Hoover | HWB 6142DN1-S | Hoover HWB 6142DN1-S User guide

Hoover HWB 6142DN1-S User guide
TR
Kullanma K›lavuzu
HWBHWB614IS
6142DN1-S
®
ÇAMAfiIR MAK‹NES‹
TR
TEBR‹KLER
Hoover marka bu ev aletini sat›n almakla ödün vermeyi kabul
etmeyece¤inizi göstermifl oldunuz: sadece en iyisini istiyorsunuz.
Hoover, Müflteriler ile do¤rudan temas sa¤lanarak elde edilen y›llar
süren pazar araflt›rmas›n›n sonucu olarak gelifltirdi¤i yeni çamafl›r
makinesini sunmaktan gurur duyar. Bu çamafl›r makinesinin sa¤lad›¤›
kaliteyi, dayan›kl›l›¤› ve yüksek performans› tercih etmifl
bulunuyorsunuz.
Hoover, bunun yan› s›ra genifl bir yelpazeye sahip olan di¤er ev
aletlerini de hizmetinize sunmaktad›r: çamafl›r makineleri, kurutmal›
çamafl›r makineleri, f›r›nlar, mikrodalga f›r›nlar. Geleneksel ocaklar ve
s›cak tutma cihazlar›, buzdolaplar› ve derin dondurucular..
Bölgenizdeki bayiinizden bütün Hoover ürünlerinin yer ald›¤› katalo¤u
isteyin.
Bu cihazlar evde ve afla¤›da örneklenen benzer uygulamalarda
kullan›lmak için tasarlanm›flt›r:
-Ma¤aza, ofis ve di¤er çal›flma ortamlar› ve personel mutfaklar›;
- Çiftlik evleri;
- Otel, motel ve di¤er konaklama mekanlar›nda müflteriler taraf›ndan;
- Pansiyon tipi mekanlarda.
Bu cihaz›n ev ortam› veya tipik ev iflleri d›fl›nda kullan›m› (örn. uzman
veya e¤itimli kullan›c›lar taraf›ndan ticari kullan›m) yukar›daki
uygulamalara dahil edilmez.
Cihaz›n bu talimatlarla tutars›z bir flekilde kullan›lmas› cihaz›n ömrünü
k›saltabilir ve üretici garantisinin geçersiz olmas›na neden olabilir.
Ev ve benzeri kullan›m amac›yla örtüflmeyen (ev veya ev tipi bir
mekanda bile olsa) kullan›m dolay›s›yla cihazda meydana gelebilecek
herhangi bir hasar veya di¤er hasarlar yasalarca izin verildi¤i
kadar›yla üretici taraf›ndan hiçbir flekilde kabul edilmeyecektir.
Lütfen bu kullanma k›lavuzunu dikkatli bir flekilde okuyun, çünkü bu
k›lavuz size çamafl›r makinenizin montaj›, kullan›m› ve bak›m›na
iliflkin baz› kurallar ile birlikte çamafl›r makinenizden en iyi sonuçlar›
elde edebilmeniz için faydal› ipuçlar› sunar.
Bu kullanma k›lavuzunu daha sonra baflvurmak üzere emin bir yerde
saklay›n.
Hoover'e veya bir Yetkili Müflteri Servisi Merkezi'ne baflvurdu¤unuzda
daima cihaz›n›z›n Modelini, Seri Numaras›n› ve G numaras›n› (e¤er
cihazda mevcut ise cihaz›n paneline bakarak) bildirin.
Bu cihaz, At›k Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) hakk›ndaki
2002/96/EC say›l› Avrupa Yönergesine uygun olarak iflaretlenmifltir.
Bu cihaz› uygun flekilde atmakla, bu ürünün do¤ru olmayan atma
yöntemleri ile at›lmas› durumunda ortaya ç›kabilecek çevre ve insan
sa¤l›¤› için olumsuz olas› sonuçlar›n önlenmesine yard›mc› olmufl
olursunuz.
Ürün üzerindeki sembol bu ürünün ev at›¤› olarak ifllem görmemesi
gerekti¤ini gösterir. Cihaz at›laca¤› zaman, elektrikli ve elektronik
cihazlar›n geri kazan›m› için bir toplama noktas›na iletilmesi gerekir.
Cihaz›n at›lmas› yaflad›¤›n›z bölgede çöplerin at›lmas›na iliflkin
yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak gerçeklefltirilmesi gerekir.
Bu ürünün ifllenmesi, toplanmas› ve geri kazan›lmas›na iliflkin daha
ayr›nt›l› bilgi için lütfen bölgenizdeki belediyeye, ev çöplerini atma
servisine veya ürünü sat›n alm›fl oldu¤unuz ma¤azaya baflvurun.
2
TR
BÖLÜM
‹Ç‹NDEK‹LER
Girifl
Teslimata iliflkin genel hususlar
1
Garanti
2
Güvenlik Önlemleri
3
Teknik Veriler
4
Cihaz›n kurulmas› ve Montaj›
5
Kontrollerin Aç›klanmas›
6
Programlar Tablosu
7
Seçimlerin Yap›lmas›
8
Deterjan Çekmecesi
9
Ürün
10
Y›kama
11
Cihaz›n Temizlenmesi ve Rutin Bak›m›
12
Ar›za Arama
13
3
TR
BÖLÜM 1
TESL‹MATA ‹L‹fiK‹N GENEL HUSUSLAR
Ürünü teslim ald›¤›n›zda cihaz ile birlikte afla¤›daki kalemlerin de
teslim edildi¤ini kontrol edin:
A) KULLANMA KILAVUZU
B) YETK‹L‹ SERV‹S ADRESLER‹
C) GARANT‹ BELGELER‹
D) KAPAKLAR
E) ÇIKIfi HORTUMU ‹Ç‹N U-fiEK‹LL‹ PARÇA
F) SIVI DETERJAN VEYA SIVI ÇAMAfiIR SUYU
BÖLMES‹ (KABI)
A
B
C
NOT
BU MALZEMELER‹ EM‹N B‹R YERDE SAKLAYIN
D
Çamafl›r makinesin nakliye esnas›nda hasar görmemifl
oldu¤undan emin olacak flekilde kontrol edin. Hasar görmüfl
olmas› durumunda en yak›n Hoover Yetkili Servisine baflvurun.
4
F
E
TR
BÖLÜM 2
GARANT‹
Cihaz ile birlikte Teknik Yard›m Servisinin ücretsiz olarak
kullan›lmas›n› sa¤layan bir garanti belgesi verilir.
5
TR
BÖLÜM 3
GÜVENL‹K ÖNLEMLER‹
ÖNEML‹ NOT:
C‹HAZIN TEM‹ZLENMES‹NE VE BAKIMINA ‹L‹fiK‹N
BÜTÜN ‹fiLERDEN ÖNCE.
● Cihaz›n fiflini prizden çekin.
● Su girifli muslu¤unu kapat›n.
● Bütün Hoover cihazlar› topraklanm›flt›r. Cihaz›n ba¤lanaca¤›
elektrik prizinin topraklanm›fl oldu¤undan emin olun. Prizin
topraklanmam›fl olmas› durumunda uzman bir teknisyenden
yard›m al›n.
Bu cihaz 73/23/EEC, 2006/95/EC ve 2004/108/EC ile
de¤ifltirilmifl olan 89/336/EEC Avrupa Yönergeleri ile bunlar›n
sonraki eklerine uygundur.
● Cihaza nemli veya ›slak ellerle ve ayaklar›n›z nemli yada
›slakken dokunmay›n.
● Cihaz› ayaklar›n›z ç›plakken kullanmay›n.
● Banyolarda veya dufl odalar›nda uzatma kablolar› kullan›l›rken
son derece dikkatli olunmal›d›r. Bu uygulamadan mümkün
oldu¤unca kaç›n›n.
UYARI:
Y›kama program› esnas›nda suyun s›cakl›¤› 90°C'ye
ulaflabilir
● Çamafl›r makinesinin kapa¤›n› açmadan önce kazan›n›n
içerisinde su bulunmad›¤›ndan emin olun.
6
TR
● Adaptör prizleri veya çoklu prizler kullanmay›n.
● Aparat çocuk, ürünü kullanmay› bilmeyen veya kullanma
kapasitesi bulunmayan kifliler taraf›ndan kullanmamal›d›r. Yaln›zca
güvenliklerinden sorumlu olan kifliler taraf›ndan e¤itilir veya control
edilirlese kullanabilirler.
Çocuklara, aparat ile oynamalar›na izin verilmemelidir.
● Cihaz›n fiflini prizden çekmek için elektrik kablosunu veya
cihaz›n kendisini çekmeyin.
● Cihaz› ya¤mur, günefl v.s. gibi atmosferik etkilere maruz
b›rakmay›n.
● Cihaz›n yerinin de¤ifltirilmesi durumunda cihaz› kesinlikle
dü¤melerinden veya deterjan çekmecesinden tutarak kald›rmay›n.
● Cihaz›n nakliyesi esnas›nda cihaz›n kapa¤›n› tafl›ma arabas›n›n
üzerine dayamay›n.
Önemli Not !
Cihaz›n hal› kapl› bir zemin üzerine konulmufl olmas› durumunda,
cihaz›n alt›ndaki havaland›rma deliklerinin t›kanmamas›na özen
gösterilmelidir.
● Cihaz› flekilde gösterildi¤i gibi iki kifli birlikte kald›r›n.
● Cihaz›n ar›zalanmas› ve/veya düzgün çal›flmamas› durumunda,
çamafl›r makinesini kapat›n, su girifli muslu¤unu kapat›n ve cihaz›
kurcalamay›n. Cihaz›n tamir edilmesi için bir Hoover Yetkili
Servisimi aray›n ve orijinal Hoover yedek parçalar›n›n
kullan›lmas›n› talep edin. Bu standartlara uyulmamas› cihaz›n
güvenli¤inden ödün verilmesine neden olabilir.
● Cihaz›n elektrik kablosunun hasar görmesi durumunda bunu bir
yetkili servis merkezinden temin edilebilecek özel bir kablo ile
de¤ifltirilmesi gerekir.
7
TR
BÖLÜM 4
54 cm
cm
54
82 cm
cm
82
60 cm
cm
60
TEKN‹K VER‹LER
YIKANAB‹LECEK MAKS‹MUM KURU ÇAMAfiIR M‹KTARI
kg
6
ELEKTR‹K GÜCÜ GEREKS‹N‹M‹
W
1500
ELEKTR‹K S‹GORTASI DE⁄ER‹ (A )
A
10
SANTR‹FÜJ DEVR‹ (d/d)
SU BASINCI
BESLEME GER‹L‹M‹
8
1400
MPa
Min. 0.05
Mak. 0.8
V
220-240
TR
BÖLÜM 5
C‹HAZIN KURULMASI VE MONTAJI
Çamafl›r makinesini ambalaj›n›n kaidesinden ç›kard›ktan sonra
nihai olarak konulaca¤› konumun yak›n›na tafl›y›n.
Cihaz›n elektrik kablosunu ve boflaltma hortumunu sabitleyen
fleridi dikkatli bir flekilde kesin.
fiekilde (A) ile gösterilen 4 adet tespit vidas› ile (B) ile gösterilen 4
adet pulu sökün.
Bazi modellerde makinenin içinde bir veya daha fazla kapakçik
bulunur. Makineyi yana yatirarak, belirtilen kapakçiklari çikartin.
Kullanma k›lavuzu paketi içerisinde cihaz ile birlikte verilmifl olan
kapakç›klar› kullanarak vidalar›n› sökmüfl oldu¤unuz 4 deli¤i
kapat›n
UYARI:
POTANS‹YEL B‹R TEHL‹KE SÖZ KONUSU
OLDU⁄UNDAN C‹HAZIN AMBALAJ MALZEMELER‹N‹
ÇOCUKLARIN ER‹fiEB‹LECEKLER‹ YERLERDE
BIRAKMAYIN.
9
TR
Oluklu malzeme tabakas›n› flekilde gösterildi¤i gibi cihaz›n alt›na
yap›flt›r›n.
Type 1
Su girifli hortumunu muslu¤a ba¤lay›n.
Cihaz›n su ba¤lant›lar› yeni hortumlar kullan›larak yap›lmal›d›r.
Eski hortumlar tekrar kullan›lmamal›d›r.
Type 2
ÖNEML‹ NOT:
BU AfiAMADA MUSLU⁄U AÇMAYIN.
Çamafl›r makinesini duvara yak›n bir konuma yerlefltirin. Su
boflaltma hortumunu bükmemeye ve ezmemeye özen göstererek
kancas›ndan banyo küvetinin kenar›na tak›n.
Daha iyi bir yöntem ise boflaltma hortumunu çap› su ç›k›fl›
hortumunun çap›ndan daha büyük olan ve yerden yüksekli¤i en az
50 cm olan bir sabit gider borusuna ba¤lanmas›d›r. Gerekmesi
durumunda cihaz ile birlikte verilen plastik k›l›f› kullan›n.
max 100 cm
min 4 cm
10
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
TR
Çamafl›r makinesini zemin üzerinde terazilemek için 4 aya¤›n›
ayarlay›n:
a) Somunu saat ibreleri yönünde döndürerek aya¤›n vidal› ayar
mekanizmas›n› serbest b›rak›n.
A
b) Cihaz zemin üzerinde dengeli bir flekilde durana kadar aya¤›
döndürerek yükseltin yada alçalt›n.
B
c) Somunu çamafl›r makinesinin alt›na dayanana kadar saat
ibrelerine ters yönde döndürerek aya¤› ayarlanm›fl olan
konumunda tespit edin.
C
Dü¤menin "KAPALI" (OFF) konumunda ve çamafl›r yükleme
kapa¤›n›n kapal› oldu¤undan emin olun.
Cihaz›n fiflini prize tak›n.
D‹KKAT:
besleme kablosunu de¤ifltirme ihtiyac› ortaya ç›kt›¤› durumlarda
afla¤›daki kod -renk uyumuna dikkat edilmelidir:
MAV‹
- NÖTR (N)
KAHVE RENG‹
- FAZ (L)
SARI - YEfi‹L
- TOPRAK (
)
Montajdan sonra cihaz fifline eriflilebilecek flekilde
konumland›r›lmal›d›r.
11
TR
BÖLÜM 6
C BF H GMD
CBF
G MD
H
CBF
H
NN
G MD
59 Min
OFF
50° + Pre
30 Min
D
A
R
O
TT
14 Min
90° + Pre
90° + Pre
60°C
60°C
O
C
40° PI
30°
40°C
40°C
N
ActivEco
20°
30°30°
30’50°
&&
PP
D
6kg
800 rpm
EcoMix
30°
20°
CWB 0862 DN1
D
EL
IC
30°
AT ES
30°
E
IX
40°
M 44’
30°
MEMMEE N
P
AA
A
BEDIENUNGSELEMENTE
KONTROLLER
COMANDI
KONTROLLER
Kapak kulpu
Program bafllatma lambas›
Kapı
Kolu
Kapak
kulpu
Bafllat dü¤mesi
Program bafllatma lambas›
Aquaplus dü¤mesi
Bafllat dü¤mesi
“So¤uk Y›kama” dü¤mesi
Aquaplus dü¤mesi
Geciktirilmifl Bafllatma dü¤mesi
“So¤uk Y›kama” dü¤mesi
Santrifüj H›z› dü¤mesi
Geciktirilmifl Bafllatma dü¤mesi
Dijital Gösterge
Santrifüj H›z› dü¤mesi
Dü¤melerin “Gösterge Lambalar›”
Dijital Gösterge
KAPALI konumlu y›kama programlar› için zamanlay›c›
dü¤mesi
Dü¤melerin “Gösterge Lambalar›”
Deterjan
çekmecesi
KAPALI konumlu
y›kama programlar› için zamanlay›c›
dü¤mesi
Deterjan çekmecesi
12
A
B
A
C
B
D
C
E
D
F
E
G
F
H
G
M
H
N
M
P
N
P
TR
KONTROLLER‹N AÇIKLANMASI
KAPAK
KULPU
KAPI KOLU
Kapa¤›
iç taraf›ndaki
parmak
çubu¤una bas›n.
Kapağı açmak için kulpun
kolu şekilde
gösterildiği
gibi çeviriniz.
ÖNEML‹ NOT:
ÖZEL B‹R GÜVENL‹K DÜZENE⁄‹ KAPA⁄IN YIKAMA
PROGRAMININ VEYA SANTR‹FÜJ ‹fiLEM‹N‹N SONUNDA
AÇILMASINI ÖNLER. SANTR‹FÜJ AfiAMASININ SONA
ERMES‹NDEN SONRA KAPA⁄I AÇMADAN YAKLAfiIK 2 DAK‹KA
KADAR BEKLEY‹N.
PROGRAM BAfiLATMA LAMBASI
Bu lamba Bafllat (Start) dü¤mesine bas›ld›¤›nda yanar.
BAfiLAT (START) DÜ⁄MES‹
Seçilmifl bulunan
program›
bafllatmak için Bafllat (Start) dü¤mesine
PROGRAM
BAfiLATMA
LAMBASI
bas›n.
Bu
lamba Bafllat (Start) dü¤mesine bas›ld›¤›nda yanar.
A
2 min.
2 min.
B
C
B
NOT: BAfiLAT (START) DÜ⁄MES‹NE BASILDI⁄INDA,
C‹HAZIN ÇALIfiMAYA BAfiLAMASI ‹Ç‹N B‹RKAÇ
SAN‹YE GEÇMES‹ GEREK‹R.
BAfiLAT (START) DÜ⁄MES‹
PROGRAMLAR BAfiLADIKTAN SONRA AYARLARIN
Seçilmifl
bulunan program›
bafllatmak için Bafllat (Start) dü¤mesine
DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹
(ARA VERME/PAUSE)
bas›n.
"Bafllat/Ara Ver" (START/PAUSE) dü¤mesine bas›p dü¤meyi
yaklafl›k 2 saniye süreyle bas›l› tutun. Seçenekler dü¤melerinin
lambalar›
ile kalan(START)
süre göstergesi
yan›p sönerek
cihaz›n çal›flmaya
NOT: BAfiLAT
DÜ⁄MES‹NE
BASILDI⁄INDA,
ara
verdi¤i belirtilir.
Arzu etti¤iniz
ayarlar› de¤ifltirin
ve yan›p sönen
C‹HAZIN
ÇALIfiMAYA
BAfiLAMASI
‹Ç‹N B‹RKAÇ
lambalar› iptal etmek için tekrar "Bafllat/Ara Ver" (START/PAUSE)
SAN‹YE GEÇMES‹
GEREK‹R.
dü¤mesine
bas›n.
C
Y›kama esnas›nda çamafl›r ç›kartmak veya ilave etmek istemeniz
PROGRAMLAR
BAfiLADIKTAN
SONRA
durumunda, güvenlik
düzeninin kap›
kilidiniAYARLARIN
açmas› için 2 dakika
DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹
(ARA VERME/PAUSE)
bekleyin. Çamafl›r alma/koyma
ifllemini gerçeklefltirdikten sonra
kapa¤› kat›p tekrar Bafllat (START) dü¤mesine bas›n. Cihaz
"Bafllat/Ara
Ver" (START/PAUSE)
çal›flmas›na kald›¤›
yerden sürdürür.dü¤mesine bas›p dü¤meyi
yaklafl›k 2 saniye süreyle bas›l› tutun. Seçenekler dü¤melerinin
lambalar›
ile kalan
süre
göstergesi yan›p sönerek cihaz›n çal›flmaya
PROGRAMIN
‹PTAL
ED‹LMES‹
ara
verdi¤iiptal
belirtilir.
Arzu
ve yan›p getirin.
sönen
Program›
etmek
içinetti¤iniz
seçiciyi ayarlar›
KAPALIde¤ifltirin
(OFF) konumuna
lambalar›
iptal etmek
için tekrar "Bafllat/Ara Ver" (START/PAUSE)
Farkl› bir program›
seçin.
dü¤mesine
bas›n. tekrar KAPALI (OFF) konumuna getirin
Program seçicisini
Y›kama esnas›nda çamafl›r ç›kartmak veya ilave etmek istemeniz
durumunda, güvenlik düzeninin kap› kilidini açmas› için 2 dakika
bekleyin. Çamafl›r alma/koyma ifllemini gerçeklefltirdikten sonra
kapa¤› kat›p tekrar Bafllat (START) dü¤mesine bas›n. Cihaz
çal›flmas›na kald›¤› yerden sürdürür.
PROGRAMIN ‹PTAL ED‹LMES‹
Program› iptal etmek için seçiciyi KAPALI (OFF) konumuna getirin.
Farkl› bir program› seçin.
Program seçicisini tekrar KAPALI (OFF) konumuna getirin
13
TR
Seçenek dü¤melerine Bafllat (Start) dü¤mesine bas›lmadan
önce bas›lmas› gerekir.
AQUAPLUS DÜ⁄MES‹
Bu dü¤meye bas›larak, yeni Sensor Sistemi sayesinde Colourfast
(Solmaz Renkliler) ve Mixed Fabrics (Kar›fl›k kumafllar) programlar›
içerisindeki özel bir yeni döngü aktif duruma geçirilebilir. Bu seçenek
kumafllar›n liflerini özenle koruyarak iflleme tabi tutar ve böylece
hassas cilde sahip olanlar›n cildini korur.
Tamburun yeni kombine dönme çevrimleri etkisi ve suyun
doldurulup boflalt›lmas› ile birlikte giysilerin daha fazla miktarda su
içerisinde mükemmel derecede temizlenmesi ve durulanmas›
sa¤lan›r. Bu y›kamada, deterjan›n etkin bir temizleme etkisi
sa¤lanacak flekilde tamamen çözülmesi için su miktar› art›r›l›r.
Kullan›lan su miktar› kumafl liflerindeki bütün deterjan kal›nt›lar›
temizlenecek flekilde durulama aflamas› esnas›nda da art›r›l›r.
Bu ifllev özellikle çok düflük miktardaki bir deterjan kal›nt›s›n›n dahi
tahrifl veya alerjiye neden oldu¤u hassas cilde sahip olan kifliler için
özel olarak tasarlanm›flt›r. Ayr›ca bu ifllevi, çocuklar›n giysileri ve
genel olarak hassas kumafla sahip olan giysileri yada havlu gibi
kumafl liflerinin daha fazla miktarda deterjan emme e¤ilimine sahip
olan çamafl›rlar›n y›kanmas›nda da kullanman›z önerilir.
Y›kamadan en iyi performans› elde edebilmeniz için, Hassas
Giysiler (Delicates) ve Yünlüler/Elde Y›kanacaklar programlar›nda
bu ifllev daima devreye sokulur.
“So¤uk Y›kama” dü¤mesi
Bu dü¤meye basarak, su seviyesi, zaman, s›kl›k gibi özelliklerini
de¤ifltirmeden, bütün programlar›, so¤uk y›kama program›na
çevirebilirsiniz
Perdeler, küçük hal›lar, el dokumas›(sentetik) narin kumafllar, renk
atmayan dayan›kl› çamafl›rlar bu makine sayesinde rahatl›kla
y›kanabilir.
14
D
E
TR
GEC‹KT‹R‹LM‹fi BAfiLATMA DÜ⁄MES‹
Bu dü¤me program›n çal›flt›r›lmas›n› önceden programlayarak 24
saate kadar geciktirebilmenize olanak sa¤lar. Bafllatmay›
geciktirmek için afla¤›daki prosedürü izleyin:
Dü¤meye bir defa basarak dü¤meyi aktif duruma geçirin
(göstergede h00 gösterilir) ve daha sonra 1 saatlik bir gecikme
sa¤lamak için dü¤meye tekrar bas›n (göstergede h01 gösterilir); bu
flekilde dü¤meye her bas›ld›¤›nda, göstergede h24 gösterilene
kadar, geciktirme süresi 1 saat art›r›l›r. Göstergede h24
gösteriliyorken dü¤meye tekrar bas›ld›¤›nda gecikme s›f›rlan›r.
"Bafllat/Ara Ver" (START/PAUSE) dü¤mesine basarak seçiminizi
onaylay›n ve (gösterge üzerindeki lamba yan›p sönmeye bafllar).
Geri sayma bafllar ve daha sonra bu süre sona erdi¤inde program
çal›flmaya bafllar.
F
Afla¤›daki ifllemler gerçeklefltirilerek gecikmeli bafllatma iptal
edilebilir:
Dü¤meye bas›p, göstergede seçilmifl bulunan program›n ayarlar›
gösterilene kadar dü¤meyi 5 saniye süreyle bas›l› tutun. Bu
aflamada Önceden seçilmifl olan program "Bafllat/Ara Ver"
(START/PAUSE) dü¤mesine bas›larak bafllat›labilir veya seçici
KAPALI (OFF) konumuna getirilerek süreç iptal edilip daha sonra
baflka bir program seçilebilir.
SANTR‹FÜJ HIZI DÜ⁄MES‹
Santrifüj (h›zl› döndürme) döngüsü kumafllara zarar vermeksizin
giysilerin suyunun olabildi¤ince giderilebilmesi için son derece
önemlidir. Çamafl›r makinesinin santrifüj h›z›n› gereksinimlerinizi
karfl›layacak flekilde ayarlayabilirsiniz.
Bu dü¤meye bas›larak maksimum h›z›n azalt›lmas› mümkündür.
Ayr›ca, arzu etmeniz durumunda, santrifüj aflamas› iptal de edilebilir.
Santrifüj aflamas›n› tekrar devreye sokmak için ayarlamak
istedi¤iniz santrifüj h›z› gösterilene kadar dü¤meye basman›z yeterli
olacakt›r.
Kumafllara zarar vermemek amac›yla, program seçimi
esnas›nda, otomatik olarak uygun s›n›rlar›n üzerindeki santrifüj
h›zlar›n›n seçilmesine izin verilmez.
G
Santrifüj h›z›, makinenin çal›flmas›na ara vermeksizin, her
istendi¤inde de¤ifltirilebilir.
NOT: C‹HAZ, YÜKLENEN ÇAMAfiIRLARIN DENGES‹Z
OLMASI DURUMUNDA SANTR‹FÜJ AfiAMASININ
YÜRÜTÜLMES‹N‹ ÖNLEYEN ÖZEL B‹R ELEKTRON‹K
DÜZENEK ‹LE DONATILMIfiTIR. BU SAYEDE MAK‹NE
‹ÇER‹S‹NDEK‹ GÜRÜLTÜ VE T‹TREfi‹M AZALIR VE
C‹HAZINIZIN ÖMRÜ UZAR.
15
TR
"D‹J‹TAL" GÖSTERGE
Göstergenin gösterim sistemi makinenin durumunu sürekli olarak
izleyebilmenize olanak sa¤lar.
1) SANTR‹FÜJ HIZI
Program seçildikten sonra, bu program için izin verilen en yüksek
santrifüj h›z› göstergede gösterilir. Santrifüj dü¤mesine her
bas›ld›¤›nda santrifüj devir h›z› 100 d/d düflürülür. ‹zin verilen en
düflük santrifüj devir h›z› 400 d/d'd›r. Santrifüj dü¤mesine arka
arkaya bas›larak santrifüj aflamas› iptal de edilebilir.
2) GEC‹KMEL‹ BAfiLATMA LAMBASI
Gecikmeli bafllatma ayarland›¤›nda bu lamba yan›p söner.
3) KAPAK K‹L‹TL‹ GÖSTERGES‹
Kapak tamamen kapat›lm›flken ve cihaz AÇIK (ON) durumundayken
"Kapak kilitli" gösterge lambas› yanar.
Kapak kapal›yken cihaz üzerindeki Bafllat (Start) dü¤mesine
bas›ld›¤›nda, gösterge lambas› k›sa bir süre yan›p söndükten sonra
sürekli yanmaya devam eder.
Kapa¤›n tam olarak kapal› olmamas› durumunda gösterge
lambas› yan›p sönmeyi sürdürür.
Özel bir güvenlik düzene¤i kapa¤›n program›n›n sona ermesinden
hemen sonra aç›lmas›n› önler. Kapa¤› açmak için y›kama program›
sona erdikten sonra 2 dakika bekleyin. Kapak Kilitli lambas› söner.
Bundan sonra kapa¤› açabilirsiniz. Program tamamland›ktan sonra
program seçicisini KAPALI (OFF) konumuna getirin.
4) PROGRAM ÇEVR‹M‹ SÜRES‹
Program seçildi¤inde ,tam doluluk durumunda, maksimum döngü
süresi otomatik olarak ekranda görünecektir. Bu sure seçilen
özelliklere gore de¤iflebilir.
Program bafllad›ktan sonra göstergede y›kaman›n sona ermesine
kadar kalan süre sürekli olarak gösterilir.
Bu makine standart yüklemeye göre seçilen program›n bitifl zaman›
hesaplar. Döngü s›ras›nda yükleme miktar›na ve niteli¤ine göre
zaman› düzeltir.
16
H
4
3
2
1
TR
DÜ⁄MELER‹N GÖSTERGE LAMBALARI
Ilgili dü¤melere bas›ld›¤›nda bu ›fl›k yanar
E¤er istedi¤iniz özellik seçilen program ile uyuflmuyorsa dü¤menin
üstündeki ›fl›k yanar ve söner
KAPALI KONUMLU PROGRAM SEÇ‹C‹S‹
M
N
PROGRAM SEÇ‹C‹S‹ DÖNDÜRÜLDÜ⁄ÜNDE
GÖSTERGE LAMBASI YANARAK SEÇ‹LEN
PROGRAMIN AYARLARINI GÖSTER‹R.
ENERJI TASARRUFU SA⁄LAMAK IÇIN, YIKAMA
IfiLEMI SONUNDA YA DA MAKINE BIR SÜRE
BOYUNCA ÇALIfiMADAN DURURSA EKRAN
KONTRASTI AZALIR.
NOT: C‹HAZI KAPATMAK ‹Ç‹N PROGRAM SEÇ‹C‹S‹N‹
"KAPALI" (OFF) KONUMUNA GET‹R‹N.
Seçmifl oldu¤unuz program› bafllatmak için "Bafllat/Ara ver"
(Start/Pause) dü¤mesine bas›n.
Program seçicisi program sona erene kadar seçilmifl olan program
konumunda sabit kalarak program yürütülür.
Çamafl›r makinesini kapatmak için program seçicisini KAPALI
(OFF) konumuna döndürün.
NOT:
PROGRAM SEÇ‹C‹S‹, HER B‹R PROGRAMIN
SONUNDA VEYA BUNU ‹ZLEYEN B‹R PROGRAM
BAfiLATILIRKEN SONRAK‹ PROGRAM SEÇ‹LMEDEN
VE BAfiLATILMADAN ÖNCE KAPALI (OFF)
KONUMUNA GET‹R‹LMEL‹D‹R.
17
TR
BÖLÜM 7
PROGRAMLAR TABLOSU
PROGRAM
PROGRAM
SEÇICISI
KONUMU
MAKSIMUM
A⁄‹RL‹K
(kg)
S‹CAKL‹K
°C
DETERJAN
DETERJAN
KULLAN‹LAN
KULLAN‹LAN
BÖLME
BÖLME
II
2
Dayan›kl› Kumafllar
pamuklu, keten
90° + Pre
96
90°
●
●
60°C
**
96
60°
●
●
40°C
**
96
40°
●
●
30°
96
30°
●
●
DAYANIKLI VE
KARIfiIK KUMAfiLAR
30’
2,5
2
40°
30°
DAYANIKLI VE
KARIfiIK KUMAfiLAR
44’
3,5
3
40°
DURULAMA
-
-
SANTRIFÜJ
-
-
SADECE SU
BOfiALTMA
-
-
22
40°
30°
●
●
Özel
Programla
pamuklu, kar›fl›k
dayan›kl›
Makinada
Çok
hassas
y›kanabilir
.XPDVŹ
ODU
yünlüler
30°
●
●
●
&
1,5
1
30°
●
●
DAYANIKLI
VE
KARIfiIK
KUMAfiLAR
KARIfiIK KUMAfiLAR
ActivEco
20°
6
2,5
40°
20°
●
●
30°
4,5
3
30°
●
●
40°
4,5
3
40°
●
●
4,5
3
50°
●
●
Kar›fl›k, Dayan›kl›
50° + Pre
●
DETERJAN KULLAN‹LAN
●
●
BÖLME
0DNLQDGD\×NDQDELOLU
Elde
\QOOHU(OGH<×NDQDQODU
Y›kananlar
Kar›fl›k kumafllar ve
Sentetikler
18
I1
●
50° + Pre
40°
90° + Pre
60°C
30°
40°C
ActivEco
20°
30°
30’
&
30°
44’
Lütfen bu notlar› okuyun
** STANDART PAMUK PROGRAMLARINA UYGUN OLARAK (AB) No 1015/2010 ve
No 1061/2010
60°C PAMUK PROGRAMI
40°C PAMUK PROGRAMI
Bu programlar genellikle kirli pamuklu çamafl›rlar› temizlemek için uygundur ve pamuklu
çamafl›rlar› y›kamak için enerji ve su tüketimi aç›s›ndan en verimli programlard›r.
Bu programlar giysiler üzerindeki etikette yazan s›cakl›klarla ayn› olacak flekilde
tasarlanm›flt›r ve gerçek su s›cakl›¤› bildirilene göre biraz farkl›l›k gösterebilir.
Kumafl›n etiketi üzerindeki talimatlara uymak üzere santrifüj h›z› da düflürülebilir. Ayr›ca santrifüj
dü¤mesi ile çok hassas kumafllar için santrifüjün tamamen iptal edilmesi seçene¤i de mevcuttur.
S›v› çamafl›r sular› (a¤art›c›lar) ile ifllem görmeyi gerektiren sadece az say›da lekeli giysi
bulunmas› durumunda önceden leke ç›kartma ifllemi çamafl›r makinesi içerisinde
gerçeklefltirilebilir.
Leke gidermek için kullan›lan a¤art›c›y›, deterjan çekmecesi içerisindeki “II”
"2" numaral›
bölmeye yerlefltirilmifl olan s›v› çamafl›r suyu kab› içerisine dökün ve özel "DURULAMA"
(RINSE) program›n› (
) seçin.
Bu aflama sona erdi¤inde, program seçicisini "KAPALI" (OFF) konumuna döndürün, di¤er
çamafl›rlar› da kazana at›n ve en uygun program› seçerek normal y›kama ile ifllemi
sürdürün.
19
TR
BÖLÜM 8
BÖLÜM 7
TR
PROGRAMLAR TABLOSU
PROGRAM
SEÇ‹MLER‹N YAPILMASI
PROGRAM
SEÇICISI
KONUMU
MAKSIMUM
A⁄‹RL‹K
(kg)
Dayan›kl› Kumafllar
pamuklu, keten
pamuklu, keten
(Ön y›kamal› program)
**
pamuklu, kar›fl›k
dayan›kl›
Çeflitli türlerdeki kumafllar ve farkl› kirlilik dereceleri için çamafl›r
makinesinin flu ö¤elere ba¤l› olarak fakl› program kuflaklar›
mevcuttur: y›kama döngüsü, s›cakl›k ve program›n süresi (y›kama
programlar› tablosuna bak›n).
Kar›fl›k kumafllar ve
Sentetikler
Yaklafl›k olarak 30 dakikada y›kaman›n tamamlanabildi¤i bir
komple (y›kama, durulama, santrifüj) y›kama program›d›r:
- en fazla 2,5
çamafl›r;
kgkg
çamafl›r;
Bu program›n, deterjan israf›n› önlemek için, normal kullan›m›n
%20'si kadar deterjan ile kullan›lmas› önerilir.
40°C GÜNLÜK YIKAMA - 44 DAK‹KALIK HIZLI YIKAMA
Yaklafl›k olarak 44 dakikada y›kaman›n tamamlanabildi¤i bir
komple (y›kama, durulama, santrifüj) y›kama program›d›r:
kgkg
çamafl›r;
- en fazla 3,5
çamafl›r;
- hafif kirli çamafl›rlar (pamuklu ve kar›fl›k kumafllar)
Bu program›n, deterjan israf›n› önlemek için, normal kullan›m›n
%30'u kadar deterjan ile kullan›lmas› önerilir.
20
90°
6
60°
6
60°
6
40°
6
30°
3
50°
3
40°C GÜNLÜK YIKAMA - 30 DAK‹KALIK HIZLI YIKAMA
- hafif kirli çamafl›rlar (keten ve kar›fl›k kumafllar)
6
Kar›fl›k, Dayan›kl›
DAYANIKLI KUMAfiLAR
Bu programlar en fazla y›kama ve durulamay› santrifüj yap›lan
aralar ile gerçeklefltirecek flekilde tasarlanm›flt›r ve mükemmel
durulama sa¤larlar. Son santrifüj suyun daha etkin bir flekilde
giderilebilmesini sa¤lar.
30’
44’
S‹CAKL
°C
40°
TR
ÖZEL "DURULAMA" PROGRAMI
Bu program, (ilgili dü¤me kullan›larak azalt›labilen veya iptal
edilebilen) bir ara santrifüj ifllemi ile üç durulama gerçeklefltirir.
Herhangi bir türdeki kumafltan yap›lm›fl giysilerin, örne¤in elle
y›kamadan sonra, durulanmas› için kullan›labilir.
Bu program ayn› zamanda Çamafl›r suyu ile a¤artma çevrimi
olarak kullan›labilir (y›kama programlar› tablosuna bak›n).
ÖZEL "HIZLI SANTR‹FÜJ" PROGRAMI
"H›zl› Santrifüj" program› (ilgili dü¤menin kullan›lmas› ile
düflürülebilen) bir en yüksek santrifüj ifllemi gerçeklefltirir.
SADECE BOfiALTMA
Bu program suyu boflalt›r.
ÖZEL HASSAS ELYAFLI KUMAfiLAR
Bu y›kama ile suda bekletme ifllemlerini s›rayla gerçeklefltiren ve
özel olarak çok hassas kumafllar için önerilen yeni bir programd›r.
En iyi sonuçlar› elde edebilmek amac›yla y›kama çevrimleri ve
durulamalar yüksek su seviyeleri ile gerçeklefltirilir.
ÖZEL ‘ELDE YIKAMA’PROGRAMI
YÜNLÜ&ELDE
YIKAMA PROGRAMI
çamafl›r makinesi
narinüzerinde
bir Elde "Sadece
Y›kama program›na
Bu program
kumafl etiketi
El Y›kama" da
ve sahiptir.
Bu program, etiketinde
‘Sadece
y›kama’
olarak
belirtilen
"Makine-Y›kanabilir"
Yün
kumafl elde
olarak
belirtilen
giysiler
için
giysileriniz için
idealdir.sa¤lar.
mükemmel
bir y›kama
Program,
30°C
çal›fl›r
ve 3
durulama
yavafl bir 1s›kma
Bu
program
içins›cakl›kta
maksimum
s›cakl›k
30°C’dir
ve 3vedurulama,
döngüsüne sahiptir.
yumuflatma
ve yavafl bir s›kma evreleriyle sonlan›r.
SPOR
G‹YS‹LER‹
“ActivEco”
PROGRAM
Hoover,
sporprogram,
giysileri için
gelifltirmifltir.
Bu yenilikçi
faklıözel
renkbir
vey›kama
kumaş program›
türüne sahip
Çamafl›r
makinenizde
özel birmümkün
Spor Giysileri
program›
mevcuttur.
çamaşırları
birlikte yıkamayı
kılar, örneğin
pamuklular
Bu
yüksek
s›cakl›klardaki
gibi,program,
sentetik daha
ve karışık
kumaşlar
sadece programlarda
20°C’de yıkanarak
y›kanamayan
giysi kumafllar›n›
mükemmel birkar›fl›k
temizlikspor
performansı
sağlar. y›kamak ve spor
faaliyetleri
oluflan kir
ve lekeleri
ç›kartmak
için
Gelenekselesnas›nda
40°C’lik pamuklu
yıkamaya
göre
%60 daha
tasarlanm›flt›r.
tasarrufludur. Bu program 40°C s›cakl›kta y›kanan yo¤un kirli
hassas giysileriniz özenle korunacak flekilde durulan›r ve düflük
devirde s›kma ifllemine tabi tutulur.
30°
&
ActivEco
20°
KARIfiIK VE SENTET‹K KUMAfiLAR
Kazan›n dönme ritimleri ile su seviyeleri sayesinde ana y›kama ve
durulama en iyi sonuçlar›n elde edilmesini sa¤lar. Hafif bir santrifüj
ifllemi ise kumafllar›n daha az buruflmas›n› sa¤lar.
21
TR
BÖLÜM 9
DETERJAN ÇEKMECES‹
Deterjan çekmecesi 3 bölüme ayr›lm›flt›r:
- "I" olarak etiketlenmifl olan bölme ön y›kama deterjan›n›n
konulmas› içindir;
✿
- " " etiketli bölme ise özel katk›lar, yumuflat›c›lar, kokular,
kola, parlat›c›lar v.s. koulmas› içindir;
- "II" olarak etiketlenmifl olan bölme ana y›kama deterjan›n›n
konulmas› içindir.
S›v› deterjanlar›n kullan›lmas› durumunda lütfen deterjan
çekmecesinin "II" olarak etiketlenmifl olan bölmesi içerisine cihaz
ile birlikte verilmifl olan özel kab› yerlefltirin. Bu kap s›v› deterjan›n
çamafl›r kazan›na y›kama program›n›n olmas› gereken evresinde
girmesini sa¤lar.
Ayr›ca, "Durulama" program›n›n bir "çamafl›r suyu ile a¤artma"
çevrimi olarak kullan›lmak istenmesi durumunda da bu özel kab›n
deterjan çekmecesinin "II" olarak etiketlenmifl olan bölmesi
içerisine yerlefltirilmesi gerekir.
NOT: BAZI DETERJANLARIN TEM‹ZLENMES‹
(ÇIKARTILMASI) ZORDUR. BU TÜR DETERJANLAR
‹Ç‹N KAZAN ‹ÇER‹S‹NE KONULAN ÖZEL DA⁄ITICI
KAPLARININ KULLANILMASI ÖNER‹L‹R.
NOT: "✿" ET‹KETL‹ BÖLMEYE SADECE SIVI
ÜRÜNLER DOLDURUN. ÇAMAfiIR MAK‹NES‹ BÜTÜN
YIKAMA PROGRAMLARINDA KATKI MADDELER‹N‹
SON DURULAMA AfiAMASI ESNASINDA OTOMAT‹K
OLARAK ALACAK fiEK‹LDE PROGRAMLANMIfiTIR.
22
TR
BÖLÜM 10
ÜRÜN
ÖNEML‹ NOT:
A¤›r kilimler, yatak örtüleri ve di¤er a¤›r malzemeler y›kan›rken
santrifüj ifllemi yap›lmamas› önerilir.
✿
Çamafl›r makinesinde y›kanabilen yünlü giysiler ve di¤er yünlü
çamafl›rlar "Çamafl›r Makinesinde Y›kanabilir" etiketine sahip
olmal›d›r.
ÖNEML‹ NOT:
Çamafl›rlar› ay›r›rken (s›n›fland›r›rken) afla¤›dakilerden
emin olun:
- y›kanacak çamafl›r›n üzerinde metal cisimler (örne¤in brofllar,
çengelli i¤neler, i¤neler, bozuk para v.s.) bulunmad›¤›ndan.
- yast›k k›l›flar›n›n dü¤melenmifl, fermuar ve kopçalar›n
kapat›lm›fl, elbiseler üzerindeki gevflek kuflaklar›n ve uzun
bantlar›n dü¤ümlenmifl oldu¤undan.
- perdelerin halkalar›n›n ç›kart›lm›fl oldu¤undan.
- giysi etiketlerinin dikkate al›nm›fl oldu¤undan.
- s›n›fland›rarak giysileri ay›r›rken çetin lekelerin sadece etiket
üzerinde önerilmifl bulunan leke ç›kar›c›lar› kullan›larak y›kama
öncesinde ç›kart›ld›¤›ndan.
✿
23
TR
BÖLÜM
BÖLÜM 10
11
MÜfiTER‹ B‹LG‹LEND‹RMES‹
Cihaz›n›z›n çevre dostu ve ekonomik kullan›m› için bir k›lavuz:
B‹R DEFADA YIKANAN ÇAMAfiIRIN EN YÜKSEK M‹KTARA
ÇIKARTILMASI
ÖNEML‹ NOT:
Önerilen maksimum çamafl›r miktar›n› bir defada y›kayarak enerjinin,
suyun, deterjan›n ve zaman›n en verimli bir flekilde kullan›lmas›n›
sa¤layabilirsiniz.
2 yar›m yüklü y›kama yerine bir tam yüklü y›kama yaparak %50'ye
kadar enerji tasarrufu sa¤layabilirsiniz.
ÖN YIKAMA YAPMANIZA GEREK VAR MI?
Sadece çok kirli çamafl›rlar için ön y›kamaya gerek vard›r!
Az veya normal kirli çamafl›rlar› y›karken Ön Y›kamay› SEÇMEYEREK
deterjandan, zamandan, sudan ve %5 ile %15 aras›nda da enerji
tüketiminden TASARRUF EDEB‹L‹RS‹N‹Z.
KAYNAR SU ‹LE YIKAMA YAPMAK GEREK‹R M‹?
Bir
kaynar suNOT:
ile y›kama program›n›n gereklili¤ini azaltmak için, lekeleri
ÖNEML‹
y›kama
yapmadan
önce leke
ç›kar›c› ile ön muameleye
tabi tutun veya
Çamafl›rlar›
ay›r›rken
(s›n›fland›r›rken)
afla¤›dakilerden
kurumufl
lekeleri suya bast›r›n. 60°C'lik bir y›kama program› kullanarak
emin olun:
%50'ye varan enerji tasarrufu sa¤lay›n.
YIKAMA
DE⁄‹fiKEN KAPAS‹TE
Çamafl›r makineniz, su seviyesini otomatik olarak y›kanan çamafl›rlar›n
türüne ve miktar›na adapte eder. Bu flekilde, enerji tasarrufu aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda, "kiflisellefltirilmifl" bir y›kaman›n elde edilebilmesi de
mümkündür. Bu sistem enerji tüketiminde bir düflüfl ve y›kama
sürelerinde önemli ölçüde bir k›salma sa¤lar.
ÖRNEK:
Özellikle narin kumafllar için a¤dan bir torba kullan›lmal›d›r.
Y›kanacak çamafl›rlar›n (lekelerin uygun leke ç›kart›c›lar ile
ç›kar›lm›fl olmas›na karfl›n yine de) ÇOK K‹RL‹ PAMUKLULARDAN
olufltu¤unu varsayal›m.
Tamamen havlu tipi kumafllardan oluflan bir parti çamafl›r›n
y›kanmas›, bunlar çok miktarda su çekerek a¤›rlaflacaklar›ndan,
önerilmez.
● Deterjan çekmecesini aç›n.
● II numaral› ana y›kama bölmesine 120 g deterjan koyun.
● Katk›lar (yumuflat›c›) bölmesine
ml dökün.
● Deterjan çekmecesini kapat›n.
24
✿ arzu etti¤iniz katk›lardan 50
TR
● Su girifli muslu¤unun aç›lm›fl oldu¤undan;
● ve boflaltma hortumunun yerine tak›l› oldu¤undan emin olun.
PROGRAM SEÇ‹M‹
En uygun program› seçmek için program k›lavuzuna bak›n. Arzu
etti¤iniz program› seçici dü¤mesini döndürerek aktif duruma
geçirebilirsiniz.
"Bitti" (STOP) gösterge lambas›n›n yan›p sönmesini bekleyin.
Daha sonra Bafllat (START) dü¤mesine bas›n.
Bafllat (START) dü¤mesine bas›ld›¤›nda çamafl›r makinesi çal›flma
çavrimleri dizisini harekete geçirir.
Program, çal›flmas› sona erene kadar, program seçicisi seçilmifl
olan program› gösterir konumda kalacak flekilde sabit dururken
yürütülür.
Uyar›: Çamafl›r makinesi çal›fl›yorken elektri¤in kesilmesi
durumunda, seçilmifl olan program özel bir bellekte saklan›r ve
elektrik geri geldi¤inde cihaz kald›¤› yerden çal›flmaya devam eder.
● Program sona erdi¤inde "program bitti" gösterge lambas› yanar.
● Kapak kilidinin (program›n sona ermesinden sonra yaklafl›k 2
dakika kadar) aç›lmas›n› bekleyin.
● Program seçicisini "KAPALI" (OFF) konumuna döndürerek
çamafl›r makinesini kapat›n.
● Cihaz›n kapa¤›n› açarak çamafl›rlar› boflalt›n.
NOT
HER TÜRLÜ YIKAMA ‹Ç‹N PROGRAM TABLOSUNA
BAfiVURUN VE ‹fiLEMLER‹ BEL‹RT‹LEN SIRA ‹LE
YÜRÜTÜN.
✿
25
TR
BÖLÜM 12
C‹HAZIN TEM‹ZLENMES‹ VE RUT‹N
BAKIMI
Cihaz›n d›fl yüzeylerini temizlemek için afl›nd›r›c›lar, alkol içeren
maddeler ve/veya seyrelticiler kullanmay›n. Nemli bir bez
kullanman›z yeterlidir.
Çamafl›r makineniz çok az bak›m gerektirir:
● Deterjan çekmecesi bölmelerinin temizlenmesi.
● Filtrenin temizlenmesi.
● Tafl›nmalarda veya çamafl›r makinesinin uzun süre
kullan›lmad›¤› zamanlarda yap›lmas› gereken bak›m.
DETERJAN ÇEKMECES‹ BÖLMELER‹N‹N TEM‹ZLENMES‹.
Kesin bir gereklilik olmamas›na karfl›n, deterjan, çamafl›r suyu ve
katk› maddeleri bölmelerinin arada s›rada temizlenmesi önerilir.
Bölmeyi hafifçe çekerek ç›kart›n.
Su ile y›kayarak temizleyin.
Bölmeleri tekrar yerlerine tak›n.
26
TR
F‹LTREN‹N TEM‹ZLENMES‹
Çamafl›r makineniz gideri t›kayabilecek bozuk para, dü¤me v.s. gibi
yabanc› cisimleri tutmak üzere özel bir filtre ile donat›lm›flt›r.
Böylece bu nesneler kolayca bulunabilir. Filtrenin temizlenmesi için
uygulanmas› gereken prosedür flöyledir:
● Filtre kapa¤›n› aç›n.
● Sadece baz› modeller için geçerlidir:
oluklu hortumu d›flar› çekin, t›pay› ç›kart›n ve suyu bir kaba
boflalt›n.
● Filtreyi ç›kartmadan önce filtre kapa¤›n›n alt›na pompa içerisinde
kalm›fl olabilecek az miktarda suyu emmesi için emici bir ka¤›t
havlu koyun.
● Filtreyi saat ibrelerinin aksi yönünde düfley konumda durana
kadar döndürün.
● Filtreyi ç›kart›n ve temizleyin.
● Temizlendikten sonra filtreyi ucundaki çenti¤i saat ibreleri
yönünde döndürerek tekrar yerine tak›n. Daha sonra yukar›da
aç›klanm›fl olan ifllemleri ters s›ra ile gerçeklefltirin.
TAfiINMALARDA VEYA ÇAMAfiIR MAK‹NES‹N‹N UZUN SÜRE
KULLANILMADI⁄I ZAMANLARDA YAPILMASI GEREKEN
BAKIM
Cihaz›n montaj›ndan sonra tafl›nmas› veya cihaz›n uzun süre
kullan›lmadan ›s›t›lmayan bir odada b›rak›lmas› gerekti¤inde
boflaltma hortumu içinde su kalmayacak flekilde boflalt›lmal›d›r.
Cihaz kapat›lmal› ve fifli prizden çekilmelidir. ‹fllem için bir tas
gerekir. Boflaltma hortumunu kelepçesinden ç›kart›n ve kap üzerine
alçaltarak içerisindeki bütün suyu boflalt›n.
Ayn› ifllemi su girifli hortumu için yineleyin.
27
TR
ARIZA ARAMA
ARIZA
1. Cihaz hiçbir
programda
çal›flm›yor.
BÖLÜM 13
ÇÖZÜM
OLASI NEDEN‹
Cihaz›n fifli prize tak›lmam›flt›r.
Fifli prize tak›n.
Cihaz›n açma/kapatma anahtar›
aç›lmam›flt›r.
Açma/kapatma anahtar›n› aç›k konumuna
getirin.
Elektrik kesiktir.
Kontrol edin.
Yükleme kap›s› aç›k.
Yükleme kap›s›n› kapat›n.
Sigorta panosundaki bir sigorta atmifltir.
Kontrol ediniz.
1. nedene bak›n.
Kontrol edin.
Girifl muslu¤u kapal›d›r.
Su girifli muslu¤unu aç›n.
Zamanlay›c› do¤ru ayarlanmam›flt›r.
Zamanlay›c›y› do¤ru konuma getirin.
Boflaltma hortumu bükülmüfltür.
Boflaltma hortumu düzeltin.
Yabanc› sisimler filtreyi t›kam›flt›r.
Filtreyi kontrol edin.
4. Çamafl›r makinesi
etraf›nda zeminde su
var.
Musluk ile girifl hortumu aras›ndaki conta
kaç›r›yor.
Contay› de¤ifltirin ve hortumu muslu¤a
tak›p s›k›n.
5. Cihaz santrifüj
yapm›yor.
Çamafl›r makinesi suyu boflaltmam›flt›r.
Cihaz suyu boflaltana kadar birkaç dakika
bekleyin.
"Santrifüjü iptal et" ayar› devreye
sokulmufltur (Sadece baz› modellerde
mevcuttur).
Program seçicisi kadran›n› santrifüj ayar›na
getirin.
Çamafl›r makinesi tam terazide de¤ildir.
Cihaz›n özel ayaklar›n› ayarlay›n.
Cihaz›n nakliye deste¤i sökülmemifltir.
Nakliye deste¤ini sökün.
Çamafl›rlar eflit olarak da¤›lmam›flt›r.
Çamafl›rlar› eflit da¤›lacak flekilde
yerlefltirin.
2. Cihaz su alm›yor.
3. Cihaz suyu
boflaltm›yor.
6. Santrifüj esnas›nda
güçlü titreflimler
oluyor.
NOT:
ÇAMAfiIR MAK‹NEN‹Z, ÇAMAfiIRLARIN DENGES‹Z OLMASI DURUMUNDA SANTR‹FÜJ
‹fiLEM‹N‹ ENGELLEYEN ÖZEL B‹R ELEKTRON‹K DÜZENEK ‹LE DONATILMIfiTIR.
BU S‹STEM ÇAMAfiIR MAK‹NES‹N‹N GÜRÜLTÜSÜNÜ VE T‹TREfi‹M‹N‹ AZALTIR VE
C‹HAZINIZIN ÖMRÜNÜ UZATIR.
Ar›zan›n devam etmesi durumunda Hoover Yetkili Servisini aray›n. Acilen hizmet alabilmek için çamafl›r makinenizin
kabini içerisindeki tip etiketinde veya garanti belgesi üzerinde bulunan model numaras›n› belirtin.
Önemli Not:
1. Fosfat içermeyen çevre dostu deterjanlar›n kullan›lmas› afla¤›daki etkileri sa¤layabilir:
- Boflalt›lan durulama suyu süspansiyon halindeki zeolitlerin mevcudiyeti dolay›s›yla daha bulan›k görünebilir.
Bu durum durulama etkinli¤inden ödün verildi¤i anlam›na gelmez.
- Y›kama program›n›n sonunda beyaz tozun (zeolitler) görülmesi. Bu madde kumafl›n içerisinde kalmaz ve
rengini de¤ifltirmez.
- Son durulama suyunda köpük bulunmas›. Bu durum yetersiz bir durulaman›n göstergesi olmayabilir.
- Çamafl›r makinesi deterjanlar›n›n yap›s›nda bulunan iyonik olmayan (non-ionic) yüzey etkili ajanlar›n
genellikle y›kaman›n kendisinden ç›kart›lmas› güçtür ve bunlar çok düflük miktarlarda dahi olsa gözle
görülebilir köpük oluflumu belirtileri oluflturabilir.
- Bu tür durumlarda ilave durulamalar yap›lmas› fayda sa¤lamaz.
2. Çamafl›r makinenizin çal›flmamas› durumunda, Hoover Yetkili Servisini aramadan önce yukar›daki listede yer
alan kontrolleri yap›n.
28
EN
GB
$1.$675(.$3$ø,1
INSTRUCTIONS
FOR
0217$-,
MOUNTING DOOR
0HQWHüHOHULWDNPDNLoLQ
NDSDù×QLoN×VP×QGDLNLGHOLN
Drill
holes in the door
DoPDNJHUHNOLGLU
ûHNLO)
using
the cardboard
.DS×Q×QDo×O×ü\|QQKDQJL
template
as indicated in
WDUDIDLVWHUVHQL]RQDJRUH
Fig.
1 to mount the hinges
D\DUOD\DUDNGHOLNOHULGHOPHQL]
and
closure magnet in
WDYVL\HHGLOLU
the
right or left-hand
position according to
your requirements. The
position of the hinges
refers to the upper edge.
&LKD]×QJHUHNOLD\DUODU×
RUMLQDOLQGH|QFHGHQ\DS×OG×ù×
LoLQPDNLQHQLQRQWDUDI×QGD
J|UHFHùLQL]GHOLNOHUHYLGDODU
\DUG×P×\ODPHQWHüHOHUL
\HUOHüWLULSV×N×Q(A)
&LKD]PDQ\HWLNNDSDQPDO×ELU
Screw
the hinges in place
NDSDNPHNDQL]PDV×\OD
with the 4 screws (A).
GRQDW×OP×üW×U(B)P×NQDW×V
Screw on the magnet (B)
NDUü×O×ù×Q×QNDSDù×QLoN×VP×QD
with screw (C).
YLGD\DUG×P×\OD(C)
YLGDODQPDV×JHUHNPHNWHGLU
úVWHQLOHQNDSDNDo×O×ü\|QQH
JRUHoHOLNGLVNOHUL(D)VDù\DGD
Mount
the plate (D) in the
VROWDUDID\HUOHüWLULQYHKDILIoH
right
or left-hand position,
YLGDOD\×Q(G)
according
to your
.DXoXNKDONDODU×(H)DOWYH
requirements.
Place the
VWWHNLoHOLNGLVNOHULQ]HULQH
rubber
WDN×Q washers under the
plate and screw in place
with screw (G).
Snapmount cap (H) in the
lower position.
29
IT
9LGDODU×(L)NXOODQDUDN
Montare la porta
PHQWHüHOHULKL]DOD\×QYHNDSDù×
corredata di cerniere
WDNDUDNV×N×FDV×N×Q
avvitando le viti (L) sul
frontale della
NOT:
lavabiancheria.
0DNVLPXPDODQNXOODQ×P×YH
oDPDü×UPDNLQHVLQLQNDSDN
Nota: È consigliabile
Do×O×ü\|QQHSDUDOOHOROPDV×
montare la porta con il
LoLQNDSDù×QVDùGDQVRODGRùUX
Do×OPDV×WDYVL\HHGLOPHNWHGLU
senso di apertura verso sx
come è l’apertura
dell’oblò per dare
migliore spazio al
caricamento dei panni.
dDPDü×UPDNLQHVLQL\DQGDNL
|OoOHUHX\JXQRODQ\HULQH
Incassare la
\HUOHüWLULQ
lavabiancheria nel vano
di dimensioni opportune.
Lo zoccolo inferiore può
essere applicato nel
modo da voi preferito
entro le dimensioni
previste.
$\DNODU×Q×\NVHOWLSDOoDOWPDN
VXUHWL\OHoDPDü×UPDNLQHVLQLQ
I 4 piedini regolabili
VHYL\HVLQLPPҋGHQ
consentono di variare
PPҋHNDGDUPPҋOLND\DNODU
l’altezza della
VD\HVLQGHD\DUOD\DELOLUVLQL]
lavabiancheria da 820
mm (togliendo i dadi in
dotazione e sostituendoli
con dadi altezza 5 mm)
a 840 mm max, alzando i
piedini ricordarsi di
bloccare il controdado
al fondo della lamiera.
30
Bu cihaz, At›k Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) hakk›ndaki 2002/96/EC say›l› Avrupa Yönergesine uygun
olarak iflaretlenmifltir.
Bu cihaz› uygun flekilde atmakla, bu ürünün do¤ru olmayan atma yöntemleri ile at›lmas› durumunda ortaya
ç›kabilecek çevre ve insan sa¤l›¤› için olumsuz olas› sonuçlar›n önlenmesine yard›mc› olmufl olursunuz.
Ürün üzerindeki sembol bu ürünün ev at›¤› olarak ifllem görmemesi gerekti¤ini gösterir. Cihaz at›laca¤› zaman,
elektrikli ve elektronik cihazlar›n geri kazan›m› için bir toplama noktas›na iletilmesi gerekir.
Cihaz›n at›lmas› yaflad›¤›n›z bölgede çöplerin at›lmas›na iliflkin yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak
gerçeklefltirilmesi gerekir.
Bu ürünün ifllenmesi, toplanmas› ve geri kazan›lmas›na iliflkin daha ayr›nt›l› bilgi için lütfen bölgenizdeki
belediyeye, ev çöplerini atma servisine veya ürünü sat›n alm›fl oldu¤unuz ma¤azaya baflvurun.
Üretici bu kullanma k›lavuzunda bask› hatalar›n›n ortaya ç›kmas›ndan dolay› herhangi
bir sorumluluk üstlenmez. Üretici ayr›ca esas karakteristiklerini de¤ifltirmeksizin, kendi
ürünleri üzerinde uygun de¤ifllikleri yapma hakk›n› sakl› tutar.
13.10 - 41040028
TR
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising