Hoover | VHD 9163ZI-86S | Hoover VHD 9163ZI-86S User manual

Hoover VHD 9163ZI-86S User manual
®
SL
Pralni stroj
EN
Washing machine
Pralek automatycznych serii
PL
Navodilo za uporabo
INTER@CT
User instructions
Instrukcja obs∏ugi
Uvod
Pralni stroj je namenjen uporabi v gospodinjstvih.
EmbalaÏa
Vsa embalaÏa je izdelana iz okolju prijaznih materialov in primerna za recikliranje. Pomagajte
pri ohranjanju ãistega okolja in jo odpeljite na ustrezno deponijo! Pozanimajte se pri lokalnih
oblasteh.
OdsluÏeni aparati niso brez vrednosti, ampak ponoven vir dragocenih surovin. Odpeljite jih na
ustrezno deponijo!
Ko aparata nimate veã namena uporabljati, potegnite vtikaã iz vtiãnice in odreÏite prikljuãni
kabel skupaj z vtikaãem ter ga zavrzite posebej.
Poskrbite, da se vrata stroja ne bodo veã zapirala, da prepreãite, da bi se otroci med igro
morebiti zaprli v stroj.
3
Kazalo
Uvod
Splo‰na opozorila in nasveti ob prevzemu aparata
Varnostni ukrepi
Hitri vodnik
Hitri vodnik skozimeni INTER@CT
Opis stikalne plo‰ãe
Razpredelnica programov
Izbiranje programov
Predalãek za pralna sredstva
Pralna sredstva in koliãine
Nekaj koristnih nasvetov
Ko prviã uporabite Inter@ct
Pranje v stroju
âi‰ãenje in vzdrÏevanje
Odpravljanje nepravilnosti v delovanju
Tehniãni podatki
Namestitev in prikljuãitev
Strani
SPLO·NA OPOZORILA IN NASVETI OB PREVZEMU APARATA
3
5
5
6
7
9
16
18
20
21
22
23
26
28
30
31
33
Ob prevzemu aparata vam mora trgovec izroãiti naslednje dokumente in pribor:
- NAVODILO ZA UPORABO
- GARANCIJSKI LIST
- POKROVâKE
- DOTOâNO CEV
- POSODICO ZA TEKOâI DETERGENT ALI BELILO
Kupec mora stroj pregledati ob prevzemu pri trgovcu in preveriti, ãe na njem ni vidnih
po‰kodb!
VARNOSTNI UKREPI
pred zaãetkom ãi‰ãenja ali vzdrÏevanja pralnega stroja
obvezno upo‰tevajte naslednje varnostne predpise:
A) Iztaknite vtikaã iz vtiãnice.
B) Zaprite pipo za dotok vode.
C) Vsi Hoover gospodinjski aparati so opremljeni z ozemljitvenim kablom. Preverite, ãe je
va‰a elektriãna napeljava pravilno ozemljena! âe ni, naj vam napeljavo pred prikljuãitvijo
pravilno napelje strokovnjak!
D)
Aparat je skladen z doloãili Evropske gospodarske zbornice 73/23 in 89/336,
nadomestnimi doloãili 2006/95 in 2004/108 ter kasnej‰imi modifikacijami.
E) Z vlaÏnimi rokami ali nogami se aparata ne dotikajte. Ne uporabljajte pomivalnega stroja
bosonogi.
Pred vklopom pralnega stroja se prepriãajte, da je stroj
pravilno prikljuãen in da ste odstranili varovala, kot je
to prikazano na strani 33.
OPOZORILO!
Med pranjem se voda v stroju lahko segreje tudi do 90°C
F) Pred odpiranjem vrat stroja se prepriãajte, ãe v bobnu stroja ni vode.
G) Odsvetujemo prikljuãitev stroja na elektriãno omreÏje preko razliãnih pretvornikov ali
razdelilnikov.
H) Ne dovolite, da otroci ali neodgovorne osebe stroj uporabljajo nenadzorovani.
I) Ne vlecite prikljuãnega kabla ali celo aparata samega, ãe Ïelite iztakniti vtiã iz vtiãnice.
L) Elektriãni aparati ne smejo biti izpostavljeni razliãnim atmosferskim vplivom kot so npr.
deÏ, sonce ipd.
M) Pazite, da stroja ob preme‰ãanju ali prevaÏanju ne dvigajte na strani, kjer so name‰ãene
stikala in gumbi, oziroma na strani, kjer je name‰ãena posodica za detergent.
N) Med prevaÏanjem nikoli ne naslonite sprednje strani stroja (tj., strani, kjer so name‰ãena
vrata) na voziãek.
4
5
POMEMBNO!
O) âe postavite stroj na pod, ki je prekrit s tekstilnimi oblogami, skrbno preverite, ãe vlakna
take talne obloge ne zapirajo odprtin za zraãenje, ki so name‰ãene na spodnjem robu stroja.
P) Stroj morata dvigniti vedno dve osebi.
Q) V primeru okvare ali nepravilnega delovanja stroja, stroj takoj izklopite in iztaknite vtikaã iz
vtiãnice ter zaprite pipo za dotok vode do stroja. Nato pokliãite enega od poobla‰ãenih
Hoover serviserjev, da vam stroj popravi. Ob morebitni zamenjavi vgradnih delov vedno
zahtevajte vgradnjo originalnih Hoover rezervnih delov. Neupo‰tevanje gornjih navodil
lahko vpliva na varno in pravilno delovanje stroja.
R) âe se po‰koduje prikljuãni kabel, ga morate zamenjati s POSEBNIM PRIKLJUâNIM
KABLOM, ki ga lahko nabavite kot rezervni del pri poobla‰ãenem prodajalcu.
S) Po namestitvi in prikljuãitvi stroja se prepriãajte, da sta vtiãnica in pipa za vodo enostavno
dostopna.
T) V stroju nikoli ne perite zaves iz steklenih vlaken.
U) Pazite, da se okoli stroja ne nabira prah in delci tkanin.
V) Vedno se prepriãajte, da je opozorilna luãka za zaklenjena vrata ugasnila, ‰ele nato
odprite vrata. Tako se bo stroj dovolj ohladil.
V) Za‰ãitna plo‰ãa na spodnji strani stroja mora biti vedno name‰ãena.
Pranje
-
Hitri vodnik
Vrata stroja odprete tako, da pritisnete na gumb v roãaju vrat.
Razvrstite perilo in ga vloÏite v stroj.
Zaprite vrata.
Odmerite potrebna pralna sredstva v predalãek - v predelek 1 za predpranje in v predelek 2
za vse druge programe.
Z obraãanjem gumba izberite ustrezen program (program bo viden na prikazovalniku).
Po potrebi prilagodite temperature pranja.
S pomoãjo tipk izberite Ïelene funkcije in nato pritisnite na tipko Start/Pavza.
Po pritisku na tipko Start/Pavza
bo morda sledil kratek ãasovni zamik, nato pa bo
stroj zaãel prati. Med tem ãasom stroj zazna potrebno koliãino vode in nastavi parametre
za izbrani program.
Ko je program zakljuãen
- Na prikazovalniku se bo prikazal napis Blokada vrat-pocakajte.
- Po 2 minutah se na prikazovalniku prikaÏe napis
Zakljuãen prg. - vrata odblok.
- Izklopite stroj - obrnite gumb za izbiranje programov v
izklopljeni poloÏaj (OFF).
- Odprite vrata in poberite perilo iz stroja. Po vsaki uporabi
stroja potegnite vtikaã iz vtiãnice in zaprite pipo za vodo.
6
Hitri vodnik skozi meni Hoover Inter@ct
Po prikljuãitvi stroja na elektriãno in vodovodno omreÏje (dotoãna, odtoãna cev) lahko Ïe izberete
katerikoli program. V tem primeru bodo vsi napisi na prikazovalniku v angle‰kem jeziku
(tovarni‰ka nastavitev).
WELCOME!
0:00
COTTON
<<1:50>>
16
Toãen ãas lahko nastavite pozneje.
90
Prikaz, ãe ste izbrali program 1.
Pri vna‰anju nastavitev upo‰tevajte ãasovno omejitev pri izbiranju opcij (30 s/odsek). âe vam
zmanjka ãasa, postopek ponovite od te toãke naprej.
5 sekund pritiskajte istoãasno na tipki (
) in (
) ,dokler se prikaz ne spremeni v:
Stroj je tovarni‰ko nastavljen za prikaz
v angle‰kem jeziku.
ADOPT LANGUAGE
ENGLISH
Pritisnite na (
)
IZBIRA JEZIKA
SLOVENSKI
Pritisnite na (
)
NASTAV. CASA
hh:
Pritisnite na (
Minute spremenite tako, da pritiskate
na tipko (
) , dokler ni vidna ustrezna
vrednost.
)
NASTAV. CASA
mm:
Pritisnite na (
Minute spremenite tako, da pritiskate
na tipko (
) , dokler ni vidna ustrezna
vrednost.
)
7
NASTAVITE CAS
ABSOLUTNO
Pritisnite na (
âe je prikazan napis RELATIVNO, pritisnite na
(
).(S tem spremenite opcijo menija.)
Opis stikalne plo‰ãe
)
Fig. 1
SIGN.ZA KONEC
DA
Pritisnite na (
âe se prikaÏe NE, pritisnite na (
A
)
Q BH
N
L
)
R
O
NAST.SPOMINA?
DA
Pritisnite na (
âe se prikaÏe NE, pritisnite na (
G
C D E F
)
Vedno izberite NE; ãe je prikazana
moÏnost DA, pritisnite (
)
DEMO PROGRAM?
NE
Pritisnite na (
)
)
P
IZHOD MENU?
DA
Pritisnite na (
16
âe se prikaÏe NE, pritisnite na (
)
)
BOMBAZ
<<1:50>>
90
Vrnete se na izbrani program pranja.
Zdaj lahko izberete katerikoli program pranja. âe Ïelite, lahko nastavite tudi ãasovni zamik
vklopa. Podrobnej‰e informacije so v nadaljevanju teh navodil.
8
Gumb za izbiranje programov
Tipka Start/Pavza
Tipka za Predpranje
Tipka “Allergie”
âasovni zamik vklopa/Konec programa
Tipka Noãno Pranje
Tipka “Trajanje Pranja”
Tipka za nastavitev hitrosti centrifugiranja
Prikaz INTER@CT
Temperatura pranja
Kontrolne luãke tipk
Roãaj vrat
Kontrolna luãka zaklenjena vrata
Predalãek za pralna sredstva
9
A
B
C
D
E
F
G
H
L
N
O
P
Q
R
Tipka Start/Pavza
V nadaljevanju so opisane funkcije vseh stikal na stikalni plo‰ãi.
Ko izberete Ïeleni program in pritisnete na tipke za opcije, se na prikazovalniku prikaÏejo
ustrezni podatki.
âe so izbrane moÏnosti kompatibilne, se bo oglasil zvoãni signal in kontrolne luãke nad
tipkami opcij ostanejo osvetljene. âe pa izberete moÏnosti, ki jih ni mogoãe kombinirati, se bo
zasli‰alo brenãanje in kontrolna luãka nad tipko se ne bo osvetlila. S pritiskom na tipko opcijo
izberete, s ponovnim pritiskom na isto tipko jo prekliãete.
Prosimo, da pozorno preberete opise v nadaljevanju.
B
START
Za zagon programa enkrat pritisnete na to tipko. Stroj bo zaznal perilo v stroju in vas bo prosil, da
poãakajte.
Primer:
PROGRAMIRANJE
TRENUTEK
Nato se bo prikazal ãas trajanja programa in pranje se bo zaãelo. Inter@ct preraãuna ãas do
konca izbranega programa na osnovi maksimalne koliãine perila, 9 kg. Med pranjem Inter@ct
prilagaja ta ãas koliãini in sestavi perila.
Primer:
A
Gumb za izbiranje programov
16 KONEC: 2H 29M
PRANJE
90
PAVZA
V kateremkoli trenutku lahko prekinete izvajanje programa - pribl. 3 sekunde pritiskajte na
tipko Start/pavza in oglasil se bo zvoãni signal. Na prikazovalniku se prikaÏe napis, ki
opozarja, da je izvajanje programa zaãasno prekinjeno.
Obraãate ga lahko v obe smeri
16
Ko obrnete gumb na kateri od programov, se bo najprej izpisala dobrodo‰lica, nato pa se
na prikazovalniku prikaÏejo naslednje podrobnosti:
Da sinistra a destra:
1. Hitrost centrifugiranja
2. Ime programa
3. Temperatura pranja
Primer:
16
BOMBAZ
90
BOMBAZ
PREMOR
90
âe Ïelite takrat dodati ali vzeti kos perila iz stroja, poãakajte 2 minuti, da se sprosti
varnostna naprava in bo mogoãe odpreti vrata.
Ko Ïelite nadaljevati s pranjem, ponovno pritisnite na tipko Start/pavza. Napis na
prikazovalniku vas opozori, da se pranje nadaljuje.
PREKLIC PROGRAMA
âe Ïelite preklicati potekajoãi program, obrnite gumb za izbiranje programov na OFF in
nato izberite drugi program. Napis na prikazovalniku vas opozori, da je program preklican.
Primer:
PREKLIC PRG.
Gumb za izbiranje programov obrnite na OFF (izklopljeno)!
10
11
C
Tipka za Predpranje
Ta opcija je primerna predvsem za pranje zelo umazanega perila; na voljo je le v kombinaciji z
doloãenimi programi, kot je to razvidno iz tabele programov.
Detergent za predpranje odmerite v predelek predalãka za pralna sredstva, oznaãen z “1”
(Upo‰tevajte navodila, podana v poglavju Predalãek za pralna sredstva!).
Priporoãamo, da uporabite le 20% od priporoãene koliãine, navedene na embalaÏi pralnega
pra‰ka; pri tem programu ne uporabljajte mehãalca za perilo.
âasovni zamik vklopa/Konec programa
E
âe Ïelite, da je perilo oprano pozneje oz. Ïelite, da se pranje zaãne pozneje (toda v roku 24 ur),
lahko izberete ãasovni zamik vklopa ali konec programa.
1. Nastavitev ãasovnega zamika vklopa
Enkrat pritisnite na tipko âasovni zamik vklopa/Konec programa, nato pa pritisnite na tipki za
ure in minute (na levi in na desni), dokler ne nastavite Ïelenega ãasa. âe to storite v roku 5
sekund, se na prikazovalniku ponovno prikaÏejo opcije programa.
Pritisnite na tipko Start.
âe Ïelite preklicati nastavljeni ãasovni zamik, 5 sekund pritiskajte na tipko.
2. âas za konec programa
D
Tipka “Allergie”
S pritiskom na to tipko lahko aktivirate poseben novi program, namenjen pranju barvno obstojnih
tkanin in tkanin iz me‰anice vlaken, ki deluje na osnovi novega sistema Sensor. Ta opcija
zagotavlja neÏno ravnanje s perilom in je predvsem namenjena osebam z neÏno in obãutljivo koÏo,
pri katerih bi lahko tudi najmanj‰e sledi pralnih sredstev povzroãale alergije.
Perilo se opere v veãji koliãini vode, kar ob novem kombiniranem uãinkovanju faz obraãanja bobna
med polnjenjem z vodo in izãrpavanjem vode zagotavlja temeljitej‰e pranje in popolno izpiranje. V
stroj se natoãi veãja koliãina vode, tako da se detergent bolje raztopi, kar zagotavlja ‰e bolj
uãinkovito pranje. Tudi pri izpiranju se v stroj natoãi veã vode, kar zagotavlja uãinkovitej‰e
odstranjevanje sledi detergenta iz perila, kar je ‰e posebej pomembno za osebe z neÏno in
obãutljivo koÏo, pri katerih bi lahko tudi najmanj‰e sledi pralnih sredstev povzroãale alergije.
To funkcijo priporoãamo tudi za pranje otro‰kih oblaãil in obãutljivega perila nasploh, pa tudi za
pranje frotirja, saj ta med pranjem absorbira veã detergenta. Da bi zagotovili kar najveãjo
uãinkovitost pranja pa se ta funkcija vedno aktivira pri pranju na programih za obãutljivo perilo in
volno.
Dvakrat pritisnite na tipko âasovni zamik vklopa/Konec programa, nato pa pritisnite na tipki
za ure in minute (na levi in na desni), dokler ne nastavite ãasa, ko naj bo pranje konãano. Pri
vna‰anju tega ãasa se na prikazovalniku prikaÏe najmanj‰i moÏni ãas, ki je moÏen za konec
programa. Predlagani ãas lahko samo podalj‰ate.
OPOMBA:
âe izberete katero od teh dveh funkcij, uporabljajte samo pralna sredstva, ki se
odmerijo v predalãek za pralna sredstva. Odsvetujemo uporabo tekoãih detergentov, ki
jih odmerite direktno v boben, saj bi ta stal dlje ãasa v stroju in bi lahko po‰kodoval
perilo.
F
Tipka Noãno Pranje
âe izberete moÏnost “Noãno pranje”, ta tipka ni aktivna
S pritiskom na to tipko (na voljo pri vseh programih pranja) se hitrost vseh vmesnih faz
centrifugiranja, predvidenih za izbrani program, zniÏa na 400 vrtljajev na minuto, poveãa se
koliãina vode za izpiranje, na koncu pa ostane perilo v zadnji vodi za izpiranje, kar
prepreãuje meãkanje perila.
Stroj se ustavi z vodo v bobnu, kontrolna luãka tipke utripa, kar opozarja, da se je stroj
preklopil v stanje pavze.
Program zakljuãite tako, da ponovno pritisnete na isto tipko – stroj opravi fazo
centrifugiranja (z ustrezno tipko lahko hitrost centrifugiranja zmanj‰ate ali ga prekliãete) ter
izãrpa vodo iz stroja.
Zaradi elektronskega nadzora faz vmesnega izãrpavanja vode stroj vodo izãrpa potiho, tako
da je ta moÏnost zelo koristna za pranje perila ponoãi.
12
13
G
Tipka “Trajanje Pranja”
S pomoãjo te tipke (aktivna je le pri programih za bombaÏ in tkanine iz me‰anih vlaken) lahko
izberete eno od treh stopenj intenzivnosti pranja glede na to, kako umazano je perilo, ki ga
Ïelite oprati.
Ko izberete program in nastavite temperature pranja, je samodejno nastavljena najmanj
intenzivna stopnja pranja za izbrani program. S pritiskom na tipko lahko intenzivnost pranja
poveãate; ustrezno se spremeni tudi trajanje programa.
Na prikazovalniku je prikazana izbrana stopnja intenzivnosti izmed treh moÏnih:
< hh : mm >
<<hh : mm >>
<<< hh : mm >>>
MALO
SREDNJE
VELIKO
L
Prikaz INTER@CT
vrt./min
x 100
Hitrost
centrifugiranja
pri izbranem
programu
16
Temp.
°C
BOMBAZ
Opis izbranega programa
90
Najvi‰ja
temperatura
pri izbranem
programu
N
Temperatura pranja
Tipka za nastavljanje temperature omogoãa, da pri vseh programih zniÏate temperaturo pranja.
Ob vsakem pritisku na tipko se temperatura zniÏa v korakih po 10°C, do najniÏje moÏne
temperature 15°C (pranje s hladno vodo).
Opomba: Temperaturo morate nastavite pred nastavljanjem TRAJANJA PRANJA!
Tipka za nastavitev hitrosti centrifugiranja
H
Ko izberete program pranja, se na prikazovalniku prikaÏe najvi‰ja moÏna hitrost
centrifugiranja za izbrani program. To hitrost lahko zniÏate s pomoãjo tipke, in sicer v korakih
po 100 vrt./min. Najmanj‰a moÏna hitrost je 400 vrt./min, ãe Ïelite, pa lahko s pritiskanjem na
to tipko centrifugiranje povsem prekliãete.
Opomba:
Ta model je opremljen z elektronsko senzorsko napravo, ki preverja,
ãe je perilo v bobnu enakomerno razporejeno. V primeru da perilo ni
povsem enakomerno razporejeno v bobnu, opravi stroj postopek
uravnoteÏenja, nato pa nadaljuje s centrifugiranjem.
âe po veãkratnih poskusih stroj perila ne uspe enakomerno
razporediti v bobnu, opravi centifugiranje pri niÏji hitrosti. âe pa je
perilo zelo neenakomerno razporejeno, stroj prekliãe fazo
centrifugiranja.
S tem so omejene vibracije in delovanje stroja je bolj tiho, obenem
pa sta na ta naãin podalj‰ani Ïivljenjska doba in zanesljivost
delovanja stroja.
14
Kontrolne luãke tipk
Ko izberete katero od opcij, se osvetli ustrezna kontrolna luãka
Roãaj vrat
Vrata odprete tako, da pritisnete na tipko v roãaju vrat.
O
P
Q
Luãka 'Zaklenjena Vrata'
Luãka se osvetli, ko pravilno zaprete vrata in vklopite stroj. Ko pritisnete na tipko START,
medtem ko so vrata zaprta, luãka kratek ãas utripa, nato
pa ostane osvetljena.
âe vrata niso pravilno zaprta,
luãka ‰e naprej utripa.
Posebna varnostna naprava
prepreãuje takoj‰nje odpiranje vrat po koncu programa. Poãakajte 2 minuti in ko luãka
ugasne, lahko odprete vrata. Ko je program pranja zakljuãen, obrnite stikalo programatorja na
OFF.
15
RAZPREDELNICA S PROGRAMI
Program za:
GUMB ZA IZBIRANJE
PROGRAMOV NA:
PRIKAZ
INTER@CT
TEÎA
(NAJVEâ]
Kg.
TEMP.
°C
PRALNA SREDSTVA V:
2
Odporne tkanine
1)
1
BOMBAZ
9
Do:
90°
●
●
(●)
**
BOMBAZ
9
Do:
60°
●
●
(●)
**
SINTETIKA
4,5
Do:
60°
●
●
(●)
ACRYL
2
Do:
40°
●
●
Izpiranje
IZPIRANJE
-
-
Centrifugiranje z veliko hitrostjo
CENTRIFUGA
-
-
Tipka za nastavljanje temperature omogoãa pranje pri vseh temperaturah, niÏjih od najvi‰je
dovoljene temperature za izbrani program.
Samo
izãrpavanje
IZCRPAVANJE
-
-
1) Pri prikazanih programih lahko prilagodite trajanje in intenzivnost pranja s pomoãjo tipke za
nastavljanje trajanja pranja.
Svila/Roãno pranje
SVILA
1
Do:
30°
●
●
Volna (za strojno pranje)
VOLNA
2
Do:
40°
●
●
Odporne tkanine
59’ RAZRED A
4,5
Do:
60°
●
●
HITRI PRG. 29'
3
Do:
40°
●
BombaÏ, platno
BombaÏ, odporne tkanine iz
me‰anice vlaken,Barve
1)
Tkanine iz me‰anice vlaken in
sintetike BombaÏ, tkanine iz
1)
me‰anih vlaken, sintetika
Zelo obãutljive tkanine
Odporne tkanine
Tkanine iz me‰anice vlaken in
sintetike
16
Prosimo, da upo‰tevate naslednje:
●
âe je perilo zelo umazano, perite naenkrat le 4 kg perila.
** Program je testiran skladno z doloãili CENELEC EN 60456 ob izbranem najdalj‰em
moÏnem trajanju pranja.
Program je priporoãen tudi za pranje pri nizkih temperaturah (niÏjih od najvi‰je moÏne, ki je
prikazana).
( ) Samo, ãe ste izbrali tudi predpranje. (Programi, pri katerih je tipka za predpranje aktivna)
Pri vseh programih lahko po potrebi zniÏate hitrost centrifugiranja pod najvi‰jo
predvideno za posamezni program, pri pranju zelo obãutljivih tkanin pa lahko
tudi prekliãete centrifugiranje. To storite s pomoãjo tipke za nastavljanje hitrosti centrifugiranja.
âe so na posameznih kosih perila madeÏi, ki jih je treba odstraniti s pomoãjo tekoãega
belila, priporoãamo, da ta postopek opravite v stroju pred pranjem polnega stroja perila.
Odmerite tekoãe belilo v ustrezen predalãek, vstavljen v predelek 2 (predelek za detergent
za glavno pranje) in izberite posebni program Izpiranje
. Ko je ta program zakljuãen,
obrnite gumb za izbiranje programov v izklopljeni poloÏaj, dodajte preostalo perilo in nato
izberite ustrezen program pranja.
17
Izbiranje programov
Pralni stroj ima 4 skupine programov, ki omogoãajo pranje razliãno umazanega perila, kot
seveda tudi pranje razliãnih vrst tkanin. Programi pranja se med seboj razlikujejo po naãinu
pranja, temperaturah in po trajanju (gl. razpredelnico programov pranja).
IMPULZNI SISTEM PRANJA
Nova generacija 3-faznih motorjev, ki jih krmili napredni elektronski system,
nam je omogoãila razvoj novega naãina pranja, ki v notranjosti bobna simulira
roãno pranje. Zdaj prviã se kad ne zavrti do konca naokoli, ampak se premika
impulzno, z vmesnimi premori.
âe smo bolj natanãni, kad se neÏno vrti v smeri urinega kazalca, se ustavi,
nato pa se trikrat zavrti v nasprotno smer.
Ta naãin pranja zagotavlja neÏno in skrbno ravnanje z va‰imi oblaãili, ki je
primerljivo z roãnim pranjem. Ta naãin pranja je uporabljen pri spodaj
navedenih programih, ki so oznaãeni s simbolom
:
5
2
1. OBS
TOJNE TKANINE
Stroj pere in izpira perilo na teh programih z intenzivno moãjo. Po vsakem
vmesnem izpiranju stroj perilo tudi oÏame, kar zagotavlja popolno izpiranje.
Konãno centrifugiranje perilo temeljito oÏame.
2. TKANINE IZ ME·ANIH IN SINTETIâNIH VLAKEN
Ritem vrtenja bobna in nivo vode zagotavljata najbolj‰e rezultate pranja in
izpiranja. NeÏno oÏemanje prepreãi, da bi se perilo preveã zmeãkalo.
3. ZELO OBâUTLJIVE TKANINE
To je nov program, ki perilo izmeniãno pere in namaka, in je predvsem
namenjen pranju zelo obãutljivih tkanin.
Pranje in izpiranje poteka v veãji koliãini vode, kar zagotavlja najbolj‰e
rezultate.
4. POSEBNI PROGRAMI
IZPIRANJE
Ta program opravi tri izpiranja z vmesnim centrifugiranjem (hitrost lahko
prilagodite s pomoãjo ustrezne tipke). Ta program je namenjen izpiranju
razliãnega perila po pranju na roke.
Primeren je tudi za odstranjevanje madeÏev s perila s pomoãjo belila, kot je bilo
to Ïe opisano.
HITRO CENTRIFUGIRANJE
Ta program je namenjen intenzivnemu centrifugiranju perila (hitrost lahko
prilagodite s pomoãjo ustrezne tipke).
IZâRPAVANJE VODE
Program je namenjen izãrpavanju vode iz bobna.
18
4
1
3
6
POSEBEN PROGRAM ZA SVILO
Pralni stroj je opremljen tudi s programom za neÏno pranje svile in 'roãno'
pranje. Namenjen je pranju perila, ki ga je obiãajno treba prati na roke, in perilu
iz svile.
Pranje poteka pri temperaturi najveã 30°, zakljuãi pa se z 3 izpiranji brez
centrifugiranja.
PROGRAM ZA VOLNO "WOOLMARK"
To je program, ki ga je potrdil WOOLMARK, in ki omogoãa temeljito pranje
perila, ne da bi ga po‰kodoval.
Tekom programa se izmenjujejo faze aktivnosti in premorov pri temperaturi do
40°C, zakljuãi pa se s 3 izpiranji in kratkotrajnim oÏemanjem.
5
2
4
1
3
6
5
2
4
1
3
6
“A” WASH 59 '
To je poseben program, ki omogoãa zelo kakovostno pranje skladno z
razredom "A" v bistveno kraj‰em ãasu. Program je namenjen pranju manj‰e
koliãine perila (do 4,5 kg) pri temperaturi 60°C, vkljuãuje pa 2 izpiranji in
centrifugiranje pri najvi‰ji hitrosti.
'29-MINUTNI HITRI' PROGRAM
âe izberete ta program, bo perilo oprano v pribl. 30 minutah; perete lahko
najveã 3 kg perila hkrati, pranje pa poteka pri temperaturi 40°C.
Priporoãamo, da v predelek 2 predalãka za pralna sredstva odmerite le 20%
priporoãene koliãine detergenta za obiãajno pranje.
SAMODEJNO PRANJE POLOVIâNE KOLIâINE
V pralni stroj je vgrajen sistem za samodejno prilagajanje koliãine vode.
Ta sistem omogoãa, da stroj natoãi toliko vode, kolikor je je potrebne za pranje in izpiranje
koliãine perila, ki je v stroju.
To zagotavlja niÏjo porabo vode in elektriãne energije, ne da bi to negativno vplivalo na
uãinkovitost pranja in izpiranja. Koliãina porabljene vode in energije bo namreã vedno v
sorazmerju s koliãino perila v stroju. Stroj samodejno zagotavlja odliãne rezultate pranja ob
minimalnih stro‰kih in spo‰tovanju okolja.
19
Predalãek za pralna sredstva
R
Pralna sredstva in koliãine
Predalãek za pralna sredstva je razdeljen na tri
predelke:
Izbira detergentov
Veãnamenski detergenti
– prvi, "1", je namenjen detergentu za predpranje;
- v predelek, oznaãen s simbolom “ ”, odmerite
posebne dodatke - mehãalec, ‰krob, di‰ave ipd.
- predelek, oznaãen s ‰tevilko "2", je namenjen
detergentu za glavno pranje;
– Pralni pra‰ek, za temeljito pranje, z dodatkom belila je predvsem primeren za pranje z
vroão vodo (60°C ali veã) za zelo umazano perilo in perilo z madeÏi.
- Tekoãi detergenti so predvsem primerni za perilo z mastnimi madeÏi, npr. zaradi mastne
koÏe, kozmetiãnih krem ali olj.
- Ti detergenti niso najbolj primerni za pranje perila z madeÏi, saj ne vsebujejo belil.
- Biolo‰ki detergenti - upo‰tevajte, da prav vsi tovrstni detergenti ne zagotavljajo
temeljitega pranja.
âe uporabljate tekoãi detergent, vstavite priloÏeno
posodico za uporabo tekoãega detergenta v predelek "2".
To zagotavlja, da se bo detergent odmeril v boben v
pravem trenutku.
To posodico vstavite tudi v primeru, da Ïelite s pomoãjo
programa 'Izpiranje' s pomoãjo belila odstraniti madeÏe s
perila.
OPOMBA!
ãe uporabljate detergente, ki se
teÏko dozirajo v boben,
priporoãamo, da uporabite
posebno posodico, v katero
odmerite detergent in jo poloÏite
v boben direktno med perilo.
Posebni detergenti
– Detergenti za pranje pisanega in obãutljivega perila, brez dodatka belil, pogostotudi
brez dodatka sredstev za optiãno beljenje perila, za ohranjanje barv.
- Detergenti za temeljito pranje, brez dodanih belil ali encimov, predvsem primerni
zapranje volnenih tkanin.
- Detergenti za pranje zaves z dodatkom sredstev za optiãno beljenje, odpornih na
svetlobo, ki prepreãijo, da bi zavese zaradi sonãne svetlobe porumenele.
- Posebni detergenti za programirano uporabo kemiãnih snovi, odvisno od vrste tkanin,
stopnje umazanosti perila in trdote vode. Na‰tete so le osnovne vrste detergentov,
medtem ko mehãalec, belilo/ sredstvo za odstranjevanje madeÏev ipd. dodate posebej.
Dodatna sredstva za pranje
– Uporaba sredstva za mehãanje vode pomeni, da lahko odmerite manj detergenta tudi
ãe je voda na va‰em obmoãju trda ali zelo trda.
- Sredstva za predpranje so namenjena odstranjevanju madeÏev pred glavnim pranjem.
Po predpranju s temi sredstvi lahko perilo operete pri niÏji temperaturi ali z detergenti brez
dodanega belila.
- Mehãalec za perilo ki prepreãuje prisotnost statiãne elektrike v sintetiki in omehãa
tkanine. âe uporabljate tudi su‰ilni stroj, bo perilo mehko tudi brez dodatka mehãalca.
OPOMBA! v predelek, oznaãen s simbolom
,
odmerite samo tekoãe dodatke! stroj bo pri vseh
programih te dodatke v pravem trenutku, ob zadnjem
izpiranju, samodejno doziral v stroj.
V pralni stroj ne vlivajte topil!
Detergente in druga pralna sredstva shranjujte izven dosega otrok! Pred vsipanjem pralnih
sredstev v predalãek se vedno prepriãajte, da v predalãku ni tujkov. Podrobnej‰a navodila o
doziranju so obiãajno navedena na embalaÏi; upo‰tevajte jih!
20
21
Doziranje
Uporabljajte samo detergente, ki so primerni za uporabo v stroju. Najbolj‰e rezultate pranja
boste dosegli, ãe odmerite najmanj‰o primerno koliãino kemiãnih sredstev in ãe boste pri
doziranju upo‰tevali tudi stopnjo umazanosti perila in vrsto detergenta.
Ustrezna koliãina detergenta je odvisna od:
- trdote vode na va‰em obmoãju in vrste detergenta, ki ga uporabljate - ãe je moÏno,
odmerite manj‰o koliãino.
- Stopnje umazanosti perila - ãe perilo ni zelo umazano, lahko odmerite manj detergenta.
- Koliãine perila - za pranje manj‰e koliãine perila odmerite manj detergenta. Priporoãene
koliãine za pranje obãutljivega perila se obiãajno Ïe nana‰ajo na manj‰o koliãino perila v
stroju. Upo‰tevajte navodila proizvajalca!
Ko prviã uporabite Inter@ct
Programiranje stroja
Programiranje Inter@ct vkljuãuje nastavljanje toãnega ãasa, jezika in prilagajanje
posameznih postavk Ïeljam uporabnika. Ko vklopite stroj in obrnete gumb za izbiranje
programov naprej od poloÏaja OFF, se na prikazovalniku izpi‰e dobrodo‰lica v angle‰kem
jeziku (tovarni‰ka nastavitev):
POZDRAVLJENI!
0:00
Doziranje pralnega pra‰ka (detergenta v prahu)
Obiãajni in koncentrirani detergenti: za pranje obiãajno umazanega perila izberite program
brez predpranja.
Odmerite detergent v predelek 2 predalãka za detergente.
âe je perilo zelo umazano, izberite program s predpranjem.
1/4 detergenta odmerite v predelek 1 (za predpranje), 3/4 pa v predelek 2 (za glavno pranje).
âe uporabljate sredstvo za mehãanje vode, najprej odmerite detergent, nato pa dodajte
mehãalec v predelek 2. Pri visoko koncentriranih detergentih upo‰tevajte navodila
proizvajalca, ki so odtisnjena na embalaÏi.
Uporabljajte pripomoãke za doziranje, ki so detergentom priloÏeni.
Dobrodo‰lica je izpisana na prikazovalniku, dokler stroj prepoznava izbrani program. Ko je
stroj pripravljen, se na prikazovalniku prikaÏejo podatki o izbranem programu. Zdaj lahko
zaãnete s programiranjem stroja.
Primer:
16
BOMBAZ
<< 1 : 50 >>
90°
Doziranje tekoãega detergenta
Tekoãe detergente uporabljajte skladno z navodili na embalaÏi. Primerni so za programe brez
predpranja. Uporabljajte detergentom priloÏene pripomoãke za odmerjanje detergenta
direktno v boben ali nekaterim modelom priloÏene vloÏke za tekoãi detergent za predalãek za
pralna sredstva.
Nekaj koristnih nasvetov
Vstop v meni
Upo‰tevajte, da imate za opravljanje izbire na voljo 30 sekund ãasa za posamezno operacijo,
ko enkrat vstopite v meni. âe vam zmanjka ãasa in se na prikazovalniku znova prikaÏe
zaãetni zaslon, preprosto ponovno vstopite v meni in nadaljujete s programiranjem.
Ko Ïelite programirati meni, 5 sekund pritiskajte na tipki (
) in (
) , oz. dokler ne
zasli‰ite zvoãnega signala.
Opcije menija spreminjate s pritiskom na tipko (
).
âe Ïelite potrditi ali vnesti opcijo, pritisnite na tipko (
).
Okolju prijazna in gospodarna uporaba gospodinjskega aparata
Vedno perite poln stroj perila
Da bi prepreãili nepotrebno porabo energije, vode in pralnih sredstev, priporoãamo, da vedno
perete poln stroj perila, vendar nikoli ne prekoraãite najveãje dovoljene koliãine. Pri pranju
enega polnega stroja perila namesto dveh do polovice polnih prihranite do 50% energije.
Kdaj je predpranje res potrebno?
Samo, ãe perete zelo umazano perilo. âe za obiãajno umazano perilo ne izberete predpranja,
prihranite 5 do 15% energije.
Katera temperatura je najbolj ustrezna?
âe pred pranjem uporabite sredstvo za odstranjevanje madeÏev, zadostuje pranje pri
temperaturah do 60°C. S pranjem pri temperaturi do 60°C prihranite do 50% energije.
22
Izbiranje jezika za prikaz
Tovarni‰ko je za prikaz na prikazovalniku nastavljen angle‰ki jezik, kakor na slikah v tej
knjiÏici. âe Ïelite izbrati kateri od drugih jezikov, ki so na voljo, to storite na naslednji naãin:
Nato sprostite pritisk na tipko (
) in s pritiskom na tipko (
) vnesite svojo izbiro. Ko
vnesete Ïeleni jezik, vas prikazovalnik spodbudi k nastavljanju ãasa.
23
Nastavljanje toãnega ãasa
Toãen ãas morate nastaviti zaradi pravilnega prikaza ãasa na prikazovalniku in pravilnega
delovanja funkcij Konec programa/Zamik vklopa.
V oknu za nastavljanje ãasa bo utripala vrednost za uro. S pomoãjo tipke (
) nastavite
vrednost za uro in s pritiskom na tipko (
) potrdite vrednost.
Nato zaãne utripati vrednost za minute; s pomoãjo tipke (
) nastavite vrednost za minute
in s pritiskom na tipko (
) potrdite vrednost.
Ko zakljuãite z nastavljanjem toãnega ãasa, vas prikazovalnik vpra‰a, ãe Ïelite doloãiti
ãasovni naãin.
Doloãanje ãasovnega naãina
Na voljo imate dve moÏnosti:
- ãe Ïelite programirati konec programa ali ãasovni zamik vklopa z doloãanjem dejanskega
ãasa, ko naj se program zaãne oz. konãa, npr. ob 18:00. To imenujemo absolutni ãasovni
naãin.
âe ste v meniju izbrali ta ãasovni naãin, je prikaz na prikazovalniku naslednji, ãe uporabite
funkcijo Konec programa ali Zamik vklopa.
KONEC PROGRAMA
OB
18:00
âe pa Ïelite, da se pranje zakljuãi oz. da stroj zaãne prati po preteku doloãenega ‰tevila ur,
morate stroj ustrezno programirati. V tem primeru ‰tevilo ur do konca programa oz. ‰tevilo ur
ãasovnega zamika vklopa doloãate z dodajanjem ur; doloãite npr., da naj se program konãa
ãez 1 1/2 uri. To imenujemo relativni ãasovni naãin.
âe ste v meniju izbrali ta ãasovni naãin, je prikaz na prikazovalniku naslednji, ãe uporabite
funkcijo Konec programa ali Zamik vklopa.
KONEC PROGRAMA
SE
1H:30M
Shranjevanje v spomin
Ta moÏnost je zelo koristna, ãe za pranje pogosto izbirate iste programe. âe izberete
moÏnost Omogoãi spomin, si bo stroj zapomnil zadnji izbrani program/funkcije in jih shranil v
spomin. Ta funkcija je na voljo le pri programih za bombaÏ, obãutljivo perilo, sintetiko in
volno. Nastavitev znotraj skupine posebnih programov se ne shranijo.
S pomoãjo tipke (
) se pomikate skozi moÏnosti ("yes" ali "no" oz. "da" ali "ne"). S
pritiskom na tipko (
) potrdite izbiro. Sledi nastavljanje naãina 'demo'.
Naãin 'demo'
(tovarni‰ka nastavitev: NE)
âe sluãajno ni nastavljena moÏnost NE, jo morate nastaviti sami, saj je ta naãin namenjen
samo serviserjem. âe pri izhodu iz menija Inter@ct ni nastavljena moÏnost NE za naãin
'demo', stroj ne bo zaãel izvajati programa.
Ko vnesete moÏnost NE s pomoãjo tipke (
), vam bo stroj predlagal izhod iz menija.
Izhod iz menija
âe ste zadovoljni z nastavitvami, lahko izstopite iz menija - s pomoãjo tipke (
) izberete
moÏnost "da" in pritisnete na tipko (
).
âe pa Ïelite ‰e kaj spremeniti, izberite moÏnost "ne" in nato lahko zaãnete s programiranjem
spet od zaãetka. S pomoãjo tipke (
) se pomikate skozi postavke do tiste, ki jo Ïelite
ponovno nastaviti. Ko ste zadovoljni z nastavitvami v meniju, pa izstopite iz menija in zaãne
se testiranje in‰talacije.
âe boste kdaj pozneje Ïeleli spremeniti katero od postavk v meniju, to lahko storite na enak
naãin, kot je to opisano zgoraj (npr. uro zaradi poletnega oz. zimskega ãasa). Nastavljene
opcije ostanejo v spominu, tudi ãe stroj izklopite iz elektriãnega omreÏja oz. zmanjka
elektriãne energije.
Obe moÏnosti sta zelo uporabni, toda po na‰em mnenju je absolutni naãin za uporabnika
celo ‰e bolj ugoden, saj mu ni treba preraãunavati ‰tevila ur do Ïelenega ãasa konca
programa oz. zaãetka pranja.
Pri nastavljanju izberete ustrezno moÏnost - 'Relativno' ali 'Absolutno' - s pomoãjo tipke (
).
S pritiskom na tipko (
) potrdite izbiro.
Sledi nastavitev zvoãnega signala.
Nastavitev zvoãnega signala
âe Ïelite, vas na konec programa opozori zvoãni signal. S pomoãjo tipke (
) se pomikate
skozi moÏnosti ("yes" ali "no" oz. "da" ali "ne"). S pritiskom na tipko (
) potrdite izbiro; na
prikazovalniku se prikaÏe nov prikaz, ki omogoãa shranjevanje v spomin.
24
25
PRANJE V STROJU
Razvr‰ãanje perila
– Priporoãamo, da v stroju perete samo perilo, ki se pere z vodo in detergentom. Perila, ki
ga je potrebno kemiãno ãistiti, ne perite v stroju.
– âe se Ïe odloãite za pranje preprog, odej ali drugih teÏkih predmetov, je najbolje, ãe jih
ne centrifugirate.
– Razvrstite perilo glede na vrsto tkanine, stopnjo umazanosti in temperaturo, pri kateri jih
je treba prati. Upo‰tevajte etikete, ki so na‰ite na posameznih kosih perila.
Pranje
Pripravljanje perila
A) Perilo razvrstite glede na etikete z navodili za
vzdrÏevanje. Vedno upo‰tevajte navodila
proizvajalca!
Vlaganje perila v stroj
B) Odprite vrata stroja.
C) Potisnnite perilo v stroj. Ponovno zaprite vrata;
pazite, da s perilom ne zakrijete zapah ali tesnilo na
vratih.
Pranje z vroão vodo:
Pisano perilo, sintetika:
Obãutljivo perilo, volna:
– Perilo, oznaãeno z naslednjimi simboli, za strojno pranje ni primerno:
Pranje ni dovoljeno:
Kemiãno ãi‰ãenje
Pri pranju zelo obãutljivih tkanin, npr. ãipkastih zaves, spodnjega perila ipd., priporoãamo
uporabo vreãke za perilo.
– V stroju smete prati le tiste kose iz volne, ki so oznaãeni z etiketo 'ãista runska volna' in
simbolom , ter ki so namenjeni za pranje v stroju ('machine washable').
– Novo pisano perilo ob prvem pranju pogosto pu‰ãa barvo.
Tako bi lahko obarvalo druge, bolj svetle kose perila. Priporoãamo, da nova pisana
oblaãila prviã perete loãeno.
Pri naslednjih pranjih lahko perete tudi pisane kose skupaj z belim perilom, a le do
temperature 40°C.
Pripravljanje perila za pranje
Pred zaãetkom pranja razvrstite perilo in vsak kos posebej
skrbno preglejte, kar velja ‰e posebej za Ïepe, ter istoãasno
naredite oziroma preglejte ‰e naslednje:
– ãe na oz. v perilu, ki ga Ïelite oprati ni kovinskih
predmetov kot npr. priponk, varnostnih zaponk, kovancev
ipd.). Popravilo stroja zaradi okvare, ki jo povzroãijo tujki,
v garanciji ni vkljuãena;
– zapnite gumbe na posteljnini, zaprite zadrge, sponke,
stiskaãe in podobno, zaveÏite pasove in dolge trakove na
haljah,
– z zaves odstranite drsnike,
– skrbno preglejte etikete na perilu,
– ãe med razvr‰ãanjem opazite na posameznih kosih perila
madeÏe, jih odstranite pred zaãetkom pranja s posebnimi
detergenti za odstranjevanje madeÏev.
Odmerjanje detergenta
D) Odprite predal, odmerite ustrezno koliãino
detergenta skladno z navodili proizvajalca in nasveti
v tej knjiÏici. Odmerite tudi druga potrebna pralna
sredstva. Zaprite predal.
âe uporabljate tekoãe detergente, ki jih je treba
odmeriti direktno v boben, uporabite detergentu
priloÏeni dozator.
Izbiranje programa pranja
Upo‰tevajte razpredelnico programov in izberite najustreznej‰i program.
Program izberete z obraãanjem gumba za izbiranje programov na desno; ‰tevilka programa
se mora ujemati z oznako.
Prepriãajte se, da je pipa za vodo odprta in da je odtoãna cev pravilno name‰ãena.
Po potrebi prilagodite temperature pranja.
Po potrebi pritisnite ‰e na tipke za opcije.
Pritisnite na tipko Start in pranje se bo zaãelo.
Ko je program zakljuãen
– Na prikazovalniku se pokaÏe napis BLOKADA VRAT -POCAKAJTE.
– Po 2 minutah se prikaÏe napis ZAKLJUâEK PRG.-VRATA ODBLOK - program je
zakljuãen, lahko odprete vrata.)
– Izklopite stroj - obrnite gumb za izbiranje programov v izklopljeni poloÏaj.
– Odprite vrata in poberite perilo iz stroja.
Po vsaki uporabi potegnite vtikaã iz vtiãnice in zaprite pipo za vodo.
– Odsvetujemo pranje polnega stroja frotirja, saj ta vpija veliko vode in bi bilo perilo v
bobnu preteÏko.
26
27
âi‰ãenje in vzdrÏevanje stroja
Ohi‰je pralnega stroja obri‰ite vedno le z vlaÏno krpo.
Ohi‰ja stroja ne smete ãistiti z abrazivnimi – jedkimi ãistili, alkoholom in/ali topili.
VzdrÏevanje stroja je zelo enostavno, pomembno pa je, da redno ãistite naslednje dele:
– predalãek za detergent,
– filter.
âI·âENJE PREDALâKA ZA
DETERGENT
PRIPRAVA STROJA NA SELITEV
ALI DALJ·E MIROVANJE
âe bi se mogoãe selili ali pa bi morali stroj za dalj‰e
obdobje postaviti v neogrevan prostor, morate iz stroja in
cevi iztoãiti vso vodo. Najprej iztaknite vtikaã iz vtiãnice,
nato pa iztaknite ‰e odtoãno cev iz objemke na hrbtni
strani stroja. Pripravite si ustrezno posodo in nato
upognite cev navzdol ter poãakajte, da iz nje izteãe vsa
voda. Cev nato namestite nazaj v objemko.
Postopek ponovite tudi s cevjo za dotok vode.
âeprav ni nujno, pa priporoãamo, da obãasno oãistite
predalãek za pralna sredstva, saj se v njem sãasoma
naberejo ostanki le-teh.
A) Predalãek previdno izvlecite iz stroja.
B) Predalãek nato sperite pod tekoão vodo.
C) Po konãanem ãi‰ãenju ga ponovno vstavite v
ohi‰je stroja in ga potisnite nazaj v stroj.
âI·âENJE FILTRA
Pralni stroj ima vgrajen filter, ki zadrÏi vse veãje delce
(npr. kovance, gumbe ipd.), ki bi lahko prepreãili
izãrpavanje vode. Priporoãamo, da filter obãasno
oãistite in sicer takole:
● Odprite pokrov.
● Samo nekateri modeli:
Izvlecite gibljivo cev, odstranite ãep in odtoãite vodo v
posodo.
● Preden izvleãete filter, pod pokrovãek filtra poloÏite
vpojno brisaão, saj se v ãrpalki obiãajno nahaja malo
vode.
● Primite filter za roãaj in ga obrnite v smeri nasprotni
od gibanja urinih kazalcev tako, da bo stal roãaj
navpiãno.
● Izvlecite filter in ga oãistite.
● Po konãanem ãi‰ãenju filter ponovno vstavite v stroj.
Pri namestitvi bodite pozorni na mali zatiã, ki je na
notranji strani oboda odprtine filtra. Filter in okrasno
podnoÏje namestite nazaj v obratnem vrstnem redu, kot
ste ga sneli.
28
29
Odpravljanje nepravilnosti v delovanju
âe opazite motnjo v delovanju va‰ega pralnega stroja, najprej s pomoãjo zgoraj
podanih navodil poskusite sami odpraviti nepravilnost. ·ele ãe vam to ne uspe,
poi‰ãite pomoã pri najbliÏjem poobla‰ãenem servisu Hoover.
MOTNJA
KAKO JO ODPRAVITE
MOREBITNI VZROK
Stroja niste prikljuãili na elektriãno omreÏje,
Vtaknite vtiã v vtiãnico
Stroja niste vklopili,
Pritisnite tipko vklop/izklop,
Ni elektriãne napetosti,
Preverite,
Varovalka je pregorela,
Preverite,
Vrata stroja so odprta
Zaprite vrata stroja
Prekinjalo se je aktiviralo
Resetirajte prekinjalo.
Nastavili ste ãasovni zamik vklopa.
Prekliãite ãasovni zamik vklopa.
Preglejte vzroke pod toãko 1,
Preverite,
Pipa za dotok vode je zaprta,
Odprite pipo za dotok vode,
Gumb programatorja ni pravilno nastavljen
Gumb programatorja naravnajte toãno na
ustrezen program
Odtoãna cev je zvita ali upognjena
Zravnajte odtoãno cev
V filtru so tujki
Preglejte filter
Stroj je nepravilno prikljuãen.
Pravilno prikljuãite stroj.
Pri tesnilu med pipo in odtoãno cevjo uhaja
voda
Zamenjajte tesnilo in dobro privijte cev na
pipo
Kos perila ste priprli z vrati.
Preverite zapiranje vrat.
Stroj je nepravilno prikljuãen.
Pravilno prikljuãite stroj.
Stroj ‰e ni izãrpal vode
Poãakajte nekaj trenutkov in stroj bo vodo
izãrpal
Vkljuãena je tipka ''izklop centrifuge'' –
vgrajena je samo pri nekaterih modelih
Izklopite tipko ali obrnite gumb za nastavitev
vrtljajev centrifuge
Perilo v bobnu ni enakomerno razporejeno.
Enakomerno razporedite perilo.
Stroj ne stoji popolnoma vodoravno
Izravnajte stroj z regulirnimi nogicami
Niste odstranili transportne za‰ãite
Odstranite transportno za‰ãito
Perilo v stroju ni enakomerno razporejeno
Perilo v bobnu enakomerno porazdelite
7. Ne da se odpreti
vrat.
Nista ‰e pretekli 2 minuti po koncu
programa.
Poãakajte dve minuti.
8. Prikazana je koda
0, 1, 5, 7, 8, 9.
-
Pokliãite poobla‰ãeni servis.
9. Prikazana je koda 2.
Voda ne priteka v stroj.
Preverite, da ni zmanjkalo vode.
10 Prikazana je koda 3.
Stroj ne izãrpava vode.
Preverite odtoãno cev.
11 Prikazana je koda 11.
V stroju je preveã vode.
Zaprite pipo za vodo. pokliãite poobla‰ãeni
servis.
1. Stroj ne deluje na
nobenem programu
2. Voda ne priteka v
stroj
3. Sroj ne izãrpava
vode
4. Na tleh okrog stroja
je voda
5. Centrifuga se ne
vkljuãi
6. Stroj med
centrifugiranjem
moãno vibrira
Opozorilo!
1. Pranje z ekolo‰kimi detergenti brez fosfatov lahko povzroãi naslednje stranske uãinke:
-
Voda, ki med izpiranjem izteka iz stroja, lahko izgleda zaradi prisotnosti zeolitov motna,
vendar pa to ne vpliva na kakovost izpiranja.
-
Zeoliti, ki se po konãanem pranju pojavljajo na perilu kot bel prah ne prodrejo v tkanine in
tudi ne vplivajo na obstojnost barv.
-
âe se voda med zadnjim izpiranjem peni, to ‰e ne pomeni, da ni dobro izplaknjeno.
-
Aktivne anione, ki so prisotni v detergentih brez fosfatov, voda le steÏka izpere iz perila,
zato se voda peni tudi pri minimalnih ostankih teh uãinkovin .
-
Tudi nadaljnja izpiranja v takih primerih stanja ne izbolj‰ajo.
Fig. 2
Tehniãni podatki
9 kg
■ Najveãja dovoljena koliãina (suho perilo)
■ Najveãja hitrost centrifugiranja
0,05 ÷ 0,8 MPa
Tlak vode
Mere
■ ·irina
■ globina
■ vi‰ina
60 cm
60 cm
85 cm
Aparat je skladen z doloãili Evropske gospodarske zbornice 73/23 in 89/336,
nadomestnimi doloãili 2006/95 in 2004/108 ter kasnej‰imi modifikacijami.
30
31
GARANCIJA
Ob nakupu aparata vam mora prodajalec izdati izpolnjen in potrjen garancijski list.
Na osnovi potrjenega garancijskega lista in raãuna imate v roku enega leta od dneva nakupa pravico
do brezplaãnega servisiranja va‰ega aparata s strani na‰e tehniãne sluÏbe, oziroma na‰ih
poobla‰ãenih serviserjev pod pogoji, ki so navedeni v garancijskem listu.
Poleg garancijskega lista vam mora trgovec izroãiti tudi spisek na‰ih poobla‰ãenih serviserjev, ki so
edini pristojni za popravila Hoover aparatov v garancijskem roku.
NAMESTITEV IN PRIKLJUâITEV STROJA
Stroj brez podstavka postavite v bliÏino mesta, kjer bo
stalno prikljuãen.
Previdno prereÏite jermenãek, ki pridrÏuje prikljuãni kabel
in odtoãno cev.
Odvijte 4 vijake (A) in odstranite 4 podloÏke (B).
Zakrijte luknje s priloÏenimi pokrovãki; na‰li jih boste v
vreãki z Navodili za uporabo.
Izolacijsko plo‰ão iz valovitega kartona namestite na
dno stroja tako, kot je prikazano na sliki.
Uporabite vse 4 nogice, zravnate pralni stroj z tlemi:
a) Matico, s katero je pritrjena nogica sprostite tako,
da jo odvijete z ustreznim kljuãem.
b) Nogico z obraãanjem zvi‰ujte ali zniÏujte toliko ãasa, dokler
se ne bo povsem prilegala tlom.
A
c) Po konãanem izravnavanju nogico ponovno pritrdite tako, da
jo z ustreznim kljuãem privijate v smeri nasprotni od gibanja
urinih kazalcev dokler se povsem ne prileÏe dnu stroja.
B
C
32
33
Priporoãamo, da shranite preãni nosilec in druge dele, ki so
stroj varovali med transportom. Potrebovali jih boste, ãe boste
stroj kdaj selili drugam. Proizvajalec ni odgovoren za morebitne
po‰kodbe na stroju, ãe ta navodila niso bila upo‰tevana.
Stro‰ke prikljuãitve stroja nosi kupec.
Dotoãno cev za vodo privijte na
pipo.
Aparat smete prikljuãiti na vodovodno omreÏje izkljuãno z
novimi, priloÏenimi dovodnimi cevmi (prikljuãek 3/4). Starih
cevi ne smete uporabiti. Stroj lahko prikljuãite na toplo ali
na hladno vodo, vendar upo‰tevajte, da bi lahko voda
temperature nad 40°C po‰kodovala doloãene vrste tkanin.
Stroj potisnite k steni in pri tem pazite, da dotoãna in
odtoãna cev za vodo nista zviti ali stisnjeni. Odtoãno cev za
vodo obesite nato preko robu kadi.
Mnogo bolje pa je, ãe v vodovodni napeljavi predvidite
stalni odtok, ki mora biti enakega premera kot je odtoãna
cev, namestiti pa ga morate v vi‰ini najmanj 50 cm od tal.
âe je potrebno, namestite na konec odtoãne cevi ‰e ãvrsto
nosilno koleno, ki je priloÏeno v vreãki s priborom.
âe ste spreminjali mesto prikljuãitve dotoãne cevi, se
prepriãajte, da je 3/4 prikljuãek na koncu cevi pravilno
name‰ãen na konektor elektroventila.
Da bi pralni stroj pravilno deloval, mora biti konec odvodne cevi v ustrezni vi‰ini,
najmanj 50 cm in najveã 85 cm od tal.
Prikljuãitev na elektriãno omreÏje in varnost
Pralni stroji so namenjeni prikljuãitvi na enofazno omreÏje z napetostjo 230 V, 50 Hz.
Prepriãajte se, da omreÏje prenese dodatno obremenitev vsaj 3,0 kW, in prikljuãite vtikaã na
10-A ozemljeno vtiãnico.
Prepriãajte se, da je hi‰na napeljava ozemljena. Odsvetujemo uporabo podalj‰kov in
razdelilcev.
Pralni stroji Hoover so izdelani skladno z veljavnimi predpisi o varnosti. Za morebitne tiskovne
napake se opraviãujemo! PridrÏujemo si pravico do tehniãnih sprememb, ki ne bodo bistveno
spremenile lastnosti proizvoda.
max 100 cm
min 4 cm
34
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
35
Contents
Page
Preface
General delivery notes
Notes on safety
Quick start
Useful advice for the user
Using Inter@ct for the first time
Description of controls
Detergent drawer
Programme selector
The main wash
Programme guide
Detergents, washing aids and amounts to use
Cleaning and routine maintenance
Trouble shooting
Customer service
Technical data
Setting up, installation
Before switching on the appliance make sure it is
correctly installed and that the transit brackets are
removed as shown in page 67.
36
37
38
38
39
40
41
46
52
53
55
58
60
62
64
66
66
67
Preface
Read these instructions for use and all other information enclosed with the washing machine
and act accordingly.
Keep all documentation for future reference or for any future owners.
Note: this machine is solely for domestic use.
Notes on disposal
All packaging material used is environmentally-friendly and recyclable. Please help dispose of
the packaging via environmentally-friendly means.
Your supplier or local council will be able to give you
details of current means of disposal.
Appliances which are finished with are not worthless rubbish! Valuable materials can be
salvaged via scrap reprocessing.
Note: pull out the mains plug from appliances which are
finished with. Cut the power cable and dispose of it,
together with the plug.
When disposing of an old washing machine, please ensure that the porthole lock is rendered
inoperable to prevent children shutting themselves in the appliance.
37
General delivery notes
On delivery check that there is the following with the appliance:
– Instruction manual
– Certificate of guarantee
– Caps
– Inlet hose
– Liquid detergent or liquid bleach compartment (container)
and check that no damage has occurred during transit, and if so, call your nearest Authorised
Technical Support Service agent (see Customer Service)
Safety notes.
Note: for any cleaning or maintenance procedure for the
washing machine
A) Pull out the plug
B) Turn off the tap
C) Hoover equips all its appliances with earthing. Ensure that the mains supply is earthed,
and if it is not, seek assistance from a qualified person.
D) Do not touch the appliance when hands or feet are wet or damp. Do not use the
appliance with bare feet.
E) The use of adapters, multiple connectors and/or extensions is not recommended.
When in transit never rest the porthole against the trolley.
M) N.B!
If the appliance is installed on a carpeted floor ensure that the ventilation holes on the
base of the appliance are not obstructed.
N) The appliance should be lifted by two people.
O) If the appliance is not running properly or breaks down, switch it off, turn off the tap and
do not tamper with the appliance.
Consult only the Authorised Technical Support Service for possible repair and ask them to
use original spare parts.
Failure to comply with the above can compromise the safety of the appliance.
P) If the appliance’s power cable should ever need replacing, consult the Authorised
Technical Support Service.
Q) After the machine has been installed, ensure that the mains plug and water supply valves
are easily accessible.
R) Glass fibre curtains should never be put into this machine.
S) Lint or fluff must not be allowed to collect on the floor around the outside of this machine.
T) Always ensure that the door locked indicator neon has switched itself off before opening
the door. By doing so the machine is allowed to cool down before the laundry is handled.
U) Always ensure that the base panel is fitted to the machine.
Quick Start
Washing
–
–
–
–
–
–
–
–
Note:
water temperature can reach 90°C during the wash cycle
Press the button inside the door handle to open the door.
Select laundry and put it in the machine.
Close the door.
Put detergent in the dispenser compartments, compartment 1 for pre wash and
compartment 2 for all other programmes.
Select programme by turning the programme knob (Your desired programme may be
seen on the display).
Adjust the wash temperature if necessary.
Select any function buttons required and then press the Start/Pause button (
).
There may be a short time delay from pressing the start/pause bottom to the start of
theprogramme, while the machine senses the water required and sets the parameters for
the programme.
When the programme has finished
F)
G)
H)
I)
L)
Check there is no water left in the drum before opening the door.
Do not allow children or unauthorised persons to use the appliance without supervision.
Do not pull the power cable or the appliance itself to remove the plug from the socket.
The appliance must not be exposed to weather conditions (rain, direct sun, etc...)
When moving the appliance never lift it by the controls or by the detergent drawer.
38
– The display will read “DOOR LOCKED-WAIT TO OPEN”.
– After 2 minutes the display will read “PROGRAM ENDED - DOOR OPEN”.
– Switch off the machine by turning the control knob to the off position.
– Open the door and remove the laundry.
Disconnect the plug from the mains power supply and turn off the water supply after every use.
39
When using your new Inter@ct for the first time
Useful advice for users
Tips on using your domestic appliance in the most environmentally-friendly and economical way
Do a full load in your washing machine
To prevent any possible waste of energy, water or detergent we recommend that you
put a full load in your washing machine, not exceed the maximum load size.
Save up to 50% energy by washing a full load instead of 2 half loads.
A quick guide around your Hoover Inter@ct menu:
Connect product up to the electric / water supplies and drainage (see pag. 68).
Select any wash programme. After a short time a message will be displayed:
WELCOME
0.00
When is prewashing really needed?
Only with particularly dirty loads! Energy savings of 5 to 15% are made by not selecting the
prewash option for normally soiled laundry.
COTTON
<<1:50>>
16
Which wash temperature should you choose?
Using stain removers before machine washing reduces the need to wash at temperatures
over 60°C. Energy savings of up to 50% can be made by using a 60°C wash temperature.
accurate time can be reset later
90
Prior to entering the Inter@ct pre set, remember time is limited while you decide on your
options (30 sec. / section). If you run out of time start from this point again.
Hold down at the same time the (
) and (
) buttons for 5 sec. until screen changes to:
Your washing machine is automatically
set to English.
ADOPT LANGUAGE
ENGLISH
Press (
)
SET NEW TIME
hh:
Press (
to change hours press the (
correct
Press (
to change mins press the (
correct
) until
)
SET TIME MODE
ABSOLUTE
Press (
) until
)
SET NEW TIME
mm:
40
this is displayed if prog. 1 is selected
if RELATIVE is displayed press (
(This changes a menu option)
)
41
)
SET FINAL BEEP
YES
Press (
if NO is displayed press (
if NO is displayed press the (
16
)
Programming the machine
always select NO, if YES press (
)
Inter@ct needs to be programmed so that the correct clock setting, language and personal
requirements are set. When the machine is turned on and the programme dial is moved away
from the “off” position to the programme selections a welcome message will appear.
)
EXIT MENU?
YES
Press (
This machine will operate prior to programming the Inter@ct set up. However, this machine
has Start Delay and Programme End functions and for these functions to work efficiently the
Inter@ct set must be programmed. This is a simple operation and special care has been taken
during manufacture to ensure that the user can operate this machine simply and effectively.
)
SET DEMO MODE ?
NO
Press (
A detailed guide around your Inter@ct menu
)
ENABLE MEMORY ?
YES
Press (
)
if NO is displayed press the (
)
This message is displayed for a short time while the machine recognises which programme
has been selected. When the machine is ready, the programme details will appear on the
display and from here you may now beging programming the machine.
)
COTTON
<<1:50>>
WELCOME
00.00
90
reverts back to the wash programme
selected
You are now able to select any wash programme. You can if you wish also set a delay start.
Where more detailed information is required refer to the relevant section from the following pages.
16
COTTON
<<1:50>>
90
Example
Enter the Menu
Prior to entering the Inter@ct menu please note you have 30 seconds per operation to make
your selection. Should you run out of time the display will return to the start screen, and you
simply have to re-enter the Inter@ct menu at continue with the programming.
From this stage the menu can be programmed. Hold down the (
) and the (
) buttons
together for 5 seconds or until the beep sounds.
The menu options can be changed by pressing the (
) button.
To confirm and enter an option press the (
) button.
Setting the language
Your washing machine is automatically set to English. If you require another language (it is this
language you will read when utilising the machine) follow this procedure:
Scroll through the language options by pressing the (
) button until you reach the
language of your choice.
42
43
Release the (
) button and press the (
) button to enter your selection.
When you have entered your chosen language, the display will then ask for the “New time” to be set.
Set New Time
This function needs to be set for two reasons: firstly to display the current time of day on the
screen and secondly for the programme end/delay start settings to work correctly.
You will notice in the display window that the hours on the clock will be flashing.
Set the hours by continually pressing the ( ) button and then press the (
) button to enter
the hour.
Next the minutes on the clock will begin to flash, again press the ( ) button until the required
minutes are displayed and press ( ) to input the selection.
When you have Set the New Time, the display will then ask if you wish to “Setting the time mode”.
Setting the time mode
There are two ways to select the time mode.
The first is if you wish programme end or delay start to be programmed by starting the actual
time you want the programme to end or begin, e.g., programme to end 18.00. This is called
Absolute Time Mode.
When utilising the programme end function (or start delay), an example can be seen below
when the Absolute Time Mode has been selected in the menu set-up stage.
PROGRAM END
AT
18:00
Therefore, when setting the Programme end time the programme (as shown above) will end at
18.00.
The second is if you wish programme end time or delay start to be programmed by adding
hours; e.g., programme to end in 1 1/2 hours. This is called Relative Time Mode.
When utilising the programme end function (or start delay), an example can be seen below
when the Relative Time Mode has been selected in the menu set-up stage.
PROGRAM END
IN
1H 30M
Both options are very useful, but we feel that the Absolute Time Mode will be more beneficial
and easier to use since there will be no need to calculate how many hours you will need to
leave before you want the machine to end or start.
On reaching the set time mode you will be asked if you would like to select “Relative” time or by scrolling through using the (
) button - “Absolute” time.
Enter the preferred setting by pressing the (
) button.
When you have entered your preferred time-mode, the display will then ask for the Enable
Final Beeping to be set.
44
Enable Final Beeping
Here you have the option to have a beeping alarm to let you know the wash cycle has finished.
By pressing the (
) button you can scroll through the “yes” and “no” options.
To enter your selection press the ( ) button and the screen will then move to the next stage
and ask you to “Enable memory”
Enable Memory
This is a useful feature if you frequently wash laundry using the same programme.
Selecting “Enable Memory” will tell the machine to remember the last programme/functions
used and set them in the memory. This function works only on cottons, delicates, synthetics and
woolens programme. The memory does not retain settings within the special programme group.
Select “Yes” or “No” to this option by using the (
) and (
) button to input the selection.
The display will then shown a message that asks if you require demo mode to be set.
Demo mode
(default setting - NO)
Please set this option to “No” if not done so already - as this is for SERVICE use only.
If the demo mode option is not set on “NO” when exiting the Inter@ct menu the wash
programme WILL NOT commence. Demo Mode must be set at “NO” for the wash cycle to
commence. On entering “No” via the (
) button you will then be asked if you wish to “Exit
Menu”.
Exit Menu
If you are happy with the settings you have selected, you can now exit the menu by selecting
“Yes” via the (
) and (
) buttons.
However, if you are not happy with any of the settings selected you must select “No” to the exit
menu command and you can then commence the programming from the beginning. By
pressing the (
) button you are able to enter and bypass each option individually until you
reach the option you would like to re-set.
When you are completely satisfied with your menu selection, you may exit the menu and
testing of the installation may now commence.
If, after the initial installation you may want to change of any of the menu at a later date, again
run through the menu options from the beginning and change the options you want to reset.
This may be useful to change the “Set New Time” when the clocks go forward or back.
Once set, the menu options will remain in the memory of the machine even if the machine is
unplugged or if a power cut occurs.
45
All of the buttons and dials on the washing machine control panel are listed below.
When you have selected the desired programme and any option buttons, the information you
have selected will appear on the screen in the Inter@ct.
When programmes and option buttons are compatible a bleeping sound will be heard and the
light above the option button selected remain illuminated. If you select an option button that is
not compatible with the programme you require, a buzzing sound will be heard and the button
light will not illuminate. To select an option button press it once; to deselect an option button,
press it again.
Carefully read the relevant descriptions detailed below:
Description of controls
Fig. 1
A
Q BH
N
L
R
O
G
C D E F
A
Programme Selector Dial
Rotates in both directions
P
Programme Selector Dial
A
Start/Pause Button
Pre-wash Button
“Aquaplus” button
Set Programme Delay start/End Time
Night Option Button
Wash Time button
Select Spin
Display INTER@CT
“Wash Temperature” button
Buttons indicator light
Door Handle
Door locked indicator light
Detergent Drawer
B
C
D
E
F
G
H
L
N
O
P
Q
R
46
When you turn the programme selector dial and after the welcome message has
disappeared, you will see a display showing the following details:
Reading from left to right:
1. The spin speed
2. The programme name
3. The wash temperature
Example
16
COTTON
47
90
Start/Pause Button
START
To start a programme press this button once.
The machine will now be sensing the wash load and ask you to please wait.
B
Example
PLEASE WAIT
SET PARAMETERS
The Inter@ct panel will then display the time to complete the programme and then the wash
cycle will commence. Inter@ct calculates the time to the end of the selected programme
based upon a standard 9 Kg load, during the cycle, Inter@ct corrects the time to that
applicable to the size and composition of the load.
C
Pre-wash Button
This option is particularly useful for heavily soiled loads and can be used only on some
programmes as shown in the programmes table.
Detergent for this programme should be added to the compartment of the soap drawer
labelled “1” (Please refer to Detergent Drawer Section of manual). We recommend you use
only 20% of the recommended quantities shown on the detergent pack and fabric
conditioner should not be used for this programme.
D
“Aquaplus” button
PAUSE
The programme may be paused at any time during the wash cycle by holding down the
Start/Pause button for about 3 seconds and a beep will sound. A message will appear on the
display to inform you that the programme has been paused.
By pressing this button you can activate a special new wash cycle in the Cotton and Mixed
Fabrics programs, thanks to the new Sensor System. This option treats with care the fibres of
garments and the delicate skin of those who wear them.
The load is washed in a much larger quantity of water and this, together with the new combined
action of the drum rotation cycles, where water is filled and emptied, will give you garments which
have been cleaned and rinsed to perfection. The amount of water in the wash is increased so that
the detergent dissolves perfectly, ensuring an efficient cleaning action. The amount of water is also
increased during the rinse procedure so as to remove all traces of detergent from the fibres. This
function has been specifically designed for people with delicate and sensitive skin, for whom even
a very small amount of detergent can cause irritation or allergy.
You are advised to also use this function for children’s clothing and for delicate fabrics in general,
or when washing garments made of towelling, where the fibres tend to absorb a greater quantity of
detergent. To ensure the best performance for your wash, this function is always activated on the
Delicates and Woollens programs.
Example
This button is not available when the “Night option” button is selected.
Example
16
16
END: 1H:50M
WASHING
COTTON
PAUSED PROGRAM
90
90
If you wish to add or remove items during washing, wait 2 minutes until the safety device
unlocks the door.
To restart the programme press the Start/Pause button once again. The display will inform you
that the programme will continue.
Set Programme Delay start/End Time
E
The programme end time/delay start options can be used if you want the washing to be ready
at a later time (but within 24 hours).
1. Set delay start
CANCEL A PROGRAMME
To cancel the programme turn the programme selector dial to the “OFF” position and then select
a different programme. The display will inform you that the programme has been cancelled.
Press delay start/set end time button once and press the hours and minutes buttons (to the left
and right) until the required time is set. The display returns to the programme option if the
button is pressed within 5 seconds.
Press the start button.
To cancel delay start, hold down the button for 5 seconds.
Example
2. Programme end time
CANCELLED PROGR.
Return the programme selector dial to the “OFF”
position.
48
Press delay start/set end time button twice and press the hours and minutes buttons (to the
left and right) until the required time is set. When entering the programme end option, the
display will show the minimum time which you can set the programme to end by. This time
may only be extended as you require.
NOTE: When using the delay start/set end time functions, only use detergents and laundry
also via the dispenser drawer. Adding detergents etc. to the drum and then leaving them to
stand for long period of time may damage your laundry.
49
F
Night Option Button
Press this button (available for all the washing programmes) to reduce the intermediate spin
speed to 400 rpm, where applicable; the water level is increased during rinsing and the
washing is kept immersed in water after the final rinse in order to spread the fibres evenly.
During the phase in which the water is held in the tub, the indicator lights to show that the
machine is at a standstill.
Release the button to end the cycle with a spin dry (which may be reduced or cancelled
using the appropriate button) and emptying phase.
Thanks to electronic control, the water in the intermediate phases is emptied silently, making
this option very useful for washing at night.
“Wash Time” button
G
By selecting this button (active only on COTTON and MIXED FIBRES programmes) there is a
choice of 3 levels of wash intensity, depending on how much the fabrics are soiled.
Once the programme and wash temperature have been selected the degree of soiling level is
automatically set to the minimum allowed; pressing the button increases the level and the
settings for the cycle duration are also adjusted accordingly.
The 3 levels of wash intensity shown in the display are:
< hh : mm >
<<hh : mm >>
<<< hh : mm >>>
Display INTER@CT
L
r.p.m. x 100
Speed spin
of the
selected
programme
Temp
ºC
COTTON
16
90
Selected programme description
Max
temperature
of the
selected
programme
N
“Wash Temperature” button
The Wash Temperature button allows a reduction in the wash temperature in each
programme.
Each time the button is pressed the temperature decreases by 10°C until a minimum of 15°C
(cold wash).
Note: The temperature must be adjusted before selecting WASH TIME.
O
Buttons indicator light
The indicator light buttons will light when specific options are selected.
MINIMUM
MEDIUM
Select Spin
MAXIMUM
H
Door Handle
Press the button inside the door handle to open the door.
P
DOOR SECURITY indicator light
Q
On selecting the wash programme the display will inform you of the maximum spin speed
permitted for that programme. By repeatedly pressing the select spin button the speed will
decrease by increments of 100 rpm. The minimum speed permitted is 400 rpm, or by
continuously pressing the select spin option the spin may be cancelled if desired.
Note: this model is fitted with an electronic “sensor” device that
checks the load is balanced correctly. If the load is slightly
unbalanced the machine will re-balance it automatically to then
carry out the normal spin.
If, after several attempts, balance is not restored a reduced spin
speed will be used. If loads are seriously unbalanced the spin
stage will be cancelled.
This helps limit vibration, reduce noise and improve
the washing machine’s reliability and life.
50
The “Door Security” indicator light is illuminated when the door is fully closed and the machine is ON.
When "Start/Pause" is pressed on the machine with the door closed the indicator will flash
momentarily and then illuminate.
If the door is not closed the indicator will continue to flash.
A special safety device prevents the door from being opened immediately after the end of the cycle.
Wait for 2 minutes after the wash cycle has finished and the “Door Security” light has gone out
before opening the door. At the end of the cycle turn the programme selector to "OFF" .
51
Detergent drawer
R
Programme selector
TABELLA PROGRAMMI
PROGRAMMA PER:
SELEZIONE PUNTATORE
MANOPOLA PROGRAMMI
SU:
Tessuti resistenti
The detergent drawer is split into 3 compartments:
- the compartment labelled "1" is for prewash detergent;
- the compartment labelled " " is for special additives,
fabric softeners, fragrances, starch, brighteners etc;
- the compartment labelled "2" is for main wash
detergent.
If liquid detergents are used, please insert the special
container supplied into the compartment marked “2” in the
detergent drawer. This ensures that the liquid detergent
enters the drum at the right stage of the wash cycle.
This special container must be inserted into the
compartment marked "2" in the detergent drawer, also
when you wish to use the "RINSE" programme as
BLEACHING cycle.
NOTE:
Some Detergents are Difficult to
utilise. Ensure to use an in drum
dispenser if recommended by
the detergent Manufacturer.
Note: only put liquid products in the compartment
labelled “
”. The machine is programmed to
automatically take up additives during the final rinse
stage for all wash cycles.
For the various types of fabrics and various degrees of dirt
the washing machine has 4 different programme bands
according to: wash cycle, temperature and lenght of cycle
(see table of washing cycle programmes).
otone, misti resistenti
Cotone resistente -
Tessuti resistenti
Misti resistenti
Tessuti delicati
90
5
Fino a: 90°
( )
5
Fino a: 60°
( )
( )
(*
Delicato -
40
5
Fino a: 40°
AA 40°C -
40
5
Fino a: 40°
Sintetici -
50
2
Fino a: 50°
40
2
Fino a: 40°
Acrilici -
2 MIXED AND SYNTHETIC FABRICS
The main wash and the rinse gives best results thanks to the rotation rhythms
of the drum and to the water levels.
A gentle spin will mean that the fabrics become less creased.
3 SPECIAL DELICATE FIBRES
This is a new wash cycle which alternates washing and soaking and is
particularly recommended for very delicate fabrics.
The wash cycle and rinses are carried out with high water levels to ensure
best results.
4. SPECIALS
SPECIAL “RINSE” PROGRAMME
This programme carries out three rinses with a intermediate spin (which can
be reduced or excluded by using the correct button). It can be used for rinsing
any type of fabric, eg. use after hand-washing.
This program can be also used as cycle of Bleaching (see table of washing
cycle programmes).
SPECIAL “FAST SPIN” PROGRAMME
Programme “FAST SPIN” carries out a maximum spin (which can be reduced
by using the correct button).
C
❙
60
1 RESISTANTS FABRICS
The programmes have been designed for a maximum wash and the rinses,
with spin intervals, ensure perfect rinsing.
The final spin gives more efficient removal of water.
53
TEMP.
°C
Colorato -
Cotone, misti
suti misti e sintetici
DRAIN ONLY
This programme drains out the water.
52
otone, lino, canapa
CARICO
MAX
kg
( )
PULSE TECHNOLOGY
Thanks to the new generation of 3 phase motors controlled by a
sophisticated electronic system, we have developed a new washing mode
which simulates, inside the drum, the hand washing action.
For the first time, the tub does not carry out complete rotations but uses
pulse movements with pauses inbetween.
Specifically, the tub does there delicate clock wise movements, pauses, and
then does 3 anti clock wise movements.
This type of washing action guarantees a care and delicately only equalled
by hand washing and is applied to the programmes below identified with the
symbol
.
Main wash
Auto half load
The washing machine is fitted with a self adjusting water level system.
This system enables the machine to use the amount of water needed to wash and rinse the
laundry in relation to the particular load.
This results in a reduction of the water and electricity used, without in any way compromising
the washing and rinsing performance.
In fact the amount of water and electricity used will always be appropriate for the clothes load.
The washing machine automatically ensures excellent washing results at minimum cost whilst
respecting the environment .
5
2
4
1
3
6
SPECIAL SILK PROGRAMME
This washing machine also has a gentle Silk and Hand Wash programme
cycle. This programme allows a complete washing cycle for garments
specified as ‘Hand Wash only’ and laundry items made from Silk on the
fabric label.
The programme has a maximum temperature of 30° and concludes with 3
rinses and no final spin.
5
2
Sorting the laundry
4
1
3
6
– It is recommended you wash only items which are washable with water and detergent and
not dry-clean items.
– If you need to wash rugs, bedspreads or other heavy items, it is best not to spin them.
WOOLMARK PROGRAMME
The special cycle, certified by WOOLMARK, enables to thoroughly wash
garments without damaging them. The cycle comprises of alternate periods
of activity and pauses. The programme has a maximum temperature of 40°
and concludes with 3 rinses and a short spin.
– Sort the laundry according to fabric type, degree of soiling and wash temperature: follow
the labelling in the garments.
5
2
Laundry for hot wash 95
4
1
3
6
“A” WASH 59 '
This specially designed programme maintains the high quality wash
performance identified with the “A” rating whilst greatly reducing the wash
time. The progrramme is designed for a maximum load of 4,5 kg with a
temperature of 60°C and concludes with 2 rinses and a high speed spin
sequence.
29 MINUTE RAPID PROGRAMME
The 29 minute rapid programme allows a complete washing cycle to be
carried out in approximately 30 minutes, with up to a maximum load of 3 kg
and a temperature of 40°C.
When selecting the "29 minute rapid" programme, please note that we
recommend you use only 20% of the recommended quantities shown on the
detergent pack.
54
Coloured, easy-care materials 60
50
40
Delicates and wool 40
– Items labelled with the following symbols are not suitable for machine washing:
Dry clean P
For very delicate items, such as net curtains, underwear, tights etc., you are advised to use
a laundry net or wash bag.
– Woollen items must be labelled with the «Pure New Wool» symbol to be washed in the
machine
, and must also be labelled «non-matting» or «machine washable».
– Colour often leaks from new coloured items.
This can then colour other lighter items being washed.
We therefore recommend that coloured items should be washed for the first time
separately.
For future washes, colourfast items can only be washed with white laundry up to 40°C.
Do not wash
55
Selecting the wash programme
Note: when sorting laundry
– check there are no metal objects in the laundry
(such as paper clips, safety pins, pins, coins
etc...);
– In the event of a machine failure during the
warranty period and foreign objects are found to
be the cause of the failure a labour charge may be
made for the call out an engineer.
– button up pillowcases, fasten zips, hook & eye
fasteners, belts and long dressing gown cords;
– remove curtain hooks;
– pay close attention to the labels on items
– if you notice stubborn stains whilst sorting the
laundry, remove them using a special detergent or
a special stain remover.
Refer to the programme guide to select the most suitable programme.
The programme is selected by turning the programme selector clockwise and aligning the
programme number with the indicator.
Check that the tap is turned on and that the discharge hose is positioned correctly.
Adjust the wash temperature if necessary.
Press additional function buttons if you require.
Press the start button, the programme will begin.
When the programme has finished
– The display will read “DOOR LOCKED-WAIT TO OPEN”.
– After 2 minutes the display will read “PROGRAM ENDED - DOOR OPEN”.
– Switch off the machine by turning the control knob to the off position.
– Open the door and remove the laundry.
Disconnect the plug from the mains power supply and turn off the water supply after every use.
– We recommend that you do not do a full load of
just towelling items as these become too heavy
since they absorb a lot of water, and may become
too heavy for the drum.
The correct way to wash
Preparing the laundry
A) Select and sort the laundry according to the wash
care labels found on each garment. Always check
the care labels.
Loading the laundry
B) Open the door.
C) Put the laundry in the washing machine.
Close the door again, ensuring that no items of
laundry are obstructing the lock, or door seal.
Putting detergent in machine
D) Open the drawer, choose the detergent and put in
the correct amount, according to the manufacturer’s
instructions and the advice on page 60.
Add any other laundry aids (see page 60). Close the
drawer again.
Liquid detergents that are to be placed directly into the
drum should use the recommended dispensing device.
56
57
TABLE OF PROGRAMMES
PROGRAM FOR:
PROGRAMME
SELECTOR ON:
DISPLAY
INTER@CT
WEIGHT
MAX
kg
TEMP.
°C
CHARGE DETERGENT
2
Resistant fabrics
1)
COTTON
9
Up to:
90°
●
●
(● )
9
Up to:
60°
●
●
(● )
SYNTHETICS
4,5
Up to:
60°
●
●
ACRYLICS
2
Up to:
40°
●
●
Cotton, linen
Cotton, mixed
resistant,
Coloureds
Mixed fabrics and synthetics
Cotton, mixed fabrics, synthetics
1)
1)
**
**
Very delicate fabrics
1
COTTON
When washing heavily soiled laundry it is recommended the load is reduced to 4 kg
maximum.
RINSES
ONLY
-
Fast spin
SPIN ONLY
-
-
Drain only
DRAIN ONLY
-
-
Silk/Hand wash
SILK
1
Up to:
30°
●
●
“MACHINE WASHABLE”
woollens
WOOLLENS
2
Up to:
40°
●
●
Resistant fabrics
59’ CLASS A
4,5
Up to:
60°
●
●
3
Up to:
40°
●
Rinse
Resistant fabrics
DAILY FAST
29'
Mixed fabrics and synthetics
58
Please read these notes
-
●
(● )
**Programme tested in accordance with CENELEC EN 60456 with the maximum wash time
selected.
Programme also recommended for low-temperature washes (lower than the max. shown).
The spin speed may also be reduced, to match any guidelines suggested on the fabric
label, or for very delicate fabrics cancel the spin completely this option is available with a
spin speed button.
( ) Only with the Prewash button selected. ( Programmes with Prewash button available)
Pressing the wash temperature button makes it possible to wash at any temperature
below the maximum allowed.
1) For the programmes shown you can adjust the duration and intensity of the wash using
the wash time button.
When only a limited number of articles have stains which require treatment with liquid
bleaching agents, preliminary removal of stain can be carried out in the washing
machine.
Pour the bleach into the liquid bleach container, inserted into the compartment marked
"2" in the detergent drawer, and set the special programme "RINSE"
.
When this phase has terminated, turn the programme selector on the "OFF" position, add
the rest of the fabrics and proceed with a normal wash on the most suitable programme.
59
Detergents, washing aids and amounts to use
Choice of detergent
General purpose detergents
– Powder detergents, for a thorough wash, with bleaching agent, particularly suitable for
use in hot wash programmes (60°C and over), for heavily soiled and stained laundry.
– Liquid detergents, particularly suitable for grease stains, such as greasy skin marks,
cosmetics and oil.
– These detergents are not suitable for washing stained laundry, as they do not contain
bleach.
– Biological detergents, not all the products available give a really through wash.
Special detergents
– Detergents for coloureds and delicates, without added bleach, also often without any
optical brightening agents, to preserve the colour.
– Detergents for a thorough wash, without added bleach or enzymes, particularly suitable
for handling woollen fibres.
– Detergents for curtains with optical brightening agents, resistant to light, to prevent
yellowing from sunlight.
– Special detergents for programmed use of chemical substances, depending on fabric
type, degree of soiling and water hardness.
Here basic detergents, softeners, bleaches/stain removers can be added separately.
Additional laundry aids
– Water softener, means less detergent can be used where water hardness is classed as
hard to very hard.
– Prewash substances, for the programmed treatment of stains prior to the main wash.
Using them means the subsequent wash can be at a low temperature or with bleach-free
detergents.
– Fabric softener, prevents static build-up in synthetic fabrics and softens fabrics.
If you own a tumble dryer, clothes are softened even without the use of a fabric softener.
Dosages
Only use detergents which are suitable for use in a washing machine.
You will obtain the best results from your wash with the minimum use of chemical products and
the best care for your laundry if you take into consideration the degree of soiling as well as the
type of detergent to choose.
The amount of detergent to use depends on:
– water hardness, depending on the hardness of the water and the type of detergent used, it
is possible to reduce the amount of detergent.
– the degree of soiling, it is possible to reduce the amount of detergent used depending on
the degree of soiling.
– amount of laundry, it is possible to reduce the amount of detergent when washing only a
small amount of laundry.
The amounts shown on pack for detergents for washing delicates often already refer to a
reduced wash size.
Follow the dosage instructions!
Dosage for powder detergent
For normal and low concentration detergents: for normally soiled laundry choose a
programme without prewash.
Put the detergent in compartment 2 of the drawer.
For heavily soiled laundry, choose a programme with prewash.
Put 1⁄4 of the detergent in compartment 1, 3/4 in compartment 2 of the drawer.
When using water softeners, first put in the detergent, then add the softener to compartment 2.
For highly concentrated detergents not in single dose format, follow what is shown on pack
exactly as regards type and amount of dosage.
To avoid the difficulty of checking if the detergent has been taken up, use the dosage aids
provided in the detergent packaging.
Liquid detergent dosage
Liquid detergents may be used in accordance with the instructions on the relevant packaging,
for all programmes without prewash, by using the special container which is placed in the
drum or, for those models that have it, in the special insert for liquid detergents.
Do not put solvents in the washing machine!
Keep detergents and other laundry products out of children’s reach.
Before pouring in the detergent check that there are no foreign bodies in the detergent drawer.
Dosage details are usually shown on the detergent packaging. Follow those instructions.
60
61
Cleaning and routine maintenance
Do not use alcohol-based scourers and /or thinners on the outside of your washing machine,
just a wipe with a damp cloth will suffice. The washing machine needs very little maintenance:
– Cleaning the drawer compartments.
– Cleaning the filter.
Cleaning the drawer compartments
Even if it is not strictly necessary, it is good to clean the
compartments for bleaching detergents and additives
occasionally.
A) To do this you just need to pull them out firmly, but
without forcing them.
B) Clean everything in the compartment under running
water.
C) Put everything back in its proper place.
Transporting storing the appliance
for long periods when appliance
is not in use
If the appliance is being transported or is out of use for
long periods in unheated places, all remaining water
must be completely removed from all hoses.
Ensure mains power is off, then unclip the hose and point
it downwards into a basin until all the water has emptied
out.
When finished, repeat the operation in the reverse order.
FILTER CLEANING
The washing-machine is equipped with a special filter to
retain large foreign matter which could clog up the drain,
such as coins, buttons, etc. These can, therefore, easily be
recovered. The procedures for cleaning the filter are as
follows:
A. Open the flap
B. Only available on certain models:
Pull out the corrugated hose, remove the stopper and
drain the water into a container.
C. Before removing the filter, place an absorbent towel
below the filter cap to collect the small amount of water
likely to be inside the pump
D. Turn the filter anticlockwise till it stops in vertical
position.
Remove and clean.
E. After cleaning, replace by turning the notch on the end
of the filter clockwise. Then follow all procedures
described above in reverse order.
62
63
It is unlikely that water will be visible in the drum!
This is due to the latest technology that achieves the
same standard of washing and rinsing but with far less
water consumption.
Trouble shooting
What might be the cause of…
Defects you can remedy yourself
Before calling GIAS Service for technical advice please run through the following checklist. A
charge will be made if the machine is found to be working or has been installed incorrectly or
used incorrectly.If the problem persists after completing the recommended checks, please call
the GIAS Service, they may be able to assist you over the telephone.
PROBLEM
CAUSE
REMEDY
1. Does not work on any
programme
Plug not in socket.
Not switched on.
Power failure.
Fuse blown.
Door open.
RCD tripped (trip switch)
Has the Delay start been set.
Plug it in.
Switch on.
Check and refer to “Power Failure” section.
Check.
Close door.
Reset RCD.
Check.
2. Does not fill with water
See cause 1.
Water supply turned off.
Programme selector not correctly positioned.
Check.
Turn on water supply.
Position programme selector correctly.
3. Water does not drain away
Kink in discharge hose.
Foreign bodies in filter
The machine has been plumbed in incorrectly.
Straighten discharge hose.
Examine filter.
Check installation.
4. Water on floor around the
washing machine
Leaking gasket between tap and water inlet hose.
Strand of clothing or dirt between door rubber
gasket and door glass.
Incorrect plumbing.
Replace gasket and tighten connection.
Re-load the machine and keep rubber door
gasket/door glass clean.
Check plumbing.
5. Does not spin
Water has not yet drained away.
“Spin Cancel” option selected
(certain models only).
Unbalanced load.
Wait a few minutes for machine to empty.
Check.
6. Machine vibrates a lot
during spin
Washing machine not completely level.
Load not distributed evenly.
Transit brackets not removed.
Adjust the special adjustable feet.
Rearrange the laundry evenly.
Remove transit brackets (see installation section).
7. Door will not open
Two minutes have not elapsed since the
programme finished.
Wait two minutes.
8. Display reads error
0, 1, 5, 7, 8, 9
–
Note:
The use of environmentally-friendly, phosphate-free detergents (check detergent information
on pack) can have the following effects:
– waste water from rinsing may be cloudier because of the presence of a white powder
(zeolites) held in suspension, without the rinse performance being adversely affected;
– presence of white powder on laundry after washing, which is not absorbed by the fabric
and does not alter the colour of the fabric.
– The presence of foam in the final rinsing water is not necessarily an indication of poor rinsing.
– Carrying out more rinse cycles does not serve any purpose in such cases.
Rearrange load evenly.
Call service.
9. Display reads error 2
No water fill.
Check water supplies are on.
10. Display reads error 3
No pump out.
Check drain is clear.
Check drain hose is not kinked.
11. Display reads error 4
Machine overfilled with water.
Turn off water supply to machine.
Call service.
64
65
Customer Service
Installation
The appliance is covered by a certificate of guarantee which allows you free use of the Gias
Technical Support Service. Remember to send off the guarantee certificate for validation
within 10 days of the date of purchase.
You should retain the receipt issued by the retailer when you purchased the machine to show
to the call out engineer, should you need to consult one.
If your washing machine shows signs of a defect or is not working properly, before you contact
GIAS Service we recommend you carry out the checks detailed on page 64 within the Trouble
shooting section.
If the problem with the machine persists after completing all the recommended checks, please
dial the GIAS Service number on the rear cover of this manual.
For the cost of a telephone call, you will be connected directly to GIAS. It is important you tell
the GIAS advisor your product’s model number and serial number, which you will find on the
rating label (16 characters, beginning with the number 3), found on the front of the washing
machine (door area). By doing this, your enquiry will be responded to more efficiently.
After removing the machine from the packaging, proceed as
follows:
On the back of the machine
1) Carefully cut the securing strap that holds the main cord
and the drain hose.
2) Remove the 4 fixing screws marked (A) and remove the
4 spacers marked (B)
3) Cover the 4 holes using the caps provided in the
instruction booklet pack.
4) Fix the sheet of corrugated material on the
bottom as shown in picture.
Fig. 2
5) Use the 4 feet to level the machine with the floor:
A
a) Turn the nut clockwise to release the screw adjuster of
the foot.
Technical data
■ Max. load of dry laundry
■ Water pressure
9 kg
(0,5 ÷ 10 bar)
0,05 ÷ 1 MPa
Measurements
■ Width
■ Depth
■ Height
60 cm
60 cm
85 cm
NB: For specifications regarding electrical data, see the data panel on the front of the washing
machine (porthole area).
Appliance complies with European Directives 73/23/EEC and 89/336/EEC, replaced by
2006/95/EC and 2004/108/EC, and subsequent amendments.
66
B
b) Rotate foot to raise or lower it until it stands firmly on the
ground.
c) Lock the foot in position by turning the nut anti-clockwise
until it comes up against the bottom of the machine.
C
Note: we recommend you keep the spacers and screws to immobilise
the machine for future transit. The Manufacturers will not be
responsible for any possible damage to the machine caused by not
following the rules relating to releasing the mechanism. The user is
responsible for all costs of installation.
67
Water supply
Electricity supply and safety advice
The machine has an inlet hose with 3/4» threaded
ferrules fitted to the ends to attach between the threaded
connector on the appliance and the cold water supply.
Washing machines are supplied to operate at a voltage of 230V, 50 Hz single-phase. Check
that the conductor is powerful enough to supply at least 3.0 kW, then connect the plug to a 10A
earthed socket.
After installation,the appliance must be positioned so that the plug is accessible.
Check that the electricity supply to your home has an earthing system.
The socket in your home and the plug on the appliance must be of the same type.
It is generally not advisable to use multiple adapters and/or extension leads.
All Hoover washing machines comply with the safety requirements laid down by the Quality
Trademark Institute.
The appliance must be connected to the water mains
using new hose-sets. The old hose-sets should not be
reused.
The appliance must only be connected to the cold water
supply.
Connection to a warm water supply, that is over 40°, may
damage certain delicate fabrics.
Note: it is advisable to turn off the tap after each wash to
isolate the washing machine from the water supply.
If the inlet hose’s connection point is changed, check that the 3/4» threaded ferrule on the inlet
hose is firmly attached to the electrovalve connector.
For the washing machine to function properly the terminal end of the discharge hose
(mouth) must be at a minimum of 50 cm and a maximum of 85 cm from the ground.
max 100 cm
min 4 cm
68
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
69
Spis treÊci
Wst´p
Ogólne uwagi dotyczàce dostawy
Uwagi dotyczàce bezpieczeƒstwa
Szybki start
Instalacja
U˝yteczne rady dotyczàce prania
Pierwsze u˝ycie pralki Inter@ct
Opis elementów sterowania
Szuflada na proszek
Ârodki pioràce, dodatki do prania, zalecane iloÊci
Wybór programu
Sortowanie prania
Tabela programów
Czyszczenie i rutynowa konserwacja pralki
Wykrywanie usterek
Dane techniczne
Gwarancja
Strona
Wst´p
71
72
72
73
74
76
77
82
89
90
92
94
96
98
100
102
103
Prosz´ przeczytaç i dok∏adnie stosowaç si´ do poni˝szej instrukcji oraz korzystaç z
urzàdzenia we w∏aÊciwy sposób.
Prosz´ przechowywaç ca∏à dokumentacj´ urzàdzenia w jednym miejscu, aby móc
odnieÊç si´ do niej w przysz∏oÊci lub przekazaç jà kolejnemu w∏aÊcicielowi urzàdzenia.
Uwaga: Urzàdzenie przeznaczone jest wy∏àcznie do
u˝ytku domowego.
Uwagi dotyczàce utylizacji opakowania.
Wszystkie materia∏y, u˝yte do opakowania urzàdzenia, sà ekologiczne i nadajà si´ do
ponownego wykorzystania.
Informacji o przepisach dotyczàcych metod
usuwania odpadów udzielajà lokalne w∏adze.
Zu˝yte opakowania, nie powinny byç wyrzucane do Êmietnika wraz z innymi
odpadami, ale posortowane i oddane do recyklingu.
Uwaga: Aby zapewniç bezpieczeƒstwo podczas
usuwania starej pralki, prosz´ wyjàç wtyczk´ z
gniazdka sieciowego, odciàç kabel zasilajàcy i
zniszczyç go wraz z wtyczkà. Aby uniemo˝liwiç
przypadkowe zamkni´cie si´ dzieci wewnàtrz pralki,
nale˝y zniszczyç zawiasy lub zamek drzwiczek.
70
71
Ogólne uwagi dotyczàce dostawy
Prosz´ sprawdziç, czy wraz z urzàdzeniem zosta∏y prawid∏owo dostarczone
nast´pujàce artyku∏y:
- Podr´cznik u˝ytkownika
- Karta gwarancyjna
- Zatyczka
- Zbiorniczek na detergent w p∏ynie i wybielacz
Nale˝y upewniç si´, czy urzàdzenie nie zosta∏o uszkodzone podczas transportu. JeÊli
tak, prosz´ skontaktowaç si´ z serwisem Hoover lub upowa˝nionym dystrybutorem
firmy Hoover. Prosz´ równie˝ zapoznaç si´ z rozdzia∏em dotyczàcym gwarancji.
Uwagi dotyczàce bezpieczeƒstwa
N) Je˝eli urzàdzenie nie dzia∏a prawid∏owo lub zepsu∏o si´, nale˝y wy∏àczyç je, wyjàç
wtyczk´ z gniazdka sieciowego, zamknàç dop∏yw wody i nie dotykaç.
W celu ewentualnej naprawy nale˝y skonsultowaç si´ z serwisem Hoover.
Niezastosowanie si´ do tych instrukcji mo˝e naraziç na niebezpieczeƒstwo osoby
korzystajàce z urzàdzenia lub uszkodziç samà pralk´.
O) JeÊli uszkodzony jest kabel zasilajàcy, nale˝y zastàpiç go specjalnym przewodem,
który jest dost´pny jedynie w serwisie Hoover.
P) Po zainstalowaniu urzàdzenia nale˝y sprawdziç czy sà ∏atwo dost´pne: wtyczka
kabla zasilania i kurki zasilania w wod´.
Q) Nie wolno praç w pralce firanek z w∏ókna szklanego.
R) Nale˝y zwracaç uwag´ na to, by na pod∏odze, wokó∏ pralki nie gromadzi∏ si´ kurz.
S) Przed otworzeniem drzwiczek nale˝y sprawdziç czy zgas∏a lampka sygnalizacyjna
blokady drzwiczek. Czas up∏ywajàcy do momentu zgaÊni´cia tej lampki, pozwala
na och∏odzenie si´ upranej bielizny przed jej wyj´ciem.
T. Zawsze nale˝y sprawdzaç, czy cokó∏ jest dobrze przymocowany do pralki.
Uwaga: Zawsze przed rozpocz´ciem czyszczenia lub
zabiegów konserwacji pralki nale˝y:
A) Wyjàç wtyczk´ z gniazdka sieciowego
B) Zamknàç dop∏yw wody
C) Sprawdziç czy uziemiona jest sieç elektryczna. W przeciwnym wypadku nale˝y
wezwaç elektryka z uprawnieniami. Urzàdzenie musi bezwzgl´dnie byç
uziemione.
D) Prosz´ nie dotykaç urzàdzenia majàc r´ce lub stopy mokre czy te˝ wilgotne. Nie
nale˝y korzystaç z urzàdzenia stojàc boso.
E) Nie zaleca si´ u˝ywania rozga∏´ziaczy ani przed∏u˝aczy.
F) Uwaga!: Podczas cyklu prania tkanin
bawe∏nianych odpornych temperatura wody mo˝e
osiàgaç 90°C, a zatem drzwiczki pralki mogà byç
bardzo goràce.
G) Przed otworzeniem drzwiczek nale˝y sprawdziç, czy w b´bnie nie ma widocznej
wody.
H) Prosz´ nie pozwalaç dzieciom lub osobom nieupowa˝nionym korzystaç z pralki
bez nadzoru.
I) Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka sieciowego nie nale˝y ciàgnàç za kabel
zasilajàcy.
J) Urzàdzenie nie mo˝e byç nara˝one na oddzia∏ywanie czynników
atmosferycznych (deszcz, Êwiat∏o s∏oneczne itp.)
K) Podczas przenoszenia urzàdzenia z miejsca na miejsce nie nale˝y podtrzymywaç
go za pokr´t∏a, pojemnik na detergenty lub przewód zasilania w wod´.
Aby uniknàç uszkodzenia drzwiczek podczas przenoszenia urzàdzenia, nie nale˝y
opieraç ich o jakikolwiek obiekt, np. wózek.
L) WA˚NE! JeÊli urzàdzenie umieszczone jest na dywaniku, nale˝y pilnowaç aby nie
by∏ zapchany otwór wentylacyjny u podstawy pralki.
M) Aby uniknàç kontuzji pleców, podnoszenie urzàdzenia powinny wykonywaç dwie
osoby.
72
Szybki start
Pranie
- Aby otworzyç drzwiczki nale˝y nacisnàç dêwigni´ umieszczonà wewnàtrz ràczki.
- Posortowaç bielizn´ i umieÊciç jà wewnàtrz pralki.
- Zamknàç drzwiczki.
- Wsypaç detergent do , przedzia∏ 1 - dla wst´pnego prania, pojemnik 2 - dla innych
programów.
- Wybraç ˝àdany program i przekr´ciç przycisk programowania (wybrany cykl program) uka˝e si´ na wyÊwietlaczu)
- Ewentualnie mo˝na modyfikowaç temperatur´ prania.
- Wybraç przyciski ˝àdanych funkcji i nacisnàç przycisk "START/PAUZA"
- Od chwili naciÊni´cia przycisku "START/PAUZA" do momentu rozpocz´cia pracy
pralki mo˝e minàç krótki czas, potrzebny pralce do oszacowania niezb´dnej iloÊci
wody i skonfigurowania parametrów programu.
Gdy cykl programu zakoƒczy si´
-
Na wyÊwietlaczu pojawi si´ napis “BLOKADA DRZWI - PROSZE CZEKAJ”
Po oko∏o 2 minutach na wyÊwietlaczu pojawi si´ napis “KONIEC PROGR. DRZWI
OTWARTE”
Wy∏àczyç pralk´ przestawiajàc pokr´t∏o programatora na pozycj´ OFF
(WY¸ÑCZONE)
Otworzyç drzwiczki i wyjàç bielizn´.
Wy∏àczyç pralk´ z kontaktu i zamknàç dop∏yw wody .
73
Pod∏àczanie w´˝a doprowadzajàcego wod´.
Instalacja pralki
Urzådzenie musi byç podäåczone do sieci
wodociågowej za pomocå nowego zestawu wëãy
gumowych. Nie naleãy uãywaç starego zestawu.
Niniejsza pralka wyposa˝ona jest w wà˝
doprowadzajàcy wod´, zakoƒczony gwintowanymi
tulejami o Êrednicy 19 mm (3/4 cala), s∏u˝àcymi do
po∏àczenia z gwintowanym z∏àczem na urzàdzeniu
oraz z zasilaniem w wod´.
Po zdjëciu opakowania fabrycznego, usuniëciu
styropianowych ksztaätek oraz folii ochronnej naleãy
odblokowaç pralkë.
Kolejnoéç czynnoéci:
1) Przeciàç taÊmy mocujàce w´˝e do wody,
uwa˝ajàc by nie uszkodziç ich ani przewodu
elektrycznego.
Do po∏àczenia pralki z siecià wodnà nale˝y u˝yç
wy∏àcznie nowego w´˝a, ponadto nale˝y sprawdziç,
czy wewnàtrz koƒcówek ∏àczàcych znajdujà si´
uszczelki.
Nie wolno wykorzystywaç starych w´˝y, do∏àczonych
do istniejàcych instalacji. Nie nale˝y nadmiernie
dokr´caç z∏àczy. Dokr´cenie r´czne jest
wystarczajàce. Nie wolno Êciskaç ani zaginaç w´˝y.
2) Odkr´ciç 4 Êruby (A) z ty∏u pralki i wyciàgnàç 4
rozpórki (B)
Pod∏àcz prostà koƒcówk´ w´˝a do kurka
odcinajàcego dop∏yw wody.
3) Zas∏oniç 4 otwory zaÊlepkami do∏àczonymi do
worka z instrukcjà.
4) Umieéciç wyciszajacy materiaä tak jak pokazano na
rysunku.
min 4 cm
A
a ) Przekrëciç w kierunku zgodnym z kierunkiem
wskazówek zegara nakrëtkë blokujåcå nóãkë pralki.
B
b) Przekrëciç nóãkë podnoszåc jå lub opuszczajåc, tak
aby uzyskaç doskonaäe przyleganie do podäoãa.
c ) Zablokowaç nóãkë przykrëcajåc nakrëtkë w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aã
bëdzie przylegaäa do dna pralki.
max 100 cm
5) Wypoziomuj urzàdzenie za pomocà 4 nó˝ek:
C
Uwaga: Zalecamy zachowanie poprzeczki, blokujàcej b´ben pralki na
czas transportu, wraz ze Êrubami na wypadek ewentualnego
przysz∏ego przenoszenia urzàdzenia. Producent nie b´dzie odpowiada∏
za uszkodzenie urzàdzenia spowodowane niezastosowaniem si´ do
instrukcji, zwiàzanych z usuwaniem zabezpieczeƒ transportowych.
U˝ytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie koszty instalacji.
74
75
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
Zasilanie elektryczne i rady dotyczàce bezpiecznego
korzystania z pralki
Pralki dostosowane sà do pracy przy jednofazowym napi´ciu zasilania 220V-230V, 50 Hz.
SZYBKI PRZEWODNIK PO MENU HOOVER INTER@CT
Pod∏àczyç pralk´ do wody i pràdu zgodnie z opisem na str. 75. Wybraç pokr´t∏em
jakikolwiek program. Po krótkim oczekiwaniu na wyÊwietlaczu pojawi si´ napis:
Nale˝y sprawdziç, czy kabel zasilajàcy dostosowany jest do dostarczania co najmniej 3,0 kW
mocy, a nast´pnie pod∏àczyç wtyczk´ do uziemionego gniazdka.
WELCOME
0:00
Poniewa˝ energia elektryczna mo˝e byç w niektórych sytuacjach niebezpieczna, dlatego
niniejsza pralka musi byç uziemiona.
Po zainstalowaniu, urzådzenie naleãy ustawiç w pozycji zapewniajåcej swobodny dostëp do
kontaktu (wtyczki).
Gniazdko sieciowe i wtyczka urzàdzenia muszà byç tego samego typu. Nie zaleca si´
korzystania z rozga∏´ziaczy ani przed∏u˝aczy. Kolory przewodów w kablu zasilajàcym zgodne
sà z nast´pujàcym kodem:
Niebieski
Bràzowy
Zielono-˝ó∏ty
-
NEUTRALNY,
PRZEWÓD POD NAPI¢CIEM,
ZIEMIA.
W przypadku uszkodzenia kabla, zasilajàcego urzàdzenie, nale˝y wymieniç go na inny kabel dost´pny wy∏àcznie w punktach serwisowych z cz´Êciami zamiennymi firmy Hoover lub u
autoryzowanego sprzedawcy firmy Hoover.
U˝yteczne rady dotyczàce prania:
Oto zalecenia prowadzàce do wykorzystywania urzàdzenia w sposób najbardziej przyjazny
Êrodowisku oraz najbardziej ekonomiczny.
Za∏adunek pralki:
Aby w pe∏ni wykorzystaç energi´, wod´ i Êrodki pioràce, zalecamy ca∏kowite wype∏nienie pralki.
Pranie pe∏nego za∏adunku w porównaniu z dwukrotnym praniem za∏adunku po∏owicznego
pozwala zaoszcz´dziç nawet 50% energii elektrycznej.
Kiedy rzeczywiÊcie konieczne jest pranie wst´pne?
Tylko w przypadku szczególnie brudnej odzie˝y.
Nie wybierajàc opcji prania wst´pnego dla mniej zabrudzonej odzie˝y mo˝emy oszcz´dziç od
5 do 15% energii elektrycznej.
Jakà temperatur´ prania nale˝y wybraç?
Korzystanie ze Êrodków, usuwajàcych plamy przed praniem, eliminuje potrzeb´ prania w
temperaturze przekraczajàcej 60°C. Stosujàc temperatur´ prania równà 40°C mo˝emy
oszcz´dziç do 50% energii.
Tkaniny mocno zabrudzone
Aby zapewniç najlepsze wyniki podczas prania tkanin szczególnie zabrudzonych, zaleca si´
zmniejszenie liczby pranych jednorazowo sztuk odzie˝y.
JeÊli b´ben nie jest szczelnie wype∏niony, ubrania b´dà swobodnie poruszaç si´ wewnàtrz i
zostanà lepiej uprane.
76
16
dok∏adnà godzin´ reguluje si´ póêniej
COTTON
<<1:50>>
90
ten napis pojawia si´ wtedy, gdy
wybraliÊmy program 1
Przed wejÊciem do menu Inter@ct trzeba pami´taç, ˝e mamy do dyspozycji 30 sek.na
wybór ka˝dej opcji. JeÊli up∏ynie wi´cej czasu display wróci do fazy poczàtkowej i
trzeba b´dzie na nowo wejÊç do menu Inter@ct aby kontynuowaç programowanie.
Wcisnàç równoczeÊnie przyciski (
dêwi´kowy.
)i(
ADOPT LANGUAGE
ENGLISH
) przez 5 sek a˝ zabrzmi sygna∏
Wciskajàc przycisk (
) , przeglàdaç
dost´pne j´zyki a˝ do ukazania si´
j´zyka wybranego.
USTAW JEZYK
POLSKI
Potwierdziç wciskajàc przycisk (
)
USTAW CZAS
hh:
Potwierdziç wciskajàc przycisk (
wcisnàç przycisk (
minuty
) aby ustawiç
)
TRYB CZASU
RZECZYWISTY
Potwierdziç wciskajàc przycisk (
) aby ustawiç
)
USTAW CZAS
mm:
Potwierdziç wciskajàc przycisk (
wcisnàç przycisk (
godzin´.
jeÊli pojawi si´ s∏owo WZGL¢DNY
wcisnàç przycisk (
) aby przejÊç
do oznaczenia RZECZYWISTY
)
77
SYGNAL KONCA?
TAK
Potwierdziç wciskajàc przycisk (
jeÊli poka˝e si´ napis NIE wcisnàç
przycisk (
) aby przejÊç do TAK.
)
ZAPAMIETAC?
TAK
Potwierdziç wciskajàc przycisk (
jeÊli pojawi si´ napis NIE wcisnàç
przycisk (
) aby przejÊç do TAK.
)
)
WYJSC Z MENU?
TAK
Potwierdziç wciskajàc przycisk (
16
KOLORY TRWALE
<<1:50>>
Niniejsze urzàdzenie dzia∏a równie˝ przed zaprogramowaniem systemu Inter@ct, jednak
pralka ta dysponuje funkcjami opóênionego startu i koƒca programu, których skuteczne
dzia∏anie wymaga zaprogramowania tego sysemu. Jest to operacja ∏atwa a
urzàdzenie zosta∏o zaprojektowane tak, aby u˝ytkownik móg∏ obs∏ugiwaç t´ pralk´ w
sposób prosty i skuteczny.
Programowanie urzàdzenia
Pralka Inter@ct wymaga takiego zaprogramowania, które zapewnia w∏aÊciwe
ustawienie zegara, j´zyka, u˝ywanego w opisach i w∏asnych wymagaƒ. Po
w∏àczeniu pralki i zmianie pozycji programatora, z po∏o˝enia STOP do pozycji
programu, na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat powitalny.
zatrzymaç NIE.
JeÊli chcemy przejÊç do TAK wcisnàç
przycisk (
)
TRYB DEMO?
NIE
Potwierdziç wciskajàc przycisk (
Pierwsze u˝ycie pralki Inter@ct
jeÊli poka˝e si´ napis NIE, wcisnàç
przycisk (
) aby przejÊç do TAK
WITAJ!
00.00
Komunikat ten wyÊwietlany jest przez krótki czas, w którym urzàdzenie rozpoznaje
wybrany program. Gdy urzàdzenie jest ju˝ gotowe, na wyÊwietlaczu pojawiajà si´
informacje dotyczàce danego programu i w tym momencie u˝ytkownik mo˝e
zaprogramowaç urzàdzenie.
Przyk∏ad:
16
)
90
wracamy do programu wybranego
wczeÊniej.
W tym momencie mo˝emy wybraç jakikolwiek program, jak równie˝ ustawiç
opóêniony start.
Dok∏adniejsze informacje znajdujà si´ w dalszej cz´Êci tej instrukcji
KOLORY TRWALE
<<1:50>>
90
WejÊcie do menu
Przed wejÊciem do menu pralki Inter@ct nale˝y pami´taç, ˝e podczas ka˝dej operacji
mamy 30 sekund na dokonanie wyboru. Po up∏ywie tego czasu wyÊwietlacz powróci
do postaci startowej i aby móc kontynuowaç programowanie, nale˝y ponownie
wejÊç do menu Inter@ct. Poczàwszy od tego stadium mo˝na programowaç menu.
Nale˝y przez 5 sekund utrzymaç wciÊni´te jednoczeÊnie przyciski: (
) i(
) do
chwili, w której zabrzmi sygna∏ dêwi´kowy. WciÊni´cie przycisku (
) umo˝liwia
zmian´ opcji menu.
Aby potwierdziç i wprowadziç jakàÊ opcj´ nale˝y wcisnàç przycisk (
).
Ustawianie j´zyka
Pralka jest ustawiona automatycznie na j´zyk angielski. Aby zmieniç j´zyk (jest to j´zyk
komunikatów pojawiajàcych si´ na wyÊwietlaczu), nale˝y post´powaç w sposób
nast´pujàcy:
Nale˝y zwolniç przyciski ( ) i (
) i, wciskajàc przycisk ( ), przeglàdaç dost´pne
j´zyki a˝ do ukazania si´ j´zyka wybranego. Nale˝y wówczas zwolniç przycisk (
)i
wcisnàç przycisk (
) - spowoduje to wprowadzenie wybranego j´zyka.
Nast´pnie na wyÊwietlaczu pojawi si´ zapytanie o ustawienie nowej godziny.
78
79
Ustawianie nowej godziny
Funkcja ta powinna byç uregulowana z dwóch powodów: po pierwsze - aby na
ekranie wyÊwietlany by∏a prawid∏owy czas, po drugie - aby ustawienia
koƒca/poczàtku programu dzia∏a∏y poprawnie.
Przed ustawieniem zegara jego cyfry w okienku wyÊwietlacza migajà. Aby ustawiç
godzin´, nale˝y kolejno naciskaç przycisk (
)a nast´pnie wcisnàç przycisk (
),
by wprowadziç wybranà godzin´. Na wyÊwietlaczu zegara zacznie nast´pnie migaç
wskaênik minutowy. Nale˝y ponownie naciskaç przycisk (
), a˝ do chwili, kiedy na
wyÊwietlaczu pojawià si´ ˝àdany czas, a nast´pnie — wcisnàç przycisk (
), aby
zakoƒczyç ustawianie. Po ustawieniu nowej godziny na wyÊwietlaczu uka˝e si´ pytanie:
„ustawienie czasu”
Ustawienie czasu
Istniejà dwa sposoby wybierania trybu czasu: pierwszy z nich nale˝y wybraç wtedy,
gdy u˝ytkownik chcia∏by, aby program zakoƒczy∏ si´ lub rozpoczà∏ o konkretnej
godzinie, np. o godz. 18.00. Tryb ten zwany jest trybem czasu rzeczywistego.
Wykorzystujàc funkcj´ koƒca programu (lub opóênionego startu) mo˝emy
przedstawiç przyk∏adowy widok wyÊwietlacza w przypadku wybrania trybu czasu
rzeczywistego.
KONIEC PROGR.
O
18:00
Zgodnie z powy˝szym przyk∏adem, ustawiajàc godzin´ koƒca programu u˝ytkownik
sprawi, ˝e wykonywanie programu zakoƒczy si´ o godzinie 18.00. Drugi sposób
polega na tym, ˝e koniec programu lub opóêniony start programuje si´ przez
dodawanie godzin; np. program ma zakoƒczyç si´ po pó∏torej godzinie.
Tryb ten zwany jest trybem czasu wzgl´dnego. Wykorzystujàc funkcj´ koƒca
programu (lub opóênionego startu) mo˝emy przedstawiç poni˝szy przyk∏ad.
KONIEC PROGR.
ZA
1H 30M
Chocia˝ obie opcje sà bardzo u˝yteczne, wydaje nam si´, ˝e tryb czasu
rzeczywistego jest ∏atwiejszy do stosowania, gdy˝ nie wymaga od u˝ytkownika
samodzielnych obliczeƒ. W stadium ustalania trybu ustawiania czasu na wyÊwietlaczu
pojawi si´ pytanie, czy u˝ytkownik chce wybraç czas wzgl´dny lub — przeglàdajàc
opcje, wciskajàc przycisk (
) — czas rzeczywisty. Wciskajàc przycisk (
)
u˝ytkownik wprowadza wybrane ustawienie. Po wprowadzeniu wybranego trybu
czasu wyÊwietlacz zadaje pytanie, czy nale˝y w∏àczyç dêwi´kowy sygna∏ koƒca
prania.
80
Sygna∏ dêwi´kowy
Jest to opcjà w∏àczajàcà sygnalizacj´ zakoƒczenia cyklu prania. Kolejne wciskanie
przycisku (
) umo˝liwia wybór opcji „TAK” lub „NIE”.
Wprowadzenie wybranej opcji odbywa si´ przez wciÊni´cie przycisku (
), po czym
ekran wyÊwietlacza przejdzie do nast´pnego stadium i za˝àda "Aktywowanie
pami´cí”.
Aktywowanie pami´ci
Jest to funkcja bardzo u˝yteczna dla osób wykorzystujàcych cz´sto ten sam
program. Aby zapami´taç ostatni program lub ostatnio u˝ywane funkcje nale˝y
wybraç "Aktywowanie pami´ci". Funkcja ta dost´pna jest wy∏àcznie w przypadku
prania bawe∏ny, syntetyków, materia∏ów delikatnych i we∏ny. W pami´ci urzàdzenia
nie mo˝na zapisaç ustawieƒ specjalnych programów prania.
Nale˝y wybraç „TAK” lub „NIE” naciskajàc przycisk (
)i(
).
Na wyÊwietlaczu nast´pnie uka˝e si´ pytanie czy aktywowaç tryb demo.
Tryb demo
(ustawienie domyÊlne - NIE)
Je˝eli na wyÊwietlaczu pojawia si´ napis „TAK”, nale˝y zmieniç go na „NIE”, poniewa˝
jest to funkcja serwisowa. JeÊli opcja trybu demonstracji nie jest ustawiona na „NIE”,
po opuszczeniu menu Inter@ct program prania NIE ROZPOCZNIE SI¢. Aby program
prania móg∏ si´ rozpoczàç, tryb demonstracji musi byç ustawiony na „NIE”.
Wprowadzajàc „NIE” za poÊrednictwem przycisku (
) u˝ytkownik otrzymuje
pytanie, czy chce wyjÊç z menu.
WyjÊcie z menu
JeÊli wybrane ustawienia sà satysfakcjonujàce, mo˝na opuÊciç menu wybierajàc
„TAK” za poÊrednictwem przycisku (
)i(
). JeÊli jednak u˝ytkownik nie jest
zadowolony z ustawieƒ, musi wybraç „NIE” w odpowiedzi na polecenie wyjÊcia z
menu i mo˝na wtedy rozpoczàç programowanie urzàdzenia od poczàtku. Wciskajàc
przycisk (
) mo˝na indywidualnie wejÊç do ka˝dej funkcji, a tak˝e jà ominàç do
chwili natrafienia na opcj´, którà nale˝y ponownie ustawiç.
JeÊli wybór jest w pe∏ni satysfakcjonujàcy, mo˝na opuÊciç menu i rozpoczàç
testowanie instalacji. JeÊli zachodzi potrzeba zmiany którejÊ z pozycji menu w terminie
póêniejszym, nale˝y od poczàtku przejÊç opcje menu i zmieniç te, które trzeba
ustawiç na nowo. Mo˝liwoÊç ta jest u˝yteczna przy zmianie opcji "ustawienia czasu”
przy zmianie czasu z letniego na zimowy lub odwrotnie.
Po ustawieniu godziny wybrane opcje menu pozostanà w pami´ci urzàdzenia,
nawet w przypadku wyj´cia wtyczki przewodu zasilania z gniazdka lub przerwy w
dop∏ywie energii elektrycznej.
81
Opis elementów sterowania
Fig. 1
A
Q BH
N
L
R
O
Poni˝ej opisane sà wszystkie przyciski i pokr´t∏a, wyst´pujàce w panelu sterowania
pralki.
Po wybraniu ˝àdanego programu i przycisków opcji wybrana informacja uka˝e si´
na ekranie wyÊwietlacza urzàdzenia Inter@ct.
Gdy programy i przyciski opcji nie sà ze sobà sprzeczne, rozlegnie si´ dêwi´k oraz nad
wybranym przyciskiem opcji zaÊwieci si´ lampka sygnalizacyjna. W przypadku
wybrania przycisku opcji sprzecznej z ˝àdanym programem, rozlegnie si´ brz´czyk, a
lampka sygnalizacyjna nad odpowiednim przyciskiem nie zaÊwieci si´. Aby wybraç
przycisk opcji, nale˝y wcisnàç go jeden raz. Aby skasowaç wybór przycisku opcji
nale˝y wcisnàç go ponownie.
Nale˝y uwa˝nie przeczytaç poni˝sze informacje:
G
C D E F
A
Pokr´t∏o programatora
P
Pokr´t∏o programatora
START/PAUZA
Przycisk Pranie Wst´pne
Przycisk Aquaplus
Ustawianie Opóênienia startu/Koƒca programu
Przycisk Opcja Nocna
Przycisk Czas Prania
Przycisk Pr´dkoÊci Wirówki
WyÊwietlacz INTER@CT
Przycisk Temperatura Prania
Kontrolki Przycisków
Ràczka otwierania drzwiczek
Kontrolka blokada drzwiczek
Szuflada na proszek
82
POKRËTÄO TO MOÃE OBRACAÇ SIË W OBYDWU KIERUNKACH
A
B
C
D
E
F
G
H
L
N
O
P
Q
R
Po obrocie pokr´t∏a programatora, gdy zniknie komunikat powitalny, na
wyÊwietlaczu uka˝e si´ nast´pujàca informacja:
Czytajàc od lewej do prawej:
1. Pr´dkoÊç wirówki
2. Nazwa programu
3. Temperatura prania
Przyk∏ad:
16
KOLORY TRWALE
83
90
START/PAUZA
B
START
Aby uruchomiç program, nale˝y jeden raz wcisnàç przycisk Start. Czujniki pralki wykryjà
teraz ∏adunek przeznaczony do prania i na wyÊwietlaczu uka˝e si´ napis: Prosz´ czekaç.
Przyk∏ad:
PROSZE CZEKAJ
USTAW
Przycisk “Pranie Wst´pne”
C
Ta opcja jest korzystna szczególnie przy praniu bardzo zabrudzonej bielizny i mo˝na jej
u˝yç tylko z niektórymi programami jak to przedstawiono w tabeli programów.
Proszek nale˝y wsypaç do przegródki oznaczonej “1” (wi´cej informacji na temat
podzia∏u kasetki na proszek w dalszej cz´Êci instrukcji obs∏ugi). Zalecamy u˝ycie 20%
normalnej porcji proszku. Nie nale˝y u˝ywaç zmi´kczacza.
Na panelu pralki Inter@ct wyÊwietlony zostanie nast´pnie czas konieczny do
zakoƒczenia programu i rozpocznie si´ cykl prania. Urzàdzenie Inter@ct dokonuje
obliczeƒ godziny zakoƒczenia wybranego programu na podstawie standardowego
∏adunku o wadze 9 kg, zaÊ podczas cyklu prania pralka Inter@ct koryguje ten czas w
zale˝noÊci od rozmiaru i sk∏adu za∏adunku pralki.
Przyk∏ad:
16
KONIEC:1H 50M
PRANIE
90
PAUZA
Program mo˝na wstrzymaç w dowolnej chwili trwajàcego cyklu prania przez
wciÊni´cie na ok. 3 sekundy przycisku START/PAUZA. Rozlegnie si´ wtedy sygna∏
dêwi´kowy (buczek). Na wyÊwietlaczu uka˝e si´ informacja, ˝e nastàpi∏a pauza
podczas wykonywania programu.
Przyk∏ad:
16
KOLORY TRWALE
PAUZA
D
Przycisk Aquaplus
90
JeÊli chcemy wyjàç jakieÊ sztuki w trakcie trwania cyklu prania nale˝y poczekaç 2
min, a˝ zwolni si´ blokada drzwiczek.
Aby ponownie uruchomiç program nale˝y jeszcze raz wcisnàç przycisk START/PAUZA.
WyÊwietlacz poinformuje, ˝e program jest kontynuowany.
ANULOWANIE
Aby anulowaç program nale˝y ustawiç pokr´t∏o wyboru programów na pozycj´
OFF. Wybraç inny program. WyÊwietlacz zasygnalizuje ,˝e program zosta∏
anulowany, a zatem skasowany.
Wciskajàc ten przycisk mo˝emy, dzi´ki nowemu Czujnikowi System, wykonaç
dodatkowy specjalny cykl prania przeznaczony dla osób o delikatnej, ∏atwej do
podra˝nieƒ skórze. Program jest aktywny dla programów dla tkanin odpornych i
mieszanych. W programie tym pralka pobiera du˝o wi´cej wody, a nowy sposób
funkcjonowania, polegajàcy na cyklach obrotów b´bna podczas poboru i
odprowadzania wody powoduje, ˝e tkaniny sà dok∏adniej wyprane i wyp∏ukane.
Zwi´kszona iloÊç wody podczas prania pozwala na lepsze rozpuszczenie
detergentu i zwi´kszenie skutecznoÊci prania, a zwi´kszona iloÊç wody podczas
p∏ukania pozwala na dok∏adniejsze wyp∏ukanie detergentu z ka˝dego w∏ókna
tkaniny . Na funkcja zosta∏a wymyÊlona specjalnie dla osób o skórze delikatnej i
wra˝liwej, u których nawet najmniejszy Êlad proszku mo˝e powodowaç
podra˝nienia i alergie. Radzimy stosowanie tej funkcji tak˝e przy praniu odzie˝y
dzieci´cej (dzieci majà zawsze wra˝liwsza skór´) oraz przy praniu tkanin z warstwà
gàbki, poniewa˝ z takiej tkaniny trudniej usuwa si´ detergent.
Dla uzyskania lepszych efektów prania ta funkcja jest zawsze aktywna w
programach dla tkanin delikatnych i we∏nianych.
Nie mo˝na u˝yç tego przycisku jeÊli chce si´ u˝yç przycisk OPCJA NOCNA.
WyÊwietlacz poinformuje, ˝e nastàpi∏a pauza w programie i ˝e nast´pnie zosta∏ on
skasowany.
Przyk∏ad:
SKASOWANO
Ustawiç pokr´t∏o wyboru programów na pozycj´ off.
84
85
Ustawianie
Opóênienia startu/Koƒca programu
E
Opcje Koƒca programu / Opóênienia startu mogà byç wykorzystane jeÊli chcemy,
aby pranie nie rozpocz´∏o si´ z opóênieniem (zakoƒczenie programu nie póêniej ni˝
24 godziny od chwili programowania).
1. Ustawianie opóênionego startu
Nale˝y jeden raz wcisnàç przycisk Opóênienia startu/Koƒca programu, a nast´pnie
wcisnàç przyciski ustawiania godzin i minut (po lewej i po prawej stronie) a˝ do
ustawienia wymaganej godziny. W przypadku niewciÊni´cia ˝adnego przycisku w
ciàgu 5 sekund, wyÊwietlacz powróci do opcji programu.
Nale˝y wcisnàç przycisk START.
Aby skasowaç opóêniony start, nale˝y przez 5 sekund wciskaç ten przycisk.
2. Ustawienie godziny koƒca programu
Nale˝y dwukrotnie wcisnàç przycisk Opóênienia startu/Koƒca programu, po czym
wciskaç przyciski godzin i minut (po lewej i po prawej stronie), a˝ do ustawienia
˝àdanej godziny. Podczas wprowadzania opcji koƒca programu na wyÊwietlaczu
uka˝e si´ najwczeÊniejsza godzina, o której mo˝e zakoƒczyç si´ nastawiany program.
WartoÊç t´ mo˝na jedynie opóêniç.
Uwaga:
Korzystajàc z funkcji Opóênionego startu / Ustawienia godziny zakoƒczenia prania
nale˝y korzystaç z detergentów i Êrodków pomocniczych u˝ywajàc wy∏àcznie
przegródek dozowników. Dodawanie detergentów, czy innych Êrodków,
bezpoÊrednio do b´bna, a nast´pnie pozostawianie ich na d∏ugi czas, mo˝e staç si´
przyczynà zniszczenia tkanin.
F
Przycisk Opcja Nocna
W∏àczenie tego przycisku (aktywnego we wszystkich programach) powoduje
ograniczenie wirowaƒ poÊrednich (gdzie to by∏o przewidziane) do 400 obr/min oraz
zwi´kszenie poziomu wody przy p∏ukaniach a bielizna pozostaje zanurzona w
wodzie a˝ do ostatniego p∏ukania, dzieki czemu w∏ókna tkanin doskonale si´
rozpr´˝ajà.
Podczas fazy zatrzymania wody w zbiorniku kontrolka przycisku miga wskazujàc, ˝e
pralka jest w fazie pauzy.
Nale˝y zwolniç przycisk aby zakoƒczyç pranie wirowaniem i wypuszczeniem wody.
(Mo˝na ewentualnie zmniejszyç obroty wirówki lub jà anulowaç za pomocà
odpowiedniego przycisku.)
Dzi´ki elektronicznej kontroli wypuszczanie wody w fazach poÊrednich odbywa si´ w
sposób cichy, dzi´ki czemu program ten jest zalecany do prania nocnego.
86
G
Przycisk “Czas Prania”
U˝ywajàc tego przycisku (aktywnego dla programów BAWE¸NA I TKANINY
MIESZANE) mo˝na wybraç jeden z 3 poziomów intensywnoÊci prania, w zale˝noÊci od
poziomu zabrudzenia tkanin.
W momencie wyboru programu i temperatury prania w∏àczy si´ najni˝szy mo˝liwy dla
danego programu poziom intensywnoÊci prania. Naciskajàc przycisk Czas Prania
mo˝na zwi´kszyç poziom intensywnoÊci prania, a w konsekwencji ulegnà modyfikacji
tak˝e parametry dotyczàce d∏ugoÊci cyklu.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´ 3 poziomy intensywnoÊci prania:
< hh : mm >
<<hh : mm >>
<<< hh : mm >>>
MINIMALNY
ÂREDNI
MAKSYMALNY
H
Przycisk Pr´dkoÊci Wirówki
Przy wyborze programu prania wyÊwietlacz informuje o maksymalnej pr´dkoÊci
wirówki, dopuszczalnej dla danego programu. Kilkakrotne wciÊni´cie przycisku
ustawienia pr´dkoÊci wirówki powoduje ka˝dorazowo zmniejszenie ich o wartoÊç 100
obrotów na minut´. Minimalna dopuszczalna pr´dkoÊç wirówki wynosi 400 obrotów
na minut´; ciàg∏e wciskanie przycisku pr´dkoÊci wirówki mo˝e, w razie potrzeby, s∏u˝yç
do jej wy∏àczenia.
Uwaga: Pralka wyposa˝ona jest w elektroniczny czujnik
sprawdzajàcy, czy ∏adunek jest poprawnie roz∏o˝ony. W
przypadku nieznacznego braku zrównowa˝enia maszyna
automatycznie doprowadzi ∏adunek do równowagi, po czym
przejdzie do normalnego wirowania. JeÊli po kilku próbach nie
uda si´ uzyskaç równomiernego roz∏o˝enia, wirowanie
odb´dzie si´ przy zmniejszonej pr´dkoÊci. JeÊli ∏adunek jest
wyraênie niezrównowa˝ony, wówczas faza wirowania zostanie
skasowane. Opisana funkcja zmniejsza wibracje, ogranicza
ha∏as i poprawia niezawodnoÊç pralki a tak˝e wyd∏u˝a czas jej
eksploatacji.
87
WyÊwietlacz INTER@CT
L
Obroty x 100
IloÊç obrotów
wirówki
wybranego
programu
16
Temp
ºC
KOLORY TRWALE
90
Opis wybranego programu
Maksymalna
temperatura
wybranego
programu
N
Ta opcja pozwala na pranie w dowolnej temperaturze, ale poni˝ej temperaturay
maksymalnej przewidzianej dla danego programu.
Ka˝de wciÊni´cie tego przycisku zmniejsza temperatur´ o 10°C a˝ do min. 15°C (pranie w
zimnej wodzie).
Uwaga: Modyfikowanie temperatury nale˝y wykonaç przed wyborem CZASU PRANIA
Kontrolki Przycisków
Zapalajà si´, gdy wciskamy odpowiednie przyciski.
Ràczka otwierania drzwiczek
O
P
Aby otworzyç drzwiczki nale˝y nacisnàç dêwigni´ umieszczonà wewnàtrz ràczki.
Q
Kontrolka pali si´ gdy drzwiczki sà poprawnie zamkni´te i pralka jest w∏àczona.
Po w∏àczeniu przycisku AVVIO/PAUZA na poczàtku kontrolka miga, a potem Êwieci
Êwiat∏em sta∏ym, a˝ do koƒca cyklu prania.
Je˝eli drzwiczki nie sà poprawnie zamkni´te kontrolka stale miga.
Specjalny czujnik bezpieczeƒstwa zapobiega natychmiastowemu otwarciu drzwiczek
po zakoƒczeniu cyklu prania.
Nale˝y poczekaç 2 minuty, a˝ kontrolka zgaÊnie, a nast´pnie wy∏àczyç pralk´
poprzez przestawienie pokr´t∏a programatora na pozycj´ OFF.
88
R
Szuflada na proszek jest podzielona na 3 przegródki:
Przycisk “Temperatura Prania”
Kontrolka Blokada Drzwiczek
Szuflada na proszek
- Przegródka “1” jest przeznaczona na érodek do
prania wstëpnego.
- Przegródka “
“ jest przeznaczona na
specjalne dodatki do prania; érodki zmiëkczajåce
wodë, zapachowe, krochmal, wybielacze.
- Przegródka “2” jest przeznaczona na proszek do
prania zasadniczego.
- Uãywajåc érodków päynnych moãna
skorzystaç ze specjalnego pojemniczka
doäåczonego do pralki, który moãna wäoãyç
do szuflady (patrz rysunek).
- Ten zbiorniczek nale˝y w∏o˝yç do przedzia∏u
„2” pojemnika na detergenty tak˝e wtedy
gdy chce si´ u˝yç programu „P¸UKANIA”
jako cyklu ODPLAMIANIA.
UWAGA:
PAMIËTAJ, ÃE NIEKTÓR
RE ÉRODKI
PIORÅCE SÅ TRUDNE DO
USUNIËCIA; W TAKIM PRZYPADKU
ZALECA SIË UÃYCIE POJEMNICZKA
ZE ÉRODKIEM PIORÅCYM
WKÄADANEGO BEZPOÉREDNIO
DO BËBNA PRALKI.
UWAGA:
“ PRZEZNACZONA JEST WY¸ÑCZNIE
PRZEGRÓDKA “
NA SPECJALNE DODATKI.
PRALKA AUTOMATYCZNIE POBIERA ÂRODKI
DODATKOWE PODCZAS OSTATNIEGO P¸UKANIA WE
WSZYSTKICH CYKLACH.
89
Dozowanie
Ârodki pioràce, dodatki do prania,
zalecane iloÊci
Wybór Êrodka pioràcego
Detergenty ogólnego przeznaczenia
– Detergenty w proszku do ka˝dego rodzaju prania, ze Êrodkami wybielajàcymi, sà
szczególnie odpowiednie dla programów z goràcà wodà (60° i wi´cej), w
przypadku prania tkanin mocno zabrudzonych i poplamionych.
– Detergenty w p∏ynie sà szczególnie odpowiednie w przypadku t∏ustych plam,
pochodzàcych od kosmetyków i oliwki. Detergenty te nie sà odpowiednie do
prania tkanin poplamionych, gdy˝ nie zawierajà Êrodka wybielajàcego.
– Detergenty biologiczne. Nie wszystkie produkty dost´pne na rynku zapewniajà
dobre efekty.
Detergenty specjalne
– Detergenty do kolorów i tkanin delikatnych, bez Êrodka wybielajàcego, cz´sto
równie˝ bez Êrodków z wybielaczem optycznym w celu zachowania koloru.
Detergenty do prania dog∏´bnego, bez wybielaczy i enzymów, szczególnie
odpowiednie do w∏ókien we∏nianych.
– Detergenty do firanek z wybielaczami optycznymi odporne na Êwiat∏o
zapobiegajàce ˝ó∏kni´ciu pod wp∏ywem Êwiat∏a s∏onecznego.
– Specjalne detergenty s∏u˝àce do zaprogramowanego wykorzystania substancji
chemicznych zale˝nie od rodzaju tkaniny, stopnia zabrudzenia i twardoÊci wody.
W tym przypadku podstawowe detergenty, zmi´kczacze, Êrodki wybielajàce,
Êrodki do wywabiania plam mo˝na dodawaç oddzielnie.
Dodatki do prania
– Zmi´kczacz wody, u˝ycie jego sprawia, ˝e gdy twardoÊç wody jest du˝a lub
bardzo du˝a, wymagana iloÊç detergentu jest mniejsza.
– Substancje do prania wst´pnego, s∏u˝àce do eliminowania plam przed praniem
zasadniczym.
Korzystanie z nich sprawia, ˝e dalsze pranie mo˝e odbywaç si´ w temperaturze
ni˝szej lub z u˝yciem Êrodków nie zawierajàcych wybielaczy.
– Zmi´kczacz tkanin zapobiega elektryzowaniu si´ tkanin syntetycznych i zmi´kcza
samà tkanin´.
JeÊli u˝ytkownik posiada suszark´, uprane tkaniny sà zmi´kczane nawet bez u˝ycia
zmi´kczacza tkanin.
Nie wolno wlewaç do pralki rozpuszczalników!
Detergenty i inne produkty, s∏u˝àce do prania, nale˝y przechowywaç w miejscu
niedost´pnym dla dzieci.
Przed wlaniem detergentu nale˝y sprawdziç, czy w przedziale na detergent nie ma
obcych cia∏.
Szczegó∏y dotyczàce dozowania podane sà zazwyczaj na opakowaniu detergentu.
Nale˝y stosowaç si´ do tych instrukcji.
90
Nale˝y korzystaç wy∏àcznie z detergentów odpowiednich do stosowania w pralkach
automatycznych. JeÊli u˝ytkownik uwzgl´dni stopieƒ zabrudzenia danych tkanin, jak
równie˝ rodzaj detergentu, który nale˝y zastosowaç, uzyska najlepsze rezultaty przy
minimalnym wykorzystaniu produktów chemicznych z najwi´kszà dba∏oÊcià o pranà
bielizn´.
IloÊç detergentu wykorzystanego podczas prania zale˝y od:
– twardoÊci wody: zale˝nie od twardoÊci wody i rodzaju stosowanego detergentu
mo˝liwe jest zmniejszenie iloÊci detergentu. Im woda jest bardziej mi´kka, tym
mniej detergentu potrzeba do prania;
– stopnia zabrudzenia: mo˝liwe jest zmniejszenie iloÊci detergentu zale˝nie od
stopnia zabrudzenia. Dla tkanin mniej zabrudzonych nale˝y u˝ywaç mniej
detergentu;
– wielkoÊci za∏adunku: mo˝liwe jest zmniejszenie iloÊci detergentu przy praniu
niedu˝ej iloÊci odzie˝y. Dla mniejszych za∏adunków nale˝y stosowaç mniejszà iloÊç
detergentu.
Informacje podane na opakowaniach detergentu przeznaczonego do prania tkanin
delikatnych, dotyczà cz´sto zmniejszonego za∏adunku podczas prania.
Nale˝y stosowaç si´ do instrukcji dozowania.
Dozowanie detergentu w proszku
Dla detergentów o normalnej i niskiej koncentracji: w przypadku prania
zabrudzonego normalnie nale˝y wybraç program bez prania wst´pnego.
Nale˝y umieÊciç detergent w przegródce 2 pojemnika.
Dla mocno zabrudzonego prania nale˝y wybraç program z praniem wst´pnym.
Do pierwszego przedzia∏u pojemnika nale˝y wsypaç 1/4 detergentu, a 3/4 do
drugiego przedzia∏u pojemnika.
JeÊli do prania stosowany jest Êrodek zmi´kczajàcy wod´, nale˝y najpierw wsypaç
detergent, a nast´pnie Êrodek zmi´kczajàcy do drugiego przedzia∏u pojemnika.
W przypadku detergentów o du˝ej koncentracji, które nie sà sprzedawane w
opakowaniach jednorazowych, aby w∏aÊciwie okreÊliç rodzaj i system dozowania
detergentu, nale˝y dok∏adnie przestrzegaç instrukcji zamieszczonych na ich
opakowaniach.
Aby uniknàç problemów dotyczàcych sprawdzenia czy detergent zosta∏ wch∏oni´ty,
nale˝y korzystaç z dozowników do∏àczonych do u˝ywanego detergentu.
Dozowanie detergentu w p∏ynie
Detergenty w p∏ynie powinny byç stosowane odpowiednio do instrukcji
zamieszczonych na ich opakowaniach, w przypadku wszystkich programów oprócz
prania wst´pnego i przy u˝yciu zalecanego dozownika, który nale˝y umieÊciç
wewnàtrz b´bna pralki.
91
TYLKO WYPUSZCZENIE WODY
Program ten przeznaczony jest tylko do wypuszczenia wody.
Wybór programu
TABELLA PROGRAMMI
PROGRAMMA PER:
SELEZIONE PUNTATORE
MANOPOLA PROGRAMMI
SU:
Tessuti resistenti
otone, lino, canapa
Pralka posiada 4 róãne grupy programów stosowane
w zaleãnoéci od rodzaju materiaäu i jego stopnia
zabrudzenia. Programy te róãniå sië rodzajem prania,
temperaturå i däugoéciå cyklu prania (patrz tabela
programów prania).
otone, misti resistenti
Cotone resistente -
suti misti e sintetici
Misti resistenti
TEMP.
°C
5
Fino a: 90°
C
❙
(*
( )
Colorato -
60
5
Fino a: 60°
( )
Delicato -
40
5
Fino a: 40°
( )
AA 40°C -
40
5
Fino a: 40°
Sintetici -
50
2
Fino a: 50°
Cotone, misti
Tessuti resistenti
90
CARICO
MAX
kg
( )
Technologia PULS WASH SYSTEM
Dzi´ki trójfazowemu silnikowi nowej generacji sterowanemu przez
wyrafonowany “umys∏” elektroniczny uda∏o si´ stworzyç nowy sposób
prania, który stymuluje ruch ràk wewnàtrz b´bna.
Po raz pierwszy b´ben nie wykonuje pe∏nych obrotów ale obroty
czàstkowe po których nast´puje pauza. Dok∏adniej mówiàc wykonuje 3
∏agodne ruchy w jednà stron´ i 3 w drugà stron´
.
5
2
4
1
3
6
1 Materiaäy wytrzymaäe
Programy zostaäy opracowane w celu maksymalnego rozwiniëcia
fazy prania i päukania, przerywanych fazami wirowania, co zapewnia
doskonaäe efekty.
Koñcowe wirowanie zapewnia skuteczne usuniëcie wody.
2 Materiaäy z wtókien mieszanych i syntetycznych
Doskonaäe efekty prania zapewnia zoptymalizowany rytm obrotów
bëbna oraz päukanie w duãej iloéci wody.Delikatne odwirowanie
zmniejsza ryzyko pogniecenia pranych tkanin.
3 Materiaäy wyjåtkowo delikatne
Jest to nowe podejÊcie do prania, które sk∏ada si´ z naprzemiennych
okresów prania i pauz, szczególnie odpowiednich do prania bardzo
delikatnych tkanin.
Pranie i p∏ukanie odbywa si´ w du˝ej iloÊci wody, co zapewnia
najlepsze wyniki.
4. Programy specjalne
PROGRAM SPECJALNY „P¸UKANIA”
Program ten wykonuje 3 p∏ukania bielizny z poÊrednimi odwirowaniami
(które mo˝na zredukowaç lub anulowaç specjalnym przyciskiem).
Mo˝na w ten sposób p∏ukaç wszelkie typy tkanin , tak˝e odzie˝
wypranà uprzednio r´cznie.
Program ten mo˝e te˝ byç u˝ywany do ODPLAMIANIA. (patrz tabela programów.)
PROGRAM SPECJALNY „SILNE WIROWANIE”
Program ten wykonuje wirowanie o maksymalnej pr´dkoÊci. (Obroty
mogà byç redukowane specjalnym przyciskiem).
92
SPECJALNY PROGRAM JEDWAB
Pralka wyposa˝ona jest w delikatny kompletny cykl prania
przeznaczony dla tkanin do prania r´cznego i dla tkanin jedwabnych
dopuszczonych do prania w pralce.
Cykl ten wykonywany jest w temperaturze do 30°C z 3 p∏ukaniami, bez
koƒcowego wirowania.
PROGRAM WE¸NA
Dzi´ki specjalnemu cyklowi WOOLMARK tkaniny z czystej we∏ny sà
prane dog∏´bnie a jednoczeÊnie w∏ókna we∏niane sà dobrze
chronione. W cyklu tym nast´pujà po sobie na przemian cykle prania i
cykle pauzy, przy temperaturze maksymalnej 40oC. Cykl koƒczà 3
p∏ukania i delikatne odwirowanie.
PRANIE KLASA “A” 59’
Program ten zapewnia najwy˝szà skutecznoÊç prania a jednoczeÊnie
ma wielkà zalet´: znaczne zredukowanie czasu prania. Cykl ten
odbywa si´ w temperaturze 60°C, z 2 p∏ukaniami i jednym
wirowaniem o du˝ej predkoÊci, przy za∏adunku do 4,5 kg.
PROGRAM SZYBKI 29 MINUTY
Program szybki 29 minuty pozwala na wykonanie w ciàgu oko∏o 30
minut pe∏nego cyklu prania dla 3 kg. bielizny w temperaturze 40°C.
Gdy wybieramy program "Szybki" wsypujemy tylko 20% normalnej iloÊci
proszku.
93
5
2
4
1
3
6
5
2
4
1
3
6
Sortowanie prania
AUTOMATYCZNY DOBÓR POZIOMU WODY
Pralka wyposa˝ona jest w system automatycznego doboru poziomu wody. System
ten umo˝liwia wykorzystanie optymalnej iloÊci wody, potrzebnej do wyprania i
wyp∏ukania konkretnej iloÊci za∏adowanego prania. Pozwala to zmniejszyç zu˝ycie
wody i energii elektrycznej nie pogarszajàc równoczeÊnie wyników prania i p∏ukania.
W rzeczywistoÊci iloÊç zu˝ytej wody i energii elektrycznej b´dzie zawsze odpowiednia
do za∏adunku. Pralka automatycznie zapewnia doskona∏e wyniki prania przy
minimalnym koszcie z zachowaniem odpowiedniej ochrony Êrodowiska.
– Zaleca si´ pranie jedynie odzie˝y, którà mo˝na upraç w wodzie ze Êrodkiem
pioràcym a nie wymagajàcà prania chemicznego.
– W przypadku potrzeby wyprania koców lub innych ci´˝kich materia∏ów nie
zaleca si´ ich odwirowywania.
– Nale˝y sortowaç pranie uwzgl´dniajàc typ tkaniny, stopieƒ zabrudzenia i
temperatur´ prania, kierujàc si´ informacjami umieszczonymi na wszywkach.
Przyk∏ady:
Tkaniny do prania w wysokiej temperaturze 95
50
40
Tkaniny kolorowe 60
Wyroby delikatne i we∏na 40
– Wyroby, opatrzone wszywkami, na których widniejà nast´pujàce symbole nie sà
odpowiednie do prania maszynowego:
Pranie suche P
Do bardzo delikatnych wyrobów takich jak: firanki, bielizna osobista, rajstopy
zaleca si´ pranie w siatce lub specjalnym woreczku.
– Wyroby we∏niane muszà byç oznaczone na wszywce symbolem "Czysta, ˝ywa
we∏na", aby mog∏y byç prane w pralce, ale tak˝e muszà nosiç etykietki "nadaje
si´ do prania w pralce". Nale˝y sprawdziç ka˝dà wszywk´ informacyjnà.
– Âwie˝o barwione tkaniny cz´sto farbujà. Mogà one zafarbowaç inne, jaÊniejsze
tkaniny. Zalecamy zatem, ˝eby farbowane wyroby praç po raz pierwszy
oddzielnie. W kolejnych praniach tkaniny nie majàce trwa∏ych kolorów mogà
byç prane wraz z bia∏ymi w temperaturach nie przekraczajàcych 40°C.
Nie praç
Uwaga: Przy sortowaniu odzie˝y przed
praniem nale˝y dopilnowaç, aby:
– nie wrzucaç do pralki razem z odzie˝à metalowych
przedmiotów (np. broszek, agrafek, spinek, monet itp.);
– pow∏oczki na poduszki zapi´te by∏y na guziki, zapi´te
równie˝ zamki b∏yskawiczne i haftki, natomiast luêne paski
i d∏ugie tasiemki przy sukniach zawiàzane by∏y w w´ze∏ki;
– w firankach zdjàç wszystkie ˝abki;
– zapoznaç si´ z treÊcià metek wszytych w odzie˝;
– uporczywe plamy usunàç przed praniem Êrodkiem do
plam, zalecanym na metce.
– Nie zalecamy prania pe∏nego za∏adunku sk∏adajàcego si´ z tkanin
r´cznikowych, gdy˝ wch∏aniajà one bardzo du˝e iloÊci wody i mogà staç si´ zbyt
ci´˝kie dla b´bna.
94
W∏aÊciwy sposób prania
Przygotowanie prania
A. posortowaç pranie zgodnie z wszywkami
informacyjnymi na ka˝dej sztuce.
Nale˝y zawsze sprawdzaç obecnoÊç wszywek
ostrzegawczych.
Za∏adunek
B. Otworzyç drzwiczki.
C. W∏o˝yç bielizn´ do pralki. Zamknàç drzwiczki
uwa˝ajàc, aby nic nie przeszkodzi∏o w ich
dok∏adnym, szczelnym domkni´ciu.
Umieszczenie detergentu w pralce
D. Otworzyç drzwiczki, wybraç detergent i
umieÊciç jego odpowiednià iloÊç zgodnie z
zaleceniami producenta oraz radami
zamieszczonymi w rozdziale:
"Ârodki pioràce..." - w niniejszej instrukcji.
Dodaç inne dodatki pioràce.
Zamknàç pojemnik. P∏ynne detergenty, które
nale˝y umieÊciç bezpoÊrednio w b´bnie muszà
byç umieszczone w dozowniku.
Wybór programu prania
Nale˝y skorzystaç z przewodnika programowego lub opisów programu
zamieszczonych na przedniej Êciance pralki, co pozwala wybraç najbardziej
odpowiedni program. Wybór programu nast´puje przez obrót pokr´t∏a
programatora. Nale˝y sprawdziç czy kurek odprowadzajàcy wod´ jest odkr´cony i
czy wà˝ odp∏ywowy znajduje si´ we w∏aÊciwym po∏o˝eniu. Ewentualnie mo˝na
modyfikowaç temperatur´ prania. W razie potrzeby nale˝y wcisnàç przyciski funkcji
dodatkowych. Nale˝y wcisnàç przycisk START.
Gdy cykl programu zakoƒczy si´
-
Na wyÊwietlaczu pojawi si´ napis “BLOKADA DRZWI - PROSZE CZEKAJ”
Po oko∏o 2 minutach na wyÊwietlaczu pojawi si´ napis “KONIEC PROGR. DRZWI
OTWARTE”
Wy∏àczyç pralk´ przestawiajàc pokr´t∏o programatora na pozycj´ OFF
(WY¸ÑCZONE)
Otworzyç drzwiczki i wyjàç bielizn´.
Wy∏àczyç pralk´ z kontaktu i zamknàç dop∏yw wody .
95
TABELA PROGRAMÓW
PROGRAM dla materia∏ów
Materiaäy wytrzymaäe
POKR¢T¸O
PROGRAMATORA ZE
WSKAèNIKAMI
PROGRAMÓW
WYÂWIETLACZ
INTER@CT
1)
KOLORY
TRWALE
baweäna, len
baweäna, len mieszane
wytrzymaäe, kolory
1)
Materiaäy mieszane
i syntetyczne
1)
KOL.
NIETRWALE
**
**
MAKS.
ÄADUNEK
kg
ÉRODEK PIORÅCY
TEMP.
°C
Do:
90°
●
●
( ●)
9
Do:
60°
●
●
( ●)
4,5
Do:
60°
Bardzo delikatne materiaäy
AKRYL
2
Do:
40°
P∏ukanie
PLUKANIE
-
Szybkie
wirowanie
WIROWANIE
-
ODPOMPOWANIE
-
Tylko odprowadzanie wody
1
9
SYNTETYKI
baweäna, materiaäy
mieszane, syntetyczne
2
( ●)
Uwagi:
W przypadku bardzo zabrudzonej bielizny zaleca sië zaäadowanie do pralki
maksymalnie 4 kg bielizny.
●
●
●
●
** Program kontrolny CENELEC EN 60456 z maksymalnym czasem prania.
Program zalecany tak˝e do prania w niskich temperaturach (ni˝szych od
maksymalnej wskazanej).
●
1) Dla wskazanych programów mo˝na , za pomocà przycisku Czasu Prania,
regulowaç d∏ugoÊç i intensywnoÊç prania.
-
Mo˝na równie˝ zmniejszyç szybkoÊç wirowania - zgodnie z sugestiami podanymi na
wszywce materia∏owej lub w przypadku bardzo delikatnych tkanin ca∏kowicie
wy∏àczyç wirowanie.
( ) Jedynie przy w∏àczonym przycisku PRANIE WST¢PNE. (Programy z aktywnà opcjà
-
PRANIE WST¢PNE)
Wciskajàc przycisk Temperatury mo˝na zmniejszaç temperatur´ prania w stosunku
do maksymalnej ustawionej.
-
Jedwab/Pranie r´czne
JEDWAB
1
Do:
30°
●
●
We∏na przeznaczona
do prania w pralce
WELNA
2
Do:
40°
●
●
Materiaäy wytrzymaäe
KLASAA 59’
4,5
Do:
60°
●
●
SZYBKI 29'
3
Do:
40°
●
JeÊli tylko niektóre sztuki bielizny wymagajà usuni´cia plam Êrodkami wybielajàcymi
mo˝na wykonaç wst´pne odplamianie w pralce.
Nale˝y w∏o˝yç do przedzia∏u „2” w pojemniku na detergenty specjalny zbiorniczek,
wlaç do niego p∏yn wybielajàcy i ustawiç program „P¸UKANIA” (
). Po zakoƒczeniu
tego programu nale˝y ustawiç pokr´t∏o programatora na pozycji "OFF", dodaç
pozosta∏e sztuki bielizn i rozpoczàç normalne pranie na wybranym programie.
Materiaäy wytrzymaäe
Materiaäy mieszane
i syntetyczne
96
97
Przeprowadzki i okresy d∏u˝szego postoju pralki.
Czyszczenie i rutynowa
konserwacja pralki
Do czyszczenia zewn´trznej obudowy pralki nie u˝ywaj Êrodków ciernych, alkoholi ani
rozpuszczalników. Wystarczy przetrzeç jà wilgotnà szmatkà. Pralka wymaga niewielu
czynnoÊci konserwacyjnych. Sà to:
– Czyszczenie przegródek szufladki na Êrodki pioràce.
– Czyszczenie filtra.
Czyszczenie przegródek pojemnika na Êrodki pioràce
Zaleca si´ czyszczenie od czasu do czasu
przegródek na detergent i dodatki.
Podczas przeprowadzki lub w okresie d∏u˝szego
przestoju pralki w nie ogrzewanych
pomieszczeniach wszystkie w´˝e powinny zostaç
opró˝nione z pozosta∏ej w nich wody.
Nale˝y wczeÊniej przygotowaç misk´. Przy
wy∏àczonym i od∏àczonym od sieci urzàdzeniu
nale˝y odpiàç z zacisku wà˝ odp∏ywowy wody i
opuÊciç go do miski, aby mog∏a wyp∏ynàç ca∏a
pozosta∏a w nim woda.
Podczas transportu urzàdzenia nale˝y ponownie
za∏o˝yç blokad´ transportowà, Êrub´ Êrodkowà i
Êruby boczne.
A) Nale˝y w tym celu, delikatnie pociàgajàc,
wyjàç pojemnik.
B) Pod strumieniem wody bie˝àcej oczyÊciç
przegródki.
C) W∏o˝yç pojemnik z powrotem na swoje miejsce.
Czyszczenie filtra
Pralka jest wyposaãona w specjalny filtr, którego
zadaniem jest zatrzymywanie duãych ciaä obcych,
które mogäyby zatkaç wëãe odpäywowe, takich jak
drobne monety, guziki itp. Przedmioty te mogå byç
äatwo odzyskane. Procedura czyszczenia filtra
wyglåda nastëpujåco:
● Otwórz klapk´ okienka
● Tylko w niektórych modelach:
Wyciàgnij filtr, zdejmij jego korek i zbierz wod´ do
pojemnika
● Przed odkr´ceniem filtra nale˝y pod∏o˝yç pod
pralk´ sciereczk´ na którà Êcieknie resztka wody z
filtra.
● Przekrëç filtr w kierunku przeciwnym do wskazówek
zegara, aã zatrzyma sië w pozycji pionowej.
● Wyjmij i oczyéç filtr.
● Po oczyszczeniu zaäóã filtr na miejsce wykonujåc
podane wyãej czynnoéci w odwrotnej kolejnoéci.
98
99
Wykrywanie usterek
Co mo˝e byç przyczynà …
Usterki, które mo˝na usunàç we w∏asnym zakresie
Przed skontaktowaniem si´ z serwisem technicznym prosimy o sprawdzenie poni˝szej listy. W przypadku stwierdzenia, i˝ maszyna
dzia∏a lub ˝e zosta∏a zainstalowania niepoprawnie lub wykorzystywana jest w sposób nieprawid∏owy serwis ma prawo naliczyç
op∏at´. W przypadku niemo˝noÊci usuni´cia usterek na podstawie poni˝szej listy, prosz´ skontaktowaç si´ z serwisem, który byç
mo˝e udzieli pomocy przez telefon.
USTERKA
SPOSÓB USUNI¢CIA
PRZYCZYNA
Kabel zasilajàcy nie pod∏àczony do sieci.
W∏ó˝ wtyczk´ do gniazdka.
Nie zosta∏ wciÊni´ty przycisk w∏àczenia
zasilania.
WciÊnij przycisk w∏àczenia zasilania.
Awaria zasilania.
Sprawdê i przejdê do rozdzia∏u "Awaria
zasilania".
Przepalony bezpiecznik sieciowy.
Sprawdê bezpiecznik.
Otwarte drzwiczki pralki.
Zamknij drzwiczki.
Zadzia∏a∏ prze∏àcznik RCD
Zresetuj RCD
Ustawiono opcj´ opóênionego startu.
Sprawdê.
Weê pod uwag´ przyczyn´ 1.
Sprawdê.
Zakr´cony kran doprowadzajàcy wod´.
Odkr´ç kran.
èle ustawione pokr´t∏o programatora.
Ustaw pokr´t∏o programatora w
prawid∏owej pozycji.
Za∏amany wà˝ odp∏ywowy.
Wyprostuj wà˝.
Do filtra dosta∏y si´ obce cia∏a.
Patrz rozdzia∏ "Czyszczenie i konserwacja".
Pralka nie zosta∏a prawid∏owo pod∏àczona
do instalacji kanalizacyjnej.
Sprawdê instalacj´.
Przeciek z uszczelki pomi´dzy kranem i rurà
dop∏ywowà.
Wymieƒ uszczelk´ i dokr´ç wà˝ na kranie.
Pomi´dzy gumowà uszczelk´ drzwiczek a
szyb´ drzwiczek dosta∏o si´ w∏ókno
materia∏u lub brud.
Ponownie za∏aduj pralk´ i oczyÊç uszczelk´
drzwiczek i iluminator drzwiczek.
Niew∏aÊciwie przeprowadzone prace
hydrauliczne.
Sprawdê.
Pralka nie odprowadzi∏a jeszcze wody.
Zaczekaj kilka minut, a˝ z pralki zostanie
ca∏kowicie wypompowana woda.
Wybrano opcj´ - "wirówka wy∏àczona"
(tylko w niektórych modelach).
Sprawdê.
Niezrównowa˝one obcià˝enie.
Roz∏ó˝ równomiernie za∏adunek.
Pralka nie zosta∏a dok∏adnie
wypoziomowana.
Wyreguluj nó˝ki pralki.
èle roz∏o˝ony ∏adunek w b´bnie.
Roz∏ó˝ równomiernie pranie w b´bnie.
Nie zosta∏y zdj´te klamry transportowe.
Zdejmij klamry transportowe (Patrz rozdzia∏
"Instalacja")
7. Nie otwierajà si´
drzwiczki.
Nie min´∏y jeszcze dwie minuty od
zakoƒczenia prania.
Poczekaj dwie minuty.
8. Na wyÊwietlaczu
pojawiajà si´ numery:
0, 1, 5, 7, 8, 9
-
Wezwij serwis.
9. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd nr 2
Brak wype∏nienia wodà.
Sprawdê, czy jest zasilanie w wod´.
10. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd nr 3
Woda nie zostaje wypompowana.
Sprawdê, czy otwór odp∏ywowy nie jest
zatkany.
11. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd nr 3
Maszyna przepe∏niona jest wodà.
Zakr´ç dop∏yw wody do pralki. Wezwij
serwis.
1. Pralka nie dzia∏a
2. Pralka nie nabiera
wody.
3. Pralka nie
odprowadza wody.
4. Woda na pod∏odze
wokó∏ pralki.
5. Nie dzia∏a wirówka.
6. W czasie wirowania
odczuwalne sà
znaczne wibracje.
100
Nie jest mo˝liwa sytuacja, gdy wewnàtrz b´bna
widoczna jest woda! Wynika to z najnowszej
technologii zapewniajàcej ten sam standard prania i
p∏ukania przy o wiele mniejszym zu˝yciu wody.
Uwaga:
U˝ycie detergentów przyjaznych dla Êrodowiska i pozbawionych fosforanów
(sprawdê na opakowaniu informacj´ o detergencie) mo˝e daç nast´pujàcy efekt:
– Woda z p∏ukania mo˝e byç m´tna z uwagi na obecnoÊç zawiesin zeolitów. Nie
wp∏ywa to na skutecznoÊç samego p∏ukania.
– ObecnoÊç bia∏ego proszku (zeolitów) na rzeczach po zakoƒczeniu prania. Nie
pozostaje on na materia∏ach, ani nie wp∏ywa na ich kolor.
– ObecnoÊç piany w wodzie z ostatniego p∏ukania nie musi oznaczaç z∏ego
p∏ukania.
– Anionowe, powierzchniowo czynne substancje, obecne w sk∏adzie proszków do
prania, sà cz´sto trudne do usuni´cia z prania i nawet w ma∏ych iloÊciach mogà
powodowaç powstawanie piany.
– W takim przypadku dodatkowe p∏ukanie nie jest uzasadnione.
101
Gwarancja
Ninicjsze urzàdzenie dostarczane jest wraz z kartà gwarancynà uprawniajàcà do
bezp∏atnego korzystania z serwisu technicznego w okresie gwarancyjnym, na
warunkach okreÊlonych w karcie gwarancyjnej.
Cz´Êç B karty gwarancyjnej powinna byç wys∏ana na wskazany w niej adres celem
rejestracji, w ciàgu 10 dni od daty nabycia.
Cz´Êç A karty gwarancyjnej powinna byç wype∏niona i nale˝y jà przechowywaç
wraz z dowodem zakupu w celu okazania jej technikom z punktu serwisowego w
przypadku cwentualnej naprawy.
SERWIS
Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych podany jest w karcie gwarancyjnej.
Fig. 2
Dane techniczne
■ Maksymalny ci´˝ar prania suchego
■ CiÊnienie wody w sieci
9 kg
0,5 - 10 bar
(0,05 - 1 MPa)
Wymiary
■ SzerokoÊç
■ G∏´bokoÊç
■ WysokoÊç
60 cm
60 cm
85 cm
Uwaga: Dane elektryczne zamieszczone sà na p∏ytce znamionowej z przodu pralki
(w pobli˝u drzwiczek). W przypadku potrzeby skontaktowania si´ z serwisem, nale˝y
podaç informacje z tabliczki znamionowej.
Urzàdzenie jest zgodne z Dyrektywami Europejskimi 73/23/CEE i 89/336/CEE
zastàpionymi odpowiednio przez Dyrektywy 2006/95/CE i 2004/108/CE z
nastepnymi modyfikacjami.
102
103
Izdelek je oznaãen skladno z evropsko direktivo 2002/96 o odpadni elektriãni in elektronski opremi (WEEE).
S pravilnim naãinom odstranjevanja izdelka boste pomagali prepreãiti morebitne negativne posledice
na okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzroãilo nepravilno odstranjevanje aparata.
Simbol na izdelku oznaãuje, da s tem izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z obiãajnimi gospodinjskimi
odpadki. Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo elektriãne in elektronske opreme.
Odstranjevanje mora biti opravljeno skladno z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi o odstranjevanju
odpadkov.
Za podrobnej‰e informacije o odstranjevanju in predelavi tega izdelka se obrnite na pristojen mestni
organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno sluÏbo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.
This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE).
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this
product.
The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall
be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment
Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.
For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your
local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
Za morebitne tiskovne napake se opraviãujemo! PridrÏujemo si
pravico do tehniãnih sprememb, ki ne bodo bistveno spremenile
lastnosti proizvoda.
The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in
this booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate
modifications to its products without changing the essential characteristics.
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
drukarskich.
SL
EN
PL
07.04 - 41024737 - www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie
To urzàdzenie elektryczne jest oznakowane zgodnie z Dyrektywà Europejskà 2002/96/CE dotyczàcà
Êmieci tworzonych przez zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny (WEEE)
Zapewniajàc w∏aÊciwà utylizacj´ tego sprz´tu elektrycznego przyczynicie si´ do unikni´cia
szkodliwych dla zdrowia ludzi i Êrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajàcych z niew∏aÊciwej
utylizacji takiego sprz´tu .
Symbol umieszczony na urzàdzeniu oznacza, ˝e sprzet ten nie mo˝e byç traktowany tak samo jak
inne Êmieci domowe.
Musi zostaç oddany do najbli˝szego punktu zbiórki i utylizacji zu˝ytych urzàdzeƒ elektrycznych i
elektronicznych.
Utylizacja musi byç wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami o utylizacji tego typu Êmieci.
Aby uzyskaç dok∏adne informacje na temat post´powania w sprawie tego typu Êmieci prosz´
skontaktowaç si´ z odpowiednim biurem w departamencie Ministerstwa Ochrony Ârodowiska lub z
Zak∏adem Oczyszczania Miasta w waszym miejscu zamieszkania,
lub te˝ ze sklepem w którym sprz´t zosta∏ zakupiony.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising