
• Αφαιρέστε τη συσκευασία των τροφίμων πριν τα βάλετε στο ψυγείο.
• Μην βάζετε πιάτα ή άλλα δοχεία, παρά μόνον εάν προηγουμένως τα
πλύνετε
• Μην τοποθετείτε τρόφιμα μπροστά από τα ανοίγματα κυκλοφορίας κρύου
αέρα.
• Μην σκεπάζετε τα γυάλινα ράφια του θαλάμου λαχανικών,
παρεμποδίζοντας την κυκλοφορία του αέρα.
• Μην αποθηκεύετε φιάλες στον καταψύκτη καθώς μπορεί να σπάσουν
όταν παγώσουν.
Εικ. 5
Ελέγξτε ότι στον δείκτη θερμοκρασίας, η ένδειξη ΟΚ φαίνεται καθαρά
(Εικ. 6). Εάν δεν εμφανίζεται η λέξη ΟΚ, αυτό σημαίνει ότι η θερμοκρασία
είναι πολύ υψηλή:
ρυθμίστε τη θερμοκρασία σε χαμηλότερη τιμή και περιμένετε για περίπου
10 ώρες.
Ελέγξτε και πάλι την ένδειξη. Εάν απαιτείται, προχωρήστε σε καινούργια
ρύθμιση.
• Σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής ρεύματος, κρατήστε τις πόρτες
κλειστές, έτσι ώστε τα τρόφιμα να παραμένουν κρύα για όσο το δυνατόν
περισσότερο.
• Η εγκατάσταση της συσκευής σε ζεστή ή υγρή θέση, με συχνά ανοίγματα
της πόρτας και αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων λαχανικών μπορεί να
προκαλέσει συμπύκνωση υγρασίας και να επηρεάσει την απόδοση του
ψυγείου.
• Για να αποφύγετε υπερβολική κατανάλωση ενέργειας, δεν συνιστάται το
συχνό ή παρατεταμένο άνοιγμα των θυρών.
EL 74
ΚΑΤΑΨΥΞΗ
• Τα τρόφιμα πρέπει να είναι νωπά.
• Καταψύξτε μικρές ποσότητες τροφίμων κάθε φορά, για να
καταψυχθούν γρήγορα. Μην ξεπερνάτε τη μέγιστη ποσότητα που
υποδεικνύετε στην πινακίδα του ψυγείου.
5
• Κατά την κατάψυξη, μην ανοίγετε τη θύρα της κατάψυξης.
• Τα τρόφιμα πρέπει να είναι κλεισμένα αεροστεγώς.
• Ξεχωρίστε τα τρόφιμα που πρόκειται να καταψυχθούν από εκείνα
που έχουν ήδη καταψυχθεί.
Εικ. 7
• Σημειώστε τις σακούλες ή τα δοχεία για να διατηρείτε μια
καταγραφή των καταψυγμένων τροφίμων.
• Όταν ξεπαγώσουν, μην καταψύχετε τα τρόφιμα και πάλι, αλλά
καταναλώστε τα κανονικά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
•ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΕΙΞΗ
Κανονικά, δεν πρέπει να παρεμβαίνετε στη λειτουργία του ψυγείου
γυρίζοντας το θερμοστάτη. Μόνο σε περίπτωση πολύ χαμηλών
θερμοκρασιών στα τρόφιμα που βρίσκονται στο ψυγείο, συνιστάται
να γυρίσετε λίγο τον κοχλία ρύθμισης θερμοκρασίας προς το 0.
(Εικ 7).
Μετά την ολοκλήρωση της κατάψυξης, επιστρέψτε το θερμοστάτη
στην κανονική του θέση.
Η πινακίδα προδιαγραφών δείχνει τη μέγιστη ποσότητα τροφίμων
που μπορούν να καταψυχθούν (βλ. Εικ. 8).
ΑΠΟΨΥΞΗ
Απόψυξη του ψύκτη
Κατά τη διάρκεια κανονικής λειτουργίας, το ψυγείο κάνει αυτόματη
απόψυξη. Δεν υπάρχει λόγος να σκουπίσετε τις σταγόνες υγρασίας στο
πίσω τοίχωμα ή να απομακρύνετε τον πάγο (ανάλογα με τη λειτουργία).
Το νερό μεταφέρεται προς το πίσω μέρος μέσα από την τρύπα
αποχέτευσης που βρίσκεται εκεί, και η θερμότητα του συμπιεστή το
εξατμίζει.
• Διατηρείτε το σωλήνα αποχέτευσης (Εικ. 8) ελεύθερο για να διατηρήσετε
το θάλαμο ψύκτη χωρίς νερό.
Το προϊόν αυτό διαθέτει αυτόματη απόψυξη.
(Εικόνα 8)
Μικρή ποσότητα πάγου ή σταγόνων νερού στο πίσω μέρος του
θαλάμου ψύξης όταν το ψυγείο λειτουργεί δεν είναι λόγος
ανησυχίας.
Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος νερού είναι πάντα καθαρή και
βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα δεν ακουμπούν στο πίσω μέρος του
θαλάμου ψύξης.
Συνιστάται απόψυξη του καταψύκτη όταν το στρώμα πάγου
ξεπερνάει τα 3 mm πάχος.
ΣΗΜ.: Εδώ θα βρείτε την πινακίδα προδιαγραφών: Περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα που πρέπει να διαβιβαστούν προς την Εξυπηρέτηση
Πελατών όταν δημιουργηθεί πρόβλημα.
Σημαντικό: Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή, το ψυγείο πιθανόν να λειτουργεί συνεχώς, και επομένως να
δημιουργηθεί υπερβολικός πάγος στο εσωτερικό τοίχωμα του ψυγείου. Στην περίπτωση αυτή, γυρίστε το διακόπτη του
ψυγείου προς μεγαλύτερη θερμοκρασία (1-2).
Εικ. 8
EL 75
Απόψυξη του καταψύκτη
(στατικά προϊόντα χωρίς τεχνολογία NO-FROST)
Όταν το στρώμα πάγου στον καταψύκτη ξεπερνά τα 3mm,
συνιστάται να διεξάγετε απόψυξη καθώς αυξάνεται η κατανάλωση
ενέργειας.
1) Στρέψτε τον κοχλία προς τη θέση "0" (Εικ. 9).
5
Εικ. 9
2) Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
3) Αφαιρέστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα και τοποθετήστε τα
προσωρινά
σε δροσερό μέρος.
4) Αφήστε την πόρτα του καταψύκτη ανοικτή για γρηγορότερη
απόψυξη.
5) Μαζέψτε το νερό από το δάπεδο του προϊόντοaς.
6) Στεγνώστε τον καταψύκτη.
7) Συνδέστε εκ νέου το τροφοδοτικό καλώδιο και ρυθμίστε τις
κατάλληλες τιμές.
8) Περιμένετε ένα λεπτό και εισάγετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Αποφύγετε με κάθε τρόπο τη χρήση ανοικτής φλόγας ή ηλεκτρικών
συσκευών,
όπως θερμάστρες, συσκευές καθαρισμού με ατμό, κεριά, λάμπες
πετρελαίου και τα συναφή για να επιταχύνετε την απόψυξη.
Μην ξύνετε με μαχαίρι ή με αιχμηρό αντικείμενο για να αφαιρέσετε τον
πάγο που μπορεί να έχει συσσωρευθεί. Κάτι τέτοιο θα προκαλέσει
ζημιά στο κύκλωμα του ψυκτικού υγρού, διαρροή του οποίου μπορεί
να προκαλέσει πυρκαγιά ή βλάβη στα μάτια σας.
Απόψυξη του καταψύκτη
(προϊόντα NO-FROST)
Η απόψυξη γίνεται αυτομάτως.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Φωτισμός
Φωτισμός LED
Το προϊόν διαθέτει λυχνίες LED. Επικοινωνήστε με το τμήμα Τεχνικής
Υποστήριξης σε περίπτωση αντικατάστασης.
Συγκριτικά με τις παραδοσιακές λυχνίες, οι λυχνίες LED διαρκούν
περισσότερο και είναι
φιλικές προς το περιβάλλον.
Καθαρισμός
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Πριν από κάθε λειτουργία, αφαιρέστε το βύσμα του ψυγείου από
την πρίζα για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.
• Μην ρίχνετε νερό κατ' ευθείαν πάνω στο εσωτερικό ή στο
εξωτερικό του ψυγείου. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει
οξείδωση και βλάβη στην ηλεκτρική μόνωση.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Για να αποφύγετε ρωγμές στις εσωτερικές επιφάνειες και στα
πλαστικά μέρη, ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές:
• Σκουπίστε οποιαδήποτε λάδια είναι τυχόν κολλημένα στα πλαστικά
εξαρτήματα.
• Τα εσωτερικά εξαρτήματα, παρεμβύσματα και εξωτερικά μέρη μπορούν
να καθαριστούν με ένα ύφασμα με χλιαρό νερό και σόδα του φαγητού ή
ουδέτερο σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά, αμμωνία, λευκαντικά ή
λειαντικά.
• Αφαιρέστε τα παρελκόμενα, π.χ. τα ράφια, από το ψυγείο και από το
εσωτερικό της πόρτας. Πλύνετε με ζεστό σαπουνόνερο. Ξεπλύνετε και
στεγνώστε καλά.
• Το πίσω μέρος της συσκευής έχει την τάση να μαζεύει σκόνη η οποία
μπορεί να απομακρυνθεί με ηλεκτρική σκούπα, αφού προηγουμένως η
συσκευή έχει απενεργοποιηθεί και αποσυνδεθεί από την πρίζα. Αυτό
παρέχει μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Για ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, προτείνεται:
• Η τοποθέτηση της συσκευής μακριά από πηγές θερμότητας, από την
ηλιακή ακτινοβολία, και σε επαρκώς αεριζόμενο δωμάτιο.
• Αποφύγετε να βάζετε ζεστά τρόφιμα μέσα στο ψυγείο και αποφύγετε
την αύξηση εσωτερικής θερμοκρασίας και επομένως τη δημιουργία
συνεχούς λειτουργίας του συμπιεστή.
• Μην παραγεμίζετε με τρόφιμα για να εξασφαλίσετε σωστή
κυκλοφορία του αέρα.
• Κάντε απόψυξη της συσκευής σε περίπτωση που έχει συσσωρευθεί
πάγος (βλ. ΑΠΟΨΥΞΗ) για να διευκολύνετε τη μεταφορά ψύχους.
• Σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος, συνιστάται να
διατηρήσετε την πόρτα του ψυγείου κλειστή.
• Ανοίξτε ή κρατήστε τις πόρτες της συσκευής ανοικτές όσο το
δυνατόν λιγότερο
• Αποφύγετε τη ρύθμιση του θερμοστάτη σε πολύ χαμηλές
θερμοκρασίες.
• Αφαιρέστε τη σκόνη που τυχόν έχει συσσωρευτεί στο πίσω μέρος
της συσκευής (βλ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ).
ΑΠΟΦΥΓΗ ΘΟΡΥΒΟΥ
Κατά τη λειτουργία αυτή, το ψυγείο εκπέμπει απόλυτα φυσιολογικούς
θορύβους, όπως:
• ΒΟΜΒΟο συμπιεστής λειτουργεί
• ΒΟΥΗΤΟ, ΤΡΙΓΜΟΥΣ και ΣΦΥΡΙΓΜΑτο ψυκτικό κυλάει
μέσα στις σωληνώσεις.
• ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ και ΚΛΙΚο συμπιεστής απενεργοποιείται.
Μερικά μέτρα για να μειώσετε τους θορύβους κραδασμών:
• Τα δοχεία ακουμπάνε μεταξύ τους: Αποφύγετε την επαφή των δοχείων και
γυάλινων σκευών.
• Τα συρτάρια, τα ράφια και οι θάλαμοι πάλλονται: Ελέγξτε τη σωστή
εγκατάσταση των εσωτερικών παρελκομένων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το ψυκτικό αέριο παράγει θορύβους ακόμη και όταν ο συμπιεστής δεν
λειτουργεί.
Αυτό δεν είναι ελάττωμα, αλλά κανονική λειτουργία.
Εάν ακούσετε ένα χαρακτηριστικό ήχο στο εσωτερικό της συσκευής,
και οφείλεται σε διαστολή των διαφόρων υλικών.
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
Οι πόρτες της συσκευής μπορούν να αντιστραφούν για να επιτρέψουν το
άνοιγμα προς τα δεξιά ή αριστερά ανάλογα με τις περιστάσεις.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Η αντιστροφή των θυρών πρέπει να διεξάγεται από τεχνικό
προσωπικό με κατάλληλα προσόντα.
• Η αντιστροφή των θυρών δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
EL 76
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΘΥΡΩΝ
Αφαιρέστε το καπάκι και
τον μεντεσέ με ένα κατσαβίδι.
Αφαιρέστε την πάνω πόρτα.
Αφαιρέστε το μεσαίο μεντεσέ και
τον πείρο σύνδεσής του από κάτω.
Αφαιρέστε τον κάτω δεξιά μεντεσέ
και τα αριστερά πλαστικά βύσματα, και
τοποθετήστε τα στην αντίθετη πλευρά.
Χρησιμοποιήστε τον αντίθετο μεντεσέ και
κάλυμμα και προσαρμόστε τα στην κάτω
αριστερά γωνία.
Συναρμολογήστε εκ νέου τις πόρτες και
τους μεντεσέδες από πάνω προς τα κάτω,
κατά την αντίστροφη σειρά 1-4.
Αφαιρέστε την κάτω πόρτα.
7
1854
1848mm
60
637mm
35
637mm
35
EL 77
1850
1.067mm
1771
1.769mm
60
988mm
1.775
49
49
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Εισάγετε το ψυγείο στο έπιπλο, με τους
μεντεσέδες στην αντίθετη πλευρά, και
εξασφαλίζοντας ένα κενό 3-5 mm.
Αφού ελέγξετε την αντιστοιχία ανάμεσα στις πόρτες
της συσκευής και στη θύρα του επίπλου, βιδώστε
το πάνω μέρος του ψυγείου στο ντουλάπι.
1
2
Βιδώστε το κάτω μέρος του ψυγείου.
Προσαρμόστε το κάλυμμα στο ψυγείο, κόψτε
όσο περισσεύει, αν χρειάζεται. Βάλτε πλαστικά
καλύμματα στο κάτω μέρος.
3
4
Χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο για να
ξεσφίξετε τον πείρο κάτω από τον μεσαίο δεξιά
μεντεσέ, και ρυθμίστε τη βίδα στο δεξιά τοίχωμα
του επίπλου.
5
EL 78
ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΤΟΥ
ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΕ ΤΙΣ
ΘΥΡΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Η συσκευή διαθέτει διατάξεις ένωσης των θυρών της συσκευής με τα
φύλλα της στήλης (πλευρά φόρτωσης).
Ασφαλίστε τον ολισθητήρα στο εσωτερικό μέρος του φύλλου της ενσωματωμένης στήλης
στο επιθυμητό ύψος και περίπου 20mm από την εξωτερική πλευρά της πόρτας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μόλις το προϊόν ενσωματωθεί, τοποθετήστε το πίσω μέρος της στήλης
σε επαφή με τον τοίχο για να αποκλείσετε πρόσβαση στο διαμέρισμα
του συμπιεστή.
Για σωστή λειτουργία του προϊόντος, είναι απαραίτητο να επιτρέψετε
επαρκή κυκλοφορία αέρα ώστε να ψύχεται ο συμπυκνωτής που
βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.
Για τον λόγο αυτό, η στήλη πρέπει να διαθέτει ένα κανάλι εξαγωγής, του
οποίου το πάνω μέρος να είναι ελεύθερο, και η εμπρός εγκοπή να
καλύπτεται με σχάρα εξαερισμού.
Μέγεθος των τομών της συσκευής.
20
Ανοίξτε τις πόρτες της ενσωματωμένης στήλης και του ψυγείου. Τοποθετήστε τον
ενσωματωμένο φορτωτή στον ολισθητήρα, και κατόπιν προσαρμόστε την πόρτα του ψυγείου.
Σημειώστε τα σημεία στερέωσης για τις βίδες και ανοίξτε τρύπες με
τρυπάνι διαμέτρου 2,5 mm.
Ελεύθερος χώρος ανάμεσα στη συσκευή και στην οροφή.
Ενώστε τη θύρα της συσκευής με το φύλλο του ντουλαπιού κρατώντας τις
εγκοπές του φορτωτή ως οδηγό.
ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Εάν η συσκευή δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα:
1) Απενεργοποιήστε το ψυγείο (OFF) (βλ. Λειτουργία).
2) Βγάλτε την από την πρίζα ή αφαιρέστε τη συσκευή ασφαλείας.
3) Καθαρίστε το ψυγείο.
4) Αφήστε τις πόρτες του ψυγείου ανοικτές.
EL 79
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Το εσωτερικό λαμπάκι φωτισμού
δεν ανάβει.
ΑΙΤΙΟ
• Διακοπή ρεύματος.
• Ο διακόπτης πόρτας είναι μπλοκαρισμένος.
Το ψυγείο και ο καταψύκτης δεν ψύχουν
αρκετά.
• Οι πόρτες δεν έχουν κλείσει.
• Οι πόρτες ανοίγουν συχνά
• Λάθος ρύθμιση θερμοκρασίας.
• Ψυγείο και καταψύκτης υπερβολικά φορτωμένα.
• Θερμοκρασία περιβάλλοντος πολύ χαμηλή.
• Διακοπή ρεύματος.
Τα τρόφιμα στο ψυγείο παγώνουν.
ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ
• Το καλώδιο ρεύματος δεν έχει συνδεθεί.
• Ελέγξτε μήπως η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί.
(βλ. Ρύθμιση θερμοκρασίας).
• Επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχει διακοπή ρεύματος.
• Ελέγξτε ότι είναι ενεργοποιημένο.
• Ελέγξτε ότι η πόρτα είναι κλειστή και το λάστιχο
εφαρμόζει καλά.
• Αποφύγετε το άσκοπο άνοιγμα των θυρών για
κάποιο χρονικό διάστημα.
• Ελέγξτε τη ρύθμιση θερμοκρασίας και, εάν είναι
εφικτό, ψύξτε ακόμη περισσότερο (βλ. Ρύθμιση
θερμοκρασίας).
• Περιμένετε για σταθεροποίηση της θερμοκρασίας
στο ψυγείο ή στον καταψύκτη.
• Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι
σύμφωνα με τις ενδείξεις στην πινακίδα του
προϊόντος (βλ. Εγκατάσταση).
• Το καλώδιο ρεύματος δεν έχει συνδεθεί.
• Ελέγξτε μήπως η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί
(βλ. Ρύθμιση θερμοκρασίας).
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει γενική διακοπή
ρεύματος.
• Ελέγξτε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας (βλ. Ρύθμιση
θερμοκρασίας) και, εάν είναι δυνατόν, μειώστε τη
ρύθμιση της θερμοκρασίας.
• Ξεκολλήστε τα τρόφιμα από το πίσω τοίχωμα του
• Τρόφιμα σε επαφή με το πίσω τοίχωμα.
ψυγείου.
• Η κατάψυξη υπερβολικών ποσοτήτων νωπών τροφίμων • Μην ξεπερνάτε τη μέγιστη ποσότητα τροφίμων στον
προκαλεί μείωση της θερμοκρασίας του ψυγείου.
καταψύκτη (βλ. Κατάψυξη).
• Λάθος ρύθμιση θερμοκρασίας.
Ο κάτω θάλαμος του ψυγείου
είναι βρεγμένος ή σχηματίζονται σταγόνες.
• Ο σωλήνας αποχέτευσης μπορεί να είναι βουλωμένος.
• Καθαρίστε το σωλήνα αποχέτευσης με ένα ξυλάκι ή
κάτι παρόμοιο για να βγάλει το νερό.
Παρουσία σταγόνων νερού στο πίσω
τοίχωμα του ψυγείου.
• Κανονική λειτουργία του ψυγείου.
• Δεν πρόκειται για ελάττωμα (βλ. Απόψυξη).
Παρουσία νερού στο συρτάρι λαχανικών.
• Απουσία κυκλοφορίας αέρα.
• Βεβαιωθείτε ότι το γυάλινο συρτάρι λαχανικών σας
δεν περιέχει τρόφιμα που παρεμποδίζουν την
κυκλοφορία του αέρα.
• Τυλίξτε τα φρούτα και τα λαχανικά σε πλαστικό,
όπως π.χ. μεμβράνη, σακούλες ή δοχεία.
• Λαχανικά και φρούτα με υπερβολική υγρασία.
Ο κινητήρας δουλεύει συνέχεια
• Οι πόρτες δεν έχουν κλείσει.
• Οι πόρτες ανοίγουν συχνά.
• Πολύ υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος.
• Στρώμα πάγου παχύτερο από 3mm.
Τα παγωμένα τρόφιμα ξεπαγώνουν.
Το λαμπάκι WI-FI ανάβει για 3 δευτερ. και
σβήνει για 1 δευτερ..
• Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες είναι κλειστές και το
λάστιχο εφαρμόζει σωστά.
• Αποφύγετε άσκοπο άνοιγμα των θυρών για κάποιο
διάστημα.
• Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι
σύμφωνα με τις προδιαγραφές στην πινακίδα του
προϊόντος (βλ. Εγκατάσταση).
• Ρυθμίστε την οθόνη/θερμοστάτη σε θερμότερη
θερμοκρασία.
• Κάντε απόψυξη (βλ. Απόψυξη).
• Το εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος είναι
κάτω από την κλιματική κλάση του προϊόντος.
Ο συμπιεστής δεν ξεκινάει ή ξεκινάει σπάνια
• Μετατοπίστε το ψυγείο σε θερμότερη περιοχή ή
θερμάνετε το δωμάτιο.
• Η πόρτα του καταψύκτη δεν έχει κλείσει.
• Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι κλειστή και το λάστιχο
εφαρμόζει σωστά.
• Δρομολογητής εκτός λειτουργίας (off).
• Απουσία σύνδεσης.
• Θέσατε το δρομολογητή σε λειτουργία (on).
• Επαναφορά του προϊόντος (βλ. WI-FI)
ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΥΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ. ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΔΩΣΤΕ ΤΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΨΥΚΤΗ.
• Το μοντέλο της συσκευής.
• Αριθμός σειράς.
EL 80
SPIS TREŚCI
PL
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA .............. 82--82
MONTAŻ ................................................................................ 83--83
OBSŁUGA.............................................................................. 83--83
PRZECHOWYWANIE ............................................................ 84--84
ZAMRAŻANIE........................................................................ 85--85
ROZMRAŻANIE .................................................................... 85--85
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE ...................................... 86--86
OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII .................................................... 86--86
UNIKANIE HAŁASU .............................................................. 86--86
ODWRACANIE DRZWI.......................................................... 86--87
WYMIARY URZĄDZENIA I KOMORY DO ZABUDOWY ...... 87--88
MONTAŻ URZĄDZENIA W ZABUDOWIE MEBLOWEJ ...... 88--88
ŁĄCZENIE PANELI DRZWI ZABUDOWY
Z DRZWIAMI URZĄDZENIA.................................................. 89--89
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA ZAPEWNIENIA
PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA ............................................ 89--89
PRZERWA W UŻYWANIU URZĄDZENIA ............................ 89--89
USUWANIE USTEREK.......................................................... 90--90
PL 81
Dziękujemy za zakup tego urządzenia.
Przed rozpoczęciem użytkowania lodówki prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi w celu osiągnięcia jak najlepszych parametrów urządzenia.
Całą dokumentację należy zachować dla skorzystania z niej w przyszłości lub dla kolejnych właścicieli. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku
domowego lub podobnych zastosowań, takich jak:
- kuchenki dla personelu sklepów, biur i innych miejsc pracy,
- w gospodarstwach rolnych, dla klientów hoteli, moteli i innych obiektów mieszkalnych,
- w pokojach gościnnych,
- dla usług kateringowych i podobnych zastosowań poza handlem detalicznym.
Urządzenie może być używane wyłącznie do przechowywania żywności, a każdy inny sposób użytkowania jest uznawany za niebezpieczny i producent nie ponosi
zań odpowiedzialności. Zalecane jest zapoznanie się z warunkami gwarancji.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Lodówka zawiera czynnik chłodniczy (R600a: izobutan) i czynnik izolujący (cyklopentan), o wysokiej przyjazności dla
środowiska, które jednak są łatwopalne.
Aby uniknąć sytuacji niebezpiecznych, zalecamy przestrzeganie następujących zasad:
• Przed wykonaniem jakichkolwiek prac przy urządzeniu, wyłączyć wtyczkę zasilania z gniazdka.
• Układ chłodzący znajduje się z tyłu i wewnątrz lodówki i zawiera czynnik chłodniczy. Dlatego należy unikać uszkodzenia
przewodów.
• Jeżeli zauważona zostanie nieszczelność układu chłodzącego, nie dotykać gniazdka ściennego ani nie używać otwartego
ognia. Otworzyć okno i wpuścić powietrze do pomieszczenia. Wezwać serwis do wykonania naprawy.
• Nie próbować zeskrobywać powstałego szronu ani lodu nożem ani innym ostrym przedmiotem. Może to spowodować
uszkodzenie obiegu chłodzącego i wyciek czynnika chłodniczego, który może spowodować pożar lub uszkodzenie oczu.
• Nie montować urządzenia w miejscach wilgotnych, zaolejonych, zapylonych ani nie wystawiać go na bezpośrednie działanie
światła słonecznego ani wody.
• Nie montować urządzenia w pobliżu urządzeń grzewczych lub materiałów łatwopalnych.
• Nie używać przedłużaczy ani dodatkowych połączeń.
• Nie naciągać nadmiernie i nie zaginać przewodu zasilającego ani nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
• Nie używać uszkodzonej wtyczki ani przewodu zasilającego, ponieważ może to spowodować porażenie elektryczne lub pożar.
• Zaleca się utrzymywanie wtyczki w czystości, ponieważ nadmierne zanieczyszczenie pyłem może spowodować pożar.
• Nie używać urządzeń mechanicznych ani innego sprzętu do przyspieszenia procesu rozmrażania.
• Bezwzględnie unikać używania otwartego ognia i urządzeń elektrycznych, takich jak nagrzewnice, myjki parowe, świece,
lampy naftowe lub podobne do przyspieszania rozmrażania.
• Nie używać ani nie przechowywać łatwopalnych rozpylaczy, takich jak lakier w rozpylaczu w pobliżu lodówki. Mogą one
spowodować wybuch lub pożar.
• Nie używać urządzeń elektrycznych wewnątrz komór na przechowywanie żywności, chyba że są one typu zalecanego przez
producenta.
• Nie umieszczać ani nie przechowywać substancji łatwopalnych i wysoce lotnych takich, jak nafta, gaz LPG, propan, aerozole,
kleje, czysty alkohol itp. Materiały te mogą spowodować wybuch.
• Nie przechowywać leków ani materiałów badawczych w lodówce. Jeżeli przechowywane mają być materiały wymagające
rygorystycznej kontroli temperatury, mogą one ulec zepsuciu lub może wystąpić niekontrolowana reakcja, powodująca ryzyko.
• Utrzymywać otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub zabudowie wolne od przeszkód.
• Nie ustawiać przedmiotów i/lub pojemników napełnionych wodą na urządzeniu.
• Nie wykonywać samodzielnych napraw lodówki. Wszelkie prace przy urządzeniu mogą być wykonywane wyłącznie przez
osoby wykwalifikowane.
• Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku życia i przez osoby o ograniczonych możliwościach
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia ani wiedzy, pod warunkiem, że są one pod
odpowiednim nadzorem lub zostały poinstruowane o sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją związane z nim
zagrożenia.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez
dzieci bez dozoru.
Obrócenie pokrętła do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara powoduje kliknięcie, odpowiadające
wyłączeniu urządzenia.
Po zamontowaniu urządzenia, przewód elektryczny i gniazdko elektryczne muszą być łatwo dostępne.
Gniazdko jest zgodne z wtyczką urządzenia. Jeżeli tak nie jest, należy poprosić o wymianę wtyczki
przez autoryzowanego technika; nie używać przedłużaczy ani gniazdek rozdzielających.
Nie dotykać elementów wewnętrznych ani zamrożonej żywności wilgotnymi ani mokrymi rękami, ponieważ spowoduje to
oparzenia.
PL 82
Pozbywanie się starego urządzenia
Zapewniając prawidłową utylizację urządzenia pomagają Państwo
zapobiegać ewentualnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i
zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogą wzrastać z powodu
nieprawidłowego przetwarzania odpadów z niniejszego urządzenia po
zakończeniu jego użytkowania.
Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia odzyskanie wartościowych
surowców!
Urządzenie posiada znak zgodności z dyrektywą europejską 2012/19/WE
dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).
Symbol na urządzeniu oznacza, że nie można go traktować jak zwykłe
odpady z gospodarstwa domowego; należy je oddać do najbliższego
punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Utylizację należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi ochrony środowiska i utylizacji odpadów.
Bardziej szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania, odzysku i
recyklingu urządzenia można uzyskać od właściwych władz, służb
odpowiedzialnych za utylizację odpadów z gospodarstwa domowego lub
w sklepie, w którym nabyto urządzenie.
Przewód zasilania wraz z wtyczką należy odciąć i poddać utylizacji.
Do momentu prawidłowej utylizacji nie uszkodzić orurowania, ponieważ
zawiera ono czynnik chłodniczy.
W kwestiach dotyczących utylizacji opakowań należy postępować zgodnie
z przepisami lokalnymi.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje
zanieczyszczające (które mogą wywierać negatywny wpływ na
środowisko) i elementy podstawowe (które można użyć ponownie).
Ważne jest właściwe przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego w celu prawidłowego usunięcia i utylizacji wszystkich
substancji zanieczyszczających oraz odzyskania i poddania recyklingowi
wszystkich materiałów.
Każda osoba może odegrać ważną rolę w zapewnieniu, że zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny nie będzie stanowił problemu dla środowiska;
zasadnicze znaczenie ma przestrzeganie kilku podstawowych zasad:
- Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy traktować
jak odpadów z gospodarstwa domowego.
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do
odpowiednich punktów odbioru, zarządzanych przez władze lokalne lub
uprawnione firmy. W wielu krajach, stosowany może być odbiór zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego o dużych rozmiarach z domu.
- Po zakupie nowego urządzenia, stare można oddać sprzedawcy, który
musi je bezpłatnie odebrać w ramach wymiany, jeżeli urządzenie to jest
podobnego typu i ma takie same funkcje jak urządzenie dostarczone.
• Gniazdko jest uziemione i zgodne z przepisami.
• Gniazdko może wytrzymać maksymalny pobór mocy przez urządzenie,
podany na tabliczce znamionowej lodówki.
• Napięcie zasilania mieści się w zakresie podanym na tabliczce
znamionowej lodówki.
• Przewodu nie wolno zaginać ani zaciskać.
• Przewód powinien być regularnie sprawdzany i wymieniany wyłącznie
przez autoryzowanych techników.
• Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania tych zasad bezpieczeństwa.
Uruchamianie urządzenia
Usunąć wszelkie zabezpieczenia/opakowania znajdujące się wewnątrz
urządzenia i wyczyścić je wodą i sodą oczyszczoną lub neutralnym
mydłem.
Po zamontowaniu i przed umieszczeniem świeżych lub zamrożonych
produktów wewnątrz, odczekać 2 do 3 godzin na ustabilizowaniu się
lodówki/zamrażarki w normalnej temperaturze roboczej.
W przypadku odłączenia przewodu zasilającego, przed ponownym
włączeniem lodówki/zamrażarki poczekać co najmniej pięć minut. W tym
momencie urządzenie jest gotowe do użytku.
OBSŁUGA
Włączanie/wyłączanie (bez wyświetlacza)
• Termostat do sterowania urządzeniem znajduje się wewnątrz komory
chłodniczej (Rys. 1).
Obrócić pokrętło termostatu poza położenie „0”.
Lampka włącza się po otwarciu drzwi lodówki. Obrócenie pokrętła do
położenia „0” powoduje wyłączenie urządzenia.
Rys. 1
Regulacja temperatury (bez wyświetlacza)
Zgodność
5
Części urządzenia w bezpośrednim kontakcie z produktami
spożywczymi są zgodne z wymaganiami rozporządzenia WE nr
1935/2004. Urządzenie jest zgodne z dyrektywami europejskimi
2004/108/WE i 2006/95/WE wraz z późniejszymi zmianami.
Rys. 2
MONTAŻ
OSTRZEŻENIA:
• Nie ustawiać urządzenia w miejscach wilgotnych ani mokrych,
ponieważ może to uszkodzić izolację i spowodować wycieki.
Ponadto na zewnątrz urządzenia mogą osadzać się skropliny.
• Nie ustawiać urządzenia na zewnątrz, w pobliżu źródeł ciepła ani w
miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Urządzenie działa prawidłowo w podanym zakresie
temperatur otoczenia:
+10 – +32°C dla klasy klimatycznej SN
+16 – +32°C dla klasy klimatycznej N
+16 – +38°C dla klasy klimatycznej ST
+16 – +43°C dla klasy klimatycznej T
(patrz tabliczka znamionowa urządzenia).
• Nie umieszczać pojemników z płynami na urządzeniu.
• Po ostatecznym ustawieniu odczekać co najmniej 3 godziny przed
włączeniem urządzenia.
• Regulacja temperatury w obu komorach odbywa się poprzez obracanie
pokrętła (Rys. 2).
Wybrać pożądaną pozycję:
• Aby obniżyć temperaturę w lodówce i zamrażarce, obrócić pokrętło w
kierunku liczby 5.
• Aby podnieść temperaturę w lodówce i zamrażarce, obrócić pokrętło w
kierunku liczby 0.
Wentylator komory chłodniczej
(jeżeli jest w wyposażeniu)
Wentylator jest wstępnie ustawiony jako wyłączony.
Aby go włączyć, nacisnąć włącznik (Rys. 3).
Aby zoptymalizować zużycie energii, zaleca się włączanie wentylatora
tylko, jeżeli temperatura otoczenia przekracza 28 do 30°C.
Podłączenie elektryczne
Po dostawie ustawić urządzenie pionowo i poczekać co najmniej 2 do 3
godzin przed podłączeniem do zasilania elektrycznego.
Przed włożeniem wtyczki do gniazdka elektrycznego sprawdzić, czy:
Rys. 3
PL 83
PRZECHOWYWANIE
• Aby zachować najlepszy smak, wartości odżywcze i świeżość produktów
spożywczych, zaleca się przechowywanie ich w komorze chłodniczej
zgodnie z rys. 6 poniżej, pamiętając o owinięciu ich folią aluminiową lub
plastikową lub umieszczeniu w odpowiednich zamkniętych pojemnikach w
celu uniknięcia skażenia krzyżowego.
Strefa lodówki
Owoce/warzywa
• Aby ograniczyć utratę wilgoci przez owoce i warzywa, należy je owinąć
folią lub zapakować do torebek plastikowych, a następnie umieścić w
strefie na owoce/warzywa. W ten sposób unika się szybkiego psucia.
Rys. 6
UWAGA:
Jeżeli do lodówki włożone zostaną duże ilości produktów lub
drzwi lodówki są często otwierane, normalne jest, że
wskaźnik nie wskaże OK. Przed ustawieniem pokrętła na
wyższym ustawieniu odczekać co najmniej 10 godz.
STREFA CHŁODZĄCA
Strefa zamrażarki
Skorzystać z poniższej tabeli dla komór
Zamarzanie może występować jedynie w komorach
Rys. 4
2–3
MIESIĄCE
Strefa chłodnicza na produkty świeże
(nie wszystkie modele)
Strefa wskazana poniżej jest zalecana dla mięs, ryb, drobiu itp.; nie
przechowywać w niej owoców ani warzyw, ponieważ mogą zamarznąć.
4–6
MIESIĘCY
6–8
MIESIĘCY
10 – 12
MIESIĘCY
Urządzenia wbudowane
Zalecenia praktyczne
Aby zapewnić prawidłowy obieg powietrza i chłodzenie, produkty
spożywcze należy rozmieszczać na półkach równomiernie.
Wskaźnik temperatury w strefie najzimniejszej
(nie wszystkie modele)
• Unikać kontaktu między żywnością i tylnymi ścianami komory
chłodniczej.
Niektóre modele są wyposażone we wskaźnik temperatury w komorze
chłodniczej, w jej strefie najzimniejszej, w celu umożliwienia kontroli
temperatury średniej.
Symbol ten oznacza najzimniejszą strefę lodówki (Rys. 5).
• Nie wkładać produktów gorących, ponieważ mogą one spowodować
zepsucie się innych produktów i zwiększają zużycie energii.
• Przed włożeniem produktów spożywczych usunąć ich opakowania.
• Nie wkładać naczyń ani innych pojemników, które nie zostały wcześniej
umyte.
• Nie zasłaniać wentylatora zimnego powietrza produktami spożywczymi.
• Aby zachować prawidłowy obieg powietrza, nie zakrywać szklanej półki
koszyka na warzywa.
• Nie przechowywać butelek w komorze zamrażarki, ponieważ po
zamarznięciu mogą one pęknąć.
Rys. 5
Sprawdzać, czy na wskaźniku temperatury wyświetlony jest komunikat OK
(Rys. 6). Jeżeli komunikat nie pojawia się, oznacza to, że temperatura jest
zbyt wysoka:
ustawić temperaturę na niższą i poczekać przez ok. 10 godzin.
Ponownie sprawdzić wskaźnik: w razie potrzeby powtórzyć regulację.
• W przypadku przedłużonej awarii zasilania, utrzymywać zamknięte
drzwi tak, by produkty pozostały w chłodzie możliwie jak najdłużej.
• Ustawienie urządzenia w miejscu gorącym i wilgotnym, przy częstym
otwieraniu drzwi i przechowywaniu dużej ilości warzyw może powodować
powstawanie skroplin i pogarszać parametry urządzenia.
• Aby zapobiec nadmiernemu zużyciu energii, należy ograniczyć
częstotliwość otwierania drzwi i czas, kiedy pozostają one otwarte.
PL 84
ZAMRAŻANIE
• Produkty spożywcze muszą być świeże.
• Aby zamrażanie odbywało się szybko, jednorazowo należy
zamrażać małe ilości produktów. Nigdy nie przekraczać wartości
maksymalnej podanej na tabliczce znamionowej.
5
• Podczas zamrażania nie otwierać drzwi zamrażarki.
• Produkty spożywcze muszą być szczelnie zapakowane, bez
dostępu powietrza.
Rys. 7
• Oddzielić produkty zamrażane od już zamrożonych.
• Oznakować woreczki lub pojemniki, aby wiedzieć co zostało
zamrożone.
• Po rozmrożeniu, nigdy nie zamrażać produktów spożywczych
ponownie i szybko je spożyć.
UWAGA:
• URZĄDZENIA BEZ WYŚWIETLACZA
Normalnie, zmiana ustawień pokrętła termostatu nie jest
konieczna. Jedynie, jeżeli stwierdzone zostanie nadmierne
schłodzenie produktów w komorze chłodniczej, zalecane jest
nieznaczne obrócenie pokrętła termostatu w kierunku liczby 0
(Rys. 7).
Po zakończeniu zamrażania, ustawić pokrętło w zwykłym
położeniu.
Na tabliczce znamionowej podano maksymalne ilości produktów
spożywczych, które mogą być zamrażane (patrz Rys. 8).
ROZMRAŻANIE
Rozmrażanie komory chłodniczej
Podczas normalnego działania, lodówka rozmraża się automatycznie. Nie
ma potrzeby wycierania kropli wody znajdujących się na tylnej ścianie ani
usuwania szronu (w zależności od działania).
Woda jest odprowadzana do tylnej części przez otwór odpływowy
znajdujący się w tym miejscu, a ciepło wytwarzane przez sprężarkę
powoduje jej odparowanie.
• Aby w lodówce nie gromadziła się woda, utrzymywać przewód
odpływowy (Rys. 8) w czystości.
W urządzeniu tym rozmrażanie komory chłodniczej odbywa się
automatycznie.
(Rysunek 8)
Niewielkie ilości szronu lub kropli wody na tylnej ścianie komory
chłodniczej przy działającej lodówce są normalne.
Sprawdzać, czy wylot wody jest zawsze czysty i pamiętać, by
produkty spożywcze nie stykały się z tylną ani bocznymi ścianami
zamrażarki.
Zalecamy rozmrażanie zamrażarki, kiedy warstwa szronu jest
grubsza niż 3 mm.
Uwaga: Tabliczka znamionowa urządzenia znajduje się w tym miejscu: podane są na niej wszystkie dane, które należy podać serwisowi
w przypadku usterki.
Ważne: jeżeli temperatura otoczenia jest wysoka, urządzenie może działać w sposób ciągły, powodując nadmierne
odkładanie się szronu na ścianach wewnętrznych lodówki. W takim przypadku należy za pomocą pokrętła termostatu
podnieść temperaturę (1-2).
Rys. 8
PL 85
Rozmrażanie komory zamrażarki
(urządzenia statyczne bez technologii NO-FROST)
Jeżeli grubość warstwy szronu w komorze zamrażarki przekracza
3 mm, zaleca się rozmrożenie, ponieważ powoduje ona wzrost
zużycia energii.
1) Obrócić pokrętło w położenie „0” (Rys. 9).
Aby zapobiec pęknięciom powierzchni wewnętrznych i elementów
plastikowych, stosować się do poniższych zaleceń:
• Ścierać wszystkie oleje spożywcze z elementów plastikowych.
• Elementy wewnętrzne, uszczelki i elementy zewnętrzne można czyścić
szmatką i ciepłą wodą z sodą oczyszczoną lub neutralnym mydłem. Nie
używać rozpuszczalników, amoniaku, wybielaczy ani środków ściernych.
• Wyjąć wszystkie akcesoria, np. półki z lodówki i drzwi. Umyć ciepłą wodą
z mydłem. Wypłukać i dokładnie wysuszyć.
• Z tyłu urządzenia może gromadzić się pył, który można usuwać za
pomocą odkurzacza, po wyłączeniu urządzenia i odłączeniu go od
zasilania. Zapewnia to wyższą efektywność energetyczną.
OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
5
Rys. 9
2) Odłączyć przewód zasilający.
3) Wyjąć zamrożone produkty i umieścić je tymczasowo w
chłodnym miejscu.
4) Aby przyspieszyć rozmrażanie, pozostawić drzwi zamrażarki
otwarte.
5) Zbierać wodę u dołu urządzenia.
6) Wysuszyć zamrażarkę.
7) Podłączyć przewód zasilający i ustawić żądane wartości.
8) Poczekać chwilę przed włożeniem zamrożonych produktów.
OSTRZEŻENIE:
Bezwzględnie unikać używania otwartego ognia lub urządzeń
elektrycznych, takich jak nagrzewnice, myjki parowe, świece,
lampy naftowe itp. do przyspieszania fazy rozmrażania.
Nie próbować zeskrobywać powstałego szronu ani lodu nożem ani
innym ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie
obiegu chłodzącego i wyciek czynnika chłodniczego, który może
spowodować pożar lub uszkodzenie oczu.
Rozmrażanie komory zamrażarki
(urządzenia NO-FROST)
Rozmrażanie jest automatyczne
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Oświetlenie
Oświetlenie diodowe
Urządzenie jest wyposażone w oświetlenie diodowe, w razie
konieczności wymiany wezwać serwis W porównaniu do tradycyjnych
żarówek diody LED mają większą żywotność i są przyjazne dla
środowiska.
Czyszczenie
UWAGA:
WAŻNE:
Aby uzyskać większe oszczędności energii, zalecamy, aby:
• Urządzenie ustawiać z dala od źródeł ciepła, bez narażenia na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych i w pomieszczeniu
dobrze wentylowanym.
• Unikać wkładania do lodówki gorących produktów spożywczych w
celu uniknięcia wzrostu temperatury wewnętrznej, powodującej ciągłe
działanie sprężarki.
• Nie napełniać lodówki nadmiernie celem zapewnienia prawidłowego
obiegu powietrza.
• Rozmrażać lodówkę w przypadku pojawienia się lodu (patrz
ROZMRAŻANIE) celem ułatwienia przepływu chłodu.
• W razie braku prądu, zaleca się utrzymywanie drzwi lodówki
zamkniętych.
• Drzwi otwierać możliwie jak najrzadziej i na jak najkrótszy czas.
• Unikać ustawiania na termostacie zbyt niskich temperatur.
• Usuwać pył z tyłu urządzenia (patrz CZYSZCZENIE).
UNIKANIE HAŁASU
Działająca lodówka emituje pewne całkowicie normalne odgłosy, takie jak:
• BUCZENIE, sprężarka pracuje.
• DUDNIENIA, SZELESTY i SYCZENIE, przepływ czynnika chłodniczego
w rurach.
• TYKANIE i KLIKANIE, wyłączanie się sprężarki.
Proste środki zaradcze dla ograniczenia odgłosów wibracji:
• Pojemniki stykają się ze sobą: Unikać kontaktu pomiędzy pojemnikami
i pojemnikami szklanymi.
• Drgania szuflad, półek, koszyków: Sprawdzić, czy akcesoria
wewnętrzne są prawidłowo zamontowane.
UWAGA:
Czynnik chłodniczy emituje odgłosy, nawet jeżeli sprężarka jest
wyłączona; nie jest to objaw usterki.
Odgłosy klikania wewnątrz urządzenia są normalne i są powodowane
rozszerzaniem się różnych materiałów.
ODWRACANIE DRZWI
Drzwi urządzenia można odwrócić tak, by otwierały się w prawo lub w lewo,
w zależności od potrzeb.
UWAGA:
• Odwracanie drzwi może wykonać wyłącznie osoba wykwalifikowana.
• Odwracanie drzwi nie jest objęte gwarancją.
• Przed każdą czynnością, wyłączyć wtyczkę lodówki z gniazdka
zasilania, aby uniknąć porażenia elektrycznego.
• Nie polewać wodą lodówki na zewnątrz ani wewnątrz. Może to
spowodować utlenienie i uszkodzenie izolacji elektrycznej.
PL 86
ODWRACANIE DRZWI
Zdemontować płytę górną
i zawias za pomocą wkrętaka.
Zdjąć drzwi górne.
Zdemontować środkowy zawias
i jego sworzeń łączący pod spodem.
Zdemontować zawias prawy dolny i plastikowe
zaślepki z lewej strony, a następnie zamontować
je po stronie przeciwnej.
Użyć przeciwnego zawiasu i pokrywy i
zamocować je po lewej stronie z dołu.
Zamontować drzwi i zawiasy od dołu
do góry, od 1-4.
Zdjąć drzwi dolne.
7
637 mm
35
637mm
35
PL 87
1854
1850
1848 mm
1067 mm
60
1771
1769 mm
60
988mm
1775
49
49
WYMIARY URZĄDZENIA I KOMORY DO ZABUDOWY
MONTAŻ URZĄDZENIA W ZABUDOWIE MEBLOWEJ
Wsunąć urządzenie do zabudowy meblowej,
ustawiając je na przeciwnej stronie zawiasów i
zapewnić odległość 3 – 5 mm.
Po zapewnieniu pasowania między drzwiami
urządzenia a drzwiami zabudowy meblowej,
przykręcić górną część urządzenia do szafki.
1
2
Przykręcić dolną część urządzenia.
Założyć uszczelkę na urządzenie, w razie potrzeby
odcinając nadmiar. Zamontować w dolnej części
plastikowe pokrywy.
3
4
Za pomocą wkrętaka krzyżakowego poluzować
sworzeń łączący pod prawym środkowym
zawiasem i wyregulować do przykręcenia do
prawej ścianki szafki.
5
PL 88
ŁĄCZENIE PANELI DRZWI
ZABUDOWY
Z DRZWIAMI URZĄDZENIA
Urządzenie jest wyposażone w złącza do połączenia drzwi urządzenia z
panelami zabudowy (wkładki ślizgowe).
Zamocować ślizgacz po wewnętrznej stronie panelu szafki na żądanej
wysokości i ok. 20 mm od zewnętrznej krawędzi drzwi.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA ZAPEWNIENIA
PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA
Po zabudowaniu urządzenia, dosunąć tył szafki do ściany tak, by
uniemożliwić dostęp do komory sprężarki.
Aby urządzenie działało prawidłowo, konieczne jest umożliwienie
odpowiedniego przepływu powietrza w celu schładzania skraplacza
znajdującego się z tyłu urządzenia.
Z tego powodu szafka musi być wyposażona w tylny kominek, którego
górnego otworu nie wolno zakrywać oraz w przednią szczelinę
zamkniętą kratką wentylacyjną.
Wymiary wycięć.
20
Otworzyć drzwi szafki i lodówki. Włożyć wbudowaną wkładkę do
ślizgacza, a następnie przyłożyć do drzwi lodówki.
Zaznaczyć położenie wkrętów i wywiercić otwory wiertłem o średnicy
2,5 mm.
Wolna przestrzeń między szafką a sufitem.
Połączyć drzwi urządzenia z panelem szafki, wykorzystując szczeliny
wkładki jako prowadnice.
PRZERWA W UŻYWANIU URZĄDZENIA
Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas:
1) Wyłączyć urządzenie (patrz Obsługa).
2) Wyjąć wtyczkę z gniazdka lub wyłączyć urządzenie zabezpieczające.
3) Wyczyścić urządzenie.
4) Pozostawić drzwi urządzenia otwarte.
PL 89
USUWANIE USTEREK
PROBLEM
Wewnętrzna żarówka nie
włącza się.
PRZYCZYNA
• Brak prądu.
• Zablokowany przełącznik drzwi.
Lodówka i zamrażarka nie chłodzą
wystarczająco.
• Drzwi nie są zamknięte.
• Drzwi są często otwierane.
• Błędne ustawienie temperatury.
• Lodówka i zamrażarka zostały
nadmiernie napełnione.
• Zbyt niska temperatura otoczenia.
• Brak zasilania elektrycznego.
Żywność w lodówce zamarza.
• Błędne ustawienie temperatury.
• Żywność styka się z tylną ścianą.
• Zamrażanie zbyt dużej ilości świeżych produktów
powoduje obniżenie temperatury w lodówce.
ROZWIĄZANIE
• Kabel zasilania nie jest podłączony prawidłowo.
• Sprawdzić, czy urządzenie nie jest wyłączone
(patrz Regulacja temperatury).
• Sprawdzić, czy w domu jest prąd.
• Sprawdzić, czy jest włączony.
• Sprawdzić, czy drzwi zamykają się prawidłowo,
a uszczelka jest szczelna.
• Przez pewien czas unikać niekoniecznego otwierania
drzwi.
• Sprawdzić ustawienia temperatury i jeżeli to możliwe
obniżyć ją jeszcze bardziej (patrz Regulacja temperatury).
• Poczekać na ustabilizowanie się temperatury w
lodówce i zamrażarce.
• Sprawdzić, czy temperatura otoczenia jest zgodna z
informacjami na tabliczce znamionowej (patrz Montaż).
• Kabel zasilania nie jest podłączony prawidłowo.
• Sprawdzić, czy urządzenie nie jest wyłączone (patrz
Regulacja temperatury).
• Sprawdzić czy w domu jest prąd.
• Sprawdzić ustawienia temperatury (patrz Regulacja
temperatury) i w miarę możliwości obniżyć ustawioną
temperaturę.
• Odsunąć żywność od tylnej ściany lodówki.
• Nie przekraczać maksymalnej ilości żywności do
zamrażania (patrz Zamrażanie).
Dół komory lodówki jest mokry
lub znajdują się w nim krople wody.
Rura odprowadzająca może być zatkana.
• Wyczyścić rurę odprowadzającą patyczkiem lub
podobnym przedmiotem, umożliwiającym odpływ wody.
Obecność kropli wody na tylnej ścianie
lodówki.
• Normalne działanie lodówki.
• To nie jest usterka (patrz Rozmrażanie).
Obecność wody w szufladzie na warzywa.
• Brak cyrkulacji powietrza.
• Sprawdzić, czy na szklanej półce nad szufladą na
warzywa nie są ułożone produkty uniemożliwiające
obieg powietrza.
• Owinąć owoce i warzywa folią plastikową, zapakować
je do worków foliowych lub pojemników.
• Warzywa i owoce zbyt wilgotne.
Silnik działa ciągle.
• Drzwi nie są zamknięte.
• Drzwi są często otwierane.
• Temperatura otoczenia jest bardzo wysoka.
Zamrożona żywność rozmraża się.
Lampka Wi-Fi miga (3 s włączona, 1 s
wyłączona).
• Sprawdzić, czy drzwi są zamknięte i czy uszczelka jest
szczelna.
• Przez pewien czas unikać niekoniecznego otwierania
drzwi.
• Sprawdzić, czy temperatura otoczenia jest zgodna z
informacjami na tabliczce znamionowej (patrz Montaż).
• Ustawić wyświetlacz/termostat na wyższą temperaturę.
• Grubość szronu większa niż 3 mm.
• Rozmrozić urządzenie (patrz Rozmrażanie).
• Zakres temperatur otoczenia poniżej klasy
klimatycznej urządzenia.
Sprężarka uruchamia się rzadko.
• Przenieść urządzenie do cieplejszego pomieszczenia
lub ogrzać pomieszczenie.
• Drzwi zamrażarki nie są zamknięte.
• Sprawdzić, czy drzwi są zamknięte i czy uszczelka jest
szczelna.
• Router wyłączony.
• Brak połączenia.
• Włączyć router.
• Zresetować urządzenie (patrz Wi-Fi).
JEŻELI PROBLEM NIE ZOSTAŁ ROZWIĄZANY, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z SERWISEM, PODAĆ RODZAJ USTERKI I INFORMACJE Z
TABLICZKI ZNAMIONOWEJ URZĄDZENIA WEWNĄTRZ KOMORY LODÓWKI:
• Model urządzenia
• Numer seryjny
PL 90
OBSAH
CZ
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE ............................................ 92--92
INSTALACE .......................................................................... 93--93
PROVOZ ................................................................................ 93--93
KONZERVACE ...................................................................... 94--94
ZMRAZOVÁNÍ........................................................................ 95--95
ODMRAZOVÁNÍ .................................................................... 95--95
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.............................................................. 96--96
ÚSPORA ENERGIE .............................................................. 96--96
POTLAČENÍ HLUKU ............................................................ 96--96
OTOČENÍ DVEŘÍ .................................................................. 96--97
ROZMĚRY SPOTŘEBIČE A SKŘÍNĚ PRO VESTAVĚNÍ .... 97--98
INSTALACE SPOTŘEBIČE DO SKŘÍNĚ.............................. 98--98
PŘIPEVNĚNÍ PANELŮ SKŘÍNĚ PRO VESTAVĚNÍ
A DVEŘÍ SPOTŘEBIČE ........................................................ 99--99
OPATŘENÍ PRO SPRÁVNOU FUNKCI ................................ 99--99
PŘERUŠENÍ POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE.............................. 99--99
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ............................................................ 100--100
CZ 91
Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento spotřebič.
Před tím, než budete ledničku používat, přečtěte si pozorně pokyny v tomto návodu, abyste maximalizovali její výkon. Uchovejte dokumentaci pro
následné použití nebo pro nového vlastníka. Tento spotřebič je určen použití výhradně v domácnosti nebo podobných aplikacích, jako jsou:
– kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích
– na farmách, pro klienty hotelů, motelů a jiných zařízeních rezidenčního typu
– v ubytovnách typu „bread & breakfast“
– pro cateringové služby a podobné aplikace. Není určen pro potravinářský maloobchod.
Tento spotřebič se může používat pouze pro skladování potravin. Jakékoliv jiné využití se považuje za nebezpečné a výrobce nenese odpovědnost
za jakékoliv škody. Doporučujeme vám, abyste si přečetli záruční podmínky.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
V chladničce je plynné chladivo (R600a: isobutan) a izolační plyn (cyklopentan), které jsou šetrné k
životnímu prostředí, ale snadno se vznítí.
Abyste zabránili nebezpečným situacím, dodržujte následující pokyny:
• Před jakoukoliv manipulací se spotřebičem, odpojte kabel napájení od zásuvky.
• Systém chlazení umístěný za a uvnitř chladničky obsahuje chladivo. Proto zabraňte poškození potrubí.
• Pokud dojde k úniku chladiva, nedotýkejte se zásuvky a nepoužívejte otevřený oheň.
Otevřete okno a vyvětrejte. Poté zavolejte servisní středisko a požádejte o opravu.
• Námrazu neškrábejte nožem nebo ostrými předměty. Mohlo by dojít k poškození okruhu chladiva a
vyteklé chladivo může způsobit požár nebo poškození zraku.
• Neinstalujte spotřebič ve vlhkém, mastném nebo prašném prostředí, zabraňte působení přímých
slunečních paprsků nebo vody.
• Neinstalujte spotřebič poblíž zdrojů tepla nebo hořlavých materiálů.
• Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo adaptéry.
• Netahejte a neohýbejte kabel napájení, nedotýkejte se zásuvky mokrýma rukama.
• Vyhněte se poškození zástrčky nebo kabelu napájení; mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
• Doporučuje se udržovat zástrčku v čistotě. Nánosy prachu na zástrčce mohou způsobit požár.
• Nepoužívejte žádná mechanická zařízení pro urychlení procesu odmrazování.
• Pro urychlení procesu odmrazování v žádném případě nepoužívejte otevřený oheň nebo elektrická
zařízení, jako jsou ohřívače nebo parní čističe, svíčky, olejové lampy a podobné.
• Nepoužívejte ani neukládejte hořlavé spreje, jako jsou barvy ve spreji, poblíž chladničky. Mohlo by dojít
k výbuchu nebo požáru.
• Uvnitř prostoru pro skladování potravin nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud se nejedná o
spotřebiče doporučené výrobcem.
• Neskladujte hořlavé nebo vysoce těkavé látky, jako jsou ether, benzín, LPG, propan, spreje, lepidla,
čistý alkohol atd. Tyto látky by mohly způsobit výbuch.
• V ledničce neskladujte léky nebo materiály určené pro výzkum. Pokud se má skladovat materiál, který
vyžaduje přesné řízení teploty, může dojít k jeho znehodnocení nebo může dojít k nekontrolované reakci,
což může znamenat riziko.
• Otvory pro ventilaci spotřebiče nebo skříně, ve které je spotřebič vestavěn, udržujte nezablokované.
• Na horní stranu spotřebiče nepokládejte předměty nebo nádoby s vodou.
• Chladničku neopravujte. Všechny opravy musí provádět pouze kvalifikovaný opravář.
• Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí za předpokladu, že je nad nimi
přiměřený dozor nebo jsou poučeni, jak používat spotřebič bezpečně
a za předpokladu, že rozumí možným rizikům.
Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čistění a uživatelskou údržbu mohou provádět děti pouze pod
dozorem.
Pokud otočíte ovladačem proti směru hodin až na doraz, uslyšíte kliknutí, které signalizuje vypnutí
spotřebiče.
Spotřebič musí být instalován tak, aby byl kabel napájení a zásuvka snadno přístupná.
Zásuvka musí odpovídat zástrčce spotřebiče. Pokud tomu tak není, vyžádejte si výměnu zástrčky
pověřeným technikem; nepoužívejte prodlužovací kabely a/nebo kabely s více zásuvkami.
Nedotýkejte se vnitřních součástí nebo zmrazených potravin vlhkýma nebo mokrýma rukama. Mohlo by
dojít k popáleninám.
CZ 92
Likvidace starého spotřebiče
Pokud zajistíte řádnou likvidaci tohoto spotřebiče, zabráníte možným
negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by
mohlo dojít při nevhodném zpracování odpadů z tohoto spotřebiče na
konci jeho životnosti.
Při řádné likvidaci tohoto spotřebiče je možné získat cenné suroviny!
Spotřebič má označení shody se Směrnice o odpadních elektrických a
elektronických zařízeních Evropského parlamentu a rady 2012/19/EU
(OEEZ).
Symbol na spotřebiči znamená, že s tímto spotřebičem nelze nakládat
jako s běžným domovním odpadem, ale že musí být předán do sběrného
dvora, který zajišťuje recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
Likvidace se musí provést v souladu s platnými předpisy pro nakládání
s odpady.
Podrobnější informace o zacházení s tímto spotřebičem a jeho recyklaci
získáte u příslušných úřadů (zabývajících se ekologií a životním prostředím),
společnosti, která zajišťuje svoz domovního odpadu nebo
v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.
Uřízněte a zlikvidujte kabel napájení a zástrčku.
Než dojde k řádné likvidaci, zabraňte poškození potrubí, které obsahuje
plynné chladivo.
Balicí materiály zlikvidujte podle platných místních předpisů.
OEEZ se týká těkavých látek (které mohou mít škodlivý vliv na životní
prostředí) a základních součástí (které lze opakovaně využít). Je nutné
postupovat podle OEEZ, aby se řádně zlikvidovaly všechny těkavé látky
a recyklovaly všechny materiály.
Jednotlivci mohou hrát významnou roli při ochranně životního prostředí.
Při likvidaci je nutné dodržovat některá základní pravidla:
– s elektrickými a elektronickými zařízeními se nesmí zacházet jako
s domovním odpadem,
– elektrická a elektronická zařízení musí být odevzdávána do
příslušného sběrného dvora spravovaného místní samosprávou nebo
registrovanou společností. V mnoha zemích se organizuje odběr velkých
elektrických a elektronických zařízení z domácností.
– když koupíte nový spotřebič, můžete starý odevzdat obchodníkovi,
který musí bezplatně přijmou jeden starý spotřebič za jeden nový
prodaný spotřebič, pokud se jedná o ekvivalentní typ se stejným
určením, jako nový zakoupený spotřebič.
• Zásuvka je uzemněná a odpovídá předpisům.
• Zásuvka je dimenzována na proudové zatížení spotřebičem, jak je
uvedeno na typovém štítku spotřebiče.
• Napětí napájení odpovídá údajům na typovém štítku ledničky.
• Kabel napájení nesmí být zohýbaný a stlačený.
• Kabel napájení je nutné pravidelně kontrolovat. Vyměnit ho může
pouze pověřený technik.
• Pokud nejsou tyto bezpečnostní pokyny dodržovány, výrobce se zříká
jakékoliv odpovědnosti.
Zapnutí spotřebiče
Odstraňte veškerý obalový materiál uvnitř spotřebiče a vyčistěte vodou
s jedlou sodou nebo neutrálním mýdlem.
Po instalaci vyčkejte 2 až 3 hodiny, aby se chladnička/mraznička
stabilizovala na normální provozní teplotu. Teprve poté vložte čerstvé
nebo zmrazené potraviny.
Pokud odpojíte kabel napájení, počkejte alespoň 5 minut, než znovu
zapojíte ledničku/mrazničku. V tomto okamžiku je spotřebič připraven
k použití.
PROVOZ
Zapnutí a vypnutí (bez displeje)
• Termostat pro ovládání spotřebiče je umístěn uvnitř chladničky (Obr. 1).
Otočte ovladačem termostatu za polohu „0“.
Pokud jsou dveře chladničky otevřeny, světlo v chladničce svítí.
Otočením ovladače do polohy „0“ spotřebič vypnete.
Obr. 1
Nastavení teploty (bez displeje)
Shoda s předpisy
Tento spotřebič v místech, která přijdou do styku s potravinami, je
ve shodě s požadavky Nařízení Evropské rady a parlamentu ES č.
1935/2004. Spotřebič je ve shodě s Nařízeními Evropské rady a
parlamentu 2004/1 08/ES, 2006/95ES a následných dodatků.
INSTALACE
VAROVÁNÍ:
• Neinstalujte spotřebič ve vlhkém nebo mokrém prostředí. Mohlo by
dojít k poškození těsnění.
Navíc v takovém prostředí na povrchu spotřebiče kondenzuje a
akumuluje voda.
• Neumisťujte spotřebič venku, poblíž zdrojů tepla nebo na přímé slunce.
Spotřebič řádně funguje v rozsahu okolních teplot:
+10 +32 °C pro klimatickou třídu SN
+16 +32 °C pro klimatickou třídu N
+16 +38 °C pro klimatickou třídu ST
+16 +43 °C pro klimatickou třídu T
(Viz typový štítek na spotřebiči)
• Na horní stranu spotřebiče nepokládejte nádoby s tekutinami.
• Než začnete spotřebič používat, po konečném umístění spotřebiče
vyčkejte 3 hodiny.
5
Obr. 2
• Teplotu v chladničce a mrazničce ovlivníte otáčením ovladače
termostatu (Obr. 2).
Vyberte požadovanou polohu:
• Nižší teplotu v chladničce a mrazničce nastavíte otočením ve směru k 5.
• Vyšší teplotu v chladničce a mrazničce nastavíte otočení ovladače
směrem k 0.
Ventilátor chladničky
(je-li ve výbavě)
Výchozí nastavení ventilátoru je VYPNUTO.
Pokud jej chcete zapnout, stiskněte spínač (Obr. 3).
Aby se optimalizovala spotřeba energie, doporučuje se zapínat
ventilátor, pouze když venkovní teplota překročí 29 až 30 °C.
Připojení elektrického proudu
Po přepravě spotřebiče jej postavte svisle a vyčkejte alespoň 2 až 3
hodiny před tím, než jej připojíte na napájení elektrickým proudem.
Před tím, než zastrčíte zástrčku do zásuvky, zkontrolujte, že:
Obr. 3
CZ 93
KONZERVACE
• Abyste udrželi vůni, chuť a čerstvost potravin, doporučujeme je skladovat
je v chladničce tak, jak je uvedeno níže na obr. 6. Zabalte je do alobalu
nebo plastové fólie nebo je uložte do uzavřených nádob, aby se navzájem
neovlivňovaly.
Chladnička
Ovoce / Zelenina
• Aby ovoce a zelenina neztrácely vlhkost, musí být obaleny v plastových
materiálech, jako jsou například fólie, sáčky a poté vloženy do prostoru pro
ovoce/zeleninu. Tím zabráníte rychlé ztrátě kvality.
Obr. 6
POZNÁMKA:
Pokud jsou do mrazničky vkládána velká množství potravin
nebo se často otevírají dveře, je normální, že indikátor
nezobrazuje OK. Než nastavíte ovladač na jinou teplotu,
vyčkejte alespoň 10 h.
CHLADNIČKA
Mraznička
Pro prostory ledničky použijte níže uvedenou tabulku
Zmrazení může proběhnout v pouze k tomu vymezenému prostoru
Obr. 4
2-3
MĚSÍCE
Prostor chladničky pro čerstvé potraviny
(není ve všech modelech)
Tento níže zobrazený prostor se doporučuje pro maso, ryby, drůbež atd.;
nepoužívejte pro ovoce a zeleninu, která by zde mohla zmrznout.
4-6
MĚSÍCE
6-8
MĚSÍCE
10 - 12
MĚSÍCE
Vestavěné produkty
Praktická doporučení
Položte potraviny rovnoměrně na police, aby mohl vzduch řádně cirkulovat
a chladit je.
Indikátor teploty v nejchladnějším prostoru.
(není ve všech modelech)
• Potraviny se nesmí dotýkat zadní strany prostoru chladničky.
Některé modely jsou vybaveny indikátorem teploty v nejchladnějším
prostoru chladničky. Pomocí něho můžete kontrolovat průměrnou teplotu.
Tento symbol označuje nejchladnější prostor v chladničce (Obr. 5).
• Nevkládejte horké potraviny, protože by to mohlo negativně ovlivnit
potraviny v chladničce a zvýšit spotřebu energie.
• Před vložením potravin je vyjměte z obalu.
• Nevkládejte talíře nebo jiné nádoby, pokud nejsou umyté.
• Vložte potraviny tak, aby nebránily cirkulaci studeného vzduchu.
• Nezakrývejte skleněnou polici pro zeleninu, aby mohl vzduch řádně
cirkulovat.
• Neukládejte do mrazáku lahve. Mohly by při zmrznutí prasknout.
• Pokud dojde k delšímu výpadku proudu, nechte dveře zavřené, aby
potraviny zůstaly zchlazené co nejdéle.
Obr. 5
Zkontrolujte, že je na indikátoru teploty jasně zobrazeno OK (Obr. 6).
Pokud zobrazeno není, znamená to, že je teplota příliš vysoká:
upravte nastavení teploty na nižší a vyčkejte asi 10 hodin.
Znovu zkontrolujte indikátor. V případě potřeby proveďte další nastavení.
• Instalace spotřebiče v horkém, vlhkém místě, časté otevírání dveří a
ukládání velkého množství zeleniny může způsobit tvorbu kondenzátu a
ovlivnit výkon spotřebiče.
• Abyste zabránili příliš vysoké spotřebě energie, nedoporučuje se časté
nebo dlouhé otevření dveří.
CZ 94
ZMRAZOVÁNÍ
• Potraviny musí být čerstvé.
• Aby ke zmrazení došlo rychle, zmrazujte najednou jen malé
množství potravin. Nikdy nepoužívejte větší množství, než je
uvedeno na štítku.
5
• V průběhu zmrazování neotevírejte dveře mrazničky.
• Potraviny musí být zabaleny a obal musí být vzduchotěsný.
• Oddělte potraviny, které se mají zmrazit, od již zmrazených
potravin.
Obr. 7
• Abyste si udrželi přehled o zmrazených potravinách, označte je
na obalu štítkem.
• Pokud byly potraviny zmrazené, nikdy je nezmrazujte podruhé.
Po rozmrazení je ihned zkonzumujte.
POZNÁMKA:
• SPOTŘEBIČE BEZ DISPLEJE
Za normálních okolností není nutné manipulovat s ovladačem
termostatu. Pokud zjistíte, že jsou potraviny v chladničce
přechlazené, mírně otočte ovladačem termostatu směrem k poloze
0 (Obr. 7).
Po zmrazení vraťte ovladač termostatu do původní polohy.
ODMRAZOVÁNÍ
Odmrazování chladničky
Při normální funkci se chladnička odmrazuje automaticky. Není nutné
vysušovat kapky vody na zadní stěně nebo odstraňovat námrazu
(v závislosti na funkci).
Voda se odvádí k vypouštěcímu otvoru v zadní části a teplota
z kompresoru zajistí její vypaření.
• Udržujte vypouštěcí potrubí (Obr. 8) v chladničce čisté, aby se
v chladničce neusazovala voda.
Štítek uvádí maximální množství potravin, které lze zmrazit (Obr. 8).
V tomto spotřebiči odmrazování chladničky probíhá automaticky.
(Obrázek 8)
Výskyt malého množství námrazy nebo kapek vody za provozu na
zadní straně chladničky je běžný stav.
Zajistěte, aby odvod vody byl neustále čistý a aby se potraviny
nedotýkaly zadní strany mrazničky.
Doporučujeme provést odmrazení mrazničky, když je námrazy
tlustší než 3 mm.
Štítek naleznete zde: jsou na něm uvedeny údaje, které musíte v případě poruchy nahlásit středisku služeb zákazníků.
Důležité: pokud je okolní teplota vysoká, bude spotřebič fungovat nepřetržitě a na vnitřní straně chladničky se bude tvořit
námraza. V takovém případě otočte ovladač termostatu na vyšší teplotu (poloha 1 až 2).
Obr. 8
CZ 95
Odmrazování mrazničky
(statický spotřebič bez technologie NO-FROST)
Pokud výška námrazy v mrazničce přesáhne 3 mm, zvyšuje se
spotřeba energie, a proto se doporučuje provést odmrazení.
1) Otočte ovladač do polohy „0“ (Obr. 9).
DŮLEŽITÉ:
Aby nedošlo k praskání vnitřních povrchů a plastových dílů, dodržujte
následující doporučení:
• Otřete z platových dílů jakoukoliv mastnotu, která tam ulpěla ze
skladovaných potravin.
• Čištění vnitřních dílů, těsnění a externích povrchů provádějte navlhčeným
hadrem s jedlou sodou nebo neutrálním mýdlem. Nepoužívejte saponáty,
čpavek, bělidla nebo brusné pasty.
• Z chladničky a dveří odstraňte příslušenství, například police. Omyjte je ve
vodě s mýdlem. Opláchněte a důkladně vysušte.
• Na zadní straně spotřebiče se nahromaďuje prach, který lze odstranit
vysavačem. Před tím spotřebič vypněte a odpojte od napájení elektrickým
proudem. Zvýšíte tak energetickou účinnost.
ÚSPORA ENERGIE
5
Obr. 9
2) Odpojte kabel napájení.
3) Odstraňte zmrazené potraviny a uložte je na chladné
místo.
4) Aby se urychlilo odmrazení, nechte dveře mrazničky otevřené.
5) Setřete vodu ve spodní části spotřebiče.
6) Vysušte mrazničku.
7) Znovu připojte kabel napájení a nastavte požadované hodnoty.
8) Vyčkejte chvíli a poté vložte zpět zmrazené potraviny.
VAROVÁNÍ:
Pro urychlení procesu odmrazování v žádném případě
nepoužívejte otevřený oheň nebo elektrická zařízení,
jako jsou ohřívače, parní čističe, svíčky, olejové lampy a podobně.
Námrazu a led neškrábejte nožem nebo ostrými předměty.
Mohlo by dojít k poškození okruhu chladiva a úniku chladiva.
Uniklé chladivo může způsobit požár nebo poškodit zrak.
Odmrazování mrazničky
(Spotřebiče NO-FROST)
Odmrazování je automatické.
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Pro vyšší úsporu energie doporučujeme:
• Neinstalovat spotřebič poblíž zdrojů tepla, instalovat jej mimo dosah
přímého slunečního svitu a v dobře větrané místnosti.
• Nevkládejte do chladničky horké potraviny. Zvýšila by se vnitřní
teplota a kompresor by běžel bez přestávek.
• Nehromaďte potraviny, aby se zajistila dostatečná cirkulace vzruchu.
• Pokud je ve spotřebiči námraza, proveďte odmrazení (viz
ODMRAZENÍ), aby se zajistil správný přenos chladu.
• Pokud dojde k výpadku elektrického proudu, nechte dveře
chladničky zavřené.
• Otevírejte dveře spotřebiče co nejméně.
• Nenastavujte termostat spotřebiče na příliš nízkou teplotu.
• Odstraňujte prach, který se hromadí na zadní straně spotřebiče
(viz ČIŠTĚNÍ).
POTLAČENÍ HLUKU
Za provozu chladnička vydává normální zvuky, jako jsou:
• BZUČENÍ,běží kompresor.
• ŠELEST a SYČENÍ,chladivo protéká potrubím.
• TIKÁNÍ, a KLIKNUTÍ,vypnutí kompresoru.
Drobná opatření pro snížení hluku způsobeného vibracemi:
• Nádoby se nesmí dotýkat: Zabraňte dotyku nádob a skleněných dílů.
• Zásuvky, police a nádoby vibrují: Zkontrolujte řádnou instalaci
příslušenství uvnitř spotřebiče.
POZNÁMKA:
Plynné chladivo vydává zvuk, i když je kompresor vypnutý;
nejedná se o poruchu, ale normální stav.
Pokud uslyšíte uvnitř spotřebiče kliknutí, je to normální stav
způsobený roztahováním různých materiálů.
Osvětlení
LED osvětlení
Spotřebič je vybaven LED osvětlením V případě potřeby výměny,
požádejte o pomoc servisní středisko.
Ve srovnání s tradičními žárovkami vydrží světelné zdroje LED déle a
jsou šetrnější k životnímu prostředí.
Čištění
OTOČENÍ DVEŘÍ
Dveře spotřebiče lze obrátit tak, aby se podle potřeby otevíraly na pravou
nebo levou stranu.
POZNÁMKA:
• Otočení dveří musí provést vyškolený opravář.
• Otočení dveří není kryto zárukou.
POZNÁMKA:
• Před jakoukoliv manipulací, odpojte spotřebič od napájení
elektrickým proudem.
Zabráníte tak riziku úrazu elektrickým proudem.
• Na vnější nebo vnitřní povrch chladničky nestříkejte vodu. Mohlo
by to způsobit korozi a poškození izolace elektrického systému.
CZ 96
OTOČENÍ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ
Šroubovákem odstraňte
horní desku a závěs.
Odstraňte horní dveře.
Odstraňte prostřední závěs a
připojovací kolík pod ním.
Odstraňte spodní závěs a plastové
vložky a vložte je na druhou stranu.
Použijte závěs a kryt na druhé straně
a upevněte vlevo dole.
Smontujte dveře a závěsy postupně
od spodní strany nahoru od 1 do 4.
Odstraňte dolní dveře.
7
637 mm
35
637mm
35
CZ 97
1854
1850
1848 mm
1067 mm
60
1771
1769 mm
60
988mm
1775
49
49
ROZMĚRY SPOTŘEBIČE A SKŘÍNĚ PRO VESTAVĚNÍ
INSTALACE SPOTŘEBIČE DO SKŘÍNĚ
Vložte spotřebič do skříně tak, aby závěsy dveří spotřebiče
byly na druhé straně, než jsou závěsy dveří skříně. Mezera
mezi skříní a spotřebičem musí být 3 až 5 mm.
Zkontrolujte zarovnání dveří spotřebiče a skříně a
poté přišroubujte horní část spotřebiče ke skříni.
1
2
Přišroubujte spodní část spotřebiče.
Umístěte těsnění spotřebiče, v případě potřeby
uřízněte přečnívající část. Na spodní část
nasaďte plastové kryty.
3
4
Pomocí křížového šroubováku uvolněte spojovací
kolík pod pravým prostředním závěsem a
přišroubujte k pravé stěně skříně.
5
CZ 98
PŘIPEVNĚNÍ PANELŮ
SKŘÍNĚ KE DVEŘÍM
SPOTŘEBIČE
Spotřebič je vybaven úchyty pro spárování dveří spotřebiče s panely
skříně (kolejničky).
Upevněte kolejničku na vnitřní stranu panelu skříně v požadované výšce
a asi 20 mm od vnějšího okraje dveří.
OPATŘENÍ PRO SPRÁVNOU
FUNKCI
Po vestavění spotřebiče přisuňte zadní stranu skříně do kontaktu se zdí.
Zabráníte tak přístupu k prostoru kompresoru.
Aby spotřebič řádně fungoval, musí být zajištěna dostatečná cirkulace
vzduchu pro chlazení kondenzátoru umístěného v zadní části spotřebiče.
Proto musí být skříň vybavena odvodem vzduchu na zadní straně, jehož
horní otvor nesmí být ničím blokován a otvorem pro nasávání vzduchu,
který bude zakryt mřížkou.
Rozměry výřezů pro jednotku.
20
Otevřete dveře skříně a ledničky. Umístěte vestavěný zavaděč do
kolejničky a upevněte na dveře ledničky.
Označte body pro šrouby a vyvrtejte otvory vrtákem o průměru 2,5 mm.
Volný prostor mezi jednotkou a stropem.
Připevněte dveře spotřebiče k panelu skříně a použijte při tom zavaděče
pro určení polohy.
PŘERUŠENÍ POUŽÍVÁNÍ
Pokud nebude spotřebič delší dobu používán:
1) Vypněte spotřebič (viz Provoz).
2) Vytáhněte kabel napájení ze zásuvky nebo vyjměte pojistku.
3) Vyčistěte spotřebič.
4) Nechte dveře spotřebiče otevřené.
CZ 99
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
PROBLÉM
Nerozsvítí se světlo
uvnitř spotřebiče.
PŘÍČINA
• Není napájení elektrickým proudem.
• Zablokovaný spínač dveří.
Chladnička a mraznička dostatečně
nechladí.
• Dveře nejsou zavřeny.
• Dveře jsou často otevírány.
• Chybné nastavení teploty.
• Chladnička a mraznička jsou přeplněné.
• Okolní teplota je příliš nízká.
• Není napájení elektrickým proudem.
NÁPRAVA
• Kabel napájení je nesprávně připojen.
• Zkontrolujte, zda je spotřebič vypnutý.
(viz Nastavení teploty).
• Zkontrolujte, že v domě funguje elektrický proud.
• Zkontrolujte, zda funguje.
• Zkontrolujte, že jsou dveře zavřené a těsnění
těsní.
• Po určitou dobu se vyhněte zbytečnému otevírání
dveří.
• Zkontrolujte nastavení teploty, a pokud je to možné,
nastavte nižší teplotu (viz Nastavení teploty).
• Vyčkejte, až se teplota v chladničce nebo
mrazničce stabilizuje.
• Zkontrolujte, že okolní teplota odpovídá technickým
údajům uvedeným na typovém štítku (viz Instalace).
• Kabel napájení je nesprávně připojen.
• Zkontrolujte, zda je spotřebič vypnutý (viz
Nastavení teploty).
• Zajistěte, aby v domě fungoval elektrický proud.
Potraviny v chladničce zmrznou.
• Chybné nastavení teploty.
• Zkontrolujte nastavení teploty (viz Nastavení
teploty) a, pokud je to možné, snižte nastavenou
teplotu.
• Potraviny se dotýkají zadní stěny.
• Umístěte potraviny tak, aby se nedotýkaly zadní
stěny ledničky.
• Mražení příliš velkého množství potravin způsobí • Nepřekračujte maximální množství potravin pro
snížení teploty v chladničce.
zmrazení (viz Zmrazení).
Ve spodní části chladničky
je vlhko nebo kapky.
• Vypouštěcí trubice je ucpaná.
• Vyčistěte vypouštěcí trubici dlouhým tenkým
předmětem a nechte vodu odtéci.
Kapky vody na zadní stěně
ledničky.
• Normální funkce chladničky.
• Nejedná se o poruchu (viz Odmrazování).
Voda v přihrádce na zeleninu.
• Nedostatečná cirkulace vzduchu.
• Zkontrolujte, že je zelenina uložena tak, aby
nebránila cirkulaci vzduchu.
• Zabalte ovoce a zeleninu do platové fólie, pytle
nebo je vložte do plastové krabice.
• Příliš vlhká zelenina a ovoce.
Motor běží nepřetržitě.
Zmražené potraviny rozmrzávají.
WI-FI opakovaně 3 s svítí a 1 s nesvítí.
• Dveře nejsou zavřeny.
• Dveře jsou často otevírány.
• Okolní teplota je příliš vysoká.
• Zkontrolujte, že jsou dveře zavřené a těsnění řádně
těsní.
• Po určitou dobu neotevírejte dveře.
• Zkontrolujte, že okolní teplota odpovídá technickým
údajům uvedeným na typovém štítku (viz Instalace).
• Nastavte na displeji/termostatu vyšší teplotu.
• Námraza vyšší než 3 mm.
• Odmrazte jednotku (viz Odmrazování).
• Rozsah venkovních teplot je pod klimatickou
třídou spotřebiče.
Kompresor se zapíná jen zřídka.
• Přesuňte jednotku do teplejšího prostředí nebo
vytopte místnost.
• Dveře mrazáku nejsou zavřené.
• Zkontrolujte, že jsou dveře zavřené a těsnění řádně
těsní.
• Vypnutý směrovač.
• Špatné spojení.
• Zapněte směrovač.
• Resetujte jednotku (viz WI-FI)
POKUD JSTE PROBLÉM NEODSTRANILI, KONTAKTUJTE SERVISNÍ STŘEDISKO. INFORMUJTE JE O TYPU PORUCHY A SDĚLTE JIM
INFORMACE ZE ŠTÍTKU, KTERÝ JE UMÍSTĚN UVNITŘ CHLADNIČKY.
• Číslo modelu zařízení
• Číslo série.
CZ 100
СЪДЪРЖАНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ИНСТАЛИРАНЕ
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
СЪХРАНЕНИЕ
ЗАМРАЗЯВАНЕ
РАЗМРАЗЯВАНЕ
ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖИ
ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ
ШУМОВЕ
ОБРЪЩАНЕ НА ВРАТАТА
РАЗМЕРИ НА УРЕДА И ВГРАЖДАНЕ
МОНТИРАНЕ НА УРЕДА В КОЛОНА
МОНТИРАНЕ НА МЕБЕЛНАТА ВРАТА КЪМ ВРАТА НА
ХЛАДИЛНИКА
ПРАВИЛА ЗА ПРАВИЛНА РАБОТА
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
БГ 101
Благодарим ви за закупуването на този продукт.
Преди да използвате вашия хладилник, моля прочетете внимателно това ръководство, за да се възползвате максимално от
възможностите на уреда. Съхранявайте цялата документация за по-нататъшна употреба или за други собственици. Този продукт е
предназначен единствено за домашна употреба или подобни приложения, като например:
- Кухненската зона за персонала в магазин, офиси и други работни помещения
- Във ферми, за клиенти на хотели, мотели и други подобни
Този уред трябва да се използва само за съхраняване на хранителни продукти. Всякаква друга употреба се счита за опасна и
производителят не носи отговорност за възникнали проблеми. Препоръчително е да се запознаете с гаранционните условия.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Хладилникът съдържа охлаждащ агент (R600a: изобутан) и изолационен агент (циклопентан),
щадящи околната среда.Тези газове обаче са запалими.
Препоръчваме ви да следвате следните разпоредби, за да се избегнат ситуации, опасни за вас:
• Преди извършването на технически дейности, извадете захранващия кабел от електрическия контакт.
• Хладилната система разположен зад и в хладилника съдържа хладилен агент. Не нарушавайте
целостта на системата
• Ако в хладилната система се забележи теч, не докосвайте контакта и не използвайте открит огън.
Проветрете помещението и се вържете със сервизната служба.
• Не използвайте остри предмети за отстраняване на лед или скреж. Може да повредите охладителната система и да причините пожар или да нараните очите си.
• Не инсталирайте хладилника във влажни, прашни или мазни помещения. Не изплагайте на пряка слънчева светлина или дъжд.
• Не инсталирайте устройството в близост до нагреватели или лесно запалими материали.
• Не използвайте удължители или разклонители.
• Не докосвайте щепсела с мокри ръце и издърпвайте захранващия кабел само за щепсела.
• Внимавайте да не повредите захранващия кабел. Това може да причини токов удар или пожар.
• Пазете щепсела на захранващия кабел чист. Замърсяанията може да са предпоставка за пожар.
• Не използвайте механични устройства и други предмети за да ускорите размразяването.
• Абсолютно се забранява използването на открит пламък или електрически уреди, като
нагреватели, пароструйки, свещи и др. за да се ускори фазата на размразяването.
• Не използвайте и не съхранявайте запалителни спрейове, като спрей с боя, в близост до
хладилника. Това може да причиниe експлозия.
• Не използвайте електрически уреди в отделението за съхранение на храна, освен ако те не
са от вид препоръчан от производителя
• Не поставяйте и не съхранявайте лесно запалими и силно летливи материали като етер, бензин, пропан
бутан, аерозолни спрейове, лепила, чист алкохол и т.н. Тези материали могат да предизвикат експлозия.
• Да не се съхраняват лекарства или изследователски материали в хладилника. Когато се изисква
съхранявания материал да е при строго контролирана температура, неговите свойства може
да се променят и той да предизвика непредвидена реакция.
• Не закривайте вентилационните отвори в корпуса на уреда или на мястото за вграждане
• Не поставяйте никави предмети и/или контейнери с течност на горната част на уреда
• Не се опитвайте да ремонтирате уреда сами. Всички ремонтни дейности трябва да се извършат
от квалифициране техник.
• Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години и по-горе, и от лица с намалени
физически, сетивни или умствени способности, или с липса на опит и знания, при условие че те
са наблюдавани или инструктирани за това как да използвате уреда по безопасен начин и да
разберат опасностите, свързани с това.
Децата не трябва да си играят с уреда. Почистване и поддръжка не трябва да се прави от
децата без надзор.
Завъртайки на копчето докрай обратно на часовниковата стрелка, ще се чуе щракване, което
съответства на изключването на продукта.
Когато уредът се инсталира, електрическия кабел и щепсела трябва да са леснодостъпни.
Контакта трябва да е съвместим с щепсела на уреда. В противен случай той трябва да се замени
от оторизиран техник; не използвайте удължители и / или разклонители
Не докосвайте вътрешните части или замразени храни с влажни или мокри ръце, тъй като може
да причини изгаряния.
БГ 102
Изхвърляне на стар уред
Като гарантирате, че този продукт е изхвърлен правилно, вие ще
помогнете за предотвратяване на възможните негативни
последствия за околната среда и човешкото здраве, които в
противен случай могат да възникнат в резултат на неправилното
изхвърляне на този продукт при достигане на края на жизнения му
цикъл.
С правилното изхвърляне на уреда, е възможно да се възстановят
ценни суровини!
Този уред е маркиран, в съответствие с Европейската Директива
2012/19 / ЕС за отпадъците от електрическо и електронно
оборудване (WEEE). Символът върху продукта показва, че този уред
не може да се третира като домакинските отпадъци; той трябва,
вместо това, се достави в най-близкия пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване.
Изхвърлянето трябва да се осъществява, съобразно регламентите
за опазване на околната среда, които са в сила за изхвърляне на
отпадъци.
За по-подробна информация за третирането, възстановяването и
рециклирането на този продукт, свържете се с компетентните
държавни органи, службата за изхвърляне на отпадъци, или
магазина, откъдето сте закупили продукта.
Отрежете и утилизирайте захранващия кабел.
Разположете уреда така, че да не нараните охладителната система,
защото тя съдържа хладилен агент.
За рециклиране на опаковъчния материал следвайте местните
разпоредби
WEEE съдържа както замърсяващи вещества (което може да доведе
до отрицателни последици за околната среда) така и основни
компоненти (които могат да бъдат използвани повторно). Важно е да
се имате WEEE предписания за специална обработка, за да се
отстранят и да се утилизират правилно всички замърсители, както и
за възстановяване и рециклиране на всички материали.
Физическите лица могат да следват няколко основни правила за да
не сатне уредът причина за екологичен проблем:
- уредът не трябва да се рециклира с обикновенните битови
отпадъци
- уредът трябва да се прдаде за рециклиране в съответното депо за
рециклиране електрическо и електронно оборудване
- когато закупувате нов уред със сходни параметри, старият трябва
да бъде взет от продавача.
• Контактът е правилно заземен.
• Контатктът може да издържи максималната мощност на уреда
както е указано на табелката му
• Захранващото напрежение е в границите посочени на табелката
на хладилника
• Кабелът не трябва да бъде прегъван или прещипван
• Проверявайте редовно кабела за неизправности и при нужда
от замяна се обърнете към специалист.
• Производителят не носи отговорност за повреди или травми, ако
тези изисквания не са спазени.
Включване на уреда
Премахнете всички опаковки на уреда във и извън него. Почистете
вътрешността с вода и хлебна сода или неутрален сапун.
След включването, дайте време (2-3 часа) на урдеа да темперира
хладилната и фризерната сич аст преди да поставите пресни или
замразени продукти в него.
Ако кабела се извади от контакта, изчакайте поне 5 мин, преди
отново да включите уреда.
Хладилника е готов за употреба.
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Включване/Изключване (без диплей)
• Термостата за контрол на уреда се намира във вътрешността на
фладилното отделение (Фиг. 1).
Завъртете термостата на позиция различна от "0". Лампичката
светва, когато вратата на хладилника е отворена. При завъртане в
позиция "0", уредът е напълно изключен.
Фиг. 1
Регулиране на температурата (без дисплей)
Съответствие
Това оборудване т.е. детайлите предназначени да влизат в контакт с
хранителни продукти, е в съответствие с изискванията на ЕС Наредба
№ CE 1935/2004. Уреда отговаря Европейската Директива 2004/1 08 /
ЕО, 2006 / 95EC и последващи изменения.
Инсталиране
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
• Не инсталирайте уреда във влажно или мокро помещение, тъй като
може да нарушите изолацията и да се стигне до утечка. Освет това
на външната повърхност може да се образува кондензат.
• Не поставяйте уреда на места близки до източник на топлина или
изожени на пряка слънчева топлина
Уредът трябва да функционира в следните температурни
диапазони както е указано от класа:
+10 +32°C за климатичен клас SN
+16 +32°C за климатичен клас N
+16 +38°C за климатичен клас ST
+16 +43°C за климатичен клас T
(Вижте табелката на изделието)
• Не поставяйте никависъдове с течност на горната част на уреда
• Изчакайте поне 3 часа окончателното преместване на уреда
преди да го включите
5
Фиг.2
• Температурата на двете отделения се регулира със завъртане на
въртящ термостат (Фиг. 2).
Изберете желаната позиция:
• За по-студена температура в хладилника и фризера, завъртете
към 5.
• За по-малко студениена в хладилника и фризера, завъртете
термостата към 0.
Вентилатор на хладилното
отделение (ако има)
Вентилатора по презумция е изключен
За да го активирате, натиснете бутона (Фиг 3).
За оптимизиране на потреблението на енергия, е препоръчително
да включите вентилатора само когато температурата на въздуха е
над 28 до 30 ° C.
Електрическо свързване
След поставяне на уреда на предвиденото за него място, го
оставете поне за 2-3 часа преди да го включите в контакта. Преди
да извършите това се уверете:
Фиг. 3
БГ 103
СЪХРАНЕНИЕ
• За да се поддържат най-добрите вкусови качества и свежеста
на храните, препоръчваме да се съобразите с тяхното
разположение, както е показано по-долу на фиг 6. Може да ги
поставите в отделни кутии или да ги увиете с фолио, за да не се
получи смесване на ароматите.
Хладилна зона
Плодове / Зеленчуци
•За да се намали загубата на влага в плодовете и зеленчуците, те
трябва да бъдат оаковани в торбички или PVC фолио и трябва да
бъдат поставени в отделението за плодове и зеленчуци, за да се
избегне бързото им разваляне
Фиг.6
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако често се отваря вратат на хладилника или се
поставят по-големи количества храна, е нормално
индикатора да не покаже ОК. Изчакайте поне 10 часа,
преди да увеличите настройката
FRIDGE ZONE
Фризерна зона
Използвайте показаната по-долу таблица за отделенията
Замразяванеможе да се извършва само в отделенията
Фиг. 4
2-3
МЕСЕЦА
(не при всички модели)
Зоната показана долу се препоръчва за риба, месо, птици и др. Не
се препоръчва съхранението на плодове и зеленчуци за да не
замръзнат
4-6
МЕСЕЦА
Хладилна фреш зона
6-8
МЕСЕЦА
10 - 12
МЕСЕЦА
Уреди за вграждане
ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ
Поставте храната на рафтовете така, че въздухът да циркулира
между нея и да може бързо да я охлади.
Индикатор на температурата в най-студената
зона (не за всички модели)
• Избягвайте контакт между храната и далечния край на хладилната
камера
Някои модели са снабдени с индикатор за температурата в найстуденото отделение на хладилната зона, за да може да бъде
контролирана средната температура.
Този символ показва най-студената зона на хладилника (фиг. 5).
• Не поставяйте горещи продукти,тъй като те може да развалят
тези които са в камерата и да увеличат потреблението на енергия.
• Махайте опаковките на храните преди съхранението
• Не поставяйте в съдове или кутии, ако не са добре измити
•Не закривайте с продукти вентилационните отвори
• Не покривайте стъклената полица на отделението за зеленчуци
за да не нарушите правилната циркулация на въздуха
• Да не се съхраняват бутилки във фризера, защото при замразяването
те могат да се пръснат
Фиг. 5
Уверете се че на индикатора на температурата се вижда ясно
думата ОК (фиг.6) Ако тази дума не се появи, значи температурата е
твърде висока. Регулирайте температурата и изчакайте 10 часа.
Проверете индикатора и при необходимост, направте нова
настройка.
• В случай на продължително прекъсване на ел. захранването, дръжте
врататите затворени възможно най-дълго
•Монтирането на уреда на горещо и влажно място, с често отваряне на
врати и съхранение на големи количества зеленчуци може да доведе
до образуването на конденз и влияе на работата на самото устройство.
• За да се предотврати прекомерната консумация на енергия, не се
препоръчва честото или продължително отваряне на вратите
БГ 104
ЗАМРАЗЯВАНЕ
• Храната трябва да бъде свежа
• Замразявайте малки количества храна, за да се замрази бързо
Не превишавайте максималното количество посочено на етикета
• По време на замразяването не отваряйте вратата на хладилника
5
• Храните трябва да са запечатани, херметично
• Поставяйте новите храни отделно от вече замразените
• Описвайте съдържанието на замразените продукти
Фиг.7
• Веднъж размразени, консумирайте храните веднага, а не ги
замразяайте отново
РАЗМРАЗЯВАНЕ
ЗАБЕЛЕЖКА:
•ЗА УРЕД БЕЗ ДИСПЛЕЙ
Обикновенно не се налага да въртите термостата на
хладилника. Само в случай че продуктите в хладилното
отделение са се охладили твърде много, може да завъртите в
посока към 0 ( фиг. 7)
След края на замразяването завъртете термостата в
обичайното му положение
Размразяване на хладилното отделение
По време на нормално функциониране, хладилника се размразява
автоматично. Не е необходимо да подсушавате капки назадната
част на отделението или да почиствате скреж (в зависимост от
функционирането)
Водата се насочва към задната част на уреда и изтича през отвора
там, след което топлината от компресора я изпарява.
• Поддържайте отвора за оттичане (фиг. 8) чист, за да може
водата бепроблемно да изтича от там
На таблиците е указано максималното количество продукти
които може да замразите (виж фиг.8)
В този продукт, размразяването на хладилното отделение
се извършва автоматично
(фиг.8)
Наличието на малки количества вода или скреж на задната
част на хладилното отделение е нормално.
Уверете се че канала за отвеждане на вода винаги е чист и
не поставяйте храни така, че да се докосват до стените или
задната част на уреда
Препоръчваме да размразите фризерното отделение,
когато слоя лед е по дебел от 3 мм
N.B.На това място ще намерите табелка: тя включва всички данни, които трябва да бъдат казни на сервизния техник в случай
на повреда.
Важно: Ако околната температура е много висока, уреда ще работи без да спира и ще се оразува голямо количество
лед. В този случай завъртете термостата към по-топло (1-2)
Фиг. 8
БГ 105
Размразяване на фризерното отделение
(За продукти без NO-FROST технология)
Когато слоят лед във фризерното отделение надвиши 3
ммдебелина, се препоръчва размразяването му, защото се
увеличава потреблението на ел. енергия
1) Завъртете копчето в позиция "0" (Фиг .9)
ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ
5
Фиг. 9
2) Изключете захранващия кабел
3) Извадете замразената храна и я поставете а студено
място.
4) Оставете вратата на фризера отворена
5) Размразената вода се събира на дъното на уреда
6) Подсушете фризера
7) Включете захранването и изберете заланата стойност
8) Изчакайте известно време, преди отново да поставите
продуктите
ВНИМАНИЕ:
Абсолютно се забранява използването открит пламък или
нагревателни уреди (печки, парочистачки и др) за по-бързото
размразяане на уреда.
Не стържете с нож или друг остър предмет образували я се
лед. Така може да повредите тръбите с хладилен агент и да
предизвикате пожар или да увредите очите си!
Размразяване на фризерното отделение
(NO-FROST продукти)
Размразяването е вавтоматично
Почистване и поддръжка
Осветление
LED осветление
За пеодукти оборудвани с LED осветление, моля свържете се със
сервизната служба за замяна
В сравнение с традиционните електрически крушки, светодиодите
издържат по-дълго и са екологично чисти.
Почистване
ЗАБЕЛЕЖКА:
ВАЖНО:
За да предотвратите напукване на вътрешните повърхности и
пластмасови части, следвайте тези съвети:
• Избършете всички разлети мазнини от пластамасовите части
• Вътрешните части, уплътненията и външните повърхности, могат да
се почистват с кърпа с топла вода и сода за хляб или неутрален
сапун. Не използвайте разтворители, амоняк, белина или абразиви.
• Махнете аксесоарите, например, рафтовете от хладилника и от
вратата. Измийте с топла сапунена вода. Изплакнете и подсушете.
• На задната част на уреда обикновенно се натрупва прах, който може
да бъде изчистен с прахосмукачка, при изключен от контакта
хладилник. Тов е добре за повишаване на енергийната ефективност.
• Преди всяко действие, извадете щепсела от контакта за да
се предотврати опасността от токов удар
• Не изливайте вода директно от външната или вътрешната
страна на самия хладилник. Това може да доведе до
окисление и увреждане на електрическата изолация.
За да икономисате енергия, ви препоръчваме:
• Инсталирайте уреда далеч от източници на топлина, без пряка
слъчнева светлина и в добре проветриво помещение.
• Избягвайте да слагате топла храна в хладилника. Това ще повиши
вътрешната температура и ще доведе до непрекъсната работа на
компресора
• Не натрупвайте много храна, за да осигурите добра циркулация на въздуха
• Размразяване на уреда в случай, че има лед (виж РАЗМРАЗЯВАНЕ)
за да гарантирате добрия пренос на суденина
• В случай на прекъсване на ел. енергията препоръчваме да
не отваряте вратата на хладилника.
• Дръжте вратата отворена за максимално кратко време
• Не завъртайте термостата към прекалено студено.
• Премахвайте праха събран на гърба на уреда (виж ПОЧИСТВАНЕ)
ШУМОВЕ
По време на своята работа, в хладилника има някои абсолютно
нормални шумове, като например:
• БРЪМЧЕНЕ - компресора работи
• ШУМОЛЕНЕ , СЪСКАНЕ - хладилния агент се придвижва в
тръбите
• РАЗТРИСАНИЯ и ЦЪКАНИЯ - при изключване на компресора
Може да се вземат малки мерки за намаляване ан вибвациите
• Съдове се докосват един до друг: Избягвайте контакта на
отделните съдове
• Чекмеджета, рафтове, кошчета вибрират: Проверете дали са
правилно монтирани аксесоарите
ЗАБЕЛЕЖКА:
Хладилния агент произвежда шум, дори когато компресора е
изключен; това не е дефект и е нормално.
Ако чуете цъкащ звук в хладилника, това може би се дължи на
разшираване на различни материали и е нормално
ОБРЪЩАНЕ НА ВРАТАТА
Вратата на уреда може да се монтира така че да се отваря на ляво
или на дясно според Вашите предпочитания
ЗАБЕЛЕЖКА
• Обръщането на вратата, трябва да се извърши от квалифициран
специалист
• Обръщане на вратите не се покрива от гаранцията.
БГ 106
ОБРЪЩАНЕ ОТВАРЯНЕТО НА ВРАТИТЕ
Махнете горната планка и
пантата с отвертка
Махнете горната врата
Премахване на средната панта
и свързващ щифт отдолу.
Свалете
дясната
долна
панта и левите запушващи
тапи и им разменете местата
Поставете пантата и капачките
долу в ляво
Сглобете пантите и вратите, като
следвате стъпки от 1 до 4
Махнете долната врата
7
1848mm
60
637mm
m
m
35
3
5
БГ 107
1850
1067mm
1771
70 36 6
1769mm
m
m
1775
1854
8
8
9 49
49
РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА И НИШАТА ЗА ВГРАЖДАНЕ
ИНСТАЛИРАНЕ НА УРЕДА В КОЛОНА
Вкарайте уреда в колоната, поставете го на
противополжната част на пантите и се убедете
че има разстояние поне 3-5 мм
Напаснете вратата на уреда към мебелната
врата и завийте горната част на уреда
1
2
Завийте долната част на уреда
Поставете уплътнениетои на уреда, като
отрежете излишната част ако е необходимо.
Поставете долу пластамсовите капачки
3
4
Използвайте кръстата отвертка, за да да
разхлабите свързващия винт под средната
дясна панта и да регулирате винта на дясната
врата на шкафа
5
БГ 108
СВЪРЗВАНЕ НА ВРАТАТА НА ВГРАДЕНИЯ
УРЕД С МЕБЕЛНАТА ВРАТА
Уредът е оборудван с устройство за закрепване на мебелната
врата към вратата на хладилника
Закрепете планката на вътрешната част на мебелната врата на
желаната височина и на около 20 мм от външния ръб.
ПРАВИЛА ЗА ПРАВИЛНА РАБОТА
След като уреда е вграден, опрете задната стена на мебелния шкаф
плътно в стената, така че да се предотврати достъпа до отделението с
компресора
За да функционира правилно уреда, е от съществено значение, да се
даде възможност на адекватна циркулация на въздуха, за да се
охлади кондензатора намиращ се в задната част
Затова колонта трябва да е оборудвана с вентилационни отвори
в задната си част, които не трябва да бъдат блокирани и с
преден отвор, на който се поставя вентилационната решетка
Размери на вентилационните отвори
20
Отворете вратите на хладилника и на шкафа и ги поставете
планката на вратата в тази на мебелната част.
Маркитайте местата на отворите и разпробийте със свредло 2,5
мм
Разстояние между модула и тавана
Завийте планката на вратата и поставете в планката на мебелната
врата за да могат да се плъзгат една към друга
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА
Ако уреда няма да бъде използван дълго време:
1) Изключете уреда ( виж ЕКСПЛОАТАЦИЯ)
2) Изключете щепсела от контакта
3) Почистете уреда
4) Оставете вратите отворени
БГ 109
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ПРОБЛЕМ
Не се включва вътрешното осветление
на уреда
ПРИЧИНА
• Няма захранване
• Блокирал е ключа на вратата
Хладилника и фризера не
произвеждат достатъчно студенина
• Вратите не са затворени
• Вратите се отварят често
• Погрешно настройка на температурата.
• Хладилника и фризера са били много
напълнени
• Външната температура е твърде ниска
• Няма ел. захранване
ОТСТРАНЯВАНЕ
• Не е включен захранващия кабел
• Вижте дали не е изключен уреда
(проверете положението на термостата)
• Уверете се че в жилището има ток
• Убедте се че ключа е активен
• Уверете се че вратите и уплътненията се
затварят добре
• Избягвайте да отваряте вратите за дълъг
период от време
• Проверете настройката за температура и
ако е възможно увеличете степента на
подаване на студенина
• Изчакайте за стабилизиране температурата
на хладилника и фризера
• Уверете се, че температурата на околната
среда е в съответствие с това, което е
указано на (вижте Инсталиране).
• Захранващият кабел не е правилно включен.
• Проверете дали уредът е изключен
(проверете положението на термостата)
• Уверете се че в жилището има ток
Храната в хладилника замръзва.
• Погрешна настройка на температурата.
• Проверете настройката за температура ако е
възможно увеличете степента на подаване на
студенина
• Храната е допряна до задната стена
• Раздалечете храната от задната стена на
хладилника
• Да не се замразява по голямо количество
• Замразяването на твърде много пресни храни
храна от неоходимото
понижава температурата в хладилника
В дъното на хладилника има влага или
капчици вода
Дренажната тръба може да е запушена
• Почистете дренажната тръба, за да може
да изтича свободно водата
Наличие на влага или капки вода на
задната стена на хладилника
• Това е нормално за хладилника
• Това не е дефект (виж РАЗМРАЗЯВАНЕ)
Наличие на вода в чекмеджето за зеленчуци. • Лиопса на циркулация на въздух
• Плодове и зеленчуци с прекалено
много влага.
Моторът работи без прекъсване
• Вратите не са затворени
• Вратите се отварят често
• Температура на околната среда е
много висока.
• Дебелината на леда е над 3 мм
Замразената храна започва да се
размразява
• Температурния диапазон на околната
среда е под климатичен клас на
продукта.
Компресорът работи рядко
• Вратат на фризерната част не е
затворена
WI-FI lсветлината мига 3 секвкл - 1 sec изкл • Рутера е изключен
• Няма връзка
• Уверете се че на стъклената полица не са
поставени продукти пречещи на циркулацията
• Изолирайте плодовете и зеленчуците, като ги
увиете във фолио или ги поставите в торбички
• Уверете се че вратите и уплътненията се
затварят добре
• Избягвайте да отваряте вратите за дълъг
период от време
• Уверете се, че температурата на околната
среда е в съответствие със спецификациите
на табелката (виж Инсталиране).
• Настройте на дисплея/термостата по0висока температура
• Размразете уреда
• Преместете уреда на по-топло или затолете
стаята
• Уверете се че вратите и уплътненията се
затварят добре
• Включете рутера
• Рестартирайте продукта (виж WI-FI)
Ако не сте решили проблема, моля свържете със сервизния център. Посочете вида на повредата и информацията, на
регистрационната табела на устройството на вътрешната част на хладилното отделение:
• Модела на уреда
• Серийния номер
БГ 110
CUPRINS
RO
MĂSURI PRIVIND SIGURANŢA.................................... 112--112
INSTALARE.................................................................... 113--113
FUNCŢIONARE............................................................... 113--113
CONSERVAREA ALIMENTELOR.................................. 114--114
CONGELARE.................................................................. 115--215
DECONGELARE............................................................. 115--115
ÎNTREŢINERE ŞI CURĂŢARE....................................... 116--116
REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE.................. 116--116
ZGOMOTE PRODUSE DE APARAT.............................. 116--116
MODIFICAREA SENSULUI DE DESCHIDERE A UŞII.. 116--117
DIMENSIUNI ALE PRODUSULUI ŞI ALE SPAŢIULUI
DE INCORPORARE........................................................ 117--118
INSTALAREA APARATULUI ÎN CORP DE MOBILIER
TIP COLOANĂ................................................................. 118--118
FIXAREA PANOURILOR DE MOBILIER PE UŞILE
APARATULUI ................................................................. 119--119
MĂSURI DE SIGURANŢĂ PENTRU O FUNCŢIONARE
CORECTĂ A APARATULUI............................................ 119--119
PERIOADE ÎNDELUNGATE DE NEUTILIZARE............. 119--119
PROBLEME ÎN FUNCŢIONARE...................................... 120--120
RO 111
Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui produs.
Înainte de a utiliza frigiderul, vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual de utilizare pentru o funcţionare cât mai bună a aparatului.
Păstraţi manualul de utilizare pentru referinţe ulterioare.
Acest produs este destinat numai pentru uz casnic sau pentru uz în medii similare, cum ar fi:
- Bucătăriile personalului din magazine, birouri sau alte medii de lucru
- Ferme, hoteluri şi moteluri de dimensiuni mici şi alte medii de tip rezidenţial
- Locaţii de tip „Bed & Breakfast”
- Servicii de catering şi utilizări similare
Acest aparat este destinat numai pentru depozitarea alimentelor, orice altă utilizare este considerată periculoasă şi producătorul nu îşi asumă
nicio responsabilitate pentru nerespectarea acestor recomandări.
MĂSURI PRIVIND SIGURANŢA
Frigiderul conţine agent de răcire (R600a: izobutan) şi gaz de izolare (ciclopentan) care nu sunt nocive
pentru mediu însă sunt inflamabile.
Vă recomandăm să respectaţi instrucţiunile de mai jos, pentru a evita situaţiile periculoase:
• Înainte de a realiza orice operaţiune, scoateţi ştecherul cablului de alimentare din priză.
• Sistemul de răcire amplasat în spatele frigiderului şi în interiorul acestuia conţine agent de răcire. De
aceea, vă recomandăm să evitaţi deteriorarea conductelor.
• În cazul în care se observă scurgeri ale sistemului de răcire, nu atingeţi priza la care este conectat
aparatul şi nu utilizaţi surse de foc deschis. Deschideţi fereastra şi aerisiţi încăperea. Luaţi legătura cu
un centru de service pentru repararea aparatului.
• Nu utilizaţi cuţite sau alte obiecte ascuţite pentru a îndepărta gheaţa care se formează în interiorul
aparatului. Dacă veţi utiliza astfel de obiecte, se poate deteriora circuitul de răcire şi există pericol de
incendiu sau de afectare a vederii.
• Nu amplasaţi aparatul în locaţii cu umezeală, ulei sau praf, nu îl expuneţi la acţiunea directă a
soarelui sau a apei.
• Nu amplasaţi aparatul în apropierea caloriferelor sau a materialelor inflamabile.
• Nu utilizaţi cabluri de prelungire sau adaptoare.
• Nu trageţi de cablul de alimentare şi nu îl îndoiţi excesiv, nu atingeţi ştecherul cu mâinile ude.
• Nu deterioraţi ştecherul şi/sau cablul de alimentare; pericol de electrocutare sau incendiu.
• Vă recomandăm să păstraţi ştecherul curat, depunerile de praf de pe acesta pot provoca incendii.
• Nu utilizaţi dispozitive mecanice sau alte echipamente pentru a accelera decongelarea aparatului.
• Nu utilizaţi flacără deschisă sau echipamente electrice, cum ar fi calorifere, aparate de curăţat cu abur,
lumânări, lămpi cu gaz sau alte obiecte similare pentru a accelera procesul de decongelare.
• Nu utilizaţi şi nu depozitaţi în interiorul aparatului tuburi cu spray, nici în apropierea acestuia, cum ar fi
spray-ul cu vopsea. Pericol de explozie sau incendiu.
• Nu utilizaţi aparate electrice în interiorul aparatului, decât dacă sunt recomandate de către producător.
• Nu introduceţi sau nu depozitaţi materiale inflamabile şi foarte volatile cum ar fi eter, petrol, GPL,
propan, tuburi cu spray, adezivi, alcool rafinat etc. Pericol de explozie!
• Nu depozitaţi medicamente sau teste de laborator în frigider. Dacă este depozitat un material care
necesită menţinerea unei temperaturi stricte, există riscul ca acesta să se deterioreze şi să apară
reacţii necontrolate.
• Nu blocaţi fantele de ventilaţie ale aparatului, fie că este instalat independent, fie că este incorporat.
• Nu reparaţi dumneavoastră aparatul. Orice reparaţie trebuie efectuată numai de către personalul
calificat de la centrele de service autorizate.
• Acest aparat nu este destinat a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu dizabilităţi fizice,
senzoriale sau mentale sau care nu cunosc modul de utilizare al acestuia, fără stricta supraveghere a
unui adult responsabil pentru siguranţa acestora.
Nu permiteţi copiilor să se joace în apropierea aparatului. Nu permiteţi copiilor să efectueze operaţiuni
de curăţare şi întreţinere a aparatului, fără supraveghere.
Dacă rotiţi butonul complet în sens invers acelor de ceasornic, se va auzi un clic ce confirmă faptul că
aparatul este oprit.
După instalarea aparatului, priza la care este conectat ştecherul cablului de alimentare trebuie să fie
uşor accesibilă.
Priza trebuie să fie compatibilă cu aparatul. În cazul în care este necesară înlocuirea prizei, luaţi
legătura cu un electrician autorizat; nu utilizaţi prelungitoare sau prize multiple pentru conectarea
aparatului.
Nu atingeţi interiorul aparatului sau alimentele congelate dacă aveţi mâinile ude, deoarece există
pericolul producerii de degerături.
RO 112
• După instalarea aparatului, priza şi cablul de alimentare trebuie
să fie uşor accesibile.
• Nu presaţi şi nu îndoiţi cablul de alimentare.
• Cablul de alimentare trebuie verificat periodic numai de către
tehnicieni autorizaţi.
• Producătorul nu îşi asumă nicio responsabilitate în cazul în
care aceste măsuri de siguranţă nu sunt respectate.
Reciclare
Conform prevederilor legislaţiei privind gestionarea deşeurilor, este
interzisă eliminarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice
(DEEE) alături de deşeurile municipale nesortate. Ele trebuie predate
la punctele municipale de colectare, societăţile autorizate de
colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziţionează
echipamente noi de acelaşi tip).
Autorităţile locale trebuie să asigure spaţiile necesare pentru
colectarea selectivă a deşeurilor precum şi funcţionalitatea acestora.
Contactaţi societatea de salubrizare sau compartimentul specializat
din cadrul primăriei pentru informaţii detaliate.
Deşeurile de echipamente electrice şi electronice pot fi predate şi
distribuitorilor, la achiziţionarea de echipamente noi de acelaşi tip
(schimb 1 la 1).
Predarea, de către utilizatori, a deşeurilor de echipamente electrice
şi electronice, la punctele de colectare municipale, societăţile
autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori ( în cazul în care se
achiziţionează echipamente noi de acelaşi tip) facilitează refolosirea,
reciclarea sau alte forme de valorificare a acestora.
Deşeurile de echipamente electrice şi electronice pot conţine
substanţe periculoase care pot avea un impact negativ asupra
mediului şi sanătăţii umane în cazul în care DEEE nu sunt colectate
selectiv şi gestionate conform prevederilor legale.
Punerea aparatului în funcţiune
Scoateţi toate materialele de ambalare de pe exteriorul şi din interiorul
aparatului şi curăţaţi interiorul aparatului cu o soluţie de apă şi bicarbonat
de sodiu sau un detergent neutru.
După instalare, aşteptaţi 2-3 ore pentru a lăsa aparatul să se stabilizeze
la temperatura normală de funcţionare înainte de a introduce alimentele.
Dacă deconectaţi cablul de alimentare, aşteptaţi cel puţin cinci minute
înainte de a repune aparatul în funcţiune. Apoi, aparatul este gata de
utilizare.
FUNCŢIONARE
Pornire/Oprire
(aparate fără afişaj)
• Termostatul care asigură controlul temperaturii este amplasat în
interiorul compartimentului de refrigerare (Fig. 1). Rotiţi butonul
termostatului dincolo de poziţia „0”. Lumina din interiorul frigiderului se
aprinde atunci când deschideţi uşa.
Dacă readuceţi termostatul în poziţia „0” se opreşte funcţionarea
aparatului.
Conformitate
Acest aparat, în ceea ce priveşte părţile care vin în contact cu
alimentele, este în conformitate cu cerinţele reglementării CE
1935/2004. Aparatul este în conformitate cu Directiva
europeană 2004/1 08/EC, 2006/95EC şi modificările ulterioare.
Fig. 1
Reglarea temperaturii (aparate fără afişaj)
INSTALARE
AVERTIZĂRI:
• Nu amplasaţi aparatul în locaţii umede sau cu umezeală, deoarece
se poate deteriora izolaţia acestuia şi există pericol de scurgeri.
De asemenea, în astfel de locaţii se poate acumula condens pe
exteriorul aparatului.
• Nu amplasaţi aparatul în aer liber sau în apropierea unor surse
de căldură sau în acţiunea directă a soarelui.
Aparatul funcţionează corespunzător în medii cu temperatura
cuprinsă între următoarele valori:
De la +100 la +320C pentru clasa climatică SN
De la +160 la +320C pentru clasa climatică N
De la +160 la +380C pentru clasa climatică ST
De la +160 la +430C pentru clasa climatică T
(Vezi plăcuţa cu date tehnice de pe aparat)
• Nu aşezaţi recipiente cu lichide pe aparat.
• Lăsaţi aparatul să stea cel puţin 3 ore după amplasare, înainte
de a îl pune în funcţiune.
Conexiunea electrică
După livrare, aşezaţi aparatul în poziţie verticală şi aşteptaţi cel puţin
2-3 ore înainte de a îl conecta la sursa de alimentare cu energie
electrică. Înainte de a introduce ştecherul în priză, verificaţi
următoarele:
• Dacă priza este prevăzută cu împământare, în conformitate cu
legislaţia în vigoare.
• Dacă priza suportă sarcina maximă a aparatului, aşa cum este
menţionat pe plăcuţa cu date tehnice a aparatului.
• Dacă tensiunea sursei de alimentare corespunde cu cea
menţionată pe plăcuţa cu date tehnice a aparatului.
• Dacă priza este compatibilă cu ştecherul aparatului. În caz contrar,
luaţi legătura cu un electrician calificat pentru a vă înlocui priza. Nu
utilizaţi cabluri de prelungire sau adaptoare.
5
Fig. 2
• Reglarea temperaturii pentru ambele compartimente se realizează prin
rotirea butonului termostat (Fig. 2)
Selectaţi poziţia dorită.
• Pentru temperaturi mai scăzute în frigider şi congelator, rotiţi
butonul către 5.
• Pentru temperaturi mai ridicate în frigider şi congelator, rotiţi
butonul către 0.
Ventilatorul compartimentului de refrigerare
(dacă există)
entilatorul este presetat pe poziţia OPRIT.
Pentru activarea acestuia, apăsaţi butonul (Fig. 3).
Pentru a optimiza consumul de energie, se recomandă pornirea
ventilatorului numai dacă temperatura ambientală depăşeşte 28-300C.
Fig. 3
RO 113
CONSERVAREA ALIMENTELOR
• Pentru a menţine aromele şi prospeţimea alimentelor, se recomandă
depozitarea acestora în compartimentul de refrigerare, aşa cum se poate
observa în Fig. 4 de mai jos. Alimentele trebuie învelite în folie de
aluminiu sau plastic sau trebuie aşezate în recipiente adecvate, pentru
a se evita întrepătrunderea mirosurilor.
Fructe/Legume
Zona de refrigerare
• Pentru a se diminua pierderea suculenţei fructelor şi legumelor,
acestea trebuie înfăşurate în materiale plastice, cum ar fi folie sau
pungi şi apoi aşezate în zona pentru fructe şi legume. În acest mod
se evită deteriorarea acestora.
Fig. 6
OBSERVAŢIE:
Dacă introduceţi în frigider o cantitate mare de alimente sau
dacă deschideţi frecvent uşa, este normal ca pe indicator să
nu apară cuvântul OK. Aşteptaţi cel puţin 10 ore înainte de a
regla butonul la o setare mai mare.
ZONA DE REFRIGERARE
Compartimentul de congelare
Utilizaţi tabelul de mai jos pentru compartimentele marcate cu
Procesul de congelare are loc numai în compartimentele marcate cu
simbolul
Fig. 4
2-3
LUNI
Zona alimente proaspete
(nu este disponibilă la toate modelele)
Zona prezentată mai jos este recomandată pentru carne, peşte, pasăre
etc.; nu depozitaţi fructe şi legume, deoarece există riscul să se
congeleze.
4-6
LUNI
6-8
LUNI
10 - 12
LUNI
Produse incorporabile
Sfaturi practice
Indicator pentru temperatură în zona cea mai rece
(numai la anumite modele)
Unele modele sunt echipate cu un indicator în compartimentul de
refrigerare în zona cea mai rece, pentru a putea controla temperatura
medie.
Acest simbol indică zona cea mai rece din frigider (Fig. 5)
Fig. 5
Verificaţi dacă pe indicatorul pentru temperatură este vizibil cuvântul OK
(Fig. 6).
Dacă nu apare cuvântul, înseamnă că temperatura este prea ridicată.
Reglaţi temperatura la o valoare mai scăzută şi aşteptaţi circa 10 ore.
Verificaţi din nou indicatorul, dacă este necesar, realizaţi un nou reglaj.
Aşezaţi alimentele pe rafturi cât mai uniform, pentru a permite aerului să
circule liber printre pachete şi să le răcească.
• Evitaţi ca pachetele să se atingă unele de altele şi ca acestea să atingă
peretele din spate din interiorul aparatului.
• Nu introduceţi alimente fierbinţi, deoarece acestea le pot deteriora pe
cele deja existente şi va creşte consumul de energie.
• Depozitaţi alimentele în recipiente adecvate şi spălaţi bine aceste
recipiente.
• Nu utilizaţi vase sau alte recipiente care nu sunt adecvate pentru
depozitarea alimentelor.
• Nu blocaţi fantele ventilatorului de răcire cu pachete cu alimente.
• Nu acoperiţi raftul din sticlă al sertarului pentru legume, pentru a nu
împiedica circulaţia aerului.
• Nu depozitaţi sticle în compartimentul de congelare, deoarece acestea
pot exploda dacă îngheaţă.
• În cazul întreruperii alimentării cu energie electrică, nu deschideţi uşa
aparatului pentru ca în interiorul acestuia să se menţină temperatura cât
mai mult posibil.
• Dacă aparatul este amplasat într-o locaţie cu temperatură ridicată şi
umezeală, dacă se deschide frecvent uşa şi dacă depozitaţi cantităţi mari
de legume, se va forma condens şi va fi afectată funcţionarea aparatului.
• Pentru a preveni consumul excesiv de energie, se recomandă să nu
lăsaţi uşa aparatului deschisă pentru prea mult timp.
RO 114
CONGELARE
• Alimentele trebuie să fie proaspete.
• Congelaţi cantităţi mici de alimente, pentru a se congela rapid.
Nu depăşiţi cantitatea maximă indicată pe plăcuţa cu date tehnice.
• În timpul congelării, nu deschideţi uşa congelatorului.
• Alimentele trebuie introduse în ambalaje etanşe.
• Separaţi alimentele care urmează a fi congelate de cele deja
congelate.
• Etichetaţi recipientele pentru a păstra o evidenţă a perioadelor de
depozitare.
• După decongelare, alimentele trebuie consumate şi nu se vor
recongela.
5
Fig. 7
DECONGELARE
OBSERVAŢIE:
PENTRU APARATELE FĂRĂ AFIŞAJ
În mod normal nu trebuie reglat termostatul. Numai în cazul în
care veţi găsi în frigider alimente răcite foarte puternic se
recomandă rotirea uşoară a butonului termostat către 0 (Fig. 7).
După ce se termină congelarea, readuceţi butonul în poziţia
normală.
Decongelarea compartimentului de refrigerare
În timpul funcţionării normale, compartimentul de refrigerare se decongelează
automat.
Nu este necesar să ştergeţi picăturile de apă de pe paretele din spate din
interiorul apratului sau să îndepărtaţi stratul de gheaţă (în funcţie de modul
de funcţionare).
Apa se va scurge printr-un orificiu de evacuare din partea din spate a
aparatului iar căldura generată de compresor va determina evaporarea
acesteia.
• Păstraţi tubul de scurgere (fig. 8) curat, pentru a permite evacuarea apei.
Pe plăcuţa cu date tehnice este indicată cantitatea maximă de alimente
care poate fi congelată (vezi Fig. 8)
Decongelarea compartimentului de refrigerare se realizează
automat la acest aparat.
(Figure 8)
În partea din spate a compartimentului de refrigerare se poate
observa o cantitate mică de gheaţă sau de picături de apă în timpul
funcţionării normale a aparatului.
Verificaţi ca orificiul pentru evacuarea apei să fie întotdeauna curat
şi alimentele să nu atingă peretele din spate sau pereţii laterali ai
compartimentului de refrigerare.
Vă recomandăm să realizaţi decongelarea compartimentului de
congelare în momentul în care grosimea stratului de gheaţă
depăşeşte 3 mm.
OBSERVAŢIE: Aici se află plăcuţa cu date tehnice a aparatului; aici sunt înscrise informaţii care trebuie comunicate centrului de service în
momentul în care apare o problemă în funcţionarea aparatului.
Important: în cazul în care temperatura ambientală este prea ridicată, este posibil ca aparatul să funcţioneze în continuu şi se
va forma mai multă gheaţă pe pereţii din inteirorul frigiderului. În astfel de situaţii, rotiţi butonul termostat către o
temperatură mai ridicată (1-2).
Fig. 8
RO 115
IMPORTANT:
Decongelarea compartimentului de congelare
(aparate independente fără sistemul NO FROST)
În momentul în care stratul de gheaţă din compartimentul de
congelare depăşeşte 3 mm, se recomandă realizarea decongelării,
deoarece va creşte consumul de energie.
1) Rotiţi butonul în poziţia „0” (Fig. 9)
REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE
5
Fig. 9
2) Deconectaţi ştecherul cablului de alimentare de la priză.
3) Scoateţi temporar alimentele congelate din congelator şi
depozitaţi-le într-un loc răcoros.
4) Lăsaţi uşa aparatului deschisă pentru a accelera decongelarea.
5) Colectaţi apa acumulată la baza aparatului.
6) Ştergeţi interiorul congelatorului.
7) Reconectaţi ştecherul cablului de alimentare la priză şi setaţi
butonul termostat în poziţia dorită.
8) Aşteptaţi puţin şi apoi introduceţi alimentele în compartimentul
de congelare.
AVERTIZARE:
Nu utilizaţi flacără deschisă sau aparate electrice, cum ar fi
calorifere, aparate de curăţare cu abur, lumânări, lămpi pe gaz
sau alte obiecte similare pentru a accelera decongelarea.
Nu utilizaţi cuţite sau obiecte ascuţite pentru a îndepărta stratul
de gheaţă. Astfel de obiecte pot deteriora circuitul agentului de
răcire iar scurgerile din acesta pot provoca incendii sau vă pot
afecta vederea.
Decongelarea compartimentului de congelare
(aparte NO FROST)
Decongelarea se realizează automat.
ÎNTREŢINERE ŞI CURĂŢARE
Iluminare
Bec LED
Dacă aparatul este prevăzut cu bec LED, pentru înlocuirea acestuia
vă rugăm să luaţi legătura cu un centru de service autorizat.
Spre deosebire de becurile tradiţionale, becurile LED au o durată de
utilizare mai îndelungată şi sunt ecologice.
Curăţare
OBSERVAŢIE:
Pentru a preveni fisurarea suprafeţelor din interiorul aparatului şi
a pieselor din plastic, vă recomandăm următoarele:
• Ştergeţi urmele de ulei de pe alimente, rămase pe suprafeţele din plastic.
• Părţile componente din interiorul aparatului, garnitura de etanşare şi
suprafeţele externe pot fi curăţate cu o lavetă impregnată într-o soluţie
de apă şi bicarbonat de sodiu sau un detergent neutru. Nu utilizaţi solvenţi,
amoniac, soluţii cu clor sau produse abrazive.
• Scoateţi accesoriile, de exemplu rafturile, din frigider şi de pe uşă.
Spălaţi-le cu apă caldă şi cu detergent de vase. Clătiţi bine şi ştergeţi.
• Pe partea exterioară din spatele aparatului se acumulează praf care
poate fi îndepărtat cu ajutorul unui aspirator. Înainte de a efectua această
operaţiune, scoateţi ştecherul cablului de alimentare din priză. Prin curăţarea
părţii din spate a frigiderului, eficienţa energetică a aparatului va fi mai mare.
• Înainte de efectuarea oricărei operaţiuni, scoateţi ştecherul
cablului de alimentare din priză pentru a preveni riscul de
electrocutare.
• Nu turnaţi apă pe exteriorul aparatului sau în interiorul
acestuia. Pericol de oxidare şi de deteriorare a izolaţiei
electrice.
Pentru reducerea consumului de energie, vă sugerăm să procedaţi
astfel:
• Instalaţi aparatul la distanţă faţă de surse de căldură şi nu îl expuneţi
la lumina directă a soarelui. Încăperea în care este amplasat aparatul
trebuie să fie bine ventilată.
• Nu introduceţi alimente fierbinţi în frigider pentru a nu creşte
temperatura din interiorul acestuia şi pentru a evita funcţionarea
continuă a compresorului.
• Nu introduceţi prea multe alimente în frigider, pentru a nu împiedica
libera circulaţie a aerului în interiorul acestuia.
• Decongelaţi aparatul în cazul în care se acumulează gheaţă
(vezi DECONGELARE), pentru a facilita transferul de frig.
• În cazul întreruperii alimentării cu energie electrică, se recomandă
să nu deschideţi uşa frigiderului.
• Deschideţi uşa aparatului şi lăsaţi uşa aparatului cât mai puţin posibil.
• Nu reglaţi termostatul la temperaturi prea scăzute.
• Îndepărtaţi praful depus pe partea din spate a aparatului
(vezi CURĂŢARE).
ZGOMOTE PRODUSE DE APARAT
În timpul funcţionării, aparatul produce anumite zgomote care sunt absolut
normale, cum ar fi:
• BÂZÂIT - funcţionează compresorul.
•GÂLGÂIT, FOŞNET ŞI SÂSÂIT- agentul de răcire curge prin ţevi.
•TICĂIT ŞI CLIC – se opreşte compresorul din funcţionare.Câteva măsuri
pentru a reduce zgomotul produs de vibraţii.
Small measures to r ed uce the vibration nois es:
• Aparatul nu este aşezat la nivel:: Reglaţi înălţimea picioarelor aparatului.
•Recipientele se ating unele de altele: Nu aşezaţi unele lângă altele
•Aparatul atinge ceva: Amplasaţi aparatul la distanţă faţă de mobilier sau
alte aparate electrocasnice.
• Rafturile, sertarele, coşurile vibrează: Verificaţi dacă accesoriile din
interiorul aparatului sunt corect instalate.
OBSERVAŢIE:
Agentul de răcire produce zgomot chiar şi atunci când compresorul
este oprit; acesta nu reprezintă o defecţiune, este un lucru normal.
Dacă se aud sunete asemănătoare unui clic în interiorul aparatului,
acestea se datorează expansiunii diverselor materiale.
MODIFICAREA SENSULUI DE DESCHIDERE A UŞII
Sensul de deschidere a uşii poate fi modificat, pentru a putea deschide
uşa de la stânga sau de la dreapta, în funcţie de necesităţi.
OBSERVAŢIE:
• Modificarea sensului de deschidere a uşii trebuie realizată de
personal calificat de la centrele de service autorizate.
• Modificarea sensului de deschidere a uşii nu este acoperită
de garanţie.
RO 116
MODIFICAREA SENSULUI DE DESCHIDERE A UŞILOR
Scoateţi plăcuţa de sus şi
balamaua cu ajutorul unei
şurubelniţe.
Scoateţi balamaua de la mijloc
şi bolţul de prindere al acesteia
de sub aceasta.
Scoateţi uşa de sus.
Scoateţi balamaua din partea din
dreapta jos şi capacele din plastic
şi fixaţi-le în partea opusă.
Utilizaţi balamaua din partea opusă
şi capacul şi fixaţi-le în partea din
stânga jos.
Scoateţi uşa de jos.
Montaţi la loc uşile şi balamalele,
lucrând de jos în sus, de la 1 la 4.
7
1848mm
60
637mm
35
637mm
35
RO 117
1850
1067mm
1771
60
1769mm
988mm
1775
1854
49
49
DIMENSIUNILE PRODUSULUI ŞI ALE SPAŢIULUI DE INCORPORARE
INSTALAREA APARATULUI ÎN CORP DE MOBILIER TIP COLOANĂ
Introduceţi aparatul în corpul de mobilier tip coloană,
prin amplasarea acestuia din partea opusă laturii cu
balamale şi asiguraţi-vă că există un spaţiu de 3-5 mm.
1
Fixaţi aparatul cu şuruburi în partea de jos.
După ce aţi verificat dacă uşa aparatului se
potriveşte pe uşa corpului de mobilier, fixaţi cu
şuruburi aparatul în partea de sus a corpului
de mobilier.
2
Fixaţi garnitura de etanşare pe aparat, tăiaţi părţile
care sunt în plus, dacă este cazul. Fixaţi partea de
jos şi capace din plastic.
3
4
Utilizaţi o şurubelniţă cu cap în cruce pentru a
slăbi bolţul de prindere de sub balamaua din
dreapta mijloc şi reglaţi pentru a putea realiza
prinderea de uşa din dreapta a corpului de mobilier.
5
RO 118
FIXAREA PANOURILOR CORPURILOR
DE MOBILIER PE UŞILE APARATULUI
Acest aparat este prevăzut cu dispozitive pentru fixarea uşilor aparatului
pe panourile corpului de mobilier (dispozitive de culisare).
Fixaţi dispozitivul de culisare pe partea interioară de panoului de mobilier,
la înălţimea dorită şi la circa 20 mm faţă de zona exterioară a uşii.
MĂSURI DE SIGURANŢĂ PENTRU
FUNCŢIONAREA CORECTĂ A APARATULUI
După aşezarea aparatului în spaţiul de incorporare, amplasaţi partea din spate a
mobilierului tip coloană aproape de perete, pentru a împiedica accesul la
compartimentul compresorului.
Pentru o bună funcţionare a aparatului este important să se asigure o bună
circulaţie a aerului pentru a se realliza răcirea consensatorului amplasat în partea
din spate a aparatului.
Din acest motiv, mobilierul tip coloană trebuie să fie prevăzut cu o coloană de
aerisire în partea din spate şi partea superioară a acesteia să nu fie blocată şi nici
slotul frontal care este acoperit cu o grilă de ventilaţie.
Dimensiunile spaţiului de incorporare
20
Deschideţi uşile corpului de mobilier şi pe cele ale aparatului. Poziţionaţi
dispozitivul de prindere pe dispozitivul de culisare, apoi fixaţi-l pe uşa
aparatului.
Marcaţi punctele de prindere pentru şuruburi şi realizaţi găuri cu diametrul
de 2,5 mm
Distanţa care trebuie lăsată între aparat şi tavan.
Conectaţi uşa aparatului pe panoul corpului de mobiler, păstrând sloturile
dispozitivului de prindere ca ghidaj.
PERIOADE ÎNDELUNGATE DE NEUTILIZARE
În cazul în care aparatul nu va fi utilizat o perioadă mai îndelungată de timp:
1) Opriţi funcţionarea aparatului (vezi secţiunea referitoare la utilizare).
2) Scoateţi ştecherul cablului de alimentare din priză sau deconectaţi siguranţa.
3) Curăţaţi aparatul.
4) Lăsaţi uşile aparatului deschise.
RO 119
PROBLEME ÎN FUNCŢIONARE
PROBLEMĂ
CAUZĂ
Becul din interiorul aparatului nu se aprinde. • S-a întrerupt curentul.
• Sistemul de închidere este blocat.
REMEDIU
• Ştecherul cablului de alimentare nu este bine
introdus în priză.
• Verificaţi dacă aparatul este oprit (vezi
Reglarea temperaturii)
• Verificaţi dacă este curent.
• Verificaţi dacă este activ.
Frigiderul şi congelatorul nu răcesc
suficient.
• Uşile nu sunt închise.
• Verificaţi dacă uşa şi garnitura se închid bine.
• Uşile sunt deschise prea des.
• Evitaţi să deschideţi uşile o anumită perioadă
• Setarea temperaturii nu este realizată corect. de timp.
• Verificaţi poziţia butonului termostat şi, dacă
• În frigider şi în congelator sunt prea multe
este posibil, setaţi pe o temperatură mai
alimente.
scăzută (vezi Reglarea temperaturii).
• Temperatura ambientală este prea scăzută.
• Aşteptaţi să se stabilizeze temperatura din
frigider sau din congelator.
• Nu este curent.
• Verificaţi dacă temperatura ambientală se
încadrează între valorile menţionate pe plăcuţa
cu date tehnice (vezi Instalare).
• Ştecherul cablului de alimentare nu este bine
introdus în priză.
• Verificaţi dacă aparatul este oprit (vezi
Reglarea temperaturii).
• Verificaţi dacă este curent.
Alimentele din frigider îngheaţă.
• Temperatura nu este setată corect.
• Alimentele vin în contact cu partea din
spate a frigiderului.
• Dacă este congelată o cantitate prea
mare de alimente, temperatura din
interiorul frigiderului scade.
Partea de jos a compartimentului de refrigerare
• Tubul de scurgere este blocat.
este umedă sau prezintă picături de apă.
• Verificaţi setarea butonului termostat (vezi
Reglarea temperaturii) şi, dacă este posibil,
reduceţi setarea temperaturii.
• Deplasaţi alimentele faţă de peretele din
spate din interiorul aparatului.
• Nu depăşiţi cantitatea maximă de alimente
ce poate fi congelată (vezi Congelare).
• Curăţaţi tubul de scurgere pentru a permite
evacuarea apei.
Există picături de apă pe partea din spate
din interiorul frigiderului.
• Este normal în timpul funcţionării frigiderului.
•Aceasta nu este o defecţiune (vezi Decongelare).
Există apă în sertarul pentru legume.
• Circulaţia aerului este blocată.
• Verificaţi dacă pe raftul de sticlă de deasupra
sertarului pentru legume sunt aşezate alimente
care împiedică circulaţia aerului.
• Înfăşuraţi fructele şi legumele în material plastic,
cum ar fi folie de plastic, pungi sau recipiente.
• Verificaţi dacă uşile sunt închise şi dacă garnitura
etanşează corect.
• Evitaţi deschiderea uşilor pentru o perioadă mai
îndelungată de timp.
• Verificaţi dacă temperatura ambientală
corespunde cu specificaţiile de pe plăcuţa cu date
tehnice (vezi secţiunea referitoare la Instalare)
• Setaţi afişajul/termostatul la o temperatură mai
ridicată.
• Decongelaţi aparatul (vezi secţiunea referitoare
la Decongelare)
• Legumele şi fructele au un grad prea
ridicat de apă.
Motoarele funcţionează în continuu.
• Uşile nu sunt închise.
• Uşile sunt deschide prea des.
• Temperatura ambientală este prea ridicată.
• Grosimea stratului de gheaţă este mai
mare de 3 mm.
Alimentele congelate se decongelează.
Indicatorul WI-FI clipeşte 3 secunde şi 1
secundă este stins.
• Temperatura ambientală este mai mică
decât valoarea corespunzătoare clasei
climatice a aparatului.
Compresorul porneşte mai rar.
• Uşa congelatorului nu este închisă.
• Mutaţi aparatul într-o încăpere cu temperaturi
mai ridicate sau mai scăzute.
• Router-ul este deconectat.
• Nu există conexiune.
• Porniţ router-ul.
• Resetaţi aparatul (vezi secţiunea referitoare
la WI-FI)
• Verificaţi dacă uşile sunt închise şi dacă
garniturile etanşează corect.
ÎN CAZUL ÎN CARE PROBLEMA NU POATE FI SOLUŢIONATĂ, LUAŢI LEGĂTURA CU UN CENTRU DE SERVICE AUTORIZAT,
OFERIŢI INFORMAŢII DESPRE TIPUL DE PROBLEMĂ ŞI COMUNICAŢI INFORMAŢIILE REFERITOARE LA PRODUS ÎNSCRISE PE PLĂCUŢA
CU DATE TEHNICE A APARATULUI:
• Modelul
• Numărul de serie
RO 120
41042401 12/2014
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising