Hoover | HVOL 124 | Hoover HVOL 124 Manuale utente

Hoover HVOL 124 Manuale utente
GUIDA RAPIDA DI MANUTEZIONE E D’USO
IT
MAINTENANCE AND USER’S GUIDE
EN
MANUEL D’ENTRETIEN ET D’UTILISATION
FR
GUÍA RÁPIDA DE USO Y MANTENIMIENTO
ES
BEDIENUNGS- UND INSTALLATIONSANLEITUNG
DE
GUIA RÁPIDO DE MANUTENÇÃO E DE USO
PT
HANDLEIDING VOOR ONDERHOUD EN GEBRUIK
NL
ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡHΣHΣ
EL
KRÓTKA INSTRUKCJA KONSERWACJI I UŻYTKOWANIA
PL
STRUČNÝ NÁVOD PRO POUŽITÍ A ÚDRŽBU
CZ
ITALIANO
pag. 1--10
Grazie per l‘acquisto di questo frigorifero, realizzato con tecnologie
all‘avanguardia, che garantiscono un facile utilizzo nel rispetto della
natura.
Vi consigliamo un‘attenta lettura di questa guida rapida e della
scheda tecnica per familiarizzare con il Vostro nuovo frigorifero.
ENGLISH
pg. 11--20
Congratulations on purchasing this fridge, which has been designed
using the latest technologies for an easy-to-use, environmentally
friendly appliance.
We recommend you read this guide and the technical datasheet
carefully to find out everything you need to know about your new
fridge.
FRANÇAIS
page 21--30
Toutes nos félicitations pour avoir choisi ce réfrigérateur, réalisé avec
des technologies de pointe qui garantissent facilité d’emploi et
respect de l’environnement.
Nous vous conseillons de lire attentivement ce guide ainsi que la
fiche technique pour vous familiariser avec votre nouveau
réfrigérateur.
ESPAÑOL
pág. 31--40
Gracias por haber adquirido este frigorífico de tecnología avanzada,
que garantiza un manejo fácil y el máximo respeto al medio
ambiente.
Le aconsejamos que lea atentamente esta guía rápida y la ficha
técnica para familiarizarse con su nuevo frigorífico.
DEUTSCH
Seite 41--50
Wir beglückwünschen Sie zum Kauf dieses Kühlschranks, der unter
Anwendung hochmoderner Technologien hergestellt wurde. Dadurch
wird eine unkomplizierte Verwendung im Einklang mit der Umwelt
gewährleistet.
Wir empfehlen Ihnen, diese Schnellanleitung und die technischen
Daten aufmerksam durchzulesen, damit Sie mit Ihrem neuen
Kühlschrank vertraut werden.
PORTUGUÊS
pág. 51--60
Parabéns por ter comprado este frigorífico produzido com tecnologia
de vanguarda, que assegura uma utilização fácil, e respeita o
ambiente.
Aconselhamos uma leitura cuidadosa deste guia rápido e da ficha
técnica para familiarizar-se com o novo frigorífico.
NEDERLANDS
blz. 61--70
Wij feliciteren u met de aankoop van deze koelkast, vervaardigd met
toepassing van geavanceerde technologieën, die een eenvoudig en
milieuverantwoord gebruik garanderen.
Wij raden u aan deze snelgids en de technische gegevens aandachtig
door te lezen, om vertrouwd te raken met uw nieuwe koelkast.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
σελ. 71--80
Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του ψυγείου, το οποίο έχει
κατασκευαστεί με πρωτοποριακές τεχνολογίες, που εξασφαλίζουν
εύκολη χρήση και σεβασμό προς το περιβάλλον. Διαβάστε
προσεκτικά αυτό τον γρήγορο οδηγό και την καρτέλα τεχνικών
στοιχείων, για να εξοικειωθείτε με το νέο σας ψυγείο.
POLSKI
str. 81--90
Gratulujemy zakupu chłodziarki, wykonanej przy użyciu
najnowocześniejszych
technologii,
które
gwarantują
łatwe
funkcjonowanie w zgodzie z naturą.
Zalecamy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i kartę
technologiczną w celu bliższego zaznajomienia się z Waszą nową
chłodziarką.
ČEŠTINA
str. 91--100
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto chladničku vyrobenou za
použití pokrokových technologií, které zaručují snadné použití a jsou
ohleduplné k přírodě.
Doporučujeme Vám, abyste si pozorně přečetli tento stručný návod i
technické údaje a dobře se seznámili s Vaší novou chladničkou.
INDICE
IT
INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA ................................ 2--2
INSTALLAZIONE .................................................................. 3--3
USO........................................................................................ 3--3
CONSERVAZIONE ................................................................ 4--4
CONGELAMENTO ................................................................ 5--5
SBRINAMENTO .................................................................... 5--5
MANUTENZIONE E PULIZIA ................................................ 6--6
RISPARMIO ENERGETICO .................................................. 6--6
RIDUZIONE DELLA RUMOROSITÀ .................................... 6--6
SPORTELLO REVERSIBILE ................................................ 6--7
DIMENSIONI DEL PRODOTTO E COMPARTIMENTO
INTEGRATO .......................................................................... 7--8
INSTALLAZIONE DELL'ELETTRODOMESTICO A INCASSO.. 8--8
ABBINAMENTO DEI PANNELLI DELLA COLONNA DI
INCASSO AGLI SPORTELLI DELL'ELETTRODOMESTICO .. 9--9
PRECAUZIONI PER L'USO CORRETTO ............................ 9--9
INUTILIZZO TEMPORANEO DELL'ELETTRODOMESTICO .. 9--9
SOLUZIONE DEI PROBLEMI................................................ 10--10
IT 1
Grazie per aver acquistato questo prodotto.
Prima di utilizzare il frigorifero, leggere attentamente questo manuale di istruzioni per ottimizzare il funzionamento dell'elettrodomestico.
Conservare tutta la documentazione per future consultazioni o per altri proprietari. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico
o applicazioni simili, ad esempio:
- area cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro,
- aziende agricole, hotel, motel,
- bed & breakfast per l'uso da parte dei clienti, altri ambienti residenziali,
- servizi di catering e altri impieghi diversi dalla vendita al dettaglio.
Questo elettrodomestico deve essere utilizzato esclusivamente per la conservazione di alimenti. Altri utilizzi sono pericolosi e il produttore non
sarà responsabile di tali rischi. Si raccomanda di consultare le condizioni della garanzia.
INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA
Il frigorifero contiene gas refrigerante (R600a: isobutano) e gas isolante (ciclopentano) ecocompatibili ma
comunque infiammabili.
Per evitare rischi attenersi scrupolosamente alle seguenti istruzioni:
• Prima di qualunque intervento, staccare dalla presa la spina del cavo di alimentazione.
• L'impianto di refrigerazione collocato nella parte posteriore e nella parte interna del frigorifero contiene
refrigerante. Per tale motivo, evitare con attenzione di danneggiare i tubi.
• In caso di perdita nell'impianto di refrigerazione, non toccare la presa di corrente ed evitare l'uso di fiamme libere.
Aprire la finestra e arieggiare l'ambiente. Rivolgersi al centro assistenza per chiedere la riparazione.
• Non adoperare coltelli o oggetti appuntiti per rimuovere brina o ghiaccio. Tali oggetti possono danneggiare il
circuito del refrigerante ed eventuali fuoriuscite potrebbero provocare danni agli occhi o incendi.
• Non installare l'elettrodomestico in luoghi umidi, unti o polverosi, e non esporlo all'acqua e alla luce solare
diretta.
• Non installare l'elettrodomestico accanto a caloriferi o materiali infiammabili.
• Non adoperare adattatori né cavi di prolunga.
• Non tirare o piegare eccessivamente il cavo di alimentazione e non toccare la spina con le mani umide.
• Per scongiurare il rischio di incendi o scosse elettriche, non danneggiare la spina e/o il cavo di alimentazione.
• Mantenere pulita la presa di corrente in quanto l'eccesso di residui di polvere può causare incendi.
• Non adoperare dispositivi meccanici o altre apparecchiature per accelerare il processo di sbrinamento.
• Evitare assolutamente l'uso di fiamme libere o apparecchiature elettriche (ad es. riscaldatori, pulitrici a vapore,
candele, lampade a olio e altri strumenti simili) per accelerare la fase di sbrinamento.
• Non adoperare né conservare spray infiammabili (ad esempio bombolette di vernice spray) accanto al
frigorifero, in quanto potrebbero causare incendi o esplosioni.
• Non adoperare apparecchiature elettriche all'interno dei comparti per la conservazione degli alimenti, a meno
che non siano del tipo consigliato dal produttore.
• Non conservare in frigorifero materiali infiammabili o ad elevata volatilità (ad es. etere, benzina, GPL, propano,
bombolette spray, adesivi, alcool puro ecc.), in quanto possono causare esplosioni.
• Non conservare medicinali o materiali di ricerca nel frigorifero. Quando si conserva un materiale che richiede
un rigido controllo della temperatura di conservazione, tale materiale potrebbe deteriorarsi o produrre reazioni
incontrollate potenzialmente pericolose.
• Mantenere libere da ostruzioni le aperture di ventilazione sull'involucro del frigorifero o nella struttura a
incasso.
• Non collocare oggetti e/o contenitori pieni d'acqua sopra l'elettrodomestico.
• Non eseguire riparazioni del frigorifero. Tutti i tipi di intervento devono essere effettuati esclusivamente da
personale qualificato.
• L'elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche,
sensoriali, mentali o prive di esperienza solo se sono state istruite all'uso, hanno ricevuto adeguate istruzioni per
adoperare l'elettrodomestico in sicurezza e sono perfettamente consapevoli dei pericoli.
Impedire ai bambini di giocare con l'elettrodomestico. La pulizia e la manutenzione non devono essere
effettuate dai bambini in assenza di sorveglianza.
Ruotando la manopola fino alla fine in senso antiorario, si sente uno scatto indicante che il prodotto è spento.
Dopo l'installazione dell'elettrodomestico, il cavo elettrico e la presa di corrente devono essere facilmente
accessibili.
La presa deve essere compatibile con la spina dell'elettrodomestico. In caso contrario, rivolgersi a un tecnico
autorizzato affinché provveda alla sostituzione della spina. Non adoperare prolunghe né prese multiple.
Non toccare le parti interne o gli alimenti congelati con le mani bagnate o umide per evitare bruciature.
IT 2
Smaltimento del vecchio elettrodomestico
• La presa è dotata di messa a terra conforme alle norme.
• La presa può sopportare il carico elettrico massimo indicato sulla
targhetta del frigorifero.
• La tensione elettrica rientra nelle specifiche indicate sulla targhetta del
frigorifero.
• Non piegare né comprimere il cavo.
• Il cavo deve essere controllato regolarmente e deve essere sostituito
solo da un tecnico autorizzato.
• Il produttore declina qualunque responsabilità derivante dall'inosservanza
di queste misure di sicurezza.
Questo elettrodomestico è marcato conformemente alla Direttiva
Europea 2012/19/UE sui Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche (RAEE).
I RAEE contengono sia sostanze inquinanti (che possono avere un
impatto negativo sull’ambiente) sia materie prime (che possono
essere riutilizzate). E’ perciò necessario sottoporre i RAEE ad apposite
operazioni di trattamento, per rimuovere e smaltire in modo sicuro le
sostanze inquinanti ed estrarre e riciclare le materie prime.
Ogni cittadino può giocare un ruolo decisivo nell’assicurare che i RAEE
non diventino un problema ambientale; basta seguire qualche
semplice regola:
Avvio dell'elettrodomestico
Rimuovere tutti gli imballi presenti all'interno dell'elettrodomestico e
pulirlo con acqua e bicarbonato di sodio o sapone neutro.
Dopo l'installazione, attendere 2-3 ore che la temperatura del
frigorifero/congelatore si stabilizzi prima di collocarvi alimenti freschi o
congelati.
Se il cavo di alimentazione si scollega, attendere almeno cinque minuti
prima di riavviare il frigorifero/congelatore. A questo punto
l'elettrodomestico è pronto all'uso.
- i RAEE non vanno mai buttati nella spazzatura indifferenziata;
- i RAEE devono essere consegnati ai Centri di Raccolta (chiamati
anche isole ecologiche, riciclerie, piattaforme ecologiche …) allestiti
dai Comuni o dalle Società di igiene urbana; in molte località viene
anche effettuato il servizio di ritiro a domicilio dei RAEE ingombranti.
USO
Accensione/spegnimento (senza display)
• Il termostato di controllo dell'elettrodomestico è collocato all'interno del
comparto frigo (Fig. 1).
Ruotare la manopola del termostato oltre la posizione “0”.
La luce si accende quando si apre lo sportello del frigorifero. Ruotando
la manopola fino a “0”, il prodotto si spegne completamente.
In molte nazioni, quando si acquista una nuova apparecchiatura, si
può consegnare il RAEE al negoziante, che è tenuto a ritirarlo
gratuitamente (ritiro "uno contro uno") a patto che il nuovo
apparecchio sia dello stesso tipo e svolga le stesse funzioni di
quello reso.
Conformità
Apponendo la marcatura
su questo prodotto, dichiariamo, sotto la
nostra responsabilità, di ottemperare a tutti i requisiti relativi alla tutela di
sicurezza, salute e ambiente previsti dalla legislazione europea in essere
per questo prodotto.
Fig. 1
INSTALLAZIONE
Regolazione della temperatura (senza display)
AVVERTENZE:
• Non installare l'elettrodomestico in luoghi umidi, in quanto l'isolamento
potrebbe diminuire e potrebbero verificarsi perdite.
Sulle parti esterne del prodotto, inoltre, potrebbe accumularsi condensa.
• Non collocare l'elettrodomestico all'aperto o vicino a fonti di calore, e
non esporlo alla luce solare diretta.
Per il corretto funzionamento dell'elettrodomestico, le temperature
ambiente devono essere quelle indicate:
da +10 a +32 °C per la classe climatica SN
da +16 a +32 °C per la classe climatica N
da +16 a +38 °C per la classe climatica ST
da +16 a +43 °C per la classe climatica T
(vedere la targhetta del prodotto)
• Non collocare contenitori pieni di liquidi sopra l'elettrodomestico.
• Dopo la collocazione dell'elettrodomestico nella sede definitiva,
attendere almeno 3 ore prima di metterlo in funzione.
5
Fig. 2
• La regolazione della temperatura per entrambi i comparti si effettua
ruotando la manopola del termostato (Fig. 2).
Selezionare la posizione desiderata:
• Per ridurre la temperatura interna del frigorifero e del congelatore,
ruotare la manopola verso la posizione 5.
• Per aumentare la temperatura interna del frigorifero e del congelatore,
ruotare la manopola verso la posizione 0.
Collegamento elettrico
Dopo il trasporto, collocare l'elettrodomestico in posizione verticale e
attendere almeno 2-3 ore prima di collegarlo all'impianto elettrico. Prima
di inserire la spina nella presa elettrica, accertarsi che:
IT 3
CONSERVAZIONE
• Per preservare il sapore, le proprietà nutritive e la freschezza degli
alimenti, è consigliabile conservarli nel comparto frigorifero come mostrato
in Fig. 6, avvolgendoli in fogli di alluminio o di plastica o collocandoli in
adeguati contenitori chiusi per evitare la contaminazione reciproca.
Zona frigorifero
Frutta e verdura
• Per ridurre la perdita di liquidi della frutta e della verdura, conservare
questi prodotti avvolti in materiali plastici, ad esempio pellicole o sacchetti,
e collocarli nell'area destinata alla frutta e verdura. In questo modo si evita
che si deteriorino rapidamente.
ZONA FRIGO
Fig. 6
NOTA:
Se il frigorifero contiene grandi quantità di alimenti o se lo
sportello viene aperto spesso, è normale che l'indicatore non
indichi OK. Attendere almeno 10 ore prima di regolare la
manopola su un'impostazione più alta.
Consigli pratici
Collocare gli alimenti sui ripiani in modo omogeneo per consentire una
corretta circolazione dell'aria e un adeguato raffreddamento.
• Evitare il contatto tra gli alimenti e le pareti posteriori del comparto
frigorifero.
• Non introdurre cibi caldi perché possono causare il deterioramento degli
alimenti presenti e aumentare il consumo energetico.
• Rimuovere le confezioni degli alimenti prima di inserirli nel frigo.
• Non inserire piatti o altri contenitori senza averli prima lavati.
• Non ostruire con gli alimenti le aperture di ventilazione dell'aria fredda.
• Per una corretta circolazione dell'aria, non coprire il ripiano in vetro del
cassetto della frutta.
• In caso di blackout prolungato, tenere il più possibile chiusi gli sportelli.
• L'installazione dell'elettrodomestico in luoghi caldi e umidi, l'apertura
frequente degli sportelli e l'introduzione di grandi quantità di alimenti
possono causare la formazione di condensa e ridurre il rendimento del
frigorifero.
Fig.4
Indicatore della temperatura nella zona più fredda
(solo in alcuni modelli)
• Per ridurre i consumi energetici, non lasciare aperti gli sportelli e non
aprirli con eccessiva frequenza.
Alcuni modelli sono dotati di un indicatore della temperatura nella zona più
fredda del comparto frigorifero per controllare la temperatura media.
Questo simbolo indica la zona più fredda del frigorifero (Fig. 5).
Fig. 5
Accertarsi che sia chiaramente visibile l'OK sull'indicatore della
temperatura (Fig. 6).
Se non appare OK, la temperatura è troppo alta, per cui è opportuno
impostare una temperatura più fredda e attendere circa 10 ore.
Controllare nuovamente l'indicatore: se necessario, effettuare una nuova
regolazione.
IT 4
5
Fig. 7
SBRINAMENTO
Sbrinamento del comparto frigorifero
Durante il normale funzionamento, il frigorifero si sbrina
automaticamente. Non è necessario eliminare la brina o asciugare le
gocce d'acqua sulla parete posteriore (a seconda del funzionamento).
L'acqua viene convogliata sulla parte posteriore tramite l'apposito foro di
drenaggio, quindi evapora con il calore del compressore.
• Mantenere pulito il tubo di drenaggio (Fig. 8) nel comparto frigorifero in
modo che non si riempia d'acqua.
In questo prodotto, lo sbrinamento del comparto frigo avviene
automaticamente.
(Figura 8)
La presenza di un lieve strato di ghiaccio o di gocce d’acqua sulla
parte posteriore del comparto frigo in funzione è normale.
Accertarsi che il drenaggio dell'acqua sia sempre pulito e che gli
alimenti non siano a contatto con la parete posteriore o con le
pareti laterali del comparto frigo.
N.B. La targhetta dell'elettrodomestico si trova in questa posizione e riporta tutti i dati da indicare all'assistenza clienti in caso di guasto.
Importante: se la temperatura ambiente è elevata, l'elettrodomestico potrebbe rimanere in funzione continuamente
producendo un accumulo eccessivo di ghiaccio sulla parete interna del frigorifero. In questo caso, ruotare la manopola su
un'impostazione più calda (1-2).
Fig. 8
IT 5
PULIZIA E MANUTENZIONE
RIDUZIONE DELLA RUMOROSITÀ
Durante il funzionamento il frigorifero emette rumori del tutto normali, ad
esempio:
• RONZIO, indicante che il compressore è in funzione
• BRONTOLII, FRUSCII e SIBILI, indicanti il flusso del refrigerante nei tubi.
• TICCHETTII e SCATTI, indicanti che il compressore ha smesso di
funzionare.
Per ridurre i rumori delle vibrazioni, attenersi ai seguenti suggerimenti:
• Contenitori a contatto tra loro: evitare il contatto tra contenitori e
recipienti di vetro.
• Vibrazioni di cassetti, ripiani e contenitori: accertarsi che gli accessori
interni siano stati installati correttamente.
NOTA:
Il gas refrigerante è udibile anche quando il compressore non è in
funzione;
non è un difetto ma una condizione di normalità.
Se si avverte uno scatto all'interno dell'elettrodomestico, è un normale
rumore dovuto all'espansione dei vari materiali.
Illuminazione
Illuminazione a LED
Il prodotto è dotato di illuminazione a LED. Per eventuali sostituzioni
rivolgersi al servizio di assistenza tecnica.
Rispetto alle tradizionali lampade a bulbo, i LED durano di più e sono
meno dannosi per l'ambiente.
Pulizia
AVVISO:
• Prima di qualunque intervento, staccare la spina del frigorifero
dalla presa per evitare scosse elettriche.
• Non versare acqua sulle parti esterne e interne del frigorifero, in
quanto potrebbe causare ossidazione e compromettere
l'isolamento elettrico.
SPORTELLO REVERSIBILE
IMPORTANTE:
Per evitare incrinature delle superfici interne e delle parti in plastica,
attenersi alle seguenti raccomandazioni:
• Pulire il grasso degli alimenti depositato sui componenti in plastica.
• Le parti interne, le guarnizioni e le parti esterne possono essere pulite con
un panno e acqua tiepida con bicarbonato di sodio o sapone neutro. Non
adoperare solventi, ammoniaca, candeggina o prodotti abrasivi.
• Rimuovere gli accessori (ad esempio i ripiani) dal frigorifero e dallo
sportello. Lavare con acqua calda saponata. Sciacquare e asciugare
perfettamente.
• La parte posteriore dell'elettrodomestico è incline all'accumulo di polvere
che può essere rimossa con un aspirapolvere dopo aver staccato la spina
dell'elettrodomestico dalla presa. L'eliminazione della polvere incrementa
l'efficienza energetica.
Gli sportelli dell'elettrodomestico possono essere invertiti in modo che si
aprano a destra o a sinistra, a seconda delle esigenze.
NOTA:
• L'inversione degli sportelli deve essere effettuata solo da personale
tecnico qualificato.
• L'inversione degli sportelli non è coperta dalla garanzia.
RISPARMIO ENERGETICO
Per risparmiare energia, attenersi alle seguenti raccomandazioni:
• Installare l'elettrodomestico lontano da fonti di calore, non esposto
alla luce solare diretta e in un ambiente ben ventilato.
• Non introdurre alimenti caldi nel frigorifero per evitare l'aumento
della temperatura interna e il funzionamento continuo del
compressore.
• Per garantire un'adeguata circolazione dell'aria, non introdurre
quantità eccessive di alimenti.
• In caso di accumulo di ghiaccio, sbrinare l'elettrodomestico (vedere
SBRINAMENTO) per agevolare il trasferimento del freddo.
• In caso di blackout, tenere chiuso il più possibile lo sportello del
frigorifero.
• Aprire o tenere aperti gli sportelli dell'elettrodomestico il meno
possibile.
• Evitare di regolare il termostato su una temperatura troppo fredda.
• Rimuovere la polvere accumulata sulla parte posteriore
dell'elettrodomestico (vedere PULIZIA).
IT 6
INVERSIONE DEL SENSO DI APERTURA DEGLI SPORTELLI
Rimuovere la cerniera e la piastra
superiore con un cacciavite.
Rimuovere la cerniera inferiore destra e i
tasselli in plastica a sinistra, quindi
reinstallarli sul lato opposto.
Rimuovere lo sportello superiore.
Utilizzare la cerniera e il coperchio opposti
e installarli sulla parte inferiore sinistra.
Rimontare sportelli e cerniere dal basso
verso l'alto, da 1 a 2.
2
1
1225
1221
36
1126mm
1245
59
DIMENSIONI DEL PRODOTTO E DEL VANO DI INCASSO
IT 7
INSTALLAZIONE DELL'ELETTRODOMESTICO A INCASSO
Inserire l'elettrodomestico nell'incasso collocandolo sul
lato opposto delle cerniere e accertarsi che la distanza
tra l'elettrodomestico e l'incasso sia 3-5 mm.
Accertarsi che lo sportello dell'elettrodomestico sia
allineato all'anta dell'incasso e avvitare la parte
superiore dell'elettrodomestico al vano
1
2
Avvitare la parte inferiore dell'elettrodomestico
Applicare la guarnizione all'elettrodomestico e
tagliare l'eventuale parte in eccesso. Applicare le
coperture di plastica alle parti inferiori.
3
4
IT 8
ABBINAMENTO DEI PANNELLI DELLA
COLONNA A INCASSO AGLI
SPORTELLI DELL'ELETTRODOMESTICO
L'elettrodomestico è fornito con gli elementi di giunzione degli sportelli
con i pannelli della colonna a incasso (supporti a slitta).
Fissare la slitta nella parte interna del pannello della colonna a incasso
all'altezza desiderata e a circa 20 mm dal bordo esterno dello sportello.
PRECAUZIONI PER L'USO
CORRETTO
Una volta incassato il prodotto, collocare la parte posteriore della
colonna a contatto con la parete in modo da impedire l'accesso al vano
compressore.
Per il corretto funzionamento del prodotto è necessaria un'adeguata
circolazione dell'aria per raffreddare il condensatore collocato sulla
parte posteriore dell'elettrodomestico.
A tal fine, la colonna deve essere dotata di camino posteriore la cui
apertura deve essere libera e la cui feritoia deve essere coperta da una
griglia di ventilazione.
Dimensioni dei ritagli dell'unità.
20
Aprire gli sportelli della colonna a incasso e il frigo. Collocare il supporto
nella slitta e applicarlo allo sportello del frigo.
Contrassegnare i punti di fissaggio per le viti e praticare i fori utilizzando
un trapano con una punta di 2,5 mm di diametro.
Spazio da lasciare tra unità e soffitto.
Collegare lo sportello dell'elettrodomestico al pannello del vano
utilizzando le scanalature della slitta come guida.
INUTILIZZO TEMPORANEO
Se l'elettrodomestico rimane inutilizzato per molto tempo:
1) Spegnere l'elettrodomestico (vedere Uso).
2) Estrarre la spina o rimuovere il dispositivo di sicurezza.
3) Pulire l'elettrodomestico.
4) Lasciare aperti gli sportelli dell'elettrodomestico.
IT 9
SOLUZIONE DEI PROBLEMI
PROBLEMA
La lampada per l'illuminazione interna non
si accende.
CAUSA
• Assenza di energia elettrica.
• L'interruttore degli sportelli è bloccato.
Frigorifero e congelatore non raffreddano
sufficientemente.
• Gli sportelli non sono chiusi.
• Gli sportelli vengono aperti frequentemente.
• Impostazione errata della temperatura.
• Frigorifero e congelatore sono
troppo pieni.
• La temperatura ambiente è troppo bassa.
• Assenza di energia elettrica.
SOLUZIONE
• La spina del cavo di alimentazione non è inserita
correttamente.
• Controllare se l'elettrodomestico è spento.
(vedere Regolazione della temperatura).
• Controllare se in casa è mancata la corrente.
• Controllare se l'elettrodomestico è acceso.
• Accertarsi che lo sportello e le guarnizioni garantiscano
una tenuta adeguata.
• Evitare di lasciare inutilmente gli sportelli aperti per
troppo tempo.
• Controllare l'impostazione della temperatura e
diminuirla, se possibile (vedere Regolazione della
temperatura).
• Attendere che la temperatura del frigorifero o del
congelatore si stabilizzi.
• Accertarsi che la temperatura ambiente sia conforme
alle specifiche riportate sulla targhetta (vedere
Installazione).
• La spina del cavo di alimentazione non è inserita
correttamente.
• Controllare se l'elettrodomestico è spento (vedere
Regolazione della temperatura).
• Controllare se in casa è mancata la corrente.
Il cibo nel frigorifero si congela.
• Impostazione errata della temperatura.
• Controllare l'impostazione della temperatura (vedere
Regolazione della temperatura) e diminuirla, se
possibile.
• Staccare gli alimenti dalla parete posteriore del
• Alimenti a contatto con la parete posteriore.
frigorifero.
• Il congelamento di una quantità eccessiva di cibo fresco • Non superare la quantità massima di alimenti da
causa l'abbassamento della temperatura del frigorifero. congelare (vedere Congelamento).
La parte inferiore del comparto frigo
è umida o sono presenti goccioline.
• Il tubo di drenaggio potrebbe essere intasato.
• Pulire il tubo di drenaggio con un bastoncino o un
oggetto simile per consentire il drenaggio dell'acqua.
Presenza di gocce o acqua sulla parete
posteriore del frigorifero.
• Funzionamento normale del frigorifero.
• Non è un difetto (vedere Sbrinamento).
Presenza di acqua nel cassetto della frutta.
• Circolazione d'aria assente.
• Accertarsi che sul ripiano in vetro non siano collocati
alimenti che impediscano la circolazione dell'aria.
• Avvolgere la frutta e la verdura in materiali plastici,
ad esempio pellicole, sacchetti o contenitori.
• Frutta e verdura contengono troppa umidità.
Il motore rimane continuamente in funzione. • Gli sportelli non sono chiusi.
• Gli sportelli vengono aperti frequentemente.
• La temperatura ambiente è molto alta.
• Spessore del ghiaccio superiore a 3 mm.
Il cibo congelato si scongela.
La spia WI-FI lampeggia rimanendo accesa
per 3 secondi e spenta per 1 secondo.
• Accertarsi che gli sportelli siano chiusi e che la tenuta
delle guarnizioni sia adeguata.
• Evitare di lasciare inutilmente gli sportelli aperti per
troppo tempo.
• Accertarsi che la temperatura ambiente sia conforme
alle specifiche riportate sulla targhetta (vedere
Installazione).
• Impostare il display/termostato su una temperatura più
alta.
• Sbrinare l'unità (vedere Sbrinamento).
• La temperatura ambiente è inferiore alla classe
climatica del prodotto.
Il compressore si avvia raramente
• Spostare l'unità in un ambiente più caldo o riscaldare
l'ambiente.
• Lo sportello del congelatore non è chiuso.
• Accertarsi che lo sportello sia chiuso e che la tenuta
della guarnizione sia adeguata.
• Router spento.
• Connessione assente.
• Accendere il router.
• Resettare il prodotto (vedere WI-FI)
SE IL PROBLEMA NON È STATO RISOLTO, RIVOLGERSI AL CENTRO ASSISTENZA INDICANDO IL TIPO DI GUASTO E FORNENDO LE
INFORMAZIONI RIPORTATE SULLA TARGHETTA COLLOCATA ALL'INTERNO DEL COMPARTO FRIGORIFERO:
• Modello.
• Numero di serie.
IT 10
CONTENTS
EN
SAFETY INFORMATION ...................................................... 12--12
INSTALLATION .................................................................... 13--13
OPERATION .......................................................................... 13--13
CONSERVATION .................................................................. 14--14
FREEZING ............................................................................ 15--25
DEFROSTING ........................................................................ 15--15
MAINTENANCE AND CLEANING ........................................ 16--16
ENERGY SAVINGS .............................................................. 16--16
AVOIDING NOISES .............................................................. 16--16
REVERSIBILITY OF THE DOOR .......................................... 16--17
PRODUCT DIMENSION AND BUILT-IN COMPARTMENT.. 17--18
INSTALLATION OF THE APPLIANCE IN THE COLUMN.... 18--18
COPLING OF THE PANELS OF THE BUILT-IN COLUMN
OF THE APPLIANCE DOORS .............................................. 19--19
PRECAUTIONS FOR THE CORRECT OPERATION .......... 19--19
SUSPENDING USE OF THE APPLIANCE .......................... 19--19
TROUBLESHOOTING .......................................................... 20--20
EN 11
Thank you for purchasing this product.
Before using your refrigerator, please carefully read this instruction manual in order to maximize its performance. Store all documentation for
subsequent use or for other owners. This product is intended solely for household use or similar applications such as:
- the kitchen area for personnel in shops, offi ces and other working environments
- on farms, by clientele of hotels, motels and other environments of a residential type
- at bed and breakfasts (B & B)
- for catering services and similar applications not for retail sale.
This appliance must be used only for purposes of storage of food, any other use is considered dangerous and the manufacturer will not be responsible for any omissions. Also, it is recommended that you take note of the warranty conditions.
SAFETY INFORMATION
The refrigerator contains a refrigerant gas (R600a: isobutane) and insulating gas (cyclopentane), with
high compatibility with the environment, that are, however, inflammable.
We recommend that you follow the following regulations so as to avoid situations dangerous to you:
• Before performing any operation, unplug the power cord from the power socket.
• The refrigeration system positioned behind and inside the refrigerator contains refrigerant. Therefore,
avoid damaging the tubes.
• If in the refrigeration system a leak is noted, do not touch the wall outlet and do not use open flames.
Open the window and let air into the room. Then call a service centre to ask for repair.
• Do not scrape with a knife or sharp object to remove frost or ice that occurs. With these, the refrigerant
circuit can be damaged, the spill from which can cause a fire or damage your eyes.
• Do not install the appliance in humid, oily or dusty places, nor expose it to direct sunlight and to water.
• Do not install the appliance near heaters or inflammable materials.
• Do not use extension cords or adapters.
• Do not excessively pull or fold the power cord or touch the plug with wet hands.
• Do not damage the plug and/or the power cord; this could cause electrical shocks or fires.
• It is recommended to keep the plug clean, any excessive dust residues on the plug can be the cause fire.
• Do not use mechanical devices or other equipment to hasten the defrosting process.
• Absolutely avoid the use of open flame or electrical equipment, such as heaters, steam cleaners,
candles, oil lamps and the like in order to speed up the defrosting phase.
• Do not use or store inflammable sprays, such as spray paint, near the refrigerator. It could cause an
explosion or fire.
• Do not use electrical appliances inside the food storage compartments, unless they are of the type
recommended by the manufacturer.
• Do not place or store inflammable and highly volatile materials such as ether, petrol, LPG, propane gas,
aerosol spray cans, adhesives, pure alcohol, etc. These materials may cause an explosion.
• Do not store medicine or research materials in the refrigerator. When the material that requires a strict
control of storage temperatures is to be stored, it is possible that it will deteriorate or an uncontrolled
reaction may occur that can cause risks.
• Maintain the ventilation openings in the appliance enclosure or in the built-in structure, free of
obstruction.
• Do not place objects and/or containers filled with water on the top of the appliance.
• Do not perform repairs on this refrigerator. All interventions must be performed solely by qualified
personnel.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and by persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or with a lack of experience and knowledge, provided that they
have been given adequate supervision or instruction concerning how to use the appliance in a safe way
and understand the hazards involved.
Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be made by
children without supervision.
Turning the knob fully counterclockwise, you will hear a click which corresponds to the switch-off of
the product.
When the appliance is installed, the electrical cord and the current socket must be easily reached.
The socket is compatible with the plug of the appliance. If not, request replacement of the plug
by an authorized technician; do not use extension cords and/or multiple connectors.
Do not touch the internal parts or frozen food with moist or wet hands as it can cause burns.
EN 12
Scrapping old appliance
This appliance is marked according to the European directive
2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
WEEE contains both polluting substances (which can cause negative
consequences for the environment) and basic components (which
can be re-used). It is important to have WEEE subjected to
specific treatments, in order to remove and dispose properly all
pollutants, and recover and recycle all materials.
Individuals can play an important role in ensuring that WEEE does not
become an environmental issue; it is essential to follow some basic rules:
- WEEE should not be treated as household waste;
- WEEE should be handed over to the relevant collection points
managed by the municipality or by registered companies. In many
countries, for large WEEE, home collection could be present.
• The socket is earthed and in compliance with the law.
• The socket can withstand the maximum power load of the appliance, as
indicated on the nameplate of the refrigerator.
• The power supply voltage is within the amounts indicated on the
nameplate of the refrigerator.
• The cord must not be folded or compressed.
• The cord must be checked regularly and replaced solely by authorized
technicians.
• The manufacturer declines any liability whenever these safety
measures are not respected.
Appliance start-up
Remove all wrapping/packaging present inside the appliance and clean
with water and baking soda or neutral soap.
After the installation, wait 2 - 3 hours to allow time for the refrigerator/
freezer to stabilize at normal working temperature, before placing fresh
or frozen foods inside.
If the power cord becomes disconnected, wait at least five minutes
before restarting the refrigerator/ freezer. At this point, the appliance is
ready for use.
OPERATION
In many countries, when you buy a new appliance, the old one may be
returned to the retailer who has to collect it free of charge on a
one-to-one basis, as long as the equipment is of equivalent type and
has the same functions as the supplied equipment.
Turning On/Off (no display)
• The thermostat unit for control of the appliance is located inside of the
refrigerator compartment (Fig. 1).
Rotate the thermostat knob of the thermostat beyond the “0” position.
The light is on when the refrigerator door is open. Turning the knob to “0”
completely turns off the product.
Conformity
By placing the
mark on this product, we are confirming
compliance to all relevant European safety, health and environmental
requirements which are applicable in legislation for this product.
INSTALLATION
Fig. 1
WARNINGS:
• Do not install the appliance in a damp or wet location as this could
compromise the insulation and result in leakage.
Furthermore, on the exterior of the same, condensate could accumulate
• Do not place the appliance in locations outside or near sources of heat
or exposed to direct sunlight.
The appliance operates properly within the range of environmental
temperatures indicated:
+10 +32’C for the climatic class SN
+16 +32’C for the climatic class N
+16 +38’C for the climatic class ST
+16 +43’C for the climatic class T
(See the nameplate of the product)
• Do not place containers with liquids on top of the appliance.
• Wait at least 3 hours after final placement before placing the appliance
in operation.
Temperature adjustment (no display)
5
Fig. 2
• The temperature adjustment of both compartments is effected by
rotating the thermostat knob (Fig. 2).
Select the desired position:
• For colder temperature in the refrigerator and in the freezer, by turning
towards 5.
• For temperature less cold in the refrigerator and in the freezer, by
rotating in the direction of 0.
Electrical connection
After shipping, place the appliance vertically and wait at least 2 - 3 hours
before connecting it to the electrical system. Before inserting the plug
into the electrical socket, make sure that:
EN 13
CONSERVATION
• To maintain the best flavour, nourishment and freshness of foods, it is
advisable to store them in the refrigerator compartment as shown in Fig. 6
below, making sure to wrap them in aluminium or plastic sheets or in
appropriate covered containers to avoid cross-contamination.
Refrigerator zone
Fruit / Vegetables
• To decrease fruit and vegetable moisture losses they must be wrapped in
plastic materials such as, for example, films or bags and then inserted in
the fruit/vegetable zone. In this way rapid deterioration is avoided.
Fig. 6
NOTE:
If large quantities of food are inserted or the refrigerator door
frequently opened, it is normal for the indicator fails to show
OK. Wait at least 10 h before adjusting the knob to a higher
setting.
FRIDGE ZONE
Practical recommendations
Place food on the shelves in a homogeneous manner to allow air to
circulate properly and to cool it.
• Avoid contact between the food and the far end walls of the refrigerator
compartment.
• Do not introduce hot foods as they can cause deterioration of existing
ones and increase energy consumption.
• Remove the wrappings of foods before inserting them.
• Do not put in dishes or other containers unless previously washed.
•Do not obstruct the cold air ventilator openings with food.
• Do not cover the glass shelf of the vegetable bin to allow for proper air
circulation.
• ln the case of prolonged power outage, keep the doors closed so that
foods remain cold as long as possible.
Fig.4
• The installation of the appliance in a hot and humid location, with frequent
door openings and storing large amounts of vegetables can cause the
formation of condensate and affect the performance of the unit itself.
• To prevent excessive energy consumption, the frequent or prolonged
opening of the doors is not recommended.
Indicator of the temperature in the coldest zone
(not all models)
Some models are equipped with an indicator of the temperature in the
refrigerator compartment in the coldest zone, for you to be able to control
the average temperature.
This symbol indicates the coldest zone of the refrigerator (Fig. 5).
Fig. 5
Check that on the indicator of the temperature, the word OK is clearly
shown (Fig. 6). If the word does not appear, this means that the temperature is too high: adjust the temperature to a cooler setting and wait for
about 10 hours.
Recheck the indicator: if necessary, proceed with a new adjustment.
EN 14
5
Fig. 7
DEFROSTING
Defrosting the refrigerator compartment
During normal functioning, the refrigerator is automatically defrosted.
There is no need to dry the drops of water present on the rear wall or to
eliminate the frost (depending on functioning).
The water is conveyed to the rear part through the drain hole found there
and the heat of the compressor causes it to evaporate.
• Keep the drainage pipe (Fig. 8) clean in the refrigerator compartment to
keep it free of water.
Defrosting of the fridge compartment occurs automatically in this
product.
(Figure 8)
A small amount of frost or drops of water on the back of the fridge
compartment when the fridge is working is normal.
Make sure the water outlet is always clean and make sure foods do not
touch the back or sides of the fridge compartment.
N.B. Here you will find your appliance rating plate: it includes all the data to be transmitted to the Customer Service should a fault arise.
Important: if your ambient temperature is high, the appliance may operate continuously, thus building up excessive frost on
the inner wall of the fridge. In this case, turn the fridge knob to a warmer setting (1-2).
Fig. 8
EN 15
MAINTENANCE AND CLEANING
AVOIDING NOISES
During its operation, the refrigerator emits some absolutely normal noises,
such as:
• HUMMING, the compressor is running.
• RUMBLINGS, RUSTLINGS and HISSING, the refrigerant is flowing
through the tubes.
• TICKS and CLICKS, the operation shutdown of the compressor.
Small measures to r ed uce the vibration nois es:
• Containers touch each other: Avoid contact between containers and
glass recipients.
• Drawers, shelves, bins vibrate: Check the proper installation of internal
accessories.
NOTE:
The refrigerant gas produces noise even when the compressor is off;
it is not a defect, it is normal.
If you hear a clicking sound inside the appliance, it is normal as due to
expansion of the various materials.
Lighting
LED lighting
T he p roduct is equipped with LED lights, please contact the Technical
Assistance Service in case of replacement.
Compared to traditional light bulbs, the LEDs last longer and are
environmentally friendly.
Cleaning
NOTICE:
• Before each operation, remove the refrigerator plug from the
power socket to prevent electric shocks.
• Do not pour water directly on the outside or inside of the
refrigerator itself. This could lead to oxidation and damaging of
the electrical insulation.
REVERSIBILITY OF THE DOOR
IMPORTANT:
To prevent cracking of the inside surfaces and plastic parts, follow
these suggestions:
• Wipe away any food oils adhered to plastic components.
• The internal parts, gaskets and external parts can be cleaned with a cloth
with warm water and baking soda or a neutral soap. Do not use solvents,
ammonia, bleach or abrasives.
• Remove the accessories, for example, the shelves, from the refrigerator
and from the door. Wash in hot soapy water. Rinse and thoroughly dry.
• The back of the appliance tends to accumulate dust which can be
eliminated with the use of a vacuum cleaner, after having switched off and
disconnected the appliance from the electrical outlet. This provides greater
energy efficiency.
The doors of the appliance can be reversed so as to allow the opening to
the right or left according to exigency.
NOTE:
• Inversion of the doors must be performed by qualified technical
personnel.
• Inversion of the doors is not covered by the warranty.
ENERGY SAVINGS
For better energy savings, we suggest:
• Installing the appliance away from heat sources and not exposed to
direct sunlight and in a well ventilated room.
• Avoid putting hot food into the refrigerator to avoid increasing the
internal temperature and therefore causing continuous functioning of
the compressor.
• Do not excessively stuff foods so as to ensure proper air circulation.
• Defrost the appliance in case there is ice (see DEFROSTING) to
facilitate the transfer of cold.
• ln case of absence of electrical energy, it is advisable to keep the
refrigerator door closed.
• Open or keep the doors of the appliance open as little as possible
• Avoid adjusting the thermostat to temperatures too cold.
• Remove dust present on the rear of the appliance (see CLEANING).
EN 16
REVERSING THE OPENING OF THE DOOR
Remove the upper plate and
hinge by screw driver.
Remove the right bottom hinge
and left plastic plugs, and refit
them onto the opposite side.
Remove the upper door.
Use the spare hinge and cover
from the accessories bag, and
fit into the left bottom
Reassemble the doors and hinges
workings from bottom to top, from 1-2.
2
1
1225
1221
36
1126mm
1245
59
PRODUCT DIMENSIONS AND BUILT-IN COMPARTMENT
EN 17
INSTALLATION OF THE APPLIANCE IN THE COLUMN
Insert the appliance into the column, placing it on
the opposite site of the hinges, and make sure 3-5
mm distance gap.
After ensuring the match between appliance door
and column door, then screw the appliance upper
part to the cabinet
1
2
Screw the appliance lower part.
Fit the seal to the appliance, cut off the
excessive part if necessary. Fit the bottom
parts with plastic covers.
3
4
EN 18
COUPLING OF THE PANELS OF THE
BUILT-IN COLUMN OF THE
APPLIANCE DOORS
The appliance is equipped with coupling devices for the appliance doors
with the column panels (loader slide).
Secure the slide in the inner part of the panel of the built-in column at the
desired height and at approx. 20 mm. From the outer wire of the door.
PRECAUTIONS FOR THE CORRECT
OPERATION
Once the product has been embedded, place the rear part of the
column in contact with the wall so as to prevent access to the compressor compartment.
For the product to operate correctly it is essential to allow adequate air
circulation so as to cool down the condenser located in the rear part of
the appliance.
For this reason, the column must be equipped with a rear chimney,
whose upper opening must not be blocked and with a front slot which
will be covered with a ventilation grill.
Size of ther unit cut outs.
20
Open the doors of the built-in column and the fridge. Position the built-in
loader in the slide, then fit it into the fridge door.
Mark the fixing points for the screws and drill with a bit of a diameter of
2.5mm.
Room to leave between the unit and ceiling.
Connect the appliance door to the cabinet panel keeping the loader slots
as guidelines.
SUSPENDING USE OF THE APPLIANCE
If the appliance is not to be used for a long time:
1) Turn the appliance OFF (see Operation).
2) Extract the plug or remove the safety device.
3) Clean the appliance
4) Leave the doors of the appliance open.
EN 19
TROUBLESHOOTING
PROBLEM
The inside illumination light bulb does not
turn on.
CAUSE
• Electricity absence.
• Door switch is blocked.
The refrigerator and freezer do not suffi
ciently cool.
• The doors are not closed.
• The doors are frequently opened
• Erroneous setting of the temperature.
• The refrigerator and freezer have been
excessively filled.
• Surrounding temperature is too low.
• No electrical power.
The food in the refrigerator freezes.
• Erroneous setting of the temperature.
The bottom of the refrigerator compartment
is wet or droplets are present.
The drain tube could be clogged.
Presence of water in the vegetable drawer.
• Lack of air circulation.
The motor runs continuously.
• The doors are not closed.
• Check that the door and gaskets close
properly.
• Avoid unnecessary opening of the doors for a
period of time.
• Check the temperature setting and, if it is
possible, cool even more (see Temperature
adjustment)
• Wait for the stabilization of the temperature of
the refrigerator or freezer.
• Check that the ambient temperature is in
accordance with what is indicated on the
nameplate (see Installation).
• The power cord is not properly plugged in.
• Check whether the appliance is switched off
(see Temperature adjustment)
• Ensure that in the home there is current.
• Clean the drain tube with a stick or the like to
allow the discharge of water.
• It is not a defect (see Defrosting).
• Verify that your glass shelf tray vegetables are
not put foods that prevent air circulation.
• Vegetables and fruits with too much moisture. • Wrap the fruit and vegetable materials plastic
such as, for example, films, bags or containers.
• The doors are opened frequently.
• Ambient temperature is very high.
• Thickness of frost than 3mm.
WI-FI light flashes 3 sec on - 1 sec off.
• The power cord is not properly plugged in.
• Check whether the appliance is switched off.
(see Temperature Adjustment).
• Ensure that there is a current in the house.
• Check that it is active.
• Check the temperature setting (see Temperature
Adjustment) and, if possible, decrease temperature setting.
• Food in contact with the back wall.
• Separate the food from the back wall of the
refrigerator.
• The freezing of too much fresh food causes a • Do not exceed the maximum amount to be
lowering of the temperature of the refrigerator frozen (see Freezing).
Presence of drops or water on the back wall • Normal operation of the refrigerator.
of the refrigerator.
The frozen food is thawing.
REMEDY
• Make sure the doors are closed and if the seals
close properly.
• Avoid unnecessary open ports for a certain
period.
• Verify that the ambient temperature is in
accordance with the specifications on the
nameplate (see Installation).
• Set the display/thermostat a warmer temperature.
• Defrost the unit (see Defrosting).
• The ambient temperature range below climate • Move the unit to a warmer or heat the room.
class of the product.
The compressor starts rarely
• The freezer door is not closed.
• Make sure the door is closed and that the gasket
is sealing properly.
• Router off.
• Lacking connection.
• Switch the router on.
• Reset the product (see WI-FI)
IF YOU ARE NOT SOLVED THE PROBLEM, CONTACT THE SERVICE CENTER, PLEASE GIVE THE TYPE OF FAULT AND THE INFORMATION
ON THE PLATE OF THIS APPARATUS TO INSIDE THE REFRIGERATOR COMPARTMENT:
• The model of equipment.
• The number of series.
EN 20
CONTENU
FR
INFORMATIONS SUR LA SECURITE .................................. 22--22
INSTALLATION .................................................................... 23--23
FONCTIONNEMENT.............................................................. 23--23
CONSERVATION .................................................................. 24--24
CONGELATION .................................................................... 25--25
DEGIVRAGE .......................................................................... 25--25
MAINTENANCE ET NETTOYAGE ........................................ 26--26
ECONOMIES D'ENERGIE .................................................... 26--26
EVITER LES BRUITS ............................................................ 26--26
OUVERTURE REVERSIBLE DE LA PORTE........................ 26--27
DIMENSIONS DU PRODUIT ET COMPARTIMENT
ENCASTRE............................................................................ 27--28
INSTALLATION DE L'APPAREIL DANS LA COLONNE .... 28--28
ASSEMBLAGE DES PANNEAUX DE LA COLONNE
ENCASTREMENT DES PORTES DE L'APPAREIL ............ 29--29
PRECAUTIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT
CORRECT ............................................................................ 29--29
SUSPENDRE L'UTILISATION DE L'APPAREIL .................. 29--29
DEPANNAGE ........................................................................ 30--30
FR 21
Merci d'avoir acheté ce produit.
Avant d'utiliser votre réfrigérateur, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi afin d'optimiser sa performance. Conserver l'ensemble de la
documentation pour un usage ultérieur ou pour d'autres propriétaires. Ce produit est conçu uniquement pour une utilisation privée ou des
applications similaires comme :
- le coin cuisine du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail
- dans les fermes, par la clientèle des hôtels, des motels et autres environnements résidentiels
- dans les Bed and Breakfast (B & B)
- pour les services de restauration et applications similaires non dédiées à la vente au détail.
Cet appareil doit être utilisé uniquement à des fins de conservation d'aliments, toute autre utilisation est considérée comme dangereuse et le
fabricant ne sera pas responsable de toute omission. De plus, il est recommandé de prendre note des conditions de garantie.
INFORMATIONS SUR LA SECURITE
Le réfrigérateur contient un gaz réfrigérant (R660a : isobutane) et un gaz isolant (cyclopentane), dotés d'une compatibilité
élevée avec l'environnement et qui sont cependant inflammables.
Nous vous recommandons de suivre les réglementations suivantes afin d'éviter toutes situations dangereuses pour vous :
• Avant de procéder à tout fonctionnement, débrancher le cordon électrique de la prise électrique.
• Le système de réfrigération positionné derrière et à l'intérieur du réfrigérateur contient du réfrigérant. Par conséquent, éviter
d'endommager les tuyaux.
• Si une fuite est détectée dans le système de réfrigération, ne pas toucher la sortie murale et ne pas utiliser de flammes.
Ouvrir la fenêtre et aérer la pièce. Ensuite appeler un service après-ventes pour demander une réparation.
• Ne pas gratter avec un couteau ou un objet tranchant pour retirer le givre ou la glace apparus. Ils peuvent causer des dégâts
sur le circuit réfrigérant, toute projection en résultant peut provoquer un incendie ou endommager vos yeux.
• Ne pas installer l'appareil dans des endroits humides, huileux ou poussiéreux, ne pas l'exposer à la lumière directe du soleil
et à l'eau.
• Ne pas installer l'appareil à proximité de radiateurs ou de matériaux inflammables.
• Ne pas utiliser de rallonges ni d'adaptateurs.
• Ne pas tirer ou plier de manière excessive le cordon d'alimentation ou ne pas toucher la fiche avec les mains mouillées.
• Ne pas endommager la fiche et/ou le cordon d'alimentation ; cela pourrait provoquer des chocs électriques ou des incendies.
• Il est recommandé de garder la fiche dans un état propre, tout résidu de poussière présente en excès sur la fiche peut être la
cause d'un incendie.
• Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou d'autre équipement pour accélérer le processus de dégivrage.
• Éviter impérativement l'utilisation d'une flamme ou d'un équipement électrique, tel que des radiateurs, des nettoyeurs vapeur,
des bougies, des lampes à pétrole ou similaires pour accélérer la phase de dégivrage.
• Ne pas utiliser ou conserver des sprays inflammables, tels que de la peinture en aérosol, auprès du réfrigérateur. Cela
pourrait causer une explosion ou un incendie.
• Ne pas utiliser les appareils à l'intérieur des compartiments de conservation des aliments, dans la mesure où ils
correspondent au type recommandé par le fabricant.
• Ne pas placer ou conserver des substances inflammables ou hautement volatiles telles que l'éther, le pétrole, le GPL, le gaz
propane, les bombes d'aérosol, les colles, l'alcool pur etc. Ces substances peuvent provoquer une explosion.
• Ne pas conserver des médicaments ou des substances de recherche dans le réfrigérateur. Lorsque le matériau à conserver
requiert un contrôle strict des températures de conservation, il est possible qu'il se détériore ou qu'une réaction incontrôlée se
produise, qui peut entraîner des risques.
• Maintenir les ouvertures de ventilation situées dans le bâti de l'appareil ou sur la structure encastrée, libres de toute obstruction.
• Ne pas placer d'objets et/ou de récipients contenant de l'eau sur le dessus de l'appareil.
• Ne pas effectuer de réparation sur ce réfrigérateur. Toutes les interventions doivent uniquement être réalisées par un
personnel qualifié.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes à capacités physiques, sensorielles
ou intellectuelles réduites ou sans expérience et connaissances, uniquement s'ils sont sous surveillance ou bien s'ils ont été
informés quant à l'utilisation de l'appareil de manière sûre, et s'ils comprennent les risques impliqués.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués
par des enfants sans surveillance.
En tournant entièrement le bouton dans le sens horaire, vous entendrez un clic correspondant à l'arrêt du produit.
Une fois l'appareil installé, le cordon électrique et la prise de courant doivent être faciles d'accès.
La prise est compatible avec la fiche de l'appareil. Si ce n'est pas le cas, demander le replacement de la fiche par un technicien
agréé ; ne pas utiliser de rallonges et/ou de connecteurs multiples.
Ne pas toucher les pièces internes ou les aliments surgelés avec les mains humides ou mouillées, car cela provoque des brûlures.
FR 22
• La prise est reliée à la terre et est conforme à la loi.
• La prise peut supporter la charge électrique maximale de l'appareil,
comme indiqué sur la plaque signalétique du réfrigérateur.
• La tension d'alimentation se trouve dans les plages indiquées sur la
plaque signalétique du réfrigérateur.
• Le cordon ne doit pas être plié ou comprimé.
• Le cordon doit être vérifié régulièrement et remplacé uniquement par
des techniciens autorisés.
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces
mesures de sécurité.
Mise au rebut d'un appareil usagé
Cet appareil est commercialisé en accord avec la directive européenne
2012/19/EU sur les déchets des équipements électriques et
électroniques (DEEE).
Les déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE) contiennent
des substances polluantes (ce qui peut entraîner des conséquences
négatives pour l’environnement) et des composants de base (qui peuvent
être réutilisés). Il est important de traiter ce type de déchets de manière
appropriée afin de pouvoir éliminer correctement tous les polluants et de
recycler les matériaux.
Les particuliers peuvent jouer un rôle important en veillant à ce que les
DEEE ne deviennent pas un problème environnemental. Il est essentiel de
suivre quelques règles simples:
Démarrage de l'appareil
Retirer tous les matériaux de conditionnement/d'emballage présents à
l'intérieur de l'appareil et le nettoyer avec de l'eau et du bicarbonate de soude
ou du savon neutre.
Après installation, attendre 2 - 3 heures pour laisser le temps au
réfrigérateur/congélateur de se stabiliser à la température de service
normale, avant de déposer des aliments frais ou surgelés à l'intérieur.
Si le cordon d'alimentation est débranché, attendre au moins cinq minutes
avant de redémarrer le réfrigérateur/congélateur. A partir de ce point,
l'appareil est prêt à être utilisé.
- Les DEEE ne doivent pas être traités comme les déchets ménagers;
- Les DEEE doivent être remis aux points de collecte enregistrés. Dans de
nombreux pays, la collecte des produits gros électroménagers peut être
effectuée à domicile.
FONCTIONNEMENT
Allumer/Éteindre (Pas d'affichage)
Dans de nombreux pays, lorsque vous achetez un nouvel appareil, l’ancien
peut être retourné au détaillant qui doit collecter gratuitement sur la base un
contre un. L’équipement repris doit être équivalent ou bien avoir les mêmes
fonctions que le produit acquis.
• L'unité du thermostat pour la commande de l'appareil est localisée à
l'intérieur du compartiment du réfrigérateur (Fig. 1).
Faire tourner le bouton du thermostat au-delà de la position « 0 ».
La lumière s'allume lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte. Pour
éteindre complètement le produit, tourner le bouton sur « 0 ».
Conformité
En utilisant le symbol
sur ce produit, nous déclarons sur notre propre
responsabilité que ce produit est conforme à toutes les normes Européennes
relatives à la sécurité, la santé et à l’environnement.
Fig. 1
INSTALLATION
Réglage de la température (Pas d'affichage)
AVERTISSEMENTS :
• Ne pas installer l'appareil dans un endroit humide ou mouillé car cela
pourrait compromettre l'isolation et provoquer une fuite
Par ailleurs, sur l'extérieur, de la condensation pourrait s'accumuler.
• Ne pas placer l'appareil à l'extérieur ou à proximité de sources de
chaleur ou sous la lumière directe du soleil.
5
L'appareil fonctionne correctement dans la plage des
températures environnementales indiquées :
+10 +32°C pour la classe climatique SN
+16 +32°C pour la classe climatique N
+16 +38°C pour la classe climatique ST
+16 +43°C pour la classe climatique T
(Voir la plaque signalétique du produit)
• Ne pas placer de récipients contenant des liquides sur le dessus de
l'appareil.
• Attendre au moins 3 heures après la mise en place finale avant de
mettre l'appareil en fonctionnement.
Fig. 2
• Le réglage de la température des deux compartiments est effectué en
tournant le bouton du thermostat (Fig. 2).
Sélectionner la position souhaitée :
• Pour obtenir une température plus froide dans le réfrigérateur ou le
congélateur, tourner vers 5.
• Pour obtenir une température moins basse dans le réfrigérateur ou le
congélateur, tourner en direction de 0.
Connexion électrique
Après le transport, placer l'appareil verticalement et attendre au moins 2
- 3 heures avant de le raccorder au système électrique. Avant d'insérer
la fiche dans la prise électrique, s'assurer que :
FR 23
CONSERVATION
• Pour conserver la saveur, la qualité et la fraîcheur des aliments, il est
conseillé de stocker vos aliments dans le compartiment du réfrigérateur
comme indiqué sur la Fig. 6 ci-dessous, en s'assurant de les envelopper
dans des feuilles d'aluminium ou du film plastique ou dans des récipients
correctement fermés, afin d'éviter toute contamination croisée.
Zone du réfrigérateur
Fruits / Légumes
• Pour réduire l'assèchement des fruits et légumes, ils doivent être
enveloppés dans des films ou des sachets plastiques, et déposés ensuite
dans la zone dédiée aux fruits / légumes. De cette manière, on évite une
détérioration rapide.
ZONE DU REFRIGERATEUR
Fig. 6
REMARQUE :
Si de grandes quantités d'aliments sont déposées ou si la porte
du réfrigérateur est ouverte fréquemment, il est normal que le
voyant ne puisse pas afficher OK. Attendre au minimum 10
heures avant de régler le bouton sur un réglage supérie
Recommandations pratiques
Déposer les aliments sur les clayettes de manière homogène de façon à
laisser l'air circuler correctement et pour le refroidir.
• Éviter le contact entre les aliments et les parois arrière du compartiment
du réfrigérateur.
• Ne pas introduire d'aliments chauds étant donné qu'ils peuvent détériorer
les aliments déjà présents et augmenter la consommation énergétique.
• Retirer les emballages des aliments avant de les introduire.
• Ne pas les déposer dans des plats ou d'autres récipients s'ils n'ont pas
été lavés préalablement.
• Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation d'air froid avec des
aliments.
• Ne pas couvrir la clayette en verre du bac à légumes pour permettre une
circulation appropriée de l'air.
Fig.4
• En cas de coupure prolongée du courant, garder les portes fermées pour
que les aliments restent froids le plus longtemps possible.
Voyant de la température dans la zone la plus
froide
(uniquement sur certains modèles)
• L'installation de l'appareil dans un endroit chaud et humide, exposé à de
fréquentes ouvertures des portes et stockant de grandes quantités de
légumes, peut entraîner la formation de condensation et affecter la
performance de l'unité elle-même.
• Pour éviter une consommation énergétique excessive, l'ouverture
fréquente ou prolongée des portes n'est pas recommandée.
Certains modèles sont équipés d'un voyant de la température dans le
compartiment du réfrigérateur au niveau de la zone la plus froide, afin de
vous permettre de contrôler la température moyenne.
Ce symbole indique la zone la plus froide du réfrigérateur (Fig. 5).
Fig. 5
Vérifier ce point sur le voyant de la température, le mot OK apparaît
clairement (Fig. 6). Si ce mot n'apparaît pas, cela signifie que la
température est trop élevée :
régler la température à un niveau plus froid et attendre environ 10 heures.
Vérifier à nouveau le voyant : si nécessaire, procéder à un nouveau
réglage.
FR 24
5
Fig. 7
DEGIVRAGE
Dégivrage du compartiment du réfrigérateur
Pendant son fonctionnement normal, le réfrigérateur est dégivré
automatiquement. Il n'y a pas besoin de sécher les gouttes d'eau
présentes sur la paroi arrière ou de retirer le givre (cela dépend du
fonctionnement).
L'eau est acheminée vers la partie arrière par le biais de l'orifice
d'écoulement qui s'y trouve et la chaleur du compresseur permet de
l'évaporer.
• Garder dans un état propre, le tuyau d'écoulement (Fig. 8) dans le
compartiment du réfrigérateur pour qu'il soit exempt d'eau.
Le dégivrage du compartiment du réfrigérateur se fait
automatiquement sur cet appareil.
(Figure 8)
Une petite quantité de givre ou de gouttelettes d'eau sur l'arrière
du compartiment du réfrigérateur, lors du fonctionnement du
réfrigérateur, est normale.
S'assurer que l'évacuation d'eau est toujours propre et s'assurer
que les aliments ne touchent pas la paroi arrière ou les côtés du
compartiment du congélateur.
N.B. Vous trouverez ici la plaque signalétique de votre appareil : elle inclut toutes les données à transmettre au Service Clients en cas de panne.
Important : si votre température ambiante est élevée, il se peut que l'appareil fonctionne en permanence, ce qui entraîne
une formation excessive de givre sur les parois intérieures du réfrigérateur. Dans ce cas, tourner le bouton du
réfrigérateur sur une température plus chaude (1-2).
Fig. 8
FR 25
EVITER LES BRUITS
MAINTENANCE ET NETTOYAGE
Pendant son fonctionnement, le réfrigérateur émet des bruits tout à fait
normaux comme :
• BOURDONNEMENT : le compresseur fonctionne.
• GRONDEMENTS, BRUISSEMENTS et SIFFLEMENTS : le réfrigérant
coule à travers les tuyaux.
• CLAQUEMENT et TIC-TAC : l'arrêt du compresseur.
Simples mesures de réduction des bruits de vibration :
• Les récipients se touchent : éviter le contact entre les récipients et
les plats en verre.
• Les tiroirs, clayettes et bacs émettent des vibrations : contrôler
l'installation appropriée des accessoires intérieurs.
REMARQUE :
Le gaz réfrigérant produit du bruit même lorsque le compresseur est
éteint ; ce n'est pas un défaut, c'est normal.
Si vous entendez un bruit de claquement dans l'appareil, c'est normal
étant donné que cela provient de l'expansion des différents matériaux.
Eclairage
Voyant LED
Le produit est équipé de lampes LED veuillez contacter le Service
d'Assistance Technique en cas de remplacement.
Par rapport aux ampoules des lampes traditionnelles, les LED durent
plus longtemps et sont
respectueuses de l'environnement.
Nettoyage
REMARQUE :
• Avant toute intervention, retirer la fiche du réfrigérateur de la
prise électrique pour prévenir tout choc électrique.
• Ne pas verser d'eau directement sur l'extérieur ou l'intérieur du
réfrigérateur lui-même. Cela pourrait entraîner une oxydation et
endommager l'isolation électrique.
OUVERTURE REVERSIBLE DE LA PORTE
IMPORTANT :
Pour éviter toute fissure sur les surfaces intérieures et les pièces
plastiques, suivre ces suggestions :
• Essuyer toutes les graisses alimentaires collées sur les composants
plastiques.
• Les pièces intérieures, les garnitures et les pièces extérieures peuvent
être nettoyées à l'aide d'un chiffon et d'eau tiède additionnée de
bicarbonate de soude ou de savon neutre. Ne pas utiliser de solvants,
d'ammoniaque, d'eau de javel ou d'abrasifs.
• Retirer les accessoires, par exemple, les clayettes du réfrigérateur et de la
porte. Nettoyer à l'eau chaude savonneuse. Rincer et sécher
soigneusement.
• L'arrière de l'appareil a tendance à accumuler de la poussière qu'il est
possible d'éliminer à l'aide d'un aspirateur, après avoir éteint et débranché
l'appareil de la sortie électrique. Cela permet d'accroître l'efficacité
énergétique.
Les portes de l'appareil peuvent être inversées afin de permettre une
ouverture vers la droite ou vers la gauche, en fonction des exigences.
REMARQUE :
• L'inversion des portes doit être effectuée par un personnel technique
qualifié.
• L'inversion des portes n'est pas couverte par la garantie.
ECONOMIES D'ENERGIE
Pour des économies d'énergie optimales, nous suggérons ce qui suit :
• Installer l'appareil à distance des sources de chaleur et éloigné de la
lumière directe du soleil dans une pièce bien ventilée.
• Éviter de déposer des aliments chauds dans le réfrigérateur pour
éviter une augmentation de la température intérieure et provoquer
ainsi un fonctionnement continu du compresseur.
• Ne pas entasser d'aliments de manière excessive afin d'assurer une
bonne circulation de l'air.
• Dégivrer l'appareil en cas de givre (voir DEGIVRAGE) pour faciliter le
transfert du froid.
• En cas de coupure de courant, il est conseillé de garder la porte du
réfrigérateur fermée.
• Ouvrir ou garder les portes de l'appareil ouvertes le moins possible.
• Éviter de régler le thermostat sur des températures trop basses.
• Retirer la poussière présente sur l'arrière de l'appareil (voir
NETTOYAGE).
FR 26
INVERSER LE SENS D'OUVERTURE DES PORTES
Retirer la plaque supérieure
et la charnière à l'aide d'un tournevis.
Retirer la charnière inférieure droite
et les bouchons plastiques de gauche et
les remettre en place sur le côté opposé.
Retirer la porte supérieure.
Utiliser la charnière opposée et le cache et
les mettre sur la partie basse de gauche.
Assembler de nouveau les mécanismes
de portes et de charnières de bas en
haut, de 1-2.
2
1
1225
1221
36
1126mm
1245
59
DIMENSIONS DU PRODUIT ET COMPARTIMENT ENCASTRE
FR 27
INSTALLATION DE L'APPAREIL DANS LA COLONNE
Insérer l'appareil dans la colonne, en le plaçant
sur la face opposée des charnières et s'assurer
d'un espacement de 3-5 mm.
Après avoir vérifié que la porte de l'appareil et celle
de la colonne coïncident, visser la partie
supérieure de l'appareil sur le cabinet.
1
2
Visser la partie inférieure de l'appareil.
Ajuster le joint d'étanchéité de l'appareil, si
nécessaire, découper la surlongueur. Fixer les
pièces inférieures avec les caches plastiques.
3
4
FR 28
ASSEMBLAGE DES PANNEAUX DE LA
COLONNE ENCASTREE DES
PORTES DE L'APPAREIL
L'appareil est équipé de dispositifs d'assemblage pour les portes de
l'appareil avec les panneaux de colonne (glissière du support).
Fixer la glissière dans la partie intérieure du panneau de la colonne encastrée à
la hauteur souhaitée et à environ 20 mm du câble extérieur de la porte.
PRECAUTIONS RELATIVES A UN
FONCTIONNEMENT CORRECT
Une fois le produit incorporé, placer la partie arrière de la colonne en
contact avec le mur de façon à empêcher tout accès au compartiment
du compresseur.
Pour un fonctionnement correct de l'appareil, il est essentiel de
permettre une circulation appropriée de l'air de façon à refroidir le
condensateur situé sur la partie arrière de l'appareil.
Pour cette raison, la colonne doit être équipée d'une cheminée arrière,
dont l'ouverture supérieure ne doit pas être obstruée, et dotée d'une
fente à l'avant recouverte d'une grille de ventilation.
Taille des découpes de l'unité.
20
Ouvrir les portes de la colonne encastrée et du réfrigérateur. Positionner le support
encastré dans la glissière, et ensuite l'introduire dans la porte du réfrigérateur.
Marquer les points de fixation des vis et percer avec un foret de 2,5 mm
de diamètre.
Espace à conserver entre l'unité et le plafond.
Raccorder la porte de l'appareil avec le panneau du cabinet en se servant
des rainures du support comme lignes directrices.
SUSPENDRE L'UTILISATION DE L'APPAREIL
Si l'appareil ne doit pas fonctionner pendant une période prolongée :
1) Éteindre l'appareil (voir Fonctionnement).
2) Débrancher la fiche ou retirer le dispositif de sécurité.
3) Nettoyer l'appareil.
4) Laisser les portes de l'appareil ouvertes.
FR 29
DEPANNAGE
PROBLEME
L'ampoule d'éclairage intérieur ne
s'allume pas.
CAUSE
• Absence d'électricité.
• L'interrupteur de la porte est bloqué.
Le réfrigérateur et le congélateur ne
refroidissent pas suffisamment.
• Les portes ne sont pas fermées.
Les aliments situés dans le réfrigérateur
gèlent.
• Réglage incorrect de la température.
CORRECTION
• Le cordon d'alimentation n'est pas correctement inséré.
• Vérifier si l'appareil est éteint.
(voir Réglage de la température).
• S'assurer qu'il y du courant dans la maison.
• Vérifier qu'il est actif.
• Vérifier que la porte et les joints ferment
correctement.
• Les portes sont ouvertes fréquemment.
• Éviter d'ouvrir les portes de manière inutile pendant un
certain temps.
• Réglage incorrect de la température.
• Contrôler le réglage de la température, et si possible,
refroidir encore plus (voir Réglage de la température).
• Le réfrigérateur et le congélateur ont été trop remplis. • Attendre que la température du réfrigérateur ou du
congélateur se stabilise.
• La température ambiante est trop basse.
• Vérifier que la température ambiante est conforme aux
spécifications indiquées sur la plaque signalétique (voir
Installation).
• Absence de courant.
• Le cordon d'alimentation n'est pas correctement inséré.
• Vérifier si l'appareil est éteint (voir Réglage de la
température).
• S'assurer qu'il y a du courant dans le logement.
• Nourriture en contact avec la paroi arrière.
• Contrôler le réglage de la température (voir Réglage de
température) et si possible, diminuer le réglage de la
température.
• Enlever les aliments de la paroi arrière du réfrigérateur.
• La congélation d'une quantité trop importante
• Ne pas dépasser la quantité maximale d'aliments à
d'aliments frais diminue la température du réfrigérateur. congeler (voir Congélation).
Le fond du compartiment du réfrigérateur
est humide ou présente des gouttelettes.
Le tuyau d'égouttement peut être bouché.
• Nettoyer le tuyau d'égouttement avec un bâtonnet ou
similaire pour permettre l'écoulement de l'eau.
Présence de gouttelettes ou d'eau sur la
paroi arrière du réfrigérateur.
• Fonctionnement normal du réfrigérateur.
• Ce n'est pas un défaut (voir Dégivrage).
Présence d'eau dans le bac à légumes.
• Manque de circulation d'air.
• Vérifier qu'il n'y a pas d'aliments déposés sur la clayette
en verre des légumes, qui empêchent la circulation de l'air.
• Envelopper les fruits et les légumes dans des films,
sachets ou récipients en plastique.
• Légumes et fruits contenant trop d'humidité.
Le moteur fonctionne en permanence.
• Les portes ne sont pas fermées.
• Les portes sont ouvertes fréquemment.
• La température ambiante est très élevée.
• Épaisseur du givre supérieure à 3 mm.
Les aliments surgelés dégèlent.
Le voyant Wi-Fi clignote par alternance 3
sec allumé et 1 seconde éteint.
• S'assurer que la porte est fermée et que les joints ferment
correctement.
• Éviter d'ouvrir les portes de manière inutile pendant un
certain temps.
• Vérifier que la température ambiante est conforme aux
spécifications indiquées sur la plaque signalétique (voir
Installation).
• Régler l'affichage/thermostat sur une température plus chaude.
• Dégivrer l'unité (voir Dégivrage).
• La plage de température ambiante est inférieure à la
classe climatique de l'appareil.
Le compresseur démarre rarement.
• Déplacer l'unité dans une pièce plus chaude ou chauffer
la pièce.
• La porte du congélateur n'est pas fermée.
• S'assurer que la porte est fermée et que le joint est
suffisamment étanche.
• Routeur désactivé.
• Absence de connexion.
• Allumer le routeur.
• Réinitialiser le produit (voir Wi-Fi).
SI VOUS N'AVEZ PAS PU RESOUDRE LE PROBLEME, CONTACTER LE CENTRE DE SERVICE APRES-VENTE. VEUILLEZ INDIQUER LE TYPE DE DEFAUT ET
LES INFORMATIONS CONTENUES SUR LA PLAQUE DE CET APPAREIL, SITUEE DANS LE COMPARTIMENT DU REFRIGERATEUR :
• Le modèle de l'équipement.
• Le numéro de série.
FR 30
ÍNDICE
ES
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ........................................ 32--32
INSTALACIÓN ...................................................................... 33--33
FUNCIONAMIENTO .............................................................. 33--33
CONSERVACIÓN .................................................................. 34--34
CONGELACIÓN .................................................................... 35--35
DESCONGELACIÓN ............................................................ 35--35
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA .......................................... 36--36
AHORRO DE ENERGÍA ........................................................ 36--36
REDUCCIÓN DE RUIDO ...................................................... 36--36
REVERSIBILIDAD DE LA PUERTA...................................... 36--37
DIMENSIONES DEL PRODUCTO Y HUECO DE ENCASTRE.. 37--38
INSTALACIÓN DEL APARATO EN LA COLUMNA ............ 38--38
ACOPLAMIENTO DE LOS PANELES DE LA COLUMNA
ENCASTRADA DE LAS PUERTAS DEL APARATO .......... 39--39
PRECAUCIONES PARA UN FUNCIONAMIENTO
CORRECTO .......................................................................... 39--39
HIBERNACIÓN DEL APARATO .......................................... 39--39
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.......................................... 40--40
ES 31
Gracias por haber adquirido este producto.
Antes de utilizar el frigorífico, le aconsejamos que lea atentamente este manual de instrucciones para maximizar su rendimiento. Guarde toda la
documentación para consultar o futuros propietarios. Este producto deberá destinarse únicamente a usos domésticos u otras aplicaciones
similares, como:
- la zona de descanso para personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
- en granjas, para el uso de la clientela de hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
- en hostales
- para servicios de catering y otras aplicaciones no comerciales.
Este aparato deberá ser destinado única y exclusivamente a la conservación de alimentos. Cualquier otro uso se considera peligroso y el
fabricante no podrá ser considerado responsable de cualquier omisión. Asimismo, se recomienda leer las condiciones de garantía.
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
El frigorífico contiene gas refrigerante (R600a: isobutano) y gas aislante (ciclopentano), con una elevada
compatibilidad medioambiental los cuales, sin embargo, son inflamables.
Le recomendamos que respete las reglas siguientes para evitar situaciones de peligro:
• Antes de llevar a cabo cualquier operación, desenchufe el cable de alimentación de la toma eléctrica.
• El sistema de refrigeración, situado en la parte posterior e interior del frigorífico contiene refrigerante.
Por tanto, debe evitar dañar los tubos.
• Si se detecta una fuga en el sistema de refrigeración, no toque la salida mural y no utilice llamas vivas.
Abra la ventana y ventile la estancia. A continuación, llame a un centro de soporte técnico para solicitar ayuda.
• No utilice un cuchillo o cualquier objeto afilado para eliminar escarcha o hielo. De hacerlo, podría dañar el
circuito de refrigerante; las fugas de este último pueden provocar incendios o daños oculares.
• No instale el aparato en un lugar húmedo o sucio, ni lo exponga a la luz directa del sol o el agua.
• No instale el aparato cerca de calentadores o materiales inflamables.
• No use cables prolongadores o adaptadores.
• No tire en exceso del cable. No pliegue el cable. No toque el enchufe con las manos húmedas.
• No dañe el enchufe o el cable de alimentación; esto podría provocar incendios o descargas eléctricas.
• Se recomienda mantener el enchufe limpio; cualquier exceso de polvo sobre el enchufe podría provocar un
incendio.
• No utilice dispositivos mecánicos u otros equipos para acelerar el proceso de descongelación.
• Evite totalmente el uso de llamas vivas o equipos eléctricos, como calentadores, limpiadores a vapor,
velas, lámparas de aceite y aparatos similares para acelerar la fase de descongelación.
• No utilice ni almacene aerosoles inflamables, como pintura en spray, cerca del frigorífico. Podría provocar una
explosión o un incendio.
• No use aparatos eléctricos en el interior del compartimento para alimentos, salvo que sean del tipo
recomendado por el fabricante.
• No introduzca o almacene materiales inflamables o muy volátiles como éter, gasolina, GLP, gas propano,
aerosoles, adhesivos, alcohol puro, etc. Estos materiales podrían provocar una explosión.
• No guarde medicamentos ni materiales de investigación en el frigorífico. Cuando deba almacenarse material
que requiera un estricto control de temperatura, es posible que se deteriore o desencadene una reacción
incontrolada que pueda provocar riesgos.
• No obstruya las aberturas de ventilación en la carcasa del aparato o en la estructura integrada.
• No coloque objetos y/o contenedores con agua encima del aparato.
• No lleve a cabo reparaciones en el frigorífico. Todas las intervenciones debe llevarlas a cabo únicamente
personal debidamente cualificado.
• Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, mentales o
sensoriales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, siempre y cuando reciban la supervisión o las
instrucciones necesarias acerca del uso del aparato en condiciones de seguridad y comprendan los riesgos asociados.
Los niños no deben jugar con el aparato. Las operaciones de limpieza y mantenimiento no deben realizarlas
niños sin supervisión.
Si gira totalmente la rueda del mando en sentido antihorario, escuchará un clic que indicará el apagado
del aparato.
Cuando se instale el aparato, debe dejarse el cable eléctrico y la toma eléctrica en un lugar de fácil acceso.
La toma eléctrica debe ser compatible con el enchufe del aparato. En caso contrario, solicite a un técnico
autorizado que cambie el enchufe; no utilice cables prolongadores y/o varios conectores.
Para evitar quemaduras, no toque los componentes internos ni alimentos congelados con las manos húmedas o
mojadas.
ES 32
Eliminación del aparato antiguo
Este dispositivo tiene el distintivo de la directiva europea
2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
(RAEE).
Los RAEE contienen tanto sustancias contaminantes (que pueden
repercutir negativamente en el medio ambiente) como componentes
básicos (que pueden reutilizarse). Es importante que los RAEE se
sometan a tratamientos específicos con el objeto de extraer y
eliminar, de forma adecuada, todos los agentes contaminantes.
Igual de importante es recuperar y reciclar todo el material posible.
La gente puede desempeñar una función importante a la hora de
asegurarse de que los RAEE no se convierten en un problema
medioambiental; es crucial seguir algunas normas básicas:
- Los RAEE no han de tratarse como residuos domésticos.
- Los RAEE han de depositarse en los puntos de recogida
habilitados para ello que gestiona el ayuntamiento o empresas
contratadas para ello. En muchos países se ofrece la posibilidad
de recogida a domicilio de los RAEE de mayor volumen.
En muchos países, cuando la gente compra un nuevo dispositivo,
el antiguo se puede entregar al vendedor, quien lo recoge de
forma gratuita (un dispositivo antiguo por cada dispositivo adquirido)
siempre que el equipo entregado sea similar y disponga de las
mismas funciones que el adquirido.
• El enchufe posee toma de tierra y cumple las disposiciones legales.
• El enchufe puede soportar la carga de potencia máxima del aparato, tal
y como se indica en la placa de datos técnicos del frigorífico.
• La tensión de alimentación se encuentra dentro del rango indicado en
la placa de datos técnicos del frigorífico.
• El cable no debe plegarse ni aplastarse.
• El cable debe comprobarse periódicamente y su sustitución debe
llevarla a cabo únicamente técnicos autorizados.
• El fabricante declina toda responsabilidad cuando no se respeten estas
medidas de seguridad.
Puesta en marcha del aparato
Retire todos los materiales de embalaje y envoltorios presentes en el
interior del aparato y proceda a lavarlo con agua y bicarbonato sódico o
jabón neutro.
Una vez realizada la instalación, espere de 2 a 3 horas para que el
frigorífico/congelador alcance la temperatura de funcionamiento normal
antes de colocar alimentos congelados o frescos en su interior.
Si el cable de alimentación se desconecta, espere al menos cinco
minutos antes de reiniciar el frigorífico/congelador. En este punto, el
aparato está listo para su uso.
FUNCIONAMIENTO
Apagado/encendido (sin pantalla)
• La unidad de termostato para el control del aparato se encuentra
ubicado en el interior del compartimento frigorífico (Fig. 1).
Gire la rueda del termostato más allá de la posición “0”.
La luz se enciende cuando la puerta del frigorífico se abre. Girar la
rueda por completo hasta la posición “0” para apagar el aparato.
Conformidad
Al mostrar el logo
marcado en este producto, declaramos, bajo
nuestra propia responsabilidad, el cumplimiento de todos los requisitos
europeos en términos de seguridad, salud y medio ambiente,
establecidos en la legislación de este producto.
Fig. 1
INSTALACIÓN
Ajuste de temperatura (sin pantalla)
ADVERTENCIAS:
• No instale el aparato en un lugar húmedo puesto que esto podría
comprometer el aislamiento y provocar fugas.
Asimismo, en el exterior del mismo, es posible que se acumule
condensación.
• No coloque el aparato en el exterior o cerca de fuentes de calor o bajo
la luz directa del sol.
El aparato funcionará dentro de los intervalos de temperatura
ambiente indicados a continuación:
+10 +32 ºC para la clase climática SN
+16 +32 ºC para la clase climática N
+16 +38 ºC para la clase climática ST
+16 +43 ºC para la clase climática T
(Véase la placa de datos técnicos del producto)
• No coloque contenedores con líquidos encima del aparato.
• Antes de poner en marcha el aparato, espere al menos 3 horas
después de colocarlo en su ubicación definitiva.
5
Fig. 2
• El ajuste de temperatura de ambos compartimentos se realiza girando
la rueda del termostato (Fig. 2).
Seleccione la posición deseada:
• Para bajar la temperatura en el frigorífico y el congelador, gire la rueda
hacia el 5.
• Para incrementar la temperatura en el frigorífico y el congelador, gire la
rueda hacia el 0.
Conexión eléctrica
Tras la entrega, coloque el aparato verticalmente y espere al menos 2 o
3 horas antes de conectarlo a la red eléctrica. Antes de insertar el
enchufe en la toma eléctrica, asegúrese de que:
ES 33
CONSERVACIÓN
• Para conservar al máximo el aroma, la sustancia y el frescor de los
alimentos, es aconsejable colocarlos en el interior del frigorífico tal como
se indica en la figura 6 siguiente, teniendo cuidado de envolverlos en papel
de aluminio o film plástico, o bien en recipientes adecuados provistos de
tapa para evitar contaminaciones cruzadas.
Zona del frigorífico
Frutas/ Verduras
• Para reducir las pérdidas de humedad de frutas y verduras, deben
protegerse con materiales plásticos, como bolsas o film de uso
alimentario, e introducirse en la zona para frutas y verduras. De este
modo, se evita acelerar su deterioro.
ZONA DEL FRIGORÍFICO
Fig. 6
NOTA:
Si se introduce una cantidad excesiva de alimentos o la
puerta del frigorífico se abre con frecuencia, es normal que el
indicador no muestre un OK. Espere al menos 10 horas antes
de girar la rueda hasta un ajuste superior.
Recomendaciones prácticas
Distribuya los alimentos en los estantes de manera homogénea para que
el aire pueda circular y refrigerarlos correctamente.
• Evite el contacto entre los alimentos y las paredes posteriores del
compartimento del frigorífico.
• No introduzca alimentos calientes pues esto podría provocar daños
locales e incrementar el consumo energético.
• Retire los embalajes de los alimentos antes de introducirlos.
• No coloque bandejas o recipientes que no se hayan lavado previamente.
• No obstruya con alimentos las ranuras de ventilación del aire frío.
• No cubra la bandeja de cristal del cajón de las verduras para permitir una
correcta circulación del aire.
• En caso de cortes prolongados en el suministro eléctrico, mantenga
cerradas las puertas el máximo tiempo posible.
Fig.4
• La instalación del aparato en una ubicación cálida y húmeda, con
aperturas frecuentes de las puertas y el almacenamiento de grandes
cantidades de verduras podría provocar la formación de condensación y
afectar al rendimiento del aparato.
• Para evitar un consumo energético excesivo, no se recomienda abrir con
frecuencia las puertas ni mantenerlas abiertas durante demasiado tiempo.
Indicador de la temperatura en la zona más fría
(Según modelo)
Algunos modelos cuentan con un indicador de temperatura en la zona más
fría del compartimento del frigorífico, para que pueda controlar la
temperatura media.
Este símbolo indica la zona más fría del frigorífico (Fig. 5).
Fig. 5
Compruebe que se muestre claramente la palabra OK en el indicador de
temperatura (Fig. 6). Si esta palabra no aparece, significa que la
temperatura es demasiado elevada:
configure la temperatura en un ajuste más bajo y espere unas 10 horas.
Vuelva a comprobar el indicador y, en caso necesario, vuelva a realizar un
nuevo ajuste.
ES 34
5
Fig. 7
DESCONGELACIÓN
Descongelación del compartimento del frigorífico
Durante un funcionamiento normal, el frigorífico se descongela automáticamente. No es necesario secar las gotas de agua presentes en la pared
posterior ni eliminar la escarcha (depende del funcionamiento).
El agua circula hacia la parte posterior a través del orificio de drenaje
existente y el calor del compresor contribuye a su evaporación.
• Mantenga limpio el tubo de drenaje del compartimento del frigorífico
(Fig. 8) para evitar que acumule agua.
La descongelación del compartimento del frigorífico tiene lugar
automáticamente en este aparato.
(Figura 8)
Una pequeña cantidad de escarcha o algunas gotas de agua en la
parte posterior del compartimento del frigorífico cuando este se
encuentra en funcionamiento es normal.
Asegúrese de que la salida de agua siempre esté limpia y de que
los alimentos no entren en contacto con la pared posterior o los
laterales del compartimento del congelador.
Nota: esta es la placa de datos técnicos del aparato; contiene todos los datos que deberá indicar al servicio técnico en caso de avería.
Importante: si la temperatura ambiente es elevada, el aparato podría funcionar de manera continua, con la consiguiente
acumulación excesiva de escarcha en la pared interior del frigorífico. En este caso, ajuste el termostato en un valor más
alto (1-2).
Fig. 8
ES 35
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
REDUCCIÓN DEL RUIDO
Durante esta operación, el frigorífico emite algunos sonidos absolutamente
normales, como:
• ZUMBIDO: el compresor está funcionando.
• SISEOS, CRUJIDOS y SILBIDOS: el refrigerante fluye
por los tubos.
• TICS y CLICS: desconexión del compresor.
Pequeños trucos para reducir los ruidos por vibración:
• Recipientes en contacto: Evite el contacto entre recipientes y
envases de cristal.
• Los cajones, los estantes y las balconeras vibran: Compruebe la
correcta instalación de los accesorios internos.
NOTA:
El gas refrigerante emite ruidos aún cuando el compresor se
encuentre desconectado;
no es un fallo, es algo normal.
Si escucha clics en el interior del aparato, es normal y se debe a la
expansión de los distintos materiales.
Iluminación
Iluminación LED
El modelo está equipado con luces LED, para cambiarlas, póngase en
contacto con el servicio técnico.
En comparación con las bombillas tradicionales, los LED duran más y
son más ecológicos.
Limpieza
AVISO:
• Antes de cada operación, desenchufe el aparato para evitar
descargas eléctricas.
• No vierta agua directamente sobre el interior o el exterior del
frigorífico. Esto podría provocar oxidación y daños en los
aislamientos eléctricos.
REVERSIBILIDAD DE LA PUERTA
IMPORTANTE:
Para evitar grietas en las superficies interiores o los componentes
plásticos, siga estas sugerencias:
• Elimine las grasas que se queden adheridas a los componentes plásticos.
• Las piezas internas, las juntas y las piezas externas se pueden limpiar
con un paño humedecido con agua tibia y bicarbonato sódico o jabón
neutro. No utilice disolventes, amoniaco, lejía o productos abrasivos.
• Retire los accesorios, como los estantes, etc., del frigorífico y de la
puerta. Lave con agua jabonosa caliente. Aclare y seque a conciencia.
• La parte posterior del aparato suele acumular polvo, el cual se puede
eliminar con un aspirador; antes de proceder a limpiarla, apague y
desenchufe el aparato. Con esto conseguirá una mayor eficacia energética.
Las puertas del aparato son reversibles para permitir una apertura a la
izquierda o a la derecha, según sea más conveniente.
NOTA:
• La inversión de las puertas debe realizarla personal debidamente
cualificado.
• La inversión de las puertas no está cubierta por la garantía.
AHORRO ENERGÉTICO
Para reducir el consumo del aparato, sugerimos:
• Instalar el aparato alejado de fuentes de calor, de la luz directa del sol y en
una habitación bien ventilada.
• Evite introducir alimentos calientes en el frigorífico para no elevar la
temperatura interior y, así, provocar un funcionamiento continuo del
compresor.
• No sobrecargue el aparato para garantizar una buena circulación del aire.
• Descongele el aparato en caso de un exceso de hielo (véase
DESCONGELACIÓN) a fin de facilitar la transferencia del frío.
• En caso de cortes en el suministro eléctrico, se recomienda mantener
cerrada la puerta del frigorífico.
• Abra o mantenga abiertas las puertas del aparato el menor tiempo
posible.
• Evite ajustar el termostato en temperaturas excesivamente frías.
• Elimine el polvo presente en la parte posterior del aparato
(véase LIMPIEZA).
ES 36
INVERSIÓN DE LA APERTURA DE LAS PUERTAS
Retire la placa superior y
la bisagra con un destornillador.
Retire la bisagra inferior derecha y
los tapones plásticos de la izquierda y
vuelva a colocarlos en el lado opuesto.
Retire la puerta superior.
Use la bisagra y la cubierta opuestas e
insertelas a la izquierda.
Vuelva a montar las puertas y las bisagras
de abajo hacia arriba, (puntos 1-2).
2
1
1225
1221
36
1126mm
1245
59
DIMENSIONES DEL PRODUCTO Y HUECO DE ENCASTRE
ES 37
INSTALACIÓN DEL APARATO EN LA COLUMNA
Inserte el aparato en la columna, colocándolo en
el lado opuesto de las bisagras y dejando un
hueco de 3 a 5 mm.
Después de comprobar la coincidencia entre la
puerta del aparato y de la columna, atornille la
parte superior del aparato al armario.
1
2
Atornille la parte inferior del aparato.
Coloque la junta del aparato y recorte el sobrante,
en caso necesario. Coloque las tapas plásticas en
la parte inferior.
3
4
ES 38
ACOPLAMIENTO DE LOS PANELES DE LA
COLUMNA ENCASTRADA DE LAS
PUERTAS DEL APARATO
El aparato está equipado con dispositivos de acople para las puertas
del aparato con los paneles de la columna (corredera del cargador).
Fije la corredera en la parte interior del panel de la columna encastrada a
la altura deseada y a unos 20 mm aprox. de la línea exterior de la puerta.
PRECAUCIONES PARA UN
FUNCIONAMIENTO CORRECTO
Una vez encastrado el aparato, coloque la parte posterior de la columna
en contacto con la pared para evitar el acceso al compartimento del
compresor.
Para que el producto funcione correctamente, es esencial permitir una
correcta circulación del aire que permita la refrigeración del
condensador situado en la parte posterior del aparato.
Por este motivo, la columna debe estar equipada con un tubo de salida
de humos posterior, cuya abertura no debe estar bloqueada y con una
ranura frontal que deberá estar cubierta con una rejilla de ventilación.
Dimensiones de los huecos de la unidad.
20
Abra las puertas de la columna encastrada y del frigorífico. Coloque el
cargador integrado en la corredera e insértelo en la puerta del frigorífico.
Marque los puntos de fijación para los tornillos y perfore unos orificios
con una broca de 2,5 mm de diámetro.
Espacio entre aparato y techo.
Conecte la puerta del aparato al panel del armario utilizando las ranuras
del cargador a modo de guía.
HIBERNACIÓN DEL APARATO
Si el aparato no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo:
1) Apague el aparato (véase Funcionamiento).
2) Desenchufe o retire el dispositivo de seguridad.
3) Limpie el aparato.
4) Deje abiertas las puertas del aparato.
ES 39
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PROBLEMA
La luz interior
no se enciende.
CAUSA
• Ausencia de suministro eléctrico.
• El interruptor de la puerta está bloqueado.
El frigorífico o el congelador no enfrían lo
suficiente.
SOLUCIÓN
• El cable de alimentación no se ha enchufado
correctamente.
• Compruebe si el aparato está apagado.
(véase Ajuste de la temperatura).
• Asegúrese de que existe suministro eléctrico en la vivienda.
• Compruebe que esté activo.
• Las puertas no están cerradas.
• Compruebe que la puerta y las juntas
cierren correctamente.
• Las puertas se abren con demasiada frecuencia.
• Evite aperturas innecesarias de las puertas durante un
tiempo.
• Ajuste de la temperatura incorrecto.
• Compruebe el ajuste de temperatura y, si fuera posible,
reduzca la temperatura (véase Ajuste de la temperatura).
• El frigorífico y el congelador se han llenado en exceso. • Espere a que la temperatura del congelador o frigorífico
se estabilice.
• La temperatura ambiente es demasiado baja.
• Compruebe que la temperatura ambiente se ajusta a las
especificaciones que aparecen en la placa de datos
técnicos del aparato (véase Instalación).
• No hay suministro eléctrico.
• El cable de alimentación no se ha enchufado
correctamente.
• Compruebe si el aparato está apagado (véase Ajuste de
la temperatura).
• Asegúrese de que hay suministro eléctrico.
Los alimentos se congelan en el interior del • Ajuste de la temperatura incorrecto.
frigorífico.
• Alimentos en contacto con la pared posterior.
• La congelación de demasiados alimentos frescos
provoca una bajada en la temperatura del frigorífico.
• Compruebe el ajuste de temperatura (véase Ajuste de
temperatura) y, si fuera posible, reduzca el ajuste de
temperatura.
• Separe los alimentos de la pared posterior del frigorífico.
• No supere la cantidad máxima a congelar (véase
Congelación).
El fondo del compartimento del frigorífico
está mojado o húmedo.
• El tubo de drenaje podría estar obstruido.
• Limpie del tubo de drenaje con una varilla o herramienta
similar para permitir la salida de agua.
Presencia de gotas o agua en la pared
posterior del frigorífico.
• Funcionamiento normal del frigorífico.
• No es un fallo (véase Descongelación).
Presencia de agua en el cajón de las
verduras.
• Falta de circulación de aire.
• Compruebe que no se han colocado alimentos en la
bandeja de las frutas y verduras que obstruyan la
circulación de aire.
• Introduzca las frutas y verduras en contenedores, bolsas
o protéjalas con film plástico.
• Frutas y verduras con exceso de humedad.
El motor funciona de manera continua.
• Las puertas no están cerradas.
• Las puertas se abren con frecuencia.
• La temperatura ambiente es demasiado elevada.
• El grosor de la escarcha es superior a 3 mm.
Los alimentos congelados se están
descongelando.
La luz de Wi-Fi parpadea (se enciende
durante 3 seg. y se apaga durante 1 seg.)
• Asegúrese de que las puertas estén cerradas y de que
las juntas se encuentren en buen estado.
• Evite aperturas innecesarias de las puertas durante un
tiempo.
• Compruebe que la temperatura ambiente se ajusta a las
especificaciones que aparecen en la placa de datos
técnicos del aparato (véase Instalación).
• Ajuste la pantalla/el termostato en una temperatura más
elevada.
• Descongele la unidad (véase Descongelación).
• La temperatura ambiente es inferior a la clase
climática del aparato.
El compresor funciona poco.
• Mueva el aparato hasta una ubicación más cálida o
caliente la estancia.
• La puerta del congelador no está cerrada.
• Asegúrese de que la puerta esté cerrada y de que la
junta se encuentre en buen estado.
• Router apagado.
• Falta de conexión.
• Encienda el router.
• Restablezca el producto (véase Wi-Fi)
SI EL PROBLEMA NO SE RESUELVE, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO TÉCNICO; INDIQUE EL TIPO DE AVERÍA Y LOS DATOS
QUE APARECEN EN LA PLACA DE CARACTERÍSTICAS DEL APARATO SITUADA EN EL INTERIOR DEL COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO:
• El modelo del equipo.
• El número de serie.
ES 40
INHALT
DE
SICHERHEITSINFORMATIONEN ........................................ 42--42
INSTALLATION .................................................................... 43--43
BETRIEB................................................................................ 43--43
KONSERVIERUNG................................................................ 44--44
GEFRIEREN .......................................................................... 45--45
ABTAUEN .............................................................................. 45--45
WARTUNG UND REINIGUNG .............................................. 46--46
ENERGIE SPAREN .............................................................. 46--46
GERÄUSCHE REDUZIEREN ................................................ 46--46
TÜRANSCHLAGWECHSEL.................................................. 46--47
ABMESSUNGEN .................................................................. 47--48
INSTALLATION DES GERÄTS IM KORPUS ...................... 48--48
BEFESTIGUNG DER KÜHLSCHRANKTÜREN AN DEN
KORPUSFRONTEN .............................................................. 49--49
HINWEISE FÜR DEN KORREKTEN BETRIEB .................... 49--49
AUSSERBETRIEBNAHME DES GERÄTS .......................... 49--49
FEHLERBEHEBUNG ............................................................ 50--50
DE 41
Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts.
Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des Kühlschranks diese Anleitung sorgfältig, um das Gerät optimal zu nutzen. Bewahren Sie die gesamte
Referenzdokumentation zum Nachschlagen oder für einen eventuellen späteren Besitzer auf. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch und vergleichbare Verwendung bestimmt, wie:
- Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
- in landwirtschaftlichen Betrieben, für die Nutzung durch Gäste von Hotels, Motels und ähnlichen Unterkünften
- Bed & Breakfast (B&B)
- Catering-Dienste und ähnliche Zwecke im Einzelhandel.
Das Gerät darf ausschließlich für die Konservierung von Lebensmitteln verwendet werden. Jede andere Verwendung wird als gefährlich erachtet
und der Hersteller weist im Fall der Nichtbeachtung jede Haftung zurück. Bitte lesen Sie auch die Garantiebestimmungen.
SICHERHEITSINFORMATIONEN
Der Kühlschrank enthält ein Kühlgas (R600a: Isobutan) und ein Schaumtreibmittel (Cyclopentane) zur Isolierung, die sehr
umweltfreundlich, aber entflammbar sind.
Bitte halten Sie die folgenden Regeln ein, um Gefahren vorzubeugen:
• Vor jedem Eingriff am Gerät den Netzstecker ziehen.
• Das Kühlsystem, dass an der Rückseite des Geräts liegt enthält ein Kältemittel. Achten Sie daher darauf,
die Leitungen nicht zu beschädigen.
• Wenn Sie am Kühlsystem ein Leck feststellen, nicht die Netzsteckdose berühren und unbedingt offene Flammen
vermeiden.
Das Fenster öffnen und den Raum gut lüften. Wenden Sie sich an den Kundendienst, um das Gerät reparieren zu lassen.
• Wenn sich an den Innenwänden eine Eisschicht bildet, diese nicht mit einem Messer oder sonstigen scharfen
Gegenständen abkratzen. Scharfe Gegenstände können den Kühlkreislauf beschädigen, das austretende Kältemittel
kann sich entzünden und reizt die Augen.
• Das Gerät nicht in Umgebungen mit feuchter, öliger oder staubiger Atmosphäre installieren sowie vor direkter
Sonneneinstrahlung und Wasser schützen.
• Das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen oder entflammbaren Materialien installieren.
• Zum Anschluss keine Verlängerungskabel und Adapter verwenden.
• Das Netzkabel nicht stark spannen oder biegen und den Netzstecker nicht mit nassen Händen berühren.
• Den Netzstecker und/oder das Netzkabel nicht beschädigen - Stromschlag- und Brandgefahr!
• Den Netzstecker sauber halten. Starke Staubablagerungen erhöhen die Brandgefahr.
• Keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel verwenden, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.
• Auf keinen Fall offene Flammen oder elektrische Geräte wie Heizelemente oder Dampfstrahlreiniger sowie keine Kerzen,
Öllampen oder Ähnliches verwenden, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.
• In der Nähe des Kühlschranks keine brennbaren Sprays wie z.B. Farbspraydosen aufbewahren - Explosions- und
Brandgefahr!
• Im Inneren des Kühlschranks keine elektrischen Geräte benutzen, es sei denn, sie sind vom Hersteller ausdrücklich
zugelassen.
• Keine brennbaren und hoch flüchtigen Substanzen wie Äther, Benzin, Flüssiggas, Propan,
Sprühdosen, Klebstoffe, reinen Alkohol usw. im Kühlschrank aufbewahren - Explosionsgefahr!
• Keine Medikamente oder Materialien für wissenschaftliche Forschungen aufbewahren. Material, dessen Aufbewahrung
eine strenge Temperaturkontrolle erfordert, kann verderben oder unkontrollierte Reaktionen auslösen, die möglicherweise
gefährlich sind.
• Die Lüftungsgitter am Gehäuse des Geräts und innerhalb der Einbauöffnung frei halten.
• Keine Gegenstände oder mit Wasser gefüllten Behälter auf das Gerät stellen.
• Nicht versuchen, den Kühlschrank selbst zu reparieren. Technische Eingriffe dürfen ausschließlich von qualifiziertem
Servicepersonal ausgeführt werden.
• Die Nutzung des Geräts durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen und
geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Kenntnissen bzw. Erfahrungen ist zulässig, sofern sie beaufsichtigt werden oder
in die sichere Nutzung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Die Reinigung und Pflege des Geräts durch Kinder ist nur unter Aufsicht
zulässig.
Das Stellrad gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. Das Klick-Geräusch zeigt an, dass das Gerät
ausgeschaltet ist.
Das Gerät muss so installiert werden, dass das Netzkabel und die Netzsteckdose leicht erreichbar sind.
Die Netzsteckdose muss mit dem Gerätestecker kompatibel sein. Andernfalls den Netzstecker von einem zugelassenen
Techniker austauschen lassen. Keine Verlängerungskabel und/oder Mehrfachstecker verwenden.
Komponenten im Innenraum und eingefrorene Lebensmittel nicht mit nassen Händen berühren - Gefahr von
Kälteverbrennungen!
DE 42
• Die Netzsteckdose muss nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften
geerdet sein.
• Die Netzsteckdose muss für die auf dem Typenschild angegebene
Höchstspannung des Geräts geeignet sein.
• Die Netzspannung muss in dem auf dem Typenschild des Kühlschranks
angegebenen Bereich liegen.
• Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden.
• Das Netzkabel ist regelmäßig zu kontrollieren und darf nur von
zugelassenem Servicepersonal ausgewechselt werden.
• Der Hersteller weist jede Haftung zurück, wenn die genannten
Sicherheitsregeln nicht beachtet werden.
Entsorgung des Altgeräts
Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU
als elektrisches / elektronisches Altgerät (WEEE) gekennzeichnet.
Elektrische und elektronische Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle
Materialien. Sie enthalten aber auch schädliche Stoffe, die für ihre
Funktion und Sicherheit notwendig waren. Im Restmüll oder bei falscher
Behandlung können diese der menschlichen Gesundheit und der
Umwelt schaden. Es ist daher sehr wichtig, dass elektrische und
elektronische Altgeräte (WEEE) einer speziellen Verwertung zugeführt
werden, damit die schädlichen Stoffe ordnungsgemäß entfernt und
entsorgt werden bzw. wertvolle Rohstoffe der Wiederverwertung zugeführt
werden können.
Sie können mit der Beachtung der folgenden simplen Hinweise einen
wichtigen Beitrag dazu leisten, dass elektrische und elektronische
Altgeräte (WEEE) der menschlichen Gesundheit und der Umwelt
nicht schaden:
Vor der Inbetriebnahme
Die im Inneren des Kühlschranks befindliche Verpackung entfernen und den
Innenraum mit Wasser und Natron oder einem neutralen Reinigungsmittel
reinigen.
Nach der Installation den Kühlschrank nicht sofort befüllen, sondern 2 bis 3
Stunden warten, damit die Kühl- und Gefrierfächer ihre normale
Betriebstemperatur erreichen.
Nach einer Trennung der Spannungsversorgung mindestens 5 Minuten
warten, bevor der Die Kühl/Gefrierkombination neu gestartet wird.
Anschließend ist das Gerät betriebsbereit.
BETRIEB
- Elektrische- und elektronische Altgeräte (WEEE) sollten keinesfalls wie
Rest- oder Haushaltsmüll behandelt werden.
Ein- und Ausschalten (Modelle ohne Display)
• Der Thermostat befindet sich im Inneren des Kühlraums (Abb. 1).
Den Stellring des Thermostats über die Position "0" hinaus drehen.
Beim Öffnen der Kühlschranktür schaltet sich die Innenbeleuchtung ein.
Wird der Stellring auf "0" gestellt, schaltet sich das Gerät aus.
- Nutzen Sie stattdessen die an Ihrem Wohnort eingerichteten
kommunalen oder gewerblichen Sammelstellen zur Rückgabe und
Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte (WEEE). Informieren
Sie sich, ob ggf. in Ihrem Land bzw. Ihrer Region für große/sperrige
elektrische und elektronische Altgeräte (WEEE) eine Abholung
angeboten wird. Sorgen Sie in jedem Falle dafür, dass Ihr Altgerät bis
zum Abtransport kindersicher aufbewahrt wird.
In einigen Ländern sind Händler unterbestimmten Voraussetzungen
beim Geräteneukauf auch zur Rücknahme des Altgerätes verpflichtet,
wenn das Altgerät dem neuen Fabrikat in der Funktion entspricht.
Abb. 1
Konformität
Mit der Anbringung des
-Zeichens am Gerät zeigen wir an, dass wir
sämtliche für dieses Produkt geltenden und notwendigen europäischen
Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltstandards einhalten und
hierfür haftbar sind.
Temperatureinstellung (Modelle ohne Display)
INSTALLATION
5
WARNUNGEN:
• Das Gerät nicht in einer Umgebung mit dampfhaltiger oder feuchter
Atmosphäre installieren, da dies die Dämmung beeinträchtigt und zu
Lecks führen kann.
Außerdem könnte sich an der Außenfläche des Geräts Kondenswasser
ablagern.
• Das Gerät nicht im Freien, in der Nähe von Hitzequellen aufstellen und
keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.
Innerhalb der folgenden Umgebungstemperaturbereiche
ist ein korrekter Betrieb des Geräts gewährleistet:
+10 +32 °C bei Klimaklasse SN
+16 +32 °C bei Klimaklasse N
+16 +38 °C bei Klimaklasse ST
+16 +43 °C bei Klimaklasse T
(siehe Typenschild des Produkts)
• Keine mit Wasser gefüllten Behälter auf das Gerät stellen.
• Nach der endgültigen Installation mindestens 3 Stunden warten, bevor
das Gerät in Betrieb genommen wird.
Abb. 2
• Die Temperatureinstellung beider Fächer erfolgt durch Drehen des
Stellrings (Abb. 2).
Die gewünschte Position einstellen:
• Um für das Kühl- und Gefrierfach eine geringere Temperatur
einzustellen, den Stellring in Richtung der 5 drehen.
• Um für das Kühl- und Gefrierfach eine höhere Temperatur einzustellen,
den Stellring in Richtung der 0 drehen.
Elektrischer Anschluss
Nach der Lieferung das Gerät vertikal aufstellen und mindestens 2 - 3
Stunden warten, bevor es an das Spannungsnetz angeschlossen wird
Bevor der Netzstecker an die Netzsteckdose angeschlossen wird, ist
Folgendes sicherzustellen:
DE 43
KONSERVIERUNG
• Damit Aroma, Gehalt und Frische der Speisen bestmöglich erhalten
bleiben, sollten sie wie in Abbildung 6 ersichtlich im Kühlraum
untergebracht werden. Die Speisen sollten in Alu- oder Kunststofffolie oder
in entsprechenden Behältnissen mit Deckel verpackt sein, um
Kreuzkontaminationen zu vermeiden.
Kühlraum
Obst und Gemüse
• Um bei Obst und Gemüse die Abgabe von Feuchtigkeit zu reduzieren,
diese Produkte in Kunststoffbehältern, Frischhaltefolie oder Plastiktüten im
Obst- und Gemüsefach verwahren. Auf diese Weise bleiben sie länger
haltbar.
KÜHLRAUM
Abb. 6
HINWEIS:
Wenn der Kühlschrank zu voll ist oder die Tür häufig geöffnet
wird, ist es normal, dass die Anzeige nicht OK anzeigt. Bitte
warten Sie mindestens 10 Stunden, bevor Sie den Stellring
auf eine höhere Kühlleistung stellen.
Praktische Hinweise
Die Lebensmittel gleichmäßig auf den Ablagen verteilen, damit eine
angemessene Belüftung gewährleistet wird.
• Vermeiden Sie die Berührung der Speisen mit der Rückwand des
Kühlraums.
• Stellen Sie keine warmen Speisen in den Kühlschrank, da dies die
Haltbarkeit der anderen Lebensmittel beeinträchtigen könnte und den
Stromverbrauch erhöht.
• Überflüssige Verpackungen von Produkten entfernen, bevor sie im
Kühlschrank verwahrt werden.
• Geschirr und Behälter nicht ungespült in den Kühlschrank stellen.
• Keine Lebensmittel vor das Kaltluftgebläse stellen.
• Die Glasablage über dem Gemüsefach nicht komplett bedecken, um eine
korrekte Belüftung zu gewährleisten.
Abb. 4
• Bei längerem Stromausfall die Tür geschlossen halten, damit die
Lebensmittel so lange wie möglich kühl gehalten werden.
• Die Installation des Geräts in einer zu warmen oder zu feuchten
Umgebung, häufiges Öffnen der Tür und das Verwahren großer Mengen
von Gemüse kann zur Bildung von Kondenswasser führen und
beeinträchtigt die Kühlleistung des Geräts.
Temperaturanzeige im kältesten Bereich
(nicht bei allen Modellen vorhanden)
• Das häufige und zu lange Öffnen der Türen führt zu einem höheren
Stromverbrauch.
Bei einigen Modellen ist der kälteste Bereich des Kühlraums mit einer
Temperaturanzeige ausgestattet, anhand der Sie die
Durchschnittstemperatur überwachen können.
Dieses Symbol zeigt den kältesten Bereich des Kühlraums an (Abb. 5).
Abb. 5
Die Temperaturanzeige prüfen, die Anzeige OK muss deutlich erkennbar
sein (Abb. 6). Ist die Anzeige nicht sichtbar, bedeutet dies, dass die
Temperatur zu hoch ist:
In diesem Fall die Kühlleistung erhöhen und ca. 10 Stunden warten.
Die Anzeige erneut prüfen und bei Bedarf die Temperatur erneut
einstellen.
DE 44
5
Abb. 7
ABTAUEN
Abtauen des Kühlraums
Während des Normalbetriebs wird der Kühlraum automatisch abgetaut.
Die Wassertropfen und der Reif an der Rückwand (je nach
Funktionsweise) müssen nicht entfernt werden.
Das Wasser wird durch die Abflussöffnung an der Rückwand abgeleitet
und wird durch die Wärme des Kompressors verdampft.
• Den Abfluss (Abb. 8) im Kühlraum frei halten, damit sich kein Wasser
ansammelt.
Der Kühlraum dieses Produkts taut sich automatisch ab.
(Abb. 8).
Etwas Reif oder kleine Wassertropfen an der Rückwand des
Kühlraums sind normal.
Stellen Sie sicher, dass der Wasserabfluss immer sauber ist und
dass die Lebensmittel nicht die Innenwände berühren.
HINWEIS: Hier befindet sich das Typenschild mit allen Daten, die Sie im Fall eines Defekts dem Kundenservice mitteilen müssen.
Wichtig: Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist, arbeitet das Gerät im Dauerbetrieb. Dies kann zu einer stärkeren
Reifbildung an den Innenwänden des Kühlraums führen. In diesem Fall die Kühlleistung etwas verringern (Stellring auf
Position 1 oder 2).
Abb. 8
DE 45
WARTUNG UND REINIGUNG
GERÄUSCHE REDUZIEREN
Beleuchtung
LED-Beleuchtung
Das Gerät ist mit LED-Beleuchtung ausgestattet. Für den Ersatz wenden
Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
LED-Lampen haben im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln eine
längere Lebensdauer und sind umweltfreundlicher.
Reinigung
HINWEIS:
• Vor jedem Eingriff den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen,
um die Stromschlaggefahr ausschließen zu können.
• Niemals Wasser direkt auf die Außen- oder Innenflächen des
Kühlschranks gießen. Dies verursacht Oxidation und beschädigt die
elektrische Isolation.
WICHTIG:
Um zu verhindern, dass sich an den Innenseiten und Kunststoffteilen
Risse bilden, beachten Sie bitte folgende Hinweise:
• Ölrückstände von Lebensmitteln von den Kunststoffteilen stets abwischen.
• Zum Reinigen aller Teile der Innen- und Außenflächen sowie der Dichtungen
ein Tuch mit warmem Wasser und Natron oder einem neutralen
Reinigungsmittel verwenden. Keine Lösungsmittel, Ammoniak, Bleichmittel oder
Scheuermittel verwenden.
• Zubehörteile wie z. B. die Ablagen und Einsätze aus dem Kühlraum und der
Kühlschranktür herausnehmen und in heißem Seifenwasser reinigen. Abtropfen
lassen und abtrocknen.
• Die Rückseite des Geräts zieht Staub an. Dieser kann mit einem Staubsauger
entfernt werden, nachdem das Gerät ausgeschaltet und der Netzstecker
abgezogen wurde. Ohne Staub ist eine höhere Energieeffizienz gewährleistet.
Während des Betriebs verursacht der Kühlschrank einige völlig normale
Geräusche, zum Beispiel:
• BRUMMEN: Der Kompressor ist in Funktion.
• RUMPELN, RASCHELN und RAUSCHEN: Bewegung des Kältemittels
in den Leitungen
• TICKEN und KLICKEN: der Kompressor stoppt.
Einfache Maßnahmen, um Geräusche und Vibrationen zu reduzieren:
• Geräusche entstehen, wenn sich Behälter im Inneren berühren:
Vermeiden Sie den Kontakt zwischen Dosen und
Glasbehältern.
• Vibration von Fächern, Einsätzen und Ablagen: Prüfen, ob das
Zubehör korrekt und fest eingesetzt ist.
HINWEIS:
Das Kältemittel generiert auch Geräusche, wenn der Kompressor
ausgeschaltet ist.
Dies ist normal und stellt keinen Defekt dar.
Wenn Sie im Inneren des Geräts ein Klicken hören, ist dies ebenfalls
normal.
Das Geräusch wird durch die Expansion der verschiedenen
Materialien verursacht.
TÜRANSCHLAGWECHSEL
Die Gerätetüren können beidseitig montiert werden, um sie je nach Bedarf nach
rechts oder links zu öffnen.
HINWEIS:
• Das Umkehren der Öffnungsrichtung darf nur von qualifiziertem
Servicepersonal ausgeführt werden.
• Das Umkehren der Öffnungsrichtung ist von der Garantie
ausgeschlossen.
ENERGIE SPAREN
Tipps zum Energiesparen:
• Das Gerät entfernt von Hitzequellen, vor Sonneneinstrahlung geschützt
und in einem gut belüfteten Raum aufstellen.
• Keine warmen Speisen in den Kühlschrank stellen. Dies erhöht die
Innentemperatur und der Kompressor arbeitet im Dauerbetrieb.
• Den Kühlschrank nicht übermäßig füllen, um eine korrekte Belüftung zu
gewährleisten.
• Wenn sich eine Eisschicht bildet, das Gerät abtauen (siehe Abschnitt
ABTAUEN), um die Kälteabgabe zu erleichtern.
• Bei Stromausfall die Tür möglichst geschlossen halten.
• Die Türen so selten wie möglich öffnen und nicht zu lange offen halten.
• Den Thermostat nicht auf eine übermäßig geringe Temperatur einstellen.
• Staubablagerungen von der Geräterückseite (siehe Abschnitt
REINIGUNG).
DE 46
WECHSEL DES TÜRANSCHLAGS
Die Deckplatte und das Scharnier mit
einem Schraubendreher lösen und
abnehmen.
Das untere Scharnier rechts und die
Kunststoffkappen links abnehmen und
diese an der anderen Seite anbringen.
Die obere Tür abnehmen.
Die Türen und Scharniere von unten
nach oben (s. 1-2 in der Abb.) montieren.
2
1
1225
1221
36
1126mm
1245
59
ABMESSUNGEN
DE 47
Das Scharnier für die linke Seite und
die entsprechende Abdeckung unten
links anbringen.
INSTALLATION DES GERÄTS IM KORPUS
Das Gerät in den Korpus stellen, sodass an der
Seite der Scharniere 3 bis 5 mm Freiraum bleiben
Die korrekte Ausrichtung der Gerätetür zur
Korpusfront prüfen und die Oberseite des Geräts
am Korpus festschrauben.
1
2
Den Geräteboden festschrauben.
Die Dichtung des Geräts anbringen und bei Bedarf
überstehende Teile abschneiden. Die Bodenelemente mit den Kunststoffabdeckungen befestigen.
3
4
DE 48
BEFESTIGUNG DER
KÜHLSCHRANKTÜREN AN DEN
KORPUSFRONTEN
Das Gerät ist mit Befestigungselementen ausgestattet, mit denen die
Türen an den Korpusfronten fixiert werden können (Schleppscharnier).
Die Schleppschiene an der Innenseite der Korpusfront in der benötigten Höhe
und in einem Abstand von ca. 20 mm vom Außenrand der Tür anbringen.
HINWEISE FÜR DEN KORREKTEN
BETRIEB
Nachdem das Gerät eingebaut wurde, die Rückseite des Korpus an die
Wand schieben, damit der Kompressor geschützt ist.
Für den korrekten Betrieb des Geräts muss eine ausreichende
Luftzirkulation gewährleistet sein, damit der Kompressor an der
Geräterückseite abkühlen kann.
Aus diesem Grund muss der Einbaukorpus an der Rückseite mit einer
Aussparung an der Rückseite, deren Öffnung nach oben nicht
verschlossen sein darf, sowie im Unteren Bereich mit einer weiteren
Öffnung versehen sein, die mit einem Lüftungsgitter bedeckt wird.
Maße der Schrankausschnitte
20
Beide Türen (Gerät und Korpusfront) öffnen. Den Mitnehmer in die
Schiene und dann an die Kühlschranktür anlegen.
Die Befestigungspunkte für die Schrauben markieren und mit einer
Bohrspitze von 2,5 mm anbohren.
Erforderlicher Freiraum zwischen Gerät und Raumdecke.
Die Gerätetür mit der Korpusfront verbinden und die Schlitze des
Mitnehmers zur Ausrichtung verwenden.
UNTERBRECHUNG DES BETRIEBS
Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird:
1) Das Gerät ausschalten (siehe Abschnitt Betrieb).
2) Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen oder die
Sicherheitsvorrichtung entfernen.
3) Das Gerät reinigen.
4) Die Türen des Geräts offen lassen.
DE 49
FEHLERBEHEBUNG
STÖRUNG
Die Kühlraumbeleuchtung schaltet sich
nicht ein.
URSACHE
• Keine Spannung.
• Türschalter blockiert.
Kühl- und Gefrierschrank kühlen nicht
ausreichend.
• Türen nicht geschlossen.
• Türen werden zu oft geöffnet.
• Falsche Temperatureinstellung.
• Kühl- und Gefrierschrank zu voll.
• Umgebungstemperatur zu niedrig.
• Keine Spannung.
Die Lebensmittel im Kühlraum gefrieren.
• Falsche Temperatureinstellung.
• Lebensmittel berühren die Rückwand.
• Beim Einfrieren größerer Mengen frischer
Lebensmittel sinkt die Temperatur im Kühlraum.
BEHEBUNG
• Netzkabel nicht korrekt angeschlossen.
• Prüfen, ob das Gerät ausgeschaltet ist
(siehe Abschnitt Temperatureinstellung).
• Prüfen, ob Netzspannung vorhanden ist.
• Auf korrekte Funktion prüfen.
• Sicherstellen, dass die Tür schließt und die
Dichtung korrekt abdichtet.
• Für eine Weile das unnötige Öffnen der Türen
vermeiden.
• Die Temperatureinstellung prüfen und, sofern
möglich, stärker kühlen (siehe Abschnitt Temperatureinstellung).
• Abwarten, bis sich die Temperatur im Kühl- oder
Gefrierfach stabilisiert hat.
• Prüfen, ob die Umgebungstemperatur den
Angaben auf dem Typenschild entspricht (siehe
Abschnitt Installation).
• Netzkabel nicht korrekt angeschlossen.
• Prüfen, ob das Gerät ausgeschaltet ist
(siehe Abschnitt Temperatureinstellung).
• Prüfen, ob Spannung vorhanden ist.
• Die Temperatureinstellung prüfen (siehe Abschnitt
Temperatureinstellung) und, sofern möglich, die
Kühlleistung verringern.
• Die Lebensmittel so positionieren, dass sie die
Rückwand nicht berühren.
• Die zulässige Höchstmenge von Gefriergut nicht
überschreiten (siehe Abschnitt Einfrieren).
Boden des Kühlraums ist
nass oder es sind Tropfen darauf.
Abflussleitung verstopft.
• Die Abflussleitung mit einem Stäbchen o.ä.
öffnen, damit das Wasser abfließen kann.
Tropfen oder Wasser an der hinteren
Innenwand.
• Normaler Kühlschrankbetrieb.
• Kein Defekt (siehe Abschnitt Abtauen).
Wasser im Gemüsefach.
• Unzureichende Luftzirkulation.
• Sicherstellen, dass sich auf der Glasablage über
dem Gemüsefach keine Produkte befinden, die die
Luftzirkulation behindern.
• Das Obst und Gemüse in Frischhaltefolie,
Plastiktüten oder Behältern aufbewahren.
• Sicherstellen, dass die Türen geschlossen sind und
die Dichtungen korrekt abdichten.
• Für eine Weile unnötiges Öffnen der Türen
vermeiden.
• Prüfen, ob die Umgebungstemperatur den
Angaben auf dem Typenschild entspricht (siehe
Abschnitt Installation).
• Am Display / Thermostat eine höhere Temperatur
einstellen.
• Das Gerät abtauen (siehe Abschnitt Abtauen).
• Obst und Gemüse zu feucht.
Der Motor läuft ununterbrochen.
• Türen nicht geschlossen.
• Türen werden zu oft geöffnet.
• Umgebungstemperatur sehr hoch.
• Eisschicht im Inneren über 3 mm.
Eingefrorene Lebensmittel tauen auf.
WLAN Anzeige blinkt (3 s ein - 1 s aus).
• Umgebungstemperaturbereich unterhalb der
Klimaklasse des Produkts, der Kompressor
arbeitet nur selten.
• Das Gerät in einen wärmeren Raum stellen oder
den Raum heizen.
• Gefrierschranktür nicht geschlossen.
• Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist und die
Dichtung korrekt abdichtet.
• Router ausgeschaltet.
• Verbindungsfehler.
• Router einschalten.
• Gerät zurücksetzen (siehe Abschnitt WLAN).
SOLLTE DAS PROBLEM WEITER BESTEHEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN DEN KUNDENSERVICE, BESCHREIBEN SIE DIE STÖRUNG KURZ
UND GEBEN SIE DIE DATEN DES TYPENSCHILDS IM INNEREN DES KÜHLRAUMS AN.
• Gerätemodell
• Seriennummer
DE 50
CONTEÚDOS
PT
INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA ........................................ 52--52
INSTALAÇÃO ........................................................................ 53--53
FUNCIONAMENTO................................................................ 53--53
CONSERVAÇÃO .................................................................. 54--54
CONGELAMENTO ................................................................ 55--55
DESCONGELAMENTO ........................................................ 55--55
MANUTENÇÃO E LIMPEZA ................................................ 56--56
POUPANÇA DE ENERGIA.................................................... 56--56
EVITAR RUÍDOS .................................................................. 56--56
POSSIBILIDADE DE INVERTER A PORTA ........................ 56--57
DIMENSÃO DO PRODUTO E COMPARTIMENTO
EMBUTIDO ............................................................................ 57--58
INSTALAÇÃO DO APARELHO NA COLUNA...................... 58--58
ACOPLAMENTO DOS PAINÉIS NA COLUNA EMBUTIDA
DAS PORTAS DO APARELHO ............................................ 59--59
PRECAUÇÕES PARA UM FUNCIONAMENTO
CORRECTO .......................................................................... 59--59
SUSPENDER O USO DO APARELHO ................................ 59--59
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS .......................................... 60--60
PT 51
Obrigado por comprar este produto.
Antes de usar o seu frigorífico, por favor, leia este manual de instruções cuidadosamente para maximizar o seu desempenho. Guarde toda a
documentação para uso subsequente ou para outros proprietários. Este produto foi previsto apenas para uso doméstico ou aplicações semelhantes,
tais como:
- a área da cozinha para pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
- em quintas, pela clientela de hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial
- em pensões
- para serviços de restauração e aplicações semelhantes e não para venda a retalho.
Este aparelho deve ser usado apenas para armazenar comida, qualquer outro uso é considerado perigoso e o fabricante não será responsável por
quaisquer omissões. É também recomendado que anote as condições da garantia.
INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA
O frigorífico contém um gás refrigerante (R600a: isobutano) e gás isolante (ciclopentano), com alta
compatibilidade com o ambiente, que são, contudo, inflamáveis.
Recomendamos que siga as seguintes recomendações para evitar situações que possam ser perigosas para si:
• Antes de realizar qualquer operação, desligue o cabo de alimentação da tomada.
• O sistema de refrigeração posicionado atrás e dentro do frigorífico contém refrigerante. Por isso, evite danificar
os tubos.
• Se reparar numa fuga no sistema de refrigeração, não toque na tomada de parede e não use chamas abertas.
Abra a janela e deixe entrar ar no compartimento. Depois ligue a um centro de serviço para solicitar uma reparação.
• Não use uma faca ou um objecto afiado para remover o gelo que possa existir. O circuito refrigerante pode-se
danificar, e a fuga que daí ocorrer pode causar um incêndio ou danificar os seus olhos.
• Não instale o aparelho em locais, húmidos, oleosos, ou poeirentos, não o exponha a luz solar ou água.
• Não instale o aparelho próximo de aquecedores ou materiais inflamáveis.
• Não use extensões ou adaptadores.
• Não puxe ou dobre o cabo de alimentação excessivamente, ou toque na ficha com as mãos molhadas
• Não danifique a ficha e/ou o cabo de alimentação, isto pode causar choques eléctricos ou incêndios.
• Recomendamos que mantenha a ficha limpa, quaisquer resíduos de poeira excessivos na ficha podem causar
um incêndio.
• Não use dispositivos mecânicos ou outro equipamento para acelerar o processo de descongelamento.
• Evite absolutamente o uso de equipamento de chama aberta ou eléctrico, tal como aquecedores, máquinas de
limpeza a vapor, velas, lâmpadas a óleo e semelhantes para acelerar a fase de descongelamento.
• Não use ou armazene sprays inflamáveis, tais como tinta em spray, perto do frigorífico. Pode causar uma
explosão ou incêndio.
• Não use aparelhos eléctricos dentro dos compartimentos para armazenamento de comida, a não ser que sejam
de tipo recomendado pelo fabricante.
• Não coloque ou armazene materiais inflamáveis ou altamente voláteis tais como éter, óleo, GPL, gás propano,
latas de aerosóis, adesivos, álcool puro, etc. estes materiais podem causar uma explosão.
• Não armazene medicamentos ou materiais de pesquisa no frigorífico. Quando um material que necessite de um
controlo estrito de temperaturas de armazenamento seja armazenado, é possível que se deteriore ou que ocorra
uma reacção descontrolada que possa causar riscos.
• Mantenha as aberturas de ventilação no revestimento do aparelho ou na estrutura embutida, livres de obstruções.
• Não coloque objectos e/ou contentores com água no topo do aparelho.
• Não faça reparações no frigorífico. Todas as intervenções devem ser realizadas apenas por pessoal qualificado.
• Este aparelho pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais
ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e sabedoria, desde que tenham supervisão adequada, ou
instruções sobre como usar o aparelho de maneira segura e percebam quais os perigos envolvidos.
As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza a manutenção do utilizador não deve ser realizada por
crianças sem supervisão.
Ao girar o botão totalmente na direcção oposta aos ponteiros do relógio irá ouvir um clique que corresponde ao
desligar do produto.
Quando o produto for instalado, o cabo de alimentação e a tomada de corrente devem ser alcançadas facilmente.
A tomada é compatível com a ficha do aparelho. Caso não seja, solicite a substituição da ficha por um técnico
autorizado, não use extensões e/ou conectores múltiplos.
Não toque nas peças interiores ou na comida congelada com mãos húmidas ou molhadas pois pode causar
queimaduras.
PT 52
• A tomada possui ligação a terra de acordo com a legislação.
• A tomada pode suportar a carga de potência máxima do aparelho,
como indicado na placa de identificação do frigorífico.
• A tensão da fonte de alimentação está entre os valores indicados na
placa de identificação do frigorífico.
• O cabo não deve ser dobrado ou comprimido.
• O cabo deve ser verificado regularmente e substituído apenas por
técnicos autorizados.
• O fabricante declina qualquer responsabilidade sempre que estas
medidas de segurança não sejam respeitadas.
Eliminação do aparelho velho
Este aparelho está classificado de acordo com a Directiva Europeia
2012/19/UE relativa aos Resíduos de Equipamentos Eléctricos e
Electrónicos (REEE).
REEE contém substâncias poluentes (que podem trazer
consequências negativas para o meio ambiente) e componentes
básicos (que podem ser reutilizados). É importante ter os REEE
submetidos a tratamentos específicos, a fim de remover e eliminar
adequadamente todos os componentes poluentes e recuperar e
reciclar todos os materiais.
Os consumidores podem desempenhar um papel importante no
sentido de garantir que os REEE não se tornem num problema
ambiental. Para isso é essencial seguir algumas regras básicas:
Arranque do aparelho
Remova quaisquer embalagens presentes no interior do aparelho e
limpe com água e bicarbonato de sódio ou sabão neutro.
Depois da instalação, aguarde 2 - 3 horas para permitir tempo para que
o frigorífico/congelador estabilize à temperatura de trabalho, antes de
colocar alimentos frescos ou congelados no seu interior.
Caso o cabo de alimentação seja desligado, aguarde pelo menos cinco
minutos antes de voltar a ligar o frigorífico/congelador. Neste ponto, o
aparelho está pronto a usar.
- REEE não devem ser tratadas como lixo doméstico.
FUNCIONAMENTO
- REEE devem ser entregues nos pontos de coleta próprios geridos
pelo município ou por empresas especializadas para o efeito. Em
alguns países a recolha de REEE de grandes dimensões podem ser
alvo de recolha ao domicílio.
Ligar e Desligar (sem ecrã)
• A unidade do termostato para controlo do aparelho está localizada no
interior do compartimento do frigorífico (Fig. 1).
Rode o botão do termostato para lá da posição “0”.
A luz liga-se quando a porta do frigorífico é aberta. Ao rodar o botão
para “0” completamente desliga o produto.
Em muitos países, quando se adquire um novo aparelho, o antigo
pode ser devolvido na loja ou recolhido pelo retalhista sem custos
para o consumidor, desde que o equipamento seja de um género
semelhante.
Conformidade
Ao colocar o símbolo
neste produto declaramos, sob nossa
responsabilidade, a conformidade com todas as exigências de segurança
europeia, para com a saúde e os requisitos ambientais estabelecidos na
legislação em relação a este produto.
Fig. 1
Ajuste de temperatura (sem ecrã)
INSTALAÇÃO
AVISOS:
• Não instale o aparelho num local húmido ou molhado já que isto pode
comprometer o isolamento e resultar numa fuga
Adicionalmente, pode acumular-se condensação no exterior do mesmo
• Não coloque o aparelho em locais exteriores ou próximos de fontes de
calor ou expostos a luz solar directa.
O aparelho opera devidamente no intervalo de temperaturas
ambientais indicadas:
+10 +32’C para a classe climática SN
+16 +32’C para a classe climática N
+16 +38’C para a classe climática ST
+16 +43’C para a classe climática T
(Consulte a placa de identificação do produto)
• Não coloque contentores com líquidos sobre o aparelho.
• Aguarde pelo menos 3 horas após a disposição final antes de colocar o
aparelho em funcionamento.
5
Fig. 2
• O ajuste de temperatura de ambos os compartimentos é realizado
rodando o botão do termostato (Fig. 2).
Seleccione a posição pretendida:
• Para uma temperatura mais fria no frigorífico e no congelador, rode
para o 5.
• Para temperaturas menos frias no frigorífico e no congelador, rode em
direcção a 0.
Ligação eléctrica
Depois do envio, coloque o aparelho na vertical e aguarde pelo menos 2
- 3 horas antes de o ligar ao sistema eléctrico. Antes de inserir a ficha na
tomada eléctrica certifique-se que:
PT 53
CONSERVAÇÃO
• Para manter o melhor sabor, nutrientes e frescura dos alimentos, é
recomendável armazená-los no compartimento do frigorífico como
ilustrado na fig. 6 abaixo, certificando-se que os embala em alumínio ou
folhas de película plástica ou em contentores cobertos apropriados para
evitar contaminação cruzada.
Zona de frigorífico
Fruta / Vegetais
• Para diminuir as perdas de humidade de frutas e vegetais estes devem
ser embalados em materiais plásticos tais como, por exemplo, películas
ou sacos e depois inseridos na zona de fruta/vegetais. Desta forma evitará
a deterioração rápida.
ZONA DE FRIGORÍFICO
Fig. 6
NOTA:
Caso insira grandes quantidades de alimentos ou a porta do
frigorífico seja aberta com frequência, é normal que o indicador
não chegue a apresentar OK. Aguarde pelo menos 10 h antes de
ajustar o botão para uma configuração mais elevada.
Recomendações práticas
Coloque os alimentos nas prateleiras de forma homogénea para permitir
que o ar circule devidamente e os arrefeça.
• Evite o contacto entre os alimentos e as paredes traseiras do
compartimento do frigorífico.
• Não coloque comidas quentes no frigorífico já que estas causarão a
deterioração das existentes e aumentam o consumo de energia.
• Remova as embalagens dos alimentos antes de os inserir.
• Não coloque pratos ou outros contentores salvo se tiverem sido lavados
previamente.
•Não obstrua as aberturas do ventilador de ar frio com alimentos.
• Não cubra a prateleira de vidro do contentor de vegetais para permitir
uma circulação de ar adequada.
Fig.4
• No caso de uma falha de energia prolongada, mantenha as portas
fechadas para que os alimentos se mantenham o mais possível.
• A instalação do aparelho num local quente e húmido, com aberturas
frequentes da porta e armazenamento de grandes quantidades de
vegetais pode causa a formação de condensação e afectar o desempenho
da própria unidade.
Indicador de temperatura na zona mais fria
• Para evitar o consumo excessivo de energia, as aberturas frequentes e
prolongadas das portas não são recomendadas.
(não disponível em todos os modelos)
Alguns modelos estão equipados com um indicador de temperatura no
compartimento do frigorífico na zona mais fria, para que seja capaz de
controlar a temperatura média.
Este símbolo indica a zona mais fria do frigorífico (Fig. 5).
Fig. 5
Verifique se o indicador de temperatura apresenta claramente a palavra
OK (Fig. 6).
Caso a palavra não apareça, isto significa que a temperatura está
demasiado elevada: ajuste a temperatura para uma configuração mais fria
e aguarde cerca de 10 horas.
Volte a verificar o indicador: se necessário proceda a um novo ajuste.
PT 54
5
Fig. 7
DESCONGELAMENTO
Descongelamento do compartimento do frigorífico
Durante o funcionamento normal, o frigorífico é descongelado automaticamente. Não há necessidade de secar as gotas de água presentes na
parede traseira ou eliminar o gelo (dependendo do funcionamento).
A água é conduzida para a parte traseira através de um orifício de
drenagem que se encontra aí e o calor do compressor faz com que
evapore.
• Mantenha o tubo de drenagem (Fig. 8) limpo no compartimento do
frigorífico para o manter livre de água.
O descongelamento do compartimento do frigorífico ocorre
automaticamente neste produto.
(Figura 8)
Uma pequena quantidade de gelo ou gotas de água no fundo do
compartimento do frigorífico quando o frigorífico está a funcionar é
normal.
Certifique-se que a saída de água está sempre limpa e que os
alimentos não tocam a traseira ou os lados do compartimento do
congelador.
N.B. Aqui pode encontrar a placa de classificação do seu aparelho: esta inclui toda a informação a ser transmitida ao Serviço a Clientes
em caso de uma avaria.
Importante: caso a sua temperatura ambiente seja elevada, o aparelho pode operar continuamente, acumulando assim
um excesso de gelo na parede interior do frigorífico. Neste caso, rode o botão do frigorífico para uma definição mais
quente (1-2).
Fig. 8
PT 55
EVITAR RUÍDOS
MANUTENÇÃO E LIMPEZA
Durante o funcionamento, o frigorífico emite alguns sons absolutamente
normais, tais como:
• ZUMBIDO, o compressor está a funcionar.
• MURMÚRIOS, SUSSURROS E SILVADOS, o refrigerante está a fluir
pelos tubos.
• TIQUES E CLIQUES, a operação de desactivação do compressor.
Pequenas medidas para reduzir o ruído de vibração:
• Contentores que se tocam: Evite o contacto entre contentores e
recipientes de vidro.
• Gavetas, prateleiras, contentores vibram: Verifique a instalação
correcta dos acessórios internos.
NOTA:
O gás refrigerante produz ruídos mesmo quando o compressor está
desligado;
isto não é um defeito, é normal.
Caso ouça um som de clique no interior do aparelho, isto é normal
devido à expansão de vários materiais.
Iluminação
Iluminação LED
O produto está equipado com luzes LED, por favor contacte o Serviço
de Assistência Técnica em caso de substituição.
Em comparação com as lâmpadas tradicionais, os LEDs duram mais
tempo e são mais amigos do ambiente.
Limpeza
AVISO:
• Antes de cada operação, remova a ficha do frigorífico da tomada
para evitar choques eléctricos.
• Não verta água directamente no exterior ou interior do próprio
frigorífico. Isso pode causar oxidação e danificar o isolamento
eléctrico.
POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA PORTA
IMPORTANTE:
Para evitar rachaduras nas superfícies interiores e peças plásticas,
siga estas sugestões:
• Limpe quaisquer gorduras de alimentos que tenham aderido aos
componentes plásticos.
• As peças internas, vedantes e peças externas podem ser limpas com um
pano embebido em água morna e bicarbonato de sódio ou um sabão
neutro. Não utilize solventes, amónia, lixívia ou abrasivos.
• Remova os acessórios, por exemplo, as prateleiras, do frigorífico e da
porta. Lave em água e sabão quente. Enxagúe e seque cuidadosamente.
• A traseira do aparelho tende a acumular pó que pode ser eliminado
utilizando um aspirador, depois de ter desligado o aparelho e removido a
ficha da tomada. Isto garante uma eficiência energética superior.
As portas do aparelho podem ser invertidas para permitir a abertura à
direita ou esquerda de acordo com as exigências.
NOTA:
• A inversão das portas deve ser realizada por pessoal técnico
qualificado.
• A inversão das portas não é abrangida pela garantia.
POUPANÇA DE ENERGIA
Para melhor poupança de energia sugerimos:
• Que instale o aparelho longe de fontes de calor a não o exponha a
luz solar directa, num local bem ventilado.
• Evite colocar comida quente no frigorífico para evitar aumentar a
temperatura interna e, portanto, causando o funcionamento contínuo
do compressor.
• Não amontoe excessivamente os alimentos para garantir uma
circulação adequada do ar.
• Descongele o aparelho caso tenha gelo (veja DESCONGELAMENTO)
para facilitar a transferência do frio.
• Em caso de ausência de energia eléctrica, é recomendado que
mantenha a porta do frigorífico fechada.
• Abra ou mantenha as portas do aparelho abertas o mínimo possível
• Evite ajustar o termostato para temperaturas demasiado frias.
• Remova o pó presente na traseira do aparelho (veja LIMPEZA).
PT 56
INVERSÃO DA ABERTURA DAS PORTAS
Remova a placa superior e
dobradiça com a chave de parafusos.
Remova a dobradiça do fundo à direita
e os tampões de plástico da esquerda
e volte a instalá-los no lado oposto.
Remova a porta superior.
Utilize a dobradiça oposta e cobertura
e ajuste ao fundo esquerdo.
Volte a montar as portas e dobradiças
do fundo para o topo, de 1-2.
2
1
1225
1221
36
1126mm
1245
59
DIMENSÕES DO PRODUTO E COMPARTIMENTO EMBUTIDO
PT 57
INSTALAÇÃO DO APARELHO NA COLUNA
Insira o aparelho na coluna, colocando-o no lado
oposto das dobradiças, mantendo uma distância
de 3-5mm.
Após se assegurar da correspondência entre a
porta do aparelho e a porta da coluna, aparafuse a
parte superior do aparelho ao armário.
1
2
Aparafuse a parte inferior do aparelho.
Ajuste o selo ao aparelho, corte o excedente se for
necessário. Ajuste as partes inferiores com
coberturas de plástico.
3
4
PT 58
PAINÉIS DE ACOPLAMENTO
DA COLUNA INCLUÍDA
NAS PORTAS DO APARELHO
Este aparelho vem equipado com dispositivos de acoplamento para as
portas do aparelho com painéis de coluna (corrediça de carga),
Prenda a corrediça na parte interior do painel da coluna embutida na altura
desejada e a aproximadamente 20 mm. Da armação exterior da porta.
PRECAUÇÕES PARA UM CORRECTO
FUNCIONAMENTO
Assim que o produto esteja embutido, coloque a parte traseira da
coluna em contacto com a parede para prevenir o acesso ao compartimento compressor.
Para o produto funcionar correctamente é essencial que permita uma
circulação de ar adequada para arrefecer o condensador localizado na
parte traseira do aparelho.
Por esta razão, a coluna deve estar equipada com uma chaminé
traseira, cuja abertura superior não deve estar bloqueada e com uma
ranhura frontal que será coberta com uma grelha de ventilação.
Tamanho dos recortes da unidade.
20
Abra as portas da coluna embutida e do frigorífico. Posicione o
carregador embutido na corrediça e encaixe na porta do frigorífico.
Marque os pontos de fixação para os parafusos e perfure com uma broca
de 2.5mm de diâmetro.
Espaço a deixar entre a unidade e o tecto.
Ligue a porta do aparelho ao painel do armário, mantendo as ranhuras
dos carregadores como guias.
SUSPENDER O USO DE
Se o aparelho não for usado durante um período longo de tempo:
1) Desligue o aparelho (ver funcionamento).
2) Remova a ficha ou remova o dispositivo de segurança.
3) Limpe o aparelho
4) Deixe as portas do aparelho abertas.
PT 59
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
PROBLEMA
A lâmpada de iluminação interior não liga.
CAUSA
• Ausência de electricidade.
• O interruptor da porta está bloqueado.
O frigorífico e congelador não arrefecem
suficientemente.
• As portas não estão fechadas.
• As portas são abertas com frequência
• Definição errada da temperatura.
• O frigorífico e o congelador foram
excessivamente cheios.
• A temperatura ambiente é demasiado baixa.
• Nenhuma energia eléctrica.
A comida congela no frigorífico.
• Definição errada da temperatura.
• Alimentos em contacto com a parede traseira.
• Congelar demasiados alimentos frescos causa
uma descida da temperatura do frigorífico
SOLUÇÃO
• O cabo de alimentação não está devidamente ligado.
• Verifique se o aparelho está desligado.
(ver Ajuste de Temperatura).
• Certifique-se de que existe corrente eléctrica na casa.
• Verifique se está activo.
• Verifique se as portas e vedantes selam
devidamente.
• Evite abrir as portas desnecessariamente durante
um período de tempo.
• Verifique a definição de temperatura e, se possível,
arrefeça ainda mais (ver Ajuste de Temperatura)
• Espere pela estabilização da temperatura do
frigorífico ou congelador.
• Verifique se a temperatura ambiente está de
acordo com o que é indicado na placa de
identificação (ver Instalação).
• O cabo de alimentação não está devidamente
ligado.
• Verifique se o aparelho está desligado (ver Ajuste
de Temperatura)
• Assegure-se de que existe corrente eléctrica na
casa.
• Verifique a definição de temperatura (ver Ajuste de
Temperatura) e, se possível, diminua a definição da
temperatura.
• Separe os alimentos da parede traseira do
frigorífico.
• Não exceda o montante máximo a ser congelado
(ver Congelamento).
O fundo do compartimento do frigorífico
está húmido ou contém gotas de água.
O tubo de drenagem pode estar entupido.
• Limpe o tubo de drenagem com uma vara ou
semelhante para permitir a descarga de água.
Presença de gotas de água na parede
traseira do frigorífico.
• Funcionamento normal do frigorífico.
• Não é um defeito (ver Descongelamento).
Presença de água na gaveta dos vegetais.
• Falta de circulação de ar.
• Verifique se não colocou alimentos que impeçam a
circulação de ar na bandeja de prateleira de vidro.
• Embrulhe a fruta e vegetais em materiais de
plástico, tais como papel aderente, sacos ou
contentores.
• Demasiada humidade nos vegetais e frutas.
O motor funciona continuamente.
• As portas não estão fechadas.
• As portas são abertas frequentemente.
• A temperatura ambiente é demasiado alta.
• A espessura do gelo é superior a 3mm.
A comida congelada está a descongelar.
A luz do WI-FI pisca durante 3 segundos
para ligar - 1 segundo para desligar.
• Certifique-se de que as portas estão fechadas e
que os vedantes selam devidamente.
• Evite abrir as portas desnecessariamente durante
um certo período de tempo.
• Verifique se a temperatura ambiente está de
acordo com as especificações na placa de
identificação (ver Instalação).
• Defina o ecrã/termóstato para uma temperatura
mais quente.
• Descongele a unidade (ver Descongelamento).
• O intervalo de temperatura ambiente está abaixo • Mova a unidade para um local mais quente ou
da classe de clima do produto.
aqueça o compartimento.
O compressor raramente se liga
• A porta do congelador não está fechada.
• Assegure-se de que a porta está fechada e que o
vedante está a isolar devidamente.
• Router desligado.
• Falha de ligação.
• Ligue o router.
• Reinicie o produto (ver WI-FI)
SE O PROBLEMA NÃO FOR RESOLVIDO, CONTACTE O CENTRO DE SERVIÇO INDICANDO O TIPO DE FALHA E A INFORMAÇÃO DA PLACA
DESTE APARELHO QUE SE ENCONTRA DENTRO DO COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO:
• O modelo de equipamento.
• O número de séries.
PT 60
INHOUD
NL
VEILIGHEIDSINFORMATIE .................................................. 62--62
INSTALLATIE ........................................................................ 63--63
WERKING .............................................................................. 63--63
BEWAREN ............................................................................ 64--64
INVRIEZEN ............................................................................ 65--65
ONTDOOIEN.......................................................................... 65--65
ONDERHOUD EN REINIGING .............................................. 66--66
ENERGIEBESPARINGEN .................................................... 66--66
GELUIDEN VERMIJDEN ...................................................... 66--66
OMKEERBAARHEID VAN DE DEUR .................................. 66--67
PRODUCTAFMETINGEN EN INBOUWKAST ...................... 67--68
INSTALLATIE VAN HET TOESTEL IN DE KAST ................ 68--68
KOPPELING VAN DE PANELEN VAN DE INBOUWKAST
EN DE DEUREN VAN HET APPARAAT .............................. 69--69
VOORZORGEN VOOR DE JUISTE WERKING .................... 69--69
OPSCHORTEN VAN HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT.. 69--69
PROBLEMEN OPLOSSEN.................................................... 70--70
NL 61
Wij danken u voor de aankoop van dit product.
Voordat u de koelkast gebruikt, dient u deze instructiehandleiding zorgvuldig te lezen om de beste resultaten uit het toestel te halen. Bewaar alle
documentatie voor toekomstig gebruik of voor andere eigenaars. Dit product is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik of voor gelijkaardige
toepassingen zoals:
- de keukenruimte voor personeel in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
- op boerderijen, door klanten van hotels, motels en andere omgevingen van een residentieel type
- in bed & breakfasts (B & B)
- voor catering services en gelijkaardige toepassingen niet voor detailhandelsverkoop.
Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het bewaren van voedsel. Elk ander gebruik dient als gevaarlijk te worden beschouwd en de
fabrikant is niet verantwoordelijk voor enige weglatingen. Het is ook aan te raden om de garantievoorwaarden door te lezen.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
De koelkast bevat een koelgas (R600a: isobutaan) en isolatiegas (cyclopentaan), met hoge compatibiliteit met de
omgeving, die echter ontvlambaar zijn.
We bevelen aan dat u de volgende voorschriften volgt om gevaarlijke situaties te vermijden:
• Voor u enige handeling uitvoert, verwijder de stekker uit het stopcontact.
• Het koelsysteem dat zich achter en binnenin de koelkast bevindt, bevat een koelmiddel. Vermijd daarom buizen te
beschadigen.
• Als in het koelsysteem een lek opgemerkt wordt, raak dan de wandcontactdoos niet aan en gebruik geen open vlammen.
Open het venster en laat lucht de kamer binnenkomen. Bel vervolgens naar een servicecentrum en vraag om reparatie.
• Schraap de rijm en de ijsaanslag die optreedt niet af met een mes of scherp voorwerp. Deze kunnen het koelcircuit
beschadigen en brand veroorzaken of uw ogen beschadigen.
• Installeer het apparaat niet in vochtige, olieachtige of stoffige plaatsen en stel het niet bloot aan direct zonlicht of water.
• Installeer het apparaat niet in de buurt van verwarmingsapparaten of ontvlambare materialen.
• Gebruik geen verlengsnoeren of adapters.
• Trek niet te hard aan netsnoeren of vouw deze niet en raak de stekker niet met natte handen aan.
• Beschadig de stekker en/of het netsnoer niet; dit kan elektrische schokken of branden veroorzaken.
• Het is aanbevolen om de stekker proper te houden, teveel stof op de stekker kan brand veroorzaken.
• Gebruik geen andere mechanische toestellen of apparaten om het ontdooiingsproces te versnellen.
• Vermijd absoluut het gebruik van open vlam of elektrische apparaten, zoals verwarmingsapparaten, stoomreinigers,
kaarsen, olielampen enz. om het ontdooiingsproces te versnellen.
• Gebruik geen of bewaar geen ontvlambare sprays, zoals verfbussen in de buurt van de koelkast. Deze kunnen een
explosie of brand veroorzaken.
• Gebruik binnen in de compartimenten voor voedingsmiddelen alleen de elektrische apparaten van het type dat
wordt aanbevolen door de fabrikant.
• Plaats of bewaar geen ontvlambare en zeer vluchtige stoffen zoals ether, benzine, LPG, propaangas,
aërosolspuitbussen, kleefmiddelen, zuivere alcohol, enz. Deze materialen kunnen een explosie veroorzaken.
• Bewaar geen medicatie of onderzoeksmaterialen in de koelkast. Wanneer een materiaal dat een strikte
controle van opslagtemperaturen vereist, bewaard moet worden, is het mogelijk dat het zal verslechteren of dat een
ongecontroleerde reactie kan optreden die risico's kan veroorzaken.
• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat vrij zijn van obstructies.
• Plaats geen objecten en/of containers gevuld met water bovenop het apparaat.
• Voer geen reparaties uit aan deze koelkast. Alle tussenkomsten moeten uitsluitend door gekwalificeerd
personeel worden uitgevoerd.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar en door personen met verminderde
fysieke, gevoels- of mentale vaardigheden of met een gebrek aan ervaring en kennis; op voorwaarde dat ze
voldoende toezicht of instructies kregen betreffende het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de
mogelijke gevaren begrijpen.
Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd
door kinderen zonder toezicht.
Als de knop volledig in tegenwijzerzin wordt gedraaid, hoort u een klik die overeenkomt met het uitschakelen van het
product.
Wanneer het apparaat geïnstalleerd is, moeten het netsnoer en stopcontact gemakkelijk bereikbaar zijn.
Het stopcontact is compatibel met de stekker van het apparaat. Indien dit niet het geval is, vraag om een vervanging
van de stekker door een erkende technicus, gebruik geen verlengsnoeren en/of multistekkersysteem.
Raak het binnenwerk of de ingevroren levensmiddelen niet aan met vochtige of natte handen gezien dit
brandwonden kan veroorzaken.
NL 62
Oud apparaat slopen
Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese
richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte elektrische en elektronische
apparaten (AEEA).
AEEA bevat zowel verontreinigende stoffen (die negatieve gevolgen
voor het milieu kunnen veroorzaken) en basiscomponenten (die kunnen
worden hergebruikt). Het is belangrijk AEEA te onderwerpen aan
specifieke behandelingen, teneinde afval en alle verontreinigende
stoffen op een correcte wijze te verwijderen en alle andere materialen
te hergebruiken en recycleren.
Individuen kunnen een belangrijke rol spelen bij de garantie dat AEEA
geen milieu-issue wordt; het is essentieel om een aantal basisregels
te volgen:
• Het stopcontact moet geaard en in overeenstemming met de wet zijn.
• Het stopcontact moet bestand zijn tegen de max stroombelasting van
het apparaat, zoals aangeduid op het typeplaatje van de koelkast.
• De voedingsspanning ligt binnen de hoeveelheden aangeduid op het
typeplaatje van de koelkast.
• Het snoer mag niet gevouwen of samengedrukt zijn.
• Het snoer moet regelmatig gecontroleerd worden en mag uitsluitend
worden vervangen door bevoegde technici.
• De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af wanneer deze
veiligheidsmaatregelen niet gerespecteerd worden.
Apparaat opstarten
Verwijder alle omhulsels/verpakking aan de binnenkant van het apparaat
en reinig met water en bicarbonaat of een neutrale zeep.
Wacht na de installatie 2-3 uur zodat de koelkast/diepvriezer de tijd krijgt
om te stabiliseren bij een normale bedrijfstemperatuur, vóór u er verse of
ingevroren levensmiddelen in plaatst.
Als het netsnoer losgekoppeld geraakt, wacht dan minstens vijf minuten
voor u de koelkast/diepvriezer herstart. Op dit punt is het apparaat klaar
voor gebruik.
- AEEA mag niet worden behandeld als huishoudelijk afval;
WERKING
- AEEA moet worden overgedragen aan de desbetreffende
inzamelpunten beheerd door de gemeente of door geregistreerde
bedrijven. In veel landen, voor grote AEEA, kan thuisophaling
aanwezig zijn.
In-/Uitschakelen (geen display)
• De thermostaat voor de regeling van het apparaat bevindt zich binnen
in het koelkastgedeelte (Afb. 1).
Draai de thermostaatknop van de thermostaat verder dan de positie "0".
Het licht brandt wanneer de koelkastdeur open is. De knop naar "0"
draaien, schakelt het apparaat volledig uit.
In veel landen, als u een nieuw apparaat koopt, kunnen de oude
worden teruggegeven aan de dealer die het kosteloos moet afhalen
op een één-op-één-basis, zolang het apparatuur een gelijkwaardig
type betreft en dezelfde functies heeft als de geleverde apparatuur.
Conformiteit
Door het plaatsen van de
markering op dit product, verklaren wij, op
onze eigen verantwoordelijkheid, alle Europese veiligheids-, gezondheids- en
milieu-eisen na te leven opgesteld in de regelgeving geldig voor dit product.
Afb. 1
INSTALLATIE
Temperatuurinstelling (geen display)
WAARSCHUWINGEN:
• Installeer het apparaat niet in een vochtige of natte locatie gezien dit de
isolatie kan aantasten en lekken kan veroorzaken
Bovendien kan aan de buitenkant ervan condensaat zich opstapelen
• Plaats het apparaat niet in een buitenomgeving of in de buurt van
warmtebronnen of blootgesteld aan direct zonlicht.
Het apparaat werkt correct binnen de onderstaande
omgevingstemperaturen:
+10 +32’C voor klimaatklasse SN
+16 +32’C voor klimaatklasse N
+16 +38’C voor klimaatklasse ST
+16 +43’C voor klimaatklasse T
(Zie het typeplaatje van het product)
• Plaats geen containers met vloeistoffen bovenop het apparaat.
• Wacht minstens 3 uur na de uiteindelijke installatie voor u het apparaat
in werking zet.
5
Afb. 2
• De temperatuurinstelling van beide compartimenten gebeurt door de
thermostaatknop te draaien (Afb. 2).
Selecteer de gewenste positie:
• Voor een koudere temperatuur in de koelkast en in de diepvriezer, door
te draaien naar 5.
• Voor een minder koude temperatuur in de koelkast en in de
diepvriezer, door te draaien in de richting van 0.
Elektrische aansluiting
Plaats het apparaat na levering verticaal en wacht minstens 2-3 uur
voor u het aansluit op de stroombron. Vooraleer de stekker in het
stopcontact te steken, moet u ervoor zorgen dat:
NL 63
BEWARING
• Voor een optimale conservering van smaak en geur, voedingswaarde en
versheid van de voedingsmiddelen, wordt aanbevolen deze zoals
aangegeven in afb. 6 te bewaren in het koelgedeelte. Wikkel de
voedingsmiddelen in aluminiumfolie of plasticfolie, of in speciale dozen
met deksel om kruisbesmetting te voorkomen.
KOELGEDEELTE
Fruit/Groenten
• Om het vochtverlies van fruit en groenten te verminderen, moeten ze
omwikkeld zijn in plastic materialen zoals folies of zakjes en dan in het
fruit/groentegedeelte worden geplaatst. Op deze manier wordt een snelle
verslechtering vermeden.
KOELKASTZONE
Afb. 6
OPMERKING:
Als grote hoeveelheden voedsel in de koelkast geplaatst
worden of de koelkastdeur vaak geopend wordt, is het
normaal dat de indicator geen OK weergeeft. Wacht minstens
10 u voor u de knop naar een hogere instelling zet.
Praktische aanbevelingen
Plaats het voedsel op de plateaus op een homogene manier zodat de lucht
goed kan circuleren en het kan afkoelen.
• Vermijd contact tussen het voedsel en de achterwand van het
koelgedeelte.
• Zet geen warm voedsel in de koelkast gezien dit een verslechtering van
ander voedsel kan veroorzaken en het stroomverbruik kan verhogen.
• Verwijder de verpakking van voedsel voor u het in de koelkast plaatst.
• Plaats geen schotels of andere containers tenzij ze eerder afgewassen
zijn.
• Blokkeer de koude lucht ventilatoropeningen niet met voedsel.
• Bedek de glazen plaat van het groentevak niet om een goede
luchtcirculatie mogelijk te maken.
Afb. 4
• ln het geval van een langere stroomuitval, houd de deuren gesloten zodat
het voedsel zo lang mogelijk koud blijft.
• De installatie van het apparaat op een warme en vochtige plaats, met
frequente deuropeningen en het bewaren van grote hoeveelheden
groenten, kan de vorming van condensaat veroorzaken en de prestaties
van het apparaat zelf aantasten.
Indicator van de temperatuur in de koudste zone
• Om een buitensporig stroomverbruik te voorkomen, is het raadzaam de
deuren niet te lang open te laten.
(niet alle modellen)
Sommige modellen zijn uitgerust met een indicator van de temperatuur in
het koelgedeelte in de koudste zone, zodat u de gemiddelde temperatuur
kunt controleren.
Dit symbool geeft de koudste zone van de koelkast aan (Afb. 5).
Afb. 5
Controleer dat het woord OK duidelijk wordt weergegeven op de
temperatuurindicator (Afb. 6).
Als het woord niet wordt weergegeven, betekent dit dat de temperatuur te
hoog is: zet de temperatuur op een koudere instelling en wacht ongeveer
10 uur.
Controleer de indicator opnieuw: pas opnieuw aan indien nodig.
NL 64
5
Afb. 7
ONTDOOIEN
Ontdooien van het koelgedeelte
Tijdens een normale werking wordt de koelkast automatisch ontdooid.
Het is niet nodig om de druppels water op de achterwand te drogen of om
het ijs te verwijderen (afhankelijk van de werking).
Het water wordt afgevoerd naar de achterkant via het afvoergat daar en
de hitte van de compressor doet het verdampen.
• Houd de afvoerbuis (Afb. 8) proper in het koelgedeelte om het vrij van
water te houden.
Het ontdooien van het koelgedeelte gebeurt automatisch.
(Afbeelding 8)
Een kleine hoeveelheid vorst of druppels water aan de achterkant van
het koelgedeelte wanneer de koelkast in werking is, is normaal.
Zorg ervoor dat de waterafvoer altijd proper is en dat het voedsel
de achterkant of zijkant van het diepvriesgedeelte niet raakt.
N.B. Hier vindt u het typeplaatje van uw apparaat: het bevat alle gegevens die moeten worden doorgegeven aan de Klantendienst als er
een storing optreedt.
Belangrijk: als de omgevingstemperatuur hoog is, kan het apparaat mogelijk continu werken, waardoor overmatig veel ijs
wordt gevormd op de binnenwand van de koelkast. Draai in dit geval de koelkastknop naar een warmere instelling (1-2).
Afb 8 .
NL 65
ONDERHOUD EN REINIGING
GELUIDEN VERMIJDEN
De koelkast maakt tijdens de werking geluiden die volkomen normaal zijn,
zoals:
• GEBROM, de compressor is in werking.
• ROMMELEND GELUID, RITSELEND GELUID en SISSEND GELUID, het
koelmiddel stroomt door de buizen.
• GETIK en GEKLOP, de compressor stopt met werken.
Kleine aanpassingen om de trillingsgeluiden te verminderen:
• Containers die elkaar raken: Vermijd contact tussen containers en
glazen recipiënt.
• Schuiven, plateaus, lades trillen: Controleer de juiste installatie van de
interne accessoires.
OPMERKING:
Het koelgas produceert geluid, zelfs als de compressor uit is;
het is geen defect, het is normaal.
Als u een klikkend geluid hoort in het apparaat, is dit normaal omwille
van de expansie van de verschillende materialen.
Verlichting
LED-verlichting
Het product is uitgerust met LED lampen, neem contact op met de
Technische Dienst in het geval van vervanging.
Vergeleken met de traditionele lampen, gaan LED's langer mee en zijn
deze milieuvriendelijk.
Reiniging
OPMERKING:
• Verwijder vóór elke handeling de stekker uit het
stopcontact om een elektrische schok te vermijden.
• Giet geen water rechtstreeks op de buitenste of binnenste delen
van de koelkast. Dit kan leiden tot oxidatie en beschadiging van de
elektrische isolatie.
OMKEERBAARHEID VAN DE DEUR
BELANGRIJK:
Volg de volgende suggesties om het barsten van de
binnenoppervlakken en plastic onderdelen te voorkomen:
• Wrijf voedselolie af die zich hecht aan de plastic onderdelen.
• De binnenkant, dichtingen en buitenkant kunnen worden gereinigd met
een doek met warm water en bicarbonaat of een neutrale zeep. Gebruik
geen oplosmiddelen, ammoniak, bleekmiddel of schuurmiddelen.
• Verwijder de accessoires, bijvoorbeeld de plateaus, uit de koelkast en uit
de deur. Was in heet zeepwater. Spoel af en droog ze grondig.
• Op de achterkant van het apparaat is er vaak een ophoping van stof dat
met behulp van een stofzuiger kan worden verwijderd, nadat u het apparaat
hebt uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact hebt gehaald. Dit
resulteert in een grotere energiedoeltreffendheid.
De deuren van het apparaat kunnen omgekeerd worden zodat de opening
naar links of naar rechts kan zijn zoals gewenst.
OPMERKING:
• Het omkeren van de deuren moet door bevoegd personeel worden
uitgevoerd.
• Het omkeren van de deuren is niet gedekt door de garantie.
ENERGIEBESPARINGEN
Voor meer energiebesparingen, bevelen we aan:
• Het apparaat op een afstand van warmtebronnen te installeren en niet
bloot te stellen aan direct zonlicht en in een goed geventileerde kamer.
• Te vermijden om warm eten in de koelkast te zetten om te vermijden
dat de interne temperatuur stijgt en zo een continue werking van de
compressor te veroorzaken.
• Niet teveel voedsel te plaatsen om een juiste luchtcirculatie te
garanderen.
• Het apparaat te ontdooien als er ijsvorming is (zie ONTDOOIEN) om de
koude-overdracht te vergemakkelijken.
• In het geval van een afwezigheid van stroom, om de koelkastdeur
gesloten te houden.
• De deuren van de koelkast zo weinig mogelijk te openen en open te
houden.
• Te vermijden om de thermostaat op een te koude temperatuur in te
stellen.
• Stof aan de achterkant van de koelkast te verwijderen (zie REINIGING).
NL 66
DE OPENING VAN DE DEUREN OMKEREN
Verwijder de bovenplaat en scharnier
met behulp van een schroevendraaier.
Verwijder de onderste scharnier rechts en
plastic plugs links en plaats deze
opnieuw aan de tegenovergestelde kant.
Verwijder de bovenste deur.
Plaats de deuren en scharnieren opnieuw
van onder naar boven, van 1-2.
2
1
1225
1221
36
1126mm
1245
59
PRODUCTAFMETINGEN EN INBOUWKAST
NL 67
Gebruik de tegenovergestelde scharnier
en afdekking en plaats linksonder.
INSTALLATIE VAN HET APPARAAT IN DE KAST
Zet het apparaat in de kast en plaats het op de
tegenovergestelde kant van de scharnieren en
zorg ervoor dat er een ruimte is van 3-5mm.
Nadat u ervoor gezorgd hebt dat er een
overeenkomst is tussen de deur van het apparaat
en de deur van de kolomkast, schroeft u het
bovenste deel van het apparaat aan de kast vast.
1
2
Schroef het onderste deel van het apparaat aan
de kast vast.
Plaats de afsluiting op de kast, snijd het overschot
indien nodig eraf. Plaats de onderste
delen met de plastic afdekkingen.
3
4
NL 68
KOPPELING VAN DE PANELEN VAN DE
INBOUWKAST EN DE APPARAATDEUREN
Het apparaat is voorzien van koppelingsstukken voor de
apparaatdeuren met de kastpanelen (lader slede).
Bevestig de slede in het binnenste deel van het paneel van de
inbouwkast op de gewenste hoogte en op ongev. 20 mm van de
buitendraad van de deur.
VOORZORGEN VOOR DE JUISTE
WERKING
Wanneer het product ingebouwd is, plaats de achterkant van de kast in
contact met de wand om toegang tot het compressorcompartiment te
vermijden.
Opdat het product correct zou werken, is het van essentieel belang
voldoende luchtcirculatie toe te laten om de condensator achteraan het
apparaat te laten afkoelen.
Daarom moet de inbouwkast uitgerust zijn met een achterafvoer,
waarvan de bovenste opening niet geblokkeerd mag zijn en met een
frontopening die afgedekt is door een ventilatierooster.
Afmetingen van de uitsparingen.
20
Open de deuren van de inbouwkast en de koelkast. Plaats de
inbouwlader in de slede en pas in de koelkastdeur.
Markeer de bevestigingspunten voor de schroeven en boor met een bit
van 2,5 mm diameter.
Ruimte nodig tussen het apparaat en het plafond.
Verbind de apparaatdeur met het kastpaneel en gebruik de ladersleuven
als richtlijn.
OPSCHORTEN VAN HET GEBRUIK VAN DE KOELKAST
Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt:
1) Schakel het apparaat UIT (zie Werking).
2) Trek de stekker uit of verwijder het veiligheidsapparaat.
3) Reinig het apparaat
4) Laat de deuren van het apparaat open staan.
NL 69
PROBLEMEN OPLOSSEN
PROBLEEM
Het licht in de koelkast
brandt niet.
OORZAAK
• Geen elektriciteit.
• Deurschakelaar is geblokkeerd.
De koelkast en de diepvriezer koelen
onvoldoende.
• De deuren zijn niet gesloten.
• De deuren worden vaak geopend
• Verkeerde temperatuurinstelling.
• Er zijn teveel voedingsmiddelen in de
koelkast en de diepvriezer.
• De omgevingstemperatuur is te laag.
• Geen elektrische stroom.
OPLOSSING
• Het netsnoer zit niet juist in het stopcontact.
• Controleer of het apparaat uitgeschakeld is.
(zie Temperatuurinstelling).
• Zorg ervoor dat er stroom aanwezig is in het huis.
• Controleer dat deze actief is.
• Controleer dat de deur en dichtingen juist
afsluiten.
• Vermijd het onnodig openen van de deuren gedurende
een tijdsperiode.
• Controleer de temperatuurinstelling en, indien mogelijk,
koel nog meer (zie Temperatuurinstelling).
• Wacht voor de stabilisatie van de temperatuur van de
koelkast of diepvriezer.
• Controleer dat de omgevingstemperatuur in
overeenkomst is met de specificaties op het typeplaatje
(zie Installatie).
• Het netsnoer zit niet juist in het stopcontact.
• Controleer of het apparaat uitgeschakeld is (zie
Temperatuurinstelling).
• Vergewis u ervan dat er stroom is in de woning.
• Controleer de temperatuurinstelling (zie
Temperatuurinstelling) en, indien mogelijk, verlaag de
temperatuurinstelling.
• Verwijder het voedsel van de achterwand van de
• Voedsel in contact met de achterwand.
koelkast.
• Het invriezen van teveel vers voedsel kan de verlaging • Overschrijd de maximale hoeveelheid in te vriezen
voedsel niet (zie Invriezen).
van de temperatuur van de koelkast veroorzaken
Het voedsel in de koelkast bevriest.
• Verkeerde temperatuurinstelling.
De onderkant van het koelcompartiment
is nat of er zijn druppels aanwezig.
De afvoerbuis zou verstopt kunnen zijn.
• Reinig de afvoerbuis met een stok of iets dergelijks om
de afvoer van water mogelijk te maken
Aanwezigheid van druppels of water op de
achterwand van de koelkast.
• Normale werking van de koelkast.
• Het is geen defect (zie Ontdooien).
Aanwezigheid van water in de groentelade.
• Gebrek aan luchtcirculatie.
• Controleer dat er op het glazen plateau geen voedsel is
geplaatst dat de luchtcirculatie verhindert.
• Verpak het fruit en de groenten in plastic materialen zoals
bijvoorbeeld folie, zakjes of containers.
• Groenten en fruit met teveel vocht.
De motor draait voortdurend.
• De deuren zijn niet gesloten.
• De deuren worden vaak geopend.
• De omgevingstemperatuur is zeer hoog.
• Ijsdikte meer dan 3 mm.
Het ingevroren voedsel is aan het
ontdooien.
WI-FI lamp knippert 3 sec aan - 1 sec uit.
• Zorg ervoor dat de deur gesloten is en dat de afdichting
correct afsluit.
• Vermijd het onnodige openen gedurende een zekere
periode.
• Controleer dat de omgevingstemperatuur in
overeenkomst is met de specificaties op het typeplaatje
(zie Installatie).
• Stel het display/de thermostaat in op een warmere
temperatuur.
• Ontdooi het apparaat (zie Ontdooien).
• Het bereik van de omgevingstemperatuur is lager dan • Verplaats het apparaat naar een warmere ruimte of
de klimaatklasse van het product.
verwarm de de kamer.
De compressor start zelden
• De deur van de diepvriezer is niet gesloten.
• Zorg ervoor dat de deur gesloten is en dat de afdichting
correct afsluit.
• Router uit.
• Geen verbinding.
• Schakel de router in.
• Reset het product (zie WI-FI)
ALS U HET PROBLEEM NIET HEBT OPGELOST, NEEM CONTACT OP MET HET SERVICECENTRUM. VERMELD DE AARD VAN DE STORING
EN DE INFORMATIE OP HET TYPEPLAATJE BINNENIN HET KOELGEDEELTE:
• Het apparaatmodel.
• Het serienummer.
NL 70
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
EL
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .............................................. 72--72
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ .................................................................... 73--73
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ .......................................................................... 73--73
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ .......................................................................... 74--74
ΚΑΤΑΨΥΞΗ .......................................................................... 75--75
ΑΠΟΨΥΞΗ ............................................................................ 75--75
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ........................................ 76--76
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ............................................ 76--76
ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ...................................................... 76--76
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ................................................ 76--77
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ
ΘΑΛΑΜΟΣ ............................................................................ 77--78
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ ΕΓΚΑ
ΤΑΣΤΑΣΗΣ ............................................................................ 78--78
ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΜΕ
ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ................................................ 79--79
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...................... 79--79
ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.................... 79--79
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ...................................... 80--80
EL 71
Ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν αυτό.
Πριν χρησιμοποιήσετε το ψυγείο σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση του ψυγείου.
Αποθηκεύστε όλο το πληροφοριακό υλικό για επόμενη χρήση από άλλους χρήστες. Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση
ή παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
- την κουζίνα για προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα
- σε αγροκτήματα, από πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα οικιακού τύπου
- για ξενοδοχεία που προσφέρουν διαμονή και πρωϊνό (Β&Β)
- για υπηρεσίες εστίασης και παρόμοιες εφαρμογές που δεν προορίζονται για λιανική πώληση.
Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον για αποθήκευση φαγητού. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται επικίνδυνη και ο
κατασκευαστής ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε παράλειψη. Επίσης, συνιστάται να προσέξετε τους όρους της εγγύησης.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Το ψυγείο περιέχει αέριο ψύξης (R600a: ισοβουτάνιο) και αέριο μόνωσης (κυκλοπεντάνιο), που είναι φιλικά προς το
περιβάλλον, αλλά εύφλεκτα.
Συνιστάται να ακολουθείτε τους εξής κανονισμούς, έτσι ώστε να αποφύγετε καταστάσεις επικίνδυνες για την υγεία σας:
• Πριν διεξάγετε οποιαδήποτε λειτουργία, βγάλτε το ψυγείο από την πρίζα.
• Το σύστημα ψύξης που είναι τοποθετημένο πίσω και μέσα στο ψυγείο περιέχει ψυκτικό. Επομένως, αποφύγετε τις
βλάβες και φθορές στις σωληνώσεις.
• Εάν σημειωθεί διαρροή στο σύστημα ψύξης, μην αγγίζετε την πρίζα και μην χρησιμοποιείτε ανοικτές φωτιές.
Ανοίξτε το παράθυρο και αφήστε να μπει αέρας στο δωμάτιο. Κατόπιν καλέστε ένα κέντρο εξυπηρέτησης για επισκευή.
• Μην ξύνετε με μαχαίρι ή με αιχμηρό αντικείμενο για να αφαιρέσετε τον πάγο που μπορεί να έχει συσσωρευθεί. Με αυτά,
το κύκλωμα
ψυκτικού μπορεί να καταστραφεί, και η διαρροή να προκαλέσει πυρκαγιά ή βλάβη στα μάτια σας.
• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε μέρος με υγρασία, λάδια ή σκόνη, και μην την εκθέτετε σε ηλιακή ακτινοβολία και νερό.
• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε θερμάστρες ή σε εύφλεκτα υλικά.
• Μην χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης ή προσαρμοστικά.
• Μην τραβάτε υπερβολικά ή διπλώνετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή αγγίζετε την πρίζα με βρεγμένα χέρια.
• Μην καταστρέφετε το βύσμα ή/και το καλώδιο τροφοδοσίας, διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιές.
• Συνιστάται να διατηρείτε την βύσμα καθαρό, καθόσον υπερβολικά κατάλοιπα σκόνης μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.
• Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλον εξοπλισμό για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης.
• Αποφύγετε εντελώς τη χρήση ανοικτής φλόγας ή ηλεκτρικών συσκευών, όπως θερμάστρες, καθαριστικά με ατμό,
κεριά, λάμπες λαδιού και τα συναφή για να επιταχύνετε την απόψυξη.
• Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε εύφλεκτα σπρέι, όπως μπογιές, κοντά στο ψυγείο. Θα μπορούσε να προκληθεί
έκρηξη ή πυρκαγιά.
• Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους θαλάμους τροφίμων, εκτός εάν είναι του τύπου που συνιστά ο
κατασκευαστής.
• Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε εύφλεκτα ή πολύ πτητικά υλικά, όπως αιθέρα, βενζίνη, υγραέριο ή προπάνιο,
κουτιά με σπρέι, συγκολλητικά, καθαρό οινόπνευμα, κλπ. Τα υλικά αυτά μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη.
• Μην αποθηκεύετε ιατρικά ή ερευνητικά υλικά μέσα στο ψυγείο. Όταν πρόκειται να αποθηκευτούν υλικά που απαιτούν
αυστηρό έλεγχο ή θερμοκρασίες αποθήκευσης, ενδέχεται να επέλθει αλλοίωση ή πιθανόν μη ελεγχόμενη αντίδραση που
να προκαλέσει κινδύνους.
• Διατηρήστε τα ανοίγματα εξαερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή στις εσωτερικές δομές χωρίς καμία παρεμπόδιση.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα ή/και δοχεία γεμάτα με νερό πάνω στη συσκευή.
• Μην διεξάγετε επισκευές στο ψυγείο αυτό. Όλες οι παρεμβάσεις πρέπει να διεξάγονται μόνο από
τεχνικό προσωπικό που διαθέτει κατάλληλη εκπαίδευση.
• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, πνευματικές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, υπό τον όρο ότι
υπάρχει επαρκής επίβλεψη ή καθοδήγηση για το πώς να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή με ασφαλή τρόπο
και να καταλάβουν τους κινδύνους.
Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει
να διεξάγονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
Αν στρέψετε το διακόπτη εντελώς προς τα αριστερά, θα ακούσετε έναν ήχο που σημαίνει απενεργοποίηση του προϊόντος
Όταν η συσκευή εγκατασταθεί, το καλώδιο τροφοδοσίας και η πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμα.
Η πρίζα πρέπει να είναι συμβατή με το βύσμα της συσκευής. Σε αντίθετη περίπτωση, ζητήστε αντικατάσταση του βύσμα
από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη. Μην χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης ή/και πολλαπλές πρίζες.
Μην αγγίζετε τα εσωτερικά μέρη ή τα παγωμένα τρόφιμα με υγρά ή βρεγμένα χέρια καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει
εγκαύματα.
EL 72
Απόρριψη παλαιών συσκευών
Αυτή η συσκευή έχει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία
2012/19/EE, σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
Τα AHHE περιέχουν ρυπογόνες ουσίες (που μπορεί να προκαλέσουν
αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον) και βασικά εξαρτήματα (που
μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν). Είναι σημαντικό να υποβάλουμε τα
ΑΗΗΕ σε ειδική επεξεργασία, προκειμένου να αφαιρούνται και
εναποθέτονται σωστά όλες οι ρυπογόνες ουσίες και να διατηρούνται όλα
τα ανακυκλώσιμα υλικά.
Οι ιδιώτες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση
ότι τα ΑΗΗΕ δεν θα αποτελέσουν ένα περιβαλλοντικό ζήτημα,
ακολουθώντας μερικούς βασικούς κανόνες:
- Τα ΑΗΗΕ δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως Οικιακά απόβλητα.
• Η πρίζα είναι γειωμένη και συμβατή με τη νομοθεσία.
• Η πρίζα μπορεί να αντέξει το μέγιστο φορτίο ισχύος της συσκευής,
όπως φαίνεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών του ψυγείου.
• Η τάση παροχής βρίσκεται εντός των τιμών που φαίνονται στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών του ψυγείου.
• Το καλώδιο δεν πρέπει να είναι διπλωμένο ή τσακισμένο.
• Το καλώδιο πρέπει να ελέγχεται τακτικά και να αντικαθίσταται από
εξουσιοδοτημένους τεχνίτες.
• Ο κατασκευαστής ουδεμία ευθύνη φέρει οποτεδήποτε κάποιο από αυτά
τα μέτρα ασφαλείας δεν τηρείται.
Έναρξη λειτουργίας συσκευής
Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας που υπάρχουν στο εσωτερικό της
συσκευής και καθαρίστε με νερό και σόδα του φαγητού ή ουδέτερο
σαπούνι.
Μετά την εγκατάσταση, περιμένετε 2 - 3 ώρες για να ισορροπήσει το
ψυγείο σε κανονική θερμοκρασία λειτουργίας, πριν εισάγετε νωπά ή
κατεψυγμένα τρόφιμα.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας αποσυνδεθεί περιμένετε τουλάχιστον
πέντε λεπτά πριν εκκινήσετε εκ νέου το ψυγείο/καταψύκτη. Τώρα, η
συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
- Τα ΑΗΗΕ θα πρέπει να παραδίδονται στα σχετικά σημεία περισυλλογής
που διαχειρίζονται οι δήμοι ή εγκεκριμένοι οργανισμοί. Σε πολλές χώρες,
για μεγάλα ΑΗΗΕ, διατίθεται υπηρεσία περισυλλογής από το σπίτι.
Σε πολλές χώρες, όταν προμηθεύεστε μια νέα συσκευή, η παλαιά μπορεί
να επιστραφεί στην πωλήτρια εταιρία όταν παραδίδει την καινούργια,
χωρίς χρέωση, δεδομένου ότι η νέα είναι αντίστοιχη σε κατηγορία και
χαρακτηριστικά με το παλαιά.
Συμβατότητα
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (On/Off)
(χωρίς ένδειξη)
• Η μονάδα του θερμοστάτη για τον έλεγχο της συσκευής βρίσκεται στο
εσωτερικό του θαλάμου ψύξης (Εικ. 1).
Περιστρέψτε τον κοχλία ρύθμισης του θερμοστάτη πέρα από τη θέση "0".
Το φως ανάβει όταν ανοίξει η πόρτα του ψυγείου. Όταν ο κοχλίας
ρύθμισης του θερμοστάτη περιστραφεί στο "0", το προϊόν
απενεργοποιείται.
Με την τοποθέτηση της σήμανσης
σε αυτό το προϊόν, δηλώνουμε
με δική μας ευθύνη, τη συμμόρφωση με το σύνολο όλων των
απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής ένωσης για την ασφάλεια, υγεία και
του περιβάλλοντος, που αναφέρονται στη νομοθεσία για αυτό το προϊόν.
Εικ. 1
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ρύθμιση θερμοκρασίας (χωρίς ένδειξη)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε υγρή ή βρεγμένη θέση καθόσον αυτό
θα μπορούσε να βλάψει τη μόνωση και να προκαλέσει διαρροή
Επίσης, να προκαλέσει συμπύκνωση στο εξωτερικό της συσκευής.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε θέσεις εκτός ή κοντά σε πηγές
θερμότητας ή εκτεθειμένη σε ηλιακή ακτινοβολία.
Η συσκευή λειτουργεί κανονικά στο θερμοκρασιακό εύρος που φαίνεται
παρακάτω:
+10 +32’C για κλιματική κλάση SN
+16 +32’C για κλιματική κλάση N
+16 +38’C για κλιματική κλάση ST
+16 +43’C για κλιματική κλάση T
(βλ. πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών προϊόντος)
• Μην τοποθετείτε δοχεία γεμάτα με υγρά πάνω στη συσκευή.
• Περιμένετε τουλάχιστον 3 ώρες μετά την τοποθέτηση στην τελική θέση
πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία.
5
Εικ. 2
• Η ρύθμιση θερμοκρασίας και των δύο θαλάμων διεξάγεται
περιστρέφοντας τον κοχλία θερμοστάτη (Εικ. 2).
Επιλέξτε την επιθυμητή θέση:
• Για χαμηλότερες θερμοκρασίες στο θάλαμο ψύξης και στον καταψύκτη,
περιστρέψτε τον κοχλία θερμοστάτη προς το 5.
• Για ψηλότερη θερμοκρασία στο θάλαμο ψύξης και στον καταψύκτη,
περιστρέψτε τον κοχλία θερμοστάτη προς το 0.
Ηλεκτρική σύνδεση
Μετά την παραλαβή, τοποθετήστε τη συσκευή σε κατακόρυφη θέση και
περιμένετε τουλάχιστον 2 - 3 ώρες πριν την συνδέσετε με το ηλεκτρικό
ρεύμα. Πριν εισάγετε το φις στην ηλεκτρική παροχή, βεβαιωθείτε ότι:
EL 73
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
• Για να διατηρήσετε την καλύτερη γεύση, διατροφική αξία και φρεσκάδα
των τροφίμων, συνιστάται να τα αποθηκεύετε στο θάλαμο ψύξης, όπως
φαίνεται στην Εικ. 6 παρακάτω, αφού προηγουμένως τα τυλίξετε σε φύλλα
πλαστικού ή σε δοχεία με κατάλληλο κάλυμμα για να αποφύγετε τις
ανταλλαγές οσμών.
Ζώνη ψυγείου
Φρούτα και λαχανικά
• Για να μειώσετε τις απώλειες υγρασίας, τυλίξτε τα φρούτα και λαχανικά σε
υλικά από πλαστικό όπως π.χ. μεμβράνες ή σακούλες, και κατόπιν να
εισαχθούν στη ζώνη φρούτων/λαχανικών. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται
η γρήγορη αλλοίωση.
ΖΩΝΗ ΨΥΓΕΙΟΥ
Εικ. 6
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Εάν βάζετε στο ψυγείο μεγάλες ποσότητες τροφίμων ή ανοίγετε
την πόρτα του ψυγείου συχνά, είναι φυσικό ότι το λαμπάκι δεν
θα δείχνει ΟΚ. Περιμένετε τουλάχιστον 10 ώρες πριν στρέψετε
τον κοχλία ρύθμισης σε ψηλότερη ρύθμιση.
Πρακτικές συμβουλές
Τοποθετήστε τα τρόφιμα στα ράφια με κανονική διάταξη για να επιτρέπεται
στον αέρα να κυκλοφορεί απρόσκοπτα και να τα ψύχει.
• Αποφύγετε την επαφή ανάμεσα στα τρόφιμα και στα τοιχώματα του
θαλάμου ψύξης.
• Μην εισάγετε ζεστά τρόφιμα καθώς μπορούν να προκαλέσουν αλλοίωση
των υπαρχόντων και να αυξήσουν την κατανάλωση ενέργειας.
• Αφαιρέστε τη συσκευασία των τροφίμων πριν τα βάλετε στο ψυγείο.
• Μην βάζετε πιάτα ή άλλα δοχεία, παρά μόνον εάν προηγουμένως τα
πλύνετε
• Μην τοποθετείτε τρόφιμα μπροστά από τα ανοίγματα κυκλοφορίας κρύου
αέρα.
• Μην σκεπάζετε τα γυάλινα ράφια του θαλάμου λαχανικών,
παρεμποδίζοντας την κυκλοφορία του αέρα.
Εικ. 4
• Σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής ρεύματος, κρατήστε τις πόρτες
κλειστές, έτσι ώστε τα τρόφιμα να παραμένουν κρύα για όσο το δυνατόν
περισσότερο.
• Η εγκατάσταση της συσκευής σε ζεστή ή υγρή θέση, με συχνά ανοίγματα
της πόρτας και αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων λαχανικών μπορεί να
προκαλέσει συμπύκνωση υγρασίας και να επηρεάσει την απόδοση του
ψυγείου.
Δείκτης θερμοκρασίας στην ψυχρότερη ζώνη
(δεν υπάρχει σε όλα τα μοντέλα)
Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν μια ένδειξη θερμοκρασίας στο θάλαμο ψύξης
στην ψυχρότερη ζώνη, έτσι ώστε να μπορείτε να ελέγχετε τη μέση
θερμοκρασία.
Το σύμβολο αυτό δείχνει την ψυχρότερη ζώνη του ψυγείου. (Εικ. 5).
• Για να αποφύγετε υπερβολική κατανάλωση ενέργειας, δεν συνιστάται το
συχνό ή παρατεταμένο άνοιγμα των θυρών.
Εικ. 5
Ελέγξτε ότι στον δείκτη θερμοκρασίας, η ένδειξη ΟΚ φαίνεται καθαρά
(Εικ. 6). Εάν δεν εμφανίζεται η λέξη ΟΚ, αυτό σημαίνει ότι η θερμοκρασία
είναι πολύ υψηλή:
ρυθμίστε τη θερμοκρασία σε χαμηλότερη τιμή και περιμένετε για περίπου
10 ώρες.
Ελέγξτε και πάλι την ένδειξη. Εάν απαιτείται, προχωρήστε σε καινούργια
ρύθμιση.
EL 74
5
Εικ. 7
ΑΠΟΨΥΞΗ
Απόψυξη του ψύκτη
Κατά τη διάρκεια κανονικής λειτουργίας, το ψυγείο κάνει αυτόματη
απόψυξη. Δεν υπάρχει λόγος να σκουπίσετε τις σταγόνες υγρασίας στο
πίσω τοίχωμα ή να απομακρύνετε τον πάγο (ανάλογα με τη λειτουργία).
Το νερό μεταφέρεται προς το πίσω μέρος μέσα από την τρύπα
αποχέτευσης που βρίσκεται εκεί, και η θερμότητα του συμπιεστή το
εξατμίζει.
• Διατηρείτε το σωλήνα αποχέτευσης (Εικ. 8) ελεύθερο για να διατηρήσετε
το θάλαμο ψύκτη χωρίς νερό.
Το προϊόν αυτό διαθέτει αυτόματη απόψυξη.
(Εικόνα 8)
Μικρή ποσότητα πάγου ή σταγόνων νερού στο πίσω μέρος του
θαλάμου ψύξης όταν το ψυγείο λειτουργεί δεν είναι λόγος
ανησυχίας.
Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος νερού είναι πάντα καθαρή και
βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα δεν ακουμπούν στο πίσω μέρος του
θαλάμου ψύξης.
ΣΗΜ.: Εδώ θα βρείτε την πινακίδα προδιαγραφών: Περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα που πρέπει να διαβιβαστούν προς την Εξυπηρέτηση
Πελατών όταν δημιουργηθεί πρόβλημα.
Σημαντικό: Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή, το ψυγείο πιθανόν να λειτουργεί συνεχώς, και επομένως να
δημιουργηθεί υπερβολικός πάγος στο εσωτερικό τοίχωμα του ψυγείου. Στην περίπτωση αυτή, γυρίστε το διακόπτη του
ψυγείου προς μεγαλύτερη θερμοκρασία (1-2).
Εικ. 8
EL 75
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΦΥΓΗ ΘΟΡΥΒΟΥ
Κατά τη λειτουργία αυτή, το ψυγείο εκπέμπει απόλυτα φυσιολογικούς
θορύβους, όπως:
• ΒΟΜΒΟο συμπιεστής λειτουργεί
• ΒΟΥΗΤΟ, ΤΡΙΓΜΟΥΣ και ΣΦΥΡΙΓΜΑτο ψυκτικό κυλάει
μέσα στις σωληνώσεις.
• ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ και ΚΛΙΚο συμπιεστής απενεργοποιείται.
Μερικά μέτρα για να μειώσετε τους θορύβους κραδασμών:
• Τα δοχεία ακουμπάνε μεταξύ τους: Αποφύγετε την επαφή των δοχείων και
γυάλινων σκευών.
• Τα συρτάρια, τα ράφια και οι θάλαμοι πάλλονται: Ελέγξτε τη σωστή
εγκατάσταση των εσωτερικών παρελκομένων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το ψυκτικό αέριο παράγει θορύβους ακόμη και όταν ο συμπιεστής δεν
λειτουργεί.
Αυτό δεν είναι ελάττωμα, αλλά κανονική λειτουργία.
Εάν ακούσετε ένα χαρακτηριστικό ήχο στο εσωτερικό της συσκευής,
και οφείλεται σε διαστολή των διαφόρων υλικών.
Φωτισμός
Φωτισμός LED
Το προϊόν διαθέτει λυχνίες LED. Επικοινωνήστε με το τμήμα Τεχνικής
Υποστήριξης σε περίπτωση αντικατάστασης.
Συγκριτικά με τις παραδοσιακές λυχνίες, οι λυχνίες LED διαρκούν
περισσότερο και είναι
φιλικές προς το περιβάλλον.
Καθαρισμός
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Πριν από κάθε λειτουργία, αφαιρέστε το βύσμα του ψυγείου από
την πρίζα για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.
• Μην ρίχνετε νερό κατ' ευθείαν πάνω στο εσωτερικό ή στο
εξωτερικό του ψυγείου. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει
οξείδωση και βλάβη στην ηλεκτρική μόνωση.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
Για να αποφύγετε ρωγμές στις εσωτερικές επιφάνειες και στα
πλαστικά μέρη, ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές:
• Σκουπίστε οποιαδήποτε λάδια είναι τυχόν κολλημένα στα πλαστικά
εξαρτήματα.
• Τα εσωτερικά εξαρτήματα, παρεμβύσματα και εξωτερικά μέρη μπορούν
να καθαριστούν με ένα ύφασμα με χλιαρό νερό και σόδα του φαγητού ή
ουδέτερο σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά, αμμωνία, λευκαντικά ή
λειαντικά.
• Αφαιρέστε τα παρελκόμενα, π.χ. τα ράφια, από το ψυγείο και από το
εσωτερικό της πόρτας. Πλύνετε με ζεστό σαπουνόνερο. Ξεπλύνετε και
στεγνώστε καλά.
• Το πίσω μέρος της συσκευής έχει την τάση να μαζεύει σκόνη η οποία
μπορεί να απομακρυνθεί με ηλεκτρική σκούπα, αφού προηγουμένως η
συσκευή έχει απενεργοποιηθεί και αποσυνδεθεί από την πρίζα. Αυτό
παρέχει μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.
Οι πόρτες της συσκευής μπορούν να αντιστραφούν για να επιτρέψουν το
άνοιγμα προς τα δεξιά ή αριστερά ανάλογα με τις περιστάσεις.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Η αντιστροφή των θυρών πρέπει να διεξάγεται από τεχνικό
προσωπικό με κατάλληλα προσόντα.
• Η αντιστροφή των θυρών δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Για ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, προτείνεται:
• Η τοποθέτηση της συσκευής μακριά από πηγές θερμότητας, από την
ηλιακή ακτινοβολία, και σε επαρκώς αεριζόμενο δωμάτιο.
• Αποφύγετε να βάζετε ζεστά τρόφιμα μέσα στο ψυγείο και αποφύγετε
την αύξηση εσωτερικής θερμοκρασίας και επομένως τη δημιουργία
συνεχούς λειτουργίας του συμπιεστή.
• Μην παραγεμίζετε με τρόφιμα για να εξασφαλίσετε σωστή
κυκλοφορία του αέρα.
• Κάντε απόψυξη της συσκευής σε περίπτωση που έχει συσσωρευθεί
πάγος (βλ. ΑΠΟΨΥΞΗ) για να διευκολύνετε τη μεταφορά ψύχους.
• Σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος, συνιστάται να
διατηρήσετε την πόρτα του ψυγείου κλειστή.
• Ανοίξτε ή κρατήστε τις πόρτες της συσκευής ανοικτές όσο το
δυνατόν λιγότερο
• Αποφύγετε τη ρύθμιση του θερμοστάτη σε πολύ χαμηλές
θερμοκρασίες.
• Αφαιρέστε τη σκόνη που τυχόν έχει συσσωρευτεί στο πίσω μέρος
της συσκευής (βλ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ).
EL 76
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΘΥΡΩΝ
Αφαιρέστε το καπάκι και
τον μεντεσέ με ένα κατσαβίδι.
Αφαιρέστε τον κάτω δεξιά μεντεσέ
και τα αριστερά πλαστικά βύσματα, και
τοποθετήστε τα στην αντίθετη πλευρά.
Αφαιρέστε την πάνω πόρτα.
Χρησιμοποιήστε τον αντίθετο μεντεσέ και
κάλυμμα και προσαρμόστε τα στην κάτω
αριστερά γωνία.
Συναρμολογήστε εκ νέου τις πόρτες και
τους μεντεσέδες από πάνω προς τα κάτω,
κατά την αντίστροφη σειρά 1-2.
2
1
1225
1221
36
1126mm
1245
59
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ
EL 77
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Εισάγετε το ψυγείο στο έπιπλο, με τους
μεντεσέδες στην αντίθετη πλευρά, και
εξασφαλίζοντας ένα κενό 3-5 mm.
Αφού ελέγξετε την αντιστοιχία ανάμεσα στις πόρτες
της συσκευής και στη θύρα του επίπλου, βιδώστε
το πάνω μέρος του ψυγείου στο ντουλάπι.
1
2
Βιδώστε το κάτω μέρος του ψυγείου.
Προσαρμόστε το κάλυμμα στο ψυγείο, κόψτε
όσο περισσεύει, αν χρειάζεται. Βάλτε πλαστικά
καλύμματα στο κάτω μέρος.
3
4
EL 78
ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΤΟΥ
ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΕ ΤΙΣ
ΘΥΡΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Η συσκευή διαθέτει διατάξεις ένωσης των θυρών της συσκευής με τα
φύλλα της στήλης (πλευρά φόρτωσης).
Ασφαλίστε τον ολισθητήρα στο εσωτερικό μέρος του φύλλου της ενσωματωμένης στήλης
στο επιθυμητό ύψος και περίπου 20mm από την εξωτερική πλευρά της πόρτας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μόλις το προϊόν ενσωματωθεί, τοποθετήστε το πίσω μέρος της στήλης
σε επαφή με τον τοίχο για να αποκλείσετε πρόσβαση στο διαμέρισμα
του συμπιεστή.
Για σωστή λειτουργία του προϊόντος, είναι απαραίτητο να επιτρέψετε
επαρκή κυκλοφορία αέρα ώστε να ψύχεται ο συμπυκνωτής που
βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.
Για τον λόγο αυτό, η στήλη πρέπει να διαθέτει ένα κανάλι εξαγωγής, του
οποίου το πάνω μέρος να είναι ελεύθερο, και η εμπρός εγκοπή να
καλύπτεται με σχάρα εξαερισμού.
Μέγεθος των τομών της συσκευής.
20
Ανοίξτε τις πόρτες της ενσωματωμένης στήλης και του ψυγείου. Τοποθετήστε τον
ενσωματωμένο φορτωτή στον ολισθητήρα, και κατόπιν προσαρμόστε την πόρτα του ψυγείου.
Σημειώστε τα σημεία στερέωσης για τις βίδες και ανοίξτε τρύπες με
τρυπάνι διαμέτρου 2,5 mm.
Ελεύθερος χώρος ανάμεσα στη συσκευή και στην οροφή.
Ενώστε τη θύρα της συσκευής με το φύλλο του ντουλαπιού κρατώντας τις
εγκοπές του φορτωτή ως οδηγό.
ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Εάν η συσκευή δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα:
1) Απενεργοποιήστε το ψυγείο (OFF) (βλ. Λειτουργία).
2) Βγάλτε την από την πρίζα ή αφαιρέστε τη συσκευή ασφαλείας.
3) Καθαρίστε το ψυγείο.
4) Αφήστε τις πόρτες του ψυγείου ανοικτές.
EL 79
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Το εσωτερικό λαμπάκι φωτισμού
δεν ανάβει.
ΑΙΤΙΟ
• Διακοπή ρεύματος.
• Ο διακόπτης πόρτας είναι μπλοκαρισμένος.
Το ψυγείο και ο καταψύκτης δεν ψύχουν
αρκετά.
• Οι πόρτες δεν έχουν κλείσει.
• Οι πόρτες ανοίγουν συχνά
• Λάθος ρύθμιση θερμοκρασίας.
• Ψυγείο και καταψύκτης υπερβολικά φορτωμένα.
• Θερμοκρασία περιβάλλοντος πολύ χαμηλή.
• Διακοπή ρεύματος.
Τα τρόφιμα στο ψυγείο παγώνουν.
ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ
• Το καλώδιο ρεύματος δεν έχει συνδεθεί.
• Ελέγξτε μήπως η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί.
(βλ. Ρύθμιση θερμοκρασίας).
• Επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχει διακοπή ρεύματος.
• Ελέγξτε ότι είναι ενεργοποιημένο.
• Ελέγξτε ότι η πόρτα είναι κλειστή και το λάστιχο
εφαρμόζει καλά.
• Αποφύγετε το άσκοπο άνοιγμα των θυρών για
κάποιο χρονικό διάστημα.
• Ελέγξτε τη ρύθμιση θερμοκρασίας και, εάν είναι
εφικτό, ψύξτε ακόμη περισσότερο (βλ. Ρύθμιση
θερμοκρασίας).
• Περιμένετε για σταθεροποίηση της θερμοκρασίας
στο ψυγείο ή στον καταψύκτη.
• Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι
σύμφωνα με τις ενδείξεις στην πινακίδα του
προϊόντος (βλ. Εγκατάσταση).
• Το καλώδιο ρεύματος δεν έχει συνδεθεί.
• Ελέγξτε μήπως η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί
(βλ. Ρύθμιση θερμοκρασίας).
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει γενική διακοπή
ρεύματος.
• Ελέγξτε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας (βλ. Ρύθμιση
θερμοκρασίας) και, εάν είναι δυνατόν, μειώστε τη
ρύθμιση της θερμοκρασίας.
• Ξεκολλήστε τα τρόφιμα από το πίσω τοίχωμα του
• Τρόφιμα σε επαφή με το πίσω τοίχωμα.
ψυγείου.
• Η κατάψυξη υπερβολικών ποσοτήτων νωπών τροφίμων • Μην ξεπερνάτε τη μέγιστη ποσότητα τροφίμων στον
προκαλεί μείωση της θερμοκρασίας του ψυγείου.
καταψύκτη (βλ. Κατάψυξη).
• Λάθος ρύθμιση θερμοκρασίας.
Ο κάτω θάλαμος του ψυγείου
είναι βρεγμένος ή σχηματίζονται σταγόνες.
• Ο σωλήνας αποχέτευσης μπορεί να είναι βουλωμένος.
• Καθαρίστε το σωλήνα αποχέτευσης με ένα ξυλάκι ή
κάτι παρόμοιο για να βγάλει το νερό.
Παρουσία σταγόνων νερού στο πίσω
τοίχωμα του ψυγείου.
• Κανονική λειτουργία του ψυγείου.
• Δεν πρόκειται για ελάττωμα (βλ. Απόψυξη).
Παρουσία νερού στο συρτάρι λαχανικών.
• Απουσία κυκλοφορίας αέρα.
• Βεβαιωθείτε ότι το γυάλινο συρτάρι λαχανικών σας
δεν περιέχει τρόφιμα που παρεμποδίζουν την
κυκλοφορία του αέρα.
• Τυλίξτε τα φρούτα και τα λαχανικά σε πλαστικό,
όπως π.χ. μεμβράνη, σακούλες ή δοχεία.
• Λαχανικά και φρούτα με υπερβολική υγρασία.
Ο κινητήρας δουλεύει συνέχεια
• Οι πόρτες δεν έχουν κλείσει.
• Οι πόρτες ανοίγουν συχνά.
• Πολύ υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος.
• Στρώμα πάγου παχύτερο από 3mm.
Τα παγωμένα τρόφιμα ξεπαγώνουν.
Το λαμπάκι WI-FI ανάβει για 3 δευτερ. και
σβήνει για 1 δευτερ..
• Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες είναι κλειστές και το
λάστιχο εφαρμόζει σωστά.
• Αποφύγετε άσκοπο άνοιγμα των θυρών για κάποιο
διάστημα.
• Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι
σύμφωνα με τις προδιαγραφές στην πινακίδα του
προϊόντος (βλ. Εγκατάσταση).
• Ρυθμίστε την οθόνη/θερμοστάτη σε θερμότερη
θερμοκρασία.
• Κάντε απόψυξη (βλ. Απόψυξη).
• Το εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος είναι
κάτω από την κλιματική κλάση του προϊόντος.
Ο συμπιεστής δεν ξεκινάει ή ξεκινάει σπάνια
• Μετατοπίστε το ψυγείο σε θερμότερη περιοχή ή
θερμάνετε το δωμάτιο.
• Η πόρτα του καταψύκτη δεν έχει κλείσει.
• Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι κλειστή και το λάστιχο
εφαρμόζει σωστά.
• Δρομολογητής εκτός λειτουργίας (off).
• Απουσία σύνδεσης.
• Θέσατε το δρομολογητή σε λειτουργία (on).
• Επαναφορά του προϊόντος (βλ. WI-FI)
ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΥΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ. ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΔΩΣΤΕ ΤΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΨΥΚΤΗ.
• Το μοντέλο της συσκευής.
• Αριθμός σειράς.
EL 80
SPIS TREŚCI
PL
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA .............. 82--82
MONTAŻ ................................................................................ 83--83
OBSŁUGA.............................................................................. 83--83
PRZECHOWYWANIE ............................................................ 84--84
ZAMRAŻANIE........................................................................ 85--85
ROZMRAŻANIE .................................................................... 85--85
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE ...................................... 86--86
OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII .................................................... 86--86
UNIKANIE HAŁASU .............................................................. 86--86
ODWRACANIE DRZWI.......................................................... 86--87
WYMIARY URZĄDZENIA I KOMORY DO ZABUDOWY ...... 87--88
MONTAŻ URZĄDZENIA W ZABUDOWIE MEBLOWEJ ...... 88--88
ŁĄCZENIE PANELI DRZWI ZABUDOWY
Z DRZWIAMI URZĄDZENIA.................................................. 89--89
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA ZAPEWNIENIA
PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA ............................................ 89--89
PRZERWA W UŻYWANIU URZĄDZENIA ............................ 89--89
USUWANIE USTEREK.......................................................... 90--90
PL 81
Dziękujemy za zakup tego urządzenia.
Przed rozpoczęciem użytkowania lodówki prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi w celu osiągnięcia jak najlepszych parametrów urządzenia.
Całą dokumentację należy zachować dla skorzystania z niej w przyszłości lub dla kolejnych właścicieli. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku
domowego lub podobnych zastosowań, takich jak:
- kuchenki dla personelu sklepów, biur i innych miejsc pracy,
- w gospodarstwach rolnych, dla klientów hoteli, moteli i innych obiektów mieszkalnych,
- w pokojach gościnnych,
- dla usług kateringowych i podobnych zastosowań poza handlem detalicznym.
Urządzenie może być używane wyłącznie do przechowywania żywności, a każdy inny sposób użytkowania jest uznawany za niebezpieczny i producent nie ponosi
zań odpowiedzialności. Zalecane jest zapoznanie się z warunkami gwarancji.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Lodówka zawiera czynnik chłodniczy (R600a: izobutan) i czynnik izolujący (cyklopentan), o wysokiej przyjazności dla
środowiska, które jednak są łatwopalne.
Aby uniknąć sytuacji niebezpiecznych, zalecamy przestrzeganie następujących zasad:
• Przed wykonaniem jakichkolwiek prac przy urządzeniu, wyłączyć wtyczkę zasilania z gniazdka.
• Układ chłodzący znajduje się z tyłu i wewnątrz lodówki i zawiera czynnik chłodniczy. Dlatego należy unikać uszkodzenia
przewodów.
• Jeżeli zauważona zostanie nieszczelność układu chłodzącego, nie dotykać gniazdka ściennego ani nie używać otwartego
ognia. Otworzyć okno i wpuścić powietrze do pomieszczenia. Wezwać serwis do wykonania naprawy.
• Nie próbować zeskrobywać powstałego szronu ani lodu nożem ani innym ostrym przedmiotem. Może to spowodować
uszkodzenie obiegu chłodzącego i wyciek czynnika chłodniczego, który może spowodować pożar lub uszkodzenie oczu.
• Nie montować urządzenia w miejscach wilgotnych, zaolejonych, zapylonych ani nie wystawiać go na bezpośrednie działanie
światła słonecznego ani wody.
• Nie montować urządzenia w pobliżu urządzeń grzewczych lub materiałów łatwopalnych.
• Nie używać przedłużaczy ani dodatkowych połączeń.
• Nie naciągać nadmiernie i nie zaginać przewodu zasilającego ani nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
• Nie używać uszkodzonej wtyczki ani przewodu zasilającego, ponieważ może to spowodować porażenie elektryczne lub pożar.
• Zaleca się utrzymywanie wtyczki w czystości, ponieważ nadmierne zanieczyszczenie pyłem może spowodować pożar.
• Nie używać urządzeń mechanicznych ani innego sprzętu do przyspieszenia procesu rozmrażania.
• Bezwzględnie unikać używania otwartego ognia i urządzeń elektrycznych, takich jak nagrzewnice, myjki parowe, świece,
lampy naftowe lub podobne do przyspieszania rozmrażania.
• Nie używać ani nie przechowywać łatwopalnych rozpylaczy, takich jak lakier w rozpylaczu w pobliżu lodówki. Mogą one
spowodować wybuch lub pożar.
• Nie używać urządzeń elektrycznych wewnątrz komór na przechowywanie żywności, chyba że są one typu zalecanego przez
producenta.
• Nie umieszczać ani nie przechowywać substancji łatwopalnych i wysoce lotnych takich, jak nafta, gaz LPG, propan, aerozole,
kleje, czysty alkohol itp. Materiały te mogą spowodować wybuch.
• Nie przechowywać leków ani materiałów badawczych w lodówce. Jeżeli przechowywane mają być materiały wymagające
rygorystycznej kontroli temperatury, mogą one ulec zepsuciu lub może wystąpić niekontrolowana reakcja, powodująca ryzyko.
• Utrzymywać otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub zabudowie wolne od przeszkód.
• Nie ustawiać przedmiotów i/lub pojemników napełnionych wodą na urządzeniu.
• Nie wykonywać samodzielnych napraw lodówki. Wszelkie prace przy urządzeniu mogą być wykonywane wyłącznie przez
osoby wykwalifikowane.
• Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku życia i przez osoby o ograniczonych możliwościach
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia ani wiedzy, pod warunkiem, że są one pod
odpowiednim nadzorem lub zostały poinstruowane o sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją związane z nim
zagrożenia.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez
dzieci bez dozoru.
Obrócenie pokrętła do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara powoduje kliknięcie, odpowiadające
wyłączeniu urządzenia.
Po zamontowaniu urządzenia, przewód elektryczny i gniazdko elektryczne muszą być łatwo dostępne.
Gniazdko jest zgodne z wtyczką urządzenia. Jeżeli tak nie jest, należy poprosić o wymianę wtyczki
przez autoryzowanego technika; nie używać przedłużaczy ani gniazdek rozdzielających.
Nie dotykać elementów wewnętrznych ani zamrożonej żywności wilgotnymi ani mokrymi rękami, ponieważ spowoduje to
oparzenia.
PL 82
Pozbywanie się starego urządzenia
• Gniazdko jest uziemione i zgodne z przepisami.
• Gniazdko może wytrzymać maksymalny pobór mocy przez urządzenie,
podany na tabliczce znamionowej lodówki.
• Napięcie zasilania mieści się w zakresie podanym na tabliczce
znamionowej lodówki.
• Przewodu nie wolno zaginać ani zaciskać.
• Przewód powinien być regularnie sprawdzany i wymieniany wyłącznie
przez autoryzowanych techników.
• Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania tych zasad bezpieczeństwa.
To urządzenie jest oznakowane zgodnie z Dyrektywą Europejską
2012/19/UE on dotyczącą Zużytego Sprzętu Elektrycznego i
Elektronicznego (WEEE).
WEEE zawiera zarówno substancje zanieczyszczające (co może
spowodować negatywne skutki dla środowiska naturalnego) oraz
podstawowe elementy (które mogą być ponownie wykorzystane).
Ważne jest, aby dokonać wszelkich starań w celu usunięcia i pozbycia
się właściwie wszystkich zanieczyszczeń oraz odzyskania i recyklingu
wszystkich materiałów.
Osoby fizyczne mogą odgrywać ważną rolę w zapewnieniu, że
WEEE nie stanie się problemem dla środowiska naturalnego;
istotne jest, aby przestrzegać kilku podstawowych zasad:
Uruchamianie urządzenia
Usunąć wszelkie zabezpieczenia/opakowania znajdujące się wewnątrz
urządzenia i wyczyścić je wodą i sodą oczyszczoną lub neutralnym
mydłem.
Po zamontowaniu i przed umieszczeniem świeżych lub zamrożonych
produktów wewnątrz, odczekać 2 do 3 godzin na ustabilizowaniu się
lodówki/zamrażarki w normalnej temperaturze roboczej.
W przypadku odłączenia przewodu zasilającego, przed ponownym
włączeniem lodówki/zamrażarki poczekać co najmniej pięć minut. W tym
momencie urządzenie jest gotowe do użytku.
- WEEE nie powinien być traktowany jako odpad komunalny;
OBSŁUGA
- WEEE należy przekazać do odpowiednich punktów zbiórki
prowadzonych przez gminy lub przez zarejestrowane firmy.
W wielu krajach duży sprzęt AGD może być odbierany z domu.
Włączanie/wyłączanie (bez wyświetlacza)
W wielu krajach, przy zakupie nowego urządzenia, stary może być
zwrócony do sprzedawcy, który musi zebrać go bezpłatnie na
zasadzie jeden do jednego, tak długo, jak sprzęt jest właściwego
rodzaju i ma takie same funkcje, co sprzęt dostarczony.
• Termostat do sterowania urządzeniem znajduje się wewnątrz komory
chłodniczej (Rys. 1).
Obrócić pokrętło termostatu poza położenie „0”.
Lampka włącza się po otwarciu drzwi lodówki. Obrócenie pokrętła do
położenia „0” powoduje wyłączenie urządzenia.
Zgodność
Poprzez umieszczenie oznaczenia
na tym produkcie poświadczamy
na własną odpowiedzialność przestrzeganie wszystkich wymogów
europejskich dotyczących bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska
określonych w przepisach dla tego produktu.
Rys. 1
MONTAŻ
Regulacja temperatury (bez wyświetlacza)
OSTRZEŻENIA:
• Nie ustawiać urządzenia w miejscach wilgotnych ani mokrych,
ponieważ może to uszkodzić izolację i spowodować wycieki.
Ponadto na zewnątrz urządzenia mogą osadzać się skropliny.
• Nie ustawiać urządzenia na zewnątrz, w pobliżu źródeł ciepła ani w
miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Urządzenie działa prawidłowo w podanym zakresie
temperatur otoczenia:
+10 – +32°C dla klasy klimatycznej SN
+16 – +32°C dla klasy klimatycznej N
+16 – +38°C dla klasy klimatycznej ST
+16 – +43°C dla klasy klimatycznej T
(patrz tabliczka znamionowa urządzenia).
• Nie umieszczać pojemników z płynami na urządzeniu.
• Po ostatecznym ustawieniu odczekać co najmniej 3 godziny przed
włączeniem urządzenia.
5
Rys. 2
• Regulacja temperatury w obu komorach odbywa się poprzez obracanie
pokrętła (Rys. 2).
Wybrać pożądaną pozycję:
• Aby obniżyć temperaturę w lodówce i zamrażarce, obrócić pokrętło w
kierunku liczby 5.
• Aby podnieść temperaturę w lodówce i zamrażarce, obrócić pokrętło w
kierunku liczby 0.
Podłączenie elektryczne
Po dostawie ustawić urządzenie pionowo i poczekać co najmniej 2 do 3
godzin przed podłączeniem do zasilania elektrycznego.
Przed włożeniem wtyczki do gniazdka elektrycznego sprawdzić, czy:
PL 83
PRZECHOWYWANIE
• Aby zachować najlepszy smak, wartości odżywcze i świeżość produktów
spożywczych, zaleca się przechowywanie ich w komorze chłodniczej
zgodnie z rys. 6 poniżej, pamiętając o owinięciu ich folią aluminiową lub
plastikową lub umieszczeniu w odpowiednich zamkniętych pojemnikach w
celu uniknięcia skażenia krzyżowego.
Strefa lodówki
Owoce/warzywa
• Aby ograniczyć utratę wilgoci przez owoce i warzywa, należy je owinąć
folią lub zapakować do torebek plastikowych, a następnie umieścić w
strefie na owoce/warzywa. W ten sposób unika się szybkiego psucia.
Rys. 6
UWAGA:
Jeżeli do lodówki włożone zostaną duże ilości produktów lub
drzwi lodówki są często otwierane, normalne jest, że
wskaźnik nie wskaże OK. Przed ustawieniem pokrętła na
wyższym ustawieniu odczekać co najmniej 10 godz.
STREFA CHŁODZĄCA
Zalecenia praktyczne
Aby zapewnić prawidłowy obieg powietrza i chłodzenie, produkty
spożywcze należy rozmieszczać na półkach równomiernie.
• Unikać kontaktu między żywnością i tylnymi ścianami komory
chłodniczej.
• Nie wkładać produktów gorących, ponieważ mogą one spowodować
zepsucie się innych produktów i zwiększają zużycie energii.
• Przed włożeniem produktów spożywczych usunąć ich opakowania.
• Nie wkładać naczyń ani innych pojemników, które nie zostały wcześniej
umyte.
• Nie zasłaniać wentylatora zimnego powietrza produktami spożywczymi.
• Aby zachować prawidłowy obieg powietrza, nie zakrywać szklanej półki
koszyka na warzywa.
Rys. 4
• W przypadku przedłużonej awarii zasilania, utrzymywać zamknięte
drzwi tak, by produkty pozostały w chłodzie możliwie jak najdłużej.
• Ustawienie urządzenia w miejscu gorącym i wilgotnym, przy częstym
otwieraniu drzwi i przechowywaniu dużej ilości warzyw może powodować
powstawanie skroplin i pogarszać parametry urządzenia.
Wskaźnik temperatury w strefie najzimniejszej
• Aby zapobiec nadmiernemu zużyciu energii, należy ograniczyć
częstotliwość otwierania drzwi i czas, kiedy pozostają one otwarte.
(nie wszystkie modele)
Niektóre modele są wyposażone we wskaźnik temperatury w komorze
chłodniczej, w jej strefie najzimniejszej, w celu umożliwienia kontroli
temperatury średniej.
Symbol ten oznacza najzimniejszą strefę lodówki (Rys. 5).
Rys. 5
Sprawdzać, czy na wskaźniku temperatury wyświetlony jest komunikat OK
(Rys. 6). Jeżeli komunikat nie pojawia się, oznacza to, że temperatura jest
zbyt wysoka:
ustawić temperaturę na niższą i poczekać przez ok. 10 godzin.
Ponownie sprawdzić wskaźnik: w razie potrzeby powtórzyć regulację.
PL 84
5
Rys. 7
ROZMRAŻANIE
Rozmrażanie komory chłodniczej
Podczas normalnego działania, lodówka rozmraża się automatycznie. Nie
ma potrzeby wycierania kropli wody znajdujących się na tylnej ścianie ani
usuwania szronu (w zależności od działania).
Woda jest odprowadzana do tylnej części przez otwór odpływowy
znajdujący się w tym miejscu, a ciepło wytwarzane przez sprężarkę
powoduje jej odparowanie.
• Aby w lodówce nie gromadziła się woda, utrzymywać przewód
odpływowy (Rys. 8) w czystości.
W urządzeniu tym rozmrażanie komory chłodniczej odbywa się
automatycznie.
(Rysunek 8)
Niewielkie ilości szronu lub kropli wody na tylnej ścianie komory
chłodniczej przy działającej lodówce są normalne.
Sprawdzać, czy wylot wody jest zawsze czysty i pamiętać, by
produkty spożywcze nie stykały się z tylną ani bocznymi ścianami
zamrażarki.
Uwaga: Tabliczka znamionowa urządzenia znajduje się w tym miejscu: podane są na niej wszystkie dane, które należy podać serwisowi
w przypadku usterki.
Ważne: jeżeli temperatura otoczenia jest wysoka, urządzenie może działać w sposób ciągły, powodując nadmierne
odkładanie się szronu na ścianach wewnętrznych lodówki. W takim przypadku należy za pomocą pokrętła termostatu
podnieść temperaturę (1-2).
Rys. 8
PL 85
UNIKANIE HAŁASU
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Działająca lodówka emituje pewne całkowicie normalne odgłosy, takie jak:
• BUCZENIE, sprężarka pracuje.
• DUDNIENIA, SZELESTY i SYCZENIE, przepływ czynnika chłodniczego
w rurach.
• TYKANIE i KLIKANIE, wyłączanie się sprężarki.
Proste środki zaradcze dla ograniczenia odgłosów wibracji:
• Pojemniki stykają się ze sobą: Unikać kontaktu pomiędzy pojemnikami
i pojemnikami szklanymi.
• Drgania szuflad, półek, koszyków: Sprawdzić, czy akcesoria
wewnętrzne są prawidłowo zamontowane.
UWAGA:
Czynnik chłodniczy emituje odgłosy, nawet jeżeli sprężarka jest
wyłączona; nie jest to objaw usterki.
Odgłosy klikania wewnątrz urządzenia są normalne i są powodowane
rozszerzaniem się różnych materiałów.
Oświetlenie
Oświetlenie diodowe
Urządzenie jest wyposażone w oświetlenie diodowe, w razie
konieczności wymiany wezwać serwis W porównaniu do tradycyjnych
żarówek diody LED mają większą żywotność i są przyjazne dla
środowiska.
Czyszczenie
UWAGA:
• Przed każdą czynnością, wyłączyć wtyczkę lodówki z gniazdka
zasilania, aby uniknąć porażenia elektrycznego.
• Nie polewać wodą lodówki na zewnątrz ani wewnątrz. Może to
spowodować utlenienie i uszkodzenie izolacji elektrycznej.
ODWRACANIE DRZWI
WAŻNE:
Aby zapobiec pęknięciom powierzchni wewnętrznych i elementów
plastikowych, stosować się do poniższych zaleceń:
• Ścierać wszystkie oleje spożywcze z elementów plastikowych.
• Elementy wewnętrzne, uszczelki i elementy zewnętrzne można czyścić
szmatką i ciepłą wodą z sodą oczyszczoną lub neutralnym mydłem. Nie
używać rozpuszczalników, amoniaku, wybielaczy ani środków ściernych.
• Wyjąć wszystkie akcesoria, np. półki z lodówki i drzwi. Umyć ciepłą wodą
z mydłem. Wypłukać i dokładnie wysuszyć.
• Z tyłu urządzenia może gromadzić się pył, który można usuwać za
pomocą odkurzacza, po wyłączeniu urządzenia i odłączeniu go od
zasilania. Zapewnia to wyższą efektywność energetyczną.
Drzwi urządzenia można odwrócić tak, by otwierały się w prawo lub w lewo,
w zależności od potrzeb.
UWAGA:
• Odwracanie drzwi może wykonać wyłącznie osoba wykwalifikowana.
• Odwracanie drzwi nie jest objęte gwarancją.
OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
Aby uzyskać większe oszczędności energii, zalecamy, aby:
• Urządzenie ustawiać z dala od źródeł ciepła, bez narażenia na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych i w pomieszczeniu
dobrze wentylowanym.
• Unikać wkładania do lodówki gorących produktów spożywczych w
celu uniknięcia wzrostu temperatury wewnętrznej, powodującej ciągłe
działanie sprężarki.
• Nie napełniać lodówki nadmiernie celem zapewnienia prawidłowego
obiegu powietrza.
• Rozmrażać lodówkę w przypadku pojawienia się lodu (patrz
ROZMRAŻANIE) celem ułatwienia przepływu chłodu.
• W razie braku prądu, zaleca się utrzymywanie drzwi lodówki
zamkniętych.
• Drzwi otwierać możliwie jak najrzadziej i na jak najkrótszy czas.
• Unikać ustawiania na termostacie zbyt niskich temperatur.
• Usuwać pył z tyłu urządzenia (patrz CZYSZCZENIE).
PL 86
ODWRACANIE DRZWI
Zdemontować płytę górną
i zawias za pomocą wkrętaka.
Zdemontować zawias prawy dolny i plastikowe
zaślepki z lewej strony, a następnie zamontować
je po stronie przeciwnej.
Zdjąć drzwi górne.
Użyć przeciwnego zawiasu i pokrywy i
zamocować je po lewej stronie z dołu.
Zamontować drzwi i zawiasy od dołu
do góry, od 1-2.
2
1
1225
1221
36
1126mm
1245
59
WYMIARY URZĄDZENIA I KOMORY DO ZABUDOWY
PL 87
MONTAŻ URZĄDZENIA W ZABUDOWIE MEBLOWEJ
Wsunąć urządzenie do zabudowy meblowej,
ustawiając je na przeciwnej stronie zawiasów i
zapewnić odległość 3 – 5 mm.
Po zapewnieniu pasowania między drzwiami
urządzenia a drzwiami zabudowy meblowej,
przykręcić górną część urządzenia do szafki.
1
2
Przykręcić dolną część urządzenia.
Założyć uszczelkę na urządzenie, w razie potrzeby
odcinając nadmiar. Zamontować w dolnej części
plastikowe pokrywy.
3
4
PL 88
ŁĄCZENIE PANELI DRZWI
ZABUDOWY
Z DRZWIAMI URZĄDZENIA
Urządzenie jest wyposażone w złącza do połączenia drzwi urządzenia z
panelami zabudowy (wkładki ślizgowe).
Zamocować ślizgacz po wewnętrznej stronie panelu szafki na żądanej
wysokości i ok. 20 mm od zewnętrznej krawędzi drzwi.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA ZAPEWNIENIA
PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA
Po zabudowaniu urządzenia, dosunąć tył szafki do ściany tak, by
uniemożliwić dostęp do komory sprężarki.
Aby urządzenie działało prawidłowo, konieczne jest umożliwienie
odpowiedniego przepływu powietrza w celu schładzania skraplacza
znajdującego się z tyłu urządzenia.
Z tego powodu szafka musi być wyposażona w tylny kominek, którego
górnego otworu nie wolno zakrywać oraz w przednią szczelinę
zamkniętą kratką wentylacyjną.
Wymiary wycięć.
20
Otworzyć drzwi szafki i lodówki. Włożyć wbudowaną wkładkę do
ślizgacza, a następnie przyłożyć do drzwi lodówki.
Zaznaczyć położenie wkrętów i wywiercić otwory wiertłem o średnicy
2,5 mm.
Wolna przestrzeń między szafką a sufitem.
Połączyć drzwi urządzenia z panelem szafki, wykorzystując szczeliny
wkładki jako prowadnice.
PRZERWA W UŻYWANIU URZĄDZENIA
Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas:
1) Wyłączyć urządzenie (patrz Obsługa).
2) Wyjąć wtyczkę z gniazdka lub wyłączyć urządzenie zabezpieczające.
3) Wyczyścić urządzenie.
4) Pozostawić drzwi urządzenia otwarte.
PL 89
USUWANIE USTEREK
PROBLEM
Wewnętrzna żarówka nie
włącza się.
PRZYCZYNA
• Brak prądu.
• Zablokowany przełącznik drzwi.
Lodówka i zamrażarka nie chłodzą
wystarczająco.
• Drzwi nie są zamknięte.
• Drzwi są często otwierane.
• Błędne ustawienie temperatury.
• Lodówka i zamrażarka zostały
nadmiernie napełnione.
• Zbyt niska temperatura otoczenia.
• Brak zasilania elektrycznego.
Żywność w lodówce zamarza.
• Błędne ustawienie temperatury.
• Żywność styka się z tylną ścianą.
• Zamrażanie zbyt dużej ilości świeżych produktów
powoduje obniżenie temperatury w lodówce.
ROZWIĄZANIE
• Kabel zasilania nie jest podłączony prawidłowo.
• Sprawdzić, czy urządzenie nie jest wyłączone
(patrz Regulacja temperatury).
• Sprawdzić, czy w domu jest prąd.
• Sprawdzić, czy jest włączony.
• Sprawdzić, czy drzwi zamykają się prawidłowo,
a uszczelka jest szczelna.
• Przez pewien czas unikać niekoniecznego otwierania
drzwi.
• Sprawdzić ustawienia temperatury i jeżeli to możliwe
obniżyć ją jeszcze bardziej (patrz Regulacja temperatury).
• Poczekać na ustabilizowanie się temperatury w
lodówce i zamrażarce.
• Sprawdzić, czy temperatura otoczenia jest zgodna z
informacjami na tabliczce znamionowej (patrz Montaż).
• Kabel zasilania nie jest podłączony prawidłowo.
• Sprawdzić, czy urządzenie nie jest wyłączone (patrz
Regulacja temperatury).
• Sprawdzić czy w domu jest prąd.
• Sprawdzić ustawienia temperatury (patrz Regulacja
temperatury) i w miarę możliwości obniżyć ustawioną
temperaturę.
• Odsunąć żywność od tylnej ściany lodówki.
• Nie przekraczać maksymalnej ilości żywności do
zamrażania (patrz Zamrażanie).
Dół komory lodówki jest mokry
lub znajdują się w nim krople wody.
Rura odprowadzająca może być zatkana.
• Wyczyścić rurę odprowadzającą patyczkiem lub
podobnym przedmiotem, umożliwiającym odpływ wody.
Obecność kropli wody na tylnej ścianie
lodówki.
• Normalne działanie lodówki.
• To nie jest usterka (patrz Rozmrażanie).
Obecność wody w szufladzie na warzywa.
• Brak cyrkulacji powietrza.
• Sprawdzić, czy na szklanej półce nad szufladą na
warzywa nie są ułożone produkty uniemożliwiające
obieg powietrza.
• Owinąć owoce i warzywa folią plastikową, zapakować
je do worków foliowych lub pojemników.
• Warzywa i owoce zbyt wilgotne.
Silnik działa ciągle.
• Drzwi nie są zamknięte.
• Drzwi są często otwierane.
• Temperatura otoczenia jest bardzo wysoka.
Zamrożona żywność rozmraża się.
Lampka Wi-Fi miga (3 s włączona, 1 s
wyłączona).
• Sprawdzić, czy drzwi są zamknięte i czy uszczelka jest
szczelna.
• Przez pewien czas unikać niekoniecznego otwierania
drzwi.
• Sprawdzić, czy temperatura otoczenia jest zgodna z
informacjami na tabliczce znamionowej (patrz Montaż).
• Ustawić wyświetlacz/termostat na wyższą temperaturę.
• Grubość szronu większa niż 3 mm.
• Rozmrozić urządzenie (patrz Rozmrażanie).
• Zakres temperatur otoczenia poniżej klasy
klimatycznej urządzenia.
Sprężarka uruchamia się rzadko.
• Przenieść urządzenie do cieplejszego pomieszczenia
lub ogrzać pomieszczenie.
• Drzwi zamrażarki nie są zamknięte.
• Sprawdzić, czy drzwi są zamknięte i czy uszczelka jest
szczelna.
• Router wyłączony.
• Brak połączenia.
• Włączyć router.
• Zresetować urządzenie (patrz Wi-Fi).
JEŻELI PROBLEM NIE ZOSTAŁ ROZWIĄZANY, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z SERWISEM, PODAĆ RODZAJ USTERKI I INFORMACJE Z
TABLICZKI ZNAMIONOWEJ URZĄDZENIA WEWNĄTRZ KOMORY LODÓWKI:
• Model urządzenia
• Numer seryjny
PL 90
OBSAH
CZ
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE ............................................ 92--92
INSTALACE .......................................................................... 93--93
PROVOZ ................................................................................ 93--93
KONZERVACE ...................................................................... 94--94
ZMRAZOVÁNÍ........................................................................ 95--95
ODMRAZOVÁNÍ .................................................................... 95--95
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.............................................................. 96--96
ÚSPORA ENERGIE .............................................................. 96--96
POTLAČENÍ HLUKU ............................................................ 96--96
OTOČENÍ DVEŘÍ .................................................................. 96--97
ROZMĚRY SPOTŘEBIČE A SKŘÍNĚ PRO VESTAVĚNÍ .... 97--98
INSTALACE SPOTŘEBIČE DO SKŘÍNĚ.............................. 98--98
PŘIPEVNĚNÍ PANELŮ SKŘÍNĚ PRO VESTAVĚNÍ
A DVEŘÍ SPOTŘEBIČE ........................................................ 99--99
OPATŘENÍ PRO SPRÁVNOU FUNKCI ................................ 99--99
PŘERUŠENÍ POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE.............................. 99--99
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ............................................................ 100--100
CZ 91
Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento spotřebič.
Před tím, než budete ledničku používat, přečtěte si pozorně pokyny v tomto návodu, abyste maximalizovali její výkon. Uchovejte dokumentaci pro
následné použití nebo pro nového vlastníka. Tento spotřebič je určen použití výhradně v domácnosti nebo podobných aplikacích, jako jsou:
– kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích
– na farmách, pro klienty hotelů, motelů a jiných zařízeních rezidenčního typu
– v ubytovnách typu „bread & breakfast“
– pro cateringové služby a podobné aplikace. Není určen pro potravinářský maloobchod.
Tento spotřebič se může používat pouze pro skladování potravin. Jakékoliv jiné využití se považuje za nebezpečné a výrobce nenese odpovědnost
za jakékoliv škody. Doporučujeme vám, abyste si přečetli záruční podmínky.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
V chladničce je plynné chladivo (R600a: isobutan) a izolační plyn (cyklopentan), které jsou šetrné k
životnímu prostředí, ale snadno se vznítí.
Abyste zabránili nebezpečným situacím, dodržujte následující pokyny:
• Před jakoukoliv manipulací se spotřebičem, odpojte kabel napájení od zásuvky.
• Systém chlazení umístěný za a uvnitř chladničky obsahuje chladivo. Proto zabraňte poškození potrubí.
• Pokud dojde k úniku chladiva, nedotýkejte se zásuvky a nepoužívejte otevřený oheň.
Otevřete okno a vyvětrejte. Poté zavolejte servisní středisko a požádejte o opravu.
• Námrazu neškrábejte nožem nebo ostrými předměty. Mohlo by dojít k poškození okruhu chladiva a
vyteklé chladivo může způsobit požár nebo poškození zraku.
• Neinstalujte spotřebič ve vlhkém, mastném nebo prašném prostředí, zabraňte působení přímých
slunečních paprsků nebo vody.
• Neinstalujte spotřebič poblíž zdrojů tepla nebo hořlavých materiálů.
• Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo adaptéry.
• Netahejte a neohýbejte kabel napájení, nedotýkejte se zásuvky mokrýma rukama.
• Vyhněte se poškození zástrčky nebo kabelu napájení; mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
• Doporučuje se udržovat zástrčku v čistotě. Nánosy prachu na zástrčce mohou způsobit požár.
• Nepoužívejte žádná mechanická zařízení pro urychlení procesu odmrazování.
• Pro urychlení procesu odmrazování v žádném případě nepoužívejte otevřený oheň nebo elektrická
zařízení, jako jsou ohřívače nebo parní čističe, svíčky, olejové lampy a podobné.
• Nepoužívejte ani neukládejte hořlavé spreje, jako jsou barvy ve spreji, poblíž chladničky. Mohlo by dojít
k výbuchu nebo požáru.
• Uvnitř prostoru pro skladování potravin nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud se nejedná o
spotřebiče doporučené výrobcem.
• Neskladujte hořlavé nebo vysoce těkavé látky, jako jsou ether, benzín, LPG, propan, spreje, lepidla,
čistý alkohol atd. Tyto látky by mohly způsobit výbuch.
• V ledničce neskladujte léky nebo materiály určené pro výzkum. Pokud se má skladovat materiál, který
vyžaduje přesné řízení teploty, může dojít k jeho znehodnocení nebo může dojít k nekontrolované reakci,
což může znamenat riziko.
• Otvory pro ventilaci spotřebiče nebo skříně, ve které je spotřebič vestavěn, udržujte nezablokované.
• Na horní stranu spotřebiče nepokládejte předměty nebo nádoby s vodou.
• Chladničku neopravujte. Všechny opravy musí provádět pouze kvalifikovaný opravář.
• Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí za předpokladu, že je nad nimi
přiměřený dozor nebo jsou poučeni, jak používat spotřebič bezpečně
a za předpokladu, že rozumí možným rizikům.
Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čistění a uživatelskou údržbu mohou provádět děti pouze pod
dozorem.
Pokud otočíte ovladačem proti směru hodin až na doraz, uslyšíte kliknutí, které signalizuje vypnutí
spotřebiče.
Spotřebič musí být instalován tak, aby byl kabel napájení a zásuvka snadno přístupná.
Zásuvka musí odpovídat zástrčce spotřebiče. Pokud tomu tak není, vyžádejte si výměnu zástrčky
pověřeným technikem; nepoužívejte prodlužovací kabely a/nebo kabely s více zásuvkami.
Nedotýkejte se vnitřních součástí nebo zmrazených potravin vlhkýma nebo mokrýma rukama. Mohlo by
dojít k popáleninám.
CZ 92
• Zásuvka je uzemněná a odpovídá předpisům.
• Zásuvka je dimenzována na proudové zatížení spotřebičem, jak je
uvedeno na typovém štítku spotřebiče.
• Napětí napájení odpovídá údajům na typovém štítku ledničky.
• Kabel napájení nesmí být zohýbaný a stlačený.
• Kabel napájení je nutné pravidelně kontrolovat. Vyměnit ho může
pouze pověřený technik.
• Pokud nejsou tyto bezpečnostní pokyny dodržovány, výrobce se zříká
jakékoliv odpovědnosti.
Likvidace starého spotřebiče
Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí
2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
(OEEZ).
OEEZ obsahují jak znečišťující látky, které mohou způsobit negativní
dopady na životní prostředí, tak základní komponenty, které mohou
být znova použity. Proto je důležité věnovat těmto spotřebičům
zvláštní pozornost při jejich likvidaci, aby byly znečišťující látky řádně
zlikvidovány a materiály, které mohou být znovu využity, byly
zrecyklovány.
Lidé hrají důležitou roli při zajištění toho, aby OEEZ nezpůsobily
problémy v rámci životního prostředí. Je nutné dodržovat několik
základních pravidel:
Zapnutí spotřebiče
Odstraňte veškerý obalový materiál uvnitř spotřebiče a vyčistěte vodou
s jedlou sodou nebo neutrálním mýdlem.
Po instalaci vyčkejte 2 až 3 hodiny, aby se chladnička/mraznička
stabilizovala na normální provozní teplotu. Teprve poté vložte čerstvé
nebo zmrazené potraviny.
Pokud odpojíte kabel napájení, počkejte alespoň 5 minut, než znovu
zapojíte ledničku/mrazničku. V tomto okamžiku je spotřebič připraven
k použití.
- s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem;
PROVOZ
- OEEZ by měly být předány k likvidaci na příslušném sběrném místě
obcí nebo registrovaných podniků.
Zapnutí a vypnutí (bez displeje)
• Termostat pro ovládání spotřebiče je umístěn uvnitř chladničky (Obr. 1).
Otočte ovladačem termostatu za polohu „0“.
Pokud jsou dveře chladničky otevřeny, světlo v chladničce svítí.
Otočením ovladače do polohy „0“ spotřebič vypnete.
V mnoha zemích lze při zakoupení nového spotřebiče vrátit starý
spotřebič prodejci, pokud je zařízení ekvivalentního typu a funguje
na stejném principu jako dodané zařízení. Tuto službu provádí
prodejce zdarma.
Shoda s předpisy
Umístěním značky
na produkt deklarujeme na vlastní zodpovědnost
shodu se všemi požadavky EU týkajícími se bezpečnosti, zdraví a
životního prostředí, které jsou zakotveny v legislativě a týkají se
daného produktu.
Obr. 1
INSTALACE
Nastavení teploty (bez displeje)
VAROVÁNÍ:
• Neinstalujte spotřebič ve vlhkém nebo mokrém prostředí. Mohlo by
dojít k poškození těsnění.
Navíc v takovém prostředí na povrchu spotřebiče kondenzuje a
akumuluje voda.
• Neumisťujte spotřebič venku, poblíž zdrojů tepla nebo na přímé slunce.
Spotřebič řádně funguje v rozsahu okolních teplot:
+10 +32 °C pro klimatickou třídu SN
+16 +32 °C pro klimatickou třídu N
+16 +38 °C pro klimatickou třídu ST
+16 +43 °C pro klimatickou třídu T
(Viz typový štítek na spotřebiči)
• Na horní stranu spotřebiče nepokládejte nádoby s tekutinami.
• Než začnete spotřebič používat, po konečném umístění spotřebiče
vyčkejte 3 hodiny.
5
Obr. 2
• Teplotu v chladničce a mrazničce ovlivníte otáčením ovladače
termostatu (Obr. 2).
Vyberte požadovanou polohu:
• Nižší teplotu v chladničce a mrazničce nastavíte otočením ve směru k 5.
• Vyšší teplotu v chladničce a mrazničce nastavíte otočení ovladače
směrem k 0.
Připojení elektrického proudu
Po přepravě spotřebiče jej postavte svisle a vyčkejte alespoň 2 až 3
hodiny před tím, než jej připojíte na napájení elektrickým proudem.
Před tím, než zastrčíte zástrčku do zásuvky, zkontrolujte, že:
CZ 93
KONZERVACE
• Abyste udrželi vůni, chuť a čerstvost potravin, doporučujeme je skladovat
je v chladničce tak, jak je uvedeno níže na obr. 6. Zabalte je do alobalu
nebo plastové fólie nebo je uložte do uzavřených nádob, aby se navzájem
neovlivňovaly.
Chladnička
Ovoce / Zelenina
• Aby ovoce a zelenina neztrácely vlhkost, musí být obaleny v plastových
materiálech, jako jsou například fólie, sáčky a poté vloženy do prostoru pro
ovoce/zeleninu. Tím zabráníte rychlé ztrátě kvality.
Obr. 6
POZNÁMKA:
Pokud jsou do mrazničky vkládána velká množství potravin
nebo se často otevírají dveře, je normální, že indikátor
nezobrazuje OK. Než nastavíte ovladač na jinou teplotu,
vyčkejte alespoň 10 h.
CHLADNIČKA
Praktická doporučení
Položte potraviny rovnoměrně na police, aby mohl vzduch řádně cirkulovat
a chladit je.
• Potraviny se nesmí dotýkat zadní strany prostoru chladničky.
• Nevkládejte horké potraviny, protože by to mohlo negativně ovlivnit
potraviny v chladničce a zvýšit spotřebu energie.
• Před vložením potravin je vyjměte z obalu.
• Nevkládejte talíře nebo jiné nádoby, pokud nejsou umyté.
• Vložte potraviny tak, aby nebránily cirkulaci studeného vzduchu.
• Nezakrývejte skleněnou polici pro zeleninu, aby mohl vzduch řádně
cirkulovat.
• Pokud dojde k delšímu výpadku proudu, nechte dveře zavřené, aby
potraviny zůstaly zchlazené co nejdéle.
Obr. 4
• Instalace spotřebiče v horkém, vlhkém místě, časté otevírání dveří a
ukládání velkého množství zeleniny může způsobit tvorbu kondenzátu a
ovlivnit výkon spotřebiče.
• Abyste zabránili příliš vysoké spotřebě energie, nedoporučuje se časté
nebo dlouhé otevření dveří.
Indikátor teploty v nejchladnějším prostoru.
(není ve všech modelech)
Některé modely jsou vybaveny indikátorem teploty v nejchladnějším
prostoru chladničky. Pomocí něho můžete kontrolovat průměrnou teplotu.
Tento symbol označuje nejchladnější prostor v chladničce (Obr. 5).
Obr. 5
Zkontrolujte, že je na indikátoru teploty jasně zobrazeno OK (Obr. 6).
Pokud zobrazeno není, znamená to, že je teplota příliš vysoká:
upravte nastavení teploty na nižší a vyčkejte asi 10 hodin.
Znovu zkontrolujte indikátor. V případě potřeby proveďte další nastavení.
CZ 94
5
Obr. 7
ODMRAZOVÁNÍ
Odmrazování chladničky
Při normální funkci se chladnička odmrazuje automaticky. Není nutné
vysušovat kapky vody na zadní stěně nebo odstraňovat námrazu
(v závislosti na funkci).
Voda se odvádí k vypouštěcímu otvoru v zadní části a teplota
z kompresoru zajistí její vypaření.
• Udržujte vypouštěcí potrubí (Obr. 8) v chladničce čisté, aby se
v chladničce neusazovala voda.
V tomto spotřebiči odmrazování chladničky probíhá automaticky.
(Obrázek 8)
Výskyt malého množství námrazy nebo kapek vody za provozu na
zadní straně chladničky je běžný stav.
Zajistěte, aby odvod vody byl neustále čistý a aby se potraviny
nedotýkaly zadní strany mrazničky.
Štítek naleznete zde: jsou na něm uvedeny údaje, které musíte v případě poruchy nahlásit středisku služeb zákazníků.
Důležité: pokud je okolní teplota vysoká, bude spotřebič fungovat nepřetržitě a na vnitřní straně chladničky se bude tvořit
námraza. V takovém případě otočte ovladač termostatu na vyšší teplotu (poloha 1 až 2).
Obr. 8
CZ 95
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
POTLAČENÍ HLUKU
Za provozu chladnička vydává normální zvuky, jako jsou:
• BZUČENÍ,běží kompresor.
• ŠELEST a SYČENÍ,chladivo protéká potrubím.
• TIKÁNÍ, a KLIKNUTÍ,vypnutí kompresoru.
Drobná opatření pro snížení hluku způsobeného vibracemi:
• Nádoby se nesmí dotýkat: Zabraňte dotyku nádob a skleněných dílů.
• Zásuvky, police a nádoby vibrují: Zkontrolujte řádnou instalaci
příslušenství uvnitř spotřebiče.
POZNÁMKA:
Plynné chladivo vydává zvuk, i když je kompresor vypnutý;
nejedná se o poruchu, ale normální stav.
Pokud uslyšíte uvnitř spotřebiče kliknutí, je to normální stav
způsobený roztahováním různých materiálů.
Osvětlení
LED osvětlení
Spotřebič je vybaven LED osvětlením V případě potřeby výměny,
požádejte o pomoc servisní středisko.
Ve srovnání s tradičními žárovkami vydrží světelné zdroje LED déle a
jsou šetrnější k životnímu prostředí.
Čištění
POZNÁMKA:
• Před jakoukoliv manipulací, odpojte spotřebič od napájení
elektrickým proudem.
Zabráníte tak riziku úrazu elektrickým proudem.
• Na vnější nebo vnitřní povrch chladničky nestříkejte vodu. Mohlo
by to způsobit korozi a poškození izolace elektrického systému.
OTOČENÍ DVEŘÍ
Dveře spotřebiče lze obrátit tak, aby se podle potřeby otevíraly na pravou
nebo levou stranu.
DŮLEŽITÉ:
Aby nedošlo k praskání vnitřních povrchů a plastových dílů, dodržujte
následující doporučení:
• Otřete z platových dílů jakoukoliv mastnotu, která tam ulpěla ze
skladovaných potravin.
• Čištění vnitřních dílů, těsnění a externích povrchů provádějte navlhčeným
hadrem s jedlou sodou nebo neutrálním mýdlem. Nepoužívejte saponáty,
čpavek, bělidla nebo brusné pasty.
• Z chladničky a dveří odstraňte příslušenství, například police. Omyjte je ve
vodě s mýdlem. Opláchněte a důkladně vysušte.
• Na zadní straně spotřebiče se nahromaďuje prach, který lze odstranit
vysavačem. Před tím spotřebič vypněte a odpojte od napájení elektrickým
proudem. Zvýšíte tak energetickou účinnost.
POZNÁMKA:
• Otočení dveří musí provést vyškolený opravář.
• Otočení dveří není kryto zárukou.
ÚSPORA ENERGIE
Pro vyšší úsporu energie doporučujeme:
• Neinstalovat spotřebič poblíž zdrojů tepla, instalovat jej mimo dosah
přímého slunečního svitu a v dobře větrané místnosti.
• Nevkládejte do chladničky horké potraviny. Zvýšila by se vnitřní
teplota a kompresor by běžel bez přestávek.
• Nehromaďte potraviny, aby se zajistila dostatečná cirkulace vzruchu.
• Pokud je ve spotřebiči námraza, proveďte odmrazení (viz
ODMRAZENÍ), aby se zajistil správný přenos chladu.
• Pokud dojde k výpadku elektrického proudu, nechte dveře
chladničky zavřené.
• Otevírejte dveře spotřebiče co nejméně.
• Nenastavujte termostat spotřebiče na příliš nízkou teplotu.
• Odstraňujte prach, který se hromadí na zadní straně spotřebiče
(viz ČIŠTĚNÍ).
CZ 96
OTOČENÍ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ
Šroubovákem odstraňte
horní desku a závěs.
Odstraňte spodní závěs a plastové
vložky a vložte je na druhou stranu.
Odstraňte horní dveře.
Použijte závěs a kryt na druhé straně
a upevněte vlevo dole.
Smontujte dveře a závěsy postupně
od spodní strany nahoru od 1 do 2.
2
1
1225
1221
36
1126mm
1245
59
ROZMĚRY SPOTŘEBIČE A SKŘÍNĚ PRO VESTAVĚNÍ
CZ 97
INSTALACE SPOTŘEBIČE DO SKŘÍNĚ
Vložte spotřebič do skříně tak, aby závěsy dveří spotřebiče
byly na druhé straně, než jsou závěsy dveří skříně. Mezera
mezi skříní a spotřebičem musí být 3 až 5 mm.
Zkontrolujte zarovnání dveří spotřebiče a skříně a
poté přišroubujte horní část spotřebiče ke skříni.
1
2
Přišroubujte spodní část spotřebiče.
Umístěte těsnění spotřebiče, v případě potřeby
uřízněte přečnívající část. Na spodní část
nasaďte plastové kryty.
3
4
CZ 98
PŘIPEVNĚNÍ PANELŮ
SKŘÍNĚ KE DVEŘÍM
SPOTŘEBIČE
Spotřebič je vybaven úchyty pro spárování dveří spotřebiče s panely
skříně (kolejničky).
Upevněte kolejničku na vnitřní stranu panelu skříně v požadované výšce
a asi 20 mm od vnějšího okraje dveří.
OPATŘENÍ PRO SPRÁVNOU
FUNKCI
Po vestavění spotřebiče přisuňte zadní stranu skříně do kontaktu se zdí.
Zabráníte tak přístupu k prostoru kompresoru.
Aby spotřebič řádně fungoval, musí být zajištěna dostatečná cirkulace
vzduchu pro chlazení kondenzátoru umístěného v zadní části spotřebiče.
Proto musí být skříň vybavena odvodem vzduchu na zadní straně, jehož
horní otvor nesmí být ničím blokován a otvorem pro nasávání vzduchu,
který bude zakryt mřížkou.
Rozměry výřezů pro jednotku.
20
Otevřete dveře skříně a ledničky. Umístěte vestavěný zavaděč do
kolejničky a upevněte na dveře ledničky.
Označte body pro šrouby a vyvrtejte otvory vrtákem o průměru 2,5 mm.
Volný prostor mezi jednotkou a stropem.
Připevněte dveře spotřebiče k panelu skříně a použijte při tom zavaděče
pro určení polohy.
PŘERUŠENÍ POUŽÍVÁNÍ
Pokud nebude spotřebič delší dobu používán:
1) Vypněte spotřebič (viz Provoz).
2) Vytáhněte kabel napájení ze zásuvky nebo vyjměte pojistku.
3) Vyčistěte spotřebič.
4) Nechte dveře spotřebiče otevřené.
CZ 99
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
PROBLÉM
Nerozsvítí se světlo
uvnitř spotřebiče.
PŘÍČINA
• Není napájení elektrickým proudem.
• Zablokovaný spínač dveří.
Chladnička a mraznička dostatečně
nechladí.
• Dveře nejsou zavřeny.
• Dveře jsou často otevírány.
• Chybné nastavení teploty.
• Chladnička a mraznička jsou přeplněné.
• Okolní teplota je příliš nízká.
• Není napájení elektrickým proudem.
NÁPRAVA
• Kabel napájení je nesprávně připojen.
• Zkontrolujte, zda je spotřebič vypnutý.
(viz Nastavení teploty).
• Zkontrolujte, že v domě funguje elektrický proud.
• Zkontrolujte, zda funguje.
• Zkontrolujte, že jsou dveře zavřené a těsnění
těsní.
• Po určitou dobu se vyhněte zbytečnému otevírání
dveří.
• Zkontrolujte nastavení teploty, a pokud je to možné,
nastavte nižší teplotu (viz Nastavení teploty).
• Vyčkejte, až se teplota v chladničce nebo
mrazničce stabilizuje.
• Zkontrolujte, že okolní teplota odpovídá technickým
údajům uvedeným na typovém štítku (viz Instalace).
• Kabel napájení je nesprávně připojen.
• Zkontrolujte, zda je spotřebič vypnutý (viz
Nastavení teploty).
• Zajistěte, aby v domě fungoval elektrický proud.
Potraviny v chladničce zmrznou.
• Chybné nastavení teploty.
• Zkontrolujte nastavení teploty (viz Nastavení
teploty) a, pokud je to možné, snižte nastavenou
teplotu.
• Potraviny se dotýkají zadní stěny.
• Umístěte potraviny tak, aby se nedotýkaly zadní
stěny ledničky.
• Mražení příliš velkého množství potravin způsobí • Nepřekračujte maximální množství potravin pro
snížení teploty v chladničce.
zmrazení (viz Zmrazení).
Ve spodní části chladničky
je vlhko nebo kapky.
• Vypouštěcí trubice je ucpaná.
• Vyčistěte vypouštěcí trubici dlouhým tenkým
předmětem a nechte vodu odtéci.
Kapky vody na zadní stěně
ledničky.
• Normální funkce chladničky.
• Nejedná se o poruchu (viz Odmrazování).
Voda v přihrádce na zeleninu.
• Nedostatečná cirkulace vzduchu.
• Zkontrolujte, že je zelenina uložena tak, aby
nebránila cirkulaci vzduchu.
• Zabalte ovoce a zeleninu do platové fólie, pytle
nebo je vložte do plastové krabice.
• Příliš vlhká zelenina a ovoce.
Motor běží nepřetržitě.
Zmražené potraviny rozmrzávají.
WI-FI opakovaně 3 s svítí a 1 s nesvítí.
• Dveře nejsou zavřeny.
• Dveře jsou často otevírány.
• Okolní teplota je příliš vysoká.
• Zkontrolujte, že jsou dveře zavřené a těsnění řádně
těsní.
• Po určitou dobu neotevírejte dveře.
• Zkontrolujte, že okolní teplota odpovídá technickým
údajům uvedeným na typovém štítku (viz Instalace).
• Nastavte na displeji/termostatu vyšší teplotu.
• Námraza vyšší než 3 mm.
• Odmrazte jednotku (viz Odmrazování).
• Rozsah venkovních teplot je pod klimatickou
třídou spotřebiče.
Kompresor se zapíná jen zřídka.
• Přesuňte jednotku do teplejšího prostředí nebo
vytopte místnost.
• Dveře mrazáku nejsou zavřené.
• Zkontrolujte, že jsou dveře zavřené a těsnění řádně
těsní.
• Vypnutý směrovač.
• Špatné spojení.
• Zapněte směrovač.
• Resetujte jednotku (viz WI-FI)
POKUD JSTE PROBLÉM NEODSTRANILI, KONTAKTUJTE SERVISNÍ STŘEDISKO. INFORMUJTE JE O TYPU PORUCHY A SDĚLTE JIM
INFORMACE ZE ŠTÍTKU, KTERÝ JE UMÍSTĚN UVNITŘ CHLADNIČKY.
• Číslo modelu zařízení
• Číslo série.
CZ 100
03/2015
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising