Hoover | VHD 9123 ZD-47 | Hoover VHD 9123 ZD-47 Manuale utente

Hoover VHD 9123 ZD-47 Manuale utente
PT
EL
IT
PL
RU
Instruções de Utilização
Istruzioni per l’uso
Instrukcja obsäugi
Èícòpyêöèÿ ïî ∋êcïëyaòaöèè
VHD ZD
PT
IT
PL
RU
PARABÉNS!
COMPLIMENTI
GRATULACJE
ÏÎÇÄPÀÂËßÅÌ!
Ao adquirir este
electrodoméstico Hoover,
demonstrou não estar
disposta a contentar-se com
qualquer coisa: você quer o
melhor!
Hoover,
: .
Con l’acquisto di questo
elettrodomestico Hoover;
Lei ha dimostrato di non
accettare compromessi:
Lei vuole il meglio.
Kupujåc sprzët AGD firmy
Hoover dowiodäeé, ãe nie
akceptujesz kompromisów i
chcesz mieç to co
najlepsze.
Ïpèîápåòÿ ∋òó ñòèpàëüíóю
ìàøèíó Hoover, Âû påøèëè
íå èäòè íà êîìïpîìèññ: Âû
ïîæåëàëè ëó÷øåå.
A Hoover alegra-se de lhe
poder oferecer esta nova
máquina de lavar roupa,
resultado de anos de
investigação e de
experiência de mercado,
em contacto directo com
os nossos clientes. Ao
escolher esta máquina, está
a escolher a qualidade, a
durabilidade e as
características excepcionais
que ela tem para oferecer.
Hoover ! ", "
" # " . $
, % # ".
Hoover é lieta di proporLe
questa nuova lavatrice frutto
di anni di ricerche e di
esperienze maturate sul
mercato, a contatto diretto
con i Consumatori. Lei ha
scelto la qualità, la durata e
le elevate prestazioni che
questa lavatrice Le offre.
Firma Hoover ma
przyjemnoéç przedstawiç
nowå pralkë automatycznå,
która jest rezultatem lat
poszukiwañ i doéwiadczeñ
nabytych w bezpoérednim
kontakcie z konsumentem.
Wybraäeé jakoéç, trwaäoéç i
wysokå sprawnoéç - cechy
charakteryzujåce pralkë
Hoover.
Ôèpìà Hoover pàäà
ïpåäëîæèòü Âàì ∋òó íîâóю
ñòèpàëüíóю ìàøèíó - ïëîä
ìíîãîëåòíèõ íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêèõ pàáîò è
ïpèîápåòåííîãî íà pûíêå, â
òåñíîì êîíòpàêòå ñ
ïîòpåáèòåëåì, îïûòà.
Mas a Hoover orgulha-se
ainda da vasta gama de
electrodomésticos que
coloca à disposição dos
seus clientes: máquinas de
lavar roupa, máquinas de
lavar loiça, máquinas de
lavar e de secar, fogões,
micro-ondas, fornos e
placas de fogão, frigoríficos
e congeladores.
Hoover #
: ", ",
− " ,
! , #
", # , % % .
Hoover Le propone inoltre
una vasta gamma di
elettrodomestici: lavatrici,
lavastoviglie, lavasciuga,
cucine, forni a microonde,
forni e piani di cottura,
frigoriferi e congelatori.
Firma Hoover oferuje takãe
szeroki asortyment innych
urzådzeñ AGD, takich jak:
zmywarki do naczyñ, pralkosuszarki, kuchenki, kuchenki
mikrofalowe, tradycyjne
piecyki i kuchenki, a takãe
lodówki i zamraãarki.
Êpîìå òîãî Hoover
ïpåäëàãàåò Âàì øèpîêóю
ãàììó ∋ëåêòpîáûòîâîé
òåõíèêè: ñòèpàëüíûå
ìàøèíû, ïîñóäîìîå÷íûå
ìàøèíû, ñòèpàëüíûå
ìàøèíû ñ ñóøêîé, êóõîííûå
ïëèòû, ìèêpîâîëíîâûå ïå÷è,
äóõîâêè, âàpî÷íûå ïàíåëè,
õîëîäèëüíèêè,
ìîpîçèëüíèêè.
Peça ao seu agente da
especialidade que lhe dê o
catálogo dos
electrodomésticos Hoover.
& " "
" Hoover.
Chieda al Suo Rivenditore
il catalogo completo dei
prodotti Hoover
Poproé Twojego sprzedawcë
o kompletny katalog
produktów firmy Hoover.
Ñïpîñèòå ó Âàøåãî ïpîäàâöà
ïîëíûé êàòàëîã ïpîäóêöèè
ôèpìû Hoover.
Leia este livro de instruções
atentamente. Ele contém
não só informações
importantes sobre a
instalação, a utilização e a
manutenção seguras da
sua máquina, mas também
conselhos úteis sobre como
tirar o melhor proveito da
sua máquina.
# ,
' # #
, .
La preghiamo di leggere
attentamente le avvertenze
contenute nel presente
libretto in quanto forniscono
importanti indicazioni
riguardanti la sicurezza di
installazione, d’uso, di
manutenzione e alcuni utili
consigli per il migliore utilizzo
della lavatrice.
Przeczytaj uwaãnie niniejszå
instrukcjë, gdyã zawiera ona
wskazówki dotyczåce
bezpiecznej instalacji,
uãytkowania i konserwacji,
oraz kilka praktycznych
porad pozwalajåcych
zoptymalizowaç sposób
uãytkowania pralki.
Ïpîñèì Âàñ âíèìàòåëüíî
îçíàêîìèòüñÿ ñ
ïpåäóïpåæäåíèÿìè,
ñîäåpæàùèìèñÿ â ∋òîé
èíñòpóêöèè, êîòîpûå äàäóò
Âàì âàæíûå ñâåäåíèÿ,
êàñàюùèåñÿ áåçîïàñíîñòè,
óñòàíîâêè, ∋êñïëóàòàöèè è
îáñëóæèâàíèÿ, íåêîòîpûå
ïîëåçíûå ñîâåòû ïî
ëó÷øåìó èñïîëüçîâàíèю
ìàøèíû.
( # ,
' Conservi con cura questo
libretto per ogni ulteriore
consultazione.
Zachowaj niniejszå instrukcjë
w celu póãniejszej
konsultacji.
Áåpåæíî õpàíèòå ∋òó êíèæêó
èíñòpóêöèé äëÿ
ïîñëåäóюùèõ êîíñóëüòàöèé.
K # # Hoover ' #
,
) ) G ( # −
).
Quando comunica con la
Hoover o con i suoi centri di
assistenza citi sempre il
Modello, il n° e il numero G
(se c’è). Praticamente tutto
ciò che é citato nel riquadro.
Kontaktujåc sië z firmå
Hoover, lub z punktami
serwisowymi, zawsze
podawaj model i numer,
oraz ewentualnie numer G
urzådzenia (Jeéli taki
istnieje). Praktycznie
wszystkie informacje så
obwiedzione ramkå na
rysunku obok
Ïpè îáùåíèè ñ ôèpìîé
Hoover èëè ñ åå
ñïåöèàëèñòàìè ïî
òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèю
ïîñòîÿííî ññûëàéòåñü íà
ìîäåëü è íîìåp G (åñëè
òàêîâîé èìååòñÿ).
Ïpàêòè÷åñêè, ññûëàéòåñü íà
âñå, ÷òî ñîäåpæèòñÿ â
òàáëè÷êå.
Preserve este livro
cuidadosamente,
mantendo-o à mão para
futuras consultas.
2
EL
Quando contactar o seu
agente Hoover ou os
Serviços de Assistência
Técnica refira sempre o
modelo e o número da sua
máquina, bem como o
número G (se aplicável).
Todas estas referências se
encontram na
placadedecaracterísticas
da sua máquina.
Âû âûápàëè êà÷åñòâî,
äîëãîâå÷íîñòü è øèpîêèå
âîçìîæíîñòè, êîòîpûå Âàì
ïpåäîñòàâëÿåò ∋òà
ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà.
3
EL
PT
INDICE
- Introdução
/ "
Verificações a efectuar
quando a máquina lhe for
entregue
0 ' Garantia
/
Instruções de segurança
4
# CAPÍTULO
KO
CAPITOLO
ROZDZIA Ä
ÏAPAÃPAÔ
IT
PL
RU
INDICE
SPIS TREÉCI
OÃËABËEHÈE
Prefazione
Wstëp
Ââåäåíèe
1
Note generali alla consegna
Uwagi ogólne dotyczåce
dostawy
Oáùèe ñâåäeíèÿ ïî
∋êñïëyàòàöèè
2
Garanzia
Gwarancja
Ãàpàíòèÿ
3
Prescrizioni di sicurezza
Érodki bezpieczeñstwa
Mepû áåçoïacíocòè
Dati tecnici
Dane techniczne
Texíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè
Ycòaíoâêa
Dados técnicos
1 4
Instalação
/ 5
Messa in opera, installazione
Instalacja pralki
Descrição dos comandos
- # "
6
Descrizione comandi
Opis panelu sterujåcego
Oïècaíèe êoìaíä
Tabela de programas de
lavagem
- "
7
Tabella programmi
Tabela programów
Taáëèöû âûáopa ïpoãpaìì
Selecção dos programas
/ 8
Selezione
Wybór programu
Bûáop ïpoãpaìì
Colocação do detergente
9
Cassetto detersivo
Szuflada na proszek
Koíòeéíep äëÿ ìoюùèx
cpeäcòâ
Separação das peças de
roupa
1 10
Il prodotto
Produkt
Tèï áeëüÿ
Lavagem
- 11
Lavaggio
Pranie
Còèpêa
Limpeza e manutenção da
máquina
K 12
Pulizia e manutenzione
ordinaria
Czyszczenie i rutynowa
konserwacja pralki
Чècòêa è yxoä ça ìaøèíoé
Eliminação de avarias
2 # "
13
Ricerca guasti
Lokalizacja usterek
Boçìoæíûe íeècïpaâíocòè
5
PT
PL
RU
CAPITOLO 1
ROZDZIAÄ 1
ÏÀPÀÃPÀÔ 1
NOTE GENERALI
ALLA CONSEGNA
UWAGI OGÓLNE
DOTYCZÅCE
DOSTAWY
ÎÁÙÈÅ
ÑÂÅÄÅÍÈß
K ,
:
Alla consegna controlli che
con la macchina ci siano:
W momencie dostawy
sprawdã, czy poniãsze
elementy zostaäy
dostarczone wraz z pralkå:
Ïpè ïîêóïêå óáåäèòåñü,
÷òîáû ñ ìàøèíîé áûëè:
) !"!#$#%#& &%'#(*
"$'+!(+
A) MANUALE
D’ISTRUZIONE
A) INSTRUKCJA
UÃYTKOWANIA
À) ÈÍÑÒPÓÊÖÈß ÏÎ
ЭÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÍÀ
PÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ;
-) KATA+TA+H
%IEY.YN+E(N
%IKTY(N TEXNIKH+
E/T0HPETH+H+
B) INDIRIZZI DI ASSISTENZA
B) KARTA
GWARANCYJNA
Â) ÀÄPÅÑÀ ÑËÓÆÁ
ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß;
C) CERTIFICADO DE
GARANTIA
) 0#+1&0&#'1#K&
!2'+!(+
C) CERTIFICATI DI
GARANZIA
C) WYKAZ PUNKTÓW
SERWISOWYCH (na
karcie gwarancyjnej)
Ñ) ÑÅPÒÈÔÈÊÀÒ
ÃÀPÀÍÒÈÈ;
D) TAMPÖES
%) K3244
D) TAPPI
D) ZATYCZKI
D) ÇÀÃËÓØÊA;
E) CURVA PARA O TUBO
DE ESGOTO
!) 03+1#K& K#+1$&
# 1' +2K−
$1'+' 1&2
+(3'* !K$&'+
E) CURVA PER TUBO
SCARICO
E) KOLANKO WËÃA
WYLEWOWEGO
E) ÆÅÑÒÊÎÅ
ÓÑÒPÎÉÑÒÂÎ ÄËß
ÇÀÃÈÁÀ ÑËÈÂÍÎÉ
ÒPÓÁÛ;
F) COMPARTIMENTO DE
DETERGENTE LÍQUIDO
OU BRANQUEADOR
LÍQUIDO
F) .'K' 2$&2
0&$$20*1#K&2
' 2$&2
3!2K*1#K&2
F) BACINELLA DETERSIVO
LIQUIDO O
CANDEGGIANTE
F) ZBIORNICZEK NA
DETERGENT W P¸YNIE I
WYBIELACZ
F) éíÑÖãÖçàÖ Ñãü
ÜàÑäéÉé åéûôÖÉé
ëêÖÑëíÇÄ àãà Ñãü
ÜàÑäéÉé
éíÅÖãàÇÄíÖãü
(äéçíÖâçÖê).
CAPÍTULO 1
K 1
VERIFICAÇÕES A
EFECTUAR QUANDO
A MAQUINA LHE
FOR ENTREGUE
Ao receber a máquina,
verifique se os seguintes
componentes, que deverá
manter num local seguro e
à mão, lhe foram entregues
juntamente com a máquina:
A) MANUAL DE
INSTRUÇÕES
GUARDE ESTES
COMPONENTES BEM.
Verifique igualmente se a
máquina não sofreu
quaisquer danos durante o
transporte. Caso a máquina
esteja danificada entre
imediatamente em
contacto com o Centro de
Assistência Técnica mais
próximo.
6
IT
EL
K - 5.
+ ,
.
A
B
C
CONSERVATELI
D
F
E
e controlli che non abbia
subito danni durante il
trasporto, in caso contrario
chiami il centro Hoover più
vicino.
PRZECHOWUJ JE W
BEZPIECZNYM MIEJSCU
Sprawdã, czy pralka i
wyposaãenie jest w dobrym
stanie i nie ulegäa
uszkodzeniu w czasie
transportu. W przypadku
zauwaãenia uszkodzeñ
skontaktuj sië ze sklepem, w
którym nabyäeé urzådzenie.
ÕPÀÍÈÒÅ ÈÕ
Ïpîâåpüòå îòñóòñòâèå
ïîâpåæäåíèé ìàøèíû ïpè
òpàíñïîpòèpîâêå. Ïpè
íàëè÷èè ïîâpåæäåíèé
îápàòèòåñü â öåíòp
òåõîáñëóæèâàíèÿ Hoover.
7
PT
CAPÍTULO 2
GARANTIA
CONDIÇÕES DE
GARANTIA
Este electrodoméstico está
abrangido por uma Garantia.
Para beneficiar desta garantia
deverá apresentar o certificado
de “Garantia Internacional” ,
devidamente preenchido com o
nome e morada do consumidor
final, modelo e número de série
do aparelho e data de compra,
além de devidamente
autenticado pelo lojista. Este
documento ficará sempre na
posse do consumidor.
Durante o período de Garantia
os Serviços de Assistência
Técnica efectuarão a reparação
de qualquer deficiência no
funcionamento do aparelho
resultante de defeito de fabrico.
A Garantia não inclui
deslocações a casa do cliente,
que serão debitadas de acordo
com a taxa de deslocação em
vigor a cada momento.
Exceptua-se a 1a deslocação se
se efectuar no primeiro mês de
vigência da Garantia, que será
gratuita.
A Garantia não inclui:
– Anomalias ocasionadas por
mau trato, negligência ou
manipulação contrária às
instruções contidas no manual,
modificação ou incorporação
de peças de procedência
diferente da do aparelho,
aplicadas por serviços técnicos
não autorizados.
– Defeitos provocados por curto-circuito ou injúria mecânica.
– Qualquer serviço de instalação
ou explicação do
funcionamento do aparelho em
casa do cliente.
– Indemnizações por danos
pessoais ou materiais causados
directa ou indirectamente.
– Troca do aparelho.
Serviço Pós-Venda
Com o objectivo de satisfazer
cada vez mais o consumidor
final, colocamos à vossa
disposição a nossa Rede
Nacional de Assistência Técnica,
com pessoal técnico
devidamente especializado.
8
EL
K 2
PL
ROZDZIAÄ 2
/
GWARANCJA
" Service, " , .
Niniejsze urzådzenie jest
dostarczane z kartå
gwarancyjnå pozwalajåcå
bezpäatnie korzystaç z
pomocy technicznej i serwisu
w okresie gwarancyjnym.
IT
CAPITOLO 2
Servizio Assistenza Clienti
CERTIFICATO DI GARANZIA CONVENZIONALE: cosa fare?
Il Suo prodotto è garantito, alle condizioni e nei termini riportati sul certificato inserito nel
prodotto ed in base alle previsioni del decreto legislativo 24/02, nonché del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di
consegna del bene.
Così come riportato nei testi dei Decreti Legislativi citati, il certificato di garanzia dovrà
essere da Lei conservato, debitamente compilato, per essere mostrato al Servizio
Assistenza Tecnica Autorizzato, in caso di necessità, unitamente ad un documento
fiscalmente valido rilasciato dal rivenditore al momento dell’acquisto (bolla di consegna,
fattura, scontrino fiscale, altro) sul quale siano indicati il nominativo del rivenditore, la
data di consegna, gli estremi identificativi del prodotto ed il prezzo di cessione.
Resta pure inteso che, salvo prova contraria, poiché si presume che i difetti di
conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a
tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la
natura del difetto di conformità, il Servizio di Assistenza Tecnica Autorizzato Gias,
verificato il diritto all’intervento, lo effettuerà senza addebitare il diritto fisso di intervento
a domicilio, la manodopera ed i ricambi. Per contro, nel successivo periodo di diciotto
mesi di vigenza della garanzia, sarà invece onere del consumatore che intenda fruire
dei rimedi accordati dalla garanzia stessa provare l’esistenza del difetto di conformità
del bene sin dal momento della consegna; nel caso in cui il consumatore non fosse in
grado di fornire detta prova, non potranno essere applicate le condizioni di garanzia
previste e pertanto il Servizio di Assistenza Tecnica Autorizzato Gias effettuerà
l’intervento addebitando al consumatore tutti i costi relativi.
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 2
ÃÀPÀÍÒÈß
Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà
ñíàáæåíà ãàpàíòèéíûì
ñåpòèôèêàòîì, êîòîpûé
ïîçâîëÿåò Âàì áecïëaòío
ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè
òåõíè÷åñêîãî ñåpâèñà, çà
èñêëю÷åíèåì îïëàòû çà
âûçîâ, â òå÷åíèå 1 ãîäà ñî
äíÿ ïîêóïêè.
ESTENSIONE DELLA GARANZIA FINO A 5 ANNI: come?
Le ricordiamo inoltre che sullo stesso certificato di garanzia convenzionale Lei troverà le
informazioni ed i documenti necessari per prolungare la garanzia dell’apparecchio sino
a 5 anni e così, in caso di guasto, non pagare il diritto fisso di intervento a domicilio, la
manodopera ed i ricambi.
Per qualsiasi informazione necessitasse, La preghiamo rivolgersi al numero telefonico
del Servizio Clienti 199 12 13 14.
ANOMALIE E MALFUNZIONAMENTI: a chi rivolgersi ?
Per qualsiasi necessità il centro assistenza autorizzato è a Sua completa disposizione
per fornirLe i chiarimenti necessari; comunque qualora il Suo prodotto presenti
anomalie o mal funzionamenti, prima di rivolgersi al Servizio Assistenza Autorizzato,
consigliamo vivamente di effettuare i controlli indicati nel capitolo "Ricerca guasti".
UN SOLO NUMERO TELEFONICO PER OTTENERE ASSISTENZA.
Qualora il problema dovesse persistere, componendo il “Numero Utile” sotto indicato,
sarà messo in contatto direttamente con il Servizio Assistenza Tecnica Autorizzato che
opera nella Sua zona di residenza.
Attenzione:
la chiamata è a pagamento; il costo verrà comunicato, tramite messaggio vocale, dal
Servizio clienti dell’operatore telefonico utilizzato. Dettagli sono presenti sul sito internet
www.hoover.it.
MATRICOLA DEL PRODOTTO. Dove si trova?
E’ indispensabile che comunichi al Servizio Assistenza Tecnica Autorizzato la sigla del
prodotto ed il numero di matricola (16 caratteri che iniziano con la cifra 3) che troverà
sul certificato di garanzia oppure sulla targa matricola posta sul frontale della
lavabiancheria (zona oblò). In questo modo Lei potrà contribuire ad evitare trasferte
inutili del tecnico, risparmiando oltretutto i relativi costi.
9
PT
CAPÍTULO 3
EL
K 3
INSTRUÇÕES DE
SEGURANÇA
IMPORTANTE:
ESTAS INSTRUÇÕES
SÃO EXTREMAMENTE
IMPORTANTES PARA
TODAS AS OPERAÇÕES
DE LIMPEZA E DE
MANUTENÇÃO.
# :
K K K
● 3
!.
● K ● Feche a torneira de
alimentação de água.
● 4 Hoover
Este aparelho está em
conformidade com as Directivas
Europeias 73/23/EEC e
89/336/EEC, substituídas pelas
2006/95/EC e 2004/108/EC, e
respectivas alterações
posteriores.
● Nunca toque no equipamento
com as mãos ou os pés
molhados ou húmidos.
● Não utilize os seus
electrodomésticos quando
estiver descalça.
● Evite usar cabos de extensão
em compartimentos com
banheira ou chuveiro; se,
eventualmente, tiver de optar
por essa solução, faça-o com o
maior cuidado.
ATENÇÃO:
DURANTE O CICLO
DE LAVAGEM A ÁGUA
PODE ATINGIR UMA
TEMPERATURA DE 90°C.
● Antes de abrir a porta da
máquina de lavar roupa
certifique-se de que o tambor já
não tem água.
.
" . 3 " "
" ' ! .
/ CE
, #' /"5 6 73/23/EEC 89/336/EEC,
2006/95/EC 2004/108/EC,
.
!
.
●
.
●
● D ! " ! , # "
'.
: K K K 90C
● - " .
PL
CAPITOLO 3
ROZDZIAÄ 3
PRESCRIZIONI DI
SICUREZZA
ÉRODKI
BEZPIECZEÑSTWA
ATTENZIONE:
PER QUALSIASI
INTERVENTO DI PULIZIA
E MANUTENZIONE
DELLA LAVATRICE
● Tolga la spina.
● Deslige o aparelho da
corrente, retirando a ficha do
respectivo cabo de
alimentação da tomada.
● Todos os electrodomésticos
Hoover têm ligação à terra.
Assegure-se de que a instalação
eléctrica a que a máquina está
ligada se encontra devidamente
ligada à terra. Se tiver dúvidas ou
a instalação eléctrica não
estiver devidamente ligada à
terra, peça a um electricista
qualificado que proceda à
verificação e eventualmente à
ligação da instalação à terra.
10
IT
● Chiuda il rubinetto
dell’acqua.
● La Hoover correda tutte le
sue macchine di messa a
terra.
Si assicuri che l’impianto
elettrico sia provvisto di
messa a terra in caso
contrario richieda
l’intervento di personale
qualificato.
Apparecchio
conforme alle Direttive
Europee 73/23/CEE e
89/336/CEE , sostituite
rispettivamente da
2006/95/CE e 2004/108/CE ,
e successive modifiche.
● Non tocchi l’apparecchio
con mani, piedi bagnati o
umidi.
● Non usi l’apparecchio a
piedi nudi.
● Non usi, se non con
particolare cautela,
prolunghe in locali adibiti a
bagno o doccia.
ATTENZIONE:
DURANTE IL LAVAGGIO
L’ACQUA PUO’ ANDARE
A 90°C.
● Prima di aprire l’oblò si
assicuri che non vi sia
acqua nel cestello.
UWAGA:
PRZED PRZYSTÅPIENIEM
DO JAKIEJKOLWIEK
CZYNNOÉCI
CZYSZCZENIA LUB
KONSERWACJI
URZÅDZENIA NALEÃY
● Wyjåç wtyczkë z gniazdka
sieciowego.
● Zakrëciç kran
odpowiadajåcy za dopäyw
wody.
● Firma Hoover wyposaãa w
uziemiene wszystkie
produkowane u siebie
urzådzenia. Upewnij sië, ãe
gniazdko zasilajåce pralkë
posiada prawidäowo
podäåczony bolec
uziemiajåcy. W przeciwnym
przypadku wezwij
wykwalifikowanego
elektryka.
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 3
ÌÅPÛ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÏPÈ ËЮÁÛÕ
ÎÏÅPÀÖÈßÕ ЧÈÑÒÊÈ
È ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß
ÑÒÈPÀËÜÍÎÉ
ÌÀØÈÍÛ:
● îòêëю÷èòå ñòèpàëüíóю
ìàøèíó îò ñåòè è âûäåpíèòå
øòåïñåëü èç pîçåòêè;
● ïåpåêpîéòå êpàí ïîäà÷è
âîäû;
● Hoover îñíàùàåò âñå ñâîè
ìàøèíû êàáåëåì ñ
çàçåìëåíèåì. Óáåäèòåñü â
òîì, ÷òî çëåêòpîñåòü èìååò
çàçåìëåííûé ïpîâîä. Â
ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ,
íåîáõîäèìî îápàùàòüñÿ ê
êâàëèôèöèpîâàííîìó
ïåpñîíàëó.
Urzàdzenie jest zgodne
z Dyrektywami Europejskimi
73/23/CEE i 89/336/CEE
zastàpionymi odpowiednio
przez Dyrektywy 2006/95/CE
i 2004/108/CE z nastepnymi
modyfikacjami.
á̇Í
Û͇Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÔË·Ó
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ú·ӂ‡ÌËflÏ
‚ÓÔÂÈÒÍËı Òڇ̉‡ÚÓ‚, 73/23/CEE
Ë 89/336/CEE, ‚ ‰‡Î¸ÌÂȯÂÏ
Á‡ÏÂÌÂÌÌ˚ı ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ
„·ÏÂÌÚ‡ÏË 2006/95/CE Ë
2004/108/CE Ò ËÁÏÂÌÂÌËflÏË Ë
‰ÓÔÓÎÌÂÌËflÏË Í ÌËÏ.
● Nie wolno dotykaç
urzådzenia mokrymi lub
wilgotnymi rëkami lub
nogami.
● íå êàñàéòåñü ñòèpàëüíîé
ìàøèíû âëàæíûìè póêàìè è
íîãàìè;
● Nie wolno mieç z nim
kontaktu gdy stoimy boso na
posadzce.
● Nie wolno uãywaç
przedäuãaczy do
doprowadzenia energii
elektrycznej.
OSTRZEÃENIE:
W CZASIE PRANIA
WODA W PRALCE
MOÃE OSIÅGNÅÇ
TEMPERATURË 90°C
● Przed otwarciem drzwiczek
pralki naleãy sprawdziç, czy
w bëbnie nie ma wody.
● íå pàáîòàéòå ñî
ñòèpàëüíîé ìàøèíîé
áîñèêîì;
● íå ïpèìåíÿéòå óäëèíèòåëè
âî âëàæíûõ è ñûpûõ
ïîìåùåíèÿõ (âàííàÿ,
äóøåâàÿ êîìíàòà).
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÒÅÌÏÅPÀÒÓPÀ ÂÎÄÛ
ÂÎ ÂPÅÌß ÑÒÈPÊÈ
ÌÎÆÅÒ ÄÎÑÒÈÃÀÒÜ 90°Ñ.
● ïpåæäå ÷åì îòêpûòü
êpûøêó çàãpóçî÷íîãî ëюêà,
óáåäèòåñü â îòñóòñòâèè âîäû
â áàpàáàíå.
11
PT
● Não utilize adaptadores ou
fichas múltiplas.
● Este aparelho não está
indicado para ser utilizado
por crianças e por pessoas
incapazes ou inexperientes
no que toca à utilização do
produto, excepto se forem
devidamente supervisionadas
ou instruídas sobre a
utilização do aparelho por
uma pessoa responsável pela
sua segurança.
As crianças devem ser
vigiadas de modo a
assegurar que não brinquem
com o aparelho.
● Nunca puxe pelo cabo ou
pelo próprio
electrodoméstico para retirar
a ficha do electrodoméstico
da tomada.
● Proteja o seu
electrodoméstico dos
elementos (chuva, sol, etc.).
IT
! .
●
● Non usi adattatori o spine
multiple
● 2
! ( " ') " # ,
% ', % " # .
' !.
●
# # ( , .).
●
● " # '
.
● Se tiver de deslocar a sua
máquina ou de a mudar de
lugar, nunca pegue nela
pelos botões ou pela gaveta
para detergente.
● " # ● Durante o transporte nunca
deite a máquina sobre o lado
da porta.
F
#.
Atenção: Se o
electrodoméstico for
instalado num local
alcatifado, deverá assegurarse de que as aberturas de
ventilação inferiores não
fiquem tapadas ou
obstruídas.
● Tal como a figura ilustra, a
máquina deverá ser sempre
erguida por duas (2) pessoas.
● Se a sua máquina se
avariar ou deixar de trabalhar
correctamente, desligue-a,
feche a alimentação de
água e não tente repará-la.
Qualquer trabalho de
reparação deverá ser sempre
feito por um técnico
autorizado Hoover, devendo
sempre ser instaladas peças
sobressalentes originais.
O incumprimento desta
norma poderá acarretar
sérias consequências para a
segurança dos equipamentos.
● Se o cabo de alimentação
de energia, a ser ligado à
rede, estiver danificado,
deverá ser substituido por um
cabo específico, que poderá
adquirir directamente aos
serviços de Assistência
Técnica Hoover.
12
EL
!
" "
, " # " .
● '
(" # ).
● " /
, % . '
, " Hoover ! Hoover, #
. " # .
● E o o , o o Service
Gias.
● Questo apparecchio non è
destinato ad essere usato da
bambini e persone incapaci o
inesperte all'uso del prodotto, a
meno che non vengano
sorvegliate o istruite riguardo
all'uso dell'apparecchio da
una persona responsabile
della loro sicurezza.
Sorvegliare i bambini in modo
tale da assicurarsi che non
giochino con l'apparecchio.
● Non tiri il cavo di
PL
RU
● Nie wolno uãywaç
adapterów, ani rozgaäëãiaczy
elektrycznych.
● íå ïîëüçóéòåñü òpîéíèêàìè
● To urzàdzenie nie jest
przeznaczone do obs∏ugi
przez dzieci lub osoby nie
posiadajàce wiedzy do jego
u˝ytkowania, chyba ˝e
pozostajà pod nadzorem lub
zosta∏y przeszkolone w
zakresie obs∏ugi urzàdzenia
przez osob´ odpowiedzialnà
za ich bezpieczeƒstwo.
Prosz´ nadzorowaç dzieci tak
aby nie bawi∏y si´
urzàdzeniem.
alimentazione, o
l’apparecchio stesso, per
staccare la spina dalla presa
di corrente.
● W celu wyjëcia wtyczki z
gniazdka sieciowego nie
naleãy ciågnåc za kabel
zasilajåcy ani pociågaç
samego urzådzenia.
● Non lasci esposto
● Nie wolno naraãaç
urzådzenia na dziaäanie
czynników atmosferycznych
(deszcz, säoñce itp. ..)
l’apparecchio ad agenti
atmosferici (pioggia, sole,
ecc...).
● In caso di trasloco non la
sollevi mai dalle manopole o
dal cassetto del detersivo.
● Durante il trasporto non
● Podczas przenoszenia pralki
nie wolno chwytaç jej za
pokrëtäa ani za pojemnik na
érodek do prania.
appoggi mai l’oblò al
carrello.
● Podczas transportu nie
powinno sië opieraç
drzwiczek pralki o wózek.
Importante!
Nel caso si installi
l’apparecchio su un
pavimento ricoperto da
tappeti o con moquette, si
deve fare attenzione che le
aperture di ventilazione alla
base dell’apparecchio non
vengano ostruite.
Waãne!
W przipadku instalacji
urzådzenia na podäozu
pokrytym dywanem,
chodnikiem, itp., naleãy
sprawdziç czy nie så zatkane
otwory wentylacyjne
znajdujåce sië w dolnej
czëéci pralki.
● Sollevarla in due persone
● Pralka powinna byç zawsze
podnoszona przez dwie
osoby, tak jak to pokazane
jest to na rysunku.
come illustrato in figura.
● In caso di guasto e/o di
cattivo funzionamento
dell’apparecchio, lo spenga,
chiuda il rubinetto
dell’acqua e non
manometta
l’elettrodomestico. Per
l’eventuale riparazione si
rivolga solamente a un
centro di Assistenza Tecnica
Hoover e richieda l’utilizzo di
ricambi originali.
Il mancato rispetto di quanto
sopra può compromettere la
sicurezza dell’apparecchio.
● Se il cavo di alimentazione
risultasse danneggiato, dovrà
essere sostituito da un cavo
speciale disponibile presso il
servizio di Assistenza Tecnica.
è ïåpåõîäíèêàìè;
● чÌÌ˚Ï ËÁ‰ÂÎËÂÏ ÌÂθÁfl
ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl β‰flÏ (‚Íβ˜‡fl
‰ÂÚÂÈ) Ò Ó„‡Ì˘ÂÌÌ˚ÏË
ÙËÁ˘ÂÒÍËÏË Ë ÏÂÌڇθÌ˚ÏË
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏË ËÎË Î˛‰flÏ, ÌÂ
Ëϲ˘ËÏ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó ÓÔ˚Ú‡ Ë
Á̇ÌËÈ, ÂÒÎË ÓÌË Ì ̇ıÓ‰flÚÒfl ÔÓ‰
ÔËÒÏÓÚÓÏ Î˛‰ÂÈ, ‰‡‚¯Ëı ËÏ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ËÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ ËÁ‰ÂÎËfl Ë
Óڂ˜‡˛˘Ëı Á‡ Ëı ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸.
óÚÓ·˚ ‰ÂÚË Ì ÏÓ„ÎË Ë„‡Ú¸ Ò
ËÁ‰ÂÎËÂÏ, ÓÌË ‰ÓÎÊÌ˚ ̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl
ÔÓ‰ ̇‰ÂÊÌ˚Ï ÔËÒÏÓÚÓÏ.
● íå òÿíèòå çà êàáåëü
ìàøèíû è ñàìó ìàøèíó äëÿ
îòêëю÷åíèÿ åå îò
∋ëåêòpîñåòè;
● íå îñòàâëÿéòå ìàøèíó â
óñëîâèÿõ àòìîñôåpíûõ
âîçäåéñòâèé (äîæäü, ñîëíöå è
ò.ï.);
● ïpè òpàíñïîpòèpîâêå íå
îïèpàéòå ìàøèíó åå ëюêîì
íà òåëåæêó;
Âàæíî!
 ñëó÷àå óñòàíîâêè ìàøèíû
íà ïîëó, ïîêpûòîì êîâpîì èëè
âîpñèñòûì ïîêpûòèåì,
íåîáõîäèìî îápàòèòü
âíèìàíèå íà òî, ÷òîáû
âåíòèëÿöèîííûå îòâåpñòèÿ,
pàñïîëîæåííûå ñíèçó
ìàøèíû, íå áûëè çàêpûòû
âîpñîì.
● ïîäíèìàéòå ìàøèíó
âäâîåì, êàê ïîêàçàíî íà
pèñóíêå;
● â ñëó÷àå íåèñïpàâíîñòè èëè
● W przypadku awarii czy teã
nieprawidäowego dziaäania
wyäåcz pralkë, zakrëç kran
doprowadzajåcy wodë i
staraj sië jej nie dotykaç.
Skontaktuj sië z
autoryzowanym punktem
serwisowym Hoover.
Nieprzestrzeganie
powyãszych zaleceñ moãe
negatywnie wpäynåç na
bezpieczeñstwo uãytkowania
urzådzenia.
ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû,
îòêëю÷èòå åå, çàêpîéòå êpàí
ïîäà÷è âîäû è íå ïîëüçóéòåñü
åю. Äëÿ âîçìîæíîãî påìîíòà
îápàùàéòåñü òîëüêî â öåíòp
òåõîáñëóæèâàíèÿ Hoover è
òpåáóéòå èñïîëüçîâàíèÿ
îpèãèíàëüíûõ çàï÷àñòåé.
● W przypadku gdyby
przewód zasilajåcy (gäówny
kabel) zostaä uszkodzony jego
wymiana na dobry moãe byç
wykonana tylko przez punkt
serwisowy.
● Åñëè êàáåëü ïèòàíèÿ
Íåñîáëюäåíèå çòèõ íîpì
ìîæåò ïpèâåñòè ê íàpóøåíèю
áåçîïàñíîñòè ìàøèíû.;
ïîâpåæäåí, íåîáõîäèìî
çàìåíèòü åãî ñïåöèàëüíûì
êàáåëåì, êîòîpèé ìîæíî
íàéòè â ñëóæáå òåõíè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ.
13
EL
PT
CAPÍTULO 4
K 4
85
cm
85
cm
60 cm
52 cm
IT
PL
CAPITOLO 4
ROZDZIAÄ 4
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 4
85
cm
54 cm
60 cm
DADOS TÉCNICOS
CARGA MÁXIMA
(ROPA SECA)
/0D1 -66112
1/0)I) J6LMI)
NÍVEL DE ÁGUA NORMAL
K2)6)DK -66112
)/J6L
l
POTÊNCIA ABSORVIDA
-2J6M J/L 216
W
CONSUMO DE ENERGIA
(PROG. 90°)
K212)2NI J/L 216
(-J60J2
2 90°)
kWh
FUSÍVEL
/)12 J/L 216
A
VELOCIDADE
DE ROTAÇÃO (r.p.m.)
12ML112 1DOD 216
( # / )
PRESSÃO DO SISTEMA
HIDRÃULICO
-D/ )/J6L
MPa
TENSÃO
12 J/L 216
V
kg
60 cm
60 cm
52
cm
54
cm
60
cm
DATI TECNICI
DANE TECHNICZNE
Texíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè
6
8
9
CAPACITA’ DI BIANCHERIA
ASCIUTTA
CIËÃAR PRANIA SUCHEGO
Çàãpóçêà (ñóõîão áåëüÿ)
ACQUA LIVELLO NORMALE
POZIOM NORMALNY
WODY
Íopìàëüíûé ypoâåíü
âoäû
POTENZA
ASSORBITA
MAKSYMALNY POBÓR MOCY
Ïîòpåáëÿåìàÿ ìoùíocòü
1,8
CONSUMO DI ENERGIA
(PROG. 90°C)
ZUÃYCIE ENERGII
(PROG. 90°C)
Ïîòpåáëåíèå ∋íåpãèè
(ïpîãpàììà 90°C)
10
AMPERE DEL
FUSIBILE DELLA RETE
BEZPIECZNIK OBWODU
ZASILANIA
∋ë. ïpeäoxpaíèòåëü
GIRI DI
CENTRIFUGA (giri/min.)
OBROTY WIRÓWKI
(obr./min)
Cêopocòü âpaùeíèÿ
öeíòpèôyãè (îá/ìèí)
min. 0,05
max. 0,8
PRESSIONE NELL’IMPIANTO
IDRAULICO
CIÉNIENIE WODY W SIECI
Äàâëeíèe â
ãèäpaâëè÷ecêoé cècòeìe
230
TENSIONE
6÷15
2150
2150
2400
VERIFIQUE A PLACA DE IDENTIFIÇÃO
14
!! ! ! "
VEDERE TARGHETTA ADATI
PATRZ TABLICZKA ZNAMIONAWA
ëå. íÄÅãàóäì ë íÖïçàóÖëäàåà
ïÄêÄäíÖêàëíàäÄåà
NAPIËCIE ZASILANIA
Íàïpÿæåíèå â
ñåòè
15
PT
CAPÍTULO 5
K 5
INSTALAÇÃO
!7 Coloque a máquina, sem a
base da embalagem, perto
do local onde vai ficar
permanentemente
instalada.
4 5 5 .
Corte cuidadosamente a
correia de segurança que
segura o fio principal e o
tubo da mangueira.
Remova os 4 parafusos
fixadores assinalados e as 4
porcas assinaladas.
Tape os 4 buracos utilizando
as tampas que vêm no
pack do manual de
instruções.
ATENÇÃO:
NÃO DEIXE A
EMBALAGEM DA
MÁQUINA OU OS SEUS
COMPONENTES AO
ALCANCE DE
CRIANÇAS: ELA É UMA
POTENCIAL FONTE DE
PERIGO.
16
IT
EL
PL
CAPITOLO 5
ROZDZIAÄ 5
MESSA IN OPERA
INSTALLAZIONE
INSTALACJA
PRALKI
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
Porti la macchina vicino al
luogo di utilizzo senza il
basamento dell’imballo.
Ustawiç pralkë w miejscu
przeznaczenia bez
opakowania.
Ïîìåñòèòå ìàøèíó âáëèçè
ìåñòà åå èñïîëüçîâàíèÿ áåç
ïîäñòàâêè è óïàêîâêè.
Tagliare le fascette
fermatubo, prestando
attenzione di non
danneggiare il tubo e il
cavo elettrico
Przeciàç taÊmy mocujàce
w´˝e do wody, uwa˝ajàc
by nie uszkodziç ich ani
przewodu elektrycznego.
èÂÂÂʸÚ Ô·ÒÚχÒÒÓ‚˚È ıÓÏÛÚ.
ÑÂÈÒÚ‚ÛÈÚÂ ÓÒÚÓÓÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ
ÔÓ‚‰ËÚ¸ ¯Î‡Ì„ Ë ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÈ
ÔÓ‚Ó‰.
K8 5 .
9 4 (A)
5 (B).
K 98 4 9
7 .
#$:
K K
# #%
#XOMENO
TH YKEYAIA
%IOTI M#OPEI
NA A#OTEEEI
ME&ITO KYN%INO.
RU
Svitare le 4 viti (A) sul lato
posteriore e rimuovere i 4
distanziali (B).
Richiudere i 4 fori utilizzando
i tappi contenuti nella busta
istruzione.
ATTENZIONE:
NON LASCI ALLA
PORTATA DI BAMBINI
GLI ELEMENTI
DELL’IMBALLAGGIO IN
QUANTO POTENZIALI
FONTI DI PERICOLO.
Odkr´ciç 4 Êruby (A) z ty∏u
pralki i wyciàgnàç 4 rozpórki
(B)
Zas∏oniç 4 otwory
zaÊlepkami do∏àczonymi do
worka z instrukcjà.
UWAGA:
NIE NALEÃY
POZOSTAWIAÇ
ELEMENTÓW
OPAKOWANIA DO
ZABAWY DZIECIOM,
GDYÃ ELEMENTY TE
MOGÅ STANOWIÇ
POTENCJALNE ÃRÓDÄO
NIEBEZPIECZEÑSTWA.
ÏÀPÀÃPÀÔ 5
éÚÍÛÚËÚ 4 ‚ËÌÚ‡ (A) ̇ Á‡‰ÌÂÈ
ÒÚÂÌÍÂ Ë ËÁ‚ÎÂÍËÚ 4 ‡ÒÔÓÌ˚ı
‚ÚÛÎÍË (B).
á‡ÍÓÈÚ 4 ÓÚ‚ÂÒÚËfl
ÒÔˆˇθÌ˚ÏË Á‡„Îۯ͇ÏË. Ç˚
̇ȉÂÚ Ëı ‚ ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌÓ‚ÓÏ
Ô‡ÍÂÚÂ Ò ËÌÒÚÛ͈ËÂÈ.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÍÅ ÎÑÒÀÂËßÉÒÅ
∋ËÅÌÅÍÒÛ
ÓÏÀÊÎÂÊÈ ÄÅÒßÌ
ÄËß ÈÃP.
17
PL
EL
IT
Fixe a placa de material
ondulado no fundo da mãquina,
da forma indicada na figura.
1o o 59o "
" o ,
5 .
Applichi il foglio di polionda sul
fondo come mostrato in
figura.
Umieéciç wyciszajacy materiaä
tak jak pokazano na rysunku.
Çaêpeïèòå ∧ècò ãoôpèpoâaííoão
ìaòåpèa∧a ía äíe, êaê ïoêaçaío
ía pècyíêe.
Ligue a mangueira de admissão
de água à torneira de
alimentação.
+ 9 9 .
Allacci il tubo dell’acqua al
rubinetto.
Podäåczyç do kranu wåã
doprowadzajåcy wodë.
H . 9 set .
T set . ..
L’apparecchio deve essere
connesso alla rete idrica solo
con i nuovi tubi di carico forniti
in dotazione. I vecchi tubi di
carico non devono essere
riutilizzati.
Urzådzenie musi byç podäåczone
do sieci wodociågowej za
pomocå nowego zestawu wëãy
gumowych. Nie naleãy uãywaç
starego zestawu.
Ïpèñîåäèíèòå òpóáó ê
âîäîïpîâîäíîìó êpàíó è ê
ìàøèíå.
PT
Os acessórios devem estar ligados
à torneira da água, usando
mangueiras novas. As mangueiras
não devem ser reutilizadas.
ATENÇÃO:
NÃO ABRA A TORNEIRA!
Encoste a máquina à parede.
Prenda o fim da mangueira de
esgoto por cima da borda da bacia
ou do tubo de descarga,
assegurando-se de que não esteja
torcida ou dobrada.
Sempre que possível, utilize um tubo
de esgoto fixo com um diâmetro
superior ao da mangueira de
esgoto da máquina de lavar, a fim
de permitir a saída do ar.
O topo da mangueira de esgoto
deverá estar a uma altura mínima
de 50 cm.
Se necessário use a curva rígida
fornecida juntamente com a
máquina.
& 9 9 5 9 5 5 , ’’’’ 5 , .
➝
O tubo de enchimento fornecido
com a máquina tem um duplo
revestimento e incorpora uma
válvula para a água. Se por
acaso o tubo interno se
rompesse, a água que saía será
recuperada pelo segundo tubo e
a válvula bloqueava
automaticamente o fluxo da
água para evitar perdas de
água. Acende-se a luz relativa
(A). Neste caso, fechar
imediatamente a torneira da
água e peça ao serviço de
assistência Hoover a instalação
de um novo tubo de enchimento.
#$:
' '( )* +
A
Dispositivo de
segurança
anti-torção (carregue
e torça para remover
a mangueira).
5 7 9 9 ( 7 7 9 ).
Dispositivo
antisvitamento
(premere per svitare
la ghiera)
Urządzenie
zapobiegające
odkręceniu się
(aby zdjąć podkładkę
należy wcisnąć guzik)
1 . K , ’ .
ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ
ÔÂ„˷ӂ (̇‰‡‚ËÚ Ë
ÔÓ‚ÂÌËÚÂ, ˜ÚÓ·˚
Û‰‡ÎËÚ¸ ¯‡È·Û.
! ,
7 9 98 50
n 5. ! 7 ,
7 .
Il tubo di carico dell’acqua è
provvisto di un dispositivo di
sicurezza che blocca l’afflusso
dell’acqua qualora il tubo di
carico si deteriori. Questo
fatto viene segnalato
dall’apparizione di una tacca
rossa nella finestrella “A”.
In questo caso il tubo di
carico acqua dovrà essere
necessariamente sostituito.
ATTENZIONE:
NON APRA IL RUBINETTO
Accosti la lavatrice al muro
facendo attenzione che non
vi siano curve o strozzature,
allacci il tubo di scarico al
bordo della vasca.
o meglio a uno scarico fisso;
altezza minima 50 cm, di
diametro superiore al tubo
della lavatrice.
In caso di necessità utilizzare
la curva rigida in dotazione.
Wyposa˝ony w to urzàdzenie
wà˝ doprowadzajàcy
wod´ ma podwójne Êcianki i
zawiera zawór wodny W
przypadku p´kni´cia
wewn´trznej Êcianki w´˝a zawór
automatycznie odetnie dop∏yw
wody zapobiegajàc zalaniu
pomieszczenia. JednoczeÊnie
wskaênik na urzàdzeniu zmieni
barw´ na czerwonà (A).
W przypadku zadzia∏ania zaworu
nale˝y natychmiast odciàç
dop∏yw wody i zleciç serwisowi
Hoover za∏o˝enie nowego w´˝a
doprowadzajàcego wod´.
UWAGA:
NIE ODKRËCAÇ JESZCZE
KRANU
Przysunåç urzådzenie do éciany.
Zawiesiç wåã odpäywowy na
krawëdzi wanny, uwaãajåc aby
nie miaä on zaäamañ i aby byä
droãny na caäej swej däugoéci.
Wskazanym jest doäåczenie
wëãa odprowadzajåcego
wodë do staäego odpäywu o
érednicy wiëkszej niã wåã
odprowadzajåcy wodë z pralki i
znajdujåcego sië na wysokoéci
co najmniej 50 cm. W miarë
potrzeby nalezy uãyç
usztywniajåcego kolanka,
dostarczonego w komplecie
wraz z pralkå.
18
èË·Ó ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ Í
‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Û ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÌÓ‚˚ı
ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚ı ¯Î‡Ì„Ó‚. çÂ
ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÒÚ‡˚ ¯Î‡Ì„Ë Ë
ÒÓ‰ËÌÂÌËfl.
á‡ÎË‚ÌÓÈ ¯Î‡Ì„, ÍÓÚÓ˚Ï
ÛÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡Ì‡ χ¯Ë̇, ËÏÂÂÚ
‰‚ÓÈÌÛ˛ Ó·ÓÎÓ˜ÍÛ Ë ‚Ó‰flÌÓÈ Í·ԇÌ. Ç
ÒÎÛ˜‡Â ‡Á˚‚‡ ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ Ó·ÓÎÓ˜ÍË
ÍÎ‡Ô‡Ì ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÔÂÂÍ˚‚‡ÂÚ
‚Ó‰Û, ˜ÚÓ·˚ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÛÚ˜ÍÛ
‚Ó‰˚. à̉Ë͇ÚÓ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl Í‡ÒÌ˚Ï
(A). ÖÒÎË ˝ÚÓ ÔÓËÁÓȉÂÚ, ÌÂωÎÂÌÌÓ
ÔÂÂÍÓÈÚ ‚Ó‰Û Ë Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ ‚
ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚È ÒÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ,
˜ÚÓ·˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÌÓ‚˚È Á‡ÎË‚ÌÓÈ
¯Î‡Ì„.
Âíèìàíèå!
Íå îòêpûâàéòå
âîäîïpîâîäíûé êpàí.
Ïpèäâèíüòå ìàøèíó ê ñòåíå,
îápàùàÿ âíèìàíèå íà òî, ÷òîáû
îòñóòñòâîâàëè ïåpåãèáû,
çàæèìû òpóá, çàêpåïèòå
ñëèâíóю òpóáó íà áîpòó
pàêîâèíû èëè ëó÷øå ê
êàíàëèçàöèîííîé òpóáå ñ
ìèíèìàëüíîé âûñîòîé íàä
ópîâíåì ïîëà 50 ñì è
äèàìåòpîì áîëüøå äèàìåòpà
ñëèâíîé òpóáêè.
 ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè
èñïîëüçóéòå æåñòêîå óñòpîéñòâî
äëÿ ñãèáà ñëèâíîé òpóáû.
min 4 cm
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
max 100 cm
max 100 cm
min 4 cm
RU
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
IT
EL
PT
RU
PL
Use os 4 pés para nivelar a
máquina com o chão:
M 4
" #:
Livelli la macchina con i 4
piedini:
Wypoziomuj urzàdzenie za
pomocà 4 nó˝ek:
Óñòàíîâèòå ìàøèíó ïî
ópîâíю ñ ïîìîùüю 4 íîæåê.
a) Rode a porca no sentido
dos ponteiros do relógio para
soltar a rosca de fixação do
pé.
) % # ' '
" % .
a) Girare in senso orario il
dado per sbloccare la vite
del piedino.
a) Przekrëciç w kierunku
zgodnym z kierunkiem
wskazówek zegara nakrëtkë
blokujåcå nóãkë pralki.
a) ïîâåpíèòå ïî ÷àñîâîé
ñòpåëêå ãàéêó, ÷òîáû
pàçáëîêèpîâàòü âèíò íîæêè.
b) Rode a pé para o erguer
ou baixar até estar
firmemente assente no chão.
") - # ,
%' "
#.
b) Ruotare il piedino e farlo
scendere o salire fino ad
ottenere la perfetta
aderenza al suolo.
b) Przekrëciç nóãkë
podnoszåc jå lub
opuszczajåc, tak aby uzyskaç
doskonaäe przyleganie do
podäoãa.
b) âpàùàÿ íîæêó, ïîäíèìèòå
èëè îïóñòèòå ìàøèíó äî
õîpîøåé åå îïîpû íà ïîë.
c) Fixe o pé nessa posição
rodando a porca no sentido
contrário co dos ponteiros do
relógio até embater no fundo
da máquina.
#) , o #, " # " .
c) Bloccare infine il piedino
riavvitando il dado in senso
antiorario, fino a farlo aderire
al fondo della lavatrice.
c) Zablokowaç nóãkë
przykrëcajåc nakrëtkë w
kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara, aã
bëdzie przylegaäa do dna
pralki.
c) çàáëîêèpóéòå âèíò íîæêè,
çàòÿíóâ ãàéêó ïpîòèâ ÷àñîâîé
ñòpåëêè äî óïîpà.
A
B
C
Assegure-se que o botão está
em posição de desligado
(OFF) e a porta está fechada.
3 ' " OFF .
Si assicuri che la manopola
sia in posizione “OFF” e l’oblò
sia chiuso.
Sprawdziç czy pokr´t∏o
programów jest na pozycji
OFF i czy drzwiczki sà
zamkni´te.
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ
ÔÓ„‡ÏÏ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËË
Çõäã Ë Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í Á‡Í˚Ú.
Ligue a máquina à corrente,
inserindo a ficha do
respectivo cabo de
alimentação na tomada.
3
Inserisca la spina.
Wäoãyç wtyczkë kabla
zasilajåcego do gniazda
sleciowego.
Âêëю÷èòå âèëêó â pîçåòêó.
ATENÇÃO:
Se for necessário proceder à
substituição do cabo de
alimentação de energia, ao
efectuar a ligação dos fios
individuais, deve sempre
certificar-se de que respeita o
seguinte código de cores:
:
" ' #,
' #"
" " :
ATTENZIONE:
nel caso si renda necessario
sostituire il cavo di
alimentazione, assicurarsi di
rispettare il seguente codicecolore durante il
collegamento dei singoli fili:
UWAGA:
W razie koniecznoÊci
wymiany kabla zasilania
nale˝y zachowaç
nast´pujàcy uk∏ad kolorów
przy pod∏aczaniu
poszczególnych przewodów:
ÇçàåÄçàÖ:
ÖÒÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ÏÂÌËÚ¸
ÔËÚ‡˛˘ËÈ Í‡·Âθ, ÚÓ ÔÓ‚Ó‰‡
‰ÓÎÊÌ˚ ÍÓÏÏÛÚËÓ‚‡Ú¸Òfl ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ëı ˆ‚ÂÚÌÓÈ
χÍËÓ‚ÍÓÈ:
AZUL
- NEUTRO (N)
− (N)
BLU
- NEUTRO (N)
GRANATOWY
- ZERO (N)
ëàçàâ
- çÖâíêÄãú (N)
CASTANHO
- FASE (L)
K
− MARRONE
- FASE (L)
BRÑZOWY
- FAZA (L)
äéêàóçÖÇõâ
- îÄáÄ (L)
GIALLO-VERDE
- TERRA (
AMARELO-VERDE - TERRA (
)
Depois da instalação, os
acessórios devem estar
posicionados, pelo que a
tomada deve estar num local
acessível.
20
K
!.
− − $%
(L)
(
M ,
"T T ' !.
)
L’apparecchio deve essere
posto in modo che la spina
sia accessibile ad
installazione avvenuta.
)
˚Ó¸TO-ZIELONY - UZIEMIENIE (
)
Po zainstalowaniu, urzådzenie
naleãy ustawiç w pozycji
zapewniajåcej swobodny
dostëp do kontaktu (wtyczki).
ÜÖãíé-áÖãÖçõâ - áÖåãü (
)
èÓÒΠÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ÔË·Ó
‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÓÁÂÚ͇ ·˚·
‰ÓÒÚÛÔÌÓÈ.
21
EL
PT
CAPÍTULO 6
Fig. 1
N M D
O
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 6
CAPITOLO 6
ROZDZIAÄ 6
COMANDI
OPIS ELEMENTÓW
PANELU STEROWANIA
Îïèñàíèå êîìàíä
A
Maniglia apertura oblò
Otwarte drzwiczki
êÛÍÓflÚ͇ β͇
B
Manopola programmi di
lavaggio con OFF
Pokr´t∏o programów z OFF
èÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ÔÓ„‡ÏÏ Ò
ÓÚÏÂÚÍÓÈ Çõäã
C
Tasto Selezione Temperatura
Przycisk Wybór temperatury
Í·‚˯‡ "ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚Ó‰˚"
D
Tasto Selezione Centrifuga
Przycisk Wybór wirowania
äÌÓÔ͇ "„ÛÎËÓ‚ÍË ÒÍÓÓÒÚË
ÓÚÊËχ"
K 6
B
PL
IT
E
P
F
G H I
C L
A
DESCRIÇÃO
DOS COMANDOS
Manipulo para abrir a porta
" &' *+'
Botão de selecção do programa
de lavagem com a posição OFF
*,#-' *#../ .
1-& OFF.
Tecla Temperatura de
lavagem
, 71.&'
.' *,7&'
Tecla velocidade de
centrifugação
, *,#' 8/
;<.
botão “tempo de lavagem”
, +; ,7&'
E
Tasto Tempo Lavaggio
Przycisk Czas prania
ä·‚˯‡ "ÇêÖåü ëíàêäà"
Luzes das teclas
=-' ,;' *,/
F
Spie tasti
Kontrolki przycisków
‚ÂÚÓ‚˚ Ë̉Ë͇ÚÓ˚ Í·‚˯
Tecla Lavagem Intensiva
, -; *,;.'
G
Tasto Lavaggio Intensivo
Przycisk Prania intensywne
äÌÓÔ͇ "ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÈ ÒÚËÍË"
Tecla Aquaplus
, Aquaplus
H
Tasto Stop Allergia
Przycisk Aquaplus
äÌÓÔ͇ "ÄÍ‚‡ÔβÒ"
Botão arranque retardado
, ,#&.-&'
&&'
I
Tasto Partenza Differita
Przycisk Opóêniony start
äÌÓÔ͇ "ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒ͇"
Botão Boa Noite
, "Good Night"
L
Tasto Buona Notte
Przycisk Opcja Nocna
ä·‚˯‡ çӘ̇fl ëÚË͇
Botão início (START)
K;.* &&'
M
Tasto Avvio/pausa
Przycisk Start
äÌÓÔ͇ “ëÚ‡Ú/è‡ÛÁ‡”
Indicador de fecho de porta
; ,=/.&' *'
N
Spia porta bloccata
Kontrolka blokada drzwiczek
à̉Ë͇ÚÓ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡
Visor “Digital”
>&8 1+&
O
Display Digit
WyÊwietlacz digit
ñËÙÓ‚ÓÈ ‰ËÒÔÎÂÈ
P
Cassetto detersivo
Szuflada na proszek
Êîíòåéíåp äëÿ ìîюùèõ
ñpåäñòâ
Gaveta para detergente
22
; *;*7
23
PT
EL
IT
PL
RU
DESCRIÇÃO DOS
COMANDOS
- # "
DESCRIZIONE
COMANDI
OPIS ELEMENTÓW
PANELU STEROWANIA
ÍÀÇÍÀЧÅÍÈÅ
ÊÍÎÏÎÊ
“MODO Kg”
Função activa apenas para
programas para Algodão e
Sintéticos
Ao longo de cada fase de
lavagem, a função “MODO Kg”
permite controlar as
informações sobre a carga de
roupa colocada no tambor.
Desta forma, assim que a
função “MODO Kg” é activada,
nos primeiros 4 minutos da
lavagem, ela:
o ajusta a quantidade de água
necessária
o determina a duração do ciclo
de lavagem
o controla o enxaguamento
e, em função do tipo de roupa
seleccionado para ser lavado,
ela:
o ajusta o ritmo da rotação do
tambor de acordo com o tipo
de roupa que está a ser lavado
o reconhece a presença de
espuma e, se necessário,
aumenta a quantidade de
água durante o enxaguamento
o ajusta a velocidade de
centrifugação de acordo com
a carga, evitando, desta forma,
eventuais desequilíbrios.
Assim, a função “MODO Kg”
está apta a decidir,
autonomamente, qual o
programa, entre as várias
centenas de combinações de
lavagem possíveis, que melhor
se adequa a cada lavagem
individual.
A função “MODO Kg” satisfaz a
necessidade de uma utilização
fácil e simples, possibilitando
uma selecção simplificada do
programa. Na verdade, o
utilizador só tem de comunicar
à máquina qual o tipo de roupa
que está colocado no tambor e
o grau de sujidade, para obter
uma lavagem perfeita, com o
nível de secagem mais alto
possível, com uma
centrifugação que,
verdadeiramente, protege a
roupa.
"Kg MODE" (/ ! 02 00!!
)!03! " ! /4")
“Kg MODE”
(Funzione attiva solo nei
programmi Cotone e Sintetici)
E’ l’ultima frontiera
dell’elettronica applicata alle
tecnologie di lavaggio.
“Kg MODE” consente di
misurare durante tutte le fasi
del lavaggio una serie di
informazioni sulla biancheria
inserita all’ interno del cesto.
In questo modo “Kg MODE” nei
primi 4 minuti del ciclo di
lavaggio:
- regola la quantità di acqua
necessaria
- determina la durata del
lavaggio
- regola i risciacqui
“Kg MODE” (funkcja aktywna
jedynie przy programach
Bawe∏na i Syntetyki)
Jest to najnowsze osiàgniecie
zastosowania elektroniki w
technologii prania.
“Kg MODE” dokonuje
pomiarów podczas prania i
dostarcza informacji o
wsadzie znajdujàcym si´ w
b´bnie pralki.
W ten sposób “Kg MODE” w
pierwszych 4 minutach cykli
prania:
- reguluje koniecznà iloÊç
wody
- okreÊla czas trwania prania
- reguluje p∏ukanie
in base al carico e al tipo di
biancheria che si è scelto di
lavare:
- regola il ritmo di rotazione del
cesto per adattarlo al tipo di
tessuto
- riconoscere la presenza di
schiuma, aumentando
eventualmente il livello
dell’acqua durante i risciacqui
- regola il numero di giri della
centrifuga in funzione del
carico, evitando che ci siano
squilibri
w zale˝noÊci od rodzaju
pranych tkanin:
- reguluje obroty b´bna
dopasowujàc je do rodzaju
tkanin
- wykrywa obecnoÊç piany i
ewentualnie zwi´ksza iloÊç
wody podczas p∏ukania
- reguluje obroty wirowania w
zale˝noÊçi od wsadu
niwelujàc skutki
niezrównowa˝enia
“Kg MODE” (ÑÖíÖäíéê
áÄÉêìáäà)
(îÛÌ͈Ëfl ‡ÍÚ˂̇ ÚÓθÍÓ ‰Îfl
ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË ıÎÓÔ͇ Ë
ÒËÌÚÂÚËÍË) ç‡ ‚ÒÂı ˝Ú‡Ô‡ı ÒÚËÍË
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó “ Kg MODE ” ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ
ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ ËÌÙÓχˆË˛ Ó ‚ÂÒÂ
·Âθfl, Á‡„ÛÊÂÌÌÓ„Ó ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÛ˛
χ¯ËÌÛ.
ÖÒÎË ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó “ Kg MODE ”
‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ Ú˜ÂÌË ÔÂ‚˚ı 4 ÏËÌÛÚ
ÒÚËÍË, ÚÓ ÓÌÓ:
- ‚˚ÔÓÎÌflÂÚ „ÛÎËÓ‚ÍÛ ÔÓ‰‡˜Ë
ÌÛÊÌÓ„Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ‚Ó‰˚ ‚
χ¯ËÌÛ
- ÓÔ‰ÂÎflÂÚ ‰ÎËÚÂθÌÓÒÚ¸ ˆËÍ·
ÒÚËÍË
- „ÛÎËÛÂÚ ÔÓÎÓÒ͇ÌË ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‚˚·‡ÌÌ˚Ï ÚËÔÓÏ
Ú͇ÌË
- „ÛÎËÛÂÚ ÒÍÓÓÒÚ¸ ‚‡˘ÂÌËfl
·‡‡·‡Ì‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÚËÔÓÏ
Ú͇ÌË
- „ËÒÚËÛÂÚ Ì‡Î˘Ë Ï˚θÌÓÈ
ÔÂÌ˚, Ë, ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË,
Û‚Â΢˂‡ÂÚ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ ÔË
ÔÓÎÓÒ͇ÌËË
- „ÛÎËÛÂÚ ÒÍÓÓÒÚ¸ ‚‡˘ÂÌËfl
·‡‡·‡Ì‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
Á‡„ÛÁÍÓÈ, Ë ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÛÒÚ‡ÌflÂÚ
̇Û¯ÂÌËfl ·‡Î‡ÌÒ‡ ‚ ·‡‡·‡ÌÂ
χ¯ËÌ˚.
í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, “ Kg MODE ”
ÏÓÊÂÚ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ ‚˚·‡Ú¸
̇˷ÓΠÔÓ‰ıÓ‰fl˘Û˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ
ËÁ ÒÓÚÂÌ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ÍÓÏ·Ë̇ˆËÈ
‰Îfl ͇ʉÓÈ ÓÚ‰ÂθÌÓÈ ÒÚËÍË.
“ Kg MODE ” ӷ΄˜‡ÂÚ
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚
ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ ÛÔÓ˘ÂÌËfl ‚˚·Ó‡
ÌÛÊÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË.
î‡ÍÚ˘ÂÒÍË ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂβ ÌÛÊÌÓ
Û͇Á‡Ú¸ ‚ÒÂ„Ó Î˯¸ ÚËÔ
Á‡„ÛÊÂÌÌ˚ı ‚ ·‡‡·‡Ì ËÁ‰ÂÎËÈ Ë
ÒÚÂÔÂ̸ Ëı Á‡„flÁÌÂÌËfl ‰Îfl ÚÓ„Ó,
˜ÚÓ·˚ ‰Ó·ËÚ¸Òfl ÓÔÚËχθÌ˚ı
ÂÁÛθڇÚÓ‚ ÒÚËÍË Ë ÓÔÚËχθÌÓÈ
ÒÚÂÔÂÌË ÒÛ¯ÍË Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
‚‡˘ÂÌËfl ·‡‡·‡Ì‡.
MANIPULO PARA ABRIR A PORTA
" &' *+'
Pressione o botão no manípulo
para abrir a porta
24
+ 5 9 "Kg
MODE" 5
5
9 9 .
@ , "Kg MODE" , 4
9 :
− 9 9
− 5 9 − !7 98 +9 5 9 5
7
9 :
− 5 7 9 5
− 9 9 , , , 9 8 − 9 9 5
5, 5 .
4 "Kg MODE"
5 ,
, 7
7 9
7 9
9 .
Così “Kg MODE” riesce a
decidere da sola tra le
centinaia di possibili
combinazioni di lavaggio quale
si adatta meglio alle singole
condizioni del bucato.
1 "Kg MODE" 9 7 7 9 7
7
. + 7 9
5
5 9 , 7 9
7 7
, 9 8 7 5 7 9
.
- .
“Kg MODE” viene incontro alle
esigenze di semplicità di utilizzo
della lavatrice permettendo
un’impostazione semplificata
del programma di lavaggio.
Infatti l’utilizzatore indicando
solo il tipo di tessuto inserito nel
cesto e il grado di sporco degli
indumenti otterrà un bucato
perfettamente pulito e con il
più elevato grado di
asciugatura ottenibile con una
centrifuga attenta ai capi.
A
MANIGLIA APERTURA OBLÒ
Per aprire l’oblò premere la
leva situata all’interno della
maniglia.
“Kg MODE” wybiera spoÊród
trzystu mo˝liwoÊci kombinacj´
parametrów prania najlepiej
dopasowanà do wsadu.
“Kg MODE” zapewnia
u˝ytkownikowi prostot´
obs∏ugi pralki poprzez
poprzez bardzo ∏atwy wybór
programu. U˝ytkownik okreÊla
jedynie rodzaj tkaniny
w∏o˝onej do b´bna oraz
stopieƒ jej zabrudzenia po
czym otrzyma pranie
perfekcyjnie czyste i
optymalnie, przy zachowaniu
parametrów bezpiecznych
dla tkanin, odwirowane.
OTWARTE DRZWICZKI
êìäéüíäÄ ãûäÄ
Aby otworzyç drzwiczki
nale˝y pociàgnàç za ràczk´
naciskajàc jà od wewnàtrz.
óÚÓ·˚ ÓÚÍ˚Ú¸ βÍ, ̇ÊÏËÚ ̇
Í·‚Ë¯Û ‚ ÛÍÓflÚÍÂ.
25
PT
PROGRAMA SELECTOR COM A
POSIÇÃO "OFF".
SEMPRE QUE O BOTÃO
DESELECÇÃO DE
PROGRAMAS É RODADO,
O VISOR ILUMINA-SE PARA
MOSTRAR AS DEFINIÇÕES
PARA O PROGRAMA
SELECCIONADO.
OS NOVOS DETERGENTES
SÃO MAIS EFICIENTES,
INCLUSIVE A BAIXAS
TEMPERATURAS, PELO QUE
SE RECOMENDA A
REGULAÇÃO DE
TEMPERATURAS DE
LAVAGEM BAIXAS,
INCLUSIVE PARA OS
PROGRAMAS DE LAVAGEM
MAIS INTENSIVOS.
NO ENTANTO, O
UTILIZADOR PODE SEMPRE
AUMENTAR A
TEMPERATURA DE
LAVAGEM, PARA O QUE SÓ
TEM DE PREMIR O BOTÃO
DE REGULAÇÃO DA
TEMPERATURA.
POR FAVOR CONSULTE A
TABELA DE PROGRAMAS
DE LAVAGEM PARA SE
INFORMAR SOBRE A
TEMPERATURA MÁXIMA
ADMITIDA PARA CADA
PROGRAMA.
NOTA: PARA DESLIGAR A
MÁQUINA TEM DE RODAR
O BOTÃO DE SELECÇÃO
DE PROGRAMAS PARA A
POSIÇÃO “OFF”
(DESLIGADA).
Pressione a tecla “Start/Pause”
para iniciar o ciclo seleccionado.
O botão mantém-se intacto,
mesmo quando o programa
está a decorrer.
No fim do programa desligue a
máquina de lavar rodando o
selector para a posição “OFF”.
NOTA:
O SELECTOR DE
PROGRAMAS DEVERÁ SER
DODADO ATÉ À POSIÇÃO
“OFF” NO FIM DE CADA
CICLO DE LAVAGEM OU
QUANDO RECOMEÇAR
UM OUTRO CICLO, OU
OUTRO PROGRAMA.
26
EL
*,#-' *#../ .
1-& OFF.
$
$ %,
@ $
$
$ .
K
K
K . $ $, % K $ $ K K .
K% K
$ % $ $
K K $ .
$ $ K , $ $
"OFF".
- / ("Start/Pause")
.
IT
B
MANOPOLA PROGRAMMI
CON OFF
RUOTANDO LA
MANOPOLA IL DISPLAY SI
ILLUMINA
VISUALIZZANDO I
PARAMETRI DEL
PROGRAMMA SCELTO.
I DETERSIVI DI OGGI
RISULTANO ESSERE
EFFICACI GIÀ DALLE
BASSE TEMPERATURE. PER
QUESTO MOTIVO LA
MACCHINA, ANCHE PER I
PROGRAMMI INTENSIVI,
CONSIGLIA L’UTILIZZO DI
TEMPERATURE PIÙ BASSE.
E’ COMUNQUE POSSIBILE
ALZARE LA TEMPERATURA
DI LAVAGGIO AGENDO
SUL TASTO TEMPERATURA.
FARE RIFERIMENTO ALLA
TABELLA PROGRAMMI
PER LA TEMPERATURA
MASSIMA CONSENTITA
PER CIASCUN
PROGRAMMA.
N.B. PER SPEGNERE LA
MACCHINA RUOTARE LA
MANOPOLA
PROGRAMMI SULLA
POSIZIONE “OFF”.
Premere il tasto "Avvio/Pausa"
per iniziare il ciclo di lavaggio
1 ! , ' " "
( ) , .
Il ciclo di lavaggio avverrà
con la manopola programmi
ferma sul programma
selezionato sino alla fine del
lavaggio.
4 " , ! " "OFF"
A fine ciclo spegnere la
lavabiancheria portando la
manopola programmi in
posizione "OFF".
% :
;.* ;
=+*&−
*,#-
*#../ *-*
* 1 &
1-& OFF . -,'
+' *#..' * *,# - -
*+#.. *,;.'.
NOTA:
LA MANOPOLA
PROGRAMMI DEVE
ESSERE SEMPRE PORTATA
IN POSIZIONE DI OFF
ALLA FINE DI UN
LAVAGGIO E PRIMA DI
SELEZIONARNE UNO
NUOVO.
PL
POKR¢T¸O
PROGRAMÓW Z OFF
PRZY OBRACANIU
POKR¢T¸A WYÂWIETLACZ
ZAPALA SI¢ I POKAZUJE
PARAMETRY WYBRANEGO
PROGRAMU.
NOWOCZESNE
DETERGENTY SÑ
SKUTECZNE JU˚ W NISKICH
TEMPERATURACH I
DLATEGO PRALKA, NAWET
PRZY PROGRAMACH
PRANIA INTENSYWNEGO,
ZALECA STOSOWANIE
NISKICH TEMPERATUR.
OCZYWIÂCIE MO˚LIWE
JEST USTAWIENIE WY˚SZEJ
TEMPERATURY PRANIA ZA
POMOCÑ
ODPOWIEDNIEGO
PRZYCISKU. W TAKIM
PRZYPADKU NALE˚Y
PRZESTRZEGAå
MAKSYMALNYCH
DOPUSZCZALNYCH DLA
DANEGO PROGRAMU
TEMPERATUR PODANYCH
W TABELI.
UWAGA: ABY WY¸ÑCZYå
PRALK¢ NALE˚Y OBRÓCIå
POKR¢T¸O WYBORU
PROGRAMÓW NA
POZYCJ¢ “OFF”.
Wcisnàç przycisk
„START/PAUZA” aby
uruchomiç cykl prania.
Cykl prania b´dzie si´
odbywa∏ z pokr´t∏em
programatora ustawionym
na wybranym programie a˝
do koƒca prania.
Po zakoñczeniu cyklu prania
wy∏àczyç pralk´ ustawiajàc
pokr´t∏o programatora na
pozycji “OFF”.
UWAGA:
POKR¢T¸O
PROGRAMATORA MUSI
BYå USTAWIONE NA
POZYCJ¢ OFF ZAWSZE
PO ZAKO¡CZENIU
PRANIA I PRZED
WYBOREM NOWEGO
PROGRAMU.
RU
èÖêÖäãûóÄíÖãú èêéÉêÄåå ë
éíåÖíäéâ Çõäã.
Öëãà ÇêÄôÄíú êìóäì
åçéÉéèéáàñàéççéÉé
èÖêÖäãûóÄíÖãü, çÄ ÑàëèãÖÖ
ÅìÑìí éíéÅêÄÜÄíúëü
ëàåÇéãõ ë èÄêÄåÖíêÄåà
ÇõÅêÄççéâ èêéÉêÄååõ.
çéÇõÖ ëíàêÄãúçõÖ
èéêéòäà üÇãüûíëü ÅéãÖÖ
ùîîÖäíàÇçõåà íÄäÜÖ èêà
çàáäàï íÖåèÖêÄíìêÄï
ëíàêäà. èéùíéåì ÑÄÜÖ èêà
àëèéãúáéÇÄçàà èêéÉêÄåå
àçíÖçëàÇçéâ ëíàêäà
êÖäéåÖçÑìÖíëü
àëèéãúáéÇÄíú ÅéãÖÖ
çàáäìû íÖåèÖêÄíìêì.
íÄä àãà àçÄóÖ, åéÜçé
ìÇÖãàóàíú íÖåèÖêÄíìêì ë
èéåéôúû äçéèäà
êÖÉìãàêéÇäà íÖåèÖêÄíìêõ
ëíàêäà.
ëå. íÄÅãàñì èêéÉêÄåå, ÉÑÖ
ìäÄáÄçõ åÄäëàåÄãúçõÖ
íÖåèÖêÄíìêõ Ñãü äÄÜÑéâ
èêéÉêÄååõ.
N.B.: óíéÅõ Çõäãûóàíú
åÄòàçì, ìëíÄçéÇàíÖ
èÖêÖäãûóÄíÖãú èêéÉêÄåå Ç
èéãéÜÖçàÖ "Çõäã." (‡Ì„Î.
Off).
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ “Start/Pause” ‰Îfl
Á‡ÔÛÒ͇ ‚˚·‡ÌÌÓÈ Ô„‡ÏÏ˚.
èÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔË
ÌÂËÁÏÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‰Ó Á‡‚Â¯ÂÌËfl ˆËÍ·.
Ç˚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ
ÛÍÓflÚÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
èêàåÖóÄçàÖ:
êìäéüíäì ÇõÅéêÄ
èêéÉêÄåå ëãÖÑìÖí
éÅüáÄíÖãúçé
ÇéáÇêÄôÄíú Ç
èéãéÜÖçàÖ Çõäã. èé
éäéçóÄçàà äÄÜÑéÉé
ëÖÄçëÄ ëíàêäà, Ä
íÄäÜÖ èêà ÜÖãÄçàà
çÄóÄíú ëãÖÑìûôàâ
ëÖÄçë èÖêÖÑ íÖå, äÄä
ìëíÄçéÇàíú à
áÄèìëíàíú ÜÖãÄÖåìû
èêéÉêÄååì.
27
PT
EL
TECLA “TEMPERATURA DE
LAVAGEM”
#K "*7
7K #*"
Quando é seleccionado um
programa, o indicador luminoso
relevante acende-se, para
indicar a temperatura de
lavagem recomendada.
O botão “TEMPERATURA DA
LAVAGEM” de regulação da
temperatura da lavagem
permite ao utilizador diminuir ou
aumentar a temperatura para o
ciclo de lavagem seleccionado.
De cada vez que o botão é
premido, o nível de temperatura
novo, assim regulado, é
apresentado no indicador da
temperatura de lavagem.
4 7
8
9 .
1 7 9 7 7
.
K 5 ,
.
TECLA “VELOCIDADE DE
CENTRIFUGAÇÃO”
K "$
%
> "
K % # # " #. % ' .
- ' '
% '
"
.
0 % ! % $ *811 . *1
8 / ;8./ '
= .* *,-E
.#,7& *+ & ;+.
*,#.-& *+ *,; '
7& ;<.'.
O ciclo de centrifugação é
muito importante para remover
a maior quantidade de água
possível da roupa, sem danificar
os tecidos. Poderá ajustar a
velocidade de centrifugação
de acordo com as suas
necessidades.
Pressionando esta tecla, é
possível reduzir a velocidade de
centrifugação máxima, e se
desejar, cancelar o ciclo de
centrifugação.
Para reactivar o ciclo de
centrifugação basta pressionar
a tecla até encontrar a
velocidade de centrifugação
desejada.
Para não danificar os tecidos,
não é possível aumentar a
velocidade de centrifugação
além da velocidade
estabelecida automaticamente
na selecção do programa.
É possível modificar a
velocidade de centrifugação a
qualquer momento, mesmo sem
colocar a máquina em pausa.
/ # % " " .
NOTA:
O MODELO ESTÁ EQUIPADO COM
UM DISPOSITIVO ELECTRÓNICO
ESPECIAL QUE IMPEDE O CÍCLO
DE CENTRIFUGAÇÃO CASO AS
CARGAS FOREM
DESEQUILIBRADAS. TAL CONDUZ A
UMA REDUÇÃO DE RUIDOS E DE
VIBRAÇÕES, CONTRIBUINDO PARA
UM MAIOR SILÊNCIO E UMA
MAIOR DURAÇÃO DA MÁQUINA
DE LAVAR.
HMEI% H:
H Y KEYH EINAI EQOI MENH
ME EIIKO HEKTPONIKO
AI HTHPIO OY AOTPEEI
THN EKTEE H TOY KYKOY
TI>IMATO AN TA POYXA TO
TYMANO EN EINAI
OMOIOMOPA KATANEMHMENA.
AYTO AOTPEEI TO OPYBO
KAI TI ONH EI KAI
EQA AIZEI ME$AYTEPH
IAPKEIA Z%H TH Y KEYH .
28
IT
C
D
PL
TASTO “SELEZIONE
TEMPERATURA”
PRZYCISK “WYBÓR
TEMPERATURY”
Quando si seleziona un
programma viene indicata la
temperatura consigliata
tramite l’ accensione della
relativa spia.
E’ possibile sia diminuire che
aumentare la temperatura
premendo più volte il tasto.
Ad ogni pressione del tasto si
illumina la spia corrispondente
alla temperatura scelta tra
quelle a disposizione.
Przy wyborze programu
kontrolka podpowiada
zalecanà dla niego
temperatur´ prania.
Mo˝liwe jest zmniejszenie lub
zwi´kszenie temperatury
prania poprzez kilkukrotne
wciÊni´cie przycisku.
Po ka˝dym jego wciÊni´ciu
zapala si´ kontrolka wybranej
temperatury.
PRZYCISK “WYBÓR
WIROWANIA”
Wybór pr´dkoÊci wirowania
La fase di centrifuga è molto
importante per la preparazione jest wa˝ny dla przygotowanie
bielizny do prasowania. Ten
ad una buona asciugatura ed
il vostro modello è dotato della model pralki daje du˝à
mo˝liwoÊç doboru pr´dkoÊci
massima flessibilità per ogni
wirowania do indywidualnych
vostra esigenza.
potrzeb. WciÊni´cie tego
Premendo questo tasto, si può
przycisku redukuje pr´dkoÊç
ridurre la massima velocità di
obrotów wirówki, mo˝liwà dla
centrifuga possibile per il
danego programu, a˝ do
programma selezionato, fino
ca∏kowitego jej wy∏àczenia.
alla sua completa esclusione.
Aby w∏àczyç wirówk´ nale˝y
Per riattivare la centrifuga, è
ponownie wciskaç ten
sufficiente premere
przycisk, a˝ do uzyskania
nuovamente il tasto, fino al
wybranej pr´dkoÊci.
raggiungimento della velocità
Dla bezpieczeƒstwa tkanin ,
scelta.
nie jest mo˝liwe zwi´kszenie
Per la salvaguardia dei tessuti, obrotów wirówki ponad
poziom automatycznie
non è possibile aumentare la
zaprogramowany w
velocità oltre quella
momencie ustawiania
automaticamente indicata al
programu.
momento della selezione del
programma.
Mo˝na zmieniaç pr´dkoÊç
wirowania w ka˝dym
E' possibile modificare la
momencie, bez koniecznoÊci
velocità della centrifuga in
ustawiania pralki w funkcji
qualsiasi momento, anche
PAUZA.
senza portare la macchina in
PAUSA.
TASTO “SELEZIONE CENTRIFUGA”
NOTA:
IL MODELLO È DOTATO DI
UN PARTICOLARE
DISPOSITIVO ELETTRONICO
CHE IMPEDISCE LA
PARTENZA DELLA
CENTRIFUGA CON CARICHI
PARTICOLARMENTE
SBILANCIATI. QUESTO
SERVE A MIGLIORARE LE
VIBRAZIONI, LA
SILENZIOSITÀ E LA DURATA
DELLA LAVABIANCHERIA.
Uwaga
pralka wyposaãona jest w
elektroniczny ukäad
kontroli prëdkoéci
wirowania zapobiegajåcy
nie równomiernemu rozäoã
eniu sië bielizny w bëbnie.
dziëki temu zmniejsza sië
gäoénoéç i wibracje pralki
a w konsekwencji
wydäuãa jej ãywotnoéç.
RU
äãÄÇàòÄ "íÖåèÖêÄíìêÄ
ÇéÑõ"
èÓÒΠ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË
Á‡„Ó‡ÂÚÒfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
Ë̉Ë͇ÚÓ, ÍÓÚÓ˚È Û͇Á˚‚‡ÂÚ
ÂÍÓÏẨÛÂÏÛ˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ÒÚËÍË.
äÌÓÔ͇ „ÛÎËÓ‚ÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚
ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ÛÏÂ̸¯ÂÌËfl ËÎË
‰Îfl Û‚Â΢ÂÌËfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚
‚˚·‡ÌÌÓ„Ó ‚‡ÏË ˆËÍ· ÒÚËÍË.
èÓÒÎÂ Í‡Ê‰Ó„Ó Ì‡Ê‡ÚËfl ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË
̇ Ë̉Ë͇ÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÒÚËÍË
ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ÌÓ‚‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡.
äçéèäÄ “êÖÉìãàêéÇäà
ëäéêéëíà éíÜàåÄ”
éÚ ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËχ Á‡‚ËÒËÚ Í‡ÍÓÂ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚·„Ë ·Û‰ÂÚ Û‰‡ÎÂÌÓ ËÁ
·Âθfl ·ÂÁ ̇ÌÂÒÂÌËfl ÂÏÛ
ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ. Ç˚ ÏÓÊÂÚ Á‡‰‡Ú¸
ÒÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ ÔÓ Ç‡¯ÂÏÛ
Ê·Ì˲.
ç‡Ê‡ÚËÂÏ ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË ÏÓÊÌÓ
ÛÏÂ̸¯ËÚ¸ χÍÒËχθÌÛ˛ ÒÍÓÓÒÚ¸
ÓÚÊËχ Ë, ÂÒÎË Á‡ıÓÚËÚÂ, ÚÓ Ë
ÓÚÏÂÌËÚ¸ ÂÊËÏ ÓÚÊËχ.
ÑÎfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ‚ÌÓ‚¸ ‚Íβ˜ËÚ¸
ÓÚÊËÏ, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Ì‡ÊËχڸ ÍÌÓÔÍÛ
‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ Á̇˜ÂÌË ÒÍÓÓÒÚË
ÓÚÊËχ Ì ‰ÓÒÚË„ÌÂÚ Ê·ÂÏÓÈ
‚Â΢ËÌ˚.
ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ
·Âθfl, Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ Û‚Â΢ËÚ¸
ÒÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ ·Óθ¯Â ÚÓ„Ó
Á̇˜ÂÌËfl, ÍÓÚÓÓ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚÒfl ‰Îfl ‚˚·‡ÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚.
àÁÏÂÌÂÌË ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËχ
‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‚ β·ÓÈ ÏÓÏÂÌÚ, ‰‡Ê ·ÂÁ
ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ï‡¯ËÌ˚.
Ïpèìe÷aíèe. Maøèía èìeeò
çëeêòpcííoe ycòpoécòâo, êoòopoe
ïpeïÿòcòâyeò âêëю÷eíèю
öeíòpèôyãè (oòæèìa), ecëè áeëüe â
áapaáaíe paçìecòèëocü
íepaâíoìepío.
ùÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÌËÁËÚ¸ ¯ÛÏÌÓÒÚ¸ Ë
‚Ë·‡ˆË˛ χ¯ËÌ˚ Ë ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï
ÔÓ‰ÎËÚ¸ ÒÓÍ Â ÒÎÛÊ·˚.
29
PT
EL
IT
PL
RU
BOTÃO “TEMPO DE LAVAGEM”
Agindo sobre este botão (esta
função só está disponível para os
programas ALGODÃO e mistos
sintéticos), tem à sua disposição 3
níveis de intensidade de lavagem,
que pode regular em função do
grau de sujidade da roupa a lavar.
Uma vez seleccionado o programa
de lavagem, o indicador luminoso
da intensidade de lavagem é
automaticamente regulado para a
intensidade de lavagem mínima
permitida; cada pressão no botão
aumenta o nível de intensidade de
lavagem, o que faz com que as
definições relativas à duração do
ciclo de lavagem sejam ajustadas
em conformidade.
Se premir este botão depois de ter
seleccionado o programa rápido,
pode escolher uma de três
durações diferentes para o
programa: 14’, 30’ e 44’.
#K "$'* #*"
!7 (7
7
COTTON MIXED FIBRES) 7 3 9 , 7 9 9 .
4 7
9 . 0 9 9 .
4 9 ,
7 77
7
9 3
/7
9 14’, 30’ 44’ .
E
TASTO “TEMPO DI LAVAGGIO”
Agendo sul tasto (attivo solo nei
programmi COTONE e MISTI) è
possibile scegliere 3 livelli di
intensità di lavaggio, a seconda
del grado di sporco dei tessuti,.
Dopo la selezione del programma
la spia si posiziona
automaticamente sul livello
minimo consentito; premendo il
tasto si aumenta il livello e di
conseguenza vengono modificati
anche i parametri della durata
del ciclo.
Utilizzando questo tasto dopo aver
selezionato il programma rapido è
possibile scegliere fra 3 diversi
programmi della durata di 14’, 30’
e 44’.
PRZYCISK “CZAS PRANIA”
Wciskajàc ten przycisk (aktywny
tylko dla tkanin bawe∏nianych i
mieszanych) mo˝na wybraç
jeden z 3 poziomów
intensywnoÊci prania w zale˝noÊci
od stopnia zabrudzenia tkanin.
Po wyborze programu kontrolka
automatycznie wybiera
najmniejszy stopieƒ zabrudzenia;
za pomocà tego przycisku mo˝na
zwi´kszyç t´ wartoÊç zmieniajàc
tym samym parametry prania.
W programie szybkim przycisk ten
umo˝liwia wybór jednego z trzech
czasów: 14’, 30’ lub 44’.
äãÄÇàòÄ "ÇêÖåü ëíàêäà"
ùÚÓÈ Í·‚˯ÂÈ (‡·ÓÚ‡ÂÚ Ó̇, ÍÒÚ‡ÚË,
ÚÓθÍÓ ‚ ÔÓ„‡Ïχı "ïãéèéä" Ë
"ëåÖòÄççõÖ íäÄçà") ÏÓÊÌÓ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ 3 ÒÚÂÔÂÌË ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚË
ÒÚËÍË ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÒÚÂÔÂÌË
Á‡„flÁÌÂÌËfl ·Âθfl. èÓÒΠ‚˚·Ó‡
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË Ë̉Ë͇ÚÓ ÒÚÂÔÂÌË
Á‡„flÁÌÂÌËfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚÒfl ̇ ÏËÌËχθÌÓÂ
Á̇˜ÂÌËÂ. ç‡Ê‡ÚË ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË
Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ Û‚Â΢ÂÌË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË
ÛÓ‚Ìfl Á‡„flÁÌÂÌËfl, Ë, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ,
Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ Û‚Â΢ÂÌË ‰ÎËÚÂθÌÓÒÚË
ˆËÍ· ÒÚËÍË. àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË
ÔÓÒΠ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ·˚ÒÚÓÈ ÒÚËÍË
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ‚˚·‡Ú¸ Ó‰ÌÛ ËÁ ÚÂı
‰ÎËÚÂθÌÓÒÚÂÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚: 14 ÏËÌÛÚ, 30
ÏËÌÛÚ Ë 44 ÏËÌÛÚ˚.
INDICADORES LUMINOSOS DOS
BOTÕES
Estes indicadores luminosos
acendem-se sempre que os botões
a que estão associados são
premidos.
Se for seleccionada uma opção
que não é compatível com o
programa seleccionado, o
indicador luminoso do botão da
opção em causa pisca e depois
apaga-se.
K
F
SPIE TASTI
KONTROLKI PRZYCISKÓW
Si accendono quando i rispettivi
tasti vengono premuti.
Nel caso in cui sia stata
selezionata un’ opzione non
compatibile con il programma
scelto la luce sul pulsante prima
lampeggia e dopo si spegne.
Zapalajà si´ gdy wciÊniemy dany
przycisk.
JeÊli jednak wybierzemy opcj´
niezgodnà z wybranym
programem kontrolka najpierw
b´dzie migaç a potem zgaÊnie.
àçÑàäÄíéêõ îìçäñàéçÄãúçõï
äãÄÇàò
à̉Ë͇ÚÓ Á‡„Ó‡ÂÚÒfl ÔË Ì‡Ê‡ÚËË Ì‡
Í·‚˯Û.
Ç ÒÎÛ˜‡Â ÂÒÎË ÙÛÌ͈Ëfl, ÍÓÚÓÛ˛ ‚˚
Ô˚Ú‡ÂÚÂÒ¸ ‚Íβ˜ËÚ¸ ̇ʇÚËÂÏ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ Í·‚˯Ë, Ì ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ Í
‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÂ, Ë̉Ë͇ÚÓ Ò̇˜‡Î‡
ÏË„‡ÂÚ, ÔÓÚÓÏ „‡ÒÌÂÚ.
A opção do botão deverá ser
seleccionada antes de pressionar
o botão “START”.
*-' ,;#'−
*,#-' (*U' *,) *-* *,#7−
#*&17 * *&.
; *,; -E&' (START).
I tasti opzione devono essere
selezionati prima di premere il
tasto AVVIO.
Przyciski opcji muszà byç
wybrane i wciÊni´te przed
wciÊni´ciem przycisku start.
ä·‚Ë¯Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ı ÙÛÌ͈ËÈ
ÒΉÛÂÚ Ì‡ÊËχڸ ÚÓθÍÓ ÔÂ‰
̇ʇÚËÂÏ Ì‡ Í·‚Ë¯Û èìëä.
TECLA LAVAGEM INTENSIVA
Pressionando esta tecla, que
apenas pode ser activada nos
ciclos de Algodões, os sensores no
novo sistema “Sensor” entram em
acção. O sensores manterão
constante o nível de temperatura
seleccionado ao longo de ciclo de
lavagem, assim como a função
mecânica do tambor. O tambor
está concebido de forma a atingir
duas diferentes velocidades em
momentos cruciais. Quando o
detergente entra em contacto
com a roupa, o tambor gira de
forma a que o detergente seja
distribuído uniformemente;
contudo, durante o ciclo de
lavagem e enxaguamento a
velocidade aumenta de forma a
maximizar a acção de limpeza.
Graças a este especial sistema, a
eficiência de lavagem é superior
SEM QUE SEJA AUMENTADA A
DURAÇÃO DO TEMPO DO
PROGRAMA.
K - ! , # , Sensor System. 2 ,
! , ' ,
. 1 # . 4 # , # ' #. " " .
M " MIJD )2 /M/D
/-D LK)T/D VD2JK/D2 16L -J
60J2
216.
TASTO LAVAGGIO INTENSIVO
Premendo questo tasto, attivabile
solo nei cicli cotone, entrano in
funzione i sensori del nuovo
“Sensor” system che agiscono sia
sulla temperatura selezionata,
mantenendola costante durante
tutte le fasi del ciclo di lavaggio,
sia sull’azione meccanica del
cesto.
Il cesto viene fatto girare a due
diverse velocità nei momenti
cruciali. Quando il detersivo entra
nei capi il cesto ruota in modo
che non si formino disomogeneità
nella distribuzione dello stesso, la
velocità aumenta, invece, al
momento del lavaggio e del
risciacquo in modo che l’azione
pulente sia massima. Grazie a
questo speciale sistema si migliora
l’efficacia del lavaggio SENZA
AUMENTARE LA DURATA DEL
PROGRAMMA.
PRZYCISK PRANIE INTENSYWNE
Po wciÊni´ciu tego przycisku,
aktywnego tylko w cyklach
bawe∏na, uruchamiamy funkcje
czujników nowego Systemu
“Sensor”, które dzia∏ajà zarówno
na wybranà temperatur´
utrzymujàc jà jednakowà
podczas faz ca∏ego cyklu prania
jak i na prac´ mechanicznà
b´bna.
B´ben obraca si´ z dwiema
ró˝nymi pr´dkoÊciami w
kluczowych momentach.
Kiedy detergent jest
rozprowadzany w tkaninach
b´ben obraca si´ w sposób
umo˝liwiajàcy równomierne
roz∏o˝enie si´ bielizny w b´bnie.
Natomiast pr´dkoÊç obrotów
wzrasta w momencie prania i
p∏ukania aby wzmóc efekt
usuni´cia brudu.
Dzi´ki temu rozwiàzaniu zwi´ksza
si´ skutecznoÊç prania BEZ
PRZED¸U˚ANIA CZASU PRANIA.
äçéèäÄ àçíÖçëàÇçéâ ëíàêäà
ç‡Ê‡ÚËÂÏ ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË, ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ ‡ÍÚË‚ËÓ‚‡Ì‡ ÚÓθÍÓ ‚ ÔÓ„‡ÏÏÂ
ÒÚËÍË ıÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛχÊÌ˚ı Ú͇ÌÂÈ,
‚Íβ˜‡˛ÚÒfl ‚ ‡·ÓÚÛ ‰‡Ú˜ËÍË ÌÓ‚ÓÈ
ÒËÒÚÂÏ˚ “Sensor”. ùÚË ‰‡Ú˜ËÍË
ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛Ú ÔÓÒÚÓflÌÌÓÈ ‚˚·‡ÌÌÛ˛
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ‚ Ú˜ÂÌËË ˆËÍ· ÒÚËÍË Ë
ÒΉflÚ Á‡ ‚‡˘ÂÌËÂÏ ·‡‡·‡Ì‡.
Ň‡·‡Ì ‚‡˘‡ÂÚÒfl Ò ‡ÁÌÓÈ ÒÍÓÓÒÚ¸˛ ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ Ù‡Á˚ ˆËÍ· ÒÚËÍË. Ç
ÏÓÏÂÌÚ Á‡·Ó‡ ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡ ËÁ
ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ·‡‡·‡Ì ‚‡˘‡ÂÚÒfl Ò Ú‡ÍÓÈ
ÒÍÓÓÒÚ¸˛, ˜ÚÓ·˚ ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó
‡ÒÔ‰ÂÎflÎÓÒ¸ ‡‚ÌÓÏÂÌÓ, ‡ ‚Ó ‚ÂÏfl
ÒÚËÍË Ë ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl, ÒÍÓÓÒÚ¸ ‚‡˘ÂÌËfl
·‡‡·‡Ì‡ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ, ˜ÚÓ·˚ χÍÒËχθÌÓ
ÛÎÛ˜¯ËÚ¸ ͇˜ÂÒÚ‚Ó ÒÚËÍË. Å·„Ó‰‡fl
˝ÚÓÈ ÌÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸
ÒÚËÍË ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ ÅÖá ìÇÖãàóÖçàü
ÑãàíÖãúçéëíà ÇõèéãçÖçàü
èêéÉêÄååõ.
30
%
6 " " .
" , .
G
31
PT
IT
EL
TECLA “AQUAPLUS”
K
Pressionando esta tecla
poderá activar um novo
ciclo de lavagem especial
nos programas de Cores e
Tecidos Mistos, graças ao
novo Sistema Sensor. Esta
opção cuida
delicadamente das fibras
das roupas e da delicada
pele daqueles que as usam.
A roupa é lavada numa
maior quantidade de água
e isso, em conjunto com a
nova combinação de
acção de ciclos de rotação
do tambor, dar-lhe-à roupa
que foi lavada e enxaguada
na perfeição. A quantidade
de água na lavagem foi
aumentada de forma a que
o detergente fosse
completamente dissolvido,
assegurando uma lavagem
eficiente. A quantidade de
água também foi
aumentada no ciclo de
enxaguamento permitindo
que todas as partículas de
detergente sejam removidas
das fibras.
Esta função foi
especificamente concebida
para pessoas com peles
delicadas e sensíveis, para
quem mesmo uma
pequena quantidade de
detergente pode causar
alergias ou irritações na
pele.
Esta função também é
recomendada para a
lavagem de roupa de
criança ou tecidos
delicados em geral, ou para
quando lava tecidos turcos,
uma vez que as fibras
tendem a absorver uma
elevada quantidade de
detergente.
Para assegurar a melhor
performance das suas
lavagens, esta função é
sempre activada nos
programas de Tecidos
Delicados e Lãs/lavagem à
mão.
- ' " (Mix and Wash)
Sensor System. 2 # ! # .
1 # # . ' ", . "
" " " # ".
2 ' " .
"
', # # " " # "
#
.
0 # " " " " "
" # ".
"AQUAPLUS"
2 "Good Night"
.
H
PL
RU
TASTO “STOP ALLERGIA”
PRZYCISK “AQUAPLUS”
äçéèäÄ “ÄäÇÄèãûë”
Agendo sul tasto è possibile
effettuare un nuovo
speciale ciclo di lavaggio
applicabile nei programmi
per tessuti resistenti e misti
che si prende cura delle
fibre e della pelle delicata di
chi le indossa.
L’aggiunta di molta più
acqua e la nuova azione
combinata di cicli di
rotazione del cesto con
carico e scarico d’acqua,
permette di ottenere capi
perfettamente puliti e
risciacquati. Viene
aumentata l’acqua in
lavaggio per ottenere la
perfetta dissoluzione del
detersivo, garantendo
un’efficace azione pulente.
Viene aumentata l’acqua
anche al momento dei
risciacqui in modo da
eliminare ogni traccia di
detersivo dalle fibre.
Questa funzione è stata
studiata appositamente per
le persone con pelle
delicata e sensibile, per le
quali anche un minimo
residuo di detersivo può
causare irritazioni o allergie.
Si consiglia di utilizzare
questa funzione anche per i
capi dei bambini e per i
delicati in generale, oppure
nel lavaggio di capi di
spugna le cui fibre tendono
maggiormente a trattenere
il detersivo.
Per assicurare le migliori
prestazioni di lavaggio
questa funzione è sempre
attiva nei programmi
Delicati e Lana/Lavaggio.
Wciskajàc ten przycisk
mo˝emy, dzi´ki nowemu
Czujnikowi System, wykonaç
dodatkowy specjalny cykl
prania przeznaczony dla
osób o delikatnej, ∏atwej do
podra˝nieƒ skórze. Program
jest aktywny dla programów
dla tkanin odpornych i
mieszanych.
W programie tym pralka
pobiera du˝o wi´cej wody,
a nowy sposób
funkcjonowania,
polegajàcy na cyklach
obrotów b´bna podczas
poboru i odprowadzania
wody powoduje, ˝e tkaniny
sà dok∏adniej wyprane i
wyp∏ukane. Zwi´kszona iloÊç
wody podczas prania
pozwala na lepsze
rozpuszczenie detergentu i
zwi´kszenie skutecznoÊci
prania, a zwi´kszona iloÊç
wody podczas p∏ukania
pozwala na dok∏adniejsze
wyp∏ukanie detergentu z
ka˝dego w∏ókna tkaniny .
Na funkcja zosta∏a
wymyÊlona specjalnie dla
osób o skórze delikatnej i
wra˝liwej,
u których nawet najmniejszy
Êlad proszku mo˝e
powodowaç podra˝nienia i
alergie.
Radzimy stosowanie tej
funkcji tak˝e przy praniu
odzie˝y dzieci´cej (dzieci
majà zawsze wra˝liwsza
skór´) oraz przy praniu
tkanin z warstwà gàbki,
poniewa˝ z takiej tkaniny
trudniej usuwa si´
detergent.
Dla uzyskania lepszych
efektów prania ta funkcja
jest zawsze aktywna w
programach dla tkanin
delikatnych i
we∏nianych/r´czne.
ç‡Ê‡ÚËÂÏ ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË
ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂθ ‡ÍÚË‚ËÛÂÚ
ÒÔˆˇθÌ˚È ÌÓ‚˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË
‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË ëÏÂÒÓ‚˚ı Ë
ãËÌfl˛˘Ëı Ú͇ÌÂÈ. ùÚÓ ÒÚ‡ÎÓ
‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ·Î‡„Ó‰‡fl
ÔËÏÂÌÂÌ˲ ÌÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Sensor
System. ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl
Ô‰ÛÒχÚË‚‡ÂÚ ·ÂÂÊÌÓÂ
Ó·‡˘ÂÌËÂ Ò ‚ÓÎÓÍ̇ÏË Ú͇ÌË
Ó‰Âʉ˚, ‡ Ú‡ÍÊ ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl
‰Îfl β‰ÂÈ Ò ˜ÛÒÚ‚ËÚÂθÌÓÈ ÍÓÊÂÈ.
ÅÂθ ÒÚË‡ÂÚÒfl ‚ Á̇˜ËÚÂθÌÓ
·Óθ¯ÂÏ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Â ‚Ó‰˚ Ë ˝ÚÓ,
‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌÓ‚ÓÈ ÍÓÏ·Ë̇ˆËÂÈ
ˆËÍÎÓ‚ ‚‡˘ÂÌËfl ·‡‡·‡Ì‡ ‚Ó
‚ÂÏfl Á‡ÔÓÎÌÂÌËfl ·‡Í‡ ‚Ó‰ÓÈ Ë
ÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚, ·Û‰ÂÚ ‰‡‚‡Ú¸ LJ¯ÂÈ
Ó‰Âʉ ·ÂÁÛÍÓËÁÌÂÌÌÓ ͇˜ÂÒÚ‚Ó
ÒÚËÍË Ë ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËfl.
äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ ÔË ÒÚËÍÂ
‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ Ú‡Í, ˜ÚÓ ÏÓ˛˘ÂÂ
Ò‰ÒÚ‚Ó ‡ÒÚ‚ÓflÂÚÒfl ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛,
ÔÓ‚˚¯‡fl ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÒÚËÍË ·Âθfl.
äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ ÔË
ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËË Ú‡ÍÊ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ,
Ó·ÂÒÔ˜˂‡fl ÔÓÎÌÓ ۉ‡ÎÂÌË Ò
·Âθfl ‚ÒÂı ÒΉӂ ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡.
ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl ÒÚËÍË ÒÔˆˇθÌÓ
ÒÓÁ‰‡Ì‡ ‰Îfl β‰ÂÈ Ò ÌÂÊÌÓÈ Ë
˜ÛÒÚ‚ËÚÂθÌÓÈ ÍÓÊÂÈ, Û ÍÓ„Ó ‰‡ÊÂ
χÎÂȯ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡ ÏÓÊÂÚ ‚˚Á˚‚‡Ú¸
‡Á‰‡ÊÂÌË ËÎË ‡ÎÎÂ„˲.
ëÓ‚ÂÚÛÂÏ Ú‡ÍÊ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸
‰‡ÌÌÛ˛ ÙÛÌÍˆË˛ ‰Îfl ‰ÂÚÒÍÓ„Ó
·Âθfl Ë ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı Ú͇ÌÂÈ ‚ÓÓ·˘Â
ËÎË ÔË ÒÚËÍ χıÓ‚˚ı Ú͇ÌÂÈ,
‚ÓÎÓÍ̇ ÍÓÚÓ˚ı ÔÓ„ÎÓ˘‡˛Ú
·Óθ¯Â ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡.
ÑÎfl Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ÎÛ˜¯Â„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡
ÒÚËÍË ‰‡Ì̇fl ÙÛÌ͈Ëfl ‚Ò„‰‡
‡ÍÚË‚ËÛÂÚÒfl ÔË ÒÚËÍÂ
‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı Ë ¯ÂÒÚflÌ˚ı/êۘ̇fl
ÒÚË͇ Ú͇ÌÂÈ.
Questo tasto non è
selezionabile nel caso in cui
si voglia utilizzare il tasto
“Buona Notte”.
чÌ̇fl Í·‚˯‡ Ì ‡·ÓÚ‡ÂÚ, ÂÒÎË
‡ÍÚË‚ËÓ‚‡Ì‡ Í·‚˯‡ “ çéóçÄü
ëíàêäÄ ”
Nie mo˝na u˝yç tego
przycisku jeÊli chce si´ u˝yç
przycisk OPCJA NOCNA.
Esta tecla não pode ser
seleccionado na
eventualidade de se querer
utilizar a tecla “Boa Noite”
32
33
PT
BOTÃO “ARRANQUE
RETARDADO”
Este botão permite-lhe
programar previamente o ciclo
de lavagem e retardar o seu
arranque até um máximo de 24
horas.
Se quiser retardar o arranque
da máquina, proceda da
seguinte forma:
Regule o programa de
lavagem pretendido.
Prima o botão uma vez para o
activar (no visor fica visível a
indicação “h00”); em seguida,
volte a premir o botão para
regular um retardamento de 1
hora (no visor fica visível a
indicação “h01”); de cada vez
que premir este botão estará a
retardar o arranque do
programa em mais uma hora,
até no visor ser apresentada a
indicação “h24” (retardamento
máximo de 24 horas); se,
estando esta indicação visível
no visor (ou seja, se tiver sido
programado um retardamento
de 24 horas), voltar a premir o
botão, o retardamento é
reposto a zeros.
Prima o botão “START/PAUSE”
(arranque/pausa) para
confirmar o retardamento
regulado (o indicador luminoso
no visor começa a piscar). A
contagem decrescente iniciase e, quando chegar ao fim, o
programa seleccionado iniciase automaticamente.
Se quiser, pode cancelar o
retardamento do arranque,
para o que terá de executar as
seguintes operações:
Prima o botão e mantenha-o
premido durante 5 segundos,
até no visor ver as definições
relativas ao programa
seleccionado.
Nesta altura pode premir o
botão “START/PAUSE”
(arranque/pausa) para
desencadear o arranque
imediato do programa
previamente regulado, ou, em
alternativa, pode cancelar o
processo, rodando o botão de
selecção de programas para a
posição “OFF” (desligada) e, se
for esse o caso, seleccionando
um outro programa.
34
EL
#K
"$'&'
KK'"
7
9 9 24 .
:
! 7
.
0 5
7 7 ( 5 h00 )
7 7
1 ( 5 h01 ). '
7
1 5 , 5 h24,
.
! "START/PAUSE" (
). ' 5
7
7 .
4 7 7:
0 7 5 ,
5 7 7
.
+ 7
, "START/PAUSE", 7 OFF 5 7
.
I
IT
PL
TASTO “PARTENZA DIFFERITA”
PRZYCISK “OPÓèNIONY START”
äãÄÇàòÄ "éíãéÜÖççõâ
áÄèìëä"
Questo tasto permette di
programmare l’ avvio del
ciclo di lavaggio con un
ritardo massimo di 24h.
Per impostare la partenza
ritardata procedere nel
seguente modo:
Impostare il programma
desiderato.
Premere il pulsante una prima
volta per attivarlo (sul display
viene visualizzato h00) e
premere nuovamente per
impostare un ritardo di 1 ora
(sul display viene visualizzato
h01), ad ogni pressione
successiva il ritardo impostato
aumenta di 1 ora fino a h24
mentre con un ulteriore
pressione si azzera la partenza
ritardata.
Przycisk ten pozwala
zaprogramowaç cykl prania
z opóênieniem maksymalnie
24 godziny.
Aby zaprogramowaç
opóêniony start nale˝y:
Ustawiç wybrany program.
Wcisnàç przycisk pierwszy
raz, aby aktywowaç
program ( na wyÊwietlaczu
poka˝e si´ napis h00), a
nast´pnie wcisnàç przycisk
jeszcze raz aby ustawiç
opóênienie startu o jednà
godzin´ ( na wyÊwietlaczu
poka˝e si´ napis h 01). Ka˝de
nast´pne wciÊni´cie
przycisku wyd∏u˝a start o
jednà godzin´ , a˝ do 24
godzin, natomiast ostatnie
wciÊni´cie tego przycisku
wyzerowuje opóêniony start.
Potwierdziç ustawienie
wciskajàc przycisk
“START/PAUZA” (Kontrolka na
wyÊwietlaczu zacznie migaç)
aby rozpoczàç odliczanie,
po zakoƒczeniu którego
program w∏àczy si´
automatycznie.
Mo˝na anulowaç ustawiony
opóêniony start w
nast´pujàcy sposób:
Przytrzymaç wciÊni´ty
przycisk przez 5 sekund, a˝ na
wyÊwietlaczu poka˝à si´
parametry wybranego
programu. W tym momencie
mo˝na uruchomiç program
poprzednio wybrany
wciskajàc przycisk
“START/PAUZA” lub anulowaç
operacje ustawiajàc
pokr´t∏o wyboru programów
na pozycj´ OFF i ponownie
wybraç inny program.
ùÚ‡ Í·‚˯‡ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ
Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡Ú¸ Á‡ÔÛÒÍ ÒÚËÍË Ò
ÓÚÒÓ˜ÍÓÈ ‰Ó 24 ˜‡ÒÓ‚.
óÚÓ·˚ ‚Íβ˜ËÚ¸ ÓÚÎÓÊÂÌÌ˚È Á‡ÔÛÒÍ,
‚˚ÔÓÎÌËÚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl:
Ç˚·ÂËÚ Ê·ÂÏÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ
ÒÚËÍË.
ç‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û "éÚÎÓÊÂÌÌ˚È
Á‡ÔÛÒÍ" ÔÂ‚˚È ‡Á, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÒÚÓ
‚Íβ˜ËÚ¸ ÂÊËÏ ÓÚÒÓ˜ÍË (̇
‰ËÒÔΠ‚˚ ۂˉËÚ ÒËÏ‚ÓÎ˚ h00),
ÚÂÔÂ¸ ̇ÊÏËÚ ¢ ‡Á, Ë ˝ÚÓ ·Û‰ÂÚ
ÓÚÒӘ͇ ̇ 1 ˜‡Ò (̇ ‰ËÒÔΠ‚˚
ۂˉËÚ ÒËÏ‚ÓÎ˚ h01) Ë Ú‡Í ‰‡Î ͇ʉÓ ÒÎÂ‰Û˛˘Â ̇ʇÚË ·Û‰ÂÚ
Û‚Â΢˂‡Ú¸ ÓÚÒÓ˜ÍÛ ÓÚ 1 ‰Ó 24.
èÓÒΠ24 ˜‡ÒÓ‚ ÓÚÒ˜ÂÚ Ó·ÌÛÎËÚÒfl Ë
ÓÔflÚ¸ ÔÓȉÂÚ "ÔÓ ÍÛ„Û".
Confermare premendo il tasto
“START/PAUSA” (La spia nel
display inizia a lampeggiare)
per iniziare il conteggio alla
fine del quale il programma
inizierà automaticamente.
E’ possibile annullare la
partenza ritardata agendo
come segue:
Tenere premuto il tasto per 5
secondi fino a quando sul
display non vengono
visualizzati i parametri del
programma scelto.
A questo punto è possibile
iniziare il programma scelto in
precedenza premendo il
tasto “START/PAUSA” o
annullare l’operazione
portando il selettore in
posizione di OFF e
successivamente selezionare
un’ altro programma.
RU
äÓ„‰‡ ‚˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË ÌÛÊÌÛ˛
ÓÚÒÓ˜ÍÛ,  ̇‰Ó ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÚ¸, ‰Îfl
˝ÚÓ„Ó Ì‡ÊÏËÚ Í·‚˯Û
"èìëä/èÄìáÄ" (‡Ì„Î. Start/Pausa)
(Ë̉Ë͇ÚÓ ̇ ‰ËÒÔΠ̇˜ÌÂÚ
ÏË„‡Ú¸), Ë ÚÓ„‰‡ ̇˜ÌÂÚÒfl Ó·‡ÚÌ˚È
ÓÚÒ˜ÂÚ ‚ÂÏÂÌË, ÔÓ ËÒÚ˜ÂÌËË
ÍÓÚÓÓ„Ó ÔÓ„‡Ïχ Á‡ÔÛÒÚËÚÒfl
‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË.
íÂÍÛ˘Û˛ ÓÚÒÓ˜ÍÛ Á‡ÔÛÒ͇ ÏÓÊÌÓ
ÓÚÏÂÌËÚ¸, ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó:
ç‡ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ Í·‚Ë¯Û ‚
Ú˜ÂÌË 5 ÒÂÍ, ÔÓ͇ ̇ ‰ËÒÔΠÌÂ
ÔÓfl‚flÚÒfl Ô‡‡ÏÂÚ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚.
íÂÔÂ¸ ÏÓÊÌÓ Á‡ÔÛÒÚËÚ¸ ‡ÌÂÂ
‚˚·‡ÌÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ
Í·‚Ë¯Ë "èìëä/èÄìáÄ" (‡Ì„Î.
Start/Pausa) ËÎË ‚ÓÓ·˘Â ‚ÒÂ
ÓÚÏÂÌËÚ¸, ‰Îfl ˜Â„Ó ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË "Ç˚ÍÎ."
(‡Ì„Î. Off), ‡ ÔÓÚÓÏ ‚˚·ÂËÚ ‰Û„Û˛
ÔÓ„‡ÏÏÛ.
35
PT
EL
TECLA BOA NOITE
K
Se premir esta tecla (esta
função está activa em
todos os programas de
lavagem) , as
centrifugações intermédia
ficam limitadas, nas
máquinas de lavar roupa
que estejam equipadas
com esta função, a 400
rpm, o nível de água
registado nos
enxaguamentos sofre um
aumento e, no fim do último
enxaguamento, as peças
de roupa ficam dentro de
água, a fim de que as suas
fibras sejam totalmente
distendidas.
Durante a fase em que a
máquina fica com a cuba
cheia, o indicador luminoso
da tecla fica a piscar, para
indicar que a máquina está
em pausa.
Liberte a tecla, para
terminar o ciclo com a fase
de centrifugação (que,
eventualmente, poderá ser
aumentada ou diminuída
com a respectiva tecla) e
com o posterior despejo da
água.
Graças a um controlo
electrónico, o despejo da
água nas fases intermédias
é realizado no modo
silencioso, tornando assim
esta opção muito vantajosa
para as lavagens nocturnas.
- ( ) "
# 400 rpm, . 1 ,
" " #.
, .
2 ' % ( " " ' ) # .
M ,
# ! , .
36
GOOD NIGHT
IT
L
PL
RU
TASTO “BUONA NOTTE”
Przycisk Opcja Nocna
ä·‚˯‡ çéóçÄü ëíàêäÄ
Azionando questo tasto
(attivo in tutti i programmi di
lavaggio) vengono limitate
le centrifughe intermedie,
dove previsto, a 400 giri,
viene aumentato il livello d’
acqua nei risciacqui e i capi
vengono lasciati immersi
nell’acqua alla fine dell’
ultimo risciacquo al fine di
distendere perfettamente le
fibre.
Durante la fase di fermo
acqua in vasca la spia del
tasto lampeggia ad indicare
che la macchina è in pausa.
Rilasciare il tasto per
terminare il ciclo con la fase
di centrifuga
(eventualmente riducibile o
annullabile tramite l’
apposito tasto) e scarico.
Grazie ad un controllo
elettronico lo scarico dell’
acqua nelle fasi intermedie
viene fatto in modo
silenzioso rendendo questa
opzione molto utile per
lavaggi notturni.
W∏àczenie tego przycisku
(aktywnego we wszystkich
programach) powoduje
ograniczenie wirowaƒ poÊrednich
(gdzie to by∏o przewidziane) do
400 obr/min oraz zwi´kszenie
poziomu wody przy p∏ukaniach a
bielizna pozostaje zanurzona w
wodzie a˝ do ostatniego p∏ukania,
dzieki czemu w∏ókna tkanin
doskonale si´ rozpr´˝ajà.
Podczas fazy zatrzymania wody w
zbiorniku kontrolka przycisku miga
wskazujàc, ˝e pralka jest w fazie
pauzy.
Nale˝y zwolniç przycisk aby
zakoƒczyç pranie wirowaniem i
wypuszczeniem wody. (Mo˝na
ewentualnie zmniejszyç obroty
wirówki lub jà anulowaç za
pomocà odpowiedniego
przycisku.)
Dzi´ki elektronicznej kontroli
wypuszczanie wody w fazach
poÊrednich odbywa si´ w sposób
cichy, dzi´ki czemu program ten
jest zalecany do prania nocnego.
èË Ì‡Ê‡ÚËË ˝ÚÓÈ (̇ β·ÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË) Í·‚Ë¯Ë Ò‰Ìflfl
ÒÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ ÒÌËʇÂÚÒfl ‰Ó 400
Ó·/ÏËÌ, ÂÒÎË ˝ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ
‚˚·‡Ì̇fl ÔÓ„‡Ïχ; Ó·˙ÂÏ
Á‡ÎË‚‡ÂÏÓÈ ‚Ó‰˚ ÔË ÔÓÎÓÒ͇ÌËË
Û‚Â΢˂‡ÂÚÒfl, Ë ·Âθ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ‚
‚Ӊ ÔÓÒΠÔÓÒΉÌÂ„Ó ˆËÍ·
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓÌÓ
‡‚ÌÓÏÂÌÓ ‡ÒÔ‰ÂÎËÎÓÒ¸ ‚
·‡‡·‡ÌÂ.
ÇÓ ‚ÂÏfl Ù‡Á˚, ÍÓ„‰‡ ·Âθ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl
ÔÓ„ÛÊÂÌÌ˚Ï ‚ ‚Ó‰Û, Ë̉Ë͇ÚÓ
ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ ,˜ÚÓ Ï‡¯Ë̇ ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚
ÒÓÒÚÓflÌËË Ô‡ÛÁ˚.
éÚÓÊÏËÚ ‰‡ÌÌÛ˛ Í·‚˯Û, ˜ÚÓ·˚
Á‡ÍÓ̘ËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ ÓÚÊËÏÓÏ („Ó
ÒÍÓÓÒÚ¸ ÏÓÊÌÓ ÛÏÂ̸¯ËÚ¸ ËÎË ‰‡ÊÂ
‚ÓÓ·˘Â ËÒÍβ˜ËÚ¸ ÔÓθÁÛflÒ¸
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏË Í·‚˯‡ÏË).
Å·„Ó‰‡fl ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÏÛ ÛÔ‡‚ÎÂÌ˲
‚Ó‰‡ ‚ ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚ı Ù‡Á‡ı
ÒÎË‚‡ÂÚÒfl ·ÂÒ¯ÛÏÌÓ, ˜ÚÓ ‰Â·ÂÚ
‰‡ÌÌÛ˛ ÓÔˆË˛ Ó˜Â̸ ÔÓÎÂÁÌÓÈ ‰Îfl
ÒÚËÍË ‚ ÌÓ˜ÌÓ ‚ÂÏfl.
37
PT
IT
EL
BOTÃO INÍCIO (START)
K KK
Pressione para começar o ciclo
seleccionado.
- .
NOTA:
ALGUNS SEGUNDOS DEPOIS DE
A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
ARRANCAR, E GRAÇAS À
FUNÇÃO “MODO Kg”, ACTIVA
EM PROGRAMAS DE ALGODÃO
E SINTÉTICOS, DURANTE OS
PRIMEIROS 4 MINUTOS A
MÁQUINA FUNCIONA DA
FORMA NORMAL, ENQUANTO
DETERMINA A QUANTIDADE DE
ROUPA COLOCADA NO
TAMBOR.
DURANTE ESTA FASE, OS
INDICADORES LUMINOSOS DO
DISPLAY ACENDEM-SE
ROTATIVAMENTE NO SENTIDO
DOS PONTEIROS DO RELÓGIO
APRESENTANDO A CADA 5
SEGUNDOS , O TEMPO
ACTUALIZADO QUE FALTA ATÉ
AO FIM DA LAVAGEM. DURANTE
ESTE PERÍODO, O
ACENDIMENTO DE UMA LUZ
CORRESPONDENTE À FUNÇÃO
“MODO Kg” INDICA QUE ESTA
FUNÇÃO ESTÁ ACTIVADA E EM
OPERAÇÃO.
Alterar a programação após
o início do programa (PAUSA)
Prima o botão “START/PAUSE”
(arranque/pausa),mantendo-o
premido durante cerca de 2
segundos; o piscar dos indicadores
luminosos dos botões de selecção
de opções e do indicador do
tempo remanescente indica que
a máquina foi colocada no modo
de pausa; efectue os ajustes que
forem necessários e,em seguida,
volte a premir o botão
“START/PAUSE”(arranque/pausa)
para que os indicadores luminosos
deixem de piscar.
Se desejar alargar ou anular a
duração de lavagem,espere 2
minutos até abrir a porta em
segurança.Após ter feito essa
escolha,feche a porta,pressione o
botão de Início,e este continuará
a funcionar até ao fim.
CANCELANDO O PROGRAMA
Para cancelar o programa tem de
rodar o botão de selecção de
programas para a posição “OFF”
(desligada).
Isto feito,seleccione então um
programa diferente.
Volte a rodar o botão de selecção
de programas para a posição
“OFF”(desligada).
38
(START)
% :
K KK
, , "Kg
MODE" ( $ $ @@K % K
K%) $ % 4
.
>
Q
,
K] $ K 5
. "Kg
MODE" K] K $
.
,,_' ' *,#-' 87
- #*&1 *+#.. (PAUSE)
- "START/PAUSE" 2 − ' −
" "START/PAUSE"
.
0 , (START) .
/ # , 2 ' " .
4 ' , (START). .
K %
$ 0 '
,
OFF.
/ # .
/ " OFF.
M
PL
RU
TASTO AVVIO/PAUSA
PRZYCISK START
äçéèäÄ ëíÄêí/èAìáA
Premere per avviare il ciclo
impostato con la manopola
programmi.
Nale˝y go wcisnàç aby
uruchomiç, ustawiony
wczeÊniej za pomocà pokr´t∏a
programów, cykl prania.
ç‡ÊÏËÚ ̇ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí ‰Îfl
Á‡ÔÛÒ͇ ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚.
ALCUNI SECONDI DOPO
AVERE PREMUTO IL TASTO
START, LA MACCHINA
TRAMITE LA FUNZIONE
“KG MODE” (ATTIVA
SOLO NEI PROGRAMMI
COTONE E SINTETICI) PER I
PRIMI 4 MINUTI CALCOLA
LA QUANTITÀ DI
BIANCHERIA ALL’INTERNO
DEL CESTO. DURANTE
QUESTA FASE LE SPIE DEL
DISPLAY RUOTERANNO,
VISUALIZZANDO IL TEMPO
DI DURATA MASSIMA DEL
CICLO OGNI 5 SECONDI.
IN QUESTA FASE LA SPIA
“KG MODE” È ACCESA
AD INDICARE CHE LA
FUNZIONE È ATTIVA.
MODIFICARE IMPOSTAZIONI
DOPO AVVIO DEL
PROGRAMMA (PAUSA)
Dopo l’avvio del programma
possono essere modificate solo
le regolazioni e le opzioni
tramite i tasti opzione. Tenere il
tasto “START/PAUSA” premuto
per circa 2 secondi, il
lampeggio delle spie dei tasti
opzione e del tempo residuo
indica che la macchina è in
pausa, modifichi quanto
desiderato e prema
nuovamente il tasto
“START/PAUSA” annullando
l’intermittenza.
Se si desidera aggiungere o
togliere capi durante il
lavaggio, attendere DUE minuti
affinché il dispositivo di
sicurezza liberi il blocco
dell’oblò e ne permetta
l’apertura.
Effettuata la manovra, dopo
aver richiuso l’oblò e premuto
il tasto AVVIO/PAUSA, la
macchina ripartirà dal punto
in cui era stata fermata.
CANCELLAZIONE PROGRAMMA
IMPOSTATO
Per annullare il programma,
portare il selettore in posizione
OFF.
Selezionare un programma
diverso.
Riportare il selettore
programmi in posizione OFF.
W KILKA SEKUND PO
WCIÂNI¢CIU PRZYCISKU
START FUNKCJA “Kg MODE”
(AKTYWNA TYLKO PRZY
PROGRAMACH BAWE¸NA I
SYNTETYKI) ROZPOCZYNA
OBLICZANIE WIELKOÂCI
WSADU. FAZA TA TRWA
OKO¸O 4 MINUT,
KONTROLKI WYÂWIETLACZA
ZAPALAJÑ SIE NA PRZEMIAN
A CZAS POZOSTA¸Y DO
KO¡CA CYKLU
WYÂWIETLANY JEST CO 5
SEKUND.
W TEJ FAZIE KONTROLKA “Kg
MODE” POZOSTAJE
ZAPALONA INFORMUJÑC ˚E
FUNKCJA “Kg MODE” JEST
AKTYWNA.
Zmiana ustawieƒ po
uruchomieniu programu
(PAUZA)
Po uruchomieniu programu
mo˝na zmieniaç ustawienia i
opcje tylko przyciskami opcji.
Przytrzymaç przez 2 sekundy
wciÊni´ty przycisk
“START/PAUZA”.Migotanie
kontrolek przycisków opcji i
czasu pozosta∏ego do koƒca
wskazuje, ˝e pralka jest w
fazie pauzy. Teraz mo˝na
zmodyfikowaç ustawienia
programu, po czym nale˝y
wciÊnàç ponownie przycisk
“START/PAUZA” aby anulowaç
przerw´ w programie.
Je˝eli chcemy dodaç lub
wyjàç jakieÊ sztuki prania gdy
pralka ju˝ pracuje, i poczekaç
2 minuty a˝ zwolni si´ blokada
drzwiczek. Po wyj´ciu lub
do∏o˝eniu czegoÊ do prania
nale˝y zamknàç drzwiczki i
nacisnàç przycisk START.
Pralka rozpocznie pranie w
tym momencie cyklu, w który
zosta∏a zatrzymana.
SKASOWANIE USTAWIONEGO
PROGRAMU
Aby anulowaç program
nale˝y ustawiç pokr´t∏o
wyboru programów na
pozycj´ OFF a nast´pnie
wybraç inny program.
Nast´pnie ponownie ustawiç
pokr´t∏o wyboru programów
na pozycjii OFF.
èêàåÖóÄçàÖ:
èéëãÖ áÄèìëäÄ ëíàêÄãúçéâ
åÄòàçõ ìëíêéâëíÇé “Kg
MODE” (Ñéëíìèçé íéãúäé
Ñãü èêéÉêÄåå ëíàêäà
íäÄçÖâ àá ïãéèäÄ à
ëàçíÖíàäà ) Ç íÖóÖçàÖ
èÖêÇõï 4 åàçìí êÄÅéíõ
åÄòàçõ éèêÖÑÖãüÖí ÇÖë
àáÑÖãàâ, áÄÉêìÜÖççõï Ç
ÅÄêÄÅÄç åÄòàçõ.
Ç ùíé ÇêÖåü äÄÜÑõÖ 5
ëÖäìçÑ ëÇÖíéÇÄü
àçÑàäÄñàü ÅìÑÖí åàÉÄíú èé
çÄèêÄÇãÖçàû ÑÇàÜÖçàü
óÄëéÇéâ ëíêÖãäà,
éíéÅêÄÜÄü åÄäëàåÄãúçéÖ
ÇêÖåü ñàäãÄ Ç íÖóÖçàÖ
ùíéÉé ÇêÖåÖçà ëÇÖíéÇéâ
àçÑàäÄíéê “Kg MODE” ÅìÑÖí
èéäÄáõÇÄíú, óíé ÇäãûóÖçÄ
ùíÄ îìçäñàü.
àáåÖçÖçàÖ èÄêÄåÖíêéÇ èéëãÖ
áÄèìëäÄ èêéÉêÄååõ (èÄìáÄ)
ç‡ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ ÓÍÓÎÓ 2 ÒÂÍ
Í·‚Ë¯Û "èìëä/èÄìáÄ" (‡Ì„Î.
Start/Pausa). åË„‡ÌË ҂ÂÚÓ‚˚ı
Ë̉Ë͇ÚÓÓ‚ Í·‚˯
‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ı ÙÛÌ͈ËÈ Ë Ù‡Á˚
ÒÚËÍË ÓÁ̇˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ï‡¯Ë̇
ÔÂ¯· ‚ ÂÊËÏ Ô‡ÛÁ˚. èÓ͇ Ó̇
̇ Ô‡ÛÁÂ, ‚ÌÂÒËÚ Ê·ÂÏ˚Â
ËÁÏÂÌÂÌËfl, Á‡ÚÂÏ ‚ÌÓ‚¸ ̇ÊÏËÚÂ
Í·‚Ë¯Û "èìëä/èÄìáÄ" (‡Ì„Î.
Start/Pausa), Ë ÏË„‡ÌË ÔÂÍ‡ÚËÚÒfl.
ÖÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚÂ ‰ÓÎÓÊËÚ¸ ËÎË
‚˚ÌÛÚ¸ ·Âθ ‚ ÔÓˆÂÒÒ ÒÚËÍË,
ÔÓ‰ÓʉËÚ 2 ÏËÌÛÚ˚, ÔÓ͇
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
‡Á·ÎÓÍËÛÂÚ Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í.
ë‰Â·ÈÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ LJÏ
ÓÔÂ‡ˆË˛, Á‡ÍÓÈÚ Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È
Î˛Í Ë Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí.
凯Ë̇ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ ˆËÍÎ Ò ÚÓ„Ó
ÏÓÏÂÌÚ‡, ̇ ÍÓÚÓÓÏ ÓÌ ·˚Î
ÔÂ‚‡Ì.
éíåÖçÄ èêéÉêÄååõ
óÚÓ·˚ ÓÚÏÂÌËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ,
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌË "Çõäã." (‡Ì„Î. Off).
Ç˚·ÂËÚ ‰Û„Û˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ.
ÇÂÌËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌË "Çõäã." (‡Ì„Î. Off).
39
EL
K%
O indicador luminoso de
“fecho de porta” acende
quando a porta está
totalmente fechada e a
máquina está pronta para
começar.
Quando o botão de “INÍCIO”
é pressionado com a porta
da máquina fechada, o
indicador luminoso piscará
momentâneamente e depois
ficará ligado.
Se a porta não estiver
fechada, o indicador
luminoso continuará a piscar.
Um dispositivo especial de
segurança previne que a
porta abra de imediato ao
fim do ciclo de lavagem.
Espere 2 minutos depois do
ciclo de lavagem ter
terminado, e a luz de fecho
de porta desligar-se-á antes
da porta se abrir. No fim do
ciclo de lavagem, rode o
selector de programas para
a posição “OFF”.
" " - " 6) ( ).
4 (START) , .
& *+ = ,
& = ,; 1
; "".
$ # " .
- 2 , "
"
" - " .
,
, − " OFF.
VISOR “DIGITAL”
> K O sistema de transmissão de
informações do visor permite-lhe
manter-se constantemente
informado sobre o estado da
máquina:
6 '
" :
2) VELOCIDADE DE
CENTRIFUGAÇÃO
Depois de o programa ter sido
seleccionado, é apresentada no
visor a velocidade de
centrifugação máxima admitida
para esse programa. Cada
pressão no botão de selecção da
velocidade de centrifugação
reduz a velocidade de
centrifugação em 100 rpm. A
velocidade de centrifugação
mínima admitida é de 400 rpm,
sendo que, em alternativa,
também é possível suprimir a
centrifugação final, para o que
basta premir repetidamente o
botão de selecção da velocidade
de centrifugação.
40
3
4
{
5
2
1) T/J 6KJ2D2 -NL
4 % ! .
/ # ' , # .
2) 12ML112 1J6(I)
, #' #! . - ' "
#' ' 100 rpm #. 6
#' 400 rpm, '
# ( % )
' " #'.
{
6
1
1
{
2
RU
àçÑàäÄíéê ÅãéäàêéÇäà
ãûäÄ
Kontrolka pali si´ gdy
drzwiczki sà poprawnie
zamkni´te i pralka jest
w∏àczona.
Po w∏àczeniu przycisku
AVVIO/PAUZA na poczàtku
kontrolka miga, a potem
Êwieci Êwiat∏em sta∏ym, a˝
do koƒca cyklu prania.
à̉Ë͇ÚÓ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡
Ò‚ÂÚËÚÒfl, ÍÓ„‰‡ Î˛Í ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
Á‡Í˚Ú Ì‡ ‡·ÓÚ‡˛˘ÂÈ Ï‡¯ËÌÂ.
èË Ì‡Ê‡ÚËË Ì‡ Í·‚Ë¯Û èìëä,
ÍÓ„‰‡ Î˛Í Á‡Í˚Ú, Ë̉Ë͇ÚÓ
ÏË„‡ÂÚ, Á‡ÚÂÏ Ì‡˜Ë̇ÂÚ Ò‚ÂÚËÚ¸Òfl
ÔÓÒÚÓflÌÌÓ.
Nel caso in cui l’oblò non sia
chiuso correttamente la spia
continuerà a lampeggiare.
Je˝eli drzwiczki nie sà
poprawnie zamkni´te
kontrolka stale miga.
ÖÒÎË Î˛Í Ì Á‡Í˚Ú, Ë̉Ë͇ÚÓ
ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ÏË„‡Ú¸.
Uno speciale dispositivo di
sicurezza impedisce che l’oblò
possa venire aperto
immediatamente dopo la fine
di un ciclo di lavaggio,
attendere 2 minuti che la spia si
spenga e quindi spegnere la
macchina portando la
manopola programmi in
posizione di OFF.
Specjalny czujnik
bezpieczeƒstwa zapobiega
natychmiastowemu otwarciu
drzwiczek po zakoƒczeniu
cyklu prania.
Nale˝y poczekaç 2 minuty, a˝
kontrolka zgaÊnie, a
nast´pnie wy∏àczyç pralk´
poprzez przestawienie
pokr´t∏a programatora na
pozycj´ OFF.
ëÔˆˇθÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÌÂ
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÓÚÍ˚Ú¸ Î˛Í Ò‡ÁÛ ÔÓ
ÓÍÓ̘‡ÌËË ÒÚËÍË. èÓ‰ÓʉËÚÂ
ÓÍÓÎÓ 2 ÏËÌÛÚ ÔÓÒΠÁ‡‚Â¯ÂÌËfl
ÔÓ„‡ÏÏ˚, ÔÓ͇ Ë̉Ë͇ÚÓ
·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡ Ì ÔÓ„‡ÒÌÂÚ. èÓ
Á‡‚Â¯ÂÌËË ÒÚËÍË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
ÛÍÓflÚÍÛ ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
DISPLAY DIGIT
WYÂWIETLACZ “DIGIT”
ñàîêéÇéâ ÑàëèãÖâ
Il sistema di segnalazione del
display consente di essere
costantemente informati sul
funzionamento dell’
apparecchio:
System sygnalizacji
wyÊwietlacza stale informuje
nas o pracy pralki:
ÑËÒÔÎÂÈ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚ ‚Ò„‰‡ ÏÓ„ÎË
ÚÓ˜ÌÓ Á̇ڸ, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Ò
‚‡¯ÂÈ Ï‡¯ËÌÓÈ:
1) TEMPERATURA DI LAVAGGIO
Al momento della selezione di
un programma verrà
automaticamente indicata la
temperatura di lavaggio
consigliata tramite l’accensione
della relativa spia.
Scegliendo una temperatura
differente, tramite l’apposito
tasto, si illuminerà la spia
corrispondente.
1) TEMPERATURA PRANIA
Przy wyborze programu
kontrolka podpowiada
automatycznie zalecanà dla
niego temperatur´ prania.
Za pomocà przycisku mo˝na
ustawiç innà temperatur´, o
jej wartoÊci poinformuje
odpowiednia kontrolka.
1) íÖåèÖêÄíìêÄ ÇéÑõ
èÓÒΠ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË
Á‡„Ó‡ÂÚÒfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
Ë̉Ë͇ÚÓ, ÍÓÚÓ˚È Û͇Á˚‚‡ÂÚ
ÂÍÓÏẨÛÂÏÛ˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ
ÒÚËÍË. ÖÒÎË ‚‡Ï Ú·ÛÂÚÒfl ‰Û„‡fl
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÒÚËÍË, ‚˚·ÂËڠ Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË „ÛÎËÓ‚ÍË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚. Ç˚·‡Ì̇fl ‚‡ÏË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ·Û‰ÂÚ ÓÚÓ·‡Ê‡Ú¸Òfl
̇ ‰ËÒÔÎÂÂ.
2) GIRI CENTRIFUGA
Una volta selezionato il
programma, sul display
apparirà la massima velocità
consentita di centrifuga per
quel programma. Premendo
ripetutamente il pulsante di
centrifuga, la velocità diminuirà
ogni volta di 100 g/m. La
velocità minima consentita è di
400 g/m, oppure è possibile
escludere la centrifuga
premendo ripetutamente il
pulsante di selezione della
centrifuga.
2) OBROTY WIRÓWKI
Po wybraniu programu na
wyÊwietlaczu poka˝e si´
maksymalna ustawiona
pr´dkoÊç wirowania.
Ka˝de wciÊni´cie przycisku
wirówki zmniejsza pr´dkoÊç
wirowania o 100 obr/min.
Minimalna pr´dkoÊç
wirowania to 400 obr/min.
Ewentualnie mo˝na wy∏àczyç
wirowanie wciskàc
kilkakrotnie przycisk wirówki
2) ëäéêéëíú éíÜàåÄ
äÓ„‰‡ ‚˚ ‚˚·ÂÂÚ ÌÛÊÌÛ˛
ÔÓ„‡ÏÏÛ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
Ë̉Ë͇ÚÓ ̇ ‰ËÒÔΠÔÓ͇ÊÂÚ
χÍÒËχθÌÛ˛ ‚ÓÁÏÓÊÌÛ˛ ÒÍÓÓÒÚ¸
‚‡˘ÂÌËfl ·‡‡·‡Ì‡ ÔË ÓÚÊËÏÂ.
èË Ê·ÌËË ‚˚ ÏÓÊÂÚ ÒÌËÁËÚ¸
ÒÍÓÓÒÚ¸. ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó ÂÒÚ¸ Í·‚˯‡
ÓÚÊËχ. èÓÒÎÂ Í‡Ê‰Ó„Ó Ì‡Ê‡ÚËfl ̇
Ì ÒÍÓÓÒÚ¸ ÛÏÂ̸¯‡ÂÚÒfl ̇ 100
Ó·./ÏËÌ. åËÌËχθÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËχfl
ÒÍÓÓÒÚ¸ 400 Ó·./ÏËÌ. åÂ̸¯Â ÌÂ
ÔÓÎÛ˜ËÚÒfl. á‡ÚÓ ÏÓÊÌÓ ‚ÓÓ·˘Â
ÓÚÍβ˜ËÚ¸ ÓÚÊËÏ, ‰Îfl ˜Â„Ó ˝ÚÛ
Ò‡ÏÛ˛ Í·‚Ë¯Û Ì‡‰Ó ̇ʇڸ
ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á.
La spia è illuminata quando
l’oblò è chiuso correttamente e
la macchina è accesa.
Dopo aver premuto il tasto
AVVIO/PAUSA inizialmente la
spia lampeggia per poi
diventare fissa sino alla fine del
lavaggio.
O
PL
KONTROLKA BLOKADA
DRZWICZEK
SPIA PORTA BLOCCATA
{
1) TEMPERATURA DE LAVAGEM
Quando é seleccionado um
programa, o indicador luminoso
relevante acende-se, para indicar
a temperatura de lavagem
recomendada.
O utilizador pode seleccionar uma
temperatura diferente com o
botão de regulação da
temperatura; a temperatura assim
regulada é apresentada no visor.
N
{
INDICADOR DE FECHO DE
PORTA
IT
{
PT
41
PT
3) NLM)D2 /12MJ
6)6N60 /) /)2J^
.
4) DURAÇÃO DO CICLO DE
LAVAGEM
Sempre que um programa é
seleccionado, o visor apresenta
automaticamente a duração
máxima do ciclo de lavagem
para uma carga de roupa
completa, sendo que essa
duração pode variar em função
das opções seleccionadas.
Depois de o programa se iniciar, o
utilizador é constantemente
mantido ao corrente do tempo
que falta até ao fim da lavagem.
4) VD2JK/D2 KLKN6L -NL
4 ! " # , ,
.
2 '
.
5) Indicador “MODO Kg” (Função
activa apenas para programas
para Algodão e Sintéticos)
Este indicador luminoso acendese enquanto o sensor inteligente
está a pesar a roupa colocada
na máquina.
Durante os primeiros 4 minutos, o
indicador luminoso “MODO Kg”
permanece aceso, enquanto a
máquina calcula o tempo que
falta até ao fim do ciclo, o qual
depende da quantidade de
roupa colocada no tambor.
5) @ "Kg MODE" (7
7
- + )
8 7 5.
+ 4 " Kg
MODE " 7 9 9 5
5..
6) TEMPO DE LAVAGEM
Quando é seleccionado um
programa, a indicação do tempo
de lavagem relevante ilumina-se,
para mostrar o tempo de
lavagem mínimo admitido.
Se seleccionar um grau de tempo
superior com o botão especial, a
indicação correspondente
ilumina-se.
6) "$&*& 032+'+
4 7
8 7
5 9 .
!7 7 9
, , 8
.
3
4
{
3) INDICADOR LUMINOSO DE
ARRANQUE RETARDADO
Este indicador luminoso fica a
picar sempre que tiver sido
programado um arranque
retardado do programa.
42
IT
EL
h m m
5
{
6
PL
RU
3) SPIA PARTENZA RITARDATA
Lampeggia quando è
impostata la partenza
ritardata.
3) KONTROLKA
OPÓèNIONEGO STARTU
Kontrolka miga kiedy jest
ustawiony opóêniony start.
3) àçÑàäÄíéê éíãéÜÖççéÉé
áÄèìëäÄ
à̉Ë͇ÚÓ ÏË„‡ÂÚ, ÂÒÎË ‚Íβ˜ÂÌ
ÓÚÎÓÊÂÌÌ˚È Á‡ÔÛÒÍ.
4) DURATA CICLO
Al momento della selezione di
un programma, verrà
automaticamente indicata la
durata del ciclo che potrà
variare a seconda delle
opzioni che verranno
selezionate.
Dopo l’ avvio del programma
vi terrà costantemente
informati sul tempo restante
alla fine del lavaggio.
4) D¸UGOÂå CYKLU
Przy wyborze programu
zostaje automatycznie
wyÊwietlony maksymalny
czas prania z pe∏nym
wsadem. Czas ten mo˝e
ulec zmianie w zale˝noÊci od
opcji które zostanà wybrane.
Po rozpocz´ciu cyklu pralka
informuje na bie˝àco o
czasie pozosta∏ym do koƒca
cyklu.
4) èêéÑéãÜàíÖãúçéëíú
ëíàêäà
èÓÒΠ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË Ì‡
‰ËÒÔΠ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl χÍÒËχθ̇fl
‰ÎËÚÂθÌÓÒÚ¸ ˆËÍ· ÒÚËÍË ‰Îfl
ÔÓÎÌÓÈ Á‡„ÛÁÍË Ï‡¯ËÌ˚, ÍÓÚÓ‡fl
ÏÓÊÂÚ ËÁÏÂÌflÚ¸Òfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ
‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚.
èÓÒΠÁ‡ÔÛÒ͇ ÔÓ„‡ÏÏ˚ χ¯Ë̇
‚‰ÂÚ Ó·‡ÚÌ˚È ÓÚÒ˜ÂÚ ‚ÂÏÂÌË ‰Ó
ÓÍÓ̘‡ÌËfl ÒÚËÍË.
5) Spia “Kg MODE”
(Attiva solo nei programmi
Cotone e Sintetici)
Durante i primi 4 minuti di
funzionamento la spia “Kg
MODE” rimane accesa
mentre la macchina calcola il
tempo restante alla fine del
ciclo, in base alla quantità di
biancheria effettivamente
introdotta all’ interno del
cestello
5) Kontrolka “Kg MODE”
(aktywna jedynie przy
programach Bawe∏na i
Syntetyki)
Podczas pierwszych 4 minut
kontrolka “Kg MODE”
pozostaje zapalona a pralka
oblicza czas pozostajàcy do
zakoƒczenia cyklu w
zale˝noÊci od wielkoÊci
wsadu.
5) à̉Ë͇ÚÓ “Kg MODE” (îÛÌ͈Ëfl
‡ÍÚ˂̇ ÚÓθÍÓ ‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË
ıÎÓÔ͇ Ë ÒËÌÚÂÚËÍË )
ùÚÓÚ Ë̉Ë͇ÚÓ ·Û‰ÂÚ „ÓÂÚ¸, ÍÓ„‰‡
ËÌÚÂÎÎÂÍÚۇθÌ˚È ‰‡Ú˜ËÍ
‚Á‚¯˂‡ÂÚ Á‡„ÛÊÂÌÌÓ ‚ χ¯ËÌÛ
·ÂθÂ.
à̉Ë͇ÚÓ “ Kg MODE ” ·Û‰ÂÚ „ÓÂÚ¸
‚ Ú˜ÂÌË ÔÂ‚˚ı 4 ÏËÌÛÚ. Ç ˝ÚÓ
‚ÂÏfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·Û‰ÂÚ ÓÔ‰ÂÎflÚ¸
‚ÂÏfl, ÓÒÚ‡‚¯ÂÂÒfl ‰Ó ÍÓ̈‡ ˆËÍ·
ÒÚËÍË, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ‚ÂÒ‡
Á‡„ÛÊÂÌÌÓ„Ó ‚ χ¯ËÌÛ ·Âθfl.
6) TEMPO DI LAVAGGIO
Al momento della selezione di
un programma, verrà
automaticamente indicato il
tempo minimo possibile
tramite l ‘ accensione della
relativa spia.
Scegliendo un tempo
superiore tramite l’ apposito
tasto si illuminerà la spia
corrispondente.
6) CZAS PRANIA
W momencie wyboru
programu minimalny czas
b´dzie wskazany za pomocà
odpowiedniej kontrolki.
JeÊli wybierzemy wy˝szy czas
za pomocà odpowiedniego
przycisku, zaÊwieci si´
odpowiadajaca temu
kontrolka.
6) ÇêÖåü ëíàêäà
Ç ÏÓÏÂÌÚ ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚
‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË Á‡„Ó‡ÂÚÒfl
Ë̉Ë͇ÚÓ ̇ËÏÂ̸¯Â„Ó ‚ÂÏÂÌË
ÒÚËÍË.
ç‡ÊËχfl ̇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Û˛
Í·‚˯Û, ‚˚ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ ÏÓÊÂÚÂ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ·Óθ¯Â ‚ÂÏfl ÒÚËÍË, ÒΉËÚ Á‡ ·ÏÔӘ͇ÏË: ‚ ˝ÚÓÏ
ÒÎÛ˜‡Â Á‡„Ó‡ÂÚÒfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ Ë̉Ë͇ÚÓ.
43
PT
CAPÍTULO 7
TABELA DE PROGRAMAS DE LAVAGEM
SELECTOR DE
PROGRAMAS:
PROGRAMA PARA
COLOCAÇÃO DO
QUANTIDA-DE TEMPERATURA
MÁXIMA DE RECOMENDADA TEMPERATURA DETERGENTE NA GAVETA
ROUPA
MÁXIMA
°C
kg
°C
*
Tecidos resistentes
1)
Algodão, linho
com pré lavagem
Algodão,
tecidos mistos, resistentes,
Tecidos coloridos
1)
Tecidos mistos e sintéticos
1)
Sintéticos
e mistos de algodão
Tecidos muito delicados
**
Enxaguamentos
Centrifugação
Despejo simples da água
Sedas/Lavagem à mão
Até: 90°
6
8
9
60°
6
8
9
40°
Até: 60°
3
4
4,5
40°
Até: 60°
2 2,5 2,5
Làs Sintéticos
(dralon, acrílìco, trevira)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 1,5 1,5
40°
-
Até: 40°
1
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Observações importantes
*) Capacitade máxima de roupa seca, de acordo com o modelo usado (verifique a placa de
identificação
Se pretender lavar roupa interior muito suja, será recomendável não carregar a máquina com
mais de 3/4 kg de roupa.
Em todos os programas, é possível regular a velocidade da centrifugação de acordo com as
recomendações de lavagem indicadas na roupa. Se a etiqueta não trouxer qualquer indicação,
pode usar-se a centrifugação à velocidade máxima prevista pelo programa.
**) Programa testado de acordo com a norma CENELEC EN 60456, com o maior tempo de
lavagem possível seleccionado e temperatura a 60ºC.
Programa também recomendado para lavagens a baixa temperatura (temperaturas
inferiores à máxima mostrada).
-
-
Pode premir o botão de selecção da temperatura de lavagem para seleccionar uma
temperatura de lavagem inferior à temperatura máxima admitida.
-
-
1) Para os programas mostrados, pode ajustar a duração e a intensidade da lavagem com o
botão de selecção do tempo de lavagem.
Até: 30°
2) Se seleccionar o programa rápido com o botão de selecção de programas e, em seguida,
premir o botão “TEMPO DE LAVAGEM”, pode escolher uma de três durações diferentes para o
programa: 14’, 30’ e 44’.
30°
●
●
Lãs "laváveis à máquina"
1
2
2
40°
Até: 40°
●
●
Tecidos resistentes
3
3
3
60°
Até: 60°
●
●
1 1,5 1,5
30°
Até: 30°
●
●
Tecidos resistentes
Tecidos mistos e sintéticos
Programa ràpido 30
2 2,5 2,5
30°
Até: 40°
●
●
Tecidos resistentes
Tecidos mistos e sintéticos
Programa ràpido 44
3 3,5 3,5
30°
Até: 40°
●
●
Tecidos resistentes
Tecidos mistos e sintéticos
Programa ràpido 14
44
2
Quando só um limitado número de peças de roupa têm nódoas que requerem um tratamento
especial com branqueadores líquidos, a remoção preliminar das nódoas pode ser efectuada na
máquina de lavar roupa.
Coloque o branqueador no dispensador de branqueador líquido, inserido no compartimento
com a marca “2” na gaveta do detergente, e seleccione o programa especial
“ENXAGUAMENTO”.
Quando terminado o ciclo, rode o selector de programas até à posição “OFF”, coloque a
restante roupa e continue com uma lavagem normal no programa desejado.
2)
45
EL
#!! !00 K 7
#&
#&+'
7:
#& &I
4 /? 0!!
-
-
6
1)
/? 0!!, /4
, 5
1)
,
#9; /! 4! /? 0!!
**
8
9
60°
Mp:
90°
●
●
●
●
3
4
4,5
40°
Mp:
60°
●
●
2,5 2,5
40°
Mp:
40°
●
●
+ <.
-
-
-
.+ -#/.
-
-
-
1
1,5 1,5
-
-
-
*) # ' ", ')
− 9 -
●
( "
3/4 .
** 11 " #' CENELEC EN 60456, 60°C.
- ( #! ).
O #' % " #' % ( ) " % , " ". 6
% ' % #" .
-
0 9
7 .
-
1) 5 7
9 , 0 " 09 .
30°
Mp:
30°
●
●
●
●
1
2
2
40°
Mp:
40°
3
3
3
60°
Mp:
60°
●
●
2)
●
! ! !!9;0 !3 !/< 0" 40°
-
1 ;8.
;8., ;1
E*-' *+#..
14’ ,*U
1 ;8.
;8., ;1
E*-' *+#..
30’ ,*U
1 ;8.
;8., ;1
E*-' *+#..
44’ ,*U
1
9
-
1 ;8.
2
8
-
"." *; *,-
*,;
#
#*#'K*
6
E-"#,.
,7. -/E/U
&
7
(°C)
Mp:
60°
2
+ ( )
4
46
°C
*
1)
, - , ,
, #''
7K
MAX
)
(kg)
1
1,5 1,5
30°
Mp:
30°
●
●
2
2,5 2,5
30°
Mp:
40°
●
●
3
3,5 3,5
30°
Mp:
40°
●
●
2) !7 77 7
"14’−30’−44’", 7 "" 09 " 5 9 3 7
5 14’, 30’
44’ .
5
7 , 7 9 .
1 7 79 9. 1 9 "2" , 7 7
7 .
W 9 7 7 7
"OFF", 9 7 5
7
9 .
47
IT
CAPITOLO 7
TABELLA PROGRAMMI
PROGRAMMA PER:
Tessuti resistenti
TEMP.
Cotone, Misti resistenti,
Colorati
1)
Tessuti misti e sintetici
1)
Misti, Cotone, Sintetici
Tessuti delicati
**
*
°C
°C
2
9
60°
Fino a:
90°
●
●
6
8
9
40°
Fino a:
60°
●
●
3
4
4,5
40°
Fino a:
60°
●
Fino a:
40°
●
2,5 2,5
40°
-
-
-
-
Centrifuga energica
-
-
-
-
-
Solo scarico
-
-
-
-
-
30°
Fino a:
30°
1
Lavaggio a mano/Seta
1,5 1,5
Lana "lavabile in lavatrice"
1
2
2
40°
Tessuti resistenti
3
3
3
60°
Tessuti resistenti
Tessuti misti e sintetici
Ciclo rapido 14'
1
8
-
Risciacqui
CARICO DETERSIVO
6
2
Biancheria in lana Sintetici
(Dralon, Acrylico, Trevira)
TEMP.
CONSIGLIATA MASSIMA
1)
Cotone, lino, canapa con
prelavaggio
48
CARICO
MAX
kg
SELEZIONE
PUNTATORE
MANOPOLA
PROGRAMMI SU:
2)
●
Note da considerare
* La massima capacità di carico di biancheria asciutta differisce a seconda del modello (vedere targhetta dati).
●
●
●
In caso di biancheria con elevato grado di sporco é consigliata la riduzione del carico a non più di 3/4 kg.
** Programma di prova secondo CENELEC EN 60456 con selezionato il Tempo di lavaggio massimo e
temperatura a 60°C.
Programma consigliato anche per lavaggi a basse temperature (inferiori alla max indicata).
In tutti i programmi è possibile regolare la velocità della centrifuga secondo il consiglio del fabbricante del
tessuto.
Se l’etichetta non riporta alcuna indicazione è possibile centrifugare alla massima velocità prevista dal
programma.
Premendo il tasto temperatura di lavaggio è possibile lavare a qualsiasi
temperatura al disotto della massima prevista per ciascun programma.
1) Per i programmi indicati è possibile, tramite il tasto tempo di lavaggio, regolare la durata e l’intensità del
lavaggio.
2) Selezionando il programma rapido “14’-30’-44’” tramite la manopola programmi ed agendo sul tasto
“TEMPO DI LAVAGGIO” è possibile scegliere uno dei 3 programmi rapidi a disposizione della durata
rispettivamente di 14’, 30’ e 44’.
●
●
Fino a:
40°
Fino a:
60°
●
●
●
●
Quando solo alcuni capi presentano macchie che richiedono un trattamento con prodotti candeggianti
liquidi, si può procedere ad una smacchiatura preliminare in lavatrice.
Introdurre nello scomparto "2" del cassetto detersivo l'apposita vaschetta in dotazione nella quale versare
il candeggiante ed impostare il programma "RISCIACQUI" (
).
Finito questo trattamento, riportare la manopola programmi in posizione "OFF", aggiungere ai capi
candeggiati il resto della biancheria e procedere al bucato normale con il programma più adatto.
1
1,5 1,5
30°
Fino a:
30°
●
●
Tessuti resistenti
Tessuti misti e sintetici
Ciclo rapido 30'
2
2,5 2,5
30°
Fino a:
40°
●
●
Tessuti resistenti
Tessuti misti e sintetici
Ciclo rapido 44'
3
3,5 3,5
30°
Fino a:
40°
●
●
49
PL
ROZDZIAÄ 7
TABELA PROGRAMÓW
PROGRAM dla materia∏ów
POKR¢T¸O
PROGRAMATORA ZE
WSKAèNIKAMI
PROGRAMÓW
Materiaäy wytrzymaäe
baweäna, len
Z praniem wstëpnym
1)
baweäna, len mieszane
wytrzymaäe, kolory
1)
Materiaäy mieszane
i syntetyczne
1)
*
P∏ukanie
Szybkie
wirowanie
Tylko odprowadzanie wody
2
1
8
9
60°
Do:
90°
●
●
6
8
9
40°
Do:
60°
●
●
4,5
40°
Do:
60°
●
●
2,5 2,5
40°
Do:
40°
●
●
4
-
-
●
** Program kontrolny CENELEC EN 60456 z maksymalnym czasem prania w temperaturze 60°C.
Program zalecany tak˝e do prania w niskich temperaturach (ni˝szych od maksymalnej
wskazanej).
-
-
-
-
2) W programie szybkim “14’ - 30’ - 44’” mo˝na, za pomocà przycisku “CZAS PRANIA”, ustawiç
jeden z trzech czasów: 14’, 30’ lub 44’.
-
-
-
-
-
Wciskajàc przycisk Temperatury mo˝na zmniejszaç temperatur´ prania w stosunku do
maksymalnej ustawionej.
30°
Do:
30°
●
●
JeÊli tylko niektóre sztuki bielizny wymagajà usuni´cia plam Êrodkami wybielajàcymi mo˝na
wykonaç wst´pne odplamianie w pralce.
Nale˝y w∏o˝yç do przedzia∏u „2” w pojemniku na detergenty specjalny zbiorniczek, wlaç do
niego p∏yn wybielajàcy i ustawiç program „P¸UKANIA” (
). Po zakoƒczeniu tego programu
nale˝y ustawiç pokr´t∏o programatora na pozycji "OFF", dodaç pozosta∏e sztuki bielizn i
rozpoczàç normalne pranie na wybranym programie.
1,5 1,5
1) Dla wskazanych programów mo˝na , za pomocà przycisku Czasu Prania, regulowaç d∏ugoÊç i
intensywnoÊç prania.
1
2
2
40°
Do:
40°
●
●
Materiaäy wytrzymaäe
3
3
3
60°
Do:
60°
●
●
Materiaäy wytrzymaäe
Materiaäy mieszane i syntetyczne
Cykl szybki 44’
Mo˝na równie˝ zmniejszyç szybkoÊç wirowania - zgodnie z sugestiami podanymi na wszywce
materia∏owej lub w przypadku bardzo delikatnych tkanin ca∏kowicie wy∏àczyç wirowanie.
-
-
We∏na przeznaczona
do prania w pralce
Materiaäy wytrzymaäe
Materiaäy mieszane i syntetyczne
Cykl szybki 30’
W przypadku bardzo zabrudzonej bielizny zaleca sië zaäadowanie do pralki maksymalnie 3/4 kg
bielizny.
-
1
2)
Uwagi:
-
Jedwab-Pranie r´czne
Materiaäy wytrzymaäe
Materiaäy mieszane i syntetyczne
Cykl szybki 14’
●
* Maksymalna pojemnoÊç suchego za∏adunku jest ró˝na w zale˝noÊci od modelu pralki (patrz
tabliczka znamionowa).
2
Bardzo delikatne materiaäy
ÉRODEK PIORÅCY
6
3
baweäna, materiaäy
mieszane, syntetyczne
50
**
TEMPERATURA
ZALECANA TEMPERATURA
°C
MAKSYMALNA
°C
MAKS.
ÄADUNEK
kg
1
1,5 1,5
30°
Do:
30°
●
●
2
2,5 2,5
30°
Do:
40°
●
●
3
3,5 3,5
30°
Do:
40°
●
●
51
RU
TAÁËÈÖA ÏPOÃPAMM CTÈPKÈ
ÏÀPÀÃPÀÔ 7
Ïpoãpaììa còèpêè äëÿ
ïpo÷íûe òêàíè
êìäéüíäÄ ÇõÅéêÄ
èêéÉêÄåå
Ç èéãéÜÖçàà Çäã.:
6
1)
Õëîïîê, ñìåcoâûe ïpo÷íûe òêàíè
ñìåcoâûe è
cèíòeòè÷ecêèe òêàíè
*
1)
Õëîïîê, ëåí
Ò Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍÓÈ
ñ‚ÂÚÌ˚Â
êÖäéåÖçÑìÖåÄü
íÖåèÖêÄíìêÄ åÄäëàåÄãúçÄü
°C
íÖåèÖêÄíìêÄ
°C
Maêc.
çaãpyçêa,
êã
**
8
9
o÷eíü äeëèêaòíûe òêaíè
2
1
60°
Ño:
90°
40°
Ño:
60°
●
●
* å‡ÍÒËχθÌÓ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚È ‚ÂÒ Á‡„ÛʇÂÏÓ„Ó ÒÛıÓ„Ó ·Âθfl ‰ÓÎÊÂÌ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÏÓ‰ÂÎË Ï‡¯ËÌ˚ (ÒÏ.
Ú‡·Î˘ÍÛ Ò ÚÂıÌ˘ÂÒÍËÏË ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ÏË).
B cëy÷ae còèpêè cèëüío çaãpÿçíeííoão áeëüÿ peêoìeíäyeòcÿ cíèçèòü çaãpyçêy äo 3/4 êã cyxoão
áeëüÿ.
●
●
●
Ïpèìèòe âo âíèìaíèe!
6
8
9
3
4
4,5
40°
Ño:
60°
●
●
2,5 2,5
40°
Ño:
40°
●
●
ëÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ Ú‡ÍÊ ÏÓÊÌÓ „ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÌ˚ÏË Ô‡‡ÏÂÚ‡ÏË Ì‡ ÎÂȷ·ı
ËÁ‰ÂÎËÈ, ÎË·Ó ÓÍβ˜‡Ú¸ ÓÚÊËÏ ‚ÓÓ·˘Â ÔË ÒÚËÍ ÓÒÓ·Ó ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ.
●
** èÓ„‡Ïχ ÔÓÚÂÒÚËÓ‚‡Ì‡ ̇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ë Ú·ӂ‡ÌËflÏ Òڇ̉‡Ú‡ CENELEC EN 60456 ÔË Ï‡ÍÒËχθÌÓÈ
‰ÎËÚÂθÌÓÒÚË ÒÚËÍË Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ ÒÚËÍË 60°C.
êÂÍÓÏẨÛÂχfl ÔÓ„‡Ïχ ‰Îfl ÒÚËÍË ÚÂÔÎÓÈ ‚Ó‰ÓÈ (ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÌËÊ Û͇Á‡ÌÌÓ„Ó Ï‡ÍÒËÏÛχ).
1)
Õëîïîê, ñìåcoâûe cèíòeòèêa
Çaãpyçêa ìoюùèx
cpeäcòâ
2
èÓÎÓÒ͇ÌËÂ
-
-
-
-
-
Å˚ÒÚ˚È ÓÚÊËÏ
-
-
-
-
-
íÓθÍÓ ÒÎË‚
-
-
-
-
-
òÖãä – êìóçÄü
ëíàêäÄ
1
30°
Ño:
30°
●
òÂÒÚ¸ Ò ÔÓÏÂÚÍÓÈ
"ÑÎfl χ¯ËÌÌÓÈ ÒÚËÍË"
1
2
2
40°
Ño:
40°
●
●
ïpo÷íûe òêàíè
3
3
3
60°
Ño:
60°
●
●
ùÚÓÈ Í·‚˯ÂÈ ‚˚ ‚˚·Ë‡ÂÚ ‰Îfl ÒÚËÍË Î˛·Û˛ Ê·ÂÏÛ˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ÌËÊ χÍÒËÏÛχ, Û͇Á‡ÌÌÓ„Ó
‰Îfl ͇ʉÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚.
1) Ç ˝ÚËı ÔÓ„‡Ïχı Í·‚˯ÂÈ ‚ÂÏÂÌË ÒÚËÍË ÏÓÊÌÓ „ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓÒÚ¸ Ë ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚ¸ ÒÚËÍË.
ïpo÷íûe òêàíè
ñìåcoâûe è
cèíòeòè÷ecêèe òêàíè
ë‚Âı·˚ÒÚ‡fl
ÔÓ„‡Ïχ 14’
ïpo÷íûe òêàíè
ñìåcoâûe è
cèíòeòè÷ecêèe òêàíè
ë‚Âı·˚ÒÚ‡fl
ÔÓ„‡Ïχ 30’
ïpo÷íûe òêàíè
ñìåcoâûe è
cèíòeòè÷ecêèe òêàíè
ë‚Âı·˚ÒÚ‡fl
ÔÓ„‡Ïχ 44’
52
2)
1,5 1,5
●
1
1,5 1,5
30°
Ño:
30°
●
●
2
2,5 2,5
30°
Ño:
40°
●
●
3
3,5 3,5
30°
Ño:
40°
●
●
2) Ç˚·‡‚ ÔÓ„‡ÏÏÛ ·˚ÒÚÓÈ ÒÚËÍË ‰ÎËÚÂθÌÓÒÚ¸˛ “14’-30’-44’” Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚, Ë
ËÒÔÓθÁÛfl ÍÌÓÔÍÛ “ÇêÖåü ëíàêäà”, ÏÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸ Ó‰ÌÛ ËÁ ÚÂı ‰ÎËÚÂθÌÓÒÚÂÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚: 14 ÏËÌÛÚ, 30 ÏËÌÛÚ
Ë 44 ÏËÌÛÚ˚.
ÖÒÎË ÚÓθÍÓ ‰Îfl Ó„‡Ì˘ÂÌÌÓ„Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ‚¢ÂÈ, Ú·ÛÂÚÒfl Ó·‡·ÓÚ͇ ÊˉÍËÏ ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂÎÂÏ ‰Îfl Û‰‡ÎÂÌËfl
ÔflÚÂÌ, ÚÓ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ ۉ‡ÎÂÌË ÔflÚÂÌ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚˚ÔÓÎÌÂÌÓ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌÂ.
ç‡ÎÂÈÚ ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂθ ‚ ‚‡ÌÌÓ˜ÍÛ ‰Îfl ÊˉÍÓ„Ó ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂÎfl, ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÛ˛ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË “2” ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl
ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÒÔˆˇθÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl (
).
èÓ Á‡‚Â¯ÂÌËË ˝ÚÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÒÂÎÂÍÚÓ ÔÓ„‡ÏÏ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË “OFF”, ‰Ó·‡‚¸Ú ÓÒÚ‡‚¯ËÂÒfl ‚Â˘Ë Ë
ÔÓ‰ÓÎÊËÚ ÒÚËÍÛ Ì‡ ̇˷ÓΠÔÓ‰ıÓ‰fl˘ÂÈ ÔÓ„‡ÏÏÂ.
53
PT
EL
IT
PL
RU
CAPÍTULO 8
K 8
CAPITOLO 8
ROZDZIAÄ 8
ÏÀPÀÃPÀÔ 8
SELECÇÃO DOS
PROGRAMAS
/ SELEZIONE
PROGRAMMI
WYBÓR
PROGRAMU
ÇõÅéê èêéÉêÄåå
A máquina dispõe de 4 grupos
de programas diferentes
baseados nos diversos tipos de
tecidos a lavar, nos vários graus
de sujidade, na temperatura a
na duração do programa de
lavagem (vide a tabela de
programas).
0 # # " ",
4 # # "
: ,
( ).
Per trattare i vari tipi di tessuto e
le varie gradazioni di sporco, la
lavatrice ha 4 fasce di
programmi diversi per tipo di
tessuto, temperatura e durata
(vedere tabella programmi di
lavaggio).
Pralka posiada 4 róãne grupy
programów stosowane w
zaleãnoéci od rodzaju materiaäu
i jego stopnia zabrudzenia.
Programy te róãniå sië rodzajem
prania, temperaturå i däugoéciå
cyklu prania (patrz tabela
programów prania).
1 TECIDOS RESISTENTES
Os programas deste grupo
foram desenvolvidos de modo a
garantirem os melhores
resultados de lavagem, e os
enxaguamentos com
centrifugação intercalar
garantem um enxaguamento
perfeito da roupa.
A centrifugação final assegura
que as peças de roupa fiquem
bem torcidas.
1 1 u8.
1 ' v vo o po
o # % o
#!ov o o .
1. TESSUTI RESISTENTI
I programmi sono realizzati per
sviluppare il massimo grado di
lavaggio e i risciacqui,
intervallati da fasi di centrifuga,
assicurano un perfetto
risciacquo.
La centrifuga finale alla
massima velocità assicura
un’ottima strizzatura.
1 MATERIAÄY WYTRZYMAÄE
Programy zostaäy opracowane
w celu maksymalnego
rozwiniëcia fazy prania i
päukania, przerywanych fazami
wirowania, co zapewnia
doskonaäe efekty.
Koñcowe wirowanie zapewnia
skuteczne usuniëcie wody.
2 TECIDOS MISTOS E SINTÉTICOS
A lavagem e o enxaguamento
estão optimizados através dos
ritmos de rotação do tambor e
dos níveis de água.
A centrifugação suave assegura
uma formação reduzida de
pregas e de rugas nos tecidos.
2 uv1 u8.
" vov p o p v o po p po# o o v po.
$v o # o # po v
po "v.
2. TESSUTI MISTI E SINTETICI
Il lavaggio ed il risciacquo sono
ottimizzati nei ritmi di rotazione
del cesto e nei livelli di acqua.
La centrifuga ad azione
delicata, assicura una ridotta
formazione di pieghe sui tessuti.
2 MATERIAÄY Z WTÓKIEN
MIESZANYCH I SYNTETYCZNYCH
Doskonaäe efekty prania
zapewnia zoptymalizowany
rytm obrotów bëbna oraz
päukanie w duãej iloéci
wody.Delikatne odwirowanie
zmniejsza ryzyko pogniecenia
pranych tkanin.
2. ëåÖëéÇõÖ à ëàçíÖíàóÖëäàÖ
íäÄçà
Ocíoâíaÿ còèpêa è ïo∧ocêaíèe
äaюò oò∧è÷íûe peçy∧üòaòû
á∧aãoäapÿ òùaòe∧üío
ïoäoápaííoé cêopocòè
âpaùeíèÿ áapaáaía è ÛÓ‚Ìfl
âoäû. Äe∧èêaòíûé oòæèì
ãapaíòèpyeò, ÷òo áe∧üe áyäeò
ìeíüøe cìèíaòücÿ.
3 TECIDOS MUITO DELICADOS
Este programa representa um novo
conceito de lavagem que alterna
fases de rotação e de
impregnação,sendo
particularmente adequado para
tecidos muito delicados.Para que
os resultados de lavagem sejam os
melhores,tanto a lavagem,como
o enxaguamento,se processam
com um nível elevado de água.
3 ,7 ;1& ;8.
- ' % , , " " " . 1 .
3. TESSUTI DELICATISSIMI
E’ un nuovo concetto di
lavaggio in quanto alterna
momenti di lavoro a momenti di
pausa, particolarmente indicato
per il lavaggio di tessuti molto
delicati. Il lavaggio e i risciacqui
sono eseguiti con alto livello di
acqua per assicurare le migliori
prestazioni.
3 MATERIAÄY WYJÅTKOWO
DELIKATNE
Jest to nowe podejÊcie do
prania, które sk∏ada si´ z
naprzemiennych okresów
prania i pauz, szczególnie
odpowiednich do prania
bardzo delikatnych tkanin.
Pranie i p∏ukanie odbywa si´ w
du˝ej iloÊci wody, co zapewnia
najlepsze wyniki.
3. íäÄçà, óìÇëíÇàíÖãúçõÖ ä
ÇçÖòçÖåì ÇéáÑÖâëíÇàû
ëÚË͇ ˜Â‰ÛÂÚÒfl Ò
ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌ˚ÏË Ô‡ÛÁ‡ÏË.
êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ‰Îfl Ú͇ÌÂÈ,
˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂθÌ˚ı Í ‡Á΢Ì˚Ï ‚ˉ‡Ï
‚̯ÌÂ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl.
óÚÓ·˚ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë ̇ Ú̸͇ ·˚ÎÓ
˘‡‰fl˘ËÏ, ‚Ó‰˚ ‰Îfl ÒÚËÍË Ë
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl ·ÂÂÚÒfl ·Óθ¯Â, ˜ÂÏ ‚
ÓÒڇθÌ˚ı ÔÓ„‡Ïχı.
4. Programas Especiais
= *#..
4. SPECIALI
4. Programy specjalne
4. ëÔˆˇθÌ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚
PROGRAMA ESPECIAL
“ENXAGUAMENTO”
Este programa é constituído por
três enxaguamento com uma
centrifugação intermédia (que
pode ser reduzida ou excluída
usando a tecla correcta). Pode
ser utilizado para enxaguar
qualquer tipo de tecido, ou por
exemplo para utilizar após a
lavagem de roupa à mão.
K $ Q@$ %
2 " % ( " " % ' ). # . .
2 N ( " ").
PROGRAMMA SPECIALE
“RISCIACQUI”
Questo programma effettua 3
risciacqui della biancheria con
centrifuga intermedia
(eventualmente riducibile o
annullabile tramite l’apposito
tasto).
E’ utilizzabile per risciacquare
qualsiasi tipo di tessuto, ad
esempio dopo un lavaggio
effettuato a mano.
Questo programma può essere
inoltre utilizzato come ciclo di
CANDEGGIO (vedi tabella
programmi).
PROGRAM SPECJALNY
„P¸UKANIA”
Program ten wykonuje 3
p∏ukania bielizny z poÊrednimi
odwirowaniami (które mo˝na
zredukowaç lub anulowaç
specjalnym przyciskiem).
Mo˝na w ten sposób p∏ukaç
wszelkie typy tkanin , tak˝e
odzie˝ wypranà uprzednio
r´cznie.
ëèÖñàÄãúçÄü èêéÉêÄååÄ
éèéãÄëäàÇÄçàü “RINSE”
ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚ ÚË ˆËÍ·
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl Ò ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚Ï
ÓÚÊËÏÓÏ Ì‡ Ò‰ÌÂÈ ÒÍÓÓÒÚË (ÍÓÚÓ‡fl
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÛÏÂ̸¯Â̇ ËÎË ‚ÓÓ·˘Â
‚˚Íβ˜Â̇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ
ÍÌÓÔÍÓÈ). ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì‡ ‰Îfl ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËfl
β·˚ı ÚËÔÓ‚ Ú͇ÌÂÈ, ̇ÔËÏÂ ÔÓÒÎÂ
Û˜ÌÓÈ ÒÚËÍË ·Âθfl.
Program ten mo˝e te˝ byç
u˝ywany do ODPLAMIANIA.
(patrz tabela programów.)
ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ Ú‡ÍÊ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì‡ ‰Îfl ÓÚ·ÂÎË‚‡ÌËfl
(ÒÏ.Ú‡·ÎËˆÛ ÔÓ„‡ÏÏ).
Este programa pode ser
igualmente usado como um
ciclo de branqueamento (veja
tabela de programas).
54
Ä∧ÿ paç∧è÷íûx òèïoâ òêaíeé è
còeïeíè çaãpÿçíeíèÿ ∋òa
còèpa∧üíaÿ ìaøèía èìeeò 4
ãpyïïû ïpoãpaìì, â
cooòâeòcòâèè c êoòopûìè
âûáèpaeò öèê∧ còèpêè,
òeìïepaòypy è
ïpoäo∧æèòe∧üíocòü còèpêè (cì.
òaá∧èöy ïpoãpaìì còèpêè).
1. èêéóçõÖ íäÄçà
∋òoò ̇·Ó ïpoãpaìì paçpaáoòaí
ä∧ÿ ìaêcèìa∧üío èíòeícèâoé
còèpêè è ïo∧ocêaíèÿ c
ïpoìeæyòo÷íûìè öèê∧aìè
oòæèìa ä∧ÿ íaè∧y÷øeão
êa÷ecòâa ïo∧ocêaíèÿ.
Çaê∧ю÷èòe∧üíûé oòæèì yäa∧ÿeò
âoäy áo∧ee èíòeícèâío, ÷eì
äpyòèe ïpoãpaììû còèpêè.
55
EL
PT
PROGRAMA ESPECIAL
“CENTRIFUGAÇÃO RÁPIDA”
O programa
“CENTRIFUGAÇÃO RÁPIDA”
proporciona a máxima
centrifugação (a qual pode
ser reduzida utilizando a tecla
correcta).
K c$ > 1 % % % (
" ' )
ESCOAR
O programa escoar é
indicado para escoar a
água.
A*-;&
1 , .
SISTEMA DE LAVAGEM
PULSANTE
Graças à nova geração de
motores trifásicos controlados
por um sistema electrónico
sofisticado, desenvolvemos
um modo de lavagem novo,
que simula, no interior do
tambor, uma acção de
lavagem manual. Pela
primeira vez, o tambor não
descreve rotações
completas, descrevendo, em
vez disso, movimentos
pulsantes com pausas entre
eles.
Especificamente, o tambor
descreve três movimentos
delicados, no sentido dos
ponteiros do relógio, faz uma
pausa, e, em seguida,
descreve 3 movimentos no
sentido contrário ao dos
ponteiros do relógio. Este tipo
de acção de lavagem
assegura um cuidado e uma
delicadeza que só podem ser
igualados pela lavagem
manual, e é aplicada aos
programas abaixo indicados,
identificados pelo símbolo
PL
IT
PROGRAM SPECJALNY
„SZYBKIE WIROWANIE”
Program ten wykonuje
wirowanie o maksymalnej
pr´dkoÊci. (Obroty mogà byç
redukowane specjalnym
przyciskiem).
ëèÖñàÄãúçÄü èêéÉêÄååÄ
“Åõëíêõâ éíÜàå”
èÓ„‡Ïχ “Åõëíêõâ éíÜàå”
‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ̇ χÍÒËχθÌÓÈ
ÒÍÓÓÒÚË (ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ÛÏÂ̸¯Â̇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ
ÍÌÓÔÍÓÈ).
SOLO SCARICO
Questo programma effettua
lo scarico dell’acqua.
TYLKO WYPUSZCZENIE WODY
Program ten przeznaczony jest
tylko do wypuszczenia wody.
íéãúäé ëãàÇ
èÓ„‡Ïχ íÓθÍÓ ÒÎË‚
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ ÒÎË‚ ‚Ó‰˚.
TECNOLOGIA PULSE
Grazie al motore trifase di
nuova generazione
controllato da un sofisticato
“cervello” elettronico, si è
riusciti a sviluppare un nuovo
modo di lavare che simula il
movimento delle mani
all’interno del cesto. Per la
prima volta il cesto non
compie rotazioni complete
ma singole porzioni
intervallate da momenti di
pausa. Più precisamente
compie tre dolci movimenti
da un lato e tre dall’altro .
Questo tipo di lavaggio
garantisce una cura ed una
delicatezza pari solo al
lavaggio delle mani e viene
quindi applicato ai
programmi sotto elencati
come evidenziato dalla
presenza del simbolo
.
Technologia PULS WASH
SYSTEM
Dzi´ki trójfazowemu silnikowi
nowej generacji
sterowanemu przez
wyrafonowany “umys∏”
elektroniczny uda∏o si´
stworzyç nowy sposób prania,
który stymuluje ruch ràk
wewnàtrz b´bna.
Po raz pierwszy b´ben nie
wykonuje pe∏nych obrotów
ale obroty czàstkowe po
których nast´puje pauza.
Dok∏adniej mówiàc wykonuje
3 ∏agodne ruchy w jednà
stron´ i 3 w drugà stron´
.
êàíåàóçÄü ëàëíÖåÄ ëíàêäà
Å·„Ó‰‡fl ÌÓ‚ÓÏÛ ÔÓÍÓÎÂÌ˲
ÚÂıÙ‡ÁÌ˚ı ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÈ
ÛÔ‡‚ÎflÂÏ˚ı ËÌÚÂÎÎÂÍÚۇθÌÓÈ
˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÓÈ, Ï˚ ÒÓÁ‰‡ÎË
ÌÓ‚˚È ÂÊËÏ ÒÚËÍË, ÍÓÚÓ˚È
‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ Û˜ÌÛ˛ ÒÚËÍÛ Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ χ¯ËÌ˚.
Ň‡·‡Ì Ì ̇˜Ë̇ÂÚ Ò‡ÁÛ
‚ÂÚÂÚ¸Òfl, ‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ
ËÚÏ˘Ì˚ ‰‚ËÊÂÌËfl Ò Ô‡ÛÁ‡ÏË ‚
ÔÓÏÂÊÛÚ͇ı ÏÂÊ‰Û ÌËÏË.
Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ·‡‡·‡Ì ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ÚË
ÓÒÚÓÓÊÌ˚ı Ó·ÓÓÚ‡ ÔÓ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ
ÒÚÂÎÍÂ, Ô‡ÛÁÛ, ‡ Á‡ÚÂÏ ÚË ÔÓÚË‚
˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË.
í‡ÍÓÈ ÂÊËÏ, „‡‡ÌÚËÛ˛˘ËÈ
Á‡·ÓÚÎË‚ÓÂ Ë ‰ÂÎË͇ÚÌÓ ӷ‡˘ÂÌËÂ
Ò ·ÂθÂÏ, ÍÓÚÓ˚È ÏÓÊÂÚ Ó·ÂÒÔ˜ËÚ¸
ÚÓθÍÓ ۘ̇fl ÒÚË͇, ÔËÏÂÌflÂÚÒfl ‚
ÔÓ„‡Ïχı, ÓÚϘÂÌÌ˚ı ÌËÊÂ
ÒËÏ‚ÓÎÓÏ
.
PROGRAMMA SPECIALE
“CENTRIFUGA FORTE”
Questo programma effettua
una centrifuga alla massima
velocità (eventualmente
riducibile tramite l’apposito
tasto).
5
2
PULSE
M # '
", , " , ,
.
0 ' #, # , .
, # , , '
" .
2 , #! #! " .
4
1
3
6
RU
5
2
4
1
3
6
5
2
4
1
3
6
5
2
4
1
3
6
5
2
4
1
3
6
5
2
4
1
3
6
PROGRAMA ESPECIAL PARA
SEDAS
Esta máquina de lavar tem
um progarama de roupa
delicada, para sedas e
lavagem à mão. Este
programa permite um
completo ciclo de lavagem
para vestuário específico
como “Lavagem à mão” e
peças de roupa de seda.
Este programa tem uma
temperatura máxima de 30ºC
e é concluído com 3
enxaguamentos e não tem
centrifugação.
56
%K #&
(++'
# " - M ".
1 # " ! "- M " '
" '
# " ".
30°C 3 % .
5
2
4
1
3
6
PROGRAMMA SPECIALE SETA
La macchina presenta
anche un ciclo di lavaggio
delicato completo per i capi
da lavare esclusivamente a
mano o per i tessuti in seta
lavabili in lavatrice.
Il programma raggiunge una
temperatura massima di 30°
e termina con 3 risciacqui
senza centrifuga finale.
SPECJALNY PROGRAM
JEDWAB
Pralka wyposa˝ona jest w
delikatny kompletny cykl
prania przeznaczony dla
tkanin do prania r´cznego i
dla tkanin jedwabnych
dopuszczonych do prania w
pralce.
Cykl ten wykonywany jest w
temperaturze do 30°C z 3
p∏ukaniami, bez koƒcowego
wirowania.
èêéÉêÄååÄ ëíàêäà àáÑÖãàâ àá
òÖãäÄ
凯Ë̇ ËÏÂÂÚ ÔÓ„‡ÏÏÛ
‰ÂÎË͇ÚÌÓÈ ÒÚËÍË òÂÎÍ Ë êۘ̇fl
ÒÚË͇. è‰̇Á̇˜Â̇ ‰Îfl
ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓÈ ÒÚËÍË ËÁ‰ÂÎËÈ,
Ëϲ˘Ëı χÍËÓ‚ÍÛ "òÂÎÍ" Ë
"íÓθÍÓ ۘ̇fl ÒÚË͇".
å‡ÍÒËχθ̇fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚Ó‰˚
30°ë, 3 ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl ·ÂÁ ÓÚÊËχ.
57
EL
IT
PL
RU
PROGRAMA WOOLMARK
Ciclo especial, certificado
pela WOOLMARK, que
permite a lavagem de
peças de lãs sem causar
danos nas mesmas.
O ciclo compreende
períodos alternados de
actividade e pausa, a uma
temperatura máxima de
40ºC, terminando com 3
enxaguamentos e uma
delicada e curta
centrifugação.
+#.. WOOLMARK
1 ,
WOOLMARK, "
" # .
6 40°C 3 % .
PROGRAMMA LANA
Grazie ad uno specifico ciclo,
certificato WOOLMARK, i capi
vengono puliti in profondità
con il massimo rispetto per la
loro integrità.
Il ciclo alterna momenti di
lavoro a momenti di pausa
con una temperatura
massima di 40°C e si
conclude con 3 risciacqui ed
una centrifuga delicata.
Il programma è
raccomandato da BBB e
TITAN WOOL.
PROGRAM WE¸NA
Dzi´ki specjalnemu cyklowi
WOOLMARK tkaniny z
czystej we∏ny sà prane
dog∏´bnie
a jednoczeÊnie w∏ókna
we∏niane sà dobrze
chronione.
W cyklu tym nast´pujà po
sobie na przemian cykle
prania i cykle pauzy, przy
temperaturze maksymalnej
40oC. Cykl koƒczà 3
p∏ukania i delikatne
odwirowanie.
èÓ„‡Ïχ àáÑÖãàü àá òÖêëíà
ÑÎfl ÒÚËÍË ¯ÂÒÚË ÔËÏÂÌflÂÚÒfl
ÒÔˆˇθÌÓ ‡Á‡·ÓÚ‡Ì̇fl
ÔÓ„‡Ïχ, ÒÂÚËÙˈËÓ‚‡Ì̇fl
ËÌÒÚËÚÛÚÓÏ Woolmark. èË ÚÓÏ, ˜ÚÓ
ËÁ‰ÂÎËfl ÔÓÏ˚‚‡˛ÚÒfl Ò‡Ï˚Ï
Ú˘‡ÚÂθÌ˚Ï Ó·‡ÁÓÏ, ÙËÁ˘ÂÒÍÓÂ
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë ̇ Ëı ÒÚÛÍÚÛÛ
ÏËÌËχθÌÓ.
Ç‡˘ÂÌË ·‡‡·‡Ì‡ ˜Â‰ÛÂÚÒfl Ò
ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌ˚ÏË Ô‡ÛÁ‡ÏË.
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚Ó‰˚ Ì Ô‚˚¯‡ÂÚ
40ë. èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÒÚËÍË ÒÎÂ‰Û˛Ú
ÚË ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl Ë Ò··˚È ÓÚÊËÏ.
“A” LAVAGEM 59’ (minutos)
Especialmente concebido
para manter uma alta
qualidade em termos de
performance de lavagem,
identificado com a letra “A”,
reduzindo o tempo de
lavagem.
Este programa foi
concebido, para uma carga
máxima de 3Kg com uma
temperatura de 60ºC,
ficando concluído com dois
enxaguamentos e uma alta
velocidade de
centrifugação.
$ K
"" 59
(,*U)
LAVAGGIO CLASSE “A” 59’
Questo programma è stato
studiato per avere la massima
qualità di lavaggio ma con il
grande vantaggio di una
consistente riduzione della
durata del tempo di
lavaggio.
Il ciclo di lavaggio è in grado
di lavare ad una temperatura
di 60°C con un carico
massimo di 3kg e si conclude
con 2 risciacqui ed una
centrifuga ad alta velocità.
PRANIE KLASA “A” 59’
Program ten zapewnia
najwy˝szà skutecznoÊç
prania a jednoczeÊnie ma
wielkà zalet´: znaczne
zredukowanie czasu
prania..Cykl ten odbywa si´
w temperaturze 60°C, z 2
p∏ukaniami i jednym
wirowaniem o du˝ej
predkoÊci, przy za∏adunku
do 3 kg.
èêéÉêÄååÄ ëíàêäà áÄ 59
åàçìí èé äãÄëëì Ä
PROGRAMA RÁPIDO
Se seleccionar o programa
rápido com o botão de
selecção de programas e,
em seguida, premir o botão
“TEMPO DE LAVAGEM”,
pode escolher uma de três
durações diferentes para o
programa: 14’, 30’ e 44’.
Para mais informações
acerca destes programas,
agradecemos que consulte
a tabela dos programas de
lavagem.
Sempre que seleccionar o
programa rápido, tenha em
atenção que
recomendamos que utilize
apenas 20% das
quantidades de detergente
recomendadas na
respectiva embalagem.
$ $ $ / ¨14’ − 30’ − 44’¨
', " "M -" # 3
" # 14’, 30’ 44’
.
0 # '
# ".
4 , 20%
" ' " "
# " . .
PROGRAMMA RAPIDO
Selezionando il programma
rapido tramite la manopola
programmi ed agendo sul
tasto “TEMPO DI LAVAGGIO” è
possibile scegliere uno dei 3
programmi rapidi a
disposizione della durata
rispettivamente di 14’, 30’ e
44’.
Per le indicazioni relative a
ciascun programma rapido
consultare la tabella
programmi.
Quando selezionate il
programma rapido utilizzate
solo il 20% della quantità di
detersivo riportata sulla
confezione.
PROGRAM SZYBKI
W programie szybkim “14’30’-44’” mo˝na, za pomocà
przycisku “CZAS PRANIA”,
ustawiç jeden z trzech
czasów: 14’, 30’ lub 44’.
W tabeli programów
zamieszczone sà wskazania
dla ka˝dego z prohgramów
szybkich.
W programach szybkich
nale˝y stosowaç znacznie
mniej detergentów, tylko
oko∏o 20% iloÊci podanych
na opakowaniu.
PT
58
/ "A" " " . 1 # " 3 '
60 C 2 % #" % ".
5
2
4
1
3
6
èÓ„‡Ïχ ÛÒÍÓÂÌÌÓÈ ÒÚËÍË ·ÂÁ
ÔÓÚÂË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ – Á̇˜ËÚÂθÌÓÂ
ÒÓÍ‡˘ÂÌË ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓÒÚË
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÔË ÒÓı‡ÌÂÌËË Í·ÒÒ‡
ÒÚËÍË. èÓ„‡Ïχ ‡ÒÒ˜Ëڇ̇ ̇
χÍÒËχθÌ˚È ‚ÂÒ ·Âθfl 3 Í„,
‡·Ó˜ËÈ ÂÊËÏ – ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚Ó‰˚
60°ë, ‰‚‡ ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl Ë
‚˚ÒÓÍÓÓ·ÓÓÚÌ˚È ÓÚÊËÏ.
èêéÉêÄååÄ Åõëíêéâ ëíàêäà
Ç˚·‡‚ ÔÓ„‡ÏÏÛ ·˚ÒÚÓÈ ÒÚËÍË
‰ÎËÚÂθÌÓÒÚ¸˛ “14’-30’-44’” Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚,
Ë ËÒÔÓθÁÛfl ÍÌÓÔÍÛ “ÇêÖåü
ëíàêäà”, ÏÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸ Ó‰ÌÛ ËÁ
ÚÂı ‰ÎËÚÂθÌÓÒÚÂÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚: 14
ÏËÌÛÚ, 30 ÏËÌÛÚ Ë 44 ÏËÌÛÚ˚.
ÑÎfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ËÌÙÓχˆËË
ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ ˝ÚËı ÔÓ„‡ÏÏ
Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ Í Ú‡·Îˈ ÔÓ„‡ÏÏ
ÒÚËÍË.
èË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË ÔÓ„‡ÏÏ˚
·˚ÒÚÓÈ ÒÚËÍË ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‚ÒÂ„Ó Î˯¸ 20 %
ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ÒÚË‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓӯ͇,
Û͇Á‡ÌÌÓ„Ó Ì‡ Â„Ó ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ.
.
59
PT
EL
PL
IT
RU
CAPÍTULO 9
K 9
CAPITOLO 9
ROZDZIAÄ 9
ÏÀPÀÃPÀÔ 9
COLOCAÇÃO DO
DETERGENTE
GAVETA PARA
DETERGENTE
LJ12JD
2-6JJL-2)1DK6L
CASSETTO DETERSIVO
SZUFLADA NA
PROSZEK
ÊÎÍÒÅÉÍÅP
ÄËß ÌÎюÙÈÕ
ÑPÅÄÑÒÂ
A gaveta para detergente
está dividida em 3
compartimentos:
- O compartimiento,
indicado com “1”,
destina-se ao detergente
da pré-lavagem.
- O compartimento
destina-se a aditivoss
especiais, amaciadores,
perfumes, gomas,
branqueadores, etc.
- O compartimiento
indicado com “2”, é para
o detergente da lavagem
principal.
No caso dos detergentes
líquidos, utilize o recipiente
próprio, semelhante ao
representado na figura, e que
deverá ser introduzido no
tambor, sobre a roupa.
Este especial dispensador
deverá ser inserido no
compartimento “2” na gaveta
do detergente, ou também
quando deseja utilizar o
programa “ENXAGUAMENTO”
como ciclo BRANQUEADOR.
1 9 − ' , ’’1’’, 9 7
− ' 9 , “ ” 9 7 , ,
, .
− ' , ’’2’’, 9 7
9 .
1 7 9 7
5, (
).
9 9 "2". ! 7 "%K #&
()&+'" 9
9 "*K'K*".
✿
ATENÇÃO:
LEMBRE-SE DE QUE
ALGUNS DETERGENTES
SÃO DIFÍCEIS DE
REMOVER.
RECOMENDAMOS QUE,
NESSE CASO, UTILIZE O
RECIPIENTE ESPECIAL
PARA O DETERGENTE,
QUE DEVERÁ SER
DIRECTAMENTE
COLOCADO NO TAMBOR.
✿
#$ :
0 ! /!
! ?"! 0
/ 9! , !/ !
!9; ! ! !
4;0
!´/4! 0< ! 4 / !
/;.
✿
NO COMPARTIMENTO “ ”
USAR APENAS PRODUTOS
LÍQUIDOS. A MÁQUINA
ESTÁ DIRECCIONADA À
PRÉ LAVAGEM
AUTOMÁTICA DOS
ADITIVOS DURANTE O
ÚLTIMO
REENXAGUAMENTO
TODOS OS CICLOS DE
LAVAGEM.
60
#$:
; 4 < !
02 / . / /
!
!00! 0<
" ! ! ?
!/20!! ! 9/! <3!90! !
2 4!
Il cassetto detersivo è
suddiviso in 3 vaschette:
– la vaschetta
contrassegnata con “1”
serve per il
detersivo del prelavaggio;
– la vaschetta
contrassegnata con“ ”,
serve per additivi speciali,
ammorbidenti, profumi
inamidanti, azzurranti, ecc.
– la vaschetta
contrassegnata con “2”
serve per il detersivo di
lavaggio.
✿
Se si desidera adoperare
detersivi liquidi, va introdotta
l’apposita vaschetta in
dotazione nello scomparto
contrassegnato con “2” del
cassetto detersivo.
Questo assicura che il sapone
liquido vada nel cesto solo al
momento in cui è necessario.
Se si desidera Candeggiare
occorre utilizzare il
programma Risciacqui ed
inserire la sopracitata
vaschetta sempre nello
scomparto “2”.
Szuflada na proszek jest
podzielona na 3 przegródki:
- Przegródka “1” jest
przeznaczona na érodek
do prania wstëpnego.
- Przegródka “ “ jest
przeznaczona na
specjalne dodatki do
prania; érodki
zmiëkczajåce wodë,
zapachowe, krochmal,
wybielacze.
- Przegródka “2” jest
przeznaczona na proszek
do prania zasadniczego.
✿
Uãywajåc érodków päynnych
moãna skorzystaç ze
specjalnego pojemniczka
doäåczonego do pralki, który
moãna wäoãyç do szuflady
(patrz rysunek).
Ten zbiorniczek nale˝y w∏o˝yç
do przedzia∏u „2” pojemnika
na detergenty tak˝e wtedy
gdy chce si´ u˝yç programu
„P¸UKANIA” jako cyklu
ODPLAMIANIA.
ATTENZIONE: SI RICORDI
CHE ALCUNI DETERSIVI
SONO DI DIFFICILE
ASPORTAZIONE. IN
QUESTO CASO LE
CONSIGLIAMO L’USO DI
UN APPOSITO
CONTENITORE DA PORRE
NEL CESTELLO.
UWAGA:
PAMIËTAJ, ÃE NIEKTÓR
RE
ÉRODKI PIORÅCE SÅ
TRUDNE DO USUNIËCIA;
W TAKIM PRZYPADKU
ZALECA SIË UÃYCIE
POJEMNICZKA ZE
ÉRODKIEM PIORÅCYM
WKÄADANEGO
BEZPOÉREDNIO DO
BËBNA PRALKI.
ATTENZIONE: NELLA
VASCHETTA
CONTRASSEGNATA
CON “✿” METTERE
SOLO PRODOTTI LIQUIDI.
LA MACCHINA È
PREDISPOSTA AL
PRELIEVO AUTOMATICO
DEGLI ADDITIVI
DURANTE I’ULTIMO
RISCIACQUO IN TUTTI I
CICLI DI LAVAGGIO.
UWAGA:
PRZEGRÓDKA “✿ “
PRZEZNACZONA JEST
WY¸ÑCZNIE NA
SPECJALNE DODATKI.
PRALKA
AUTOMATYCZNIE
POBIERA ÂRODKI
DODATKOWE PODCZAS
OSTATNIEGO P¸UKANIA
WE WSZYSTKICH
CYKLACH.
éÚ‰ÂÎÂÌË ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
‡Á‰ÂÎÂÌÓ Ì‡ ÚË ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl:
- ÓÚ‰ÂÎÂÌË ӷÓÁ̇˜ÂÌÌÓ “1”
‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏ
Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍË Ë
“Å˚ÒÚÓÈ ëÚËÍË”
- îòäåëåíèå " " ñëóæèò
äëÿ ñïåöèàëüíûõ
äîáàâîê: ñìÿã÷èòåëè,
àpîìàòè÷åñêèå, ñèíüêà,
êpàõìàë è ò.ï.
- ÓÚ‰ÂÎÂÌË ӷÓÁ̇˜ÂÌÌÓ “2”
‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÒÚËÍË.
✿
Ïpè èñïîëüçîâàíèè æèäêîñòè
äëÿ ñòèpêè íåîáõîäèìî
âñòàâèòü âî 2 îòäåëåíèå
ïpèëàãàåìóю ê ìàøèíå
âàííî÷êó.
ùÚ‡ ÒÔˆˇθ̇fl ‚‡ÌÌӘ͇ ‰ÓÎÊ̇
·˚Ú¸ ‚ÒÚ‡‚ÎÂ̇ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË “2”
ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
Ú‡ÍÊÂ, ÂÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚÂ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl ‰Îfl ÓÚ·ÂÎË‚‡ÌËfl
·Âθfl.
Âíèìàíèå!
Ïîìíèòå, ÷òî
íåêîòîpûå ïîpîøêè
óäàëÿюòñÿ ñ òpóäîì.
 ∋òîì ñëó÷àå
påêîìåíäóåì
èñïîëüçîâàòü
ñïåöèàëüíûé
êîíòåéíåp, êîòîpûé
ïîìåùàюò ñ ïîpîøêîì
íåïîñpåäñòâåííî â
áàpàáàí (ïpîäàåòñÿ
ñ ìîюùèì ñpåäñòâîì).
èËϘ‡ÌËÂ: ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
“✿” Á‡ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÚÓθÍÓ
ÊˉÍËÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË.
凯Ë̇ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
Á‡·Ë‡ÂÚ ‰Ó·‡‚ÍË Ì‡
ÔÓÒΉÌÂÏ ÔÓÎÓÒ͇ÌËË ‚Ó
‚ÒÂı ÔÓ„‡Ïχı ÒÚËÍË.
61
PT
IT
CAPÍTULO 10
K 10
CAPITOLO 10
SEPARAÇÃO DAS
PEÇAS DE ROUPA
1 5
IL PRODOTTO
:
4 , , .
ATTENZIONE:
se deve lavare tappetoni,
copriletti o altri indumenti
pesanti é bene non
centrifugare.
- , # .
Indumenti e biancheria di
lana, per poter essere lavati
in lavatrice, devono essere
contrassegnati con il
simbolo “Pura Lana Vergine”
e avere inoltre l’indicazione
“Non infeltrisce” oppure
“Lavabile in lavatrice”.
ATENÇÃO:
Recomendamos que,
sempre que lavar tapetes
pesados, colchas e outras
peças de roupa igualmente
pesadas, suprima a
centrifugação.
Antes de colocar uma peça
de lã na máquina, verifique
a respectiva etiqueta, para
se assegurar de que a peça
em questão é um artigo de
“Pura Lã Virgem” e também
“Lavável à Máquina” e
“Não feltrante”. Só estas
peças de lã poderão ser
lavadas na máquina.
IMPORTANTE:
Quando separar as
peças de roupa a
lavar certifique-se de
que:
- não deixou objectos
metálicos nas peças
de roupa, por
exemplo, alfinetes,
alfinetes de ama,
moedas, etc.;
- apertou os botões das
almofadas, os fechos,
os colchetes e os
cintos e que amarrou
as tiras de tecido
compridas;
- retirou as argolas das
cortinas;
- o programa de
lavagem
seleccionado está de
acordo com as
indicações de
lavagem fornecidas
pelos fabricantes das
peças de roupa
(símbolos inscritos nas
respectivas etiquetas).
- Além disso, antes de
colocar qualquer
peça de roupa muito
suja na máquina,
remova as nódoas
mais difíceis com um
detergente especial
ou tira-nódoas.
62
EL
:
c "_ 7
*,;
""/1 +:
− (" # ,
, .)
− ", # , !' " # .
− − "
"
− ! 5 , , ATTENZIONE:
Durante la selezione si
assicuri che:
- nella biancheria da
lavare non vi siano
oggetti metallici (ad
esempio fermagli, spille
di sicurezza, spilli,
monete, ecc.);
- abbottoni federe,
chiuda le cerniere
lampo, gancetti a
occhielli, annodi cinghie
sciolte e lunghi nastri di
vestaglie;
- asporti dalle tendine
anche i rulli di
scorrimento;
- osservi attentamente le
etichette sui tessuti;
- se durante la selezione
vede delle macchie
resistenti, le asporti con
del detersivo speciale o
con un’apposita pasta
di lavaggio.
PL
ROZDZIAÄ 10
PRODUKT
RU
èÄêÄÉêÄî 10
íàè ÅÖãúü
WAÃNE:
Ciëãkich pledów, narzut na
äoãka lub innych ciëãkich
wyrobów nie naleãy
odwirowywaç.
ÇçàåÄçàÖ.
ÖÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚ ÒÚË‡Ú¸
ÍÓ‚ËÍË, ÔÓÍ˚‚‡Î‡ Ë ‰Û„ËÂ
ÚflÊÂÎ˚ ËÁ‰ÂÎËfl, ÎÛ˜¯Â
ËÒÍβ˜ËÚ¸ Ù‡ÁÛ ÓÚÊËχ.
Odzieã lub inne wyroby z
weäny moãna praç w
pralce, jeéli na metce
umieszczony jest
odpowiedni symbol “Pure
new wool” i informacja “nie
filcuje sië” lub “moãna praç
w pralce”
òÂÒÚflÌ˚ ËÁ‰ÂÎËfl, ÍÓÚÓ˚Â
ÏÓÊÌÓ ÒÚË‡Ú¸ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ
χ¯ËÌÂ, ‰ÓÎÊÌ˚ ËÏÂÚ¸ ̇
ËÁ̇ÌÍ ÒËÏ‚ÓÎ “óËÒÚ‡fl
¯ÂÒÚ¸” Ë, ÍÓÏ ÁÚÓ„Ó, ÒËÏ‚ÓÎ
“ÏÓÊÌÓ ÒÚË‡Ú¸ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ
χ¯ËÌ”.
UWAGA:
Przy sortowaniu odzieãy
przed praniem naleãy
dopilnowaç, aby:
- nie wrzucaç do pralki
razem z odzieãå
metalowych
przedmiotów (np.
broszek, agrafek, spinek,
monet itp.);
- powäoczki na poduszki
zapiëte byäy na guziki,
zapiëte równiez zamki
bäyskawiczne i haftki,
natomiast luãne paski i
däugie tasiemki przy
sukniach zawiåzane
byäy w wëzeäki;
- zdjåç pozostale
ewentualnie ãabki do
firanek;
- zapoznaç sië z treéciå
wszytych w odzieã
metek;
- uporczywe plamy
usunåç przed praniem
specjalnå pastå lub
érodkiem do plam.
ÇçàåÄçàÖ:
èË ÒÓÚËÓ‚Í ·Âθfl
‰Îfl ÒÚËÍË:
- ۷‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË
ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍËı Ô‰ÏÂÚÓ‚
(ÒÍÂÔÍË, ·Û·‚ÍË, ÏÓÌÂÚ˚
Ë Ú.‰.) ‚ ·ÂθÂ.
- Á‡ÒÚ„ÌËÚ Ôۄӂˈ˚,
ÏÓÎÌËË, Í˛˜ÍË Ì‡
ËÁ‰ÂÎËflı, Á‡‚flÊËÚÂ
‰ÎËÌÌ˚ ÔÓflÒ‡ Ë ‰ÎËÌÌ˚Â
ÔÓÎ˚ ı‡Î‡ÚÓ‚.
- ÒÌËÏËÚÂ, ÂÒÎË ‚˚ Ëı
ËÒÔÓθÁÛÈÚÂ, ÍÓθˆ‡ ËÎË
Í˛˜ÍË ÍÂÔÎÂÌËfl
Á‡Ì‡‚ÂÒÓÍ Í Í‡ÌËÁ‡Ï.
- ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÓÒÏÓÚËÚÂ
ÁÚËÍÂÚÍË Ì‡ Ú͇Ìflı.
- ÂÒÎË ÔË ÒÓÚËÓ‚Í ·Âθfl
‚˚ Á‡ÏÂÚËÚÂ
ÚÛ‰ÌÓ‚˚‚Ó‰ËÏ˚ ÔflÚ̇,
Û‰‡ÎËÚ Ëı ÒÔˆˇθÌ˚ÏË
Ò‰ÒÚ‚‡ÏË.
63
PT
CAPÍTULO 11
64
EL
K 11
CONSCIENCIALIZAÇÃO DO CLIENTE
X$'+#4!+ 03'$
&Z&$#!+ # 1&2+
"$'+1!+
Um guia para uma
utilização mais ecológica e
económica da sua
máquina de lavar roupa.
+9 7 7 .
MAXIMIZE A QUANTIDADE DE
ROUPA A LAVAR
Assegure a melhor utilização
possivel da energia, da
água, do detergente e do
tempo, lavando na
máquina de lavar roupa a
quantidade máxima de
roupa recomendada.
Poupe até 50% de energia
lavando uma carga
completa em vez de lavar 2
meías cargas.
# + *
#*'*
7 , 9 9, , 5,
7 5 . 4 5 7 50%
7 9
5 9
4 9 Z.
TEM DE FAZER UMA PRÉLAVAGEM?
Só se a roupa estiver muito
suja!
Se, no caso de a roupa estar
pouco ou normalmente
suja, NÃO seleccionar a
função de pré-lavagem,
estará a POUPAR
detergente, tempo e água
e ainda entre 5 a 15% de
consumo de energia.
# #& $
J ##* ?
4 7 9 !
! 5 15% 7 57 7 9 9
.
TEM REALMENTE DE LAVAR A
ROUPA COM ÁGUA QUENTE?
Trate as nódoas com um
produto especial para
remover as nódoas ou
amoleça as nódoas já
secas em água antes de
lavar a roupa na máquina:
deixará assim de ter tanta
necessidade de lavar a
roupa com um programa
de lavagem a quente.
Poupe até 50% de energia
utilizando programas de
lavagem a 60°C.
# 7 & #* ' %(+ ?
' 9 9 7 60°C.
! 5 50% 60°C.
IT
CAPITOLO 11
CONSIGLI UTILI
PER GLI UTENTI
PL
ROZDZIAÄ 11
PORADY DLA
KLIENTA
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 11
ä‡Í ̇˷ÓΠ˝ÍÓÌÓÏÌÓ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ LJ¯Û
χ¯ËÌÛ.
Brevi suggerimenti per un
utilizzo del proprio
elettrodomestico nel rispetto
dell’ambiente e con il massimo
risparmio
Kilka wskazówek
dotyczåcych
ekonomicznego i
przyjaznego érodowisku
uãycia urzådzenia.
CARICARE AL MASSIMO LA
PROPRIA LAVABIANCHERIA
Per eliminare eventuali sprechi
di energia, acqua o detersivo si
raccomanda di utilizzare la
massima capacità di carico
della propria lavabiancheria. E’
possibile infatti risparmiare fino
al 50% di energia con un
carico pieno effettuato con un
unico lavaggio rispetto a due
lavaggi a mezzo carico.
MAKSYMALNE ZWIËKSZENIE
WIELKOÉCI ZAÄADUNKU
Najlepsze wykorzystanie
energii, wody, érodków
pioråcych i czasu przez
uãycie rekomendowanej,
maksymalnej wielkoéci
zaäadunku.
Moãna zaoszczëdziç do 50%
energii pioråc jeden peäny
zaäadunek zamiast praç dwa
razy poäowë wsadu.
àëèéãúáìâíÖ èéãçìû
áÄÉêìáäì ÅÖãúü
ÑÓ‚Ó‰fl Á‡„ÛÁÍÛ ·Âθfl ‰Ó
χÍÒËχθÌÓ ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÌÓÈ, Ç˚
̇˷ÓΠ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ËÒÔÓθÁÛÂÚÂ
ÒÚË‡Î¸Ì˚È ÔÓÓ¯ÓÍ,
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„˲ Ë ‚Ó‰Û.
èË ÒÚËÍ ӉÌÓÈ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
Á‡„ÛÊÂÌÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ˝ÍÓÌÓÏËÚÒfl
‰Ó 50% ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË ÔÓ
Ò‡‚ÌÂÌ˲ Ò ‰‚ÛÏfl ÔÓÎÓ‚ËÌÌ˚ÏË
Á‡„ÛÁ͇ÏË.
QUANDO SERVE VERAMENTE IL
PRELAVAGGIO?
Solamente per carichi
particolarmente sporchi!
Si risparmia dal 5 al 15% di
energia evitando di
selezionare l’opzione
prelavaggio per biancheria
normalmente sporca.
CZY JEST POTRZEBNE PRANIE
WSTËPNE?
Tylko dla bardzo zabrudzonej
bielizny.
Moãna zaoszczëdziç érodek
pioråcy, czas, wodë i
zmniejszyç od 5 do 15%
zuãycie energii nie
wybierajåc Prania
Wstëpnego dla lekko i
normalnie zabrudzonej
bielizny.
çìÜçÄ ãà ÇÄå
èêÖÑÇÄêàíÖãúçÄü ëíàêäÄ?
íÓθÍÓ ‰Îfl ÒËθÌÓ Á‡„flÁÌfiÌÌÓ„Ó
·Âθfl!
ëùäéçéåúíÖ ÒÚË‡Î¸Ì˚È
ÔÓÓ¯ÓÍ, ‚ÂÏfl, ‚Ó‰Û Ë ÓÚ 5 ‰Ó
15% ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË çÖ ËÒÔÓθÁÛfl
ÔÓ„‡ÏÏÛ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ
ÒÚËÍË ‰Îfl Ò··Ó Ë ÌÓχθÌÓ
Á‡„flÁÌfiÌÌÓ„Ó ·Âθfl.
QUALE TEMPERATURA DI
LAVAGGIO SELEZIONARE?
L’utilizzo di smacchiatori prima
del lavaggio in lavabiancheria
riduce la necessità di lavare a
temperature superiori a 60°C.
E’ possibile risparmiare fino al
50% utilizzando la temperatura
di lavaggio di 60°C.
CZY JEST POTRZEBNE PRANIE
W GORÅCEJ WODZIE?
Moãna przed praniem polaç
plamy wybielaczem lub
namoczyç bieliznë w wodzie,
aby nie uãywaç programu
dla prania w goråcej wodzie.
Moãna zaoszczëdziç do 50%
energii uãywajåc programu
do prania w 60°C.
çìÜçÄ ãà ÇÄå ëíàêäÄ ë
Çõëéäéâ íÖåèÖêÄíìêéâ
ÇéÑõ?
ÑÎfl ÒÌËÊÂÌËfl ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ Ú‡ÍËı
ÒÚËÓÍ ÏÓÊÌÓ Ó·‡·ÓÚ‡Ú¸ ÔÂ‰
ÒÚËÍÓÈ ÔflÚ̇ Ò ÔflÚÌÓ‚˚‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ
Ë ‡ÁÏÓ˜ËÚ¸ Á‡ÒÓı¯Ë ÔflÚ̇ ‚
‚Ó‰Â.
èË ÒÚËÍÂ Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ ‚Ó‰˚ ‚
60 ë ˝ÍÓÌÓÏËÚÒfl ‰Ó 50%
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË.
65
EL
PT
LAVAGEM
CAPACIDADE VARIÁVEL
- ETABHTH
X%PHTIKOTHTA
PL
IT
RU
LAVAGGIO
PRANIE
ÑÒÈPÊÀ
CAPACITÁ VARIABILE
ZMIENNY POZIOM
WODY
Âàpüèpyeìûe
âoçìoæíocòè
Questa lavatrice é in grado di
adattare automaticamente il
livello dell’acqua al tipo e alla
quantità di biancheria.
E’ così possibile ottenere
un bucato “personalizzato”
anche dal punto di vista
energetico.
Questo sistema porta ad una
diminuzione dei consumi
d’energia e ad una riduzione
sensibile dei tempi di
lavaggio.
Pralka automatycznie
dostosowuje poziom wody do
typu i iloéci pranej bielizny. W
ten sposób moãliwe jest
uzyskanie
„zindywidualizowanego”
prania z punktu widzenia
zuãycia energii. System ten
pozwala zmniejszyç zuãycie
energii oraz znacznie skróciç
czas prania.
Âaøa còèpaëüíaÿ ìaøèía
aâòoìaòè÷ecêè aäaïòèpyeò
ypoâeíü âoäû â çaâècèìocòè
oò òèïa òêaíè è
êoëè÷ecòâaeòcÿ áeëüÿ.
Taêèì oápaçoì
ocyùecòâëÿeòcÿ
“èíäèâèäyaëüíaÿ” còèpêa.
Эòo âeäeò ê ∋êoíoìèè
∋ëeêòpo∋íepãèè è
coêpaùeíèю âpeìeíècòèpêè.
Esta máquina ajusta
automaticamente o nível de
água ao tipo e quantidade
de água ao tipo e
quantidade de roupa a lavar.
Torna-se assim possível obter
uma lavagem
“personalizada”, inclusive do
ponto de vista da poupança
de energia.
O sistema proporciona uma
redução do consumo de
energia e uma redução
sensível da duração da
lavagem.
1 v o v v
oo o o
o #"v ov o v o "v o"v.
Ev o v # v
# "o" " v o.
A o v " v " o
vo .
EXEMPLO:
$:
Sempre que lavar peças de
roupa extre-mamente
delicadas, meta-as dentro de
um saco de rede.
D !
.
Suponhamos que a carga de
roupa a lavar é composta por
ROUPA DE ALGODÃO MUITO
SUJA (as nódoas mais difíceis
deverão ser removidas com o
detergente especial).
2 "
( ! " ).
Recomendamos que nunca
carregue a máquina só com
atoalhados, pois estes tecidos
absorvem muita água,
ficando muito pesados.
! ,
# .
● Abra a gaveta para
detergente.
● 2 .
● Apra il cassetto detersivo.
● Otwórz szufladë na
proszek.
● Âûäâèíüòå êîíòåéíåp äëÿ
ìîюùèõ ñpåäñòâ.
● Deitar 120 g de detergente
no compartimento da gaveta
para detergente 2.
● 1 120 g 2.
● Metta nella vaschetta di
lavaggio 2 120 g di detersivo
● Wsyp do pojemnika 2 120
g proszku do prania.
● ᇄÛÁËÚ 120 „ ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË 2 ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÒÚËÍË ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı
Ò‰ÒÚ‚.
● Deitar 50 cc do aditivo
pretendido no
compartimento para aditivos
.
● Metta 50 ml dell’additivo
che desidera nella vaschetta
additivo
.
● Wlej 50 cc wybranego
érodka do przegródki na
dodatki
.
● Íàëåéòå 50 ã æåëàåìîé
äîáàâêè â îòäåëåíèå
.
✿
● 3 50 . .
● Feche a gaveta para
detergente.
● K .
● Chiuda il cassetto detersivo.
● Zamknij szufladë na
proszek.
● Çàäâèíüòå êîíòåéíåp.
66
ESEMPIO DI USO:
✿
Per tessuti molto delicati é
consigliabile l’utilizzo di un
sacchetto di rete.
Supponiamo che il bucato da
lavare sia di COTONE MOLTO
SPORCO (se ha delle
macchie particolarmente
resistenti le asporti con
l’apposita pasta).
Le consigliamo di non fare un
carico di soli capi in tessuto di
spugna che, assorbendo
molta acqua, diventano
troppo pesanti.
✿
PRZYKÄAD:
W przypadku szczególnie
delikatnych materiaäów
powinna byç uãywana
specjalna siateczka.
Zaäóãmy, ãe pranie skäada sië
z MOCNO ZABRUDZONEJ
BAWEÄNY (trudne do
usuniëcia plamy mogå byç
usuniëte za pomocå
wybielacza).
Nie zaleca sië
komponowania prania
caäkowicie skäadajåcego sië
z materiaäów typu
rëcznikowego, które
wchäaniajå duão wody i stajå
sië zbyt ciëãkie.
✿
Ïpèìåp ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß
Äëÿ î÷åíü äåëèêàòíûõ
òêàíåé påêîìåíäóåòñÿ
èñïîëüçîâàòü ñåò÷àòûé
ìåøîê.
Ïpåäïîëîæèì, ÷òî
íåîáõîäèìî ñòèpàòü ñèëüíî
çàãpÿçíåííóю òêàíü (åñëè íà
íåé èìåюòñÿ
òpóäíîóäàëÿåìûå ïÿòíà,
óäàëèòå èõ ñïåöèàëüíîé
ïàñòîé).
Âíèìàíèå!
Íå påêîìåíäóåòñÿ çàãpóæàòü
òîëüêî ìàõpîâûå òêàíè,
êîòîpûå âïèòûâàÿ ìíîãî
âîäû, ñòàíîâÿòñÿ ñëèøêîì
òÿæåëûìè.
✿
67
PT
● Certifique-se de que a
torneira de alimentação de
água esteja aberta.
● Certifique-se também de
que o tubo de descarga
esteja bem colocado.
SELECÇÃO DE PROGRAMA.
Utilize o guia de programas para
seleccionar o programa mais
adequado.Rode o selector
requerendo o programa que
está activado.
No visor são apresentadas as
regulações para o programa
seleccionado.
Ajuste a temperatura de
lavagem,se for necessário.
Prima os botões de selecção de
opções (se for necessário)
Depois pressione o botão de
“INÍCIO”.Quando o botão de
“INÍCIO”for pressionado,a
máquina apresentará a
sequência do programa.
O botão mantém-se intacto,
mesmo quando o programa
está a decorrer.
Aviso: Se houver quebra de
corrente eléctrica enquanto
a máquina estiver a
funcionar, o programa
seleccionado fica registado
numa memória especial e,
quando a energia eléctrica
for restaurada o programa
continuará a partir do sítio
onde tinha ficado.
● Quando o programa
chega ao fim, a indicação
“End” (fim) é apresentada no
visor
● Espere que a porta que
está fechada abra (cerca de
2 minutos, depois do
programa ter terminado).
● Desligue a máquina,
rodando o selector para a
posição “OFF”.
● Abra a porta e retire a
roupa.
A TABELA DE
PROGRAMAS CONTÉM
INFORMAÇÕES SOBRE
TODOS OS TIPOS DE
LAVAGEM. CONSULTE-A
PARA ESCOLHER O
PROGRAMA ADEQUADO
À ROUPA QUE VAI LAVAR,
E SIGA AS OPERAÇõES
PELA ORDEM AQUI
APRESENTADA.
68
EL
● 3 " .
IT
● 3 " " .
*,# *#..'
K " .
0! , .
6 #
.
J , .
- ( )
4 (START) , .
1 ! , ' " "
( ) , .
=*&&: , , ! .
● 4 " , "End" # ● - 2 " " ' .
● − " OFF.
● 2 .
$ @ K $ K
K K .
● Si assicuri che il rubinetto
dell’acqua sia aperto.
● Che lo scarico sia in
posizione regolare.
SELEZIONE PROGRAMMA
Fate riferimento alla tabella dei
programmi o alla legenda dei
programmi sulla macchina, per
scegliere il programma più
adatto.
Il programma viene scelto
ruotando la manopola
programmi e facendo
coincidere il numero del
programma con l’indice.
Sul display verranno visualizzati i
parametri del programma
scelto.
Eventualmente modificare la
temperatura di lavaggio.
Premere i tasti opzione (se
desiderati)
Premete il tasto AVVIO/PAUSA.
Il programma ha inizio.
Il ciclo di lavaggio avverrà con
la manopola programmi ferma
sul programma selezionato sino
alla fine del lavaggio.
Attenzione: Se dovesse
mancare la corrente durante il
funzionamento della
lavabiancheria, una speciale
memoria conserverà
l’impostazione effettuata e, al
ritorno della corrente, la
macchina ripartirà dal punto in
cui si era fermata.
● Alla fine del programma sul
display viene visualizzata la
scritta “End”
● Attendete lo spegnimento
della spia oblò bloccato (2
minuti dalla fine del
programma).
PL
● Upewnij sië, ãe kran
doprowadzajåcy wodë jest
odkrëcony.
● oraz, ãe wåã
odprowadzajåcy jest na swoim
miejscu.
WYBÓR PROGRAMU
Aby wybraç najlepszy program
prania prosz´ przejrzeç tabel´
programów.
Ustawiç pokr´t∏o
programatora na wybrany
program.
Na wyÊwietlaczu poka˝à si´
parametry wybranego
programu.
Ewentualnie mo˝na
modyfikowaç temperatur´
prania.
● Óáåäèòåñü, ÷òî
âîäîïpîâîäíûé êpàí îòêpûò.
● Óáåäèòåñü, ÷òî òpóáêà ñëèâà
âîäû çàêpåïëåíà ïpàâèëüíî.
ÇõÅéê èêéÉêÄåå
é·‡ÚËÚÂÒ¸ Í Ú‡·Îˈ ‚˚·Ó‡
ÔÓ„‡ÏÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ̇˷ÓÎÂÂ
ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Û˛ ‰Îfl Ç‡Ò ÔÓ„‡ÏÏÛ.
èÓ‚ÓÓÚÓÏ Û˜ÍË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‡ÍÚË‚ËÛÂÚÒfl ‚˚·‡Ì̇fl
ÔÓ„‡Ïχ.
ç‡ ‰ËÒÔΠ‚˚҂˜˂‡˛ÚÒfl
Ô‡‡ÏÂÚ˚ ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚.
èË Ê·ÌËË ËÁÏÂÌËÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ
‚Ó‰˚.
ç‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ı
ÙÛÌ͈ËÈ (ÂÒÎË Ê·ÂÚÂ).
Wcisnàç przyciski opcji (jeÊli to
konieczne).
èË Ì‡Ê‡ÚËË Í·‚Ë¯Ë START
χ¯Ë̇ Á‡ÔÛÒ͇ÂÚ ‡·Ó˜Û˛
ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚ¸.
Nast´pnie wcisnàç przycisk
START.
Po wciÊni´ciu przycisku START
pralka rozpocznie pranie.
èÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔË
ÌÂËÁÏÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‰Ó Á‡‚Â¯ÂÌËfl ˆËÍ·.
Cykl prania b´dzie si´
odbywa∏ z pokr´t∏em
programatora ustawionym na
wybranym programie a˝ do
koƒca prania.
UWAGA: Je˝eli nastàpi przerwa
w dostawie pràdu w trakcie
prania, specjalna pami´ç
pralki zapami´ta ustawienia i
po w∏àczeniu pràdu pralka
rozpocznie pranie w tym
momencie, w którym zosta∏o
przerwane.
● Na zakoƒczenie programu
na wyÊwietlaczu poka˝e si´
napis “End”.
● Poczakaç a˝ zgaÊnie
kontrolka blokady drzwiczek (2
min po koƒcu programu)
● Spegnere la lavabiancheria
portando la manopola
programma in posizione OFF.
● Wy∏àczyç pralk´
przekr´cajàç pokr´t∏o
programów na pozycje OFF.
● Apra l’oblò e tolga i tessuti.
● Otworzyç drzwiczki i wyjàç
pranie.
PER QUALSIASI TIPO DI
LAVAGGIO CONSULTI
SEMPRE LA TABELLA DEI
PROGRAMMI E SEGUA
LA SEQUENZA DELLE
OPERAZIONI COME
INDICATO.
RU
DLA KAÃDEGO RODZAJU
PRANIA SPRAWDÃ
TABELË PROGRAMÓW I
POSTËPUJ WE
WSKAZANY SPOSÓB.
ÇÌËχÌËÂ: чÊ ÔË Ò·Ó ‚
˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË ‚Ó ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚
χ¯ËÌÂ, ÒÔˆˇθÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
Ô‡ÏflÚË Á‡ÔÓÏË̇ÂÚ ‚˚·‡ÌÌÛ˛
ÔÓ„‡ÏÏÛ Ë ÏÓÏÂÌÚ Â ÔÂ˚‚‡ÌËfl.
èË ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl
χ¯Ë̇ ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ‡·ÓÚÛ Ò
ÏÓÏÂÌÚ‡ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË.
● èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÔÓ„‡ÏÏ˚
Á‡„Ó‡ÂÚÒfl Ë̉Ë͇ÚÓ "äÓ̈ ˆËÍ·"
("end cycle")
● èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÒÚËÍË
èÓ‰ÓʉËÚ ÓÍÓÎÓ 2 ÏËÌÛÚ, ÔÓ͇ ÌÂ
ÓÚÍÓÂÚÒfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·ÎÓÍËÓ‚ÍË
β͇.
● Ç˚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ
ÛÍÓflÚÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
● éÚÍÓÈÚÂ Î˛Í Ë ‰ÓÒڇ̸Ú ·ÂθÂ.
Ïåpåä ëюáîé ñòèpêîé
êîíñóëüòèpóéòåñü ñ
òàáëèöåé ïpîãpàìì è
ñîáëюäàéòå
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
îïåpàöèé,
påêîìåíäîâàííóю ∋òîé
òàáëèöåé.
69
EL
PT
70
IT
PL
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 12
CAPÍTULO 12
K 12
CAPITOLO 12
ROZDZIAÄ 12
LIMPEZA E
MANUTENÇÃO DA
MAQUINA
K PULIZIA E
MANUTENZIONE
ORDINARIA
CZYSZCZENIE I
RUTYNOWA
KONSERWACJA
PRALKI
ЧÈÑÒÊÀ
È ÓÕÎÄ ÇÀ
ÌÀØÈÍÎÉ
Não utilize produtos
abrasivos, com álcool,
soluções alcoólicas e/ou
diluentes para limpar as
paredes externas da
máquina: basta passar um
pano húmido para a limpar.
,
" # /
" . 2 .
Per la Sua lavatrice
all’esterno non usi abrasivi,
alcool e/o diluenti, basta
solo una passata con un
panno umido.
Do czyszczenia zewnëtrznej
obudowy pralki nie uãywaj
érodków ãråcych, spirytusów
ani rozpuszczalników.
Wystarczy uãyç zmoczonej
szmatki.
Äëÿ âíåøíåé ÷èñòêè ìàøèíû
íå ïîëüçóéòåñü àápàçèâíûìè
ñpåäñòâàìè, ñïèpòîì è/èëè
pàñòâîpèòåëÿìè. Äëÿ çòîãî
äîñòàòî÷íî ïpîòåpåòü
ìàøèíó âëàæíîé ñàëôåòêîé.
Esta máquina exige muito
pouca manutenção:
0 ! :
La lavatrice ha bisogno di
pochissime manutenzioni:
Pralka wymaga konserwacji
w bardzo niewielkim stopniu.
Jest to:
Ìàøèíà òpåáóåò íåáîëüøîãî
óõîäà:
● Limpeza da gaveta para
detergentes.
● ● Pulizia vaschette.
● czyszczenie przegródek
szuflady na proszki,
● î÷èñòêè âàííî÷åê
(îòäåëåíèé) êîíòåéíåpà äëÿ
ìîюùèõ ñpåäñòâ
● Limpeza do filtro.
● ● Pulizia filtro.
● czyszczenia filtra.
● î÷èñòêè ôèëüòpà
● Adopção de medidas
especiais quando a
máquina vai ser mudada de
sítio (mudança de casa, por
exemplo) ou quando a
máquina estiver muito
tempo sem funcionar.
● # " ● Traslochi o lunghi periodi
di fermo macchina.
● a takãe przy przewoãeniu
lub po däugim postoju.
● ïpè ïåpåìåùåíèè èëè
äëèòåëüíîé îñòàíîâêå
ìàøèíû.
PULIZIA VASCHETTE
CZYSZCZENIE PRZEGRÓDEK
SZUFLADY NA PROSZKI
Î÷èñòêà êîíòåéíåpà ìîюùèõ
ñpåäñòâ
LIMPEZA DA GAVETA PARA
DETERGENTE
K −
K
Embora não seja
estritamente necessário, é
recomendável limpar
ocasionalmente os resíduos
de detergente, de
branqueador e de aditivos
da gaveta para detergente.
- ' ,
!
, " "
' .
Anche se non strettamente
necessario é bene pulire
saltuariamente le vaschette
del detersivo, del
candeggiante e additivi.
Pomimo, ãe nie jest to
konieczne zaleca sië
czyszczenie od czasu do
czasu przegródek na
proszek, wybielacz i dodatki.
Påêîìåíäóåòñÿ âpåìÿ îò
âpåìåíè î÷èùàòü îòäåëåíèÿ
äëÿ îòáåëèâàòåëÿ è
ñìÿã÷èòåëÿ.
Delikatnie ciågnåç wyjmij
przegródki.
Para tal, deverá puxar
suavemente a gaveta toda
para fora.
^ Per questa operazione
basta estrarre il cassetto con
una leggera forza.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî áåç
îñîáûõ óñèëèé âûíóòü
âàííî÷êè èç êîíòåéíåpà.
Pulisca tutto il contenuto
sotto un getto d’acqua.
Czyéç za pomocå wody.
Ïpîìîéòå êîíòåéíåp è
âàííî÷êè ñòpóåé âîäû.
Lave cuidadosamente
cada um dos
compartimentos sob um
jacto de água, e volte a
colocar a gaveta na
máquina.
^
.
Reinserisca il tutto nella
propria sede.
Wäóã przegródki z powrotem
na swoje miejsce.
Ñíîâà ïîñòàâüòå âñå íà
ìåñòî.
# .
71
PT
EL
IT
LIMPEZA DO FILTRO
A máquina dispõe de um filtro
especial, concebido para
recolher objectos grandes que
poderiam impedir a descarga de
água (moeds, botões, etc.),
possibilitando, desta forma, uma
fácil recuperação desses
objectos.
Este filtro, que se encontra atrás
do rodapé, deverá ser limpo a
intervalos regulares.
Para maior segurança, siga
atentamente estas instruções:
● Desligue a ficha do cabo de
alimentação de corrente da
tomada, e esvazie a máquina de
toda a água.
● Abra a tampa
● Apenas disponível em alguns
modelos:
Puxe a mangueira ondulada,
retire o bujão e despeje a água
para um recipiente.
● Antes de remover o filtro,
coloque uma toalha absorvente
por baixo do compartimento do
filtro de forma a recolher uma
eventual pequena quantidade
de água que possa existir no
interior da bomba.
● Rode a tampa do filtro no
sentido contrário ao dos
ponteiros do relógio até atingir o
batente (posição vertical).
● Retire o filtro e limpe-o.
● Depois de limpo, volte a
colocar o filtro, assegurando-se
de que a saliência esteja
perfeitamente alinhada com o
respectivo recorte, e rode o filtro
no sentido dos ponteiros do
relógio. Siga as instruções acima
referidas pela sua ordem inversa
para voltar a colocar a tampa do
filtro, o rodapé, etc.
K7 *
1 5 7 7
(. ,
.) 5 . ' 9 5 :
PULIZIA FILTRO
La lavatrice è dotata di uno
speciale filtro in grado di
trattenere i residui più grossi
che potrebbero bloccare lo
scarico (monete, bottoni,
ecc.) che possono così essere
facilmente recuperati.
Quando lo deve pulire si
comporti così:
O QUE FAZER SE MUDAR A
MÁQUINA DE SÍTIO OU SE A
MÁQUINA ESTIVER MUITO TEMPO
SEM FUNCIONAR
Caso tenha de transportar a
máquina, ou sempre que esta
estiver sem trabalhar por um
período de tempo prolongado
num local não aquecido, deverá
escoar totalmente a água de
todas as mangueiras.
Para tal, deverá desligar
previamente a máquina da
corrente, retirando a respectiva
ficha da tomada. Irá necessitar
de um recipiente para recolher a
água.
Solte o tubo de alimentação de
água do respectivo suporte,
puxe-o para baixo e esvazie toda
a água para un recipiente depois
da água ter sido esvaziada volte
a colocar o tubo no respectivo
suporte.
Repita esta operação para o
tubo de esgoto da água.
72
● ● % :
1 , 5 77 .
● 0 5 5,
7 8 7 9 .
● / 5,
o 5 ,
.
● -7 5 .
● 4 , 5 7 7 5 . 75 .
& #−
% $+ *
#*'*
W 5 7
7 , .
1 7.
Z . 1 7 , 5 .
! 9.
PL
CZYSZCZENIE FILTRA
Pralka jest wyposaãona w
specjalny filtr, którego
zadaniem jest zatrzymywanie
duãych ciaä obcych, które
mogäyby zatkaç wëãe
odpäywowe, takich jak
drobne monety, guziki itp.
Przedmioty te mogå byç
äatwo odzyskane. Procedura
czyszczenia filtra wyglåda
nastëpujåco:
RU
Î÷èñòêà ôèëüòpà
 ìàøèíå óñòàíîâëåí
ñïåöèàëüíûé ôèëüòp,
çàäåpæèâà˛ùèé êpóïíûå
÷àñòèöû, ïpåäìåòû, î÷åñû,
êîòîpûå ìîãóò çàñîpèòü ñëèâ
âîäû (ìîíåòû, ïóãîâèöû è
ò.ä.) è èõ ëåãêî èçâëå÷ü èç
ôèëüòpà.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî:
● Abbassi lo sportellino.
● Otwórz klapk´ okienka
● éÚÍÓÈÚ Í˚¯ÍÛ
● Solo su alcuni modelli:
Estragga il tubicino,tolga il
tappo e raccolga l’acqua
in un contenitore.
● Tylko w niektórych
modelach:
Wyciàgnij filtr, zdejmij jego
korek i zbierz wod´ do
pojemnika
● íÓθÍÓ ‰Îfl ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ:
àÁ‚ÎÂÍËÚ „ÓÙËÓ‚‡ÌÌ˚È ¯Î‡Ì„,
Û‰‡ÎËÚ ÔÓ·ÍÛ Ë ÒÎÂÈÚ ‚Ó‰Û ‚
ÍÓÌÚÂÈÌÂ.
● Prima di svitare il filtro si
raccomanda di collocare
un panno assorbente sotto
di esso al fine di raccogliere
l’acqua residua che ne
fuoriesce.
● Przed odkr´ceniem filtra
nale˝y pod∏o˝yç pod pralk´
sciereczk´ na którà Êcieknie
resztka wody z filtra.
● èÂ‰ ÚÂÏ Í‡Í ËÁ‚Θ¸ ÙËθÚ
ÔÓÒÚÂÎËÚ ÔÓ‰ ÌËÏ ÔÓÎÓÚÂ̈Â, ˜ÚÓ·˚
ÓÌÓ ÒÓ·‡ÎÓ Ì·Óθ¯ÓÈ ÓÒÚ‡ÚÓÍ
‚Ó‰˚, ÍÓÚÓ˚È ÏÓÊÂÚ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl ‚
ÔÓÏÔÂ.
● ÔÓ‚ÂÌËÚ ÙËθÚ ÔÓÚË‚
˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË äî åãî
îñòàíîâêè â âåpòèêàëüíîì
ïîëîæåíèè;
● Ruoti il filtro in senso
antiorario fino all’arresto, in
posizione verticale.
● Przekrëç filtr w kierunku
przeciwnym do wskazówek
zegara, aã zatrzyma sië w
pozycji pionowej.
● Lo estragga e lo pulisca.
● Wyjmij i oczyéç filtr.
● Dopo averlo pulito osservi
la tacca e lo rimonti
seguendo in senso contrario
tutte le operazioni
precedentemente descritte.
● Po oczyszczeniu zaäóã filtr
na miejsce wykonujåc
podane wyãej czynnoéci w
odwrotnej kolejnoéci.
● ïîñëå î÷èñòêè ôèëüòpà
îñìîòpèòå åãî è ïîñòàâüòå íà
ìåñòî, ñëåäóÿ îápàòíîìó
ïîpÿäêó îïåpàöèé, îïèñàííûõ
âûøå.
TRASLOCHI O LUNGHI PERIODI
DI FERMO MACCHINA
PRZEPROWADZKI I OKRESY
DÄUÃSZEGO POSTOJU PRALKI
Ïåpåìåùåíèå èëè îñòàíîâêà
ìàøèíû íà äëèòåëüíûé
ïåpèîä
Per eventuali traslochi o
qualora la macchina restasse
ferma a lungo in luoghi non
riscaldati, é necessario
svuotare completamente da
ogni residuo di acqua tutti i
tubi.
Przy przeprowadzce lub
okresie däuãszego przestoju
pralki w nieogrzewanych
pomieszczeniach wåã
odprowadzajåcy powinien
zostaç opróãniony z resztek
wody.
Ïpè âîçìîæíîì ïåpåìåùåíèè
ìàøèíû èëè îñòàíîâêå åå íà
äëèòåëüíûé ïåpèîä â
íåîòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè,
íåîáõîäèìî ïîëíîñòü˛ ñëèòü
âîäó èç ìàøèíû è òpóáêè
ñëèâà.
A corrente disinserita, stacchi il
tubo dalla fascetta e lo porti,
verso il basso, in un catino, fino
alla completa fuoriuscita
dell’acqua.
Urzådzenie powinno zostaç
wyäåczone i odäåczone od
sieci.
Odäåcz od odpäywu wåã
odprowadzajåcy wodë i
opuéç go do miski, aby caäa
woda mogäa wypäynåç.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî
îòñîåäèíèòü âèëêó îò pîçåòêè,
ñëèâíó˛ òpóáêó îñâîáîäèòü èç
çàæèìîâ, îïóñòèòü åå äî ïîëà,
ñëèòü âîäó.
Al termine dell’operazione
fissare il tubo di scarico
all’apposita fascetta.
Powtórz operacjë z wëãem
doprowadzajåcym wodë.
● èçâëåêèòå ôèëüòp è
î÷èñòèòå åãî;
Îñâîáîäèâ ìàøèíó îò âîäû,
çàêpåïèòå ñëèâíó˛ òpóáêó â
ôèêñàòîpå.
 çàâåpøåíèå âûïîëíèòå
îïåpàöè˛ â îápàòíîì
ïîpÿäêå.
73
EL
PT
K 13
CAPÍTULO 13
AVARIA
1. O programa não
funciona
2. A máquina não
mete água
3. A máquina não
despeja a água
ACÇÃO NECESSÁRIA
CAUSA PROVÁVEL
A máquina não está ligada à corrente
Ligue a máquina à corrente
#)
1. % 7 7
!7
@ !7
Fusível disparado
Verifique e, se necessário, substitua
' K A porta não está bem fechada
Feche bem a porta
7 (1)
!7
Vide ponto (1)
Verifique
' 9
9
Torneira de água fechada
Abra a torneira
Selecção incorrecta de programa
Volte a seleccionar o programa
Mangueira de esgoto dobrada
ou torcida
Presença de um corpo estranho no filtro
3. % Espere alguns minutos
5. % Tecla “eliminação da centrifugação”
premida (alguns modelos)
Solte a tecla
Fixações de transporte não foram
removidas
Remova-as
A máquina está mal nivelada
Nivele a máquina com os pés
ajustáveis
A roupa está mal distribuída
Distribua a roupa de modo
mais uniforme
Por favor entre em contacto com a
Assistência Técnica.
A máquina não meteu água.
Verifique se a torneira de alimentação
de água à máquina está aberta.
9.No visor é apresentado
o código de erro 3
A máquina não despeja a água.
Certifique-se de que a mangueira de
descarga não está dobrada, torcida
ou esmagada.
10.No visor é apresentado
o código de erro 4
A máquina meteu uma quantidade
excessiva de água.
–
Feche a alimentação de água à
máquina. Por favor entre em contacto
com a Assistência Técnica.
Cancel o programa colocando o
programador na posição OFF.
Seleccione novamente o programa
pretendido e pressione a tecla
START/PAUSE para ligar a máquina.
Se a máquina continuar a não funcionar entre em contacto com um Serviço de Assistência Técnica Hoover. Para que
o serviço seja prestado com maior rapidez será recomendável indicar o modelo da máquina, tal como consta da
placa de características ou no certificado de garantia.
Atenção:
1 A utilização de um detergente ecológico “sem fosfatos” poderá provocar os seguintes efeitos secundários:
durante o ciclo de enxaguamento a água pode apresentar-se turva devido à presença de zeólitos em suspensão, o
que não altera a eficácia do enxaguamento;
presença de uma película de pó branco (zeólitos) na roupa no fim da lavagem. Esta película não fica incorporada nos
tecidos e não altera a sua cor;
presença de espuma durante o último enxaguamento, o que não é necessariamente um sinal de um enxaguamento
ineficaz;
os agentes tensio-activos não iónicos presentes na composição dos detergentes para máquinas de lavar são
frequentemente difíceis de remover da própria roupa e, mesmo que em pequenas quantidades, podem produzir sinais
visíveis da formação de espuma;
este fenómeno não é eliminado através de enxaguamentos posteriores sucessivos.
2 Se a sua máquina se avariar, antes de chamar um técnico para prestar assistência à sua máquina, proceda às
verificações anteriormente referidas.
Salvaguardam-se erros e alterações!
& 6. % 8 9
9
- # n 4 5 9
% 9
9
1 0 @ &"# +1#`#4&
( )
7
7 8 1 o 0
& 9
5 5 5 1 9 5
_
7. + 5 0,1,5,7,8
!7 9. + 5 3
% # 10. + 5 .4
1 9 _
5
K 1 K 5 9
8. + 5 2
11. + 5 .9
!7 5
K 5 5
A água ainda não foi despejada
–
9 & v Endireite a mangueira
Verifique o filtro
5
2. % 5. A máquina não faz a
centrifugação
74
% 5 9
Verifique
Substitua o vedante e aparafuse bem
a mangueira
11.No visor é apresentado
o código de erro 9
(ON/OFF)
Falha da alimentação de corrente
Falta de vedação entre a torneira e a
mangueira
8.No visor é apresentado
o código de erro 2
- % Pressione a tecla
4. Agua no chão ao pé
da máquina
7.No visor é apresentado
o seguinte código de
erro: 0,1,5,7,8
% A tecla de ligar/desligar não
foi premida
4. * 79 6. Excesso de vibrações
durante a
centrifugação
*
9
K 9 .
7
7 7 OFF.
! 7
START / PAUSE 7 7 .
! 5 , Hoover. 77 , 7 779
.
# 1 ! /!" / ! ?9 399 ! < / ?
? 9!! 0 ! < !<9 0!:
− 2 ! <3!90! 0 ! ! 492 92 9/" /900 / ! /!;
− 2 !/2 V !9 0!2! / 390!.
− #! / ! 9/" /900 ! ; ! ! <9 9; . ! /900!! !/ 0!"! ;?! 0! ! V/ ! "0!!.
− #! / ! !? ; ! 9/! <3!90!, 0! !! !! !9< <3!90!.
− ?!! ! / < ! ! ! /! 9/ ! ; 9 ! !?! 4; !2 ! ; ! ! < ! 0 < 2, 0 ; ! /
!2 0! 02 !? ;.
− " !/<, ! 9< 390!! ?< / !<! !<9 0!.
2 9/ 9/ , 9< " / !! ?! ! ! ; / !
3 4! Hoover.
!! /! ?< !0! /4; ! / 2 94 ! ;
/ ?/99!/ !/;. !! /! < ! 0! ! 3 W2 33! ! !99V ! 3! ! ! /.
75
PL
IT
CAPITOLO 13
ANOMALIA
1. Non funziona con
qualsiasi
programma
2. Non carica acqua
3. Non scarica
acqua
RIMEDIO
CAUSA
Inserire tasto.
Interruttore generale
Wäåcznik nie zostaä wciéniëty
Wciénij wäåcznik
Brak zasilania
Sprawdã sieç
Manca energia elettrica
Controllare
Przepalony bezpiecznik sieciowy.
Sprawdã bezpiecznik
Valvole impianto elettrico guaste
Controllare
Sportello aperto
Chiudere sportello
Vedi cause 1
Controllare
Rubinetto acqua chiuso
Aprire il rubinetto acqua
Timer non correttamente posizionato
Posizionare timer correttamente
Tubo di scarico piegato
Raddrizzare tubo di scarico
Tasto interruttore generale
non inserito
Ispezionare filtro
Perdita della guarnizione posta
tra rubinetto e tubo carico
Sostituire guarnizione e
stringere bene tubo e rubinetto
5. Non centrifuga
La lavabiancheria non ha ancora
scaricato l’acqua
Attendere alcuni minuti, la macchina
scaricherà
“Esclusione centrifuga” inserita
(solo per alcuni modelli)
Disinserire tasto
“esclusione centrifuga”
Lavabiancheria non perfettamente
in piano
Regolare gli appositi piedini regolabili.
Staffe di trasporto
non ancora asportate
Asportare staffe di trasporto
Carico biancheria
non uniformemente distribuito
Distribuire in modo uniforme
la biancheria
_
Rivolgersi al servizio assistenza
8. Sul dislay appare
errore n.2
La macchina non carica acqua
Verificare che il rubinetto dell’acqua sia
aperto
9. Sul display appare
errore n.3
La macchina non scarica
Verificare che lo scarico sia libero
Verificare che il tubo di scarico non sia
piegato
10. Sul display appare
errore n.4
La macchina è troppo piena d’acqua
11. Sul display appare
errore n.9
_
Chiudere il rubinetto dell’acqua.
Rivolgersi al servizio assistenza.
Riportare il selettore in posizione di OFF
ed eseguire nuovamente il programma.
Se il malfunzionamento dovesse persistere si rivolga al Centro di Assistenza Tecnica Hoover comunicando il
modello di lavabiancheria, riportato sulla targhetta posta sul mobile all’interno dell’oblò o sul foglio di garanzia.
Fornendo tali informazioni otterrete un intervento più tempestivo ed efficace.
Attenzione:
1 L’utilizzo di detersivi ecologici senza fosfati può produrre i seguenti effetti:
- l’acqua di scarico dei risciacqui risulta più torbida per la presenza di zeoliti in sospensione senza che
l’efficacia del risciacquo ne risulti pregiudicata
- presenza di polvere bianca (zeoliti) sulla biancheria al termine del lavaggio che non si ingloba nei tessuti e
non ne altera il colore.
- La presenza di schiuma nell’acqua dell’ultimo risciacquo non é necessariamente indice di una cattiva
sciacquatura.
- I tensioattivi anionici presenti nelle formulazioni dei detersivi per lavabiancheria, risultano spesso
difficilmente allontanabili dalla biancheria stessa e, anche in minima quantità, possono produrre vistosi
fenomeni di formazione di schiuma.
- L’esecuzione di ulteriori cicli di risciacquo, in casi come questi, non comporta alcun beneficio.
2 Se la Sua lavabiancheria non funzionasse, prima di chiamare il Centro di Assistenza Tecnica Hoover
eseguire i controlli sopradescritti.
76
1. Pralka nie dziaäa
na ãadnym
programie
SPOSÓB USUNIËCIA
PRZYCZYNA
Wäóã wtyczkë do gniazdka
Inserire la spina
Presenza corpi estranei nel filtro
7. Sul display appare
errore n. 0, 1, 5, 7, 8
USTERKA
Kabel zasilajåcy nie podäåczony do
sieci
Spina corrente elettrica
non inserita nella presa
4. Presenza di acqua
sul pavimento
attorno alla
lavabiancheria
6. Forti vibrazioni
durante la
centrifuga
ROZDZIAÄ 13
LOKALIZACJA USTEREK
2. Pralka nie nabiera
wody.
3. Pralka nie usuwa
wody.
Drzwiczki pralki otwarte
Zamknij drzwiczki
Patrz przyczynë 1.
Sprawdã
Kran doprowadzajåcy wodë zakrëcony.
Odkrëç kran.
Pokrëtäo programatora ãle ustawione.
Ustaw prawidäowo pokrëtäo.
Zagiëty wåã odprowadzajåcy wodë.
Wyprostuj wåz.
Kawaäek materiaäu blokuje filtr.
Sprawdã filtr.
4. Woda na
podäodze wokóä
pralki.
Wyciek ze zäåcza kranu z wëãem
doprowadzajåcym wodë.
Przesuñ pralkë i zaciénij wåã na kranie.
5. Nie dziaäa
wirówka.
Pralka nie wylaäa jeszcze wody.
Zaczekaj kilka minut, aã pralka wyleje
wodë.
Ustawienie „bez wirówki” (niektóre
modele)
Przestaw program na wirówkë.
Pralka nie zostaäa dokäadnie
wypoziomowana.
Wyreguluj specjalne nóãki.
6. W czasie
wirowania
odczuwalne
znaczne wibracje.
7. Na wyÊwietlaczu
pojawiajà si´
numery:
0, 1, 5, 7, 8
Nie zostaäy zdjëte klamry transportowe.
Zdejmij klamry.
Ãle rozäoãony äadunek bëbna.
Rozäóã równomiernie pranie w bëbnie.
Wezwij serwis.
–
8. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd
nr 2
Brak wype∏nienia wodà.
Sprawdê, czy jest zasilanie w wod´.
9. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd
nr 3
Woda nie zostaje wypompowana.
Sprawdê, czy otwór odp∏ywowy nie jest
zatkany.
10. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd
nr 4
Maszyna przepe∏niona jest wodà.
Zakr´ç dop∏yw wody do pralki. Wezwij
serwis.
11. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd
nr 9
–
Ustawiç pokr´t∏o w pozycji OFF i ponownie
uruchomiç program.
Jeéli usterka nie znika skontaktuj sië z serwisem technicznym firmy Hoover. Aby uzyskaç odpowiedniå i szybkå
usäugë podaj model pralki. który moãesz odczytaç z tabliczki umieszczonej w otworze drzwiczek, lub na karcie
gwarancyjnej.
Uwaga:
1. Uãycie przyjaznych dla érodowiska proszków do prania pozbawionych fosforanów moãe daç nastëpujåcy
efekt:
- Woda z päukania moãe byç mëtna z uwagi na obecnoéç zawiesiny zeolitów. Nie wpäywa to na skutecznoéç
samego päukania.
- Obecnoéç biaäego proszku (zeolitów) na praniu po zakoñczeniu cyklu. Nie przyczepia sië on do materiaäu,
ani nie wpäywa na kolor.
- Obecnoéç piany w wodzie z ostatniego päukania, co nie musi oznaczaç zäego päukania.
- Niejonowe powierzchniowo-czynne substancje obecne w skäadzie proszków do prana så czësto trudne do
usuniëcia z prania i nawet w maäych iloéciach mogå powodowaç powstawanie piany.
- W takim przypadku dodatkowe päukanie nie jest uzasadnione.
2. Jeéli Twoja pralka przestanie dziaäaç, przed zwróceniem sië do serwisu Hoover wykonaj powyãsze
sprawdziany.
77
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 13
ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ, ÈÕ ÏPÈЧÈÍÛ È ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ
ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ
1. Ìàøèíà íå pàáîòàåò
íè íà îäíîé
ïpîãpàììå
ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ
ÏPÈЧÈÍÛ
Âèëêà ïëîõî âêëю÷åíà â pîçåòêó.
Âêëю÷èòü âèëêó â pîçåòêó.
Íå íàæàòà êíîïêà âêë/âûêë.
Íàæàòü êíîïêó âêë/âûêë.
Îòñóòñòâóåò ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„Ëfl.
Ïpîâåpèòü íàïpÿæåíèå.
Ïåpåãîpåëè ïpåäîõpàíèòåëè (ïpîáêè)
˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË.
Îòêpûò çàãpóçî÷íûé ëюê.
Ïpîâåpèòü
Ñì. 1 ïpè÷èíó.
Ïpîêîíòpîëèpîâàòü.
Çàêpûò êpàí ïîäà÷è âîäû.
Îòêpûòü êpàí.
Íåïpàâèëüíî óñòàíîâëåíà pó÷êà L
âûáîpà ïpîãpàìì ñòèpêè.
Ïpîâåpèòü óñòàíîâêó pó÷êè L âûáîpà
ïpîãpàìì ñòèpêè.
3. Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà
íå ñëèâàåò âîäó
Çàñîpèëñÿ ôèëüòp.
Ïpî÷èñòèòü ôèëüòp.
Ïåpåãíóòà òpóáêà ñëèâà.
Âûïpÿìèòü òpóáêó ñëèâà.
4. Íàëè÷èå âîäû íà
ïîëó âîêpóã ìàøèíû
Âîäà ïpîíèêàåò ÷åpåç ïpîêëàäêó ìåæäó
êpàíîì è òpóáêîé ïîäà÷è âîäû.
Çàìåíèòü ïpîêëàäêó è çàòÿíóòü
ñîåäèíåíèå.
5. Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà
íå îòæèìàåò áåëüå
Åùå íå ñëèòà âîäà.
Ïîäîæäàòü íåñêîëüêî ìèíóò, ïîêà
ìàøèíà ñîëüåò âîäó.
Påæèì îòæèìà âûêëю÷åí.
Âêëю÷èòå påæèì îòæèìà.
Ìàøèíà íåpîâíî óñòàíîâëåíà íà ïîëó.
Âûpîâíèòü ïpè ïîìîùè påãóëèpóåìûõ
íîæåê.
Ñíÿòü òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.
2. Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà
íå çàïîëíÿåòñÿ
âîäîé
6. Ñèëüíûå âèápàöèè
âî âpåìÿ îòæèìà
Íå ñíÿòû òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.
Áåëüå íåpàâíîìåpíî pàñïpåäåëèëîñü â
áàpàáàíå.
7. ùÍ‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl
ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ Ó¯Ë·ÍÛ
0, 1, 5, 7, 8
8. ùÍ‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl
ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ Ó¯Ë·ÍÛ 2
–
Çàêpûòü ëюê.
Pàâíîìåpíî pàñïpåäåëèòü áåëüå.
Ç˚ÁÓ‚ËÚ χÒÚÂ‡ ÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡.
çÂÚ Á‡ÎË‚‡ ‚Ó‰˚.
èÓ‚Â¸ÚÂ, ÂÒÚ¸ ÎË ÔÓ‰‡˜‡ ‚Ó‰˚.
9. ùÍ‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ
ӯ˷ÍÛ 3
çÂÚ ÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚.
èÓ‚Â¸Ú ÒÎË‚ ̇ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ë Á‡ÒÓÓ‚.
èÓ‚Â¸Ú ÒÎË‚ÌÓÈ ¯Î‡Ì„ ̇ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ë ÔÂ„˷ӂ.
10. ùÍ‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl
ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ Ó¯Ë·ÍÛ 4
凯Ë̇ ÔÂÂÔÓÎÌÂ̇ ‚Ó‰ÓÈ.
èÂÂÍÓÈÚ Í‡Ì ÔÓ‰‡˜Ë ‚Ó‰˚.
Ç˚ÁÓ‚ËÚ χÒÚÂ‡ ÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡.
11. ùÍ‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl
ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ Ó¯Ë·ÍÛ 9
–
éÚÏÂÌËÚ ÔÓ„‡ÏÏÛ, ‚ÂÌÛ‚ ÒÂÎÂÍÚÓ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
OFF (Ç˚ÍÎ.).
Ç˚·ÂËÚ Á‡ÌÓ‚Ó ÔÓ„‡ÏÏÛ Ë Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
START/PAUSE (ëÚ‡Ú/Ô‡ÛÁ‡), ˜ÚÓ·˚ Á‡ÔÛÒÚËÚ¸
ÔÓ„‡ÏÏÛ.
Åñëè íå óäàåòñÿ óñòpàíèòü ïpè÷èíû ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû, îápàòèòåñü â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ Hoover,
ñîîáùèâ ìîäåëü ìàøèíû, óêàçàííóю íà òàáëè÷êå èëè â ãàpàíòèéíîì òàëîíå. è‰ÓÒÚ‡‚Ë‚ ˝ÚË ‰‡ÌÌ˚Â, Ç˚ ·˚ÒÚÓ
∋ôôåêòèâíî ïîëó÷èòå ñîîòâåòñòâóюùóю óñëóãó.
Âíèìàíèå!
Åñëè Âàøà ìàøèíà íå pàáîòàåò, òî, ïpåæäå ÷åì îápàùàòüñÿ â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ, ïîïûòàéòåñü óñòpàíèòü
íåèñïpàâíîñòü ñàìè, èñïîëüçóÿ âûøåóêàçàííóю òàáëèöó.
78
O modelo e caracteristicas indicados nesta folha podem ser alterados sem
qualquer aviso.
& 5 9 7 7 5 7.! , .
La Ditta costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa contenuti
nel presente libretto. Si riserva inoltre il diritto di apportare le modifiche che si
renderanno utili ai propri prodotti senza compromettere le caratteristiche essenziali.
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
drukarskich.
Ôèpìa-èçãoòoâèòeëü íe íeceò íèêaêoé oòâeòcòâeííocòè ça oøèáêè ïe÷aòè,,
c o ä e p æ a ùè e c ÿ â ä a í í û x è í c ò p y ê ö è ÿ x , è o c ò a â ë ÿ e ò ç a c o á o é ï p a â o
yëy÷øeíèÿ êa÷ecòâa coácòâeííûx èçäeëèé, ocòaâëÿÿ íeèçìeííûìè ocíoâíûe
òexíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè.
Este electrodoméstico está marcado de acordo com o disposto na directiva europeia 2002/96/CE relativa
aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE).
Ao assegurar que este produto seja correctamente eliminado, estará a prevenir eventuais consequências
negativas para o ambiente e para a saúde, que, de outra forma, poderiam resultar de um tratamento
incorrecto deste produto, quando eliminado.
O símbolo patente neste produto indica que ele não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso,
deve ser entregue no centro de recolha apropriado, para reciclagem do equipamento eléctrico e
electrónico.
A eliminação deste produto deve ser levada a cabo de acordo com os regulamentos localmente
aplicáveis à eliminação e ao tratamento de lixo e resíduos.
Para obter informações mais detalhadas sobre o tratamento, a recuperação e a reciclagem deste produto,
agradecemos que entre em contacto com a entidade municipal competente, com o serviço de
eliminação de lixos e resíduos ou com o estabelecimento comercial onde adquiriu o produto.
/ / < 44 !/2 0! !9/4"! / !W ! 2002/96EC ! !
9 ! ! 9 ! 00!! (WEEE).
4 !!;9 / W2, 4! 34 0 4!2 ! " /"
;! / 399 ! !4 " /!, ! 0 ! 94 !2 !!999 ! ! 00 .
0! W2 /039V 2 2 !/2 W2 4! < ! 4 4 ! <!
/4 0< !2 00!. 4< 4! < ! ! !4 !999 0 /99 !
!!;9 9 ; ! 9 ; 9 0;.
4 4! < ! !0!4 ;0? ! 0 < 3!99< ! ! !!;9 ! 00 .
&! 2 9 ? 0 !! ! /99 ! !!;9 / W2
!/4/4 !/ , ! ! !!;9 ! 0! !2 04/ ! / / .
To urzàdzenie elektryczne jest oznakowane zgodnie z Dyrektywà Europejskà 2002/96/CE dotyczàcà Êmieci
tworzonych przez zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny (WEEE)
Zapewniajàc w∏aÊciwà utylizacj´ tego sprz´tu elektrycznego przyczynicie si´ do unikni´cia szkodliwych dla
zdrowia ludzi i Êrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajàcych z niew∏aÊciwej utylizacji takiego sprz´tu .
Symbol umieszczony na urzàdzeniu oznacza, ˝e sprzet ten nie mo˝e byç traktowany tak samo jak inne Êmieci
domowe.
Musi zostaç oddany do najbli˝szego punktu zbiórki i utylizacji zu˝ytych urzàdzeƒ elektrycznych i
elektronicznych.
Utylizacja musi byç wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami o utylizacji tego typu Êmieci.
Aby uzyskaç dok∏adne informacje na temat post´powania w sprawie tego typu Êmieci prosz´ skontaktowaç
si´ z odpowiednim biurem w departamencie Ministerstwa Ochrony Ârodowiska lub z Zak∏adem Oczyszczania
Miasta w waszym miejscu zamieszkania,
lub te˝ ze sklepem w którym sprz´t zosta∏ zakupiony.
чÌÌÓ ËÁ‰ÂÎË ËÏÂÂÚ Ï‡ÍËÓ‚ÍÛ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ ÑËÂÍÚË‚ÓÈ 2002/96/Öë ͇҇ÚÂθÌÓ ÓÚıÓ‰Ó‚ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Ë
˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl (WEEE).
é·ÂÒÔ˜˂ Ô‡‚ËθÌÛ˛ ÛÚËÎËÁ‡ˆË˛ ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl, Ç˚ ÔÓÏÓÊÂÚ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÔÓÚÂ̈ˇθÌÓ Ì„‡ÚË‚Ì˚ ÔÓÒΉÒÚ‚Ëfl ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl
̇ ÓÍÛʇ˛˘Û˛ ÒÂ‰Û Ë Á‰ÓÓ‚¸Â β‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚ ÏÓ„ÛÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ‚ÒΉÒÚ‚Ë ÌÂÔ‡‚ËθÌÓÈ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl.
å‡ÍËӂ͇ ̇ ËÁ‰ÂÎËË ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ò ‰‡ÌÌ˚Ï ËÁ‰ÂÎËÂÏ ÌÂθÁfl Ó·‡˘‡Ú¸Òfl Í‡Í Ò Ó·˚˜Ì˚ÏË ·˚ÚÓ‚˚ÏË ÓÚıÓ‰‡ÏË. ç‡ÔÓÚË‚, „Ó
ÌÛÊÌÓ Ò‰‡Ú¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÔÛÌÍÚ Ò·Ó‡ ÓÚıÓ‰Ó‚ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl.
ìÚËÎËÁ‡ˆËfl ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ ÔÓËÁ‚‰Â̇ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÏÂÒÚÌ˚Ï Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚ÓÏ ÔÓ Á‡˘ËÚ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚ ͇҇ÚÂθÌÓ
ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ÓÚıÓ‰Ó‚.
ÑÎfl ·ÓΠ‰ÂڇθÌÓÈ ËÌÙÓχˆËË ÔÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˲, ÔÓ‚ÚÓÌÓÏÛ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ Ë Ó·‡˘ÂÌ˲ Ò ËÁ‰ÂÎËÂÏ Ò‚flÊËÚÂÒ¸ Ò ÏÂÒÚÌÓÈ
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ, ÔÛÌÍÚÓÏ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ÓÚıÓ‰Ó‚ ËÎË Ò Ï‡„‡ÁËÌÓÏ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ç˚ ÔËÓ·ÂÎË ‰‡ÌÌÓ ËÁ‰ÂÎËÂ.
Óâaæaeìûe ãocïoäa, cooáùaeì Baì, ÷òo íaøa ïpoäyêöèÿ
cepòèôèöèpoâaía ía cooòâeòcòâèe òpeáoâaíèÿì áeçoïacíocòè
coãëacío “Çakoíy o çaùèòe ïpaâ ïoòpeáèòeëé PÔ” ìocêoâcêèì
opãaíoì ïo cepòèôèêaöèè “Pocòecò-Mocêâa” (peãècòpaöèoííûé íoìep
Aß 46).
Câeäeíèÿ o íoìepe cepòèôèêaòa è cpoêe ero äeécòâèÿ Bû ìoæeòe
ïoëy÷èòü â ìaãaçèíe, ãäe ïpèoápeëè èçäeëèe.
PT
EL
IT
PL
RU
09.11 - 41032824 - www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie
Questo elettrodomestico è marcato conformemente alla Direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche (WEEE).
Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, aiuterete ad evitare possibili conseguenze negative
all’ambiente e alla salute delle persone, che potrebbero verificarsi a causa d’un errato trattamento di questo prodotto
giunto a fine vita.
Il simbolo sul prodotto indica che questo apparecchio non può essere trattato come un normale rifiuto domestico; dovrà
invece essere consegnato al punto più vicino di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Lo smaltimento deve essere effettuato in accordo con le regole ambientali vigenti per lo smaltimento dei rifiuti.
Per informazioni più dettagliate sul trattamento, recupero e riciclo di questo prodotto, per favore contattare l’ufficio
pubblico di competenza (del dipartimento ecologia e ambiente), o il vostro servizio di raccolta rifiuti a domicilio, o il
negozio dove avete acquistato il prodotto.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising